Page 1

Őszi emléknapjainkra hangolódva Színes hírkavalkád / Szüreti mulatság Pedagógiakör községünkben / Hangszeroktatás Az egészséges gomba / Káposztafesztivál Bors község időszakosan megjelenő lapja - 13. szám

2013. október - november

Halál, áldozat, gyógyulás… őszi emléknapjainkra hangolódva A hősökre való emlékezés mellett, az őszi hónapok emlékünnepei, világnapjai borongós, szomorú üzenetet is hordoznak. Október 6 aradi vértanúira, október 23 levert forradalmára, a Halottak Napjának fájdalmas sivárságára tekintve, eluralkodik rajtunk a veszteség, elmúlás, tehetetlenség érzése. Ősszel maga a természet is elveszíti buja, termékeny szépségét, elhullajtja díszeit, azt hirdetve, hogy a szüret mulatságai után, itt az ideje a megpihenésnek, elcsendesedésnek, magunkba fordulásnak, erőgyűjtésnek. Vesztett forradalmaink és a halottakra való emlékezéseink mellett, olyan emléknapok vannak meghirdetve, ami az emberi lét végességére, kiszolgáltatottságára, de ugyanakkor embertelenségére, pusztításaira, visszaéléseire is felhívja a figyelmet.

„Nem tudhatom, hogy másnak e tájék mit jelent, nekem szülőhazám itt e lángoktól ölelt kis ország, messze ringó gyerekkorom világa. Belőle nőttem én, mint fatörzsből gyönge ága s remélem, testem is majd e földbe süpped el.” – kezdődik Radnóti Miklós gyönyörű vallomása egyik leghíresebb versében. Azé a Radnótié, akinek könyveit nemrég Miskolcon újnáci szimpatizánsok elégették, csupán azért, mert zsidó volt. (A magyar irodalom nagyjainak több mint fele zsidó). Nem költészetét nézték, sok magyarnál is erősebb hazaszeOktóber 1-én az Idősek Világnapját ünnepeljük, melyet nem csak az egyházak, de civil szervezetek, önkormányzatok is megtartanak. Fiatalságot és szépségkultuszt reklámozó világunkban különösen fontos azokról megemlékezni, akik már megtettek egy életutat, és nem erejükkel, hanem bölcs élettapasztalatukkal, erejük feletti szolgálatukkal segítenek minket. (Sajnos, kisebb településeink már annyira elöregedtek, hogy e napon a falu háromnegyedét is köszönthetnénk). Az Autómentes világnap (szeptember 22), az Állatok Világnapja (Október 4-én, Assisi Szent Ferenc, az állatok, szegények, szociális munkások, környezetvédők védőszentjének napján), és november utolsó péntekére meg-

retetét, hogy munkaszolgálatosként 1944 végén megkínozottan agyonlőtték. Érdemes végig nézni a 13 aradi vértanú névsorát is: hány „tiszta magyar” van közöttük? És volt ötvenhatunk is, több évszázaddal ezelőtt Reformációnk, az üldöztetések ellenére. Ezekben van egy közös pont: az emberi érdek, nemzetiség fölé emelkedett a közös eszme, az emberiség jövőjének megjobbítása. A közös cél, mely összefogott, és az áldozatot is vállalta, ha kellett. Melldöngető, magyarkodó, a megemlékezéseken szépeket mondó emlékezők közül, vajon hányan vállalnák ma ezt?

hirdetett „Ne vásárolj semmit” –nap, mind az emberi visszaélésekre, túlfogyasztásra, a vagyon egyenlőtlen elosztására, környezetünk rombolására figyelmeztetnek. Ezek mellé felsorakoznak a Lelki egészség és a Látás világnapjai (október 10), a Fehér Bot Hete (okt. 15), a Füstmentesség (nov. 17), és a Cukorbetegek (nov. 14) világnapjai, hiszen környezetünk rombolása testi-lelki egészségünk, épségünk tönkretételét is magával vonja. Nem véletlen, hogy ezekben a hónapokban nagyon sok még az olyan emléknap, amely a tudományos világ felfedezéseire irányítja a figyelmet (a november 9.–i Feltalálók Napjától, a 27.–i Nobel-díj alapításának napjáig), hiszen ilyenkor olyan embereket jutalmaznak, akik az

emberiség által elrontott világot szebbé, jobbá próbálják tenni. Végül, de nem utolsó sorban, még megemlíthetjük a Reformáció Ünnepét is, amely nem egy Krisztus egyháza elleni partizánharc volt, hanem éppen a helyes útról letért, elvilágiasodott egyházat, pénzzé váltható hitet kívánta megújítani és a forráshoz visszavezetni. A természet bölcsessége, visszavonulása is arra figyelmeztet: meg kell néha állni az úton, visszanézni, értékelni tetteinket, és magunkba nézve, mérlegre tenni döntéseinket, fontossági sorrendünket. Forradalmi hőseink áldozatából, hitújító reformátoraink bátorságából, elhunyt szeretteink példáiból, szeretet-ajándékaiból, pedig új erőt meríthessünk az élet következő kihívásaira.

Albert Camus, a 100 éve (1913 nov. 7) született, francia Nobel díjas író, 1957. október 23-án tartott beszédéből: A magyarok vére. „Nem tartozom azok közé, akik azt kívánják, hogy a magyar nép újra fegyvert fogjon, bevesse magát egy eltiprásra ítélt felkelésbe, - a nyugati világ szemeláttára, amely nem takarékoskodnék sem tapssal sem keresztényi könnyel, hanem hazamenne, felvenné házi papucsát, mint a futballszurkolók a vasárnapi kupamérkőzés után. Túl sok a halott már a stadionban, s az ember csak saját vérével gavallérosodhat. A magyar vér oly nagy értéke Európának és a szabadságnak, hogy óvnunk kell minden cseppjét. A szabadság mai évfordulóján szívemből kívánom, hogy a magyar nép néma ellenállása megmaradjon, erősödjön és a mindenünnen támadó kiáltásnak

visszhangjával elérje a nemzetközi közvélemény egyhangú bojkottját az elnyomókkal szemben. És ha ez a közvélemény nagyon is erőtlen és önző ahhoz, hogy igazságot szolgáltasson egy vértanú népnek, ha a mi hangunk túlságosan gyenge, kívánom, hogy a magyar ellenállás megmaradjon addig a pillanatig, amíg keleten az ellenforradalmi állam mindenütt összeomlik ellentmondásainak és hazugságainak súlya alatt. A legázolt, bilincsbe vert Magyarország többet tett a szabadságért és igazságért, mint bármelyik nép a világon az elmúlt húsz esztendőben. Ahhoz, hogy ezt a történelmi leckét megértse a fülét betömő, szemét eltakaró nyugati társada-

Az aradi vértanúk utolsó szavai: Leiningen - Westerburg Károly (német gróf, honvéd tábornok): A világ feleszmél majd, ha látja a hóhérok munkáját. Damjanich János (szerb honvéd tábornok): Legyőztük a halált, mert bármikor készek voltunk elviselni azt. Török Ignác (magyar honvéd tábornok): Nemsokára Isten legmagasabb ítélőszéke elé állok. Életem parányi súly csupán, de tudom, hogy mindig csak Őt szolgáltam. Aulich Lajos (német honvéd tábornok): Szolgáltam, szolgáltam, mindig csak szolgáltam. És halálommal is szolgálni fogok. Forrón szeretett magyar népem és hazám, tudom, megértik azt a szolgálatot. Vécsey Károly (magyar gróf, honvéd tábornok): Isten adta a szívet, lelket nekem, amely népem és hazám szolgálatáért lángolt. Lázár Vilmos (örmény honvéd ezredes): Ki tehet arról, hogy ilyen a magyar sorsa? Krisztus keresztje tövében érett apostollá az apostolok lelke és bitófák tövében kell forradalmárrá érni a magyar lelkeknek. Dessewffy Arisztid (magyar gróf, honvéd tábornok): Tegnap hősök kellettek, ma mártírok... Így parancsolja ezt hazám szolgálata.

lom, sok magyar vérnek kellett elhullnia s ez a vérfolyam most már alvad az emlékezetben. A magára maradt Európában, csak úgy maradhatunk hívek Magyarországhoz, ha soha és sehol el nem áruljuk, amiért a magyar harcosok életüket adták, és soha, sehol, - még közvetve sem igazoljuk a gyilkosokat. Nehéz minékünk méltónak lenni ennyi áldozatra. Ezért, ha szerencsétlenségükben osztoztunk, miénk a reményük is. Nyomorúságuk, láncaik és száműzöttségük ellenére királyi örökséget hagytak ránk, melyet ki kell érdemelnünk: a szabadságot, amelyet ők nem nyertek el, de egyetlen nap alatt visszaadták nekünk!”

Nagy-Sándor József (magyar honvéd tábornok): De rettenetes volna most az elmúlásra gondolni, ha semmit sem tettem volna az életemben. Alázatosan borulok Istenem elé, hogy hőssé, igaz emberré, jó katonává tett. Knézich Károly (horvát honvéd tábornok): Milyen különös, hogy Haynau bíró is keresztény és én is az vagyok. Csak az ördög keverhette így össze a kártyákat. Schweidel József (magyar honvéd tábornok): A mai világ a sátán világa, ahol a becsületért bitó, az árulásért hatalom jár. Csak egy igazi forradalom, a világ új forradalmi embersége söpörheti el ezt az átkozott, meghasonlott világot. Kiss Ernő (örmény honvéd altábornagy): Istenem, az újkor ifjúsága egész ember lesz-e? Árpádok dicső szentjei virrasszatok a magyar ifjúság felett, hogy Krisztusé legyen a szívük és a hazáé az életük. Láhner György (német honvéd tábornok): Krisztus keresztje és a bitófa oly rokon. És az isteni áldozat mellett oly törpe az én áldozatom. Poeltenberg Ernő (osztrák lovag, honvéd tábornok): Minket az ellenség dühös bosszúja juttatott ide.

Békés, áldott, szeretetben gazdag ünnepeket kivánunk községünk minden lakosának, a Borsi Polgármesteri Hivatal és szerkesztőségünk nevében!


Színes hírkavalkád

2

35 személyes autóbuszt ajándékozott Bors községnek egy Brüsszeli segélyszervezet Bors község újból ajándékot kapott a belga NATO Charity Bazaar Alapítványtól: egy 35 férőhelyes autóbuszt. Újból, hiszen a brüsszeli segélyszervezet, már eljuttatott korábban is a Tamási Áron

Mezőgazdasági és Ipari Szakképző Iskola számára 25 számítógépet. A NATO tisztek feleségei által alapított karitatív szervezet évek óta jelentős összegekkel könnyíti meg Bihar megyei intézmények, civil szervezetek munkáját, például több kórház korszerű felszereléséhez is nagyban hozzájárult. A Bihar megyei szervezetek támogatása nem véletlen, hiszen az alapítvány elnöknője, Schmidt Katalin maga is Nagyváradi származású, aki nem felejtve el gyökereit, gyakran szót emel térségünk szükségletei érdekében. A segélyszervezet munkájában prioritást élvez olyan projektek támogatása, amely gyerekekkel, idős emberekkel foglalkozik, a közösség életét könnyíti meg. Ezért az ajándék autóbusz Bors községben, a diákoknak, a község sportolóinak és az idősotthon lakóinak a szállításához fog hozzájárulni. Az autóbusz,

tehát praktikus célt fog szolgálni, az adományt Bors község polgármestere, Bátori Géza és a helyi iskola igazgatónője, Nagy-Máté Enikő is örömmel fogadta és köszönte meg közösségünk és iskolánk nevében.

Napelemes áramtermelő telepet létesítenek Bors község területén Nagyszántón találtak szabad területet annak a nagyszabású projektnek a megvalósításához, amely nagyban hozzájárul a költségek csökkenéséhez községünkben, és nem utolsósorban környezetkímélő. A nagyrészt Európai Uniós forrásokból megvalósítandó projekt összértéke 19.695.799 lej, melyből mindössze két százalék Bors község önrésze. A 17 hónap alatt elkészitendő munkálatokat jövő tavasszal kezdik el, egy 5 hektáros területre szerelnek fel 4168 napelemes pannót. Lucaci Sándor projektmenedzser elmondta a sajtótájékoztatón, hogy beszereznek még 60 áramátalakító berendezést, két transzformátort, egy adatkezelő és monitorizáló GSM kommunikációs eszközt, valamint egy ellenőrző központot. Igaz, hogy 2010-ben a legmodernebb napelemes

technológiára pályáztak, de azóta ez a szektor is fejlődésnek indult, így a statikus elemekből álló létesítmény kevesebb energiát fog termelni, mint a legutóbb feltalált, a Nap állását követő mobil technológia. De így is, számításaik szerint, a projekt havi 50 ezer lejes megtakarítást jelent a községnek, hiszen a napelem parkból származó energiát közutak megvilágítására, a víztisztító telep működtetésére, közintézmények (iskola, orvosi rendelő) áramszolgáltatására fogják felhasználni. Bátori Géza polgármester hozzátette: sokkal több hasznot hozhat a községnek, mintha azt a területet, amelyre épül, megművelnék. Sőt, a napenergiáért nem kell adót sem fizetni, és a törvények értelmében, 5 év múlva már eladható is lesz az energiatöbblet, így újabb profitot termelhet a községnek.

„Az Úr a mi zászlónk!” – kettős ünnep Kisszántón

November 17-én, jelentős eseményre, gyülekezeti örömünnepre gyűltek össze a kisszántói gyülekezet és a négy falu nőszövetségének tagjai: Nőszövetségi zászlót avattak és a templomot körülvevő új, kovácsoltvas kerítésért adtak hálát. Vasárnap délután megtelt a református templom ünneplőkkel, akik először az újonnan megválasztott egyházmegyei nőszövetségi elnöknő, Földesi Márta igehirdetését, biztató szavait, majd jókívánságait hallgatták meg.

A gyülekezet lelkipásztora, Zabán Bálint, miután méltatta és megköszönte a gyülekezet több tagjának áldozatkész munkáját, mind a zászló, mind a kerítés elkészítésében, szót adott a helyi nőszövetségi elnöknőnek, Szabó Violának. Az elnöknő, miután kifejtette beszédében a zászló bibliai szerepét és üzenetét, elmagyarázta a saját zászlójukon szereplő motívumok (templom, 100 éves kisszántói tölgy, és a fenyő) jelentését. A mottóul választott bibliai igevers is kifejezte egy gyülekezet nőszövetség azon óhaját, hogy a gyülekezetben végzett szolgálatukat elsősorban nem emberi elképzelések szerint, hanem az őket zászlóként vezető Isten irányítása alatt végezhessék. A kisszántói kórus, nagyon lelkesen, egy keresztény énekkel is kifejezte háláját Istennek, hogy mindezt megvalósíthatták. Jókívánságaikat tolmácsolták még gyülekezetük nevében

a község falvainak, Borsnak, Szentjánosnak és Nagyszántónak nőszövetségi elnöknői, egy-egy bibliai igeverset tartalmazó szalagot kötve a zászlórúdra. Az esemény meghívottjaként és támogatójaként megjelent Bátori Géza polgármester, főleg a közösségi összefogást és a kerítésépítésnél felvállalt önkéntes munkát dicsérte. A lelkipásztor, miután jelképes ajándékkal kedveskedett a gyülekezet nevében a segítőknek (főgondnok, presbiter, polgármester), és virágcsokorral köszöntötte a nőszövetségek képviselőit, a templom előtt imádságban adott hálát az új kerítésért. Az ünneplő gyülekezetet, ezek után szeretetvendégségre hívták a helyi kultúrházba.

Kiadja a Borsi Polgármesteri Hivatal - Szerkesztőség címe: Bors Nr. 200. email: borsifigyelo@gmail.com Felelős kiadó: Bátori Géza, Főszerkesztő: Szatmári-Gergely Kinga, Tördelő szerkesztő: Major Zsigmond Lapszámunk és a régebbi lapszámok megtekinthetőek interneten honlapunkon: www.primariabors.ro - vagy http://www.facebook.com/polgarmesterihivatal.bors


Színes hírkavalkád

3

Szüreti mulatság községünkben

“Szeptember elején régi szokás szerint, Fogadják kedvesen a csőszök seregét. Ha már beköszöntött az ősznek lágy szele, Elindultunk mi is a szőlő szüretre. A hagyományt ápolni fontos feladat, Segítségül hívtuk a legszebb lányokat. Jöjjön el mindenki a szüreti bálba, Mulasson kedvére a biharszentjánosi kultúrházban.” – ezzel a rigmussal hívogattak

a szentjánosiak a szüreti bálba. Mert szeptember elejétől október közepéig, a régi szokást felújítva, ismét szüreti bálon mulathattak községünk lakosai. A négy település fiataljai heteken keresztül gyakorolták táncaikat, hogy látványos, kidolgozott előadással örvendeztessék meg a bálozókat. A táncosok lelkesedése töretlen, szép számban is gyűlnek

össze erre az eseményre, több szekérrel, lovakon járják a falvakat, hogy az esti bálba hívogassanak. Az idén is a lelkész áldásával indultak útnak, az idő is kedvezett, a nagyszántóiaknál, pedig, újdonság volt az is, hogy a Polgármesteri Hivatal támogatásával új ruhában táncolhattak. Az érdeklődés viszont, van ahol megcsappant az évek során, mivel a falu lakossá-

gához képest, kevesen mennek el, van ahol, viszont nagyobb az érdeklődés, több a mulatni vágyó. A szüreti bálokat gyakran olyan eseményként jellemzik, mint ahol minden generáció, a legfiatalabbtól a legidősebbig képviselteti magát. Jó is lenne, ha a fiataljaink lelkesedését nem törné le a későbbiekben sem az érdektelenség.

Egy sikeres csapat Borson A borsi röplabdacsapat sikereiről már eddig is irtunk, de az utóbbi 2-3 hónapban újabb sikereket könyvelhettek el a Dragan Marius által edzett lányok. Utóbbi győzelmeik: Lipovát 3-2-re, Balázsfalvát 3-0-ra verték meg, és sikerült még egy barátságos mérkőzésen a sportiskola fiúcsapatát is legyőzniük 3-0-ra, azok nagy bosszúságára. A Káposztafesztivál keretén belül megrendezett Káposzta-Kupán is legyőzték a Kolozsvári, valamint 2 Aradi csapatot, mindegyiket 3-0-ra. Egyikük (Varga Eliza), már Váradon van leigazolva, társai közül ketten (Dudas Petra, Bodogai Georgiana) is edzenek a megyeszékhelyen. Manapság, mikor fiataljaink érdektelenségére panaszkodunk, érdemes erre a lelkes csapatra felfigyelni. (A kép a Káposztafesztivál előtti sportmérkőzésen készült).

Hajdúhadháziak vendégeskedtek a Borsi Református Egyháznál November 10-én vasárnap, egy olyan gyülekezet látogatott el Borsra, amellyel már hosszú ideje nagyon jó kapcsolatot ápolnak: a Hajdúhadháziak. A gyülekezet mostani lelkipásztora, Pál Csaba, annak a Pál László lelkésznek a fia, akik éveken át szolgált Borson. Az ünnepi istentiszteleten a két gyülekezet együtt részesült az úrvacsora sákramentumában, fellépett a helyi kórus, majd szeretetvendégséggel zárult az örömteli alkalom.


A hónap témája

4

Amikor a pedagógusok is tanulnak

– Bors községben tartották a megyei pedagógia-kört

„A tanár az a gyerek, aki legtovább jár az iskolába.” (Juhász Gyula). Az ELTE informatika szakára pár éve egy 84 éves férfi iratkozott be, Indiában, pedig, egy 100 éves próbált meg doktorit szerezni. Tanulni sosem késő, manapság a megszerzett tudás nagy része sokkal hamarabb elavul, mint régen. Ezért szükséges és hasznos a pedagógusnak is tovább tanulni, akiknél gyermekeink tudásukat megalapozzák. November 8-án Bors község tanintézményeiben tartották meg a Bihar megyei magyar tanítóinak és óvónőinek, valamint román tanárainak pedagógia körét. A több mint 100 pedagógus több hasznos módszerekkel, ötletekkel gazdagíthatta szakmai tudását a helyi tanítók és óvónők által bemutatott tanórákon, és megoszthatta egymással tapasztalatait.

Az évente két alkalommal megszervezett pedagógia körnek ez alkalommal a Borsi Tamási Áron Mezőgazdasági és Ipari Szakképző Iskola adott otthont. Nagy–Máté Enikő, a tanintézmény igazgatónője kihangsúlyozta, hogy nem véletlen a helyszín megválasztása, hiszen a községben tapasztalt pedagógusok dolgoznak igen vegyes összetételű osztályokban, ahol nagyon jó eredményeket is el tudtak érni. A szakmai nap egyik célja, hogy kezdő pedagógusok számára segítséget nyújtsanak, a jó példákat, alkalmazható tanítási módszereket bemutassák. Az igazgatónő örömét fejezte ki, hogy a helyi pedagógusok ös�szehangolt és változatos munkáját a résztvevők is pozitívan értékelték, a bemutatott tanórákból, pedig hasznos szakmai anyag alakult ki. A tanítók és román tanárok a Borsi iskola tantermeiben tekinthették meg a helyi pedagógus által bemutatott órákat. Mivel vakáció volt, vetített formában, de ennek is meg volt a haszna, hiszen a megfelelő helyen a tanító megállíthatta a 30 perces videót, mikor egy tanítási módszerre rá szerette volna irányítani a figyelmet. A Borsi tanítók a hagyományos módszerek mellett sok játékot, mozgást, kreativitást igénylő pedagógiai módszert mutatott

be óráján, amelyek az iskolai oktatást élménydúsabbá, örömtelibbé tehetik a kisiskolások számára. » Ambrus Irénke, az előkészítő osztályosok tanító nénije, olyan gyermekekkel is dolgozik, akik több odafigyelést igényelnek, ezért most ismerős terepre, könyvtárba vitte tanulóit. A könyvtári tudásgyűjtés nem most kezdődött, hiszen itt már korábban is versekkel, mesékkel hangolódhattak az őszre, Bátori Judit könyvtárosnő segítségnyújtása mellett. A bemutatott interdiszciplináris tevékenységen az őszről tanultakat foglalták össze, úgy, hogy színekkel, illatokkal, mozgással ráhangolódtak. Felhasználták az ősz terméseit kézműves foglalkozáson, egy üstben színeket kevertek, a faleveleknek beöltözött gyermekek táncoltak, énekeltek, a Szél – tanítónéin irányításával. Ezekkel a játékos módszerekkel sajátítottak el észrevétlenül a gyermekek nyelvi, matematikai, környezetismereti alapfogalmakat. » Az első osztályosok tanítónője, Bíró Erzsébet egy integrált matematika órát mutatott be, melyben helyet kapott a tánc, az interaktív játékok, csoportmunka. Véleménye szerint, a felgyorsult, inger gazdag világban már nem lehet csupán régi módszerekkel tanítani, azt új módszerekkel kell támogatni. A tananyag is több, hamarabb tanulnak meg a diákok dolgokat, mint a szüleik, ezért az eszközhasználat is bővülhet (a tanítónő kisdiákjait is biztatta, hogy a megtanult betűk írásmódjának sokféleségét bátran ellenőrizhetik számítógépen is).

Az órán alkalmazott torna, képzőművészet, pedig a játszva tanulás mellett fejleszti a diákok motorikus képességeit és finommozgását. A rendszer is változott az utóbbi években, több szabadságot biztosit a tanításban, ahol bármi felhasználható. Az is előny, hogy ezekkel a diákokkal a tanítónő már előkészítő osztályban is együtt volt, így első osztályban már csapatként, pozitív légkörben tudnak dolgozni. » A II. osztályosok tanítója, Pék Sándor is matematikaórát tartott, sok mozgással és játékkal, amelyben 1-től 30-ig tanultak összeadni és kivonni. Mivel sok a hiperaktív gyermek, fontosnak tartotta, hogy egy olyan órát mutasson be, ahol a matematikai ismeretek átadása mozgással párosul, hiszen ez le is köti őket, sőt, több oxigén jut az agyba. A játék erősíti a koncentrációt, fenntartja a figyelmet, és a tanulók kevésbé fáradnak el tanulás közben. Az órán számoltak a gyerekek babzsákkal, párkeresővel, az eredményeket lelépték, letapsolták. Pék Sándor Kolozsváron elvégzett egy Waldorf-pedagógia kurzust is, amely erősségei közé tartozik, hogy sok benne a játék, képzőművészet, nem sietnek a tananyaggal, hagy gondolkozni. Viszont sok a befektetett munka a szülő részéről, anyagilag sem olcsó (hiszen sok eszközt a szülő kell megvegyen), ezért egyelőre csak nagyvárosokban tudják az osztályokat beindítani. » A III. osztályt tanító Fürtös Izabella osztályába belépve is matematika-óra hangulatom lett, hiszen az egyik fal is matekpéldákkal volt borítva. A tanítónő 12 drámajáték segítségével tette élvezetesebbé a kettes és hármas szorzótábla megtanulását. Játékból igazi szakember, évek óta tanulja és alkalmazza a drámapedagógia módszerét, például a Bárándi népfőiskolán is 32 hétvégét töltött, így rengeteg játékot ismer. A módszert nagyon hasznosnak találja szorongó, tanulási és viselkedési zavarokkal küzdő, sőt autista gyermekeknél is. Osztálya falán kedvenc idézetét olvashatjuk a pedagógus John Bradshawtól: „Minden gyereknek szüksége van, hogy feltétel nélkül szeressék, legalábbis kezdetben!” Véleménye szerint az ismeretátadás mellett fontos, hogy pozitív energiával táplálja egymást az osztály, ez is okozza, hogy tanítványai félelem nélkül mernek szerepelni. » Kubola Anikó negyedikeseivel szófajokat gyakoroltatott drámajáték-fűzér és a kooperatív módszer segítségével. A lényeg először is a játsz-

va tanuláson volt, amely fejleszti a koncentrációt, kommunikációt, miközben komoly nyelvtani ismereteket rögzít. A kooperatív módszer, pedig valóban csoportmunkára nevel, ideálisnak bizonyul az együttműködés és empátia fejlesztésében: hiszen itt minden tanulónak külön feladata van, amit ő maga választ, és amiért felelős. A diáknak a feladatok felosztása miatt meg kell tanulnia együtt dolgozni társaival az eredményes munka érdekében. Ez az egymásra figyelés később, a valós életben is hasznosnak bizonyulhat, amikor meg kell tanulnunk csapatként együtt dolgozni! Az óvodai tevékenységnek a község két legkisebb településén, Kisszántón és Nagyszántón lehetett résztvevője a közel félszáz óvónő. Hogy milyen munka folyik egy-egy kistelepülés gyermekeivel, az sok óvónő számára hasznos tapasztalat lehetett, mind a két intézményben az óvónők a Márton–napi hagyományok mentén próbálták ezt a tevékenységet bemutatni. » A Kisszántói óvónők, Porkoláb-Juhász Ilona és Badea Tünde integrált módszer segítségével fejlesztette a gyerekek anyanyelvi, zenei és környezetismeretét. A Márton-napi projekt tartalmazott népi (libás) játékokat és mesét, kézműves tevékenységet (a „kispipe – ovisok” például magvakat is válogathattak), asztali bábjátékot, a libapásztorlánnyá vált Tünde óvó néni még stílusosan furulyán is kísérte a dalokat. A foglalkozás végén, pedig libazsíros kenyérrel és helyi anyukák által sütött süteménnyel vendégelték meg a résztvevőket. » A Nagyszántói óvónők, Vass Annamária és Bánóczi Beatrix egy integrált tevékenység keretén belül keresték Ludas Matyi elveszett gúnárját, közben játékosan fejlesztették az óvodások matematikai, kézügyességi, anyanyelvi és zenei kompetenciáját. A tevékenységben a népi játékok mellett szerepet kaptak a Márton napi szimbólumok, mint a betegségűző vessző (fontak is kerítést belőle), a jót házról-házra vivő lampion, a liba formájú sütemény, a lelkes éneklésre (melybe a vendégpedagógusok is besegítettek) megkerült lúd 1-1 tollat hagyott az ügyes gyerekeknek. A türelmesen figyelő óvó néniket többek között kemencében sült libazsíros lángossal is meglepték.

A Borson szervezett pedagógia kör helyi pedagógusai, a szakmai megbeszélés hasznosságán túl, merészen nyúltak új módszerekhez, bemutatva azt változatos órák keretén belül, amelyek, reményeik szerint alkalmazható szakmai anyaggá válhat nem csupán egyetemisták, vagy kezdő tanítók, hanem tapasztalt pedagógusok számára is.


Pedagógia kör

5

Problémás terület:

a román nyelv ismerete és oktatása a határ menti településeken

Ha különórákról beszélgetnek a magyar szülők egymás között, a matematika mellett a román óra az, ami biztosan szóba kerül. 20 évvel ezelőtt a városi „kulcsos gyermek” megtanulta a nyelvet román játszópajtásaitól (román iskolába sem kellett íratni ezért), sőt, szüleink generációjának különösebb traumát sem okozott a román óra, mint manapság szokás ezt hangoztatni. Bihar megye több magyar lakta településén, ahol keveset érintkeznek román anyanyelvűekkel, viszont komoly gondok vannak az ország hivatalos nyelvének ismeretével. Különösen érzékeny pont ez Bors községben, amely nem csupán határ menti régió, de a lakosság 90%-a magyar. De még Váradi ismerőseim is átíratták csemetéiket Magyarországi iskolákba, mert sehogy sem boldogulnak a románnal, már első osztályos gyerekek olvasókönyvében is szerepelnek olyan régies, archaikus kifejezésekkel teletűzdelt népmesék, amiket a román anyanyelvűek sem értenek. A magyar sajtó évek óta hangoztatja a politi-

kusok, pedagógusok véleményét, miszerint a magyar anyanyelvűeknek külön tankönyv kell, szakemberek, viszont ezeket a próbálkozásokat is megkritizálták: a nem román anyanyelvűek számára írott tankönyv inkább az előbbi „paródiája”, mintha alacsonyabb intelligenciaszinttel rendelkezőknek írták volna, és nem épít a kisebbség nyelvének sajátosságaira. „Nem is építhet, hiszen a magyar nyelvnek teljesen más a struktúrája, logikája, mint a románnak, vagy más európai nyelvnek, inkább a magyar kultúrára kellene, hogy építsen!” – nyilatkozta Baba Doina, Borsi romántanárnő. Véleménye szerint, a nem román anyanyelvűeknek szánt tankönyvek nagy része rossz, bár az előkészítő és első osztálynak megirt tankönyv elég jól sikerült. De az 5-8 osztályos tankönyvek, nem román anyanyelvű diákok számára, kimondottan nehéz. Érdekesnek bizonyult, ezért a pedagógia körön a közel 20 román tanár számára vetített román óra is, hiszen Baba Doina tanár-

nő szándékosan választott olyan osztályt, amelyben a diákok román nyelv ismerete gyenge. A tanárnő egy fonetika órát (nyelvtan) tartott, olyan kifejezéseket gyakoroltatva több pedagógiai módszer segítségével, amelyek a magyar nyelvben nem léteznek. Ebben, még otthon sem tudnak segíteni a szülők, mert a magyar nyelvben ezek a nyelvtani kifejezések nem léteznek. Módszerének lényege, hogy minden gyereket táblához szólít, majd fogalmazást irat, melyben szerepelnek a tanultak, végül a mindennapi életről beszélgetnek, az új nyelvtani ismereteket gyakorolva (most, például a szobájuk kinézetét kellett leírják). „Sokkal nehezebb itt a munka, mint román osztályban, hiszen a tanítás egy része fordítással telik el.” – mondta a tanárnő, aki be szerette volna mutatni, ilyen környezetben hogyan lehet román órát tartani. Bár a megjelent pedagógusok nagy része ezzel tisztában is volt, hiszen sokan tanítanak magyar lakta településeken, ahol a probléma ugyanaz.

A heti 4 óra (5. osztályban 5 óra) nagyon kevés, főleg, ha azután egyáltalán nem használja a nyelvet. Sok olyan tizenéves van községünkben, akik bár más tantárgyakból nem teljesítenek rosszul, de egy 20 szavas román szövegből 5-6 kifejezést ismernek fel. Kérdésemre, hogy nem-e lenne jó vakációban román tábort tartani, a tanárnő szkeptikusan felel: szerinte anyagilag nem tudnák ezt sokan megengedni maguknak. De ő maga a társalgáson kívül (már amen�nyire jut idő a kötelező tananyag mellett), igyekszik népszerű ifjúsági könyvekkel is ellátni diákjait (sokan kisebb regényeket már el is olvastak románul). Valamint, 4. osztályosoknál, már opcionális tantárgy lett a heti egy plusz román óra, amit szintén a tanárnő oktat, mert az is fontos, hogy román anyanyelvű személytől is hallják ezt a nyelvet a kisdiákok. Amit, mint az ország hivatalos nyelvét, kötelező elsajátítanunk: jó lenne, ha jó módszereknek köszönhető jobb kedvvel tudnánk ezt megtenni!

A zene szárnyain: Hangszeroktatás Bors községben Október 1-én tartották világszerte a Zene Világnapját. Az idén több híres zeneszerző születésének, illetve halálának kerek évfordulóját is ünnepelhette a zenei világ. 300 éve halt meg a barokk zeneszerző, Corelli, a nagykoncert megalkotója (concerto grosso, melyben több szólóhangszer is „versenyez”

egymással, a zenekar mellett). 150 éve született Pietro Mascagni, olasz zeneszerző (világhírű operája a Parasztbecsület), és 100 éves lenne a modern klasszikus zene egyik nagyja, Benjamin Britten. De a legnagyobb húzónevek, természetesen Richard Wagner (a német opera megreformálója, és Liszt Ferenc veje), valamint Giuseppe Verdi, a leghíresebb és legtermékenyebb operaszerző, akit októberben ünnepelhettünk: mindketten 200 évesek lennének. Érdekességként jegyezném meg: Verdit nem vették fel fiatalon a Milánói zenekonzervatóriumba – amit később róla neveztek el! Tehát, kudarcokkal, nehézségekkel szembesülő fiatal zenészeink nem kell rögtön elkeseredjenek! A Borsi pedagóguskör megnyitóján a tanítónőket zenével köszöntötték, a kisiskolások furulya és citeracsoportja népdalokat adott elő. „Az iskola citeracsoportjának megalakulása külön öröm számomra!” – nyilatkozta Fürtös Izabella tanítónő. – „A Sárrétnek nevezett térségnek, amelyhez tulajdonképpen Bors is tartozik, nagyon régi hagyománya a citerán való játszás. Én még mindig őrizgetem a nagyszüleim citeráját, ezért is volt fontos számomra, hogy

ezt a hagyományt a következő nemzedék is továbbvigye!” Természetesen, a hangszer elég drága, a helyi Polgármesteri Hivatal támogatta megvételét. A gyerekek még lelkesek, pedig ezen a hangszeren nem kön�nyű játszani, még a zongora is gyorsabb sikerélményt, biztosit.

Az iskolának van furulyacsoportja is, ezen a régi népi hangszeren, már a kisebbek, Pék Sándor tanító II. osztályosai is megpróbálkoznak. A csoportokat Laczkó Nándor zenész tanítja minden héten, igen barátságos áron. (Az 5 Ron, ha még csoportos oktatásról is van szó, nagyon kevés, akkor, amikor a hangszeroktatás Nagyváradon 30-35 RON-ba kerül). A IV. osztályosok közül vannak olyanok is, akik ettől az évtől zongorázni tanulnak. De vannak kitartó zongoristáink is: Nagy Nóra és Kupás Nóra, például már évek óta ismerkedik ezzel a hangszerrel, már többször is bemutatkoztak Szentjánoson is a Karácsony előtti zenei esteken. A pedagógus körön is felkérték őket, hogy zongorán kísérjék furulyázó társaikat. A szülők véleménye a hangszeroktatás előnyeiről: » A pedagógus körön jelen levő Gagyi Annamária, Biharszentjánosi tanítónő fia, Balázs is zongorázni tanul. „Kezdetben, az első fellépésen nagyon izgult, mert maximalista, szeretné, ha tökéletesen sikerülne. Természetesen megvannak a hullámvölgyek is, mint mindenkinél:

a lelkesedés mellett, jön olyan pillanat is, mikor abbahagyná, hiszen a gyakorlás rendszerességet, kitartást igényel. De megvannak az előnyei is: a fiamat sokkal fegyelmezettebbnek látom, és határozottan javítja a koncentrációs képességét!” » Kupás Ágnes, Nóra édesanyja, már kisgyerekként próbálta lányába oltani a zene szeretetét, ezért 6 éves korától zongorázni tanul. Kottát hamarabb olvasott, mint betűket, megismerte a zene alapjait, a híres zeneszerzőket. „Ha a zenét, csak saját örömére használja, már megérte!” – nyilatkozta az édesanya – „De a zenének, hangszertanulásnak számos pozitívuma is van: jobb lett a ritmusérzéke, kitartást, türelmet tanul, és úgy tudom, a matematika és a nyelvtanulás is jobban megy az ilyen gyerekeknek. Nem kell a zenei pályát választania, majd ő eldönti, komolyan szeretné-e csinálni. Igaz, áldozattal is jár, rengeteg idő és energia befektetés a szülő részéről is, úgy hogy aki komolyan gondolja, úgy is kell hozzáállni! Nóra most az iskolában a citeraoktatótól vesz órákat, a húga, Lilla furulyázni tanul.” » A Borsi lelkipásztor, Dénes Károly családjában érdekes helyzet alakult ki hangszeroktatás terén. „Az elődeim közül sokan játszottak hangszeren, természetesnek tartottam, hogy a lányaim is tanuljanak! –mondta a lelkész - Évekig

vittük zongoraórára őket, de egyikük sem szerette meg. A fiamnál, már feladtuk, bár őt érdekelte volna. Végül teljesen magától tanult meg gitározni, most egy népi együttesbe is játszik több hangszeren. Annyira eredményesen, hogy a táncházakban, fellépéseken való zenélésből, még egyetemi tandíjának egy részét is tudja finanszírozni!” A szakemberek véleménye a hangszertanulás előnyeiről: A tudományos vizsgálatok kimutatták, hogy a hangszertanulás közben bekövetkező agyi változások közben javulnak a tanulási képességek, fejlődik a kommunikációs képesség, a nyelvérzék. A zene és a beszéd is felhasználja a hangmagasságot, ritmust, hogy célba jutassa az információt, ezért a zenét tanuló gyerekek szókincse gazdagabb, idegen nyelveket is könnyebben tanulnak, hiszen a hangmintákat jobban egymás mellé helyezik. A diszlexiás (olvasási zavarokkal küzdő) gyerekeknél is hatékony, javítja a memóriát, a figyelmet. A matematikai képességek, térérzékelésünk, logikai képességünk is fejlődik, - nem véletlen, hogy sok zenész jó matematikus és fordítva. De a zenélés erősíti önbizalmunkat, kitartásunkat, munkaszeretetünket, tehát pozitív lelki élmény is.


Tehetség - intelligencia

6

Miben vagyunk tehetségesek? A hét intelligencia típus

Az internetes reklámok sokaságában lépten-nyomon felbukkannak azok a hirdetések, amelyek az IQ-szintünk mérésére akarnak rávenni: persze az eredményt, jó pénzért csak sms-ben közlik. Howard Gardner pszichológus, viszont rávilágított arra, hogy az IQ-tesztek által mért hagyományos (nyelvi, logikai-matematikai, térbeli) intelligencia mellett, még van 4-5 intelligenciatípus (a zenei, a testi-kinesztetikus, a személyek közötti, és a személyen belüli), és akiknek ezek az erősségei, nem kevésbé intelligensek, mint a jó nyelvi és logikai képességekkel rendelkezők, csak más téren kamatoztatják tehetségüket. Nyelvi intelligencia. A nyelvi képességei a legfejlettebbek, rengeteget olvas, játszik a szavakkal, és könnyen tanul meg új kifejezéseket, idegen nyelveket. Ragadnak rá a versek, idézetek, névmemóriája és dátummemóriája kitűnő. Ügyes irodalomban, történelemben, rejtvényfejtésben, többnyire írott szövegből szerzi információit. Fontosabb a hallott szöveg, mint a látvány (inkább rádiózik, mint tévézik). Kommunikációval (tanár, ügyvéd, tévés-rádiós), nyelvekkel, írással kapcsolatos állást válasszon.

Logikai - matematikai intelligencia. A reáltantárgyak szerelmesei, folyton bonyolult számításon, elvont kérdésen törik a fejüket. Már gyerekként szerették a kirakós játékokat, megverték társaikat a stratégiai játékokban: sakkban, malomban. Jók a fejszámolásban és a számítástechnikában, szívesen merülnek el bonyolult kísérletekben, hogy a dolgok összefüggését, működési elvét megértsék. Mindenben a logikát keresik, szeretik a dolgokat rendszerezni, mérni, csoportosítani. Érdeklik a tudományos újdonságok, gyakorolva tanulnak meg jól valamit, nem olvasással. Kitűnő könyvelő, mérnök, informatikus, bankár, kereskedő és természettudományban jártas kutató lehet. Térbeli intelligencia. Vizuális típus, aki képekben, színekben, ábrákban gondolkodik, jó a szemmértéke. Rendkívül jól tájékozódik, elsőnek találna ki a labirintusból. Gyerekként imádta a Legót, építőkockát, kirakóst, puzzle-t. Jó kézügyessége van, rajzokkal, formákkal, szobrokkal tudja legjobban kifejezni elképzeléseit, könnyen megérti a táblázatokat, ábrákat. A matematikában inkább a mértan érdekelte, fontos számára a kép, a látványt fényképezőgéppel, videóval rögzíti. Fejben átlátja bárminek a szerkezetét, jó a térlátása, ezért sok mérnök, építész, tervező, képzőművész, sofőr kerül ki közülük. Zenei intelligencia. Első hallásra megjegyezi a dallamokat, ha zenét hall, a keze, lába rögtön mozogni kezd a ritmusra (ezért nem csak zenészekre,

de táncművészekre is jellemző). Mindig kell, hogy szóljon valami háttérzene körülötte, vagy ő kezd dudorászni, gyakran szól a fejében dallam. Könnyen megtanul valamilyen hangszeren játszani, a hamis hangot azonnal felismeri. Érzékeny a külvilág zajaira, jól meg tudja különbözetni a hangokat. Őt nem az alapzaj, hanem a néma csend zavarja, és hallás után tanul a legjobban. Testi - kinesztetikus intelligencia. Ez a típus az érzékelés, a mozgás segítségével szerzi tudását, tapasztalatait. Gyermekként igazi örökmozgó, aki nem bír egy helyben ülni, állandóan tesz-vesz. Hamar kitűnik a sportban, az ügyességi játékokban. Beszélgetés során szívesen érinti meg partnerét, erőteljesen gesztikulál. Érzelmeit, gondolatait táncban, mozgásban színjátszásban tudja leginkább kifejezni, de a kézügyesség is e csoporthoz tartozik (kézművesség, finommechanika). A döntés és problémamegoldás során inkább a megérzésekre hagyatkozik. Interperszonális (személyek közötti) intelligencia. Kapcsolati, szociális intelligenciának is nevezzük. Kapcsolatteremtésben kiemelkedő, népszerű személy, sok barátja van, a csapat lelke. Jó pszichológus, gyakran ad tanácsot, beleéli magát mások helyzetébe. Jól közvetít viták esetén, képes elsimítani a konfliktusokat. Jobban szeret társaságba, társas eseményekre járni, mint egyedül lenni, fontos számára a csapat (pl. sportban is), gyakran szervez meg valamit. Vezető típus, szeret másokat

tanítani, ezért olyan szakmában eredményes, amely csapatmunkával, szervezéssel, lelki tanácsadással, segítségnyújtással, tanítással kapcsolatos. Intraperszonális (személyen belüli) intelligencia. A belső intelligenciája fejlett, egyedül is jól boldogul céljai megvalósításában. Kívülről kissé különcnek tűnik, mint aki egy másik világában él, pedig kezdeményező alkat, aki kérdéseket tesz fel, folyton kutat. Mindenről határozott véleménye van, amit személyes tapasztalatokkal szerzett bölcsesség támaszt alá. Gyakran gondolkozik az élet nagy dolgain, a kudarcokat rugalmasan fogadja, mert tudja: mindennek van értelme, célja. Jól megvan egyedül, gyakran vezet naplót, vagy írja le gondolatait, önálló, a maga ura akar lenni a munkában is. Művészek, pszichiáterek, filozófusok, teológusok, újítók kerülnek ki közülük. Legutóbb egy 8. kategóriát is ide sorolnak, a Természeti intelligenciát. Ezzel különböztetjük meg és osztályozzuk a természeti jelenségeket, a növény- és állatfajokat. Városi környezetben ez nyújt segítséget az élettelen tárgyak, az autó-, a ruha- és a sportszermárkák közötti eligazodásban. Gyerekként is a természet jelenségein keresztül érti meg a környezetét, állatokat gondoz, sokat időzik a természetben, követ, virágot, bogarat gyűjt, megfigyeli őket. A környezetismeret, biológia, földrajz az erőssége, később állattenyésztő, állatkerti gondozó, botanikus, kertész, a biológus, környezetvédő válhat belőle.

Köztünk élnek - Tanulmányi versenyek borsi díjazottjai Nem tudom, a standard IQ teszteken milyen pontszámot érnének el, de hogy a következőkben bemutatott két diák verbális, illetve matematikai-logikai intelligenciája magas, az eredményeikből látszik. Igaz, tevékenységük nem kapott a magyar médiában nagy sajtóvisszhangot, de mivel mindketten borsiakként lettek egy területen elsők, érdemes felfigyelni sikerükre. Kerezsi Barbi nem csak a néptáncban és a zenében (hangszeren játszik) ügyes, de az

íráskészségével, kreativitásával sincsenek gondok. A Pertinax Egyesület november 29. – december 1. között ismét megszervezte Váradon az Aranytoll meseíró verseny határon átívelő döntőjét F. Diósszilágyi Ibolya emlékére. A 42 országos döntőbe jutott gyermek, 10 összefüggéstelen szót is felhasználva, a népmesei elemeket figyelembe véve kellett mesét írjon. Barbi az 5. helyezést érte el a meseíró versenyen, de Bihar megyében első lett, megelőzve a Nagyváradi felkapott iskolák diákjait is. Ezzel az eredménnyel elnyerte a Gyermekmentő szolgálat különdíját: részt vehet Budapesten, a Parlament karácsonyán, és a Diótörő című balett előadáson. Kubola Tamás, a Nagyváradi Állami Egyetem Energetikai mérnök és Ipari menedzsment szakán (FIEMI) tanul. Utolsó éves egyetemistaként részt vett azon a tudományos szimpóziumon, amit Resitán rendeztek meg november végén. A megmérettetésen 8 egyetemről érkezett, több mint 100 diák mutatta be dolgozatát, többek között Tamás is, három diáktársával együtt. A Váradi egyetemisták egy tudományos elektroenergetikai programban is részt vesznek, és dolgozatukban, tudományos és technikai eredménye-

ikre is rá kellett világítsanak. Kubola Tamás dolgozatát I. díjjal jutalmazták, így a legjobbnak bizonyult a Váradi egyetemisták között is. (A román cikk megtekinthető a Polgármesteri Hivatal Facebook oldalán). Bár egy versenyen elsősorban a díjakat, helyezéseket szokták figyelembe venni, abban a világban, ahol sok érdektelen, nehezen motiválható tízen- és, huszonéves él, akik nem tudják, mit szeretnének az életben, üdvözölnünk kell fiataljainkat már bátorságukért, tudásvágyukért, kezdeményező készségükért is. Az elért eredményeket látva, pedig sok sikert, további lelkesedést kívánjunk községünk díjazott tanulóinak.


Az egészséges gomba

7

Az egészséges gomba dicsérete, nem csak gombaszezonban Tudjuk-e, hogy a gomba az egyik legkülönösebb „élőlény”, mivel, zöldségfélének tartjuk, de nem az, mert nincs benne klorofil, de nem is állatfaj, bár sejtfalukban kitin található, mely a rovarok kültakarójának alkotórésze? Tudjuk-e, hogy mintegy 120 ezer fajta gomba létezik a világon (Európában kb. 4000), és csupán 300 fajtája mérgező? Tudjuk-e, hogy a gomba nagyon alacsony kalóriatartalmú, koleszterinmentes, a zöldségeknél sokkal több fehérjét tartalmaz, mégis nagyon keveset fogyasztunk belőle?

Bár a gombáról azt tartják, hogy könnyen termeszthető, hálás, amely viszonylag hamar megtéríti a befektetést egy családi vállalkozás számára is, mégis, ugyancsak vállalkozó kedvű községünkben, 2003-ig nem akadt senki, aki élt volna a gombatermesztés lehetőségével. A Szentjánoson élő Paul Tivadar is egy évig gyűjtögette ötleteit két Magyarországi barátjával, hogy milyen vállalkozásba foghatnának, számolgattak, anyagi lehetőségeket számba vettek, piacot kerestek, hiszen a cél az volt, hogy három családot is eltartson. A tréfából feldobott gombatermesztés ötlete, végül tartós megvalósításnak bizonyult, hiszen a cég bejegyzése után, 2004-től már gombát árultak. Igaz, azóta Paul Tivadar az egyedüli cégtulajdonos, és 2 éve, már a Kisszántói épületet is sikerült megvásárolnia, amit addig baráti áron bérelt. A gomba, úgy tűnik kihozta az árát, hiszen a családtagok közt felosztott adminisztrációs és értékesítési munka mellett, még négy asszonynak biztosít megélhetést Kisszántón. Tapasztalatlan lévén, rákérdeztem a gombatermesztés folyamatára. A Kisszántón termelt champion (vagyis magyar nevén csiperke) gomba zsákjába kerül egy komposzt (ló, vagy

csirketrágya és szalma), valamint tőzeg, amelynek nagyon jó a nedvtartó képessége. Ezt oltják be micéliummal (gombacsirával). Fontos még a hőmérséklet is, hiszen a komposztnak 22 fok szükséges, ezt 12 nap múlva, az átszövetésig 18 fokra kell lehűtsék, amit sokkhatásnak neveznek. Természetesen fontos a megfelelő vízmennyiség, a páratartalom is. A Kisszántón termesztett gombákra nem a nagyság, hanem a bőven termés jellemző, ami külföldön nagyon népszerű, de itt még inkább a nagy méretűeket keresik. Értékesítésnél is osztályozzák méret szerint, az is elő van írva, mennyi föld lehet rajta, - de ezt a munkát az ott dolgozó asszonyok, már rutinosan, gyorsan végzik annyi év gyakorlat után. Bár sokan a vállalkozás beindítását, koordinálását tartják nehéz feladatnak, Tivadar szerint az értékesítés, a piac szemmel tartása ennél bonyolultabb. Nem is tudná egyedül csinálni,

ezért vállalta ezt a feladatot a testvére. A piac nagyon változó, figyelni kell, mert gyakran találkozik olyan felvásárlókkal, akik becsapják, más árat mondanak, mint amennyiért eladták a gombákat. Ezért állandóan résen kell lenni, napi szinten alkudni, ha nem kelt el azonnal az áru, változtatni másnap az árakon. Kérdésemre, hogy nem-e próbál a piacon kívül máshol is próbálkozni az eladással, a fiatal cégvezető megosztott velem 1-2 rossz tapasztalatot a multikkal, bevásárlóközpontokkal. Egy ismerőse például gyárudvarokon, szünetekben próbálta értékesíteni az áruját, ami nem is tűnt rossz ötletnek, hiszen akadt kuncsaft, viszont a végén, mikor már annyira ismerték, hogy hitelbe is vásároltak, alig tudta behajtani az adóságokat. Tivadar elismerte, hogy azért ő találkozott nagyon korrekt üzleti partnerekkel is, ami a mai világban, ahol sok csalódás éri az embert, kimondottan meglepetésként szolgált, hogy ilyen emberek is léteznek!

Gombás receptek vacsorára A gombászatnál dolgozó asszonyokat kértem meg, hogy adjanak új ötleteket a gomba elkészítéséhez, mert 1-2 klasszikus recepten kívül (leves, pörkölt, gombasaláta), nem sok felhasználási módját ismerjük. Harsányi Katalin gyakran készít Gomba fasírtot, amelynél, az összedarabolt kisebb gombákat használja, majd tojással, liszttel, fűszerekkel, vereshagymával, fokhagymával összekeverve, kanállal a forró olajba szaggatja. De melegen ajánlotta a Gombás töltött káposztát is (húsimádóknak lehet fele-fele arányban hússal keverni). Szilágyi Mónika, pedig a nagyobb gombafejeket sajttal tölti meg, majd kirántja, - a családnak nagyon ízlett az új íz kombináció. Európa szerte népszerű, főleg

Uniós támogatással eddig nem élt, hiszen a pénz ugyan kecsegtető, de sok mindent számon kérnek, megszabnak. Két évig állami támogatást is kaptak, de ezt látva, az eladók gyorsan le is vitték másfélszeresével a gomba árát, tehát ennek is meg volt végül a böjtje. A tavalyi év nehezebb volt, mert nem talált megfelelő alapanyagot, az idén, viszont nem panaszkodik, mert van munka elég. Tehát, bátran lehet gombát vásárolni Kisszántón! Bors község más falvaiba nem visz, mert bár próbálkozott vele, úgy tűnt, nincs kereslet, alig adtak el pár kiló gombát az üzletekben. Pedig, - teszem hozzá – a 6-7 Ron kilójáért barátságos ár, hiszen én a bevásárló központokban ennél jóval drágábban vásároltam a gomba kilóját. A beszélgetésünk alatt a kellemes hőmérsékletű helyiségben, csendben, és gyorsan dolgoztak az asszonyok. Tiszta, nyugodt környezet, állapítottam meg, nem stresszes munkahely. Van, amikor reggeltől délutánig egyfolytában van munka, van, amikor lazább, itt nincs szigorú időbeosztás. De szórakozni is tudnak ám – teszik hozzá egyöntetűen, van náluk is mókázás, bulik, a főnök is gyakran megkávéztatja az asszonyokat. Mert családias, stresszmentes légkörben, sokkal jobb a teljesítmény is! – teszi hozzá mosolyogva a főnök.

Érvek a gombafogyasztás mellett

szilveszteri bulikon a Svéd gombasaláta. A dinsztelt vöröshagymához és gombához, sót, borsot, babérlevelet, kakukkfüvet, paradicsomszószt, pici cukrot, citromlevet és kevés bort adunk, negyed óráig főzzük, majd kihűlés után, kidobjuk belőle a babérleveleket és a citromhéjat. Lefedve hűtőszekrénybe tesszük 2-3 óra hosszára. Még aznap fogyasszuk el, mert a gomba nagyon hamar romlik.

A gombászok áprilistól novemberig járják a mezőket, erdőket a friss, acélos húsú, nem férges gombákért. Az Egészségügyi Világszervezet ajánlása szerint heti 250 grammos gombafogyasztás bőségesen elegendő, mivel a vadon termő gombák sok nehézfémet, kadmiumot, ólmot, higanyt képesek fölvenni. Ezért, ipari területek közelében, városban nem ajánlatos gombát szedni. Termesztett formájában, viszont könnyen beszerezhető, ajánlott is a fogyasztása, egészségügyi szempontból. A gombák fehérjéi tartalmazzák az összes esszenciális aminosavat, 90 % vizet, 2-6 % szénhidrátot és nagyon kevés zsírt. Ezért kedvezően hat a koleszterinszintre, immunrendszerre, alapvető vitaminokat (pl. B- és D-vitamin) és ásványi anyagot biztosit a szervezetnek, alacsony a kalóriatartalma (100 grammban csak 20-40 kalória van). A gomba természetes glutamát tartalmának köszönhetően képes a japán kutatók által felfedezett „5. íz, az umami” kialakítására, ezért kevesebb sót kell hozzá adni – amely szintén csökkenti a szív- és érrendszeri betegségek kockázatát.


8

VII. Borsi Káposztafesztivál

Humor, szórakozás és finom falatok a VII. Borsi Káposztafesztiválon Már igen népszerű hagyománnyá vált Borson, hogy a szeptember második felének egyik vasárnapja a Káposztafesztivál jegyében telik. Az idén, szeptember 22-én, a meseszerű hetedik alkalommal szervezte meg a rendezvényt községünk két igen aktív hölgye: Bajgyik Baranyi Emma és Ambrus Zsuzsa. Ez alkalommal is megvolt minden, ami „szem-szájnak ingere”, hiszen ötletes dekorációkkal, ízletes falatokkal, humoros próbákkal és népszerű fellépőkkel próbálták minél eredetibbé tenni az ezernyi érdeklődőt megmozgató eseményt. Rusztikus hangulat, őszi színekkel. Már a káposztafesztivál hangulata is egyedinek tűnt, ahogy beléptünk

a rendezvény helyszínére, a sportpályára. Az ősz termékenységét, a szüretek gazdagságát mutatta a standokat és a versenyzők asztalát feldíszítő termés-dekoráció, a közönség, pedig szalmabálán nézhette végig a fellépők produkcióját. A Rezeda virágüzlet, az őstermelők, a savanyúság készítők színesebbé tették portékájukkal a helyszint, sok embert megállásra késztetve. Ötletes és lelkes csapatok a rajtvonalnál. A helyi civil és egyházi szervezetek tíz csapattal képviseltették magukat az idei versenyen. Ami nem is volt most már igazi verseny, hiszen a megszokottól eltérően ezúttal több csapatnál is megtalálták azt az egyedi színfoltot, amellyel kitűntek a többiek közül. Az elvárások az idén a következők voltak: káposztából készült étel (melyet 8 lejes egységáron értékesíthettek), eredeti dekoráció és egyenruha, valamint egy bemutatkozó versike, melybe öt szót kellett beépíteni (az idén a szavak a Facebook, szilvásgombóc, vészfék, szoprán és vakbélgyulladás voltak). A Tamási Áron Iskolacsoport pedagógusainak bemutatkozása bizonyult a legötletesebbnek, hiszen a VII. Káposztafesztiválra megérkezett Hetedhét ország 7 törpéje nem csak a vers szövegét tekintve, de öltözékük, mozgásuk tekintetében is egyedi és kacagtató élményt nyújtottak. A leghumorosabb uniformis kétségtelenül a Polgármesteri Hivatal „cigánycsapatáé” volt, a legszebb dekoráció a Borsi Nőszövetségé, a legízletesebb káposztát a Kisszántói Nőszövetség, míg a legízletesebb ételt a Borsi Presbitérium főzte, de díjat kapott eredeti ételéért a Galagonya Gyermek néptánccsoport is. Díjazva volt a legnagyobb káposzta, és a legszebb kötény (Kovács Olga, Nagyszántó) tulajdonosa is. Kulturális-szórakoztató programok. Megteltek az ülőhelyek a délutáni előadásokra, amelyben harmonikusan ötvöződött a helyi fellépők és a meghívott előadók produkciója. A borsi kisiskolások citerán és furulyán adtak elő népdalokat, látszott az előadásukon nem csak az összeforrottság, kitartó gyakorlás, hanem a magabiztosság is, hiszen a lelkes gyerekeknek már több fellépés is erősíthette az önbizalmukat. A táncos előadást ezúttal a Galagonya gyermek néptánccsoport mellett, a kisszántói fiatalok biztosították, a divatbemutató-kategóriában, pedig kötényszépségverseny volt meghirdetve. A versenyek mellett, a legkisebbeknek a szalmabála játékkuckóban népi gyerekjátékokat tanítottak, és „ciróka-maróka” foglalkozást tartottak, de mindig népszerű a gyerekeknél a lovaglás lehetősége is. A sztárvendégek sem voltak olyanok, akiknek sztáros allűrjei lennének, hiszen a Budapestről érkezett gólyalábas bohócok interaktív, játékos produkciója, és Zsók Levente humorestje megnevettetett fiatalt és idősebbet. A népszerű sorozatból ismert színész, Várkonyi András (a Barátok közt Vili-bácsija), „Borkóstoló” című zenés műsora, pedig nem csak az előadó énektudásából, hanem közvetlenségéből is ízelítőt adott. A gazdag programsorozat alatt elfáradt emberek az estéli órákban az One Man Band által biztosított slágerpartin lazulhattak el. A menü tálalva van… Az idei káposztafesztiválon az kulináris élvezetek terén mutatkozott meg a legkevésbé a résztvevők kreativitása, hiszen többen is töltött káposztát készítettek. Voltak, akik azt is elmondták, hogy próbálkoztak korábban eredetibb menüvel, de a vásárlók ezekkel óvatosabbak voltak, inkább a hagyományos ízeket részesítették előnyben, ezért sokan úgy gondolták, minthogy a saját költségükön elkészített étel rajtuk maradjon, inkább

nem lesznek túl egyediek. A helyi Polgármesteri Hivatal viszont nem csak öltözékével, hanem „Cigány káposztájával” is kitűnt a többi versenyző közül. Az ötletet Liszter Sándortól, a júniusi Biharszentjánosi Bográcsfőző Fesztiválon fellépő roma énekestől kapták. Ez alapján a díjnyertes káposzta a következőképen volt összeállítva: nagy töltelékeket töltöttek, a tetejére aprókáposztát szórva, amelyre ráültettek egy fiatal, hagyományosan megfűszerezett kakast. A káposzta sós- ecetes-kapros forrázó vizét öntötték vissza a töltött káposztára is, amely különös zamatot adott neki. A kakasos káposztát még tojással és friss zöldkaporral is kidíszítették.

Bors Községi Figyelő 13. szám  
Bors Községi Figyelő 13. szám  
Advertisement