Page 1

Jaarverslag 2011 | Preventie & Interim


Jaarverslag 2011 | Preventie & Interim


Inhoud

Inhoud

Voorwoord4

1 Interne werking

7

1.1 Beheer �������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������  8 1.2 Preventie en Interim ����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������  8 1.3 Verbindingspersonen.............................................................................................................................. 9

2 Tewerkstelling in de uitzendsector

11

2.1 Tewerkstelling 2011 in de totale uitzendsector �������������������������������������������������������������������  12 2.2 Tewerkstelling 2011 jobstudent-uitzendkrachten.....................................................................13

3 Arbeidsongevallen uitzendkrachten 2011

15

3.1 Nationale cijfers 2011 ��������������������������������������������������������������������������������������������������������������������  16 3.2 Arbeidsongevallen 2011 van de uitzendkrachten per gewest...............................................25 3.3 Dodelijke arbeidsongevallen ����������������������������������������������������������������������������������������������������������  26 3.4 Jobstudent-uitzendkrachten ����������������������������������������������������������������������������������������������������������  26 3.5 Algemeen besluit  ������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������  33

2

jaarverslag 2011 •


4 Centrale gegevensbank voor de uitzendsector

35

4.1 Reglementering ����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������  36 4.2 Werkpostfiche �������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������  36 4.3 Ontwerp databank . .............................................................................................................................37

5 Sensibilisatiecampagnes

41

5.1 Campagne 2011 ���������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������  42 5.2 Communicatiekanalen ���������������������������������������������������������������������������������������������������������������������  45 5.3 Opleidingen..............................................................................................................................................48 5.4 Studie-, informatie- en vormingsactiviteiten..............................................................................49 5.5 Persartikels...............................................................................................................................................49

6 Actieplan 2012

51

7 Bijlagen

55

Inhoud

3


Voorwoord

Voorwoord

Voor 2011 is de tewerkstelling van uitzendkrachten met 9,8% toegenomen t.o.v. 2010. De heropleving van tewerkstelling t.o.v. 2010 werd genoteerd voor alle sectoren en dit specifiek met 10,4% voor de arbeiders en 7,3% voor de bedienden. Voor de jobstudenten is de graad van tewerkstelling vergelijkbaar met deze van 2010. Preventie en Interim heeft voor 2011 de arbeidsongevallencijfers van alle uitzendkrachten in de verschillende sectoren in kaart gebracht. Waar in 2010 het aantal arbeidsongevallen en de ernst ervan een status quo kende t.o.v. het vorige jaar werd voor 2011 hierin een belangrijke daling opgetekend. In uitvoering van het Koninklijk Besluit Uitzendarbeid van 15 december 2010 heeft Preventie en Interim een model werkpostfiche ontwikkeld en via zijn website ter beschikking gesteld aan gebruikers en uitzendbureaus. Signalen vanuit de klant-gebruikers tonen aan dat het vooropgesteld doel, om de werkpostfiche als instrument van onthaal van de uitzendkracht op de werkplek te gebruiken, zijn nut heeft. In datzelfde Koninklijk Besluit Uitzendarbeid van 2010 werd gestipuleerd dat binnen de uitzendsector een centrale gegevensbank met daarin de opname van alle medisch onderzochte uitzendkrachten moet worden ontwikkeld. Preventie en Interim heeft de modelwerkpostfiche in functie van deze centrale gegevensbank geconcipieerd.

4

jaarverslag 2011 •


Ter voorbereiding van het ontwerp van centrale gegevensbank, met daarin de opname van de resultaten van gezondheidsonderzoek van de uitzendkrachten, heeft Preventie en Interim in 2011 alle betrokken stakeholders geconsulteerd. De realisatie van het ontwerp van centrale gegevensbank is voorzien voor 2012. In 2011 heeft de actie jobstudenten via de site www.ikbenjobstudent.be een belangrijke weerklank gekend met de jongeren. Er werd een publicitaire spot in de verschillende cinemazalen over de jongerensite getoond. De meest succesvolle link naar de jongeren was weliswaar de realisatie van de Facebook- en Twitterpagina op de jongerensite. Preventie en Interim heeft voor 2012 beslist om de jongerensite, in tegenstelling tot de vroegere beperking tot de zomerperiode, het ganse jaar toegankelijk te houden. In 2012 zal Preventie en Interim zich vooral focussen op de realisatie van de centrale gegevensbank en dit in samenspraak met alle betrokken stakeholders. Het doel is een databank met een efficiĂŤnte invulling van de resultaten van het gezondheidsonderzoek van de uitzendkrachten als antwoord op een correct ingevuld werkpostfiche van de gebruiker.

Philip Cracco Voorzitter

Marijke Bruyninckx Directeur

Voorwoord

5


1


Interne werking Interne werking 1 Hoofdstuk 1


1.1 Beheer Preventie en Interim telt 169 leden (lijst zie bijlage). In 2011 heeft de Raad van Bestuur 3 maal vergaderd (april, juni en november).

Leden Raad van Bestuur op 31/12/2011:

1.2

Philip CRACCO (voorzitter)

ACCENT JOBS FOR PEOPLE

Bergie VAN DEN BOSSCHE (ondervoorzitter)

ACV - CSC

Pascale WIRKEN

ABVV - FGTB

Virginie CAVERNEELS

ABVV - FGTB

Kurt MARYSSE

ACLVB - CGSLB

Piet VAN DEN BERGH

ACV - CSC

Alain TERMOTE

ADECCO

Frédéric LAMBEAU

DAOUST INTERIM

Marie-José JANSSEN

EQUIP’

Herwig MUYLDERMANS

FEDERGON

Ann CATTELAIN

FEDERGON

Anne-Marie VERSCHETSE-VERVAEKE

KONVERT INTERIM

Linda HENDRICKX

MANPOWER BELGIUM

Marie-Claire CLABOTS

PEOPLE INTERIM

Dirk DE CLERCQ

RANDSTAD BELGIUM

Greta DEBAENE

START PEOPLE

Walter VERWIMP

T-GROEP

Els ROELS

T-GROEP

Sylvie BRICHARD

TRACE!

Preventie en Interim

Preventie en Interim bestaat uit volgende werknemers:

8

jaarverslag 2011 •

Marijke BRUYNINCKX

Directeur Preventie en Interim

Nathalie LIBERT

Preventieadviseur

Kris VANHEMELEN

Preventieadviseur

Nicolas CHARLOT

Adviseur Communicatie

Jerry VAN OUDENHOVE

Management Assistant

Simon DE KOSTER

Administratief medewerker


1.3

Verbindingspersonen

1.3.1 Doel

In ieder uitzendbedrijf wordt een verbindingspersoon aangesteld die samen met Preventie en Interim de gemeenschappelijke preventiedienst voor de uitzendsector vormt. In 2011 zijn 125 verbindingspersonen aangeduid die minimum een basisvorming veiligheid gevolgd hebben. De verbindingspersonen en het team van Preventie en Interim vergaderen twee maal per jaar plenair over de te voeren acties in het komende jaar.

1.3.2 Vergaderingen

In 2011 werd met de verbindingspersonen vergaderd over een welbepaald thema uit de wetgeving op het welzijn op het werk. Maand

Plaats

Onderwerpen

9 juni

FOD WASO

1. Activiteiten PI 2. Ontwikkeling centrale gegevensbank en werkpostfiche 3. Workshop over site in verband met de werkpostfiche

15 december

Kantoren PI

1. Activiteiten PI 2. Seminarie HACCP 3. Workshop Yves Mattagne en netwerking.

Hoofdstuk 1 • Interne werking

9


2

Tewerkstel

10


lling in de uitzend Tewerkstelling in de uitzendsector 2 Hoofdstuk 1


2.1

Tewerkstelling 2011 in de totale uitzendsector

De cijfergegevens zijn afkomstig van de jaarrapporten van de verschillende uitzendbureaus en werden verwerkt door Preventie en Interim (PI).

200 180 160

Uren (miljoen)

In 2011 werden 176,57 miljoen uren gepresteerd door uitzendkrachten in alle sectoren waarvan 62% door arbeiders en 38% door bedienden.

140 120 100 80 60 176,57

160,81

141,30

180,91

186,93

171,98

151,08

146,23

128,93

129,14

130,60

137,50

121,90

20

116,30

40

1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011

In vergelijking met 2010 kende in 2011 de sector van de uitzendarbeid een verdere heropleving. De tewerkstelling steeg met 9,8% wat een minder uitgesproken stijging betekent dan deze in 2010 (+14%). Zoals uit de grafiek blijkt worden de tewerkstellingscijfers van 2007 en 2008 niet bereikt. Bij de arbeiders was de stijging sterker (+10,4%) dan bij de bedienden (+7,3%). Gemiddeld waren elke dag 89.941 uitzendkrachten aan het werk. Uit de cijfers van Federgon blijkt dat in 2011 in totaal 561.246 uitzendkrachten minstens één opdracht hebben volbracht (waaronder 182.516 jobstudent-uitzendkrachten).

12

jaarverslag 2011 •


2.2

Tewerkstelling 2011 jobstudent-uitzendkrachten

Jaarlijks worden de gepresteerde uren en arbeidsongevallen van de jobstudenten tijdens de zomerperiode opgevraagd bij de uitzendbureaus. Ondanks stijgingen in tewerkstelling bij alle uitzendkrachten in heel 2011, stagneerde de tewerkstelling van jobstudent-uitzendkrachten t.o.v. de vorige zomerperiode in 2010 (groene balkjes in volgende grafiek).

18 16 14

Uren (miljoen)

De teller bleef staan op 12,5 miljoen gepresteerde uren, vrijwel identiek aan de zomer van 2010.

12 10 8 6

12,50

16,60

2007

12,56

2006

11,91

2005

14,03

13,21

0

12,83

2

11,81

4

2008

2009

2010

2011

2011

z o m e r

Meer en meer beperken jobstudenten zich niet enkel tot arbeid in de zomerperiode maar zijn ze ook doorheen het jaar actiever. De vereenvoudigde wetgeving, in voege sinds 1 januari 2012 zal dit proces waarschijnlijk nog versnellen. Dit betekent dat het onderscheid tussen zomerperiode en periode doorheen het schooljaar minder uitgesproken wordt. Het aantal dagen waarbij men kan werken tegen een voordelige sociale bijdrage wordt sinds begin 2012 ook vermeerderd tot 50 dagen per jaar. Preventie en Interim vraagt vanaf 2012 de tewerkstellingscijfers op over heel het jaar en niet meer afzonderlijk van de zomerperiode. Zo zal ook de invloed van tewerkstelling in het hele jaar worden opgevolgd en zullen ook eventuele verschuivingen in de ongevallencijfers worden opgemerkt. Gedurende het hele kalenderjaar 2011 (zie paarse balk in grafiek) werden 16,6 miljoen uren gepresteerd door in totaal 182.516 jobstudent-uitzendkrachten. Ruim 4 miljoen uren werden extra verricht buiten de zomerperiode. Samengevat betekent dit dat 75% van de studentenarbeid nog steeds in de zomer wordt gerealiseerd en de overige 4 miljoen uren buiten deze piekperiode. Deze tendens wordt in de toekomst verder in de gaten gehouden.

Hoofdstuk 2 • Tewerkstelling in de uitzendsector

13


3

Arbeidson

14

jaarverslag 2011 •


ngevallen uitzendk Arbeidsongevallen uitzendkrachten 2011 3 Hoofdstuk 1

Hoofdstuk 3 • Arbeidsongevallen uitzendkrachten 2011

15


3.1 Nationale cijfers arbeidsongevallen totale uitzendsector 2011 3.1.1 Overzicht arbeidsongevallen uitzendkrachten 2011 De cijfergegevens zijn afkomstig van de jaarrapporten van de verschillende uitzendbureaus en werden verwerkt door Preventie en Interim (PI). In 2011 waren er op de werkplaats 8.917 arbeidsongevallen met minimum één dag werkverlet (de dag van het ongeval niet meegerekend). Hiervan waren er: •• 5 dodelijke arbeidsongevallen, en •• 772 met blijvende arbeidsongeschiktheid. In totaal geven deze ongevallen samen 177.943 dagen arbeidsongeschiktheid. In 2011 waren 16 uitzendkrachten op 1.000 slachtoffer van een arbeidsongeval met minimum één dag arbeidsongeschiktheid en 1,5 uitzendkracht op 1.000 had een blijvende arbeidsongeschiktheid tengevolge van een ongeval op de werkplaats. Deze verhouding ligt lager dan het gemiddelde van de werkende bevolking waar 33 werknemers op 1.000 elk jaar één ongeval heeft met minstens één dag arbeidsongeschiktheid (cijfers FAO 2010). Uitzendkrachten worden flexibel ingezet en werken in vergelijking met vaste werknemers meestal geen volledig jaar als uitzendkracht (dit kan variëren van één dag tot een volledig jaar). Om arbeidsongevallencijfers goed te interpreteren worden deze omgerekend tot coëfficiënten die rekening houden met het aantal uren gepresteerd door alle betrokken werknemers tijdens dat kalenderjaar. Zoals uit onderstaande tabel blijkt betreffen deze coëfficiënten de frequentiegraad, de werkelijke ernstgraad en de globale ernstgraad.

16

jaarverslag 2011 •


Tabel 1: Toelichting coëfficiënten arbeidsongevallencijfers Coëfficiënt

Definities

Betekenis

Fg

Fg= maat voor het aantal ongevallen

Fg = 100 komt overeen met:

Frequentiegraad

Aantal arbeidsongevallen (min.1 dag arbeidsongeschiktheid) vermenigvuldigd met 1.000.000 en gedeeld door totaal aantal uren gewerkt door alle uitzendkrachten in dat kalenderjaar.

één op 6 fulltime tewerkgestelde werknemers heeft jaarlijks een arbeidsongeval.

Fg =

Weg Werkelijke ernstgraad

Globale ernstgraad

aantal gepresteerde uren

Weg= maat voor menselijke schade tengevolge van alle ongevallen Totaal aantal dagen arbeidsongeschiktheid (van alle uitzendkrachten samen) vermenigvuldigd met 1.000 en gedeeld door totaal aantal uren gewerkt door alle uitzendkrachten in dat kalenderjaar.

Weg =

Geg

∑ arbeidsongevallen x 1.000.000

1,5 dag arbeidsongeschiktheid tijdens één jaar voor elke fulltime tewerkgestelde werknemer.

∑ dagen arbeidsongeschiktheid x 1.000 aantal gepresteerde uren

Geg= m  aat voor totale menselijke schade tengevolge van alle ongevallen Totaal aantal kalenderdagen arbeidsongeschiktheid PLUS aantal forfaitaire dagen vermenigvuldigd met 1.000 en gedeeld door het aantal uren gewerkt door alle uitzendkrachten in dat kalenderjaar.

Geg =

Weg = 1 komt overeen met:

(∑ dagen arbeidsongeschiktheid + ∑ forfaitaire dagen) x 1.000

Aantal forfaitaire dagen1 voor: dodelijk arbeidsongeval: 7.500 (of 100% werkonbekwaam), een verlies van: • hand: 4.450 dagen • oog: 2.800 dagen • vinger: 825 dagen

aantal gepresteerde uren

Tabel 2: Frequentie- en ernstgraad 2011 voor de totale uitzendsector Voor 2011 werd voor de ganse uitzendsector berekend: Frequentiegraad

50,50

Werkelijke ernstgraad

1,01

Globale ernstgraad

3,04

Opmerkingen: Globale ernstgraad houdt rekening met dodelijke arbeidsongevallen en arbeidsongevallen met een blijvende arbeidsongeschiktheid of invaliditeit. Dit wordt voor elk arbeidsongeval afzonderlijk vastgelegd. Voor dodelijke ongevallen en deze met invaliditeit worden een aantal dagen forfaitair bijgeteld ten einde hiermee rekening te houden met de ernst. Formeel geeft een dodelijk arbeidsongeval geen aanleiding tot verloren dagen. Bij “blijvende ongeschiktheid” gaat het om de prognose van de verzekeraar aan het eind van het jaar (vooral belangrijk voor niet “zichtbare” invaliditeit) en niet om een definitief erkende blijvende arbeidsongeschiktheid.

1 Het aantal forfaitaire dagen houdt rekening met blijvende arbeidsongeschiktheid en dodelijke arbeidsongevallen

Hoofdstuk 3 • Arbeidsongevallen uitzendkrachten 2011

17


3.1.2 Evolutie arbeidsongevallencijfers uitzendsector 2000 t.e.m. 2011

Frequentiegraad (Fg) Evolutie Fg: arbeiders 140 120 100 80 60

Fg

72,5

76,2

76,5

89,1

95,4

95,4

91,9

99,9

110,3

124,6

134,7

20

136,0

40

2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011

Evolutie Fg: bedienden 50 40 30 20

14,5

17,2

17,3

17,5

17,4

16,3

15,4

13,8

16,7

15,0

13,5

Fg

15,8

10 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011

Evolutie Fg: arbeiders + bedienden 120 100 80 60

Fg

18

jaarverslag 2011 •

50,5

53,4

51,9

61,8

67,8

68,5

65,9

71,4

79,6

87,8

94,3

20

99,6

40

2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011


Werkelijke ernstgraad (Weg) Evolutie Weg: arbeiders 3,0 2,5 2,0 1,5

Weg

1,47

1,49

1,50

1,74

1,80

1,77

1,77

1,94

2,15

2,41

2,67

0,5

2,49

1,0

2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011

Evolutie Weg: bedienden 1,0 0,8 0,6 0,4

0,26

0,32

0,34

0,30

0,28

0,26

0,25

0,20

0,27

0,25

0,22

Weg

0,25

0,2 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011

Evolutie Weg: arbeiders + bedienden 2,5 2,0 1,5 1,0

1,01

1,03

1,02

1,19

1,26

1,26

1,25

1,38

1,54

1,68

1,85

Weg

1,81

0,5 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011

Hoofdstuk 3 • Arbeidsongevallen uitzendkrachten 2011

19


Globale ernstgraad (Geg) Evolutie Geg: arbeiders 8

6

4

4,51

4,54

4,54

4,75

4,72

5,12

5,25

4,94

5,45

6,48

6,78

Geg

5,77

2

2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011

Evolutie Geg: bedienden 2,0

1,5

1,0

0,65

0,86

0,74

0,83

0,64

0,61

0,69

0,66

0,61

0,67

0,55

Geg

0,57

0,5

2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011

Evolutie Geg: arbeiders + bedienden 7 6 5 4 3

Geg

20

jaarverslag 2011 •

3,04

3,12

2,96

3,25

3,27

3,59

3,70

3,56

3,86

4,53

4,70

1

4,19

2

2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011


3.1.3 Overzicht gegevens arbeidsongevallen uitzendkrachten

3.1.3.1 Arbeidsongevallencijfers van 2000 t.e.m. 2011

Onderstaande tabel geeft een overzicht van de evolutie van de arbeidsongevallencijfers vanaf 2000 tot 2011. Zoals blijkt uit de cijfers hebben in de voorbije jaren de verschillende sensibilisatieacties naar de uitzendsector resultaat gegeven met een significante daling van arbeidsongevallen over de hele lijn.

Tabel 3: Overzicht 2000-2011 2000

2004

2005

2006

2007

2008

2009

2010

2011

2011/2010

2011/2000

Alle UZK Fg

99,60

71,40

65,96

68,42

67,85

61,78

51,86

53,38

50,50

-5,4%

-49%

Weg

1,81

1,38

1,25

1,26

1,26

1,19

1,02

1,04

1,01

-1,9%

-44%

Geg

4,19

3,56

3,74

3,61

3,27

3,25

2,96

3,11

3,04

-2,6%

-27%

135,79

99,85

91,92

95,47

95,48

89,12

76,54

76,20

72,5

-4,8%

-47%

Weg

2,49

1,94

1,77

1,77

1,80

1,74

1,50

1,49

1,47

-1,3%

-41%

Geg

5,77

4,94

5,31

5,16

4,72

4,75

4,54

4,53

4,51

-0,7%

-22%

-8%

arbeiders Fg

bedienden Fg

15,77

13,77

15,39

16,29

17,44

17,48

17,32

17,17

14,54

-15,4%

Weg

0,25

0,20

0,25

0,26

0,28

0,30

0,34

0,32

0,26

-18,8%

+4%

Geg

0,57

0,66

0,69

0,62

0,64

0,83

0,74

0,86

0,65

-24,4%

+14%

Hoofdstuk 3 • Arbeidsongevallen uitzendkrachten 2011

21


3.1.3.2 Overzicht van de gegevens over arbeidsongevallen bij uitzendkrachten 2000-2010-2011

Tabel 4: Overzicht 2000 - 2010 - 2011 2000

2010

2011

137.520.266

160.810.000

176.470.000

Aantal ongevallen

13.697

8.630

8.917

Aantal ongevallen met tijdelijke ongeschiktheid

12.943

7.921

8.140

Aantal ongevallen met blijvende ongeschiktheid

751

705

772

3

4

5

Arbeiders + bedienden Aantal gepresteerde uren

Aantal dodelijke arbeidsongevallen Aantal dagen arbeidsongeschiktheid

249.077

167.515

177.943

Aantal forfaitaire dagen

327.598

335.591

359.269

Frequentiegraad

99,6

53,38

50,50

Werkelijke ernstgraad

1,81

1,04

1,01

Globale ernstgraad

4,19

3,11

3,04

70

58,3

62,02

95.913.964

99.179.154

109.518.914

Aantal ongevallen

13.041

7.557

7.942

Aantal ongevallen met tijdelijke ongeschiktheid

12.323

6.939

7.244

Aantal ongevallen met blijvende ongeschiktheid

715

614

693

3

4

5

Arbeiders Procentueel aandeel blootstelling Aantal uren blootstelling

Aantal dodelijke arbeidsongevallen Aantal dagen arbeidsongeschiktheid

238.580

147.424

160.618

Aantal forfaitaire dagen

314.473

301.954

332.850

Frequentiegraad

135,97

76,20

72,50

Werkelijke ernstgraad

2,49

1,49

1,47

Globale ernstgraad

5,77

4,54

4,51

30

41,7

37,98

41.606.302

62.488.184

67.058.175

Aantal ongevallen

656

1.073

975

Bedienden Procentueel aandeel blootstelling Aantal uren blootstelling

22

Aantal ongevallen met tijdelijke ongeschiktheid

620

982

896

Aantal ongevallen met blijvende ongeschiktheid

36

91

79

Aantal dodelijke arbeidsongevallen

0

0

0

Aantal dagen arbeidsongeschiktheid

10.497

20.091

17.325

Aantal forfaitaire dagen

13.125

33.638

26.419

Frequentiegraad

15,77

17,17

14,54

Werkelijke ernstgraad

0,25

0,32

0,26

Globale ernstgraad

0,57

0,86

0,65

jaarverslag 2011 •


3.1.4. Toelichting arbeidsongevallen bij uitzendkrachten

3.1.4.1 Vaststellingen

• In vergelijking met 2010 is het aantal gepresteerde uren bij de arbeiders met 10,4% gestegen en bij de bedienden met 7,3% (zie H.2, punt 2.1 Tewerkstelling totale uitzendsector). Ook in 2011 is er dus een toename van tewerkstelling t.o.v. het economisch minder jaar 2009. Er moet evenwel worden opgemerkt dat in 2011 de stijging bij de arbeiders maar half zo groot is als in 2010 (20,3%). • Voor de frequentiegraad (Fg) stellen we in 2011 zowel bij de arbeiders (-4,8%) als bij de bedienden (-15,4%) een belangrijke daling vast. Bij de bedienden betreft het dit jaar een significante afname. Voor de gehele uitzendsector (arbeiders en bedienden samen) is er een daling van 5,4% (zie tabel 3: Overzicht 2000-2011). • Voor de werkelijke ernstgraad (Weg) is er bij de arbeiders een kleine daling met 1,3%; bij de bedienden daarentegen betreft het een aanzienlijkere vermindering met 18,8%. Door het overwicht in tewerkstelling van arbeiders daalt het geheel met 1,9% (zie tabel 3: Overzicht 2000-2011). • De globale ernstgraad (Geg) is bij de arbeiders vrijwel gelijk gebleven (-0,7%) maar bij de bedienden stellen we een significante afname vast (-24,4%). Dit resulteert voor alle uitzendkrachten samen in een daling van 2,6%, eveneens wegens de verhouding in tewerkstelling arbeiders/bedienden. In 2011 waren er 5 dodelijke arbeidsongevallen (zie verder in dit hoofdstuk, punt 3.3).

Hoofdstuk 3 • Arbeidsongevallen uitzendkrachten 2011

23


3.1.4.2 Besluit

In 2010 gaven de arbeidsongevallencijfers, na opeenvolgende gunstige cijfers van een decennium, een status quo van de frequentie- en ernstgraden van de uitzendkrachten weer. In 2011 is daarentegen een nieuwe significante vermindering over heel de lijn merkbaar. Bij de bedienden is dit sterker dan bij arbeiders. De tewerkstelling bij de arbeiders steeg net zoals in 2010 sterker dan bij de bedienden. Uit de frequentiecijfers blijkt dat arbeiders 5 keer meer het slachtoffer worden van een arbeidsongeval dan bedienden. Uit de ernstcijfers blijkt verder dat deze arbeiders 5,5 keer meer kans hebben op een arbeidsongeval, met ĂŠĂŠn of meerdere dagen arbeidsongeschiktheid, dan de bedienden. Dat arbeidersfuncties meer en meer een bediendestatuut krijgen toebedeeld, blijkt ontegensprekelijk uit de tewerkstellingscijfers. In 2000 waren 70% van de uitzendkrachten arbeiders, in 2011 is dit nog 62%. Deze tendens is identiek aan de evolutie in de totale werknemerspopulatie. De algemene tendens van de laatste jaren om bepaalde functies van arbeiders- naar bediendestatuut te verplaatsen weerspiegelt zich in de globale ernstcijfers. De globale ernstcijfers van bedienden kenden door de jaren heen een stijging of bleven gelijk maar daalden nooit. De reden hiervoor is dat functies met eerder een arbeidersprofiel een hoger risico op ongevallen inhouden dan de klassieke administratieve bediendefuncties, zoals bijvoorbeeld een logistiek bediende die ook een heftruckfunctie vervult. Voor het eerst neemt men in 2011 een keerpunt waar in het fenomeen van de voortdurende stijging van de werkelijke ernstgraden bij de bedienden. Deze ommekeer was onmiddellijk zeer significant met een reductie van 18,8% voor de werkelijke en 24,4% voor de globale ernstgraad. Dit feit wordt opgevolgd in de volgende jaren om te bekijken of het een toevalstreffer betreft of een start van een nieuwe tendens.

24

jaarverslag 2011 •


3.2 Arbeidsongevallen 2010-2011 van de uitzendkrachten per gewest Onderstaande tabel geeft een overzicht voor Vlaanderen, Wallonië en Brussel. Vlaanderen 2010 Tewerkstel- 67,51% lingsuren

Wallonië

Brussel

Nationaal

2011

2010

2011

2010

2011

2010

2011

68,22%

23,62%

23,28%

8,88%

8,50%

100%

100%

ARBEIDERS Fg

72,55

71,10

85,40

75,36

81,08

71,94

76,20

72,52

Weg

1,32

1,35

1,88

1,71

1,82

1,75

1,49

1,47

Geg

3,93

3,99

5,91

5,80

6,20

4,77

4,53

4,51

Fg

15,90

14,05

25,60

19,75

9,45

9,39

17,17

14,54

Weg

0,27

0,22

0,54

0,38

0,19

0,26

0,32

0,26

Geg

0,73

0,53

1,36

1,75

0,52

0,77

0,86

0,65

Fg

52,27

51,03

64,78

56,57

29,82

27,95

53,38

50,50

Weg

0,95

0,95

1,42

1,26

0,66

0,67

1,04

1,01

Geg

2,78

2,77

4,34

4,43

2,14

1,96

3,11

3,04

BEDIENDEN

ALLE

Vlaanderen heeft de afgelopen jaren voor de categorie arbeiders telkens betere frequentie- en ernstgraden dan de andere gewesten. Voor de bedienden daarentegen valt Brussel in gunstige zin op. In 2011 kenden vooral de frequentie- en ernstcijfers van Wallonië een zeer gunstige evolutie richting nationale gemiddelden. Nog iets hoger dan Vlaanderen, maar de verschillen verkleinen alsmaar. Vlaanderen heeft nog altijd een daling van cijfers maar deze liggen nog altijd lager dan de merkelijke daling voor Wallonië. Dat de cijfers van Vlaanderen zo hard drukken op de nationale cijfers komt ook door het overwicht aan tewerkstelling in deze regio met 68%. Het Brussels Hoofdstedelijk Gewest wordt gekenmerkt door een veel sterkere vertegenwoordiging van de bedienden (70%) in de totale populatie. Vandaar de nog steeds gunstigere cijfers voor Brussel. Merk op dat Brussel vrijwel uitsluitend kantoorjobs heeft en dat de tendens om bepaalde functies van arbeiders- naar bediendestatuut te verplaatsen hier minder van belang is.

Hoofdstuk 3 • Arbeidsongevallen uitzendkrachten 2011

25


3.3

Dodelijke arbeidsongevallen

In 2011 waren 5 uitzendkrachten het slachtoffer van een dodelijk arbeidsongeval op de werkplaats: Deze ongevallen waren te wijten aan: •• Val door het dak tijdens onderhoudswerkzaamheden. •• Verlies controle over stuur met vrachtwagen (geen woon-werk). •• Klemming tussen vrachtwagen en muur in onderhoudsgarage. •• Verlies controle over stuur met bestelwagen (geen woon-werk). •• Bezweken onder omgekantelde constructie in voedingsindustrie.

3.4 Jobstudent-uitzendkrachten

3.4.1 Analyse arbeidsongevallencijfers jobstudenten 2011

In de zomerperiode van 2011 hadden 4 jobstudenten op 1.000 een arbeidsongeval tijdens het werk en 0,8 jobstudenten op 1.000 hadden een ongeval met meer dan 5 dagen arbeidsongeschiktheid.

Tabel 5: Zomerperiode “2009 - 2010 - 2011” Zomer 2009 Zomer 2010 Zomer 2011 Aantal gepresteerde uren

11.905.152

12.561.529

12.503.842

81,20

83,33

82,83

146.000

150.247

150.967

Frequentiegraad

29,23

25,79

23,91

Ernstgraad

0,30

0,28

0,22

Arbeidsongevallen (AO) zonder werkverlet

279

298

288

AO met een arbeidsongeschiktheid van 1 tot 5 dagen

168

164

182

AO met een arbeidsongeschiktheid van meer dan 5 dagen

180

160

119

Aantal gepresteerde uren per jobstudentencontract Aantal jobstudentencontracten

26

jaarverslag 2011 •


Totaal aantal arbeidsongevallen

627

622

589

Totaal aantal dagen arbeidsongeschiktheid

3578

3569

2444

Jobstudenten op 1.000 slachtoffer van AO

4,3

4,1

3,9

Zoals aangegeven in hoofdstuk 2.2 “Tewerkstelling 2011 jobstudent-uitzendkrachten� zal PI in tegenstelling tot de vorige jaren vanaf 2011 enkel nog aan de uitzendbureaus de arbeidsongevallencijfers over het hele jaar opvragen en niet langer de cijfers van de zomerperiode apart. Er zal worden opgevolgd of de stelselmatige dalingen van ongevallencijfers bij jobstudenten de afgelopen zomers nu ook tijdens het jaar waar te nemen zijn. Op dit moment werken reeds een kwart van de jobstudenten buiten de traditionele zomerpiek (zie tabel 6 voor de verschillen tussen deze 2 periodes).

Tabel 6: Vergelijking arbeidsongevallencijfers zomerperiode 2011 t.o.v. het hele jaar Zomer 2011

2011

Frequentiegraad

23,91

22,46

Ernstgraad

0,22

0,20

150.967

182.516

12.503.842

16.604.415

82,83

82,95

Totaal aantal arbeidsongevallen met werkverlet

324

373

Totaal aantal dagen arbeidsongeschiktheid

2444

3369

Aantal jobstudentencontracten Aantal gepresteerde uren Aantal gepresteerde uren per jobstudentencontract

Hoewel 2011 het eerste jaar is met een volledige jaarmeting, kan toch al voorzichtig worden geconcludeerd dat jobstudenten doorheen het jaar geen groter risico oplopen dan deze in de zomerpiek. Zowel frequentie- als ernstgraad vallen immers net iets lager uit dan de zomer alleen (respectievelijk 22,46 t.o.v. 23,91 en 0,20 t.o.v. 0,22).

Hoofdstuk 3 • Arbeidsongevallen uitzendkrachten 2011

27


3.4.2 Evolutie arbeidsongevallencijfers jobstudenten 1999-2011

Grafiek 1: Frequentiegraad van 1999 tot 2011 75,0 62,5 50,0 37,5

23,91

22,46

2006

25,79

2005

29,23

2000

30,07

37,10

1999

40,86

41,98

Fg

60,94

12,5

71,70

25,0

2007

2008

2009

2010

2011

2011

z o m e r

Grafiek 2: Ernstgraad van 1999 tot 2011 0,7 0,6 0,5 0,4 0,3

0,22

0,20

2006

0,28

2005

0,30

2000

0,27

0,37

1999

0,32

0,32

Eg

0,51

0,1

0,62

0,2

2007

2008

2009

2010

2011

2011

z o m e r

Onderstaande tabel (7) vergelijkt de arbeidsongevallencijfers van de jobstudenten-uitzendkrachten voor de periode 1999 tot en met 2011. Deze basisgegevens dekken vrijwel volledig de totale uitzendmarkt van jobstudenten-uitzendkrachten. In de voorlaatste kolom wordt het procentuele verschil gegeven tussen 2011 en 2010. Er wordt vastgesteld dat voor de zomerperiode de frequentiegraad daalde met 7,3% en de ernstgraad met 21,4%. In de laatste kolom wordt het procentuele verschil vermeld tussen de zomer van 1999 en 2011. Een daling met 66% van de frequentie en met 64% voor de ernstgraad.

28

jaarverslag 2011 •


Tabel 7: Vergelijking 1999-2011 arbeidsongevallen jobstudentenuitzendkrachten Zomer

Zomer

1999

2005

2006

2007

2008

2009

2010

2011

2011 2011/2010 2011/2000

Frequentiegraad

71,7

41,98

37,10

40,86

30,07

29,23

25,79

23,91

22,46

-7,3%

-66%

Werkelijke ernstgraad

0,62

0,32

0,37

0,32

0,27

0,30

0,28

0,22

0,20

-21,4%

-64%

3.4.3 Cijfergegevens per leeftijdscategorie

In 2000 was nog 30% van de jobstudenten-uitzendkrachten jonger dan 18 jaar. Na een intensieve informatiecampagne, om geen uitvoerende handenarbeid in een industriële omgeving te geven aan jongeren onder de 18 jaar daalde het aandeel van deze categorie in de zomerperiode tot net iets boven 20% (22,9% voor zomer 2011). Dit heeft dan ook geleid tot de sterke daling van het globaal aantal arbeidsongevallen omdat deze groep het meeste ongevallen had (zie ook hogere Fg voor -18 jarigen in grafiek 4). Grafiek 3: verdeling van de jobstudenten volgens leeftijd ≤ 18 jaar

< 18 jaar

69,9%

78,3%

79,3%

79,5%

77,1%

82,8%

30,1%

21,7%

20,7%

20,5%

22,9%

17,3%

z o m e r

Bij de cijfers over heel 2011 valt onmiddellijk op dat het aandeel -18 jarigen 5% is gezakt t.o.v. de zomerperiode van ditzelfde jaar. Hoewel hun aandeel tijdens de zomerperiode net gegroeid was, werkt de groep -18 jarigen buiten deze piekperiode minder intensief dan hun oudere collega’s. Zo zakt hun aandeel gespreid over het hele jaar dan ook schijnbaar tegenstrijdig maar correct.

Hoofdstuk 3 • Arbeidsongevallen uitzendkrachten 2011

29


Grafiek 4: evolutie van de frequentiegraad volgens leeftijdscategorie 60 Fg <18 jaar

50

Fg ≥18 jaar

40 30

2005

2006

2007

2008

z o m e r

2009

2010

2011

20,90

31,43

23,90

24,72

24,73

26,80

27,00

30,04

26,20

39,10

41,76

51,90

34,48

48,90

Fg

39,00

10

45,60

20

2011

Grafiek 5: evolutie van de ernstgraad volgens leeftijdscategorie 0,6 Eg <18 jaar

0,5

Eg ≥18 jaar

0,4 0,3

2005

2006

2007

2008

z o m e r

2009

2010

2011

0,17

0,36

0,19

0,27

0,26

0,37

0,28

0,38

0,24

0,37

0,32

0,45

0,35

0,46

Eg

0,31

0,1

0,34

0,2

2011

De algemene tendens van frequentie- en ernstgraad was doorheen de jaren al sterk dalend. Zo worden tegelijk ook de verschillen tussen beide leeftijdsgroepen stilaan weggewerkt. Ogenschijnlijk duikt er een probleem op bij de meting over geheel 2011 bij de categorie -18 jarigen (niet enkel de zomerperiode); zowel de frequentie- als ernstgraad zijn hoger dan bij de +18 jarigen. Zoals blijkt uit de grafieken 4 en 5 is de frequentie Fg 31,43 t.o.v. 20,90 en is de ernstgraad Eg 0,36 t.o.v. 0,17. Toch moet worden opgemerkt dat de globale gemiddelde cijfers van de totale groep jongeren voor geheel 2011 lager waren dan de zomerperiode. Want uit de grafieken 1 en 2 blijkt dat de frequentiegraad Fg respectievelijk 22,46 is t.o.v. 23,91 en de ernstgraad Eg is 0,20 t.o.v.  0,22. Wellicht valt dit toe te schrijven aan de zeer goede scores van de +18 jarigen. Deze mogelijke trend wordt in de volgende jaren scherp opgevolgd.

30

jaarverslag 2011 •


3.4.4 Toelichting arbeidsongevallencijfers jobstudent-uitzendkrachten

3.4.4.1 Vaststellingen

• Van juli tot eind september 2011 hebben 150.967 studenten een vakantiejob uitgevoerd via een uitzendkantoor. Dit is een gelijkaardig resultaat als in de zomer 2010. Ongeveer een kwart van de jongeren werkte buiten deze zomerperiode en deden zo het totaal aantal gepresteerde uren stijgen van 12,5 miljoen in de zomer tot 16,6 miljoen in heel 2011. (zie ook hoofdstuk 2.2 Tewerkstelling jobstudenten) • 4 jobstudenten op 1000 hadden in 2011 een arbeidsongeval en 0,8 op 1000 een ongeval met minstens 5 dagen arbeidsongeschiktheid • In vergelijking met 2010 is in 2011 de frequentiegraad van de arbeidsongevallen van de jobstudenten gedaald met 7,3% en de ernstgraad met 21,4% • In vergelijking met 1999 is in 2011 het aantal jobstudenten verdubbeld, maar de frequentiegraad daalde met 66% en de ernstgraad met 64% • Tijdens de zomerperiode zijn de grote verschillen tussen de leeftijdcategorieën in frequentiegraad van de arbeidsongevallen door de jaren heen weggeëbt. In 2011 is er een beperkte toename te bemerken van het verschil in frequentiegraad tussen de leeftijdscategorieën voor het ganse kalenderjaar 2011. Dit zal worden opgevolgd in de volgende jaren.

Hoofdstuk 3 • Arbeidsongevallen uitzendkrachten 2011

31


3.4.4.2 Besluit

2011 bevestigt nogmaals de tendens van de daling inzake frequentie en werkelijke ernst­ graad van de jobstudenten. Dit is zeker het gevolg van de maatregel van de uitzendbureaus om -18 jarigen enkel kantoorwerk laten uit te voeren en geen uitvoerend werk in een risicovolle werkplaatsomgeving toe te kennen. Bedienen van machines werd taboe voor -18 jarigen met het Koninklijk Besluit Jongeren van 1999. De preventieacties voor jongeren via de scholen, jeugdcentra, uitzendkantoren en bedrijven zijn er op gericht om deze toekomstige werknemers al tijdens hun vakantiejob attent te maken voor het beschermen tegen risico’s op het werk. De sensibilisatieacties van PI en de jaarlijkse veiligheidswedstrijd op de site www.ikbenjobstudent.be richtten zich volledig naar de jobstudenten. In 2012 zal Preventie en Interim zich rechtstreeks tot de scholen richten. Het is de bedoeling om via de scholen jongeren te benaderen inzake preventie en bescherming van risico’s op de werkplek. De ludieke aanpak gericht op de leefwereld van jongeren heeft in belangrijke mate bijgedragen tot de grote vermindering van de arbeidsongevallen bij jobstudenten-uitzendkrachten. Naast vakantiewerk kent de studentenarbeid een groeiend succes voor de zogenaamde “werkstudenten” die het ganse jaar door tijdens het weekend werken. Deze categorie studenten is ouder dan 18, krijgt meer ervaring, maar hebben een hoger risico op een ernstig ongeval. Onafgezien van de eerste positieve cijfers in 2011, vraagt deze groep dus verdere aandacht in de acties van PI. Voortaan zal de tewerkstelling van een volledig kalenderjaar geanalyseerd worden. De arbeidsongevallen worden op die manier 12 maanden lang bewaakt, zoals bij de overige uitzendkrachten. Preventie en Interim zal eveneens de website www.ikbenjobstudent.be het hele jaar toegankelijk houden.

32

jaarverslag 2011 •


3.5

Algemeen besluit

Na de jarenlange daling van zowel frequentie- als ernstgraad, trad er in 2010 een stabilisatie op. 2011 kent daarentegen, ondanks een niet onbelangrijke vermeerdering van de tewerkstellingscijfers opnieuw aanzienlijke dalingen van zowel frequentie- als ernstcijfers. De behaalde resultaten zijn zeer bemoedigend, op alle vlakken werd opnieuw vooruitgang geboekt. Zowel frequentie- als ernstgraad tonen een daling en dit zowel bij de arbeiders als bij de bedienden. Bij de arbeiders daalde de frequentiegraad met bijna 5 %. De ernstgraden zijn eveneens verbeterd weliswaar minder sterk. Bij de bedienden is de verbetering over heel de lijn meer uitgesproken. Voor het eerst in een decennium nemen de ernstgraden in deze groep af, met 18,8% voor de werkelijke en 24,4% voor de globale ernstgraad. De jarenlange stijging is hiermee geneutraliseerd tot het peil van het jaar 2004. Dit gegeven wordt verder bewaakt om vast te stellen of er werkelijk sprake is van een gunstige trendbreuk. Voorheen was de stijging van de cijfers bij de bedienden immers te verklaren door indeling van de ongevallen van de uitzendkrachten volgens het statuut van de uitzendkracht en niet volgens de taakinhoud. Samenwerking met overheid, onderwijs en diverse preventieinstellingen hebben tastbare resultaten opgeleverd. Vooral bij de jobstudenten werden de voorbije jaren gunstige resultaten gehaald zodat dit verder zal worden bewaakt. Eind 2010 verscheen het Koninklijk Besluit betreffende het welzijn op het werk van uitzendkrachten. De wetgeving voorzag een belangrijke aanpassing van de werkpost met een belangrijk accent op het uitvoeren van een voorafgaande noodzakelijke risico­ analyse van de werkpost door de gebruiker. Preventie en Interim ontwierp hiervoor een gebruiksvriendelijk model, beschikbaar in meerdere Europese talen. De wijzigingen aan de werkpostfiche zijn ondertussen door de uitzendwereld goed gekend. Helaas lopen de gebruikers hierbij achterop, meer bepaald de middelgrote en kleine ondernemingen. De komende jaren moet hier zeker aandacht aan geschonken worden.

Hoofdstuk 3 â&#x20AC;˘ Arbeidsongevallen uitzendkrachten 2011

33


4 34

jaarverslag 2011 â&#x20AC;˘

Centrale g


gegevensbank vo Centrale gegevensbank voor de uitzendsector 4 Hoofdstuk 1

Hoofdstuk 4 â&#x20AC;˘ Centrale gegevensbank voor de uitzendsector

35


4.1

Reglementering

In uitvoering van de Wet Uitzendarbeid van 1987 verscheen in het Staatsblad van 28 december 2010 een Koninklijk Besluit van 15 december 2010 tot “vaststelling van maatregelen betreffende het welzijn op het werk van uitzendkrachten”. Dit uitvoeringsbesluit vervangt het vroegere Koninklijk Besluit Uitzendarbeid van 19 februari 1997 en wordt opgenomen in de Codex Welzijn op het werk onder Titel VIII; Hoofdstuk IV. Het Koninklijk Besluit Uitzendarbeid 2010 is het resultaat van een unaniem advies van de sociale partners in de schoot van zowel het paritair comité voor de uitzendarbeid als de Hoge Raad voor Preventie en Bescherming op het Werk. In het sectoraal akkoord voor de uitzendsector 2007 – 2008 werd o.a. de wens vastgelegd om verbeteringen door te voeren m.b.t. de veiligheid en de gezondheid van uitzendkrachten met een verbeterde versie van de werkpostfiche en in te spelen op het onthaal van de uitzendkracht bij de klant-gebruiker. Volgens datzelfde akkoord kan het uitzendbureau, als verantwoordelijke voor het gezondheidstoezicht van de uitzendkracht, de gezondheidsonderzoeken organiseren via de externe dienst PBW van het uitzendbureau of de medische dienst van gebruiker. Dit wordt in de praktijk uitgevoerd door het Koninklijk Besluit Uitzendarbeid 2010 dat voorziet in de oprichting van een centrale gegevensbank voor uitzendkrachten waarin minimaal het resultaat van de gezondheidsbeoordeling van alle uitzendkrachten opgenomen wordt. In het Koninklijk Besluit Uitzendarbeid wordt gestipuleerd dat de databank wordt ontwikkeld door de uitzendsector en beheerd door de Centrale Preventiedienst voor de uitzendsector, Preventie en Interim (PI).

4.2

Werkpostfiche

Wenst een gebruiker beroep te doen op een uitzendkracht dan bezorgt hij aan het uitzendbureau alle nuttige informatie m.b.t. de vereiste beroepskwalificatie en de specifieke kenmerken van de werkpost. Betreft het een functie waarbij de werknemer onderworpen is aan gezondheidstoezicht dan vult de gebruiker verplicht een werkpostfiche in. De wetgever heeft in 2010 de inhoud van de werkpostfiche o.a. aangepast in functie van de te ontwikkelen centrale gegevensbank namelijk: •• iedere werkpost draagt een uniek identificatienummer (nummer en datum), •• gezondheidsrisico’s verbonden aan de werkpost worden aangeduid a.d.v. uniforme codes zoals opgelegd in het M.B. van 9 juni 2010.

36

jaarverslag 2011 •


PI heeft begin 2011 een modelwerkpostfiche ontwikkeld en ter beschikking gesteld van gebruikers en de uitzendsector op de website van Preventie en Interim, www.p-i. be. Samen met de nieuwe werkpostfiche werd een handleiding opgesteld en ter beschikking gesteld op de tweetalige website van Preventie en Interim. Als gevolg van een sterke vraag van de uitzendkantoren en de klant-gebruikers, werd de werkpostfiche uiteindelijk naar zeven talen vertaald, namelijk: het Frans, het Nederlands, het Duits, het Engels, het Spaans, het Portugees en het Pools.

4.3

Centrale gegevensbank

De centrale gegevensbank wordt opgericht overeenkomstig de Wet van 8 december 1992 tot bescherming van de persoonlijke levenssfeer ten opzichte van de verwerking van persoonsgegevens, met minstens de opname van de gezondheidsgegevens, zoals vastgelegd in het Koninklijk Besluit Uitzendarbeid 2010, van elke uitzendkracht onderworpen aan een gezondheidsonderzoek. Het voordeel van een centrale gegevensbank is een efficiëntere organisatie en traceerbaarheid van de wettelijk verplichte gezondheidsonderzoeken van de uitzendkrachten. De elektronische opvolging ervan voorkomt onnodig herhalen of dubbelen van gezondheidsonderzoeken van de uitzendkrachten. De stakeholders betrokken bij de ontwikkeling, beheer en gebruik van de centrale gegevensbank zijn achtereenvolgens: •• Centrale Preventiedienst voor de Uitzendsector PI •• Externe diensten voor Preventie en Bescherming op het werk •• Uitzendbedrijven en uitzendkrachten •• Werkgevers die beroep doen op uitzendkrachten (gebruikers) •• Sociaal Fonds voor de uitzendkrachten •• Federgon •• Kruispuntbank Sociale Zekerheid •• Vakbonden •• Federale Overheidsdienst Werkgelegenheid, Arbeid en Sociaal Overleg (FOD WASO)

Hoofdstuk 4 • Centrale gegevensbank voor de uitzendsector

37


De centrale gegevensbank zal geconsulteerd kunnen worden door de medische diensten van de interne of externe preventiediensten. Zoals bepaald in het Koninklijk Besluit Uitzendarbeid van 2010 brengen de medische diensten van de interne of externe preventiediensten de gezondheidsresultaten over in de centrale gegevensbank. Voorafgaand aan het ter beschikking stellen van een welbepaalde uitzendkracht aan een gebruiker zal het uitzendbureau de databank raadplegen en checken of de uitzendkracht nog voldoet aan de eis inzake geschikt zijn voor de werkpost. Vrije zoekopdrachten zijn niet mogelijk op de centrale gegevensbank voor de uitzendkrachten. Ontwerp databank in 2011: Van januari t.e.m. april werd een studie gemaakt van geldende wetgeving en al bestaande databanken. Vervolgens is Preventie en Interim, ter voorbereiding van het ontwerp van de uiteindelijke centrale gegevensbank, in april 2011 gestart met het consulteren van alle betrokken stakeholders. Uitgaande van de hiermee verzamelde informatie werd samen met een informaticus een ontwerp van databank uitgetekend. De realisatie van het ontwerp van de centrale gegevensbank is voorzien voor 2012.

38

jaarverslag 2011 â&#x20AC;˘


Hoofdstuk 4 â&#x20AC;˘ Centrale gegevensbank voor de uitzendsector

39


5

Sensibil


lisatiecampagnes Sensibilisatiecampagnes 5 Hoofdstuk 1


5.1

Campagne 2011

5.1.1 Agenda 2011

De agenda is één van de belangrijkste sensibilisatiemiddelen bedoeld voor de uitzendkrachten. De agenda omvat een: •• klassieke indeling van maanden/dagen dat o.a. toelaat de gepresteerde arbeidsuren te noteren, •• praktische mededelingen en adviezen over gezondheid en veiligheid op de werkplek. Elke uitzendkracht vindt in deze agenda stof tot nadenken en ideeën om in veiligheid te handelen zowel op het werk als thuis. •• ruimte voor planning van persoonlijke aangelegenheden. De agenda informeert de uitzendkracht van een zeker aantal elementen die nieuw zijn voor hem/ haar, zoals de werkpostfiche, de reglementering over alcohol en drugs, opleidingen, etc. Er werden in 2011 door Preventie en Interim 140.000 exemplaren gratis verdeeld onder alle uitzendkantoren, bij opleidingen een netwerkmomenten.

42

jaarverslag 2011 •


5.1.2  Actie jobstudenten 2011

5.1.2.1 Specifieke website

De website voor jobstudenten www.ikbenjobstudent.be werd speciaal ontwikkeld voor jongeren en omkadert de “Actie jobstudenten 2011”. De website bevat tools inzake e-learning, concrete veiligheidstips, wetgeving alsook FAQ’s (Frequently Asked Questions) omtrent uitzendarbeid bij jobstudenten. Op de website www.ikbenjobstudent.be geeft de tab «Speel mee» de mogelijkheid aan de jobstudent om deel te nemen aan een ludieke veiligheidswedstrijd. Het doel van deze wedstrijd is risico’s, werkpostfiches en verboden functies voor jobstudenten op een speelse manier te ontdekken. In 2011 werd geopteerd om festival-, concert-, en cinematickets als prijzen uit te delen. In 2011 bood op de jongerensite een Facebook- en Twitterpagina de mogelijkheid om continu in contact te blijven met de deelnemers van de wedstrijd alsook om een breed publiek te bereiken.

Hoofdstuk 5 • Sensibilisatiecampagnes

43


5.1.2.2 Postkaarten, brochures en affiches

In functie van de zichtbaarheid van haar actie heeft PI postkaarten en folders verspreid via de uitzendkantoren. Deze middelen leggen in klare taal uit waaruit de veiligheidswedstrijd bestaat en leiden de jongeren rechtstreeks naar de website www.ikbenjobstudent.be.

44

jaarverslag 2011 â&#x20AC;˘


5.1.2.3 Spot Brightfish

PI heeft tevens een publicitaire spot van 15 seconden laten ontwikkelen ter promotie van de actie jobstudenten. Deze spot werd 8064 maal vertoond over gans BelgiĂŤ in verschillende bioscopen.

5.1.2.4 Enkele cijfers Product Website www.ikbenjobstudent.be A3 Affiches Postkaarten Brochures

5.2

Statistieken 30.000 bezoeken op de website (meer dan 90% van de bezoekers tussen 15 en 25 jaar oud) 5400 affiches 150.000 postkaarten 80.000 brochures

Communicatiekanalen

5.2.1 Adviezen

De preventieadviseurs van de centrale cel verzekeren via de groene telefoon 0800/23.999 een permanentie om te antwoorden op vragen gesteld door uitzendkrachten, consulenten van uitzendkantoren en preventieadviseurs van gebruikers. Het jaar 2011 werd gekenmerkt door een groot aantal gestelde vragen met betrekking tot het Koninklijk Besluit van 15 december 2010.

Hoofdstuk 5 â&#x20AC;˘ Sensibilisatiecampagnes

45


5.2.2 Website

De website is een belangrijk kanaal om de sensibilisatieacties van Preventie en Interim te realiseren en te ondersteunen. Het doel van de website is vooral: •• Informeren en uitleg geven over de jongste wijzigingen betreffende de welzijnswetgeving en veiligheid op het werk •• Opleiden en advies geven over alle onderwerpen in verband met veiligheid en gezondheid van uitzendkrachten •• Tools op maat ontwikkelen en deze gratis beschikbaar te stellen.

46

jaarverslag 2011 •


5.2.3 PI News

De uitgave PI News wordt bezorgd aan uitzendkantoren, preventieadviseurs, arbeidsongevallenverzekeraars, de overheid, externe diensten voor Preventie en Bescherming op het werk en de grootste ondernemingen in BelgiĂŤ.

PI News wordt op 3000 exemplaren gedrukt en is een middel om belangrijke en nuttige informatie door te geven. Via dit kanaal informeert PI de uitzendkantoren immers over zijn acties en belangrijk nieuws voor de sector, met een onmiddellijke verwijzing naar de website van PI voor aanvullende of bijkomende informatie.

Hoofdstuk 5 â&#x20AC;˘ Sensibilisatiecampagnes

47


5.3 Opleidingen

5.3.1 Het veiligheidscertificaat voor uitzendbureaus (VCU)

De vraag vanuit de VCA (VeiligheidsChecklistAannemers) gecertificeerde ondernemingen naar VCU (VeiligheidsChecklistUitzendbureaus) gecertificeerde uitzendkantoren blijft belangrijk. Het procesbeheer is in handen van de VZW BESACC-VCA. Medewerkers van de VCU-kantoren moeten verplicht een gepaste opleiding in het kader van veiligheid en gezondheid volgen. Preventie en Interim blijft het beste kanaal om het leerproces van de materie te bevorderen door het gratis verdelen van het handboek VIL, Veiligheid voor Intercedenten en Leidinggevenden van uitzendorganisaties. In 2011 hebben 440 personen het examen VIL-VCU afgelegd.

5.3.2 De opleiding van verbindingspersonen

In 2011 werden twee specifieke basisopleidingen veiligheid georganiseerd voor de verbindingspersonen: een Franstalige sessie bij Cresept en een Nederlandstalige sessie bij Preventie en Interim. Het doel is aan de verbindingspersonen van de uitzendbureaus en hun medewerkers een aangepaste opleiding aan te bieden die de vereisten van de Welzijnswet naleeft en tegelijkertijd rekening houdt met de eigenheden van de uitzendsector. Tijdens de opleiding verwerven de deelnemers de kennis die ze nodig hebben om aan de ondernemingen en de uitzendkrachten informatie te verstrekken over de risico’s waaraan ze zijn blootgesteld, en over de gepaste aanbevelingen in verband met preventie.

5.3.3 Cursus sociaal recht voor uitzendconsulenten

De Federgoncursus voor uitzendconsulenten bevat een onderdeel “Preventiebeleid en uitzendarbeid” en wordt door PI verzorgd. In 2011 waren er 13 opleidingen, goed voor 983 cursisten in het totaal. In elke taal werden examensessies georganiseerd met een luik “Preventiebeleid en uitzendarbeid”: waaraan 1426 kandidaten hebben deelgenomen.

48

jaarverslag 2011 •


5.4

Studie-, informatie- en vormingsactiviteiten

Preventie en Interim werkt regelmatig mee aan studiedagen en opleidingen op het gebied van het welzijn op het werk met o.a. CRESEPT, PREBES, PREVENT, VYDIAS, AMS en KLUWER.

5.5 Persartikels In 2011 heeft Preventie en Interim onderstaande artikels gepubliceerd. November 2011 Juli 2011 Mei 2011 Maart 2011

“Een databank voor uitzendkrachten” Uitzendarbeid Veilig werken als jobstudent Uitzendwerk uitgelicht

Bijlage Trends Veiligheidsnieuws (Prebes) Bijlage “Standaard” Prevent Focus

Hoofdstuk 5 • Sensibilisatiecampagnes

49


6


Actieplan 2012 Actieplan 2012 6 Hoofdstuk 1


52

jaarverslag 2011 â&#x20AC;¢


Actieplan 2012 Website als ‘eerste’ informatiekanaal voor de doelgroep van PI De actualisatie van de website werd in 2011 gestart en zal een vervolg kennen in 2012. In de site wordt een belangrijk deel gereserveerd voor de werpostfiche als tool. In 2012 wordt gestart met de uitbreiding van de site met een extranet-gedeelte. www.ikbenjobstudent.be De site voor de jongeren blijft het hele jaar toegankelijk. De start, in 2011, met Facebook en Twitter wordt verder uitgewerkt in 2012. Tijdens de zomermaanden juni-september wordt de activiteit rond de jongeren verhoogd aan de hand van promotiecampagnes specifiek voor jongeren. Sensibilisatieproducten De PI-producten zoals PI-News, agenda voor de uitzendkrachten, affiches, e-learningproducten blijven belangrijk als informatiekanalen voor de uitzendsector. PI-News blijft viermaal per jaar verschijnen en wordt vanaf december 2011 uitgebreid met iedere keer een interview van een bekende preventieadviseur van een gebruiker. Statistieken van arbeidsongevallen en jobstudenten De statistieken van de arbeidsongevallen van uitzendkrachten en jobstudenten worden opgevraagd voor het Duitstalig gebied. Arbeidswegongevallen blijven een aandachtspunt. Met betrekking tot de jobstudenten zullen de statistieken worden opgevraagd voor de zomermaanden en daarnaast ook voor het hele jaar. Na 2012 zal worden geëvalueerd of de zomermaanden voldoende interessant zijn om er aparte statistieken over op te maken. Opleidingen In de cursus voor consulenten is een gedeelte dat door PI wordt verzorgd. De cursus zal in 2012 door de preventieadviseurs van PI volledig worden geactualiseerd en waar nodig vereenvoudigd of herschreven. Centrale gegevensbank De centrale gegevensbank zal in 2012 verder worden ontwikkeld. Preventie en Interim volgt samen met een informaticus de ontwikkeling en opstart van de databank op.

Hoofdstuk 6 • Actieplan 2012

53


7 54

jaarverslag 2011 â&#x20AC;¢


Bijlagen Bijlagen 7

Hoofdstuk 1

Hoofdstuk 7 â&#x20AC;¢ Bijlagen

55


Leden op 31/12/2011 124 HORECA SOLUTIONS bvba AB SERVICE LIMBURG bv ACCENT CONSTRUCT nv ACCENT JOBS FOR PEOPLE nv ACTA INTERIM sa ACTIEF INTERIM nv AD INTERIM bvba ADCOR CONSTRUCT bvba ADCOR INTERIM bvba ADECCO CONSTRUCT nv ADECCO PS ADIA INTERIM s.a.s. ADMB INTERIM nv ADS INTERIM sa AGO CONSTRUCT bvba AGO INTERIM BELGIE nv AGRO-SERVICES cvba ALLO INTERIM sa APPRO bvba ARTEC INTERIM bv ARTEMIS NETWORK sa ASAP.BE nv ATLAS EUROSAILOR bv AVANCE HASSELT bvba AXINTOR AXIS nv AXXICOM nv BAKKER & PARTNERS nv BIK INTERIM nv BOSTONAIR Ltd. BTS INTERIM nv BUTLER SERVICE GROUP U.K. Ltd CARE TALENTS nv CN BELGIUM CONSTRUCT INTERIM nv CONTRACTAIR Ltd DAOUST INTERIM sa DAXXA BELGIE bvba DE JAGER DETACHERING vof E + nv EMS-CONSTRUCT bv EQUIP' sa ERGOFLEX nv ETAPE INTERIM bvba EUROP INTERIM sa EUROSTAR 25 BELGIUM bvba

56

jaarverslag 2011 â&#x20AC;¢

3500 NL - 6049 GZ 8800 8800 4800 3560 1000 8900 8900 1702 1702 F- 69100 9000 4000 8500 8500 2500 1060 2830 NL-4382 AC 1050 3600 NL - 2131 HA 3500 8630 2000 2060 2600 1070 UK-HU178DA 2070 UK - RHl 1 NE 8500 2610 8000 UK - RG21 6YT 1050 2910 NL - 4401 ND 2018 NL - 6603 BE 4500 2800 8500 1060 2321

HASSELT ROERMOND - HERTEN ROESELARE ROESELARE VERVIERS LUMMEN BRUSSEL IEPER IEPER GROOT-BIJGAARDEN GROOT-BIJGAARDEN VILLEURBANNE GENT LIEGE KORTRIJK KORTRIJK LIER BRUXELLES WILLEBROEK VLISSINGEN BRUXELLES GENK HOOFDDORP HASSELT VEURNE ANTWERPEN ANTWERPEN BERCHEM -ANTWERPEN BRUSSEL EAST YORKSHIRE ZWIJNDRECHT Redhill Surrey KORTRIJK ANTWERPEN BRUGGE BASINGSTOKE BRUXELLES ESSEN YERSEKE ANTWERPEN WIJCKEN HUY MECHELEN KORTRIJK BRUXELLES MEER


EXARIS INTERIM EXCEL INTERIM sa EXPERZA EXPRESS MEDICAL sa FLEX-IN LOGISTICS bv FLEXPOINT bvba FLEXTRA INTERIM nv FOCUS HR GROUP nv FORUM INTERIM nv FRIDAY EUROTECH CONSTRUCT nv FRIDAY EUROTECH MECHANICAL nv GO TEMP bvba GREENPOL INTERIM bvba H & L PEOPLE nv HANDS TO WORK CONSTRUCT nv HANDS TO WORK PERSONEELSDIENSTEN bvba HAYS nv HET INTERIMPALEIS cvba HUMAN SUPPORT IMPACT INTERIM NV IN PERSON BOUW bv INFORMATIC BENELUX sa INTELECT bvba INTERIM PARTNER sprl INTERIM@WORK INTERPASS nv INTERTIME nv JOB BALANCE nv JOBCONCEPT nv JOBCONNECTION NV JOBS CONSTRUCT bvba JOBS cvba JUST WORK nv KELLY SERVICES INTERIM nv KEYWORKS bvba KONVERT INTERIM nv KONVERT INTERIM VLAANDEREN nv KONVERT INTERIM WALLONIE sa KONVERT KONSTRUKT nv KONVERT OFFICE nv KOPMAN INTERIM LAB SUPPORT nv LEADER INTERIM sa LEM INTERIM sa LIB (Logistiek Interim Bedrijf) nv LINK2EUROPE nv

1000 1050 8700 2000 NL - 4836 LG 3520 1730 2850 8800 2970 2970 8500 2990 2000 3500 NL - N-59828 8520 1060 6000 3500 NL - 1043GR 1180 2600 1050 3730 9450 2490 3000 8790 3000 3620 2600 8800 1831 3560 8500 8500 8500 8500 8500 2000 2018 F - 95604 4030 8500 2870

BRUXELLES BRUXELLES TIELT ANTWERPEN BREDA ZONHOVEN ASSE BOOM ROESELARE SCHILDE SCHILDE KORTRIJK WUUSTWEZEL ANTWERPEN HASSELT RH VENLO KUURNE BRUSSEL CHARLEROI HASSELT AMSTERDAM BRUXELLES BERCHEM (ANTWERPEN) BRUXELLES HOESELT HAALTERT BALEN LEUVEN WAREGEM LEUVEN LANAKEN BERCHEM ROESELARE DIEGEM LUMMEN KORTRIJK KORTRIJK KORTRIJK KORTRIJK KORTRIJK ANTWERPEN ANTWERPEN EAUBONNE GRIVEGNEE (LIEGE) KORTRIJK PUURS

Hoofdstuk 7 â&#x20AC;¢ Bijlagen

57


LOSFELD CONSULT sprl LUSO BASTO SERVICOS M INTERIM sa MAANDAG BELGIE MAINTEC CONSTRUCTION nv MAINTEC nv MANDORA nv MANPOWER BELGIUM nv MERIDIAN BUSINESS SUPPORT Ltd MERVEILLE PLUS INTERIM sa MISE EN PLACE BELGIE nv MUNDO INTERIM bvba OK PEOPLE ORANJEBUILD bv ORION ENGINEERING SERVICES Ltd OTTO WORK FORCE bv PAGE INTERIM sa PARC INTERIM Ltd PEOPLE INTERIM sa PEPS INTERIM sa PLUS UITZENDKRACHTEN PROCAREER SOLUTIONS nv QUALITAIR ENGINEERING SERVICES Ltd QUALITY@CONSTRUCT QUALITY@WORK RANDSTAD CONSTRUCT nv RANDSTAD BELGIUM nv REAL CONSTRUCT INTERIM nv REFLEX INTERIM RITMO INTERIM nv ROBERT HALF nv ROBERT WALTERS PEOPLE SOLUTIONS nv ROEVIN MANAGEMENT SERVICES Ltd RUNTIME SERVICES nv SAFETEC INTERIM bvba SAMENWERKING TECHNIEK ORGANISATIE BELGIE bvba SEAWORKS.BE bvba SEAWORKS.BE.INTERIM bvba SECRETARY PLUS MANAGEMENT SUPPORT SEGERS SELECT bvba SELECT HUMAN RESOURCES nv START PEOPLE ABROAD START PEOPLE CONSTRUCT nv START PEOPLE nv STEGMANN BELGIUM bvba Suivi Technique Organisation SYNERGIE BELGIUM nv T BRUSSELS

58

jaarverslag 2011 â&#x20AC;¢

7500 4860-176 1000 2600 3500 3500 3800 1050 UK - WA17PT 7950 3000 3620 6000 NL-3011 UK - IV2 6AA NL-5803 1050 1000 7000 2000 3500 UK - CB85TE 3900 3941 1853 1853 8630 1050 2000 1702 1050 UK - SK 11 QU 2221 2000 8670

TOURNAI CABECEIRAS DE BASTO BRUXELLES BERCHEM HASSELT HASSELT SINT-TRUIDEN BRUSSEL ALTRINCHAM CHESHIRE CHIEVRES (LADEUZE) LEUVEN LANAKEN CHARLEROI ROTTERDAM INVERNESS AP VENRAY BRUXELLES DUBLIN 9 BRUXELLES MONS ANTWERPEN HASSELT CAMBRIDGE OVERPELT EKSEL STROMBEEK-BEVER STROMBEEK-BEVER VEURNE BRUXELLES ANTWERPEN GROOT-BIJGAARDEN BRUSSEL MACCLESFIELD CHESHIRE BOOISCHOT ANTWERPEN KOKSIJDE

2060 NL - 4381 CK 2000 3550 8500 2000 2000 2000 2000 F-59380 2018 1000

ANTWERPEN VLIESINGEN ANTWERPEN HEUSDEN ZOLDER KORTRIJK ANTWERPEN ANTWERPEN ANTWERPEN ANTWERPEN QUAEDYPRE ANTWERPEN BRUSSEL


TAKE AIR sa TALENTUS TEAM-ONE EMPLOYMENT SPECIALISTS sprl TEMPO-TEAM TENTOO nv T-Groep, divisie T-Interim THE CREW FLEX nv THG-INTERIM AG TOBASCO nv TOP INTERIM nv TRACE ! sa TRACE CONSTRUCTION sa UNIQUE nv USG FINANCIAL FORCES nv VALESTA nv VDET nv VERA INTERIM nv VERA INTERIM PLUS nv VIND nv VIO INTERIM VIVALDI'S CONSTRUCT VIVALDI'S INTERIM nv Z - PROJECT STAFFING nv ZANTEO INTERIM Sp.zo.o

F-94417 8500 4500 1020 1930 2800 2000 4700 3500 3500 6000 6000 2000 2000 2800 3500 9000 3000 8800 9040 2850 2850 3583 61246

SAINT MAURICE KORTRIJK HUY BRUSSEL ZAVENTEM MECHELEN ANTWERPEN EUPEN HASSELT HASSELT CHARLEROI CHARLEROI ANTWERPEN ANTWERPEN MECHELEN HASSELT GENT LEUVEN ROESELARE ST AMANDSBERG BOOM BOOM PAAL POZNAN

Hoofdstuk 7 â&#x20AC;¢ Bijlagen

59


V.U.: Marijke Bruyninckx | Preventie en Interim | Tour & Taxis, Havenlaan 86C, Bus 302, B-1000 Brussel Design by : www.habilis.be

Centrale Preventiedienst voor de Sector van Uitzendarbeid vzw

Tel 02 204 56 80 Fax 02 204 56 89

Info@p-i.be www.p-i.be

Gratis nummer: 0800 23 999

Jaarverslag Preventie en Interim 2011  
Jaarverslag Preventie en Interim 2011  

De Centrale Preventiedienst voor de Uitzendsector

Advertisement