__MAIN_TEXT__

Page 1

Nr 3 2018

s.04

s.08

s.19

KrĂśnika: Dystopier och kamerbevakning

Juristmässan vid Örebro universitet

Att praktisera eller icke praktisera...


Nr 3

2018

Innehåll

Michelle Gaudin Gonzalez Chefredaktör & skribent michelle.gaudingonzalez@gmail.com

s.04

Tycker om att sortera och äta dadelbollar. När

Krönika: Dystopier och kamerbevakning

s.08

Juristmässan vid Örebro universitet

jag har tid för annat sover jag gärna.

Emilia Hallberg Marknadsföringsansvarig & skribent

s.10

”Ära och anseende” - är det verkliga skyddsintressen som motiverar kriminalisering idag?

s.19

Praktisera eller icke praktisera...

Pluggar andra terminen på juristprogrammet där jag varvar plugg med löpträning. Älskar utlandsresor, är en kaffedrickare av rang och finner ro i att ha ett fullspäckat schema.

Vega Schortz Skribent Prima Facie ges ut av Juridiska Föreningen vid Örebro universitet. Utgivningen sker fyra gånger per år och trycks i 500 exemplar per utgivning. Tidskriften delas ut till alla jurister och rättsvetare. Även anställda på institutionen för juridik, psykologi och socialt arbete vid Örebro universitet,

gästskribenter

och

övrigt

utvalda erhåller tidskriften kostnadsfritt. Prima Facie finns även att ta del av på Juridiska Föreningens hemsida.

Ansvarig utgivare Mikaela Violante Pica Chefredaktör Michelle Gaudin Gonzalez

Önskar mig: ett Muminhus, en biblioteksstege att svischa runt på mellan bokhyllorna (vilka bokhyllor?) och en meterhög rytande porslinsleopard.

Grafisk Formgivning/illustration Ida Hassel Bergström Tryck FG Larsson

Rasmus Almquist

www.fglarsson.se Annonsbokning Redaktionen

förbehåller

sig

rätten

att

refusera eller redigera insänt material. För icke beställt material ansvaras ej. I tidskriften g jorda uttalanden är endast om så anges att betrakta som Prima Facies värderingar eller åsikter.

marknad@jforebro.se Korrekturläsare Jesper Eng Marknadsföringsansvarig Emilia Hallberg

Skribent Malplacerad norrlänning som skjuter upp examen en termin för att jobba. Bra på mycket, men inte bäst på något (utom film).


Prima Facie Nr 3 2018

Välkomna till Prima Facie Juridiska Föreningen vid Örebro universitets tidskrift Happy fall y’all! Nu är det äntligen höst

Utöver detta erbjuder vi två karriärsin-

– min favoritårstid. Den består av varma

riktade texter i det här numret. Jag själv

filtar, te, tända ljus och något trevligt att

skriver om hur det är att praktisera under

läsa. Kanske är ni som Rasmus Almquist

utbildningen medan Emilia Hallberg skriver

som gärna läser dystopiska romaner och

om juristmässan och varför man definitivt

funderar på hur långt ifrån eller kanske

borde gå dit och dra nytta av tillfället!

hur nära vi är en dystopisk värld likt den kameraövervakade värld som beskrivs

Gör dig själv en kopp te och njut av läs-

i George Orwells klassiker 1984. Rasmus

ningen av Prima Facies tredje nummer för

skriver om det nya lagförslaget om ut-

det här året.

ökade befogenheter att använda kamerabevakning och väcker tankar som i sann

Trevlig höst!

halloween-anda är lika skrämmande som de är intressanta. En annan intressant tankeställare väcks av Vega Schortz som ifrågasätter om ”ära och anseende” är verkliga skyddsintressen som motiverar kriminalise-

Dröm stort

ring i det moderna samhället.

Chefredaktör

Michelle Gaudin González Skriv gärna till mig om ni har synpunkter eller vill skriva för Prima Facie. Ni kan nå mig på michelle.gaudingonzalez@gmail.com.

3


4

Prima Facie Nr 3 2018

REC Krönika:

Dystopier och kamerabevakning Skribent: Rasmus Almquist

J

ag tycker om populärkultur. Väldigt mycket. Mina övriga fritidsintressen bleknar i övrigt. Sedan jag var tio år gammal har jag slukat filmer, serier, böcker och tv-spel – gärna flera gånger om. Det största intresset är helt klart filmer. På rak arm kan jag inte nämna en film som jag inte har sett minst två gånger. Lägg till ett minne som liknar ett uppslagsverk – jag kan citera repliker, nämna året som filmen kom ut eller berätta vilken regissör som ofta jobbar med vilken skådespelare. Något som blir tydligt av all denna populärkultur är hur mycket vi tycker om att skriva om eller skapa sin egen föreställning av framtiden. Och av någon anledning verkar det finnas ett stort intresse för dys-

topiska framtidsvisioner. Terminator, The Walking Dead, The Book of Eli, Half Life, Children of Men, The Handmaid’s Tale, Looper, The Last of Us, Planet of the Apes, Cloud Atlas, I Am Legend, 12 Monkeys, Horizon Zero Dawn, Total Recall – dessa är bara ett fåtal av det enorma utbudet av framtidsdystopier. Om läsaren är intresserat kan jag rekommendera att googla ”dystopiska filmer” så går det att hitta listor som tar lika lång tid att läsa som Ekelöfs rättegångsserie. Något som är återkommande i många föreställningar av den dystopiska framtiden är den totalitära och fascistiska staten som styr över dess medborgare med järnhand. V for Vendetta, The Hunger Games och Equilibrium kan nämnas som exempel. I de filmerna styr staten sina med-

borgare till den nivån att den enskildes integritet snarast kan anses vara obefintlig. Intrången tar sig i olika uttryck; i V for Vendetta gäller ett utegångsförbud efter ett visst klockslag, i The Hunger Games anordnas ett årligt spektakel där ungdomar slåss till döden och i Equilibrium måste alla medborgare ta ett läkemedel som förhindrar alla känslor. Gemensamt för alla scenarion är dock statens övervakning av sina medborgare i kombination med nolltolerans mot avvikande beteenden – något som i regel straffas med döden. Varför skriver jag om dystopiska framtider i populärkulturen? Vårt samhälle är knappast en dystopi. Det skulle dessutom förmodligen tyckas vara en överdrift att säga att en dystopi


Prima Facie Nr 3 2018

ligger nära till hands. Tack och lov för det, eller hur? Av en slump lyckades jag dock uppmärksamma utredningen som presenterades i augusti – den som föreslår att staten ska få utöva kamerabevakning utan tillståndskrav. Vad kommer det att bli av vår integritet om utredningsförslaget går igenom? Och en fråga som följer strax därefter – vad kommer det att bli av rättssäkerheten? Idag regleras staten och dess myndigheters möjlighet till kamerabevakning av kamerabevakningslagen (2018:1200). Syftet med lagen är att tillgodose behovet av kamerabevakning för berättigade ändamål, där brottsbekämpning är det främsta exemplet, utan att göra otillbörligt intrång i den enskildes integritet vid sådan bevakning. Eftersom det finns två sidor av enskildas grundläggande rättigheter – å ena sidan rätten att inte bli kränkta av staten, å andra sidan rätten att bli skyddade av staten från kränkningar av andra enskilda – krävs det idag att en myndighet beviljas tillstånd för kamerabevakning. Utgångspunkten i den presenterade utredningen är att tillståndsplikten ska tas bort – det

ska alltså ställas lägre krav på myndigheterna för att de ska tillåtas utöva kamerabevakning. Istället för att ansöka om tillstånd hos tillsynsmyndigheten ska nu den sökande myndigheten, till exempel Polisen, själv avgöra om deras kamerabevakning ska tillåtas eller inte. Förutsättningen för att beviljas tillstånd idag är att intresset sådan bevakning måste väga tyngre än den enskildes intresse av att inte bli bevakad. Vad som ska beaktas radas upp i lagtexten i punktform. Till exempel ska kamerabevakningen avse att förebygga, förhindra, upptäcka eller utreda brottslig verksamhet, utöva kontrollverksamhet, begränsa verkningar av inträffade olyckor eller andra jämförliga ändamål. Dessutom ska bevakningens utförande beaktas, likväl som om det finns teknik som avser att öka skyddet för den enskildes integritet och vilket område som bevakas, till förmån och som motvikt för den enskildes integritet kontra kamerabevakningen. Utredningens förslag är att låta varje myndighet tillämpa en överviktsprincip – kamerabevakning får endast bedrivas om intresset av sådan bevakning väger tyngre än den enskildes

intresse att inte bli bevakad. Denna intresseavvägning görs av samma myndighet som önskar bedriva kamerabevakningen, vilket skiljer sig från dagens tillvägagångssätt där beslut fattas av en tillsynsmyndighet. Som säkerhetsåtgärd, för att behålla rättssäkerheten, menar utredningen att myndighetens intresseavvägning ska dokumenteras så att tillsynsmyndigheten kan kontrollera att överviktsprincipen efterlevs. Vid åsidosättande av principen ska en sanktionsavgift betalas av den kamerabevakande myndigheten. Vissa undantag ska gälla för att en prövning enligt överviktsprincipen inte ska behövas, men dessa ska vara desamma som gäller för tillståndsplikten idag – något som främst gäller olika situationer i trafiken. I utredningen finns en

Flexibiliteten ska i sin tur medföra positiva effekter för brottsbekämpning, brottsförebyggande åtgärder och för rättssäkerheten.

5


6

Prima Facie Nr 3 2018

REC sammanfattning av förslagets konsekvenser. Enligt utredningen innebär förslaget ett ökat ansvar för de aktuella myndigheterna, såsom Polisen, men framför allt att möjligheten till kamerabevakning är mer flexibel. Flexibiliteten ska i sin tur medföra positiva effekter för brottsbekämpning, brottsförebyggande åtgärder och för rättssäkerheten. Risken att enskildas integritet kränks minimeras av överviktsprincipen. Dessutom menar utredningen att integriteten måste anses bli styrkt genom minskad brottslighet. Slutligen anser utredningen att förslaget inte kommer att leda till ökade kostnader för staten, utan att det ryms inom befintliga ekonomiska ramar. Idén om en effektiv brottsbekämpning – eller ännu bättre, effektivt brottsförebyggande – torde vara tilltalande för alla. Det är nu jag återvänder till min kära populärkultur. Har jag inte sett det här i populärkulturen redan, i filmer som målar upp en bild av en dystopisk och totalitär stat? Men kommer förslaget verkligen leda till en dystopi – eller kommer det leda till ett tryggare samhälle där brotten blir färre och färre? Måhända kommer bevakningen av

enskilda inte kunna nå den nivå som i Minorty Report, med bland andra Tom Cruise, där polisen förutser brott och kan hindra de innan de händer. Däremot skulle kamerabevakningen kunna vara i likhet med den brittiska serien Luther, där polisen vid fler än ett tillfälle lyckas fånga skurken mycket tack vare den extensiva kamerabevakningen som finns i London. Luther utspelar sig dock inte i en dystopisk framtid, utan i vår

Har jag inte sett det här i populärkulturen redan, i filmer som målar upp en bild av en dystopisk och totalitär stat? samtid – och där ger kamerabevakning resultat. Borde inte intresset för kamerabevakning därmed väga tillräckligt tungt för att åsidosätta den enskildes integritet? Jag kan dock inte komma ifrån mitt favoritexempel på den dystopiska framtiden, exemplet som har blivit en klassiker – George Orwells roman 1984.

Från 1984 har vi fått uttrycket ”Storebror ser dig”, vilket spelar på att staten alltid har koll på dess medborgare genom just kamerabevakning. Om myndigheter själva får besluta om kamerabevakning, alltså ge sig själva tillstånd efter en prövning av sina egna ändamål, är det inte otänkbart att vi slutar i ett läge där intresset av kamerabevakning alltid bedöms väga tyngre än den enskildes integritet – och att vi i förlängningen alltid har en kamera som bevakar oss? Det engelska uttrycket ”slippery slope” ligger nära till hands. Utredningen menar att förslaget kommer leda till färre brott och ökad trygghet på ett sätt som upprätthåller rättssäkerheten, vilket medför ett stärkt skydd för enskildas integritet. Tanken att en mer omfattande kamerabevakning skulle medföra effektivare brottsbekämpning torde inte anses vara kontroversiell. Däremot bör frågan om den föreslagna gången faktiskt är rättssäker noga övervägas.


Är du vår nya sommartrainee?

Vi bevarar vår ledande position genom att rekrytera, utveckla och behålla de mest passionerade juristtalangerna. Vi är stolta över att landets juriststudenter 16 år i rad har utnämnt Mannheimer Swartling till den mest attraktiva advokatbyrån. Varje sommar erbjuder vi juriststudenter

mannheimerswartling.se

möjligheten att prova på rollen som affärsjurist på något av våra kontor i Sverige. Rekryteringen börjar i november – för mer information besök mannheimerswartling.se/karriar. Besök oss på Facebook och LinkedIn.


8

Prima Facie Nr 3 2018

Juristmässan vid Örebro Universitet Skribent: Emilia Hallberg

startades för ungefär 18 år sedan.

ter, nationella och internationella

Juristmässan lockar både gamla

organisationer samt föreningar och

som nya utställare, vilka ger en

fackförbund.

A

bred bild av vad man kan tänkas

efter examen kunna vara säker på

Stockholm, Göteborg samt flertalet

rade i juridiken på ett eller annat

att man har någonstans att ta vägen

andra ställen runtom i Sverige.

sätt. Många studenter har under de

tt knyta kontakter under

att arbeta med efter att examen är

Juristmässan lockar, likt ovan

utbildningens gång sägs

avklarad. Utställarna är inte bara

nämnt, utställare från flera olika

vara viktigt för att sedan

från Örebrotrakten, utan även från

branscher, men som alla är förank-

och inte halka in på att ”tillfälligt

senaste åren lyckats knyta kontak-

arbeta på det tidigare sommarjob-

Är din dröm att arbeta som advokat

ter under mässdagen och på det vi-

bet”. När man har slitit i åratal och

på en av de stora advokatbyråerna?

set ordnat en praktikplats de aldrig

äntligen har gjort klart sin exa-

Eller är du kanske mer intresse-

tidigare kunnat drömma om, lärt

men vill man snabbast möjligast

rad av att arbeta med ekonomisk

känna framtida arbetsgivare eller

ut i arbetslivet för att påbörja det

rätt och önskar således att träffa

lyckats skaffa sig ett extrajobb som

riktiga arbetslivet som man under

arbetsgivare där ekonomin knyts

kompletterar utbildningen på det

flera år längtat efter. Vad som dock

samman med juridiken? Kanske är

mest fantastiska sätt. På detta vis

kan vara svårt att veta är inte bara

din dröm att arbeta med mänsk-

har dessa praktikplatser och extra-

var man ska söka sig efter examen

liga rättigheter och därför vill du

jobb resulterat i fasta anställningar.

är avklarad, utan även hur man ska

se hur utbudet ser ut i just den

Juristmässan har därför visat sig

finna människorna som ska tycka

delen av branschen? Juristmässan

vara väldigt viktig för studenters

att man förtjänar en chans att få en

öppnar upp möjligheter för stu-

framtida karriärmöjligheter.

plats på en av de arbetsplatser som

denter att upptäcka sin framtida

känns intressanta.

arbetsmarknad och knyta kontakter,

Juristmässan vänder sig som ovan

men kan kanske även bli ett första

nämnt till både jurist- och rättsve-

Juristmässan vid Örebro universitet

steg på vägen mot vad man kan

tarstudenter och det ligger i intres-

är en omtalad och återkommande

kalla vår karriär. Arbetsgivare får

seväg för juristmässans lednings-

arbetsmarknadsmässa som årligen

genom Juristmässan möjlighet att

grupp att därför se till att de värvar

anordnas av Juridiska Förening-

träffa framtida möjliga anställda

utställare till mässan som i olika

en vid Örebro universitet. Mäs�-

och kunna prata med studenter

grad vänder sig till både jurister

san vänder sig till både jurist- och

på ett mer avslappnat sätt. Mässan

och rättsvetare. Under mässans

rättsvetarstudenter och har växt

erbjuder stor variation av utställare

gång anordnas även karriärrelate-

i storlek och utbud sedan den

i form av advokatbyråer, myndighe-

rade event, där arbetsgivarna själva


Prima Facie Nr 3 2018

får berätta om arbetsplatsen, vad

inom juristbranschen. Det kommer

att hitta bland havet av montrar,

de gör på arbetsplatsen och varför

även att bjudas på fantastisk mat i

vilket också kan inspirera studenter

examinerade studenter bör söka sig

form av en trerättersmiddag som

till att engagera sig i studentlivet

dit. Varje utställare kommer dess-

anordnas av Elite Hotel. Kvällen

på olika vis, för att ha kött på benen

utom att finnas tillgänglig under

kommer att ge utrymme för många

inför framtida utmaningar, samt

dagen vid sina montrar för frågor

intressanta möten och samtal mel-

även för att fylla sina CV:n med

och dylikt. Under mässdagen kom-

lan studenter och utställare.

spännande meriter och bra referen-

mer det även att anordnas tävlingar,

Juristmässan är ett av de stora

ser. Förra året var chefredaktören

både av utställningsgruppen och

eventen som Juridiska Föreningen

för Prima Facie, Michelle, vid en av

av utställarna själva. Det kommer

anordnar varje år och är även en av

montrarna och efter ett kort samtal

dessutom att finnas rekvisita att

föreningens största inkomstkällor.

med henne var jag värvad till tid-

erhålla från vissa av utställarna och

Detta gör att Juristmässan utgör en

ningens skribentgrupp.

för en student är det ju sannerligen

viktig del av Juridiska Föreningen

en bonus utöver de fantastiska mö-

och framför allt ger mässan studen-

Så, för att sammanfatta informa-

ten som väntar med de utställare

ter möjligheter att finna inspiration

tionen ovan. Juristmässan äger i år

som är på plats.

och vägledning inför sina framtida

rum onsdagen den 28 november i

karriärsval. Arbetet påbörjas tidigt

Novahuset. Det blir en fullspäck-

Innan själva mässdagen kommer

och redan under våren är led-

ad dag med många utställare och

det att anordnas spännande och in-

ningsgruppen igång med att finna

spännande event, som på kvällen

spirerande föreläsningar med profi-

avslutas med en festlig bankett

ler och yrkeskunniga som är fram-

på slottet. Intressanta och roliga

gångsrika och välkända för sina

förkvällar väntar också studenterna

meriter inom den bransch de är aktiva i. Dessa föreläsningar anordnas under de så kallade förkvällarna som förra året hade ett stort genomslag med många besökande. Förkvällarna var då mycket uppskattade hos jurist- och rättsvetarstudenter och föreläsarna var av mycket hög rang. Under dessa förkvällar kommer det

Missa inte denna fantastiska möjlighet!

vid jurist- och rättsvetarprogrammet vid Örebro universitet. För mer information om mässan och utställarna vill jag uppmana dig som läser detta att besöka Juristmässans egen hemsida www.juristmassan.nu, eller instagramkontot @juristmassan.

även att bjudas på tilltugg och ges

Missa inte denna fantastiska möj-

utrymme för vidare mingel.

lighet att knyta kontakter med någintressanta utställare och föreläsare.

ra av de största arbetsgivarna inom

Efter själva mässdagen väntar på

Många av de arbetsgivare som del-

branschen, kanske blir just du deras

kvällen en härlig, traditionsenlig

tar i mässan återkommer årligen,

framtida arbetskollega!

bankett på Örebro slott där det

då även de har ett stort utbyte av

kommer finnas ytterligare möjlig-

mässdagen. Även utställare från oli-

heter att knyta kontakt med aktörer

ka föreningar på universitetet finns

9


10

Prima Facie Nr 3 2018

Anseende?

ÄRA?

t? e t i r g e t in g i l n o s r Pe Frid?

Frihet?

”Ära och anseende” – är det verkliga skyddsintressen som motiverar kriminalisering idag? I femte kapitlet brottsbalken finns ärekränkningsbrotten förtal och förolämpning samlade. Sedan brottsbalkens tillkomst har straffbudens uttalade skyddsintresse angetts vara brottsoffrets ära och anseende. På senare år har lagstiftning tillkommit på skilda ställen i syfte att stärka enskildas skydd mot integritetskränkningar – intresset av att skydda äran har hamnat i skymundan. Det kan ifrågasättas om hur ansedd en människa är i andras ögon, och hur god självkänsla en individ har, är av betydelse för samhällsordningen idag. Skribent: Vega Schortz


Prima Facie Nr 3 2018

Yttrandefrihet, Europakonventionen och ett hårdare liv i cybervärlden Utgångspunkten är att lagstiftaren ska vara restriktiv med att belägga nya gärningar med straff (även om senare års lagförslag och ändringar visat på motsatsen).1 När nykriminaliseringar hotar att inskränka yttrandefriheten blir den svenske lagstiftaren särskilt avhållsam. Det svenska demokratibegreppet utgår från ett fritt meningsutbyte. Vår yttrandefrihet inrymmer en offentlighetsprincip som berättigar envar rätten att ta del av allmänna handlingar. Till förmån för det fria meningsutbytet – ett främjande av den allmänna debatten – får var och en också sprida uppgifterna, i de allmänna handlingarna, vidare. Offentlighetsprincipen bidrar till att Sverige har en yttrandefrihet som är starkare än i övriga Europa. Lagstiftningslinjen, i 1966 års integritetsskyddskommitté, lade fram ett förslag om att i brottsbalkens femte kapitel införa ett nytt straffbud som skulle kriminalisera uppgiftslämnande som kränkte privatlivets fred. Det blev ingenting

med det förslaget.2 Sedan dess har

nografibrott. I målet E.S mot Sverige

den svenske lagstiftaren vidtagit

(dom 21.6.2012) friades Sverige.

punktåtgärder för att stärka den

E.S begärde att Europadomstolen

enskildes personliga integritet –

även i stor sammansättning (Grand

med blandat resultat. Med direk-

Chamber) skulle pröva målet. I

tiv 2014:74 visade regeringen att

Grand Chamber dömdes Sverige att

botten, för hur länge den svenska

betala skadestånd till dottern. Euro-

rättsordningen kunde klara sig

padomstolen ansåg att den svenska

utan klara integritetsskyddsregler,

lagstiftningen var undermålig i

var nådd. De åtgärder som hitintills

förhållande till artikel 8 EKMR.

vidtagits i syfte att förläna indivi-

Offer till ett sådant handlande, som

der ett fullgott skydd för intrång

dottern utsatts för, saknade lagstöd

i den personliga integriteten var inte

i både civil- och straffrätten att

tillräckliga.

åberopa i syfte att få upprättelse för integritetskränkningen.

År 2013 hade Sverige dömts i Europadomstolen för att ha kränkt

Att dottern anhängiggjort sitt mål

Europakonventionens (EKMR)

i Grand Chamber fick den svens-

artikel 8 som stadgar en rätt för

ke lagstiftaren att vakna till liv. I

privat- och familjelivet. En man

4 kap. 6 a § brottsbalken infördes

hade smygfilmat sin 14-åriga

brottet kränkande fotografering som

styvdotter medan hon duscha-

trädde i kraft 1 juli 2013. Lagen har

de. Mannen dömdes för sexuellt

inte sällan visat sig kraftlös och

ofredande i tingsrätten. Hovrätten

kan bara ge skydd för den som blir

friade mannen med motiveringen

fotograferad när denne befinner sig

att det i Sverige inte är kriminellt

på privat mark – ute på gatan kan

att filma någon utan samtycke.

fotografering ske straffritt oavsett

Dottern förde talan mot svenska

hur intim bilden än må vara.

staten i Europadomstolen. Europadomstolen, i liten sammansättning,

Sedan 2013 har aktiviteten på soci-

ansåg med en knapp majoritet att

ala medier bara ökat. Vi lever lika

den svenska lagstiftningen inte var

mycket i våra mobiltelefoner som i

så pass undermålig att Sverige gjort

den verkliga världen. Det har visat

sig skyldig till ett brott mot artikel

sig att det inte bara är själva fram-

8 EKMR. Gärningen dottern blivit

ställandet av ”personuppgifter”3

utsatt för kunde möjligtvis beivras

om varandra som är problematiskt.

genom bestämmelserna om sexuellt ofredande eller försök till barnpor3 Med personuppgifter menas uppgifter som ger

1 Se t.ex. SOU 1992:61 s.101 ff.; Heidenborg,

uttryck för någons identitet. Uppgifter som går att

Mari, Vad bör straffas?, Svensk Juristtidning, 2013,

2 Se SOU 1980:8 s.87-95; SOU 2016:7 s.

hänföra till en person i livet. Det kan således vara

s.301–313.

228–230.

både bilder och text.

11


23 januari 2019

Gernandt & Danielssons Talangdag 2019 Har du läst minst tre terminer? Och är du nyfiken på affärsjuridik och hur det är att arbeta på en affärsjuridisk byrå? Ta då chansen och utmana dig själv på Gernandt & Danielssons Talangdag den 23 januari 2019. Talangdagen är en unik möjlighet att testa din förmåga och lära känna personer som jobbar på affärsjuridisk byrå. Under en heldag får du tillsammans med

Gernandt & Danielssons jurister genomföra intervjuer, caseövningar och problemlösningstest samt delta i seminarier om affärsjuridik och rollen som advokat. Vi avslutar sedan dagen med en middag tillsammans på Gernandt & Danielssons kontor. Vi bekostar resa och hotellboende för dig som inte bor i Stockholms- eller Uppsalaområdet.

LÄS MER OCH ANSÖK SENAST DEN 10 DECEMBER 2018 PÅ WWW.GDA.SE/KARRIAR/TALANGDAGEN

LÄS MER OM EN KARRIÄR HOS GERNANDT & DANIELSSON PÅ WWW.GDA.SE ELLER FÖLJ OSS PÅ FACEBOOK OCH INSTAGRAM


Prima Facie Nr 3 2018

Slentrianmässigt sker fotografering,

intrång. Tidigare i historien när det

dels på om ärekränkningsbrotten

filmning och publicering i en och

har varit på tal att införa ett stärkt

idag fyller samma funktion som ett

samma handling. Det är här – vid

skydd för enskildas privatliv har

straffbud med det uttalade skydds-

spridningen av uppgifterna – som

ett straffbud föreslagits bli placerat

intresset ”den personliga integrite-

ansvar för ärekränkningsbrott kan

i brottsbalkens femte kapitel där

ten”.

komma att aktualiseras.

brotten mot äran och anseendet

Regeringen gav, genom direktiv

finns samlade.4 I samband med att

2014:74, en särskild utredare i upp-

olaga integritetsintrång instiftades

drag att utröna vilka lagändringar

genomfördes även andra lagänd-

som borde ske i syfte att stärka

ringar. Förolämpningsbrottet har

enskildas straffrättsliga skydd mot

fått en ny lydelse, ofredandebrottets

intrång i den personliga integriteten.

tillämpningsområde har utvidgats

I SOU 2016:7 framfördes att den

och från och med den 1 januari

personliga integriteten tidigare har

2019 kommer det vara kriminellt

skyddats främst genom extensiva

att hota någon att begå fridsbrott.

tillämpningar av förtalsbrottet. Många av de lagförslag som lades fram i betänkandet har idag blivit verklighet. Den 1 januari i år trädde brottet olaga integritetsintrång i kraft. Brottet syftar till att straffbelägga gärningar som är vanligt förekommande och som typiskt sett leder till en kränkning av brottsoffrets personliga integritet. Sammanfattningsvis är brottet ett förbud mot olovligt spridande av känsliga uppgifter såsom nakenbilder, hälsouppgifter eller information från förundersökningsprotokoll. Kortfattat är det uppgifter som var och en först efter ett godkännande skulle kunna dela med andra men uppgifter som för den delen inte behöver få personen ifråga, som kan kopplas till uppgifterna, att framstå i dålig dager. I 4 kap. 6 c § brottsbalken stadgas att ”den som gör intrång i någon annans privatliv genom att

Ära, anseende, frihet och frid blandas ihop till en mix som sammanfattningsvis blir personlig integritet. Vad är det lagstiftaren egentligen vill skydda idag?

Den fortsatta dispositionen av artikeln för att svara på frågan om äran och anseendet är ett skyddsintresse som motiverar kriminalisering idag

Avsikten med denna framställning

Om äran och anseendet är ett

leda till fler problem för rättstil-

skyddsintresse som motiverar kri-

lämpningen än vad det gör nytta. I

minalisering idag är en fråga som

det följande ska jag förklara hur jag

besvaras bäst utifrån tre synvinklar:

tänker utifrån de ovan nämnda tre

A) Dels beror svaret på om ära och

synvinklarna A – C.

anseende idag är begrepp som är synonymt med personlig integritet, B) dels på om syftet med ärekränkningsbrotten, vid dess tillkomst, har samma syfte idag eller om intresset har bytt skepnad och C)

sprida” t.ex. en uppgift om någons sexualliv döms för olaga integritets-

Att behålla gamla termer bara för konsekvensens skull torde leda till fler problem för rättstillämpningen än vad det gör nytta.

är främst att kritisera förlegade termer och långsökta resonemang. Straffrätten ska vara enkel och förutsebar. Att behålla gamla termer bara för konsekvensens skull torde

A ) Definitionen av ära och anseende respektive personlig integritet Ära och anseende är hedersrelaterade begrepp. Ärekränkningsbrotten infördes i brottsbalken under

4 Se t.ex. SOU 2016:7 s. 228 och s. 237–238.

en brytningstid. Samhället gick

13


14

Prima Facie Nr 3 2018

från ett förhållande där status och

brottsoffret som typiskt sett leder

personliga förhållanden.” I moti-

självuppfattning varit avgörande för

till en sämre självkänsla hos den

ven angavs att bestämmelsen ger

individens möjlighet att försörja

drabbade. Det kan ifrågasättas om

uttryck för att riksdagen inte kan

sig, och delta i societeten, mot ett

smutskastningskampanjer mellan

instifta lag som inskränker integri-

tillstånd där dessa frågor började

gemene man är gärningar som

tetsskyddet om en sådan inskränk-

spela mindre roll.5 Redan år 1966

staten har ett ansvar att förhindra

ning inte kan rättfärdigas med

tillsatte regeringen en utredning

genom bestraffning.

hänsyn till demokratin och nöd-

där några av utredarna (lagstift-

vändigheten. Syftet med bestäm-

ningslinjen) föreslog att ett nytt

De statliga aktörerna får inte

melsen var att stärka skyddet för

generellt straffbud borde införas

agera på ett sätt så att enskildas

enskildas personliga integritet.7

i brottsbalkens femte kapitel till

grundläggande fri- och rättigheter

skyddande av de enskildas privatliv

inskränks. Om riksdagen under-

Personlig integritet är ett skydds-

och personliga integritet. Förslaget

låter att instifta lagar, som gör att

intresse som är omdebatterat och

röstades ner och istället anförde

individen kan utkräva straffrättsligt

svårdefinierat. Tvångsmedelskom-

lagstiftaren att de straffbud som

eller civilrättsligt ansvar av en an-

mittén delade upp begreppet i

fanns till hands i femte kapitlet var

nan individ som på ett otillbörligt

flera dimensioner och hänvisade

tillräckliga.

sätt inskränkt dennes rättighet, har

till regeringsformen. Kommittén

staten inte gjort sitt jobb. Enskilda

angav bl.a. att brott mot person gör

Begreppet ära har av lagstiftaren

är garanterade yttrandefrihet, både

intrång i den kroppsliga personliga

delats upp i två beståndsdelar. Brot-

enligt regeringsformen och enligt

integriteten medan uppgiftsläm-

tet förtal har beskrivits ge skydd

de särskilda grundlagarna tryck-

nande om någons identitet utan

åt individens objektiva ära. Med

frihetsförordningen och yttran-

samtycke var intrång i den ide-

det menas den aktning och det

defrihetsgrundlagen, men är inte

ella personliga integriteten.8 Stig

värde individen anses ha i andras

garanterade någon rätt att inte bli

Strömholm har gjort en lista över

ögon. Brottet förolämpning skyddar

”skällsordad åt”. Visserligen är mi-

vilka handlingar som kan utgöra

istället den subjektiva äran d.v.s.

noritetsgrupper garanterade skydd

klandervärda integritetsintrång. På

personens ärekänsla, hur denne

för att inte behöva utstå förtryck

listan nämns bl.a. ”olovlig ljud-

uppfattar sitt eget självvärde. Gär-

och trakasserier men det är något

upptagning, fotografering eller

ningsmannen begår brottet förtal

annat.

filmupptagning”, ”avslöjande inför

6

offentligheten av annans privata

om denne sprider uppgifter till en tredje person, angående person

Sedan 1 januari 2011 – då 2 kap. 6 §

förhållanden” och ”angrepp på an-

nummer två, som typiskt sett får

andra stycket RF trädde i kraft –

nans heder och ära”.9 I rättskällorna

den tredje personen att uppfatta

finns det däremot en bestämmelse

råder det samstämmighet om att

den andre personen som mindre

i grundlagen som garanterar att det

den personliga integriteten är en

värd. Brottet förolämpning begås

allmänna inte ska utsätta någon för

istället när gärningsmannen uttalar

betydande intrång i dennes person-

skällsord och dylikt direkt till

liga integritet om det sker ”utan samtycke och innebär övervakning eller kartläggning av den enskildes

8 Se SOU 1984:54 s.42-43. Jfr även prop. 1962:10 B s.141 ”Brottet utgör ett angrepp på annans ställning i samhället som kräver beivran, lika väl som angrepp på annans kroppsliga integritet och

5 Se t.ex. SOU 2013:38 s. 508. Jfr även Axberger,

rörelsefrihet.”

Hans-Gunnar, Ära och integritet, Juridisk Tidskrift, 1994–95, s.718–719.

7 Se prop. 2009/10:80 s.171 ff., s.242 och s.250.

6 Se 2 kap. 12 § RF.

9 Se SOU 2007:22 s. 58.


inre sfär som har en nära koppling

serades ett eventuellt ansvar för

med privatlivet och vad det innebär

sexuellt ofredande vid intim smyg-

att vara människa. Envar har rätt

filmning. I andra fall har åklagaren,

att få bestämma över på vilka vill-

vid smygfilmning – men då också

kor resten av samhället ska få ta del

vid spridning av filmen – väckt

av ens identitetsuppgifter. Särskilt

åtal för förtal. Målen NJA 1992 s

stark blir denna rätt när uppgifter-

594 och NJA 1994 s 637 har kriti-

na är intima. Personlig integritet

serats för att domstolen i dessa fall

har också beskrivits som rätten

tänjt på förtalsbestämmelsen till en

att få vara ifred.10 Fil. dr. Ludvig

tolkning utanför legalitetsprinci-

Beckman har beskrivit det som att

pens ram i syfte att åstadkomma ett

den personliga integriteten inrym-

skydd för brottsoffrens personliga

mer två aspekter: dels rätten till

integritet.12

självbestämmande och dels rätten till sin egen personliga sfär. Förfat-

För att kunna fällas för förtal krävs

taren konkretiserar sin ståndpunkt

dels att en konkret uppgift spridits

med ett exempel om ett samtyckt

och dels att denna uppgift typiskt

knytnävsslag i ansiktet. Beckman

sett får den utsatte att framstå i

förklarar att ett slag i ansiktet alltid

dålig dager för den som meddelas

är ett integritetsintrång eftersom

uppgiften. I målet NJA 1992 s 594

det utgör ett intrång i det intima,

hade en man smygfilmat ett samlag

däremot har självbestämmandet

mellan honom själv och en kvinna.

inte kränkts eftersom slaget skett

Filmen hade mannen visat upp fle-

efter eget godkännande.11

ra gånger för bl.a. kvinnans kollegor. HD anförde att filmen gav tit-

Uppfattningen av att ära och

tarna uppfattningen av att kvinnan

anseende idag blivit något annat

gått med på filmningen och att hon

än ett skydd för individens heder

inte hade något emot att filmen

kompliceras ytterligare av Sveri-

visades upp för andra. Att framstå

ges godkännande av EKMR såsom

som en lösaktig person var enligt

svensk lag. Europadomstolen har,

HD en tillräckligt bestämd upp-

som förklarat ovan, fällt Sverige

gift för att dömas för förtal och i

för konventionsbrott då svenska

detta fall grovt förtal. Brottet ansåg

lagstiftningen inte tillåter enskilda

HD var grovt med hänsyn till att

upprättelse vid integritetsintrång

uppgifterna spridits till människor

som skett genom smygfilmning.

som stått målsäganden särskilt nära

I målet E.S mot Sverige aktuali-

och då uppgifterna förmedlats i en särskilt integritetskränkande

Staten ska inte beivra smutskastningskampanjer enskilda sinsemellan.

10 Se t.ex. Schultz, Mårten, Förtal och integritet, Juridisk Publikation, 2012 [cit. Schultz], s.211.

12 Se SOU 2016:7 s.405-407. Jfr även prop.

11 Se SOU 2007:22 s.62.

2012/13:69 s.11.


16

Prima Facie Nr 3 2018

Olaga integritetsintrång är, till skillnad från

form. I målet NJA 1994 s 637 hade

att inte behöva bli övervakad i inti-

ärekränkningsbrotten,

kändisars ansikten klistrats in i ett

ma situationer och inte behöva dela

inget yttrandefrihetsbrott.

fotomontage som publicerats i en

privat information med allmänhet-

svensk porrtidning. Det var uppen-

en utan att ha godkänt det.

bart för betraktaren att bilderna var manipulerade. HD dömde den

Begreppsmässigt kan man inte säga

ansvarige utgivaren för grovt förtal

att ära och anseende är synonymt

med motiveringen att det visser-

med personlig integritet. Personlig

ligen stod självklart att bilderna

integritet är kopplat till privat-

var hopklipp men att de ändå gav

liv och personuppgifter. Ära och

betraktaren uppfattningen om att

anseende är kopplat till heder. Sker

kändisarna var sådana lössläppta

spridning av integritetskänsliga

och sexuellt perversa kändisar.

uppgifter, utan att uppgifterna i

Ytterligare ett fall som är värt att

sig får personen att framstå som

nämna i sammanhanget är mål NJA

mindre värd, är det fråga om ett

2015 s 86. I målet hade en pojke

integritetsintrång men inte ett

smygfilmat ett samlag tillsammans

förtalsbrott.14

med sin flickvän. Filmen hade pojken publicerat på en porrsajt. Pojken dömdes i alla instanser för grovt förtal men kränkningsersättningen reducerades kraftigt i andra instans: från 130 tusen kronor till 25 tusen kronor. Hovrätten anförde i sina domskäl att: ”Det går dock inte att bortse från det förhållandet att det inom inte alltför snäva kretsar av befolkningen med tiden har blivit alltmer socialt accepterat att vara mycket öppen och utåtriktad avseende sina sexuella vanor.” Med den motiveringen kan ifrågasättas om det i någon av de ovan nämn-

B ) Syftet detsamma idag som då Syftet med ärekränkningsbrotten var att bestraffa dem som genom uttalanden uteslöt andra från gruppgemenskapen.15 Syftet idag är delvis ett annat. Brotten finns kvar i brottsbalken för att Sverige ska kunna uppfylla sina åtaganden enligt EKMR.16 1 januari 2018 infördes brottet olaga integritetsintrång i 4 kap. 6 c § brottsbalken i syfte att komma åt det näthat och den hämndporr som tidigare

da fallen var styrkt att uppgifterna som spridits typiskt sett får den

13 Jfr NJA 1992 s.594 HD:s domskäl ”haft samlag

utsatte att framstå i dålig dager för

med honom och hur samlaget genomfördes.

den som tar del av uppgifterna. En

Dessa uppgifter kan inte i och för sig anses nedsät-

uppgift om att någon är sexuellt aktiv är i sig inte nedsättande.13 Domsluten ger istället sken av att det som skyddas är individens rätt

tande för henne.” 14 Jfr SOU 2016:7 s.438–439. 15 Se prop. 1962:10 B s.141. Se även SOU 2016:7 s.401–402 och s.435. 16 Jfr SOU 2016:7 s.235–236.


Prima Facie Nr 3 2018

inte gått att bestraffa med främst

skulle kunna dömas för konven-

ärekränkningsbestämmelserna.

tionsbrott mot artikel 8 EKMR.22

Brottet tar sikte på att bestraffa ett

Särskilt förolämpningsbrottet har

stort spridande av integritetskänslig

kritiserats för att fylla ett syfte som

information, oftast via nätet, som

idag inte motsvarar de förutsätt-

sker utan den utsattes vetskap och

ningar som måste vara uppfyllda

där uppgifterna i sig inte påverkar

för att en kriminalisering ska anses

den utsattes självuppfattning eller

nödvändig och proportionerlig. Vid

anseende hos andra. Det uttalande

den senaste utredningen angavs

skyddsintresset för det nya brottet

i förarbetena att straffbudet ändå

är den enskildes personliga inte-

måste stå kvar med beaktande av

gritet. Visserligen har möjligheten

att gärningar som utgör förtryck

för åklagare att väcka allmänt åtal

mot minoritetsgrupper annars

för ärekränkningsbrott vid flera

skulle sakna straffrättslig skydd.23

tillfällen vidgats.18 Det skulle kunna

Åklagarens åtalsrätt är än mer

tolkas som att statsmakten ser det

inskränkt när det kommer till för-

som sitt ansvar att skydda enskilda

olämpning i förhållande till förtal.

från hederskränkningar av andra

För att brottet ska anses vara av

enskilda. Å andra sidan har den ut-

allmänintresse krävs att förolämp-

vidgning som skett varit motiverad

ningen riktas mot en tjänsteman i

av att enskildas straffrättsliga skydd

dennes myndighetsutövning eller

för deras personliga integritet be-

mot någon med anspelning på

hövt stärkas – inte deras skydd för

den minoritetsgrupp denne till-

att bli missaktade.19 I förarbetena

hör såsom ras, hudfärg, tro eller

anges att huvudregeln fortfarande

sexualitet.24 Jag tolkar det som att

är att åtal för ärekränkningsbrott

förolämpningsbrottet snarare syftar

huvudsakligen ska väckas av mål-

till att skydda ett upprätthållande

säganden. Staten ska inte beivra

av förtroende inför statsmakten och

smutskastningskampanjer enskilda

skydda enskilda mot diskrimine-

sinsemellan.20 Olaga integritetsin-

ring i enlighet med 2 kap. 12 § RF.

trång är, till skillnad från ärekränk-

En bieffekt, eller kanske snarare

ningsbrotten, inget yttrandefrihets-

”en förmån”, av förolämpnings-

brott.21 Ärekränkningsbrotten finns

bestämmelsen är snarare att den

kvar för att fånga upp klandervärda

också ger skydd för enskildas själv-

beteenden som annars fallit mellan

känsla25 i de fall allmän åklagare för

stolarna och där Sverige, åter igen,

brottsoffrets talan.

17

C ) Funktion Rättsregler är jämförbara – även om deras syfte skiljer sig åt – ifall de fyller samma funktion. Som angett i avsnitt B) syftar ärekränkningsbrotten till att kriminalisera beteenden som annars fallit mellan stolarna ifall endast en generell bestämmelse som kriminaliserat integritetsintrång funnits. Sedan ärekränkningsbrottens tillkomst har flertalet lagändringar skett som istället syftat till att stärka enskildas straffrättsliga skydd mot integritetsintrång. Sammanfattningsvis fyller både ärekränkningsbrotten, och lagbestämmelserna till förmån för enskildas integritetsskydd, funktionen att förse åklagare och domare med legala verktyg för att ge integritetskränkta enskilda upprättelse i enlighet med EKMR:s artikel 8. Skillnaden i funktionen är att ärekränkningsbrotten ger ett integritetsskydd +. Med +-tecknet menar jag ett skydd för självkänslan respektive anseendet hos andra. Somliga integritetskänsliga filmer som sprids via nätet lär ju förutom att utgöra ett angrepp på dennes självbestämmande och personliga sfär också medföra åverkningar på självförtroendet eller anseendet hos andra. När det sker har regeringen anfört att domstolarna ska döma i konkurrens: både för förtal och olaga integritetsintrång. Det

17 Se t.ex. Schultz, s.234 f.; NJA 1996 s.418. 18 Se t.ex. SOU 2016:7 s.428.

22 Jfr SOU 2013:38 s.508–509.

ska i domslutet synas att inte bara

19 Se prop. 2013/14: 47 s.1.

23 Se SOU 2016:7 s.463-464 och s.468.

20 Se prop. 2013/14:47 s. 38.

24 5 kap. 5 § 1 st. 3 p. och 3 st. BrB.

integriteten kränkts – utan också

21 Se t.ex. SOU 2016:7 s.438.

25 Jfr SOU 2016:7 s.464.

anseendet. På samma sätt är allmän

17


18

Prima Facie Nr 3 2018

åklagare behörig att åtala för förtalsbrott, som huvudsakligen inte faller under allmänt åtal, ifall det andra brottet som åtal ska väckas för faller under allmänt åtal.26 Åtal för olaga integritetsintrång lär oftare än förtal falla under allmänt åtal eftersom rekvisiten för åtalsbehörighet här är alternativa: målsägandens angivelse eller att åtal är påkallat från allmän synpunkt räcker för åtalsbehörighet.27 Gällande förtal måste båda rekvisiten vara uppfyllda.28 Funktionen för ärekränkningsbrotten och rättsreglerna till förmån för integritetsskyddet måste ändå anses sammanfalla idag. De fungerar som garantier för att Sverige uppfyller sina åtaganden enligt artikel 8 EKMR. Lagbestämmelserna fungerar också som garantier för enskildas upplevelse av att rättssystemet är rättvist. Även om ärekränkningsbrottens ursprungliga skyddsintresse har mist sin relevans i dagens samhälle skulle gemene man troligtvis starkt motsätta sig en avkriminalisering. Brottsanmälningar

Sammanfattande avslutning Avsikten med den här framställningen har varit att rikta kritik mot förlegade begrepp och onödigt krångliga juridiska resonemang. Ära och anseende är enligt min mening inte verkliga skyddsintressen som motiverar kriminalisering i dagens samhälle. Förtalsbrottet och förolämpningsbrottet ska vara kvar i brottsbalken men det är för att motverka näthat och trakassering av minoritetsgrupper – inte i syfte att beivra ett allmänintresse i form av medborgarnas heder.30 Ära och anseende har mist sin status som skyddsintresse och istället ersatts av den personliga integriteten. Av de brottsanmälningar som flödar in från enskilda till polisen och utifrån det samhälle vi lever i idag märks att enskilda vill och förväntar sig statens hjälp när personliga uppgifter olovligen sprids på internet. Det är intrång i vår personliga sfär utan samtycke som staten har behörighet att kriminalisera mot – inte mot hederssänkande handlingar.

gällande förtal är inte ovanligt.29 Svenska folket förväntar sig statsmaktens hjälp vid kränkningar och ett upprätthållande av förtroendet för statsmakten är avgörande för att ett demokratiskt statsskick ska fungera. 26 Se 20 kap. 4 § RB. 27 Se 4 kap. 11 § BrB. 28 Se 5 kap. 5 § BrB. 29 Se t.ex. SOU 2012:55 s. 419.

30 Se t.ex. SOU 2013:38 s.506 och s.508–510.


Prima Facie Nr 3 2018

Att praktiser eller icke praktisera...

Många vet inte om att det går att göra praktik som en kurs, d.v.s. att det går att tillgodoräkna sig kurspoäng från praktiken. Det finns många fördelar med att praktisera, varav den främsta är självförtroende. Skribent: Michelle Gaudin Gonzalez

19


20

Prima Facie Nr 3 2018

De flesta juristers utbildning är alltför teoretisk och saknar därmed inslag av ”verklighet”. kurser och blivit antagna till dessa, exempelvis i väntan på besked om den praktikplats ni har sökt, kan ni efter detta besked anmäla er till

F

Praktik med juridiskt utrednings-

tipsa om en av de bästa kurserna

rade kurser under vårterminen, en

vår utbildning har att erbjuda, och

på halvfart som skulle pågå hela

den stavas P-R-A-K-T-I-K. Vi som

vårterminen och en på helfart som

läser juristprogrammet och rättsve-

skulle vara under andra perioden.

tenskapliga programmet på Örebro

Mitt under den första perioden fick

universitet har nämligen turen att

jag syn på en annons på Juridiska

kunna tillgodoräkna oss praktik

Föreningens hemsida om att en

med kurspoäng. Denna text går ut

humanjuridisk advokatbyrå sök-

på att visa fördelarna med praktik

te en juristpraktikant för andra

genom att berätta om min egen

perioden. Jag hade inga planer

erfarenhet av det, samt beskriva lite

på att söka någon praktikplats

hur det är att arbeta på en advokat-

utan kände tvärtom att det skulle

byrå. Texten riktar sig till de som

bli tufft att praktisera på heltid

känner sig nyfikna på hur det är att

samtidigt som jag skulle läsa en

praktisera under studietiden eller

annan kurs på halvfart. Jag kon-

på att arbeta på en advokatbyrå i

sulterade min mentor som ansåg

framtiden.

att de flesta juristers utbildning är

ör många av er som har

arbete.

avancerade kurser framför er vill jag ta tillfället i akt att

Jag själv hade sökt till två avance-

alltför teoretisk och saknar därmed För närvarande heter kursen i

inslag av ”verklighet”, vilket är en

fråga Praktik med juridiskt utrednings-

mycket god anledning att praktisera

arbete och det går att ansöka till

under utbildningen. Han betona-

kursen även efter den ordinarie

de dock även vikten av att inte ta

ansökningsperioden. Även om ni

på sig för mycket som man sedan

har ansökt om andra avancerade

inte klarar av. Frågan blev därför


Prima Facie Nr 3 2018

hur jag skulle kombinera prakti-

ge. Kunskapen är dessutom inte

överklagan till domstolen och som

ken med halvfarts-kursen utan att

begränsad till det rättsområde man

man blir bestraffad för om man

det skulle bli ohanterligt. När jag

behandlar under praktiken utan

inte använder. Att oroa sig över

kunde besvara den, genom att göra

sträcker sig till andra färdigheter.

sådant är onödigt. Jag lärde mig

en personlig plan för hanteringen

En av dessa färdigheter är en fing-

efter en tid vilken typ av oro som

och insåg att det visserligen skulle

ertoppskänsla för hur mycket man

är befogad respektive obefogad.

bli en utmaning men inte en helt

ska försöka lösa ett problem själv

orimligt sådan, och då fördelarna

och när det är dags att fråga och

övervägde nackdelarna, skickade

be om hjälp. Utöver detta lär man

jag min ansökan till praktikplatsen.

sig att hålla balansen mellan att få

Praktikplatsen ledde sedan till ett

saker utförda snabbt samtidigt som

sommarjobb och ett helt nytt själv-

resultatet ska vara av kvalitet. Man

förtroende.

får också en insikt i hur mycket icke-juridiska moment (d.v.s. sådant vi inte har lärt oss under

Tänk om man skriver fel?!

På advokatbyråer är “learning by doing” ett levande motto.

utbildningen) en jurist utför. Den största lärdomen jag dock tog med mig från praktiken är att jag insåg

Vad är det egentligen man gör på

att det inte går att vara bäst på allt

en advokatbyrå? Första veckan fick

i början utan att det tar tid och att

jag göra administrativa uppgif-

mindre misstag är okej att begå. Jag

ter: scanna in post och maila det

Det är inte min avsikt att skrämma

var rädd för allting i början, bl.a.

till advokaterna och juristerna på

upp de som inte har eller kommer

över hur kontakten med domstolar

byrån, boka mötesrum och tolkar,

att få en praktikplats. Det är långt

och myndigheter skulle ske. Tänk

skicka kallelser till klienter, ringa

ifrån omöjligt att få ett jobb bara

om man skriver fel?! Dock insåg

myndigheter och domstolar för att

för att man inte har praktiserat.

jag snabbt att många saker går att

ställa frågor om ett visst ärende

Det jag säger däremot är att det,

ordna i efterhand. Med detta avses

(t.ex. vad ett migrationsärende har

utöver all praktisk kunskap man

inte att man ska vara nonchalant

fått för målnummer och om det

får genom erfarenheten, skapar

utan snarare att hålla oron på en

har kommit upp i domstol) m.m.

större självförtroende i förhållan-

lagom nivå. Det finns exempelvis

Mängden juridiskt arbete ökade

de till ens juridiska förmåga på ett

ingen officiell hälsningsfras som

ganska snabbt och jag skrev snart

sätt som en “vanlig” kurs inte kan

ska användas när man skickar in en

mitt första utkast till ett yttran-

21


22

Prima Facie Nr 3 2018

Jag lärde mig efter en tid vilken typ av oro som är befogad respektive obefogad.

de. Eftersom migrationsrätt är det

man vad som är viktigt att ta upp

främsta byrån arbetar med gällde

och vad det är man vill få fram. Sen

det att snabbt lära sig rättsområdet

gäller det att kolla i klientens akt

– ett rättsområde som jag inte har

och applicera metoden på dennes

fått en enda undervisningstimme

situation. Uppgiften är att försöka

i. Detta fick mig också att inse att

att hitta argument ur klientens

det inte är nödvändigt att kunna

akt som kan användas till dennes

ett rättsområde innan man börjar

fördel.

jobba med det – på advokatbyråer är “learning by doing” ett levande

Rättsutredningarna på en advokat-

motto. Varje gång ett nytt beslut

byrå skiljer sig från rättsutredning-

eller begäran om yttrande kom in

ar som görs ur ett domstolsper-

med posten var det dags att an-

spektiv såsom de vi gör under

teckna deadline och schemalägga

utbildningen. Skillnaden ligger

utformning av ett yttrande eller ett

i fokuset. Vid besvarandet av en

överklagande. Under en typisk dag

tentafråga ska rättsutredningen leda

på byrån följde jag med på ett kli-

till en översiktlig beskrivning av

entmöte eller en asylutredning på

gällande rätt i frågan. Ett exempel

Migrationsverket, skrev ett utkast

på en bakgrund i en tentafråga är

till ett yttrande eller en överklagan

att en person tar en cykel som inte

och utförde diverse administrativa

är dennes från ett cykelställ och

uppgifter.

cyklar hem och dagen efter ställer tillbaka cykeln där personen hitta-

Hur skriver man då ett yttrande

de den. Vilket brott är detta? Svaret

som student utan färdig utbild-

på tentafrågan skulle vara stöld

ning? Jo, i början får man oftast

enligt 8 kap. 1 § brottsbalken (eller

kolla på något gammalt yttrande

någon annan grad av stöld) eller

som byrån har skrivit som är så

egenmäktigt förfarande enligt 8

likt den aktuella situationen som

kap. 8 § brottsbalken, beroende på

möjligt och eftersträva liknande

om personen hade avsikt att behålla

disposition i sitt yttrande. I detta

cykeln vid tidpunkten då hon tog

stadie av sin praktik analyserar

den. Om man företräder en klient


Prima Facie Nr 3 2018

som har förfarit på beskrivet sätt

Det är med andra ord viktigt att

lär man som erfaren advokat ha

ha ett domstolsperspektiv även

denna rättsutredning färdig gan-

om man arbetar på en advokatby-

ska fort. Då återstår det att utreda

rå – det är till syvende och sist en

rättsläget på en mer detaljerad eller

domstol som ska avgöra klientens

fokuserad nivå. Advokatens uppgift

öde och det är därför viktigt att

är att försöka se till att klienten får

förstå vad som kommer att beaktas.

ett så lindrigt straff som möjligt,

Den domstolsinriktade utbildning-

helst inget alls. Strategin bör vara

en förbereder oss därför väl inför

att visa att det inte är bevisat (ställt

det framtida yrkeslivet och är en

utom rimligt tvivel) att personen

förutsättning för det livet, men det

har förfarit på sätt som beskrivits

föreligger naturligtvis svårigheter

alternativt eller tillsammans med

att få in praktiska moment i utbild-

argumentation kring att det inte

ningen. Vår utbildning komplette-

fanns något uppsåt att behålla cy-

ras således fint med praktik och är

keln vid tidpunkten då klienten tog

något som starkt rekommenderas.

den. Advokaten kommer fokusera

Praktiserar du inte under utbild-

på detta genom att bl.a. hitta rätts-

ningen behöver du inte oroa dig

fall där liknande omständigheter

utan samma upplevelse kommer

legat för handen och åberopa dem

när du börjar jobba. Men är du som

jämte olika argument. De rättsfall

jag och inte har tålamod att vänta:

där bevisen inte räckte för att fälla

Sök och se om du hittar något. Vad

den tilltalade används genom att

har du att förlora?

framhäva likheterna i orsakerna till bevisens otillräcklighet i rättsfallen och klientens fall. På motsvarande sätt framhäver man skillnaderna mellan ens klients fall och rättsfall där någon blivit dömd för det aktuella brottet genom att försöka visa att klientens fall inte uppnår de krav som uppställts i rättsfallen.

23

Vad har du att förlora?


Intresserad av att skriva fÜr Prima Facie? Skicka iväg ett mail till michelle.gaudingonzalez@gmail.com

Profile for Prima Facie

Prima Facie nr 3 2018  

Prima Facie nr 3 2018  

Advertisement