__MAIN_TEXT__

Page 1

Nr 2 2018

s.04

s.06

s.16

Krönika: Att agera rätt

Nämndemän, är de verkligen populära bland domarna?

#medvilkenrätt


Nr 2

Prima Facie Nr 2 2018

2018

Michelle Gaudin Gonzalez

Innehåll

Chefredaktör & skribent

s.06

s.04

michelle.gaudingonzalez@gmail.com

Krönika: Att agera rätt

När jag har tid för annat sover jag gärna.

s.08

Nämndemän, är de verkligen populära bland domarna?

Emilia Hallberg

Den adekvata kausaliteten mellan juridikstudenters tentaångest och spända käkar

s.11

Kan man gå fri från ansvari en pest- eller kolera-situation?

s.18

när Victor Moreno Soler beskriver den kom-

indränkt i solskyddskräm såklart! I detta

plicerade situationen. Utöver detta bjuder Vega

nummer väntar en spännande blandning av

Schortz på en spännande läsning kring huru-

rättsutredande artiklar, krönikor, filmtips,

vida man ska dömas för brott om man inte

studietips och tips om stresshantering.

har haft något annat alternativ än att begå den

Skribent

lorna (vilka bokhyllor?) och en meterhög

Dokumentärtips Prison: Breaking the Cycle Ett snabbt och smidigt studietips

Prima Facie ges ut av Juridiska Föreningen vid Örebro universitet. Utgivningen sker fyra gånger per år och trycks i 500 exemplar per utgivning. Tidskriften delas ut till alla jurister och rättsvetare. Även anställda på institutionen för juridik, psykologi och socialt arbete vid Örebro universitet,

rang och finner ro i att ha ett fullspäckat schema.

i ena handen och en glass i den andra. Och

met där jag varvar plugg med löpträning.

stege att svischa runt på mellan bokhyl-

s.27

gästskribenter

och

övrigt

utvalda erhåller tidskriften kostnadsfritt. Prima Facie finns även att ta del av på Juridiska Föreningens hemsida.

rytande porslinsleopard.

Alexander Garin Folkegård

Grafisk Formgivning/illustration Ida Hassel Bergström Tryck FG Larsson

Redaktionen

förbehåller

sig

rätten

att

refusera eller redigera insänt material. För icke beställt material ansvaras ej. I tidskriften g jorda uttalanden är endast om så anges att betrakta som Prima Facies värderingar eller åsikter.

marknad@jforebro.se

Jesper Eng Marknadsföringsansvarig Emilia Hallberg

den stekande solen med Prima Facie

medborgares tillika juridikstudents perspektiv

brottsliga gärningen. RÄTTSSÄKERHET OCH dess problematik är en fråga som genomsyrar hela juristprogram-

NÄR DET sedan börjar regna när du sitter

met och rättsvetenskapliga programmet och är

där på balkongen bör du överväga att titta på

inget undantag i Prima Facie; Amanda Olsson

dokumentärfilmen Prison: Breaking the cycle. I

skriver om polisers praktiska tillämpning

tidningen finns en recension med tankeväckan-

av 1:9 RF medan Alexander Garin Folkegård

de frågor som jag rekommenderar att du läser

skriver, med anledning av den omtalade

innan du börjar titta.

domen från Solna tingsrätt, om nämndemäns diskussioner om rättssäkerhet. I dagsläget är

detta alpin skidåkare, numera invandrare

det dock inte endast nämndemännens omdö-

och även bästa vän med Google translate.

me som är föremål för ifrågasättande. Även juristdomares omdöme kan ifrågasättas och det är en diskussion som #medvilkenrätt har

Amanda Olsson Skribent Studerar T4 på juristprogrammet och lever på Netflix, popcorn, dåliga ordvitsar, sarkasm och att balansera mitt inre barn med min inre tant.

tagit upp till ytan och som fortsätter i Emilia Hallbergs krönika. Själv har jag skrivit om

Victor Moreno Soler

Trevlig sommar!

Dröm stort

Tomas Danielsson som Juridiska föreningen bjöd in för att hålla i en föreläsning om stresshantering. Det är nämligen mycket man kan bli stressad av, såsom att hålla sig uppdaterad i inrikes- och utrikespolitiken. Har du inte

Skribent Korrekturläsare

här numret får du insyn i frågan från en spansk

Studerar T2 på juristprogrammet. Före

www.fglarsson.se Annonsbokning

hetskonflikten i Katalonien? Ingen fara, i det

ningsvis sitter du på en balkong under

omdöme. De båda innehåller högst relevanta

Mikaela Violante Pica

Michelle Gaudin Gonzalez

nart är det äntligen sommar! Förhopp-

Skribent

Ansvarig utgivare

Chefredaktör

Juridiska Föreningen vid Örebro universitets tidskrift

S

Pluggar andra terminen på juristprogram-

Önskar mig: ett Muminhus, en biblioteks-

Catalan conflict

Välkomna till Prima Facie

Älskar utlandsresor, är en kaffedrickare av

Marknadsföringsansvarig & skribent

Vega Schortz

#medvilkenrätt

s.22

Tycker om att sortera och äta dadelbollar.

riktigt förstått självständig-

Chefredaktör

Michelle Gaudin González

Currently studying the 8th semester of Law

SKRIV GÄRNA till mig om ni har synpunkter

Degree in Spain and fika lover. I love travel-

eller vill skriva för Prima Facie. Ni kan nå mig

ling around the world to discover new people, culture and standpoints.

på michelle.gaudingonzalez@gmail.com.

3


4

Prima Facie Nr 2 2018

Prima Facie Nr 2 2018

Krönika

Men det var han som började!

Skribent: Amanda Olsson

Att agera rätt

Det var han som fortsatte!

Låt oss säga att poliserna i fråga är välbekanta med sitt lokala område. Under en patrullering stöter de på en känd langare och kallar in bilen till vägkanten. Polisen vet att langaren har för vana att köra runt med några kilo kokain i bakluckan och vill därför ta sig en titt. Att öppna en baklucka skulle däremot kräva ett förordnande av en husrannsakan och det har polisen inte tid med. De känner däremot till en trafikbestämmelse som de kan använda till samma resultat. “Ursäkta, vi skulle vilja säkerställa att du har med dig en varningstriangel i bakluckan när du framför fordonet” säger de istället. Triangeln plockas fram och samtidigt ser en av poliserna en större mängd kokain slarvigt undanstoppat under en gammal filt. Langaren anhålls och kokainet blir beslagtaget. Har polisen agerat rätt?

TROTS DET går det inte ignorera

SOM BARN får vi lära oss att det

PRINCIPEN ATT två negativa ger

att polisens handlande fick resultat.

inte spelar någon roll vem som

en positiv summa baseras på mate-

Domstolar samt förvaltnings-

En liten osaklighet kunde hindra

började, man ska inte slå andra per-

matik. I situationer där vi hanterar

myndigheter och andra som

droghandel, smuggling, hantering

soner. Personligen kan jag inte hålla

människor är matematik dock säl-

fullgör offentliga förvaltnings-

och missbruk. Den positiva ef-

med om att den som börjar och

lan till hjälp. Inom beteendeveten-

uppgifter ska i sin verksamhet

fekten måste väl neutralisera den

offret ligger på samma ansvarsnivå

skapen går det med lätthet att finna

beakta allas likhet inför lagen

negativa. Redan när vi når avväg-

men principerna från seminariedis-

att om en person skriker och en

samt iaktta saklighet och opar-

ningen är det lätt att glömma bort

kussionerna går att finna i barnens

annan person svarar med att också

tiskhet. Lag (2010:1408).

vikten av det grundlagsskyddade

argumentering.

skrika kommer resultat inte bli

1:9 § RF

saklighetskravet.

tystnad. Resultatet blir kaotiskt. OM ETT barn slår till ett annat av

D

et är terminens första

område och att syftet inte var i

rande rättsstat. Poliser som själva

seminarium i allmän för-

linje med lagrummet även om hän-

inte respekterar lagen motsätter

valtningsrätt, mer specifikt

delsen som följd hindrar framtida

sig fullt rättsväsendets mål att

offentlig maktutövning. Trots att

brott. Polisen iakttog inte saklighet.

säkerställa den enskildes rättssä-

vi precis innan gått igenom sak-

Polisen agerade inte rätt.

kerhet och rättstrygghet. Lagrum

lighetskravet i 1 kap 9 § regerings-

ska endast tillämpas i de syften

formen blir det tyst i klassrummet

FÖR ATT få möjlighet att genom-

bestämmelserna är menade för.

och folk börjar snegla på varandra.

söka bilar utan beslut om husrann-

Ändamålen får inte helga medlen i

Det står klart att trafikbestämmel-

sakan måste polisen försöka ändra

en rättssäker stat.

sen användes utanför sitt tänkta

lagstiftningen i en korrekt funge-

EN KURSARE väljer att ta debat-

en eller en annan anledning och

KANSKE ÄR det därför det semi-

ten med läraren. Resonemangen

det andra barnet slår tillbaka har

nariet fortfarande hänger med mig,

speglas ovan, och argumentatio-

båda gjort fel. I både fallet med

för även i dagens splittrade samhäl-

nens utveckling får mig att dra

barnen och fallet med poliser-

le är det ingen som vill ha ett sam-

mig tillbaka till barndomen; till

na och langaren förekommer två

hälle bestående av bråkande barn.

det resonemang vuxna i all tid har

handlingar som inte är tillåtna. En

hört när de försökt bryta slagsmål

av aktörerna handlar och den andra

mellan barn:

ger tillbaka med samma mynt

“Men det var han som började!” “Det var han som fortsatte!”

tills utomstående förlorar så pass mycket på situationen att de går in och avslutat konflikten. Två fel gör faktiskt inte ett rätt.

5


6

Prima Facie Nr 2 2018

Prima Facie Nr 2 2018

tivt inte sedan han började domar-

Men Hannes tyckte definitivt att

veta vilka kort som ska spelas inn-

banan. Han har aldrig upplevt att

nämndemännen ska finnas kvar i

an huvudförhandlingen börjar. I det

den politiska åskådningen färgas

tingsrätterna.

ligger förutsebarheten. Förutsebar-

igenom en nämndemans arbete.

Nämndemän, är de verkligen populära bland domarna? Skribent: Alexander Garin Folkegård

M

ars har nog inte varit den

TROTS ALLT så är det ju domaren

men överläggningen är inte öppen.

bästa månaden för rätts-

som i första hand upplever hur det

När rätten ska fatta sitt beslut så

väsendet, i alla fall inte

är att jobba med nämndemän.

gör rätten det för sig själv, det är

i Solna. De flesta som har lite koll

alltså inte offentligt. Genom att ha

på nyheterna är nog bekanta med

JAG HAR fått möjligheten att

allmänhetens representanter med

det som hände där i början av årets

intervjua Hannes Magnergård, en

så finns det en garanti för att det

första vårmånad. Två nämndemän

rådman vid Örebro tingsrätt och

går rätt till.

friade en man anklagad för miss-

det jag fick ut av samtalet från

handel därför att han, till skillnad

intervjun var inte alls det jag hade

I SVERIGE har vi bestämt att det

från sin hustru, kom från en bra

förväntat mig.

är de politiska partierna som utser

familj.

nämndemännen. De som sitter HANNES BÖRJADE juristprogram-

i domstolen behöver inte vara

ALLT DET här får mig att undra

met 1996 och blev inte ordinarie

politiker, de är det ibland men det

över vilken roll nämndemän har i

domare förrän 2017. Själv berättar

är inte något nödvändigt, även om

samhället och om vi verkligen be-

han att det är en lång väg att gå

de utses av partierna. Man skulle

höver dem. Det är nämligen så att

och att det vanliga är att vara klar

kunna säga att det fungerar som en

jag inte är den mest kunniga inom

någonstans mellan 45–50 årsåldern

kontroll för att domstolen ska göra

detta område, dels för att jag flyt-

om man går domarbanan.

rätt och för att förhindra att en

tade till Sverige för drygt ett år sen

domare ska agera felaktigt. Lek-

och dels för att jag inte har kommit

HANNES SITTER inte själv och

mannainstitutet utövar tillsyn över

så långt på juristprogrammet än.

dömer, i alla fall inte i familje- och

domaren.

brottmål, utan att han arbetar ihop MIN FÖRSTA tanke var att vara

med nämndemän. Då är frågan,

NÅGOT SOM jag var väldigt intres-

ganska kritisk mot nämndemän,

vad är anledningen till att vi har

serad av är om det är lätt för en

det är nog säkert det lättaste att

nämndemän? I andra länder värl-

domare att märka från vilket parti

skriva om. Men det har nog väldigt

den över så finns det ett lekmann-

en nämndeman kommer. Till min

många gjort hittills. Istället så fick

ainstitut som har en legitimitet

förvåning så berättade Hannes att

jag tips om att det kanske var mer

i det dömande systemet. Vi har

generellt sett är det inte så. Defini-

intressant att intervjua en domare.

öppna förhandlingar vid domstolar,

heten skulle gå förlorad om vi hade

Det är ju så att nämndemännen,

EFTER SOLNADOMEN har det

en jury. Tillsynen som nämnde-

precis som juristdomarna, avlägger

varit väldigt populärt att tala om

männen utövar över domaren skul-

en ed när de börjar tjänstgöra. Det

att ersätta nämndemännen med ett

le enligt min mening gå förlorad

är bara Sveriges lag som ska gälla i

jurysystem. Mot detta är Hannes

om vi skulle ha ett jurysystem.

domstolen. Sedan är det ju själv-

väldigt kritisk eftersom det skulle

klart att i alla överväganden finns

innebära en större rättsosäker-

ETT LEKMANNAINFLYTANDE är

det en subjektivitet, och där kan

het. Han menar att fördelen med

alltså viktigt. Domstolarna skulle

ens värderingar bli påtagliga, även

nämndemannasystemet är att de

tappa legitimitet om de inte hade

domarens.

juridiska argumenten får en större

det. Det finns enligt min mening

genomslagskraft eftersom det finns

bara nackdelar med jurysystemet i

NÄR EN domstol ska hålla över-

en adressat som förstår argumen-

jämförelse med nämndemannasys-

läggning ska den först klarlägga

ten. Om det finns ett jurysystem

temet. Just momentet i huvudför-

händelseförloppet. Hannes förkla-

med personer som inte har en bra

handlingen när domaren diskuterar

rade att han gör detta genom att

förståelse för juridiska argument,

med nämndemännen är väldigt

först kliva ner från stolen och ställa

vad baserar de då sina slutsatser på?

lärorikt.

sig framför nämndemännen och

Magkänsla? Det finns ingen logik

notarien så att alla kan se honom.

bakom domar som beslutas av en

DET ÄR väldigt lätt att förlora

Han frågar notarien som ger sin

jury. Att ha ett jurysystem är mer

tron på domstolarna när man läser

syn på saken och sedan frågar han

rättsosäkert och mindre förutsebart

Solnadomen. Nämndemännens

ut nämndeman för nämndeman.

än ett nämndemannasystem efter-

inflytande i rättsväsendet är dock

Efter det ska juridiken appliceras.

som själva förberedelsen så att säga

oerhört viktigt och en enskild dom

Då ska man tillämpa lagen, förar-

går förlorad.

ska inte vara ett ledande exem-

beten och prejudikat från Högsta domstolen eller praxis från hovrätterna. I tillämpningen har inte nämndemännen särskilt mycket kunskap, utan det är i fråga om fastställandet av händelseförloppet som det är viktigt att var och en får

pel på hur vårt lekmannainstitut

Vad baserar de då sina slutsatser på? Magkänsla?

möjlighet att lyfta fram sin åsikt.

fungerar. Det är enligt min åsikt domarna och inte media som är mest lämpade att ge sina åsikter om nämndemän, och deras åsikter bör beaktas framför medias. Hannes berättade att det tog ungefär 20 år för honom att bli domare. En do-

RÄTTEGÅNGEN BÖRJAR när en

mare har gedigna kunskaper inom

EFTER DETTA undrade jag fort-

talan väcks, inte som man säger i

sitt område med tanke på hur långt

farande om vi verkligen behöver

media, där man tror att rättegång-

tid det tar innan denne är färdig-

ett nämndemannasystem. Hannes

en börjar vid huvudförhandlingen.

utbildad. Bland dessa kunskaper

tycker det, det är oerhört viktigt

Innan huvudförhandlingen har

ingår själva momentet där domaren

att ha allmänhetens insyn i dom-

nämndemännen och domaren en

och nämndemännen måste arbeta

stolarna. Han ifrågasätter dock om

förberedelse och sedan äger själva

tillsammans. Media borde antingen

det verkligen är nödvändigt att ha

förhandlingen rum. Tanken med

rådgöra med en domare eller bli

ett lekmannainstitut i hovrätten

förberedelsen är att allt ska vara

mer pålästa på hur nämndemanna-

eftersom det ofta förekommer mer

klart inför huvudförhandlingen.

systemet fungerar innan de framför

teori och juridik på hovrättsnivå.

Alla (nämndemän och domare) ska

allmän kritik.

7


Prima Facie Nr 2 2018

Den adekvata kausaliteten mellan juridikstudenters tentaångest och spända käkar

Här råder ett visst kaos.

OM JAG skulle göra den övningen

leverera mer idag” när man ligger

varje gång jag känner mig stressad

i sängen, och sedan spänna hela

skulle jag ha lika vältränade vader

kroppen för att därefter slappna av.

som Paolo Roberto. Då kan jag ju

Sedan ska man rulla lite på huvu-

slå två flugor i en smäll: träningen

det och tippa över på sidan. Detta

och stresshanteringen! Redan här

har nämligen en sövande effekt och

märks att mitt sätt att tänka är i

fungerar för de flesta. Han tilläg-

linje med dagens tankesätt som

ger att det dock inte finns någon

går ut på att uppnå perfektion i

”quick fix” som fungerar för alla,

samtliga livets aspekter i enlighet

men det är värt att testa.

med de ideal som finns. StressDEN RETORISKA, eller kanske

Skribent: Michelle Gaudin Gonzalez Illustratratör: Ida Hassel Bergström

reella frågan ”hur länge orkar vi jobba?” ekar i salen. Jag tänkte genast att i den här takten skulle jag säga att orken redan nu tvinar. Jag kom även att tänka på många av mina vänner som har tagit studieuppehåll. STRESSDOKTORN BERÄTTAR Tomas Danielsson, Stressdoktorn.

S

hur han hade ont i magen när han själv studerade. Han anmälde sig

tress är något som både stu-

böckerna “Smart och lat” samt “Vad

och istället fokusera på den stress

denter på juristprogrammet

vore livet utan stress?”. Ni som inte

som drabbar dagens tjugo- och tret-

och rättsvetenskapliga pro-

kunde närvara under föreläsningen

tioplussare. Jag utgår från att han

grammet upplever i stora mängder.

behöver dock inte oroa er för att

pratar om den klassiska flykt- och

Studietempot är högt. Även om

gå miste om de mycket behövliga

kampresponsen; det evolutionära

frågan om hur man hanterar stress

råden. Prima Facie har samman-

syftet med vår stress, som många

inte är juridisk blir den i högsta

fattat de viktigaste åtgärderna som

har fått höra under psykologilektio-

grad relevant för juridikstudenter

Stressdoktorn ordinerade.

nerna på gymnasiet. Att han slopar

både under studierna och i arbets-

den grundläggande lektionen om

livet. Det är därför inte konstigt att

PRECIS INNAN föreläsningen

stress och istället gör föreläsning-

Juridiska Föreningen bjöd in Tomas

sätter jag mig utanför, efter att ha

en publikanpassad är suveränt. Jag

Danielsson, mer känd som Stress-

skyndat mig till universitetet. Det

vill ju ta med mig tips som jag kan

doktorn, för att prata om stress

kommer fram en man som pratar

använda genast, och det levererar

med mer fokus på vår situation.

med Alexandra, som har ordnat

han, både i form av snabba tips och

Tomas Danielsson är en beteende-

kvällen. Det är självklart Stressdok-

djupare diskussioner.

vetare med medicinsk bakgrund

torn. Han berättar för Alexandra att

och har bland annat författat

han tänker skippa “tigern anfaller”

till kurser som han efter ett tag märkte inte fungerade och kände därmed hur stressen ökade. När man känner att man har brist på kontroll producerar kroppen negativ stress, säger han. Hur får man då kontroll? Hans råd: Ställ dig vid sidan av skrivbordsstolen, gå upp på tå och ner på hälarna medan du konstaterar högt ”här råder ett visst kaos”. Publiken skrattar. Skämtade han? Nej, det var ett fullkomligt seriöst råd. Han förklarar att kroppsspråket som kommer till uttryck genom att gå upp på tå och ner på hälarna skapar en känsla av kontroll och sänker därmed stressen.

doktorn pratade just om dessa

PÅ TAL om att leverera hade

ideal och berättade att de flesta

Stressdoktorn ett tips för PM-skri-

människor ägnar sig åt alldeles för

varna där ute. Istället för att, inför

mycket informationsutbud såsom

en PM-uppgift, tänka att ”det här

Facebook- och Twitter-flödet för

kommer inte bli godkänt” ska man

att nämna några få. Detta leder till

tänka att ”detta kan snyggas till”

att vi tror att det finns någon som

och därefter ta en paus, gå ut och

uppnår allt det som vi egentligen

jogga lite och tänka att när man

bara ser ”smakprov” av: någon med

kommer tillbaka kommer hjärnan

det perfekta håret, en annan med

att fylla på det som fattas. Under

det perfekta jobbet, en tredje med

joggingturen ska man dock undvi-

den perfekta träningsrutinen. All

ka pressande tankar som att ”den

reklam bygger på dessa idealtyper

här PM-uppgiften måste jag göra

och blir för mycket för en person

bra”.

att hålla koll på. Det är för många aspekter av ens liv, såsom hälsa,

HUR SKA man göra med betygs-

utseende och karriär, som måste

hetsen då? Han föreslår att arbeta

hållas under kontroll.

och prestera i sin egen takt utan att sträva efter ett högt betyg. Det

NÄR VI känner att vi inte har

finns enligt Stressdoktorn studier

kontroll säger stressdoktorn att

som visar att man är 40 % mindre

kroppen reagerar genom att axlarna

effektiv om man ägnar sina tankar

spänner sig, hjärnbark, hjärta och

åt att känna att man måste få ett

muskler ställer in sig på flykt- och

visst betyg.

kamprespons och käkarna tar stryk. Dagen slutar med att man läg-

AVSLUTNINGSVIS SKA här ges en

ger sig sent och har svårt att sova

lista med tips för stresshantering,

som en följd av dessa spänningar

vilken Stressdoktorn radade upp

i kroppen. Stressdoktorn föreslår

under föreläsningen.

därför att tänka att ”det går inte att

9


10

Prima Facie Nr 2 2018

Prima Facie Nr 2 2018

Stressdoktorns tips för stresshantering

1

Sluta jämföra er med andra! Stressdoktorn berättade att han tyckte det var en sport att berätta för folk att han aldrig har varit i

6

Ta tag i konflikter! Nästan alla konflikter försvinner om man nämner dem vid namn.

Thailand (till skillnad från folk som väljer att skryta bl.a. om vilka resor de har gjort) och menar att man ska sluta låta sig påverkas av folks skrytsamheter och tävlingar.

2

Våga välja bort! I vissa perioder får man strunta i allt såsom träning, vänner och liknande eftersom man helt enkelt inte har obegränsat med tid.

7 8

Tänk positivt!

Kost och motion i rätt balans! Det är naläge, exempelvis vid en förkylning, kan det ta sig ut och träna.

3

torn berättade att han behövde 36 timmar för att få ihop dagen som han ville.

4 5

Erkänn det ni är duktiga på och det ni är usla på! Genom att inse sina begränsningar reduceras stressen.

Skaffa en puh-vän! Detta är en av de vik-

9 10 11

Kombinera mental avkoppling och mental träning!

Släpp barn-delen av dig loss och var lite busig!

Öva på självförtroendet! Att känna att man duger är en viktig del av stresshantering och det är därför värt att lägga ner tid på att öva

det är otroligt viktigt med kommunikation när man är stressad. Öva på att prata med någon som orkar lyssna på hur ”puh, ve, allt är jobbigt” istället för att prata om hur bra du presterar.

12

I

skrivande stund befinner jag

tilltalade, gällande båda åtalspunk-

redogöra för hur Högsta domstolen

mig på Åklagarkammaren i

terna, befunnit sig i sådana situ-

tidigare bedömt liknande oskulds-

Skövde. Jag har valt att plocka

ationer att han inte kunnat göra

invändningar i målen NJA 2003 s

hem åttonde terminens 30 högsko-

annorlunda och i vart fall saknat

361 och NJA 1961 s 402 (rättsfallen

lepoäng genom en praktikkurs; ett

uppsåt att begå brotten. Den tillta-

jag kom att tänka på som åhörare

val som jag för övrigt starkt rekom-

lade hade inte agerat brottsligt. Al-

vid huvudförhandlingen i Skara-

menderar.

ternativa legala handlingssätt hade

borgs tingsrätt). Artikeln kommer

varit uteslutna för den tilltalade.

jag avsluta med en sammanfat-

I Skaraborgs tingsrätt hölls nyligen

Argumentationslinjen byggde till

tande slutsats där artikelns rubrik

en huvudförhandling i ett mål om

stor del på hur den tilltalades livs-

och tillika frågeställning besvaras.

ansvar för innehav av narkotika

situation eskalerat under de senaste

Observera att jag gärna refererar till

samt innehav av dopingmedel. Det

tre åren.

parterna i målen med namn – och

ska sägas att dessa brott allt som

upp självförtroendet.

tigaste punkterna. Stressdoktorn berättar att

Skribent: Vega Schortz Illustratratör: Ida Hassel Bergström

turligtvis bra att motionera men i ett trångt vara bra att ta paus istället för att aggressivt

Sätt rimliga mål för arbete, fritid, familj etc! De flesta har orimliga mål. Stressdok-

Kan man gå fri från ansvar i en pest- eller kolera-situation?

att dessa namn är påhittade – allt

oftast dyker upp i tingsrätten. De

Under tiden den tilltalade berätta-

utgör så kallade mängdbrott – i

de sin historia i rättssalen blev jag

för inlevelsens skull.

vart fall när innehavet är så pass

påmind om två gamla rättsfall från

litet att det inte kan styrkas att det

Högsta domstolen. Båda fallen be-

anskaffats för vidareförsäljning. Det

rör om en gärningsman kan gå fri

här specifika målet var dock allt

från ansvar när alternativa ageran-

annat än ett mål i mängden.

den hade varit otänkbara.

Sammanfattningsvis kan försvarets

Jag kommer att inleda artikeln med

Martin olovligen köpt in och inne-

argumentationslinje beskrivas som

att berätta om fallet vid Skaraborgs

haft 435 tabletter innehållande det

ett försök att bevisa den tilltalades

tingsrätt och hur domstolen dömde

narkotikaklassade preparatet alpra-

oskuld genom att peka på att den

i det målet. Sedan kommer jag

zolam; och för det andra att Martin

Dom av Skaraborgs tingsrätt avkunnad den 7 mars 2018 i mål nr B 84–18 Martin hade åtalats för narkotikabrott och dopingbrott. För det första gjorde åklagaren gällande att

Skaffa er ett bollplank! Ensam är inte stark.

11


12

Prima Facie Nr 2 2018

Prima Facie Nr 2 2018

olovligen innehaft 141 tabletter av blandad sort som alla innehöll

var han som installerat tingsrätts-

hämtat ut via apoteket inte längre

dem kvar. Martin förklarade att då

nensbesvär” istället för att ”köpa in

dopingklassificerade substanser.

salens kamerautrustning. Under

fanns i behåll. De hade ätits upp av

han har barn hemma låser han in

läkemedel illegalt”. Martin dömdes

Både narkotikan och dopingmedlet

sin yrkeskarriär hade han varit

Martins sambo i ett självmordsför-

allt barnen eventuellt skulle kunna

för narkotikabrott till villkorlig

hade hittats i ett kassaskåp, under

väldigt stressad, haft svårt att sova

sök.

stoppa i sig: ”Allt jag tycker ser

dom. I vanliga fall brukar villkor-

en husrannsakan, i Martins bostad.

och en natt vaknade han av att han

farligt ut låser jag in i kassaskåpet

lig dom dömas ut i förening med

Martin förnekade båda brotten med

kräktes. Kräkningarna hade fortsatt

Efter självmordsförsöket hade

i köket.” Åklagaren frågade Martin

dagsböter. Att tingsrätten valde att

argument om nöd och bristande

och blivit så allvarliga att han drab-

Martin kontaktat både vårdcentral

om han aldrig funderade över att

befria Martin från bötesstraffet vi-

uppsåt.

bats av syrebrist och varit tvungen

och diverse apotek i försök att få

undersöka vad det var för preparat.

sar på att Martins invändning ändå

att akut åka in till sjukhuset. Där

ut nya tabletter. Hans försök hade

Martin svarade att han inte tänker

hade viss effekt:

När det gällde den första åtalspunk-

hade hans tillstånd försämrats till

varit lönlösa. Apoteken hade inte

på sånt, det har med sjukdomen

ten: det olovliga narkotikainnehavet

den grad att han för en kort stund

velat lämna ut någon ny medicin

att göra: ”Jag kan som sagt sitta

av 435 alprazolamtabletter, invände

förklarats död. Händelsen hade

eftersom alla tabletter enligt det

och stirra på en ost i fyra timmar.

Martin att gärningen inte utg jorde

medfört svåra hjärnskador. Martin

gamla receptet redan hade hämtats

Jag grunnar inte på sånt.” Martin

ett brott eftersom han agerat i nöd.

beskrev sina skador som att vänster

ut. Vårdcentralen hade också väg-

argumenterade för straffrihet från

hjärnhalva hade hamnat i ett ”dött

rat, enligt Martin, på grund av att

dopingbrottet då han saknat uppsåt.

Vad beträffade den andra åtals-

startläge”. I vardagssituationer mås-

personalen var rädda för att själv-

Hans mening var aldrig att olovli-

punkten: det olovliga innehavet av

te han ständigt bli påmind om att

mordshistorien skulle upprepa sig.

gen förvara dopingmedel hemma;

dopingmedel, invände Martin att

avsluta det han håller på med för

han inte kunde dömas till ansvar

att kunna gå vidare till nästa steg:

Martin förklarade att alprazolam är

från barnen. Att han inte efter-

då han saknat uppsåt att förvara

”En gång satt jag och stirrade på

ett preparat som man inte kan och

forskat tabletternas innehåll och

dopingklassificerade tabletter.

frukostosten i fyra timmar”. För att

inte bör sluta med tvärt. Dosering-

ursprung berodde på hans mentala

han ville bara få undan tabletterna

”Utöver det faktum att preparaten fanns i ett skåp i hans hem finns ingen utredning till styrkande av att han kände till vad det var för tabletter. Hans förklaring att preparaten kan ha lämnats framme i hans hem av någon annan än honom själv är inte så otrolig att den kan lämnas utan avseende. Det kan därmed inte

”En villkorlig dom ska i normalfallet förenas med dagsböter. I målet har framkommit att [Martins] hjärnskador, som han ådrog sig för några år sedan, helt har förändrat hans liv och att hans hälsotillstånd i betydande grad påverkar hans vardag. Efter-

anses bevisat att han kände till att det handlade om illegala preparat, inte heller kan det anses styrkt att han insåg att det fanns en risk för att tabletterna innehöll någon illegal substans. Åtalet för dopingbrott ska därför ogillas.”

som gärningen har ett nära samband med [Martins] hälsotillstånd anser tingsrätten att finns särskilda skäl att underlåta att förena den villkorliga

NJA 2003 s 361

kunna fungera någorlunda normalt

en bör trappas ner långsamt och

brister. Han hade gjort så gott han

När jag som åhörare fick höra

hade Martin fått tabletter med al-

han kan inte fungera normalt om

kunnat utifrån sina förutsättningar.

Martins invändningar skakade jag

prazolam föreskrivna av läkare. Re-

han inte får sin medicin. Efter en

inombords på huvudet. Jag tänkte

ceptet gällde fram till januari 2018

till två dagar utan tabletter får han

När målet gåtts igenom i sak stod

att hans förnekelsegrunder aldrig

och Martin hade redan hämtat ut

en olidlig spänningshuvudvärk.

åklagaren fast vid sin ståndpunkt:

När det gällde dopingbrottet ansåg

sedvanligt besök vid kvartersres-

kommer hålla inför rätten. När

alla tabletter. Varför Martin nu var

Enligt Martin hade beställning av

Martin skulle dömas både för

åklagaren att Martin visat tydlig

taurangen. Vännerna hade inte sett

Martin under förhöret sedan gavs

åtalad för narkotikabrott, genom

tabletter varit ett agerande i nöd.

narkotikabrottet och dopingbrottet.

likgiltighet inför om tabletterna ut-

varandra på tio år, så det var ett

tillfälle att sätta sina invändningar

olovligt innehav av 435 alprazolam-

Handlingen var dessutom inte

Martin hade inte handlat i nöd när

gjort dopingmedel. Åklagaren men-

riktigt glatt återseende. Xavier var

i en kontext framstod argumen-

tabletter, var för att dessa tabletter

brottslig eftersom det preparat han

det gällde innehavet av narkotikan.

ade att det för straffrättsligt ansvar

särskilt nöjd över återföreningen,

tationen inte längre lika otänk-

inte var de föreskrivna tabletterna,

köpt var en substans han redan

Det hade funnits alternativa hand-

är tillräckligt att gärningsmannen

han behövde nämligen be Sten om

bar. Tanken som nu slog mig var

utan andra tabletter, som Martin på

hade tillåtelse att inneha.

lingssätt för Martin att stilla sina

varit likgiltig inför brottet. Denna

en tjänst. Xavier berättade för Sten

snarast vilka oförutsägbara livsöden

eget initiativ köpt hem från hem-

abstinensbesvär.

likgiltighet hade Martin tydligt

att han hade lite bråttom. Han var

som stundom tycks drabba vissa

sidan ”Flugsvamp”. Martin erkände

När det gällde den andra åtals-

uppvisat genom att enbart slänga in

tvungen att resa vidare till bosta-

människor.

gärningen. Han var fullt enig med

punkten: dopingbrottet, förkla-

Tingsrätten var enig med åklagaren:

tabletterna i kassaskåpet därhem-

den i Halmstad men samtidigt hade

domen med dagsböter.”

Ett återseende av en kär gammal vän. Ett paket. Trevligt? – nej inte i det här fallet. Sten stötte överraskat ihop med Xavier under ett

åklagaren om att han avsiktligen,

rade Martin att han hittat påsen

alternativa handlingssätt hade stått

ma. Här höll tingsrätten inte med

han lovat att möta upp en annan

Martin berättade att han tidigare

utanför sitt recept, beställt hem ett

med de 141 tabletterna hemma på

Martin till buds. Hans situation var

åklagaren. Martins invändning om

vän, här i Malmö, för att ta emot

arbetat som elektriker. Som lite

hundratal narkotikaklassade tablet-

vardagsrumsbordet. Han har ingen

inte en nödsituation i brottsbalkens

bristande uppsåt godtogs av rätten

ett paket. Frågan var om inte Sten

extra krydda och kuriosa till his-

ter – men han var inte enig om att

aning om varifrån tabletterna kom.

mening. I domskälen nämns att

och Martin friades från dopingbrot-

kunde hämta upp paketet åt honom

torien kan jag nämna att han även

det var brottsligt. Till saken hörde

Kanske hade en kompis haft med

Martin exempelvis hade kunnat

tet. Tingsrätten motiverade domslu-

och förvara det hos sig i några da-

uppmärksammade rätten på att det

att de tabletter som Martin lagligen

sig pillren under en fest och glömt

”begära akut vård för sina absti-

tet enligt följande:

gar; fram till Xavier besökte Malmö

13


14

Prima Facie Nr 2 2018

Prima Facie Nr 2 2018

Xavier kunde lita på och han lovade

polisbil. Polispatrullen tog med

hade frivilligt tillbakaträtt genom

ning under tvång som kan grunda

fanns risk att, vid kontakt med po-

– återigen – att komma och hämta

Sten till utkanten av Malmö där

att lämna narkotikan till polisen.

ansvarsfrihet enligt bestämmelsen

lisen, dels utsättas för repressalier

paketet hos Sten inom de närmsta

patrullen stämt träff med några

i 23 kap. 5 § brottsbalken. Dessut-

från Xavier och dels pådra sig själv

dagarna.

andra poliser från narkotikaroteln.

Tingsrätten höll dessvärre inte med

om vädjade Sten att rätten borde

brottsmisstankar. Det var därmed

Sten berättade sin historia för alla

Sten och dömde honom till fem års

beakta att även om hans agerande

legitimt att Sten gett sig själv visst

Fyra dagar senare hade Xavier

poliser och man kom överens om

fängelse för grovt narkotikabrott.

inte kunde tolkas som ett frivilligt

rådrum då han möjligen övervägde

fortfarande inte hämtat narkotikan.

att ärendet krävde närmare plane-

Dessutom beslutades att Sten skulle

tillbakaträdande var det likväl ett

om han kunde lämna över paketet

Sten började bli nervös. Han tog bi-

ring. Sten fick förklarat för sig att

stanna kvar i häktet. Tingsrätten

beaktansvärt billighetsskäl. Sten

anonymt. Högsta domstolen an-

len till Halmstad, hjälpte Xavier lite

polisassistent Thor-Björn skulle

ansåg att det, av Stens egna uppgif-

hade begränsat de skador som hade

förde därtill att hade Sten förstört

i hans butik och passade samtidigt

ringa upp Sten nästkommande dag

ter, framgått att Sten varit beredd

kunnat uppstå genom att han, efter

narkotikan eller lämnat den ute

på att förklara att Xavier verkligen

för att ge ytterligare instruktioner.

att förvara narkotikan i upp till en

visst rådrum, överlämnat narkoti-

på gatan, så att narkotikan blivit

nästa gång. Upprymd över vänner-

måste komma och hämta narko-

Sten fick sedan åka hem, i sin egen

vecka efter det att han fått känne-

kan till polisen. Hovrätten ville inte

hittegods, hade han kunnat göra sig

nas plötsliga återförening svarade

tikan nu. Visserligen hade Sten

bil, men med en polisbil full av

dom om paketets innehåll. Att han

gå så långt som till ett frikännande

skyldig till andra brott: skadegö-

Sten självklart ja till uppgiften.

kunnat ta saken i egna händer. Han

konstaplar i släptåg. Väl framme

lämnat narkotikan till polisen efter

– men domstolen tyckte ändå att

relse eller olovligt förfogande. Ett

hade kunnat ta med sig paket i sitt

vid bostaden sprang Sten upp på

en viss tid innebar inte att han

Sten hade en viss poäng. Med hän-

avhändande skulle också direkt fal-

Sten mötte upp Xaviers vän vid en

bagage vid denna färd till Halmstad

vinden och hämtade narkotikan

gick fri från ansvar för förvarandet

syn till att Sten undanröjt narko-

la in under straffbestämmelsen i 17

parkeringsplats. Mötet gick snabbt.

men risken att bli upptäckt vid en

som han sedan, med lättat hjärta,

under tiden dessförinnan.

tikan från den illegala marknaden

kap. 11 § brottsbalken som stadgar

En plastkasse med ett paket invirat

rutinkontroll av polis och chanser-

överlämnade till poliserna som

i tidningspapper togs emot. Sten

na att med friande verkan förkla-

sedan körde därifrån.

la paketet i bilen, vinkade hej då

ra sig ur en sådan situation hade

och åkte hem. Väl i hallen tog han

hindrat honom.

Lustigt – paketet såg faktiskt riktigt skumt ut.

sig en ordentlig kik i påsen. Lustigt

genom att överlämna paketet till

ansvar för skyddande av brottsling.

Såväl Sten som åklagaren över-

polisen kunde straffet sättas ner till

Med hänsyn till den pest- eller

klagade domen. Åklagaren yrkade

fyra månaders fängelse med stöd av

kolera situation som Sten befunnit

Nästa dag gick timmarna utan

ett strängare straff. Sten yrkade

29 kap. 5 § fjärde punkten brotts-

sig i meddelade Högsta domstolen

balken.

en friande dom.

att Thor-Björn hörde av sig. Sten

att hovrätten skulle ogilla åtalet

– paketet såg faktiskt riktigt skumt ut.

Uppmaningen från Sten viftades

bestämde sig för att ta en lugnande

och vid bifall: lindra straffet –

Hårt förpackat med brun tejp. En

bort av Xavier som istället bad Sten

morgonpromenad på stranden och

helst meddela en påföljdseftergift.

Sten överklagade domen och yrka-

NJA 1961 s 402

obehaglig klump började sakta växa

om ytterligare en tjänst. Skulle inte

när han återvände till bostaden

Sten menade att visst kunde man

de än en gång frikännande – och

Det här är ett avgörande från Hög-

i magen på honom. Det här måste

Sten kunna vara så snäll att dela

möttes han av en polispatrull på

klandra honom för att han efter

denna gång med framgång. Hög-

sta domstolen som jag hänvisat till

vara knark. Det kan inte vara något

upp narkotikan i mindre delar.

fyra man. Sten överlämnade då änt-

vetskapen om paketets innehåll

sta domstolen framhöll att Sten,

tidigare. En favorit i repris så att

annat. I brist på andra idéer tog han

Storögt och mållöst hörde Sten sig

ligen vågen till patrullen som även

ändå fortsatt förvara narkotikan;

utifrån sin situation, hade gjort allt

säga. Även i detta fall aktualiserades

påsen och slängde upp den på sitt

själv mumla fram ett ”mjo” och

förhörde honom på plats.

men Sten ville ändå uppmärksam-

som rimligen kunnat krävas. Det

frågan om bristande uppsåt och

vindsförråd tills vidare. Därefter

så plötsligt satt han i bilen på väg

ma rätten om de vedergällningar

bästa hade självklart varit om Sten

uteslutande av alternativa hand-

ringde han upp Xavier, förklarade

hem igen – men nu med en våg

Kort därefter häktades Sten. Senare

Sten riskerade att bli utsatt för om

direkt kontaktat polisen. Att Sten

lingssätt kan befria en gärningsman

sina misstankar och att vännerna

till sällskap i passagerarsätet. Under

väcktes åtal mot honom för grovt

han hade kontaktat polisen direkt.

inte gjorde det kunde ändå inte lig-

från ansvar.

borde ses.

bilresan började Sten återfå verk-

narkotikabrott då Sten, enligt åkla-

Xavier skulle inte böja sig för att ta

ga honom till last. Att underlåta att

lighetsuppfattningen. Nej, han måste

garens gärningsbeskrivning, under

till hårda repressalier ifall han fick

anmäla brott är endast straffbart för

Örjan hade lämnat ut ett källarför-

De möttes upp senare samma

ringa polisen. Efter telefonsamtalet

några dagar olovligen hade förvarat

reda på att Sten gått till polisen.

vissa specifikt angivna brott – grovt

råd till Bengts förfogande. Bengt

kväll. Xavier körde hela vägen från

bestämde han sig för att uppsöka

4 274 gram av den farliga drogen

Paketet innehöll nästan fem kilo

narkotikabrott inte är inkluderat.

hade svamlande förklarat att han

Halmstad till Sten i Malmö för att

polisstationen i Malmö och läm-

heroin på sitt vindsförråd. Sten be-

heroin. På gatan kunde man tjäna

Dessutom stadgar den relevanta

kommit över ett parti damstrum-

förklara situationen. Sten hade

na in vågen. Väl där blev han inte

stred ansvar då han inte haft uppsåt

en rejäl kosing: närmare tre till fyra

bestämmelsen i 23 kap. 6 § brotts-

por som han behövde förvara nå-

haft rätt. Paketet innehöll knark, så

insläppt utan ombads vänta kvar.

att begå något brott. Därtill kunde

miljoner kronor vid försäljning.

balken att man inte är skyldig att

gonstans. Örjan hade tagit för givet

mycket som cirka fem kilo heroin

Efter en tid kom en polispatrull

ett brott inte anses ha begåtts då

Sten hävdade att han i princip be-

anmäla brott om en anmälan kan

att det rörde sig om smuggelgods,

faktiskt, men Sten var den enda

och hämtade upp honom i deras

brottet aldrig fullbordats – Sten

funnit sig i en sådan beroendeställ-

försätta en själv i fara. För Sten

och visst kunde Bengt få hysa in en

15


16

Prima Facie Nr 2 2018

Prima Facie Nr 2 2018

låda eller två i sitt tomma förråd.

Första instans svarade jakande på

än att be Bengt komma och hämta

aktivt lämnat sitt förrådsutrym-

Inga problem. Strax efter uppgö-

frågan. Örjan dömdes för häleri till

godset?” Örjans argumentation löd

me till Bengts förfogande. Högsta

relsen åkte Örjan iväg på en resa

tre månaders straffarbete. Hovrät-

enligt följande:

instans förklarade att när någon,

och när han kom hem igen fick

ten höll med, men ansåg att straffet

såsom Örjan, först bidragit till att

han av sin fru höra att Bengt och

borde lindras med hänsyn till att

brottet kan komma till stånd och

någon annan snubbe knackat på

omständigheterna visade på att Ör-

under natten och bett om nyckeln

jan befunnit sig i en ytterst knivig

till förrådet för att lämna grejerna.

situation. Örjan hade uttryckligen

Örjan gäspade trött och begav sig

förklarat att han absolut inte ville

nyvaken ner i källarförrådet för

bli indragen i ännu en häleriaffär

att ta sig en titt på vad det var för

men ville samtidigt ställa upp som

grejer männen lastat av. Kartong

en trogen vän till Bengt. Hovrät-

efter kartong stod staplade på var-

ten dömde Örjan för häleri men

andra i det numera trånga förva-

satte ner straffet till 60 dagsböter

ringsutrymmet. Nyvakenheten

på 5 kronor. Lagmannen Albin var

försvann i takt med en allt högre

skiljaktig och ansåg att åtalet mot

puls. Örjan fick plötsligt en klump

Örjan skulle ogillas. Han ansåg

i magen. Han hade förväntat sig ett

att de åtgärder Örjan vidtagit med

strumpparti på högst några lådor

godset, efter det att Örjan fått reda

men framför honom tornade nu

på att det var stöldgods, inte var

ett berg av tretton kartonger upp

sådana handlingar som var straffba-

sig. Örjan började ana att det inte

ra enligt häleribestämmelsen. Örjan

rörde sig om smuggelgods utan

överklagade domen och yrkade ett

stöldgods. Han hade tidigare dömts

frikännande i högsta instans. Ar-

för häleri och ville absolut inte bli

gumentationen Örjan förde byggde

inblandad i något liknande fuffens

dels på att ansvar för häleri endast

igen. Örjan tog genast kontakt med

kan förekomma om gärningsman-

Bengt och bad denne komma och

nen aktivt begår brottet. Örjan hade

hämta kartongerna. Han ville inte

inte tagit emot godset. När Örjan

ha något med strumporna att göra.

träffade överenskommelsen med

Bengt förklarade att ha behövde

Bengt om förvaringen var det en

lite rådrum, han behövde hitta

överenskommelse som innebar ett

Högsta instans var i målet eniga

ett nytt förvaringsställe. Två dagar

samtycke till att låta Bengt förvara

med den argumentation som Örjan

senare kom Bengt och hämtade

en mindre kvantitet smuggelgods

lagt fram till sitt försvar och Örjan

upp strumporna – men faktum

i Örjans källare – inte ett större

friades. För det första anförde

kvarstod – strumporna hade ändå

parti stöldgods. När Örjan fått reda

domstolen att häleribestämmelsen

förvarats i Örjans källarförråd i två

på kartongernas innehåll hade han

till sin ordalydelse inte bestraffar

dagar efter det att Örjan fått reda

inte aktivt dolt godset. Han hade

handlingen att rent passivt förvara

på att strumporna utg jort stöldgods

istället försökt bli av med det. Dess-

brottsligt gods. I Örjans fall hade

– kunde Örjan dömas för häleri?

utom ställde han frågan till rätten:

dock passiviteten föregåtts av ett

”Vad hade Örjan kunnat göra mer

aktivt handlade, nämligen att Örjan

”Att Ö i den föreliggande situationen ej vidtog annan åtgärd än att uppmana B att avlägsna partiet innebar icke någon straffbar underlåtenhet. Man frågar sig vad Ö egentligen kunnat göra härutöver. Det lärer svårligen kunna begäras, att han skulle anmäla saken till polisen. Med hänsyn till sitt förflutna och övriga omständigheter skulle han därmed ha riskerat att själv bliva misstänkt. Över huvud taget föreligger ej någon skyldighet att göra polisanmälan beträffande tjuvnadsbrott. Om Ö flyttat upp strumppartiet på gatan, hade han kunnat bliva sedd av någon och härigenom riskerat att ådraga sig ansvar. För övrigt torde det vara uppenbart, att förbipasserande skulle ha kunnat

sedan upptäcker att man passivt medverkar till förvaringen krävs att förvararen vidtar någon aktiv handling för att bryta förvaringen för att undgå ansvar. Eftersom allt i utredningen visade på att Örjan så fort han fått reda på att godset han förvarade var stöldgods hade uppmanat Bengt att forsla bort kartongerna, var dessa handlingar tillräckliga för att befria Örjan från ansvar. För det andra konstaterade Högsta instans att Örjan hade hamnat i en pest- eller kolerasituation där de alternativ som stått till buds för att snabbare bortskaffa godset inte heller var tillfredställande. Högsta instans uttryckte:

Så – kan man gå fri från ansvar i en pest- eller kolera situation? I målet från Skaraborgs tingsrätt friades Martin från dopingbrottet då tingsrätten inte ansåg det styrkt att Martin haft uppsåt till att förvara dopingmedel. Det är väl känt enligt portalparagrafen i 1 kap. 2 § brottsbalken att ”En gärning skall, om inte annat är särskilt föreskrivet, anses som brott endast då den begås uppsåtligen”, men frågan är om tingsrätten mellan raderna ändå tagit hänsyn till vilka alternativa handlingssätt som stått Martin till buds. Av utredningen i målet framgick att Martin inte visste varifrån tabletterna kom. Hur som helst var tabletterna inte Martins. Hade Martin i ett sådant läge avhänt sig tabletterna genom att förstöra dem eller placera dem ute på gatan, hade Martin istället kunnat

tillgripa strumporna, om dessa burits upp på gatan. Otvivelaktigt skulle en

”Det synes ämbetet icke vara rimligt

sådan åtgärd från Ö:s sida ha varit i

att begära, att Ö i den situation vari

högsta grad ägnad att försvåra parti-

han befann sig skulle ha anmält det

ets återställande.”

inträffade till polisen. Han skulle då genast själv ha blivit misstänkt för brottsligt förfarande. I varje fall är det förståeligt, att Ö bedömt sin situation på detta sätt. Ej heller vore skäligt att kräva att Ö skulle ha själv undanskaffat godset från källaren. Det förefaller för övrigt tveksamt om ett sådant förfaringssätt skulle ha varit till nytta i förvarande fall. Dessutom skulle det även en dylik åtgärd ha varit förenad med uppenbara risker för honom.”

göra sig skyldig till skadegörelse, olovligt förfogande eller skyddande av brottsling. Hade sådana domskäl uttryckligen framkommit i Skaraborgs tingsrätts dom hade i vart fall argumentationslinjen varit väl förenlig med det juridiskt hållbara resonemang som Högsta domstolen förde i målen NJA 2003 s 361 och NJA 1961 s 402. Att Martin inte friades från narkotikabrottet lär säga sig självt. Liksom domstolen poängterade hade han faktiskt kunnat uppsöka sjukhus och be om akutvård. Sjukvården i vårt avlånga land är bra – det finns

annan hjälp att få än att beställa illegala preparat via internet. Att be obehörig personal på apotek och vårdcentral om hjälp kan inte anses jämställt med att aktivt verka för akut hälso- och sjukvård. Sammanfattningsvis lär domsluten i alla tre mål ge upphov till slutsatsen att ja, man kan gå fri från ansvar i en pest- eller kolerasituation. För att gå fri från ansvar krävs dels, precis som i alla andra fall där eventuellt medgärnings- eller medhjälpsansvar kan vara aktuellt, att man saknat uppsåt till att medverka till någon form av brottslig aktivitet, dels att de alternativa handlingssätt som stått till buds också hade varit brottsliga förfaranden eller utgjort en risk att påföra sig själv ytterligare obefogade brottsmisstankar eller otäcka repressalier från andra gärningsmän.

17


#

18

Prima Facie Nr 2 2018

Prima Facie Nr 2 2018

Frågan är då varför man ifrågasätter den som anser sig blivit trakassrad istället för att ifrågasätta trakasseraren?

medvilkenrätt

Skribent: Emilia Hallberg Illustratratör: Ida Hassel Bergström

H

östen 2017 sprack bubblan,

som studerar juridik- inom några

fattade den gemensamma åsikt som

och historier från tusen-

år förmodligen själva kommer att

förmedlades av dessa kvinnor i

tals kvinnor gav oss en

befinna oss i. Kvinnor inom jurist-

samband med att de berättade om

insyn i den verklighet kvinnor mö-

branschen vittnade om både kolle-

sina personliga erfarenheter från

ter varje dag. Alla möjliga tänkbara

gor och chefer, vars anställningar

arbetsplatser där sexuella trakasse-

arbetsplatser visade sig ha anställda

gett dem makten att inte bara

rier var mer vanligt än ovanligt.1

av det manliga könet som systema-

kontrollera de anställdas positio-

tiskt utnyttjat sina positioner för att

ner, utan även makt att trakassera

#METOO-UPPROREN skakade inte

utöva makt, något som resulterat

kvinnliga kollegor. Att just denna

bara om olika branscher i Sverige,

i stor psykisk påfrestning hos de

bransch blev så uppmärksammad

utan också världen över. Detta re-

kvinnliga kollegorna. Detta resul-

ligger förstås i att denna typ av dis-

sulterade i stora debatter i alla möj-

terade i en enad front som tröttnat

kriminering sker inom ett väsende

liga sammanhang, på alla möjliga

på tystnadskulturen och alla de

vars medlemmar är skolade till

platser. På Örebro universitet resul-

negativa konsekvenser som den

att vara rättvisa och följa lag och

terade dessa debatter i att Juridiska

medfört under en alldeles för lång

ordning. Speciellt med tanke på

Föreningen, tillsammans med för-

tid. #Metoo-upproren var äntligen

att det är rättssystemet människor

eningen Feministiska Jurister, valde

här, och gav genomslag.

ska kunna luta sig tillbaka mot när

att styra upp ett fantastiskt viktigt

övergrepp sker. Närmre 6 000 kvin-

event där framstående personer

JURISTBRANSCHEN VAR den

nor inom juristbranschen skrev

inom juridiken höll föreläsningar

bransch där upproret hade störst

på upproret som gav rättsväsendet

genomslag och också den som

en rejäl törn. ”Företräder man

skapade flest samhällsdebatter.

lagen, är det passande att värna om

Den är också den bransch -som vi

densamma” var ord som samman-

inom ämnet. Det diskuterades hur

har kunnat säkra sina högt upp-

2:18 1 st. 3 p. diskrimineringslagen

sexuella trakasserier visat sig vara

satta positioner och vidare kunnat

(2008:567) står det uttryckligen

ett enormt stort arbetsmiljöpro-

utnyttja dessa positioner för att

att en arbetsgivare inte får utsätta

blem. Föreläsningarna förankrade

trakassera sina kollegor, som har

en arbetstagare för repressalier på

sig också i den relevanta frågan om

dragit sig för att göra uppror på

grund av att arbetstagaren avvisat

hur dessa branscher har kunnat

grund av risken för både sociala

eller fogat sig i arbetsgivarens tra-

fungera på detta sätt under så lång

och rättsliga sanktioner till följd

kasserier eller sexuella trakasserier.

tid, i de flesta fall helt konsekvens-

av att offret blir ifrågasatt. Vi har

Arbetsgivaren ska ha riktlinjer och

löst. Frågan ledde i sin tur vidare

hört historier från kvinnor om

rutiner för verksamheten i syfte

till diskussioner om hur man ska

hur manliga kollegor har avdrama-

att förhindra trakasserier, sexu-

förbättra det förebyggande arbe-

tiserat de faktiska trakasserierna

ella trakasserier och repressalier.

tet som ska se till att dessa typer

genom att anklaga kvinnorna för

Vidare kan det diskuteras varför

av trakasserier helt ska försvinna

att ta på sig ”offerkoftor”, samt

dessa trakasserier inte kommit

från arbetsplatserna. Prefekten för

har dessa kollegor kommit med

ut i rampljuset tidigare. Om man

institutionen för juridik, psykologi

instruktioner om att inte ”ta det så

fokuserar på juristbranschen är det

och socialt arbete redogjorde för

allvarligt”. Detta säger väl i reali-

också anmärkningsvärt huruvida

hur universitet som institution

teten mer om den som utsätter än

det faktiskt är så att man skolas

behandlar dessa typer av problem,

om den utsatta.

in i en viss form av tänkande där

eftersom det är viktigt att förebyg-

ryggmärgsreflexerna kan tänkas

ga problemen tidigt, så att de inte

BERÄTTELSER FRÅN de som

uppstå under utbildningens gång.

uppstår och så småningom följer

blivit utsatta har också visat på att

Ifrågasättande är en av många

med ut i arbetslivet.

förbudet mot repressalier blivit

reflexer som i sin tur gör att man

helt förbisett av många av de som

kanske ifrågasätter anklagelser om

DET FINNS ett stort ansvar hos

trakasserat. Det har i många fall

trakasserier som kollegor hamnar i

chefer att i sin tur ifrågasätta de

istället förekommit hot om förö-

skottgluggen för. Frågan är då var-

anställdas attityder, så som skämt

dande konsekvenser som ska utgå

för man ifrågasätter den som anser

som görs på kvinnors bekostnad

för de som funderar på att anmäla

sig blivit trakasserad istället för att

och framför allt hur anställda väljer

de trakasserier som inträffat på de

ifrågasätta trakasseraren.

att tilltala varandra. ”Lilla gum-

kvinnliga anställdas bekostnad. Just

1 https://www.svd.se/jag-kommer-att-forsto-

man”-attityden har dessvärre varit

detta är också en av anledningarna

DET ÄR värt att nämna att diskri-

ra-din-karriar-innan-den-borjat(hämtad 2018-04-

ett genomgående koncept hos de

till att just juristbranschens upp-

mineringslagen, vilken reglerar

01)

individer som genom denna attityd

ror blivit så uppmärksammat. I

situationer likt de som avslöjas, är

19


20

Prima Facie Nr 2 2018

Prima Facie Nr 2 2018

Vad kan vi nu då göra för att själva upproren inte endast förblir en kortvarig ”fluga”?

tvingande till förmån för den som

inte minst uthållighet kan detta

JURISTBRANSCHEN ÄR en av

omfattas av skyddet mot diskrimi-

i sin tur bli en av de viktigaste

grundpelarna i samhället och också

nering. Med andra ord kan lagens

förändringarna vi får uppleva i den

den som står till grund för Sverige

innehåll inte avtalas bort vare sig

bransch vi alla snart ska ge oss ut

som en rättsstat. Det kölvatten som

genom kollektivavtal eller enskilda

i. Det kan också anses självklart att

följt efter #medvilkenrätt är att

avtal. Det är även anmärknings-

chefer på arbetsplatser blir betyd-

juristbranschen, och hela rättsvä-

värt är det även att det är den

ligt noggrannare när det gäller att

sendet, fått sig en törn på grund av

som anklagats för trakasserier och

följa de riktlinjer och rutiner som

de individer som tagit sig friheter

diskriminering som har bevisbör-

finns lagstadgade för att verksam-

de inte haft någon som helst rätt

dan för att detta inte inträffat. Den

heten mer noggrant ska förhindra

till. Det är därför viktigt att vi

som anser sig ha blivit diskrimi-

sexuella trakasserier. Det kan också

går tillsammans för att bygga upp

nerad eller utsatt för repressalier

tänkas självklart att arbetsplatser

det förtroende och stöd som våra

ska påvisa omständigheter som ger

ska utbilda anställda kring de lagar

medmänniskor ska kunna räkna

anledning att anta att han eller hon

som finns beträffande sexuella

med att få av juristbranschen och

har blivit diskriminerad eller utsatt

trakasserier, och vilka sanktioner

alla dess hårt arbetande individer.

för repressalier, och det är sedan

det resulterar i om man utsätter

Juristbranschen ska särskilt kunna

den svarande som ska visa att dis-

någon för dessa. Det är också be-

inge ett förtroende för människor

kriminering eller repressalier inte

gärligt att de människor som sitter

och en säkerhet för de anställda i

har förekommit.

på dessa maktpositioner tar ansvar

branschen. Arbetsplatserna ska där-

för medarbetares handlingar och

med vara en plats där kvinnor kan

VAD KAN vi nu då göra för att

ställer de ansvariga till svars. Det är

känna sig trygga och därmed själva

upproren inte endast ska förbli

utöver detta viktigt att chefer slutar

orka att kämpa för de människor

en kortvarig ”fluga”, utan istället

att blunda för verkligheten och

som litar på att rättsstaten är lika

bidrar till en förbättrad arbetssitua-

istället gör allt i sin makt för att

rättvis som den utger sig för att

tion för kvinnor? Det är snarare en

förhindra övergrepp och därmed

vara.

samhällsförändring som bör ligga i

också uppmuntra kvinnor och män

fokus efter dessa uppror. Ansvaret

till att bryta tystnadskulturen på

ligger hos alla att verka för för-

arbetsplatser.

ändring. Med samarbetsvilja och

21


22

Prima Facie Nr 2 2018

Prima Facie Nr 2 2018

Catalan conflict Skribent: Victor Moreno Soler

S

pain has been present in the

parties have even been convicted

of the Spanish Constitution (from

international news during the

(i.e. recently the Caso Palau: twelve

now on S.C.) enshrines the solida-

last months. Although it is a

people convicted, and the ruling

rity principle among regions. Those

domestic problem, it may have im-

party was ordered to repay €6.6m,

regions which are more developed

pacts on the international order. In

due to illegal kickbacks-for-con-

shall contribute to the develop-

fact, even the NATO has expressed

tracts scheme in which cash was

ment of other less developed. This

that the Catalan conflict could have

channelled through Barcelona’s

principle understands the progres-

had meddling from Russia.1

Palace of Catalan Music auditorium

siveness principle of the Spanish

foundation).2 Interestingly enough,

tax system (article 31.1 of the S.C.).

IT IS worth to mention that, in this

some arguments in favour of the

Compulsory contributions can

case, these political parties which

independence are because of the

always be a matter of discussion

have promoted the Catalan inde-

cutbacks and some corruption cases

(they decide which are the taxpay-

pendence from the State Nation are

of the central government.

ers and to which extent). Although

not new parties which do not have

this matter could always be mo-

a background, but they are the ones

ANOTHER ARGUMENT which

dified, Catalonia is not the region

who have ruled during these 40

has been commonly used by some

which contributes more than what

years of Democracy in the Catalan

pro-independence groups is that

it receives from the State3, and it

region. It implies that they have

“Espanya ens roba” which means

may be dangerous to promote the

adopted cutbacks during the hard

“Spain steals us”, to explain that

independence solely because the

economic crisis and, moreover,

the Catalan region receives less

region is richer than other regions

have been accused for being re-

resources from the central govern-

sponsible for some corruption cases

ment in comparison with the ones

(Pretoria, ITV, Oleguer Pujol, Solà

it contributes. Nonetheless, it has

and Sant Pau among others). Actu-

an easy explanation. The article 2

and could keep its wealth without

the capacity of regions to exercise

contributing to other less develo-

authority over its citizens.7 Mor-

“The Constitution is based on the

ped areas of Spain. Consequently,

eover, according to the Regional

indissoluble unity of the Spanish

this non-solidarity movement

Authority Index (RAI), Catalonia is

nation, the common and indivisible

could infect other regions or even

one of the most autonomous regi-

country of all Spaniards; it reco-

people (wealthier people who do

ons in the world. This index is used

gnises and guarantees the right to

not want to contribute to the rest

in the `Measuring Regional Au-

autonomy of the nationalities and

of the society). Actually, a new mo-

thority´ study, which analyses 185

regions of which it is composed, and

vement called Tabarnia has emerged

regions from 81 countries (such as

the solidarity amongst them all.”

from Catalonia, and it claims the

U.S., Canada or United Kingdom).

independence from the Catalan

Thus, Catalonia enjoys one of the

region and demands to be another

highest degrees of autonomy from

region inside the Spanish Nation.

the state, with its own Parliament

This fictional region encompasses

and institutions.8

the richest part of Tarragona and Barcelona (two of the provinces of

ON THE 23rd of January 2013, the

Catalonia) , in other words, those

Catalan parliament approved a

areas where unionists outvote se-

declaration stating that the regi-

paratists (the last evidence has been

onal parliament had a sovereign

the electoral results of the recent

right to hold a vote on its future.

December´s regional elections)5.

Then, the President of the Catalan

4

government unilaterally called for ON THE other hand, it seems im-

a referendum on the 9th of No-

portant to mention that, unlike the

vember of 2014 and the Spanish

recurring pro-independence argu-

Constitutional Court (from now on

ment which comprises the idea of

C.C.) had to decide whether it was

a lack of autonomy in the Catalan

constitutional or not. It was argued

region, Spain is among the most

that it could be against the article 2

advanced democracies with higher levels of political decentralization ,

4 https://www.theguardian.com/world/2018/ jan/16/fictional-region-tabarnia-aiming-leave-cata-

see https://elpais.com/economia/2017/09/25/

lonia-appoints-president.

actualidad/1506371396_191449.html. Moreover,

5 http://www.bbc.com/news/world-euro-

it is the second region which has received more

pe-43280886.

investment from the State.

6 Aja, E. (2003), El Estado Autonómico, Madrid,

2 https://www.theguardian.com/world/2018/

http://www.elmundo.es/economia/macroecono-

Alianza; Chaqués-Bonafont, L. & Tomàs, M. (2014).

1 https://elpais.com/elpais/2017/11/20/ineng-

jan/15/catalonia-palau-case-cdc-ferrovi-

mia/2017/04/14/58efb52c468aebde2f8b45e4.

Public Policies in Catalonia. From Self-rule to Sha-

lish/1511166287_468181.html.

al-court-barcelona.

html.

red Rule? Pôle Sud, 40,(1), 43-57.

could have also been violated:

“National sovereignty is vested in the Spanish people, from whom emanate the powers of the State.”

THE C.C., in a unanimous vote, concluded that the declaration made by the Catalan regional parliament was unconstitutional and the following referendum null (STC 138/2015, 11th June of 2015).9 The reason was that:

“(it) was vitiated by incompetence, because they do not correspond to

especially in terms of self-rule or

3 Catalonia is not the worst funded region in Spain,

ally, some representatives of these

of the S.C.:

6

Moreover, the article 1.2 of S.C.

the Autonomous Community the call 7 Hooghe, L., Marks, G., Schakel, A.H. (2010), The

for consultations that deal with iss-

rise of regional authority: A comparative study of

ues that affect the constituted order

42 democracies (1950-2006), London, Hooghe, Liesbet, Marks, Gary, Schakel, Arjan H., Chapman-Osterkatz.

and the very foundation of the constitutional order” (my translation).

8 Hooghe, L., Marks, G., Schakel, A.H., Chapman, S., Niedzwiecki, S., Shair-Rosenfield, S., (2016) Measuring regional authority. Volume I: a postfunctionalist theory of governance. Oxford: Oxford University Press. UK, Routledge.

9 https://www.tribunalconstitucional.es/NotasDePrensaDocumentos/NP_2015_043/201406540STC.pdf.

23


24

Prima Facie Nr 2 2018

Prima Facie Nr 2 2018

It is time for unity and stability, not divisiveness and fragmentation.

DESPITE THE unconstitutionality,

rity, so that political party needed

Catalan Autonomous Statute and

PUIGDEMONT DECLARED the

the former President of Catalonia,

the votes of the extreme left-

against the Spanish Constitution

Unilateral Declaration of Indepen-

Artur Mas, proceeded with the re-

wing party to achieve the Catalan

and other Spanish rules. Moreover,

dence on the 10 of October and

ferendum, although modifying the

government. After some months

the Statutory Guarantees Board (a

then suspended the effects of this

concept (by hiding the term refe-

of negotiation, the anticapitalistic

body created by the Catalan public

rendum). The turnout was 2.3 mil-

party required another different

administration) declared that law

lion people (less than 40% of the

person from the former President

people who were called for voting),

Mas to concede its votes to the

and it was criticised for not having any legal guarantees. As the former

2.

regional government to comply With a view to implementing

in order to protect the general

the measures provided for

interest. The national government

in the foregoing paragraph,

deposed the President Puigde-

declaration. The Spanish central

the Government may issue

mont and convened new regional

government understood that the

instructions to all the autho-

elections on the 21st of December

illegal. As a consequence, it was

Self-governing Catalan Community could be violating the Spanish Con-

rities of the Self-governing

in Catalonia. In those elections,

preventively suspended by the

candidature (Mas was identified as

Constitutional Court. Nevertheless,

stitution, so it started the proce-

a President who had taken cut-

Puigdemont stated that he would

dure of a never-before-used article

President of Catalonia openly refu-

backs). Finally, a new President

not obey the Constitutional Court.

in the Spanish Constitution, the

sed to duly fulfil a court resolution,

was elected, Carles Puigdemont.

In spite of the unconstitutionality,

so-called article 155 which states

and this is a crime foreseen in

This President vowed to follow the

the referendum was held, without

the following:

article 410 of the Spanish Criminal

independence path, despite the fact

legal guarantees11 and the turno-

Code, he has been punished with a

that the pro-independence parties

ut was even lower than the 2014

special barring from public office

did not have more than 50% of vo-

referendum. The following day, the

1.

for two years in 2017.

tes (in fact, they achieved less than

European Commission stated that

48% of votes).

it was an internal matter, and it

AFTER THE referendum, the Cata-

10

had to be dealt “with in line with

lan government called for regional

ON THE 6th of September of 2017, a

the constitutional order of Spain”.

elections (it has the competence to

new regional law was approved in

Moreover, it also mentioned that

convene it). The pro-independence

the Catalan Parliament. It establis-

the consequence for Catalonia

parties wished for the elections to

hed a binding referendum to be

would be to “find itself outside of

achieve the character of referen-

held on the 1st October, through

the European Union” and that it is

dum, in other words, to use those

which the unilateral declaration of

time for “unity and stability, not

elections to claim to show that the

independence would be declared if

divisiveness and fragmentation”.12

majority of Catalans wanted the

a majority of “yes” were achieved

independence. Although it is true

in that referendum. This declara-

that they achieved that all political

tion did not depend on the result

10 http://www.europapress.es/catalunya/noti-

parties understood those elections

of the referendum since it was

cia-puigdemont-si-constitucional-me-inhabili-

with a considerable importance in

not required a minimum percen-

ta-no-aceptare-decision-20170724112058.html.

relation with the territorial order,

tage of participation to declare

the ruling pro-independence party

the independence after the refe-

did not achieve the overall majo-

rendum. This law was against the

th

If a Self-governing Community does not fulfil the obligations imposed upon it by the Constitution or other laws, or acts in a way that is seriously prejudicial to the general interest of Spain, the Government, after having lodged a complaint with the President of the Self-governing Community and failed to receive satisfaction thereroval granted by the overall majority of the Senate, take all measures necessary to

11 https://elpais.com/elpais/2017/10/01/ineng-

compel the Community to

lish/1506858911_482600.html.

meet said obligations, or to

12 http://europa.eu/rapid/press-release_STATE-

protect the abovementioned general interest.

the political party with the greater number of votes was Ciudadanos, a pro-unity political party which

SINCE THE Catalan Parliament had declared a Unilateral Declaration of Independence, it could seriously be against the Consti-

fore, may, following app-

MENT-17-3626_en.htm.

Communities . 13

tution and the general interest of Spain. The Spanish central government decided to ask the former President of the Catalan region for an answer to its request and, when the Catalan regional government did not show its duty, the Spanish government started to have contacts with the different political parties. Finally, the article 155 of the S.C. was adopted on 27th October, with 214/262 votes for (it would have been enough to have 132 votes) in the Spanish Senate. Consequently, some necessary methods were adopted to force the

13 http://www.congreso.es/portal/page/portal/ Congreso/Congreso/Hist_Normas/Norm/const_ espa_texto_ingles_0.pdf.

is opposed to the independence in Catalonia (it was the first time that a pro-unity political party won the regional elections in Catalonia). However, it did not achieve enough votes to form a Government, neither did any other political group, at the time the author is writing there is no regional government in Catalonia and it might be necessary to call for another regional election. AFTER THIS independence movement, some Catalan leaders started to be investigated by the Spanish judges because of some alleged crimes: rebellion, sedition and embezzlement. It is known that the former President Puigdemont fled to Belgium and refused to appear in Spanish courts for questioning, alleging that some of his colleagues were being judged solely

25


26

Prima Facie Nr 2 2018

Prima Facie Nr 2 2018

Dokumentärtips

Prison: Breaking the Cycle

The future is unknown, and the reality quite complex.

I denna dokumentär från 2015 möts den norska

Dokumentären fångar två sidor i en intressant

och amerikanska fängelsekulturen när en norsk

dialog om syftet med att placera brottsdömda på

fängelsechef beger sig över Atlanten för att upp-

fängelseanstalter. Det är lätt att avsluta ett mål med

muntra till diskussion om hur det ultimata fängel-

ett konstaterande om att någon döms till fängelse.

set ska se ut. Vilken roll ska fängelser och fång-

Prison: Breaking the cycle väcker även en tanke-

vårdsanstalter ha i dagens samhälle?

process hos åskådaren. Situationer likt de ovan beskrivna är sällan svarta eller vita. När man således

Haldenfängelsets biträdande fängelsechef Jan

möts av två ytterligheter krävs att man gör en egen

Strømnes besöker Attica-fängelset i New York för

avvägning om vilket alternativ som är bäst. Här

att försöka ändra ledningens syn på fängelsesys-

kommer lite frågor värda att fundera över.

because of their political ideas.

paration of powers. Therefore, the

THE FUTURE is unknown, and the

tem. Halden är känt som världens mest humana

Nonetheless, some pro-indepen-

assertion about political prisoners

reality quite complex. But the truth

klass-1-fängelse medan Attica är ett högriskfängelse

Vilken typ av fängelsesystem vill jag se i dagens

dence lawyers have criticised his

is not true, as the German justi-

is that the Catalan region has suf-

under klassifikationen ”supermax” som, redan inn-

samhälle?

movement arguing that he should

ce has recently stated: “there are

fered negative consequences due to

an de intagna gjorde uppror på 70-talet, varit ökänt

- Skulle typen ändras beroende på om det var

have never left Spain, because

no reasons to believe that Carles

this pro-independence movement,

för sin hårda fängelsemiljö och cyniska människo-

någon närstående som gjort något kriminellt i

“the only thing that it has done is

Puigdemont could be exposed to

for instance, in the economy19. It

syn.

jämförelse med om det var någon som skadat en

complicating the legal procedure

the danger of being persecuted for

would be too optimistic to consi-

in Spain against his colleagues and

political reasons in the sense of §

der this conflict being solved in

Målet med Haldenfängelset har sedan öppning

- Vilket typ av system förtjänar kriminella och

make it worse for himself, because

6 Sec. (2) AICCM”. Indeed, Spain

the near future. Nonetheless, it is

varit att göra den individuella rehabiliteringen till

vilken typ av system förtjänar samhället?

sooner or later, Carles Puigdemont

is one of the countries with the

considerable to desire that De-

den centrala punkten. Fängelsesystemet ska forma

- Vad bör de intagna ha och inte ha tillgång?

will be handed to the Spanish Justi-

most freedom and democracy in

mocracy and Rule of Law should

före detta kriminella till bra framtida grannar. Inte

- Vad är det primära syftet med fångvård?

ce”.15 It seems necessary to mention

the world, according to the inde-

not be undermined. In this sense,

helt olikt studenter bor de intagna i korridorer. De

that the crimes they are accused of

pendent watchdog organization

dialogue within the constitutional

har tillgång till ett brett utbud av tidsfördriv som

Dokumentären finns tillgänglig på Netflix och an-

are established in most of the Euro-

Freedom House. In the last Report

order is nowadays essential to rein-

exempelvis en fullt utrustad musikstudio och en

dra streamingtjänster.

pean countries, so it cannot be said

(2018), Spain achieves 94 points,

state the institutional order in the

keramiksal för att förbereda dem för en mer natur-

that in Spain judges are punishing

below Finland, Sweden and Norway

Catalan region.

lig övergång till vardagen. Personalen interagerar

political ideas. Another argument

which achieve 100 points (the max-

aktivt med de intagna och de genomför aktiviteter

which is nowadays used is that the

imum) but above other countries

gemensamt.

judicial branch cannot control the

such as France and Italy (90 points

executive one. It is absolutely aga-

the former, 89 the latter).17 Moreo-

Den amerikanska motsvarigheten lägger mer fokus

inst the idea of Rule of Law, which

ver, Spain gets the maximum points

på straff. De intagna sitter i den typ av burar man

promotes that no one is above the

in terms of freedom, political and

annars endast ser i djurparker och i tecknade

law and its cornerstone is the se-

civil rights.

serier. De intagnas integritet och människovärde

För dig som vill överföra en papperstext till digitalt

19 https://www.washingtonpost.com/news/

prioriteras inte. Våld och fientlighet är en del av

format du kan fritt redigera har internet ett brett

16 https://www.schleswig-holstein.de/DE/Justiz/

worldviews/wp/2017/11/30/since-catalonias-in-

vardagen. En av de intagna konstaterar bittert att

utbud av sidor med OCR-funktioner (Optical Charac-

OLG/Presse/PI/201803Puigdemontenglisch.html.

dependence-vote-2700-businesses-have-mo-

han endast känner sig säker i sin cell och då endast

ter Recognition) som låter dig ta en bild på en text,

17 https://freedomhouse.org/report/freedom-

ved-their-headquarters/;. https://uk.reuters.com/ article/uk-spain-politics-catalonia-banks/catalo-

när den är låst.

ladda upp bilden och sedan få den tillbaka i textfor-

world-2018-table-country-scores. 18 https://freedomhouse.org/report/free-

nia-bank-deposits-fell-17-percent-in-secession-cri-

dom-world/2018/spain.

sis-idUKKBN1GW2GE.

14

14 http://www.bbc.com/news/world-europe-41829341. 15 http://www.bbc.com/news/world-europe-41947295.

16

18

närstående med en kriminell handling?

Ett snabbt och smidigt studietips!

mat. Väldigt smidigt när du snabbt vill spara den där definitionen med dina digitala anteckningar. Googla

Skribent: Amanda Olsson

bara ”ocr converter” och testa själv!

27


Intresserad av att skriva fÜr Prima Facie? Skicka iväg ett mail till michelle.gaudingonzalez@gmail.com

Profile for Prima Facie

Prima facie nr 2 2018  

Prima facie nr 2 2018  

Advertisement