Page 1


Prevent är en ideell förening inom arbetsmiljöområdet med Svenskt Näringsliv, LO och PTK som huvudmän. Vår uppgift är att tillsammans med huvudmännen förmedla kunskap kring arbetsmiljöfrågor och utveckla metoder som ska fungera som ett stöd för varje arbetsplats i det löpande arbetsmiljöarbetet. Det gör vi genom att – ge ut arbets- och utbildningsmaterial samt faktaböcker – informera och utbilda – ge ut tidningen Arbetsliv. Prevent erbjuder generella och branschanpassade utbildningsmaterial, checklistor och andra hjälpmedel som gör det lätt att omsätta teori till praktik. Vi genomför arbetsmiljöutbildningar över hela landet, både öppna och företagsinterna. Vi erbjuder även distansutbildning. Prevent arbetar för ett friskt, sunt och säkert arbetsliv. På www.prevent.se finns mer information.

© 2012

Prevent Arbetsmiljö i samverkan Svenskt Näringsliv, LO & PTK

Upplaga 1:1 Projektledare

Britt-Marie Larsson, Mats Bjurvald

Författare

Per Nylén

Foto

Per Nylén, Sofia Nylén, Ann-Kristin Nyström, Hillevi Hemphälä

Textbearbetning Helene Thornblad Illustratör

Anette Hedberg

Formgivare

Anders Kretz

Tryck

Danagårds LiTHO AB, Ödeshög, april 2012

Distribution

Prevent, Box 20133, 104 60 Stockholm

Telefon

08-402 02 00

Fax

08-402 02 50

E-post info@prevent.se Webb www.prevent.se ISBN 978-91-7365-148-6 Art nr 565


Förord Synen står för 80 procent av alla sinnesintryck. Det skapar ett beroende som vi sällan är medvetna om. Först i mörker märker vi hur extremt beroende vi är av vårt seende. I totalt mörker kan vi till en början knappt gå utan hasar fram oändligt sakta för att inte snubbla på något. Det är till och med svårt att hålla balansen, vi spärrar upp ögonen maximalt och söker förgäves efter en punkt att fokusera på för att kunna röra oss kontrollerat. I arbetslivet har synen stor betydelse för våra möjligheter att utföra arbetsuppgifter. Ju bättre vi ser, desto större möjligheter att göra ett bra arbete, utan att kroppen tröttas eller far illa på annat sätt. Men fullgod syn kräver fullgod belysning och jag har många gånger förvånats över hur bristfällig belysningen kan vara på en arbetsplats med kvalificerad tillverkning, höga krav på kvalitet och en maskinpark för mångmiljonbelopp. Likväl har belysningsanläggningen stora brister i utformning och eftersatt underhåll. Det tycks finnas en generell övertro på att vi människor fullt ut kan kompensera för undermålig belysning. Det beror till en del på att vi har svårt att avgöra hur mycket bättre syn- och belysningsförhållandena skulle kunna vara. Vi har god förmåga att anpassa oss till krävande omgivningar och vi blir därigenom snabbt ”hemmablinda”. För att skapa goda synergonomiska förhållanden behöver man börja redan i skolbänken för alla inblandade yrkeskategorier. Yrkesutbildningarna behöver ge tillräckliga grundkunskaper om synfunktioner, belysningslära och synergonomiskt tänkesätt. Först då kan god synergonomi skapas redan på arkitektens ritbord, med en god beställarkompetens, vid projektörens planering och i elinstallatörens genomtänkta val och placering av armaturerna. Detta bör eftersträvas vid all nybyggnation, renoveringar och utbyte av äldre belysningsanläggningar. Uppenbart krävs ett multidisciplinärt arbetssätt. Brister det i någon del av kedjan blir resultatet lätt bristfälligt. Prevent – Syn och belysning i arbetslivet

7


Målgruppen för denna bok är därför alla yrkesgrupper och funktioner som har ansvar för god synergonomi och belysning eller som vägleder andra som är beroende av dessa. Exempel på sådana kategorier är skyddsombud, arbetsledare, arbetsmiljöingenjörer och övriga yrkeskategorier inom företagshälsovården, ergonomer, arkitekter, optiker, elinstallatörer, projektörer samt övriga ljus- och synintresserade i arbetslivet. I detta syfte har Ann-Kristin Nyström (ergonom), Hillevi Hemphälä (optiker) samt Peder Wibom (teknisk chef inom belysningsbranschen) bidragit med värdefulla synpunkter på bokens innehåll och utformning. Bokens syfte är att underlätta för läsaren att peka på möjligheter till synergonomiska förbättringar på arbetsplatserna, sådant den hemmablinde sällan lägger märke till förrän de förverkligats. Det handlar ofta om enkla åtgärder som kan genomföras till låg kostnad på kort tid och som resulterar i en vinna/vinna-situation för arbetsgivare och arbetstagare. Boken ska förhoppningsvis inspirera till att tänka synergonomiskt i högre grad och ge goda argument för ett kontinuerligt förbättringsarbete i detta avseende.

Stockholm i mars 2012 Per Nylén

8

Prevent – Syn och belysning i arbetslivet


Innehåll Förord ....................................................................................... 7 Synergonomi .......................................................................... 12 Varför ägna tid åt synergonomi? ........................................ 14 Synen ...................................................................................... 15 Synens utvecklingshistoria ................................................. 15 Ögat .................................................................................... 16 Avståndsseende .................................................................. 19 Nedsatt synförmåga ........................................................... 20 Synhjälpmedel .................................................................... 25 Färger och färgseende ......................................................... 28 Ljuset ...................................................................................... 33 Vad är ljus? ......................................................................... 34 Belysningsstyrka ................................................................ 34 Luminans ............................................................................ 35 Färgtemperatur och färgåtergivning .................................. 36 Ljusutbyte ........................................................................... 37 Flimmer .............................................................................. 39 Elektriska ljuskällor ............................................................ 40 Armaturer ........................................................................... 46 Belysningens placering på arbetsplatser inomhus .............. 48 Energisparande kontra ljuskvalitet .................................... 53 Nödbelysning och skyltning ............................................... 57 »Light pollution«; ljus på fel plats ...................................... 57 Arbetsobjektet ....................................................................... 58 Kontrast .............................................................................. 59 Teckenstorlek ..................................................................... 61 Färgkombinationer ............................................................. 63 Ögonbesvär kopplade till arbetsobjektets utformning ....... 65 Besvär vid defekt färgseende ............................................. 65 Prevent – Syn och belysning i arbetslivet

9


Synens samspel med den omgivande miljön ..................... 68 Belysningsrelaterade synergonomiska brister .................... 68 Bländning ........................................................................... 70 Alltför låga belysningsstyrkor ............................................ 79 Synavstånd ......................................................................... 80 Blickriktning ....................................................................... 81 Arbete med bärbar dator, handdatorer och mobiltelefoner ................................................................... 82 Ljusets betydelse för annat än synen ................................ 83 Samspelet mellan seende och arbetsställningar ............... 87 Våra sinnen ......................................................................... 88 Onaturliga arbetsställningar .............................................. 88 För kort bord ...................................................................... 89 Synrelaterade besvär .......................................................... 90 Strategier för god synergonomi, kroppshållning och rörelser ........................................................................ 92 Övrigt ..................................................................................... 94 Lagstiftning ......................................................................... 94 Ögonskador ........................................................................ 97 Ögonskydd ......................................................................... 98 Mätteknik och mänskligt omdöme .................................... 93 Metodik vid inventering och analys av syn- och belysningsförhållanden ...................................... 101 Synergonomiska besvär i ett antal yrken .......................... 102 Standarder för syn och belysning .................................... 108 Referenslitteratur (förutom standarder) ........................... 109 Ordlista ............................................................................. 110

10

Prevent – Syn och belysning i arbetslivet


BILAGA 1 Rekvisition arbetsglasögon .......................... 112 BILAGA 2. Enkel checklista belysning/synergonomi ..... 113 BILAGA 3. Detaljerad checklista belysning/ synergonomi ................................................ 115 BILAGA 4. Checklista beställares baskrav ..................... 120

Prevent – Syn och belysning i arbetslivet

11


Synergonomi – vad är det? Våra fem sinnen är enligt den klassiska indelningen i litteraturen smak, lukt, känsel, hörsel och syn. Synen har en särställning när det gäller det totala inflödet av sinnesintryck till hjärnan.

Seendet har även betydelse för arbetsställningar och arbetsrörelser. Därför finns anledning att nämna ytterligare två former av sinnen, balanssinnet och muskel-/ledsinnet. De signalerar position och rörelser för huvudet och andra kroppsdelar; muskeloch ledsinnet avläser även intensiteten i belastningen. I ett kommande avsnitt beskrivs brister i ögats funktion som 12

Prevent – Syn och belysning i arbetslivet


Synergonomi

leder till att ett föremål inte avbildas skarpt på näthinnan. Men det kan även vara så att föremålet inte kan uppfattas som skarpt avtecknat även om synen är fullgod. Det kan bero på en mängd missförhållanden: för svag belysning, bländande ljuskällor, damm i luften, blänk, reflexer eller vibrationer i arbetsobjektet, svaga kontraster i text och symboler med mera. Vårt synsinne kan kompensera för de flesta störningar genom att betrakta föremålet under längre tid, på kortare avstånd eller från en annan vinkel. Gemensamt för alla medvetna och omedvetna kompenserande åtgärder är att de tar tid. Arbetet går långsammare och ofta begås fler fel. Det skapar irritation och obehag på flera sätt. Kvantitet och kvalitet i produktionen sjunker. Synergonomi syftar till att skapa goda synförhållanden som motverkar dessa nackdelar, vilket ligger i både arbetsgivarnas och arbetstagarnas intresse. Synergonomi handlar om att optimera hälsa, synförutsättningar och produktionsförmåga. Nordiska Ergonomisällskapets definition lyder: »Synergonomi är en multidisciplinär vetenskap gällande synprocesser och hur dessa påverkar interaktionen mellan människan och hennes omgivning. Disciplinen omfattar även teoretiska principer, data och metoder för design i avsikt att optimera människans välbefinnande och funktion. Ämnesområden är synmiljön, belysning och synkrävande arbete, synsystemets funktion och funktionsstörningar, ögonbesvär samt säkerhet, synkorrektion och synhjälpmedel«. Synergonomi kan delas in i fyra huvudområden; synen, ljuset, arbetsobjektet samt påverkan från det omgivande rummet. Dessutom finns ett viktigt samspel mellan seendet och kroppsställningar. I den här boken beskrivs och diskuteras vart och ett av dessa områden i nämnd ordning.

Prevent – Syn och belysning i arbetslivet

13


Synergonomi

Varför ägna tid åt synergonomi? I Sverige har drygt 50 personer omkommit i arbetsolyckor varje år de senaste fem åren. Mångdubbelt fler skadas och än fler är inblandade i allvarliga tillbud. Många får ont i kroppen, så ont att det ibland leder till långvariga sjukskrivningar och förtida pension. Även lindrigare fall leder till ökad korttidsfrånvaro vilket är kostsamt för både samhället och företaget. Den enskilda arbetstagaren drabbas av ekonomiskt bortfall, utöver de fysiska besvären. Att minska antalet olyckor och tillbud kräver mycket tid och resurser. Man kan då fråga sig vilka motiv det finns för att avsätta tid åt något som kan tyckas så harmlöst som eventuella synergonomiska brister? Ett motiv är att vi genom vårt medlemskap i EU förbundit oss att våra arbetsgivare regelbundet ska undersöka alla arbetsförhållanden och risker för ohälsa. Dessa krav finns angivna i detalj i Arbetsmiljöverkets föreskrifter Systematiskt Arbetsmiljöarbete (SAM). Synergonomiska förhållanden och risker är inte undantagna, vilket även framgår av flera andra av verkets föreskrifter. Kraven är inget självändamål. Både företaget och de anställda har mycket att vinna på att brister identifieras och åtgärdas. God synergonomi är till fördel för både arbetsgivare och arbetstagare. Det krävs inga stora investeringar eller arbetsinsatser för att skapa goda synförhållanden genom att regelbundet inventera arbetsförhållandena och åtgärda brister enligt det systematiska arbetsmiljöarbetet. Det handlar ofta om sunt förnuft och lite sakkunskap, exempelvis att skärma av eller rikta om bländande armaturer, att förbättra kontraster mellan arbetsobjekt och bakgrund eller att skapa tillräckligt med ljus på en arbetsyta. Enkelt avhjälpta brister, som bländande ljuskällor som sänker arbetstakt och kvalitet, kan missas om man underlåter att granska synförhållandena. Andra exempel är onaturliga arbetsställningar på grund av felaktiga glasögon och svårläst text och ökad risk för truckolyckor i dåligt upplysta trånga passager. 14

Prevent – Syn och belysning i arbetslivet

Syn och belysning i arbetslivet  

Den här boken ökar din förståelse för seendets betydelse för människans välbefinnande och funktion och hjälper dig till synergonomiska förbä...

Advertisement