__MAIN_TEXT__

Page 1

Nr 1 2018

s.03

s.06

s.16

Ett värdigt avslut

Hot mot internationell fred och säkerhet

Sveriges ansvar när nazister agerar


Prima Facie Nr 7 2018

Michelle Gaudin Gonzalez

Innehåll

michelle.gaudingonzales@primafacie.se Chefredaktör & skribent Aktuell med T8 på juristprogrammet och att

Nr.1

“binge-watcha” Netflix-serier. Önskar mig fler

2018

timmar på dygnet för att hinna med allt roligt som finns att göra. Något motsägelsefullt älskar jag att sova.

s.03

Ett värdigt avslut

s.06

Tobias Håkansson

exemplar per utgivning. Tidskriften delas ut till alla jurister och rättsvetare. Även anställda på institutionen för juridik, psykologi och socialt arbete vid Örebro universitet,

gästskribenter

och

övrigt

utvalda erhåller tidskriften kostnadsfritt. Prima Facie finns även att ta del av på Juridiska Föreningens hemsida.

Mikaela Violante Pica

Aline Granström

Juriststudent med en fäbless för frågespel och vackra loppis-fyndade kartor. Älskar språk, internationell rätt och vegetarisk matlagning.

Emilia Hallberg Marknadsföringsansvarig & skribent

För icke beställt material ansvaras ej. I

Korrekturläsare

tidskriften g jorda uttalanden är endast

Hanna Svantesson

utlandsresor, är en kaffedrickare av rang och

sig

rätten

att

om så anges att betrakta som Prima Facies värderingar eller åsikter.

Marknadsföringsansvarig Emilia Hallberg

Vi har dock sparat de fantastiska texterna till det-

DET HÄR året är det första för den nya redaktio-

ta nummer istället. Den som väntar på något gott

nen och vi känner på oss att det kommer bli ett

väntar aldrig för länge. Antalet artiklar och texter

otroligt spännande och bra år. Detta nummer blir

i detta nummer är något mindre än vad ni är

det sista från vad som kan sägas vara den förra

vana vid. I mitten av terminen har dock de flesta

redaktionen och avslutas därför med en nostalgisk

mycket att göra och då passar ett smalare num-

krönika skriven av Tobias där han berättar om sin

mer alldeles perfekt. Skulle det ändå inte vara

tid på Prima Facie. Efter det blickar vi framåt med

tillräckligt väntar ett spännande reportage om

nya drömmar och mål samt planer för att uppfylla

hur det är att vara med i Prima Facies verksamhet

dessa och ser på framtiden med stor optimism.

i Lösnummers webbtidning. Reportaget heter Bli jurist-journalist som komplement till studierna! FÖRRA ÅRET var mycket händelserikt. Vi har varit med om mer än ett helt år av Donald Trumps presidentskap. Vi har dock sett endast en bit av

Dröm stort

artikel. Själv har jag skrivit om regelverket

Tryck

Pluggar andra terminen på juristprogrammet

förbehåller

refusera eller redigera insänt material.

märkte säkert att det inte blev något julnummer.

som Aline behandlar i sin mycket intressanta

marknad@jforebro.se

Redaktionen

som kräver en fortsatt diskussion, såsom rasdiskri-

USA:s relation till Nordkorea vilket är ett ämne

Ida Hassel Bergström

Alen Mizimovic

͞reset-knappen͟ där vi glömmer bort de händelser

hans sätt att styra, bland annat sättet att hantera

Grafisk Formgivning/illustration

Annonsbokning

viktigt att vi inte låter årsskiftet vara ett tryck på

ansvar att komma i takt med världen.

bakgrund av det som hänt under tidigare år.

Michelle Gaudin Gonzalez

www.fglarsson.se

eller icke-färdiga vi än är och det är vårt eget

Låt istället det nya året vara en tid för nya mål mot

Chefredaktör

FG Larsson

året som vi helst vill glömma bort. Det är dock

nya redaktionen och hitta en ny formgivare. Ni

Skribent

fyra gånger per år och trycks i 500

nämnda artiklar som handlar om händelser under

vidare, deadlines närmar sig hur färdiga

på med artiklarna, kämpade med att samla den

aline.granstrom@primafacie.se

vid Örebro universitet. Utgivningen sker

går inte att stoppa tiden, världen snurrar

Skribent

s.16

Ansvarig utgivare

DET KAN tyckas vara tungt att läsa dessa sist-

minering, krigsförklaringar eller Metoo-rörelsen.

många men det finns bara en Tobias.

Prima Facie ges ut av Juridiska Föreningen

D

et är redan april. Vad fort tiden går! Det

tobias.hakansson@primafacie.se

spelskribent, nörd, frihetskämpe. Adjektiven är

Hot mot internationell fred och säkerhet

Juridiska Föreningen vid Örebro universitets tidskrift

DET MÄRKTES tydligt förra året när vi kämpade

Juriststudent, HBTQ-person, redaktör, tidigare

Sveriges ansvar när nazister agerar

Välkomna till Prima Facie

där jag varvar plugg med löpträning. Älskar finner ro i att ha ett fullspäckat schema.

kring nazistisk verksamhet med anledning av den demonstration NMR utförde den 30 september förra året.

Chefredaktör

Michelle Gaudin González SKRIV GÄRNA till mig om nu har synpunkter eller skriva för Prima Facie. Ni kan nå mig på michelle.gaudingonzalez@gmail.com.

3


4

Prima Facie Nr 7 2018

Ett värdigt avslut HÖSTEN 2015 inleddes ett nytt kapitel i mitt liv. Jag blev av dåvarande JF-ordföranden erbjuden platsen som chefredaktör för denna tidning. Hur han tänkte ge mig platsen var vid tiden oklart då Prima Facie (PF) är en fristående förening, men han utlovade den oavsett. Ja, han var maktfullkomlig den där Gustav Bonta. Jag sa genast ja. Fast besluten om att göra PF till något annat än vad den då var. Vilket i sig inte var så svårt, då tidningen sedan ett halvår tillbaka inte längre existerade. Vid samma tid mötte jag mannen som senare kom att vara min sambo under de kommande två åren. Kärleken tog således plats i mitt liv, och tillsam-

Prima Facie Nr 7 2018

där, som just blott en vision. Mikael och Mikaela visade sig dock vara betydligt bättre än mig och Tagge på att inte bara prata utan också agera. Tobbe & Tagge:s podcast någon? Någon månad senare packade jag, Mikaela och Micke in oss i redaktionsbilen och hämtade upp det första numret av (nya) Prima Facie. RESULTATET VAR en, om jag får säga det själv, enastående snygg tidning fylld till bredden med intressant innehåll. Vi lanserade den såväl digitalt som i fysiskt format och reaktionerna var till största del goda. Även om de flesta visade mer intresse för Tagges presentation om ris än något annat. Under två år höll vi igång. En gång i kvartalet (ungefär) presterade vi ett nytt nummer. Det ena bättre än det andra. Under tiden växte också redaktionen med nya tillskott som Michelle, Vega och ja. Det var väl dem. Tillsammans var vi dock starka. Vi höll redaktionsmöten på Stora Örebro och Sorella, skrev menlösa krönikor om kärlek (mest

mans med alla mina andra intressen kände jag att tiden inte räckte till.

jag) och tänkvärda artiklar om AI och juridik. Inspiration har kommit och gått, precis som

JAG INSÅG att jag inte kunde driva en tidning, skapa ett hållbart förhållande, studera och

fantastisk ledare.

döma ishockey samtidigt. Goda råd var dyra. Tills den dagen då det inkom ett mail till den i övrigt tomma mailkorgen. Mailet kom från Mikaela Violante Pica som visade sitt intresse för

Tagge, men i det stora hela har vi varit ett team lett av en engagerande, inspirerande och

ALLA SAGOR har dock ett slut, och vi närmar oss nu slutet på min saga. Under min tid

att deltaga i arbetet med tidningen. Vi bestämde möte, och ett par dagar senare var det dags.

tillsammans med er har jag gått från att studera tredje året vid juristprogrammet till femte.

IN GENOM dörren till bibliotekscafét klev en välklädd, ståtlig och av entusiasm spirande

somrarna till att ha fast tjänst vid Folksam. En av få trygga punkter i denna värld av omväl-

människa. Direkt insåg jag att hon hade sociala färdigheter som vida överträffade mina. Under vårt samtal stod också klart att hennes tankar om hur en skulle driva en tidning var långt mer konkreta än mina egna. Ödmjuk som jag är insåg jag genast att det här var den perfekta efterträdaren till mig själv. Svårare var det att inför JF-ordföranden förklara varför jag redan efter ett par veckor på posten ansåg det vara tid att avgå. Han gav mig möjligheten

Från att vara singel till att bli sambo till att bli singel igen. Från att jobba som målare om vande förändringar har varit denna krönika, denna redaktion och målsättningen att en gång i kvartalet prestera ett nytt ännu bättre nummer av denna tidning. Det är därför som jag med darrande händer, jag har ett abnormt stort dagligt intag av koffein, tackar för den här tiden, för att jag fått vara en del av denna fantastiska redaktion och för att jag fått lära känna dess fantastiska redaktionsmedlemmar.

till en taktisk timeout (trots att jag inte misshandlat någon eller beväpnat mig med järnrör) och ansvaret lämnades efter det över till Mikaela a.k.a. Chefen. ALLA GODA ting är tre, och från början var vi tre. Eller nej. Fyra! Med Mikaela i spetsen började jag, Jakob Larsson Taghizadeh (Tagge) och Mikael (Micke) Sköld ha redaktionsmöten. Till en början var vi sanna visionärer. D.v.s. vi pratade mycket om lite och intog kopiösa mängder bränt bibliotekskaffe. Vi ville ha en egen korrekturläsare, en fristående grafisk designer som inte tog betalt svart, ett tryckeri som man inte behövde vara rädd för att åka till och sist men inte minst ville Mikaela få till en intervju med personerna bakom Juridikpodden. Personligen kände jag att risken var överhängande att det hela skulle ta stopp redan

Tack för den här tiden och må framtiden ligga just framför er!

Tobias Håkansson Skribent

5


6

Prima Facie Nr 7 2018

Prima Facie Nr 7 2018

Sveriges ansvar när nazister agerar Bakgrund

bokmässa. Därmed förväntades det

vara vid Gamla Ullevi på samma

Nordiska motståndsrörelsen (NMR)

bli mycket folk vid synagogan och

dag som en fotbollsmatch skulle

är enligt SÄPO en organisation

mässan i Göteborg under demon-

anordnas överklagade Svenska fot-

och om det verkligen får förekomma nazistiska organisationer i Sverige. Mot

inom vit makt-miljön.1 Enligt or-

strationsdagen. Polismyndigheten

bollsförbundet förvaltningsrättens

ganisationen själv kämpar den för

avslog NMR:s ansökan avseende

beslut. Svenska fotbollsförbundet

bakgrund av konventionen om avskaffande av rasdiskriminering, som träd-

att ”skapa en nordisk nationalsocia-

färdväg och tid genom att demon-

yrkade ändring i första hand av

listisk republik”.2 Med andra ord är

strationen skulle sluta två timmar

slutdestinationen och i andra hand

NMR en nazistisk organisation.3

tidigare och färdvägen ändrades.

av sluttiden eftersom demonstra-

Detta föranledde överklaganden

tionens sluttid skulle sammanfalla

Den 30 september förra året

från Judiska församlingen i Göte-

tidsmässigt med att publik kom-

demonstrerade NMR i Göteborg.

borg, Svenska Mässans Stiftelse och

mer till den plats där demonstra-

Detta inföll under samma dag som

NMR. Förvaltningsrätten ändrade

tionen avslutas. Kammarrätten

den judiska högtiden jom kippur

tillståndsbeslutet endast i fråga

ändrade förvaltningsrättens dom

samt Svenska Mässans Stiftelses

om färdvägen. Startplatsen flytta-

på så sätt att sluttiden ändrades till

des 150–300 meter norr om den

en timme tidigare eftersom detta

1 Brottslighet kopplad till rikets inre säkerhet 2004,

startplats Polismyndigheten hade

enligt domstolen skulle förbättra

Stockholm, 2005, Rapportserie 2005:4, s. 31 ff.

beslutat och slutdestinationen flyt-

förutsättningarna att upprätthålla

2 Nordfront.se.

tades till Gamla Ullevis västra sida.

ordningen och säkerheten inför

Eftersom slutdestinationen skulle

fotbollsmatchen.

Under den senaste tiden har Nordiska motståndsrörelsens demonstrationer väckt oro hos många och folk har frågat sig varför de får demonstrera

de i kraft i Sverige 1972, är det rimliga frågor att ställa sig. En annan fråga som brukar komma upp kring NMR:s demonstrationer är frågan om deltagarna gör sig skyldiga till brottet hets mot folkgrupp enligt 16:8 brottsbalken (1962:700), vilken är den tilltänkta lösningen för att förhindra rasdiskriminerande verksamhet enligt rasdiskrimineringskonventionen. Frågan är dock om den är tillräcklig för att uppfylla Sveriges åtaganden enligt konventionen.

Skriven av: Michelle Gaudin Gonzalez Illustration: Ida Hassel Bergström

3 Nationalencyklopedin, nazism. http://www.ne.se (hämtad 2017-11-11).

7


8

Prima Facie Nr 7 2018

Prima Facie Nr 7 2018

Varför föreningen får demonstrera – förvaltningsrättens beslut

rätthålla ordningen och säkerheten.

Polismyndighetens händer har

kårverksamhet i 18:4 brottsbalken

Enligt art 2.1.b åtar sig

all annan propaganda som

Förvaltningsrätten prövade över-

därmed varit bundna av lagen. Kri-

(1962:700) (BrB). Det finns dock

varje konventionsstat att

främjar och uppmanar till

klagandena rörande Polismyndig-

tiken gentemot myndigheten om

ingen lag som begränsar “samman-

hetens tillståndsbeslut och biföll

att ge NMR demonstrationstillstånd

slutningar vilkas verksamhet [...]

”inte främja, försvara eller

rasdiskriminering, samt

Många personer har frågat hur det kommer sig att en nazistisk orga-

Svenska Mässans och Judiska

torde därmed ha varit obefogad.

innebär förföljelse av en folkgrupp

stödja rasdiskriminering

förklara deltagande i sådana

nisation får demonstrera och har

församlingens yrkande om att sam-

Tvärtom skulle ett fullständigt

på grund av etniskt ursprung”

från enskilda personers

organisationer eller i sådan

kritiserat polisens beslut att tillåta

lingsplats och färdväg för demon-

avslag av NMR:s ansökan på grund

(rasistiska organisationer) trots att

eller organisationers sida.”

verksamhet som brottslig

NMR att demonstrera.

strationen den 30 september ska

av myndighetens egna tankar om

denna möjlighet har getts i grund-

I art 2.1.d stadgas att ”[v]

gärning som är straffbar

ändras men avslog yrkandena om

vad som är acceptabelt i ett demo-

lagen.5 Det ska noteras att den möj-

arje konventionsstat skall

enligt lag [...]”

Att säga att polisen ger tillstånd till

att tillstånd inte bör ges för demon-

kratiskt samhälle (såsom intolerans

ligheten har placerats i grundlagen

därför förbjuda och med alla

NMR att demonstrera ger dock en

strationen den 30 september samt

gentemot rasistiska organisationer)

med hänsyn till Förenta nation-

lämpliga medel, däribland

I art 5 anges att konven-

missvisande bild av hur rättsläget

NMR:s yrkande om att tillstånd

innebära urholkning av rättsstaten

ernas (FN:s) rasdiskriminerings-

genom sådan lagstiftning

tionsstaterna ska tillförsäkra

ser ut. Det ger uppfattningen av

bör ges i enlighet med ansökan.

och även demokratin eftersom det

konvention. Anledningen till att

som påkallas av omständig-

rätten för var och en till

att utgångspunkten är att organi-

Skälen för beslutet vilade på att

skulle innebära godtycklig in-

det inte har stiftats någon lag som

grundlagen ansågs vara klar i fråga

skränkning av den grundlagsfästa

begränsar rasistiska organisationer

heterna, göra slut på rasdis-

likhet inför lagen, särskilt

sationer, oavsett ideologi, inte får demonstrera utan måste ansöka

om i vilka fall man kan inskränka

yttrande- och demonstrationsfri-

behandlas nedan.

kriminering som utövas av

när det gäller åtnjutande av

om särskilt tillstånd för att få detta

demonstrationsfriheten och det

heten.

enskilda personer, grupper

medborgerliga rättigheter,

”privilegium”. Verkligheten är dock

var endast i de fall då det krävs

och organisationer.”

rätten till åsiktsfrihet m.m.

det omvända; utgångspunkten är

för upprätthållandet av ordning

att det råder demonstrationsfrihet

och säkerhet. Huvudregeln är att

I art 4 stadgas det att “[k]

I art 5.d.ix anges att kon-

enligt 2:1 st. 1 p. 4 regeringsformen

skyddet för mötes- och demonstra-

Varför det får förekomma rasistiska organisationer – föreningsfrihet

onventionsstaterna fördömer

ventionsstaterna ska till-

(1974:152) (RF) vilket innebär att

tionsfriheten inte bör vara bero-

Enligt grundlagen är var och en

all propaganda och alla orga-

försäkra rätten för var och

det föreligger ”frihet för deltagare

ende av vad andra gör (t.ex. att det

gentemot det allmänna tillförsäkrad

nisationer som grundar sig

en utan åtskillnad på grund

att själva välja plats och tid för en

pågår en bokmässa eller firande av

föreningsfrihet. Med föreningsfrihet avses “frihet att sammansluta

på föreställningar eller teo-

av bl.a. ras till likhet inför

demonstration”. Enligt 2:24 st. 1

högtid). Detta fall ansågs dock vara ett undantagsfall eftersom det fanns

sig med andra för allmänna eller

rier om att någon ras eller

lagen, särskilt när det gäller

RF får demonstrationsfriheten ”begränsas av hänsyn till ordning och

tidigare erfarenhet av liknande

enskilda syften” (2:1 st. 1 p. 5 RF).

krimineringskonventionen

persongrupp av viss hudfärg

åtnjutande av medborgerliga

säkerhet vid sammankomsten eller

demonstrationer som talar för att

Den begränsning som kan göras av

som ska utgöra bakgrund till

eller visst etniskt ursprung

rättigheter, särskilt “rätten

demonstrationen eller till trafiken”

risken för fysiska angrepp under

denna frihet i lag är då det gäller

den senare behandlingen av

skulle vara överlägsen någon

till församlingsfrihet och

och i övrigt ”endast av hänsyn till

demonstrationen sannolikt skul-

“sammanslutningar vilkas verk-

frågan om Sverige gör sig

annan grupp [...] I detta syfte

föreningsfrihet i fredligt [min

rikets säkerhet eller för att mot-

le ske och att risken var påtaglig.

samhet är av militär eller liknande

skall konventionsstaterna [...]

kursiv] syfte”.

verka farsot”. Att polisen gav NMR

Förvaltningsrättens dom inskränkte

natur eller innebär förföljelse av

skyldig till fördragsbrott.

tillstånd att demonstrera innebär

därför NMR:s demonstrationsfrihet

en folkgrupp på grund av etniskt

egentligen att den uppställer villkor

ännu mer än Polismyndighetens

ursprung, hudfärg eller annat

om tid och plats för demonstratio-

beslut. Ändamålet med förvalt-

liknande förhållande” (2:24 st. 2

nen som är nödvändiga för att upp-

ningsrättens inskränkning var dock

RF och 2:20 RF). Den lag som nu

07-01. (Hämtad 2017-12-01).

fortfarande endast att upprätthålla

finns som begränsar föreningsfri-

ordning och säkerhet.

heten är bestämmelsen om olovlig

4

4 Förvaltningsrättens i Göteborg dom 2017-09-25 i mål nr 10510–17 och 10517–17.

6

FN:s rasdiskrimineringskonvention FN:s rasdiskrimineringskonvention trädde i kraft 1972 i Sverige.7 Här återges citat av några bestämmelser i rasdis-

a) förklara som brottslig gärning som är straffbar enligt

Sverige är skyldig att vart-

5 Jermsten, Henrik, Regeringsform

lag allt spridande av idéer

annat år rapportera om

(1974:152) 2 kap. 24 §, Karnov, 2017-

grundade på rasöverlägsen-

genomförandet av kon-

6 Prop. 1986/87:151 om ändringar i

het [...] b) olagligförklara och

ventionsbestämmelserna i

tryckfrihetsförordningen m.m., s. 105.

förbjuda organisationer samt

Sverige enligt art 9.1.b.

7 SÖ 1971:40, prop. 1970:87.

organiserad propaganda och

9


10

Prima Facie Nr 7 2018

Anledningen till att möjligheten till förbud mot rasistiska organisationer inte har utnyttjats År 1989 skärptes brottsbestämmelsen i 16:8 BrB om hets mot folkgrupp. Efter skärpningen krävs det numera endast spridning. Endast spridning inom en organisation kan således innebära hets mot folkgrupp. Skärpningen gjordes med anledning av Sveriges åtaganden i rasdiskrimineringskonventionen. I förarbetena till skärpningen diskuterades ett eventuellt förbud mot rasistiska organisationer men det ansågs att övervägande skäl talade för att enbart den skärpning av 16:8 BrB som föreslogs skulle tillgodose kravet i konventionen utan att behöva införa ett direkt organisationsförbud mot rasistiska organisationer.

8

I propositionen anges det att det inför Sveriges tillträde i FN:s rasdiskrimineringskonvention gjordes en utredning av vilka lagändringar som krävdes för att svensk lagstift-

Prima Facie Nr 7 2018

Rasdiskriminerande verksamhet

ning skulle överensstämma med

i konventionen. Det påpekades

Det anfördes flera skäl för att inte

passivt förhållningssätt innebära

konventionskraven. Utredningen

vidare att när det gäller rasistiska

införa ett sådant organiseringsför-

att staten viker sig för den makt

fann att situationen i Sverige inte

organisationer kan medverkansreg-

bud som beskrivits. Ett av dessa

organisationerna har genom att

motiverade kriminalisering re-

lerna i BrB och brottsbestämmel-

skäl var att ”det knappast finns

inte sanktionera verksamheten och

dan av bildande eller deltagande i

sen om uppvigling samt utvidgat

några mera betydande sammanslut-

markera dess olämplighet.

rasistiska föreningar. Det föreslogs

straffansvar för hets mot folkgrupp

ningar med rasförföljelse” och att

inget organisationsförbud i lag-

angripa främjande av eller uppvig-

de få som finns har inbördes splitt-

Hets mot folkgrupp

ämnar förhindra och därmed sådan

stiftningsärendet inför ratificering-

ling till straffbar rasdiskriminering.

ring och är utan inflytande och

Frågan är om brottsbestämmelsen

na måste se till att förhindra enligt

möts av negativa reaktioner från

en av konventionen utan hävdades av det föredragande statsrådet att

Efter kritik riktad mot Sverige från

allmänheten vilket är mer effektivt

det enligt art 2.1.d i rasdiskrimi-

FN-kommittén som övervakar

än lagstiftning. Idag torde situatio-

neringskonventionen endast krävs

tillämpningen av konventionen

nen se annorlunda ut med tanke på

lagstiftning mot rasdiskriminering

föreslogs en skärpning av 16:8 BrB.

den omfattande organisation NMR

som utövas av bl.a. organisatio-

I propositionen till skärpningen

har blivit. Idag finns med andra ord

ner endast i den mån de faktiska

diskuterades även huruvida ett

en mer betydande sammanslutning

förhållandena i vederbörande stat

organisationsförbud gentemot

med rasförföljelse. Det torde därför

är sådana att de påkallar lagstift-

rasistiska föreningar skulle införas.

finnas skäl att ta upp frågan om

ning. Bestämmelsens ordalydelse

Det angavs att det står klar att det

organiseringsförbud på nytt.

tåler upprepas här: ”[v]arje konven-

inte kan göras gällande att lagstift-

tionsstat skall därför förbjuda och

ningen inte skulle uppfylla kraven

Ett annat skäl som anfördes var

med alla lämpliga medel, däribland

i rasdiskrimineringskonventionen

att ett direkt organiseringsför-

genom sådan lagstiftning som

genom en skärpning av 16:8 BrB

bud skulle leda till att rasistiska

påkallas av omständigheterna, göra

eftersom ”[v]arje främjande eller

föreningar skulle hålla sin verk-

slut på rasdiskriminering som ut-

uppmuntrande av rasdiskrimine-

samhet i det fördolda vilket skulle

övas av enskilda personer, grupper

ring kommer ju i fortsättningen

innebära mindre kontroll över

och organisationer”. Det ansågs inte

praktiskt sett att vara förbjudet”.9

föreningarna och leda till farligare

vara påkallat av omständigheterna

Med andra ord menas att 16:8 BrB

verksamhet. Detta argument är i

att använda lagstiftning för att göra

är ett indirekt förbud mot rasistiska

och för sig rimligt, men mot detta

slut på rasdiskriminering som utö-

organisationers verksamhet.

kan ställas argumentet att så länge

vas av organisationer vid tiden för

verksamheten går emot fördraget

8 Angående den följande diskussionen, se prop.

ratificeringen av konventionen och

Sverige har anslutit sig till, samt

1986/87:151 om ändringar i tryckfrihetsförord-

hävdades att ratificering inte kräver

ningen m.m., s. 104 f.

lagstiftning på samtliga punkter

9 Prop. 1986/87:151 om ändringar i tryckfrihetsförordningen m.m., s. 111.

så länge verksamheten innebär ett icke önskvärt beteende, skulle ett

i 16:8 BrB om hets mot folkgrupp uppfyller syftet som anförts i förarbetena och leder till att ”[v] arje främjande eller uppmuntrande av rasdiskriminering kommer ju i fortsättningen praktiskt sett att vara förbjudet” på så sätt att Sveriges åtaganden enligt rasdiskrimineringskonventionen fullföljs.10 Innebär 16:8 BrB att NMR i praktiken inte har möjlighet att föra den verksamheten som rasdiskrimineringskonventionen ämnar förhindra? För att besvara denna fråga måste det först klargöras om NMR:s verksamhet är sådan verksamhet som rasdiskrimineringskonventionen ämnar förhindra och därefter klargöras om 16:8 BrB förhindrar denna verksamhet i praktiken.

Frågan är om NMR:s verksamhet utgör sådan verksamhet som rasdiskrimineringskonventionen verksamhet som konventionsstaterkonventionen. Med rasdiskriminering avses bl.a. varje ”företräde på grund av ras, hudfärg, härkomst eller nationellt eller etniskt ursprung som har till syfte eller verkan att omintetgöra eller inskränka erkännande, åtnjutande eller utövande på lika villkor av mänskliga rättigheter och grundläggande friheter på politiska, ekonomiska, sociala, kulturella eller andra områden av det offentliga livet”. I ingressen till rasdiskrimineringskonventionen som utgör en sorts syftesförklaring till konventionen anges det att konventionsstaterna beaktar att konventionen bekräftar nödvändigheten av att snabbt avskaffa rasdiskriminering i hela världen i alla dess former och

10 Prop. 1986/87:151 om ändringar i tryckfrihetsförordningen m.m., s. 111.

yttringar. Med andra ord är syftet

11


12

Prima Facie Nr 7 2018

Prima Facie Nr 7 2018

Att NMR propagerar för rasdiskriminering framgår av deras politiska programpunkter

med konventionen att tämligen

som stadgar att konventionsstaterna

att etniska nordeuropéer ska få den

långtgående förhindra rasdiskri-

ska ”olagligförklara och förbjuda

fördelen eller, med användning av

minering. Redan syftet med att

organisationer samt organiserad

rasdiskrimineringskonventionens

ansluta sig till konventionen talar

propaganda och all annan propa-

ord, företräde genom att behålla

för att det faktum att NMR (och

ganda som främjar och uppmanar

sitt svenska medborgarskap och de

andra liknande organisationer)

till rasdiskriminering, samt förklara

rättigheter det medför (se t.ex. 2:25

kan demonstrera och ha en hem-

deltagande i sådana organisatio-

RF) enbart på grund av deras etnis-

sida genom vilka de uttrycker sina

ner eller i sådan verksamhet som

ka ursprung. Detta torde därmed

nazistiska åsikter måste anses vara

brottslig gärning som är straffbar

vara en organisation som främjar

rasdiskriminerande. Nazism är en

enligt lag”.

rasdiskriminering och som enligt

ideologi som bygger på önskan om

konventionen medlemsstaterna är

företräde på grund av ras (rasism)

Att NMR propagerar för rasdiskri-

och NMR:s sätt att uttrycka denna

minering framgår av deras politiska

ideologi utgör en form eller yttring

programpunkter som går att ta del

Att Sverige inte har infört ett

av rasdiskriminering.11

av på deras hemsida. Ett av deras

direkt förbud mot dessa organisa-

mål är att, som det uttrycks där,

tioner behöver dock inte innebära

Konventionen torde syfta till att

återsända de som inte är etniska

att skyldigheten inte är uppfylld.

rasdiskriminering i form av na-

nordeuropéer eller närbesläktade

Försvaret är ju att det finns ett

zistiska organisationer som t.ex.

folkslag till sina hemländer. Det

indirekt förbud mot dessa organisa-

demonstrerar eller sprider sin

anges även att skillnader mellan

tioner i 16:8 BrB.

propaganda på nätet ska motverkas.

etniska nordeuropéer och andra

Att så är fallet stöds även av art 4.b

folkslag innefattar egenskaper som

skyldiga att förbjuda enligt art 4.b.

grupp eller annan sådan grupp av

meddelande av angivet slag kan

kan sägas att Justitiekanslern ( JK)

personer med anspelning på ras,

innebära en sådan spridning när

flertalet gånger har bedömt ytt-

hudfärg, nationellt eller etniskt

de bärs tillsammans med t ex [sic!]

randet i flaggan inte utgöra detta

ursprung, trosbekännelse eller

klädsel av viss färg och visst snitt”.

tryckfrihetsbrott. Anledningen till

sexuell läggning, döms för hets mot

Som nämnt är det de samlade

detta är att vid tryckfrihetsbrot-

folkgrupp”.

omständigheterna som kan innebä-

tet hets mot folkgrupp ska endast

ra spridning av annat meddelande

yttrandena i meddelandet som

Även om NMR är en nazistisk

som uttrycker missaktning. Del-

märket eller symbolen förmedlar

organisation som främjar eller

tagarna i demonstrationen den 30

bedömas, medan omkringliggande

uppmanar till rasdiskriminering,

september bar uniform i form av

omständigheter såsom vem som

räcker det inte för att brottet hets

vita skjortor med instoppad grön

sprider meddelandet lämnas utan

mot folkgrupp ska ha begåtts. För

slips och svarta byxor. Detta i sig

hänseende. JK har bedömt olika

det första är det en individuell

torde dock inte i sig räcka för att ge

tryckta skrifter med en tyrruna

bedömning av varje medlem som

associationer till Nazityskland om

inte innefatta hets mot folkgrupp

måste göras. För det andra är inte

man ska tolka nämnda rättsfall vari

enligt 7:4 p. 11 TF.14 Detta uteslu-

varje rasistisk handling kriminali-

det beskrivs att bestämmelsen ska

ter dock inte att användningen av

serad och det räcker därmed inte

tolkas restriktivt. Det angavs att

flaggan i demonstrationerna inte

med enbart medlemskap i organi-

”[i] den mån sådana indirekta

anses utgöra hets mot folkgrupp

sationen utan det krävs att hand-

åsiktsyttringar entydigt [min kursiv]

enligt 16:8 BrB, eftersom det brottet

lingen sker på så sätt som beskrivs

förmedlar ett budskap ligger det

bedöms utifrån de samlade om-

i brottsbestämmelsen.

nära till hands att inrymma dem

ständigheterna. Det krävs dock

under lagrummet”.

att de samlade omständigheterna

strationen skulle ropa något som

NMR använde sig under demon-

entydigt förmedlar ett budskap

innebär missaktning skulle detta

strationen av en egenutformad

som är straffbart, då det rör sig om

omfattas av brottsbestämmelsen.

flagga. Eftersom den är en nazistisk

indirekt åsiktsyttring.

Att bara demonstrera genom att

flagga (då den representerar en

gå med de andra medlemmarna

nazistisk organisation), är frågan

Att inte samtliga demonstranter

utgör i sig ingen missaktning. Det

om användandet av den anses ut-

har åtalats för hets mot folkgrupp

är istället de samlade omständig-

göra hets mot folkgrupp enligt 16:8

kan tala för att deltagandet i de-

heterna som kan skapa ett ”annat

BrB. Att notera är också att flaggan

monstrationer med uniform och

meddelande” vari missaktning eller

innehåller en tyrruna, vilken har

flagga inteanses utgöra hets mot

hot uttrycks, t.ex. om de skulle

använts av nazisterna i Nazitysk-

folkgrupp. Anledningen till att

vara iklädda uniformer som ger en

land men utgör i grunden en sym-

inte samtliga deltagare har blivit

tydlig koppling till Nazityskland.

bol för asaguden Tyr.13

åtalade för hets mot folkgrupp

I NJA 1996 s. 577 konstaterade HD

”samarbetsvilja, uppfinningsrike-

Utgör NMR:s verksamhet hets mot folkgrupp?

11 Nationalencyklopedin, nazism. http://www.ne.

dom, ordningssinne, plikttrohet

se/uppslagsverk/encyklopedi/lång/nazism (hämtad

och altruism”.12 Av detta kan man

Av 16:8 BrB framgår det att ”[d]

2017-12-01); Nationalencyklopedin, rasism. http://

dra slutsatsen att föreningen hävdar

www.ne.se/uppslagsverk/encyklopedi/lång/rasism (hämtad 2017-12-01).

12 Nordfront.se.

en som i uttalande eller i annat meddelande som sprids hotar eller uttrycker missaktning för folk-

(flaggan, deltagarnas kläder m.m.)

Om en medlem under demon-

eller medverkan därtill torde vara

att bärande av emblem eller upp-

Vad gäller tryckfrihetsbrottet hets

eftersom användandet av tyrrunan

trädande i viss klädsel kan utgöra

mot folkgrupp i 7:4 p. 11 tryckfri-

och uniformerna (som inte verkar

sådant ”annat meddelande” som

hetsförordningen (1949:105) (TF)

vara någon känd nazistisk eller

13 Enoksen, Lars Magnar, Runor: historia, tydning,

14 Justitiekanslerns beslut 2017-11-10, dnr 9840-

anges i 16:8 BrB. HD anförde vidare att ”bärande av märken som kanske inte ensamma kan anses sprida ett

tolkning, Historiska media, Lund, 1998, s. 217.

17-3.1.

13


14

Prima Facie Nr 7 2018

Prima Facie Nr 7 2018

Uppfyller Sverige kraven i rasdiskriminerings-

enligt art 4 rasdiskrimineringskon-

diskriminering och demonstrerar

ventionen. Den slutsatsen skulle

konventionen?

för att sprida detta budskap kan

innebära att Sverige begår fördrags-

det inte längre hävdas att 16:8 BrB i

brott. Hur försvarar staten detta

praktiken förhindrar denna typ av

inför FN?

organisationer att agera på det sätt rasdiskrimineringskonventionen

Enligt art 9.1.b är Sverige skyldig att

ämnar motverka.

vartannat år rapportera om genom-

rasistisk uniform) inte ensamma direkt leder tankarna till nazism, d.v.s. förmedlar inte på ett entydigt sätt ett budskap som är straffbart

förandet av konventionsbestämmel-

Att inskränka yttrande- och de-

serna.

monstrationsfriheten ytterligare genom att förbjuda denna typ av

I punkterna 90–95 i den senas-

organisationer är dessvärre proble-

te rapporten beskrivs hur art 4 i

matiskt då det urholkar demokra-

konventionen följs. Det hänvisas

tin. Svårigheten här är dock att det

till skärpningen i 16:8 BrB, bestäm-

är just en sådan inskränkning ras-

melserna om olovlig kårverksamhet

diskrimineringskonventionen krä-

och uppvigling samt de långtgåen-

ver. Valet står mellan att ge demon-

de bestämmelserna om medverkan,

strationsfrihet till alla (inklusive de

försök, förberedelse och stämpling

som vill inskränka vissa människ-

till brott (vilket involverar fler

ors demokratiska rättigheter) eller

personer än den egentlige gär-

att inskränka demonstrationsfrihe-

ningsmannen och är användbara

ten för de som vill inskränka vissa

vid brott som begås inom ramen

människors demokratiska rättighe-

för organiserade grupper). I punkt

ter. Båda valen innebär att demo-

94 anges att den svenska straffrätts-

kratin tar stöt och det avgörande

liga regleringen i praktiken gör det

blir vilken situation som anses göra

omöjligt för grupper som föresprå-

minst skada. Rasdiskriminerings-

Uppfyller Sverige kraven i rasdiskrimineringskonventionen?

kar rasdiskriminering att verka

konventionen är tydlig med att det

utan att deras medlemmar begår

är det senare alternativet som ska

brott. Återigen används samma

väljas. Om det är det rätta alternati-

Eftersom samtliga demonstranter

argument som användes vid tiden

vet är dock ovisst likt andra beslut

inte åtalas för hets mot folkgrupp

för skärpningen av 16:8 BrB, näm-

som ska tas inför framtiden.

trots skärpningen i brottsbestäm-

ligen att denna bestämmelse utgör

melsen och organisationen fritt

ett indirekt förbud mot rasistiska

kan verka och ha en hemsida där

organisationer.

enligt 16:8 BrB. En person som inte vet vilka NMR är och inte känner till att tyrrunan användes av SS-soldater skulle kanske inte dra den parallellen till Nazityskland, utan kan tro att demonstrationen rör andra saker än att sprida nazismens budskap, till skillnad från en demonstration med användning av exempelvis hakkorset som symbol. Tyrrunan torde inte vara lika allmänt känd på samma sätt som hakkorset.

det tydligt framgår dess nazistiska motiv, kan det inte anses att rasistiska organisationer i praktiken är förhindrade att bedriva sin rasdiskriminerande verksamhet, vilken en konventionsstat ska förhindra

15

Mot bakgrund av att NMR har synts mycket i media, har en egen hemsida fylld av budskap om ras15 Sveriges tjugoandra och tjugotredje periodiska rapport till FN:s kommitté för avskaffande av rasdiskriminering, Stockholm, 2017.

15


16

Prima Facie Nr 7 2018

Prima Facie Nr 7 2018

P

å den internationella

Hot mot internationell fred och säkerhet

arenan är FN den viktigaste organisationen när det kommer till att slå

vakt om folkrättsliga principer och regler. FN grundades efter andra världskrigets slut med syfte att främja internationellt samarbete. Enligt artikel 1 i Förenta nationernas stadga (FN-stadgan) är FN:s mål att upprätthålla fred och säkerhet, undanröja hot mot fred, utveckla vänskapliga förbindelser mellan medlemsstaterna samt att genom internationell samverkan lösa internationella problem. Nordkorea och USA gick med i FN 1991 respektive

Nordkorea har under våren och sommaren 2017 vid ett flertal tillfällen

1945 och detta innebär alltså att de

provsprängt missiler och den 3 september sprängde landet en väte-

melserna i FN-stadgan.

bomb. Detta provokativa agerande har lett till att FN:s säkerhetsråd

har förbundit sig att följa bestäm-

NORDKOREA BETECKNAS ofta

utfärdat de hårdaste sanktionerna hittills mot landet. Samtidigt har de-

som ett av världens mest slutna

batten mellan Nordkoreas president Kim Jong Un och USA:s president

Utrikesdepartementet har landet en

länder. Enligt en utredning från

Donald Trump trappats upp och kommit att i vissa fall innehålla direkta

repressiv, politisk regim som begår

hot om våld eller militärt ingripande.

kränkningar av de mänskliga rättig-

grova, omfattande och systematiska heterna.1 Det rådande politiska sys-

temet i landet ger inga möjligheter

mot internationell fred och säker-

för medborgarna att delta i eller

het, vilket har lett till att rådet be-

påverka politiska beslutsprocesser.

slutat om sanktioner mot landet för

Politiskt oliktänkande och andra

att försöka få dem att rusta ned.2

utsatta grupper utsätts systema-

Innan 2017 inleddes fanns sex sä-

tiskt för övergrepp. Staten har en

kerhetsrådsresolutioner innehållan-

nästintill total kontroll över media

de sanktioner av icke-militärt slag

och pressfriheten är begränsad.

form av bland annat vapenembargo,

Kärnvapen i händerna på en regim

förbud rörande handel med vissa

av detta slag torde alltså utgöra ett

ädelmetaller samt begränsning

reellt hot mot internationell fred

av finansiella tjänster.3 Bevisligen

och säkerhet.

har sanktionerna inte haft önskad effekt eftersom Nordkorea fortsatt

FN:S SÄKERHETSRÅD är det organ internationell fred och säkerhet.

UNDER SOMMAREN 2017 tog

Det är alltså säkerhetsrådet som i

Nordkoreas nukleära agerande ny

första hand ska hantera internatio-

fart, och landet har avfyrat missiler

nella situationer som utgör hot mot

vid fyra tillfällen under sommar-

dessa värden. Till deras förfogande

månaderna. Den 3 september prov-

står möjligheterna att med ämbetet

sprängde Nordkorea en vätebomb

som tyngd fördöma internationella

och den 15 september avfyrades en

handlingar som utgör hot samt att

missil över Japan. Dessa handlingar

uppmana aktörerna att upphöra

har lett till att ytterligare tre sank-

med ett sådant beteende. Vidare,

tionsresolutioner antagits av säker-

och mest centralt, har rådet möj-

hetsrådet.4 Den senaste sanktionen,

lighet att utfärda sanktioner mot

som beslutades av säkerhetsrådet

staterna för att de ska upphöra med

den 11 september, är den hårdaste

det oönskade beteendet och FN:s

hittills och omfattar bland annat

medlemsstater är enligt artikel 25 i

en omfattande utökning av Nord-

FN-stadgan förpliktigade att agera

koreas exportförbud. Sanktionerna

i enlighet med de resolutioner som

förefaller även fortsättningsvis inte

säkerhetsrådet antar. Slutligen har

ha önskad effekt, men det finns i

rådet, enligt artikel 41 i FN-stadgan, rätt att som sista utväg besluta om militära sanktioner. SEDAN 2006 har Nordkorea prov-

Skriven av: Aline Granström Illustration: Ida Hassel Bergström

1 Utrikesdepartementet, Mänskliga rättigheter,

med sitt provokativa agerande.

som har till uppgift att slå vakt om

sprängt kärnvapen vid fem tillfäl-

2 Landet har även testat missiler vid ett tillfälle, Säkerhetsrådets resolution 2087(2013). 3 Säkerhetsrådets resolutioner 1708 (2006), 1874 (2009), 2087 (2013), 2094 (2013) samt 2321 (2016).

demokrati och rättsstatens principer i Demokratiska

len. Samtliga dessa handlingar har

4 Säkerhetsrådets resolutioner 2356 (2017), 2371

Folkrepubliken Korea (Nordkorea) 2015 – 2016.

av säkerhetsrådet klassats som hot

(2017) samt 2375 (2017).

17


UNDER DEN tredje veckan i

Hade USA exempelvis hotat med

kerhetsrådet planerar att gå in med

september öppnades FN:s general-

att genomföra de sanktioner som

militära medel. Men det finns det

församling, och medlemsstaternas

säkerhetsrådet antagit så hade detta

eventuellt andra som gör.

ledare fick då möjlighet att inför en

hot inte brutit mot artikel 2(4)

samlad generalförsamling och en

eftersom åtgärden är inom rättens

DEN DEMOKRATISKA Folkrepu-

stundtals spänt lyssnande värld hål-

ramar. Vidare kan ett hot om att

bliken Korea (Nordkorea) bildades

la tal. Donald Trump passade på att

stämma det andra landet i Interna-

i kölvattnen av andra världskriget.

trappa upp konflikten med Nord-

tionella domstolen i Haag vara lag-

Konflikten mellan det kommunis-

korea ytterligare genom följande

ligt eftersom denna åtgärd i sig är

tiska norra Korea, och det nationa-

uttalande: ”If forced to defend our-

en del av en legitim rättsordning.

listiska Sydkorea ledde till Kore-

selves or our allies, we will have no

Hoten som Nordkorea och USA

akriget som bröt ut 1950. Bekant

choice but to totally destroy North

framfört har inte stöd i beslut från

för de flesta är nog det faktum att

Korea” och ”Rocket Man is on a

säkerhetsrådet, och är inte heller

dåvarande Sovjetunionen och Kina

suicide mission for himself and

i övrigt lagliga till sin natur, vilket

stödde den nordkoreanska regimen,

for his regime”. Kim Jon Uns svar

innebär att de står i strid med arti-

medan USA i spetsen för FN-styr-

lät inte vänta på sig: “I will surely

kel 2(4) i FN-stadgan.

korna gick in på den sydkoreanska

and definitely tame the mentally

sidan. Tre år efter krigets inledning

deranged US dotard with fire”.

Donald Trump

DEN 24 september flög den amerikanska militären nära den nord-

”tillfälligt vapenstillestånd” som

ENLIGT ARTIKEL 2(4) i FN-stad-

koreanska gränsen för att, enligt

gäller än idag. Det slutna landet

gan ska alla medlemsstater avhålla

Pentagon, demonstrera den militära

Nordkorea och västvärldens främ-

sig från hot om eller bruk av våld

makt som kan besegra det nordko-

ste företrädare USA har under åren

i sina internationella förbindelser.

reanska hotet. Donald Trump sade i

sedan Koreakrigets haft en fortsatt

Denna bestämmelse har accepterats

ett uttalande att Nordkoreas ledar-

infekterad relation.

som en så kallad jus cogens-norm,

skap inte kommer att finnas länge

dvs. en norm som är bindande för

till, något som Nordkoreas utrikes-

MED DETTA som bakgrund är

världssamfundet oavsett om man

minister Ri Yong-Ho tolkar som en

det inte förvånande att Nordkore-

samtyckt till detta eller ej. Eftersom

krigsförklaring mot landet. Hucka-

as nukleära agerande har triggat

USA och Nordkorea båda är med-

bee Sanders, presstalesman i Vita

starka reaktioner från ärkefienden

lemmar i FN, och därmed har sam-

huset, nekar till att detta uttalande

USA. Som reaktion på Nordko-

tyckt till denna regel, är det inte

skulle innebära en krigsförklaring

reas avfyrande av missiler under

nödvändigt att hävda denna princip

mot Nordkorea.

sommaren twittrade USA:s presi-

på basis av dess jus cogens-status.

dent Donald Trump följande: ”They

UR ETT juridiskt perspektiv kan

will be met with fire and fury like

USA OCH NORDKOREA kan alltså

sägas att formella krigsförklaring-

the world has never seen”. Kim

konstateras vara bundna att avhål-

ar inte längre används inom den

Jong Un svarade följande: “Sound

la sig från våld eller hot om våld.

internationella rätten. Ett långt

dialogue is not possible with such

Det finns dock en möjlighet att ett

vanligare förfarande är istället att

a guy bereft of reason”. En hetsk

hot kan vara lagligt, så är fallet när

debatt tar sin början.

det våld som hotet innebär hade varit lagligt om det genomförts.5

5 Abass, Ademola, International law – text, cases

enades parterna om ett så kallat

19

They will be met with fire and fury like the world has never seen.

Donald Trump

Sound dialogue is not possible with such a guy bereft of reason. Kim Jong Un

If forced to defend ourselves or our allies, we will have no choice but to totally destroy North Korea. Rocket Man is on a suicide mission for himself and for his regime.

nuläget inget som tyder på att sä-

Prima Facie Nr 7 2018

Prima Facie Nr 7 2018

18

I will surely and definitely tame the mentally deranged US dotard with fire.

and materials, u. 2, Oxford University Press, Oxford, 2014 [Cit. Abass] s. 339.

Kim Jong Un


20

Prima Facie Nr 7 2018

Prima Facie Nr 7 2018

hävda rätten till självförsvar för

den internationella sedvanerätten

INTE HELT oväntat är det första

att på så sätt undvika att vara den

till följd av ”The Caroline affair”.

kriteriet det mest problematiska att

part som inleder en väpnad kon-

Under början av 1837 i USA rådde

bedöma ur ett juridiskt perspektiv.

flikt. Frågan man därför bör ställa

en diplomatisk kris mellan USA,

De juridiskt sakkunniga som står

sig är om hoten från länderna kan

Storbritannien och den kanaden-

för en mer restriktiv tolkning av

medföra en rätt för dem att agera i

siska frihetsrörelsen. Några av de

”nära förestående attack” menar att

självförsvar. Artikel 51 i FN-stadgan

kanadensiska rebellerna flydde på

självförsvar i förebyggande syfte

anger att medlemsstaterna har en

skeppet Caroline med stöd från

endast kan komma i fråga om en

inherent rätt till självförsvar i hän-

amerikanska medborgare. Brittis-

attack rent faktiskt är nära förestå-

delse av ett väpnat angrepp. För att

ka styrkor bordade skeppet och

ende, dvs. är på väg att ske.10 Stater

en handling ska kunna anses utgöra

dödade de som fanns ombord och

har enligt detta synsätt inte rätt att

ett väpnat angrepp krävs att landets

förstörde skeppet. De amerikanska

kväva ett potentiellt hot i sin linda.

militär attackerar det andra landets

och kanadensiska styrkorna svarade

1981 bombade Israel ett irakiskt

6

territorium. Detta innebär att det

genom att i sin tur attackera ett

forskningscenter som föreföll redo

väpnade angreppet måste innehålla

brittiskt skepp och förstöra det.

att producera uranium som skulle

en angreppshandling, det vill säga

Britterna hävdade att de hade agerat

komma att användas i kärnvapen.

faktiskt användande av vapenmakt.8

i självförsvar när de bordade och

Säkerhetsrådet fördömde detta

Trots att USA:s militär flög nära

förstörde Caroline, och på grund av

handlande och menade att själv-

den nordkoreanska gränsen har de

detta väcktes frågan om vad som är

försvar i förebyggande syfte endast

varken attackerat Nordkorea eller

nödvändigt för att man ska anses

hade kunnat komma i fråga om

kränkt landets territoriala integri-

ha rätt till självförsvar i förebyg-

en attack från Irak hade varit nära

tet, vilket innebär att Nordkorea

gande syfte. Kriterierna som blev

förestående. Säkerhetsrådet bort-

inte kan åberopa rätten till själv-

följden av ”The Caroline affair” är

såg inte helt från det faktum att

försvar. Inte heller Nordkoreas

accepterade som sedvanerätt och

potentiell tillverkning av kärnvapen

agerande gentemot USA kan anses

har följande innehåll:

utgör en säkerhetsrisk av en större

7

uppfylla kriterierna för ett väpnat

magnitud än andra (faktum är att

angrepp.

rådet utfärdat ett stort antal skri-

EFTERSOM ARTIKEL 51 i FN-stadgan explicit anger att rätten till självförsvar uppstår först när ett väpnat angrepp har skett utesluter detta stadgande rätten att i förebyggande syfte agera i självförsvar. Denna möjlighet återfinns dock i 6 Grey, Christine, International Law and the Use of Force, u. 2, Oxford University Press, Oxford, 2004,

För att man ska ha rätt att agera i självförsvar i förebyggande syfte krävs

1) överväldigande bevis för att en attack är nära förestående,

2) att man agerar på grund av nödvändighet och

3) att agerandet är proportio-

nerligt.

9

s. 130 f.

av nukleära medel) men angav att stater inte ska agera militärt i dessa lägen utan att de ska söka tillstånd från Säkerhetsrådet. I ANDRA änden av debatten finns de som menar att man kan tolka rätten till självförsvar i förebyg10 Hakimi, Monica, North Korea and the Law on Anticipatory Self-Defense, 2017-03-28, “www.

7 Abass, s. 349 ff.

är alltså omstridd och utgör ingen entydig bas för en eventuell rätt att agera militärt.

gande syfte extensivt. Bland dessa

rätt. Inte heller Nordkorea torde

Under 2009 väcktes dock frågan

återfinns bland annat stater som

med framgång kunna hävda denna

huruvida vapenstilleståndet hade

USA och Storbritannien som menar

rätt baserat på att de hot som USA

upphört efter att Nordkorea den

att det inte krävs en ”nära förestå-

framfört skulle utgöra tillräcklig

27 maj samma år meddelat att de

ende attack”, utan att det är till-

grund för ett militärt ingripande.

inte längre ansåg sig bundna av

räckligt med en förmodad attack.

9 Abass, s. 359.

vapenstilleståndet. Vissa menar att

11

Att en stat demonstrerat att de har

RÄTTEN TILL förebyggande själv-

detta innebär att kriget har åter-

nukleär kapacitet skulle enligt detta

försvar är alltså omstridd och utgör

upptagits och att detta skulle med-

synsätt kunna medföra en rätt till

ingen entydig bas för en eventuell

föra en rätt för Sydkorea och deras

självförsvar i förebyggande syfte.

rätt att agera militärt. Att Nord-

allierade (exempelvis USA) att an-

korea enligt rådande folkrättsliga

vända militärt våld mot Nordkorea

DET BÖR påpekas att den restrik-

principer inte kan anses ha rätt att

inom ramen för den konflikt som i

tiva tolkningen är den som idag

agera militärt mot USA på basis av

sådana fall skulle kunna sägas pågå

har gjort flest landvinningar.

ovan redogjorda händelser torde

mellan länderna.

12

Detta innebär att ett eventuellt

stå klart. Frågan är nu om det finns

agerande från USA med stöd i den

andra rättsliga möjligheter för USA

EMELLERTID FINNS det de som

extensiva tolkningen av rätten till

att gå in i Nordkorea med militära

menar att ett uttalande av detta slag

självförsvar i förebyggande syfte

medel.

inte är tillräckligt för att upphä-

med största sannolikhet inte skulle anses tillåtet under internationell

ejiltalk.org/north-korea-and-the-law-on-anticipato-

8 United Nations General Assembly, Resolution 2214 (XXIX) (14 December 1974).

velser som syftar till nedrustning

Rätten till förebyggande självförsvar

ry-self-defense/” hämtad 2017-11-18 [Cit. Hakimi]

11 Hakimi, s. 2 f.

s. 1.

12 Hakimi, i sin helhet.

va vapenstilleståndet, och att krig ALLT SEDAN 1953 har vapenstille-

endast kan ha ansetts utbrutit igen

stånd varit den officiella statusen

om det var en del av intentionen

på situationen på Koreahalvön.

från den som bröt vapenstillestån-

21


22

Prima Facie Nr 7 2018

Prima Facie Nr 7 2018

Innebär Nordkoreas provokativa agerande under 2017 att vapenstilleståndet är över?

det.13 Enligt artikel 61 och 62 i avta-

det är över. En av de viktigaste

SAMMANFATTNINGSVIS KAN

let om vapenstillestånd i Koreakri-

punkterna för varför man under

sägas att konflikten mellan Nord-

get anges dock att ett upphävande

2009 ansåg att så inte var fallet var

korea och USA har nått ett dödläge.

av avtalet måste vara ett gemensamt

att inget militärt våld hade före-

I skrivande stund har det under

beslut, eller i alla fall godkännas av

kommit, varför man inte kunde

en tid varit tyst från bägge länder-

bägge parterna. Eftersom uttalandet

visa att Nordkoreas intention var

nas ledare och inga nyheter om

om avslutande av vapenstilleståndet

att återuppta kriget. I dagens läge

ytterligare militära närflygningar

enbart kom från Nordkorea, och

har vissa militära provokationer

eller provsprängningar har nått

det inte heller vid denna tidpunkt

skett, vilka kanske skulle kun-

omvärlden. Det förefaller som att

förekom militärt våld, torde man

na medföra ett slags konkludent

bägge länderna inväntar att den

alltså inte kunna anse att kriget

upphörande av vapenstillestån-

andre ska agera, så att den attacke-

återupptagits under 2009.14

det. Dock kvarstår det faktum att

rade parten kan agera i självförsvar,

parterna till avtalet om stillestånd

vilket skulle vara tillåtet under

FRÅGAN SOM vi nu måste ställa

måste vara överens om att vapen-

folkrättslig sedvanerätt. Gissnings-

oss är om Nordkoreas provokativa

vilan övergetts, och ett uttalande

vis vill varken USA eller Nordkorea

nukleära agerande under 2017 kan

av ett sådant slag har inte kommit

vara ”the bad guy” varför de istället

anses innebära att vapenstillestån-

från den sydkoreanska regimen.

kommer att vänta ut varandra i

Detta torde sammantaget innebä-

varsin ringhörna.

13 Akande, Dapo, The Korean War has Resumed!!

ra att vapenstillestånd i skrivande

(Or so we are told), 2009-07-22, “www.ejiltalk.org/

stund fortfarande är Koreakrigets

the-korean-war-has-resumed-or-so-we-are-told/”

officiella status. De hot som Do-

hämtad 2017-11-18 [Cit. Dapo].

nald Trump framfört om att gå in

14 Dapo, i sin helhet; Nam, Seunghyun Sally, Has North Korea Terminated the Korean Armistice Agreement?, 2009-07-24, “www.ejiltalk.org/ has-north-korea-terminated-the-korean-armistice-agreement/” hämtad 2017-11-18, i sin helhet.

i Nordkorea med militära medel torde alltså inte heller ur denna synvinkel anses vara lagliga under folkrätten.

23


Intresserad av att skriva fÜr Prima Facie? Skicka iväg ett mail till michelle.gaudingonzalez@gmail.com

Profile for Prima Facie

Prima facie nr 1 2018  

Prima facie nr 1 2018  

Advertisement