Page 1

™∞μμ∞ΔO 22 ª∞ƒΔIOY 2014

Aƒ. ºÀ§§OÀ 409

Δπª∏: 1.5E

time

PRESS

A NE•APTHTH E B¢OMA¢IAIA E ºHMEPI¢A

www.press-time.gr

KΙΝΗΤΟΠΟΙΗΣΗ EΛ.AΣ ΚΑΙ DEA

➤ ΣEΛ. 18-19

Oι απαγωγές και η μαφία της κοκαΐνης ■ TΡΟΜΟΣ ΣΤΗΝ ΥΨΗΛΗ ΚΟΙΝΩΝΙΑ

PΕΠΟΡΤΑΖ ΦΩΤΙΑ

OΙ ΑΠΕΛΕΥΘΕΡΩΤΕΣ ΤΟΥ ΕΘΝΟΥΣ TΟ ΒΑΡΥ ΤΙΜΗΜΑ ΤΗΣ ΕΠΙΤΥΧΙΑΣ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΠΟΛΙΤΕΣ

«Oι ήρωες πρόγονοί μας δεν θα ανέχονταν τη σκλαβιά» MΙΛΟΥΝ ΣΤΗΝ “PRESS” ΟΙ ΑΠΟΓΟΝΟΙ ΤΩΝ ΑΓΩΝΙΣΤΩΝ ΤΗΣ EΠΑΝΑΣΤΑΣΗΣ ΤΟΥ 1821 KΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΠΛΑΠΟΥΤΑΣ

«Aυτή τη στιγμή ξαναγινόμαστε ραγιάδες. Tο όραμα του προγόνου μου δεν ήταν αυτό» AΝΤΩΝΗΣ ΠΕΤΜΕΖΑΣ

«Σίγουρα θα έκαναν μια νέα επανάσταση, γιατί τα ιδανικά για τα οποία πολέμησαν, σήμερα δεν υπάρχουν» ➤ ΣEΛ. 20-21 AΚΟΜΑ ΜΙΛΟΥΝ: E. Mπόταση-Kανάρη,

Γ. Kαραϊσκάκης, Παντ. Mπούμπουλης, M. Mπότσαρης, Eυ. Kολοκοτρώνης EΘΝΙΚΗ TΡΑΠΕΖΑ

➤ ΣEΛ. 14

Tης περίσσευαν τα λεφτά για τον τουρκικό πύργο; ■ Tης λείπουν 2,5 δισ. Έδωσε 303 εκ. «τζάμπα»

TΙ ΦΕΡΝΕΙ Η KΡΙΜΑΙΑ

Ποιοι την πληρώνουν με το πλεόνασμα H χώρα κερδίζει -με το «αίμα» των ανθρώπων της- πλεονεκτήματα για τη διαπραγμάτευση για το χρέος, αλλά: 400.000 συνταξιούχοι θα μείνουν στη λίστα αναμονής. 1,5 εκατ. ελεύθεροι επαγγελματίες θα «χαρατσώνονται» με το τέλος επιτηδεύματος. 4 εκατ. μισθωτοί και συν/χοι θα συνεχίσουν να πληρώνουν την «έκτακτη» εισφορά αλληλεγγύης. Mισό εκατ. χάνουν τα επιδόματα του OAEΔ κ.ο.κ.

OΙ ΠΕΡΙΚΟΠΕΣ ΣΕ ΜΙΣΘΟΥΣ ΚΑΙ ΣΥΝΤΑΞΕΙΣ ΑΠΟ ΤΟ 2010 ΕΙΝΑΙ 63 ΔΙΣ. ΚΑΙ Η «ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ» 520 ΕΚΑΤ.

➤ ΣΕΛ. 4-5

MΑΧΗ NΤΟΡΑΣ, BΕΝΙΖΕΛΟΥ, ΣΤΟΥΡΝΑΡΑ, ΠΡΟΒΟΠΟΥΛΟΥ

ΕΡΧΕΤΑΙ «ΝΤΟΜΙΝΟ» ΑΛΛΑΓΩΝ

4+2 υποψήφιοι «σφάζονται» για 3 επίζηλες θέσεις

• Mετά τις Eυρωεκλογές οι αποφάσεις Σαμαρά για το οικονομικό επιτελείο

➤ ΣEΛ. 6-7

ΣΤΗΝ ΑΝΑΜΟΝΗ 2 ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΤΟΥ MΑΞΙΜΟΥ

Aνοίγει «κερκόπορτα» για τις ορέξεις των Tούρκων; ➤ ΣEΛ. 16


H

2

Ë

ÛÂÏ›‰·

PRESS TIME, ™¿‚‚·ÙÔ 22 - K˘Úȷ΋ 23 M·ÚÙ›Ô˘ 2014

T· ÏÔÁÈÛÙ¿ÎÈ· Ù˘ TÚfiÈη˜ ·Ó·‚¿ıÌÈÛË Ù˘ ÂÏÏËÓÈ΋˜ ÔÈÎÔÓÔÌ›·˜ ·fi ÙÔÓ ·ÌÂÚÈηÓÈÎfi Ô›ÎÔ S&P ‰ÂÓ ‹ÚıÂ Î·È ¤Ó· ÎÔÌÌ¿ÙÈ ÙÔ˘ ·˙Ï ÁÈ· ÙÔ success story Ô˘ ÛÙ‹ÓÂÈ ÙÔ M·Í›ÌÔ˘, ‰ÂÓ Û˘ÌÏËÚÒıËÎÂ. ŒÛÙˆ ÎÈ ·Ó Ô ™ÙÔ˘ÚÓ¿Ú·˜ ‹Ù·Ó Û›ÁÔ˘ÚÔ˜ ÁÈ’ ·˘Ùfi Î·È Â›¯Â Û‡ÛÂÈ Ó· ÚÔ·Ó·ÁÁ›ÏÂÈ fiÙÈ ı· ·ÎÔÏÔ˘ı‹ÛÔ˘Ó ÎÈ ¿ÏÏÔÈ ‰‡Ô ·ÌÂÚÈηÓÈÎÔ› Ô›ÎÔÈ. ¢ÂÓ ¤¯Ô˘Ì ηӤӷ ÏfiÁÔ Ó· ·ÌÊÈÛ‚ËÙ‹ÛÔ˘Ì ÙȘ ÂӉ¯fiÌÂÓ˜ ÏËÚÔÊÔڛ˜ ÙÔ˘, fï˜, Û›ÁÔ˘Ú· ¤¯Ô˘Ì ÔÏÏÔ‡˜ ÏfiÁÔ˘˜ Ó· ·ÌÊÈÛ‚ËÙԇ̠ÙËÓ ÁÂÓÈÎfiÙÂÚË ÔÏÈÙÈ΋ ÙÔ˘ «ÙÛ¿ÚÔ˘» Ù˘ ÔÈÎÔÓÔÌ›·˜ Î·È ÙˆÓ Û˘ÓÂÚÁ·ÙÒÓ ÙÔ˘. TÔ Ó· ·ÚÔ˘ÛÈ¿˙ÂÙ·È Ë Û˘Ìʈӛ· Ì ÙËÓ TÚfiÈη ˆ˜ ÂÈÙ˘¯›·, ·¤¯ÂÈ Ôχ ·fi ÙË ÏÔÁÈ΋. TÔ Ó· ‰È·ÚÚ¤ÂÙ·È fiÙÈ Û‡ÓÙÔÌ· Ë EÏÏ¿‰· ı· ‚ÁÂÈ ÛÙȘ ·ÁÔÚ¤˜ Î·È Ó· ‰È·Ù˘Ì·Ó›˙ÂÙ·È ÙÔ ¿ÏÏÔ Â›Ù¢ÁÌ· Ì ÙÔ ÚˆÙÔÁÂÓ¤˜ ÏÂfiÓ·ÛÌ·, ÁÈ· ÙÔÓ Ôχ ÎfiÛÌÔ Ô˘ ·ÁˆÓÈ¿ Î·È Ì¿¯ÂÙ·È ÁÈ· ÙËÓ Î·ıËÌÂÚÈÓfiÙËÙ· ‰ÂÓ ÛËÌ·›ÓÂÈ ·Ôχو˜ Ù›ÔÙ·. O ̤ÛÔ˜ ŒÏÏËÓ·˜ ÌÔÚ› fiÏ· Ù· ·Ú·¿Óˆ Ó· Ù· ıˆÚ› ÏÂÔÓÂÎÙ‹Ì·Ù· Ù˘ ¯ÒÚ·˜ ÂÓfi„ÂÈ Ù˘ ‰È·Ú·ÁÌ¿Ù¢Û˘ ÁÈ· ÙÔ ¯Ú¤Ô˜, ·ÏÏ¿ ˆ˜ ‰Ò. Afi ÙË ÌÈ· ÏÂ˘Ú¿, ÈÛÙ‡ÂÈ fiÙÈ ÁÈ· ¿ÏÏË ÌÈ· ÊÔÚ¿, ÙËÓ ÎÚ›ÛÈÌË ÒÚ· ÌÂÙ¿ ÙȘ ÂÎÏÔÁ¤˜ ‰ÂÓ ı· ˘¿ÚÍÂÈ ÔÙ¤ ‰È·Ú·ÁÌ¿Ù¢ÛË. H ·Ï‹ıÂÈ· Â›Ó·È ÈÎÚ‹. ¢˘ÛÙ˘¯Ò˜, Ë EÏÏ¿‰· ˘·ÎÔ‡ÂÈ ÛÙÔ˘˜ ‰·ÓÂÈÛÙ¤˜ Ù˘, ‰ÂÓ ··ÈÙ›, ‰ÂÓ ‰È·Ú·ÁÌ·Ù‡ÂÙ·È, ‰ÂÓ ‰Â›¯ÓÂÈ Ë ›‰È· ÙÔÓ ‰ÚfiÌÔ Ù˘ χÛ˘. E›Ó·È Ú·ÁÌ·ÙÈο ·È¯Ì¿ÏˆÙË, fi¯È ÌfiÓÔ ÏfiÁˆ ÙˆÓ ˘Ô¯ÚÂÒÛÂÒÓ Ù˘ Ô˘ ¤¯ÂÈ, ·ÏÏ¿ Î·È ÏfiÁˆ Ù˘ ÊÈÏÔÛÔÊ›·˜ Î·È Ù˘ ÔÏÈÙÈ΋˜ Ù˘ ΢‚¤ÚÓËÛ˘ Î·È ÙˆÓ ·ÚÌfi‰ÈˆÓ ˘Ô˘ÚÁÒÓ Î·È Ù˘ ΢‚¤ÚÓËÛ˘. TÔ ‰Â‰Ô̤ÓÔ Â›Ó·È fiÙÈ ·ÎfiÌ· ÎÈ ·Ó ÂÈÙ‡¯Ô˘Ì ÙÔ «ı·‡Ì·» Ù˘ ·ÔÊ˘Á‹˜ ÂÓfi˜ Ó¤Ô˘ ÌÓËÌÔÓ›Ô˘, ı· Û˘Ó¯›ÛÔ˘Ì ӷ ›̷ÛÙ ˘fi ÎˉÂÌÔÓ›·. O ™ÙÔ˘ÚÓ¿Ú·˜, ÏÔÈfiÓ, Î·È ÙÔ ÂÈÙÂÏÂ›Ô ÙÔ˘ -¿Û¯ÂÙ· ·Ó ‰ÂÓ ¤¯ÂÈ Î·Ï¤˜ Û¯¤ÛÂȘ Ì·˙› ÙÔ˘- ¤¯Ô˘Ó ÌÂÙ·ÙÚ·› Û «ÈfiÓÈ·» ÙˆÓ ‰·ÓÂÈÛÙÒÓ Ì·˜. ™ÙË ¯ÒÚ· ‰ÂÓ ˘¿Ú¯ÂÈ Î·Ì›· ·Ôχو˜ ÔÈÎÔÓÔÌÈ΋ ÔÏÈÙÈ΋. ¢ÂÓ ÌÔÚ›, ¿ÏψÛÙÂ, Ó· ÏÔÁÈÛÙ› ˆ˜ Ù¤ÙÔÈ·, Ë ·Ú¿ÏÔÁË ˘ÂÚÊÔÚÔÏfiÁËÛË, ÔÈ ÊÔÚÔÌËÎÙÈΤ˜ ·ÔÊ¿ÛÂȘ Ô˘ ‰È·‰¤¯ÔÓÙ·È Ë Ì›· ÙËÓ ¿ÏÏË. H ÌË ‡·ÚÍË ÛÙ·ıÂÚÔ‡ ÊÔÚÔÏÔÁÈÎÔ‡ Ï·ÈÛ›Ô˘. H ·Ô˘Û›· ÂÓfi˜ ۯ‰›Ô˘ ¯ÚËÌ·ÙÔ‰fiÙËÛ˘ Î·È ·Ó¿Ù˘Í˘. OÈ ÂȯÂÈÚ‹ÛÂȘ ÎÏ›ÓÔ˘Ó. H ·ÓÂÚÁ›· ÁÈÁ·ÓÙÒÓÂÙ·È Î·È ÔÈ Ôϛ٘ ˘ÔʤÚÔ˘Ó. TËÓ ÎÔÈÓˆÓÈ΋ ‰È¿ÛÙ·ÛË Ù˘ ÎÚ›Û˘ ‰ÂÓ ÙËÓ Ï·Ì‚¿ÓÔ˘Ó ˘fi„ÈÓ ÔÈ ¯·ÚÙÔÁȷο‰Â˜. OÈ ˘‡ı˘ÓÔÈ Ù˘ ÔÈÎÔÓÔÌ›·˜, ·Ï¿ ÏÂÈÙÔ˘ÚÁÔ‡Ó ˆ˜ ÏÔÁÈÛÙ¿ÎÔÈ Ù˘ TÚfiÈη˜ Î·È ¤¯Ô˘Ó ÙÔ Ì¤ÏËÌ· ÙÈ ı· ÂÈÛÚ¿ÍÔ˘Ó Î·È ÌfiÓÔ. M ÔÔÈÔ‰‹ÔÙ ÎfiÛÙÔ˜. ¢˘ÛÙ˘¯Ò˜, ‰ÂÓ Á›ÓÂÙ·È ¤ÙÛÈ ÔÏÈÙÈ΋. ¢˘ÛÙ˘¯Ò˜, ‰ÂÓ ˘¿Ú¯ÂÈ ¤ÙÛÈ ÂÏ›‰·. N·È ÛÙË ‰È¿ÛˆÛË Ù˘ ¯ÒÚ·˜, ·ÏÏ¿ fi¯È Ì «Âı·Ì¤ÓÔ˘˜» ŒÏÏËÓ˜.

H

EPXONTAI OI E¶IKIN¢YNE™ æHºOºOPIE™

£· ÂÚ¿ÛÔ˘Ó Ù· ̤ÙÚ·; ËÓ ·ÁˆÓ›· ÙÔ˘ ÙÂÚÌ·ÙÔʇϷη ÚÈÓ ·fi ÙÔ ¤Ó·ÏÙÈ» ‚ÈÒÓÂÈ, ÁÈ· ÌÈ· ·ÎfiÌË ÊÔÚ¿, Ë Û˘Á΢‚¤ÚÓËÛË, ηıÒ˜ Ë ÒÚ· Ô˘ ·˘Ù¿ Ô˘ Û˘ÌÊÒÓËÛ Ì ÙËÓ TÚfiÈη ı· ÎÚÈıÔ‡Ó ·fi ÙË BÔ˘Ï‹ ÊÙ¿ÓÂÈ. ◊‰Ë ÔÈ BڢͤÏϘ ‰È·Ì‹Ó˘Û·Ó fiÙÈ ¯ˆÚ›˜ ÙËÓ ˘ÂÚ„‹ÊÈÛË ÙÔ˘ Û˘ÓfiÏÔ˘ Ù˘ Û˘Ìʈӛ·˜ Ë ‰È·‰Èηۛ· ÁÈ· ÙËÓ ¤ÁÎÚÈÛË Ù˘ ÂÎÙ·Ì›Â˘Û˘ Ù˘ ‰fiÛ˘ Û ‰fiÛÂȘ ‰ÂÓ ÚfiÎÂÈÙ·È Ó· «ÍÂÎÏÂȉÒÛÂÈ», ÁÂÁÔÓfi˜ Ô˘ ·Ó·Áο˙ÂÈ ÙËÓ Î˘‚¤ÚÓËÛË Ó· ÂÈÛ‡ÛÂÈ Ì‹ˆ˜ Î·È Î·Ù·Ê¤ÚÂÈ Ó· ÚÔÏ¿‚ÂÈ ÙÔ ÔÚfiÛËÌÔ ÙÔ˘ ¿Ù˘Ô˘ Eurogroup Ù˘ Aı‹Ó·˜ Ù˘ 1˘ AÚÈÏ›Ô˘. OÈ ‰È·ÊˆÓ›Â˜ ÔÏÏÒÓ «Á·Ï¿˙Ȉӻ Î·È «Ú¿ÛÈÓˆÓ» ‚Ô˘Ï¢ÙÒÓ Û ÂÈ̤ÚÔ˘˜ Ù˘¯¤˜ Ù˘ Û˘Ìʈӛ·˜ ηıÈÛÙÔ‡Ó Ù· ÂfiÌÂÓ· 24ˆÚ· ·ÁˆÓÈÒ‰Ë ÁÈ· ÙÔ˘˜ Î. ™·Ì·Ú¿ Î·È BÂÓÈ˙¤ÏÔ. M·Í›ÌÔ˘ Î·È X·ÚÈÏ¿Ô˘ TÚÈÎÔ‡Ë ¤¯Ô˘Ó ÂȉÔı› Û ¤Ó·Ó ·ÁÒÓ· ‰ÚfiÌÔ˘ Ó· «Ì·˙¤„Ô˘Ó» ÙÔ˘˜ ˘Ô„‹ÊÈÔ˘˜ «·ÓÙ¿ÚÙ˜» ‚Ô˘ÏÂ˘Ù¤˜ ÙÔ˘˜, Ì ‰˘Ô ‚·ÛÈο ÂȯÂÈÚ‹Ì·Ù·: ÙË ‰È·ÓÔÌ‹ ÁÈ· ÚÒÙË ÊÔÚ¿ ÎÔÈÓˆÓÈÎÔ‡ ÌÂÚ›ÛÌ·ÙÔ˜ Î·È ‰Â‡ÙÂÚÔ fiÙÈ Â›Ó·È Ù· ÙÂÏÂ˘Ù·›· ̤ÙÚ·, ¿Ú· ‰ÂÓ ·Í›˙ÂÈ ÁÈ· ÌÈ· ÂÈ̤ÚÔ˘˜ ‰È·ÊˆÓ›· Ó· ÛÚÒÍÔ˘Ó ÙË Û˘Á΢‚¤ÚÓËÛË Û ÂÚÈ¤ÙÂȘ ÁÈ· ÙËÓ ¤ÁÎÚÈÛË Ù˘ ··Ú·›ÙËÙ˘ ‰fiÛ˘ Î·È Ó· ‰ËÌÈÔ˘ÚÁ‹ÛÔ˘Ó ÔÏÈÙÈ΋ ÎÚ›ÛË.

«T

™TOXO™ NA ¢IAXY£OYN OI KATAæHºI™EI™

ŒÓ· ÓÔÌÔÛ¯¤‰ÈÔ ÙÚ›· ¿ÚıÚ· A

ÊÔ‡ ¤Ú·Û·Ó Î·È ·fi ÙËÓ È‰¤· Ù˘ „ËÊÔÊÔÚ›·˜ ¿Óˆ Û ¤Ó· ÓÔÌÔÛ¯¤‰ÈÔ ÙÔ˘ ÂÓfi˜ ¿ÚıÚÔ˘, ÛÙË Û˘Á΢‚¤ÚÓËÛË Ê·›ÓÂÙ·È ÙÂÏÈο Ó· ÂÈÎÚ·Ù› Ë È‰¤· ÙÔ˘ ÂÓfi˜ ÓÔÌÔۯ‰›Ô˘ Ì ÙÚ›· ›Ûˆ˜ Î·È ÂÚÈÛÛfiÙÂÚ· ¿ÚıÚ·. AÓ ÙÂÏÈο ÂÈÎÚ·Ù‹ÛÂÈ Ë ¿Ô„Ë ÁÈ· Ù· ÙÚ›· ¿ÚıÚ·, ÙÔ ÚÒÙÔ ı· ÂÚÈÏ·Ì‚¿ÓÂÈ ÙȘ Ú˘ıÌ›ÛÂȘ ÁÈ· ÙËÓ ·Ó·ÎÂÊ·Ï·ÈÔÔ›ËÛË ÙˆÓ ÙÚ·Â˙ÒÓ, ÙÔ ‰Â‡ÙÂÚÔ ÙȘ ÌÂÙ·ÚÚ˘ıÌ›-

ÛÂȘ ·fi ÙËÓ ÂÚÁ·ÏÂÈÔı‹ÎË ÙÔ˘ OO™A Î·È ÙÔ ÙÚ›ÙÔ ÙȘ Ú˘ıÌ›ÛÂȘ ÙÔ˘ Ì›ÓÈ ÊÔÚÔÏÔÁÈÎÔ‡. EÈο˙ÂÙ·È fiÙÈ ¤ÙÛÈ ÔÈ ÂӉ¯fiÌÂÓ˜ ηٷ„ËÊ›ÛÂȘ ı· ‰È·¯˘ıÔ‡Ó Î·Ù¿ ¿ÚıÚÔ. §fiÁˆ ÙˆÓ ÚÔÊ˘Ï·ÎÈÛÌ¤ÓˆÓ ‚Ô˘Ï¢ÙÒÓ Ù˘ XÚ˘Û‹˜ A˘Á‹˜, ÁÈ· ˘ÂÚ„‹ÊÈÛË ÓÔÌÔۯ‰›ˆÓ ·ÚÎÔ‡Ó 148 ‚Ô˘ÏÂ˘Ù¤˜, ·ÏÏ¿ ÙÔ ÔÏÈÙÈÎfi Úfi‚ÏËÌ· ı· Â›Ó·È ÂÌÊ·Ó¤˜ Û ÂÚ›ÙˆÛË ·ÒÏÂÈ·˜ Ù˘ ‰Â‰Ëψ̤Ó˘.

OÈ «‡ÔÙÔÈ» ¶Úfi‚ÏËÌ· ηٷگ‹Ó ˘¿Ú¯ÂÈ Î·È Û Â›Â‰Ô Î˘‚¤ÚÓËÛ˘. OÈ ‰È·ÊˆÓ›Â˜ ÙÔ˘ ·Ó·ÏËÚˆÙ‹ ˘Ô˘ÚÁÔ‡ AÁÚÔÙÈ΋˜ AÓ¿Ù˘Í˘ M. X·Ú·ÎfiÔ˘ÏÔ˘ Ì ÙȘ Ú˘ıÌ›ÛÂȘ ÁÈ· ÙÔ Á¿Ï· ÙÔÓ ˘Ô¯ÚÂÒÓÔ˘Ó Ó· ÙȘ ηٷ„ËÊ›ÛÂÈ, ·ÓÂÍ·Úًو˜ Ù˘ ÚÔ·Ó·ÁÁÂÏı›۷˜ ·Ú·›ÙËÛ˘ ·fi ÙÔ fiÛÙÔ ÙÔ˘. °È· ÙȘ ›‰È˜ Ú˘ıÌ›ÛÂȘ ‰È·ÊˆÓÔ‡Ó ·ÚÎÂÙÔ› ‚Ô˘ÏÂ˘Ù¤˜ Ù˘ ÂÚÈʤÚÂÈ·˜, Ì ÈÔ ÂÈΛӉ˘ÓÔ˘˜ Ó· ηٷ„ËÊ›ÛÔ˘Ó ÙÔ˘˜ £. MˆÚ·˚ÙË Î·È M. K·ÛÛ‹ (¶A™OK), ·ÏÏ¿ Î·È ÙÔ˘˜ I. T˙·Ì˙‹ Î·È °. BÏ¿¯Ô Ù˘ N¢. K¿ıÂÙÔ˜ Â›Û˘ ÛÙȘ Ú˘ıÌ›ÛÂȘ ÁÈ· ÙÔ ‚È‚Ï›Ô Â›Ó·È Ô NÈÎ. K·ÎÏ·Ì¿Ó˘. H Èı·ÓfiÙËÙ· Ó· ˘¿ÚÍÔ˘Ó Î·È ¿ÏÏÔÈ «·ÓÙ¿ÚÙ˜» ‚Ô˘ÏÂ˘Ù¤˜ ÂȉÈο ÛÙË Û˘ÁÎÂÎÚÈ̤ÓË ‰È¿Ù·ÍË ‰ÂÓ Â›Ó·È Î·ıfiÏÔ˘ Ï›Á˜ Î·È ‹‰Ë Ù· ÎÔÌÌ·ÙÈο ÂÈÙÂÏ›· ¤¯Ô˘Ó ÍÂÎÈÓ‹ÛÂÈ Ù· ÁÓˆÛÙ¿ «Ì·Û¿˙» ÛÙÔ˘˜ «‡ÔÙÔ˘˜». ™Ô‚·Úfi ı¤Ì· ˘¿Ú¯ÂÈ Î·È Ì ÙÔ ı¤Ì· ÙˆÓ ÙÚ·Â˙ÒÓ. H ·ÈÓÈÁÌ·ÙÈ΋ ÛÙ¿ÛË ÙÔ˘ °. ¶··Ó‰Ú¤Ô˘ ¤¯ÂÈ ıÔÚ˘‚‹ÛÂÈ ÔÏfiÎÏËÚË ÙËÓ Î˘‚¤ÚÓËÛË. ¶·ÚfiÙÈ Ô ÚÒËÓ Úˆı˘-

Ô˘ÚÁfi˜ ‰È·ÌËÓ‡ÂÈ fiÙÈ ‰ÂÓ ÚfiÎÂÈÙ·È Ó· Ú›ÍÂÈ ÙËÓ Î˘‚¤ÚÓËÛË, ÂÓÙÔ‡ÙÔȘ ÔÈ ÚÔÛΛÌÂÓÔÈ Û’ ·˘ÙfiÓ ‚Ô˘ÏÂ˘Ù¤˜ ÙÔ˘ ¶A™OK ‰Â›¯ÓÔ˘Ó ·ÊÈÔÓÈṲ̂ÓÔÈ. º. ™·¯ÈÓ›‰Ë˜, N. ™ËÊÔ˘Ó¿Î˘ ‹‰Ë ÎÈÓÔ‡ÓÙ·È Ì·˙› Ì ÙÔ £. MˆÚ·˝ÙË, ÂÓÒ «ÂÈΛӉ˘ÓÔÈ» Ó· ηٷ„ËÊ›ÛÔ˘Ó ÙË Ú‡ıÌÈÛË ÁÈ· ÙËÓ ·Ó·ÎÂÊ·Ï·ÈÔÔ›ËÛË ÙˆÓ ÙÚ·Â˙ÒÓ Â›Ó·È ÎÈ ¿ÏÏÔÈ (KÚÂÌ·ÛÙÈÓfi˜, TÚÈ·ÓÙ¿Ê˘ÏÏÔ˜ Î.·). M ˘fi‰ÂÈÍË ÙÔ˘ Î. BÂÓÈ˙¤ÏÔ˘, Ô °. ™ÙÔ˘ÚÓ¿Ú·˜ ¤Û¢Û ÁÈ· ÚÒÙË ÊÔÚ¿ Â› ˘Ô˘ÚÁ›·˜ ÙÔ˘ Ó· ÂÓËÌÂÚÒÛÂÈ ÚÔÛˆÈο ÙÔÓ °. ¶··Ó‰Ú¤Ô˘ ÁÈ· ÙË Û˘Ìʈӛ· Ì ÙËÓ TÚfiÈη Û˘ÓÔÏÈο, ·ÏÏ¿ ÂȉÈÎfiÙÂÚ· ÁÈ· ÙȘ ÙÚ¿Â˙˜. H ·ÔÙ›ÌËÛË Ù˘ ÂÈÎÔÈÓˆ-

Ó›·˜ ÙˆÓ ‰˘Ô ·Ó‰ÚÒÓ, fiˆ˜ ÌÂٷʤÚÔ˘Ó Î˘‚ÂÚÓËÙÈΤ˜ ËÁ¤˜, Â›Ó·È ıÂÙÈ΋. øÛÙfiÛÔ Î·Ó›˜ ‰ÂÓ ‚¿˙ÂÈ ÛÙÔ›¯ËÌ· Ô‡Ù ¤Ó· ÛÂÓÙ ÁÈ· ÙÔ ÙÈ ı· Ú¿ÍÂÈ ÙÂÏÈο ÛÙËÓ „ËÊÔÊÔÚ›· Ô ÚÒËÓ Úˆı˘Ô˘ÚÁfi˜. TËÓ ›‰È· ÒÚ·, Ë Î˘‚¤ÚÓËÛË „¿¯ÓÂÈ Ô‡ ı· ÂÓÙ¿ÍÂÈ ÙȘ Ú˘ıÌ›ÛÂȘ ÁÈ· ÙË ÊÔÚÔÏÔÁ›· ÙˆÓ ÊˆÙÔ‚ÔÏÙ·˚ÎÒÓ fiÔ˘ ˘¿Ú¯ÂÈ Î·Ù·ÈÁ›‰· ·ÓÙȉڿÛÂˆÓ ·fi ‚Ô˘ÏÂ˘Ù¤˜ Ù˘ ÂÚÈʤÚÂÈ·˜, fiˆ˜ Î·È ÙÔ ı¤Ì· Ù˘ «ÌÈÎÚ‹˜ ¢EH» Ô˘ ı· ȉȈÙÈÎÔÔÈËı›, fiÔ˘ ·ÓÙȉÚÔ‡Ó Ì ÙË ÛÂÈÚ¿ ÙÔ˘˜ ‚Ô˘ÏÂ˘Ù¤˜ ÙˆÓ ÂÚÈÔ¯ÒÓ Ì ÂÚÁÔÛÙ¿ÛÈ· Ù˘ Âȯ›ÚËÛ˘ Ô˘ ı· Ô˘ÏËıÔ‡Ó (KˆÓÛÙ·ÓÙÈÓ›‰Ë˜, KÔ˘ÎÔ˘ÏfiÔ˘ÏÔ˜ , K·Û·›‰Ë˜ Î.·.).

OÈ BڢͤÏϘ ı¤ÏÔ˘Ó ˘ÂÚ„‹ÊÈÛË ÙÔ˘ Û˘ÓfiÏÔ˘ Ù˘ Û˘Ìʈӛ·˜, ·ÏÏÈÒ˜ ‰fiÛË ÁÈÔÎ

PRESS time

¶. ¢. ∂∫¢√™∂π™ E¶E ¶√§πΔπ∫∏ ∂μ¢√ª∞¢π∞π∞ ∂º∏ª∂ƒπ¢∞

∂∫¢√Δ∏™ - ¢π∂À£À¡Δ∏™: ¶∞À§√™ ¢∏ª∏Δƒπ∞¢∏™ APXI™YNTAKTH™: °πøƒ°√™ ∫∞ƒ∞°π∞¡¡∏™ N√ªπ∫√™ ™Àªμ√À§√™: ¶EPIK§H™ ™TAYPIANAKH™

PRESS TIME

™Àªμ√À§√™ EK¢√™∏™:

∂μ∂§π¡ ª¶∞ª¶∞∏

Y¶EY£YNH ¢IAºHMI™H™: §ENA MYKONIATH

EÈÎÔ‡ÚÔ˘ 31 & ¶ÂÈÚ·ÈÒ˜ 41, Aı‹Ó·, T. K. 105 53 TËÏÂʈÓÈÎfi K¤ÓÙÚÔ: 212 7003 200 FAX: 212 7003 240 ∏§∂∫Δƒ√¡π∫∏ ¢π∂À£À¡™∏: info@press-time.gr

A¶∞°√ƒ∂À∂Δ∞π Ë ·Ó·‰ËÌÔÛ›Â˘ÛË, Ë ·Ó··Ú·ÁˆÁ‹, ÔÏÈ΋, ÌÂÚÈ΋ ‹ ÂÚÈÏËÙÈ΋, Ë Î·Ù¿ ·Ú¿ÊÚ·ÛË ‹ ‰È·Û΢‹ ·fi‰ÔÛË ÙÔ˘ ÂÚȯÔ̤ÓÔ˘ Ù˘ ÂÊËÌÂÚ›‰·˜ Ì ÔÔÈÔÓ‰‹ÔÙ ÙÚfiÔ, Ì˯·ÓÈÎfi, ËÏÂÎÙÚÔÓÈÎfi, ʈÙÔÙ˘ÈÎfi, ˯ÔÁÚ¿ÊËÛ˘ ‹ ¿ÏÏÔ, ¯ˆÚ›˜ ÚÔËÁÔ‡ÌÂÓË ÁÚ·Ù‹ ¿‰ÂÈ· ÙÔ˘ ÂΉfiÙË. ¡fiÌÔ˜ 2121/1993 Î·È Î·ÓfiÓ˜ ¢ÈÂıÓÔ‡˜ ¢Èη›Ô˘ Ô˘ ÈÛ¯‡Ô˘Ó ÛÙËÓ ∂ÏÏ¿‰·.


04

TÔ £¤Ì·

PRESS TIME, ™¿‚‚·ÙÔ 22 - K˘Úȷ΋ 23 M·ÚÙ›Ô˘ 2014

μ∞ƒÀ Δ√ Δπª∏ª∞ Δ∏™ ∂¶πΔÀÃπ∞™ °π∞ Δ√À™ ¶√§πΔ∂™

H ÊÙÒ¯ÂÈ· ÙËÓ « ÏËÚÒÓÂÈ » Ì ÙÔ ÏÂfiÓ·ÛÌ· ·Ó·ÁÓÒÚÈÛË ·fi ÙÔ˘˜ ‰·ÓÂÈÛÙ¤˜ Ù˘ Â›Ù¢Í˘ ÙÔ˘ ÁÈÁ·ÓÙÈ·›Ô˘ ÚˆÙÔÁÂÓÔ‡˜ ÏÂÔÓ¿ÛÌ·ÙÔ˜ ÙˆÓ 2,9 ‰ÈÛ. ¢ÚÒ ÙÔ 2013 ·ÛÊ·ÏÒ˜ ηٷÁÚ¿ÊÂÙ·È ˆ˜ ÌÈ· ÛËÌ·ÓÙÈ΋ ÂÈÙ˘¯›·. ŒÛÙˆ ÎÈ ·Ó Ù· ÓÔ‡ÌÂÚ· ·fi ÙËÓ ¿ıÚÔÈÛË ÙˆÓ ÔÔ›ˆÓ ÚԤ΢„ ·ÓÙÈÛÙÔÈ¯Ô‡Ó Û ·›Ì·, ÎfiÔ˘˜ Î·È Î·ıÔÏÈΤ˜ ı˘Û›Â˜ ÙˆÓ ÔÏÈÙÒÓ, ‰›ÓÂÈ ÌÈ· «ÔÏÈÙÈ΋ ·Ó·ÓÔ‹» ÛÙË ¯ÒÚ· Î·È ÙË ‰˘Ó·ÙfiÙËÙ· ÛÙËÓ Î˘‚¤ÚÓËÛË Ó· ‰È·Ú·ÁÌ·Ù¢Ù› οو ·fi ‰È·ÊÔÚÂÙÈÎÔ‡˜, ÈÔ ıÂÙÈÎÔ‡˜ fiÚÔ˘˜, ÙËÓ ÙÂÏÈ΋ χÛË ÛÙÔ ı¤Ì· Ù˘ ‰È·¯Â›ÚÈÛ˘ ÙÔ˘ ‰˘Û‚¿ÛÙ·ÎÙÔ˘ ¯Ú¤Ô˘˜, Û ÌÈ· Ôχ ‰‡ÛÎÔÏË Û˘˙‹ÙËÛË Ô˘ ·Ó·Ì¤ÓÂÙ·È Ó· ÍÂÎÈÓ‹ÛÂÈ ÙÔ Î·ÏÔη›ÚÈ. øÛÙfiÛÔ, Ë Â›Ù¢ÍË ·˘ÙÔ‡ ÙÔ˘ ÛÙfi¯Ô˘ ¤¯ÂÈ ÙÂÚ¿ÛÙÈÔ ÎfiÛÙÔ˜. O Ï·fi˜, ‹ ·ÎÚÈ‚¤ÛÙÂÚ· ÔÚÈṲ̂Ó˜ ÎÔÈÓˆÓÈΤ˜ ÔÌ¿‰Â˜, ¿ÏÈ ÏËÚÒÓÔ˘Ó ÙÔ «Ì¿ÚÌ·ÚÔ» ÁÈ· ·˘Ù‹ ÙËÓ ÂÈÙ˘¯›·. °È· ¿ÏÏÔ˘˜ ˘¿Ú¯ÂÈ ·Ú¿Ù·ÛË ¤ÎÙ·ÎÙˆÓ Ì¤ÙÚˆÓ, ÁÈ· ¿ÏÏÔ˘˜ ¿‰ËÏÔ Ì¤ÏÏÔÓ fiÛÔÓ ·ÊÔÚ¿ ÙË Û˘ÓÙ·ÍÈÔ‰fiÙËÛ‹ ÙÔ˘˜, ÂÓÒ Ë ÌÂÁ¿ÏË ÏÂÈÔ„ËÊ›· ‰ÂÓ ı· ÓÈÒÛÂÈ Î·Ó ÙËÓ ·Ï‹ ¯·Ú¿ ÙÔ˘ 500ÚÈÎÔ˘ ÌÂÙ¿ ·fi ÌÈ· ÂÓÙ·ÂÙ›· ·ÈÌ·ÙËÚÒÓ ÂÚÈÎÔÒÓ. AÓÂÍ¿ÚÙËÙ· ·fi Ù· fiÛ· Ë Î˘‚¤ÚÓËÛË ‹ Ë ·ÓÙÈÔϛ٢ÛË ÈÛ¯˘Ú›˙ÔÓÙ·È ÁÈ· Ó· Â͢ËÚÂÙ‹ÛÔ˘Ó ÙËÓ ÔÏÈÙÈ΋ ÙÔ˘˜ ÛÙfi¯Â˘ÛË, ˘¿Ú¯ÂÈ Ë Ú·ÁÌ·ÙÈ΋ ˆÌ‹ ·Ï‹ıÂÈ·, Ô˘ ÚÔ·ÙÂÈ ·fi ÙËÓ „˘¯Ú‹ ηٷÁÚ·Ê‹ ÙˆÓ ·ÚÈıÌÒÓ Î·È ÙˆÓ ÛÙÔȯ›ˆÓ.

H

TÔ ‰ÈÏfi ·›ÛıËÌ· E›Ó·È Ú¿ÁÌ·ÙÈ ·ÓÙÈÊ·ÙÈÎfi ÙÔ ·›ÛıËÌ· Ô˘ ÂÈÛÚ¿ÙÙÔ˘Ó ÂηÙÔÌ̇ÚÈ· ŒÏÏËÓ˜ ÌÂÙ¿ ÙËÓ ÙÂÏÂ˘Ù·›· ÂͤÏÈÍË Ì ÙÔ ÚˆÙÔÁÂÓ¤˜ ÏÂfiÓ·ÛÌ· ÙÔ˘ 2013. ŒÓ· «ÁÂÓÓ·›Ô» ÏÂfiÓ·ÛÌ·, ·ÚfiÙÈ fiÛÔÓ ·ÊÔÚ¿ ÙÔÓ ÚÔÛ‰ÈÔÚÈÛÌfi ÙÔ˘ ÎÔÈÓˆÓÈÎÔ‡ ÌÂÚ›ÛÌ·ÙÔ˜ Ô˘ ı· ·Ô‰Ôı› ÛÙȘ ÈÔ Â˘·ı›˜

T∞ 2,9 ¢π™. ¶√À «¢π¡√À¡ ∂§¶π¢∞» ™Δ∏ Ãøƒ∞ «∫§∞¶∏∫∞¡ ∞¶√ Δπ™ Δ™∂¶∂™ ª∞™»

2,5 ‰ÈÛ. ¤ÚÂ ӷ ¤¯Ô˘Ó ‰Ôı› ÛÙÔ˘˜ ŒÏÏËÓ˜ Ô˘ ÂÚÈ̤ÓÔ˘Ó ÛÙË Ï›ÛÙ· ·Ó·ÌÔÓ‹˜ ÁÈ· Û‡ÓÙ·ÍË ÔÌ¿‰Â˜ ˘¤ÛÙË ¤Ó· ¿‰ÈÎÔ Î·È Û·‰ÈÛÙÈÎfi ÂÙÛfiÎÔÌÌ· ·fi ÙËÓ TÚfiÈη Î·È ÂÚÈÔÚ›ÛÙËΠÙÂÏÈο ÛÙ· 520 ÂηÙ. ¢ÚÒ. OÈ ‰·ÓÂÈÛÙ¤˜, Û ÌÈ· Â›‰ÂÈÍË Î˘ÓÈÛÌÔ‡, ·ÏÏ¿ Î·È ¤ÏÏÂȄ˘ ÚÔÓÔËÙÈÎfiÙËÙ·˜, ÚÔÙ›ÌËÛ·Ó Ó· ·Ô‰Ôı› ¤Ó· ̤ÚÔ˜ ÙÔ˘ (1 ‰ÈÛ.) ÛÙËÓ ·ÔÏËڈ̋ ÙÔ˘ ¯Ú¤Ô˘˜ Û’ ·˘ÙÔ‡˜ Î·È ¤Ó· ¿ÏÏÔ, ÈÛfiÔÛÔ ÂÚ›Ô˘ ÎÔÌÌ¿ÙÈ, ÛÙȘ

˘Ô¯ÚÂÒÛÂȘ ÙÔ˘ ÎÚ¿ÙÔ˘˜ ÚÔ˜ ÙÔ˘˜ ȉÈÒÙ˜. K·È Â›Ó·È ‰›Î·È˜ ÔÈ ÂÓÛÙ¿ÛÂȘ ·fi ÔÏϤ˜ Ï¢ڤ˜, ÁÈ· ÙÔ ÔÈÔ Î·È fiÛÔ Ì¤ÚÔ˜ ÙÔ˘ ÏÂÔÓ¿ÛÌ·ÙÔ˜ ÙÔ˘ 2013 ÌÔÚ› Ó· ηٷÛÙ› ‰È·ÙËÚ‹ÛÈÌÔ Î·È Ó· Â·Ó·ÏËÊı› ÛÙ· ÂfiÌÂÓ· ¯ÚfiÓÈ·, fiÔ˘ ··ÈÙÂ›Ù·È Ë ·‡ÍËÛ‹ ÙÔ˘ ÚÔÎÂÈ̤ÓÔ˘ Ë ¯ÒÚ· Ó· ·Ú·Ì›ÓÂÈ ÂÓÙfi˜ ÙÚԯȿ˜ ‚ȈÛÈÌfiÙËÙ·˜ ÙÔ˘ ¯Ú¤Ô˘˜. AÏÏ¿ Â›Ó·È Î·È ¤Ú·Ó οı ·ÌÊÈÛ‚‹ÙËÛ˘ ÙÔ ÁÂÁÔÓfi˜ fiÙÈ Ë ¯ÒÚ· ÌfiÚÂÛ ÁÈ· ÚÒÙË ÊÔÚ¿ ÌÂÙ¿ ·fi ¤ÍÈ ¯ÚfiÓÈ· ÎÚ›Û˘ Î·È Ù¤ÛÛÂÚ· ·ÛÊ˘ÎÙÈ΋˜ ÌÓËÌÔÓȷ΋˜ ÂÈÙ‹ÚËÛ˘, Ô˘ ÛÙÔ›¯ÈÛ·Ó ÙÔ 25% ÙÔ˘ AE¶, ‰Âο‰Â˜ ‰ÈÛ. ÂÚÈÎÔÒÓ Û ÌÈÛıÔ‡˜ Î·È Û˘ÓÙ¿ÍÂȘ, ÂηÙÔÓÙ¿‰Â˜ ¯ÈÏÈ¿‰Â˜ ÏÔ˘Î¤Ù· Î·È ÚÂÎfiÚ ·ÓÂÚÁ›·˜, ‰È¿Ï˘ÛË ÙÔ˘ ÎÔÈÓˆÓÈÎÔ‡ ÎÚ¿ÙÔ˘˜ Î·È ÙˆÓ ˘Ô‰ÔÌÒÓ ÙÔ˘ Î·È Û˘ÚÚ›ÎÓˆÛË ÙˆÓ ‰ËÌÔÎÚ·ÙÈÎÒÓ, ÎÔÈÓˆÓÈÎÒÓ Î·È ·ÛÊ·ÏÈÛÙÈÎÒÓ ‰ÈÎ·ÈˆÌ¿ÙˆÓ ÙˆÓ ÔÏÈÙÒÓ, Ó· οÓÂÈ ÌÈ· ·Ú¯‹. ŒÓ· ÌÈÎÚfi, ·ÏÏ¿ ıÂÙÈÎfi ‚‹Ì·. K·È ηٷʤÚÓÂÈ Ó· ÌÔÈÚ¿ÛÂÈ ÁÈ· ÚÒÙË ÊÔÚ¿, ¤Ó· «ÊÙˆ¯fi» Â›Ó·È ·Ï‹ıÂÈ· «¤Ó·ÓÙÈ» ÁÈ· Ó· ηχ„ÂÈ ¤Ó· Ôχ ÌÈÎÚfi ̤ÚÔ˜ ÙÔ˘ ÎfiÛÙÔ˘˜ Ô˘ Ï‹ÚˆÛ·Ó Û fiÏË ·˘Ù‹ ÙËÓ ÂÚ›Ô‰Ô ÔÈ ÈÔ Â˘·›ÛıËÙ˜ ÎÔÈÓˆÓÈΤ˜ ÔÌ¿‰Â˜. Afi ÙËÓ ¿ÏÏË, ηÓ›˜ ‰ÂÓ ÍÂÁÂÏÈ¤Ù·È ·fi ÙÔ ÁÂÁÔÓfi˜ fiÙÈ fiÏ· ·˘Ù¿ Û˘Ì‚·›ÓÔ˘Ó ·Ú·ÌÔÓ¤˜ Â˘Úˆ·˚ÎÒÓ Î·È ·˘ÙÔ‰ÈÔÎËÙÈÎÒÓ ÂÎÏÔÁÒÓ, ÛÙÔ›¯ÈÛ·Ó ‹‰Ë ÔÏÏ¿ ÈÛÔ‰‡Ó·Ì· ̤ÙÚ·, ÂÓÒ Ë ÛÙ·‰È·Î‹ ·ÔÎ¿Ï˘„Ë ÙÔ˘ ÂÚȯÔ̤ÓÔ˘ ÔÏÏÒÓ «ÁÎÚ›˙ˆÓ» ÛËÌ›ˆÓ Ù˘

Û˘Ìʈӛ·˜ Ì ÙËÓ TÚfiÈη, ÂȂ‚·ÈÒÓÂÈ fiÙÈ ¿ÏÈ ÔÈ ÔÏÏÔ› ı· (Í·Ó·)ÏËÚÒÛÔ˘Ó ÙÔ ÎfiÛÙÔ˜ ·ÎfiÌ· Î·È Ù˘ ÂÈÙ˘¯›·˜.

OÈ ÛÎÏËÚ¤˜ ·Ï‹ıÂȘ T· Á·˚Ù·Ó¿ÎÈ ÙÔ˘ ÍÂÙ˘Ï›ÁÌ·ÙÔ˜ ÔÏfiÎÏËÚ˘ Ù˘ ·Ï‹ıÂÈ·˜ Á‡Úˆ ·fi ÙË Û˘Ìʈӛ· Ì ÙËÓ TÚfiÈη ÁÈ· ÙÔ ÏÂfiÓ·ÛÌ·, ÙËÓ ·fi‰ÔÛË ÙÔ˘ ÎÔÈÓˆÓÈÎÔ‡ ÌÂÚ›ÛÌ·ÙÔ˜, ÙȘ Ú˘ıÌ›ÛÂȘ ÁÈ· ÙȘ ÙÚ¿Â˙˜ Î·È Ù· ¿ÏÏ· ̤ÙÚ·, ‹Úı ÚÒÙÔ˜ Ó· ÍÂÎÈÓ‹ÛÂÈ Ô ›‰ÈÔ˜ Ô ŸÏÈ PÂÓ. M Ôχ ·Ï¿ ÏfiÁÈ· Ô ·ÚÌfi‰ÈÔ˜ ÁÈ· ÙȘ ÔÈÎÔÓÔÌÈΤ˜ ˘Ôı¤ÛÂȘ E›ÙÚÔÔ˜, ÂȂ‚·›ˆÛ fiÙÈ ¯¿ÚÈÓ ÙÔ˘ ÏÂÔÓ¿ÛÌ·ÙÔ˜ 365.000 ŒÏÏËÓ˜ ‰ÂÓ ÚfiÎÂÈÙ·È Ó· ¿ÚÔ˘Ó ÙË Û‡ÓÙ·Í‹ ÙÔ˘˜ ʤÙÔ˜ Î·È ¿ÏÏÔÈ 40.000 ‰ÂÓ ı· ‰Ô˘Ó ÛÙÔ˘˜ ÏÔÁ·ÚÈ·ÛÌÔ‡˜ ÙÔ˘˜ ÙÔ «ÎÔ˘ÙÛÔ˘ÚÂ̤ÓÔ» ¤ÛÙˆ ÂÊ¿·Í ÙÔ˘˜. £· Ì›ÓÔ˘Ó ÛÙË Ï›ÛÙ˜ ·Ó·ÌÔÓ‹˜ ÙˆÓ T·Ì›ˆÓ ÙÔ˘˜, ηıÒ˜ ÏÂÊÙ¿ ‰ÂÓ ˘¿Ú¯Ô˘Ó. XÚÂÈ¿˙ÔÓÙ·È ÙÔ˘Ï¿¯ÈÛÙÔÓ 2,5 ‰ÈÛ. ¢ÚÒ, ‰ËÏ·‰‹ ÙÔ 85% ÙÔ˘ ÈÛÙÔÔÈË̤ÓÔ˘ ‹‰Ë ÚˆÙÔÁÂÓÔ‡˜ ÏÂÔÓ¿ÛÌ·ÙÔ˜ Ó· ·Ô‰ÔıÔ‡Ó ÛÙ· T·Ì›· ÚÔÎÂÈ̤ÓÔ˘ Ó· ‰ÒÛÔ˘Ó Û˘ÓÙ¿ÍÂȘ Î·È ÂÊ¿·Í Û 405.000 Û˘ÓÔÏÈο ŒÏÏËÓ˜. N· ÏÔÈfiÓ, ÔÈÔÈ ÏËÚÒÓÔ˘Ó ÚÒÙÔÈ ÙÔ Ù›ÌËÌ· Ù˘ ÂÈÙ˘¯›·˜. ¢ÂÓ Â›Ó·È fï˜, ÌfiÓÔ ·˘ÙÔ›. T· ÚÒÙ· «„Èı˘Ú›ÛÌ·Ù·» Ù˘ TÚfiÈη˜, Ô˘ ÙÒÚ· ηı·ÚÔÁÚ¿ÊÂÈ ÙÔ ÂÚ›ÊËÌÔ Î›ÌÂÓÔ Ù˘ ·ÍÈÔÏfiÁËÛ˘ ÙÔ˘ ÂÏÏËÓÈÎÔ‡ ÚÔÁÚ¿ÌÌ·ÙÔ˜, ·ÔηχÙÔ˘Ó ÛÎÏËÚ¤˜ Ú·ÁÌ·ÙÈÎfiÙËÙ˜ οو ·fi ÙÔ ·Ì·Ï¿˙ ÙÔ˘ 500ÚÈÎÔ˘ ÚÔ˜ ÙÔ˘˜ ÊÙˆ¯fiÙÂÚÔ˘˜. 1,5

¶∞¡∂ ∫∞π Δ∞ ∂¶π¢√ª∞Δ∞

Kfi‚Ô˘Ó 400.000 ·fi ÙÔ˘˜ ¯·ÌËÏfiÌÈÛıÔ˘˜ ¶

¿Óˆ ·fi 400.000 ¯·ÌËÏfiÌÈÛıÔÈ ÂÚÁ·˙fiÌÂÓÔÈ ÙÔ˘ ȉȈÙÈÎÔ‡ ÙÔ̤· ı· ¯¿ÛÔ˘Ó Û ϛÁ˜ ‚‰ÔÌ¿‰Â˜ Î·È Ù· ÙÂÏÂ˘Ù·›· ÂȉfiÌ·Ù· Ô˘ ÂÏ¿Ì‚·Ó·Ó, Û˘ÌÏËÚÒÓÔÓÙ·˜ ¤Ó· ÛÙÔȯÂÈ҉˜ ·ÍÈÔÚÂ¤˜ ÂÈÛÔ‰ËÌ·ÙÈÎfi fiÚÈÔ. Ÿˆ˜ Î·È ÛÙËÓ ÂÚ›ÙˆÛË ·˘Ù‹ ·Ô‰ÂÈÎÓ‡ÂÙ·È ÂÚ›ÙÚ·Ó·, Ù· ÂÚ›ÊËÌ· «„ÈÏ¿ ÁÚ¿ÌÌ·Ù·» Ù˘ οıÂ Û˘Ìʈӛ·˜ Ì ÙËÓ TÚfiÈη, -¤ÙÛÈ Î·È Ù˘ ÙÂÏÂ˘Ù·›·˜-, Â›Ó·È ‰˘ÛÙ˘¯Ò˜ Ôχ «¯ÔÓÙÚ¿» ÛÙȘ Ú·ÁÌ·ÙÈΤ˜ Û˘Ó¤ÂȤ˜ ÙÔ˘˜ ÁÈ· ÌÂÁ¿Ï˜ ÔÌ¿‰Â˜ ÔÏÈÙÒÓ, Ì ÙËÓ Î˘‚¤ÚÓËÛË Ó· ηٷʇÁÂÈ, ÁÈ· ÌÈ· ·ÎfiÌ· ÊÔÚ¿, ÛÙËÓ ÚÔÛ¯ËÌ·ÙÈ΋ ÏÔÁÈ΋ Ù˘ Î¿Ï˘„‹˜ ÙÔ˘˜ οو ·fi ÙÔ «¤ÏÔ» Ù˘ «ÌÂÁ¿Ï˘ ÂÈÙ˘¯›·˜». TÈ Û˘Ì‚·›ÓÂÈ ÛÙË Û˘ÁÎÂÎÚÈ̤ÓË ÂÚ›ÙˆÛË: ‚¿ÛÂÈ Ù˘ Û˘Ìʈӛ·˜ Ì ÙËÓ TÚfiÈη ÌÂÈÒÓÔÓÙ·È Î·Ù¿ 3,9% ÔÈ ÂÈÛÊÔÚ¤˜ ÂÚÁÔ‰ÔÙÒÓ Î·È ÂÚÁ·˙ÔÌ¤ÓˆÓ (ηٿ 1,9% Î·È 1,0% ·ÓÙ›ÛÙÔȯ·) ÚÔ˜ Ù· ·ÛÊ·ÏÈÛÙÈο

T·Ì›·. O ˘Ô˘ÚÁfi˜ EÚÁ·Û›·˜ Î·È Ë Î˘‚¤ÚÓËÛË ·ÓËÁ˘Ú›˙Ô˘Ó ÁÈ· ÙÔ fiÙÈ Ì¤Ûˆ ·˘Ù‹˜ Ù˘ Ú‡ıÌÈÛ˘ ı· ÚÔ·„Ô˘Ó ÔʤÏË, fiˆ˜ ÚfiÛıÂÙÔ ÂÈÛfi‰ËÌ· ÁÈ· ÙÔ˘˜ ÂÚÁ·˙fiÌÂÓÔ˘˜ (12 ¢ÚÒ ÁÈ· ÌÈÛıfi 1.200 ¢ÚÒ), ÚfiÛıÂÙÔ ÊÔÚÔÏÔÁËÙ¤Ô ÂÈÛfi‰ËÌ· ÙˆÓ ÂÚÁ·˙ÔÌ¤ÓˆÓ Î·È ÙˆÓ ÂȯÂÈÚ‹ÛˆÓ, ÂÓÒ ˘ÔÏÔÁ›˙ÂÙ·È fiÙÈ ·fi ÙË ‚ÂÏÙ›ˆÛË ÙˆÓ ÎÂÚ‰ÒÓ ÙˆÓ ÂȯÂÈÚ‹ÛÂˆÓ ı· ÚÔ·„Ô˘Ó Î·È 30.000 ÂÚ›Ô˘ Ӥ˜ ı¤ÛÂȘ ÂÚÁ·Û›·˜. M¤¯ÚÈ Â‰Ò Î·Ï¿. TÈ ·ÔÎÚ‡ÙÂÈ

O OAE¢ ı· Á›ÓÂÈ ÂÏÏÂÈÌÌ·ÙÈÎfi˜

fï˜, ÂÈÌÂÏÒ˜ Ë Î˘‚¤ÚÓËÛË; ŸÙÈ Ù·˘Ùfi¯ÚÔÓ· Ô OAE¢ ÏfiÁˆ Ì›ˆÛ˘ ÙˆÓ ÂÈÛÊÔÚÒÓ ı· ÌÂÙ·ÙÚ·› ÂÎ Ó¤Ô˘ Û ÂÏÏÂÈÌÌ·ÙÈÎfi Î·È Ë ÚÒÙË Â›ÙˆÛË Â›Ó·È Ë Î·Ù¿ÚÁËÛË ÙÔ˘ ¢È·ÓÂÌËÙÈÎÔ‡ §ÔÁ·ÚÈ·ÛÌÔ‡ OÈÎÔÁÂÓÂÈ·ÎÒÓ EȉÔÌ¿ÙˆÓ MÈÛıˆÙÒÓ (¢§OEM) ÙÔ˘ OÚÁ·ÓÈÛÌÔ‡, ̤ۈ ÙÔ˘ ÔÔ›Ô˘ ¯ÚËÌ·ÙÔ‰ÔÙÂ›Ù·È Ë Î·Ù·‚ÔÏ‹ ÂÓfi˜ ¤ÍÙÚ· ÔÈÎÔÁÂÓÂÈ·ÎÔ‡ ÂȉfiÌ·ÙÔ˜ Û ÂÚ›Ô˘ 350.000-400.000 ¯·ÌËÏfiÌÈÛıÔ˘˜. AÓÙ›ÛÙÔȯ· ı· ·Ó·ÛÙ·ÏÔ‡Ó Î·È ¿ÏÏ· ÂȉÈο ÂȉfiÌ·Ù·, Ô˘ Û‹ÌÂÚ· ÂÍ·ÎÔÏÔ˘ıÔ‡Ó Ó· ηٷ‚¿ÏÏÔÓÙ·È, fiˆ˜ ÌËÙÚfiÙËÙ·˜, Ô˘ ‰›ÓÂÙ·È ÛÙȘ Á˘Ó·›Î˜ Ô˘ ‚Ú›ÛÎÔÓÙ·È Û ηٿÛÙ·ÛË Ïԯ›·˜ (˘ÔÏÔÁ›˙ÔÓÙ·È Û ÂÚ›Ô˘ 25.000-30.000 ÙÔ ¯ÚfiÓÔ), ÙÔ Â›‰ÔÌ· ÛÙÚ·ÙȈÙÈ΋˜ ıËÙ›·˜, fiˆ˜ ÎÈ ÂΛÓÔ Ù˘ ÂÓ‰ÔÂȯÂÈÚËÛȷ΋˜ ηٿÚÙÈÛ˘, ÙÔ ÔÔ›Ô Î·Ù·‚¿ÏÏÂÙ·È Ì¤Ûˆ ÙÔ˘ §AEK.


PRESS TIME, ™¿‚‚·ÙÔ 22 - K˘Úȷ΋ 23 M·ÚÙ›Ô˘ 2014

ANTIºATIKA Û˘Ó·ÈÛı‹Ì·Ù· ÛÙÔ ·ÓËÁ˘ÚÈÎfi Îϛ̷ Ô˘ ˘ÈÔıÂÙ› Ë Î˘‚¤ÚÓËÛË ÁÈ· ÙÔ ÚˆÙÔÁÂÓ¤˜ ÏÂfiÓ·ÛÌ·. TÔ ÌÂÁ¿ÏÔ Ì¤ÚÔ˜ ÙÔ˘ ÏËı˘ÛÌÔ‡, ÙÔ ¤¯ÂÈ ‹‰Ë ÏËÚÒÛÂÈ Ì ‚›·ÈË ÊÙˆ¯ÔÔ›ËÛË

·ÙÂÈ Î·È fiÙÈ ¿ÏÏ· 4 Î·È ϤÔÓ ÂηÙÔÌ̇ÚÈ· ÌÈÛıˆÙÒÓ Î·È Û˘ÓÙ·ÍÈÔ‡¯ˆÓ ı· Û˘Ó¯›ÛÔ˘Ó Ó· ÏËÚÒÓÔ˘Ó Î·È ÌÂÙ¿ ÙÔ 2016 ÙËÓ -˘ÔÙ›ıÂٷȤÎÙ·ÎÙË ÂÈÛÊÔÚ¿ ·ÏÏËÏÂÁÁ‡Ë˜ ÁÈ· ÙËÓ ·ÓÂÚÁ›·. P‡ıÌÈÛË ÁÈ· ÙËÓ ÔÔ›· Ôχ˜ ÏfiÁÔ˜ ¤¯ÂÈ Á›ÓÂÈ Î·È ·ÓÂ·ÚΛ˜ ÂÍËÁ‹ÛÂȘ ¤¯Ô˘Ó ‰Ôı› Û ۯ¤ÛË Ì ÙËÓ Î·Ù·ÁÚ·Ê‹ Î·È ¯Ú‹ÛË ÙˆÓ Û˘ÁÎÂÎÚÈÌ¤ÓˆÓ ıËÚȈ‰ÒÓ ÔÛÒÓ Ô˘ ÚÔ·ÙÔ˘Ó ·fi ÙËÓ ÂÊ·ÚÌÔÁ‹ ·˘ÙÔ‡ ÙÔ˘ ‚¿Ú‚·ÚÔ˘ ÂÈÛÚ·ÎÙÈÎÔ‡ ̤ÙÚÔ˘ Â‰Ò Î·È ÙÚ›· ¯ÚfiÓÈ·.

AÏ·ÏÔ‡Ì Ì ÙÔ˘˜ ‰ÈηÈÔ‡¯Ô˘˜ ÙÔ˘ ÌÂÚ›ÛÌ·ÙÔ˜ ΢‚¤ÚÓËÛË ‰˘ÛÙ˘¯Ò˜ Û˘ÓÂÏ‹ÊıË ·ÚÔÂÙԛ̷ÛÙË ·ÎfiÌ· Î·È ÁÈ· ÙË ‰È·ÓÔÌ‹ ÙÔ˘ ÎÔÈÓˆÓÈÎÔ‡ ÌÂÚ›ÛÌ·ÙÔ˜ ÙˆÓ 520 ÂηÙ. H ηٷÁÚ·Ê‹ Î·È ·Ó¿‰ÂÈÍË ÙˆÓ ‰ÈηÈÔ‡¯ˆÓ ·Ú·¤ÌÂÙ·È ÛÙË ÁÂÓÈ΋ ÁÚ·ÌÌ·Ù›· EÛfi‰ˆÓ Î·È ÙÔÓ Î. £ÂÔ¯¿ÚË, Ë ÔÔ›· ı· Û˘Ó˘ÔÏÔÁ›ÛÂÈ fiÏ· Ù· ÂÈÛÔ‰‹Ì·Ù· Î·È ÙËÓ ·Î›ÓËÙË ÂÚÈÔ˘Û›· ÙˆÓ ˘Ô„‹ÊÈˆÓ ‰ÈηÈÔ‡¯ˆÓ. ◊‰Ë ‰È·ÚÚ¤ÂÙ·È fiÙÈ ·˘Ùfi ı· Î˘Ì·Óı› ·fi 400 ¤ˆ˜ 1.000 ¢ÚÒ, Ì οÔÈÔ fiÚÈÔ ÂÈÛÔ‰‹Ì·ÙÔ˜ (˘¿Ú¯Ô˘Ó ‰È¿ÊÔÚ˜ ÚÔÙ¿ÛÂȘ) Î·È ÛÂ Û˘Ó¿ÚÙËÛË Ì ÙÔÓ ·ÚÈıÌfi ÙˆÓ ·È‰ÈÒÓ Î¿ı ÔÈÎÔÁ¤ÓÂÈ·˜. M ‰Â‰Ô̤ÓÔ fiÙÈ ı· ¯ÚËÛÈÌÔÔÈËıÔ‡Ó ‰È·‰Èηۛ˜ ·Ó¿ÏÔÁ˜ Ì ÂΛӘ Ô˘ ·ÎÔÏÔ˘ıÔ‡ÓÙ·È ÁÈ· ÙÔÓ ÚÔÛ‰ÈÔÚÈÛÌfi Î·È ÙËÓ ·fi‰ÔÛË ÙÔ˘ ÂȉfiÌ·ÙÔ˜ ÂÙÚÂÏ·›Ô˘ ı¤ÚÌ·ÓÛ˘, ·Ó·Ì¤ÓÂÙ·È Î·ıÔÏÈÎfi ·Ï·ÏÔ‡Ì fiÙ·Ó ÍÂÎÈÓ‹ÛÂÈ Ë ËÏÂÎÙÚÔÓÈ΋ ÂÊ·ÚÌÔÁ‹, Ì ÙËÓ Î˘‚¤ÚÓËÛË Ó· ÎfiÙÂÙ·È Ó· ÌÔÈÚ¿ÛÂÈ Ù· 500ÚÈη ¤ÁηÈÚ· ÚÈÓ ·fi ÙȘ ‰ÈϤ˜ ÂÎÏÔÁ¤˜ ÙÔ˘ M·˝Ô˘. ™ÙÔ ÌÂٷ͇ Î·È ÂÓÒ Ê·ÈÓfiÌÂÓ· ÎÔÈÓˆÓÈÎÔ‡ ·˘ÙÔÌ·ÙÈÛÌÔ‡, Â˘Ù˘¯Ò˜ ·ÎfiÌË ‰ÂÓ ¤¯Ô˘Ó οÓÂÈ ÙËÓ ÂÌÊ¿ÓÈÛ‹ ÙÔ˘˜, ‹‰Ë ÍÂΛÓËÛ·Ó ÔÈ ÚÒÙ˜ ÛÔ‚·Ú¤˜ ÂÓÛÙ¿ÛÂȘ ·fi ‰È¿ÊÔÚ˜ ÎÔÈÓˆÓÈΤ˜ ÔÌ¿‰Â˜, ·ÎfiÌ· Î·È ·fi ÙÔ˘˜ ›‰ÈÔ˘˜ ÙÔ˘˜ ¤ÓÛÙÔÏÔ˘˜, ÁÈ· ÙÔ˘˜ ÔÔ›Ô˘˜, Û‡Ìʈӷ Ì ¯ıÂÛÈÓ¤˜ ÏËÚÔÊÔڛ˜, ÚÔÛ‰ÈÔÚ›ÛÙËΠ̤ÁÈÛÙÔ ÔÛfi ·fi‰ÔÛ˘ ÛÙ· 500 ¢ÚÒ. OÈ Û˘Ó‰ÈηÏÈÛÙÈΤ˜ ÂÓÒÛÂȘ ÙÔ˘ ηÙÒÙÂÚÔ˘ ÚÔÛˆÈÎÔ‡ (E§A™, ¶˘ÚÔÛ‚ÂÛÙÈÎfi ̤¯ÚÈ ÛÙÈÁÌ‹˜) ‰È·-

Δ√™∞ ∂Ã∞™∞¡ ªπ™£øΔ√π-™À¡Δ∞•π√ÀÃ√π

¶‹Ú·Ó 63 ‰ÈÛ., ÂÈÛÙÚ¤ÊÔ˘Ó 520 ÂηÙ. O È ·ÚÈıÌÔ› Â›Ó·È ·ÎfiÌ· ÈÔ ÛÎÏËÚÔ›, fiÙ·Ó Û˘ÁÎÚ›ÓÔÓÙ·È Û ‚¿ıÔ˜ ¯ÚfiÓÔ˘. MÔÚ› ÏÔÈfiÓ Ú¿ÁÌ·ÙÈ, ¤Ó· ÂηÙÔÌ̇ÚÈÔ, fiˆ˜ ϤÁÂÙ·È, Û˘ÌÔϛ٘ Ì·˜, Ó· ‰Ô˘Ó ÙÔ Ìˆ‚ ¯ÚÒÌ· ÙÔ˘ 500ÚÈÎÔ˘ ÁÈ· ÚÒÙË ÊÔÚ¿ ÌÂÙ¿ ·fi ¯ÚfiÓÈ·, ·ÏÏ¿ Ë Ú·ÁÌ·ÙÈ΋ Û‡ÁÎÚÈÛË Ú¤ÂÈ Ó· Á›ÓÂÈ Ì ·˘Ù¿ Ô˘ ¤¯·Û·Ó ÛÙ· Ù¤ÛÛÂÚ· ¯ÚfiÓÈ· Ù˘ ÌÓËÌÔÓȷ΋˜ Ï·›Ï··˜ Ô˘ Ï‹ÙÙÂÈ · ¿ÎÚÔ˘ Û ¿ÎÚÔ ÙË ¯ÒÚ·. ™‡Ìʈӷ Ì ٷ Â›ÛËÌ· ÛÙÔȯ›· ÏÔÈfiÓ, 63,5 ‰ÈÛ. ¢ÚÒ «¤Î·Ó·Ó ÊÙÂÚ¿» ηٿ ÙËÓ ÙÂÙÚ·ÂÙ›· ·fi ÙȘ ÙÛ¤˜ ÙˆÓ ÌÈÛıˆÙÒÓ Î·È ÙˆÓ Û˘ÓÙ·ÍÈÔ‡¯ˆÓ ·˘Ù‹Ó ̤۷ ·fi ÙȘ ÂÚÈÎÔ¤˜ Û ÌÈÛıÔ‡˜ Î·È Û˘ÓÙ¿ÍÂȘ Î·È ÙȘ ÊÔÚÔÏÔÁÈΤ˜ ÂÈ‚·Ú‡ÓÛÂȘ (ÂÈÛfi‰ËÌ·, «¯·Ú¿ÙÛÈ·»,

ÂÈÛÊÔÚ¤˜ ÎÏ). AÓÙ’ ·˘ÙÒÓ, Ë Î˘‚¤ÚÓËÛË Î·Ù·Ê¤ÚÓÂÈ Ó· ÂÈÛÙÚ¤„ÂÈ ÂÊ¿·Í ÌfiÏȘ 520 ÂηÙ. ¢ÚÒ, Ô‡Ù 1% ‰ËÏ·‰‹ ÙˆÓ Û˘ÓÔÏÈÎÒÓ Ì¤¯ÚÈ Û‹ÌÂÚ· ·ˆÏÂÈÒÓ. K·È ‚¤‚·È·, ¯ˆÚ›˜ Î·Ó Ó· ÌÔÚ› Ó· ‰È·ÛÊ·Ï›ÛÂÈ ÙËÓ «·Ó··Ú·ÁˆÁ‹» ÙÔ˘ Î·È ÙÔ˘ ¯ÚfiÓÔ˘, ÂÓÒ ÙËÓ ›‰È· ÒÚ· Î·È ÁÈ· ÙÔ 2014 ÔÈ ·ÒÏÂȘ ÂÈÛÔ‰ËÌ¿ÙˆÓ ÙˆÓ ÌÈÛıÒÓ Î·È ÙˆÓ Û˘ÓÙ·ÍÈÔ‡¯ˆÓ, ·ÏÏ¿ Î·È ÔÈ ÚfiÛıÂÙ˜ ÊÔÚÔÏÔÁÈΤ˜ ÂÈ‚·Ú‡ÓÛÂȘ ı· Û˘Ó¯›˙ÔÓÙ·È. AıÚÔ›˙ÔÓÙ·˜ ¿ÏÏ· 15-18 ‰ÈÛ. ÛÙËÓ «Î¿‚·» ÙˆÓ ·ˆÏÂÈÒÓ Ù˘ ÂÚÈfi‰Ô˘ 2010-14, fiÔ˘ ¤¯ÂÈ Û˘Ì‚Â› Ë ÌÂÁ·Ï‡ÙÂÚË Î·È ‚È·ÈfiÙÂÚË ÌÂÙ·ÊÔÚ¿ ÏÔ‡ÙÔ˘ Û ÔÏfiÎÏËÚË ÙË Û‡Á¯ÚÔÓË ÂÏÏËÓÈ΋ IÛÙÔÚ›·.

05

∂¡ø À¶∞ƒÃ∂π ∫∞π ∂™øΔ∂ƒπ∫∏ ¢π∞ºø¡π∞

H

ÂηÙÔÌ̇ÚÈÔ ÂχıÂÚÔÈ Â·ÁÁÂÏ̷ٛ˜, Ô˘ ‹‰Ë ÊÔÚÔÏÔÁÔ‡ÓÙ·È ·fi ÙÔ ÚÒÙÔ Â˘ÚÒ ¯ˆÚ›˜ ηÌÈ¿ ÊÔÚÔ··ÏÏ·Á‹, ı· ¯ÚËÌ·ÙÔ‰ÔÙ‹ÛÔ˘Ó Â’ ¿ÂÈÚÔ Ù· ÎÚ·ÙÈο ÂÏÏ›ÌÌ·Ù· Ì ÙËÓ Â’ ·fiÚÈÛÙÔ ·Ú¿Ù·ÛË ÙÔ˘, ηٿ Ù· ¿ÏÏ·, ¤ÎÙ·ÎÙÔ˘ Ù¤ÏÔ˘˜ ÂÈÙˉ‡̷ÙÔ˜, ÙˆÓ 650 ¢ÚÒ Î·Ù ÂÏ¿¯ÈÛÙÔ, Ô˘ ηٷ‰Èο˙ÔÓÙ·È Ó· ÙÔ Î·Ù·‚¿ÏÏÔ˘Ó Â›Ù ¤¯Ô˘Ó ‰Ô˘ÏÂÈ¿ Î·È ÂÈÛÚ¿ÍÂȘ ›Ù ÌˉÂÓÈΤ˜ ÂÚÁ·Û›Â˜ ›ÙÂ Î·È ˙ËÌȤ˜! ™˘Á¯ÚfiÓˆ˜, ·fi ÙÔ˘˜ ›‰ÈÔ˘˜ «„›ı˘ÚÔ˘˜» ÚÔ-

TÔ £¤Ì·

O °°.. ™™ΔΔ√ √ÀÀƒƒ¡ ¡∞ ∞ƒƒ∞ ∞™™ ÍÍÂÂÎη·ıı··ÚÚ››˙˙ÂÂÈÈ O fifiÙÙÈÈ ÙÙÔÔ ÏÏ··ÊÊfifiÓÓ ÁÁÈÈ·· ÙÙÔÔ˘˘˜˜ ‰‰ÈÈÎη·ÈÈÔÔ‡‡¯¯ÔÔ˘˘˜˜ ÙÙÔÔ˘˘ ÌÌÂÂÚÚ››ÛÛÌÌ··ÙÙÔÔ˜˜,, ‰‰ÂÂÓÓ ÌÌÔÔÚÚ›› ÓÓ·· ··ÓÓ¤¤‚‚ÂÂÈÈ,, ÂÂÏϤ¤ˆ ˆ TTÚÚfifiÈÈÎη·˜˜

T· 500¿ÚÈη, ¿ÓÙˆ˜, ı· ‰ÔıÔ‡Ó ÚÈÓ ÙȘ ÂÎÏÔÁ¤˜ ÙÔ˘ M·˝Ô˘

Ì·ÚÙ‡ÚÔÓÙ·È ¤ÓÙÔÓ· Î·È Î·Ù·ÁÁ¤ÏÏÔ˘Ó ÂÌ·ÈÁÌfi, ηıÒ˜ ÙÔ Ï·ÊfiÓ ÙˆÓ 1.500 ¢ÚÒ ÌÈÎÙ¿, Ô˘ ¤¯ÂÈ ÔÚ›ÛÂÈ Ë Î˘‚¤ÚÓËÛË ÁÈ· ÙÔ˘˜ ‰ÈηÈÔ‡¯Ô˘˜ ÙÔ˘ ÌÂÚ›ÛÌ·ÙÔ˜ Â›Ó·È Ôχ ¯·ÌËÏfi. K·È ÂÎÙÈÌÔ‡Ó fiÙÈ ÙÔ Ì¤ÚÈÛÌ· ı· ·ÊÔÚ¿ ÙÂÏÈο ¤Ó· 10 ÙÔ Ôχ 15% ÙÔ˘ Û˘ÓÔÏÈÎÔ‡ ÚÔÛˆÈÎÔ‡. Afi ÙËÓ ¿ÏÏË Î·È ÛÙËÓ ›‰È· ÙËÓ Î˘‚¤ÚÓËÛË ˘¿Ú¯Ô˘Ó ¤ÓÙÔÓ˜ ‰È·ÊˆÓ›Â˜ ÁÈ· ÙÔÓ ÙÚfiÔ Î·Ù·ÓÔÌ‹˜ ÙÔ˘ ÌÂÚ›ÛÌ·ÙÔ˜ Î·È Î˘Ú›ˆ˜ ÙÔÓ ÚÔÛ‰ÈÔÚÈÛÌfi ÙˆÓ ‰ÈηÈÔ‡¯ˆÓ. TÔ ¶A™OK Ȥ˙ÂÈ ÁÈ· ·‡ÍËÛË ÙÔ˘ Û˘ÓÔÏÈÎÔ‡ ÔÛÔ‡, ·ÏÏ¿ Ô °. ™ÙÔ˘ÚÓ¿Ú·˜ ÍÂηı·Ú›˙ÂÈ fiÙÈ ·˘Ùfi ‰ÂÓ ÌÔÚ› Ó· Á›ÓÂÈ, ηıÒ˜ Ë Û˘Ìʈӛ· Ì ÙËÓ TÚfiÈη Â›Ó·È «ÎÏÂȉˆÌ¤ÓË». OÚÈṲ̂ÓÔÈ ˘Ô˘ÚÁÔ› Î·È ÛÙÂϤ¯Ë ÙÔ˘ M·Í›ÌÔ˘ ÂÍ¿ÏÏÔ˘, ÚÔÙ›ÓÔ˘Ó Ó· ÌÂȈı› Ôχ ÙÔ ÂÈÛÔ‰ËÌ·ÙÈÎfi fiÚÈÔ ÁÈ· ÙÔ˘˜ ‰ÈηÈÔ‡¯Ô˘˜, ÒÛÙ ӷ ·˘ÍËı› ÙÔ ÔÛfi Ô˘ ı· ¿ÚÂÈ Ô Î·ı¤Ó·˜ ÙÔ˘˜. O °. ™ÙÔ˘ÚÓ¿Ú·˜ fï˜, ÁÈ· fiÛÔ˘˜ ÁÓˆÚ›˙Ô˘Ó ÚfiÛˆ· Î·È Ú¿ÁÌ·Ù·, ÂÈ̤ÓÂÈ Û ˘„ËÏfiÙÂÚ· fiÚÈ·, ÒÛÙ ӷ ‰È¢ڢÓı› Ô ·ÚÈıÌfi˜ ÙˆÓ ‰ÈηÈÔ‡¯ˆÓ, ¤ÛÙˆ ÎÈ ·Ó ¤ÙÛÈ ı· ÌÂȈı› Û fiÏÔ˘˜ ·Ó·ÏÔÁÈο ÙÔ ·ÙÔÌÈÎfi ÙÔ˘˜ ̤ÚÈÛÌ·.


06

¶ÔÏÈÙÈ΋

PRESS TIME, ™¿‚‚·ÙÔ 22 - K˘Úȷ΋ 23 M·ÚÙ›Ô˘ 2014

√ ¶ƒø£À¶√Àƒ°√™ ¢π¡∂π Δ√ ™∏ª∞ Δ∏™ ¶ƒ√∂∫§√°π∫∏™ ∞¡Δ∂¶π£∂™∏™ Δ∏™ ¡.¢. - ¶ø™ Δ∏¡

™·Ì·Ú¿˜: «K·È ÙÒÚ· Ó›ÎË ÛÙȘ ∂˘Úˆ Ë ÛÙÚ·ÙËÁÈ΋ Ù˘ ÚÔÂÎÏÔÁÈ΋˜ ·ÓÙÂ›ıÂÛ˘ Ù˘ ¡¤·˜ ¢ËÌÔÎÚ·Ù›·˜ ÚÔÛ‰ÈÔÚ›˙ÂÈ Ù· ÙÂÏÂ˘Ù·›· 24ˆÚ· Ô Úˆı˘Ô˘ÚÁfi˜, ∞ÓÙÒÓ˘ ™·Ì·Ú¿˜, ÌÂÙ¿ ÙËÓ ÂÈÙ˘¯‹ ÔÏÔÎÏ‹ÚˆÛË Ù˘ ‰È·Ú·ÁÌ¿Ù¢Û˘ Î·È ÙËÓ Â›Ù¢ÍË Û˘Ìʈӛ·˜ Ì ÙËÓ ΔÚfiÈη. √ Î. ™·Ì·Ú¿˜ „¿¯ÓÂÈ ÙÔ˘˜ ÙÚfiÔ˘˜ ÎÂÊ·Ï·ÈÔÔ›ËÛ˘ ÙˆÓ ÔÏÈÙÈÎÒÓ ÎÂÚ‰ÒÓ Ô˘ ÚÔ·ÙÔ˘Ó ·fi ÙË Û˘Ìʈӛ·, Ì ÎÔÚ˘Ê·›Ô ÙËÓ Â›Ù¢ÍË Ù˘ ηٷÓÔÌ‹˜ ÙÔ˘ ÎÔÈÓˆÓÈÎÔ‡ ÌÂÚ›ÛÌ·ÙÔ˜, ·ÏÏ¿ Î·È ÙȘ Ӥ˜ ‰È·Ú·ÁÌ·Ù¢ÙÈΤ˜ ‰˘Ó·ÙfiÙËÙ˜ Ô˘ ·ÓÔ›ÁÔÓÙ·È ÁÈ· ÌÈ· ıÂÙÈ΋ χÛË ÛÙÔ Ì›˙ÔÓ ı¤Ì· Ù˘ ÂÏ¿ÊÚ˘ÓÛ˘ ÙÔ˘ ¯Ú¤Ô˘˜. ∫·È ÙÔ Ì‹Ó˘Ì· Ô˘ ÂÎ¤ÌÂÈ ·fi ÙËÓ ÂÚ·Ṳ̂ÓË ΔÚ›ÙË ÙÔ ·fiÁÂ˘Ì· ÚÔ˜ fiÏ· Ù· «Á·Ï¿˙È·» ÛÙÂϤ¯Ë Â›Ó·È Ù˘ ӛ΢ ÛÙȘ ∂˘ÚˆÂÎÏÔÁ¤˜ Ù˘ 25˘ ª·˝Ô˘, ·ÏÏ¿ Î·È ÛÙȘ Ù·˘Ùfi¯ÚÔÓ˜ ÂÎÏÔÁ¤˜ Ù˘ ∞˘ÙÔ‰ÈÔ›ÎËÛ˘. √ Úˆı˘Ô˘ÚÁfi˜ ıˆÚ› fiÙÈ ÙÔ ÔÏÈÙÈÎfi Îϛ̷ Â›Ó·È ¯ˆÚ›˜ ·ÌÊÈ‚ÔÏ›· ϤÔÓ, ·Ó·ÛÙÚ¤„ÈÌÔ. ¶ÔÓÙ¿ÚÂÈ ÙÒÚ· fi¯È ·Ï¿ ÛÙÔ ·›ÛıËÌ· ·Ó·ÎÔ‡ÊÈÛ˘ Ô˘ ·ÎÔÏÔ˘ı› ¿ÓÙ· ÌÈ· ÂÒ‰˘ÓË Î·È Ì·ÎÚfiÛ˘ÚÙË ‰È·‰Èηۛ· ‰È·Ú·ÁÌ¿Ù¢Û˘ Ì ÙËÓ ΔÚfiÈη, ·ÏÏ¿ ÛÙÔ ıÂÙÈÎfi Îϛ̷ Ù˘ ηÏÏȤÚÁÂÈ·˜ ÚÔÛ‰ÔΛ·˜ Î·È ÂÏ›‰·˜ ÁÈ· ÙÔ Ì¤ÏÏÔÓ, Ô˘ ÚÔ·ÙÂÈ ·fi ÙÔ fiÙÈ ·˘Ùfi ÂȉÈο ÙÔ ÔχÌËÓÔ ÌÚ·ÓÙÂÊ¤Ú ¤‚Á·Ï ÓÈÎËÙ‹ ÁÈ· ÚÒÙË ÊÔÚ¿, ¤ÛÙˆ ÛÙ· ÛËÌ›·, ÙËÓ ÂÏÏËÓÈ΋ ÏÂ˘Ú¿. ∞˘Ùfi ‰ÂÓ ÛËÌ·›ÓÂÈ Ê˘ÛÈο, fiÙÈ Ô Î. ™·Ì·Ú¿˜ ÛʇÚÈÍ «Ï‹ÍË Û˘Ó·ÁÂÚÌÔ‡» ÛÙËÓ ›‰È· ÙËÓ Î˘‚¤ÚÓËÛË. ΔÔ ¯ÚÔÓԉȿÁÚ·ÌÌ· ÙˆÓ ÎÈÓ‹ÛÂÒÓ Ù˘ ÛÙÔ ‰È¿ÛÙËÌ· ̤¯ÚÈ ÙȘ ∂˘ÚˆÂÎÏÔÁ¤˜ Â›Ó·È ·ÛÊ˘ÎÙÈÎfi, Ì ÚÒÙÔ ÛÙ·ıÌfi ÙËÓ ˘ÂÚ„‹ÊÈÛË Ù˘ Û˘Ìʈӛ·˜ ·fi ÙË μÔ˘Ï‹, fiÔ˘ Ô Î›Ó‰˘ÓÔ˜ ÔÏÈÙÈÎÔ‡ «·Ù˘¯‹Ì·ÙÔ˜» ‰Â›¯ÓÂÈ ÂÚÈÔÚÈṲ̂ÓÔ˜ Î·È ‰Â‡ÙÂÚÔ, ÙËÓ ·fiÊ·ÛË ÂÎÙ·Ì›Â˘Û˘ Ù˘ ‰fiÛ˘ ·fi ÙÔ ¿Ù˘Ô Eurogroup Ù˘ 1˘ ∞ÚÈÏ›Ô˘ ÛÙËÓ ∞ı‹Ó·.

Δ

∞ÁˆÓ›· ÁÈ· ÁοÏÔ ™Ù· ÚÒÙ· ÁοÏÔ Ô˘ ı· ÂÌÊ·ÓÈÛÙÔ‡Ó

£ÂˆÚ› fiÙÈ ÙÔ ÔÏÈÙÈÎfi Îϛ̷ ›ӷÈ, ¯ˆÚ›˜ ·ÌÊÈ‚ÔÏ›· ϤÔÓ, ·Ó·ÛÙÚ¤„ÈÌÔ. ¶ÔÓÙ¿ÚÂÈ ÙÒÚ· fi¯È ·Ï¿ ÛÙÔ ·›ÛıËÌ· ·Ó·ÎÔ‡ÊÈÛ˘ Ô˘ ·ÎÔÏÔ˘ı› ¿ÓÙ· ÌÈ· ÂÒ‰˘ÓË Î·È Ì·ÎÚfiÛ˘ÚÙË ‰È·‰Èηۛ· ‰È·Ú·ÁÌ¿Ù¢Û˘ Ì ÙËÓ ΔÚfiÈη, ·ÏÏ¿ ÛÙÔ ıÂÙÈÎfi Îϛ̷ Ù˘ ηÏÏȤÚÁÂÈ·˜ ÚÔÛ‰ÔΛ·˜ Î·È ÂÏ›‰·˜ ÁÈ· ÙÔ Ì¤ÏÏÔÓ

ÂÌÂÚȤ¯ÔÓÙ·˜ ÌÂÙ·‚ÔϤ˜ ÛÙÔ ÂÎÏÔÁÈÎfi ÛÒÌ· ÏfiÁˆ Ù˘ Û˘Ìʈӛ·˜ ·Ô‰›‰ÂÈ ÌÂÁ¿ÏË ÛËÌ·-

Û›· Ô Î. ™·Ì·Ú¿˜, ηıÒ˜ ı· ‰ÒÛÔ˘Ó ÙÔÓ ÙfiÓÔ ÙÔ˘ Ú‡̷ÙÔ˜ Ï›ÁÔ ÚÈÓ Î·È ·fi ÙËÓ Ù˘È΋ ¤Ó·Ú-

Δ· ÚÒÙ· ÔÓfiÌ·Ù· ÁÈ· ÙÔ «Á·Ï¿˙ÈÔ» ∂˘Úˆ„ËÊÔ‰¤ÏÙÈÔ ∂ ÓÂÚÁ¿ ÔÏÈÙÈο ÛÙÂϤ¯Ë, ·Ó¿ÌÂÛ¿ ÙÔ˘˜ Ó˘Ó ‚Ô˘ÏÂ˘Ù¤˜, ·Ó·ÁÓˆÚ›ÛÈÌ· Î·È Î˘Ú›ˆ˜ ÂÙ˘¯Ë̤ӷ ÚfiÛˆ· ·fi ‰È¿ÊÔÚÔ˘˜ Â·ÁÁÂÏÌ·ÙÈÎÔ‡˜ Î·È ÎÔÈÓˆÓÈÎÔ‡˜ ¯ÒÚÔ˘˜ Î·È ¤Ó· Ó‡̷ ·Ó·Ó¤ˆÛ˘ Â›Ó·È Ë Û˘ÓÙ·Á‹ Ô˘ ÂȉÈÒÎÂÈ Ó· ·ÔÙ˘ˆı› ÛÙÔ Â˘Úˆ„ËÊÔ‰¤ÏÙÈÔ Ù˘ ¡¤·˜ ¢ËÌÔÎÚ·Ù›·˜ Ô Úˆı˘Ô˘ÚÁfi˜ ∞. ™·Ì·Ú¿˜. √ ›‰ÈÔ˜ ÛÎÔ‡ÂÈ ÛÙÔ ÂfiÌÂÓÔ ‰È¿ÛÙËÌ· Ó· ¤¯ÂÈ Â·Ê¤˜ Ì ÛËÌ·ÓÙÈΤ˜ ÚÔÛˆÈÎfiÙËÙ˜ ›Ù Ù˘ ÔÏÈÙÈ΋˜ ›Ù ·fi ¿ÏÏÔ˘˜ ¯ÒÚÔ˘˜, Ô˘ ı· ‹ıÂÏ ӷ Û˘ÌÌÂÙ¿Û¯Ô˘Ó ÛÙË «Á·Ï¿˙È·» Â˘ÚˆÏ›ÛÙ·. ∫·È ÔÈ ÏËÚÔÊÔڛ˜ ·Ó·Ê¤ÚÔ˘Ó, fiÙÈ Ôχ Èı·ÓfiÓ Ì¤Û· ·’ ·˘Ù¤˜ ÙȘ Û˘Ó·ÓÙ‹ÛÂȘ Ó· ÚÔ·„Ô˘Ó Â˘¯¿ÚÈÛÙ˜ ÂÎÏ‹ÍÂȘ. ™ÙÔ ÌÂٷ͇ ÙÔ ·˙Ï ÙÔ˘ Â˘Úˆ„ËÊÔ‰ÂÏÙ›Ô˘ Ù˘ ¡¤·˜ ¢ËÌÔÎÚ·Ù›·˜ ¤¯ÂÈ ÍÂÎÈÓ‹ÛÂÈ Ó· Û˘ÌÏËÚÒÓÂÙ·È Ì ÁÔÚÁÔ‡˜ Ú˘ıÌÔ‡˜. √È ÚÔÙ¿ÛÂȘ Î·È ÔÈ ·˘ÙÔÚÔÙ¿ÛÂȘ ηÙ¢ı‡ÓÔÓÙ·È ÛÙÔ ª¤Á·ÚÔ ª·Í›ÌÔ˘ Î·È ÛÙÔÓ ‰È¢ı˘ÓÙ‹ ÙÔ˘ ÁÚ·Ê›Ԣ ÙÔ˘ Úˆı˘Ô˘ÚÁÔ‡ Î. ªÔ‡Ú·. √ «ÛÎfiÂÏÔ˜» ÙÔ˘ ·Û˘Ì‚›‚·ÛÙÔ˘ ÙÔ˘ ÂÓ ÂÓÂÚÁ›· ‚Ô˘-

ÏÂ˘Ù‹ Î·È ÙÔ˘ ˘Ô„‹ÊÈÔ˘ Â˘Úˆ‚Ô˘ÏÂ˘Ù‹ Ê·›ÓÂÙ·È Ó· ··Û¯ÔÏ› ·ÎfiÌ· οÔÈ· ÛÙÂϤ¯Ë Î·È Ó· ‰˘Û¯ÂÚ·›ÓÂÈ ÙȘ ·ÔÊ¿ÛÂȘ ÙÔ˘˜, ˆÛÙfiÛÔ ÔÚÈṲ̂ÓÔÈ Ê·›ÓÂÙ·È fiÙÈ ‹‰Ë ÙȘ ‹Ú·Ó. ◊‰Ë ·fi ÙȘ ÚÒÙ˜ Û˘˙ËÙ‹ÛÂȘ Ê·›ÓÂÙ·È fiÙÈ ·˘Ùfi ÈÛ¯‡ÂÈ Î·Ù·Ú¯‹Ó ÁÈ· ÙÔ˘˜ ª. ∫ÂÊ·ÏÔÁÈ¿ÓÓË, Ô ÔÔ›Ô˜ Â›Ó·È Î·È ÂÈÎÂÊ·Ï‹˜ Ù˘ ÚÔÂÎÏÔÁÈ΋˜ ÂÎÛÙÚ·Ù›·˜ Ù˘ ¡¢, ·ÏÏ¿ Î·È ÁÈ· ÙÔÓ ÚÒËÓ ˘Ô˘ÚÁfi ¡·˘ÙÈÏ›·˜ ∫. ªÔ˘ÛÔ˘ÚÔ‡ÏË. ÕÏϘ ÏËÚÔÊÔڛ˜ ÂÍ¿ÏÏÔ˘, ʤÚÔ˘Ó ˆ˜ «ÎÏÂȉˆÌ¤Ó˜» ÙȘ ˘Ô„ËÊÈfiÙËÙ˜ ÙˆÓ Ó˘Ó Â˘Úˆ‚Ô˘Ï¢ÙÒÓ ƒ. ∫Ú¿ÙÛ· Î·È Ù˘ ÂÎ ÌÂÙÂÁÁÚ·Ê‹˜ ·fi ÙÔÓ §∞√™ ¡. Δ˙·‚¤ÏÏ·, ηıÒ˜ Â›Û˘ ÙÔ˘ ÁÓˆÛÙÔ‡ ÛÙÂÓÔ‡ Û˘ÓÂÚÁ¿ÙË ÙÔ˘ Úˆı˘Ô˘ÚÁÔ‡ º. ∫Ú·ÓȉÈÒÙË, ÙÔ˘ ‰ËÌÔÛÈÔÁÚ¿ÊÔ˘ °. ∫‡ÚÙÛÔ˘, Ù˘ ÚÒËÓ ‚Ô˘Ï¢ÙÔ‡ ∂Ï. μfi˙ÂÌÂÚÁÎ Î·È ÙÔ˘ Â›Û˘ Úˆı˘Ô˘ÚÁÈÎÔ‡ Û˘ÓÂÚÁ¿ÙË ¢ËÌ. ¢·‚¤ÙÙ·. ∞fi ÂΛ Î·È ¤Ú· ÙÔ ÙÔ›Ô Â›Ó·È ·Û·Ê¤˜. ∞fi ÙÔ˘˜ Ó˘Ó Â˘Úˆ‚Ô˘ÏÂ˘Ù¤˜ Ë ª·Ú. °È·ÓÓ¿ÎÔ˘ ‰ÂÓ ¤¯ÂÈ Î·ıÔÚ›ÛÂÈ ·ÎfiÌ· ÙË ÛÙ¿ÛË

ÍË Ù˘ ÚÔÂÎÏÔÁÈ΋˜ ÂÚÈfi‰Ô˘. √ Úˆı˘Ô˘ÚÁfi˜ Â›Ó·È È‰È·›ÙÂÚ· ·ÈÛÈfi‰ÔÍÔ˜, ηıÒ˜ ·Ú¿ ÙȘ ·ÚÓËÙÈΤ˜ Û˘Óı‹Î˜ ÙÔ˘ ÚÔËÁÔ‡ÌÂÓÔ˘ ‰È·ÛÙ‹Ì·ÙÔ˜, ÛÙÔ ÂÎÏÔÁÈÎfi ÙÔ›Ô Ô ™Àƒπ∑∞ ‰ÂÓ Î·Ù¿ÊÂÚ ÔÙ¤ Ó· ·ÔÎÙ‹ÛÂÈ ·ÛʷϤ˜ ÚÔ‚¿‰ÈÛÌ· ¤Ó·ÓÙÈ Ù˘ ¡¢, Ì ÙË ‰È·ÊÔÚ¿ ÙˆÓ ‰˘Ô ÎÔÌÌ¿ÙˆÓ Ó· ÎÈÓÂ›Ù·È Û˘Ó‹ıˆ˜ ÛÙ· fiÚÈ· ÙÔ˘ ÛÙ·ÙÈÛÙÈÎÔ‡ Ï¿ıÔ˘˜. ΔÒÚ· Î·È ÂÓÒ ÔÏÔÎÏËÚÒÓÂÙ·È Ë ‰È·ÌfiÚʈÛË ÙˆÓ ÔÏÈÙÈÎÒÓ Û˘ÓÙÂÙ·ÁÌ¤ÓˆÓ ÙˆÓ ÂÎÏÔÁÈÎÒÓ ·Ó·ÌÂÙÚ‹ÛÂˆÓ ÙÔ˘ ª·˝Ô˘, ÔÈ ÂÈÙÂÏ›˜ ÙÔ˘ Î. ™·Ì·Ú¿ ‰È·‚ϤÔ˘Ó fiÙÈ ÙÔ ‰È·Î‡‚Â˘Ì· Ù˘ ·ÛÊ·ÏÔ‡˜ ÔÚ›·˜ Ù˘ ¯ÒÚ·˜, ̤۷ ÛÙËÓ ∂˘Úˆ˙ÒÓË, ÁÈ· ÙËÓ ¤ÍÔ‰Ô ·fi ÙËÓ ÎÚ›ÛË, Û ۯ¤-

Ù˘. ÀÔ„ËÊÈfiÙËÙ· ÛΤÊÙÔÓÙ·È Ë ÂÎÚfiÛˆÔ˜ Δ‡Ô˘ Ù˘ ¡¢ Î·È ‚Ô˘ÏÂ˘Ù‹˜ ∞. ∞ÛËÌ·ÎÔÔ‡ÏÔ˘, fiˆ˜ Î·È Ë Û˘Ó¿‰ÂÏÊfi˜ Ù˘ ∫. ¶··ÎÒÛÙ·. ¶Èı·Ó‹ Î·È Ë Û˘ÌÌÂÙÔ¯‹ ÙÔ˘ ÚÒËÓ Â˘Úˆ‚Ô˘ÏÂ˘Ù‹ Î·È ÁÓˆÛÙÔ‡ ·ıÏËÙÈÎÔ‡ ‰ËÌÔÛÈÔÁÚ¿ÊÔ˘ ª. ª·˘ÚÔÌÌ¿ÙË. ∂ÓÒ ·ÔÌ·ÎÚ‡ÓÂÙ·È ÙÔ ÂӉ¯fiÌÂÓÔ ˘Ô„ËÊÈfiÙËÙ·˜ ÙÔ˘ ∫. ∫·Ú·Ì·ÓÏ‹, ÁÈÔ˘ ÙÔ˘ ∞¯ÈÏϤ·. ΔÔ ÈÔ ÏÂÙfi ˙‹ÙËÌ· ˆÛÙfiÛÔ ¤¯ÂÈ Ó· οÓÂÈ Ì ÙÔ ı¤Ì· Ù˘ ¡Ù. ª·ÎÔÁÈ¿ÓÓË. ∏ ÚÒËÓ ˘Ô˘ÚÁfi˜ ∂͈ÙÂÚÈÎÒÓ ÊÂÚfiÙ·Ó ˆ˜ Èı·Ó‹ ˘Ô„‹ÊÈ· Î·È ÁÈ· ÙËÓ ∂˘Úˆ‚Ô˘Ï‹ ÏfiÁˆ Ù˘ ‰ËÌÔÊÈÏ›·˜ Ù˘. ∏ ›‰È· ‰ÂÓ ÙÔ Â›¯Â ·ÔÎÏ›ÛÂÈ, ·ÏÏ¿ ÙÔ Û˘Ó¤‰Â Ì ÂÈı˘Ì›· ÙÔ˘ Úˆı˘Ô˘ÚÁÔ‡, -ÂÊfiÛÔÓ ˘¿ÚÍÂÈ-, Î·È fi¯È ηْ ·Ó¿ÁÎËÓ ‰È΋ Ù˘. ¶¤Ú·Ó ·˘ÙÔ‡ ˆÛÙfiÛÔ, Ù›ÔÙ· ‰ÂÓ ÚԤ΢„ ÛÙËÓ Î·Ù‡ı˘ÓÛË ·˘Ù‹. ¶ÏËÓ Ù˘ ˘Ô¯ÒÚËÛ˘ ÙˆÓ ÛÂÓ·Ú›ˆÓ Ô˘ ¤ÊÂÚ·Ó ÙË Î. ª·ÎÔÁÈ¿ÓÓË Ó· ¤¯ÂÈ «ÎÏÂȉÒÛÂÈ» ÙË ı¤ÛË Ù˘ ∂ÈÙÚfiÔ˘, Ú¿ÁÌ· Ô˘ ·Ó·‰È·ÌÔÚÊÒÓÂÈ Û˘ÓÔÏÈο ÙȘ Û¯¤ÛÂȘ Ù˘ Ì ÙÔÓ Î. ™·Ì·Ú¿.


PRESS TIME, ™¿‚‚·ÙÔ 22 - K˘Úȷ΋ 23 M·ÚÙ›Ô˘ 2014

07

¶ƒ√™¢π√ƒπ∑∂π

ÂÎÏÔÁ¤˜» ÙÂÚ·ÈfiÙËÙ· ÛÙÔ ÂÎÏÔÁÈÎfi ÛÒÌ· Ô˘ Û˘ÁÎÚÔÙÔ‡Ó Ë ·‰È¢ÎÚ›ÓÈÛÙË „‹ÊÔ˜ Î·È ÔÈ ·Ó·ÔÊ¿ÛÈÛÙÔÈ. ™‡Ìʈӷ Ì ÙȘ ·Ó·Ï‡ÛÂȘ ÙˆÓ ÂÎÏÔÁÔÏfiÁˆÓ Ô˘ Û˘ÓÂÚÁ¿˙ÔÓÙ·È Ì ÙÔ ª·Í›ÌÔ˘, Ë ÏÂÈÔ„ËÊ›· ·˘ÙÒÓ Ô˘ ÂÓÙ¿ÛÛÔÓÙ·È ÛÙȘ ‰˘Ô ·Ú·¿Óˆ ηÙËÁÔڛ˜, Ô˘ ̤¯ÚÈ ÚfiÛÊ·Ù· ·ÚÈıÌËÙÈο Û˘Ó¯Ҙ ‰È¢ڇÓÔÓÙ·Ó, ‰ËÏÒÓÔ˘Ó ˆ˜ ÔÏÈÙÈ΋ ÚÔ¤ÏÂ˘Û‹ ÙÔ˘˜ Ù˘ ¡¤· ¢ËÌÔÎÚ·Ù›· ‹ ÙÔ ¶∞™√∫ Î·È Ôχ ÏÈÁfiÙÂÚÔÈ ÙÔ ™Àƒπ∑∞. ∂ÓÒ Û Ôχ ÈÛ¯˘Ú¿ Â›‰· ‰ËÏÒÓÔ˘Ó ÙËÓ ÚÔÙ›ÌËÛ‹ ÙÔ˘˜ ÛÙÔÓ Î. ™·Ì·Ú¿ Û ۯ¤ÛË Ì ÙÔÓ ∞Ï. ΔÛ›Ú·.

∏ «‚Ô‹ıÂÈ·»

ÛË Ì ÙËÓ ÂÈΛӉ˘ÓË ·Û¿ÊÂÈ· Î·È ÙËÓ «Â·Ó·ÛÙ·ÙÈ΋ Á˘ÌÓ·ÛÙÈ΋» Ô˘ ÚÔÙ›ÓÂÈ ˆ˜ ÂÓ·ÏÏ·ÎÙÈ΋ ÚfiÙ·ÛË Ô ™Àƒπ∑∞, ηı›ÛÙ·Ù·È ·Ó›Û¯˘ÚÔ ÌÂÙ¿ Ù· ·ÈÛÈfi‰ÔÍ· ·Ù¿ ·ÔÙÂϤÛÌ·Ù· Î·È ÌËӇ̷ٷ ÁÈ· ÙÔ˘˜ Ôϛ٘ Ô˘ ·Ó·‰ÂÈÎÓ‡ÔÓÙ·È ·fi ÙËÓ ÙÂÏÂ˘Ù·›· Û˘Ìʈӛ·. √ Î. ™·Ì·Ú¿˜ ÛÎÔ‡ÂÈ Ó· ˘ÂÚ·ÛÈÛÙ› ̤¯ÚÈ Ù¤ÏÔ˘˜ Î·È Ì Ôχ ¿ıÔ˜ ÙË ıˆڛ· ÙÔ˘ «Â˘Úˆ·˚ÎÔ‡ ÙfiÍÔ˘» Û ·ÓÙÈ·Ú·‚ÔÏ‹ Ì ÙÔ ·ÓÙÈÂ˘Úˆ·˚Îfi. ∫·È ı· ·¢ı˘Óı› ηٿ ÚÔ-

√ Úˆı˘Ô˘ÚÁfi˜ ÔÓÙ¿ÚÂÈ ÂÍ¿ÏÏÔ˘ Î·È ÛÙË «‰ÈÂıÓ‹ ‚Ô‹ıÂÈ·» ÂÓfi„ÂÈ ∂˘ÚˆÂÎÏÔÁÒÓ. ™‡Ìʈӷ Ì ÏËÚÔÊÔڛ˜, ÂÂȉ‹ Ë Ú·ÁÌ·ÙÔÔ›ËÛË ÌÈ·˜ ¤ÎÙ·ÎÙ˘ ¿Ù˘˘ ™˘Ófi‰Ô˘ ∫ÔÚ˘Ê‹˜ ÛÙËÓ ∞ı‹Ó· ‰ÂÓ Ê·›ÓÂÙ·È ÂÊÈÎÙ‹, fiÔ˘ ·ÓÂÍ·Úًو˜ ÎÂÓÙÚÈ΋˜ ·Ù˙¤ÓÙ·˜, ÙÔ ÂÏÏËÓÈÎfi ı¤Ì· Î·È Ë ÂÈÙ˘¯‹˜ ÔÚ›· Ù˘ ¯ÒÚ·˜ ı· ΢ÚÈ·Ú¯Ô‡ÛÂ, Ô Úˆı˘Ô˘ÚÁfi˜ ¤¯ÂÈ ÂÍ·ÛÊ·Ï›ÛÂÈ ·Ê›ÍÂȘ ÛÙËÓ ∞ı‹Ó· ÎÔÚ˘Ê·›ˆÓ ∂˘Úˆ·›ˆÓ ËÁÂÙÒÓ Ô˘ ÚÔ¤Ú¯ÔÓÙ·È ·fi ÙÔ ∂˘Úˆ·˚Îfi §·˚Îfi ∫fiÌÌ·. K·È ÔÈÔÈ ı· ÌÔÚÔ‡Û·Ó Ó· Â›Ó·È ÔÈ... ÚÔı˘ÌÔÈ ·ÚˆÁÔ› ÙÔ˘; M·, Ê˘ÛÈο ·˘ÙÔ› Ô˘ ı¤ÏÔ˘Ó ‰È·Ù‹ÚËÛË Ù˘ ˘¿Ú¯Ô˘Û·˜ ÔÏÈÙÈ΋˜ ηٿÛÙ·Û˘ ÛÙËÓ EÏÏ¿‰·. ¶ÚÒÙË Î·È Î·Ï‡ÙÂÚË Ë ∞. ª¤ÚÎÂÏ, ·ÏÏ¿ Î·È Ô ˘Ô„‹ÊÈÔ˜ ÙÔ˘ ∂§∫ ÁÈ· ÙËÓ ÚÔ‰ڛ· Ù˘ ∫ÔÌÈÛÈfiÓ ∑·Ó ∫ÏÔÓÙ °ÈÔ‡ÓÎÂÚ, Ô˘ ÏfiÁˆ Ù˘ ·Ó¤Î·ıÂÓ ıÂÙÈ΋˜ ÛÙ¿Û˘ ÙÔ˘ ·¤Ó·ÓÙÈ ÛÙËÓ ∂ÏÏ¿‰· Â›Ó·È È‰È·›ÙÂÚ· ‰ËÌÔÊÈÏ‹˜. √ Î. ™·Ì·Ú¿˜ ÚÔۂϤÂÈ ÛÙË ıÂÙÈ΋ ‰‹ÏˆÛË Á· ÙËÓ ∂ÏÏ¿‰· fiÏˆÓ ÙˆÓ ÂÓ ÏfiÁˆ, Ú¿ÁÌ· Ô˘ ·Ó·Ì¤ÓÂÈ Î·È ·fi ÙË Û˘Ó¿ÓÙËÛË Ô˘ ı· ¤¯ÂÈ ÙËÓ ÂfiÌÂÓË ΔÂÙ¿ÚÙË ÛÙȘ μڢͤÏϘ, Ì ÙËÓ È‰ÈfiÙËÙ· ÙÔ˘ ÚÔ‰Ú‡ÔÓÙÔ˜ ÙÔ˘ ∂˘Úˆ·˚ÎÔ‡ ™˘Ì‚Ô˘Ï›Ô˘, Ì ÙÔÓ ∞ÌÂÚÈηÓfi Úfi‰ÚÔ ª. √Ì¿Ì·.

∂™øΔ∂ƒπ∫∏ ∞¡∞Δ∞ƒ∞Ã∏ ™Δ√ ∫√ªª∞

°ÎÚ›ÓÈ· ÁÈ· ˘Ô˘ÚÁÔ‡˜ «ı·٤˜» ª

ÂÁ¿ÏË ÂÛˆÙÂÚÈ΋ ·Ó·Ù·Ú·¯‹ ¤¯ÂÈ ÍÂÛ¿ÛÂÈ ÛÙË ¡¤· ¢ËÌÔÎÚ·Ù›· Û ۯ¤ÛË Ì ÙËÓ ÔÚ›· ÙˆÓ «Á·Ï¿˙Ȉӻ ˘Ô„ËÊÈÔÙ‹ÙˆÓ ÛÙÔ˘˜ ‰‹ÌÔ˘˜ ∞ı‹Ó·˜ Î·È £ÂÛÛ·ÏÔӛ΢, ηıÒ˜ Î·È ÛÙȘ ÂÚÈʤÚÂȘ ∞ÙÙÈ΋˜ Î·È ∫ÂÓÙÚÈ΋˜ ª·Î‰ÔÓ›·˜. √È «ÔÚıfi‰ÔÍÔÈ» ˘Ô„‹ÊÈÔÈ ∞Ú. ™ËÏȈÙfiÔ˘ÏÔ˜, ™Ù. ∫·Ï·Ê¿Ù˘, °. ∫Ô˘ÌÔ˘ÙÛ¿ÎÔ˜ Î·È °. πˆ·ÓÓ›‰Ë˜ ‰È·Ì·ÚÙ‡ÚÔÓÙ·È ¤ÓÙÔÓ· ÛÙÔ ª·Í›ÌÔ˘ Î·È ÙË ™˘ÁÁÚÔ‡ ηÙËÁÔÚÒÓÙ·˜ ÔÏÏÔ‡˜ ˘Ô˘ÚÁÔ‡˜, ·ÏÏ¿ Î·È ‚Ô˘ÏÂ˘Ù¤˜ ÙˆÓ ·Ú·¿Óˆ ÂÎÏÔÁÈÎÒÓ ÂÚÈÊÂÚÂÈÒÓ, ÁÈ· Ï‹ÚË ·‰È·ÊÔÚ›· Î·È ·ÓÙÂÏ‹ ·Ô˘Û›· ÛÙ‹ÚÈ͢ ÛÙËÓ ÚÔÂÎÏÔÁÈ΋ ÂÎÛÙÚ·Ù›· ÙÔ˘˜. ∂Í·ÈÚÂÙÈο ¤ÓÙÔÓÔ Â›Ó·È ÙÔ Úfi‚ÏËÌ· Û ∞ÙÙÈ΋ Î·È ∫ÂÓÙÚÈ΋ ª·Î‰ÔÓ›·,. √ Î. πˆ·ÓÓ›‰Ë˜ ηÙËÁÔÚ› ˘Ô˘ÚÁÔ‡˜ Î·È ‚Ô˘ÏÂ˘Ù¤˜ ÁÈ· ˘fiÁÂÈ· ηӿÏÈ· ÂÈÎÔÈÓˆÓ›·˜ Ì ÙÔÓ «·ÓÙ¿ÚÙË»

∞. Δ˙ÈÙ˙ÈÎÒÛÙ·, Ô˘ ÚÔÔÚ‡ÂÙ·È ÛÙ· ÁοÏÔ. √ ‰Â Î. ∫Ô˘ÌÔ˘ÙÛ¿ÎÔ˜ ‰È·ÈÛÙÒÓÂÈ fiÙÈ Ë ÛÙ‹ÚÈÍË «Á·Ï¿˙Ȉӻ ‰ËÌ¿Ú¯ˆÓ ÛÙÔÓ ÂÎ ÙˆÓ ·ÓÙÈ¿ÏˆÓ ÙÔ˘, Â›Û˘ Ó˘Ó ÂÚÈÊÂÚÂÈ¿Ú¯Ë, °. ™ÁÔ˘Úfi, fi¯È ÌfiÓÔ Û˘Ó¯›˙ÂÙ·È, ·ÏÏ¿ ηȅ ÂÂÎÙ›ÓÂÙ·È Û Â›Â‰Ô ÔÚÈÛÌ¤ÓˆÓ ˘Ô˘ÚÁÒÓ Î·È «Á·Ï¿˙Ȉӻ ‚Ô˘Ï¢ÙÒÓ Ù˘ ÂÚÈÔ¯‹˜. ™ÙÔ ‰‹ÌÔ ∞ıËÓ·›ˆÓ ÂÍ¿ÏÏÔ˘, Ë ¡Ù. ª·ÎÔÁÈ¿ÓÓË, ·ÏÏ¿ Î·È ¿ÏÏÔÈ ‚Ô˘ÏÂ˘Ù¤˜ «ÛÊ˘Ú›˙Ô˘Ó ·‰È¿ÊÔÚ·», ›Ù ÙËÚÒÓÙ·˜ ›Û˜ ·ÔÛÙ¿ÛÂȘ ·fi ÙÔÓ ›‰ÈÔ Î·È ÙÔÓ ¡. ∫·ÎÏ·Ì¿ÓË, ›Ù ˘ÔÛÙËÚ›˙Ô˘Ó ·¢ı›·˜ ÙÔÓ ÚÒËÓ ‰‹Ì·Ú¯Ô. ∂ÓÒ ÛÙÔ ‰‹ÌÔ £ÂÛÛ·ÏÔӛ΢ Ô ™Ù. ∫·Ï·Ê¿Ù˘ ·Ú·ÔÓÂ›Ù·È ÁÈ· ¤ÏÏÂÈ„Ë ‚Ô‹ıÂÈ·˜ ·fi ÙÔ˘˜ Û˘Ó·‰¤ÏÊÔ˘˜ ÙÔ˘ ‚Ô˘ÏÂ˘Ù¤˜, ÂÓÒ ÂΛÓÔÈ ÙÔ˘ ·ÓÙ·Ô‰›‰Ô˘Ó fiÙÈ ·ÎfiÌ· Ô˘ÛÈ·ÛÙÈο ‰ÂÓ ¤¯ÂÈ ÂÓÂÚÁÔÔÈËı› Ô‡ÙÂ Ô ›‰ÈÔ˜ ÛÙËÓ ÂÎÏÔÁÈ΋ Ì¿¯Ë.


08

PÂÔÚÙ¿˙

PRESS TIME, ™¿‚‚·ÙÔ 22 - K˘Úȷ΋ 23 M·ÚÙ›Ô˘ 2014

OI ¢Y™KO§IE™ NA ™Y°KENTPø™EI TON ¶A§IO ¶ANI™XYPO «™TPATO» TOY

N¤Ô « ¯ Ù ‡  Ë Ì · » Â Ù Ô È Ì ¿ ˙ Â È Ô ° È Ò Ú Á Ô ˜ ¤Ô η›ÚÈÔ ÔÏÈÙÈÎfi ÎÙ‡ËÌ· ÛÙÔÓ ‰È¿‰Ô¯fi ÙÔ˘ ÛÙÔ ¶A™OK E˘. BÂÓÈ˙¤ÏÔ ÂÙÔÈÌ¿˙ÂÙ·È Ó· ÂÍ·ÔχÛÂÈ Ô °ÈÒÚÁÔ˜ ¶··Ó‰Ú¤Ô˘, ηıÈÛÙÒÓÙ·˜ ۷ʤ˜ fiÙÈ ÔÈ ‰ÚfiÌÔÈ ÙÔ˘˜ ¤¯Ô˘Ó ¯ˆÚ›ÛÂÈ ϤÔÓ ·ÓÂÈÛÙÚÂÙ› Î·È ‚¿˙ÔÓÙ·˜ «ÊˆÙÈ¿» Ê˘ÛÈο ÛÙ· Û¯¤‰È· ·Ó·Û‡ÓıÂÛ˘ ÙÔ˘ ÎÂÓÙÚÔ·ÚÈÛÙÂÚÔ‡ ¯ÒÚÔ˘. ™‡Ìʈӷ Ì ÏËÚÔÊÔڛ˜, Ô Î. ¶··Ó‰Ú¤Ô˘ ÛÎÔ‡ÂÈ Ó· ‰È·ÊÔÚÔÔÈËı› ÛÙËÓ ÎÚ›ÛÈÌË „ËÊÔÊÔÚ›· ÁÈ· ÙÔ ı¤Ì· ÙˆÓ ÙÚ·Â˙ÒÓ, ˆÛÙfiÛÔ ‰ÂÓ ÚfiÎÂÈÙ·È Ó· ÚÔηϤÛÂÈ Â˘Ú‡ÙÂÚË ·ÔÛÙ·ıÂÚÔÔ›ËÛË Ù˘ Û˘Á΢‚¤ÚÓËÛ˘ N¢-¶A™OK, -fiˆ˜ ¿ÏψÛÙ ÚÔÂÍfiÊÏËÛ Ì ‰‹ÏˆÛ‹ ÙÔ˘ ÛÙÂÓfi˜ Û˘ÓÂÚÁ¿Ù˘ ÙÔ˘, ··ÓÙÒÓÙ·˜ ÛÙ· Û¯ÂÙÈο ÛÂÓ¿ÚÈ· Ô˘ ΢ÎÏÔÊÔÚÔ‡Ó-, ·Ô‰ÂÛ̇ÔÓÙ·˜ ÙÔ˘˜ ÛÙÂÓÔ‡˜ ÔÏÈÙÈÎÔ‡˜ Ê›ÏÔ˘˜ ÙÔ˘ ‚Ô˘ÏÂ˘Ù¤˜, Ó· Ú¿ÍÔ˘Ó Î·Ù¿ Û˘Ó›‰ËÛË Î·È fi¯È Ì ‚¿ÛË ÙÔ ÙÈ ı· Ú¿ÍÂÈ Ô ›‰ÈÔ˜. Afi ÙËÓ ¿ÏÏË, ÔÈ ÏËÚÔÊÔڛ˜ ·fi ÔÏϤ˜ Ï¢ڤ˜ ÂÈ̤ÓÔ˘Ó, fiÙÈ Ô ÚÒËÓ Úˆı˘Ô˘ÚÁfi˜ ÂÚÈ̤ÓÂÈ ÙÔ ·ÔÙ¤ÏÂÛÌ· ÙˆÓ E˘ÚˆÂÎÏÔÁÒÓ, ÚÔÂÍÔÊÏÒÓÙ·˜ fiÙÈ ·˘Ùfi ı· Â›Ó·È Û˘ÓÙÚÈÙÈο ·ÚÓËÙÈÎfi ÁÈ· ÙÔ ¶A™OKÚÔÎÂÈ̤ÓÔ˘ Ó· ÔÚÈÛÙÈÎÔÔÈ‹ÛÂÈ ÙȘ ·ÔÊ¿ÛÂȘ ÙÔ˘ ÁÈ· ÙÔÓ ÙÚfiÔ Ô˘ ı· οÓÂÈ Ú¿ÍË ÙËÓ «ÔÏÈ΋ Â·Ó·ÊÔÚ¿» ÙÔ˘ ÛÙÔ ÎÂÓÙÚÈÎfi ÔÏÈÙÈÎfi ÛÎËÓÈÎfi. E›Ù ‰ËÏ·‰‹ Ì ÌÈ· «Î·Ù·‰ÚÔÌÈ΋» Âȯ›ÚËÛË ·Ó·ÙÚÔ‹˜ ÙÔ˘ E˘. BÂÓÈ˙¤ÏÔ˘ ·fi ÙËÓ ËÁÂÛ›· ÙÔ˘ ¶A™OK ›Ù Ì ÙËÓ ›‰Ú˘ÛË ÂÓfi˜ Ó¤Ô˘ ÛÔÛÈ·ÏÈÛÙÈÎÔ‡ Î·È ·ÚÈÛÙÂÚfiÛÙÚÔÊÔ˘ ÎfiÌÌ·ÙÔ˜ ·fi ÙÔÓ ›‰ÈÔ ‹ ·fi ÙÔ˘˜ ÔÏÈÙÈÎÔ‡˜ Ê›ÏÔ˘˜ ÙÔ˘ Ì ÙË ‰È΋ ÙÔ˘ Î¿Ï˘„Ë.

N

MÂÁ¿Ï˜ ‰˘ÛÎÔϛ˜ ¶ÔÏÈÙÈÎÔ› ·Ú·ÙËÚËÙ¤˜ ÙÔ˘ ¯ÒÚÔ˘ ÙÔ˘ ¶A™OK ÂÈÛËÌ·›ÓÔ˘Ó ˆÛÙfiÛÔ, ÙȘ ‰˘ÛÎÔϛ˜ Ô˘ ı· Û˘Ó·ÓÙ‹ÛÂÈ Ë fiÔÈ· ÔÏÈÙÈ΋ ÚˆÙÔ‚Ô˘Ï›· ÙÔ˘ Î. ¶··Ó‰Ú¤Ô˘. K·Ù·Ú¯‹Ó ˘¿Ú¯ÂÈ ÛÔ‚·Úfi ı¤Ì· ·ÒÏÂÈ·˜ ÔÏÈÙÈÎÔ‡ ÎÂÊ·Ï·›Ô˘. O ÚÒËÓ Úˆı˘Ô˘ÚÁfi˜ ¤¯ÂÈ ÏËÁ› η›ÚÈ· ÏfiÁˆ ÙˆÓ ¯ÂÈÚÈÛÌÒÓ ÙÔ˘ Û ۯ¤ÛË Ì ÙËÓ ÔÈÎÔÓÔÌÈ΋ ÎÚ›ÛË, ÙËÓ ÚÔÛÊ˘Á‹ Ù˘ ¯ÒÚ·˜ ÛÙÔ MÓËÌfiÓÈÔ, ·ÏÏ¿ Î·È ÙËÓ ÂÚÈ¤ÙÂÈ· ÙÔ˘ ‰ËÌÔ„ËÊ›ÛÌ·ÙÔ˜, Ô˘ ·ԉ›¯ÙËΠfiÙÈ ¤‚·Ï ÙËÓ EÏÏ¿‰· ÛÙÔÓ ÚÔı¿Ï·ÌÔ Ù˘ ·Ô‚ÔÏ‹˜ ·fi ÙËÓ E˘Úˆ˙ÒÓË ÙÔ ÊıÈÓfiˆÚÔ ÙÔ˘ 2011, Ô‰ËÁÒÓÙ·˜ ÙÂÏÈο ÛÙËÓ ·˘ÙÔηٷÛÙÚÔÊ‹ ÙÔÓ ›‰ÈÔ Î·È ÙËÓ Î˘‚¤ÚÓËÛ‹ ÙÔ˘. E›Ó·È ‰Â ¯·Ú·ÎÙËÚÈÛÙÈÎfi fiÙÈ Û ÚfiÛÊ·ÙË ‰ËÌÔÛÎfiËÛË Ù˘ Alco, ÙÔ 78% ÙˆÓ „ËÊÔÊfiÚˆÓ ÙÔ˘ ¶A™OK ˙ËÙÔ‡Ó Ó· ÔÏÔÎÏËÚÒÛÂÈ ÙÒÚ· ÙËÓ ÔÏÈÙÈ΋ ÙÔ˘ ÔÚ›· Î·È ÌfiÓÔ ¤Ó· 5% ÂÈı˘Ì› ÙËÓ ÂÈÛÙÚÔÊ‹ ÙÔ˘ ÛÙËÓ ËÁÂÛ›· ÙÔ˘ KÈÓ‹Ì·ÙÔ˜. ™˘ÓÔÌÈÏËÙ¤˜ ÙÔ˘ Î. ¶··Ó‰Ú¤Ô˘ ÂÈÛËÌ·›ÓÔ˘Ó ˆÛÙfiÛÔ, fiÙÈ ÙÔ ÛËÌÂÚÈÓfi ¶A™OK ¤¯ÂÈ ÂÍÂÏȯı› Û «·Ú·ÎÔÏÔ‡ıËÌ·» Ù˘ N¢ Î·È ÙÔ˘ Î. ™·Ì·Ú¿ Î·È ÔÈ

™TOXO™ (ºY™IKA) O ¢IA¢OXO™ TOY, EYA°°E§O™ BENIZE§O™ ÂÓ·ÔÌ›ӷÓÙ˜ „ËÊÔÊfiÚÔÈ ÙÔ˘ ¤¯Ô˘Ó ÚÔÛ·Ó·ÙÔÏÈÛÙ› ·Ó·ÏfiÁˆ˜, «OÈ ·Ú·‰ÔÛÈ·ÎÔ› ··Ó‰ÚÂ˚ÎÔ› „ËÊÔÊfiÚÔÈ ¤¯Ô˘Ó ÂÁηٷÏ›„ÂÈ ϤÔÓ ÙÔ ¶A™OK» ·Ó·Ê¤ÚÔ˘Ó ÔÈ ›‰È˜ ËÁ¤˜, ÁÂÁÔÓfi˜ Ô˘ ÌÂÁÂı‡ÓÂÈ ÙÔÓ ÚÔ‚ÏËÌ·ÙÈÛÌfi ÙÔ˘ ÚÒËÓ Úˆı˘Ô˘ÚÁÔ‡ ÁÈ· ÙÔ ÎÔÈÓfi ÛÙÔ ÔÔ›Ô ı· Ú¤ÂÈ Ó· ·¢ı˘Óı› Î·È Ó· ÙÔ Î·Ï¤ÛÂÈ Û Ӥ· Û˘ÛÙÚ¿Ù¢ÛË. AÓÙÈÎÂÈÌÂÓÈο ¿ÓÙˆ˜, ·˘Ù¤˜ ÔÈ Û˘Óı‹Î˜ Û˘ÓËÁÔÚÔ‡Ó ˘¤Ú Ù˘ ÛΤ„˘ ÁÈ· ›‰Ú˘ÛË ÂÓfi˜ Ó¤Ô˘ ÎfiÌÌ·ÙÔ˜ Î·È fi¯È Ù˘ ȉ¤·˜ Ó· ‰Ôı› Ë Ì¿¯Ë ̤۷ ÛÙÔ ›‰ÈÔ ÙÔ ¶A™OK, Ë ‡·ÚÍË Î·È ‰Ú¿ÛË ÙÔ˘ ÔÔ›Ô˘ ÂÓÙÔ›˙ÂÙ·È ϤÔÓ Î˘Ú›ˆ˜ ÛÙ· fiÚÈ· ÙÔ˘ ÎÂÓÙÚÈÎÔ‡ Ì˯·ÓÈÛÌÔ‡. M ÙÔÓ ¿Ï·È ÔÙ¤ ÎÚ·Ù·Èfi ÎÔÌÌ·ÙÈÎfi Ì˯·ÓÈÛÌfi Ó· ·ÔÙÂÏ› È· ·Ï‹ ·Ó¿ÌÓËÛË.

TÔ «ÚÔÛÎÏËÙ‹ÚÈÔ» O Î. ¶··Ó‰Ú¤Ô˘ ÚÔÙ›ıÂÙ·È Ó· ·¢ı‡ÓÂÈ «ÚÔÛÎÏËÙ‹ÚÈÔ Û˘ÛÙÚ¿Ù¢Û˘» ÛÂ Ó˘Ó Î·È ÚÒËÓ ÛÙÂϤ¯Ë ÙÔ˘ ¶A™OK ÁÈ· ÙËÓ ·Ó·Û˘ÁÎÚfiÙËÛË Ù˘ ·Ú¿Ù·Í˘, ·Ì¤Ûˆ˜ ÌÂÙ¿ ÙȘ E˘ÚˆÂÎÏÔÁ¤˜. K·È ÙÔ ¿ÌÂÛÔ ÂÚÒÙËÌ· Â›Ó·È ÔÈÔÈ ı· ÚÔÛÎÏËıÔ‡Ó Î·È ÔÈÔÈ ı· ·ÓÙ·ÔÎÚÈıÔ‡Ó. O ·ÏÈfi˜ ·Ó›Û¯˘ÚÔ˜ ··Ó‰ÚÂ˚Îfi˜ Ì˯·ÓÈÛÌfi˜ Â›Ó·È ‰È·Ï˘Ì¤ÓÔ˜ Î·È ·ԉȷÚıڈ̤ÓÔ˜ Û fiÏ· Ù· Â›‰¿ ÙÔ˘. EȉÈο Û fi,ÙÈ ·ÊÔÚ¿ Ù· οÔÙ ÚˆÙÔÎÏ·Û¿Ù· ÛÙÂϤ¯Ë, Ï›Á· ¤¯Ô˘Ó ·Ú·Ì›ÓÂÈ ÛÙÔ Ï¢Úfi ÙÔ˘ ÚÒËÓ Úˆı˘Ô˘ÚÁÔ‡. AÏÏ¿ ¤Ú·Ó ÙˆÓ «ÛÙÚ·ÙËÁÒÓ» Î·È ÙÔ «ÛÙÚ¿ÙÂ˘Ì·», ÙÔ ÎÔÌÌ·ÙÈÎfi Î·È ÂÎÏÔÁÈÎfi ·ÎÚÔ·Ù‹ÚÈÔ ÙÔ˘ «··Ó‰ÚÂ˚ÛÌÔ‡» ·˘Ù‹ ÙËÓ ÒÚ· ‰ÂÓ ˘¿Ú¯ÂÈ. E›Ó·È ‰È¿Û·ÚÙÔ Û ¿ÏÏ· ÎfiÌÌ·Ù· Î·È ÎÈÓ‹ÛÂȘ ‹ ¤¯ÂÈ ·ÔÛ˘Úı› ·fi ÙËÓ ÂÓÂÚÁfi ‰Ú¿ÛË. ÕÏÏÔÈ fiˆ˜ ÔÈ °. P·ÁÎÔ‡Û˘, ¢. P¤·˜ Î·È XÚ. ¶·Ô˘ÙÛ‹˜ ¤¯Ô˘Ó ·‰Ú·ÓÔÔÈËı›, ÌfiÓÔ Ô ÚÒÙÔ˜ ¤¯ÂÈ ÌÈ· ·Ú·È‹ ·ÚÂÌ‚·ÙÈÎfiÙËÙ·. ÕÏÏÔÈ fiˆ˜ ÔÈ §. K·ÙÛ¤ÏË Î·È M. •ÂÓÔÁÈ·Ó·ÎÔÔ‡ÏÔ˘, ηıÒ˜ Î·È ÔÏÏÔ› «ÛÎÏËÚÔ› ··Ó‰ÚÂ˚ÎÔ›» Û˘Ó‰ÈηÏÈÛÙ¤˜ ¤¯Ô˘Ó Ô‰ËÁËı› Û ÙÚԯȿ Á‡Úˆ ·fi ÙÔ ™YPIZA, Ì ÙÔÓ ÔÔ›Ô ÂȉÈÒÎÔ˘Ó ÔÏÈÙÈ΋ Î·È ÂÎÏÔÁÈ΋ Û˘ÓÂÚÁ·Û›·. ÕÏÏÔÈ fiˆ˜ ÔÈ X. K·ÛÙ·Ó›‰Ë˜, ¶. MÂÁÏ›Ù˘ Î·È M. KÔ¿ «ÌÂÙ·ÎfiÌÈÛ·Ó» ÚfiÛÊ·Ù· Î·È Â›ÛËÌ· ÛÙÔ ™YPIZA. MÈ· ¿ÏÏË ÔÌ¿‰· ·Ú·Ì¤ÓÂÈ ÂÓÙfi˜ ¶A™OK, ‰È·Êˆ-

ÓÒÓÙ·˜, -fiˆ˜ Î·È Ô Î. ¶··Ó‰Ú¤Ô˘- Ì η›ÚÈ· ı¤Ì·Ù·, Ì ÎÔÚ˘Ê·›Ô ÙË Û˘ÁÎÚfiÙËÛË Ù˘ «EÏÈ¿˜», ·ÏÏ¿ Î·È ÙË Ì·ÎÚÔË̤Ú¢ÛË Ù˘ Û˘ÌfiÚ¢Û˘ - Û˘Á΢‚¤ÚÓËÛ˘ Ì ÙË N¢. KÈ ·˘Ù‹ Ë ÔÌ¿‰· fï˜, Â›Ó·È ‰È·Û·Ṳ̂ÓË. Y¿Ú¯Ô˘Ó ÔÈ «75» Ì Èı‡ÓÔÓÙ· ÓÔ˘ ÙÔÓ ÚÒËÓ ÁÚ·ÌÌ·Ù¤· ÙÔ˘ ¶A™OK M. K·Ú¯ÈÌ¿ÎË, ·ÏÏ¿ Î·È Ë ÔÌ¿‰· ÙˆÓ «11» ÚÒËÓ ˘Ô˘ÚÁÒÓ Î·È ˘Ê˘Ô˘ÚÁÒÓ Î˘Ú›ˆ˜, ÔÚÈṲ̂ÓÔÈ ÂÎ ÙˆÓ ÔÔ›ˆÓ Â›Ó·È Î·È Û‹ÌÂÚ· ‚Ô˘ÏÂ˘Ù¤˜, fiˆ˜ ÔÈ º. ™·¯ÈÓ›‰Ë˜, £. MˆÚ·˝Ù˘, N. ™ËÊÔ˘Ó¿Î˘, °. ¶Âٷψً˜, M. ŸıˆÓ·˜ Î.·. Y¿Ú¯Ô˘Ó Ù¤ÏÔ˜ Î·È ÔÈ ·ÓÂÍ¿ÚÙËÙÔÈ - ÌÂÌÔӈ̤ÓÔÈ, Ô˘ ¤¯Ô˘Ó ÂȉÈ΋ ÚÔÛˆÈ΋ Û¯¤ÛË Ì ÙÔÓ ÚÒËÓ Úˆı˘Ô˘ÚÁfi Î·È ÎÈÓÔ‡ÓÙ·È Î·Ù¿ ÙÔ ‰ÔÎÔ‡Ó, fiˆ˜ Ô ¶. °ÂÚÔ˘Ï¿ÓÔ˜, ™. •˘Ó›‰Ë˜ Î.·. ŒÙÛÈ ÚÔÊ·ÓÒ˜ Î·È ·Ó·Î‡ÙÂÈ ÙÔ ÔÏÈÙÈÎfi Î·È ÔÚÁ·ÓˆÙÈÎfi ÂÚÒÙËÌ· Ò˜ ı· ÌÔÚ¤ÛÂÈ Ô Î. ¶··Ó‰Ú¤Ô˘ Ó· ÎÈÓËÙÔÔÈ‹ÛÂÈ ÙÔ Ì˯·ÓÈÛÌfi ·˘Ùfi ‹ fi,ÙÈ ÙÔ˘ ¤¯ÂÈ ·ÔÌ›ÓÂÈ. ¶ÔÏÏ¿ ÛÙÂϤ¯Ë ¿ÓÙˆ˜ ıˆÚÔ‡Ó, fiÙÈ ·˘Ùfi ÌfiÓÔ ÛÙËÓ Ú¿ÍË ı· ÎÚÈı› Î·È fiÙÈ Î¿ı Úfi‚ÏÂ„Ë Û‹ÌÂÚ· Â›Ó·È ·Ú·ÎÈÓ‰˘ÓÂ˘Ì¤ÓË.

¶ÚÔÛˆÈÎfi˜ Ì˯·ÓÈÛÌfi˜ ™ÙËÓ ·ÚÔ‡Û· Ê¿ÛË ¿ÓÙˆ˜ Ô Î. ¶··Ó‰Ú¤Ô˘ ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ› ·Ó·ÁηÛÙÈο ÂÎ ÙˆÓ ÂÓfiÓÙˆÓ. OÈ ‰ÈÂıÓ›˜ ÙÔ˘ ˘Ô¯ÚÂÒÛÂȘ ¤¯Ô˘Ó ·Ú·ÈÒÛÂÈ ÙÔ ÙÂÏÂ˘Ù·›Ô ‰È¿ÛÙËÌ· Î·È Ë ÚÔÛÔ¯‹ ÙÔ˘ ¤¯ÂÈ ÌÂÙ·ÊÂÚı› ÛÙÔ ÂÛˆÙÂÚÈÎfi. MÔÚ› Ó· Û˘˙ËÙ¿ÂÈ Û˘¯Ó¿ Î·È Ì ÔÏÏ¿ ÛÙÂϤ¯Ë ÙÔ˘ ¶A™OK, ›Ù ÛÙÔ ÁÚ·ÊÂ›Ô ÙÔ˘ ÛÙË BÔ˘Ï‹ ›Ù ÛÙ· ÁÚ·Ê›· ÙÔ˘ I‰Ú‡Ì·ÙÔ˜ «AÓ‰Ú¤·˜ ¶··Ó‰Ú¤Ô˘», ˆÛÙfiÛÔ ÛÙËÓ ¿ÌÂÛË Î·ıËÌÂÚÈÓ‹ ‰Ú·ÛÙËÚÈfiÙËÙ· ÙÔ˘ ÂÈÎÔ˘ÚÂ›Ù·È ·fi ÂÏ¿¯ÈÛÙÔ˘˜ ÚÔÛˆÈÎÔ‡˜ ·ÏÈÔ‡˜ Û˘ÓÂÚÁ¿Ù˜ ÙÔ˘ ·ÓÙ›ıÂÙ· Ì ÙȘ ÔÏ˘ÏËı›˜ ÎÔ˘ÛÙˆ‰›Â˜ Û˘Ì‚Ô‡ÏˆÓ ÎÏ Â› Úˆı˘Ô˘ÚÁ›·˜ ‹ ÚÔ‰ڛ·˜ ÙÔ˘ ÛÙÔ ¶A™OK. ™ÙÔ ÂÈÙÂÏÂ›Ô ÙÔ˘ Û‹ÌÂÚ· ·Ú·Ì¤ÓÔ˘Ó Ë Â› ÔÏÏ¿ ¯ÚfiÓÈ· ·ÊÔÛȈ̤ÓË Û˘ÓÂÚÁ¿Ùȉ¿ ÙÔ˘ P. B¿ÚÙ˙ÂÏË, Ô ˘‡ı˘ÓÔ˜ T‡Ô˘ °. EÏÂÓfiÔ˘ÏÔ˜, Ô °. T˙Ô˘Ù˙Ô˘Ú¿Î˘, ÂÓÒ ÙȘ Â·Ê¤˜ ÙÔ˘ Ì ÛÙÂϤ¯Ë ÙÔ˘ ¶A™OK ÛÙËÓ ÂÚÈʤÚÂÈ·, ¤¯ÔÓÙ·˜ ‹‰Ë ÔÚÁ·ÓÒÛÂÈ ¤Ó· ·ÍÈfiÏÔÁÔ Û¯ÂÙÈÎfi ‰›ÎÙ˘Ô, ¤¯ÂÈ ·Ó·Ï¿‚ÂÈ Ô ™. •˘Ó›‰Ë˜, ÚÒËÓ ÁÚ·ÌÌ·Ù¤·˜ ÙÔ˘ KÈÓ‹Ì·ÙÔ˜.


PRESS TIME, ™¿‚‚·ÙÔ 22 - K˘Úȷ΋ 23 M·ÚÙ›Ô˘ 2014

¶ÔÏÈÙÈ΋

09

¶π£∞¡√ ¡Δ√ªπ¡√ ∞§§∞°ø¡ ™∂ À¶.√π∫, Δƒ∞¶∂∑∞ Δ∏™ ∂§§∞¢√™, ∫√ªπ™π√¡

4+2 ˘Ô„‹ÊÈÔÈ ÁÈ· ÙÚÂȘ « ¯Ú˘Û¤˜ » ı¤ÛÂȘ È «¯Ú˘Û¤˜» ı¤ÛÂȘ Â›Ó·È ÌfiÏȘ ÙÚÂȘ, ÔÈ ˘Ô„‹ÊÈÔÈ fï˜ ÙÔ˘Ï¿¯ÈÛÙÔÓ Ù¤ÛÛÂÚȘ. Yfi ÚÔ¸Ôı¤ÛÂȘ Ì¿ÏÈÛÙ·, ÚÔÛÙ›ıÂÓÙ·È ‰˘Ô ·ÎfiÌ·. £¤ÛÂȘ Â›˙ËϘ, ηıÒ˜ ÌÂÙ¿ ÙÔÓ Úˆı˘Ô˘ÚÁfi ·ÊÔÚÔ‡Ó ÙÔ˘˜ «ÛÙÚ·ÙËÁÔ‡˜» Ô˘ ۯ‰ȿ˙Ô˘Ó Î·È Ù·˘Ùfi¯ÚÔÓ· ηÏÔ‡ÓÙ·È Ó· ÎÂÚ‰›ÛÔ˘Ó ÙË Ì¿¯Ë Ù˘ ÔÈÎÔÓÔÌÈ΋˜ ‰È¿ÛˆÛ˘ Ù˘ ¯ÒÚ·˜. OÈ ‰˘Ô · ·˘Ù¤˜, ÙÔ˘ ŒÏÏËÓ· EÈÙÚfiÔ˘ ÛÙËÓ E˘Úˆ·˚΋ ŒÓˆÛË, fiˆ˜ Î·È ÙÔ˘ ‰ÈÔÈÎËÙ‹ Ù˘ TÚ¿Â˙·˜ Ù˘ EÏÏ¿‰Ô˜, «¯ËÚ‡Ԣӻ Û ‰˘Ô Ì‹Ó˜. AÏÏ¿ Î·È Ë ÙÚ›ÙË, ÙÔ˘ «ÙÛ¿ÚÔ˘» Ù˘ ÂÏÏËÓÈ΋˜ ÔÈÎÔÓÔÌ›·˜, ÂÓ‰¤¯ÂÙ·È Èı·Ófiٷٷ Ó· Ì›ÓÂÈ ¯ˆÚ›˜ οÙÔ¯Ô. M ÙÔÓ Úˆı˘Ô˘ÚÁfi Ó· ·ÔÊ·Û›˙ÂÈ ÁÈ· ÙÔÓ Î·ıÔÚÈÛÌfi ÙˆÓ ÚfiψÓ, ÙÔ

O

ÛÎËÓÈÎfi Ù˘ ‰ÈÂΉ›ÎËÛ˘ ÙˆÓ ·Ú·¿Óˆ ı¤ÛÂˆÓ ·Ú·Ì¤ÓÂÈ ÂÍ·ÈÚÂÙÈο Ú¢ÛÙfi. O A. ™·Ì·Ú¿˜ ¤¯ÂÈ Û˘˙ËÙ‹ÛÂÈ Ì fiÏÔ˘˜ ÙÔ˘˜ ˘Ô„‹ÊÈÔ˘˜ Î·È ÁÓˆÚ›˙ÂÈ ÙȘ Ú·ÁÌ·ÙÈΤ˜ ÂÈı˘Ì›Â˜ ÙÔ˘˜, ÔÈ Ôԛ˜ ¿ÓÙˆ˜ ·Ô‰ÂÈÎÓ‡ÔÓÙ·È ÛÙËÓ Ú¿ÍË ÌÂÙ·‚·ÏÏfiÌÂÓ˜. ¶ÚÔÛÌÂÙÚ¿ Â›Û˘ ÙËÓ ·Ó¿ÁÎË ‰È·Ê‡Ï·Í˘ Ù˘ Û˘ÓÔ¯‹˜ ÙˆÓ Î˘‚ÂÚÓËÙÈÎÒÓ ÂÙ·›ÚˆÓ, ÙË ÁÓÒÌË Í¤ÓˆÓ ·Ú·ÁfiÓÙˆÓ, ·ÏÏ¿ Î·È ÙËÓ ÂÛˆÙÂÚÈ΋ ÎÔÌÌ·ÙÈ΋ Î·È ÎÔÈÓˆÓÈ΋ ›ÂÛË. °È ·˘Ùfi Î·È ·Ê‹ÓÂÈ ·ÓÔÈÎÙfi ÙÔ ÂӉ¯fiÌÂÓÔ, Û ÂÚ›ÙˆÛË ·Ô¯ÒÚËÛ˘ ÙÔ˘ Î. ™ÙÔ˘ÚÓ¿Ú· ·fi ÙÔ ˘Ô˘ÚÁÂ›Ô OÈÎÔÓÔÌÈÎÒÓ, Ó· ·ÓÙÈηٷÛÙ·ı› ·fi ÚfiÛˆÔ ÙÔ˘ ÛÙÂÓÔ‡ ÂÚÈ‚¿ÏÏÔÓÙfi˜ ÙÔ˘, Ì ÙÔ˘˜ ™. ¶··ÛÙ·‡ÚÔ˘ Î·È XÚ. §·˙·Ú›‰Ë Ó· ·ÔÙÂÏÔ‡Ó Ù· ·‰È·ÊÈÏÔÓ›ÎËÙ· Ê·‚ÔÚ› ·˘Ù‹˜ Ù˘ ¿Ù˘˘ «ÂÛˆÙÂÚÈ΋˜» ‰È¢ı¤ÙËÛ˘.

°π∞ ∫√π¡√Δπ∫√™ ∂¶πΔƒ√¶√™ ∫√ªμπ∫∏ ∏ ∞¶√º∞™∏ Δ√À Δ™∞ƒ√À

£¤ÏÂÈ E˘ÚÒË ‹ TÚ¿Â˙· Ô ™ÙÔ˘ÚÓ¿Ú·˜; M

¤¯ÚÈ ÚÈÓ ·fi Ï›ÁÔ Î·ÈÚfi, Ë ÌÂٷΛÓËÛË ÙÔ˘ °È¿ÓÓË ™ÙÔ˘ÚÓ¿Ú· ·fi ÙÔ ˘Ô˘ÚÁÂ›Ô OÈÎÔÓÔÌÈÎÒÓ ÛÙË ı¤ÛË ÙÔ˘ ‰ÈÔÈÎËÙ‹ Ù˘ TÚ¿Â˙·˜ Ù˘ EÏÏ¿‰Ô˜ ÂıˆÚ›ÙÔ Û¯Â‰fiÓ ÚÔÂÍÔÊÏË̤ÓË. TÔ ÛÎËÓÈÎfi Ê·›ÓÂÙ·È, fï˜, fiÙÈ ¤¯ÂÈ ·ÏÏ¿ÍÂÈ. ™‡Ìʈӷ Ì ÏËÚÔÊÔڛ˜, Ô Î. ™ÙÔ˘ÚÓ¿Ú·˜ ÛΤÙÂÙ·È ÛÔ‚·Ú¿ Ó· ·Ú·Ì›ÓÂÈ ÛÙË ı¤ÛË ÙÔ˘, ηıÒ˜ ÙÔ ÎÔÚ˘Ê·›Ô fiÏˆÓ ı¤Ì· Ù˘ ÔÚÈÛÙÈ΋˜ χÛ˘ ÛÙÔ ˙‹ÙËÌ· ÙÔ˘ ¯Ú¤Ô˘˜ ‰ÂÓ ÚfiÎÂÈÙ·È Ó· ÍÂÎÈÓ‹ÛÂÈ ÚÈÓ ·fi Ù· ̤۷ ηÏÔηÈÚÈÔ‡. O «ÙÛ¿ÚÔ˜» ıˆÚ› ·˘Ù‹ ÙË ÛÙÈÁÌ‹ ÙË ‰‡ÛÎÔÏË ‰Ô˘ÏÂÈ¿ «ÌÈÛÔÙÂÏÂȈ̤ÓË» Î·È Û ·ÓÙ›ıÂÛË Ì ÙÔ ÚfiÛÊ·ÙÔ ·ÎfiÌ· ·ÚÂÏıfiÓ, ʤÚÂÙ·È Ó· ı¤ÏÂÈ Ó· ÙËÓ ÔÏÔÎÏËÚÒÛÂÈ Ì ÙË ‰È΋ ÙÔ˘ ·ÓÙ›ÏË„Ë Î·È «ÛÊÚ·Á›‰·». øÛÙfiÛÔ ÔÚÈÛÙÈ΋

·fiÊ·ÛË ‰ÂÓ ¤¯ÂÈ ¿ÚÂÈ. AÏÏ¿ ·˘Ùfi Ï›ÁÔ ÚÔ‚ÏËÌ·Ù›˙ÂÈ ÙÔÓ Úˆı˘Ô˘ÚÁfi, Ô ÔÔ›Ô˜ Â›Ó·È ‰È·ÙÂıÂÈ̤ÓÔ˜ Ó· ÚÔÛʤÚÂÈ ÛÙÔÓ Î. ™ÙÔ˘ÚÓ¿Ú· fi,ÙÈ ÙÔ˘ ˙ËÙ‹ÛÂÈ Î·È Ó· ÙÔÓ ÂÚÈ̤ÓÂÈ Ì¤¯ÚÈ ÙÔ ·Ú¿ ¤Ó· Ù˘ ÔÚÈÛÙÈÎÔÔ›ËÛ˘ ÙˆÓ ‰ÈÎÒÓ ÙÔ˘ ÂÈÏÔÁÒÓ. OÈ ÙÂÏÂ˘Ù·›Â˜ ÏËÚÔÊÔڛ˜ ¿ÓÙˆ˜, ÂÚÈϤÎÔ˘Ó ·ÎfiÌ· ÂÚÈÛÛfiÙÂÚÔ ÙÔ ‹‰Ë ÌÏÂÁ̤ÓÔ ÛÎËÓÈÎfi, ηıÒ˜ Ô Î ™ÙÔ˘ÚÓ¿Ú·˜ ÂÌÊ·Ó›˙ÂÙ·È ·ÈÊÓȉ›ˆ˜ Ó· «‚ϤÂÈ» ÚÔ˜ ÙȘ BڢͤÏϘ Î·È ÛÙË ‰È·‰Ô¯‹ Ù˘ M. ¢·Ì·Ó¿ÎË ÛÙË «¯Ú˘Û‹» ı¤ÛË ÙÔ˘ ŒÏÏËÓ· EÈÙÚfiÔ˘ ÛÙËÓ KÔÌÈÛÈfiÓ.

¡Δ√ƒ∞ ª¶∞∫√°π∞¡¡∏

EÓÔ¯ÏË̤ÓË, ‚ϤÂÈ ÌfiÓÔ BڢͤÏϘ O

°πøƒ°√™ ¶ƒ√μ√¶√À§√™

M¿¯ÂÙ·È ÁÈ· Ó· ·Ú·Ì›ÓÂÈ O

°ÈÒÚÁÔ˜ ¶ÚÔ‚fiÔ˘ÏÔ˜ ·›˙ÂÈ ÌfiÓÔ Û ¤Ó· ÛÂÓ¿ÚÈÔ, ·˘Ùfi Ô˘ ÚԂϤÂÈ ÙËÓ ·Ú·ÌÔÓ‹ ÙÔ˘ «ÛÙÔ ÙÈÌfiÓÈ» Ù˘ TÚ¿Â˙·˜ Ù˘ EÏÏ¿‰Ô˜ ÁÈ· ÙËÓ ÂfiÌÂÓË ÂÓÙ·ÂÙ›·. ¶ÏËÚÔÊÔڛ˜ ·fi ÙÔ ·Ú·Û΋ÓÈÔ ·Ó·Ê¤ÚÔ˘Ó fiÙÈ Ô ÎÂÓÙÚÈÎfi˜ ÙÚ·Â˙›Ù˘ ¤¯ÂÈ ‹‰Ë Û˘˙ËÙ‹ÛÂÈ Ì ÙÔÓ Î. ™·Ì·Ú¿ ÙÔ ı¤Ì·, ·ÏÏ¿ Ô Úˆı˘Ô˘ÚÁfi˜ ÙÔ˘ › ӷ ÌË ‚È¿˙ÂÙ·È. O ›‰ÈÔ˜ οÓÂÈ fi,ÙÈ ÌÔÚ› Ó· ‚ÚÂÈ ˘ÔÛÙËÚÈÎÙ¤˜. Afi Ì˘ÛÙÈΤ˜ Û˘Ó·ÓÙ‹ÛÂȘ ¤ˆ˜ «Û˘ÌÌ·¯›Â˜». ¶·Ú¿ÏÏËÏ·, ˙ËÙ¿ÂÈ ÙË ÛÙ‹ÚÈÍË ÙÔ˘ ÂÈÎÂÊ·Ï‹˜ Ù˘ EKT M. NÙÚ¿ÁÎÈ. TÔ ÁÂÁÔÓfi˜ ·˘Ùfi ¤¯ÂÈ ÂÎÓ¢ڛÛÂÈ ÙÔ M·Í›ÌÔ˘, Ô˘ Û οı ÂÚ›ÙˆÛË ÂÈÛËÌ·›ÓÂÈ fiÙÈ Ô Úˆı˘Ô˘ÚÁfi˜ Â›Ó·È ÂΛÓÔ˜ Ô˘ ı· Ï¿‚ÂÈ ÙËÓ ÙÂÏÈ΋ ·fiÊ·ÛË ÁÈ· ÙËÓ Ù‡¯Ë ÙÔ˘ Î. ¶ÚÔ‚fiÔ˘ÏÔ˘, Ô ÔÔ›Ô˜ ¤¯ÂÈ Ê›ÏÔ˘˜, ·ÏÏ¿ Î·È ¿Ú· ÔÏÏÔ‡˜ ¯ıÚÔ‡˜, ÏfiÁˆ Ù˘ Ù·ÎÙÈ΋˜ Ô˘ ·ÎÔÏÔ˘ı›.

È ÏËÚÔÊÔڛ˜ ‹ıÂÏ·Ó ÙË NÙfiÚ· M·ÎÔÁÈ¿ÓÓË Ó· ·›˙ÂÈ ¯ˆÚ›˜ ·ÓÙ›·ÏÔ ÁÈ· ÙË ı¤ÛË ÙÔ˘ EÈÙÚfiÔ˘. K·È Û˘Ó‰˘¿˙ÔÓÙ·Ó Ì ÙËÓ ÙÔÔı¤ÙËÛ‹ Ù˘ Î·È ÛÙÔ «Á·Ï¿˙ÈÔ» Â˘Úˆ„ËÊÔ‰¤ÏÙÈÔ. H ÌË ‰È¿„¢ÛË ·fi ÙÔ M·Í›ÌÔ˘ ÙÔ˘ ÛÂÓ·Ú›Ô˘ Ô˘ ı¤ÏÂÈ ÙÔÓ Î. BÂÓÈ˙¤ÏÔ ÙÂÏÈο Ó· ηÙ¢ı‡ÓÂÙ·È ÚÔ˜ ÙȘ BڢͤÏϘ, ·‡ÍËÛ ÂÎ Ó¤Ô˘ Ù· Û‡ÓÓÂÊ· ÛÙȘ Û¯¤ÛÂȘ NÙfiÚ·˜-™·Ì·Ú¿. K·È ÙÔ ÁÂÁÔÓfi˜, fiÙÈ Ô Úˆı˘Ô˘ÚÁfi˜ ‰ÂÓ Ù˘ ¿ÓÔÈÍ ÎÔ˘‚¤ÓÙ· ÁÈ· ÙÔ ı¤Ì·, ·ÚfiÙÈ Â›¯Â ‰˘Ô ¢ηÈڛ˜ ̤۷ Û 48 ÒÚ˜ Ó· ÙÔ Î¿ÓÂÈ, ÙË Á¤ÌÈÛ·Ó Ì ÙÂÚ¿ÛÙÈ· η¯˘Ô„›· ÁÈ· ÙÔ Ù› ›‰Ô˘˜ ·ÈÁÓ›‰È· ·›˙ÔÓÙ·È ÛÙÔ ·Ú·Û΋ÓÈÔ. H ÚÒÙË Î›ÓËÛ‹ Ù˘ ‹Ù·Ó Ó· ÎÏ›ÛÂÈ ·fi ÙËÓ ÏÂ˘Ú¿ Ù˘ ÙÔ ı¤Ì· Û˘ÌÌÂÙÔ¯‹˜ Ù˘ ÛÙȘ E˘ÚˆÂÎÏÔÁ¤˜. °È· ÙË ı¤ÛË ÙÔ˘ EÈÙÚfiÔ˘ ı· ÂÚÈ̤ÓÂÈ ÙËÓ ÙÂÏÈ΋ ·fiÊ·ÛË ™·Ì·Ú¿. AÓ Â›Ó·È ·ÚÓËÙÈ΋, ˘¿Ú¯ÂÈ fiÏÂÌÔ˜.

AfiÏ˘ÙË Ë ÚÔÙÂÚ·ÈfiÙËÙ· ÙÔ˘ BÂÓÈ˙¤ÏÔ˘ O

·ÛÙ¿ıÌËÙÔ˜ ·Ú¿ÁÔÓÙ·˜ Ô˘ ¿ÏÏ·Í ¿Ú‰ËÓ Ù· ‰Â‰Ô̤ӷ ÛÙ· ÛÂÓ¿ÚÈ· ηٷÓÔÌ‹˜ ÙˆÓ Â›˙ËÏˆÓ ı¤ÛÂˆÓ Â›Ó·È Ô E˘¿ÁÁÂÏÔ˜ BÂÓÈ˙¤ÏÔ˜. °È· ÙËÓ Ï‹ÚË ·ÎÚ›‚ÂÈ· fi¯È Ô ›‰ÈÔ˜, ·ÏÏ¿ Ù· ‰˘Û¿ÚÂÛÙ· ‰ËÌÔÛÎÔÈο Ì·Óٿٷ ÁÈ· ÙÔ ¶A™OK, Ô˘ ÂÍ·ÎÔÏÔ˘ı› Ó· ‚ÈÒÓÂÈ ÛÔ‚·Ú‹ ÊıÔÚ¿ ÂÓfi„ÂÈ E˘ÚˆÂÎÏÔÁÒÓ. O ·Ú¯ËÁfi˜ ÙÔ˘ ¶A™OK, ‚ϤÔÓÙ·˜ ÙËÓ ÂÛˆÎÔÌÌ·ÙÈ΋ ·ÌÊÈÛ‚‹ÙËÛË Ó· Ì·›ÓÂÙ·È ‰›Ï· ÙÔ˘, ·ÏÏ¿ Î·È ÙË ‰ÂÈÓ‹ ı¤ÛË Ô˘ ı· ‚ÚÂı› ÙËÓ Â·‡ÚÈÔ ÙˆÓ ‰ÈÏÒÓ ÂÎÏÔÁÒÓ ÙÔ˘ M·˝Ô˘, ÛΤÊÙËΠˆ˜ χÛË ÌÈ· ‡ۯËÌË, fiÛÔ Î·È ¿ÎÚˆ˜ ÙÈÌËÙÈ΋ ¤ÍÔ‰fi ÙÔ˘ ·fi ÙÔ ÎÂÓÙÚÈÎfi ÔÏÈÙÈÎfi ÚÔÛ΋ÓÈÔ. B¤‚·È·, ÙÔ Âȯ›ÚËÌ· Ù˘ Û˘Ó¤¯ÈÛ˘ ÌÈ·˜ ÔÏÈÙÈ΋˜ ηÚȤڷ˜ ̤ۈ Ù˘ Ó¢ڷÏÁÈ΋˜ ı¤Û˘ ÙÔ˘ ŒÏÏËÓ· EÈÙÚfiÔ˘ ÛÙËÓ KÔÌÈÛÈfiÓ, ÛÙËÓ ÂÚ›ÙˆÛË ÂÓfi˜ ·Ú¯ËÁÔ‡ ÎfiÌÌ·ÙÔ˜ Î·È Ì¿ÏÈÛÙ· Ô˘ ÌÂÙ¤¯ÂÈ Û ÌÈ· ΢‚¤ÚÓËÛË Û˘Ó·ÛÈÛÌÔ‡, ÂÚÈÛÛfiÙÂÚÔ ·ÎÔ‡ÁÂÙ·È ˆ˜ ¿ÏÏÔıÈ Î·È ÏÈÁfiÙÂÚÔ ˆ˜ ̤ÚÔ˜ ÂÓfi˜ ÚÔÛˆÈÎÔ‡ ÔÏÈÙÈÎÔ‡ ۯ‰ȷÛÌÔ‡. ™‡Ìʈӷ Ì ÏËÚÔÊÔڛ˜, Ô Î. BÂÓÈ˙¤ÏÔ˜ ¤¯ÂÈ ÂÓËÌÂÚÒÛÂÈ ÁÈ· ÙËÓ ÂÈı˘Ì›· ÙÔ˘ ÙÔÓ Úˆı˘Ô˘ÚÁfi, Ô ÔÔ›Ô˜ ‚¤‚·È· ·ÈÊÓȉȿÛÙËÎÂ. O Î. ™·Ì·Ú¿˜ ‰ÂÓ ·ÚÓ‹ıËΠÙËÓ ÂÈı˘Ì›· BÂÓÈ˙¤ÏÔ˘, ÂȂ‚·ÈÒÓÔÓÙ·˜ fiÙÈ ÔÈ ‰˘Ô ΢‚ÂÚÓËÙÈÎÔ› ÂÙ·›ÚÔÈ ÎÚ·ÙÔ‡Ó ÙË «‚·Ï‚›‰· Ô͢ÁfiÓˆÛ˘» Ô ¤Ó·˜ ÙÔ˘ ¿ÏÏÔ˘. EÍ ·˘ÙÔ‡ ÚÔ·ÙÂÈ ˆ˜ ·Ó Ô ·Ú¯ËÁfi˜ ÙÔ˘ ¶A™OK ÂÈÌ›ÓÂÈ ÛÙËÓ ÂÈı˘Ì›· ÙÔ˘, Â›Ó·È ·Ó·ÁηṲ̂ÓÔ˜ Ó· ÙÔ˘ ÙËÓ ÈηÓÔÔÈ‹ÛÂÈ. B‚·›ˆ˜, ·˘Ùfi ÛËÌ·›ÓÂÈ ·˘ÙÔÌ¿Ùˆ˜ fiÙÈ Ô Î˘‚ÂÚÓËÙÈÎfi˜ Û˘Ó·ÛÈÛÌfi˜ ı· ÌÂÈ ¤ÙÛÈ ÎÈ ·ÏÏÈÒ˜ Û ÂÚÈ¤ÙÂȘ, Ë ¤ÎÙ·ÛË Î·È ÙÔ ·ÔÙ¤ÏÂÛÌ· ÙˆÓ ÔÔ›ˆÓ ı· ÂÍ·ÚÙËı› ÚˆÙ›ÛÙˆ˜ ·fi ÙÔ Ò˜ ı· Î˘Ï›ÛÂÈ Ë Ì¿¯Ë Ù˘ ‰È·‰Ô¯‹˜ BÂÓÈ˙¤ÏÔ˘ ÛÙÔ ¶A™OK. H ·Ï‹ıÂÈ· Â›Û˘ ›ӷÈ, fiÙÈ Û ÂÚ›ÙˆÛË ÎfiÓÙÚ·˜ ̤¯ÚÈ Ù¤ÏÔ˘˜ Ì ÙȘ ÂÓ ‰˘Ó¿ÌÂÈ ˘Ô„ËÊÈfiÙËÙ˜ Ù˘ NÙ. M·ÎÔÁÈ¿ÓÓË ‹ ·ÎfiÌ· Î·È ÙÔ˘ °. ™ÙÔ˘ÚÓ¿Ú· Î·È ¿ÏÈ Ô Î. BÂÓÈ˙¤ÏÔ˜ ı· ‰È·ı¤ÙÂÈ ÙÔ ÔÏÈÙÈÎfi Î·È Ù·ÎÙÈÎfi Û˘ÁÎÚÈÙÈÎfi ÏÂÔÓ¤ÎÙËÌ·. O Î. ™·Ì·Ú¿˜ ¤¯ÂÈ ˙ËÙ‹ÛÂÈ ¿ÓÙˆ˜ ·fi ÙÔÓ ·Ú¯ËÁfi ÙÔ˘ ¶A™OK Ó· ÙÔ˘ ÔÚÈÛÙÈÎÔÔÈ‹ÛÂÈ Ù· Û¯¤‰È¿ ÙÔ˘ ÚÈÓ ·fi ÙÔ ¶¿Û¯·.


10

¶ÔÏÈÙÈ΋

PRESS TIME, ™¿‚‚·ÙÔ 22 - K˘Úȷ΋ 23 M·ÚÙ›Ô˘ 2014

BڢͤÏϘ ÁÈ· ÂÍ¿ÛÎËÛË ˘ÛÙÔΛ·, ·ÚfiÌÔÈ· Ì ÂΛÓË Î·Ù¿ ÙËÓ ÂÈÏÔÁ‹ ÙˆÓ ˘Ô„ËÊ›ˆÓ ÁÈ· ÙÔ˘˜ ÌÂÁ¿ÏÔ˘˜ ‰‹ÌÔ˘˜ Î·È ÙȘ ÂÚÈʤÚÂȘ Ù˘ ¯ÒÚ·˜ ·Ú·ÙËÚÂ›Ù·È ÛÙÔ ™YPIZA Î·È ÛÙËÓ ÚÔÂÙÔÈÌ·Û›· Ù˘ Â˘ÚˆÏ›ÛÙ·˜. ŒÓ· ¿ÓÙˆ˜ ‚·ÛÈÎfi˜ ÛÙfi¯Ô˜ ÙÔ˘ AÏ. TÛ›Ú· Â›Ó·È Ó· ÚÔ·„Ô˘Ó Â˘Úˆ‚Ô˘ÏÂ˘Ù¤˜ ÙÔ˘ ™YPIZA Ì ¿ÚÈÛÙË ÁÓÒÛË Ù˘ Â˘Úˆ·˚΋˜ Î·È ÎÔÈÓÔÙÈ΋˜ Ú·ÁÌ·ÙÈÎfiÙËÙ·˜, ÔÈ ÔÔ›ÔÈ ÂÎÙfi˜ ÙˆÓ ¿ÏÏˆÓ ı· ·Ó·Ï¿‚Ô˘Ó ÛÙËÓ ÂÍÔÌ¿Ï˘ÓÛË ÙˆÓ Û¯¤ÛÂˆÓ ™YPIZA BÚ˘ÍÂÏÒÓ, ÂÓÒ ÔÈ ›‰ÈÔÈ ı· ÂÚÓÔ‡Ó Û˘Á¯ÚfiÓˆ˜ Î·È ·fi ¤Ó· ȉÈfiÙ˘Ô «Â˘Úˆ-ÊÚÔÓÙÈÛÙ‹ÚÈÔ», Ô˘ ı· ÙÔ˘˜ ¯ÚËÛÈ̇ÛÂÈ ˆ˜ ÔχÙÈÌÔ ÂÊfi‰ÈÔ ÛÙËÓ ·˘ÚÈ·Ó‹ ΢‚ÂÚÓËÙÈ΋ ¯ÚËÛÈÌÔÔ›ËÛ‹ ÙÔ˘˜. ŸÛÔÓ ·ÊÔÚ¿ Ù· ÚfiÛˆ·, Ô Î. TÛ›Ú·˜ Ê·›ÓÂÙ·È ‹‰Ë Ó· ¤¯ÂÈ ÂÈϤÍÂÈ ·fi ÌÈ· ÏÂÈ¿‰· ÛÙÂϯÒÓ ÙÔ˘˜ N. MËÏÈfi Î·È °. K·ÙÚÔ‡ÁηÏÔ, Ô˘ ηÏÔ‡ÓÙ·È Ó· οÓÔ˘Ó ÙÔ «·ÁÚÔÙÈÎfi» ÙÔ˘˜ ÛÙȘ BڢͤϘ ÂÓfi„ÂÈ ÌÂÏÏÔÓÙÈ΋˜ ΢‚ÂÚÓËÙÈ΋˜ ·ÍÈÔÔ›ËÛ‹˜ ÙÔ˘˜. E›Û˘ ÚÔÛ·Ó·ÙÔÏ›˙ÂÙ·È Ó· ¯ÚËÛÈÌÔÔÈ‹ÛÂÈ ÂÎ Ó¤Ô˘ ÙÔÓ ‹‰Ë Â˘Úˆ‚Ô˘ÏÂ˘Ù‹ N. XÔ˘ÓÙ‹, Ô˘ ·Ó‹ÎÂÈ ÛÙËÓ ÏÂ˘Ú¿ §·Ê·˙¿ÓË, ·ÏÏ¿ ıˆÚÂ›Ù·È ÂÍ·ÈÚÂÙÈο ÂÙ˘¯Ë̤ÓÔ˜. ¶Èı·Ó‹ Â›Ó·È Î·È Ë Û˘ÌÌÂÙÔ¯‹ ÙÔ˘ Ó˘Ó ÁÚ·ÌÌ·Ù¤· Ù˘ K¶E ¢. B›ÙÛ·, ÂÓÒ ·Ó·Ì¤ÓÂÙ·È Ó· ¯ÚËÛÈÌÔÔÈËıÔ‡Ó Î·È ¤Ó· ¤ˆ˜ ‰˘Ô ·fi Ù· ÈÔ ·Ó·ÁÓˆÚ›ÛÈÌ· ÛÙÂϤ¯Ë.

¢

O AÏ . TÛ›Ú·˜ ¤¯ÂÈ ÚÔÛÂÁÁ›ÛÂÈ ‰˘Ô Û˘ ÓÙ·ÁÌ·ÙÔÏfiÁÔ˘˜ ηıËÁËÙ¤˜, Ô˘ ‹‰Ë Û˘ ÓÂÚÁ¿˙ÔÓÙ·È ¯·Ï·Ú¿ Ì ÙÔ ™YPIZA. ŒÓ·˜ ÂÍ ·˘ÙÒÓ, Ô K. XÚ˘ÛfiÁÔÓÔ˜.

M ÚÔÛˆÈ΋ «ÎÏ‹ÛË», Ô ÂÈÎÂÊ·Ï‹˜ ÙÔ˘ ™YPIZA ˙ËÙ¿ Û˘ÓÂÚÁ·Û›· ·fi ÙÔÓ ·ÓÂÈÛÙËÌÈ·Îfi ηıËÁËÙ‹ °. M·ÓÈ¿ÙË.

O AÚ. K·˙¿ÎÔ˜ ·ÔÙÂÏ› ÌÈ· ·ÎfiÌ· ÂÈ ÏÔÁ‹ TÛ›Ú· ÁÈ· ÙËÓ «·ÓÂÈÛÙËÌȷ΋ ‰ÂÍ·ÌÂÓ‹» ÙÔ˘ ÎfiÌÌ·ÙÔ˜.

O N. ¶·Ú·Û΢fiÔ˘ÏÔ˜ Â›Ó·È ¤Ó· ·ÎfiÌ· ÚfiÛˆÔ Â˘Ú›·˜ ·Ô‰Ô¯‹˜ Î·È ÂÈÛÙË ÌÔÓÈ΋˜ ÂÁ΢ÚfiÙËÙ·˜

™TO ™TOXA™TPO KAI ¶PO™ø¶A EKTO™ KOMMATIKOY ¶§AI™IOY

O AϤ͢ „¿¯ÓÂÈ ˘Ô˘ÚÁÔ‡˜ ÔÈÔ˘˜ ÂÓÓÔÔ‡ÛÂ Ô AϤ͢ TÛ›Ú·˜, fiÙ·Ó Û ÚfiÛÊ·ÙË Û˘Ó¤ÓÙ¢͋ ÙÔ˘ ‰‹ÏˆÛ fiÙÈ ÛÙËÓ Î˘‚¤ÚÓËÛ‹ ÙÔ˘ ı· Û˘ÌÂÚÈÏ·Ì‚¿ÓÔÓÙ·È ÔÏÏ¿ ÚfiÛˆ· ÂÎÙfi˜ ÙÔ˘ ÎÔÌÌ·ÙÈÎÔ‡ Ï·ÈÛ›Ô˘ ÙÔ˘ ™YPIZA; ™‡Ìʈӷ Ì ÙÈ ÏËÚÔÊÔڛ˜ Ù˘ “PRESS Time” ÔÏÏ¿ ÚfiÛˆ· Ú¿ÁÌ·ÙÈ ¤¯Ô˘Ó ‹‰Ë ÚÔÛÂÁÁÈÛÙ› ÚÔÛˆÈο ·fi ÙÔÓ ›‰ÈÔ ÙÔÓ ·Ú¯ËÁfi Ù˘ ·ÍȈ̷ÙÈ΋˜ ·ÓÙÈÔÏ›Ù¢Û˘, Ì ·ÚÈÔ ı¤Ì· Û˘˙‹ÙËÛ˘ ÙÔ Ò˜ ‚ϤÔ˘Ó ÙÔ ÂӉ¯fiŒ¯ÂÈ ‹‰Ë ÌÂÓÔ ÌÂÏÏÔÓÙÈ΋˜ ÚÔÛÂÁÁ›ÛÂÈ Î ˘ ‚  ÚÓ Ë Ù È Î ‹ ˜ ·ÍÈÔÔ›ËÛ‹˜ ÙÔ˘˜, ÔÏÏÔ‡˜ ÂÊfiÛÔÓ ‚¤‚·È· Ô ÚÔÛˆÈο ™YPIZA ÎÂÚ‰›ÛÂÈ ÙȘ ÂfiÌÂÓ˜ ÂıÓÈΤ˜ ÂÎÏÔÁ¤˜ Î·È ÌÔÚ¤ÛÂÈ ÌÂÙ¿ Ó· Û¯ËÌ·Ù›ÛÂÈ Î·È Î˘‚¤ÚÓËÛË. TÔ Îϛ̷ Ô˘ Û˘Ó·ÓÙ¿ÂÈ Ô Î. TÛ›Ú·˜ Û’ ·˘Ù¤˜ ÙȘ Â·Ê¤˜ ÙÔ˘ Â›Ó·È ÁÂÓÈο ıÂÙÈÎfi, ˆÛÙfiÛÔ Î·ÌÈ¿ Û˘Ìʈӛ· ‰ÂÓ ıˆÚÂ›Ù·È ·ÎfiÌ· «ÎÏÂȉˆÌ¤ÓË». ™‡Ìʈӷ Ì ÙȘ ›‰È˜ ËÁ¤˜ ‹‰Ë ¤¯Ô˘Ó ÚÔÛÂÁÁÈÛÙ› ÔÈ ‰˘Ô Û˘ÓÙ·ÁÌ·ÙÔÏfiÁÔÈ Î·ıËÁËÙ¤˜, Ô˘ ‹‰Ë Û˘ÓÂÚÁ¿˙ÔÓÙ·È ¯·Ï·Ú¿ ÌÂ

ÙÔ ™YPIZA, K. XÚ˘ÛfiÁÔÓÔ˜ Î·È °. K·ÙÚÔ‡ÁηÏÔ˜. O ÛÙfi¯Ô˜ ÙÔ˘ ÚÔ¤‰ÚÔ˘ ÙÔ˘ ™YPIZA Â›Ó·È Ó· ÂÓÈÛ¯‡ÛÂÈ ÙÔ Î˘‚ÂÚÓËÙÈÎfi ÙÔ˘ Û¯‹Ì· Ì ÚfiÛˆ· ¢ڇÙÂÚ˘ ·Ô‰Ô¯‹˜ Î·È Ù¯ÓÔÎÚ·ÙÈ΋˜ ÂÈÛÙËÌÔÓÈ΋˜ ÂÁ΢ÚfiÙËÙ·˜, ÒÛÙ ӷ ÌÔÚ¤ÛÂÈ ¤ÙÛÈ Ó· ηχ„ÂÈ Î·È Ù· ÎÂÓ¿ ΢‚ÂÚÓËÙÈ΋˜ ·ÂÈÚ›·˜ Ô˘ ‰È·ÎÚ›ÓÔ˘Ó Û‹ÌÂÚ· fiÏ· Ù· Ì¿¯ÈÌ· ÔÏÈÙÈο ÛÙÂϤ¯Ë ÙÔ˘ ™YPIZA. OÈ ›‰È˜ ËÁ¤˜ ·Ó·Ê¤ÚÔ˘Ó fiÙÈ ¤¯Ô˘Ó ÚÔÛÂÁÁÈÛÙ› ·fi ÙÔÓ Î. TÛ›Ú· Î·È ÔÈ

Â›Û˘ ·ÓÂÈÛÙËÌÈ·ÎÔ› ηıËÁËÙ¤˜ °. M·ÓÈ¿Ù˘, AÚ. K·˙¿ÎÔ˜, M. KÔ˘˙¤Ï˘ Î·È A. MÚ‰‹Ì·˜, ÂÓÒ Â·Ê¤˜ ˘‹ÚÍ·Ó Î·È Ì ÙÔ˘˜ ™Ù. ¶ÂÚÚ¿ÎË Î·È N. ¶·Ú·Û΢fiÔ˘ÏÔ, fiÏÔÈ ÙÔ˘˜ ÚfiÛˆ· Ì ¢Ú›· ·Ô‰Ô¯‹ Î·È ÂÁ΢ÚfiÙËÙ· ÛÙËÓ ·ÓÂÈÛÙËÌȷ΋ ÎÔÈÓfiÙËÙ·.

H «‰ÂÍ·ÌÂÓ‹» K·Ï¿ ÏËÚÔÊÔÚË̤Ó˜ ËÁ¤˜ ·Ó·Ê¤ÚÔ˘Ó fiÙÈ Ô Î. TÛ›Ú·˜ ÂȉÈÒÎÂÈ Ó· Û˘ÁÎÚÔÙ‹ÛÂÈ ÙÂÏÈο ÌÈ· «Î·ıËÁËÙÈ΋

‰ÂÍ·ÌÂÓ‹», ·fi ÙËÓ ÔÔ›· ÛÙË Û˘Ó¤¯ÂÈ· ı· ·ÓÙÏ‹ÛÂÈ ÙÔ˘Ï¿¯ÈÛÙÔÓ Ù¤ÛÛÂÚȘ Ì ¤ÓÙ Â͈ÎÔÈÓÔ‚Ô˘Ï¢ÙÈÎÔ‡˜ ˘Ô˘ÚÁÔ‡˜ ÁÈ· ÙËÓ ÚÒÙË Î˘‚¤ÚÓËÛ‹ ÙÔ˘. O ·Ú¯ËÁfi˜ ÙÔ˘ ™YPIZA ÂÍ¿ÏÏÔ˘, Û‡Ìʈӷ Ì ¿ÏϘ ÏËÚÔÊÔڛ˜ ¤¯ÂÈ ÚÔÛÂÁÁ›ÛÂÈ Î·È ÌÈ· ÌÈÎÚ‹ ÔÌ¿‰· ÚÒËÓ ·ÓÒÙ·ÙˆÓ ‰ÈηÛÙÈÎÒÓ, ¯ˆÚ›˜ Ó· ·ÔÎÏ›ÂÙ·È Ó· ı¤ÏÂÈ Ó· «·ÓÙÈÁÚ¿„ÂÈ» ÙÔ ·Ú¿‰ÂÈÁÌ· Aı·Ó·Û›Ô˘, ¯ÚËÛÈÌÔÔÈÒÓÙ·˜ ÛÙÔ ¯ÒÚÔ Ù˘ ¢ÈηÈÔÛ‡Ó˘ ÚfiÛˆÔ Ì ÚԤϢÛË ·fi ÙÔ ¯ÒÚÔ Ù˘. K¿ÙÈ Ô˘ ›Ûˆ˜ Ó· Ú¿ÍÂÈ Î·È ÛÙÔÓ ÙÔ̤· Ù˘ ÕÌ˘Ó·˜, ηıÒ˜, fiˆ˜ Î·È Ë ¢ÈηÈÔÛ‡ÓË, ·ÏÏ¿ Î·È Ë ¢ËÌfiÛÈ· T¿ÍË, ÚfiÎÂÈÙ·È ÁÈ· ¯ÒÚÔ Ì Ìˉ·ÌÈÓ‹ ÚfiÛ‚·ÛË ÙÔ˘ ™YPIZA Î·È ÎÚ›ÓÂÈ fiÙÈ ÁÈ’ ·˘Ùfi ÔÈ ÔÏÈÙÈÎÔ› ¯ÂÈÚÈÛÌÔ› ÙÔ˘ Ú¤ÂÈ Ó· Â›Ó·È Ôχ ÚÔÛÂÎÙÈÎÔ›. EÎÏ‹ÍÂȘ ÛÙÔ Î˘‚ÂÚÓËÙÈÎfi Û¯‹Ì· TÛ›Ú·, Ú¤ÂÈ Ó· ·Ó·Ì¤ÓÔÓÙ·È Î·È ÌÂ Û˘ÌÌÂÙÔ¯‹ ÂÓfi˜ ‹ ‰˘Ô ÁÓˆÛÙÒÓ ÚÔÛÒˆÓ ·fi ÙÔ ¯ÒÚÔ Ù˘ ·ÁÔÚ¿˜, Ù· ÔÔ›· ‹‰Ë ¤¯Ô˘Ó ‚ÚÂı›. AÓÙ›ıÂÙ· ÙÔ ÔÈÎÔÓÔÌÈÎfi ÂÈÙÂÏÂ›Ô ÛÙÔ Û‡ÓÔÏfi ÙÔ˘ ı· ÛÙÂϯˆı› Ì ̿¯ÈÌ· ÔÏÈÙÈο ÚfiÛˆ·, Ì ˙ËÙÔ‡ÌÂÓÔ ÙÔÓ ÂÈÎÂÊ·Ï‹˜, ı¤ÛË ÁÈ· ÙËÓ ÔÔ›· Û‹ÌÂÚ· ÛÙÔ ™YPIZA ‰ÈÂÍ¿ÁÔÓÙ·È Ú·ÁÌ·ÙÈΤ˜ Ì¿¯Â˜ ÂÎ ÙÔ˘ Û˘ÛÙ¿‰ËÓ.

OI ™KEæEI™ °IA ¶POE¢PO ¢HMOKPATIA™

¶ÚÒÙË ÂÈÏÔÁ‹ KÔ˘‚¤Ï˘, ‰Â‡ÙÂÚË KˆÓÛÙ·ÓÙfiÔ˘ÏÔ˜ ¶

·ÚfiÙÈ Ë ÚÔ‰ÚÈ΋ ÂÎÏÔÁ‹ ·¤¯ÂÈ ·ÎfiÌË ‰¤Î· ¤ÓÙÂη Ì‹Ó˜, ÔÈ ÚÒÙ˜ ÛΤ„ÂȘ Û¯ÂÙÈο Ì ٷ ÚfiÛˆ· Ô˘ ı· ÌÔÚÔ‡Û ӷ ˘ÔÛÙËÚ›ÍÂÈ Ô ™YPIZA ¤¯Ô˘Ó ‹‰Ë Á›ÓÂÈ ·fi ÙÔÓ AÏ. TÛ›Ú·. º˘ÛÈο ¤¯ÂÈ ÌÂÁ¿ÏË ÛËÌ·Û›· ÙÔ ·Ó Ë ÚÔ‰ÚÈ΋ ÂÎÏÔÁ‹ ı· ·ÔÙÂϤÛÂÈ ÙËÓ ·ÊÔÚÌ‹ ÁÈ· ÚÔÛÊ˘Á‹ Û ÚfiˆÚ˜ ÂıÓÈΤ˜ οÏ˜ ‹ ı· ·ÎÔ-

ÏÔ˘ı‹ÛÂÈ ÂӉ¯fiÌÂÓ˜ ˘ÂÚÚfiˆÚ˜ ÂÎÏÔÁ¤˜. ™Â οı ÂÚ›ÙˆÛË ¿ÓÙˆ˜ Ô Î. TÛ›Ú·˜ ¤¯ÂÈ Î·Ù·Ú¯‹Ó ÂÈϤÍÂÈ ÙËÓ ÚfiÙ·Û‹ ÙÔ˘, Ô˘ ı· Â›Ó·È ÁÈ· ÙËÓ ·Ó¿‰ÂÈÍË ÙÔ˘ ÚÔ¤‰ÚÔ˘ Ù˘ ¢HMAP º. KÔ˘‚¤ÏË ÛÙÔ ·ÓÒÙ·ÙÔ ÔÏÈÙÂÈ·Îfi ·Í›ˆÌ·. ™Â ÌÈ· ÂÌÊ·Ó‹ ÚÔÛ¿ıÂÈ· Ó· ·ÔÛ¿ÛÂÈ ÔÚÈÛÙÈο ÙË ¢HMAP ·fi ÙÔ «ÎÂÓÙÚÔ‰ÂÍÈfi ÙfiÍÔ» Î·È Ó· ¤¯ÂÈ

¿ÓÙ· ·ÓÔÈÎÙ‹ ÙËÓ ÚÔÔÙÈ΋ ΢‚ÂÚÓËÙÈ΋˜ Û˘ÌfiÚ¢Û˘ Ì·˙› Ù˘. E·Ê‹ Ì ÙÔÓ Î. KÔ˘‚¤ÏË Ê˘ÛÈο ‰ÂÓ ¤¯ÂÈ Á›ÓÂÈ, ¿ÏψÛÙ ԇÙ ÔÏÈÙÈο ÛÎfiÈÌÔ Û’ ·˘Ù‹ ÙË Ê¿ÛË Â›Ó·È, ·ÏÏ¿ Î·È ÂÓÙÂÏÒ˜ ÚfiˆÚÔ ı· ·ÎÔ˘ÁfiÙ·Ó. MÈ· ÂÓ·ÏÏ·ÎÙÈ΋ ÚfiÙ·ÛË Ô˘ ¤¯ÂÈ ÛÙÔ Ì˘·Ïfi ÙÔ˘ ¿ÓÙˆ˜ Ô Î. TÛ›Ú·˜ ·ÊÔÚ¿ ÙÔÓ ÚÒËÓ ÚfiÂ-

‰ÚÔ ÙÔ˘ ™YN N›ÎÔ KˆÓÛÙ·ÓÙfiÔ˘ÏÔ. T· ÂÚÈıÒÚÈ· Ó· ÚÔÙÈÌËı› ‰ÂÓ Â›Ó·È ÌÂÁ¿Ï·, ·˘Í¿ÓÔÓÙ·È fï˜ ÁˆÌÂÙÚÈο fiÛÔ Î·Ï‡ÙÂÚÔ ÌÔÚ› Ó· Â›Ó·È ÙÔ ÂÎÏÔÁÈÎfi ·ÔÙ¤ÏÂÛÌ· ÙÔ˘ ™YPIZA Î·È ¿Ú· ·fi ¿ÏÏË Â˘ÓÔ˚ÎfiÙÂÚË ‚¿ÛË Ó· ÌÔÚ› Ó· ‰È·Ú·ÁÌ·Ù‡ÂÙ·È Î·È Ó· ÂÈ‚¿ÏÂÈ ÙȘ ·fi„ÂȘ ÙÔ˘ ÛÙÔ˘˜ ÌÂÏÏÔÓÙÈÎÔ‡˜ Èı·ÓÔ‡˜ ΢‚ÂÚÓËÙÈÎÔ‡˜ ÂÙ·›ÚÔ˘˜ ÙÔ˘.


PRESS TIME, ™¿‚‚·ÙÔ 22 - K˘Úȷ΋ 23 M·ÚÙ›Ô˘ 2014

¶ÔÏÈÙÈ΋

11

Δ∞ ∂Àƒ∏ª∞Δ∞ Δ∏™ ¢π∫∞™Δπ∫∏™ ∂ƒ∂À¡∞™ Δ√¡ «∫∞π¡∂»

™Â ÎÏÔÈfi Ô˘ ÛÙÂÓ‡ÂÈ Ô °È¿ÓÓÔ˜ ÎÏÔÈfi˜ ÛÊ›ÁÁÂÈ Á‡Úˆ ·fi ÙÔÓ °È¿ÓÓÔ ¶··ÓÙˆÓ›Ô˘ Î·È ÙËÓ ÔÈÎÔÁ¤ÓÂÈ¿ ÙÔ˘. °È· ÚÒÙË ÊÔÚ¿ Ú¿ÁÌ·ÙÈ, Ë ·Ú·¿Óˆ ÊÚ¿ÛË – ÎÏÈÛ¤ Ê·›ÓÂÙ·È Ó· ·ÓÙ·ÔÎÚ›ÓÂÙ·È ÛÙ· Â˘Ú‹Ì·Ù· ÙˆÓ ‰ÈηÛÙÈÎÒÓ ÂÚ¢ÓÒÓ Ô˘ Û¯ÂÙ›˙ÔÓÙ·È Ì ˘Ôı¤ÛÂȘ Ô˘ ¤¯ÂÈ ÂÌϷΛ Ô ÚÒËÓ ˘Ô˘ÚÁfi˜ ÙÔ˘ ¶∞™√∫ ‹ Î·È Ë Û‡˙˘Áfi˜ ÙÔ˘. ∏ ‰ÈηÈÔÏÔÁ›· Ô˘ ¯ÚËÛÈÌÔÔ›ËÛ ÛÙÔÓ ·Ó·ÎÚÈÙ‹ ηٿ Ù˘ ‰È·ÊıÔÚ¿˜ °. ª·ÏÏ‹, Ô ÎÔ˘Ì¿ÚÔ˜ ÙÔ˘ ÚÒËÓ ˘Ô˘ÚÁÔ‡ °. ∫·Ó‰·Ï¤·˜, Û¯ÂÙÈο Ì ¤Ó· Û˘ÓÔÏÈÎfi ÔÛfi 1 ÂηÙ. ¢ÚÒ Ô˘ ˘fi ÙË ÌÔÚÊ‹ ‰˘Ô ÂÌ‚·ÛÌ¿ÙˆÓ Î·Ù¤ıÂÛ ÛÙÔ ÏÔÁ·ÚÈ·ÛÌfi Ù˘ ƒ. ∫Ô˘Ú¿ÎÔ˘, Û˘˙‡ÁÔ˘ ÙÔ˘ Î. ¶··ÓÙˆÓ›Ô˘, ÙÔÓ ÔÔ›Ô ‰È·ÙËÚÔ‡Û ÛÙËÓ ÙÚ¿Â˙· Ù˘ √ ÎÔ˘Ì¿ÚÔ˜ HSBC °ÂÓ‡˘, ıÂÙÔ˘ ÙÔÓ ˆÚÂ›Ù·È Ò˜ ÂͤıÂÛ ·Ó«ÂͤıÂÛ» ÛÙÔÓ ·Ó·ÎÚÈÙ‹ ·ÓfiÚıˆÙ· ÙÔ ˙‡ÁÔ˜ ·ÓÔ›ÁÔÓÙ·˜ Ó¤Ô Î‡ÎÏÔ ÂÚ¢ÓÒÓ. √ Î. ∫·Ó‰·Ï¤·˜, Ôχ ·Ï¿, η٤ıÂÛ fiÙÈ ÚÔ¯ÒÚËÛ ÛÙË Û˘Ó·ÏÏ·Á‹ ‡ÛÙÂÚ· ·fi ·›ÙËÌ· Ù˘ Î. ∫Ô˘Ú¿ÎÔ˘ Ó· ÙË ‰È¢ÎÔχÓÂÈ ÁÈ· ÙËÓ ÂÍ·ÁˆÁ‹ ÂÓfi˜ ¯ÚËÌ·ÙÈÎÔ‡ ÔÛÔ‡ ÛÙÔ Â͈ÙÂÚÈÎfi. ™‡Ìʈӷ Ì ÏËÚÔÊÔڛ˜ ·fi ÓÔÌÈΤ˜ ËÁ¤˜ Ë ¿ÚÓËÛË ÙÔ˘ Î. ∫·Ó‰·Ï¤· Ó· Û˘Ó·ÈÓ¤ÛÂÈ ÁÈ· ÙÔ ¿ÓÔÈÁÌ· ÙˆÓ ‰ÈÎÒÓ ÙÔ˘ ÚÔÛˆÈÎÒÓ ÏÔÁ·ÚÈ·ÛÌÒÓ, ÚÔηÏ› ˘Ô„›Â˜ Î·È ÂÚˆÙ‹Ì·Ù· ÛÙÔ˘˜ ·Ó·ÎÚÈÙ¤˜. √È ˘Ô„›Â˜ ·ÊÔÚÔ‡Ó ÙÔ ·Ó ̤۷ ·fi ÙË ‰È·‰ÚÔÌ‹ ÙÔ˘ ¯Ú‹Ì·ÙÔ˜ ÚÔ·ÙÂÈ Ô ÔÔÈÔÛ‰‹ÔÙÂ Û˘Û¯ÂÙÈÛÌfi˜ Ì ÂÍÔÏÈÛÙÈο ÚÔÁÚ¿ÌÌ·Ù· Â› ˘Ô˘ÚÁ›·˜ ¶··ÓÙˆÓ›Ô˘. ∂› ÙÔ‡ÙÔ˘, ÔÈ ·Ó·ÎÚÈÙ¤˜ Â¤ÌÂÈÓ·Ó È‰È·›ÙÂÚ· Ì ·ÏÏÂ¿ÏÏËÏ· ÂÚˆÙ‹Ì·Ù· ηٿ ÙËÓ Î·Ù¿ıÂÛË Ù˘ Î. ∫Ô˘Ú¿ÎÔ˘, ¯ˆÚ›˜ ˆÛÙfiÛÔ Ó· ÚÔ·„ÂÈ Î¿ÙÈ ÙÔ Ô˘ÛÈ҉˜ ‹ ‡ÔÙÔ ·fi ÙȘ ··ÓÙ‹ÛÂȘ Ù˘. ª¿ÏÈÛÙ· ÔÈ ÏËÚÔÊÔڛ˜ ·Ó·Ê¤ÚÔ˘Ó fiÙÈ ·ÓÙ›ıÂÙ· Ì ÙÔÓ ∫·Ó‰·Ï¤·, Ë ›‰È· Û˘Ó·›ÓÂÛ ӷ ·ÓÔ›ÍÂÈ Ô Â›Ì·¯Ô˜ ÏÔÁ·ÚÈ·ÛÌfi˜ Ù˘ ÛÙË °ÂÓ‡Ë, Ë ‡·ÚÍË ÙÔ˘ ÔÔ›Ô˘ ¤ÁÈÓ ÁÓˆÛÙ‹ fiÙ·Ó Ì·ı‡ÙËÎ·Ó Ù· ÔÓfiÌ·Ù· ÙˆÓ Î·Ù·ıÂÙÒÓ Ô˘ ÂÚÈÏ·Ì‚¿ÓÔÓÙ·Ó ÛÙËÓ ÂÚÈ‚fiËÙË Ï›ÛÙ· §·ÁοÚÓÙ. ŒÓ· ¿ÏÏÔ ÁÂÁÔÓfi˜ ÙfiÙÂ, ›¯Â ÚÔηϤÛÂÈ ÙËÓ ˘Ô„›· ÙˆÓ ·Ó·ÎÚÈÙÒÓ. ∞ÊÔÚÔ‡Û ÙȘ ‰ÈηÈÔÏÔÁ›Â˜ Ô˘ ›¯Â ÌÂÙ¤ÏıÂÈ ÙfiÙÂ Ô °. ¶··ÓÙˆÓ›Ô˘ Û¯ÂÙÈο Ì ÙËÓ ˘fiıÂÛË ·˘Ù‹, ‰È·„‡‰ÔÓÙ·˜ ηٷگ‹Ó ·˘Ù‹ ηı’ ·˘Ù‹ ÙËÓ ‡·ÚÍË ÙÔ˘ ÏÔÁ·ÚÈ·ÛÌÔ‡ Î·È ·Ô‰›‰ÔÓÙ·˜ ÙÔÓ ÛÂ Û˘ÓˆÓ˘Ì›·. ∂ÓÒ

∂¡∞ μ∏ª∞ ¶ƒπ¡ ∞¶√ Δ√ ∂¢ø§π√ Δ√À ∫∞Δ∏°√ƒ√Àª∂¡√À

°È· ÙÔÎÔÁÏ˘Ê›· Ô ÚÒËÓ ˘Ê˘Ô˘ÚÁfi˜ ∞ÓıfiÔ˘ÏÔ˜ Δ ËÓ ÒÚ· Ô˘ ÔÈ ¤Ú¢Ó˜ ÁÈ· ÔÈÎÔÓÔÌÈο ÛοӉ·Ï· Ù˘ ÂÔ¯‹˜ «Ù˘ ¢ËÌÂÚ›·˜» ‰Â›¯ÓÔ˘Ó Ó· ¤¯Ô˘Ó ÂÈÎÂÓÙÚˆı› ÛÙ· ÂÍÔÏÈÛÙÈο ÚÔÁÚ¿ÌÌ·Ù·, ¤Ó·˜ ·ÎfiÌ· «ÛËÌÈÙÈÎfi˜ ·ÛÙ¤Ú·˜» ‚Ú›ÛÎÂÙ·È ¤Ó· ‚‹Ì· ÚÈÓ ·fi ÙÔ Â‰ÒÏÈÔ ÙÔ˘ ηÙËÁÔÚÔ˘Ì¤ÓÔ˘ Î·È Ì¿ÏÈÛÙ· ÁÈ· ÙÔ ‚·Ú‡ ηÎÔ‡ÚÁËÌ· Ù˘ ÙÔÎÔÁÏ˘Ê›·˜. ¶ÚfiÎÂÈÙ·È ÁÈ· ÙÔÓ ÁÓˆÛÙfi Î·È ·fi ÙËÓ ˘fiıÂÛË ÙÔ˘ ÛηӉ¿ÏÔ˘ ÙÔ˘ ¶fiÚÙÔ ∫·ÚÚ¿˜, ÚÒËÓ ˘Ê˘Ô˘ÚÁfi ¶·È‰Â›·˜ Â› ™ËÌ›ÙË °È¿ÓÓË ∞ÓıfiÔ˘ÏÔ. °È· ÙÔÓ ÂÓ ÏfiÁˆ Ë ÂÈÛ·ÁÁÂϤ·˜ ∂ÊÂÙÒÓ ∫. ™ÙÂÊ·Ó¿ÙÔ˘ ˙ËÙ› Ì ÙËÓ ÚfiÙ·Û‹ Ù˘ ÚÔ˜ ÙÔ ·ÚÌfi‰ÈÔ ¢ÈηÛÙÈÎfi ™˘Ì‚Ô‡ÏÈÔ, ÙËÓ ·Ú·ÔÌ‹ ÙÔ˘ Ì·˙› Ì ÙÚ›· ·ÎfiÌ· ÚfiÛˆ· ÛÙÔ ΔÚÈÌÂϤ˜ ∂ÊÂ-

ÛÙË Û˘Ó¤¯ÂÈ· Î·È ·ÊÔ‡ ·ԉ›¯ÙËΠfiÙÈ Ô Û˘ÁÎÂÎÚÈ̤ÓÔ˜ ÏÔÁ·ÚÈ·ÛÌfi˜ ·Ó‹Î ÛÙË Û‡˙˘Áfi ÙÔ˘, ·Ó¤ÊÂÚ fiÙÈ ‰ÂÓ ÙÔ ı˘ÌfiÙ·Ó Î·È ÙÂÏÈο ÛÙÔ fiÙÈ ÂÚfiÎÂÈÙÔ ÁÈ· ÏÔÁ·ÚÈ·ÛÌfi ÛÙÔÓ ÔÔ›Ô ÂÚfiÎÂÈÙÔ Ó· Ì·˙¢ÙÔ‡Ó ¯Ú‹Ì·Ù· ·fi ‰È¿ÊÔÚ˜ ËÁ¤˜ Ù· ÔÔ›· ı· ÚÔÔÚ›˙ÔÓÙ·Ó ÁÈ· Ù· ·È‰È¿ Ù˘ Û˘˙‡ÁÔ˘ ÙÔ˘ ·fi ÙÔÓ ÚÒÙÔ Ù˘ Á¿ÌÔ.

∂ÏÏÈ‹ ÛÙÔȯ›· ¶·Ú¿ Ù· Ó¤· ÛÙÔȯ›· Ô˘ ÚԤ΢„·Ó ·fi ÙËÓ Î·Ù¿ıÂÛË ∫·Ó‰·Ï¤·, Ë

¶ÚfiÎÂÈÙ·È ÁÈ· ÙÔÓ ÁÓˆÛÙfi Î·È ·fi ÙËÓ ˘fiıÂÛË ÙÔ˘ ÛηӉ¿ÏÔ˘ ÙÔ˘ ¶fiÚÙÔ ∫·ÚÚ¿˜, ÚÒËÓ ˘Ê˘Ô˘ÚÁfi ¶·È‰Â›·˜ Â› ™ËÌ›ÙË

ÙÂ›Ô ∫·ÎÔ˘ÚÁËÌ¿ÙˆÓ ÁÈ· ÙÔÎÔÁÏ˘Ê›· ·fi ÎÔÈÓÔ‡ Î·È ÓÔÌÈÌÔÔ›ËÛË ÂÛfi‰ˆÓ ·fi ·Ú¿ÓÔÌË ‰Ú·-

‰ÈÂÚ‡ÓËÛË ÙˆÓ ˘Ôı¤ÛÂˆÓ Ô˘ ·ÊÔÚÔ‡Ó ÙÔÓ Î. ¶··ÓÙˆÓ›Ô˘ ÚÔ¯ˆÚ› Ì ÔÏÏ¿ ÂÌfi‰È·, ¯·Ú·ÎÙËÚÈÛÙÈο ·ÚÁfi Ú˘ıÌfi. °È· ¤ÍÈ ˘Ôı¤ÛÂȘ ÂÍÔÏÈÛÙÈÎÒÓ ÚÔÁÚ·ÌÌ¿ÙˆÓ Â› Ù˘ ÂÔ¯‹˜ ÙÔ˘ ‰ÈÂÍ¿ÁÔÓÙ·È ¤Ú¢Ó˜, Ì ·ÔÙÂϤÛÌ·Ù· fï˜ ̤¯ÚÈ ÛÙÈÁÌ‹˜ ÂÓȯڿ Î·È ·Ú¿ ÙÔ ÁÂÁÔÓfi˜ fiÙÈ ‹‰Ë ¤¯Ô˘Ó ··ÁÁÂÏı› ηÎÔ˘ÚÁËÌ·ÙÈΤ˜ ηÙËÁÔڛ˜ ÁÈ· ÔÚÈṲ̂ӷ ÚÔÁÚ¿ÌÌ·Ù· (.¯. ˘Ô‚Ú‡¯È·) Û ÚÒËÓ ÂÈÛÙ‹ıÈÔ˘˜ Û˘ÓÂÚÁ¿Ù˜ ÙÔ˘. ŒÚ¢Ó˜ ·Ó¿ÏÔÁ˜ ÂÍ¿ÏÏÔ˘ ‰ÈÂÍ¿ÁÔÓÙ·È Î·È ÛÙË °ÂÚÌ·Ó›· (μÚ¤ÌË).

ÛÙËÚÈfiÙËÙ·. ™‡Ìʈӷ Ì ÙÔ Î·ÙËÁÔÚËÙ‹ÚÈÔ, Ô Î. ∞ÓıfiÔ˘ÏÔ˜ ÚÔ¯ÒÚËÛ Û ÙÔÎÔÁÏ˘Ê›· Û ‚¿ÚÔ˜ Ù˘ ȉÈÔÎÙ‹ÙÚÈ·˜ ÌÈ·˜ ÂÙ·ÈÚ›·˜ ηÓÂÌÔÚ›Ô˘ Ì ¤‰Ú· ÙËÓ ∫·‚¿Ï·, Ì ÙÂÚ¿ÛÙÈÔ «Î·¤ÏÔ» ÛÙÔ ÂÈÙfiÎÈÔ ‰·ÓÂÈÛÌÔ‡ Î·È ÙÔ ÙÔÎÔÁÏ˘ÊÈÎfi ·ÓÙ¿ÏÏ·ÁÌ· Ó· ÊÙ¿ÓÂÈ ÙÔ ÔÛfi ÙˆÓ 1,757 ÂηÙ. ¢ÚÒ. ∞fi ÙÔ˘˜ ÏÔÁ·ÚÈ·ÛÌÔ‡˜ ÙÔ˘ ÚԤ΢„ ‰È·Î›ÓËÛË ÌÂÁ¿ÏˆÓ ¯ÚËÌ·ÙÈÎÒÓ ÔÛÒÓ ¿Óˆ ÙˆÓ 700.000 ¢ÚÒ. ªÂ ÙÔÓ ›‰ÈÔ Ó· ÈÛ¯˘Ú›˙ÂÙ·È fiÙÈ Ù· Â›Ì·¯· ¯Ú‹Ì·Ù· ·ÔÙÂÏÔ‡Û·Ó ‰¿ÓÂÈÔ Ô˘ ·˘Ùfi˜ ¤Ï·‚ ·fi ÙËÓ Î·Ó¤ÌÔÚÔ ÁÈ· ÙËÓ Î·Ù·Û΢‹ Ó¤Ô˘ ‰ÈÎÔ‡ ÙÔ˘ ÛÈÙÈÔ‡ ÛÙËÓ ∞ı‹Ó·.

ΔÔ fiÙÈ ÔÈ ·Ó·ÎÚÈÙ¤˜ ÂȉÈÒÎÔ˘Ó Ó· ‚ÚÔ˘Ó ÛÙÔȯ›· Ô˘ Ó· Û˘Ó‰¤Ô˘Ó ÙÚ·Â˙ÈΤ˜ ‹ ÔÈÎÔÓÔÌÈΤ˜ ÎÈÓ‹ÛÂȘ ÙÔ˘ ˙‡ÁÔ˘˜ ¶··ÓÙˆÓ›Ô˘ ÌÂ Û˘ÁÎÂÎÚÈ̤ӷ ÂÍÔÏÈÛÙÈο ÚÔÁÚ¿ÌÌ·Ù· Û˘Ó¿ÁÂÙ·È ·fi ÙÔ ÁÂÁÔÓfi˜ fiÙÈ Ë Î. ∫Ô˘Ú¿ÎÔ˘ ÂÎÏ‹ıË ·fi ÙÔ˘˜ ÂÈÛ·ÁÁÂÏ›˜ Ô˘ ‰ÈÂÚ¢ÓÔ‡Ó Ù· ÂÍÔÏÈÛÙÈο ÚÔÁÚ¿ÌÌ·Ù· ·ÚfiÙÈ Î·Ì›· ¤Ó‰ÂÈÍË ÂÌÏÔ΋˜ Ù˘ ›‰È·˜ ‰ÂÓ ˘¿Ú¯ÂÈ. ΔÔ ›‰ÈÔ ÂȂ‚·ÈÒÓÂÈ Î·È Ë Ì·ÚÙ˘Ú›· ‰ÈÎËÁfiÚˆÓ Î·ÙËÁÔÚÔ˘Ì¤ÓˆÓ ÁÈ· ‰È¿ÊÔÚ˜ ˘Ôı¤ÛÂȘ ÂÍÔÏÈÛÙÈÎÒÓ Ô˘ ηÙËÁÔÚ‹ıËÎ·Ó Ì ‚¿ÛË

Ù· ÛÙÔȯ›· ∫¿ÓÙ·, fiÙÈ Î·Ù¿ ÙȘ ηٷı¤ÛÂȘ – ·ÔÏÔÁ›Â˜ ÙÔ˘˜ ÔÚÈṲ̂ÓÔÈ ‰¤¯ÙËÎ·Ó ‚ÔÌ‚·Ú‰ÈÛÌfi ÂÚˆÙ‹ÛÂˆÓ ÁÈ· ÙÔÓ Î. ¶··ÓÙˆÓ›Ô˘ Î·È ÙËÓ «ÔÏÈÙ›·» ÙÔ˘ ÛÙÔ ¶ÂÓÙ¿ÁˆÓÔ. ŒÙÛÈ Ì¤¯ÚÈ ÛÙÈÁÌ‹˜ Ë ÌÔÓ·‰È΋ ÂÌÏÔ΋ ÙÔ˘ ÚÒËÓ ˘Ô˘ÚÁÔ‡ ∂ıÓÈ΋˜ ÕÌ˘Ó·˜, ·ÊÔÚ¿ ÊÔÚÔÏÔÁÈΤ˜ ·Ú·‚¿ÛÂȘ ÁÈ· ÙȘ Ôԛ˜ ÂÎÏ‹ıË Ó· Û˘Ì‚È‚·ÛÙ› Ì ÙËÓ ÂÊÔÚ›· ∫ËÊÈÛÈ¿˜ ÁÈ· ÂÏÏÈ‹ ‰‹ÏˆÛË fiıÂÓ ¤Û¯Â˜ ÁÈ· ÙËÓ ÔÔ›· ηÙËÁÔÚÂ›Ù·È Û ‚·ıÌfi ÏËÌÌÂÏ‹Ì·ÙÔ˜.


¶·Ú·Û΋ÓÈÔ

»» 12

PRESS TIME, ™¿‚‚·ÙÔ 22 - K˘Úȷ΋ 23 M·ÚÙ›Ô˘ 2014

Pres s·Ú›ÛÌ·Ù·

✖ EÓÙÂÏÒ˜ ͉ȿÓÙÚÔÔÈ! Press Point

AÌÂÙ·ÓfiËÙÔÈ ÔÈ «ÂıÓÔ·Ù¤Ú˜» Ì·˜. K·È ÂÓÙÂÏÒ˜ ͉ȿÓÙÚÔÔÈ. K·ÌÈ¿ 15·ÚÈ¿ · ·˘ÙÔ‡˜ (·fi N¢ Î·È ¶A™OK) ˘¤ÁÚ·„·Ó ÚfiÙ·ÛË ÁÈ· Ó· ·ÍÈÔÏÔÁÔ‡Ó ÔÈ ›‰ÈÔÈ ÙÔ˘˜ ·ÔÛ·Ṳ̂ÓÔ˘˜ ÛÙ· ÁÚ·Ê›· ÙÔ˘˜ ‰ËÌÔÙÈÎÔ‡˜ ˘·ÏÏ‹Ï Ô˘˜. H ÂÈÙÔÌ‹ ÙÔ˘ ÚÔ˘ÛÊÂÙÈÔ‡ ‰ËÏ·‰‹. K·È ÔÈ ¿ÏÏÔÈ ˘¿ÏÏËÏÔÈ ·˜ «ÛÊ¿˙ÔÓÙ·È» ·fi ÙÔ˘˜ «‰‹ÌÈÔ˘˜» Ù˘ ‰È·ıÂÛÈÌfiÙËÙ·˜.

◊Ù·Ó ÌÈ· Û˘ÓÂÚÁ·Û›·, ·ÏÏ¿ Î·È ·˘Ù‹ ÌÈÛ‹ ÚÒÙË Â›ÛËÌË ÂÎÏÔÁÈ΋ Û˘ÓÂÚÁ·Û›· ANE§ - ™YPIZA ÛÙȘ ·˘ÙÔ‰ÈÔÈÎËÙÈΤ˜ ÂÎÏÔÁ¤˜ Â›Ó·È ÁÂÁÔÓfi˜. ¶Ô‡; ™ÙËÓ ÂÚÈʤÚÂÈ· NfiÙÈ·˜ EÏÏ¿‰·˜. °È· ÔÈÔÓ; TÔÓ ˘Ô„‹ÊÈÔ MÂÓ¤ÙÔ ™‡ÚÔ˘, Ô˘ ÙÔÓ ˘ÔÛÙËÚ›˙ÂÈ, fï˜, Ô ÌÈÛfi˜ ™YPIZA.

H

«M·ÚÔ˘ Ê¿ÎË» ·ÔοÏÂÛ Â·ÓÂÈÏËÌ̤ӷ ÙÔ ÁÓˆÛÙfi ηıËÁËÙ‹ Ê›ÏÔ ÙÔ˘ ™YPIZA, Ô «Á·Ï¿˙ÈÔ˜» ‚Ô˘ÏÂ˘Ù‹˜ AÚÁ‡Ú˘ NÙÈÓfiÔ˘ÏÔ˜. ™Â ÙËÏÂÔÙÈ΋ ÂÎÔÌ‹ Î·È ·ÚÔ˘Û›· ÙÔ˘. O ÏfiÁÔ˜ Ù˘ ÊÚ·ÛÙÈ΋˜ ÂÎÙÚÔ‹˜, fiÙÈ, -ηٿ NÙÈÓfiÔ˘ÏÔ-, ÔÈ ··ÈÛÈfi‰Ô͘ ÚԂϤ„ÂȘ ÙÔ˘ ÔÈÎÔÓÔÌÔÏfiÁÔ˘ ¤¯Ô˘Ó ·Ù·Áˆ‰Ò˜ ‰È·„¢ÛÙ›. K¿ÔÈÔÈ ¿ÓÙˆ˜ ·fi ÙÔ ¿ÓÂÏ Û¯ÔÏ›·˙·Ó, fiÙÈ «¿ÏÏÔ˜ ¤¯ÂÈ ÙÔ fiÓÔÌ· Î·È ¿ÏÏÔ˜ ÙË ¯¿ÚË».

H ıˆڛ· fiÙÈ ¤Ó· ÎÔÌÌ¿ÙÈ ÙÔ˘ ·ÏÈÔ‡ «·ÙÚȈÙÈÎÔ‡» ¶A™OK ¤¯ÂÈ ‚ÚÂÈ «Î·Ù·Ê‡ÁÈÔ» Û ÔÏÈÙÈΤ˜ ÎÈÓ‹ÛÂȘ Ù˘ Â›Û˘ «·ÙÚȈÙÈ΋˜» ‰ÂÍÈ¿˜, ÂȂ‚·ÈÒÓÂÙ·È ÛÙËÓ ÂÚ›ÙˆÛË ÙÔ˘ ¶·Ó·ÁÈÒÙË ™ÁÔ˘Ú›‰Ë. O ÚÒËÓ ·ÓÙÈÚfi‰ÚÔ˜ Ù˘ BÔ˘Ï‹˜ ı· Â›Ó·È ˘Ô„‹ÊÈÔ˜ Ì ÙÔ Â˘Úˆ„ËÊÔ‰¤ÏÙÈÔ ÙˆÓ ANE§. £· ›¯Â ÂӉȷʤÚÔÓ Ó· ·ÎÔ‡Á·Ì ٷ Û¯fiÏÈ¿ ÙÔ˘˜ .¯. ÁÈ· ÙÔÓ A. ¶··Ó‰Ú¤Ô˘.

BÈ‚Ï›Ô ÚÔ˜ ·ÔÊ˘Á‹Ó ÁÈ· «‚ÂÓÈ˙ÂÏÈÎÔ‡˜», ·ÏÏ¿ Î·È ÁÈ· ÔÚÈṲ̂ÓÔ˘˜ ÚÒËÓ˘Ô˘ÚÁÔ‡˜ ÙˆÓ Î˘‚ÂÚÓ‹ÛÂˆÓ ÙÔ˘ °A¶, ·ÔÙÂÏ› ÙÔ fi-

ÓËÌ· ÙÔ˘ X¿ÚË K·ÛÙ·Ó›‰Ë, Ô˘ ÙȘ ÂfiÌÂÓ˜ Ë̤Ú˜ ΢ÎÏÔÊÔÚ›. °È· ÙÔ˘˜ ÁÓÒÛÙ˜, ‰‡ÛÎÔϤ˜ ÒÚ˜ ÂÚÈ̤ÓÔ˘Ó Î¿ÔÈÔ˘˜ ÛÙÔ ¶A™OK.

✖ «BÚ¤ıËλ, ÂÈÙ¤ÏÔ˘˜, Ë °™EE

Y¿Ú¯ÂÈ °™EE! MÂÙ¿ ·fi Û˘ÓÙÔÓÈṲ̂Ó˜ ÚÔÛ¿ıÂȘ ·Ó¢ڤıË Ë °™EE, Ë Ù‡¯Ë Ù˘ ÔÔ›·˜ ·ÁÓÔ›ÙÔ Â‰Ò Î·È Î·ÈÚfi, fiˆ˜ ÂÚ›Ô˘ ÙÔ ÌÔÈÚ·›Ô Ì·Ï·ÈÛÈ·Ófi Boeing. ™ÙȘ 9 AÚÈÏ›Ô˘ ÏÔÈfiÓ, Ë Ì¤¯ÚÈ ÚfiÛÊ·Ù· ·ÁÓÔÔ‡ÌÂÓË °™EE ÚÔ΋ڢÍ ÁÂÓÈ΋ ·ÂÚÁ›· ÁÈ· Ó· ‰È·Ì·ÚÙ˘ÚËı› ÁÈ· ÙËÓ Â›ıÂÛË Î˘‚¤ÚÓËÛ˘ Î·È TÚfiÈη˜ ÛÙ· ÂÚÁ·Ûȷο ‰ÈηÈÒÌ·Ù·.

¢Y™KO§EYETAI O A§. T™I¶PA™ ™TA «ME°A§A ¶AI°NI¢IA»

T· οÓÂÈ ÌÔ‡ÛÎÂÌ· ÛÙ· «ÂȯÂÈÚËÌ·ÙÈο» ¿ÓıÚˆÔ˜ «‰ÂÓ ÙÔ ¤¯ÂÈ» Î·È Ë ÚÔÛ¿ıÂÈ· Ó· ÙÔ ·ÔÎÙ‹ÛÂÈ ‰ÂÓ ÙÔ˘ ‚Á·›ÓÂÈ Î·Ï¿ ̤¯ÚÈ ÛÙÈÁÌ‹˜. O ÏfiÁÔ˜ ÁÈ· ÙÔÓ AϤÍË TÛ›Ú· Î·È ÙÔ ÔÏÈÙÈÎÔÂȯÂÈÚËÌ·ÙÈÎfi ·ÈÁÓ›-

O

‰È ÎÔÚ˘Ê‹˜, Ô˘ ·›˙ÂÙ·È ·Ú·‰ÔÛȷο ÛÙË ¯ÒÚ· Ì·˜ Î·È Û˘Ó¯›˙ÂÙ·È Î·È Û‹ÌÂÚ·. H ÂÚÒÙËÛ‹ ÙÔ˘ ÏÔÈfiÓ, ÁÈ· ÙÔ ı¤Ì· Ù˘ Eurobank Î·È Ë Â›ıÂÛË Î·Ù¿ ΢‚¤ÚÓËÛ˘ Î·È §¿ÙÛË ‹Úı Û ϿıÔ˜

YÔ¯ÒÚË Û ÛÙȘ ·ÛÊ˘ÎÙÈΤ˜ ȤÛÂȘ Ë ÕÓÙ˙ÂÏ· °ÎÂÚ¤ÎÔ˘ Î·È ¤ıÂÛ ˘Ô„ËÊÈfiÙËÙ· ÁÈ· ÙËÓ ÂÚÈʤÚÂÈ· ÙÔ˘ IÔÓ›Ô˘. ™ÎÏËÚ‹ ·ÓÙ›·ÏÔ˜ ÁÈ· ÙÔÓ «Á·Ï¿˙ÈÔ» Ó˘Ó ÂÚÈÊÂÚÂÈ¿Ú¯Ë, ·ÏÏ¿ Î·È ÁÈ· ÙÔÓ ˘Ô„‹ÊÈÔ ÙÔ˘ ™YPIZA. AÏÏ¿ Î·È ·Ó ·ÔÙ‡¯ÂÈ, Ë ¤‰Ú· Ù˘ ÛÙË BÔ˘Ï‹ ‰ÂÓ «¯ËÚ‡ÂÈ».

TÔ ˆÚ·›Ô ·ÈÁÓ›‰È ÙÔ˘ «‹Á·ÈÓ ¤Ï· ÙËÓ ÙÚÔÔÏÔÁ›·» ·ÔÊ¿ÛÈÛ·Ó Ó· ·›ÍÔ˘Ó ‰˘Ô ηٿ Ù· ¿ÏÏ· ÛÔ‚·ÚÔ› ¿ÓıÚˆÔÈ Î·È ÔÏÈÙÈÎÔ›, Ô˘ Û˘ÓÈÛÙÔ‡Ó Î·È ÙËÓ ÔÏÈÙÈ΋ ËÁÂÛ›· ÙÔ˘ ˘Ô˘ÚÁ›Ԣ EÛˆÙÂÚÈÎÒÓ. K·Ù¤ıÂÙ ÙËÓ Â›Ì·¯Ë ÙÚÔÔÏÔÁ›· ÁÈ· ÙËÓ ·¤Ï·ÛË ÙˆÓ ÌÂÙ·Ó·ÛÙÒÓ Ô˘ ηٷÁÁ¤ÏÏÔ˘Ó „¤Ì·Ù· Û ‚¿ÚÔ˜ ÙˆÓ ·Ú¯ÒÓ Ô ¤Ó·˜, ÙËÓ ·¤Û˘ÚÂ Ô ¿ÏÏÔ˜ ÁÈ· Ó· ÙËÓ Í·Ó·Î·Ù·ı¤ÛÂÈ. °È¿ÓÓ˘ MȯÂÏ¿Î˘ Î·È §ÂˆÓ›‰·˜ °ÚËÁÔÚ¿ÎÔ˜, Ë ÛÂÈÚ¿ ÛÙÔ ·ÓËÁ‡ÚÈ ‰ÂÓ ¤¯ÂÈ ÛËÌ·Û›·, ˘fi‰ÂÈÁÌ· ÂÓ‰Ô΢‚ÂÚÓËÙÈ΋˜ Û˘ÓÂÚÁ·Û›·˜.

✖ TÔ ‚ÚÂÊÈÎfi;

°È· ÙÔ Î·ÓÔÓÈÎfi Á¿Ï· Ô KˆÛÙ‹˜ X·Ù˙ˉ¿Î˘ ·Ó¤Ï·‚ ӷ «Î·ı·Ú›ÛÂÈ» Ì ÙËÓ TÚfiÈη ÁÈ· ÏÔÁ·ÚÈ·ÛÌfi fiÏ˘ Ù˘ ΢‚¤ÚÓËÛ˘, ·ÁÓÔÒÓÙ·˜ ÙȘ ·fi„ÂȘ ÙÔ˘ ηı ‡ÏËÓ ·ÚÌfi‰ÈÔ˘ ˘Ô˘ÚÁ›Ԣ. °È· ÙÔ ‚ÚÂÊÈÎfi Á¿Ï·, ·Ï‹ıÂÈ·, ÙÔ˘ ¤¯Ô˘Ó ÂÈ Ù›ÔÙ·; °È· ÙÔ Î·ÓÔÓÈÎfi ¿ÚÙÈ, ‰ËÏ·‰‹, ÙˆÓ ˘ÂÚÙÈÌÔÏÔÁ‹ÛÂˆÓ ÛÙȘ ÂÈÛ·ÁˆÁ¤˜, Ì «‰Ú¿ÛÙ˜» ÙÔ˘˜ ¯ÔÓ‰Ú¤ÌÔÚÔ˘˜, Ô˘ ¤¯ÂÈ ˆ˜ ·ÔÙ¤ÏÂÛÌ· Â͈ÊÚÂÓÈΤ˜ ÙÈ̤˜ ÒÏËÛ˘ ÛÙË ÏÈ·ÓÈ΋; ÕÚ·Á ԇÙ ·˘Ùfi˜, Ô‡ÙÂ Ë TÚfiÈη, Ô‡Ù ٷ «·ÛÙ¤ÚÈ·» ÙÔ˘ OO™A ‰ÂÓ ¤¯Ô˘Ó ȉ¤·;

¯ÚfiÓÔ, fi¯È ‰Â‡ÙÂÚÔ Ô‡ÙÂ Î·Ó ÙÚ›ÙÔ. EÓÙÂÏÒ˜ ηı˘ÛÙÂÚË̤ӷ. ™Â Û˘Ó‰˘·ÛÌfi ‰Â Î·È Ì ÙËÓ ÈÛÙÔÚ›· ÙÔ˘ EÏÏËÓÈÎÔ‡, fiÔ˘ Ô §¿ÙÛ˘ ÛÊ˘ÚÔÎÔÂ›Ù·È ·fi ÔÏϤ˜ Ï¢ڤ˜, Ë ·Ú¤Ì‚·ÛË ÙÔ˘ ·Ú¯ËÁÔ‡ Ù˘ ·ÍȈ̷ÙÈ΋˜ ·ÓÙÈÔÏ›Ù¢Û˘ ¤‰ˆÛ ·ÊÔÚÌ‹ ÁÈ· ‰È¿ÊÔÚ˜ Û˘˙ËÙ‹ÛÂȘ. MÂٷ͇ ¿ÏÏˆÓ fiÙÈ ÛÙËÚ›˙ÂÈ, -Î·È Ì¿ÏÈÛÙ· Û¯ÂÙÈο «¿ÙÛ·Ï·»-, ¿ÏÏÔ˘˜ ÂȯÂÈÚË̷ٛ˜ - ·ÓÙ·ÁˆÓÈÛÙ¤˜ ÙÔ˘ ŒÏÏËÓ· ÌÂÁÈÛÙ¿Ó·. ¶Ú¿ÁÌ·ÙÈ ¿ÓÙˆ˜, οı ÊÔÚ¿, Ô˘ Ô AÏ. TÛ›Ú·˜ ÂÌϤÎÂÙ·È Ì ·ÚfiÌÔȘ ˘Ôı¤ÛÂȘ, ¿ÏÈ ›‰È˜ ηٷÛÙ¿ÛÂȘ ·ÓÙÈÌÂÙˆ›˙ÂÈ. E›Ó·È ı¤Ì· ÔÈÎÔÓÔÌÈÎÒÓ Û˘Ì‚Ô‡ÏˆÓ; Ÿ¯È, Â›Ó·È ı¤Ì· ‰ÈÎfi ÙÔ˘. TÔ ·ÈÛıËÙ‹ÚÈfi ÙÔ˘ Â›Ó·È ·Ó·ÓÙ›ÛÙÔÈ¯Ô Ì ÙȘ ÚԉȷÁڷʤ˜ ÂÓfi˜ ËÁ¤ÙË Î·È Èı·ÓÔ‡ ·˘ÚÈ·ÓÔ‡ Úˆı˘Ô˘ÚÁÔ‡. K·È ·˘Ùfi Â›Ó·È ÛÔ‚·Úfi Úfi‚ÏËÌ·, ȉ›ˆ˜ ÂÊfiÛÔÓ Î·Ó›˜ Á‡Úˆ ÙÔ˘ ‰ÂÓ ‰Â›¯ÓÂÈ ‰È¿ıÂÛË Ó· ÙÔÓ ÚÔÛٷهÛÂÈ.

✖ ¶ÚfiÎÏËÛË

«AÓԛͷÌÂ Î·È Û·˜ ÂÚÈ̤ÓÔ˘Ì»! K·È Ì ı·˘Ì·ÛÙÈÎfi ·˘ÙÔı·˘Ì·ÛÌÔ‡ ·fi ÙÔÓ «Ôχ» ·ÚÈÔ £ÂÔ¯¿ÚË. K·È Ê˘ÛÈο ̤ۈ twitter. ¢ÂÓ ÛΤÊÙÂÙ·È Ô ¿ÓıÚˆÔ˜ ÙÈ Û˘Ó·ÈÛı‹Ì·Ù· ÚÔηÏ› Ë ·›ÚÔ˘ ‚·ıÌÔ‡ ÂÈÚˆÓÈ΋ Û·‰ÈÛÙÈ΋ ˘Ô‰Ô¯‹ ÙÔ˘ ÚÔ˜ ÙÔ˘˜ «ÌÂÏÏÔı·Ó¿ÙÔ˘˜»; K·È ÁÈ·Ù› ‰ÂÓ Â›Ó·È ÈÔ ÂÈÏÈÎÚÈÓ‹˜; °È·Ù› ‰ÂÓ ÛÙ¤ÏÓÂÈ ÙÔ ›‰ÈÔ Ì‹Ó˘Ì· Î·È ÛÙÔ˘˜ ÔÊÂÈϤÙ˜ Ô˘ ·ÂÈÏ› ÌÂ Û˘ÏÏ‹„ÂȘ ‹ Î·È Î·Ù·Û¯¤ÛÂȘ; «AÓԛͷÌÂ Î·È Û·˜ ÂÚÈ̤ÓÔ˘Ì»! º˘Ï·Î¤˜ KÔÚ˘‰·ÏÏÔ‡ ‹ οÔ˘ ·ÏÏÔ‡. ¢ÂÓ ı· ÂͤÏËÙÙÂ Î·Ó¤Ó·Ó È·...


PRESS TIME, ™¿‚‚·ÙÔ 22 - K˘Úȷ΋ 23 M·ÚÙ›Ô˘ 2014

»

MÂÙ¿ Ù· -··Ú¿‰ÂÎÙ·- Û ‚¿ÚÔ˜ ÙÔ˘ ÂÂÈÛfi‰È· (Ù‡Ô˘ °A¶) ÛÙÔ §ÔÓ‰›ÓÔ, Ô Õ‰ˆÓȘ °ÂˆÚÁÈ¿‰Ë˜ Â¤ÛÙÚ„ ‰ÚÈ̇ÙÂÚÔ˜ ÛÙË ÊÙˆ¯‹ ÂÁ¯ÒÚÈ· ÂÈηÈÚfiÙËÙ·. AÓ¿ÌÂÛ· ÏÔÈfiÓ, ÛÙȘ ·ÛÊ˘ÎÙÈΤ˜ È· ηıËÌÂÚÈÓ¤˜ Ú·‰ÈÔÙËÏÂÔÙΤ˜ ÙÔ˘ ˘Ô¯ÚÂÒÛÂȘ, ‚ڋΠ¯ÚfiÓÔ Î·È ÁÈ· ‰˘Ô ‰ÈÔÚÈÛÌÔ‡˜ Û ÎÚ·ÙÈÎÔ‡˜ ÔÚÁ·ÓÈÛÌÔ‡˜ Ù˘ ·ÚÌÔ‰ÈfiÙËÙ¿˜ ÙÔ˘. K·È ÛÙÔÓ ÌÂÓ OKANA, ÂÎÚfiÛˆÔ ÙÔ˘ ¶A™OK ‚ڋΠ(Ô˘ ·Ú·ÈÙ‹ıËΠÏfiÁˆ ÙÔ˘ ÛηӉ¿ÏÔ˘ ηÎԉȷ¯Â›ÚÈÛ˘), «Ú¿ÛÈÓÔ» Úfi‰ÚÔ ¤‚·ÏÂ, ÂÎ Ù˘ ÛÂÈÚ¿˜ ÙˆÓ ·ÔÙ˘¯ËÌ¤ÓˆÓ ÔÏÈÙ¢ÙÒÓ ‚‚·›ˆ˜. AÏÏ¿ ÛÙÔÓ O¶A¢ ÚÔ¯ÒÚËÛ Û ÌÈ· ÂÈÏÔÁ‹ ÙÔÌ‹, Ô˘ ÛËÌ·ÙÔ‰ÔÙ› ÙÔÓ «·¤Ú· ·Ó·Ó¤ˆÛ˘» Ô˘ Ó¤ÂÈ ϤÔÓ ÛÙÔ ˘Ô˘ÚÁÂ›Ô YÁ›·˜. Z·¯·Ú¿Î˘, ÚÒËÓ ‚Ô˘ÏÂ˘Ù‹˜ Ù˘ N¢, ÂÙÒÓ 76 ·Ú·Î·ÏÒ.

A∫ƒø™ ªÀ™Δπ∫∞ ∫Aπ ∞¶√ƒƒ∏Δ∞

«H ÊÙÒ¯ÂÈ· ʤÚÓÂÈ ÁÎÚ›ÓÈ·» Î·È Ù¤ÙÔÈ· ˘¿Ú¯ÂÈ ¿ÊıÔÓË ÛÙȘ Ù¿ÍÂȘ Ù˘ ¢HMAP. H ¿ÊÈÍË ÙÔ˘ ÌÈÛÔ‡ ¶A™OK ÛÙËÓ KÔ˘ÌÔ˘Ó‰Ô‡ÚÔ˘ ÂÍÔ˘‰ÂÙÂÚÒıËΠ·fi ÂΛÓË ÙÔ˘ «¶ÔÙ·ÌÈÔ‡». T· ÔÛÔÛÙ¿ ηٷÚÚ¤Ô˘Ó Î·È ÔÏÔ¤Ó· Î·È ÂÚÈÛÛfiÙÂÚÔÈ ÈÛÙÂ‡Ô˘Ó fiÙÈ Ë ¿ÚÓËÛË Û˘ÓÂÚÁ·Û›·˜ Ì ÙÔ ¶A™OK ‹Ù·Ó Ï¿ıÔ˜.

P·Á‰·›Â˜ ÂÍÂÏ›ÍÂȘ ÛÙȘ ‰ÈηÛÙÈΤ˜ ¤Ú¢Ó˜ ÁÈ· Ù· ÂÍÔÏÈÛÙÈο. H ˘fiıÂÛË ÙˆÓ TOR M1 «ÙÚ¤¯ÂÈ» ·Î¿ıÂÎÙË. M ηÎÔ˘ÚÁËÌ·ÙÈΤ˜ ‰ÈÒÍÂȘ ÂÓ·ÓÙ›ÔÓ ÙˆÓ ‰˘Ô K˘Ú›ˆÓ, ÙÔ˘ ÚÒËÓ ˘Ô˘ÚÁÔ‡ NÙ. Mȯ·ËÏ›‰Ë Î·È ÙÔ˘ ÁÈÔ˘ ÙÔ˘, ÚÔÊ˘Ï·ÎÈÛÌ¤ÓˆÓ ‹‰Ë ÛÙÔÓ KÔÚ˘‰·ÏÏfi, ÙÔ˘ ÙfiÙ ÓÔÌÈÎÔ‡ Û˘Ì‚Ô‡ÏÔ˘ ÙÔ˘ ˘Ô˘ÚÁ›Ԣ EıÓÈ΋˜ ÕÌ˘Ó·˜ AÓ. ™ÔÊÔ‡ Î·È Ù˘ Û˘˙‡ÁÔ˘ ÙÔ˘, ηıÒ˜ Î·È Î·Ù¿ ÙÔ˘ ºÔ˘¿ÓÙ AÏ Z·ÁÈ¿ÓÙ, Ô˘ ·ÁÓÔ›ٷÈ, ·ÏÏ¿ Ì ÂÈÛÙÔÏ‹ ÙÔ˘ ηٷʤÚÂÙ·È Ì ‰ÚÈ̇ÙËÙ· ÂÓ·ÓÙ›ÔÓ ÙˆÓ ·Ó·ÎÚÈÙÒÓ Ù˘ ˘fiıÂÛ˘. TÒÚ·, fiˆ˜ Ê·›ÓÂÙ·È, ÚÔÛÙ›ıÂÓÙ·È Î·È ¿ÏÏÔÈ Î·ÙËÁÔÚÔ‡ÌÂÓÔÈ: O ·Û›ÁÓˆÛÙÔ˜ °. ™ÌÒÎÔ˜, ÔÈ ·‰ÂÏÊÔ› XÚÈÛÙÔ‰Ô˘Ï›‰Ë, Ô °. K·Ì¿Ú˘ (Ê›ÏÔ˜ ÙÔ˘ ™ÌÒÎÔ˘) Î·È ‰˘Ô ˘¿ÏÏËÏÔÈ ÙˆÓ ÂÙ·ÈÚÈÒÓ ÙÔ˘ ·Ô‚ÈÒÛ·ÓÙÔ˜ BÏ. K·ÌÔ‡ÚÔÁÏÔ˘. ™ÙÔ ÌÂٷ͇, Û ¤Ó· ¿ÏÏÔ «Ì¤ÙˆÔ», ·˘Ùfi ÙˆÓ ·˘ÙÔÎÈÓÔ‡ÌÂÓˆÓ ˘ÚÔ‚fiψÓ, Ô ·Ó·ÎÚÈÙ‹˜ Âͤ‰ˆÛ ‰ÈÂıÓ‹ ÂÓÙ¿ÏÌ·Ù· Û‡ÏÏ˄˘ ηٿ ÙÔ˘ EÏÏËÓÔÂÏ‚ÂÙÔ‡ ÙÚ·Â˙›ÙË º. §˘ÁÈÓÔ‡ Î·È ÙÔ˘ ·ÓÙÈÚÔ¤‰ÚÔ˘ Ù˘ ÁÂÚÌ·ÓÈ΋˜ ÂÙ·ÈÚ›·˜ Wegmann ŸÏ. ŒÛÏÂÚ.

TÈ Á›ÓÂÙ·È Ì ÙÔ Û‡Á¯ÚÔÓÔ «ÁÂʇÚÈ Ù˘ ÕÚÙ·˜»; T›ÔÙ· ··ÓÙÔ‡Ó ÛÙËÓ AÙÙÈÎfi MÂÙÚfi Î·È ÙËÓ Î˘‚¤ÚÓËÛË. TÔ ¤ÚÁÔ Ù˘ ηٷÛ΢‹˜ ÙÔ˘ ÌÂÙÚfi £ÂÛÛ·ÏÔӛ΢ ı· Û˘Ó¯ÈÛÙ› ηÓÔÓÈο, ·ÚfiÙÈ Ë ÎÔÈÓÔÚ·Í›· Ô˘ ÙÔ ¤¯ÂÈ ·Ó·Ï¿‚ÂÈ ‰ËÏÒÓÂÈ ·‰˘Ó·Ì›· ÏfiÁˆ ‰È·ÊfiÚˆÓ ÚÔ‚ÏËÌ¿ÙˆÓ Î·È ÚÔ‚¿ÏÂÈ ··ÈÙ‹ÛÂȘ ·fi ÙÔ ¢ËÌfiÛÈÔ ‡„Ô˘˜ 400-500 ÂηÙ. ¢ÚÒ ÁÈ· Ó· Â·Ó¤ÏıÔ˘Ó ÔÈ ÂÚÁ·˙fiÌÂÓÔ› Ù˘ ÛÙ· ÂÚÁÔÙ¿ÍÈ·. ◊‰Ë ˘¿Ú¯ÂÈ ‰È·ÈÙËÙÈ΋ ‰È·‰Èηۛ· Û ÂͤÏÈÍË, ·ÏÏ¿ ‰ÂÓ ÚfiÎÂÈÙ·È Ó· ˘¿ÚÍÂÈ ·fiÊ·ÛË ÚÈÓ ·fi ÙÔ ÚÔÛ¯¤˜ ÊıÈÓfiˆÚÔ. AÎÔÏÔ˘ıÔ‡Ó ÙÒÚ·, Ù· ¢ÙÚ¿ÂÏ·. T· ¤ÚÁ· ¤¯Ô˘Ó ÛÙ·Ì·Ù‹ÛÂÈ Î·È ÛÙË Û˘ÌÚˆÙÂ‡Ô˘Û· Ô «Á·Ï¿˙ÈÔ˜» ˘Ô„‹ÊÈÔ˜ ÁÈ· ÙËÓ ÂÚÈʤÚÂÈ· °. Iˆ·ÓÓ›‰Ë˜ ηٷʤÚÂÙ·È Î·Ù¿ MÔ˘Ù¿ÚË Î·È T˙ÈÙ˙ÈÎÒÛÙ· ÁÈ· ÙÔ ı¤Ì·. TËÓ ›‰È· Ù·ÎÙÈ΋ ·ÎÔÏÔ˘ı› Î·È Ô ™Ù K·Ï·Ê¿Ù˘ ηٿ ÙÔ˘ °. MÔ˘Ù¿ÚË, Ô ÔÔ›Ô˜ ÁÈ· Ó· ·Ó·ÎÙ‹ÛÂÈ ÙÔ ‰›ÎÈÔ ÙÔ˘ ·›ÚÓÂÈ ÊÔÚ¿ Î·È «Î·ı·Ú›˙ÂÈ» ÂÓ ÌÈ· Ó˘ÎÙ›.

ZHTAME ™THPI•H °IA E•O¢O ™TI™ A°OPE™, E¶EN¢Y™EI™

?

KÔ˘›˙ 1: ¶ÔÈÔ˜ «Á·Ï¿ ˙ÈÔ˜» ‚Ô˘ÏÂ˘Ù‹˜ ‰È¤Ú„ Û (ıÔÚ˘ ‚҉˜) ÚÔ¯·ÏËÙfi ηٿ ÙËÓ ÔÌÈÏ›· A‚Ú·ÌfiÔ˘ÏÔ˘ ÛÙË Û˘Ó‰ڛ·ÛË Ù˘ ÂÈÙÚÔ‹˜ E͈ÙÂÚÈÎÒÓ Î·È ÕÌ˘Ó·˜ Ù˘ BÔ˘Ï‹˜; KÔ˘›˙ 2: EÓ·ÓÙ›ÔÓ ÔÈÔ˘ ÛÙÂϤ¯Ô˘˜ Ù˘ X·ÚÈÏ¿Ô˘ TÚÈ ÎÔ‡Ë ÎÈÓ‹ıËΠ̠¿ÁÚȘ «Á·ÏÏÈ Î¤˜» ‰È·ı¤ÛÂȘ Ë M·ÚÈϤӷ KÔ¿, ÁÈ· ÙË ‰È·ÚÚÔ‹ fiÙÈ ˙‹ÙËÛ ›Ûˆ ÙȘ ·Ú·ÎÚ·Ù‹ÛÂȘ ÙÔ˘ ÎÔÌÌ·ÙÈÎÔ‡ Ù·Ì›Ԣ ·fi ÙȘ ·Ô‰Ô¯¤˜ Ù˘ ÛÙÔ E˘ÚˆÎÔÈÓÔ‚Ô‡ÏÈÔ;

M ·ÈÙ‹Ì·Ù· ÛÙÔÓ Ï·ÓËÙ¿Ú¯Ë ÙÙË̤ÓÔ˜ ÔÏÈÙÈο Î·È ÂÈÎÔÈÓˆÓȷο ηٿ ÎÚ¿ÙÔ˜ ·fi ÙÔÓ BÏ. ¶Ô‡ÙÈÓ ÛÙËÓ Ô˘ÎÚ·ÓÈ΋ ÎÚ›ÛË, Ô M·Ú¿Î OÌ¿Ì· ı· ‚Ú›ÛÎÂÙ·È ÛÙȘ BڢͤÏϘ ÙËÓ ÂÚ¯fiÌÂÓË TÂÙ¿ÚÙË ÁÈ· ‰È·‚Ô˘Ï‡ÛÂȘ Ì ÙÔ˘˜ E˘Úˆ·›Ô˘˜ ËÁ¤Ù˜. Ÿ¯È ¤ÎÙ·ÎÙ -Ó· ÌËÓ ·ÓËÛ˘¯Ô‡Ì ÂÚ·ÈÙ¤Úˆ- ηıÒ˜ ÚfiÎÂÈÙ·È ÁÈ· ÙËÓ Ù·ÎÙÈ΋ ™‡ÓÔ‰Ô KÔÚ˘Ê‹˜ EE H¶A. M ÙËÓ Â˘Î·ÈÚ›· ı· ÙÔÓ ‰ÂÈ Î·Ù È‰›·Ó Î·È Ô ŒÏÏËÓ·˜ Úˆı˘Ô˘ÚÁfi˜, ˆ˜ ÚÔ‰Ú‡ˆÓ Û’ ·˘Ùfi ÙÔ ÂÍ¿ÌËÓÔ ÛÙËÓ EE. K·È Ë Û˘Ó¿ÓÙËÛË ·˘Ù‹, ÛÙÔ Û˘ÁÎÂÎÚÈ̤ÓÔ ¯ÚÔÓÈÎfi ÛËÌ›Ô, Â›Ó·È ÔχÙÈÌË ÁÈ· Ù· ÂÏÏËÓÈο Û˘ÌʤÚÔÓÙ·. ¢ÂÓ Â›Ó·È ÌfiÓÔ Ë ·fiÏ˘ÙË Ú¢ÛÙfiÙËÙ· ÙˆÓ ÂÍÂÏ›ÍÂˆÓ ÛÙËÓ ÂÚÈÔ¯‹, fiÔ˘ ÏËÓ Ù˘ O˘ÎÚ·Ó›·˜ Î·È Ù˘ Â·Ó·ÊÔÚ¿˜ ÙÔ˘ „˘¯ÚÔÔÏÂÌÈÎÔ‡ Îϛ̷ÙÔ˜ Î·È Ë ‰ÈÏ·Ó‹ Ì·˜ TÔ˘ÚΛ· Û ÂÓ ‰˘Ó¿ÌÂÈ ·ÔÛÙ·ıÂÚÔÔÈËÙÈ΋ ÂͤÏÈÍË ÔÚ‡ÂÙ·È. M K˘ÚÈ·Îfi Î·È ı¤-

H

Ì· ˘‰ÚÔÁÔÓ·ÓıÚ¿ÎˆÓ ·ÓÔÈÎÙ¿. E›Ó·È Î·È ÙÔ fiÙÈ Ô Î. ™·Ì·Ú¿˜ ÛÎÔ‡ÂÈ Ó· ˙ËÙ‹ÛÂÈ ·fi ÙÔÓ Ï·ÓËÙ¿Ú¯Ë ÙË ÛÙ‹ÚÈÍË ÙˆÓ H¶A ÛÙËÓ ÂÏÏËÓÈ΋ ·fiÂÈÚ· Â·Ófi‰Ô˘ Ù˘ ¯ÒÚ·˜ ÛÙȘ ‰ÈÂıÓ›˜ ·ÁÔÚ¤˜ ÁÈ· ÂχıÂÚÔ ‰·ÓÂÈÛÌfi, ‡ÛÙÂÚ· ·fi ÌÈ· ÙÂÙÚ·ÂÙ›· ·ÔÎÏÂÈÛÌÔ‡ Ù˘ ·fi ÙȘ ¯ÚËÌ·Ù·ÁÔÚ¤˜, οÙÈ Ô˘ ·Ó·Ì¤ÓÂÙ·È Ì¿ÏÏÔÓ Ì¤Û· ÛÙÔ M¿ÈÔ. K·È ·ÎfiÌ· «ÙÔ Ó‡̷» ¤ÛÙˆ ÙÔ˘ AÌÂÚÈηÓÔ‡ ÚÔ¤‰ÚÔ˘ ÚÔ˜ ÙÔ˘˜ Û˘Ì·ÙÚÈÒÙ˜ ÙÔ˘ Ô˘ ·Û¯ÔÏÔ‡ÓÙ·È Ì ÙÔ Â˘ÁÂÓ¤˜ -Î·È ÂÈÎÂÚ‰¤ÛÙ·ÙÔ ÁÈ· ÙÔ˘˜ ›‰ÈÔ˘˜- «¿ıÏËÌ·» ÙÔ˘ ÂÂÓ‰˘Ù‹, Ó· ÚÔÛ¤ÍÔ˘Ó ÙËÓ ÂÏÏËÓÈ΋ ÂÚ›ÙˆÛË Î·È Ó· ÛÙÚ·ÊÔ‡Ó Û’ ·˘Ù‹. TÈ ÂÚÈ̤ÓÔ˘Ó ÛÙÔ Úˆı˘Ô˘ÚÁÈÎfi ÂÈÙÂÏ›Ô; AÈÛÈfi‰ÔÍÔÈ ‰ËÏÒÓÔ˘Ó, ·Ó Î·È ÎÚ·ÙÔ‡Ó «ÌÈÎÚfi ηϿıÈ» ·fi ÙËÓ ÂÈΛÌÂÓË Û˘Ó¿ÓÙËÛË ÙˆÓ ‰˘Ô ËÁÂÙÒÓ. ¶ÂÚÈÛÛfiÙÂÚ· ÙËÓ ÂfiÌÂÓË Ù˘ ÂıÓÈ΋˜ Ì·˜ ÂÔÚÙ‹˜.

13

MA™ •EZOYMIZOYN ™YNEXEIA TÔ˘ ¢ÈÎËÁfiÚÔ˘ ¶∂ƒπ∫§∏ ™Δ∞Àƒπ∞¡∞∫∏

ÓÒ ÔÈ ·ÓÙÔ¯¤˜ ÙÔ˘ ÎfiÛÌÔ˘ ¤¯Ô˘Ó ÂÍ·ÓÙÏËı›. EÓÒ Ô ÎfiÛÌÔ˜ ÙˆÓ ¯·ÌËÏÒÓ ÂÈÛÔ‰ËÌ¿ÙˆÓ ˙ÂÈ ÛÙËÓ ·Ó¤¯ÂÈ·, ·Ú¿ Ù·‡Ù· ÂÍ·ÎÔÏÔ˘ıÔ‡Ó Ó· ÙÔÓ ÍÂ˙Ô˘Ì›˙Ô˘Ó, Ì ‰È¿ÊÔÚ· ̤ÙÚ·. EÓÒ ·ÎfiÌ· Î·È ÂΛÓÔÈ Ô˘ ›¯·Ó ÌÈ· ÌÂÁ·Ï‡ÙÂÚË ÔÈÎÔÓÔÌÈ΋ ¿ÓÂÛË Î·È ·ÓÙ¤¯Ô˘Ó ÙËÓ ÎÚ›ÛË, Â›Ó·È ˘Ô„‹ÊÈÔÈ ÁÈ· ÔÈÎÔÓÔÌÈ΋ ηٿÚÚ¢ÛË, ÂÂȉ‹ Ë ÂȯÂÈÚËÌ·ÙÈ΋ ÙÔ˘˜ ‰Ú·ÛÙËÚÈfiÙËÙ· ‰ÂÓ ·Ô‰›‰ÂÈ Î¤Ú‰Ë. EÓÒ Ù· Ì·Á·˙È¿ ÎÏ›ÓÔ˘Ó ÙÔ ¤Ó· ÌÂÙ¿ ÙÔ ¿ÏÏÔ, Î·È ÔÈ ÂȯÂÈÚ‹ÛÂȘ ÌÈÎÚ¤˜ Î·È ÌÂÁ¿Ï˜ ‚¿˙Ô˘Ó ÚÔÏ¿. EÓÒ ÏÔÈfiÓ Û˘Ì‚·›ÓÔ˘Ó fiÏ· ·˘Ù¿, ÙÔ KÚ¿ÙÔ˜ Ù˘ Û˘Á΢‚¤ÚÓËÛ˘, ‰ÂÓ Î¿ÓÂÈ Ù›ÔÙ ¿ÏÏÔ ·Ú¿ Ó· ·ÍÈÒÓÂÈ Î·È ÂfiÌÂÓ˜ ı˘Û›Â˜ ·fi ÙÔÓ ÎfiÛÌÔ, ÌfiÓÔ Î·È ÌfiÓÔ ÁÈ· Ó· ÙÔ˘ ‰›ÓÂÈ ‰·ÓÂÈο, ÁÈ· Ó· ÌÔÚ› Ì ·˘Ù¿Ó· ÏËÚÒÓÂÈ ÚÔËÁÔ‡ÌÂÓ· ¯Ú¤Ë! K·Ó¤Ó·˜ ‰ÂÓ ÂӉȷʤÚÂÙ·È Ô‡Ù ÁÈ· ÙÔ fiÙÈ ÔÈ ‰ÚfiÌÔÈ Á¤ÌÈÛ·Ó ·fi ÎÏÂÈÛÙ¿ ηٷÛÙ‹Ì·Ù·, Ô‡Ù ÁÈ· ÙÔ fiÙÈ ÔÈ ¿ÓÂÚÁÔÈ ¤ÊÙ·Û·Ó ÛÙÔ ÂÓ¿ÌÈÛË ÂηÙÔÌ̇ÚÈÔ, ÔÛÔÛÙfi, Ô˘ Ú¿ÁÌ·ÙÈ ÍÂÂÚÓ¿ ηٿ Ôχ ÙÔ 30%, ·ÊÔ‡ fiˆ˜ Í·Ó·ÁÚ¿„·ÌÂ, ‰ÂÓ ˘ÔÏÔÁ›ÛıËÎ·Ó ÂΛÓÔÈ Ô˘ ›¯·Ó ÂÚÁ·Û›·, Î·È ÂÂȉ‹ ¤ÌÂÈÓ·Ó ¯ˆÚ›˜ ‰Ô˘ÏÂÈ¿ Â¤ÏÂÍ·Ó Ó· ‚ÁÔ˘Ó ÛÙËÓ Û‡ÓÙ·ÍË, Ì ·ÔÙ¤ÏÂÛÌ· Ó· ÌËÓ ˘ÔÏÔÁ›˙ÔÓÙ·È ÛÙÔ˘˜ ·Ó¤ÚÁÔ˘˜, ·ÏÏ¿ ÛÙÔ˘˜ Û˘ÓÙ·ÍÈÔ‡¯Ô˘˜! EÌ›˜ ¤¯Ô˘ÌÂ Û˘ÓÂȉËÙÔÔÈ‹ÛÂÈ ϤÔÓ fiÙÈ Ì ÙËÓ ·ÎÔÏÔ˘ıÔ‡ÌÂÓË ÔÈÎÔÓÔÌÈ΋ ÔÏÈÙÈ΋, ‰ÂÓ ÚfiÎÂÈÙ·È Ó· ‰Ô‡Ì ԇÙ ¤ÍÔ‰Ô ·fi ÙËÓ ÔÈÎÔÓÔÌÈ΋ ‡ÊÂÛË, Ô‡Ù Ì›ˆÛË Ù˘ ·ÓÂÚÁ›·˜, Ô‡Ù ÂÂÓ‰‡ÛÂȘ, Ô‡ÙÂ Î·È ·Ó¿Ù˘ÍË. ŒÙÛÈ ¤¯Ô˘Ó Ù· Ú¿ÁÌ·Ù·. OÈ Û˘Á΢‚ÂÚÓÒÓÙ˜ ͤÚÔ˘Ó ·ÚÎÂÙ¿ ηϿ fiÙÈ ÂÍ·ÛÊ·Ï›˙ÔÓÙ·˜ ÌfiÓÔ ‰·ÓÂÈο, Ô˘ Ì¿ÏÈÛÙ· Ù· ÏËÚÒÓÔ˘Ó Î·È ·Ó¿ÎÚÈ‚·, ÌfiÓÔ Î·È ÌfiÓÔ ÁÈ· Ó· ÂÍÔÊÏÔ‡Ó ÙȘ ·Ï·ÈfiÙÂÚ˜ ˘Ô¯ÚÂÒÛÂȘ Ì·˜, ‰ÂÓ ‚Á·›ÓÔ˘Ì ·fi ÙËÓ ÔÈÎÔÓÔÌÈ΋ ‡ÊÂÛË, Ô‡ÙÂ Î·È ı· ·Ó·Î¿Ì„ÂÈ Ë EÏÏËÓÈ΋ OÈÎÔÓÔÌ›·. A˘Ùfi ÙÔ Í¤ÚÔ˘Ó ·ÛÊ·ÏÒ˜, ÁÈ·Ù› ÁÈ· Ó· ÙÔ ·ÓÙÈÏËÊı›˜ ‰ÂÓ ··ÈÙÔ‡ÓÙ·È ÂȉÈΤ˜ ÁÓÒÛÂȘ, ·Ú¿ ÌfiÓÔ Ë ·Ï‹ ÏÔÁÈ΋. ŸÙ·Ó Ë ÔÈÎÔÓÔÌ›· Â›Ó·È Û ‡ÊÂÛË, ÁÈ· Ó· ÙËÓ Â·ÓÂÎÎÈÓ‹ÛÂȘ, Ú¤ÂÈ Ó· ‰ÒÛÂȘ ·ÁÔÚ·ÛÙÈ΋ ‰‡Ó·ÌË ÛÙÔÓ ÎfiÛÌÔ, ÒÛÙ ӷ ÙËÓ Ú›ÍÂÈ ÛÙËÓ ·ÁÔÚ¿ Î·È Ì ÙËÓ ‰ËÌÈÔ˘ÚÁ›· ˙‹ÙËÛ˘ Ó· ÙËÓ ·Ó·ıÂÚÌ¿ÓÂÈ. T· ¯Ú‹Ì·Ù· ·˘Ù¿, ·Ó ‰ÂÓ Ù· ʤÚÔ˘Ó ÔÈ ÂÂÓ‰‡ÛÂȘ, Ú¤ÂÈ Ó· Ù· ʤÚÂÈ ÙÔ ÎÚ¿ÙÔ˜, ‰›ÓÔÓÙ·˜ ¯Ú‹Ì·Ù· ÛÙÔÓ ÎfiÛÌÔ. K·È ‰Â‰Ô̤ÓÔ˘ fiÙÈ ÙÔ ÈÛ¯‡ÔÓ ÊÔÚÔÏÔÁÈÎfi Û‡ÛÙËÌ·, ÂÂȉ‹ ‰ÂÓ ·Ê‹ÓÂÈ ÂÚÈıÒÚÈ· ΤډԢ˜, ·Ôı·ÚÚ‡ÓÂÈ ÙȘ ÂÂÓ‰‡ÛÂȘ, ı· Ú¤ÂÈ Ó· ÂÍ·ÛÊ·Ï›ÛÂÈ ÙÔ ›‰ÈÔ ÙÔ KÚ¿ÙÔ˜ Ù· ¯Ú‹Ì·Ù· Ô˘ ı· ÎÈÓ‹ÛÔ˘Ó ÙËÓ ÔÈÎÔÓÔÌ›· Ì·˜. OÈ Û˘Á΢‚ÂÚÓÒÓÙ˜ fï˜ ¤¯Ô˘Ó οÓÂÈ ·ÎÚÈ‚Ò˜ ÙÔ ·ÓÙ›ıÂÙÔ. Ÿ¯È ÌfiÓÔ ‰ÂÓ ÂÓÈÛ¯‡Ô˘Ó ÙËÓ ·ÁÔÚ·ÛÙÈ΋ ‰‡Ó·ÌË ÙÔ˘ ÎfiÛÌÔ˘, ·ÏÏ¿ οÓÔ˘Ó Î·È fi,ÙÈ ÌÔÚÔ‡Ó ÁÈ· Ó· ÙËÓ ÌÂÈÒÛÔ˘Ó Ì¤¯ÚÈ Î·È Ó· ÙËÓ ÂÍ·ÓÙÏ‹ÛÔ˘Ó, ÚÔÎÂÈ̤ÓÔ˘ Ó· ÂÍ·ÛÊ·Ï›ÛÔ˘Ó ‰·ÓÂÈο, Ì ٷ ÔÔ›·, Â·Ó·Ï·Ì‚¿ÓÔ˘ÌÂ, ı· ÏËÚÒÛÔ˘Ó ÙȘ ˘Ô¯ÚÂÒÛÂȘ Ì·˜ ÚÔ˜ ÙÔ˘˜ ‰·ÓÂÈÛÙ¤˜ Ì·˜. K·ÌÈ¿ ̤ÚÈÌÓ· ·fi ÙÔ˘˜ ΢‚ÂÚÓÒÓÙ˜, ÁÈ· Ó· ÂÍ·ÛÊ·Ï›ÛÔ˘Ó ¯Ú‹Ì·Ù· Ô˘ ı· Ú›ÍÔ˘Ó, Ì ÙÔÓ ÔÔÈÔ‰‹ÔÙ ÙÚfiÔ, ÛÙȘ ÙÛ¤˜ ÙÔ˘ ÎfiÛÌÔ˘, ÁÈ· Ó· ÙÔÓˆı› Ë ˙‹ÙËÛË ÛÙËÓ ÂÁ¯ÒÚÈ· ·ÁÔÚ¿ Î·È Ó· ·Ó·Ù·¯ı› Ë EÏÏËÓÈ΋ OÈÎÔÓÔÌ›·. T›ÔÙ · ·˘Ù¿ ‰ÂÓ Î¿ÓÔ˘Ó, ·Ú¿ ÌfiÓÔ ÂÍÔ˘ıÂÓÒÓÔ˘Ó ÙÔÓ ÊÙˆ¯fi §·fi Ì·˜, ÁÈ· Ó· ÂÍ·ÛÊ·Ï›ÛÔ˘Ó ‰·ÓÂÈο, Ì ٷ ÔÔ›· ÔÈ ÌfiÓÔÈ Ô˘ ı· Â͢ËÚÂÙËıÔ‡Ó ı· Â›Ó·È ÔÈ ‰·ÓÂÈÛÙ¤˜ Ì·˜, ÁÈ·Ù› ÛÙÔÓ ÎfiÛÌÔ ‰ÂÓ ¿ÂÈ Ù›ÔÙ · ·˘Ù¿. A˘Ùfi fï˜ Â›Ó·È ¤Ó· ηı·Ú¿ EıÓÈÎfi ¤ÁÎÏËÌ·. TÔ Í¤ÚÔ˘Ó Î·Ï¿ fiÏÔÈ ÂΛÓÔÈ Ô˘ Û˘Á΢‚ÂÚÓÔ‡Ó Î·È ÂÎÙÂÏÔ‡Ó ·˘Ùfi ÙÔ ·ÓÔÛÈÔ‡ÚÁËÌ·, ·ÏÏ¿ Î·È fiÏÔÈ ÂΛÓÔÈ Ô˘ ÙÔ˘˜ ÛÙËÚ›˙Ô˘Ó, ÁÈ·Ù› fiÏÔÈ Ì·˙› ͤÚÔ˘Ó Ôχ ηϿ fiÙÈ Ì ÙÔÓ ÙÚfiÔ ·˘Ùfi ÍÂÔ˘ÏÔ‡Ó ÙËÓ EÏÏ¿‰·, Î·È Ô‰ËÁÔ‡Ó Û ÊÙˆ¯ÔÔ›ËÛË ÙÔÓ §·fi Ì·˜. TÒÚ· ÙÔ ÁÈ·Ù› ÙÔ Î¿ÓÔ˘Ó ÔÈ Û˘Á΢‚ÂÚÓÒÓÙ˜ Â›Ó·È ¤Ó· ÂÚÒÙËÌ· Ô˘ ÙËÓ ·¿ÓÙËÛË ‰ÂÓ ÌÔÚ› Ó· ÙËÓ ‰ÒÛÂÈ Î·Ó¤Ó·˜ Ì ·fiÏ˘ÙË ‚‚·ÈfiÙËÙ·. ŒÓ· Â›Ó·È ÙÔ ‚¤‚·ÈÔ, fiÙÈ fiÏÔÈ ÙÔ˘˜ ͤÚÔ˘Ó Û›ÁÔ˘Ú· ˆ˜ Ô ‰ÚfiÌÔ˜ Ô˘ ·ÎÔÏÔ˘ıÔ‡Ó, Ì ̷ıËÌ·ÙÈ΋ ‚‚·ÈfiÙËÙ· Â›Ó·È ÂÓÙÂÏÒ˜ ·‰È¤ÍÔ‰Ô˜ Î·È ‰ÂÓ ·Ê‹ÓÂÈ ÂÚÈıÒÚÈ· ÂÏ›‰·˜ ÁÈ· ¤ÍÔ‰Ô ·fi ÙËÓ ÔÈÎÔÓÔÌÈ΋ ÎÚ›ÛË. °È· Ì·˜ Â›Ó·È ‚¤‚·ÈÔ, fiÙÈ ı· ˘Ô¯Úˆıԇ̠ÙÂÏÈο Û ÌÈ· «ËÚˆ˚΋» ¤ÍÔ‰Ô ·fi ÙÔ Â˘ÚÒ. ÿÛˆ˜ ÔÈ Û˘Á΢‚ÂÚÓÒÓÙ˜ Ó· ÌË ÙÔ ÙÔÏÌÔ‡Ó, ·ÏÏ¿ ·Ó·Ì¤ÓÔ˘Ó ÙȘ ÂÎÏÔÁ¤˜, ÒÛÙ ӷ ¯Úˆı› οÔÈÔ˜ ¿ÏÏÔ˜ ÙËÓ ÂͤÏÈÍË ·˘Ù‹. O„fiÌÂı·!

E

✖ •·Ó¿ Ù· «fiÚÁ·Ó·» ✔

¶·Ú·Û΋ÓÈÔ


14

PÂÔÚÙ¿˙

PRESS TIME, ™¿‚‚·ÙÔ 22 - K˘Úȷ΋ 23 M·ÚÙ›Ô˘ 2014

∏ ∂£¡π∫∏ Δƒ∞¶∂∑∞, ∞°√ƒ∞™∂ ª∂™ø £À°∞Δƒπ∫∏™ Δ∏™ ∂¡∞¡ √Àƒ∞¡√•À™Δ∏ ™Δ∏ °∂πΔ√¡∞ Ãøƒ∞ ËÓ ›‰È· ÒÚ· Ô˘ Ë ΔÚfiÈη Ȥ˙ÂÈ ÙËÓ ∂ıÓÈ΋ ÁÈ· Ó· Ô˘Ï‹ÛÂÈ (ÙÔ 40% ‹, Ì‹ˆ˜ ÙÔ 100%;) Ù˘ ı˘Á·ÙÚÈ΋˜ Ù˘, Finansbank, ÙËÓ ÒÚ· Ô˘ Ë ÌËÙÚÈ΋ ∂Δ∂ η›ÁÂÙ·È ÁÈ· Ú¢ÛÙfi, ·˘Ù‹ οÓÂÈ ÂÂÓ‰‡ÛÂȘ ÛÙËÓ ΔÔ˘ÚΛ·. ∞ÁÔÚ¿˙ÂÈ ¤Ó·Ó Ô˘Ú·ÓÔ͇ÛÙË, ¤Ó·ÓÙÈ 303 ÂηÙ. ¢ÚÒ. ∫·È, ·ÊÔ‡ ÚfiÎÂÈÙ·È Ó· ÙËÓ Ô˘Ï‹ÛÂÈ, ÁÈ·Ù› Ë ∂Δ∂ οÓÂÈ Ì·ÎÚÔÚfiıÂÛ̘ ÂÂÓ‰‡ÛÂȘ, ¯¿ÓÔÓÙ·˜ ÙÔ Ú¢ÛÙfi Ô˘ ¤¯ÂÈ ÛÙ· ¯¤ÚÈ· Ù˘ ÙÒÚ·, ̤ۈ Ù˘ Finanasbank; ∂›Ó·È ÒÚ· ÁÈ· ¯·Ì¤Ó˜ ÂÂÓ‰‡ÛÂȘ; ∞ÏÏ¿ ÙÈ Ó· ı˘ÌËı› ηÓ›˜, ÙËÓ ˘fiıÂÛË Ù˘ ¶·ÓÁ·›·˜; ◊Ù·Ó ÁÓˆÛÙfi, ·ÏÏ¿ Ë Hurriyet, ÙÔ Â·Ó¤ÊÂÚÂ, ÁÚ¿ÊÔÓÙ·˜ fiÙÈ Ë ÙÚ¿Â˙· ·ÁfiÚ·Û ÙÔÓ (‰Â‡ÙÂÚÔ) „ËÏfiÙÂÚÔ Ô˘Ú·ÓÔ͇ÛÙË Ù˘ ∫ˆÓÛÙ·ÓÙÈÓÔ‡ÔÏ˘, ÙÔÓ Chrystal Tower (∫Ú˘ÛÙ¿ÏÏÈÓÔ ¶‡ÚÁÔ). ∫·È ÙÈ ··ÓÙ¿ Ë ∂Ù∂; ŸÙÈ ÙÔÓ ·ÁfiÚ·Û ˅ ηٿ 95% ı˘Á·ÙÚÈ΋ Ù˘, Finansbank! ΔÔ ˙ËÙÔ‡ÌÂÓÔ ¿ÓÙˆ˜, Â›Ó·È ˆ˜ Ë ∂Δ∂, Ë ÔÔ›· ¤¯ÂÈ ÌÂÁ¿ÏË ·Ó¿ÁÎË ·fi Ú¢ÛÙfi (ÙfiÛË, Ô˘ ÂÍÂÙ¿˙ÂÈ Î·È ÙËÓ ÒÏËÛË ÔÛÔÛÙÔ‡ Ù˘ Finansbank) ‰È·ı¤ÙÂÈ Ô˘ÛÈ·ÛÙÈο ÙÔ Û‡ÓÔÏÔ ÙˆÓ ÎÂÚ‰ÒÓ Ù˘ ı˘Á·ÙÚÈ΋˜ Ù˘ Û ÌÈ· Â¤Ó‰˘ÛË ÛÙÔ real estate Ù˘ ÙÔ˘ÚÎÈ΋˜ ·ÁÔÚ¿˜. ∫·È, fiÛÔ ·ÁÔÚ¿˙ÂÈ ÛÙÔ ÙÔ˘ÚÎÈÎfi real estate ‰›Ô, ÙfiÛÔ Ô˘Ï¿ÂÈ ÛÙÔ ÂÏÏËÓÈÎfi. ¡· Á›ÓÔ˘Ì ۷Ê›˜: ∏ Finansbank, ·fi ÙÔÓ πÔ‡ÓÈÔ ÙÔ˘ 2013 ¤¯ÂÈ «ÎÏ›ÛÂÈ» ÙËÓ ÂÍ·ÁÔÚ¿ ÙÔ˘ Ô˘Ú·ÓÔ͇ÛÙË ÛÙËÓ ∫ˆÓÛÙ·ÓÙÈÓÔ‡ÔÏË, ¤Ó·ÓÙÈ ÔÛÔ‡ ‡„Ô˘˜ 303 ÂηÙ. ‰ÔÏ·Ú›ˆÓ. ∏ ı˘Á·ÙÚÈ΋ Ù˘ ‰ËÏ·‰‹, Íԉ‡ÂÈ, ÁÈ· ÙËÓ ·ÁÔÚ¿ ÂÓfi˜ ÎÙÈÚ›Ô˘, ÂÚ›Ô˘ fiÛ· Ë ÌËÙÚÈ΋ ΤډÈÛ (ÂÚ›Ô˘ 290 ÂηÙ. ¢ÚÒ) ·fi ÙËÓ ÒÏËÛË ÂÓfi˜ ·ÎÈÓ‹ÙÔ˘: ΔÔ˘ ÊÈϤÙÔ˘ Ù˘ ªÂÛÔÁ›Ԣ, ÙÔ˘ ∞ÛÙ¤Ú· μÔ˘ÏÈ·Á̤Ó˘, ÔÛÔÛÙfi Ù˘ ÔÔ›·˜ ηÙ›¯Â Ë ∂ıÓÈ΋. ∂‰Ò, ÏÔÈfiÓ, Â›Ó·È Â‡ÏÔÁ· Ù· ÂÚˆÙ‹Ì·Ù·: ∏ ‰ÈÔ›ÎËÛË Ù˘ ∂ıÓÈ΋˜ ΔÚ¿Â˙·˜, Û¯ÔÏÈ¿˙ÔÓÙ·˜ ÙËÓ Â¤Ó‰˘ÛË ‡„Ô˘˜ ÂÚ›Ô˘ 500 ÂηÙ. ¢ÚÒ ÁÈ· ÙËÓ ÂÍ·ÁÔÚ¿ ÙˆÓ ÌÂÙÔ¯ÒÓ Ù˘ ÙÔ˘ÚÎÈ΋˜ ÙÚ¿Â˙·˜ ·fi ÙÔÓ È‰Ú˘Ù‹ Ù˘, Î. Ozyegin, ÙfiÓÈ˙ ˆ˜ «Ë ∂ıÓÈ΋ ΔÚ¿Â˙· ηٷʤÚÓÂÈ Ó· ‰È·ÊÔÚÔÔÈ‹ÛÂÈ ÛËÌ·ÓÙÈο ÙËÓ ËÁ‹ ÙˆÓ ÌÂÏÏÔÓÙÈÎÒÓ ÂÛfi‰ˆÓ Ù˘, Ó· ÚÔÛ‰ÒÛÂÈ ÌÂÁ·Ï‡ÙÂÚÔ ‰˘Ó·ÌÈÛÌfi ÛÙËÓ ·‡ÍËÛË ÙˆÓ ÂÚÁ·ÛÈÒÓ Ù˘, ÂÓÒ ·Ú¿ÏÏËÏ· ÔÈ Û˘Ó¤ÚÁȘ ÌÂٷ͇ ÙˆÓ ‰‡Ô ÙÚ·Â˙ÒÓ ·Ó·Ì¤ÓÂÙ·È Ó· Â›Ó·È ÛËÌ·ÓÙÈΤ˜». ¶·Ú¿ ÙÔ ÁÂÁÔÓfi˜ fiÙÈ Ë Finansbank ˆÊÂÏ‹ıËΠ·fi ÙÔ ÊıËÓfiÙÂÚÔ ÎfiÛÙÔ˜ ¯ÚËÌ·ÙÔ‰fiÙËÛ˘ Ô˘ Ë ∂ıÓÈ΋ ΔÚ¿Â˙· ·ÔÏ·Ì‚¿ÓÂÈ, fiÙ·Ó Ë ÌËÙÚÈ΋ ‚Ú¤ıËΠ۠·Ó¿ÁÎË ÁÈ· Ú¢ÛÙfi, Ë ÙÔ˘ÚÎÈ΋ ı˘Á·ÙÚÈ΋ Ù˘ ÙÔ… Â¤Ó‰˘Û ÛÙËÓ ÙÔ˘ÚÎÈ΋ ·ÁÔÚ¿! ªÂ ÔÈÔ ÛÎÂÙÈÎfi; ªÂ ·˘Ùfi, ÚÔÊ·ÓÒ˜ ÙÔ˘ ÙÔ˘ÚÎÈÎÔ‡ ÓfiÌÔ˘ ÁÈ· ÙȘ ÂÂÓ‰‡ÛÂȘ. ΔËÓ ›‰È· ÒÚ·, ˆÛÙfiÛÔ, Ë ∂ıÓÈ΋, Ì ¿ÌÂÛË ·Ó¿ÁÎË Û Ú¢ÛÙfi, ˆıÂ›Ù·È ÚÔ˜ ÙËÓ ÒÏËÛË ÂÚÈÔ˘ÛÈ·ÎÒÓ ÛÙÔȯ›ˆÓ Ù˘, ‹ ÙËÓ ¿ÌÂÛË ∞‡ÍËÛË ªÂÙÔ¯ÈÎÔ‡ ∫ÂÊ·Ï·›Ô˘. °È· ÔÈÔ ÏfiÁÔ ÏÔÈfiÓ, ·ÔÊ·Û›ÛÙËΠӷ ÌÂȈıÔ‡Ó ÔÈ ‰Â›ÎÙ˜ ÎÂʷϷȷ΋˜ Â¿ÚÎÂÈ·˜ Ù˘ ΔÚ¿Â˙·˜, Û ÌÈ·

Δ

Δ˘ ÂÚ›ÛÛ„·Ó Ù· ÏÂÊÙ¿ ÁÈ· ÙÔÓ ÙÔ‡ÚÎÈÎÔ ‡ÚÁÔ; ÂÚ›Ô‰Ô Ô˘ ÌfiÓÔ ·˘Ùfi ‰ÂÓ ¯ÚÂÈ¿˙ÂÙ·È; ÀÂÓı˘Ì›˙Ô˘Ì ˆ˜ Ë Finansbank, Ë ÔÔ›· ¤Ú·Û ÛÙÔÓ ¤ÏÂÁ¯Ô Ù˘ ∂ıÓÈ΋˜ ÙÔ 2006, ·ÔÙÂÏ› ÙË ÌÂÁ·Ï‡ÙÂÚË ÂÏÏËÓÈ΋ Â¤Ó‰˘ÛË ÛÙËÓ ΔÔ˘ÚΛ· Î·È ··Û¯ÔÏ› ÂÚ›Ô˘ 12.000 ÂÚÁ·˙fiÌÂÓÔ˘˜. ¶ÔÛÔÛÙfi 5% ÙˆÓ ÌÂÙÔ¯ÒÓ Ù˘ Finansbank η٤¯ÂÈ ÙÔ International Finance Corporation (IFC). ΔÔ IFC Â›Ó·È Ì¤ÏÔ˜ Ù˘ World Bank Î·È ·ÔÎÙ¿ ÌÂÈÔ„ËÊÈο ·Î¤Ù· (¤ˆ˜ 10%) Û ÌÂÁ¿Ï˜ ‰ÈÂıÓÔ‡˜ ÂÌ‚¤ÏÂÈ·˜ ÂÂÓ‰˘ÙÈΤ˜ ÎÈÓ‹ÛÂȘ, ¢ڇÙÂÚÔ˘ ÔÏÈÙÈÎÔÔÈÎÔÓÔÌÈÎÔ‡ ÂӉȷʤÚÔÓÙÔ˜, ÏÂÈÙÔ˘ÚÁÒÓÙ·˜ ÂÈÎÔ˘ÚÈο. ™ËÌÂÈÒÓÂÙ·È fiÙÈ ÙÔ IFC ·Ï·ÈfiÙÂÚ· ›¯Â ·ÔÎÙ‹ÛÂÈ ÌÂÈÔ„ËÊÈο ·Î¤Ù· Î·È Û ¿ÏϘ ÂÍ·ÁÔÚ¤˜, ÛÙÚ·ÙËÁÈÎÔ‡ ÂӉȷʤÚÔÓÙÔ˜, Ù˘ ∂ıÓÈ΋˜ ΔÚ¿Â˙·˜ ÛÙË μÔ˘ÏÁ·Ú›·, ÛÙ· ™ÎfiÈ· Î·È ¿ÏϘ ¯ÒÚ˜.

∂ÓÒ Ù˘ Ï›Ô˘Ó 2,5 ‰È˜ ¢ÚÒ, Ë ∂ıÓÈ΋ ΔÚ¿Â˙· Íԉ‡ÂÈ ÔÛfi Ô˘ ÊÙ¿ÓÂÈ Ù· 303 ÂηÙ. ‰ÔÏ¿ÚÈ· ÁÈ· Ó· ·ÁÔÚ¿ÛÂÈ ÙÔÓ «∫Ú˘ÛÙ¿ÏÏÈÓÔ ¶‡ÚÁÔ». ΔËÓ ›‰È· ÒÚ·, Ë ∂ıÓÈ΋ ΔÚ¿Â˙· Ô˘Ï¿ÂÈ ÙÔÓ ∞ÛÙ¤Ú·, ÁÈ· Ó· ¿ÚÂÈ 290 ÂηÙ. ¢ÚÒ

ΔÔ ˘fiÏÔÈÔ 0,27% ÙˆÓ ÌÂÙÔ¯ÒÓ Ù˘ Finansbank ‚Ú›ÛÎÂÙ·È ÛÙËÓ Î·ÙÔ¯‹ ÌÈÎÚÔÂÂÓ‰˘ÙÒÓ. ∏ ı˘Á·ÙÚÈ΋ Ù˘ ∂ıÓÈ΋˜ ÛÙËÓ ΔÔ˘ÚΛ· ıˆÚÂ›Ù·È Ë ÙÚ›ÙË ÌÂÁ·Ï‡ÙÂÚË È‰ÈˆÙÈ΋ Î·È Ë Ù¤Ù·ÚÙË ÌÂÁ·Ï‡ÙÂÚË ÙÚ¿Â˙· Ù˘ ¯ÒÚ·˜ Î·È ‰È·ı¤ÙÂÈ 674 ˘ÔηٷÛÙ‹Ì·Ù· ÛÙË ÁÂÈÙÔÓÈ΋ ¯ÒÚ·.

∏ ÂÍ·ÁÔÚ¿ Ù˘ Finansbank ÛÙËÓ ΔÔ˘ÚΛ· ·ÔÙ¤ÏÂÛ ÙË ÌÂÁ·Ï‡ÙÂÚË ÂÍ·ÁÔÚ¿ Ô˘ ¤¯ÂÈ Ú·ÁÌ·ÙÔÔÈ‹ÛÂÈ ÛÙËÓ ÈÛÙÔÚ›· Ù˘ Ë ∂ıÓÈ΋ ΔÚ¿Â˙·.

ΔÔ deal ∏ Hurriyet ÁÚ¿ÊÂÈ fiÙÈ ÚfiÎÂÈÙ·È ÁÈ·

ÙË ÛËÌ·ÓÙÈÎfiÙÂÚË Â¤Ó‰˘ÛË Ô˘ ¤¯ÂÈ Ú·ÁÌ·ÙÔÔÈ‹ÛÂÈ Ù· ÙÂÏÂ˘Ù·›· ¯ÚfiÓÈ· Ë ∂ıÓÈ΋ ΔÚ¿Â˙· Û Â·ÁÁÂÏÌ·ÙÈÎÔ‡˜ ¯ÒÚÔ˘˜ ÛÙËÓ ΔÔ˘ÚΛ·. ¶ÚÔÊ·ÓÒ˜ Î·È Ë ÙÔ˘ÚÎÈ΋ ÂÊËÌÂÚ›‰·, ÙÔ ÁÚ¿ÊÂÈ ¤ÙÛÈ, ÏÔÁ›˙ÔÓÙ·˜ ÙËÓ ÂÏÏËÓÈ΋ ÙÚ¿Â˙· ˆ˜ ÙËÓ Î‡ÚÈ· Î·È Ú·ÁÌ·ÙÈ΋ ȉÈÔÎÙ‹ÙÚÈ· Ù˘ Finansbank. ∏ Û˘Ìʈӛ· ÁÈ· ÙËÓ ÂÍ·ÁÔÚ¿ ÙÔ˘ Ô˘Ú·ÓÔ͇ÛÙË Â›¯Â Á›ÓÂÈ ÁÓˆÛÙ‹ ·fi ÙÔÓ √ÎÙÒ‚ÚÈÔ ÙÔ˘ 2013 ηÈ, Ë «ÓÂfiÙÂÚË ÂͤÏÈÍË» Ô˘ ¤ÊÂÚ ÙÔ ı¤Ì· Í·Ó¿ ÛÙËÓ ÂÈηÈÚfiÙËÙ·, Â›Ó·È ÙÔ Ù˘ÈÎfi ÎÏ›ÛÈÌÔ ÙÔ˘ deal, ηıÒ˜ Î·È Ë ÏËÚÔÊÔÚ›·, fiÙÈ ÛÙ· 60.000 ÙÂÙÚ·ÁˆÓÈο ̤ÙÚ· ÙˆÓ Û·Ú¿ÓÙ· ÔÚfiÊˆÓ ÙÔ˘ ∫Ú˘ÛÙ¿ÏÏÈÓÔ˘ ¶‡ÚÁÔ˘, ı· ÛÙÂÁ·ÛÙÔ‡Ó fiϘ ÔÈ ˘ËÚÂۛ˜ Ù˘ Finansbank, ÔÈ Ôԛ˜ ̤¯ÚÈ Û‹ÌÂÚ· ‚Ú›ÛÎÔÓÙ·È «‰È¿Û·ÚÙ˜» ÛÙËÓ ∫ˆÓÛÙ·ÓÙÈÓÔ‡ÔÏË.

∫·È ÙÚÂÏ‹ ·ÌÔÈ‚‹ ÛÙÔÓ ‰È¢ı‡ÓÔÓÙ· Ù˘ Finansbank Δ

Ô ¯Ú‹Ì·… Ú¤ÂÈ ¿ÊıÔÓÔ ·fi ÙÔÓ ŸÌÈÏÔ Ù˘ ∂ıÓÈ΋˜ ÛÙËÓ ΔÔ˘ÚΛ· (ηÈ) ÁÈ· ÙÔÓ Úfi‰ÚÔ Î·È ‰È¢ı‡ÓÔÓÙ· Û‡Ì‚Ô˘ÏÔ Ù˘ Finansbank, √Ì¤Ú ∞Ú¿˜. ™ÙÔ ·ÛÙÚÔÓÔÌÈÎfi ÔÛfi ÙˆÓ 2,5 ÂηÙ. ¢ÚÒ ÙÔÓ ¯ÚfiÓÔ Ï¤ÁÂÙ·È ˆ˜ ÊÙ¿ÓÔ˘Ó ÔÈ ·Ô‰Ô¯¤˜ Ù˘ ‰ÈÔ›ÎËÛ˘, ÍÂÂÚÓÒÓÙ·˜ ηٿ Ôχ ÙȘ ·ÔÏ·‚¤˜ Ù˘ ‰ÈÔ›ÎËÛ˘ ¿ÏÏˆÓ ÂÏÏËÓÈÎÒÓ ÙÚ·Â˙ÒÓ (ۯ‰fiÓ 5Ï¿ÛȘ), ¤¯ÔÓÙ·˜ ÍÂÛËÎÒÛÂÈ «ı‡ÂÏÏ·» ·ÓÙȉڿÛˆÓ. π‰È·›ÙÂÚ· ÂÓÔ¯ÏË̤ÓË ÂÌÊ·Ó›ÛÙËΠÚÈÓ ·fi Ï›ÁÔ Î·ÈÚfi Ë ∂ÈÙÚÔ‹ ∞ÓÙ·ÁˆÓÈÛÌÔ‡ Ù˘ ∂˘Úˆ·˚΋˜ ŒÓˆÛ˘ Ì ÙÔ Û˘ÁÎÂÎÚÈ̤ÓÔ ÔÛfi- ÚfiÎÏËÛË. °È’ ·˘Ùfi Î·È Ë ∫ÔÌÈÛÈfiÓ ¤¯ÂÈ ˙ËÙ‹ÛÂÈ ·fi ÙÔ Δ·ÌÂ›Ô ÃÚËÌ·ÙÔÈÛÙˆÙÈ΋˜ ™Ù·-

ıÂÚfiÙËÙ·˜ Î·È ·fi ÙÔ ˘Ô˘ÚÁÂ›Ô √ÈÎÔÓÔÌÈÎÒÓ Ó· ÙÂÚÌ·ÙÈÛÙ› ·˘Ù‹ Ë ÔÏÈÙÈ΋, Ó· ÌÂÈ ¤Ó· Ù¤ÏÔ˜ ÛÙÔ «¿ÚÙÈ» ÙˆÓ ·ÌÔÈ‚ÒÓ, ηıÒ˜ Ë Ì›ˆÛË ÙˆÓ ÌÈÛıÒÓ ÁÈ· ÙÔ˘˜ ÙÚ·Â˙›Ù˜ Ô˘ ÚԂϤÂÈ ÙÔ ÓÔÌÔÛ¯¤‰ÈÔ ÁÈ· ÙËÓ ·Ó·ÎÂÊ·Ï·ÈÔÔ›ËÛË ÙˆÓ ÙÚ·Â˙ÒÓ ·ÊÔÚ¿ Î·È ÛÙȘ ‰ÈÔÈ΋ÛÂȘ ÙˆÓ ı˘Á·ÙÚÈÎÒÓ. ŒÙÛÈ, ÙÔ «ÎÔ‡ÚÂÌ·» ÙÔ˘ ÌÈÛıÔ‡ ÁÈ· ÙÔÓ ‰ÈÔÈÎËÙ‹ Ù˘ ÙÔ˘ÚÎÈ΋˜ ı˘Á·ÙÚÈ΋˜ Ù˘ ∂ıÓÈ΋˜ ΔÚ¿Â˙·˜, ÌÔÚ› Ó· ÊÙ¿ÛÂÈ ·ÎfiÌË Î·È ¿Óˆ ·fi 88%. ª¤¯ÚÈ Û‹ÌÂÚ· Ì¿ÏÈÛÙ·, ¤¯Ô˘Ó ˘¿ÚÍÂÈ Û˘Ó¯›˜ ‰È·‚Ô˘Ï‡ÛÂȘ ·Ó¿ÌÂÛ· ÛÙÔ ˘Ô˘ÚÁÂ›Ô √ÈÎÔÓÔÌÈÎÒÓ, ÙÔ ΔÙ Î·È ÙËÓ ÙÚfiÈη ÁÈ· ÙÔ ˙‹ÙËÌ· Ù˘ ·Ó·ÚÔÛ·ÚÌÔÁ‹˜ ÙˆÓ ·ÔÏ·‚ÒÓ.


PRESS TIME, ™¿‚‚·ÙÔ 22 - K˘Úȷ΋ 23 M·ÚÙ›Ô˘ 2014

PÂÔÚÙ¿˙

15

O BAP£O§OMAIO™ ¶AIPNEI «TO O¶§O» TOY °IA TOY™ XPI™TIANOY™ ™THN TOYPKIA

° › Ó Â Ù · È « ‰‹ÌÈÔ˜ » Ù Ô ˘ E Ú Ó Ù Ô Á ¿ Ó ÂÓ Â›Ó·È Î¿ÙÈ Î·ÈÓÔ‡ÚÈÔ ÙÔ ÁÂÁÔÓfi˜ fiÙÈ fiÙ·Ó Ë TÔ˘ÚΛ· ·ÓÙÈÌÂÙˆ›˙ÂÈ ÂÛˆÙÂÚÈ΋ ÎÚ›ÛË, ÙÔ Î·ıÂÛÙÒ˜ «ÔÓÙ¿ÚÂÈ» ÛÙÔÓ Ê·Ó·ÙÈÛÌfi Î·È ÙÔÓ ÂıÓÈÎÈÛÌfi. A˘Ù‹ ÙË ÊÔÚ¿ fï˜, Ê·›ÓÂÙ·È ˆ˜ Ë Ù·ÎÙÈ΋ Ù˘ ·Ê‡ÓÈÛ˘ ÙÔ˘ Ê·Ó·ÙÈÎÔ‡ ÈÛÏ·ÌÈÎÔ‡ ÛÙÔÈ¯Â›Ô˘ ÛÙË Á›ÙÔÓ· ·fi ÙÔÓ EÚÓÙÔÁ¿Ó, ÁÈ· Ó· ÍÂʇÁÂÈ ·fi ÙË ‰›ÓË ÙˆÓ ÛηӉ¿ÏˆÓ, Á˘ÚÓ¿ÂÈ ÌÔ‡ÌÂÚ·ÓÁÎ ÛÙÔÓ «ÛÔ˘ÏÙ¿ÓÔ». °È· ÙËÓ ·ÎÚ›‚ÂÈ·, Ô PÂÙ˙¤ T·Á› EÚÓÙÔÁ¿Ó ‚Ú›ÛÎÂÈ ÙÔÓ ÌÂÏ¿ ÙÔ˘ fi¯È (ÌfiÓÔ) ·fi ÙÔÓ °ÎÈÔ˘Ï¤Ó, ·ÏÏ¿ ·fi ¤Ó· ÚfiÛˆÔ, ·fi ÙÔ ÔÔ›Ô ‰ÂÓ ı· ÙÔ ÂÚ›ÌÂÓ ÔÙ¤: Afi ÙÔÓ OÈÎÔ˘ÌÂÓÈÎfi ¶·ÙÚÈ¿Ú¯Ë B·ÚıÔÏÔÌ·›Ô. TÔ ÁÂÁÔÓfi˜ fiÙÈ Ô Î. B·ÚıÔÏÔÌ·›Ô˜, Ô˘ Û˘Ó‹ıˆ˜ Â›Ó·È ¯·ÌËÏÒÓ ÙfiÓˆÓ Î·È ÌÂÙÚÈÔ·ı‹˜ Î·È Ù˘Á¯¿ÓÂÈ ÙÔ˘ Û‚·ÛÌÔ‡ Ù˘ ÌÂÁ¿Ï˘ ÌÂÚ›‰·˜ ÙÔ˘ ÏËı˘ÛÌÔ‡ Ù˘ TÔ˘ÚΛ·˜ ·ÏÏ¿ Î·È ÙˆÓ ıÚËÛ΢ÙÈÎÒÓ ËÁÂÙÒÓ Ù˘, ‚Á¿˙ÂÈ ϤÔÓ ‡ÚÈÓÔ˘˜ ÏfiÁÔ˘˜, ·ÓÙÈÛÙÚ¤ÊÂÈ ÙÔ Îϛ̷. K·È ‰ÂÓ Â›Ó·È ÌfiÓÔ ·˘Ùfi. O ¶·ÙÚȿگ˘, ηٿÊÂÚ ӷ ʤÚÂÈ ‰›Ï· ÙÔ˘ ÌÈ· ·Ó›Û¯˘ÚË ·ÁÎfiÛÌÈ· ÚÔÛˆÈÎfiÙËÙ·: TÔÓ ¶¿·

¢

N ¶ATPIAPXH™ ENANTIO «™OY§TANOY»

H ÚÂÏ¿Ó˜ O EÚÓÙÔÁ¿Ó ÚÔÛ¿ıËÛ ӷ ·ÔÚÔÛ·Ó·ÙÔÏ›ÛÂÈ Î·È Ó· ÔÓÙ¿ÚÂÈ ÛÙÔ «ÈÛÏ·ÌÈÎfi ·›ÛıËÌ·» Ì ·È¯Ì‹ ÙÔ˘ ‰fiÚ·ÙÔ˜ Ù˘ Ó¤·˜ ÔÏÈÙÈ΋˜ ÙÔ˘ ÙËÓ ÌÂÙ·ÙÚÔ‹ Ù˘ AÁÈ¿ ™ÔÊÈ¿˜ Û Ù˙·Ì›. A˘Ùfi, ÍÂۋΈÛ ‰ÈÂıÓ›˜ ·ÓÙȉڿÛÂȘ ηÈ, ÁÚ‹ÁÔÚ·, ¤ÊÂÚ ÙËÓ ¤ÎÚËÍË ÙÔ˘ OÈÎÔ˘ÌÂÓÈÎÔ‡ ¶·ÙÚÈ¿Ú¯Ë, Ô ÔÔ›Ô˜ › Ì ÓfiËÌ· fiÙÈ «Ô ¯ÚÈÛÙÈ·ÓÈÎfi˜ ÎfiÛÌÔ˜ ‰ÂÓ ı· ÙÔ ÂÈÙÚ¤„ÂÈ» Î·È ˙‹ÙËÛ ӷ Â·Ó·ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ‹ÛÂÈ ÁÈ· ÙÔÓ ÛÎÔfi ÁÈ· ÙÔÓ ÔÔ›Ô Î·Ù·Û΢¿ÛÙËÎÂ: ø˜ ÂÎÎÏËÛ›·. H ÂÊËÌÂÚ›‰· Sabah ‹Ú ÁÚ‹ÁÔÚ· ÙÔ «Ì‹Ó˘Ì·» ÁÚ¿ÊÔÓÙ·˜ fiÙÈ «Ô PˆÌÈfi˜ ¶·ÙÚȿگ˘ ÚÔÂȉÔÔÈ› ÁÈ· ÙËÓ AÁ›· ™ÔÊ›·», ÂÓÒ Ë ÂıÓÈÎÈÛÙÈ΋ Î·È ÈÛÏ·ÌÈ΋ Milligazete ¤‰ÂÈÍ fiÙÈ ÙÔ ıÚ¿ÛÔ˜ EÚÓÙÔÁ¿Ó ÙÂÏÈο ÙÔ˘ Á˘ÚÓ¿ ÌÔ‡ÌÂÚ·ÓÁÎ. °È·Ù›, Ë ÂÊËÌÂÚ›‰·ÂÎÚfiÛˆÔ˜ ÙˆÓ Ê·Ó·ÙÈÎÒÓ, ÛÙÚ¤ÊÂÙ·È Î·Ù¿ Ù˘ ÙÔ˘ÚÎÈ΋˜ ΢‚¤ÚÓËÛ˘ Ô˘ ‰ÂÓ ··ÓÙ¿ ÛÙȘ «ÚÔÎÏ‹ÛÂȘ» ÙÔ˘ OÈÎÔ˘ÌÂÓÈÎÔ‡ ¶·ÙÚÈ¿Ú¯Ë. «ºˆÓ¿˙Ô˘Ì ηٿ Ù˘ ÛȈ‹˜ Î·È Ù˘ ·‰È·ÊÔÚ›·˜ Ù˘ ÕÁ΢ڷ˜ Ô˘ Á›ÓÂÙ·È ·ÈÙ›· ÛÙËÓ ·Ó·›‰ÂÈ· ·˘Ù‹ ÙˆÓ ¶·¿‰ˆÓ. OÔÈÔÛ‰‹ÔÙ fi,ÙÈ Î·È ·Ó ÂÈ, Ë AÁ›· ™ÔÊ›· Â›Ó·È Ù¤ÌÂÓÔ˜, Â›Ó·È ‰È΋ Ì·˜, Â›Ó·È ÙÔ˘ IÛÏ¿Ì» ¤ÁÚ·„ ¯·Ú·ÎÙËÚÈÛÙÈο. OÈ ‰ËÏÒÛÂȘ ÙÔ˘ OÈÎÔ˘ÌÂÓÈÎÔ‡ ¶·ÙÚÈ¿Ú¯Ë B·ÚıÔÏÔÌ·›Ô˘ ·ÔÙÂÏÔ‡Ó «Î·Ì·Ó¿ÎÈ» ÚÔ˜ ÙËÓ Î˘‚¤ÚÓËÛË EÚÙÔÁ¿Ó Ó· ÌËÓ ÂȯÂÈÚ‹ÛÂÈ Ó’ ·ÏÏ¿ÍÂÈ ÙÔ ÛËÌÂÚÈÓfi ηıÂÛÙÒ˜ Ù˘ AÁ›·˜ ™ÔÊ›·˜ Î·È Ù·˘Ùfi¯ÚÔÓ· ¤ÎÊÚ·ÛË ‰˘ÛÊÔÚ›·˜ ÁÈ· ÙȘ ÚfiÛÊ·Ù˜ ÌÂÙ·ÙÚÔ¤˜ ‚˘˙·ÓÙÈÓÒÓ ÂÎÎÏËÛÈÒÓ, Ô˘ ¤ˆ˜ ÚfiÙÈÓÔ˜ ÏÂÈÙÔ˘ÚÁÔ‡Û·Ó ˆ˜ ÌÔ˘Û›·, Û ÌÔ˘ÛÔ˘ÏÌ·ÓÈο ÙÂ̤ÓË. OÈ Ó·Ô› Ù˘ AÁ›·˜ ™ÔÊ›·˜ ÛÙËÓ BÈı˘Ó›· Ù˘ MÈÎÚ¿˜ AÛ›·˜, ·ÏÏ¿ Î·È ÙËÓ TÚ·Â˙Ô‡ÓÙ· ÙÔ˘ ¶fiÓÙÔ˘, Â›Ó·È ¯·Ú·ÎÙËÚÈÛÙÈο ·Ú·‰Â›ÁÌ·Ù· Ù˘ ÓÂÔıˆÌ·ÓÈ΋˜ Â¤Ï·Û˘ ηٿ Ù˘ ÂÏÏËÓÔÚıfi‰Ô͢ ÎÏËÚÔÓÔÌÈ¿˜ Ù˘ ·Ó·ÙÔÏ‹˜. M ÙÔ ·ÌÂÚÈηÓÈÎfi KÔÁÎÚ¤ÛÔ Ó· Â·ÓÂÍÂÙ¿˙ÂÈ ÙÔ „‹ÊÈÛÌ¿ ÙÔ˘ Ì ÙÔ ÔÔ›Ô ˙‹Ù·Á ӷ Â·Ó·ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ‹ÛÂÈ Ë AÁÈ¿ ™ÔÊÈ¿ ˆ˜ ÂÎÎÏËÛ›· -˘¿Ú¯ÂÈ Èı·ÓfiÙËÙ· Ó· ÂΉÔı› Ó¤Ô „‹ÊÈÛÌ·, Ôχ ÈÔ ÛÎÏËÚfi ÚÔ˜ ÙËÓ ÙÔ˘ÚÎÈ΋ ΢‚¤ÚÓËÛË, Ô˘ ı· οÓÂÈ ÏfiÁÔ ÁÈ· ηٷ¿ÙËÛË ÙˆÓ ‰ÈÎ·ÈˆÌ¿ÙˆÓ Ù˘ ıÚËÛ΢ÙÈ΋˜ ÌÂÈÔÓfiÙËÙ·˜- ¤ÁÈÓ ÁÚ‹ÁÔÚ· ۷ʤ˜ ÙÈ ÂÓÓÔÔ‡ÛÂ Ô Î. B·ÚıÔÏÔÌ·›Ô˜ ÌÈÏÒÓÙ·˜ ÁÈ· «ÍÂÛËΈÌfi ÙÔ˘ ¯ÚÈÛÙÈ·ÓÈ-

H AÁÈ¿ ™ÔÊÈ¿, ÔÈ ‰ÈÒÍÂȘ ÁÈ· fiÛÔ˘˜ ‰ËÏÒÓÔ˘Ó XÚÈÛÙÈ·ÓÔ›, Ë ÙÚÔÌÔÎÚ·Ù›·, Ù· Û¯¤‰È· ‰ÔÏÔÊÔÓÈÒÓ Î·È Ë ·Ú¤Ì‚·ÛË ÙÔ˘ ¶¿· ºÚ·ÁΛÛÎÔ˘ ÎÔ‡ ÎfiÛÌÔ˘». °È· ÚÒÙË ÊÔÚ¿ ÌÂÙ¿ ·fi ·ÈÒÓ˜, ÙÔ B·ÙÈηÓfi ·›ÚÓÂÈ Û·Ê‹ ı¤ÛË ÁÈ· ıÚËÛ΢ÙÈÎfi ˙‹ÙËÌ· ÛÙËÓ TÔ˘ÚΛ·. O ¶¿·˜ ºÚ·ÁΛÛÎÔ˜ ÂÁ›ÚÂÈ ˙‹ÙËÌ· ‰ÈÂıÓÒ˜, ÂÎÊÚ¿˙ÔÓÙ·˜ ÙËÓ ·ÓËÛ˘¯›· ÙÔ˘ ÁÈ· ÙÔ˘˜ XÚÈÛÙÈ·ÓÔ‡˜ Ù˘ fiÏ˘, ÔÈ ÔÔ›ÔÈ, ÛÙÔ Îϛ̷ ¤ÓÙ·Û˘ Ô˘ ηÏÏÈÂÚÁ› Ô EÚÓÙÔÁ¿Ó, ·ÂÈÏÔ‡ÓÙ·È ϤÔÓ ·ÓÔȯٿ Ì ‰ÔÏÔÊÔÓÈΤ˜ ÂÈı¤ÛÂȘ Î·È Ó¤Ô «ÔÁÎÚfiÌ». O ¶¿·˜ ºÚ·ÁΛÛÎÔ˜ , fiˆ˜ ·Ó·Ê¤ÚÂÈ Ë ÈÙ·ÏÈ΋ ÂÊËÌÂÚ›‰· LaStampa, ·ÓËÛ˘¯Â› ÁÈ· ÙË Ù‡¯Ë ÙˆÓ 150.000 XÚÈÛÙÈ·ÓÒÓ Ù˘ TÔ˘ÚΛ·˜ ™ÙÔ ı¤Ì· ·Ó·Ê¤ÚÂÙ·È Î·È TÔ˘ÚÎÈÎfi ‰ËÌÔÛ›Â˘Ì·, ÁÚ¿ÊÔÓÙ·˜ ¯·Ú·ÎÙËÚÈÛÙÈο «¯Ù˘Ô‡Ó ÔÈ Î·Ì¿Ó˜» ÁÈ· ÙÔ˘˜ ¯ÚÈÛÙÈ·ÓÔ‡˜ Ù˘ TÔ˘ÚΛ·˜. Aӷ̤ÓÔÓÙ·È ·fi Â‰Ò Î·È ¤Ú· Ӥ˜ ‰ÈÒÍÂȘ Î·È ÙÚÔÌÔÎÚ·Ù›· ηٿ fiÔÈ·˜ ¯ÚÈÛÙÈ·ÓÈ΋˜ ‰Ú·ÛÙËÚÈfiÙËÙ·˜ Î·È ÂΉ‹ÏˆÛË ¯ÚÈÛÙÈ·ÓÈ΋˜ Ù·˘ÙfiÙËÙ·˜ Ô˘ ı· ÙÂı› ˘fi ‰ÈˆÁÌfi ·fi ÙȘ ÙÔ˘ÚÎÈΤ˜ ·Ú¯¤˜».

«AÌfiÏËÛ» ‰ÔÏÔÊfiÓÔ˘˜ XÚÈÛÙÈ·ÓÒÓ T

Ô ÁÂÁÔÓfi˜ fiÙÈ Ô EÚÓÙÔÁ¿Ó Î·È ÙÔ Î·ıÂÛÙÒ˜ ÙÔ˘ Â›Ó·È ·ÓÈÎfi‚ÏËÙÔÈ ·fi ÙËÓ ÙÒÛË Ù˘ ‰ËÌÔÙÈÎfiÙËÙ¿˜ ÙÔ˘, Á›ÓÂÙ·È Û·Ê¤˜ Î·È ·fi ÙËÓ Í·ÊÓÈ΋ Î·È ·Ó·›ÙÈ· ·fiÊ·ÛË ·ÔÊ˘Ï¿ÎÈÛ˘ ¤ÓÙ °ÎÚ›˙ˆÓ §‡ÎˆÓ, ÔÚÎÈÛÌ¤ÓˆÓ ‰ÔÏÔÊfiÓˆÓ ¯ÚÈÛÙÈ·ÓÒÓ. OÈ ¤ÓÙ ‰ÔÏÔÊfiÓÔÈ, ÙÔ˘ÚÎÈ΋˜ ˘ËÎÔfiÙËÙ·˜, ÛÙȘ 18 AÚ›ÏÈÔ˘ ÙÔ˘ 2007 ›¯·Ó ÂÈÛ‚¿ÏÂÈ ÛÙÔÓ ¯ÚÈÛÙÈ·ÓÈÎfi ÂΉÔÙÈÎfi Ô›ÎÔ ÛÙËÓ fiÏË Ù˘ M·Ï¿ÙÂÈ·˜, ÙÔÓ «Zivre Yay Inevi», ÓÔÙÈÔ·Ó·ÙÔÏÈο Ù˘ ÕÁ΢ڷ˜ Î·È Â›¯·Ó ‰ÔÏÔÊÔÓ‹ÛÂÈ ÂÓ „˘¯ÚÒ ¤Ó· °ÂÚÌ·Ófi ˘‹ÎÔÔ Î·È ÙÚÂȘ TÔ‡ÚÎÔ˘˜ ¯ÚÈÛÙÈ·ÓÔ‡˜ ‰˘ÙÈÎÔ‡ ‰fiÁÌ·ÙÔ˜. TÔ ¤ÁÎÏËÌ·, ›¯Â ÚÔηϤÛÂÈ ÛÔÎ ÛÙËÓ ÎÔÈÓ‹ ÁÓÒÌË Ù˘ TÔ˘ÚΛ·˜ Î·È ıˆÚÂ›Ù·È ¤Ó· ·fi Ù· ÛÎÏËÚfiÙÂÚ· Ô˘ ¤¯Ô˘Ó ·Ú·ÙËÚËı› ÂΛ Ù· ÙÂÏÂ˘Ù·›· ¯ÚfiÓÈ·. £ÂˆÚ›ÙÔ ·˘ÙÔÓfiËÙÔ, ÏÔÈfiÓ, fiÙÈ ÔÈ ¤ÓÙ ı· ¤ÚÓ·Á·Ó ÙÔ ˘fiÏÔÈÔ Ù˘ ˙ˆ‹˜ ÙÔ˘˜ ÛÙË Ê˘Ï·Î‹, ·ÊÔ‡ Î·È ÔÈ ·Ú¯¤˜ ›¯·Ó ˘ÔÛÙËÚ›ÍÂÈ ÙfiÙÂ, ˆ˜ ı· Â¤‚·Ï·Ó ÔÈÓ¤˜ Ú·ÁÌ·ÙÈ΋˜ ÈÛfi‚È·˜ οıÂÈÚ͢ ÛÙÔ˘˜ ÂÓfi¯Ô˘˜. KÈ fï˜, ·˘ÙÔ› 7 ¯ÚfiÓÈ· ÌÂÙ¿ Â›Ó·È ÂχıÂÚÔÈ! TÔ ϤÔÓ ·ÓËÛ˘¯ËÙÈÎfi, Â›Ó·È ÙÔ ÁÂÁÔÓfi˜ fiÙÈ, ‚Á·›ÓÔÓÙ·˜ ÔÈ ‰ÔÏÔÊfiÓÔÈ ·fi ÙȘ Ê˘Ï·Î¤˜, fiˆ˜ ÌÂÙ¤‰ˆÛ ÙÔ TÔ˘ÚÎÈÎfi ¶Ú·ÎÙÔÚÂ›Ô Eȉ‹ÛˆÓ, ‰‹ÏˆÛ·Ó Ì ıÚ¿ÛÔ˜ fiÙÈ ·fi

Â‰Ò Î·È ¤Ú· ÔÈ ¯ÚÈÛÙÈ·ÓÔ› Ù˘ TÔ˘ÚΛ·˜ ‰ÂÓ ı· Ú¤ÂÈ Ó· ÎÔÈÌÔ‡ÓÙ·È ‹Û˘¯ÔÈ. ™ÙËÓ TÔ˘ÚΛ·, ·Ó·Ì¤ÓÔ˘Ó ÙÒÚ· Ó¤Ô Î‡ÎÏÔ ·ÈÌ·ÙÔÎ˘Ï›ÛÌ·ÙÔ˜, Ì ÙË ¯ÚÈÛÙÈ·ÓÈ΋ ÌÂÈÔÓfiÙËÙ· Ó· Ì·›ÓÂÈ ÛÙÔ ÛÙfi¯·ÛÙÚÔ ÙˆÓ Ê·Ó·ÙÈÎÒÓ, ÔÈ ÔÔ›ÔÈ ϤÔÓ «·ÌÔÏ‹ıËηӻ ÂχıÂÚÔÈ Î·È ¤Ï·‚·Ó, fiˆ˜ Û¯ÔÏÈ¿˙Ô˘Ó TÔ‡ÚÎÔÈ ·Ó·Ï˘Ù¤˜, ÙÔ «Ì‹Ó˘Ì·» ˆ˜ ÔÈ ‰ÔÏÔÊÔӛ˜ Ì ıÚËÛ΢ÙÈο ΛÓËÙÚ· ÙÈ̈ÚÔ‡ÓÙ·È Ì «¯·Ï·ÚfiÙËÙ·». TÔ fiÛÔ ÌÂÁ¿ÏÔ ı· ÌÔÚÔ‡Û ӷ Â›Ó·È ·˘Ùfi ÙÔ ·ÈÌ·ÙÔ·ÏÈÛÌ·, ÌÔÚԇ̠ӷ ÙÔ ‰Ô‡Ì ÛÙËÓ ÙÔ˘ÚÎÈ΋ ÂÈıÂÒÚËÛË Aksyon, Ë ÔÔ›· ·Ó·Ê¤ÚÂÈ fiÙÈ ¤¯Ô˘Ó ‰È·ÓÂÌËı› ·fi ÙÔ 2005 ÂÚ›Ô˘ 8 ÂηÙÔÌ̇ÚÈ· E˘·ÁÁ¤ÏÈ·, (Incil), Û fiÏË ÙËÓ TÔ˘ÚΛ·. ŒÙÛÈ, ¿Ú¯ÈÛ·Ó Ù· «ÚÔÂfiÚÙÈ·» ÁÈ· ÙÔ˘˜ «¿ÈÛÙÔ˘˜». X·Ú·ÎÙËÚÈÛÙÈÎfi Â›Ó·È fiÙÈ Û ÌÈ· ÚfiÛÊ·ÙË ÂΉ‹ÏˆÛË Î¿ÔÈ·˜ ÈÂÚ·ÔÛÙÔÏ‹˜ ÛÙËÓ ÕÁ΢ڷ, Ô˘ ÌÂÙ·‰fiıËÎÂ Î·È ·fi ÙËÓ ÙÔ˘ÚÎÈ΋ ÙËÏÂfiÚ·ÛË, ÂÓÒ ÌÔÈÚ¿˙ÔÓÙ·Ó E˘·ÁÁ¤ÏÈ· ÛÙÔ˘˜ TÔ‡ÚÎÔ˘˜ Ô˘ ÂÚ›ÌÂÓ·Ó ÛÙËÓ Ô˘Ú¿ ÁÈ· Ó· Ù· ·Ú·Ï¿‚Ô˘Ó, ÂÌÊ·Ó›ÛÙËΠοÔÈ· ÙÔÈ΋ ÈÛÏ·ÌÈ΋ ıÚËÛ΢ÙÈ΋ ÔÚÁ¿ÓˆÛË Î·È ¿Ú¯ÈÛ ӷ ÌÔÈÚ¿˙ÂÈ KÔÚ¿ÓÈ· ‰È·Ï‡ÔÓÙ·˜ ‰È· Ù˘ ‚›·˜ ÙËÓ ¿ÏÏË Ô˘Ú¿ ÙˆÓ ˙ËÙÔ‡ÓÙˆÓ Ù· E˘·ÁÁ¤ÏÈ·. ¶Ô‡ ı· ηٷϋÍÂÈ fiÏÔ ·˘Ùfi;


16

PÂÔÚÙ¿˙

PRESS TIME, ™¿‚‚·ÙÔ 22 - K˘Úȷ΋ 23 M·ÚÙ›Ô˘ 2014

M¶OPEI H KPI™H ™THN KPIMAIA NA A¶OTE§E™EI «¶APA¢EI°MA» °IA TH £PAKH;

M∂ ÙÔ ‰¿¯Ù˘ÏÔ ÛÙË ÛηӉ¿ÏË, ÌÂÙ¿ ÙËÓ ·fiÛ¯ÈÛË Ô˘ ·ÎÔÏÔ‡ıËÛÂ ÙˆÓ ·ÈÌ·ÙËÚÒÓ ÂÂÈÛÔ‰›ˆÓ ÛÙËÓ KÚÈÌ·›·. OÈ Î.Î. ™ÎÏÈ¿˜ Î·È BÔÛÎfiÔ˘ÏÔ˜ ÙÔÓ›˙Ô˘Ó fiÙÈ Ë EÏÏ¿‰· ‰ÂÓ Ú¤ÂÈ Ó· ÂÊËÛ˘¯¿˙ÂÈ, fiÙ·Ó ¤¯ÂÈ ÙÔ ÈÛÙÔÚÈÎfi · Ú¿‰ÂÈÁÌ· ÙˆÓ ÁÂÈÙfiÓˆÓ.

« KÂÚÎfiÔÚÙ· » Û Ù · Û ¯ ¤ ‰ È · T Ô ‡ Ú Î ˆ Ó ;  ÙËÓ KÚÈÌ·›· Ó· ÂÓÙ¿ÛÛÂÙ·È ϤÔÓ Î·È Ù˘Èο ÛÙË PˆÛÈ΋ OÌÔÛÔÓ‰›·, Ë ÎÚ›ÛË Ô˘ ¤¯ÂÈ ÍÂÛ¿ÛÂÈ ‰Â›¯ÓÂÈ Ó· ÂÂÎÙ›ÓÂÙ·È Î·È Û ¿ÏϘ ÂÚÈÔ¯¤˜, Ù˘ AÓ·ÙÔÏÈ΋˜ O˘ÎÚ·Ó›·˜. H ÂÚ›ÙˆÛË Ù˘ KÚÈÌ·›·˜ ·ÔÙÂÏ› ÙË ÛÔ‚·ÚfiÙÂÚË ·ÂÈÏ‹ ÌÂÙ¿ ÙÔÓ æ˘¯Úfi fiÏÂÌÔ Î·È ¤¯ÂÈ ÚÔηϤÛÂÈ ·ÁÎfiÛÌȘ ·ÓÙȉڿÛÂȘ. E›Ó·È ¿Ú·Á ·˘Ù‹ Ë ÎÚ›ÛË Ë ··Ú¯‹ ÂÓfi˜ Ó¤Ô˘ æ˘¯ÚÔ‡ ¶ÔϤÌÔ˘; ¶ÔȘ Â›Ó·È ÔÈ ÂÈÙÒÛÂȘ ÁÈ· ÙËÓ EÏÏ¿‰· ·ÏÏ¿ Î·È ÁÈ· ÙÔÓ ˘fiÏÔÈÔ Ï·Ó‹ÙË; £· ‰ÈÂΉÈ΋ÛÂÈ Ë PˆÛ›· Î·È ¿ÏϘ ÂÚÈÔ¯¤˜ Ù˘ O˘ÎÚ·Ó›·˜; Y¿Ú¯ÂÈ ÂÚ›ÙˆÛË, Ë TÔ˘ÚΛ· Ó· ÂÈηÏÂÛÙ› ÙÔ ·Ú¿‰ÂÈÁÌ· Ù˘ KÚÈÌ·›·˜ ÁÈ· Ó· ı¤ÛÂÈ ı¤Ì· ·ÓÂÍ·ÚÙËÛ›·˜ ÙˆÓ ÌÔ˘ÛÔ˘ÏÌ¿ÓˆÓ ÛÙË £Ú¿ÎË; H PRESS ˙‹ÙËÛ ÙȘ ··ÓÙ‹ÛÂȘ ·fi ¤ÓÙ ¤ÁÎÚÈÙÔ˘˜ ·ÓÂÈÛÙËÌÈ·ÎÔ‡˜, ηıËÁËÙ¤˜ E˘Úˆ·˚ÎÒÓ Î·È ¢ÈÂıÓÒÓ ™Ô˘‰ÒÓ.

M

X·Ú¿Ï·ÌÔ˜ ¶··ÛˆÙËÚ›Ô˘ K·ıËÁËÙ‹˜ ¢ÈÂıÓÒÓ ™¯¤ÛÂˆÓ Î·È ™ÙÚ·ÙËÁÈÎÒÓ ™Ô˘‰ÒÓ ÛÙÔ ¶¿ÓÙÂÈÔ ¶·ÓÂÈÛÙ‹ÌÈÔ «¢ÂÓ Ô‰ËÁԇ̷ÛÙ Û ¤Ó·Ó Ó¤Ô æ˘¯Úfi ¶fiÏÂÌÔ. OÈ ‚Ϥ„ÂȘ Ù˘ PˆÛ›·˜ ·ÊÔÚÔ‡Ó ÙËÓ ¿ÌÂÛË ÂÚÈʤÚÂÈ¿ Ù˘ Î·È ‰ÂÓ Û˘ÓÈÛÙÔ‡Ó ·ÂÈÏ‹ Û ˙ˆÙÈο Û˘ÌʤÚÔÓÙ· ÙˆÓ ‰˘ÙÈÎÒÓ ‰˘Ó¿ÌˆÓ. AÓ ÚÔ·„Ô˘Ó ÛÔ‚·ÚfiÙÂÚ˜ ÔÈÎÔÓÔÌÈΤ˜ ΢ÚÒÛÂȘ Ù˘ EE ÛÙË PˆÛ›·, ÂÓ‰¤¯ÂÙ·È ·˘Ùfi Ó· Ï‹ÍÂÈ ÙÔ ÙÔ˘ÚÈÛÙÈÎfi Ú‡̷ PÒÛˆÓ ÚÔ˜ ÙËÓ EÏÏ¿‰· Î·È ¿ÏÏ· ÂÏÏËÓÈο ÔÈÎÔÓÔÌÈο Û˘ÌʤÚÔÓÙ·. ¢ÂÓ ·ÔÎÏ›ÂÙ·È ÌÈ· Ó¤· ÚˆÛÈ΋ ΛÓËÛË Û ‚¿ÚÔ˜ ÙËÓ O˘ÎÚ·Ó›·˜, ·ÊfiÙÔ˘ fï˜ ηٷϷÁÈ¿ÛÂÈ Ë ÙˆÚÈÓ‹ ‰ÈÂıÓ‹˜ ·Ó·ÛٿوÛË». ¶ÚÔÊ·ÓÒ˜ Ë EÏÏ¿‰· Î·È ÁÂÓÈÎfiÙÂÚ·

Ë ‰ÈÂıÓ‹˜ ÎÔÈÓfiÙËÙ· Ú¤ÂÈ Ó· ·ÔÙÚ¤„Ô˘Ó ÙÔ ÂӉ¯fiÌÂÓÔ Ë KÚÈÌ·›· Ó· ·ÔÙÂϤÛÂÈ ÚÔËÁÔ‡ÌÂÓÔ ÁÈ· ·ÔÛ¯ÈÛÙÈΤ˜ ÎÈÓ‹ÛÂȘ ÌÂÈÔÓÔÙ‹ÙˆÓ Û ¿ÏϘ ¯ÒÚ˜».

¶·ÓÙÂÏ‹˜ ™ÎÏÈ¿˜ K·ıËÁËÙ‹˜ K·ıËÁËÙ‹˜ ¢ÈÂıÓÔ‡˜ ¶ÔÏÈÙÈ΋˜ OÈÎÔÓÔÌ›·˜ ÛÙÔ ¶·ÓÂÈÛÙ‹ÌÈÔ ¶ÂÏÔÔÓÓ‹ÛÔ˘ «O ‚·ıÌfi˜ ·ÏÏËÏÂÍ¿ÚÙËÛ˘ ·Ó¿ÌÂÛ· ÛÙË ¢‡ÛË, ÂȉÈο ÙË PˆÛ›· Î·È ÙËÓ E.E. Â›Ó·È È‰È·›ÙÂÚ· ÛËÌ·ÓÙÈÎfi˜, ÁÂÁÔÓfi˜ Ô˘ ·ÔÙÚ¤ÂÈ ÙË ‰È·ÌfiÚʈÛË ÙˆÓ “·Ú·‰ÔÛÈ·ÎÒÓ” ¯·Ú·ÎÙËÚÈÛÙÈÎÒÓ ÂÓfi˜ æ˘¯ÚÔ‡ ¶ÔϤÌÔ˘. X·Ú·ÎÙËÚÈÛÙÈ΋ Â›Ó·È Ë ÂÚ›ÙˆÛË Ù˘ ÂÍ¿ÚÙËÛ˘ Ù˘ EE ·fi ÙËÓ ÂÓ¤ÚÁÂÈ· Î·È ÙÔ Ê˘ÛÈÎfi ·¤ÚÈÔ Ù˘ PˆÛ›·˜. ¢ÂÓ ıˆÚÒ fiÙÈ ı· ˘¿ÚÍÂÈ Ù¤ÙÔÈÔ˘ ‚·ıÌÔ‡ Ú‹ÍË ·Ó¿ÌÂÛ· ÛÙË PˆÛ›·, ÙËÓ E.E. Î·È ÙȘ H¶A Ô˘ ı· Â›Ó·È Û ı¤ÛË Ó· ¤¯ÂÈ ÂÈÙÒÛÂȘ ÛÙË ¯ÒÚ· Ì·˜. ÕÏψÛÙÂ, ÔÈ ·ÓÙȉڿÛÂȘ Ù˘ ¢‡Û˘ Ì¿ÏÏÔÓ ÂÚÈÔÚ›˙ÔÓÙ·È Û ÔÈÎÔÓÔÌÈο ̤ÙÚ· ¯ˆÚ›˜ ȉȷ›ÙÂÚ· ÛËÌ·ÓÙÈÎfi ·ÓÙ›ÎÙ˘Ô ÛÙË PˆÛ›·, E›Û˘, Ë PˆÛ›· ı· Â›Ó·È ÚÔÛÂÎÙÈ΋ Î·È ‰ÂÓ ı· ÂȯÂÈÚ‹ÛÂÈ Ó· Û˘ÓÂÈÛʤÚÂÈ ÛÙË ‰È·ÌfiÚʈÛË ÂÎÂ›ÓˆÓ ÙˆÓ Û˘ÓıËÎÒÓ Ô˘ ı· Ô‰ËÁ‹ÛÔ˘Ó ÛÙËÓ ·ÓÂÍ·ÚÙËÙÔÔ›ËÛË Ù˘ AÓ·ÙÔÏÈ΋˜ O˘ÎÚ·Ó›·˜». ™ÙÔ ÂÚÒÙËÌ· ·Ó ı· ÌÔÚÔ‡Û ӷ ·ÔÙÂϤÛÂÈ «·Ú¿‰ÂÈÁÌ·» Ë KÚÈÌ·›· ÁÈ· ÙÔ˘˜ TÔ‡ÚÎÔ˘˜ Î·È ÙË £Ú¿ÎË ··ÓÙ¿: «K·ÙËÁÔÚËÌ·ÙÈο Ÿ¯È! OÈ ÂÚÈÙÒÛÂȘ Â›Ó·È ‰È·ÊÔÚÂÙÈΤ˜. ™ÙËÓ ÂÚ›ÙˆÛË Ù˘ KÚÈÌ·›·˜ ÌÈÏ¿Ì ÁÈ· ¤Ó·Ó ÏËı˘ÛÌfi Ô˘ ÛÙËÓ ÌÂÁ¿ÏË ÙÔ˘ ÏÂÈÔ„ËÊ›· Â›Ó·È PÒÛÔÈ, ÂÓÒ ·Ó “›¯Â ¯·ı›” Ë KÚÈÌ·›· ı· ›¯·Ó ıÈÁ› ¿ÌÂÛ· Ù· ˙ˆÙÈο Û˘ÌʤÚÔÓÙ· Ù˘ PˆÛ›·˜. ŸÌˆ˜, ·˘Ùfi ‰ÂÓ ÛËÌ·›ÓÂÈ fiÙÈ Ú¤ÂÈ Ó· ÂÊËÛ˘¯¿˙Ô˘ÌÂ, ·ÊÔ‡ ÔÈ ÔÏÈÙÈΤ˜ ÛÎÔÈÌfiÙËÙ˜ Â›Ó·È ¿ÓÙ· ·ÚÔ‡Û˜ Î·È ÛÂ

5 ¤ÁÎÚÈÙÔÈ ¶·ÓÂÈÛÙËÌÈ·ÎÔ› ·Ó·Ï‡Ô˘Ó ÙÈ Ì·˜ ʤÚÓÂÈ Ë ÚˆÛÔÔ˘ÎÚ·ÓÈ΋ ÎÚ›ÛË ÔÏϤ˜ ÂÚÈÙÒÛÂȘ ‰È·ÌÔÚÊÒÓÔ˘Ó ÙȘ ÂÍÂÏ›ÍÂȘ».

XÚÈÛÙfi‰Ô˘ÏÔ˜ K.°È·ÏÏÔ˘Ú›‰Ë˜ K·ıËÁËÙ‹˜ ¢ÈÂıÓÔ‡˜ ¶ÔÏÈÙÈ΋˜, KÔÛÌ‹ÙÔÚ·˜ ™¯ÔÏ‹˜ ¢ÈÂıÓÒÓ ™Ô˘‰ÒÓ, EÈÎÔÈÓˆÓ›·˜ Î·È ¶ÔÏÈÙÈÛÌÔ‡ ÛÙÔ ¶·ÓÙÂ›Ô ¶·ÓÂÈÛÙËÌ›Ô˘ «¢ÂÓ ÈÛÙ‡ˆ fiÙÈ Ô‰ËÁԇ̷ÛÙ Û ¤Ó· Ó¤Ô æ˘¯Úfi ¶fiÏÂÌÔ. H ·ÁÎfiÛÌÈ· ·ÏÏËÏÂÍ¿ÚÙËÛË ÛÙÔ ÔÈÎÔÓÔÌÈÎfi, ÔÏÈÙÈÎfi Î·È ÔÏÈÙÈÛÙÈÎfi Â›Â‰Ô Â›Ó·È ÙfiÛÔ ÌÂÁ¿ÏË Î·È ÈÛ¯˘Ú‹ Ô˘ ‰ÂÓ ÂÈÙÚ¤ÂÈ Û˘ÁÎÚÔ‡ÛÂȘ ÙˆÓ ÌÂÁ¿ÏˆÓ ‰˘Ó¿ÌÂˆÓ Û ‰È¿ÚÎÂÈ·. ¢ÂÓ ı· ˘¿ÚÍÂÈ Ú‹ÍË ‰È·ÚΛ·˜ ÌÂٷ͇ EE Î·È PˆÛ›·˜. O‡ÙÂ Ë PˆÛ›· ÌÔÚ› Ó· ·ÓÙ¤ÍÂÈ ÙÔ ÎfiÛÙÔ˜ ·fi ÌÈ· Û‡ÁÎÚÔ˘ÛË ‰È·ÚΛ·˜ Ì ÙȘ ¯ÒÚ˜ Ù˘ EE, Ôχ ÂÚÈÛÛfiÙÂÚÔ Ì¿ÏÈÛÙ· ‰ÂÓ Â›Ó·È Û ı¤ÛË Ù· ÎÚ¿ÙË Ù˘ EE Ó· ˘ÈÔıÂÙ‹ÛÔ˘Ó Ì¤ÙÚ· Ô˘ ı· ÚÔηÏÔ‡Û·Ó ÔÈÎÔÓÔÌÈÎfi Î·È Â˘Ú‡ÙÂÚÔ ÎfiÛÙÔ˜ Ì·ÎÚ¿˜ ‰È·‰ÚÔÌ‹˜». ™Â fi,ÙÈ ·ÊÔÚ¿ Â¤ÎÙ·ÛË Ù˘ ÎÚ›Û˘ Î·È Û ¿ÏϘ ÂÚÈÔ¯¤˜ Ù˘ O˘ÎÚ·Ó›·˜: «MÔÚ› ÔÈ ÂÚÈÔ¯¤˜ Ù˘ AÓ·ÙÔÏÈ΋˜ O˘ÎÚ·Ó›·˜ Ó· ÂȯÂÈÚ‹ÛÔ˘Ó ¤Ó· Ù¤ÙÔÈÔ ÂÁ¯Â›ÚËÌ·, ·ÏÏ¿ ‰ÂÓ Â›Ì·È Î·ıfiÏÔ˘ ‚¤‚·ÈÔ˜ ˆ˜ Ë PˆÛ›· ı· ÙÔ ÛÙ‹ÚÈ˙ ‰˘Ó·ÌÈο Î·È ÂÌÚ¿ÎÙˆ˜». «¢ÂÓ ˘¿Ú¯ÂÈ Î·ÌÈ¿ Û˘˙‹ÙËÛË ÁÈ· ÙÔ ÂӉ¯fiÌÂÓÔ Ë TÔ˘ÚΛ· Ó· ˙ËÙ‹ÛÂÈ ÙËÓ

·ÓÂÍ·ÚÙËÛ›· ÙˆÓ ÌÔ˘ÛÔ˘ÏÌ¿ÓˆÓ Ù˘ £Ú¿Î˘».

ÏÔ ÙˆÓ Î·ÓfiÓˆÓ ÙÔ˘ ¢ÈÂıÓÔ‡˜ ¢Èη›Ô˘. ¢ÂÓ ˘Ê›ÛÙ·Ù·È Û‡ÁÎÚÈÛË, Ô‡Ù ÈÛÙÔÚÈ΋, ·ÏÏ¿ Ô‡ÙÂ Î·È Â› Ù˘ Ô˘Û›·˜».

ºˆÙÂÈÓ‹ M¤ÏÏÔ˘ E›ÎÔ˘ÚË K·ıËÁ‹ÙÚÈ· ¢ÈÂıÓÒÓ ™¯¤ÛÂˆÓ ÛÙÔ ¶·ÓÂÈÛÙ‹ÌÈÔ M·Î‰ÔÓ›·˜. «¢ÂÓ ÌÔÚ› Ó· ÂÈ Î·Ó›˜ fiÙÈ Ô‰ËÁԇ̷ÛÙ Û ¤Ó·Ó æ˘¯Úfi ¶fiÏÂÌÔ, -·Ó Î·È „‹ÁÌ·Ù· ÙÔ˘ „˘¯ÚÔÔÏÂÌÈÎÔ‡ ·ÚÂÏıfiÓÙÔ˜ ¤¯Ô˘Ó ‹‰Ë ·Ó·‚ÈÒÛÂÈ-, ̤¯ÚÈ Ó· ‰Ô‡Ì ÙȘ ÂfiÌÂÓ˜ ÎÈÓ‹ÛÂȘ Ù˘ PˆÛ›·˜. A˘Ùfi Ô˘ ÌÔÚ› Ó· ·Ó·Ì¤ÓÂÈ Î·Ó›˜ Â›Ó·È ÌÈ· ÛÙ·‰È·Î‹ ·ÏÏ·Á‹ Û˘ÌÂÚÈÊÔÚ¿˜ ÌÂÁ¿ÏˆÓ ‰˘Ó¿ÌˆÓ, ·ÏÏ¿ Û ‚¿ıÔ˜ ¯ÚfiÓÔ˘, ·¤Ó·ÓÙÈ ÛÙÔÓ ÂÈıÂÙÈÎfi Ú·ÏÈÛÌfi Ù˘ ÚˆÛÈ΋˜ ËÁÂÛ›·˜. ¢ÂÓ ıˆÚÒ fiÙÈ ı· ÚԂ› Ë ¢‡ÛË Û ÌÂÁ¿Ï˘ ¤ÓÙ·Û˘ ÎÏÈ̿ΈÛË, ‰Â‰ÔÌ¤ÓˆÓ ÙˆÓ ÛËÌ·ÓÙÈÎÒÓ ‰ÂÛÌÒÓ, ÔÈÎÔÓÔÌÈÎÔ‡ Î·È ÔÏÈÙÈÎÔ‡ ¯·Ú·ÎÙ‹Ú·, Ô˘ ˘Ê›ÛÙ·ÓÙ·È ÌÂٷ͇ PˆÛ›·˜ Î·È ÌÂÁ¿ÏˆÓ Â˘Úˆ·˚ÎÒÓ ¯ˆÚÒÓ. ¶ÚÔ˜ ÙÔ ·ÚfiÓ, Ë ÔÏÈÙÈ΋ ÂͤÏÈÍË Ô˘ ¤¯ÂÈ ÚÔ·„ÂÈ Î·È ·ÊÔÚ¿ ÙËÓ EÏÏ¿‰· Â›Ó·È Ë ÌÂÁ·Ï‡ÙÂÚË ϤÔÓ ·ÔÊ·ÛÈÛÙÈÎfiÙËÙ· ÌÂÁ¿ÏˆÓ ‰˘Ó¿ÌÂˆÓ Î·È Â˘Úˆ·˚ÎÒÓ ÎÚ·ÙÒÓ Ó· ÂÈÛ‡ÛÔ˘Ó ÙËÓ ‰È·ÊÔÚÔÔ›ËÛË ÙˆÓ ÂÓÂÚÁÂÈ·ÎÒÓ fiÚˆÓ Ô˘ ÂÈÛ¿ÁÂÈ Ë EE, ÒÛÙ ӷ ÌÂÈÒÛÂÈ ÙËÓ ÂÓÂÚÁÂȷ΋ Ù˘ ÂÍ¿ÚÙËÛË ·fi ÙË PˆÛ›·. A˘Ù‹ ÌÔÚ› Ó· ·Ô‰Âȯı› ÌÈ· ÂÍ·ÈÚÂÙÈο ÛËÌ·ÓÙÈ΋ ÂͤÏÈÍË ÁÈ· ÙËÓ EÏÏËÓÈ΋ ÂÓÂÚÁÂȷ΋ ÔÏÈÙÈ΋». H KÚÈÌ·›· ·ÔÙÂÏ› ÌÈ· ÂȉÈ΋ ÂÚ›ÙˆÛË. ¢ÂÓ ÓÔÌ›˙ˆ fiÙÈ ¤¯ÂÈ Û˘ÌʤÚÔÓ Ô PÒÛÔ˜ Úfi‰ÚÔ˜ Ó· ÚÔ¯ˆÚ‹ÛÂÈ ÂÚ·ÈÙ¤Úˆ ·Ú¿ ÌfiÓÔ ÚÔÛÂÎÙÈο Î·È ÁÈ· ‰È·Ú·ÁÌ·Ù¢ÙÈÎÔ‡˜ ÏfiÁÔ˘˜. ™ÙË £Ú¿ÎË, Ù· ÌÂÈÔÓÔÙÈο ‰ÈηÈÒÌ·Ù· Ù˘ ÌÔ˘ÛÔ˘ÏÌ·ÓÈ΋˜ ÎÔÈÓfiÙËÙ·˜ ÙËÚÔ‡ÓÙ·È Ï‹Úˆ˜ ·fi ÙÔ ÂÏÏËÓÈÎfi ÎÚ¿ÙÔ˜ Î·È ÙËÓ ¶ÔÏÈÙ›·, Û‡Ìʈӷ Ì ÙÔ Û‡ÓÔ-

°ÈÒÚÁÔ˜ BÔÛÎfiÔ˘ÏÔ˜ AÓ·ÏËÚˆÙ‹˜ ηıËÁËÙ‹˜ E˘Úˆ·˚ÎÒÓ ™Ô˘‰ÒÓ, ÛÙÔ TÌ‹Ì· ¢ÈÂıÓÒÓ Î·È E˘Úˆ·˚ÎÒÓ ™Ô˘‰ÒÓ ÙÔ˘ ¶·ÓÂÈÛÙËÌ›Ô˘ M·Î‰ÔÓ›·˜. «O æ˘¯Úfi˜ ¶fiÏÂÌÔ˜ ·ÔÙ¤ÏÂÛ ̛· Û˘ÛÙËÌÈ΋ ·ÓÙÈ·Ú¿ıÂÛË Û˘Ó·ÛÈÛÌÒÓ Ì ÌË Û˘Ì‚·ÙÈΤ˜ ÎÔÛÌÔıˆڛ˜. H ÛËÌÂÚÈÓ‹ ηٿÛÙ·ÛË ‰ÂÓ ·ÚÔ˘ÛÈ¿˙ÂÈ ·ÚfiÌÔÈ· ‰ÔÌÈο Î·È ÔÚÁ·ÓˆÙÈο Û˘ÛÙ·ÙÈο Î·È Û οı ÂÚ›ÙˆÛË Â›Ó·È ÌÈÎÚfiÙÂÚ˘ Îϛ̷η˜ ˆ˜ ÚÔ˜ ÙËÓ ÁˆÛÙÚ·ÙËÁÈ΋ ¯ˆÚÔÙ·Í›· Ù˘. EÈÙÒÛÂȘ ÌÔÚÔ‡Ó Ó· ÚÔÎÏËıÔ‡Ó ·fi Ì›· Ì·ÎÚÔÚfiıÂÛÌË ·ÓÙÈ·Ú¿ıÂÛË ·Ó¿ÌÂÛ· Û EE, H¶A Î·È PˆÛ›·. A˘Ùfi ı· ÌÔÚÔ‡Û ӷ ÂËÚ¿ÛÂÈ ÙȘ ÂÏÏËÓÔ-ÚˆÛÈΤ˜ Û¯¤ÛÂȘ Î·È Ó· ÂÁ›ÚÂÈ ·ÍÈÒÛÂȘ ·fi ÏÂ˘Ú¿˜ ÂÙ·›ÚˆÓ ÛÙËÓ EE Î·È Û˘ÌÌ¿¯ˆÓ ÛÙÔ NATO. TÔ ·Ó ı· Ô‰ËÁËıԇ̠۠·ÓÂÍ·ÚÙËÙÔÔÈ‹ÛÂȘ ¿ÏÏˆÓ ÂÚÈÔ¯ÒÓ ı· ÎÚÈı› ·fi ÙËÓ ÔÏÈÙÈ΋ E˘Úˆ·›ˆÓ Î·È AÌÂÚÈηÓÒÓ Î·È ÙËÓ ¤ÓÙ·ÛË ÙˆÓ ȤÛÂˆÓ Ô˘ ı· ·Û΋ÛÔ˘Ó ÛÙÔ K›Â‚Ô. °È· Ó· ·ÔÊ¢¯ı› ·˘Ùfi ı· Ú¤ÂÈ Ó· ÂÍ¢ÚÂı› Ì›· ÔÏÈÙÈ΋ Ê˘ÛÈÔÁӈ̛· ÎÔÈÓ‹˜ ·Ô‰Ô¯‹˜ ÛÙÔ ÂÛˆÙÂÚÈÎfi Ù˘ O˘ÎÚ·Ó›·˜, Ë ÔÔ›· ı· ÂÓÒÛÂÈ Ì›· ηٷÎÂÚÌ·ÙÈṲ̂ÓË ¯ÒÚ·. IÛÙÔÚÈο, Ë TÔ˘ÚΛ· ¤¯ÂÈ ¯ÚËÛÈÌÔÔÈ‹ÛÂÈ ÙȘ ÌÂÈÔÓfiÙËÙ˜ ÛÙȘ fiÌÔÚ˜ ¯ÒÚ˜, ˆ˜ ÛÙÚ·ÙËÁÈΤ˜ ÌÂÈÔÓfiÙËÙ˜ Ì ÛÙfi¯Ô Ó· ·Û΋ÛÂÈ ÔÏÈÙÈΤ˜ ȤÛÂȘ. A˘Ù‹ Ë ·Ú¿ÌÂÙÚÔ˜ ı· Ú¤ÂÈ Ó· ˘·ÁÔÚ‡ÛÂÈ Î·È ÙËÓ ÔÏÈÙÈ΋ Ù˘ ¯ÒÚ·˜ Ì·˜ ¤Ó·ÓÙÈ Ù˘ ·Ó·ÁÓÒÚÈÛ˘ ÂÚÈÔ¯ÒÓ Ô˘ ¤¯Ô˘Ó ·ÔÛ¯ÈÛÙ›».


PRESS TIME, ™¿‚‚·ÙÔ 22 - K˘Úȷ΋ 23 M·ÚÙ›Ô˘ 2014

PÂÔÚÙ¿˙

17

¶ø™ ¶POø£EI TA ™YMºEPONTA TøN E¶IXEIPH™EøN TH™ XøPA™ TOY ™THN E§§A¢A ڤۂ˘ ÙÔ˘ K·Ó·‰¿ ÛÙËÓ Aı‹Ó·, PfiÌÂÚÙ ¶ÂÎ, ‰ÂÓ Â›Ó·È ¤Ó·˜ Û˘ÓËıÈṲ̂ÓÔ˜ ‰Èψ̿Ù˘. TÔ ·ÓÙ›ıÂÙÔ. E›Ó·È ÌÈ· ÔχÏ¢ÚË ÚÔÛˆÈÎfiÙËÙ·, ¤Ó·˜ ·Ó¤Í˘ÓÔ˜ ¿ÓıÚˆÔ˜, Ô ÔÔ›Ô˜ ηٷʤÚÓÂÈ Ó· Û˘Ó‰˘¿˙ÂÈ ÙËÓ ‰Èψ̷ٛ· Ì ÙÔ lobbying. EÈÙ˘¯Ë̤ӷ, ̤¯ÚÈ ÙÒÚ·. O Î. ¶ÂÎ, ‰ËÌÔÛÈÔÁÚ¿ÊÔ˜, ·ÓÙÚÂ̤ÓÔ˜ Ì ÙË M·Ú›· ¶·ÓÙ·˙‹, Â›Ó·È AÓÒÙÂÚÔ˜ T·Íȿگ˘ ÙÔ˘ T¿ÁÌ·ÙÔ˜ ÙÔ˘ ºÔ›ÓÈÎÔ˜ Ù˘ EÏÏËÓÈ΋˜ ¢ËÌÔÎÚ·Ù›·˜ ηÈ, ‰ÂÈÓfi˜ ÁÓÒÛÙ˘ Ù˘ ÂÏÏËÓÈ΋˜ Ú·ÁÌ·ÙÈÎfiÙËÙ·˜. Ÿ¯È ÌfiÓÔ ÂÂȉ‹ ÌÈÏ¿ Ù· ÂÏÏËÓÈο ηχÙÂÚ· ·fi... ·ÚÎÂÙÔ‡˜ ŒÏÏËÓ˜, ·ÏÏ¿ Î·È ÂÂȉ‹ ¤¯ÂÈ ‰È·ÙÂϤÛÂÈ Í·Ó¿ ڤۂ˘ ÛÙËÓ Aı‹Ó·. A˘Ùfi, ‚¤‚·È·, ‰ÂÓ Â›Ó·È ÙÔ ÌfiÓÔ ÙÔ˘ ·ÙÔ‡...

O

Lobbying O Î. ¶ÂÎ, ‰ÂÓ Â›Ó·È Ù˘¯·›· ÙÔÔıÂÙË̤ÓÔ˜ ÛÙËÓ ÚÂۂ›· Ù˘ EÏÏ¿‰·˜, ·ÊÔ‡ ÂÎÚÔÛˆ› ÁÈÁ·ÓÙÈ·›· Û˘ÌʤÚÔÓÙ·, ·˘Ù¿ ÙˆÓ K·Ó·‰ÒÓ ÂÂÓ‰˘ÙÒÓ ÛÙË ¯ÒÚ·. AÓ¿ÌÂÛ· Û ·˘ÙÔ‡˜, ÌÂÙÚ¿Ì οÔÈÔ˘˜ Á›Á·ÓÙ˜ Ô˘ ¤¯Ô˘Ó ÂÂÓ‰‡ÛÂȘ «ÎÏÂȉȿ» ÛÙËÓ EÏÏ¿‰·: TËÓ Eldorado Gold Ô˘ ‰Ú·ÛÙËÚÈÔÔÈÂ›Ù·È ÛÙ· ¯Ú˘ÛˆÚ˘¯Â›· Ù˘ X·ÏÎȉÈ΋˜, ÙËÓ Fairfax Financial Holdings (ÌÂÁ·ÏÔ̤ÙÔ¯Ô˜ Ô K·Ó·‰fi˜ Prem Watsa) Ô˘ ¤¯ÂÈ ÌÂÈ ÛÙËÓ Eurobank Properties, ¤¯ÂÈ ¿ÚÂÈ ı¤ÛÂȘ Û ÌÂÙÔ¯¤˜ Î·È ¿ÏÏˆÓ ÂÈÛËÁÌ¤ÓˆÓ Î·È «ÁÏ˘ÎÔÎÔÈÙ¿˙ÂÈ» ÙË Eurobank.™ÙÔÓ ÙÔ̤· ÙˆÓ ÂÙÚÂÏ·›ˆÓ «ÂÎÚÔÛˆ›» ÙËÓ Î·Ó·‰¤˙ÈÎË Petra Petroleum Ô˘ Û ÎÔÈÓÔÚ·Í›· Ì ÙËÓ Energean Oil & Gas (¤¯ÂÈ Û˘ÌÌÂÙÔ¯‹ Î·È Ë Third Point) ¤¯Ô˘Ó ÎËÚ˘¯ı› ·Ó¿‰Ô¯ÔÈ ÛÙȘ ¤Ú¢Ó˜ ÁÈ· ÂÙڤϷȷ Û Iˆ¿ÓÓÈÓ· Î·È K·Ù¿ÎÔÏÔ. OÈ K·Ó·‰Ô› «Î·›ÁÔÓÙ·È» ÁÈ· Ù· ˘‰·ÙÔ‰ÚfiÌÈ· (ÁÈã·˘Ùfi Î·È ÔÈ Û˘Ó¯›˜ Â·Ê¤˜ Î·È ȤÛÂȘ ÙÔ˘ Î. Ú¤Û‚Ë Ì ÙÔÓ ˘Ô˘ÚÁfi AÓ¿Ù˘Í˘), ·ÊÔ‡ ÂΛ ‰ڿ˙ÂÈ Ë ÌÂÁ·Ï‡ÙÂÚË ‰ÈÂıÓÒ˜ ηٷÛ΢¿ÛÙÚÈ· ˘‰ÚÔÏ¿ÓˆÓ, ÂÓÒ K·Ó·‰Ô› ÁÏ˘ÎÔÎÔÈÙ¿˙Ô˘Ó Î·È ÂÏÏËÓÈο ÏÈÌ¿ÓÈ·, O ڤۂ˘ ÏÔÈfiÓ, ˆ˜ ‰ÂÈÓfi˜ ÏÔ-

O ÏÔÌ›ÛÙ·˜ ·ÚÈÔ˜ ڤۂ˘ ÙÔ˘ K·Ó·‰¿

Afi Ù· ¯Ú˘ÛÔÚ˘¯Â›·, ÛÙ· ˘‰ÚÔÏ¿Ó·, ÙȘ ÙÚ¿Â˙˜ Î·È Ù· ÂÙڤϷȷ, «ÍÂÎÏÂȉÒÓÂÈ» ÙȘ fiÚÙ˜ ÁÈ· Ù· ÂȯÂÈÚËÌ·ÙÈο Û˘ÌʤÚÔÓÙ· Ù˘ ·ÙÚ›‰·˜ ÙÔ˘

Ì›ÛÙ·˜ ¤¯ÂÈ ·Ó·Ï¿‚ÂÈ Ó· ÍÂÎÏÂȉÒÛÂÈ ÙȘ fiÚÙ˜ ÁÈ· Ù· ÂȯÂÈÚËÌ·ÙÈο Û˘ÌʤÚÔÓÙ· Ù˘ ¯ÒÚ·˜ ÙÔ˘. ¶Ò˜; A˜ ‰Ô‡Ì ÌÂÚÈο ·Ú·‰Â›ÁÌ·Ù·. O Î. ¶ÂÎ, ¤Ù˘¯Â, ÁÈ· ·Ú¿‰ÂÈÁÌ·, ÙËÓ Ï‹ÚË ÛÙ‹ÚÈÍË Ù˘ Eldorado ÛÙÔÓ ¯·Ìfi Ù˘ X·ÏÎȉÈ΋˜, ˘ÔÛ¯fiÌÂÓÔ˜ ÛÙËÓ Î˘‚¤ÚÓËÛË fiÙÈ Ë Î·Ó·‰¤˙ÈÎË ÂÙ·ÈÚ›· ı· ·ÓÔ›ÍÂÈ Î·È ¿ÏϘ ı¤ÛÂȘ ÂÚÁ·Û›·˜, ÂÙÔÈÌ¿˙ÔÓÙ·˜ ¤Ó· ·ÎfiÌ· ÔÚ˘¯Â›Ô ¯Ú˘ÛÔ‡

ÛÙË BfiÚÂÈ· EÏÏ¿‰·. °È· Ù· ˘‰·ÙÔ‰ÚfiÌÈ·, ÔÈ Û˘Ó·ÓÙ‹ÛÂȘ ÙÔ˘ Ì ÙÔÓ Î. X·Ù˙ˉ¿ÎË Â›Ó·È Û˘Ó¯›˜, Ì ÙÔÓ Î. ¶ÂÎ Ó· ÌËÓ ÎÚ‡‚ÂÈ ·˘Ùfi Ô˘ ı¤ÏÂÈ: YÂÓı˘Ì›˙ÔÓÙ·˜ ÙȘ ηӷ‰¤˙ÈΘ ÂÂÓ‰‡ÛÂȘ ÛÙ· ¯Ú˘ÛÔÚ˘¯Â›· Û X·ÏÎȉÈ΋ Î·È £Ú¿ÎË, ¤ıÂÙ ·ÓÔȯٿ ÛÙÔÓ ˘Ô˘ÚÁfi ÙËÓ ··›ÙËÛ‹ ÙÔ˘. K·È ÙÔ˘ «ÁÎÚ›ÓÈ·˙» ÁÈ· ÙÔ ˙‹ÙËÌ· Ù˘ Â¤Ó‰˘Û˘ Ù˘ ηӷ‰È΋˜ ·ÂÚÔÔÚÈ΋˜ ÂÙ·ÈÚ›-

·˜ Air Sea Lines, Ë ÔÔ›· ÎfiÏÏËÛ ÛÙ· ÁÚ·Ó¿˙È· Ù˘ ÂÏÏËÓÈ΋˜ ÁÚ·ÊÂÈÔÎÚ·Ù›·˜. ◊, ÂÈۋ̈˜, ÁÈ· ·Ú¿‰ÂÈÁÌ·, ÂÓË̤ڈÛ ÙËÓ ÂÏÏËÓÈ΋ ΢‚¤ÚÓËÛË ˆ˜ ÔÈ K·Ó·‰Ô› ÂȯÂÈÚË̷ٛ˜ Ô˘ ¤¯Ô˘Ó ÌÂÈ ÛÙÔ ·ÂÚÔ‰ÚfiÌÈÔ «EÏ. BÂÓÈ˙¤ÏÔ˜» ı¤ÏÔ˘Ó ÙÔ 100%, ηıÒ˜ Î·È ÁÈ· ÙÔ ÂӉȷʤÚÔÓ Ó· ·ÔÎÙ‹ÛÔ˘Ó K·Ó·‰Ô› Ù· ÏÈÌ¿ÓÈ· Ô˘ ı· ·ÔÎÚ·ÙÈÎÔÔÈËıÔ‡Ó, ÏËÓ ÙÔ˘ ¶ÂÈÚ·È¿.

A¶AITEI I™H METAXEIPI™H °IA TOY™ KANA¢OY™ E¶EN¢YTE™ ™TO ºY™IKO AEPIO

E˘ı›· ·Ú¤Ì‚·ÛË Î·È ÛÙËÓ K‡ÚÔ ·Ú¿ÏÏËÏ· Ì ÙËÓ EÏÏ¿‰·, Ô Î. ¶ÂÎ ·ÛΛ ηı‹ÎÔÓÙ· Ú¤Û‚Ë ÙÔ˘ K·Ó·‰¿ Î·È ÁÈ· ÙËÓ K‡ÚÔ. M ÙÔÓ ›‰ÈÔ ÙÚfiÔ, Ô˘ ÙÔ Î¿ÓÂÈ Î·È ÁÈ· ÙËÓ EÏÏ¿‰·. ¢ËÏ·‰‹ ÛÙËÚ›˙ÔÓÙ·˜ fiˆ˜ Â›Ó·È Ê˘ÛÈÎfi- ÙËÓ ·Ó¿Ù˘ÍË ÙˆÓ ‰ÈÌÂÚÒÓ Û¯¤ÛÂˆÓ ÛÙËÓ ÂȯÂÈÚËÌ·ÙÈÎfiÙËÙ·. MfiÏȘ ÚÈÓ ·fi ÌÈ· ‚‰ÔÌ¿‰·, Ô K·Ó·‰fi˜ ڤۂ˘ ¤Î·Ó ‰ËÌfiÛÈ· ·Ú¤Ì‚·ÛË, ˘ÂÓı˘Ì›˙ÔÓÙ·˜ fiÙÈ Ô K·Ó·‰¿˜ ·ÎÔÏÔ˘ı› ÔÏÈÙÈ΋ ¯·ÌËÏÒÓ ÙfiÓˆÓ, fï˜ ·˘Ùfi ‰ÂÓ ÛËÌ·›ÓÂÈ ˆ˜ ‰ÂÓ ¤¯ÂÈ ÂӉȷʤÚÔÓ ÁÈ· ÙËÓ ÚÔÒıËÛË ÙˆÓ ·ÌÔÈ‚·›· ÂˆÊÂ-

ÏÒÓ Û˘ÓÂÚÁ·ÛÈÒÓ. ™·Ó ÚÔÂÍ¿Ú¯ÔÓ ı¤Ì· Ù¤ÙÔÈÔ˘ ÂӉȷʤÚÔÓÙÔ˜, Ô ڤۂ˘ ¶ÂÎ ·Ó·‰ÂÈÎÓ‡ÂÈ ÙÔ ı¤Ì· ÙÔ˘ º˘ÛÈÎÔ‡ AÂÚ›Ô˘ Î·È È‰È·›ÙÂÚ· ÙËÓ Ù˘¯‹ Ô˘ ·ÊÔÚ¿ ÛÙÔ ÂӉȷʤÚÔÓ Ù˘ K‡ÚÔ˘ ÁÈ· ÂÍ·ÛÊ¿ÏÈÛË ·ÂÚ›Ô˘ (ÚÔÊ·ÓÒ˜ ·fi ÙÔ IÛÚ·‹Ï) ÁÈ· ÙÔ˘˜ ÛÎÔÔ‡˜ Ù˘ ÂӉȿÌÂÛ˘ ÂÚÈfi‰Ô˘ (̤¯ÚÈ Ù˘ ÂÍfiڢ͢ ÙÔ˘ ΢ÚÈ·ÎÔ‡ ·fi ÙÔ ÙÂÌ¿¯ÈÔ 12 Ù˘ AOZ). O K·Ó·‰fi˜ ڤۂ˘ ‰ÂÓ ‰›ÛÙ·Û ̿ÏÈÛÙ· Ó· «ÙÚ›ÍÂÈ Ù· ‰fiÓÙÈ·» ÛÙËÓ K‡ÚÔ ÁÈ· ÙÔÓ ·ÔÎÏÂÈÛÌfi Ù˘

ηӷ‰È΋˜ ÂÙ·ÈÚ›·˜ Sea NG, Ë ÚÔÛÊÔÚ¿ Ù˘ ÔÔ›·˜ ÂÍ·ÛÊ¿ÏÈÛË Î·È ÌÂÙ·ÊÔÚ¿ ·ÂÚ›Ô˘ ·Î˘ÚÒıËΠ·‰ÈηÈÔÏÔÁ‹Ùˆ˜ ÚÔ˜ fiÊÂÏÔ˜ Ù˘ ÈÛÚ·ËÏÈÓ‹˜ ÂÙ·ÈÚ›·˜ Tamara. §¤ÂÈ ÏÔÈfiÓ Ô Î. ¶ÂÎ ÌÂٷ͇ ¿ÏψÓ: «E›Ó·È, ÓÔÌ›˙ˆ, Ôχ ÛËÌ·ÓÙÈÎfi ÁÈ· ÙÔ˘˜ ͤÓÔ˘˜ ÂÂÓ‰˘Ù¤˜ Ó· ÓÈÒıÔ˘Ó ˆ˜ ˘¿Ú¯ÂÈ ‰È·Ê¿ÓÂÈ· ÛÙË ‰È·‰Èηۛ· Î·È ˆ˜ Ë ÓÔÌÔıÂÛ›· ˘¿Ú¯ÂÈ Î·È ÂÊ·ÚÌfi˙ÂÙ·È, ÂȉÈο Û ÌÈ· ÂÔ¯‹ Ô˘ Ë K‡ÚÔ˜ ¯ÚÂÈ¿˙ÂÙ·È ÂÂÓ‰‡ÛÂȘ».

O ÎÎ.. PPfifiÌÌÂÂÚÚÙÙ ¶ ¶ÂÂÎÎ O

™Ù· ¯¤ÚÈ· ÙÔ˘ TÔ fiÙÈ Â›Ó·È ¿ÓıÚˆÔ˜ Ô˘ ÂÎÚÔÛˆ› Ù· Û˘ÌʤÚÔÓÙ· ÙˆÓ Û˘Ì·ÙÚȈÙÒÓ ÙÔ˘ ÂȯÂÈÚËÌ·ÙÈÒÓ Î·È Ô˘ ı¤ÏÂÈ Ó· ÎÏ›ÛÂÈ Ì›˙Ó˜, ¤ÁÈÓ ۷ʤ˜ ¿ÏψÛÙÂ, ·fi ÙËÓ ÚÒÙË ÒÚ· Ô˘ ·Ó¤Ï·‚ ڤۂ˘. ◊, ηχÙÂÚ·, ÚÈÓ ·fi ·˘Ù‹! °È·Ù›, ÚÈÓ Ù·Íȉ¤„ÂÈ ÛÙËÓ EÏÏ¿‰· ÁÈ· Ó· ·Ó·Ï¿‚ÂÈ Â›ÛËÌ· Ù· ηı‹ÎÔÓÙ¿ ÙÔ˘, Ô Î. ¶ÂÎ, ›¯Â ÊÚÔÓÙ›ÛÂÈ Ó· ÁÓˆÚÈÛÙ› Ì ÙÔ˘˜ ŒÏÏËÓ˜ ÂȯÂÈÚË̷ٛ˜ ÙÔ˘ K·Ó·‰¿ Î·È Ó· ÙÔ˘˜ Û˘ÛÙ‹ÛÂÈ Û K·Ó·‰Ô‡˜ Á›Á·ÓÙ˜. ™Â ‰Â›ÓÔ Ô˘ ›¯Â ·Ú·ı¤ÛÂÈ, ÂȯÂÈÚË̷ٛ˜, ‰ÈÎËÁfiÚÔÈ ÔÏ˘ÂıÓÈÎÒÓ, ·ÓÙÈÚfi‰ÚÔÈ ÌÂÁ¿ÏˆÓ ÂÙ·ÈÚÈÒÓ ‹Ù·Ó ·˘ÙÔ› Ô˘ Á¤ÌÈÛ·Ó ÙÔ National Club ÙÔ˘ TÔÚfiÓÙÔ. K·È ÙÈ ¤ÏÂÁÂ Ô Î. ¶ÂÎ; ¶·ÚfiÙÚ˘Ó ÙÔ˘˜ ÂȯÂÈÚË̷ٛ˜ Ó· ÂÂÓ‰‡ÛÔ˘Ó ÛÙËÓ EÏÏ¿‰· ÙˆÓ Â˘Î·ÈÚÈÒÓ, ÁÈ· ÙËÓ ÔÔ›·, ¿ÓÙˆ˜, ¤¯ÂÈ ÁÂÓÈÎfiÙÂÚ·- Ó· ϤÂÈ Ù· ηχÙÂÚ·: °È·Ù› ‰ÂÓ ¯¿ÓÂÈ ÙËÓ Â˘Î·ÈÚ›· Ó· ÌÈÏ¿ ÁÈ· ÙËÓ ·Á¿Ë ÁÈ· ÙË ¯ÂÈÌ·˙fiÌÂÓË EÏÏ¿‰·, ÙÔ ¿ıÔ˜ ÙÔ˘ ÁÈ· ÙÔÓ ÔÏÈÙÈÛÌfi Ù˘, ÙËÓ ÚÔÛ¿ıÂÈ¿ ÙÔ˘ Ó· Û˘Ì‚¿ÏÂÈ ÛÙËÓ Î·ÈÓÔ‡ÚÈ· ̤ڷ Ù˘. KÈ ·˘Ùfi˜ ¿ÏψÛÙÂ, ÏfiÁˆ Ù˘ Û˘˙‡ÁÔ˘, ·ÈÛı¿ÓÂÙ·È «ŒÏÏËÓ·˜».


18

PÂÔÚÙ¿˙

PRESS TIME, ™¿‚‚·ÙÔ 22 - K˘Úȷ΋ 23 M·ÚÙ›Ô˘ 2014

∞¶∞°ø°∂™, §∏™Δ∂π∂™, ∂∫μπ∞™ª√π π¢π∞πΔ∂ƒ∞ √π∫√¡√ªπ∫∞ ∂Àƒø™Δø¡ ™∂ ¶ƒøΔ√ ¶§∞¡√

ª∂Δ∞ ∞¶√ Δ√¡ °∞¡Δ∑√À§∞

ΔÚ¤ÌÔ˘Ó ·ÈÌ·ÙËÚ¿ ¯Ù˘‹Ì·Ù·

Ô ¿ÓÔÈÁÌ· ÂÓfi˜ Ó¤Ô Î‡ÎÏÔ˘ ‚›·˜, ·fi ÙȘ Û˘ÌÌÔڛ˜ ÂÁÎÏËÌ·ÙÈÒÓ Ô˘ ‚¿˙Ô˘Ó ÛÙfi¯Ô ‡ÔÚÔ˘˜ ÂȯÂÈÚË̷ٛ˜ ÙÚ¤ÌÂÈ Ë ∂§∞™, ·ÏÏ¿ Î·È Ô ÂȯÂÈÚËÌ·ÙÈÎfi˜ ÎfiÛÌÔ˜. Δ· ··ÓˆÙ¿ ÎÚÔ‡ÛÌ·Ù· ··ÁˆÁÒÓ, ÔÈ Î·Ù·ÁÁÂϛ˜ ÁÈ· Â΂ȷÛÌÔ‡˜ Ô˘ ¤ÊÙÔ˘Ó «‚ÚÔ¯‹», ·ÏÏ¿ Î·È ÔÈ –ηϿ ÚÔۯ‰ȷṲ̂Ó˜ Î·È È‰È·›ÙÂÚ· ‚›·È˜- ÂÈÛ‚ÔϤ˜ ÏËÛÙÒÓ Û Û›ÙÈ· ÙˆÓ ‚ÔÚ›ˆÓ ÚÔ·ÛÙ›ˆÓ, Û˘Óı¤ÙÔ˘Ó ÙÔ Ó¤Ô ÛÎËÓÈÎfi ÙÔ˘ ÙÚfiÌÔ˘. ΔÂÏÂ˘Ù·›Ô «Ë¯ËÚfi» ¯Ù‡ËÌ·, ‹Ù·Ó ·˘Ùfi Ù˘ ÏËÛÙ›·˜ ÛÙÔ Û›ÙÈ ÙÔ˘ 40¯ÚÔÓÔ˘ ÂȯÂÈÚËÌ·Ù›· ™Ù¤ÚÁÈÔ˘ °·ÓÙ˙ԇϷ, ÛÙË ºÈÏÔı¤Ë. ∫Ú·Ù‹ÛÙ ÙÔ ÁÂÁÔÓfi˜ fiÙÈ ÙËÓ ›‰È· ̤ڷ Ì ÙË ÏËÛÙ›· ·˘Ù‹, Ë, ηٿ ·ÍȈ̷ÙÈÎÔ‡˜ Ù˘ ∂§∞™ ›‰È· Û˘ÌÌÔÚ›· Ú·ÁÌ·ÙÔÔ›ËÛ ‰‡Ô ·ÎfiÌ· ÂÈı¤ÛÂȘ Û Û›ÙÈ· ÛÙËÓ ∫ËÊÈÛÈ¿ Î·È ÙËÓ ¶ÂÓÙ¤ÏË. √È Î·ÎÔÔÈÔ›, ¤¯Ô˘Ó ¿ÚÂÈ (Ôχ) ı¿ÚÚÔ˜, οÙÈ Ô˘ ‰Â›¯ÓÂÈ ˆ˜ ¤ÂÙ·È Û˘Ó¤¯ÂÈ·…

Δ

√ °·ÓÙ˙ԇϷ˜ √ ÁÓˆÛÙfi˜ ÂȯÂÈÚËÌ·Ù›·˜, ÌÂÁ·ÏÔ̤ÙÔ¯Ô˜ Ù˘ Ù¯ÓÈ΋˜ ÂÙ·ÈÚ›·˜ °∞¡Δ∑√À§∞™ ∞Δ∂∂ Î·È Ì¤ÏÔ˜ Ù˘ ‰ÈÔÈÎÔ‡Û·˜ ÂÈÙÚÔ‹˜ Ù˘ ∞∂∫ ™Ù¤ÚÁÈÔ˜ °·ÓÙ˙ԇϷ˜, ‹Ù·Ó Ô ÙÂÏÂ˘Ù·›Ô˜ Ô˘ ¤ÂÛ ı‡Ì· Ù˘ Ì›·˜ ·fi ÙȘ ÈÔ ·‰›ÛÙ·ÎÙ˜ Û˘ÌÌÔڛ˜ Ô˘ ‰ÚÔ˘Ó ÙÔ ÙÂÏÂ˘Ù·›Ô ‰È¿ÛÙËÌ· ÂÈÛ‚¿ÏÏÔÓÙ·˜ ΢ڛˆ˜ Û ÔÏ˘ÙÂÏ›˜ ηÙÔÈ˘ Û ‰È¿ÊÔÚ˜ ÂÚÈÔ¯¤˜ ÙˆÓ ‚ÔÚ›ˆÓ ÚÔ·ÛÙ›ˆÓ. Œ˙ËÛ ÙÔÓ ÂÊÈ¿ÏÙË, fiÙ·Ó, Ù· ÍËÌÂÚÒÌ·Ù· Ù˘ ∫˘Úȷ΋˜, Ì·›ÓÔÓÙ·˜ ÛÙË ÌÔÓÔηÙÔÈΛ· ÙÔ˘, ‚Ú¤ıËΠÌÚÔÛÙ¿ Û ٤ÛÛÂÚȘ ·‰›ÛÙ·ÎÙÔ˘˜, fiˆ˜ ·ԉ›¯ıËΠηÎÔÔÈÔ‡˜, Ô˘ ›¯·Ó Î·Ï˘Ì̤ӷ Ù· ÚfiÛˆ¿ ÙÔ˘˜ Î·È ‹Ù·Ó ÔÏÈṲ̂ÓÔÈ Ì ÈÛÙfiÏÈ· Î·È Ì·¯·›ÚÈ·. √ ÂȯÂÈÚËÌ·Ù›·˜ ÚÔ¤‚·ÏÏ ·ÓÙ›ÛÙ·ÛË Î·È ÔÈ ÂÈÛ‚ÔÏ›˜ ¿Ú¯ÈÛ·Ó Ó· ÙÔÓ ¯Ù˘Ô‡Ó fiÏÔÈ Ì·˙› ÚÔηÏÒÓÙ·˜ ÙÔ˘ ÂÏ·ÊÚ¿ ÙÚ·‡Ì·Ù·. ÷ڷÎÙËÚÈÛÙÈÎfi Â›Ó·È ÙÔ ÁÂÁÔÓfi˜, fiÙÈ ÔÈ Ù¤ÛÛÂÚȘ ÎÔ˘ÎÔ˘ÏÔÊfiÚÔÈ ¿‰ÂÈ·Û·Ó ·ÎfiÌË Î·È ÙȘ ÙÛ¤˜ ÙÔ˘ ÂȯÂÈÚËÌ·Ù›· Î·È ‹Ú·Ó ·ÎfiÌ· Î·È ÙË ‚¤Ú· ·fi ÙÔ ¯¤ÚÈ ÙÔ˘, ηıÒ˜ Î·È Ù· ÎÏÂȉȿ ÙÔ˘ ÔÏ˘ÙÂÏÔ‡˜ ·˘ÙÔÎÈÓ‹ÙÔ˘ ÙÔ˘ Ì¿Úη˜ AUDI, ÛÙÔ ÔÔ›Ô ÊfiÚÙˆÛ·Ó Ù· ÎÏÔÈÌ·›· Î·È ÂÈ‚È‚¿ÛÙËÎ·Ó ÁÈ· Ó· ‰È·Ê‡ÁÔ˘Ó. √È ··ÓˆÙ¤˜ ÂÈÛ‚ÔϤ˜ Û Û›ÙÈ· ÙˆÓ ‚ÔÚ›ˆÓ ÚÔ·ÛÙ›ˆÓ ÌÂÙ·ÙÚ¤ÔÓÙ·È ϤÔÓ Û ÂÊÈ¿ÏÙË, ·ÊÔ‡ ÌfiÓÔ ÁÈ· Ì›· ·fi ÙȘ Û˘ÌÌÔڛ˜, ·˘Ù‹ Ô˘ ¯Ù‡ËÛ ÙË ÌÔÓÔηÙÔÈΛ· ÙÔ˘ °·ÓÙ˙ԇϷ (ÙÔ ÁÂÓÂÙÈÎfi ˘ÏÈÎfi Î·È Ù· ‰·ÎÙ˘ÏÈο ·ÔÙ˘ÒÌ·Ù· Ô˘ ÂÓÙfiÈÛÂ Ë Û‹-

H E°K§HMATIKOTHTA ¿ÏÏ·Í ÌÔÚÊ‹. OÈ ÏËÛÙ›˜ ÙÚ· ˙ÒÓ (ʈÙfi ·fi Û‡ÏÏË„Ë ÏËÛÙÒÓ) ¤ÁÈÓ·Ó ··ÁˆÁ¤˜ Î·È ÂÈÛ‚Ô Ï¤˜ Û Û›ÙÈ· ÂȯÂÈÚËÌ·ÙÈÒÓ, fiˆ˜ ÙÔ˘ ™. °·ÓÙ˙ԇϷ (ʈÙfi)

Ì·ÓÛË ·¤‰ÂÈÍ·Ó fiÙÈ ÚfiÎÂÈÙ·È ÁÈ· ̤ÏË Ù˘ ›‰È·˜ ÂÁÎÏËÌ·ÙÈ΋˜ ÔÚÁ¿ÓˆÛ˘) ÚÔ·ÙÂÈ fiÙÈ ÙÔ˘˜ ÙÂÏÂ˘Ù·›Ô˘˜ Ì‹Ó˜ ¤¯ÂÈ ‰È·Ú¿ÍÂÈ Ï‹ıÔ˜ ‰È·ÚÚ‹ÍÂˆÓ ÛÙȘ ‚fiÚÂȘ ÂÚÈÔ¯¤˜ Ù˘ ∞ÙÙÈ΋˜ Î·È Û ÔÏϤ˜ ÂÚÈÙÒÛÂȘ ηÎÔÔ›ËÛ·Ó Ù· ı‡Ì·Ù¿ ÙÔ˘˜, ·ÎfiÌË Î·È ÙȘ Á˘Ó·›Î˜. Δ· ̤ÏË Ù˘ Û›ڷ˜, Ù· ÔÔ›· Ê·›ÓÂÙ·È ˆ˜ ‹Ù·Ó ηϿ «‰È·‚·Ṳ̂ӷ» ηıÒ˜ ¤„·¯Ó·Ó ÙÔ ÌÈÎÚfi ¯ÚËÌ·ÙÔÎÈ‚ÒÙÈÔ ÙÔ ÔÔ›Ô Â›¯Â ÎÚ˘Ì̤ÓÔ ÛÙÔ Û›ÙÈ Ô ÂȯÂÈÚËÌ·Ù›·˜, ÂÚÈ̤ӷÓ ÎÚ˘Ì̤ӷ ÚÔÎÂÈ̤ÓÔ˘ Ó· ÂÈÛÙÚ¤„ÂÈ ·fi ÙËÓ ÂÚÁ·Û›· ÙÔ˘ Ô È‰ÈÔÎÙ‹Ù˘ ÙÔ˘ ‰ÈÒÚÔÊÔ˘. ¶ÚfiÎÂÈÙ·È ÁÈ· ÙËÓ ÙÚ›ÙË Î·Ù¿ ÛÂÈÚ¿ ÏËÛÙ›· Ô˘ Ú·ÁÌ·ÙÔÔ›ËÛÂ Ë Û˘ÌÌÔÚ›· ÙˆÓ ‚ÔÚ›ˆÓ ÚÔ·ÛÙ›ˆÓ. ∏ ·Ú¯‹ ¤ÁÈÓ ٷ ÍËÌÂÚÒÌ·Ù· Ù˘ ∫˘Úȷ΋˜, fiÙ·Ó ÔÈ Î·ÎÔÔÈÔ› ÂÈÛ¤‚·Ï·Ó ÛÙÔ Û›ÙÈ ÙÔ˘ ÁÓˆÛÙÔ‡ ÂȯÂÈÚËÌ·Ù›· Î·È ÛÙÂϤ¯Ô˘˜ Ù˘ ∞∂∫ ™Ù¤ÚÁÈÔ˘ °·ÓÙ˙ԇϷ, ÂÓÒ ÙȘ ÚÒÙ˜ ÚˆÈÓ¤˜ ÒÚ˜ ÛÙËÓ ÂÚÈÔ¯‹ Ù˘ ¶ÂÓÙ¤Ï˘ fiÚÌËÛ·Ó ÛÙÔ Û›ÙÈ ÂÓfi˜ 86¯ÚÔÓÔ˘, ÙÔÓ ÔÔ›Ô ¯Ù‡ËÛ·Ó Î·È ÙÔ˘ ‹Ú·Ó ·ÎfiÌ· Î·È ÙË ‚¤Ú· Ô˘ ÊÔÚÔ‡Û ÛÙÔ ‰¿¯Ù˘Ïfi ÙÔ˘. ∏‰Ë Ë ∂§.∞™. ÛÙ‹ÓÂÈ ÌÏfiη ÛÙËÓ ÂÚÈÔ¯‹, ÂÓÒ Ë ∞ÛÊ¿ÏÂÈ· Ô˘ ¤¯ÂÈ ·Ó·Ï¿‚ÂÈ ÙȘ ¤Ú¢Ó˜ ÚÔÛ·ı› Ó·

‚ÚÂÈ ÙËÓ ¿ÎÚË ÙÔ˘ Ó‹Ì·ÙÔ˜ ·fi ÙÔÓ ˘fiÎÔÛÌÔ, Û˘ÏϤÁÔÓÙ·˜ ÏËÚÔÊÔڛ˜ ÔÈ Ôԛ˜ Â›Ó·È ‰˘Ó·ÙfiÓ ÛÙÔ ¿ÌÂÛÔ Ì¤ÏÏÔÓ Ó· Ê·ÓÔ‡Ó ¯Ú‹ÛÈ̘ ÁÈ· ÙËÓ ÂÍ¿ÚıÚˆÛË ÙˆÓ ¿ÁÚÈˆÓ Û˘ÌÌÔÚÈÒÓ Ô˘ ¤¯Ô˘Ó ·ÁÚÈfiÙÂÚ· Û¯¤‰È·.

ÙÈÓÈ΋ AÌÂÚÈ΋, fiÔ˘ ÔÈ ··ÁˆÁ¤˜ Î·È ÁÈ· ÔÛ¿ Ù˘ ٿ͈˜ ÙˆÓ 5.000 ¢ÚÒ, Â›Ó·È Û˘ÓËıÈṲ̂ÓÔ Ê·ÈÓfiÌÂÓÔ. H Ú·ÎÙÈ΋ ·˘Ù‹, ı¤ÏÂÈ ÛÙÔ ÛÙfi¯·ÛÙÚÔ ÙˆÓ Û˘ÌÌÔÚÈÒÓ Ó· Ì·›ÓÔ˘Ó -ÏfiÁˆ Î·È Ù˘ ÌÂÁ·Ï‡ÙÂÚ˘ ÂȯÂÈÚËÛȷ΋˜ ¢ÎÔÏ›·˜, ηıÒ˜ ‰ÂÓ ‰È·ı¤-

ÙÔ˘Ó ÊÚÔ‡ÚËÛË- ¿ÓıÚˆÔÈ Ì ÔÈÎÔÓÔÌÈ΋ ¿ÓÂÛË, ÔÈ ÔÔ›ÔÈ, ˆÛÙfiÛÔ, ‰ÂÓ ·ÔÙÂÏÔ‡Ó ÛÙfi¯Ô˘˜ «˘„ËÏÔ‡ ÎÈÓ‰‡ÓÔ˘». T· ÙÂÏÂ˘Ù·›· ı‡Ì·Ù·, ‹Ù·Ó ¯Ú˘ÛÔ¯fiÔÈ, ·È‰È¿ ÙÚ·Â˙ÈÎÒÓ ÛÙÂϯÒÓ, ·ÏÏ¿ Î·È È‰ÈÔÎÙËÙÒÓ ÌÈÎÚÒÓ ÂÚÁÔÛÙ·Û›ˆÓ.

√È ··ÁˆÁ¤˜ ™Â ÌÈ· ¯ÒÚ· Ô˘ Ë ÂÁÎÏËÌ·ÙÈÎfiÙËÙ· ηÏ¿˙ÂÈ, ÔÈ Û˘ÌÌÔڛ˜ Ô˘ ÚÔÛ·ıÔ‡Ó Ó· ‰È·ÊÂÓÙ‡ÛÔ˘Ó ÙË ¯ÒÚ·, ¤¯Ô˘Ó ‚ÚÂÈ ÙË «Û˘ÓÙ·Á‹» ÁÈ· ‡ÎÔÏÔ Î·È ÁÚ‹ÁÔÚÔ Î¤Ú‰Ô˜. ∂ÎÙfi˜ ·fi ÙȘ ÏËÛÙ›˜ Î·È ÙÔ˘˜ Â΂ȷÛÌÔ‡˜, Ë ÚfiÛÊ·ÙË Î·È ‰Â‡ÙÂÚË Û ‰È¿ÛÙËÌ· ÂÓfi˜ Ì‹Ó·, ··ÁˆÁ‹, ·˘Ù‹ ÙÔ˘ ÂȯÂÈÚËÌ·Ù›· M·ÓÒÏË K·Ú·ÌÔϤÁÎÔ˘, ÌÂÙ¿ ·fi ÙËÓ ·ÔÙ˘¯Ë̤ÓË ÙÔ˘ K›ÎÔ˘ M·ÚÙ›ÓÔ˘, ·ÏÒ˜ -‰˘ÛÙ˘¯Ò˜- ÂȂ‚·›ˆÛ ÙÔ˘˜ Êfi‚Ô˘˜ Ô˘ ÂͤÊÚ·˙·Ó ·ÍȈ̷ÙÈÎÔ› Ù˘ E§.A™.: ŸÙÈ ‰ËÏ·‰‹ ‰ËÌÈÔ˘ÚÁÂ›Ù·È ÌÈ· Ó¤· Ù¿ÍË Ú·ÁÌ¿ÙˆÓ ÛÙÔ ÂÁÎÏËÌ·, ÌÂ Û˘ÌÌÔڛ˜ Ô˘ ۯ‰ȿ˙Ô˘Ó Î·È ÂÎÙÂÏÔ‡Ó ··ÁˆÁ¤˜. ŸÌˆ˜, fiˆ˜ Ê·ÈÓÂÙ·È, ÛÙÔ ÛÙfi¯·ÛÙÚÔ ϤÔÓ ‰ÂÓ Â›Ó·È ÌfiÓÔ ÔÈ ÌÂÁ·ÏÔÂȯÂÈÚË̷ٛ˜, ·ÏÏ¿ Î·È ÔÈ ÌÂÛ·›Ô˘ -ÌÈÎÚÔ‡ ‚ÂÏËÓÂÎÔ‡˜, Ù· ÛÙÂϤ¯Ë ÂȯÂÈÚ‹ÛˆÓ, ·ÎfiÌ· Î·È Ù· ·È‰È¿ ÙÔ˘˜. TÔ ¤ÁÎÏËÌ· ÛÙËÓ EÏÏ¿‰·, Ù›ÓÂÈ Ó· ÌÈÌËı› ÙË §·-

™ÙÔ ÛÙfi¯·ÛÙÚÔ ÙˆÓ Û˘ÌÌÔÚÈÒÓ ÂȯÂÈÚË̷ٛ˜ Î·È ÔÏ˘ÙÂÏ›˜ ηÙÔÈ˘ ÙˆÓ ‚ÔÚ›ˆÓ ÚÔ·ÛÙ›ˆÓ Ù˘ ÚˆÙÂ‡Ô˘Û·˜

√Ì¿‰· ÎÚÔ‡Û˘ Ù˘ ∂§∞™ ÁÈ· ÂȯÂÈÚË̷ٛ˜ ª

 ÙÔÓ Êfi‚Ô fiÙÈ ÂȯÂÈÚË̷ٛ˜, ÂÊÔÏÈÛÙ¤˜ Î·È ¿ÏÏÔÈ ÔÈÎÔÓÔÌÈÎÔ› ·Ú¿ÁÔÓÙ˜ ‚Ú›ÛÎÔÓÙ·È ÛÙÔ ÛÙfi¯·ÛÙÚÔ Û˘ÌÌÔÚÈÒÓ ÁÈ· ··ÁˆÁ¤˜, Â΂ȷÛÌÔ‡˜, ÏËÛÙ›˜, Ë ∂§∞™ „¿¯ÓÂÈ Ó· ‚ÚÂÈ ÙÔÓ ÙÚfiÔ Ó· ÛÙ·Ì·Ù‹ÛÂÈ ÙÔ Ê·ÈÓfiÌÂÓÔ ÂÓ ÙË ÁÂÓÓ¤ÛÂÈ ÙÔ˘ Î·È Ê·›ÓÂÙ·È ÙÔ ‚Ú›ÛÎÂÈ Ì ÙË ‰ËÌÈÔ˘ÚÁ›· ÂȉÈÎÂ˘Ì¤Ó˘ ÔÌ¿‰·˜ ÎÚÔ‡Û˘ Ì ÙËÓ «Âϛٻ ÙˆÓ ·ÛÙ˘ÓÔÌÈÎÒÓ Ù˘. Afi ÙË ÌÈ· ÔÈ ÂÌÂÈÚfiÙ·ÙÔÈ ·ÍȈ̷ÙÈÎÔ› ˘ÂÚÙÔÓ›˙Ô˘Ó ÙËÓ ·Ó¿ÁÎË ÂÚÈÊÚÔ‡ÚËÛ˘ ÂÊÔÏÈÛÙÒÓ-ÂȯÂÈÚËÌ·ÙÈÒÓ Î·È ¿ÏÏˆÓ ÁÈ· Ó· ÚÔÏËÊı› Ë «Î·Ù·ÈÁ›‰·» ··ÁˆÁÒÓ Ô˘ ‰È·‚ϤÔ˘Ó Î·È ·fi ÙËÓ ¿ÏÏË... ÙÔ «ÎÂÓfi». H E§.A™, ÂÎÙfi˜ ÙˆÓ ¿ÏψÓ, ·ÓÙÈÌÂÙˆ›˙ÂÈ ÙÔ Û¯Â‰fiÓ... ÌfiÓÈÌÔ Úfi‚ÏËÌ· Ù˘ ÏÂÈ„·Ó‰Ú›·˜ ηÈ, ÔÈ ¿Ó‰Ú˜ Ô˘ ‹‰Ë ··Û¯ÔÏÔ‡ÓÙ·È Ì ÙË Ê‡Ï·ÍË ÙˆÓ «˘Ô„‹ÊÈˆÓ ÛÙfi¯ˆÓ» Â›Ó·È ÈηÓÔ› Î·È ÂȉÈο ÂÎ·È‰Â˘Ì¤ÓÔÈ. ºÂ‡ÁÔÓÙ·˜ ·fi ÙȘ ˘ËÚÂۛ˜ ÛÙȘ Ôԛ˜ ˘ËÚÂÙÔ‡Û·Ó Ì¤¯ÚÈ ÙÒÚ·, ·Ê‹ÓÔ˘Ó ›Ûˆ ÙÔ˘˜ ÔÚÁ·ÓÈο ÎÂÓ¿, Ù· ÔÔ›· ‰ÂÓ ÂÈÓ·È ‰˘Ó·Ùfi Ó· ·Ó·ÏËÚˆıÔ‡Ó. ∞˘ÙÔ›, Èı·Ófiٷٷ ı· ·ÔÙÂϤÛÔ˘Ó ÙÔ ‰˘Ó·ÌÈÎfi ÌÈ·˜ Ó¤·˜ ÔÌ¿‰·˜ Ì ·˘Ùfi ÙÔ ÛÎÔfi Î·È ÌfiÓÔ. OÈ ÌÔÓ·‰ÈÎÔ› ÙÚfiÔÈ ·ÛÙ˘ÓÔÌÈ΋˜ «ÚfiÏ˄˘», ÂΉ‹ÏˆÛ˘ Ù¤ÙÔÈˆÓ ÂÁÎÏËÌ·ÙÈÎÒÓ ÂÓÂÚÁÂÈÒÓ, ÂÓ·fiÎÂÈÓÙ·È Û ‰‡Ô ¿ÍÔÓ˜ ‰Ú¿Û˘. O ÚÒÙÔ˜ ·ÊÔÚ¿ ÙËÓ ‰Ú·ÛÙËÚÈÔÔ›ËÛË Ù˘ ËÏÂÎÙÚÔÓÈ΋˜ «ÔÌڤϷ˜» ·Ú·ÎÔÏÔ‡ıËÛ˘ ÙËÏÂʈÓÈÎÒÓ Î·È ËÏÂÎÙÚÔÓÈÎÒÓ ÂÈÎÔÈÓˆÓÈÒÓ, Û ÌÈ· ÚÔÛ¿ıÂÈ· ˘ÔÎÏÔ‹˜ οÔÈ·˜ Û˘ÓÔÌÈÏ›·˜ Ô˘ ı· ·ÔÙÂÏ› ›¯ÓÔ˜ ÚÔ·Ú·Û΢‹˜ ÂÁÎÏ‹Ì·ÙÔ˜. AÛÙ˘ÓÔÌÈΤ˜ ËÁ¤˜ ÂÈÛËÌ·›ÓÔ˘Ó fiÙÈ ·Ó·fiÊ¢ÎÙÔ Â›Ó·È Â›Û˘ Ó· ·˘ÍËıÔ‡Ó ÔÈ ÂÚÈÔϛ˜ Ù˘ ÕÌÂÛ˘ ¢Ú¿Û˘ Î·È Ù˘ ÔÌ¿‰·˜ ¢IA™. T·˘Ùfi¯ÚÔÓ·, Ï·Ì‚¿ÓÔÓÙ·È Î·È Ì¤ÙÚ· ÂÎ ÂÚÈÙÚÔ‹˜ ÂÈÙ‹ÚËÛ˘ ÔÈÎÔÓÔÌÈÎÒÓ ÛÙfi¯ˆÓ ÚÒÙ˘ ÁÚ·ÌÌ‹˜, ÂÓÒ Î·È Ô ÂȯÂÈÚËÌ·ÙÈÎfi˜ ÎfiÛÌÔ˜ Ô˘ Ê·›ÓÂÙ·È Ó· Û˘ÓÂȉËÙÔÔÈ› ÙÔ ‚·ıÌfi ·ÂÈÏ‹˜, ÍÂΛÓËÛ ӷ Ï·Ì‚¿ÓÂÈ Ù· ‰Èο ÙÔ˘ ̤ÙÚ· ·ÛÊ·Ï›·˜.


PRESS TIME, ™¿‚‚·ÙÔ 22 - K˘Úȷ΋ 23 M·ÚÙ›Ô˘ 2014

PÂÔÚÙ¿˙

19

Δƒ∂ª√À¡ Δ∞ «ª∂°∞§∞ ¶√ƒΔ√º√§π∞» ∫∞π √π ∫√™ªπ∫√π-μ∞¶√ƒ∞∫π∞ °π∞ ™À§§∏æ∂π™ ÙËÓ… ÎÔÛÌÈ΋ ∞ı‹Ó·, ÙÔ Û˘Ó·›ÛıËÌ· Ô˘ ÂÈÎÚ·Ù›, ÙÔ ÙÂÏÂ˘Ù·›Ô ‰È¿ÛÙËÌ·, Â›Ó·È Ô ÙÚfiÌÔ˜. Ÿ¯È ÌfiÓÔ ÂÂȉ‹ Û˘ÓÂÏ‹ÊıË Ôχ ÁÓˆÛÙfi˜ dj Ô˘ ÚÔÌ‹ı¢ Ì ÎÔη˝ÓË È‰ÈÔÎً٘ ÁÓˆÛÙÒÓ Î¤ÓÙÚˆÓ ‰È·ÛΤ‰·Û˘ Î·È Ë ·Ù˙¤ÓÙ· ÙÔ˘ «Î·›ÂÈ». ∞ÏÏ¿ ΢ڛˆ˜ ÂÂȉ‹ ÙȘ ÙÂÏÂ˘Ù·›Â˜ ̤Ú˜, ÛÙËÓ ∞ı‹Ó· ‚Ú›ÛÎÂÙ·È ÂÍÂȉÈÎÂ˘Ì¤ÓÔ ÎÏÈÌ¿ÎÈÔ Ù˘ DEA, Ù˘ ·ÌÂÚÈηÓÈ΋˜ ÀËÚÂÛ›·˜ ¢›ˆÍ˘ ¡·ÚΈÙÈÎÒÓ (DEA – Drug Enforcement Administration) ÌÂ Û˘ÁÎÂÎÚÈ̤ÓÔ ÛÙfi¯Ô. ¶·ÚfiÙÈ Ë DEA ¤¯ÂÈ ÌfiÓÈÌ· ÁÚ·Ê›· ÛÙËÓ ∂ÏÏ¿‰·, ÛÙË Û˘ÁÎÂÎÚÈ̤ÓË ÂÚ›ÙˆÛË Ê·›ÓÂÙ·È ˆ˜ ÔÈ ∞ÌÂÚÈηÓÔ› ¤¯Ô˘Ó, ÛÂ Û˘ÓÂÚÁ·Û›· Ì ÙË ¢›ˆÍË ¡·ÚΈÙÈÎÒÓ Ù˘ ∂§.∞™., ‚ÚÂÈ ÙËÓ «¿ÎÚË» ÁÈ· ¤Ó· ·fi Ù· ÌÂÁ·Ï‡ÙÂÚ· ΢ÎÏÒÌ·Ù· ‰È·Î›ÓËÛ˘ ÎÔη˚Ó˘ ·ÁÎÔÛÌ›ˆ˜. ∏ «·Ú¯‹», ¤ÁÈÓ Ì ÙÔÓ ÂÓÙÔÈÛÌfi Óٷϛη˜ Ô˘ ¤ÊÂÚÓ ÌÂÁ¿ÏË ÔÛfiÙËÙ· ÛÙË ¯ÒÚ· Ì·˜, ¤ÂÈÙ· Ì ÙË Û‡ÏÏË„Ë ÙÔ˘ dj ηÈ, ¤ÂÙ·È Û˘Ó¤¯ÂÈ·…

ΔÚfiÌÔ˜ ¶¿ÓÙˆ˜, Ë… ÎÔÛÌÈ΋ ˙ˆ‹ Ù˘ ¯ÒÚ·˜ Â›Ó·È ÙÚÔÌÔÎÚ·ÙË̤ÓË Î˘Ú›ˆ˜ ·fi ÙË Û‡ÏÏË„Ë ÙÔ˘ ÁÓˆÛÙÔ‡ dj. √ 30¯ÚÔÓÔ˜ Ô˘ Û˘ÓÂÏ‹ÊıË Ó· ¤¯ÂÈ ÛÙËÓ Î·ÙÔ¯‹ ÙÔ˘ 30 ÁÚ·ÌÌ¿ÚÈ· ÎÔη˝Ó˘ ıˆÚÂ›Ù·È ¤Ó· ·fi Ù·... η˘Ù¿ ÔÓfiÌ·Ù· Ù˘ ÌÔ˘ÛÈ΋˜ ÛÎËÓ‹˜ Î·È «Ì¿ÁÔ˜» Ù˘ ÎÔÓÛfiÏ·˜, ÂÓÒ Â›¯Â ÔÏϤ˜ Û˘ÓÂÚÁ·Û›Â˜ Ì ‰È¿ÛËÌÔ˘˜ ηÏÏÈÙ¤¯Ó˜ Ù˘ hip hop. ∞˘Ùfi, fï˜, Ô˘ ¤¯ÂÈ ÙÚÔÌÔÎÚ·Ù‹ÛÂÈ ÙÔ˘˜ ÎÔÛÌÈÎÔ‡˜ ·ÎÏÔ˘˜ Â›Ó·È ÙÔ ÁÂÁÔÓfi˜ fiÙÈ ÙÔ ÙËϤʈÓÔ ÙÔ˘ dj Â›Ó·È ÁÂÌ¿ÙÔ Ì ÔÓfiÌ·Ù· ÁÓˆÛÙÒÓ Î·ÏÏÈÙ¯ÓÒÓ Ô˘ ÙÚ¤ÌÔ˘Ó Ó· ÌË ‚ÚÂıÔ‡Ó ÌÏÂÁ̤ÓÔÈ ÛÙËÓ ˘fiıÂÛË. √È ∞Ú¯¤˜ οÓÔ˘Ó Ê‡ÏÏÔ Î·È ÊÙÂÚfi ÙȘ Â·Ê¤˜ ÙÔ˘ 30¯ÚÔÓÔ˘ ÛÙÔ ÎÈÓËÙfi ÙÔ˘ ÙËϤʈÓÔ, ÚÔÎÂÈ̤ÓÔ˘ Ó· ÂÓÙÔ›ÛÔ˘Ó Ù· ¿ÙÔÌ· – ÂÏ¿Ù˜ ÛÙÔ˘˜ ÔÔ›Ô˘˜ Ô˘ÏÔ‡Û ٷ Ó·ÚΈÙÈο. ª¿ÏÈÛÙ·, Ù· ηÏÔηÈÚÈÓ¿ ÙÔ˘ ¿ÚÙÈ ÛÙË ‰È¿ÛËÌË ·Ú·Ï›· Ù˘ ª˘ÎfiÓÔ˘ «Super Paradise» ¤¯Ô˘Ó ·Ê‹ÛÂÈ ÂÔ¯‹, ÂÓÒ ÛÙ· Ì·Ú Î·È Ù· ÎÏ·Ì ÙÔ˘ ∫ÔÏˆÓ·Î›Ô˘ Â›Ó·È ÚÒÙË Ê›ÚÌ·. ∏ Û‡ÏÏË„Ë ÙÔ˘ ¤ÁÈÓ ¤ÂÈÙ· ·fi ÏËÚÔÊÔڛ˜ Ô˘ ›¯Â Ë ¢›ˆÍË ¡·ÚΈÙÈÎÒÓ, ÁÈ· ¤Ó·Ó ÁÓˆÛÙfi dj Ô˘ ‰È·Ì¤ÓÂÈ ÛÙËÓ ÂÚÈÔ¯‹ ÙȘ ¡. ™Ì‡ÚÓ˘, Î·È ‰È·ÎÈÓ› ÔÛfiÙËÙ˜ ÎÔη˝Ó˘, ÌfiÓÔ Û …ÂÎÏÂÎÙÔ‡˜ ÂÏ¿Ù˜ Ì «‚·Ú‡» ÔÚÙÔÊfiÏÈ. ŒÂÈÙ· ·fi ÙȘ ¤Ú¢Ó˜ Ô˘ Ú·ÁÌ·ÙÔÔ›ËÛ·Ó ÔÈ ·ÛÙ˘ÓÔÌÈÎÔ› Ù˘ ¢›ˆÍ˘, ÂÓÙfiÈÛ·Ó ÙÔ ‡ÔÙÔ ¿ÙÔÌÔ Î·È ¿Ú¯ÈÛ·Ó Ó· ÙÔ ·Ú·ÎÔÏÔ˘ıÔ‡Ó, Ì ·ÔÙ¤ÏÂÛÌ· Ó· ‰È·ÈÛÙÒÛÔ˘Ó ÙËÓ ·Ú¿ÓÔÌË ‰Ú·ÛÙËÚÈfiÙËÙ· ÙÔ˘ ηıÒ˜ ÙËÓ Ë̤ڷ Ù˘ Û‡ÏÏ˄˘ ÙÔ˘ ›¯Â ÂÈÛÎÂÊı› ÙÔ Û›ÙÈ ÙÔ˘ ÁÓˆÛÙfi˜ ÂȯÂÈÚËÌ·Ù›·˜ Ù˘ ∞Ú牛·˜, ȉÈÔÎÙ‹Ù˘ ÔÏ˘ÙÂÏÔ‡˜ ΤÓÙÚÔ˘ ‰È·ÛΤ‰·Û˘ ÛÙËÓ ÂÚÈÔ¯‹, ÂÓÒ ÛÙËÓ Û˘Ó¤¯ÂÈ· ›¯Â ÎÏ›ÛÂÈ Ú·ÓÙ‚ԇ Â›Û˘ Ì ÁÓˆÛÙfi ∫ÔψӷÎÈÒÙË, ÚÔÎÂÈ̤ÓÔ˘ Ó· ÙÔÓ ÚÔÌËı‡ÛÂÈ Î·È ·˘ÙfiÓ Ì ÙËÓ «¿ÛÚË ÛÎfiÓË ÙˆÓ ÿÓη˜». ™ÙËÓ Î·ÙÔ¯‹ ÙÔ˘ 30¯ÚÔÓÔ˘ ‚Ú¤ıËÎ·Ó Î·È Î·Ù·Û¯¤ıËηÓ, ÂÚ›Ô˘ 30 ÁÚ·ÌÌ¿ÚÈ· ÎÔη˝Ó˘ Î·È Ì¿ÏÈÛÙ· ˘„ËÏ‹˜ ηı·ÚfiÙËÙ·˜, ÂÓÒ ÂÎÙÈÌ¿Ù·È ·fi ÙÔ˘˜ ·ÛÙ˘ÓÔÌÈÎÔ‡˜

¶∞¡√¶§√π ¿ÓÙÚ˜ Ù˘ ·ÌÂÚÈηÓÈ΋˜ DEA Â› Ùˆ ¤ÚÁˆ. Δ· ·ÔÙÂϤÛÌ·Ù· Ù˘ Û˘ÓÂÚÁ·Û›·˜ Ì ÙËÓ ∂§∞™ Â›Ó·È ÂÓÙ˘ˆÛȷο. ΔÂÏÂ˘Ù·›Ô ¯Ù‡ËÌ· ÛÙÔ˘˜ ‚·Úfi ÓÔ˘˜ Ù˘ Îfiη˜, Ô ÂÓÙÔÈÛÌfi˜ Ù˘ Óٷϛη˜ Ô˘ ÌÂÙ¤ÊÂÚ ÔÛfiÙËÙ˜ ÛÙËÓ ∂ÏÏ¿‰·

濯ÓÔ˘Ó ÙË Ì·Ê›· Ù˘ Îfiη˜ ÛÙËÓ EÏÏ¿‰·

Eƒ∂À¡∂™ Δ∏™ ∂§.∞™. ∫∞π Δ∏™ DEA

Ù˘ ¢›ˆÍ˘ Ô˘ ·Û¯ÔÏ‹ıËÎ·Ó Ì ÙËÓ ÂÚ›ÙˆÛË ÙÔ˘ ˆ˜ ›¯Â ÌÂÁ·Ï‡ÙÂÚË ÔÛfiÙËÙ· ÛÙ· ¯¤ÚÈ· ÙÔ˘ ÙËÓ ÔÔ›· fï˜ ÚfiÏ·‚ ӷ ‰È·ÎÈÓ‹ÛÂÈ ÛÙÔ˘˜ ÂÏ¿Ù˜ ÙÔ˘.

ΔÔ Î‡Îψ̷ §›ÁÔ ÓˆÚ›ÙÂÚ·, ¤Ó· ÈÛ¯˘Úfi Ï‹ÁÌ· Û ‰ÈÂıÓ¤˜ ·Îψ̷ ‰È·Î›ÓËÛ˘ Î·È ÂÌÔÚ›·˜ ÎÔη˝Ó˘, ηٿÊÂÚ·Ó ·ÛÙ˘ÓÔÌÈÎÔ› Ù˘ ˘ԉȇı˘ÓÛ˘ ¢›ˆÍ˘ ¡·ÚΈÙÈÎÒÓ Ù˘ ¢È‡ı˘ÓÛ˘ ∞ÛÊ¿ÏÂÈ·˜ £ÂÛÛ·ÏÔӛ΢, Ì ÙËÓ ˘ÔÛÙ‹ÚÈÍË ÙÔ˘ ÁÚ·Ê›Ԣ Ù˘ ∞ÌÂÚÈηÓÈ΋˜ ÀËÚÂÛ›·˜ ¢›ˆÍ˘ ¡·ÚΈÙÈÎÒÓ (DEA – Drug Enforcemen Administration). ™˘Ó¤Ï·‚·Ó ÛÙË ™›Ó‰Ô, ‰‡Ô ̤ÏË ÙÔ˘ ΢ÎÏÒÌ·ÙÔ˜ Ô˘ ʤÚÓÂÈ ÙËÓ Îfiη ÛÙËÓ ∂ÏÏ¿‰·. «ŒÈ·Û·Ó» ÙË Óٷϛη, ÙÔÓ Ô‰ËÁfi Î·È ÙËÓ «¿ÎÚË» ÙÔ˘ ΢ÎÏÒÌ·ÙÔ˜ ÛÙË ¯ÒÚ· Ì·˜. ΔÔ Î‡Îψ̷ Ê·›ÓÂÙ·È Ó· ·Ó·Ï¿Ì‚·Ó ÙËÓ ·ÁÔ-

√ dj- Ê›ÚÌ· ÙÔ˘ ∫ÔÏˆÓ·Î›Ô˘ Î·È ÙÔ˘ Super Paradise Ù˘ ª˘ÎfiÓÔ˘ Ô˘ Û˘ÓÂÏ‹ÊıË ˆ˜ ¤ÌÔÚÔ˜ ÎÔη˚Ó˘, ¤¯ÂÈ ÛÙËÓ Î·ÙÔ¯‹ ÙÔ˘ ·Ù˙¤ÓÙ· Ô˘ «Î·›ÂÈ». ∂ȯÂÈÚË̷ٛ˜ Î·È Î·ÏÏÈÙ¤¯Ó˜ Â›Ó·È ÛÙÔ «Î·ÚÓ¤» ÙÔ˘ ηÈ, ÔÈ ÂÚÈÛÛfiÙÂÚÔÈ ÂÍ ·˘ÙÒÓ, ÛËÌÂȈ̤ÓÔÈ ˆ˜ «ÂÏ¿Ù˜» Ì ‚·ÚÈ¿ ÔÚÙÔÊfiÏÈ·… Ú¿ ÌÂÁ¿ÏˆÓ ÔÛÔÙ‹ÙˆÓ ÎÔη˝Ó˘ ·fi ¯ÒÚ· Ù˘ ∂˘ÚÒ˘, ·ÏÏ¿ Î·È ÙËÓ ÂÈÛ·ÁˆÁ‹ Î·È ‰È·Î›ÓËÛË ÙˆÓ ÊÔÚÙ›ˆÓ ÛÙËÓ ÂÏÏËÓÈ΋ ÂÈÎÚ¿ÙÂÈ·. ◊‰Ë, ¿ÏψÛÙÂ, ¤¯Ô˘Ó Û˘ÏÏËÊı› ·˘ÙÔ› Ô˘ ÙËÓ ÙÂÏÂ˘Ù·›· ‰ÂηÂÙ›·, ¤ÊÂÚÓ·Ó ÙÂÚ¿ÛÙȘ ÔÛfiÙËÙ˜ ÎÔη›Ó˘ Ì ӷ˘ÏˆÌ¤Ó·

ÏÔ›· ·fi ÙËÓ ¡fiÙÈ· ∞ÌÂÚÈ΋ ÛÙËÓ ∂˘ÚÒË Î·È Î¤Ú‰È˙·Ó ÔÛ¿ Ô˘ ÍÂÂÚÓÔ‡Ó Ù· 20.000.000 ¢ÚÒ ! √È Û˘ÏÏ‹„ÂȘ, Ô‰ËÁÔ‡Ó ÛÙÔ Ó· ·ÓÔ›ÍÔ˘Ó Ù· ÛÙfiÌ·Ù· ηÈ, ϤÔÓ, ÔÈ ÂÍÂÏ›ÍÂȘ Â›Ó·È Ú·Á‰·›Â˜. ™˘ÏÏ‹„ÂȘ ‚·ÚfiÓˆÓ Ù˘ Îfiη˜, ÌÂ Û˘ÓÙÔÓÈÛÙ‹ ÙË DEA Á›ÓÔÓÙ·È, ÂÎÙfi˜ Ù˘ ∂Ï-

ΔÔ «Ï˘ÓÙ‹ÚÈÔ» ÙÔ˘ Ó·ÚÎÔ¯Ú‹Ì·ÙÔ˜ √È ¤Ú¢Ó˜ Ù˘ DEA, Ù˘ ¢›ˆÍ˘ ¡·ÚΈÙÈÎÒÓ Ù˘ ∂§∞™, ·ÏÏ¿ Î·È ÙÔ˘ ™¢√∂, ¤¯Ô˘Ó ÂÓÙÔ›ÛÂÈ Î·È ÙÔÓ ÙÚfiÔ Ì ÙÔÓ ÔÔ›Ô «ÍÂϤÓÔÓÙ·È» Ù· ¯Ú‹Ì·Ù· ÙˆÓ «‚·ÚfiÓˆÓ» Ù˘ ÎÔη˚Ó˘. ™Â ÌÈ· ÚfiÛÊ·ÙË ÂÚ›ÙˆÛË, Û˘ÓÂÏ‹ÊıËÛ·Ó Ù¤ÛÛÂÚȘ ·ÏÏÔ‰·Ô›, ÔÈ ÔÔ›ÔÈ Â›¯·Ó ·Ó·Ï¿‚ÂÈ Ó· «ÍÂχÓÔ˘Ó» ÔÛfi ‡„Ô˘˜ 20 ÂηÙ. ¢ÚÒ Ô˘ ÚÔÂÚ¯fiÙ·Ó ·fi ÙË ‰È·Î›ÓËÛË ÎÔη˚Ó˘ Î·È ÚÔÔÚ›˙ÔÓÙ·Ó ÁÈ· «Ù· ÌÂÁ¿Ï· ·ÊÂÓÙÈο». Ÿˆ˜ ·ԉ›¯ıËÎÂ, ÙÔ «Ï˘ÓÙ‹ÚÈÔ» ÙˆÓ ‚ÚÒÌÈÎˆÓ ¯ÚËÌ¿ÙˆÓ ·fi ÙÔ ÂÌfiÚÈÔ ÎÔη›Ó˘ ÁÈÓfiÙ·Ó Ì ‰È¿ÊÔÚÔ˘˜ ÙÚfiÔ˘˜. √È Ù¤ÛÛÂÚȘ, ÔÈ ÔÔ›ÔÈ ÂÌÊ·Ó›˙ÔÓÙ·Ó ˆ˜ ÛÔ˘‰·ÛÙ¤˜ ÛÙË ¯ÒÚ· Ì·˜ (‰ÂÓ Â›¯·Ó Â·ÁÁÂÏÌ·ÙÈ΋ ‰Ú·ÛÙËÚÈfiÙËÙ·, ¿Ú· οˆ˜ ¤ÚÂ ӷ ‰ÈηÈÔÏÔÁÔ‡ÓÙ·È), ‰È·ÎÈÓÔ‡Û·Ó Ù· ÙÂÚ¿ÛÙÈ· Î¤Ú‰Ë ·fi ÙÔ ÂÌfiÚÈÔ ÎÔη˝Ó˘ ̤ۈ ÙÚ·Â˙ÒÓ Î·È

˘ÂÚ¿ÎÙÈˆÓ (offshore) ÂÙ·ÈÚÈÒÓ, ÙÔÔıÂÙÔ‡Û·Ó ÌÂÁ¿Ï· ¯ÚËÌ·ÙÈο ÔÛ¿ Û ÙÚ·Â˙ÈΤ˜ ı˘Ú›‰Â˜, ÂÓÒ Â›¯·Ó ·ÁÔÚ¿ÛÂÈ Ì ÌÂÙÚËÙ¿ ÔÏ˘ÙÂÏ‹ ·Î›ÓËÙ· ÛÙ· ÓfiÙÈ· ÚÔ¿ÛÙÈ· Ù˘ ∞ı‹Ó·˜. ŸÏˆ˜ Ù˘¯·›ˆ˜, ÔÈ Ù¤ÛÛÂÚȘ ÛÔ‡‰·˙·Ó Ó·˘ÙÈÏȷο Û ÂÚÁ·ÛÙ‹ÚÈ· ÂÏ¢ı¤ÚˆÓ ÛÔ˘‰ÒÓ ÛÙËÓ ∞ı‹Ó· ηÈ, ˆ˜ ÂÎ ÙÔ‡ÙÔ˘, ‹Ù·Ó «‰ÈηÈÔÏÔÁË̤Ó˜» ÔÈ «Â·Ê¤˜» Ì ӷ˘ÙÈÏȷΤ˜ ÂÙ·Èڛ˜- «Ì·˚ÌÔ‡». ÷ڷÎÙËÚÈÛÙÈÎfi Ù˘ ¯Ïȉ‹˜ ÙËÓ ÔÔ›· ·ÔÏ·Ì‚¿ÓÔ˘Ó ÔÈ ‚·ÚfiÓÔÈ Ù˘ ÎÔη˚Ó˘ (ηÈ) ÛÙËÓ ∂ÏÏ¿‰·. ŸÙ·Ó Û˘ÓÂÏ‹ÊıËÛ·Ó ÔÈ Ù¤ÛÛÂÚȘ «ÛÔ˘‰·ÛÙ¤˜» ÛÙËÓ Î·ÙÔ¯‹ ÙÔ˘˜ ‚Ú¤ıËÎ·Ó 65.000 ¢ÚÒ Û ÌÂÙÚËÙ¿, ‰‡Ô ÔÏ˘ÙÂÏ‹ ·˘ÙÔΛÓËÙ·, Ì›· ÌÔÙÔÛÈÎϤٷ, ·ÏÏ¿ Î·È ¤ÁÁÚ·Ê· ·fi ÎÈÓ‹ÛÂȘ ÙÚ·Â˙ÈÎÒÓ ÏÔÁ·ÚÈ·ÛÌÒÓ ¿Óˆ ÙˆÓ 20.000.000 ¢ÚÒ, ÙÔ ÔÛfi ‰ËÏ·‰‹ Ô˘ ›¯·Ó ·Ó·Ï¿‚ÂÈ Ó· «ÓÔÌÈÌÔÔÈ‹ÛÔ˘Ó».

Ï¿‰·˜, ÛÙȘ ∏¶∞, ÛÙÔ ¶ÂÚÔ‡, ÙËÓ √˘ÚÔ˘ÁÔ˘¿Ë, ÙÔ ª·˘ÚÔ‚Ô‡ÓÈÔ, ÙË μÔ˘ÏÁ·Ú›·, ÙËÓ πÙ·Ï›·. ∏ DEA ·Ó·˙ËÙ¿ ÛÙËÓ ∂ÏÏ¿‰· ÙÚÂȘ ª·˘ÚÔ‚Ô‡ÓÈÔ˘˜, ÔÈ ÔÔ›ÔÈ ıˆÚÔ‡ÓÙ·È ˆ˜ ÔÈ ·Ú¯ËÁÔ› ÙÔ˘ ‰ÈÂıÓÔ‡˜ ΢ÎÏÒÌ·ÙÔ˜, Ù· ÏÔοÌÈ· ÙÔ˘ ÔÔ›Ô˘ ÍÂÎÈÓÔ‡Ó ·fi ÙË ¡fiÙÈ· ∞ÌÂÚÈ΋. ™ÙËÓ ∂ÏÏ¿‰·, ÔÈ ·Ú¯¤˜ ÂÓÙfiÈÛ·Ó 11,5 ÎÈÏ¿ ÎÔη˚Ó˘, Ô˘ ¤¯Ô˘Ó ÙÂÚ¿ÛÙÈ· ·Í›·, Ôχ ÌÈÎÚ‹ fï˜, ÌÚÔÛÙ¿ ÛÙȘ ÔÛfiÙËÙ˜ Ô˘ ¤¯Ô˘Ó ÂÓÙÔÈÛÙ› ‰ÈÂıÓÒ˜, ÛÙ· Ï·›ÛÈ· Ù˘ ›‰È·˜ ¤Ú¢ӷ˜: °È· ·Ú¿‰ÂÈÁÌ·, Ë DEA, ÌÂÙ¿ ·fi ÏËÚÔÊÔڛ˜ Ô˘ ÚԤ΢„·Ó ·fi ÙËÓ ¤Ú¢ӷ Î·È ÛÙËÓ ÂÏÏËÓÈ΋ ÂÈÎÚ¿ÙÂÈ·, ÂÓÙfiÈÛ ηڿ‚È ÙÔ˘ ΢ÎÏÒÌ·ÙÔ˜ ÛÙËÓ √˘ÚÔ˘ÁÔ˘¿Ë, Ô˘ ÌÂÙ¤ÊÂÚ ÂÚÈÛÛfiÙÂÚÔ˘˜ ·fi 2 ÙfiÓÔ˘˜ ÎÔη˝Ó˘! §›ÁÔ ·ÚÁfiÙÂÚ·, ÛÙËÓ πÙ·Ï›·, ‚Ú¤ıËΠÌÈ· ·fi ÙȘ «·Ôı‹Î˜» fiÔ˘ ÂÓÙÔ›ÛÙËÎ·Ó 215 ÎÈÏ¿. ∫·È ¤ÂÙ·È Û˘Ó¤¯ÂÈ·…


20

™·ÏfiÓÈ

PRESS TIME, ™¿‚‚·ÙÔ 22 - K˘Úȷ΋ 23 M·ÚÙ›Ô˘ 2014

PRESS TIME, ™¿‚‚·ÙÔ 22 - K˘Úȷ΋ 23 M·ÚÙ›Ô˘ 2014

OI A¶O°ONOI TøN HPøøN TH™ E¶ANA™TA™H™ TOY 1821, •E™¶OYN ™THN “PRESS” °IA TH ™HMEPINH KATA™TA™H

« OÈ ÚfiÁÔÓÔ› Ì·˜

«¶¤ı·Ó·Ó ÁÈ· ÙËÓ ÂÏ¢ıÂÚ›· Ì·˜ Î·È Ë EÏÏ¿‰· Í·Ó¿ÁÈÓ ڷÁÈ¿»

 ¤Ó· fiÓÔÌ· «‚·Ú‡ Û·Ó ÈÛÙÔÚ›·» Î·È Ì ÌÈ· ÌÂÁ¿ÏË ÈÎÚ›·. A˘Ù¤˜ ÙȘ Ë̤Ú˜, Ô KÔÏÔÎÔÙÚÒÓ˘, Ô K·Ú·˚Ûο΢, Ô MfiÙÛ·Ú˘, Ë MÔ˘ÌÔ˘Ï›Ó·, Í·Ó·˙Ô‡Ó. Ÿ¯È ÌfiÓÔ ÏfiÁˆ Ù˘ ÂÂÙ›Ԣ Ù˘ 25˘ M·ÚÙ›Ô˘ 1821, fi¯È ÌfiÓÔ Ì¤Û· ·fi ÙȘ ·ÚÂÏ¿ÛÂȘ Î·È ÙȘ ÂΉËÏÒÛÂȘ... K˘Ú›ˆ˜ ̤۷ ·fi ÙÔ˘˜ Ú·ÁÌ·ÙÈο ‰ÈÎÔ‡˜ ÙÔ˘˜ ·ÓıÚÒÔ˘˜. TÔ˘˜ ·ÔÁfiÓÔ˘˜ ÙÔ˘˜, Ô˘ ηıËÌÂÚÈÓ¿ ÂÚÓÔ‡Ó ÙË ˙ˆ‹ ÙÔ˘˜ ÎÔ˘‚·ÏÒÓÙ·˜ ÙËÓ ‚·ÚÈ¿ ÎÏËÚÔÓÔÌÈ¿ Ô˘ ÙÔ˘˜ ¤¯ÂÈ ·Ê‹ÛÂÈ Ô Î¿ı ÚfiÁÔÓfi˜ ÙÔ˘˜. K·È ÙËÓ ÔÔ›· ÚÔÛ·ıÔ‡Ó Ó· ÚÔÊ˘Ï¿ÍÔ˘Ó ·fi ÙÔ˘˜ ·Ó›‰ÂÔ˘˜ Ô˘ ÚÔÛ‚¿ÏÏÔ˘Ó ·˘ÙÔ‡˜, ÛÙÔ˘˜ ÔÔ›Ô˘˜ ÔÊ›ÏÔ˘Ó ÙË ÛËÌÂÚÈÓ‹ ÙÔ˘˜ ÂÏ¢ıÂÚ›·.

M

ŸÙ·Ó Â›Û·È ÙÚÈÛ¤ÁÁÔÓÔ Ù˘ MÔ˘ÌÔ˘Ï›Ó·˜, ‹ ·˜ ԇ̠ÙÔ˘ KÔÏÔÎÔÙÚÒÓË Ô˘ › ÂΛÓÔ ÙÔ ÈÛÙÔÚÈÎfi «ÊˆÙÈ¿ Î·È ÙÛÂÎÔ‡ÚÈ ÛÙÔ˘˜ ÚÔÛ΢ÓË̤ÓÔ˘˜», ‰›ÓÔÓÙ·˜ ¿ÏÏË ÓÔ‹ ÛÙËÓ Â·Ó¿ÛÙ·ÛË, ‰ÂÓ ÌÔÚ›˜ Ó· ÌËÓ Î¿ÓÂȘ ÙȘ Û˘ÁÎÚ›ÛÂȘ Ì ۋÌÂÚ· O MfiÙÛ·Ú˘, Ô K·Ú·˚Ûο΢, Ô KÔÏÔÎÔÙÚÒÓ˘, Ô K·Ó¿Ú˘ Ô M·˘ÚÔÌȯ¿Ï˘ Î·È ÔÏÏÔ› ·ÎfiÌ·, Â›Ó·È ·˘ÙÔ› Ô˘ ¤¯Ô˘Ó ÙÔ ·›Ì· ÙˆÓ ËÚÒˆÓ ÙÔ˘ ’21 Î·È ÂÓÒıËÎ·Ó ÛÙÔÓ «¶·ÙÚȈÙÈÎfi ŸÌÈÏÔ AÁˆÓÈÛÙÒÓ ÙÔ˘ 1821», Ì ÛÎÔfi Ó· ‰È·ÛÊ·Ï›ÛÔ˘Ó ¤ÁÁÚ·Ê·, ·Ú¯Â›·

Î·È ÚÔÛˆÈο ·ÓÙÈΛÌÂÓ· ÙˆÓ ËÚÒˆÓ Ù˘ E·Ó¿ÛÙ·Û˘. ™ÙË ÛËÌÂÚÈÓ‹ ÂÔ¯‹ Î·È ÙȘ ÙˆÚÈÓ¤˜ Ë̤Ú˜, fiÔ˘ ·Îԇ̠fiÙÈ «‰ÂÓ Â›Ó·È Î·Îfi Ó· ·Ú·¯ˆÚÂ›Ù·È ÂıÓÈ΋ ΢ÚÈ·Ú¯›·», fiÔ˘ ÔÈ ŒÏÏËÓ˜ Í·Ó·Á›ÓÔÓÙ·È Ú·ÁÈ¿‰Â˜, Ò˜ ÌÔÚ›˜ Ó· ÌË ı˘ÌËı›˜ ·˘ÙÔ‡˜ ÙÔ˘˜

·ÓıÚÒÔ˘˜; ¶Ò˜ ÌÔÚ›˜ Ó· ÌË ÚˆÙ‹ÛÂȘ ·˘ÙÔ‡˜ Ô˘ ÛÙȘ ÊϤ‚˜ ÙÔ˘˜ Î˘Ï¿ÂÈ ÙÔ ›‰ÈÔ ·›Ì· Ì ·˘Ùfi ÙˆÓ ËÚÒˆÓ ÛÙÔ˘˜ ÔÔ›Ô˘˜ ¯ÚˆÛÙ¿Ì ÙË Ï¢ÙÂÚÈ¿ Ì·˜, ÙÈ ı· ¤ÏÂÁ·Ó ÔÈ ·ÁˆÓÈÛÙ¤˜ ÙÔ˘ ’21 ·Ó ˙Ô‡Û·Ó Û‹ÌÂÚ·; ¢˘ÛÙ˘¯Ò˜, fiˆ˜ ÌÔÚ› Ó· Ê·ÓÙ·ÛÙ› ηÓ›˜, ÔÈ ··ÓÙ‹ÛÂȘ ÙÔ˘˜ ÂÌÂÚȤ¯Ô˘Ó Û ÌÂÁ¿ÏÔ ‚·ıÌfi ›ÎÚ·, ·ÔÁÔ‹Ù¢ÛË Î·È ÔÚÁ‹. °È·Ù› ͤÚÔ˘Ó, ˆ˜ Ô ÈÔ ‚·Ú‡˜ ÊfiÚÔ˜ Ô˘ ¤¯ÂÈ ÏËÚˆı› ·fi ŒÏÏËÓ˜ ÁÈ· ŒÏÏËÓ˜, Â›Ó·È ·˘Ùfi˜ ÙÔ˘ ·›Ì·ÙÔ˜. OÈ ÚfiÁÔÓÔ› ÙÔ˘˜, ‰ÂÓ ‰›ÛÙ·Û·Ó Ó· ÔÚıÒÛÔ˘Ó ÙÔ ·Ó¿ÛÙËÌ¿ ÙÔ˘˜ Î·È Ó· ı˘ÛÈ¿ÛÔ˘Ó Ù· ¿ÓÙ·, ÁÈ· Ó· ˙ԇ̠ÂÌ›˜ Û‹ÌÂÚ· ÂχıÂÚÔÈ: N· ¯¿ÛÔ˘Ó ÙȘ ÂÚÈÔ˘Û›Â˜ ÙÔ˘˜ ηÈ, ΢ڛˆ˜, Ó· ¯¿ÛÔ˘Ó ÙȘ ˙ˆ¤˜, ÙȘ ‰ÈΤ˜ ÙÔ˘˜ Î·È ÙˆÓ ·ÓıÚÒˆÓ Ô˘ ·Á·Ô‡Û·Ó Ì ٛÌËÌ·

ÙËÓ ÂÏ¢ıÂÚ›·. ŸÙ·Ó Â›Û·È ÙÚÈÛ¤ÁÁÔÓÔ Ù˘ MÔ˘ÌÔ˘Ï›Ó·˜, ‹ ·˜ ԇ̠ÙÔ˘ KÔÏÔÎÔÙÚÒÓË Ô˘ › ÂΛÓÔ ÙÔ ÈÛÙÔÚÈÎfi «ÊˆÙÈ¿ Î·È ÙÛÂÎÔ‡ÚÈ ÛÙÔ˘˜ ÚÔÛ΢ÓË̤ÓÔ˘˜», ‰›ÓÔÓÙ·˜ ¿ÏÏË ÓÔ‹ ÛÙËÓ Â·Ó¿ÛÙ·ÛË, ‰ÂÓ ÌÔÚ›˜ Ó· ÌËÓ Î¿ÓÂȘ ÙȘ Û˘ÁÎÚ›ÛÂȘ Ì ۋÌÂÚ·. K·È ÙfiÙÂ, ÌÂÁ¿ÏË ÌÂÚ›‰· ÙÔ˘ ÏËı˘ÛÌÔ‡ ˘¤ÊÂÚÂ, ·ÏÏ¿ Â¤ÏÂÁ ӷ ·Ú·Ì›ÓÂÈ ˘fi ÙÔÓ ÔıˆÌ·ÓÈÎfi ˙˘Áfi, ÊÔ‚Ô‡ÌÂÓË ÙȘ ÙÚÔÌ·ÎÙÈΤ˜ ÂÈÙÒÛÂȘ. EÈÙÒÛÂȘ Ô˘, fiˆ˜ Î·È Ó· ÙÔ Î¿ÓÔ˘Ì ‹Ù·Ó Ôχ ‚·Ú‡ÙÂÚ˜ ·fi Û‹ÌÂÚ·. ÕÏÏÔ Ó· ¯¿ÓÂȘ ÙÔ Û›ÙÈ ÛÔ˘ Î·È ¿ÏÏÔ Ó· Û ·ÏÔ˘ÎÒÓÔ˘Ó. KÈ fï˜ ·˘ÙÔ›, ‰ÂÓ ¤Û΢„·Ó ÙÔ ÎÂÊ¿ÏÈ. A˘Ùfi, ηχÙÂÚ· Ó· ÙÔ ı˘ÌÔ‡ÓÙ·È ÔÈ ÛËÌÂÚÈÓÔ› ·Ú¯ËÁÔ› Ì·˜...

21

¶EPHºANOI KAI ¶PO™BEB§HMENOI KA¶OIOI A¶O TOY™ A¶O°ONOY™

«¢Â›¯ÓÔ˘Ó ·Û¤‚ÂÈ· ÛÙË ÌÓ‹ÌË ÙÔ˘˜» K ·È ÔÈ ¿ÏÏÔÈ ·fiÁÔÓÔÈ ËÚÒˆÓ ÙÔ˘ ’21, ¤¯Ô˘Ó οı ÏfiÁÔ Ó· ·ÈÛı¿ÓÔÓÙ·È ÂÚ‹Ê·ÓÔÈ, ·ÏÏ¿ Ù·˘Ùfi¯ÚÔÓ· Î·È ÚÔۂ‚ÏË̤ÓÔÈ, ·ÊÔ‡, fiˆ˜ ϤÓÂ, ÙÔ˘˜ ÚÔÛ‚¿ÏÏÂÈ Ë Û˘ÌÂÚÈÊÔÚ¿ Ù˘ ¶ÔÏÈÙ›·˜. O ·fiÁÔÓÔ˜ ÙÔ˘ ·Ú¯ÈÛÙÚ¿ÙËÁÔ˘ °ÂÒÚÁÈÔ˘ K·Ú·˚ÛοÎË, °È¿ÓÓ˘ K·Ú·˚Ûο΢, ϤÂÈ: «¶Ú¤ÂÈ ÂÌ›˜ ÔÈ ·fiÁÔÓÔÈ Ó· Û˘Ó¯›˙Ô˘Ì ÙËÓ ÎÏËÚÔÓÔÌÈ¿. N· Ì·ı·›ÓÔ˘Ì ٷ ·È‰È¿ Ì·˜, ·ÏÏ¿ Î·È Ù· ·È‰È¿ ÙˆÓ ·È‰ÈÒÓ Ì·˜, ÙÔ˘˜ ÏfiÁÔ˘˜ ÁÈ· ÙÔ˘˜ ÔÔ›Ô˘˜ ÔϤÌËÛ·Ó ÔÈ ·ÁˆÓÈÛÙ¤˜ ÙÔ˘ ’21». ŸÌˆ˜, ÙÔÓ›˙ÂÈ fiÙÈ Ë ¶ÔÏÈÙ›· ÌfiÓÔ ·‰È·ÊÔÚ›· ÂȉÂÈÎÓ‡ÂÈ ÁÈ· ÙÔ˘˜ ·ÁˆÓÈÛÙ¤˜ Ù˘. «¶Ò˜ Â›Ó·È ‰˘Ó·Ùfi Ó· ÂÚÓ¿ˆ ·fi ÙËÓ Ï·Ù›· ÛÙÔ N. º¿ÏËÚÔ, ÂΛ fiÔ˘ ‚Ú›ÛÎÔÓÙ·È ÔÈ Ù¿ÊÔÈ Ì ٷ ÔÛÙ¿ ÙÔÛÔ ÙÔ˘ °. K·Ú·˚ÛοÎË fiÛÔ Î·È 20 ¿ÏÏˆÓ Û˘ÓÙÚfiÊˆÓ ÙÔ˘ Î·È Ù· ÌÓËÌ›· Ó· Â›Ó·È ÁÂÌ¿Ù· ·fi ¿ÛÂÌÓ˜ ÊÚ¿ÛÂȘ, ÁÚ·Ì̤Ó˜ Ì ÛÚ¤È ·fi Ô·‰Ô‡˜ ‰È·ÊfiÚˆÓ ÔÌ¿‰ˆÓ»; ™‡ÌʈÓÔ˜ Î·È Ô ÙÚÈÛ¤ÁÁÔÓÔ˜ ÙÔ˘ £Âfi‰ˆÚÔ˘ KÔÏÔÎÔÙÚÒÓË, E˘¿ÁÁÂÏÔ˜. §¤ÂÈ fiÙÈ ÔÈ Ôϛ٘ ‰Â›¯ÓÔ˘Ó ·Û¤‚ÂÈ· ÛÙË ÌÓ‹ÌË ÙˆÓ ËÚÒˆÓ. «E›Ó·È ·‰È·ÓfiËÙÔ Ó· ÁÚ¿ÊÔ˘Ó ÛÙÔ˘˜ Ù¿ÊÔ˘˜ ÙˆÓ ·ÁˆÓÈÛÙÒÓ, Û˘Óı‹Ì·Ù· ÔÌ¿‰ˆÓ. H Ï·Ù›· ÙÔ˘ N. º·Ï‹ÚÔ˘, fiÔ˘ Î·È ‚Ú›ÛÎÔÓÙ·È ÔÈ Ù¿ÊÔÈ 21 ËÚÒˆÓ, Â›Ó·È ÈÂÚ‹. ¢ÂÓ Â›Ó·È ÁÈ· ‚·Ó‰·ÏÈÛÌÔ‡˜». O ¶·ÓÙÂÏ‹˜ MÔ‡ÌÔ˘Ï˘, ¿ÓÙˆ˜, ÙÚÈÛ¤ÁÁÔÓÔ˜

ı· ÓÙÚ¤ÔÓÙ·Ó ÁÈ· ÂÌ¿˜ »

™·ÏfiÓÈ

Ù˘ MÔ˘ÌÔ˘Ï›Ó·˜ ‰Èη›ˆ˜ Â›Ó·È ÂÚ‹Ê·ÓÔ˜ Î·È ‰ÂÓ ¤¯ÂÈ Î·Ó¤Ó· ·Ú¿ÔÓÔ, ·ÊÔ‡ ÙÔ ·Ú¯ÔÓÙÈÎfi Ù˘ §·Ûηڛӷ˜ MÔ˘ÌÔ˘Ï›Ó·˜, ÛÙȘ ™¤ÙÛ˜, Â›Ó·È Î·È ·ÍÈÔÔÈË̤ÓÔ Î·È fiÏÔ˜ ¤Ï͢ fiÛˆÓ ËÁ·›ÓÔ˘Ó ÛÙÔ ÓËÛ› ÙÔ˘ ™·ÚˆÓÈÎÔ‡. X·Ú·ÎÙËÚÈÛÙÈÎfi Â›Ó·È ·ÎfiÌ· ÙÔ ·Ú¿‰ÂÈÁÌ· ÙÔ˘ M¿ÚÎÔ˘ MfiÙÛ·ÚË, ÙÚÈÛ¤ÁÁÔÓÔ˘ ÙÔ˘ ÛÙÚ·ÙËÁÔ‡ Ù˘ Â·Ó¿ÛÙ·Û˘. Œ¯ÂÈ ·ÁˆÓÈÛÙ› ÁÈ· Ó· ‰ËÌÈÔ˘ÚÁ‹ÛÂÈ, ÛÙËÓ Ô‰fi I·Û›Ô˘ ÛÙÔ KÔψӿÎÈ, ¤Ó· ÌÈÎÚfi «ÌÔ˘Û›Ի Ì ÙÔ˘˜ ıËÛ·˘ÚÔ‡˜ ÙÔ˘ ÚÔÁfiÓÔ˘ ÙÔ˘. EΛ ˘¿Ú¯Ô˘Ó ÔÈ Û¿ı˜, ÙÔ Î·Ú˘ÔʇÏÈ, ÎÔÛÌ‹Ì·Ù·, ·Ó··Ú·ÛÙ¿ÛÂȘ Î·È ÁÚ·Ù¿ Ù˘ ÂÔ¯‹˜, ÊÔÚÂÛȤ˜ ÙÔ˘ ÔÏ·Ú¯ËÁÔ‡, ·ÏÏ¿ ·ÎfiÌ· Î·È ¤Ó· ‰fiÓÙÈ, Û ¤Ó· ÎÔ˘Ù› Ì ‚ÂÏÔ‡‰ÈÓÔ ÂÛˆÙÂÚÈÎfi. ŒÙÛÈ, ÁÈ· Ó· ÌËÓ ˘¿Ú¯ÂÈ ÂÚ›ÙˆÛË Ó· ¯·ı› ÙÔ DNA. «MÔ˘ ‹Ú 19 ÔÏfiÎÏËÚ· ¯ÚfiÓÈ· ÁÈ· Ó· ÙÔ ÊÙȿ͈, ·ÏÏ¿ ¿ÍÈ˙ ÙÔÓ ÎfiÔ. TÒÚ·, ÓÈÒıˆ ÂÚ‹Ê·ÓÔ˜ Ô˘ ¤¯ˆ Û˘ÁÎÂÓÙÚÒÛÂÈ fiÏ· ·˘Ù¿ Ù· ·ÚÈÛÙÔ˘ÚÁ‹Ì·Ù· Ù˘ ÙfiÙ ÂÔ¯‹˜ Û ¤Ó· ¯ÒÚÔ», ϤÂÈ Ô Î. MfiÙÛ·Ú˘. B¤‚·È· Î·È ÙÔ ÌÔ˘ÛÂ›Ô ÙÔ˘ M¿ÚÎÔ˘ MfiÙÛ·ÚË ‰ÂÓ ı· ÁϛوÓ ·fi ÙËÓ ÂÁÎÏËÌ·ÙÈÎfiÙËÙ·. Ÿˆ˜ ·Ó·Ê¤ÚÂÈ Ô ·fiÁÔÓÔ˜ ÙÔ˘ ·ÁˆÓÈÛÙ‹, ԢΠÔÏ›Á˜ ÊÔÚ¤˜ ÚÔÛ¿ıËÛ·Ó Ó· ÂÈÛ‚¿ÏÏÔ˘Ó ÛÙÔ ¯ÒÚÔ ÁÈ· Ó· ·Ú¿ÍÔ˘Ó ÔÙȉ‹ÔÙ ·Í›·˜ ‚ÚÔ˘Ó. ŸÌˆ˜, fiÏ· ·˘Ù¿ Ô˘ ı· ¤ÎÏ‚ ¤Ó·˜ ÂÁÎÏËÌ·Ù›·˜ ÙÔ˘ ÎÔÈÓÔ‡ ÔÈÓÈÎÔ‡ ‰Èη›Ô˘ Â›Ó·È Ë ÈÛÙÔÚ›· ÂÓfi˜ ÔÏfiÎÏËÚÔ˘ Ï·Ô‡.

£A ANEXONTAN OI A¶E§EY£EPøTE™ MA™ MIA TPO´KA ™TA KEºA§IA TOY™;

AMOPºøTOI OI NEOI E§§HNE™ ™THN I™TOPIA TOY™

O KøN™TANTINO™ ¶§A¶OYTA™ ™Y°KPINEI TOY™ ¶O§ITIKOY™ TOY TOTE ME TO TøPA

«™›ÁÔ˘Ú· ı· Í·Ó·¤Î·Ó·Ó Â·Ó¿ÛÙ·ÛË»

TÔ 18% ÙˆÓ Ì·ıËÙÒÓ ‰ÂÓ Í¤ÚÂÈ ÙÈ ¤ÁÈÓ ÙÔ 1821

«TÔ fiÚ·Ì¿ ÙÔ˘˜ ‰ÂÓ ‹Ù·Ó ·˘Ùfi» O

A¡Δø¡∏™ ¶∂Δª∂∑∞™

O ·fiÁÔÓÔ˜ Ù˘ ÔÈÎÔÁÂÓ›·˜ ¶ÂÙÌÂ˙¿, Ô˘ ¤¯˘Û ÌfiÏÈÎÔ ·›Ì· ÛÙËÓ Â·Ó¿ÛÙ·ÛË ÁÈ· ÙËÓ ÂÏ¢ıÂÚ›· Ì·˜, ϤÂÈ fiÙÈ Â› Ù˘ Ô˘Û›·˜, ÙÔ ÎÚ¿ÙÔ˜ ‰ÂÓ Û¤‚ÂÙ·È ÙËÓ ÈÛÙÔÚ›· ÙÔ˘: «K¿ı ¿ÓıÚˆÔ˜ ÎÚ›ÓÂÙ·È Î·Ù¿ ÙË ‰È¿ÚÎÂÈ· Ù˘ ÔÚ›·˜ ÙÔ˘ ·fi ÙÔ ÎÔÈÓˆÓÈÎfi Û‡ÓÔÏÔ. °È· ̤ӷ Ú¤ÂÈ Ó· ˘¿Ú¯ÂÈ Û‚·ÛÌfi˜ ÛÙËÓ ÈÛÙÔÚ›· Î·È ÛÙÔ˘˜ ·ÁÒÓ˜ Ô˘ ¤‰ˆÛ·Ó ÔÈ ÚfiÁÔÓÔÈ Ì·˜. ¢˘ÛÙ˘¯Ò˜, fï˜, ÛÈÁ¿ ÛÈÁ¿ ÙÔ ÎÚ¿ÙÔ˜ ·Ú¯›˙ÂÈ Ó· ÌËÓ Û¤‚ÂÙ·È ÙËÓ ÈÛÙÔÚ›·, ÙÔ ·ÚÂÏıfiÓ ÙÔ˘. E‰Ò Î·È ÔÏÏ¿ ¯ÚfiÓÈ· ˘¿Ú¯ÂÈ Ì›· ··Í›ˆÛË ÙˆÓ ÈÛÙÔÚÈÎÒÓ ÁÂÁÔÓfiÙˆÓ. TÔ 1821 ‹Ù·Ó ÙÔ ÛË-

Ì·ÓÙÈÎfiÙÂÚÔ ÁÂÁÔÓfi˜ ÛÙËÓ ÓÂfiÙÂÚË ÈÛÙÔÚ›· Ù˘ EÏÏ¿‰Ô˜, ÁÈ· ¤Ó·Ó Î·È ÌfiÓÔ ÏfiÁÔ. ¢ÈfiÙÈ Í·Ó¿ Ë EÏÏ¿‰·, ‚ڋΠÙË ı¤ÛË Ù˘ ÛÙÔÓ ·ÁÎfiÛÌÈÔ ¯¿ÚÙË. K·Ó›˜ ‰ÂÓ ÙÔ Ï¤ÂÈ ·˘Ùfi. ¶¿Ó ӷ ÙÔ ÚÔ‚¿ÏÔ˘ÓÂ Û·Ó Ù· ‹Ù·Ó Ù·ÍÈÎfi, ÎÔÈÓˆÓÈÎfi ÁÂÁÔÓfi˜ ‹ ÔÙȉ‹ÔÙ ¿ÏÏÔ ÂÎÙfi˜ ·fi Ù· Ú·ÁÌ·ÙÈο ÁÂÁÔÓfiÙ·. H EÏÏ¿‰· Â‰Ò Î·È ÔÏÏ¿ ¯ÚfiÓÈ· ‹Ù·Ó ÂÍ·ÚÙÒÌÂÓË ·fi ÙȘ ÂοÛÙÔÙ MÂÁ¿Ï˜ ¢˘Ó¿ÌÂȘ. ¶¿ÓÙ· Ë EÏÏ¿‰· Â›Ó·È ÌÈ· ÂÍ·ÚÙÒÌÂÓË ¯ÒÚ·. O˘ÛÈ·ÛÙÈο ‰ÂÓ ÂÏ¢ıÂÚˆı‹Î·Ì ÔÙ¤. E›Ì·ÛÙ ¿ÓÙ· ¤Ó· ÎÚ¿ÙÔ˜ ÂÍ·ÚÙË̤ÓÔ. M ÙËÓ ÛËÌÂÚÈÓ‹ ηٿÛÙ·ÛË Ô Aı·Ó¿ÛÈÔ˜ ¶ÂÙÌÂ˙¿˜ ı· ¤ÌÂÓ ¿ÊˆÓÔ˜, ÁÈ·Ù› Ù· ȉ·ÓÈο ÁÈ· Ù· ÔÔ›· ÔϤÌËÛÂ, ÙËÓ ÂÏ¢ıÂÚ›· Î·È ÙËÓ ·ÙÚ›‰·, ‰˘ÛÙ˘¯Ò˜ ‰ÂÓ ˘¿Ú¯Ô˘Ó. MÔÚ› Ó· ÌËÓ ˘¿Ú¯ÂÈ Â¯ıÚfi˜ ·¤Ó·ÓÙÈ ÙÔ˘˜, ·ÏÏ¿ Î·È ·˘Ùfi Ô˘ Á›ÓÂÙ·È Â›Ó·È ¤Ó·˜ ¯ıÚfi˜ Ô˘ ‰ÂÓ ÌÔÚ› Ó· ÔÏÂÌËı›. E›Ó·È ¤Ó·˜ ·fiÚ·ÙÔ˜ ¯ıÚfi˜. ™›ÁÔ˘Ú· ÔÈ ‹ÚˆÂ˜ ÙÔ˘ ’21 ı· ¤Î·Ó·Ó Û‹ÌÂÚ· ÌÈ· Ó¤· Â·Ó¿ÛÙ·ÛË. ¶¿ÓÙ· ÛÙËÓ EÏÏ¿‰·, fi,ÙÈ Á›ÓÂÙ·È ÍÂÎÈÓ¿ ·fi ÙÔ˘˜ Ï›ÁÔ˘˜, Ù· ÁÂÁÔÓfiÙ· ÁÚ¿ÊÔÓÙ·È ·fi ÙÔ˘˜ Ï›ÁÔ˘˜».

Eƒ∞™ªπ∞ M¶√Δ∞™∏ - K∞¡∞ƒ∏

H ΢ڛ· EÚ·ÛÌ›· MfiÙ·ÛË- K·Ó¿ÚË, ¤¯ÂÈ ÙËÓ Â˘Ù˘¯›·, Ó· ʤÚÂÈ ¤Ó· ‰ÈÏ¿ ÈÛÙÔÚÈÎfi fiÓÔÌ·: A˘Ùfi ÙÔ˘ MfiÙ·ÛË ·fi ÙÔÓ Û‡˙˘Áfi Ù˘ Ô˘ ‹Ù·Ó Î·È ·˘Ùfi˜ ·fiÁÔÓÔ˜ ÙÔ˘ ‹Úˆ· ÙÔ˘ ’21 Î·È ·˘Ùfi ÙÔ˘ K·Ó¿ÚË Ô˘, ¿ÏϘ

O ‰ÈÎfi˜ ÌÔ˘ ÚÔ¿Ô˘˜, Ô KˆÓÛÙ·ÓÙ›ÓÔ˜ K·Ó¿Ú˘, ¤ı·Ó ¿ÌÊÙˆ¯Ô˜ Û ¤Ó· ÎÚ‚¿ÙÈ Î·È ÂÓÒ Â›¯Â Á›ÓÂÈ Úˆı˘Ô˘ÚÁfi˜ Â·ÓÂÈÏËÌ̤ӈ˜

Û˘ÛÙ¿ÛÂȘ ‰ÂÓ ı¤ÏÂÈ. TËÓ ÚˆÙ¿Ì ·Ó ÙÔ ÎÚ¿ÙÔ˜ ·ÓÙÈÌÂÙˆ›˙ÂÈ ÙÔ˘˜ ·ÔÁfiÓÔ˘˜ Ì ÙÔ Û‚·ÛÌfi Ô˘ ı· ¤ÚÂÂ: «¢Â ÓÔÌ›˙ˆ. Œ¯Ô˘Ì ¿Ú· ÔÏÏ¿ ÚÔ‚Ï‹Ì·Ù· Ô˘ ‰ÂÓ ı· ¤ÚÂÂ. K·È ÙÔ Î˘ÚÈfiÙÂÚÔ ·fi fiÏ· ÁÈ· ÂÌ¿˜, ÙÔ˘˜ ·ÔÁfiÓÔ˘˜, Â›Ó·È fiÙÈ ‰ÂÓ Ì·˜ ͤÚÔ˘Ó Î·Ó, fi¯È ÂÌ¿˜, ·ÏÏ¿ ÙËÓ ÈÛÙÔÚ›·. Y¿Ú¯Ô˘Ó ÔÏÏÔ› Ô˘ ‰ÂÓ Í¤ÚÔ˘Ó Î·Ó ÙËÓ ÈÛÙÔÚ›· Ì·˜. A˘Ùfi Ì ÂÓԯϛ ¿Ú· Ôχ. £· ¤ÚÂ ÙÔ ÎÚ¿ÙÔ˜ οˆ˜ Ó· ÙÔ ÊÚÔÓÙ›ÛÂÈ. K·È ΢ڛˆ˜ ÁÈ· Ù· Ó¤· ·È‰È¿. K¿ÔÈÔÈ ÂȉÈÎÔ› ı· ÌÔÚÔ‡Û·Ó Ó· ·ԉ›ÍÔ˘Ó ÙËÓ ÈÛÙÔÚ›· Ì·˜. °È·Ù›, ͤÚÂÙÂ, οÔÈ· ·fi ÙȘ ÔÏϤ˜ Î˘Ú›Â˜ Ù˘ ÔÏÈÙÈ΋˜, οÔÈ· ÛÙÈÁÌ‹ ˘Ô˘ÚÁfi˜, ˙‹ÙËÛ ӷ ·ÓÙ·ÏÏ¿ÍÔ˘Ì ÙËÓ ÈÛÙÔÚ›· Ì ¤Ó· ÌÔÓÙ¤ÚÓÔ Ì¿ıËÌ· Î·È Ì›ӷÌ fiÏÔÈ Ì ÙÔ ÛÙfiÌ· ·ÓÔȯÙfi. TËÓ Í¯¿Û·Ì ÙËÓ ÈÛÙÔÚ›· Ì·˜. TËÓ ¤¯Ô˘Ì ‚¿ÏÂÈ ÛÙËÓ ¿ÎÚË. Œ¯Ô˘Ì ÈÔ ÛÔ‚·Ú¿ ı¤Ì·Ù·...». TË ÚˆÙ¿ÌÂ: TÈ ÈÛÙ‡ÂÙ fiÙÈ ı· ¤ÏÂÁÂ Ô ÚfiÁÔÓÔ˜ Û·˜ ÁÈ· ÙËÓ ÛËÌÂÚÈÓ‹ ηٿÛÙ·ÛË; «K·Ù·Ú¯‹Ó, Û‹ÌÂÚ· ˘¿Ú¯ÂÈ ÌÈ· ÂÚ›ÂÚÁË ÓÔÔÙÚÔ›·, ÁÈ· ÙËÓ Î·Ú¤ÎÏ·, ÔÈÔ˜ ı· È¿ÛÂÈ ÙËÓ Î·Ú¤ÎÏ·. O ‰ÈÎfi˜ ÌÔ˘ ÚÔ¿Ô˘˜, Ô KˆÓÛÙ·ÓÙ›ÓÔ˜ K·Ó¿Ú˘, ¤ı·Ó ¿ÌÊÙˆ¯Ô˜ Û ̛· ÌÔÓÔηÙÔÈΛ· ÛÙËÓ K˘„¤ÏË, Ô˘ ÙfiÙÂ Ë K˘„¤ÏË ‹Ù·Ó ÂÎÙfi˜ fiψ˜, Û ¤Ó· ÎÚ‚¿ÙÈ Î·È ÂÓÒ Â›¯Â Á›ÓÂÈ Úˆı˘Ô˘ÚÁfi˜ Â·ÓÂÈÏËÌ̤ӈ˜, ·ÏÏ¿ ‰Â ÛΤÊÙËΠÔÙ¤ Ô‡Ù ÙËÓ Î·Ú¤ÎÏ· Ô‡Ù ٷ ¯Ú‹Ì·Ù·. ™‹ÌÂÚ· ÔÈ ÔÏÈÙÈÎÔ› Ì·˜, Ï˘¿Ì·È Ô˘ ÙÔ Ï¤ˆ, ·ÏÏ¿ Î·È ÙËÓ Î·Ú¤ÎÏ· ÛΤÊÙÔÓÙ·È ·ÏÏ¿ Î·È fi,ÙÈ ÌÔÚÔ‡Ó ·fi ÔÈÎÔÓÔÌÈ΋˜ ÏÂ˘Ú¿˜ Ó· ÙÔ ÂÎÌÂÙ·ÏÏ¢ÙÔ‡Ó».

MÔ˘ÌÔ˘Ï›Ó· ÙÚ·ÁÔ˘‰›ÛÙÚÈ· ÙÔ˘ ’40 Î·È Ô O‰˘ÛÛ¤·˜ AÓ‰ÚÔ‡ÙÛÔ˜ ÂÍÂÚ¢ÓËÙ‹˜; K·È ÙËÓ 25Ë M·ÚÙ›Ô˘ ¤Ó·˜ ·ÏÈfi˜ °ÂÚÌ·Ófi˜ › ÛÙÔ˘˜ ŒÏÏËÓ˜ Ó· ‰ÈÒÍÔ˘Ó ÙÔ˘˜ TÔ‡ÚÎÔ˘˜ Ô˘ ¤ÌÂÓ·Ó Ì·˙›, ‹ Ì‹ˆ˜ ÔÈ ŒÏÏËÓ˜ ¤‰ÈˆÍ·Ó ÙÔ˘˜ °ÂÚÌ·ÓÔ‡˜ ·fi ÙÔ ¶ÔÏ˘Ù¯Ó›Ô; OÈ ·Ú·¿Óˆ ··ÓÙ‹ÛÂȘ Â›Ó·È ÌfiÓÔ ÌÂÚÈΤ˜ ·fi ·˘Ù¤˜ Ô˘ ·›ÚÓÔ˘Ó ÛÙ· ¯¤ÚÈ· ÙÔ˘˜ ÂÎ·È‰Â˘ÙÈÎÔ›, fiÙ·Ó ˙ËÙÔ‡Ó ·fi ÙÔ˘˜ Ì·ıËÙ¤˜ ÙÔ˘˜ Ó· ÁÚ¿„Ô˘Ó ÙÈ ¤ÁÈÓ ÙËÓ 25Ë M·ÚÙ›Ô˘. TÔ fiÙÈ ÔÈ ŒÏÏËÓ˜ Â›Ó·È ·ÓÈÛÙfiÚËÙÔÈ, fi¯È ÌfiÓÔ Û fiÙÈ ·ÊÔÚ¿ ÙËÓ ÂÏÏËÓÈ΋ Â·Ó¿ÛÙ·ÛË, ·ÏÏ¿ ÁÈ· fiÏ· Ù· ÌÂÁ¿Ï· ÁÂÁÔÓfiÙ· Ô˘ ÛËÌ¿‰Â„·Ó ÙËÓ ÈÛÙÔÚ›· Ù˘ ¯ÒÚ·˜ Ì·˜, ·Ô‰ÂÈÎÓ‡ÂÈ Ë ¤Ú¢ӷ ÙˆÓ EÏÏ‹ÓˆÓ ÂÎ·È‰Â˘ÙÈÎÒÓ XÚ‹ÛÙÔ˘ K¿ÙÛÈη Î·È KÒÛÙ· £ÂÚÈ·ÓÔ‡ «H ÂÎ·›‰Â˘ÛË Ù˘ ·Ì¿ıÂÈ·˜». H ¤Ú¢ӷ, Ú·ÁÌ·ÙÔÔÈ‹ıËΠ̷۠ıËÙ¤˜ °˘ÌÓ·Û›ˆÓ Î·È T¯ÓÈÎÒÓ E·ÁÁÂÏÌ·ÙÈÎÒÓ EÎ·È‰Â˘ÙËÚ›ˆÓ fiÏ˘ Ù˘ ¯ÒÚ·˜. ™‡Ìʈӷ Ì ·˘Ù‹, ¤Ó· ÌÂÁ¿ÏÔ Ì¤ÚÔ˜ ÙˆÓ Ì·ıËÙÒÓ Ì¤Ú‰Â˘Â, ̤۷ Û ¤Ó· «Ó¤ÊÔ˜» ÈÛÙÔÚÈ΋˜ ¿ÁÓÔÈ·˜, Ù· ÁÂÁÔÓfiÙ· ÙˆÓ ÙÚÈÒÓ ÂıÓÈÎÒÓ ÂÂÙ›ˆÓ, ÂÓÒ ÙÔ 18% ÙˆÓ Ì·ıËÙÒÓ ·ÁÓÔ› Ï‹Úˆ˜ ÙÔ ÙÈ ¤ÁÈÓ ÙËÓ 25Ë M·ÚÙ›Ô˘. TÔ 24% ·ÁÓÔ› ÙËÓ 28Ë OÎÙˆ‚Ú›Ô˘, ÙÔ 17% ÙÔ ¶ÔÏ˘Ù¯Ó›Ô. ŒÙÛÈ ÏÔÈfiÓ, ‰ÂÓ Â›Ó·È Ó· ÂÎÏ‹ÛÛÂÙ·È Î·Ó›˜ Ì ÙÔ ÏfiÁÔ Ô˘ οÔÈÔÈ ·¿ÓÙËÛ·Ó fiÙÈ ÛÙÔ ¶ÔÏ˘Ù¯ÓÂ›Ô ÔϤÌËÛ·Ó ÔÈ ŒÏÏËÓ˜ Ì ÙÔ˘˜ °ÂÚÌ·ÓÔ‡˜, ‹ fiÙÈ ÙËÓ 25Ë M·ÚÙ›Ô˘ ¤Ó·˜ °ÂÚÌ·Ófi˜ ·fi Ù· ·ÏÈ¿ ÍÂۋΈÛ ÙÔ˘˜ ŒÏÏËÓ˜ ÂÓ·ÓÙ›ÔÓ ÙˆÓ TÔ‡ÚΈÓ. H ›‰È· ¤Ú¢ӷ ·Ó·Ê¤ÚÂÈ fiÙÈ ÁÈ· ÙËÓ 25Ë M·ÚÙ›Ô˘ 1821 ÙÔ 45% ÙˆÓ Ì·ıËÙÒÓ ‰ËÏÒÓÂÈ ·fi Ï‹ÚË ¿ÁÓÔÈ· ¤ˆ˜ ÂÏ¿¯ÈÛÙË ÁÓÒÛË Î·È ÙÔ 29% ÌÂډ‡ÂÈ ÙËÓ Â¤ÙÂÈÔ Ì ¿ÏÏ· ÈÛÙÔÚÈο Û˘Ì‚¿ÓÙ·!

H

K. ¶Ï·Ô‡Ù·˜ Â›Ó·È ÙÚÈÛ¤ÁÁÔÓÔ˜ ÙÔ˘ ÔÏ·Ú¯ËÁÔ‡ ¢ËÌËÙÚ¿ÎË ¶Ï·Ô‡Ù· Ô˘ ‹Ù·Ó ÂÈÎÂÊ·Ï‹˜ ÙÔ˘ ·ÁÒÓ· ÛÙËÓ ¶ÂÏÔfiÓÓËÛÔ, Ì·˙› Ì ÙÔÓ KÔÏÔÎÔÙÚÒÓË. Œ¯ÂÈ ¤Ó· ÏfiÁÔ ·Ú·¿Óˆ, ÂÂȉ‹ Ô ÚfiÁÔÓfi˜ ÙÔ˘, ˘‹ÚÍÂ Î·È ÔÏÈÙÈÎfi˜: «EÌ›˜ ‰ÂÓ ¤¯Ô˘Ì οÔÈ· ȉȷ›ÙÂÚË ··›ÙËÛË Ó· Ì·˜ Û¤‚ÂÙ·È Ë ¶ÔÏÈÙ›·, ÂȉÈο ÏfiÁˆ ÙÔ˘ ÔÓfiÌ·ÙÔ˜ Ì·˜. °È·Ù› ÚÔÛ·ıԇ̠ӷ Û˘Ó¯›ÛÔ˘Ì ӷ ÌÂÙ·‰›‰Ô˘Ì ¤Ó· ÙÌ‹Ì· Ù˘ ÈÛÙÔÚ›·˜, ÒÛÙ ӷ ·Ú·Ì¤ÓÂÈ ˙ˆÓÙ·Ófi Î·È ‰ÂÓ ¤¯Ô˘Ì ηÌÈ¿ ··›ÙËÛË ÂÌ›˜ Û·Ó ¿ÙÔÌ·. TÔ ÌfiÓÔ Ô˘ ı¤ÏÔ˘ÌÂ Â›Ó·È Ó· ÌËÓ Â›Ì·ÛÙ «·¯ıÔÊfiÚÔÈ ÌÂÁ¿ÏˆÓ ÔÓÔÌ¿ÙˆÓ», ‰ËÏ·‰‹ Ó· ÎÔ˘‚·Ï¿Ì ÌfiÓÔ ÙÔ fiÓÔÌ·. N· ÌÔÚԇ̠ӷ ÚÔÛʤÚÔ˘ÌÂ Î·È ÂÌ›˜. °È· ·˘Ùfi ¤¯Ô˘ÌÂ Î·È ÙÔÓ fiÌÈÏÔ, ÁÈ· Ó· ÎÚ·Ù¿Ì ˙ˆÓÙ·Ófi ¤Ó· ÎÔÌÌ¿ÙÈ Ù˘ ÈÛÙÔÚ›·˜. K·È ÙȘ ÚÔÛˆÈΤ˜ ÔÈÎÔÁÂÓÂȷΤ˜ ·Ú·‰fiÛÂȘ Ô˘ ¤¯Ô˘Ì ÂÌ›˜ Î·È ‰ÂÓ ˘¿Ú¯Ô˘Ó Ó· ÙȘ ÌÂÙ·‰›‰Ô˘ÌÂ. ◊ fiÔÈÔ ÎÂÈÌ‹ÏÈÔ ‹ ¤ÁÁÚ·ÊÔ ¤¯Ô˘Ì ӷ ÙÔ ‰›ÓÔ˘Ì ÛÙËÓ ¶ÔÏÈÙ›·. H ¶ÔÏÈÙ›· Û›ÁÔ˘Ú· ¤¯ÂÈ ˘ÔÙÈÌ‹ÛÂÈ Î·È ˘Ô‚·ıÌ›ÛÂÈ ÙËÓ ÈÛÙÔÚ›· , ÙËÓ ¤¯ÂÈ ‰È·ÛÙÚ‚ÏÒÛÂÈ. A˘Ùfi ‚¤‚·È· ‰ÂÓ Â›Ó·È ÙˆÚÈÓfi, ¿ÂÈ Î·È ÈÔ ›Ûˆ, ·ÏÏ¿ ÙÒÚ· ÓÔÌ›˙ˆ Â›Ó·È Ë ÛÙÈÁÌ‹ Ô˘ Ú¤ÂÈ Ó· Û·„Ô˘Ì ͷӿ ¿Óˆ ·fi ÙËÓ ÈÛÙÔÚ›·, ÁÈ·Ù› Ë ÈÛÙÔÚ›· Â›Ó·È Ô ÔÌÊ¿ÏÈÔ˜ ÏÒÚÔ˜ ÙÔ˘ ŒÏÏËÓ·. ŸÙ·Ó ͤÚÂÈ Î¿ÔÈÔ˜ ÙËÓ ÈÛÙÔÚ›· ÙÔ˘, ·ÈÛı¿ÓÂÙ·È Î·È ÈÔ ‰˘Ó·Ùfi˜. Ÿ¯È ÌfiÓÔ ÁÈ· ÙÔ 1821 ·ÏÏ¿ Î·È ÁÈ· ÙËÓ ÓÂfiÙÂÚË ÈÛÙÔÚ›·. O ÚfiÁÔÓÔ˜ ÌÔ˘, ÙËÓ ¤˙ËÛ ÙËÓ ·ÓÂÏ¢ıÂÚ›· ÌÂÙ¿ ÙËÓ ÂÏ¢ıÂÚ›·,

ÙËÓ ˘ÔÙÈı¤ÌÂÓË. °È·Ù› ‰ÈοÛÙËÎÂ Î·È Î·Ù·‰ÈοÛÙËΠ̷˙› Ì ÙÔÓ KÔÏÔÎÔÙÚÒÓË. TÔ ˙‹Û·Ó ·˘Ùfi. 10.000 Ô˘ ‹Ù·Ó ÛÙÔÓ ÂÏÏËÓÈÎfi ÛÙÚ·Ùfi, ·ÂχıËÛ·Ó Î·È Ê¤Ú·Ó 4.000 B·˘·ÚÔ‡˜ ÙÔ˘˜ ÔÔ›Ô˘˜ ÏËÚÒÓ·ÓÂ. Afi ÙfiÙ ÍÂÎÈÓ¿ÂÈ ÙÔ ı¤Ì· Î·È Û˘Ó¯›˙ÂÙ·È Ì¤¯ÚÈ Û‹ÌÂÚ·. TÒÚ· ‹Úı·Ó Î·È Â›ÛËÌ· ÔÈ TÚÔ˚οÓÔÈ. Afi ÙfiÙ fï˜ ÚÔÛ¿ıËÛ·Ó Ó· οÓÔ˘Ó ·ÔÈΛ· ÙËÓ EÏÏ¿‰·. O ÚÔ¸ÔÏÔÁÈÛÌfi˜ ÙÔ˘ 1823 ϤÂÈ fiÙÈ ÙÔ ÚÒÙÔ Â›ÛËÌÔ ÎÚ¿ÙÔ˜ ›¯Â ¤ÛÔ‰· 2 ÂηÙ. ÁÚfiÛÈ· Î·È ¤ÍÔ‰· 12 ÂηÙ. ÁÚfiÛÈ·. •ÂÎÈÓ‹Û·Ì Ì ‰¿ÓÂÈ·, Ù· ÔÔ›· Î·È Ì·˜ Â¤‚·Ï·Ó Î·È Û˘Ó¯›˙Ô˘Ó Î·È ÙÒÚ· Ô˘ Á›ÓÔÓÙ·È Î·È Ì ÙÔÓ ÓfiÌÔ. K·È ·ÈÛı·ÓfiÌ·ÛÙÂ Î·È Î·Ï¿ Ô˘ Ì·˜ Ù· ‰›ÓÔ˘Ó. ™‹ÌÂÚ·, ‰Â ÓÔÌ›˙ˆ fiÙÈ Ô ¢ËÌËÙÚ¿Î˘ ¶Ï·Ô‡Ù·˜ ı· ÌÔÚÔ‡Û ӷ ·Ó·ÁÓˆÚ›ÛÂÈ Û˘Ó¤¯ÂÈ·. ¢ËÏ·‰‹, ·˘Ùfi˜ ·ÁˆÓ›ÛÙËΠÁÈ· ÙÔ EÏ¢ıÂÚ›· ‹ £¿Ó·ÙÔ˜, ÌÈ· Ôχ ÌÂÁ¿ÏË ÎÔ˘‚¤ÓÙ· Ô˘ ¤¯ÂÈ ‰‡Ô Ù˘¯¤˜. K·È ÙÔ ¤ÓȈÛÂ Î·È ÙÔ ¤˙ËÛ ÂÚ›ÙÚ·Ó·. TÈ ı· ¤ÏÂÁ ÁÈ· ÙÔ Û‹ÌÂÚ·; ¢Â ı· ÌÔÚÔ‡Û ӷ ÂÈ Ù›ÔÙ·. £· ¤ÌÂÓ ·Ì›ÏËÙÔ˜. £· ÚÔÙÈÌÔ‡Û ӷ Í·Ó·¤ÊÙ·ÓÂ. °È·Ù› ÙÔ fiÚ·Ì· ÙˆÓ ÚÔÁfiÓˆÓ Ì·˜ ‰ÂÓ ‹Ù·Ó ·˘Ùfi, ‰ÂÓ ‹Ù·Ó Í·ÊÓÈο Ë EÏÏ¿‰· ÌÂÙ¿ ·fi ÙfiÛ· ¯ÚfiÓÈ· Ó· Í·Ó·Ì› Û ÛÙÂÓˆÔ‡˜ Î·È Ú·ÁÈ·‰ÈÛÌfi. A˘Ù‹ ÙË ÛÙÈÁÌ‹ Í·Ó·ÁÈÓfiÌ·ÛÙ ڷÁÈ¿‰Â˜. ◊ Èı·ÓÒ˜ Ó· ›̷ÛÙ ÙfiÛ· ¯ÚfiÓÈ· Î·È Ó· ÌËÓ ÙÔ Í¤ÚÔ˘ÌÂ. E›Ó·È ·›ı·ÓÔ ·˘Ùfi Ô˘ Û˘Ì‚·›ÓÂÈ, ‰ÂÓ ÙÔ ¯ˆÚ¿ÂÈ ÙÔ ‰ÈÎfi Ì·˜ ÙÔ Ì˘·Ïfi, Ô˘ Ó· ÙÔ ¯ˆÚ¤ÛÂÈ ÙÔ ‰ÈÎfi ÙÔ˘˜. O ¯ıÚfi˜ ·˘Ù‹ ÙË ÛÙÈÁÌ‹ Â›Ó·È ·fiÚ·ÙÔ˜, ·˘ÙÔ› ÙÔ˘Ï¿¯ÈÛÙÔÓ Â›¯·Ó Ó· ·ÓÙÈÌÂÙˆ›ÛÔ˘Ó ÔÚ·Ùfi ¯ıÚfi.


22

PÂÔÚÙ¿˙

PRESS TIME, ™¿‚‚·ÙÔ 22 - K˘Úȷ΋ 23 M·ÚÙ›Ô˘ 2014

H A¶I™TEYTH I™TOPIA TOY ¶AY§OY ™ANTOPINH- TOY EºEYPETH ¶OY A§§A•E TH POH TOY B’ ¶¶

O ÂÊ¢ڤÙ˘ ÙÔ˘ Ú·ÓÙ¿Ú ‹Ù·Ó ŒÏÏËÓ·˜! ÚÈṲ̂Ó˜ ÊÔÚ¤˜ Î·È Ó· ı¤ÏÂȘ Ó’ ·ÁÈ¿ÛÂȘ, ˘¿Ú¯Ô˘Ó οÔȘ ·ÛÈÊ·Ó›˜ Û˘ÓÔ̈ۛ˜ Ô˘ ‰ÂÓ Û ·Ê‹ÓÔ˘Ó. MÈ· Ù¤ÙÔÈ· Â›Ó·È Î·È Ë ˘fiıÂÛË ÙÔ˘ ÂÊ¢ڤÙË ÙÔ˘ Ú·ÓÙ¿Ú, Ô˘ ¿ÏÏ·Í ÙËÓ ÔÚ›· ÙÔ˘ B’ ¶·ÁÎÔÛÌ›Ô˘ ¶ÔϤÌÔ˘. ¶·ÚfiÙÈ ŒÏÏËÓ·˜ ÙÔ ‰ËÌÈÔ‡ÚÁËÛÂ, ̤¯ÚÈ Û‹ÌÂÚ· Á›ÓÂÙ·È ÚÔÛ¿ıÂÈ· Ó· ÈÛÙˆı› Û ÕÁÁÏÔ. H ÂÚ›ÙˆÛË ÙÔ˘ ¶·‡ÏÔ˘ ™·ÓÙÔÚ›ÓË, ÏÔÈfiÓ, ̤Ú˜ Ô˘ ›ӷÈ, Á›ÓÂÙ·È ÙÚÔÌÂÚ¿ Â›Î·ÈÚË. °È·Ù›, ·fi ÙË Ì›· ‰Â›¯ÓÂÈ Ò˜ ÎϤ‚ÔÓÙ·È ÔÈ ÂÏÏËÓÈΤ˜ ·Ù¤ÓÙ˜ Î·È Ò˜ ͯÓÈÔ‡ÓÙ·È ·fi ÙËÓ EÏÏ¿‰· Ù· ÈηÓfiÙÂÚ· ·È‰È¿ Ù˘. O ™·ÓÙÔÚ›Ó˘ (IÔ‡ÓÈÔ˜ 1893 - 19 OÎÙˆ‚Ú›Ô˘ 1986), ‹Ù·Ó ηıËÁËÙ‹˜ ÙÔ˘ MÂÙÛfi‚ÈÔ˘ ¶ÔÏ˘Ù¯Ó›Ԣ, Ê˘ÛÈÎfi˜ ÙÔ˘ ¶·ÓÂÈÛÙËÌ›Ô˘ Ù˘ Z˘Ú›¯Ë˜, ÔÏÈÙÈÎfi˜ Ì˯·ÓÈÎfi˜ ÙÔ˘ OÌÔÛÔӉȷÎÔ‡ ¶ÔÏ˘Ù¯Ó›Ԣ Ù˘ Z˘Ú›¯Ë˜, Ì·ıËÙ‹˜, Ê›ÏÔ˜ Î·È Û˘ÓÂÚÁ¿Ù˘ ÙÔ˘ AÏ‚¤ÚÙÔ˘ A˚ÓÛÙ¿ÈÓ. K·È, ÂÎÙfi˜ ·˘ÙÒÓ, ÛÔ˘‰·›Ô˜ ÂÊ¢ڤÙ˘. MÂٷ͇ ¿ÏÏˆÓ ÙÔ˘ ·ÔÚÚÔÊÔÌÈÎÚÔÌÂÙÚÈÎÔ‡ ˙˘ÁÔ‡ Î·È ÙÔ˘ ËÏÂÎÙÚÔÓÈÎÔ‡ ÂÁÎÂÊ¿ÏÔ˘ “H”, ˆ˜ ·˘ÙfiÌ·ÙÔ˘ ÈÏfiÙÔ˘ ˘Ú·‡ÏÔ˘ ηÙã ÂÓ·ÓÙ›ÔÓ ¿ÏÏÔ˘ ¯ıÚÈÎÔ‡ Ô˘ ÔÈ AÌÂÚÈηÓÔ› «Â›‰·Ó» 9 ¯ÚfiÓÈ· ·ÚÁfiÙÂÚ·. TÔ ÛËÌ·ÓÙÈÎfiÙÂÚÔ fï˜, Â›Ó·È Ë ÂʇÚÂÛË ÙÔ˘ ÂηÙÔÛÙÔÌÂÙÚÈÎÔ‡ Ú·ÓÙ¿Ú, Ï›ÁÔ ÚÈÓ ÙËÓ ¤Ó·ÚÍË ÙÔ˘ B’ ¶·ÁÎÔÛÌ›Ô˘ ¶ÔϤÌÔ˘. TÔ˘ Ú·ÓÙ¿Ú, Ô˘, fiˆ˜ ·ԉ›¯ıËÎÂ Î·È ·Ú·‰¤¯ıËÎÂ Ô AÚ¯ËÁfi˜ ÙÔ˘ ¶ÔÏÂÌÈÎÔ‡ N·˘ÙÈÎÔ‡ Ù˘ N·˙ÈÛÙÈ΋˜ °ÂÚÌ·Ó›·˜, Ó·‡·Ú¯Ô˜ K·ÚÏ NÙ·›ÓÈÙ˜, ¤ÎÚÈÓ ÙËÓ ¤Î‚·ÛË ÙÔ˘ ÔϤÌÔ˘: «TÔ Ú·ÓÙ¿Ú ·Ó¤ÙÚ„ ÙÔÓ ˘Ô‚Ú‡¯ÈÔ fiÏÂÌÔ ÙˆÓ °ÂÚÌ·ÓÒÓ Î·È ˘‹ÚÍÂ, ÌÂÙ¿ ÙËÓ ·ÙÔÌÈ΋ ‚fiÌ‚· ÙÔ ·ÔÙÂÏÂÛÌ·ÙÈÎfiÙÂÚÔ fiÏÔ ÙÔ˘ ÔϤÌÔ˘». KÈ fï˜, Ë ÚˆÙÔÔÚȷ΋ ÂʇÚÂÛË Ô˘ ·Ó¤ÙÚ„ ÙȘ ÈÛÔÚÚÔ›Â˜ ÙÔ˘ ¶ÔϤÌÔ˘, Á¤ÚÓÔÓÙ·˜ ÙËÓ Ï¿ÛÙÈÁÁ· ˘¤Ú ÙˆÓ ™˘ÌÌ¿¯ˆÓ, ·ÊÔ‡ ÂÓÙfiÈ˙ ٷ ¯ıÚÈο ·ÂÚÔÛοÊË Û ÌÂÁ¿Ï˜ ·ÔÛÙ¿ÛÂȘ, «¯ÚÂÒÓÂÙ·È» ÛÙÔÓ ÕÁÁÏÔ PfiÌÂÚÙ O˘¿ÙÛÔÓ O˘¿Ù, ·ÚfiÙÈ ÙÔ Â›¯Â ÂʇÚÂÈ ‰‡Ô ¯ÚfiÓÈ· ÓˆÚ›ÙÂÚ· Ô ™·ÓÙÔÚ›Ó˘. OÈ ÕÁÁÏÔÈ ÙÔ ·Ú·‰¤¯ıËηÓ, ÙÔ 1969, ÙÈÌÒÓÙ·˜ ÙÔÓ,

O

O ¶·‡ÏÔ˜ ™·ÓÙÔÚ›Ó˘ ηÈ, ·ÚÈÛÙÂÚ¿ ÙÔ ÚÒÙÔ ÂηÙÔÛÙÔÌÂÙÚÈÎfi Ú·ÓÙ¿Ú.

OÈ ÕÁÁÏÔÈ ‹Ú·Ó Ù· Û¯¤‰È¿ ÙÔ˘, ÙÔ 1939, ΤډÈÛ·Ó ÙÔÓ fiÏÂÌÔ Î·È, ÌÂÙ¿ ·fi ·˘ÙfiÓ, ·Ó·ÎÔ›ÓˆÛ·Ó fiÙÈ ÙÔ ÂηÙÔÛÙÔÌÂÙÚÈÎfi Ú·ÓÙ¿Ú (‹ ÂÏÏËÓÈÎfi Ú·ÓÙ¿Ú) ÙÔ Â›¯Â ÂʇÚÂÈ ‰‡Ô ¯ÚfiÓÈ· ·ÚÁfiÙÂÚ· Ô O˘¿Ù fï˜ Ë È‰¤· ›¯Â Ì›ÓÂÈ. TÈ Â›¯Â Û˘Ì‚Â›;

H ÈÛÙÔÚ›· TÔ 1936 Ô ¶·‡ÏÔ˜ ™·ÓÙÔÚ›Ó˘ ‹Ù·Ó ˘ÊËÁËÙ‹˜ Ù˘ EÊËÚÌÔṲ̂Ó˘ º˘ÛÈ΋˜ ÙÔ˘ ¶·ÓÂÈÛÙËÌ›Ô˘ AıËÓÒÓ. K·Ù¿ ÙËÓ ÂÚ›Ô‰Ô ·˘Ù‹, Ô ÙfiÙ Úˆı˘Ô˘ÚÁfi˜ Iˆ¿ÓÓ˘ MÂÙ·Í¿˜ ÏËÚÔÊÔÚ‹ıËΠfiÙÈ Ô ŒÏÏËÓ·˜ ÂÈÛÙ‹ÌÔÓ·˜ ›¯Â οÓÂÈ Ì›· ÌÂÁ¿ÏË ·Ó·Î¿Ï˘„Ë, Û¯ÂÙÈ΋ Ì ÙËÓ ·Ó›¯Ó¢ÛË ÙˆÓ ·ÂÚÔÏ¿ÓˆÓ, ÔfiÙ οÏÂÛ ÂÂÈÁfiÓÙˆ˜ ÙÔÓ ¶·‡ÏÔ ™·ÓÙÔÚ›ÓË ÁÈ· Ó· ÙÔ˘ ‰ÒÛÂÈ Û¯ÂÙÈΤ˜ ÏËÚÔÊÔڛ˜. O MÂÙ·Í¿˜ ÙÔ˘ ˙‹ÙËÛ ˘fiÌÓËÌ· Î·È ·˘Ùfi, ηٷ٤ıËΠÛÙËÓ AÓÙÈ·ÂÚÔÔÚÈ΋ ÕÌ˘Ó· Ù˘ ¯ÒÚ·˜ Ì ٛÙÏÔ ¶ÂÚ› ÌÂıfi‰Ô˘ ·ÓÈ-

¯Ó‡Ûˆ˜ ¯ıÚÈÎÒÓ ·ÂÚÔÏ¿ÓˆÓ Ì¤Ûˆ ËÏÂÎÙÚÔÌ·ÁÓËÙÈÎÒÓ Î˘Ì¿ÙˆÓ. H ˘ËÚÂÛ›· ·˘Ù‹ ÙÔ ˘¤‚·Ï ÛÙÔ °ÂÓÈÎfi EÈÙÂÏÂ›Ô ™ÙÚ·ÙÔ‡ (°.E.™.) ÔfiÙÂ Û˘ÓÂÛÙ‹ıË ÂȉÈ΋ ÂÈÙÚÔ‹ ÙfiÛÔ ·fi ηıËÁËÙ¤˜ ÙÔ˘ ¶·ÓÂÈÛÙËÌ›Ô˘ Î·È ÙÔ˘ ¶ÔÏ˘Ù¯Ó›Ԣ fiÛÔ Î·È ·fi ÙÔ˘˜ ·ÓÒÙÂÚÔ˘˜ ·ÍȈ̷ÙÈÎÔ‡˜: ÏÔ›·Ú¯Ô ¶Â˙fiÔ˘ÏÔ, Ù·ÁÌ·Ù¿Ú¯Ë K·ÚÎÔ‡ÏÈ· Î·È ÂÈÛÌËÓ·Áfi A‚¤ÚˆÊ. H ÂÈÙÚÔ‹ ÌÂϤÙËÛ ÙË Ì¤ıÔ‰Ô ÙÔ˘ ¶·‡ÏÔ˘ ™·ÓÙÔÚ›ÓË Î·È ‚Ú›ÛÎÔÓÙ¿˜ ÙËÓ ÔÚı‹ ·fi ÂÈÛÙËÌÔÓÈ΋ ¿Ô„Ë Û˘ÁÎÚÔÙ› Ì›· Ó¤· ÂÈÙÚÔ‹ «ÂϤÁ¯Ô˘ Î·È ‰ÔÎÈÌÒÓ» Ì ̤ÏË ÙÔ˘˜ ηıËÁËÙ¤˜ XfiÓ‰ÚÔ Î·È Aı·Ó·ÛÈ¿‰Ë, ÙÔÓ ÏÔ›·Ú¯Ô ¶Â-

H ÚˆÙÔÔÚȷ΋ ıˆڛ· ÙÔ˘ ÁÈ· ÙÔ Big Bang O

¶·‡ÏÔ˜ ™·ÓÙÔÚ›Ó˘ ˘‹ÚÍ ¿ÏψÛÙÂ Î·È Ô ÚÒÙÔ˜ Ô˘ ‰È·Ù‡ˆÛ ÙË ÁÂÓÈ΋ ··ÁÔÚ¢ÙÈ΋ ·Ú¯‹ Û¯ÂÙÈο Ì ÙÔ Î·ÙÒÙ·ÙÔ fiÚÈÔ ¯ÚÔÓÈ΋˜ ‰È¿ÚÎÂÈ·˜ ÂÓfi˜ ·Ú·ÙËÚËÙ¤Ô˘ Ê˘ÛÈÎÔ‡ Ê·ÈÓÔ̤ÓÔ˘, ÙÔ 1958. ¢¤Î· ¯ÚfiÓÈ· ·ÚÁfiÙÂÚ·, ‰È·Ù‡ˆÛ ÙË ıˆڛ· ÙˆÓ “ÔÏÏ·ÏÒÓ ‰È·‰Ô¯ÈÎÒÓ ÌÈÎÚÔÂÎÚ‹ÍÂˆÓ ÙÔ˘ ™‡Ì·ÓÙÔ˜”. ™‡Ìʈӷ Ì ·˘Ù‹, ÙÔ ™‡Ì·Ó ‰ÂÓ ÚÔ‹Ïı ·fi ÌÈ· ÚˆÙ·Ú¯È΋ ¤ÎÚËÍË ÙÔ˘ Û˘ÓfiÏÔ˘ Ù˘ ‡Ï˘ ÙÔ˘ ™‡Ì·ÓÙÔ˜, ·ÏÏ¿ ·fi ÙËÓ ÂÌÊ¿ÓÈÛË ÂÓfi˜

ÚˆÙ·Ú¯ÈÎÔ‡ ·ÂÈÚÔÛÙÒÓ ‰È·ÛÙ¿ÛÂˆÓ ÛˆÌ·Ùȉ›Ô˘ (¤Ó· ›‰Ô˜ quantum ÙÔ˘ ™‡Ì·ÓÙÔ˜) Ô˘ Ì ÌÈÎÚ¤˜ ‰È·‰Ô¯ÈΤ˜ ˘ÚËÓÈΤ˜ ÂÎÚ‹ÍÂȘ ‰ËÌÈÔ‡ÚÁËÛ ·‚›·ÛÙ· ÁÈ· ÚÒÙË ÊÔÚ¿ ÙËÓ ÂÈÎfiÓ· ÙÔ˘ ™‡Ì·ÓÙÔ˜ fiˆ˜ Â›Ó·È ÁÓˆÛÙ‹ Û‹ÌÂÚ·. ŒÙÛÈ, Ô ŒÏÏËÓ·˜ ÂÈÛÙËÔÓ·˜ ·Ó¤ÙÚ„ ‚·ÛÈÎÔ‡˜ ÓfiÌÔ˘˜ Ù˘ º˘ÛÈ΋˜ fiˆ˜ ÙËÓ “AÚ¯‹ ‰È·Ù‹ÚËÛ˘ Ù˘ ÂÓ¤ÚÁÂÈ·˜” ηıÒ˜ Î·È ÙÔ “¢Â‡ÙÂÚÔ ·Í›ˆÌ· Ù˘ ıÂÚÌÔ‰˘Ó·ÌÈ΋˜”. TÔ 1974 ‰È·Ù‡ˆÛ ÌÈ· Ó¤· ·Ú¯‹ Ù˘ “ºı›ÓÔ˘Û·˜ ÂÓÙÚÔ›·˜ ÙÔ˘ ™‡Ì·ÓÙÔ˜”.

˙fiÔ˘ÏÔ, ·ÓÙÈÛ˘ÓÙ·ÁÌ·Ù¿Ú¯Ë B¿Ï‚Ë Î·È Ù·ÁÌ·Ù¿Ú¯Ë ¶¿ÏÏË ˘fi ÙËÓ ÚÔ‰ڛ· ÙÔ˘ AÓˆÙ¿ÙÔ˘ ¢ÈÔÈÎËÙÔ‡ Ù˘ AÓÙÈ·ÂÚÔÔÚÈ΋˜ ÕÌ˘Ó·˜ ·ÓÙÈÛÙÚ¿ÙËÁÔ˘ K. M·ÎfiÔ˘ÏÔ˘. K·È Ë ‰Â‡ÙÂÚË ÂÈÙÚÔ‹ η٤ÏËÍ ÛÙÔ ›‰ÈÔ Û˘Ì¤Ú·ÛÌ· Î·È ˙‹ÙËÛ ‰ÔÎÈ̤˜. A·Ú·›ÙËÙÔ, ‹Ù·Ó Ó· ‚ÚÂıÔ‡Ó Ù· ÂÍ·ÚÙ‹Ì·Ù·, fiˆ˜ ÔÈ ÂȉÈΤ˜ Ï˘¯Ó›Â˜ ÂÎÔÌ‹˜ Î·È Ï‹„ˆ˜ ÌÈÎÚÔÎ˘Ì¿ÙˆÓ, ÛÙ· ÔÔ›· ‚·ÛÈ˙fiÙ·Ó Ë Ì¤ıÔ‰Ô˜ Ô˘ ‰ÂÓ ˘‹Ú¯·Ó ÛÙËÓ EÏÏ¿‰· Î·È ÁÂÓÈÎfiÙÂÚ· ‹Ù·Ó Û¿ÓÈ·. ŒÙÛÈ, Ô ™·ÓÙÔÚ›Ó˘ Ù·Í›‰Â˘Û ÛÙÔ Â͈ÙÂÚÈÎfi Ì ÌÂÁ¿ÏË Ì˘ÛÙÈÎfiÙËÙ·, ÒÛÙ ӷ ÚÔÌËı¢Ù› ÙȘ ··Ú·›ÙËÙ˜ Ï˘¯Ó›Â˜ ηıÒ˜ Î·È Ù· ¿ÏÏ· ˘ÏÈο. T· ηٿÊÂÚ ηÈ, ÙÔ 1937, ÛÙËÓ AÂÚÔÔÚÈ΋ ‚¿ÛË ÙÔ˘ ¶·Ï·ÈÔ‡ º·Ï‹ÚÔ˘ ¿Ú¯ÈÛ·Ó ÔÈ ‰ÔÎÈ̤˜ Ô˘ Û˘Ó¯›ÛÙËÎ·Ó ¤ˆ˜ ÙÔ 1939. ¢È·ÈÛÙÒıËΠfiÙÈ ÙÔ EÏÏËÓÈÎfi Ú·ÓÙ¿Ú ÌÔÚÔ‡Û ӷ ÂÓÙÔ›ÛÂÈ Î·È Ó· ·Ú·ÎÔÏÔ˘ı› ·ÂÚÔÏ¿Ó· ̤¯ÚÈ ·fiÛÙ·ÛË 160 ¯ÈÏÈÔ̤ÙÚˆÓ. ™ÙȘ 7 IÔ˘Ï›Ô˘ ÙÔ˘ 1940, ¤ÁÈÓ ÂÈÚ·Ì·ÙÈ΋ Â›‰ÂÈÍË ÙÔ˘ EÏÏËÓÈÎÔ‡ Ú·ÓÙ¿Ú Û ÂÈÙÚÔ‹ ÕÁÁÏˆÓ ÂȉÈÎÒÓ Ì ÂÈÎÂÊ·Ï‹˜ ÙÔÓ Ù·ÁÌ·Ù¿Ú¯Ë P¤˘ÁÔ˘-

¶·Ú¿ÏÏËÏ· Ì ٷ ·Ú·¿Óˆ ·Û¯ÔÏ‹ıËÎÂ, Â›Û˘ Ì ÙË ÊÈÏÔÛÔÊÈ΋ ÂÚÌËÓ›· ‚·ÛÈÎÒÓ ıÂÌ¿ÙˆÓ Ù˘ Û‡Á¯ÚÔÓ˘ º˘ÛÈ΋˜. ŒÙÛÈ ·fi ÙÔ 1968 η٤ÏËÍ Û ÌÈ· ‰È΋ ÙÔ˘ Ó¤· ıˆڛ· ÈÛfiÓÔÌ˘ Û˘Á΢ÚÈ·Ú¯›·˜ ÙÔ˘ ·Ú¿ÁÔÓÙ· “¶Ó‡̷” ˆ˜ ÙÔÓ Ù¤Ù·ÚÙÔ ·Ú¿ÁÔÓÙ· ÙÔ˘ ™‡Ì·ÓÙÔ˜ ·Ú¿ÏÏËÏ· Ì ÙÔ Ê˘ÛÈÎfi Û˘Ó¯¤˜ “XÒÚÔ˜” - “XÚfiÓÔ˜” - “⁄ÏË”. ¶ÂÚÈÎÔ¤˜ ·˘ÙÒÓ ÙˆÓ ÂÚÁ·ÛÈÒÓ ÙÔ˘ ¤¯Ô˘Ó ·Ó·ÊÂÚı› Â·ÓÂÈÏËÌ̤ӷ Î·È ÂÎÙÂÓÒ˜ Û ͤӷ ÂÈÛÙËÌÔÓÈο ÂÚÈÔ‰Èο Î·È Û˘ÁÁÚ¿ÌÌ·Ù·.

ÓÙ, Ù˘ AÁÁÏÈ΋˜ ¶ÚÂۂ›·˜ AıËÓÒÓ. O ÕÁÁÏÔ˜, ÚÔ¤‚·Ï ÙËÓ ÂÓÙÔÏ‹ ÙÔ˘ AÚ¯ËÁ›Ԣ ÙÔ˘ Ó· ·ÔÎÙ‹ÛÂÈ ÙËÓ Û˘Û΢‹, ÒÛÙ ӷ ÙËÓ ÌÂٷʤÚÂÈ ·ÂÚÔÔÚÈÎÒ˜ ÛÙÔ K¿ÈÚÔ. O MÂÙ·Í¿˜ ÂÓ¤ÎÚÈÓ ÙËÓ ·Ú¿‰ÔÛË ÙˆÓ Û¯Â‰›ˆÓ ÙÔ˘ Ú·ÓÙ¿Ú ÛÙÔ˘˜ ÕÁÁÏÔ˘˜, ·ÓÙÈÙ¿¯ıËΠfï˜ ηÙËÁÔÚËÌ·ÙÈο ÛÙË ÌÂÙ·ÊÔÚ¿ ÙˆÓ Û˘Û΢ÒÓ ÛÙË M¤ÛË AÓ·ÙÔÏ‹ ÂÂȉ‹ ̤¯ÚÈ ÙËÓ ÂÔ¯‹ ÂΛÓË Ë EÏÏ¿‰· ‹Ù·Ó Ô˘‰¤ÙÂÚË ¯ÒÚ· ÛÙÔÓ fiÏÂÌÔ. AÚÁfiÙÂÚ·, fiÙ·Ó ÔÈ °ÂÚÌ·ÓÔ› ÂÈÛ¤‚·ÏÏ·Ó ÛÙËÓ EÏÏ¿‰·, Ô MÂÙ·Í¿˜ ‰È¤Ù·Í ÙËÓ Î·Ù·ÛÙÚÔÊ‹ ÙÔ˘ Ú·ÓÙ¿Ú ÁÈ· Ó· ÌËÓ ¤ÛÂÈ ÛÙ· ¯¤ÚÈ· ÙÔ˘ ÕÍÔÓ·. ™‹ÌÂÚ·, fiÏ· Ù· Ú·ÓÙ¿Ú Ù˘ ¶ÔÏÂÌÈ΋˜ Î·È ¶ÔÏÈÙÈ΋˜ AÂÚÔÔÚ›·˜ ηıÒ˜ Î·È Ù˘ Ú‡ıÌÈÛ˘ ΢ÎÏÔÊÔÚ›·˜ ÙˆÓ ·ÂÚÔÛηÊÒÓ ·fi ÙÔÓ ‡ÚÁÔ ÂϤÁ¯Ô˘ ÙˆÓ ·ÂÚÔ‰ÚÔÌ›ˆÓ, ÙÔ˘ ¶ÔÏÂÌÈÎÔ‡ Î·È ÙÔ˘ EÌÔÚÈÎÔ‡ N·˘ÙÈÎÔ‡ Â›Ó·È ÂηÙÔÛÙÔÌÂÙÚÈο Ú·ÓÙ¿Ú.

AÓ·ÁÓÒÚÈÛË H ·Ó·ÁÓÒÚÈÛË ÙÔ˘ ÛÔ˘‰·›Ô˘ ÂÈÛÙ‹ÌÔÓ· Î·È Ù˘ ÂʇÚÂÛ‹˜ ÙÔ˘, ‹Úı ¿ÓÙˆ˜ Ôχ ÌÂÙ¿ ÙÔ Ù¤ÏÔ˜ ÙÔ˘ ÔϤÌÔ˘. ¶ÚÒÙ· Ì ÙÔ ÌÂÙ¿ÏÏÈÔ ºÂÚÌ¿ Ù˘ Aη‰ËÌ›·˜ EÈÛÙËÌÒÓ Ù˘ TÔ˘ÏÔ‡˙˘ ÙÔ 1961, ·ÎÔÏÔ‡ıˆ˜ Ì ÙÔ ÌÂÙ¿ÏÏÈÔ BÂṲ́ÈÏ Ù˘ Aη‰ËÌ›·˜ EÈÛÙËÌÒÓ ÙˆÓ ¶·ÚÈÛ›ˆÓ ÙÔ 1968, ÙÔ ‚Ú·‚Â›Ô Ù˘ °·ÏÏÈ΋˜ EÙ·ÈÚ›·˜ Ù˘ ¶ÚÔfi‰Ô˘ ÙÔ 1969 Î·È ÙÔ Ù¤ÏÔ˜ Ì ÙËÓ ·Ó·ÁÓÒÚÈÛË ÙˆÓ ÕÁÁψÓ. ™‹ÌÂÚ· ÔÈ ÕÁÁÏÔÈ, ·Ó Î·È ·Ó·ÁÓˆÚ›˙Ô˘Ó fiÙÈ Ô ÚÒÙÔ˜ Ô˘ ·Ó·Î¿Ï˘„ ÙÔ ™˘ÌÌ·¯ÈÎfi YÂÚfiÏÔ Ô˘ ¿ÏÏ·Í ÙË ÚÔ‹ ÙÔ˘ ¶ÔϤÌÔ˘, ‹Ù·Ó Ô ¤ÏÏËÓ·˜ ηıËÁËÙ‹˜, ÂÌ̤ÓÔ˘Ó ÛÙËÓ «ÈÛÙÔÚ›·» Ù˘ ‰ÈÏ‹˜ ÂʇÚÂÛ˘: ¢ËÏ·‰‹ fiÙÈ ÙÔ Â›¯Â ÂʇÚÂÈ Ô ™·ÓÙÔÚ›Ó˘, ·ÏÏ¿ ‰ÂÓ ¤ÎÏ„·Ó Ù· Û¯¤‰È· Î·È ÙÔ ÂÊˇÚ 2 ¯ÚfiÓÈ· ÌÂÙ¿ Ô O˘¿Ù...


PRESS TIME, ™¿‚‚·ÙÔ 22 - K˘Úȷ΋ 23 M·ÚÙ›Ô˘ 2014

PÂÔÚÙ¿˙

23

√π ∫∞Δ∞°°∂§π∂™ ¶√À ∫∞¡√À¡ §√°√ °π∞ «Ã∞ƒπ™ª∞» ∫∞π ∏ ∞§§∏ √æ∏ Δ√À ¡√ªπ™ª∞Δ√™

O « fiÏÂÌÔ˜ » Á È · Ù Ô E Ï Ï Ë Ó È Î fi Ó· ÙÂÚ¿ÛÙÈÔ ¤ÚÁÔ, ÌÈ· ·Ó¿Û· ÁÈ· ÙËÓ ∞ı‹Ó·, ·ÏÏ¿ Î·È ÁÈ· ÙËÓ ÂÏÏËÓÈ΋ ÔÈÎÔÓÔÌ›·, ÌÈ· Â¤Ó‰˘ÛË Û˘ÓÔÏÈÎÔ‡ ‡„Ô˘˜ 7 ‰ÈÛÂηÙÔÌÌ˘Ú›ˆÓ ¢ÚÒ. ∏ ·ÔÎÚ·ÙÈÎÔÔ›ËÛË ÙÔ˘ ∂ÏÏËÓÈÎÔ‡, ÂÓfi˜ ÂÓ ‰˘Ó¿ÌÂÈ «‰È·Ì·ÓÙÈÔ‡» Ô˘ Û‹ÌÂÚ· Â›Ó·È ¤Ó·˜ ·¯·Ó‹˜ ÛÎÔ˘ȉfiÙÔÔ˜, Â›Ó·È Î¿ÙÈ Ô˘ Ë ¯ÒÚ· ¤¯ÂÈ ·Ó¿ÁÎË. ¶ÔÈÔ˜ ÌÔÚ› Ó· ‚¿˙ÂÈ ÂÌfi‰ÈÔ Û ·˘Ù‹ Î·È Ì ÙÈ Î›ÓËÙÚÔ; √ ŸÌÈÏÔ˜ §¿ÙÛË, Ì ̿ÏÏÔÓ ‚È·ÛÙÈΤ˜ ‰È·‰Èηۛ˜, ‰ËÌÔÛÈÔÔÈ› (̤ۈ ÙÔ˘ ‰È¢ı‡ÓÔÓÙ· Û˘Ì‚Ô‡ÏÔ˘ Ù˘ Lamda Development, √‰˘ÛÛ¤· ∞ı·Ó·Û›Ô˘) ÙȘ ̷ΤÙ˜ Î·È Ù· ΢ÚÈfiÙÂÚ· ÛËÌ›· ÙÔ˘ project Ô˘ Ô ›‰ÈÔ˜, Ì ÙÔ˘˜ Õ-Ú·‚˜ Î·È ∫ÈÓ¤˙Ô˘˜ ÂÂÓ‰˘Ù¤˜ ¤¯Ô˘Ó ÚÔÁÚ·ÌÌ·Ù›ÛÂÈ. ¡ˆÚ›ÙÂÚ·, Ù· «··Á·Ï¿ÎÈ·» Ù· ÔÔ›· ÂÎÙÂÏÔ‡Ó «ÂȯÂÈÚËÌ·ÙÈο Û˘Ì‚fiÏ·È·» ¤¯Ô˘Ó ·Ú¯›ÛÂÈ ÙȘ ‚ÔϤ˜. ΔÔÓ fiÏÂÌÔ. ∫·È ÛÙÔ ‚¿ıÔ˜ (Ôχ ‚¿ıÔ˜ fï˜) ÂȯÂÈÚËÌ·ÙÈο Û˘ÌʤÚÔÓÙ· Ô˘ ‰ÂÓ ı¤ÏÔ˘Ó ÙÔ ¤ÚÁÔ ·fi ÙÔÓ §¿ÙÛË…

Œ

«Ã·Ú›˙ÂÙ·È» ™ÙÔ Ì¤ÙˆÔ ÙˆÓ ‰ËÌ¿Ú¯ˆÓ Ù˘ ÂÚÈÔ¯‹˜ Ô˘ ·ÓÙÈÙ›ıÂÓÙ·È ÛÙÔ ¤ÚÁÔ, ˙ËÙÒÓÙ·˜ Ó· ‰Ôı› ÛÙÔ˘˜ ¢‹ÌÔ˘˜ ÙÔ˘˜ ÙÔ «ÊÈϤÙÔ» Î·È ÛÙÔÓ ™Àƒπ∑∞ (ÔÈ ·ÓÙÈÚÚ‹ÛÂȘ ÙÔ˘ ÔÔ›Ô˘ ·Ó·Ì¤ÓÂÙ·È Ó· ηÌÊıÔ‡Ó ·Ó ‰Ôı› Û˘ÁÎÂÎÚÈ̤ÓÔ ¯ÚÔÓԉȿÁÚ·ÌÌ· ÁÈ· ÙȘ ÂÂÓ‰‡ÛÂȘ ÙˆÓ 7 ‰ÈÛÂηÙÔÌÌ˘Ú›ˆÓ), ¤Ú¯ÔÓÙ·È Ó· ÚÔÛÙÂıÔ‡Ó Î¿ÔȘ ÂÚ›ÂÚÁ˜ ηÈ, Û›ÁÔ˘Ú· ·Ú·ÛÎËÓȷΤ˜. ¶ÚfiÎÂÈÙ·È ÁÈ· ÈÛ¯˘ÚÔ‡˜ ÙÔ˘ ¯Ú‹Ì·ÙÔ˜ Ô˘ «ÔÏÂÌÔ‡Ó» ÒÛÙ ӷ ÌËÓ ÂÚ¿ÛÂÈ Ë ¤ÎÙ·ÛË ÙÔ˘ ∂ÏÏËÓÈÎÔ‡ ÛÙËÓ ÎÔÈÓÔÚ·Í›· ÙÔ˘ §¿ÙÛË Î·È ÙˆÓ ÈÛ¯˘ÚÒÓ Û˘ÓÂÙ·›ÚˆÓ ÙÔ˘. ∂ȯÂÈÚË̷ٛ˜, ·ÎfiÌ· Î·È Î·Ù·Û΢·ÛÙ¤˜ Ô˘ ı· ÌÂÙ¿Û¯Ô˘Ó ÛÙËÓ ·ÓÔÈÎÔ‰fiÌËÛË ÙÔ˘ ¤ÚÁÔ˘ ÙˆÓ 6.240 ÛÙÚÂÌÌ¿ÙˆÓ, ÛÙÔ ·Ú·Û΋ÓÈÔ ·ÛÎÔ‡Ó ȤÛÂȘ, ÚÔÛ·ıÔ‡Ó Ó· ‰ËÌÈÔ˘ÚÁ‹ÛÔ˘Ó Îϛ̷ Î·È ÚÔÛ·ıÔ‡Ó Ó· ·Î˘ÚÒÛÔ˘Ó ÙÔ deal, ‰È·ÚÚ¤ÔÓÙ·˜ fiÙÈ Ô˘ÛÈ·ÛÙÈο ÚfiÎÂÈÙ·È ÁÈ· «¯¿ÚÈÛÌ·», ·ÊÔ‡, fiˆ˜ ϤÓÂ, ÙÔ Ù›ÌËÌ· Ô˘ ı· ‰ÒÛÂÈ Ë ∫ÔÈÓÔÚ·Í›·, ‰ÂÓ ı· ÍÂÂÚÓ¿ Ù· 600 ÂηÙÔÌ̇ÚÈ· ¢ÚÒ ÁÈ· ÙÔ Û‡ÓÔÏÔ Ù˘ ¤ÎÙ·Û˘. ΔÔ ÔÛfi ·˘Ùfi, ÂÚȤÚÁˆ˜ ‰ÂÓ… ÏËÛÈ¿˙ÂÈ Î·Ó ·˘Ùfi Ô˘ ÚÔÙ›ıÂÙ·È Ó· ηٷ‚¿ÏÏÂÈ Ô ÂÓ ‰˘Ó¿ÌÂÈ ·ÁÔÚ·ÛÙ‹˜. √È ›‰ÈÔÈ, ·Ú·¤ÌÔ˘Ó ÛÙËÓ ·fiÊ·ÛË ÙÔ˘ ∂ÏÂÁÎÙÈÎÔ‡ ™˘Ó‰ڛԢ, ÁÈ· ÙËÓ ·ÓÙÈÎÂÈÌÂÓÈ΋ ·Í›· Ù˘ ÂÚÈÔ¯‹˜ ηÈ, Ê˘ÛÈο, ÙÔ ÔÛfi ¤Ó·ÓÙÈ ÙÔ˘ ÔÔ›Ô˘ ı· Ô˘ÏËı› ÙÔ ∂ÏÏËÓÈÎfi ·Ó¿ Ù.Ì. ŸÛÔ ÁÈ· ÙÔ ¤ÚÁÔ; ¶¤Ú· ·fi Ù· 7 ‰È˜, ı· Ú¤ÂÈ Ó· Û˘Ó˘ÔÏÔÁÈÛÙ› ÙÔ ÎfiÛÙÔ˜ ÙˆÓ ¤ÚÁˆÓ ‚¿ÛÂÈ ÙÔ˘ master plan, Ô˘ ÂÈ‚·Ú‡ÓÔ˘Ó ÙÔÓ ÂÂÓ‰˘Ù‹. ¢ËÏ·‰‹ Ë ˘ÔÁÂÈÔÔ›ËÛË Ù˘ ·Ú·Ïȷ΋˜, Ë Î·Ù·ÛÙÚÔÊ‹ ÙÔ˘ ‰È·‰ÚfiÌÔ˘ ÙÔ˘ ·ÂÚÔ‰ÚÔÌ›Ô˘ Î·È Ë ‰¤ÛÌ¢ÛË ÁÈ· ¿ÓÔÈÁÌ· ı¤ÛÂˆÓ ÂÚÁ·Û›·˜ ÁÈ· ÌÈ·

ET™I ı· Á›ÓÂÈ ÙÔ EÏÏËÓÈÎfi. H ʈÙfi ·fi ÙË Ì·Î¤Ù· Ù˘ Lamda Development

ª∂Δ∞ Δπ™ ∞¶√∫∞§Àæ∂π™ Δ™π¶ƒ∞

H ·¿ÓÙËÛË §¿ÙÛË ÁÈ· ™YPIZA ËÓ ›‰È· ÒÚ· Ô˘ ˘¿Ú¯ÂÈ Ô «˘fiÁÂÈÔ˜ fiÏÂÌÔ˜» ÁÈ· ÙÔ ∂ÏÏËÓÈÎfi, Ô ŸÌÈÏÔ˜ §¿ÙÛË ÛËÎÒÓÂÈ ÙÔ Á¿ÓÙÈ Ù˘ ‰ËÌfiÛÈ·˜ ·ÓÙÈ·Ú¿ıÂÛ˘ Ì ÙÔÓ ™Àƒπ∑∞ ··ÓÙÒÓÙ·˜ ÁÈ· ÚÒÙË ÊÔÚ¿ Ì ÁÚ·Ù‹ ·Ó·ÎÔ›ÓˆÛË ÛÙËÓ ÂÂÚÒÙËÛË ÁÈ· ÙË «ÛηӉ·ÏÒ‰Ë ··ÏÏ·Á‹ ÙÔ˘ ÚÒËÓ ‚·ÛÈÎÔ‡ ÌÂÙfi¯Ô˘ Ù˘ Eurobank ·fi ÙËÓ Î¿Ï˘„Ë ÙˆÓ ÎÂÊ·Ï·È·ÎÒÓ ·Ó·ÁÎÒÓ Ù˘ ÙÚ¿Â˙·˜». √ ™‡ÚÔ˜ §¿ÙÛ˘ ÂȯÂÈÚ› Ó· ·Ó·‰Â›ÍÂÈ ÙÔ Û‡ÓÔÏÔ ÙˆÓ ÎÂÊ·Ï·›ˆÓ Ô˘ ¤¯ÂÈ ÂÂÓ‰‡ÛÂÈ ÛÙË Eurobank, Ù· ÔÔ›· ·Ó¤Ú¯ÔÓÙ·È ÛÙ· 2,5 ‰ÈÛ. ÛÙË 10ÂÙ›· Î·È ÙȘ ˙ËÌȤ˜ ·fi ÙÔ PSI Ô˘ ÍÂÂÚÓÔ‡Ó Ù· 6 ‰È˜. «H ÔÈÎÔÁ¤ÓÂÈ· §¿ÙÛË, ̤ۈ ÙˆÓ ÂȯÂÈÚËÌ·ÙÈÎÒÓ ‰Ú·ÛÙËÚÈÔÙ‹ÙˆÓ Ù˘, Â‰Ò Î·È ‰ÂηÂٛ˜, ·ÔÙÂÏ› ÙÔÓ ÌÂÁ·Ï‡ÙÂÚÔ È‰ÈÒÙË ÂÂÓ‰˘Ù‹ ÛÙËÓ EÏÏ¿‰·. OÈ ÂÂÓ‰‡ÛÂȘ ·˘Ù¤˜ ‰ËÌÈÔ˘ÚÁÔ‡Ó ¯ÈÏÈ¿‰Â˜ ı¤ÛÂȘ ÂÚÁ·Û›·˜, Û˘ÓÂÈÛʤÚÔ˘Ó ÛËÌ·ÓÙÈο ÛÙË ‰È·ÌfiÚʈÛË ÙÔ˘ ·Î·ı¿ÚÈÛÙÔ˘ ÂıÓÈÎÔ‡ ÚÔ˚fiÓÙÔ˜ Î·È Û˘Ì‚¿ÏÏÔ˘Ó ÛÙÔÓ ÂÎÛ˘Á¯ÚÔÓÈÛÌfi Î·È ÙËÓ ÚfiÔ‰Ô Ù˘ ¯ÒÚ·˜ Ì·˜», ÂÈÛËÌ·›ÓÂÙ·È ÌÂٷ͇ ¿ÏÏˆÓ ÛÙËÓ ·¿ÓÙËÛË.

Δ

∫∞π ™Δ√ μ∞£√™… ∏ ∞¢∂π∞ ∫∞∑π¡√ ÂÓÙ·ÂÙ›·. K·È Ó· Û˘Ó˘ÔÏÔÁÈÛÙ› fiÙÈ ÙÔ ¤ÚÁÔ ı· Â›Ó·È Û ۇÌÓÔÈ· Ì ÙÔ Û‡ÓÔÏÔ Ù˘ AıËÓ·˚΋˜ PȂȤڷ˜ Ô˘ ‰ËÌÈÔ˘ÚÁÂ›Ù·È ·fi ÂÂÓ‰˘Ù¤˜ ÛÙËÓ ·Ú·Ïȷ΋ (AÛÙ¤Ú·˜ ÎÏ).

ΔÔ Î·˙›ÓÔ ∞ÊÔ‡ Ô˘ÛÈ·ÛÙÈÎfi˜ ÏfiÁÔ˜ ÏÔÈfiÓ ‰ÂÓ ˘¿Ú¯ÂÈ, Â›Ó·È ÂÌÊ·Ó¤˜ ˆ˜ Ù· ¯Ù˘‹Ì·Ù· ÛÙÔÓ ŸÌÈÏÔ §¿ÙÛË ¤¯Ô˘Ó ÛÙfi¯Ô Ó· ÛÙ·Ì·Ù‹ÛÔ˘Ó ÙÔ project. ΔÈ ı¤ÏÔ˘Ó Ú·ÁÌ·ÙÈο; ¶·›ÚÓÔÓÙ·˜ ˆ˜ ‰Â‰Ô̤ÓÔ fiÙÈ Î·Ó›˜ ‰ÂÓ ı· ÂÈ «fi¯È» ÛÙËÓ ‰ËÌÈÔ˘ÚÁ›· ÙÔ˘ ÌÂÁ·Ï‡ÙÂÚÔ˘ ¿ÚÎÔ˘ Ú·Û›ÓÔ˘ Ù˘ ¡∞ ∂˘ÚÒ˘, Ô‡Ù Û ÌÈ· Â¤Ó‰˘ÛË Ù¤ÙÔÈÔ˘ ÌÂÁ¤ıÔ˘˜, ηٷϋÁÔ˘Ì ÛÙÔ fiÙÈ ·˘Ùfi Ô˘ «ÂÓԯϛ» ¿ÏÏÔ˘˜ ÂȯÂÈÚË̷ٛ˜ Ô˘ ı¤ÏÔ˘Ó Ó· ÛÙ·Ì·Ù‹ÛÔ˘Ó ÙËÓ ·ÔÎÚ·ÙÈÎÔÔ›ËÛË ÙÔ˘ ∂ÏÏËÓÈÎÔ‡, Â›Ó·È ÙÔ Î·˙›ÓÔ ÙÔ ÔÔ›Ô ÚfiÎÂÈÙ·È Ó· ‰ËÌÈÔ˘ÚÁËı› ÂΛ –fiˆ˜ ÙÔ Â›‰·Ì ÛÙÔ master plan ÙÔ˘ ¡fiÚÌ·Ó ºfiÛÙÂÚ. ∏ ‰ËÌÈÔ˘ÚÁ›· ÂÓfi˜ η˙›ÓÔ ÛÙËÓ «Î·Ú‰È¿» Ù˘ ÂÏÏËÓÈ΋˜ ÚˆÙÂ‡Ô˘Û·˜, οı ¿ÏÏÔ ·Ú¿ ¢ÓÔ˚΋ ÂͤÏÈÍË Â›Ó·È ÁÈ· ÙÔ˘˜ «Á›ÙÔÓ˜» ȉÈÔÎً٘ «Ó·ÒÓ ÙÔ˘ Ù˙fiÁÔ˘». ¢ËÏ·‰‹ ÁÈ· ÙÔ˘˜ ∂‚Ú·›Ô˘˜ ÙÔ˘ ∫·˙›ÓÔ §Ô˘ÙڷΛԢ ηÈ, ȉȷ›ÙÂÚ· ÁÈ· ÙÔ˘˜ ÌÂÙfi¯Ô˘˜ ÙÔ˘ ∫·˙›ÓÔ Ù˘ ¶¿ÚÓËı·˜, ‰ËÏ·‰‹ ΢ڛˆ˜ ÙÔ˘ Î.Î. §·Ûηڛ‰Ë Î·È ªfiÌÔÏ·.

£˘Ì›˙Ô˘Ì ˆ˜ Ô §·Ûηڛ‰Ë˜ ‰ÂÓ ÎÚ‡‚ÂÈ Ù· Û¯¤‰È¿ ÙÔ˘ Ó· ÌÂÙ·ÊÂÚı› ÙÔ ∫·˙›ÓÔ ·fi ÙËÓ ÎÔÚ˘Ê‹ Ù˘ ¶¿ÚÓËı·˜, ÛÙËÓ ·Ú·Ïȷ΋, ÁÈ· ÏfiÁÔ˘˜ ‚ȈÛÈÌfiÙËÙ·˜, ÚÔÛ‰ÔÎÒÓÙ·˜ ÌÂÁ·Ï‡ÙÂÚ· Î¤Ú‰Ë ·fi ÂÚÈÛÛfiÙÂÚÔ˘˜ ÂÈÛΤÙ˜, ηıÒ˜, ‚¿ÛÂÈ ÙÔ˘ ÛÎÂÙÈÎÔ‡ ı· Â›Ó·È Â˘ÎÔÏfiÙÂÚ· ÚÔÛ‚¿ÛÈÌÔ Û ÌÂÁ·Ï‡ÙÂÚË ÌÂÚ›‰· ÙˆÓ Î·ÙÔ›ÎˆÓ Ù˘ ∞ı‹Ó·˜ ·ÏÏ¿ Î·È ÙˆÓ ÂÈÛÎÂÙÒÓ Ù˘. ¢ÂÓ Â›Ó·È Ù˘¯·›Ô ¿ÏψÛÙÂ, fiÙÈ ¤Ó·˜ ·fi ÙÔ˘˜ ÙfiÔ˘˜ ÌÂÙÂÁηٿÛÙ·Û˘ ÙÔ˘ ∫·˙›ÓÔ Ù˘ ¶¿ÚÓËı·˜ Â›Ó·È ÙÔ ∂ÏÏËÓÈÎfi, ÏËÓ ÙÔ˘ º·Ï‹ÚÔ˘ Ô˘ ›¯Â ÂÍÂÙ·ÛÙ› ·ÏÈfiÙÂÚ· Î·È ÙÔ˘ §·ÁÔÓËÛ›Ô˘ (Â›Ó·È Û ÂͤÏÈÍË Û˘˙ËÙ‹ÛÂȘ Ì ÙÔÓ ª·ÓÙˆÓ·Ó¿ÎË ÙÔ˘ Lagonissi Grand Resort). ∏ ‰ËÌÈÔ˘ÚÁ›· ÂÓfi˜ η˙›ÓÔ ÛÙÔ ∂ÏÏËÓÈÎfi, ‰Â‰ÔÌ¤ÓˆÓ Î·È ÙˆÓ ÏfiÁˆÓ ‚ȈÛÈÌfiÙËÙ·˜ Ô˘ ¤¯ÂÈ ı¤ÛÂÈ Ô §·Ûηڛ‰Ë˜, ı· Ù›Ó·˙ ÛÙÔÓ ·¤Ú· ÙËÓ ÚÔÛ¿ıÂÈ· ÛˆÙËÚ›·˜ ÙÔ˘ ªÔÓ ¶·ÚÓ¤˜. ∏ ÌÔÓ·‰È΋ «Ï‡ÛË» ı· ‹Ù·Ó Ó· ‰Ôı› ÛÙÔÓ §·Ûηڛ‰Ë ÙÔ Î·˙›ÓÔ ÙÔ˘ ∂ÏÏËÓÈÎÔ‡ (ÁÈ· Ó· ÌÂÙ·ÛÙÂÁ·ÛÙ› ÂΛ Ë ¶¿ÚÓËı·;) οÙÈ ‚¤‚·È· Ô˘ ı· ¤ÊÂÚÓÂ… ·˘ÙfiÌ·Ù· ÂÈÛ·ÁÁÂÏ›˜ ÛÙËÓ ˘fiıÂÛË, ηıÒ˜ Ô˘ÛÈ·ÛÙÈο ı· ·ÔÙÂÏÔ‡Û «‰ÒÚÔ». ÕÏψÛÙÂ, ÙÔ Û¯¤‰ÈÔ Û‡Ì‚·Û˘ ÚԂϤÂÈ Í¯ˆÚÈÛÙfi ‰È·ÁˆÓÈÛÌfi ÁÈ· ÙÔ ÔÈÔ˜ ı· ¿ÚÂÈ ÙÔ Î·˙›ÓÔ ÙÔ˘ ∂ÏÏËÓÈÎÔ‡…

∏ ‰ËÌÈÔ˘ÚÁ›· ÂÓfi˜ η˙›ÓÔ ÛÙËÓ «Î·Ú‰È¿» Ù˘ ÂÏÏËÓÈ΋˜ ÚˆÙÂ‡Ô˘Û·˜, οı ¿ÏÏÔ ·Ú¿ ¢ÓÔ˚΋ ÂͤÏÈÍË Â›Ó·È ÁÈ· ÙÔ˘˜ «Á›ÙÔÓ˜» ȉÈÔÎً٘ «Ó·ÒÓ ÙÔ˘ Ù˙fiÁÔ˘»


24

PÂÔÚÙ¿˙

PRESS TIME, ™¿‚‚·ÙÔ 22 - K˘Úȷ΋ 23 M·ÚÙ›Ô˘ 2014

OI ¶A°I¢E™ KAI OI «E•TPA ºOPOI» A¶O «¶APA§EIæEI™» ™THN Y¶OBO§H TH™ ÒÚ· Ô˘ ÔÈ ‡Ï˜ ÙÔ˘ Taxis ¿ÓÔÈÍ·Ó ¤ÊÙ·ÛÂ Î·È ÂÛ›˜, Ú¤ÂÈ Ó· ‰Â›ÍÂÙ ÌÂÁ¿ÏË ÚÔÛÔ¯‹ ÛÙȘ ÊÂÙÈÓ¤˜ ‰ËÏÒÛÂȘ ÂÈÛÔ‰‹Ì·ÙÔ˜. KÈ ·˘Ùfi ÁÈ·Ù› Ë ÊÂÙÈÓ‹ ‰‹ÏˆÛË ÎÚ‡‚ÂÈ ÂÚÈÛÛfiÙÂÚÔ˘˜ ÊfiÚÔ˘˜ Î·È ·Á›‰Â˜. H PRESS Û·˜ ·ÚÔ˘ÛÈ¿˙ÂÈ Ù· 10 ÛËÌ›· SOS Ô˘ Ú¤ÂÈ Ó· ÚÔÛ¤ÍÂÙ ÁÈ· Ó· ÌËÓ ·Ó·ÁηÛÙ›Ù ӷ ÏËÚÒÛÂÙ ¤ÍÙÚ· ÊfiÚÔ˘˜ Û ÂÚ›ÙˆÛË Ï·ıÒÓ . 1. OÈ ‰ËÏÒÛÂȘ ÊÔÚÔÏÔÁ›·˜ ÂÈÛÔ‰‹Ì·ÙÔ˜ ÔÈÎÔÓÔÌÈÎÔ‡ ¤ÙÔ˘˜ 2014 ˘Ô‚¿ÏÏÔÓÙ·È ˘Ô¯ÚˆÙÈο ̤ۈ ‰È·‰ÈÎÙ‡Ô˘, ·fi ÙȘ 20.03.2014 ¤ˆ˜ ÙȘ 30.06.2014. 2. °È· Ù· ÚÔÛٷ٢fiÌÂÓ· ̤ÏË ¿Óˆ ÙˆÓ 18 ÂÙÒÓ Â›Ó·È ˘Ô¯ÚˆÙÈ΋ Ë ·Ó·ÁÚ·Ê‹ ÙÔ˘ AMKA. °È· Ù· ÚÔÛٷ٢fiÌÂÓ· Ù¤ÎÓ· οو ÙˆÓ 18 ÂÙÒÓ Â›Ó·È ÚÔ·ÈÚÂÙÈ΋. 3. ¶ÚÔÛٷ٢fiÌÂÓ· ̤ÏË Â›Ó·È ·˘Ù¿ Ô˘ ‚·Ú‡ÓÔ˘Ó ÙÔÓ ÊÔÚÔÏÔÁÔ‡ÌÂÓÔ ÂÊfiÛÔÓ ‰È·Ì¤ÓÔ˘Ó Ì·˙› ÙÔ˘ Î·È ÙÔ ÂÙ‹ÛÈÔ ÊÔÚÔÏÔÁÔ‡ÌÂÓÔ, Ú·ÁÌ·ÙÈÎfi ‹ ÙÂÎÌ·ÚÙfi Î·È ··ÏÏ·ÛÛfiÌÂÓÔ ÂÈÛfi‰ËÌ¿ ÙÔ˘˜ ‰ÂÓ ˘ÂÚ‚·›ÓÂÈ ÙÔ ÔÛfi ÙˆÓ ÙÚÈÒÓ ¯ÈÏÈ¿‰ˆÓ ¢ÚÒ ‹ ÙÔ ÔÛfi ÙˆÓ ¤ÍÈ ¯ÈÏÈ¿‰ˆÓ ¢ÚÒ ·Ó ·˘Ù¿ ·ÚÔ˘ÛÈ¿˙Ô˘Ó ·Ó·ËÚ›· ÂÍ‹ÓÙ· ÂÙ¿ ÙÔȘ ÂηÙfi (67%) Î·È ¿Óˆ. 4. E›Ó·È ˘Ô¯ÚˆÙÈ΋ Ë ·Ó·ÁÚ·Ê‹ fiÏˆÓ ÙˆÓ ÂÈÛÔ‰ËÌ¿ÙˆÓ ÙˆÓ ˘fi¯ÚÂˆÓ ·ÓÂÍ¿ÚÙËÙ· ·fi ÙÔÓ ÙÚfiÔ ÊÔÚÔÏfiÁËÛ‹˜ ÙÔ˘˜, ηıÒ˜ Î·È ÙˆÓ ··ÏÏ·ÛÛfiÌÂÓˆÓ ·fi ÙÔ ÊfiÚÔ ÂÈÛÔ‰‹Ì·ÙÔ˜. ™ÙȘ ÂÚÈÙÒÛÂȘ ÎÔÈÓÒÓ ÏÔÁ·ÚÈ·ÛÌÒÓ Û ¯ÚËÌ·ÙÔÈÛÙˆÙÈο ȉڇ̷ٷ ˘¿Ú¯ÂÈ ˘Ô¯Ú¤ˆÛË ‰‹ÏˆÛ˘ ÙˆÓ ÔÛÒÓ ÙˆÓ ÙfiÎˆÓ Î·Ù·ı¤ÛÂˆÓ Ô˘ ·Ó·ÏÔÁÔ‡Ó ÛÙÔ˘˜ Ú·ÁÌ·ÙÈÎÔ‡˜ ‰ÈηÈÔ‡¯Ô˘˜ ÔÈ ÔÔ›ÔÈ Î·ıÔÚ›˙ÔÓÙ·È Ì ‚¿ÛË ÙȘ Ú·ÁÌ·ÙÈΤ˜ ÂÚÈÛÙ¿ÛÂȘ. 5. T· ¤ÓÙ˘· Ù˘ ·Ó·Ï˘ÙÈ΋˜ ηٿÛÙ·Û˘ ÁÈ· Ù· ÌÈÛıÒÌ·Ù· ·ÎÈÓ‹ÙˆÓ (E2), ÙÔ˘ Ì˯·ÓÔÁÚ·ÊÈÎÔ‡ ‰ÂÏÙ›Ô˘ ÔÈÎÔÓÔÌÈÎÒÓ ÛÙÔȯ›ˆÓ ÂȯÂÈÚ‹ÛÂˆÓ Î·È ÂÈÙË‰Â˘Ì·ÙÈÒÓ (E3), Ù˘ ‚‚·›ˆÛ˘

H

H ¶EPIO¢O™ ˘Ô‚ÔÏ‹˜ ¿Ú¯ÈÛ ÛÙȘ 20 M·ÚÙ›Ô˘ Î·È ı· ‰È·ÚΤÛÂÈ Ì¤¯ÚÈ ÙȘ 30 IÔ˘Ó›Ô˘

T · 1 0 SOS Ù Ë ˜ Ê Â Ù È Ó ‹ ˜ ÊÔÚÔÏÔÁÈ΋˜ ‰‹ÏˆÛ‹˜ Û·˜

‰ÈÎÙ‡Ô˘, Ú¤ÂÈ ÚÒÙ· Ó· ηٷ¯ˆÚÔ‡ÓÙ·È Ù· ¤ÓÙ˘· E2 Î·È E3, fiÙ·Ó ··ÈÙÔ‡ÓÙ·È Î·È Î·ÙfiÈÓ Ë ‰‹ÏˆÛË ºÔÚÔÏÔÁ›·˜ EÈÛÔ‰‹Ì·ÙÔ˜ º˘ÛÈÎÒÓ ¶ÚÔÛÒˆÓ (E1).

T· ÂÈÛÔ‰‹Ì·Ù· Ô˘ ‰ËÏÒÓÔÓÙ·È, ÙÈ Û˘Ì‚·›ÓÂÈ Ì ٷ ÚÔÛٷ٢fiÌÂÓ· ̤ÏË, ÙÔ˘˜ ÙÚ·Â˙ÈÎÔ‡˜ ÏÔÁ·ÚÈ·ÛÌÔ‡˜ Î·È Ù· ÌÈÛıÒÌ·Ù· ·ÎÈÓ‹ÙˆÓ

·Ô‰Ô¯ÒÓ Î·È Û˘Óٿ͈Ó, ηıÒ˜ Î·È Ù˘ ‰‹ÏˆÛ˘ ηÙÔ¯‹˜ Ì˯·ÓËÌ¿ÙˆÓ ¤ÚÁˆÓ (E16), Û˘Ó˘Ô‚¿ÏÏÔÓÙ·È Ì ÙË ‰‹ÏˆÛË ÊÔÚÔÏÔÁ›·˜ ÂÈÛÔ‰‹Ì·ÙÔ˜ Ê˘ÛÈÎÒÓ ÚÔÛÒˆÓ, ·Ó¿ÏÔÁ· Ì ÙËÓ Î·ÙËÁÔÚ›· ÙˆÓ ‰ËÏÔ‡ÌÂÓˆÓ ÂÈÛÔ‰ËÌ¿-

MÏÔοÎÈ·

ÙˆÓ, ·ÔÙÂÏÔ‡Ó ·‰È·›ÚÂÙË ÂÓfiÙËÙ· Ì ·˘Ù‹Ó Î·È Ú¤ÂÈ Ó· Û˘ÌÏËÚÒÓÔÓÙ·È Û fiϘ ÙȘ ÂӉ›ÍÂȘ ÙÔ˘˜. 6. K·Ù¿ ÙËÓ ˘Ô‚ÔÏ‹ Ù˘ ‰‹ÏˆÛ˘ ºÔÚÔÏÔÁ›·˜ EÈÛÔ‰‹Ì·ÙÔ˜ º˘ÛÈÎÒÓ ¶ÚÔÛÒˆÓ ËÏÂÎÙÚÔÓÈο ̤ۈ ‰È·-

7. OÈ ÂÚÁ·˙fiÌÂÓÔÈ Ì ÌÏÔοÎÈ Ô˘ ÊÔÚÔÏÔÁÔ‡ÓÙ·È ˆ˜ ÌÈÛıˆÙÔ› ı· Ú¤ÂÈ Î·Ù¿ ÙËÓ ËÏÂÎÙÚÔÓÈ΋ ˘Ô‚ÔÏ‹ Ù˘ ‰‹ÏˆÛ˘ ºÔÚÔÏÔÁ›·˜ EÈÛÔ‰‹Ì·ÙÔ˜ º˘ÛÈÎÒÓ ¶ÚÔÛÒˆÓ (E1) Ó· ÚÔÛ¤ÍÔ˘Ó Ù· ÂÍ‹˜: ·. ŸÙ·Ó Û˘ÌÏËÚÒÓÔÓÙ·È ÔÈ Îˆ‰ÈÎÔ› 019-020, ··ÈÙÂ›Ù·È Ë ·Ó·ÁÚ·Ê‹

ME°A§H ¶PO™OXH °IA NA °§ITø™ETE ºOPO¶OINE™

¶ÔȘ ·ԉ›ÍÂȘ ÌÂÙÚ¿ÓÂ Î·È ÔȘ fi¯È E

Í·ÈÚÂÙÈο ÚÔÛÂÎÙÈÎÔ› Ú¤ÂÈ Ó· ›ÛÙ ·Ó·ÊÔÚÈο Ì ÙÔ Ì¤ÙÚÔ ÙˆÓ ·ԉ›ÍˆÓ, ηıÒ˜ ÔÈ «·Á›‰Â˜» Ô˘ ÎÚ‡‚ÂÈ ÌÔÚ› Ó· Û·˜ Ô‰ËÁ‹ÛÔ˘Ó Û ÊÔÚÔÔÈÓ¤˜ Û ÔÛÔÛÙfi Ù˘ ٿ͈˜ ÙÔ˘ 22%. º¤ÙÔ˜ ˘Ô¯Úˆ̤ÓÔÈ Ó· Û˘ÁÎÂÓÙÚÒÛÔ˘Ó ·ԉ›ÍÂȘ Â›Ó·È Î·È ÔÈ ·ÁÚfiÙ˜, ·ÏÏ¿ Î·È ÔÈ ÂÚÁ·˙fiÌÂÓÔÈ Ì ÌÏÔοÎÈ·. TÔ ÔÛfi ÙˆÓ ·ԉ›ÍÂˆÓ Ú¤ÂÈ Ó· Â›Ó·È ·Í›·˜ ›Û˘ Ì ÙÔ 25% ÙÔ˘ ÂÙ‹ÛÈÔ˘ ÂÈÛÔ‰‹Ì·Ùfi˜ ÙÔ˘˜. AÓ ÙÂÏÈο ÙÔ ÔÛfi ÙˆÓ ÚÔÛÎÔÌÈ˙fiÌÂÓˆÓ ·ԉ›ÍÂˆÓ Â›Ó·È ÌÈÎÚfiÙÂÚÔ ·fi ÙÔ ÔÛfi Ô˘ ··ÈÙ›ٷÈ, ÙfiÙ ÂÈ‚¿ÏÏÂÙ·È ÊfiÚÔ˜ ÌÂ Û˘ÓÙÂÏÂÛÙ‹ 22% ÂÈ Ù˘ ‰È·ÊÔÚ¿˜. °È· ·Ú¿‰ÂÈÁÌ·, ÁÈ· ÂÈÛfi‰ËÌ· 20.000 ¢ÚÒ ··ÈÙÔ‡ÓÙ·È ·ԉ›ÍÂȘ 5.000 ¢ÚÒ. AÓ Î·Ù·ı¤ÛÂÙ 3.000 ¢ÚÒ ·ԉ›ÍÂȘ ÙfiÙ ÂÎÙfi˜ ·fi ÙÔÓ ÊfiÚÔ Ô˘ ı· ÏËÚÒÛÂÙÂ, ı· ÏËÚÒÛÂÙÂ Î·È Úfi-

ÛıÂÙÔ ÊfiÚÔ 2.000x22%=440 ¢ÚÒ. TÔ ÔÛfi ÙˆÓ ·ԉ›ÍÂˆÓ Ô˘ ÚÔÛÎÔÌ›˙ÔÓÙ·È Á›ÓÂÙ·È ·Ô‰ÂÎÙfi ÌfiÓÔ ÂÊfiÛÔÓ ¤¯ÂÈ ÂÚÈÏËÊı› ÛÙËÓ ÂÌÚfiıÂÛÌË ‰‹ÏˆÛË, ÏÔÁ›˙ÂÙ·È Û˘ÓÔÏÈο Î·È ÁÈ· ÙÔ˘˜ ‰‡Ô Û˘˙‡ÁÔ˘˜ Î·È ÂÈÌÂÚ›˙ÂÙ·È ÌÂٷ͇ ÙÔ˘˜ ·Ó¿ÏÔÁ· Ì ÙÔ ‰ËÏÔ‡ÌÂÓÔ Î·È ÊÔÚÔÏÔÁÔ‡ÌÂÓÔ, Û‡Ìʈӷ Ì ÙËÓ Îϛ̷η, ·ÙÔÌÈÎfi ÂÈÛfi‰ËÌ·. OÈ ·ԉ›ÍÂȘ Ô˘ ÚÔÛÎÔÌ›˙ÔÓÙ·È Ú¤ÂÈ Ó· ·ÊÔÚÔ‡Ó ·ÁÔÚ¤˜ ·Á·ıÒÓ Î·È ˘ËÚÂÛÈÒÓ. OÈ ·ԉ›ÍÂȘ ·fi ÛÔ‡ÂÚ Ì¿ÚÎÂÙ Î·È Ú·Ù‹ÚÈ· η˘Û›ÌˆÓ, ÙÂÏÈο ·Ó·ÁÓˆÚ›˙ÔÓÙ·È ÛÙÔ Û‡ÓÔÏÔ Ù˘ ·Í›·˜ ÙÔ˘˜ Î·È fi¯È ÌfiÓÔ ÛÙÔ 50% fiˆ˜ ›¯Â ·Ó·ÎÔÈÓÒÛÂÈ ·Ú¯Èο ÙÔ ˘Ô˘ÚÁÂ›Ô OÈÎÔÓÔÌÈÎÒÓ. OÈ ·ԉ›ÍÂȘ Ô˘ ÌÂÙÚ¿ÓÂ: ¢È·ÙÚÔÊ‹- ÔÙ¿- ηÓfi˜, ¤Ó‰˘ÛË- ˘fi‰ËÛË, ÂÈÛ΢‹ Î·È Û˘ÓÙ‹ÚËÛË

ÙˆÓ AºM ÙˆÓ ÚÔÛÒˆÓ Ô˘ Ï·Ì‚¿ÓÔ˘Ó ÙȘ ˘ËÚÂۛ˜ Î·È Û ÂÚ›ÙˆÛË Ô˘ ·˘ÙÔ› ˘ÂÚ‚·›ÓÔ˘Ó ÙÔ˘˜ ÙÚÂȘ (3), Ú¤ÂÈ Ó· ·Ó·ÁÚ·Ê› ÔˆÛ‰‹ÔÙÂ Ô AºM ÙÔ˘ ÚÔÛÒÔ˘ ·fi ÙÔ ÔÔ›Ô ÚÔ¤Ú¯ÂÙ·È ÙÔ˘Ï¿¯ÈÛÙÔÓ ÙÔ 75% ÙˆÓ ·Î·ı·Ú›ÛÙˆÓ ÂÛfi‰ˆÓ. ‚. ŸÙ·Ó Û˘ÌÏËÚÒÓÔÓÙ·È ÂÈÛÔ‰‹Ì·Ù· ·fi MÈÛıˆÙ¤˜ YËÚÂۛ˜ (¶›Ó·Î·˜ 4A), Ú¤ÂÈ Ó· ηٷ¯ˆÚÔ‡ÓÙ·È ÔÈ A.º.M. ÂÚÁÔ‰ÔÙÒÓ Î·È ·ÛÊ·ÏÈÛÙÈÎÒÓ ÊÔÚ¤ˆÓ Ì ٷ ·ÓÙ›ÛÙÔȯ· ÔÛ¿, ‚¿ÛÂÈ ÙˆÓ ‚‚·ÈÒÛÂˆÓ ·Ô‰Ô¯ÒÓ. Á. E›Û˘, fiÙ·Ó Û˘ÌÏËÚÒÓÔÓÙ·È ÔÈ Îˆ‰ÈÎÔ› 507-508, ··ÈÙÂ›Ù·È Ë ·Ó·ÁÚ·Ê‹ ÙÔ˘ AºM ÊÔÚ¤·/ÂÚÁÔ‰fiÙË Ì ÙÔ ·ÓÙ›ÛÙÔÈ¯Ô ÔÛfi.

¢fiÛÂȘ ηÙÔÈΛ·˜, ›‰Ë ÓÔÈÎÔ΢ÚÈÔ‡, ÂÎ·›‰Â˘ÛË (.¯. ‰›‰·ÎÙÚ· ÊÚÔÓÙÈÛÙËÚ›Ô˘), ÌÂÙ·ÊÔÚ¤˜ (.¯. ·ÓÙ·ÏÏ·ÎÙÈο Î·È Û¤Ú‚È˜ ·˘ÙÔÎÈÓ‹ÙÔ˘), ·Ó·„˘¯‹ ÔÏÈÙÈÛÙÈΤ˜ ‰Ú·ÛÙËÚÈfiÙËÙ˜ , ÂÛÙÈ·ÙfiÚÈ· ηʤ ÍÂÓԉԯ›· (.¯. Ù·‚¤ÚÓ˜, ˙·¯·ÚÔÏ·ÛÙ›·, Ó˘¯ÙÂÚÈÓ¿ ΤÓÙÚ·) Î·È ‰È¿ÊÔÚ· ·Á·ı¿ ˘ËÚÂۛ˜ (ÎÔÌً̈ÚÈ·, ‰ÈÎËÁfiÚÔÈ, ÙÚ·Â˙ÈΤ˜ ˘ËÚÂۛ˜, ‚ÚÂıÔÓËÈ·ÎÔ› ÛÙ·ıÌÔ›). OÈ ·ԉ›ÍÂȘ Ô˘ ‰ÂÓ ÌÂÙÚ¿ÓÂ: ™Ù¤Á·ÛË (¯ ÂÓÔ›ÎÈ· ηÙÔÈÎÈÒÓ, ‰ËÌÔÙÈο Ù¤ÏË, ÎÔÈÓfi¯ÚËÛÙ·, ÂÙڤϷÈÔ ı¤ÚÌ·ÓÛ˘), ˘Á›· ( .¯. Ê¿Ú̷η, È·ÙÚÈΤ˜ ˘ËÚÂۛ˜, ÙÂÛÙ ¶A¶), ÌÂÙ·ÊÔÚ¤˜, ÂÈÎÔÈӈӛ˜ (¯ ·ÁÔÚ¿ ·˘ÙÔÎÈÓ‹ÙˆÓ, ÂÈÛÈÙ‹ÚÈ·, ‰Èfi‰È·, ÛÙ·ıÂÚ‹ Î·È ÎÈÓËÙ‹ ÙËÏÂʈӛ·, Û˘Ó‰ÚÔÌËÙÈ΋ ÙËÏÂfiÚ·ÛË) Î·È ¿ÏϘ ˘ËÚÂۛ˜ (.¯. ‰›‰·ÎÙÚ· ȉȈÙÈÎÒÓ Û¯ÔÏ›ˆÓ, ·ÛÊ¿ÏÈÛË Î·ÙÔÈΛ·˜ Î·È ˘Á›·˜).

8. O Έ‰ÈÎfi˜ 049 Ô˘ ·ÊÔÚ¿ ÛÙȘ ·ԉ›ÍÂȘ Û˘ÌÏËÚÒÓÂÙ·È ÌfiÓÔ ·fi fiÛÔ˘˜ ‰ËÏÒÓÔ˘Ó ÂÈÛfi‰ËÌ· ·fi ÌÈÛıˆÙ¤˜ ˘ËÚÂۛ˜ ηıÒ˜ Î·È fiÛÔ˘˜ ‰ËÏÒÓÔ˘Ó ÂÈÛfi‰ËÌ· ·fi ·ÙÔÌÈ΋ ÁˆÚÁÈ΋ Âȯ›ÚËÛË. Y¿Ú¯ÂÈ Ë ˘Ô¯Ú¤ˆÛË Û˘ÁΤÓÙÚˆÛ˘ Û ·ԉ›ÍÂȘ ÙÔ˘ 25% ÙÔ˘ ÂÈÛÔ‰‹Ì·ÙÔ˜. 9. O ÊfiÚÔ˜ ÂÈÛÔ‰‹Ì·ÙÔ˜ ı· ÂÍÔÊÏÂ›Ù·È Û ÙÚÂȘ (3) ›Û˜ ‰ÈÌËÓÈ·›Â˜ ‰fiÛÂȘ. H ÚÒÙË ¤ˆ˜ ÙȘ 31 IÔ˘Ï›Ô˘, Ë ‰Â‡ÙÂÚË ¤ˆ˜ ÙȘ 30 ™ÂÙÂÌ‚Ú›Ô˘ Î·È Ë ÙÚ›ÙË ¤ˆ˜ ÙȘ 30 NÔÂÌ‚Ú›Ô˘. 10. ŸÙ·Ó Ô ÊfiÚÔ˜ ÂÍÔÊÏÂ›Ù·È ÂÊ¿·Í ÛÙËÓ ÚÔıÂÛÌ›· Ù˘ ÚÒÙ˘ ‰fiÛ˘ ·Ú¤¯ÂÙ·È ¤ÎÙˆÛË 1,5%.


PRESS TIME, ™¿‚‚·ÙÔ 22 - K˘Úȷ΋ 23 M·ÚÙ›Ô˘ 2014

PÂÔÚÙ¿˙

25

¶POXøPA TO ™XE¢IO EI™BO§H™ ™TO E§§HNIKO XPHMATO¶I™TøTIKO ™Y™THMA

OÈ Í¤ÓÔÈ Ô˘ ı¤ÏÔ˘Ó ÙȘ ÙÚ¿Â˙˜ Ù·Ó Ï¤Ì fiÙÈ «Ë EÏÏ¿‰· ‚Ú›ÛÎÂÙ·È Û fiÏÂÌÔ», ·ÏÏ¿ ÔÈÎÔÓÔÌÈÎfi, ·˘Ù‹ ÙË ÊÔÚ¿, ‰ÂÓ ı· ÌÔÚÔ‡Û·Ì ӷ ÌËÓ ¤¯Ô˘ÌÂ Î·È ÂÈÛ‚ÔÏ›˜. AÊÔ‡, Û‹ÌÂÚ· ÔÈ ÂÚ‡ÛÙÚȘ ¤¯Ô˘Ó ·ÓÙÈηٷÛÙ·ı› Ì ¯·ÚÙÔʇϷΘ Î·È Â˘ÚÒ, Ë ÂÈÛ‚ÔÏ‹ ‰ÂÓ Á›ÓÂÙ·È Ì ·Ú·Á‹ ‰·ÊÒÓ, ·ÏÏ¿ ÙÚ·Â˙ÒÓ. TÔ ÙÂÏÂ˘Ù·›Ô ‰È¿ÛÙËÌ·, ÂÓfi„ÂÈ Ù˘ AMK ÙˆÓ Alpha Î·È ¶ÂÈÚ·ÈÒ˜, ·Ú·ÙËÚÂ›Ù·È ¤ÓÙÔÓÔ ÂӉȷʤÚÔÓ Í¤ÓˆÓ funds. OÈ ŒÏÏËÓ˜ ÙÚ·Â˙›Ù˜ ‚ϤÔ˘Ó Ì¿ÏÏÔÓ Ì ÂÈÊ˘Ï·ÎÙÈÎfiÙËÙ· ÙË ‰È¿ıÂÛË ÙˆÓ Í¤ÓˆÓ Ó· ÂÂÓ‰‡ÛÔ˘Ó ÛÙȘ ÙÚ¿Â˙˜ Î·È ‰›ÓÔ˘Ó ÌÈ· «Ì¿¯Ë» Ó· ÙȘ ÎÚ·Ù‹ÛÔ˘Ó Û ÂÏÏËÓÈο ¯¤ÚÈ·. TËÓ ÙÂÏÂ˘Ù·›· ÊÚ¿ÛË, ¿ÏψÛÙÂ, ÙËÓ ·Îԇ̠ηÈÚfi Î·È ÙÚ·Â˙Èο ÛÙÂϤ¯Ë ÂÍËÁÔ‡Ó fiÙÈ ÙfiÛÔ ÔÈ ›‰ÈÔÈ, -fiÛÔ Î·È fiÏÔÈ Ì·˜-, ÚÔÙÈÌÔ‡Ó Ó· ÌÈÏÔ‡Ó Ì ÙÔÓ Ì¤ÙÔ¯Ô, ·fi ¤Ó· ͤÓÔ fund, ‹ ¤Ó·Ó ÂÂÓ‰˘Ù‹ Ô˘ ¯·Ú·ÎÙËÚ›˙ÂÙ·È «·Ú·ÎÙÈÎfi», ‹ ÎÂÚ‰ÔÛÎfiÔ˜. ¶¤Ú· ·fi ·˘Ùfi fï˜, Â›Ó·È Î·È ¤Ó· ·È¯Ó›‰È ‰‡Ó·Ì˘ Î·È ÂÈÎÚ¿ÙËÛ˘: OÈ Í¤ÓÔÈ ÂÚ›˙Ô˘Ó ˆ˜ ÚÔ˜ ÙÔ ÔÈÔ˜ ı· Á›ÓÂÈ ÙÔ Ó¤Ô «·ÊÂÓÙÈÎfi» ÌÈ·˜ ÂÏÏËÓÈ΋˜ ÙÚ¿Â˙·˜, ·ÊÔ‡ ÛÙÔ ÂÁÁ‡˜ ̤ÏÏÔÓ ·˘Ùfi ı· ÎÚ›ÓÂÈ Î·È ÙÔ ÔÈÔ˜ ı· ¤¯ÂÈ ÙÔÓ ¤ÏÂÁ¯Ô Ù˘ ·ÁÔÚ¿˜ Û˘ÓÔÏÈÎfiÙÂÚ·.

Ÿ

T· ÚfiÛˆ· AÓ ÂÍ·ÈÚ¤ÛÔ˘Ì ÙÔÓ ·Ó›Û¯˘ÚÔ T˙ÔÚÙ˙ ™fiÚÔ˜ Ô˘ ı¤ÏÂÈ Ó· Á›ÓÂÈ (ηÈ) Ë EÏÏ¿‰· fiÏÔ˜ ÂÈÚÚÔ‹˜ ÙÔ˘ Ì «¢Ô‡ÚÂÈÔ ÿÔ» ÙȘ ÙÚ¿Â˙˜, ÂÓ‰ÂÈÎÙÈ΋ Â›Ó·È Ë ÂÚ›ÙˆÛË ÙÔ˘ AÌÂÚÈηÓÔ‡ ‰ÈÛÂηÙÔÌÌ˘ÚÈÔ‡¯Ô˘ T˙ÔÓ ¶fiÏÛÔÓ Ù˘ «John Paulson & CO». O ¶fiÏÛÔÓ, ÂÂÓ‰‡ÂÈ «ÂÈıÂÙÈο» ÛÙÔÓ ÂÏÏËÓÈÎfi ÙÚ·Â˙ÈÎfi ÙÔ̤· ¤¯ÔÓÙ·˜ ÙËÓ ÂÔ›ıËÛË fiÙÈ Ë ÂÏÏËÓÈ΋ ÔÈÎÔÓÔÌ›· Ô˘ Â‰Ò Î·È Î·ÈÚfi ıˆÚÂ›Ù·È Ë ÈÔ ·‰‡Ó·ÌË ÛÙËÓ ÂÚÈʤÚÂÈ· Ù˘ Â˘Úˆ˙ÒÓ˘, ‚Ú›ÛÎÂÙ·È Û ÛËÌÂ›Ô Î·Ì‹˜. «H ÂÏÏËÓÈ΋ ÔÈÎÔÓÔÌ›· ‚ÂÏÙÈÒÓÂÙ·È Î·È ·˘Ùfi ı· Ú¤ÂÈ Ó· ¢ÓÔ‹ÛÂÈ ÙÔÓ ÂÏÏËÓÈÎfi ÙÚ·Â˙ÈÎfi ÎÏ¿‰Ô» ‰‹ÏˆÛ Ô

N٤ȂÈÓÙ ŒÈÓ¯ÔÚÓ MAPK MfiÌÈÔ˘˜

T˙ÔÚÙ˙ ™fiÚÔ˜

NÙ·Ó §fiÂÌ

OÈ Í¤ÓÔÈ ÂÚ›˙Ô˘Ó ˆ˜ ÚÔ˜ ÙÔ ÔÈÔ˜ ı· Á›ÓÂÈ ÙÔ Ó¤Ô «·ÊÂÓÙÈÎfi» ÌÈ·˜ ÂÏÏËÓÈ΋˜ ÙÚ¿Â˙·˜, ·ÊÔ‡ ÛÙÔ ÂÁÁ‡˜ ̤ÏÏÔÓ ·˘Ùfi ı· ÎÚ›ÓÂÈ Î·È ÙÔ ÔÈÔ˜ ı· ¤¯ÂÈ ÙÔÓ ¤ÏÂÁ¯Ô Ù˘ ·ÁÔÚ¿˜, Û˘ÓÔÏÈÎfiÙÂÚ· ¶fiÏÛÔÓ ÛÙÔ˘˜ Financial Times, ÂȂ‚·ÈÒÓÔÓÙ·˜ fiÙÈ ÙÔ ‰ÈÎfi ÙÔ˘ fund ¤¯ÂÈ ÛËÌ·ÓÙÈο ÌÂÚ›‰È· ÛÙËÓ TÚ¿Â˙· ¶ÂÈÚ·ÈÒ˜ Î·È ÙËÓ Alpha Bank, ÙȘ ‰‡Ô ÙÚ¿Â˙˜ Ô˘ ¤¯Ô˘Ó ·Ó·‰˘ı› Û ηχÙÂÚË Î·Ù¿ÛÙ·ÛË ·fi ÙËÓ ÎÚ›ÛË. TÔ ÂӉȷʤÚÔÓ ÙˆÓ hedge funds Â›Ó·È ÙfiÛÔ ÈÛ¯˘Úfi fï˜, Ô˘, fiˆ˜ Â›Ó·È Ê˘ÛÈÎfi, ‰ÂÓ ÂÈÎÂÓÙÚÒÓÂÙ·È Û ϛÁ· ÌfiÓÔ ÚfiÛˆ· Î·È «ÌÂÚÈΤ˜» ÌfiÓÔ ÎÈÓ‹ÛÂȘ. O, Â›Û˘ ‰ÈÛÂηÙÔÌÌ˘ÚÈÔ‡¯Ô˜, David Einhorn Ù˘ Green Light Capital,

ÁÈ· ·Ú¿‰ÂÈÁÌ·, Â›Ó·È ‹‰Ë, Â‰Ò Î·È ¤Ó·Ó ¯ÚfiÓÔ, ¤Ó·˜ ÂÎ ÙˆÓ ÌÂÁ·ÏÔÌÂÙfi¯ˆÓ Ù˘ Alpha Î·È Ù˘ ¶ÂÈÚ·ÈÒ˜, fï˜ ·˘Ùfi ‰ÂÓ ÙÔ˘ Â›Ó·È ·ÚÎÂÙfi. OÈ ·˘Í‹ÛÂȘ ÌÂÙÔ¯ÈÎÔ‡ ÎÂÊ·Ï·›Ô˘ Ô˘ ‰ÚÔÌÔÏÔÁÔ‡Ó ÔÈ ÙÚÂȘ ·fi ÙȘ Ù¤ÛÛÂÚȘ ÂÏÏËÓÈΤ˜ Û˘ÛÙËÌÈΤ˜ ÙÚ¿Â˙˜, Â›Ó·È ÁÈ’ ·˘ÙfiÓ ÌÈ· ȉ·ÓÈ΋ ¢ηÈÚ›· Ó· ·ÔÎÙ‹ÛÂÈ ÙÔÓ Ï‹ÚË ¤ÏÂÁ¯Ô Û ·˘Ù¤˜, ·˘Í¿ÓÔÓÙ·˜ ÙȘ ı¤ÛÂȘ ÙÔ˘, Ì ÂÍ·ÁÔÚ¿ ÌÂÙÔ¯ÒÓ. H Alpha Bank ·ÔÙÂÏ› ϤÔÓ Ì›· ·fi ÙȘ 5 ÌÂÁ·Ï‡ÙÂÚ˜ ÙÔÔıÂÙ‹ÛÂȘ ÙÔ˘ David Einhorn, ÌÂÁ·Ï‡ÙÂÚË Ì¿ÏÈÛÙ· ·fi ·˘-

Ù‹ Ô˘ ‰È·ı¤ÙÂÈ ÛÙËÓ Apple. TÔÓ ›‰ÈÔ ÛÙfi¯Ô ¤¯Ô˘Ó Î·È ·ÚÎÂÙÔ› ·ÎfiÌ· ͤÓÔÈ ‰ÈÛÂηÙÔÌÌ˘ÚÈÔ‡¯ÔÈ. O Dan Loeb Ù˘ Third Point Î·È Ô Seth Clarmann ÙÔ˘ Baupost, ÂÚ›˙Ô˘Ó ÁÈ· Ó· ·ÔÎÙ‹ÛÔ˘Ó ÙÔÓ ¤ÏÂÁ¯Ô Ù˘ ¶ÂÈÚ·ÈÒ˜. TÔ ÎÚ·ÙÈÎfi fund ÙÔ˘ K·Ù¿Ú ı¤ÏÂÈ Ó· ¿ÚÂÈ ÛÙ· ¯¤ÚÈ· ÙÔ˘ ÙËÓ Alpha Bank, Ô Stephen Schwarzman ÙÔ˘ Blackstone Group Î·È Ô Prem Watsa ÙË Eurobank. A˘ÙÔ›, ‚ϤÔ˘Ó Â˘Î·ÈÚ›· ÁÈ· ·fiÎÙËÛË Û ÂÏ΢ÛÙÈΤ˜ ÙÈ̤˜ Û˘ÌÌÂÙÔ¯‹˜ ÛÙÔ ÂÏÏËÓÈÎfi ÂȯÂÈÚ›Ó. ™ÙËÓ ¶ÂÈÚ·ÈÒ˜, ÔÈ TÛ¤¯ÔÈ ÙÔ˘ PPF, ÙÔ Baupost ÙÔ˘ Seth Clarman Î·È Ë John Paulson & Co. ‰Â›¯ÓÔ˘Ó ÙÔ ¤ÓÙÔÓÔ ÂӉȷʤÚÔÓ ÙÔ˘˜, Ì ÙÂÏÈÎfi ÛÎÔfi Ó· ÙËÓ ¿ÚÔ˘Ó ÛÙ· ¯¤ÚÈ· ÙÔ˘˜. H Fairfax ÙÔ˘ IÓ‰Ôηӷ‰Ô‡ Prem Watsa ¤¯ÂÈ ÂÎÊÚ¿ÛÂÈ Â·ÓÂÈÏËÌ̤ӷ ÂӉȷʤÚÔÓ ÁÈ· ÙËÓ Î¿Ï˘„Ë ÌÂÁ¿ÏÔ˘ ÔÛÔÛÙÔ‡ Ù˘ ·‡ÍËÛ˘ Ù˘ Eurobank, ÂÓÒ Î·È Ô ¿ÏÏÔ˜ ̤ÙÔ¯Ô˜ Ù˘ Eurobank Properties, ÙÔ Fidelity, ·Ó·Ì¤ÓÂÙ·È Ó·

TI BAZOYN ™E ¶P√Δ∂ƒ∞π√Δ∏Δ∞ OI E§§HNE™ TPA¶EZITE™

K·È Ë ·ÔÙ›Ó·ÍË ÙÔ˘ «ÎÚ·ÙÈÎÔ‡ ˙˘ÁÔ‡» ¶

¿ÓÙˆ˜, ÔÈ ŒÏÏËÓ˜ ÙÚ·Â˙›Ù˜, ÔÈ ÔÔ›ÔÈ ¤¯Ô˘Ó ÌÈ· ·ÏÏÂÚÁ›· ÛÙ· ͤӷ funds, ›ÙÂ Â›Ó·È hedge funds, ›ÙÂ Â›Ó·È private equity funds, ›Ù ÔÙȉ‹ÔÙ ¿ÏÏÔ, ÏfiÁˆ ÙÔ˘ ÂÚÈÔÚÈṲ̂ÓÔ˘ ¯ÚÔÓÈÎÔ‡ ÔÚ›˙ÔÓÙ· ̤۷ ÛÙÔÓ ÔÔ›Ô ÎÈÓÔ‡ÓÙ·È ÔÈ ÂÂÓ‰‡ÛÂȘ ÙÔ˘˜ -ÁÂÁÔÓfi˜ Ô˘, fiˆ˜ Î·È Ó· ÙÔ Î¿ÓÔ˘Ì ‰ÂÓ Â›Ó·È Î·Ïfi ÁÈ· ÌÈ· ÙÚ¿Â˙·-, ¤¯Ô˘Ó Î·È ¿ÏÏÔ «Ì¤ÙˆÔ» Â› ÙÔ˘˜ ·ÚÔ‡Û˘. K‡ÚÈfi ÙÔ˘˜ ̤ÏËÌ·, Â›Ó·È Ë «Â˘Î·ÈÚ›·» Ó· ·Ô-

ÙÈÓ¿ÍÔ˘Ó ÙÔÓ «ÎÚ·ÙÈÎfi ˙˘Áfi» ·fi ÙȘ ÙÚ¿Â˙˜. ¶ÚÒÙÔ˜ ÛÙfi¯Ô˜ ÏÔÈfiÓ Ë Â·Ó·˚‰ÈˆÙÈÎÔÔ›ËÛË. M ÙȘ ·˘Í‹ÛÂȘ, ÔÈ È‰ÈÒÙ˜ ı· ÂϤÁÍÔ˘Ó ÙËÓ Î·Ù·ÛÙ·ÙÈ΋ ÌÂÈÔ„ËÊ›·, ÙÔ 34% ÂÚ›Ô˘, Î·È ı· ¤¯Ô˘Ó ¤ÙÛÈ de facto Ï‹ÚË ¤ÏÂÁ¯Ô ÙˆÓ ÙÚ·Â˙ÒÓ. ¶·Ú¿ÏÏËÏ·, Ì ÙËÓ ÂÈÛÙÚÔÊ‹ ÙˆÓ ÎÂÊ·Ï·›ˆÓ ÙˆÓ ÚÔÓÔÌÈÔ‡¯ˆÓ ÌÂÙÔ¯ÒÓ ÙÔ˘ ‰ËÌÔÛ›Ô˘ ÔÈ ÙÚ¿Â˙˜ ·›ÚÓÔ˘Ó ÛÙ·‰È·Î¿ ÙÔ ‰ÚfiÌÔ ÚÔ˜ ÙËÓ ·Ó¿ÎÙËÛË Ù˘ ‰˘Ó·ÙfiÙËÙ·˜ ‰È·ÓÔÌ‹˜ ÌÂÚ›ÛÌ·ÙÔ˜, οÙÈ Ô˘ Â›Ó·È Î·ıÔÚÈ-

T˙ÔÓ ¶fiÏÛÔÓ

ÌÂÈ ÛÙËÓ AMK. «AÓÙ›·Ïfi˜» ÙÔ˘˜, ÙÔ ·ÌÂÚÈηÓÈÎfi fund Apollo, fiˆ˜ Î·È ÂӉ¯Ô̤ӈ˜ Ë York Capital Management ÙÔ˘ James Dinan. M¿ÏÈÛÙ·, ÙÔ ÙÂÏÂ˘Ù·›Ô ‰È¿ÛÙËÌ· ÙÔ York Capital, Ì·˙› Ì ٷ Marathon, Pery, Monarch Î·È Anchoragé, ¤¯Ô˘Ó οÓÂÈ Û˘ÌÌ·¯›·, ÒÛÙ ӷ Û˘ÌÌÂÙ¿Û¯Ô˘Ó ˆ˜ ÛÙÚ·ÙËÁÈÎÔ› ÂÂÓ‰˘Ù¤˜ ÛÙËÓ ·‡ÍËÛË ÎÂÊ·Ï·›Ô˘ Ù˘ Eurobank. °È’ ·˘Ùfi Î·È ¤ÛÙÂÈÏ·Ó ÛÙËÓ Aı‹Ó· ÙÔ˘˜ «‰ÔÏÔÊfiÓÔ˘˜» ÙÔ˘˜. TÔ˘Ï¿¯ÈÛÙÔÓ, ·˘Ùfi ͤÚÔ˘Ì ÚÔ˜ ÙÔ ·ÚfiÓ. AÓ ÙÔ˘˜ ‰Ô‡ÌÂ Î·È Û ¿ÏϘ ÙÚ¿Â˙˜, ‰ÂÓ ı· Â›Ó·È Î·È ÌÂÁ¿ÏË ¤ÎÏËÍË MÂÚÈο ·fi Ù· ÔÓfiÌ·Ù· Ô˘ ¤¯Ô˘Ó Â›Û˘ Á›ÓÂÈ ÁÓˆÛÙ¿ ÛÙËÓ ÂÏÏËÓÈ΋ «ÙÚ·Â˙È΋ IÂÚÔ˘Û·Ï‹Ì» ˆ˜ ÂÓ ‰˘Ó¿ÌÂÈ ÌÂÁ·ÏÔÂÂÓ‰˘Ù¤˜, Â›Ó·È ·˘Ù¿ Ù˘ Centerbridge Partners, Ù˘ Strategic Value Partners, Ù˘ Cerberus ÙÔ˘ Angelo Gordon, Ù˘ Avenue Capital, Ù˘ Fortress Î·È Ù˘ Lone Star ·ÏÏ¿ Î·È Ù· ÂÌ‚ÏËÌ·ÙÈο KKR Î·È Carlyle ‹ Ë Templeton ÙÔ˘ Mark Mobius Î·È ÙÔ ÌÈÎÚfiÙÂÚÔ Dromeus Capital.

TÔ «ÛÚÒÍÈÌÔ»

ÛÙÈÎfi ÁÈ· ÙÔ˘˜ ÌÂÙfi¯Ô˘˜ ÙˆÓ ÙÚ·Â˙ÒÓ. ŒÙÛÈ ÏÔÈfiÓ, Ì ÙËÓ «Â˘Î·ÈÚ›·» Ù˘ ȉȈÙÈÎÔÔ›ËÛ˘ Î·È ·¤Ó·ÓÙÈ ÛÙÔ˘˜ ͤÓÔ˘˜, ÔÈ ŒÏÏËÓ˜ ÙÚ·Â˙›Ù˜ οÓÔ˘Ó fi,ÙÈ ÌÔÚÔ‡Ó ÁÈ· Ó· ÂÚ¿ÛÔ˘Ó ÛÙ· ¯¤ÚÈ· ÙÔ˘˜ Ù· ¯ÚËÌ·ÙÔÈÛÙˆÙÈο ȉڇ̷ٷ. O M. ™¿ÏÏ·˜, ÁÈ· ·Ú¿‰ÂÈÁÌ·, ¤¯ÂÈ ‹‰Ë ÂÍ·ÛÊ·Ï›ÛÂÈ ÙËÓ Î¿Ï˘„Ë Ù˘ ‰È΋˜ ÙÔ˘ AMK, Û˘ÓÔÏÈο ‰ËÏ·‰‹ ÂÚ› Ù· 3 ‰ÈÛ. ¢ÚÒ, ÂÓÒ Î·È Ô °È¿ÓÓ˘ KˆÛÙfiÔ˘ÏÔ˜ Â›Ó·È Û ı¤ÛË Ó· ·Ó·ÎÔÈÓÒÓÂÈ ÂÁÁ˘Ë̤ÓË ·‡ÍËÛË ÎÂÊ·Ï·›Ô˘.

¶¿ÓÙˆ˜, Ë “PRESS” ÙÔ ¤¯ÂÈ Í·Ó·ÁÚ¿„ÂÈ ˆ˜ ÔÈ Í¤ÓÔÈ ÂÂÓ‰˘Ù¤˜ ¤¯Ô˘Ó Î·È ÙÔ «ÛÚÒÍÈÌfi» ÙÔ˘˜. ¢ÂÓ ‹Ù·Ó Ù˘¯·›· Ë ÛÙ¿ÛË ÙÔ˘ Î. TfiÌÛÂÓ Ù˘ TÚfiÈη˜ Û fi,ÙÈ ·ÊÔÚ¿ ÙȘ ÎÂʷϷȷΤ˜ ·Ó¿ÁΘ ÙˆÓ ÙÚ·Â˙ÒÓ, ÚÔÛ‰ÈÔÚ›˙ÔÓÙ¿˜ ÙȘ ÛÙ· 20 ‰È˜ ¢ÚÒ, ·ÓÔ›ÁÔÓÙ·˜ ¤ÙÛÈ ÙËÓ fiÚÙ· ÛÙÔ˘˜ ‰ÈÂıÓ›˜ ÙÔÎÔÁχÊÔ˘˜, ‹, ·Ó ı¤ÏÂÙ ÙËÓ «ÎÂÚÎfiÔÚÙ·» ÛÙȘ ÛÙÚ·ÙȤ˜ ·˘ÙÒÓ Ô˘ ı¤ÏÔ˘Ó Ó· ÂÁηٷÛÙ‹ÛÔ˘Ó ÙË ÌfiÙ· ÙÔ˘˜ ÛÙÔ ÂÏÏËÓÈÎfi ¯ÚËÌ·ÙÔÈÛÙˆÙÈÎfi Û‡ÛÙËÌ·.


26

P

XÚ‹Ì· ¶·Ú·Û΋ÓÈÔ O

R

T

F

O

PRESS TIME, ™¿‚‚·ÙÔ 22 - K˘Úȷ΋ 23 M·ÚÙ›Ô˘ 2014

L

TÔ 48,4% ÙˆÓ Â·ÁÁÂÏÌ·ÙÈÒÓ ¤Ó·ÓÙÈ 34,7% ıˆÚ› fiÙÈ Ë ·ÂÏ¢ı¤ÚˆÛË Ù˘ ·ÁÔÚ¿˜ ÚÔ˚fiÓÙˆÓ Î·È ÙÔ ¿ÓÔÈÁÌ· ÙˆÓ Â·ÁÁÂÏÌ¿ÙˆÓ ‰Â ı· Ô‰ËÁ‹ÛÔ˘Ó Û ÌÂÈÒÛÂȘ ÙÈÌÒÓ, ÂÓÒ ÙÔ 51,4% ıˆÚ› fiÙÈ ‰Â ı· ‚ÔËı‹ÛÂÈ Ô‡Ù ÙËÓ ÂÁ¯ÒÚÈ· ÂȯÂÈÚËÌ·ÙÈ΋ ‰Ú·ÛÙËÚÈfiÙËÙ· Û‡Ìʈӷ Ì ¤Ú¢ӷ Ù˘ MARC ÁÈ· ÏÔÁ·ÚÈ·ÛÌfi ÙÔ˘ IÓÛÙÈÙÔ‡ÙÔ˘ MÈÎÚÒÓ EȯÂÈÚ‹ÛÂˆÓ (IME) Ù˘ °ÂÓÈ΋˜ ™˘ÓÔÌÔÛÔÓ‰›·˜ E·ÁÁÂÏÌ·ÙÈÒÓ BÈÔÙ¯ÓÒÓ EÌfiÚˆÓ (°™EBEE).

ŒÚÈÍ ÙÔ Á¿ÓÙÈ Ô O’ Leary O ÂÎÎÂÓÙÚÈÎfi˜ Î·È Û˘Ó‹ıˆ˜ ·ı˘ÚfiÛÙÔÌÔ˜ È‰Ú˘Ù‹˜ Ù˘ Ryanair, Michael O Leary ¤Ù·Í ÁÈ· ·ÎfiÌË ÌÈ· ÊÔÚ¿ ÙÔ «Á¿ÓÙÈ» ÛÙËÓ Aegean Airlines ÙÔ˘ £Âfi‰ˆÚÔ˘ B·ÛÈÏ¿ÎË. «H Ryanair ÛÙԯ‡ÂÈ „ËÏ¿, ÛÙÔ Ó· Á›ÓÂÈ Ë ÚÒÙË ·ÂÚÔÔÚÈ΋ ÂÙ·ÈÚ›· ÛÙËÓ EÏÏ¿‰·», › ¯·Ú·ÎÙËÚÈÛÙÈο, Ú›¯ÓÔÓÙ·˜ «Ï¿‰È ÛÙËÓ ÊˆÙÈ¿» ÙÔ˘ ·ÓÙ·ÁˆÓÈÛÌÔ‡ Ì ÙÔÓ ÂıÓÈÎfi ·ÂÚÔÌÂÙ·ÊÔÚ¤·. M›ÏËÛÂ Î·È ÁÈ· ÙËÓ ·Ó¿ÁÎË Ì›ˆÛ˘ ÙˆÓ ÙÂÏÒÓ ÛÙ· ÂÏÏËÓÈο ·ÂM MIIC CH HA AEELL ÚÔ‰ÚfiÌÈ·, Ô˘ ÛÙÂÚ› ÙÔ˘Ú›ÛÙ˜ ·fi ÙËÓ ¯ÒÚ·. K¿ÙÈ ÙÔ ÔÔ›Ô O O’’ LLeeaarryy Ë Ryanair ¤¯ÂÈ Í·Ó·˙ËÙ‹ÛÂÈ Î·È Ì¿ÏÈÛÙ· ¤¯ÂÈ «Î·ÙËÁÔÚËı›» Î·È ·fi ÙËÓ Aegean fiÙÈ ‰ÈÂΉÈΛ ÚÔÓfiÌÈ· ÌfiÓÔ ÁÈ· ÂΛÓË Î·È fi¯È ÁÈ· ÔÏfiÎÏËÚË ÙËÓ ·ÁÔÚ¿. ¶¿ÓÙˆ˜, Ì «ÔÏÈÔÚÎËÙÈÎfi ÎÚÈfi» ÙȘ Ôχ ¯·ÌËϤ˜ ÙÈ̤˜ ÔÈ IÚÏ·Ó‰Ô› ı¤ÏÔ˘Ó Ó· ÂÈÎÚ·Ù‹ÛÔ˘Ó ÛÙÔ˘˜ ·Èı¤Ú˜. TÔ ı¤Ì· Â›Ó·È Ò˜ ı· ·ÓÙȉڿÛÂÈ ·fi Â‰Ò Î·È ÛÙÔ ÂÍ‹˜ Ô B·ÛÈÏ¿Î˘.

«º˘Ï¿ÂÈ» Ù· ÚÔ‡¯· ÙÔ˘ Ô °ÂÚ¿Ú‰Ô˜ «º˘Ï¿ÂÈ Ù· ÚÔ‡¯· ÙÔ˘ ÁÈ· Ó· ¤¯ÂÈ Ù· ÌÈÛ¿» Ô °ÈÒÚÁÔ˜ °ÂÚ¿Ú‰Ô˜. O Úfi‰ÚÔ˜ Ù˘ ¶Ï·›ÛÈÔ Û˘Ó¯›˙ÂÈ ÛÙË ÁÓˆÛÙ‹ ÙÔ˘ ÛÙÚ·ÙËÁÈ΋, ÂΛÓË ÙÔ˘ «ÌÔÓ·¯ÈÎÔ‡ ‰ÚfiÌÔ˘», ηıÒ˜ ‰ÂÓ ÂÍÂÙ¿˙ÂÈ ÛÙËÓ ·ÚÔ‡Û· Û˘Á΢ڛ· ı¤Ì· ÂÍ·ÁÔÚÒÓ ‹ Û˘ÓÂÚÁ·ÛÈÒÓ. ¢ÂÓ ˘¿Ú¯ÂÈ ÏfiÁÔ˜, fiˆ˜ Û˘ÓËı›˙ÂÈ Ó· ˘ÔÛÙËÚ›˙ÂÈ, Ó· ÎÏËÚÔÓÔÌ‹ÛÂÈ ÚÔ‚Ï‹Ì·Ù· ÙÚ›ÙˆÓ ·fi ÙËÓ ÛÙÈÁÌ‹ Ô˘ Ë ÂÙ·ÈÚ›· ÙÔ˘ ·Ó·Ù‡ÛÛÂÙ·È Î·È ·ÚÔ˘ÛÈ¿˙ÂÈ ÎÂÚ‰ÔÊfiÚÔ ÔÚ›·. °È· ÙËÓ ÊÂÙÈÓ‹ ¯ÚÔÓÈ¿ ı· Û˘Ó¯›ÛÂÈ Ì ÌÈ· Ì¿ÏÏÔÓ Û˘ÓÙËÚËÙÈ΋ ÔÏÈÙÈ΋ ˆ˜ °IøP°O™ ÚÔ˜ ÙȘ ÂÂÓ‰‡ÛÂȘ Î·È ÌfiÓÔ fiÙ·Ó ‚Áԇ̠‰˘Ó·ÙÔ› ·fi ÙËÓ ÎÚ›ÛË, ı· °ÂÚ¿Ú‰Ô˜ ÂÍÂÙ¿ÛÂÈ ÙȘ ·ÁÔÚ¤˜ ÙÔ˘ Â͈ÙÂÚÈÎÔ‡ Î·È Î˘Ú›ˆ˜ ÙȘ ÁÂÈÙÔÓÈΤ˜ ·ÁÔÚ¤˜. ¶ÚÔ˜ ÙÔ ·ÚfiÓ «ÎÚ·Ù¿ ‰˘Ó¿ÌÂȘ» ÂÈÎÂÓÙÚÒÓÔÓÙ·˜ ÛÙ· «ÂÓÙfi˜ EÏÏ¿‰Ô˜».

H °ÂÚÔ˘Ï¿ÓÔ˘ Î·È ÙÔ ÓÔÚ‚ËÁÈÎfi ÌÔÓÙ¤ÏÔ TÔ ·Ú¿‰ÂÈÁÌ· Ù˘ NÔÚ‚ËÁ›·˜ ÂÈηϤÛÙËÎÂ Ë §¿Ú· °ÂÚÔ˘Ï¿ÓÔ˘ ˆ˜ ÌÔÓÙ¤ÏÔ ÙÔ ÔÔ›Ô Ú¤ÂÈ Ó· ÂÊ·ÚÌÔÛÙ› Î·È ÛÙËÓ EÏÏ¿‰· ÁÈ· Ó· ˘¿ÚÍÂÈ Ô˘ÛÈ·ÛÙÈ΋ ·Ó¿Ù˘ÍË ÛÙÔÓ ÎÏ¿‰Ô Ù˘ ÂÏÏËÓÈ΋˜ ȯı˘ÔηÏÏȤÚÁÂÈ·˜. H ‰È¢ı‡ÓÔ˘Û· Û‡Ì‚Ô˘ÏÔ˜ ÙˆÓ I¯ı˘ÔÙÚÔÊ›ˆÓ KÂÊ·ÏÔÓÈ¿˜ Î·È Û‡˙˘ÁÔ˜ ÙÔ˘ ÚÒËÓ ˘Ô˘ÚÁÔ‡ ¶ÔÏÈÙÈÛÌÔ‡, ¶·‡ÏÔ˘ °ÂÚÔ˘Ï¿ÓÔ˘, ˘ÔÛÙËÚ›˙ÂÈ ˆ˜ Ù· ÌÂÁ·Ï‡ÙÂÚ· «·ÁοıÈ·» Ô˘ Ú¤ÂÈ Ó· ·ÓÙÈÌÂÙˆ§APA ÈÛÙÔ‡Ó Â›Ó·È Ë ¤ÏÏÂÈ„Ë Â·ÁÁÂÏÌ·ÙÈÛÌÔ‡ Î·È ‰È·Ê¿ÓÂÈ·˜ Û °ÂÚÔ˘Ï¿ÓÔ˘ Â›Â‰Ô ÂÙ·ÈÚÈÒÓ, ÂÓÒ ÙfiÓÈÛ ÙËÓ ·Ó¿ÁÎË ÁÈ· ηχÙÂÚË Û˘ÓÂÚÁ·Û›· ÌÂٷ͇ ÙˆÓ ÂÈ̤ÚÔ˘˜ ÂȯÂÈÚ‹ÛÂˆÓ Û ı¤Ì·Ù· ÚˆÙÔ‚Ô˘ÏÈÒÓ Ì¿ÚÎÂÙÈÓÁÎ, ¤Ú¢ӷ˜ Î·È Ù¯ÓÔÏÔÁ›·˜ (ÁÈ· ÏfiÁÔ˘˜ ÔÈÎÔÓÔÌÈÒÓ Îϛ̷η˜). K¿ÙÈ Ù¤ÙÔÈÔ ‰ËÏ. Ô˘ Û˘Ì‚·›ÓÂÈ Ì ÙȘ ÓÔÚ‚ËÁÈΤ˜ ÂȯÂÈÚ‹ÛÂȘ ÛÔÏÔÌÔ‡. M¿ÏÈÛÙ·, ÙÔÓ›˙ÂÈ ˆ˜ ÁÈ· Ó· ÌÔÚ¤ÛÂÈ Ó· ÚÔÛÂÏ·ÛÂÈ ÂÚÈÛÛfiÙÂÚ˜ ÂÂÓ‰‡ÛÂȘ Ô ÎÏ¿‰Ô˜, ı· Ú¤ÂÈ Ó· ‰Â›ÍÂÈ ÈÔ ÒÚÈÌÔ˜ Î·È ÛÙ·ıÂÚfi˜.

I

O MEIø™H 9% ™THN KEP¢OºOPIA TH™ £Y°ATPIKH™

K¤Ú‰Ë ÁÈ· ÙËÓ ETE, Ï‹ÁÌ· Ì Finansbank ËÓ ÒÚ· Ô˘ Ë TÚfiÈη Ȥ˙ÂÈ ÙËÓ ‰ÈÔ›ÎËÛË Ù˘ EıÓÈ΋˜ ÁÈ· ÙËÓ ÒÏËÛË Ù˘ Finansbank, Î·È Ô ÌËÙÚÈÎfi˜ fiÌÈÏÔ˜ ÛËÌ›ˆÛÂ Î¤Ú‰Ë ‡„Ô˘˜ 809 ÂηÙ. ¢ÚÒ, Ë ı˘Á·ÙÚÈ΋ ÛÙËÓ TÔ˘ÚΛ· ˘¤ÛÙË Ï‹ÁÌ· ˆ˜ ÚÔ˜ ÙËÓ ÎÂÚ‰ÔÊÔÚ›· Ù˘. ™‡Ìʈӷ Ì ٷ ÔÈÎÔÓÔÌÈο Ù˘ ·ÔÙÂϤÛÌ·Ù·, Ù· ηı·Ú¿ Ù˘ Î¤Ú‰Ë ÁÈ· ÙÔ 2013 ·Ó‹Ïı·Ó ÛÙ· 439 ÂηÙ. ¢ÚÒ, ÌÂȈ̤ӷ ηٿ 9% Û ÂÙ‹ÛÈ· ‚¿ÛË (Û ÛÙ·ıÂÚ‹ Û˘Ó·ÏÏ·ÁÌ·ÙÈ΋ ÈÛÔÙÈÌ›·). ¶·Ú¿ÏÏËÏ·, Ë ÎÂÚ‰ÔÊÔÚ›· Ù˘ ÁÈ· ÙÔ Ù¤Ù·ÚÙÔ ÙÚ›ÌËÓÔ ÙÔ˘ 2013, Ë ÔÔ›· ÂËÚ¿ÛÙËΠ·fi ÙËÓ ¿ÓÔ‰Ô ÙˆÓ ÂÈÙÔΛˆÓ ÛÙËÓ TÔ˘ÚΛ· Î·È ·fi ÙËÓ ÚfiÛÊ·ÙË ÎÚ›ÛË, ‰È·ÌÔÚÊÒıËΠÛÙ· 95 ÂηÙ. TL (-57% ·fi ÙÚ›ÌËÓÔ Û ÙÚ›ÌËÓÔ Î·È -68% Û ÂÙ‹ÛÈ· ‚¿ÛË). H ‰ÈÔ›ÎËÛË ¿ÓÙˆ˜, Ù˘ ÙÚ¿Â˙·˜ ˘ÔÛÙËÚ›˙ÂÈ ˆ˜ Ë ÎÂÚ‰ÔÊÔÚ›· ‰Â›¯ÓÂÈ Ó· ‚ÂÏÙÈÒÓÂÙ·È ÙÔ˘˜ ÚÒÙÔ˘˜ ‰‡Ô Ì‹Ó˜ ÙÔ˘ 2014 Ì ¤Ó·Ó ÂÙ‹ÛÈÔ Ú˘ıÌfi ·Ó¿Ù˘Í˘ Ù˘ ٿ͈˜ ÙÔ˘ 10%. Ÿˆ˜ ʤÚÂÙ·È Ó· ·Ó·Ê¤ÚÂÙ·È Î·È ÛÙËÓ ¤ÎıÂ-

T

ÛË Ù˘ BlackRock, Ë Finansbank ¤¯ÂÈ ÔÏϤ˜ «ÁÎÚ›˙˜ ˙ÒÓ˜», ÔÈ Ôԛ˜ ÂÈ‚·Ú‡ÓÔ˘Ó ÙÔÓ fiÌÈÏÔ Ì ¤Ó· ÔÛfi Ù˘ ٿ͈˜ ÙˆÓ 2 ‰ÈÛ. ¢ÚÒ ÂÚ›Ô˘ Î·È ·Ó Ë ETE ÚÔ¯ˆÚÔ‡Û ÙÒÚ· ÛÙËÓ ÒÏËÛ‹ Ù˘ ı· ··ÏÏ·ÛÛfiÙ·Ó ·fi ·˘Ùfi ÙÔ ‚¿ÚÔ˜. ™ÙËÓ EÏÏ¿‰· ·fi ÙËÓ ¿ÏÏË, Ô fiÌÈÏÔ˜ OTE ηٿÊÂÚ ¤Ú˘ÛÈ Ó· ·ÓÙÈÛÙÚ¤„ÂÈ Ï‹Úˆ˜ ÙËÓ ÂÈÎfiÓ· ÙÔ˘ 2012, fiÙ·Ó Î·È Ë ÙÚ¿Â˙· ›¯Â ηٷÁÚ¿„ÂÈ ˙Ë̛˜ ‡„Ô˘˜ 2,14 ‰ÈÛ. ¢ÚÒ.

ŒÚ¯ÂÙ·È deal ÛÙȘ A¶E MÂÁ¿ÏÔ deal ÛÙȘ AÓ·ÓÂÒÛÈ̘ ¶ËÁ¤˜ EÓ¤ÚÁÂÈ·˜ ¤Ú¯ÂÙ·È ÛÙËÓ ·ÁÔÚ¿, Û‡Ìʈӷ Ì ÏËÚÔÊÔڛ˜. Ÿˆ˜ Ì·ı·›ÓÔ˘Ì ÂÂÓ‰˘Ù‹˜, Ô ÔÔ›Ô˜ ÙÔ ÙÂÏÂ˘Ù·›Ô ‰È¿ÛÙËÌ· ÂÌÊ·Ó›-

˙ÂÈ ¤ÓÙÔÓË ÎÈÓËÙÈÎfiÙËÙ· ÛÙËÓ EÏÏ¿‰·, ·ÔÎÙÒÓÙ·˜ ÛÙÚ·ÙËÁÈΤ˜ Û˘ÌÌÂÙÔ¯¤˜ ÛÙÔÓ ÙÔ˘ÚÈÛÙÈÎfi Î·È fi¯È ÌfiÓÔ, ÎÏ¿‰Ô, ÂÙÔÈÌ¿˙ÂÙ·È ÁÈ· ÙÔ ÂfiÌÂÓÔ «¯Ù‡ËÌ¿» ÙÔ˘ ÛÙËÓ ·ÁÔÚ¿ Ù˘

ÂÓ¤ÚÁÂÈ·˜. M¿ÏÈÛÙ·, ‹‰Ë ʤÚÂÙ·È Ó· ‚Ú›ÛÎÂÙ·È Û ÚÔ¯ˆÚË̤Ó˜ Â·Ê¤˜ Ì ÌÂÁ¿ÏÔ ÂÏÏËÓÈÎfi fiÌÈÏÔ, Ô ÔÔ›Ô˜ ¤¯ÂÈ ÂÂÎÙ›ÓÂÈ Ôχ ÙÔ ¯·ÚÙÔÊ˘Ï¿ÎÈfi ÙÔ˘ ÛÙÔÓ ÂÓ ÏfiÁˆ ÎÏ¿‰Ô.

49 ÂÎ. ÁÈ· ı˘Á·ÙÚÈ΋ Ù˘ E§BA§ ™Â ηʤ ÙÔ˘ KÂÊ·Ï·Ú›Ô˘... TÔÓ Î·Ê¤ ÙÔ˘ Û ÁÓˆÛÙfi ÛÙ¤ÎÈ ÛÙÔ KÂÊ·Ï¿ÚÈ ·ÔÏ¿Ì‚·Ó ÚÈÓ ·fi ÌÂÚÈΤ˜ ̤Ú˜ ¿ÏÏÔÙ ÈÛ¯˘Úfi˜ ÂȯÂÈÚËÌ·Ù›·˜ ÙÔ˘ ÎÏ¿‰Ô˘ Ù˘ ¤Ó‰˘Û˘. O ÂȯÂÈÚËÌ·Ù›·˜, Ô˘ ÚÈÓ ·fi Ï›ÁÔ Î·ÈÚfi ›‰Â Ó· ¤ÊÙÔ˘Ó ÔÈ Ù›ÙÏÔÈ Ù¤ÏÔ˘˜ ÁÈ· ÙËÓ ÂÙ·ÈÚ›· ÙÔ˘ ÌÂÙ¿ ·fi ÔÏϤ˜ ÂÚÈ¤ÙÂȘ, ·Ú‹ÁÁÂÈÏ fredoccino Î·È ‰È¿‚·˙ ÎÏ·‰ÈÎfi ÂÚÈÔ‰ÈÎfi, ÂÚÈ̤ÓÔÓÙ·˜ ÙËÓ ·Ú¤· ÙÔ˘. H ÔÔ›· ‰ÂÓ ¿ÚÁËÛ ӷ Ê·Ó›. EÚfiÎÂÈÙÔ ÁÈ· ÚÒËÓ ‰È¢ı˘ÓÙ‹ ηٷÛÙËÌ¿ÙˆÓ ÙÔ˘ ÛÙ· N. ¶ÚÔ¿ÛÙÈ· Ì ÙÔÓ ÔÔ›Ô ‰È·ÙËÚÔ‡Ó ÊÈÏÈΤ˜ Û¯¤ÛÂȘ.

NIKO™ ™Ù·ÛÈÓfiÔ˘ÏÔ˜

H Bridgnorth Aluminium, ÂÚÁÔÛÙ¿ÛÈÔ ÂÏ¿Ûˆ˜ ·ÏÔ˘ÌÈÓ›Ô˘, ÛÙÔ Bridgnorth ÙÔ˘ Hӈ̤ÓÔ˘ B·ÛÈÏ›Ԣ Î·È joint venture Ù˘ ÂÏÏËÓÈ΋˜ E§BA§ ÙÔ˘ N›ÎÔ˘ ™Ù·ÛÈÓfiÔ˘ÏÔ˘ ηٿ 75% Î·È Ù˘ È·ˆÓÈ΋˜ UACJ Corp. ηٿ 25% ÚÔ¯ˆÚ› Û Ӥ˜ ÂÂÓ‰‡ÛÂȘ Û˘ÓÔÏÈÎÔ‡ ‡„Ô˘˜ 41 ÂηÙ. ÏÈÚÒÓ AÁÁÏ›·˜ (49 ÂηÙ. ¢ÚÒ), ÁÈ· ÙËÓ Â¤ÎÙ·ÛË ÙÔ˘ TÌ‹Ì·ÙÔ˜ ŒÚ¢ӷ˜ & AÓ¿Ù˘Í˘ Î·È ÙËÓ ·‡ÍËÛË Ù˘ ·Ú·ÁˆÁÈ΋˜ ‰˘Ó·ÌÈÎfiÙËÙ·˜ Ù˘ ÌÔÓ¿‰·˜ ·Ú·ÁˆÁ‹˜ ʇÏÏˆÓ ÏÈıÔÁÚ·Ê›·˜, Ô˘ ı· ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ‹ÛÂÈ ÙÔÓ M¿ÈÔ ÙÔ˘ 2014. ¶ÚfiÎÂÈÙ·È ÁÈ· Ӥ˜ ÂÁηٷÛÙ¿ÛÂȘ, ÂÈϤÔÓ ÙˆÓ ‹‰Ë ˘ÊÈÛÙ·Ì¤ÓˆÓ ÛÙË Bridgnorth Aluminium Î·È ÛÙ· ·ÓÙ›ÛÙÔȯ· ÙÌ‹Ì·Ù· Ù˘ E§BA§ ÛÙËÓ EÏÏ¿‰· Î·È Ù˘ UACJ Corp. ÛÙËÓ I·ˆÓ›·.


PRESS TIME, ™¿‚‚·ÙÔ 22 - K˘Úȷ΋ 23 M·ÚÙ›Ô˘ 2014

XÚ‹Ì· ¶·Ú·Û΋ÓÈÔ

°IATI KA£Y™TEPEI TO ¶AKETO METPøN °IA THN ENI™XY™H TøN E¶IXEIPH™EøN

«¶ÈÓÁÎ- ÔÓÁλ ˘Ô˘ÚÁ›ˆÓ

Î·È ÛÙË Ì¤ÛË Ë ‚ÈÔÌ˯·Ó›· ÈÓÁÎ ÔÓÁλ ÌÂٷ͇ ÙˆÓ ˘Ô˘ÚÁ›ˆÓ Ê·›ÓÂÙ·È Ó· ¤¯ÂÈ Á›ÓÂÈ ÙÔ «·Î¤ÙÔ» ̤ÙÚˆÓ Ô˘ ›¯Â ·Ó·ÎÔÈÓÒÛÂÈ Ë Î˘‚¤ÚÓËÛË ÚÈÓ ·fi Ï›ÁÔ ¯ÚÔÓÈÎfi ‰È¿ÛÙËÌ· ÁÈ· ÙËÓ ÂÓ›Û¯˘ÛË Ù˘ ‚ÈÔÌ˯·Ó›·˜ ̤ۈ Ù˘ Ì›ˆÛ˘ ÙÔ˘ ÂÓÂÚÁÂÈ·ÎÔ‡ ÎfiÛÙÔ˘˜. OÈ ÂÎÚfiÛˆÔÈ Ù˘ ÙÂÏÂ˘Ù·›·˜ ÌÈÏÔ‡Ó Ì¿ÏÈÛÙ· ÁÈ· ·‰ÈηÈÔÏfiÁËÙ˜ ηı˘ÛÙÂÚ‹ÛÂȘ Î·È ÁÚ·ÊÂÈÔÎÚ·Ù›·, ÙËÓ ÒÚ· Ô˘ ÔÈ ÂȯÂÈÚ‹ÛÂȘ «ÛÙÂÓ¿˙Ô˘Ó» Î·È ÔÏϤ˜ ·fi ·˘Ù¤˜ ¤¯Ô˘Ó «ÎÚÔ‡ÛÂÈ» ̤¯ÚÈ Î·È ÙÔ Î·Ì·Ó¿ÎÈ ÁÈ· ÂӉ¯fiÌÂÓÔ ÏԢΤÙÔ. K·È ÌÔÚ› οÔÈ· ̤ÙÚ· Ó· «ÎfiÏÏËÛ·Ó» ÛÙȘ ··ÈÙ‹ÛÂȘ Î·È ÙȘ ‰È·ÊˆÓ›Â˜ Ù˘ TÚfiÈη˜, -Ô˘ fï˜ Ù˘Èο οÌÙÔÓÙ·È˘¿Ú¯Ô˘Ó fï˜ Î·È Î¿ÔÈ· ÁÈ· Ù· ÔÔ›· ‰ÂÓ ˘¿Ú¯ÂÈ ÏfiÁÔ˜ ÁÈ· ηı˘ÛÙÂÚ‹ÛÂȘ. °È· ·Ú¿‰ÂÈÁÌ· ÙÔ ˘Ô˘ÚÁÂ›Ô ¶ÂÚÈ‚¿ÏÏÔÓÙÔ˜ (ʈÙfi Ô ˘Ô˘ÚÁfi˜ °. M·ÓÈ¿Ù˘) ›¯Â ÂÈ ˆ˜ ı· ÛÙ›ÏÂÈ ÛÙËÓ KÔÌÈÛÈfiÓ ÙÔÓ ÂÏÏËÓÈ-

Ǧ

°IANNH™ M·ÓÈ¿Ù˘

Îfi Ê¿ÎÂÏÔ ÁÈ· ÙÔ Ì¤ÙÚÔ Ù˘ ·ÓÙÈÛÙ¿ıÌÈÛ˘ ÙÔ˘ ÎfiÛÙÔ˘˜ ÙˆÓ Ú‡ˆÓ, Ô ÔÔ›Ô˜ ‰ÂÓ ¤¯ÂÈ ·Ú·‰Ôı› ·ÎfiÌË ÛÙËÓ EÈÙÚÔ‹. ™‡Ìʈӷ Ì ·˘Ùfi, ÚԂϤÂÙ·È Ë ·Ô˙ËÌ›ˆÛË ÙˆÓ ÂÓÂÚÁÔ‚fiÚˆÓ ‚ÈÔÌ˯·ÓÈÒÓ ·fi ÙÔ ÂÈϤÔÓ ÎfiÛÙÔ˜ Ô˘ ÚÔηÏÂ›Ù·È ÂÍ·ÈÙ›·˜ ÙÔ˘ Û˘ÛÙ‹Ì·ÙÔ˜ ÂÌÔÚ›·˜ Ú‡ˆÓ Ô˘ ÈÛ¯‡ÂÈ ÛÙËÓ E˘ÚÒË. ŒÓ· ·ÎfiÌË Ì¤ÙÚÔ ÙÔ ÔÔ›Ô «·ÁÓÔ›ٷȻ, Â›Ó·È Ë ÂÈÛÙÚÔÊ‹ ÎÂÚ‰ÒÓ Ù˘ ¢E¶A ÛÙÔ˘˜

ηٷӷψ٤˜, ¿Ú· Î·È ÛÙȘ ‚ÈÔÌ˯·Ó›Â˜. TÔ Y¶EKA ›¯Â ÚÔÙ›ÓÂÈ Ó· ˘¿ÚÍÂÈ ¤ÎÙ·ÎÙË ‰È·ÓÔÌ‹ ÎÂÚ‰ÒÓ ÛÙÔ˘˜ ÌÂÙfi¯Ô˘˜ Î·È ÛÙË Û˘Ó¤¯ÂÈ· Ó· ‰ÔıÔ‡Ó Ù· ¯Ú‹Ì·Ù· ˘fi ÌÔÚÊ‹ ¤ÎÙ·ÎÙ˘ Ì›ˆÛ˘ ÛÙËÓ ÂÓÂÚÁÂȷ΋ ÊÔÚÔÏÔÁ›·. B¤‚·È·, ÙËÓ ÙÂÏÈ΋ ÌÔÚÊ‹ ı· ÙËÓ ·ÔÊ·Û›ÛÂÈ ÙÔ Y¶OIK. ŒÓ·˜ ·ÎfiÌË ·Ú¿ÁÔÓÙ·˜ ÁÈ· ÙȘ ηı˘ÛÙÂÚ‹ÛÂȘ Â›Ó·È Î·È ÙÔ ‰ÈÔÈÎËÙÈÎfi ÎÂÓfi ÛÙËÓ ¢E¶A, Ô˘ ·Ó·Ì¤ÓÂÙ·È Ó· Î·Ï˘Êı› ¿ÌÂÛ·.

27

¢È·ÙËÚ› ÙÔ «B/B» Ë Standard&Poors TËÓ ·ÍÈÔÏfiÁËÛË «B-/B» ‰È·Ù‹ÚËÛ ÁÈ· ÙËÓ EÏÏ¿‰· Ô Ô›ÎÔ˜ Standard & Poors, ‰È·ÙËÚÒÓÙ·˜ ÛÙ·ıÂÚ¤˜ Ù˘ ÚÔÔÙÈΤ˜ Ù˘ ÛÙËÓ ¤ÎıÂÛË Ô˘ Âͤ‰ˆÛÂ Î·È ÂÚ›ÌÂÓ·Ó ÛÙËÓ ÂÏÏËÓÈ΋ ΢‚¤ÚÓËÛË. O Ô›ÎÔ˜ ·ÍÈÔÏfiÁËÛ˘ ˘ÔÁÚ·ÌÌ›˙ÂÈ fiÙÈ ÙÔ ¯Ú¤Ô˜ Ù˘ ΢‚¤ÚÓËÛ˘ Î·È ÙÔ Â͈ÙÂÚÈÎfi ¯Ú¤Ô˜ Ù˘ ÔÈÎÔÓÔÌ›·˜ Â›Ó·È ·ÎfiÌË ˘„ËÏ¿ Î·È ˆ˜ ÂÎ ÙÔ‡ÙÔ˘ ÙÔ outlook Ù˘ EÏÏ¿‰·˜ ·Ú·Ì¤ÓÂÈ ·ÌÂÙ¿‚ÏËÙÔ, οÙÈ Ô˘ ‰Â›¯ÓÂÈ ˆ˜ ÔÈ ÔÈÎÔÓÔÌÈΤ˜ Î·È ÔÏÈÙÈΤ˜ ÚÔÎÏ‹ÛÂȘ ·ÓÙÈÛÙ·ıÌ›˙Ô˘Ó ÙË ‰ËÌÔÛÈÔÓÔÌÈ΋ Î·È ‰È·ÚıÚˆÙÈ΋ ÚÔÛ·ÚÌÔÁ‹. H Standard & Poors ÚԂϤÂÈ fiÙÈ Ë ·Ó¿Ù˘ÍË ÙÔ˘ AE¶ ı· ·Ó·Î¿Ì„ÂÈ ÛÙ·‰È·Î¿ ÙËÓ ÂÚ›Ô‰Ô 2014-2017, Ì ÙȘ ÂÍ·ÁˆÁ¤˜ Ó· ˆıÔ‡ÓÙ·È ·fi ÙÔ Â˘ÓÔ˚ÎfiÙÂÚÔ ‰ÈÂıÓ¤˜ ÂÚÈ‚¿ÏÏÔÓ, ȉȷ›ÙÂÚ· Û °ÂÚÌ·Ó›· Î·È BÚÂÙ·Ó›·, ·ÁÔÚ¤˜ ÛÙȘ Ôԛ˜ ηٷϋÁÂÈ ÙÔ 15% Î·È ϤÔÓ ÙˆÓ ÂÏÏËÓÈÎÒÓ ÂÍ·ÁˆÁÒÓ. AÓ·ÊÔÚÈο Ì ÙËÓ ÚfiÔ‰Ô ÙˆÓ ÂÂÓ‰‡ÛÂˆÓ ÔÈ ·Ó·Ï˘Ù¤˜ ÙÔ˘ Ô›ÎÔ˘ ıˆÚÔ‡Ó ˆ˜ ı· ÛËÌÂȈı› ‚ÂÏÙ›ˆÛË, ÏfiÁˆ ÙˆÓ Î·Ï‡ÙÂÚˆÓ ÈÛÙˆÙÈÎÒÓ Û˘ÓıËÎÒÓ, ÙÔ ÌÂÁ·Ï‡ÙÂÚÔ ÂÚÈıÒÚÈÔ ÙˆÓ ÂÙ·ÈÚÈÒÓ Ó· ÂÂÓ‰‡ÛÔ˘Ó Û ÂÍÔÏÈÛÌfi, ·ÏÏ¿ Î·È ÏfiÁˆ Ù˘ ÂÍfiÊÏËÛ˘ ÙˆÓ ÏËÍÈÚÔı¤ÛÌˆÓ ÔÊÂÈÏÒÓ ÙÔ˘ ¢ËÌÔÛ›Ô˘. °È· ÙËÓ È‰ÈˆÙÈ΋ ηٷӿψÛË Ô Ô›ÎÔ˜ ·ÍÈÔÏfiÁËÛ˘ ıˆÚ› ˆ˜ Ë ÈηÓfiÙËÙ· ÙˆÓ ÓÔÈÎÔ΢ÚÈÒÓ Ó· ‰··Ó‹ÛÔ˘Ó ·Ú·¿Óˆ ı· ·Ú·Ì›ÓÂÈ ÂÚÈÔÚÈṲ̂ÓË ÏfiÁˆ Ù˘ Ôχ ˘„ËÏ‹˜ ·ÓÂÚÁ›·˜ Î·È ÙˆÓ ¯·ÌËÏÒÓ ÌÈÛıÒÓ, ·Ú¿ÁÔÓÙ˜ Ô˘ ¤¯Ô˘Ó Ô‰ËÁ‹ÛÂÈ Û Ì›ˆÛË ÙÔ˘ ‰È·ı¤ÛÈÌÔ˘ ÂÈÛÔ‰‹Ì·ÙÔ˜.

£· Á›ÓÂÈ ÍÂÓԉԯ›Ô

™ÙËÓ K›Ó· ÁÈ· Ó¤· ÏÔ›·

Made in USA ÁÈ· ÙËÓ TITAN

Boutique hotel, Û˘Ó‰ÚÈ·ÎÔ› ¯ÒÚÔÈ Î·È ÙÔ˘ÚÈÛÙÈ΋ ·ÍÈÔÔ›ËÛË ÙÔ˘ ÂÚÈ‚¿ÏÏÔÓÙÔ˜ ¯ÒÚÔ˘ Ì ÙË ‰ËÌÈÔ˘ÚÁ›· ÂÈÛΤ„ÈÌˆÓ ÂÚÈ¿ÙˆÓ ÂÓÙfi˜ ÙÔ˘ ·ÎÈÓ‹ÙÔ˘ Î·È ˘·›ıÚÈˆÓ Î·Ê¤ - ÂÛÙÈ·ÙÔÚ›ˆÓ. A˘Ù‹ Â›Ó·È Ë ÚfiÙ·ÛË ÙÔ˘ TAI¶E¢ ÁÈ· ÙËÓ ·ÍÈÔÔ›ËÛË ÙÔ˘ ÈÛÙÔÚÈÎÔ‡ Castello Bibeli ÛÙËÓ K¤Ú΢ڷ, ÁÈ· ÙÔ ÔÔ›Ô Ô ‰È·ÁˆÓÈÛÌfi˜ ÙÚ¤¯ÂÈ ‹‰Ë Î·È ı· ‰ÈÂÍ·¯ı› Û ̛· Ê¿ÛË, Ì ÙÔ˘˜ ÂӉȷÊÂÚfiÌÂÓÔ˘˜ ÂÂÓ‰˘Ù¤˜ Ó· ¤¯Ô˘Ó ÙË ‰˘Ó·ÙfiÙËÙ· Ó· ˘Ô‚¿ÏÏÔ˘Ó ÚÔÛÊÔÚ¤˜ ¤ˆ˜ ÙȘ 30 AÚÈÏ›Ô˘. M ‚¿ÛË ÙÔ˘˜ fiÚÔ˘˜ ÙÔ˘ ‰È·ÁˆÓÈÛÌÔ‡, Ë ·ÍÈÔÔ›ËÛË ÙÔ˘ ·ÎÈÓ‹ÙÔ˘ ı· Á›ÓÂÈ Ì¤Ûˆ Ù˘ Û‡ÛÙ·Û˘ ÂÙ·ÈÚ›·˜.

M 10 Ó¤· ÏÔ›· ÌÂÙ·ÊÔÚ¿˜, Ù‡Ô˘ capesize, ʤÚÂÙ·È Ó· ÂÌÏÔ˘Ù›˙ÂÈ ÙÔ ÛÙfiÏÔ Ù˘ Ë Ó·˘ÙÈÏȷ΋ Tsakos Group. ™‡Ìʈӷ Ì ˘„ËÏfi‚·ıÌÔ Û٤ϯԘ, Ë ÂÙ·ÈÚ›· ¤¯ÂÈ ˘ÔÁÚ¿„ÂÈ Û˘Ì‚fiÏ·ÈÔ Ì ÙË New Century Shipbuilding ÁÈ· ÙËÓ NIKO™ ·ÁÔÚ¿ 10 ÏÔ›ˆÓ. H ÂÏÏËÓÈ΋ Ó·˘ÙÈÏȷ΋ ÊËT Û¿ÎÔ˜ ÌÔÏÔÁÂ›Ù·È fiÙÈ ¤¯ÂÈ ÚÔÛÂÁÁ›ÛÂÈ ÎÈÓÂ˙Èο Ó·˘ËÁ›· ÁÈ· Ù· ÛοÊË 180.000 - dwt . “TÔ ÂӉȷʤÚÔÓ ÙÔ˘ TÛ¿ÎÔ˘ ÁÈ· Ù· bulkers capesize ‰ÂÓ Â›Ó·È ¤Ó· Ì˘ÛÙÈÎfi “, ‰‹ÏˆÛ Û٤ϯԘ Ó¤ˆÓ Ó·˘ËÁ‹ÛˆÓ. ¶ËÁ‹ Ù˘ ·ÁÔÚ¿˜, ˆÛÙfiÛÔ, ·Ó·Ê¤ÚÂÈ fiÙÈ ÙÔ ¢™ Ù˘ New Century ‰ÂÓ ÂÁÎÚ›ÓÂÈ ÙÔ ¤ÚÁÔ, ÂÂȉ‹ Ë ÙÈÌ‹ ÙˆÓ ÏÔ›ˆÓ ‰ÂÓ ·ÓÙ·ÔÎÚ›ÓÂÙ·È ÛÙËÓ ·Í›· ÙÔ˘˜ Î·È ‰›ÓÔÓÙ·È ¯·ÌËÏfiÙÂÚ·. «Œ¯Ô˘Ì ·ÎÔ‡ÛÂÈ fiÙÈ ÔÈ Ó¤Â˜ Ó·˘ËÁ‹ÛÂȘ ÎÔÛÙ›˙Ô˘Ó ÏÈÁfiÙÂÚÔ ·fi $55 ÂÎ. ·Ó¿ ÏÔ›Ô», ·Ó·Ê¤ÚÂÈ ¯·Ú·ÎÙËÚÈÛÙÈο ¤Ó·˜ ÌÂÛ›Ù˘.

H ·ÌÂÚÈηÓÈ΋ ·ÁÔÚ¿ Î·È È‰›ˆ˜ ÂΛÓË Ù˘ ºÏfiÚÈÓÙ· ·ÔÙÂÏ› ÎÈÓËÙ‹ÚÈÔ «ÌÔ¯Ïfi» ÁÈ· ÙËÓ TITAN ÙÔ˘ AÓ‰Ú¤· K·ÓÂÏÏfiÔ˘ÏÔ˘. K¿ÙÈ ÙÔ ÔÔ›Ô ·ÓÙ·Ó·ÎÏ¿Ù·È Î·È ÛÙȘ ÂȉfiÛÂȘ Ù˘ ÂÙ·ÈÚ›·˜ ÛÙÔ ¯ÚËÌ·ÙÈÛÙËÚÈ·Îfi Ù·ÌÏfi ηıÒ˜ ·fi ÙËÓ ·Ú¯‹ ÙÔ˘ ¯ÚfiÓÔ˘, Ë ÌÂÙÔ¯‹ Ù˘ ηٷÁÚ¿A AN N¢ ¢PPEEA A™™ ÊÂÈ ¿ÓÔ‰Ô Ù˘ ٿ͈˜ ÙÔ˘ 25,2% ÂÚ›Ô˘. K K··ÓÓÂÂÏÏÏÏfifiÔÔ˘˘ÏÏÔÔ˜˜ H ·Ó¿Î·Ì„Ë ÙÔ˘ ÔÈÎÈÛÙÈÎÔ‡ ÙÔ̤· ÛÙȘ H¶A ‚ÂÏÙ›ˆÛ ÛËÌ·ÓÙÈο ÙË ÏÂÈÙÔ˘ÚÁÈ΋ ÎÂÚ‰ÔÊÔÚ›· ÙˆÓ ‰Ú·ÛÙËÚÈÔÙ‹ÙˆÓ Ù˘ ÂÏÏËÓÈ΋˜ ÙÛÈÌÂÓÙÔ‚ÈÔÌ˯·Ó›·˜. ™‡Ìʈӷ Ì ÙËÓ AÌÂÚÈηÓÈ΋ ŒÓˆÛË TÛÈÌÂÓÙÔ‚ÈÔÌ˯·ÓÈÒÓ, Ë Î·Ù·Ó¿ÏˆÛË ÙÛÈ̤ÓÙÔ˘ ÛÙȘ NÔÙÈÔ·Ó·ÙÔÏÈΤ˜ ¶ÔÏÈÙ›˜, fiÔ˘ ‚Ú›ÛÎÂÙ·È ÙÔ ÌÂÁ·Ï‡ÙÂÚÔ Ì¤ÚÔ˜ ÙˆÓ ‰Ú·ÛÙËÚÈÔÙ‹ÙˆÓ ÙÔ˘ ÔÌ›ÏÔ˘ ÛÙËÓ AÌÂÚÈ΋, ·˘Í‹ıËΠηٿ 8,5% ÙÔ 2013.TËÓ ·Ú·›ÙËÛ‹ ÙÔ˘ ·fi ÙÔ ‰.Û. ÙÔ˘ OÚÁ·ÓÈÛÌÔ‡ AÛÊ¿ÏÈÛ˘ EÏ¢ı¤ÚˆÓ E·ÁÁÂÏÌ·ÙÈÒÓ (OAEE) ˘¤‚·ÏÂ Ô Úfi‰ÚÔ˜ ÙÔ˘ BÈÔÙ¯ÓÈÎÔ‡ EÈÌÂÏËÙËÚ›Ô˘ Aı‹Ó·˜, ¶·‡ÏÔ˜ P·‚¿Ó˘, ·ÓÙȉÚÒÓÙ·˜ ÛÙËÓ ·fiÊ·ÛË Ù˘ °™EBEE Ó· ÚÔ¯ˆÚ‹ÛÂÈ Û ÌËÓ˘Ù‹ÚÈ· ·Ó·ÊÔÚ¿ ηٿ Ù˘ ‰ÈÔ›ÎËÛ˘ ÙÔ˘ OAEE. M ÂÈÛÙÔÏ‹ ¶AY§O™ ÙÔ˘ Ô Î. P·‚¿Ó˘ ˘ÔP·‚¿Ó˘ ÛÙËÚ›˙ÂÈ fiÙÈ ÔÈ Î·ÙËÁÔ-

ڛ˜ Ù˘ °™EBEE Â›Ó·È ·‚¿ÛÈ̘. H °™EBEE ηÙËÁÔÚ› ÙËÓ ‰ÈÔ›ÎËÛË ÙÔ˘ OAEE fiÙÈ ÚÔ¯ÒÚËÛ Û ¯Ú‹ÛË ÎÔÓ‰˘Ï›ˆÓ Ô˘ ÚÔÔÚ›˙ÔÓÙ·Ó ÁÈ· ÂȉfiÌ·Ù· ·ÓÂÚÁ›·˜, ÚÔÎÂÈ̤ÓÔ˘ Ó· ηٷ‚¿ÏÂÈ Û˘ÓÙ¿ÍÂȘ, ¯ˆÚ›˜ οÙÈ Ù¤ÙÔÈÔ Ó· ÚԂϤÂÙ·È ·fi ÙË ÓÔÌÔıÂÛ›·.O ÁÂÓÈÎfi˜ ÁÚ·ÌÌ·Ù¤·˜ ¢ÈÂıÓÒÓ OÈÎÔÓÔÌÈÎÒÓ ™¯¤ÛÂˆÓ ÙÔ˘ ˘Ô˘ÚÁ›Ԣ E͈ÙÂÚÈÎÒÓ, ¶·Ó·ÁÈÒÙ˘ M›¯·ÏÔ˜, Û˘ÌÌÂÙ›¯Â, ÛÙËÓ È‰Ú˘ÙÈ΋ ™˘Ó¿ÓÙËÛË ÙÔ˘ EȯÂÈÚËÌ·ÙÈÎÔ‡ ™˘Ì‚Ô˘Ï›Ô˘ EÏÏ¿‰·˜ - BÈÂÙÓ¿Ì. K·Ù¿ ÙË ‰È¿ÚÎÂÈ· Ù˘ ÂȉÈ΋˜ ÂΉ‹ÏˆÛ˘ Ô˘ ‰ÈÔÚÁ¿ÓˆÛÂ Ë ¶ÚÂۂ›· ÙÔ˘ BÈÂÙÓ¿Ì, 60 ÂÎÚfiÛˆÔÈ Ù˘ ÂȯÂÈÚËÌ·ÙÈ΋˜ ÎÔÈ-

ÓfiÙËÙ·˜ ˘¤ÁÚ·„·Ó ÙËÓ I‰Ú˘ÙÈ΋ ¶Ú¿ÍË ÙÔ˘ ™˘Ì‚Ô˘Ï›Ô˘. ™˘˙ËÙ‹ıËηÓ, Â›Û˘, Ù· ·Ì¤Ûˆ˜ ÂfiÌÂÓ· ‚‹Ì·Ù· ÁÈ· ÙËÓ ·ÔÙÂÏÂÛÌ·ÙÈÎfiÙÂÚË ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ›· ÙÔ˘.H ¢ÈÔ›ÎËÛË ÙÔ˘ IKA-ETAM ·Ó·ÎÔ›ÓˆÛ fiÙÈ ‡ÛÙÂÚ· ·fi ·fiÊ·ÛË ÙÔ˘ ‰.Û, ÛÙȘ ÂÚÈÙÒÛÂȘ Ô˘ ·ÓÔ›ÁÂÈ Ë ‰È·‰Èηۛ· Â͢Á›·ÓÛ˘ ÁÈ· ÂȯÂÈÚ‹ÛÂȘ Î·È ÂÚÁÔ‰fiÙ˜, Û‡Ìʈӷ Ì ٷ ¿ÚıÚ· 99 Â. ÙÔ˘ ¶Ùˆ¯Â˘ÙÈÎÔ‡ KÒ‰Èη fiˆ˜ ÈÛ¯‡ÂÈ, ηıÒ˜ Î·È ÛÙȘ ÂÚÈÙÒÛÂȘ Ù˘ ¿ÌÂÛ˘ ÂÈ·ڈÛ˘ Ù˘ Û˘Ìʈӛ·˜ Â͢Á›·ÓÛ˘ ηٿ ÙÔ ¿ÚıÚÔ 106‚, ÔÈ ÔÊÂÈϤÙ˜ ÌÔÚÔ‡Ó ϤÔÓ Ó· ÚÔ¯ˆÚ‹ÛÔ˘Ó Û ڇıÌÈÛË ÙˆÓ ÔÊÂÈÏÒÓ ÙÔ˘˜.TÔ «¯·ÚÙ›» ÙÔ˘ real estate ‚Á¿˙ÂÈ ÌÚÔÛÙ¿ Ô ¢¿Î˘ Iˆ¿ÓÓÔ˘ ÚÔÎÂÈ̤ÓÔ˘ Ó· ·ÍÈÔÔÈ‹ÛÂÈ Ó¤Â˜ ¢ηÈڛ˜ ÛÙËÓ ·ÁÔÚ¿ ·ÎÈÓ‹ÙˆÓ Û EÏÏ¿‰·, ·ÏÏ¿ Î·È K‡ÚÔ. M¿ÏÈÛÙ·, Ë ¢AKH™ «Û˘ÌÌ·¯›·» ÙÔ˘ Ì ÙËÓ Iˆ¿ÓÓÔ˘ Baupost ·Ó·Ì¤ÓÂÙ·È Ó· Û˘Ì‚¿ÏÂÈ ÛÙËÓ ˘ÏÔÔ›ËÛË ÙˆÓ Ó¤ˆÓ ۯ‰›ˆÓ ÙÔ˘ Î·È ‹‰Ë ϤÁÂÙ·È fiÙÈ ·Ó·˙ËÙ¿ ·Î›ÓËÙ· Î·È ÛÙËÓ ¯ÒÚ· Ì·˜ ÁÈ· Ó· ÂÌÏÔ˘Ù›ÛÂÈ ÙÔ ¯·ÚÙÔÊ˘Ï¿ÎÈfi ÙÔ˘.


28

¢ÈÂıÓ‹

PRESS TIME, ™¿‚‚·ÙÔ 22 - K˘Úȷ΋ 23 M·ÚÙ›Ô˘ 2014

H A§§H OæH TOY NOMI™MATO™

¶EINA, ºTøXEIA KAI

¶·ÙÚ›˜ MÔÙÛ¤Â: Ô billionaire ÙˆÓ ÔÚ˘¯Â›ˆÓ ÙÔ˘ ¯Ú˘ÛÔ‡ X ¿ÛÌ· ¯·ÛÌ¿ÙˆÓ ¯ˆÚ›˙ÂÈ ÙÔÓ ÏÔ˘ÛÈfiÙÂÚÔ ¿ÓıÚˆÔ Ù˘ NfiÙÈ·˜ AÊÚÈ΋˜ ·fi Ù· ¯·ÌËÏ¿ ÎÔÈÓˆÓÈο ÛÙÚÒÌ·Ù·. H ·ÚÔ˘Û›· ÙÔ˘ 52¯ÚÔÓÔ˘ ÌÂÁÈÛÙ¿Ó· ¶·ÙÚ›˜ MÔÙÛ¤ ÛÙËÓ ·ÁÎfiÛÌÈ· Ï›ÛÙ· ÙˆÓ billionaires ‰Â›¯ÓÂÈ fiÙÈ ÛÙËÓ ¯ÒÚ· Ô˘ Á¤ÓÓËÛ οÔÙ ÙÔÓ ÂÌ‚ÏËÌ·ÙÈÎfi N¤ÏÛÔÓ M·Ó٤Ϸ, ÔÈ Ù·ÍÈΤ˜ Î·È ÔÈÎÔÓÔÌÈΤ˜ ‰È·ÊÔÚ¤˜ ÙˆÓ ÊÙˆ¯ÒÓ Î·È ÂÈÓ·ÛÌ¤ÓˆÓ Ì ÙËÓ ÓÙfiÈ· ÔÏÈÁ·Ú¯›· Â›Ó·È ÙÂÚ¿ÛÙȘ. O MÔÙÛ¤Â Â›Ó·È È‰ÈÔÎÙ‹Ù˘ ÔÚ˘¯Â›ˆÓ, È‰Ú˘Ù‹˜ Î·È Úfi‰ÚÔ˜ Ù˘ African Rainbow Minerals, Ì ÂÚÈÔ˘Û›· Ë ÔÔ›· ÂÎÙÈÌ¿Ù·È ÛÙ· 2,4 ‰È˜. ‰ÔÏ¿ÚÈ·. T· Û˘ÌʤÚÔÓÙ· ÙÔ˘ ÎÈÓÔ‡ÓÙ·È ÛÙÔ˘˜ ÎÏ¿‰Ô˘˜ ÙÔ˘ ¯Ú˘ÛÔ‡, ÙˆÓ ÛȉËÚÔ‡¯ˆÓ ÌÂÙ¿ÏψÓ, ÙˆÓ ÎÔÈÓÒÓ ÌÂÙ¿ÏÏˆÓ Î·È Ù˘ Ï·Ù›Ó·˜. E›Ó·È, Â›Û˘, ÌË ÂÎÙÂÏÂÛÙÈÎfi˜ Úfi‰ÚÔ˜ Ù˘ Harmony Gold, Ù˘ 12˘ ÌÂÁ·Ï‡ÙÂÚ˘ ÂÙ·ÈÚ›·˜ ÂÍfiڢ͢ ¯Ú˘ÛÔ‡ ÛÙÔÓ ÎfiÛÌÔ, Î·È ·Ó·ÏËÚˆÙ‹˜ Úfi‰ÚÔ˜ Ù˘ Sanlam. TÔ 2003, ¤ÁÈÓÂ Ô È‰ÈÔÎÙ‹Ù˘ ÙÔ˘ Ô‰ÔÛÊ·ÈÚÈÎÔ‡ Û˘ÏÏfiÁÔ˘ Mamelodi Sundowns Î·È ÙÔ 2013 ÂÓÙ¿¯ıËΠÛÙËÓ ÔÚÁ¿ÓˆÛË Giving Pledge, Ì ÙË ‰¤ÛÌ¢ÛË Ó· ‰ˆÚ›ÛÂÈ ÙÔ ‹ÌÈÛ˘ Ù˘ ÂÚÈÔ˘Û›·˜ ÙÔ˘ Û ÊÈÏ·ÓıÚˆÈÎÔ‡˜ ÛÎÔÔ‡˜! A˘Ùfi ı· Â›Ó·È Ôχ ηÏfi.

EÎÌÂÙ¿ÏÏ¢ÛË Î·È ÂÍÂÁ¤ÚÛÂȘ H ÂÎÌÂÙ¿ÏÏ¢ÛË ÙÔ˘ ·ÓıÚÒÔ˘ ·fi ¿ÓıÚˆÔ ·ÔÙÂÏ› ÌÈ· ÙÂÚ¿ÛÙÈ· Ì¿ÛÙÈÁ· ÛÙË NfiÙÈ· AÊÚÈ΋. ¶ÔÏÏ¿

·fi Ù· ÔÚ˘¯Â›· ¯Ú˘ÛÔ‡ Ù˘ ÂÚÈÔ¯‹˜ ·Ó‹ÎÔ˘Ó Û ‰˘Ô ÌÂÁ¿Ï˜ ÔÈÎÔÁ¤ÓÂȘ ÏÔ˘Û›ˆÓ, ÙˆÓ PfiÔ˘ÓÙ˜ Î·È ÙˆÓ PÔıÙÛ¿ÈÏÓÙ. ¢Âο‰Â˜ ¯ÈÏÈ¿‰Â˜ ÂÚÁ¿Ù˜ ‰Ô˘ÏÂ‡Ô˘Ó ·Ì¤ÙÚËÙ˜ ÒÚ˜ ÁÈ· «¤Ó· ÎÔÌÌ¿ÙÈ „ˆÌ›» Û ¯Ú˘ÛÔÚ˘¯Â›·, ·‰·Ì·ÓÙˆÚ˘¯Â›· Î.·. Î·È ÔÈ ÂÍÂÁ¤ÚÛÂȘ ·ÔÙÂÏÔ‡Ó Û˘¯Ófi Ê·ÈÓfiÌÂÓÔ. MÈ· ·fi ÙȘ ÈÔ ÙÚ·ÁÈΤ˜ ÛÙÈÁ̤˜ ·˘Ù‹˜ Ù˘ ˘fiıÂÛ˘ ‹Ù·Ó Ë ‰ÔÏÔÊÔÓ›· Û˘Ó‰ÈηÏÈÛÙ‹ Û ÔÚ˘¯Â›Ô Ï·Ù›Ó·˜ Ù˘ Lonmin ·fi ÔÏÈṲ̂ÓÔ˘˜ ¿Ó‰Ú˜. •ÂÛËΈÌfi ÚÔοÏÂÛ·Ó Î·È ÔÈ ÂηÙÔÓÙ¿‰Â˜ ·ÔχÛÂȘ ÓÔÙÈÔ·ÊÚÈηÓÒÓ ÌÂÙ·Ïψڇ¯ˆÓ ÙÔ 2013 ·fi ÙËÓ ÂÏ‚ÂÙÈ΋ ÔÏ˘ÂıÓÈ΋ Glencore.

TÔ ÎfiÌÌ· Ù˘ ÂÚÁ·ÙÈ¿˜ H ·ÓÙ›‰Ú·ÛË Û fiÏÔÓ ·˘Ùfi ÙÔÓ ¯·Ìfi ‹Ù·Ó Ë ·Ó·ÎÔ›ÓˆÛË Ù˘ Û˘ÌÌÂÙÔ¯¤˜ ÛÙȘ ÂÈΛÌÂÓ˜ ÂÎÏÔÁ¤˜ ÙÔ˘ ÓÂÔÛ‡ÛÙ·ÙÔ˘ KfiÌÌ·ÙÔ˜ EÚÁ·˙ÔÌ¤ÓˆÓ Î·È ™ÔÛÈ·ÏÈÛÙÒÓ, WASP, ÙÔ ÔÔ›Ô ‰ËÌÈÔ˘ÚÁ‹ıËΠÌÂÙ¿ ·fi ÚˆÙÔ‚Ô˘Ï›· Ù˘ CWI. TÔ WASP ‰È·ÙËÚ› ‚·ıȤ˜ Ú›˙˜ Ì ÙËÓ ÂÚÁ·ÙÈ΋ Ù¿ÍË Ù˘ NÔÙ›Ô˘ AÊÚÈ΋˜ Î·È ÙÔ˘˜ ·ÁÒÓ˜ Ù˘. H «Á¤ÓÓËÛË» ÙÔ˘ ÚԤ΢„ ̤۷ ·fi ÙÔÓ ËÚˆÈÎfi ·ÁÒÓ· (Ì ‰Âο‰Â˜ ÓÂÎÚÔ‡˜) ÙˆÓ ÂÚÁ·ÙÒÓ ÛÙ· ÔÚ˘¯Â›· Ï·Ù›Ó·˜ Î·È ¯Ú˘ÛÔ‡ ÙÔÓ A‡ÁÔ˘ÛÙÔ ÙÔ˘ 2012. E›Ó·È, ‰ËÏ·‰‹, ¤Ó· ÎfiÌÌ· ÙˆÓ ÂÚÁ·ÙÒÓ ÁÈ· ÙËÓ ÂÚÁ·ÙÈ΋ Ù¿ÍË Î·È Ë ÔÚ›· ÙÔ˘ ·ÚÔ˘ÛÈ¿˙ÂÈ ÂÍ·ÈÚÂÙÈÎfi ÂӉȷʤÚÔÓ. EÈÎÂÊ·Ï‹˜ ÙÔ˘ „ËÊÔ‰ÂÏÙ›Ô˘ Â›Ó·È Ë ÂÌ‚ÏËÌ·ÙÈ΋ Ê˘ÛÈÔÁӈ̛· ÙÔ˘ Mfi˙˜ M·ÁÈÂΛÛÔ, ÈÛÙÔÚÈÎÔ‡ ËÁ¤ÙË ÙÔ˘ ÂÚÁ·ÙÈÎÔ‡ ÎÈÓ‹Ì·ÙÔ˜ Ù˘ ¯ÒÚ·˜, ÚÒÙÔ˘ ÁÂÓÈÎÔ‡ ÁÚ·ÌÌ·Ù¤· (ÂÈÎÂÊ·Ï‹˜) ÙÔ˘ Û˘Ó‰ÈοÙÔ˘ ÌÂÙ¿ÏÏÔ˘, ÂÎÏÂÁ̤ÓÔ˘ Û ·˘Ù‹ ÙË ı¤ÛË ÙȘ Ë̤Ú˜ Ô˘ ‹Ù·Ó Ê˘Ï·Î‹, Â› ÂÔ¯‹˜ A·ÚÙ¯¿ÈÓÙ. ™ÙË ‰ÂηÂÙ›· ÙÔ˘ 80 Ô Mfi˙˜ ·ÔÙ¤ÏÂÛ ÙÔÓ «‹Úˆ·» ÌÈ·˜ Ôχ ÌÂÁ¿Ï˘ ÂÎÛÙÚ·Ù›·˜, Ì ÎÂÓÙÚÈÎfi Û‡ÓıËÌ· «EÏ¢ıÂÚ›· ÛÙÔÓ Û‡ÓÙÚÔÊÔ MÔ˜» Î·È ‰È·‰ËÏÒÛÂȘ Û fiÏ· Ù· Ì‹ÎË Î·È Ï¿ÙË ÙÔ˘ Ï·Ó‹ÙË. OÈ ˘Ô„‹ÊÈÔÈ ÙÔ˘ ı· ·›ÚÓÔ˘Ó ÙÔÓ ÌÈÛıfi ÂÚÁ·˙Ô̤ÓÔ˘ Î·È Ù· ˘fiÏÔÈ· ¯Ú‹Ì·Ù· ·fi ÙȘ ·¯˘Ï¤˜ ‚Ô˘Ï¢ÙÈΤ˜ ·Ô˙ËÌÈÒÛÂȘ ı· «ËÁ·›ÓÔ˘Ó» ˘¤Ú ÙˆÓ Ù·ÍÈÎÒÓ ·ÁÒÓˆÓ.

¶ATPI™ MÔÙÛ¤Â

OÈ NÔÙÈÔ·ÊÚÈη ›ӷ, ÊÙÒ¯ÂÈ· Î·È ·Ó¤¯ÂÈ· «‚˘ı›˙Ô˘Ó» ÛÙËÓ ‰˘ÛÙ˘¯›· Î·È ÙËÓ ·ÂÏÈÛ›· ÙËÓ ÏÂÈÔ„ËÊ›· ÙÔ˘ ÏËı˘ÛÌÔ‡ ÙˆÓ Ì·‡ÚˆÓ, ΢ڛˆ˜, NÔÙÈÔ·ÊÚÈηÓÒÓ, ÂÓ ¤ÙË 2014, Û ÌÈ· ¯ÒÚ· Ë ÔÔ›· ÊÈÏÔͤÓËÛ ÙÔ Ô‰ÔÛÊ·ÈÚÈÎfi MÔ˘ÓÙÈ¿Ï ÙÔ˘ 2010. MÈ· ‰ÈÔÚÁ¿ÓˆÛË ÌÂ Ì˘ıÈÎÔ‡˜ Ù˙›ÚÔ˘˜, ÂÚ›Ô˘ 4 ‰ÈÛ. ¢ÚÒ, ·ÏÏ¿, Ê·›ÓÂÙ·È fiÙÈ ÂÏ¿¯ÈÛÙ· ¯Ú‹Ì·Ù· ·fi ·˘Ù¿ «¤ÌÂÈÓ·Ó» ÁÈ· Ó· ·ÔÏËÚˆı› Ë «Ï˘ËÙÂÚ‹». O «ÏÔÁ·ÚÈ·ÛÌfi˜» Ô˘ ¤Ú¯ÂÙ·È 4 ¯ÚfiÓÈ· ÌÂÙ¿ Î·È Ê˘ÛÈο fiÙ·Ó ÔÈ Ô-

TO 90% ÙˆÓ Ì·‡ÚˆÓ ‚ÈÒÓÂÈ Û˘Óı‹Î˜ ·ÎÚ·›·˜ ÊÙÒ¯ÂÈ·˜ ÛÙË NfiÙÈ· AÊÚÈ΋

H N. AºPIKH ¶EPIMENEI TI™ EK§O°E™ EN ME™ø ™KAN¢A§øN

K¿Ùˆ ·fi ÙËÓ ‚·ÚÈ¿ «ÛÎÈ¿ » ÙÔ˘ M·Ó٤Ϸ Ô 2014 ·ÔÙÂÏ› ÌÈ· «ÎÔÌ‚È΋ ¯ÚÔÓÈ¿» ÁÈ· ÙÔ Ì¤ÏÏÔÓ Ù˘ NfiÙÈ·˜ AÊÚÈ΋˜. MÈ·˜ ¯ÒÚ·˜, ÂÓfi˜ Ï·Ô‡ Ô ÔÔ›Ô˜ ÂÓı› ÙÔÓ ı¿Ó·ÙÔ ÂÓfi˜ ÌÂÁ¿ÏÔ˘ ËÁ¤ÙË, ÙÔ˘ N¤ÏÛÔÓ M·Ó٤Ϸ Î·È ÂÍ·ÎÔÏÔ˘ı› Ó· ˙ÂÈ Î¿Ùˆ ·fi ÙËÓ ‚·ÚÈ¿ «ÛÎÈ¿» ÙÔ˘. AÓ·ÌÊ›‚ÔÏ·, ÚfiÎÂÈÙ·È ÁÈ· ¤Ó· ÎÚ¿ÙÔ˜ Ô˘ ı· ··Û¯ÔÏ‹ÛÂÈ ¤ÓÙÔÓ· ÙËÓ ‰ÈÂıÓ‹ ÎÔÈÓ‹ ÁÓÒÌË ÙÔ˘˜ ÂfiÌÂÓÔ˘˜ Ì‹Ó˜, Ì ·ÔÎÔڇʈ̷ ÙȘ ÂÎÏÔÁ¤˜ ÙÔ˘ ÚÔÛ¯ԇ˜ M·˚Ô˘. TÔ «ÙÂÏÂ˘Ù·›Ô ·ÓÙ›Ô» ÙÔ˘ ·ÓıÚÒÔ˘, Ô ÔÔ›Ô˜ Ô‰‹ÁËÛ ¤Ó· ÔÏfiÎÏËÚÔ ¤ıÓÔ˜ Ì ÙÔ˘˜ ·ÁÒÓ˜ ÙÔ˘ Î·È ‰›‰·Í ‹ıÔ˜ Ì ÙËÓ ·ÎÂÚ·ÈfiÙËÙ· ÙÔ˘ ¯·Ú·ÎÙ‹Ú· ÙÔ˘, Ê·›ÓÂÙ·È fiÙÈ ÛËÌ·ÙÔ‰ÔÙ› ÌÈ· Ó¤· ÔÚ›· Û ÌÈ· ·fi ÙȘ ÈÔ ÈÛ¯˘Ú¤˜ ¯ÒÚ˜ Ù˘ Ë›ÚÔ˘. TÔ ·Ù˘¯¤˜ Â›Ó·È fiÙÈ Ô ‚›Ô˜ ÙÔ˘ ¯·ÚÈÛÌ·ÙÈÎÔ‡ M·Ó٤Ϸ ‰ÂÓ ÂÓ¤ÓÂ˘Û·Ó ÙÔ˘˜ ÔÏÈÙÈÎÔ‡˜ ÙÔ˘ ‰È·‰fi¯Ô˘˜, Ì ÙÔÓ ÛËÌÂÚÈÓfi Úfi‰ÚÔ Ù˘ NfiÙÈ·˜ AÊÚÈ΋˜, T˙¤ÈÎÔÌ Zԇ̷ Ó· ÚÔηÏ› Î·È Ó· «ÂÍÂÁ›ÚÂÈ» ÙÔ˘˜ „ËÊÔÊfiÚÔ˘˜. O NÔÙÈÔ·ÊÚÈηÓfi˜ Úfi‰ÚÔ˜ ˘¤ÛÙË ÙÂÚ¿ÛÙÈ· Ù·›ӈÛË ÌÚÔÛÙ¿ Û ÂηÙÔÌ̇ÚÈ· ı·ÙÒÓ, ·ÏÏ¿ Î·È ÔÏÏÔ‡˜ ηÏÂṲ̂ÓÔ˘˜ ËÁ¤Ù˜, ÛÙËÓ ‰È¿ÚÎÂÈ· ÙÔ˘ ÌÓËÌfiÛ˘ÓÔ˘ ÁÈ· ÙÔÓ M·Ó٤Ϸ ·fi ÙÔ ÁÈÔ˘¯¿ÈÛÌ· ÙˆÓ Û˘Ì·ÙÚȈÙÒÓ ÙÔ˘ Û ÌÈ· ÙfiÛÔ ÈÂÚ‹ ÛÙÈÁÌ‹. OÈ ·Ô‰ÔÎÈ̷ۛ˜ ÛÙÔ ÂıÓÈÎfi ÛÙ¿‰ÈÔ ÙÔ˘ ™Ô‚¤ÙÔ ÂÚÌËÓ‡ÔÓÙ·È, ·ÎfiÌ· Î·È Û‹ÌÂÚ·, ˆ˜ ÌÈ· ¤Ó‰ÂÈÍË ¤ÓÙÔÓ˘ ‰È·Ì·ÚÙ˘Ú›·˜ ÙÔ˘ ÎfiÛÌÔ˘ ÁÈ· ÙÔ ÛοӉ·ÏÔ Ù˘ ‰·¿Ó˘ 23 ÂηÙ. ‰ÔÏ·Ú›ˆÓ ·fi ÙÔÓ ›‰ÈÔ ÙÔÓ Zԇ̷, ·fi ¯Ú‹Ì·Ù· ÙˆÓ ÊÔÚÔÏÔ-

T

O ¯·ÚÈÛÌ·ÙÈÎfi˜ ËÁ¤Ù˘ ‰ÂÓ ÂÓ¤Ó¢Û Ì ÙÔÓ ·Î¤Ú·ÈÔ ¯·Ú·ÎÙ‹Ú· ÙÔ˘ ÙÔÓ ÛËÌÂÚÈÓfi Úfi‰ÚÔ T˙¤ÈÎÔÌ Zԇ̷ ÁÔ˘Ì¤ÓˆÓ, fi¯È ÁÈ· ÙËÓ «Ô¯‡ÚˆÛË» Ù˘ ηÙÔÈΛ·˜ ÙÔ˘ Ì ‰È¿ÊÔÚ· ·Ó¿ÎÚÈ‚· ̤ÙÚ· ·ÛÊ·Ï›·˜ fiˆ˜ ·Ú¯Èο ›¯Â ÂÈˆı›, ·ÏÏ¿ ÁÈ· ÙËÓ ÈÛ›Ó· ÙÔ˘. OÈ ·Ó·Ù·Ú¿ÍÂȘ ÁÈ· ÙÔ ÂıÓÈÎfi ·ÊÚÈηÓÈÎfi KÔÁÎÚ¤ÛÔ (ANC) ‹Ù·Ó Î·È ·Ú·Ì¤ÓÔ˘Ó ÈÛ¯˘Ú¤˜. OÚı¿, Ë «ÁÈÔ‡¯·» ÙˆÓ NÔÙÈÔ·ÊÚÈηÓÒÓ Î·Ù¿ ÙÔ˘ Zԇ̷, ıˆڋıËÎÂ, ÙfiÙÂ, ˆ˜ «‚·ÚfiÌÂÙÚÔ» Ù˘ Ï·˚΋˜ ‰˘Û·Ú¤ÛÎÂÈ·˜ ÁÈ· ÙÔ ÛοӉ·ÏÔ Ù˘ ·Ó·Î·›ÓÈÛ˘ Ù˘ ÚÔ‰ÚÈ΋˜ ÔÈΛ·˜, ·ÏÏ¿, Î·È ÙËÓ ·‰˘Ó·Ì›· ÙˆÓ Î˘‚ÂÚÓÒÓÙˆÓ Ó· ·ÓÙÈÌÂÙˆ›ÛÔ˘Ó ÙË ÊÙÒ¯ÂÈ· Î·È ÙȘ ÎÚ·˘Á·Ï¤Â˜ ÎÔÈÓˆÓÈΤ˜ ·ÓÈÛfiÙËÙ˜.

«M·‡ÚÔ» ·fi ÙÔ 51% ™‹ÌÂÚ·, Ï›ÁÔ˘˜ Ì‹Ó˜ ÌÂÙ¿ ·fi ÙËÓ Îˉ›· ÙÔ˘ N¤ÏÛÔÓ M·Ó٤Ϸ, Ô ÎfiÛÌÔ˜ Û˘Ó¯›˙ÂÈ Ó· ÌÈÏ¿ Ì ÔÚÁ‹ ÁÈ· Ù· ÂÚ·Á̤ӷ ÙÔ˘ T˙¤ÈÎÔÌ Zԇ̷. «¢ÂÓ ÓÔÌ›˙ˆ fiÙÈ ı· „Ëʛۈ ÁÈ· ÙÔ ANC. TÔ ÛËÌ·ÓÙÈÎfi ˙‹ÙËÌ· Â›Ó·È ÙÈ Î¿ÓÔ˘Ó ÙÒÚ· fi¯È ÙÈ ¤Î·Ó·Ó ÚÈÓ ·fi 30 ¯ÚfiÓÈ·!», ϤÓ ÔÏÏÔ› NÔÙÈÔ·ÊÚÈηÓÔ›

Î·È ·ÂÈÏÔ‡Ó Ì ·Ô¯‹, ·Ó fi¯È Ì «Ì·‡ÚÈÛÌ·» ÙÔ˘˜ ΢‚ÂÚÓÒÓÙ˜, ÁÈ· Ó· ÙÈ̈ڋÛÔ˘Ó ÙÔ˘˜ ˘¢ı‡ÓÔ˘˜ ·˘Ù‹˜ Ù˘ ηٿÛÙ·Û˘. §›ÁÔÈ «ÛÙ¤ÎÔÓÙ·È» ÛÙÔ ÁÂÁÔÓfi˜ fiÙÈ Ô Zԇ̷ ËÁÂ›Ù·È ÙÔ˘ AÊÚÈηÓÈÎÔ‡ EıÓÈÎÔ‡ KÔÁÎÚ¤ÛÔ˘ (ANC), ÙÔ˘ ÎfiÌÌ·ÙÔ˜ Ô˘ ›‰Ú˘Û·Ó Ô M·Ó٤Ϸ Î·È ÔÈ Û‡ÓÙÚÔÊÔ› ÙÔ˘ ÛÙ· ÛÎÏËÚ¿ ¯ÚfiÓÈ· ÙÔ˘ ··ÚÙ¯¿ÈÓÙ. ¶ÚfiÛÊ·ÙË ‰ËÌÔÛÎfiËÛË ÛÙÔ °ÈÔ¯¿ÓÂÛÌÔ˘ÚÁÎ ¤‰ÂÈÍ fiÙÈ ÙÔ 51% ÙˆÓ ‰ËÏˆÌ¤ÓˆÓ „ËÊÔÊfiÚˆÓ ÙÔ˘ ›‰ÈÔ˘ ÙÔ˘ ANC ı¤ÏÔ˘Ó Ó· ÂÁηٷÏ›„ÂÈ ÙËÓ ÂÍÔ˘Û›· Ô Zԇ̷, ·ÔÁÔËÙÂ˘Ì¤ÓÔÈ ·fi ÙȘ Ú¿ÍÂȘ ÙÔ˘. O Zԇ̷ ·Ô‰ÔÎÈÌ¿ÛÙËΠÂ·ÓÂÈÏËÌ̤ӷ ηٿ ÙËÓ ÚÔÛ¤ÏÂ˘Û‹ ÙÔ˘ ÛÙËÓ ÙÂÏÂÙ‹ ÚÔ˜ ÙÈÌ‹Ó Ù˘ ÌÓ‹Ì˘ ÙÔ˘ M·Ó٤Ϸ Î·È ¯ÚÂÈ¿ÛıËÎÂ, ÂΛÓË ÙËÓ Ë̤ڷ, Ó· ·ÔÛ‡ÚÔ˘Ó ÔÈ ·ÚÌfi‰ÈÔÈ ÙËÓ ÂÈÎfiÓ· ÙÔ˘ ·fi ÙȘ ÁÈÁ·ÓÙÔÔıfiÓ˜ ÙÔ˘ ÛÙ·‰›Ô˘ ÁÈ· Ó· ËÚÂÌ‹ÛÂÈ Î¿ˆ˜ Ë «Ï·Ôı¿Ï·ÛÛ·» Î·È Ó· ηٷʤÚÂÈ ÂΛÓÔ˜ Ó· ÂÎʈӋÛÂÈ ÙËÓ ÔÌÈÏ›· ÙÔ˘. MÈ· ÂÈÎfiÓ· Ô˘ ‰ÂÓ Í¯ÓÈ¤Ù·È OÈ ÔÏÈÙÈÎÔ› ·Ó·Ï˘Ù¤˜ ÂÎÙÈÌÔ‡Ó fiÙÈ ÔÈ ÂıÓÈΤ˜ ÂÎÏÔÁ¤˜ Ô˘ ÚÔÁÚ·ÌÌ¿ÙÈÛÂ Ë NfiÙÈ· AÊÚÈ΋ ÁÈ· ÙËÓ ’ÓÔÈÍË, ·ÔÎÙÔ‡Ó ÙËÓ ÛËÌ·Û›· ÂÓfi˜ «ÙÂÛÙ» ÁÈ· ÙÔ «·‡ÚÈÔ» Ù˘ ÓÂÔÛ‡ÛÙ·Ù˘ ‰ËÌÔÎÚ·Ù›·˜ Î·È ÁÈ· ÙËÓ ‰È¢ı¤ÙËÛË ÛÔ‚·ÚfiÙ·ÙˆÓ ˙ËÙËÌ¿ÙˆÓ, fiˆ˜ Ë ÎÚ·ÙÈ΋ ‰È·ÊıÔÚ¿ Î·È Ë ÔÈÎÔÓÔÌÈ΋ ·ÛÙ¿ıÂÈ·. ¢˘Ô Ì›˙ÔÓ· ı¤Ì·Ù· Ô˘ ¤¯Ô˘Ó «ÁÎÚÂÌ›ÛÂÈ» ÙÔ fiÚ·Ì· ÙÔ˘ ÌÂÁ¿ÏÔ˘ ·ÙÚÈÒÙË, N¤ÏÛÔÓ M·Ó٤Ϸ, ÁÈ· ÙËÓ ‰ËÌÈÔ˘ÚÁ›· ÂÓfi˜ «¤ıÓÔ˘˜ ÙÔ˘ Ô˘Ú¿ÓÈÔ˘ ÙfiÍÔ˘»


PRESS TIME, ™¿‚‚·ÙÔ 22 - K˘Úȷ΋ 23 M·ÚÙ›Ô˘ 2014

¢ÈÂıÓ‹

29

ANEXEIA ª∞™Δπ∑√À¡ TO ME°A§YTEPO MEPO™ TOY ¶§H£Y™MOY

ÓÔ› ˙Ô˘Ó ÌfiÓÔ 49 ¯ÚfiÓÈ· Ï˘ÂıÓÈΤ˜ ¤¯Ô˘Ó «ıËÛ·˘Ú›ÛÂÈ» Î·È ¿ÏÈ, ̤۷ ·fi ÙȘ «Ì›˙Ó˜» ÙÔ˘ «‚·ÛÈÏÈ¿ ÙˆÓ ÛÔÚ». ™ÙË NfiÙÈ· AÊÚÈ΋ ‰È·ÈÛÙÒÓÂÙ·È, Ì¿ÏÈÛÙ·, ¤Ó·˜ ·fi ÙÔ˘˜ ˘„ËÏfiÙÂÚÔ˘˜ ‰Â›ÎÙ˜ ¿ÓÈÛ˘ ηٷÓÔÌ‹˜ ÂÈÛÔ‰‹Ì·ÙÔ˜ ÛÙÔÓ Ï·Ó‹ÙË, Ì ÙÔ˘˜ ¤Á¯ÚˆÌÔ˘˜ Ó· ·Ó‹ÎÔ˘Ó ÛÙÔ Û˘ÓÙÚÈÙÈÎfi ÔÛÔÛÙfi ÙÔ˘ 90% ·˘ÙÒÓ Ô˘ ‚ÈÒÓÔ˘Ó ÙȘ ·ÎÚ·›Â˜ Û˘Óı‹Î˜ Ù˘ ÛÎÏËÚ‹˜ ÊÙÒ¯ÂÈ·˜. M ÙËÓ Â›ÛÔ‰Ô ÙÔ˘ 2014, ÚÔ·ÙÂÈ ·fi Ù· ‰ËÌÔÛÈÔÓÔÌÈο ÛÙÔȯ›· Ù˘ NfiÙÈ·˜ AÊÚÈ΋˜ fiÙÈ ÙÔ 25% ÙÔ˘ ÏËı˘ÛÌÔ‡ Â›Ó·È ¿ÓÂÚÁÔ Î·È Ù· Ú¿Á-

Ì·Ù· ÂÍÂÏ›ÛÛÔÓÙ·È ·ÎfiÌ· ¯ÂÈÚfiÙÂÚ· ÁÈ· ÙÔ˘˜ Ó¤Ô˘˜ οو ÙˆÓ 25 ÂÙÒÓ, ηÙËÁÔÚ›· ÁÈ· ÙËÓ ÔÔ›· ÙÔ ÓÔ‡ÌÂÚÔ «ÂÎÙÔ͇ÂÙ·È» ÛÙÔ ÈÏÈÁÁÈ҉˜ 50%!

¶ÚÔÛ‰fiÎÈÌÔ M ‚¿ÛË ‰Â ÙȘ ÂÎÙÈÌ‹ÛÂȘ Ô˘ ˘¿Ú¯Ô˘Ó ·fi ÙÔ 2009, ÙÔ ÚÔÛ‰fiÎÈÌÔ ˙ˆ‹˜ ÙÔ˘ Û˘ÓÔÏÈÎÔ‡ ÏËı˘ÛÌÔ‡ Ù˘ NfiÙÈ·˜ AÊÚÈ΋˜ Â›Ó·È Î·Ù¿ ̤ÛÔ fiÚÔ Ù· 48,97 ¯ÚfiÓÈ· ÌfiÏȘ. K·È ÂȉÈÎfiÙÂÚ· Ù· 49,81 ¯ÚfiÓÈ· ÁÈ· ÙÔ˘˜ ¿Ó‰Ú˜ Î·È Ù· 48,13 ¯ÚfiÓÈ· ÁÈ· ÙȘ Á˘Ó·›Î˜.

O Û˘ÓÔÏÈÎfi˜ ÏËı˘ÛÌfi˜ Ù˘ ¯ÒÚ·˜ ÚÔÛÂÁÁ›˙ÂÈ Ù· 50 ÂηÙ. „˘¯¤˜, Û ÌÈ· ÔÈÎÔÓÔÌ›· ÙËÓ ÌÂÁ·Ï‡ÙÂÚË Ù˘ AÊÚÈ΋˜- Ô˘ ·Ú·ÌÔÓ¤˜ ÙÔ˘ ¶·ÁÎÔÛÌ›Ô˘ K˘¤ÏÏÔ˘ Ô‰ÔÛÊ·›ÚÔ˘ ÙÔ˘ 2010 Ô‰ËÁ‹ıËΠ۠‡ÊÂÛË ÌÂÙ¿ ·fi 17 ¯ÚfiÓÈ·, ÂÍ ·ÈÙ›·˜ Ù˘ Û˘ÚÚ›ÎÓˆÛ˘ ÙÔ˘ AE¶ Ù˘. H ‚ÂÏÙ›ˆÛË ÙÔ˘ ‚ÈÔÙÈÎÔ‡ ÂÈ¤‰Ô˘ ·˘ÙÒÓ ÙˆÓ ·ÓıÚÒˆÓ, Û ٤ÙÔÈ· ÏËı˘ÛÌȷο ÌÂÁ¤ıË, ÂÈÙ˘Á¯¿ÓÂÙ·È ÌfiÓÔ Ì ı·‡Ì·Ù· Î·È ÔÈ ËÁ¤Ù˜ Ù˘ ¯ÒÚ·˜ Ô˘‰¤ÔÙ Ì‹Î·Ó ÛÙËÓ ‰È·‰Èηۛ· Ó· «ÎÔÌ¿ÛÔ˘Ó» fiÙÈ ÎÚ·ÙÔ‡Ó «Ì·ÁÈο Ú·‚‰È¿», ÌÈ· Î·È ÔÈ ÚÔÙÂÚ·ÈfiÙËÙ˜ ÙÔ˘˜ ‹Ù·Ó ›ӷÈ- ¿ÏϘ. TÔ ÛοӉ·ÏÔ ÙˆÓ 20 ÂηÙ. ‰ÔÏ·-

Ú›ˆÓ Ì «ÊfiÓÙÔ» ÙËÓ Î·ÙÔÈΛ· ÙÔ˘ ÛËÌÂÚÈÓÔ‡ ÚÔ¤‰ÚÔ˘ Ù˘ NfiÙÈ·˜ AÊÚÈ΋˜, T˙¤ÈÎÔÌ Zԇ̷, ÂÍfiÚÁÈÛ ·fiÏ˘Ù· ‰ÈηÈÔÏÔÁË̤ӷ ÙÔÓ Ï·fi. °È·Ù›, Ì ÌÈ· ·Ï‹ ‰È·›ÚÂÛË ÌÔÚ› ‡ÎÔÏ· ηÓ›˜ Ó· ‚ÚÂÈ fiÛÔÈ ¿ÓıÚˆÔÈ, Ô˘ ÂÈÓÔ‡Ó, ı· ÂÍ·ÛÊ¿ÏÈ˙·Ó ÙÚÔÊ‹ Ì ·˘Ùfi ÙÔ ÔÛfi, ÁÈ· ¤Ó· ÛËÌ·ÓÙÈÎfi ¯ÚÔÓÈÎfi ‰È¿ÛÙËÌ·.

TÔ ÎÔÓÙÚ¿ÛÙ T· ÛÙÔȯ›· ·ÔηχÙÔ˘Ó fiÙÈ 1,5 ‰ÈÛ. ¿ÓıÚˆÔÈ Â¿Óˆ ÛÙËÓ °Ë ˘ÔʤÚÔ˘Ó ·fi ÙËÓ ›ӷ, ÚÔÂÚ¯fiÌÂÓÔÈ Î˘Ú›ˆ˜ ·fi ÙË NfiÙÈ· AÌÂÚÈ΋, ÙËÓ AÊÚÈ΋ Î·È ÙËÓ AÛ›·, ¯ˆÚ›˜ Ó· ¤¯Ô˘Ó ÚfiÛ‚·ÛË Û fiÛÈÌÔ ÓÂÚfi ‹ ÙËÓ ÛÙÔÈ-

¯ÂÈÒ‰Ë ÊÚÔÓÙ›‰· Û ı¤Ì·Ù· ˘Á›·˜ Î·È ·È‰Â›·˜. TËÓ ÂÚÈԉ›· ÙÔ˘ 2011 ·fi ÙÔ˘˜ 35 ÛÂÊ ‰ÈÂıÓÔ‡˜ ·Ó·ÁÓÒÚÈÛ˘, ·fi 8 ¯ÒÚ˜, ÛÙÔ K¤È T¿Ô˘Ó, Û ÌÈ· ȉÈfiÙ˘Ë Î·Ì¿ÓÈ· ηٿ Ù˘ ›ӷ˜ Ì ÌfiÙÔ «Bidvest World Chefs Tour Against Hunger», ‰È·‰¤¯ıËÎ·Ó ÔÈ ˘ÔÛ¯¤ÛÂȘ ÙˆÓ ËÁÂÙÒÓ ÁÈ· ÙËÓ ÚÔÛ¿ıÂÈ· ÂÍ¿ÏÂȄ˘ ÙÔ˘ ‰Ú·Ì·ÙÈÎÔ‡ Ê·ÈÓÔ̤ÓÔ˘. TÔ ·Ú¿‰ÔÍÔ Â›Ó·È fiÙÈ ÂÓÒ Ë AÊÚÈ΋ ·Ó·Ù‡¯ıËΠÔÈÎÔÓÔÌÈο Ì ÚˆÙfiÁÓˆÚÔ˘˜ Ú˘ıÌÔ‡˜ Ù· ÙÂÏÂ˘Ù·›· ¯ÚfiÓÈ·, ·Ú·Ì¤ÓÂÈ Ù·˘Ùfi¯ÚÔÓ· Ë ÌÔÓ·‰È΋ ÛÙÔÓ ÎfiÛÌÔ fiÔ˘ Ô Û˘ÓÔÏÈÎfi˜ ·ÚÈıÌfi˜ ÙˆÓ ÂÈÓ·ÛÌ¤ÓˆÓ Û˘Ó¯Ҙ ·˘Í¿ÓÂÙ·È ·fi ÙÔ 1990 Î·È ÌÂÙ¿.

TON «EKAæE» TO ¶OPI™MA

H «·Ì·Úوϋ» ÈÛ›Ó· Î·È ÔÈ Ï·ÛÙÈΤ˜ ÛÊ·›Ú˜ ¶

ÔÏÏ·Ï¿ ÂÎÙÂıÂÈ̤ÓÔ˜ Â›Ó·È ·¤Ó·ÓÙÈ ÛÙËÓ ÎÔÈÓ‹ ÁÓÒÌË Ù˘ NfiÙÈ·˜ AÊÚÈ΋˜ Ô Úfi‰ÚÔ˜ T˙¤ÈÎÔÌ Zԇ̷ ÌÂÙ¿ ·fi ÙËÓ ÚfiÛÊ·ÙË ·ÔÎ¿Ï˘„Ë Ù˘ AÚ¯‹˜ ÁÈ· ÙËÓ K·Ù·ÔϤÌËÛË Ù˘ ¢È·ÊıÔÚ¿˜ Ô˘ ÙÔÓ ‚Á¿˙ÂÈ „‡ÙË fi¯È ÌÈ·, ·ÏÏ¿ ÙÚÂȘ ÊÔÚ¤˜! ¶ÚÒÙÔÓ, ·¤ÎÚ˘„ ÙËÓ ‰·¿ÓË ÁÈ· ÙËÓ È‰ÈˆÙÈ΋ ÙÔ˘, ȉÈfiÎÙËÙË Î·ÙÔÈΛ·, ‰Â‡ÙÂÚÔÓ Ù· ¯Ú‹Ì·Ù· ‹Ù·Ó ηٿ 3 ÂηÙ. ‰ÔÏ. ÂÚÈÛÛfiÙÂÚ· ·’ fiÙÈ ·Ú¯Èο ÂÈÒıËΠ(23 ÂηÙ., ·ÓÙ› 20 ÂηÙ.) Î·È ÙÚ›ÙÔÓ Ù· ¯Ú‹Ì·Ù· ÙˆÓ ÊÔÚÔÏÔÁÔ˘Ì¤ÓˆÓ ‰ÂÓ Î·Ù¤ÏËÍ·Ó ÛÂ Û˘ÛÙ‹Ì·Ù· ·ÛÊ·Ï›·˜, ·ÏÏ¿, ÁÈ· ÙÔÓ ÂÍÔÏÈÛÌfi Ù˘ ‚›Ï·˜ ÙÔ˘ Zԇ̷ Ì ÈÛ›Ó·, ÛÙ¿‚ÏÔ Î·È ·ÌÊÈı¤·ÙÚÔ.

O ›‰ÈÔ˜ ηÏÂ›Ù·È Ó· ÂÈÛÙÚ¤„ÂÈ ¤Ó·˜ ̤ÚÔ˜ ·fi Ù· 23 ÂηÙ. ‰ÔÏ., ·Ó fi¯È fiÏ·, ÂÎÙfi˜ ·Ó ηٷʤÚÂÈ Ó· «‰ÈηÈÔÏÔÁ‹ÛÂÈ» ̤ÚÔ˜ ÙˆÓ ÂÍfi‰ˆÓ Ô˘ ‰È·Ù¤ıËÎ·Ó ·fi ÙËÓ ÎÚ·ÙÈ΋ ÂȉfiÙËÛË ÁÈ· ÙËÓ ·Ó·‚¿ıÌÈÛË ÙÔ˘ ÊÙˆ¯fiÛÈÙÔ˘ ÙÔ˘. TÔ ‚¤‚·ÈÔ Â›Ó·È fiÙÈ ÙÔ ÎfiÌÌ· ÙÔ˘ ı· ÏËÚÒÛÂÈ ·ÎÚÈ‚¿ ÙÔ «ÔÏ›ÛıËÌ·» ÙÔ˘ ÚÔ¤‰ÚÔ˘. MÂÚÈΤ˜ ‚‰ÔÌ¿‰Â˜ ÚÈÓ ·fi ÙËÓ ÚÔۤϢÛË ÙˆÓ ÔÏÈÙÒÓ ÛÙȘ οÏ˜, Ë Û˘ÁÎÂÎÚÈ̤ÓË AÚ¯‹ ‰ËÌÔÛÈÔÔ›ËÛ ÙÔ fiÚÈÛÌ· Ù˘, ÙÔ ÔÔ›Ô ÂÚÈ›¯Â ÔÏϤ˜ ‰˘Û¿ÚÂÛÙ˜ ÂÎÏ‹ÍÂȘ ÁÈ· ÙÔÓ ‰ÈÂÊı·Ṳ́ÓÔ ÔÏÈÙÈÎfi. H ¤ÎıÂÛË Î·ÙËÁÔÚ› ÙÔÓ Zԇ̷ fiÙÈ «ÂˆÊÂÏ‹ıËΠ·‰ÈηÈÔÏfiÁËÙ·» ·fi ÙËÓ ı¤ÛË ÙÔ˘ ÛÙËÓ ÂÍÔ˘Û›· Î·È ÁÈ· Û˘ÌÂÚÈÊÔÚ¿ «·Û˘Ì‚›‚·ÛÙË ÚÔ˜ ÙÔ ·Í›ˆÌ· ÙÔ˘».

™˘ÌÏÔΤ˜

TZEIKOM¶ Zԇ̷: ̤۷ ÛÙÔÓ ıÚ‹ÓÔ ÙÔ˘ ÁÈ· ÙÔÓ ı¿Ó·ÙÔ ÙÔ˘ N¤ÏÛÔÓ M·Ó٤Ϸ, Ô Ï·fi˜ Ù˘ NfiÙÈ·˜ AÊÚÈ΋˜ ·Ô‰ÔÎÈ Ì¿˙ÂÈ Ì ÔÚÁ‹ ÙÔÓ Úfi‰ÚÔ ÙÔ˘ ÁÈ· Ù· 23 ÂηÙ. ‰ÔÏ. Ô˘ Ífi ‰Â„ ÁÈ· ÙËÓ ÈÛ›Ó· Ù˘ ηÙÔÈΛ·˜ ÙÔ˘, ·fi ¯Ú‹Ì·Ù· ÊÔÚÔ ÏÔÁÔ˘Ì¤ÓˆÓ

H ¤ÓÙ·ÛË ÌÂٷ͇ ÙˆÓ ‰‡Ô ·ÓÙ›·ÏˆÓ ÎÔÌÌ¿ÙˆÓ, ÙÔ˘ EıÓÈÎÔ‡ AÊÚÈηÓÈÎÔ‡ KÔÁÎÚ¤ÛÔ˘ Î·È Ù˘ ¢ËÌÔÎÚ·ÙÈ΋˜ ™˘ÌÌ·¯›·˜, ¤¯ÂÈ ÍÂÎÈÓ‹ÛÂÈ, ¿ÓÙˆ˜, ·ÚÎÂÙÔ‡˜ Ì‹Ó˜ ÚÈÓ ·fi ÙȘ ÂÎÏÔÁ¤˜ Î·È Ë NfiÙÈÔ˜ AÊÚÈ΋ ·›ÚÓÂÈ «ÊˆÙÈ¿». X·Ú·ÎÙËÚÈÛÙÈÎfi Â›Ó·È ÙÔ ÁÂÁÔÓfi˜ fiÙÈ Ë ·ÛÙ˘ÓÔÌ›· ·Ó·ÁοÛıËΠӷ ¯ÚËÛÈÌÔÔÈ‹ÛÂÈ Ï·ÛÙÈΤ˜ ÛÊ·›Ú˜ ÁÈ· Ó· ¯ˆÚ›ÛÂÈ Ù· ̤ÏË ÙˆÓ ‰˘Ô ÎÔÌÌ¿ÙˆÓ, fiÙ·Ó ÔÈ ˘ÔÛÙËÚÈÎÙ¤˜ Ù˘ ¢ËÌÔÎÚ·ÙÈ΋˜ ™˘ÌÌ·¯›·˜ ¤Î·Ó·Ó ÔÚ›· ÛÙÔ Î¤ÓÙÚÔ ÙÔ˘ °ÈÔ¯¿ÓÂÛÌÔ˘ÚÁÎ Î·È Û˘ÓÂÏ¿ÎËÛ·Ó Ì ·˘ÙÔ‡˜ ÙÔ˘ ΢‚ÂÚÓÒÓÙÔ˜ ÎfiÌÌ·ÙÔ˜!


30

EÓ ‰‹Ìˆ

PRESS TIME, ™¿‚‚·ÙÔ 22 - K˘Úȷ΋ 23 M·ÚÙ›Ô˘ 2014

¶EPIºEPEIA ¶E§O¶ONNH™OY

™Â ΢ÎÏÔÊÔÚ›· Ô ¿ÍÔÓ·˜ N·‡ÏÈÔ- E›‰·˘ÚÔ˜ M¤¯ÚÈ ÙÔ ¶¿Û¯· ı· ‰Ôı› ÛÙËÓ Î˘ÎÏÔÊÔÚ›· Ô Ó¤Ô˜ ¿ÍÔÓ·˜ N·‡ÏÈÔ- E›‰·˘ÚÔ˜, ¤Ó·˜ ‰ÚfiÌÔ˜ Ô˘ ÁÈ· ‰¤Î· ¯ÚfiÓÈ· ‚Ú›ÛÎÂÙ·È Û ÂÎÎÚÂÌfiÙËÙ·, ‰‹ÏˆÛÂ Ô ÂÚÈÊÂÚÂȿگ˘ ¶ÂÏÔÔÓÓ‹ÛÔ˘ ¶¤ÙÚÔ˜ T·ÙÔ‡Ï˘. ¶ÚfiÛıÂÛ ̿ÏÈÛÙ· fiÙÈ Ô ÁÂÓÈÎfi˜ ÁÚ·ÌÌ·Ù¤·˜ Ù˘ AÔÎÂÓÙڈ̤Ó˘ ¢ÈÔ›ÎËÛ˘ ˘¤ÁÚ·„ ÙËÓ ÂÚÈ‚·ÏÏÔÓÙÈ΋ ÌÂϤÙË ÙÔ˘ ÙÌ‹Ì·ÙÔ˜ AÚη‰ÈÎÔ‡- AÁ›·˜ EÏÂÔ‡Û·˜ Î·È ÛËÌ›ˆÛ fiÙÈ Ô ‰ÚfiÌÔ˜ ·˘Ùfi˜ Â›Ó·È Ôχ ÛËÌ·ÓÙÈÎfi˜, «ÁÈ·Ù› Ì·˜ ʤÚÓÂÈ ÈÔ ÎÔÓÙ¿ Ì ÙËÓ AÓ·ÙÔÏÈ΋ ¶ÂÏÔfiÓÓËÛÔ, Ì›· ȉȷ›ÙÂÚ· ÙÔ˘ÚÈÛÙÈο ·Ó·Ù˘ÛÛfiÌÂÓË ÂÚÈÔ¯‹, fiˆ˜ Â›Ó·È ÙÔ ¶fiÚÙÔ X¤ÏÈ Î·È Ë Â˘-

¢HMO™ KEºA§§HNIA™

EÈÛ΢¤˜ ÛÙÔ ÏÈÌ¿ÓÈ ÕÌÂÛ· ı· ÍÂÎÈÓ‹ÛÔ˘Ó ÔÈ ÂÈÛ΢¤˜ ÙˆÓ ˙ËÌÈÒÓ ÛÙÔ ÏÈÌ¿ÓÈ ÙÔ˘ AÚÁÔÛÙÔÏ›Ô˘ Ô˘ ÚÔοÏÂÛ·Ó ÔÈ ÚfiÛÊ·Ù˜ ÛÂÈÛÌÈΤ˜ ‰ÔÓ‹ÛÂȘ ÛÙËÓ KÂÊ·ÏÏÔÓÈ¿. OÈ fiÚÔÈ ÁÈ· ÙËÓ ÔÏÔÎÏ‹ÚˆÛË ÙÔ˘ ¤ÚÁÔ˘ ·Ó¤Ú¯ÔÓÙ·È Û 123.000 ¢ÚÒ Î·È ı· ·ÓÙÏËıÔ‡Ó ·fi ÙÔ ¶ÚfiÁÚ·ÌÌ· ¢ËÌÔÛ›ˆÓ EÂÓ‰‡ÛÂˆÓ ÙÔ˘ 2014 Ù˘ °ÂÓÈ΋˜ °Ú·ÌÌ·Ù›·˜ §È̤ӈÓ, §ÈÌÂÓÈ΋˜ ¶ÔÏÈÙÈ΋˜ Î·È N·˘ÙÈÏÈ·ÎÒÓ EÂÓ‰‡ÛÂˆÓ ÙÔ˘ YÔ˘ÚÁ›Ԣ N·˘ÙÈÏ›·˜ Î·È AÈÁ·›Ô˘.TÔ ¤ÚÁÔ ·Ó·Ì¤ÓÂÙ·È Ó· ÔÏÔÎÏËÚˆı› ÛÙÔ Û‡ÓÔÏfi ÙÔ˘ ÂÓÙfi˜ ÙÔ˘ ¤ÙÔ˘˜, ÂÓÒ ‰ÂÓ ˘¿Ú¯ÂÈ Ë ÓÔÌÈ΋ ‰˘Ó·ÙfiÙËÙ· ¤ÓÙ·Í‹˜ ÙÔ˘ Û ¿ÏÏÔ ÚfiÁÚ·ÌÌ·, ÙÔ ÔÔ›Ô Ó· Û˘Á¯ÚËÌ·ÙÔ‰ÔÙÂ›Ù·È ·fi E˘Úˆ·˚ÎÔ‡˜ fiÚÔ˘˜. O ¤ÏÂÁ¯Ô˜ ÙˆÓ ˙ËÌÈÒÓ Â›¯Â ‰ÈÂÓÂÚÁËı› ·fi Ù¯ÓÈο ÎÏÈÌ¿ÎÈ· ÙÔ˘ ˘Ô˘ÚÁ›Ԣ N·˘ÙÈÏ›·˜ Î·È AÈÁ·›Ô˘ Ô˘ ›¯·Ó ÌÂÙ·‚› ¿ÌÂÛ· ÛÙÔ ÓËÛ›, ÂÓÒ ·˘ÙÔ„›· Ú·ÁÌ·ÙÔÔ›ËÛ·Ó Î·È ÂÍÂȉÈÎÂ˘Ì¤Ó· ÎÏÈÌ¿ÎÈ· ‰˘ÙÒÓ.

¢HMO™ KEPKYPA™

¢ËÌÔÚ¿ÙËÛË ¤ÚÁÔ˘ TË ‰ËÌÔÚ¿ÙËÛË Ù˘ OÏÔÎÏËڈ̤Ó˘ ¢È·¯Â›ÚÈÛ˘ AÔÚÚÈÌÌ¿ÙˆÓ K¤Ú΢ڷ˜, ¤ÚÁÔ˘ Û˘ÓÔÏÈÎÔ‡ ÚÔ¸ÔÏÔÁÈÛÌÔ‡ 61 ÂÎ. ¢ÚÒ, ·Ó·ÎÔ›ÓˆÛÂ Ô ¢‹Ì·Ú¯Ô˜ K¤Ú΢ڷ˜ °È¿ÓÓ˘ TÚÂÂÎÏ‹˜, Ì·˙› Ì ÙÔÓ AÓÙȉ‹Ì·Ú¯Ô T¯ÓÈÎÒÓ YËÚÂÛÈÒÓ °ÈÒÚÁÔ ¶·ÓÙ·˙‹, ÙÔÓ ¶Úfi‰ÚÔ ™‡ÚÔ KÚÔΛ‰Ë Î·È Ù· ̤ÏË ÙÔ˘ ‰.Û. ÙÔ˘ ™˘Ó‰¤ÛÌÔ˘ ¢È·¯Â›ÚÈÛ˘ ™ÙÂÚÂÒÓ AÔ‚Ï‹ÙˆÓ. H ‰ËÌÔÚ¿ÙËÛË ÙÔ˘ ¤ÚÁÔ˘, Ô˘ ÂÓÙ¿¯ıËΠÛÙ· ™¢IT Î·È ı· Á›ÓÂÈ Ì ÙË Ì¤ıÔ‰Ô ÙÔ˘ ·ÓÙ·ÁˆÓÈÛÙÈÎÔ‡ ‰È·ÏfiÁÔ˘, ı· Á›ÓÂÈ ÛÙȘ 6 M·˝Ô˘ Î·È ÙÔ 60% ÙÔ˘ ¤ÚÁÔ˘ ¯ÚËÌ·ÙÔ‰ÔÙÂ›Ù·È ·fi Â˘Úˆ·˚ÎÔ‡˜ Î·È ‰ËÌfiÛÈÔ˘˜ fiÚÔ˘˜. TËÓ ÈηÓÔÔ›ËÛ‹ ÙÔ˘ ÂͤÊÚ·ÛÂ Ô ¢‹Ì·Ú¯Ô˜ °È¿ÓÓ˘ TÚÂÂÎÏ‹˜ ÂÓÒ ·fi ÙËÓ ÏÂ˘Ú¿ ÙÔ˘ Ô Úfi‰ÚÔ˜ ÙÔ˘ ™˘Ó‰¤ÛÌÔ˘ ™‡ÚÔ˜ KÚÔΛ‰Ë˜ ¤Î·Ó ÏfiÁÔ ÁÈ· Û˘ÛÙËÌ·ÙÈ΋ ‰Ô˘ÏÂÈ¿ Ì ÂÌÊ·Ó‹ ·ÔÙÂϤÛÌ·Ù·, ·Ú¿ ÙËÓ ÁÚ·ÊÂÈÔÎÚ·Ù›· Î·È ÙȘ Ù·Ï·ÈˆÚ›Â˜ Ô˘ ˘‹ÚÍ·Ó.

Ú‡ÙÂÚË ÂÚÈÔ¯‹ Ù˘ EÚÌÈÔÓ›‰·˜, ηıÒ˜ Î·È Ì ÛËÌ·ÓÙÈο ÌÓËÌ›· ÔÏÈÙÈÛÌÔ‡, fiˆ˜ ·˘Ù¿ Ù˘ Eȉ·‡ÚÔ˘». O ÂÚÈÊÂÚÂȿگ˘ ÌÈÏÒÓÙ·˜ ÁÈ· Ù· ¤ÚÁ·, ·Ó¤ÊÂÚ fiÙÈ Û ϛÁ˜ ‚‰ÔÌ¿‰Â˜ ı· ¤¯Ô˘Ó ÔÏÔÎÏËÚˆı› ÔÈ ÂÚÁ·Û›Â˜ Î·È ı· ¤¯ÂÈ ‰Ôı› ÛÙËÓ Î˘ÎÏÔÊÔÚ›· Ë ·Ú¿Î·Ì„Ë BÔ˘ÙÈ¿ÓˆÓ Â› Ù˘ EıÓÈ΋˜ O‰Ô‡ TÚ›ÔÏ˘- ™¿ÚÙ˘. YÔÁÚ¿ÌÌÈÛ fiÙÈ ÚfiÎÂÈÙ·È ÁÈ· ¤Ó· ÚÔ‚ÏËÌ·ÙÈÎfi ¤ÚÁÔ Ô˘ «ÎÏËÚÔÓfiÌËÛ» Ë ÂÚÈʤÚÂÈ· ¶ÂÏÔÔÓÓ‹ÛÔ˘ Î·È ÚfiÛıÂÛÂ, fiÙÈ ·˘Ù‹ ÙËÓ ÂÚ›Ô‰Ô ÔÏÔÎÏËÚÒÓÔÓÙ·È Ù· ÙÂÏÂ˘Ù·›· 70 ÚÔ‚ÏËÌ·ÙÈο ̤ÙÚ·.

Δημοψήφισμα για τις εκλογές Σε δημοψήφισμα προχωρούν οι κάτοικοι στο Bελβεντό Kοζάνης προκειμένου να αποφασίσουν αν θα συμμετάσχουν ή όχι στις επικείμενες αυτοδιοικητικές εκλογές, καθώς διαφωνούν με την κατάργηση του δήμου Bελβεντού και την ενσωμάτωσή του στον δήμο Σερβίων-Bελβεντού. Όλη η διαδικασία κινητοποιήθηκε με πρωτοβουλία των πρώην δημάρχων, Γιώργου Tσιουκάνη, Mάκη Mπελιά, Γιάννη Σόκουτη και Mανώλη Στεργίου. «Tο Bελβεντό είναι γνωστό ότι απείχε από τις προηγούμενες αυτοδιοικητικές εκλογές, διαφωνώντας με τον Kαλλικράτη.H απόφαση εκείνη ελήφθη τότε, οπότε η κοινωνία όφειλε να λειτουργήσει και να αποφασίσει τι θα κάνει στις επερχόμενες εκλογές» σημειώνει ο κ. Mπελιάς.Tο δημοψήφισμα θα διεξαχθεί στις 24 και 25 Mαρτίου. Eάν το δημοψήφισμα αποφασίσει συμμετοχή, τθα συγκληθεί συνέλευση για να αποφασίσει τη κάθοδο στις εκλογές με πρωτοβουλία κατάρτισης ψηφοδελτίου. Aν αποφασίσει αποχή, τότε θα συγκληθεί λαϊκή συνέλευση για να αποφασίσει συμμετοχή ή αποχή από τη δεύτερη Kυριακή των εκλογών.

KATA°°E§IE™ °IA Δ√ ∂ƒ°√ Δø¡ ™Δ∂ƒ∂ø¡ ∞¶√μ§∏Δø¡

O ™ÁÔ˘Úfi˜, Î·È Ë ·Ó¿ıÂÛË ÙˆÓ 60 ÂηÙ. ÈÁ‹ ȯı‡Ô˜ ÎÚ·Ù¿ÂÈ Ì¤¯ÚÈ ÛÙÈÁÌ‹˜ Ô ÂÚÈÊÂÚÂȿگ˘ AÙÙÈ΋˜, °È¿ÓÓ˘ ™ÁÔ˘Úfi˜, ÁÈ· ÙȘ ηٷÁÁÂϛ˜ Ô˘ οÓÔ˘Ó ÏfiÁÔ ÁÈ· «ÛοӉ·ÏÔ ÙˆÓ 60 ÂηÙ.¢ÚÒ». O Î.™ÁÔ˘Úfi˜ Û‡Ìʈӷ Ì ηٷÁÁÂϛ˜ ʤÚÂÙ·È Ó· ÂÌϤÎÂÙ·È ÛÙËÓ ·¢ı›·˜ ·Ó¿ıÂÛË ¤ÚÁÔ˘ ·fi ÙÔÓ EȉÈÎfi ¢È·‚·ıÌȉÈÎfi ™‡Ó‰ÂÛÌÔ ÙÔ˘ NÔÌÔ‡ AÙÙÈ΋˜, Ô˘ ‰È·¯ÂÈÚ›˙ÂÙ·È Ù· ÛÙÂÚ¿ ·fi‚ÏËÙ·, ÛÙÔÓ ÔÔ›Ô Â›Ó·È Úfi‰ÚÔ˜ Ô ›‰ÈÔ˜ Ô ÂÚÈÊÂÚÂȿگ˘, ÛÙËÓ ÂÙ·ÈÚ›· «HϤÎÙˆÚ» (ı˘Á·ÙÚÈ΋ Ù˘ E§§AKTøP), ¯ˆÚ›˜ fï˜ Ó· ¤¯Ô˘Ó ÙËÚËı› Ù· ÚÔ‚ÏÂfiÌÂÓ·. ŸÏ· ÍÂÎÈÓÔ‡Ó ¤Ú˘ÛÈ ÙÔ Î·ÏÔη›ÚÈ, fiÙ·Ó Ô Î.™ÁÔ˘Úfi˜ Âȯ›ÚËÛ ̤ۈ ÌÈ·˜ ÂÈÙÚÔ‹˜ ‰È·Ú·ÁÌ¿Ù¢Û˘ Ó· ÂÚ¿ÛÂÈ ÙËÓ ·¢ı›·˜ ·Ó¿ıÂÛË ÁÈ· ÙÔÓ XYTA º˘Ï‹˜. K·ÙfiÈÓ ÂÈÛ‹ÁËÛ‹˜ ÙÔ˘, ‰ËÌÈÔ˘ÚÁ‹ıËΠÙÚÈÌÂÏ‹˜ ÂÈÙÚÔ‹ ‰È·Ú·ÁÌ¿Ù¢Û˘, ·ÔÙÂÏÔ‡ÌÂÓË ·fi ÙÔ˘˜

°. M·ÛÙÔÚ¿ÎÔ, XÚ. TÂÓÙfiÌ· Î·È A. Z·ÓÓÈ¿, Ë ÔÔ›· ı· ‰È·Ú·ÁÌ·Ù¢fiÙ·Ó ÙÔ Ù›ÌËÌ·. øÛÙfiÛÔ, Â› Ù˘ Ô˘Û›·˜ ‰ÂÓ ¤ÁÈÓ ÔÙ¤ ‰È·Ú·ÁÌ¿Ù¢ÛË, ·ÊÔ‡ ‰ÂÓ Ì‹Î ¿ÏÏË ÂÙ·ÈÚ›· ÏËÓ ÙÔ˘ ‹‰Ë ÂÁηÙÂÛÙË̤ÓÔ˘ ÂÚÁÔÏ¿‚Ô˘. H Û˘Ó¤¯ÂÈ· ‰fiıËΠ·fi ÙÔ EÏÂÁÎÙÈÎfi ™˘Ó¤‰ÚÈÔ Ì ̛· ·fiÊ·ÛË Ô˘ ·Ó·Ê¤ÚÂÈ fiÙÈ Ë Û‡Ì‚·ÛË Ô˘ ˘ÔÁÚ¿ÊËΠ‰ÂÓ Â›Ó·È ÓfiÌÈÌË Î·È fiÙÈ Ô ÂÚÈÊÂÚÂȿگ˘ ¤‰ˆÛ · ¢ı›·˜ ·Ó¿ıÂÛË ¯ˆÚ›˜ Ó· ¤¯ÂÈ Î¿ÓÂÈ ‰È·ÁˆÓÈÛÌfi Î·È Ì¿ÏÈÛÙ· Ì ÙÈ̤˜ ÙÔ˘ 2009. ™ÙË Û˘Ó¤¯ÂÈ· Î·È Ë EÓÈ·›· AÓÂÍ¿ÚÙËÙË AÚ¯‹ ¢ËÌÔÛ›ˆÓ ™˘Ì‚¿ÛÂˆÓ Û ¤ÎıÂÛ‹ Ù˘ ηٷÎÂÚ·˘ÓÒÓÂÈ ÙÔÓ Î‡ÚÈÔ ™ÁÔ˘Úfi. H AÚ¯‹ ÂÈÛËÌ·›ÓÂÈ fiÙÈ, Û‡Ìʈӷ Ì ÙÔ ·Ú¯Â›Ô Ù˘, «‰ÂÓ ÚÔ·ÙÂÈ Ó· ¤¯ÂÈ ÂΉÔı› ıÂÙÈ΋ ·fiÊ·ÛË ÁÈ· ·ÚÔ¯‹ Û‡ÌʈÓ˘ ÁÓÒÌ˘ Û¯ÂÙÈο Ì ÙË ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ›· ÙÔ˘ EÚÁÔÛÙ·Û›Ô˘ M˯·ÓÈ΋˜ Aӷ·ÎψÛ˘ Î·È KÔÌÔÛÙÔÔ›ËÛ˘».

T· ÂÚˆÙ‹Ì·Ù· Ô˘ ÚÔ·ÙÔ˘Ó Â›Ó·È ÔÏÏ¿ Î·È fiÙÈ Ô ÂÚÈÊÂÚÂȿگ˘ ‰ÂÓ ¤¯ÂÈ ·ÎfiÌ· ··ÓÙ‹ÛÂÈ ‰ËÌÈÔ˘ÚÁ› ÔÏϤ˜ ·Ôڛ˜. ¶·Ú¿ÏÏËÏ·, ÂÓ·ÓÙ›ÔÓ ÙÔ˘ ÂÚÈÊÂÚÂÈ¿Ú¯Ë ÂÈÙ›ıÂÙ·È Ô AÓÙÒÓ˘ °¿Î˘, ÂÈÎÂÊ·Ï‹˜ Ù˘ ·Ú¿Ù·Í˘ «AÓ¿Û·» ÁÈ· ÙËÓ ÙÚ·ÁÈ΋ ηٿÛÙ·ÛË ÙˆÓ ÛÎÔ˘ȉÈÒÓ ÛÙËÓ AÙÙÈ΋. O Î. °¿Î˘ οÓÂÈ Â˘ı›· Â›ıÂÛË ÛÙÔÓ Î. ™ÁÔ˘Úfi ÌÈÏÒÓÙ·˜ ÁÈ· Û¯¤ÛË ÙÔ˘ Ì «ÂıÓÈÎÔ‡˜ ÂÚÁÔÏ¿‚Ô˘˜» Î·È ÂÈÚÚ›ÙÂÈ Â˘ı‡Ó˜ ÛÙÔÓ ÂÚÈÊÂÚÂÈ¿Ú¯Ë ÁÈ· fi,ÙÈ ¤¯ÂÈ Û˘Ì‚Â› ̤¯ÚÈ Û‹ÌÂÚ· ÛÙÔÓ ÙÔ̤· ÙˆÓ ÛÎÔ˘ȉÈÒÓ. ™ÙËÓ ·Ó·ÎÔ›ÓˆÛË ÙÔ˘ ·Ó·Ê¤ÚÂÈ fiÙÈ : «TÔ ÌfiÓÔ Ô˘ ηٿÊÂÚ ے fiÏ· ·˘Ù¿ Ù· ¯ÚfiÓÈ· ‹Ù·Ó Ó· Ï¿‚ÂÈ ÓfiÌÈÌË ¿‰ÂÈ· ÂÁηٿÛÙ·Û˘ (ˆ˜ XYTA Î·È ÌfiÓÔ) ÁÈ· ÙËÓ ¯ˆÌ·ÙÂÚ‹ ÙˆÓ §ÈÔÛ›ˆÓ. ™ÙË Û˘Ó¤¯ÂÈ· ‰›ÓÂÈ Î¿ı ¯ÚfiÓÔ 100 ÂηÙ. Û ÔÌ¿‰· «ÂıÓÈÎÒÓ ÂÚÁÔÏ¿‚ˆÓ» ‹ ηχÙÂÚ· Û˘Ó‹ıˆÓ ˘fiÙˆÓ ÁÈ· ÙËÓ ÂÂÍÂÚÁ·Û›· Î·È ı¿„ÈÌÔ ÙˆÓ ÛÎÔ˘ȉÈÒÓ».


PRESS TIME, ™¿‚‚·ÙÔ 22 - K˘Úȷ΋ 23 M·ÚÙ›Ô˘ 2014

°IA ÙÔ˘ ÏfiÁÔ˘ ÙÔ ·ÏËı¤˜

EÓ ‰‹Ìˆ

31

¢HMO™ £E™™A§ONIKH™

¢HMO™ A£HNAIøN

P¿ÙË Ì·˙› Ì Iˆ·ÓÓ›‰Ë

YÔ„‹ÊÈÔ˜ Ô M¿ÚÈÔ˜ ™ÙÚfiÊ·Ï˘

™ÙÔ Ï¢Úfi ÙÔ˘ ˘Ô„‹ÊÈÔ˘ ÂÚÈÊÂÚÂÈ¿Ú¯Ë KÂÓÙÚÈ΋˜ M·Î‰ÔÓ›·˜ °È¿ÓÓË Iˆ·ÓÓ›‰Ë Ù¿ÛÛÂÙ·È Ë ‚Ô˘ÏÂ˘Ù‹˜ Ù˘ N¢ ŒÏÂÓ· P¿ÙË, ÌÂÙ¿ ·fi Û˘Ó¿ÓÙËÛ‹ ÙÔ˘˜. «H ŒÏÂÓ· Â›Ó·È Ê›ÏË ÌÔ˘. EÎÙÈÌÒ ‚·ı‡Ù·Ù· ÙË ‰Ô˘ÏÂÈ¿ Ô˘ οÓÂÈ. M ÙË ‰Ú·ÛÙËÚÈfiÙËÙ· Ù˘ ‰›ÓÂÈ ¤Ó· Ó¤Ô,

ÊÚ¤ÛÎÔ Î·È ‰˘Ó·ÌÈÎfiÙÂÚÔ ÚÔÊ›Ï ÛÙËÓ ÔÏÈÙÈ΋ ˙ˆ‹ ÙÔ˘ ÙfiÔ˘ Ì·˜» ‰‹ÏˆÛÂ Ô Î. Iˆ·ÓÓ›‰Ë˜ Î·È ÚfiÛıÂÛÂ: «ŒÙÛÈ, Â›Ì·È Ôχ ¯·ÚÔ‡ÌÂÓÔ˜ ÁÈ·Ù› ‚Ú›ÛÎÂÙ·È ÛÙÔ Ï¢Úfi ÌÔ˘ Î·È ‰›ÓÂÈ ÙÔÓ ·ÁÒÓ· Ù˘ Ì·˙› ÌÔ˘ ÁÈ· ÙËÓ “KÂÓÙÚÈ΋ M·Î‰ÔÓ›·- ¶ÚˆÙ·ıËÙÚÈ·”».

M. ™ÙÚfiÊ·Ï˘

A˘Í¿ÓÔÓÙ·È ÔÈ ˘Ô„‹ÊÈÔÈ ÁÈ· ÙÔÓ ‰‹ÌÔ AıËÓ·›ˆÓ ÌÂÙ¿ Î·È ÙËÓ Â›ÛËÌË ·Ó·ÎÔ›ÓˆÛË Ù˘ ˘Ô„ËÊÈfiÙËÙ·˜ ÙÔ˘ Û˘Óı¤ÙË M¿ÚÈÔ˘ ™ÙÚfiÊ·ÏË ÁÈ· ÙË ı¤ÛË ÙÔ˘ ‰ËÌ¿Ú¯Ô˘. « H ·ÊÂÙËÚ›· Ì·˜ Â›Ó·È Ô ÔÏÈÙÈÛÌfi˜» › ηٿ ÙË ‰È¿ÚÎÂÈ· Ù˘ ·Ó·ÎÔ›ÓˆÛ˘ Ù˘ ˘Ô„ËÊÈfiÙËÙ·˜ ÙÔ˘ Î·È ÚfiÛıÂÛÂ: «E›Ì·È ˘Ô„‹ÊÈÔ˜ ‰ÈfiÙÈ ÂÁÒ Î·È ÔÈ Û˘ÓÂÚÁ¿Ù˜ ÌÔ˘ ¤¯Ô˘Ì ÌÈ· ÚˆÙfiÙ˘Ë, ÂÓ·ÏÏ·ÎÙÈ΋, ·Ï-

Ï¿ ‹‰Ë ‰ÔÎÈÌ·Ṳ̂ÓË ÚfiÙ·ÛË Ô˘ ·ÊÔÚ¿ fiÏÔ˘˜ ÙÔ˘˜ AıËÓ·›Ô˘˜. H ÚfiÙ·ÛË ¤¯ÂÈ ÛÙÔ Â›ÎÂÓÙÚÔ ÙÔÓ ¿ÓıÚˆÔ». O M¿ÚÈÔ˜ ™ÙÚfiÊ·Ï˘ Â›Ó·È ‰ËÌÈÔ˘ÚÁfi˜ ÚÔÁÚ·ÌÌ¿ÙˆÓ ÔÏÈÙÈÛÌÔ‡ fiˆ˜ «TÔ ÌÈÎÚfi ¶·Ú›ÛÈ ÙˆÓ AıËÓÒÓ», ÂÓÒ Ù· ÙÂÏÂ˘Ù·›· ÙÚ›· ¯ÚfiÓÈ· ˘‹ÚÍ ηÏÏÈÙ¯ÓÈÎfi˜ ‰È¢ı˘ÓÙ‹˜ ÙˆÓ ÊÂÛÙÈ‚¿Ï Ô˘ ‰ÈÔÚÁ¿ÓˆÓÂ Ë T¯ÓfiÔÏȘ ÙÔ˘ ¢‹ÌÔ˘ AıËÓ·›ˆÓ.

∂°∫ANTI¢POYN ™THN ¶ø§H™H TOY O§¶, KA§OYN KAI A§§OY™ NA TOY™ ¶APA™TA£OYN

« AÓÙ¿ÚÙÈÎÔ » ·fi 6 ‰ËÌ¿Ú¯Ô˘˜ È ÂÈÙÒÛÂȘ Ù˘ ÒÏËÛ˘ ÙÔ˘ O§¶, ‚Ú¤ıËÎ·Ó ÛÙÔ Â›ÎÂÓÙÚÔ ÙÔ˘ ÎÔÈÓÔ‡ ·ÓÙ¿ÚÙÈÎÔ˘ Ô˘ «Î‹Ú˘Í·Ó», ÔÈ ˘Ô„‹ÊÈÔÈ ‰‹Ì·Ú¯ÔÈ ¤ÍÈ ‰‹ÌˆÓ ÙÔ˘ ¶ÂÈÚ·È¿. ™ÙËÓ ‰È¿ÚÎÂÈ· Û˘Ó¤ÓÙ¢Í˘ Ô˘ ¤‰ˆÛ·Ó ÔÈ ˘Ô„‹ÊÈÔÈ ‰‹Ì·Ú¯ÔÈ ¶ÂÈÚ·È¿ £Ô‰ˆÚ‹˜ ¢Ú›ÙÛ·˜, KÂÚ·ÙÛÈÓ›Ô˘- ¢Ú·ÂÙÛÒÓ·˜ XÚ‹ÛÙÔ˜ BÚÂÙÙ¿ÎÔ˜, ¶ÂÚ¿Ì·ÙÔ˜ °È¿ÓÓ˘ §·ÁÔ˘‰¿Î˘, ™·Ï·Ì›Ó·˜ ¢¤ÛÔÈÓ· K·ÚÔ‡ÛË, KÔÚ˘‰·ÏÏÔ‡ K·›ÙË K˘Ï¿ÎÔ˘ Î·È N›Î·È·˜- P¤ÓÙË KÒÛÙ·˜ ¶··‰fiÔ˘ÏÔ˜ οÏÂÛ·Ó fiÏÔ˘˜ ÙÔ˘˜ Ó˘Ó ‰ËÌ¿Ú¯Ô˘˜ Î·È ÙÔ˘˜ ˘Ô„‹ÊÈÔ˘˜ ‰ËÌ¿Ú¯Ô˘˜ ÙˆÓ ·Ú·¿Óˆ fiÏÂˆÓ Ó· ı¤ÛÔ˘Ó ÛÙËÓ ÚÒÙË ÁÚ·ÌÌ‹ ÙˆÓ ‰ÈÂΉÈ΋ÛÂÒÓ Ù˘ ÙËÓ ‰È·Ù‹ÚËÛË ÙÔ˘ ‰ËÌfiÛÈÔ˘ ¯·Ú·ÎÙ‹Ú· ÙÔ˘ ÏÈÌ·ÓÈÔ‡. ¶·Ú¿ÏÏËÏ·, ÂͤÊÚ·Û·Ó ÙËÓ ·ÓÙ›ıÂÛË ÙÔ˘˜ ÛÙÔ Î˘‚ÂÚÓËÙÈÎfi Û¯¤‰ÈÔ. O £Ô‰ˆÚ‹˜ ¢Ú›ÙÛ·˜ ÙfiÓÈÛ fiÙÈ: «H ȉȈÙÈÎÔÔ›ËÛË ÙÔ˘ ÏÈÌ·ÓÈÔ‡ Û˘Ó‰¤ÂÙ·È ¿ÚÚËÎÙ· Ì ÙÔ Ì¤ÏÏÔÓ ÙˆÓ fiÏÂˆÓ Ì·˜ .EÓ¿ÓÙÈ· ÛÙËÓ È‰ÈˆÙÈÎÔÔ›ËÛË ¤¯Ô˘Ó Ù·¯ı› fiÏÔÈ ÔÈ ÛËÌÂÚÈÓÔ› ‰‹Ì·Ú¯ÔÈ, fiÏ· Ù· EÈÌÂÏËÙ‹ÚÈ·, ÔÈ ÂÚÁ·ÙÈΤ˜ Î·È ÔÈ ÂÚÁÔ‰ÔÙÈΤ˜ ÂÓÒÛÂȘ. O XÚ‹ÛÙÔ˜ BÚÂÙÙ¿ÎÔ˜ ·Ó¤ÊÂÚ fiÙÈ: «°È· ÙÔ KÂÚ·ÙÛ›ÓÈ Î·È ÙË ¢Ú·ÂÙÛÒÓ·, ȉȈÙÈÎÔÔ›ËÛË ÙÔ˘ O§¶ ÛËÌ·›ÓÂÈ ÂÚÈÛÛfiÙÂÚË ·ÓÂÚÁ›·, ÛËÌ·›ÓÂÈ ÂÚÈÛÛfiÙÂÚÔ ÔÈÎÔÓÔÌÈÎfi Ì·Ú·ÛÌfi Î·È ÂÈϤÔÓ ÛËÌ·›ÓÂÈ, fiÙÈ Ë Â˘Ú‡ÙÂÚË ÂÚÈÔ¯‹ ÙˆÓ §È·ÛÌ¿ÙˆÓ ı· ·Ú·‰Ôı› ÛÙ· ¯¤ÚÈ· ÙˆÓ ÎÂÚ‰ÔÛÎfiˆÓ». T¤ÏÔ˜, Ô °È¿ÓÓ˘ §·ÁÔ˘‰¿Î˘ › fiÙÈ «¶Ú¤ÂÈ Ó· Û˘ÁÎÚÔ˘ÛÙԇ̠̠ÙȘ ·ÚÓËÙÈΤ˜ ÁÈ· ÙË N·˘ËÁÔÂÈÛ΢·ÛÙÈ΋ ZÒÓË ÂȉÈÒÍÂȘ Ù˘ ΢‚¤ÚÓËÛ˘, ÁÈ· ȉȈÙÈÎÔÔ›ËÛË-ÍÂÔ‡ÏËÌ· ÙÔ˘ O§¶ Û ȉÈÒÙ˜, Ô˘ ‚¿˙ÂÈ Û ΛӉ˘ÓÔ ·ÎfiÌË Î·È ÙË Û˘Ó¤¯ÈÛË Ù˘ ‡·Ú͢ Ù˘ NEZ, ·ÊÔ‡ Û ·˘ÙfiÓ ·Ó‹ÎÔ˘Ó ÔÈ ¯ÒÚÔÈ Î·È ÔÈ ˘Ô‰Ô̤˜».

O Δήμος Πύργου κλείνει σχολεία

O

¢HMO™ £E™™A§ONIKH™ - ™T. KA§AºATH™

E›ÛËÌË ÂÎΛÓËÛË ¶ÚfiÛÎÏËÛË Û fiÏÔ˘˜ ÙÔ˘˜ £ÂÛÛ·ÏÔÓÈΛ˜ Ó· “ÁÚ¿„Ô˘Ó Ì·˙› ¤Ó· ηÈÓÔ‡ÚÁÈÔ ÎÂÊ¿Ï·ÈÔ ÛÙËÓ Ôχ¯ÚÔÓË ÈÛÙÔÚ›· Ù˘ fiÏ˘”, ·ˇı˘ÓÂ Ô ˘Ô„‹ÊÈÔ˜ ‰‹Ì·Ú¯Ô˜ ™Ù·‡ÚÔ˜ K·Ï·Ê¿Ù˘, ÛÙËÓ ÚÒÙË ÙÔ˘ ‰ËÌfiÛÈ· ÂΉ‹ÏˆÛË, ÌÂÙ¿ ÙËÓ ·Ó·ÎÔ›ÓˆÛË Ù˘ ˘Ô„ËÊÈfiÙËÙ·˜. O Î. K·Ï·Ê¿Ù˘ ·ÚÔ˘Û›·Û ÙÔ fiÓÔÌ· Ù˘ ·Ú¿Ù·Í˘ “EÓÙ¿ÍÂÈ £ÂÛÛ·ÏÔÓ›ÎË” Î·È ÌÈ· Û˘Ìʈӛ· ·Ú¯ÒÓ Î·È ÛÙfi¯ˆÓ Ì ÙÔ˘˜ Ôϛ٘. XˆÚ›˜ Ó· ηÙÔÓÔÌ¿ÛÂÈ ÙÔÓ ‰‹Ì·Ú¯Ô °È¿ÓÓË

MÔ˘Ù¿ÚË ¿ÊËÛ ·È¯Ì¤˜ ÂÓ·ÓÙ›ÔÓ ÙÔ˘ ϤÁÔÓÙ·˜ ˆ˜ Ô ‰‹Ì·Ú¯Ô˜ Ú¤ÂÈ Ó· ·ÍÈÔÏÔÁÂ›Ù·È Ì ÎÚÈÙ‹ÚÈÔ ÙËÓ ·ÔÙÂÏÂÛÌ·ÙÈÎfiÙËÙ· Î·È fi¯È ÙËÓ ÂÈÎfiÓ·. N· Â›Ó·È ·ÍÈÔÚÂ‹˜, Ó· ·Ú¿ÁÂÈ ¤ÚÁÔ Î·È fi¯È Ó· ÂÚÓ¿ÂÈ Ô ¯ÚfiÓÔ˜ Î·È Ó· ÌÈÏ¿ÂÈ ÌfiÓÔ, Ó· ¯·ÈÚÂÙ¿ÂÈ ÎfiÛÌÔ Î·È Ó· ÂÌÊ·Ó›˙ÂÙ·È ÛÙȘ ÙËÏÂÔÚ¿ÛÂȘ. °È· ÙÔÓ Â·˘Ùfi ÙÔ˘ ›Â: “™·˜ ÎÔÈÙ¿˙ˆ ÛÙ· Ì¿ÙÈ·. Œ¯ˆ Û˘ÁÎÂÎÚÈ̤Ó˜ ·fi„ÂȘ. ¢ÂÓ Ï¤ˆ ÔÏÏ¿. K¿Óˆ Ú¿ÁÌ·Ù· Î·È ·ÚÔ˘ÛÈ¿˙ˆ Ù· ·ÔÙÂϤÛÌ·Ù· ·˘ÙÒÓ ÙˆÓ ڿ͈Ӕ.

¢HMO™ ¶ATPA™

¢Ú¿ÛË ·Ó·Î‡ÎψÛ˘ ¢Ú¿ÛË ·Ó·Î‡ÎψÛ˘ ÛÙÔ ÂÌÔÚÈÎfi ΤÓÙÚÔ Ù˘ fiÏ˘ ÁÈ· ÙȘ 22 M·ÚÙ›Ô˘ ¤¯ÂÈ ÚÔÁÚ·ÌÌ·Ù›ÛÂÈ Ô ‰‹ÌÔ˜ ¶·ÙÚ¤ˆÓ Î·È Û˘ÁÎÂÎÚÈ̤ӷ Ë AÓÙȉËÌ·Ú¯›· K·ı·ÚÈfiÙËÙ·˜.M ·ÊÔÚÌ‹ ÙË ‰Ú¿ÛË ·˘Ù‹ Ô AÓÙȉ‹Ì·Ú¯Ô˜ K·ı·ÚÈfiÙËÙ·˜ A¯ÈÏϤ·˜ °ÂˆÚÁ·ÎfiÔ˘ÏÔ˜ › ٷ ÂÍ‹˜: «•ÂÎÈÓ‹Û·Ì ÙÔ Û¯Â‰È·ÛÌfi ÁÈ· ÙËÓ ·Ó·Î‡ÎψÛË ÚÈÓ ÙÚ›· ¯ÚfiÓÈ· Ì ÛÙfi-

¯Ô ÙËÓ ÌÂÁÈÛÙÔÔ›ËÛË ÙˆÓ ÔÈÔÙÈÎÒÓ Î·È ÔÛÔÙÈÎÒÓ ¯·Ú·ÎÙËÚÈÛÙÈÎÒÓ Ù˘ ·Ó·Î‡ÎψÛ˘. TËÓ ÚÔËÁÔ‡ÌÂÓË ¯ÚÔÓÈ¿ ˘ÏÔÔÈ‹Û·Ì Ì ÂÈÙ˘¯›· ¤Ó· ÊÈÏfi‰ÔÍÔ ÚfiÁÚ·ÌÌ· ¢·ÈÛıËÙÔÔ›ËÛ˘ ÂÓË̤ڈÛ˘ ÔÏÈÙÒÓ Û ı¤Ì·Ù· ·Ó·Î‡ÎψÛ˘. ◊‰Ë Ù· ÔÛÔÛÙ¿ ·Ó·Î‡ÎψÛ˘ ÁÈ· ÙÔ 2013 ·˘Í‹ıËÎ·Ó Î·Ù¿ 10% ·ÚfiÙÈ ·Ú·ÙËÚ‹ıËΠ̛-

ˆÛË ÛÙË ·Ú·ÁˆÁ‹ ÙˆÓ ·ÔÚÚÈÌÌ¿ÙˆÓ. A˘Ùfi Â›Ó·È Î·Ïfi ÛËÌ¿‰È, ¯ˆÚ›˜ ·˘Ùfi ‚¤‚·È· Ó· Ì·˜ ÈηÓÔÔÈ› ·fiÏ˘Ù·.°È· ÙÔ ÏfiÁÔ ·˘Ùfi Û˘Ó¯›˙Ô˘Ì Ì ÛÙÔ¯Â˘Ì¤Ó˜ ·ÚÂÌ‚¿ÛÂȘ ÛÙÔ ÂÌÔÚÈÎfi ΤÓÙÚÔ Ù˘ fiÏ˘». £· ÂÈÎÂÓÙÚˆıԇ̠ÛÙËÓ ÂÓË̤ڈÛË ÙˆÓ ÂÌfiÚˆÓ Î·È ı· ÙÔ˘˜ ‰È·Ó›ÌÔ˘Ì ÂÓËÌÂÚˆÙÈÎfi ˘ÏÈÎfi».

H επτάμηνη αδιαφορία του Yπουργείου Παιδείας, απέναντι στις καθαρίστριες των σχολείων οι οποίες δεν έχουν πάρει ούτε ευρώ από τα δεδουλευμένα τους, οδηγεί, τη δημοτική αρχή Πύργου στην απόφαση να βάλει «λουκέτο» στα σχολεία της Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Eκπαίδευσης του Δήμου. Aυτό εξετάστηκε κατά τη διάρκεια συνάντησης που πραγματοποιήθηκε μεταξύ του Δημάρχου Mάκη Παρασκευόπουλου και των καθαριστριών. Mε τα σχολεία του δήμου, να έχουν μείνει ακαθάριστα από την περασμένη εβδομάδα λόγω της απεργίας που ξεκίνησαν οι συμβασιούχες καθαρίστριες, η κατάσταση ήδη έχει ξεκινήσει να γίνεται αφόρητη για εκατοντάδες μαθητές. Mπροστά σε αυτή την εξέλιξη και με το δεδομένο ότι όσες κινήσεις έγιναν προς το Yπουργείο Παιδείας, δεν έφεραν κανένα αποτέλεσμα, ως μέτρο πίεσης προκρίνεται από όλους το κλείσιμο των σχολικών μονάδων με απόφαση της δημοτικής αρχής.

¢HMO™ XAI¢APIOY

ZËÙ¿ ÂÓË̤ڈÛË ·fi ¢¤Ó‰È· ™ÙÔ «ÙÚ·¤˙È» ÙÔ˘ ‰ËÌÔÙÈÎÔ‡ Û˘Ì‚Ô˘Ï›Ô˘ X·˚‰·Ú›Ô˘ Û˘˙ËÙ‹ıËÎ·Ó ÔÈ Ê‹Ì˜ Ô˘ ı¤ÏÔ˘Ó ÙÔ YÔ˘ÚÁÂ›Ô ¢ËÌfiÛÈ·˜ T¿Í˘ Ó· ‰ÚÔÌÔÏÔÁ› ÙËÓ ‰ËÌÈÔ˘ÚÁ›· ΤÓÙÚÔ˘ ÎÚ¿ÙËÛ˘ Ï·ıÚÔÌÂÙ·Ó·ÛÙÒÓ ÛÙȘ ÂÁηٷÛÙ¿ÛÂȘ ÙˆÓ ÚÒËÓ ™¯ÔÏÒÓ M·ıËÙ›·˜ ÙÔ˘ OAE¢. EΛ, Ô ‰ËÌÔÙÈÎfi˜ Û‡Ì‚Ô˘ÏÔ˜ KÒÛÙ·˜ ºˆÙÂÈÓ¿Î˘ ·ÔÎ¿Ï˘„ fiÙÈ ÙÔ YÔ˘ÚÁÂ›Ô Ê¤ÚÂÙ·È Ó· ¤¯ÂÈ ·¢ı‡ÓÂÈ ·›ÙËÌ· ÛÙËÓ ÙÔÈ΋ ÔÏÂÔ‰ÔÌ›· ÚÔÎÂÈ̤ÓÔ˘ Ó· ¯ÔÚËÁËı› ¿‰ÂÈ· ÁÈ· ·Ó·Î·›ÓÈÛË ÙˆÓ ˘ÊÈÛÙ¿ÌÂÓˆÓ ÎÙÈÚ›ˆÓ ÙˆÓ ™¯ÔÏÒÓ ·ÏÏ¿ Î·È ÙËÓ ·Ó¤ÁÂÚÛË Ó¤ˆÓ ÌÔÓ¿‰ˆÓ, ÚÔ˜ ¯Ú‹ÛË ÁÈ· ÙÔÓ ·Ú·¿Óˆ ÛÎÔfi. TÔ ·Ú·¿Óˆ ÛÂÓ¿ÚÈÔ ¤¯ÂÈ ÊÙ¿ÛÂÈ Î·È ÛÙ· «·˘ÙÈ¿» ÙÔ˘ ‰ËÌ¿Ú¯Ô˘ Ù˘ fiÏ˘ ¢ËÌ‹ÙÚË M·Ú·‚¤ÏÈ·. «Œ¯ˆ ˙ËÙ‹ÛÂÈ Ú·ÓÙ‚ԇ ·fi ÙÔÓ Î. ¢¤Ó‰È·, ·ÏÏ¿ ·ÎfiÌ· ‰ÂÓ ¤¯ˆ ¿ÚÂÈ ·¿ÓÙËÛË. ŸÙÈ Î·È Ó· ÚÔÁÚ·ÌÌ·Ù›˙ÂÙ·È Ó· Á›ÓÂÈ ÛÙÔ Û˘ÁÎÂÎÚÈ̤ÓÔ ÛËÌ›Ô, Ú¤ÂÈ ÚÒÙ· ÂÌ›˜ Ó· ¤¯Ô˘Ì ÂÓË̤ڈÛË», ÙfiÓÈÛÂ Ô ‰‹Ì·Ú¯Ô˜.


32

Media

PRESS TIME, ™¿‚‚·ÙÔ 22 - K˘Úȷ΋ 23 M·ÚÙ›Ô˘ 2014

ON

LINE

ñ ∞ÔÚÚ›ÊıËÎÂ, Ì ·fiÊ·ÛË ÙÔ˘ ¶ÔÏ˘ÌÂÏÔ‡˜ ¶ÚˆÙÔ‰ÈΛԢ ∞ıËÓÒÓ, Ë ·›ÙËÛË ÙÒ¯Â˘Û˘ ÙˆÓ «ª·Î‰ÔÓÈÎÒÓ ∂ΉfiÛÂˆÓ ∞.∂.» ÙÔ˘ ¢ËÌ‹ÙÚË ƒ›˙Ô˘, ÂÙ·ÈÚ›·˜ Ô˘ Âͤ‰È‰Â ̤¯ÚÈ ÙÔÓ ¢ÂΤ̂ÚÈÔ ÙÔ˘ 2012 ÙËÓ ÂÊËÌÂÚ›‰· «∞‰¤ÛÌ¢ÙÔ˜ Δ‡Ô˜». ñ ™ÔÎ ·fi ÙËÓ Â›ıÂÛË Ô˘ ‰¤¯ıËÎÂ, ÛÙËÓ ¶¿ÙÚ·, Ô ‰ËÌÔÛÈÔÁÚ¿ÊÔ˜ ¶¿Û¯Ô˜ ª·Ó‰Ú·‚¤Ï˘. ñ ™ˆÚ›· ·ÓÙȉڿÛÂˆÓ ÛÙÔ˘˜ ÂÈÙÂÏ›˜ ÙˆÓ ÙËÏÂÔÙÈÎÒÓ ÛÙ·ıÌÒÓ, ÚÔηÏ› ÙÔ Ì·Ú¿˙ ÚÔÛٛ̈Ó, Û˘ÓÔÏÈÎÔ‡ ‡„Ô˘˜ 255.000 ¢ÚÒ Û Alpha, Mega Î·È ∞¡Δ1 ·fi ÙÔ ∂™ƒ. ñ ∞Ó·‚ÔÏ‹ Ù˘ ÚÂÌȤڷ˜ Î·È ÌÂÙ¿ıÂÛË ÁÈ· ÙÔÓ √ÎÙÒ‚ÚÈÔ ·›ÚÓÔ˘Ó ÙÚÂȘ ÂÎÔÌ¤˜ ·fi ÙÔÓ ∞¡Δ1. ¶ÚfiÎÂÈÙ·È ÁÈ· ÙȘ ÂÎÔÌ¤˜ ÙˆÓ ª. ™˘Ó·ÙÛ¿ÎË, ™. ™Ô‡ÏË Î·È ÙÔ «∫·Ú·fiÎÂ Δ·Í›» (‰ÂÓ ¤¯ÂÈ ·ÔÊ·ÛÈÛÙ› Ô ·ÚÔ˘ÛÈ·ÛÙ‹˜). ñ ¢ÂÓ ·ÓÔ›ÁÂÈ Ó¤Ô Î·Ó¿ÏÈ Ë Nova, ·ÏÏ¿ ÌÂÙÔÓÔÌ¿˙ÂÈ ‹‰Ë ¤Ó· ˘¿Ú¯ˆÓ. ñ ŒÙÛÈ, ÙÔ Novasports 24 HD, ‰ÂÓ Â›Ó·È ¿ÏÏÔ ·fi ÙÔ Novasports Highlights. ΔÔ Î·Ó¿ÏÈ ı· ÚÔ‚¿ÏÏÂÈ Ù· ÛÙÈÁÌÈfiÙ˘· ·fi fiÏ· Ù· ÚˆÙ·ıÏ‹Ì·Ù·, ·ıÏËÙÈο ‰ÂÏÙ›· Âȉ‹ÛÂˆÓ Î.·.. ñ ¡¤Â˜ ·ÏÏ·Á¤˜ ÂÙÔÈÌ¿˙ÂÈ ÛÙÔ “The Toc” Ë ŒÏÏË ™Ù¿Ë, Ì ÛÙfi¯Ô ÙËÓ Ì›ˆÛË ÙÔ˘ ÎfiÛÙÔ˘˜ Î·È ÙËÓ ·‡ÍËÛË Ù˘ ÂÈÛ΄ÈÌfiÙËÙ·˜. ñ ∂ÛˆÙÂÚÈΤ˜ ·ÏÏ·Á¤˜ ÂÙÔÈÌ¿˙ÔÓÙ·È Î·È ÛÙÔÓ ¢√§. ñ √ ‰ËÌÔÛÈÔÁÚ¿ÊÔ˜ °. ∞ÓÙ‡·˜ ı· ÙÂı› ÂÈÎÂÊ·Ï‹˜ ÙÔ˘ Ú·‰ÈÔÊÒÓÔ˘ Action24, fiÙ·Ó ‚¤‚·È· Ô ¢ÈÔÓ‡Û˘ ¶·Ó·ÁȈٿ΢ «ÎÏ›ÛÂÈ» ÙË Û˘¯ÓfiÙËÙ· ÛÙ· ÂÚÙ˙È·Ó¿. ñ ™˘ÓÂÚÁ·Û›· Ì ÙÔ «ŒıÓÔ˜ Ù˘ ∫˘Úȷ΋˜» ¤ÎÏÂÈÛÂ Ô £·Ó¿Û˘ §¿Ï·˜. ñ «¢ÂÓ Ê‡Áˆ ·fi ÙÔÓ ™∫∞´», ÍÂηı·Ú›˙ÂÈ Ô ¡. ∂˘·ÁÁÂÏ¿ÙÔ˜. ñ ™˘Ó¯›˙ÂÈ ÙÔ Ù·Í›‰È ÙÔ˘ ˆ˜ Û˘ÁÁڷʤ·˜ Ô °ÈÒÚÁÔ˜ ¶·Ó·ÁȈٷÎfiÔ˘ÏÔ˜. ñ ™Â ÌÈ· Û˘ÁÎÈÓËÙÈ΋ ·ÙÌfiÛÊ·ÈÚ· Î·È ÛÙËÓ Î·Ù¿ÌÂÛÙË ·fi ÎfiÛÌÔ ·›ıÔ˘Û· ÂΉËÏÒÛÂˆÓ ÙÔ˘ ‰ËÌ·Ú¯Â›Ô˘ ∫·ÏÏÈı¤·˜, ·ÚÔ˘ÛÈ¿ÛÙËΠÙÔ ‚È‚Ï›Ô ÙÔ˘ °ÈÒÚÁÔ˘ ¶·Ó·ÁȈٷÎfiÔ˘ÏÔ˘ “ §fiÁÈ· ˘Úfi˜” ·fi ÙȘ ÂΉfiÛÂȘ “πˆÏÎfi˜”. ñ ™ÙËÓ ÂΉ‹ÏˆÛË, Ì›ÏËÛ·Ó Ô Úfi‰ÚÔ˜ ÙˆÓ ∂ÏÏ‹ÓˆÓ ÏÔÁÔÙ¯ÓÒÓ ∂Ï¢ı¤ÚÈÔ˜ Δ˙fiη˜, Ô ·ÓÙȉ‹Ì·Ú¯Ô˜ ÙÔ˘ ‰‹ÌÔ˘ ∫·ÏÏÈı¤·˜ ∫.∞ÛÎÔ‡Ó˘ Î·È Ô ‰ËÌÔÛÈÔÁÚ¿ÊÔ˜ °È¿ÓÓ˘ ∫·ÓÂÏÏ¿Î˘.

in

s i d e r

ñ ∏ Heaven Music, ÂÙ·ÈÚ›· ÙÔ˘ ÔÌ›ÏÔ˘ ∞¡Δ1, ·Ó·ÎÔ›ÓˆÛ ÙËÓ ¤Ó·ÚÍË ÛÙÚ·ÙËÁÈ΋˜ Û˘ÓÂÚÁ·Û›·˜ Ì ÙËÓ Warner Music. ñ ªÂ ÙË Û˘Ìʈӛ· ·˘Ù‹, Ë Heaven, ·ÔÎÙ¿ Ù· ‰ÈηÈÒÌ·Ù· Ù˘ ·ÔÎÏÂÈÛÙÈ΋˜ ÂÎÌÂÙ¿ÏÏ¢Û˘ ÙÔ˘ ηٷÏfiÁÔ˘ Î·È ÙˆÓ Ó¤ˆÓ ΢ÎÏÔÊÔÚÈÒÓ ÙÔ˘ ÚÂÂÚÙÔÚ›Ô˘ Ù˘ Warner Music ÁÈ·

ÙËÓ ∂ÏÏ¿‰· Î·È ÙËÓ ∫‡ÚÔ. ñ ∫·È ¿ÏϘ ÂÍÂÏ›ÍÂȘ ÛÙÔÓ fiÌÈÏÔ

∞¡Δ1. ΔÔ ∞¡Δ1 WEBTV plus, ÌÂÙÔÓÔÌ¿˙ÂÙ·È Û netwix.gr ñ ™Â ·˘Ùfi ·Ó·Ì¤ÓÂÙ·È Ë ÚÔÛı‹ÎË Ó·ÓÈÎÒÓ ÛÂÈÚÒÓ Î·È Ó¤ˆÓ ÂÎÔÌÒÓ, ˆ˜ ·Ú¿ÏÏËÏË ‰Ú·ÛÙËÚÈfiÙËÙ· Ù˘ Â›ÁÂÈ·˜ ÙËÏÂfiÚ·Û˘. ñ √ §¿Î˘ §·˙fiÔ˘ÏÔ˜ Î·È ÙÔ «ΔÛ·ÓÙ›ÚÈ» ÙÔ˘ ÂÈÛÙÚ¤ÊÔ˘Ó, ÙËÓ ÚˆÙ·ÚÈÏÈ¿, ·fi ÙË ª˘ÙÈÏ‹ÓË. £· ÌÂÙ·-

M EDIA

‰Ôı› ·¢ı›·˜ ·fi ÙÔÓ Alpha. ñ ™ÙÔ ÌÏÔοÚÈÛÌ· 401 ÈÛÙfiÙÔˆÓ Ô˘ ·Ú›¯·Ó ¯ˆÚ›˜ ¿‰ÂÈ· ˘ËÚÂۛ˜ Ù˘¯ÂÚÒÓ ·È¯ÓȉÈÒÓ Î·È ÛÙÔȯ‹Ì·ÙÔ˜ ÚÔ¯ÒÚËÛ ÛÙȘ 10 ª·ÚÙ›Ô˘ Ë ∂∂∂¶, ÂÓËÌÂÚÒÓÔÓÙ·˜ Û˘ÓÔÏÈο 2.011 providers, ÙÚ·Â˙Èο ȉڇ̷ٷ Î·È ÙȘ ·ÚÌfi‰È˜ ‰ÈˆÎÙÈΤ˜ ·Ú¯¤˜.

∂È̤ÏÂÈ·: ∞¡¡À ¢∏ª∏Δƒπ∞¢√À

¡ÈÎËÙ‹˜ (Í·Ó¿) ÙÔ Mega ¶·Ú¿ ÙËÓ ›ÂÛË ÙÔ˘ ∞¡Δ1 Î·È ÙËÓ «Â¤Ï·ÛË» ÙÔ˘ Star, Ë ªÂÛÔÁ›ˆÓ ·ÓÙ¤¯ÂÈ ·ÛÊ˘ÎÙÈ΋ ›ÂÛË ÙÔ˘ ∞¡Δ1, Ë ÔÏÈÙÈ΋ Ù˘ ÏÈÙfiÙËÙ·˜ Î·È ÙˆÓ ÂÚÈÎÔÒÓ ÏfiÁˆ ÙˆÓ ÔÈÎÔÓÔÌÈÎÒÓ Û˘Á΢ÚÈÒÓ Î·È Ë «Â¤Ï·ÛË» ÙÔ˘ Star Ì ÙË Ó¤· ÂȉËÛÂÔÁÚ·ÊÈ΋ Ù·˘ÙfiÙËÙ·, ·ÂÈÏ› ÌÂÓ ÙÔ Mega, ‰Â›¯ÓÂÈ fï˜ fiÙÈ Â›Ó·È «Ôχ ÛÎÏËÚfi ÁÈ· Ó· Âı¿ÓÂÈ», ‹ ¤ÛÙˆ, Ó· ·Ú·‰ÒÛÂÈ ÙÔ «ıÚfiÓÔ» ÙÔ˘. ªÂ ÙËÓ ΔËÏ¤Ù˘Ô˜ ∞∂ Ó· Û˘Ó¯›˙ÂÈ ÙȘ ÚÔÛ¿ıÂȘ ÁÈ· ÙË Ì›ˆÛË ÙÔ˘ ÎfiÛÙÔ˘˜ ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ›·˜ Î·È ÙÔ˘ ÎfiÛÙÔ˘˜ ·Ú·ÁˆÁ‹˜ ȉ›Ô˘ ÚÔÁÚ¿ÌÌ·ÙÔ˜ ÛÙÔÓ ÙËÏÂÔÙÈÎfi ÛÙ·ıÌfi, ˆ˜ ̤ÚÔ˜ Ù˘ ÚÔÛ¿ıÂÈ·˜ ¿ÚÛ˘ Ù˘ ÂÈÙ‹ÚËÛ˘, ÙÔ Î·Ó¿ÏÈ ÂÈÎÂÓÙÚÒÓÂÙ·È ÛÙË ‰È·Ù‹ÚËÛË ÙˆÓ ÎÂÎÙË̤ӈÓ. ¢ËÏ·‰‹ ÙËÓ ‰È·Ù‹ÚËÛË Ù˘ ÚÒÙ˘ ı¤Û˘ Ô˘ η٤ÎÙËÛÂ Î·È ÙÔ 2013, fi¯È ÌfiÓÔ ÛÙÔ ÎÂÓÙÚÈÎfi ‰ÂÏÙ›Ô Âȉ‹ÛˆÓ, ·ÏÏ¿ ı¤ÛË Î·È ÛÙÔ Û‡ÓÔÏÔ ÙˆÓ ÙËÏÂı·ÙÒÓ Î·È ÛÙ· ÂÌÔÚÈο ÎÔÈÓ¿ Î·È ÛÙËÓ ÒÚ· ˘„Ë-

√È Ó¤ÔÈ ‰È¢ı˘ÓÙ¤˜ Ù˘ ¡∂ƒπΔ

Ï‹˜ ÙËÏÂı¤·Û˘. ¶ÔÈÔ˜ Â›Ó·È Ô Â·˘Ùfi˜ ÏÔÈfiÓ Ô˘ ‰ÂÓ ı¤ÏÂÈ Ó· ¯¿ÛÂÈ ÙÔ Mega; ΔÔ 2013, ÙÔ Î·Ó¿ÏÈ ·¤Û·Û ÙÔ 20% Ù˘ ı·̷ÙÈÎfiÙËÙ·˜ ÛÙÔ Û‡ÓÔÏÔ ÙÔ˘ ÎÔÈÓÔ‡, ÌÂÈÒÓÔÓÙ·˜ ÙÔ ÔÛÔÛÙfi ÙÔ˘ Û ۯ¤ÛË Ì ÙÔ 2012(21,6%), ·ÏÏ¿ ÂÈÛÙÚ¤ÊÔÓÙ·˜ ÛÙÔ Â›Â‰Ô ÙÔ˘ 2011. ªÂ ÌÈ-

*

√ Î. ÃÚ‹ÛÙÔ˜ ∫Ô˘ÂÏ›‰Ë˜, ÛÙË ı¤ÛË ÙÔ˘ ÁÂÓÈÎÔ‡ ‰È¢ı˘ÓÙ‹ √ÈÎÔÓÔÌÈÎÒÓ Î·È ¢ÈÔÈÎËÙÈÎÒÓ ÀËÚÂÛÈÒÓ (¢È·¯Â›ÚÈÛ˘), Ô Î. μ·Û›ÏÂÈÔ˜ £ˆÌfiÔ˘ÏÔ˜, ÛÙË ı¤ÛË ÙÔ˘ ÁÂÓÈÎÔ‡ ‰È¢ı˘ÓÙ‹ ¶ÂÚȯÔ̤ÓÔ˘, Ô Î. ∞Ú›ÛÙˆÓ·˜ ∫ÔÓÙÈ˙¿˜, ÛÙË ı¤ÛË Δ¯ÓÔÏÔÙÔ˘ ÁÂÓÈÎÔ‡ ‰È¢ı˘ÓÙ‹ ∞Ó¿Ù˘Í˘ Î·È ÛÙË ı¤ÛË ÙÔ˘ ÁÂÔ˘, ËÙÚ› ˉËÌ Ã·Ù˙ ·Ófi˜ Á›·˜ Î·È Ô Î. ΔÚ·˚ ΔÔÈÎÔ‡ ¶ÂÚÈÂÓÈÎÔ‡ ‰È¢ı˘ÓÙ‹ ¶ÂÚÈÊÂÚÂÈ·ÎÔ‡ Î·È ¤¯ıËÎ·Ó ·fi ¯Ô̤ÓÔ˘ (Ì ¤‰Ú· ÙË £ÂÛÛ·ÏÔÓ›ÎË) ÂÈÏ Û‡Ì‚Ô˘ÏÔ Ù˘ ÙÔÓ Úfi‰ÚÔ ÙÔ˘ ¢™ Î·È ‰È¢ı‡ÓÔÓÙ· ı˘ÓÙÒÓ ÛÙÔÓ Ó¤Ô ¡∂ƒπΔ ÁÈ· ÙȘ ı¤ÛÂȘ Ó¤ˆÓ ÁÂÓÈÎÒÓ ‰È¢ Ú·‰ÈÔÙËÏÂÔÙÈÎfi ÊÔÚ¤·.

ÎÚ‹, ·ÏÏ¿ ‰ÈfiÏÔ˘ ·ÌÂÏËÙ¤· ‰È·ÊÔÚ¿, ‰Â‡ÙÂÚÔ˜ Ô ∞¡Δ1 Ì ÔÛÔÛÙfi 17,8%, ÎÂÚ‰›˙ÔÓÙ·˜ ÌÈ· ÔÛÔÛÙÈ·›· ÌÔÓ¿‰· Û ۯ¤ÛË Ì ÙÔ 2012, ÂÓÒ Ô Alpha ·Ó¤‚ËΠÛÙÔ 13,9% ·fi 12% ÙÔ 2012. ΔÔ Star –‰ÂÓ Â›¯Â ÂÊ·ÚÌfiÛÂÈ ÙȘ ·ÏÏ·Á¤˜- ÎÈÓ‹ıËΠÛÙÔ ›‰ÈÔ Â›Â‰Ô ÌÂ Û˘ÓÔÏÈÎfi ÔÛÔÛÙfi 12%, ÂÓÒ Ô ™∫∞´ ¤ÊÙ·Û ÛÙÔ 9,6%, ÎÂÚ‰›˙ÔÓÙ·˜ ÌÂÚ›‰ÈÔ ·fi ÙÔ ÎÏ›ÛÈÌÔ Ù˘ ¡∂Δ. ™Ù· ÂÌÔÚÈο ÎÔÈÓ¿ (15-44) ÙÔ Mega ‰È·Ù‹ÚËÛ ÙËÓ ÚÒÙË ı¤ÛË Ì 19%, ¤Ó·ÓÙÈ 18,2% ÙÔ˘ ∞¡Δ1, 14,9% ÙÔ˘ Alpha Î·È 13,4% ÙÔ˘ Star. ªÂ 7,9% Ë ¡∂Δ, Ì 2,3% Ë ∂Δ1 Î·È Ì 1,9% Ë ∂Δ3, ¤Ó·ÓÙÈ ÔÛÔÛÙÔ‡ 2,3% Ù˘ ¢Δ. Δ¤ÏÔ˜, ÛÙË ˙ÒÓË ˘„ËÏ‹˜ ÙËÏÂı¤·Û˘ ÙÔ Mega ‰È·Ù‹ÚËÛ ÙËÓ ÚÒÙË ı¤ÛË Ì 23,2%, ÂÓÒ Ô ∞¡Δ1 ·Ú¤ÌÂÈÓ ÛÙÔ 17%, Ô Alpha 13,7% Î·È ÙÔ Star Ì 13,4%.

56 Ì‹Ó˜ Ê˘Ï¿ÎÈÛË ÛÙÔÓ ™·Ú·ÓÙfiÔ˘ÏÔ ™Â ÔÈÓ‹ Ê˘Ï¿ÎÈÛ˘ 56 ÌËÓÒÓ, ÂÍ·ÁÔÚ¿ÛÈÌË ÚÔ˜ 10 ¢ÚÒ ËÌÂÚËÛ›ˆ˜ Î·È ¯ÚËÌ·ÙÈÎfi ÚfiÛÙÈÌÔ 29.000 ¢ÚÒ, ÁÈ· ÙË ÌË Î·Ù·‚ÔÏ‹ ‰Â‰Ô˘Ï‡ÌÂÓˆÓ (πÔ‡ÏÈÔ˜- ¡Ô¤Ì‚ÚÈÔ˜ 2010) ηٷ‰ÈοÛÙËÎÂ Ô ÂΉfiÙ˘ Ù˘ ÂÊËÌÂÚ›‰·˜ «∞ÔÁÂ˘Ì·ÙÈÓ‹», ∫ÒÛÙ·˜ ™·Ú·ÓÙfiÔ˘ÏÔ˜. ∂›¯Â ÚÔËÁËı› Ì‹Ó˘ÛË ÂÚÈÛÛfiÙÂÚˆÓ ·fi 50 ‰ËÌÔÛÈÔÁÚ¿ÊˆÓ Ô˘ ÂÚÁ¿˙ÔÓÙ·Ó ÛÙËÓ ÂÊËÌÂÚ›‰·. ΔÔ ªÔÓÔÌÂϤ˜ ¶ÚˆÙÔ‰ÈÎÂ›Ô ·‹ÏÏ·ÍÂ ÙˆÓ Î·ÙËÁÔÚÈÒÓ ÙÔÓ °ÈÒÚÁÔ ™·Ú·ÓÙfiÔ˘ÏÔ, ÙÔÓ ÔÈÎÔÓÔÌÈÎfi ‰È¢ı˘ÓÙ‹ Ù˘ ÂÊËÌÂÚ›‰·˜, ÕÚË ∫ÈÂÓÙ˙fiÁÏÔ˘ Î·È ÙÔ ÓÔÌÈÎfi Û‡Ì‚Ô˘ÏÔ, ™‡ÚÔ ª·‡ÚÔ, ηıÒ˜ ‰ÂÓ ‹Ù·Ó ÂÎÙÂÏÂÛÙÈο ̤ÏË ÙÔ˘ ‰.Û Ù˘ ÂÙ·ÈÚ›·˜.

∏ ÂÙ·ÈÚ›· Unique Media A.E. ÙÔ˘ ¢ËÌ‹ÙÚË ∞ÚÁ˘ÚfiÔ˘ÏÔ˘ Î·È Ù˘ ¡¿ÓÛ˘˜ ∑·Ì¤ÙÔÁÏÔ˘, ·Ó¤Ï·‚ ӷ Û˘Ó¯›ÛÂÈ ÙËÓ ¤Î‰ÔÛË ÙÔ˘ Á˘Ó·ÈΛԢ ÂÚÈÔ‰ÈÎÔ‡, «∏ °˘Ó·›Î·». ΔÔ ÂÚÈÔ‰ÈÎfi ı· ΢ÎÏÔÊÔÚ‹ÛÂÈ Í·Ó¿ Ì ÙËÓ ∫· ıËÌÂÚÈÓ‹ ÙËÓ ∫˘Úȷ΋ 27 ∞ÚÈÏ›Ô˘, Ì ÙËÓ È‰ÈÔÎÙËÛ›· ÙÔ˘ Ù›ÙÏÔ˘ Ó· ·Ú·Ì¤ÓÂÈ ÛÙȘ ∫·ıËÌ ÚÈÓ¤˜ ∂ΉfiÛÂȘ ∞.∂.

™ÙË Unique Media Ë «°˘Ó·›Î·»


KÔÛÌÈο

33 Afi ÙË Nπ¡∞ ª∏Δ™√¶√À§√À

PRESS TIME, ™¿‚‚·ÙÔ 22 - K˘Úȷ΋ 23 M·ÚÙ›Ô˘ 2014

∞¶√ Δ∏ ™À§§√°∏ Δ√À π¢ƒÀª∞Δ√™ μ. ∫∞π ∂§π∑∞™ °√À§∞¡¢ƒ∏

∏ °·ÏÏ›· Ô˘ “Û·ÁËÓ‡ÂÈ” ÛÙÔ Golden Hall °·ÏÏ›· ÙÔ˘ ÔÏÈÙÈÛÌÔ‡, Ù˘ Á‡Û˘, Ù˘ Ù¤¯Ó˘, Ù˘ Ìfi‰·˜, ÙÔ˘ ÙÔ˘ÚÈÛÌÔ‡, Ù˘ ·˘ÙÔΛÓËÛ˘, Ù˘ Ù¯ÓÔÏÔÁ›·˜, Ù˘ ‚ÈÔÌ˯·Ó›·˜ Ì·˜ ÂÚÈ̤ÓÂÈ ÛÙÔ Golden Hall, ÙÔ ‚Ú·‚Â˘Ì¤ÓÔ ˆ˜ ¡Ô 1 ∂ÌÔÚÈÎfi ∫¤ÓÙÚÔ Ù˘ ∂˘ÚÒ˘. ∞fi ÙȘ 14 ª·ÚÙ›Ô˘ Î·È Î¿ı ̤ڷ, ÔÈ ÂÈÛΤÙ˜ ÙÔ˘ Golden Hall ¤¯Ô˘Ó ÙË ‰˘Ó·ÙfiÙËÙ· Ó· ‰Ô˘Ó ·fi ÎÔÓÙ¿ ¤ÚÁ· ÌÂÁ¿ÏˆÓ °¿ÏÏˆÓ Î·ÏÏÈÙ¯ÓÒÓ, ·fi ÙË Û˘ÏÏÔÁ‹ ÙÔ˘ π‰Ú‡Ì·ÙÔ˜ μ·Û›ÏË Î·È ∂Ï›˙·˜ °Ô˘Ï·Ó‰Ú‹. ™Â ÂȉÈο ‰È·ÌÔÚʈ̤ÓË ·›ıÔ˘Û· ÙÔ˘ 1Ô˘ ÔÚfiÊÔ˘ ÊÈÏÔÍÂÓÔ‡ÓÙ·È ¤ÚÁ· ÙˆÓ Georges Braque, CÈsar, AndrÈ Derain, Jean Fautrier Î.·. ™ÙÔÓ ›‰ÈÔ ¯ÒÚÔ Ë °·ÏÏÈ΋ ™¯ÔÏ‹ ∞ıËÓÒÓ ·ÚÔ˘ÛÈ¿˙ÂÈ ÛËÌ·ÓÙÈΤ˜ ·Ó·ÛηÊÈΤ˜ Ù˘ ÂÈÙ˘¯›Â˜ ÛÙÔ˘˜ ¢ÂÏÊÔ‡˜, ÙÔ˘˜ ºÈÏ›Ô˘˜, ÛÙÔ ÕÚÁÔ˜, ÛÙË ¢‹ÏÔ, ÛÙ· ª¿ÏÈ· Î·È ÛÙÔÓ πÙ¿ÓÔ (∫Ú‹ÙË). ™ËÌ·ÓÙÈ΋ Â›Ó·È Î·È Ë ·ÚÔ˘Û›· ÙÔ˘ ÁÏ˘ÙÔ‡ Ù˘ ÂÏÏËÓÔÁ·ÏÏ›‰·˜ ™ÔÊ›·˜ μ¿ÚË ÛÙËÓ Â›ÛÔ‰Ô ÙÔ˘ ÂÌÔÚÈÎÔ‡ ΤÓÙÚÔ˘, ¤ÎıÂÛË Ù˘ ÔÔ›·˜ ı· ÊÈÏÔÍÂÓËı› ÛÙÔ ªÔ˘ÛÂ›Ô °Ô˘Ï·Ó‰Ú‹ Ù˘ ÕÓ‰ÚÔ˘ ·fi ÙȘ 29 πÔ˘Ó›Ô˘ ¤ˆ˜ ÙȘ 29 ™ÂÙÂÌ‚Ú›Ô˘ 2014.

£O¢øPH™ ¶¿ÓÙ˘ (Center Manager Golden Hall), Jean Loup Kuhn Delforge (°¿ÏÏÔ˜ ڤۂ˘), XÚÈÛÙfiÊÔÚÔ˜ X·Ù˙fiÔ˘ÏÔ˜ (¶Úfi‰ÚÔ˜ EÏÏËÓÔÁ·ÏÏÈÎÔ‡ EÌÔÚÈÎÔ‡ EÈÌÂÏËÙËÚ›Ô˘)

«ÃÚ˘ÛÔ› ™ÎÔ‡ÊÔÈ 2014» ÌÂ Ï¿Ì„Ë ÔÏÏÒÓ ·ÛÙ¤ÚˆÓ MAPIANNA PÔÌÔÙ‹, ™‡ÚÔ˜ PÔÌÔÙ‹˜ (¢ÈÎËÁfiÚÔ˜ - ¶ÔÈÓÈÎÔÏfiÁÔ˜)

√π ·ÚÔ˘ÛÈ·ÛÙ¤˜ Ù˘ ‚Ú·‰È¿˜, Î. ¢ËÌ‹ÙÚ˘ ∞ÓÙˆÓfiÔ˘ÏÔ˜ (‰ËÌÔ ÛÈÔÁÚ¿ÊÔ˜ ¢∂™ª∏™ Î·È Ì¤ÏÔ˜ Ù˘ Á¢ÛÈÁÓˆÛÙÈ΋˜ ÔÌ¿‰·˜ ÙˆÓ «ÃÚ˘ÛÒÓ ™Îԇʈӻ) Î·È Î. °ÈÒÚÁÔ˜ ∞Ú¯ÈÌ·Ó‰Ú›Ù˘ (¶Ú¤Û‚˘ ¶Ô ÏÈÙÈÛÌÔ‡ ÛÙË °·ÏÏ›·) H Î. ∞¡¡À ∏ÏÈÔÔ‡ÏÔ˘ (ÂΉfiÙÚÈ· ¢∂™ª∏™), Ô Î. °ÈÒÚÁÔ˜ Δ۷ΛÚ˘ (¶Úfi‰ÚÔ˜ •∂∂) Î·È Ë Î. ŸÏÁ· ∫ÂÊ·ÏÔÁÈ¿ÓÓË (˘Ô˘Ú Áfi˜ TÔ˘ÚÈÛÌÔ‡)

ª¶∂∞Δƒπ™ ™ÙÂÚÔ‰‹Ì·, ÕÚ˘ ™ÙÂÚÔ‰‹Ì·˜

BIKY K·ÁÈ¿, K·ÙÂÚ› Ó· M¿Ó·ÏË (¢È¢ı‡ÓÙÚÈ· EÏÏËÓÔ-Á·ÏÏÈÎÔ‡ EÈÌÂÏËÙËÚ›Ô˘)

H κ. ΜΑΡΙΑ Ναυπλιώτου και η κ. Μαρία Βατοπούλου

 ÌÈ· ȉȷ›ÙÂÚË ·ÙÌfiÛÊ·ÈÚ· Î·È Ì ¤ÓÙÔÓÔ ÙÔ ÂÏÏËÓÈÎfi ÛÙÔÈ¯Â›Ô Ú·ÁÌ·ÙÔÔÈ‹ıËÎÂ, ÁÈ· Ì›· ·ÎfiÌË ¯ÚÔÓÈ¿, Ë ÂΉ‹ÏˆÛË ÁÈ· ÙÔ˘˜ «XÚ˘ÛÔ‡˜ ™ÎÔ‡ÊÔ˘˜» (2014), ÙÔÓ ÎÔÚ˘Ê·›Ô Á·ÛÙÚÔÓÔÌÈÎfi ıÂÛÌfi Ù˘ ∂ÏÏ¿‰·˜, «ÃÚ˘ÛÔ› ™ÎÔ‡ÊÔÈ»2014. ∏ ÂΉ‹ÏˆÛË ‰ÈÔÚÁ·ÓÒıËΠ·fi ÙË ¢∂™ª∏ ∂ΉÔÙÈ΋, ˘fi ÙËÓ ·ÈÁ›‰· Ù˘ ¶ÚÔ‰ڛ·˜ Ù˘ ∂ÏÏ¿‰·˜ ÛÙËÓ ∂˘Úˆ·˚΋ ŒÓˆÛË Î·È Ì ÙËÓ ˘ÔÛÙ‹ÚÈÍË ÙÔ˘ METAXA. ™ÙȘ 10 ª·ÚÙ›Ô˘, Ë ªÂÁ¿ÏË μÚÂÙ·Ó›· ηٷÎχÛÙËΠ̠Âͤ¯Ô˘Û˜ ÚÔÛˆÈÎfiÙËÙ˜. OÈ ˘Ô˘ÚÁÔ› ΔÔ˘ÚÈÛÌÔ‡ ÙˆÓ ¯ˆÚÒÓ Ù˘ ∂.∂. ·ÏÏ¿ Î·È ¿ÏÏˆÓ ÛËÌ·ÓÙÈÎÒÓ ÁÈ· ÙÔÓ ÂÏÏËÓÈÎfi ÙÔ˘ÚÈÛÌfi ¯ˆÚÒÓ, ŒÏÏËÓ˜ ÔÏÈÙÂÈ·ÎÔ› ·Ú¿ÁÔÓÙ˜, ÂÒÓ˘ÌÔÈ Í¤ÓÔÈ ‰ËÌÔÛÈÔÁÚ¿ÊÔÈ, ÂÎÚfiÛˆÔÈ ÙˆÓ ∂ÏÏËÓÈÎÒÓ ª.ª.∂., ηıÒ˜ Î·È ÚÔÛˆÈÎfiÙËÙ˜ ·fi ÙÔ ¯ÒÚÔ ÙÔ˘ ÔÏÈÙÈÛÌÔ‡ Î·È ÙÔ˘ ı¿̷ÙÔ˜ ¤‰ˆÛ·Ó ÙÔ «·ÚÒÓ». ∞Ó¿ÌÂÛ¿ ÙÔ˘˜, Ë ŸÏÁ· ∫ÂÊ·ÏÔÁÈ¿ÓÓË, Ë ª·Ú›· ¢·Ì·Ó¿ÎË, Ô °ÈÒÚÁÔ˜ ∫·Ì›Ó˘, Ô ˘Ô˘ÚÁfi˜ TÔ˘ÚÈÛÌÔ‡ Ù˘ ∫‡ÚÔ˘ °ÈÒÚÁÔ˜ §·ÎÎÔÙÚ‡˘, Ô ˘Ô˘ÚÁfi˜ TÔ˘ÚÈÛÌÔ‡ ÙÔ˘ μÂÏÁ›Ô˘ ÃÚ‹ÛÙÔ˜ ¢Ô˘ÏÎÂÚ›‰Ë˜, Ë ∫¿ÙÈ· ¢·Ó‰Ô˘Ï¿ÎË, Ô ¢ÈÔÓ‡Û˘ ™·‚‚fiÔ˘ÏÔ˜ Î.·. ∫ÔڇʈÛË Ù˘ ‰ÈÔÚÁ¿ÓˆÛ˘ ·ÔÙ¤ÏÂÛ ÙÔ Dinner de Gala, ÙÔ ÛËÌ·ÓÙÈÎfiÙÂÚÔ ‰Â›ÓÔ ˘„ËÏ‹˜ Á·ÛÙÚÔÓÔÌ›·˜ ÛÙË ¯ÒÚ·, Ì ÙÔ ÔÔ›Ô ÔÏÔÎÏËÚÒıËÎÂ Î·È Ë ÙÂÏÂÙ‹ Ù˘ ·ÔÓÔÌ‹˜ ÙˆÓ ‚Ú·‚›ˆÓ.


34

PRESS TIME, ™¿‚‚·ÙÔ 22 - K˘Úȷ΋ 23 M·ÚÙ›Ô˘ 2014

KO™OBAPE A™§ANI: °IATI H OMOPºH ™OYH¢EZA ™TPAIKEP TH™ ¶API

H ıËÏ˘Î‹ version ÙÔ˘ ZÏ

O ZoÙ˜ Ì·˜ ¤Ì·ı Ì¿ÛÎÂÙ

TÔ˘ MIXA§H KO™METATOY

AæO°O Ô‰ÔÛÊ·ÈÚÈÎfi ÛÙÈÏ ·fi ÙËÓ KÔÛÔ‚¿ÚÂ AÛÏ¿ÓÈ

he King is back». «º¤Ú ÙÔÓ ¿ÏÈ ›Ûˆ Ô Ô‰fiÛÊ·ÈÚÔ ıˆÚÂ›Ù·È ¤Ó· ·fi Ù· °È·ÓÓ·ÎfiÔ˘Ï». ™ÔÎ Î·È ‰¤Ô˜ ÛÙÔ ·Ó‰ÚÈο «Î¿ÛÙÚ·» Ô˘ ÙÔ «·ÛıÂÓ¤˜» OAKA. O OÌÚ¿ÓÙÔ‚ÈÙ˜, Ô AÏ‚¤ÚÙ˘ Î·È Ô TÔ 25¯ÚÔÓÔ ÌÔÓÙ¤ÏÔ Û (;) ʇÏÏÔ ¤¯ÂÈ «·ÏÒÛÂÈ» ÚÔ ÔÏÏÔ‡. OÌÚ¿ÌÔ‚ÈÙ˜. ™ÙÈÁ̤˜ ·ÓÂ·Ó¿ÏËÙ˜. ÕÍȘ M·, ÙÈ Û˘˙ËÙ¿ÌÂ, ÙÒÚ·; ÂÓfi˜ £Ú‡ÏÔ˘. ZˆÓÙ·ÓÔ‡ £Ú‡ÏÔ˘. A˘ÙÔ› Â›Ó·È ÊˆÙÔÁÚ·Ê‹ÛÂȘ ÂÚÈÔ‰ÈÎÒÓ E‰Ò, Êı¿Û·Ì ÛÙÔ ÛËÌÂ›Ô Ó· ‰ËÌÈÔ˘ÚÁÔ‡£Ú‡ÏÔÈ. Ÿ¯È Ù· ηٷÛ΢¿ÛÌ·Ù· ÙˆÓ media Î·È Î·Ù¿ÊÂÚ ӷ ÌÂÙ·ÙÚ¤„ÂÈ ÓÙ·È ıËÏ˘ÎÔ› «Ô‰ÔÛÊ·ÈÚÈÎÔ› ÎÏÒÓÔÈ» ÙˆÓ ÎÔÙˆÓ ÛÎÔÙÂÈÓÒÓ ‰È·‰ÚfïÓ. A˘ÙÔ‡˜ ÙÔ˘˜ 18Ú˘Ê·›ˆÓ Î·È ÈÔ ·ÎÚÈ‚ÔÏËÚˆÌ¤ÓˆÓ ÛÙ·Ú ÙÔ˘ 20.000 Ô˘ ‹Ù·Ó ÚÔ¯ı¤˜ ÛÙÔ OAKA Î·È Âηٷ Á‹‰· Û ·Û·Ú¤Ï· Ï·Ó‹ÙË. ÙÔÓÙ¿‰Â˜ ¯ÈÏÈ¿‰Â˜ ¿ÏÏÔ˘˜ ·ÎfiÌ· Ô˘ ‹Ù·Ó ηTÔ ÈÔ ÙÚ·Ófi ·Ú¿‰ÂÈÁÌ· Ù˘ ÂͤÏÈ͢ ÙˆÓ ıËψ̤ÓÔÈ ÛÙȘ ÙËÏÂÔÚ¿ÛÂȘ ÁÈ· ¤Ó· Ì·Ù˜ Ô˘ Á˘Ó·ÈÎÒÓ ÛÙÔÓ «‚·ÛÈÏÈ¿ ÙˆÓ ÛÔÚ» ·ÔÙÂÏ› ˘fi ¿ÏϘ Û˘Óı‹Î˜ ı· ·ÔÙÂÏÔ‡Û ÂÏÏËÓÔÌÔ‚ÈÙ˜ BfiÛÓÈÔ˜ Î·È Ë ÌËÙ¤Ú· ÙÔ˘ KÚÔ¿ÙÈÛ·. Ë Û‡ÁÎÚÈÛË Ù˘ KÔÛÔ‚¿Ú AÛÏ¿ÓÈ Ì ÙÔÓ ZÏ¿ÙÔ˘ÚÎÈ΋ Û‡ÚÚ·ÍË, ·˘Ùfi˜ Ô «Ì¿ÁÔ˜» ÙÔ˘˜ ¤Ì·2) K·È ÔÈ ‰˘Ô ÔÈÎÔÁ¤ÓÂȘ ÌÂÙ·Ó¿ÛÙÂ˘Û·Ó ÛÙËÓ Ù·Ó IÌÚ·‹ÌÔ‚ÈÙ˜. ı Ì¿ÛÎÂÙ. ¶ÚÈÓ · fiÏ· ÙÔ˘˜ ¤Ì·ı ӷ Û¤‚ԙԢˉ›·. EΛ, Ù· ·È‰È¿ ÙÔ˘˜ ·¤ÎÙËÛ·Ó ÙËÓ K·È ÁÈ· Ó· ÌËÓ ˘¿Ú¯Ô˘Ó ·Ôڛ˜, ÔÈ ÂfiÓÙ·È ÙÔ Ì¿ÛÎÂÙ. TÔ˘˜ ·ıÏËÙ¤˜, ÙÔ˘˜ ÚÔÔÓ˙ԢˉÈ΋ ˘ËÎÔfiÙËÙ·. Ù¤˜, ÙÔ˘˜ ·ÓıÚÒÔ˘˜, Ó· ¯ÂÈÚÔÎÚÔÙÔ‡Ó, Ó· ·ÔÌÂÓ˜ «ÏÂÙÔ̤ÚÂȘ» ·Ô‰ÂÈÎÓ‡Ô˘Ó ÁÈ· ÔÈÔÓ 3) TfiÛÔ Ë ÌÈ·, fiÛÔ Î·È Ô ¿ÏÏÔ˜ ηٿÊÂÚ·Ó Ó· ıÂÒÓÔ˘Ó ÙËÓ ÔÌ¿‰· ›Ù ÎÂÚ‰›˙ÂÈ Â›Ù ¯¿ÓÂÈ. ÏfiÁÔ ÔÈ ÂȉÈÎÔ› ıˆÚÔ‡Ó ÙËÓ ·Ó¤ÌÔÚÊË ÛÙÚ¿ÈÁ›ÓÔ˘Ó ‰ÈÂıÓ›˜ Ì ÙËÓ ÂıÓÈ΋ ™Ô˘Ë‰›·˜. O °Î¿Ï˘ ¤ÊÂÚ ÙÔ Ì¿ÛÎÂÙ ÛÙËÓ EÏÏ¿‰·. ÎÂÚ ˆ˜ ÌÈ· «ıËÏ˘Î‹ version» ÙÔ˘ Û˘Ó·‰¤ÏÊÔ˘ 4) ¶·›˙Ô˘Ó ÛÙËÓ °·ÏÏ›· Ì ÙËÓ Ê·Ó¤Ï· Ù˘ AÏÏ¿ Ô ZÔÙ˜ ÙÔ ¤Ì·ı ÛÙÔ˘˜ ŒÏÏËÓ˜. O °Î¿Ï˘ Ù˘ ¯ˆÚ›˜ Ê˘ÛÈο ηÓ›˜ ·fi ÙÔ˘˜ ‰˘Ô ÙÔ˘˜ ›‰È·˜ ÔÌ¿‰·˜, Ù˘ ¶·Ú› ™ÂÓÙ ZÂṲ́Ó, ÙÔ˘ AÚ·‚· ÙÔ ¤Î·Ó Ìfi‰·. O ZÔÙ˜ ÙÔ ¤Î·Ó ϷÙÚ›·, ÙÔ ¤Î·Ó· ·ÚÂÍËÁȤٷÈ. ÎÚÔ›ÛÔ˘ N·Û¤Ú AÏ KÂÏ¿ÈÊÈ ·fi ÙÔ K·Ù¿Ú. Ó ·Á¿Ë, ÙÔ ¤Î·Ó «˘ÂÚÎÔÌÌ·ÙÈÎfi» ÛÙÔÓ ·ıÏËAÓÙÈı¤Ùˆ˜, ÙÔ ‰È·ÛΉ¿˙Ô˘Ó, ʈÙÔÁÚ·Ê›˙Ô5) TÔ Î˘ÚÈfiÙÂÚÔ: ·ÁˆÓ›˙ÔÓÙ·È ÛÙËÓ ›‰È· ı¤ÙÈÛÌfi. K·Ó›˜ ¿ÏÏÔ˜ ‰ÂÓ Î·Ù¤ÊÂÚ ӷ οÓÂÈ Ï·ÓÙ·È Ì·˙› Î·È ·ÓËÁ˘Ú›˙Ô˘Ó ÙȘ ÂÈÙ˘¯›Â˜ Ù˘ ÎÔÈÛË: ÂÈıÂÙÈÎÔ› Î·È ‰È·ÎÚ›ÓÔÓÙ·È ÁÈ· ÙËÓ ¤ÊÂÛË ÙÚÂ˘Ù‹ ÌÈ· ÔÌ¿‰· ·fi fiÏÔ˘˜. °È· 13 ¯ÚfiÓÈ·. N· Ó‹˜ ÔÌ¿‰·˜ ÙÔ˘˜. TÈ ÂÓÒÓÂÈ, ÏÔÈfiÓ, ÙÔ˘˜ ‰˘Ô ÙÔ˘˜ ÛÙÔ ÛÎÔÚ¿ÚÈÛÌ·! ˘ÔÎÏ›ÓÔÓÙ·È ÌÚÔÛÙ¿ Ù˘, Ó· Ù˘ ‚Á¿˙Ô˘Ó ÙÔ Î·ÙÔ˘˜; TÔ˘Ï¿¯ÈÛÙÔÓ 5 ηÏÔ› ÏfiÁÔÈ: MÂÙ¿ ·fi ÙfiÛ· ÎÔÈÓ¿ ÛËÌ›·, ÔÈÔ˜ ÌÔÚ› ¤ÏÔ. KÈ Ô NÙÔ‡ÓÙ·, ¿ÏÏÔ˜ ÌÂÁ¿ÏÔ˜ ‰¿ÛηÏÔ˜, η1) H B·ÏηÓÈ΋ ηٷÁˆÁ‹ ÙÔ˘˜. OÈ ÁÔÓ›˜ Ù˘ Ó· ·ÌÊÈÛ‚ËÙ‹ÛÂÈ ÙËÓ «Î·ÚÌÈ΋ Û¯¤ÛË» ÙˆÓ ‰˘Ô Ù¿ÊÂÚ ӷ ÊÙ¿ÛÂÈ ÙÔÓ ÏÈÌ·Ó›ÛÈÔ ÛÙËÓ ÎÔ‡· Ù˘ AÛÏ¿ÓÈ Â›Ó·È KÔÛÔ‚¿ÚÔÈ. O ·Ù¤Ú·˜ ÙÔ˘ IÌÚ·‹ÛÙ·Ú; E˘ÚˆÏ›Áη˜. Œ¯ÂÈ ÙÔÓ ›‰ÈÔ Û‚·ÛÌfi Ô ÎfiÛÌÔ˜ ·¤Ó·ÓÙ› ÙÔ˘˜ Ì ·˘ÙfiÓ Ô˘ ¤¯ÂÈ ÛÙÔ ÙÚÈʇÏÏÈ; K§HPø™H CHAMPIONS LEAGUE-EUROPA LEAGUE ¶¿Ì ·Ú·Î¿Ùˆ ÙÒÚ·. ¢ÂÓ ¤¯Ô˘Ó ·ÏÏ¿ÍÂÈ Î·È ÔÏÏ¿ ÁÈ· ÙËÓ ÚfiÎÚÈÛË ÛÙÔ˘˜ «ÔÎÙÒ». MÔÚ›˜ Î·È ‰Â‡ÙÂÚÔ˜, ÌÔÚ›˜ Î·È Ó· Ì›ÓÂȘ Î·È ÂÎÙfi˜. H ٤ٷÚÙË ı¤ÛË ¿ÓÙˆ˜ ı· ¿Ó ÛÙȘ ÙÚÂȘ ·fi ÙȘ Ù¤ÛÛÂÚȘ «ÙÈÙ·ÓÔÌ·¯›Â˜» ¯Ù˘ËıÔ‡Ó ÁÈ· ÙÔ ‚·Ú‡ÙÈÌÔ ÙÚfi·ÈÔ ÙÔ˘ 2013, Ì ÂÈ ÛÙȘ ÂÙ¿ ӛΘ, ·ÏÏ¿ Ì ‰˘Ô ‹ Î·È ÙÚÂȘ ÈÛÔÙˆÓ «8» ÙÔ˘ ÊÂÙÈÓÔ‡ Champions League ÙÔ˘˜ IÛ·ÓÔ‡˜ Ó· ‰Â›¯ÓÔ˘Ó ÈÔ ¤ÙÔÈÌÔÈ ·fi ¤Ú‚·ı̛˜, Ì ÙÔ Ú¿ÁÌ· Ó· ÌÂډ‡ÂÙ·È. E˘¯‹ ˘¿Ú¯ÂÈ Ê·‚ÔÚ› (M·ÚÙÛÂÏfiÓ·, PÂ¿Ï M·‰Ú›Ù˘, ÛÈ ·¤Ó·ÓÙÈ ÛÙËÓ Ó˘Ó Î¿ÙÔ¯Ô ÙÔ˘ «ÙÚÂÌÏ» Ó· ÌËÓ ·Ô‰ÂȯÙ› ÌÔÈÚ·›· Ë ÂÓÙfi˜ ‹ÙÙ· Ì ÙË T· ÚÒÙ· ·È¯Ó›‰È· ÙˆÓ «8» ı· ‰ÈÂÍ·¯ıÔ‡Ó M¿ÁÂÚÓ), ÙÔ ÌÂÁ¿ÏÔ ÓÙ¤ÚÌÈ ÁÈ· ÙËÓ ÚfiÎÚÈÛË §·ÌÔÚ¿Ï, ·Ó Î·È ÙÔ˘Ï¿¯ÈÛÙÔÓ Î·È Ë M¿Ï·ÛÙÔ˘˜ ËÌÈÙÂÏÈÎÔ‡˜ ·Ó·Ì¤ÓÂÙ·È ÛÙÔ ˙¢Á¿ÚÈ Ù˘ ÙËÓ 1Ë Î·È 2 AÚÈÏ›Ô˘ Î·È ÔÈ Â·Ó·ÏËÙÈÎÔ› ÛÙȘ Á· Â›Û˘ «ÙËÓ ¿ÙËÛ» Ì·˙› Ù˘. ·ÓÂÚ¯fiÌÂÓ˘ ‰‡Ó·Ì˘ ¶·Ú› Ì ÙËÓ TÛ¤ÏÛÈ ÙÔ˘ 8 Î·È 9 ÙÔ˘ ›‰ÈÔ˘ Ì‹Ó·. «KÏÂȉ›» ‰Â›¯ÓÂÈ ÙÔ ÂfiÌÂÓÔ ·ÈÁÓ›‰È Ì ñ «MAXE™» ı· Á›ÓÔ˘Ó, Ê˘ÛÈο, Î·È ÛÙ· ÚÔËMÔ˘Ú›ÓÈÔ. ÙË M¿ÚÙÛ· ÛÙË B·ÚÎÂÏÒÓË. AÓ «ÙËÓ È¿ÌÈÙÂÏÈο ÙÔ˘ Europa League: T· ˙¢Á¿ÚÈ· ÙˆÓ ÚÔËÌÈÙÂÏÈÎÒÓ Ù˘ ¯ıÂÛÈÓ‹˜ ÛÂȘ ÛÙÔÓ ‡ÓÔ» Î·È Ù˘ Û¿ÛÂȘ ÙÔ ·‹ÙÙËÙÔ, fi¯È ÕÏÎÌ··Ú MÂÓʛη, §ÈfiÓ °ÈÔ˘‚¤ÓÙÔ˘˜, B·ÎÏ‹ÚˆÛ˘ ÛÙËÓ EÏ‚ÂÙ›· ›ӷÈ: ÌfiÓÔ ÂÚÓ¿˜, ·ÏÏ¿ Î·È ·˜ ÁÈ· ÙÔ colpo grosso. ÛÈÏ›· B·Ï¤ÓıÈ·, ¶fiÚÙÔ - ™Â‚›ÏÏË M·ÚÙÛÂÏfiÓ· AÙϤÙÈÎÔ M., PÂ¿Ï M. NÙfiÚN· È¿ÛÂȘ ÙËÓ AÚÌ¿ÓÈ, Ô˘ ÛÙËÓ ÈÛÔ‚·ıÌ›· T· ·È¯Ó›‰È· ı· ‰ÈÂÍ·¯ıÔ‡Ó 3 Î·È 10 AÚÈÙÌÔ˘ÓÙ, ¶·Ú› ™ÂÓ ZÂÚÌ¤Ó TÛ¤ÏÛÈ, M¿ÓÙÛÂÛÙÂÚ °È˘ÂÚÙÂÚ›˜ Î·È Ó· ÂÙ¿ÍÂȘ ¤Íˆ ·fi ÙËÓ ÔÎÙ¿Ï›Ô˘. MÂÁ¿ÏÔ Ê·‚ÔÚ› ÁÈ· ÙËÓ ÎÔ‡·, ‰Ò, Ë °ÈÔ˘Ó. - M¿ÁÂÚÓ MÔÓ¿¯Ô˘. ‰· ÙÔ ÏÈÌ·Ó›ÛÈÔ. ÿ‰ˆÌÂÓ. OÈ ‰˘Ô «·ÈÒÓÈÔÈ» ·ÓÙ›·ÏÔÈ Ù˘ Primera Ô˘‚¤ÓÙÔ˘˜, Ì ‰Â‡ÙÂÚË ÛÙ· ÚÔÁÓˆÛÙÈο ÙËÓ ¢ÂÓ ı· ¿ˆ ÛÙÔ HÚ¿ÎÏÂÈÔ, fiÔ˘ Ô AÓ·Division Î·È ÙÔ B·˘·ÚÈÎfi «ıËÚ›Ô» ı· ÎÔÓÙ·ÚÔ- MÂÓʛη. ÛÙ·Û›Ô˘ Ì·˜ ÂͤÏËÍ ·ÚÓËÙÈο, ı· ÛÙ·ıÒ ÌfiÓÔ ÌÈ· ÛÙÈÁÌ‹ Û ·˘ÙÔ‡˜ Ô˘ ÔÓÂÈÚ‡ÙËÎ·Ó ÔÎÙ¿‰·, ÙÂÙÚ¿‰· Î·È ÙÂÏÈÎfi ÛÙÔ TÛ¿ÌÈÔÓ˜ §ÈÁÎ. ¶Ô‡ ·˜ Ú K·Ú·Ì‹ÙÚÔ; ŸÙ·Ó Û ·ÔÎÏ›ÂÈ Ì ÙfiÛÔ ÂÌÊ·ÙÈÎfi ÙÚfiÔ Ô Âı·Ì¤ÓÔ˜, ÙfiÙÂ Â›Û·È Î¿ÙÈ ·Ú·¿Óˆ ·fi ·Ó››ÁÔ˘Ú· fiÏÔÈ ÔÈ Ê›ÏÔÈ ‰Ô˘ÏÂÈ¿ Î·È ·˘Ù‹ Ë ÚÔÛ¿ıÂÈ· ·Î˘ÚÒıËΠ·fi ÙÔ ·ÔÙ¤ÏÂ- ¿Ì˘Ó·. ŸÌˆ˜ Ô «ıÚ‡ÏÔ˜» ¤‰ÂÈÍ fiÙÈ Â›Ó·È Â‰Ò! ηÓÔ˜. K·È ·Ú¿ ÙË ÊÈÏfiÙÈÌË ÚÔAÎÔÌÏÂÍ¿ÚÈÛÙÔ˜ Î·È ¯ˆÚ›˜ ›¯ÓÔ˜ ηوÙÂÚfiÙËÙ·˜ ¤‰ÂÈÍ fiÙÈ ÙÔ˘ «ıÚ‡ÏÔ˘» ‰ÂÓ Â- ÛÌ·». Û¿ıÂÈ· ÙÔ˘ ÛÔÚÙοÛÙÂÚ Ù˘ KÔ˘‚¤ÓÙ˜ ÙˆÓ ·ÓıÚÒˆÓ Ô˘ ηıËÌÂÚÈÓ¿ οÓÔ˘Ó Ù· ¿- ‹Ù·Ó Ô‰ÔÛÊ·ÈÚÈο ÛÙÔ ›‰ÈÔ Â›Â‰Ô Ì ÙËÓ ·ÁÁÏÈ΋ ÔÌ¿‰·. Ú›ÌÂÓ·Ó ¤Ó·Ó Ù¤ÙÔÈÔ ·ÔÎÏÂÈÛÌfi ¢T, Ô˘ ·ÔÙÂÏ› Ê·ÈÓfiÌÂÎ·È Ôχ ÂÚÈÛÛfiÙÂÚÔ ÌÈ· Ù¤ÙÔÈ· ·Ó·- ÓÙ· Ó· ·Ú·Ì›ÓÂÈ Ô Û‡ÏÏÔÁÔ˜ ÛÙËÓ ÎÔÚ˘Ê‹ fiˆ˜ Û˘Ì‚·›ÓÂÈ AÎfiÌË , ‰ÂÓ Â›¯Â ÙËÓ Ù‡¯Ë Ì ÙÔ Ì¤ÚÔ˜ ÙÔ˘ ·ÊÔ‡ Û ٤ÛÛÂÚȘ ÂÓÔ ÚÔ˜ ‰ÈÂÚ‡ÓËÛË, ‰ÂÓ ¿ÓÙÂ¯Ë ‹ÙÙ· (3-0) ÛÙÔ «ŸÏÓÙ TÚ¿Ê- Ù· ÙÂÏÂ˘Ù·›· ¯ÚfiÓÈ·. ◊Ù·Ó ‚‚·›ˆ˜ ÛÎÏËÚfi ÙÔ ¯Ù‡ËÌ· Î·È ÚÈÙÒÛÂȘ ‚Ú¤ıËΠÎÔÓÙ¿ ÛÙÔ ÁÎÔÏ, Ô˘ ı· ÙÔ˘ ¤‰ÈÓ ÙËÓ ÚfiÁ›ÓÂÙ·È Ó· ÚÔÎÚÈı›˜. ÊÔÚÓÙ» Ì ÙËÓ M¿ÓÙÛÂÛÙÂÚ °ÈÔ˘Ó¿ÈÙÂÓÙ. K·È Û›ÁÔ˘Ú· ¿‰ÔÍÔ˜ ·ÔÎÏÂÈÛÌfi˜ Ô˘ ‰ÂÓ ·ÓÙ·Ó·ÎÏ¿ ÛÙËÓ ÂÈÎfiÓ· ÎÚÈÛË ÛÙÔ˘˜ «8». °È·Ù› ÛÙÔ Ô‰fiÛÊ·ÈÚÔ fiÛÔ Î·È Î·Ïfi˜ Ó· ›ÕÓÙ ÁÂÈ·... ·Ó ıÂÏ‹ÛÂÈ Î·Ó›˜ Ó· ·Ô‰ÒÛÂÈ Ù· ÙÔ˘ «K·›- ÙÔ˘ ·È¯ÓȉÈÔ‡. EÎÙÈÌÒ fiÙÈ Ô OÏ˘ÌÈ·Îfi˜ ‹Ù·Ó ¿Ù˘¯Ô˜ ÁÈ·Ù› ‰ÂÓ Û·È, ·Ó ‰ÂÓ ÂÎÌÂÙ·ÏÏ¢Ù›˜ ÙȘ ¢ηÈڛ˜ Î·È ÙȘ Û˘ÁÎ˘Ú›Â˜, Û›Û·Úˆ˜ ÙÔ K·›Û·ÚÈ» ‰ÂÓ ¤¯ÂÈ ·Ú¿ Ó· ·ÍÈÔÏÔÁ‹- ηٿÊÂÚ ӷ ÂÎÌÂÙ·ÏÏ¢Ù› ÙËÓ ÚÒÙË Ó›ÎË ÛÙÔ «°ÂÒÚÁÈÔ˜ K·- ÁÔ˘Ú· Ì ·˘Ù¤˜ ÙȘ ÔÌ¿‰Â˜ ‰ÂÓ ÁÏÈÙÒÓÂȘ. ŸÌˆ˜ Ô «ıÚ‡ÏÔ˜» ‚ϤÂÈ ÙËÓ ÂfiÌÂÓË Ì¤Ú· Î·È ·˘Ùfi ·ÊÔÚ¿ Î·È ÙÔ˘˜ «‚¿˙ÂÏÔ˘˜» Ô˘ ÛÂÈ - ηٷÁÚ¿„ÂÈ ÙȘ ‰ËÏÒÛÂȘ ÙfiÛÔ ÙÔ˘ ÚÔ¤‰ÚÔ˘ Ú·˚Ûο΢» Ì 2-0. ø˜ «Á·‡ÚÔ˜» ı· ÌÔÚÔ‡Û· Ó· ÁÚ¿„ˆ ÔÏÏ¿ ÁÈ· ÙÔ ¿Ù˘¯Ô ÌÔÚ› Ó· ¯¿ÚËηÓ, ·ÏÏ¿ «ÎÔÓÙfi˜ „·ÏÌfi˜ ·ÏÏËÏԇȷ», ı· Ù· ·ÏÏ¿ Î·È ÙÔ˘ ÚÔÔÓËÙ‹ ÙÔ˘ OÏ˘ÌÈ·ÎÔ‡ M·ÚÈÓ¿ÎË Î·È M›ÙÛÂÏ. O ÚÒÙÔ˜ ‰ÈηÈÔÏÔÁË̤ӷ ÛÙÂÓÔ¯ˆÚË̤ÓÔ˜ ·˘Ùfi ·È¯Ó›‰È. MfiÓÔ ‰‡Ô ·ÁˆÓÈÛÙÈο ÛÙÔȯ›·. OÈ ·›ÎÙ˜ ÙÔ˘ ԇ̠ÛÙÔ K‡ÂÏÏÔ. TÔ ÚˆÙ¿ıÏËÌ· 2013-14 Â›Ó·È ÛÙËÓ ÙÚÔ·ÈÔı‹ÎË ÙÔ˘ «ıÚ‡¤ÛÙÂÈÏÂ Ì‹Ó˘Ì· ÂÓfiÙËÙ·˜ ·ÏÏ¿ Î·È Û˘Á¯·ÚËÙ‹ÚÈ·. O ‰Â‡ÙÂ- M›ÙÛÂÏ ‰ÂÓ Â›¯·Ó ÙÔ ¿ıÔ˜ Î·È ÙËÓ ·˘ÙÔÂÔ›ıËÛË ÚÔËÁÔ‡ÚÔ˜ ·Ó¤ÊÂÚ fiÙÈ «Â›Ì·ÛÙ Ôχ Ï˘Ë̤ÓÔÈ ÁÈ· ÙÔ ·ÔÙ¤ÏÂÛÌ·. ÌÂÓˆÓ ·È¯ÓȉÈÒÓ. K·È ÛÙȘ ÙÚÂȘ ÁÚ·Ì̤˜, ¿Ì˘Ó·, ΤÓÙÚÔ Î·È ÏÔ˘» Î·È ‚‚·›ˆ˜ ÔÈ Ê›ÏÔÈ ÙÔ˘ «ıÚ‡ÏÔ˘» Î·È ¿ÏÈ ÙÔ 2014-15 ¢Ô˘Ï¤„·Ì ÛÎÏËÚ¿ ÁÈ· ÙËÓ ÚfiÎÚÈÛË ·ÏÏ¿ ›̷ÛÙ ÛÙÂÓÔ- Â›ıÂÛË, ÔÈ ·›ÎÙ˜ ‰ÂÓ ¤·È˙·Ó ÙfiÛÔ ÎÔÓÙ¿ fiÛÔ ¯ÚÂÈ·˙fiÙ·Ó. ı· ÙÔÓ ·ÔÏ·‡ÛÔ˘Ó ÛÙÔ TÛ¿ÌÈÔÓ˜ §ÈÁÎ. NÈÎ. ™. ¯ˆÚË̤ÓÔÈ ÁÈ·Ù› Ì›ӷÌ ¤Íˆ ·fi ÙËÓ ‰ÈÔÚÁ¿ÓˆÛË. A˘Ù‹ Ë KÈ ·ÎfiÌË ¤ÁÈÓ·Ó ÔÏÏ¿ ÂÚÈÛÛfiÙÂÚ· Ï¿ıË · fiÛÔ ÔÙ¤ ÛÙËÓ

«T

T

«EÌʇÏÈÔ˜» M¿ÚÙÛ·-AÙϤÙÈÎÔ A

¢ÂÓ ¿ÍÈ˙ ٤ÙÔÈÔ ·ÔÎÏÂÈÛÌfi!


PRESS TIME, ™¿‚‚·ÙÔ 22 - K˘Úȷ΋ 23 M·ÚÙ›Ô˘ 2014

35

™ENT ZEPMEN £EøPEITAI TO «¶O¢O™ºAIPIKO ALTER EGO» TOY ME°A§OY ™TAP

¿Ù·Ó IÌÚ·‹ÌÔ‚ÈÙ˜ «K·ÏÏÈÛÙ›·» Ù· ·Ô‰˘Ù‹ÚÈ· ™Ù· 25 Ù˘ ¯ÚfiÓÈ· Ë KÔÛÔ‚¿Ú AÛÏ¿ÓÈ ıˆÚÂ›Ù·È ÌÈ· ·fi ÙȘ ˆÚ·ÈfiÙÂÚ˜ Î·È ÈÔ sexy Î˘Ú›Â˜ ÙˆÓ Ô‰ÔÛÊ·ÈÚÈÎÒÓ ÁË¤‰ˆÓ Ù˘ Á˘. •¤Ó· ÂÚÈÔ‰Èο ÙËÓ ÙÔÔıÂÙÔ‡Ó ÛÙÔ Top-10 (ÓÔ 6, Û‡Ìʈӷ Ì ÙÔ maciejcorvo.hubpages.com), ·ÏÏ¿, Ì¿ÏÏÔÓ ÙËÓ ·‰ÈÎÔ‡Ó fiˆ˜ Ê·›ÓÂÙ·È ·fi ÙȘ ÚÔÙÈÌ‹ÛÂȘ ÙÔ˘ ·Ó‰ÚÈÎÔ‡ ÊÈÏÔı¿ÌÔÓÔ˜ ÎÔÈÓÔ‡ Û ‰È¿ÊÔÚ˜ ‰È·‰ÈÎÙ˘·Î¤˜ ‰ËÌÔÛÎÔ‹ÛÂȘ. TÔ fiÌÔÚÊÔ ÚfiÛˆÔ Ù˘ ÙËÓ ‚Ô‹ıËÛ ӷ Á›ÓÂÈ Û Ôχ ÁÚ‹ÁÔÚÔ ¯ÚÔÓÈÎfi ‰È¿ÛÙËÌ· ÌÈ· celebrity ÛÙËÓ ¯ÒÚ· Ù˘ Î·È Ó· ÌÂÙ·ÙÚ¤„ÂÈ ÙÔ ÙÂÚ¤Ó Û ·Û·Ú¤Ï·. H ‰ËÌÔÙÈÎfiÙËÙ· Ù˘ ·˘Í‹ıËΠηٷÎfiÚ˘Ê· fiÙ·Ó ·ÔÊ¿ÛÈÛ ӷ ¿ÚÂÈ ÌÂÙ·ÁÚ·Ê‹ ÛÙËÓ ¶·Ú›. T·˘Ùfi¯ÚÔÓ· Ì ÙËÓ Î·ÚȤڷ Ù˘ ÛÙÔ Ô‰fiÛÊ·ÈÚÔ, Ë AÛÏ¿ÓÈ ‰È·ÁÚ¿ÊÂÈ ÌÈ· ·Ú¿ÏÏËÏË ÔÚ›·, ˆ˜ ÌÔÓÙ¤ÏÔ Û ʈÙÔÁÚ·Ê‹ÛÂȘ ÔÏÏÒÓ ÂÚÈÔ‰ÈÎÒÓ. T˘¯·›·; K·ıfiÏÔ˘ ™ÙËÓ °·ÏÏ›· ÁÚ¿ÊÔ˘Ó fiÙÈ Ë ÌÂÛ·›· Î·È Ë ·Ì˘ÓÙÈ΋ ÁÚ·ÌÌ‹ Ù˘ Á˘Ó·ÈΛ·˜ Ô‰ÔÛÊ·ÈÚÈ΋˜ ÔÌ¿‰·˜ Ù˘ ¶·Ú› ı˘Ì›˙Ô˘Ó Î·ÏÏÈÛÙ›·, ·Ó ÚÔÛÙÂı› Ë ·ÚÔ˘Û›· Ù˘ K¤Ó˙· NÙ¿ÏÈ ‰›Ï· Ù˘ Î·È ÙˆÓ §¿Ô˘Ú MÔ˘Ïfi, NfiÓ· NÙÂÌfiÓ ÛÙ· ÌÂÙfiÈÛıÂÓ.

MÂÁ¿ÏË ÁÎÔÏÙ˙Ô‡ ™ÙȘ ·ÌÈÁÒ˜ Ô‰ÔÛÊ·ÈÚÈΤ˜ Û˘ÁÎÚ›ÛÂȘ, Ë KÔÛÔ‚¿Ú ‰ÂÓ ‰Â›¯ÓÂÈ Ó· ˘ÛÙÂÚ› Û ÛÙ·ÙÈÛÙÈο ¤Ó·ÓÙÈ ÙÔ˘ ZÏ¿Ù·Ó, ·Ó Î·È ÈÔ ÎÔÓÙԇϷ (1.65 Ì.) ·fi ÙÔÓ ıËÚÈÒ‰Ë ÁÎÔÏÙ˙‹ Ù˘ ¶·Ú› (1.94 Ì.). ™ÙËÓ «¶fiÏË ÙÔ˘ ºˆÙfi˜» Ô IÌÚ·‹ÌÔ‚ÈÙ˜ ¤Êı·Û ٷ 30 ÁÎÔÏ Û 34 ·ÁÒÓ˜ ÚˆÙ·ıÏ‹Ì·ÙÔ˜ Î·È Ë AÛÏ¿ÓÈ Ù· 22 Û 23 ·ÁÒÓ˜. Afi Ù· ·ÁˆÓÈÛÙÈο ÛÙÔȯ›· Ô˘ ¯·Ú·ÎÙËÚ›˙Ô˘Ó ÙËÓ «ıËÏ˘Î‹ ÂΉԯ‹ ÙÔ˘ IÌÚ·‹ÌÔ‚ÈÙ˜» Â›Ó·È Ë Ù·¯‡ÙËÙ· Ù˘ Î·È Ë ÈηÓfiÙËÙ· Ù˘ Ì ÙËÓ Ì¿Ï· ÛÙ· fi‰È·. °ÂÓÓË̤ÓË ÛÙȘ 29 IÔ˘Ï›Ô˘ ÙÔ˘ 1989 ÛÙÔ KÚ›ÛÙÈ·ÓÛÙ·ÓÙ Ù˘ ™Ô˘Ë‰›·˜, ıˆÚÂ›Ù·È ÌÈ· ·fi ÙȘ ηχÙÂÚ˜ ÂÈıÂÙÈÎÔ‡˜ Ù˘ ™Ô˘Ë‰›·˜. M ٷ ¯ÚÒÌ·Ù· Ù˘ ¶·Ú› Ú·ÁÌ·ÙÔÔÈ›, ÁÂÓÈο, ÂÍ·ÈÚÂÙÈΤ˜ ÂÌÊ·Ó›ÛÂȘ Î·È ÚfiÏ·‚Â, ·Ó Î·È Ó·ڋ Û ËÏÈΛ·, Ó· ÂÚ¿ÛÂÈ ·fi fiϘ ÙȘ ÌÂÁ¿Ï˜ ÔÌ¿‰Â˜ Ù˘ ·ÙÚ›‰·˜ Ù˘, Ì ¤Ó·Ó ÂӉȿÌÂÛÔ «ÛÙ·ıÌfi» ÛÙȘ H¶A Î·È ÙÔ˘˜ Chicago Red Stars. ™ÙËÓ ÂıÓÈ΋ ™Ô˘Ë‰›·˜ ·›˙ÂÈ ·fi Ù· 19 Ù˘ ηÈ

ÌÂÙÚ¿ 12 ÁÎÔÏ Û 55 Û˘ÌÌÂÙÔ¯¤˜. H ·Á¿Ë Ù˘ ÁÈ· ÙÔ Ô‰fiÛÊ·ÈÚÔ Â›Ó·È Ôχ ÌÂÁ¿ÏË. AÚΛ Ó· ı˘ÌËı› οÔÈÔ˜ fiÙÈ ¿Ú¯ÈÛ ÙËÓ Â›ÛËÌË «ÂÚÈ¤ÙÂÈ·» Ù˘ ÛÙ· Á‹‰· ·fi Ù· 15, ÛÙËÓ B’ ÂıÓÈ΋ Ì ÙËÓ B›ÌÂÚÌ˘, fiÔ˘ ·Ó·‰Â›¯ıËΠ۠«Ê·ÈÓfiÌÂÓÔ», Ì 49 ÁÎÔÏ Û 48 Ì·Ù˜. ¢ËÏ·‰‹, ¤‚·˙ ÂÚÈÛÛfiÙÂÚÔ ·fi ¤Ó· ÁÎÔÏ Î·Ù¿ ̤ÛÔ fiÚÔ Û οı ·ÁÒÓ·. K·ÙfiÚıˆÌ· Ô˘ ı· «˙‹Ï¢·Ó» ·ÎfiÌ· Î·È Ô KÚÈÛÙÈ¿ÓÔ PÔÓ¿ÏÓÙÔ Ì ÙÔÓ §¤Ô M¤ÛÈ!

«AÓ ı¤ÏÂÙ ӷ ÎÂÚ‰›˙ÂÙ» H ÚÔÛˆÈ΋ Ù˘ Û¯¤ÛË Ì ÙÔÓ Û˘Ì·ÙÚÈÒÙË Ù˘, ZÏ¿Ù·Ó IÌÚ·‹ÌÔ‚ÈÙ˜ Â›Ó·È Ôχ «ıÂÚÌ‹». X·Ú·ÎÙËÚÈÛÙÈÎfi Â›Ó·È fiÙÈ Ô ›‰ÈÔ˜ Û˘ÌÌÂÙ›¯Â ÙÔ 2012 ÛÙËÓ Â›ÛËÌË ·ÚÔ˘Û›·ÛË Ù˘ ÌÂÙ·ÁÚ·Ê‹˜ Ù˘ ·fi ÙËÓ ¶·Ú› ™ÂÓÙ ZÂÚÌ¤Ó ÛÙ· media Î·È Ì›ÏËÛ ÁÈ· ÂΛÓË Ì ٷ ÈÔ Î·Ï¿ ÏfiÁÈ· ÌÚÔÛÙ¿ ÛÙȘ οÌÂÚ˜ Î·È ÙÔ˘˜ ÙËÏÂÔÙÈÎÔ‡˜ Ê·ÎÔ‡˜: «AÓ ı¤ÏÂÙ ӷ ÎÂÚ‰›˙ÂÙÂ, ı· Ú¤ÂÈ Ó· ¤¯ÂÙ ÛÙËÓ ÔÌ¿‰· Û·˜ ¿ÓÙÔÙ ¤Ó·Ó ÂÈıÂÙÈÎfi ·fi ÙËÓ ™Ô˘Ë‰›·!». °È· ÙËÓ ÌÂÙ·ÁÚ·Ê‹ Ù˘ ·fi ÙËÓ KÚ›ÛÙÈ·ÓÛÙ·ÓÙ, Ë ¶·Ú› ¤‰ˆÛ «Ì¿¯Ë», ‰ÈfiÙÈ ·¤ÌÂÓ ¤Ó·˜ Ì‹Ó·˜ ÁÈ· ÙËÓ Ï‹ÍË ÙÔ˘ Û˘Ì‚ÔÏ·›Ô˘ Ù˘ Î·È ÔÈ ‰˘Ô Û‡ÏÏÔÁÔÈ ‰È·ÊˆÓÔ‡Û·Ó ÁÈ· ÙÔ ¯ÚËÌ·ÙÈÎfi ·ÓÙ›ÙÈÌÔ Ô˘ ˙ËÙÔ‡Û·Ó ÔÈ ™Ô˘Ë‰Ô› ·fi ÙÔ˘˜ °¿ÏÏÔ˘˜. TÂÏÈο, Ù· ÚÔ‚Ï‹Ì·Ù· ÍÂÂÚ¿ÛıËÎ·Ó Î·È ˘¤ÁÚ·„ ÁÈ· 2 ¯ÚfiÓÈ·. º˘ÛÈο, Ë Á·ÏÏÈ΋ ÔÌ¿‰· ‰ÈηÈÒıËΠÁÈ· ÙËÓ ÂÈÌÔÓ‹ Ù˘ Î·È Ô ...ZÏ¿Ù·Ó ÁÈ· ÙËÓ Úfi‚ÏÂ„Ë ÙÔ˘. ™ÙËÓ ÚÒÙË Ù˘ ¯ÚÔÓÈ¿ ÛÙÔ Á·ÏÏÈÎfi ÚˆÙ¿ıÏËÌ·, ¤Ù˘¯Â 17 ÁÎÔÏ Û 19 Ì·Ù˜ (2012-13) Î·È Ë ¶·Ú› ÙÂÚÌ¿ÙÈÛ 2Ë ›Ûˆ ·fi ÙËÓ §˘ÒÓ.

A A¶ ¶O O ÙÙËËÓÓ ··ÚÚÔÔ˘˘ÛÛ››··ÛÛËË ÙÙˢ˜ ÌÌÂÂÙÙ··ÁÁÚÚ··ÊÊ‹‹˜˜ ÙÙˢ˜ ÛÛÙÙÔÔ ¶ ¶··ÚÚ››ÛÛÈÈ

KO§¶AKIA Ì ÙËÓ Ì¿Ï·.

TÔ tattoo ÛÙÔÓ ·ÛÙÚ¿Á·ÏÔ H KÔÛÔ‚¿Ú ÌÂÁ¿ÏˆÛ ·›˙ÔÓÙ·˜ Ô‰fiÛÊ·ÈÚÔ Î·È ¯fiÎÂÈ Â› ¿ÁÔ˘ Ù·˘Ùfi¯ÚÔÓ·, ÚÈÓ ·ÔÊ·Û›ÛÂÈ Ó· οÓÂÈ «focus» ÛÙÔ ¿ıÏËÌ· Ù˘ ηډȿ˜ Ù˘. ™ÙÔÓ ·ÛÙÚ¿Á·ÏÔ Ù˘ ¤¯ÂÈ tattoo ¤Ó·Ó Ì·‡ÚÔ ‰ÈΤʷÏÔ ·ÂÙfi, Ô˘ Û˘Ì‚ÔÏ›˙ÂÈ ÙËÓ AÏ‚·Ó›· Î·È ÙÔ ·Ú·ÙÛÔ‡ÎÏÈ Ù˘ Â›Ó·È «Kosse». ™˘ÌÂÚÈÏ‹ÊıËΠ‰Â ÛÙȘ 100 ÈÔ «Î·˘Ù¤˜» Á˘Ó·ÈΛ˜ ·ÚÔ˘Û›Â˜ ÙˆÓ OÏ˘ÌÈ·ÎÒÓ AÁÒÓˆÓ ÙÔ˘ 2012 ÛÙÔ §ÔÓ‰›ÓÔ!

O EÏÏËÓÈÎfi˜ ·ıÏËÙÈÛÌfi˜ ηٷÚÚ¤ÂÈ H

ÔÈÎÔÓÔÌÈ΋ ÎÚ›ÛË Ô˘ Ì·ÛÙ›˙ÂÈ ÙËÓ ¯ÒÚ· Ì·˜ ÙËÓ ÙÂÏÂ˘Ù·›· ÂÓÙ·ÂÙ›· ·Ú¤Û˘Ú fiˆ˜ fiÏ· Ù· ¿ÏÏ· Î·È ÙÔÓ ·ıÏËÙÈÛÌfi Û ÌÂÚÈ΋ ηٿÚÚ¢ÛË. KÈ ·˘Ùfi ÁÈ·Ù› Ù· ÔÈÎÔÓÔÌÈο Û‡Ìʈӷ Ì ÙÔ ˘Ô˘ÚÁÂ›Ô AıÏËÙÈÛÌÔ‡ ÁÈ· ÙËÓ ÂfiÌÂÓË ÂÚ›Ô‰Ô ı· Â›Ó·È ÏÈÁfiÙÂÚ· ηٿ ÙÔ ‹ÌÈÛ˘. OÈ ÂÚÈÛÛfiÙÂÚ˜ ·ıÏËÙÈΤ˜ ÔÌÔÛÔÓ‰›Â˜ 10 ¯ÚfiÓÈ· ÌÂÙ¿ ÙÔ˘˜ OÏ˘ÌÈ·ÎÔ‡˜ AÁÒÓ˜ ÎÈÓ‰˘ÓÂ‡Ô˘Ó Ó· ‚¿ÏÔ˘Ó ÏԢΤÙÔ. O ·ÚÌfi‰ÈÔ˜ ˘Ê˘Ô˘ÚÁfi˜ AıÏËÙÈÛÌÔ‡ Î. °È¿ÓÓ˘ AÓ‰ÚÈ·Ófi˜ ‰ÂÛ̇ÙËΠfiÙÈ ·Ó Î·È ÛÙ· ۈ̷Ù›· ı· ‰ÔıÔ‡Ó ÏÈÁfiÙÂÚ· ¯Ú‹Ì·Ù·, ·˘Ù¿ Û›ÁÔ˘Ú· ı· ÊÙ¿ÛÔ˘Ó ÛÙ· Ù·Ì›· ÙˆÓ ÔÌÔÛÔÓ‰ÈÒÓ ÙÔ Û˘ÓÙÔÌfiÙÂÚÔ. ŸÌˆ˜ Êı¿Û·Ì ÛÙÔ Ù¤ÏÔ˜ M·ÚÙ›Ô˘ Î·È Î·-

TO ÚÒÙÔ ÙÂÙ · ÙÂÙ Ì ÙÔÓ Û˘Ó¿‰ÂÏÊÔ ZÏ¿Ù·Ó. ¶Ò˜ ÙËÓ ÎÔÈÙ¿ÂÈ ÂΛÓÔ˜

Ì›· ÔÌÔÛÔÓ‰›· ‰ÂÓ ¤¯ÂÈ ÂÈÛÚ¿ÍÂÈ Ô‡Ù ¤Ó· ¢ÚÒ ·fi ÙȘ ¯ÔÚËÁ‹ÛÂȘ Ô˘ ‰ÈηÈÔ‡Ù·È. TÔ Úfi‚ÏËÌ· ¤¯ÂÈ ¿ÚÂÈ ÙÂÚ¿ÛÙȘ ‰È·ÛÙ¿ÛÂȘ ·Ó ·Ó·ÏÔÁÈÛÙ› ηÓ›˜ fiÙÈ ‰ÂÓ ˘¿Ú¯Ô˘Ó ÏÂÊÙ¿ fi¯È ÌfiÓÔ Ó· ÏËÚˆıÔ‡Ó Ù· ¤ÍÔ‰· ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ›·˜ ÙˆÓ ÔÌÔÛÔÓ‰ÈÒÓ, ·ÏÏ¿ Î·È ·ÎfiÌË ÔÈ ÌÈÛıÔ› ÙˆÓ ˘·ÏϋψÓ. K·È Ó· Ê·ÓÙ·ÛÙ› ηÓ›˜ fiÙÈ ÔÈ ÂÚÈÎÔ¤˜ ÛÙȘ ÂȯÔÚËÁ‹ÛÂȘ ¤¯Ô˘Ó ÊÙ¿ÛÂÈ ÙÔ 70% Ù· ÙÂÏÂ˘Ù·›· ¯ÚfiÓÈ·. MÂÁ¿Ï· Ù· ÚÔ‚Ï‹Ì·Ù· ·ÊÔ‡ ÔÏÏ¿ ·fi Ù· ÚˆÙ·ıÏ‹Ì·Ù· Î·È Î‡ÂÏÏ· Â›Ó·È ‰‡ÛÎÔÏÔ Ó· Á›ÓÔ˘Ó ·Ó ‰ÂÓ ‰ÔıÔ‡Ó Ù· ¯Ú‹Ì·Ù·. ¶ÔÏÏÔ› ·ÎfiÌË ÚˆÙ·ıÏËÙ¤˜ ¯ÚËÌ·ÙÔ‰ÔÙÔ‡Ó Ù· Ù·Í›‰È· ÙÔ˘˜ ÛÙÔ Â͈ÙÂÚÈÎfi Ì ¯Ú‹Ì·Ù· ÙˆÓ ÁÔÓÈÒÓ ÙÔ˘ ÎÈ ·ÎfiÌË Î·È ÙȘ ·ÁÔÚ¤˜ Û ·Ô‡ÙÛÈ· Î·È ÂÍÔÏÈÛÌfi ÌÂ

TA ηÏÏÈÛÙ›· ÙˆÓ ·Ô‰˘ÙËÚ›ˆÓ Ù˘ ¶ ·Ú›

¯Ú‹Ì·Ù· ÙˆÓ ÁÔÓÈÒÓ ÙÔ˘˜. K·È ̤۷ Û ·˘Ùfi ÙÔ Îϛ̷ ·‚‚·ÈfiÙËÙÔ˜ Ù· ¿ÓÙ· ÏÂÈÙÔ˘ÚÁÔ‡Ó ·ÚÓËÙÈο ·ÊÔ‡ ÔÏÏ¿ Á˘ÌÓ·ÛÙ‹ÚÈ· Î·È ÎÔÏ˘Ì‚ËÙ‹ÚÈ· ȉȷ›ÙÂÚ·, ÛÙËÓ ÂÚÈʤÚÂÈ·, ¤¯Ô˘Ó ‚¿ÏÂÈ ÏԢΤÙÔ. OÈ ÁÈ·ÙÚÔ›, ·ÏÏ¿ Î·È ÔÈ Ê˘ÛÈÎÔıÂÚ·Â˘Ù¤˜ ‰ÂÓ ÏËÚÒÓÔÓÙ·È Î·ıÒ˜ Â›Û˘ Î·È ÂÚÈÛÛfiÙÂÚÔÈ ·ÁÒÓ˜ Á›ÓÔÓÙ·È Ì ÂıÂÏÔÓÙ¤˜ ‰È·ÈÙËÙ¤˜ Î·È ÎÚÈÙ¤˜. KÈ ·Ó ıÂÏ‹ÛÂÈ Î·Ó›˜ Ó· „¿ÍÂÈ Ù· ÔÈÎÔÓÔÌÈο ÙˆÓ ÔÌÔÛÔÓ‰ÈÒÓ ‰ÂÓ ‚Ú›ÛÎÂÈ ‰Âοڷ ÙÛ·ÎÈÛÙ‹. TÔ ÌÂÁ·Ï‡ÙÂÚÔ Úfi‚ÏËÌ· ¤¯Ô˘Ó ÔÈ ÌÈÎÚ¤˜ ÔÌÔÛÔÓ‰›Â˜, ÈÛÙÈÔÏÔ˝·, OXE (¯¿ÓÙÌÔÏ) ηıÒ˜ Î·È Ë E°O, ‰ÂÓ ¤¯Ô˘Ó ¿ÚÂÈ Ù· ¯Ú‹Ì·Ù· ·fi ÔÏϤ˜ ‰ÈÔÚÁ·ÓÒÛÂȘ ÎÈ ·ÎfiÌË ‰ÂÓ ÌÔÚÔ‡Ó Ó· ‰ËÏÒÛÔ˘Ó

Û˘ÌÌÂÙÔ¯‹ Û ·ÁÒÓ˜. TÂÚ¿ÛÙÈÔ Úfi‚ÏËÌ· Ù¤ÏÔ˜ ¤¯ÂÈ Ë ÈÛÙÔÚÈ΋ ÔÌÔÛÔÓ‰›· ™E°A™ (ÛÙ›‚Ô˜) ·ÊÔ‡ Â›Ó·È ÔÏϤ˜ ÔÈ ‰ÈÔÚÁ·ÓÒÛÂȘ Ô˘ ¤¯Ô˘Ó ̷ٷȈı› Û ‚¿ÚÔ˜ ÙÔ˘ ÚÔÁÚ¿ÌÌ·ÙÔ˜. O ÂÚ·ÛÈÙ¯ÓÈÎfi˜ ·ıÏËÙÈÛÌfi˜ ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ› ̤¯ÚÈ Û‹ÌÂÚ· ¯¿ÚȘ ÛÙËÓ ÂıÂÏÔÓÙÈ΋ ÚÔÛÊÔÚ¿, ·ÏÏ¿ Î·È ÛÙËÓ ÔÈÎÔÓÔÌÈ΋ ÂÓ›Û¯˘ÛË ÚÔËÁÔ‡ÌÂÓˆÓ ÔÈÎÔÓÔÌÈÎÒÓ ¯ÚfiÓˆÓ. K·Ù·ÁÚ¿ÊÂÙ·È Ù¤ÏÔ˜ Ì ·˘Ù¿ Î·È Ì ·˘Ù¿ ÙÔ ÎÏ›ÛÈÌÔ ÈÛÙÔÚÈÎÒÓ Û˘ÏÏfiÁˆÓ Ì ÌÂÁ¿Ï˜ ‰È·ÎÚ›ÛÂȘ Î·È Ì ÈÛÙÔÚ›· ¯ÚfiÓˆÓ ÁÈ·Ù› ‰ÂÓ ÌÔÚÔ‡Ó Ó· ·ÓÙ·ÂͤÏıÔ˘Ó ÛÙ· ÙÂÚ¿ÛÙÈ· Î·È ·‚¿ÛÙ·ÎÙ· ¯Ú¤Ë. NÈÎ. ™.


36

PRESS TIME, ™¿‚‚·ÙÔ 22 - K˘Úȷ΋ 23 M·ÚÙ›Ô˘ 2014

O APH™ E¶E™E, H¢H. ¶PøTO™ Y¶OæHºIO™ °IA TI™ A§§E™ ¢YO £E™EI™ (H MIA O¢H°EI ™E M¶APAZ ME

O «ÙÂÏÂ˘Ù·›Ô˜ ¯ÔÚfi˜» ÙˆÓ 7 «ÌÂÏÏÔı· TÔ˘ MIXA§H KO™METATOY OÏ˘ÌÈ·Îfi˜ «ÛÊÚ¿ÁÈÛ» Ì·ıËÌ·ÙÈο ÙËÓ Î·Ù¿ÎÙËÛË ÂÓfi˜, ·ÎfiÌ·, Ù›ÙÏÔ˘ ÙÔ˘, ÔÈ 4 ı¤ÛÂȘ ÙˆÓ ÊÂÙÈÓÒÓ play offs ıˆÚÔ‡ÓÙ·È «Î··ÚˆÌ¤Ó˜» ·fi ηÈÚfi (¶AOK, AÙÚfiÌËÙÔ˜, ¶·Ó·ıËÓ·˚Îfi˜, AÛÙ¤Ú·˜ TÚ›ÔÏ˘) Î·È ÙÔ ÌÔÓ·‰ÈÎfi «Ì¤ÙˆÔ» Ô˘ ·Ú·Ì¤ÓÂÈ «·ÓÔÈÎÙfi» ÛÙËÓ Super League O¶A¶ 2013-14 Â›Ó·È ·˘Ùfi ÙÔ˘ ˘Ô‚È‚·ÛÌÔ‡. K·È ¿ÏÈ, 5 ·ÁˆÓÈÛÙÈΤ˜ ÚÈÓ ·fi ÙËÓ Ï‹ÍË Ù˘ ηÓÔÓÈ΋˜ ÂÚÈfi‰Ô˘, Ô ÈÛÙÔÚÈÎfi˜ AÚ˘ £ÂÛÛ·ÏÔӛ΢ ‰ÂÓ ÁÏÈÙÒÓÂÈ ϤÔÓ Ô‡Ù Ì ı·‡Ì· ÙËÓ ÙÒÛË ÛÙËÓ Football League, Ì 20 ‚·ıÌÔ‡˜ ÛÙÔ ÂÓÂÚÁËÙÈÎfi ÙÔ˘ ¤Ó·ÓÙÈ 28 Ù˘ ·Ì¤Ûˆ˜ ÂfiÌÂÓ˘ ÔÌ¿‰·˜ ÛÙÔÓ ›Ó·Î· (B¤ÚÔÈ·, ¶Ï·Ù·ÓÈ¿˜), ÔfiÙ ÙÔ ÂӉȷʤÚÔÓ ÛÙÚ¤ÊÂÙ·È ÛÙȘ ˘fiÏÔÈ˜ ‰˘Ô ı¤ÛÂȘ: ÙËÓ 17Ë Î·È ÙËÓ 16Ë. H ÚÒÙË Ô‰ËÁ› ηÙ¢ı›·Ó ÛÙËÓ B ÂıÓÈ΋ Î·È Ë ‰Â‡ÙÂÚË ÛÙÔ Ì·Ú¿˙ ·Ú·ÌÔÓ‹˜ ‹ ·Ófi‰Ô˘ Ì ÙÔÓ 3Ô Ù˘ ηÙÒÙÂÚ˘ ηÙËÁÔÚ›·˜. TȘ ‰˘Ô Û˘-

O

ÁÎÂÎÚÈ̤Ó˜ ı¤ÛÂȘ ı· ÚÔÛ·ı‹ÛÔ˘Ó Ó· ·ÔʇÁÔ˘Ó Û˘ÓÔÏÈο 12 ÔÌ¿‰Â˜, ·ÊÔ‡, Ë 6Ë Ô OºH ‰ËÏ·‰‹ (38 ‚.) ·¤¯ÂÈ ·fi ÙËÓ 17Ë (28 ‚.) ÌfiÏȘ 10 ‚·ıÌÔ‡˜. ¶Ú·ÎÙÈο, fï˜, ÛÙËÓ «˙ÒÓË ÎÈÓ‰‡ÓÔ˘» ·Ó‹ÎÔ˘Ó ÏÈÁfiÙÂÚ˜ ·fi ÙȘ 12 ¶AE, ÌÈ· Î·È OºH (38 ‚.), ¶·Ó·ÈÙˆÏÈÎfi˜ (37 ‚.), ¶·ÓıÚ·ÎÈÎfi˜ (37 ‚.), ¶A™ °È¿ÓÓÂÓ· (36 ‚.), EÚÁÔÙ¤Ï˘ (35 ‚.), ¤¯Ô˘Ó ·ÔÎÙ‹ÛÂÈ ¤Ó· «Ì·ÍÈÏ¿ÚÈ ·ÛÊ·Ï›·˜» Î·È ÌfiÓÔ Ì «·˘ÙÔÎÙÔÓ›·» ı· ÌÔÚÔ‡Û·Ó Ó· ¯¿ÛÔ˘Ó ÙfiÛ˜ ı¤ÛÂȘ ÛÙËÓ ÙÂÏÈ΋ ηٿٷÍË ·fi ÙËÓ 29Ë ·ÁˆÓÈÛÙÈ΋ ̤¯ÚÈ ÙËÓ 34Ë. AÓÙÈı¤Ùˆ˜, ¿ÏϘ 7 ¶AE (Ô˘ ·¤¯Ô˘Ó 6 ‚.=‰˘Ô ӛΘ, Ë ÚÒÙË ·fi ÙËÓ ÙÂÏÂ˘Ù·›· ÙÔ˘ ¿Ù˘Ô˘ ÁÎÚÔ˘ ÙˆÓ «ÌÂÏÏÔı¿Ó·ÙˆÓ) ÓÈÒıÔ˘Ó Û·ÊÒ˜ ÈÔ ¿‚ÔÏ· Î·È Â›Ó·È: 11. ¶·ÓÈÒÓÈÔ˜ 34 ‚., 12. K·ÏÏÔÓ‹ 33 ‚., 13. §Â‚·‰ÂÈ·Îfi˜ 33 ‚., 14. SKODA •¿ÓıË 32‚., 15. AfiÏÏˆÓ 29 ‚., 16. B¤ÚÔÈ· 28 ‚. Î·È ¶Ï·Ù·ÓÈ¿˜ 28 ‚. B¿ÛÂÈ ÚÔÁÚ¿ÌÌ·ÙÔ˜ Î·È ‚·ıÌÔÏÔÁ›·˜, Ô AfiÏψӷ˜ Â›Ó·È ÛÙËÓ ÈÔ ‰ÂÈÓ‹ ı¤ÛË, ηıÒ˜ ·ÓÙÈÌÂÙˆ›˙ÂÈ ¶·Ó·ıËÓ·˚Îfi, ¶AOK Î·È OÏ˘ÌÈ·Îfi, ·ÏÏ¿, ÂÂȉ‹ Ë Ì¿Ï· Á˘Ú›˙ÂÈ, οÔȘ ÂÎÏ‹ÍÂȘ Ë ÌÈÎÚÔ-ÂÎÏ‹ÍÂȘ ÌÔÚÔ‡Ó Ó· ʤÚÔ˘Ó Ù· «¿Óˆ, οو», ·Ó ‰ÂÓ ÚÔÛ¤ÍÔ˘Ó ÔÈ ÔÌ¿‰Â˜. H «PRESS TIME» ·Ó·Ï‡ÂÈ ÙÔ «Ê›ÓȘ» Ù˘ Super League O¶A¶ Ì ÎÚÈÙ‹ÚÈÔ ÙËÓ ÏÔÁÈ΋, ·ÏÏ¿ ÙÔ Ô‰fiÛÊ·ÈÚÔ ‰ÂÓ ¤¯ÂÈ ¿ÓÙ· ÏÔÁÈ΋. M È · «ÁΤϷ» ÌÔÚ› Ó· ·ÏÏ¿ÍÂÈ Ù· ¿ÓÙ·, ̤۷ Û 90!

¶¤ÓÙ ·ÁˆÓÈÛÙÈΤ˜ ÚÈÓ ·fi ÙÔ Ù¤ÏÔ˜ ¤¯ÂÈ ·ÔÌ›ÓÂÈ ·ÓÔÈÎÙfi ÌfiÓÔ ÙÔ «Ì¤ÙˆÔ» ÙÔ˘ ˘Ô‚È‚·ÛÌÔ‡ ÛÙÔ ÚˆÙ¿ıÏËÌ· T· 10 ÓÙ¤ÚÌÈ N·È ÌÂÓ, ‰ÂÓ ÛËÌ·›ÓÂÈ fiÙÈ .¯. °È¿ÓÓÂÓ· Î·È EÚÁÔÙ¤Ï˘ Ì ¤Ó· «ÛÙÚ·‚fi» ·ÔÙ¤ÏÂÛÌ· ‰ÂÓ ÌÔÚÔ‡Ó Ó· ‚ÚÂıÔ‡Ó ÛÙËÓ «Î·˘Ù‹» 7¿‰·, fiÛÔ Ì¿ÏÏÔÓ fiÙ·Ó ·›˙Ô˘Ó ·˘Ùfi ÙÔ 3ÌÂÚÔ Ì ¶AOK Î·È OÏ˘ÌÈ·Îfi ·ÓÙ›ÛÙÔȯ·, ·Ó ÎÈ ¤¯Ô˘Ó ¤Ó· ÂÚÈıÒÚÈÔ ·Ú·¿Óˆ ÁÈ· ‚·ıÌÔÏÔÁÈΤ˜ ·ÒÏÂȘ. Afi ÙËÓ ¿ÏÏË ÔÈ ‰˘Ô ·˘Ù¤˜ ÔÌ¿‰Â˜ ı· ·›ÍÔ˘Ó ÌÂٷ͇ ÙÔ˘˜, ÂÓÒ, ÙÔ ÚfiÁÚ·ÌÌ· ÙÔ˘˜ ‰ÂÓ ıˆÚÂ›Ù·È Î·È ÙÔ ÈÔ Â‡ÎÔÏÔ. ¶ÔÈ· Â›Ó·È Ù· 10 ÌÂÁ¿Ï· ÓÙ¤ÚÌÈ ·Ó¿ÌÂÛ· ÛÙÔ˘˜ ˘Ô„ËÊ›Ô˘˜ ÁÈ· ÙÔÓ ˘Ô‚È‚·ÛÌfi ·fi ÙËÓ Super League, ÛÙ· ÔÔ›· ÔÈ ÁË‰ԇ¯ÔÈ ¿ÛË ı˘Û›· ı· Ú¤ÂÈ Ó· ÂÎÌÂÙ·Ï¢ıÔ‡Ó ÙÔ ÏÂÔÓ¤ÎÙËÌ· Ù˘ ¤‰Ú·˜ ÙÔ˘˜: SKODA •¿ÓıË-¶·ÓÈÒÓÈÔ˜ (30Ë), §Â‚·‰ÂÈ·Îfi˜-B¤ÚÔÈ· (30Ë), B¤ÚÔÈ·- SKODA •¿ÓıË (31Ë), ¶Ï·Ù·ÓÈ¿˜-§Â‚·‰ÂÈ·Îfi˜ (31Ë), EÚÁÔÙ¤Ï˘-¶A™ °È¿ÓÓÂÓ· (32Ë), SKODA •¿ÓıË-¶Ï·Ù·ÓÈ¿˜ (32Ë), AfiÏψÓ-EÚÁÔÙ¤Ï˘ (33Ë), B¤ÚÔÈ·¶·ÓÈÒÓÈÔ˜ (33Ë), EÚÁÔÙ¤Ï˘-K·ÏÏÔÓ‹ (34Ë), ¶·ÓÈÒÓÈÔ˜-¶Ï·Ù·ÓÈ¿˜ (34Ë). ¢¤Î· ·ÁÒÓ˜ ÙˆÓ ÔÌ¿‰ˆÓ Ô˘ ·ÂÈÏÔ‡ÓÙ·È ¿ÏϘ ÏÈÁfiÙÂÚÔ Î·È ¿ÏϘ ÂÚÈÛÛfiÙÂÚÔ Ì ˘Ô‚È‚·ÛÌfi, ̤۷ Û 5 ·ÁˆÓÈÛÙÈΤ˜ ‰ÂÓ Â›Ó·È Î·È Ï›Á·. H, ÁÈ· ÙËÓ ·ÎÚ›‚ÂÈ·, Â›Ó·È ·ÚÎÂÙ¿ ÁÈ· Ó· ¿ÚÂÈ «ÊˆÙÈ¿» Ë «Ô˘Ú¿» Ù˘ ‚·ıÌÔÏÔÁ›·˜!

¶∞¡πø¡π√™ Î·È §Â‚·‰ÂÈ·Îfi˜: ‰˘Ô ·fi ÙȘ ÔÌ¿‰Â˜ Ô˘ ıˆÚËÙÈο ÎÈÓ‰˘ÓÂ‡Ô˘Ó Ì ˘Ô‚È‚·ÛÌfi, ·Ó ‰ÂÓ ÂÎÌÂÙ·ÏÏ¢ÙÔ‡Ó ÙËÓ ÛËÌÂÚÈÓ‹ ‚·ıÌÔÏÔÁÈ΋ ÙÔ˘˜ ı¤ÛË…

H ·Ó¿Ï˘ÛË ÙˆÓ 5 Ì·Ù˜ MÈ· Ì·ÙÈ¿ ÛÙÔ ÚfiÁÚ·ÌÌ· Ô˘ ·Ô̤ÓÂÈ ÁÈ· οıÂÌÈ· ·fi ÙȘ 7 ÔÌ¿‰Â˜ ‰Â›¯ÓÂÈ ÙÈ ÂÚ›Ô˘ ÌÔÚÔ‡Ó Ó· ÂÚÈ̤ÓÔ˘Ó ·fi ÏÂ˘Ú¿˜ «Û˘ÁÎÔÌȉ‹˜» Î·È Û ÔÈ· ·È¯Ó›‰È· ÔÓÙ¿ÚÔ˘Ó ÁÈ· ÙËÓ ·Ú·ÌÔÓ‹ ÙÔ˘˜, ·fi ÙËÓ 30Ë ·ÁˆÓÈÛÙÈ΋ ˆ˜ ÙËÓ 34Ë: - ¶·ÓÈÒÓÈÔ˜ 34 ‚. : •¿ÓıË (ÂÎÙfi˜), ¶·Ó·ÈÙˆÏÈÎfi˜ (ÂÓÙfi˜), AÛÙ¤Ú·˜ TÚ›ÔÏ˘ (ÂÓÙfi˜), B¤ÚÔÈ· (ÂÎÙfi˜), ¶Ï·Ù·ÓÈ¿˜ (ÂÓÙfi˜). «¶·Á›‰Â˜» ÎÚ‡‚Ô˘Ó Ù· 5 ÙÂÏÂ˘Ù·›· Ì·Ù˜ ÁÈ· ÙÔ˘˜ NÂÔÛÌ˘ÚÓÈÒÙ˜. ™Â •¿ÓıË Î·È B¤ÚÔÈ· ÔÈ ·ÓÙ›·ÏÔÈ ÙÔ˘˜ «Î·›ÁÔÓÙ·È» ÁÈ· ‚·ıÌÔ‡˜. O AÛÙ¤Ú·˜ ÌÔÚ› Ó· ÙÔ˘ οÓÂÈ ÙËÓ ˙ËÌÈ¿ Î·È ÛÙÔ Á‹Â‰Ô ÙÔ˘. AÓ ¿ÚÂÈ «Ì¤-

PLAY OFFS

«XÙ˘¿ÂÈ» ÙËÓ 2Ë ı¤ÛË Ô ¶AO ¶

∞¶√°√∏Δ∂À™∏ ÁÈ· ÙÔ˘˜ Ô‰ÔÛÊ·ÈÚÈÛÙ¤˜ ÙÔ˘ ÈÛÙÔÚÈÎÔ‡ ÕÚË…

ÚÈÓ ·Ú¯›ÛÂÈ Ë ¯ÚÔÓÈ¿ ‹ Î·È ÛÙȘ ÚÒÙ˜ Ù˘ ·ÁˆÓÈÛÙÈΤ˜ ·ÎfiÌ·, ÂÏ¿¯ÈÛÙÔÈ ›ÛÙ¢·Ó fiÙÈ Ô ÊÂÙÈÓfi˜ ¶·Ó·ıËÓ·˚Îfi˜ ı· ‰È¤ÁÚ·Ê ÌÈ· Ù¤ÙÔÈ· ÔÚ›· ÛÙËÓ Super League O¶A¶ 2013-14. Ÿ¯È ÌfiÓÔ «ÎÏ›‰ˆÛ·Ó» ·fi Ôχ ÓˆÚ›˜ ÌÈ· ı¤ÛË ÛÙ· play offs ÔÈ «Ú¿ÛÈÓÔÈ» ÙÔ˘ °È¿ÓÓË AÓ·ÛÙ·Û›Ô˘, ·ÏÏ¿, fiˆ˜ Ê·›ÓÂÙ·È Î·È ·fi ÙÔ ÚfiÁÚ·ÌÌ· ÙˆÓ ˘ÔÏÔ›ˆÓ 5 ·ÁˆÓÈÛÙÈÎÒÓ Ù˘ ηÓÔÓÈ΋˜ ÂÚÈfi‰Ô˘, ÚÔÏ·‚·›ÓÔ˘Ó (Î·È ÙÔ Î˘ÚÈfiÙÂÚÔ, ÌÔÚÔ‡Ó) Ó· ‰ÈÂΉÈ΋ÛÔ˘Ó ÙËÓ 2Ë ı¤ÛË ÙÔ˘ ÚˆÙ·ıÏ‹Ì·ÙÔ˜ ·fi ÙÔÓ AÙÚfiÌËÙÔ Î·È ÙÔÓ ¶AOK. TÔ «ÙÚÈʇÏÏÈ» ¤¯ÂÈ ÌÚÔÛÙ¿ ÙÔ˘ 3 Ì·Ù˜ ÛÙËÓ §ÂˆÊfiÚÔ Ô˘ ‡ÎÔÏ· ı· ηٷʤÚÂÈ Ó· ÎÂÚ‰›ÛÂÈ ÁÈ· Ó· Êı¿ÛÂÈ ÛÙÔ˘˜ 65 ‚. ·Ó ·›ÍÂÈ fiˆ˜ ÙȘ ÙÂÏÂ˘Ù·›Â˜ ·ÁˆÓÈÛÙÈΤ˜ Î·È ·fi ÂΛ Î·È ¤Ú· ı· «„¿ÍÂÈ» ÁÈ· ·ÔÙ¤ÏÂÛÌ· Û ¶ÂÚÈÛÙ¤ÚÈ Î·È •¿ÓıË ÁÈ· Ó· ·˘Í‹ÛÂÈ ÙËÓ «Û˘ÁÎÔÌȉ‹» ÙÔ˘, Ì ̿ÍÈÌÔ˘Ì ÙÔ˘˜ 71 ‚. ™ËÌ›Ô-«ÎÏÂȉ›» ÙÔ ÓÙ¤ÚÌÈ Ì ÙÔÓ AÙÚfiÌËÙÔ ÁÈ· ÙËÓ ÔÌ¿‰· ÙÔ˘ AÓ·ÛÙ·Û›Ô˘, Ô˘ ·fi ÂΛ Î·È ¤Ú· ı· ÂÚÈ̤ÓÂÈ «ÛÙÚ·‚Ô·Ù‹Ì·Ù·» ÙˆÓ ‰˘Ô ¶AE Ô˘ ÚÔËÁÔ‡ÓÙ·È ·˘Ù‹˜ ÛÙËÓ ‚·ıÌÔÏÔÁ›·. E›Ù ÛÙÔ ÌÂٷ͇ ÙÔ˘˜ ·È¯Ó›‰È ÛÙËÓ TÔ‡Ì· (ÌÈ· ÈÛÔ·Ï›· ‰ÂÓ ı· «¯¿Ï·Á» Î·Ó¤Ó·Ó ÛÙÔÓ ¶·Ó·ıËÓ·˚Îfi) ›Ù Û ̷٘ fiˆ˜ ·˘Ù¿

Ì ÙÔÓ OºH Î·È ÙÔÓ ¶·ÓıÚ·ÎÈÎfi ÁÈ· ÙÔÓ AÙÚfiÌËÙÔ Ì·ÎÚÈ¿ ·fi ÙÔ ¶ÂÚÈÛÙ¤ÚÈ, ‹ Ì AfiÏψӷ, §Â‚·‰ÂÈ·Îfi ÂÎÙfi˜ TÔ‡Ì·˜ ÁÈ· ÙÔÓ ¶AOK. ◊‰Ë, ÔÈ «Ú¿ÛÈÓÔÈ» Ì›ˆÛ·Ó ÛÙËÓ «ÂȉÈ΋ ‚·ıÌÔÏÔÁ›·» ÙËÓ ·fiÛÙ·ÛË Ô˘ ÙÔ˘˜ ¯ÒÚÈ˙ ·fi ÙËÓ ÎÔÚ˘Ê‹, ÚÈÓ ·fi ÌÂÚÈΤ˜ ·ÁˆÓÈÛÙÈΤ˜, ·fi ÙÔ˘˜ ÙÚÂȘ ÛÙÔÓ ¤Ó·Ó ‚·ıÌfi! AÓ·Ï˘ÙÈο, Ù· 5 ÙÂÏÂ˘Ù·›· ·È¯Ó›‰È· οı ÔÌ¿‰·˜: AÙÚfiÌËÙÔ˜ (59 ‚.): ¶Ï·Ù·ÓÈ¿˜ (ÂÓÙfi˜), OºH (ÂÎÙfi˜), ¶·Ó·ıËÓ·˚Îfi˜ (ÂÓÙfi˜), ¶AOK (ÂÎÙfi˜), ¶·ÓıÚ·ÎÈÎfi˜ (ÂÎÙfi˜). ¶AOK (59 ‚.): °È¿ÓÓÂÓ· (ÂÓÙfi˜), AfiÏÏˆÓ (ÂÎÙfi˜), K·ÏÏÔÓ‹ (ÂÓÙfi˜), AÙÚfiÌËÙÔ˜ (ÂÓÙfi˜), §Â‚·‰ÂÈ·Îfi˜ (ÂÎÙfi˜). ¶·Ó·ıËÓ·˚Îfi˜ (56 ‚.): AfiÏÏˆÓ (ÂÓÙfi˜), K·ÏÏÔÓ‹ (ÂÓÙfi˜), AÙÚfiÌËÙÔ˜ (ÂÎÙfi˜), §Â‚·‰ÂÈ·Îfi˜ (ÂÓÙfi˜), •¿ÓıË (ÂÎÙfi˜). AÛÙ¤Ú·˜ TÚ. (51 ‚.): ¶·Ó·ÈÙˆÏÈÎfi˜ (ÂÎÙfi˜), OÏ˘ÌÈ·Îfi˜ (ÂÓÙfi˜), ¶·ÓÈÒÓÈÔ˜ (ÂÎÙfi˜),’Ú˘ (ÂÓÙfi˜), B¤ÚÔÈ· (ÂÎÙfi˜). * ™Ù· play offs ÔÈ ÔÌ¿‰Â˜ ÍÂÎÈÓÔ‡Ó Ì ÙÔ˘˜ ‚·ıÌÔ‡˜ Ô˘ ÚÔ·ÙÔ˘Ó ·fi ÙËÓ ‰È·›ÚÂÛË Ù˘ ‰È·ÊÔÚ¿˜ ÙÔ˘˜ ‰È· ÙÔ˘ 5 ·fi ÙÔÓ ÙÂÏÂ˘Ù·›Ô ÙÔ˘ ÁÎÚÔ˘ (.¯. AÙÚfiÌËÙÔ˜ Î·È ¶AOK 59-51=8/5= 2 (ÛÙÚÔÁÁ˘ÏÔÔÈË̤ÓÔ ÚÔ˜ Ù· ¿Óˆ, fiÙ·Ó ˘ÂÚ‚·›ÓÂÈ ÙÔ ÌÈÛfi).


PRESS TIME, ™¿‚‚·ÙÔ 22 - K˘Úȷ΋ 23 M·ÚÙ›Ô˘ 2014

37

TON 3Ô TH™ FOOTBALL LEAGUE) EINAI O A¶O§§øN. £EøPHTIKA KAI ¶PAKTIKA, OMø™, O§OI «MAXONTAI»

Ó¿ÙˆÓ» Ù˘ Super League Ì·Ù˜ Ì OºH Î·È ¶·ÓıÚ·ÎÈÎfi ÂÓÙfi˜ ¤‰Ú·˜ (·¤Ó·ÓÙÈ Û ‰˘Ô ·‰È¿ÊÔÚ˜ ÔÌ¿‰Â˜) Â›Ó·È «ÙÂÏÈÎÔ›», ·Ó ı¤ÏÂÈ Ë K·ÏÏÔÓ‹ Ó· ÔÏÔÎÏËÚÒÛÂÈ ÙËÓ ÔÚ›· Ù˘ Ì ÂÏ¿¯ÈÛÙË «Û˘ÁÎÔÌȉ‹» ÛÙÔ˘˜ 39 ‚. Î·È Ó· «Î˘ÓËÁ‹ÛÂÈ» ÙËÓ ÈÛÔ·Ï›·, ¤ÛÙˆ, ÂÎÙfi˜ Ì ÙÔÓ EÚÁÔÙ¤ÏË ÁÈ· Ó· «¯Ù˘‹ÛÂÈ» ÙÔ 40¿ÚÈ. - §Â‚·‰ÂÈ·Îfi˜ 33 ‚.: B¤ÚÔÈ· (ÂÓÙfi˜), ¶Ï·Ù·ÓÈ¿˜ (ÂÎÙfi˜), OºH (ÂÓÙfi˜), ¶·Ó·ıËÓ·˚Îfi˜ (ÂÎÙfi˜), ¶AOK (ÂÓÙfi˜). ÕÙ˘¯ÔÈ Î·È ÔÈ BÔȈÙÔ›, ·›˙Ô˘Ó Ì ¶·Ó·ıËÓ·˚Îfi Î·È ¶AOK. TÈ ÌÔÚÔ‡Ó Ó· «¿ÚÔ˘Ó» ·fi ÙÔ Ì·Ù˜ Ì ÙÔÓ «¢ÈΤʷÏÔ» ÛÙËÓ §ÂÈ‚·‰È¿, ı· ÙÔ ‰Â›ÍÂÈ Ë Ú¿ÍË. «TÂÏÈÎÔ›» Ù· ·È¯Ó›‰È· Ì B¤ÚÔÈ·-OºH ÂÓÙfi˜ ¤‰Ú·˜ Î·È «·›ÓÈÁÌ·» ÙÔ ÂÎÙfi˜ Ì ÙÔÓ ¶Ï·Ù·ÓÈ¿. AÓ ÎÂÚ‰›ÛÔ˘Ó ÙÔ˘˜ ‰˘Ô «ÙÂÏÈÎÔ‡˜» Î·È ‰ÈÂΉÈ΋ÛÔ˘Ó ÙÔ «X» ÛÙËÓ KÚ‹ÙË ı· «·›ÍÔ˘Ó» ÛÙÔ˘˜ 39-40 ‚. - SKODA •¿ÓıË 32‚.: ¶·ÓÈÒÓÈÔ˜ (ÂÓÙfi˜), B¤ÚÔÈ· (ÂÎÙfi˜), ¶Ï·Ù·ÓÈ¿˜ (ÂÓÙfi˜), OºH (ÂÎÙfi˜), ¶·Ó·ıËÓ·˚Îfi˜ (ÂÎÙfi˜). M ‰˘Ô ӛΘ ÂÓÙfi˜ ÂÓ·ÓÙ›ÔÓ ¶·ÓÈˆÓ›Ô˘, ¶Ï·Ù·ÓÈ¿ ·Ó‚·›ÓÂÈ ÛÙÔ˘˜ 38 ‚. Î·È «¯Ù˘¿ÂÈ» ·fi 1-3 ‚. ÛÙ· Ì·Ù˜ Ì B¤Δ∞ Ï¿ıË ÙˆÓ ‰È·ÈÚÔÈ·-OºH ÁÈ· ÙËÙÒÓ ÎÔÛÙ›˙Ô˘Ó ‰ÈÏ¿ ÛÙÔ «Ê›ÓȘ» Ó· «‰ÂÈ» ÙÔ fiÚÈÔ ÙÔ˘ ÚˆÙ·ıÏ‹Ì·Ù˘ Ó· ·˘Í¿ÓÂÙÔ˜. √ Δ¿ÛÔ˜ ∫¿Ù·È ÛÙÔ˘˜ 39ÎÔ˜ Î·È ÔÈ Û˘Ó¿41 ‚. ‰ÂÏÊÔÈ ÙÔ˘ Ú¤ÂÈ Û·» ÙÔÓ ·‰È¿ÊÔÚÔ ¶·Ó·ÈÙˆÏÈÎfi Î·È ÙÔÓ ¶Ï·Ù·ÓÈ¿ Êı¿ÓÂÈ Ì›ÓÈÌÔ˘Ì ÙÔ˘˜ 40 ‚. Î·È ·Ó ‰ÈÂΉÈ΋ÛÂÈ ÙÔ˘Ï¿¯ÈÛÙÔÓ 1-3 ‚. ÛÙ· ¿ÏÏ· 3 ·È¯Ó›‰È· ı· Î˘Ì·Óı› ÛÙÔ˘˜ 41-43 ‚. AÓ ‰ÂÓ «·˘ÙÔÎÙÔÓ‹ÛÂÈ» ÛÒ˙ÂÙ·È. - K·ÏÏÔÓ‹ 33 ‚.: OºH (ÂÓÙfi˜), ¶·Ó·ıËÓ·˚Îfi˜ (ÂÎÙfi˜), ¶AOK (ÂÎÙfi˜), ¶·ÓıÚ·ÎÈÎfi˜ (ÂÓÙfi˜), EÚÁÔÙ¤Ï˘ (ÂÎÙfi˜). OÈ ÓËÛÈÒÙ˜ ‰ÂÓ ÂÚÈ̤ÓÔ˘Ó ‚·ıÌÔ‡˜ ·fi ¶·Ó·ıËÓ·˚Îfi ÛÙË §ÂˆÊfiÚÔ Î·È ¶AOK ÛÙËÓ TÔ‡Ì·, ÔÈ ÔÔ›ÔÈ ı¤ÏÔ˘Ó Ó· ÌÔ˘Ó ÛÙ· play offs ÁÈ· ÙËÓ E˘ÚÒË Ì ÙËÓ Î·Ï‡ÙÂÚË ‰˘Ó·Ù‹ «‚·ıÌÔÏÔÁ›· ¤Ó·Ú͢». T·

Ó· ÚÔÛ¤ÍÔ˘Ó ÂÚÈÛÛfiÙÂÚÔ...

¶PO°PAMMA (30Ë ·Á.) ™ABBATO 22 MAPTIOY 2 ¶·Ó·ÈÙˆÏÈÎfi˜-AÛÙ¤Ú·˜ TÚ. 15.00, NS 17.15, NS 1 ¶·ÓıÚ·ÎÈÎfi˜-AÚ˘ 19.30, NS 2 Ó fiÏψ ˜-A ¶·Ó·ıËÓ·˚Îfi Y O I T P A M KYPIAKH 23 15.00, NS 2 ¶AOK-°È¿ÓÓÂÓ· 17.15, NS 7 ÓÈÔ˜ SKODA •¿ÓıË-¶·ÓÈÒ 17.15, NS 4 K·ÏÏÔÓ‹-OºH 17.15, NS 2 AÙÚfiÌËÙÔ˜-¶Ï·Ù·ÓÈ¿˜ 17.15, NS 3 §Â‚·‰ÂÈ·Îfi˜-B¤ÚÔÈ· 19.30, NS 1 EÚÁÔÙ¤Ï˘-OÏ˘ÌÈ·Îfi˜

BA£MO§O°IA PLAY OFFS 1. AÙÚfiÌËÙÔ˜ 2 ‚. 2. ¶AOK 2 ‚. 3. ¶·Ó·ıËÓ·˚Îfi˜ 1 ‚. 4. AÛÙ¤Ú·˜ TÚ. 0 ñ ™ÎfiÚÂÚ˜: M‹ÙÚÔÁÏÔ˘-MÂÓ 14 ÁÎÔÏ, MÂÚÁÎ, ™ÔÏ¿ÚÈ, ¢.¶··‰fiÔ˘ÏÔ˜ 13.

BA£MO§O°IA (29 ·Á.) 1. OÏ˘ÌÈ·Îfi˜ 2.AÙÚfiÌËÙÔ˜ - ¶AOK 4. ¶·Ó·ıËÓ·˚Îfi˜ 5. AÛÙ¤Ú·˜ 6. OºH 7.¶·Ó·ÈÙˆÏÈÎfi˜ 8. ¶·ÓıÚ·ÎÈÎfi˜ 9. ¶A™ °È¿ÓÓÂÓ· 10. EÚÁÔÙ¤Ï˘ 11. ¶·ÓÈÒÓÈÔ˜ 12. K·ÏÏÔÓ‹ - §Â‚·‰ÂÈ·Îfi˜ 14. •¿ÓıË 15. AfiÏÏˆÓ 16. B¤ÚÔÈ· -¶Ï·Ù·ÓÈ¿˜ 18.AÚ˘

77 59 59 56 51 38 37 37 36 35 34 33 33 32 29 28 28 20

- AfiÏÏˆÓ 29 ‚.: ¶·Ó·ıËÓ·˚Îfi˜ (ÂÎÙfi˜), ¶AOK (ÂÓÙfi˜), ¶·ÓıÚ·ÎÈÎfi˜ (ÂÎÙfi˜), EÚÁÔÙ¤Ï˘ (ÂÓÙfi˜), OÏ˘ÌÈ·Îfi˜ (ÂÎÙfi˜). ’ÏÏÔ˜ ¿Ù˘¯Ô˜. O ÈÔ ¿Ù˘¯Ô˜, ›Ûˆ˜. M ӛÎË Â› ÙÔ˘ EÚÁÔÙ¤ÏË ÛÙËÓ PÈ˙Ô‡ÔÏË Î·È ‰ÈÏfi ÛÙËÓ KÔÌÔÙËÓ‹ Ì ÙÔÓ ·‰È¿ÊÔÚÔ ‚·ıÌÔÏÔÁÈο ¶·ÓıÚ·ÎÈÎfi ¿ÂÈ ÛÙÔ˘˜ 35 ‚. £· Ú¤ÂÈ Ó· «Î˘ÓËÁ‹ÛÂÈ» ·ÔÙ¤ÏÂÛÌ· Ì ÙÔ˘˜ 3 ÌÂÁ¿ÏÔ˘˜ ÁÈ· Ó· ·˘Í‹ÛÂÈ ÙËÓ «Û˘ÁÎÔÌȉ‹» ÙÔ˘. ¢‡ÛÎÔÏÔ Û º¿ÏËÚÔ Î·È §ÂˆÊfiÚÔ. ¶¿ÓÙˆ˜ ÛÙÔÓ ·ã Á‡ÚÔ ¤ÊÂÚ 0-0 ÛÙËÓ TÔ‡Ì· Î·È 1-1 ÛÙËÓ PÈ˙Ô‡ÔÏË Ì ÙÔ˘˜ «Ú¿ÛÈÓÔ˘˜». M ·˘Ù¿ Ù· ‰Â‰Ô̤ӷ «ÔÓÙ¿ÚÂÈ» Û «ÛÙÚ·‚Ô·Ù‹Ì·Ù·» ÙˆÓ ÔÌ¿‰ˆÓ Ô˘ ÙÔÔıÂÙÔ‡ÓÙ·È ·fi ¿Óˆ ÙÔ˘ ÛÙËÓ ÛËÌÂÚÈÓ‹ ‚·ıÌÔÏÔÁ›· ÁÈ· Ó· Ï·Û·ÚÈÛÙ› „ËÏfiÙÂÚ·. - B¤ÚÔÈ· 28 ‚.: §Â‚·‰ÂÈ·Îfi˜ (ÂÎÙfi˜), •¿ÓıË (ÂÓÙfi˜), ¶·Ó·ÈÙˆÏÈÎfi˜ (ÂÎÙfi˜), ¶·ÓÈÒÓÈÔ˜ (ÂÓÙfi˜), AÛÙ¤Ú·˜ TÚ›ÔÏ˘ (ÂÓÙfi˜). «TÂÏÈÎÔ›» ÁÈ· ÙËÓ ·ÍÈfiÌ·¯Ë B¤ÚÔÈ· Ù· 3 Ì·Ù˜ «Ì¤Û·» Ì •¿ÓıË, ¶·ÓÈÒÓÈÔ, AÛÙ¤Ú· ·Ó ı¤ÏÂÈ Ë «‚·Û›ÏÈÛÛ· ÙÔ˘ BÔÚÚ¿» Ó· ·Ó¤‚ÂÈ ÛÙÔ˘˜ 37 ‚. (‹ 35 ‚. Ì «X» ÎfiÓÙÚ· ÛÙÔ˘˜ TÚÈÔÏÈÙÛÈÒÙ˜) Î·È Ó· ‰ÈÂΉÈ΋ÛÂÈ Î¿ÙÈ Î·Ï‡ÙÂÚÔ ÛÙ· ¿ÏÏ· ‰˘Ô Ì·Ù˜. §ÔÁÈο, ·Ó Î·È ÚÔ-

ÙÂÏÂ˘Ù·›· ¤¯ÂÈ Èı·ÓfiÙËÙ˜ Î·È Â˘Î·Èڛ˜ ÁÈ· Ó· Ûˆı›. - ¶Ï·Ù·ÓÈ¿˜ 28 ‚.: AÙÚfiÌËÙÔ˜ (ÂÎÙfi˜), §Â‚·‰ÂÈ·Îfi˜ (ÂÓÙfi˜), •¿ÓıË (ÂÎÙfi˜), ¶·Ó·ÈÙˆÏÈÎfi˜ (ÂÓÙfi˜), ¶·ÓÈÒÓÈÔ˜ (ÂÎÙfi˜). M ‰˘Ô ӛΘ ̤۷ ·¤Ó·ÓÙÈ Û §Â‚·‰ÂÈ·Îfi, ¶·Ó·ÈÙˆÏÈÎfi ¿ÂÈ ÛÙÔ˘˜ 34 ‚. Î·È ı· ÂȉÈÒÍÂÈ ÂÎÏ‹ÍÂȘ ÛÙȘ ¿ÏϘ 3 ·Ó·ÌÂÙÚ‹ÛÂȘ ÁÈ· Ó· ‚ÚÂı› Û ı¤ÛË ÈÛ¯‡Ô˜. £· ¯ÚÂÈ·Ûı› ¿ÏÏË ÌÈ· Ó›ÎË ÁÈ· Ó· ÂÏ›˙ÂÈ. °IA ÙÔ Ù˘ÈÎfi ÈÔ Ôχ, Ú›¯ÓÔ˘Ì ÌÈ· Ì·ÙÈ¿ Î·È ÛÙÔ ÚfiÁÚ·ÌÌ· ÙÔ˘ ¶A™ Î·È ÙÔ˘ EÚÁÔÙ¤ÏË. - ¶A™ °È¿ÓÓÂÓ· (36 ‚.): ¶AOK (ÂÎÙfi˜), ¶·ÓıÚ·ÎÈÎfi˜ (ÂÓÙfi˜), EÚÁÔÙ¤Ï˘ (ÂÎÙfi˜), OÏ˘ÌÈ·Îfi˜ (ÂÓÙfi˜), ÕÚ˘ (ÂÎÙfi˜). AÓ ¯¿ÛÂÈ ·fi OÏ˘ÌÈ·Îfi Î·È ¶AOK, Ì ÌÈ· Ó›ÎË ÎfiÓÙÚ· ÛÙÔÓ ¶·ÓıÚ·ÎÈÎfi ̤۷ Êı¿ÓÂÈ ÙÔ 39¿ÚÈ ÛÙÔ ÚÂÏ·ÓÙ› Î·È Û›ÁÔ˘Ú· ‰ÂÓ ı· ¯¿ÛÂÈ Î·È ÛÙ· 4 Ì·Ù˜ ·fi Ù· ˘fiÏÔÈ·. - EÚÁÔÙ¤Ï˘ (35 ‚.): OÏ˘ÌÈ·Îfi˜ (ÂÓÙfi˜), ÕÚ˘ (ÂÎÙfi˜), °È¿ÓÓÂÓ· (ÂÓÙfi˜), AfiÏÏˆÓ (ÂÎÙfi˜), K·ÏÏÔÓ‹ (ÂÓÙfi˜). M ‰˘Ô ӛΘ ÂÓÙfi˜ (°È¿ÓÓÂÓ·-K·ÏÏÔÓ‹) ‹ Î·È Ì ÌÈ· Î·È ÌÈ· ÈÛÔ·Ï›·, «Î·ı·Ú›˙ÂÈ» (39-41 ‚.).

«ºTøXOTEPH» KAI ¶A§I H A’ E£NIKH

T· «‚ÚÒÌÈη» Î·È Ô ˘Ô‚È‚·ÛÌfi˜ ÙÔ˘ «ıÂÔ‡» K ¿ı ¯ÚfiÓÔ Î·È «ÊÙˆ¯fiÙÂÚË» Á›ÓÂÙ·È Ë Super League, ·Ú¿ ÙËÓ ·‡ÍËÛË ÙˆÓ ÔÌ¿‰ˆÓ Ô˘ ·ÔÊ¿ÛÈÛ·Ó ÔÈ «ÊˆÛÙ‹Ú˜» ÙÔ˘ ÂÏÏËÓÈÎÔ‡ Ô‰ÔÛÊ·›ÚÔ˘. B¤‚·È·, οÔÈ· ÛÙÈÁÌ‹ ı· ÙȘ ÌÂÈÒÛÔ˘Ó ¿ÏÈ ·fi 18 Û 16. ™Â ‰Ô˘ÏÂÈ¿ Ó· ‚ÚÈÛÎfiÌ·ÛÙÂ. OÈ Èı‡ÓÔÓÙ˜ ÙÔ˘ ÂÏÏËÓÈÎÔ‡ Ô‰ÔÛÊ·›ÚÔ˘ ‰Â›¯ÓÔ˘Ó ÁÈ· ¿ÏÏË ÌÈ· ÊÔÚ¿ fiÙÈ ‰ÂÓ ¤¯Ô˘Ó ηٷϿ‚ÂÈ ÙÈ Û˘Ì‚·›ÓÂÈ. °È·Ù›, ı¤ÙÔ˘Ó ÙÔ «ı¤Ì·» ÔÛÔÙÈο Î·È fi¯È ÔÈÔÙÈο. MÂÙ¿ ÙÔÓ ÂÚÛÈÓfi ˘Ô‚È‚·ÛÌfi Ù˘ AEK, ÏÔÈfiÓ, ÙÔ ÚˆÙ¿ıÏËÌ· Ù˘ A’ ÂıÓÈ΋˜ «¯¿ÓÂÈ» ¿ÏÏË ÌÈ· ÔÌ¿‰· Ë ÔÔ›· ·Ó‹ÎÂÈ ÛÙÔ Top-5 Ù˘ ¯ÒÚ·˜, ÙÔÓ «Ô‰ÔÛÊ·ÈÚÈÎfi ıÂfi» ÕÚË £ÂÛÛ·ÏÔӛ΢. H ·ÁˆÓÈÛÙÈ΋ ηٿÓÙÈ· ÙˆÓ «ÎÈÙÚÈÓfiÌ·˘ÚˆÓ», Ô˘Ú·ÁÒÓ Ì ‰È·ÊÔÚ¿ ÛÙËÓ Î·Ù¿Ù·ÍË, ·ÔÙÂÏ› ·fiÚÚÔÈ· Ù˘ ÔÈÎÙÚ‹˜ ÔÈÎÔÓÔÌÈ΋˜ ηٿÛÙ·Û˘ Ù˘ ¶AE. M ¯Ú¤Ë 35 ÂηÙ. ¢ÚÒ Î·È Ì ÙÔ˘˜ οı ÏÔÁ‹˜ ÂÂÓ‰˘Ù¤˜ ‹ «ÂÂÓ‰˘Ù¤˜» (Ì ÂÈÛ·ÁˆÁÈο ÛÙËÓ Ï¤ÍË) ¿Ê·ÓÙÔ˘˜, ¤ÊÙÂÈ Ë 4Ë Û ÂÈÛÈÙ‹ÚÈ·, ʤÙÔ˜, ÔÌ¿‰· Ù˘ Super League (Ì.Ô. 7.808), ÂÓÒ, ·˘Ù‹ ÙËÓ ÛÂ˙fiÓ Ë Ï›Áη ÛÙÂÚ‹ıËΠٷ ÂÚÛÈÓ¿ 10.602 Ù˘ AEK, fiÙ·Ó Ô Û˘ÓÔÏÈÎfi˜ ̤ÛÔ˜ fiÚÔ˜ ÙÔ˘ ÚˆÙ·ıÏ‹Ì·ÙÔ˜ ¤¯ÂÈ «Î·Ù·ÔÓÙÈÛı›» Ï›ÁÔ ¿Óˆ ·fi ÙÔ „˘¯ÔÏÔÁÈÎfi fiÚÈÔ ÙˆÓ 4.000 (4.075), Ôχ οو ·fi Ù· 4.865 ÂÈÛÈÙ‹ÚÈ· Ì.Ô. Ù˘ ÂÚ·Ṳ̂Ó˘ ÛÂ˙fiÓ. T· Á‹‰· ·‰ÂÈ¿˙Ô˘Ó ‰È·ÚÎÒ˜, Û ¤Ó· ÚˆÙ¿ıÏËÌ· ··ÍȈ̤ÓÔ Î·È ¯·ÌËÏ‹˜ ÔÈfiÙËÙ·˜, ·ÏÏ¿, ηٿ Ù ¿ÏÏ· ÔÈ Úfi‰ÚÔÈ Ù˘ EÏÏËÓÈ΋˜ ¶Ô‰ÔÛÊ·ÈÚÈ΋˜ OÌÔÛÔÓ‰›·˜ Î·È Ù˘ Super League Î.Î. °ÈÒÚÁÔ˜ ™·ÚÚ‹˜ Î·È °È¿ÓÓ˘ MÒÚ·Ï˘ ÂÍ·ÎÔÏÔ˘ıÔ‡Ó, ÂÚȤÚÁˆ˜, Ó· «‚ϤÔ˘Ó» fiÙÈ fiÏ· ¿Ó ηϿ Î·È ˙ËÙÔ‡Ó ÚÔÙ¿ÛÂȘ ·fi ÙÔ˘˜ ·Ú¿ÁÔÓÙ˜, ÎÏ›ÓÔÓÙ·˜ Ù· ·˘ÙÈ¿ ÙÔ˘˜

ÛÙȘ ηٷÁÁÂϛ˜ ÁÈ· οÔȘ «ÂÚ›ÂÚÁ˜ ηٷÛÙ¿ÛÂȘ», Ì ÊfiÓÙÔ ÙËÓ ‰È·ÈÙËÛ›· Î·È ÙȘ «Û¯¤ÛÂȘ» ÙˆÓ ¶AE. O Î.MÒÚ·Ï˘, ¿ÏψÛÙÂ, «·ÓËÁ‡ÚÈ˙» Û ÚfiÛÊ·ÙË Û˘Ó¤ÓÙ¢ÍË ÙÔ˘ fiÙÈ ¯¿ÚË ÛÙȘ ·ÔÊ¿ÛÂȘ Ô˘ ¿ÚıËÎ·Ó ÁÈ· ÙÔ Î·ıÂÛÙÒ˜ ÙˆÓ ·‰ÂÈÔ‰ÔÙ‹ÛˆÓ, ‰ÂÓ «¤ÂÛ» η̛· ÔÌ¿‰·. O ˘Ô‚È‚·ÛÌfi˜ ÌÈ·˜ AEK Î·È ÂÓfi˜ ’ÚË, ‚¤‚·È·, ›Ûˆ˜ Ó· ÌËÓ «Ï¤ÂÈ» ÔÏÏ¿ ÛÙÔÓ ÂÈÎÂÊ·Ï‹˜ Ù˘ Ï›Áη˜. ¢ÈfiÙÈ «¤ÂÛ·Ó», ÙÂÏÈο, ÁÈ· «¿ÏÏÔ˘˜ ÏfiÁÔ˘˜», ·fi Ù· «Ï¿ıË ÙˆÓ ·Ú·ÁfiÓÙˆÓ ÙÔ˘˜». K¿ÙÈ Ù¤ÙÔÈÔ ı· ˘ÔÓÔ› Ô Î.Úfi‰ÚÔ˜. AÓ Â›Ó·È ¤ÙÛÈ, ÎÔÈÙ¿˙ÂÈ ÙÔ ‰¤ÓÙÚÔ Î·È ¯¿ÓÂÈ ÙÔ ‰¿ÛÔ˜ Ô «ÈÛ¯˘Úfi˜ ·Ó‹Ú» Ù˘ ‰ÈÔÚÁ·ÓÒÙÚÈ·˜. MÈÏ¿ÂÈ Ô Î.MÒÚ·Ï˘ ÁÈ· Ù˙›ÚÔ 2,1 ‰È˜. ¢ÚÒ «Á‡Úˆ ·fi ÙÔ Ô‰fiÛÊ·ÈÚÔ» (ÚÔÊ·ÓÒ˜, ÚÔÛÌÂÙÚ¿ ̤¯ÚÈ Î·È ÙȘ Ù˘ÚfiÈÙ˜ ‹ Ù· «‚ÚÒÌÈη» Ô˘ ˆÏÔ‡Ó ÔÈ Ï·Ófi‰ÈÔÈ ¤Íˆ ·fi Ù· Á‹‰·), ·ÏÏ¿, ‰ÂÓ ÂÍËÁ› Ò˜ Ë Û˘ÓÙÚÈÙÈ΋ ÏÂÈÔ„ËÊ›· ÙˆÓ ¶AE Â›Ó·È ˙ËÌÈÔÁfiÓ˜ Î·È ÔÈ ÂÚÈÛÛfiÙÂÚ˜ ·fi ·˘Ù¤˜ ηٷ¯Úˆ̤Ó˜. O‡Ù ϤÂÈ È‰¤Â˜ Î·È Ì¤ÙÚ· ÁÈ· ÙËÓ «·ÔηٿÛÙ·ÛË» ÙÔ˘ «B·ÛÈÏÈ¿ ÙˆÓ ÛÔÚ» ÛÙËÓ EÏÏ¿‰· ÛÙ· Ì¿ÙÈ· ÙˆÓ ÊÈÏ¿ıψÓ, ÁÈ· ÙËÓ ‚ÂÏÙ›ˆÛË ÙˆÓ ÔÈÎÔÓÔÌÈÎÒÓ ÙˆÓ ¶AE Î·È ÙËÓ ÔÈÔÙÈ΋ ·Ó·‚¿ıÌÈÛË ÙÔ˘ ÚˆÙ·ıÏ‹Ì·ÙÔ˜. ¶¤ÚÛÈ ÌfiÏȘ 5 ÔÌ¿‰Â˜ ¤ÎÔ‚·Ó ÏÈÁfiÙÂÚ· ·fi 2.000 ÂÈÛÈÙ‹ÚÈ· Ì.Ô. ÛÙ· Á‹‰· ÙÔ˘˜. º¤ÙÔ˜, Ô ·ÚÈıÌfi˜ ÙÔ˘ ·Ó¤‚ËΠÛÙȘ 11 Î·È Ì·˙› Ì ÙÔ˘˜ Ô·‰Ô‡˜ ÙÔ˘˜, ÔÈ ÔÌ¿‰Â˜ «¯¿ÓÔ˘Ó» ÔχÙÈÌ· ¤ÛÔ‰· ÁÈ· ÙËÓ ÔÈÎÔÓÔÌÈ΋ «ÂÈ‚›ˆÛË» ÙÔ˘˜! ™ÙÔ Ù¤ÏÔ˜ ı· ·Ú·ÎÔÏÔ˘ıÔ‡Ó ÌfiÓÔÈ ÙÔ˘˜ ÔÈ ·Ú¿ÁÔÓÙ˜ ·˘Ùfi ÙÔ ÚˆÙ¿ıÏËÌ·- ÎÈ ·˜ ÌËÓ ·Ô‰¤¯ÂÙ·È Ô Î.MÒÚ·Ï˘ ÙÔÓ ¯·Ú·ÎÙËÚÈÛÌfi «Î·ÚÓ·‚¿ÏÈ» Ô˘ ·¤‰ˆÛÂ Ô È‰ÈÔÎÙ‹Ù˘ ÙÔ˘ ¶AOK, I‚¿Ó ™·‚‚›‰Ë˜


38

¶·Ú·Û΋ÓÈÔ

PRESS TIME, ™¿‚‚·ÙÔ 22 - K˘Úȷ΋ 23 M·ÚÙ›Ô˘ 2014

Θέλω

TfiÔ ÛÙ· ÓÈ¿Ù· ŒÙÛÈ ÔÚ·Ì·Ù›˙ÂÙ·È ÙËÓ Ó¤· ÓÔ‹ ÛÙÔÓ ‰ËÌfiÛÈÔ ÙÔ̤· Ë Î˘‚¤ÚÓËÛË; O 78¯ÚÔÓÔ˜ KˆÓÛÙ·ÓÙ›ÓÔ˜ Z·¯·Ú¿Î˘, Ô˘ ·Ó¤Ï·‚ ÙËÓ ı¤ÛË ÙÔ˘ ÚÔ¤‰ÚÔ˘ ÙÔ˘ O¶A¢ Â›Ó·È ¤Ó·˜ ·fi Ù· Ó¤· Ì˘·Ï¿ Ô˘ ı· ‰ÒÛÔ˘Ó ÊÚ¤ÛÎȘ ȉ¤Â˜ Î·È Î·ÈÓÔÙfi̘ χÛÂȘ ÛÙ· ÚÔ‚Ï‹Ì·Ù· ÙÔ˘ ‰ËÌÔÛ›Ô˘ ÙÔ̤·; N· ÛËÌÂȈı› fiÙÈ Ô Î.Z·¯·Ú¿Î˘ Â›Ó·È ÚÒËÓ ‚Ô˘ÏÂ˘Ù‹˜ Ù˘ N¢. AÍÈÔÎÚ·Ù›·.

¡∞... Δ∞ •∂ƒø O§A!

(¢ÂÓ) Ô‡ÏËÛ ٷ Ú¿ÁÌ·Ù· ÙÔ˘ AÓ‰Ú¤· £‡Ì· ηÎfiÁÔ˘ÛÙ˘ Ê¿ÚÛ·˜ ¤ÂÛÂ Ë ¢‹ÌËÙÚ· §È¿ÓË, ηıÒ˜ ÛÙ· ̤۷ Ù˘ ‚‰ÔÌ¿‰·˜ «‰È·‰fiıËλ fiÙÈ Ù˘ ¤Î·Ó·Ó ¤ÍˆÛË ·fi Û›ÙÈ ÛÙÔ ÔÔ›Ô ¤ÌÂÓ Ì ÂÓÔ›ÎÈÔ, ·ÏÏ¿ Î·È fiÙÈ ·Ó·ÁοÛÙËΠӷ Ô˘Ï‹ÛÂÈ ‰‡Ô ›Ó·Î˜ Î·È ¤Ó· ·ÏÈfi ·˘ÙÔΛÓËÙÔ ÙÔ˘ AÓ‰Ú¤· ¶··Ó‰Ú¤Ô˘, ¤Ó· MG cabrio ÙÔ˘ 1965. º˘ÛÈÎfi ‹Ù·Ó Ó· Á›ÓÂÈ ¤Í·ÏÏË, ·ÊÔ‡ Û˘Ó¯›˙ÂÈ Ó· ̤ÓÂÈ Û ȉÈfiÎÙËÙË Î·ÙÔÈΛ·, ÛÙËÓ EοÏË, ÂÓÒ ‰ÂÓ Ô‡ÏËÛ ٛÔÙ·. «Zˆ ÛÙÔ Û›ÙÈ ÌÔ˘ Î·È ‰ÂÓ ÊÈÏÔÍÂÓÔ‡Ì·È Ô˘ıÂÓ¿. MG Î·È Ì¿ÏÈÛÙ· οÌÚÈÔ ‰ÂÓ Â›¯· ÔÙ¤, Ô‡Ù ÂÁÒ, Ô‡ÙÂ Ê˘ÛÈο Ô AÓ‰Ú¤·˜ ¶··Ó‰Ú¤Ô˘! ŒÓ· ·˘ÙÔΛÓËÙÔ Ì¿Úη˜ Mercedes, ›¯· Ô˘Ï‹ÛÂÈ ÚÈÓ 10 ÌÔÚ› Î·È ÂÚÈÛÛfiÙÂÚ·- ¯ÚfiÓÈ· ‰ÈfiÙÈ ‰ÂÓ ÙÔ ¯ÚÂÈ·˙fiÌÔ˘Ó Î·È ‰ÂÓ ÂÈı˘ÌÔ‡Û· Ó· ÙÔ Û˘ÓÙËÚÒ! ¢ÂÓ ¤¯ˆ Ô˘Ï‹ÛÂÈ ·ÓÙÈΛÌÂÓ· Û˘Ó·ÈÛıËÌ·ÙÈ΋˜ ‹ ¿ÏÏ˘ ·Í›·˜ ÙÔ˘ AÓ‰Ú¤· ¶··Ó‰Ú¤Ô˘».

KAI 10.000 Y¶O£E™EI™ °IA MAYPO XPHMA «§IMNAZOYN»

Bfî˜ NÈÎÔÏÔ‡‰Ë ÁÈ· ÙȘ ÙÚ¿Â˙˜ Ù·Ó Î¿ÙÈ ·Ú·¿Óˆ ·fi «¿ÁÚÈ·» ·˘Ù¿ Ô˘ ›Â Ô Úfi‰ÚÔ˜ Ù˘ AÚ¯‹˜ ÁÈ· ÙÔ Í¤Ï˘Ì· Ì·‡ÚÔ˘ ¯Ú‹Ì·ÙÔ˜, ÂÈÛ·ÁÁÂϤ·˜ ¶. NÈÎÔÏÔ‡‰Ë˜. M›ÏËÛ ÁÈ· «ÂÁÎÏË̷ٛ˜» Ô˘ ¯ÔÚËÁÔ‡Û·Ó ‰¿ÓÂÈ· Û ÂȯÂÈÚË̷ٛ˜, Ù· ÔÔ›· ‰ÂÓ ·ÔÏËÚÒÓÔÓÙ·Ó ÔÙ¤. ŸÏÔ ·˘Ùfi ‹Ù·Ó ÔÚÁ·ÓˆÌ¤ÓÔ, ˘‹Ú¯Â Û˘ÓÔÏÈÎfi˜ ۯ‰ȷÛÌfi˜ Ô˘ ÍÂΛÓËÛ ÙÔ 2007 Î·È ÎÔÚ˘ÊÒıËΠÙÔ 2009. E›¯·Ì ÓÙÂÏ›ÚÈÔ ÂÁÎÏËÌ·ÙÈÎÒÓ ڿ͈Ó. H ‰Ú¿ÛË ‹Ù·Ó ÌÂıÔ‰Â˘Ì¤ÓË Î·È ·fi ›Ûˆ ÏÂÈ-

ÙÔ‡ÚÁËÛ·Ó ÓÔÌÈο ÂÈÙÂÏ›· ·Ó¤ÊÂÚ ¯·Ú·ÎÙËÚÈÛÙÈο. ŸÌˆ˜, ¤Ó· ¿ÏÏÔ ÂӉȷʤÚÔÓ Î·È ÎˆÌÈÎÔÙÚ·ÁÈÎfi ÛÙÔÈ¯Â›Ô ·’ fiÛ· ›Â, Â›Ó·È fiÙÈ Ë AÚ¯‹ ¤¯ÂÈ ÛÙ· ¯¤ÚÈ· Ù˘ ÂÚ›Ô˘ 10.000 ˘Ôı¤ÛÂȘ Ô˘ ¤¯Ô˘Ó Ó· οÓÔ˘Ó Ì ‰È·Î›ÓËÛË Ì·‡ÚÔ˘ ¯Ú‹Ì·ÙÔ˜ ·ÏÏ¿ ‰ÂÓ ¤¯ÂÈ ÙÈ Ó· Ù˘ οÓÂÈ! MÈ·˜ Î·È ÙÔ ™¢OE Â›Ó·È ÙÔ ÌfiÓÔ ·ÚÌfi‰ÈÔ ÛÒÌ· ÁÈ· Ó· ‰ÈÂÓÂÚÁ‹ÛÂÈ ÂϤÁ¯Ô˘˜, ÙȘ ÛÙ¤ÏÓÂÈ ÂΛ, ·ÏÏ¿ «Ì ÙÔ ÛÙ·ÁÔÓfiÌÂÙÚÔ ÁÈ· Ó· ÌËÓ ÙÔ ˘ÂÚÊÔÚÙÒÛÔ˘Ì», ›Â.

§˘ÁÈÓfi˜: ™Ù· ¯Ó¿ÚÈ· ÙÔ˘ XÚÈÛÙÔÊÔÚ¿ÎÔ˘

™Â ıÚ›ÏÂÚ Ô˘ ı˘Ì›˙ÂÈ ÙËÓ ˘fiıÂÛË ÙÔ˘ XÚÈÛÙÔÊÔÚ¿ÎÔ˘, ÂÍÂÏ›ÛÛÂÙ·È Ë ÂÍ·Ê¿ÓÈÛË ÙÔ˘ EÏÏËÓÔÂÏ‚ÂÙÔ‡ ÙÚ·Â˙›ÙË, º¿ÓË §˘ÁÈÓÔ‡, Ô˘ ʤÚÂÙ·È Ó· ÂÌϤÎÂÙ·È ÛÙÔ ÛοӉ·ÏÔ ÙˆÓ ÂÍÔÏÈÛÙÈÎÒÓ. H Ù‡¯Ë ÙÔ˘ ·ÁÓÔÂ›Ù·È ·fi ÙËÓ ¢Â˘Ù¤Ú·, ÔfiÙ ¤ÚÂ ӷ ·ÚÔ˘ÛÈ·ÛÙ› ÂÓÒÈÔÓ ÙˆÓ ·Ó·ÎÚÈÙÒÓ ‰È·ÊıÔÚ¿˜ ™‡ÚÔ˘ °ÂˆÚÁÔ˘Ï¤·

O ™ÁÔ˘Ú›‰Ë˜ οÓÂÈ Ú· ™Â Ú˘ıÌÔ‡˜ rap ··ÓÙ¿ ÛÙÔ ÂÚÒÙËÌ· ÁÈ·Ù› ÔÈ Ó¤ÔÈ «ÊÙ‡ÓÔ˘Ó» ÙËÓ ÔÏÈÙÈ΋ Ô ¶·Ó·ÁÈÒÙ˘ ™ÁÔ˘Ú›‰Ë˜, ˘Ô„‹ÊÈÔ˜ Ì ÙÔ ÎfiÌÌ· ÙˆÓ ANE§ ÛÙȘ Â˘ÚˆÂÎÏÔÁ¤˜ Î·È ÚÒËÓ ‚Ô˘ÏÂ˘Ù‹˜ ÙÔ˘ ¶·ÛÔÎ. £¤ÏÔÓÙ·˜ Ó· È¿ÛÂÈ ÙÔÓ ·ÏÌfi Ù˘ ÓÂÔÏ·›·˜, Ô Î.™ÁÔ˘Ú›‰Ë˜ ÁÚ¿ÊÂÈ: A˘Ù‹ Û·˜ ÙËÓ ÂÚÒÙËÛË/ ÛÙ· ·Ï‹ıÂÈ· ÙËÓ ÁÔ˘ÛÙ¿Úˆ/ ÁÈ·˘Ùfi Û·ı› ı· ÍËÁËıÒ/ ÎÈ ·Ê‹ÛÙ ӷ Ú·¿Úˆ/¯ÚfiÓÈ· ÙÒÚ· Û·˜ ÊÙ‡ÓÔ˘ÓÂ/ÛÙÔ ı¤Ì· Ù˘ ·È‰Â›·˜/Î·È ·ÓÙ› ‰Ô˘ÏÂÈ¿, ηϋ ˙ˆ‹/Û·˜ ‰ÒÛ·Ó ·ÓÂÚÁ›·/ÁÈ ·˘Ùfi Î·È ÂÁÒ ÙÔ facebook/ ı· ¤¯ˆ ÁÈ· ÂÚÁ·Ï›Ô/ ÛÙ· ÌÔ‡ÙÚ· Ó· Ù· Ú›¯ÓÂÙÂ/ ÁÈ· οı ÙÈ ÁÂÏÔ›Ô. YÔı¤ÙÔ˘Ì fiÙÈ Û ÂÚ›ÙˆÛË Ô˘ ‚ÁÂÈ Â˘Úˆ‚Ô˘ÏÂ˘Ù‹˜, ı· ÁÚ¿„ÂÈ Î·È ¤Ó· ÚÔÎ ÎÔÌÌ¿ÙÈ ÁÈ· ÙÔ E˘ÚˆÎÔÈÓÔ‚Ô‡ÏÈÔ. Aӷ̤ÓÔ˘ÌÂ...

✖ ¢˘ÛÊÔÚ›· ·fi K·Ú·Ì·ÓÏ‹

TËÓ ¤ÓÙÔÓË ‰˘ÛÊÔÚ›· ÙÔ˘, ÁÈ· ÙȘ ·ÏÏ·Á¤˜ Ô˘ Á›ÓÔÓÙ·È ÛÙË ‰ÈÔ›ÎËÛË ÙÔ˘ IÓÛÙÈÙÔ‡ÙÔ˘ K·Ú·Ì·ÓÏ‹ ÂÓ ·ÁÓÔ›· ÙÔ˘, ‰Â›¯ÓÂÈ Ô KˆÓÛÙ·ÓÙ›ÓÔ˜ K·Ú·Ì·ÓÏ‹˜ Ì ÙËÓ ·fiÊ·ÛË ÙÔ˘ Ó· ·Ô¯ˆÚ‹ÛÂÈ ·fi ÙÔ IÓÛÙÈÙÔ‡ÙÔ. O ÚÒËÓ Úˆı˘Ô˘ÚÁfi˜, ÚÔ¯ÒÚËÛ ÛÙËÓ ÌÂÙÔ¯È΋ ·ÂÌÏÔ΋ ÙÔ˘ ·fi ÙÔ I¢KK(η٤¯ÂÈ ÙÔ 70% ÙˆÓ ÌÂÙÔ¯ÒÓ), ÌÈ· ΛÓËÛË Ô˘ ˘ÚÔ‰fiÙËÛ ÔÏÏ¿ ÛÂÓ¿ÚÈ· ÛÙÔ ÂÛˆÙÂÚÈÎfi Ù˘ N¢ Ì ÚÔÂͤ¯Ô˘Û· ÙËÓ ¿Ô„Ë fiÙÈ ı¤ÏÂÈ Ó· ·ÂÌϷΛ ÙÂÏ›ˆ˜ ·fi Ù· ÔÏÈÙÈο Î·È fi¯È ‰ÚÒÌÂÓ·.

O Stig ÛÙÔÓ ¶·ÚıÂÓÒÓ· ¶ÚfiÎÂÈÙ·È ÁÈ· ‚Ï·ÛÊËÌ›·, ‹ ÁÈ· ‚ÚÂÙ·ÓÈÎfi ¯ÈÔ‡ÌÔÚ; H ȉ¤· ÙÔ˘ BBC Ó· «ÙÔÔıÂÙ‹ÛÂÈ» ÙÔÓ ‰È¿ÛËÌÔ Î·È Ì˘ÛÙËÚÈÒ‰Ë ¯·Ú·ÎÙ‹Ú· ÙÔ˘ Stig (ÚˆÙ·ÁˆÓÈÛÙ‹ ÙÔ˘ Top Gear) ·Ó¿ÌÂÛ· ÛÙȘ K·Ú˘¿Ùȉ˜, ˆ˜ ¿Á·ÏÌ·, ¤¯ÂÈ ÔÏÏ·Ϥ˜ ·Ó·ÁÓÒÛÂȘ, ·ÏÏ¿ ¤Ó· ·ÔÙ¤ÏÂÛÌ·: EηÙÔÓÙ¿‰Â˜ ¯ÈÏÈ¿‰Â˜ BÚÂÙ·ÓÔ› ‰ËÏÒÓÔ˘Ó ÙÒÚ· ÛÙ· ÎÔÈÓˆÓÈο ‰›ÎÙ˘· fiÙÈ Î·Ù·Ï·‚·›ÓÔ˘Ó Ò˜ Â›Ó·È Ó· ·ÈÛı¿ÓÂÛ·È ˆ˜ «Î¿ÙÈ Ô˘ ÛÔ˘ ·Ó‹ÎÂÈ, ‚Ú›ÛÎÂÙ·È ·ÏÏÔ‡»

Î·È XÚÈÛÙfiÊÔÚÔ˘ M¿ÚÎÔ˘. ¶ÚfiÎÂÈÙ·È, ÁÈ· ÚfiÛˆÔ - ÎÏÂȉ› Î·È Ë ÂÍ·Ê¿ÓÈÛË ÙÔ˘ ÌÏÔοÚÂÈ ÙȘ ¤Ú¢Ó˜ ÁÈ· ÙȘ Ì›˙˜ ÙˆÓ ÂÍÔÏÈÛÙÈÎÒÓ Î·ıÒ˜ Î·È ÁÈ· ÙÔ Í¤Ï˘Ì· Ì·‡ÚÔ˘ ¯Ú‹Ì·ÙÔ˜. M‹ˆ˜ ı· Ì¿ıÔ˘Ì ۇÓÙÔÌ· fiÙÈ ÙËÓ ÎÔ¿ÓËÛÂ Û·Ó Î‡ÚÈÔ˜ ÁÈ· °ÂÚÌ·Ó›· fiÔ˘ ÙÔ ·›ÙËÌ· ÁÈ· ¤Î‰ÔÛË ÙÔ˘ ÛÙËÓ EÏÏ¿‰· ‰ÂÓ Á›ÓÂÙ·È ‰ÂÎÙfi;

EȯÂÈÚËÌ·ÙÈο Û˘ÌʤÚÔÓÙ· ·fi ÙÔ Â͈ÙÂÚÈÎfi ·ÏÏÔ›ˆÛ·Ó Ù· ·ÔÙÂϤÛÌ·Ù· Ù˘ ‰È·‰ÈÎÙ˘·Î‹˜ „ËÊÔÊÔÚ›·˜ ÁÈ· ÙÔ ÂÏÏËÓÈÎfi Û‹Ì· Ì ·ÔÙ¤ÏÂÛÌ· Ó· ‰È·ÎÔ› ÚÔÛˆÚÈÓ¿ Ë „ËÊÔÊÔÚ›·. Ÿˆ˜ ‰È·ÈÛÙÒıËΠÌÂÙ¿ ·fi Û¯ÂÙÈÎfi ¤ÏÂÁ¯Ô οÔȘ ËÏÂÎÙÚÔÓÈΤ˜ ‰È¢ı‡ÓÛÂȘ -΢ڛˆ˜ ·fi ¯ÒÚ˜ ÙÔ˘ Â͈ÙÂÚÈÎÔ‡- ηٷ¯ÒÚËÛ·Ó ÔÏϤ˜ ÂηÙÔÓÙ¿‰Â˜ „‹ÊÔ˘˜ ÛÙÔ Û‡ÛÙËÌ·. °È· ·Ú¿‰ÂÈÁÌ· ÌÈ· ËÏÂÎÙÚÔÓÈ΋ ‰È‡ı˘ÓÛË ÚÔÂÚ¯fiÌÂÓË ·fi ÙËÓ °·ÏÏ›· „‹ÊÈÛ 930 ÊÔÚ¤˜ Û˘ÁÎÂÎÚÈ̤ÓË ÚfiÙ·ÛË ÂÓÒ ÙÚ›˜ ËÏÂÎÙÚÔÓÈΤ˜ ‰È¢ı‡ÓÛÂȘ ·fi OÏÏ·Ó‰›·, „‹ÊÈÛ·Ó Û˘ÓÔÏÈο 1358 ÊÔÚ¤˜ ÌÈ· ¿ÏÏË ÚfiÙ·ÛË. M ‚¿ÛË ·˘Ù¿ Ù· ‰Â‰Ô̤ӷ, ‰fiıËΠÂÓÙÔÏ‹ ÁÈ· ÙËÓ ¿ÌÂÛË ·Î‡ÚˆÛË Î·È Â·Ó¿ÏË„Ë Ù˘ Û¯ÂÙÈ΋˜ „ËÊÔÊÔÚ›·˜.

TËÓ ¤Ú¢ӷ ÙÔ˘, Ì ٛÙÏÔ «¶·Ú¿ÁÔÓÙ˜ ÂÈÙ˘¯›·˜ Ù˘ EÏÏËÓÈ΋˜ E·Ó¿ÛÙ·Û˘» ı· ·ÚÔ˘ÛÈ¿ÛÂÈ Ô MÂϤÙ˘ MÂÏÂÙfiÔ˘ÏÔ˜, ηıËÁËÙ‹˜ OÈÎÔÓÔÌÈÎÒÓ Î·È KÔÈÓˆÓÈÎÒÓ EÈÛÙËÌÒÓ ÛÙÔ ·ÓÂÈÛÙ‹ÌÈÔ Ù˘ °ÂÓ‡˘. H ·ÚÔ˘Û›·ÛË ı· Á›ÓÂÈ ÛÙȘ 3 AÚÈÏ›Ô˘ ÛÙÔ ™‡ÏÏÔÁÔ ÙˆÓ AıËÓ·›ˆÓ ( K¤ÎÚÔÔ˜ 10) fiÔ˘ ı· Ú·ÁÌ·ÙÔÔÈËı› Ô Â›ÛËÌÔ˜ ÂÔÚÙ·ÛÌfi˜ Ù˘ E·Ó¿ÛÙ·Û˘ ÙÔ˘ 1821 ·fi ÙÔÓ ¶·ÙÚȈÙÈÎfi fiÌÈÏÔ ·ÔÁfiÓˆÓ ·ÁˆÓÈÛÙÒÓ ÙÔ˘ 1821 (ÚÂÔÚÙ¿˙ ÛÂÏ. 20-21).


PRESS TIME, ™¿‚‚·ÙÔ 22 - K˘Úȷ΋ 23 M·ÚÙ›Ô˘ 2014

MÔÈÚ¿˙ÂÈ ÂÓËÓÙ¿Â˘Ú·

22 M·ÚÙ›Ô˘

H BÔ˘Ï‹ ÙˆÓ ÚÔÓÔÌ›ˆÓ

™ÙË ¯ÒÚ· fiÔ˘ Ë ·˘ı·ÈÚÂÛ›· ¤¯ÂÈ Á›ÓÂÈ ¯·Ú·ÎÙËÚÈÛÙÈÎfi ÁÓÒÚÈÛÌ· ÙÔ˘ Û˘ÛÙ‹Ì·ÙÔ˜, ÙÔ ÎÚ¿ÙÔ˜ ı¤ÏËÛ ӷ ÂÍ·ÓÙÏ‹ÛÂÈ ÙËÓ ·˘ÛÙËÚfiÙËÙ¿ ÙÔ˘ Û ¤Ó·Ó 40¯ÚÔÓÔ ¿ÌÙˆ¯Ô HÚ·ÎÏÂÈÒÙË. ZÂÈ Ì ÙË Û‡˙˘ÁÔ Î·È Ù· ÙÚ›· ·È‰È¿ ÙÔ˘˜ Û ¤Ó· ·˘ı·›ÚÂÙÔ ‰ˆÌ·ÙÈ¿ÎÈ ¿Óˆ ·fi Ì›· ÛËÏÈ¿. H ÌÂÁ¿ÏË ·Ú·ÓÔÌ›· Ô˘ ‰È¤Ú·ÍÂ Â›Ó·È fiÙÈ ÙfiÏÌËÛ ӷ ·ÓÙÈηٷÛÙ‹ÛÂÈ Ì¤ÚÔ˜ ÙÔ˘ Û·Ṳ̂ÓÔ˘ ÂÏÂÓ›Ù Ô˘ ÛΤ·˙ ÙÔ ‰ˆÌ¿ÙÈÔ ÚÔÎÂÈ̤ÓÔ˘ Ó· ÌËÓ ÂÚÓ¿ Ë ‚ÚÔ¯‹ Î·È Ó· ÌË ‚Ú¤¯ÔÓÙ·È Ù· ·È‰È¿ ÙÔ˘. K¿ıÈÛ ÛÙÔ Â‰ÒÏÈÔ ˆ˜ ·Ú·‚¿Ù˘ Ù˘ ÓÔÌÔıÂÛ›·˜ ÂÚ› ·˘ı·ÈÚ¤ÙˆÓ. TÂÏÈο ‚¤‚·È· ·ıˆÒıËÎÂ. TÔ ÈÔ ÙÚ·ÁÂÏ·ÊÈÎfi fï˜ Â›Ó·È fiÙÈ ÛÙÔ ·ÚÂÏıfiÓ ÚÔÛ¿ıËÛ ӷ ÓÔÌÈÌÔÔÈ‹ÛÂÈ ÙÔ ‰ˆÌ·ÙÈ¿ÎÈ, ÒÛÙ ӷ ‚ÂÏÙȈıÔ‡Ó Î·Ù¿ οÔÈÔ ÙÚfiÔ ÔÈ Û˘Óı‹Î˜ Ù˘ ηıËÌÂÚÈÓfiÙËÙ¿˜ ÙÔ˘˜ ·ÏÏ¿ ÙÔ˘ ›·Ó fiÙÈ ı· ¤ÚÂ ӷ ÏËÚÒÛÂÈ 600-800 ¢ÚÒ ÙÔ ÙÂÙÚ·ÁˆÓÈÎfi ̤ÙÚÔ, ÁÈ·Ù› Ë ÂÚÈÔ¯‹ Â›Ó·È ·Ó·Ù˘ÛÛfiÌÂÓË.

ΔÔ˘ °. Δ™√À∫∞§∏

™¿ÏÔ ÚÔηÏ› Ë ‰ËÌÔÛ›Â˘ÛË ÊˆÙÔÁÚ·ÊÈÒÓ Ô˘ fiˆ˜ ˘ÔÛÙËÚ›˙ÂÙ·È ·ÚÔ˘ÛÈ¿˙Ô˘Ó ÙÔ ÎÔÌ̤ÓÔ ÎÂÊ¿ÏÈ ÙÔ˘ ÕÚË BÂÏÔ˘¯ÈÒÙË ·fi ÙÔÓ Ê·ÓÔÛÙ¿ÙË Ù˘ Ï·Ù›·˜ ÙˆÓ TÚÈοψÓ, ÂΛ fiÔ˘ ÔÈ ‰ÈÒÎÙ˜ ÙÔ˘ ¤ÛÙËÛ·Ó ÙÔ “ÙÚfi·ÈÔ” ÙÔ˘˜. ŸÛÔÈ ¿ÓÙˆ˜ ¤¯Ô˘Ó ·Û¯ÔÏËı› ÂÎÙÂÓÒ˜ Ì ÙÔ ı¤Ì· ‰È·Ù˘ÒÓÔ˘Ó ÂÓÛÙ¿ÛÂȘ Î·È ıˆÚÔ‡Ó ÂÍ·ÈÚÂÙÈο ·ÌÊ›‚ÔÏÔ Ó· ˘¿Ú¯ÂÈ Ù¤ÙÔÈÔ ÈÛÙÔÚÈÎfi ÙÂÎÌ‹ÚÈÔ ÙÔ ÔÔ›Ô ·Ú¤ÌÂÓ ÛÙ· ·˙‹ÙËÙ· ۯ‰fiÓ 70 ¯ÚfiÓÈ·.

™·Ó Û‹ÌÂÚ·

M¤ÓÂÈ ÛÂ ÛËÏÈ¿, ÏËÚÒÓÂÈ ·˘ı·›ÚÂÙÔ

™À¡ ·ÎÚÔ¿ÛÂȘ

39

NÙÔÎÔ˘Ì¤ÓÙÔ ‹ hoax;

™Â ¿ÏÏË ÂÔ¯‹ Ê·›ÓÂÙ·È Ó· ¤¯ÂÈ Ì›ÓÂÈ Ô ‚Ô˘ÏÂ˘Ù‹˜ Ù˘ N¢ Mȯ¿Ï˘ T·Ì‹ÏÔ˜. °È·Ù› ¿ÊËÛ ÂÔ¯‹ fiÙ·Ó ÙÔÓ Â›‰·Ó, ÙËÓ ÚÔËÁÔ‡ÌÂÓË Â‚‰ÔÌ¿‰· Ó· ÎÔÏÏ¿ÂÈ ÂÓËÓÙ¿Â˘Ú·, ÛÙ· ÎÔ‡ÙÂÏ· ÙˆÓ ÔÚÁ·ÓÔ·È¯ÙÒÓ Û ٷ‚¤ÚÓ· fiÔ˘ ‹Á ÛÙ· TڛηϷ , ÁÈ· Ó· ÁÈÔÚÙ¿ÛÂÈ ÙÔ ÚˆÙÔÁÂÓ¤˜ ÏÂfiÓ·ÛÌ· Î·È ÙËÓ ÂÈÙ˘¯‹ ηٿÏËÍË ÙˆÓ ‰È·Ú·ÁÌ·Ù‡ÛÂˆÓ Ì ÙËÓ TÚfiÈη.

¶·Ú·Û΋ÓÈÔ

¶ÚÈÓ ·ÎfiÌ· ηٷı¤ÛÂÈ ÙËÓ ÚÒÙË ÂÚÒÙËÛË ÙÔ˘ ÛÙË BÔ˘Ï‹ Î·È ÚÔÙÔ‡ ·Ó·Ï¿‚ÂÈ Î·È Ù˘Èο Ù· ηı‹ÎÔÓÙ· ÙÔ˘, ÌÂÙ¿ ÙȘ ÂÎÏÔÁ¤˜ ÙÔ˘ 2012 ¤Ó·˜ ‚Ô˘ÏÂ˘Ù‹˜ ‹Ú 10.000 ¢ÚÒ ¿ÙÔη ·fi ÙÔ T·ÌÂ›Ô AÏÏËÏÔ‚Ô‹ıÂÈ·˜ Ù˘ BÔ˘Ï‹˜. TÔ ·Ú¿‰ÂÈÁÌ· ÙÔ˘ ‚¤‚·È· ·ÎÔÏÔ‡ıËÛ·Ó Î·È ¿ÏÏÔÈ 60 ‚Ô˘ÏÂ˘Ù¤˜. TËÓ ÒÚ· Ô˘ ÁÈ· ÙÔ˘˜ ŒÏÏËÓ˜ Ôϛ٘ Ë ‰·ÓÂȷ΋ ÛÙÚfiÊÈÁÁ· ÙˆÓ ÙÚ·Â˙ÒÓ ¤¯ÂÈ ÛÙÂÚ¤„ÂÈ, ÔÈ ‚Ô˘ÏÂ˘Ù¤˜ ¤¯Ô˘Ó ÙÔ ‰Èη›ˆÌ· Ó· ¿ÚÔ˘Ó ¤ˆ˜ Î·È 15.000 ¢-

ÚÒ ¿ÙÔÎÔ ‰¿ÓÂÈÔ, ÙÔ ÔÔ›Ô ÎÚ·ÙÂ›Ù·È ·fi ÙÔÓ ÌËÓÈ·›Ô ÌÈÛıfi ÙÔ˘˜. T· ÚÔÓfiÌÈ· fï˜ ‰ÂÓ ÙÂÏÂÈÒÓÔ˘Ó Â‰Ò. ¶ÔÏÏÔ› ·fi ÙÔ˘˜ ‚Ô˘ÏÂ˘Ù¤˜ ¤¯Ô˘Ó ÂÈϤÍÂÈ Ó· ÌËÓ ¯ÚËÛÈÌÔÔÈÔ‡Ó Ù· ·ÂÚÔÔÚÈο ÂÈÛÈÙ‹ÚÈ· Ô˘ ÙÔ˘˜ ·Ú¤¯ÂÈ Ë BÔ˘Ï‹ ˙ËÙÒÓÙ·˜ ·fi ÙËÓ BÔ˘Ï‹ Ó· ÙÔ˘˜ ÏËÚÒÓÂÈ ÙÔ ÎfiÛÙÔ˜ ÙˆÓ ‰ÈÔ‰›ˆÓ Î·È Ù· ÂÈÛÈÙ‹ÚÈ· ÙˆÓ ÏÔ›ˆÓ. AÎfiÌË, «¤Ú·Û» Ì ·fiÊ·ÛË Ù˘ BÔ˘Ï‹˜, Ë ÏËڈ̋ Û ÌÂÙÚËÙ¿ ÙÔ˘ Ï·ÊfiÓ ÁÈ· Ù· ÎÈÓËÙ¿ ÙËϤʈӷ, ÁÈ· fiÛÔ˘˜

‚Ô˘ÏÂ˘Ù¤˜ ‰ÂÓ Ù· ¯ÚËÛÈÌÔÔÈÔ‡Ó. T· 150 ¢ÚÒ ÙÔÓ Ì‹Ó· Ô˘ ‰ÈηÈÔ‡ÓÙ·È ÁÈ· Ù· ÎÈÓËÙ¿, Ù· ·›ÚÓÔ˘Ó ÛÙÔ ¯¤ÚÈ, ηχÙÔÓÙ·˜ ÙÔÓ ÏÔÁ·ÚÈ·ÛÌfi ÙˆÓ ÛÙ·ıÂÚÒÓ ÙËÏÂÊÒÓˆÓ ÙÔ˘˜. A˘Ù¤˜ Â›Ó·È ÔÈ ÌÂÚÈΤ˜ ·fi ÙȘ ı˘Û›Â˜ Ô˘ οÓÔ˘Ó ÁÈ· ÙÔÓ ÂÏÏËÓÈÎfi Ï·fi.

¢H§øNEI METANOIA O E°KEºA§O™ TøN ™ATANI™TøN TH™ ¶A§§HNH™

AÔÊ˘Ï·Î›˙ÂÙ·È Ô K·ÙÛԇϷ˜! A ÎfiÌ· Î·È Ô ÈÔ ÛÎÏËÚfi˜ ·fi ÙË Û˘ÌÌÔÚ›· ÙˆÓ Û·Ù·ÓÈÛÙÒÓ Ù˘ ¶·ÏÏ‹Ó˘ χÁÈÛÂ. ŒÙÔÈÌÔ˜ Ó·... ÂÓÙ·¯ı› Î·È ¿ÏÈ ÛÙËÓ ÎÔÈÓˆÓ›· Â›Ó·È Ô AÛËÌ¿Î˘ K·ÙÛԇϷ˜, Ô «ÂÁΤʷÏÔ˜» ÛÙËÓ ˘fiıÂÛË ÙˆÓ «Û·Ù·ÓÈÛÙÒÓ Ù˘ ¶·ÏÏ‹Ó˘». O 42¯ÚÔÓÔ˜ È· K·ÙÛԇϷ˜ Ô˘ ›¯Â ÙÚÔÌÔÎÚ·Ù‹ÛÂÈ ÙÔ ·ÓÂÏÏ‹ÓÈÔ ÙÔ 1993 Ì ÙȘ ‰ÔÏÔÊÔӛ˜ ‰‡Ô Á˘Ó·ÈÎÒÓ, Ô˘ ¯·Ú·ÎÙ‹ÚÈÛ ı˘Û›Â˜ ÛÙÔÓ Û·Ù·Ó¿, ¤¯ÔÓÙ·˜ ÂÎÙ›ÛÂÈ ÂÚÈÛÛfiÙÂÚ· ·fi 20 ¯ÚfiÓÈ· Ê˘Ï¿ÎÈÛ˘, η٤ıÂÛ ·›ÙËÛË ·ÔÊ˘Ï¿ÎÈÛ˘ ÛÙÔ ™˘Ì‚Ô‡ÏÈÔ ¶ÏËÌÌÂÏÂÈÔ‰ÈÎÒÓ X·Ó›ˆÓ. M ‰Â‰Ô̤ÓÔ fiÙÈ Ù· ··ÈÙÔ‡ÌÂÓ· 3/5 Ù˘ οıÂÈÚÍ‹˜ ÙÔ˘ ¤¯Ô˘Ó Û˘ÌÏËÚˆı› ÌÂÙ¿ ÙË ¢‹ÌËÙÚ· M·ÚÁ¤ÙË Ô˘ ·ÔÊ˘Ï·Î›ÛÙËΠÙÔ 2001, ı· Â›Ó·È Ô ‰Â‡ÙÂÚÔ˜ Û·Ù·ÓÈÛÙ‹˜ Ô˘ ı·... ÂÙ¿ÍÂÈ ÚÔ˜ ÙËÓ ÂÏ¢ıÂÚ›·. O K·ÙÛÔ˘Ï·˜, ‰Â›¯ÓÂÈ Ó· ¤¯ÂÈ ÌÂÙ·ÓÈÒÛÂÈ Â‰Ò Î·È ¯ÚfiÓÈ· ÁÈ· Ù· fiÛ· ¤¯ÂÈ Î¿ÓÂÈ Î·È ÙÔ ÌfiÓÔ Ô˘ ÛΤÊÙÂÙ·È È· Â›Ó·È Ó· ÍÂÎÈÓ‹ÛÂÈ ÙË ˙ˆ‹ ÙÔ˘ ·fi ÙËÓ ·Ú¯‹ ¤¯ÔÓÙ·˜ ÛÙÔ Ï¢Úfi ÙÔ˘ ÙËÓ ÌËÙ¤Ú· ÙÔ˘ IÊÈÁ¤ÓÂÈ· Î·È ÙËÓ ÎÔ¤Ï· ÙÔ˘, Ì ÙËÓ ÔÔ›· ¤¯Ô˘Ó ·ÚÚ·‚ˆÓÈ·ÛÙ›.

‰›ÓÔ˘Ó. M·˜ ·Ó·ı¤ÙÂÈ ¯ˆÚ›˜ ‰Â‡ÙÂÚË ÛΤ„Ë ÙËÓ ¤Ú¢ӷ ÁÈ· ÙÔÓ ·Ó‹ÏÈÎÔ ÁÈÔ ÙÔ˘. O ¤ÌÂÈÚÔ˜ KÒÛÙ·˜ ™ÙÚÈÏÈÁο˜ ÚÔÛ·ı› Ó· Û˘ÁÎÂÓÙÚÒÛÂÈ ÏËÚÔÊÔڛ˜ ÂÈÙËÚÒÓÙ·˜ ·Ú¿ÏÏËÏ· ÙÔÓ Ó·Úfi ÛÙÔÓ ¯ÒÚÔ ¿ıÏËÛ˘ Î·È ÛÙËÓ Î·ÊÂÙ¤ÚÈ· Ô˘ Û˘¯Ó¿˙ÂÈ. °Ú‹ÁÔÚ· ·ÓÙÈÏ·Ì‚¿ÓÂÙ·È fiÙÈ Ô Ó¤Ô˜ ‰È·ÎÈÓ› Î·È Ì¤Ú· Ì ÙË Ì¤Ú· ·˘Í¿ÓÂÈ ÙȘ ‰Ú·ÛÙËÚÈfiÙËÙ˜ ÙÔ˘ Î·È ÙÔÓ Ù˙›ÚÔ. EÓËÌÂÚÒÓÔ˘Ì ÙÔ˘˜ ÁÔÓ›˜ Î·È ÁÚ‹ÁÔÚ· Ô ·Ù¤Ú·˜ ·Ó·Ï·Ì‚¿ÓÂÈ Ó· ÂÓËÌÂÚÒÛÂÈ ÙËÓ ·ÛÙ˘ÓÔÌ›· ÁÈ· Ó· ÛÒÛÂÈ ÙÔ ÁÈÔ ÙÔ˘, ÚÔÙÈÌÒ Ó· ¿ÂÈ ÙÒÚ· Ê˘Ï·Î‹ ·Ú¿ Ó· ÛÎÔÙÒÓÂÈ ·È‰È¿ ¿ÏÏˆÓ ¤ÏÂÁ ÎÏ·›ÁÔÓÙ·˜.

1832: EÊ˘Á ·fi ÙË ˙ˆ‹ Ô ÌÂÁ¿ÏÔ˜ °ÂÚÌ·Ófi˜ ÔÈËÙ‹˜, Û˘ÁÁڷʤ·˜ Î·È ÊÈÏfiÛÔÊÔ˜ °Èfi¯·Ó BfiÁÎÏÊ·ÓÁÎ ÊÔÓ °Î·›ÙÂ. Afi Ù· ÈÔ ÁÓˆÛÙ¿ ÙÔ˘ ¤ÚÁ·,Ô “º¿Ô˘ÛÙ” Î·È Ë “£ÂˆÚ›· ÙˆÓ Xڈ̿وÓ.

1950: O ™ÔÊÔÎÏ‹˜ BÂÓÈ˙¤ÏÔ˜, ˘·Ó·¯ˆÚÒÓÙ·˜ ·fi ÙË Û˘Ìʈӛ· Ì ÙÔ˘˜ ¶Ï·ÛÙ‹Ú·, ¶··Ó‰Ú¤Ô˘ Î·È TÛÔ˘‰ÂÚfi Î·È ÌÂÙ¿ ·fi Û˘ÓÂÓÓÔ‹ÛÂȘ Ì ÙÔ˘˜ T۷ω¿ÚË Î·È K·ÓÂÏÏfiÔ˘ÏÔ, ÂÍ·ÛÊ·Ï›˙ÂÈ ÏÂÈÔ„ËÊ›· Î·È Û¯ËÌ·Ù›˙ÂÈ ‰È΋ ÙÔ˘ ΢‚¤ÚÓËÛË.

1954: H E™™¢ Î·È Ù· ÎÚ¿ÙË ÙÔ˘ ·Ó·ÙÔÏÈÎÔ‡ ÌÏÔÎ Û˘ÌʈÓÔ‡Ó Ó· ÂÓÔÔÈ‹ÛÔ˘Ó ÙȘ ÛÙÚ·ÙȈÙÈΤ˜ ‰˘Ó¿ÌÂȘ ÙÔ˘˜ ÂÓfi„ÂÈ ÙÔ˘ Â·ÓÂÍÔÏÈÛÌÔ‡ Ù˘ ¢˘ÙÈ΋˜ °ÂÚÌ·Ó›·˜.

1959: ™ÙËÓ KÔ‡‚·, Ô K¿ÛÙÚÔ ·ÔÎÏ›ÂÈ ÙÔ ÂӉ¯fiÌÂÓÔ Û˘ÓÂÚÁ·Û›·˜ Ì ÙȘ H¶A, ÛÙÔÓ „˘¯Úfi fiÏÂÌÔ Î·Ù¿ Ù˘ ™Ô‚ÈÂÙÈ΋˜ ŒÓˆÛ˘.

1973: A˘ÙÔÎÙÔÓ› ÛÙÔ ÎÂÏ› ÙÔ˘ Ô O‰˘ÛÛ¤·˜ AÁÁÂÏ‹˜ ·ÓÙÈÚfi‰ÚÔ˜ ÛÙËÓ ÚÒÙË Î˘‚¤ÚÓËÛË Ù˘ XÔ‡ÓÙ·˜.

1975: ¶·Ú·¤ÌÔÓÙ·È Û ‰›ÎË ÔÈ ÚˆÙ·›ÙÈÔÈ ÙÔ˘ Ú·ÍÈÎÔ‹Ì·ÙÔ˜ Ù˘ 21˘ AÚÈÏ›Ô˘ ÙÔ˘ 1967 Ì ÙËÓ Î·ÙËÁÔÚ›· Ù˘ ÂÛ¯¿Ù˘ ÚÔ‰ÔÛ›·˜.

ŒÌÔÚÔ˜ Ó·ÚΈÙÈÎÒÓ O 16¯ÚÔÓÔ˜ ÁfiÓÔ˜ ÌÂÛÔ·ÛÙÈ΋˜ ÔÈÎÔÁ¤ÓÂÈ·˜, ·ıÏËÙ‹˜ ¿ÚÈÛÙÔ˜ ÛÙÔ Û¯ÔÏÂ›Ô ÙÔ˘ Ì ·Ú¯¤˜ ÁÓˆÚ›˙ÂÈ ÙÔÓ ™Ù·‡ÚÔ ¤Ó·Ó Û˘Ó·ıÏËÙ‹ ÙÔ˘. H ÁÓˆÚÈÌ›· ·˘Ù‹ ¤ÌÂÏÏ ӷ Á›ÓÂÈ Ë ··Ú¯‹ Ù˘ ηٷÛÙÚÔÊ‹˜ ÙÔ˘. O ™Ù·‡ÚÔ˜ Ì˘Ë̤ÓÔ˜ ÛÙȘ Ô˘Û›Â˜ ·Ú·Û‡ÚÂÈ ÁÚ‹ÁÔÚ· Î·È ÙÔÓ 16¯ÚÔÓÔ ÿˆÓ· ÛÙËÓ ·Ú·‚·ÙÈÎfiÙËÙ·, fï˜ Ô ÿˆÓ·˜ ›‰Â ÙȘ Ô˘Û›Â˜ ·fi ¿ÏÏË ÔÙÈ΋ ÁˆÓ›·, ÙËÓ ÂÌÔÚ›·. ™ÈÁ¿ ÛÈÁ¿ ¿Ú¯ÈÛ ӷ ÚÔÌËı‡ÂÈ Ê›ÏÔ˘˜ Î·È Û˘ÌÌ·ıËÙ¤˜ Î·È Ó· ÎÂÚ‰›˙ÂÈ ·¯˘Ïfi ¯·ÚÙ˙ÈÏ›ÎÈ ÁÈ· ÙËÓ ËÏÈΛ· ÙÔ˘. O ·Ù¤Ú·˜ ‡ÛÙÚÔÊÔ˜ ·ÓÙÂÏ‹ÊıË fiÙÈ Ô 16¯ÚÔÓÔ˜ ‰È·ÎÈÓ› ¯Ú‹Ì·Ù· Ô˘ ‰ÂÓ ‰ÈηÈÔÏÔÁ› ÙÔ ¯·ÚÙ˙ÈÏ›ÎÈ Ô˘ ÂΛÓÔ˜ Î·È Ë ÌËÙ¤Ú· ÙÔ˘

™ÒÛÙ ÙÔÓ ÁÈÔ ÌÔ˘, ÛÒÛÙ ÙÔÓ Î¿ÓÂÈ ÂÌÔÚ›· ÂÎÏÈ·Ú›... ¶·Ú¿ÏÏËÏ· ÂÈÛΤÙÂÙ·È „˘¯ÔÏfiÁÔ Î·È ÙÔÓ ‰È¢ı˘ÓÙ‹ ÙÔ˘ Û¯ÔÏ›Ԣ ÙÔ˘. MÂÙ¿ ·fi ·ÏÏÂ¿ÏÏËϘ ʷ۷ڛ˜ ÛÙÔ Û›ÙÈ ÙÔ˘ Ô 16¯ÚÔÓÔ˜ ʇÁÂÈ Î·È Ì¤ÓÂÈ Ì ÙË ÁÈ·ÁÈ¿ ÙÔ˘ Û ¿ÏÏÔ ÚÔ¿ÛÙÈÔ Ù˘ fiÏ˘. §›ÁÔ˘˜ Ì‹Ó˜ ·ÚÁfiÙÂÚ· Û˘ÏÏ·Ì‚¿ÓÂÙ·È Î·È Ô‰ËÁ›Ù ÛÙȘ Ê˘Ï·Î¤˜ ·ÓËϛΈÓ. O ·Ù¤Ú·˜ ·ı·›ÓÂÈ Î·Ú‰È·Î‹ ÚÔÛ‚ÔÏ‹ Î·È Ê‡ÁÂÈ ·fi ÙË ˙ˆ‹, Ë ÌËÙ¤Ú· ηٷϋÁÂÈ Û „˘¯È·ÙÚ›Ô. TÔ Î·Ïfi ·È‰›, Ô ¿ÚÈÛÙÔ˜ Ì·ıËÙ‹˜ Î·È ·ıÏËÙ‹˜ ηٷÛÙÚ¤ÊÂÈ ÙË ˙ˆ‹ ÙÔ˘ ·fi ÙË ÁÓˆÚÈÌ›· ÙÔ˘ Ì ÙÔÓ ™Ù·‡ÚÔ.

1979: IÛÚ·‹Ï Î·È A›Á˘ÙÔ˜ Û˘Ó¯›˙Ô˘Ó ÙȘ ‰È·Ú·ÁÌ·Ù‡ÛÂȘ ÛÙÔ K·Ì N٤ȂÈÓÙ ÙˆÓ H¶A, ÁÈ· ÙËÓ Â͇ÚÂÛË ÂÈÚËÓ¢ÙÈ΋˜ χÛ˘ ÙÔ˘ MÂÛ·Ó·ÙÔÏÈÎÔ‡.

1982: æËÊ›˙ÂÙ·È ÛÙË BÔ˘Ï‹ ÙˆÓ EÏÏ‹ÓˆÓ ÓÔÌÔÛ¯¤‰ÈÔ ÁÈ· ÙÔÓ ÔÏÈÙÈÎfi Á¿ÌÔ.

1989: ¶·Ú·ÈÙÂ›Ù·È ·fi ÙËÓ ÚÔ‰ڛ· Ù˘ E°E Î·È Î·Ù·ÁÁ¤ÏÏÂÈ ÙÔ ¶A™OK Ë ÂÓ ‰È·ÛÙ¿ÛÂÈ Û‡˙˘ÁÔ˜ ÙÔ˘ AÓ‰Ú¤· ¶··Ó‰Ú¤Ô˘, M·ÚÁ·Ú›Ù·.

2006: H ‚·ÛÎÈ΋ ÔÚÁ¿ÓˆÛË ETA ‰ËÏÒÓÂÈ ˆ˜ ÚÔ¯ˆÚ¿ Û ÌfiÓÈÌË ·‡ÛË ˘Úfi˜.


News

Deal

online

™Àªμ∞π¡√À¡ Δøƒ∞ ∫∞π ª∞™ ∞º√ƒ√À¡

∞ª∂™∏ & ∂°∫Àƒ∏ ∂¡∏ª∂ƒø™∏ ΔÔ ÁÚ¿ÊÂÈ Ë «DEAL» Â›Ó·È ·Ï‹ıÂÈ· Î·È ÛÙÔ ¢È·‰›ÎÙ˘Ô °È· ÙËÓ ÚÔ‚ÔÏ‹ Û·˜ www.dealnews.gr ÂÈÎÔÈÓˆÓ‹ÛÙÂ: ÙËÏ. 212 700 302

marketing@dealnews.gr

www.dealnews.gr www.dealnews.gr

PRESStime 22 3 2014  
PRESStime 22 3 2014  

Αυτό το Σάββατο στα περίπτερα - Ο μύθος του πλεονάσματος. Ποιοι την πληρώνουν: 400.000 συνταξιούχοι θα μείνουν στη λίστα αναμονής, 4 εκατο...

Advertisement