LEKÁRSKE NOVINY 10-11/2018

Page 1

NOVINY SLOVENSKÝCH LEKÁROV A ZDRAVOTNÍCKYCH PRACOVNÍKOV

L

ekárske noviny sú skutočnou nezávislou platformou pre vyjadrovanie stanovísk a hľadanie východísk pre funkčné a efektívne slovenské zdravotníctvo. Stotožňujeme sa s prístupom, ktorý nebude na pacientov hľadieť cez excelovské tabuľky a čísla, ktorý aplikujú niektoré politické sily. Špeciálne v zdravotníctve trh nevyrieši všetko, skôr vyselektuje z poskytovania zdravotnej starostlivosti nízkopríjmové vrstvy spoločnosti, čo má dlhodobé fatálne dôsledky. Tie dôsledky, ktoré sú potom prezentované ako nedôslednosť štátu a nie nízka miera spoločenskej zodpovednosti súkromných aktérov trhu v zdravotníctve. Neviditeľná ruka trhu je nefunkčná zastaralá dogma, ktorá slúži iba na zakrývanie rafinovaných foriem nerovnosti a nespravodlivosti. Negatívne javy sú vysvetľované ako ojedinelé anomálie alebo individuálne zlyhania aktérov trhu. Pacientov však nezaujímajú politické ideológie. Hľadajú a očakávajú najmä kvalitu, odbornosť a ľudský prístup lekárov a sestier. Bez dostatočných finančných zdrojov sa toho veľa nezmení. Aj keď si musíme otvorene priznať, že nie všetko je len o peniazoch. redakcia

Z obsahu

[ [ Dar alebo úplatok?

Zdá sa, že trestný zákon to v zdravotníctve nerozlišuje

Zdravotnícki pracovníci sú osobami, ktoré majú mať rovnocenné postavenie a môžu byť účastníkmi darovacích zmlúv. Je prijímaním úplatku konanie lekára, ktorý od pacientky prijme 10 kusov vajec?

strana 9

Rodina a diabetesˇ Až 10 percent adolescentov na Slovensku trpí nadváhou alebo obezitou a až 28 percent z nich má metabolický syndróm. Diabetes sa dnes na Slovensku týka takmer každej rodiny.

Doc. MUDr. Katarína Rašlová, CSc. predsedkyňa Výboru Slovenskej diabetologickej spoločnosti

Ak máte záujem o zasielanie elektronickej verzie novín vo formáte PDF, napíšte nám email na: redakcia@lekarskenoviny.sk

Ako si objednať/odhlásiť Lekárske noviny? Pokiaľ ste lekár/lekárka a máte/nemáte záujem dostávať noviny na svoju adresu, pošlite nám kontaktné údaje na adresu: redakcia@lekarskenoviny.sk

e znepokojujúce, že ďalšia generácia sa bude zrejme s diabetom 2. typu stretávať ešte častejšie. Čísla sú šokujúce. Viac ako 10 percent detí v školskom veku na Slovensku trpí nadváhou alebo obezitou a až 28 percent z nich má metabolický syndróm. Na celom svete rastie počet detských pacientov s diabetom 2. typu. Predpoklady na toto ochorenie vznikajú práve spôsobom života v rodine.

Z obsahu

[ [ Snem komory

priniesol vel’a nezodpovedaných otázok

Rozhovor s MUDr. Jánom Černákom.

Pokračovanie str. 5

Choroba, ktorá berie dych

strana 3

MUDr. Marta Hájková, CSc., MPH riaditeľka Nemocnice Ružinov, zástupkyňa prednostu Kliniky pneumológie a ftizeológie I. SZU a UNB, hlavná odborníčka MZ SR pre pneumológiu a ftizeológiu

[ [ Dôraz na zlepšenie kvality života pacientov

Chronická obštrukčná choroba pľúc je štvrtou najčastejšou príčinou smrti a každoročne zabíja viac ľudí ako rakovina pľúc a prsníka dohromady. Dá sa jej účinne predchádzať a aj ju liečiť, no poškodenie, ktoré už na pľúcach spôsobí, je nezvratné.

40. kongres Slovenskej nefrologickej spoločnosti s medzinárodnou účasťou.

strana 4

[ [ LOZ odmieta persoPokračovanie str. 2

nálne normatívy

strana 8

LIVE seminár

Milé kolegyne a kolegovia, dovoľujeme si vás pozvať na I. ročník odborného seminára Cinre kardio-live.

LN18017

newsletter

J

CINRE KARDIO hotel Double Tree by Hilton Trnavská cesta 27/A Bratislava

DIABETOLÓGIA

Svetový den diabetu

Foto: archív

LEKÁRSKE NOVINY

ročník I.

Príloha

Foto: archív

SLOVO NA ÚVOD

október-november 2018

Veríme, že prezentované poznatky a živé prenosy budú pre Vás prínosom a napomôžu našej ďalšej spolupráci.

www.cinre.sk

streda

30. janu

2019

ára foto: Accelerate


október-november/2018

strana 2

MEDIFORUM 2018

Spoločnosť GSK na jeseň tohto roku obnovila tradíciu podujatí organizovaných pod názvom MEDIFORUM, ktoré mali v minulosti veľa priaznivcov. V spolupráci a pod záštitou troch odborných spoločností - Slovenskej spoločnosti primárnej pediatrickej starostlivosti, Slovenskej epidemiologickej a vakcinologickej spoločnosti a Slovenskej pediatrickej spoločnosti sa podarilo zostaviť bohatý a zaujímavý odborný program.

N

a štyroch podujatiach, ktoré sa konali v Košiciach, Demänovskej doline, Trnave a vo Zvolene sa celkovo zúčastnilo 309 zdravotníckych pracovníkov – prevažne všeobecných lekárov pre deti a dorast. Úvod podujatí bol venovaný kazuistikám z týchto oblastí očkovaním preventabilných ochorení: Výskyt parotitídy v očkovanej populácii, kde sa poukázalo na potrebu dostatočne vysokej zaočkovanosti, ktorá by chránila aj osoby, ktoré nemôžu byť očkované, ale aj možnosť výskytu ochorenia u očkovaných osôb s dlhým ostupom od očkovania, pri neúplnom očkovaní alebo cirkulácii iných ako vakcínových genotypov. Na príklade epidémie vírusovej hepatitídy A sa poukázalo na cyklický výskyt tohto ochorenia a nedostatočné využívanie možnosti očkovania 2-ročných detí žijúcich v pod-

mienkach s nízkym sociálnym a hygienickým štandardom, hradeného z verejných zdrojov. Na príklade pertussis sa poukázalo na riziká odkladu základného očkovania do neskoršieho veku a najvyššej incidencie pertussis pri jej najťažšom priebehu v prvom roku života. Z dostupných stratégií na prevenciu ochorenia u detí, ktoré ešte nemohli byť očkované, stále viac krajín implementuje stratégiu očkovania tehotných. Pomerne veľký priestor bol venovaný prevencii rotavírusových gastroenteritíd (RVGE). Na konkrétnych prípadoch sa poukázalo na riziká závažného priebehu RVGE, vedúceho k hospitalizácii, dokonca k úmrtiu aj v našich podmienkach. Nozokomiálna rotavírusová infekcia ohrozuje aj deti hospitalizované z iného dôvodu a vedie k predĺženiu hospitalizácie a zvyšovaniu nákladov z verejného zdravot-

ného poistenia. Pre primárneho pediatra nie vždy zrozumiteľná legislatíva upravujúca úhradu očkovacej látky nepomáha zvýšiť počet chránených detí voči tejto najčastejšej gastroenteritíde vyžadujúcej hospitalizáciu. Negatívom je aj absencia oficiálneho odporúčania tohto očkovania národnými autoritami na Slovensku. Kazuistiky meningokokových meningitíd potvrdzujú informácie Národného referenčného centra pre meningokoky o najvyššej incidencii meningokokových ochorení v prvých rokoch života. Najvyššia prevalencia séroskupiny B v posledných rokoch a nízka zaočkovanosť spolu s nedostupnosťou vakcíny proti séroskupine B pre dojčatá a pozorovaný nárast rezistencie meningokokov na penicilínové antibiotiká naznačujú potrebu aktualizácie legislatívnych podmienok – odporúčaní, ale aj sprístupnenie vakcín pre slovenské deti.

Veľký záujem prejavili účastníci o zhrnutie základných princípov očkovania v neštandardných situáciách a veríme, že získané poznatky budú využité nielen pri zostavovaní individuálnych očkovacích schém, ale aj vysvetľovaní nevýhod ich použita rodičom odmietajúcim očkovanie alebo žiadajúcim o jeho odklad do vyššieho veku. V časti programu venovanej očkovaniu proti vybraným ochoreniam bolo poukázané na prínos a hodnotu očkovacích programov proti pneumokokom. V súčasnosti používané pneumokokové konjugované vakcíny účinne znižujú záťaž pneumokokových ochorení v rôznych krajinách – invazívnych ochorení, ale aj neinvazívnych pneumónií a veľmi často sa vyskytujúcich akútnych zápalov stredoušia, čo je dôležité aj v kontexte spotreby antibiotík a zvyšujúcej sa rezistencie na antibiotiká. Informácie o očkovaní proti HPV by mali pomôcť pri pochopení zmyslu očkovania pre obe pohlavia, jeho vhodného načasovania ale aj nazerania na toto očkovanie z perspektívy reprodukčného zdravia – zdravia budúcej generácie. Poukázalo sa nielen na nesexuálny spôsob prenosu infekcie, ale aj na komplexné hodnotenie dostupných vakcín, nezužujúceho sa iba na obsah antigénov obsiahnutých vo vakcíne. Je to očkovaním preventabilné ochorenie s najvyššou úmrtnosťou

u nás a tento fakt by sme nemali ignorovať, najmä pri akceptovateľnom bezpečnostnom profile dostupných vakcín. Pochopeniu príčin výpadkov vakcín na trhu mali pomôcť prezentácie poukazujúce na zložitosť, komplexnosť a dlhodobosť procesu výroby, ktorá môže trvať až 3 roky. Situáciu môžu komplikovať aj špecifické podmienky skladovania od výroby, distribúcie, až po ich aplikáciu. Ich preventívne podávanie spravidla zdravým jedincom súvisí s veľmi nízkou, takmer nulovou toleranciou nežiaducich reakcií. Ich opakované podávanie osobám rôznych vekových kategórií, najmä v najzraniteľnejšom rannom veku vyžaduje veľmi dôsledné monitorovanie ich bezpečnostného profilu zo strany každého z nás. V závere podujatia si účastníci Medifora mohli vypočuť návody na orientovanie sa v množstve informácií a ich kvalite v závislosti na ich zdrojoch a možnosti zneužitia mediálneho prostredia, vrátane sociálnych sietí na manipuláciu s informáciami. Pediatri sa dozvedeli užitočné rady, ktoré by mohli zlepšiť ich komunikačné zručnosti s odmietačmi očkovania. Nový ročník Medifora sa stretol s veľmi priaznivými ohlasmi z radov publika i prezentujúcich, pretože priniesol aktuálne a komplexné informácie o problematike očkovania. Tento trend si i do budúcna určite chce toto podujatie zachovať.

sa už výskyt u oboch pohlaví vyrovnáva. „Vplyv má na to jednak stúpajúci počet žien – fajčiarok, ako aj to, že dýchacie cesty u žien sú na škodlivé účinky dymu citlivejšie,“ vysvetľuje pneumologička MUDr. Helena Leščišinová. Dodáva, že podľa odhadov o svojom ochorení 30-70% pacientov vôbec nevie, a teda sa ani nelieči. Väčšina liekov na CHOCHP sa užíva vdychovaním pomocou inhalačného systému. V súčasnosti už existujú typy inhalátorov, vďaka ktorým je užívanie liekov jednoduchšie a presnejšie. Základom liečby sú tzv. bronchodilatanciá, teda lieky, ktoré uvoľňujú svalstvo dýchacích ciest. Môžu sa užívať v kombinácii s ďalšími liekmi, čo zvyšuje účinnosť liečby a znižuje riziko nežiaducich účinkov. Medzi najmodernejšie možnosti

liečby patria kombinované preparáty, ktoré spájajú dve látky s rôznym mechanizmom účinku v jednom lieku. Najnovší liek dokonca prináša fixnú trojkombináciu, teda až tri účinné látky v jednom inhalátore. Kombinované lieky sa užívajú len jedenkrát za 24 hodín, čo pacientom uľahčuje správne a pravidelné užívanie lieku. Majú rýchly nástup účinku a výraznejšie znižujú príznaky ochorenia a riziko exacerbácií. Až 80% prípadov CHOCHP spôsobuje fajčenie. Závislosť od tabaku považuje WHO za globálnu pandémiu - až tretina svetovej populácie nad 15 rokov totiž fajčí a až 9 z 10 fajčiarov začne fajčiť pred 18. rokom života. To je zároveň príčinou, prečo výskyt ochorenia rastie u čoraz mladších ľudí. -ac-

EXKLUZÍVNY OBSAH

GSK Slovakia, SK/VAC/0010/18ai, Dátum prípravy: November 2018 Pokračovanie zo str. 1

Choroba, ktorá berie dych Kľúčová je preto včasná diagnostika a spolupráca pacienta pri liečbe. Zvýšiť povedomie o tomto ochorení je cieľom Svetového dňa CHOCHP, ktorý tento rok pripadá na 21. november. Chronická obštrukčná choroba pľúc (CHOCHP) začína nenápadne a v počiatočných štádiách má podobné príznaky ako bežné prechladnutie či zápal priedušiek. Počiatočné prejavy bývajú mierne a pacient si na ne spočiatku zvykne, preto nevyhľadá lekára. Dýchavicu „rieši“ obmedzením aktivity, chronický kašeľ a produkciu hlienov pripisuje bežnému fajčiarskemu kašľu. Výrazné problémy sa objavujú až v neskorších štádiách, kedy sú už pľúca nenávratne poškodené a člo-

vek sa často dostane k odborníkovi až v závažnom zdravotnom stave. Viac ako polovica pacientov má už v čase stanovenia diagnózy stredne ťažkú formu ochorenia a ich pľúca sú výkonné na menej ako 60%. Vtedy sú už pre človeka mimoriadne náročné aj bežné každodenné činnosti, najmä ráno – ustielanie postele, obliekanie, obúvanie ponožiek a topánok, nehovoriac o chôdzi po schodoch. „Ako dôsledok pretrvávajúceho zápalu v organizme sa nezriedka pridružia aj sprievodné ochorenia ako srdcovocievne problémy, cukrovka, osteoporóza, anémia, ale aj depresia, ktorou trpí viac ako 40% ľudí s CHOCHP,“ upozorňuje MUDr. Marta Hájková, hlavná odborníčka MZ SR pre pneumológiu a ftizeológiu.

Kým v roku 1990 bola CHOCHP celosvetovo šiestou najčastejšou príčinou úmrtia, v súčasnosti je už na štvrtom mieste a v roku 2020 jej už zrejme bude patriť tretia priečka. Je to jediná choroba spomedzi hlavných príčin úmrtí, ktorej výskyt vo vyspelých krajinách neustále rastie. Na Slovensku sa na CHOCHP lieči takmer 80 000 pacientov. Spomedzi krajov má najvyšší výskyt CHOCHP Prešovský (15 800) a Košický kraj (11 400), naopak, najmenej ľudí sa lieči v Bratislavskom kraji. Pozitívne je, že od roku 2015 počet ľudí s diagnózou CHOCHP na Slovensku pomaly klesá. CHOCHP postihuje najmä ľudí po štyridsiatke a viac ako polovica pacientov (54%) je mladších ako 65 rokov. Kým v minulosti sa týkala najmä mužov, v súčasnosti

EXKLUZÍVNY OBSAH


október-november/2018

strana 3

Snem komory priniesol vela nezodpovedaných otázok ’

Foto: archív

V dňoch 26. a 27. októbra 2018 sa v hoteli Saffron v Bratislave konal XXXIV. snem Slovenskej lekárskej komory. Médiá mu, paradoxne, nevenovali žiadnu pozornosť. Uvedený rozhovor Lekárskych novín s jedným z jeho aktérov je preto exkluzívnou správou o jeho priebehu.

S

nem sprostredkovane v zastúpení pozdravili prezidenti Slovenskej lekárnickej komory PharmDr. Ondrej Sukeľ a Slovenskej komory zubných lekárov MUDr. Igor Moravčík. Osobne sa delegátom prihovoril prezident Slovenskej lekárskej spoločnosti Dr. h. c., prof. MUDr. Ján Breza, DrSc., MHA a rokovania sa zúčastnil aj zástupca Bratislavského spolku medikov Slovenskej zdravotníckej univerzity A. Novák. S rozsiahlejším vstupom ako hosť vystúpila ministerka zdravotníctva doc. MUDr. Andrea Kalavská, PhD. a predseda výboru NR SR pre zdravotníctvo MUDr. Štefan Zelník, PhD. Snemu sa zúčastnil aj zástupca Asociácie medikov. Opýtali sme sa dlhoročného predsedu kontrolného výboru Slovenskej lekárskej komory MUDr. Jána Černáka, ktorý sa ho taktiež zúčastnil, ako ho hodnotí. Ako hodnotíte priebeh a výsledky snemu? Dovolím si neodpovedať priamo. V minulosti bolo pre vedenie komory dôležité informovať o výsledkoch skončeného snemu SLK pro-

ru NR SR pre zdravotníctvo MUDr. Zelník. Názor si o tom môže čitateľ urobiť sám. Čo sa týka priebehu snemu, po formálnej stránke bol pripravený. Úvod trochu poznačilo zlyhanie techniky pri hlasovaní, keď počítač zaznamenal vyšší počet hlasujúcich, ako bol počet vydaných hlasovacích zariadení. To u časti delegátov vzbudilo podozrenie z manipulácie hlasovania. Nakoniec sa však našlo priechodné riešenie a hlasovanie naďalej pokračovalo s využitím techniky. Vášne opakovane vzplanuli pri schvaľovaní programu snemu, keďže do programu bol navrhnutý bod zameraný na revíziu rozhodnutia Kontrolného výboru SLK a Disciplinárnej komisie SLK vo veci sťažnosti Rady SLK na prezidentku RLK Banská Bystrica MUDr. Máriu Kuniakovú a následne hlasovanie o odvolaní členov Kontrolného výboru SLK. Vzhľadom na to, že aktuálne vedenie SLK disponuje na sneme pohodlnou väčšinou, aj toto doplnenie programu bolo schválené. Ďalší priebeh bol pokojný,

MUDr. Ján Černák, MBA Bol 16 rokov členom Slovenskej lekárskej komory, členom Kontrolného výboru SLK a posledných 6 rokov vykonával funkciu jeho predsedu. Kontrolný výbor podľa zákona kontroluje činnosť komory, plnenie uznesení snemu komory a rozhodnutí rady komory, kontroluje činnosť prezídia komory, kontroluje hospodárenie komory, rozhoduje o sťažnostiach a podáva návrhy na disciplinárne konania, kontroluje činnosť regionálnych komôr. Po XXXIV. sneme 26. a 27. 10. 2018 vystúpil zo SLK. V súčasnosti pracuje na centrále siete zdravotníckych zariadení Svet zdravia ako manažér pre DRG systém.

celého druhého dňa rokovania. Zakladajúci členovia, ale aj ďalší hovoria o vystúpení z komory, niektorí už podali žiadosť o vyčiarknutie zo zoznamu členov. Aký je Vás názor, prečo bol snem vedený tak, ako bol vedený? Podľa mojich informácií sa väčší počet delegátov nezúčastnil druhého rokovacieho dňa a údajne bola neúčasť v takom rozsahu, že snem bol na hranici uznášaniaschopnosti. Slovko údajne som použil zámerne,

„Vedenie SLK pokračuje v doterajšej taktike odpútavania pozornosti od vlastných zlyhaní a snahách o odstránenie všetkých, ktorí si dovolia používať vlastný rozum a prejavovať svoj názor.“ stredníctvom tlačovej konferencie a minimálne správy vydanej cez tlačové agentúry. Po skončení tohtoročného snemu som v médiách nezaregistroval ani zmienku o tom, že sa snem SLK vôbec konal. To všetko napriek tomu, že otvorenia sa zúčastnila ministerka zdravotníctva MUDr. Kalavská a predseda výbo-

k predloženým správam sa prakticky nediskutovalo a čakalo sa na zlatý klinec programu. Prvý deň snemu po vyššie spomínaných hlasovaniach symbolicky odišla z miestnosti polovica delegátov, ktorá sa protestne nezúčastnila aj

lebo podobne ako niektorí delegáti, ani ja som sa rokovania druhého dňa nezúčastnil. Nemôžem sa vyjadrovať za ostatných kolegov delegátov, môžem prezentovať iba vlastný pohľad na vzniknutú situáciu. V mojom prípade bol dôvod neúčasti jednoduchý. Odvolaním z funkcie predsedu Kontrolného

výboru SLK mi automaticky zanikol mandát delegáta snemu. Mohol som sa ho zúčastniť ako hosť, ale o to som po priebehu predchádzajúceho dňa prirodzene nemal záujem. Bolo by paradoxom počúvať prezidenta SLK hovoriť napríklad o zjednocovaní lekárskeho stavu, keď jeho osoba a štýl vedenia komory tak polarizuje členskú základňu. Na objasnenie okolností a dôvodov odvolávania pôvodne celého Kontrolného výboru, ale nakoniec iba jeho predsedu sa musíme vrátiť približne dva roky dozadu, keď začala kauza spoločnosti Lekár a. s. Výsledkom kampane voči jej vtedajšiemu vedeniu bola jeho náhrada súčasnými členmi Rady SLK s výnimkou novej predsedníčky predstavenstva. Vyvolení členovia Rady SLK tak prevzali plnú zodpovednosť za riadenie spoločnosti. Podobne došlo aj k zmenám na poste výkonného riaditeľa. Čo sa dialo potom už bolo opakovane medializované a nemá význam sa k tomu vracať. Každý môže v živote natrafiť na zlodeja, alebo podvodníka, avšak úlohou vedenia obchodnej spoločnosti je okrem iného aj minimalizovať takéto riziká a postupovať vo svojej činnosti odborne a zodpovedne. Prezident SLK a následne aj Rada SLK vypracovali v súvislosti s medializáciou

kauzy sťažnosti na Dr. Kuniakovú a súčasne Rada SLK ako sťažovateľ prijala taký výklad vnútrokomorových predpisov, aby členovia KV SLK pochopili, aké majú prijať rozhodnutie. Členovia KV SLK, resp. časť členov to nepochopila a rozhodovala sa na základe posúdenia faktov, dôkazov a podľa svojho najlepšieho vedomia a svedomia. To sa však v súčasnej Slovenskej lekárskej komore nenosí. Nemá zmysel tu detailne rozoberať všetky fakty a argumenty jednej či druhej strany. Podstatné je, ako sa ukázalo v závere, že aj toto bola iba zámienka. V konečnom dôsledku nebol riešený kolektívny orgán zodpovedný okrem iného za kontrolu dodržiavania všeobecne záväzných predpisov a vnútorných predpisov komory a jeho rozhodnutie v kauze Dr. Kuniakovej, ale iba jeho predseda. Vedenie komory tak iba pokračuje v doterajšej taktike odpútavania pozornosti od vlastných zlyhaní a snahách o odstránenie všetkých, ktorí si dovolia používať vlastný rozum a prejavovať svoj názor. Do popredia sa dostal pseudo-dôvod, ktorý sa týkal iba mňa a tým bol fakt, že som zamestnaný vo Svete zdravia. Výsledok odvolávania už poznáte. Vzhľadom na tento učebnicovo diskriminačný prístup som sa rozhodol po 16 rokoch aktívnej práce v Slovenskej lekárskej komore ukončiť svoje členstvo. Čo by podľa Vás napomohlo ozdraveniu komory, aby mohla opäť plnohodnotne plniť svoje poslanie a ochraňovať a presadzovať odborné profesionálne záujmy celého lekárskeho stavu? Ako nečlenovi komory mi neprináleží podávať návrhy na ozdravenie komory. Túto činnosť prenechám mlčiacej a platiacej väčšine členov SLK. (naka)


október-november/2018

strana 4

Dôraz na zlepšenie kvality života pacientov V

dňoch 7. až 9. novembra 2018 sa uskutočnil v Košiciach 40. kongres Slovenskej nefrologickej spoločnosti, na ktorom sa zúčastnilo 274 odborníkov; 185 lekárov – nefrológov, a prvýkrát spoločne aj 89 zdravotníckych pracovníkov, predovšetkým sestier. Na kongrese privítali tiež zahraničných hostí, špičkových odborníkov z Českej republiky - profesorku MUDr. Romanu Ryšavú, CSc., profesora MUDr. Vladimíra Teplana, DrSc. a docenta MUDr. Pavla Těšínského, ďalej profesora B. Canauda z Francúzska, profesora S. Stuarda z Talianska, doktora R. Atallaha z Nemecka a doktora A. Skorbeneho zo Slovinska. Odborný program kongresu bol zameraný na riešenie aktuálnych problémov v nefrológii. V úvode už tradične zazneli informácie z nefrologickej štatistiky za rok 2017; o nefrologickej a dialyzačnej aktivite informoval docent MUDr. Martin Demeš, PhD., o odberovej a transplantačnej aktivite MUDr. Daniel Kuba, PhD. Okrem iného odznelo, že bolo zrealizovaných 545 880 výkonov mimotelo-

vej eliminačnej liečby, z toho 161 509 hemodialýz (najviac v Banskobystrickom kraji), 397 plazmaferéz, 2131 kontinuálnych venovenóznych hemodiafiltrácií a 281 843 hemodiafiltrácií. Odberová a transplantačná aktivita vlani stúpla oproti roku 2016, aj keď sa nepodarilo dosiahnuť počet 100 darcov, realizuje sa program finančnej podpory odberových pracovísk a trvale klesá počet pacientov na čakacej listine pre obličky (ku koncu roku 2017 ich evidovali 278). V prvom bloku prednášok sa hovorilo o vaskulárnej nefroskleróze a hypertenznom a aterosklerotickom poškodení obličiek, v ďalšom sa rozoberala problematika transplantácie obličky – odzneli práce o možnostiach v liečbe infekcií u pacientov po transplantácii obličky, o infekciách močových ciest po transplantácii obličky, o nespolupracujúcom pacientovi a transplantácii obličky, o kombinovanej transplantácii obličky a pankreasu, o kardiovaskulárnych chorobách pred a po transplantácii obličky. Viacero vystúpení sa venovalo

Foto: archív

40. kongres Slovenskej nefrologickej spoločnosti s medzinárodnou účasťou.

Foto: archív

Jednou z hlavných tém kongresu bola problematika výživy pacienta s chronickou chorobou obličiek.

LN18019

INZERCIA

Na kongrese sa zúčastnilo 185 lekárov - nefrológov, a prvýkrát spoločne aj 89 zdravotníckych pracovníkov, predovšetkým sestier.

problematike dialýzy a cievneho prístupu – či sa nezabúda neodôvodnene na peritoneálnu dialýzu, ako komunikovať s pacientom v preddialýze, odzneli prednášky o riešení pacientov s vyčerpanými cievnymi prístupmi. Jednou z hlavných tém kongresu bola problematika výživy pacienta s chronickou chorobou obličiek (CKD). Súčasťou podujatia boli aj tri bloky Akadémie nutrície, pričom prvý blok tvorili prednášky a ďalšie dva boli organizované formou workshopov. Základom diéty v preddialýze je obmedzenie prívodu bielkovín, zodpovedajúce stupňu poškodenia renálnych funkcií. V neskorších štádiách CKD, vyžadujúcich prísnejšiu redukciu bielkovín v strave, je potrebná suplementácia esenciálnych aminokyselín – tzv. nízkobielkovinová suplementovaná diéta na udržanie vyrovnanej dusíkovej bilancie. Individualizované nutričné postupy môžu viesť k úprave stavu výživy, k stabilizácii renálneho ochorenia, k zlepšeniu kvality života a k oddialeniu dialýzy u pa-

cientov s CKD. Nutričná edukácia takisto tvorí neodmysliteľnú súčasť v starostlivosti o pacienta. Cieľom workshopov bolo prehĺbenie povedomia o problematike zdravotnej gramotnosti pacientov, komunikácie medzi pacientom a zdravotníckym pracovníkom, čo významne súvisí s adherenciou k liečbe a diéte. Ďalšou široko diskutovanou témou bola problematika „Malnutriční a krehkí pacienti na našich pracoviskách“. V posledných rokoch sa významne zvýšil počet pacientov vo vyšších a vysokých vekových kategóriách. Aj napriek rozvoju dialyzačných technológií a transplantačného programu pribúdajú pacienti, u ktorých biologický vek s ďalším orgánovým poškodením neumožňuje úspešnú transplantáciu obličky, ale často ani dlhodobú liečbu v dialyzačnom programe. Do popredia sa dostávajú otázky, aká liečba prinesie konkrétnemu pacientovi zmysluplnejšie posledné roky života. Konzervatívna nefrologická liečba s integrova-

nou podpornou liečbou ponúkajú u polymorbídnych pacientov vo vyššom veku porovnateľnú dĺžku prežitia ako dialyzačná liečba a majú potenciál zlepšiť alebo minimálne udržať kvalitu života. Nevyhnutnou podmienkou takéhoto prístupu je dobrá komunikácia s pacientom a jeho rodinou, včasné a priebežné rozhovory o budúcej starostlivosti a zásada zdieľaného rozhodovania. „Na našich odborných stretnutiach každoročne venujeme veľkú pozornosť dialyzačnému a transplantačnému programu. Tohtoročný kongres Slovenskej nefrologickej spoločnosti s medzinárodnou účasťou môžeme pokladať za veľmi úspešný s vysokou účasťou nielen lekárov – nefrológov, ale aj zdravotníckych pracovníkov, ktorí sa každodenne starajú o pacientov v nefrologických ambulanciách a na dialyzačných a transplantačných pracoviskách,“ skonštatovala prezidentka kongresu profesorka MUDr. Viera Spustová, DrSc. Jana Smolková


október-november/2018

strana 5

Pokračovanie zo str. 1

Rodina a diabetes V súčasnosti tvorí diabetes mellitus 2. typu v niektorých amerických diabetologických centrách viac než tretinu novodiagnostikovaných prípadov cukrovky u detí a jeho výskyt prudko stúpa aj v Európe. DM-2 sa tak stáva novým fenoménom v detskej diabetológii. Zo stravovacích a pohybových návykov v domácom prostredí vychádzajú aj návyky dieťaťa. Riziková je nadmerná konzumácia mastných a vyprážaných jedál, „fast food“ a sladkostí v kombinácii s malým príjmom zeleniny a ovocia v jedálničku. Závratné sociálne zmeny posledných desaťročí zmenili nielen diétne, ale aj pohybové návyky detí. Podľa mnohých prieskumov sú deti v súčasnosti oveľa menej pohybovo aktívne, čo prispieva k nárastu obezity. Narastajúci výskyt diabetu druhého typu v detstve a v adolescencii súvisí s pandémiou detskej obezity. Pre spoločný výskyt oboch ochorení sa preto často používa termín diabezita. Nadváha a obezita, ktoré vzniknú už v priebehu detstva a adolescencie, v mnohých prípadoch trvajú aj v dospelosti, a sú tak rizikovými faktormi ďalších civilizačných ochorení. Riziko, že obézne deti budú obézne aj v dospelosti rastie s vekom dieťaťa a stupňom obezity. Je predpoklad, že 20-40 percent obéznych detí do veku 17 rokov bude obéznych aj v dospelosti. V skupine obéznych adolescentov nad 17 rokov je to až 60 percent. Každý rok pribúda v Európe minimálne 400 000 detí s nadváhou, z ktorých vyše 85 000 spĺňa kritériá obezity. To znamená, že každé piate európske dieťa má nadváhu, čo predstavuje 14 miliónov detí. Stúpajúci výskyt metabolického syndrómu (MS) u detí možno dávať do úzkeho súvisu s pandémiou obezity. V Európskej únii sa predpokladá výskyt metabolického syndrómu u 550 000 detí a adolescentov, najvyšší výskyt je v krajinách s vysokou detskou obezitou. Výskyt DM-2 v populácii detí a adolescentov sa vo svete neustále zvyšuje, v jednotlivých krajinách sa však veľmi líši. V niektorých častiach USA sa výskyt DM-2 za posledných 10 rokov až zdesaťnásobil a tvorí až jednu tretinu všetkých prípadov detského

diabetu! Medzinárodná štúdia, ktorej sa zúčastnilo 10 ázijských krajín zistila, že až 10% detí s cukrovkou má práve diabetes mellitus 2. typu. Na Slovensku sa doteraz zaznamenávajú len ojedinelé prípady DM 2. typu v detskej a adolescentnej populácii. Prevažujú však obavy, že výskyt nadváhy a obezity a s ním súvisiaci výskyt DM-2 u detí a adolescentov na Slovensku začne narastať podobne, ako je to v štátoch Západnej Európy. Obidva najčastejšie typy diabetu – diabetes mellitus 1. typu (T1DM) a diabetes mellitus 2. typu (T2DM) – majú genetický základ, ale na ich vzniku sa podieľajú odchýlky vo viacerých génoch spolu s vplyvmi prostredia. Ide teda o tzv. polygénové ochorenie. Viac ako 90% pacientov s DM 1. typu nemá príbuzného s cukrovkou. Vyše 90% prípadov cukrovky 1. typu teda tvorí autoimunitne podmienený podtyp (DM-1A). Má zriedkavý rodinný výskyt, rýchly začiatok a výrazné klinické príznaky v čase prejavenia sa ochorenia. Oveľa zriedkavejší je idiopatický podtyp DM 1. typu (DM-1I). Riziko vzniku u detí a súrodencov diabetika s DM 1. typu je 10 až 15-krát vyššie ako v bežnej populácii. Genetická náchylnosť na vznik ochorenia však nie je dostatočnou podmienkou vzniku ochorenia. Existujú aj typy cukrovky, pri ktorých sa ochorenie prenáša. Vtedy ide o poruchu jedného génu. Hovoríme o tzv. monogénovom type diabetu. Dnes sa uvedené gény dajú testovať. U nás je to v laboratóriu Diabgene v Bratislave. Pre tieto typy býva charakteristický výskyt vo viacerých generáciách po sebe, výskyt aj súrodencov, miernejší nástup ako aj priebeh cukrovky. Napriek intenzívnemu výskumu nebola doteraz zistená príčina DM-2 v jednom géne. Naopak, javí sa, že ide o zmeny viacerých, funkčne súvisiacich génov, ktoré sú typické pre danú populáciu. Súčasný prudký vzostup výskytu DM-2 vo svete je však príliš rýchly, aby bol len dôsledkom kumulácie rizikových génov v tej-ktorej populácii a upozorňuje na dôležitosť rizikových faktorov prostredia, ktorými sú obezita či nedostatok pohybu. K príčinám nárastu tohto ochorenia patria genetické faktory, nespráv-

ny životný štýl, najmä nedostatok pohybu, nevhodná strava, stres a obezita. Žiaľ, až 8 z 10 prípadov diabetu 2. typu by bolo možné zabrániť zmenou životného štýlu. V mnohých rodinách sa cukrovka objavuje v každej generácii. Počet členov rodiny s cukrovkou narastá a diabetes sa u nich dokonca objavuje v stále nižšom veku. Pacienti v mnohých prípadoch na chorobu rezignujú a berú ju ako svoje nechcené dedičstvo, ktoré v podstate očakávali. Pravda je, že dedičnosť existuje. V „diabetických“ rodinách je skutočne pravdepodobnosť ochorenia vyššia. Svoju úlohu však zohrávajú stravovacie zvyklosti a životný štýl rodiny. Obezita, prejedanie sa, sladené nápoje - zlý životný štýl by však rozhodne nemal byť tým, čo spája rodiny! Súčasne s rastúcou hmotnosťou ubúda prirodzený pohyb. Riešením je zmeniť životný štýl pacienta s diabetom i celej rodiny, zaradiť do denného rozvrhu fyzickú aktivitu, strážiť si svoju hmotnosť a začať variť chutne, ale podľa zásad správnej výživy. Diétne odporúčania pre diabetikov sú totožné

so zásadami racionálneho stravovania. Preto rovnakú stravu môže s diabetikom konzumovať celá jeho rodina. Je to aj jediná prevencia pred tým, aby nám nevyrástla ge-

nerácia diabetikov. Len tak sa totiž dá vzniku diabetu druhého typu zabrániť, alebo túto chorobu aspoň oddialiť. (ac)

List Slovenskej diabetologickej spoločnosti ministerke zdravotníctva SR V mene Slovenskej diabetologickej spoločnosti si Vám dovoľujem vyjadriť poďakovanie za zohľadnenie našej pripomienky zo dňa 5. 11. 2018. Zároveň Vám vyjadrujeme uznanie a rešpekt k Vášmu zásadnému postoju k námietke zdravotnej poisťovne Dôvera o revízii úhrad liekov. Sme hrdí na to, že rezort zdravotníctva vedie osobnosť, ktorá pozná hodnotu zdravia a vie posúdiť, akú úlohu pre zdravie občana prinášajú vedecké poznatky v oblasti farmakoterapie. Aj Vaše pôsobenie v misiách v Južnom Sudáne, Kambodži a Haiti si vyžaduje hlbokú úctu a rešpekt. Je nám nepochopiteľné nepremyslené a ničím nepodložené kriminalizovanie, ktoré je prekážkou vecnej, konštruktívnej a odbornej diskusie. Slovenská diabetologická spoločnosť je pripravená kedykoľvek sa verejne postaviť na obhajobu Vašej osoby a Vášho rozhodnutia. S úctou Doc. MUDr. Katarína Rašlová, CSc. predsedníčka SDS

INZERCIA

Na tomto skutočne záleží

Diftéria TETANUS

PERTUSSIS

Hepatitída B

Poliomyelitída

Ochorenia, ktoré spôsobuje HAEMOPHILUS INFLUENZAE TYPu B

hexavakcína: s najdlhším sledovaním imunitných odpovedí voči hepatitíde B1-3 s účinnosťou proti pertussis až do 89% v SPC1 podporená viacerými klinickými štúdiami špeciálne navrhnutými pre predčasne narodené deti**,†,1,4-6

overená vo viac ako 100 klinických skúšaniach a so 17 ročnými skúsenosťami s použitím v podmienkach reálneho života1,7 registrovaná v 100 krajinách sveta

EXKLUZÍVNY OBSAH

zaočkovaná 37,5 miliónom detí8***,†

* Proti diftérii, tetanu, pertussis, hepatitíde B, polioemilitíde a ochoreniam spôsobeným Haemophilus influenzae typu B ** Predčasne narodené deti, narodené medzi 24 - 36 týždňom gestácie. Infanrix hexa sa môže podať predčasne narodeným dojčatám, avšak môže sa pozorovať nižšia imunitná odpoveď na niektoré antigény a stupeň klinickej ochrany ostáva neznámy. † Pri podávaní základných imunizačných dávok veľmi predčasne narodeným dojčatám (narodené do a vrátane 28. týždňa gravidity) a obzvlášť dojčatám, ktoré majú v predchádzajúcej anamnéze nezrelosť dýchacej sústavy, sa má zvážiť potenciálne riziko apnoe a potreba monitorovania dýchacích funkcií počas 48 – 72 h. *** Predaje od roku 2000 do Septembra 2017.1 † Počítané na základe 4-dávkovej schémy a počtu distribuovaných dávok k septembru 2017 (157 miliónov dávok). Oporúčania WHO (http://apps.who.int/immunization_monitoring/globalsummary/schedules) a Európskeho centra pre kontrolu ochorení (http://vaccine-schedule.ecdc.europa.eu/Pages/Scheduler.aspx). Referencie: 1. GSK, Infanrix hexa, Sumár charakteristických vlastností produktu, dátum poslednej revízie textu: 02/2018; 2. Sanofi Pasteur SA. Hexyon Summary of Product Characteristics, 2018; 3. MCM Vaccine B.V. Vaxelis Summary of Product Characteristics, 2017. 4. Omeñaca F, et al. Pediatrics 2005;116(6):1292 -1298; 5. Vázquez L, et al. Acta Paediatr 2008;97(9):1243 -1249; 6. Omeñaca F, et al. Vaccine 2018; doi:10.1016/j.vaccine.2018.01.005; 7. GlaxoSmithKline DoF: DNG 2017N354564_00 (Number of GSK sponsored Studies in which Infanrix hexa has been administered). 8. GlaxoSmithKline DoF: DNG 2017N344344_00 (doses sold since launch);

Foto: archív

Infanrix hexa, prášok a suspenzia na injekčnú suspenziu.

Očkovacia látka proti diftérii (D), tetanu (T), pertussis (acelulárna zložka) (Pa), hepatitíde B (rDNA) (HBV), poliomyelitíde (inaktivovaná) (IPV) a Haemophilus influenzae typ b (konjugovaná, adsorbovaná) (Hib). Skrátená informácia o lieku: Držiteľ registračného rozhodnutia: GlaxoSmithKline Biologicals s.a., Rue de l‘Institut 89, B-1330 Rixensart, Belgicko. Zloženie: Diftériový, tetanový, pertusový toxoid, filamentózny pertusový hemaglutinín a pertaktín adsorbované na hydroxid hlinitý. HbsAg a polysacharid Hib adsorbovaný na fosforečnan hlinitý, inaktivovaný poliovírus typ 1,2,3. Môže obsahovať stopové množstvá formaldehydu, neomycínu a polymyxínu, ktoré sa používajú v procese výroby. Farmakoterapeutická skupina: Kombinované bakteriálne a vírusové očkovacie látky, ATC kód J07CA09. Indikácie: Základné očkovanie a aplikácia posilňovacej dávky dojčatám a batoľatám proti diftérii, tetanu, pertussis, hepatitíde B, poliomyelitíde a pred ochorením, ktoré spôsobuje Haemophilus influenzae typ b. Dávkovanie: Základná očkovacia schéma pozostáva z dvoch alebo troch (0,5 ml) dávok, ktoré sa majú podať podľa oficiálnych odporúčaní. Posilňovacie (booster) dávky sa majú podať podľa oficiálnych odporúčaní, ale musí sa podať minimálne dávka konjugovanej Hib očkovacej látky. Podanie očkovacej látky Infanrix hexa ako posilňovacej dávky sa môže zvážiť, ak je zloženie antigénov v súlade s oficiálnymi odporúčaniami. Posilňovacia dávka sa musí podať. Úplne donosené dojčatá: 3-dávkové základné očkovanie: Medzi podaním dávok základného očkovania má uplynúť aspoň 1 mesiac. Posilňovacia dávka sa má podať aspoň 6 mesiacov po poslednej dávke základného očkovania a najlepšie pred dosiahnutím veku 18 mesiacov. 2-dávkové základné očkovanie: Medzi podaním dávok základného očkovania majú uplynúť aspoň 2 mesiace. Posilňovacia dávka sa má podať aspoň 6 mesiacov po poslednej dávke základného očkovania a najlepšie vo veku medzi 11 a 13 mesiacmi. Predčasne narodené dojčatá, ktoré sa narodili aspoň po 24 týždňoch gestačného veku: 3-dávkové základné očkovanie: Medzi podaním dávok základného očkovania má uplynúť aspoň 1 mesiac. Posilňovacia dávka sa má podať aspoň 6 mesiacov po poslednej dávke základného očkovania a najlepšie pred dosiahnutím veku 18 mesiacov. Rozšírený program imunizácie (vo veku 6, 10, 14 týždňov) sa môže použiť len vtedy, ak bola dávka očkovacej látky proti hepatitíde B podaná hneď po narodení. Majú sa dodržiavať lokálne zavedené imunoprofylaktické opatrenia proti hepatitíde B. Pediatrická populácia: Bezpečnosť a účinnosť očkovacej látky Infanrix hexa u detí starších ako 36 mesiacov neboli stanovené. Spôsob podávania: Hlboká intramuskulárna aplikácia, ďalšie injekcie prednostne do rôznych miest (do opačnej končatiny). Kontraindikácie: Precitlivenosť na liečivá alebo na ktorúkoľvek z pomocných látok alebo na formaldehyd, neomycín a polymyxín. Precitlivenosť po predchádzajúcej aplikácii očkovacích látok proti diftérii, tetanu, pertussis, hepatitíde B, polio alebo Hib. Je kontraindikovaný u dojčiat alebo batoliat s encefalopatiou neznámej etiológie, ktorá sa objavila do 7 dní po predchádzajúcom očkovaní s očkovacou látkou obsahujúcou pertusovú zložku. Za týchto okolností sa musí očkovanie proti pertussis prerušiť a môže pokračovať očkovacia schéma diftéria-tetanus, hepatitída B, polio a Hib očkovacími látkami. Aplikácia sa musí odložiť u jedincov so závažným akútnym horúčkovitým ochorením. Prítomnosť slabej infekcie sa nepovažuje za kontraindikáciu. Osobité upozornenia: Pred začatím očkovania je potrebné urobiť podrobnú anamnézu a klinické vyšetrenie očkovaného. Ak dôjde v časovej súvislosti s aplikáciou očkovacej látky obsahujúcej pertusovú zložku k niektorej z ďalej popísaných reakcií, je nutné ďalšie podanie dávok očkovacích látok obsahujúcich pertusovú zložku riadne uvážiť: teplota ≥ 40,0°C do 48 hodín po očkovaní s nepreukázanou inou súvislosťou, kolaps alebo šokový stav (hypotonicko-hyporeaktívna epizóda) počas 48 hodín po očkovaní, trvalý, neutíšiteľný plač trvajúci ≥ 3 hodiny v priebehu 48 hodín po očkovaní, kŕče s horúčkou alebo bez nej počas 3 dní po očkovaní. U dojčaťa alebo u dieťaťa trpiaceho novovzniknutou ťažkou neurologickou poruchou alebo progresiou ťažkej neurologickej poruchy sa musí dôkladne zvážiť riziko-prínos imunizácie s Infanrix hexa alebo odloženie tohto očkovania. Pre prípad anafylaktickej reakcie musí byť vždy okamžite k dispozícii zodpovedajúca liečba a lekársky dohľad. Jedincom s trombocytopéniou alebo s poruchami zrážanlivosti krvi sa musí vakcína aplikovať so zvýšenou opatrnosťou. Túto očkovaciu látku nepodávajte intravenózne ani intradermálne. Febrilné kŕče v anamnéze, v rodinnej anamnéze sa vyskytujúce stavy s kŕčmi alebo syndróm náhleho úmrtia dieťaťa (SIDS) sa nepovažujú za kontraindikáciu použitia Infanrix hexa. Očkovaní jedinci s febrilnými kŕčmi v anamnéze sa majú prísne sledovať, pretože takéto nežiaduce účinky sa môžu vyskytnúť v priebehu 2 až 3 dní po očkovaní. Lekár si má byť vedomý toho, že výskyt febrilných reakcií je vyšší, keď sa Infanrix hexa podáva súbežne s konjugovanou pneumokokovou očkovacou látkou alebo s očkovacou látkou proti osýpkam, príušniciam, ružienke a ovčím kiahňam (MMRV) v porovnaní s výskytom febrilných reakcií po podaní samotnej očkovacej látky Infanrix hexa. Tieto reakcie boli väčšinou stredne závažnej intenzity (menšie alebo rovné 39 ºC) a prechodné. Pri súbežnom podávaní očkovacích látok Infarix hexa a Prevenar 13 sa pozoroval zvýšený výskyt hlásení kŕčov (s horúčkou alebo bez nej) a hypotonicko-hyporeaktívnej epizódy (HHE). Profylaktické podanie antipyretík pred podaním očkovacej látky alebo bezprostredne po jej podaní môže znížiť výskyt a intenzitu febrilných reakcií po očkovaní. Použitie profylaktických antipyretík sa odporúča u detí so záchvatovými poruchami alebo s febrilnými záchvatmi v predchádzajúcej anamnéze. Liečba antipyretikami sa má začať podľa miestnych odporúčaní. Infanrix hexa sa môže podať predčasne narodeným dojčatám, ale pozorovala sa nižšia imunitná odpoveď na niektoré antigény. U veľmi predčasne narodených dojčiat (narodené do a vrátane 28. týždňa gravidity) a obzvlášť u dojčiat, ktoré majú v predchádzajúcej anamnéze nezrelosť dýchacej sústavy, sa má zvážiť potenciálne riziko apnoe a potreba monitorovania dýchacích funkcií počas 48 – 72 hodín. Interakcie: Infanrix hexa sa môže podať súbežne s konjugovanými pneumokokovými očkovacími látkami (PCV7, PCV10 a PCV13)*, s konjugovanou očkovacou látkou proti meningokokom séroskupiny C (CRM197 a TT konjugáty), s očkovacou látkou proti meningokokom séroskupiny B (MenB)*, s konjugovanou očkovacou látkou proti meningokokom séroskupín A, C, W-135 a Y (TT konjugát), s perorálnou očkovacou látkou proti rotavírusom a s očkovacou látkou proti osýpkam, príušniciam, ružienke a ovčím kiahňam (MMRV). Údaje nepreukázali klinicky významnú interferenciu v tvorbe protilátok proti každému jednotlivému antigénu. U pacientov s imunosupresívnou terapiou sa nemusí dosiahnuť adekvátna reakcia. Fertilita, gravidita a laktácia: Nie je určený na očkovanie dospelých, adekvátne hummánne údaje a reprodukčné štúdie nie sú dostupné. Nežiaduce účinky: veľmi časté: nechutenstvo, nezvyčajný plač, podráždenosť, nepokoj, horúčka ≥38 °C, lokálny opuch v mieste vpichu (≤ 50 mm), únava, bolesť, začervenanie; časté: nervozita, hnačka, vracanie, horúčka > 39,5 °C, reakcie v mieste vpichu vrátane indurácie, lokálneho opuchu v mieste vpichu (> 50 mm); menej časté: infekcia horných dýchacích ciest, somnolencia, kašeľ, difúzny opuch očkovanej končatiny, niekedy postihujúci susedný kĺb; zriedkavé: lymfadenopatia, trombocytopénia, anafylaktické reakcie, anafylaktoidné reakcie (vrátane urtikárie), alergické reakcie (vrátane pruritu), kolaps alebo šokový stav (hypotonicko-hyporeaktívna epizóda), bronchitída, apnoe, vyrážka, angioedém, opuch celej očkovanej končatiny, reakcie s rozsiahlym opuchom, zdurenina a pľuzgieriky v mieste vpichu; veľmi zriedkavé: kŕče (s horúčkou alebo bez nej), dermatitída. Skúsenosti s očkovacou látkou proti hepatitíde B: v extrémne zriedkavých prípadoch boli hlásené alergické reakcie napodobňujúce sérovú chorobu, paralýza, neuropatia, neuritída, hypotenzia, vaskulitída, lichen planus, multiformný erytém, artritída, svalová slabosť, Guillainov-Barrého syndróm, encefalopatia, encefalitída a meningitída. Kauzálna súvislosť s očkovacou látkou sa nedokázala. Uchovávanie: v chladničke pri teplote 2 °C – 8 °C v pôvodnom obale na ochranu pred svetlom. Neuchovávajte v mrazničke. Po rekonštitúcii sa odporúča okamžité použitie. Po rekonštitúcii sa dokázala stabilita 8 hodín pri teplote 21 °C. Výdaj lieku je viazaný na lekársky predpis. Dátum poslednej revízie textu: 04/2018 * Všimnite si prosím zmeny v informácii o lieku. Pred predpisovaním sa oboznámte s úplnou informáciou o lieku. Podrobnejšie informácie dostupné na požiadanie: GlaxoSmithKline Slovakia, s. r. o., Galvaniho 7/A, 821 04 Bratislava 2, tel.: 02/48 26 11 11, fax: 02/48 26 11 10, www.gsk.sk Kontakt pre prípad hlásenia nežiaducich účinkov: sk-safety@gsk.com Dátum prípravy: Október 2018 SK/INFH/0009/18(1)


október-november/2018

strana 6 inzercia

Úcinnost a bezpecnost ˇ ˇ vedolizumabu v liecbe ˇ anti-TNF-naivných pacientov s nešpecifickými m u l t i c e n t r i c k á ˇ zápalovými ochoreniami creva r e t r o s p e k t í v n a Kopylov U, Verstock B, Biedermann L, et al. Effectiveness and Safety of Vedolizumab in Anti-TNF-Naïve Patients With Inflammatory Bowel Disease-A Multicenter Retrospective European Study. Inflamm Bowel Dis. 2018 May 18. doi: 10.1093/ibd/izy155. [Epub ahead of print] ÚVOD: Vedolizumab (VDZ) je účinný v liečbe ulceróznej kolitídy (UC) a Crohnovej choroby (CD). V klinických štúdiách programu GEMINI, pacienti, ktorí neboli predtým liečení protilátkami proti tumor necrosis faktoru - anti-TNF-naivní pacienti, dosiahli vyššiu mieru odpovede v porovnaní s pacientmi, ktorí boli predtým liečení protilátkami proti tumor necrosis faktoru - anti-TNF-exponovanými pacientmi. V štúdiách z reálnej praxe (RWE) bol počet zaradených anti-TNF-naivných pacientov nízky. Naším cieľom bolo zhodnotiť účinnosť a bezpečnosť VDZ v liečbe anti-TNF-naivných pacientov v reálnej praxi. mETÓDY: Do tejto retrospektívnej multicentrickej európskej kohortovej štúdie boli konzekutívne zaradení anti-TNF-naivní IBD pacienti, ktorí boli liečení s VDZ. Primárnym cieľom bola klinická odpoveď v 14. týždni. Pacienti, ktorí boli sledovaní dlhšie ako 14 týždňov a mali k dispozícií dáta, boli zaradení do analýzy výsledkov udržiavacej liečby.

VÝSLEDKY: Od januára 2015, bola zahájená liečba vedolizumabom u 184 anti-TNF-naivných pacientov z 23 centier (Crohnova choroba [CD] 50; ulcerózna kolitída [UC] 134). V liečbe CD; 42/50 (82%) pacientov dosiahlo odpoveď v 14. týždni a 32 (64%) bolo v klinickej remisii, 26/50 (52%) dosiahlo remisiu bez kortikosteroidov (CSFR). Pri poslednom zhodnotení liečby (medián 44 týždňov; IQR 30–52 týždňov); 27/35 (77,1%) pacientov, u ktorých boli k dispozícií dáta, zaznamenalo odpoveď, 24/35 (68,6%) bolo v klinickej remisii a 21/35 (60%) dosiahlo CSFR. V liečbe UC; 116/134 (79,1%) pacientov dosiahlo odpoveď v 14. týždni a 53 (39,5%) bolo v klinickej remisii, 49/134 (36,6%) dosiahlo CSFR. Pri poslednom zhodnotení liečby (medián 42.5 týždňa; IQR 30–52 týždňov); 79/103 (76,7%) pacientov zaznamenalo odpoveď, 69/103 (67,0%) bolo v remisii a 61/103 (59,2%) dosiahlo CSFR. Výskyt nežiaducich udalostí bol hlásený u 20 (11%) pacientov, z nich u 6 (3,3%) bola liečba ukončená.

európska štúdia z re álnej praxe

Účinnosť vedolizumabu v liečbe Crohnovej choroby a ulceróznej kolitídy u anti-TNF-naivných pacientov.

14. týždeň 90%

82,0%

80%

79,1%

70%

64,0%

60%

EXKLUZÍVNY OBSAH

Kľúčové slová : vedolizumab, Crohnova choroba, ulcerózna kolitída, anti-TNF-naivní pacienti.

záverY:

50%

40%

 Účinnosť je vyššia ako u anti-TNFexponova­ných pacientov a je porovna­teľná s anti-TNF biologikami v tejto pacientskej populácií.

39,5%

36,6%

30% 20% 10% %

Klinická odpoveď

Klinická remisia

CD ( n = 50 )

Remisia bez kortikosteroidov

UC ( n = 134 )

Udržiavacia liečba 90% 80%

 Vedolizumab je porovnateľne účinný u an­ti-TNF-naivných pacientov s UC aj CD.

52,0%

77,1%

76,7% 68,6%

70%

67,0% 60,0%

60%

59,2%

50% 40% 30% 20%

 Výskyt nežiaducich udalostí bol hláse­ný u 20 (11%) pacientov, z nich u 6 (3,3%) bola liečba ukončená.

10% % Klinická odpoveď

Klinická remisia

CD* ( n = 35 ) * medián 44 týždňov; IQR 30–52 týždňov

Remisia bez kortikosteroidov

UC** ( n = 103 ) ** medián 42,5 týždňa; IQR 30–52 týždňov


október-november/2018

strana 7

Pozvánka NA E-LEARNING SEMINÁR

Trendy v liečbe pacientov s ulceróznou kolitídou a Crohnovou chorobou Milé kolegyne, milí kolegovia, spoločnosť Takeda Pharmaceuticals Slovakia pod záštitou SGS uskutočnila edukačné podujatie venované novinkám v manažmente pacientov s nešpecifickými zápalmi čreva (IBD). Na podujatí aktívne participovali poprední IBD experti zo Slovenska, Českej republiky, Izraela, USA, Kanady a Talianska. Pozrite si najdôležitejšie prednášky online. Po absolvovaní autodidaktického testu máte možnosť získať 2 CME kredity (spolu 16 kreditov za celý edukačný program). Odborní garanti podujatia:

E-learning seminár sa nachádza na internetovej stránke www.medseminar.sk

Postupne budú spustené 4 bloky s kreditovanými prednáškami a aj zaujímavé diskusie, prednášky z IBD centier a interaktívne kazuistiky: INZERCIA

Ulcerózna kolitída (dostupné od júla 2018)

State of the art lecture (dostupné od septembra 2018)

Crohnova choroba

(dostupné od novembra 2018)

Bezpečnosť biologickej liečby v IBD

Aktuálne spustený blok

doc. MUDr. Ľubomír Jurgoš, PhD. doc. MUDr. Martin Huorka, CSc.

State of the art lecture

ZÍSKAJTE 16 CME KREDITOV

2.a. Kreditovaná časť Uri Kopylov (Tel Aviv) Včasné použitie vedolizumabu v liečbe IBD - skúsenosti z reálnej praxe 2.b. Nekreditovaná časť Silvio Danese (Miláno) Skúsenosti s liečbou vedolizumabom – pozdrav slovenským kolegom Martin Bortlík (Praha) Vedolizumab v liečbe českých pacientov s IBD: analýza registra CREdIT

EXKLUZÍVNY OBSAH

(dostupné od januára 2019)

Liek Entyvio® hradený u dospelých pacientov v rámci indikačného obmedzenia1*:

v 1. línii biologickej liečby*

Liek Entyvio® hradený u dospelých pacientov v rámci indikačného obmedzenia1*:

Stredne ťažká až ťažká aktívna ulcerózna kolitída

v 1. líniiťažká biologickej liečby* Stredne až ťažká aktívna Crohnova choroba – pacientiťažká nevhodní aleboaktívna kontraindikovaní Stredne až ťažká ulceróznana liečbu kolitída anti-TNFα

Stredne ťažká až ťažká aktívna Crohnova choroba v 2. línii biologickej liečby*

– pacienti nevhodní alebo kontraindikovaní na liečbu anti-TNFα

Stredne ťažká až ťažká aktívna Crohnova choroba

v 2. línii biologickej liečby*

Stredne ťažká až ťažká aktívna Crohnova choroba

Zač nite zmenu Zač nite zmenu

Vedolizumab je indikovaný na liečbu dospelých pacientov so stredne ťažkou až ťažkou aktívnou ulceróznou kolitídou: a) ktorí napriek úplnej a primeranej liečbe kortikosteroidmi alebo imunosupresívami alebo antagonistom tumor nekrotizujúceho faktoru alfa (tumour necrosis factor alpha, TNFα) na túto liečbu neodpovedali, alebo ktorí Skrátená informácia o lieku túto liečbu netolerujú alebo je u nich táto liečba kontraindikovaná. Tento liek je predmetom ďalšieho monitorovania. To umožnísorýchle získanie nových informácií o bezpečnosti. Od zdravotníckych pracovníkov vyžaduje, aby hlásili akékoľvek podozrenia na nežiaduce reakcie. Vedolizumab je indikovaný na liečbu dospelých pacientov stredne ťažkou až ťažkou aktívnou Crohnovou chorobou: a) ktorí napriek úplnejsa a primeranej liečbe kortikosteroidmi alebo imunosupresívami na túto liečbu neodpovedali, alebo ktorí túto liečbu netolerujú alebo je u nich táto liečba kontraindikovaná a nie sú vhodní na liečbu Názov lieku: Entyvio 300nekrotizujúceho mg prášok na prípravu infúzneho Zloženie: Každá injekčná obsahuje 300 mg vedolizumabu. Po u ktorých rekonštitúcii obsahuje každý antagonistom mililiter 60 mgtumor vedolizumabu. Úplný zoznam pomocných látok pozrite v SPC. Indikácie: Liečba stredne veľmi ťažkej formy aktívnej ulceróznej kolitídy alebo stredne antagonistom tumor faktoru alfa (tumourkoncentrátu. necrosis factor alpha, TNFα), alebo je liekovka u nich táto liečba kontraindikovaná. b) alebo, odpoveď na liečbu nekrotizujúceho faktoru alfa bola neadekvátna alebo došlo k strate odpovede alebo až takúto liečbu netolerujú. až veľmi ťažkej formy aktívnej Crohnovej choroby u dospelých pacientov, ktorí mali na konvenčnú liečbu alebo na liečbu antagonistom tumor nekrotizujúceho faktoru alfa (tumour necrosis factor alpha, TNF α) neprimeranú odpoveď,alebo u ktorých došlo k strate odpovede, alebo ktorí neznášali takúto liečbu. Dávkovanie a spôsob podávania: Odporúčaný dávkovací režim Entyvia je 300 mg podaného intravenóznou infúziou v nultý, druhý a šiesty týždeň a potom každých osem týždňov. Ulcerózna kolitída: Pokračovanie v liečbe u pacientov s ulceróznou kolitídou je potrebné pozorne zvážiť, ak sa do 10. týždňa nepozorovali žiadne dôkazy prínosu liečby. Crohnova choroba: Dávka Skrátená informácia o lieku v 10. týždni môže byť prínosom pre pacientov s Crohnovou chorobou, u ktorých nebola pozorovaná odpoveď. V liečbe reagujúcich pacientov pokračujte každých osem týždňov, počnúc 14. týždňom. Ak sa do 14. týždňa nepozorovali žiadne dôkazy prínosu liečby, v liečbe pacientov s Crohnovou chorobou sa nemá pokračovať. Zvýšenie frekvencie Tento liek je predmetom ďalšieho monitorovania. To umožní rýchle získanie nových informácií o bezpečnosti. Od zdravotníckych pracovníkov sa vyžaduje, aby hlásili akékoľvek podozrenia na nežiaduce reakcie. dávkovania na 300 mg každé štyri týždne môže byť prínosom pre niektorých pacientov, u ktorých došlo k zníženiu odpovede. Ak sa liečba preruší a je potrebné liečbu obnoviť, je možné zvážiť dávkovanie každé štyri týždne. Bezpečnosť a účinnosť vedolizumabu u detí vo veku do 17 rokov neboli doteraz stanovené. U starších pacientov nie je Názov lieku: Entyvio 300 mg prášok na prípravu infúzneho koncentrátu. Zloženie: Každá injekčná liekovka obsahuje 300 mg vedolizumabu. Po rekonštitúcii obsahuje každý mililiter 60 mg vedolizumabu. Úplný zoznam pomocných látok pozrite v SPC. Indikácie: Liečba stredne až veľmi ťažkej formy aktívnej ulceróznej kolitídy alebo stredne potrebné upraviť dávkovanie. Entyvio je určené len na intravenózne použitie ako intravenózna infúzia po dobu 30 minút. Pred podaním sa má rekonštituovať a ďalej nariediť (pozrite v SPC). Kontraindikácie: Precitlivenosť na liečivo alebo na ktorúkoľvek z pomocných látok. Aktívne závažné infekcie, ako sú tuberkulóza, sepsa, cytomegalovírusová až veľmi ťažkej formy aktívnej Crohnovej choroby u dospelých pacientov, ktorí mali na konvenčnú liečbu alebo na liečbu antagonistom tumor nekrotizujúceho faktoru alfa (tumour necrosis factor alpha, TNF α) neprimeranú odpoveď,alebo u ktorých došlo k strate odpovede, alebo ktorí neznášali takúto liečbu. Dávkovanie a spôsob podávania: infekcia, listerióza, a oportúnne infekcie, ako je progresívna multifokálna leukoencefalopatia. Osobitné upozornenia a opatrenia pri používaní: Všetci pacienti musia byť nepretržite sledovaní počas každej infúzie a tiež po dobu približne jednej hodiny (dvoch hodín počas prvých dvoch infuzií) po ukončení infúzie. Boli hlásené reakcie súvisiace Odporúčaný dávkovací režim Entyvia je 300 mg podaného intravenóznou infúziou v nultý, druhý a šiesty týždeň a potom každých osem týždňov. Ulcerózna kolitída: Pokračovanie v liečbe u pacientov s ulceróznou kolitídou je potrebné pozorne zvážiť, ak sa do 10. týždňa nepozorovali žiadne dôkazy prínosu liečby. Crohnova choroba: Dávka s podaním infúzie (infusion-related reactions, IRR) a príznaky precitlivenosti. Existuje možné zvýšené riziko oportúnnych infekcií alebo infekcií, pre ktoré je črevo ochrannou bariérou. Pred začiatkom liečby pacienti musia byť vyšetrení na tuberkulózu. Ak existuje podozrenie na PML, liečba sa musí pozastaviť; ak sa podozrenie potvrdí, liečba sa v 10. týždni môže byť prínosom pre pacientov s Crohnovou chorobou, u ktorých nebola pozorovaná odpoveď. V liečbe reagujúcich pacientov pokračujte každých osem týždňov, počnúc 14. týždňom. Ak sa do 14. týždňa nepozorovali žiadne dôkazy prínosu liečby, v liečbe pacientov s Crohnovou chorobou sa nemá pokračovať. Zvýšenie frekvencie musí natrvalo ukončiť. Neodporúča sa súbežného používania vedolizumabu s biologickými imunosupresívami. Pacienti liečení vedolizumabom môžu pokračovať v liečbe neživými vakcínami. Chrípková vakcína sa má podávať injekčne, v súlade s rutinnou klinickou praxou. Ostatné živé vakcíny sa môžu podávať súbežne s vedolizumabom len dávkovania na 300 mg každé štyri týždne môže byť prínosom pre niektorých pacientov, u ktorých došlo k zníženiu odpovede. Ak sa liečba preruší a je potrebné liečbu obnoviť, je možné zvážiť dávkovanie každé štyri týždne. Bezpečnosť a účinnosť vedolizumabu u detí vo veku do 17 rokov neboli doteraz stanovené. U starších pacientov nie je vtedy, ak ich prínos výrazne prevažuje nad rizikom. Vedolizumab podávaný pacientom, ktorí nie sú súbežne liečení kortikosteroidmi, môže byť menej účinný pre vznik remisie Crohnovej choroby v porovnaní s pacientami, ktorí už súbežne dostávali kortikosteroidy. Liekové a iné interakcie: Súbežné podávanie kortikosteroidov, imunomodulátorov potrebné upraviť dávkovanie. Entyvio je určené len na intravenózne použitie ako intravenózna infúzia po dobu 30 minút. Pred podaním sa má rekonštituovať a ďalej nariediť (pozrite v SPC). Kontraindikácie: Precitlivenosť na liečivo alebo na ktorúkoľvek z pomocných látok. Aktívne závažné infekcie, ako sú tuberkulóza, sepsa, cytomegalovírusová a aminosalicylátov nemalo klinicky významný vplyv na farmakokinetiku vedolizumabu. Živé vakcíny, najmä živé perorálne vakcíny, je potrebné používať opatrne, ak sa súbežne s nimi podáva Entyvio. Fertilita, gravidita a laktácia: Ženám v reprodukčnom veku sa dôrazne odporúča používať primeranú antikoncepciu a pokračovať v jej používaní infekcia, listerióza, a oportúnne infekcie, ako je progresívna multifokálna leukoencefalopatia. Osobitné upozornenia a opatrenia pri používaní: Všetci pacienti musia byť nepretržite sledovaní počas každej infúzie a tiež po dobu približne jednej hodiny (dvoch hodín počas prvých dvoch infuzií) po ukončení infúzie. Boli hlásené reakcie súvisiace po dobu aspoň 18 týždňov od poslednej liečby Entyviom. Entyvio sa má používať počas tehotenstva, len ak prínos liečby výrazne prevažuje nad akýmikoľvek možnými rizikami pre matku aj plod. Pri rozhodovaní o tom, či prerušiť dojčenie alebo prerušiť/zdržať sa liečby Entyviom sa odporúča prihliadnuť na prínos dojčenia pre dieťa a prínos liečby s podaním infúzie (infusion-related reactions, IRR) a príznaky precitlivenosti. Existuje možné zvýšené riziko oportúnnych infekcií alebo infekcií, pre ktoré je črevo ochrannou bariérou. Pred začiatkom liečby pacienti musia byť vyšetrení na tuberkulózu. Ak existuje podozrenie na PML, liečba sa musí pozastaviť; ak sa podozrenie potvrdí, liečba sa pre matku. Ovplyvnenie schopnosti viesť vozidlá a obsluhovať stroje: Entyvio môže mať malý vplyv na schopnosť viesť vozidlá alebo obsluhovať stroje, keďže u malého počtu pacientov boli hlásené závraty. Nežiaduce účinky: Nežiaduce reakcie, ktoré sa vyskytli v ≥ 5% prípadov, boli nauzea, nazofaryngitída, infekcia horných dýchacích musí natrvalo ukončiť. Neodporúča sa súbežného používania vedolizumabu s biologickými imunosupresívami. Pacienti liečení vedolizumabom môžu pokračovať v liečbe neživými vakcínami. Chrípková vakcína sa má podávať injekčne, v súlade s rutinnou klinickou praxou. Ostatné živé vakcíny sa môžu podávať súbežne s vedolizumabom len ciest, bolesť kĺbov, horúčka, únava, bolesť hlavy, kašeľ. Reakcie súvisiace s podaním infúzie boli hlásené u 4 % pacientov. Ďalšie pozrite SPC. V štúdiách boli hlásené závažné infekcie, ktoré zahrňujú tuberkulózu, sepsu (niektoré smrteľné), salmonelovú sepsu, listériovú meningitídu a cytomegalovírusovú kolitídu. Špeciálne upozornenia na vtedy, ak ich prínos výrazne prevažuje nad rizikom. Vedolizumab podávaný pacientom, ktorí nie sú súbežne liečení kortikosteroidmi, môže byť menej účinný pre vznik remisie Crohnovej choroby v porovnaní s pacientami, ktorí už súbežne dostávali kortikosteroidy. Liekové a iné interakcie: Súbežné podávanie kortikosteroidov, imunomodulátorov uchovávanie: Uchovávajte v chladničke (2 °C – 8 °C). Uchovávajte injekčnú liekovku vo vonkajšom obale na ochranu pred svetlom. Rekonštituovaný alebo nariedený roztok nezmrazujte. Podmienky alebo obmedzenia týkajúce sa výdaja a použitia: Liek viazaný na lekársky predpis s obmedzením predpisovania. Držiteľ rozhodnutia a aminosalicylátov nemalo klinicky významný vplyv na farmakokinetiku vedolizumabu. Živé vakcíny, najmä živé perorálne vakcíny, je potrebné používať opatrne, ak sa súbežne s nimi podáva Entyvio. Fertilita, gravidita a laktácia: Ženám v reprodukčnom veku sa dôrazne odporúča používať primeranú antikoncepciu a pokračovať v jej používaní o registrácii: Takeda Pharma A/S, Dybendal Alle 10, 2630 Taastrup, Dánsko. Dátum poslednej revízie textu: február august 2018. po dobu aspoň 18 týždňov od poslednej liečby Entyviom. Entyvio sa má používať počas tehotenstva, len ak prínos liečby výrazne prevažuje nad akýmikoľvek možnými rizikami pre matku aj plod. Pri rozhodovaní o tom, či prerušiť dojčenie alebo prerušiť/zdržať sa liečby Entyviom sa odporúča prihliadnuť na prínos dojčenia pre dieťa a prínos liečby pre matku. Ovplyvnenie schopnosti viesť vozidlá a obsluhovať stroje: Entyvio môže mať malý vplyv na schopnosť viesť vozidlá alebo obsluhovať stroje, keďže u malého počtu pacientov boli hlásené závraty. Nežiaduce účinky: Nežiaduce reakcie, ktoré sa vyskytli v ≥ 5% prípadov, boli nauzea, nazofaryngitída, infekcia horných dýchacích ciest, bolesť kĺbov, horúčka, únava, bolesť hlavy, kašeľ. Reakcie súvisiace s podaním infúzie boli hlásené u 4 % pacientov. Ďalšie pozrite SPC. V štúdiách boli hlásené závažné infekcie, ktoré zahrňujú tuberkulózu, sepsu (niektoré smrteľné), salmonelovú sepsu,Pharmaceuticals listériovú meningitídu a cytomegalovírusovú kolitídu. Špeciálne upozornenia na Takeda Slovakia, s.r.o. Pred predpísaním lieku sav chladničke oboznámte(2s úplným znením Súhrnuinjekčnú charakteristických vlastností lieku stránke ŠÚKLu, resp. EMA, alebo dostupnom u lokálneho zástupcu: Takedaalebo obmedzenia týkajúce sa výdaja a použitia: Liek uchovávanie: Uchovávajte °C – 8 °C). Uchovávajte liekovku vo vonkajšom obale uvedenom na ochranuna pred svetlom. Rekonštituovaný alebo nariedený roztok nezmrazujte. Podmienky viazaný na7B, lekársky s obmedzením predpisovania. Držiteľ rozhodnutia Plynárenská 821 09predpis Bratislava Pharmaceuticals Slovakia, s. r. o., Plynárenská 7B Bratislava, 82109 Slovenská republika. Tel.: +421 2 20 60 26 00. o registrácii: Takeda Pharma A/S, Dybendal Alle 10, 2630 Taastrup, Dánsko. Dátum poslednej revízie textu: február 2018. www.takeda.com/sk-sk Pred predpísaním lieku sa oboznámte s úplným znením Súhrnu charakteristických vlastností lieku uvedenom na stránke ŠÚKLu, resp. EMA, alebo dostupnom u lokálneho zástupcu: Takeda Pharmaceuticals Slovakia, s. r. o., Plynárenská 7B Bratislava, 82109 Slovenská republika. Tel.: +421 2 20 60 26 00.

Takeda Pharmaceuticals Slovakia, s.r.o. Plynárenská 7B, 821 09 Bratislava www.takeda.com/sk-sk

SK/VED/1804/0003 SK/VED/1804/0003 Dátum prípravy: Dátum Apríl 2018 prípravy: Apríl 2018

Referencie: 1. Rozhodnutie o zmene charakteristík referenčnej skupiny L04AA33 Vedolizumab parent. v zozname kategorizovaných liekov zo dňa 6. 2. 2018. Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky: http://kategorizacia.mzsr.sk/Lieky/Common/DecisionDetails/5126 * Indikačné obmedzenie pre referenčnú skupinu L04AA33 Vedolizumab parent. Platné od 1. 5. 2018: Vedolizumab je indikovaný na liečbu dospelých pacientov so stredne ťažkou až ťažkou aktívnou ulceróznou kolitídou: a) ktorí napriek úplnej a primeranej liečbe kortikosteroidmi alebo imunosupresívami alebo antagonistom tumor nekrotizujúceho faktoru alfa (tumour necrosis factor alpha, TNFα) na túto liečbu neodpovedali, alebo ktorí túto liečbu netolerujú alebo je u nich táto liečba kontraindikovaná. Referencie: Vedolizumab o zmene je indikovaný na liečbu referenčnej dospelých pacientov so stredne ťažkou až ťažkou Crohnovou chorobou:liekov a) ktorízonapriek úplnej a primeranej kortikosteroidmi alebo imunosupresívami na túto liečbu neodpovedali, alebo ktorí túto liečbu netolerujú alebo je u nich táto liečba kontraindikovaná a nie sú vhodní na liečbu 1. Rozhodnutie charakteristík skupiny L04AA33 Vedolizumab parent.aktívnou v zozname kategorizovaných dňa 6. 2. 2018. Ministerstvoliečbe zdravotníctva Slovenskej republiky: http://kategorizacia.mzsr.sk/Lieky/Common/DecisionDetails/5126 antagonistom tumor nekrotizujúceho faktoru alfa (tumour necrosis factor alpha, TNFα), alebo táto liečba kontraindikovaná. b) alebo, u ktorých odpoveď na liečbu antagonistom tumor nekrotizujúceho faktoru alfa bola neadekvátna alebo došlo k strate odpovede alebo takúto liečbu netolerujú. * Indikačné obmedzenie pre referenčnú skupinu L04AA33 Vedolizumab parent. Platné odje1.u nich 5. 2018:


október-november/2018

strana 8

LOZ odmieta personálne normatívy Lekárske odborové združenie (LOZ) žiada zlepšenie zdravotnej starostlivosti zabezpečením dostatku personálu pri pacientoch.

O

notlivých urgentných príjmoch 1. typu a potvrdenie hlavných odborníkov, že urgentné príjmy 1. typu budú funkčné so zníženým minimálnym počtom lekárov; - na ambulancii ústavnej pohotovostnej služby MUSEL byť prítomný lekár. V opačnom prípade ide o zníženie štandardu poskytovania zdravotnej starostlivosti, predovšetkým o deti. MZSR navrhuje text: „Na ambulancii ústavnej pohotovostnej služby pre dospelých a ambulancii ústavnej pohotovostnej služby pre deti a dorast musí byť v každej zmene v rámci ústavného zariadenia dostupný najmenej jeden lekár s príslušným profesijným titulom podľa tabuliek č. 4 alebo č. 5.“

Foto: 123rf.com

dmietame neustále zvyšovanie počtu pacientov na lekára a sestru aj v najnovšom návrhu personálnych normatívov. Odmietame, aby minimálne personálne normatívy boli vytvárané s motívom legalizovať ekonomické záujmy manažmentov nemocníc na úkor adekvátnej zdravotnej starostlivosti o pacienta. Žiadame, aby minimálne personálne normatívy boli tvorené na základe odborných stanovísk a medzinárodných štandardov. Ministerstvo zdravotníctva SR pripravuje zmenu tzv. personálnych normatívov, ktoré určujú minimálne zabezpečenie daných ambulancií a oddelení lekármi a sestrami podľa počtu pacientov. Za posledné roky ide už o asi štvrtú zmenu normatívov, pričom každou z týchto novelizácií sa zhoršuje zdravotná starostlivosť o pacientov. Opakované navyšovanie počtov pacientov na jedného lekára, či sestru s cieľom legalizovať neustále klesajúci počet personálu v slovenských nemocniciach však tento problém len prehlbuje, keďže sa zakaždým viac prikladá na plecia tých, ktorí ešte zostali pracovať v nemocniciach. Výsledkom je zakaždým odchod ďalšieho personálu zo slovenských nemocníc. „Ako zástupcovia nemocničných lekárov žiadame, aby sa nezvyšoval, ale naopak znižoval počet pacientov na lekára, sestru a ďalších zdravotníckych pracovníkov, aby tak bola zabezpečená lepšia, a nie stále viac a viac sa zhoršujúca zdravotná starostlivosť. Ak sa chceme priblížiť štátom s nižšou odvrátiteľnou úmrtnosťou, musíme konečne stanoviť minimálne personálne normatívy na úroveň týchto krajín a podľa odborných stanovísk. Je nemysliteľné, aby v slovenskej fakultnej, či univerzitnej nemocnici mal jediný lekár počas celej zmeny na starosti aj 100 pacientov. Ako sa má daný lekár rozhodnúť, ak pri takomto počte pacientov nastane častá situácia, že napríklad treba naraz resuscitovať viac pacientov?“ povedal Peter Visolajský, predseda LOZ. „Žiadame ministerstvo zdravotníctva, aby bola tvorba normatívov, kde ide o výsostne odbornú záležitosť, zverená do rúk hlavných odborníkov pre jednotlivé odbory medicíny, aby daní hlavní odborníci niesli za normatívy zodpovednosť, a aby bola táto ich zodpovednosť riadne zverejnená. Vzhľadom na závažnosť tohto predpisu žiadame, aby sa požiadavky na minimálne personálne zabezpečenie a materiálno-technické vybavenie jednotlivých druhov zdravotníckych zariadení stali súčasťou zákona,“ dodal Visolajský. V súčasnosti trestnoprávne zodpovedá lekár a ostatní zdravotnícki pracovníci za každé pochybenie, ktoré by mohlo viesť k ublíženiu na zdraví pacienta. Bezpodmienečne je potrebné prihliadnuť k tomu, či k takémuto pochybeniu došlo preťažovaním ľudských síl. Vzhľadom k závažnosti, ktorú môže spôso-

Naše vysvetlenie bovať nedodržanie minimálnych požiadaviek na personálne zabezpečenie nemocníc LOZ žiada, aby bola v Trestnom zákone zakotvená a vyvodzovaná trestnoprávna zodpovednosť aj za nedodržiavanie minimálneho personálneho zabezpečenia, pretože priamo ohrozuje pacientov na živote a zdraví. „Žiadame, aby normatívy boli diverzifikované podľa typu nemocnice, pretože v dnešnej situácii sa normatívmi ministerstvo snaží prispôsobiť personálnej mizérii menších nemocníc, na čo doplácajú pacienti nemocníc vyššieho typu. Je preto nevyhnutné, aby minimálne personálne požiadavky zohľadňovali aj náročnosť stavu pacientov na danom pracovisku. Dodávame, že navrhované zmeny personálnych normatívov nezohľadňujú aj nárast administratívneho zaťaženia zdravotného personálu. Napríklad systém DRG napriek našim opakovaným výhradám a napriek prísľubom ministra funguje tak, že neprehľadnú spleť kódov a DRG diagnóz i kontrolu DRG kódovania v našich nemocniciach vykonáva každý lekár oddelenia. Naproti tomu, DRG vo vyspelých krajinách, kde je aj lekárov v nemocniciach viac, nezaťažuje prácou navyše samotných lekárov, ktorí potom majú na pacientov viac času,“ dodal Visolajský. LOZ ďalej v konkrétnych pripomienkach napr. žiada, aby: - nereálny počet 100 pacientov na lôžku pripadajúcich na jedného lekára s príslušnou špecializáciou v ústavnom zariadení poskytujúcom zdravotnú starostlivosť v nočnej zmene bol doložený relevantnými podkladmi, z ktorých MZ SR vychádzalo pri jeho určení. Daný počet pacientov je predpoklad na nebezpečné situácie (potreba oživovania alebo zhoršenia zdravotného stavu s potrebou diagnostiky a liečby viacerých pacientov naraz). Navyše má k tomu lekár bežnú prácu ako príjmy, informovanie pacientov a ich príbuzných a konziliárne vyšetrenia často i v iných budovách nemocnice. Táto situácia spôsobí, že nebude v ľudských silách daného lekára poskytnúť adekvátnu zdra-

služby dieťa s teplotami, ktorých príčina je zápal mozgových blán? Podľa nášho názoru ako lekárov, ktorí tieto služby slúžime, nie je v ľudských silách, aby sa v niektorých situáciách dokázal jediný, často neskúsený neatestovaný lekár postarať o detského pacienta adekvátne. Príkladom neodbornosti pri tvorbe minimálnych personálnych normatívov je porovnanie návrhu MZSR a výsledkov odbornej štúdie, ktorá mapovala, aký vplyv má počet a vzdelanie sestier na zdravie pacientov. Štúdia (https://www.thelancet. com/journals/lancet/article/ PIIS0140-6736(13)62631-8/fulltext) zmapovala chirurgické oddelenia v 300 nemocniciach Európy (celkovo 439 800 pacientov) a zistila, že ak každej sestre na oddelení pribudne navyše 1 pacient, narastie úmrtnosť o 7%. Výsledkom tejto štúdie bolo, že v nemocniciach, kde bolo na chirurgickom oddelení 6 pacientov na jednu sestru zomrelo o 30% pacientov menej ako v nemocniciach, kde na jednu sestru pripadalo 8 chirurgických pacientov. Slovenské MZSR navrhuje, aby sa v slovenských nemocniciach jedna sestra starala v dennej zmene o 14,5 chirurgických pacientov a v nočnej zmene dokonca o 27,5 pacientov!!! Toto skutočne nie je cesta, ako znížiť počet odvrátiteľných úmrtí na Slovensku, ani ako prilákať viac sestier do nemocníc. „Normatívy tu nie sú pre zamestnancov, ani pre nemocnice, normatívy tu sú pre pacienta, ktorému

Po nedávnom zrušení Lekárskej votnú starostlivosť svojim pacien- služby prvej pomoci (LSPP), mali tom; byť po 22:00 detskí pacienti ošetre- bola zabezpečená v nočnej ní na centrálnom príjme najbližšej i dennej zmene jedna pôrodná nemocnice (dostupnosť bola stanoasistentka na jedno lôžko. Nedá sa vená do 30 min. autom). Problém odôvodniť medicínskymi dôvodmi, je, že centrálny príjem pre deti je aby sa delila nočná a denná zme- na Slovensku len v Bratislave, Marna. Ženy rodia bez ohľadu na deň tine, Bystrici a v Košiciach. Minisči noc. (Návrh MZSR aby v dennej terstvo doteraz nepovedalo, kto zmene bola na pôrodných sálach má v ostatných mestách po zrušení jedna pôrodná asistentka na jed- LSPP ošetrovať detských paciennu rodičku a v nočnej zmene aby tov po 22:00. A týmto návrhom bola jedna pôrodná asistentka na situáciu ešte komplikuje, pretože 3 rodičky sa nedá nijak odborne stanovuje, že o detských pacienzdôvodniť, pretože pôrody sa neda- tov na detskom oddelení, Jednotke jú naplánovať na dennú zmenu. Na druhej strane, ako “Žiadame, aby pri tvorbe normatívov boli MZSR zdôvodní, zohľadnené odborné štúdie a medzinárodné porovže rodička, ktorej pôrod sa spustil po nania, aby sa pod personálne normatívy podpísali 18:00 bude diskrivšetci hlavní odborníci a niesli za ne zodpovednosť.” minovaná menším počtom personálu oproti tej, ktorá rodila o 17:00?); - sa nerozširoval počet oddelení intenzívnej starostlivosti JIS, am- Ústava SR garantuje istú úroveň bez lekára a žiadame, aby sa k ta- bulantnej pohotovostnej službe sa zdravotnej starostlivosti. Na to je kýmto plánovaným zmenám vyjad- má starať jeden jediný lekár, ktorý nevyhnutný istý počet personálu rili opäť hlavní odborníci pre dané má „byť dostupný“ v nemocnici, s istým vzdelaním a práve túto gamedicínske odbory; na bližšie neurčenom mieste. Je ranciu zabezpečuje štát minimálny- na prebúdzacej miestnosti bol v ľudských silách, aby sa jediný le- mi personálnymi normatívmi a ich určený aj počet pacientov na lekára kár postaral adekvátne naraz o 40- dôsledným kontrolovaním. Vzhľav nočnej zmene; 50 chorých detí ležiacich na odde- dom k počtom personálu v navrho- nedošlo k znižovaniu personá- lení (podľa návrhu MZSR to môže vanom materiáli sa domnievame, že lu pri rozdelení urgentných príjmov byť až 100 detí), o ďalších detských MZ SR nezohľadňuje dostatočne túto na dva typy, pričom pri urgentnom pacientov na JIS, súčasne vyšet- základnú úlohu normatívov, ale napríjme prvého typu má podľa ná- roval deti na ambulancii, prijímal vrhovaný materiál je zameraný skôr vrhu MZSR dôjsť k zníženiu počtu pacientov na oddelenie, informo- na legalizáciu personálnej mizérie lekárov z dvoch v každej zmene val rodičov o zdravotnom stave ich našich nemocníc a vychádza v ústrena jedného lekára v dennej zmene detí a robil konziliárne vyšetrenia ty nemocniciam a nie pacientom. To a jedného lekára v nočnej zmene. detí na lôžkach chirurgických, či je však cesta, ktorú ako ľudia zodpoPo nedávnom zrušení Lekárskej traumatologických oddelení, často vední za zdravie a životy občanov SR služby prvej pomoci MZSR argu- v rôznych budovách nemocničného odmietame. Žiadame, aby pri tvorbe mentovalo, že zdravotnú starostli- areálu? Nie je tento návrh minister- normatívov boli zohľadnené odborné vosť za zrušené LSPP preberie cen- stva zdravotníctva skôr z prostredia štúdie a medzinárodné porovnania. trálny príjem najbližšej nemocnice. subsaharskej Afriky ako z členské- Žiadame, aby sa pod personálne norAvšak to nie je reálne, ak súčasne ho štátu Európskej únie? Kto bude matívy podpísali všetci hlavní odborMZSR zníži na týchto centrálnych zodpovedný, ak nastane situácia, níci v danom odbore, a aby niesli príjmoch počet personálu. Žiada- že v danej nemocnici bude v ohro- za tieto normatívy aj zodpovednosť. me, aby boli predložené číselné zení života a zdravia naraz dieťa Žiadame, aby boli personálne noranalýzy počtov ošetrených pacien- ležiace na detskom oddelení, dieťa matívy ministerstvom zdravotníctva tov v daných nemocniciach za po- na JIS detského oddelenia a dieťa pravidelne kontrolované,“ uzavrel sledné roky, porovnania s inými čakajúce na predoperačné vyšet- Visolajský. krajinami EÚ, odhadované údaje renia na traumatológii, či Anesteohľadom toho, koľko pacientov ziologicko - resuscitačnom oddelev jednotlivých kritických časoch sa ní po ťažkej autonehode alebo na MUDr. Peter Visolajský predpokladá na ošetrenie na jed- ambulancii ústavnej pohotovostnej Lekárske odborové združenie


október-november/2018

strana 9

Dar alebo úplatok? Zdá sa, že trestný zákon to v zdravotníctve nerozlišuje S

amozrejme, z trestnoprávneho hľadiska nemusí ísť len o priamy vzťah medzi tým, kto má záujem na získaní neoprávneného prospechu a tým, ktorý z pozície svojho postavenia dokáže pravidlá ohnúť požadovaným smerom.

Úplatok ako „deštruktor“ fair play Úplatok vyvoláva negatívne konotácie. V našej predstave reprezentuje niečo zlé, amorálne a odsúdeniahodné. Trestný zákon v § 131 ods. 3 ho definuje ako „vec alebo iné plnenie majetkovej či nemajetkovej povahy, na ktoré nie je právny nárok“. Táto definícia je stručná. Musíme povedať, že je až tak stručná, že de facto vytvára priestor pre kriminalizáciu spoločenských vzťahov, ktoré iné právne predpisy považujú za dovolené. Zoberme si darovaciu zmluvu. Jej predmetom je taktiež určité plnenie (dar), na ktoré nie je právny nárok. Je teda dar úplatkom? Ktorý právny predpis má prednosť? Zdá sa, že zákonodarca v snahe zamedziť protispoločenskému správaniu sršal prílišnou aktivitou a s vaničkou vylial aj dieťa.

Pozor, ustanovenie § 329 trestného zákona mieša karty Nejednoznačnosť definície úplatku sa v plnej sile prejavuje v § 329 ods. 1 Trestného zákona. Ten znie nasledovne: „Kto v súvislosti s obstarávaním veci všeobecného záujmu priamo alebo cez sprostredkovateľa pre seba alebo pre inú osobu prijme, žiada alebo si dá sľúbiť úplatok, potrestá sa odňatím slobody na tri roky až osem rokov.“ Všimli ste si, že v tejto vete chýba podmienka, že úplatok je protizákonnou odmenou za porušenie pravidiel fair play? Áno, máte pravdu – nosným pojmom § 329 ods. 1 TZ je iba „úplatok“ a „obstarávanie veci všeobecného záujmu“ – porušenie

LN18020

INZERCIA

povinnosti v tejto skutkovej podstate nenájdeme. Pod obstarávanie veci všeobecného záujmu (viď § 131 ods. 1 TZ) sa zaraďuje aj poskytovanie zdravotnej starostlivosti. Vezmúc do úvahy definíciu pojmu úplatok a skutkovú podstatu § 329 TZ, môžeme povedať, že akékoľvek plnenie zo strany pacienta pre lekára by malo mať povahu trestného činu. Podľa názoru viacerých prokurátorov zo špeciálnej prokuratúry to platí bez ohľadu na to, či lekár neoprávnene zvýhodnil/ nezvýhodnil pacienta. Čudné? Prekvapujúce? Hovoríte si, že viac ako polovica Slovenska pácha denne trestnú činnosť (pozor trestne zodpovedný nie je len lekár, ale aj osoba ktorá „úplatok“ dáva)?

Predstavuje zdravotnícka zrážková daň štátom legalizovaný príjem z trestnej činnosti? Ak akékoľvek plnenie prijaté v súvislosti s poskytovaním zdravotnej starostlivosti je trestným konaním, tak sa ponúkajú bizarné otázky s otvorenými koncami. Je inkubátor alebo polohovateľná posteľ poskytnutá nemocnici zo strany farmaceutickej spoločnosti úplatkom? Veď nemocnica pri liečbe pacientov používa aj lieky danej firmy. Ešte lepšie vyznie otázka, či aktuálne znenie zákona o dani z príjmov nie je štátom schválené legalizovanie príjmu z trestnej činnosti. Veď každý zdravotnícky pracovník a každý poskytovateľ zdravotnej starostlivosti musí z nepeňažného plnenia prijatého od farmaceutických spoločností zraziť daň a odviesť ju štátu! Ak je takýto príjem zdravotníckeho pracovníka príjmom získaným trestnou činnosťou (prijímanie úplatku podľa § 329), tak potom odvedenie časti tohto príjmu do štátneho rozpočtu v podstate predstavuje spôsob, ako tieto hodnoty očistiť od trestnoprávnej škvrny...

Generálny prokurátor: A predsa musí byť prítomný úmysel porušiť zákon! Na stránkach medipravnik.sk sme sa viackrát venovali téme týkajúcej sa rozdielu medzi darom a úplatkom v detaile zdravotníckej praxe. Zdravotnícki pracovníci sú osobami, ktoré majú mať rovnocenné postavenie s inými osobami a ako takí môžu byť účastníkmi darovacích zmlúv. Je prijímaním úplatku konanie lekára, ktorý od vďačnej pacientky po prepustení z nemocnice prijme 10 kusov domácich vajec? A je toto konanie pacientky trestným činom podplácania? Sedliacky rozum hovorí, že pokiaľ sú vajcia prejavom vďaky (dar) a nie odmenou za to, že lekár poskytol neoprávnený prospech pacientke (porušil svoje povinnosti, či právny predpis), tak sa jedná o dar a nie o úplatok. Ako sme uviedli vyššie, tento názor je ohrozený súčasným znením § 329 a predovšetkým aktuálnou definíciou pojmu „úplatok“. Vody trestnoprávneho nazerania na otázky korupcie zaujímavým spôsobom zamútil generálny prokurátor, ktorý 29. januára 2018 vydal uznesenie, ktorým zrušil uznesenia Špeciálnej prokuratúry v trestnej veci týkajúcej sa prijímania úplatku podľa § 329 TZ. Dôvodom zrušenia uznesení Špeciálnej prokuratúry je to, že podľa názoru generálneho prokurátora „...nie všetky plnenia, na ktoré nie je právny nárok, je možné automaticky považovať za úplatok (takýmto plnením je nepochybne aj dar). Pri posudzovaní otázky, či v konkrétnom prípade išlo o dar alebo úplatok, je potrebné citlivo zvažovať všetky

Foto: archív

Slovo „úplatok“ v každom z nás v prvom rade vyvoláva obraz určitého benefitu, ktorý má slúžiť ako odmena za to, že niekto zneužije svoje postavenie, aby vyhovel neoprávnenej žiadosti osoby, ktorá úplatok poskytuje. Jednoducho, úplatok je istý druh motivácie smerujúcej k porušeniu fair play.

okolnosti súvisiace s poskytnutím takéhoto plnenia, aby bolo možné rozlíšiť, či sa jedná o spoločensky prijateľné poskytnutie a prijatie daru, alebo či išlo o korupčné konanie vyžadujúce trestno-právny postih. Rozhodujúcim faktorom, ktorý pomáha odlíšiť dar od úplatku, je úmysel osoby poskytujúcej plnenie. Dar nemožno podmieňovať protihodnotou či protislužbou, je prejavom vďačnosti alebo náklonnosti k obdarovanému. Na rozdiel od

zákona pri aplikácii § 329 ods. 1 nenachádza. A to je, z môjho pohľadu, problém. Pretože, doslovná aplikácia daného ustanovenia môže viesť k verdiktom, v ktorých budeme trestať lekárov a pacientov za bežné prejavy vďačnosti. A o takéto uplatňovanie trestnoprávnej represie nikto nestojí. Vďačnosť je prirodzenou ľudskou reakciou na určitú situáciu, či voči konkrétnemu správaniu iného človeka. Materializova-

„Je prijímaním úplatku konanie lekára, ktorý od vďačnej pacientky po prepustení z nemocnice prijme 10 kusov domácich vajec?” daru, pri úplatku musí vždy existovať očakávanie určitej neoprávnenej protihodnoty (výhody). Zásadný význam má teda určenie, za akým účelom je plnenie poskytnuté.”

Kriminalizovanie spoločnosti neprospieva nikomu Osobne mám dojem, že definícia pojmu úplatok a jeho výklad v § 329 TZ akoby nútila hľadať legitímne prostriedky takého výkladu, v ktorom sa ako dôležité kritérium ocitne prítomnosť úmyslu poskytnúť neoprávnenú výhodu. To je zrejmé aj z uznesenia generálneho prokurátora. Musíme však povedať, že takýto korektív sa v súčasnom znení dotknutých ustanovení trestného

nie vďačnosti do podoby hmotného daru je taktiež integrálnou súčasťou našej komunikácie. Trestajme porušovanie fair play, trestajme neoprávnené zvýhodňovanie vedené vidinou nezákonného prospechu. Nekriminalizujme však také interakcie, ktorých motív je vlastný človeku ako takému. Pretože vďačnosť takýmto človeku blízkym motívom nepochybne je. Som názoru, že je potrebné buď upraviť definíciu pojmu úplatok, alebo upraviť znenie skutkovej podstaty § 329 trestného zákona.

JUDr. Ivan Humeník, PhD. h&h PARTNERS, advokátska kancelária s.r.o.


október-november/2018

strana 10

Ked robot zachranuje život

Asistent pripravuje nástroje.

K

arol nemal počas života nijaké vážnejšie zdravotné problémy. Stretnutia s lekárom absolvoval len výnimočne v rámci preventívnych prehliadok. Pri poslednej mu jeho obvodný doktor navrhol: „Viete čo, mohli by ste skočiť aj k urológovi.“ V júni 2016 zavolal urológovej sestričke. Objednala ho na 7. októbra 2016. V piatok mu odobrali krv a moč. Ešte v ten deň mu zatelefonovala sestrička, že ho v pondelok očakáva doktor a povie mu výsledok. Urológ mu oznámil, že má hodnotu PSA zvýšenú na 85. Bude nutné urobiť o týždeň ešte jeden kontrolný odber. Karol informáciu prijal pokojne Povedal si: to musí byť nejaká náhoda. Nepociťoval nijaké bolesti a nemal problémy v intímnom živote, na aké sa sťažovali podaktorí jeho priatelia. Ďalší výsledok bol ešte o dva stupne vyšší. Urológ ho poslal na počítačovú tomografiu.

Neobjavilo sa nič mimoriadneho. Rovnako dopadla aj magnetická rezonancia v banskobystrickom Novamede. No scintigrafia v Martine priniesla alarmujúce zistenie. Gamagrafická metóda vyšetrenia zobrazila metastázu v pravej panvovej kosti. Lekári sa ho opäť spytovali, či naozaj nemá nijaké subjektívne ťažkosti alebo bolesti. Nepociťoval naozaj nič. Pozitrónovú emisnú tomografiu (PET vyšetrenie) podstúpil v Nitre. Tá len potvrdila výsledok z Martina. Nasledovala nevyhnutnú biopsia 7. novembra 2016. Karol si na ňu spomína ako na veľmi nepríjemný zážitok, pri ktorom mu cez hrubé črevo z prostaty odobrali z ľavej i pravej strany po päť mikroskopických vzoriek. O dva týždne prišli výsledky, ktoré vyzerali hrozivo. Z ľavej strany bolo všetkých päť vzoriek pozitívnych a z pravej dve negatívne. Akékoľvek nádeje, že by mohlo ísť o nejaký omyl spľasli. Urológ mu naznačil dve možnosti liečenia:

prvá je hormonálna liečba a druhá hormonálna spojená s operáciou. Karol si povedal: keď tam je niečo zlé, nech to ide von. „No, tak zavoláme pána prednostu,“ povedal urológ a hneď pred pacientom zatelefonoval prednostovi urologickej kliniky v Rooseveltovej nemocnici v Banskej Bystrici Vladimírovi Balážovi, ktorý ho objednal na 1. apríla 2017. Keď doma oznámil neradostnú správu manželke, srdcervúco sa rozplakala. Mala ešte v živej pamäti, že práve na túto chorobu skonal nedávno jej švagor. Karol pozbieral sily a povedal: „Vieš čo,

drahá, musíme spoločnými silami bojovať, aby sme chorobu oddialili alebo celkom porazili.“ Manželka sa mu od tej chvíle stala najväčšou oporou. Na zbrzdenie metastázy nasadil urológ hormonálnu liečbu, ktorá mala znížiť hladinu testosterónu. Na 22. február 2017 nezabudne. Do brucha mu pichli dve injekcie Firmagon 80, ktoré mali znížiť hladinu prostatického špecifického antigénu (PSA). Injekcie, ktoré dostával raz mesačne, boli spojené s nepríjemnými zápalmi a bolesťami, pri ktorých si pomáhal voltarénom a chladiacimi zmesami z mrazničky.

Operatér ovláda robota pár metrov od operačného stola.

Operácia na najmodernejšom pracovisku Na deň bláznov, keď meniny oslavujú Hugovia, sa Karol hlásil na deviatom poschodí u doktora Vladimíra Baláža. Neodpustil si otázku: „Pán prednosta, prečo som takto postihnutý práve ja? Veď som bol šesťdesiatdeväť rokov, až na nejaké tie smiešne chrípky, úplne zdravý.“ Takúto otázku kladú mnohí pacienti, ktorí sa ocitnú zoči-voči tragicky vyzerajúcej diagnóze. Skúsený urológ odvetil jednoducho: „To je život!“ Prezrel si doterajšie výsledky a po dohode objednal Karola na operačný zákrok na 1. augusta.

Foto: autor

Rakovina prostaty je tretím najčastejším nádorovým ochorením u mužov, ako aj treťou najčastejšou príčinou mužskej úmrtnosti. Ročne sa diagnostikuje viac ako 3 000 nových pacientov s týmto ochorením. Viacerí z nich, medzi nimi bol aj môj priateľ Karol, podstúpili operáciu na robotickom pracovisku v Rooseveltovej nemocnici v Banskej Bystrici.

Foto: autor


október-november/2018 Do kanyly, ktorú mal napichnutú v žile mu zaviedla infúziu a oznámila: „Teraz dostanete látku, ktorá vás uspí.“ Viac si nepamätá. Prebral sa o tri štvrte na dvanásť. Počul sestričky, ktoré mu hovorili: „Dýchajte, dýchajte!“ Operácia trvala skutočne tri a pol hodiny. On mal pocit, že ho operovali nanajvýš nejakých päť minút. Očakával bolesti, na aké sa sťažovali jeho známi po rôznych operáciách. Na svoje prekvapenie zistil, že necíti nič. Mal na bruchu päť dvojcentimetrových jazvičiek po operačných otvoroch. Jedna bola pod pupkom a po dve zboku. Dva týždne po operácii cestoval k moru Po dvoch dňoch na izbe ho vo štvrtok prepustili. Šoférovať si netrúfal. O druhej popoludní prišiel pre neho syn. Po desiatich dňoch mu vybrali katéter a začal s cvikmi

na spevňovanie panvového dna. Po vybratí katétra vycestoval s rodinou na dovolenku do Chorvátska. Kúpať sa ešte nemohol. Na dovolenke robil kuchára a rodine vypekal rôzne špeciality. Začiatkom januára 2018 mu pri opakovanej scintigrafii v Banskej Bystrici skonštatovali nezmenený nález v panvovej kosti ako predtým v Martine a v Nitre. Poslali ho k prednostovi onkologickej kliniky Vladimírovi Malecovi. Po absolvovaní desiatich ožiarov u pani doktorky Rakickej dostal doklad o stopercentnej výkonnosti. Jeho jediným trápením boli bolestivé injekcie. Po dvadsiatich dávkach sa o problémoch zmienil pánovi prednostovi Balážovi, ktorý po vyhodnotení výsledkov z rádioterapie vysadil HT. Každý kvartál chodí na kontrolu, kde zisťujú stav PSA a testosterón. Posledné PSA malo 0.01. Karol žije naplno, tak ako predtým.

Foto: autor

Do nemocnice nastúpil v posledný júlový deň. Obliekli ho do pacientskej „uniformy.“ Takto si ho predvolal pán prednosta. Návšteva sa zopakovala na druhý deň ráno o pol siedmej pred operáciou. Skúsený urológ mu pokojne vysvetlil, že ho budú operovať za asistencie robota, pričom mu vyberú celú prostatu ako aj lymfatické uzliny. Robotický zákrok je oveľa šetrnejší ako klasická operácia. Vyžaduje si oveľa kratšiu rekonvalescenciu. Vzorky z nich pošlú na histológiu. Operácia bude kvôli týmto komplikáciám trvať asi tri a pol hodiny. O štyri dni pôjde z nemocnice domov a desať dní po operácii bude mať zavedený katéter. Potom bude musieť pre zastavovanie močenia robiť cviky na posilňovanie panvového dna. V utorok ráno sa mu prihovorila príjemná anestéziologička doktorka Lenka z AR-a. „Nebojte sa, všetko dobre dopadne.“ Znovu mu porozprávala, čo sa sním bude diať.

strana 11

Páky na ovládanie robota.

Výhody novej technológie Robotické centrum sme otvorili 14. marca 2011. Prípravu sme absolvovali v školiacom centre pre strednú a východnú Európu vo Fakultnej nemocnici v Ústí nad Labem v Česku. S robotickým systémom da Vinci Si HD sme do konca roku 2017 urobili vyše 1 600 operácií, z toho viac ako 1200 urologických, 270 gynekologických, 150 chirurgických a 30 krčných pri nádoroch koreňa jazyka. Na urológii sa roboticky operuje hlavne rakovina prostaty, ale aj nádory obličiek, prípadne nádory močového mechúra. Prostata je orgán, ktorý je uložený hlboko v malej panve. Pre bežnú operačnú liečbu je veľmi ťažko prístupná. Robotický systém umožňuje presný prístup k orgánu, s nástrojmi, ktoré sa pohybujú vo všetkých smeroch a dokážu veľmi presne napodobniť pohyby ľudskej ruky. Operatér vidí samotný orgán aj okolité štruktúry v 3D obraze a HD zobrazení, pri-

Spomínaný pacient sa na našu kliniku dostal v čase, keď jeho ochorenie bolo už pokročilé. Mal vysoké PSA (takmer 100 ng/ml), čo svedčilo pre metastatickú chorobu. Pri kompletnom vyšetrení sa podozrenie potvrdilo. Pacient mal okrem postihnutia prostaty aj metastázy do regionálnych lymfatických uzlín (v oblasti panvových ciev) a jednu metastázu v kosti. Všeobecne sa u takto postihnutých indikuje len paliatívna hormonálna liečba (podávanie liekov, ktoré znižujú hladinu mužského pohlavného hormónu – testosterónu). Po rozhovore s pacientom sme mu navrhli moderný, inovatív-

Foto: autor

„S robotickým systémom sme do konca roku 2017 urobili vyše 1 600 operácií, z toho viac ako 1200 urologických, 270 gynekologických, 150 chirurgických a 30 krčných pri nádoroch koreňa jazyka. ”

MUDr. Vladimír BALÁŽ, PhD.,

Foto: autor

prednosta Urologickej kliniky Fakultnej nemocnice F. D. Roosevelta v Banskej Bystrici

Príprava pred operáciou.

čom si môže meniť veľkosť priblíženia. Týmto spôsobom dokážeme operovať vo vrstvách a oddeľovať veľmi presne zdravé a choré tkanivo. Dôležité pri operácii rakoviny prostaty je nielen presné odstránenie nádoru, ale aj zachovanie vysokej miery kontinencie a erektilnej funkcie. Vysoké percento onkologického vyliečenia, kontinencie a možnosti mať sex, sa v tomto prípade volá „trifecta“. Roboticky asistované operácie prostaty dosahujú najvyššiu mieru trifecty pri porovnaní s otvorenou alebo laparoskopickou operačnou liečbou. Operácia trvá približne dve hodiny a pacient je v nemocnici v priemere tri až štyri dni. Muži sa po operácii veľmi skoro vracajú k bežnému spôsobu života, čo je veľká výhoda tohto minimálne invazívneho prístupu. Vo vyspelom svete sa robotickým systémom operuje takmer 80% všetkých operácií pre nádor prostaty. Na Slovensku je to v súčasnosti asi 50%.

ny postup, ktorý sa v súčasnosti dostáva do urologickej praxe v celom modernom svete. Začať v neoadjuvantnom režime s hormonálnou liečbou a v prípade dobrej reakcie pomocou robotického systému daVinci odstrániť postihnutú prostatu a regionálne lymfatické uzliny. Pacient s navrhovaným postupom súhlasil. Po šesťmesačnej hormonálnej liečbe sme pacienta operovali. Operácia prebehla veľmi úspešne a pacient má odstránený nádor, pri plnej kontinencii moču. Následne sme spolu s radiačnými onkológmi ožiarili metastatické ložisko v kosti. V súčasnosti je pacient v dobrom stave, bez známok nádorového ochorenia, pri PSA 0,01 ng/ml. Moderný liečebný postup spolu s modernými operačnými technológiami v tomto prípade doniesol pacientovi vyliečenie zo závažného ochorenia. Okrem operácií nádorov prostaty sa robotický systém da Vinci v urológii využíva aj pri resekciách obli-

čiek p r e nádorové ochorenie. V súčasnosti sa približne 50 až 60% nádorov obličiek diagnostikuje incidentálne, čo znamená, že pacienti nemajú žiadne ťažkosti a nález nádoru je len náhodný, objavený pri vyšetreniach, ktoré sú vykonané z iných príčin. Tieto nádory sú obvykle menšie, približne do 5 cm a je možné odstránenie samotného nádoru pri ponechaní ostatného zdravého obličkového tkaniva. Pomocou robotického systému je operácia rýchla a presná, s veľmi dobrými onkologickými výsledkami. Gynekológia je druhý odbor, kde celosvetovo využitie operácií pomocou robotického systému da Vinci rastie. Využíva sa predovšetkým pri nádorových ochoreniach krčku či tela maternice. Je výhodné operovať pomocou robota v indikovaných prípadoch aj závažné gynekologické ochorenie endometriózu. Chirurgia využíva technické možnosti robotického systému pri operáciách pre nízko sediace nádory rekta. V mnohých prípadoch je možné dosiahnuť resekčnú operáciu s anastomózou a vyhnúť sa trvalému vývodu stolice. Robotické systémy, ktoré využívajú minimálne invazívne prístupy, sú jednoznačnou budúcnosťou chirurgie. Našim cieľom by mala byť vysoká miera prevencie, včasná diagnostika a presná, minimálne invazívna chirurgia, ktorá zabezpečí vysoký stupeň včasnej rekonvalescencie a návratu do normálneho života.

Peter Valo spisovateľ, publicista


október-november/2018

strana 12

Nové knihy

rozhodne najlepším liekom inzulín. No a keby som nechcel, aby moja partnerka otehotnela, bola by to antikoncepčná tabletka a naopak, keby som chcel, aby otehotnela, v mojom veku by to bola viagra. Chcem tým povedať, že hoci sa za liek, ktorý najviac zmenil medicínu a vzťah ľudí k chorobám, považuje penicilín, nedá sa s určitosťou definovať, ktorý z liekov je pre ľudstvo najdôležitejší. Pravdou však je, že vďaka penicilínu nemusia ľudia už zomierať na z dnešného pohľadu banálne infekcie ako v minulosti. Ak sa napríklad poranili alebo si porezali prst a dostala sa im do rany stafylokoková infekcia.

Vladimír Marko, autor knihy Lieky, ktoré zmenili svet, pracoval dve desaťročia vo farmaceutickom priemysle, a tak ponúka množstvo pozoruhodných, niekedy naozaj kurióznych informácií priamo „z kuchyne“ a zaujímavostí o liekoch, ktoré prepísali históriu medicíny. V rozhovore pre Lekárske noviny hovorí o tom, čo odborníci považujú za „jeden z najškodlivejších lekárskych nezmyslov za posledných sto rokov“, a tiež o tom, ktorý z protagonistov jeho príbehov je ľudsky najsympatickejší. Kde ste čerpali inšpiráciu? Desať rokov som pracoval v základnom farmaceutickom výskume a neskôr na pozícii riaditeľa slovenského zastúpenia jednej dánskej farmaceutickej spoločnosti. Vzdelaním som organický chemik a biochemik, ale základnú farmakológiu som si doplnil na Ústave experimentálnej farmakológie. Ešte pred tým, ako som odišiel do dôchodku, som uvažoval, že by som svoje dlhoročné skúsenosti mohol zúročiť v knihe o liekoch, ktoré zmenili svet. A tak som si ešte počas obdobia tesne pred nástupom na dôchodok začal zbierať informácie. Keď som sa potom posadil k samotnému písaniu, postupne sa kniha začala črtať. Pracoval som na nej dva roky. Najintenzívnejšie bolo však štúdium samotnej problematiky. Informácií a aj osobností, ktoré sa spájajú s vývojom a výskumom desiatich liekov, ktorým sa v publikácii venujem, bolo veľmi veľa. Kým som sa dopracoval k tomu, aby som si zadefinoval, kto je génius a kto šarlatán, nejaký čas to

trvalo. Potom ma to už skutočne začalo baviť a už sa to písalo takmer samo. Lieky, ktoré ste sa rozhodli v knihe predstaviť, prezentujete prostredníctvom príbehov. Ktorý sa vám písal najlepšie? Kniha obsahuje päťdesiatšesť príbehov o sedemdesiatich dvoch ľuďoch. Keď som napísal prvých šesť príbehov o aspiríne, bol som smutný, že sa aspirínu už nebudem venovať. Keď som dokončil posledný príbeh o chiníne, opäť som mal podobné pocity. Nedá sa povedať, že by mi niektorý z príbehov prirástol k srdcu viac ako iné. Dosť roboty som však mal s vakcínami, je to predsa len pomerne komplikovaná téma. Tým, že som pracoval vo farmaceutickom priemysle, mojím zámerom bolo presvedčiť čitateľov o zmysluplnosti vakcinácie, hoci ostatné kapitoly sú zamerané viac-menej informatívne. Troška mi dala zabrať aj viagra. Pri nej som sa musel brzdiť, pretože je to skutočne krásna a sexi téma. Pri rešeršovaní som dospel k záveru, že téma sexuality sa berie buď veľmi vážne a nezáživne, na druhej strane je vďačným objektom pre nadľahčovanie. Bál som sa, aby som neupadol ani do jedného ani do druhého extrému. Ktorý z liekov, o ktorých ste písali, považujete za liek s najväčším významom pre ľudstvo? Keby som mal infekčné ochorenie, tak je to penicilín, keby som mal maláriu, tak je to chinín, keby som ochorel na cukrovku, bol by pre mňa

Vaša kniha je venovaná ľuďom, ktorí sa zaslúžili o to, že množstvo chorôb, ktoré sme ešte pred sto rokmi nevedeli liečiť, dnes liečiť vieme. Ktorá z osobností je vám najsympatickejšia? Je to postava zo šiesteho príbehu o vakcínach s názvom O spravodlivom medzi národmi a kŕmičoch vší. Rudolf Stefan Weigl bol vcelku neznámy poľský biológ, až kým sa mu nepodarilo vyrobiť vakcínu proti škvrnitému týfusu. Pôvodcom tohto ochorenia sú Rickettsie, a na človeka ochorenie prenáša voš šatová. Vakcínu proti týfusu

Foto: archív

Lieky, ktoré zmenili svet

vyrobil tak, že si zo vší urobil laboratórne zvieratá, ktoré sa priživovali na krvi ľudských dobrovoľníkov. Spôsob, akým to urobil, je naozaj nezvyčajný. Okrem toho, že príbeh objavenia vakcíny proti tomuto ochoreniu je súčasťou histórie medicíny, má aj humanitárny dosah. Kŕmičmi vší sa počas druhej svetovej vojny totiž stali aj ľvovskí Židia, ktorí v laboratóriu profesora Weigla našli útočisko. Takmer pol storočia po smrti dostal profesor Weigl ocenenie Spravodlivý medzi národmi, ktoré sa každo-

ročne udeľuje osobám nežidovského pôvodu, ktoré počas holokaustu pomohli záchrane Židov. V knihe sa čitateľ dozvie, čo je „jeden z najškodlivejších lekárskych nezmyslov“. O čo ide? Ide o štúdiu, ktorá vyšla v renomovanom lekárskom časopise v roku 1992 o škodlivosti vakcín proti mumpsu a rubeole a súvislosti očkovania touto vakcínou a autizmom. Rozprávam o tom v jednej z kapitol o vakcínach. Venujem sa jednak strojcovi tohto nezmyslu, ako sa tomu, ako sa ho podarilo vyvrátiť. Autora štúdie potvrdzujúcej spojitosť medzi očkovaním a autizmom, ktorý klamal, zbavili licencie lekára, avšak klamať vo vedeckej štúdii nie je trestné. Ostal na pranieri histórie, ktorá ho odsúdi, no pre mňa bolo ešte šokujúcejšie, že v čase, keď publikoval spomenutú prácu, nechal si podobnú vakcínu patentovať na svoje meno. Žiaľ, dôsledky publikovania tohto nezmyslu pociťujeme ešte aj dnes. S falošným nadšením a konšpiráciami sa ťažko bojuje. Príbehy o liekoch a ich objavoch sú spojené nielen s géniami, ale aj so šarlatánmi... Najväčšieho šarlatána v histórii nájdete v kapitole o viagre. Je to pán, ktorý bol známy tým, že vpravoval mužom s poruchami erekcie do semenníkov kúsky semenníkov z capa. Cap bol predsa symbolom plodnosti a výkonnosti, a tak mu prišlo na um, že by to mohlo fungovať. Muži pred jeho domom stáli v radoch a čakali niekoľko dní. Bol jedným z najbohatších ľudí v Kentucky a súčasne jeden z najväčších šarlatánov v Spojených štátoch. Dokonca sa takmer stal guvernérom. Ohlasy na jeho „terapiu“ boli aj pozitívne, inak by k nemu muži nechodili, hoci nejakí aj zomreli. Potencia alebo nepotencia je z veľkej časti v hlave. Takýto zásah mohol nádherne fungovať ako placebo. Ďalší podobný šarlatán mal zasa opičiu farmu a keďže predpokladal, že opice sú nám geneticky bližšie, na klinike v Paríži vpravoval mužom do semenníkov časti semenníkov opičích samcov. (jm)

LEKÁRSKE NOVINY

Mesačník slovenských lekárov a zdravotníckych pracovníkov Číslo: 3-4/2018 (október-november) Ročník I. Evidenčné číslo: EV 5695/18 ISSN 2585-9595 Vydavateľ: VEEVENT s.r.o. Sídlo: Harmónia 3003, 900 01 Modra Obchodný register Okresného súdu Bratislava I, Oddiel: Sro, Vložka číslo: 120127/B IČO: 50 910 639 DIČ: 2120531853 IČ DPH: SK2120531853 IBAN SK29 7500 0000 0040 2575 0172 Šéfredaktorka Mgr. Karolína Kolesárová, PhD. Redakcia Peter Valo, Mgr. Jana Matisová, Mgr. Jozef Breza Jazykové korektúry Mgr. Diana Židová, PhD. Email - redakcia: redakcia@lekarskenoviny.sk Telefón: +421 917 799 278 Obchod a marketing Radoslav Kolesár Email - inzercia: inzercia@lekarskenoviny.sk Email - obchod: obchod@lekarskenoviny.sk Layout a grafika Bc. Miroslav Pekár (www.mpg.sk) Web stránka www.lekárskenoviny.sk FB www.facebook.com/Lekárske-noviny-2444027439005327

Upozornenie Na všetky texty sa vzťahuje autorské právo. Za obsah textov a reklám zodpovedajú ich autori a zadávatelia. Vydavateľ si vyhradzuje právo na skrátenie a formálnu úpravu textov a na ich jazykovú úpravu. Vydavateľ si tiež vyhradzuje právo na umiestnenie inzercií, reklamných článkov, pokiaľ nebolo ich umiestnenie dohodnuté so zadávateľom. Kopírovanie a rozširovanie textov, grafov a fotografií alebo ich častí je povolené len s výslovným súhlasom vydavateľa. Uverejnené texty, reklamné články a inzercie majú výlučne informatívny charakter a v žiadnom prípade nemôžu nahradiť odborné stanovenie diagnózy odborným vyšetrením. Vydavateľ nezodpovedá za škody, ktoré by mohli vzniknúť nedodržaním vyššie uvedených povinností a záväzkov.

© VEEVENT s.r.o.

Svatopluk Káš (1929) český humorista, lekár a spisovateľ: "K najkrajším životným zážitkom patrí, ..."

Agentura pro zdravotnický výzkum

stolík na hru v kocky

červánky

Vladimíra (dom.)

aak, Akito, aleko

United Press (skr.)

básnická metrická stopa

trvácna rastlina

karhá

vybielili (nár.)

amalo, anas, ELO

starší (skr.)

krásna (poet.)

Hispánci

vydá úrodu

ena, Ik, kobold

hriadeľ

nakladač zeleniny

zamaže

obliekame

ukulo

Osilo, Torp, Utu

patriace ujovi

lepkavá hmota

horlivo

poníž

palica (nár.)

tvoju osobu cestovala lietadlom

ruský hokejista ukrajinský prístav

veľmi pije citoslovce hlasu žiab

existoval plat dával do klbka pohorie v Rusku

meno Chačaturjana

klzisko, po rusky časť ruky

písadlo škriatok z nemec. povestí

post scriptum

obliata

potreby hokejistu

druhá strana

častica (hovorím)

možno

česká haluška

vojenská farba

boh so šípom

vysiľ

púštne zviera

štát v Ázii sem

1/1 nástroj na drhnutie

adresa (skr.) úkryt vojaka

japonské m. meno pichá rohami čln na Rýne meno pol. Palmeho

boxerská skratka

pena do kúpeľa prehŕňa vlasy

ešteže čo kýva

kus poľa na inom mieste

pesničkárstvo

typ auta Moskvič liptovská priehrada

1/2

zlato, po špan. a podobne (skr.) laba (expr.) vyvaľovalo oči

kačica (zool.) teda (zastar.)

Severan výkon futbalistu steny, po česky obuv kopýt

chránená krajina (skr.)

vrkoč, po česky

prípoj svalu na kosť názov letiska v Oslo

nemecký urč. člen javor (bot.)

zvuk srdca

motám

Ind. Stud. Associat. meno spis. Twaina

značka pančúch osud človeka

ílovitá zemina

talianske mesto

tér irídium (zn.) vajíčko vši

spevohra atóm, po tal. ochranný softvér

trieska

sťa

čmud (bás.)

ožuvalo býv. rekl. podnik

slabá hárok papiera nedopatrením

metóda

kolónia

prvý muž (bibl.)

číslovka

pooliepa

chvost, po česky

Erik (dom.) EČV okr. Poprad

ruské jazero Verdiho opera

staranie sa o pleť výstelka (anat.)

záchvat zúrivosti rus. atlét i hokejista Ultra Music Festival kremík (zn.)

2/2 šúchajú

kdeže (expr.)

svetadiel

nadišiel

túz

typ auta zn. VW okresať, po česky

holand. sídlo

lesný slimák

meno kar. Lesyka kyprí pluhom

opukanie lietadlo (kniž.) odroda hrozna

dlabací nástroj japonský nár. šport

žiadajú

sumerský boh slnka pracovisko v bani šachový koeficient

veľké oči mäkký kov hlupaňa, po česky

baňa na kameň slovná súťaž

predpona (životné prostredie)

ženské meno zn. čerp. staníc

myšlienka

atletická disciplína nariekal (poet.)

2/1 kyslá tekutina

jedlo z ryže

značka počítačov

popevok

prišívaj

ľuľok, po česky EČV okr. Galanta

naša speváčka hokejový oddiel

ziapal

bývalý čsl. tenista

ruské mužské meno

anglické ženské meno

masa ľudí

čistila

vyhynutí kočovníci

topánka, po česky

nový spôsob výroby tal. jedál

čistiaci prášok

Slovenský zväz hádankárov a krížovkárov, szhk@szhk.sk

Traja výhercovia získajú knihu Ivan Balažovjech: Spomienky lekára, Vydavateľstvo Perfekt, 2018. Znenie tajničky posielajte na adresu: redakcia@lekarskenoviny.sk Správne znenie tajničky z predchádzajúceho čísla: Jednou rukou pacient už lekárovi nezatlieska. Výhercovia: MUDr. Marta Tkáčová, Čadca; MUDr. Lórant Bobák, Šaľa; MUDr. Jozef Jusko, Prešov; MUDr. Elena Kašubová, Zvolen.

Autor: J. Farkaš