Page 1

ew in

Vi g Sa m

pl es


bla bla bla

Réamhrá

Is iad na ceithre shnáithe atá sa churaclam bunscoile Gaeilge anois ná: Éisteacht, Labhairt, Léitheoireacht agus Scríbhneoireacht. Caithfear gach ceann de na scileanna teanga seo a fhorbairt iontu féin agus lena chéile ar bhealach comhtháite chomh maith. Gníomhaíochtaí spreagúla atá sa leabhrán seo chun scil na héisteachta a fhorbairt sna páistí. Éilíonn an snáithe Éisteacht i gCuraclam na Gaeilge (1999) go gcuirfí ar chumas an pháiste

Sa m

pl es

• éisteacht agus tuiscint bhunúsach a léiriú éisteacht agus aithint nó taispeáint éisteacht agus aimsiú • éisteacht agus tomhas • éisteacht agus treoracha a leanúint éisteacht agus pictiúr a tharraingt éisteacht agus pictiúr a dhathú éisteacht agus mím a dhéanamh • taithí a fháil ar éisteacht ghníomhach trí aire a dhíriú ar ábhar éisteachta le cabhair ó cheisteanna an mhúinteora réamhcheisteanna iarcheisteanna.

g

Bíonn gach ceann de na gníomhaíochtaí sin thuas ar siúl ag an bpáiste le linn úsáid an leabhráin seo. Bíonn an páiste ag éisteacht leis an múinteoir agus ag dathú, ag tarraingt, ag aimsiú, ag smaoineamh agus ag scríobh. Is féidir a rá go bhfuil an páiste gníomhach agus é nó í ag éisteacht leis na treoracha. Is fearr a fhoghlaimíonn an páiste agus é nó í gníomhach agus gafa le tasc.

ew in

Clár

An Leon ....................... 1 Bolgáin Aeir ................. 3 Creatlach ..................... 5 Béar na Meala .............. 7 Coileán ........................ 9 An Fear Sneachta ....... 11 Coinín na Cásca ......... 13 An Fear Grinn ............ 15 Foghlaí Mara.............. 17 Am Folctha ................ 19 Bia ............................. 21 Caisleán Gainimh ....... 23 .................................. 25 .................................. 26

Foilsitheoireacht Prim-Ed

Vi

Gníomhaíocht 1 Gníomhaíocht 2 Gníomhaíocht 3 Gníomhaíocht 4 Gníomhaíocht 5 Gníomhaíocht 6 Gníomhaíocht 7 Gníomhaíocht 8 Gníomhaíocht 9 Gníomhaíocht 10 Gníomhaíocht 11 Gníomhaíocht 12 Graif Aguisín

Gníomhaíochtaí Éisteachta (Bunleibhéal)

i


bla bla bla

Nótaí don Mhúinteoir

Tá moltaí sna Treoirlínte do Mhúinteoirí Gaeilge (cuid 5 Cur chuige agus modhanna múinte) go n-ullmhaítear na páistí i dtréimhse réamhchumarsáide ag tús an cheachta, is é sin go bhfoghlaimíonn na páistí an foclóir agus na ceisteanna agus na freagraí a bhíonn ag teastáil chun an ghníomhaíocht a dhéanamh níos déanaí sa tréimhse cumarsáide. Cleachtaíonn siad an teanga nua ansin agus úsáideann siad i gcluichí struchtúrtha nó i dtasc beag í.

Sampla Gníomhaíocht 1: An Leon Tréimhse réamhéisteachta (8 nóiméad)

pl es

Ullmhaítear gníomhaíochtaí éisteachta ar an mbealach céanna le gníomhaíochtaí réamhéisteachta, is é sin foglaim an fhoclóra nua (sa chló trom) agus na briathra do na treoracha.

Sa m

An múinteoir • Múintear an foclóir nua: eireaball, moing, ag screadaíl (sa chló trom) leis na pictiúir bheaga ag bun an leathanaigh nó le pictiúr den leon ar an gclár dubh. • Éilítear an foclóir riachtanach ainm, ciorcal, na dathanna agus na réamhfhocail thart ar, taobh thiar de agus faoi. • Múintear na focail riachtanacha: bun agus barr an leathanaigh, dathaigh, tarraing, scríobh, aimsigh, smaoinigh, ar an modh díreach le pictiúr eile seachas an leon. Tréimhse éisteachta (10 nóiméad)

ew in

g

An múinteoir • Insítear do na páistí as Gaeilge cad atá le déanamh acu. • Deirtear leo éisteacht go cúramach leis na treoracha i nGaeilge. • Déantar sampla le páiste amháin os comhair an ranga an chéad uair a dhéantar an ghníomhaíocht. • Léitear na treoracha go mall don rang.

Vi

Na páistí • Cabhraíonn siad leis an múinteoir na billeoga a thabhairt amach. • Féachann siad ar an ngníomhaíocht shamplach. • Éisteann siad leis na treoracha faoi cad atá le déanamh acu. • Éisteann siad agus leanann siad na treoracha atá á léamh ag an múinteoir. Tréimhse iaréisteachta (5 nóiméad)

Foilsitheoireacht Prim-Ed

An múinteoir • Iarrtar ar na páistí dathanna … a thaispeáint, nó an pictiúr de nó an líne faoi nó ag barr … srl. • Téitear siar ar na treoracha arís le cabhair an phictiúir. • Dearbhaítear an foclóir nua agus an foclóir nár tuigeadh le linn na gníomhaíochta. Na páistí • Malartaíonn siad na pictiúir lena chéile nó seiceálann siad a bpictiúir féin. • Foghlaimíonn siad na réamhfhocail faoi, thart ar, taobh thiar de go gníomhach trí mhím agus chluichí teanga mar Deir Ó Grádaigh agus Cluiche Kim. Gníomhaíochtaí Éisteachta (Bunleibhéal)

ii


bla bla bla

1: An Leon

Tá cóip den phictiúr agus na pinn dhaite nó na criáin chuí ag gach páiste. Léann an múinteoir na treoracha os ard faoi dhó. Tabhair am don pháiste, idir gach treoir, chun an tasc a chríochnú.

pl es

Is cuma má fheiceann na páistí pictiúir a chéile, mar tá treoracha a éilíonn freagraí difriúla ó pháistí difriúla. Beidh a fhios agat go luath na páistí atá ag brath ar dhaoine eile, agus is féidir obair a dhéanamh leis na páistí sin i gcleachtaí breise.

Sa m

Treoracha

Scríobh d'ainm ag barr an leathanaigh.

2.

Cuir dath donn ar eireaball an leoin.

3.

Cuir ciorcal thart ar an leon.

4.

Cuir dath buí ar chorp an leoin.

5.

Tabhair cúpla fiacail eile don leon.

6.

Cuir dath dearg ar shúile an leoin.

7.

Cuir dath donn ar mhoing an leoin. Cosúil leis an eireaball.

ew in

g

1.

Dúshlán breise

Meas tú cad a d'ith an leon dá dhinnéar? Tarraing pictiúr de ar an talamh in aice an leoin.

Vi 9.

corp

Faigh na línte a thaispeánann go bhfuil an leon ag screadaíl agus cuir dath dearg orthu.

10. Dá mba mhaith leat go n-íosfadh an leon seo dá dhinnéar thú, cuir líne faoi d'ainm. Murar maith leat go n-íosfadh an leon seo dá dhinnéar thú, cuir líne ag bun an leathanaigh.

Foilsitheoireacht Prim-Ed

8.

moing

eireaball

Gníomhaíochtaí Éisteachta (Bunleibhéal)

1


bla bla bla

Foilsitheoireacht Prim-Ed

Vi

ew in

g

Sa m

pl es

bla bla bla

Gníomhaíochtaí Éisteachta (Bunleibhéal)

2


bla bla bla

2: Bolgáin Aeir

Tá cóip den phictiúr agus na pinn dhaite nó na criáin chuí ag gach páiste. Léann an múinteoir na treoracha os ard faoi dhó. Tabhair am don pháiste, idir gach treoir, chun an tasc a chríochnú.

pl es

Is cuma má fheiceann na páistí pictiúir a chéile, mar tá treoracha a éilíonn freagraí difriúla ó pháistí difriúla. Beidh a fhios agat go luath na páistí atá ag brath ar dhaoine eile, agus is féidir obair a dhéanamh leis na páistí sin i gcleachtaí breise.

Sa m

Treoracha Scríobh d'ainm ag bun an leathanaigh.

2.

Cuir dath dearg ar ribín gruaige an chailín.

3.

Cuir dath oráiste ar ghruaig an chailín.

4.

Cuir dath gorm ar an mbolgán aeir is mó.

5.

Tarraing ciorcal thart ar an mbolgán aeir is lú.

6.

Tarraing bolgán aeir níos mó ná na cinn eile go léir.

ew in

g

1.

7.

Cuir dath glas ar an mbolgán aeir atá á shéideadh ag an gcailín.

Dúshlán breise

Faigh na bricíní ar aghaidh an chailín agus cuir dath buí orthu.

bolgá(i)n aeir

Vi

8.

Tarraing líne chun an t-aer ag teacht as béal an chailín a thaispeáint.

10. Má cheapann tú go n-úsáideann an cailín uisce chun na bolgáin aeir a dhéanamh, cuir dath gorm ar an mbolgán aeir is lú. Má cheapann tú go n-úsáideann sí sobal chun na bolgáin aeir a dhéanamh, cuir dath glas air. (.i. ar an mbolgán aeir is lú)

Foilsitheoireacht Prim-Ed

9.

bricíní Gníomhaíochtaí Éisteachta (Bunleibhéal)

3


bla bla bla

Foilsitheoireacht Prim-Ed

Vi

ew in

g

Sa m

pl es

bla bla bla

Gníomhaíochtaí Éisteachta (Bunleibhéal)

4


bla bla bla

3: Creatlach

Tá cóip den phictiúr agus na pinn dhaite nó na criáin chuí ag gach páiste. Léann an múinteoir na treoracha os ard faoi dhó. Tabhair am don pháiste, idir gach treoir, chun an tasc a chríochnú.

pl es

Is cuma má fheiceann na páistí pictiúir a chéile, mar tá treoracha a éilíonn freagraí difriúla ó pháistí difriúla. Beidh a fhios agat go luath na páistí atá ag brath ar dhaoine eile, agus is féidir obair a dhéanamh leis na páistí sin i gcleachtaí breise.

Sa m

Treoracha

Cuir dath dearg ar cheann na creatlaí.

2.

Cuir dath glas ar lámha na creatlaí.

3.

Cuir dath gorm ar chosa na creatlaí.

4.

Scríobh d'ainm idir dhá lámh na creatlaí.

5.

Tarraing ciorcal timpeall chosa na creatlaí.

6.

Tarraing bosca idir cosa na creatlaí. Bosca le suí air.

7.

Faigh dhá ghlúin na creatlaí agus cuir ciorcal thart orthu.

8.

Cuir dath donn ar easnacha na creatlaí.

ew in

g

1.

Vi

Dúshlán breise 9.

Meas tú cé atá ag caint leis an gcreatlach? Tarraing pictiúr de in aice leis.

ar cheann na creatlaí

easna(cha)

Foilsitheoireacht Prim-Ed

10. Má cheapann tú go bhfuil creatlach istigh ionat féin, cuir líne thart ar imeall an leathanaigh seo. Má cheapann tú nach bhfuil, cuir líne faoi d'ainm.

Gníomhaíochtaí Éisteachta (Bunleibhéal)

5


bla bla bla

Foilsitheoireacht Prim-Ed

Vi

ew in

g

Sa m

pl es

bla bla bla

Gníomhaíochtaí Éisteachta (Bunleibhéal)

6


bla bla bla

4: Béar na Meala

Tá cóip den phictiúr agus na pinn dhaite nó na criáin chuí ag gach páiste. Léann an múinteoir na treoracha os ard faoi dhó. Tabhair am don pháiste, idir gach treoir, chun an tasc a chríochnú.

pl es

Is cuma má fheiceann na páistí pictiúir a chéile, mar tá treoracha a éilíonn freagraí difriúla ó pháistí difriúla. Beidh a fhios agat go luath na páistí atá ag brath ar dhaoine eile, agus is féidir obair a dhéanamh leis na páistí sin i gcleachtaí breise.

Sa m

Treoracha

Scríobh d'ainm in aice an phota meala.

2.

Cuir dath gorm ar bhríste an bhéir.

3.

Cuir ciorcal thart ar an mbeach atá ag eitlit in aice an phota meala.

4.

Cuir dath buí ar chorp an bhéir.

5.

Tarraing dhá bheach eile.

6.

Cuir dath glas ar an bpota meala.

7.

Cuir líne faoin mil atá ar an talamh.

8.

Cuir dath dearg ar lámh na spúnóige.

ew in

g

1.

Vi

Dúshlán breise

Smaoinigh ar ainmhí amháin eile, ar mhaith leis mil an bhéir a ithe. Cuir isteach sa phictiúr freisin é.

10. Má fheiceann tú póca i mbríste an bhéir, cuir ciorcal thart ar an bpictiúr go léir. Má cheapann tú nach bhfuil póca aige, tarraing líne faoi d'ainm.

lámh

Foilsitheoireacht Prim-Ed

9.

mil pota meala

Gníomhaíochtaí Éisteachta (Bunleibhéal)

7


bla bla bla

Foilsitheoireacht Prim-Ed

Vi

ew in

g

Sa m

pl es

bla bla bla

Gníomhaíochtaí Éisteachta (Bunleibhéal)

8


bla bla bla

5: Coileán

Tá cóip den phictiúr agus na pinn dhaite nó na criáin chuí ag gach páiste. Léann an múinteoir na treoracha os ard faoi dhó. Tabhair am don pháiste, idir gach treoir, chun an tasc a chríochnú.

pl es

Is cuma má fheiceann na páistí pictiúir a chéile, mar tá treoracha a éilíonn freagraí difriúla ó pháistí difriúla. Beidh a fhios agat go luath na páistí atá ag brath ar dhaoine eile, agus is féidir obair a dhéanamh leis na páistí sin i gcleachtaí breise.

Sa m

Treoracha

Scríobh d'ainm os cionn eireaball an choileáin.

2.

Cuir dath dubh ar chluasa an choileáin.

3.

Cuir dath donn ar chnámh an choileáin.

4.

Cuir dath buí ar lapaí an choileáin.

5.

Cuir ciorcal thart ar an dá bhláth atá faoin gcnámh.

6.

Cuir dath gorm ar bhláth amháin agus dath dearg ar na trí cinn eile.

7.

Tarraing bláth eile taobh thiar den choileán agus cuir dath buí air.

ew in

g

1.

Dúshlán breise

Smaoinigh ar dhá rud atá in ann eitilt agus tarraing sa spéir iad.

eireaball

Vi

8.

Faigh na línte a thaispeánann go bhfuil an coileán ag croitheadh a eireabaill agus tarraing saighead ina dtreo.

10. Má tá an coileán ina shuí ag féachaint isteach ina chró, tarraing an cró san áit cheart.

Foilsitheoireacht Prim-Ed

9.

lapa(í)

Gníomhaíochtaí Éisteachta (Bunleibhéal)

9


bla bla bla

Foilsitheoireacht Prim-Ed

Vi

ew in

g

Sa m

pl es

bla bla bla

Gníomhaíochtaí Éisteachta (Bunleibhéal)

10


bla bla bla

6: An Fear Sneachta

Tá cóip den phictiúr agus na pinn dhaite nó na criáin chuí ag gach páiste. Léann an múinteoir na treoracha os ard faoi dhó. Tabhair am don pháiste, idir gach treoir, chun an tasc a chríochnú.

pl es

Is cuma má fheiceann na páistí pictiúir a chéile, mar tá treoracha a éilíonn freagraí difriúla ó pháistí difriúla. Beidh a fhios agat go luath na páistí atá ag brath ar dhaoine eile, agus is féidir obair a dhéanamh leis na páistí sin i gcleachtaí breise.

Sa m

Treoracha

Scríobh d'ainm sa sneachta ar an talamh.

2.

Dathaigh an píopa i mbéal an fhir sneachta donn.

3.

Féach ar lámha an fhir sneachta, agus cuir an dath ceart orthu.

4.

D'úsáid na páistí cairéad don tsrón. Cuir an dath ceart ar an gcairéad.

5.

Cuir ciorcal thart ar an gcnaipe láir ar chorp an fhir sneachta.

6.

Faigh ainm an fhir sneachta agus déan cóip de in aice le d'ainm féin.

7.

Tarraing cúig liathróid sneachta ar an talamh in aice an fhir sneachta.

ew in

g

1.

Dúshlán breise

9.

an tsrón

Chroch na páistí mála ó lámh an fhir sneachta. Tarraing an mála sin.

10. Chuir na páistí píosa éadaigh mar scaif ar an bhfear sneachta. Cuir dath dearg agus gorm ar an scaif.

scaif Gníomhaíochtaí Éisteachta (Bunleibhéal)

Foilsitheoireacht Prim-Ed

D'úsáid na páistí cnaipí do shúile an fhir sneachta. Cuir dath dearg ar chnaipe amháin agus dath gorm ar an gcnaipe eile.

Vi

8.

cnaipe

11


bla bla bla

Foilsitheoireacht Prim-Ed

Vi

ew in

g

Sa m

pl es

bla bla bla

Gníomhaíochtaí Éisteachta (Bunleibhéal)

12


bla bla bla

7: Coinín na Cásca

Tá cóip den phictiúr agus na pinn dhaite nó na criáin chuí ag gach páiste. Léann an múinteoir na treoracha os ard faoi dhó. Tabhair am don pháiste, idir gach treoir, chun an tasc a chríochnú.

pl es

Is cuma má fheiceann na páistí pictiúir a chéile, mar tá treoracha a éilíonn freagraí difriúla ó pháistí difriúla. Beidh a fhios agat go luath na páistí atá ag brath ar dhaoine eile, agus is féidir obair a dhéanamh leis na páistí sin i gcleachtaí breise.

Sa m

Treoracha

Scríobh d'ainm sa spás faoi chos Choinín na Cásca.

2.

Cuir dath dearg ar chluasa Choinín na Cásca.

3.

Cuir ciorcal thart ar na huibheacha Cásca atá ag titim amach as babhla Choinín na Cásca.

4.

Dathaigh na trí chiorcal faoi chos Choinín na Cásca.

5.

Tarraing ubh Chásca agus í ag titim amach as an mbabhla. Cuir stríocaí uirthi.

ew in

g

1.

Cuir stríocaí buí agus glas ar bhabhla Choinín na Cásca.

7.

Tá dhá ubh le réaltaí i mbabhla Choinín na Cásca. Cuir dath buí orthu.

8.

Faigh an ubh le spotaí dubha i mbabhla Choinín na Cásca. Cuir dath oráiste uirthi. Coinín na Cásca

Vi

6.

9.

Smaoinigh ar ainm do Choinín na Cásca. Scríobh os cionn a chluasa é.

10. Tarraing ubh mhór Chásca duit féin. Cuir ciorcail agus cearnóga uirthi.

babhla

Gníomhaíochtaí Éisteachta (Bunleibhéal)

Foilsitheoireacht Prim-Ed

Dúshlán breise

13


bla bla bla

Foilsitheoireacht Prim-Ed

Vi

ew in

g

Sa m

pl es

bla bla bla

Gníomhaíochtaí Éisteachta (Bunleibhéal)

14


bla bla bla

8: An Fear Grinn

Tá cóip den phictiúr agus na pinn dhaite nó na criáin chuí ag gach páiste. Léann an múinteoir na treoracha os ard faoi dhó. Tabhair am don pháiste, idir gach treoir, chun an tasc a chríochnú.

pl es

Is cuma má fheiceann na páistí pictiúir a chéile, mar tá treoracha a éilíonn freagraí difriúla ó pháistí difriúla. Beidh a fhios agat go luath na páistí atá ag brath ar dhaoine eile, agus is féidir obair a dhéanamh leis na páistí sin i gcleachtaí breise.

Sa m

Treoracha

Scríobh d'ainm os cionn an dá liathróid.

2.

Tarraing liathróid eile in aice leis na trí liathróid.

3.

Tá scáth báistí ag an bhfear grinn. Cuir dath dearg air.

4.

Cuir ciorcal thart ar lámh chlé an fhir ghrinn.

5.

Cuir dath glas ar hata an mhoncaí. Agus cuir dath donn ar a bhata.

6.

Cuir dath gorm ar bhróga an fhir ghrinn agus cuir dath buí ar a hata.

7.

Cuir dath dearg agus glas ar na bláthanna atá ar bhríste an fhir ghrinn.

8.

Cuir dath oráiste ar stocaí an fhir ghrinn. Cuir dath gorm ar bhóna an mhoncaí.

ew in

g

1.

scáth báistí

Vi

Dúshlán breise 9.

Tabhair béal mór dearg le meangadh don fhear grinn.

Foilsitheoireacht Prim-Ed

10. Comhairigh na cnaipí i léine an fhir ghrinn. Scríobh an uimhir os cionn hata an mhoncaí.

an fear grinn Gníomhaíochtaí Éisteachta (Bunleibhéal)

15


bla bla bla

Foilsitheoireacht Prim-Ed

Vi

ew in

g

Sa m

pl es

bla bla bla

Gníomhaíochtaí Éisteachta (Bunleibhéal)

16


bla bla bla

9: An Foghlaí Mara

Tá cóip den phictiúr agus na pinn dhaite nó na criáin chuí ag gach páiste. Léann an múinteoir na treoracha os ard faoi dhó. Tabhair am don pháiste, idir gach treoir, chun an tasc a chríochnú.

pl es

Is cuma má fheiceann na páistí pictiúir a chéile, mar tá treoracha a éilíonn freagraí difriúla ó pháistí difriúla. Beidh a fhios agat go luath na páistí atá ag brath ar dhaoine eile, agus is féidir obair a dhéanamh leis na páistí sin i gcleachtaí breise.

Sa m

Treoracha

Scríobh d'ainm os cionn chiste an fhoghlaí mara.

2.

Cuir dath dearg ar chlaíomh an fhoghlaí mara.

3.

Cuir ciorcal thart ar an mála airgid atá ina luí in aice an chiste.

4.

Cuir dath glas ar phearóid an fhoghlaí mara.

5.

Tarraing muince eile ar an talamh in aice an chiste.

6.

Tá trí phaiste ar bhríste an fhoghlaí mara. Cuir dath gorm ar phaiste amháin, dath buí ar cheann eile agus dath oráiste ar an gceann eile.

7.

Tarraing tatú ar an lámh nach bhfuil an phearóid ina suí uirthi.

8.

Dathaigh an t-ór sa chiste buí agus na diamaint gorm.

ew in

g

1.

an foghlaí mara

Vi

Dúshlán breise

pearóid

Smaoinigh ar long an fhoghlaí mara. Tarraing pictiúr beag di.

10. Caithfidh an foghlaí mara an ciste a chur faoi ghlas. Tarraing pictiúr os cionn d'ainm, de na rudaí a bheidh ag teastáil uaidh chun é sin a dhéanamh. an ciste

claíomh Gníomhaíochtaí Éisteachta (Bunleibhéal)

Foilsitheoireacht Prim-Ed

9.

17


bla bla bla

Foilsitheoireacht Prim-Ed

Vi

ew in

g

Sa m

pl es

bla bla bla

Gníomhaíochtaí Éisteachta (Bunleibhéal)

18


bla bla bla

10: Am Folctha

Tá cóip den phictiúr agus na pinn dhaite nó na criáin chuí ag gach páiste. Léann an múinteoir na treoracha os ard faoi dhó. Tabhair am don pháiste, idir gach treoir, chun an tasc a chríochnú.

pl es

Is cuma má fheiceann na páistí pictiúir a chéile, mar tá treoracha a éilíonn freagraí difriúla ó pháistí difriúla. Beidh a fhios agat go luath na páistí atá ag brath ar dhaoine eile, agus is féidir obair a dhéanamh leis na páistí sin i gcleachtaí breise.

Sa m

Treoracha

Scríobh d'ainm ar thaobh an fholcadáin, faoin ngallúnach.

2.

Cuir dath buí agus dearg ar an tuáille ar thaobh an fholcadáin.

3.

Cuir ciorcal thart ar an mbád beag ar thaobh an fholcadáin. Comhairigh na fuinneoga sa bhád agus scríobh an uimhir.

4.

Tarraing bád eile san fholcadán, taobh thiar den chailín.

5.

Cuir dath buí ar an lacha agus ar an spúinse.

ew in

g

1.

6.

Tarraing ceithre bholgán aeir eile os cionn an chailín.

7.

Faigh an dá bhuidéal seampú agus cuir dath glas ar cheann acu agus dath gorm ar an gceann eile.

8.

Tarraing triantán timpeall ar an mbolgán aeir is mó. bolgán aeir

9.

Comhairigh na bolgáin aeir ag eitilt os cionn an fholcadáin agus scríobh an uimhir in aice leis an mbolgán aeir is lú.

10. Tá an sconna te in aice leat agus tá an sconna fuar i bhfad uait. Cuir dath dearg ar an sconna te agus dath gorm ar an sconna fuar.

folcadán

tuáille Gníomhaíochtaí Éisteachta (Bunleibhéal)

Foilsitheoireacht Prim-Ed

Vi

Dúshlán breise

19


bla bla bla

Foilsitheoireacht Prim-Ed

Vi

ew in

g

Sa m

pl es

bla bla bla

Gníomhaíochtaí Éisteachta (Bunleibhéal)

20


bla bla bla

11: Bia

Tá cóip den phictiúr agus na pinn dhaite nó na criáin chuí ag gach páiste. Léann an múinteoir na treoracha os ard faoi dhó. Tabhair am don pháiste, idir gach treoir, chun an tasc a chríochnú.

pl es

Is cuma má fheiceann na páistí pictiúir a chéile, mar tá treoracha a éilíonn freagraí difriúla ó pháistí difriúla. Beidh a fhios agat go luath na páistí atá ag brath ar dhaoine eile, agus is féidir obair a dhéanamh leis na páistí sin i gcleachtaí breise.

Sa m

Réamhrá

Tá na páistí seo tar éis bia a cheannach. Tá uachtar reoite, borgaire, brocaire te agus flas-candaí acu.

Treoracha

Scríobh d'ainm os cionn an chailín leis an mbrocaire te.

2.

Cuir dath buí ar léine an chailín leis an ngruaig dhubh.

3.

Cuir ciorcal thart ar theanga an chailín leis an uachtar reoite.

ew in

g

1.

Cuir dath glas ar phóca an bhuachalla agus dath dearg ar ribín an chailín.

5.

Tarraing ribín i ngruaig an chailín ar an taobh clé.

6.

Cuir dath bándearg ar an bhflas-candaí agus dath oráiste ar an uachtar reoite.

Vi

4.

7.

Tarraing triantán timpeall an bhia is fearr leat sa phictiúr.

8.

Tarraing saighead i dtreo an duine leis na bricíní.

9.

Tarraing cros os cionn an duine is airde agus cros eile os cionn an duine is ísle.

10. Scríobh Z os cionn an duine leis an ngruaig is giorra agus Z eile os cionn an duine leis an ngruaig is faide. Gníomhaíochtaí Éisteachta (Bunleibhéal)

Foilsitheoireacht Prim-Ed

Dúshlán breise

21


bla bla bla

Foilsitheoireacht Prim-Ed

Vi

ew in

g

Sa m

pl es

bla bla bla

Gníomhaíochtaí Éisteachta (Bunleibhéal)

22


bla bla bla

12: Caisleán Gainimh

Tá cóip den phictiúr agus na pinn dhaite nó na criáin chuí ag gach páiste. Léann an múinteoir na treoracha os ard faoi dhó. Tabhair am don pháiste, idir gach treoir, chun an tasc a chríochnú.

pl es

Is cuma má fheiceann na páistí pictiúir a chéile, mar tá treoracha a éilíonn freagraí difriúla ó pháistí difriúla. Beidh a fhios agat go luath na páistí atá ag brath ar dhaoine eile, agus is féidir obair a dhéanamh leis na páistí sin i gcleachtaí breise.

Sa m

Treoracha

Scríobh d'ainm sa ghaineamh idir lámh an spáid agus an buicéad.

2.

Tarraing bád seoil eile ar an bhfarraige.

3.

Cuir dath oráiste ar sheolta bhád amháin agus cuir dath dearg ar sheolta an bháid eile.

4.

Cuir dath glas ar chleite amháin agus dath dearg ar an gcleite eile.

5.

Cuir dath corcra ar an réalta ar thaobh an bhuicéid.

ew in

g

1.

6.

Tarraing trí réalta ar an mbrat.

7.

Cuir dath donn ar an muirín.

bád seoil

brat

Dúshlán breise

Cuir cearnóg thart ar shliogán an tseilide atá ar thaobh an chaisleáin.

9.

Tarraing líne ó fhaoileán amháin go dtí an faoileán eile.

10. Má cheapann tú go bhfuil an pictiúr seo suite sa lá cuir dath donn ar mhaide an bhrait. Má cheapann tú go bhfuil sé suite san oíche cuir dath dearg ar an spád.

spád muirín

Gníomhaíochtaí Éisteachta (Bunleibhéal)

Foilsitheoireacht Prim-Ed

Vi

8.

23


bla bla bla

Foilsitheoireacht Prim-Ed

Vi

ew in

g

Sa m

pl es

bla bla bla

Gníomhaíochtaí Éisteachta (Bunleibhéal)

24


Mar a d'éirigh liom Ainm:

10 9 8

pl es

7 6

Scór

5 4 3

Sa m

2 1 0

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

Ceacht

ew in

Ainm:

g

Mar a d'éirigh liom ○

10 9 8 7

5 4 3 2 1 0

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

Ceacht Gníomhaíochtaí Éisteachta (Bunleibhéal)

Foilsitheoireacht Prim-Ed

Scór

Vi

6

25


bla bla bla

Aguisín Foclóirín eitilt – to fly faoileán – seagull flas-candaí – candy floss

pl es

folcadán – bath gallúnach – soap imeall – the border is lú – smallest istigh ionat féin – inside yourself lámh – handle lámh chlé – left hand lapa(í) – paw(s) maide – stick meangadh – smile Meas tú? – What do you think? mil – honey moing – mane muince – necklace muirín – scallop na diamaint – the diamonds pearóid – parrot pota meala – honey pot réalta(í) – star(s) saighead – arrow scaif – scarf scáth báistí – umbrella sconna – tap seampú – shampoo séideadh – blowing seilide – snail seolta – sails sliogán – shell smaoinigh ar – think of spád – spade sobal – suds stríocaí – stripes taobh thiar de – behind tatú – tattoo triantán – triangle trí phaiste – three patches tuáille – towel

Gníomhaíochtaí Éisteachta (Bunleibhéal)

Foilsitheoireacht Prim-Ed

Vi

ew in

g

Sa m

ag croitheadh – shaking ag eitlit – flying ag screadaíl /béicíl/ – shouting ainm an fhir sneachta – the snowman's name an ciste – the treasure chest an fear grinn – the clown an fear sneachta – the snowman an foghlaí mara – the pirate an mhil /vil/ – the honey an spúinse – the sponge an t-ór – the gold an tsrón – the nose ar bhóna /vona/ – on the collar ar cheann na creatlaí – on the skeleton's head ar thaobh an fholcadáin – on the side of the bath babhla – bowl bád seoil – sailboat bolgá(i)n aeir – bubble(s) borgaire – burger brat – flag bricíní – freckles brocaire te – hot dog buachaire – tap cearnóg(a) – square(s) claibín – lid claíomh – sword cleite – feather cnaipe – button cnaipe láir – the middle button coileán/mada óg – pup Coinín na Cásca – the Easter Bunny comhairigh – count corp – body cos dheas /yeas/ – the right foot creatlach – skeleton cró – kennel cros – a cross easna(cha) – rib(s) eireaball – tail

26

4023 Gniomhaiochtai Eisteachta  
4023 Gniomhaiochtai Eisteachta