LEKÁRSKE NOVINY 3/2019

Page 1

NOVINY SLOVENSKÝCH LEKÁROV A ZDRAVOTNÍCKYCH PRACOVNÍKOV

SLOVO NA ÚVOD

V

INZERCIA

ročník II.

odborné Prílohy

Najnovšia služba systému ezdravie a doplnkové ordinačné hodiny

LEKÁRSKE NOVINY

newsletter Ak máte záujem o zasielanie elektronickej verzie novín vo formáte PDF, napíšte nám email na: redakcia@lekarskenoviny.sk

Ako si objednať/odhlásiť Lekárske noviny? Pokiaľ ste lekár/lekárka a máte/nemáte záujem dostávať noviny na svoju adresu, pošlite nám kontaktné údaje na adresu: redakcia@lekarskenoviny.sk

Poskytovanie zdravotnej starostlivosti počas doplnkových ordinačných hodín (DOH) je podmienené registráciou do informačného systému na objednávanie osôb (ISOO).

Z obsahu

[ [ Poskytovatelia

zdravotnej starostlivosti, pripravte sa na eKasu

eobjednanie

S

ystém ezdravie spustil od 1. januára 2019 službu eobjednanie online. Cieľom eobjednania je vytvoriť priestor na realizovanie a manažovanie objednávok na lekárske vyšetrenie zo strany občana prostredníctvom webovej stránky Národný portál zdravia (eobjednanie.npz.sk). Služba eobjednanie umožňuje pacientovi objednať sa k lekárovi

na konkrétny dátum a čas počas doplnkových ordinačných hodín alebo do poradovníka ambulancie v čase riadnych ordinačných hodín. V súčasnosti nie všetky ambulancie používajú elektronický objednávací systém. Existujú parciálne systémy, majú ich niektoré polikliniky, zubné ambulancie či špecialisti, ako súčasť ich informačného (ambulantného, nemoc-

ničného atď.) systému poskytovateľa zdravotnej starostlivosti. Iným variantom sú webové portály na objednávanie pacientov. Poskytovatelia zdravotnej starostlivosti môžu tieto existujúce objednávacie systémy používať aj po zavedení služby eobjednanie. Služba eobjednanie rozlišuje dva spôsoby objednania sa. Objednanie sa na vyšetrenie na konkrétny dátum

strana 3

[ [ Sfunkcnenie nehybnej hlasivky

Foto: archív

Foto: 123rf.com

jednom známom kreslenom vtipe je zobrazený demonštrant, ktorý na transparente nesie nápis „Chceme to nejako inak.“ Tento pocit spája nielen všetkých, ktorí pracujú v zdravotníctve, ale aj pacientov a širšiu verejnosť. Pocit, že veci nefungujú tak, ako by mali je dobrým východiskom, ale sám o sebe situáciu nevyrieši. Môžeme si celé roky opakovať heslo, že chceme veci inak, no pokiaľ nemáme predstavu, aké nastavenie efektívneho fungovania zdravotníctva je potrebné, kto môže tieto veci zmeniť a najmä, akým spôsobom, bude to márne. Nespokojnosť je samozrejme pozitívnejšia ako skepsa a rezignácia. Malo by však nasledovať kladenie správnych otázok a hľadanie odpovedí. Celý systém má predsa nejakú históriu poznačenú experimentátormi, ktorí rozpredávali zdravotníctvo po častiach a celými priehrštiami. Máme za sebou aj nešikovné pokusy o nápravu a opatrné vajatanie, aby sa nenarušila jemná sieť vzťahov, ktoré sú v zdravotníctve možno ešte dôležitejšie ako peniaze. Mikrosvet zdravotníctva je teda výsledkom našich spoločných zlyhaní, vedomých zlých rozhodnutí a alibizmu, zištných záujmov, neopatrnosti a neochoty domýšľať veci do dôsledkov. A možno je to najmä dôsledok toho, že sa mení systém a vstupujeme do vôd, v ktorých ešte nikto z nás neplával. Vstúpili sme do rieky a vieme, že nás niekam donesie. Veci naozaj budú inak. Ešte vždy si však môžeme vybrať, či budeme plávať k niektorému z dvoch brehov alebo sa necháme unášať prúdom tam, kde sme skončiť nechceli. Redakcia

marec 2019

Rozhovor s doc. MUDr. Miroslavom Tedlom, Ph.D., MPH., špecialistom, otorinolaryngológom.

strana 11

Pokračovanie str. 2

Dôležité je odovzdávat skúsenosti ’

Zažite svoj sobáš a svadbu inak LN19005

Modra – Harmónia

w w w.v i l a e t e l k a . s k

Na otázky Lekárskych novín odpovedá doc. MUDr. Ivana Dedinská, PhD. Aká bola vaša motivácia k štúdiu na lekárskej fakulte? Interná medicína – odbor, v ktorom pôsobíte, bol zámer alebo náhoda? Študovať medicínu som chcela odjakživa, nikdy som neuvažovala o žiadnom inom povolaní

a v podstate už od základnej školy som si išla za týmto cieľom. Veľmi dôležití v tomto procese boli aj moji rodičia, ktorí ma v mojom rozhodnutí podporovali a vytvorili mi výborné podmienky na štúdium. Rozhodovala som sa medzi štúdiom v Martine a v Bratisla-

ve, nakoniec vyhral Martin a svoje rozhodnutie som nikdy neľutovala. Už počas štúdia som vedela, že nebudem pracovať v žiadnom chirurgickom odbore; počas prípravy na skúšku z patologickej fyziológie som sa rozhodla pre internú medicínu. Po ukončení štúdia som sa na krátky čas

Foto: archív

HARMÓNIA PRÍRODY A ŠTÝLU

Pokračovanie str. 2


marec/2019

strana 2

eobjednanie

a čas v rámci doplnkových ordinačných hodín, počas ktorých môže byť poskytovanie zdravotnej starostlivosti spoplatnené do maximálnej výšky 30 eur za vyšetrenie. Druhým spôsobom je objednať sa na vyšetrenie v rámci ordinačných hodín zaradením do poradovníka danej ambulancie. V tomto prípade termín prideľuje ambulancia. Doplnkové ordinačné hodiny vstúpili do platnosti 1. januára 2019 a poskytovanie zdravotnej starostlivosti počas nich je podmienené vytvorením objednávky na vyšetrenie prostredníctvom informačného systému na objednávanie osôb, teda prostredníctvom služby eobjednanie. Táto služba je dobrovoľná tak pre lekára, ako aj pre pacienta. Elektronické objednávanie v rámci doplnkových ordinačných hodín je teda možné len prostredníctvom tejto služby. Podľa generálneho riaditeľa Národného centra zdravotníckych informácií Petra Blaškovitša to v praxi znamená nasledovné: „Pre poskytovanie zdravotnej starostlivosti v rámci doplnkových ordinačných hodín musí mať poskytovateľ/lekár certifikovaný softvér, teda informačný systém, v ktorom pracuje. Musí sa najskôr obrátiť na svojho dodávateľa informačného systému. Ak jeho dodávateľ prePokračovanie zo str. 1

šiel overením zhody pre službu eobjednanie, je jeho softvér certifikovaný a umožní poskytovateľovi zdravotnej starostlivosť registrovať sa do informačného systému na objednávanie osôb, čiže do služby eobjednanie. Následne musí poskytovateľovi DOH schváliť príslušný samosprávny kraj (VÚC).“ Registrácia poskytovateľov do služby eobjednanie je len elektronická, cez informačný systém poskytovateľa. Nie je potrebné vypĺňať žiadny registračný formulár, len pracovať s certifikovaným informačným systémom poskytovateľa zdravotnej starostlivosti alebo iným certifikovaným informačným systémom na objednávanie pacientov. Certifikovaný softvér komunikuje s národným systémom. Ak má lekár dobrý informačný systém, eobjednanie nebude preňho žiadnou záťažou. Ak elektronické objednávanie nepoužíval, bude to preňho novinka. Poskytovateľ si sám určí, aké služby funkcie eobjednanie chce využívať. Kedykoľvek ich vie podľa aktuálnych požiadaviek zmeniť. Vybrať si môže z nasledujúcich možností:  využívanie služby eobjednanie pre objednávky na konkrétny dátum a čas počas doplnkových ordinačných hodín ambulancie

a zároveň aj pre objednávky do poradovníka počas ordinačných hodín ambulancie,  využívanie služby eobjednanie len pre objednávky na konkrétny dátum a čas počas doplnkových ordinačných hodín ambulancie,  využívanie služby eobjednanie len pre objednávky do poradovníka počas ordinačných hodín ambulancie,  poskytovateľ sa registruje do eobjednania, ale portál nevyužíva. Prostredníctvom portálu eobjednanie pacient bude môcť:  vyhľadať ambulanciu zadaním mena konkrétneho lekára na základe zadania odbornosti, mesta či regiónu, v ktorom má daný poskytovateľ ambulanciu,  vyhľadať lekárov, ktorí ordinujú aj počas doplnkových ordinačných hodín,  vyhľadať základné informácie o lekároch (poskytovateľoch zdravotnej starostlivosti) na Slovensku (kontaktné údaje, adresa ambulancie),  získať informácie o publikovaných kalendároch registrovaných poskytovateľov s vyznačenou obsadenosťou, resp. dostupnosťou voľných termínov pre doplnkové ordinačné hodiny,  získať informácie o nedostupnosti poskytovateľov (napr.

o najbližších plánovaných dovolenkách),  vytvoriť objednávku do poradovníka ambulancie, vytvoriť objednávku na presný dátum a čas (z dostupných voľných termínov publikovaných na portáli),  upraviť údaje v objednávke,  vyhľadať informácie o objednávke a stave spracovania objednávky,  zrušiť požiadavku na objednanie alebo zrušiť už potvrdenú objednávku,  získať informácie o funkcii eobjednanie, či o legislatíve pre doplnkové ordinačné hodiny. Rýchly prehľad o objednávkach (vzniku, stave spracovania, vykonaných zmenách, či zrušení) poskytnú pacientovi aj poskytovateľovi notifikácie. Zasielať sa budú prostredníctvom SMS a emailu. Pacientovi budú zasielané notifikačné správy na kontakty, ktoré uviedol pri vytváraní objednávky priamo na portáli. Zdravotníckym pracovníkom systém zašle notifikácie do schránky správ v ich informačnom systéme. Ak chce poskytovateľ získať aktuálny prehľad o objednávkach, zadá email alebo telefónne číslo, na ktoré mu majú prichádzať notifikácie, už pri registrácii. Za správcu a prevádzkovateľa národného informačné-

Foto: archív

Pokračovanie zo str. 1

ho systému na objednávanie osôb (ISOO), teda služby eobjednanie, bolo zákonom stanovené Národné centrum zdravotníckych informácií (NCZI). Za dodržiavanie pravidiel a požiadaviek ustanovených zákonom je zodpovedný poskytovateľ zdravotnej starostlivosti. Značí to, že poskytovatelia zdravotnej starostlivosti sú povinní všetky objednávky na vyšetrenie pacientov v rámci doplnkových hodín zapisovať do národného zdravotníckeho informačného systému (NZIS), teda do systému ezdravie. Je to kvôli kontrole limitov stanovených zákonom. Podrobnosti o doplnkových ordinačných hodinách vymedzuje zákon 576/2004 Z. z. o zdravotnej starostlivosti, §2, ods. 33, §2a ods. 1 až 5. Mgr. Diana Dúhová, NCZI

Dôležité je odovzdávať skúsenosti

zamestnala na Internom oddelení v Trstenej, kde som rovnými nohami priamo skočila do tvrdej reality interného oddelenia malej nemocnice. Okrem toho som si však podala žiadosť o doktorandské štúdium na mojej alma mater, kde ma prijali, a tak som po pár mesiacoch odišla pracovať na I. Internú kliniku Univerzitnej nemocnice Martin a Jesseniovej LF UK. Neuvažovali ste o odchode za prácou a možno lepšími podmienkami do zahraničia? O zahraničí som nikdy neuvažovala a to z viacerých dôvodov. V čase, keď som končila štúdium na lekárskej fakulte môj vtedy budúci manžel už pracoval v spoločnosti, ktorá mu vytvorila výborné podmienky. Na druhej strane som mala neskôr možnosť pracovať v univerzitnej nemocnici prepojenej s akademickou pôdou, čo mi umožňovalo a stále umožňuje pracovať klinicky aj vedecky. Svoje rozhodnutie ostať na Slovensku vnímam ako správny krok a napriek tomu, že dostávam ponuky do zahraničia, ani teraz o odchode neuvažujem. Aký bol Váš ďalší profesijný postup? Moja predstava po ukončení štúdia bola venovať sa endokrinológii. Po príchode do UN Martin som však začala pracovať na internom oddelení pod vedením primára Makovického, ktorý ma priviedol k nefrológii, a som mu za to dodnes vďačná. Takisto to bol on, ktorý ma poslal na „záskok“ na transplantačnú ambulanciu – a už som tam zostala. Práca v transplantačnom centre je pre mňa niečo, v čom som sa absolútne našla a práca ma veľmi baví. V roku 2008 som absolvovala spoločný internistický kmeň a o štyri roky neskôr špecializačnú skúšku z nefrológie. Hneď po atestácii som odišla z I. internej kliniky a odvtedy pracujem ako

primárka Transplantačno-nefrologického centra UN Martin a JLF UK. Od endokrinológie, resp. diabetológie som sa však veľmi nevzdialila v mojich vedeckých prácach. Téma dizertačnej práce pod vedením mojej školiteľky docentky Sadloňovej bola „Metabolický syndróm a fajčenie“ a následne som sa začala venovať diabetes mellitus po transplantácii. Súbor mojich vedeckých prác som obhájila ako habilitačnú prácu v odbore vnútorné choroby v roku 2017. Ako vyzerá Váš bežný pracovný deň? Je úplne bežným dňom akéhokoľvek iného primára oddelenia – možno s tým rozdielom, že pracujem ako internista-nefrológ na chirurgickom pracovisku, to znamená, že vizitu začínam už o 6:45. Pôsobím aj ako učiteľ – docent na JLF UK, preto mávam konzultačné stretnutia so študentami. Taktiež sa venujem lekárom, ktorí sa pripravujú na špecializačnú skúšku v odbore nefrológia, no a v neposlednom rade som k dispozícii svojim kolegom a mojim PhD. študentom. Akými problematikami sa vo vašom odbore zaoberáte? Pracujem ako nefrológ transplantačného centra, takže sa venujem predovšetkým pacientom pred a po transplantácii obličky. Súčasťou mojej práce je veľmi úzka spolupráca s chirurgami transplantačného centra, ktorí realizujú samotný operačný zákrok – odber orgánov a transplantáciu obličky. Pacienta pred transplantáciou musíme vyšetriť v našom centre, kde mu vysvetlíme všetko ohľadom samotnej transplantácie aj potransplantačného priebehu vrátane benefitu, resp. rizík, ktoré transplantácia preň prináša. Starostlivosť o pacientov po transplantácii obličky je však najdôležitejšia časť mojej práce. Pa-

cienti po transplantácii sú ďalej sledovaní v centre, na kontroly k nám prichádzajú z celého regiónu v pravidelných intervaloch. Väčšina našich pacientov dostáva orgán od mŕtveho darcu, preto úzko spolupracujeme aj s koordinátormi pre darcovský program; musím skonštatovať, že v našom centre je darcovský program na vysokej úrovni a verím, že si tento trend dlhodobo udržíme. Venujem sa aj živým darcom obličiek, čo vnímam ako výnimočný čin, kedy darca daruje obličku svojmu príbuznému alebo priateľovi. Ako som už spomenula, v rámci vedeckých projektov sa sústreďujem predovšetkým na potransplantačný diabetes mellitus. Do výskumu sa snažím zapojiť nielen naše centrum, ale aj ostatné transplantačné centrá v SR. Posledný projekt sne realizovali v spolupráci s Transplantačným centrom pre pečene v Banskej Bystrici. Je ocenenie pre mladých aktívnych členov, ktoré ste minulého roku získali od Slovenskej lekárskej spoločnosti, pre vás povzbudením? Ocenenie si veľmi vážim a vnímam to nielen ako povzbudenie do ďalšej práce, ale hlavne ako potvrdenie, resp. zadosťučinenie, že to, čo robím a ako to robím, je dobré a že som na správnej ceste. Absolvovali ste viaceré zahraničné pobyty a zúčastňujete sa aktívne aj na odborných podujatiach... Môj prvý zahraničný pobyt – v Rige v Lotyšsku – som zažila ešte ako študentka 5. ročníka lekárskej fakulty. Po atestácii som však nutne potrebovala skúsenosti v transplantačnom centre; úplne prvý kontakt s transplantáciami obličiek som získala u kolegov v Banskej Bystrici, následne som tri mesiace pracovala v bratislavskom trans-

Doc. MUDr. Ivana Dedinská, PhD. Primárka Transplantačno-nefrologického oddelenia, ktoré je súčasťou Chirurgickej kliniky a Transplantačného centra Univerzitnej nemocnice Martin a Jesseniovej Lekárskej fakulty Univerzity Komenského. Na tejto fakulte ukončila štúdium medicíny v roku 2006, o dva roky neskôr absolvovala spoločný internistický kmeň a následne v roku 2012 špecializačnú skúšku z nefrológie. Dizertačnú prácu obhájila v roku 2011 a habilitačnú prácu v odbore vnútorné choroby pred Vedeckou radou JLF UK v roku 2017. Vlani získala Guothovu cenu Slovenskej lekárskej spoločnosti pre mladých aktívnych členov SLS do veku 38 rokov.

plantačnom centre a v roku 2012 som absolvovala stáž v Prahe na Klinike nefrologie IKEM, ktorú vedie profesor Viklický. Okrem toho som sa zúčastnila viacerých kratších tréningov napríklad v Barcelone a Viedni. Minulý rok som sa prihlásila do výzvy ERA/EDTA (Európska nefrologická spoločnosť) pre lekárov pod 40 rokov a vyhrala som grant a trojmesačný pobyt v Londýne v jednej z najprestížnejších nemocníc vo Veľkej Británii Guy´s and St Thomas´ hospital, ktorý som ukončila vo februári 2019. Výsledky vedeckej práce pravidelne už niekoľko rokov prezentujem na rôznych zahraničných podujatiach, tak nefrologických, transplantačných, ale aj diabetologických kongresoch po celom svete. Naše centrum som reprezentovala aj na transplantačnom mítingu v Edinburghu, kde bol môj abstrakt vyhodnotený ako najlepší abstrakt podujatia. Najbližšie sa chystám na svetový nefrologický kongres do Melbourne, kde budem mať tiež aktívnu účasť. Myslíte si, že sú u nás vytvorené dostatočné podmienky a zázemie na to, aby mladí lekári mali možnosť realizovať sa? Je pre mňa veľmi ťažké odpovedať na túto otázku. Za seba môžem povedať, že tieto podmienky tu sú.

Chirurgickú kliniku a transplantačné centrum vedie profesor Laca, jeden zo zakladateľov martinského Transplantačného centra a práve on spolu s prednostom I. Internej kliniky UNM a JLF UK profesorom Mokáňom mi vytvorili vynikajúce podmienky na môj odborný rast. Taktiež cítim významnú podporu vo všetkom, čo robím zo strany vedenia nemocnice a fakulty. Avšak podmienky sú jedna vec, na druhej strane ide o tvrdú prácu. Podmienky sami o sebe nič neznamenajú. Ja napríklad pracujem na článkoch, prednáškach, posudkoch a podobne každý deň už sedem rokov vrátane víkendov. Počas bežného dňa sa venujem klinike, popoludní a večer vede. Chce to prísnu sebadisciplínu, samozrejme podporu rodiny, ale inak to nejde – výsledky sa bez systematickej práce nedostavia. Najdôležitejšie je však všetky nadobudnuté skúsenosti a poznatky odovzdať ďalej. Nedávno môj mladší kolega a PhD. študent získal ocenenie na Kongrese Slovenskej nefrologickej spoločnosti a musím povedať, že ma to potešilo viac, ako keby som bola ocenená ja sama. Myslím, že práve odovzdávanie skúseností má na Slovensku rezervy. Mladým lekárom chýbajú lídri a sú stratení v dennodennom pracovnom kolotoči bez jasného cieľa. Jana Smolková


marec/2019

Poskytovatelia zdravotnej starostlivosti, pripravte sa na eKasu Podnikateľovi, ktorý prijíma tržby v hotovosti alebo inými prostriedkami nahrádzajúcimi hotovosť za poskytovanie vymedzených služieb, alebo predaj tovaru, vznikajú povinnosti v súvislosti so zavádzaním systému eKasa. Medzi vymedzené služby zákon zahŕňa aj služby, ktoré poskytujú poskytovatelia zdravotnej starostlivosti.

R

ok 2019 možno z pohľadu poskytovateľov zdravotnej starostlivosti označiť ako rokom elektronizácie. Od začiatku roka sú v účinnosti ustanovenia, ktoré priniesli pre ambulancie nové povinnosti týkajúce sa používania eZdravia. Tento rok sa ale musia okrem týchto zmien pripraviť aj na zmeny týkajúce sa evidencie tržieb. Povinnosť evidovať tržby pre poskytovateľov zdravotnej starostlivosti Povinnosť evidovať tržby sa týka poskytovateľov zdravotnej starostlivosti, ktorí poskytujú nasledovné služby:  činnosti všeobecnej lekárskej praxe,  činnosti špeciálnej lekárskej praxe,  zubnú lekársku prax,  veterinárnu činnosť,  činnosti nemocníc,  ostatnú zdravotnú starostlivosť.

Povinnosť evidovať tržby tak vzniká poskytovateľom zdravotnej starostlivosti, ktorí poskytujú služby spomenuté vyššie, pričom za poskytované služby, alebo predaj tovaru prijímajú platby v hotovosti, alebo platby kartou. Povinnosť používať registračnú pokladnicu už od roku 2015 Poskytovateľom zdravotnej starostlivosti je povinnosť evidovať tržby dobre známou už od roku 2015. Zákon im vtedy stanovil povinnosť používať v súvislosti s evidenciou tržieb registračnú po-

LN19008

INZERCIA

kladnicu. Ambulancie tak mali na výber, či si za registračnú pokladnicu zvolia:  elektronickú registračnú pokladnicu, alebo  virtuálnu registračnú pokladnicu. Ambulancií, ktoré si za registračnú pokladnicu zvolili virtuálnu registračnú pokladnicu, sa zavádzané zmeny netýkajú. Zmeny sa týkajú tých ambulancií, ktoré sa rozhodli svoje tržby evidovať prostredníctvom elektronickej registračnej pokladnice. Elektronická registračná pokladnica Rozdiel je v tom, že pojem elektronická registračná pokladnica zahŕňal: 1. elektronické registračné zariadenie vybavené prevádzkovou pamäťou, vstavaným registračným programom, fiskálnou pamäťou, zobrazovacím zariadením pre zákazníka, hodinami, klávesnicou a tlačiarňou, ktoré tvoria jeden funkčný celok, 2. počítač s vlastným registračným programom a so samostatnou fiskálnou tlačiarňou. Ambulancie a lekárne, ktoré si za registračnú pokladnicu zvolili práve elektronickú registračnú pokladnicu sa musia pripraviť na zmeny so zavádzaním eKasy. Virtuálna registračná pokladnica Virtuálnou registračnou pokladnicou je služba zriadená Finančným riaditeľstvom Slovenskej republiky, ktorá komunikuje pros-

strana 3

Foto: 123rf.com

tredníctvom koncového zariadenia (napríklad počítač, tablet) a ktorá je poskytovaná výlučne prostredníctvom: 1. mobilných aplikácií, ktorých vlastníkom je finančné riaditeľstvo, 2. klientskeho prostredia zriadeného finančným riaditeľstvom na svojom webovom sídle. Rozdiel medzi elektronickou a virtuálnou pokladnicou Rozdiel bol aj v tom, že virtuálna registračná pokladnica je bezplatnou alternatívou. Ak sa pre jej používanie rozhodla ambulancia, musela sa len vysporiadať so vstupnými nákladmi v podobe zaobstarania zariadenia (počítač, tablet, telefón), zaobstarania tlačiarne pre tlač pokladničných dokladov a pripojenia na internet. Nevýhodou je, že virtuálna registračná pokladnica nedisponuje takými funkciami ako elektronická registračná pokladnica. Evidenciu tržieb prostredníctvom virtuálnej registračnej pokladnice odporúčame zvážiť ambulanciám, keďže táto alternatíva vzhľadom na predmet ich činnosti a počet vystavených pokladničných dokladov je ekonomicky ako aj technický menej náročná. Ambulancie sa tak vyhnú prípadným poplatkom za prechod z elektronickej registračnej pokladnice na online registračnú pokladnicu. Čo sa mení systémom eKasa? Cieľom zavádzaných zmien je zamedziť kráteniu tržieb podnikateľmi a zamedziť tak daňovým podvodom. Tento cieľ sa má dosiahnuť online napojením všetkých pokladníc na portál finančnej správy. Zjednodušene povedané, zavedenie systému eKasa má byť zavŕšením už začatého procesu evidencie tržieb, a to tým, že štát získa prehľad o vydávaných pokladničných dokladoch v reálnom

čase. Existujúce ambulancie budú mať možnosť sa na systém eKasy pripojiť od 1. apríla 2019 a od 1. júla 2019 budú musieť byť pripojené povinne. Nové ambulancie, ktoré začnú so svojou činnosťou od 1. apríla 2019 budú musieť byť pripojené na systém eKasy už od svojho vzniku. Ambulancie, ktoré doteraz používali elektronickú registračnú pokladnicu ju môžu používať najdlhšie do 30. júna 2019. Od 1. júla 2019 budú musieť povinne evidovať tržby prostredníctvom pokladnice eKasy klient a to buď: 1. on-line registračnou pokladnicou, alebo 2. virtuálnou registračnou pokladnicou (túto alternatívu sme si vysvetlili vyššie). Zavedenie systému eKasa bude znamenať kontinuálny prechod medzi účtovnými dňami (ruší sa povinnosť vyhotovovať účtovné uzávierky), taktiež sa ruší povinnosť viesť knihu elektronickej registračnej pokladnice, aj zníženie nákladov pri prevádzke online registračnej pokladnice (nie sú potrebné servisné služby od servisných spoločností). On-line registračná pokladnica Ambulancie, ktoré neevidovali svoje tržby prostredníctvom služby virtuálnej registračnej pokladnice, ale využívajú elektronické registračné pokladnice, ich budú musieť nahradiť on-line registračnými pokladnicami. On-line registračná pokladnica je súborom pokladničného programu, chráneného dátového úložiska, hardvérových prostriedkov, ktoré zabezpečujú pripojenie do systému eKasa prostredníctvom internetu. Zákon tak spustením systému eKasa umožňuje ambulanciám, že online registračnou pokladnicou už nemusia byť len samotné elektronické

registračné pokladnice, ale aj tablet, mobil alebo počítač, ktoré spĺňajú vyššie uvedené požiadavky. Elektronické registračné pokladnice, ktorými už ambulancie disponujú, sú s veľkou pravdepodobnosťou pripojiteľné k internetu (povinnosť od roku 2015). Z tohto dôvodu by mal byť prechod na eKasu možný prostredníctvom upgradu ich súčasných pokladníc (súčasťou upgradu je aj nahradenie fiskálnej pamäte chráneným dátovým úložiskom). Pripojením elektronických registračných pokladníc prostredníctvom internetu na systémy finančnej správy (ak to hardwarové vybavenie dovoľuje), prostredníctvom upgrade balíčku od dodávateľa ich pokladnice, sa z nich stanú online registračné pokladnice, čím sa pripoja do systému Ekasa. Základné povinnosti ambulancií v súvislosti s eKasou  Kontaktovať dodávateľa registračných pokladníc, ktoré súčasne používajú (ak ste sa rozhodli naďalej používať vaše elektronické registračné pokladnice).  Vyžiadať si kód pokladnice eKasa klient – elektronický formulár. Kód eKasa klient Za účelom uvedenia pokladnice eKasa klient do prevádzky bude ambulancia povinná požiadať daňový úrad o pridelenie tohto kódu. Žiadosť sa bude podávať prostredníctvom elektronického formulára zverejnenom na webovom sídle finančného riaditeľstva. Žiadosť by mala byť dostupná od polovice marca. Po overení údajov vo formulári daňový úrad bez zbytočného odkladu pridelí ambulancii kód pokladnice eKasa klient.

JUDr. Ivan Humeník, PhD. h&h PARTNERS, advokátska kancelária s.r.o.


marec/2019

strana 4

Nedostatok zdravotníckeho personálu je dlhodobý problém PhDr. Kvetoslava Kotrbová, PhD., MPH

V roku 2005 ste ako hlavná štátna radkyňa pre organizáciu a riadenie zdravotníctva spolu s ďalšími kolegami z akademickej a vedeckej sféry vypracovali pre Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky detailnú analýzu vekovej štruktúry lekárov, zubných lekárov a sestier, ktorá obsahovala aj predpokladanú prognózu vývoja do roku 2035. Analýza s prognózou boli prerokované na gremiálnej porade vtedajšieho ministra zdravotníctva Slovenskej republiky Rudolfa Zajaca a na jej základe sa v roku 2008 začali v rámci Operačného programu Vzdelávanie čerpať finančné prostriedky Európskeho sociálneho fondu pre rezort zdravotníctva na doplnenie systému zdravotníctva o kvalifikovaných odborníkov. Do podpory vzdelávania pre potrebný počet, ale aj kompetencie zdravotníckych pracovníkov na Slovensku išlo v tom čase približne 32 mil. eur. Išlo o projekt, ktorý bol predchodcom a východiskovou bázou pre dnešný projekt MZ SR spopularizovaný pod názvom Rezidentský program MZ SR. Potvrdili sa Vaše prognózy a ako hodnotíte súčasné návrhy predsedu vlády SR a snahy ministerstva zdravotníctva riešiť tento problém? V prvom rade je potrebné povedať, že problém nedostatku pracovnej sily nie je len problémom zdravotníctva. Ak sa majú prijať nejaké systémové opatrenia, mali by sa vzťahovať nielen na lekárov, sestry, verejných zdravotníkov atď. a len na rezort zdravotníctva, ale by sa mali vzťahovať celkove na riešenie nedostatku kvalifikovanej pracovnej sily a zatraktívnenie práce pre

občanov Slovenska na Slovensku vo všetkých nedostatkom odbornej kvalifikovanej pracovnej sily ohrozených segmentoch národného hospodárstva vo všeobecnosti. Je pravdou, že pokiaľ ide o rezort zdravotníctva, nedostatok kvalifikovaného personálu alebo chýbajúce alebo neuplatňované odborné kompetencie môže mať rýchle a priame fatálne dôsledky na životoch a zdraví konkrétnych občanov ale aj obyvateľstva ako celku, takže konať treba a nielen rýchlo, ale aj kvalifikovane a adekvátne. Je tiež pravdou, že adekvátne reagovať bolo potrebné už v spomínanom roku vypracovania analýzy pre MZ SR – 2005. Analýza v tom čase vznikla ako iniciatívny materiál a to v nadväznosti na informácie od profesijných stavovských organizácií v rezorte zdravotníctva, že po zániku KÚNZ a OÚNZ na regionálnej úrovni sa nikto kompetentný nezaoberá plánovaním a zabezpečovaním ľudských zdrojov pre rezort zdravotníctva a odborné stavovské profesijné organizácie už v tom čase – teda pred 18 rokmi - avizovali, že v zdravotníckej praxi začínajú vznikať vážne problémy so zabezpečovaním zastupovania počas obdobia dovoleniek, vzdelávania a podobne. Analýza vznikla na základe dopytu MZ SR. V roku 2005 poskytla Slovenská lekárska komora Ministerstvu zdravotníctva Slovenskej republiky prvé dáta, ktoré mala na základe novej legislatívy vzniknutého registra lekárov. V spolupráci s pracovníkmi zo Slovenskej akadémie vied sa vypočítalo, že na zabezpečenie obnovy pracovnej sily pre potrebnú všeobecnú ambulantnú starostlivosť o dospelých na Slovensku by bolo už v tom roku 2005 potrebné jednorazovo doplniť systém slovenského zdravotníctva o ďalších 500 lekárov so špecializáciou v odbore vše-

ny, nestačí prijímať len opatrenia obecné lekárstvo, navyše oproti v oblasti vzdelávania (v tom čase dovtedajšej produkcii vysokých sa doplnenie chýbajúcich odborškôl a v nasledujúcich kalendárníkov do zdravotníckeho systému nych rokoch, do roku 2035 priedial s využitím eurofondov cez merne ročne až o ďalších 200 všeOperačný program Vzdelávanie) obecných lekárov pre dospelých. a zatraktívnenia pracovného proTeda, do dnešného roka naviac stredia v zdravotníckych zariadeo 500 + 3600 – t.j. 4100 lekárov. Ing. Michal Štofko z Inštitútu zdra- 18% z celkového počtu absolven- niach (v tom čase modernizácia votnej politiky MZ SR v rozhovore tov, v roku 2016 to bolo až 36% zdravotníckych zariadení s využipre Denník N v súvislosti s aktuál- študujúcich cudzincov absolven- tím eurofondov prostredníctvom ne realizovanou stratifikáciou po- tov, ktorí nikdy neuvažovali o za- Operačného programu Zdravotskytovateľov ústavnej zdravotnej mestnaní vo výkone povolania na níctvo), ale ako vlastne už samo starostlivosti uviedol, že do roku Slovensku. Dá sa konštatovať, že ministerstvo zdravotníctva uvied2030 potrebuje MZ SR prijať o 5 ti- iba volili lacnejšiu možnosť štúdia lo vo svojom vyhlásení o hľadaní síc študentov viac ako v súčasnosti. v našej krajine oproti ich domov- riešení, je potrebné sa zamerať Vzhľadom na zastavenie ďalších skej, kde sa po skončení štúdia na zatraktívnenie výkonu zdravotanalytických prác sa naša prog- potom vracajú (Nórsko, Grécko, níckych povolaní na Slovensku. nóza na MZ SR v tom čase týkala Saudská Arábia a podobne). Potom Záujemcovia už potom prídu sami len vývoja ambulantnej zdravotnej úplne jasné, že v navýšenom počte a budú na Slovensku radi pracovať. starostlivosti, takže v súvislosti študentov občanov Slovenska, ktorí Zrušenie finančných limitov a obso zohľadnením potrieb ústavnej by teraz mali byť na základe inicia- jednávanie zdravotných výkonov zdravotnej starostlivosti sú údaje tívy pána premiéra prijatí na štú- namiesto finančných objemov uvádzané MZ SR prirodzene vyš- dium medicíny, sú všetci tí, ktorí sa zdravotnými poisťovňami u poskyšie. Je možné však jednoznačne na štúdium medicíny - hoci s dob- tovateľov zdravotnej starostlivoskonštatovať, že v tom čase vytvo- rými študijnými výsledkami - nedo- ti, ktoré sa začalo uskutočňovať, rená prognóza sa, a musím pove- stali, lebo jednoducho cudzinci na je krok prvý – teda, aby zdravotdať, bohužiaľ, v podstate potvrdila, našich fakultách dostali prednosť. nícki pracovníci dostali zaplatené a títo lekári dnes v systéme zdra- Potom je tu na stole tiež otázka, kto za prácu, ktorú vykonajú. Zreálvotníctva reálne chýbajú, preto- vlastne vzdeláva odborníkov pre nenie cien poskytovaných zdraže neboli prijaté všetky odporúčané opatrenia na Nestačí prijímať opatrenia iba v oblasti vzdelázlepšenie celkovania, ale sú potrebné aj v oblasti financovania vej situácie, ktoré ochrany a podpory zdravia a v politike starostliv nej boli taktiež vosti o kvalifikované ľudské zdroje v zdravotníctve. obsiahnuté. Súčasný stav je už len dôsledkom slabého riešenia tohto problému. Ministerstvo zdravot- Slovensko. A snaha pána premiéra votných výkonov by mal byť krok níctva SR nezverejnilo, takže údaje zaviazať absolventov odpracovať fi- druhý – teda, aby zdravotnícki dodnes nie sú verejne známe, koľ- nančné prostriedky vložené do ich pracovníci dostali za svoju práko kvalifikovaných zdravotníckych štúdia na Slovensku napríklad pod- cu zaplatené adekvátne vynalopracovníkov sa do slovenského ľa vzoru Českej republiky, kde sa le- ženým prostriedkom a námahe. zdravotníckeho systému doplnilo kár priamo už počas štúdia pripra- Optimalizácia siete poskytovateľov v rokoch 2008-2014 vďaka finanč- vuje pre konkrétny región/mesto zdravotnej starostlivosti by mala nej podpore z eurofondov cez alebo obec, by sa mala vzťahovať byť ďalším opatrením uplatňovaOperačný program vzdelávanie, na všetky povolania, nielen na po- ným súčasne s ostatnými – teda a pokiaľ ide o Rezidentský volania z rezortu zdravotníctva. napríklad, aby zdravotné poisťovprogram, ktorý na projekt dopl- Oveľa vážnejšie je, že pre zabez- ne nakontrahovali toľko zdravotnenia zdravotníckych pracovní- pečenie bezpečnosti potenciál- níckych pracovníkov ambulantnej kov MZ SR z rokov 2008-2014 nych pacientov týchto absolventov zdravotnej starostlivosti, aby sa nadviazal, podľa oficiálnych úda- v procese poskytovania zdravotnej skrátili čakacie doby pacientov na jov MZ SR je v ňom zaradených starostlivosti je neustále potrebné vyšetrenie v ambulantnej zdravot191 lekárov pre všeobecné le- mať na pamäti a brať do úvahy sku- nej starostlivosti, a nie ako doposiaľ kárstvo a 81 pre všeobecnú sta- točnosť, že aj lekárske fakulty a aj iba prerozdeľujú kmene pacientov, rostlivosť o deti a dorast. Ostatné zdravotnícke zariadenia, v ktorých a tým neúnosne pracovne preťašpecializácie a povolania, aj keď študenti medicíny absolvujú povin- žujú existujúcich poskytovateľov. sa s nimi v rezidentskom progra- nú prax, majú svoje limity, a preto Je čas pristúpiť na financovanie me počíta, neboli zverejnené. je skutočne potrebné dbať a citlivo tímovo poskytovanej zdravotnej zvažovať, aby zvyšovanie počtu starostlivosti v interdisciplinárnych Ako sa teda dívate na opat- študentov nešlo na úkor kvality multiprofesionálnych tímoch aj renie predsedu vlády Sloven- poskytovaného vzdelávania a v ko- v ambulantnej zdravotnej starostskej republiky Petra Pellegri- nečnom dôsledku výstupných kom- livosti v súlade s odporúčaniami niho, podľa ktorého lekárske petencií absolventov, teda aby sme Európskej komisie o integrovanej fakulty od septembra 2018 vo výsledku nemali síce čo do počtu primárnej zdravotnej starostlivosti. prijímajú viac medikov, kto- viac, ale na druhej strane čo do kva- Takisto je čas podstatne rozvinúť rú verejne aj mediálne dek- lity menej kvalifikovaných lekárov. segment podpory zdravia poskytovanej kvalifikovanými zdravotlaroval podporiť aj finančne? Čo by teda skutočne pomohlo, níckymi pracovníkmi, aby sa Aj keď nerada, musím povedať, že aby bol výkon lekárskeho/ v maximálnej možnej miere občan povolania udržal v dobrom zdraví čo najdlhnapriek iste úprimnej snahe pána zdravotníckeho premiéra toto problém s nedostat- na Slovensku zabezpečený šie a nielen sa v zdravotnej starostpotrebnej kvantitatív- livosti sanovali dôsledky. Taktiež kom kvalifikovaného personálu na na Slovensku nevyrieši. Neobávam sa nej aj kvalitatívnej úrovni? by boli vhodné kvalifikované opatrenia v oblasti personálnej politiky ani tak kvality prijímaných študentov, pretože ak vezmeme do úva- Ako sme už konštatovali v odpo- uplatňované napríklad prostredhy, že zatiaľ čo v roku 2012 tvori- rúčaniach k spomínanej prognóze níctvom implementácie koncepli absolventi medicíny s iným ako vývoja počtu lekárov z roku 2005, cie starostlivosti o ľudské zdroje slovenským štátnym občianstvom keďže problém je multifaktoriál- v zdravotníctve, prípadne ďalšie. Foto: archív

Predseda vlády Slovenskej republiky Peter Pellegrini požiadal dekanov fakúlt, aby od septembra 2018 prijali viac medikov a Ministerstvo zdravotníctva SR informovalo, že hľadá riešenia, ako motivovať lekárov zostať v zdravotníctve a na Slovensku. Na otázky Lekárskych novín odpovedá PhDr. Kvetoslava Kotrbová, PhD., MPH, Viceprezidentka Slovenskej komory iných zdravotníckych pracovníkov pre inovácie.


marec/2019

strana 5

infoservis

Podujatie pripravila Lekárska fakulta UPJŠ v Košiciach, ktorá je národným vedeckým partnerom tejto paneurópskej organizácie a bude koordinátorom všetkých aktivít tejto výskumnej infraštruktúry realizovaných na Slovensku pod záštitou Ministerstva zdravotníctva SR. Stretnutia sa zúčastnil aj generálny riaditeľ ECRIN profesor Jaques Demotes z Francúzska a prítomných privítal dekan Lekárskej fakulty UPJŠ v Košiciach prof. MUDr. Daniel Pella, PhD., ktorý sa významnou mierou pričinil o etablovanie ECRIN na Slovensku a pôsobí vo funkcii generálneho riaditeľa infraštruktúry SLOVACRIN. V úvode podujatia priblížil profesor Pella fungovanie ECRIN (European Clinical Research Infrastructure Network). Je to neziskové združenie, ktoré má v súčasnosti v portfóliu okolo 50 klinických štúdií zameraných na široké spektrum ochorení

Foto: archív

Pri príležitosti vzniku Slovenskej akademickej výskumnej infraštruktúry, ktorá je súčasťou európskej výskumnej infraštruktúry ECRIN-ERIC, sa dňa 22. marca 2019 uskutočnilo v Košiciach 1. národné stretnutie SLOVACRIN (Slovak Clinical Research Infrastructure Network), čím sa Slovensko plnohodnotne zapojilo do európskeho výskumného priestoru.

Foto: archív

Prvé národné stretnutie SLOVACRIN sa uskutočnilo v Košiciach

z rôznych medicínskych odborov s priemerom 6 klinických skúšaní na jedného člena a celkovým počtom obyvateľov cez 300 miliónov, čo z neho robí veľmi atraktívny priestor pre akademický klinický výskum. Jeho členmi sú Francúzsko, Nemecko, Nórsko, Taliansko, Španielsko, Portugalsko, Írsko, Maďarsko a Česká republika. Štatút pozorovateľa má Švajčiarsko a od minulého roka aj Slovenská republika, čo znamená, že pri hlasovaniach máme len poradný hlas, ale získali sme plný prístup k celej škále služieb ECRIN, čo nám umožňuje plnohodnotné zapojenie sa do priestoru akademických klinických štúdií. Základy pre vznik SLOVACRIN boli pripravované od roku 2017 a po náročných rokovaniach bolo Slovensko v máji 2018 na stretnutí ECRIN Assembly of Members v Budapešti predstavené ako kandidátska krajina a následne v júli

prijaté ako krajina so štatútom pozorovateľa. V septembri 2018 na pôde Ministerstva zdravotníctva SR boli položené národné základy budúcej siete, umožňujúcej pristupovať k jednotlivým projektom. SLOVACRIN je aktuálne financované zo zdrojov Lekárskej fakulty UPJŠ, ktorá doteraz financovala školenie našich európskych korešpondentov, ktorí budú nápomocní pri riešení konkrétnych problémov vedeckovýskumných aktivít rôznych subjektov. „Štatút pozorovateľa znamená, že môžeme očakávať, že ECRIN nám niečo ponúkne a my budeme na týchto veciach participovať, ale možný je aj opačný postup, že iniciatíva vyjde z aktívnych národných vedecko-výskumných centier a tie potom požiadajú najprv slovenský a následne centrálny ECRIN o možnosti, ako realizovať tento výskum, aby bol plne akceptovateľný. Aj to je snaha akade-

mických štúdií, aby boli plne relevantné, prísne kontrolované a aby prinášali objektívne výsledky,“ zdôraznil profesor Pella. Infraštruktúra pre akademické klinické štúdie zatiaľ na Slovensku vybudovaná nie je. Vznikom SLOVACRIN sa otvára priestor pre intenzívnejšie zapojenie sa do medzinárodných biomedicínskych vedeckých projektov. SLOVACRIN pôsobí ako národný uzol a ponúka možnosti realizovania akademických klinických štúdií pre celé Slovensko od nemocníc cez výskumné inštitúcie až po univerzity a jednotlivé fakulty. Medicínska riaditeľka SLOVACRIN MUDr. Beata Čečetková, PhD., predstavila nielen organizačnú štruktúru organizácie a jej krátkodobé a dlhodobé ciele, ale priblížila tiež skúsenosti z Českej republiky, kde je CZECRIN etablovaný v Brne a národným kontaktným bodom s napojením na ECRIN-

-ERIC je Masarykova univerzita a spolupracujúcou organizáciou je Fakultní nemocnice u sv. Anny v Brne. Spolupráca s krajinami a centrálou ECRIN v Paríži sa deje prostredníctvom európskych korešpondentov (EuCos) v každom členskom štáte, resp. v pozorovateľskej krajine. Títo odborníci z oblasti klinického výskumu a metodológie pracujú priamo v každej členskej a pozorovateľskej krajine ECRIN a sú základom jedinečnej schopnosti organizácie úspešne pracovať. Európski korešpondenti, ktorých je 18, predstavujú spojenie medzi národnou výskumnou infraštruktúrou, ECRIN Core team v Paríži a ostatnými krajinami. Na košickom stretnutí sa predstavili aj naši dvaja európski korešpondenti etablovaní na Lekárskej fakulte UPJŠ – MVDr. Simona Sonderlichová a MUDr. Štefan Tóth, PhD., MPH. (jps)

me len potvrdiť. To znamená, že tieto zásahy znásilňujú biorytmy stámiliónov ľudí a predstavujú pre nich reálne nebezpečenstvo aj potenciál porúch zdravia, ktorých prejavy môžu byť rozmanité. Nezmyselný tzv. „letný čas“ je niečo na spôsob známeho „prikážeme vetru a dažďu“. Bližší výklad biorytmologických procesov a zákonitostí vyžaduje štúdium a poznanie, presahujúce tento priestor. Preto rozhodnutie EK možno len uvítať, hoci prichádza neskoro. Medzi ľuďmi sú typy škovránkov a sov, ktoré súvisia s ich individuálnou prirodzenou variabilitou, ale to nemá nič spoločné s biologickým časom, ktorý platí na celej planéte a pre každý organizmus a nemôže to zmeniť žiadne administratívne rozhodnutie, aj keď by zaň hlasovala väčšina tých neodborníkov v tejto oblasti, ktorí o tom rozhodovali. Je veľmi znepokojujúce a nebezpečné, že sa organizuje akýsi mediálny plebiscit o tom, ktorý čas je pre nás výhodnejší. Je to rovnako naivné a nelogické ako by sme organizovali plebiscit o tom, či sa má Zem otáčať a ktorý smer by bol výhodnejší. Biologický čas je ten, ktorý u nás nazývame „zimný“ a niet tu o čom hlasovať, lebo ide o výsostne biologický zákon, ktorý nemožno relativizovať amatérskym pseudodemokratickým rozhodnutím pri fixácii

času, lebo môžu vzniknúť ďalšie ešte horšie zdravotné riziká pre populáciu. To vedia odborne posúdiť len odborníci, ktorí pracujú s biorytmológiou. Rozhodnutie EK o „samourčení“ každého štátu, aký čas si vyberie je veľmi nešťastné a neodborné, vyplývajúce z neznalosti problematiky. Preto je veľmi znepokojujúce, že v roli „odborníkov“ sa pre média vyjadrujú špecialisti z iných najmä nebiologických odborov, ktorí nie sú odborníci na biorytmy a vyjadrujú svoj subjektívny odborne nepodložený názor. Dokonca sa takto nezodpovedne vyjadrujú aj niektorí kolegovia, ktorí svoj subjektívny názor preferujú pred znalosťou zákonitosti biorytmov, a tým je ich vyjadrenie laické, aj keď sú lekári. Úplným nezmyslom v tomto smere sú rôzne médiami organizované bulvárne ankety medzi obyvateľstvom namiesto fundovaného informovania verejnosti o podstate problému. Biorytmus je fixný biologický a fyziologický faktor, ktorý nemôže byť predmetom tzv. „demokratickej“ diskusie. Preto treba vysoko oceniť aktuálny postoj našich zákonodarcov, ktorí stoja za obnovením prirodzeného biologického tzv. „zimného“ času, čo z dlhodobého hľadiska určite pozitívne ovplyvní mnohé zdravotné problémy a riziká. (kk)

Medicínsky pohľad na striedanie času Európska komisia navrhla ukončenie striedania letného a zimného času od roku 2019. Reagovala tak na vlastný prieskum uskutočnený v roku 2018, v ktorom sa až 84% Európanov vyslovilo za zrušenie striedania zimného a letného času, pretože im to spôsobuje rôzne, avšak najmä zdravotné ťažkosti. Striedanie zimného a letného času bolo v uplynulom storočí motivované hlavne šetrením energií v období po svetových vojnách. V roku 2019 sa majú jednotlivé členské štáty definitívne rozhodnúť, či si natrvalo ponechajú letný alebo zimný čas. Lekárske noviny prinášajú rozhovor s prezidentom Medzinárodnej spoločnosti naturálnej medicíny MUDr. Gustávom Solárom, PhD. o význame striedania času. Ako hlavný odborník Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky pre naturálnu medicínu ste už od roku 1994 s ostatnými kolegami lekármi s negatívnymi skúsenosťami z medicínskej praxe so striedaním zimného a letného času opakovane upozorňovali na dokázaný negatívny vplyv striedania času na zdravie pacientov. Ako hodnotíte spomínaný proces?

To, čomu hovoríme letný čas z medicínskeho hľadiska negatívne ovplyvňuje biorytmologickú stabilitu organizmu. Veľká väčšina ľudí má skúsenosti s negatívnym vplyvom najmä bezprostredne po posune hodiniek. O zmene času vlastne ani nemožno hovoriť, lebo čas ako taký ostal nezmenený, násilne sa posunul len sociálny rytmus a ručičky na našich hodinkách. Známe sú štatistiky dopravnej nehodovosti, narušenia adaptability organizmu najmä v prvých dňoch po takýchto zmenách. Je známe, že adaptačné procesy pri cestovaní a zmene časového pásma nie sú jednoduché, ani rýchle, ale pri presunoch po jednotlivých pásmach Zeme je to fyziologický mechanizmus organizmu, ktorý je ale nepoužiteľný pri striedaní času. V organizme fungujú biorytmologické mechanizmy (vyjadrujú ich napr. dnes už preukázané orgánové hodiny, známe z TČM), ktoré sa riadia postavením Slnka a zosúlaďujú procesy v organizme s biorytmami v prírode. Keď Slnko v danej oblasti vrcholí v čase najvyššieho svitu a energetického pôsobenia Zeme, čo je normálne o 12:00 hodine, vrcholí aj vplyv meridiánu srdca, ktorý je hlavným ukazovateľom biorytmu organizmu. Každý orgánový systém má svoj biorytmus zladený s celým organizmom. Všetky orgánové systémy postupne

podľa orgánových hodín majú svoj vrchol v zhruba dvojhodinových intervaloch, čo je základ 24-hodinového biorytmu organizmu. Je to prirodzený biorytmus bez ohľadu na akékoľvek naivné ľudské konvencie o čase, ktorý fungoval skôr ako ľudstvo samotné. Podstata tzv. adaptačného procesu pri zmene časových pásiem spočíva v tom, že sa tento biorytmus organizmu zosúlaďuje s vrcholným postavením Slnka v danej oblasti, ktoré prioritne určuje biorytmus prostredia. Aj adaptačný proces pri zmene časových pásiem nie je až tak jednoduchý, ako sa na prvý pohľad zdá, ale je to prirodzený fyziologický mechanizmus zladenia individuálneho rytmu organizmu človeka s rytmom prostredia. Konvenčná zmena počítania hodín, či tzv. „striedanie času“ je len posun prirodzeného biorytmu voči sociálnemu rytmu so všetkými negatívnymi dôsledkami pre organizmus bez ohľadu na to, či to jednotlivec subjektívne vníma, alebo nie. Navyše ide o proces, na ktorý nie je možná normálna adaptácia, lebo je neprirodzený a trvale deformujúci biologické zákony. Organizmus si s tým zdanlivo poradí, ale za cenu obrovskej záťaže, ktorá sa negatívne prejaví skôr, či neskôr. Existuje teória, že každá choroba je prioritne porucha biorytmu, čo napr. v akupunktúre môže-


marec/2019

strana 6

Prvá head-to-head štúdia v IBD upevnuje ˇ pozíciu lieku Entyvio ako prvolíniového biologika v liecbe ˇ ulceróznej kolitídy 1,2,4,5

Spoločnosť Takeda Pharmaceutical Company Limited („Takeda“) prezentovala v rámci 14. kongresu Európskej organizácie pre Crohnovu chorobu a ulceróznu kolitídu (European Crohn’s and Colitis Organisation, ECCO) v Dánsku výsledky priamej (head-to-head) porovnávacej štúdie fázy 3b nazvanej VARSITY, ktorá preukázala, že vedolizumab (Entyvio®), biologické liečivo selektívne pôsobiace v čreve, je superiórny v porovnaní s adalimumabom (Humira®), biologickým liečivom patriacim k antagonistom tumor nekrotizujúceho faktora alfa (anti-TNFα), v dosiahnutí klinickej remisie* v 52. týždni u pacientov so stredne ťažkou až ťažkou formou aktívnej ulceróznej kolitídy.1,4

Graf 1: VARSITY - Vedolizumab signifikatne účinnejší ako adalimumab v dosiahnutí klinickej remisie v 52. týždni v liečbe UC

Klinická remisia (Primárny cieľ štúdie)

Δ = 8.8% (2.6%, 15.0%) head-to-head porovnanie 60

Pacienti, % (95% CI)

Vedolizumab (Entyvio®) bol superiórny oproti adalimumabu (Humira®) v dosiahnutí klinickej remisie a slizničného zhojenia v úplne prvej klinickej štúdii, ktorá priamo (head-to-head) porovnávala tieto biologické liečivá v liečbe ulceróznej kolitídy.

p=0.0061

31.3

40

EXKLUZÍVNY OBSAH

Údaje ukázali, že primárny cieľový ukazovateľ, ktorým bola klinická remisia v 52. týždni, sa dosiahol u 31,3% (n - 120/383) pacientov liečených intravenózne (i.v.) podávaným vedolizumabom v porovnaní s 22,5% (n - 87/386) pacientov liečených subkutánne (s.c.) podávaným adalimumabom, pričom rozdiel medzi liečbami bol štatisticky významný (p - 0,0061) – Graf 1. Liečba vedolizumabom sa okrem toho spájala s významne vyšším výskytom slizničného zhojenia** v 52. týždni, keďže slizničné zhojenie sa dosiahlo u 39,7% pacientov liečených vedolizumabom v porovnaní s 27,7% pacientov liečených adalimumabom (p - 0,0005) – Graf 2. Pozoroval sa štatisticky nevýznamný rozdiel v prospech adalimumabu v percente pacientov, ktorí užívali perorálne kortikosteroidy pri zaradení do štúdie a u ktorých boli kortikosteroidy vysadené a boli v klinickej remisii*** v 52. týždni.1

20

Odborná inzercia

I keď štúdia nemala štatistickú silu na porovnanie bezpečnosti týchto dvoch biologických liečiv, celkový výskyt nežiaducich udalostí počas 52 týždňov bol nižší u pacientov liečených vedolizumabom (62,7%) ako u pacientov liečených adalimumabom (69,2%) a nižší bol aj výskyt infekcií hlásených u pacientov liečených vedolizumabom (33,5%) v porovnaní s pacientmi liečenými adalimumabom (43,5%). Výskyt závažných nežiaducich udalostí bol tiež nižší u pacientov liečených vedolizumabom ako u pacientov liečených adalimumabom (11,0% oproti 13,7%).1

0

n=

* ** ***

Primárny cieľový ukazovateľ: Klinická remisia je definovaná ako celkové Mayo skóre ≤ 2 body a žiadne individuálne subskóre > 1 bod. 2 Sekundárny cieľový ukazovateľ: Slizničné zhojenie je definované ako Mayo endoskopické skóre ≤ 1 bod. Mayo skóre: skórovací index vyvinutý na hodnotenie aktivity ulceróznej kolitídy. 2 Sekundárny cieľový ukazovateľ: Klinická remisia bez nutnosti podávania kortikosteroidov je definovaná ako % podiel pacientov, ktorí užívali perorálne kortikosteroidy pri zaradení do štúdie (0. týždeň) a u ktorých boli kortikosteroidy vysadené a sú v klinickej remisii v 52. týždni. 2

Vedolizumab IV 300 mg

Adalimumab SC 160/80/40 mg

Δ = 12.0% (5.3%, 18.6%) head-to-head porovnanie 60

p=0.0005

39.7 Pacienti, % (95% CI)

VARSITY je randomizovaná, dvojito-zaslepená, dvakrát mätúca, multicentrická, aktívnym komparátorom kontrolovaná štúdia fázy 3b zameraná na zhodnotenie účinnosti a bezpečnosti i.v. vedolizumabu v porovnaní so s.c. adalimumabom v 52. týždni u pacientov so stredne ťažkou až ťažkou formou aktívnej ulceróznej kolitídy. V štúdii bolo randomizovaných 769 pacientov (vedolizumab n = 383 alebo adalimumab n = 386), u ktorých sa pred zaradením do štúdie zistila nedostatočná odpoveď alebo strata odpovede na liečbu kortikosteroidmi, imunomodulátormi alebo jedným antagonistom TNFα iným ako adalimumab, alebo ktorí takúto liečbu netolerovali. Pacienti boli randomizovaní do jednej z dvoch liečebných skupín, buď do skupiny s i.v. vedolizumabom a s.c. placebom, alebo do skupiny so s.c. adalimumabom a i.v. placebom. Pacientom v skupine s vedolizumabom bol vedolizumab podaný i.v. v dávke 300 mg v 0., 2. a 6. týždni a potom raz za 8 týždňov až do 46. týždňa, spolu s placebom podaným s.c. v 0. týždni a raz za 2 týždne až do 50. týždňa. Pacientom v skupine s adalimumabom bol adalimumab podaný s.c. v dávke 160 mg v 0. týždni, 80 mg v 2. týždni a 40 mg raz za 2 týždne až do 50. týždňa, spolu s placebom podaným i.v. v 0., 2. a 6. týždni a potom raz za 8 týždňov až do 46. týždňa. Eskalácia dávky nebola počas štúdie povolená ani v jednej liečebnej skupine.1,2

87/386

Slizničné zhojenie

 VARSITY je prvá priama (head-to-head) štúdia biologických liekov v liečbe IBD.1,4

 Výsledky sú dôležité, pretože väčšina pacientov randomizovaných do štúdie (79%) nebola doteraz biologicky liečená, čo posilňuje pozíciu lieku Entyvio® ako prvolíniového biologika v liečbe UC.1,2,4,5

120/383

Graf 2: VARSITY - Vedolizumab signifikatne učinnejší ako adalimumab v dosiahnutí slizničného zhojenia v 52. týždni v liečbe UC

Závery

 Údaje preukázali superioritu vedolizumabu (Entyvio®) v porovnaní s adalimumabom (Humira®) v dosiahnutí klinickej remisie a slizničného zhojenia v 52. týždni u pacientov so stredne ťažkou až ťažkou formou UC.1

22.5

40

27.7

20

0

n=

152/383

Vedolizumab IV 300 mg

107/386

Adalimumab SC 160/80/40 mg

Literatúra: 1. Schreiber S, Peyrin-Biroulet L, Loftus EV Jr, et al. VARSITY: A double-blind, double-dummy, randomised, controlled trial of vedolizumab versus adalimumab in patients with active ulcerative colitis. Presented at the 14th Congress of the Crohn’s and Colitis Organisation (ECCO), Copenhagen, Denmark. Oral presentation #OP34 (Saturday March 9, 2019,09:40-09:50). 2. An efficacy and safety study of vedolizumab intravenous (IV) compared to adalimumab subcutaneous (SC) in participants with ulcerative colitis. ClinicalTrials.gov. Available at: https://clinicaltrials.gov/ct2/show/NCT02497469. Last updated: February 28, 2019. Last Accessed: February 2019. 3. Takeda Pharmaceutical Company Limited. Data on file. 4. Tlačová správa spoločnosti Takeda Pharmaceutical Company Limited. Osaka, JAPONSKO, Marec 2019. https://www.takeda.com/newsroom/newsreleases/2019/vedolizumab-achieves-superior-rates-of-clinical-remission-vs.-adalimumab-in-first-ever-head-to-head-biologic-clinical-study-in-ulcerative-colitis/ 5. Takeda Pharmaceuticals Slovakia s.r.o. Data on file.


marec/2019

strana 7

Implikácie štúdie VARSITY do praxe „Štúdia VARSITY prináša dôležité poznatky pre pacientov ako aj odbornú komunitu. Ukázala, že vedolizumab je efektívnejší liek v liečbe stredne ťažkej až ťažkej formy UC ako adalimumab. Výsledky tiež ukázali, že celkový výskyt nežiaducich udalostí aj výskyt závažných nežiaducich udalostí vrátane infekcií je nižší u pacientov liečených vedolizumabom ako u pacientov liečených adalimumabom. Takže si môžeme byť odborne istí, že vedolizumab môže byť použitý ako prvo-líniové biologikum pre väčšinu pacientov s UC. 3,4 ”

Dr. Bruce E. Sands Vedúci Oddelenia gastroenterológie v Mount Sinai Hospital, New York Hlavný investigátor štúdie VARSITY „VARSITY poskytuje neoceniteľné poznatky, ktoré poslúžia lekárom pri rozhodovaní o nasadení biologickej liečby. Prvýkrát vidíme priame porovnanie dvoch liečiv s odlišným mechanizmom účinku, vedolizumabu, antagonistu alfa4beta7 integrínu selektívne pôsobiaceho v čreve, a adalimumabu, antagonistu TNFα. V oblasti liečby UC nastalo vzrušujúce obdobie, pretože predtým neboli k dispozícii klinické údaje z priameho porovnania, ktoré by uľahčili rozhodovanie o liečbe v súvislosti biologickými terapiami.4 ”

Jeff Bornstein, M.D. Výkonný medicínsky riaditeľ spoločnosti Takeda „Táto štúdia je medzníkom v oblasti IBD. Dosiahnuté dôležité výsledky klinickej remisie a slizničného zhojenia v tejto prvej head-to-head štúdii ďalej podporujú Entyvio ako biologikum prvej voľby v UC. Ako tím sme veľmi hrdí. VARSITY posilňuje náš záväzok voči pacientom a naše odhodlanie poskytovať lekárom najnovšie dôkazy, ktoré pomáhajú robiť rozhodnutiana na základe EBM. 3 ”

„Zaujalo ma, že v kľúčových (klinická remisia a slizničné zhojenie) porovnávaných parametroch bol vedolizumab superiórny voči adalimumabu. Výsledky favorizujú vedolizumab ako biologikum prvej voľby pre jeho účinnosť vyššie popísanú a bezpečnosť - aj pri konkomitantnej liečbe inými imunosupresívnymi liečivami (AZA, KS). 5 ”

MUDr. Miloš Greguš, PhD. Gastroenterologické a hepatologické centrum Nitra „Najviac ma zaujali významne vyššie percentá dosiahnutých klinických remisií ako aj slizničných zhojení u pacientov v 52. týždni liečby s vedolizumabom oproti adalimumabu, pričom klinická odpoveď je relatívne vysoká pri vedolizumabe už po 6 týždňoch liečby. Uvedené výsledky sú pre moju prax výzvou pre častejšiu indikáciu vedolizumabu v prvolíniovej liečbe UC. Pozitívne výsledky v zmysle vyššieho percenta dosiahnutia klinickej remisie, slizničného zhojenia pri súčasne veľmi nízkom riziku vzniku infekčných komplikácii vedú k preferencii indikácie vedolizumabu v liečbe UC. 5 ”

MUDr. Milan Hlista Gastroenterologické pracovisko Centrum pre liečbu IBD, FN Trenčín

Rich Lirio Medicínsky riaditeľ pre klinické vedy, Takeda „Štúdia VARSITY rieši kritické otázky týkajúce sa výberu biologika v liečbe UC. Ako prvá štúdia priamo porovnáva účinosť a bezpečnosť dvoch používaných biologík u bionaivných pacientov UC, čo doposiaľ nebolo prezentované. Cieľom liečby UC je dosiahnuť klinickú remisiu a slizničné zhojenie. V oboch parametroch vedolizumab dominoval. Výsledky jednoznačne poukazujú na prednosti vedolizumabu oproti adalimumabu v liečbe UC. Táto štúdia priniesla priame dôkazy podporujúce použitie vedolizumabu ako biologika prvej voľby v liečebnom algoritme UC u bionaivných pacientov. 5 ”

„VARSITY poskytuje neoceniteľné poznatky, ktoré pomáhajú usmerňovat pri rozhodovaní sa o výbere biologickej liečby. Vyššia miera klinickej remisie a hojenia slizníc pozorovaná u pacientov liečených vedolizumabom, a nástup tohto pozorovania v 6. týždni liečby, poukazujú na možné výhody vedolizumabu oproti adalimumabu v liečebnom algoritme ulceróznej kolitídy. Štúdia priniesla ďalšie dôkazy podporujúce použitie vedlizumabu ako biologika prvej voľby v liečbe bionaivných pacientov stredne až veľmi ťažkej formy aktívnej UC. Ukázala tiež nižší výskyt celkových a závažných nežiaducich účinkov vrátane infekcií u pacientov liečených vedolizumabom. 5 ”

EXKLUZÍVNY OBSAH MUDr. Mária Zakuciová

Odborná inzercia

Univerzitná nemocnica L. Pasteura Košice INZERCIA

MUDr. Marta Horáková, PhD. Gastroenterologické Oddelenie Univerzitná nemocnica Martin


marec/2019

strana 8

Syndróm vyhorenia Burnout Syndrome (BOS), v preklade syndróm vyhorenia, existuje asi tak dlho ako ľudstvo samo, no zadefinovaný bol až v 70-tych rokoch minulého storočia. Za svoje obete si rád vyberá zdravotníkov. Prečo? Ako sa lieči? Čo robiť, aby vás nepostihol? Prezradí psychologička Mgr. Dagmar Šimkovicová z Goljer Clinic v Bratislave. Prečo tento syndróm častejšie postihuje zdravotníkov? Dôvodom je fakt, že vykonávajú pomáhajúcu profesiu a celý deň sú v kontakte s chorými ľuďmi, s ich problémami a utrpením. Neraz ošetrujú nevyliečiteľne chorých a často sa stretávajú s rizikovými i život ohrozujúcimi situáciami. Väčšinou sú pod veľkým tlakom, pretože pri ošetrovaní chorých neustále pracujú s emóciami a často sa musia rozhodovať nielen profesionálne správne, ale aj ľudsky. Všetky tieto faktory potom môžu prispieť k rozvoju syndrómu vyhorenia. Nesúvisí to trochu aj s tým, že slovenské zdravotnícke pracoviská sú personálne poddimenzované a napríklad sestry majú na starosti omnoho viac pacientov, ako je vhodné. Práce v týchto profesiách je naozaj obvykle príliš veľa. Niektorí zamestnanci preto nemusia vždy správne odhadnúť, koľko povinností si majú na seba naložiť. Najmä, ak svoju prácu robia radi. Navyše zdravotníci často pracujú na zmeny, bývajú nevyspatí a veľakrát sa kvôli svojej profesii nemôžu venovať ani svojím záujmom. Aj tie sú v otázke prevencie burnout syndrómu nesmierne dôležité. Nie sú zdravotníci viac ohrození aj preto, že túto profesiu veľakrát robia ľudia, ktorí sú celkovo empatickejší a väčšinu vecí viac prežívajú? Je to možné, ale musia si dávať pozor aj na inú vec. Na oddeľovanie profesionálneho a osobného života. Veľakrát nemajú medzi nimi postavenú hranicu, k čomu môže prispievať aj okolie. K zdravotníkom sa totiž obvykle pristupuje ako k ľuďom, ktorí by mali byť sestrami alebo lekármi 24 hodín. Nie je to správne. Aj oni si musia od práce oddýchnuť a majú právo na súkromie. Syndróm vyhorenia sa zrejme neobjaví zo dňa na deň. Ako dlho trvá, kým sa vyvinie? Najčastejšie sa vyskytuje po piatich až siedmich rokoch fungovania v pomáhajúcej profesii.

Ako môže človek spozorovať, že sa niečo deje? Ako prvý varovný príznak ste uviedli únavu, lenže, kto sa dnes necíti unavený? Je dôležité všímať si práve tento príznak. Veľká únava už môže svedčiť o rozvíjajúcom sa burnout syndróme, no nemusí to byť vždy tak. Preto je dobré začať dbať na pravidelný a dostatočne dlhý spánok. Ak potom človek zaregistruje lepšiu náladu a väčšiu chuť do práce, je to znak toho, že je v poriadku. V prípade, že sa naďalej necíti dobre, je unavený, práca mu čoraz viac prekáža, môže ísť už o burnout. Vtedy je už vhodné vyhľadať odborníka. Ešte predtým by bolo dobré pouvažovať aj o návšteve všeobecného lekára za účelom komplexnej preventívnej prehliadky, aby sa vylúčilo prípadné fyzické ochorenie. Je potrebné ísť za odborníkom, už keď sa niekto cíti unavený a znechutený z práce? Nie je to príliš skoro? Na úplnom začiatku by mohol stačiť aj rozhovor s kolegom, ktorý už burnout prekonal. Môže mu poradiť, ako ďalej postupovať. Ale v stave, keď sa človek cíti bezmocne, akoby v bezvýchodiskovej situácii a necíti zmysluplnosť svojej práce, čo už sú znaky pokročilej fázy burnout syndrómu, to určite nestačí. Ja odporúčam zájsť za odborníkom hneď, aby vyhorenie neprešlo do ťažšieho štádia. Veľa zdravotníkov však pomoc vyhľadá neskoro alebo vôbec. Prečo? Bráni im v tom pocit hanby alebo prípadného zlyhania? Možno je za tým postoj, že keď liečia iných, vedia pomôcť aj sebe. Žiaľ, môže im to ublížiť. Čo riskuje človek, ktorý včas nevyhľadá pomoc? Je nebezpečné, keď vyhorenie skĺzne do chronického štádia a zdravotník naďalej vykonáva svoju profesiu. Vtedy sa napríklad z lekára môže stať taký ten nepríjemný doktor, ktorý síce môže byť dobrý odborník, ale zvyčajne je emoč-

Foto: 123rf.com

Burnout je stav úplného fyzického, psychického aj mentálneho vyčerpania, ktorý je spôsobený dlhodobým zotrvávaním v emočne náročných situáciách a v strese. Vyhorenie postihuje hlavne ľudí, ktorí pracujú v pomáhajúcich profesiách bez ohľadu na vek, pohlavie, spoločenské postavenie či finančné zabezpečenie. „Ohrozuje najmä zdravotníkov, psychológov, sociálnych pracovníkov či učiteľov. Vyhorenie je však časté aj medzi právnikmi či manažérmi, hoci práve oni majú podriadených a prácu väčšinou delegujú na iných. Prispieva k tomu najmä fakt, že v priebehu dňa musia veľa záležitostí rozhodnúť prakticky hneď, pod veľkým tlakom a častá je aj neistota, či si vybrali správne riešenie,“ prezrádza psychologička Mgr. Dagmar Šimkovicová. Burnout syndrómom bývajú postihnutí aj takzvaní dobráci, ktorí majú problém povedať nie. „Mávajú ho aj ľudia nadmieru zodpovední, ktorí cítia emočnú a profesionálnu zodpovednosť za všetko, čo sa okolo nich deje. Ak sa prihodí nejaká nepríjemná udalosť, obyčajne ťažko rozlišujú, kedy sa udiala ich vinou a kedy ide o dôsledok situácie, ktorú nemohli ovplyvniť. „Vyhorenie riskujú aj ľudia s vysnívanou prácou. Ťažšie ju totiž oddeľujú od osobného života a obvykle v nej dlhodobo podávajú veľmi vysoký výkon,“ prezrádza odborníčka.

ne prázdny. Je zatrpknutý, frflavý a hlavne neobľúbený. V pokročilom štádiu vyhorenia už hrozí aj depresia, no tiež to, že sestry alebo lekári nakoniec siahnu po návykových látkach, po alkohole alebo liekoch a stanú sa od nich závislí. Liečba je už potom oveľa náročnejšia. Ťažší stupeň ochorenia sprevádza aj zvýšená chorobnosť, opakované virózy, infekcie horných dýchacích ciest, močových ciest, bolesti chrbta či migrény. Objavujú sa tiež problémy, ktoré už priamo ovplyvňujú prácu. Typický je pokles koncentrácie a výkonnosti, rastie počet pracovných chýb a neraz sa objavujú hádky na pracovisku. Celá situácia potom môže skončiť až tým, že zdravotník príde o prácu. Buď na žiadosť zamestnávateľa alebo sám podá impulzívnu výpoveď. Hrozí však aj to, že vďaka neriešenému vyhoreniu si môže rozvrátiť rodinné prostredie. Máva totiž dlhodobo zlú náladu, je prepracovaný a unavený, čo nemusí dobre vplývať ani na jeho partnera. Hovorili ste o tom, že burnout môže vyústiť až do depresie, no tá má podobné príznaky ako vyhorenie. Nezamieňa sa to niekedy? Úzko to spolu súvisí, ale rozlišovacím znakom je, že pri depresii má človek zlú náladu vždy, nezávisle od vykonávanej profesie; kým pre burnout je typické, že akonáhle si dopraje oddych, nálada sa mu zlepší. Zlá je iba v práci, ktorá ho čoraz menej baví a príjemná mu prestáva byť aj prítomnosť kolegov. S inými

Prvá pomoc pri podozrení na burnout V prvom rade sa musíte poriadne vyspať. Keď máte možnosť, vezmite si dovolenku a na pár dní si oddýchnite od práce. „Relax však nemá slúžiť na to, aby sa človek izoloval alebo zanevrel na svoju prácu. Naopak, mal by robiť niečo iné, venovať sa záľubám aj vzťahom. To všetko pomáha odpútať sa od myšlienok na prácu. Počas voľných dní je vhodné premýšľať aj o úprave pracovného režimu a nastavení hraníc. Samozrejme, niekedy sa nedajú všetky požiadavky realizovať, ale v blízkej budúcnosti je určite potrebné ubrať z pracovných aktivít. Najmä vtedy, ak ich má niekto viac ako jeho kolegovia. Je však možné, že ak si takýto človek stanoví hranice, iní to nemusia hneď rešpektovať. Nie sú totiž zvyknutí na jeho nie. Napriek tomu odporúčam neustúpiť, inak hrozia vážnejšie problémy. Okolie bude možno reagovať negatívne, ale časom si všetci zvyknú a nájdu si iné riešenie,“ upokojuje Dagmar Šimkovicová.

ľuďmi však obvykle problém nemá. Ako dlho zvykne trvať liečba tohto syndrómu a ako to celé prebieha? Človek môže chodiť na psychoterapeutické sedenia, kde sa učí zorientovať vo svojej situácii a emóciách. Okrem iného si osvojuje, ako si stanoviť hranice. Dozvedá sa aj o varovných signáloch, ktoré by neskôr mohli viesť k vyhoreniu. Jedna návšteva na úpravu stavu však určite nestačí, obvykle je potrebných 5 až 10 sedení. Liečbu urýchľuje aj včasné zachytenie ochorenia, keď sa ešte nespája s depresiou alebo s inými psychickými problémami. Môžete popísať priebeh terapie už pokročilého syndrómu vyhorenia? V takej fáze je väčšinou kombinovaná. Obvykle nestačí iba psychoterapia, často je nutná aj konzultácia s psychiatrom, ktorý vyhodnotí, či postihnutý už nepotrebuje psychofarmaká - antidepresíva alebo lieky na spanie. Mnoho vyhorených ľudí totiž v pokročilom štádiu trpí aj nespavosťou. Zlé je, že si často sami nasadia lieky na spánok, no takáto samoliečba nie je dobrá ani vhodná. Niekedy je potrebná aj konzultácia s inými lekármi, pretože v neskoršom štádiu sa už môžu objaviť aj problémy s krvným tlakom a rôzne bolesti. Aj tie je nutné riešiť. Ako môže samotný človek, ktorý vyhľadal odborníka, prispieť k tomu, aby liečba viedla k uzdraveniu? V prvom rade odporúčam byť aktívny, premýšľať nad sebou a nad prácou. Mal by si upraviť pracovný režim, tiež zhodnotiť, ako zvláda danú profesiu a či by pre neho nebola lepšia zmena práce. Ak sa rozhodne zotrvať v zamestnaní, musí si nastaviť pravidlá v práci, tie je ale nutné dôsledne dodržiavať. Keď sa prihodí, že nadriadený nesúhlasí s oprávnenými požiadavkami podriadeného, v tom prípade je lepšie uvažovať o inom zamestna-

ní. Samozrejme, len ak je to možné. V čase terapie je dobré popracovať aj na úprave životosprávy. Je potrebné dbať na dostatok pohybu, relaxu a pomáha aj venovanie sa záľubám. Nemôžu ľudia, ktorí sú na seba prísni a nároční skĺznuť do iného extrému, že sa začnú nadmieru venovať nejakej záľube? Môže sa to prihodiť najmä vtedy, ak je človek nastavený na výkon. Práve preto sú dobré sedenia s odborníkom. S jeho pomocou sa dá tomu vyhnúť. Stáva sa, že človek s ťažkým vyhorením musí prestať vykonávať svoju prácu? Áno. Niekedy aj robí svoju profesiu správne a dobre, napriek tomu ju nemôže ďalej vykonávať za rovnakých podmienok. Nemusí ju ale opustiť, možno stačí prejsť do inej nemocnice. Ďalšou možnosťou je ísť pracovať na pracovisko, kde nie je kontakt s pacientmi. Sestrám napríklad veľakrát pomôže, keď zmenia oddelenie, napríklad prejdú z onkológie na urológiu. Zdravotník si takto môže zoradiť svoje priority, získať nadhľad a iný prístup k svojej práci. Vďaka tomu sa môže zmeniť aj jeho nastavenie, napríklad tak, že začne viac dbať o svoju psychohygienu. Nestačí totiž byť stopercentný v práci, dôležité je aj budovanie vzťahov a súkromia. Aká je prognóza tohto syndrómu? Ak sa problém konzultuje s odborníkom, je veľmi dobrá. Celý proces terapie môže zlepšiť a urýchliť aj priaznivé rodinné zázemie, priatelia a koníčky. Nie je totiž dobré mať prácu ako jediný zmysel a náplň života. Ale čo ľudia, ktorí to odhalia neskôr a už potrebujú psychofarmaká? Keď sa vyhorenie nekombinuje s iným psychickým ochorením, aj vtedy býva liečba úspešná.


marec/2019

?

Ako by mala vyzerať prevencia vyhorenia? Starať sa o seba komplexne, čo je úplne najlepšia prevencia akéhokoľvek psychického ochorenia. Pomáha zdravá životospráva a pohyb. Po psychickej stránke je dôležité chrániť si svoje emócie a stanoviť si hranice. Od toho závisí pocit stability a reagovania. Keď je človek stabilný, vie robiť dobré rozhodnutia a lepšie znášať akúkoľvek akútnu stresovú záťaž. Okrem toho pomáha, ak sa vyzná vo svojich emóciách, napríklad v tom, čo ho nahnevá alebo rozveselí. Mal by sa naučiť oddeľovať profesionálne správanie od správania, kde je už sám za seba. Veľmi prospešná vec je mať aj nejakého supervízora. Ten by mal na neho dohliadať a prípadne s ním konzultovať jeho prácu. Takto sa dá tiež včas podchytiť hroziaci burnout syndróm. Ak spozoruje niekto už na škole, že má tendenciu zabúdať na seba, byť každému naporúdzi, rád sa obetuje, čo má robiť preto, aby sa k vyhoreniu rýchlo nedopracoval? Určite to neznamená, že by mal ísť zo školy preč. Čím skôr človek spozoruje, že sa až príliš obetuje a dáva zo seba viac, ako dostáva, tým je to lepšie. S takými poznatkami potom môže ľahšie predchádzať vyhoreniu. Ivana Sevinská

Mám odíst , alebo... 1 ’

Pri liečbe syndrómu vyhorenia vás môžu prekvapiť náročné situácie. Ako si s nimi poradiť? V práci to mám náročné. Nechcem už ťahať toľko nočných, zašla som za nadriadeným, no ten o zmene nechce ani počuť. Toto je častá, veľmi komplikovaná situácia. Jedným z riešení tohto stavu je dať výpoveď, ale na to myslite až ako na poslednú možnosť. „V prvom rade by malo byť v záujme zamestnávateľa zlepšiť situáciu na pracovisku a starať sa o pracovníkov, no často sa to nedeje. Ak im ale nevychádza v ústrety, je možné ísť na péenku. S burnout syndrómom sa spájajú bolesti chrbta, migrény, či

reaktívna depresia, a to sú už dôvody na zdravotný oddych. Počas tohto obdobia však odporúčam rozmýšľať, čo robiť ďalej,“ radí Dagmar Šimkovicová. Po návrate na pracovisko by ste mali s nadriadeným prediskutovať svoje požiadavky na zmenu, inak sa situácia môže ešte zhoršiť. „Práve po oddychu je to zmysluplnejšie. Keď je totiž človek unavený, väčšinou si nestojí dôsledne za svojimi primeranými požiadavkami. Obyčajne sa v takom rozpoložení cíti bezmocný a akoby v bezvýchodiskovej situácii. Ak už ale o niečo požiada, je dôležité aj vytr-

vať. Celá situácia potom môže mať aj iný efekt. Keď sa totiž na pracovisku deje niečo zlé a pracujete na zmene, zvykne sa pridať aj iný kolega. Celá nepríjemná záležitosť sa môže aj vďaka tomu rýchlejšie vyriešiť. Preto je dobré o problémoch hovoriť a všímať si, čo sa deje navôkol,“ dopĺňa odborníčka.

2

Stanovil som si hranice, no ostatní ma ohovárajú a všetko sa otáča proti mne. Preto svoje problémy konzultujte radšej s odborníkom.

Práve s ním sa budete učiť, ako si vytvoriť hranice, ale aj s ohľadom na druhých. Je to dôležité. „Ak totiž človek dlhodobo ustupuje, môže sa stať, že si nakoniec stanoví premrštené hranice, v ktorých je kopa zlosti a vzdoru. Mnohí si preto povedia, že už nebudú nikomu vychádzať v ústrety. To však nie je ideálny prístup. Keď sa niekto začne starať o svoju psychiku, naučí sa rozlišovať, kde tú hranicu postaviť a kde už nie. Aj okolie to nakoniec časom pochopí a prijme. Len je potrebné vydržať,“ radí psychologička.

Ako sa syndróm vyhorenia prejavuje? Psychická úroveň Pre burnout syndróm je typická predráždenosť. „Ti, ktorí ním trpia síce nevyvolávajú konflikty, no na všetko reagujú neprimerane podráždene. Často sú ironickí, používajú sarkazmus a chýba im zmysel pre humor,“ vymenúva Dagmar Šimkovicová. Vyhorenie sprevádza aj nechuť do práce, vytráca sa tvorivé myslenie. Objavuje sa strata pocitu zodpovednosti, rozhodovania a schopnosti tešiť sa zo života. „Postihnutí sa zvyknú sťažovať aj na pocity smútku, beznádeje, frustrá-

Foto: archív

Môže sa vyhorenie vrátiť? Môže, ale ak sa aj znovu objaví, zvyčajne sa to skôr podchytí a rieši.

Foto: 123rf.com

strana 9

cie, neraz sa objaví negatívny postoj k ľuďom a spoločnosti. Bežné činnosti sa pre nich stávajú extrémne zaťažujúce, často sa im znižuje sebadôvera, zvyšuje sa podozrievavosť. Vyhorenie môže sprevádzať aj sebaľútosť a pocity menejcennosti,“ prezrádza psychologička.

Fyzická úroveň Ako prvá sa objavuje celková únava, ktorá neprechádza ani po oddychu po dovolenke. Typickým fyzickým príznakom je aj celková strata energie, no burnout zvykne často sprevádzať aj búšenie srdca, bolesti hlavy a tŕpnutie končatín. „Pri vyhorení sa mení i pulzová frekvencia, nastúpiť môžu tráviace problémy, hnačky, nechutenstvo, problémy s dýchaním, tiež poruchy krvného tlaku, spánku či bolesti svalov,“ menuje odborníčka.

INZERCIA

EXKLUZÍVNY OBSAH Odborná inzercia

Sociálna úroveň Typická je redukcia kontaktov s pacientmi, kolegami a ľuďmi, ktorí majú vzťah k vykonávanej práci. Dôsledkom burnout syndrómu môže byť aj znížená empatia, hoci predtým mohla byť skôr vysoká. Obvyklý je nárast konfliktov na pracovisku medzi kolegami a príznakom vyhorenia môže byť aj nezáujem o problémy iných ľudí. „Typická je nechuť k práci, no postihnutý sa pri iných aktivitách môže cítiť dobre,“ prezrádza psychologička.


marec/2019

strana 10

Foto: autor

Dakuje za život a hlas

S doktorom Miroslavom Tedlom.

Michala Tvarožka v roku 2004 poslali do dôchodku. Po dvoch týždňoch ho riaditeľ rozhlasu zavolal nazad. Na dohodu robil svoju reláciu Vec verejná. Ak niekto vypadol, zavolali: „Poď zaskočiť,“ a poslucháči ho počuli v Nočných dialógoch či v Rádiožurnále. Nerobilo mu to problém. Práca v rozhlase bola jeho životom. Dôchodca so sugestívnym hlasom mal odrazu viac roboty ako predtým. Kým neprišiel piatok 15. apríla 2016, keď sa v priebehu chvíle z úspešného človeka stala ľudská troska.

V

ten deň mal voľno. Poobede, okolo trištvrte na dve, si popísal, čo bolo treba nakúpiť. Pred odchodom do obchodu si chcel dať cigošku. Sotva ju v kuchyni zapálil, zabolelo ho za krkom. „Je mi totálne blbo,“ povedal. Nevedel, ako prešiel do izby a ľahol si na posteľ. Obklopila ho temnota. Manželka Katka zistila, že nereaguje a černie v tvári. Zavolala číslo 112. Keď dievčine na dispečingu spomenula zmenu farby, tá rázne zavelila. „Nemá dosť vzduchu, dajte ho na chrbát, pod hlavu vankúš a zakloniť hlavu!“ Katke sa s ťažkosťami podarilo rozmotať klbko, do ktorého bol stočený, aby ho dostala do požadovanej polohy. Asi po minúte zistila, že sa mu do tváre vracia farba. Pomoc prišla do desiatich minút. Lekár skonštatoval, že ide o mozgovú porážku a hnali sa do nemocnice na Miczkiewiczovu. Mozgový infarkt po vyšetrení na CT vylúčili. Sanitka sa rútila do Národného ústavu srdcových a cievnych chorôb s diagnózou roztrhnutie aorty.

V NÚSCH-e nebol prvýkrát Už mu tam operovali žily na nohách. Kardiochirurg Ivan Glonek so svojím tímom mal pred sebou ťažkú operáciu. Roztrhnutie hlavnej tepny, ktorá rozvádza krv, siahalo až po tepny zásobujúce nohy. Šesťhodinová operácia prebehla v srdcovej zástave, pri ktorej bol pacient podchladený a napojený na mimotelový krvný obeh. Operatér nahradil umelými protézami aortálnu chlopňu a poškodenú aortu

ri a sestričky na Oddelení anestézie a intenzívnej medicíny, kde odsledovali tlak, pulz, močenie, krvácanie, stav vedomia a spoluprácu pacienta s následnou extubáciou, a samozrejme intenzívnou rehabilitáciou. Z kómy sa prebral po štyroch dňoch. Mal pocit, že bol v lietadle, ktoré havarovalo na Kapverdských ostrovoch a on to prežil. Chodil na pláž. Bolo mu neznesiteľne teplo. Aj more bolo horúce, nevedel sa

riadny pacient. Jeho spolupacient ho búchal po prstoch, keď sa snažil zhodiť bočnicu a zliezť z postele. Stále si vytrhával z ruky kanylu a chcel sa zbaviť intubačnej trubice. Tú mu vybrali po štrnástich dňoch, zhodou okolností na manželkine narodeniny. Spolu s ňou ho prišli navštíviť vnuci, ktorí mu kládli ťažké otázky: „Vieš, kto som? Vieš, ako sa voláš? Vieš, kto je táto pani?“ Vedel, poznal, ale keď to chcel povedať, začul namiesto svojho

„Nemá dosť vzduchu, dajte ho na chrbát, pod hlavu vankúš a zakloniť hlavu!“ až za jej oblúk s vystužením stentgraftom zostupnej hrudnej aorty. Zároveň čiastočne nahradil cievy zásobujúce hlavu, mozog a obe ruky. Po odpojení od mimotelového obehu a stabilizácii prevzali Michalovu pooperačnú starostlivosť leká-

ochladiť. Keď si uvedomil, že je v nemocnici, túto víziu vystriedala ďalšia. Sestričky si robia žúr, jeho tam nechcú, preto ho priviazali k posteli. Ruky a nohy mal priviazané. Až neskôr sa dozvedel, že bol nepo-

hlasu chrapľavý slabý škrekot. Namiesto odpovede len kýval hlavou. „Skús to napísať!“ trval na svojom vnuk. Pravú ruku mal nevládnu. Ľavou s ťažkosťami naškriabal začiatočné písmeno mena. Jedovalo ho, že má na sebe plienky. Nieže by

sa hanbil, ale nivočil ho ponižujúci stav bezmocnosti. Plienky pociťoval ako symbol, že sa z človeka stala troska. Po dvoch týždňoch v NÚSCH-u ho preložili na geriatriu na Kramároch. Blízkosť smrti si nepripúšťal Prevládala chuť žiť, v ktorej ho podržala rodina a sestričky, ktoré s ním cvičili do omrzenia. Bol zúfalý, lebo nevidel nijaké pokroky. Keď prišla návšteva, dali ho na kolieskové kreslo. Pri prepúšťaní odmietol sanitku. Doviezli ho na vozíku k dcérinmu autu, musel vstať a nasúkať sa na zadné sedadlá. Manželka mu doma vytvorila oporné body. S námahou sa premotával od jedného k druhému. Po mesiaci sa odvážil vyjsť z domu pred barak na lavičku. Bez pomoci urobil prvé štyri samostatné kroky tam a nazad. Suseda, ktorá vedela, čo prežil, mu zatlieskala z okna. Úplné víťazstvo bolo, keď sa odvážil ísť do obchodu, kde sa hotoval pred príhodou. Niektoré hlásky nedokázal vysloviť. V rozhovoroch s manželkou opakoval slová dovtedy, kým mu nerozumela. Jedna hlasivka bola mŕtva. Príčin mohlo byť viac. Prasknutá aorta mohla poškodiť nerv. Mohol si ju poškodiť sám, keď si vytrhoval intubačnú trubicu. V robote boli ústretoví. Jeho reláciu Vec verejná reprízovali do konca roka. Čakali, že sa hlas upraví. V novom roku ju museli zrušiť. Keď navštívil kolegov, chválili ho: „Chvalabohu, že si na nohách,“ na druhej strane cítil, že ho ľutujú. Súcit, to bolo najmenej, čo potre-


marec/2019

Foto: autor

Manželia Tvarožkovci s vnučkami.

vyrovnávať s tým, že ho stiahli hrobárovi z lopaty a šeptavé škriekanie je cena za život, zatelefonoval doktor Glonek, ktorý sa po troch mesiacoch zaujímal o svojho pacienta: „Ak s tým hlasom chcete niečo robiť, bolo by dobré, keby ste sa obrátili na môjho kamaráta doktora Miroslava Tedlu.“ Michal si o doktorovi Tedlovi zistil, že je odborník so skúsenosťami v zahraničí. V ordinácii stretol mladého lekára. Vyžaroval z neho pokoj. Hovoril o dvoch riešeniach. Prvé: v anestézii by mu mohol napichnúť krk a do

Pri kontrole.

Logopédka nadšene zatlieskala Bola to prvá operácia tohto typu, ktorú MUDr. Miroslav Tedla urobil na neuspatom pacientovi. Povedal Michalovi, že nástrek vydrží tak rok až rok a pol. Potom ho bude treba zopakovať. V rozhlase mu povedali: „Čo sa sťažuješ, veď máš hlas ako predtým,“ a ponúkali, že mu naplánujú relá-

ciu. Keď sa Michal znovu postavil pred mikrofón, ani stáli poslucháči si neuvedomovali jemný rozdiel v hlase, ktorý cítil len on. V minulom roku mu udelili Cenu Romana Kaliského za prínos slovenskej žurnalistike. Pri preberaní myslel na kardiológa Ivana Gloneka a otorinolaryngológa Miroslava Tedlu, ktorí ho vrátili späť do plnohodnotného života.

Sfunkčnenie nehybnej hlasivky Transkutánna injekcia výplňového materiálu do hlasivky cez krikotyroidnú membránu. Poloha hlasivky je kontrolovaná transnazálne zavedeným flexibilným endoskopom. Kvalitu hlasu a potrebu množstva injikovaného materiálu hodnotíme počas samotného výkonu.

Doc. MUDr. Miroslav Tedla, Ph.D., MPH. Špecialista otorinolaryngológ na Klinike otorinolaryngológie a chirurgie hlavy a krku UNB a LFUK (predtým 1. ORL klinika) pôsobí od roku 1999. Absolvoval dlhodobé študijné pobyty v Pittsburghu v USA (2002, 2005-2006). V roku 2006 pri klinike založil Ambulanciu pre poruchy prehĺtania, v roku 2011 založil Ambulanciu endokrinologickej chirurgie. V roku 2009 pracoval ako sekundárny ORL lekár v Kráľovskej Hallamshirskej nemocnici v Sheffielde a v Detskej nemocnici v Sheffielde, Veľká Británia. V roku 2010 absolvoval 12-mesačný Fellowship (klinický špecializačný pobyt) zameraný na onkologickú chirurgiu hlavy a krku, chirurgiu štítnej žľazy a prištítnych teliesok v Univerzitnej nemocnici v Coventry a Heartlands Hospital v Birminghame, Veľká Británia. V rokoch 2012 až 2015 pôsobil ako Consultant pre ORL, so zameraním na chirurgiu hlavy a krku a chirurgiu štítnej žľazy v Univerzitnej nemocnici v Coventry, Veľká Británia. V roku 2013 v Univerzitnej nemocnici v Coventry založil Joint Thyroid Clinic, spoločnú ambulanciu ORL chirurga a endokrinológa, kde boli vyšetrovaní pacienti s ochorením štítnej žľazy a prištítnych teliesok vyžadujúci multidisciplinárnu konzultáciu pred alebo po chirurgickej liečbe. Publikoval desiatky prác v domácich a zahraničných časopisoch, je autorom dvoch monografií a prvej slovenskej učebnice ORL v anglickom jazyku. Prednáša na národných a medzinárodných kongresoch (o.i. ako pozvaný prednášateľ napríklad na: Európsky ORL kongres Barcelona 2011, Svetový ORL kongres Soul 2013, Európsky expert na IFHNOS World Tour Praha 2016, Winter Days of Laryngology, Crans Montana 2017, 2018, Svetový ORL kongres Paríž 2017, Európsky ORL kongres Barcelona 2017, Kórejský národný ORL kongres Soul 2017, Európsky Laryngologický kongres Londýn, 2018, Európsky ORL kongres Brusel 2019). Venuje sa otorinolaryngológii v celej šírke odboru, špeciálne sa zameriava na chirurgiu štítnej žľazy a prištítnych teliesok (cca 100 operácií ročne), chirurgiu slinných žliaz, onkologickú chirurgiu hlavy a krku, chirurgiu hrtana a hlasiviek, chirurgiu nosa a prínosových dutín a na poruchy prehĺtania. V 2017 bol zvolený valným zhromaždením CEORL-HNS (The Confederation of the European Otorhinolaryngology and Head and Neck Surgery) do jej Prezidentskej rady. CEORL-HNS je vrcholná organizácia európskej otorinolaryngológie, zastrešujúca asi 30 tisíc európskych ORL špecialistov. Slovenskú republiku zastupuje v ORL sekcii UEMS.

Z

avolal mi kolega MUDr. Ivan Glonek, kardiochirurg, s ktorým sme roky v kamarátskom vzťahu. Predstavil mi telefonicky prípad pána Michala Tvarožka, ktorého som evidoval ako dlhoročného redaktora Slovenského rozhlasu. Ivan mi opísal príbeh muža s kolapsovým stavom, ktorý bol privezený na Národný ústav srdcových a cievnych chorôb (NÚSCH) a bola mu diagnostikovaná disekujúca aneuryzma aorty. Bol mu urgentne vykonaný život zachraňujúci kardiochirurgický výkon. Kolegom v NÚSCH sa podarilo pána Tvarožka dostať z najhoršieho, vrátiť do bežného života, avšak po operácii mu zostal zachrípnutý a značne oslabený hlas. Takýto hlas znamená pre hlasového profesionála ukončenie kariéry (a potom, ako som Michala Tvarožka osobne spoznal viem, že to bolo aj výrazným obmedzením v jeho súkromnom živote). Dr. Glonek ma poprosil, či by sme našli riešenie, ktorým by sme pánovi Tvarožkovi pomohli prinavrátiť akceptovateľný hlas. Pri kardiochirurgickom výkone, ktorý pán Tvarožek absolvoval je potrebné otvoriť hrudnú dutinu. Z času na čas sa ako ORL špecialista po takejto operácii stretávam s pacientmi s poruchou funkcie tzv. návratného hrtanového nervu, ktorý je zodpovedný za pohyblivosť hlasivky. Ďalšími chirurgickými výkonmi, po ktorých môže nastať takáto porucha sú operácia štítnej žľazy, alebo niektoré operácie na krku či na báze lebky. Niekedy môže byť funkcia nervu ovplyvnená dočasne na niekoľko týždňov až mesiacov, v iných prípadoch je porucha hyb-

nosti hlasivky trvalá. Počas trvania poruchy nie je vo väčšine prípadov možné vytvoriť dostatočný hlasivkový uzáver. Zjednodušene to znamená, že hlasivky sa pri rozprávaní nedotýkajú a nevytvoria zvučný hlas. Tento stav sa dá do istej miery korigovať rehabilitáciou (ideálne s pomocou logopéda alebo klinického logopéda), avšak u hlasového profesionála je nemožnosť vytvorenia hlasivkového uzáveru invalidizujúca a znemožňujúca ďalšiu kariéru. Spojil som sa s pánom Tvarožkom, vyšetril som ho, potvrdili sme nepohyblivú ľavú hlasivku, v takzvanej bočnej polohe, čím bol, ako sme očakávali, výrazne zhoršený hlasivkový uzáver. V súčasnosti nemáme k dispozícii efektívnu možnosť na rozhýbanie nepohyblivej hlasivky, avšak máme možnosť posunúť ju smerom ku hlasivke zdravej. Dosiahneme tým dostatočné priblíženie sa hlasiviek, s možnosťou vytvorenia kvalitnejšieho hlasu. Zvyčajne sa čaká dvanásť mesiacov, či sa hlasivka po traume nervu rozhýbe. Počas tohto obdobia sa však dá hlasivka posunúť do strednej roviny pomocou vstreknutia hmoty, ktorá v hlasivke vydrží 1218 mesiacov. Alternatívou a trvalým riešením je posunutie hlasivky operačnou metódou. Diskutovali sme o možných riešeniach, ktoré by mohli pánovi Tvarožkovi zlepšiť hlas. Mal som skúsenosť s injekčnou medializáciou hlasivky, ktorú som vykonával počas mojej praxe vo Veľkej Británii. Išlo o napustenie hlasivky gélovou hmotou, ktorá zväčší objem

Foto: archív

Foto: archív

boval. On, čo štyridsaťosem rokov hviezdil v rozhlase nemal hlas. Z hrdla mu vychádzal len škrekľavý tichý šepot. Keby ho tak počula pedantná strážkyňa slovenčiny Andrea Bugošová, ktorá roky cepovala redaktorov k správnej výslovnosti, alebo profesor Jozef Mistrík. Chlap, čo majstrovsky prerozprával vstup Slovenskej republiky do OSN v New Yorku alebo k slzám dojal poslucháčov vo vianočných Nočných dialógoch, keď viedol telefonické debaty s opustenými ľuďmi, bol hlasová troska. Keď sa začal

hlasivky dostať akúsi pastu, aby ju vyplnil. Funkciu síce nebude spĺňať ako predtým, ale mierne zmenený hlas sa vráti. Druhou možnosťou bolo v lokálnej anestézii narezať krk a pod hlasivku vložiť vložku, ktorá chorú hlasivku pritlačí k zdravej. Prvé riešenie sa lekárovi javilo ako najmenší zásah do organizmu. Takéto operácie robil v Anglicku a v Amerike. Zákrok v celkovej anestézii však neodporúčali lekári z NUS-ky, lebo bol pridlho v kóme. Mohol by ju urobiť za lokálneho umŕtvenia. Pri tom však bude treba počítať z nevypočítateľnými reakciami pacienta. Nebolo o čom rozmýšľať, Michal bez zaváhania súhlasil. Koncom augusta 2017 ho doktor Tedla objednal na operáciu. Cez nos mu zaviedol kameru. Zvonka napichol dlhú zahnutú injekciu a na monitore pod dohľadom kamery našiel nefunkčnú hlasivku. Zákrok nebol bolestivý, ale dosť nepríjemný. Každú chvíľu musel prehĺtať či zakašľať a chorá hlasivka unikala pred koncom ihly. „Je to v poriadku, môžete ísť,“ povedal po pol hodine doktor Tedla. Vedľa čakala logopédka, ktorá si pred operáciou nahrávala jeho hlas. Michal vstal z kresla a povedal: „Ideme znovu skúšať?“ Michal utrpel šok. Namiesto tichého škrekotu počul svoj niekdajší hlas.

Foto: autor

strana 11

hlasivky a tým ju priblíži k hlasivke zdravej. Takúto operáciu som vykonával v celkovej anestézii, avšak po prvotnej konzultácii bolo jasné, že zdravotný stav pána Tvarožka nie je tak dobrý, aby sme ho uspávali. Operácia pomocou injektovania materiálu do hlasivky by bola pre pána Tvarožka výhodná, preto sme sa rozhodli ju spraviť v lokálnej anestézii a materiál sme do hlasivky vpravili tzv. transcervikálnym prístupom. Takáto operácia je v zahraničí vykonávaná, avšak v našich podmienkach zatiaľ realizovaná nebola. Pri tomto prístupe pacient sedí v kresle, cez nos má do oblasti hrtana zavedenú flexibilnú kameru, ktorou sa počas celej operácie kontroluje oblasť hlasiviek. Po miestnom umŕtvení kože na prednej stene krku sa vpichom cez kožu dostaneme do oblasti hlasivky a vpichneme do nej materiál, ktorý posunie hlasivku do strednej roviny bližšie k hlasivke zdravej. Kvalitu hlasu si vieme overiť hneď počas injektáže. Operácia pána Tvarožka bola prvou vykonanou týmto prístupom, odvtedy sme na klinike pomohli touto operáciou ďalším viac ako 10 pacientom.

Peter Valo Spisovateľ, publicista


marec/2019

strana 12

Novéknihy

oznamy Predám - prenajmem - ODSTÚPIM Mestská časť Bratislava - Lamač ponúka možnosť všeobecnému lekárovi pre dospelých otvoriť si prax v Zdravotnom stredisku na Malokarpatskom námestí č. 2, Bratislava Lamač. Bližšie informácie ohľadom podmienok, priestorov a záujmu pacientov o túto službu Vám radi poskytneme na Miestnom úrade mestskej časti Bratislava - Lamač u p. Filadelfiovej. Kontakt: tamara.filadelfiova@ lamac.sk tel.: 02/64780065 Predám skoro nové polohovacie infúzne kreslo do ambulancie, značka: ALERGO-IMUNOLÓGIA SRO. Kontakt: 02/52964441 Odstúpim Alergoimunologickú ambulanciu v strede Bratislavy, značka: ALERGO-IMUNOLÓGIA SRO. Kontakt: 02/52964441 Odstúpim kompletne zariadenú ambulanciu všeobecného lekára pre dospelých v blízkom okolí Senca. Odporúčam osobnú obhliadku. Kontakt: 0907153397

Lekárske noviny ponúkajú priestor na bezplatné oznamy pre lekárov. Oslovte 13 000 odberateľov Lekárskych novín bezplatným oznamom.

Text do 300 znakov píšte na: redakcia@lekarskenoviny.sk akasa, Akona, Anand

ozruta

auto (hovor.)

modliaca sa postava

starká (zastar.)

Anapa, aorit, ato

LEKÁRSKE NOVINY

Mesačník slovenských lekárov a zdravotníckych pracovníkov Číslo: 3/2019 (marec) Ročník II. Evidenčné číslo: EV 5695/18 ISSN 2585-9595

Luboš Kotík

Martin Huser a kol.

Vyd. Mladá Fronta, 2019, Aeskulap Formát: 110 x 180 mm Rozsah: 136 s.

Vyd. Maxdorf, 2019, edícia Jessenius Formát: 125×190 mm Rozsah: 136 s.

Successful treatment of cancer often requires compromises on the part of both doctors and patients. One such concession is the young patient’s permanent loss of reproductive capacity, which has frequent long-term psychological consequences. Cancer patient fertility is the subject of a new medical field called oncofertility. This new medical discipline expands cooperation among embryologists, biologists, oncologists, sociologists, and reproductive medicine specialists. In this book readers will become informed about the basic principles of this new medical discipline. They will become aware of recent molecular biology research in terms of potential clinical applications. We will also discuss certain legal, ethical, and social aspects related to this new and fascinating knowledge. This work defines oncofertility as a new direction in reproductive medicine. It summarizes the latest findings and tries to predict successful discoveries and further advancements in this exciting multidisciplinary field. Hopefully the book will attract readers and inspire associates to become further involved in improving the quality of life of cancer patients whose future fertility has been severely compromised. spotrebné družstvo

lejavica (expr.)

staršia značka PC americká súčiastok herečka (Hedy)

posielal

prikrývka predložka Londýn (orig.)

IPB, melos, Onin

Prichádza tretie, prepracované a rozšírené vydanie praktickej príručky, v ktorej sú na jednom mieste zhrnuté všetky aspekty predoperačného vyšetrenia takým spôsobom, aby v texte bolo možné rýchlo nájsť podklady pre posúdenie konkrétneho pacienta. Je to príručka pre klinickú prax a nie dielo, ktoré by vyčerpávajúcim spôsobom prinášalo všetky názorové aspekty a patofyziologické rozbory o problematike. Dôvodom vzniku knihy bol aj fakt, že súvisiace medzinárodné odporúčania sú nezriedka veľmi rozsiahle a orientácia v nich je zdĺhavá a náročná. Niektoré postupy sa navyše pre našu medicínu nehodia, pretože u nás nie sú rutinne k dispozícii určité metódy. Aj keď od predchádzajúceho vydania uplynuli iba tri roky, rýchly vývoj medicíny priniesol celý rad zmien, hlavne v oblasti prevencie tromboembolizmu, stratégie podávania antiagregačnej liečby, zmenili sa indikácie pre použitie betablokátorov pri prevencii peroperačného infarktu myokardu a tiež menšie korekcie prístupu k pacientovi pred nekardiálnou operáciou. Pri príprave knihy sa autor opäť zamyslel nad vyznením väčšiny kapitol a nad celkovým sprehľadnením príručky pre praktické použitie.

slop

osobné zámeno

časť, diel, po latin.

české hudobné vydavateľstvo

1/1

pars, sakel, Soram

Katarína Ševcová

Kapitoly z medicínskeho práva Vyd. Belianum, 2019 Formát: 145 x 205 mm Rozsah: 156 s.

Učebná pomôcka, univerzitné skriptá majú za cieľ poskytnúť študentom pohľad na základné otázky medicínskeho práva a rozvíjať ich vedomosti a zručnosti v tejto oblasti práva. Ide o druhé, prepracované a doplnené vydanie. Autorka zdôrazňuje, že predložené skriptá ani zďaleka nepokrývajú celú širokú oblasť medicínskeho práva. Sústreďujú sa na vymedzenie jeho základných znakov, miesto v systéme nášho právneho poriadku, základné práva a povinnosti jeho subjektov a nakoniec na jednotlivé právne zaujímavé medicínske úkony. Vydanie okrem aktualizácie informácií v nadväznosti na zmeny v právnej úprave je rozšírené o otázky umelého oplodnenia, asistovanej reprodukcie a surogačného materstva.

staršie označenie škodoviek

anglická číslovka opak dobra chyba materiálu obrad (kniž.)

vyzivujem

samec svine

Marketing E-mail - marketing@lekarskenoviny.sk Layout a grafika Bc. Miroslav Pekár (www.mpg.sk) Web stránka www.lekárskenoviny.sk FB www.facebook.com/Lekárske-noviny-2444027439005327

peňažná sústava štátu

futbal. klub v Miláne

smútok

sprievodca lodí

plavidlá

mastná tekutina

mesto v USA

rečník (kniž.)

access control list hraničný poplatok papagáj Dietlova sestrička

idant

túz

obaja

náš hist. kraj jednotky času starý, po angl.

kaligraf. pero známa daň

nesedel robil hukot vyrábala tkaninu

režim

úctivo oslovovali

strašil

diár

kód Islandu

predložka

bodavý hmyz

šplhavý vták naše mesto

12 kusov

Obchod Radoslav Kolesár E-mail - inzercia: inzercia@lekarskenoviny.sk E-mail - obchod: obchod@lekarskenoviny.sk

mekotať

austrálske jazero vírenie (bás.)

navážka

Email - redakcia: redakcia@lekarskenoviny.sk Telefón: +421 917 799 278

1/2 prenášam necitlivosť

odborník v metodike

Teapa, Tobin, Vilar

nočný podnik pôsobnosť

barbar 2 nákl. dopravy bezpečn. softvér

oblek

inokade (nár.) bicí nástroj

časť Moskvy

kuchynská nádoba

olejnatá plodina

budova

1/3

Jazykové korektúry Mgr. Diana Židová, PhD.

© VEEVENT s.r.o.

Medzinár. menový fond

nájom (hovor.) ozdoba šiat

Redakcia Peter Valo, Mgr. Jana Matisová, Mgr. Jozef Dermek, JUDr. Jana Smolková, Ivana Sevinská.

Upozornenie Na všetky texty sa vzťahuje autorské právo. Za obsah textov a reklám zodpovedajú ich autori a zadávatelia. Vydavateľ si vyhradzuje právo na skrátenie a formálnu úpravu textov a na ich jazykovú úpravu. Vydavateľ si tiež vyhradzuje právo na umiestnenie inzercií, reklamných článkov, pokiaľ nebolo ich umiestnenie dohodnuté so zadávateľom. Kopírovanie a rozširovanie textov, grafov a fotografií alebo ich častí je povolené len s výslovným súhlasom vydavateľa. Uverejnené texty, reklamné články a inzercie majú výlučne informatívny charakter a v žiadnom prípade nemôžu nahradiť odborné stanovenie diagnózy odborným vyšetrením. Vydavateľ nezodpovedá za škody, ktoré by mohli vzniknúť nedodržaním vyššie uvedených povinností a záväzkov.

Lekárske noviny ponúkajú vydavateľom a autorom odbornej literatúry priestor pre uverejnenie anotácií na nové knihy. Môžete tiež venovať výtlačky kníh ako odmenu pre vylosovaných lúštiteľov krížoviek. V prípade záujmu kontaktujte redakciu.

hrubá tyč názov knihy

Zlatica (dom.)

Šéfredaktorka Mgr. Karolína Kolesárová, PhD.

zvyšok po ohni

básnická stopa pevný obväz

koralový ostrov

Předoperační vyšetření dospělých (3., doplnené vydanie)

Fertility Preservation in Clinical Practice

Vydavateľ: VEEVENT s.r.o. Sídlo: Harmónia 3003, 900 01 Modra Obchodný register Okresného súdu Bratislava I, Oddiel: Sro, Vložka číslo: 120127/B IČO: 50 910 639 DIČ: 2120531853 IČ DPH: SK2120531853 IBAN SK29 7500 0000 0040 2575 0172

obyvateľ Dillí

anno Domini americké m. meno

hranica egyptská bavlna uhorský politik

naša banka chytil

joker

čiara

doloval

naho

epidémia

podbradok

indický šachista

naša rieka

tu

prechovával železo (hovor.)

časť molekuly

náš nár. park

lodenica hostinec (zastar.)

mexická rieka vyrúbaný les

pohlavná bunka

časť objektívu indické m. meno

skóroval pracuj

morská ryba patriaci apovi

roztavuj hľa, po rusky svetová organiz.

omám

kód Nemecka ruský spisovateľ mužské meno venček (bás.)

čistidlo na vane

patriaci Inkovi

náš hokejista

pozná

1/4

múr

kniha islamu nepriateľ boľševika

masa ľudí

usušená tráva

tuk (chem.) druh horniny ruské kúpele ozbrojený vpád

spevnosť

horská služba druhí

existoval dočkajme sa

časť tela

cudzie ž. meno ruská rieka šašo

fr. herec a režisér typ polovodiča

2/1

2/2 bežal, po angl.

tamtá

rieka pri Omsku

fáza Mesiaca zvratné zámeno

veľkostatok občianske združenie

túz citoslov. smiechu

rúbem

tento, po rusky

skratka valuty

tu máš

zvýšený tón D

purpur (kniž.)

Elektráreň Nováky

pozdravuj

polostrov v Indonézii

osobné zámeno

tri prvé písmená

meno Oľgy

charakter

ženské meno

pokladnica

časť roka

Slovenský zväz hádankárov a krížovkárov, szhk@szhk.sk

Výhercovia získajú knihy vydavateľstva Mladá fronta - Medical Services. Znenie tajničky posielajte na adresu: redakcia@lekarskenoviny.sk

Autor: V. Komanický

Správne znenie tajničky z čísla 1-2/2019: Lekárske povolanie je fraška, v ktorej hrajú traja hráči: pacient, lekár a choroba. Vylosovaní výhercovia MUDr. Juraj Klepoch, Bratislava; Dr. Peter Bielik, Banská Bystrica; MUDr. František Galovič, Košice.