__MAIN_TEXT__

Page 1

Nr 4 2018

s.04

s.08

s.14

Varför är vissa barn till svenska medborgare inte själva svenska medborgare?

Att arbeta med både hjärta och hjärna

Julen är här och frid må lysa på jorden men ack så frånvarande i rättssalen


Nr 4

2018

Michelle Gaudin Gonzalez Chefredaktör & skribent

Innehåll

michelle.gaudingonzalez@gmail.com

Tycker om att sortera och äta dadelbollar. När jag har tid för annat sover jag gärna.

s.04

Emilia Hallberg

Varför är vissa barn till svenska medborgare inte själva svenska medborgare?

Marknadsföringsansvarig & skribent Pluggar tredje terminen på juristprogrammet.

s.08

Har nära till skratt, lever på koffein och äter helst choklad. Turligt nog älskar jag löpträning.

Att arbeta med både hjärta och hjärna

s.14

Alexander Garin Folkegård

Julen är här och frid må lysa på jorden men ack så frånvarande i rättssalen

Skribent Studerar tredje terminen på juristprogrammet. I år har jag märkt att desto mer juridik jag lär mig desto sämre blir jag på att laga matlådor.

Prima Facie ges ut av Juridiska Föreningen vid Örebro universitet. Utgivningen sker fyra gånger per år och trycks i 500 exemplar per utgivning. Tidskriften delas ut till alla jurister och rättsvetare. Även anställda på institutionen för juridik, psykologi och socialt arbete vid Örebro universitet,

gästskribenter

och

övrigt

utvalda erhåller tidskriften kostnadsfritt. Prima Facie finns även att ta del av på Juridiska Föreningens hemsida.

Ansvarig utgivare Mikaela Violante Pica Chefredaktör

Vega Schortz Skribent

Michelle Gaudin Gonzalez

Önskar mig: ett Muminhus, en biblioteksstege Grafisk Formgivning/Illustration Ida Hassel Bergström

att svischa runt på mellan bokhyllorna (vilka bokhyllor?) och en meterhög rytande porslinsleopard.

Tryck FG Larsson www.fglarsson.se Annonsbokning

Redaktionen

förbehåller

sig

rätten

att

refusera eller redigera insänt material. För icke beställt material ansvaras ej. I tidskriften g jorda uttalanden är endast om så anges att betrakta som Prima Facies värderingar eller åsikter.

marknad@jforebro.se Korrekturläsare Jesper Eng Marknadsföringsansvarig Emilia Hallberg

Rasmus Almqvist Sandén Skribent Malplacerad norrlänning som skjuter upp examen en termin för att jobba. Bra på mycket, men inte bäst på något (utom film).


Prima Facie Nr 3 2018

Välkomna till Prima Facie Juridiska Föreningen vid Örebro universitets tidskrift

Nu befinner vi oss återigen vid årets slut. Visst går tiden otroligt fort? Detta är det sista numret för min del innan jag beger mig mot nya äventyr. Jag tänker därför ta lite ledigt under julen för att ladda batterierna inför det nya året. Jag hoppas att ni också tar ledigt innan årsskiftet och kanske finner tid för läsning av annat än kurslitteratur. Om ni inte kan släppa juridiken

stolarna vid övergången till att dubbla medborgarskap blev tillåtet. Emilia Hallberg beskriver hur man kan förena juristkarriären med sin hjärtefråga. Slutligen ger Vega Schortz oss julsagor baserade på verkliga rättsfall. I detta nummer finns det med andra ord något för alla. God jul och gott nytt år!

helt finns det ett mer lättsamt alternativ till kurslitteraturen i de följande sidorna. Alex Garin Folkegård bjuder på en rättspolitisk redogörelse kring svenskt medborgarskap och en unik situation som fallit mellan

Dröm stort

Chefredaktör

Michelle Gaudin González Skriv gärna till mig om ni har synpunkter eller vill skriva för Prima Facie. Ni kan nå mig på michelle.gaudingonzalez@gmail.com.

3


Skribent: Alexander Garin Folkegård

Varför är vissa barn till svenska medborgare inte själva svenska medborgare?

S

om svensk medborgare har man ett antal rättigheter som man inte skulle ha utan den svenska nationaliteten. En svensk medborgare kan rösta på riksdagsnivå, bli domare, åklagare, polis eller till och med statsminister. Visst, man har också många rättigheter som utlänning i Sverige, men de är till en viss punkt begränsade. Denna rättspolitiska artikel kommer att behandla hur situationen kring det dubbla medborgarskapet ser ut idag i Sverige. Vad innebär det att ha dubbelt medborgarskap? Vilka möjligheter har man som utlänning att få svenskt medborgarskap enligt lagen (SFS 2001:82) om svenskt medborgarskap

(MedbL)? Uppfyller lagen sitt syfte? Jag kommer utgå från min egen situation då jag ännu inte har fått det svenska medborgarskapet, på grund av diverse anledningar. Det finns tre olika sätt att bli svensk medborgare: genom födseln, efter anmälan eller efter ansökan. Man brukar tala om jus sanguinis och jus soli. Jus sanguinis bygger på härstamningsprincipen och innebär att det är föräldrarnas medborgarskap som är avgörande. Jus soli bygger på territorialprincipen och innebär att personen får sitt medborgarskap beroende på var denne föds.1 1 Se Bremdal, Patrik, Rätt till medborgarskap? Om de svenska naturalisationsreglerna, 1 uppl., Iustus Förlag AB, Uppsala, 2016, s. 30.

Utöver detta kan man också förvärva medborgarskap via anmälan, som innebär att en person har rätt att förvärva svenskt medborgarskap om vissa krav är uppfyllda. Det kan t.ex. vara fråga om ett barn som är fött utomlands (5 § MedbL) eller ett barn som är statslös vid födseln (6 § MedbL). En utlänning som bott i Sverige sedan denne var 13 år kan även anmäla om medborgarskap efter att denne har fyllt 18 men innan han eller hon fyllt 20 (8 § MedbL). Den tredje vägen är naturalisation, eller medborgarskap efter ansökan. Det finns vissa krav som måste vara uppfyllda för att kunna ansöka om naturalisation, man ska t.ex. ha bott i Sverige i fem år, men som vi


Prima Facie Nr 3 2018

kommer se senare finns det undan-

medborgare i ett annat land och

inte hemvist i Sverige, min mor

tag för detta (se 11 § MedbL). Det

som hade förlorat sitt svenska

hade inte ensam vårdnad och min

finns även möjligheter för dispens

medborgarskap mycket väl kun-

far var endast spansk medborgare.

(12 § MedbL).

de ha fått barn i det andra landet. Dessa barn fick, när lagändringen

Numera har jag fyllt 18 år och

I Sverige och ett flertal andra län-

infördes, aldrig rätt att bli svenska

denna regel är inte alls tillämplig

der kan man ha ett annat medbor-

medborgare om det inte var genom

i min situation. Detta betyder att

garskap utöver det man har från

naturalisation.

jag inte längre enligt lag har en

födseln. I Sverige tillämpas som

anknytning till min mor och att jag

regel jus sanguinis och i viss mån jus

År 1998 föddes jag i Spanien. Jag

måste vänta fem år efter att jag har

soli (6 § MedbL). I andra länder som

blev då bara spansk medborgare

folkbokfört mig i Sverige och fått

t.ex. Österrike får man inte ha dub-

då jag var son till en spansk far

permanent uppehållstillstånd för

belt medborgarskap, vilket innebär

och en ”svensk” mor som dåmera

att kunna ansöka om medborgar-

att om en österrikare skulle vilja bli

endast var spansk medborgare, men

skap.

medborgare i ett annat land skulle

som var född i Sverige till svenska

denne förlora det österrikiska med-

medborgare och hade varit svensk

Å andra sidan ger giftermål och

borgarskapet.

medborgare under 29 år. Numera

samboförhållande en större anknyt-

håller jag på att bli svensk med-

ning till personen som är svensk

borgare genom naturalisation.

medborgare än den föräldraskapet

Fram till 2001 var det inte tillåtet att vara medborgare i ett annat

ger. Migrationsverkets krav för att

land samtidigt som man var det i

10 § MedbL slår fast att om en

kunna ansöka om medborgarskap

Sverige, enligt 7 § 1 p. i den gamla

person återfår sitt svenska medbor-

är fem års vistelse i Sverige. Men

MedbL (1950:382). Detta betydde

garskap får även hennes ogifta barn

det finns ett undantag; har man

att om man förvärvade ett annat

som har hemvist i Sverige och som

bott i Sverige under de senaste tre

medborgarskap så förlorade man

inte har fyllt arton år medborgarskap

åren och varit sambo eller gift med

det svenska. Det var det som hände

om den som återfår medborgar-

en svensk medborgare samt bott

med min mor år 1995 när hon blev

skapet:

tillsammans med denna person

spansk medborgare. I 4 punkten i övergångsbestämmelserna till den nya MedbL framkommer det att den som förlorat sitt svenska medborgarskap enligt 7 § i gamla MedbL kan återfå sitt medborgarskap. Detta skulle göras genom en anmälan till Migrationsverket

under de senaste två åren kan man ansöka om medborgarskap

1.

Ensam har vårdnaden om barnet, eller

efter tre år. Lagstiftaren ansåg att

2.

har vårdnaden gemensamt

sig eller är i ett samboförhållande

med den andra föräldern och denne är också svensk medborgare.

det faktum att en utlänning gifter med en svensk medborgare är ett tydlig tecken på hans eller hennes anknytning till Sverige.2

senast innan 2003. Min mor fick tillbaka sitt, sedan födseln svenska

Det var den här bestämmelsen som

Det här har sitt ursprung i 1924

medborgarskap år 2002.

omöjliggjorde att jag och säkerligen

års MedbL, då anledningen till att

flera andra barn i samma situation,

dubbelt medborgarskap blev lagligt

Lagändringen lämnade dock ett

någonsin kunde få rätt till det svens-

problem efter sig. Nämligen att

ka medborgarskapet genom något

2 Prop. 1999/2000:147, Lag om svenskt medbor-

alla dessa personer som hade blivit

annat sätt än naturalisation. Jag hade

garskap, s. 50.

5


6

Prima Facie Nr 3 2018

var att en utländsk kvinna skulle

Sverige att det var motiverat att i

I slutändan är anledningen till

förvärva svenskt medborgarskap i

sådana fall sänka tiden som annars

dessa dispensregler att den som är

samband med att hon gifte sig med

förutsattes för naturalisation.5

gift eller samboende med en svensk

en svensk medborgare. Det låg i

medborgare får antas ha bättre

familjens intresse att man, hustru

Synsättet fram till 1970 talet

förutsättningar än andra utlänning-

och barn hade samma medbor-

präglades av kvinnans ställning i

ar att integrera sig i det svenska

garskap och att det därför skulle

familjen. Då började man inse att

samhället.8

finnas vissa lättnader i fråga om

män och kvinnor i princip skulle

naturalisation av hustrun till en

behandlas lika och att principen

Det har dock aldrig ifrågasatts i lika

svensk medborgare. Även om detta

om likabehandling skulle vara un-

stor grad, den situationen då en

syftade på utländska kvinnor var

derstruken. I en senare proposition

svensk medborgare har barn som

bestämmelsen könsneutral och

sänktes hemvistkravet för natura-

själva inte är svenska medborgare.

omfattade både kvinnor och män.

lisation till fem år, och till fyra år

Enligt lagstiftaren är anledningen

Det var dock svårare för en ut-

för en person som hade varit gift i

till minskat hemvistkrav för sam-

ländsk man att få dispens eftersom

tre år med en svensk medborgare.6

boende med svensk medborgare

det inte styrkte hans anknytning

Senare sänktes kravet ytterligare för

att anknytningen till det svenska

till landet:

hemvist från fyra till tre år och kra-

samhället ökar. Ett barn till en

vet för äktenskap från tre till två år.

svensk medborgare som har återfått

3

sitt medborgarskap torde i åtskil-

”När det gäller män torde någon eftergift från de vanliga naturalisationsvillkoren icke regelmässigt böra ske.”4 Dispensgrunden som var viktigast enligt lagstiftaren var hemvistvillkoren. Det tycktes att den som ville förvärva svenskt medborgarskap skulle i någon mån levt sig in i landets förhållanden. Utländsk kvinnas äktenskap med en svensk man

Det minskade hemvistkravet finns

liga fall ha större anknytning både

även i praxis. Migrationsverket

till sin förälder och till det svenska

har vid flera tillfällen uttalat att

samhället. Ett sådant barn har med

anledningen till att kravet på

stor sannolikhet det svenska språ-

minskad hemvist för sökanden av

ket som modersmål, familj i Sveri-

det svenska medborgarskapet är

ge och därmed en stor anknytning

att sökanden ska ha hunnit få viss

till det svenska samhället, även om

kännedom om svenska förhållan-

detta barn har blivit myndig. Det är

den innan han eller hon upptas till

dock enbart fram tills barnet är 18

svensk medborgare. Vidare tillägger

som den också kan få det svenska

Migrationsverket att giftermål eller

medborgarskapet, under förutsätt-

samboförhållande med en svensk

ning att barnet bor i Sverige samt

medborgare bidrar i allmänhet till

att föräldern som återfår sitt med-

en ökad och snabbare anknytning

borgarskap har ensam vårdnad om

till Sverige.

barnet (10 § 1 punkten MedbL och

7

3 punkten i övergångsbestämmel-

innebar en så stark anknytning till 5 Betänkande med förslag till nya medborgarskaps3 Se Sandesjö, Håkan och Björk, Kurt, Medborgar-

lagar för Danmark, Norge och Sverige, s. 39.

skapslagen med kommentarer, 3 uppl., Norstedts

6 Prop. 1975/76:136, om ändring i lagen

Juridik AB, Stockholm, 2015 [cit. Sandesjö och

(1950:382) om svenskt medborgarskap, s. 76.

Björk], s. 132.

7 Se t.ex. Kammarrättens dom den 16 juni 2015 i

4 Prop. 1950:217, med förslag till lag om svenskt

mål nr UM 7816-14 och Migrationsöverdomstolens

medborgarskap, s. 43.

dom den 2 januari 2015 i mål nr UM 1836-14.

serna från 2014). 8 Sandesjö och Björk, s. 136.


Prima Facie Nr 7 2018

Enligt min mening uppfyller inte

barnet blivit svensk medborgare. Det

lagen sitt syfte när ett myndigt

borde inte vara avgörande när ett

barn till en svensk medborgare har

barn föds för att barnet ska ha rätt

sämre rätt att få dispens än vad en

till svenskt medborgarskap. Hade

sambo till en svensk medborgare

min mor fått ett barn i Spanien efter

har. Syftet med lagen är att bevilja

det att hon fick tillbaka sitt medbor-

medborgarskapet till de personer

garskap så hade barnet blivit svensk

som har stark anknytning till Sveri-

medborgare och jag hade haft ett

ge. Det faktum att det finns myn-

syskon som hade haft bättre rätt än

diga barn till föräldrar, som föddes

det jag har till svenskt medborgar-

som svenska medborgare och som

skap endast på grund av hans eller

återfått sitt medborgarskap, men

hennes ålder.

som inte kan erhålla medborgarskap genom denna anknytning

Min slutsats är alltså inte att en

innebär att syftet inte tillgodoses

person som är sambo med en svensk

fullt ut. Idag är det dubbla medbor-

medborgare ska förlora rättigheten

garskapet tillåtet, vilket innebär att

att ansöka om det svenska med-

en svensk förälder som får spanskt

borgarskapet efter tre år. Slutsatsen

medborgarskap och föder ett barn i

är att ett icke svenskt barn till en

Spanien som växer upp där tills det

svensk medborgare som har återfått

är 18 år skulle få svenskt medbor-

sitt medborgarskap ska ha sam-

garskap, enligt 2 § MedbL. Det är

ma eller bättre rätt att ansöka om

en klar indikation på att MedbL

svenskt medborgarskap än vad sam-

ämnar bevilja medborgarskap till

bon har. Detta skulle betyda att bar-

barn, oavsett ålder, till en svensk

net inte skulle förlora anknytningen

förälder. Det ovan sagda visar där-

till sin förälder av den anledningen

med att den speciella situation med

att han eller hon blir myndig. Barnet

de som föddes under tiden dubbla

skulle fortfarande bli myndigt men

medborgarskap inte var tillåtet är

han eller hon skulle ha en möjlig-

en situation som har hamnat mel-

het att kunna ansöka om att få det

lan stolarna och därför är reglerat

svenska medborgarskapet snabbare

på ett otillfredsställande sätt.

än hur det ser ut i nuläget. Lagändringen skulle innebära en retroaktiv

Ett barn fött innan det att dess

lösning för alla dessa barn som inte

förälder fick tillbaka sitt medbor-

har haft rätt till svenskt medborgar-

garskap år 2002 och som då hade

skap. Detta skulle betyda att lagens

sin hemvist i utlandet kunde inte

syfte skulle vara uppfylld då en

bli svensk medborgare om inte

person med anknytning till Sverige

hela familjen flyttade till Sverige.

och till en svensk medborgare skulle

Om samma barn hade varit fött i

få en ökad rätt till att bli svensk

utlandet efter det att föräldern fick

medborgare.

tillbaka sitt medborgarskap hade

7


8

Prima Facie Nr 7 2018

Skribent: Emilia Hallberg

Att arbeta med både

hjärta

och

hjärna


Prima Facie Nr 3 2018

levde i destruktiva relationer. I nästan alla fall som gäller våld i nära

T

ystnaden lägger sig över konsertsalen när kvällens första föreläsare presenteras

under en av Juristmässans förkvällar. Elvy Wicklund, som är grundare av- och advokat vid Advokatfirman KvinnoJuristen i Örebro, tar plats på scenen. Hon har en lång juridisk karriär bakom sig och valde tidigt att engagera sig i frågor som gäller utsatta kvinnor och barn. Hennes främsta arbetsuppgift som advokat är att biträda kvinnor och barn som utsatts för misshan-

relationer och sexuella övergrepp så är det kvinnan som är den utsatta. Hela konsertsalen lyssnar koncentrerat på Elvy när hon skildrar de tragiska händelser som dessa kvinnor delat med sig av. Vidare berättar hon om en ständig fråga som aktualiserades i samband med besök av dessa kvinnor på Kvinnohuset, och det var vilken anledning som kunde tänkas ligga bakom det faktum att många utsatta kvinnor valde att leva kvar i relationerna där de både var utsatta för våld, och

del och sexuella övergrepp.

i många fall även var psykiskt trau-

Elvy berättar om sin uppväxt i en

högsta grad om utsatthet i form av

Stockholmsförort där hon hade flera klasskamrater som utsattes för våld i hemmet. Dessa barn stannade emellanåt hemma från skolan, oftast med anledning av att dölja de synliga skadorna som någon av föräldrarna förorsakat. Elvy berättar att detta var en av de anledningar till att hon tidigt fattade intresse för de frågor som aktualiserade just problematiken kring kvinno- och barnmisshandel. Efter sin juristexamen arbetade hon på Kvinnohuset, där hon ofta mötte kvinnor som

matiserade. Det handlade sålunda i både fysiskt och psykiskt våld. Vanligtvis börjar detta maktspel som ofta föranleder fysiskt och psykiskt lidande på ett väldigt enkelt sätt, genom att förövaren kapar kvinnans kontaktnät och nära relationer. Frågor som ”måste du prata med din mamma så mycket som du gör?” och ”måste du umgås med den väninnan?” kan leda till att kvinnan i fråga väljer att avveckla viss kontakt med de vederbörande. Slutligen har situationen eskalerat

Måste du umgås med den

väninnan?

9


10

Prima Facie Nr 3 2018

Endast den

manipulativa

mannen finns kvar i

till att hela kvinnans livsutrymme har krympt, och endast den manipulativa mannen finns kvar i hennes liv. Kvinnan har på detta sätt tappat både självförtroende och självbild, men också den sociala kontakten med omvärlden.

hennes liv

om livet. Vad advokaterna ofta hör dessa utsatta kvinnor berätta är att de med facit i hand inte hade valt att leva med mannen från första början. På KvinnoJuristen arbetar för tillfället tre advokater samt två

Elvy berättar om hur dessa män

biträdande jurister. De hanterar alla

som misshandlar ofta växlar i sättet

möjliga situationer, men främst

mellan värme och våld. Det går

agerar de som målsägandebiträden

sedan längre och längre mellan

för de personer som blivit utsatta

gångerna som mannen är snäll och

för våld eller sexuella övergrepp,

omtänksam, och det faller istället

och i nästan alla fall företräder de

ett ännu större mörker över relatio-

kvinnor och barn. I de situationer

nen. I dessa relationer är svartsjuka

där barn har blivit utsatta agerar

ofta kärnpunkten som ger upphov

jurister på KvinnoJuristen som

till våldet. Dessa män lägger över

särskilda företrädare, och de går

ansvaret för själva våldet på kvin-

då in i vårdnadshavarens ställe

nan med motiveringar som ”du

och fattar beslut. Förr i tiden var

förstår väl att jag måste göra såhär

föräldrar tvungna att fatta beslut

mot dig när du gör såhär mot mig”,

kring huruvida advokaten fick gå in

och kan då åsyfta exempelvis att

och fatta beslut i vårdnadshavarens

kvinnan inte kommer hem vid den

ställe, men lagstiftning ändrades då

exakta tidpunkt som hon har sagt

det ofta var en av föräldrarna som

att hon ska komma hem. Detta blir

utsatte barnet för våldet.

då en del av den så kallade normaliseringsprocessen, som sakta men

KvinnoJuristen hanterar även

säkert gör att den utsatta kvinnan

många fall av LVU (särskilt omhän-

väljer att finna någon form av

dertagande av barn),1 LVM (vård av

dräglig tillvaro i den relation som

missbrukare),2 och LPT (psyktria-

är ytterst svår att bryta sig ur. Det

tisk tvångsvård).3 De arbetar dock

föreligger ofta även hot om konsekvenser om kvinnan i fråga skulle

1 Lag (1990:52) med särskilda bestämmelser om

välja att lämna relationen. Dessa

vård av unga

hot kan även innefatta rena hot

2 Lag (1988:870) om vård av missbrukare i vissa fall 3 Lag (1991:1128) om psykiatrisk tvångsvård


Prima Facie Nr 3 2018

inte i någon större omfattning med

överklaga domen kan det medföra

offentligt försvar. KvinnoJuristen

att man får betala rättegångskost-

tar därmed inte på sig ärenden där

nader om det även i högre instans

det finns påståenden om att en per-

inte blir en fällande dom. Utö-

son ska ha utsatt någon annan för

ver det är det riskfritt att göra en

våld eller sexuella övergrepp, utan

anmälan som sedan går vidare till

hänvisar den misstänkte personen

rättegång.

vidare, då de har ett varumärke att upprätthålla. De företräder således

Elvy påvisar allvaret i att så många

inte de personer som blir misstänk-

som vart tionde barn har vuxit upp

ta för att ha utsatt någon annan för

i hem där de själva eller en föräld-

brott, utan de är på målsägandes

er utsatts för våld. Det anses vara

sida. Elvy argumenterar vidare för

en försvårande omständighet om

hur viktigt det är att hålla distans

barnet varit närvarande när dessa

till de man försvarar, då det inte är en självklarhet att personen är oskyldig. Som målsägandebiträde jobbar man istället tätt ihop med sin klient. Vad som krävs för att dessa brottsoffer ska tilldelas ett målsägandebiträde är att en förundersökning ska ha påbörjats samt att det brott man blivit utsatt för är ett brott som föranleder fängelse. Brottsoffer bekostar inte själva ersättningen för förordnandet av målsägarbiträde, utan det är staten som bekostar biträdandet. Vad som däremot kan resultera i en kostnad för målsäganden är om det inte blir en fällande dom för den misstänkte, och åklagaren inte går med på att

Det händer även att barn försökt rädda livet på den utsatta föräldern

våldshandlingar utförts, vilket också ska tas i beaktning när det gäller påföljden för den misstänkte gärningsmannen. Det tillhör dessvärre vanligheten att barn som växer upp i sådana hem också får bevittna och uppleva våldsamma händelser. Det händer även att barn försökt rädda livet på den utsatta föräldern, i de fall där den utsatta föräldern blivit så svårt misshandlad och även mördad av den andra föräldern. Det är inte heller ovanligt att barn som bevittnar att den ena föräldern blir utsatt för fysiskt och psykiskt våld även faller illa i senare ålder och hamnar i utanförskap i samhället. I flera förekommande fall händer det att barn som växt upp i ett hem där misshandel skett mot anting-

överklaga. Väljer målsäganden och

en modern eller mot barnet själv,

målsägandebiträdet trots det att

resulterar i att barnet ifråga ham-

11


12

Prima Facie Nr 3 2018

nar i samma mönster och samma

varje år.4 I denna uppskattning

utsatthet i vuxen ålder, då de tidigt

inkluderas även kostnader för för-

fått en förvrängd bild av hur en

lorad livskvalitet, förlust av friska

vuxen relation ser ut.

levnadsår och total samhällskostnad, således också ekonomiska

Som ovan nämnt är det i nästan

förluster och ohälsokostnader som

alla fall av våld i nära relationer

följer av våldet.

och sexuella övergrepp kvinnan

Många av de som blivit utsatta faller tillbaka i samma mönster

som är den utsatta. De har blivit

Endast en tredjedel av alla kvinnor

inlärt hjälplösa, och behöver därför

som lever i våldsamma relationer

ofta hjälp med mer än endast själva

söker hjälp, vilket är mycket oro-

rättsprocessen. Många av de som

väckande då det utöver detta finns

blivit utsatta faller tillbaka i samma

ett väldigt stort mörkertal. När

mönster med antingen samma eller

det gäller våldtäkter och sexuella

en ny våldsam partner, där kvinnan

övergrepp så är mörkertalet ännu

på nytt utsätts för våld och över-

större. Elvy berättar att ungefär 2

grepp. De vanliga efterföljder som

% av alla anmälda våldtäkter leder

dessa kvinnor även kan drabbas av

till fällande dom. Den nya samtyck-

som ett resultat av den destruktiva

eslagstiftningen har hjälpt i arbetet

relationen är exempelvis ätstör-

så att fler gärningsmän kan fällas,

ningar, koncentrationssvårighe-

då man nu även kan dömas för

ter, depressioner, posttraumatiskt

grov oaktsamhet. Grov oaktsamhet

stressyndrom och självmordstan-

innebär att mannen borde vid om-

kar. Det är därmed en mycket lång

ständigheterna förstått att kvinnan

rehabiliteringsprocess för dessa

inte ville delta i den sexuella akten.

individer även efter att gärningsmannen blivit dömd och relationen

Det finns hjälp att få för de som

har avslutats.

blivit utsatta för våld och sexuella övergrepp, framför allt genom

Enligt en undersökning gjord av

Nationellt centrum för kvinno-

European Institute for Gender Equ-

frid. Det är väldigt sällan de män

ality, som är ett självständigt organ

som utsätter kvinnor och barn

inom EU, kostar det könsrelaterade våldet i Sverige det svenska samhället ungefär 43 miljarder kronor

4 European Institute for Gender Equality, Gender Equality Index Sweden 2017, s. 5


för fysiskt och psykiskt våld gör en helomvändning, men det finns hjälp att få även för män som utsätter kvinnor och barn för våld. Elvy berättar slutligen att anledningen till att dessa män utsätter kvinnor och barn för dessa handlingar ofta är att de känner sig dåliga och maktlösa. Våldet blir då den stunden där de har makt och kontroll i sin livssituation och därför fortsätter även våldet. Slutligen kan man konstatera att ett brinnande intresse för en fråga kan leda till en hel karriär som även gör stor nytta för många människor. Att arbeta med både hjärta och hjärna kan därmed tänkas ge en större mening till det vi kallar livet.

Prima Facie Nr 3 2018

Endast en tredjedel av alla kvinnor som lever i våldsamma relationer söker hjälp

13


14

Prima Facie Nr 3 2018

Julen är här och frid må lysa på jorden men ack så frånvarande i rättssalen Julen är här, och lyser frid på jorden. Glädjen är stor – eller? Tomtegrötsabstinens som börjar redan i april, en ihärdig småpyroman, frågan om vilka ”Jultomtarna” är och om de är en juridisk person, julklappsinköp kombinerat med barn i andnöd samt den alltid lika diskutabla alkoholen. Julen associeras med mys, värme och omtanke – men med något gott kommer alltid något ont. Bakom julgransglittret gömmer sig diverse problem. Till Kalle Ankas obligatoriska julsagor, anser jag att vi i juridikens namn, bör addera några historier från verkligheten. Öppna locket till chokladasken, ta din första pralin från det översta lagret och börja årets julläsning med dessa små referat från landets domstolar.

Skribent: Vega Schortz


Prima Facie Nr 3 2018

Det var ett jäkla tjat om den där whisky-flaskan NJA 1981 s 477 För att göra det hela än mer festligt

dationerna därtill, framgick att

delades julgåvorna ut via bud och

blommor, choklad och andra små-

B

åtföljdes av ett blomsterarrange-

presenter måste anses fullt legitima

irger hade startat upp en

mang samt en ask choklad. Krims-

att ge bort, men whiskyn – nja det

elfirma och under 70-talet

kramset runtomkring spritflaskan

var ett gränsfall. Även om mark-

hade han lyckats jobba upp

kunde variera lite från år till år,

nadsvärdet på whiskyn inte över-

en etablerad kundkrets. Stamkun-

den huvudsakliga gåvan var den

steg vad som var vedertaget inom

derna bestod mestadels av aktörer

alkoholhaltiga drycken.

branschen, var gåvans karaktär i sig (tydligen) på gränsen till bestick-

från Landskrona kommun. Birger hade inrättat en liten tradition och

Birger, som fram till nu målats upp

för trevlighetens skull sände han

som en omtänksam liten jultomte,

varje jul sina bekanta kommunt-

gavs av åklagaren i Landskrona en

HD stannade vid att konstatera att

jänstemän varsin julgåva.

helt annan association - snarast

man ändå måste göra skillnad på

likt den gröna giriga Grinchen.

”opassande” gåvor och straffbara

Birgitta, Birgers dotter, en ord-

Birger åtalades för bestickning

gåvor. Birgers gåvor var av den

ningsam figur, var med på noterna.

och ett tiotal av dem som mottagit

förra kategorin vilket föranledde en

Birgitta upprättade en lista över

hans julgåvor för mutbrott. Birger

friande dom.

Birgers alla stammisar. Listan cir-

dömdes i tingsrätt, friades i hov-

kulerade runt på kontoret. På listan

rätt och HD fastställde hovrättens

kunde elbolagets personal skriva in

dom. HD konstaterade att de måste

vad de ansåg var en passande jul-

anses vedertaget inom branschen

gåva till respektive kommuntjäns-

att ge julgåvor till sina stamkunder

teman. Till de högre befattningsha-

men påpekade att tjänstemän inom

varna erbjöds en helflaska whisky.

kommunen, med ett särskilt ansvar,

Var det någon på kontoret som

borde vara försiktiga med att mot-

hade kännedom om att vederböran-

taga gåvor. Det kunde ge upphov

de hellre föredrog konjak, sudda-

till tacksamhetsskuldkänslor vilket

des whiskyflaskan från listan och

kunde påverka deras benägenhet att

byttes mot konjak. Lägre tjänste-

förhålla sig objektiva. HD anförde

män erbjöds en halvflaska whisky.

att av förarbetena, och rekommen-

ning.

15


16

Prima Facie Nr 3 2018

I set fire to the smällkaramell, chips och klädeshög NJA 2013 s 145

D

et här är en i grunden tragisk berättelse, men den är så extraordinär att jag ändå

inte kan låta bli att dela den med er. Låt oss kalla berättelsens huvudperson för My, det passar henne bra. När det kommer till sinnet för hyss har hon och Mumins trogna följeslagare ett och annat gemensamt. Mys familj var trasig. Det hade den alltid varit. Mamman hade alkoholproblem och hennes kille var inte bättre. Pappan var ute ur bilden och My hade sedan tidig ålder varit under omhändertagande av kommunen genom lag (1990:52) med särskilda bestämmelser om vård av unga. Vid 13 års ålder var det klarlagt att My led av Aspergers syndrom och schizofreni. Trots moderns oförmögenhet att hålla tillräcklig uppsikt över dottern beslöt kommunen, vid juletid, att låta My tills vidare få bo hos modern.

Det nya boendet började inte bra

Hela byggnaden som Åhléns och

och det slutade inte bättre. Efter

Hemköp hade lokaler i brann ner

en veckas tid i mammans omsorg

till grunden. I tingsrätten yrkade

hade My redan ställt till med oreda

två försäkringsbolag ersättning av

genom att orsaka en brand vid

kommunen för den kompensation

hamnen i Landskrona. My hade

försäkringsbolagen varit tvungna

ensam strosat runt i staden, fått syn

att utge till sina försäkringstagare

på några antändningsbara mattor

med anledning av branden. Till

som så rekorderligt var upphängda

grund för sin talan anförde för-

för vädring, och tänt på.

säkringsbolagen att Landskrona kommun stod som ansvarig för att

Den 3:e december var det julpyntat

utöva tillsyn över flickan. Av om-

i Landskronas galleria. My var än

ständigheterna stod klart att flickan

en gång ute på upptäcktsfärd. En

inte kunde vistas hos modern då

smällkaramell i en julgran fångade

modern var oförmögen att ta hand

hennes intresse och My var snabbt

om henne. Att låta en destruktiv

framme med tändaren. Hon gick

13-årig pyroman med ett flertal

vidare till Åhléns, tände eld på någ-

diagnoser få bo hos sin alkoholi-

ra klädesplagg och fortsatte rutten

serade moder var oaktsamt. Kom-

till Hemköp. Erfaren pyroman som

munen hade brustit i sin tillsyn

hon var traskade hon raka vägen

och skulle därmed ansvara för att

till butikens snacksavdelning. Där

ersätta de skador flickan orsakat

valde hon taktiskt ut chipspåsar

när hon var under kommunens

av pappersmaterial, förbehandlade

vård. Hovrätten ålade Landskrona

dem med Date deo-spray – för ex-

kommun att betala 15,2 miljoner

tra effektfulla eldslågor – tände på

respektive 34,8 miljoner kronor

och placerade de antända påsarna

jämte ränta till vardera försäkrings-

systematiskt bland de plastförpack-

bolag. HD fastslog hovrättens dom.

ade chipsen. Branden var en succé, i alla fall enligt My.


Prima Facie Nr 3 2018

Taktiska julklappsinköp, andnöd och det där med multitasking Svea hovrätts dom den 23 januari 2015 i mål nr B 4087-14 nöd. Dessutom var barnens moder,

I garaget stoppades Roger av en

till sin natur, en mycket lättstressad

ordningsvakt och åtalades senare

person. För att lösa familjepuss-

för stöld. Roger fälldes i tingsrätten

R

let begav sig Roger till Åhléns, en

mot sin invändning att han saknat

oger försökte vara the best

decemberkväll, då varuhuset var

tillägnelseuppsåt. Tingsrätten fann

fästman he could be. Åtta

mindre belamrat.

åtalet styrkt då vittnen hävdat att

farande en hel del julklappar som

Under shoppingturen ringde tele-

huset, sett sig omkring som för

behövde inhandlas. Tvillingarna där

fonen. Sonen hade slutat andas, han

att kontrollera om någon upptäckt

hemma var födda förtidigt vilket

var blå i ansiktet, apnélarmet hade

honom. Hovrätten gjorde en annan

föranledde att de var mycket infek-

ringt, frugans puls var i skyarna

bedömning och ansåg istället att

tionskänsliga. Roger med fru hade

och SOS-alarm var på andra sidan

omständigheterna, den stressade

blivit ombedda att undvika stora

tråden. Jag måste hem tänkte Roger.

frun och det livlösa barnet, talade

folkmassor till förmån för tvil-

Vad han inte tänkte på var att han

för att Roger haft rimliga skäl att

lingarnas hälsa. Till detta hörde att

på axeln bar en Åhlénsshopping-

glömma bort den fyllda shoppning-

sonen led av apné vilket betydde att

väska fylld med julklappar till ett

bagen.

han plötsligt kunde gripas av and-

värde av 4 219 kronor.

dagar innan jul var det fort-

Roger, vid utpassering från varu-

17


18

Prima Facie Nr 3 2018

Vilka är tomtarna? NJA 1923 s 366 testamente, men än viktigare: vilka

Frågan om Jultomtarnas innebörd

var egentligen Jultomtarna och var

klargjordes i regeringsrätten. De

G

de en juridisk person med rättska-

var en sammanslutning, av för

pacitet att mottaga ett arv?

testatorn kända personer, som i

Sellbergs syskon väckte talan mot

verksamhet. Jultomtarna tog emot

skulle bestå även efter hans död. I

de personer som måste anses in-

bidrag som de portionerade ut till

ett testamente föreskrev Sellberg

kluderade i den sammanslutning

behövande människor. Tyvärr var

att en del av kvarlåtenskapen skulle

som betecknades Jultomtarna. Om

Sellberg inte så redig som han trott.

tillfalla vissa namngivna personer,

nu testamentet var giltigt, var det

Arvsförordnandet till Jultomtarna

5 000 kronor skulle ”Jultomtarna”

i vart fall inte giltigt i den del Sell-

förklarades av HD sakna giltighet

ärva och återstoden skulle gå till

berg föreskrivit att 5 000 kronor

och syskonen var oförhindrade att

staden för allmännyttiga ändamål.

skulle gå till Jultomtarna. Syskonen

ta del av de 5 000 kronor som an-

Till saken hörde att testamentet

anförde att Jultomtarna inte var

nars hade tillfallit Jultomtarna.

även innehöll överstrykningar och

någon juridisk person och kunde

det var oklart om dessa ändringar

därför inte ta emot något arv. Den-

skett under bevittnande. Hade Sell-

na del av kvarlåtenskapen måste

berg verkligen upprättat ett giltigt

ändå tillfalla syskonen.

rosshandlare Sellberg var

Örnsköldsvik bedrev välgörande

en redig man och han var noga med att redigheten


Prima Facie Nr 3 2018

När tomtegrötsabstinensen gör sig gällande finns ingen återvändo Örebro tingsrätts dom den 27 januari 2016 i mål nr B 4714-15

I

mitten av augusti greps Linn

Helena fick tag om henne, och

yrkade kränkningsersättning och

av panik. Tomtegröt – det var

Linn, orolig för att mista sin gröt

Ica Mellringe yrkade ersättning för

det enda hon kunde tänka på.

och rädd för att bli dragen in i

varorna på 54 kronor jämte ränta.

Snabb som en vessla smet hon in

butiken igen försökte av alla kraf-

Tingsrätten dömde Linn för snatteri

på Ica i Mellringe, snodde åt sig två

ter att slita sig loss. Med en inte

och ringa misshandel. Skadestånds-

tuber och av bara farten fick hon

obetydande kraft sparkade Linn

anspråket från Ica bifölls men

med sig ett glasspaket också. På

bakut. Hon träffade Helena på låret

Helenas anspråk avslogs då sparken

vägen ut stoppades Linn av butiks-

som i tre till fyra dagar gick med

inte varit av tillräckligt kränkande

biträdet Helena med kollega.

en ömmande smärta. Linn åtalades

karaktär.

för snatteri och misshandel. Helena

19


Intresserad av att skriva fÜr Prima Facie? Skicka iväg ett mail till michelle.gaudingonzalez@gmail.com

Profile for Prima Facie

Prima Facie nr 4 - 2018  

Prima Facie nr 4 - 2018  

Advertisement