Page 1


I lagens anda Kerstin Ahlberg, Bo Ericson och Mats Holmgren

Prevent


Förord Prevent är en ideell förening inom arbetsmiljöområdet med Svenskt Näringsliv, LO och PTK som huvudmän. Vår uppgift är att tillsammans med huvudmännen förmedla kunskap kring arbetsmiljöfrågor och utveckla metoder som ska fungera som ett stöd för varje arbetsplats i det löpande arbetsmiljöarbetet. Det gör vi genom att – ge ut arbets- och utbildningsmaterial samt faktaböcker – informera och utbilda – ge ut tidningen Arbetsliv. Prevent erbjuder generella och branschanpassade utbildningsmaterial, checklistor och andra hjälpmedel som gör det lätt att omsätta teori till praktik. Vi genomför arbetsmiljöutbildningar över hela landet, både öppna och företagsinterna. Vi erbjuder även distansutbildning. Prevent arbetar för ett friskt, sunt och säkert arbetsliv. På www.prevent.se finns mer information.

© 2012

Prevent Arbetsmiljö i samverkan Svenskt Näringsliv, LO & PTK

Upplaga 4:1 Projektledare

Robert Jakobsson

Text

Kerstin Ahlberg, Bo Ericson och Mats Holmgren

Grafisk form

Camilla Atterby

Tryck

Danagård LiTHO, Ödeshög, september 2012

Distribution

Prevent, Box 20133, 104 60 Stockholm

Telefon

08-402 02 00

Fax

08-402 02 50

E-post info@prevent.se Webb www.prevent.se ISBN 978-91-7365-151-6 Art nr 391

Lagar och föreskrifter på arbetsmiljöområdet ska kunna förstås och tillämpas av många människor i olika roller på en arbetsplats. Om experter alltid måste kopplas in för att reda ut och förklara vad bestämmelserna innebär kan de bli en pappersprodukt och inte få den effekt som var avsedd. Prevent ser det därför som en viktig uppgift att föra ut kunskap om reglerna på arbetsmiljöområdet och göra deras innehåll begripligt för dem som är ute i arbetslivet. Prevents syfte med denna bok är också att ge läsaren en helhetssyn på lagstiftningen på arbetsmiljöområdet samt reglernas bakgrund och ändamål. I denna upplaga är ändringar i lagstiftningen till och med halvårsskiftet 2012 införda. Detta är den fjärde upplagan av I lagens anda. Boken skrevs ursprungligen av Kerstin Ahlberg, jurist och journalist verksam vid Institutet för Social Civilrätt vid Stockholms universitets ­juridiska institution, jur kand Bo Ericson, LO-TCO Rättsskydd AB och jur kand Mats Holmgren, tidigare arbetsmiljöexpert vid Svenska Arbetsgivareföreningen. Uppdateringen sedan föregående upplaga har gjorts av Kerstin Ahlberg och Bo Ericson efter att Mats Holmgren avlidit år 2008. Som helhet är boken dock fortfarande alla de tre författarnas gemensamma verk. Prevent


Innehåll Bruksanvisning för läsaren ................................................... 9 Inte bara arbetsmiljölagen .................................................. 11 Lagar, föreskrifter och avtal samspelar............................... 11 Arbetsmiljölagen................................................................ 12 Arbetsmiljöförordningen................................................... 14 Arbetsmiljöverkets föreskrifter och allmänna råd ............ 14 Beslut av Arbetsmiljöverket och förvaltningsdomstolarna.................................................... 15 Annan säkerhetslagstiftning .............................................. 16 Arbetstidslagen .................................................................. 16 Socialförsäkringsbalken..................................................... 16 Lagen om facklig förtroendemans ställning ...................... 17 Lagen om anställningsskydd ............................................. 17 Kollektivavtal .................................................................... 17 EU:s rättsregler ................................................................. 18 Arbetsgivaren har det rättsliga ansvaret ........................... Arbetsgivarens roll ............................................................ Skyddsombudets roll ......................................................... Skyddskommitténs roll ...................................................... Företagshälsovårdens roll .................................................. Arbetstagarens roll ............................................................ Andra har ansvar när arbetsgivaransvaret inte räcker ............................................................................. Ansvar för samordning av arbetsmiljöarbetet................... Ansvar för byggherrar ....................................................... Ansvar för arkitekter, konstruktörer med flera ................. Samordning av skyddsarbetet på andra gemensamma arbetsplatser....................................................................... Samordnarnas uppgifter....................................................

19 19 20 21 22 22

26 27 28 29 30 30

Ansvar för den som råder över arbetsplatsen.................... Ansvar för lokal- och markupplåtare................................. Ansvar för inhyrd arbetskraft ........................................... Skyddsansvar för leverantörer .......................................... Ansvar för installatörer .....................................................

31 33 34 35 37

God arbetsmiljö – vad är det?............................................. Vad som krävs beror på .................................................... Anpassning till genomsnittet – och till individen .............. Rätt att påverka ................................................................. Arbetsorganisation............................................................. Personlig utveckling ..........................................................

38 38 39 41 41 43

Det systematiska arbetsmiljöarbetet ................................. 44 Alla ska delta, men cheferna ska driva ............................. 45 Alla ska veta vem som ska göra vad ................................. 46 Alla arbetsmiljöfaktorer ska kontrolleras .......................... 47 Ett evigt kretslopp ............................................................. 48 Rutiner .......................................................................... 48 Att konstatera behov ......................................................... 49 Skriftlig riskbedömning ................................................ 49 Att bestämma vad man ska göra ....................................... 50 Arbetsmiljöpolicy.......................................................... 50 Skriftliga handlingsplaner ............................................. 50 Att kontrollera om man har lyckats .................................. 52 När arbetsgivaren planerar ändringar .............................. 52 Kontroll av kontrollen ....................................................... 53 Företagshälsovård ............................................................. 54 Arbetsanpassning och rehabilitering ................................. 56 Vem ska göra utredningen? .............................................. 57 Vad ska utredningen innehålla? ........................................ 58


Vad kan man göra – och var går gränsen? ....................... 58 Genomförande .................................................................. 61 Arbetsgivaren betalar – till en viss gräns .......................... 61 Samverkan............................................................................ Direkt samverkan mellan arbetsgivaren och enskilda arbetstagare ......................................................... Organiserat arbetsmiljöarbete ........................................... Samverkan arbetsgivare – skyddsombud ......................... Vem tar initiativet? ........................................................ När samverkan inte fungerar ........................................ Särskilt farliga situationer ............................................. Skyddsombudets rättigheter ............................................. Samverkan i skyddskommittén ......................................... Arbetsmiljölagen och medbestämmandelagen ................. Modell 1 ........................................................................ Modell 2 ........................................................................ Modell 3 ........................................................................

63

Utbildning och information ................................................ Utbildning ......................................................................... Information ....................................................................... Tillgängligt för alla ....................................................... Information direkt till varje anställd............................. Information till skyddsombud och skyddskommittéledamöter............................................ Tystnadsplikt ................................................................ Information till Arbetsmiljöverket ................................

76 76 77 77 78

64 65 66 68 68 69 70 71 72 74 75 75

78 80 80

Samhällets kontroll.............................................................. Arbetsmiljöverkets befogenheter....................................... Begränsningar när det gäller samverkan och rehabilitering .......................................................... Andra tillsynsorgan ........................................................... Hur får man rätt? .............................................................. Straff och andra påtryckningsmedel.................................. Brott mot vitesföreläggande ......................................... Brott mot föreläggande eller förbud utan vite ............. Brott mot direkt sanktionerade regler .......................... När någon skadats eller dödats .................................... Brott mot tystnadsplikten ............................................. Brott mot samverkansreglerna .....................................

82 83 84 85 86 87 87 87 88 88 89 89


Bruksanvisning för läsaren

Bruksanvisning för läsaren Den här boken vänder sig till chefer, skyddsombud/arbetsmiljöombud och andra som vill börja sätta sig in i arbetsmiljörätten. Eftersom de flesta av våra tilltänkta läsare inte är jurister är den inte upplagd som en bok för jurister. Vi har istället beskrivit arbetsmiljörätten från den enskilda arbetsplatsens utgångspunkt och tänkt oss in i vad man kan behöva veta om man vill göra sitt bästa för att leva upp till lagens anda. Det betyder att tyngdpunkten ligger på det förebyggande arbetet inne i företaget. Andra frågor behandlar vi bara översiktligt. Den som till exempel vill veta vilket ansvar han har som säljare av farliga ämnen måste komplettera med en annan bok. Och en del paragrafer i arbetsmiljölagen skriver vi inte en rad om. Istället ägnar vi extra utrymme åt sådant som arbetsgivare och deras anställda ofta tycker är svårt att förstå. Det framgår inte alltid av vår text i vilken paragraf man kan hitta den regel som vi beskriver. Det är inte för att lagtexten är oviktig. Den som har ett uppdrag i arbetsmiljöarbetet måste läsa den också. Avsikten med den här boken är att dra upp de stora linjerna, att ge den överblick som man behöver för att kunna tillgodogöra sig lagtexten. Juridiska termer använder vi bara när det är absolut nödvändigt. Det arbetsmiljölagen kallar »arbetsställe« heter med dagligt språkbruk »arbetsplats« och det skriver vi också. Ingen Prevent – I lagens anda

9


Bruksanvisning för läsaren

Inte bara arbetsmiljölagen

lär missförstå vad som menas. För omväxlings skull skriver vi ibland »företaget« istället för »arbetsgivaren« eller »arbetsplatsen«. Det betyder inte att det som sägs enbart gäller i privata företag. Boken är lika användbar för chefer och anställda i den offentliga sektorn. En del arbetsledare betraktar sig inte som »chefer«. Men när vi talar om »chefer« menar vi alla slags arbetsledare och arbetsgivarföreträdare, från förmän till verkställande direktörer. Och när vi skriver »arbetsledare« är det meningen att även högre chefer ska känna sig träffade. I en sådan här bok hade det legat nära till hands att också behandla de viktigaste kollektivavtalsbestämmelserna på området, men eftersom avtalen är så många och har så skiftande innehåll måste vi avstå.

10

Prevent – I lagens anda

Inte bara arbetsmiljölagen Lagar, föreskrifter och avtal samspelar En arbetsgivare eller ett skyddsombud som vill veta vad som gäller i en viss situation kommer inte särskilt långt genom att läsa arbetsmiljölagen. Den innehåller mycket få precisa regler och beskriver bara i stora drag vilka krav som ställs på arbetsmiljön och vilket ansvar arbetsgivaren har. För att få veta vad det innebär i praktiken måste de gå vidare till de mer detaljerade föreskrifter som regeringen (i arbetsmiljöförordningen, AMF) och, framför allt, Arbetsmiljöverket har gett ut. Med Arbetsmiljöverkets föreskrifter har man kommit en god bit på väg. Men inte ens de räcker i alla situationer. Dels kan språket vara svårt att förstå, dels kan de lämna utrymme för olika tolkningar. Vill arbetsgivaren eller skyddsombudet ha ännu klarare besked kan de ta reda på om det finns några beslut där Arbetsmiljöverket eller till och med en förvaltningsdomstol (tidigare regeringen) har avgjort hur just den här föreskriften ska tillämpas hos en bestämd arbetsgivare. Hittills har det handlat om vad arbetsmiljölagen innebär. Den är nu inte den enda lagen som har betydelse för arbetsmiljön. Arbetstidslagen, miljöbalken och lagen om brandfarliga och explosiva varor är bara några exempel på andra författningar som man måste ta hänsyn till i arbetsmiljöarbetet.

Prevent – I lagens anda

11


Inte bara arbetsmiljölagen

Inte bara arbetsmiljölagen

Många lagregler kan dessutom fyllas ut eller helt ersättas av bestämmelser i kollektivavtal. En arbetsgivare eller facklig förtroendeman som vill ta reda på hur de ska göra måste alltså söka på många håll. Avsikten med det här kapitlet är att ge vägledning i det letandet, en karta över regelsystemet, så att man inte ska behöva irra omkring i onödan i skogen av paragrafer. Arbetsmiljölagen Att arbetsmiljölagen innehåller få precisa regler betyder inte att man kan hoppa över den. Av den får man en överblick över vad lagstiftaren menar med en god arbetsmiljö och hur det är tänkt att arbetsmiljöarbetet ska bedrivas – vilka skyldigheter olika grupper inom och utom företaget har i stora drag, vad Arbetsmiljöverket kan göra och så vidare. Den överblicken är lika nödvändig som föreskrifternas detaljregler. En del lagar talar kort och gott om vad man inte får göra och vilket straffet är om man ändå gör det. Arbetsmiljölagen däremot handlar om vad man ska göra. Det vill säga den beskriver hur arbetsgivare och anställda ska gå till väga för att förebygga det som inte får hända. Det är i första hand de som ska tillämpa lagen. Med tanke på det kunde man kanske önska att den var uppställd så att det var lätt att hitta de regler som riktar sig just till företaget. Så är det inte. Bestämmelser som rör det förebyggande arbetet på arbetsplatsen blandas med paragrafer som mest vänder sig till domstolar och andra myndigheter. Lagens tre första kapitel angår i hög grad både arbetsgivare och anställda. Kapitel 1 talar om vad som är ändamålet med lagen och för vilka den gäller. Ändamålet är kort och gott att uppnå en god arbetsmiljö, och alla arbetstagare omfattas. Vissa grupper som inte är arbetstagare, till exempel elever, ska behandlas som om de vore det.

12

Prevent – I lagens anda

Kapitel 2, med rubriken Arbetsmiljöns beskaffenhet, talar i stora drag om hurdan arbetsmiljön ska vara (se kapitlet God arbetsmiljö – vad är det? i denna bok). Allmänna skyldigheter är rubriken över kapitel 3. Första halvan av detta kapitel handlar om hur arbetsgivare och arbetstagare ska gå till väga för att åstadkomma den goda och säkra arbetsmiljö som lagen syftar till. (Beskrivs i denna bok i kapitlen Det systematiska arbetsmiljöarbetet, Arbetsanpassning och rehabilitering, Samverkan samt Utbildning och information.) Andra halvan av kapitlet talar om vilket ansvar andra än arbetsgivaren har i situationer där arbetsgivaransvaret inte räcker till. Indirekt säger reglerna därmed också vad en arbetsgivare kan kräva av utomstående som påverkar arbetsförhållandena för hans egna anställda och av dem som han köper varor och tjänster av (se bokkapitlet Andra har ansvar när arbetsgivaransvaret inte räcker). Kapitel 4, Bemyndiganden, är ett av dem som riktar sig till myndigheterna. Där beskrivs vilket slags föreskrifter regeringen och Arbetsmiljöverket får utfärda för att precisera lagens regler. Bestämmelserna drar upp en ram som de måste hålla sig inom. Vilka föreskrifter som de faktiskt har utfärdat kan man inte utläsa ur lagen. För att få veta det måste man gå till regeringens arbetsmiljöförordning och till Arbetsmiljöverkets författningssamling, som vi strax ska beskriva. Direkt till arbetsgivaren riktar sig däremot reglerna i kapitel 5, Minderåriga. Innebörden är att arbetsgivaren aldrig kan anlita ungdomar under 18 år utan att först ta reda på om det är tillåtet enligt Arbetsmiljöverkets föreskrifter. Många slags arbeten är helt förbjudna för minderåriga, andra kan de få utföra på vissa villkor. Föreskrifterna om minderåriga är direkt straffbelagda. Också kapitel 6 riktar sig till arbetsplatserna. Där beskrivs hur den organiserade samverkan mellan arbetsgivaren och de anställda genom skyddsombud och i skyddskommittéer ska gå till, hur de utses och vilka uppgifter och rättigheter de har.

Prevent – I lagens anda

13

I lagens anda  
I lagens anda  
Advertisement