LEKÁRSKE NOVINY 10/2019

Page 1

NOVINY SLOVENSKÝCH LEKÁROV A ZDRAVOTNÍCKYCH PRACOVNÍKOV

SLOVO NA ÚVOD

október 2019

ročník II.

odborné Prílohy

C10H9N2O4S-R

Mgr. Jozef Dermek editor Lekárskych novín

S

odborná príloha lekárskych novín ročník II.

číslo 1.

SkrínIngové vyšetrenIe prSníkov žIen na SlovenSku strana 10

DIagnoStIka nemalobunkového karcInómu pľúc strana 13

kvalita života onkologických pacientov Skríningové Diagnostika vyšetrenie nemalobunprsníkov žien kového karna Slovensku cinómu pľúc

Genetická diagnostika rakoviny prostaty

redakcia@lekarskenoviny.sk strana 4

strana 14

strana 8

03

Armin Hoffmann

Partneri novín

Slovenská komora iných zdravotníckych pracovníkov

INZERCIA

Skutočný objaviteľ penicilínu?

HARMÓNIA PRÍRODY A ŠTÝLU

Okolo roku 1916 sa tento vidiecky lekár bez relevantnej vedeckej praxe náhodne dopracoval k prelomovému poznaniu, vďaka ktorému sa mu v nasledujúcich rokoch podarilo, podľa uchovaných záznamov, zachrániť stovky ľudských životov. Pokračovanie str. 2

INZERCIA

MESI mTABLET EKG

Modra – Harmónia

w w w.v i l a e t e l k a . s k

info@mediplusservis.sk

0908 758 793

EKG

Zažite svoj sobáš a svadbu inak LN19041

Foto: archív

lovenské dejiny skrývajú bohatstvo osobností, ktoré neboli známe vo svojej dobe a bohužiaľ, o mnohých nevieme nič bližšie ani v našej súčasnosti. Vykonali mnohé rozhodujúce činy, zachraňovali životy a boli pri základoch modernej slovenskej medicíny. Taký je aj prípad doktora Hoffmanna, ktorý vďaka svojej pozornosti a nepochybne tiež vďaka vzdelaniu objavil zaujímavé vlastnosti glukózového roztoku. Nezainteresovaní odborníci považovali vlákna v roztoku za znečistenie, ale doktor Hoffmann praktickým použitím tohto „znečisteného“ roztoku dosiahol výborné liečebné výsledky. Na začiatku veľkých objavov je vždy kus náhody, ale aby sa z náhody stal naozajstný pokrok, chce to silné presvedčenie, skúsenosti, vzdelanie a pevnú vôľu. Výsledok nikdy nepríde sám od seba a uznania sa nikto nedočká automaticky, bez vytrvalosti a cieľavedomosti. Na začiatku modernej medicíny stáli celé zástupy mužov a žien, ktorí obetovali svojej práci, či skôr poslaniu, celý svoj život. Konali tak z lásky k poznaniu, medicíne, svojim kolegom a pacientom. Ich konanie bolo tiež motivované láskou k Slovensku, ktoré dostávalo podobu konkrétnych tvárí ľudí, vyžadujúcich pomoc. Preto boli tieto osobnosti schopné rozhodných činov a nových objavov. Bez ich odvahy by sme dnes asi len ťažko mohli vydávať tieto Lekárske noviny. Bez ich vytrvalosti by dnes naša medicína vyzerala úplne inak. Buďme im vďační za svoje životy a pripomínajme si ich tak často, ako je to možné.

LN19042

Odborné prílohy sú určené pre vybraných odborníkov. Elektronickú verziu si môžete objednať na adrese:

príloha

október 2019

www.mediplusservis.sk

ABI

MESI mTABLET ABI

ABI

MESI ABPI MD

kód výkonu

kód výkonu

spĺňa podmienky

spĺňa podmienky

MESI mTABLET EKG je plne digitálne 12 zvodové EKG, ktoré je prenosné, bezdrôtové a s jednoduchou obsluhou. Zariadenie automaticky rozmeria EKG krivku a vyhodnotí slovnou interpretáciou. EKG záznam je možné priamo vytlačiť na tlačiarni v ambulancii. Modulárny systém MESI mTABLET je možné rozšíriť o ďalšie jednotky: ABI, meranie TK, oxymeter a rôzne programové pomôcky.

MESI mTABLET ABI je prístroj na meranie členkovo-ramenných indexov najnovšej generácie. Zariadenie používa 4 bezdrôtové manžety na meranie. Výsledky možno tlačiť priamo na tlačiarni v ambulancii. Modulárny systém MESI mTABLET je možné rozšíriť o ďalšie jednotky: EKG, meranie TK, oxymeter a rôzne programové pomôcky.

www.mesi-ekg.sk

www.mesi-abi.sk

MESI ABPI MD prístroj na meranie členkovo-ramenných indexov. Zariadenie je plne prenosné, merania je možné robiť aj cez interný akumulátor.

www.mesi-abi.sk


október/2019

strana 2 Pokračovanie zo str. 1

Armin Hoffmann natrvalo spojil s územím dnešného východného Slovenska, keď sa presťahovali do Stropkova, kde najbližších päť rokov pôsobil ako praktický, obvodný lekár. Hoffmann bol vlastne prvý, kto post obvodného lekára v Stropkove zastával, keďže pred ním táto pozícia nebola vôbec zriadená. V roku 1914 došlo k vypuknutiu prvej svetovej vojny. Vojenský konflikt zasiahol hneď v prvom roku aj Karpatský región, územie dnešných okresov Bardejov, Svidník, Snina, Medzilaborce, Humenné, ako aj okres Stropkov. Tieto oblasti karpatského oblúka, pohraničné pásmo Uhorska, bránila 3. rakúsko-uhorská cisárska a kráľovská armáda. Hlavný útok ruských jednotiek bol smerovaný proti 3. rakúsko-uhorskej armáde, ktorá bránila Dukliansky priesmyk. Po dobytí Duklianskeho priesmyku ruskými jednotkami v závere novembra 1914 začalo rakúsko-uhorské vojsko ustupovať smerom k Stropkovu, ktorý ruskí vojaci obsadili 2.

Foto: archív

ivotný príbeh Armina Hoffmanna nezačal na Zemplíne, kde trávil kľúčové obdobie svojho neskoršieho aktívneho života, ale v kysuckej Turzovke. Ako vyplýva z matričných záznamov miestneho rabinátu, predkovia rodiny Hoffmannovcov žili vo vtedajšej obci preukázateľne už v posledných desaťročiach 18. storočia. Pôvod rodiny je nejasný. Je však pravdepodobné, že sa do Turzovky prisťahovali podobne ako aj ostatné prvousadlícke židovské rodiny z Poľska alebo, čo sa javí ako reálnejšie, z neďalekej Moravy. Tam totiž bol v uvedenom období ešte stále v platnosti tzv. Familiantský zákon, cieľom ktorého bolo obmedziť počet židovských obyvateľov v korunných zemiach Čiech a Moravy tým, že založiť si rodinu v mieste svojho rodiska umožňoval len prvorodenému synovi. Dôsledkom bola rozsiahla židovská migrácia do pohraničných oblastí Uhorska, kde uvedený zákon neplatil. Táto skutočnosť bola prevažne v závere 18. storočia aj hlavnou príčinou vzniku židovských komunít na území dnešnej Oravy a Kysúc. Samotný Armin (maď. Armin, nem. Hermann) Hoffmann sa narodil dňa 26. marca 1874, v dome č. 51, ako piate z ôsmich detí Gabriela Hoffmanna (1834 – 1903) a jeho manželky Júlie, rodenej Strauss (maď. Strausz) (1840 – 1912). Mladý Armin vyrastal v liberálnej atmosfére miestnej Židovskej obce, ktorá sa len niekoľko rokov pred Arminovým narodením priklonila k reformnému, tzv. neologickému smeru. Základné vzdelanie získal na miestnej ľudovej škole, ktorú navštevoval v rokoch 1880 – 1885. V rokoch 1886 – 1895 pokračoval v štúdiu na gymnáziu v Žiline, v závere ktorého sa rozhodol pre ďalšie štúdium medicíny na Vysokej škole v Budapešti. Medicínu ukončil v roku 1905. Na začiatku svojej odbornej kariéry pôsobil ako praktický lekár v dnes maďarskej obci Forov (maď. Forró), nachádzajúcej sa v Boršodsko-abovsko-zemplínskej župe v Encsskom okrese. Asi krátko pred nástupom na tento post sa Armin oženil s Margitou (hebr. Malka), rod. Weisz (1883 – 1917), s ktorou mali v priebehu len krátko trvajúceho manželstva sedem detí. Dokázateľne dve z nich, neskôr významní sninskí lekári, Viktor (3. 11. 1905 – 1975) a Gabriel (21. 4. 1907 – 30. 10. 1988), sa narodili ešte počas uvedeného Hoffmannovho pôsobenia vo Forove. Nie je známe, v ktorom roku sa rodina presťahovala do Budapešti. V každom prípade však až do roku 1908 Hoffmann pracoval ako sekundárny lekár v miestnej nemocnici sv. Alžbety. Bolo to v tom roku, keď vo Veľkej Británii Alexander Fleming (1881 – 1955) zložil záverečné lekárske skúšky. S Flemingom sa Hoffmann nikdy nestretol. Ako sa ale neskôr ukáže, spájalo ho s ním rovnaké náhodné zistenie, ktoré osudy obidvoch mužov ovplyvnilo zásadne odlišným spôsobom. V rovnakom roku sa život Armina Hoffmanna a jeho rodiny

Margita Hoffmann rod. Weisz (1883 - 1917)

decembra 1914. Obsadenie Stropkova ruskými vojskami malo za následok útek veľkej časti miestnych obyvateľov do obcí a miest mimo zónu priamej vojnovej línie. Je preto viac než pravdepodobné, že tieto hrôzy a utrpenia boli dôvodom, prečo v uvedenom období opúšťa aj Armin Hoffmann s rodinou svoje doterajšie pôsobisko a sťahuje sa do vyše 70 km vzdialenej Sniny. Podľa dobových štatistických údajov sa práve v priebehu týchto vojnových rokov počet členov sninskej Židovskej náboženskej obce v dôsledku imigrácie zdvojnásobil. Potreba zdravotného zabezpečenia obyvateľstva poznačeného vojnovými udalosťami vytvárala predpoklad pre uplatnenie lekára na vrchole aktívnej kariéry. V prvých rokoch svojho pôsobenia bol Hoffmann dokonca jediným lekárom v okrese, čo so sebou prinášalo enormné odborné vyťaženie a fyzickú záťaž, navyše všetko umocnené vojnovými udalosťami. Bol internistom, chirurgom, lekárnikom a zubárom v jednej osobe. Hoffmann, ktorý svoju odbornú prax začal v Budapešti, ktorá v tom čase patrila medzi európske centrá vedy, prišiel do chudobného kraja, kde sa pri liečbe ochorení aplikovali zväčša tradičné, veľakrát ešte stredoveké postupy. Hoffmann sa tak stal kľúčovým priekopníkom modernej liečby a zdravotnej osve-

Na dobovej pohľadnici je zachytená dnes už neexistujúca synagóga v Turzovke postavená v roku 1898.

ty v celom okrese. Asi okolo roku 1916 sa tento vidiecky lekár bez relevantnej vedeckej praxe náhodne dopracoval k prelomovému poznaniu, vďaka ktorému sa mu v nasledujúcich rokoch podarilo, podľa uchovaných záznamov, zachrániť stovky ľudských životov. Bežnou praxou pri liečbe štandardných horúčkových stavov v tých časoch bolo injekčné intravenózne podávanie glukózového roztoku. Tento sa, samozrejme, používal aj pri stavoch podvýživy, s ktorými bol Hoffmann počas svojej lekárskej praxe dennodenne konfrontovaný. Stále však ešte zúrila vojna, glukóza bola drahá a z dôvodu šetrenia nákladov ju bolo nutné objednávať z Budapešti naraz vo väčšom množstve. Zabezpečiť dodávky taktiež nebolo jednoduché. Zásobovanie mnohokrát viazlo. Samotné injekcie si Hoffmann pripravoval zväčša sám. Nevie sa, čo ho viedlo k zmene štandardného postupu a k aplikovaniu glukózy aj do podkožia. Podnetom bol pravdepodobne nejaký odborný článok v dobovej tlači. Faktom ale zostáva, že Hoffmann si všimol, že glukózové ampulky majú rôzny účinok. Pri tých novootvorených sa účinok glukózy pri niektorých bakteriálnych ochoreniach nedostavil. Opak nastal, keď podal podkožnú injekciu glukózového roztoku z ampuliek, ktoré mal otvorené po dobu 10 a viac dní. Krátko po ich použití došlo v mnohých prípadoch k neočakávanému zvratu ochorenia. Odznela horúčka a mnohí pacienti sa úplne zotavili zo stavu, ktorý bol za bežných okolností bezvýchodiskový. Hoffmann začal stav ampuliek skúmať bližšie a všimol si, že otvorené ampulky vystavené pôsobeniu vzduchu po dobu viacerých dní obsahujú voľnému oku slabšie rozpoznateľné vlákna, ktoré sa časom množia a ktoré identifikoval ako plesne. Výsledok pozorovania si zapísal do svojich poznámok: „Plesne, ktoré sa rozmnožujú v zriedenom roztoku glukózy, vylučujú do svojho životného prostredia látku, ktorá je schopná usmrcovať rôzne baktérie i v skúmavke i v živom tele…“. Ampulky s plesňovými vláknami sa rozhodol aplikovať cielene tak na sebe, ako aj na členoch svojej vlastnej rodiny. V roku 1917 zomiera Hoffmannova manželka Margita. Nezachráni ju ani podávanie glukózovej injekcie. Pochovaná je v samostat-

nom hrobe na miestnom židovskom cintoríne. Miesto vyhradené pre hrob jej manžela zostane navždy prázdne. To však v danom čase nikto nemohol ani tušiť. Osobná tragédia Hoffmanna neodradí od ďalšej snahy preskúmať príčiny účinnosti jeho injekcie. Posiela žiadosti o overenie postupu nezávislými odborníkmi, ale bez výsledku. Dobre si uvedomoval, že jeho „zázračné injekcie“, ako sa začali medzi stále viac a viac pribúdajúcimi pacientmi nazývať, boli dielom náhody. Vedel, že ich účinok je nestabilný a ich použitie nie je univerzálne. Nepoznal dôkladne mechanizmy, ktoré ho viedli k tomuto poznaniu. Uvedomoval si aj primitívnosť výroby injekcií. Použitie našiel pri širokom spektre bakteriálnych ochorení. Postupné potvrdenie sľubných výsledkov ho prinútilo k tomu, že sa neskôr v rokoch 1919 – 1920, v období epidémie tzv. španielskej chrípky, rozhodol tieto injekcie použiť masovo. Plesňové kultúry v ampulkách neboli účinné pri základnom ochorení, ale výrazne pomáhali pri sekundárnych komplikáciách chrípky, medzi ktoré patril najmä zápal pľúc, ktorý za bežných okolností väčšinou končil úmrtím. Hoffmann sa stále snažil získať nezávislé vyhodnotenie účinku jeho injekcie. Z Viedne a ani z Budapešti neprišla napriek opakovaným urgenciám žiadna odpoveď. Až po vzniku Československej republiky v roku 1922 dostal šokujúce vyjadrenie z Prahy: „…vlákna, ktoré sa tvoria v glukózovom roztoku, sú znečisteniny!“ Toto konštatovanie však Hoffmanna neodradilo a „znečisteniny“ skúmal ďalej. Opakovane testoval injekcie na

Foto: archív

Ž

Foto: archív

Skutočný objaviteľ penicilínu?

sebe a „vravieval, že sa po každej takej injekcii cítil zdravší, čerstvejší, silnejší a mladší“. Podľa všetkého hľadal podporu aj u Dr. Františeka Kornfelda, člena miestnej židovskej komunity, ktorý v rokoch 1920 – 1931 zastával pozíciu okresného lekára v Snine, a tým aj priameho Hoffmannovho nadriadeného. Zjavne však neuspel ani u neho. Od 1. januára 1924 bol Hoffmann vymenovaný do funkcie obvodného lekára pre vidiecke obce. Jeho verejná činnosť sa opäť neobmedzovala len na výkon lekárskeho povolania. Detstvo strávené v prevažne slovenskom prostredí Kysúc určite stálo v pozadí jeho úprimného a vrúcneho vzťahu k slovenskej národnostnej kultúre. Hoffmann patril v Snine medzi zakladateľov miestnej pobočky Matice slovenskej a miestneho zboru Slovenskej ligy. Napriek opakovaným neúspechom v Hoffmannovej snahe oficiálne uznať jeho liečebné postupy, bolo pre starnúceho lekára určite veľkým uspokojením, keď v roku 1930 jeho syn Viktor a v roku 1932 aj syn Gabriel absolvovali Lekársku fakultu Karlovej Univerzity v Prahe. V sporadickom používaní glukózových injekcií Hoffmann však pokračoval aj naďalej a s postupmi ich výroby a aplikáciami oboznámil aj svojich synov. V roku 1934 sa účinnosť jeho terapie potvrdila nanovo, keď v Snine ochorela v čase šestonedelia dcéra miestnej pôrodnej asistentky a infekcia postihla aj ďalšie rodičky. Hoffmann použil opakovanú dávku injekcie a pacientky vyliečil v priebehu niekoľkých dní. Napriek týmto nespochybniteľným

Nemocnica sv. Alžbety v Budapešti, kde Hoffmann do roku 1909 pôsobil ako sekundárny lekár.


október/2019 Foto: archív

strana 3

u doc. MUDr. Františka Kleina, úspechom pri liečbe, povolenie pre taktiež židovského lekára, ktorý plošné použitie liečiva stále nepriv roku 1944 vďaka čiastočnej prezichádzalo do úvahy, keďže oficiálne dentskej výnimke ešte stále pôsobil úrady k nej zaujali jednoznačne ako vedúci oddelenia prosektúry zamietavé stanovisko. a ako hlavný ústavný lekár v Štátnej Od 1. januára 1940 pristúpili nemocnici v Žiline. Po naštudovaní úrady k postupnému zákazu praxe podkladov Klein údajne prehlásil, pre židovských lekárov na celom že plesňový kmeň území Slovenska. doktora Hoffmanna Len v priebehu Obyčajne je to osamotený pracovník, ktorý je identický s plestohto roka došlo v objaví niečo nové, ale čím je svet zložitejší, ňovou kultúrou, dôsledku protižiktorá bola popísaná dovských opatrení tým menej sme schopní úspešne niečo v čísle (č. 23/1944) k poklesu počtu lidovŕšiť bez spolupráce s inými. odborného časopicencovaných lekásu Schweizerische rov o 24% (z 1299 sir Alexander Fleming Medizinische Wona 988). Každý obchenschrift zo dňa čan, ktorý bol podľa 10. júna 1944 na prijatého rasového bolo stupňovanie spoločenskej pred perzekúciou a následnou de- strane 618 a bola identifikovaná vládneho nariadenia č. 63/39 Sl. z. definovaný ako Žid, sa mu- a odbornej izolácie, potupy a dis- portáciou. Čo Hoffmann asi neve- ako druh plesne, z ktorej sa vysel pri sčítaní ľudu povinne hlásiť kriminácie dotknutých židovských del, dokonca aj v prvej vlne depor- rába Flemingov penicilín. Koho tácií sa neprihliadalo na konverzie ale v tom čase zaujímal názor živýhradne k židovskej národnosti. lekárov. Keďže Stakčín na základe prvej v plnom rozsahu a medzi deporto- dovských lekárov, ktorí boli úplne Väčšinu výmerov o zákaze lekárskej praxe zasielalo Ministerstvo Viedenskej arbitráže pripadol vanými v roku 1942 bolo viacero vytesnení z oficiálnych odborných vnútra medzi májom a októbrom v roku 1939 Maďarsku, nemusela čerstvo konvertovaných židov- lekárskych kruhov? Táto skutoč1940. Okresné úrady ich následne byť podľa všetkého Hoffmannova ských lekárov s rodinami. Nemal nosť bola podľa všetkého príčinou doručovali príslušným lekárom, ordinácia označená v zmysle pred- však veľmi na výber, a tak sa v roku nasledujúceho zúfalého kroku, pričom kópiu dostala aj lekárska pisov uvedeného nariadenia. To 1942, podľa všetkého aj na odpo- ku ktorému sa odhodlal opäť Vikkomora, ktorá lekárov vyškrtla však neplatilo pre ordinácie jeho rúčanie najbližšej rodiny, rozhodol tor Hoffmann. Dňa 11. júla 1944 siahnuť po jedinej alternatíve, kto- bolo na Okresnom úrade v Prešove zo zoznamu svojich členov. Takto synov. V septembri toho istého roku rá mu zostala, a nechal sa pokrstiť. prešetrované udanie na jeho osopostihnutý lekár de facto zo dňa V zázname o jeho narodení, bu, vtedy ešte obvodného lekára na deň zostal bez zdroja príjmov (9. 9. 1941), nadobúda na Sloa postupne bol vytláčaný aj zo spo- vensku platnosť nariadenie č. 198, v rodnej matrike rabinátu Židov- v Kostoľanoch nad Hornádom. ločenského života v mieste svojho známe aj ako Židovský kódex, kto- skej náboženskej obce v Turzovke, Predmetom šetrenia bolo udanie, ré de facto zbavilo Židov občian- sa pri jeho mene nachádza malá, že lekár-neárijec je vyhľadávaný pôsobiska. V tomto čase mal Hoffmann skych práv. V roku 1942 sa Hoff- dodatočne dopísaná poznámka: veľkým počtom pacientov, ktorých už 66 rokov a pôsobil ako lekár mann musel vzdať aj svojho postu „Podľa výmeru okresného úradu lieči tajnou zázračnou injekciou. vo výslužbe v obci Stakčín (vtedy v Stakčíne. A malo byť ešte horšie. v Humennom zo dňa 25. II. 1942, Išlo pritom o udanie už spomenuokr. Veľké Berezné, dnes okr. Snina). Dňa 25. marca 1942 bol zo želez- pod č. 2454/1942 vystúpil zo tého sninského notára, ktorý po Dňa 31. marca 1941 vydal šariš- ničnej stanice v Poprade vypravený cirkve izraelitskej a vstupil dňa 24. dohode s Viktorom Hoffmannom sko-zemplínsky župan v predstihu prvý deportačný vlak slovenských II. 1942 do cirkve rim. katolickej.“ podal na neho žalobu. Cieľom bola pred ministerským nariadením Židov do vyhladzovacích táborov Z Armina Hoffmanna sa stal Her- snaha upozorniť oficiálne orgány na terapeutický postup jeho otca. a ostatnými županmi na Sloven- a do konca októbra toho istého mann Jozef Hoffmann. Je smutnou a možno čiastoč- Nestalo sa však nič. sku nariadenie pre všetkých Židov roku bolo zo Sniny deportovaných V septembri (3. 9.) 1944 doktor o povinnom nosení označenia vyše 85% miestnych židovských ne aj symbolickou paralelou, že v podobe žltej pásky na rukáve. obyvateľov. Jedinou bezprostred- v roku 1942, keď sa Hoffmann Armin Hoffmann zomiera. OveV tejto súvislosti treba uviesť aj nou ochranou pred hroziacou ocitá na pokraji občianskeho po- renia a uznania za svoj náhodný vyhlášku Ministerstva vnútra č. deportáciou bola pre Hoffmanna níženia a spoločenskej segregácie, objav sa už nedočkal. V sprievo41 991-V-1941 z 22. apríla 1941 účasť na prezidentskej výnimke v Anglicku začína Fleming s prvý- de blízkych a početného zástupu o označení praxe židovských le- jeho synov. Táto však bola ako ná- mi aplikáciami penicilínu na čle- obyvateľov mesta bola jeho prostá károv. Podľa tejto vyhlášky museli stroj ochrany neúplná a jej účin- noch americkej a anglickej armády. drevená rakva označená kresťanDva roky predtým, z iniciatívy ským krížom prevezená na miestvšetci židovskí lekári s ponecha- nosť bola len dočasná. Hoffmann si nou praxou povinne označiť svoju musel byť tejto skutočnosti dobre Hoffmannových synov Viktora ny katolícky cintorín. Nepochybne lekársku prax výhradne drevenou vedomý. Napriek jeho rozsiahlym a Gabriela, ako aj miestneho snin- okolnosťami vynútená konverzia tabuľkou s rozmermi 20x30 cm žl- zásluhám o rozvoj zdravotníctva ského notára, bola na zdravotný tak odlúči Hoffmanna od svojej tej farby s čiernymi písmenami. Na v okrese, vyše tridsaťročnej práce odbor Ministerstva vnútra predlo- manželky aj na večnom odpočintabuľke muselo byť v záhlaví slovo v prospech zdravia ľudí v regió- žená správa o „plesňovej injekcii“ ku. Margita Hoffmannová zostala „ŽID“ medzi dvoma hviezdami so ne, záchrane stoviek, ba možno a o jej overenej úspešnej dlhoroč- pochovaná na miestnom židovšiestimi cípmi a až potom mohlo tisícok životov, ako aj kultúrnej nej terapeutickej aplikácii v prípa- skom cintoríne. Hoffmann možno zomiera plný byť uvedené meno, druh praxe, a spoločenskej angažovanosti de rôznych bakteriálnych ochorení. miesto a ordinačné hodiny. Dokon- v prospech slovenského obyvateľ- Čo z dnešného pohľadu asi nepre- sklamania nad neuznaním svojej ca aj recepty vydané týmito lekár- stva, musel počítať s tým najhorším. kvapí, opäť neprišla žiadna ofici- injekcie, ale na druhej strane práve mi museli byť označené rovnakým V tejto situácii sa krst javil ako jedna álna odpoveď. Prelom nepriniesla včas. Druhá vlna deportácií, ktorá spôsobom. Zmyslom tejto vyhlášky z posledných možností ochrany ani návšteva Viktora Hoffmanna začala v tom istom mesiaci, bola

už riadená nemeckými okupačnými orgánmi, ktoré na krstné listy nebrali vôbec ohľad. Jeden zo synov Armina Hoffmanna – Jozef bol deportovaný do koncentračného tábora, kde aj zahynul. Po oslobodení sa synovia Armina Hoffmanna, ktorým sa podarilo prežiť vojnové útrapy, snažili o dovŕšenie uznania otcovho objavu. Písali a poslali vzorky do farmaceutickej spoločnosti Ciba vo švajčiarskom Bazileji. Napriek všetkým dovtedajším snaženiam prelom nastal až v roku 1964. Z Výskumného ústavu antibiotík v Roztokách pri Prahe dostali výsledok opakovanej analýzy vzorky „zázračnej injekcie“ s nasledovným znením: „…Vo všetkých 25 flaštičkách boli kultivačne zistené kontaminácie… blízke druhom Penicillium frequentans, Peniciullium implicatum a pod. – taxonomické zaradenie sme neprevádzali.“ Hoffmannovci sa konečne dočkali potvrdenia toho, čo desiatky rokov ich otec predpokladal a o čo sa oni bezvýsledne snažili. Napriek tomu, že k objavu vlákien, ktoré neskôr revolučným spôsobom zmenili navždy medicínske liečebné postupy dospel Armin Hoffmann vyše desať rokov pred Flemingom a k ich praktickej aplikácii pristúpil približne dvadsaťpäť rokov pred prvými testami penicilínu na ľuďoch, jeho meno zostáva dnes skoro zabudnuté. Malou útechou je výrok neskoršieho prezidenta ČSSR, vtedy armádneho generála Ludvíka Svobodu (1895 – 1979), ktorý v knihe svojich spomienok vydanej prvýkrát v roku 1963 uviedol: „…kto nežil nadarmo a ktorého život sa naplnil v nesmrteľnom diele alebo čine, dokonca aj keď o ňom nehovorí svet, práve tak ako napríklad nehovorí o zakarpatskom lekárovi Arminovi Hoffmannovi, ktorý objavil penicilín dávno pred sirom Alexom Flemingom… predsa je a zostane nesmrteľný, lebo nežil nadarmo. Hrdinovia nežijú nadarmo. Bývajú to jednoduchí a neokázalí ľudia… sú v jadre rovnakí – hrdinovia vedy i frontového boja.“ Život Armina Hoffmanna zostáva fascinujúcim príbehom, plným záhad. Jeho jednoduchý náhrobný kameň na miestnom katolíckom cintoríne zdobí kríž a pod menom slovo „lekár“. MUDr. Tomáš Stern

Profesor Jozef ˇCižmárik uvedený do Dvorany slávy slovenskej medicíny Dňa 20. septembra 2019 sa v bratislavskom Hoteli Sorea konalo zasadnutie Prezídia Slovenskej lekárskej spoločnosti, na ktorom sa uskutočnilo desiate slávnostné uvedenie osobností do Dvorany slávy slovenskej medicíny.

B

olo pre nás veľkým zadosťučinením, že medzi uvedenými do Dvorany bol aj náš emeritný profesor Dr.h.c., prof. RNDr. Jozef Čižmárik, PhD., ktorý pôsobí na Katedre farmaceutickej chémie Farmaceutickej fakulty UK v Bratislave od roku 1961. Prof. Čižmárik je naším skutočným učiteľom, v jeho vzácnej osobnosti sa spája symbióza pedagogickej, vedecko-výskumnej

Foto: archív

a organizátorskej činnosti. Bol prodekanom FaF UK, prorektorom UK a 19 rokov vedúcim Katedry farmaceutickej chémie FaF UK. Je autor alebo spoluautor 420 pôvodných experimentálnych prác,

34 súborných referátov (prehľadov), 1 učebnice a 16 patentov. Vo svojej vedecko-výskumnej činnosti sa venuje vývoju a výskumu liečiv a liekov najmä v skupine derivátov substituovanej kyseliny

fenylkarbámovej so zameraním na ich lokálno-anestetickú, antiarytmickú a antimikrobiálnu účinnosť. Z jeho výskumu rezultovali dve potenciálne liečivá, a to heptakaín a liečivo H+B. Dlhé roky je prezidentom Slovenskej farmaceutickej spoločnosti a čestným predsedom jej Sekcie farmaceutickej chémie. Jeho prácu si uctili aj viaceré od-

borné spoločnosti, tým že mu udelili svoje Čestné členstvo. K uvedeniu prof. Čižmárika do Dvorany slávy slovenskej medicíny mu úprimne blahoželáme a prajeme mu veľa zdravia a energie do ďalšej práce. Doc. Mgr. Fils Andriamainty, PhD. vedúci Katedry farmaceutickej chémie FaF UK, Bratislava

Dr.h.c. prof. RNDr. Jozef Čižmárik, PhD. sa narodil 17. 3. 1943 v Šoporni. V r. 1957 zahájil štúdium na Strednej priemyselnej škole chemickej v Bratislave, kde v r. 1961 zmaturoval. Vysokoškolské štúdium absolvoval na Farmaceutickej fakulte Univerzity Komenského (FaF UK) v Bratislave (1962-1967). Po úspešnom absolvovaní rigorózneho štúdia (1967) mu bol udelený akademický titul doktor prírodovedy – RNDr. Vedeckú hodnosť doktora filozofie, PhD. získal v r. 1974. Na základe úspešnej obhajoby habilitačnej práce sa v r. 1979 stal docentom farmaceutickej chémie. V r. 1989 ho prezident SR menoval za profesora vo vednom odbore „farmaceutická chémia“ ako prvého Slováka, ktorému bola táto vedecko-pedagogická hodnosť udelená v tomto vednom odbore. Od promócie na FaF UK až doteraz pôsobí na Katedre farmaceutickej chémie FaF UK v Bratislave, v súčasnosti ako emeritný profesor. Vo vedeckovýskumnej oblasti sa venuje výskumu včelích produktov ako potenciálnych liečiv. Doteraz je autorom alebo spoluautorom 420 pôvodných vedeckých experimentálnych prác, 34 súborných prehľadov a 16 patentov. Na domácich alebo zahraničných vedeckých fórach prezentoval cez 300 odborných prednášok a posterov. Doteraz uverejnil viac ako 1500 odborných a populárno-vedeckých článkov. Od r. 1985 je členom Chemickej a predsedom Terminologickej sekcie Liekopisnej komisie pri ŠÚKL. Od skončenia štúdia farmácie pracuje aj v Slovenskej farmaceutickej spoločnosti (SFS), organizačnej zložke Slovenskej lekárskej spoločnosti. Patrí medzi zakladajúcich členov Asociácie slovenských chemických a farmaceutických spoločností (2000). V r. 2008 mu bola dekanom FaF UK udelená Strieborná Medaila Galéna a v r. 2012 Zlatá medaila Galéna. V r. 2009 mu rektor Univerzity Komenského v Bratislave za tvorivé vedecko-pedagogické pôsobenie na FaF UK udelil Zlatú medailu Univerzity Komenského. V roku 2013 mu bolo udelené štátne vyznamenanie Medaila prezidenta Slovenskej republiky za významné zásluhy o rozvoj vedy a vzdelávania v oblasti farmaceutických vied. Jeho ušľachtilým koníčkom je náuka o včelách - apidológia. Od r. 1967 je členom Slovenského zväzu včelárov (SZV) v Bratislave.


október/2019

strana 4

Retrospektívna komparatívna analýza údajov z reálnej klinickej praxe informuje o bezpečnosti liečby vedolizumabom a liečby anti-TNFα u pacientov s ulceróznou kolitídou alebo s Crohnovou chorobou, ktorí predtým neboli liečení biologickými liekmi

LN19044

Zozbierali sa údaje od viac ako 1 000 pacientov s UC alebo s CD, ktorí predtým neboli liečení biologickými liekmi a ktorí dostávali vedolizumab alebo anti-TNFα (adalimumab, infliximab, golimumab alebo certolizumab pegol), a odhadla sa incidencia (na 100 pacientorokov) závažných nežiaducich udalostí a závažných infekcií v jednotlivých kohortách. Výsledky ukázali, že miera incidencie prvého výskytu závažnej nežiaducej udalosti (vedolizumab: 4,6 [3,5 - 6,8]; anti-TNFα: 10,3 [9,5 - 14,9]) a závažných infekcií (vedolizumab: 1,4 [0,8 - 2,5]; anti-TNFα: 2,6 [1,7 - 4,3]) bola nižšia počas liečby vedolizumabom (graf 1).1 Taktiež výskyt gastrointestinálnych infekcií bol nižší u pacientov liečených vedolizumabom v po-

Vedolizumab (n= 598)

predtým neboli liečení biologickými liekmi a ktorí dostávali liečbu vedolizumabom alebo protilátkami proti tumor nekrotizujúcemu faktoru alfa (anti-TNFα). Pacienti začali liečbu vedolizumabom alebo anti-TNFα (adalimumab, infliximab, golimumab alebo certolizumab pegol) v období medzi májom 2014 a marcom 2018 a boli sledovaní počas ≥ šiestich mesiacov. Údaje boli zozbierané od 1 095 pacientov, ktorí predtým neboli liečení biologickými liekmi, zo 42 pracovísk zapojených do štúdie v Kanade, v Grécku a v Spojených štátoch amerických; 598 pacientov bolo liečených vedolizumabom (UC=380; CD=218) a 497 pacientov bolo liečených anti-TNFα (UC=224; CD=273).1 Na porovnanie incidencie medzi liečebnými kohortami sa použil Coxov model proporcionálnych rizík upravený vzhľadom na východiskové charakteristiky pacientov.2

10,3 (9,5 – 14,9)

10

8 6

HR= 0,34 (0,16 – 0,71)

4,6

(3,5 - 6,8)

4

2,6 1,4

2

Štúdia EVOLVE je jedným z deviatich abstraktov spoločnosti Takeda týkajúcich sa vedolizumabu, ktoré boli akceptované na prezentáciu na výročnom kongrese UEG Week a prezentujú nové údaje z klinických štúdií, ktoré hodnotia účinnosť a bezpečnosť vedolizumabu, ako aj nové spôsoby hodnotenia, aby sa pochopil význam nástrojov na podporu klinického rozhodovania pri manažmente zápalových ochorení čriev. O štúdii EVOLVE

Štúdia EVOLVE bola retrospektívnym hodnotením údajov zo zdravotných záznamov získaných v reálnej klinickej praxi u pacientov so stredne ťažkou až ťažkou formou aktívnej ulceróznej kolitídy (UC) alebo Crohnovej choroby (CD), ktorí

Retrospektívna analýza údajov zo zdravotných záznamov („retrospective chart review“) je typom výskumného dizajnu, pri ktorom sa zozbierajú zdravotné záznamy pacientov z reálnej klinickej praxe s cieľom zodpovedať výskumné otázky.3,4 Hodnotené údaje boli zozbierané predtým, ako sa výskum začal, a preto neboli pôvodne určené na výskumné účely, ani na zodpovedanie špecifických výskumných otázok. Aj keď retrospektívne analýzy údajov zo zdravotných záznamov sú dôležité na to, aby lekár lepšie porozumel tomu, ako lieky fungujú v klinickej praxi, posudzované záznamy nemusia byť úplné a takéto analýzy údajov zo zdravotných záznamov môžu byť náchylnejšie na predpojatosť v porovnaní s prospektívnymi štúdiami.4

(1,7 - 4,3)

(0,8 - 2,5)

0

Odborná inzercia

„Aj keď retrospektívne analýzy údajov zo zdravotných záznamov majú obmedzenia a nemožno z nich vyvodiť závery, dôkazy z reálnej klinickej praxe môžu zlepšiť naše porozumenie tomu, ako lieky fungujú v klinickej praxi, a zároveň poskytujú cenné informácie, ktoré pomôžu lekárom pri výbere vhodnej liečby pre pacientov. Zdieľanie najnovších dôkazov z reálnej klinickej praxe, napríklad zo štúdie EVOLVE, s vedeckými a klinickými komunitami tvorí integrálnu súčasť pretrvávajúceho záväzku spoločnosti Takeda zlepšovať starostlivosť o pacientov,“ povedala Michelle Luo, PhD, vedúca tímu Global Outcomes Research-Gastroenterology spoločnosti Takeda.

Anti-TNF (n= 497)

HR= 0,42 (0,27 – 0,66)

12

EXKLUZÍVNY OBSAH

rovnaní s pacientmi liečenými anti-TNFα (1,1% v porovnaní s 4,3% v uvedenom poradí, p < 0,01).1 Podobné trendy sa pozorovali, aj keď boli výsledky špecifikované podľa ochorenia, na UC a CD zvlášť (graf 2 a 3).1

Závažné nežiaduce udalosti

Závažné infekcie Celkové výsledky bezpečnosti

Graf 2. EVOLVE: Pacienti s ulceróznou kolitídou liečení vedolizumabom mali signifikantne nižší výskyt závažných nežiaducich udalostí a závažných infekcií 1

UC

Vedolizumab (n= 380)

Anti-TNF (n= 224)

HR= 0,34 (0,19 – 0,63) Miera incidencie prvého výskytu na 100 pacientorokov

Spoločnosť Takeda Pharmaceutical Company Limited (TSE:4502/NYSE:TAK) („Takeda“) dnes oznámila výsledky retrospektívnej štúdie založenej na analýze údajov zo zdravotných záznamov („chart review study“) (EVOLVE), ktorá skúmala pravdepodobnosť výskytu závažných nežiaducich udalostí a závažných infekcií počas liečby vedolizumabom a počas liečby protilátkami proti tumor nekrotizujúcemu faktoru alfa (anti-TNFα) u pacientov so stredne ťažkou až ťažkou formou aktívnej ulceróznej kolitídy (UC z angl. ulcerative colitis) alebo Crohnovej choroby (CD z angl. Crohn’s disease), ktorí predtým neboli liečení biologickými liekmi, v reálnej klinickej praxi. Tieto údaje boli oznámené na ústnej prezentácii na kongrese UEG Week 2019, ktorý sa uskutočnil v Barcelone, v Španielsku.

UC + CD

11,3

12

(8,9 – 17,5)

10 8 6 4

HR= 0,30 (0,09 – 0,94)

3,8 (2,6 - 6,2)

1,4

2

2,1 (0,9 - 4,6)

(0,9 - 3,3)

0 Závažné nežiaduce udalosti

Závažné infekcie Výsledky bezpečnosti pre UC

Graf 3. EVOLVE: Pacienti s Crohnovou chorobou liečení vedolizumabom mali signifikantne nižší výskyt závažných infekcií a numericky nižší výskyt závažných nežiaducich udalostí 1

CD

Miera incidencie prvého výskytu na 100 pacientorokov

Osaka, JAPONSKO, 21. októbra 2019

Graf 1. EVOLVE: Pacienti s nešpecifickými zápalmi čreva liečení vedolizumabom mali signifikantne nižší výskyt závažných nežiaducich udalostí a závažných infekcií 1

Miera incidencie prvého výskytu na 100 pacientorokov

Najnovšie údaje z reálnej klinickej praxe prezentované na kongrese UEG Week 2019 dopĺňajú rozsiahle množstvo klinických dôkazov o vedolizumabe, biologickom liečive selektívne pôsobiacom v čreve, používanom u pacientov so stredne ťažkou až ťažkou formou aktívnej ulceróznej kolitídy alebo Crohnovej choroby, ktorí predtým neboli liečení biologickými liekmi.

Vedolizumab (n= 218)

Anti-TNF (n= 273)

HR= 0,47 (0,22 – 1,02)

5,7

6

(3,5 – 9,4)

5

HR= 0,20 (0,06 – 0,62)

4 3

3

3

(1,8 - 5,0)

(1,9 - 5,5)

1,5

2

(0,6 - 2,5)

1 0 Závažné nežiaduce udalosti

Závažné infekcie Výsledky bezpečnosti pre CD


október/2019

strana 5

O lieku Entyvio® (vedolizumab)

Foto: 123rf.com

Vedolizumab je biologické liečivo selektívne pôsobiace v čreve. 5 Je to humanizovaná monoklonálna protilátka, ktorá sa špecificky viaže na integrín α4β7, ktorý je prednostne exprimovaný na pomocných T-lymfocytoch osídľujúcich črevá. Väzbou na α4β7 na určitých lymfocytoch vedolizumab potláča adhéziu týchto buniek na slizničnú adresínovú bunkovo adhezívnu molekulu-1 (mucosal addressin cell adhesion molecule-1, MAdCAM-1), ale nie na cievnu bunkovo adhezívnu molekulu-1 (vascular cell adhesion molecule-1, VCAM-1). MAdCAM-1 je prevažne exprimovaná na bunkách endotelu v črevách a zohráva kritickú úlohu pri osídľovaní tkanív gastrointestinálneho traktu T-lymfocytmi. Integrín α4β7 je exprimovaný na diskrétnej podskupine pamäťových pomocných T-lymfocytov, ktoré prednostne migrujú do gastrointestinálneho (GI) traktu a spôsobujú zápal charakteristický pre ulceróznu kolitídu a Crohnovu chorobu, čo sú chronické zápalové stavy GI traktu sprostredkované imunitnou odpoveďou. Pre ďalšie informácie navštívte www.takeda4health.sk

O spoločnosti Takeda Pharmaceutical Company Limited Takeda Pharmaceutical Company Limited (TSE:4502/NYSE:TAK) je popredná svetová biofarmaceutická spoločnosť postavená na silných hodnotách a orientovaná na výskum a vývoj, ktorá má sídlo v Japonsku a ktorej záväzkom je prinášať pacientom lepšie zdravie a svetlejšiu budúcnosť pretavovaním vedeckých poznatkov do vysoko inovatívnych liekov. Spoločnosť Takeda zameriava svoje výskumno-vývojové úsilie na štyri terapeutické oblasti: onkológiu, gastroenterológiu, zriedkavé ochorenia a neurológiu. Taktiež cielene investujeme do výskumu a vývoja liekov vyrobených z plazmy a do očkovacích látok. Zameriavame sa na vývoj vysoko inovatívnych liekov, ktoré prispievajú k zlepšeniu života ľudí tým, že posúvajú hranice nových možností liečby, a využívame intenzívnejší kolaboratívny výskum a vývoj, ktoré sú naším hnacím motorom, ako aj naše schopnosti na to, aby sme vytvorili bohaté portfólio rôznorodých molekúl a liekov. Naši zamestnanci sa zaviazali zlepšovať kvalitu života pacientov a spolupracovať s našimi partnermi v oblasti zdravotnej starostlivosti v približne 80 krajinách a regiónoch. Pre ďalšie informácie navštívte www.takeda.com

Vedolizumabu (i.v.) bolo udelené povolenie na uvedenie na trh vo viac ako 60 krajinách vrátane Spojených štátov amerických a Európskej únie, pričom doteraz sa s ním spája viac ako 330 000 pacientorokov expozície.6

Záväzok spoločnosti Takeda týkajúci sa gastroenterológie Gastrointestinálne (GI) ochorenia môžu byť komplikované, oslabujúce a život meniace. Po rozpoznaní tejto nenaplnenej potreby sa spoločnosť Takeda a partneri, s ktorými spolupracuje, už viac ako 25 rokov zameriavajú na zlepšovanie života pacientov prostredníctvom dodávania inovatívnych liekov a podporných programov určených pre pacientov s týmito ochoreniami. Spoločnosť Takeda sa snaží zlepšiť spôsob, akým pacienti zvládajú svoje ochorenie. Spoločnosť Takeda má okrem toho vedúce postavenie v oblastiach gastroenterológie spájaných s vysokou nenaplnenou potrebou, akými sú napríklad zápalové ochorenia čriev, ochorenia súvisiace so žalúdočnými kyselinami a poruchy motility. Náš tím pre výskum a vývoj zameraný na GI ochorenia sa tiež zaoberá možnosťami liečby celiakie a ochorení pečene, ako aj vedeckými pokrokmi pomocou terapií, ktoré ovplyvňujú mikrobióm.

EXKLUZÍVNY OBSAH Literatúra:

1. Yarur A, Mantzaris GJ, Kopylov U, et al. Real-world safety of vedolizumab and anti-TNF therapies in biologic-naïve ulcerative colitis and Crohn’s disease patients: Results from the EVOLVE study. Presented at UEG Week 2019. Oral presentation OP005. 2. Yarur A, Mantzaris G, Silverberg M, et al. P573 Real-world effectiveness and safety of vedolizumab and anti-TNF in biologic-naive ulcerative colitis patients: Results from the EVOLVE study. J Crohns Colitis. 2019;13:S400–S401. 3. Vassar M and Holzmann M. The retrospective chart review: important methodological considerations. J Educ Eval Health Prof. 2013;10:12. 4. Panacek EA. Performing chart review studies. Air Med J. 2007;26:206-10. 5. SPC Entyvio, február 2019. 6. Takeda Pharmaceutical Company Limited. Osaka, Japonsko, 21. október 2019. https://www.takeda.com/newsroom/newsreleases/2019/retrospective-real-world-comparative-analysis-highlights-safety-of-vedolizumab-and-anti-tnf-therapies-in-biologic-naive-patients-with-uc-or-cd/

Odborná inzercia

Článok podporený spoločnosťou Takeda. SK/VED/1910/0044 Dátum prípravy: Október 2019

LN19044

INZERCIA


Lekári, v prípade trestného konania oslovte advokáta už na zaciatku ˇ Trestné konanie môže vzhľadom na svoju povahu predstavovať pre jeho účastníkov mimoriadne stresujúci proces. Proces trestného konania sa riadi prísnymi pravidlami, ktoré upravujú presné postupy, ako aj práva a povinnosti účastníkov takéhoto konania.

L

ekári sú subjektom, ktorý je v rámci výkonu svojej činnosti často v trestnom zákone postihovaný prísnejšou trestnou sadzbou za porušenie povinností pri plnení svojich úloh v rámci zamestnania. Advokát je osobou, ktorú by mali lekári kontaktovať ešte predtým, ako sa dostavia na výsluch pred orgán činný v trestnom konaní v pozícii podozrivého. Prečo je to dôležité a aké následky s tým môžu byť spojené si priblížime v nasledujúcich riadkoch. Primárnou úlohou trestného práva je poskytovať ochranu spoločenským záujmom, ktoré nájdeme vymedzené v Trestnom zákone. Jedným z najpodstatnejších spoločenských záujmov je nepochybne ochrana života a zdravia. To, že ide o jeden z najpodstatnejších záujmov podčiarkuje aj skutočnosť, že v rámci členenia trestného zákona zákonodarca ako prvé vymedzil trestné činy proti životu a zdraviu.

Porušenie dôležitej povinnosti vyplývajúcej zo zamestnania Lekári sú subjektom, ktorého hlavný predmet vykonávanej činnosti je orientovaný práve na tento chránený spoločenský záujem – život a zdravie. To vytvára prienik v tom, že lekári v rámci výkonu svojho zamestnania môžu byť často zo strany pacientov konfrontovaní s tým, že pri poskytovaní zdravotnej starostlivosti si nesplnili svoje povinnosti, ktoré im ukladá zákon. Takéto konfrontácie často končia tým, že pacienti podávajú na zdravotnícke zariadenia, respektíve na konkrétnych lekárov trestné oznámenia. Ak sa

LN19045

INZERCIA

v rámci trestného konania preukáže, že lekár porušil dôležitú povinnosť vyplývajúcu zo zamestnania, môže to v terminológii trestného práva znamenať naplnenie skutkovej podstaty niektorého z trestných činov závažnejším spôsobom konania, za čo samozrejme zákon ukladá prísnejšie sankcie. Závažnejší spôsob konania podľa Trestného zákona je: „porušením dôležitej povinnosti vyplývajúcej z páchateľovho zamestnania, postavenia alebo funkcie alebo uloženej mu podľa zákona“. Strata bezúhonnosti Prísnejšia sankcia nie je jedinou záležitosťou, ktorej by sa lekári v rámci trestného konania mali obávať. V prípade, ak je lekár v trestnom konaní právoplatne odsúdený za niektorý z trestných činov, ktorý je možné zaradiť do niektorej zo skupín uvedených nižšie, stráca bezúhonnosť. Strata bezúhonnosti znamená, že lekár tak nespĺňa dôležitú podmienku na výkon zdravotníckeho povolania a Slovenská lekárska komora je mu v takomto prípade povinná zrušiť registráciu. Za bezúhonného sa považuje lekár, ak nebol právoplatne odsúdený za: a) obzvlášť závažný trestný čin (trest odňatia slobody s dolnou hranicou trestnej sadzby najmenej desať rokov), b) trestný čin proti ľudskej dôstojnosti, trestný čin v súvislosti s detskou pornografiou, trestný čin obchodovania s ľuďmi alebo trestný čin zverenia dieťaťa do moci iného, c) trestný čin prijímania úplatku,

trestný čin podplácania alebo trestný čin nepriamej korupcie, d) úmyselný trestný čin spáchaný v súvislosti s výkonom zdravotníckeho povolania. Lekár, ktorý za takýchto okolností stratil registráciu, bude môcť byť zapísaný do registra lekárskou komorou až po tom, čo nadobudne bezúhonnosť opätovne. Opätovné získanie bezúhonnosti je závislé od toho, aký trest bol lekárovi uložený v rámci trestného konania. Ak lekár napríklad dostane trest zákazu činnosti, bezúhonnosť nadobudne až po jeho vykonaní. Ak ale lekárovi je uložený trest odňatia slobody, bezúhonnosť získa až pomocou zahladenia odsúdenia súdom po uplynutí nasledujúcich lehôt: a) desať rokov, ak bude lekár odsúdený na trest odňatia slobody prevyšujúci päť rokov, b) päť rokov, ak bude lekár odsúdený na trest odňatia slobody prevyšujúci jeden rok, c) tri roky, ak bude lekár odsúdený na trest odňatia slobody neprevyšujúci jeden rok. Vyhľadajte pomoc advokáta Trestné konanie je prísne regulovaný proces, keďže v rámci neho môže dochádzať k zásahu do základných práv a slobôd jednotlivcov (napríklad uložené tresty). Trestné konanie je rozdelené do viacerých štádií, ktoré na seba vzájomne nadväzujú. Dôležité je podotknúť, že každé štádium je dôležitým pre ďalší vývoj trestného konania. Z tohto dôvodu netreba brať na ľahkú váhu a podceniť ani jedno z nich, a to ani štádium pred samotným začatím trestného stíhania.

Výpoveď v postavení podozrivého Kontaktovať advokáta by ste mali ihneď po tom, čo vás polícia chce vypočuť ohľadom okolností, ako osobu, ktorá na základe trestného oznámenia alebo iného podnetu mala spáchať trestný čin. Keďže ide o štádium pred začatím trestného stíhania, polícia potrebuje zistiť dôležité skutočnosti, aby v lehote do 30 dní od prijatia trestného oznámenia rozhodla, či v danej veci začne trestné stíhanie. Kľúčovým je, že v danej chvíli vystupujete ako podozrivý, teda v právnom postavení svedka, kedy máte povinnosť vypovedať a právo odoprieť vypovedať máte len v prípade, ak by ste takouto výpoveďou spôsobili nebezpečenstvo trestného stíhania sebe, alebo svojmu príbuznému v priamom rade, alebo iným osobám v rodinnom alebo obdobnom pomere, ktorých ujmu by ste právom pociťovali ako vlastnú ujmu. Práve v tomto štádiu máte právo na právnu pomoc advokáta. Advokát v danom prípade vie najlepšie zhodnotiť, aký postup je vhodné zvoliť a ktoré skutočnosti sú pre danú vec tými najpodstatnejšími. Taktiež advokát vám poskytne ochranu vašich práv, ktoré sú vám garantované právom, ale hlavne dohliadne na dodržiavanie zákonného postupu orgánov činných v trestnom konaní. Začatie trestného stíhania Druhá fáza začatia trestného konania znamená, že polícia dôjde k záverom, že je na základe zistených skutočností dôvod na začatie trestného stíhania, o čom vydá uznesenie. V danej fáze polícia hľadá a skúma získané dôkazy, ktoré sú pre prípad dôležité (môže to byť aj vaša výpoveď pred začatím trestného stíhania).

Foto: archív

október/2019

strana 6

Sťažnosť voči vzneseniu obvinenia Treťou fázou je samotné vznesenie obvinenia voči konkrétnej osobe, ktoré je podložené tým, že polícia došla k záverom, ktoré nasvedčujú, že daný skutok mala spáchať konkrétna osoba. V tejto fáze ste už v postavení obvineného. Samotné uznesenie o vznesení obvinenia musí spĺňať mnohé zákonné požiadavky, ako aj dodržanie procesného postupu. Dôležité je, že voči danému uzneseniu o vznesení obvinenia voči vašej osobe je možné podať sťažnosť do troch pracovných dní od oznámenia uznesenia. Nedodržanie tejto lehoty by znamenalo dôvod na to, aby jej nebolo vyhovené. Váš advokát, keďže je oboznámený s danou vecou vie, čo má tvoriť predmet sťažnosti, ako aj skutočnosť, že je s prípadom oboznámený od začiatku znamená, že vie upozorniť prostredníctvom sťažnosti na možné porušenie vašich práv, ako aj nedodržania zákonných postupov orgánov činných v trestnom konaní. Ak tejto sťažnosti nevyhovie policajt, ktorý uznesenie o vznesení vydal, bude o nej rozhodovať dozorujúci prokurátor. Prípravné konanie ako kľúčová časť Tieto fázy je možné zahrnúť pod pojem prípravné konanie, ktoré je kľúčovým pre ďalší vývoj trestného konania. Advokát vám poskytne všetky informácie o vašich právach, ako aj dohliadne na prípadné procesné pochybenia orgánov činných v trestnom konaní. Z tohto dôvodu neváhajte nad jeho oslovením o pomoc, keďže trestné právo vám dáva širokú škálu obranných prostriedkov, ktoré vďaka efektívnej spolupráci s advokátom dokážete využiť.

JUDr. Tomáš Husovský

Mgr. Ján Pavlík

h&h PARTNERS, advokátska kancelária s.r.o.

h&h PARTNERS, advokátska kancelária s.r.o.


Príloha Lekárske noviny

Očkovanie proti meningokokom Iste nepoviem nič nové – hrozba meningokokovej sepsy a meningitídy je nočná mora každého detského lekára. Záludnosť tohto ochorenia je v tom, že dieťa, ktoré ošetríte na začiatku ochorenia nejaví známky vážneho ochorenia, ošetríte ho ako inú, bežnú infekciu, zväčša virózu. Ale jedno z tých mnohých detí, ktoré pediater v ambulancii alebo na službe denne ošetrí, môže skončiť ako život ohrozujúce meningokokové ochorenie. Máme možnosť prevencie tohto ochorenia, všetkých jeho typov, teda očkovanie proti Neisseria meningitidis typu W A C Y aj B. U nás sú deti do jedného roka najviac ohrozené ochorením, ktoré spôsobuje N. meningitidis typu B. Je výbornou správou, že od tohto roka máme aj na Slovensku možnosť očkovať proti tomuto ochoreniu aj deti do jedného roka veku. Prvým krokom k možnosti zaočkovať čo najviac detí je informovanosť rodičov. Jedná sa o nepovin-

né, doplnkové očkovanie, takže je len na rodičoch, či sa pre preventívne očkovanie svojho dieťatka proti tomuto ochoreniu rozhodnú alebo nie. V súvislosti s očkovaním proti tomuto ochoreniu môžem povedať, že rodičia, ktorí o tomto ochorení a možnosti očkovania proti nemu už počuli alebo sa dozvedeli z médií či internetu, sa aktívne o toto očkovanie zaujímajú a rozhodnú sa preň. Veľmi dôležité je informovať rodičov detí, ktoré v adolescentnom veku odchádza-

jú študovať do zahraničia o možnosti a potrebe tohto očkovania. V Slovenskej republike je každý rok uverejnený aktuálny očkovací kalendár, ktorý vydáva Úrad verejného zdravotníctva SR v súlade s ostatnými zákonmi. V očkovacom kalendári sú povinné, plošné očkovania. Očkovanie proti N. meningitidis typu B (rovnako ako proti iným typom tejto baktérie a rovnako voči iným infekčným ochoreniam) patrí medzi nepovinné, doplnkové očkovania. Je potrebné ho zaradiť do schémy očkovania s povinnosťou dodržať očkovací kalendár a v súlade so SPC vakcínou proti N. menigitidis typu B stanoviť, kedy je možné a vhodné zabezpečiť aj toto nepovinné očkovanie.

Schéma 2+1 (3-5 mesiacov veku) – odstup medzi 1. a 2. dávkou min. 2 mesiace Možnosť súbežného podania hexavakcíny, PCV a MenB

V prípade súbežného podania >2 vakcín je odstup dvoch vpichov v jednej dolnej končatine najmenej 2,5 cm.

Súčasťou informácií o očkovaní je poučiť rodičov očkovanca alebo očkovanca samotného (plnoletého) o možných nežiaducich účinkoch očkovania. U detí do dvoch

INZERCIA

EXKLUZÍVNY OBSAH Odborná inzercia

LN19043

Foto: 123rf.com

MUDr. Marta Špániková

2,5 c m


Príloha Lekárske noviny

rokov býva najčastejším nežiaducim dôsledkom očkovania miestna reakcia: citlivosť, erytém a zatvrdnutie v mieste vpichu. K celkovým príznakom patrí podráždenie, plačlivosť a horúčka. Táto reakcia prichádza do 24 hodín po očkovaní a trvá zväčša 48 hodín. V liečbe použijeme lokálne chladivý obklad, prípadne obklad s octanovou masťou. Celkovo podávame antipyretiká v príslušnej dávke. Pri koadministrácii (súčasným očkovaním s inými vakcínami) sa udáva nežiaduca reakcia, konkrétne horúčka, častejšie. Preto sa odporúča po očkovaní podať preventívne antipyretikum, konkrétne paracetamol v dávke 15 mg (kg) dávky. Adolescenti a dospelí očkovanci udávajú najčastejšie bolesť a zatvrdnutie v mieste vpichu, malátnosť a bolesť hlavy. Riešením je lokálne aplikácia studeného obkladu. Po očkovaní odporúčam pokojový režim, prípadne aj pokoj na lôžku pri objavení nežiaducich účinkov

Schémy 4CMenB

a podanie analgetika, paracetamol. Pre úplnosť informácií o očkovaní proti baktérii Neisseria menigitidis je potrebné dodať, že máme možnosť očkovania proti typu B aj inou vakcínou na aktívnu imunizáciu proti tomuto ochoreniu, tá je indikovaná u jedincov od veku 10 rokov so schémou dvojdávkovou (podávané v šesťmesačnom intervale) alebo trojdávkovou (podávané aspoň v jednomesačnom odstupe, s následnou treťou dávkou podanou najmenej 4 mesiace po druhej dávke). Proti baktérii N. menigitidis typu A C W Y máme možnosť aktívnej imunizácie tiež. U jedincov po dvanástom mesiaci aplikujeme jednu dávku očkovacej látky. Je možnosť očkovať aj deti po druhom mesiaci veku, v takom prípade je schéma dvojdávková s odstupom aspoň dva mesiace medzi jednotlivými dávkami. Každé očkovanie, ktoré môže die-

Vek

(v čase začiatku očkovania)

2-5 mesiacov

3-5 mesiacov

6-11 mesiacov

12-23 mesiacov

Intervaly

3+1

— 3 dávky základného očkovania s odstupom aspoň 1 mesiac — 1 preočkovanie medzi 12-15 mes. veku (aspoň 6 mes. po základnom očkovaní)

2+1

— 2 dávky zákl. očkovania s odstupom aspoň 2 mesiace — 1 preočkovanie medzi 12-15 mes. veku (aspoň 6 mes. po základnom očkovaní)

2+1

— 2 dávky zákl. očkovania s odstupom aspoň 2 mesiace — 1 preočkovanie v druhom roku (aspoň 2 mes. po základnom očkovaní)

2+1

— 2 dávky zákl. očkovania s odstupom aspoň 2 mesiace — 1 preočkovanie s 12-23 mes. odstupom od zákl. očkovania

2+0

2 roky a viac

ťa aj dospelého jedinca ochrániť pre závažným ochorením, ktoré môže skončiť trvalými následkami alebo smrťou, je potrebné a prospešné. Rodičia a celá verejnosť by mali byť o tejto možnosti kvalitne informovaní. Dnes

Schéma

— 2 dávky zákl. očkovania s odstupom aspoň 1 mesiac — podanie preočkovania zvážiť u osôb s pretrvávajúcim rizikom menB

vidíme aj rodiny s malými deťmi, ba dojčatami, s cestovateľskými plánmi a ich realizáciou po celom svete. O to dôležitejšie je deti aj dospelých proti závažným ochoreniam očkovať. Nie je vždy jednoduché zaradiť toto očkovanie

Výsledky imunologických prehľadov v SR 2018 Úvod Imunologický prehľad 2018 bol realizovaný z poverenia Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky ako spoločné kolektívne dielo pracovníkov odborov alebo oddelení epidemiológie jednotlivých regionálnych úradov verejného zdravotníctva v Slovenskej republike, všeobecných lekárov pre deti, dorast a dospelých, pracovníkov odboru lekárskej mikrobiológie Úradu verejného zdravotníctva Slovenskej republiky a oddelenia lekárskej mikrobiológie Regionálneho úradu verejného zdravotníctva so sídlom v Banskej Bystrici pod vedením odboru epidemiológie ÚVZ SR. Efektívnou spoluprácou všetkých zainteresovaných zložiek sa podarilo v krátkom čase pripraviť „Metodické usmernenie hlavného hygienika Slovenskej republiky pre realizáciu IP 2018“, zabezpečiť technické a materiálne vybavenie, samotný zber sérologických vzoriek, ich spracovanie a predbežnú analýzu. Cieľ Hlavným cieľom IP 2018 bolo objektivizovať aktuálny stav imunity obyvateľstva, získať obraz o prevalencii a dynamike protilátok a urobiť odhad záťaže populácie Slovenskej republiky vybranými prenosnými ochoreniami, a to konkrétne osýpkami, mumpsom, ružienkou, vírusovou hepatitídou A, B a C. Výsledky získané vyšetrovaním protilátkovej odpovede proti osýpkam, mumpsu, ružienke a vírusovej hepatitíde B sú dôležité pre sledovanie účinnosti očkovania a vhodnú úpravu očkovacieho kalendára. Pri ochoreniach, ktoré nie sú súčasťou NIP SR je hodnotená protilátková odpoveď získaná prirodzeným spôsobom. Aktuálny stav imunity detí i dospelých umožňuje odhad ďalšieho vývoja chorobnosti. Definovanie vnímavejších rizikových skupín s nízkou imunitou voči kontrolovaným chorobám v dôsledku ubúdania prirodzených alebo vakcínou indukovaných protilátok sa stala podkladom pre zmenu očkovacích stratégií. Metodika Odbery krvi v rámci IP 2018 boli realizované všeobecnými lekármi (VLDD, VLD). Po skončení odberov krvi bol zabezpečený okamžitý transport vzoriek vozidlami príslušných RÚVZ v SR na Oddelenie lekárskej mikrobiológie RÚVZ,

Banská Bystrica, kde boli vzorky spracované. Vyšetrenia protilátok proti určeným prenosným ochoreniam v rámci IP 2018 prebiehali v Národnom referenčnom centre pre morbilli, rubeolu a parotitídu (ďalej len „NRC pre MMR“) pri ÚVZ SR v Bratislave a na Špecializovanom pracovisku pre vírusové hepatitídy RÚVZ, Banská Bystrica. Výsledky vyšetrení boli priebežne alebo po skončení všetkých vyšetrení vkladané zodpovednými zamestnancami laboratórií (RÚVZ, Banská Bystrica a ÚVZ SR) pod individuálnym kódovým číslom do databázy pripravenej vo formáte Excel a boli štatisticky spracované. Bola zabezpečená ochrana osobných údajov. Po zaslaní výsledkov sérologických vyšetrení zamestnanci odborov/oddelení epidemiológie RÚVZ zapísali výsledky vyšetrení do individuálnych sprievodných listov účastníkov IP 2018, ktoré sa doručia príslušným lekárom (VLDD, VLD) odoberajúcim krv. Lekári (VLDD, VLD) následne oboznámia účastníkov IP 2018, resp. ich zákonných zástupcov s výsledkom sérologického vyšetrenia ako aj s postupom a zabezpečením potrebnej zdravotnej starostlivosti v prípade zistenia patologických alebo neočakávaných nálezov realizovaných sérologických vyšetrení, ako aj s možnosťou očkovania. Materiál V rámci IP 2018 boli odobraté vzorky celkovo od 4 218 osôb pri rovnomernom zastúpení obidvoch pohlaví vo veku od 1 roku do 69 rokov života, čo tvorilo 25 vekových skupín: 1- 9 v jednoročných intervaloch, 20-39 v 5-ročných intervaloch a 40-69 v 10-ročných intervaloch. Vo vekovej skupine 1-5-ročných osôb bolo pre každý vek vyšetrených 222 osôb, vo vekovej skupine 6-19-ročných osôb bolo pre každý vek vyšetrených 111 osôb a vo vekovej skupine 40-69-ročných osôb bolo pre každý vek vyšetrených 222 osôb. Účastníci IP 2018 boli do IP 2018 vybraní na základe náhodného stratifikovaného výberu topologicky rovnomerne z celého územia SR, t. j. zo všetkých okresov, bez koncentrácie na obyvateľov väčších miest, zo všetkých vekových skupín, bez ohľadu na etnikum a pri rovnomernom zastúpení obidvoch pohlaví. Podkladom pre výber boli osoby evidované u vybraných zmluvných lekárov - VLDD, VLD.

Veľkosť súboru (počtu účastníkov IP 2018) bola zosúladená s metodikou ostatného imunologického prehľadu realizovaného v SR v roku 2002. Výsledky V rámci IP 2018 sa podarilo odobrať všetkých plánovaných 4218 vzoriek. Na prítomnosť protilátok proti osýpkam bolo vyšetrených celkovo 4197 osôb. Tento výsledok je dôkazom kvalitného odberu a odborného a efektívneho spracovania sér tak, že aj u všetkých 1-5-ročných detí bolo možné toto vyšetrenie zrealizovať s výnimkou 11 prípadov, pôvodne bolo toto vyšetrenie plánované vykonať len u 50% týchto detí. V grafe 1 sú prezentované výsledky vyšetrení u všetkých účastníkov IP 2018 podľa jednotlivých vekových skupín. Z grafu 1 je zrejmé, že proporcia pozitívnych, a teda odolných sa pohybuje od najnižšej proporcie 68,3% vo vekovej skupine 35-39-ročných po maximum 98,2% v najstaršej vekovej skupine 60-69-ročných, kde ide o imunitu po prekonaní ochorenia. Z detských vekových skupín bola u 2-ročných detí zistená 95,4% proporcia pozitívnych, u 3-roč-

ných detí 97,2% proporcia pozitívnych a u 4-ročných detí 94,9% pozitivita. Priemerná proporcia pozitívnych v sledovanom súbore bola 88,02%. Odhad pozitívnych v populácii 1-69-ročných po štandardizácii je 86,2%. U kompletne očkovaných osôb bola proporcia pozitívnych od 70,9% do 94,9%. Na prítomnosť protilátok proti vírusu parotitídy bolo vyšetrených celkom 4 197 vzoriek sér. Proporcia pozitívnych je v jednotlivých vekových skupinách výrazne pod hranicou 90%. V skupine 5-9-ročných je pozitívnych 54,8%, a to u 2ročných detí 55,4%, 3 a 4-ročných 56,7%. V skupine 10-14-ročných je pozitivita mierne vyššia - 64,3%. Zistená proporcia pozitívnych vzoriek u osôb kompletne očkovaných zodpovedá informácii o tejto zložke vakcíny proti MMR, ktorá má nižšiu imunogenicitu ako zložky vakcíny proti osýpkam či rubeole. Na prítomnosť protilátok proti vírusu rubeoly bolo vyšetrených celkovo 4193 vzoriek sér. Prítomnosť bola zistená vo vysokej proporcii vo všetkých vekových skupinách, a to tak v ročníkoch narodenia, ktoré boli očkované,

Graf 1. Podiel pozitívnych výsledkov proti vírusu osýpok podľa veku, IP 2018

100

55.14 95.35 97.24 94.93 93.46 94.17 91.82 86.55 77.43 77.73 68.27 78.88 96.04 98.24

80 60 40 20 0

1

2

3

4

5-9

10-14 15-19 20-24 25-29 30-34 35-39 40-49 50-59 60+

Graf 2. Podiel pozitívnych výsledkov proti vírusu rubeoly podľa veku, IP 2018

100

54.9

94.9

96.8

96.3

94.8

96.2

97.5

97.5

96.8

95.7

93.1

95.2

98.2

1

2

3

4

5-9

10-14 15-19 20-24 25-29 30-34 35-39 40-49 50-60

80 60 40 20 0

do očkovacieho programu dieťaťa, ale ako ukazujú uverejnené schémy, sú rôzne možnosti, ako to zabezpečiť. Pri očkovaní postupujeme prísne individuálne podľa veku a zdravotného stavu dieťaťa. Zoznam literatúry na vyžiadanie.

doc. MUDr. Mária Avdičová, PhD. a kolektív ako aj v ročníkoch narodenia, ktoré získali protilátky prekonaním ochorenia. Vo vekovej skupine 5-9-ročných detí (očkovaných prevažne jednou dávkou vakcíny), bola proporcia pozitívnych 94,9%, vo vekovej skupine 10-14-ročných - 95,3% a 15-19-ročných - 97,5%. V starších ročníkoch narodenia, a to vo vekových skupinách, ktoré nemohli byť pre vek očkované, sa pozitivita získaných protilátok prekonaním ochorenia pohybuje od 95,5% do 98,1% (graf 2). Z výsledkov vyšetrení na protilátky proti vírusu rubeoly je zrejmé, že séroprotektivita očkovania proti rubeole je na vysokej úrovni protilátkovej odpovede a v priemere dosahuje hodnotu 97,5%. Súčasne zistený stav proporcie chránených osôb poskytuje dostatočnú kolektívnu ochranu populácie proti infekcii vírusom rubeoly, ako aj proti vzniku kongenitálneho rubeolového syndrómu. Protilátky zistené proti vírusu rubeoly vzhľadom na vysokú imunogenicitu rubeolovej zložky vakcíny môžu poslúžiť ako nepriamy dôkaz očkovania resp. neočkovania MMR vakcínou. Z analýzy výsledkov protilátkovej odpovede proti vírusu osýpok, mumpsu a rubeoly vyplynuli nasledovné odporúčania: Očkovanie proti osýpkam, mumpsu a ružienke sa vykonáva prvou dávkou najskôr v prvom dni 15. mesiaca života, najneskôr v 18. mesiaci života; očkovanie druhou dávkou odporučila pracovná skupina pre imunizáciu vykonávať už v 6., prípadne 5. roku života. Odporúčanie presunúť 2. dávku MMR vakcíny vychádza aj z opakovane zistených výsledkov administratívnej kontroly. V ostatných rokoch bolo zaznamenané zníženie zaočkovanosti kontrolovaných kohort detí podľa jednotlivých ročníkov narodenia. Na národnej úrovni sa pohybovalo od 98,5%-99,4% (rok 2010) do 95,2%96,1% (rok 2018), na regionálnych úrovniach od 97,6%-99,8% (rok 2010) do 93,2%-97,0% (rok 2018) . Zaočkovať osoby s negatívnymi a hraničnými výsledkami protilátok (cca 480 osôb) jednou dávkou očkovacej látky. Odporúčať osobám vo veku 2549 rokov nekompletne očkovaným alebo osobám s neznámym stavom imunity, s výnimkou osôb s kontraindikáciou očkovania, preočkovanie jednou dávkou očkovacej látky proti MMR (prioritne


Príloha Lekárske noviny

94.6

91.2

1

2

88.6 84.5

61.1

76.0

41.6

33.6

38.5

37.1

26.9

75.7

62.2

25.1

5-9

10-14 15-19 20-24 25-29 30-34 35-39 40-49 50-59 60-69

100 80 60 40 20 0

3

4

Graf 5. Podiel pozitívnych výsledkov proti vírusu VHA podľa veku, IP 2018

28.4

29.4

34.5

22.3

28.4

37.9

42.3

6.4

8.2

11.0

16.8

17.6

25.5

68.7

1

2

3

4

5-9

10-14 15-19 20-24 25-29 30-34 35-39 40-49 50-59 60-69

80 70 60 50 40 30 20 10 0

zamestnancom v detských kolektívoch), Povinne očkovať zamestnancov zdravotníckych zariadení, ktorí sú neočkovaní, nekompletne očkovaní alebo sú s nedokázaným stavom imunity, s výnimkou osôb s kontraindikáciou očkovania. Ostatnou nákazou, očkovanie proti ktorej je zaradené do NIP ako povinné očkovanie dojčiat je vírusová hepatitída B. Laboratórne testy zamerané na zistenie osôb s ochrannými hladinami protilátok proti VHB, ako aj na ostatné plánované parametre podľa uvedenej metodiky boli vy-

pre deti vo veku dvoch rokov života, ktoré pochádzajú z prostredia s nízkym hygienickým štandardom, a to od roku 2008. V tomto očkovaní je potrebné naďalej dô100 sledne pokračovať. 90 Pre doplnenie obrazu o výskyte vírusových hepatitíd boli vykonané 80 aj vyšetrenia na prítomnosť pro70 tilátok proti vírusu hepatitídy C, 60 proti ktorej zatiaľ nebola vyvinutá 50 očkovacia látka. Na prítomnosť 40 protilátok proti VHC bolo vyšetre30 ných celkom 4215 vzoriek sér. Zistených bolo celkovo 9 pozitívnych 20 vzoriek, ktoré boli hodnotené ako 10 reaktívne a boli ďalej podrobené 0 1 2 3 4 5-9 10-14 15-19 20-24 25-29 30-34 35-39 40-49 50-59 60-69 konfirmačnému laboratórnemu vyšetreniu. Konfirmačným tes2002 2018 tom (Westernblot) boli potvrdené 4 pozitívne prípady. Prevalencia a to vo vekovej skupine 60-69 roč- vekovej skupine 60-69-ročných, pozitívnych vo vyšetrovanom súných, čo zodpovedá skutočnosti, a to 68,7%. V nižších vekových bore má hodnotu 0,095%. že vo vyšších vekových skupinách skupinách postupne proporcia Výsledky sérologických vyšetrení boli očkovaní prevažne zdravot- pozitívnych klesá, a to na hodnotu zodpovedajú súčasnému stavu nícki pracovníci, iné profesie v ri- 10,6% vo vekovej skupine 1-4-roč- chorobnosti na akútnu i chronicziku nákazy VHB a cestovatelia. ných detí, v priemere má v súbore kú VHC, ktorá sa vyskytuje predoLaboratórne vyšetrenie na dôkaz hodnotu 26,2%. Podiel vnímavých všetkým v rizikových skupinách prítomnosti HBsAg (antigénu osôb v súbore dosiahol hodnotu populácie, a z toho vyplýva aj oddokazujúceho prítomnosť vírusu, 73,8%. Odhad podielu vnímavých porúčanie týkajúce sa skríningu a teda infekciozity pacienta) bolo po štandardizácii je nižší a má tejto nákazy, ktorý treba zamerať vykonané u 4215 vzoriek. Poziti- hodnotu 64%. Odhad premore- výhradne na rizikovú populáciu, vita bola zistená raritne, a to v 4 nosti populácie (1-69-ročných) po nakoľko celopopulačný skríning nie je efektívny. prípadoch vo vekových skupinách štandardizácii predstavuje 36%. 40-49-ročných 1x, 50-59-ročných V rámci týchto vyšetrení boli zis- Záverom treba zdôrazniť, že na1x a 60-69-ročných 2x. Prevalencia tené výrazné regionálne rozdiely priek predĺženej príprave imuv premorenosti populácie podľa nologických prehľadov sa tieto v súbore má hodnotu 0,09% Získané výsledky nevyžadujú jednotlivých krajov s najvyššou podarilo úspešne zvládnuť. IP poúpravu súčasnej stratégie očkova- pozitivitou v kraji Košickom, Pre- ukázali na dobré nastavenie Nánia proti VHB, sú naopak výzvou šovskom a Banskobystrickom, čo rodného imunizačného prograzachovať súčasný stav očkovania súvisí s vyšším výskytom tejto ná- mu na Slovensku, v ktorom treba naďalej pokračovať. detskej populácie nad 95% zaoč- kazy v uvedených krajoch. Analýza výsledkov potvrdila, že Veľké poďakovanie patrí 4218 kovanosť. Očkovanie proti vírusovej hepa- vnímavosť k infekcii vírusom VHA účastníkom, ktorí si nechali odobtitíde typu A patrí medzi odpo- je v populácii SR vysoká - 64%, rať vzorku krvi na vyšetrenie, 204 rúčané očkovania s indikáciou čo zodpovedá epidemiologickej všeobecným lekárom pre deti očkovania 2-ročných detí pochá- situácii vo výskyte VHA a nízkej a dorast a 118 všeobecným lekádzajúcich z prostredia s nízkym zaočkovanosti populácie. Vzhľa- rom pre dospelých, ktorí vykonali dom na vysokú vnímavosť zistenú samotné odbery vzoriek, členom hygienickým štandardom. Protilátky proti vírusu hepatitídy v súbore možno očakávať aj naďa- Pracovnej skupiny pre IP, epiA boli vyšetrené u 4 214 osôb. Po- lej šírenie VHA vo všetkých veko- demiológom ÚVZ SR a všetkých zitivita bola zistená v priemere u vých skupinách. Vysoká proporcia RÚVZ v SR, pracovníkom NRC pre 26,2% vyšetrených. Výsledky vyšet- pozitívnych u očkovaných - 96,2% MMR pri ÚVZ SR, pracovníkom rení podľa jednotlivých vekových potvrdzuje vysokú účinnosť pou- OLM pri RÚVZ, Banská Bystrica a tiež Ministerstvu zdravotníctva skupín sú prezentované grafe 5. žívaných vakcín. Z grafu je zrejmé, že najvyššia pro- Očkovanie proti VHA patrí medzi SR, ktoré zabezpečilo finančné porcia pozitívnych, a teda premo- odporúčané očkovanie s uprave- prostriedky na uskutočnenie IP. renosť populácie bola zistená vo ným indikačným odporučením Zoznam literatúry na vyžiadanie.

Graf 4. Porovnaním výsledkov IP z roku 2002 došlo k výraznému nárastu proporcie chránených osôb.

Graf 3. Podiel pozitívnych výsledkov proti vírusu VHB - anti HBsAg podľa veku, IP 2018

konané u 4215 zozbieraných vzoriek sér. V grafe 3 sú prezentované výsledky vyšetrení sér na anti HBs protilátky, ktoré signalizujú ochranu proti VHB získanú očkovaním. Vo vekových skupinách detí a adolescentov, ktorí podliehali od roku 1998 povinnému očkovaniu proti VHB a v troch ročníkoch narodenia u starších detí, ktoré boli doočkované proti VHB (1997, 1996, 1995), bola zistená proporcia pozitívnych od 89,9% vo vekovej skupine 1-4-ročných po 76,1% v skupine 20-24-ročných. V starších vekových skupinách proporcia pozitívnych klesá až na hodnotu 25,1%,

Úvod Materské mlieko je zlatým štandardom pre výživu novorodencov. Je evolučne optimalizované a poskytuje novorodencom všetky nevyhnutné živiny potrebné v prvých mesiacoch po pôrode. Zloženie ľudského materského mlieka (MM) je veľmi variabilné v čase a vykazuje zmeny v reakcii na mnohé faktory a zároveň spĺňa meniace sa požiadavky dieťaťa podľa jeho veku. MM sa preto považuje za dynamickú, komplexnú biologickú tekutinu s obsahom širokej škály rôzneho množstva bielkovín, lipidov a sacharidov a ďalších biologicky aktívnych látok. V súvislosti s touto adaptáciou a dynamikou zmien značnú pozornosť lekárov a vedcov získala tretia najväčšia súčasť MM, a to ľudské mliečne oligosacharidy (HMO). V tomto smere je zaujímavý aj historický pohľad na vývoj poznatkov o funkciách HMO. Už Escherich (1886), rakúsky pediater a mikrobiológ, odhalil vzťah medzi črevnými baktériami a fyziológiou trávenia u dojčiat. Jeho žiak Moro (1900) a H. Tissier (1900), lekár v Paríži, nezávisle na sebe našli rozdielnu bakteriálnu kompozíciu v čreve dojčiat v závislosti od dojčenia a od kŕmenia fľašou. Schön-

feld (1926) informoval o frakcii materského mlieka, ktorá obsahuje rastové faktory pre Lactobacillus bifidus (neskôr preklasifikovaný na Bifidobacterium bifidus). Presnejšiu chemickú štruktúru prvých oligosacharidov zistili žiaci Kuhna až v roku 1983. Vzhľadom na tieto vedomosti sa začali syntetizovať gluko-oligosacharidy (GOS) a frukto-oligosacharidy (FOS) a pridávali sa do mliečnych formúl, ako zmesi GOS/FOS, v snahe podporiť „bifidový efekt“. Avšak vzhľadom na komplexnosť a zložitosť HMO, nedokážu tieto syntetické prebiotiká, ako GOS/FOS, v plnej miere selektívne stimulovať bifidogénnu flóru v novorodeneckom tráviacom trakte. A takto sa HMO ostáva jedinečnou a vysoko individuálnou súčasťou MM každej jednej matky. Kontext O HMO je známe, že vykazujú prebiotické účinky, a tým zohrávajú veľmi dôležitú úlohu pri vzniku a rozvoji kolonizácii čreva a vývoji zdravého mikrobiómu. Eubióza a postup kolonizácie, najmä črevného traktu (kde je u človeka sústredená podstatná časť imunitného systému), má zásadný význam pre celkové zdravie konkrétneho jednotlivca, ale aj

v jeho ďalšom živote modifikuje jeho zdravotný stav, chorobnosť a rozvoj chronických ochorení. Koncepcia, podľa ktorej sa takto deje, hovorí o zapájaní epigenetických mechanizmov do priebehu tohto procesu a nazýva sa nutričné programovanie vo včasnom období života (ENP – early-life nutritional programming). Základný predpoklad nutričného programovania vychádza z vedeckých výskumov, ktoré zistili, že zdravie jedinca ovplyvňuje jeho genetická výbava asi z 20%, ale až z 80% je to vplyv vonkajších faktorov, najmä výživy, ktorú prijíma dieťa v prenatálnom veku až do veku 3 rokov. Jedným z mechanizmov, ktorým môže „vonkajšie prostredie“ už v ranom veku ovplyvniť dlhodobé zdravie jednotlivca, je modulácia črevnej mikroflóry. Pre zjednodušenie a lepšiu pochopiteľnosť aj laickej verejnosti vznikol koncept „Prvých 1000 dní života“. Ten zahŕňa celý čas trvania tehotenstva (270 dní) a prvé dva roky života dieťaťa, a je to obdobie, kedy je schopnosť organizmu reagovať na vonkajšie prostredie najvyššia a kedy je vplyv výživy na vyvíjajúce sa orgánové systémy najvýraznejší a najtrvalejší. Obvykle je detský intestinálny trakt kolonizovaný najskôr

doc. MUDr. Milan Kuchta, CSc., mim.prof. MUDr. Zlatica Ďurošková

Foto: 123rf.com

Význam oligosacharidov materského mlieka (HMO) pre zdravie dieťaťa

baktériami od matky. Prvé mikroorganizmy kolonizujúce dojča patria medzi aeróbne alebo fakultatívne anaeróbne baktérie, ktoré vytvárajú nové prostredie (spotrebou kyslíka), ktoré podporuje kolonizáciu prísnych anaeróbov ako sú Bifidobacteria, Clostridia a Bacteriodes. Táto kolonizácia je ovplyvnená mnohými faktormi, ako je spôsob pôrodu, hygienické okolnosti a spôsob výživy. I vzhľadom k tomu, že znížené počty druhov Bifidobacteria sa spájajú napr. s vývojom atopických ochorení v neskoršom živote, HMO sú dôležitými zložkami MM. Z chemického hľadiska patria oligosa-

charidy medzi sacharidy, ktoré sú zložené z dvoch až desiatich monosacharidových podjednotiek. Oligosacharidy sú biele kryštalické látky, dobre rozpustné vo vode. Majú sladkú chuť, preto sa nazývajú cukry. Ľudské mlieko obsahuje neočakávané množstvo a rozmanitosť komplexných oligosacharidov, ktoré sú zjavne nestráviteľné a u vyvíjajúceho sa dieťaťa sú namierené na jeho priateľskú gastrointestinálnu mikroflóru. Pritom všetky HMO sú syntetizované v mliečnej žľaze. Ich koncentrácia sa mení v závislosti od dĺžky laktácie, pričom najviac ich obsahuje


Príloha Lekárske noviny

Zo známych funkcií HMO sa v súčasnosti považujú za najvýznamnejšie: • selektívna stimulácia rastu črevných baktérií mliečneho kvasenia, čo ovplyvňuje zloženie mikroflóry, • zabraňovanie adhézie patogénov na epiteliálne bunky - bariérová funkcia, • predchádzanie infekcií, vrátane podpory imunity. HMO majú funkciu tzv. rozpustných receptorov, ktoré zabraňujú uchyteniu patogénov na epiteliálne bunky, a tým chránia hostiteľa proti kolonizácii patogénnymi mikroorganizmami, napr. E. coli, Helicobacter pylori, Listeria monocytogenes, Salmonella spp., Vibrio cholerae, Streptococcus pneumoniae, Haemophillus influenzae, Campylobacter jejuni . HMO sú odolné nielen voči kyslému prostrediu žalúdka, ale aj voči hydrolytickým enzýmom pankreasu, a preto sú len minimálne absorbované v hornej časti tráviaceho traktu. Len 1% HMO sa vstrebáva v tenkom čreve a následne vylučuje močom, zvyšok HMO sa dostáva do hrubého čreva, kde pôsobí ako prebiotikum. V prvých dňoch a týždňoch života je však v žalúdku nedostatočne kyslé

Foto: archív

kolostrum. Zloženie oligosacharidov v materskom mlieku je geneticky podmienené.

pH, a tak je aj nedostatočná prirodzená ochrana pred infekciami. O to väčší ochranný význam má opsonizačná funkcia HMO v tomto období života. Novšie štúdie dokumentujú aj extraintestinálne antimikrobiálne účinky HMO, napr. v moči kojených detí boli nájdené frakcie HMO, ktorých prítomnosť by mohla vysvetliť nižší výskyt zápalov močových ciest, spôsobených uropatogénnou E. coli alebo Strep. agalacciae. Pri metabolizme HMO v ľudskom organizme vzniká kyselina sialová, ktorá je potrebná pre vývoj mozgu, pri syntéze gangliozidov a glykoproteínov a pri vývoji bunkových interakcií, nervového rastu a synaptických spojení, čo má okrem iného veľký význam pre tvorbu pamäti. HMO majú tiež priamy vplyv na imunitný systém dojčaťa, a to na funkciu selektínov, integrínov

a Toll like receptorov. Kyslé HMO môžu ovplyvniť zrenie lymfocytov a modulovať špecifické imunitné odpovede pri styku s alergénom, a to potlačením Th2 typu odpovede u atopických detí. Medzi množstvom rozdielov v zložení materského mlieka a formulou založenou na báze kravského mlieka je jedným z najväčších rozdielov práve prítomnosť týchto jedinečných HMO v ľudskom mlieku a v ich skutočnej absencii v kravskom mlieku, a tým aj vo výrobkoch detskej výživy na báze kravského mlieka. Záver Výsledky klinických a experimentálnych štúdií výrazne ovplyvňujú stratégiu výživy dojčiat, a to aj v kategórii predčasne narodených detí, ktoré patria k najzraniteľnejšej kategórii jedincov. Všeobecní lekári pre deti a dorast spolu s neonatológmi môžu svojimi vedomosťami a radami významne ovplyvňovať výživu novorodencov a dojčiat. Predpokladom je, aby títo pediatri rozumeli špecifikám výživy detí a ovládali aj najnovšie odporúčania odborníkov z tejto oblasti. Rešpektovanie individuálnych výživových požiadaviek každého dieťaťa je veľmi dôležité, pretože len tak je možné z dlhodobého aspektu predísť vzniku, resp. rozvoju množstva ochorení, napr. tzv. civilizačných.

Neonatologické sestry o aktuálnych problémoch Sekcia sestier pracujúcich v neonatológii pri SSSaPA, o.z. SLS, Neonatologická klinika SZU Banská Bystrica, Fakultná nemocnica s poliklinikou F.D. Roosevelta Banská Bystrica, Fakulta zdravotníctva SZU so sídlom v Banskej Bystrici, Občianske združenie Človiečik a A-medi management pripravili v dňoch 22.-23. októbra 2019 XVII. Celoslovenskú konferenciu sestier pracujúcich v neonatológii. Nosnými témami odborného programu bola starostlivosť o fyziologického novorodenca, zahŕňajúca prácu sestry v systéme rooming-in, spoluprácu s pôrodnou asistentkou, bonding na pôrodnej sále, observáciu novorodenca prvé dve hodiny po narodení, ako i každodenná starostlivosť o novorodenca. Odzne-

li informácie o výhodách predpôrodnej prípravy matky v starostlivosti o fyziologického novorodenca, o aplikácii konceptu ošetrovateľstva v neonatológii, o bezpečnom spánku novorodenca, o aspektoch separácie novorodenca a matky v systéme rooming-in, o prvej hodine života extrémne nezrelého novorodenca a mnohé ďalšie. Účastníkov konferencie zaujala prezentácia bezprostrednej starostlivosti o novorodenca po narodení v Nemecku či starostlivosti o novorodenca v brnianskej nemocnici. Súčasťou odborného programu bola i starostlivosť o hranične nezrelých novorodencov, riziká starostlivosti spojené s kategóriou novorodencov s pôrodnou hmotnosťou od 2000 do 2500 gramov. jps

III. Zemplínske pediatrické kazuistiky

Zoznam literatúry na vyžiadanie.

Novéknihy

Kolektív autorov

Deti bez alergií

VYDAVATEĽSTVO

VYDAVATEĽSTVO

Ikar, 2018

Ikar, 2018

Ako rýchlo a s istotou ošetriť dieťa – reznými ranami a odreninami počínajúc a dusením či otravou končiac.

INZERCIA

C

M

Y

CM

MY

CY

CMY

LN19046

K

Robin Nixonová Pompová

Prvá pomoc pre bábätká a deti

Bezpečný spôsob ako zaradiť arašidy, vajcia, mliečne výrobky, pšenicu, ryby a ďalšie alergény do detskej stravy.

Kniha založená na vedeckých metódach a priekopníckych štúdiách, ktoré menia spôsob stravovania detí 70 receptov, ktoré budú deti milovať.

Robin Pompová dokázala jasne a s porozumením vyjadriť komplexnú vedu skrývajúcu sa za potravinovými alergiami. Jej osobná cesta s tromi deťmi trpiacimi potravinovými alergiami a jej schopnosť vcítiť sa do pocitov ľudí v podobnej situácii sa prejavuje presvedčivým a aktuálnym príbehom. Pre nastávajúcich rodičov, čerstvých rodičov a rodičov s deťmi trpiacimi potravinovými alergiami je táto kniha priam povinným čítaním. J.J. Levenstein, pediater

Foto: Procare

Detské a novorodenecké oddelenie NsP Š. Kukuru v Michalovciach, a.s. a Svet zdravia, a.s. pripravili 3. októbra 2019 odborné podujatie 3. Zemplínske pediatrické kazuistiky. Odzneli na ňom prednášky o systémových prejavoch črevných infekcií, spolupráci urológa a nefrológa pri diagnostike a liečbe uropatií,

o opakovaných bolestiach brucha, alternatívnych pôrodoch – ich výhodách a úskaliach, o nových možnostiach urologických operácií detí v michalovskej nemocnici a ďalšie. Podujatie je stále príležitosťou pre diskusiu o niektorých aktuálnych pediatrických problematikách. jps


október/2019

strana 11

Bolesti chrbtice, kĺbov, kostí (špeciálne cvičebné zostavy)

Autorka MUDr. Elena Ďurišová, špecialistka v reumatológii-osteológii, fyziatrii, balneológii a liečebnej rehabilitácii, je primárkou Reumatologicko-rehabilitačného centra pre liečbu bolesti pohybového aparátu v Hlohovci. Má naviac vzdelanie v akupunktúre i rôznych typoch naturálnej medicíny, prednáša na odborných fórach i laikom najmä problematiku ochorení kĺbov, chrbtice a osteoporózy, publikuje v odborných časopisoch.

K

niha je určená pacientom aj zdravotníkom. Pacientom, aby sa zrozumiteľnou formou dozvedeli čo najviac o svojom ochorení. Zdravotníkom, ktorí sa v dennej praxi stretávajú s riešením bolesti pohybového aparátu svojich pacientov, ako aj študentom medicíny a študentom nelekárskych zdravotníckych odborov. Okrem podrobných informácií o ochoreniach pohybového aparátu uvádza i rady o ich komplexnej liečbe vrátane špeciálnych vyšetrení a cvičení (drobných kĺbov rúk, pliec, kolien a bedier – aj po totálnej endoprotéze), zásady Školy chrbta a špeciálne cvičebné zostavy i s nahratým CD (sterilita - podľa Mojžišovej, panvové dno Lúčky, bolesti chrbtice a osteoporóza podľa Ďurišovej). Publikácia je prínosom pre všetkých, ktorí bolesti majú, alebo im chcú predchádzať. Je dôležité vedieť, ako si so svojimi ťažkosťami poradiť aj v domácom prostredí, a tým zvýšiť kvalitu svojho života. Publikácia sa venuje ochoreniam pohybového aparátu (zápalovým, degeneratívnym, metabolickým, mimokĺbovému reumatizmu...). Popisuje možnosti komplexného riešenia bolestí v oblasti chrbtice aj periférnych kĺbov.

V úvode rozoberá problematiku reumatoidnej artritídy, artrózy (v oblasti bedra - koxartrózy, kolena - gonartrózy, pleca - omartrózy, chrbtice - spondyartrózy, drobných zhybov rúk a nôh), ochorení šliach, svalov, väzov. Na začiatku kapitoly je vždy popísaná charakteristika ochorenia, jeho diagnostika a komplexná liečba, na záver každej kapitoly je uvedené špeciálne cvičenie. Keďže pribúdajú ochorenia kĺbov - ako napr. koxartróza, gonartróza, ktoré vyústia až do nutnosti operačného riešenia, kniha uvádza i cvičenia po totálnej endoprotéze bedra, kolena, cvičenia po operácii pliec, kĺbov rúk a podobne. Popisuje sa, že 80% všetkých bolestí spôsobuje svalová bolesť. Je známe, že dlho pôsobiace funkčné poruchy v oblasti chrbtice dávajú predpoklad vzájomného reflexného pôsobenia svalov a vnútorných orgánov. Preto správnou pohybovou aktivitou môžeme ovplyvniť i funkciu orgánov pohlavno-močového traktu. Tieto nadväznosti sa môžu vyskytnúť napr. pri sterilite - neplodnosti, ktorej príčiny a liečba je popisovaná v druhej časti publikácie. Súčasťou kapitoly je i modifikovaná cvičebná zostava podľa

Mojžišovej, ktorou možno upraviť svalovú nerovnováhu v panvovej oblasti, nesprávny sklon panvy, a tým aj polohu vnútorných orgánov, zintenzívniť prekrvenie orgánov malej panvy (vaječníky, maternicu) a zlepšiť ich funkciu. Štvrtá kapitola sa venuje inkontinencii, ktorá trápi 30-50% žien. Uvádza jednotlivé jej typy a komplexné možnosti liečby. Popisuje rôzne lieky a špeciálne cvičenie panvového dna “Lúčky“ zameraného na zlepšenie stavu zvieračov, sklonu močového mechúra a močovej trubice, aby posilnené svaly boli dostatočnou oporou a najmä pri námahe nedochádzalo k mimovoľnému unikaniu moču. Piata časť knihy podrobne spracováva problematiku osteoporózy - rednutia kostí, ktoré je závažným civilizačným ochorením spojeným s bolesťami a rizikom zlomeniny i po minimálnom úraze (hlavne v oblasti stavcov chrbtice, krčku stehnovej kosti, zápästí). Výskyt ochorenia na Slovensku sa odhaduje na 8% obyvateľstva a je predpoklad nárastu počtu pacientov s osteoporózou i počtu zlomenín na podklade rednutia kostí so závažnými zdravotnými, sociálnymi a ekonomickými dopadmi.

Farmakoterapia bolesti pre lekárov a farmaceutov Doc. MUDr. Igor Martuliak, PhD.

N

apriek výraznému pokroku v porozumení patofyziologických a biochemických mechanizmov vedúcich k vzniku a rozvoju bolesti, ako aj narastajúcim možnostiam terapeutických intervencií zostáva zvládnutie bolesti závažným klinickým problémom a čoraz výraznejším celospoločenským fenoménom „modernej“ doby. Z tohto pohľadu vzrastá význam predloženého diela. Cieľom autora tejto vedeckej monografie je ponúknuť širokej lekárskej a odbornej verejnosti moderný a konzistentný pohľad na bolesť z hľadiska patologickej fyziológie, diagnostiky, klinickej symptomatológie a liečby. Uvedený moderný pohľad na základe vzťahovej väzby umožňuje čitateľovi vytvoriť si komplexný integratívny teoretický model, ktorý ponúka atraktívne súvislosti pre zvládnutie bolesti. Publikácia poskytuje plnohodnotný farmakologický prehľad a charakteristiky predstaviteľov rôznorodých skupín analgetík používaných v liečbe bolestivých

stavov. Táto monografia môže zahnať obavy prof. Bonicu, ktorý v roku 1990 uvádzal, že hlavnou príčinou nedostatočnej liečby bolesti je nedostatočné využitie známych informácií. Uznávaný algeziológ doc. MUDr. Igor Martuliak, PhD. svojím unikátnym dielom významným spôsobom prispieva k vyvráteniu tejto tézy. Tento titul bude dlhé roky prínosom pre teoretickú, ako aj praktickú rovinu poznania liečby bolesti nielen v pregraduálnom, ale aj v postgraduálnom vzdelávaní. Recenzenti prof. MUDr. Gabriela Nosáľová, DrSc. doc. MUDr. Jozef Firment, PhD. MUDr. Andrea Petrovičová, PhD. prof. MUDr. Karol Králinský, PhD. Vydavateľ: Martimed s.r.o. Vydanie: prvé Počet strán: 302

Knihu si môžete objednať na adrese:

imartuliak@nspbb.sk

Všetky zostavy sa môžete správne naučiť cvičiť v Reumatologicko-rehabilitačnom centre Hlohovec tel. 033 73 01 820 www.rrc.sk Je veľmi dôležité včas diagnostikovať skupinu rizikových osôb a následne komplexne správne liečiť, aby sme komplikáciám zlomeninám predišli. Súčasťou knihy je aj špeciálna zostava cvičení podľa Ďurišovej, ktorá upravením svalovej nerovnováhy znižuje bolesť v oblasti pohybového aparátu a zároveň zlepšuje kostné parametre. Kapitola ďalej uvádza dýchacie a stabilizačné cvičenia, cvičenia AGR antigravitačnej relaxácie podľa Zbojana, informácie o protetických pomôckach a zásady Školy chrbta, pomocou ktorých sa pacient naučí, ako sa má k svojej chrbtici správať, ako ju má správne zaťažovať pri bežných denných činnostiach. Tieto všetky opatrenia prispievajú k zlepšeniu stability a koordinácie, ktoré sú dôležitou súčasťou prevencie pádov. Je však dôležité pacienta nielen naučiť jednotlivé cviky správne vykonávať, ale ho aj motivovať k trvalej fyzickej aktivite v domácom prostredí. K tomu prispieva tiež nahraté CD s jednotlivými cvičebnými zostavami.

Nahraté CD obsahuje cvičenia 1. cvičenie so samonapravovacími prvkami, sterilita – podľa Mojžišovej (modifikácia) 2. panvové dno, inkontinencia – cvičebná zostava „Lúčky“ 3. osteoporóza, bolesť chrbtice – podľa Ďurišovej. Jedna cvičebná zostava môže byť pre vás jednotvárna. Aj z tohto hľadiska by bolo ideálne (po zvládnutí jednotlivých cvikov) v priebehu týždňa odcvičiť všetky tri uvedené zostavy v tejto publikácii. Napr. v pondelok zostava podľa Ďurišovej vám pomôže upraviť celkovo svalovú nerovnováhu, predchádzať bolesti chrbtice a rednutiu kostí, v stredu cvičenie panvového dna vám zlepší činnosť vnútorných orgánov, zostava podľa Mojžišovej (len vybrané cviky schválené lekárom FBLR) odcvičená v piatok vám uvoľní najmä hrudnú a driekovú chrbticu, ktorú ste si v priebehu týždňa preťažili. Striedanie zostáv je zárukou udržania zdravého tela aj krásnej postavy.

Návrh úhradového mechanizmu VLD V súvislosti s úvodom do problematiky k otázke, prečo ambulancie všeobecných lekárov pre dospelých potrebujú financovanie garantované zákonom, ktorým sme otvorili diskusiu odbornej verejnosti v septembrovom vydaní Lekárskych novín, dovoľte sa mi dnes poďakovať redakčnej rade za možnosť zverejniť odkaz na návrh paragrafového znenia legislatívnej úpravy.

N

ávrh všeobecne záväzného úhradového mechanizmu pre segment neurgentnej primárnej starostlivosti o dospelých určuje koncepčný rámec a systémové postavenie všeobecného lekárstva na Slovensku, plánovanie personálnych kapacít, ako aj východiská pre koordináciu a efektivitu vo vzťahu k špecializovanej ambulantnej starostlivosti a nemocniciam. V nasledujúcom vydaní Lekárskych novín nájdete analýzu dôvodov, východísk a záverov, prečo práve táto podoba predkladaného návrhu je potrebná. Do zoznamu výkonov podľa predkladaného návrhu sme prevzali vybrané výkony zo súčasného zoznamu výkonov jednotlivých zdravotných poisťovní

a v potrebnom rozsahu sme upravili sporné formulácie obsahu výkonov. Súčasne sme zjednotili označenie výkonov. Po vydaní nového katalógu výkonov z dielne MZ SR navrhujeme primerane doplniť a upraviť zoznam výkonov ako prílohu k navrhovanej zákonnej norme – Vyhláške MZ SR o úhradách za poskytovanie všeobecnej ambulantnej starostlivosti pre dospelých. Vzhľadom na priestorovú náročnosť publikovania celého zoznamu výkonov odkazujme čitateľa na zverejnené znenie návrhu na https://www.zvld.sk/navrh-uhradoveho-mechanizmu -vld/. MUDr. Pavol Štec Predseda ZVLD SR


október/2019

strana 12

Profesor MUDr. Michal Šeliga N

arodil sa 27. októbra 1881 v Spišskej Teplici pri Poprade. Po absolvovaní stredoškolských štúdií v Satu Mare sa venoval štúdiu lekárstva v Kluži, kde bol členom Spolku slovenských vysokoškolských študentov „Salaš“. V roku 1908 prestúpil na Lekársku fakultu v Budapešti, kde bol v roku 1910 promovaný. V tomto meste zostáva nakrátko pracovať na internej a psychiatrickej klinike, odkiaľ prechádza na Kliniku pôrodníctva a gynekológie k profesorovi Bársonyimu. Tu získava bohaté klinické skúsenosti predovšetkým z pôrodníctva, ktoré ide ďalej rozširovať do Berlína k profesorovi Bummovi, požívajúcemu vynikajúcu medzinárodnú povesť. Po dvojročnom pôsobení v Berlíne sa vracia na Slovensko do Košíc, kde sa v roku 1913 stáva asistentom na Babskej škole, odkiaľ po roku odchádza do nemocnice v Novom Meste pod Šiatrom, aby sa zdokonalil v chirurgickej práci. Prišla prvá svetová vojna a v Trenčíne sa uvoľňuje primariát na pôrodnícko-gynekologickom oddelení, ktorý preberá Dr. Šeliga v júli 1914. Stal sa tiež primárom interného oddelenia po tom, ako jeho predchodca odišiel na front. Profesor Šeliga pracuje vo dne v noci a snaží sa nemocnicu aj napriek neuveriteľne ťažkým vojnovým pomerom udržať na veľmi solídnej odbornej úrovni. Jeho výnimočné organizačné schopnosti si všimnú župní funkcionári a ustanovujú ho do funkcie riaditeľa Župnej nemocnice v Trenčíne. Profesor Šeliga bol výnimočným slovenským vlastencom. Láska k národu, pracovné nadšenie, nevšedná odvaha a idealizmus v poprevratovej dobe ho viedli k tomu, že v roku 1918 ponúka svoje kvalifikované služby osobne ministrovi pre správu Slovenska

MUDr. Vavrovi Šrobárovi. Ten si nenašiel čas, aby ho prijal. Napriek tomu opúšťa výnosné postavenie primára v Trenčíne. Zanecháva skvelú bezproblémovú budúcnosť a vedomý si dôležitosti prospešnej práce pre národ vstupuje opäť na Babskú školu v Košiciach. Má sľúbené miesto riaditeľa, pretože na túto funkciu má najväčšie odborné a organizačné schopnosti, ale opäť zasahuje Dr. Šrobár a sľúbené miesto mu ruší. Ako neraz v minulosti, ani teraz sa nedal Šeliga zlomiť a s nesmiernou odvahou sa prihlásil do výberového konania u prof. Müllera, prednostu pôrodníckej kliniky v Bratislave. Vďaka svojím výborným skúsenostiam je na kliniku okamžite prijatý a stáva sa najobľúbenejším asistentom prof. Müllera. Spoločne sa im podarí vybudovať jednu z najlepších pôrodníckych kliník v celej Č-SR. V roku 1923 Šeliga habilituje a o tri roky je menovaný mimoriadnym profesorom. V roku 1931 sa ako päťdesiatnik stáva aj riadnym profesorom. Profesor Gustáv Müller bol v roku 1925 menovaný prednostom gynekologicko-pôrodníckej kliniky a riaditeľom tamojšej Zemskej pôrodnice v Brne. Bez najmenšieho zaváhania odovzdal kliniku svojmu najlepšiemu spolupracovníkovi Dr. Šeligovi, vtedy už habilitovanému docentovi. Šeliga viedol kliniku úspešne až do roku 1945. Okrem funkcie prednostu kliniky od roku 1926 zastával aj funkciu riaditeľa Štátneho ústavu pre vzdelávanie a výcvik pôrodných asistentiek v Bratislave. Profesor Šeliga dal klinike okrem odborných kvalít aj slovenského ducha. Je o ňom známe, že so samozrejmosťou si vyberal za asistentov väčšinou schopných slovenských lekárov. Na klinike vládlo vysokokvalitné organizované pra-

covné ovzdušie a používala sa slovenčina. Tak sa profesor Šeliga stal tvorcom prvej skutočne slovenskej kliniky na Univerzite Komenského. Prednášková a publikačná činnosť prof. Šeligu sa začala už v roku 1922 a jeho prínos bol veľmi cenený. Publikoval okolo 50 vedeckých prác a predniesol vyše 130 referátov na domácich aj zahraničných vedeckých kongresoch. Jeho vedecko-výskumná činnosť bola zameraná na detailné rozpracovanie anatomicko-klinických rozborov vzácnych prípadov, ktoré sa vyskytli na jeho klinike. Jeho najobľúbenejšou témou bola extrauterinná gravidita, na ktorú menil dovtedajšie názory a stavia ich na novú základňu. O etiológii mimomaternicovej tehotnosti píše obšírne aj v monografii, v ktorej zastáva moderné stanovisko, že príčinou ektopického ulepenia vajíčka sú rezíduá vo forme funkcionálnych porúch po zápaloch. Tejto problematike sa venuje aj jeho habilitačná práca Anatomické známky intersticionárnej tehotnosti. Rieši v nej ďalej otázky patogenézy, kliniky a terapie tejto patologickej jednotky. Ďalším metodickým okruhom jeho odborného záujmu boli vývojové chyby ženských pohlavných orgánov. Ide napríklad o popis vzniku a liečby zdvojenej maternice a pošvy. Operačná liečba je obsahom ďalších jeho prác o nádoroch vaječníkov a maternice. Zaoberal sa aj problematikou výtoku z rodidiel a jeho liečbou, nepravidelnými gynekologickými krvácaniami a problematikou cudzieho telieska v dutine brušnej a v močovom mechúri. Profesor Šeliga pristupoval k operačnému zákroku až po zrelej úvahe a hoci operoval rád, v operačných indikáciách bol neobyčajne prísny. Pri operačných

Foto: archív

Profesor Šeliga bol prvým univerzitným profesorom – Slovákom na novozriadenej Lekárskej fakulte UK v Bratislave.

výkonoch bol známy svojou intuíciou, ktorá mu pomáhala vyriešiť aj tie najkomplikovanejšie operačné situácie, spôsobom zodpovedajúcim konkrétnemu prípadu. Možno by som si dovolil povedať, že skôr ako o intuíciu išlo v jeho prípade o výnimočné odborné znalosti a dlhodobú chirurgickú prax. Profesor Šeliga pokladal svoje učiteľské povinnosti za najdôležitejšiu súčasť svojej práce. Prednášal s nevšednou svedomitosťou a záujmom na pôde univerzity, aj v Ústave pre vzdelávanie a výcvik pôrodných asistentiek. Poslucháčov si získal svojou majstrovskou a vtipnou formou. Jeho výrazy boli pregnantné a dokázal zrozumiteľne podať „aj tie najintímnejšie úseky ženského tela“. Jeho prednášky boli zároveň citlivým seizmogra-

fom najnovších udalostí a objavov v gynekológii a pôrodníctve. Profesor zachránil mnohým ženám život nepriamo aj tým, že pôrodné asistentky vyučoval zodpovedne a prísne. Pri svojom ťažkom a vyčerpávajúcom povolaní lekára aktívne vedecky pracuje až do svojej smrti 28. februára 1945. Vyškolil desiatky primárov a gynekologických odborníkov a stovky vynikajúcich pôrodných asistentiek. V rokoch 1938-1939 bol rektorom Slovenskej univerzity. Okrem mimoriadnej stopy v odborníkoch a nasledovníkoch sa po ňom zachovala aj „Medaila univ. prof. MUDr. Michala Šeligu, rektora Slovenskej univerzity“. Plukovník v.v. MUDr. Pavol Vencel

infoservis

Spolok lekárov v Košiciach, organizačná zložka Slovenskej lekárskej spoločnosti, košická Regionálna lekárska komora v spolupráci s LF UPJŠ a Univerzitnou nemocnicou L. Pasteura pripravili dňa 30. septembra XXIV. Vedeckú pracovnú schôdzu SL pre všeobecných lekárov pre dospelých s témou Pokroky v očnom lekárstve. Na podujatí odzneli odborné prednášky o súčasných možnostiach liečby diabetickej retinopatie, o chirurgickej liečbe pacienta s diabetickou retinopatiou a o 40. výročí implantácie prvej umelej vnútroočnej šošovky na Slovensku.

Podujatie bolo súčasne venované životu a dielu profesora MUDr. Miroslava Mydlíka, DrSc., ktorý v košickej nemocnici pracoval od svojich promócií až do dôchodkového veku. Košický rodák po maturite na I. štátnom gymnáziu pokračoval v štúdiu na LF Karlovej Univerzity v Prahe, kde v roku 1957 promoval a začal pracovať vo FN KÚNZ v Košiciach, najprv na infekčnom oddelení a potom až do dôchodku na IV. internej klinike FN L. Pasteura. Jeho hlavným odborným zameraním sa stalo vnútorné lekárstvo a nefrológia, ktorej sa venoval celý aktívny život. Bol zakladateľom dialyzačného strediska v Košiciach v roku 1966 a od tohto roku až do roku

2003 zaviedol všetky druhy liečby nahrádzajúcej funkcie obličiek. V roku 1977 uskutočnil ako prvý v Československu hemoperfúziu cez aktívne uhlie. Počas svojho života pôsobil ako odborný asistent, ordinár a vedúci dialyzačného strediska, prednosta kliniky. Na jeho podnet bola v roku 1997 založená Nefrologická klinika LF UPJŠ – ako prvá na Slovensku. Po úspešných atestáciách a vedeckých hodnostiach CSc. a DrSc. na LF UK v Prahe (1984) bol v roku 1990 habilitovaný za docenta vnútorného lekárstva a o dva roky neskôr vymenovaný za univerzitného profesora pre vnútorné lekárstvo. Profesor Mydlík bol jedným zo zakladateľov Nefrologickej sekcie Slovenskej internistickej

Foto: UPJŠ

Vedecká pracovná schôdza košického Spolku lekárov

spoločnosti, zastával funkciu hlavného odborníka MZ SR pre nefrológiu (v rokoch 1994 až 2007), bol prorektorom UPJŠ pre medzinárodné vzťahy, ako predseda košického Spolku lekárov zorganizoval 12 Východoslovenských lekárskych dní vo Vysokých Tatrách. Zorganizoval aj 10 medzinárodných nefrologických sympózií a veľ-

ký počet nefrologických kongresov. Mal bohatú prednáškovú činnosť (775) a vyše 400 publikácií v domácich a zahraničných odborných časopisoch. Bol nositeľom mnohých aj zahraničných vyznamenaní a v roku 2004 mu bol udelený titul „Emeritný profesor“ UPJŠ v Košiciach. jps


október/2019

strana 13

Vyvrcholením Týždňa vedy a techniky na Slovensku 2018 bol galavečer, na ktorom ministerka školstva, vedy, výskumu a športu SR Martina Lubyová odovzdala Ceny za vedu a techniku. V kategórii Osobnosť vedy a techniky do 35 rokov toto ocenenie získal MUDr. Michal Chovanec, PhD., a to za prínos v optimalizácii liečby v klinickom a translačnom výskume u testikulárnych nádorov na Slovensku.

M

UDr. Michal Chovanec, PhD. pracuje v Národnom onkologickom ústave v Bratislave od roku 2008, v súčasnosti zastáva funkciu klinického onkológa na Oddelení klinickej onkológie NOÚ a súčasne pracuje ako odborný asistent na 2. onkologickej klinike LF UK a NOÚ. Je lekárom – vedcom so špecifickým tréningom, orientovaným na výskum testikulárnych nádorov. Aká bola vaša motivácia k štúdiu medicíny, kde a kedy ste štúdium absolvovali? Moja motivácia sa asi začala rodiť v rodinnom zázemí, obaja rodičia sú lekári a môj starší brat študoval medicínu v čase, kedy som sa ja pre štúdium rozhodoval. Navyše od detstva som mal blízko k prírode, k spoznávaniu nových vecí, k biológii a zemepisu, takže túžbu bádať som mal vždy. Štúdium som absolvoval v rokoch 2002 až 2008 na Lekárskej fakulte UPJŠ v Košiciach.

Odbor, v ktorom pôsobíte bola náhoda alebo cielený výber? Opäť to bola čiastočne inšpirácia mojím otcom, ktorý je onkológ a myslím, že v mojom tínedžerskom veku ma svojím nadšením vedel strhnúť. Keď som nastúpil na vysokú školu, rád som každú voliteľnú aktivitu či študentskú vedeckú odbornú činnosť venoval biológii rakoviny. Čím vás problematika onkologických ochorení zaujala? V prvom rade ma zaujala svojím predmetom záujmu, zhubnými nádorovými ochoreniami; v mojej mysli to vždy bola neuchopiteľná choroba, nechápal som, ako vedcom a lekárom takto úspešne uniká a je stále nevyliečiteľnou chorobou. Myslím, že táto fascinácia

a snaha spoznávať biológiu rakoviny predchádzala ďalším motívom, ktorý som si naplno začal uvedomovať až neskôr – pomoc pacientom a snaha bojovať s nimi o ich zdravie.

biomarkerov u testikulárnych nádorov, na čo som ďalej nadviazal štúdiom imunitných mechanizmov a neskorej toxicity liečby. Len nedávno som na tieto témy absolvoval habilitačné konanie.

Aké bolo vaše prvé pôsobisko po ukončení štúdia? Hneď po skončení školy som začal pracovať v Národnom onkologickom ústave v Bratislave, kde s malou prestávkou pracujem doteraz.

Myslíte si, že sú u nás vytvorené dostatočné podmienky pre mladých začínajúcich lekárov pracovne rásť a realizovať sa? Myslím si, že podmienky pre rast u nás sú, no nemusia byť všade úplne rovnaké. Čo je pre rast mladého lekára najdôležitejšie je mentor a vlastné osobné nasadenie. Vtedy rastu nebránia naozaj žiadne prekážky.

Vzhľadom na situáciu, ktorá je v našom zdravotníctve, neuvažovali ste o odchode do zahraničia? Ale áno, uvažoval som. Neviem, nakoľko boli tieto úvahy naozaj seriózne, ale nakoniec som sa rozhodol ostať doma a toto rozhodnutie vôbec neľutujem. Ako ste kariérne postupovali? Začínal som s takou opatrnosťou, snažil som sa dostať na kliniku, naučiť sa základy internej medicíny a základy onkológie. Asi po troch rokoch som začal pociťovať potrebu vzdelávať sa viac, nechcel som dospieť k pocitu stagnácie, a to bola moja motivácia, prečo som nastúpil na postgraduálne štúdium v roku 2011. Úprimne povedané, nešlo o prevratné myšlienky, ktoré by som v tom čase zrealizoval a moje prvé kroky v PhD. štúdiu boli celkom náročné – trvalo mi chvíľu, kým som sa v problematike začal orientovať a chápať ju, predchádzalo tomu podrobné štúdium a pokusy o analýzy klinických a korelatívnych dát, a to opakovane... Až keď som pochopil isté súvislosti, začala ma onkologická veda naozaj fascinovať a vtedy človek chytí ten správny zápal v úplne inej mierke. V mojom postgraduálnom štúdiu som sa venoval štúdiu

Máte skúsenosť aj z odborných podujatí v zahraničí? Áno, absolvoval som viacero pobytov, snažil som sa vždy prihlásiť na edukačné podujatia, organizované medzinárodnými štruktúrami, kde bolo potrebné napríklad odoslať zaujímavú kazuistiku, aby uchádzača akceptovali. V roku 2015 som strávil dva mesiace v Indiana University v USA pod vedením profesora Lawrenca Einhorna, ktorý je považovaný za lekára, ktorý zostavil a optimalizoval liečebné protokoly chemoterapie, vedúce k vyliečeniu pacientov s testikulárnymi nádormi; okrem iného liečil aj známeho cyklistu Lanca Armstronga. V roku 2017 som na tomto pracovisku potom strávil rok ako hosťujúci vedec a venoval som sa klinickému a translačnému výskumu testikulárnych nádorov. Pravidelne sa snažíme absolvovať aj veľké vedecké konferencie, na ktoré vždy odosielame výsledky nášho výskumu. V roku 2018 v San Franciscu v USA bola nášmu výskumu udelená cena Americkej Spoločnosti Klinickej Onkológie za vynikajúcu prácu mladého

Foto: archív

Zacíname ˇ byt’ považovaní za rovnocenných partnerov

delení realizujeme klinické štúdie, iniciované investigátorom, kde testujeme efektivitu liekov na podklade dát, získaných z nášho translačného výskumu. Rovnako sa snažíme zefektívniť liečbu pacientov, aby sme za cenu čo najnižšej akútnej a chronickej toxicity dosiahli čo najlepší výsledok. V spolupráci so Slovenskou akadémiou vied a Fakultou telesnej výchovy a športu sme nedávno spustili štúdiu fyzickej aktivity, kde u pacientov, ktorí po vyliečení absolvujú 6-mesačný tréningový program, budeme dlhodobo sledovať vplyv takéhoto tréningu na ich dlhodobé zdravie.

výskumníka, kde sme naše dáta prezentovali formou orálnej prezentácie. Ako vyzerá váš bežný pracovný deň? Práca je rozdelená medzi lôžkovým oddelením, na ktorom sa staráme o hospitalizovaných pacientov a ambulanciou, na ktorú sme v našom pracovnom kolektíve zaradení dva dni v týždni. Okrem toho sa zúčastňujeme multidisciplinárnych seminárov a edukačných seminárov kliniky dvakrát týždenne. S akou problematikou sa vo svojej práci stretávate? Povedal by som, že ide o bežné medicínske problémy, dilemy pri voľbe najsprávnejšej liečby pacientov, občas sa vyskytne administratívny problém – asi ako všade inde. Nepovažujem ich však za neprekonateľné prekážky. Práca v našom zdravotníckom systéme nemusí byť vždy jednoduchá, ale pracujeme s možnosťami, ktoré máme a myslím, že napriek tomu sa vždy dá pracovať kvalitne.

Čo pre vás udelenie tohto ocenenia znamená? Získané ocenenie je pre mňa prejav veľmi veľkého uznania. Vedecká práca, ktorou sa zaoberáme, je výsledkom námahy niekoľkých desiatok ľudí a ja toto ocenenie vnímam ako ohodnotenie všetkých zúčastnených a môj prínos považujem za zlomkový. Kde sa vidíte v horizonte najbližších rokov? Ak to okolnosti dovolia, chcel by som zotrvať na mojom terajšom pracovnom mieste. Mojím cieľom je pokračovať v práci, ktorú robíme, pokračovať v začatej medzinárodnej spolupráci s USA a Európskymi centrami pre liečbu testikulárnych nádorov. Je pre nás dôležité integrovať sa v medzinárodnej spolupráci a s radosťou musím povedať, že sa nám takéto projekty darí aj iniciovať. Ochota európskych a svetových expertov s nami spolupracovať je tiež známka, že náš výskum je dlhodobý, systematický a ucelený. Aj preto je naša práca v zahraničí vnímaná pozitívne a začíname byť považovaní za rovnocenných partnerov. Jana Smolková

Vlani ste získali ocenenie Osobnosť vedy a techniky do 35 rokov za prínos a optimalizáciu liečby v klinickom a translačnom výskume u testikulárnych nádorov. Ako ste sa k tejto problematike dostali a aký je praktický výstup vášho bádania? Táto práca vyplynula z vyše dvadsaťročnej tradície nášho oddelenia venovať sa liečbe a výskumu testikulárnych nádorov. Prirodzene som na túto prácu nadviazal v mojom doktorandskom štúdiu a veľmi ma sformoval aj pobyt v Indiana University, ktorá je v liečbe a výskume testikulárnych nádorov celosvetové líderské parcovisko. Praktické výstupy prichádzajú postupne, ale na našom od-

infoservis

Slovenská ortopedická a traumatologická spoločnosť, II. ortopedicko-traumatologická klinika Lekárskej fakulty UK a Univerzitnej nemocnice Bratislava, Nemocnica Sv. Cyrila a Metoda a Slovenská komora sestier a pôrodných asistentiek pod záštitou riaditeľ ky UNB MUDr. Renáty Vandriakovej, MPH a dekana LF UK profesora MUDr. Juraja Šteňa, DrSc. usporiadali Jesenný kongres SOTS, ktorý sa uskutočnil v dňoch 23.-25. októbra v Hornom Smokovci. Hlavnými témami odborného programu boli endoprotetika bedrového a kolenného kĺbu v komplexných primárnych prípadoch, revízna endoprotetika bedrového a kolenného kĺbu a riešenie komplikácií v endoprotetike, súčasné mož-

nosti artroskopického ošetrenia najčastejších ochorení ramenného a kolenného kĺbu. Súčasťou kongresu bol aj kurz, venovaný problematike komplexných primárnych a revíznych indikácií totálnych náhrad bedrového a kolenného

kĺbu, na ktorý prijali pozvanie ako prednášatelia poprední českí a slovenskí ortopédi; tu našiel svoje miesto aj odborný blok venovaný postdysplastickej koxartróze, organizovaný v súčinnosti s Európskou federáciou ortopedických a traumatologických spoločností - EFORT Fora. Druhý kurz, spoluorganizovaný so Slovenskou spoločnosťou artroskopie a športovej traumatológie, bol zameraný na problematiku súčasných možností artroskopickej operačnej liečby úrazov a ochorení ramenného a kolenného

kĺbu. Na jesennom kongrese SOTS bolo ako každoročne zaradené Fórum mladých ortopédov a sesterská sekcia a sekcia voľných tém. Podujatie sa konalo pri príležitosti 30. výročia vzniku II. ortopedicko-traumatologickej kliniky LF UK a UN Bratislava. Ako zdôraznil predseda vedeckého a organizačného výboru MUDr. Boris Šteňo, PhD., kongres vytvoril priestor na odbornú diskusiu a výmenu poznatkov, ale tiež na posilnenie kolegiálnych cezhraničných i interdisciplinárnych vzťahov. jps

Foto: 123rf.com

Jesenný kongres ortopédov a traumatológov


október/2019

strana 14

Miloš Krúpa vyštudoval lekársku fakultu v Martine. Začal pracovať na patológii u profesora Júliusa Planka. Po vojenčine nastúpil k primárovi Františkovi Horváthovi na krčné oddelenie do nemocnice v Piešťanoch, ktoré v roku 1978 zrušili.

Foto: autor

Po sedemrocnom ˇ utrpení našiel vykúpenie v Trnave

Miloš Krúpa začína naberať kondíciu.

A

mbuloval v Piešťanoch a chodil slúžiť aj operovať do trnavskej nemocnice. Po roku 1990 ho vymenovali za primára na znovu obnovenom krčnom oddelení v Piešťanoch. Nuž zháňal peniaze a budoval všetko odznova. Po piatich rokoch odišiel na súkromie, kde pracoval doteraz. Počas praxe viac ako 30 rokov pôsobil ako odborný konzultant NURCH Piešťany – kde sa špecializoval najmä na diagnostiku a liečbu vaskulitíd, ktoré sa často prezentujú v ORL oblasti. V tejto oblasti poskytoval liečebnú starostlivosť pre pacientov z celého Slovenska. Pred siedmimi rokmi začal mať problémy s vyprázdňovaním, ktoré sa postupne zmenili na osobné peklo. Vykúpením z neho bol až unikátny zákrok v trnavskej nemocnici. Miloš Krúpa aktívne športoval. Pred siedmimi rokmi ho z času na

Manželia Krúpovci majú konečne dôvod na úsmev.

Rozhodol sa, že túto operáciu podstúpi napriek tomu, že ju nik v okolitých krajinách nerobil. čas potrápili zápchy. Spočiatku im nevenoval pozornosť. Prekážalo mu, že nabral kilá. Radikálne zmenil stravu a zvýšil športovú záťaž. Schudol síce desať kíl, ale bielkovinová diéta ešte viac zintenzívnila problémy so zápchami. Povedal si,

prídu - odídu, a ako lekár to viem zvládnuť. Spočiatku si pomáhal čípkami a laxatívami Stav sa však zhoršoval. Napriek tomu, že v tejto veci študoval od-

v našej krajine bol schválený (hradený poisťovňou) len na závažnú zápchu u žien. Musel špekulovať, ako sa k nemu dostať samokúpou. Spočiatku sa jeho problémy skutočne zmenšili. Po polroku sa odrazu ocitol tam, kde bol predtým.

bornú literatúru, musel sa zmieriť s tým, že si sám nedokáže pomôcť. Pred štyrmi rokmi začal vyhľadávať pomoc u odborníkov. Gastroenterológovia robili, čo mohli. Absolvoval gastrofibroskopie a kolonoskopie. Nenašli mu nič. Črevo bolo čisté, ale pomalé. Nič neobjavili ani po „cétéčku” brucha. Na magnetickú rezonanciu ho nemohli poslať, lebo mal na srdci strojček. Začal používať vysoké dávky laxatív. Bol celkom odkázaný na chémiu. Stolica mu išla raz za dva týždne. Konzultoval to na viacerých klinikách. Rôzni lekári mu odporučili rôzne lieky a úpravy stravy. Na vyprázdnenie začal používať Fortrans, ktorý sa podáva pred kolonoskopiou. Do týždňa vypil až šesť litrov roztoku. Detská gastroenterologička mu spomenula Resolor, ktorý

Požiadal o konzultáciu na pražskej klinike a neskôr v AKH vo Viedni. Výsledky boli rovnaké. Absolvoval kontrastné vyšetrenie panvového dna. Nenašli nič. Poslali ho do Nitry na rádioizotopové vyšetrenie čreva. Zistili, že potrava preniká zrýchlene cez tráviaci trakt po oblasť druhej tretiny hrubého čreva a tam sa zastaví. Išiel za kolegyňou na onkologickú kliniku. Povedala mu, že by mu síce mohli odstrániť časť hrubého čreva, kde má pravdepodobne poškodený Auerbachov komplex (neuromotorický komplex), ktorý zabezpečuje riadenie hybnosti čriev a teda aj vyprázdňovanie, ale nemôžu sa zaručiť, že po operácii problémy prestanú. Chirurgovia nechceli operovať bez odporúčania gastroenterológa. Nik nechcel nič riskovať. Opioidy, ktoré by mohli problém spôsobiť, nebral. Nemal v čreve tumor ani zrasty. S chirurgmi sa dohodol, že počkajú a ak to nepôjde inak, pristúpia k operácii.

Foto: autor

Operačný tím v akcii.

V posledných rokoch zažíval peklo Hrubé črevo sa rozvlnilo. Nasledovali tlaky v podbrušku a kruté bolesti spojené s nevoľnosťou. Cítil, že sa mu každú chvíľu zauzlia črevá a bude treba urobiť kolektómiu. Stav sa stále zhoršoval. Už nepomohli ani dva litre roztoku Fortransu denne. Pri kŕčovitých bolestiach sa zvíjal na zemi. Mal pocit, že sa mu stolica tlačí do krku a je len otázka chvíle, kedy mu črevo praskne, dostane zápal pobrušnice a zomrie.


október/2019 Doktor Husťak ponúkol riešenie V najkritickejšej chvíli ho oslovil mladý gastroenterológ Rastislav Husťak z trnavskej nemocnice: „Viete čo, prišiel som na to, že by sme to mohli vyriešiť perkutánnou cekostómiou. Pri laparoskopickej operácii vám urobíme otvor do brucha na pravej strane. Krátkym vpichom otvoríme hrubé črevo, cez ktorý zavedieme do čreva katéter. Črevo prišijeme na pobrušnicu. Celý výkon je kontrolovaný kolonoskopicky z lumenu hrubého čreva. Vpravo v podbrušku ostane katéter, ktorý sa uzatvára gombíkom. Ešte urobíme niekoľko rezov a skontrolujeme fixáciu katétra

Vstup katétra v podbrušku uzatvára gombík.

a operácia sa ukončí. Za pol hodinu to bude hotové.“ To potvrdil aj proktochirurg Radovan Škuta, ktorý mu vysvetlil, ako katéter zafixuje. Miloš Krúpa súhlasil. Rozhodol sa, že túto operáciu podstúpi napriek tomu, že ju nik v okolitých krajinách nerobil. Doktor Husťak hovoril veľmi presvedčivo. Na operáciu sa dokonca tešil. Veril, že mu pomôže ukončiť neznesiteľné trápenie. 29. mája 2019 ho priviezli na sálu. Dlho sa prebúdzal. Bolesti nemal. Poobede okolo piatej prišiel doktor Husťak a ukázal mu biely gombík a povedal: “Tadeto si budete podávať raz denne laxatívum.”

Foto: autor

Jeho problém bol príliš delikátny. Bežným ľuďom sa zdal malicherný. Už sa aj bál priateľom posťažovať, že len mávnu rukou a povedia: “No čo, nemôžeš sa vy....“ Sám vedel, že kto to nezažil, nemôže pochopiť. Zdravotná kalvária ho obmedzovala v práci. Vytvoril si núdzový harmonogram, ktorý si načasoval tak, aby ho najhoršia kríza nechytila v robote. V piatok o dvanástej začal piť Fortrans, aby sa do večera dostal na stolicu a v pondelok mohol ambulovať. Pri pacientoch sa prekonával. V najhoršom mu celkom odišiel bedrový kĺb. 10 apríla podstúpil operáciu v Topoľčianskej nemocnici.

strana 15

Na tretí deň šiel domov Týždeň čakal. Špeciálne zahnutým kónusom mu manželka injekčnou striekačkou trikrát denne preplachovala katéter destilovanou vodou. Rana sa dobre hojila. Gombík držal, okolie nebolo zapálené. V nemocnici natlačil doktor Husťak do katétra roztok. Nik v okolitých štátoch neurobil takýto výkon, preto musel skúšať, koľko roztoku treba do čreva dostať. Za týždeň sa mu podarilo vycize-

lovať presné dávkovanie. Milošovi Krúpovi ho ráno aplikuje doma manželka a po desiatich minútach je všetko v poriadku. Dnes už znovu pochoduje s nordic walkingovými palicami a zbiera kondíciu na stacionárnom bicykli.

Peter Valo Spisovateľ, publicista

Vývod katétra v hrubom čreve.

Vývod katétra ukotvený v hrubom čreve.

Komu môžeme pomôcť perkutánnou cekostómiou bolo potrebné nájsť vhodnú alternatívu. Preto bol vyvinutý špeciálny silikónový katéter, ktorý sa zavádza perkutánne do oblasti céka. Laparoskopicky asistovaná perkutánna cekostómia (LAPEC) predstavuje hybridnú techniku, pri ktorej sa silikónový katéter zavádza do céka pri laparoskopickej a zároveň kolonoskopickej kontrole tzv. rendezvous technikou, čím sa zabezpečuje presný a bezpečný prístup k slepému črevu.

Ako to funguje a kto je vhodný kandidát na perkutánnu cekostómiu? Vhodnými kandidátmi sú pacienti s významnou hypomotilitou čriev a vylúčenou anorektálnou dysfunkciou. Pacienti pred výkonom by mali a) absolvovať kolonoskopické vyšetrenie k vylúčeniu luminálnej prekážky v hrubom čreve, b) podstúpiť komplexné vyšetrenie skúseným proktológom. Následne, ak pacient súhlasí, objedná sa

MUDr. Rastislav Husťak (nar. 11. 3. 1983 v Humennom) ukončil vysokoškolské vzdelanie na košickej Lekárskej fakulte UPJŠ v roku 2007. Následne po promócii odišiel do Latinskej Ameriky, kde sa aktívne zapojil do medicínskej praxe a popritom študoval španielsky jazyk. Po polročnom pobyte nakoniec zakotvil v nemocnici Košice-Šaca ako sekundárny lekár interného oddelenia, kde ho zaujala gastroenterológia. Absolvoval rôzne stáže na iných pracoviskách a po 6 rokoch sa s rodinou usídlil v Piešťanoch a nastúpil na internú kliniku trnavskej nemocnice. V roku 2014 ukončil atestačnú skúšku v odbore gastroenterológia a od 2015 roku si dokončuje doktorandské štúdium na 1. LF Karlovej Univerzity v Prahe. Postgraduálne odborné skúsenosti získava hlavne na medzinárodných kongresoch, kde sa prezentujú s kolegami vlastnými výsledkami a na klinike gastroenterologie a hepatologie IKEM Praha, s ktorou aktívne spolupracuje. Aktívne sa od roku 2016 zúčastnil na DDW: Digestive Disease Week, UEGW: United European Gastroenterology Week s prezentáciami, posterom aj prednáškou, absolvoval početné tuzemské i české gastroenterologické kongresy.

Foto: autor

Ako častá býva zápcha a aké máme možnosti liečby? Chronická zápcha sa bežne vyskytuje u dospelej populácie. Postihuje každého piateho človeka, prevažne ženy. U malého percenta ľudí (7%) je bežná liečba ako diétne opatrenia (objemové činidlá) či lieky (laxatíva, zmäkčovadlá stolice, čapíky a klystír atď.) nedostatočná alebo zle tolerovaná. V minulosti, ak konzervatívne opatrenia nepomáhali, bolo nutné zvážiť chirurgické riešenie afunkčného čreva. Zriedkavo indikovaná subtotálna kolektómia hlavne u starších ľudí malá neistý efekt a hlavnými komplikáciami boli hnačky, inkontinencia a pooperačné zrasty vedúce k nepriechodnosti čriev, a teda častým reoperáciám. V roku 1990 v časopise LANCET bola publikovaná pilotná práca podávania tzv. antegrádnej klyzmy pomocou osmotických činidiel cez apendikostómiu do hrubého čreva u detí. Nakoľko ústie apendikostómie často stenotizovalo (zrástlo sa),

Členovia operačného tímu: zľava gastroenterologička MUDr. Denisa Kudlová, endoskopická sestra Eva Kolarovičová, chirurg MUDr. Radovan Škuta, endoskopická sestra Dana Hanusová, gastroenterológ MUDr. Rastislav Husťak.

k výkonu. V priemere asi trojdňová hospitalizácia, po ktorej pacient odchádza so zavedeným katétrom, ktorý ale prvý týždeň od zavedenia neužíva. Následne pri prvej kontrole po týždni si začína do katétra aplikovať laxatívum cez špeciálnu prepojovaciu hadičku, ktorá je súčasťou setu. V priemere si pacienti aplikujú od 500 do 700 ml roztoku, po ktorom zväčša asi do jednej hodiny dochádza k vyvolaniu defekácie. Podanie antegrádnej klyzmy si môže urobiť pacient sám bez väčších problémov. Ošetrovanie katétra je podobné ako pri perkutánnej gastrostómii a vyžaduje len zvýšené hygienické opatrenia. Frekvenciu podávania laxatíva si pacient určuje sám,

MUDr. Radovan Škuta (nar. 20. 3. 1983 v Trnave) študoval medicínu na Lekárskej fakulte UK v Bratislave, ktorú ukončil v roku 2009. V tom istom roku nastúpil na Chirurgickú kliniku FN Trnava, kde pracuje dodnes ako proktológ a chirurg. Atestačnú skúšku z chirurgie získal v roku 2015 a v rámci odboru sa intenzívne venuje proktochirurgii a miniinvazívnej chirurgii - najmä v oblasti kolorekta a panvového dna. Od roku 2019 pôsobí aj ako primár komplexu operačných sál. Od začiatku profesijného života sa zúčastňuje a aktívne prednáša na domácich a zahraničných kongresoch, absolvoval viaceré stáže a kurzy najmä z kolorektálnej chirurgie.

buď denne alebo podľa potreby, a to tak, aby nemal symptómy spojené so zápchou. Čo prináša táto technika? V podstate môžeme perkutánnu cekostómiu akceptovať ako poslednú (salvage) možnosť pred subtotálnou kolektómiou a po-

núknuť úzkej skupine pacientov možnosť, ako zlepšiť kvalitu života, a to tak, aby sa mohli zaradiť do bežného života. Toho dôkazom je aj náš prvý pacient, dr. Krúpa, ktorý asi mesiac od výkonu je schopný návštevy kamarátov či vychádzky s rodinou, ktorú donedávna nemohol absolvovať.


október/2019

strana 16

Novéknihy

oznamy Predám - prenajmem - ODSTÚPIM

Odstúpim ambulanciu VLDD v okrese Košice - okolie. Nadštandardný počet poistencov, zmluvy so všetkými ZP. Detaily pri osobnom jednaní. Kontakt: 0915 643 009

LEKÁRSKE NOVINY

Mesačník slovenských lekárov a zdravotníckych pracovníkov Číslo: 10/2019 (október) Ročník II. Evidenčné číslo: EV 5695/18 ISSN 2585-9595

Odstúpim ambulanciu VLDD v Brezovej pod Bradlom, kompletne zariadenú. Zmluvy so všetkými poisťovňami. Detaily pri osobnom stretnutí. Kontakt: 0905 215 928

Vydavateľ: VEEVENT s.r.o. Sídlo: Harmónia 3003, 900 01 Modra Obchodný register Okresného súdu Bratislava I, Oddiel: Sro, Vložka číslo: 120127/B IČO: 50 910 639 DIČ: 2120531853 IČ DPH: SK2120531853 IBAN SK29 7500 0000 0040 2575 0172

Hľadám neurológa na príležitostné zastupovanie v súkromnej neurologickej ambulancii v Bratislave, s perspektívou odstúpenia zabehnutej praxe. Kontakt: miram@zmail.sk Predám kompletné vybavenie gynekologickej ONE DAY Clinic. Detaily pri osobnom stretnutí. Kontakt: MUDr. Toman, 0905 649 406 Predáme obvod všeobecného lekára pre dospelých v poliklinike v Žiline. Je vhodný pre manželov alebo partnerov. Má 2 prenajaté ambulancie, 1 sestričku, 2930 pacientov, multiverzia programu Medicom, ečasenka, EKG. Ostatné osobne. Kontakt: 0907 876 062 Predáme kompletný digitálny dermatoskop FotoFinder v plnej výbave hardvérového a softvérového vybavenia (FotoFinder 2007 database engine, FotoFinder bodystudio, FotoFinder dermoscope dynamic, Expert system Moleanalyzer, Expert system Bodyscan pro, FotoFinder mediscope). Kontakt: Prof. MUDr. Vladimír Hegyi, PhD. Predám endokrinologickú ambulanciu na Poliklinike pri Hornáde v Spišskej Novej Vsi. Forma s.r.o. Zmluva so všetkými poisťovňami. Kontakt: 0907 923 425 Text do 300 znakov: redakcia@lekarskenoviny.sk

Riaditeľ vydavateľstva Radoslav Kolesár E-mail: obchod@lekarskenoviny.sk Šéfredaktorka Mgr. Karolína Kolesárová, PhD.

Nina Brochmann, Ellen Støkken Dahl

Aaron Spitz

Štefan Demeter

Bez hanby o ohanbí

Kniha o penise

Apiterapia. Liečenie včelími produktmi

Slovart, 2019 Rozmer: 135 x 205 mm Počet strán: 304

IKAR, 2019 Rozmer: 145 x 227 mm Počet strán: 312

Všetko, čo ste chceli vedieť o vagíne a neodvážili ste sa opýtať. Bez hanby o ohanbí je knižka, ktorá vysvetľuje všetko, čo ste chceli vedieť o vagíne, ale neodvážili ste sa na to nikoho opýtať. Ani len lekára či svojej najlepšej kamarátky. Jej autorky však lekárky sú a túto knihu napísali pre všetky ženy, ktoré chcú robiť informované rozhodnutia o svojom sexuálnom zdraví. Knižku si prečítali ženy (aj muži!) na celom svete už vo vyše 30 jazykoch. „Naša kniha určite obsahuje informácie, o ktorých sa ženy nikdy so svojimi lekármi nerozprávajú, ako napríklad problémy s chuťou na sex, orgazmus, výtoky, zápach. Taktiež je v nej veľa vecí, ktoré by ženy mali o svojich telách vedieť a ktoré sú príliš komplikované na to, aby ich dokázal človek prebrať v 15-minútovej konzultácii u lekára. Napríklad ako funguje menštruačný cyklus alebo aká je anatómia genitálií,“ odpovedali autorky v rozhovore, ktorý poskytli pre médiá.

„Ako urológ sa venujem oblasti, kam sa ostatní lekári spravidla boja vstúpiť. Aj doktori sú len ľudia a takisto je pre nich chúlostivé hovoriť o sexuálnych problémoch a penise. Viem, aké dôležité je začať o tejto téme hovoriť vzhľadom na nejasnosti, strach či dokonca zúfalstvo, ktoré ju často sprevádzajú. Mám šťastie, že môžem prostredníctvom televízneho vysielania vzdelávať a pomáhať mnohým ľuďom v Amerike aj na celom svete. Som lekár-špecialista a verím, že ide o správnu vec.“ Doktor Aaron Spitz pozná odpovede na všetky vaše otázky a vie aj oveľa viac. Doktor Spitz, pôsobiaci na katedre urológie na Kalifornskej univerzite v Irvine, vás vo svojej knihe prevedie tými najchúlostivejšími a najcitlivejšími problémami s mužským pohlavným orgánom. Kniha o penise je komplexný sprievodca rôznymi témami, ako sú anatómia penisu, problémy s erekciou, pohlavné choroby, mýty z pornografie a mnohé ďalšie. Nevyhýba sa ani sa tým najdelikátnejším otázkam.

Redakcia Peter Valo, Mgr. Jana Matisová, Mgr. Jozef Dermek, JUDr. Jana Smolková, Ivana Sevinská Jazykové korektúry

IV. prepracované vydanie

Mgr. Diana Židová, PhD.

Ing. Štefan Demeter, CSc., 2017 Formát: 147 x 210 mm Počet strán: 224

Marketing a inzercia Mgr. Daša Humeniková E-mail: marketing@lekarskenoviny.sk inzercia@lekarskenoviny.sk

Obsah je zameraný na včelie produkty - med, peľ, materská včelia kašička, včelí jed, propolis, včelí vosk, medovinu a liečenie úľovým vzduchom. V knihe je popis tvorby a spracovania jednotlivých produktov, ich vplyv na zdravie človeka. Popis chorôb, pri ktorých sa jednotlivé produkty uplatňujú a podľa jednotlivých produktov sú uvedené choroby, ktoré sa nimi liečia. Z pohľadu zamerania obsahu sa na našom trhu takáto kniha nenachádza, ani v okolitých štátoch. Kniha je určená pre odbornú a laickú verejnosť. Kniha je určená na praktické použitie pre včelárov a do domácnosti pre široký záber empirických poznatkov a skúseností z využitia včelích produktov ako zdravej výživy a na liečenie bežných aj závažnejších ochorení.

Layout a grafika Bc. Miroslav Pekár (www.mpg.sk) Email - redakcia: redakcia@lekarskenoviny.sk Telefón: +421 917 799 278 Web stránka www.lekárskenoviny.sk FB www.facebook.com/Lekárske-noviny-2444027439005327

Upozornenie Na všetky texty sa vzťahuje autorské právo. Za obsah textov a reklám zodpovedajú ich autori a zadávatelia. Vydavateľ si vyhradzuje právo na skrátenie a formálnu úpravu textov a na ich jazykovú úpravu. Vydavateľ si tiež vyhradzuje právo na umiestnenie inzercií, reklamných článkov, pokiaľ nebolo ich umiestnenie dohodnuté so zadávateľom. Kopírovanie a rozširovanie textov, grafov a fotografií alebo ich častí je povolené len s výslovným súhlasom vydavateľa. Uverejnené texty, reklamné články a inzercie majú výlučne informatívny charakter a v žiadnom prípade nemôžu nahradiť odborné stanovenie diagnózy odborným vyšetrením. Vydavateľ nezodpovedá za škody, ktoré by mohli vzniknúť nedodržaním vyššie uvedených povinností a záväzkov.

© VEEVENT s.r.o.

Mark Twain, vlastným menom Samuel Langhorne Clemens (1835 – 1910), americký spisovateľ, satirik a humorista. Anaa, arni, Darmon

belgický okruh F1

pulz

plúž

pútnické mesto

mužské meno

mestská pevnosť

ad acta (lat. skr.)

ľudské výkaly (odb.) talianske mesto

DZ, Enak, naras, oolit

talianska speváčka

dával z miesta na miesto

hudobný štýl

arzén (zn.)

bradavica (lek.)

papagáj

tu máš

búda

francúz. atol

triedil

ozýva sa

klal rohami

5

7 (rím.) modravo

iným spôsobom

čím ďalej

Hanka

program. jazyk

byvol vodný feudálne sídlo

klialo zodieraj

chlapčisko

zn. vody po holení

výzva

skalný vosk

mátal

meno kar. Lesyka úradná listina

prevodník

pretekaj

napĺňal

patriaci ujkovi ovaľ nápoj mladých

pokrývka hlavy

1

žni

pravosláv. kňaz

pokoj, po česky skratka valuty

osobné zámeno

ústna voda

postihnutý padúcnicou 45 (rím.)

3 mrv

selén (zn.) Top Dawg Entertain.

opuchlina, po česky

vyčisti od škvŕn patriace Ele

vápenatá hornina anno Domini

opak dobra

úžas tesne

stratil lístie

tvar

ženské meno

značka pudingov

predložka

neskúsený mladík opilec (pejor.)

rodič (det.)

masa ľudí

previnenie veko (subšt.)

vznik

obec v okr. Klatovy

jazyky

odpor (kniž.)

jeden zo zmyslov

obzor

ródle

nepriateľ boľševika

budova

uložil

štíhla veža mešity

ochorenie kože

osobné zámeno meno her. Douglasa

kadiaľ

škodlivé hlodavce natieralo mazivom

argón (zn.) otravné látky

berie, po česky egyptský boh Slnka

pozoroval

hriadeľka

bývalý francúz. tenista

stredisko, po angl. meno her. Pitta

primitív (slang.) vyvretá hornina

úspech

moment

osobné zámeno

4

nájom, po angl.

rozkladal sa polotuhé jedlo

dobre (slang.)

liek proti bolesti

tvrdá zliatina

dezinfikovanie

dopravný podnik

zn. bielorus. áut

bádateľ

Evička

strmo

španiel. súhlas obyvatelia Hispánie

ziape

Alžbeta Bavorská

driemu

choroba, po angl.

N foneticky

stupeň, po angl. obchodná loď

voľný čas

moci

typ ruských lietadiel

obchodné centrum

približne (hovor.)

mláďa sliepky judejský obor

zn. kórej. áut

naviac, po česky

človek

odstavča, po česky

namotávaj

vybledol

guma, po angl.

2

omám alkoholom

ruský hudobný skladateľ

preruš spojenie

charakteristika

tekutiny

United States

bicí nástroj

máva

ruské mužské meno

bočná strana

z pravej strany

zrnitá tkanina ťažné zvieratá

červený, po nem. múry, po česky

skratka pre a podobne

rank, Serao, veruka

ružový, po angl. MPZ áut Peru

akčný rádius lietadla

celkom od začiatku (kniž.)

Neapol (orig.)

ľúbil

ohrady

cudzia tekvica

oblepil

stavebný materiál

Slovenský zväz hádankárov a krížovkárov, szhk@szhk.sk

Správne znenie tajničky z čísla LN 9: „Medicína stojí na štyroch pilieroch - filozofii, astronómii, alchýmii a etike“. MUDr. Branislav Ivan, Nitra MUDr. Ľubomíra Čierniková, Lučenec MUDr. Milan Remáč, Sobrance.

365 dní

kód Alžírska

Matica Slovenská

6 (rím.)

Autor: E. Trochan

Výhercovia získajú knihy od vydavateľstiev Academia, TATRAN a IKAR.

Znenie tajničky posielajte na adresu: redakcia@lekarskenoviny.sk