__MAIN_TEXT__

Page 1

Nr 3 2016

s.04

Orättvist utvisad - en kontraproduktiv reform

s.20

s.15 Brexit och artikel 50

Terroristbrott eller hatbrott

s.12

Louise Meijer – grundaren av Justitiapriset; advokatbranschens jämställdhetspris


Mikaela Violante Pica

Innehåll

chefredaktor@primafacie.se Chefredaktör

Nr.03 2016

Jag fascineras av människans historier i olika nyanser, därför är juridik ett självklart val för mig. Jag står dessutom alltid till resans förfogande – världen är full av berättelser.

s.04 s.08

Den rättslösa demensvården

s.15

Brexit och artikel 50

Orättvist utvisad en kontraproduktiv reform

s.12

Louise Meijer grunaren av Justitiapriset; advokatbranschens jämställdhetspris

s.20 s.28

Terroristbrott eller hatbrott

Försäkringsavtal

Tobias Håkansson tobias.hakansson@primafacie.se Skribent Juriststudent, HBTQ-person, redaktör, tidigare spelskribent, nörd, frihetskämpe. Adjektiven är många men det finns bara en Tobias.

Michelle Gaudin Gonzalez michelle.gaudingonzales@primafacie.se Skribent

Aktuell med T5 på juristprogrammet och att “binge-watcha” Netflix-serier. Önskar mig fler timmar på dygnet för att hinna med allt roligt som finns att göra. Något motsägelsefullt älskar jag att sova.

Jakob Larsson Taghizadeh jakob.larssontaghizadeh@primafacie.se Skribent

Prima Facie ges ut av Juridiska Föreningen vid Örebro universitet. Utgivningen sker fyra gånger per år och trycks i 500 exemplar per utgivning. Tidskriften delas ut till alla jurister och rättsvetare. Även anställda på institutionen för juridik, psykologi och socialt arbete vid Örebro universitet, gästskribenter och övrigt utvalda erhåller tidskriften kostnadsfritt. Prima Facie finns även att ta del av på Juridiska Föreningens hemsida.

Redaktionen förbehåller sig rätten att refusera eller redigera insänt material. För icke beställt material ansvaras ej. I tidskriften g jorda uttalanden är endast om så anges att betrakta som Prima Facies värderingar eller åsikter.

Ansvarig utgivare Johanna Åkesdotter-Sundquist Chefredaktör Mikaela Violante Pica Grafisk form och layout Ebba Sääf Tryck FG Larsson www.fglarsson.se Annonsbokning Mathilda Andersson marknad@jforebro.se Korrekturläsare Hanna Svantesson

Juriststudent som pluggar sjunde terminen. Har cykelhjälmsaura, och har på senare tiden börjat äta jasminris efter ett liv av basmati. Ängslig över outnyttjat blandraskapital och funderar därför på att köpa något slags fejkvariant av en persisk matta.

Vega Schortz vega.schortz@hotmail.com Skribent Hatar citat, men som romantiker lever jag paradoxalt nog efter fler motton än jag vill erkänna. Gillar att äta direkt ur kastrullen, knäcka isen på frusna vattenpölar och lyssna på podcasts. Älskar morgonen. Då är jag den bästa versionen av mig själv.


Välkomna till Prima Facie

3

Juridiska Föreningen vid Örebro universitets tidskrift

I en värld av information

I

en värld av globalisering

FÖR MYCKET information

terroristbrott och hatbrott från

bör demokratin vara

kan ibland ta oss längre ifrån

varandra? Varför det inte finns

progressiv så att den

sanningen, och vart ska man

något regelverk för tvångsåt-

formas och går hand i hand

börja? Frågan är ifall det kan

gärder inom demensvården?

med dagens samhälle, dagens

finnas en demokrati och

Dessutom presenteras en

värld. För att demokrati ska

rättvisa om ens egen värdering

krönika om försäkringsavtal

fungera måste förståelse

av samhället grundar sig på

som bland annat handlar

finnas för den världen man

osanningar? Det kan bli en

om livets kanske viktigaste

lever i. Det är en fundamental

förödande effekt. Men det

avtal, dvs. kärleken. En annan

betydelse att allmänheten hålls

måste också finnas en vilja

krönika tar upp hemskheten

underrättad om förhållandena

till sanning. Läser man om

att bli orättvist utvisad ur

i samhället och kan förstå den,

kampanjen inför brexit,

Sverige. Vi bjuder också på en

världen alltså. Vilket kanske

och för att inte tala om det

intervju med Louise Meijer

är det svåraste! Hur ska man

stundande presidentvalet i

som har grundat ett pris

kunna förstå det man inte

USA, så kan jag inte hjälpa att

för att skapa ett incitament

vet? Vi drunknar ju i infor-

tänka på ordet som Svenska

till jämställdhet i jurist-

mation, men var är sanningen,

Akademien lade till förra året;

branschen. Vi kanske inte

vilka är de säkra källorna och

ordet: faktaresistent. Går man

alltid har svaren, men vi vågar

var kan man finna korrekt

inte på fakta så går man på

problematisera och försöka nå

information? Tanken går

känslor. ”Hur jag känner” blir

sanningen och försöker göra

mot wikileaks och Edward

endast ”hur jag tänker”, om

vår del för att upprätthålla en

Snowden, men bara avslö-

du blickar bakåt i vår historia

öppen dialog med välbaserad

janden är inte alltid tillräckligt

upptäcker du att det tillvä-

fakta för demokrati och

för att ge den helhetsbild

gagångssättet inte har varit

rättvisa. Men det är upp till er

och förståelse för världen

särskilt lyckat.

kära läsare ifall vi lyckas med

som vi lever i idag. Det kan

detta.

också skapa en känsla av att

I DETTA nummer försöker

inte kunna lita på någon eller

vi definiera världen genom

något.

artiklar som: Hur skiljer sig

Lev väl

Chefredaktör Mikaela Violante Pica Skriv gärna till mig ifall ni har synpunkter eller vill skriva en artikel. Ni kan nå mig på chefredaktor@primafacie.se eller på mikaela_vp@outlook.com.


4

Prima Facie Nr 3 2016


5

Orättvist utvisad - en kontraproduktiv reform?

Reformen om arbetskraftsinvandringen år 2008 har lett till krav på var arbeten ska utannonseras och vilka anställningsvillkor som ska gälla när arbetsgivare anställer tredjelandsmedborgare. Konsekvenserna har blivit utvisningar, något som förmodligen inte var tanken med reformen. Skriven av: Michelle Gudin Gonzalez

S

cr o lla n de s i Fa c e b o o k -

s katt. S yed had e s ök t ett jobb

d en eu r opeis k a pla tsbanken

f l ö d e t fi ck j a g s yn

v ia Link ed I n och ans ök te

E U RE S, had e f ör eträdes-

p å e n d e ln i n g av

där ef ter om ar bets - och

r ätten s om tills k r ivs EU-

en a r t i k el v i d n a mn “ De

up pehålls tills tånd . Plöts ligt

och E E S - m ed bor gare samt

j o b b a d e o ch le vd e i Sve ri g e

fi ck han ett br ev f r ån Migr a-

S chweiz is k a m ed bo rg are

– ut v i s a d e s ” . A rt i k e ln

t i ons ver k et d är d et s tod att

ås id os atts .

h a n d l a d e o m S ye d, e n s . k .

h an s k u lle utvis as u r S ver ige.

t r ed j el a n ds m e d b o rg a re , dv s .

A nled ningen till utvis ningen

en m ed b o r g a re frå n e t t la n d

v ar att Migr ations ver k et (och

ut a n f ö r E U, EES o ch Schwe i z ,

s e nar e Migr ations d om s tolen)

s o m b o d d e i S ve ri g e i m å n g a

a ns åg att ef ter s om jobbet

å r, b et a l a d e s i n ut b i ld n i n g

i nte had e utannons er ats via

s j ä l v, j o b b a d e o ch b e t a la de

A rbets f ör m ed lingen eller

MÅNGA HAR blivit upprörda och förundrade över detta, både de som själva blivit drabbade och svenska sympatiska medborgare. Många har också uttryckt sitt misstycke över


6

Prima Facie Nr 3 2016

exempelvis personer som blivit

gemenskapsföreträde ska

TOLKNINGEN SOM Migra-

utvisade på grund av att deras

följas. Migrationsverket har

tionsverket har g jort av union-

arbetsgivare missat att betala

tolkat unionsreglerna om

sreglerna anser jag vara för

ut lön som motsvarar den

detta som att en tjänst måste

snäv. Att utesluta platsbanker

nivå som föreskrivs i gällande

utannonseras på Arbets-

som inte styrs av Arbets-

kollektivavtal – det kan röra

förmedlingens platsbank

förmedlingen innebär en

sig om 180 kr för lite.

(dessa annonser syns också i

hårdare tillämpning än vad

EURES) för att arbetstillstånd

som behövs för att uppfylla

ska kunna ges. Arbetstillstånd

lojalitetsplikten gentemot

krävs för uppehållstillstånd

gemenskapsföreträdet.

enligt 2 kap. 5 och 7 §§ UtlL.

Konsekvenserna av detta

Skulle en arbetsgivare istället

blir att personer likt Syed,

annonsera på något annat sätt

som etablerat sig i Sverige

än via Arbetsförmedlingens

och skulle kunna vara en

platsbank, måste det

ekonomisk tillgång för Sverige,

bevisas att annoneringen

utvisas. 6

1

HUVUDORSAKEN TILL dessa, vid första anblick, orättvisa utvisningar är reformen om arbetskraftsinvandring som g jordes år 2008. 2 Syftet med denna var att underlätta rekryteringen av arbetskraft från länder utanför EU- och EES-området och Schweiz

motsvarar EURES:s, och varit

och att ge arbetsgivare bättre

tillgänglig i alla EU/EES-

möjligheter att rekrytera personer med rätt kompetens. Den har bl.a. inneburit att

3

länder och Schweiz enligt Migrtionsverkets policy. 4

POLICYN ÄR för vagt formulerad då det inte framgår vilka kriterier som krävs för att annonseringen ska

anställningsvillkoren om lön,

ATT ANNONSEN lagts ut på

motsvara EURES:s. Även om

föräkringsskydd m.m. måste

LinkedIn som har 120 miljoner

jag finner det förståeligt att

lägst motsvara de i gällande

medlemmar till skillnad från

myndigheterna måste sätta

kollektivavtal eller svensk

EURES:s 247 000 inlagda CV:n,

gränser för att kunna fatta

praxis inom yrket för att få

637 000 anslutna arbetsgivare

sina beslut, är beviskravet för

arbetstillstånd.

i jämförelse med EURES:s

att visa att annonseringen

ynka 6 238, uppfyller LinkedIn

motsvarar EURES:s för högt

tydligen inte kravet på

ställt. Detta visas inte minst

företrädesrätt.

av Syeds LinkedIn-fall, där det

2008 ÅRS reform ger också uttryck för att principen om 1 Enligt riksdagsledamoten Fredrick Federleys i refererade artikeln. 2 Prop 2007/08:147 - Nya regler för arbetskraftsinvandring. 3 Calleman, Catharina, Herzfeld Olsson, Petra, Arbetskraft från hela världen, Rapport 2015:9, Delmi, s. 15.

5

är orimligt att inte acceptera 4 http://www.migrationsverket.se/Andraaktorer/Arbetsgivare/Anstalla-fran-lander-utanfor-EU/Nar-du-ska-anstalla.html, (Hämtad 2016-09-28 kl 16:00). 5 Interpellation 2015/16:600 Invandrares rätt att ta erbjudna jobb.

LinkedIn som når betydligt fler personer än EURES. 6 Calleman, Catharina, Herzfeld Olsson, Petra, Arbetskraft från hela världen, Rapport 2015:9, Delmi, s. 53.


7

De flesta personer i EU/

inom rimliga ramar kan

faktiskt g jort misstaget utan

EES-området och Schweiz

bli mer flexibel angående

arbetskraftsinvandraren. En

har med största sannolikhet

i vilka forum arbetsan-

alternativ lösning skulle

tillgång till internet. Om

nonser får läggas ut. Vad

kunna vara en mer flexibel

inte ens denna plattform är

gäller minimumreglerna för

lag där små snedsteg inte

tillräcklig för att ett jobber-

anställningsvillkor som inte

ska resultera i orimliga

bjudande ska anses varit

efterlevs torde problemet

konsekvenser utan att man i

tillgänlig inom EU/EES och

bottna i att reformen, som gav

likhet med skattetillägg får

Schweiz, blir min fråga: Vad

arbetsgivarna mer utrymme

betala en straffavgift.

är då tillräckligt? Att trots

att bestämma, även ledde

det anförda avfärda LinkedIn

till bristande kontroller från

som lämplig jobbportal

myndigheters håll samt att

motverkar syftet med 2008

inga sanktioner finns mot

års reform som var tänkt att

arbetsgivare som bryter mot

leda till att arbetsgivare skulle

reglerna.

få det lättare att anställa

FÖR ATT sammanfatta så finns det ett stort behov av att se över de regler som finns på området, och även om reformen hade goda intentioner har ändamålet med

DET ÄR viktigt att försakande

denna inte riktigt uppfyllts

av att följa bestämmelserna

utan istället motverkar

leder till sanktioner för att

effekterna av reformen dess

upprätthålla lagen. Men i de

syfte. Som vanligt ryms

fall det skett ett misstag (även

inte denna diskussion i

om det är något klumpigt)

en kort text utan behöver

där 19 kr för lite i utbetalning

diskuteras vidare från flera

leder till en utvisning, är

olika perspektiv och aspekter.

en alldeles för stor sanktion

Min förhoppning är dock att

och inte alls proportionell

denna text leder till intresse

i förhållande till misstaget.

att engagera sig i ämnet och

DÄRFÖR FINNS det ett stort

Dessutom är subjektet

till en fortsatt diskussion.

behov av att utreda hur man

som drabbas inte den som

rätt kompetens och utöka möjligheterna för arbetskraftsinvandring. Inte nog med att det motverkar syftet, det leder till misstro från den svenska befolkningens sida gentemot våra myndigheter som i folkets ögon blir likgiltiga, byråkratiska och orimliga.


8

Prima Facie Nr 3 2016


9

Den rättslösa demensvården

Idag vidtas tvångsåtgärder i strid med grundlag i många av Sveriges demensboenden. Att det finns ett behov av lagreglerade åtgärder förefaller uppenbart, men ingen lagstiftning har ännu kommit till stånd. Skriven av: Jakob Taghizadeh Illustration: Ebba Sääf

F

örlåt om jag är

heller ålderism – den godty-

fenomen är något absolut

fördomsfull, käre

ckliga diskrimineringen av

– man är ju antingen död

läsare, men jag tror

äldre – är något som kommer

eller inte – så tycks vår

inte att ålderdom är något som

särskilt högt på agendan. Man

föreställning av åldrandet vara

intresserar dig särskilt mycket.

skulle kanske kunna tala om

ett gradvis döende, ett gradvis

Jag menar inte att jag skulle

ett slags ungdomsnorm, en

tillbakadragande, en allt

vara bättre än dig, eller att du

norm som talar om för oss

strängare uppfattning om hur

skulle vara sämre än någon

att vi är lyckliga när köttet är

vi ska bete och klä oss för att

annan för den delen – men

fast och lederna välsmorda.

uppfattas som ”värdiga”, tills

trots den demografiska utveck-

Det finns en ungdom, och så

vi slutligen tynat bort helt och

lingen mot en allt mer åldrad

finns det vad som kommer

hållet.

befolkning, så tycks vi göra allt

efter ungdomen. Trots att

för att dölja ålderdomen. Inte

döden som mediciniskt


10

Prima Facie Nr 3 2016

För att ditt liv ska kunna vara någorlunda drägligt kommer man sannolikt behöva agera utan ditt samtycke. Man kommer med andra ord behöva använda tvångsåtgärder. Hur ska man annars kunna hjälpa dig, om du inte är förmögen till att samtycka till något?

VI KAN alltså konstatera att

Du blir succesivt sämre på

sängen hela dagarna bara för

utgångsläget för en äldre

att minnas, tala och tänka.

att du inte förstår att omvård-

person, socialt och politiskt,

Hjärnan skrumpnar ihop, och

nadspersonalen bara försöker

inte är särskilt gott. Du kan

de allra mest självklara saker,

hjälpa dig, och alltså inte är

dock fortfarande, rent juridiskt,

som hur du går och hur du

en bunt med tjuvar som trängt

göra din röst hörd. Du kan

äter, ja, det vet du till slut inte

in i ditt hem och drar av dig

också skriva insändare, eller

hur man gör. Du blir alltså allt

kläderna? Och inte ska man

ringa in till ”Ring P1”, och

mer beroende av en välvillig

lämna ytterdörrarna olåsta, när

hoppas att någon bryr sig.

omgivning, dels för att du ska

du lunkar fram och tillbaka

Förlåt, jag glömde att skriva

kunna utföra dina behov precis

i korridorerna hela natten

”förhoppningsvis”, du kan

som andra människor, men

och rycker i varenda dörr du

förhoppningsvis göra din röst

också för att dina intressen ska

stöter på, utan att förstå att ditt

hörd, för hur skulle det vara

kunna tillvaratas.

barndomshem, som du försöker

om du var dement? Det är nämligen fullt tänkbart att det är så du kommer sluta dina dagar.

FÖR ATT ditt liv ska kunna vara någorlunda drägligt kommer man sannolikt behöva agera utan ditt samtycke. Man

ta dig till, inte längre finns kvar, och i vilket fall är relativt otillgängligt när det är 50 mil bort, klockan är tre på natten och du bara har på dig en blöja

DEMENS LÄR enligt en snabb

kommer med andra ord behöva

sökning betyda ”utan sinne”.

använda tvångsåtgärder. Hur

Detta är förstås en kraftig

ska man annars kunna hjälpa

ETT RÄTTVIST samhälle kan

överdrift. Sjukdomen Alzheimer

dig, om du inte är förmögen

inte behandla alla likadant,

innebär en gradvis försämring

till att samtycka till något?

utan hänsyn måste tas

av de kognitiva förmågorna.

Och inte ska man lämna dig i

till individens behov och

och ett nattlinne?


11

förutsättningar. Detta illus-

proposition. Socialdeparte-

FÖLJDEN AV det uteblivna

treras särskilt av verksamheten

mentet menade att ett fortsatt

lagstiftningsarbetet är att man

på de boenden där det finns

lagstiftningsarbete skulle

i många av landets demens-

personer med demenssjukdom.

kunna komma i konflikt med

boenden vidtar tvångsåt-

När du talar med en person

den ”positiva utvecklingen”

gärder utan stöd i lag. Man

med demens kan du inte göra

inom demensvården. Jag vet

borde kunna tänka sig att det

det som det handlade om vem

inte riktigt vad som åsyftas,

skulle låta mer om detta. Det

som helst. I så fall kommer du

men det kan vara det som

handlar trots allt om åtgärder

endast orsaka förvirring. Nej,

jag skrev om i stycket ovan.

i strid med grundlag. Nu vill

du kommer behöva spela med

Jag har svårt att se hur en

jag dock återknyta till var vi

och leva dig in i personens

sådan ”positiv utveckling”

började – vem bryr sig? Det

tankevärld. Av den lilla insyn

skulle förhindra att vissa

handlar inte bara om ett gäng

jag har haft verkar det finnas

personer med demens rycker

med föredettingar, utan om

mycket kompetens beträffande

i ytterdörren flera gånger om

ett gäng med föredettingar

detta hos personalen, en

dagen. Emellanåt hör vi ju om

med begränsad eller obefintlig

kompetens som oftast inte är

personer med demens som

kontakt med verkligheten –

betingad av utbildning, utan

lämnat boendena och som i

dem bryr vi ju oss inte om.

snarare av erfarenhet.

värsta fall hittats avlidna. Att

Ja, det tror jag i alla fall är

förhindra detta utan tvångsåt-

en mycket viktig faktor i det

gärder skulle kräva stora

hela, det vill säga ålderism i

ekonomiska resurser. Det

kombination med att personer

skulle krävas extra personal

med demens inte kan föra sin

som ständigt övervakade korri-

egen talan. En annan faktor är

dorerna, dag som natt. Och

att det nog uppfattas som en

i många fall skulle inte ens

rättsstatlig principsak eller vad

detta räcka.

man nu borde kalla det. Med

OM DET fanns samma insyn i demensvårdens förutsättningar på högre nivå skulle jag inte skriva den här artikeln. Det är nämligen så att det inte finns något regelverk för tvångsåtgärder inom demensvården. Det har visserligen funnits

1

det menar jag att den enda

ansatser till att stifta sådana regler – senast 2013 – men det resulterade aldrig i någon

skillnaden före och efter ett 1 Ingen proposition om tvångsåtgärder i demensvården, pressmeddelande den 1 februari 2013, Socialdepartementet.

lagstiftningsarbete är själva lagstiftningsarbetet. Det finns


12

Prima Facie Nr 3 2016

stöd i lag, annars är allt

också, men varför skulle

är den lobbyverksamhet

likadant. Någon utan större

de väsnas om det – i de

som bedrivs av ett antal

respekt för rättsstatliga

flesta fall handlar det ju om

ideella organisationer och

principer skulle kunna

tvångsåtgärder som uppfattas

debattörer. Dessa motsätter

rycka på axlarna åt detta.

som etiska. Om Olof rycker

sig alltså en tvångslag-

Personalen gör som de alltid

i ytterdörren hela dagarna,

stiftning, då en lagstiftning

har g jort; sjuksköterskor

inte vill hans anhöriga

skulle kunna innebära att

ordinerar tvångsåtgärder

att det ska vara upplåst så

man använder sig av sådana

och omvårdnadspersonalen

han vandrar rätt ut i vägen

åtgärder när det egentligen

utför dem. Enhetscheferna

utanför?

inte är nödvändigt. Detta

känner till detta. Det handlar om ett lagstridigt agerande som är helt och hållet förankrat i rutinerna hos många demensboenden, och dokumentationen som förs i samband med tvångsåtgärderna utgör allmänna handlingar. Jag g jorde en sökning på nätet, som lärde mig att minst en sjuksköterska har åtalats för detta, men det tycks inte ha förändrat något. Ja, de anhöriga känner säkert till detta i hög utsträckning

AVSAKNAD AV oväsen om den här frågan gör att politikerna inte orkar färdigställa lagstiftningsarbetet. Att man inte vill störa den ”positiva utvecklingen” är nog egentligen bara ett sätt att säga att man under ett lagstiftningsarbete i en fråga som denna måste göra vissa avvägningar, som man gärna skjuter på framtiden så länge det är det enklaste alternativet. En bidragande orsak till att det är det enklaste alternativet

är förstås en risk, det är ju riktigt. Men är inte detta åtgärdat genom att tvångsåtgärderna definieras och kräver proportionalitet? Just nu är det närmaste man kommer en proportionalitetklausul sjuksköterskornas och omvårdnadspersonalens samveten. Allt läggs i knät på personalen, som måste bryta mot lagen för att kunna sova gott om nätterna, och det är inte värdigt en rättsstat.


13

Louise Meijer - grundaren av Justitiapriset; advokatbranschens jämställdhetspris

Prima Facie möter den unga juristen Louise Meijer, grundaren till Justitiapriset. Ett pris som ska kora Sveriges mest jämställda affärsjuridiska advokatbyrå. Dagen jag skulle möta Louise Meijer i Stockholm så strålade solen och fick trädens blad att skina i sitt höstliga guldskimmer längst Sturegatan. Samtidigt som vi skakade hand kunde jag inte annat än imponeras över den starka personligheten framför mig. Hennes blick var tydlig, snabb och medveten. Det är intressant att prata med henne. Att hon har samlat ihop en jury med följande; professor i civilrätt Mårten Schultz, Juseks VD Magnus Hedberg, justitieråd Mari Heidenborg, professor Madeleine Leijonhufvud, jurist Tove Lindgren och chefsjurist på Hansoft AB San Francisco Maria Ingelsson, förvånar mig föga.

Skriven av: Mikaela Violante Pica


14

Prima Facie Nr 3 2016

Om Louise

förklarar hon vidare, sökte hon ett

arbetslivet för kvinnliga jurister

Louise växte upp i Jönköping

program vid Helsingborgs tingsrätt

så sker ett avstamp i toppskiktet.

men bor nu i Lund och berättar

där hon började med att sitta i

Över 50 % av kvinnorna börjar

att efter att ha läst IB (Interna-

åklagarkammaren för att sedan

efter sin examen jobba på en

tional Baccalaureate) på gymnasiet

gå vidare till att göra tingstjänst-

juristbyrå, men ca 10 % är partners

hoppade hon direkt på juristpro-

göring. Louise Meijer har sedan

i de mest etablerade byråerna. Det

grammet i Lund. När hon var

juridikstudierna dessutom varit

är en enorm resursförlust.

färdig med studierna valde hon

politiskt engagerad.

hon älskar de öppna landskapen.

Vad är det som driver dig?

Efter examen började hon jobba

– Jag vill kanalisera mitt

När föddes idén att dela ut advokatbranschens jämställdhetspris?

på Mannheimer Swartling, men

engagemang, säger hon med emfas.

En dag satt jag och lyssnade på

upptäckte efter ett tag att affärs-

Jag vet att det är en klyscha, men

en förhandling i Helsingborgs

juridik inte var något för henne.

jag vill ta mitt ansvar och göra

tingsrätt. Där fanns en fantastiskt

- Affärstransaktioner kanske inte

världen bättre. En stor del av mitt

duktig kvinnlig försvarsadvokat,

var det roligaste jag g jort. Det

engagemang är och har alltid varit

och jag kom att tänka på att det

var inte något jag brann för, jag

jämställdhetsfrågor eftersom det

varje år görs en undersökning

behövde ett bredare perspektiv

finns en så pass utbredd orättvisa

i vilken man tar reda på vilken

och kände att jag behövde arbeta

i världen. Jag tror på individens

advokat andra advokater själva

med något som engagerade mig

kraft och att begåvning är jämnt

skulle vilja företrädas av. Det

mer. För att finna den lågan,

fördelad, men om man tittar på

är Dagens Juridiks systerpub-

att stanna kvar i Lund eftersom


15

Begåvningen är jämn fördelad. Det finns inte någon könsuppdelning av begåvning.

likation Legally Yours som årligen

– Men det ska vara något positivt.

genomför undersökningen

Det handlar inte om någon

“advokaternas advokat” bland

”shaming and blaming”, utan

Sveriges advokater och varje år

tanken är att detta ska sprida något

väljs det i undersökningen nästan

positivt, och skapa en vilja att bli

uteslutande män, det var då tanken

bättre.

om att införa ett jämställdhetspris slog mig.

När sker anmälan?

– Så jag kontaktade Add Gender,

– Anmälan sker nu i november.

en kommunikationsbyrå som

Hur valde du vilka som skulle sitta i juryn? – Jag visste att det behövdes väl kända jurister som har ett engagemang och erfarenhet i från byråarbete. Jag ville även ha en blandad könsfördelning och dessutom ha med ett fackförbund. Vi tar avsked utanför Kungliga

undersöker formella och

När utser ni vinnaren?

informella strukturer för

– Vinnaren kommer att koras

jämställdhet och mångfald. Add

fortfarande när jag vänder tillbaka

under våren 2017. Jag hoppas att

Gender analyserar balans, kultur

upp mot Sturegatan. Från mötet

detta även ger ett incitament eller

och struktur och de arbetar

tar jag med mig ordet jämställdhet

inspiration för juridikstuderande

framför allt för att skapa hållbara

och dess oerhört viktiga innebörd.

om vilken byrå man kan tänka sig

affärsmodeller. Så tävlingen

arbeta på, säger hon hoppfullt.

kommer att gå ut på att Add Gender analyserar affärsjuridiska byråer genom anonyma frågor och svar.

biblioteket och solen skiner


16

Prima Facie Nr 3 2016

BREXIT OCH

ARTIKEL 50 Storbritanniens beslut att träda ur EU (brexit) har sannerligen rört om i grytan inom EU. Folkomröstningen kändes som ett steg tillbaka för alla de EU-kära som uppskattar frihandel och fri rörlighet inom unionen. Varför det blev ett ja till brexit har många orsaker, men immigration, kontroll och pengar är tre faktorer som bland annat kan förklara stödet för bexit. Vad som ska ske nu är att tillämpa den aldrig använda artikel 50. Storbritanniens nya premiärminister Theresa May har angivit att artikeln ska aktiveras senast i mars 2017. Problemet som kvarstår är att tidernas kanske längsta och mest komplicerade avtal måste slutas. Skriven av: Mikaela Violante Pica och Michelle Gaudin Gonzalez


17

N

är Storbritanniens

Nr 1

ambassadör i Sverige,

kommit 500 000 immigranter

inte Davis Cairns om upprin-

David Cairns, bjöds

till Storbritannien. Detta är det

nelsen till brexit, utan han höll

in till universitetet av Utrike-

största antalet immigranter i

sig till en diplomatisk retorik

spolitiska Föreningen för att

modern tid.

där det är bättre att säga för lite

tala om brexit, befann vi från

Nr 2 Den bristande kontrollen

än för mycket. Det lades fram

Prima Facie oss på första raden.

över jordbruksregleringar.

ett försök till ödmjukhet, ett

Med tanke på det tomrum

Storbritanniens befolkning vill

argument som byggde på att det

som finns mellan varför brexit

i en större utsträckning kunna

i slutändan är vi som kan forma

röstades igenom och dess fråge-

bestämma storleken på de

framtiden och bestämma vilken

tecken hoppades vi att ambas-

grönsaker de odlar.

roll Storbritannien kommer att

sadören skulle bjuda på klarhet.

Nr 3 Obalansen mellan hur

ha för ”resten av EU”. (Mina

Enligt David Cairns fanns det

mycket pengar som spenderas i

ögonbryn kunde inte annat än

i huvudsak tre anledningar

Bryssel jämfört med hur mycket

höjas en aning efter dessa ord).

som förklarade Storbritanniens

Storbritannien får tillbaka i

folkomröstning till utträde:

bidrag och stöd.

På mer än tre år har det

MYCKET MER än så förklarade


18

Prima Facie Nr 3 2016

Hur stämmer dessa tre punkter överens med verkligheten? STUDERAR MAN immigrationen till Storbritannien finner man att förra året hade de en nettoinvandring på 327 000 personer och av dessa så var 180 000 EU-medborgare.1 Mer än hälften kommer alltså från EU vilket var ett rekord år för Storbritannien.

Vad gör dessa EU-immigranterna i Storbritannien? ÅR 2015 är det majoriteten, närmare bestämt 78 %, av EU-immigranterna i Storbritannien som arbetar.2 Den resterande procenten studerar och ca 4 % är arbetssökande.3 1 https://www.ons.gov.uk/peoplepopulationandcommunity/populationandmigration/internationalmigration. 2 http://www.ons.gov.uk/employmentandlabourmarket/peopleinwork/ employmentandemployeetypes/datasets/ employmentbycountryofbirthandnationalityemp06 3. http://www.ons.gov.uk/peoplepopulationandcommunity/populationandmigration/internationalmigration/bulletins/

SER MAN vidare på punkterna

frågan är hur Storbritanniens

två och tre gällande de pengar

regering kommer att säkerställa

som spenderas i Bryssel, kan

att de brittiska lantbrukarna kan

nämnas det som bland annat

fortsätta att ta emot dessa betaln-

Boris Johnson anförde i sin

ingar.6

”lämna EU” -kampanjslogan: giving £ 20 billion a year or £

Generations- och ekonomiklyftor

350 million a week to Brussels.”4

STÖDET FÖR brexit handlande

Det stämde så klart inte. Men

onekligen om en generations-

visst, myndigheten National

och ekonomiklyfta inom landet.

Health Service anförde att det

Tittar man på OECD-länderna

finns en möjlighet till en större

är Storbritannien på sjätte

kontroll av var bidragspengarna

plats på listan över de största

går. Men förlorarna i brexit är

ekonomiska ojämlikheterna.7

de som redan har det sämre

Brexit är dessutom en åldesfråga.

ställt dvs. bland annat bönderna

Stödet för brexit utg jordes av en

som lever på EU-bidrag. Under

majoritet av äldre personer, bland

2013 fick bönderna i Storbri-

dem i åldern 65+ år röstade 60 %

tannien 2,6 miljoner EUR under

för brexit jämfört med de yngre,

Pelare 1 (en term inom EU-fi-

där 73 % av 18-24-åringar röstade

”Being part of the EU club means

5

nansiering) och 637 miljoner EUR för miljövänligt jordbruk och landsbygdsutveckling. Och migrationstatisticsquarterlyreport/ august2016. 4 http://www.independent.co.uk/news/ uk/politics/will-brexit-save-taxpayers-money-nhs-eu-referendum-voteleave-a7049501.html. 5 http://www.nhs.uk/pages/home.aspx.

6 http://www.independent.co.uk/ news/uk/farmers-brexit-regret-bregret-funding-common-agricultural-policy-a7163996.html . Se även vidare på http://europa.eu/rapid/pressrelease_MEMO-13-631_sv.htm. Se även: http://ec.europa.eu/agriculture/statistics/ agricultural/2013/pdf/c1-1-31_en.pdf. 7 https://data.oecd.org/inequality/ income-inequality.htm.


19

för att stanna.8 Stödet för brexit

granne har en bra ekonomi så

mars 2017.9 Dessförinnan står

visar tydligt på att det bör finnas

har vi en bra ekonomi. Det går

det medlemsstaten fritt att, i

en fördel att låta globaliseringen

att argumentera för att samarbete

enlighet med sina konstitu-

vara bra för alla, både när det

och fri rörlighet är framtiden

tionella bestämmelser, besluta

gäller den tekniska utvecklingen

och inte tvärtom.

om utträdet. Detta beslut skedde

och till att förstå de korrekta

den 23 juni 2016 i en folkom-

källorna till information så att

ATT NÅ en förklaring till brexit

röstning där 51,9 % röstade för

man kan tolka efter korrekt

är självklart mer komplext än

att lämna EU.10

fakta. Läser man mellan raderna

vad som presenterats ovan. Det

i artiklar om brexit så kan man

bygger på en komplexitet av

Vad innebär artikel 50?

inte hjälpa att märka att stödet

historia, paradigmskiften och för

BESTÄMMELSEN REGLERAR

för brexit ibland saknar väl

att inte tala om socialekonomiska

förfarandet för utträdet. Efter

underbyggda argument. Så som

aspekter. Precis som den engelska

anmälan om utträde, dvs.

att finansieringen till National

ambassadören David Cairns

aktiverandet av artikel 50,

Health Service skulle öka med

nämnde så går det inte att ta

följer en tvåårig process där

350 000 pund i veckan vid ett

tillbaka folkomröstningen. Vilket

unionen och Storbritannien ska

brexit, att brexit per automatik

leder oss till utträdet och vad

försöka förhandla fram ett avtal.

skulle innebära möjlighet

som kommer att hända framöver.

Avtalet ska fastställa utträdet

till större satsningar för att

och behandla Storbritanniens

motverka utanförskap i norra

Utträdet ur EU, artikel 50

England eller att klasskillnader

DET LAGRUM som står till buds

parterna inte lyckats förhandla

mellan infödda och inflyttade/

vid ett utträde ur EU är artikel

fram avtalet sker utträdet autom-

rika och fattiga britter skulle

50 i Lissabonfördraget. Utträde-

atiskt efter två år från anmälan,

minska tack vare ett brexit.

sprocessen initieras genom

annars sker det naturligtvis då

Den äldre och yngre genera-

att artikel 50 aktiveras av den

avtalet ingåtts.

tionen måste lära sig att förstå

medlemsstat som vill utträda,

varandra bättre. Den nya världen

och kan alltså inte aktiveras av

ser annorlunda ut, där om vår

övriga medlemsstater. Theresa May har angivit att artikeln

8 http://www.bbc.com/news/magazine36619342.

kommer att aktiveras senast i

framtida relation med EU. Om

9 http://www.svt.se/nyheter/utrikes/ theresa-may-storbritannien-inleder-uttradesprocess-fran-eu-senast-i-slutet-pa-mars. 10 http://www.svt.se/nyheter/utrikes/ sa-rostade-britterna.


20

Prima Facie Nr 3 2016

Vad innebär ett utträde ur EU? RESULTATET AV anmälan och

den tvååriga processen blir att EU-fördragen upphör att vara tillämpliga på Storbritannien.

Hur ser avtalet som ska förhandlas fram ut? DR. ERIK LAGERLÖF berättar för Finansliv att han tror att det behövs två avtal, ett som hanterar hur Storbritannien träder ur EU, dvs. hur man ska behandla dels britter som bor i ett EU-land, dels EU-medborgare som bor i Storbritannien. Det andra avtalet bör reglera den framtida relationen mellan Storbritannien och unionen.11

Vilka konsekvenser har dröjsmålet innan artikel 50 aktiveras? FEM DAGAR efter folkomröst11 Liljeheden, Andreas, Finansliv.se, Snabbkurs: Vad händer nu med Brexit? Publicerat den 5 oktober 2016 kl. 15:47.

ningen hölls plenarsammanträde

ingsinstitutens nedvärdering av

i Europaparlamentet för att

Storbritannien. Han fortsatte

diskutera följderna av folkom-

med att säga att flera års

röstningen och framtiden för

osäkerhet definitivt inte är bra

Storbritannien och Europa. Av

för vår ekonomi, valuta eller den

resolutionsförslaget framgår att

inre marknaden i EU. Inte heller

Europaparlamentet anser att

för Storbritanniens marknad,

anmälan om utträdet måste göras

poängterade han.13 I Privata

omedelbart, så att den osäkerhet

Pengar, en hemsida om private-

som råder för alla parter

konomi, har Claire Ingram,

förhindras och för att skydda

forskare och doktorand på

unionens integritet. Parlamentet

Handelshögskolan i Stockholm,

uppmanade premiärministern

kommenterat osäkerheten som

(som vid tillfället var David

genomsyrar unionen. Hon pekar

Cameron) att aktivera artikel

på att osäkerheten håller tillbaka

50 den 28-29 juni.12 Som vi vet

investeringar och löneökningar

har denna inte ännu aktiverats.

vilket i sin tur håller nere infla-

Martin Schulz, Europaparla-

tionen och därmed ännu lägre

mentets talman, pekade i en

räntenivåer.14 En konsekvens

intervju med EuroparlTV på att

av att artikel 50 endast kan

det är en turbulent tid och gav

aktiveras av medlemsstaten

exempel på hur dagens finans-

som vill utträda skulle kunna

marknader ser ut, turbulensen

vara att detta kan användas till

med pundet och kreditvärder12 Europaparlamentets resolution om Fö renade kungarikets beslut att lämna EU som en följd av folkomröstningen (2016/2800(RSP)).

13 http://www.europarltv.europa.eu/sv/ player.aspx?pid=ae03f202 -7e90-4b8db224-a63200eb31e3. 14 http://privatapengar.sevenday. se/2016/09/efter -brexit-sa-paverkasdin-ekonomi/.


21

medlemsstatens fördel ur förhandlingssynpunkt. Det är i alla fall något som Jean-Claude Juncker, ordförande för EU-kommissionen, befarar. Det visas genom att han förbjudit sina ämbetsmän från att ha informella samtal med brittiska regeringstjänstemän. “No notification, no negotiation” anför han, menande att så länge aktivering av utträdesbestämmelsen inte skett så ska inga förhandlingar ske.15

15 http://www.express.co.uk/news/ politics/684044/Brexit-EU-boss-JeanClaude-Juncker-Britain-Article-50-NigelFarage-EU-referendum-Ukip.

Artikel 50 ett outforskat område Det finns alltså mycket osäkerhet kring denna bestämmelse som aldrig tillämpats. Detta är första gången vi får praxis över området och det är både spännande och oroande att vara i detta skede där framtiden är ovanligt oviss men, som David Cairns påpekade i sitt tal vid Örebro universitet; ger detta oss utrymme att bestämma framtiden.


22

Prima Facie Nr 3 2016


23

Terroristbrott eller hatbrott? Skriven av: Vega Schortz

I

nte ett moln så långt ögat kan nå. Vatten i bäcken som hoppar och far. Svalor som flyger och myggor som svalorna tar. Visst låter det idylliskt? Den svenska sommaren. Men hur bra stämmer det överens med verkligheten? Om man

begränsar sin vy till att bara omfatta svenskt territorium var väl sommaren 2016 inte så olik andra somrar. Visserligen slutade barn att gå och började istället fara runt på smartboards. Skillnaden mellan verklighet och cyberspace suddades ut genom letande efter fiktiva Pokémon. Annars var nog läget relativt i sin ordning. Vidgar man istället vyn, vilket man borde göra, skulle sommaren 2016 kunna beskrivas med ett enda ord: terror. Juli 2016 var attentatens månad. Den 14:e juli körde en lastbil in i folkmassorna under nationaldagsfirandet i Nice. Fyra dagar senare stickskadades en kinesisk familj på ett tåg i Wûrzburg, Tyskland. Den 23:e hölls i Kabul, Afghanistan en demonstration. Många shiamuslimer deltog. Tre självmordsbombare var på plats och utlöste en massiv explosion. Nära Tokyo, natten den 25:e gick en man till knivattack mot ett fyrtiotal boende på ett hem för funktionshindrade. Samma dag, nära ett festivalområde i Ansbach, Tyskland, smällde ännu en bomb. Den 26:e i en kyrka i Normandie inträffade ett gisslandrama som slutade med en allvarligt skadad nunna och en död präst. Låt oss för all del inte glömma den dagliga nyhetsrapporteringen om det våld människor utsattes och fortfarande utsätts för i Syrien. Men är det verkligen rätt av mig att använda ordet ”terror” som en gemensam beteckning för ovanstående våldsgärningar? Vad är egentligen ett terroristbrott? Vad skiljer ett terroristbrott från ett hatbrott? Och när är ett brott bara ”ett brott”?


24

Prima Facie Nr 3 2016

Den juridiska definitionen av ett terroristbrott Vad som är ett terroristbrott definieras i lag (2003:148) om straff för terroristbrott. Kort och gott är terroristbrott de brott som radas upp i lagens tredje paragraf. Vilket brott som helst kan alltså inte utgöra ett terroristbrott. Dessutom måste brottet ha begåtts med visst motiv och ha varit av särskilt farlig art. Detta stadgas i lagens andra paragraf. I somras trädde nya regler i kraft som gör det möjligt att lagföra personer som i ett väldigt tidigt stadium främjat ett terroristbrott. Dessutom ger lagen nu möjlighet att lagföra personer som själva reser för att kriga med terrorgrupper

och de som främjar en sådan

många skadades av gärningen

rekrytering. Attentatet i Nice

i Nice uppfylls första

den 14:e juli rubricerades

rekvisitet för att kunna klassi-

som ett terroristbrott. Varför?

ficeras som terroristbrott:

Gärningsmannen dödade

gärningen skadade allvarligt

80 personer och skadade

staten. Terrorgruppen IS tog

omkring 200 personer. Både

på sig skulden för attentatet.

mord och grov misshandel är

Gruppen förespråkar ett

sådana brott som enligt tredje

radikalt utövande av den

paragrafen i lag (2003:148)

islamska tron. De vill inte

om straff för terroristbrott

acceptera en stat där religiös

kan utgöra ett terroristbrott.

och politisk struktur går emot

Detta under förutsättning

deras livsfilosofi. Gruppens

att gärningen allvarligt

mål är att i Mellanöstern

kunde ha skadat en stat och

upprätta ett kalifat, en stat,

avsikten varit att antingen

med ett styrelseskick som

injaga allvarlig fruktan hos

bygger på en extrem jihad-

en befolkning eller befolk-

distisk trosuppfattning. Med

ningsgrupp, tvinga ett

denna bakgrund i åtanke kan

offentligt organ att vidta eller

uttolkas att flera av de alter-

underlåta att vidta en åtgärd

nativa rekvisit som räknas

eller att allvarligt förstöra

upp i andra paragrafen skulle

grundläggande strukturer

kunna vara uppfyllda. IS:s

i samhället. Eftersom att så

attentat injagar, i alla fall


25

I media syns en trend att gärna benämna våldsamma gärningar som terroristbrott eller terrorbrott utan att egentligen utreda om förutsättningarna för en sådan benämning enligt lag är uppfyllda.

enligt min mening, allvarlig

patsho och en hemmag jord

Men skulle gärningen istället

fruktan hos både muslimer

IS-flagga. IS:s nyhetsorgan

kunna klassificeras som ett

och icke-muslimer. Jag tolkar

Amaq rapporterade strax efter

hatbrott? De fyra som attac-

det som att IS med sina

attentatet att gärningsmannen

kerades var nämligen en familj

attentat vill påtvinga stater att

varit en av deras krigare.

från Kina.

vidta åtgärder eller underlåta

Amaq släppte en film som

att vidta åtgärder för att främja

påstods visa gärningsmannen

deras upprättande av kalifatet.

där denne förklarade sitt syfte:

Definitionen av hatbrott

att utplåna alla icke-muslimer.

Medias definition av ett terroristbrott

Vad som kanske framstår

Om filmen är riktig skulle

som överraskande för några

syftet med gärningen

är att ”hatbrott” inte är en

I media syns en trend att

kunna motivera att attacken

juridisk term. Begreppet är

gärna benämna våldsamma

definieras som ett terror-

inte kopplat till en brottsru-

gärningar som terror-

istbrott. Den förutsättning det

bricering. Vilket brott som

istbrott eller terrorbrott

skulle kunna brista i är kravet

helst kan utgöra ett hatbrott.

utan att egentligen utreda

på att gärningen allvarligt ska

Termen används när ett brott

om förutsättningarna för

ha kunnat skada en stat. Det

begåtts i syfte att kränka

en sådan benämning enligt

var fyra personer som stick-

en person eller grupp med

lag är uppfyllda. Kniv- och

skadades. Eftersom att tåget

hänsyn till dess tro, etniska

yxattacken i Wûrzburg

enbart hade 25 passagerare var

ursprung, ras, nationalitet,

benämndes tidigt som

skadans potentiella omfång

sexuella läggning eller annan

ett terrorbrott i media. I

inte särskilt stor. Kan en sådan

liknande omständighet.

gärningsmannens bostad

gärning allvarligt skada en

Juridiskt får rekvisiten verkan

hittades skrifter skrivna på

stat? Ärligt talat vet jag inte.

när rätten ska fastställa hur


26

Prima Facie Nr 3 2016

klandervärd en gärning är.

hade innan attentatet skickat

till hatbrottsregeln i brotts-

Kommer rätten fram till att

ett brev till underhuset i Japans

balkens (1962:700) 29 kap. 2 §

gärningen begåtts med syfte

parlament. I brevet redog jorde

7 p., förklaras ”annan liknande

att kränka en specifik grupp

han för att funktionshindrade

omständighet”, syfta till när

anses den mer klandervärd

borde få dödshjälp och att han

gärningsmannen begår brott

än om gärningen begåtts

personligen gärna hjälpte till

med motiv att kränka personer

mot en ospecificerad skara.

med verkställandet. Om brottet

på grund av en läggning som

Omständigheten utgör en

hade begåtts i Sverige och

inte omfattas av begreppet

försvårande faktor som leder

mannen skulle ha lagförts här,

sexuell läggning. I motiven

till att gärningsmannen ska

hade hans gärning troligtvis

nämns inget om att gärningar

få ett strängare straff än om

klassats som mer klandervärd

ägnade att kränka funktion-

gärningen hade saknat ett

och han hade tilldömts ett

shindrade skulle anses som

hatiskt motiv. Utifrån den

högre straff än om brottet

försvårande med stöd av

utredning som g jordes efter

begåtts mot en ospecificerad

hatbrottsregeln.

attacken i Wûrzburg gick det

grupp. En försvårande omstän-

inte att klarlägga om gärning-

dighet anses rent allmänt

smannen hade riktat in sig på

vara då brottet begåtts mot

Svårigheten med att definiera ett terrorrott

att kränka just kineser. Brottet

försvarslösa personer. Kanske

De brott jag här valt att ta

kunde alltså inte benämnas

skulle det högre straffet dömas

som exempel är inga brott

som ett hatbrott. Men skulle

ut med hänsyn till denna

begångna i Sverige. Katego-

attentatet i Japan den 25:e juli

omständighet snarare än med

riseringar av brott ser såklart

kunna klassificeras som ett

hänsyn till kränkningen av

olika ut i olika länder, samtidigt

hatbrott? Gärningsmannen

funktionshindrade. I motiven

som vi internationellt jobbar


27

för att bekämpa allvarlig brottslighet såsom terroristbrott. Utifrån vad jag läst har jag fått uppfattningen att ett brott, internationellt sett, är ett terroristbrott om det finns potential för en stor skada och syftet med brottet är att påverka politiskt. En stor skada är inte så svårt att ge exempel på, men det politiska rekvisitet gör det desto svårare att fastställa vad ett terroristbrott egentligen är. Vad som är politik finns det många delade meningar om. Enligt IS går politik och religion hand i hand. IS förespråkar en stat som styrs på religiösa grunder. I demokratin Sverige råder däremot religionsfrihet och staten har valt att ta avsteg från religiös inblandning genom att t.ex. inte bedriva konfessionella skolor.

Kortfattat om de juridiska konsekvenserna

Något att tänka på

Om en gärning går att

”terror”. Utifrån mina exempel

rubricera som ett terror-

ovan kommer då gärningar,

istbrott kommer personen

som enligt svensk lag inte

som begått gärningen kunna

definieras som terroristbrott,

lagföras på ett mycket tidigt

att klassas som just terror-

stadium och trots att dennes

istbrott. Men spelar det så stor

medverkan varit marginell.

roll vad jag väljer att kalla

Om det till en gärning går att

sommarens attentat för? Rent

koppla ett hatmotiv, ett syfte

vardagligt förstår ju de flesta

att kränka en specifik grupp,

vad jag menar: att sommaren

kommer den som lagförs, att

har varit kaos. Det är kaos i

kunna ådömas ett högre straff.

världen. Vi dödar varandra, ofta

Riktar sig gärningen annars

med syfte att uppnå något slags

mot en specifik grupp, men

ideal om att vissa människor

inte en sådan som faller in

är mer värda än andra. Hur

under hatbrottsregeln, kan

klyschigt det än är så vill jag slå

övriga omständigheter såsom

ett slag för alla människors lika

att offret varit i en särskilt

värde. Det är något att tänka på.

utsatt situation ändå tala för ett strängare straff.

Sommaren 2016 ska kanske inte sammanfattas med ordet


28

Prima Facie Nr 3 2016


29

Krönika

Försäkringsvillkor. Försäkringsvillkor. Äsch... Du vet det där villkoret som ingen läser... Äktenskap... Eller nej. Försäkringsavtal. Sammanboende... Ja. Avtalet som ingen förstår är ett avtal. Hm... Försäkringsavtalet alltså. Den här krönikan skulle alltså ha handlat om försäkringsvillkoret. Om hur försäkringsavtalet är ett av de kanske viktigaste avtalen vi sluter men ständigt far tankarna iväg på annat håll. Till ett annat avtal. Ett avtal som aldrig finns i skriven form men som påverkar våra liv mer än något annat avtal. Nämligen avtalet mellan dig och din partner. Skriven av: Tobias Håkansson Illustration: Ebba Sääf

F

ör vad är det

känt varandra i lite drygt

berättade om incidenten för

egentligen vi gör

en månad, “dejtat” i fyra

min framtida avtalspartner

när vi deklarerar

veckor och så ställdes jag

ställde också han frågan “men

för varandra att “jo, men nu

plötsligt under en utekväll

är vi det?” I samförstånd kom

är vi faktiskt tillsammans”.

inför frågan från någon som

vi fram till att “jo det är vi

Vi ingår ett avtal. I mitt

stötte på mig “har hört att

faktiskt”. Från den stunden

fall ingicks avtalet efter

du dejtar den där Kevin” - i

var vi alltså avtalspartners,

en kortare relation på

ilska svarade jag nekande

eller ett par om du så vill,

ungefär fyra veckor. Jag

“nej, jag dejtar inte honom,

men vad var det egentligen

och min avtalspartner hade

vi är tillsammans!”. När jag

för avtal vi slutit? I början


30

Prima Facie Nr 3 2016

råder det ofta total oklarhet

i slutändan är det viktigaste

de som tror att försäkringsbolag

kring alla avtalsvillkor. Olika

att vi har varandra och det är

bara finns till för att blåsa dem på

bakgrunder ger olika förvänt-

därför vi är tillsammans”. Men

pengar, var besvikna när vi la på

ningar på vad ett förhållande är.

det är klart att så står det inte

luren. Antingen var värderingen

Den som varit i ett förhållande

för alla. Precis som det för alla

av deras telefon fel i deras ögon,

har dessutom ofta mer förvänt-

inte står i försäkringsvillkoret

för de hade ju faktiskt betalat

ningar på hur förhållandet skall

att det är försäkringstagaren

7000 kr för den på abonnemanget

vara - än den som inte varit

som har bevisbördan för att den

under två års tid, eller så var

det. Vi enades om att vi, olikt

händelse som ligger till grund för

förfarandet för komplicerat. Allt

så många andra, skulle vara “på

försäkringsfallet faktiskt omfattas

baserat på deras egna förvänt-

riktigt”, vi skulle vara “äkta”.

av försäkringen. Det är också

ningar av vad en försäkring bör

Vad det egentligen innebar

här liknelsen med försäkrings-

vara, och vad ett försäkringsbolag

visste ingen av oss, även om vi

villkoret kommer. Många har

bör göra för sina kunder. De

båda såklart hade ganska starka

en mycket stark uppfattning om

nådde tillslut en punkt där de var

uppfattningar om det. Jag ansåg

vad en viss typ av försäkring är,

tvungna att möta verkligheten,

att det betydde att vi till skillnad

exempelvis hemförsäkring, och

och i det skedet insåg de att den

mot så många andra var beredda

mycket sällan överensstämmer

inte var vad de trodde att den var.

att offra både ett och annat för

deras egen bild med andras eller

Detsamma hände ofta med

att få förhållandet att fungera och

med verkligheten. I sommar

hushållsmaskiner. En åtta

att det skulle krävas både en del

har jag tagit tusentals samtal

år gammal frys går sönder. I

svett och en del tårar. För mig

( ja, faktiskt, då jag hade ett snitt

villkoret står det klart och tydligt

är det naturligt att det i standar-

på runt 150 samtal i veckan)

att Folksam ger ersättning för

davtalet för att vara tillsammans

som skadereglerare på Folksam.

det billigaste av reparation eller

också står i villkor 1A “ett

Nästan alla som ringde hade

återanskaffning efter ett ålders-

förhållande bygger på respekt för

en mycket stark uppfattning

avdrag med 10 % per år, där de

varandras olikheter, och att man

om vad deras försäkring borde

två första åren är fria. För ett

tillsammans och i samförstånd

innefatta, vissa var till och med

åtta år gammalt skåp kan en

hjälps åt att göra att bådas liv

säkra, men väldigt få hade faktisk

därmed få ersättning för 40%

rikare. På vägen kommer vi att

kunskap om de lika faktiska

av kostnaden för reparation

bråka, irritera oss på varandra - ja

avtalsvillkoren. I slutändan ledde

eller återanskaffning minus

kanske till och med hata - men

det till att de allra flesta, förutom

självrisken och inte, som så


31

många trodde, ersättning för

upp sätta ned foten och slå

och vi tror oss vara säkra på vad

ett helt nytt skåp. På tal om

fast avtalsvillkoren eller att

den andra vill. I lyckoruset som

självrisken. Mängder av kunder

bara ge upp, bli besviken och

är kärlek och förälskelse finns

motsatte sig att det skulle utgå

gå vidare till nästa. För oss

sällan tillfälle till att stanna upp

ett avdrag i form av självrisk.

var valet enkelt, även om det

och fråga sig “vill vi verkligen

De med allriskförsäkring, eller

var en svårare sak att ta tag i.

samma sak?”. Det är lättare att

“drulle” om du så vill, trodde

Vi stannade upp, diskuterade

säga det en känner; “vi kommer

att denna försäkring elimi-

igenom avtalsvillkoren, satte

att vara för alltid”, eller “du

nerade självrisken - vilket är fel.

nya och kom överens om det

är allt för mig” än att faktiskt

Mängder med kunder trodde

faktiska innehållet i det avtal

tala om vad vi egentligen vill

dessutom att om de anmälde

som vi slutit månader tidigare.

att vårt förhållande ska baseras

flera skador på en gång så skulle

Allt för att det framöver inte

på för grund. På samma sätt är

det bara utgå en självrisk trots

skulle uppstå situationer ur

det enklare att själv tänka fram

att försäkring gäller med en

vilka vi båda gick besvikna.

innebörden av försäkringsavtalet

självrisk per skadetillfälle. Allt

På samma sätt önskar en som

än att faktiska tillgodogöra sig

för att de aldrig tagit sig tid att

skadereglerare att de kunder

detta. Men du - gör inte det.

läsa försäkringsvillkoren. När de

som ringer in och blir besvikna

För oavsett om det handlar om

möter verkligheten, dvs. ringer

ska agera. Istället för att sätta

försäkringar, handelsavtal eller

in till sitt försäkringsbolag, så

sin tilltro till ett okänt villkor

ett löfte om att älska någon för

blir de allra flesta varse om

i ett annat bolag, som till 99 %

evigt så är avtalets namn oviktigt

verkligheten men en liten

kommer att innehålla samma

om du saknar kunskap om

minoritet fortsätter att leva i

formuleringar som Folksams,

avtalsvillkoren. Ett avtal enbart

förnekelse eller går kanske till

så hade de i de bästa av världar

byggt på dina egna förvänt-

och med så långt att de säger

istället satt sig ner och tagit

ningar kommer aldrig att ta

upp alla sina försäkringar hos

del av villkoret och sett allt

dig längre än till besvikelsen.

oss för att pröva lyckan någon

det skydd som det ändå ger för

Du kommer alltid att komma

annanstans. Här ser vi återigen

den lilla peng som de betalar. I

till den punkten där du tvingas

likheterna mellan försäkrings-

grunden tror jag att avtalsvillkor

konfrontera verkligheten - och

avtalet och det oskrivna avtalet

är något som vi människor

att möta verkligheten är alltid

mellan dig och din partner.

sällan tar del av för att vi i

lättare om du vet på vilken

Tids nog ställs ni inför punkten

grunden är lata och/eller naiva.

grund du står.

där ni har två val. Att stanna

I kärlek så vet vi ju vad vi vill,


Är du vår nya sommartrainee? Varje sommar erbjuder vi ett 30-tal juriststudenter möjligheten att prova på rollen som affärsjurist vid något av våra kontor i Sverige. Rekryteringen till programmet börjar i november. För mer information besök mannheimerswartling.se/karriar och facebook.com/mannheimerswartling.

välkommen med din ansökan!

Profile for Prima Facie

Prima facie nr03 2 klar! 2  

Prima facie nr03 2 klar! 2  

Advertisement