Page 1

NEWS sept 2017

Viermaandelijkse nieuwsbrief van Preventie en Interim

PI agenda 2018: #bestjobguideever De Centrale Gegevensbank voor uitzendconsulenten Inspectiecampagne 2017-2018 in de uitzendsector Basisopleiding preventie en bescherming van uitzendkrachten Wedstrijd

EDITORIAAL Bij het einde van de zomer wordt het laatste fruit van de bomen gehaald, boekentassen gevuld met schoolmateriaal en herschikt de halve wereld zich voor een nieuw werkjaar. Jobstudenten keren deels of volledig terug naar de schoolbanken. Kennis is macht en dat geldt niet alleen voor schoolse kennis. Op de werkplek is blijvend leren geen unicum meer. De inspectie­ campagne waaraan de uitzendsector zich in het najaar kan verwachten gaat hierover. Als je uitzendkantoor een bezoek van de arbeids­ inspectie krijgt wordt van je verwacht dat je weet wat de regelgeving van uitzendarbeid inhoudt. Je zal moeten aantonen dat ‘informatie-uitwisseling’ het codewoord is tussen jou, de gebruiker en de uitzendkracht. Je kan correct ingevulde werkpostfiches voorleggen want je weet welke rol de gebruiker hierin speelt. Opvolging van gezondheidsonderzoeken van uitzendkrachten is gekoppeld aan de Centrale Gegevensbank PI-M. Ten slotte zijn incidenten en arbeidsongevallen van

uitzendkrachten bij de gebruiker een bron van infor­ matie om de veiligheid van uitzendkrachten blijvend te verbeteren op zijn werkplek. Wil je toch meer weten? Dan kan je altijd terecht bij Preventie en Interim. Vanaf september worden ter aanvulling van de Federgon cursus - extra sessies voorzien waarin het team van PI je doorheen de verplichtingen van de welzijnswet bij uitzendarbeid zal loodsen. Of je kan je inschrijven voor onze jaarlijkse Basisopleiding preventie en bescherming op het werk niveau III. De Nederlandstalige opleiding start nu 3 oktober. Preventie en Interim heeft tal van tools en infofiches ontwikkeld. Je kan deze bestellen via www.p-i.be. Je kan hier ook de circulaires downloaden waarin de belangrijkste wetgeving op een eenvoudige manier werd verwerkt. Marijke Bruyninckx Directeur Preventie en Interim

PI agenda 2018: #bestjobguideever Het nieuwe schooljaar is weer gestart! Dat betekent dat u vanaf oktober de agenda 2018 kan bestellen bij Preventie en Interim voor uw jobstudent-uitzend­ krachten alsook voor de andere uitzendkrachten. Dankzij het zakformaat kunnen ze de agenda gemakkelijk meenemen. Naast de maandkalender om de gepresteerde uren bij te houden, bevat de agenda praktische tips en belangrijke informatie over de veiligheid van uitzendkrachten. Bestellen kan via

info@p-i.be met vermelding van het aantal exem­­plaren en het leveringsadres. Naast de zakagenda voor uitzend­krachten biedt PI ook infofiches, affiches en leuke gadgets als sensibil­iseringsmateriaal aan voor uitzendbureaus. Extra materiaal nodig als uitzendkantoor? Kijk op www.p-i.be/nl/publicaties/bestelbon of www.ikbenjobstudent.be/uitzendbureaus om te bestellen.

Bijna volzet: basisopleiding Preventie en Bescherming op het werk niveau III Op 3 oktober gaat de Nederlandstalige basisopleiding om preventieadviseur niveau III te worden weer van start bij Preventie en Interim in Brussel. Deze editie is bijna volzet! Wilt u nog graag inschrijven voor de 6 lesdagen inclusief bedrijfsbezoek? Stuur dan een e-mail naar kdp@p-i.be met uw contactgegevens. Wij kijken alvast uit naar een weer praktische en leerrijke cursus!

Preventie en Interim | Tour & Taxis | Havenlaan 86C bus 302 | 1000 Brussel | Tel 02 204 56 80 | info@p-i.be | www.p-i.be


2

De Centrale Gegevensbank voor uitzendconsulenten PI-M, de Centrale Gegevensbank van gezondheids­ onderzoeken van uitzendkrachten, is gecreëerd voor de uitzendconsulenten.

Waarom de gegevensbank gebruiken? U heeft een uitzendkracht gevonden voor een werkpost waarvoor op de werkpostfiche is aangeduid dat een voorafgaand medisch onderzoek nodig is. U kan in de gegevensbank nagaan of deze uitzendkracht al eerder is onderzocht voor de op de werkpostfiche aangeduide gezondheidsrisico’s. Als hij reeds geschikt is verklaard voor deze risico’s, dan kan u via de gegevensbank onmiddellijk een attest downloaden en kan de uitzendkracht meteen aan de slag. Zo wint u tijd en bespaart u de kosten van een nieuw gezondheidsonderzoek.

www.pi-m.be

Hoe doet u een opzoeking? U baseert zich op de werkpostfiche. Daar vindt u alle nodige informatie: KBO-nummer van de gebruiker, het identificatienummer van de werkpost, de datum van de werkpostfiche en de codes van de gezondheidsrisico’s op deze werkpost.

Waarom moet er een link zijn tussen de opzoeking en de werkpostfiche? Om de privacy van de uitzendkrachten te beschermen. Als werkgever krijgt u toegang tot bepaalde medische informatie van uw uitzendkracht voor de werkpost waarop hij effectief aan de slag zal gaan. U mag daarentegen niet alle medische informatie kennen van alle uitzendkrachten om ze op basis van hun medische geschiktheid te selecteren. Als consulent volstaat het om te weten wat het resultaat is van het gezondheidsonderzoek, namelijk de geschiktheid en de geldigheidsduur.

Hoe krijgt u toegang tot de Centrale Gegevensbank? Bij uw uitzendbureau is er minstens 1 persoon die toegang heeft gekregen tot de gegevensbank. Aan deze persoon kan u vragen om voor u een persoonlijke login aan te maken. Meestal is dit de “verbindingspersoon”, die de contactpersoon van uw uitzendbureau met PI is. Intern in het bedrijf is dit vaak de preventieadviseur of de persoon die zich bekommert over “safety” of “kwaliteit en veiligheid”. Het kan ook een lid van de directie zijn.

Zijn alle resultaten van gezondheidsonderzoeken in PI-M opgenomen? Neen. Momenteel vullen vijf externe diensten hun resultaten in: Attentia, Mensura, Securex, spmt-arista en Provikmo. Samen vertegenwoordigt dit wel de grote meerderheid van alle gezondheidsonderzoeken in de uitzend­sector.

Inspectiecampagne 2017-2018 in de uitzendsector In de Algemene Vergadering van Preventie en Interim heeft Luc Van Hamme, Hoofd van de regionale directies van de Arbeidsinspectie, de geplande inspectiecampagne in het najaar voor de uitzendsector toegelicht. De inspectiecampagne 2017-2018 is een Europese actie en omvat zowel een nationaal als een grensoverschrijdend luik. Op nationaal vlak zullen de inspecteurs van de arbeidsinspectie (of Toezicht Welzijn op het Werk) zowel uitzendbureaus als gebruikers bezoeken. Alles wat te maken heeft met het uitwisselen van informatie bij het plaatsen van uitzendkrachten bij gebruikers zal onder de loep worden genomen. Denk hierbij bijvoorbeeld aan de beschrijving van de in te vullen functie, de vereiste kwalificaties van de uitzendkracht, de risicoanalyse door de gebruiker, de werkpostfiche, de informatie en de opleiding die de uitzend­kracht krijgt, de adviezen van de preventiediensten en de medische onderzoeken. Met deze nationale campagne kan ook worden nagegaan of er sinds de vorige inspectiecampagne in 2009 een verbetering is m.b.t. het respecteren van de regelgeving door de uitzendsector.

In de campagne van 2009 hadden 40 inspecteurs controles uitgevoerd in 32 uitzendkantoren, verdeeld over 23 uitzendbureaus.

Tegelijkertijd werden ook 154 gebruikers gecontroleerd. Per uitzendkantoor werden 5 ernstige arbeidsongevallen bekeken.

IN 2009 GINGEN DE VASTGESTELDE TEKORTKOMINGEN BIJ DE UITZENDKANTOREN VOORAL OVER:

! 50

%

Commerciële contracten zonder verwijzingen naar de risico’s

Het ontbreken van werkpostfiches (50%), slecht of onvolledig ingevulde werkpostfiches

< 40%

60

%

De risicoanalyse voldeed slechts in minder dan 40% van de gevallen

Het ontbreken van formulieren van de gezondheidsbeoordeling (60%)


3 BIJ DE GEBRUIKERS STELDEN DE INSPECTEURS HET VOLGENDE VAST:

Onthaal uitgevoerd in 40% van de gevallen

40%

Passende opleiding voorzien: 50%

50%

Werkkledij voorzien: 50%

50%

Persoonlijke beschermingsmiddelen voorzien: 60%

60%

Uitvoeren van een risicoanalyse: minder dan 40%

Beschrijving van de werkposten: 60%

< 40% 60%

Zelden was een lijst met de uitzendkrachten beschikbaar Ontbreken van werkpostfiches, slecht of onvolledig ingevulde werkpostfiches Weinig adviezen van de preventiediensten op de werkpostfiches en de beschrijvingen van de werkpost (EDPBW 25%, IDPBW 40%)

De arbeidsinspectie werkt vooral proactief en wil zo weinig mogelijk reactief optreden. Het uiteindelijke doel van de nationale inspectiecampagne in 2017 is sensibilisering en responsabilisering van de uitzendsector over het welzijn op het werk van de uitzendkrachten. De inspectiediensten zullen hiervoor nauw samenwerken met de uitzendsector en de centrale preventiedienst PI als tussenpersoon.

In het grensoverschrijdend luik van de inspectiecampagne komen dezelfde elementen als deze van de nationale campagne aan bod maar dan met extra aandacht voor gedetacheerde werknemers. Deze inspecties worden uitgevoerd door een inspectieteam dat bestaat uit een inspecteur van de lidstaat van het uitzendbureau en een inspecteur van de lidstaat van de gebruiker. Naar aanleiding van deze campagne, roept de arbeidsinspectie alle uitzendbureaus op om informatie te bezorgen over grensoverschrijdende fraudecircuits of oneerlijke concurrentie.

Een Europese actie De beslissing om deze inspectiecampagne te lanceren is genomen op het niveau van het SLIC (Senior Labour Inspectors Committee). Dit is het comité waar de hoogste verantwoorde­ lijken van de arbeidsinspectie in zetelen en is samengesteld uit een vertegenwoordiger van de Commissie en één vertegenwoordiger per lidstaat.

INSPECTIE


4

NIEUW Basisopleiding preventie en bescherming van uitzendkrachten Gelijklopend met de trajecten van de basisopleiding “Sociale wetgeving & welzijn op het werk – uitzendarbeid” biedt Preventie en Interim een cursus aan over preventie en bescherming van uitzendkrachten. Deze 2 uur durende sessie gaat door op dezelfde dagen als de klassikale lessen van Federgon en kan u als consulent(e) van een uitzendkantoor gratis volgen.

Meer info en inschrijven op www.p-i.be. Opgelet: de eerstvolgende cursus is op 5 oktober in de gebouwen van Tour & Taxis in Brussel!

Wilt u zeker zijn van uw deelname? Schrijf dan tijdig in!

1. De nieuwe codex voor Welzijn op het werk werd gepubliceerd. Waar vindt u het KB Welzijn van uitzendkrachten van 2010 vanaf nu terug in de codex? a. Codex I.2 - Algemene beginselen betreffende het welzijnsbeleid b. Codex X.2 - Uitzendarbeid c. Codex IV.1 - Definities d. Codex X.3 - Jongeren op het werk

2. Wat komt niet aan bod in de campagne van de arbeidsinspectie? a. De werkpostfiche b. Het onthaal van uitzendkrachten bij de gebruiker c. De resultaten van de voorafgaande gezondheidsbeoordelingen d. De kwaliteit van de koffie in het uitzendbureau

3. Wanneer moet de gebruiker instaan voor het onthaal van een uitzendkracht? a. b. c. d.

Nooit, dit is de taak van het uitzendbureau Enkel als de uitzendkracht een veiligheidsfunctie uitoefent Altijd, het is een wettelijke verplichting Enkel als het om een jobstudent gaat.

Schiftingsvraag: Hoeveel personen zullen deelnemen aan deze wedstrijd vóór 1 november 2017?

Proficiat aan Jensie Wouters (Vio Interim in Diest). Zij won de wedstrijd van de PI News in mei en ontvangt een cadeaubon van bol.com t.w.v. 60 euro. De juiste antwoorden waren: 1-C, 2-A, 3-C en op de schiftingsvraag: 85 659

v.u.: M. Bruyninckx | Havenlaan 86C bus 302 | 1000 Brussel

We sluiten de PI News weer af met 3 quizvragen om uw kennis over de welzijnswet op peil te houden. De eerste persoon met de juiste antwoorden en die het dichtst bij de schiftingsvraag zit, krijgt een IKEA cadeaupas t.w.v. 60 euro. Wilt u meedoen? Stuur uw antwoorden én contactgegevens vóór 1 november naar info@p-i.be. Succes!

WEDSTRIJD

Win een IKEA cadeaupas

PI News september 2017  
PI News september 2017  
Advertisement