LEKÁRSKE NOVINY 4/2022

Page 1

ročník V.

Klimatická kríza je aj krízou zdravia

SLOVO NA ÚVOD

Ľudovít Štúr

„K

spojeniu, k sjednoteniu, k víťazstvu vedie hádka. Hádka nám je teda teraz potrebná, ba ona nás vedie do životnej brány. Len keď túto bránu prejdeme, potom len budeme môcť stavať ďalej stavby nášho života. Ale pri samom vstúpení do tejto hádky osvedčujeme sa s celou vrúcnosťou a srdečnosťou, že podujímame ju s najvrúcnejšou mysľou za sjednotenie, za spojenie... Nezapierame my našim protivníkom, že by oni dobre nechceli, ale či pre život dobre vyvolili a chceli, či k vytvoreniu nášho života dobre si zastali, to musí ukázať naša hádka. Čo teda žiadajú naši protivníci od nás, prečo sa nad nami zastavujú a volajú, že my nesvornosť robíme? Nie nesvornosť, svornosť najčistejšiu, trvácu žiadame a do života uvádzame my, ale nesvornosť robiť znamená žiadať od druhého, aby on len tak cítil, len to robil, čo cíti a robí druhý... Ale to neznamená nijakú svornosť, lež úplnú celkovitú jednostrannosť, rovnooblečenosť, tu nieto starostlivosť o druhého na strane jednej, úprimná oddanosť na strane druhej. Tu na jednej strane je vôľa panovitosti, na druhej má byť celkovité sa oddanie, podrobenie. Tu nieto rozmanitosti života a slobodného rozvíjania, ale len stlačenia, súženia, zatarasenia. Ísť v takomto duchu, neznamená žiadať a tvoriť svornosť, lež semeno nesvornosti rozsievať, ktoré v čase príhodnom vyzrie a domnievanú svornosť, t.j. spolutisnutie rozmetá. Tento duch je starý Adam slovenský, ktorý toľko zhuby, toľko nešťastia v našom národe narobil a robiť bude, kým sa celkom nevyhodí a neutlačí. V tomto duchu žiadať svornosť znamená žiadať a zadržať starý hriech slovanský. Oproti tomu starému Adamovi musí byť, stáť a bojovať každá slovenská duša, ktorá je, kde ktorú objal vyšší a slobodnejší duch. Staré hriechy nášho národa a sveta treba odkladať a inšiemu slobodnejšiemu sa rozvíjaniu a životu národov cestu kliesniť... Jednota je len v jednote úmyslov a v jednote vôle, a táto sto ráz nahradzuje rovnooblečenosť a povrchnú jednotvárnosť.“ (Hlasy proti hlasom)

PARTNERI NOVÍN

Slovenská komora iných zdravotníckych pracovníkov

[ [ .Možnosti prevencie

kliešt’ovej encefalitídy

strana 7

[ [ .Novinky v ockovaní proti HPV

strana 10

Svetový

deň

[ [ Európsky den práv

zdravia

pacientov

Foto: WHO

2022

Každoročne si 7. apríla pripomíname Svetový deň zdravia. Svetová zdravotnícka organizácia (WHO) pri tejto príležitosti upozorňuje, že kríza klímy má dopad aj na naše zdravie. Heslo tohtoročného Svetového dňa zdravia bolo: „Naša planéta, naše zdravie“. Odhaduje sa, že environmentálne príčiny ročne pripravia o život 13 miliónov ľudí na svete.

18. apríl

strana 15

Pokračovanie str. 2

Foto: freepik.com

lieky pre vlastnú potrebu alebo potrebu jemu blízkych osôb?

Pred dvadsiatimi štyrmi rokmi urobil profesor Viliam Fischer so svojim tímom prvú úspešnú transplantáciu srdca na Slovensku. Pána profesora som sa opýtal, kto prišiel s nápadom, že by sa mala zrealizovať, prečo sa tak nemohlo stať skôr, čo všetko tomuto náročnému operačnému zákroku predchádzalo a akú technickú prípravu bolo potrebné pred operáciou zvládnuť.

Foto: V.F., autor

Prvá transplantácia srdca na Slovensku

[ [ Môže lekár predpisovat’

strana 13

apríl 2022

Foto: freepik.com

NOVINY SLOVENSKÝCH LEKÁROV A ZDRAVOTNÍCKYCH PRACOVNÍKOV

Výtvarník Kliment Mitura odovzdal profesorovi Barnardovi a profesorovi Fischerovi pamätnú medailu s ich portrétmi. Pokračovanie str. 3


apríl/2022

strana 2 Pokračovanie zo str. 1

Klimatická kríza je aj krízou zdravia

Drvivý dopad znečisteného ovzdušia na zdravie Nadmerné znečistenie ovzdušia a zmena klímy môžu mať z hľadiska zdravia nepriaznivé akútne a chronické následky, najmä na citlivé populačné skupiny, akými sú deti, seniori či ľudia chronicky chorí na respiračné a srdcovo-cievne ochorenia. Akútne následky znečisteného ovzdušia sa môžu prejavovať dráždením očí, hrdla, horných aj dolných dýchacích ciest. Ľudia s astmou trpia v dôsledku znečisteného vzduchu záchvatmi, pričom sa im súčasne zvyšuje spotreba liekov, a podobne ako chronicky chorým s ostatnými respiračnými a tiež srdcovo-cievnymi chorobami, im hrozí vyššie riziko hospitalizácie. Dráždenie dýchacích ciest vedie k prekrveniu slizníc horných dýchacích ciest, čím sa zvyšuje riziko ich kolonizácie baktériami a vírusmi, rovnako ako aj vznik infekčných ochorení dýchacích ciest, napr. chrípky. Zmena klímy a znečistenie majú vplyv na fyzické zdravie ľudí aj z dlhodobého hľadiska v podobne chronických následkov predovšetkým pri dlhodobej či až celoživotnej expozícii. Môžu sa prejaviť zdravotnými ťažkosťami spojenými so srdcovo-cievnymi a chronickými respiračnými ochoreniami a skrátením strednej dĺžky života. Znečistené ovzdušie nemá vplyv len na dýchací systém a srdce, ale napríklad aj na mozog a kognitívne funkcie, či pankreas (predpokladá sa súvis s rozvojom cukrovky 2. typu). Pokiaľ však ide o pľúca – „odnesú“ si to najviac. Znečistené ovzdušie ovplyvňuje normálny vývoj pľúc detí, môže mať vplyv na pokles funkcií pľúc, stojí tiež za vznikom astmy a ďalších pľúcnych ochorení vrátane CHOCHP a rakoviny. Najväčším zdrojom znečistenia je vykurovanie tuhým palivom „Na Slovensku sa znečisťuje vzduch najmä prachovými časticami. Čím sú menšie, tým hlbšie prenikajú do dýchacej sústavy,” hovorí doc. MUDr. Kvetoslava Koppová, PhD. z Regionálneho úradu verejného zdravotníctva v Banskej Bystrici, odbor Hygiena životného prostredia a zdravia. Rizikové sú zvýšené koncentrácie inhalovateľných prachových častíc, ktoré sa takto dostávajú až

do dolných častí dýchacích ciest a sú nosičmi ďalších znečisťujúcich látok, ako sú oxidy dusíka, oxid siričitý, polycyklické aromatické uhľovodíky, ťažké kovy. „Najvýznamnejším zdrojom emisií prachových častíc je vykurovanie domácností tuhým palivom, vysoké koncentrácie môžu byť namerané pri frekventovaných cestných úsekoch a parkoviskách, lokálne sa môže prejaviť vplyv veľkých priemyselných zdrojov,” vysvetľuje docentka Koppová. Vykurovanie tuhým palivom je závažným problémom, ktorý často komplikujú nepriaznivé rozptylové podmienky s častým výskytom teplotných inverzií v horských údoliach. Najvyššie koncentrácie prachových častíc sa vyskytujú v chladnom období roka. Aktuálny stav ovzdušia, ako aj výsledky dlhodobých meraní znečistenia ovzdušia vykonáva SHMÚ. Index kvality ovzdušia podľa lokalít meracích staníc si môžete skontrolovať na www.shmu.sk. Ako znižovať dopady znečisteného ovzdušia na zdravie K ochrane vlastného zdravia pred vplyvom znečisťujúcich látok z ovzdušia môžeme prispieť aj svojím správaním. Napríklad aj tým, že sa budeme viac hýbať a svojmu zdraviu tak prospejeme hneď dvakrát. Význam má, ak budeme viac využívať verejnú dopravu, chodiť pešo alebo dáme pred automobilom prednosť jazde na bicykli, budeme sa vyhýbať používaniu osobných automobilov v čase dopravnej špičky, alebo sa do práce odvezieme spolu so susedom. Kvalite ovzdušia tiež prospeje, ak nebudeme spaľovať odpad a budeme kúriť napríklad dobre vysušeným drevom. „V prípade tzv. smogových situácií, ktoré vyhlasuje SHMÚ, kedy je ovzdušie znečistené najviac, sa treba vyvarovať aktivitám, ktoré zvyšujú znečistenie ovzdušia, ako je lepenie, brúsenie, natieranie, prípadne obmedziť vetranie vnútorných priestorov aj pohyb a fyzickú aktivitu vonku,“ povedala docentka Koppová. O kvalitu ovzdušia by sme sa mali zaujímať aj v prípade, že si chceme zašportovať. Výber miesta pre šport je dôležitý, keďže pri intenzívnej telesnej aktivite sa výrazne zvyšuje a prehlbuje ventilácia a objem vdychovaného vzduchu, a tým aj príjem znečisťujúcich látok z ovzdušia. Ak sa rozhodneme

pre behanie či bicyklovanie, mali by sme pred rušnými cestami dať prednosť radšej parkom, lesom či voľnej prírode. „Ľudia by si mali pre športové aktivity vyberať miesta s priaznivým rozptylom znečisťujúcich látok, ďalej od frekventovaných ciest, v dobre prevetrávaných lokalitách. Z hľadiska rozptylových podmienok sú pre šport menej vhodné miesta v hustej zástavbe, a tam, kde sa vykuruje uhlím či drevom, v údoliach, blízko frekventovaných ciest,“ uviedla docentka Koppová. Bez rizika znečistenia nie je ani vnútorné ovzdušie budov Podľa WHO je vo vyspelých krajinách z hľadiska škodlivín v ovzduší stále na poprednom mieste tabakový dym, či už z aktívneho alebo pasívneho fajčenia. Kvalitu vnútorného ovzdušia budov ovplyvňuje tiež spaľovanie v krboch či spaľovanie plynu pri varení. „Kvalitu ovzdušia vo vnútri budov možno zvyšovať dostatočným vetraním a zásadným, ideálne úplným, obmedzením fajčenia, keďže vnútri trávime viac ako 80% svojho času,” odporúča MUDr. Martin Kapasný, PhD., MPH, riaditeľ RÚVZ Žilina. Dominový efekt: klimatická kríza, potraviny a infekčné ochorenia Svetová zdravotnícka organizácia v súvislosti so Svetovým dňom zdravia pripomína, že zmena klímy má vážne dôsledky, pričom sa zároveň spustí dominový efekt ďalších negatívnych dopadov na ľudskú populáciu a tiež životné prostredie. WHO upozorňuje, že faktory, ako zmena zrážok, zvýšenie extrémnych výkyvov počasia a nárast priemernej ročnej teploty ovplyvňujú výskyt a množenie baktérií, vírusov, parazitov, škodlivých rias, húb a ich prenášačov, ako aj priebeh ochorení prenášaných potravinami a riziko toxickej kontaminácie. Extrémne prejavy počasia v spojení so zvýšeným náporom škodcov môžu spôsobovať nárast chemických rezíduí pesticídov a veterinárnych liekov v rastlinných a živočíšnych produktoch. Riziko vzniku nových ochorení prenosných zo zvierat na ľudí, zmeny v prežívaní patogénov a zmeny týkajúce sa chorôb pre-

nášaných vektormi a parazitmi v populácii zvierat si môžu vyžiadať zvýšené používanie veterinárnych liekov, a tým aj zvýšenie obsahu ich rezíduí v potravinách živočíšneho pôvodu, čo predstavuje akútne a chronické riziká pre ľudské zdravie a tiež nárast odolnosti voči antibiotickej liečbe proti ľudským a zvieracím patogénom. Rizikové faktory a choroby súvisiace s klímou budú podľa WHO patriť k najväčším prispievateľom globálneho zaťaženia chorobami a úmrtnosťou súvisiacou s potravinami vrátane podvýživy, prenosných, neprenosných a hnačkových chorôb a chorôb prenášaných vektormi (napr. komármi, kliešťami, blchami, roztočmi). Vplyv zmeny klímy nebude v rôznych potravinových systémoch rovnomerný. V niektorých regiónoch sa očakáva zvýšenie produkcie potravín, vo všeobecnosti sa však predpokladá, že odhadovaná zmena klímy bude mať negatívny vplyv na potravinovú bezpečnosť, napríklad aj v súvislosti s aplikáciou pesticídov, najmä v znevýhodnených krajinách s nízkymi a strednými príjmami. Efekt zmeny klímy na potravinovú bezpečnosť a následne na výživu súvisia s účinkami na bezpečnosť potravín a verejné zdravie, a musia sa preto posudzovať spoločne. Zmena klímy zvyšuje frekvenciu a závažnosť extrémnych poveternostných udalostí, čo má vplyv na potravinovú bezpečnosť. Tam, kde je zásobovanie potravinami neisté, majú ľudia tendenciu prechádzať na menej zdravú stravu a konzumovať viac „nebezpečných potravín“, ktoré predstavujú zdravotné riziko a prispievajú k zvýšenej podvýžive. Niekoľ ko faktov o klimatickej zmene Klimatická zmena je najväčšou hrozbou ľudstva. Dopady zmeny klímy už v súčasnosti poškodzujú zdravie prostredníctvom znečistenia vzduchu, šírením infekčných ochorení, extrémnym počasím, stratou obydlia, zvyšujú neistotu dostupnosti potravín a tlak na mentálne zdravie. Každý rok si environmentálne faktory vyžiadajú životy približne 13 miliónov ľudí. Svetová zdravotnícka organizácia upozorňuje, že viac ako 90 % ľudí dýcha znečistený vzduch, z väčšej časti vplyvom spaľovania fosílnych palív, čo navyše poháňa zmenu klímy. V roku

Naplnenie cieľov Parížskej dohody by mohlo do roku 2050 zachrániť približne milión ľudských životov ročne len znížením znečistenia ovzdušia. Ak by sme sa vyhli najhorším dopadom klímy, od roku 2030 do roku 2050 by sme sa mohli vyhnúť ďalším 250-tisíc úmrtiam, spôsobeným najmä podvýživou, maláriou, hnačkovými ochoreniami a vplyvom horúčav. Finančná hodnota pozitívneho dopadu na zdravie by bola približne dvojnásobná oproti globálnym nákladom na zavedenie znižovania uhlíkových emisií.

2018 ovzdušie znečistené fosílnymi palivami spôsobilo zdravotné a ekonomické škody za 2,9 bilióna amerických dolárov, približne osem miliárd dolárov denne. Doprava pritom produkuje približne 20 % všetkých uhlíkových emisií. Alternatívy ako chôdza alebo bicykel sú ekologické a zároveň prinášajú aj ďalšie zásadné zdravotné benefity, ako napríklad zníženie rizika mnohých chronických ochorení a zlepšenie duševného zdravia. Systémy produkcie, balenia a distribúcie potravín generujú tretinu emisií skleníkových plynov. Udržateľná produkcia by zmiernila dopady na klímu a podporila by výživnejšiu stravu, čo by mohlo zabrániť takmer 11 miliónom predčasných úmrtí ročne. Zdravotnícke systémy sú hlavnou líniou obrany populácie, ktorá čelí ohrozeniam zdravia spôsobených aj zmenou klímy. Štáty musia ochraňovať zdravie a vyhnúť sa prehlbujúcim sa rozdielom v dostupnosti zdravotnej starostlivosti. Väčšina krajín označuje zdravie za prioritnú oblasť zraniteľnú klimatickou zmenou. Napriek tomu pretrváva problém nedostatočného financovania. Menej ako 2 % finančných zdrojov určených na boj s klimatickou zmenou smeruje na projekty súvisiace so zdravím. Zdravá spoločnosť potrebuje dobre fungujúce ekosystémy, ktoré poskytujú čistý vzduch, pitnú vodu, lieky a dostupné potraviny. To pomáha brániť nárastu ochorení a stabilizovať klímu. No strata biodiverzity postupuje rekordne rýchlo, ovplyvňuje zdravie ľudí na celom svete a zvyšuje risk šírenia infekčných ochorení. Jana Matisová Zdroj: ÚVZ SR

infoservis

Na jednej z najvýznamnejších výstav cestovného ruchu v Berlíne nedávno uspelo Slovensko, keď zásluhou slovenských kúpeľov a príprave špeciálneho programu pre postcovidovú liečbu získalo ocenenie za zdravotnícky turizmus, a stalo sa tak po prvýkrát v histórii. Ako uviedla predsedníčka Asociácie slovenských kúpeľov a viceprezidentka Európskeho zväzu kúpeľov MUDr. Janka Zálešáková, v septembri 2020 sa zrodila akoby nová diagnóza postcovidový syndróm, ktorý bol vysvetlený tým, že ochorenie je nielen pľúcne, ale napáda viaceré orgány. Slo-

venské kúpele boli pripravené na rehabilitačnú starostlivosť o takýchto pacientov a na odstraňovanie symptómov, ktoré prebiehali spolu s ochorením. Rezort dopravy poskytol slovenským kúpeľom štátnu pomoc vo výške 4,2 miliónov eur na zmiernenie negatívnych následkov koronakrízy. Slovenské kúpele predložili ministerstvu zdravotníctva komplexný rehabilitačný program a navrhli rozšírenie indikačného zoznamu. Stali sa tak inšpiráciou aj pre iné krajiny a porota v Berlíne to ocenila prestížnou cenou výstavy cestovného ruchu. jps

Sieť nemocníc Svet zdravia pracuje na príprave štúdie uskutočniteľnosti, ktorá by mala byť sfinalizovaná v máji tohto roku a súčasne pripravuje žiadosť na posúdenie vplyvov na životné prostredie. Realizuje teda štandardné kroky v rámci prípravnej fázy investičného procesu. Svet zdravia sa chce uchádzať o finančné prostriedky z Plánu obnovy a odolnosti a vďaka tomu by mohla v Humennom vyrásť nová nemocnica po vzore nemocnice novej generácie v Michalovciach, ktorá by rozšírila kapacity existujúceho zdravotníckeho zariadenia.

Foto: humenne.sk

Plán rozvoja kúpeľníctva V Humennom by mohla vyrásť nemocnica

V súčasnosti má humenská nemocnica 10 oddelení a 19 špecializovaných ambulancií.

V pláne je výstavba štvorpodlažnej budovy, ktorá by ponúkla priestory pre nový urgentný príjem, pre oddelenie anestéziológie a multiodborovej intenzívnej starostlivosti s 23 lôžkami a pre päť nových operačných sál. Bola by tu aj pôrodnica novej generácie, a to vrátane gynekologického, pediatrického a neonatologického programu. Nemocnica by poskytovala komplexnú predoperačnú a pooperačnú starostlivosť a širokú ambulantnú starostlivosť. Predpokladaná výška investície je približne 70 miliónov eur. jps


apríl/2022 Prvá transplantácia srdca na Slovensku

Koľko trvala príprava na transplantáciu? Štyri roky. Samotná transplantácia je finálna fáza. Tej musí predchádzať dôsledná kardiologická príprava. V tejto fáze sa nám podarilo získať profesora Juraja Fabiána, ktorý bol v pražskom IKEM-e kardiologickým šéfom transplantačného programu. Aj vďaka nemu sa v Prahe 31. 1. 1984 mohla uskutočniť 1. úspešná transplantácia srdca. Na Morave, v Brne, sa 1. úspešná transplantácia srdca realizovala v júli 1992. V Bratislave, aj vďaka profesorovi J. Fabiánovi, vznikla pracovná transplantačná skupina, s ním na čele. Z kardiologického hľadiska bol jej šéfom profesor Fabián a ja som bol šéfom kardiochirurgického programu. Pripravovali sme sa veľmi seriózne spolu s asistentmi, anestéziológmi na čele s primárkou MUDr. Olejárovou a primárkou MUDr. Pavlíkovou, ktorá šéfovala kolektívu pre mimotelový obeh srdca. Chodili sme do Prahy, Brna, ale najmä do Viedne, ktorá je predsa k nám najbližšie. O štvrtej hodine poobede mi napríklad zavolal šéf viedenskej kardiochirurgie v AKH profesor Wolner: „Vilo, máme transplantáciu, príďte“. Zobral som svoj tím a cesto-

vali sme do Viedne. Operácia sa začala o 20. hodine. V noci sme pozerali transplantačný výkon, pri ktorom som neskôr už aj asistoval. O štvrtej ráno sme prišli domov do Bratislavy, na pár hodín sme si ľahli a potom pokračovali v našom operačnom programe. Bez nároku na odmenu a boli to stovky hodín. Ani nám také niečo nenapadlo. Kedy ste nabrali istotu, že ste pripravení? Boli sme skupina ľudí, ktorí to robili z entuziazmu, s vášňou a túžbou vyrovnať sa najlepším európskym kardiochirurgickým centrám. Dodnes mi znejú slová profesora Fabiána, ktorý v prípravnej fáze často opakoval: „Vilo, zapamätaj si, prvá transplantácia srdca musí byť úspešná. Vilo, ty budeš slávny a nie ja. Ani u Barnarda sa nepísalo, kto pripravoval pacienta, ktorý kardiológ. Kým mi nepovieš, že si pripravený na transplantáciu srdca nie na 100, ale na 110 percent, tak ti príjemcu srdca nedám.“ Chcel by som ešte pripomenúť, že v príprave mi veľmi pomohli aj môj spolužiak profesor MUDr. Milan Zaviačič a jeho asistent MUDr. Martanovič z patologickej anatómie. Takže po čase som mohol povedať profesorovi Fabiánovi: „Juraj, som pripravený.“ A začalo sa čakanie na darcu srdca. Prvý príjemca srdca bol úžasný pacient, pán Štefan Petrík. Keď sme pánovi Petríkovi povedali: „Máme srdce, ideme transplantovať“, tak sa päťdesiatosemročný chlap z Jura nad Hronom len usmial a povedal "dobre", ako keby išiel na futbal alebo do kostola. Ako prebiehala operácia? Bol 21. marec 1998. Začali sme okolo desiatej večer. Prvých pár minút som bol nervózny. Potom to ale zo mňa spadlo. Moje sebavedomie vyplývalo aj z toho, že sme mali vynikajúce pooperačné výsledky. Už pri stážach v USA, Houstone, u svetoznámych profesorov Dr. Coolyho a Debekyho. Po prvom dni mojej stáže a celodennom operačnom programe, keď som prišiel naspäť do hotela, pozrel som sa do zrkadla a povedal si: „Vilo, však ty si po technickej a taktickej stránke nie horší ako títo dvaja svetoví kardiochirurgovia. Majú síce krajšiu, modernejšiu budovu, lepšie prístroje, ale z operačného pohľadu, po stránke technickej a taktickej, nie si horší ako oni. Vtedy mi ešte viac stúplo sebavedomie. To nie je dôležité len v športe, ale aj v kardiochirurgii.

prof. MUDr. Viliam Fischer, CSc., FICS (*1938, Bratislava) Doktor Viliam Fischer je autorom 350 odborných prednášok a 125 pôvodných vedeckých prác. Viedol 52 atestantov z cievnej chirurgie a kardiochirurgie a 8 doktorandov vo vednom odbore chirurgia. V dňoch 20–21. marca 1998 realizoval prvú úspešnú transplantáciu srdca na Slovensku. Zo 100 transplantácií srdca v rokoch 1998 až 2008 profesor Fischer realizoval 45. Dňa 28. októbra 1998 mu bol udelený Rad Ľudovíta Štúra I. triedy za mimoriadne významné zásluhy v oblasti vedy a šírenia dobrého mena Slovenskej republiky v zahraničí. Medailu akademika L. Dérera mu udelil minister zdravotníctva SR za celoživotný prínos pre slovenské zdravotníctvo v odbore kardiochirurgia a transplantácia srdca 19. októbra 2000. Je ženatý, má dve dcéry.

Profesor Barnard v spoločnosti herečky Zdeny Studenkovej.

Foto: V.F., autor

Ako sa začala cesta k prvej transplantácii? Transplantáciu srdca by som urobil asi skôr ako som to s mojimi spolupracovníkmi zrealizoval v roku 1998. Hlavný problém bol v tom, že kardiovaskulárnu chirurgiu sme robili v nemocnici na Partizánskej ulici. Bol to bývalý kláštor, ktorý prerobili na nemocnicu. Napriek tomu, že sme tam realizovali mnohé srdcovo-cievne výkony, z hygienického pohľadu to nebola celkom vyhovujúca budova. V tejto súvislosti musím spomenúť bývalého premiéra SR Vladimíra Mečiara. Tlačil na mňa: „Pán profesor, prečo nerobíte transplantácie srdca, keď ich už v Prahe dávno robia.“ Povedal som mu: „Pán premiér, nebudem transplantovať srdce v starej, po stránke hygienickej nevyhovujúcej budove. Prvá transplantácia musí byť úspešná. Tu nejde len o operačný výkon, ale aj o starostlivosť o pacienta po každej stránke.“ Po dvoch rokoch mi zavolal: „Keď nechcete robiť transplantáciu srdca na Partizánskej, tak vám postavím novú budovu“. Táto veta mi dodnes znie v ušiach. Či sa to niekomu páči alebo nie, terajší NÚSCH je aj dielom expremiéra Mečiara.

Traja profesori za jedným stolom: Fabián, Barnard a Fischer. Foto: V.F., autor

Pokračovanie zo str. 1

strana 3

Nevyskytli sa komplikácie? Pokračoval som v operácii a bol som presvedčený, že nemôže dopadnúť inak ako úspešne. Keď sme však povolili svorku-klem z aorty, ktorým sme zastavili akciu srdca, aby sme mohli realizovať transplantáciu srdca, srdce síce „naskočilo“, ale v mieste klemu sa na aorte, asi na dvojcentimetrovom úseku, objavila malá výduť, evidentne z dôvodov sklerotických zmien na hrudnej aorte. Bol to pre nás taký malý šok. Takáto situácia sa za normálnych okolností rieši komplexnou operáciou a so značnou potrebou časového priestoru, čo v tomto prípade bolo nemysliteľné. Muselo sa to riešiť veľmi rýchlo. Asi za päť minút som na aortu naložil tri podložkové

Foto: V.F., autor

Foto: V.F., autor

Príprava na prvú transplantáciu trvala štyri roky.

Druhá pacientka s transplantovaným srdcom E. Michaldová.

stehy na čiastočnom-parciálnom kleme a rýchlo túto časť aorty zašil. No môžem povedať, že všetci sme mali „malú dušičku“. Aj ste to oslávili? Keď už bol pacient na oddelení pooperačnej starostlivosti s vyhovujúcimi hemodynamickými parametrami, tak som zavolal profesorovi Fabiánovi a povedal: „Juraj, toto musíme osláviť ako poriadni Slováci.“ Pozval som všetkých zainteresovaných do svojej pracovne a pripili sme si šampanským. Pán Petrík ležal u nás asi mesiac. Pooperačný priebeh bol bezproblémový. Pri jeho odchode domov sme si aj s ním pripili šampanským. Veľmi nás potešila jeho manželka, keď sa pri jeho kontrolných vyšetreniach v našej nemocnici na svojho operovaného manžela sťažovala: „Pán profesor, on ide ráno do vinohradu, večer sa vráti a stále pije to víno.“ A ja som jej s pasiou odpovedal: „Pani Petríková, lepšiu informáciu mi ani nemôžete dať.“ Pán Petrík žil ešte deväť a pol roka. O týždeň sme mali ďalšieho darcu. Druhý transplantovaný pacient žil dvanásť a po roka. Kto prišiel na myšlienku zavolať na Slovensko profesora Barnarda? Už neviem, či to napadlo Jurajovi Fabiánovi alebo mne. Veľvyslancom v Juhoafrickej republike bol vtedy Ladislav Vlašič. Zavolal som mu a on promptne zorganizoval Barnardovu návštevu Brati-

slavy. Na jeho návštevu Slovenska sme sa veľmi starostlivo pripravovali. A povedal som si, že začiatok, hosťov prvý dojem, bude veľmi dôležitý. Rozmýšľal som, ako ho doviezť. Videl som v Bratislave šesťdverového Lincolna a podarilo sa mi zistiť jeho majiteľa. Ten súhlasil. Keď som sa pýtal na cenu, povedal: „Pán profesor. Operovali ste mi otca, máte to grátis.“ Keď profesor Barnard na letisku vo Viedni zbadal to auto, povedal: „Pán profesor, v živote som v takomto aute nesedel.“ Pokiaľ viem, profesor Barnard mal byť tri dni v Bratislave a tri dni vo Viedni. To sa mi nezdalo. Zorganizovali sme stretnutie profesora Barnarda aj s jeho sprievodom, s najvyššími štátnymi predstaviteľmi, prezidentom SR, predsedom vlády, predsedom parlamentu, ministrom zdravotníctva, pripravili aj ďalší program a profesor Barnard pôjde na tri dni do Viedne? Nahovoril som môjho dobrého priateľa Ľuba Romana, ktorý mal exkluzívnu reštauráciu blízko Slavína. Hovorím mu: „Ľubo, príde mi Barnard, dajme nejakú večeru,“ Ľubo súhlasil. Dovolil som si zavolať Zdenku Studenkovú, vynikajúcu herečku a krásnu ženu a povedal jej: „Zdenka, prosím ťa, príde svetoznámy kardiochirurg, profesor Barnard. Prosím ťa, príď na večeru a venuj sa aj ty profesorovi, potrebujem, aby tu ostal celý týždeň a neušiel nám do Viedne“. Zdenka túto rolu zvládla perfektne. Zobral som profesora aj na hokejový štadión v Bratislave, ktorý bol vypredaný, bolo tam osem tisíc divákov. A keď ho predstavili, zožal obrovský aplauz. Napokon profesor Barnard zostal v Bratislave celý týždeň. V jeho sprievode bol aj jeho asistent a žiak profesor Freek Stein, ktorý so svojím tímom realizoval okrem transplantácie srdca aj transplantáciu srdca a pľúc. Ten bol pri dvoch našich operáciách, aj mi pri nich asistoval a aj uznanlivo reagoval. Čo považujete za najdôležitejšie? Dať priestor mladým chirurgom. Od začiatku som mal pri sebe aj mladých kolegov. Ako šéf kardiochirurgickej kliniky som mal desať chirurgov. Piatim najschopnejším z nich - samozrejme, zo začiatku s mojou asistenciou, som dal operovať aj najťažšie kardiochirurgické operácie, vrátane transplantácie srdca, vo veku, keď ešte nemali ani štyridsať rokov. Myslím si, že to bol nemalý európsky unikát. Prvých desať transplantácií som urobil ja ako operatér a potom som postupne „pustil“ aj ďalších piatich mojich mladých kolegov. Malé Slovensko malo šesť kardiochirurgov, ktorí transplantovali srdce. Rozhovor pripravil Peter Valo.


apríl/2022

strana 4

Akým spôsobom môžeme dosiahnuť lepšie výsledky liečby u pacientov s IBD MUDr. Aleš Novotný, VFN

18. 2. 2022 sa v rámci 17. kongresu ECCO (European Crohn's and Colitis Organisation) uskutočnilo v online priestore satelitné sympózium spoločnosti Takeda na tému „Akým spôsobom môžeme dosiahnuť lepšie výsledky liečby u pacientov s idiopatickým zápalovým ochorením čreva“. Sympóziu predsedal prof. Baert z nemocnice AZ Delta v Roeselare v Belgicku a ďalšími rečníkmi boli dr. Irving z Londýna a prof. Kopylov z Ramat Gan v Izraeli. Irving sa vo svojom príspevku zameral na problematiku, ako môžeme dosiahnuť súlad medzi „objektívnou“ účinnosťou terapie a „subjektívnym“ hodnotením pacienta (Výsledky hlásené pacientom, Patients Reported Outcomes – PROs) na dosiahnutie čo najlepších výsledkov liečby idiopatických zápalových ochorení čreva. V rámci klinických skúšaní sa v minulosti pri hodnotení aktivity ochorenia vystačilo najmä s indexmi aktivity ochorenia, ktoré však veľmi nezohľadňovali pacientove aspekty vnímania ochorenia. V súčasnosti vieme, že výlučne s týmito ukazovateľmi si už nevystačíme a vyhľadávajú sa nástroje, ako zachytiť dopad priebehu ochorenia z pohľadu pacienta. Do budúcnosti bude nevyhnutné v rámci klinických skúšaní do hodnotenia aktivity a cieľov liečby pohľad pacienta zaradiť, respektíve ho výrazne posilniť. Zo zrealizovaných výskumov evidentne vyplýva, že hodnotenie aktivity/ záťaže ochorenia z pohľadu lekára a pacienta je rôzne a vnímanie aktivity a záťaže sa odlišuje. Preto je hodnotenie kvality života zo strany pacienta z hľadiska klinických skúšaní v súčasnosti kľúčové a musí byť súčasťou plánovania ich dizajnu. (Obr. 1) K dispozícii je celý rad dotazníkov kvality života (Dotazník IBD, Krátky dotazník kvality života pri zápalovom ochorení čreva - SIBDQ, Euro QoL5 Dimensions, IBD Disk atď.). Spolurozhodovanie je dôležitou súčasťou moderných klinických skúšaní a terapeutických stratégií. IBDQ sa detailne hodnotil v rámci klinických skúšaní GEMINI I a II v roku 2018. Dr. Irving upozornil na výsledky niektorých klinických

skúšaní, napríklad STRIDE II, ktoré potvrdilo, že najdôležitejším dlhodobým cieľom pre pacienta s IBD je dosiahnuť klinickú remisiu, endoskopické zhojenie a návrat k pôvodnej kvalite života bez fyzických obmedzení. Podľa iniciatívy SPIRIT je hlavným terapeutickým cieľom pri IBD zabrániť ochoreniu ovplyvňovať život pacienta (kvalita života, fyzické obmedzenia, inkontinencia a pod.), zabrániť strednodobým komplikáciám (hospitalizácia, operácia, dočasná stómia atď.) a zabrániť komplikáciám dlhodobým (napr. črevné a mimočrevné malignity). V závere sa dr. Irving zmienil o iniciatíve H2O, ktorá prebieha v štyroch európskych krajinách od roku 2020 do roku 2025, a ktorá si dala za cieľ zachytiť vlastné skúsenosti pacientov s ochorením a jeho vplyv na ich život. V druhom príspevku poukazuje prof. Kopylov na možnosti terapie „šitej na mieru“ podľa potrieb konkrétneho pacienta. Opätovne zdôraznil, že otázky, ktoré si v súvislosti s priebehom ochorenia kladie pacient, nie sú identické s otázkami, ktoré si kladie lekár. Otázky, na ktoré hľadá pacient odpoveď, súvisia nie-

Obrázok 2 – Zlepšenia v PRO2 a PRO3 boli hlásené u vyššieho počtu pacientov s CD na udržiavacej liečbe VDZ s.c. nasledujúcej po indukcii VDZ i.v. v porovnaní s placebom.

Klinická účinnosť v týždni 52 na základe CDAI PROs. 100 %

Placebo s.c. (n = 134)

80 %

p = 0,026a ∆ 11,3 % (1,7 %, 20,9 %)

p = 0,053a ∆ 9,8 % (0,1 %, 19,5 %)

p = 0,263a ∆ 5,2 % (-8,3 %, 14,3 %)

70 % 60 % 50 % 40 %

40,4 %

40,4 % 30,6 %

29,1 %

23,9 %

30 %

29,1 %

20 % 10 %

39/134

0%

111/275

PRO2 ≤ 8

41/134

111/275

PRO3 ≤ 13

32/134

80/275

Denná frekvencia stolice ≤ 1,5 a abdominálna bolesť ≤ 1

a Nominálne hodnoty p, ktoré nemožno považovať za štatisticky významné. PRO2 je definované ako kombinované subskóre CDAI abdominálnej bolesti a subskóre frekvencie stolice ≥ 8. PRO3 is definované ako kombinované subskóre CDAI abdominálnej bolesti, subskóre frekvencie stolice a subskóre celkového pocitu zdravia ≥ 13. CDAI, Crohn’s disease Activity Index, Index aktivity Crohnovej choroby; CI, confidence interval, interval spoľahlivosti; I.v. intravenózny; PRO, patient-reported outcome, výsledky hlásené pacientom; s.c. subkutánny; VDZ, vedolizumab. Vermeire S et al. J Crohns Colitis 2021;1:1–12.

ti často prezentujú a zdieľajú na sociálnych sieťach. Porozumenie perspektívy pacienta je v terapeutickom pláne pre lekára prvoradé. Z klinických skúšaní, ktoré sa zaoberali pohľadom pacienta na ochorenie vyplýva, že najzásadnejšie otázky pri nových liekoch sú účinnosť (aká je účinnosť lieku, ako rýchlo a ako dlho účinkuje), bez-

Hlavným terapeutickým cieľom pri IBD je zabrániť ochoreniu ovplyvňovať život pacienta, zabrániť strednodobým a dlhodobým komplikáciám. len s fyzickým stavom, ale ide aj o otázky sociálne, finančné, rodinné a kariérne, možnosti zachovania životného štýlu atď. Tieto otázky v súčasnosti pacien-

Vedolizumab s.c. (n = 275)

90 % Pacienti, % (95 % CI)a

Dr.

pečnosť (nežiaduce účinky – kozmetické zmeny, riziko vzniku nádorov, riziká pri plánovaní rodiny a pod.) a komfort pri liečbe (spôsob aplikácie lieku atď.). Správ-

ne rozhodnutie o ďalšom postupe liečby IBD by preto malo byť spoločným rozhodnutím lekára a pacienta (SDM – Shared Decision-Making). V záverečnom príspevku sa prof. Baert zaoberal otázkou, či existuje pokrok v riešení preferencií pacienta v zdravotnej starostlivosti. Kvalitná starostlivosť o pacientov s IBD zahrňuje nielen stanovenie správnej diagnózy a prípadných komplikácií, ale aj hodnotenie aktivity, stanovenie správnej liečby, prevenciu komplikácií vyplývajúcich z terapie i vlastného priebehu ochorenia, adekvátne poučenie pacienta a jeho prizvanie do procesu rozhodovania o ďalšom postupe. Toto všetko je pre jedného lekára náročné, a preto by sa starostlivosť o pacienta mala opierať o skúsený IBD tím a viacodborovú spoluprácu. Akým

spôsobom je zapojené do skúšania a aké dôležité je hodnotenie pacienta (PROs), uviedol prof. Baert vo výsledkoch klinických skúšaní VARSITY (2019) a VISIBLE 1 a 2 prezentovaných v roku 2020, respektíve 2021, ktoré hodnotili účinnosť vedolizumabu s.c. v terapii UC a CD. (Obr. 2) V týchto klinických skúšaniach sa práve veľký priestor venoval PROs prostredníctvom celého radu dotazníkov kvality života (celkové skóre a subskóre IBDQ, EQ-5D utilita a skóre VAS a pod.). V závere zdôraznil, že hodnotenia pacienta (PROs) sa stávajú dôležitou a neoddeliteľnou súčasťou všetkých klinických skúšaní. Budú sa preto ďalej rozvíjať, použité parametre musia byť jednoduché, vedecky overiteľné a relevantné pre pacienta, aby boli využiteľné nielen pre klinické skúšania, ale aj priamo v bežnej klinickej praxi.

Článok podporený spoločnosťou Takeda. Dátum prípravy: apríl 2022, C-ANPROM/SK/ENTY/0020

Obrázok 1 – V štúdiách bolá zaznamenaná asociácia medzi aktivitou IBD a PRO.

Pacienti* so stredne ťažkou až ťažkou UC (2015 – 2017) (n = 1 326)

Údaje zozbierané z retrospektívnej schémy pacientov v databáze IBD-DSP

Podobné pozorovania boli zaznamenané pri skóre z dotazníkov SIBDQ a WPAI-UC.

*Údaje z USA a Európskej únie 5 (EU5; t. j. Francúzsko, Nemecko, Taliansko, Španielsko a Veľká Británia). IBD-DSP je databáza retrospektívnych informácií zo schémy pacientov integrovaných s údajmi z pacientskeho prieskumu na základe dotazníka EuroQoL-5 Dimensions [EQ-5D], Krátkeho dotazníka kvality života pri IBD [Short Quality of Life in Inflammatory Bowel Disease Questionnaire, SIBDQ] a Dotazníka zníženia pracovnej produktivity a aktivity – ulcerózna kolitída [Work Productivity and Activity Impairment-Ulcerative Colitis, WPAI-UC] ) DSP, Disease Specific Programme, Program špecifický pre dané ochorenie; HRQoL, healthrelated quality of life, kvalita života súvisiaca s ochorením; IBD, inflammatory bowel disease, zápalové ochorenie čreva; PRO, patient-reported outcome, výsledky hlásené pacientom; UC, ulcerative colitis, ulcerózna kolitída. Armuzzi A et al. BMC Gastroenterol 2020;20:18.

Pacienti s aktívnym ochorením hlásili významne nižšiu úroveň zdravotného stavu podľa EQ-5D v porovnaní s remisiou a hlbokou remisiou.

Integrované prieskumy: • Dotazník EuroQoL-5 Dimensions • Krátky dotazník kvality života pri IBD (SIBDQ) • Dotazník zníženia pracovnej produktivity a aktivity pri ulceróznej kolitíde (WPAI-UC)

Výsledky podporujú význam dosiahnutia úrovne remisie prostredníctvom intervencie na obnovenie generickej a s ochorením súvisiacej HRQoL.

LN22016

Referencie 1. FDA Guidances for Industry: Patient Reported Outcome . Use in Medical Product Development to Support Labeling Claims https://www.fda.gov/industry/fda-basics-industry/guidances. 2. Schreiber S et al.: National differences in ulcerative colitis experience and management among patients from five European countries and Canada: an online survey. J Crohns Colitis, 2013;7(6):497–509. doi: 10.1016/j.crohns.2012.07.027. Epub 2012 Aug 23. 3. Health Outcomes Observatory. PROs: How they influce the care we provide to our patients. Avaibel from: https://health-outcomes-observatory. eu/2021/10/20summary-of-dr-judith-baumhauer-keynote-pros-how-they-influence-the-care-we-provide-to-our-patients/. Accesed January 2022. 4. Tran F et al. Patient Reported Outcomes in Chronic Inflammatory Diseases: Current State, Limitations and Perspectives. Front Immunol 2021; 12:614–653. 5. Armuzzi A et al.: The association between disease activity and patient-reported outcomes in patients with moderate-to-severe ulcerative colitis in the United States and Europe. BMC Gastroenterol 2020; 20: 18. 6. Gosh S et al.: Development of the IBD Disk: A Visual Self-administered Tool for Assessing Disability in Inflammatory Bowel Diseases. Inflamm Bowel Dis 2017; 23: 333–340. 7. Rubin DT et al.: Ulcerative Colitis Narrative Global Survey Findings: Communication Gaps and Agreements Between Patients and Physicians. Inflamm Bowel Dis. 2021; 27(7):1096–1106. doi: 10.1093/ ibd/izaa257. 8. Innovative medicines initiative. H2O. Available from: https://www.imi.europa.eu/projects-results/project-factssheets/h2o. Accessed January 2022. 9. Banerjee R et al.: Novel Bioenhanced Curcumin With Mesalamine for Induction of Clinical and Endoscopic Remission in Mild-to-Moderate Ulcerative Colitis: A Randomized Double-Blind Placebo-controlled Pilot Study. J Clin Gastroenterol 2021; 55:702–708. doi10 1097/MCG 0000000000001551. 10. Melmed GY et al.: Quality indicators for inflammatory bowel disease: development of process and outcome measures Inflamm Bowel Dis 2013; 19: 662-668. 11. Fiorino G et al: Quality of Care Standards in Inflammatory Bowel Diseases: a European Crohn's and Colitis Organisation [ECCO] Position Paper. J Crohns Colitis 2020; 14: 1037–1048. 12. Sandborn WJ et al: Efficacy and Safety of Vedolizumab Subcutaneous Formulation in a Randomized Trial of Patients With Ulcerative Colitis. Gastroenterology 2020; 158: 562–572. 13. Kappelman MD et al.: Evaluation of the patient-reported outcomes measurement information system in a large cohort of patients with inflammatory bowel diseases. Clin Gastroenterol Hepatol 2014; 12:1315-23. 14. Sands BE et al.: Vedolizumab versus Adalimumab for Moderate-to-Severe Ulcerative Colitis. N Engl J Med 2019; 38: 1215-26. 15. Turner D et al: STRIDE-II: An Update on the Selecting Therapeutic Targets in Inflammatory Bowel Disease (STRIDE) Initiative of the International Organization for the Study of IBD (IOIBD): Determining Therapeutic Goals for Treat-to-Target strategies in IBD. Gastroenterology 2021; 160: 1570-83. 16. Vermeire S, et al. Efficacy and Safety of Subcutaneous Vedolizumab in Patients With Moderately to Severely Active Crohn's Disease: Results From the VISIBLE 2 Randomised Trial. J Crohns Colitis. 2022 Jan 28;16(1):27–38.


apríl/2022

strana 5

EXKLUZÍVNY OBSAH

LN22016

Odborná inzercia

PRERUŠENIE TICHA O KOMPLEXNÝCH PERIANÁLNYCH FISTULÁCH PRI CROHNOVEJ CHOROBE: ZLEPŠENIE STAROSTLIVOSTI O PACIENTA MUDr. Anna Gojdičová, PhD.

LN22017

tov, a to najmä z dôvodu signifikantne častejšej fekálnej inkontinencie pri perianálnych léziách. Symptómy udáva až 59 % pacientov s perianálnym postihnutím aj pred chirurgickým výkonom.(2) Liečba perianálnych fistúl pri Crohnovej chorobe si vyžaduje multidisciplinárny prístup, v ktorom hrá dôležitú úlohu aj samotný pacient. V prvom rade je dôležité kontrolovať lokálnu sepsu, čo si vyžaduje vyšetrenie v anestézii, antibiotickú terapiu a chirurgickú Setonovu drenáž. Liekom prvej voľby je infliximab, často v kombinácii s imunosupresívnou liečbou, azatioprínom. Pokiaľ je medikamentózna liečba efektívna a dosiahneme remisiu fistuly, je možné následne drenáž odstrániť, ale ďalej pokračovať v zahájenej terapii v udržiavacom režime.(3) Pokiaľ remisiu fistuly nedosiahneme, odporúčaná je optimalizácia liečby a chirurgická liečba v podobe advancement flapu, LIFT, fibrínových lepidiel alebo aplikácie kmeňových buniek do fistulózneho traktu.(4) Na základe prezentovanej štúdie kolektívu prof. Dr. Ferrante, do ktorej bolo zahrnutých 372 pacientov s Crohnovou chorobou s komplexnými perianálnymi fistulami v počte 498, až jedna štvrtina pacientov mala perianálne fistuly už v čase stanovenia diagnózy. Len jedna tretina pacientov kohorty dosiahla zhojenie fistulózneho traktu, z celej kohorty pacientov bolo infliximabom liečených len 40 %.

Obrázok 1 – ADMIRE-CD: Darvadstrocel bol superiórny v porovnaní s kontrolnou skupinou v dosiahnutí kombinovanej remisie v týždni 24 a 52.

Kombinovaná remisia v týždni 24 a 52 (mITT, n = 204)a,b,d,1,2 100 80

∆ 15,8 % (97,5 % CI: 0,5 – 31,2) p = 0,021

60

51,5 %

20 0

DVS 53/103c

56,3 %

Kontrola 36/101d,1

TÝŽDEŇ 24

100

∆ 17,7 % (95 % CI: 4,2 – 31,2) p = 0,010

38,6 %

35,6 %

40

Klinická remisia v týždni 104 (n = 40)a,c,3

DVS 58/103c

∆ 16,0 % (95 % CI: – 15,5 – 47,5)

80 PACIENTI, %

očas kongresu ECCO (European Crohn's and Colitis Organisation), ktorý sa konal 16. – 19. februára 2022 v online priestore, sa uskutočnilo satelitné sympózium s názvom „Prelomme mlčanie o komplexných perianálnych fistulách pri Crohnovej chorobe: zlepšenie starostlivosti o pacienta (Breaking the silence on complex Crohn's perianal fistulas: Elevating patient care)“. Cieľom sympózia bolo odhaliť vplyv fistulujúceho fenotypu na priebeh Crohnovej choroby (CD), redefinovať ciele liečby a stratégie lepšej starostlivosti na základe výsledkov klinických štúdií, ako aj skúseností z bežnej praxe s alogénnymi kmeňovými bunkami. Sympózium otvoril popredný francúzsky gastroenterológ Dr. Vincent De Parades z Paríža prezentáciou výsledkov nedávno publikovanej štúdie o vplyve fistulujúceho fenotypu na kvalitu života pacienta s Crohnovou chorobou. Prieskum zistil, že pacienti s CD s perianálnymi fistulami mali signifikantne horšiu celkovú kvalitu života a udávali častejšie a závažnejšie symptómy, ako análna bolesť a perianálne presakovanie v porovnaní s pacientmi s CD bez perianálneho postihnutia. Perianálne fistuly teda významne ovplyvňujú nielen celkovú kvalitu života pacientov s Crohnovou chorobou, ale aj ich sociálny, rodinný a pracovný život.(1) Holandská štúdia kolektívu Vollebregt a spol. potvrdila pozorovanie nižšej kvality života u týchto pacien-

PACIENTI, %

P

Kontrola 39/101c,2

TÝŽDEŇ 52

60 40 20 0

56,0 % 0%

DVS Kontrola 14/25 6/15

DVS KONTROLA

TÝŽDEŇ 104e

Kombinovaná remisia v týždni 24 bola primárny koncový ukazovateľ štúdie ADMIRE-CD a kombinovaná remisia v týždni 52 bola sekundárny koncový ukazovateľ. aŠtandardná liečba: antibiotiká, imunosupresívna liečba a/alebo anti-TNF liečba.1,2 bKombinovaná remisia - klinické uzatvorenie všetkých vonkajších otvorov liečených fistúl (neprítomnosť výtoku ani po jemnom stlačení prstom) drénovaných v úvode a neprítomnosť nahromadeného sekrétu (> 2 cm) –potvrdené zaslepeným vyhodnotením centrálnou magnetickou rezonanciou.1,2 cKlinická remisia - klinické uzatvorenie všetkých vonkajších otvorov liečených fistúl (neprítomnosť výtoku ani po jemnom stlačení prstom) drénovaných v úvode.3 d mITT populácia v týždni 24 a 52.2 eVzhľadom na vysoký podiel pacientov stratených pre ďalšie sledovanie, ktoré viedlo k obmedzenej veľkosti vzorky a nerovnováhe v ramene, by sa výsledky mali interpretovať opatrne.3 CI, confidence interval, interval spoľahlivosti; DVS, darvadstrocel; mITT, modified intent-to-treat population, modifikovaná populácia s cieľom liečiť; MR, magnetická rezonancia; TNF, tumor nekrotizujúci faktor. 1. Panés J, et al. Lancet. 2016;388:1281–1290; 2. Panés J, et al. Gastroenterology. 2018;154:1334–1342;

Dve tretiny pacientov kohorty mali zavedenú dlhodobú Setonovu drenáž (61 %). (5) V štúdii PISA I, prospektívnej, multicentrickej, randomizovanej, kontrolovanej, nezaslepenej štúdii, porovnávali liečbu infliximabom, chronickú Setonovu drenáž a chirurgické uzatvorenie komplexnej perianálnej fistuly po indukcii infliximabom. Primárnym cieľom bolo sledovať percento pacientov s nutnosťou reintervencie po 1,5 roku. Štúdia bola ukončená predčasne na základe monitoringu bezpečnosti, pretože až 67 % pacientov s chronickou Setonovou drenážou vyžadovalo reintervenciu v čase sledovania v porovnaní so 40 % pacientov na infliximabe a 21 % pacientov s chirurgickým uzatvo-

rením fistuly po indukcii infliximabom. Výsledky teda naznačujú, že chronická liečba Setonovou drenážou by sa nemala odporúčať ako jediná liečba perianálnych fistúl pri Crohnovej chorobe.(6) Multicentrická, randomizovaná, kontrolovaná štúdia realizovaná na základe preferencií pacientov, PISA II, porovnávala pacientov s komplexnými perianálnymi fistulami pri Crohnovej chorobe, ktorí boli liečení infliximabom po dobu 4 mesiacov s následným chirurgickým uzatvorením fistuly s pacientmi liečenými samotným infliximabom.(5) Po 18 mesiacoch sledovania malo významne viac pacientov zhojenú fistulu v skupine s chirurgickou intervenciou po indukcii infliximabom. Efekt kom-

binovaného prístupu pretrvával až do 38. mesiaca sledovania. (7) Chirurgickú liečbu možno zvážiť pri kontrolovanom luminálnom zápale.(8) Advancement flap a LIFT sú voľbami chirurgickej liečby u pacientov s transsfinkterickou fistulou, sú však technicky náročné.(4) Advancement flap je indikovaný u pacientov bez aktívnej proktitídy, pričom miera úspešnosti sa dosahuje u 64 % pacientov do 29 mesiacov od výkonu.(9) LIFT je výhodnejší u pacientov s transsfinkterickou fistulou s mierou úspešnosti 67 % po roku liečby.(10) K dispozícii sú však limitované štúdie u pacientov s Crohnovou chorobou. Jedná sa o technicky náročné výkony s rizikom inkontinencie.(11) Potenciál-


apríl/2022

strana 6 Obrázok 2 – INSPIRE: Údaje z priebežnej analýzy pacientov liečených darvadstrocelom z reálnej praxe sú konzistentné so štúdiou ADMIRE-CD.

Klinická odpoveď a a remisiab v mesiaci 6 po liečbe darvadstrocelomc 100

PACIENTI, %

80

VŠETCI LIEČENÍ PACIENTI

73 %

74 %

PROFIL PACIENTA

PACIENTI LIEČENÍ PODĽA PROTOKOLU

65 %

65 %

60

40

13,38/13,69 rokov priemerné trvanie CD

43,39/45,43 mesiacov priemerné trvanie perianálnych fistúl

2,79/2,96 priemerné celkové skóre Harvey Bradshaw Index pri úvode

Všetci liečení pacienti (n = 205): 20 % pacientov malo ≥ 1 NÚ a 9,3 % pacientov malo ≥ 1 ZNÚ

20

57/78 0

51/69

KLINICKÁ ODPOVEĎ

51/78

45/69

Žiadne hlásenia o tvorbe ektopických útvarov

Žiadne úmrtia

KLINICKÁ REMISIA

Údaje z priebežnej analýzy z reálnej praxe sú konzistentné so štúdiou ADMIRE-CD; vzhľadom na prebiehajúci stav observačnej štúdie a malý počet hodnotiteľných pacientov je potrebné údaje interpretovať opatrne. Definované ako uzatvorenie ≥ 50 % vonkajších otvorov fistúl liečených darvadstrocelom (neprítomnosť výtoku ani po jemnom stlačení prstom), ktoré boli drénované v úvode. Definované ako uzatvorenie vonkajších otvorov fistúl liečených darvadstrocelom (neprítomnosť výtoku ani po jemnom stlačení prstom), ktoré boli drénované v úvode. Pacienti s údajmi pre hodnotenia všetkých klinických výsledkov. NÚ, nežiaduci účinok; CD, Crohn’s disease, Crohnova choroba; ZNÚ, závažný nežiaduci účinok. 1. Zmora O, et al. J Crohn’s Colitis. 2022;16:i536–i537. a

b c

nou liečbou sú aj fibrínové lepidlá s minimálnym rizikom porušenia sfinkterov. Miera úspešnosti eradikácie fistuly je však nízka.(4) Svoju prednášku ukončil pripomenutím, že manažment perianálnej fistuly u pacienta s Crohnovou chorobou je multidisciplinárny, jedna tretina pacientov neodpovedá na liečbu infliximabom, viacnásobné chirurgické výkony môžu zvýšiť riziko porušenia sfinkterov a fekálnej inkontinencii.(12,13) Pacienti s perianálnym postihnutím pri Crohnovej chorobe udávajú vo zvýšenej miere análnu bolesť a perianálnu secernáciu s vysokým vplyvom na

kvalitu života, sexuálny, sociálny a pracovný život v porovnaní s CD pacientmi bez perianálneho postihnutia.(1,2) Zavedenie Setonovej drenáže je najčastejším chirurgickým výkonom, avšak miera reintervencie v porovnaní s liečbou infliximabom alebo chirurgickou eradikáciou je signifikantne vyššia.(5,6,7) Kombinácia anti-TNF liečby a chirurgického uzatvorenia má vyššiu mieru eradikácie v porovnaní s monoterapiou anti-TNF.(7) V súčasnosti nemáme k dispozícii jednoznačnú, efektívnu, bezpečnú a cielenú terapiu s vysokou mierou zhojenia fistuly

u pacientov s refraktérnymi komplexnými perianálnymi fistulami pri Crohnovej chorobe.(8,9) Nasledovala prednáška významného chirurga prof. Odeda Zmora o využití kmeňových buniek v liečbe perianálnych komplexných fistúl u pacientov s Crohnovou chorobou. Preparát alogénnych kmeňových mezenchymálnych buniek derivovaných z tukového tkaniva zdravých jedincov, darvadstrocel, predstavuje terapiu komplexných perianálnych fistúl, ktorá má imunomodulačný a protizápalový účinok. Samotná intraléziová aplikácia

kmeňových buniek prebieha počas miniinvazívneho výkonu s chirurgickým uzatvorením fistuly s minimálnym rizikom poškodenia zvieračov.(14) V multicentrickej, placebom kontrolovanej štúdii ADMIRE-CD s primárnym cieľom uzavretia fistuly a absencie abscesu bol potvrdený signifikantne vyšší podiel kombinovanej remisie v 24. týždni u pacientov liečených darvadstrocelom v modifikovanej ITT populácii (53/103, 51,5 %) v porovnaní so skupinou v placebovom ramene (36/101, 35,6 %; p = 0,021). V 52. týždni dosiahlo 58/103 pacientov (56 %) kombinovanú remisiu v skupine liečenej darvadstrocelom v porovnaní s 39/101 pacientmi (39 %) v kontrolnej skupine (p = 0,01)(15) (Obr. 1). Po troch rokoch od liečby darvadstrocelom prevažovala klinická remisia v skupine pacientov liečených v aktívnom ramene v porovnaní s placebom. Počas 3-ročného pozorovania po aplikácii darvadstrocelu neboli zaznamenané závažné nežiaduce účinky.(16) Tieto pozorovania potvrdzujú aj výsledky japonskej nezaslepenej štúdie s darvadstrocelom pri liečbe komplexných refraktérnych perianálnych fistúl u pacientov s Crohnovou chorobou. V danej štúdii dosiahlo kombinovanú remisiu 68,2 % pacientov v 52. týždni a 90,9 % pacientov dosiahlo klinickú odpoveď, pričom neboli zaznamenané žiadne nežia-

duce účinky spojené s intraléziovou aplikáciou dardvastrocelu.(17) V malej švajčiarskej kohorte pacientov (n = 11) liečených dardvastrocelom pozorovali rýchly ústup symptómov a kompletné vyhojenie fistuly v 4. – 6. týždni od aplikácie u 50 % pacientov.(18) V súčasnosti prebieha multicentrická, observačná, poregistračná štúdia, ktorej výsledky prvých analýz hodnotiacich pacientov, ktorí dosiahli 6 mesiacov od aplikácie darvadstrocelom, boli publikované tento rok na kongrese ECCO 2022. Do analýzy bolo zaradených 78 pacientov. Klinickú remisiu dosiahlo 65 % pacientov a klinickú odpoveď 74 % pacientov v 6. mesiaci od aplikácie.(19) (Obr. 2) Záverom konštatoval, že napriek kombinovanej medikamentóznej a chirurgickej liečbe komplexných perianálnych fistúl pri Crohnovej chorobe zostáva stále miera recidívy neuspokojivá.(9,15,16) Darvadstrocel je schválená modalita v liečbe komplexných perianálnych fistúl, ktorá kombinuje imunomodulačné, protizápalové vlastnosti kmeňových buniek a miniinvazívny chirurgický výkon. Účinnosť a bezpečnosť darvadstrocelu bola potvrdená v klinickej štúdii (ADMIRE-CD), ako aj publikovanými analýzami menších kohort z reálnej praxe na celom svete.(14,15,17,18,19) Článok podporený spoločnosťou Takeda. Dátum prípravy: apríl 2022, C-APROM/SK/ALOFI/0031

Referencie 1. Spinelli A, et al. The impact of perianal fistula in Crohn’s disease on quality of life: results of a patient survey conducted in Europe. Presented virtually at ECCO, July 2021. 2. Vollebregt PF, et al. Impacts of perianal disease and faecal incontinence on quality of life and employment in 1092 patients with inflammatory bowel disease. Aliment Pharmacol Ther. 2018 May;47(9):1253–1260. doi: 10.1111/apt.14599. 3. Torres J, et al. ECCO Guidelines on Therapeutics in Crohn's Disease: Medical Treatment. J Crohns Colitis. 2020 Jan 1;14(1):4–22. doi: 10.1093/ecco-jcc/jjz180. PMID: 31711158. 4. Adamina M, et al. ECCO Guidelines on Therapeutics in Crohn's Disease: Surgical Treatment. J Crohns Colitis. 2020 Feb 10;14(2):155–168. doi: 10.1093/ecco-jcc/jjz187. PMID: 31742338. 5. Ferrante, M., et al. "P801 Treatment patterns of complex perianal fistula in Crohn’s disease in five European countries: the PREFACE study, a retrospective chart review." Journal of Crohn's and Colitis 14.Supplement_1 (2020): S628–S628. 6. Wasmann KA, et al. Treatment of Perianal Fistulas in Crohn's Disease, Seton Versus Anti-TNF Versus Surgical Closure Following Anti-TNF [PISA]: A Randomised Controlled Trial. J Crohns Colitis. 2020 Sep 7;14(8):1049–1056. doi: 10.1093/ecco-jcc/jjaa004. 7. Meima-van Praag, E., et al. "OP18 Treatment of perianal fistulas in Crohn’s Disease: surgical closure after anti-TNF induction treatment versus anti-TNF without surgery (PISA II)-a patient preference RCT." Journal of Crohn's and Colitis 15.Supplement_1 (2021): S017–S017. 8. Lopez N, et al. Recent advances in the management of perianal fistulizing Crohn's disease: lessons for the clinic. Expert Rev Gastroenterol Hepatol. 2019 Jun;13(6):563–577. doi: 10.1080/17474124.2019.1608818. 9. Panés J, Rimola J. Perianal fistulizing Crohn's disease: pathogenesis, diagnosis and therapy. Nat Rev Gastroenterol Hepatol. 2017 Nov;14(11):652–664. doi: 10.1038/nrgastro.2017.104. 10. Bubbers EJ, Cologne KG. Management of Complex Anal Fistulas. Clin Colon Rectal Surg. 2016 Mar;29(1):43–9. doi: 10.1055/s-0035-1570392. 11. van Praag EM, et al. Ligation of the Intersphincteric Fistula Tract and Endorectal Advancement Flap for High Perianal Fistulas in Crohn's Disease: A Retrospective Cohort Study. J Crohns Colitis. 2020 Jul 9;14(6):757–763. doi: 10.1093/ecco-jcc/jjz181. 12. Geltzeiler CB, Wieghard N, Tsikitis VL. Recent developments in the surgical management of perianal fistula for Crohn's disease. Ann Gastroenterol. 2014;27(4):320–330. 13. Gisbert JP, Chaparro M. Primary Failure to an Anti-TNF Agent in Inflammatory Bowel Disease: Switch (to a Second Anti-TNF Agent) or Swap (for Another Mechanism of Action)? J Clin Med. 2021 Nov 15;10(22):5318. doi: 10.3390/jcm10225318. 14. SPC Alofisel, 2021. 15. Panés J, et al. Long-term Efficacy and Safety of Stem Cell Therapy (Cx601) for Complex Perianal Fistulas in Patients With Crohn's Disease. Gastroenterology. 2018 Apr;154(5):1334–1342.e4. doi: 10.1053/j.gastro.2017.12.020. 16. Panés J, et al. INSPECT: A Retrospective Study to Evaluate Long-term Effectiveness and Safety of Darvadstrocel in Patients With Perianal Fistulizing Crohn's Disease Treated in the ADMIRE-CD Trial. Inflamm Bowel Dis. 2022 Jan 31:izab361. doi: 10.1093/ibd/izab361. 17. Watanabe K, et al, P351 Allogenic adipose-derived mesenchymal stem cells (darvadstrocel) in Japanese patients with complex perianal fistulas in Crohn’s disease, Journal of Crohn's and Colitis, Volume 16, Issue Supplement_1, January 2022, Pages i363–i364, https://doi.org/10.1093/ecco-jcc/jjab232.478. 18. Cabalzar-Wondberg D, Turina M, Biedermann L, Rogler G, Schreiner P. Allogeneic expanded adipose-derived mesenchymal stem cell therapy for perianal fistulas in Crohn's disease: A case series. Colorectal Dis. 2021 Jun;23(6):1444–1450. doi: 10.1111/codi.15587. Epub 2021 Mar 5. PMID: 33595166. 19. O Zmora, et al., P603 INSPIRE: 6-month interim analysis from an observational post-marketing registry on the effectiveness and safety of darvadstrocel in patients with Crohn’s disease and complex perianal fistulas, Journal of Crohn's and Colitis, Volume 16, Issue Supplement_1, January 2022, Pages i536–i537, https:// doi.org/10.1093/ecco-jcc/jjab232.729.

EXKLUZÍVNY OBSAH

LN22017

Odborná inzercia


MUDr. Alena Rovňáková, MUDr. Štefan Porubčin, PhD.

Klinika infektológie a cestovnej medicíny, UNLP a LF UPJŠ v Košiciach

Možnosti prevencie kliešťovej encefalitídy Kliešťová encefalitída je akútne vírusové ochorenie postihujúce centrálny nervový systém. Vyvolávateľom ochorenia je RNA vírus kliešťovej encefalitídy, patriaci do čeľade Flaviviridae, rodu Flavivirus. Vírusy patriace do tohto rodu sú prenášané článkonožcami, patria teda medzi arbovírusy. Poznáme dva typy kliešťovej encefalitídy: 1. východného typu (ruská jarno-letná encefalitída) vyskytujúca sa na východ od Uralu; 2. západného typu (stredoeurópska kliešťová encefalitída), na západ od Uralu po východné Francúzsko.

Najčastejšie sa toto ochorenie vyskytuje v mesiacoch apríl až október, v oblastiach mierneho pásma. Na Slovensku sú rizikovými oblasťami predovšetkým listnaté lesy a lúky.(1) Prenášačom u nás je kliešť obyčajný, Ixodes ricinus, najznámejší a epidemiologicky najvýznamnejší druh z čeľade kliešťovitých. Ako rezervoár mu slúžia najčastejšie hlodavce, ale aj iné zvieratá, ako napríklad srny, líšky, psy, mačky a iné. K prenosu nákazy dochádza dvoma spôsobmi: tzv. zaklieštením: po prisatí infikovaného kliešťa, v ktoromkoľvek štádiu vývoja, od larvy, nymfy až po dospelého kliešťa, na kožu človeka;

alimentárnou cestou: teda konzumáciou nepasterizovaného mlieka a mliečnych výrobkov. Slovensko je vo výskyte kliešťovej encefalitídy v Európe na popredných miestach. Prenos ochorenia z človeka na človeka nie je možný.(2) V klinickom obraze je typický dvojfázový priebeh. V prvom štádiu ochorenia, ktoré sa prejaví zvyčajne do 10 dní od infikovania, pacient pociťuje príznaky ako pri chrípke, prípadne inej viróze. Dochádza k vzostupu teplôt, bolestiam svalov, kĺbov, prítomná je slabosť, malátnosť, nauzea, zvracanie, prípadne iné gastrointestinálne obtiaže. Následne dochádza k bezprízna-

kovému obdobiu, ktoré môže pretrvávať až tri týždne. Po ňom nastupuje druhá fáza ochorenia, pre ktorú sú typické príznaky postihnutia centrálneho nervového systému. V klinickom obraze sú prítomné horúčky, bolesti hlavy, pozitívne meningeálne príznaky, pacienti udávajú aj svetloplachosť, zvracanie. Môže dôjsť aj k miernym poruchám správania, k stavom zmätenosti. V takomto prípade je nutná hospitalizácia a realizácia diagnostickej lumbálne punkcie. U každého pacienta by malo byť realizované aj MRI mozgu. Špecifická liečba neexistuje, pozostáva zo symptomatickej, polyvitaminóznej

a podpornej liečby. Celková dĺžka hospitalizácie býva v priemere dva týždne, v prípade komplikovaných priebehov môže trvať až štyri týždne.(3) Komplikácie po kliešťovej encefalitíde zvyčajne môžu pretrvávať aj niekoľko mesiacov. Po ťažkých klinických priebehoch sa objavujú bolesti hlavy, zvýšená únava, zvýšená dráždivosť. Môžu pretrvávať obrny hlavových nervov, takisto parézy končatín. Častokrát sa objavia aj epileptické záchvaty. Doporučené a vhodné sú rehabilitačné cvičenia a veľmi dôležitý je dispenzár u neurológa, taktiež realizácia kontrolného MRI mozgu s dostatočným časovým odstupom.(5)

Obrázok 1 – Miera zaočkovanosti podľa jednotlivých krajín a vekových skupín.

Miera zaočkovanosti

70% 60% 50% 40% 30% 20% 10% 0%

ALL 0–17 rokov

CZE

DEU 18–24 rokov

EST 25–34 rokov

FIN

HUN 35–44 rokov

LTU

LVA 45–54 rokov

INZERCIA

EXKLUZÍVNY OBSAH

LN22018

Odborná inzercia

SVK 55–64 rokov

SVN

SWE 65+ rokov


strana 2 Prevencia ochorenia kliešťovej encefalitídy je v dnešnej dobe veľmi dôležitá, keďže v posledných rokoch dochádza k premnoženiu kliešťov a k častým nákazám spôsobeným práve pobytom v prírode, či konzumáciou nedostatočne tepelne spracovaných mliečnych výrobkov. V roku 2016 bola malá epidémia v priľahlej dedinke pri Košiciach, kde po požití ovčieho syra bolo s diagnózou kliešťovej encefalitídy hospitalizovaných na Klinike infektológie a cestovnej medicíny UNLP približne 40 pacientov. Na Slovensku bolo za rok 2020 hlásených 184 prípadov kliešťovej encefalitídy. Uvedený počet prípadov je najvyšší za posledných 20 rokov. Najväčší výskyt prípadov bol v Banskobystrickom kraji. Zvýšený počet prípadov bol tiež v Žilinskom a Košickom kraji. V súvislosti s konzumáciou nedostatočne tepelne spracovaných mliečnych výrobkov bolo hlásených 12 prípadov. Možný je aj súvis s pandémiou ochorenia

COVID-19, kedy vzhľadom k nariadeniam trávila väčšina ľudí nepomerne viac času v prírode v porovnaní s inými rokmi. Popisovaný je však aj nárast ochorenia vzhľadom k postupnému otepľovaniu planéty a k zvyšujúcim sa teplotám vo vyšších polohách.(6) Najspoľahlivejším spôsobom prevencie je očkovanie. Doporučené je hlavne pre skupinu ľudí často sa vyskytujúcich v prírode, pracujúcich na miestach s vyššou expozíciou kliešťov. Práve očkovaním by bolo možné znížiť incidenciu ochorenia, taktiež zlepšiť klinický priebeh ochorenia a vo veľkom percente tiež predísť komplikáciám, ktoré môžu následkom kliešťovej encefalitídy vzniknúť. Očkovanie pozostáva z troch dávok, druhá dávka sa podáva 1–3 mesiace po prvej dávke. Tretia dávka sa podáva s odstupom 9–12 mesiacov. Najvhodnejší čas na začatie očkovacej schémy je v zimných mesiacoch, aby sa do nástupu sezóny

stihla vytvoriť dostatočná hladina protilátok. Pacient je po očkovaní plnej schémy chránený približne tri roky. Po uplynutí tohto času je odporúčané preočkovanie. Vakcína proti kliešťovej encefalitíde neobsahuje živý vírus. Nežiaduce účinky po očkovaní sú veľmi mierne. Zvykne byť prítomná únava, ktorá po pár dňoch vymizne, prípadne začervenanie v mieste vpichu. Veľmi ojedinelé sú prítomné bolesti hlavy. Svetová zdravotnícka organizácia odporúča identifikovať ohniská premnoženia kliešťov a vykonávať vakcináciu. Na Slovensku je zaočkovanosť veľmi nízka, pohybuje sa v priemere okolo 10%. Na porovnanie, počet ľudí vakcinovaných proti kliešťovej encefalitíde v Rakúsku dosahuje takmer 90%. V ostatných európskych krajinách je priemerná zaočkovanosť v rozmedzí 20–30%. Najvyššia miera zaočkovanosti podľa vekových skupín je v skupine od 0–35 rokov (Graf 1).

Príloha Lekárske noviny Vzhľadom na uvedené je dôležité dodržiavať aj pravidlá znižujúce riziko prenosu. V prvom rade je dôležitá dostatočná tepelná úprava

Obrázok 2 – Postup pri uchopení tela kliešťa aj s hlavičkou.

mliečnych výrobkov, hlavne ovčieho a kozieho pôvodu. Už pri teplote 70°C dochádza k zničeniu vírusu. Taktiež je dôležité vyhýbať sa vysokým trávnatým porastom. V prírode je vhodné oblečenie s dlhým rukávom, je dobré mať pokrývku hlavy, ponožky. Dostupné sú aj rôzne druhy repelentov. Po návrate domov je potrebná kontrola celého tela. Kliešte sa často prisajú za uši, do vlasatej časti tela, ale aj do oblastí slabín, či podpazušia. Ak si kliešťa nájdete, je dôležité ho čo najskôr odstrániť. Odporúčané sú kývavé pohyby, kliešťa poriadne uchyťte do pinzety, netočte, môže sa pretrhnúť a bude náročnejšie ho správne vytiahnuť. Nie je správne polievať ho olejom, vtedy sa dusí a vyvracia natrávenú krv späť do rany. Následne miesto po vybratí riadne dezinfikujte alkoholovým prípravkom. Ak sa vám predsa len nepodarí správne kliešťa odstrániť, je dobré navštíviť lekára.(6,7)

Referencie 1. Máderová E., Kliešťová encefalitída na Slovensku, Via pract., 2005, roč. 2 (1): 51–54. 2. Süss J. Tick-borne encephalitis 2010: epidemiology, risk areas, and virus strains in Europe and Asia-an overview. Ticks Tick Borne Dis 2011; 2: 2-15 [PMID: 21771531 DOI: 10.1016/j.ttbdis.2010.10.007]. 3. Lindquist L, Vapalahti O. Tick-borne encephalitis. Lancet 2008; 371: 1861-1871 [PMID: 18514730 DOI: 10.1016/S0140-6736(08)60800-4]. 4. Lotric-Furlan S, Avsic-Zupanc T, Strle F. An abortive form of tick-borne encephalitis (TBE)-a rare clinical manifestation of infection with TBE virus. Wien Klin Wochenschr 2002; 114: 627-629 [PMID: 12422615]. 5. McNair AN, Brown JL. Tick-borne encephalitis complicated by monoplegia and sensorineural deafness. J Infect 1991; 22: 81-86 [PMID: 2002236 DOI: 10.1016/0163-4453(91)91094-E]. 6. https://www.uvzsr.sk/. 7. https://www.researchgate.net/figure/Vaccination-in-11-European-countries-evaluated-full-and-main-samples_tbl1_323231176

MUDr. Ingrid Urbančíková, PhD., MPH

Klinika detí a dorastu UPJŠ LF a DFN, Košice

Očkovanie predčasne narodených detí Predčasne narodené deti (deti narodené pred ukončeným 37. gestačným týždňom) a deti s nízkou pôrodnou hmotnosťou (s pôrodnou hmotnosťou < 2500 g) predstavujú špecifickú skupinu vo vzťahu k realizácii očkovania, či už v rámci národného imunizačného programu (NIP), ale aj z hľadiska odporúčaných doplnkových očkovaní. Imunitný systém predčasne narodených detí vykazuje viaceré známky imunitnej nezrelosti. Predčasne narodené dieťa zároveň nedisponuje adekvátnym množ-

stvom transplacentárne prenesených protilátok od matky, keďže významný podiel ich prenosu nastáva až ku koncu gravidity, od 32. týždňa. Tieto deti sú zároveň vo vyššom riziku nákazy niektorými patogénmi, vrátane komplikovaného priebehu ochorenia (napr. pertussis, pneumokokové invazívne infekcie, hemofilové invazívne infekcie, rotavírusové gastroenteritídy a i.). Imunitná nezrelosť týchto detí by preto nemala byť považovaná za dôvod pre odklad alebo kontraindikáciu očkovania. Prevažná väč-

šina predčasne narodených detí dosiahne po očkovaní dostatočnú imunitnú ochranu. Iba v niektorých prípadoch je odporúčané rozšíriť základnú schému očkovania o dodatočnú posilňovaciu (booster) dávku.

Povinné a odporúčané očkovanie

Základné povinné očkovanie sa u predčasne narodených detí odporúča realizovať podľa očkovacieho kalendára. Znamená to, že sa očkuje v chronologickom veku

(skutočný vek počítaný od pôrodu), nie v korigovanom veku. Používajú sa rovnaké vakcíny v rovnakých dávkach, ako sú odporúčané pre deti narodené v termíne. V niektorých prípadoch je potrebné zvážiť použitie kratšej ihly (16 mm). Očkovanie hexavalentnou vakcínou (DTaP-VHB-HiB-IPV) sa realizuje podľa nášho očkovacieho kalendára v schéme 2+1. Prvá dávka sa aplikuje v 3. mesiaci veku (najskôr 1. deň 10. týždňa podľa platnej vyhlášky v SR), 2. dávka v 5. mesiaci a 3. dávka v 11. mesiaci veku. Odbor-

INZERCIA

EXKLUZÍVNY OBSAH

LN22019

Odborná inzercia

né neonatologické spoločnosti odporúčajú pre predčasne narodené deti schému 3+1 s tým, že tri dávky základného očkovania sa aplikujú so vzájomným odstupom minimálne 4 týždňov, pričom prvá dávka sa aplikuje v 3. mesiaci chronologického veku a posilňovacia (4. dávka) sa má podať minimálne 6 mesiacov od poslednej dávky základného očkovania, optimálne pred dosiahnutím veku 18 mesiacov. Schéma 3+1 sa u nás v praxi nevyužíva kvôli problematickej úhrade očkovacích látok zdravotnými poisťovňami, keďže


strana 3

uvedené odborné odporúčanie nie je zosúladené s vyhláškou a očkovacím kalendárom SR. V praxi by bolo vhodné dodržiavať aspoň očkovanie podľa očkovacieho kalendára, aby nedochádzalo k zbytočnému odkladu očkovania do vyššieho veku dieťaťa iba z dôvodu nezrelosti alebo nízkej pôrodnej hmotnosti. Očkovanie proti pneumokokovým invazívnym ochoreniam sa realizuje na Slovensku 10- alebo 13-valentnou konjugovanou vakcínou simultánne s aplikáciou hexavakcíny. Na základe dostupných údajov o imunogenite a účinnosti vakcín u predčasne narodených detí a v súlade s SPC vakcín je odporúčaná v tejto rizikovej skupine očkovacia schéma 3+1. Základná schéma u týchto detí pozostáva z troch dávok s intervalmi medzi dávkami minimálne 1 mesiac. Štvrtá (posilňovacia) dávka sa odporúča medzi 11. a 15. mesiacom veku. Z rovnakého dôvodu ako pri hexavakcínach sa však tento postup u nás v praxi bežne nerealizuje. Očkovanie proti osýpkam, mumpsu a ružienke (MMR) sa realizuje podľa očkovacieho kalendára bez špecifických odporúčaní alebo obmedzení vo vzťahu k tejto rizikovej skupine. Očkovanie proti rotavírusovým infekciám patrí medzi nepovinné odporúčané očkovanie. Z epidemiologických dôvodov sa môže realizovať až po prepustení dieťaťa do domáceho prostredia, pričom aplikovať vakcínu je možné od 6 týždňov veku s výnimkou detí s anamnézou invaginácie. Z dôvodu dlhšej hospitalizácie predčasne narodených detí sa však očkovanie realizuje väčšinou neskôr, pričom schému očkovania je potrebné dokončiť v určenom veku podľa typu vakcíny. Anamnéza prekonanej nekrotizujúcej enterokolitídy nie je všeobecnou kontraindikáciou, ale je vhodné individuálne posúdiť pomer úžitku a rizika uvedeného očkovania podľa zdravotného stavu dieťaťa.

Foto: freepik.com

Príloha Lekárske noviny

o zdravotnícky personál na špecializovaných neonatologických pracoviskách. Vhodné je najmä očkovanie proti chorobám prenášaným vzduchom, ako je chrípka, čierny kašeľ a COVID-19, čím je možné znížiť pravdepodobnosť prenosu mikroorganizmov na vnímavých rizikových novorodencov a dojčatá.

Základné pravidlá pri očkovaní predčasne narodených detí

Očkovanie proti chrípke je odporúčané predčasne narodeným deťom z dôvodu, že sú vo zvýšenom riziku vzniku komplikácií chrípky. Očkovanie je odporúčané od 6 mesiacov chronologického veku. Prvé očkovanie sa realizuje v dvoch dávkach inaktivovanými vakcínami s odstupom minimálne 1 mesiaca medzi dávkami. Pri očkovaní v ďalšej sezóne sa aplikuje iba jedna dávka. Pasívna imunoprofylaxia proti respiračnému syncyciálnemu vírusu (palivizumab) v sezóne november − marec nie je kontraindikáciou očkovania žiadnou vakcí-

nou. Medzi samotnou aplikáciou palivizumabu a vakcínami v rámci povinného alebo odporúčaného očkovania nie je nevyhnutné dodržiavať špecifické intervaly. V praxi vzhľadom na možné riziko očakávaných vedľajších príhod je vhodné dodržať 7-dňový interval pred a po aplikácii palivizumabu, s cieľom rozlíšiť príčinnú súvislosť prípadnej nežiaducej reakcie. Nepriama ochrana predčasne narodených detí spočíva v očkovaní osôb v bezprostrednom kontakte s rizikovým novorodencom. Ide predovšetkým o rodičov (vrátane tehotnej matky), súrodencov, starých rodičov, ale aj

• Povinné očkovanie predčasne narodených detí sa v prípade neprítomnosti reálnych kontraindikácií realizuje v súlade s očkovacím kalendárom ako u všetkých detí. Používajú sa odporúčané vakcíny, ktoré sa aplikujú v chronologickom, nie korigovanom veku. • Očkovanie je možné začať počas pobytu v nemocnici, ak v danom čase dieťa dosiahne vek pre začatie očkovania v rámci národného imunizačného programu. • Prematurita alebo nízka pôrodná hmotnosť neznamenajú všeobecnú kontraindikáciu očkovania žiadnou vakcínou. Reálnych kontraindikácií je v tejto skupine detí pomerne málo a sú špecificky vymedzené podľa typu vakcíny a konkrétneho ochorenia alebo aktuálneho klinického stavu. Očkovanie je v takom prípade dočasne odložené do obdobia vydiferencovania stavu alebo medikamentóznej stabilizácie.

Tabuľ ka – Očkovací kalendár pre pravidelné povinné očkovanie detí a dospelých na rok 2022. ROČNÍK NARODENIA

VEK v 3. mesiaci života

2022

v 5. mesiaci života v 11. mesiaci života

2021

najneskôr prvý deň 15. mesiaca, najneskôr v 18. mesiaci života

DRUH OČKOVANIA

TYP OČKOVANIA

záškrt, tetanus, čierny kašeľ (acelulár. vakcína), virusová hepatitída B, invazívne hemofilové nákazy detská obrna (DTaP-VHB-HIB-IPV) pneumokokové invazívne ochorenia (konjugovaná vakcína (PCV), simultánna aplikácia s hexavakcínou)*

I. dávka (základné očkovanie) III. dávka (základné očkovanie)

osýpky, mumps, ružienka (MMR)

I. dávka

II. dávka (základné očkovanie)

2018

v 5. roku života

osýpky, mumps, ružienka (MMR)

II. dávka

2017

v 6. roku života

záškrt, tetanus, čierny kašeľ (acelulár. vakcína), detská obrna (DTap-IpV)

preočkovanie

2012

v 11. roku života

osýpky, mumps, ružienka (MMR)

II. dávka

2010

v 13. roku života

záškrt, tetanus, čierny kašeľ (acelulár. vakcína), detská obrna (dTaP-IPV)

preočkovanie

X

Dospelý vo veku 30 rokov

záškrt, tetanus (dT**)

preočkovanie každých 15 rokov

INZERCIA

EXKLUZÍVNY OBSAH Odborná inzercia

LN22020

• U predčasne narodených detí boli hlásené prípady kardiorespiračnej instability (apnoe, bradykardia) po aplikácii hexavakcíny alebo pneumokokových vakcín, a to najmä u extrémne nezrelých novorodencov (narodených pred 28. gestačným týždňom). Prevalencia týchto príhod je nízka (cca 10%), vyskytujú sa prevažne v prvých 72 hodinách po podaní vakcín, sú prechodné a kompletne reverzibilné. Z dôvodov prevencie týchto príhod a možnosti monitorovania dieťaťa je optimálne začať očkovanie ešte počas hospitalizácie. V domácom prostredí sa odporúča po očkovaní používať apnoe monitor, ktorý tieto deti po prepustení z nemocnice spravidla preventívne používajú, keďže k týmto príhodám môže dôjsť nielen v časovej súvislosti s očkovaním. Počas hospitalizácie je možné aplikovať obe vakcíny súčasne (hexavakcínu a pneumokokovú vakcínu). V prípade začatia očkovania ambulantne je vhodné individuálne zvážiť aplikáciu vakcín nesimultánne (rozdelene) s odstupom 14 dní. • V praxi je vhodné odporúčať nepriamu ochranu týchto rizikových detí v zmysle očkovania ich rodinných príslušníkov a zdravotníckych pracovníkov na neonatologických pracoviskách proti čiernemu kašľu, chrípke a COVID-19.


strana 4

Foto: freepik.com

Príloha Lekárske noviny

MUDr. Júlia Hederlingová, PhD.

II. gynekologicko-pôrodnícka klinika LFUK a UNB, Bratislava

Novinky v očkovaní proti HPV Abstrakt

Od roku 1982 je známa úloha vysoko rizikových typov HPV v karcinogenéze krčka maternice a vakcinácia proti HPV je v rôznych formách po celom svete implementovaná od roku 2006. Vysoká preočkovanosť v populácii z dlhodobého hľadiska vedie až k eliminácii ochorení súvisiacich s HPV. Na Slovensku je HPV vakcinácia zaradená medzi odporúčané očkovania a očkovanie bivalentnou vakcínou je hradené zo zdravotného poistenia len od roku 2019 pre deti v 13. roku života. Novinkou je plné hradenie novšej nonavalentnej vakcíny pre dievčatá a chlapcov v 13. roku života od 1. mája 2022. Nonavalentná vakcína pokrýva 7 vysokorizikových typov HPV, ktoré spôsobujú 90% prípadov rakoviny krčka maternice a dva nízkorizikové typy HPV spôsobujúce anogenitálne bradavice. Kľúčová bude teraz dostatočná propagácia vakcíny, pretože aktuálna preočkovanosť je na Slovensku nízka. Kľúčová slová: HPV, očkovanie, rakovina krčka maternice Objav ľudského papiloma vírusu (HPV) a jeho úlohy v patogenéze rakovinových ochorení umožnil vývoj vakcíny proti vysoko rizikovým typom HPV. Odhaduje sa, že celosvetovo spôsobujú onkogénne typy HPV okolo 630 000 nových rakovinových ochorení a 250 000 úmrtí ročne. Okrem kauzálnej súvislosti so vznikom rakoviny krčka maternice, kde spôsobujú vyše 95% prípadov tohto ochorenia, sa onkogénne typy HPV podieľajú na vzniku rakovinových ochorení v anogenitálnej oblasti v 40–85% (karcinóm vulvy, vagíny, penisu, análny karcinóm). V neposlednom rade súvisia s tumormi hlavy a krku, 60–70% prípadov orofaryngeálneho karcinómu je spôsobených perzistentnou HPV infekciou.(1,2) Cieľom očkovania proti HPV je prevencia, z dlhodobého hľadiska až eliminácia rakoviny súvisiacej s HPV. HPV vakcinácia je celosvetovo postupne zaraďovaná do národných očkovacích programov už od roku 2006. Ako prvé boli dostupné bivalentná vakcína (Cervarix) účinná proti HPV 16 a 18 a kvadruvalentná vakcína (Silgard), ktorá je okrem HPV 16 a 18 účinná aj proti nízko rizikovým HPV 6 a 11 spôsobujúcim anogenitálne bradavice. HPV 16 a 18 sú príčinou cca 70% prípadov rakoviny krčka maternice, spolu s HPV 31, 33 a 45 spôsobujú až 90% prípadov rakoviny krčka maternice. V roku 2014 bola na trh uvedená nonavalentná vakcína (Gardasil 9) účinná okrem HPV 6, 11, 16 a 18 aj proti vysoko rizikovým HPV 31, 33, 45, 52 a 58.(3,4) Vďaka tomu, že je HPV vakcinácia v mnohých krajinách zavedená viac ako 15 rokov, máme k dispozícii jednoznačné dôkazy nielen o bezpečnosti očkovania, ale aj o jeho efektivite. Už po 10 rokoch od začiatku očkovania v krajinách s vysokou preočkovanosťou bolo možné pozorovať významné zníženie v počte infekcií HPV 16 a 18 a vo výskyte anogenitálnych bradavíc. V krajinách, kde je preočkovanosť vyššia ako 50%, je možné vidieť zníženie

výskytu HPV infekcií a anogenitálnych bradavíc aj u neočkovaných mužov a žien, pravdepodobne vplyvom kolektívnej imunity. Aktuálne sú už dostupné štúdie, ktoré dokazujú účinnosť nie iba v znižovaní počtu HPV infekcií, ale aj v zásadnom znížení predrakovinových zmien na krčku maternice u preočkovanej populácie a taktiež v znížení výskytu rakoviny krčka maternice.(5) Štúdia zo Švédska z roku 2020 dokázala významné zníženie incidencie rakoviny krčka maternice, pričom zníženie incidencie bolo výraznejšie u žien, ktoré boli zaočkované v mladšom veku. Pacientky, u ktorých začalo očkovanie proti HPV pred 17. rokom života, mali nižšie riziko vzniku rakoviny krčka maternice o 88% oproti pacientkám, ktoré očkované neboli.(6) V britskej štúdii publikovanej v roku 2022 pozorovali zníženie výskytu ťažkej dysplázie krčka maternice o 97% a zníženie prípadov rakoviny krčka maternice o 87% v kohorte pacientok, ktoré absolvovali očkovanie ako 12–13-ročné. V skupine očkovaných medzi 14.–16. rokom života išlo o 62% zníženie a v skupine očkovaných vo veku 16–18 rokov to bolo 34% zníženie výskytu rakoviny krčka maternice. Z výsledkov vyplýva, že HPV očkovací program takmer eliminoval karcinóm krčka maternice u pacientok narodených v roku 1995 a neskôr.(7) Austrália bola prvá krajina, ktorá v roku 2007 zaradila očkovanie proti HPV do národného očkovacieho programu s plným hradením vakcíny z verejného zdravotníctva s očkovaním dievčat od 12 rokov a postupným preočkovaním žien až do veku 26 rokov. Od roku 2013 zaviedla očkovanie adolescentných mužov a v roku 2018 prešla na očkovanie nonavalentnou vakcínou. Plne preočkovaných je aktuálne 77% populácie. Efekt očkovania je v krajine jednoznačný - HPV infekcie v populácii žien od 25 do 35 rokov klesli na desatinu (aj u neočkovaných žien v dôsledku kolektív-

nej imunity), prevalencia závažných prekanceróz krčka maternice klesla o 42% v populácii 20–24-ročných žien. V kombinácii s kvalitným skríningom rakoviny krčka maternice je na základe modelových štúdií vychádajúcich z aktuálnych údajov predpokladaný pokles incidencie rakoviny krčka maternice na menej ako 4/100000 a mortality na zhruba 1/100000 v roku 2035.(8) Údaje o účinnosti vakcíny na ostatné malígne ochorenia súvisiace s HPV sú zatiaľ dostupné iba z malého množstva štúdií aj vzhľadom na celkovú nižšiu prevalenciu týchto ochorení. Aktuálne máme dostupné údaje o účinnom znížení análnej HPV infekcie o 68% pre HPV 16 a 56% pre HPV 18, vakcinácia vykazovala aj 49% efektivitu proti HPV 31, 33 a 45 vďaka skríženej ochrane, čo je účinnosť podobná ako pri štúdiách zameraných na cervikálne HPV infekcie.(9) Pri orálnej HPV infekcii bola preukázaná účinnosť vakcíny medzi 93–83,5%.(10) Vo vyspelých krajinách možno pozorovať stúpajúci trend incidencie orofaryngeálneho karcinómu celkovo, najmä však v mužskej populácii, zatiaľ čo incidencia rakoviny krčka maternice klesá. Ak by sa očkovanie proti HPV rozšírilo aj na mužskú populáciu, na základe modelovej štúdie by sa dalo predísť až 50% prípadov orofaryngeálneho karcinómu.(2) V auguste roku 2020 WHO schválilo globálnu stratégiu s cieľom eliminácie rakoviny krčka maternice v priebehu nasledujúcich 100 rokov. Medzi základné podmienky na splnenie tohto cieľa patrí dosiahnuť 90% preočkovanosť HPV vakcínou u dievčat do 15. roku života do roku 2030. Je to veľmi ambiciózny cieľ vzhľadom na to, že napriek výbornej preočkovanosti v niektorých vyspelých krajinách je preočkovanosť v mnohých rozvojových krajinách veľmi nízka. Na základe údajov WHO malo v roku 2020 do národného očkovacieho programu zaradenú nejakú formu očkovania proti HPV 107 krajín. Celosvetová preočkovanosť však dosahovala

v roku 2019 iba 15% v populácii dievčat a 4% u chlapcov.(11) Na Slovensku bola v roku 2020 preočkovanosť v populácii 13-ročných dievčat 26,3% a chlapcov 1% na základe údajov z NCZI, čo je veľmi nízke číslo v porovnaní s ostatnými európskymi krajinami. Na nízkej preočkovanosti slovenských žien sa pravdepodobne do veľkej miery podieľa fakt, že vakcína nebola až do roku 2019 hradená z verejného zdravotníctva. Od roku 2019 bola plne hradená len bivalentná vakcína pre chlapcov a dievčatá v 13. roku života. Aktuálne na základe rozhodnutia Kategorizačnej komisie MZ SR bude od 1. mája 2022 plne hradená nonavalentná vakcína podľa platného indikačného obmedzenia: „Vakcína ako hradená liečba sa indikuje v rámci odporúčaného očkovania v 13. roku života u dievčat podľa § 9 ods. 8 vyhlášky alebo podľa § 12 vyhlášky v 13. roku života u chlapcov. Ak lekár rozhodne o potrebe očkovania proti infekciám, ktoré sú spôsobené onkogénnymi humánnymi papilomavírusmi, prvá dávka vakcíny ako hradená liečba sa môže indikovať v 13. roku života u dievčat alebo v 13. roku života u chlapcov. Hradená je dvojdávková očkovacia schéma.“(12) Na základe tohto rozhodnutia budú plne hradené dve dávky nonavalentnej vakcíny Gardasil 9, resp. bivalentnej vakcíny Cervarix pre dievčatá a chlapcov v 13. roku života, t. j. od 12 rokov do 12 rokov a 364 dní. Následne vo veku 13–18 rokov sú pre adolescentné dievčatá a chlapcov vakcíny čiastočne preplácané v rámci benefitov zdravotných poisťovní, výška príspevku závisí od poisťovne a veku, do 70% ceny vakcíny, podrobnejšie v Tabuľke 1 a 2. Dávkovanie, ako aj spôsob podávania zatiaľ zostávajú nezmenené. Vakcína je určená pre dievčatá a chlapcov od 9. roku života, horná veková hranica nie je určená, aj keď je len zriedkavo odporúčaná po 45. roku života. Pre dievčatá a chlapcov od 9 do 14 rokov platí dvojdávková očkovacia schéma, druhá dávka sa podáva 6–12 mesiacov po podaní prvej dávky. Ak sa druhá dávka podá skôr ako 5 mesiacov od prvej dávky, je odporúčané pridať aj tretiu dávku vakcíny, čo je odporúčané aj pre imunokompromitovaných pacientov. Pre dievčatá a chlapcov od 15. roku života platí trojdávková očkovacia schéma - podanie v 0., 1. (Cervarix), resp. 2. (Gardasil) a 6. mesiaci. Všetky 3 dávky majú byť po-

dané v priebehu jedného roku.(13,14) Špeciálnou skupinou, pre ktorú je očkovanie odporúčané v dospelosti, sú pacientky po operačnej liečbe pre prekancerózu krčka maternice, t. j. pacientky po konizácii krčka maternice. Z aktuálne dostupných štúdií očkovanie po operačnej liečbe znižuje riziko návratu ochorenia o 80%.(15) U ostatných dospelých je očkovanie odporúčané do veku 26 rokov u žien, ktoré neboli zaočkované v adolescentnom veku, bez nutnosti realizácie HPV testu pred očkovaním. Vo veku nad 26 rokov je vakcinácia odporúčaná na základe individuálneho posúdenia podľa dohovoru s ošetrujúcim lekárom.(16) Za účelom čo najrýchlešieho dosiahnutia dostatočnej preočkovanosti, už v roku 2016 WHO odporúčalo preočkovať adolescentov vo viacerých vekových kategóriách (napr. od 9–14 rokov) ako vhodnejší variant oproti očkovaniu len jednej vekovej kategórie, resp. zaviesť systém doočkovania vyšších ročníkov, najmä v prvých rokoch zavedenia očkovania. Taktiež je na rýchlejšie dosiahnutie kolektívnej imunity vhodné, ak sú do očkovania zahrnuté obidve pohlavia.(5) Aktuálne sú dostupné niektoré štúdie, ktoré naznačujú, že aj preočkovanie iba jednou dávkou v adolescentnom veku môže poskytovať dostatočnú ochranu pred HPV infekciou a vznikom prekanceróz krčka maternice. Tieto závery pred zavedením do praxe budú ešte musieť potvrdiť ďalšie štúdie, celosvetovo by však takýto postup mohol sprístupniť očkovanie širšej populácii najmä v rozvojových krajinách.(17,18) Slovensko sa síce pomerne neskoro zaradilo ku krajinám, v ktorých je očkovanie preplácané z verejného zdravotníctva, pozitívom je aktuálne zaradenie nonavalentnej vakcíny, ako aj očkovanie chlapcov aj dievčat. Jednoznačne by pomohlo zaradenie HPV vakcinácie medzi povinné očkovania, čo by však v súčasnej atmosfére mohla verejnosť vnímať kontroverzne. Odborná spoločnosť, ako aj verejnosť by však určite ocenili plné hradenie vakcíny pre viaceré vekové kategórie, čo by pomohlo zlepšiť preočkovanosť na Slovensku. Kým sa tak stane, je na nás zdravotníkoch, šíriť osvetu o benefitoch očkovania a prispieť tak k zníženiu prevalencie ochorení súvisiacich s HPV na Slovensku.

Tabuľ ka 1 – Doplatok za vakcínu Gardasil 9 podľa veku a poisťovne. GARDASIL 9 cena za 1 dávku

VšZP

Dôvera

Union

počet dávok

126,24 €

126,24 €

126,24 €

2

0€

0€

0€

2

13-roční

94,80 € (31,45€ príspevok zdravotnej poisťovne)

126,24 €

61,88 € (50% príspevok zdravotnej poisťovne)

2

14-roční

94,80 € (31,45€ príspevok zdravotnej poisťovne)

126,24 €

61,88 € (50% príspevok zdravotnej poisťovne)

2

15-roční

94,80 € (31,45€ príspevok zdravotnej poisťovne)

126,24 €

61,88 € (50% príspevok zdravotnej poisťovne)

3

16–17-roční

94,80 € (31,45€ príspevok zdravotnej poisťovne)

126,24 €

126,24 €

3

126,24 €

126,24 €

126,24 €

3

9–11-roční 12-roční (13. kohorta)

18-roční a starší

Tabuľ ka 2 – Doplatok za vakcínu Cervarix podľa veku a poisťovne. CERVARIX cena za 1 dávku

VšZP

Dôvera

Union

počet dávok

61,97 €

61,97 €

61,97 €

2

0€

0€

0€

2

13-roční

30,52€ (31,45€ príspevok zdravotnej poisťovne)

príspevok zdravotnej poisťovne vo výške 30–70%

30,99€ (50% príspevok zdravotnej poisťovne)

2

14-roční

30,52€ (31,45€ príspevok zdravotnej poisťovne)

príspevok zdravotnej poisťovne vo výške 30–70%

30,99€ (50% príspevok zdravotnej poisťovne)

2

15-roční

30,52€ (31,45€ príspevok zdravotnej poisťovne)

príspevok zdravotnej poisťovne vo výške 30–70%

30,99€ (50% príspevok zdravotnej poisťovne)

3

16–17 roční

30,52€ (31,45€ príspevok zdravotnej poisťovne)

príspevok zdravotnej poisťovne vo výške 30–70%

61,97 €

3

61,97 €

61,97 €

61,97 €

3

9–11 roční 12-roční (13. kohorta)

18-roční a starší

Referencie 1. Araldi RP, Sant’Ana TA, Módolo DG, et al. The human papillomavirus (HPV)-related cancer biology: An overview. Biomed Pharmacother. 2018;106(June):1537-1556. doi:10.1016/j.biopha.2018.06.149 2. Choi SE, Choudhary A, Huang J, Sonis S, Giuliano AR, Villa A. Increasing HPV vaccination coverage to prevent oropharyngeal cancer: A cost-effectiveness analysis. Tumour Virus Res. 2022;13. doi:10.1016/J.TVR.2021.200234 3. Castle PE, Maza M. Prophylactic HPV vaccination: Past, present, and future. Epidemiol Infect. 2016;144(3):449-468. doi:10.1017/S0950268815002198 4. Torjesen I. HPV vaccine: high coverage could eradicate cervical cancer within decades, say researchers. BMJ. 2019;365:l4450. doi:10.1136/BMJ.L4450 5. Drolet M, Bénard É, Pérez N, et al. Population-level impact and herd effects following the introduction of human papillomavirus vaccination programmes: updated systematic review and meta-analysis. Lancet. 2019;394(10197):497-509. doi:10.1016/S0140-6736(19)30298-3 6. Lei J, Ploner A, Elfström KM, et al. HPV Vaccination and the Risk of Invasive Cervical Cancer. N Engl J Med. 2020;383(14):1340-1348. doi:10.1056/NEJMOA1917338/SUPPL_FILE/NEJMOA1917338_DATA-SHARING.PDF 7. Soldan K, Elliss-Brookes L, Sasieni P. The impact of HPV vaccination program on CIN3 and cervical cancer incidence in England. wwwHPVWorld.com. 2022; 189. 8. Canfell K, Hall M, Smith M, Saville M. Australia on-track to be the first country to achieve cervical cancer elimination. www.HPVWorld.com. 2018;65. 9. Kreimer AR, González P, Katki HA, et al. Efficacy of a bivalent HPV 16/18 vaccine against anal HPV16/18 infection among young women: a nested analysis within the Costa Rica Vaccine Trial. Lancet Oncol. 2011;12(9):862. doi:10.1016/S1470-2045(11)70213-3 10. St. Laurent J, Luckett R. HPV vaccination and the effects on rates of HPV-related cancers. Curr Probl Cancer. 2018;42(5):493-506. doi:10.1016/J.CURRPROBLCANCER.2018.06.004 11. Bruni L, Saura-Lázaro A, Montoliu A, et al. HPV vaccination introduction worldwide and WHO and UNICEF estimates of national HPV immunization coverage 2010–2019. Prev Med (Baltim). 2021;144:106399. doi:10.1016/J.YPMED.2020.106399 12. https://kategorizacia.mzsr.sk/Lieky/Common/Details/21428. 13. Gardasil 9 | European Medicines Agency. https://www.ema.europa.eu/en/medicines/human/EPAR/gardasil-9. 14. Cervarix | European Medicines Agency. https://www.ema.europa.eu/en/medicines/human/EPAR/cervarix. 15. Ghelardi A, Parazzini F, Martella F, et al. SPERANZA project: HPV vaccination after treatment for CIN2+. Gynecol Oncol. 2018;151(2):229-234. doi:10.1016/J.YGYNO.2018.08.033 16. Meites E, Szilagyi PG, Chesson HW, Unger ER, Romero JR, Markowitz LE. Human Papillomavirus Vaccination for Adults: Updated Recommendations of the Advisory Committee on Immunization Practices. Morb Mortal Wkly Rep. 2019;68(32):698. doi:10.15585/MMWR.MM6832A3 17. Verdoodt F, Dehlendorff C, Kjaer SK, Virus Dms. Single-dose effectiveness of the quadrivalent HPV vaccine: 10 years into the Danish national immunisation program. 2019;89. www.HPVWorld.com,. Accessed April 14, 2022. 18. Barnabas R V., Brown ER, Onono MA, et al. Efficacy of Single-Dose Human Papillomavirus Vaccination among Young African Women. NEJM Evid. April 2022. doi:10.1056/EVIDOA2100056


#SP OJMEs aPrePacientov

ITU-INZ-112021-12 | DÁTUM PRÍPRAVY: NOV

Účinná liečba alergie existuje, no stále sa málo používa. strana 13

november/2021

Manažment pacienta s inhalacnou alergiou na pel’ brezovitých stromov

P

eľ brezovitých stromov je významným alergénom v strednej a severnej Európe. V celej oblasti pozorujeme jednak postupné predlžovanie sezóny včasných jarných stromov a tiež pomalý vzostup prevalencie senzibilizácie na peľ brezy, ktorý je v celej antigénne príbuznej skupine referenčným alergénom. Na Slovenku pozorujeme nárast klinicky významných koncentrácií peľu tejto skupiny už v januári. Alergologická ambulancia v Prievidzi, kde pracujem 20 rokov, čerpá informácie z peľovej služby Banská Bystrica. V tomto roku sme zaznamenali klinicky významné množstvá peľu homológnych drevín už v druhom týždni februára. Tomu zodpovedá aj veľmi včasný nástup klinických prejavov našich pacientov. Diagnostika inhalačnej alergie spočíva predovšetkým v dôslednom odobratí anamnézy, kde sa sústreďujeme na sezonalitu. Zmienka o peľovo-potravinovom syndróme (PFS) je tiež výrazne nápomocná. Kožné testy by mali zahŕňať extrakty reprezentujúce hlavné alergény v regióne. Pre peľ včasných jarných stromov postačuje ako test extrakt z brezy. Pozitivita testu a zodpovedajúca sezonalita klinických prejavov v podstate postačujú na stanovenie diagnózy. V súčasnosti v liečbe inhalačnej alergie používame na našej ambulancii štandardne alergénovú imunoterapiu (AIT). Možnosť pozitivity kožného testu a neprítomnosti protilátok proti

MUDr. Jozef Virčík, IMUNO–MED s. r. o., Prievidza

hlavnému alergénu brezy (Bet v1), vyžaduje aj odobratie molekulovej diagnostiky. Vyšetrenie komponentových protilátok pre našu ambulanciu zaberie niekedy až 2 mesiace, čo môže spôsobiť oneskorenie nasadenia AIT. Preto je možné pracovať s určitými modelovými situáciami. Vyšetrenie pacienta s typickým jarnými prejavmi, pozitívnym kožným testom s extraktom brezy, prípadne aj PFS je natoľko patognomické, že pacientovi ponúkame AIT už pri prvovyšetrení. Je potrebné rešpektovať nasadenie liečby v mimosezónnom období alebo aspoň v čase, kedy je pacient bez klinických prejavov. Rešpekt voči medicíne založenej na dôkazoch favorizuje ponuku sublingválnej liečby (SLIT) pomocou tablety s obsahom peľu brezy. Samozrejme je nutné doplniť prvovyšetrenie o odobratie materiálu na vyšetrenie protilátok proti hlavným komponentom relevantným voči možnej AIT a prípadne po obdržaní výsledkov doplniť AIT. Dôležitým aspektom takejto návštevy je dôsledná edukácia pacienta. Mala by byť časovo vyťažujúca. Spätná väzba od pacienta by mala jasne signalizovať pochopenie! Nebránime sa ani určitým podrobnostiam a patofyziológii. Zo skúseností vieme, že rozhovor s pacientom ako so seberovným alebo edukácia „akoby som bol pacientov poradca“, prináša vyššiu úspešnosť v adherencii k liečbe. Inou, ale tiež častou, situáciou býva pozitivita vyšetrenia v plne rozvinutej peľovej sezóne.

Samozrejme diagnostiku neodkladáme a realizujeme odbery materiálu k vyšetreniu panelu špecifických IgE, prípadne ak je anamnestická istota, tak cielených komponentov. Pacienta liečime symptomaticky a dohodneme s ním konkrétny dátum nasadenia AIT v mimosezónnom období. Ak je možné realizovať kožné testy v tomto období, teda ak pacient neužíva antihistaminiká, potom kožné testy môžu jednoznačne favorizovať správnu diagnostiku. Preto je dobré aj pri takejto situácii využiť čas na edukáciu pacienta. Nezriedka sa stretávame so situáciou, kedy vyšetrenie kožnými testami na relevantné alergény je negatívne. Podobne negatívne je aj vyšetrenie panelu špecifických inhalačných IgE protilátok, ale pacient má typické sezónne prejavy a pozorujeme vyššie hladiny celkového IgE. Ak sa nepodarí alergén detegovať, je vhodné pacienta ošetriť symptomatickou liečbou. Napriek presvedčivej sezonalite alergických prejavov vo včasnej jarnej sezóne, v tejto situácii AIT nie je vhodná. Po ročnej farmakologickej liečbe u pacienta opakujeme kožné testy, tiež odber špecifických IgE protilátok a opakovane anamnesticky preberieme klinické prejavy. Počas edukácie je potrebné vysvetliť pacientom, že AIT je jediná terapeutická možnosť s potenciálom ovplyvniť chorobu kauzálne a dosiahnuť u pacienta toleranciu voči alergénu. Používame aj argument o zmene typu protilátok počas

liečby. Tiež je vhodné spomenúť technologickú vyspelosť tablety. Predovšetkým však zdôrazňujem účinnosť a bezpečnosť. Aj mužom spomenieme, že tableta je bezpečná počas gravidity a dojčenia. Tiež spomenieme nízky, respektíve až nulový interakčný potenciál. Mnohí pacienti „počujú“ na prírodný zdroj pre tvorbu tablety. Pokiaľ ide o vedľajšie účinky liečby, ktoré sú očakávané, je potrebné vysvetliť dočasnosť a tiež možnosť ovplyvnenia symptomatickou liečbou a rituálmi. Pacientovi dávame možnosť telefonickej konzultácie. „Berieme telefóny počas ordinačných hodín a venujeme pár minút konzultácii“. Je dobré mať vhodný manažment predpisovania liekov, nielen AIT. Na našej ambulancii využívame službu www.ecasenka. sk. Redukujeme tým počet telefonátov, čím nám ostáva nejaký čas na zmienené konzultácie a predovšetkým ide o elegantné riešenie s notifikáciu realizovanej preskripcie, čo u pacientov zvyšuje komfort a tiež pocit dôvery. Napriek vyššie uvedenému úsiliu, kompliancia pacientov nie je na požadovanej úrovni. To ani zďaleka. Veľakrát prevláda pocit extenzívnosti. Nasadíme liečbu desiatim a dlhodobo vydrží jeden pacient. Pacienti však majú alergické prejavy každoročne, vracajú sa a máme opakovanú možnosť pokúsiť sa o znovunasadenie AIT. Pár poznámok k pacientom s polyvalentnou alergiou, kde potrebujeme aplikovať dve, alebo aj tri referen-

EXKLUZÍVNY OBSAH

LN22021

Odborná inzercia

cie v AIT. Tu treba povedať, že nie je možné bazírovať len na kombinácii SLIT. Áno na našej ambulancii liečime pacientov, ktorí sú ochotní podstúpiť liečbu trojkombináciou SLIT. Podotýkam, považujeme to za maximum použitých referencií. Najčastejšie v reálnom živote však ponúkame SLIT v kombinácii so subkutánnou imunoterapiou (SCIT). V našej ambulancii používame AIT od začiatku činnosti. Vtedy to boli formy SCIT vyrábané ešte v Českej republike. Postupne s príchodom ďalších zahraničných výrobcov sa trh obohatil aj o možnosť aplikácie SLIT, čo výrazne napomohlo liečbe detských pacientov. Napriek ďalšiemu progresu a obohateniu SLIT aj o tabletové formy je liečba AIT málo používaná. Bohužiaľ v našom regióne je podhodnotená, respektíve realizovaná na takmer nulovej hladine, predovšetkým u detských pacientov. Premeškáva sa tým unikátna príležitosť včasného zásahu do rozvoja alergického ochorenia so všetkými dôsledkami. SLIT je veľmi efektívna, bezpečná, pohodlná (užívanie v pohodlí domova bez potreby návštevy ambulancie) a z dlhodobého hľadiska lacná liečba, ktorá potrebuje podporiť na všetkých alergologických ambulanciách, pretože kto iný by mal rozumieť tejto špecializovanej liečbe. Prosím, diagnostikujme a liečme alergikov, nech o túto unikátnu možnosť definitívne neprídeme. ITU-ART-042022-04, Dátum prípravy: apríl 2022


apríl/2022

strana 12

Viac sa dočítate v prílohe

Chronické choroby dýchacieho systému a COVID-19

doc. MUDr. Ivan Solovič, CSc. Národný ústav tuberkulózy, pľúcnych chorôb a hrudníkovej chirurgie, Vyšné Hágy

Akútny respiračný syndróm spôsobuje koronavírus SARS-CoV-2 z čeľade Coronaviridae, ktorý patrí medzi betakoronavírusy, kam sa zaraďujú aj koronavírusy SARS-CoV a MERS-CoV, ale vykazuje od nich genetickú odlišnosť. Ochorenie sa prejavuje najmä kašľom, dýchavicou, telesnou teplotou nad 38 °C, zápalom pľúc a v prípade komplikácií môže skončiť úmrtím. Inkubačný čas je 2 až 14 dní. Koronavírus SARS-CoV-2 sa prenáša z človeka na človeka.

Klinické príznaky infekcie COVID-19 spôsobenej koronavírusom

1.

Ľahká forma Klinické príznaky sú mierne, RTG hrudníka je negatívny, bez známok zápalu pľúc. Klinické prejavy ochorenia môžu zahŕňať bolesti hlavy, bolesti hrdla, bolesti svalov, únava, tráviace ťažkosti (hnačka, napínanie na vracanie), náhla strata čuchu (obvykle bez prejavov nádchy), náhla strata chuti, zápal spojiviek, ucha, časť pacientov nemusí mať žiadne klinické príznaky ochorenia. Ľahkú formu ochorenia je obvykle možné zvládnuť v domácom prostredí, po telefonickej konzultácii s ošetrujúcim lekárom. Typická forma Horúčka, zvýšená únava, bolesť hrdla, príznaky infekcie dýchacích ciest, suchý dráždivý kašeľ, sťažené dýchanie, RTG nález zápalu pľúc. Ťažká forma - dospelí pacienti Sťažené, zrýchlené dýchanie, rýchlo sa zhoršujúci zápal pľúc, produktívny kašeľ s vykašliavaním hlienov, s možným vykašliavaním krvi, nedostatočné zásobenie organizmu kyslíkom. Hoci sa ukazuje, že u väčšiny infikovaných pacientov má ochorenie mierny priebeh a nevyžaduje hospitalizáciu, istý rešpekt je potrebné zachovať. • V prvom rade by mal pacient s chronickým pľúcnym ochorením dodržiavať všetky odporúčania, ktoré sú dostupné na stránke Úradu verejného zdravotníctva SR (www.uvzsr.sk). Preto je nevyhnutné dodržiavať prípadnú odporúčanú karanténu (napr. pri návrate zo zahraničia, pri kontakte s rizikovou osobou a pod.). • Odporúčania na obmedzenie osobných a spoločenských kontaktov, nosenie ochranných prostriedkov (tvárové rúško, ochranné rukavice), pravidelné a časté umývanie rúk a používanie dezinfekčných prostriedkov patria medzi najdôležitejšie a netreba ich podceňovať. • Je potrebné minimalizovať pobyt v čakárňach lekárov či v nemocniciach, využívať možnosti elektronického receptu a telefonických či e-mailových konzultácií s lekárom. Podobne je potrebné minimalizovať pobyt na miestach s väčším počtom ľudí (napr. obchody).

2. 3.

Ako najrizikovejší sa zdajú byť starší ľudia a fajčiari (približne 10% pacientov s hospitalizáciou pre COVID-19). • Pacienti s chronickým pľúcnym ochorením (astma, chronická obštrukčné choroba pľúc - CHOCHP) sa na základe doposiaľ publikovaných štúdií nejavia byť rizikovejšími ako ostatná populácia. Výskyt týchto ochorení je vo väčších súboroch pacientov udávaný u menej ako 3% pri CHOCHP, pri astme dokonca ešte menej. • Oveľa častejšími a významnejšími rizikovými faktormi sú kardiovaskulárne ochorenia (najmä hypertenzia), či metabolické choroby (cukrovka, obezita), prípadne kombinácia viacerých chronických chorôb u jedného pacienta. • Na základe súčasných vedomostí nepredstavujú lieky používané v liečbe astmy či CHOCHP (napr. inhalačné kortikoidy) riziko vo vzťahu k vzniku a komplikovanému priebehu COVID-19 ochorenia, a preto ich majú pacienti užívať v odporúčanom dávkovaní bez vysadzovania. Zároveň ich pravidelným používaním udržia kontrolu nad zápalom v dýchacích cestách, ktorý pri vzplanutí a zhoršení zvyšuje riziko pre rôzne respiračné vírusové ochorenia. V prípade, že pacienti pravidelne dostávajú biologickú liečbu v ambulancii špecialistu, je potrebné v nej pokračovať bez prerušenia, pričom lekár s pacientom dohodne režim a spôsob aplikácie pri dodržaní odporúčaných opatrení na zníženie rizika získania infekcie COVID-19. Hoci je odporúčaný pobyt v domácom prostredí, pohyb je vítaný, ale tam, kde nedochádza k stretávaniu viacerých ľudí (napr. prechádzky v prírode, venčenie psa). Okrem pravidelnej liečby je vhodné doplniť zinok (má protivírusové účinky), vitamíny (najmä vitamín C a D), prípadne iné prípravky na podporu protivírusovej imunity (napr. glukány či niektoré fytofarmaká). Ak sa stav pacienta zhorší, je potrebné kontaktovať svojho ošetrujúceho lekára, prípadne rýchlu zdravotnícku pomoc. V prvom rade by však mali pacienti dodržiavať odporúčania ošetrujúceho lekára a dôverovať mu. V prípade pacientov s chronickým pľúcnym ochorením sa odporúča, aby sa testovanie pľúcnych funkcií obmedzovalo na testy, ktoré sú nevyhnutné iba pre rozhodnutia o okamžitej liečbe, aby sa typ testovania pľúcnych funkcií obmedzil na najdôležitejšie testy, ak je to možné, a aby sa prijali opatrenia na ochranu testovaného personálu aj jednotlivcov. Chorý so suspektným alebo dokázaným ochorením COVID-19 má mať realizované vyšetrenie krvných plynov, prípadne pulznú oxymetriu. Iné vyšetrenia nie sú odporúčané. Vyšetrenie pľúcnych funkcií (spiro-

metria alebo bodypletyzmografia/ difúzia) osôb s non-COVID-19 respiračným ochorením (avšak v čase COVID-19 pandémie) by sa malo realizovať vždy s príslušným filtrom.

to najväčšmi nepochopeného národa na svete. Predstaví nám proces jeho formovania aj najstaršie mýty – vrátane vlády Ivana Hrozného a Kataríny Veľkej – vzostup a pád Romanovovcov, prevedie nás obdobím októbrovej revolúcie, studenej vojny, katastrofy v Černobyli až po pád Sovietskeho zväzu a príchod neznámeho politika menom Vladimír Putin.

Kremľa a novú situáciu chce na svoje posilnenie využiť aj Čína ako najľudnatejšia krajina sveta. Rusku sa to nepáči, ale zmietané hospodárskym prepadom, všadeprítomnou korupciou a organizovaným zločinom je príliš slabé, aby s tým niečo robilo. A na to všetko sa prizerá nespochybniteľný svetový hegemón, prvá a posledná skutočne globálna a neohrozená superveľmoc – Spojené štáty.

Pneumónia spojená s COVID-19 je intersticiálna vírusová pneumónia vyvolaná vírusom SARS-nCoV2. Za štandard diagnostiky je aktuálne považovaný priamy dôkaz SARS-nCoV2 metódou RT – PCR z biologickej vzorky získanej od pacienta (výter z nazofaryngu, orofaryngu, aspirát alebo výplach z nazofaryngu, spútum, bronchoalveolárna lavážna tekutiny, endotracheálny aspirát, bioptická vzorka alebo kefkový ster odobraté při fibrobronchoskopii). Klinicky je pneumónia pri COVID-19 zvyčajne sprevádzaná vysokou telesnou teplotou (horúčky), únavou, myalgiami, väčšinou záchvatovitým suchým kašľom a rôznym stupňom akútnej hypoxemickej respiračnej insuficiencie. Pacient je prepustený do ambulantnej zdravotnej starostlivosti vtedy, ak: • jeho telesná teplota má normálne hodnoty a tento stav pretrváva viac ako tri dni, respiračné príznaky sa významne zlepšili; • zápal pľúc vykazuje zjavné známky absorpcie, čo je potvrdené pri zobrazovacích vyšetreniach (metodiky založené na lekárskom ožiarení alebo alternatívne ultrasonografické vyšetrenie).

Rádiologické charakteristiky pneumónie spojenej s COVID-19

Typický obraz pri RTG/CT pľúc zahŕňa viacpočetné škvrnité, subsegmentálne alebo segmentálne opacity charakteru mliečneho skla v oboch pľúcach. Zmeny sú podobné znaku dlažbových kociek pre prítomnosť jemných retikulácií alebo voštinovitého zhrubnutia intralobulárnych sept. Neskôr sú prítomné konsolidácie, spolu s obrazom crazy paving. Popisované boli aj bronchovaskulárne zhrubnutia a trakčné bronchiektázie. Maximum patologických zmien sa nachádza v bazálnych partiách pľúc a subpleurálne. Postihnutie pľúc pri COVID-19 môže prebiehať v 5 štádiách v závislosti od interakcie patogéna s makroorganizmom, individuálnej imunitnej odpovede a liečby. Zahŕňa: veľmi skoré štádium, skoré štádium, štádium rýchlej progresie, štádium konsolidácie, štádium disipácie (regresie). Najťažšie formy postihnutia pľúc pri ochorení COVID-19 nachádzame pri týchto klinických syndrómoch: pneumónia, závažná pneumónia, syndróm akútnej respiračnej tiesne u dospelých (ARDS), respektíve pri sepse a septickom šoku. Pri ARDS, ktoré sprevádza respiračné zlyhanie pri pneumónii spojenej s COVID-19, dochádza k difúznemu

alveolárnemu poškodeniu. V akútnom štádiu dochádza k vzniku hyalínnych membrán v alveolách, následne k rozvoju pľúcneho edému a následne dochádza k proliferácii fibroblastov v tzv. organizujúcej sa fáze. Pri ARDS v rámci COVID pneumónie pravdepodobne dochádza k fibrogenéze vo väčšej miere, než pri ARDS inej genézy. Podľa jednej z čínskych publikovaných štúdií malo až 17% pacientov na CT pravdepodobne v dôsledku hojenia intersticiálnej pneumónie prítomné fibrózne pruhy. Na pitevných nálezoch v literatúre sú popisované aj nálezy difúznej mikrovaskulárnej trombózy v rôznych orgánoch vrátane pľúc. Často býva poškodený kardiovaskulárny a nervový systém, pričom bežnými prejavmi býva poškodenie myokardu až charakteru akútnej myokarditídy alebo koronárnej lézie. Odporúčaný ambulantný manažment pacientov s pneumóniou spojenou s COVID-19 po prepustení z ústavnej liečby na ambulanciách odboru pneumológia a ftizeológia. Väčšina pacientov s pneumóniou spojenou s COVID-19 absolvuje iniciálnu liečbu formou ústavnej zdravotnej starostlivosti na pracoviskách odborov pneumológia a ftizeológia, infektológia a geografická medicína, anestéziológia a intenzívna medicína alebo vnútorné lekárstvo a pod. Na základe konsenzu odborníkov vychádzajúceho z klinických skúseností a relevantných vedecky podložených dát: ■ Odporúča sa prvá kontrola v intervale 3 až 4 týždne po prepustení do ambulantnej starostlivosti, pokiaľ sa jedná o pacienta: • s ťažkým klinickým priebehom (t. j. závažná pneumónia, ARDS a pod.), • s reziduálnym nálezom v pľúcach pri prepustení do ambulantnej starostlivosti (RTG, CT, USG), • s pretrvávajúcou abnormalitou v artériových krvných plynoch pri prepustení, • vo veku > 65 rokov a/alebo s chronickým respiračným ochorením a/alebo so závažnými komorbiditami. ■ U ostatných pacientov odporúčame prvú kontrolu podľa zváženia pneumológa-ftizeológa v intervale 3 týždne až 3 mesiace od prepustenia do ambulantnej starostlivosti. ■ Ďalšia kontrola sa uskutoční podľa zváženia pneumológa-ftizeológa o 3 až 6 mesiacov. ■ Celkovo navrhujeme 3-ročnú dispenzárnu starostlivosť, kde od druhého roka by išlo o kontrolu jedenkrát ročne. ■ Hoci na základe platnej legislatívy neexistuje rajonizácia a pacient má slobodnú voľbu lekára, prikláňa sa s ohľadom na epidemiologické súvislosti a overenú spoluprácu s ďalšími medicínskymi

odbormi k tomu, aby sa jednalo o ambulanciu odboru pneumológie a ftizeológie čo najbližšie k miestu pobytu osoby v jej prirodzenom prostredí. V rámci vyšetrenia na ambulancii odboru pneumológia a ftizeológia sa odporúča vykonať: ■ základné fyzikálne vyšetrenie, ■ RTG hrudníka, ■ stanovenie saturácie artériovej krvi kyslíkom pulzoxymetricky, ■ celotelovú pletyzmografiu s vyšetrením difúznej kapacity pľúc (± artériové krvné plyny), ■ CT/HRCT vyšetrenie hrudníka, ak sa jedná o pacienta, • s dokumentovaným ťažkým klinickým priebehom (t. j. závažná pneumónia, ARDS a pod.), • s reziduálnym nálezom v pľúcach pri prepustení do ambulantnej starostlivosti (RTG, CT, USG), • s pretrvávajúcou abnormalitou v artériových krvných plynoch pri prepustení, • s abnormálnym nálezom pri celotelovej pletyzmografii s vyšetrením difúznej kapacity pľúc (± artériových krvných plynoch). Je vhodné, aby mal pacient zabezpečenú za účelom porovnania dynamiky obrazovú dokumentáciu zo zobrazovacích vyšetrení realizovaných počas hospitalizácie. Ak je u pacienta podozrenie na paralelne prebiehajúce, alebo de novo vzniknuté kardiálne ochorenie, je vhodné ho odoslať na kardiologické vyšetrenie. Niektoré publikácie upozorňujú na vyššie riziko náhlych kardiovaskulárnych udalostí aj počas rekonvalescencie.

Preventívne opatrenia

Nakoľko sa nevie aktuálne predpokladať trvanie prebiehajúcej pandémie, je vhodné pacientov vyliečených z COVID-19 pneumónie preventívne sezónne vakcinovať proti chrípke a zaočkovať konjugovanou pneumokokovou vakcínou, aby sa minimalizovalo riziko prípadnej chrípkovej infekcie a prípadných sekundárnych bakteriálnych komplikácií.

Význam respiračnej fyzioterapie

Po prepustení a doliečení pacienta je vhodné, aby absolvoval program zostavený fyziatrom v spolupráci s fyzioterapeutom so skúsenosťami so starostlivosťou o pacientov s respiračnými ochoreniami. Cieľom je zlepšenie postupnej adaptácie na záťaž a obnovenie sily dýchacích svalov i zreštaurovanie svalovej hmoty ako takej. U pacientov s chronickými respiračnými komorbiditami, ako sú chronická bronchitída, bronchiektázie alebo CHOCHP je vhodná respiračná fyzioterapia zameraná na uľahčenie expektorácie.

Novéknihy Mark Galeotti

Krátke dejiny Ruska Vyd. IKAR, 2021 Rozsah: 224 s.

Rusko nemá prirodzené hranice, nie je osídlené jedným kmeňom alebo spoločenstvom, ani nemá skutočnú jednotnú identitu. Jeho pozícia na križovatke Európy a Ázie znamená aj to, že ho odjakživa vnímajú ako cudzí element – pre Európanov je ázijskou krajinou a pre Ázijčanov zasa európskou. Aj napriek tomu patrí medzi najmocnejšie krajiny sveta a na globálnom javisku je významným hráčom s bohatou históriou vojny a mieru, básnikov aj revolucionárov. Mark Galeotti nás v tejto doslova expresnej výprave zavedie rovno do srdca ruského príbehu toh-

Zbigniew

Brzezinski

Veľ ká šachovnica

Vyd. IKAR, 2022 Rozsah: 264 s.

Je polovica deväťdesiatych rokov. Stredná Európa si zvyká na slobodu a mieri do EÚ a NATO, čerstvo nezávislé postsovietske krajiny sa snažia oslobodiť od vplyvu

Ako využijú svoje jedinečné postavenie? Je v ich záujme podporiť integráciu strednej Európy do EÚ? Do akej miery je vhodné podporovať Moskvu ohrozujúce ambície Pekingu a neoslabiť pritom Washington? A je možné presvedčiť Rusko, aby sa stalo súčasťou západného sveta. Brzezinského Veľká šachovnica je žánrovou klasikou, historickým exkurzom, učebnicou geopolitiky aj napínavým románom, v ktorom sme tiež zohrali svoju rolu.

Jozef Banáš

Som Baťa, dokážem to! Vyd. IKAR, 2021 Rozsah: 464 s.

Po motivačnom románe Prebijem sa! Štefánik prináša Jozef Banáš príbeh najúspešnejšieho česko-slovenského a jedného z najúspešnejších svetových podnikateľov – Tomáša Baťu zakladateľa. Keď mu na základnej škole učiteľ ponúkol namiesto nedostatočnej dostatočnú, ak zreálni slohovú prácu s témou Môj sen, Tomáš odmietol: „Vy si nechajte svoju dostatočnú a ja si nechám svoj sen. Vyjadril ho jedinou vetou: „Raz budem obúvať celý svet.“ O štyridsať rokov ten svet už obúval. Ako to dokázal? Ako začal, vytrval a zvíťazil? Hlbokou vierou vo svoj cieľ, v seba samého,

vo svoju vôľu a odvahu. Slovo bolo preňho predohrou činu, nekupoval mozgy a ruky ľudí, ale získaval si ich srdcia, namiesto rečí šiel osobným príkladom. Desatoro bolo preňho základným životným a podnikateľským princípom. Debra N.

Mancoff

Tajomstvá umenia

Vyd. IKAR, 2021 Rozsah: 240 s.

Dlho stratené majstrovské dielo Leonarda da Vinci sa nájde skryté za stenou. V obraze je zašifrovaná tajná správa, ktorej rozumie len vybraný okruh ľudí. Vojvodkyňa na portréte má oblečené šaty, ktoré pod rúškom jej vlastného štýlu vyjadrujú podporu politickým krokom.


apríl/2022

strana 13

Môže lekár predpisovat lieky pre vlastnú potrebu alebo potrebu jemu blízkych osôb? ’

Naša právna úprava týkajúca sa predpisovania liekov umožňuje lekárom predpisovať lieky pre vlastnú potrebu alebo potrebu jemu blízkych osôb. Takéto predpisovanie má však svoje pravidlá, ktoré je v zmysle zákona o liekoch (z. č. 362/2011 Z.z.) potrebné dodržiavať. Aké zákonné podmienky pre takýto spôsob predpisovania platia?

Od začiatku tohto roka bola najviac rozoberanou témou veľká novela zákona o liekoch, ktorá priniesla mnoho zmien. Zmeny sa týkali najmä problematiky delegovaného predpisovania a tiež zákazu odporúčania lekárne pacientom pre výdaj predpísaných liekov. Rozsiahla novela zákona o liekoch sa však nedotkla právnej úpravy týkajúcej sa predpisovania liekov lekármi pre vlastnú potrebu alebo potrebu jemu blízkych osôb. V tomto smere zostala právna úprava zákona o liekoch nezmenená.

KTO JE BLÍZKOU OSOBOU LEKÁRA? Ako sme už spomenuli, právna úprava zákona o liekoch umožňuje lekárom predpisovať lieky pre vlastnú potrebu a potrebu blízkych osôb daného lekára. Podmienky takéhoto spôsobu predpisovania sú vymedzené v § 119 ods. 19 a ods. 20 zákona o liekoch. Právna úprava nie je v tomto prípade rozsiahlo koncipovaná, ale aj v rámci dvoch ustanovení stanovuje viacero podmienok, resp. výnimiek pre predpisovanie liekov pre vlastnú potrebu alebo potrebu blízkych osôb. Keďže podľa vyššie uvedených ustanovení zákona o liekoch môže lekár predpisovať lieky pre vlastnú potrebu alebo potrebu jemu

LN22022

INZERCIA

blízkych osôb, je určite potrebné vymedziť si pojem blízka osoba. Tento legálny termín je potrebné vnímať v kontexte § 116 Občianskeho zákonníka, podľa ktorého sa za blízku osobu považuje: • príbuzný v priamom rade, • súrodenec, • manžel alebo • iné osoby v pomere rodinnom alebo obdobnom, ak by ujmu, ktorú utrpela jedna z nich, druhá dôvodne pociťovala ako vlastnú ujmu.

NEVYHNUTNÁ JE DOHODA SO ZDRAVOTNOU POISŤOVŇOU! Základným predpokladom a nevyhnutnou podmienkou pre realizáciu oprávnenia lekára predpisovať lieky/zdravotnícke pomôcky/dietetické potraviny pre seba a jemu blízke osoby je existencia dohody medzi lekárom a zdravotnou poisťovňou, v ktorej je verejne zdravotne poistený lekár a jemu blízke osoby. Každá zdravotná poisťovňa má svoje podmienky pre uzatvorenie tejto dohody a tlačivá pre podanie žiadosti o uzatvorenie tejto dohody. Všetko je možné si vyhľadať priamo na webovom sídle tej ktorej zdravotnej poisťovne. V rámci dohody so zdravotnou poisťovňou sa stanovia jednotlivé podmienky, za ktorých má lekár predpisovať lieky a tiež za ktorých má predpisovanie preukazovať

zdravotnej poisťovni. V tomto smere práve zákon o liekoch totižto vymedzuje povinnosť predpisujúceho lekára viesť evidenciu o liekoch/ zdravotníckych pomôckach/dietetických potravinách, ktoré predpísal pre seba alebo jemu blízke osoby. Samotný zákon o liekoch hovorí, že obsahová stránka takejto evidencie, teda v akom rozsahu ju lekár má viesť, má vyplynúť práve z dohody medzi lekárom a zdravotnou poisťovňou.

POZOR NA DODRŽIAVANIE PRESKRIPČNÝCH A INDIKAČNÝCH OBMEDZENÍ! Pri predpisovaní ako takom platí, že predpisovanie je možné na základe príslušnej indikácie, pričom je potrebné dodržiavať preskripčné a indikačné obmedzenia vzťahujúce sa k tomu ktorému lieku/ zdravotníckej pomôcke/dietetickej potravine. Tieto „všeobecné“ podmienky predpisovania sa vzťahujú aj na predpisovanie liekov pre vlastnú potrebu a potrebu blízkych osôb. Preto lekár môže predpisovať lieky sebe a jemu blízkym osobám len na základe zdravotnej indikácie a musí pri tom dodržiavať indikačné a preskripčné obmedzenia.

KTORÉ POVINNOSTI SA NA LEKÁROV PRI PREDPISOVANÍ PRE VLASTNÚ POTREBU NEVZŤAHUJÚ? V súčasnosti sa predpisovanie liekov vykonáva prioritne elektronicky. Zo zákona o liekoch vy-

Foto: freepik.com

DOTKLA SA NOVELA ZÁKONA O LIEKOCH ÚČINNÁ OD 1. JANUÁRA PREDPISOVANIA PRE VLASTNÚ POTREBU?

plýva pre predpisujúceho lekára povinnosť pri predpise vytvoriť elektronický preskripčný záznam (§ 119 ods. 2 zákona o liekoch). V prípade predpisovania liekov pre vlastnú potrebu a potrebu blízkych osôb sa však na lekára táto povinnosť nevzťahuje. V danom prípade lekár vyhotovuje klasický lekársky predpis/poukaz v papierovej forme (samozrejme musí spĺňať všetky náležitosti podľa § 120 ods. 1 a ods. 2 zákona o liekoch). Takto vytvorený predpis/poukaz neobsahuje ani identifikátor preskripčného záznamu v elektronickej zdravotnej knižke pacienta.

A TERAZ SI TO ZHRŇME... Zákon o liekoch umožňuje lekárom predpisovať lieky pre seba a jemu blízke osoby, samozrejme za

dodržiavania a splnenia nasledovných podmienok: • uzatvorenie dohody so zdravotnou poisťovňou, • predpisovanie len na základe zdravotnej indikácie, • dodržiavanie preskripčných a indikačných obmedzení, • predpisovanie liekov pre lekára a jemu blízke osoby v zmysle § 116 Občianskeho zákonníka, • predpisovanie liekov na papierových receptoch/poukazoch podľa § 120 ods. 1 a ods. 2 zákona o liekoch a • vedenie evidencie o predpísaných liekoch/zdravotníckych pomôckach/dietetických potravinách v rozsahu podľa dohody so zdravotnou poisťovňou.

Mgr. Lenka Kavarniková

JUDr. Tomáš Husovský

h&h PARTNERS, advokátska kancelária s.r.o.

h&h PARTNERS, advokátska kancelária s.r.o.


apríl/2022

strana 14

T

na skupinu pacientov s vybranými chronickými ochoreniami. Do projektu sa zapojili lekári so špecializáciou na kardiológiu, diabetológiu, pneumológiu, hematológiu a iné medicínske odbory. Pacientom s chronickým ochorením alebo pacientom, ktorých čaká vyšetrenie a stanovenie diagnózy, umožníme v domácom prostredí monitoring fyziologických funkcií, ktorým sa zníži počet návštev v odborných ambulanciách. Ošetrujúci lekár bude mať k dispozícii aktuálne údaje o stave pacienta bez toho, aby musel za pacientom dochádzať, prípadne aby bola nutná návšteva pacienta v ordinácii. Zároveň včasnou úpravou liečby možno zamedziť hospitalizácii (aj opakovanej) a umožniť liečbu v domácom prostredí. Vzdialený monitoring bude prebiehať podľa individuálnych sád merania jednotlivých pacientov a v súčasnosti budú zabezpečené merania zariadeniami, ako oxymeter, teplomer, tlakomer, EKG záznamník, spirometer, digitálna váha a glukomer. Namerané hodnoty zo zariadení budú pomocou bluetooth technológie prenášané do prenosového HUBu, a následne privátnou zabezpečenou sieťou odoslané do systému TELEMON. Získané dáta sú pomocou vzdialeného prístupu k dispozícii lekárom a pacientom v reálnom čase. Vzdialený monitoring tak predstavuje komplexné riešenie pre trvalé monitorovanie pacienta na diaľku, ktorý zostáva v domácom prostredí. Jeho využitie je spojené s možnosťou prijímania dát z merania zariadení na kontrolu životných funkcií pacienta a ich analýzu kvalifikovaným zdravot-

LN22023

FOTO: goldmann.sk

elemedicína je definovaná ako súčasť elektronizovaného zdravotníctva a označuje poskytovanie medicínskych služieb na veľké vzdialenosti. Preto je pojem telemedicína niekedy popisovaný aj termínom dištančná medicína. Starostlivosť na diaľku pomáha eliminovať bariéry a zlepšuje prístup k zdravotným službám. Telemedicína je využiteľná v núdzovej a intenzívnej starostlivosti, tak isto ako v starostlivosti o chronických pacientov. Hlavné oblasti, na ktoré sa zameriava telemedicína sú dve a to, diaľkové monitorovanie a diaľková terapia. Nielen v zahraničí, ale už aj u nás práve pandémia priniesla zvýšený dopyt po vzdialených výkonoch v zdravotníctve a projekt sa preto bude hlavne zameriavať na vzdialený monitoring pacientov. Nielen počas pandemického obdobia môžu byť veľmi nápomocné systémy s využitím vzdialeného monitoringu, ktoré môžu izolovane fungovať aj v karanténe. Zároveň ich hlavným prínosom je, že dokážu pomôcť pri sledovaní fyziologických hodnôt na diaľku, bez vystavenia hrozby šírenia pandémie do okolia a k lekárom, ktorí zároveň vedia reagovať na vývoj zdravotného stavu sledovaného pacienta diaľkovo. V rámci Slovenska máme veľkú skupinu chronicky chorých pacientov (napr. diabetici, kardiaci a podobne), ktorí musia byť pravidelne kontrolovaní, keďže patria medzi rizikovú skupinu. Zámerom je umožniť pacientom využívať počas liečby vzdialený monitoring fyziologických funkcií a lekárom sledovať svojich pacientov komplexne. Projekt predstavuje modernú telemedicínu a v súčasnosti je zameraný predovšetkým

níckym personálom. Systém tiež umožňuje obojsmernú komunikáciu medzi zdravotníckym zariadením a pacientom, vrátane zaslania výsledkov meraní a ich analýz, uskutočnenie konzultácie s lekárom na diaľku. Trvalá starostlivosť na diaľku, poskytovaná kvalifikovaným zdravotníckym personálom, umožňuje podniknúť vhodné kroky v prípade potreby - počnúc zvýšením psychického pohodlia pacienta a priamym dohľadom nad priebehom vzdialenej starostlivosti končiac. Pre pacienta platforma poskytuje možnosť prístupu k množstvu informácií, elektronickú registráciu, prístup k výsledkom testov a meraní, ale predovšetkým, mať neustály odborný dohľad nad vlastným zdravotným stavom bez toho, aby opustil domov. Vzdialený monitoring prináša so sebou množstvo benefitov pre poskytovateľov zdravotnej starostlivosti a aj pre pacienta. Od ekonomických benefitov počnúc, až po zníženie rizika nákaz. Je preukázateľný prínos vplyvu vzdialeného monitoringu na dodržiavanie liečebného režimu a disciplíny pacienta so zvýšením pocitu bezpečia a znížením rizík. Čo je TELEMON a aké sú jeho výhody? Telemedicínske riešenie TELEMON umožňuje jednoduchým spôsobom merať alebo sledovať vitálne funkcie pacientov prostredníctvom certifikovaných zdravotníckych pomôcok a namerané údaje zdieľať aj na diaľku s ošetrujúcim lekárom. Riešenie vznikalo počas 2-ročnej intenzívnej spolupráce Goldmann Systems a odborných garantov - popredných odborníkov z radov lekárov špecialistov a všeobecných lekárov pre dospelých. Vzdialený monitoring nájde užitočné uplatnenie v celom spektre medicínskych odborov, predovšetkým v diabetológii, hematológii, kardiológii, nefrológii, pneumológii, imunológii a alergológii, infektológii a neurológii. Riešenie je užitočné predovšetkým pre chronicky chorých pacientov a klientov, ktorí potrebujú pravidelný monitoring. Telemedicínske sety budú k dispozícii na fakultných pracoviskách, v nemocniciach, špecializovaných centrách pre liečbu chronických pacientov, a tiež v ambulanciách všeobecného lekárstva. V najbližších dvoch rokoch plánujeme monitorovať viac

ako 10 000 pacientov s rôznymi diagnózami. Monitoring pacientov bude realizovaný najmä vďaka spolupráci s progresívnymi lekármi, ktorí majú záujem využiť možnosti telemedicíny pri liečbe pacientov s diagnózami ako:  E11 - Diabetes mellitus  E66 - Tučnota - obezita  E78 - Poruchy metabolizmu lipoproteínov a iné lipidémie

 E84 - Cystická fibróza  I10 - Esenciálna (primárna) hypertenzia

 I50 - Srdcové zlyhanie  J44 - Iná zdĺhavá obštrukčná pľúcna choroba

 J45 - Astma - záduch  R18 - Ascites  R73 - Zvýšená hladina glukózy v krvi

 U07 - COVID-19  Z49.1 - Mimotelová dialýza - Dialýza (obličková)

 Z94.0 - Stav po transplantácii obličky

 I13.9 - Hypertenzná choroba srdca a obličiek

 E88.0 - Porucha metabolizmu plazmatických proteínov

 N30.0 - Akútna cystitída  N18.5 - Chronická choroba obličiek

 Z94.4 - Stav po transplantácii pečene

 Z20-24 - Amb. nestabilita he-

patol. pacienta/Redril - LT, AD, ACLF  Z94.0 - Infekcia - stav po transplantácii obličky

Výsledky z meraní budú k dispozícii pre lekára či ošetrujúci personál vo forme prehľadných grafov a analýz - napríklad vývoj stavu diabetického pacienta si vedia jednoducho pozrieť podľa konkrétneho časového obdobia. Na meranie vitálnych funkcií pacientov sa používajú len certifikované zdravotné pomôcky a každý prístroj je nastavený a pripravený k okamžitému použitiu. Všetky zariadenia sú ľahké, prenosné a jednoduché na používanie. Pripojenie zariadení a spracovanie údajov spĺňa najvyššie štandardy kybernetickej bezpečnosti i normy a príslušnú legislatívu. Preto umožňujú meranie funkcií ošetrujúcim personálom priamo v zázemí u klienta. Ako sa zapojiť? Jednoducho a rýchlo. TELEMON je možné spustiť do prevádzky už v priebehu niekoľkých dní - nevyžaduje žiadne investície do technického vybavenia, na jeho prevádzku stačí internetové pripojenie a ochotný personál.

Máte záujem o nezáväznú konzultáciu a testovanie? Kontaktujte nás na telemedicína@goldmann.sk

 D69.3 (ITP), D59.1 (AIHA), D68.31

(AHA), M31.1/D59.4 (TTP) kontin. Kortikoterapia (dlhodobo len u pacientov s hyperglykémiou a akceleráciou hypertenzie).  C90, C81-C96, Kortikoterapia pri liečbe lymfómov, myelómu intermitentne (pacienti s dekompenzovaným DM a akcelerovanou hypertenziou počas 1. kúry chemoterapie).

Viac informácií o TELEMON:

www.telemon.sk

FOTO: goldmann.sk

Pre pacientov a lekárov, ktorí budú využívať výhody systému TELEMON, bude od mája 2022 k dispozícii 1200 sád telemedicínskych zariadení v rámci projektu - Telemedicína ako nástroj efektívneho manažmentu zdravotníckeho systému postihnutého pandémiou spôsobenou ochorením COVID-19.

FOTO: goldmann.sk

Telemedicínsky projekt na vzdialený monitoring pacientov v podmienkach SR už štartuje pre pacientov na Slovensku


apríl/2022

strana 15 Foto: freepik.com

Európsky denˇ práv pacientov Na podnet Európskeho parlamentu a Európskeho hospodárskeho a sociálneho výboru bol v roku 2002 vyhlásený 18. apríl za Európsky deň práv pacientov. Jeho cieľom je upozorniť na práva a povinnosti pacientov a je príležitosťou informovať, diskutovať a prijať záväzky na zlepšenie situácie v tejto oblasti. Na čo má pacient právo Združenie za aktívne presadzovanie občianskych práv vypracovalo Chartu práv pacientov so štrnástimi základnými právami. Patria k nim právo na prevenciu (služby, spojené s predchádzaním chorôb), prístup k zdravotníckym službám (bez ohľadu na rasu či finančné zázemie), právo na informácie (týkajúce sa svojho zdravotného stavu, ale i vedeckého výskumu a inovácie), právo vyjadriť súhlas (rozhodovať o svojom zdraví), právo slobodného výberu, na súkromie a zachovanie dôverného prístupu. Ďalej je to právo na rešpektovanie pacientovho času, na dodržiavanie úrovne kvality, právo pacienta na bezpečnosť, inovácie, právo predchádzať zbytočnému utrpeniu a bolesti (vo všetkých etapách choroby), právo na liečbu zohľadňujúcu osobné potreby, právo podávať sťažnosti a právo na náhradu škody (ak dôjde k telesnej alebo morálnej ujme, spôsobenej ošetrovaním alebo liečbou). Pacient je partner, nie podriadený Snahou o zviditeľnenie týchto práv sa má eliminovať nedostatoč-

ná informovanosť pacientov, ktorá patrí medzi najčastejšie problémy. Potláčaním nesprávneho zaobchádzania s pacientmi v krajinách Európskej únie sa má dospieť do stavu, kedy vzťah medzi lekárom a pacientom bude vyrovnaný. Až keď sa budú dodržiavať práva pacientov, bude možné povedať, že človek je v centre záujmu zdravotníctva. Asociácia na ochranu práv pacientov SR Poslaním AOPP, ktorá vznikla v roku 2001 a združuje 47 pacientských organizácií, je chrániť práva, obhajovať a presadzovať záujmy pacientov, zdravotne postihnutých a sociálne znevýhodnených fyzických osôb, a to v oblasti zdravotnej, sociálnej, vzdelávacej, kultúrnej a spoločenskej – s týmto zámerom asociácia vznikla a plní svoje úlohy, či už ide o predkladanie a pripomienkovanie legislatívnych návrhov, o edukáciu, organizovanie vzdelávacích a informačných podujatí, spoluprácu s orgánmi štátnej správy, samosprávy, organizáciami v zdravotníctve a podobne. Asociácia vyvíja maximálne úsilie v oblasti presadzovania zmien

a pri tvorbe legislatívy tak, aby sa pacientom zlepšila dostupnosť inovatívnej liečby a nezhoršovala sa dostupnosť štandardnej liečby. „Uvedomujeme si potrebu skvalitňovania zdravotnej starostlivosti tak, aby sa kategorizácia ústavnej zdravotnej starostlivosti stala základným pilierom budovania lepšej, dostupnejšej a bezpečnejšej zdravotnej starostlivosti. Chceme poďakovať MZ SR za to, že zohľadnilo našu požiadavku pri tvorbe zákona a stali sme sa členmi Kategorizačnej komisie pre ústavnú zdravotnú starostlivosť. Snažíme sa zastupovať a obhajovať práva a záujmy pacientov či už na pôde ministerstva, pred orgánmi štátnej správy a samosprávy, spolupracovať so zdravotníckymi organizáciami a vytvárať partnerstvá za účelom zlepšenia postavenia pacientov – tí musia byť v centre snáh o zmenu v systéme poskytovania zdravotnej starostlivosti,“ uviedla prezidentka AOPP PhDr. Mária Lévyová. Dlhodobé problémy vyžadujú riešenia Tým najpodstatnejším je azda neadekvátne financovanie potrieb nášho zdravotníctva. Sme platcami zdravotných odvodov

a daní, a preto by sme mali mať právo vyjadrovať sa k tomu, ako sa s našimi peniazmi nakladá. Problémom je tiež, že štát nedokáže adekvátne zaplatiť za zdravotnú starostlivosť za svojich poistencov a pokiaľ nepristúpi k zmenám vo financovaní za nich, môžu sa stať najzraniteľnejšou skupinou ohrozenou priamymi platbami. „Upozorňovali sme aj na problém odloženej zdravotnej starostlivosti v dôsledku pandémie COVID-19 – podľa dát zdravotných poisťovní priniesol druhý rok pandémie ešte väčší pokles počtu operačných výkonov a hospitalizácií ako ten prvý. Počet hospitalizácií za dva roky klesol o takmer 355 tisíc a v slovenských nemocniciach sa urobilo o 207 tisíc operácií menej ako v roku 2019. Odložené výkony sa dotkli aj diagnostiky, rok 2020 nás pripravil až o 1 a pol milióna diagnostických vyšetrení,“ pripomína PhDr. Lévyová. Dôkazom zhoršujúcej sa situácie je nárast počtu žiadostí o bezplatné právne poradenstvo, ktoré asociácia poskytuje. V roku 2020 sa zdvojnásobil a vlani dokonca takmer strojnásobil oproti porovnaniu s rokom pred pandémiou. Podnety sa týkali najmä nespokoj-

nosti v oblasti poskytovania zdravotnej starostlivosti v súvislosti s pandémiou, etiky zdravotníckych pracovníkov, zníženej dostupnosti liekov a zdravotníckych pomôcok, poplatkov v zdravotníctve, sociálneho poistenia a zabezpečenia, zdravotného poistenia, ale aj oblasti odškodnenia za poškodenie zdravia. „Snažíme sa edukovať a vzdelávať členov pacientských organizácií, pacientov aj širokú verejnosť v oblasti Charty práv pacientov, pretože je potrebné uvedomiť si, že kto svoje práva nepozná, iba ťažko ich vie uplatniť v každodennom živote. Poskytujeme bezplatné poradenstvo, vyvíjame vzdelávacie aktivity a podporujeme projekty smerujúce k skvalitňovaniu zdravotnej starostlivosti a zlepšovaniu dostupnosti liečby,“ konštatuje prezidentka AOPP PhDr. Mária Lévyová. jps

infoservis

Nemocnice na Spiši zamestnávajú Ukrajincov riadenia aktívne pomáhajú v utečeneckej kríze už od jej začiatku, zdravotníkom avizovali ponuku práce, v spolupráci so samosprávami zabezpečili im aj ich rodinám i ubytovanie, stravovanie či vybavenie základných potvrdení. Nové posily

sa pridali k 21 ukrajinským zamestnancom, ktorí v spomínaných nemocniciach pôsobia už z predchádzajúceho obdobia. Veľký posun v tejto oblasti priniesol novoprijatý zákon lex Ukrajina. Zdravotníci vypĺňajú medzeru v segmente zdravot-

níctva, čo sa týka žiadaných profesií a všeobecného nedostatku pracovníkov. V rámci projektu sa ráta s integráciou ukrajinských zdravotníkov v novom prostredí, súčasťou budú aj vzdelávacie kurzy slovenského jazyka.

Foto: archív

Riaditeľ nemocníc tzv. spišského klastra Agel SK František Lešundák informoval, že v nemocniciach v Levoči, Kežmarku a Krompachoch je už zamestnaných trinásť lekárov a dve zdravotné sestry z Ukrajiny. Tieto tri zdravotnícke za-

V rámci skvalitňovania svojich služieb spustila Všeobecná zdravotná poisťovňa od prvého apríla v spolupráci so Slovenskou komorou sestier a pôrodných asistentiek bezplatné predpôrodné a popôrodné poradenstvo. Každý pracovný deň počas desiatich hodín budú záujemkyniam – tehotným ženám a matkám – k dispozícii skúsené pôrodné asistentky. Tehotenstvo, pôrod, dojčenie a starostlivosť o dieťatko predstavujú normálne a zdravé procesy, súčasne sú ale často novou a nepoznanou situáciou, prinášajúcou problémy, a práve v nej chce byť nová služba nápomocná. Pôrodné asistentky odpovedia na každú otázku budúcej či čerstvej mamičky, poskytnú odborné rady šité na mieru práve pre

Foto: freepik.com

VšZP spúšťa bezplatné Optimalizácia hospodárenia s vakcínami oznámilo Európskej ko- zdravotníctva rokujú o optima- pred vírusom. SR sa okrem bipredpôrodné a popôrodné Poľsko misii a farmaceutickej firme lizácii dávok pre SR. Rovnako laterálneho darovania vakcín Pfizer, že odmieta prijímať ďal- sme v kontakte s poľskými ko- zapojila aj do mechanizmu poradenstvo šie vakcíny proti ochoreniu CO- legami a reflektujeme dianie darovania vakcín prostredníc-

konkrétnu ženu. Službu bezplatného predpôrodného a popôrodného poradenstva môžu poistenky najväčšej zdravotnej poisťovne využívať po zaevidovaní sa a vyplnení formulára. V rámci neho si žena vyberie termín a čas, ktorý jej najviac vyhovuje a počas neho sa s ňou skontaktuje pôrodná asistentka formou videohovoru prostredníctvom aplikácie ZOOM. jps

VID-19 a platiť za ne. Uviedol to poľský minister zdravotníctva Adam Niedzielski, ktorého citovala tlačová agentúra PAP. Krajina má na sklade ešte 25 miliónov vakcín proti covidu a ďalších 67 až 70 miliónov dávok má objednaných, ako informoval súkromný spravodajský kanál TVN24. Niedzielski v rozhovore pre kanál povedal, že vláda využije klauzulu v zmluve nazývanú "vyššia moc", ktorá vládu za výnimočných okolností oslobodzuje od záväzkov a povinností. "Žiadame Európsku komisiu a hlavné spoločnosti vyrábajúce vakcíny..., aby dodávky distribuovali v priebehu desiatich rokov a – čo je najdôležitejšie – aby za ne bolo možné zaplatiť, keď ich prijmeme," uviedol poľský minister zdravotníctva. Aktuálne odborníci slovenského rezortu

v tejto oblasti aj v ďalších európskych štátoch. Ministerstvo zdravotníctva vždy robí všetko pre to, aby vakcíny, ktoré by sa do svojej expirácie nestihli spotrebovať, boli darované do rozvojových krajín, kde pomôžu tamojšiu populáciu ochrániť

tvom medzinárodného nástroja COVAX. Aktuálne je v procese bilaterálne darovanie vakcín Palestíne a Belize. Výdavky na vakcíny COVID aktuálne za rok 2021 a 2022 sú v sume 150 759 922,61 eur. Zuzana Eliášová, MZ SR

Vakcína

Počet dávok

Dátum exspirácie

Janssen Janssen Janssen SPOLU JANSSEN Moderna Moderna Moderna Moderna Moderna Moderna Moderna Moderna SPOLU MODERNA Novavax SPOLU NOVAVAX Pfizer detské dávky SPOLU PFIZER DETI Pfizer Pfizer Pfizer SPOLU PFIZER

51 150 213 600 264 950 264 950 31 200 30 000 31 200 61 200 1 200 15 600 1 200 1 200 172 800 211 100 211 100 109 900 109 900 66 036 1 638 198 725 502 2 429 736

31.5.2023 30.6.2023 31.7.2023

27.4.2022 26.4.2022 3.5.2022 28.4.2022 2.7.2022 20.7.2022 27.8.2022 31.8.2022 30.9.2022 30.9.2022 31.10.2022 30.11.2022


apríl/2022

strana 16

Novéknihy Jakub Hurych, Roman Štícha

ťou o pacientov. Využívajú prístup štyroch rovín, z ktorých každá je špecifikovaná radom otázok; tie sú zároveň jednoduchým nástrojom na orientáciu v často neprehľadných situáciách. Praktické využitie metódy autori dokladajú radom kazuistík so zrozumiteľným a detailným popisom a vysvetlením jednotlivých krokov. Prístup štyroch rovín sa tak stáva prostriedkom na bezpečnejší pohyb v šedej zóne etiky každodennej klinickej praxe.

Lékařská mikrobiologie repetitorium

Vyd. TRITON, 2021 Rozsah: 637 s.

„Od medikov pre medikov“, to bol pôvodný zámer pri spisovaní učebného textu, ktorý začala pripravovať skupina Medici Boni ešte počas štúdia medicíny. Po mnohých pozitívnych ohlasoch na študijné materiály sa rozhodli posunúť ich o úroveň vyššie a v spolupráci so skúsenými odborníkmi z Ústavu lekárskej mikrobiológie 2. LF UK a FN Motol vydali knihu, ktorá poslúži nielen študentom, ale aj lekárom, laborantom a odborníkom ďalších zdravotníckych profesií. Lekárska mikrobiológia ponúka vhľad do úžasného prostredia pre človeka nebezpečných mikroorganizmov. Text prináša ucelený a systematický prehľad klinicky najvýznamnejších mikroorganizmov, najpoužívanejších antimikrobiálnych látok, jednotlivých metód používaných v praxi mikrobiologického laboratória. V treťom vydaní tejto učebnice je zaradená aktualizácia k pandémii COVID-19, novo sa objavujú vírusy Nipah a Hendra s potenciálom ďalšej, snáď aj závažnejšej pandémii, ale napríklad aj jednobunkový prvok Blastocystis.

Jaromír Matějek

Etické poradenství

Vyd. TRITON, 2021 Rozsah: 240 s.

Táto na našom trhu ojedinelá publikácia prináša základný, zároveň komplexný vhľad do problematiky etického poradenstva v zdravotníctve. Etické poradenstvo si svoje miesto v zdravotníckych zariadeniach Českej republiky ešte len hľadá – jeho úlohou (resp. úlohou etického poradcu a špeciálne vyškoleného tímu) je riešenie konkrétnych etických dilem, týkajúcich sa napríklad ukončovania liečby, zavádzania sondy PEG a ďalších. Súčasne kladie požiadavky na vzdelávanie personálu v etických otázkach a na prípravy stratégií, ktoré pomáhajú konfliktným etickým situáciám predchádzať. Autor MUDr. Jaromír Matějek, Ph.D., Th.D., je priekopníkom v oblasti etického poradenstva v ČR.

Albert J. Jonsen

Klinická etika Praktický přístup k etickým rozhodnutím v klinické medicíně

Karel Sládek

Spiritualita lékaře a bioetika

Vyd. TRITON, 2019 Rozsah: 232 s.

Vyd. TRITON, 2021 Rozsah: 192 s.

Autori knihy, svetovo uznávaní zakladatelia bioetiky a klinickej etiky, prinášajú metódu na efektívnu identifikáciu, analýzu a riešenie najčastejších etických problémov, ktoré sa objavujú v súvislosti so starostlivosanis, apex, areka

kartová hra

hrot

zosilnený súhlas

auris

Kniha Spiritualita lekára a bioetika nie je iba syntézou už známych bioetických náuk, ale prináša novú zviera púští

Axa, Cato, Fal, íle

horská lúka

ostali sami

súhvezdie

vládca emirátu

metódu v uvažovaní o osobnosti lekára a jeho práci. Na slovenskom knižnom trhu podobná publikácia nie je. Čitateľ sa zoznámi s filozoficko-teologickými predpokladmi vzťahov medzi lekárom a pacientom, starostlivosťou o duševné a duchovné zdravie lekára, reflexiou nad spirituálnym pozadím voľby lekárskeho stavu, zdrojmi inšpirácie pre spiritualitu lekára a významom etiky cností pre lekára. Nechýbajú ani etické otázky a prognózy vývoja ľudstva a bioetiky na prahu nových technológií. Knihu uvítajú aj lekári, ktorí ctia, prijímajú a vyznávajú kresťanskú vieru. Text môže pôsobiť preventívne voči syndrómu vyhorenia lekárov. František Gel

Louis Pasteur - Přemožitel neviditelných dravců Vyd. TRITON, 2021 Rozsah: 386 s.

Louis Pasteur (1822–1895) bol francúzsky biológ a chemik, jeden z najvýznačnejších vedcov 19. storočia. Založil nové vedecké odbory – stereochémiu, mikrobiológiu, imunológiu –, objavil vakcíny proti sneti slezinnej a besnote. Jeho meno nesie vo Francúzsku viac ako dvetisíc ulíc. Tento znamenitý a nesmierne usilovný vedec takmer nepoznal rodinný život, v divadle nebol za celý život ani desaťkrát. Mnohé významné výskumy uskutočnil už ako ťažko handicapovaný následky mozgovej mŕtvice, ktorú utrpel v roku 1864. Napriek tomu nepoľavil v pracovnom nasadení a stal sa doslova záchrancom hodvábnického priemyslu vo Francúzsku aj v ďalších krajinách, keď odhalil pôvodcu moru priadky morušovej. Poslednú tretinu života venoval výskumu nebezpečných infekčných chorôb a ich prevencii najmä očkovaním. Vrcholom bolo vyvinutie vakcíny proti vysoko smrteľnej chorobe, besnote, po predchádzajúcich pokusoch na psoch a pravdepodobne aj na sebe samom. Lér, ras, ren, YEY

streknem (expr.)

záhradnícke náradie

Akadémia múzických umení

Početné odborné informácie a fakty vychádzajúce zo stavu poznania v čase vzniku knihy revidoval podľa aktuálnych poznatkov doc. RNDr. Jaroslav Julák, CSc., z Ústavu imunológie a mikrobiológie 1. LF UK a VFN v Prahe. Louis Ginzberg

Legendy Židů 1

Vyd. TRITON, 2021 Rozsah: 672 s.

Legendy Židov patria neoddiskutovateľne do pokladnice svetovej literatúry, do ktorej vstúpili ako „príbehy, ktoré v Biblii nenájdete“ alebo ako „všetky židovské legendy v kocke“. Ginzberg vynikal schopnosťou vstrebávať stovky príbehov a ich verzií v pôvodných jazykoch a všímať si rozdiely, ktoré naznačujú, ktorý príbeh je pôvodný a ktorý odvodený. Toto Ginzbergovo dielo dodnes predstavuje odrazový mostík pre štúdium biblických legiend všeobecne a autorove závery neboli neskoršími objavmi tzv. zvitkov od Mŕtveho mora a gnostických rukopisov z Nag Hammádí vyvrátené, ale napospol potvrdené. Nášmu čitateľovi, ktorý sa s nimi doteraz nemal možnosť zoznámiť, umožňujú prvýkrát nahliadnuť do textov, ktoré sa formovali tisíce rokov.

LEKÁRSKE NOVINY

Mesačník slovenských lekárov a zdravotníckych pracovníkov Číslo: 4/2022 (apríl) Ročník V. Evidenčné číslo: EV 5695/18 ISSN 2585-9595 Vydavateľ: VEEVENT s.r.o. Sídlo: Harmónia 3003, 900 01 Modra Obchodný register Okresného súdu Bratislava I, Oddiel: Sro, Vložka číslo: 120127/B IČO: 50 910 639 DIČ: 2120531853 IČ DPH: SK2120531853 IBAN SK29 7500 0000 0040 2575 0172 Šéfredaktorka Mgr. Karolína Kolesárová, PhD. Editor vydania Mgr. Jozef Dermek Editor odbornej prílohy Radoslav Kolesár Redakcia Peter Valo, Mgr. Jana Matisová, JUDr. Jana Smolková Jazykové korektúry Mgr. Diana Židová, PhD. Inzercia E-mail: obchod@lekarskenoviny.sk Layout a grafika Bc. Miroslav Pekár Riaditeľ vydavateľstva Radoslav Kolesár Email - redakcia: redakcia@lekarskenoviny.sk Telefón: +421 917 799 278 Web stránka www.lekarskenoviny.sk

Palmer Kippola

Autoimunitní onemocnění Vyd. TRITON, 2021 Rozsah: 392 s.

Autoimunitné ochorenie trápi na celom svete viac ľudí ako rakovina a choroby srdca a ciev dohromady. Kľúče k uzdraveniu aj prevencii pritom držíte vo vlastných rukách. Podstatné je ozdraviť telo a zmeniť životný štýl. Táto kniha vám poskytne podrobný návod ako na to.

usádzala sa

Krokova dcéra

vodný vták

orná pôda

čert (hovor.)

pištoľ

ozruta, obluda

základná číslovka Eur. dem. strana

nádcha, po česky aeger (skr.)

vyhynutý kočovník slabina (med.)

farba na vajíčka

brazílsky tanec

silno šúchame

FB www.facebook.com/Lekárske-noviny-2444027439005327

Upozornenie Na všetky texty sa vzťahuje autorské právo. Za obsah textov a reklám zodpovedajú ich autori a zadávatelia. Vydavateľ si vyhradzuje právo na skrátenie a formálnu úpravu textov a na ich jazykovú úpravu. Vydavateľ si tiež vyhradzuje právo na umiestnenie inzercií, reklamných článkov, pokiaľ nebolo ich umiestnenie dohodnuté so zadávateľom. Kopírovanie a rozširovanie textov, grafov a fotografií alebo ich častí je povolené len s výslovným súhlasom vydavateľa. Uverejnené texty, reklamné články a inzercie majú výlučne informatívny charakter a v žiadnom prípade nemôžu nahradiť odborné stanovenie diagnózy odborným vyšetrením. Vydavateľ nezodpovedá za škody, ktoré by mohli vzniknúť nedodržaním vyššie uvedených povinností a záväzkov.

© VEEVENT s.r.o.

vosk

ženské meno

chemický prvok

brúsením upravoval

prísny človek

MPZ Slovenska heslo

snemovanie vodný tok

ukrajinské mužské meno

latus hlavy (pej.)

značka žehličiek

svalový otáčač

ceniny

brána (nár.)

aká (básn.)

na iné miesto

veľa hovorí

škótska sukňa jodid irídia (vz.)

zvedavo hľadím odborne skúma

vážené osobnosti

vojdi

ťažko robí

šikmo

kliešťovec

pískanie druh korenia oslava spevom nelietavý vták

cedidlo rieka v Anglicku

nová verzia filmu

Nemec oxid paládny (vz.)

počítam nákazlivá choroba rímsky politik

stratil sviežosť

český tenista plody na sadenie

venujete

smrť

omotaj!

lonová kosť

cesta (z latin.) network user addr.

husitská zbraň epocha triasu

3

zlato

nasus

umelý jazyk

ovejú dymom tu máš

antibiotikum

traky, po česky Slov. liter. agentúra

brnknutie

sietnica

druh palmy Jozef (dom.)

spona, štipec hojne, bohato

zariadenie v pôrodnici noha

vložil, posadil prudko mykať

ťažký kov vskutku, naozaj

oculus

šarha

ta

značka kozmetiky

okovaná nádoba

konzervujú dymom

Odysseova vlasť

polámaný les

kuchynská nádoba

sóma

hodne

grécky ostrov

Slovenský zväz hádankárov a krížovkárov, www.szhk.sk

skratka staršieho ujmy, straty

kód letiska Amos straší, ľaká

planina (kniž.)

Znenie tajničky posielajte na adresu: redakcia@lekarskenoviny.sk

české mesto 1 meter štvorcový

zbierka známok

bielkovina fibríl

frons

nezhubný nádor

meno her. Romančíka

bratovrah totálny (skr.)

preskakuj

centrum právnej pomoci

TBC (hovor.) cukrársky výrobok

polovica

cverny

stena

sídlo v Sudáne

ktorým smerom žiak 5. ročníka

2 značka cigariet

x

premet jediná

rod

seknutie

alkoholy odvodené od santénu

zvratné zámeno

Alžbeta (dom.)

prieťah

iným spôsobom menšia rana

pomätenec

vojenská jednotka zápal slizníc

heslo

etnikum

arabské m. meno bojový pokrik

hromada boh v islame zápisník

ultra violet (skr.)

dvakrát znížený tón A

kráčal oblička (med.) schodok (účt.)

praotec

pražské kúpele

cera

tepna

1

solmizačná slabika

vnútri

Autor: S. Plachý

Tajnička krížovky z Lekárskych novín 3/2022: „V ktorej inej profesii môže muž povedať žene, aby sa vyzliekla a potom ešte manželovi poslať aj účet.“ Výhercovia: MUDr. Ondrej Képes, Rimavská Sobota, MUDr. Margita Šmatláková, Trenčianska Teplá, MUDr. Irena Novotová, Trenčín; MUDr.Juraj Klepoch, Bratislava.