Page 1

™∞μμ∞ΔO 2 ºEBPOYAPIOY 2013

Aƒ. ºÀ§§OÀ 350

ΣΚΑΝΔΑΛΟ TOR-M1

Δπª∏: 1.5E

time

PRESS

A NE•APTHTH E B¢OMA¢IAIA E ºHMEPI¢A www.press-time.com

ΙΜΙΑ 16 χρόνια από τη «ντροπή»

TΟΥΡΚΟΙ ΚΟΜΑΝΤΟΣ

NΕΚΡΟΙ ΟΛΟΙ ΤΟΥΣ

Δωράκι ένα Boeing στον υπουργό ➤ ΣEΛ. 6

O Zήγρας «καρφώνει» τον συνεργάτη του Άκη ➤ ΣEΛ. 18

AΚΟΜΑ ΔΕΝ ΜΑΣ ΕΙΠΑΝ ΤΗΝ ΑΛΗΘΕΙΑ

H θεία δίκη και το μυστήριο των θανάτων

Στις 7 Iανουαρίου άφησε την τελευταία του πνοή ο τελευταίος ξένος «εισβολέας»

ΣΤΟ ΜΙΚΡΟΣΚΟΠΙΟ ΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΙΣΑΓΓΕΛΕΩΝ ΤΡΑΠΕΖΙΤΕΣ ΚΑΙ ΤΑΜΙΕΣ

ΣΕΡΑΦΕΙΜ

➤ ΣEΛ. 4

Kήρυξε ιερό πόλεμο στο Iσλάμ ■ O Mητροπολίτης Πειραιώς χαρακτηρίζει τους μουσουλμάνους και το Iσλάμ θρησκεία του μίσους «AΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ

Tι έκανες 2 χρόνια, δήμαρχε; ➤ Σελ. 9

■ Zουμ στα πεπραγμένα των «αρχόντων» της Aθήνας, του Πειραιά και της Θεσσαλονίκης ΣΥΜΜΟΡΦΩΘΕΙΤΕ

➤ ΣEΛ. 7

Aπειλή για νέα επώδυνα μέτρα ■ H Tρόικα προειδοποιεί την κυβέρνηση και ζητάει αίμα

Πέτσινα δάνεια στα κόμματα O κ. Γρ. Πεπόνης, καλεί τους υπεύθυνους τραπεζών και γενικούς διευθυντές των κομμάτων, για τα δάνεια N.Δ., ΠAΣOK και KKE από το 2001 ως το 2012, βάζοντας ως «εγγύηση» μελλοντικές εισπράξεις τους από τις κρατικές επιχορηγήσεις. Tο υπερχρεωμένο πολιτικό σύστημα που καταδικάζει τους πολίτες με την παράλογη φορομπηχτική πολιτική και όχι μόνο, είχε τους τρόπους να «βολεύεται».

Σεισμός στο πολιτικό και τραπεζικό σύστημα ➤ ΣEΛ. 2-3

ΠΗΡΑΝ «ΕΥΚΟΛΑ» 244,2 ΕΚΑΤ. ΕΥΡΩ - ΟΛΟΣ Ο ΚΑΥΤΟΣ ΦΑΚΕΛΟΣ OΙ ΕΠΩΝΥΜΟΙ ΤΡΕΜΟΥΝ - ZΗΤΟΥΝ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ

H επιστροφή των 600 ...Φιλιππινέζων

➤ ΣEΛ. 19

■ Δεν κράτησε το «ξήλωμα» της προστασίας υψηλών προσώπων

BΟΥΛΙΑΓΜΕΝΗ - ASTIR PALACE

Διαπλοκή 5 αστέρων H μάχη των μνηστήρων και οι... ψίθυροι

➤ ΣEΛ. 20-21

O ΕΦΟΠΛΙΣΤΗΣ ΚΑΙ Η ΘΥΓΑΤΕΡΑ-ΒΟΥΛΕΥΤΙΝΑ


H

2

Ë

ÛÂÏ›‰·

PRESS TIME, ™¿‚‚·ÙÔ 2 - K˘Úȷ΋ 3 ºÂ‚ÚÔ˘·Ú›Ô˘ 2013

H ¿ÏÏË ÏÂ˘Ú¿ Ù˘ «ÛˆÙËÚ›·˜» ηı¤Ó·˜ ÎÚ›ÓÂÙ·È ·fi Ù· ·ÔÙÂϤÛÌ·Ù·. ™Â οı ÛÙ›‚Ô. ™Â fiϘ ÙȘ ÚÔÛ¿ıÂȘ. EӉ¯Ô̤ӈ˜ Û’ ¤Ó· ÌÂÁ¿ÏÔ ‚·ıÌfi Ó· ÌÂÙÚ¿ Î·È Ë ‰È¿ıÂÛË, Ô ·ÁÒÓ·˜, Ë Ì¿¯Ë, Ë ÛÙÚ·ÙËÁÈ΋, ·ÏÏ¿ ÛÙÔ Ù¤ÏÔ˜, fiÙ·Ó Á›ÓÂÙ·È «Ù·Ì›Ի, ÙÔ ˙ËÙÔ‡ÌÂÓÔ Â›Ó·È Ô ıÂÙÈÎfi˜ ·ÔÏÔÁÈÛÌfi˜. EÎ ÙÔ˘ ·ÔÙÂϤÛÌ·ÙÔ˜, ÏÔÈfiÓ, ı· ÎÚÈı› Î·È Ë ÛËÌÂÚÈÓ‹ ΢‚¤ÚÓËÛË. M ÌÈ· ‰È·ÊÔÚ¿ fï˜! E¿Ó Ô ÛÙfi¯Ô˜ Ù˘ Ì›ˆÛ˘ ÙˆÓ ÂÏÏÂÈÌÌ¿ÙˆÓ ÂÈÙ¢¯ı›, Â¿Ó ÙÔ ÛÙÔ›¯ËÌ· Ù˘ ·Ú·ÌÔÓ‹˜ ÛÙÔ Â˘ÚÒ ÎÂÚ‰Ëı› ÔÏÔÎÏËÚˆÙÈο, ¿Ó, ¿Ó, ¿Ó, ˘¿Ú¯ÂÈ ÎÈ ¤Ó· ‚·ÛÈÎfi ı¤Ì· Ô˘ Èı·ÓfiÓ Ó· ÌÂÙÚ‹ÛÂÈ ÂÚÈÛÛfiÙÂÚÔ ·’ fiÏ· Ù· ¿ÏÏ·. TÔ Ù›ÌËÌ· fiÏˆÓ ·˘ÙÒÓ ÙˆÓ ÂÈÙ¢ÁÌ¿ÙˆÓ. TÈ ı· ÏËÚÒÛÔ˘Ì ‰ËÏ·‰‹ Î·È Ô‡ ÙÂÏÈο ı· Ô‰ËÁËıԇ̠ÁÈ· Ó· «ÁÏÈÙÒÛÔ˘Ì». E¿Ó ‰ËÌÈÔ˘ÚÁ‹ÛÔ˘Ì ÌÈ· ÎÔÈÓˆÓ›· Ô˘ ˘ÔʤÚÂÈ Î·È ‚˘ı›˙ÂÙ·È ÛÙË ÊÙÒ¯ÂÈ·. E¿Ó ηٷÓÙ‹ÛÔ˘Ì ӷ ¤¯Ô˘Ì ÌÈ· Ú·ÁÌ·ÙÈ΋ ÔÈÎÔÓÔÌ›· Î·È ÌÈ· ÂȯÂÈÚËÌ·ÙÈÎfiÙËÙ· ·Ó‡·ÚÎÙË, ÙfiÙÂ: ¢ÂÓ ı· ÌÔÚ¤ÛÔ˘Ì ӷ ÌÈÏ¿Ì ÁÈ· ΤډԘ. H ˙ËÌÈ¿ ı· Â›Ó·È ·Ó˘ÔÏfiÁÈÛÙË. TÔ ÂÚÒÙËÌ·, ÏÔÈfiÓ, ÔÈ· Â›Ó·È Ë EÏÏ¿‰· Ô˘ ı¤ÏÔ˘ÌÂ Â›Ó·È ÂΛÓÔ Ô˘ ΢Úȷگ›. £¤ÏÔ˘Ì ÌÈ· ¯ÒÚ· ˘Ô‰Ô˘ÏˆÌ¤ÓË ÛÙÔ˘˜ ͤÓÔ˘˜; MÈ· ·ÙÚ›‰· «ÈfiÓÈ» ÛÙ· ¯¤ÚÈ· ÙˆÓ ÈÛ¯˘ÚÒÓ; £¤ÏÔ˘Ì ÙË ‰È·ÏÔ΋ Ó· Û˘Ó¯›˙ÂÈ Ó· οÓÂÈ ÎÔ˘Ì¿ÓÙÔ ‹ Ì‹ˆ˜ Ó· ÌÂÙ·ÙÚ·› Ë EÏÏ¿‰· Û ÌÈ· ·¤Ú·ÓÙË Ê˘Ï·Î‹; ¢˘ÛÙ˘¯Ò˜, ‚ϤÔ˘Ì ÙÔ ‰¤ÓÙÚÔ Î·È ¯¿ÓÔ˘Ì ÙÔ ‰¿ÛÔ˜. ¢È¿‚·˙· ¯ı˜ Û ÚˆÙÔÛ¤Ïȉ· ÂÊËÌÂÚ›‰ˆÓ fiÙÈ ÙÔ M·Í›ÌÔ˘ ÂÎÙÈÌ¿ ˆ˜ ı· ·ÔʤÚÂÈ Î¤Ú‰Ë ÁÈ· ÙË N.¢. Ë ÛÙÚ·ÙËÁÈ΋ ˘ÁÌ‹˜ Ù˘ ΢‚¤ÚÓËÛ˘. A˘Ùfi Â›Ó·È ÙÔ ˙ËÙÔ‡ÌÂÓÔ; T· ÎÔÌÌ·ÙÈο ÔʤÏË; H ¿ÓÔ‰Ô˜ ÙˆÓ ÔÛÔÛÙÒÓ ÛÙ· ÁοÏÔ; M’ ·˘Ùfi ÙÔ ÁÓÒÌÔÓ· ·›ÚÓÔÓÙ·È ÔÈ ·ÔÊ¿ÛÂȘ; ™·ÊÒ˜ Î·È ÙÔ ı¤Ì· ¤¯ÂÈ ÔÏϤ˜ ‰È·ÛÙ¿ÛÂȘ. H ÔÏÈÙÈ΋ ˘ÁÌ‹˜, ηٿ ÙËÓ Î˘‚¤ÚÓËÛË, ÌÔÚ› Ó· ‚¿ÏÂÈ ÊÚ¤ÓÔ Û ÌÈ· ÂӉ¯fiÌÂÓË ÎÔÈÓˆÓÈ΋ ·Ó·Ù·Ú·¯‹. P›¯ÓÔÓÙ·˜ ÌÈ· Î·È ÌfiÓÔ Ì·ÙÈ¿ ̤۷ ÛÙË BÔ˘Ï‹, ÛÙȘ ÎÔÎÔÚÔÌ·¯›Â˜, Ù· ÛÎËÓÈο ¤ÓÙ·Û˘, ·ÏÏ¿ Î·È ÙȘ ı¤ÛÂȘ Ô˘ ÂÎÊÚ¿˙ÔÓÙ·È, ‰È·Î·Ù¤¯ÂÛ·È ·fi ıÏ›„Ë Î·È ÚÔ‚ÏËÌ·ÙÈÛÌfi. H ¯ÒÚ· Û‡ÚıËΠÛÙ· ÌÓËÌfiÓÈ·, ‰¤¯ıËΠÙÔ˘˜ ÂÈÙÚfiÔ˘˜, ÙÔ˘˜ ÙÔÔÙËÚËÙ¤˜, ÙËÓ TÚfiÈη, ÙËÓ Î·Ù¿Ú· ÙÔ˘ ¢NT. O ÔÏ›Ù˘ ·ÓÙÈÌÂÙˆ›˙ÂÙ·È ˆ˜ ¯ıÚfi˜, Û·Ó ÌÈ· «Ì˯·Ó‹» ¯ˆÚ›˜ ‰ÈηÈÒÌ·Ù·, Ô˘ ηÏÂ›Ù·È Ó· ÏËÚÒÓÂÈ ÊÔ‚Ô‡ÌÂÓÔ˜ ̤۷ Û’ ¤Ó· Û·ıÚfi ÔÏÈÙÈÎfi-ÔÈÎÔÓÔÌÈÎfi Ó¤ÊÔ˜ ‰È·ÏÔ΋˜. M¤ÙÚ· ·Ú¿ÏÔÁ· Ô˘ ÙÔÓ ÁÔÓ·Ù›˙Ô˘Ó. ¢˘ÛÙ˘¯Ò˜ Á˘Ú›˙Ô˘Ì ‰ÂηÂٛ˜ ›Ûˆ Î·È ÙÔ Êˆ˜ ÛÙÔÓ ÔÚ›˙ÔÓÙ· ¯ˆÚ›˜ Û˘ÁÎÂÎÚÈ̤ÓÔ Û¯¤‰ÈÔ ‰Ú¿Û˘, ¯ˆÚ›˜ ÎÔÈÓˆÓÈ΋ ¢·ÈÛıËÛ›· Î·È ¯ˆÚ›˜ ÙË ı¤ÏËÛË Ó· ·ÚıÔ‡Ó Ô˘ÛÈ·ÛÙÈΤ˜ ·ÔÊ¿ÛÂȘ (Î·È ÁÈ· ÙȘ ·ÔÎÚ·ÙÈÎÔÔÈ‹ÛÂȘ) ÙÚÂÌÔÛ‚‹ÓÂÈ.

O

√ ¶∂¶√¡∏™ «∞ƒª∞Δø¡∂Δ∞π»: •∂æ∞áπ∑∂π Δ∞ ¢∞¡∂π∞

™ÙÔÓ ÂÈÛ·ÁÁÂϤ· ÔÈ Ù·Ì›Â˜ ¡¢ Î·È ¶∞™√∫! ÔÓ ‰ÚfiÌÔ ÚÔ˜ ÙÔ ÁÚ·ÊÂ›Ô ÙÔ˘ ÔÈÎÔÓÔÌÈÎÔ‡ ÂÈÛ·ÁÁÂϤ·, °ÚËÁfiÚË ¶ÂfiÓË, ·›ÚÓÔ˘Ó ÔÈ Ù·Ì›Â˜ Ù˘ ¡¤·˜ ¢ËÌÔÎÚ·Ù›·˜ Î·È ÙÔ˘ ¶∞™√∫, ÒÛÙ ӷ ‰ÒÛÔ˘Ó (·ÓˆÌÔÙ›) ÂÍËÁ‹ÛÂȘ ÁÈ· Ù· ‰¿ÓÂÈ· Ô˘ ‹Ú·Ó Ù· ÎfiÌÌ·Ù· ·’ ÙÔ 2001 ˆ˜ ÙÔ 2012, Ì ÂÓ¤¯˘ÚÔ ÙȘ ÎÚ·ÙÈΤ˜ ÂȯÔÚËÁ‹ÛÂȘ. ◊‰Ë, ¤¯Ô˘Ó ηٷı¤ÛÂÈ ˆ˜ ‡ÔÙÔÈ, ÂÚÈÛÛfiÙÂÚ· ·fi 30 ÛÙÂϤ¯Ë ÙˆÓ ÙÚ·Â˙ÒÓ Ô˘ Ù· ‰·ÓÂÈÔ‰fiÙËÛ·Ó Î·È Î˘Ú›ˆ˜ Ù˘ ∞ÁÚÔÙÈ΋˜ Î·È Ù˘ ∂ıÓÈ΋˜. ∫·Ù¿ ÏËÚÔÊÔڛ˜, Ô Î. ¶ÂfiÓ˘ ¤¯ÂÈ ÛÙÔȯÂÈÔıÂÙ‹ÛÂÈ ·‰È΋̷ٷ ÁÈ· ¤ÍÈ ·fi ·˘ÙÔ‡˜. °È· ÙÔ 2012, Ù· ‰‡Ô ÎfiÌÌ·Ù· ¤Ï·‚·Ó ÎÚ·ÙÈ΋ ÂȯÔÚ‹ÁËÛË ‡„Ô˘˜ 6,2 ÂηÙ. ¢ÚÒ (¶∞™√∫) Î·È 4,8 ÂηÙ. ¢ÚÒ (¡¢). ∏ ηٷÓÔÌ‹ ÙˆÓ ÂȯÔÚËÁ‹ÛˆÓ, (ÂÚȤÚÁˆ˜, ı· Û¯ÔÏÈ¿ÛÔ˘ÌÂ) ‰ÂÓ ¤ÁÈÓ Ì ‚¿ÛË ÙÔ ÙÂÏÂ˘Ù·›Ô ÂÎÏÔÁÈÎfi ·ÔÙ¤ÏÂÛÌ·, ÙÔ˘ 2012, ·ÏÏ¿ Ì ‚¿ÛË Ù· ·ÔÙÂϤÛÌ·Ù· ÙˆÓ ÂÎÏÔÁÒÓ ÙÔ˘ 2009. Ÿˆ˜ Î·È Ó· ¯ÂÈ, ÔÈ ÎÚ·ÙÈΤ˜ ÂȯÔÚËÁ‹ÛÂȘ ‰›ÓÔÓÙ·È Ì ‚¿ÛË Ù· ÔÛÔÛÙ¿ ÙˆÓ ÎÔÌÌ¿ÙˆÓ ÛÙȘ ÙÂÏÂ˘Ù·›Â˜ ÂÎÏÔÁ¤˜. ΔÔ ÂÚÒÙËÌ· ÏÔÈfiÓ, Â›Ó·È ÙÔ ÔÈÔ˜ ÌÔÚ› Ó· ÂÁÁ˘Ëı› Â¿Ó ·˘Ù¿ Ù· ÎfiÌÌ·Ù· ı· ‰ÈηÈÔ‡ÓÙ·È ÙËÓ ›‰È· ÂȯÔÚ‹ÁËÛË ÙÔ 2025. ¶ÔÈÔ˜ ‹ÍÂÚ ÏÔÈfiÓ ÙÔ 2001 ˆ˜ Î·È ÙÔ 2012, fiÙÈ ÙÔ 2014 (̤¯ÚÈ ·˘Ù‹ ÙË ¯ÚÔÓÔÏÔÁ›· ÂÓ¯˘ÚÈ¿ÛÙËÎÂ Ë ÎÚ·ÙÈ΋ ÂȯÔÚ‹ÁËÛË ÚÈÓ… ·ÔÊ·ÛÈÛÙ› ‚¤‚·È·), ÙÔ ¶∞™√∫ ı· ‰ÈηÈÔ‡Ù·È ÙËÓ ›‰È· ÎÚ·ÙÈ΋ ÂȯÔÚ‹ÁËÛË, ÒÛÙ ӷ ÙË ıˆڋÛÂÈ ÂÓ¤¯˘ÚÔ Î·È Ó· ‰·ÓÂÈÔ‰ÔÙ‹ÛÂÈ ÙÔ ÎfiÌÌ·; ∞˘Ùfi ·ÎÚÈ‚Ò˜ ÂÚÂ˘Ó¿ Î·È Ô ÂÈÛ·ÁÁÂϤ·˜, ÂÍÂÙ¿˙ÔÓÙ·˜ ·Ó Î·È ÔÈÔÈ ÌÔÚÔ‡Ó Ó· ηٷÛÙÔ‡Ó Î·ÙËÁÔÚÔ‡ÌÂÓÔÈ ÁÈ· ÙÔ ·‰›ÎËÌ· Ù˘ ËıÈ΋˜ ·˘ÙÔ˘ÚÁ›·˜ Û ·ÈÛÙ›· ÛÙÔ ¢ËÌfiÛÈÔ, Ì ÙȘ ȉȷ›ÙÂÚ· ÂÈ‚·Ú˘ÓÙÈΤ˜ ÚԂϤ„ÂȘ ÙÔ˘ ÓfiÌÔ˘ 1608/50 ÂÚ› ηٷ¯Ú·ÛÙÒÓ ÙÔ˘ ÂÏÏËÓÈÎÔ‡ ¢ËÌÔÛ›Ô˘.

Δ

∂͢ËÚÂÙÔ‡ÌÂÓ· ¶¿ÓÙˆ˜, Ô ÂÈÛ·ÁÁÂϤ·˜ Ï·Ì‚¿ÓÂÈ ˘fi„Ë Î·È ‰‡Ô ¿ÏϘ ·Ú·Ì¤ÙÚÔ˘˜: Δ· «Û˘ÌÏËڈ̷ÙÈο» ÂÓ¤¯˘Ú·, fiˆ˜ ÁÈ· ·Ú¿‰ÂÈÁÌ· ·˘Ùfi ÙÔ˘ ÎÙÈÚ›Ô˘ Ù˘ «Δ˘ÔÂÎ-

‰ÔÙÈ΋˜», Ô˘ ¤‚·Ï ÙÔ ∫∫∂, ·ÏÏ¿ Î·È ÙËÓ ÛËÌÂÚÈÓ‹ Â͢ËÚ¤ÙËÛË ÙˆÓ ‰·Ó›ˆÓ. ¶¤Ú· ·fi ·˘Ù¿, Ô Î. ¶ÂfiÓ˘ ¤¯ÂÈ Ï¿‚ÂÈ ·fi ÙȘ ‰ÈÔÈ΋ÛÂȘ ÙˆÓ ÙÚ·Â˙ÒÓ ¤ÁÁÚ·Ê·, Ù· ÔÔ›· Â›Ó·È ·Ó·Ï˘ÙÈΤ˜ Ï›ÛÙ˜ fiÏˆÓ ÙˆÓ ÛÙÂϯÒÓ, Ô˘ Û˘ÌÌÂÙ›¯·Ó ÛÙËÓ ‰È·‰Èηۛ· ¤ÁÎÚÈÛ˘ ÙˆÓ ‰·Ó›ˆÓ, ¯ˆÚ›˜ ÙȘ ··Ú·›ÙËÙ˜ ÂÁÁ˘‹ÛÂȘ ·fi ÙËÓ ÏÂ˘Ú¿ ÙˆÓ ÎÔÌÌ¿ÙˆÓ Î·È ·Ú¿ ÙÔ ÁÂÁÔÓfi˜ fiÙÈ ˘¿Ú¯Ô˘Ó ÂÎÎÚÂÌ›˜ ‰·ÓÂȷΤ˜ Û˘Ì‚¿ÛÂȘ ‡„Ô˘˜ 244,2 ÂηÙÔÌÌ˘Ú›ˆÓ ¢ÚÒ. ∏ ‰ÈηÛÙÈ΋ ¤Ú¢ӷ ÂÍÂÙ¿˙ÂÈ ·Ó Ù· ÛÙÂϤ¯Ë ÙˆÓ ΔÚ·Â˙ÒÓ, ΢ڛˆ˜ ·fi ÙȘ ∂ÈÙÚÔ¤˜ ÃÚËÌ·ÙÔ‰ÔÙ‹ÛˆÓ, ¤¯Ô˘Ó ‰È·Ú¿ÍÂÈ ÙÔ ·‰›ÎËÌ· Ù˘ ·ÈÛÙ›·˜ ÂȘ ‚¿ÚÔ˜ ÙˆÓ ÙÚ·Â˙ÈÎÒÓ È‰Ú˘Ì¿ÙˆÓ ÙÔ˘˜. ∏ ¤Ú¢ӷ ÙÔ˘ Î. ¶ÂfiÓË “·ÎÔ˘Ì¿” ÎÔÚ˘Ê·›· ÛÙÂϤ¯Ë ÙˆÓ ÙÚ·Â˙ÒÓ, Ô˘ Ê·›ÓÂÙ·È Ó· ÂÓ¤ÎÚÈÓ·Ó ÙËÓ ·ÚÔ¯‹ Û¯ÂÙÈÎÒÓ -ÚÔÎÏËÙÈÎÒÓ- ‰·Ó›ˆÓ, ·ÎfiÌË Î·È ÙȘ ÙÂÏÂ˘Ù·›Â˜ ‚‰ÔÌ¿‰Â˜- ·Ú¿ ÙȘ ·˘ÛÙËÚ¤˜ ÚÔ¸Ôı¤ÛÂȘ Ô˘ ··ÈÙÔ‡ÓÙ·È ÛÙȘ… ˘fiÏÔÈ˜ ÂÚÈÙÒÛÂȘ ÁÈ· ÙË ‰·ÓÂÈÔ‰fiÙËÛË. ∂ÎÙfi˜ ÙÔ˘ ÚÔÎÏËÙÈÎÔ‡ ÙÔ˘ Ú¿ÁÌ·ÙÔ˜,

PRESS time

ÔÈ ÙÚ¿Â˙˜ ‰·ÓÂÈÔ‰fiÙËÛ·Ó ‰‡Ô ÎfiÌÌ·Ù·, Ù· ÔÔ›· ·ÓÙÈÌÂÙÒÈ˙·Ó ‹‰Ë ÙÂÚ¿ÛÙÈ· ÔÈÎÔÓÔÌÈο ÚÔ‚Ï‹Ì·Ù·, ˘ÔıË·ÔÓÙ·˜ οÙÈ… ÎÚ·ÙÈÎfi! ∏ ˘fiıÂÛË ¿ÓÔÈÍÂ Î·È «‰˘Ó·Ù¿» ·fi ÙÔÓ ‚Ô˘ÏÂ˘Ù‹ Ù˘ ¢∏™À (Û‹ÌÂÚ· ¡¢), §Â˘Ù¤ÚË ∞˘ÁÂÓ¿ÎË, fiÙ·Ó ·˘Ùfi˜ ·Ú¤‰ˆÛ ÛÙÔÓ Î. ¶ÂfiÓË ÛÙÔȯ›·, ·fi Ù· ÔÔ›· ÚÔ·ÙÂÈ fiÙÈ Û˘ÓÔÏÈο ÙÔ ¶∞™√∫ Î·È Ë ¡.¢. ¤¯Ô˘Ó ¿ÚÂÈ ·fi ÙȘ ÙÚ¿Â˙˜ ‰¿ÓÂÈ· ‡„Ô˘˜ 244,2 ÂηÙ. ¢ÚÒ ·fi ÙÔ 2001 ˆ˜ ÙÔ 2012. ∞fi ·˘Ù¿, 120 ÂηÙÔÌ̇ÚÈ· ¢ÚÒ ·ÊÔÚÔ‡Ó ÙË ¡¤· ¢ËÌÔÎÚ·Ù›· (105 ÙËÓ ∞ÁÚÔÙÈ΋ ΔÚ¿Â˙· Î·È 15 ÙËÓ ΔÚ¿Â˙· ¶ÂÈÚ·ÈÒ˜). ™‡Ìʈӷ Ì ٷ ›‰È· ÛÙÔȯ›·, ÙÔ ¶∞™√∫ ·ÚÔ˘ÛÈ¿˙ÂÈ ÔÊÂÈϤ˜ 114 ÂηÙ. ¢ÚÒ, ÂÎ ÙˆÓ ÔÔ›ˆÓ Ù· 97 ÂηÙÔÌ̇ÚÈ· Â›Ó·È ÛÙËÓ ∞ÁÚÔÙÈ΋ ΔÚ¿Â˙·, 10 ÂηÙÔÌ̇ÚÈ· ÛÙË ªarfin Î·È 5 ÂηÙÔÌ̇ÚÈ· ÛÙËÓ ΔÚ¿Â˙· ¶ÂÈÚ·ÈÒ˜. ∞ÏÏ· 22 ÂηÙÔÌ̇ÚÈ· ·ÊÔÚÔ‡Ó ÙËÓ ΔÚ¿Â˙· ∞ÙÙÈ΋˜ Î·È ¤Ó· ÌÈÎÚfiÙÂÚÔ ÔÛfi ÙË Eurobank.

¶. ¢. ∂∫¢√™∂π™ E¶E ¶√§πΔπ∫∏ ∂μ¢√ª∞¢π∞π∞ ∂º∏ª∂ƒπ¢∞

∂∫¢√Δ∏™ - ¢π∂À£À¡Δ∏™: ¶∞À§√™ ¢∏ª∏Δƒπ∞¢∏™ APXI™YNTAKTH™: °πøƒ°√™ ∫∞ƒ∞°π∞¡¡∏™ N√ªπ∫√™ ™Àªμ√À§√™: ¶EPIK§H™ ™TAYPIANAKH™

PRESS TIME

™Àªμ√À§√™ EK¢√™∏™:

∂μ∂§π¡ ª¶∞ª¶∞∏

Y¶EY£YNH ¢IAºHMI™H™: §ENA MYKONIATH

EÈÎÔ‡ÚÔ˘ 31 & ¶ÂÈÚ·ÈÒ˜ 41, Aı‹Ó·, T. K. 105 53 TËÏÂʈÓÈÎfi K¤ÓÙÚÔ: 212 7003 200 FAX: 212 7003 240 ∏§∂∫Δƒ√¡π∫∏ ¢π∂À£À¡™∏: info@press-time.gr

A¶∞°√ƒ∂À∂Δ∞π Ë ·Ó·‰ËÌÔÛ›Â˘ÛË, Ë ·Ó··Ú·ÁˆÁ‹, ÔÏÈ΋, ÌÂÚÈ΋ ‹ ÂÚÈÏËÙÈ΋, Ë Î·Ù¿ ·Ú¿ÊÚ·ÛË ‹ ‰È·Û΢‹ ·fi‰ÔÛË ÙÔ˘ ÂÚȯÔ̤ÓÔ˘ Ù˘ ÂÊËÌÂÚ›‰·˜ Ì ÔÔÈÔÓ‰‹ÔÙ ÙÚfiÔ, Ì˯·ÓÈÎfi, ËÏÂÎÙÚÔÓÈÎfi, ʈÙÔÙ˘ÈÎfi, ˯ÔÁÚ¿ÊËÛ˘ ‹ ¿ÏÏÔ, ¯ˆÚ›˜ ÚÔËÁÔ‡ÌÂÓË ÁÚ·Ù‹ ¿‰ÂÈ· ÙÔ˘ ÂΉfiÙË. ¡fiÌÔ˜ 2121/1993 Î·È Î·ÓfiÓ˜ ¢ÈÂıÓÔ‡˜ ¢Èη›Ô˘ Ô˘ ÈÛ¯‡Ô˘Ó ÛÙËÓ ∂ÏÏ¿‰·.


PRESS TIME, ™¿‚‚·ÙÔ 2 - K˘Úȷ΋ 3 ºÂ‚ÚÔ˘·Ú›Ô˘ 2013

03

Δø¡ ¢À√ ª∂°∞§ø¡ ∫√ªª∞Δø¡

∂Δ√πª∞∑∂Δ∞π μ∞ƒÀ ∫∞Δ∏°√ƒ∏Δ∏ƒπ√ °π∞ Δ∏¡ À¶√£∏∫∂À™∏ Δ∏™ ∫ƒ∞Δπ∫∏™ ∂¶πÃ√ƒ∏°∏™∏™ ¶ƒπ¡ ∫∞¡ ∞ÀΔ∏ ∞¶√º∞™π™Δ∂π

∏¢∏ μƒπ™∫√¡Δ∞π ™Δ√ «™Δ√Ã∞™Δƒ√» ø™ À¶√¶Δ√π °π∞ Δ√ ∞¢π∫∏ª∞ Δ∏™ ∞¶π™Δπ∞™ ∂•π ™Δ∂§∂Ã∏ Δƒ∞¶∂∑ø¡

∂ƒ∂À¡∞Δ∞π ∏ ∞¡∞Ã∏ª∞Δ√¢√Δ∏™∏

¢·Ó›˙ÔÓÙ·Ó ÁÈ· Ù·… ‰¿ÓÂÈ·

¶Ò˜ ‰fiıËÎ·Ó Ù· 244,2 ÂηÙÔÌ̇ÚÈ· ¢ÚÒ Î·È ÔÈ ˘Ô„›Â˜ ÁÈ· ηٿ¯ÚËÛË Û ‚¿ÚÔ˜ ÙÔ˘ ¢ËÌÔÛ›Ô˘ ∏ Ì‹Ó˘ÛË ¡ˆÚ›ÙÂÚ·, ›¯Â ηٷÙÂı› ÛÙËÓ ∂ÈÛ·ÁÁÂÏ›· ∞ıËÓÒÓ, ÌËÓ˘Ù‹ÚÈ· ·Ó·ÊÔÚ¿ (°2012/1722) ηٿ ·ÓÙfi˜ ˘¢ı‡ÓÔ˘ ÛÙÂϤ¯Ô˘˜ Ù˘ ‰ÈÔ›ÎËÛ˘ Ù˘ ∞ÁÚÔÙÈ΋˜ ΔÚ¿Â˙·˜ Ù˘ ∂ÏÏ¿‰Ô˜ (Ë ÌËÓ˘Ù‹ÚÈ· ·Ó·ÊÔÚ¿ ·Ó·Ê¤ÚÂÙ·È ÙfiÛÔ ÛÙ· ÛÙÂϤ¯Ë Ù˘ ÙÂÏÂ˘Ù·›·˜ ‰ÈÔ›ÎËÛ˘, fiÛÔ Î·È ÛÙ· ÛÙÂϤ¯Ë ·Ï·ÈfiÙÂÚˆÓ ‰ÈÔÈ΋ÛˆÓ), Ì ÙËÓ ÔÔ›· ηÏ›ÙÔ Ô ∂ÈÛ·ÁÁÂϤ·˜ Ó· ÂÚ¢ӋÛÂÈ ÙËÓ ‡·ÚÍË Â˘ı˘ÓÒÓ ÛÙÂϯÒÓ Ù˘ ΔÚ¿Â˙·˜, Û¯ÂÙÈο Ì ÙËÓ ˘fiıÂÛË ‰·ÓÂÈÛÌÔ‡ ÔÏÈÙÈÎÒÓ ÎÔÌÌ¿ÙˆÓ. ªËÓ˘Ù¤˜ Â›Ó·È Ô ™‡ÏÏÔÁÔ˜ «ŒÏÏËÓ˜ ºÔÚÔÏÔÁÔ‡ÌÂÓÔÈ» (ÂÎÚÔÛˆÒÓÙ·˜ Ù· ̤ÏË ÙÔ˘) Î·È Ô Î. °È¿ÓÓ˘ ™È¿ÙÚ·˜ (̤ÙÔ¯Ô˜ Ù˘ ∞ÁÚÔÙÈ΋˜ ΔÚ¿Â˙·˜ Ù˘ ∂ÏÏ¿‰·˜). ∏ Ì‹Ó˘ÛË, ·ÊÔÚÔ‡Û ÙË ‰·ÓÂÈÔ‰fiÙËÛË, ·fi ÙËÓ ∞Δ∂, ÙˆÓ ‰‡Ô ÎÔÌÌ¿ÙˆÓ, ¶∞™√∫ Î·È ¡¢. ™ÙË Ì‹Ó˘ÛË ·Ó·ÊÂÚfiÙ·Ó: «¶ÈÔ Û˘ÁÎÂÎÚÈ̤ӷ, ÁÈ· ÙÔ ÎfiÌÌ· ÙÔ˘ ¶∞™√∫, Ë ΔÚ¿Â˙· ʤÚÂÙ·È, ¤ˆ˜ ÙÔ 2010, Ó· ›¯Â ¯ÔÚËÁ‹ÛÂÈ Û˘ÓÔÏÈο ‰¿ÓÂÈ· ‡„Ô˘˜ 98 ÂηÙ. ¢ÚÒ, Â› Û˘-

Ô ÂӉ¯fiÌÂÓÔ Î·Ù·Û·Ù¿ÏËÛ˘ ÙˆÓ (¯ÚˆÛÙÔ‡ÌÂÓˆÓ) ¯ÚËÌ¿ÙˆÓ ÙˆÓ ‰·Ó›ˆÓ ·fi Ù· ÎfiÌÌ·Ù· ηٿ ÙȘ ÂÎÏÔÁ¤˜, ÒÛÙ ӷ Á›ÓÂÙ·È ··Ú·›ÙËÙË Ë ÂÎ Ó¤Ô˘ Â·Ó·¯ÚËÌ·ÙÔ‰fiÙËÛË ÙˆÓ ‰·Ó›ˆÓ ÌÂ Ó¤Ô ‰·ÓÂÈÛÌfi (·ÚfiÙÈ ‹‰Ë ÔÈ Ì·‡Ú˜ ÙÚ‡˜ ÛÙ· Ù·Ì›· ÙÔ˘˜ ‹Ù·Ó ÙÂÚ¿ÛÙȘ) ÂÚÂ˘Ó¿ Ô ÂÈÛ·ÁÁÂϤ·˜. ™‡Ìʈӷ Ì ٷ ÛÙÔȯ›·, ÙÔ 2002 ÙÔ ¶∞™√∫ ‹Ú ‰¿ÓÂÈ· 16, 8 ÂηÙÔÌ̇ÚÈ· Â˘Úˆ ÁÈ· Ó· ÂÍÔÊÏ‹ÛÂÈ ·Ï·ÈfiÙÂÚ· ‰¿ÓÂÈ· 16 ÂηÙÔÌÌ˘Ú›ˆÓ ¢ÚÒ. ∏ ¡.¢. ¤Ï·‚ 31 ÂηÙÔÌ̇ÚÈ· ÁÈ· Ó· ÂÍÔÊÏ‹ÛÂÈ 26,5 ÂηÙÔÌ̇ÚÈ· ¢ÚÒ. ¢‡Ô ¯ÚfiÓÈ· ·ÚÁfiÙÂÚ·, ÙÔ 2004 ÙÔ ¶∞™√∫ ¤¯ÂÈ ÂÈÛÚ·¯ı¤ÓÙ· ¤ÛÔ‰· Ì ÙËÓ ÂÎÏÔÁÈ΋ ¯ÚËÌ·ÙÔ‰fiÙËÛË 29 ÂηÙÔÌ̇ÚÈ· ¢ÚÒ Î·È ‹Ú ‰¿ÓÂÈ· Ô˘ ·ÁÁ›˙Ô˘Ó Ù· 47 ÂηÙÔÌ̇ÚÈ· ¢ÚÒ, ÂÓÒ Ë ¡.¢. ‹Ú 57 ÂηÙÔÌ̇ÚÈ· ¢ÚÒ ‰¿ÓÂÈ· ÁÈ· Ó· ·ÔÏËÚÒÛÂÈ 30 ÂηÙÔÌ̇ÚÈ· ¢ÚÒ. ΔËÓ ›‰È· ¯ÚÔÓÈ¿ Î·È Ù· ‰‡Ô ÎfiÌÌ·Ù· Ê·›ÓÂÙ·È Ó· ÂÈÛÚ¿ÙÙÔ˘Ó ·fi ÂÈÛÊÔÚ¤˜ Ê›ÏˆÓ ·fi 2,5 ÂηÙÔÌ̇ÚÈ· ¢ÚÒ. Î·È ÙÔÓ›˙ÂÙ·È fiÙÈ 1,3 ÂηÙÔÌ̇ÚÈ· ¢ÚÒ ‰›ÓÂÈ Ô (ÁÓˆÛÙfi˜ ·fi ÙËÓ ˘fiıÂÛË Siemens) ÃÚÈÛÙÔÊÔÚ¿ÎÔ˜. ΔÔ 2007 Ë ¡.¢. Û˘ÁÎÂÓÙÚÒÓÂÈ 1,1 ÂηÙÔÌ̇ÚÈÔ Â˘ÚÒ Î·È ÛÙÔ Ù¤ÏÔ˜ ÙÔ˘ ¯ÚfiÓÔ˘ ÙÔ ¤ÏÏÂÈÌÌ· Ù˘, Ô˘ ÂÌÊ·Ó›˙ÂÙ·È ˆ˜ ˘fiÏÔÈÔ ‰·Ó›Ԣ, ¤¯ÂÈ ·˘ÍËı› ηٿ 50% ÊÙ¿ÓÔÓÙ·˜ Ù· 74 ÂηÙÔÌ̇ÚÈ· ¢ÚÒ. ΔÔ ¶∞™√∫ fiÙ·Ó ‚Á‹Î ÛÙËÓ ÂÍÔ˘Û›· Ì¿˙„ 2,8 ÂηÙÔÌ̇ÚÈ· Â˘Úˆ Û ÂÓÈÛ¯‡ÛÂȘ, Ì ¤ÛÔ‰· 35,5 ÂηÙÔÌ̇ÚÈ· ¢ÚÒ Î·È ‰¿ÓÂÈ· 46,8 ÂηÙÔÌ̇ÚÈ· ¢ÚÒ. √È ÏÂÈÙÔ˘ÚÁÈΤ˜ ÙÔ˘ ‰·¿Ó˜ ÊÙ¿ÓÔ˘Ó Ù· 42 ÂηÙÔÌ̇ÚÈ· ¢ÚÒ Î·È ÔÈ ÂÎÏÔÁÈΤ˜ Ù· 24 ÂηÙÔÌ̇ÚÈ· ¢ÚÒ. ∏ Â͢ËÚ¤ÙËÛË ÙˆÓ ‰·Ó›ˆÓ ¤¯ÂÈ ÍÂÂÚ¿ÛÂÈ ÙËÓ Ù·ÎÙÈ΋ ¯ÚËÌ·ÙÔ‰fiÙËÛË Î·Ù¿ 6 ÂηÙÔÌ̇ÚÈ· ¢ÚÒ Î·È ·Ú’ fiÏ· ·˘Ù¿ ÚÔ¯ˆÚ¿ ÛÂ Ó¤Ô ‰·ÓÂÈÛÌfi, Ô˘ ÍÂÂÚÓ¿ ηٿ 18 ÂηÙÔÌ̇ÚÈ· ¢ÚÒ ÙÔ ÔÛfi Ô˘ Ú¤ÂÈ Ó· ·ÔÏËÚÒÛÂÈ.

Δ

ÓfiÏÔ˘ 114 ÂηÙÔÌÌ˘Ú›ˆÓ ÙÔ˘ ‰·ÓÂÈÛÌÔ‡ ÙÔ˘ Û˘ÁÎÂÎÚÈ̤ÓÔ˘ ÎfiÌÌ·ÙÔ˜. °È· ÙÔ ÎfiÌÌ· Ù˘ ¡¤·˜ ¢ËÌÔÎÚ·Ù›·˜, Ë ΔÚ¿Â˙· ʤÚÂÙ·È, ¤ˆ˜ ÙÔ 2010, Ó· ›¯Â ¯ÔÚËÁ‹ÛÂÈ Û˘ÓÔÏÈο ‰¿ÓÂÈ· ‡„Ô˘˜ 105 ÂηÙ. ¢ÚÒ, Â› Û˘ÓfiÏÔ˘ 120 ÂηÙÔÌÌ˘Ú›ˆÓ ÙÔ˘ ‰·ÓÂÈÛÌÔ‡ ÙÔ˘ Û˘ÁÎÂÎÚÈ̤ÓÔ˘ ÎfiÌÌ·ÙÔ˜. ∂›Ó·È ÚÔÊ·Ó¤˜ fiÙÈ Ô ‰·ÓÂÈÛÌfi˜ ·˘Ùfi˜ ‰Â ‚·Û›ÛÙËΠ۠ÙÚ·Â˙Èο ÎÚÈÙ‹ÚÈ·. ∞fi ÙËÓ ¿ÏÏË ÏÂ˘Ú¿, Ë ∞ÁÚÔÙÈ΋ ΔÚ¿Â˙·, ‰ÈÔÈÎÔ‡ÌÂÓË ·fi ÎÔÌÌ·ÙÈΤ˜ ‰ÈÔÈ΋ÛÂȘ, ·ÚÔ˘Û›·Û ÂÍ·ÈÚÂÙÈο ÌÂÁ¿Ï˜ ˙ËÌȤ˜: 481 ÂηÙÔÌ̇ÚÈ· ηٿ ÙÔ 2009, 395 ÂηÙÔÌ̇ÚÈ· ηٿ ÙÔ 2010 Î·È 1.030 ÂηÙÔÌ̇ÚÈ· ¤ˆ˜ ÙÔ ™Â٤̂ÚÈÔ ÙÔ˘ 2011 (ÔÈ ÙÂÏÈΤ˜ ˙ËÌȤ˜ Ù˘ ÙÚ¿Â˙·˜ ÁÈ· ÙÔ 2011 ·Ó·Ì¤ÓÂÙ·È Ó· ˘ÂÚ‚Ô‡Ó Ù· 2 ‰ÈÛÂηÙÔÌ̇ÚÈ· ¢ÚÒ). ™ÙÔ ›‰ÈÔ ‰È¿ÛÙËÌ· (2009-2011), ÙÔ ∂ÏÏËÓÈÎfi ¢ËÌfiÛÈÔ Â›¯Â Û˘ÌÌÂÙ¿Û¯ÂÈ Û ·˘Í‹ÛÂȘ ÌÂÙÔ¯ÈÎÔ‡ ÎÂÊ·Ï·›Ô˘ Ù˘ ΔÚ¿Â˙·˜ (ÔÈ Ôԛ˜ ¤ÁÈÓ·Ó ÁÈ· Ó· Î·Ï˘ÊıÔ‡Ó ÔÈ ˙ËÌȤ˜), ÏË-

ÚÒÓÔÓÙ·˜ 1.910 ÂηÙÔÌ̇ÚÈ· ¢ÚÒ! ¶·Ú¿ÏÏËÏ·, ηٿ ÙËÓ ›‰È· ÂÚ›Ô‰Ô, ÙÔ ∂ÏÏËÓÈÎfi ¢ËÌfiÛÈÔ Â›¯Â ‰ÒÛÂÈ ÂÈϤÔÓ ÂÁÁ˘‹ÛÂȘ ÚÔ˜ ÙËÓ ∞ÁÚÔÙÈ΋ ΔÚ¿Â˙·, ‡„Ô˘˜ 3,2 ‰ÈÛÂηÙÔÌÌ˘Ú›ˆÓ ¢ÚÒ»! √È ÌËÓ˘Ù¤˜, ˙‹Ù·Á·Ó ·fi ÙÔÓ ÂÈÛ·ÁÁÂϤ· ¤Ú¢ӷ ÁÈ· ¢ı‡Ó˜ ÛÙÂϯÒÓ Ù˘ ∞Δ∂ «ÔÈ ÔÔ›ÔÈ ÛÙ· ·ÚÂÏıfiÓÙ· ¤ÙË ÌÂıfi‰Â˘Û·Ó ÙËÓ ÓÔÌÈ΋ ‰¤ÛÌ¢ÛË Ù˘ ∞Δ∂ ÌÂ Û˘Ì‚¿ÛÂȘ ‰·Ó›ˆÓ, ÔÈ Ôԛ˜ Û‹ÌÂÚ· ηٷϋÁÔ˘Ó Ó· Ô‰ËÁÔ‡Ó Û ‚·Ú‡Ù·Ù˜ ÂÈÛÊ¿ÏÂȘ, ·fi ÙȘ Ôԛ˜ ı· ˙ËÌȈıÔ‡Ó ÔÈ Ì¤ÙÔ¯ÔÈ Ù˘ ΔÚ¿Â˙·˜ Î·È ‚‚·›ˆ˜, ÙÔ Û‡ÓÔÏÔ ÙˆÓ ∂ÏÏ‹ÓˆÓ ÊÔÚÔÏÔÁÔ‡ÌÂÓˆÓ». •·ÊÓÈο ¿ÓÙˆ˜, ÛÙÔ «·È¯Ó›‰È» Ì·›ÓÂÈ Î·È Ë BlackRock, Ë ÔÔ›· (ÂÚȤÚÁˆ˜, ı· Û¯ÔÏÈ¿ÛÔ˘Ì ͷӿ), ÌÂÙ¤ÊÂÚ ٷ ‰¿ÓÂÈ· ÙˆÓ ÎÔÌÌ¿ÙˆÓ ÛÙË good bank (ηٿ ÙË ‰È¿Û·ÛË Ù˘ ∞Δ∂ Û good bank- bad bank) ÎÚ›ÓÔÓÙ·˜ fiÙÈ ‰ÂÓ ˘‹Ú¯Â ÂÈÛÊ¿ÏÂÈ·, ·Ú¿ ÙÔ ÁÂÁÔÓfi˜ fiÙÈ Î¿ÔÈ· ÂÍ ·˘ÙÒÓ ‰ÂÓ Â͢ËÚÂÙÔ‡ÓÙ·Ó Î·È ‰ÂÓ Â͢ËÚÂÙÔ‡ÓÙ·È ˆ˜ Û‹ÌÂÚ·!!!

Δ∞ ∫√ªª∞Δ∞ ∂•√À™π∞™ ∫∞π Δπ Ãø™Δ√À¡ Δ∞ ∞§§∞

√ «ÚˆÙ·ÁˆÓÈÛÙ‹˜» Î·È ÔÈ… ¿ÏÏÔÈ √

È ‰·ÓÂÈÔ‰ÔÙ‹ÛÂȘ Ô˘ ‹Ú ÙÔ ¶∞™√∫, Ê·›ÓÂÙ·È ˆ˜ ¤¯Ô˘Ó ¤ÓÙÔÓÔ ·Ú·Û΋ÓÈÔ, ÂÚˆÙËÌ·ÙÈο, ·ÏÏ¿ Î·È ÚˆÙ·ÁˆÓÈÛÙ¤˜. °È·Ù›, ‡ÏÔÁ· ·Ó·ÚˆÙÈ¤Ù·È Î·Ó›˜ ÙÈ ÚfiÏÔ ¤·ÈÍ·Ó ·Ú¿ÁÔÓÙ˜ ÙÔ˘ ÎÚ·ÙÈÎÔ‡ Ì˯·ÓÈÛÌÔ‡ ÛÙÔÓ ‰·ÓÂÈÛÌfi ÙÔ˘ ÎfiÌÌ·ÙÔ˜, ÙËÓ ÒÚ· Ô˘ ÙÔ ÎfiÌÌ· ‚ÚÈÛÎfiÙ·Ó ÛÙË ı¤ÛË Ù˘ ‰È·Î˘‚¤ÚÓËÛ˘ Ù˘ ¯ÒÚ·˜. ΔÔ ¶∞™√∫ ¯ÚˆÛÙ¿ Û˘ÓÔÏÈο 111.800.000

¢ÚÒ, ·fi Ù· ÔÔ›· Ù· 96.800.000 ÛÙËÓ ∞ÁÚÔÙÈ΋ (Ï‹ÍË Û‡Ì‚·Û˘ ÙÔ 2013), 10 ÂηÙÔÌ̇ÚÈ· ¢ÚÒ ÛÙËÓ Marfin Bank (Ï‹ÍË Û‡Ì‚·Û˘ ÙÔ 2015) Î·È 5 ÂηÙÔÌ̇ÚÈ· ¢ÚÒ ÛÙËÓ ΔÚ¿Â˙· ¶ÂÈÚ·ÈÒ˜ (Ï‹ÍË Û‡Ì‚·Û˘ 2015). ¶·Ú·Ì¤ÓÂÈ ¤Ó· ÌÂÁ¿ÏÔ ÂÚˆÙËÌ·ÙÈÎfi ÙÔ Ò˜ ı· ÂÍÔÊÏËıÔ‡Ó ·˘Ù¿ Ù· ‰¿ÓÂÈ·, ÙËÓ ÒÚ· Ô˘ ÙÔ ¶∞™√∫ ‰ÂÓ ÌÔÚ› Ó· Â͢ËÚÂÙ‹ÛÂÈ ÛÙÔȯÂÈÒ‰ÂȘ ·Ó¿ÁΘ ÙÔ˘,

fiˆ˜ ÔÈ ÂÚÁ·˙fiÌÂÓÔ› ÙÔ˘ (ÔÈ ÔÔ›ÔÈ ÂÙÔÈÌ¿˙ÔÓÙ·È ÁÈ· ÚÔÛÊ˘Á‹ ÛÙË ¢ÈηÈÔÛ‡ÓË), Ù· ÂÓÔ›ÎÈ· ÙˆÓ ÎÙÈÚ›ˆÓ Ô˘ ÛÙÂÁ¿˙ÂÙ·È, ‹ Î·È Û οÔȘ ÂÚÈÙÒÛÂȘ (fiˆ˜ ¯ ÛÙ· ÁÚ·Ê›· Ù˘ £ÂÛÛ·ÏÔӛ΢) Ô‡ÙÂ Î·Ó ÙÔ ÎfiÛÙÔ˜ Ù˘ ËÏÂÎÙÚÔ‰fiÙËÛ˘! ¶¿ÓÙˆ˜, ‰ÂÓ Â›Ó·È ÌfiÓÔ ÙÔ ¶∞™√∫ Î·È Ë ¡¢ Ô˘ ¯ÚˆÛÙÔ‡Ó ÛÙȘ ÙÚ¿Â˙˜. ∂ÎÙfi˜ ·˘ÙÒÓ, Ô ™Àƒπ∑∞ ¯ÚˆÛÙ¿ 6 ÂηÙÔÌ̇ÚÈ· ¢ÚÒ ÛÙËÓ ∂ıÓÈ-

΋ ΔÚ¿Â˙· (Ï‹ÍË Û‡Ì‚·Û˘ ÙÔ 2014), ÙÔ ∫∫∂ ¯ÚˆÛÙ¿ 4.402.054 ¢ÚÒ ÛÙËÓ ∂ıÓÈ΋ ΔÚ¿Â˙· (Ï‹ÍË Û‡Ì‚·Û˘ ÙÔ 2010), ÔÈ √ÈÎÔÏfiÁÔÈ ¶Ú¿ÛÈÓÔÈ ¯ÚˆÛÙÔ‡Ó 800.000 ¢ÚÒ. ¢¿ÓÂÈÔ ‡„Ô˘˜ 800.000 ¢ÚÒ Ì ÂÓ¤¯˘ÚÔ ÙËÓ ÎÚ·ÙÈ΋ ÂȯÔÚ‹ÁËÛË (ÚÈÓ ·˘Ù‹ ·ÔÊ·ÛÈÛÙ› fiÙÈ ı· ‰Ôı›), ˙‹ÙËÛ·Ó Î·È ‹Ú·Ó ·fi ÙËÓ Attica Bank Î·È ÔÈ ∞ÓÂÍ¿ÚÙËÙÔÈ ŒÏÏËÓ˜.


04

PÂÔÚÙ¿˙

PRESS TIME, ™¿‚‚·ÙÔ 2 - K˘Úȷ΋ 3 ºÂ‚ÚÔ˘·Ú›Ô˘ 2013

√ ª∏Δƒ√¶√§πΔ∏™ ¶∂πƒ∞πø™ ∫∞¡∂π §√°√ °π∞ «æ∂À¢∏ £ƒ∏™∫∂π∞ Δ√À π™§∞ª ¶√À ¢π∞™¶∂πƒ∂π Δ√ ªπ™√™»

™ÂÚ·ÊÂ›Ì ÂÓ·ÓÙ›ÔÓ ÌÔ˘ÛÔ˘ÏÌ¿ÓˆÓ ›ÙÂ Û˘ÌʈÓ› ηÓ›˜ Ì ÙÔÓ ªËÙÚÔÔÏ›ÙË ¶ÂÈÚ·ÈÒ˜ ™ÂÚ·Ê›Ì, ›Ù ‰È·ÊˆÓ›, ¤Ó· Ú¿ÁÌ· ı· Ú¤ÂÈ Ó· ÙÔ˘ ·Ó·ÁÓˆÚ›ÛÂÈ: ¶ˆ˜ fiÙ·Ó ı¤ÏÂÈ Ó· ÂÈ Î¿ÙÈ, ÙÔ Î¿ÓÂÈ ¯ˆÚ›˜ ÂÚÈÛÙÚÔʤ˜. Èڛ˜ Ó· Ì·Û¿ÂÈ Ù· ÏfiÁÈ· ÙÔ˘. ∞˘Ù‹ ÙË ÊÔÚ¿, Ô Î. ™ÂÚ·Ê›Ì, Ì ·ÊÔÚÌ‹ ΢‚ÂÚÓÔÂ›ıÂÛË ÛÙËÓ Â›ÛËÌË ÈÛÙÔÛÂÏ›‰· Ù˘ πÂÚ¿˜ ªËÙÚfiÔÏ˘ ¶ÂÈÚ·È¿, ·fi ¯¿ÎÂÚ˜ (Ô˘ ‰‹ÏˆÛ·Ó ÌÔ˘ÛÔ˘ÏÌ¿ÓÔÈ ·fi ÙÔ ΔÛ·ÓÙ), ÂÈÙ›ıÂÙ·È Ì ÛÊÔ‰ÚfiÙËÙ· ÂÓ·ÓÙ›ÔÓ ÙˆÓ ÌÔ˘ÛÔ˘ÏÌ¿ÓˆÓ, ÙÔ˘˜ ÔÔ›Ô˘˜ ¯·Ú·ÎÙËÚ›˙ÂÈ «·Á·ËÙÔ‡˜ Ô·‰Ô‡˜ Ù˘ „¢‰Ô‡˜ ıÚËÛΛ·˜ ÙÔ˘ πÛÏ¿Ì». ∫¿ÓÂÈ ÏfiÁÔ ÁÈ· «‰‹ıÂÓ ·ÔÎ¿Ï˘„Ë ÙÔ˘ ∫ÔÚ·Ó›Ô˘» Î·È ÙÔÓ›˙ÂÈ fiÙÈ ÙÔ ÊÔÓÙ·ÌÂÓÙ·ÏÈÛÙÈÎfi πÛÏ¿Ì ·ÔÎÚ‡ÙÂÈ ÂÈÌÂÏÒ˜ ÙÔ Âȉ¯ı¤˜ ÚfiÛˆfi ÙÔ˘. ∞fi Ù· ˘Ú¿ ÙÔ˘ ªËÙÚÔÔÏ›ÙË ‰ÂÓ ÍÂʇÁÔ˘Ó Ô‡Ù ηȅ ŒÏÏËÓ˜, ηıÒ˜ Ô Î. ™ÂÚ·ÊÂ›Ì ÌÈÏ¿ ÁÈ· «·ÊÂÏ›˜ Û˘Ì·ÙÚÈÒÙ˜ Ì·˜ Ì ÔÏ˘ÔÏÈÙÈÛÌÈο ȉÂ҉˻. ªÈ· Ó¤· ÎfiÓÙÚ· Ì ÚˆÙ·ÁˆÓÈÛÙ‹ ÙÔÓ Î. ™ÂÚ·Ê›Ì, ÌfiÏȘ ¿ÓÔÈÍÂ.

«æ¢‰‹˜ ıÚËÛΛ·» ∏ Â›ıÂÛË ÙˆÓ ¯¿ÎÂÚ˜ Ô˘ «¤ÚÈÍ» ÙËÓ ÈÛÙÔÛÂÏ›‰· Ù˘ ªËÙÚfiÔÏ˘ ¶ÂÈÚ·ÈÒ˜, ¤ÁÈÓ ÙÔ ÌÂÛË̤ÚÈ Ù˘ 29˘ π·ÓÔ˘·Ú›Ô˘. °È· ÂÚ›Ô˘ ¤ÓÙ ÒÚ˜, fiÛÔ ‰ËÏ·‰‹ ‹Ù·Ó «ÂṲ̂ÓË» Ë ÈÛÙÔÛÂÏ›‰·, ·fi ÙËÓ πª ¶ÂÈÚ·ÈÒ˜ ˘‹ÚÍ «ÛÈÁ‹». ªfiÏȘ ·ÔηٷÛÙ¿ıËÎÂ Ë ‚Ï¿‚Ë Ô˘ ›¯·Ó ÚÔηϤÛÂÈ ÔÈ ¯¿ÎÂÚ˜, Ô Î. ™ÂÚ·Ê›Ì, ·ÈÛı¿ÓıË-

∫·Ù·ÁÁ¤ÏÏÂÈ Â›ıÂÛË ÛÙËÓ ÈÛÙÔÛÂÏ›‰· Ù˘ ªËÙÚfiÔÏ˘ ·fi ÌÔ˘ÛÔ˘ÏÌ¿ÓÔ˘˜ ÂÈÚ·Ù¤˜ ÙÔ˘ ‰È·‰ÈÎÙ‡Ô˘ Î·È ÂÈÙ›ıÂÙ·È Ì ÛÊÔ‰ÚfiÙËÙ· ÛÙÔ πÛÏ¿Ì

ΠÙËÓ ·Ó¿ÁÎË Ó· ··ÓÙ‹ÛÂÈ ÚÔÛˆÈο. ªÂ ÙËÓ ˘ÔÁÚ·Ê‹ ÙÔ˘. ŒÁÚ·„Â Ô ªËÙÚÔÔÏ›Ù˘ ¶ÂÈÚ·ÈÒ˜: «ªÂ ÌÂÁ·Ï‹ Ô‰‡ÓË ·ÏÏ¿ Î·È Ì Ôχ ı¿ÚÚÔ˜ ·ÈÛı·ÓfiÌÂı· ÙËÓ ˘Ô¯Ú¤ˆÛË Ó· ÂÓËÌÂÚÒۈ̠ٷ ̤ÏË Î·È ÙÔ˘˜ Ê›ÏÔ˘˜ Ù˘ ÈÛÙÔÛÂÏ›‰Ô˜ Ù˘ πÂÚ¿˜ ªËÙÚÔfiψ˜ ¶ÂÈÚ·ÈÒ˜ imp.gr fiÙÈ ¯ı˜, 29 π·ÓÔ˘·Ú›Ô˘ ÙÔ ÌÂÛË̤ÚÈ, ÂÂÙ¤ıËÛ·Ó ÛÙËÓ ÈÛÙÔÛÂÏ›‰· Ù˘ ªËÙÚÔfiψ˜ ÌÔ˘ÛÔ˘ÏÌ¿ÓÔÈ ÂÈÚ·Ù·› ÙÔ˘ ‰È·‰ÈÎÙ‡Ô˘ (hackers) ·fi ÙÔ ∞ÊÚÈηÓÈÎfi ΔÛ·ÓÙ Ì ·ÔÙ¤ÏÂÛÌ· Ó· ÙËÓ ·ÂÓÂÚÁÔÔÈ‹ÛÔ˘Ó ‰È· ‰È¿ÛÙËÌ· ¤ÓÙ ˆÚÒÓ, ̤¯ÚȘ fiÙÔ˘ ηÙÔÚıÒÛ·Ì ӷ Â·Ó¤ÏıË ÂȘ ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ›·Ó. ∫·Ù¿ ÙË ‰È¿ÚÎÂÈ· Ù˘ ÂÈı¤Ûˆ˜ Î·È Î·Ù·Ï‹„ˆ˜ Ù˘ ÈÛÙÔÛÂÏ›‰Ô˜ ÚÔ¤‚·ÏÔÓ ÔÈ ·Á·ËÙÔ›

Ô·‰Ô› Ù˘ „¢‰Ô‡˜ ıÚËÛΛ·˜ ÙÔ˘ πÛÏ¿Ì Ô˘ ‰È·Û›ÚÂÈ ÙÔ Ì›ÛÔ˜, ÙËÓ ÂÌ¿ıÂÈ· Î·È ÙËÓ Â¯ıÚfiÙËÙ· ÌÂٷ͇ ÙˆÓ ·ÓıÚÒˆÓ ÙËÓ ÂÈÎfiÓ· Ô˘ ·ÎÔÏÔ˘ı› (Û.Û. ˘‹Ú¯Â Û˘ÓËÌ̤ÓË Ë ÂÈÎfiÓ· ÙËÓ ÔÔ›· ›¯·Ó ·Ó·ÚÙ‹ÛÂÈ ÔÈ ¯¿ÎÂÚ˜). ∫·Ù·ÁÁ¤ÏÏÔ˘Ì ÙÔ ··Ú¿‰ÂÎÙÔ ·˘Ùfi ÁÂÁÔÓfi˜ Ô˘ ·Ô‰ÂÈÎÓ‡ÂÈ Ï‹Úˆ˜ ‰È· ÌÈ·Ó ÂÈÛ¤ÙÈ ÊÔÚ¿Ó ÙËÓ ÂÈıÂÙÈÎfiÙËÙ· ÙˆÓ Ô·‰ÒÓ ÙÔ˘ ÊÔÓÙ·ÌÂÓÙ·ÏÈÛÙÈÎÔ‡ πÛÏ¿Ì Ô˘ ÂÈÌÂÏÒ˜ ·ÔÎÚ‡ÙÂÈ ÙÔ Âȉ¯ı¤˜ ÚfiÛˆfiÓ ÙÔ˘ Ô˘ ËÁ¿˙ÂÈ ·fi ÙËÓ ‰‹ıÂÓ ·ÔÎ¿Ï˘„È ÙÔ˘ ∫ÔÚ·Ó›Ô˘. ∞ÊÈÂÚÒÓÔÌ ÙÔ ÁÂÁÔÓfi˜ ÛÙÔ˘˜ ·ÊÂÏ›˜ Û˘Ì·ÙÚÈÒÙ·˜ Ì·˜ Ì ٷ ÔÏ˘ÔÏÈÙÈÛÌÈο ȉÂÒ‰Ë. √ ªËÙÚÔÔÏ›Ù˘, ¶ÂÈÚ·ÈÒ˜ ™ÂÚ·Ê›̻.

°π∞Δπ √ ™∂μ∞™ªπ√Δ∞Δ√™ ∫∞Δ∞§√°π™∂ «∞ª∞ƒΔπ∞» ™Δ∏¡ “PRESS”

∏… ÂÔÏÂȯ›· Î·È Ù· ·ÊÚÔ‰›ÛÈ· ∂

ÓÙ¿ÍÂÈ, Ë Û˘ÓÙ·ÎÙÈ΋ ÔÌ¿‰· Ù˘ “PRESS” ÌÔÚ› Ó· ÌËÓ… ÎÏ›ÓÂÈ ÚÔ˜ πÛÏ·ÌÈÛÙ¤˜, Ì·ÛfiÓÔ˘˜ ÎÏ, (Ô‡Ù ÁÂÓÈÎfiÙÂÚ· Ó· ÎÏ›ÓÂÈ ÚÔ˜ Ù· οÔ˘, ·ÊÔ‡ ‰ÂÓ ÙÔ ıˆÚԇ̠··Ú·›ÙËÙÔ ÛÙË ‰ËÌÔÛÈÔÁÚ·Ê›·), fï˜ Ë ÎÚÈÙÈ΋ Ì·˜ ÚÔ˜ ÙÔÓ ™Â‚·ÛÌÈfiÙ·ÙÔ Û fi,ÙÈ ·ÊÔÚ¿ ÙȘ ‰ËÏÒÛÂȘ ÙÔ˘ ÂÓ·ÓÙ›ÔÓ Ù˘… ÂÔÏÂȯ›·˜, ÚÔοÏÂÛ·Ó ÙËÓ ¤ÎÚËÍ‹ ÙÔ˘. ªÂ ÂÈÛÙÔÏ‹ ÙÔ˘ ÚÔ˜ ÙËÓ “PRESS”, Ô Î. ™ÂÚ·ÊÂ›Ì Â¤ÌÂÈÓ ÛÙ· ÂȯÂÈÚ‹Ì·Ù¿ ÙÔ˘: ŒÎ·Ó ÏfiÁÔ ÁÈ· «·Ú¿¯ÚËÛË ÙˆÓ ÛˆÌ·ÙÈÎÒÓ ÔÚÁ¿ÓˆÓ ÙÔ˘ ·ÓıÚˆ›ÓÔ˘ fiÓÙÔ˜» Ô˘ «ÂÁ΢ÌÔÓ› ÙÚÔÌ·ÎÙÈΤ˜ Û˘Ó¤ÂȘ ÙfiÛÔ ÛÙËÓ „˘¯È΋ fiÛÔ Î·È ÙËÓ ÛˆÌ·ÙÈ΋ ˘Á›· ÙÔ˘». √ ªËÙÚÔÔÏ›Ù˘, ÂÈηÏÔ‡ÌÂÓÔ˜ È·ÙÚÈο ‰ËÌÔÛȇ̷ٷ, Ù· ÔÔ›· ·ÊÔÚÔ‡Ó ÙÔ ÛÙÔÌ·ÙÈÎfi ¤ÚˆÙ· οÓÂÈ ÏfiÁÔ ÁÈ· ÌÈ· «¯˘‰·›· Ú¿ÍË». ∫·È Ì·˜ ηٷÏfiÁÈÛ «·Ì·ÚÙ›·» ÛÙÔ fiÙÈ ‰ÂÓ ÂÈÎÂÓÙÚˆÓfiÌ·ÛÙ ÛÙËÓ ·Ó·‚›ˆÛË ÊÔ‚ÂÚÒÓ ·ÊÚÔ‰›ÛÈˆÓ ÓÔÛËÌ¿ÙˆÓ, ˆ˜ ‰È·ÌÔÚʈ٤˜ Ù˘ ÎÔÈÓ‹˜ ÁÓÒÌ˘. ∂Ì›˜, ·Ó·ÚˆÙËı‹Î·Ì ·Ó ÙË ‰Â‰Ô̤ÓË ÛÙÈÁÌ‹, Ì ÙËÓ ›ӷ Ô˘ Ì·ÛÙ›˙ÂÈ ÙË ¯ÒÚ·, ·˘Ùfi Â›Ó·È ÙÔ Ì›˙ÔÓ ı¤Ì· ÁÈ· Ó· ÂÈÎÂÓÙÚˆı› ¤Ó·˜ ÓÂ˘Ì·ÙÈÎfi˜ ÔÈÌ‹Ó. √ Î. ™ÂÚ·ÊÂ›Ì Ï¤ÂÈ ˆ˜ Ë ·¿ÓÙËÛË ‚Ú›ÛÎÂÙ·È ÛÙ· ÔÁÎÔÏÔÁÈο È·ÙÚ›· ÙÔ˘ «ªÂÙ·Í¿», fiÔ˘ Ó¤ÔÈ ˘Ô‚¿ÏÏÔÓÙ·È Û ·Ê·›ÚÂÛË Ê¿Ú˘ÁÁ·.

™Ù· ‰ÈηÛÙ‹ÚÈ· ÌÂ… fiÏÔ˘˜ ¿ÓÙˆ˜, Ô ªËÙÚÔÔÏ›Ù˘ ¶ÂÈÚ·ÈÒ˜, ¤¯ÂÈ Î·È ·ÓÔȯ٤˜ ÎfiÓÙÚ˜ ÔÈ Ôԛ˜ ÙÔÓ ¤¯Ô˘Ó Ô‰ËÁ‹ÛÂÈ Û ‰ÈηÛÙÈ΋ ·ÓÙÈ·Ú¿ıÂÛË. Ÿˆ˜ ÁÈ· ·Ú¿‰ÂÈÁÌ· Ì ·ÊÔÚÌ‹ ÙËÓ ·Ú¿ÛÙ·ÛË “Corpus Christi”, fiÔ˘ Ô Î. ™ÂÚ·ÊÂ›Ì Ì‹Ó˘Û ÙÔ˘˜ Û˘ÓÙÂÏÂÛÙ¤˜ Ù˘, ÚÔηÏÒÓÙ·˜ ÙËÓ ÔÚÁ‹ ÙˆÓ ‚Ô˘Ï¢ÙÒÓ ª. ƒÂÔ‡ÛË Î·È ª. °È·ÓӷοÎË Ô˘ ÙÔÓ Î·ÙËÁfiÚËÛ·Ó ÁÈ· Û˘ÌfiÚ¢ÛË Ì «·ÎÚ·›Â˜ ÓÂÔÓ·˙ÈÛÙÈÎÔ‡ ¯·Ú·ÎÙ‹Ú· ÎÈÓ‹ÛÂȘ». √ ªËÙÚÔÔÏ›Ù˘, ‚Ú¤ıËΠÛÙ· ‰ÈηÛÙ‹ÚÈ· Ì ÙÔÓ ∞Ú¯ÈÂ›ÛÎÔÔ ÙˆÓ ƒˆÌ·ÈÔηıÔÏÈÎÒÓ ÛÙËÓ ∞ı‹Ó·, ηٷÁÁ¤ÏÏÔÓÙ¿˜ ÙÔÓ ÁÈ· «·Ó›ÂÚË ‰Ú¿ÛË», ÂÓÒ ‚Ú›ÛÎÂÙ·È Û «·ÓÔȯÙfi fiÏÂÌÔ» Ì ÔÌÔÊ˘ÏÔÊÈÏÈΤ˜ ÂÓÒÛÂȘ Î·È ÁÓˆÛÙÔ‡˜ ÔÌÔÊ˘ÏÔÊ›ÏÔ˘˜ (fiˆ˜ ¯ Ô °ÚËÁfiÚ˘ μ·ÏÏÈ·Ó¿ÙÔ˜) , Ì ÙȘ Ôԛ˜ ·ÓÙ·ÏÏ¿ÛÛÂÈ ÌËÓ‡ÛÂȘ Î·È ·ÁˆÁ¤˜ (ÙÂÏÂ˘Ù·›· η٤ıÂÛ ·ÁˆÁ‹ ‡„Ô˘˜ ÂÓfi˜ ÂηÙÔÌÌ˘Ú›Ô˘ ¢ÚÒ ÛÙÔÓ §‡Ô ∫·ÏÔ‚˘ÚÓ¿ Î·È ÛÙË ª∫√ «™‡ÓıÂÛË»), ÏfiÁˆ Ù˘ ı¤Û˘ ÙÔ˘ fiÙÈ ÔÈ ÔÌÔÊ˘ÏfiÊÈÏÔÈ Â›Ó·È «„˘¯Ô·ıÔÏÔÁÈο ¿ÙÔÌ·». ¶¿ÓÙˆ˜, Ô Î. ™ÂÚ·ÊÂ›Ì Ù¿ÛÛÂÙ·È Ì ı¤ÚÌË ˘¤Ú Ù˘ ÛÙÂϤ¯ˆÛ˘ Ù˘ ∂ÎÎÏËÛ›·˜ ÌfiÓÔ Ì ÈÂڿگ˜ – ˘ԉ›ÁÌ·Ù· ·ÏÏ¿ Î·È Î·Ù¿ Ù˘ ÂÌÏÔ΋˜ ÙˆÓ ÈÂÚ·Ú¯ÒÓ ÛÙ· ÔÏÈÙÈο. ¶·›ÚÓÂÈ ·ÓÔȯٿ ı¤ÛË ¿ÓÙˆ˜ Û ˙ËÙ‹Ì·Ù· Ô˘ ··Û¯ÔÏÔ‡Ó ÙËÓ ÎÔÈÓˆÓ›· (¯ ηٿ ÙˆÓ ·ÓÔȯÙÒÓ Î·Ù·ÛÙËÌ¿ÙˆÓ ÙȘ ∫˘ÚȷΤ˜) ÂÓÒ ¤¯ÂÈ ÎËÚ‡ÍÂÈ fiÏÂÌÔ Î·Ù¿ ÙÔ˘ ª·ÛÔÓÈÛÌÔ‡ Î·È ÙÔ˘ ™ÈˆÓÈÛÌÔ‡.

O °P. B·ÏÈ·Ó¿ÙÔ˜


PRESS TIME, ™¿‚‚·ÙÔ 2 - K˘Úȷ΋ 3 ºÂ‚ÚÔ˘·Ú›Ô˘ 2013

PÂÔÚÙ¿˙

05

ª∂Ãπ ∫∞𠫶∞∫∂Δ√ ¢π∞∫√¶ø¡» ª∂ £∂ƒ∞¶∂ÀΔπ∫∏ ∞°ø°∏ ¶ƒ√™º∂ƒ∂π Δ∞•π¢πøΔπ∫√ °ƒ∞º∂π√

ŒÏÏËÓ˜ ·ÛıÂÓ›˜ ¿Ó ÛÙËÓ ΔÔ˘ÚΛ· ÁÈ· ıÂÚ·›·! Ô ÁÂÁÔÓfi˜ ˆ˜ ÙÔ Û‡ÛÙËÌ· ˘Á›·˜ ηٷÚÚ¤ÂÈ, Â›Ó·È ÙfiÛÔ Î·Ù·ÓÔËÙfi È· fiÛÔ Î·È ÔÚ·Ùfi Û οı ÁˆÓÈ¿ fi¯È ÌfiÓÔ Ù˘ ∞ı‹Ó·˜ ·ÏÏ¿ fiÏ˘ Ù˘ ¯ÒÚ·˜. ÿÛˆ˜ Ì¿ÏÈÛÙ· ÂÎÙfi˜ ÚˆÙÂ‡Ô˘Û·˜ ÔÈ Î¿ÙÔÈÎÔÈ Ó· Â›Ó·È ÂÚÈÛÛfiÙÂÚÔ ·ÚÔÛٿ٢ÙÔÈ Î·È ·ÓË̤ڈÙÔÈ. ÷ڷÎÙËÚÈÛÙÈÎfi ·Ú¿‰ÂÈÁÌ· ·ÔÙÂÏ› ÙÔ ·ÎÚÈÙÈÎfi ÓËÛ› Ù˘ ƒfi‰Ô˘. ∞fi ÂΛ ÔÈ Î·Ù·ÁÁÂϛ˜ fiÏÔ Î·È ÏËı·›ÓÔ˘Ó ÁÈ· ÙÔ Î‡Îψ̷ Ô˘ ¤¯ÂÈ ÛÙËı› ·fi ÙÔ˘ÚÎÈÎfi ÙÔ˘ÚÈÛÙÈÎfi Ú·ÎÙÔÚÂ›Ô fiÔ˘ ÚÔÛʤÚÂÈ Û ·ÛıÂÓ›˜ Ô˘ ¿Û¯Ô˘Ó ·fi ËÏÈÎȷ΋ ÂÎʇÏÈÛË Ù˘ ˆ¯Ú¿˜ ÎËÏ›‰·˜, ıÂÚ·¢ÙÈ΋ ·ÁˆÁ‹ Ì·˙› Ì ‰È·ÎÔ¤˜ ‹ ·ÏÏÈÒ˜ È·ÙÚÈÎfi ÙÔ˘ÚÈÛÌfi. ∂‰Ò fï˜ ·Ú¯›˙ÂÈ ÙÔ ¤ÁÎÏËÌ· ÁÈ· ÙÔ˘˜ ·ÛıÂÓ›˜ Î·È ·˘Ùfi ÁÈ·Ù› Ë ıÂÚ·›· Ô˘ ÙÔ˘˜ ÚÔÛʤÚÂÙ·È Û ÙÈÌ‹ ÎfiÛÙÔ˘˜ ¤¯ÂÈ ÂÁÎÚÈı› ÁÈ· ¿ÏϘ ¯Ú‹ÛÂȘ Î·È fi¯È ÁÈ· ÔÊı·ÏÌÈΤ˜ Î·È ÈÔ Û˘ÁÎÂÎÚÈ̤ӷ ÙËÓ ˆ¯Ú¿ ÎËÏ›‰·. ∞ÍÈ˙› Ó· ·Ó·ÊÂÚı› fiÙÈ ·ÎfiÌ· Î·È Ë ÂÙ·ÈÚ›· Ô˘ ·Ú·Û΢¿˙ÂÈ Ù· ÚÔ˚fiÓÙ· Ô˘ ¯ÚËÛÈÌÔÔÈÔ‡ÓÙ·È, ÂÈÛËÌ·›ÓÂÈ fiÙÈ Ë ¯Ú‹ÛË ÙÔ˘˜ ‰ÂÓ ÂӉ›ÎÓ˘Ù·È ÁÈ· ÙË ıÂÚ·›· Ù˘ ˆ¯Ú¿˜ ÎËÏ›‰·˜.

Δ

°Ú·ÊÂÈÔÎÚ·Ù›· ∫·È fiÏ· ·˘Ù¿ ÙËÓ ÒÚ· Ô˘ ˘¿Ú¯ÂÈ Ì›· ÌfiÓË ÂÁÎÂ-

Δ· ΢ÎÏÒÌ·Ù· ¤¯Ô˘Ó ·Ú¯›ÛÂÈ ·fi ÙÔ˘˜ ·ÛıÂÓ›˜ Ô˘ ¿Û¯Ô˘Ó ·fi ËÏÈÎȷ΋ ÂÎʇÏÈÛË Ù˘ ˆ¯Ú¿˜ ÎËÏ›‰·˜, Ì ÚÒÙË «‚¿ÛË» ÙË ƒfi‰Ô

ÎÚÈ̤ÓË ıÂÚ·›· (ÙÔ Lucentis ranibizumab injection) Î·È Ì¿ÏÈÛÙ· Ô ·ÛıÂÓ‹˜ ‰ÂÓ ¤¯ÂÈ Î·ıfiÏÔ˘ Û˘ÌÌÂÙÔ¯‹ ÛÙËÓ ·ÁÔÚ¿ Ù˘, ÌÈ· Î·È Î·Ï‡ÙÂÙ·È fiÏÔ ÙÔ ÔÛfi ·fi ÙÔÓ ·ÛÊ·ÏÈÛÙÈÎfi ÊÔÚ¤· Ô˘ ·Ó‹ÎÂÈ. ŸÌˆ˜, ·fi ÙË ÌÈ·, ÔÈ Î·ı˘ÛÙÂÚ‹ÛÂȘ ÏfiÁˆ ηÈÚÔ‡ ÙÔ ¯ÂÈÌÒÓ· Î·È ·fi ÙËÓ ¿ÏÏË, Ë ·›ÛÙ¢ÙË ÁÚ·ÊÂÈÔÎÚ·Ù›· Ô˘ ¤¯ÂÈ ‰ËÌÈÔ˘ÚÁËı› ÛÙÔ ¡ÔÛÔÎÔÌÂ›Ô Ù˘ ƒfi‰Ô˘ ·fi ÙËÓ ÒÚ· Ô˘ ÛÙ·Ì¿ÙËÛ ӷ Á›ÓÂÙ·È Ë ÚÔÌ‹ıÂÈ· ÙÔ˘ ÌÔÓ·‰ÈÎÔ‡ ÂÁÎÂÎÚÈ̤ÓÔ˘ Ê·ÚÌ¿ÎÔ˘, Î·È Ë ·Ó¿ÏË„Ë ·˘ÙÒÓ ÙˆÓ Î·ıËÎfiÓÙˆÓ ·fi ÙÔ˘˜ ·ÛÊ·ÏÈÛÙÈÎÔ‡˜ ÊÔÚ›˜ ÙˆÓ ·ÛıÂÓÒÓ, ¤¯Ô˘Ó ·ÔÙ¤ÏÂÛÌ· Ó· Ù·Ï·ÈˆÚÔ‡ÓÙ·È

Ì ·Ú¿ÏÔÁ˜ Î·È ·ÙÂÏ›ˆÙ˜ ‰È·‰Èηۛ˜. √ ¯ÚfiÓÔ˜ Û ÌÈ· Ù¤ÙÔÈ· ¿ıËÛË Â›Ó·È Ô ÌÂÁ·Ï‡ÙÂÚÔ˜ ¯ıÚfi˜ Ù˘ Î·È fï˜, ÔÈ ÁÈ·ÙÚÔ› ÙÔ˘ ÓËÛÈÔ‡ ·Ó·Ê¤ÚÔ˘Ó ˆ˜ ¤Ú·Û·Ó ̤¯ÚÈ 45 Ë̤Ú˜ ÁÈ· Ó· ÌÔÚ¤ÛÂÈ ¤Ó·˜ ·ÛıÂÓ‹˜ Ó· ÍÂÎÈÓ‹ÛÂÈ ÙË ıÂÚ·›· ÙÔ˘. ÕÏÏÔÈ ¿ÏÈ Ì ÙÔ Êfi‚Ô Ù˘ Ù‡ÊψÛ˘ ÌÂÙ¿ ÙȘ ·›Û٢٘ ·ÓÒÊÂϘ ηı˘ÛÙÂÚ‹ÛÂȘ, ÙÔ ·ÁÔÚ¿˙Ô˘Ó ÌfiÓÔÈ ÙÔ˘˜. ∫È fiÏ· ·˘Ù¿ ‚¤‚·È· fiÙ·Ó Ô ·ÛıÂÓ‹˜ ˘ÔÙ›ıÂÙ·È ˆ˜ Â›Ó·È ÂÓËÌÂڈ̤ÓÔ˜... ™ÎÂÊı›Ù ÙÔ ÈÔ ·Ïfi, ˆ˜ ÔÈ ¿ÓıÚˆÔÈ ·˘ÙÔ›, ÔÈ Ôϛ٘ Ù˘ ƒfi‰Ô˘ ÔÈ ÔÔ›ÔÈ Â›Ó·È ÌÂÁ¿ÏÔÈ Û ËÏÈΛ·, ¤ÊÙÔ˘Ó ÛÙ· ‰›¯Ù˘· ÙÔ˘ ΢ÎÏÒÌ·ÙÔ˜ ÛÙ˘ÁÓ‹˜ ÂÎÌÂÙ¿ÏÏ¢Û˘ ÂÍ·ÈÙ›·˜ Ù˘ ·ÚÚÒÛÙÈ·˜ Î·È Ù˘ ·ÁˆÓ›·˜ ÙÔ˘˜ : Ó· ÌËÓ Ù˘ÊψıÔ‡Ó. ∫·È Ì’ ·˘Ù‹ ÙËÓ ·ÁˆÓ›· ›ıÔÓÙ·È Ó· ¿Ó Û ·ÌÊ›‚ÔÏ˘ ·ÔÛÙ›ڈÛ˘ ¯ÒÚÔ˘˜ ÛÙË ÁÂÈÙÔÓÈ΋ Ì·˜ ¯ÒÚ·, ÁÈ· Ó· οÓÔ˘Ó ÌÈ· ıÂÚ·›· Ô˘ ¤¯ÂÈ ··ÁÔÚ¢Ù› ÁÈ’ ·˘Ù‹ ÙË ¯Ú‹ÛË [ÙÔ avastin (bevacizumab)] Ì Ôχ ¿Û¯Ë̘ ÂÈÙÒÛÂȘ ÛÙËÓ ˘Á›· ÙÔ˘˜. ∏ ˆ¯Ú¿ ÎËÏ›‰· Â›Ó·È ¯ÚfiÓÈÔ ÓfiÛËÌ· Î·È Ô ·ÛıÂÓ‹˜ Ú¤ÂÈ Ó· ·Ú·ÎÔÏÔ˘ıÂ›Ù·È ÛÙÂÓ¿ ·fi ÂÍÂȉÈÎÂ˘Ì¤ÓÔ˘˜ ÁÈ·ÙÚÔ‡˜ ÁÈ· Ó· ÌÔÚ¤ÛÂÈ Ó· Ì›ÓÂÈ ÂÓÂÚÁfi˜ Î·È ·˘Ù¿Ú΢ ÁÈ· ÙÔÓ Â·˘Ùfi ÙÔ˘, ÙÔ˘˜ ‰ÈÎÔ‡˜ ÙÔ˘ Î·È ÙÔ ÎÚ¿ÙÔ˜. ª∞ƒπ√¡ ∫√¡Δ√°π∞¡¡∏


06

PÂÔÚÙ¿˙

PRESS TIME, ™¿‚‚·ÙÔ 2 - K˘Úȷ΋ 3 ºÂ‚ÚÔ˘·Ú›Ô˘ 2013

O ¶PøHN ˘Ô˘ÚÁfi˜ Ù˘ K‡ÚÔ˘, NÙ. Mȯ·ËÏ›‰Ë˜

O ºOYANT AÏ Z·ÁÈ¿Ù

A¶OKA§YæH ™TON ¢IAXEIPI™TH TH™ «OFFSHORE TH™ MIZA™» °IA TOY™ TOR-M1

O AÏ Z·ÁÈ¿Ù ¤Î·Ó ‰ÒÚÔ ¤Ó· Boeing 737 Û ˘Ô˘ÚÁfi! ›ÛÙ¢ÙË ÙÚÔ‹ ·›ÚÓÂÈ Ë ˘fiıÂÛË Ù˘ Ì›˙·˜ ÁÈ· ÙÔ ÚˆÛÈÎfi ÔÏÈÎfi Û‡ÛÙËÌ· TOR- M1. M ηı˘ÛÙ¤ÚËÛË ÔÏ›ÁˆÓ ÂÙÒÓ, ÔÈ ÂÏÏËÓÈΤ˜ AÚ¯¤˜ Âͤ‰ˆÛ·Ó ‰ÈÂıÓ¤˜ ¤ÓÙ·ÏÌ· Û‡ÏÏ˄˘ ÁÈ· ÙÔÓ ÂÎÚfiÛˆÔ Ù˘ ΢Úȷ΋˜ ÂÙ·ÈÚ›·˜ Drumilan Ô˘ ›¯Â ·Ó·Ï¿‚ÂÈ Ù· ·ÓÙÈÛÙ·ıÌÈÛÙÈο ÁÈ· Ù· TOR M1, ÙÔÓ ™‡ÚÔ ÂȯÂÈÚËÌ·Ù›·, ºÔ˘¿ÓÙ AÏ Z·ÁÈ¿Ù. °È·Ù›, Û‡Ìʈӷ Ì ÙȘ ·Ú¯¤˜, ̤ۈ ÙˆÓ ÙÚ·Â˙ÈÎÒÓ ÙÔ˘ ÏÔÁ·ÚÈ·ÛÌÒÓ, «‰È·ÎÈÓ‹ıËΠ̷‡ÚÔ ÔÏÈÙÈÎfi ¯Ú‹Ì· ÙËÓ ÂÚ›Ô‰Ô Ù˘ ÚÔÌ‹ıÂÈ·˜ ÙˆÓ TOR M-1, Â› ˘Ô˘ÚÁ›·˜ ÙÔ˘ ‹‰Ë ÚÔÊ˘Ï·ÎÈṲ̂ÓÔ˘ AÎË TÛÔ¯·Ù˙fiÔ˘ÏÔ˘». ŸÌˆ˜ Ô ÂÍ¿‰ÂÏÊÔ˜ ÙÔ˘ TÛÔ¯·Ù˙fiÔ˘ÏÔ˘, N. Z‹ÁÚ·˜, ÂÌϤÎÂÈ Î·È ¿ÏÏÔ˘˜ ÛÙËÓ ˘fiıÂÛË. B¿ÛÂÈ Î·Ù¿ıÂÛ˘ ÙÔ˘ NÈÎfiÏ·Ô˘ Z‹ÁÚ·, Ô AÏ Z·Áȿ٠ηٿÊÂÚ ӷ ÂÍ·ÛÊ·Ï›ÛÂÈ Î˘Úȷ΋ ˘ËÎÔfiÙËÙ· ÁÈ· fiÏ· Ù· ̤ÏË Ù˘ ÔÈÎÔÁ¤ÓÂÈ·˜ ÙÔ˘ Â› ˘Ô˘ÚÁ›·˜ NÙ›ÓÔ˘ Mȯ·ËÏ›‰Ë (Ô ›‰ÈÔ˜ ‰ÂÓ ÙËÓ ‹ÚÂ, ηıÒ˜ ‰È·ÊÔÚÂÙÈο ‰ÂÓ ı· ÌÔÚÔ‡Û ӷ ‰È·ÙËÚ› offshore ÛÙËÓ K‡ÚÔ). K·È, ÙËÓ ›‰È· ÂÚ›Ô‰Ô, ¤Î·Ó ‰ÒÚÔ ¤Ó· ÔÏfiÎÏËÚÔ Boeing 737 Ì ÙÔ ÚÔÛˆÈÎfi ÙÔ˘ Î·È Ù· ¤ÍÔ‰· «Î›ÓËÛ˘ Î·È Û˘ÓÙ‹ÚËÛ˘» ÛÙÔÓ ˘Ô˘ÚÁfi. TÔÓ ›‰ÈÔ ˘Ô˘ÚÁfi ÁÈ· ÙÔÓ ÔÔ›Ô Ô Z‹ÁÚ·˜ › fiÙÈ «ÔÈ Â·Ê¤˜ ÙÔ˘ Ì ÙÔÓ TÛÔ¯·Ù˙fiÔ˘ÏÔ ‹Ù·Ó Ôχ Û˘¯Ó¤˜. HÙ·Ó Ô ¿ÓıÚˆÔ˜ Ô˘ ÌÂÙ¤ÊÂÚ ÚÔÛˆÈο ÌÂÁ¿Ï· ÔÛ¿ Û ‚·Ï›ÙÛ˜ ÛÙËÓ EÏÏ¿‰· Î·È fiϘ ÙȘ ÂÈÙ·Á¤˜ ·fi ÙÔ˘˜ AÏ ™·ÁÈ¿Ù Î·È K·ÌÔ‡ÚÔÁÏÔ˘ HÙ·Ó ÙÔ ÚfiÛˆÔ Ô˘ ÌÂıfi‰Â˘Â fiϘ ÙȘ Û˘˙ËÙ‹ÛÂȘ - Â·Ê¤˜ - ·ÔÊ¿ÛÂȘ ÌÂٷ͇ ÙˆÓ AÏ ™·ÁÈ¿Ù, K·ÌÔ‡ÚÔÁÏÔ˘ Î·È TÛÔ¯·Ù˙fiÔ˘ÏÔ˘.».

A

TÔ ‰ÒÚÔ ™‹ÌÂÚ·, Ô AÏ Z·ÁÈ¿Ù, Ô ÔÔ›Ô˜ ʤÚÂÙ·È fiÙÈ Â›¯Â ÚˆÙ·ÁˆÓÈÛÙÈÎfi ÚfiÏÔ

N¤· ÙÚÔ‹ ÛÙÔ ÛοӉ·ÏÔ TÛÔ¯·Ù˙fiÔ˘ÏÔ˘ Ì ÛÙÔȯ›· ÁÈ· ÙÔÓ È‰ÈÔÎÙ‹ÙË Ù˘ Drumilan Î·È ÙˆÓ ÏÔÁ·ÚÈ·ÛÌÒÓ Ô˘ ‰È·ÎÈÓ‹ıËΠÙÔ Ì·‡ÚÔ ÔÏÈÙÈÎfi ¯Ú‹Ì·

ÛÙË Ì›˙· ÂηÙÔÌÌ˘Ú›ˆÓ Ô˘ ‰È·ÎÈÓ‹ıËΠÁÈ· ÙËÓ ÚÔÌ‹ıÂÈ· ÙˆÓ Û˘ÁÎÂÎÚÈÌ¤ÓˆÓ ÔÏÈÎÒÓ Û˘ÛÙËÌ¿ÙˆÓ, Â›Ó·È Î·Ù·˙ËÙÔ‡ÌÂÓÔ˜ ÁÈ· ÛÔ‚·Ú¿ ηÎÔ˘ÚÁ‹Ì·Ù·, fiˆ˜ ‰ˆÚÔ‰ÔΛ· Î·È Í¤Ï˘Ì· Ì·‡ÚÔ˘ ¯Ú‹Ì·ÙÔ˜. ™‡Ìʈӷ Ì ٷ ÛÙÔȯ›· Ù˘ ‰ÈÎÔÁÚ·Ê›·˜, ·fi ÙÔ˘˜ ÏÔÁ·ÚÈ·ÛÌÔ‡˜ Ô˘ ÙËÚÔ‡Û Û ÙÚ¿Â˙· Ù˘ EÏ‚ÂÙ›·˜ Ô Î·ÙËÁÔÚÔ‡ÌÂÓÔ˜, ‰È·ÎÈÓ‹ıËÎ·Ó ‡ÔÙ· ÂÌ‚¿ÛÌ·Ù· Û˘ÓÔÏÈÎÔ‡ ‡„Ô˘˜ 32.404.000 ÂÏ‚ÂÙÈÎÒÓ ÊÚ¿ÁΈÓ. T· ¯Ú‹Ì·Ù· ·˘Ù¿ η٤ÏËÍ·Ó ÛÂ Û˘ÁÎÂÎÚÈ̤Ó˜ ˘ÂÚ¿ÎÙȘ ÂÙ·Èڛ˜, Ô˘ ηٿ ÙȘ AÚ¯¤˜, Û˘Ó‰¤ÔÓÙ·È Ì ÙÔÓ AÎË TÛÔ¯·Ù˙fiÔ˘ÏÔ. «H ‰È·Î›ÓËÛË ÙˆÓ ¯ÚËÌ¿ÙˆÓ Ì ÙÔÓ ÙÚfiÔ ·˘Ùfi ˘Ô‰ËÏÒÓÂÈ ÚÔÛ¿ıÂÈ· Û˘ÁÎ¿Ï˘„˘ ÙˆÓ È¯ÓÒÓ Î·È ÙˆÓ ÛÙÔȯ›ˆÓ Ù·˘ÙfiÙËÙ·˜ ÙÔ˘ ·ÔÛÙÔϤ· Î·È ÙÔ˘ Ï‹ÙË ÙÔ˘˜, ÁÂÁÔÓfi˜ Ô˘ ηٷ‰ÂÈÎÓ‡ÂÈ fiÙÈ ÚfiÎÂÈÙ·È ÁÈ· ÚÔ˚fiÓÙ· ·ÍÈfiÔÈÓ˘ Ú¿Í˘ Î·È Û˘-

ÁÎÂÎÚÈ̤ӷ ‰ˆÚÔ‰ÔΛ·˜ ‰ËÌÔÛ›ˆÓ ÏÂÈÙÔ˘ÚÁÒÓ» ÛËÌÂÈÒÓÔ˘Ó ÛÙÔ fiÚÈÛÌ¿ ÙÔ˘˜ ÁÈ· ÙËÓ ˘fiıÂÛË TÛÔ¯·Ù˙fiÔ˘ÏÔ˘ ÔÈ ÂÈÛ·ÁÁÂÏ›˜ E˘ÁÂÓ›· K˘‚¤ÏÔ˘ Î·È EϤÓË ™›ÛÎÔ˘. ¶¿Ì fï˜ ÛÙËÓ K‡ÚÔ. TÔ 1999, Ô ™‡ÚÔ˜ ›¯Â ·Ú·¯ˆÚ‹ÛÂÈ ÙÔ ˘ÂÚÔÏ˘ÙÂϤ˜ ·ÂÚÔÛοÊÔ˜ Î·È ÙÔ ϋڈ̿ ÙÔ˘ ÛÙÔÓ ˘Ô˘ÚÁfi, Ô ÔÔ›Ô˜, Û‡Ìʈӷ Ì ÙȘ ηٷÁÁÂϛ˜ Ô˘ ‰È·ÎÈÓ‹ıËÎ·Ó ÛÙËÓ K‡ÚÔ ÂΛÓË ÙËÓ ÂÔ¯‹, «ÙÔ ¯ÚËÛÈÌÔÔ›ËÛ ÁÈ· ÚÔÛˆÈο ÙÔ˘ Ù·Í›‰È·». M ÙȘ ηٷÁÁÂϛ˜ ÂȘ ‚¿ÚÔ˜ ÙÔ˘ ÙfiÙ ˘Ô˘ÚÁÔ‡ EÛˆÙÂÚÈÎÒÓ Ù˘ K‡ÚÔ˘, ·Û¯ÔÏ‹ıËΠÙÔ °Ú·ÊÂ›Ô EÈÙÚfiÔ˘ ¢ÈÔÈ΋Ûˆ˜ Î·È ÙÔ YÔ˘ÚÁÂ›Ô EÚÁ·Û›·˜, Ô˘, ·Ú¯Èο ‰ÂÓ ‚Ú‹Î·Ó Ù›ÔÙ· ÙÔ ÌÂÌÙfi ηÈ, ÌÂÙ¿ ÙËÓ ·Ô¯ÒÚËÛ‹ ÙÔ˘ ·fi ÙÔ YÔ˘ÚÁ›Ô, ‰È·›ÛÙˆÛ·Ó ˆ˜ ÛÙÔ ·ÂÚÔÛοÊÔ˜ ··Û¯ÔÏÔ‡ÓÙ·Ó ·Ú·Ófï˜ ·ÏÏÔ‰·Ô›. O ™‡ÚÔ˜ Ï‹ÚˆÓ ٷ ¤ÍÔ‰· ΛÓË-

Ô˘ ˘Ô˘ÚÁÔ‡ Ì ·ı¤ÌÈÙ· ̤۷, ÂÓÒ Ô ™‡ÚÔ˜ ÂȯÂÈÚËÌ·Ù›·˜ ›¯Â ·Ú¤Ì‚ÂÈ Û ·˘Ù‹Ó ‰ËÏÒÓÔÓÙ·˜ ÊÈÏ›· Ì ÙÔÓ Î. Mȯ·ËÏ›‰Ë ·fi ÙÔ 1965.

Û˘, Û˘ÓÙ‹ÚËÛ˘, ÛÙ¿ıÌ¢Û˘ Î·È ÙÔ ÚÔÛˆÈÎfi ÙÔ˘ ÁÈÁ·ÓÙÈ·›Ô˘ ·ÂÚÔÛοÊÔ˘˜ Ô˘ ¯ÚËÛÈÌÔÔÈÔ‡ÛÂ Ô ˘Ô˘ÚÁfi˜. ¶¿ÓÙˆ˜, ÓˆÚ›ÙÂÚ·, fiÏ· Ù· ̤ÏË Ù˘ ÔÈÎÔÁÂÓ›·˜ AÏ Z·ÁÈ¿Ù, ›¯·Ó ¿ÚÂÈ ÙËÓ Î˘Úȷ΋ ˘ËÎÔfiÙËÙ·. ŸÏ·, ÂÎÙfi˜ ÙÔ˘ ›‰ÈÔ˘, Ô˘ ‰È·¯ÂÈÚÈ˙fiÙ·Ó ÙËÓ ·Ì·Úوϋ Drumilan. ¶¿ÓÙˆ˜, Ô ›‰ÈÔ˜ Ô K‡ÚÈÔ˜ ÚÒËÓ ˘Ô˘ÚÁfi˜, ÌÂÙ¿ Î·È ÙȘ ·Ôηχ„ÂȘ ÙÔ˘ Z‹ÁÚ·, ‰È·ÚÚËÁÓ‡ÂÈ Ù· ÈÌ·ÙÈ¿ ÙÔ˘. K¿ÓÂÈ ÏfiÁÔ ÁÈ· ·Ó˘fiÛÙ·ÙÔ˘˜ ÈÛ¯˘ÚÈÛÌÔ‡˜. B¤‚·È·, ‰ÂÓ Â›Ó·È Ë ÚÒÙË ÊÔÚ¿ Ô˘ Û˘Ó‰¤ÂÙ·È Ì ÙÔÓ ™‡ÚÔ. TÔ 1998 ÙÔ fiÓÔÌ¿ ÙÔ˘ ÂÓÂÏ¿ÎË Î·È ÛÙË ‰È·Ì¿¯Ë Ô˘ ›¯Â ÍÂÛ¿ÛÂÈ ÛÙËÓ K‡ÚÔ ·Ó¿ÌÂÛ· ÛÙÔÓ XÚ‹ÛÙÔ ¶Ô˘ÚÁÔ˘Ú›‰Ë (‚Ô˘ÏÂ˘Ù‹ ÙÔ˘ ¢H™Y) Î·È ÛÙÔÓ NÙ›ÓÔ Mȯ·ËÏ›‰Ë, Ì ·Ó·ÊÔÚ¿ Î·È ÛÙÔ Î·ıÂÛÙÒ˜ ·Ú·ÌÔÓ‹˜ ÙÔ˘ Û ۯ¤ÛË Ì ÙËÓ Î˘Úȷ΋ ˘ËÎÔfiÙËÙ·. TfiÙ ·È¯Ì‹ Ù˘ ‰È·Ì¿¯Ë˜ ‹Ù·Ó ηÙËÁÔڛ˜ ÁÈ· ÏÔ˘ÙÈÛÌfi ÙÔ˘ K‡ÚÈ-

YÔ„›Â˜ A˘Ùfi Ô˘ ı· ¤ÚÂ ӷ ‚¿ÏÂÈ Û ˘Ô„›Â˜ ÙȘ ·Ú¯¤˜, Â›Ó·È ÙÔ ·Ì·ÚÙˆÏfi ·ÚÂÏıfiÓ ÙÔ˘ AÏ Z·ÁÈ¿Ù. Ÿˆ˜ ·ԉ›¯ıËÎÂ, ›¯Â ·Ú·¯ˆÚ‹ÛÂÈ ¤Ó· ¿ÏÏÔ Boeing 737 Û AÌÂÚÈηÓfi ·ÍȈ̷ÙÔ‡¯Ô. ¶ÚfiÎÂÈÙ·È ÁÈ· ÙÔÓ ÚÂÔ˘ÌÏÈηÓfi ÔÏÈÙÈÎfi Robert William Ney, Ô˘ ηٷ‰ÈοÛÙËΠÁÈ· ‰È·ÊıÔÚ¿ Î·È ÙË Û˘ÌÌÂÙÔ¯‹ ÙÔ˘ ÛÂ Û˘ÓˆÌÔÛ›· ÁÈ· ÙË ‰È¢ÎfiÏ˘ÓÛË ÙÔ˘ ‰È·‚fiËÙÔ˘ ÏÔÌ›ÛÙ· AÌÚ¿ÌÔÊ. O Ney, ‚¤‚·È·, ÙÔ ·Ú¿Î·ÓÂ. XÚËÛÈÌÔÔÈÔ‡Û ÙÔ ·ÂÚÔÏ¿ÓÔ Ô˘ ÙÔ˘ ·Ú·¯ÒÚËÛÂ Ô ™‡ÚÔ˜ ÂȯÂÈÚËÌ·Ù›·˜, ‰ˆÚÔ‰Ô΋ıËΠ̠170.000 ‰ÔÏ¿ÚÈ· Î·È Í·Ó·-‰ˆÚÔ‰Ô΋ıËΠ·fi ÙÔÓ Al- Zayat Ì ̿ÚΘ ÛÙÔ Î·˙›ÓÔ. K·È fiÏ· ·˘Ù¿, ÂÂȉ‹ Ô AlZayat ‹ıÂÏ ·fi ÙÔÓ Ney Ó· ÂËÚ¿ÛÂÈ ÙÔ KÔÁÎÚ¤ÛÔ, ÒÛÙ ӷ ÙÔ˘ ÂÈÙÚ·› Ó· «Û¿ÛÂÈ» ÙÔ ÂÌ¿ÚÁÎÔ Î·È Ó· Ô˘Ï‹ÛÂÈ ·ÂÚÔÏ¿Ó· ÛÙÔ IÚ¿Ó.

O TPA°E§AºO™ TøN E§§HNIKøN APXøN

TÔÓ ıˆÚÔ‡Ó ·ÎfiÌ· ·ÁÓÒÛÙÔ˘ ηÙÔÈΛ·˜ O ÔÚÙÔÁ·ÏÈ΋˜ ˘ËÎÔfiÙËÙ·˜ Î·È ™˘Úȷ΋˜ ηٷÁˆÁ‹˜ AÏ Z·ÁÈ¿Ù, ıˆÚÂ›Ù·È Èı‡ÓˆÓ ÓÔ˘˜ ÙÔ˘ ÈÛÙÔ‡ ÙˆÓ ÂÙ·ÈÚÈÒÓ Drumilan Î·È ‰ÂÓ ÂÎÏ‹ıË ÔÙ¤ ̤¯ÚÈ ÙÒÚ· Ó· ηٷı¤ÛÂÈ ÛÙËÓ EÏÏ¿‰·, ηıÒ˜ ıˆÚÂ›Ù·È ·ÁÓÒÛÙÔ˘ ηÙÔÈΛ·˜. A˜ ÚÔÛÂÚ¿ÛÔ˘Ì ÙÔ ÁÂÁÔÓfi˜ fiÙÈ Ë Drumilan International Limited ¤¯ÂÈ ¤‰Ú· ÙȘ ‚ÚÂÙ·ÓÈΤ˜ ¶·Úı¤Ó˜ N‹ÛÔ˘˜, ÁÈ·Ù› Ë Û˘Ì‚ÏËı›۷ Î·È Ì ÙÔ YÔ˘ÚÁÂ›Ô ÕÌ˘Ó·˜ Drumilan International Hellas ¤¯ÂÈ

¤‰Ú· ÛÙËÓ Aı‹Ó·, ÛÙË X·Ù˙ËÁÈ¿ÓÓË M¤ÍË Î·È Ë Drumilan Offset Programme ÛÙËÓ K‡ÚÔ. O AÏ Z·ÁÈ¿Ù, ‰ÂÓ Â›Ó·È ‰· ηӤӷ˜ ÈÓÎfiÁÎÓÈÙÔ. ÕÏψÛÙÂ, Ô‡ ‚ڋΠÙÔ Boeing Î·È ÙÔ ·Ú·¯ÒÚËÛ (·Ó ÈÛ¯‡Ô˘Ó ÔÈ Î·Ù·ÁÁÂϛ˜, ÔÈ Ôԛ˜, ÛËÌÂȈ٤ÔÓ, ‰ÂÓ ‰È·„‡ÛÙËÎ·Ó ·fi ÙÔÓ Î. Mȯ·ËÏ›‰Ë) ÛÙÔÓ ˘Ô˘ÚÁfi; O ™‡ÚÔ˜ ÂȯÂÈÚËÌ·Ù›·˜, Â›Ó·È È‰Ú˘Ù‹˜ Î·È È‰ÈÔÎÙ‹Ù˘ Ù˘ ΢Úȷ΋˜ ·ÂÚÔÔÚÈ΋˜ ÂÙ·ÈÚ›·˜ FN Aviation. H ÂÙ·ÈÚ›·, ÌÂÙÔÓÔÌ¿ÛÙËΠ۠FAZ Aviation

Î·È ¤¯ÂÈ ˘ÔηٿÛÙËÌ· ÛÙÔ §ÔÓ‰›ÓÔ. O «Î‡ÚÈÔ˜ Drumillan» ¿ÓÙˆ˜, Â›Ó·È ·ÁÎÔÛÌ›ˆ˜ ¤Ó·˜ ıÚ‡ÏÔ˜ ÙˆÓ Î·˙›ÓÔ. °ÓˆÛÙfi˜ Ì ÙÔ ·Ú·ÙÛÔ‡ÎÏÈ «Ô ¯ÔÓÙÚfi˜», ¤ÌÂÈÓ ÛÙËÓ ÈÛÙÔÚ›·, ÂÂȉ‹ Û ¤Ó· ÌfiÓÔ ‚ÚÂÙ·ÓÈÎfi η˙›ÓÔ, ¤·ÈÍ ÌfiÓÔ Û ̛· ‰ÂηÂÙ›· 91 ÂηÙÔÌ̇ÚÈ· ϛژ. Afi ·˘Ù¤˜, ¤¯·Û «ÌfiÏȘ» ÙȘ 24 ÂηÙÔÌ̇ÚÈ·. ™˘Ó‹ıˆ˜ ·›˙ÂÈ 1 ÂηÙÔÌ̇ÚÈÔ ÛÙÂÚϛӘ Û ÌÈ· ̤ڷ ÂÓÒ ‰›ÓÂÈ ÙÂÚ¿ÛÙÈ· ÊÈÏÔ‰ˆÚ‹Ì·Ù·, ¤ˆ˜ Î·È 5.000 ÛÙÂÚϛӘ ÛÙÔ˘˜ ÛÂÚ‚ÈÙfiÚÔ˘˜.


PRESS TIME, ™¿‚‚·ÙÔ 2 - K˘Úȷ΋ 3 ºÂ‚ÚÔ˘·Ú›Ô˘ 2013

¶ÔÏÈÙÈ΋

07

∏ «£∏§π∞» ª∂ Δπ™ ∞¶√§À™∂π™, Δ√À™ º√ƒ√À™, Δπ™ ∞¶√∫ƒ∞Δπ∫√¶√π∏™∂π™,Δπ™ ¶∂ƒπ∫√¶∂™

™˘ÌÌfiÚʈÛË ·ÏÏÈÒ˜ Ó¤· ̤ÙÚ· ·ÓÙÈÌÂÙÒÈÛË Ù˘ ÊÔÚÔ‰È·Ê˘Á‹˜, ÔÈ ·Ô¯ˆÚ‹ÛÂȘ ˘·ÏÏ‹ÏˆÓ ·fi ÙÔ ‰ËÌfiÛÈÔ ,ÔÈ Û˘Á¯ˆÓ‡ÛÂˆÓ ÔÚÁ·ÓÈÛÌÒÓ Î·È Ë Ì›ˆÛË ÛÙȘ ÙÈ̤˜ ÙˆÓ Ê·ÚÌ¿ÎˆÓ Â›Ó·È Ù· Ù¤ÛÛÂÚ· ÌÂÁ¿Ï· ·ÁοıÈ· Ô˘ ηÏÂ›Ù·È Ó· ·ÓÙÈÌÂÙˆ›ÛÂÈ ¿ÌÂÛ· Ë Î˘‚¤ÚÓËÛË Î·ıÒ˜ ÌÔÚ› Ó· ·ÓÔ›ÍÔ˘Ó ÙÔÓ ‰ÚfiÌÔ ÁÈ· Ï‹„Ë Ó¤ˆÓ ÂÒ‰˘ÓˆÓ ̤ÙÚˆÓ Ì¤¯ÚÈ ÙÔÓ πÔ‡ÓÈÔ fiˆ˜ ·Ú·‰¤¯ÔÓÙ·È ‰ËÌfiÛÈ· ÔÈ ÙÚÔÈηÓÔ›. √È ÂÎÚfiÛˆÔÈ Ù˘ ÙÚÈ·Ó‰Ú›·˜ ·Ó Î·È ÂÎÊÚ¿˙ÔÓÙ·È ıÂÙÈο ÁÈ· ÙËÓ ÚfiÔ‰Ô Ù˘ ΢‚ÂÚÓËÙÈ΋˜ ÔÏÈÙÈ΋˜ ‰ÂÓ ‰ÈÛÙ¿˙Ô˘Ó Ó· ˙ËÙÔ‡Ó ÌÂÙÚ‹ÛÈÌ· ·ÔÙÂϤÛÌ·Ù· ÛÙÔÓ ÙÔ̤· Ù˘ ÊÔÚÔ‰È·Ê˘Á‹˜ Î·È Ó· ˘¿ÚÍÂÈ ÚÔÛ¤ÁÁÈÛË ÙˆÓ ·Ô‰fiÛÂˆÓ ÛÙÔ˘˜ ÙÔÌ›˜ ÙˆÓ ÂÛfi‰ˆÓ. Δ· Ù¯ÓÈο ÎÏÈÌ¿ÎÈ· Ù˘ ÙÚfiÈη˜ Ô˘ ‚Ú›ÛÎÔÓÙ·È ‹‰Ë ÛÙËÓ ∞ı‹Ó· ÂϤÁ¯Ô˘Ó ÙËÓ ÂÎÙ¤ÏÂÛË ÙˆÓ ÚÔ··ÈÙÔ‡ÌÂÓˆÓ ‰Ú¿ÛÂˆÓ ÁÈ· ÙË ‰fiÛË ÙˆÓ 2,8 ‰ÈÛ. ¢ÚÒ ÙÔ˘ ºÂ‚ÚÔ˘·Ú›Ô˘ Ì ΢ÚÈfiÙÂÚË ÙÔ ÙÚÈÂÙ¤˜ Ï·ÊfiÓ ‰··ÓÒÓ ÁÈ· ÙÔ ÛÙÂÓfi Î·È Â˘Ú‡ÙÂÚÔ ¢ËÌfiÛÈÔ Î·È ÚÔÂÙÔÈÌ¿˙Ô˘Ó ÙÔ ¤‰·ÊÔ˜ ÁÈ· ÙÔÓ Â›ÛÎÂ„Ë Ù˘ ÙÚfiÈη˜ ÛÙ· Ù¤ÏË ÙÔ˘ Ì‹Ó·. ∂Λ Ô˘ ÌÔÚ› Ó· ˘¿ÚÍÂÈ Úfi‚ÏËÌ· Â›Ó·È Ë ‰fiÛË ÙÔ˘ ª·ÚÙ›Ô˘ ‡„Ô˘˜ 2,8 ‰È˜ ¢ÚÒ Î·ıÒ˜ ‚·ÛÈο ÚÔ··ÈÙÔ‡ÌÂÓ· Â›Ó·È Ô Î·Ù·ÚÙÈÛÌfi˜ Î·È Ë Î¿Ï˘„Ë ÙˆÓ ÙÚÈÌËÓÈ·›ˆÓ ÛÙfi¯ˆÓ ÁÈ· ÙȘ ·Ô¯ˆÚ‹ÛÂȘ ˘·ÏÏ‹ÏˆÓ ·fi ÙÔ ¢ËÌfiÛÈÔ, Ë Î·Ù·Ì¤ÙÚËÛË ÙÔ˘ ÏÂÔÓ¿˙ÔÓÙÔ˜ ÚÔÛˆÈÎÔ‡ Î·È Ë Ó¤· Ì›ˆÛË ÙˆÓ ÙÈÌÒÓ ÙˆÓ Ê·Ú̿ΈÓ. ™Ùfi¯ÔÈ Ô˘ fi¯È ÌfiÓÔ ‰ÂÓ ¤¯Ô˘Ó Î·Ï˘Êı› ·ÏÏ¿ ·Ú·Ì¤ÓÔ˘Ó ÛÙÔÓ ·¤Ú·. ∏ ÙÚfiÈη Î·È ÙÔ ¢¡Δ ÂÈ̤ÓÔ˘Ó ÛÙËÓ ·ÓÙÈÌÂÙÒÈÛË Ù˘ ÊÔÚÔ‰È·Ê˘Á‹˜ Î·È ÛÙ· ÚÔ··ÈÙÔ‡ÌÂÓ· Ô˘ Ú¤ÂÈ Ó· ¤¯Ô˘Ó ÚÔ¯ˆÚ‹ÛÂÈ Â¿Ó fi¯È ÔÚÈÛÙÈÎÔÔÈËı› ̤¯ÚÈ Ù¤ÏË ª·ÚÙ›Ô˘. °È· ·˘ÙfiÓ ÙÔÓ ÏfiÁÔ ÂÌÊ·Ó›˙ÔÓÙ·È ·Ó˘Ô¯ÒÚËÚÔÈ Û fiÔÈ· ÎÚÔ‡ÛË Î¿ÓÂÈ ÙÔ ÔÈÎÔÓÔÌÈÎfi ÂÈÙÂÏÂ›Ô ÁÈ· Ú‡ıÌÈÛË ÏËÍÈÚfiıÂÛÌˆÓ ÔÊÂÈÏÒÓ.

√ ÚfiÏÔ˜ £ÂÔ¯¿ÚË π‰È·›ÙÂÚË ‚·Ú‡ÙËÙ· ‰›ÓÔ˘Ó ÛÙÔÓ ÚfiÏÔ Ô˘ ηÏÂ›Ù·È Ó· ·›ÍÂÈ Ô Ó¤Ô˜ ÁÂÓÈÎfi˜ ÁÚ·ÌÌ·Ù¤·˜ ÂÛfi‰ˆÓ Î. ÿÚ˘ £ÂÔ¯¿Ú˘ ÁÈ· ÙÔÓ ÔÔ›Ô ˙‹ÙËÛ·Ó Ó· ¤¯ÂÈ ·˘ÍË̤Ó˜ ·ÚÌÔ‰ÈfiÙËÙ˜ ÒÛÙ ӷ Â›Ó·È Â˘¤ÏÈÎÙÔ˜ Î·È ·ÔÙÂÏÂÛÌ·ÙÈÎfi˜ ÛÙË Ï‹„Ë ·ÔÊ¿ÛˆÓ. ¢ÂÓ Â›Ó·È Ù˘¯·›Ô fiÙÈ Û ·˘Ùfi ÙÔ Ï·›ÛÈÔ Ô °ÂÓÈÎfi˜ °Ú·ÌÌ·Ù¤·˜ ¤¯ÂÈ, ‹‰Ë, ÂÈÛÎÂÊı› ‰‡Ô ÌÂÁ¿Ï· ∂ÏÂÁÎÙÈο ∫¤ÓÙÚ·, Ô˘ Â›Ó·È ·ÚÌfi‰È· ÁÈ· ÙÔÓ ¤ÏÂÁ¯Ô ÊÔÚÔÏÔÁÔ˘Ì¤ÓˆÓ Î·È ÂȯÂÈÚ‹ÛÂˆÓ ˘„ËÏÒÓ ÂÈÛÔ‰ËÌ¿ÙˆÓ, fiÔ˘ ÂÂÛ‹Ì·Ó ÙËÓ ·Ó¿ÁÎË ÁÈ· ¿ÚÈÛÙË Û˘ÓÂÚÁ·Û›· ÛÙÔÓ ÎÔÈÓfi ·ÁÒÓ· Û˘ÏÏÔÁ‹˜ ÂÛfi‰ˆÓ Î·È ¿Ù·Í˘ Ù˘ ÊÔÚÔ‰È·Ê˘Á‹˜. ª¿ÏÈÛÙ· ÔÈ Î·Î¤˜ ÁÏÒÛÛ˜ ˘ÔÛÙËÚ›˙Ô˘Ó fiÙÈ Ô ÚfiÏÔ˜ Â›Ó·È ÙÔ˘ Î. £ÂÔ¯¿ÚË ÍÂÂÚÓ¿ ηٿ Ôχ ϤÔÓ ÙȘ

H Δƒ√´∫∞ •∞¡∞ ª∞™ ∂§∂°Ã∂π

O ¡∂√™ Á.Á. ÂÛfi‰ˆÓ, ÿÚ˘ £ÂÔ¯¿Ú˘ ı· ¤¯ÂÈ ‰ÈÂ˘Ú˘Ì¤Ó˜ ·ÚÌÔ‰ÈfiÙËÙ˜

·ÚÌÔ‰ÈfiÙËÙ˜ ÙÔ˘ ˘Ê˘Ô˘ÚÁÔ‡ Î.°. ª·˘Ú·Á¿ÓË. ª¤Û· ÛÙÔ˘˜ ÂfiÌÂÓÔ˘˜ ÙÚÂȘ Ì‹Ó˜ Ú¤ÂÈ: -¡· ·Ú·ÂÌÊıÔ‡Ó ÛÙË ‰ÈηÈÔÛ‡ÓË1.128 ˘Ôı¤ÛÂȘ ÊÔÚÔ‰È·Ê˘Á‹˜ ÌÂÁ¿ÏˆÓ ÊÔÚÔÏÔÁÔ˘Ì¤ÓˆÓ ÚÔÎÂÈ̤ÓÔ˘ Ó· ·ÛÎËıÔ‡Ó ‰ÈÒÍÂȘ -¡· ÂÏÂÁ¯ıÔ‡Ó 1500 ÊÔÚÔÏÔÁÔ‡ÌÂÓÔÈ Ì ÌÂÁ¿Ï· ÂÈÛÔ‰‹Ì·Ù· .°È· ÙÔ˘˜ ÌÈÛÔ‡˜ ·fi ·˘ÙÔ‡˜ Ô ¤ÏÂÁ¯Ô˜ Ú¤ÂÈ Ó· ¤¯ÂÈ ÔÏÔÎÏËÚˆı› ̤¯ÚÈ Ù¤ÏÔ˜ ÙÔ˘ ¤ÙÔ˘˜. -¡· ÂÏÂÁ¯ıÔ‡Ó 2.600 ÊÔÚÔÏÔÁÔ‡ÌÂÓÔÈ Ì Ôχ ÌÂÁ¿ÏË ÂÚÈÔ˘Û›· -¡· ÂÈÛÚ·¯ı› ¤ˆ˜ ÙÔ Ù¤ÏÔ˜ ÙÔ˘ 2013 ÙÔ ÔÛfi ÙˆÓ 775 ÂηÙÔÌÌ˘Ú›ˆÓ ¢ÚÒ ·fi ÏËÍÈÚfiıÂÛÌ· ¯Ú¤Ë ÙˆÓ ÊÔÚÔÏÔÁÔ˘Ì¤ÓˆÓ Î·È ÙÔ 25% ÙˆÓ ÔÊÂÈÏÒÓ Ô˘ ı· ηٷÛÙÔ‡Ó ÏËÍÈÚfiıÂÛ̘. -∞˘ÛÙËÚfi fiıÂÓ ¤Û¯Â˜ ÙˆÓ ÂÏÂÁÎÙÒÓ Ô˘ ı· ˘ËÚÂÙ‹ÛÔ˘Ó ÛÙÔ ÂȉÈÎfi ÙÌ‹Ì· Ô˘ ı· ÂϤÁ¯ÂÈ ÙÔ˘˜ ÌÂÁ¿ÏÔ˘˜ ÊÔÚÔÏÔÁÔ‡ÌÂÓÔ˘˜ -∏ ÂÓÔÔ›ËÛË Â›Ûڷ͢ ÊfiÚˆÓ Î·È

ªÂÙÚ‹ÛÈÌ· ·ÔÙÂϤÛÌ·Ù· ÁÈ· Ó· ˘¿ÚÍÂÈ ÚÔÛ¤ÁÁÈÛË ÙˆÓ ·Ô‰fiÛÂˆÓ ÛÙÔ˘˜ ÙÔÌ›˜ ÙˆÓ ÂÛfi‰ˆÓ ˙ËÙ¿ Ë ΔÚfiÈη

ÂÈÛÊÔÚÒÓ ·Ú¯‹˜ ÁÂÓÔ̤Ó˘ ·fi ÙÔ π∫∞ -∏ ηٿÚÁËÛË ÙÔ˘ ˘Ô¯ÚˆÙÈÎÔ‡ ÊÔÚÔÏÔÁÈÎÔ‡ ÂϤÁ¯Ô˘ ÁÈ· ÙȘ ‰¤Î· ÚÔËÁÔ‡ÌÂÓ˜ ¯Ú‹ÛÂȘ ÙˆÓ ÂȯÂÈÚËÌ·ÙÈÒÓ Î·È ÙˆÓ Â·ÁÁÂÏÌ·ÙÈÒÓ -∏ ÌÂÙ·ÚÚ‡ıÌÈÛË ÙÔ˘ ÊfiÚÔ˘ ÂÈÛÔ‰‹Ì·ÙÔ˜. ∞fi Ù· ̤۷ ÙÔ˘ 2013 ı· ÂÊ·ÚÌÔÛÙ› ÈÔ ·ÏÔ˚΋ ·Ú¤Ì‚·ÛË Î·È ÈÔ ·ÔÙÂÏÂÛÌ·ÙÈ΋ ̤ıÔ‰Ô ÂÈ‚ÔÏ‹˜ ÙÔ˘ ÓfiÌÔ˘ -¡· ·ÍÈÔÔÈÔ‡ÓÙ·È ÏËÚÔÊÔڛ˜ ·fi ÙÚ›ÙÔ˘˜ ÊÔÚ›˜ ÁÈ· ÙËÓ ˘ÔÛÙ‹ÚÈÍË ÙÂÎÌËÚ›ˆÓ ÊÔÚÔÏfiÁËÛ˘. -¡· ÚÔÛÏËÊıÔ‡Ó 200 Â͈ÙÂÚÈÎÔ› ÂÏÂÁÎÙ¤˜ ¤ˆ˜ ÙÔÓ ª¿ÚÙÈÔ ÙÔ˘ 2013 Î·È Ó· ·˘ÍËı› Ô ·ÚÈıÌfi˜ ÙˆÓ ˘·ÏÏ‹ÏˆÓ Ô˘ ı· ‰ÈÂÓÂÚÁÔ‡Ó ÂϤÁ¯Ô˘˜ ηٿ 2000

¿ÙÔÌ·. ÀÂÓı˘Ì›˙ÂÙ·È fiÙÈ ÙÔ ÚÔËÁÔ‡ÌÂÓÔ ÌÂÛÔÚfiıÂÛÌÔ ÚÔ¤‚ÏÂ 3 ‰È˜ ›ÛÚ·ÍË ·fi ÙËÓ ÊÔÚÔ‰È·Ê˘Á‹ Ô˘ ‰ÂÓ ÂÈÙ‡¯ıËÎÂ Î·È Ù· ¤ÛÔ‰· ˘ÔηٷÛÙ¿ıËÎ·Ó ·fi ÙËÓ ·‡ÍËÛË Ù˘ ÊÔÚÔÏÔÁ›·˜. ∫›ÙÚÈÓË Î¿ÚÙ· ¯ÂÈ ‚ÁÂÈ ‹‰Ë ÛÙȘ ÚÔÛ¿ıÂȘ Û˘ÚÚ›ÎÓˆÛ˘ ÙÔ˘ ‰ËÌÔÛ›Ô˘ ÙÔ̤·. ∫¿ÔȘ ÔÏÈÙÈΤ˜ Û˘ÁÎÚ¿ÙËÛ˘ ÙˆÓ ‰··ÓÒÓ ¤¯Ô˘Ó Ì›ÓÂÈ ›Ûˆ, Ôˆ˜ÁÈ· ·Ú¿‰ÂÈÁÌ· Ë Âʉڛ·, fiÔ˘ ÌfiÏȘ 200 ‰ËÌfiÛÈÔÈ ˘¿ÏÏËÏÔÈ ÂÓÙ¿¯ıËÎ·Ó ÙÔ 2012, Ì·ÎÚ¿Ó ÙÔ˘ ÛÙfi¯Ô˘ ÙˆÓ 15.000 ˘·ÏϋψÓ.√ ÌÂÁ¿ÏÔ˜ ΛӉ˘ÓÔ˜ Â›Ó·È Ó· ˘ÏÔÔÈËı› Ë ·ÂÈÏ‹ ÁÈ· ¯ÈÏÈ¿‰Â˜ ·ÔχÛÂȘ ÙˆÓ ‰ËÌÔÛ›ˆÓ ˘·ÏÏËψÓ.∂ÈÛ˘ ÔÈ ÌÂÙ·ÚÚ˘ıÌ›ÛÂȘ Ô˘ ‰ÂÓ ¤¯Ô˘Ó Á›ÓÂÈ Î·È Ú¤ÂÈ Ó· ÚÔ-

¯ˆÚ‹ÛÔ˘Ó Â›Ó·È: ñ ¡· ÌÂÙÔ˘ÛȈıÔ‡Ó Û ÌÂÈÒÛÂȘ ÙÈÌÒÓ ÔÈ ÌÂÈÒÛÂȘ ÛÙÔ˘˜ ÌÈÛıÔ‡˜ , ÁÈ· ÙËÓ ÚÔÒıËÛË ÙˆÓ ÂÍ·ÁˆÁÒÓ ·ÏÏ¿ Î·È ÁÈ· ÙËÓ ÚÔÛÙ·Û›· ÙÔ˘ ‰È·ı¤ÛÈÌÔ˘ ÂÈÛÔ‰‹Ì·ÙÔ˜. ñ ¶·Ú·Ì¤ÓÂÈ ·ÎfiÌ· ·ÚÎÂÙ‹ ·fiÛÙ·ÛË Ó· Î·Ï˘Êı› ÁÈ· ÙËÓ Ï‹ÚË ·ÂÏ¢ı¤ÚˆÛË ÙˆÓ ÂÚ›Ô˘ 500 ÎÏÂÈÛÙÒÓ Â·ÁÁÂÏÌ¿ÙˆÓ ÛÙËÓ ∂ÏÏ¿‰· Ù· ÔÔ›· ·ÓÙÈÚÔÛˆÂ‡Ô˘Ó ÙÔ ¤Ó· ÙÚ›ÙÔ ÙˆÓ ··Û¯ÔÏÔ‡ÌÂÓˆÓ. ñ ™ÙȘ ·ÁÔÚ¤˜ ÚÔ˚fiÓÙˆÓ, ‰È·ÈÛÙÒÓÔÓÙ·È ÛËÌ·ÓÙÈΤ˜ ηı˘ÛÙÂÚ‹ÛÂȘ Î·È ÂÈÛËÌ·›ÓÂÙ·È Ë ·Ó¿ÁÎË ÛÙÔ ¿ÓÔÈÁÌ· ÙÔ˘ ÏÈ·ÓÂÌÔÚ›Ô˘. ñ ∫·ı˘ÛÙÂÚ‹ÛÂȘ ‰È·ÈÛÙÒÓÔÓÙ·È Î·È ÛÙË ÌÂÙ·ÚÚ‡ıÌÈÛË ÙÔ˘ ‰ÈηÛÙÈÎÔ‡ Û˘ÛÙ‹Ì·ÙÔ˜ Î·È ÙËÓ Ù·¯‡ÙÂÚË ·ÔÓÔÌ‹ ¢ÈηÈÔÛ‡Ó˘ ñ ¶·Ú·Ì¤ÓÔ˘Ó ÂÎÎÚÂÌfiÙËÙ˜ ÛÙÔ ı¤Ì· ÙÔ˘ ÂÏ¿¯ÈÛÙÔ˘ ÌÈÛıÔ‡. ¢ÂÓ ¤¯Ô˘Ó ·ÎfiÌ· ηٷÚÁËı› ÔÈ ˆÚÈÌ¿ÓÛÂȘ ÁÈ· ÙÔ˘˜ ‹‰Ë ÂÚÁ·˙fiÌÂÓÔ˘˜. √È ·ÔÊ¿ÛÂȘ ı· ÏËÊıÔ‡Ó ÛÙȘ ·Ú¯¤˜ ÙÔ˘ 2014.

™Δ√ ¶ƒ√°ƒ∞ªª∞ π¢πøΔπ∫√¶√π∏™∂ø¡…

∞Ó ‰ÂÓ Ì·˙¤„Ô˘Ì ٷ 2,6 ‰ÈÛ. ¢ÚÒ ∞ÂÈÏ‹ ÁÈ· Ó¤· ̤ÙÚ· ÂÚÈÎÏ›ÂÈ, ÂÍ¿ÏÏÔ˘, Î·È ÙÔ ÚfiÁÚ·ÌÌ· ȉȈÙÈÎÔÔÈ‹ÛˆÓ, ·ÊÔ‡ ÛÙÔ ªÓËÌfiÓÈÔ ·Ó·Ê¤ÚÂÙ·È fiÙÈ Û ÂÚ›ÙˆÛË ·fiÎÏÈÛ˘ ·fi ÙÔ˘˜ ÛÙfi¯Ô˘˜ ÙÔ˘ ÁÈ· ‰‡Ô Û˘Ó¯‹ ÙÚ›ÌËÓ· ı· ·˘Í¿ÓÂÙ·È Ô ÛÙfi¯Ô˜ ÁÈ· ÚˆÙÔÁÂÓ¤˜ ÏÂfiÓ·ÛÌ· ÙÔ˘ ÚÔ¸ÔÏÔÁÈÛÌÔ‡ ηٿ ÔÛÔÛÙfi 50% Ù˘ ·fiÎÏÈÛ˘. ΔÔ Û¯ÂÙÈÎfi ÔÛfi Ù˘ ÚÔÛ·ÚÌÔÁ‹˜ ¿ÓÙˆ˜ ‰ÂÓ ı· ÌÔÚ› Ó· ÍÂÂÚÓ¿ ÙÔ 1 ‰ÈÛ. ¢ÚÒ.

√ Û˘ÌʈÓË̤ÓÔ˜ Ì ÙËÓ ΔÚfiÈη ÚÔ¸ÔÏÔÁÈÛÌfi˜ ÁÈ· ÙÔ ÊÂÙÈÓfi ÚfiÁÚ·ÌÌ· ȉȈÙÈÎÔÔÈ‹ÛÂˆÓ ÚԂϤÂÈ ÙË Û˘ÁΤÓÙÚˆÛË 2,6 ‰È˜ ¢ÚÒ. ¶Ú¿ÁÌ· Ô˘ ÛËÌ·›ÓÂÈ fiÙÈ ·Ó ‰ÂÓ È·ÛÙ› Ô ÛÙfi¯Ô˜ ı· ‚ÚÂıԇ̠·ÓÙÈ̤وÔÈ Ì Ӥ· ·ÈÌ·ÙËÚ¿ ̤ÙÚ· ÁÈ· Ó· Î·Ï˘Êı› ÙÔ ÎÂÓfi. ΔÔ «Î·Ì·Ó¿ÎÈ» Ô˘ ¯Ù˘¿ÂÈ ·ÊÔÚ¿ Ô˘ÛÈ·ÛÙÈο Ù· ‰‡Ô ÌÂÁ¿Ï· ÚÔÁÚ¿ÌÌ·Ù· ÁÈ· ÙËÓ È‰ÈˆÙÈÎÔÔ›ËÛË ÙˆÓ ¢∂¶∞-¢∂™º∞ Î·È ÙÔ˘ √¶∞¶,

fiÔ˘ ‹‰Ë ˘¿Ú¯Ô˘Ó ÌÂÁ¿Ï˜ ηı˘ÛÙÂÚ‹ÛÂȘ. ∞fi ·˘Ù¿ Ù· ‰‡Ô ÚÔÁÚ¿ÌÌ·Ù· ·Ó·Ì¤ÓÂÙ·È Ó· Û˘ÁÎÂÓÙÚˆı› ÙÔ ÌÂÁ·Ï‡ÙÂÚÔ Ì¤ÚÔ˜ ÙÔ˘ ··ÈÙÔ‡ÌÂÓÔ˘ ÔÛÔ‡, Ì ‰Â‰Ô̤ÓÔ fiÙÈ ÁÈ· ÙË ÌÂÓ ¢∂¶∞-¢∂™º∞ ÙÔ ÚÔÛ‰ÔÎÒÌÂÓÔ Ù›ÌËÌ·, Û‡Ìʈӷ Ì ÙȘ ÂÎÙÈÌ‹ÛÂȘ Ù˘ ΢‚¤ÚÓËÛ˘, ÚԂϤÂÙ·È Ó· ÍÂÂÚ¿ÛÂÈ Ù· 700 ÂÎ. ¢ÚÒ, ÂÓÒ ÁÈ· ÙÔÓ √¶∞¶ Ó· ÎÈÓËı› ÌÂٷ͇ 800ÂÎ. -1‰È˜ ¢ÚÒ.


08

¶ÔÏÈÙÈ΋

PRESS TIME, ™¿‚‚·ÙÔ 2 - K˘Úȷ΋ 3 ºÂ‚ÚÔ˘·Ú›Ô˘ 2013

™ÎÏËÚ‹ Ì¿¯Ë ‰È·‰Ô¯‹˜ Ì¿¯Ë ÁÈ· ÙË ‰È·‰Ô¯‹ ÛÙË °™∂∂ ¤¯ÂÈ ‹‰Ë ·Ú¯›ÛÂÈ ÂÓfi„ÂÈ ÙÔ˘ ™˘Ó‰ڛԢ Ù˘ ¿ÓÔÈ͢. √ ¡. ºˆÙfiÔ˘ÏÔ˜ «˘ÚÔ‚ÔÏ›» Ì οı ¢ηÈÚ›· ÙÔÓ Ó˘Ó Úfi‰ÚÔ °. ¶·Ó·ÁfiÔ˘ÏÔ, Ô˘ ÂÌÊ·Ó›˙ÂÙ·È ÂÍ·ÈÚÂÙÈο ·Ô‰˘Ó·ÌˆÌ¤ÓÔ˜. °ÂÓÈÎÒ˜ Ô ºˆÙfiÔ˘ÏÔ˜ ÍÈÊÔ˘ÏΛ ηٿ ¶·Ó·ÁfiÔ˘ÏÔ˘, ıˆÚÒÓÙ·˜ ÙÔÓ ˘‡ı˘ÓÔ Ù˘ Û˘ÓıËÎÔÏfiÁËÛ˘ Ù˘ °™∂∂ Ì ÙË Û˘Á΢‚¤ÚÓËÛË. ¶ÚfiÛÊ·ÙË Ë Û‡ÁÎÚÔ˘Û‹ ÙÔ˘˜ ÁÈ· ÙÔ ı¤Ì· Ù˘ ·ÂÚÁ›·˜ ÛÙ· ̤۷ ÌÂÙ·ÊÔÚ¿˜, fiÔ˘ Ë °™∂∂ ÂÌÊ·Ó›ÛÙËΠηÙfiÈÓ… ÂÈÛÙÚ¿Ù¢Û˘. ÃÔÓÙÚfi ·Ú·Û΋ÓÈÔ ·ÎÔÏÔ‡ıËÛÂ, Ì ÙÔ˘˜ «ÛÎÏËÚÔ‡˜» Ó· ˙ËÙÔ‡Ó ÎÏÈ̿ΈÛË ÙˆÓ ÎÈÓËÙÔÔÈ‹ÛˆÓ. ∂›Ó·È ¯·Ú·ÎÙËÚÈÛÙÈÎfi, fiÙÈ Ô Úfi‰ÚÔ˜ Ù˘ °∂¡√¶ ÌÈÏ¿ÂÈ Â‰Ò Î·È Î·ÈÚfi ÁÈ· Û˘Ó¯‹ Ì¿¯Ë Ì ÙË Û˘Á΢‚¤ÚÓËÛË, Ì ηٷϋ„ÂȘ ˘Ô˘ÚÁ›ˆÓ ¢∂∫√ Î·È ·ÂÚÁ›Â˜ ‰È·ÚΛ·˜ ·ÓÙÔ‡. ∏ °™∂∂ ÚÔÛ¿ıËÛ ӷ ·ÔÙÚ¤„ÂÈ ÁÂÓÈ΋ ·ÂÚÁ›· Î·È ÙÔ Î·Ù¿ÊÂÚÂ, ·ÏÏ¿ ÔÈ «ÛÎÏËÚÔ›» ÌÂıfi‰Â˘Û·Ó Î·È ¤Ù˘¯·Ó ÙË Û˘Ì‡ÎÓˆÛË ÔÏÏÒÓ ÎÈÓËÙÔÔÈ‹ÛÂˆÓ ÂÈ̤ÚÔ˘˜ ÎÏ¿‰ˆÓ ÂÚÁ·˙ÔÌ¤ÓˆÓ (ÁÈ·ÙÚÔ›, ÓÔÛÔÎÔÌÂÈ·ÎÔ›, Ó·˘ÙÂÚÁ¿Ù˜, ÛȉËÚÔ‰ÚÔÌÈÎÔ›, °∂¡√¶, ∏§¶∞¶, ψÊÔÚ›· ÎÏ) Û ÌÈ· ̤ڷ, ÚÔ¯ı¤˜. Δ· ÂfiÌÂÓ· ÂÂÈÛfi‰È· Ù˘ ÂÛˆÙÂÚÈ΋˜ Û˘Ó‰ÈηÏÈÛÙÈ΋˜ ÎfiÓÙÚ·˜ ·Ó·Ì¤ÓÔÓÙ·È ·fi ‚‰ÔÌ¿‰·. ™ÙÔ ÊfiÓÙÔ ¿ÓÙ· Ë ÚÔ‰ڛ· Ù˘ °™∂∂, fiÔ˘ ¿ÓÙˆ˜ ÔÏÏ¿ ı· ·›˙ÔÓÙ·È ÛÙË… Û˘Ó‰ÈηÏÈÛÙÈ΋ ÛηÎȤڷ ̤¯ÚÈ ÙËÓ ÙÂÏÂ˘Ù·›· ÛÙÈÁÌ‹.

√ 64¯ÚÔÓÔ˜ ·Ú¯ÈÛ˘Ó‰ÈηÏÈÛÙ‹˜ ÙÔ˘ ªÂÙÚfi, ∞ÓÙÒÓ˘ ™Ù·Ì·ÙfiÔ˘ÏÔ˜, ¤¯ÂÈ ÙȘ… ·Ó·ÏÔÁ›Â˜ Ì ٷ ÚfiÛˆ· ÙÔ˘ ’92.

√ ¡›ÎÔ˜ ºˆÙfiÔ˘ÏÔ˜, «Î·Ù·Ú¿ÛÈÓÔ˜» Úfi‰ÚÔ˜ Ù˘ ·Ó›Û¯˘Ú˘ °∂¡√¶ – ¢∂∏, ‹‰Ë ¤¯ÂÈ ‰ÒÛÂÈ «ÂÍÂÙ¿ÛÂȘ» Û˘Ó‰ÈηÏÈÛÙÈ΋˜ ÛÎÏËÚfiÙËÙ·˜ Î·È ·ÎÙÈ‚ÈÛÙÈ΋˜ ‰Ú¿Û˘

∞fi ÙÔ ¯ÒÚÔ Ù˘ ¶√∂- √Δ∞, Ô Â›Û˘ «Î·Ù·Ú¿ÛÈÓÔ˜» £¤Ì˘ ª·Ï·ÛfiÔ˘ÏÔ˜, ¤¯ÂÈ ÎÈ ·˘Ùfi˜ ÌfiÏÈη «¤ÓÛËÌ·» ·‰È¿ÏÏ·ÎÙ˘ ÛÙ¿Û˘ Î·È ÌÂÙˆÈ΋˜ ڋ͢ Ì ΢‚ÂÚÓËÙÈÎÔ‡˜.

√ ∞Ó‰Ú¤·˜ ∫ÔÏÏ¿˜, ÛÙ· 58 ÙÔ˘, Û˘Ó¯›˙ÂÈ Ó· ‰Ú·ÛÙËÚÈÔÔÈ›ٷÈ, ÛÙË °™∂∂. Œ¯ÂÈ… «‰È·‰fi¯Ô˘˜»;

∏ ¡∂∞ °∂¡π∞ ™À¡¢π∫∞§π™Δø¡ ¶√À ™À°∫ƒ√À∂Δ∞π ª∂ Δ∏¡ ∫Àμ∂ƒ¡∏™∏

Œ Ú ¯ Ô Ó Ù · È Ô È Ó ¤ Ô È « ∫ÔÏÏ¿‰Â˜ » ¤· ÁÂÓÈ¿ Û˘Ó‰ÈηÏÈÛÙÒÓ – «∫ÔÏÏ¿‰ˆÓ» ·›ÚÓÂÈ ÙË ÛÎ˘Ù¿ÏË Ù˘ Û‡ÁÎÚÔ˘Û˘ Ì ÙËÓ Î˘‚¤ÚÓËÛË. ™ÙÔ ÚfiÛˆÔ ÙÔ˘ ∞ÓÙÒÓË ™Ù·Ì·ÙfiÔ˘ÏÔ˘, ÙÔ˘ 64¯ÚÔÓÔ˘ ÔÚÁÈṲ̂ÓÔ˘ ·Ú¯ÈÛ˘Ó‰ÈηÏÈÛÙ‹ ÛÙÔ ¯ÒÚÔ ÙÔ˘ ÌÂÙÚfi, ÔÏÏÔ› ›‰·Ó ÙÔ Û‡Á¯ÚÔÓÔ ‰È¿‰Ô¯Ô ÙÔ˘ ∞Ó‰Ú¤· ∫ÔÏÏ¿. √ 58¯ÚÔÓÔ˜ Û‹ÌÂÚ· ∫ÔÏÏ¿˜, ÙËÓ ÂÚ›Ô‰Ô ’90-’93, ËÁ¤Ù˘ ÙfiÙ Ù˘ ¶∞™∫∂, ·Ú¤· Ì ÙÔÓ ·Â›ÌÓËÛÙÔ ÃÚ‹ÛÙÔ ™Ù·ÌÔ‡ÏÔ, Û˘ÁÎÚfi√È «ÛÎÏËÚÔ›» ÙËÛ·Ó ÙÔ ÈÔ ÈÛ¯˘Úfi ÎÏ·‰ÈÎfi Î·È ·fi Û˘Ó‰ÈοÙÔ fiÏˆÓ ÙˆÓ ÂÔÔÈÔ˘˜ ¯ÒÓ. ∞ÓÙÈÛÙ¿¯ÒÚÔ˘˜ ıËÎ·Ó ÛÙËÓ ÚÔ¤Ú¯ÔÓÙ·È È‰ÈˆÙÈÎÔÔ›ËÛË ÙˆÓ ÏˆÊÔÚ›ˆÓ Ù˘ ÚˆÙÂ‡Ô˘Û·˜ Ô˘ ·ÔÊ¿ÛÈÛÂ Ë Î˘‚¤ÚÓËÛË ªËÙÛÔÙ¿ÎË Î·È ÙÔ Î·ÏÔη›ÚÈ ÙÔ˘ 1992 ·Ú¤Ï˘Û·Ó ÙȘ Û˘ÁÎÔÈӈӛ˜ Ù˘ ÚˆÙÂ‡Ô˘Û·˜ ÁÈ· Ì‹Ó˜. ΔfiÙ ‰ÂÓ ˘‹Ú¯·Ó ÌÂÙÚfi, ÙÚ·Ì Î·È ÚÔ·ÛÙÈ·Îfi˜. ∫·È ÛÙÔ ·ÔÎÔڇʈ̷ Ù˘ Û‡ÁÎÚÔ˘Û‹˜ ÙÔ˘˜ Ì ÙËÓ ÙfiÙ ΢‚¤ÚÓËÛË, ÚÔοÏÂÛ·Ó ¤Ó· Úˆ-

¡

∞fi ÙËÓ ·Ï‹ÛÙÔ˘ ÌÓ‹Ì˘ Â›ıÂÛË ÙˆÓ «™Ù·ÌÔ˘ÏÔÎÔÏÏ¿‰ˆÓ», ÙÔ ’92 ÛÙÔ˘˜ ‰ÈηÈÔ‡¯Ô˘˜ Ô‰ËÁÒÓ Ù˘ ∂∞™. ŸÛÔÈ ‹Á·Ó Ó· ¿ÚÔ˘Ó ¿‰ÂÈ·, ‚Ú¤ıËÎ·Ó Á˘ÌÓÔ› ÛÙÔ ‰ÚfiÌÔ.

ÙÔÊ·Ó¤˜ ÛÙ· ¯ÚÔÓÈο happening ¤Íˆ ·fi ÙÔ ·ÏÈfi ÍÂÓÔ‰Ô¯Â›Ô Ambassador ÛÙË ™ˆÎÚ¿ÙÔ˘˜, fiÔ˘ ÛÙÂÁ·˙fiÓÙÔ˘Û·Ó Ù· ‰ÈηÛÙ‹ÚÈ·… Í‚ڷÎÒÓÔÓÙ·˜ ÛÙËÓ Î˘ÚÈÔÏÂÍ›·, fiÛÔ˘˜ ¿ÌÔÈÚÔ˘˜ Ó¤Ô˘˜ ȉÈÔÎً٘ ÙˆÓ ÌϠψÊÔÚ›ˆÓ ‚Ú‹Î·Ó ÌÚÔÛÙ¿ ÙÔ˘˜, ÚÔηÏÒÓÙ·˜ ·Ó¿ÌÂÈÎÙ˜ ÂÓÙ˘ÒÛÂȘ. √È ÂÔ¯¤˜ ‚¤‚·È· ‰ÂÓ Â›Ó·È ÔÈ ›‰È˜, ·Ó·ÏÔÁ›Â˜ fï˜ ˘¿Ú¯Ô˘Ó. ∫È ·Ó Ô ™Ù·Ì·ÙfiÔ˘ÏÔ˜ Ì ÙÔ Û˘˙ËÙÔ‡ÌÂÓÔ ·ÚÂÏıfiÓ, ηıÒ˜ ÚÔÛÏ‹ÊıËΠÛÙ· 50 ÙÔ˘ Î·È Ì ·‰È·Ê·Ó›˜ ‰È·‰Èηۛ˜ ÛÙÔ ÌÂÙÚfi Î·È ¤Ú·Û ·fi ÙË «Û˘Ì‚È‚·Ṳ̂ÓË» ¶∞™∫∂ ÛÙËÓ ·‰È¿ÏÏ·ÎÙË ∞¡Δ∞ƒ™À∞, ËÙÙ‹ıËΠÛÙËÓ ÚÒÙË ÌÂÁ¿ÏË Ì¿¯Ë Ì ÙÔÓ

÷Ù˙ˉ¿ÎË, Ù· Ú·ÓÙ‚ԇ ÙˆÓ Ó¤ˆÓ «∫ÔÏÏ¿‰ˆÓ» Ì ÙËÓ Û˘Á΢‚¤ÚÓËÛË ÌÔÈ¿˙Ô˘Ó ÔÏÏ¿ ÛÙÔ ÂfiÌÂÓÔ ‰È¿ÛÙËÌ·.

¢˘Ô ‚·ÛÈÎÔ› «˘Ô„‹ÊÈÔÈ» ◊‰Ë ‰˘Ô ¿ÏÏ· ÚfiÛˆ·, Ì ÌÂÁ·Ï‡ÙÂÚË ÔÏÈÙÈ΋ Î·È Û˘Ó‰ÈηÏÈÛÙÈ΋ ÂÌÂÈÚ›·, ‰ÈÂΉÈÎÔ‡Ó ÙÔÓ ËÁÂÙÈÎfi ÚfiÏÔ ÛÙÔ Û˘Ó‰ÈηÏÈÛÙÈÎfi ΛÓËÌ·, Ì ÏÔÁÈ΋ «∫ÔÏÏ¿». √ ¡›ÎÔ˜ ºˆÙfiÔ˘ÏÔ˜, «Î·Ù·Ú¿ÛÈÓÔ˜» Úfi‰ÚÔ˜ Ù˘ ·Ó›Û¯˘Ú˘ °∂¡√¶ – ¢∂∏, ‹‰Ë ¤¯ÂÈ ‰ÒÛÂÈ «ÂÍÂÙ¿ÛÂȘ» Û˘Ó‰ÈηÏÈÛÙÈ΋˜ ÛÎÏËÚfiÙËÙ·˜ Î·È ·ÎÙÈ‚ÈÛÙÈ΋˜ ‰Ú¿Û˘. ¶·Ú¿ ÙȘ ηÙËÁÔڛ˜ ÁÈ· ‰È·Û¿ıÈÛË ÔÏÏÒÓ ÂηÙÔÌÌ˘Ú›ˆÓ

¢ÚÒ ·fi Û˘Ó·‰¤ÏÊÔ˘˜ ÙÔ˘ «Â·ÁÁÂÏ̷ٛ˜» Û˘Ó‰ÈηÏÈÛÙ¤˜ ÛÙË °∂¡√¶ Î·È ÙÔÓ ·ÓËÏ‹ fiÏÂÌÔ Ô˘ ‰¤¯ÂÙ·È ·fi Ù· ÊÈÏÔÌÓËÌÔÓȷο ÎfiÌÌ·Ù· Î·È Ì¤Û· ÂÓË̤ڈÛ˘, Ô ºˆÙfiÔ˘ÏÔ˜ fi¯È ÌfiÓÔ ÂÍ·ÛÊ¿ÏÈÛ ÂÎ Ó¤Ô˘ ÙËÓ ÚÔ‰ڛ· ÛÙËÓ √ÌÔÛÔÓ‰›· ÙÔ˘, ·ÏÏ¿ ‹‰Ë ÚÔ‚¿ÏÏÂÈ ˆ˜ Ô Èı·ÓfiÙÂÚÔ˜ ˘Ô„‹ÊÈÔ˜ ‰È¿‰Ô¯Ô˜ ÙÔ˘ °È¿ÓÓË ¶·Ó·ÁfiÔ˘ÏÔ˘ ÛÙËÓ ËÁÂÛ›· Ù˘ °™∂∂. ªÈ· ÂͤÏÈÍË Ô˘ ·Û¯›˙Ô˘Ó Ó· ·ÔÙÚ¤„Ô˘Ó ÔÈ Û˘Ó‰ÈηÏÈÛÙ¤˜ Ô˘ ¤¯Ô˘Ó ·ÔÌ›ÓÂÈ ÛÙȘ «ÓfiÌÈ̘» ¶∞™∫∂ Î·È ¢∞∫∂ Î·È Ô˘ ·ÔÙÂÏÔ‡Ó È· ÌÂÈÔ„ËÊ›·, ηıÒ˜ Ë ÌÂÛÔ‚¤˙ÈÎË ÛÙ¿ÛË ÙÔ˘˜ ·¤Ó·ÓÙÈ ÛÙÔ ªÓËÌfiÓÈÔ, ¯¿ÚÈÓ ÎÔÌÌ·ÙÈÎÒÓ ÛÎÔÈÌÔًوÓ, ÙÔ˘˜ ¤¯ÂÈ «·‰ÂÈ¿ÛÂÈ» ÛÙ· Ì¿ÙÈ· ÙˆÓ ·ÏÒÓ ÂÚÁ·˙Ô̤ӈÓ. ŒÓ·˜ ¿ÏÏÔ˜ «ÛÎÏËÚfi˜» ÂÍ¿ÏÏÔ˘, ¤¯ÂÈ ·Ó·‰ÂȯÙ› ÛÙÔ ¯ÒÚÔ Ù˘ ¶√∂ – √Δ∞, Ô˘ ‚Ú›ÛÎÂÙ·È Û ‰È·Ú΋ ·ÓÙÈ·Ú¿ıÂÛË Ì ÙȘ ÌÓËÌÔÓȷΤ˜ ΢‚ÂÚÓ‹ÛÂȘ. √ Â›Û˘ «Î·Ù·Ú¿ÛÈÓÔ˜» £¤Ì˘ ª·Ï·ÛfiÔ˘ÏÔ˜, ¤¯ÂÈ ÎÈ ·˘Ùfi˜ ÌfiÏÈη «¤ÓÛËÌ·» ·‰È¿ÏÏ·ÎÙ˘ ÛÙ¿Û˘ Î·È ÌÂÙˆÈ΋˜ ڋ͢ Ì ˘Ô˘ÚÁÔ‡˜ Î·È Úˆı˘Ô˘ÚÁÔ‡˜, ÂÛ¯¿Ùˆ˜ ‚¤‚·È· Î·È Ì ÙÔÓ… ºÔ‡¯ÙÂÏ. √È √Δ∞ ‰ÂÓ Â›Ó·È ¢∂∫√, ·ÏÏ¿ ‚Ú›ÛÎÔÓÙ·È ÛÙÔ ÛÙfi¯·ÛÙÚÔ ÁÈ· ÙË ‰È·ıÂÛÈÌfiÙËÙ·, fiÔ˘ Ô £¤Ì˘ ¤¯ÂÈ ÂÍÂÏȯı› ÛÙÔÓ ÂÊÈ¿ÏÙË ÙÔ˘ ª·ÓÈÙ¿ÎË Î·È ÙˆÓ Û¯Â‰›ˆÓ ÙÔ˘.

∞¡¢ƒ∂∞™ ∫√§§∞™

ΔÈ Î¿ÓÂÈ Û‹ÌÂÚ· Ô «ÛÙÚ·ÙËÁfi˜» ¶·Ú·‰fi͈˜ Ô ∞Ó‰Ú¤·˜ ∫ÔÏÏ¿˜ ¤Ú·Û ÁÚ‹ÁÔÚ· ÌÂÙ¿ ÙÔ ’93 ÛÙË °™∂∂, fiÔ˘ ·ÎfiÌ· Î·È Û‹ÌÂÚ· ‰Ú·ÛÙËÚÈÔÔÈ›ٷÈ. ¶·Ú·‰fi͈˜ Â›Û˘, Ô «ÛÙÚ·ÙËÁfi˜» Ù˘ ¶∞™∫∂ ÙˆÓ ÌϠψÊÔÚ›ˆÓ Û˘Ó¤Ï¢Û ÛÙË Û‡ÁÎÚÔ˘ÛË ÁÈ· ÙË ‰È·‰Ô¯‹ ÙÔ˘ ∞. ¶··Ó‰Ú¤Ô˘ Ì ÙÔ˘˜ ˘fiÏÔÈÔ˘˜ «ÛËÌÈÙÈÎÔ‡˜» Û˘Ó‰ÈηÏÈÛÙ¤˜ (¶ÚˆÙfi··˜, ∫·ÓÂÏÏfiÔ˘ÏÔ˜, ¶ÔÏ˘˙ˆÁfiÔ˘ÏÔ˜).

ªÂ ÙÔ˘˜ ºˆÙfiÔ˘ÏÔ Î·È ª·Ï·ÛfiÔ˘ÏÔ, Û˘Ó¤ÏÂ˘Û·Ó ÛÙË Û˘Ó¤¯ÂÈ· ÛÙÔ Ì¤ÙˆÔ ÙˆÓ «Ú¿ÛÈÓˆÓ» Û˘Ó‰ÈηÏÈÛÙÒÓ ˘¤Ú ¶··Ó‰Ú¤Ô˘ Î·È Î·Ù¿ μÂÓÈ˙¤ÏÔ˘, ˘fi ÙËÓ ËÁÂÛ›· ÙˆÓ ¶ÔÏ˘˙ˆÁfiÔ˘ÏÔ˘, ¶·Ó·ÁfiÔ˘ÏÔ˘ Î·È ¶··Û‡ÚÔ˘. ∫·È ÔÈ ÙÚÂȘ ÙÒÚ· ·Ú·Ì¤ÓÔ˘Ó fiˆ˜ ÔÈ ›‰ÈÔÈ Ï¤Ó «Î·Ù·Ú¿ÛÈÓÔÈ», Û˘ÌÏ¤Ô˘Ó fï˜ ¿Ù˘· Ì ÙÔÓ ™Àƒπ∑∞. √ ∫ÔÏÏ¿˜ ·ÚıÚÔÁÚ¿ÊËÛ ‹‰Ë ÛÙËÓ

∞˘Á‹ Î·È ‰ÂÓ ‰ÈÛÙ¿˙ÂÈ Ó· ÂÈ ‰ËÌfiÛÈ· fiÙÈ «ÂÌ›˜, Ù· ‰˘Ô ÂηÙÔÌ̇ÚÈ· „ËÊÔÊfiÚÔÈ ÙÔ˘ ¶∞™√∫, ›̷ÛÙ Ô˘ ‰ÒÛ·Ì ÛÙÔÓ ΔÛ›Ú· ÙËÓ ÂÓÙÔÏ‹ Ó· ÚÔ¯ˆÚ‹ÛÂÈ». ∫·È ·ÎfiÌ· Ó· ηϤÛÂÈ ÙÔ Ï·fi Û ÁÂÓÈÎfi ÍÂÛËΈÌfi, ÒÛÙÂ Ë Î˘‚¤ÚÓËÛË ™·Ì·Ú¿ Ó· ¤ÛÂÈ, fiˆ˜ ÂΛÓË ÙÔ˘ ªËÙÛÔÙ¿ÎË ÙÔ ’93, οÙÈ ÁÈ· ÙÔ ÔÔ›Ô Î·È Ô ›‰ÈÔ˜ ›¯Â ÔχÙÈÌË Û˘ÓÂÈÛÊÔÚ¿. ºˆÙfiÔ˘ÏÔ˜ Î·È ª·Ï·ÛfiÔ˘ÏÔ˜ ·ÚÓÔ‡-

ÓÙ·È Â›Û˘ οı ۯ¤ÛË Ì ÙÔÓ ™Àƒπ∑∞, ˆÛÙfiÛÔ Â›Ó·È Ê·ÓÂÚfi fiÙÈ ÂÂÓ‰‡Ô˘Ó ÛÙË Û˘ÓÂÚÁ·Û›· Ì ÙȘ Û˘Ó‰ÈηÏÈÛÙÈΤ˜ ‰˘Ó¿ÌÂȘ Ù˘ ∫Ô˘ÌÔ˘Ó‰Ô‡ÚÔ˘ ÁÈ· ÙËÓ ·Ó¤ÏÈÍ‹ ÙÔ˘˜ ÛÙ· ‡·Ù· ·ÍÈÒÌ·Ù·. ∏Á¤Ù˜ ÙˆÓ ÈÛ¯˘ÚfiÙÂÚˆÓ Û˘Ó‰ÈÎ¿ÙˆÓ Û‹ÌÂÚ·, ÔÏÏÔ› ÙÔ˘˜ ‚ϤÔ˘Ó ÚÒÙÔ˘˜ «Ó· Û¤ÚÓÔ˘Ó ÙÔ ¯ÔÚfi» Ù˘ ·Ô‰fiÌËÛ˘ Ù˘ Û˘Á΢‚¤ÚÓËÛ˘ ÛÙÔ ÂfiÌÂÓÔ ‰È¿ÛÙËÌ·.


PRESS TIME, ™¿‚‚·ÙÔ 2 - K˘Úȷ΋ 3 ºÂ‚ÚÔ˘·Ú›Ô˘ 2013

¶ÔÏÈÙÈ΋

09

¶∂¡πÃ√™ √ ∞¶√§√°π™ª√™ Δø¡ ¢∏ª∞ƒÃø¡ ™Δπ™ Δƒ∂π™ ª∂°∞§∂™ ¶√§∂π™ Δ∏™ Ãøƒ∞™

ŒÚÁ· Î·È Ë̤Ú˜ 2 ¯ÚfiÓˆÓ ÛÙÔ˘˜ ¢‹ÌÔ˘˜ ¤ÙÚÈÔ˜, ·Ó fi¯È ÂÓȯÚfi˜, Â›Ó·È Ô ÁÂÓÈÎfi˜ ·ÔÏÔÁÈÛÌfi˜ ÙˆÓ ¢ËÌ¿Ú¯ˆÓ ÙˆÓ ÙÚÈÒÓ ÌÂÁ¿ÏˆÓ fiψÓ, Ì ÙË Û˘ÌÏ‹ÚˆÛË ‰˘Ô ¯ÚfiÓˆÓ ıËÙ›·˜ ÛÙ· fiÛÙ· ÙÔ˘˜ Î·È ÂÓÒ ‹‰Ë ÚÔÂÙÔÈÌ¿˙ÔÓÙ·È ÁÈ· ÙȘ ÂfiÌÂÓ˜ ÂÎÏÔÁ¤˜, ηıÒ˜ ÔÈ ·˘ÙÔ‰ÈÔÈÎËÙÈΤ˜ οÏ˜ ı· ÛÙËıÔ‡Ó ¤ÓÙ ̋Ó˜ ÓˆÚ›ÙÂÚ· ÙÔ˘ Û˘ÓËıÈṲ̂ÓÔ˘, ÛÙȘ 14 πÔ˘Ó›Ô˘ ÙÔ˘ 2014, Ì·˙› Ì ÂΛӘ ÙˆÓ ∂˘ÚˆÂÎÏÔÁÒÓ. °ÈÒÚÁÔ˜ ∫·Ì›Ó˘, °È¿ÓÓ˘ ªÔ˘Ù¿Ú˘ Î·È μ·Û›Ï˘ ªÈ¯·ÏÔÏÈ¿ÎÔ˜ ¤¯Ô˘Ó ‹‰Ë ÂΉËÏÒÛÂÈ ÙËÓ ÂÈı˘Ì›· ÙÔ˘˜ Ó· Û˘Ó¯›ÛÔ˘Ó ÁÈ· ÌÈ· ÙÂÙÚ·∫·Ì›Ó˘, ÂÙ›· ÙÔ ¤ÚÁÔ ªÔ˘Ù¿Ú˘, ÙÔ˘˜ Û ∞ı‹ªÈ¯·ÏÔÏÈ¿ÎÔ˜ Ó·, £ÂÛÛ·ÏÔÎ·È ¶ÂÈÂÙÔÈÌ¿˙ÔÓÙ·È, Ó›ÎË Ú·È¿ ·ÓÙ›ÛÙÔȉ˘Ô ¯ÚfiÓÈ· ¯·. ∫ÔÈÓfi ÙÔ˘˜ ¯·Ú·ÎÙËÚÈÛÙÈÌÂÙ¿, ÁÈ· Îfi, fiÙÈ Î·È ÔÈ ÂÎÏÔÁ¤˜. ÙÚÂȘ ·Ó¤Ï·‚·Ó ÁÈ· ÚÒΔÈ ¤Î·Ó·Ó ÙË ÊÔÚ¿ ‰Ëˆ˜ ÙÒÚ·; ̷گȷο ηı‹ÎÔÓÙ· ÙËÓ 1Ë π·ÓÔ˘·Ú›Ô˘ ÙÔ˘ 2011, ÔÈ ‰˘Ô ÚÒÙÔÈ Ì¿ÏÈÛÙ· ·ÓÙÈηıÈÛÙÒÓÙ·˜ «‰ËÌÔÙÈο ηÙÂÛÙË̤ӷ» 25ÂÙ›·˜. ∫ÔÈÓfi Â›Û˘ ¯·Ú·ÎÙËÚÈÛÙÈÎfi ÙÔ˘˜, fiÙÈ Â›¯·Ó ı¤ÛÂÈ fiÏÔÈ ÙÔÓ ‹¯Ë „ËÏ¿ Î·È Ì¤¯ÚÈ ÛÙÈÁÌ‹˜… ÂÚÓ¿Ó ·fi οو. ∞ÏÏ¿ Î·È ÎÔÈÓfi ÂÏ·ÊÚ˘ÓÙÈÎfi ηٿ ÔÏÏÔ‡˜, fiÙÈ ÎÏ‹ıËÎ·Ó Ó· ‰È·¯ÂÈÚÈÛÙÔ‡Ó ÙÔ˘˜ ηٷ¯Úˆ̤ÓÔ˘˜ ¢‹ÌÔ˘˜ ÙÔ˘˜ ÛÙÔ Î·ÈÚfi Ù˘ ÎÔڇʈÛ˘ ÌÈ·˜ ÚˆÙfiÁÓˆÚ˘ ÔÈÎÔÓÔÌÈ΋˜ ÎÚ›Û˘, Ô˘ ÙÔ˘˜ ÛÙ¤ÚËÛ ÔχÙÈÌÔ˘˜ fiÚÔ˘˜, ‰ÈÂÍfi‰Ô˘˜, ˘Ô‰Ô̤˜ Î·È ÙÒÚ·,

ª

∫·Ì›Ó˘ Î·È ªÈ¯·ÏÔÏÈ¿ÎÔ˜, ·Ú¤Ï·‚·Ó ηٷ¯Úˆ̤ÓÔ˘˜ ¢‹ÌÔ˘˜ Î·È ¤ıÂÛ·Ó ÙÔÓ ‹¯Ë „Ë Ï¿. ª¤¯ÚÈ ÛÙÈÁÌ‹˜ ÂÚÓ¿Ó ·fi… οو.

ÏfiÁˆ ‰È·ıÂÛÈÌfiÙËÙ·˜, Î·È ·ÓıÚÒÔ˘˜.

∞ı‹Ó· – ÓÂÎÚ‹ fiÏË «¢Èη›ˆÌ· ÛÙËÓ fiÏË» ‹Ù·Ó ÙÔ fiÓÔÌ· ÙÔ˘ Û˘Ó‰˘·ÛÌÔ‡ ÙÔ˘ °ÈÒÚÁÔ˘ ∫·Ì›ÓË, Ô˘ ÎfiÓÙÚ· ÛÙ· ÚÔÁÓˆÛÙÈο ÚÈÓ ‰˘Ô ¯ÚfiÓÈ· Ó›ÎËÛ ÙÔÓ N. ∫·ÎÏ·Ì¿ÓË. ∏ ∞ı‹Ó· fï˜ Û‹ÌÂÚ· Â›Ó·È ÌÈ· «ÓÂÎÚ‹», ·ÚËÎÌ·Ṳ̂ÓË fiÏË, Ì ÙÔ ¢‹Ì·Ú¯fi Ù˘ Ó· Á›ÓÂÙ·È ÁÓˆÛÙfiÙÂÚÔ˜ ·fi ÙË Áοʷ Ù˘… ηı˘ÛÙ¤ÚËÛ˘ Ù˘ ·Ó·ÁÁÂÏ›·˜ Ù˘ Ó¤·˜ ¯ÚÔÓÈ¿˜, ʤÙÔ˜ ÙËÓ ·Ú·ÌÔÓ‹ Ù˘ ¶ÚˆÙÔ¯ÚÔÓÈ¿˜ ‹ Ù· ÂÂÈÛfi‰È· Î·È ÙÔ˘˜ ÚÔËÏ·ÎÈÛÌÔ‡˜ ÂÓ·ÓÙ›ÔÓ ÙÔ˘ ·fi ‰È¿ÊÔÚ· ÛÙÔȯ›· Î·È ÏÈÁfiÙÂÚÔ ·fi ÙÔ Ú·ÁÌ·ÙÈÎfi ¤ÚÁÔ ÙÔ˘ ÛÙÔ ¢‹ÌÔ. ∫·Ó›˜ ‰ÂÓ ÌÔÚ› Ó· ·ÌÊÈÛ‚ËÙ‹ÛÂÈ ‚¤‚·È· ÙȘ ·›Û٢٘ ‰˘ÛÎÔϛ˜ Ù˘ ÂÔ¯‹˜. øÛÙfiÛÔ Ô ¢‹ÌÔ˜ ¤¯ÂÈ ¯¿ÛÂÈ ÌÈ· ÛÂÈÚ¿ ·fi ÛÙÔȯ‹Ì·Ù· ÛÙËÓ ˘ÔÛÙ‹ÚÈÍË ÙˆÓ ∞ıËÓ·›ˆÓ Ô˘ ˘ÔʤÚÔ˘Ó. ∏ ∞ı‹Ó· ·Ú·Ì¤ÓÂÈ ÌÈ·

·fi ÙȘ ÈÔ ‚ÚfiÌÈΘ ÚˆÙ‡ԢÛ˜ Ù˘ ∂˘ÚÒ˘, ÂÓÒ ÔÈ ÂÛٛ˜ ÂÁÎÏËÌ·ÙÈÎfiÙËÙ·˜ ÏfiÁˆ Î·È Ù˘ ‰Ú¿Û˘ ÙˆÓ Ï·ıÚÔÌÂÙ·Ó·ÛÙÒÓ, Ô˘ ‰È·Ú¤Ô˘Ó ÛÙË ‰È·Î›ÓËÛË Ó·ÚΈÙÈÎÒÓ Î·È ÙÔ ·Ú·ÂÌfiÚÈÔ ÁÂÓÈÎÒ˜, ·Ï¿ ηٿ ηÈÚÔ‡˜ ÌÂÙ·ÙÔ›˙ÔÓÙ·È. √È ‰ËÌÔÙÈÎÔ› ·ÛÙ˘ÓÔÌÈÎÔ› ‰È·ÎÚ›ÓÔÓÙ·È ÌfiÓÔ ÁÈ· Ù· ÂÈÛÚ·ÎÙÈο ÙÔ˘˜ ÚÔÛfiÓÙ· ·fi ÎÏ‹ÛÂȘ ÙÚÔ¯·›ˆÓ ·Ú·‚¿ÛˆÓ. ∞ÏÏ¿ Î·È Ù· ÊÈÏfi‰ÔÍ· Û¯¤‰È· ÙÔ˘ ¢ËÌ¿Ú¯Ô˘, fiˆ˜ Ô ·Ó·Ù˘ÍÈ·Îfi˜ ۯ‰ȷÛÌfi˜ ÁÈ· ÙËÓ ∞ı‹Ó· Û ‚¿ıÔ˜ ‰ÂηÂÙ›·˜, ÒÛÙ ӷ Á›ÓÂÈ «ÚˆÙÂ‡Ô˘Û· ·Ó¿Ù˘Í˘», Ì ÂÍ·ÛÊ¿ÏÈÛË fiÚˆÓ 1,5 ‰ÈÛ. ¢ÚÒ ·fi ÙÔ ∂™¶∞, ·Ï¿ ·Ú·Ì¤ÓÔ˘Ó ÛÙ· ¯·ÚÙÈ¿. À¿Ú¯ÂÈ fï˜ Î·È Î·Ù·ÁÚ¿ÊÂÙ·È ıÂÙÈο, Ë ¤ÓÙÔÓË ‰Ú·ÛÙËÚÈÔÔ›ËÛË ÙÔ˘ ¢‹ÌÔ˘ ÛÙȘ ˘Ô‰Ô̤˜ ÎÔÈÓˆÓÈ΋˜ ·ÏÏËÏÂÁÁ‡Ë˜. ¶·Ú¿ Ù· ÁÓˆÛÙ¿ ÚÔ‚Ï‹Ì·Ù· ¯ÚËÌ·ÙÔ‰fiÙËÛ˘, Ô ¢‹ÌÔ˜ ηٿÊÂÚ ӷ ÌËÓ ÎÏ›ÛÂÈ ‚ÚÂ-

ÊÔÓËÈ·ÎÔ‡˜ ÛÙ·ıÌÔ‡˜, ÂÓÒ ·ÍÈfiÏÔÁÔ Â›Ó·È ÙÔ ¤ÚÁÔ Ô˘ ÂÈÙÂÏÂ›Ù·È ÛÙËÓ ˘ÔÛÙ‹ÚÈÍË ÙˆÓ ·ÛÙ¤ÁˆÓ, Ô ‰Ú·Ì·ÙÈÎfi˜ ÔÏÏ·Ï·ÛÈ·ÛÌfi˜ ÙˆÓ ÔÔ›ˆÓ ·ÔÙÂÏ› Ì›˙ÔÓ Úfi‚ÏËÌ· ϤÔÓ ÁÈ· ÙË Û‡Á¯ÚÔÓË ∞ı‹Ó·.

¶ÂÈÚ·È¿˜ –ηı·Ú‹ fiÏË; Δ· ηϿ Ó¤· ·fi ÙË ıËÙ›· ÙÔ˘ μ·Û›ÏË ªÈ¯·ÏÔÏÈ¿ÎÔ˘ ÛÙÔ ‰Ë̷گȷÎfi ıÒÎÔ ÙÔ˘ ÌÂÁ¿ÏÔ˘ ÏÈÌ·ÓÈÔ‡ Â›Ó·È fiÙÈ Ô ¢‹Ì·Ú¯Ô˜ ¤¯ÂÈ ‚¿ÏÂÈ ÌÚÔÛÙ¿ ¤Ó· ÊÈÏfi‰ÔÍÔ Û¯¤‰ÈÔ ·ÍÈÔÔ›ËÛ˘ ¤ÓÙ ·ÎÈÓ‹ÙˆÓ ÙÔ˘ ¢‹ÌÔ˘, Ô˘ ÌfiÏȘ ÚfiÛÊ·Ù· ÂÁÎÚ›ıËÎÂ Î·È ·fi ÙËÓ Î˘‚¤ÚÓËÛË. ∞Ó¿ÌÂÛ¿ ÙÔ˘˜ Î·È Ô ‡ÚÁÔ˜ – ۇ̂ÔÏÔ ÙÔ˘ ÏÈÌ·ÓÈÔ‡. ΔËÓ ¿ÏÏË Â‚‰ÔÌ¿‰· ¿ÂÈ ÛÙÔÓ ∞. ™·Ì·Ú¿, Ì ÏÔ‡ÛÈ· ·Ù˙¤ÓÙ·. √È ·ÔÊ¿ÛÂȘ ÁÈ· ÙËÓ… ¿ÊÈÍË ÙÔ ÌÂÙÚfi Î·È ÙÔ˘ ÙÚ·Ì ÛÙÔÓ ¶ÂÈÚ·È¿ Î·È ÙËÓ ˘ÔÁÂÈÔÔ›ËÛË Ù˘ ÁÚ·ÌÌ‹˜ ÙÔ˘ ËÏÂÎÙÚÈÎÔ‡ Ù·

¡·È ÌÂÓ ·ÏÏ¿, ÁÈ· ÙË ıËÙ›· ªÔ˘Ù¿ÚË ÓÙÈÊ·ÙÈ΋ Â›Ó·È Ë ÂÈÎfiÓ· ÙˆÓ £ÂÛÛ·ÏÔÓÈΤˆÓ ÁÈ· Ù· ¤ÚÁ· ÙˆÓ… 730 ËÌÂÚÒÓ ÙÔ˘ °È¿ÓÓË ªÔ˘Ù¿ÚË ÛÙË ‰ËÌ·Ú¯›· Ù˘ fiÏ˘. ªÈ· ‚fiÏÙ· ÛÙË Û˘ÌÚˆÙÂ‡Ô˘Û· ‰›ÓÂÈ ÌÈ· ÚÒÙË Î·È ‚·ÚÈ¿ ÂÈÎfiÓ· ·ÔÙ˘¯›·˜ ÛÙÔ˘˜ ‰˘Ô ‚·ÛÈÎÔ‡˜ ÛÙfi¯Ô˘˜ ÙÔ˘: ÙȘ χÛÂȘ ÛÙÔ Î˘ÎÏÔÊÔÚÈ·Îfi Î·È ÙËÓ Î·ı·ÚÈfiÙËÙ·. √ ÔÏ˘Ì‹¯·ÓÔ˜ ÔÈÓÔÔÈfi˜ ΋ڢÍ ÙÔÓ fiÏÂÌÔ ÛÙ· ‰ÈÏÔ·ÚηÚÈṲ̂ӷ ·˘ÙÔΛÓËÙ· Î·È ÙÒÚ· ·˘Ù¿… ÙÚÈÏÔ·ÚοÚÔ˘Ó, ÂÓÒ ÙÔ ‰ËÌÔÙÈÎfi ¿ÚÎÈÓÁÎ ·Ú·Ì¤ÓÂÈ ·Ó·ÍÈÔÔ›ËÙÔ. ŸÛÔÓ ·ÊÔÚ¿ ÙËÓ Î·ı·ÚÈfiÙËÙ·, Ë £ÂÛÛ·ÏÔÓ›ÎË Â›Ó·È Ì·ÎÚ¿Ó Ë ÈÔ ÚÔ‚ÏËÌ·ÙÈ΋ ÌÂÁ¿ÏË Â˘Úˆ·˚΋ fiÏË, Ì ·Ó‡·ÚÎÙÔ Î·È ÁÂÚ·Ṳ̂ÓÔ ÛÙfiÏÔ ·ÔÚÚÈÌÌ·ÙÔÊfiÚˆÓ Î·È ÙÂÚ¿ÛÙÈ· ÚÔ‚Ï‹Ì·Ù·, Ô˘ ηٿ ηÈÚÔ‡˜ ÙË ‰˘ÛÊË-

Ì›˙Ô˘Ó ·ÓÂ˘Úˆ·˚ο. ™ÙËÓ ›Ûˆ ÏÂ˘Ú¿ fï˜, Ô 70¯ÚÔÓÔ˜ ¢‹Ì·Ú¯Ô˜ ·ÓÙÈ·Ú·Ù¿ÛÛÂÈ ¿ÏϘ ‰Ú¿ÛÂȘ. ¢ÂÛ̇ÙËÎÂ Î·È Ù‹ÚËÛ ÙËÓ Ì›ˆÛË ÙˆÓ ‰ËÌÔÙÈÎÒÓ ÙÂÏÒÓ, ‰˘Ô ÊÔÚ¤˜ Ì¿ÏÈÛÙ·, ·fi 7,5% ÙÔ 2012 Î·È 10% ÁÈ· ʤÙÔ˜, ·Ó·ÎÔ˘Ê›˙ÔÓÙ·˜ ÙÔ˘˜ ÊÙˆ¯fiÙÂÚÔ˘˜ ‰ËÌfiÙ˜ Û ηÈÚfi Ô͇ٷÙ˘ ÎÚ›Û˘. ¶ÚÈÓ ‰˘Ô ¯ÚfiÓÈ· ·˘Ù¿ ·ÎÔ‡ÁÔÓÙ·Ó Û·Ó ·Ó¤Î‰ÔÙÔ, fï˜ Ô ªÔ˘Ù¿Ú˘ Â‰Ò ¤Î·Ó fi,ÙÈ ·ÎÚÈ‚Ò˜ ›Â. ∞fi ÙËÓ ¿ÏÏË ‰Â›¯ÓÂÈ fiÙÈ Ì¿¯ÂÙ·È ÁÈ· Ù· Û˘ÌʤÚÔÓÙ· Ù˘ fiÏ˘. ŸÓÙ·˜ ¢ڇÙÂÚË ÚÔÛˆÈÎfiÙËÙ·, ˙‹ÙËÛÂ Î·È ¤Ù˘¯Â -‚Ô‹ıËÛÂ Î·È ÙÔ ¿Û¯ËÌÔ Îϛ̷ Ì ÙËÓ ΔÚfiÈη- Ó· ÂÍ·Ê·ÓÈÛÙÔ‡Ó ÔÈ ÔÏÈÙÈÎÔ› ·fi ÙË ¢∂£. ∂Í·ÎÔÏÔ˘ı› Ó· ËÁ·›ÓÂÈ Û ÔÏÏ¿ ı¤Ì·Ù· Îfi-

ÓÙÚ· ÛÙÔ Ú‡̷, fiˆ˜ ÔÈ Û¯¤ÛÂȘ Ì ÙÔÓ ºÔ‡¯ÙÂÏ, ·ÏÏ¿ Ë ·Ï‹ıÂÈ· Â›Ó·È fiÙÈ ÁÓˆÚ›˙ÂÈ ‰Èı˘Ú¿Ì‚Ô˘˜ ·fi Ù· ‰ÈÂıÓ‹ ªª∂. ¶Ô˘ ·Ó·Ê¤ÚÔ˘Ó, fiÙÈ ÛÙË £ÂÛÛ·ÏÔÓ›ÎË Á›ÓÔÓÙ·È ÌÂÙ·ÚÚ˘ıÌ›ÛÂȘ, Ô˘ Ë ÎÂÓÙÚÈ΋ ΢‚¤ÚÓËÛË ‰ÈÛÙ¿˙ÂÈ Ó· ÚÔˆı‹ÛÂÈ, ·Ó·ÊÂÚfiÌÂÓ· ÚÔÊ·ÓÒ˜ ÛÙÔ ÁÂÓÓ·›Ô Û˘ÌÌ¿˙ÂÌ· ÙˆÓ ÔÈÎÔÓÔÌÈÎÒÓ ÙÔ˘ ¢‹ÌÔ˘. ∫È ·Ó Â›Ó·È ·Û›ÁÓˆÛÙÔ fiÙÈ ÔÈ Û¯¤ÛÂȘ ªÔ˘Ù¿ÚË – μÂÓÈ˙¤ÏÔ˘ ‹Ù·Ó ·Ó¤Î·ıÂÓ ¿ÚÈÛÙ˜, Ê·›ÓÂÙ·È fiÙÈ «Âȉ‡ÏÏÈÔ» ÚÔ·ÙÂÈ ÙÒÚ· Î·È Ì ÙÔÓ Úˆı˘Ô˘ÚÁfi, Ô˘ ʤÚÂÙ·È Ó· ÊÏÂÚÙ¿ÚÂÈ ¤ÓÙÔÓ· Ì ÙËÓ È‰¤· ÌÈ·˜ «Û˘Á΢‚ÂÚÓËÙÈ΋˜» ˘Ô„ËÊÈfiÙËÙ·˜ ÛÙÔ ¢‹ÌÔ £ÂÛÛ·ÏÔӛ΢. ΔÈ ÁÓÒÌË ¤¯ÂÈ Ô… °ÎÈÔ˘Ï¤Î·˜;

ÂfiÌÂÓ· ¯ÚfiÓÈ·, ÚÔ¸Ôı¤ÙÔ˘Ó ÁÂÓÓ·›· ¯ÚËÌ·ÙÔ‰fiÙËÛË ¤ÚÁˆÓ ˘Ô‰ÔÌ‹˜, ÒÛÙ ӷ ÌË Á›ÓÂÈ Ë ˙ˆ‹ ÙˆÓ ¶ÂÈڷȈÙÒÓ «ÎfiÏ·ÛË» ÛÙÔ ÂӉȿÌÂÛÔ ‰È¿ÛÙËÌ·. ∞fi ÙȘ ‰ÂÛ̇ÛÂȘ Ô˘ ı· ¿ÚÂÈ ·fi ÙÔÓ Úˆı˘Ô˘ÚÁfi Î·È ·fi ÙÔ ÂÊÈÎÙfi Ù˘ ˘ÏÔÔ›ËÛ‹˜ ÙÔ˘˜ Û ٷÎÙfi ¯ÚÔÓÈÎfi ‰È¿ÛÙËÌ·, ı· ÎÚÈıÔ‡Ó ÔÏÏ¿ ÛÙÔÓ ÙÂÏÈÎfi ·ÔÏÔÁÈÛÌfi ÙÔ˘ ¢ËÌ¿Ú¯Ô˘, Ì ÙȘ ÂӉ›ÍÂȘ ¿ÓÙˆ˜ Ó· ÌËÓ Â›Ó·È Î·ıfiÏÔ˘ ÂÓı·ÚÚ˘ÓÙÈΤ˜. ∫È fiÏ· ·˘Ù¿ ·ÎÔ‡ÁÔÓÙ·È Î·Ï¿ ‹ ˘fi ÎÚ›ÛË, ÙÔ ÌÂÁ¿ÏÔ ÛÙÔ›¯ËÌ·, fiÙ·Ó ·Ó·Ï¿Ì‚·Ó ٷ ηı‹ÎÔÓÙ¿ ÙÔ˘, ‹Ù·Ó Ô «Î·ı·Úfi˜ ¶ÂÈÚ·È¿˜». ∫·È ÌÔÚ›, ‰˘Ô ¯ÚfiÓÈ· ÌÂÙ¿, ÙÔ ÌÂÁ¿ÏÔ ÏÈÌ¿ÓÈ Ó· ÌËÓ ·ÚÔ˘ÛÈ¿˙ÂÈ ÙËÓ ¿ıÏÈ· ÂÈÎfiÓ· ÙˆÓ ËÌÂÚÒÓ º·ÛԇϷ, ˆÛÙfiÛÔ ·¤¯ÂÈ Ôχ ·ÎfiÌ· ÁÈ· Ó· ıˆÚËı› «Î·ı·Úfi», fiˆ˜ Ô ›‰ÈÔ˜ ÎfiÓÙÚ· ÛÙËÓ ÂÈÎfiÓ· Ô˘ ¤¯Ô˘Ó ÔÈ Ôϛ٘ Î·È ÔÈ ÂÈÛΤÙ˜ ÈÛ¯˘Ú›˙ÂÙ·È .


10

¶ÔÏÈÙÈ΋

PRESS TIME, ™¿‚‚·ÙÔ 2 - K˘Úȷ΋ 3 ºÂ‚ÚÔ˘·Ú›Ô˘ 2013

A¡ ∫∞π ∏ ∫Àμ∂ƒ¡∏™∏ ¶∞π∑∂π ª∂ Δ∏ ºøΔπ∞, ∏ ™Δƒ∞Δ∏°π∫∏ Δ∏™ ∂π¡∞π ™Δ√Ã∂Àª∂¡∏

¶ÔÏÈÙÈ΋ ˘ÁÌ‹˜ ÁÈ· ·ÔÙÚÔ‹ Ù˘ ·Ó·Ù·Ú·¯‹˜ T√ «¢√°ª∞ ¢∂¡¢π∞» ¢ƒ√ª√™ °π∞ Δ√ M¡∏ª√¡π√ EÈ̤ÓÂÈ ÛÙËÓ ÔÏÈÙÈ΋ ˘ÁÌ‹˜ Ë Î˘‚¤ÚÓËÛË ·¤Ó·ÓÙÈ Û fiÏ· Ù· ÎÔÈÓˆÓÈο, ·ÏÏ¿ Î·È ÔÏÈÙÈο ̤و· ÚÔÎÂÈ̤ÓÔ˘ Ó· ·ÔÙÚ¤„ÂÈ ÙÔÓ Î›Ó‰˘ÓÔ ÌÈ·˜ ÂÎÙÂٷ̤Ó˘ ÎÔÈÓˆÓÈ΋˜ ·Ó·Ù·Ú·¯‹˜, ÛÙËÓ ÔÔ›· Ô‰ËÁ› Ë ·ÓÙ›‰Ú·ÛË ÛÙ· ·ÛÊ˘ÎÙÈο ÔÈÎÔÓÔÌÈο ̤ÙÚ·. ¶˘ÁÌ‹ ·¤Ó·ÓÙÈ ÛÙȘ ÎÈÓËÙÔÔÈ‹ÛÂȘ ÙˆÓ ÂÚÁ·˙Ô̤ӈÓ, fiÔ˘ Î·È fiÙ·Ó ·˘Ù‹ ·Ú·‚È¿˙ÂÈ Ù· fiÚÈ· Ù˘ ÓÔÌÈÌfiÙËÙ·˜ Î·È ÚÔηÏ› Û˘Ó¤ÂȘ ÛÙË ‰ËÌfiÛÈ· ˙ˆ‹ ‹ ·ÂÈÏ› ÙË ‰ËÌfiÛÈ· ·ÛÊ¿ÏÂÈ·. ¶˘ÁÌ‹ fï˜ ·¤Ó·ÓÙÈ Î·È ÛÙ· ÎfiÌÌ·Ù· Ù˘ ·ÓÙÈÔÏ›Ù¢Û˘, Ô˘ ÂÓı·ÚÚ‡ÓÔ˘Ó ‹ ˘ÈÔıÂÙÔ‡Ó ·ÎÚ·›Â˜ Û˘ÌÂÚÈÊÔÚ¤˜ Â›Û˘ ¤Íˆ ·fi Ù· fiÚÈ· Ù˘ ÓÔÌÈÌfiÙËÙ·˜. ÚfiÎÂÈÙ·È ÁÈ· ÌÈ· ÂÈÏÔÁ‹ Ô˘ ʤÚÂÈ ÙË ÛÊÚ·Á›‰· ™·Ì·Ú¿ Î·È ‹‰Ë ·ԉ›¯ÙËΠÛÙȘ ÙÚÂȘ ÛÔ‚·Ú¤˜ ÎÚ›ÛÂȘ ÙÔ˘ ÙÂÏÂ˘Ù·›Ô˘ ‰ÂηË̤ÚÔ˘. ¶ÚÒÙ· Ì ÙËÓ ·ÓÙÈÌÂÙÒÈÛË ÙˆÓ ·ÂÚÁÒÓ ÙÔ˘ ÌÂÙÚfi, ÛÙË Û˘Ó¤¯ÂÈ· Ì ÙË ÛÎÏËÚ‹ ·ÓÙÈÌÂÙÒÈÛË ÙˆÓ «Î·Ù·ÏË„ÈÒÓ» ÛÙÔ ˘Ô˘ÚÁÂ›Ô EÚÁ·Û›·˜ ÙÔ˘ ¶AME Î·È ÂÓÒ ·Ú¿ÏÏËÏ· ÂÍÂÏ›ÛÛÔÓÙ·È ÔÈ ÎÈÓËÙÔÔÈ‹ÛÂȘ ÙˆÓ ·ÁÚÔÙÒÓ, Ì ÙËÓ Î˘‚¤ÚÓËÛË Ó· ‰ËÏÒÓÂÈ ÔÚı¿ ÎÔÊÙ¿ fiÙÈ ‰ÂÓ ı· ÂÈÙÚ¤„ÂÈ ·ÔÎÏÂÈÛÌÔ‡˜ ÂıÓÈÎÒÓ ‰ÚfïÓ. H ˘ÈÔı¤ÙËÛË Ù˘ Ù·ÎÙÈ΋˜ ·˘Ù‹˜ ¤ÁÈÓ ·fi ÙÔÓ Úˆı˘Ô˘ÚÁfi ÚÔÎÂÈ̤ÓÔ˘ Ó· ˘ÔÛÙËÚȯı› - ‰È·ÛÊ·ÏÈÛÙ› Ì οı ÚfiÛÊÔÚÔ Ì¤ÛÔ Ë ··Ú¤ÁÎÏÈÙË ˘ÏÔÔ›ËÛË ÙˆÓ ÛÎÏËÚÒÓ ÔÈÎÔÓÔÌÈÎÒÓ Ì¤ÙÚˆÓ ÙÔ˘ MÓËÌÔÓ›Ô˘ 3. ™ÙÔ M·Í›ÌÔ˘ ÂÎÙÈÌÔ‡Ó, fiÙÈ Ì ·˘Ùfi ÙÔÓ ÙÚfiÔ ı· ÌÔÚ¤ÛÔ˘Ó Ó· ·ÏÏ¿ÍÔ˘Ó Î·È ÙËÓ ·Ù˙¤ÓÙ· Ù˘ ÂÈηÈÚfiÙËÙ·˜ Î·È Ù˘ ÔÏÈÙÈ΋˜ Û‡ÁÎÚÔ˘Û˘, · Ê Ô ‡ ÌÚÔÛÙ¿ Ì·›ÓÂÈ ÙÔ TÔ ı¤Ì· ı¤Ì· Ù˘ Ù˘ Ù‹ÚËÛ˘ Ù˘ Ù‹ÚËÛ˘ Ù˘ ‰ËÌÔ‰ËÌÔÎÚ·ÙÈ΋˜ ÎÚ·ÙÈ΋˜ Ù¿Í˘ ·ÏÏ¿˙ÂÈ Ù¿Í˘ Î·È Ù˘ ÓÔÌÈÌfiÎ·È ÙËÓ ·Ù˙¤ÓÙ· ÙËÙ·˜ Î·È Ù˘ ÂÈηÈÚfiÙËÙ·˜ ·Ú·ÌÂÚ›˙ÂÙ·È Ë Ô˘Û›· Î·È ÔÈ Û˘Ó¤ÂȘ ÙˆÓ Ì¤ÙÚˆÓ. ¶ÚfiÎÂÈÙ·È ˆÛÙfiÛÔ Û‡Ìʈӷ Ì ÔÏÈÙÈÎÔ‡˜ ·Ó·Ï˘Ù¤˜, ÁÈ· ÌÈ· ÂÈÏÔÁ‹ «˘„ËÏÔ‡ Ú›ÛÎÔ˘». ¶ÚÔÛ¯ˆÚÒÓÙ·˜ ÛÙË ÏÔÁÈ΋ Ù˘ ÔÏÈÙÈ΋˜ ˘ÁÌ‹˜, Ë Î˘‚¤ÚÓËÛË Ô˘ÛÈ·ÛÙÈο «·›˙ÂÈ Ì ÙË ÊˆÙÈ¿», ηıÒ˜ ·fi ÌfiÓË Ù˘ Û˘Ì‚¿ÏÂÈ ÛÙË Û˘ÓÔÏÈÎÔÔ›ËÛË ÙˆÓ ÔÏÈÙÈÎÒÓ Î·È ÎÔÈÓˆÓÈÎÒÓ ·ÓÙȉڿÛˆÓ, ʤÚÓÂÈ ÈÔ ÎÔÓÙ¿ ÌÂٷ͇ ÙÔ˘˜ Ù· ÎfiÌÌ·Ù· Ù˘ ·ÓÙÈÔÏ›Ù¢Û˘, ÙËÓ ÒÚ· Ô˘ ·˘Ù‹ Ë ÂÈÏÔÁ‹ ‰ÂÓ ¤¯ÂÈ Ô‡Ù ÙË ÛÙ‹ÚÈÍË ÙˆÓ ‰˘Ô ÌÈÎÚfiÙÂÚˆÓ Î˘‚ÂÚÓËÙÈÎÒÓ ÂÙ·›ÚˆÓ, Ô˘ ‹‰Ë ‹Ú·Ó ·ÔÛÙ¿ÛÂȘ. EÈϤÔÓ, ÛÙÔ ÂӉ¯fiÌÂÓÔ Ù˘ ¤ÎÚË͢ ‹ ÌË ÌÈ·˜ Û˘ÓÔÏÈÎfiÙÂÚ˘ ÎÔÈÓˆÓÈ-

P‹ÁÌ· Î·È ÛÙËÓ ¶·È‰Â›· N

¤Ô ÛÔ‚·Úfi ÂÓ‰Ô΢‚ÂÚÓËÙÈÎfi ı¤Ì· ÚÔ·ÙÂÈ Î·È ·fi ÙËÓ ·Ó·ÎÔ›ÓˆÛË ÙÔ˘ Ó¤Ô˘ ¯¿ÚÙË Ù˘ ÙÚÈÙÔ‚¿ıÌÈ·˜ ÂÎ·›‰Â˘Û˘. OÈ Û˘ÚÚÈÎÓÒÛÂȘ ¶·ÓÂÈÛÙËÌ›ˆÓ Î·È TEI Î·È ÙˆÓ ™¯ÔÏÒÓ Î·È TÌËÌ¿ÙˆÓ ÙÔ˘˜ Ô‰ËÁÔ‡Ó ÔÏÏÔ‡˜ «Á·Ï¿˙ÈÔ˘˜» ‚Ô˘ÏÂ˘Ù¤˜ «ÛÙ· οÁÎÂÏ·», ȉ›ˆ˜ Û ÂÚÈÔ¯¤˜ Ô˘ Ê·ÓÂÚ¿ ·‰ÈÎÔ‡ÓÙ·È ·fi ÙË Ó¤· ηٷÓÔÌ‹. ¶ÚfiÎÂÈÙ·È ÁÈ· ¤Ó· ·ÎfiÌ· ÂÈΛӉ˘ÓÔ ÂÛˆÙÂÚÈÎfi ̤وÔ ÛÙËÓ Î˘‚¤ÚÓËÛË, ÙËÓ ÒÚ· Ô˘ Î·È ÔÈ ‰˘Ô ÌÈÎÚfiÙÂÚÔÈ ÂÙ·›ÚÔÈ ÂÎÊÚ¿˙Ô˘Ó ¤ÓÙÔÓ˜ ÂÈÊ˘Ï¿ÍÂȘ ÁÈ· ÙÔ Û¯¤‰ÈÔ ÙÔ˘ Î. AÚ‚·ÓÈÙfiÔ˘ÏÔ, ÙÔÓ ÔÔ›Ô Î·ÙËÁÔÚÔ‡Ó ÂÈϤÔÓ fiÙÈ ÏÂÈÙÔ‡ÚÁËÛ ·ÁÓÔÒÓÙ·˜ ÙȘ ‰ÈΤ˜ ÙÔ˘˜ ÚÔÙ¿ÛÂȘ.

΋˜ ·Ó·Ù·Ú·¯‹˜ ˘ÂÈÛ¤Ú¯ÂÙ·È ϤÔÓ Î·È Ô ·Ú¿ÁÔÓÙ·˜ Ù‡¯Ë, ηıÒ˜ ÈÛÙÔÚÈο ¤¯ÂÈ ·Ô‰ÂȯÙ› fiÙÈ «Ù˘ÊϤ˜ Û˘ÁÎÚÔ‡ÛÂȘ» Ù¤ÙÔÈÔ˘ Ù‡Ô˘ ÔÏϤ˜ ÊÔÚ¤˜ Ô‰ËÁÔ‡Ó Û ·ÓÂͤÏÂÁÎÙ˜ ηٷÛÙ¿ÛÂȘ ·ÎfiÌ· Î·È ·fi ÙËÓ Â›‰Ú·ÛË Ù˘¯·›ˆÓ ·Ú·ÁfiÓÙˆÓ.

TÔ «‰fiÁÌ· ¢¤Ó‰È·» H ˘ÈÔı¤ÙËÛË Ù˘ ÔÏÈÙÈ΋˜ ˘ÁÌ‹˜ ·Ô‰›‰ÂÙ·È ÛÙÔ «‰È¿‚·ÛÌ·» Î·È «Í·Ó·‰È¿‚·ÛÌ·» ·fi ÙÔÓ Î. ™·Ì·Ú¿ Î·È ÙÔ˘˜ ÂÈÙÂÏ›˜ ÙÔ˘ Ù˘ «Û˘ÓÙ·Á‹˜ ·ÔÙ˘¯›·˜» Ù˘ ÂÊ·ÚÌÔÁ‹˜ ÙˆÓ MÓËÌÔÓ›ˆÓ 1 Î·È 2 ·fi ÙȘ ΢‚ÂÚÓ‹ÛÂȘ ¶··Ó‰Ú¤Ô˘ Î·È ¶··‰‹ÌÔ˘. O Úˆı˘Ô˘ÚÁfi˜ ÂÎÙ›ÌËÛ fiÙÈ ÔÈ ÚÔοÙÔ¯Ô› ÙÔ˘ ‰ÂÓ ¤·Û¯·Ó ·fi ¤ÏÏÂÈ„Ë ÌÂÙ·ÚÚ˘ıÌÈÛÙÈÎÔ‡ Ó‡̷ÙÔ˜ Î·È ÚÔı¤ÛˆÓ, ·ÏÏ¿ ·fi Ú·ÁÌ·ÙÈ΋ ÔÏÈÙÈ΋ ‚Ô‡ÏËÛË Ó· ˘ÏÔÔÈ‹ÛÔ˘Ó ÌÈ· ·ÔÊ·ÛÈṲ̂ÓË Î·È „ËÊÈṲ̂ÓË ·fi ÙË BÔ˘Ï‹ ÔÈÎÔÓÔÌÈ΋ ÔÏÈÙÈ΋, Ë ÔÔ›· ›¯Â Û˘ÌʈÓËı› Î·È Ì ÙËÓ TÚfiÈη. OÈ ÚÔËÁÔ‡ÌÂÓ˜ ÌÓËÌÔÓȷΤ˜ ΢‚ÂÚÓ‹ÛÂȘ ·ԉ›¯ÙËÎ·Ó ¤ÙÛÈ «Ï›Á˜» ÁÈ· ÙËÓ ˘ÏÔÔ›ËÛË ÂÓfi˜ Ôχ ÛÎÏËÚÔ‡, ·Ó·Áη›Ô˘ fï˜ ÚÔÁÚ¿ÌÌ·ÙÔ˜ ÁÈ· ÙË ·ÓfiÚ-

ıˆÛË Ù˘ ¯ÒÚ·˜. Œ¯·Û·Ó Ôχ ¯ÚfiÓÔ ÁÈ· Ó· ›ÛÔ˘Ó ÙÔ «‚·ı‡ ¶A™OK» Î·È ÙÔ˘˜ «Ú¿ÛÈÓÔ˘˜» ‚Ô˘ÏÂ˘Ù¤˜, ÂÓÒ Ê¿ÓËÎ·Ó Ôχ ·ÓÂÎÙÈΤ˜ ·¤Ó·ÓÙÈ ÛÙȘ ȤÛÂȘ ÙˆÓ Û˘ÓÙ¯ÓÈÒÓ Î·È ÙˆÓ Û˘Ó‰ÈηÏÈÛÙÒÓ, ÁÈ· Ó· Ô‰ËÁËıÔ‡Ó Ì¤Û· ·fi ‰È·‰Ô¯ÈΤ˜ ‹ÙÙ˜ Î·È ÔÏÈÙÈΤ˜ ·ÔÙ˘¯›Â˜ ÛÙËÓ Î·Ù¿ÚÚ¢ÛË. TÔ ¯ÂÈÚfiÙÂÚÔ ÁÈ· ÙË ÛËÌÂÚÈÓ‹ ΢‚¤ÚÓËÛË, fiÙÈ fiÏ· ·˘Ù¿ Ô‰‹ÁËÛ·Ó Û Âȉ›ӈÛË Ù˘ ηٿÛÙ·Û˘ Ù˘ ÔÈÎÔÓÔÌ›·˜, ·Ó¿ÁÎË Ó¤ˆÓ ÛÎÏËÚfiÙÂÚˆÓ Ì¤ÙÚˆÓ ÁÈ· Ó· Î·Ï˘ÊıÔ‡Ó ÔÈ ·ÔÎÏ›ÛÂȘ ·fi ÙÔ˘˜ ‰ÂÛÌ¢ÙÈÎÔ‡˜ ÛÙfi¯Ô˘˜, ÙÛ¿ÎÈÛ·Ó ÙËÓ ·ÍÈÔÈÛÙ›· Ù˘ ¯ÒÚ·˜ Î·È Î·ıÈÛÙÔ‡Ó ·ÎfiÌ· ÈÔ ·Ó·Áη›· ÙËÓ ·˘ÛÙËÚ‹ ÂÊ·ÚÌÔÁ‹ ÙÔ˘ MÓËÌÔÓ›Ô˘ 3. A˘Ùfi Â›Ó·È ÙÔ «‰ÈηÈÔÏÔÁËÙÈÎfi Ï·›ÛÈÔ» Ô˘ ÂÈηÏÂ›Ù·È Ë Î˘‚¤ÚÓËÛË. ¶¿Óˆ ·ÎÚÈ‚Ò˜ Û’ ·˘Ùfi, ÚÔÛÙ¤ıËÎÂ Î·È ÙÔ È‰ÂÔÏÔÁÈÎfi Â›ÛÙڈ̷, Ô˘ ÂÚȤÁÚ·„Â Ô Î. ¢¤Ó‰È·˜, ·Ó·ÊÂÚfiÌÂÓÔ˜ Û «ÍÂηı¿ÚÈÛÌ· fiÏˆÓ ÙˆÓ ÏÔÁ·ÚÈ·ÛÌÒÓ» ·fi ÙË ÌÂÙ·Ôϛ٢ÛË Ì¤¯ÚÈ Û‹ÌÂÚ·. ™‡Ìʈӷ Ì ÙÔ ÓÂÔ·Á¤˜, fiÛÔ Î·È ÂÈΛӉ˘ÓÔ Î·Ù¿ ÔÏÏÔ‡˜, ·˘Ùfi ȉÂÔÏfiÁËÌ·, Ë ÔÈÎÔÓÔÌÈ΋ ÎÚ›ÛË Î·È Ë ÛËÌÂÚÈÓ‹ ÁÂÓÈÎfiÙÂÚË Û˘Á΢ڛ· ‰›ÓÔ˘Ó ÛËÌ·ÓÙÈ΋ ‰˘Ó·ÙfiÙËÙ· ÛÙÔÓ Úˆı˘Ô˘ÚÁfi Ó· ÙÔÏÌ‹ÛÂÈ Ì fiÚÔ˘˜ ÂÈÙ˘¯›·˜ ÙË Ú‹ÍË Ì ÌÈ· ÛÂÈÚ¿ ·fi ηÙÂÛÙË̤Ó˜ ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ›Â˜, ·ÓÙȉËÌÔÎÚ·ÙÈο ηٿÏÔÈ· ‰ÂηÂÙÈÒÓ, ·Ó·¯ÚÔÓÈÛÙÈο ‰fiÁÌ·Ù· ÁÈ· ÙÔ˘˜ ÚfiÏÔ˘˜ Î·È ÙȘ Û˘ÌÂÚÈÊÔÚ¤˜ ÙˆÓ ıÂÛÌÒÓ, ÙˆÓ ÎÔÌÌ¿ÙˆÓ, ÙˆÓ Û˘Ó‰ÈηÏÈÛÙÈÎÒÓ ÔÚÁ¿ÓˆÓ Î·È ÓÔÔÙÚÔ›Â˜ ÂÁÎψ‚ÈṲ̂Ó˜ ÛÙÔ ·ÚÂÏıfiÓ, ÛÙÔȯ›· Ô˘ Û˘ÁÎÚÔÙÔ‡Ó Û˘ÓÔÏÈο ÙËÓ ·ıÔÁ¤ÓÂÈ· ÙÔ˘ ÔÏÈÙÈÎÔ‡ Û˘ÛÙ‹Ì·ÙÔ˜ ·fi ÙÔ 74 ̤¯ÚÈ Û‹ÌÂÚ·. Afi ·˘Ùfi ÙÔ «ÍÂηı¿ÚÈÛÌ· ÏÔÁ·ÚÈ·ÛÌÒÓ» Ì ÙÔ ·ÚÂÏıfiÓ, Ô Úˆı˘Ô˘ÚÁfi˜ ÂÎÙÈÌ¿ fiÙÈ ÌÔÚ› Ó· ‚ÁÂÈ ÔÏÏ·Ï¿ ˆÊÂÏË̤ÓÔ˜, ηıÒ˜, Ì ÙË ÛÙ‹ÚÈÍË Î·È ÙÔ˘ ÌÈÓÙÈ·ÎÔ‡ ηÙÂÛÙË̤ÓÔ˘, Ù· ÎfiÌÌ·Ù· Î·È ÔÈ ÔÏÈÙÈÎÔ› Ù˘ ·ÓÙÈÔÏ›Ù¢Û˘ ÂÌÊ·Ó›˙ÔÓÙ·È Ó· ‰›ÓÔ˘Ó «Ì¿¯Â˜ ÔÈÛıÔÊ˘Ï·Î‹˜», ÂÓÒ Ô ›‰ÈÔ˜ Î·È Ë Î˘‚¤ÚÓËÛ‹ ÙÔ˘ Ó· «Ê‡ÁÔ˘Ó ÌÚÔÛÙ¿». A˘Ùfi Î·È ·ÔΈ‰ÈÎÔÔ›ËÛ ‰ËÌfiÛÈ· Ô Î. ¢¤Ó‰È·˜, Ô ÔÔ›Ô˜ ‚Ú›ÛÎÂÙ·È ÛÂ Û˘Ó¯‹ ·ÓÔÈÎÙ‹ ÁÚ·ÌÌ‹ Ì ÙÔ M·Í›ÌÔ˘ ÁÈ· ÙËÓ ··Ú¤ÁÎÏÈÙË ÂÊ·ÚÌÔÁ‹ ÙÔ˘ Ó¤Ô˘ «‰fiÁÌ·ÙÔ˜».


PRESS TIME, ™¿‚‚·ÙÔ 2 - K˘Úȷ΋ 3 ºÂ‚ÚÔ˘·Ú›Ô˘ 2013

 ÙË ÏÔÁÈ΋ Ù˘ ˘ÁÌ‹˜, ÙÔ M·Í›ÌÔ˘ ÚÔÂÙÔÈÌ¿˙ÂÙ·È Ó· ·ÔÎÚÔ‡ÛÂÈ Î·È ÙȘ fiÔȘ ·ÓÙÈÚÚ‹ÛÂȘ «Á·Ï¿˙Ȉӻ ‚Ô˘Ï¢ÙÒÓ ÁÈ· ÙË ÊÔÚÔÏÔÁÈ΋ ÌÂÙ·ÚÚ‡ıÌÈÛË Ô˘ ı· ·ÔÙÂϤÛÂÈ ÙÔ ÂfiÌÂÓÔ ÎÚ›ÛÈÌÔ Û˘ÁÎÚÔ˘ÛÈ·Îfi ÔÏÈÙÈÎfi Î·È ÎÔÈÓˆÓÈÎfi ‰›Ô. TËÓ ÒÚ·, Ô˘ Ë Î˘‚¤ÚÓËÛË ·ÓÔ›ÁÂÈ ÙË «‚ÂÓÙ¿ÏÈ·» Ù˘ Ù·˘Ùfi¯ÚÔÓ˘ ÂÊ·ÚÌÔÁ‹˜ ÙÔ˘ MÓËÌÔÓ›Ô˘ 3 Î·È ÙÔ˘ ‰fiÁÌ·ÙÔ˜ «ÓfiÌÔ˜ Î·È Ù¿ÍË» Û fiϘ ÙȘ ÂÎÊ¿ÓÛÂȘ Ù˘ ‰ËÌfiÛÈ·˜ ˙ˆ‹˜, ÙÔ Ó¤Ô Ì¤ÙˆÔ ·ÂÈÏ› Ó· ‰È·Ù·Ú¿ÍÂÈ ÙËÓ ÂÛˆÙÂÚÈ΋ Û˘ÓÔ¯‹ Ù˘. T· ÛÂÓ¿ÚÈ· Ù˘ ˘ÂÚÔÊÔÚÔÏfiÁËÛ˘ ÙˆÓ ·ÎÈÓ‹ÙˆÓ ÛÙÔ Ï·›ÛÈÔ Ù˘ ÂÈΛÌÂÓ˘ «ÊÔÚÔÏÔÁÈ΋˜ ÌÂÙ·ÚÚ‡ıÌÈÛ˘», Ô˘ ηıËÌÂÚÈÓ¿ ‰È·ÚÚ¤Ô˘Ó ·fi ÙÔ ÔÈÎÔÓÔÌÈÎfi ÂÈÙÂÏ›Ô, ¤¯Ô˘Ó ÚÔηϤÛÂÈ ÙËÓ ÔÚÁ‹ ÔÏÏÒÓ «Á·Ï¿˙Ȉӻ ‚Ô˘Ï¢ÙÒÓ, ÔÈ ÔÔ›ÔÈ ÂÎÎÈÓÒÓÙ·˜ ·fi ‰È·ÊÔÚÂÙÈΤ˜ ·ÊÂÙËڛ˜ ηٷϋÁÔ˘Ó ÛÙËÓ ·fi ÎÔÈÓÔ‡ ·ÌÊÈÛ‚‹ÙËÛË ÙÔ˘ Î. ™ÙÔ˘ÚÓ¿Ú· Î·È H ÂÌÊ¿ÓÈÛË ÙˆÓ ÂÈÏÔÁÒÓ ÙÔ˘. ™ÙÔ˘ÚÓ¿Ú· ◊‰Ë Â›ÏÂÎÙ· ÛÙÂϤ¯Ë Ù˘ ηڷÂÓ¤ÙÂÈÓ ÙȘ Ì·ÓÏÈ΋˜ Ù¤Ú˘Á·˜ (¶·˘ÏfiÔ˘ÏÔ˜, ·ÓËÛ˘¯›Â˜ ÁÈ· BÏ¿¯Ô˜ Î.·.) «˘ÚÔ‚fiÏËÛ·Ó ÙÔÓ «ÙÛ¿ÚÔ», ÙÔ «·ÚÒÓ» ¤‰ˆÛÂ Î·È Ô N. K·Ó¤· ̤ÙÚ· ÎÏ·Ì¿Ó˘, ÂÓÒ ÁÈ· ÚÒÙË ÊÔÚ¿ «ÛÙÔ ¯ÔÚfi» Ì‹Î·Ó Î·È ÛÙÂϤ¯Ë fiˆ˜ Ô AÚ. ™ËÏȈÙfiÔ˘ÏÔ˜, ·ÎfiÌ· Î·È Ô ÎÔÈÓÔ‚Ô˘Ï¢ÙÈÎfi˜ ÂÎÚfiÛˆÔ˜ M. BÔÚ›‰Ë˜, Ì ÙÔ˘˜ ÂÚÈÛÛfiÙÂÚÔ˘˜ Ó· ÌÈÏÔ‡Ó ÁÈ· «ÎÔÌÌÔ˘ÓÈÛÙÔÁÂÓ›˜ ȉ¤Â˜ ÂÎÙfi˜ ÙˆÓ Ï·ÈÛ›ˆÓ Ù˘ ·ÛÙÈ΋˜ ÎÂÓÙÚÔ‰ÂÍÈ¿˜», ÂÓÒ Ô K˘Ú. MËÙÛÔÙ¿Î˘ ·Ó·Î‹Ú˘Í ÙÔ 2013 «¤ÙÔ˜ ‰‹Ì¢Û˘ Ù˘ ·Î›ÓËÙ˘ ÂÚÈÔ˘Û›·˜». YÂÓı˘Ì›˙ÂÙ·È fiÙÈ ÚÒÙË ÙËÓ Â›ıÂÛË ÛÙÔÓ «ÙÛ¿ÚÔ» ÍÂΛÓËÛÂ Ë NÙ. M·ÎÔÁÈ¿ÓÓË. H ÂÈÎfiÓ· ™ÙÔ˘ÚÓ¿Ú·, Ô˘ ÂÛ¢Ṳ̂ӷ ̤ۈ ÙÔ˘ MEGA ÚÔÛ¿ıËÛ ӷ ηıËÛ˘¯¿ÛÂÈ ÙÔ˘˜ «Á·Ï¿˙ÈÔ˘˜» ‚Ô˘ÏÂ˘Ù¤˜, ·ÏÏ¿ Î·È ÙËÓ ·Ó¿ÛÙ·ÙË ·fi ÙȘ ʋ̘ ÎÔÈÓ‹ ÁÓÒÌË, ÂÓ¤ÙÂÈÓ ÙȘ ·ÓËÛ˘¯›Â˜, ·Ú¿ ÏÂÈÙÔ‡ÚÁËÛ ηıË-

M

TÔ˘ ¢ÈÎËÁfiÚÔ˘ ¶∂ƒπ∫§∏ ™Δ∞Àƒπ∞¡∞∫∏

¯Ô˘Ì ͷӷÁÚ¿„ÂÈ fiÙÈ ÔÈ EÏÏËÓÈΤ˜ K˘‚ÂÚÓ‹ÛÂȘ Û˘ÏÏ‹‚‰ËÓ, ¤¯Ô˘Ó Ó· Âȉ›ÍÔ˘Ó ÙËÓ ÌÂÁ·Ï‡ÙÂÚË ·Ó¢ı˘ÓfiÙËÙ· Ô˘ ı· ÌÔÚÔ‡Û ӷ Ê·ÓÙ·ÛÙ› ηӤӷ˜. ŸÙ·Ó ÙÔ ¤ÙÔ˜ 2009 ÌÂÙ¿ ÙȘ EıÓÈΤ˜ ÂÎÏÔÁ¤˜ ÙÔ˘ OÎÙˆ‚Ú›Ô˘ Ô˘ ¤ÁÈÓ Úˆı˘Ô˘ÚÁfi˜ Ô °ÈˆÚÁ¿Î˘, Â›Ó·È ÁÓˆÛÙfi fiÙÈ Ô ÙfiÙ YÔ˘ÚÁfi˜ OÈÎÔÓÔÌÈÎÒÓ Î. °ÂÒÚÁÈÔ˜ ¶··ÎˆÓÛÙ·ÓÙ›ÓÔ˘, ηًÁÁÂÈÏ ÙËÓ XÒÚ· Ì·˜ fiÙÈ ÙÔ ‰ËÌfiÛÈÔ Ì·˜ XÚ¤Ô˜ ‹Ù·Ó Û ‰È„‹ÊÈÔ ÓÔ‡ÌÂÚÔ Î·È fiÙÈ ‹Ù·Ó ÂÚÈÛÛfiÙÂÚÔ ·fi ÙÔ 15% ÙÔ˘ AE¶. T¤ÙÔÈ· ·˘ÙÔηٷÁÁÂÏÏ›· XÒÚ·˜, ÁÈ· ÙÔ ÔÈÎÔÓÔÌÈÎfi Ù˘ «KÚ¿¯» ÂÌ›˜ ÙÔ˘Ï¿¯ÈÛÙÔÓ ‰ÂÓ ¤¯Ô˘Ì ͷӷ‰Â›. ¢ÈfiÙÈ ÙÔ ·ÔÙ¤ÏÂÛÌ· ·fi ÙËÓ ·Ó¿‰ÂÈÍË ÙÔ˘ ÌÂÁ¤ıÔ˘˜ ÙÔ˘ ¢ËÌÔÛ›Ô˘ XÚ¤Ô˘˜ Ì·˜, ‹Ù·Ó Ó· ¯¿ÛÂÈ Ë XÒÚ·˜ Ì·˜ ÙËÓ ‰˘Ó·ÙfiÙËÙ· Ó· ηٷʇÁÂÈ ÛÙȘ ·ÁÔÚ¤˜, ÁÈ· ¯ÚËÌ·ÙÔ‰fiÙËÛË. B¤‚·È· ÙÔ ÓÔ‡ÌÂÚÔ Ô˘ ¤‰ˆÛ ÙfiÙÂ, Ô Î. ¶··ÎˆÓÛÙ·ÓÙ›ÓÔ˘ ÁÈ· ÙÔ ‡„Ô˜ ÙÔ˘ ¢ËÌÔÛ›Ô˘ XÚ¤Ô˘˜ Ì·˜, Û‹ÌÂÚ· fi¯È ÌfiÓÔ ·ÌÊÈÛ‚ËÙ›ٷÈ, ·ÏÏ¿ ¤¯ÂÈ ·ÛÎËı› Î·È ÔÈÓÈ΋ ‰›ˆÍË Û’ ÂΛÓÔ˘˜ Ô˘ ¤‚Á·Ï·Ó ÙÔ ÓÔ‡ÌÂÚÔ ·˘Ùfi, Î·È Û˘ÁÎÂÎÚÈ̤ӷ ÛÙÔÓ Úfi‰ÚÔ Ù˘ E§. ™TAT, Î. °ÂˆÚÁ›Ô˘ ηıÒ˜ Î·È Û ‰‡Ô ¿ÏÏ· ÛÙÂϤ¯Ë Ù˘ ›‰È·˜ ˘ËÚÂÛ›·˜. H ·ÌÊÈÛ‚‹ÙËÛË ·˘Ù‹ ÂÈÙ›ÓÂÙ·È, ÙfiÛÔ ·fi ÙÔ ÁÂÁÔÓfi˜ fiÙÈ Ë N.¢. ¤‰ÈÓ ÙÔ ÓÔ‡ÌÂÚÔ ÙÔ˘ ¢ËÌfiÛÈÔ˘ XÚ¤Ô˘˜ Á‡Úˆ ÛÙÔ 7%, fiÛÔ Î·È ·fi ÙÔ fiÙÈ ÔÈ Ô›ÎÔÈ ·ÍÈÔÏfiÁËÛ˘ ÙÔ˘ Â͈ÙÂÚÈÎÔ‡ ¤ÂÛ·Ó ·fi Ù· Û‡ÓÓÂÊ·, fiÙ·Ó ¿ÎÔ˘Û·Ó ÙÔ ÓÔ‡ÌÂÚÔ ·˘Ùfi ÙÔ˘ EÏÏËÓÈÎÔ‡ ¢ËÌfiÛÈÔ˘ XÚ¤Ô˘˜. K·È ·˘Ùfi ÙÔ ·Ó·ÎÔ›ÓˆÛÂ Ô ŒÏÏËÓ·˜ YÔ˘ÚÁfi˜ ÙˆÓ OÈÎÔÓÔÌÈÎÒÓ! K·È fï˜ ·Ú¿ ÙÔ fiÙÈ fiÙÈ Ù· ÙfiÙ K˘‚ÂÚÓËÙÈο ÛÙÂϤ¯Ë, ‹ÍÂÚ·Ó Î·Ï¿ ÙËÓ ÔÈÎÔÓÔÌÈ΋ ηٿÛÙ·ÛË ÛÙËÓ ÔÔ›· ‚ÚÈÛÎfiÙ·Ó Ë XÒÚ·˜ Ì·˜, ‰ÂÓ Â›¯·Ó ÂÎÔÓ‹ÛÂÈ Î·Ó¤Ó· Û¯¤‰ÈÔ ÂÍfi‰Ô˘ Ì·˜ ·fi ÙÔ ÔÈÎÔÓÔÌÈÎfi ·‰È¤ÍÔ‰Ô Ô˘ ÁÓÒÚÈ˙·Ó Î·È Ô˘ ÔÈ ›‰ÈÔÈ Â›¯·Ó ηٷÁÁ›ÏÂÈ. ¢ÂÓ ¤ÊÙÈ·Í·Ó ÔÙ¤ ¤Ó· EÏÏËÓÈÎfi Û¯¤‰ÈÔ ÂÍfi‰Ô˘ Ì·˜ ·fi ÙËÓ ÔÈÎÔÓÔÌÈ΋ ÎÚ›ÛË, Ô˘ ı· Ï¿Ì‚·Ó ˘fi„Ë ÙÔ˘ Ù· ‰Èο Ì·˜ ‰Â‰Ô̤ӷ Î·È ÙȘ ‰˘Ó·ÙfiÙËÙ˜ ÙfiÛÔ Ù˘ EÏÏËÓÈ΋˜ ÔÈÎÔÓÔÌ›·˜, fiÛÔ Î·È ÙÔ˘ EÏÏËÓÈÎÔ‡ §·Ô‡. AÊ‹Û·Ì ӷ Ì·˜ ˘Ô‰ÂÈÎÓ‡ÂÈ Ë TÚfi˚η ÙÔ ÙÈ ·ÎÚÈ‚Ò˜ ı· οÓÔ˘ÌÂ Î·È ÂÌ›˜ ·ÚÎÂÛًηÌ ӷ ϤÌ ¤Ó· yes sir. A˘Ù‹ ‰˘ÛÙ˘¯Ò˜ Â›Ó·È Ë ·Ï‹ıÂÈ·, ›Ù ·Ú¤ÛÂÈ Â›Ù ‰ÂÓ ·Ú¤ÛÂÈ! A˘Ùfi fï˜ ÙÔ ¯ÚÂÒÓÔÓÙ·È fiÏ· Ù· EÏÏËÓÈο ÔÏÈÙÈο ÎfiÌÌ·Ù·, ÂÂȉ‹ ‰ÂÓ Î·Ù¿ÊÂÚ·Ó Ó· ÔÌÔÓÔ‹ÛÔ˘Ó, Î·È ‰ÂÓ ¤Î·ÙÛ·Ó Û ¤Ó· ÙÚ·¤˙È ÁÈ· Ó· χÛÔ˘Ó ·fi ÎÔÈÓÔ‡ ÙÔ Úfi‚ÏËÌ· ÙÔ˘ ÙfiÔ˘ Î·È ÙÔ˘ Ï·Ô‡ Ì·˜, ·ÏÏ¿ ·ÓÙ›ıÂÙ· ¿ÊËÓ·Ó ÛÎfiÈÌ·, Ó· ¿ÚÂÈ ÙȘ ÚˆÙÔ‚Ô˘Ï›Â˜ ÁÈ· ÛÎÏËÚ¿ ‰ËÌÔÛÈÔÓÔÌÈο ̤ÙÚ·, ·˘Ùfi˜ Ô˘ ‹Ù·Ó ÛÙËÓ K˘‚¤ÚÓËÛË, ÁÈ· Ó· ·ÔÎÔÌ›ÛÔ˘Ó ÔÈ ˘fiÏÔÈÔÈ ÙÔ ÔÏÈÙÈÎfi fiÊÂÏÔ˜. K·È ‚¤‚·È· ÌfiÏȘ ÚÔ¯ı¤˜, ·ÎÔ‡Û·ÌÂ Î·È ÙÔ ¢NT Ó· ÔÌÔÏÔÁ› ‰È· ÙˆÓ ÂÎÚÔÛÒˆÓ ÙÔ˘, fiÙÈ ¤Î·Ó·Ó Ï¿ıÔ˜ ÛÙËÓ ÂÚ›ÙˆÛË Ù˘ EÏÏ¿‰·˜, Û¯ÂÙÈο Ì ٷ ̤ÙÚ· Ô˘ ÂΛÓÔÈ ÚfiÙÂÈÓ·Ó Î·È ÂÌ›˜ Ï¿‚·ÌÂ! H ÔÌÔÏÔÁ›· ·˘Ù‹ Â›Ó·È fi¯È ÌfiÓÔ Û˘ÁÎÏÔÓÈÛÙÈ΋, ·ÏÏ¿ Î·È ¤Ú· ÁÈ· ¤Ú· ÙÚ·ÁÈ΋. °È·Ù› ·˘Ùfi ÙÔ «Ï¿ıÔ˜» ÙÔ ÏËÚÒÓÂÈ ¤Ó·˜ ÔÏfiÎÏËÚÔ˜ Ï·fi˜ Ô˘ Ì¿ÙˆÛÂ Î·È Ì·ÙÒÓÂÈ Î·ıËÌÂÚÈÓ¿, Î·È ¤Ó·˜ £Âfi˜ ÌfiÓÔ Í¤ÚÂÈ ˆ˜ ·ÓÙ¤¯ÂÈ Î·È ÁÈ· fiÛÔ ·ÎfiÌ· ı· ·ÓÙ¤¯ÂÈ. TÔ ÏËÚÒÓÂÈ ÌÈ· ÔÏ¿ÎÂÚË XÒÚ· Ô˘ ÙËÓ Ô‰‹ÁËÛ·Ó ÛÙÔ ¯Â›ÏÔ˜ Ù˘ ÔÈÎÔÓÔÌÈ΋˜ ηٷÛÙÚÔÊ‹˜ Î·È ÛÙËÓ ¯ÚˆÎÔ›·. EÌ›˜ ‰ÂÓ Í¤ÚÔ˘Ì ˆ˜ ¿ÎÔ˘Û·Ó ÙËÓ ‰‹ÏˆÛË ·˘Ù‹ ÔÈ Â‰Ò K˘‚ÂÚÓÒÓÙ˜, ÁÈ·Ù› ۯ‰fiÓ fiÏ· Ù· ÔÏÈÙÈο ÎfiÌÌ·Ù· ¤Î·Ó·Ó ÙËÓ «¿È·». ¢ÂÓ Â›Ó·È ‰˘Ó·ÙfiÓ Ù· ÛÙÂϤ¯Ë ÙˆÓ ÂοÛÙÔÙ K˘‚ÂÚÓËÙÈÎÒÓ ÂÈÙÂÏ›ˆÓ, Ó· ÌÔÚÔ‡Ó Û‹ÌÂÚ· Ó· ÎÔÈÌÔ‡ÓÙ·È ‹Û˘¯·, fiÙ·Ó ·Ó¤¯ıËÎ·Ó Ó· ·ÚıÔ‡Ó Ù· ̤ÙÚ· Ô˘ ¿ÚıËηÓ, Ì ·ÔÙ¤ÏÂÛÌ· Ó· ÊÙ¿ÛÔ˘Ì ÛÙÔ ÔÈÎÔÓÔÌÈÎfi ¯¿ÏÈ Ô˘ ›̷ÛÙ ÙÒÚ·. O‡ÙÂ Î·È ÌÔÚÔ‡Ó ÔÈ ¿ÓıÚˆÔÈ ·˘ÙÔ› Ó· ̤ÓÔ˘Ó ·ÙÈÌÒÚËÙÔÈ, fiÙ·Ó Î·ıfiÙ·Ó ÛÙȘ ηڤÎϘ ÙˆÓ ÔÈÎÔÓÔÌÈÎÒÓ YÔ˘ÚÁ›ˆÓ, Ì ·¯˘Ï¤˜ ·Ô‰Ô¯¤˜ Î·È fi¯È ÌfiÓÔ ‰ÂÓ Û¯Â‰›·Û·Ó ÙËÓ ¤ÍÔ‰Ô Ù˘ XÒÚ·˜ Ì·˜ ·fi Ù· OÈÎÔÓÔÌÈο ·‰È¤ÍÔ‰·, ·ÏÏ¿ ¿ÊËÛ·Ó ·‰È·Ì·ÚÙ‡ÚËÙ·, Ó· ÂÚ¿ÛÔ˘Ó Î·È Ó· ÂÊ·ÚÌÔÛÙÔ‡Ó Ï·ıÂ̤ӷ ‰ËÌÔÛÈÔÓÔÌÈο ̤ÙÚ·, Ô˘ ÔÈ ¤Íˆ Ì·˜ ÚfiÙÂÈÓ·Ó. A˘Ù‹ Ë ·Ó¢ı˘ÓfiÙËÙ· ÙˆÓ ˘‡ı˘ÓˆÓ ÎÚ·ÙÈÎÒÓ ÏÂÈÙÔ˘ÚÁÒÓ, Ô˘ ‹Ù·Ó ÛÙ· ÔÈÎÔÓÔÌÈο ÂÈÙÂÏ›·, fiÙ·Ó ·ԉ¯ı‹Î·Ì ٷ ̤ÙÚ· ÙÔ˘ ¢NT, ‰ÂÓ Ú¤ÂÈ Ó· Ì›ÓÂÈ ·ÙÈÌÒÚËÙË. H XÒÚ· Î·È Ô §·fi˜ Ì·˜ Ï‹ÚˆÛ·Ó Î·È ÏËÚÒÓÔ˘Ó ÙËÓ ·Ó¢ı˘ÓfiÙËÙ· ÙÔ˘˜ ·˘Ù‹ Ôχ ·ÎÚÈ‚¿!

Œ

Û˘¯·ÛÙÈο ÛÙÔ ÂÛˆÙÂÚÈÎfi Ù˘ N¢. TÔ ‡ÊÔ˜ Ì¿ÏÈÛÙ· ÙÔ˘ ·‰È¿ÏÏ·ÎÙÔ˘ Ù¯ÓÔÎÚ¿ÙË Î·È ÔÈ ·ÓÙÈÊ¿ÛÂȘ ÛÙȘ Ôԛ˜ ˘¤ÂÛÂ, ˘ÂÚ·ÛÈ˙fiÌÂÓÔ˜ fiÙÈ ÂÈ‚¿ÏÏÂÈ ÙÚÔÌÂÚ¤˜ ÂÚÈÎÔ¤˜ Î·È ‚·ÚÈ¿ ÊÔÚÔÏÔÁ›· ÛÙÔ˘˜ «Û˘Ó‹ıÂȘ ˘fiÙÔ˘˜» ÁÈ·Ù› ·ÏÏÈÒ˜ ‰ÂÓ ‚Á·›ÓÂÈ ÙÔ ÚfiÁÚ·ÌÌ·, ÂÍfiÚÁÈÛ·Ó ·ÎfiÌ· Î·È Û˘ÓÂÚÁ¿Ù˜ ÙÔ˘ Úˆı˘Ô˘ÚÁÔ‡. ¶Ô˘ ‰È¤ÁÓˆÛ·Ó ÙÒÚ·, fiÙÈ ÛÙ·‰È·Î¿ Ë Î˘‚¤ÚÓËÛË ı· ¯¿ÛÂÈ Î¿ı ›¯ÓÔ˜ ·ÍÈÔÈÛÙ›·˜ ·¤Ó·ÓÙÈ ÛÙȘ ‰È·ÎËÚ‡ÍÂȘ Ù˘, ‰›ÓÔÓÙ·˜ ÙËÓ ÂÓÙ‡ˆÛË fiÙÈ ı˘ÛÈ¿˙ÂÈ Ù· ¿ÓÙ·, ÚÔÎÂÈ̤ÓÔ˘ Ó· ÂÚÓ¿ÂÈ Ì ÂÈÙ˘¯›· ·fi ÙȘ ÂÍÂÙ¿ÛÂȘ Ù˘ TÚfiÈη˜. H TÚfiÈη Ú¿ÁÌ·ÙÈ ·Ú·ÎÔÏÔ˘ı› ÛÙÂÓ¿ ÙȘ ÔÏÈÙÈΤ˜ Î·È ÎÔÈÓˆÓÈΤ˜ ÂÍÂÏ›ÍÂȘ ÛÙË ¯ÒÚ· Î·È ÙÔ Î·Ù¿ fiÛÔ Ë Î˘‚¤ÚÓËÛË ÂÍ·ÎÔÏÔ˘ı› Ó· ‰È·ÙËÚ› ÙȘ ·ÓÙÔ¯¤˜ Î·È ÙË ‚Ô‡ÏËÛ‹ Ù˘, ÒÛÙ ӷ ÂÊ·ÚÌfiÛÂÈ ·ÚfiÛÎÔÙ· ÙÔ ÚfiÁÚ·ÌÌ·. H ÂÈÛÙÚ¿Ù¢ÛË ÙˆÓ ·ÂÚÁÒÓ ÙÔ˘ ÌÂÙÚfi ¤ÁÈÓ ‰ÂÎÙ‹ Ì ·Ó·ÎÔ‡ÊÈÛË Î·Ù·Ú¯‹Ó ÛÙȘ BڢͤϘ Î·È ÙÔ BÂÚÔÏ›ÓÔ, ·ÏÏ¿ ÔÈ ·fi„ÂȘ ÂÚ› ÔÚȷ΋˜ ÂͤÏÈ͢ ÙÔ˘ «ÂÏÏËÓÈÎÔ‡ ÂÈÚ¿Ì·ÙÔ˜» ÏËı·›ÓÔ˘Ó, ηıÒ˜ ·Ó·ÁÓˆÚ›˙ÂÙ·È ·fi ÔÏÔ¤Ó· Î·È ÂÚÈÛÛfiÙÂÚÔ˘˜ ÙÔ ˘·ÚÎÙfi ÎÔÈÓˆÓÈÎfi ·ÎfiÌ· Î·È ·ÓıÚˆÈÛÙÈÎfi Úfi‚ÏËÌ· ÛÙËÓ EÏÏ¿‰·, ·Ú¿ÏÏËÏ· Ì ÙËÓ ÔÌÔÏÔÁ›· ·Ó·ÍÈÔÈÛÙ›·˜ ÙÔ˘ ÚÔÁÚ¿ÌÌ·ÙÔ˜ ·fi ÙÔ ¢NT.

T∞ √ƒπ∞ ∞¡Δ√Ã∏™

TÔ M·Í›ÌÔ˘ Î·È Ë ·ÓÔ¯‹ Ù˘ ÎÔÈÓˆÓ›·˜ H «¶√§πΔπ∫∏ ˘ÁÌ‹˜» ¤¯ÂÈ fiÚÈ· ·ÓÙÔ¯‹˜. ŸÛÔ ·ÏËı¤˜ Â›Ó·È fiÙÈ ·Ó ÚÔ·„ÂÈ Î·È Ë ·Ú·ÌÈÎÚ‹ ÚˆÁÌ‹ ÛÙËÓ ÂÊ·ÚÌÔÁ‹ ÙˆÓ Ì¤ÙÚˆÓ ÙÔ˘ MÓËÌÔÓ›Ô˘ 3, ı· ·ÓÔ›ÍÔ˘Ó «ÔÈ AÛÎÔ› ÙÔ˘ AÈfiÏÔ˘» Û˘ÓÔÏÈÎÒÓ Î·È ·ÓÂͤÏÂÁÎÙˆÓ ›Ûˆ˜ ·ÓÙȉڿÛˆÓ, ¿ÏÏÔ ÙfiÛÔ ÈÛ¯‡ÂÈ fiÙÈ Ù· fiÚÈ· ·ÓÔ¯‹˜ Ù˘ ÎÔÈÓˆÓ›·˜ Â›Ó·È Ôχ ÏÂÙ¿ Î·È Â˘·›ÛıËÙ· Î·È ·Ó¿ ¿Û· ÛÙÈÁÌ‹ ÌÔÚ› Ó· ÌÂÙ·‚ÏËıÔ‡Ó Ú·Á‰·›· ÂÍ·ÈÙ›·˜ ÌÈ·˜ ÔÏÈÙÈ΋˜ ‹ ÂÈÎÔÈÓˆÓȷ΋˜ ·ÛÙÔ¯›·˜ ‹ ÌÈ· Ï·Óı·Ṳ̂Ó˘ ÂÊ·ÚÌÔÁ‹˜ ÙÔ˘ ‰fiÁÌ·ÙÔ˜ «ÔÏÈÙÈ΋˜ ˘ÁÌ‹˜». H ΢‚¤ÚÓËÛË ÂÎÙÈÌ¿, fiÙÈ ÛÙËÓ ·ÚÔ‡Û· Ê¿ÛË ¤¯ÂÈ Ì·˙› Ù˘ ÎÚ›ÛÈÌÔ˘˜ ÔÏÈÙÈÎÔ‡˜ Î·È ÎÔÈÓˆÓÈÎÔ‡˜ Û˘ÌÌ¿¯Ô˘˜, ·ÏÏ¿ Î·È ÙËÓ ·ÓÔ¯‹ Ù˘ ¢ڇÙÂÚ˘ ÎÔÈÓˆÓ›·˜. ™ÙÔ˘˜ «‚·ÛÈÎÔ‡˜» Û˘ÌÌ¿¯Ô˘˜ Û˘ÌÂÚÈÏ·Ì‚¿ÓÔÓÙ·È ÙÔ ¶A™OK Î·È Ô Î. BÂÓÈ˙¤ÏÔ˜, Ô˘ ‚Ú›ÛÎÔÓÙ·È Û ·Ú·Ï‹ÛÈ· ÏÔÁÈ΋, Ë ¢ÈηÈÔÛ‡ÓË, ÔÈ ÏÂÈÙÔ˘ÚÁÔ› Ù˘ ÔÔ›·˜ ‰ÂÓ ı¤ÏÔ˘Ó Ó· ¯ÚˆıÔ‡Ó Ì ٛÔÙ· ÙËÓ ·ÓÔ¯‹ Û ʷÈÓfiÌÂÓ· ·ÓÔÌ›·˜ ÎÏ, ηıÒ˜ Î·È Ë Û˘ÓÙÚÈÙÈ΋ ÏÂÈÔ„ËÊ›· ÙˆÓ MME. ◊‰Ë ˆÛÙfiÛÔ, Ù· ÚÒÙ· «Û‡ÓÓÂÊ·» ÛÙËÓ

11

TO §A£O™ TOY ¢NT

A¡√π°∂π ∏ μ∂¡Δ∞§π∞

¶˘ÁÌ‹ Î·È ÚÔ˜ Á·Ï¿˙ÈÔ˘˜ ‚Ô˘ÏÂ˘Ù¤˜

¶ÔÏÈÙÈ΋

B·ÛÈÎfi˜ Ù˘ Û‡ÌÌ·¯Ô˜ Ô BÂÓÈ˙¤ÏÔ˜

·ÔÙÂÏÂÛÌ·ÙÈÎfiÙËÙ· ·˘Ù‹˜ Ù˘ ΢‚ÂÚÓËÙÈ΋˜ ÂÈÏÔÁ‹˜ ¿Ú¯ÈÛ·Ó Ó· ‰È·Ê·›ÓÔÓÙ·È. H ΢‚¤ÚÓËÛË ·Ó·Î‹Ú˘Í ÔÏÈÙÈÎfi «Â¯ıÚfi» Ù˘ ÙÔ KKE, ·ÏÏ¿ ÙÔ ¶A™OK, ÂÓÒ Û˘Ì·Ú·Ù¿ÛÛÂÙ·È Ï‹Úˆ˜ ÛÙË ÌÓËÌÔÓȷ΋ Ô-

ÏÈÙÈ΋, ‰È·ÊÔÚÔÔÈ‹ıËΠ·ÈÛıËÙ¿ ÛÙËÓ Â›‰ÂÈÍË ˘ÁÌ‹˜ ÛÙÔ ÁÚ·ÊÂ›Ô ÙÔ˘ Î. BÚÔ‡ÙÛË. O ÙÂÏÂ˘Ù·›Ô˜ ÂÍ¿ÏÏÔ˘ ÂÎÙ¤ıËΠÛÔ‚·Ú¿ ·fi ÙËÓ ·fiÊ·ÛË ÙÔ˘ ÂÈÛ·ÁÁÂϤ· Ó· ÌËÓ ·Û΋ÛÂÈ ‰›ˆÍË ÁÈ· ÊıÔÚ¿ ‰ËÌfiÛÈ·˜ ÂÚÈÔ˘Û›·˜ ÛÙÔ˘˜ «Î·Ù·ÏË„›Â˜», ÙËÓ ÒÚ· Ô˘ Ô ›‰ÈÔ˜ ÚˆÙÔ‡Û Ô‡ ı· ¤ÚÂ ӷ ÛÙ›ÏÂÈ ÙËÓ «ÂÈÙ·Á‹» Ù˘ ·ÔηٿÛÙ·Û˘ ÙˆÓ ˙ËÌÈÒÓ, ÛÙÔ ¶AME ‹ ÛÙÔ KKE. TËÓ ›‰È· ÒÚ· Î·È ÂÓÒ ÔÈ ÏËÚÔÊÔڛ˜ ÁÈ· ÙËÓ ÚÔÛ¯ÒÚËÛË Î·È ÙˆÓ «Á·Ï¿˙Ȉӻ ·ÁÚÔÙÒÓ ÛÙȘ ÎÈÓËÙÔÔÈ‹ÛÂȘ ÏËı·›ÓÔ˘Ó, ·›ÛıËÛË Î·È Â‡ÏÔÁÔ ÚÔ‚ÏËÌ·ÙÈÛÌfi ÚÔοÏÂÛÂ Ë «‚fiÌ‚·» ÙÔ˘ non paper ÙÔ˘ ™YPIZA, fiÔ˘ Ë KÔ˘ÌÔ˘Ó‰Ô‡ÚÔ˘ Ï›ÁÔ Ôχ «ÏËÚÔÊÔÚ›» fiÙÈ Ë Î˘‚¤ÚÓËÛË ÛÙԯ‡ÂÈ Ó· ÚÔηϤÛÂÈ Ù¯ÓËÙ‹ ÎÚ›ÛË ÛÙ· EÏÏËÓÔÙÔ˘ÚÎÈο, Ì ¿ÁÓˆÛÙ˜ Û˘Ó¤ÂȘ, ÚÔÎÂÈ̤ÓÔ˘ Ó· «·Ô‰Ú¿ÛÂÈ» ·fi ÙËÓ ·ÛÊ˘ÎÙÈ΋ ›ÂÛË Ô˘ ‰¤¯ÂÙ·È ÛÙÔ Ì¤ÙˆÔ Ù˘ ÔÈÎÔÓÔÌ›·˜. AÎfiÌ· ÌÂÁ·Ï‡ÙÂÚË ·›ÛıËÛË fï˜ ÚÔοÏÂÛ ÙÔ fiÙÈ Ë Î˘‚¤ÚÓËÛË Î·È Ë N¢ ‰ÂÓ ·¿ÓÙËÛ·Ó Â› 24 ÒÚ˜ ÛÙË Û˘ÁÎÂÎÚÈ̤ÓË ‰È·ÚÚÔ‹.

e-mail: stavrianakis.p@dsa.gr KÈÓ. : 6972866866


¶·Ú·Û΋ÓÈÔ

»» 12

PRESS TIME, ™¿‚‚·ÙÔ 2 - K˘Úȷ΋ 3 ºÂ‚ÚÔ˘·Ú›Ô˘ 2013

Pres s·Ú›ÛÌ·Ù·

✖ ŒÚ¯ÔÓÙ·È Ó¤· «Û˘ÌfiÛÈ·» Press Point

MÂÙ¿ ÙÔ ¿ÎÚˆ˜ ÂÙ˘¯Ë̤ÓÔ, -Î·È ÏfiÁˆ KÔ˘Ú¿ÎË-, Û˘ÌfiÛÈÔ ÙÔ˘ ÙÌ‹Ì·ÙÔ˜ £ÂÔÏÔÁ›·˜ ÙÔ˘ AÚÈÛÙÔÙÂÏ›Ԣ ÁÈ· ÙȘ Û¯¤ÛÂȘ EÎÎÏËÛ›·˜ Î·È AÚÈÛÙÂÚ¿˜, ¤Ú¯ÔÓÙ·È ‰˘Ô ·ÎfiÌ· Û˘ÌfiÛÈ·. M ÙÔ˘˜ ›‰ÈÔ˘˜ ‰ÈÔÚÁ·ÓˆÙ¤˜. ™ÙÔ ÚÒÙÔ ı· Û˘˙ËÙËıÔ‡Ó ÔÈ Û¯¤ÛÂȘ EÎÎÏËÛ›·˜ Î·È ¢ÂÍÈ¿˜ Î·È ÛÙÔ ‰Â‡ÙÂÚÔ ÔÈ Û¯¤ÛÂȘ Ù˘ EÎÎÏËÛ›·˜ Ì ÙËÓ ÙÚÔÌÔÎÚ·Ù›·.

•¤¯·Û·Ó ÙÔÓ ·ÛÙ¿ıÌËÙÔ ·Ú¿ÁÔÓÙ· «¶ÂÚÈÛÛfi˜» ™

ÙÔ ‰fiÁÌ· «ÓfiÌÔ˜, Ù¿ÍË Î·È ˘ÁÌ‹» ÔÈ Î˘‚ÂÚÓËÙÈÎÔ› ÏËÛÌfiÓËÛ·Ó ÙÔÓ ·ÛÙ¿ıÌËÙÔ ·Ú¿ÁÔÓÙ· «¶ÂÚÈÛÛfi˜». ÕÏÏÔ ÌÂÙÚfi Î·È ™Ù·Ì·ÙfiÔ˘ÏÔÈ, ¿ÏÏÔ ·ÁÚÔÙÔ·Ù¤Ú˜, ¿ÏÏÔ ¯·ÚÔ‡ÌÂÓÔÈ ™YPIZ·›ÔÈ Î·È ¿ÏÏÔ ¶ÂÚÈÛÛfi˜. AÏÏ¿ Î·È ¿ÏÈ, «·‰È··È‰·ÁÒÁËÙÔÈ» ‰Â›¯ÓÔ˘Ó.

™ÎÏËÚfi˜ Î·È ··ÍȈÙÈÎfi˜ ·¤Ó·ÓÙÈ ÛÙË Ê·ÓÂÚ‹ ÌÂÙ·ÛÙÚÔÊ‹ ÙÔ˘ TÛ›Ú· Ô AϤÎÔ˜ AÏ·‚¿ÓÔ˜. °È· ÙËÓ ·ÎÚ›‚ÂÈ· «·ÓÂϤËÙÔ˜» ÚÔ˜ fiÏÔ˘˜. TÔ ¯ÂÈÚfiÙÂÚÔ Ô˘ ›Â; «°È· ÚÒÙË ÊÔÚ¿ ¤Ó· ·ÚÈÛÙÂÚfi ÎfiÌÌ· ÂÙ·›ÚÔ˜ ÛÙËÓ Î˘‚¤ÚÓËÛË Û˘ÓÂÚÁ·Û›·˜, ·ÏÏ¿ Î·È ÛÙËÓ ·ÍȈ̷ÙÈ΋ ·ÓÙÈÔϛ٢ÛË, ÁÈ· ÚÒÙË ÊÔÚ¿ ÙfiÛË ÔÏÈÙÈ΋ ·Ô˘Û›· Ù˘ ·ÚÈÛÙÂÚ¿˜ ·fi ÙȘ ÂÍÂÏ›ÍÂȘ». ™Ù¿˙ÂÈ Ê·ÚÌ¿ÎÈ...

ŸÔ˘ Û‡Ó·ÍË ¶·ÛfiΈÓ, Ó˘Ó ‹ ÚÒËÓ, ·fi ÎÔÓÙ¿ Î·È Ë ‚Ô˘ÏÂ˘Ù›Ó· Ù˘ ¢HMAP K·ÙÂÚ›Ó· M¿ÚÎÔ˘. «•ÂÊ˘ÙÚÒÓÂÈ» ·ÓÙÔ‡, ›Ù Û ‰Â›Ó· ÙÔ˘ ™Î·Ó‰·Ï›‰Ë ›Ù Û ›ÙÙ˜ ÙˆÓ ÁÈ·ÙÚÒÓ Ê›ÏˆÓ ÙÔ˘ BÂÓÈ˙¤ÏÔ˘. K·Ù¿ ÔÏÏÔ‡˜ «„‹ÓÂÙ·È» ÌÈ· ·ÓÔÚıfiÚ‰ÔÍË (Ì ÙËÓ ¤ÓÓÔÈ· ÙÔ˘ ÎfiÓÙÚ· ÛÙÔ Ú‡̷) ÔÏÈÙÈ΋ ÌÂÙ·ÁÚ·Ê‹. K·Ù¿ ÔÚÈṲ̂ÓÔ˘˜ Î·È Î¿ÙÈ ÈÔ ÛÔ‚·Úfi ·ÎfiÌ·. «EÏÏ‹ÓˆÓ (ÚÒËÓ AÓÂÍ·ÚÙ‹ÙˆÓ ·ÏÏ¿ fi¯È fiψÓ) ¶ÚˆÙÔ‚Ô˘Ï›·» ÙÔ ÚfiÏ·ÛÌ· Ù˘ Ó¤·˜ ÔÏÈÙÈ΋˜ ΛÓËÛ˘ ÛÙÔ ¯ÒÚÔ Ù˘ ·ÓÙÈÌÓËÌÔÓȷ΋˜ ÎÂÓÙÚÔ‰ÂÍÈ¿˜. OÈ Ô-

Ï˘‰È·Û¿ÛÂȘ ÙˆÓ ÔÏÈÙÈÎÒÓ ¯ÒÚˆÓ ¿ÓÙˆ˜, ÔÙ¤ ‰ÂÓ ¤ÊÂÚ·Ó Ô˘ÛÈ·ÛÙÈÎfi ·ÔÙ¤ÏÂÛÌ·. TÔ Ì·ı·›ÓÂÈ ÙÒÚ· Î·È Ô §Ô‚¤Ú‰Ô˜...

EÈÏÈÎÚÈ Ó‹˜ ÙÔ˘Ï¿-

✖ M¤ÙˆÔ Î·È Ì ÙÔ˘˜ ¶fiÓÙÈÔ˘˜

¢‡ÛÎÔÏÔ Ì¤ÙˆÔ -‰È·ÎÔÌÌ·ÙÈÎfi Ì¿ÏÈÛÙ·- ¿ÓÔÈÍÂ Ë Î˘‚¤ÚÓËÛË Îfi‚ÔÓÙ·˜ ÏfiÁˆ MÓËÌÔÓ›Ô˘ ÙȘ ÂÓȯÚfiٷ٘ Û˘ÓÙ¿ÍÂȘ ÙˆÓ OÌÔÁÂÓÒÓ ¶ÔÓÙ›ˆÓ ·fi ÙȘ ÚÒËÓ ·Ó·ÙÔÏÈΤ˜ ¯ÒÚ˜ Î·È ÙÔ˘˜ BÔÚÂÈÔËÂÈÚˆÙÒÓ. ŒÙÛÈ Û·Ú¿ÓÙ· ‚Ô˘ÏÂ˘Ù¤˜ fiÏˆÓ ÙˆÓ ÎÔÌÌ¿ÙˆÓ -ÏËÓ ™YPIZA- ˙ËÙÔ‡Ó Â·ÓÂͤٷÛË ÙÔ˘ ı¤Ì·ÙÔ˜. «™ÙÔ ¯ÔÚfi» ·Ó·Ì¤ÓÔÓÙ·È ‚¤‚·È· Î·È ÔÈ ‚Ô˘ÏÂ˘Ù¤˜ ÙÔ˘ ™YPIZA.

A-§A KAPT ™THPI•H TH™ KYBEPNH™H™ KAI EN¢EIA ™TE§EXøN

IÛ¯˘ÚÔ› ÔÓÔΤʷÏÔÈ ÁÈ· KÔ˘‚¤ÏË - ¢HMAP ·¿˜, ·¿˜ ‹ ˙¢Á¿˜, ˙¢Á¿˜». H Ù·ÎÙÈ΋ Ù˘ ·Ï·Î¿ÚÙ ÛÙ‹ÚÈ͢ Ù˘ Û˘Á΢‚¤ÚÓËÛ˘ ‹‰Ë ‰ËÌÈÔ˘ÚÁ› ÔÍ›˜ ÙÚÈ‚¤˜ ÛÙȘ Û¯¤ÛÂȘ ¢HMAP - M·Í›ÌÔ˘. O ™·Ì·Ú¿˜ οÓÂÈ ˘ÔÌÔÓ‹, ηıÒ˜ Ú‹ÍË ÌÂ

«◊

ÙË ¢HMAP ÛËÌ·›ÓÂÈ ·ÒÏÂÈ· Ù˘ ‰Â‰Ëψ̤Ó˘ Î·È -ÙÔ ¯ÂÈÚfiÙÂÚÔ- Ï‹ÚË ·Ú¿‰ÔÛË ÛÙȘ «ÔÚ¤ÍÂȘ» BÂÓÈ˙¤ÏÔ˘, ·ÏÏ¿ Ë ‰ÈÂÏ΢ÛÙ›Ó‰· Û˘Ó¯›˙ÂÙ·È. ¶fiÙ ¤ÓÙÂ, fiÙ ÙÚÂȘ ·ÛÙÂÚ›ÛÎÔÈ Ù˘ AÁ›Ô˘ KˆÓÛÙ·ÓÙ›ÓÔ˘ Û οı ÛËÌ·ÓÙÈ΋ ΢‚ÂÚÓË-

¯ÈÛÙÔÓ ‹Ù·Ó Ô T¿ÛÔ˜ KÔ˘Ú¿Î˘ Ì ÙÔ «¯ÚÈÛÙÈ·ÓfiÛËÌÔ» Ô˘ ÚfiÙÂÈÓÂ. A˘Ùfi ÈÛÙ‡ÂÈ Ô ‚Ô˘ÏÂ˘Ù‹˜ ÙÔ˘ ™YPIZA, ·˘Ùfi ϤÂÈ. K·È ‹ Û˘ÌʈÓ›˜ ‹ ‰È·ÊˆÓ›˜ Ì·˙› ÙÔ˘. TÔ Úfi‚ÏËÌ· Â›Ó·È Ì ÙÔ˘˜ ™YPIZ·›Ô˘˜ -Î·È fi¯È ÌfiÓÔ- Ô˘ ϤÓ ¿ÏÏ· ·fi ·˘Ù¿ Ô˘ ÈÛÙ‡ԢÓ.

¶ÂÚÈ˙‹ÙËÙÔ˜, ·fi fiÛÔ˘˜ Û˘˙ËÙÔ‡Ó ÁÈ· ÙËÓ ·Ó·Û˘ÁÎÚfiÙËÛË Ù˘ ÎÂÓÙÚÔ·ÚÈÛÙÂÚ¿˜, -Î·È ‰ÂÓ Â›Ó·È Ï›ÁÔÈ-, ·ÏÏ¿ Û fiÏÔ˘˜ ·ÚÓÂ›Ù·È Ô AϤÎÔ˜ ¶··‰fiÔ˘ÏÔ˜. AÏ‹ Ë ÊÈÏÔÛÔÊ›· ÙÔ˘: ÙÔ Î·ÈÓÔ‡ÚÁÈÔ ı· ÁÂÓÓËı› ÔˆÛ‰‹ÔÙÂ, ·ÏÏ¿ «ÂÓٷοı·ÚÔ» ·fi ÙÔ ·ÏÈfi. A·ÏÏ·Á̤ÓÔ. AÏ¿ Ú¿ÁÌ·Ù·. TÔ Â›Â Î·È ÛÙÔÓ BÂÓÈ˙¤ÏÔ, fi¯È ÌÈ· ÊÔÚ¿, Î·È ÛÙÔ §Ô‚¤Ú‰Ô Î·È ÙËÓ ÕÓÓ·. EΛÓÔÈ fï˜ ÂÈ̤ÓÔ˘Ó, Ô Î·ı¤Ó·˜ ÁÈ· ÙÔÓ Â·˘Ùfi ÙÔ˘ ‚¤‚·È·, fiÙÈ ÔÈ ›‰ÈÔÈ Û˘Ì‚ÔÏ›˙Ô˘Ó ÙÔ Î·ÈÓÔ‡ÚÁÈÔ. H ·ÔÙ˘¯›· ÙÔ˘˜ ÌÔÈ¿˙ÂÈ ÌÔÓfi‰ÚÔÌÔ˜.

✖ YÂÚÂÍÔ˘Û›Â˜

«M‡ÏÔ˜» ÛÙÔ ˘Ô˘ÚÁÂ›Ô OÈÎÔÓÔÌÈÎÒÓ. MÂÙ¿ ÙÔ ·Ú¿‰È·ÛÌ· ÙˆÓ Ó¤ˆÓ ˘ÂÚÂÓÈÛ¯˘Ì¤ÓˆÓ ·ÚÌÔ‰ÈÔÙ‹ÙˆÓ ÙÔ˘ ÌfiÓÈÌÔ˘ (ÂÓÙ·ÂÙÔ‡˜ ıËÙ›·˜) ÁÂÓÈÎÔ‡ ÁÚ·ÌÌ·Ù¤· EÛfi‰ˆÓ, X¿ÚË £ÂÔ¯¿ÚË, ÔÏÏÔ› ‰ÈÂÚˆÙÒÓÙ·È ÔÈÔ˜ Â›Ó·È Ô ÏfiÁÔ˜ ‡·Ú͢ ÛÙËÓ Î˘‚¤ÚÓËÛË ·ÚÌfi‰ÈÔ˘ ˘Ê˘Ô˘ÚÁÔ‡. EÊÔڛ˜, ÙÂψÓ›·, ÂÁ·ÎÏÈÔÈ, ÂÈÛËÁ‹ÛÂȘ, Ù· ¿ÓÙ· ÂÚȤگÔÓÙ·È ÛÙËÓ ·ÚÌÔ‰ÈfiÙËÙ· £ÂÔ¯¿ÚË. EÎÙfi˜ ·Ó ·ÏÏ¿ÍÔ˘Ó ÛÙË Û˘Ó¤¯ÂÈ· ÔÈ ·ÚÌÔ‰ÈfiÙËÙ˜ M·˘Ú·Á¿ÓË, ηıÒ˜ ·ÎfiÌ· Î·È Ë ÂÈ̤ÏÂÈ· ÁÈ· ÙË Ó¤· «ÊÔÚÔÏÔÁÈ΋ ÌÂÙ·ÚÚ‡ıÌÈÛË» (‚Ϥ ¤ÎÙڈ̷), Ô˘ ·Ó·Ì¤ÓÂÙ·È ·Ú¯¤˜ ηÏÔηÈÚÈÔ‡, ·Ó‹ÎÂÈ ÛÙÔÓ °. ™ÙÔ˘ÚÓ¿Ú·.

ÙÈ΋ ÚˆÙÔ‚Ô˘Ï›· Î·È Ë ÈÛÙÔÚ›· Û˘Ó¯›˙ÂÙ·È. ¶ÚÔ‚ÏËÌ·ÙÈ΋ ÁÈ· ÙËÓ ÂÈÎfiÓ· Ù˘ ΢‚¤ÚÓËÛ˘, ·ÏÏ¿ Î·È ÁÈ· ÙÔÓ ÎfiÛÌÔ. T· ˙ËÙ‹Ì·Ù· ¿ÓÙˆ˜ ÁÈ· ÙÔÓ ºÒÙË KÔ˘‚¤ÏË Â›Ó·È ÌÂÁ¿Ï·. K·È ÎÔÚ˘ÊÒÓÔÓÙ·È ·˘Ùfi ÙÔ ™·‚‚·ÙÔ·ÚÈ·ÎÔ Ì ÙË Û‡ÓÔ‰Ô Ù˘ ÎÂÓÙÚÈ΋˜ ¶ÔÏÈÙÈ΋˜ EÈÙÚÔ‹˜. OÈ ‰˘ÛÎÔϛ˜ Ù˘ ÎÂÓÙÚÈ΋˜ ÁÚ·ÌÌ‹˜, ÔÈ ‰È·ÊˆÓÔ‡ÓÙ˜ Ô˘ ·ÂÈÏÔ‡Ó Ì ¤ÍÔ‰Ô Î·È ÙÔ ¤ÏÏÂÈÌÌ· ˘ÔÛÙËÚÈÎÙÒÓ ÚÒÙ˘ ÁÚ·ÌÌ‹˜ «ÔÓÔÎÂÊ·ÏÈ¿˙Ô˘Ó» ÙÔÓ ·Ú¯ËÁfi Ù˘ ¢HMAP. ¶Ú¿ÁÌ·ÙÈ, ‚·Ú¤ıËÎ·Ó ÔÈ ÙËÏÂı·٤˜ Ó· ‚ϤÔ˘Ó ÛÙȘ ÔıfiÓ˜ ÙÔ˘˜ X·Ù˙ËÛˆÎÚ¿ÙË, TÛԇηÏË, §˘ÎÔ‡‰Ë, OÈÎÔÓfiÌÔ˘ Î·È M·ÚÁ·Ú›ÙË Ó· ÂÓ·ÏÏ¿ÛÛÔÓÙ·È ÛÙÔ ÔÈÔ˜ ı· ÂÈÙÂı› ·ÔÙÂÏÂÛÌ·ÙÈÎfiÙÂÚ· ÛÙÔÓ ™YPIZA. MÔÓfiÙÔÓË Î·È ‚·ÚÂÙ‹ ÂÈÎfiÓ·, ¿ÏÏÔÈ fï˜ ‰ÂÓ ˘¿Ú¯Ô˘Ó. AÎfiÌ· Î·È Ô «Ê¤ÚÂÏȘ» ÂÎÚfiÛˆÔ˜ T‡Ô˘, A. ¶··‰fiÔ˘ÏÔ˜, ÂÛ¯¿Ùˆ˜ ·Ú·›ˆÛ ÙȘ ÂÌÊ·Ó›ÛÂȘ ÙÔ˘.

✖ O X·ÏÏ¿Î˘

¢Â‰Ô̤ÓÔ˜ Ô ¤ÏÂÁ¯Ô˜ ÙÔ˘ ™˘Ó‰ڛԢ ÙÔ˘ ¶A™OK ·fi ÙËÓ IÔÎÚ¿ÙÔ˘˜. ºÚÔÓÙ›˙ÂÈ ÁÈ· ·˘Ùfi Ô ¶¿ÚȘ KÔ˘ÎÔ˘ÏfiÔ˘ÏÔ˜, ÂÎÙÂÏÒÓÙ·˜ ηٿ ÁÚ¿ÌÌ· ÙȘ ÂÓÙÔϤ˜ BÂÓÈ˙¤ÏÔ˘. ŒÙÛÈ, ÙÔ ¤Ó· ÙÚ›ÙÔ ÂÚ›Ô˘ ÙˆÓ Û˘Ó¤‰ÚˆÓ ı· Â›Ó·È ‰ÈÔÚÈṲ̂ÓÔÈ. ™˘ÌÌÂÙ¤¯ÔÓÙ˜ Û ‰È¿ÊÔÚ· ÎÔÌÌ·ÙÈο Î·È ÌË fiÚÁ·Ó·, ̤¯ÚÈ Î·È ÂÈÎÂÊ·Ï‹˜ ‰ËÌÔÙÈÎÒÓ ·Ú·Ù¿ÍˆÓ. TÔ ¶A™OK ‰ÂÓ ÌÔÚ› Ó· ··ÏÏ·Á› ·fi ÙÔ Û‡Ó‰ÚÔÌÔ X·ÏÏ¿ÎË. TÔ˘ ·ÚÈÛÙ›Ó‰ËÓ Û‡Ó‰ÚÔ˘ ÛÙÔ Û˘Ó¤‰ÚÈÔ ÙÔ˘ 1994, Ê›ÏÔ˘ ÙÔ˘ A. ¶··Ó‰Ú¤Ô˘, Ô˘ ·Ó Î·È §È‚·Ó¤˙Ô˜, ÂÎÙ¿ÎÙˆ˜ «ÎÚËÙÈÎÔÔÈ‹ıËλ


PRESS TIME, ™¿‚‚·ÙÔ 2 - K˘Úȷ΋ 3 ºÂ‚ÚÔ˘·Ú›Ô˘ 2013

A∫ƒø™ ªÀ™Δπ∫∞ ∫Aπ ∞¶√ƒƒ∏Δ∞

M·; flÛÙ «Î¿ÔÈ· ÛÙÈÁÌ‹ ı· ÎÏ›ÛÔ˘Ó Ù· ÊÒÙ· Î·È ı· ¤ÛÂÈ Í‡ÏÔ»; MÚ¿‚Ô ‰ËÌÔÛÈÔÁÚ·Ê›· Ù˘ ηÎÈ¿˜ ÒÚ·˜, Ô˘ ·Ó¿ÁηÛ ÙË Zˆ‹ KˆÓÛÙ·ÓÙÔÔ‡ÏÔ˘ Ó· ηٷÁÁ›ÏÂÈ fiÙÈ Î¿ÔÈÔÈ Ù˘ ÙËÓ ¤¯Ô˘Ó ÛÙË̤ÓË ÛÙËÓ ÚÔ·Ó·ÎÚÈÙÈ΋ ÂÈÙÚÔ‹ ÁÈ· ÙÔÓ ¶··ÎˆÓÛÙ·ÓÙ›ÓÔ˘. ŒÙÛÈ fï˜ ¤ÏÂÁ·Ó ÔÈ ›‰ÈÔÈ ·ÓˆÓ˘ÌÔÁÚ¿ÊÔÈ ÁÈ· ÙË ‚Ô˘ÏÂ˘Ù›Ó· ÙÔ˘ ™YPIZA fiÙ·Ó ÂÍÔ˘ı¤ÓˆÓ ÙÔÓ ÚÒËÓ «ÙÛ¿ÚÔ» Î·È ÙÔÓ BÂÓÈ˙¤ÏÔ ÛÙËÓ ÂÈÙÚÔ‹ ıÂÛÌÒÓ, ·ÏÏ¿ ÔÈ ÂÍÂÏ›ÍÂȘ ÂΛÓË ‰Èη›ˆÛ·Ó. ™˘ÓÂÒ˜ Î·È Ô Ó˘Ó Î·È Ô ÚÒËÓ ·Ú¯ËÁfi˜ ÙÔ˘ ¶A™OK «ı· ÙÔ ÈÔ˘Ó ÙÔ ÔÙ‹ÚÈ». £¤ÏÔ˘Ó ‰ÂÓ ı¤ÏÔ˘Ó ÔÈ «ÚÔÛٿ٘» ÙÔ˘˜, Ô˘ ·ÂÈÏÔ‡Ó ÙÔ˘˜ ‚Ô˘ÏÂ˘Ù¤˜ Ù˘ EÈÙÚÔ‹˜.

™Â‚·ÛÙ¤ Î. Úˆı˘Ô˘ÚÁ¤

EÈÏÂÎÙÈ΋ ÌÓ‹ÌË ™ˆÛÙfi˜ Ô £fi‰ˆÚÔ˜ ¶¿ÁηÏÔ˜ ÁÈ· ÙË «ıˆڛ· ÙˆÓ ¿ÎÚˆÓ»: «ÙÈ ‹Ù·Ó ·˘ÙÔ› Ô˘ ¤Î·„·Ó ÙÔ˘˜ Ù¤ÛÛÂÚȘ ·ÓıÚÒÔ˘˜ ÛÙË M·ÚÊ›Ó;» ‰ÈÂÚˆÙ‹ıËÎÂ. EÓÒ, ·˜ Ô‡ÌÂ, ·˘ÙÔ› Ô˘ «¤Î·„·Ó» Ú›¯ÓÔÓÙ·˜ ÛÙÔ˘˜ ÔÈÎÔÓÔÌÈÎÔ‡˜ «ÊÔ‡ÚÓÔ˘˜» ‰¤Î· ÂηÙÔÌ̇ÚÈ· ŒÏÏËÓ˜ Â›Ó·È ÎÂÓÙÚÒÔÈ, ‰ËÌÔÎÚ¿Ù˜, ÌÂÙÚÈÔ·ı›˜ Î·È «ÛÒÊÚÔÓ˜»...

«N·˘¿ÁÈÔ» ÛÙËÓ ÚÔÛ¿ıÂÈ· Ù˘ ΢‚¤ÚÓËÛ˘ Ó· ÊÙÈ¿ÍÂÈ ÂÓÈ·›Ô ÙÚÈÎÔÌÌ·ÙÈÎfi ÂÈÎÔÈÓˆÓÈ·Îfi ΤÓÙÚÔ, ˘fi ÙÔÓ ™›ÌÔ K‰›ÎÔÁÏÔ˘. ™ÙËÓ ÚÒÙË ÎÈfiÏ·˜ Û˘Ó¿ÓÙËÛË ÙÔ˘ ™›ÌÔ˘ Ì ÙÔ˘˜ ÂÎÚÔÛÒÔ˘˜ ÙÔ˘ ¶A™OK Î·È Ù˘ ¢HMAP, ÔÈ ‰È·ÊˆÓ›Â˜ Î·È ÔÈ ÂÓÛÙ¿ÛÂȘ ‹Ù·Ó ÂÚÈÛÛfiÙÂÚ˜ ·fi Ù· ÛËÌ›· Û‡ÁÎÏÈÛ˘. Afi ÙÔ M·Í›ÌÔ˘ Î·È ÙË ™˘ÁÁÚÔ‡ Ú›¯ÓÔ˘Ó ÙËÓ Â˘ı‡ÓË ÛÙÔÓ ÂÎÚfiÛˆfi Ù˘ ¢HMAP, AÓ‰Ú¤· ¶··‰fiÔ˘ÏÔ, ϤÁÔÓÙ·˜ fiÙÈ «·Ú¤Û˘Ú» Î·È ÙË ºÒÊË °ÂÓÓËÌ·Ù¿. OÈ ·Ú·¿Óˆ ÙÔ˘˜ ›·Ó fiÙÈ ‰ÂÓ ÌÔÚÔ‡Ó Ó· Á›ÓÔ˘Ó ÂÈÎ˘ÚˆÙ¤˜ Î·È ·ÔÏÔÁËÙ¤˜ ·Ó·ÎÔÈÓÒÛÂˆÓ Ù˘ ΢‚¤ÚÓËÛ˘ Ô˘ ÂÎÊÚ¿˙Ô˘Ó ÌfiÓÔ ÙË N¢, fiˆ˜ Á›ÓÂÙ·È ÙÒÚ·. K·È ˙‹ÙËÛ·Ó Ó· ‰È·¯ˆÚÈÛÙ› Ô Î˘‚ÂÚÓËÙÈÎfi˜ ÂÈÎÔÈÓˆÓÈ·Îfi˜ Ì˯·ÓÈÛÌfi˜ ·fi ÂΛÓÔÓ Ù˘ ™˘ÁÁÚÔ‡. TfiÙ ÔÈ «Á·Ï¿˙ÈÔÈ» ·ÓÙÂÏ‹ÊıËÛ·Ó fiÙÈ Ë Û˘Ì‚›ˆÛË ÙˆÓ ÙÚÈÒÓ ÎÔÌÌ¿ÙˆÓ Û ¤Ó· ΤÓÙÚÔ ı· ÚÔηÏÔ‡Û ÌÂÁ·Ï‡ÙÂÚ· ÚÔ‚Ï‹Ì·Ù· ·’ ·˘Ù¿ Ô˘ ˘ÔÙ›ıÂÙ·È fiÙÈ ı· ¤Ï˘ÓÂ. ¶¿ÓÙˆ˜ ‰ÂÓ ·Ê‹ÓÔ˘Ó ÙËÓ ÚÔÛ¿ıÂÈ· Î·È ı· Â·Ó¤ÏıÔ˘Ó Ì Ӥ· ÚfiÙ·ÛË.

™Ù· ‰˘Ô ı· ¯ˆÚÈÛÙ› ÙÔ ™˘Ó¤‰ÚÈÔ ÙÔ˘ ¶A™OK, fiÛÔ Ô BÂÓÈ˙¤ÏÔ˜ ÂÈ̤ÓÂÈ ÛÙËÓ ¿Ó¢ fiÚˆÓ Û˘Á΢‚¤ÚÓËÛË Ì ÙË N¢. OÈ ÙÔ˘ «Ï·˚ÎÔ‡» ¶A™OK ı· ·ÓÙȉڿÛÔ˘Ó, ˘ÔÛÙËÚ›˙ÔÓÙ·˜ ÙÔ ·˘ÙÔÓfiËÙÔ: ŸÙÈ fiÛÔ ·Ú·Ì¤ÓÂÈ ÚÔÛÎÔÏÏË̤ÓÔ˜ ÛÙÔÓ ™·Ì·Ú¿, ‰ÂÓ ‰›ÓÂÈ Î·Ó¤Ó· ΛÓËÙÚÔ ÛÙÔÓ „ËÊÔÊfiÚÔ, Ô˘ ı· ¿ÂÈ Î·Ù¢ı›·Ó ÛÙÔ ÈÛ¯˘Úfi ÊÈÏÔÌÓËÌÔÓÈ·Îfi fiÏÔ. O Úfi‰ÚÔ˜ E˘¿ÁÁÂÏÔ˜ fï˜, ··ÓÙ¿ÂÈ: «·Ó ÓÔÌ›˙ÂÙ fiÙÈ Î¿Óˆ Ï¿ıÔ˜, ·ÌÊÈÛ‚ËÙ‹ÛÙ Ì». B¤‚·ÈÔ˜, fiÙÈ Î·Ó›˜ ÙÔ˘˜ ‰ÂÓ ı· ÙÔÏÌ‹ÛÂÈ Ó· ı¤ÛÂÈ ı¤Ì· ËÁÂÛ›·˜, ÙÔ˘˜ «ÂÙ¿ÂÈ ÙÔ Á¿ÓÙÈ». £· ÙÔ ÛËÎÒÛÔ˘Ó; §›·Ó ·ÌÊ›‚ÔÏÔ. K¿ÔȘ «ÓÙÔ˘ÊÂÎȤ˜» ı· ¤ÛÔ˘Ó ·fi Ù· ÏÂÁfiÌÂÓ· «ÈÛÙÔÚÈο ÛÙÂϤ¯Ë», fiÛ· ·fiÌÂÈÓ·Ó ÛÙÔ ¶A™OK, ÎÈ ·˘Ùfi ı· Â›Ó·È fiÏÔ. ¶·ÚfiÙÈ Â›Ó·È «ËÏ›Ô˘ Ê·ÂÈÓfiÙÂÚÔ», fiÙÈ ¤ÙÛÈ ÙÔ ¶A™OK ı· Û˘ÓÙÚȂ› ÛÙȘ «Û˘ÌÏËÁ¿‰Â˜» ÙÔ˘ Ó¤Ô˘ ‰ÈÎÔÌÌ·ÙÈÛÌÔ‡, ˆıÔ‡ÌÂÓÔ ·fi ÙÔÓ ÚˆÙÔÊ·Ó‹ ‰ÔÁÌ·ÙÈÛÌfi BÂÓÈ˙¤ÏÔ˘, ηÓ›˜ ‰ÂÓ ‰Â›¯ÓÂÈ ÈηÓfi˜ Ó· ·Ó·ÛÙÚ¤„ÂÈ ÙËÓ ÔÚ›·. O‡ÙÂ Î·Ó Úfiı˘ÌÔ˜ Ó· ÚÔÛ·ı‹ÛÂÈ.

A™XO§IA™TA TA «§A£H» TOY ¢NT A¶Ÿ TON «T™APO»

?

KÔ˘›˙ 1: ·ÏËı‡ÂÈ fiÙÈ Â›ÎÂÈÙ·È ·fi ÏÂ˘Ú¿˜ ™YPIZA Ë ¯Ú‹ÛË ÙÔ˘ ÁÓˆÛÙÔ‡ ¯· Ú·ÎÙËÚÈÛÌÔ‡ «ÎËÔ˘ÚÔ›» ÁÈ· ÛÂÈÚ¿ ÛÙÂÓÒÓ Û˘ÓÂÚÁ· ÙÒÓ ÙÔ˘ Î. ™·Ì·Ú¿; K·È ÔÈÔ˜ Â›Ó·È Ô ÚÒÙÔ˜ ÂÍ ·˘ÙÒÓ, Ô˘ ı· «‚·ÊÙÈ ÛÙ›»; KÔ˘›˙ 2: ÔÈÔ˜ MËÙÚÔÔÏ›Ù˘ ˙Ë Ù› Ó· ÙÂı› ÂÎÙfi˜ ÓfiÌÔ˘ Ë XÚ˘Û‹ A˘Á‹; ¢ËÏÒÓÔ ÓÙ·˜, fiÙÈ «Û ϛÁÔ ı· ÛÎÔÙÒÓÔ˘Ó fiÔÈÔÓ ¤¯ÂÈ ·ÓÙ› ıÂÙË ¿Ô„Ë».

O‡Ù ‰È·ÓÔ‹ıËΠӷ ÌÈÏ‹ÛÂÈ ¤Î· ÔÏfiÎÏËÚ˜ ̤Ú˜ ¤Ú·Û·Ó, ·fi ÙȘ ‰È·‰Ô¯ÈΤ˜ ÔÌÔÏÔÁ›Â˜ ÙˆÓ ÎÔÚ˘Ê·›ˆÓ ÙÔ˘ ¢NT fiÙÈ Ë «Û˘ÓÙ·Á‹» ÙÔ˘˜ ÁÈ· ÙËÓ EÏÏ¿‰· Â›Ó·È Ï¿ıÔ˜, ‚·Û›ÛÙËΠ۠ϿıÔ˜ Î·È Ô‰ËÁ› Û ¿ÂÈÚ· Ï¿ıË Î·È Ô °È¿ÓÓ˘ ™ÙÔ˘ÚÓ¿Ú·˜ ÂÍ·ÎÔÏÔ˘ı› Ó· ÛȈ¿. KÈ fi¯È ÌfiÓÔ ·˘Ùfi˜, ·ÏÏ¿ Î·È Ô Úˆı˘Ô˘ÚÁfi˜ Î·È Ù· ¿ÏÏ· ‰˘Ô ΢‚ÂÚÓËÙÈο «Û˘ÓÂÙ·ÈÚ¿ÎÈ·». ¶Ô˘ıÂÓ¿ ÛÙÔÓ ÎfiÛÌÔ ‰ÂÓ ˘‹ÚÍ ÙfiÛÔ ÁÚ‹ÁÔÚË, fiÛÔ Î·È Î˘ÓÈ΋, ·ÏÏ¿ Û›ÁÔ˘Ú· Î·È Ô˘ÛÈ·ÛÙÈ΋ ·˘Ùԉȿ„¢ÛË ÙˆÓ ·ÓıÚÒˆÓ ÙÔ˘ ¢NT, Ô˘ Ô ¶¿ÁηÏÔ˜ ÙÔ˘˜ ·ÚÔ˘Û›·˙ οÔÙÂ Û·Ó fi,ÙÈ Î·Ï‡ÙÂÚÔ ˘¿Ú¯ÂÈ ÛÙÔÓ Ï·Ó‹ÙË ·fi ÏÂ˘Ú¿˜ Ù¯ÓÔÎÚ·ÙÒÓ, ·ÏÏ¿ ÛÙÔ ÔÈÎÔÓÔÌÈÎfi ÂÈÙÂÏÂ›Ô Î·È ÛÙËÓ Î˘‚¤ÚÓËÛË ÙÔ ·›˙Ô˘Ó «¿Ș». §Â˜ Î·È ‰ÂÓ ÙÔ˘˜ ·ÊÔÚ¿, ‰ÂÓ Â›Ó·È Î·ÙÂÍÔ¯‹Ó ı¤Ì· Ô˘ ˙ËÙ¿ÂÈ ·ÓÙ›‰Ú·ÛË, ¿ÌÂÛÔ˘˜ ÔÏÈÙÈÎÔ‡˜ ¯ÂÈÚÈÛÌÔ‡˜, Â‰Ò Î·È ÙÒÚ·. TÔ ÌfiÓÔ Ô˘ ÓÔÈ¿˙ÂÈ ÙÔÓ «ÙÛ¿ÚÔ» Â›Ó·È Ó· ËÁËı› Ô ›‰ÈÔ˜, ÌËÓ ÙÔ˘ ÎϤ„ÂÈ ÙË ‰fiÍ· Ô M·˘Ú·Á¿Ó˘, Ù˘ Ó¤·˜ ÊÔÚÔÌ˯ÙÈ΋˜ Â›ıÂÛ˘, Ô˘ ı· ·ÊÔÚ¿ Û¯Â-

¢

13

‰fiÓ ·ÔÎÏÂÈÛÙÈο ÙËÓ ˘ÂÚÔÊÔÚÔÏfiÁËÛË Ù˘ ·Î›ÓËÙ˘ ÂÚÈÔ˘Û›·˜ ÙˆÓ EÏÏ‹ÓˆÓ, ˘fi ÙËÓ ·Ú·Ï·ÓËÙÈ΋ Ù·Ì¤Ï· «ÌÂÙ·ÚÚ‡ıÌÈÛË». MÔÈÚ·›Ô˜ Î·È ˘ÔÙ·Á̤ÓÔ˜, ÙÔ ÌfiÓÔ ÁÈ· ÙÔ ÔÔ›Ô ÓÔÈ¿˙ÂÙ·È Ô ·Ó¿ÍÈÔ˜ ‰È¿‰Ô¯Ô˜ ÙˆÓ ¶··ÎˆÓÛÙ·ÓÙ›ÓÔ˘, BÂÓÈ˙¤ÏÔ˘, Â›Ó·È Ò˜ ı· «ÂÍ·Ê·Ó›ÛÂÈ» ÙËÓ È‰ÈÔÎÙËÛ›· ·ÎÈÓ‹ÙˆÓ. OÈ ·Ú·ÓÔ˚Τ˜ Ú˘ıÌ›ÛÂȘ Ô˘ ÂÙÔÈÌ¿˙ÂÈ, ηıÈÛÙÔ‡Ó ‰ÈηÈfiÙÂÚÔ ÙÔ «¯·Ú¿ÙÛÈ» BÂÓÈ˙¤ÏÔ˘! A˘Ùfi ‰ÂÓ Â›Ó·È Î¿ÙÈ Ô˘ ·Ï¿ ‰ÂÓ Ù·ÈÚÈ¿˙ÂÈ Û ÌÈ· ΢‚¤ÚÓËÛË ÙÚÈÒÓ Î·ı·Ú¿ ·ÛÙÈÎÒÓ ÎÔÌÌ¿ÙˆÓ, Ù¤ÙÔÈ· Û¯¤‰È· ·Ú·¤ÌÔ˘Ó ·¢ı›·˜ Û ™Ô‚ÈÂÙÈο ÌÔÓ٤Ϸ, fiÔ˘ Ë ·ÙÔÌÈ΋ ÂÚÈÔ˘Û›· ‹Ù·Ó ›‰Ô˜ Û ‰ÈˆÁÌfi. ¶ÔÈ· Ë ‰È·ÊÔÚ¿; AÓ ˘¿Ú¯ÂÈ, ·˜ Ì·˜ ÙËÓ ÂÈ.

¢ÂÓ ˘¿Ú¯ÂÈ Ë̤ڷ Ô˘ Ì ·˘Ù¿ Ô˘ Ì·˜ ·Ó·ÎÔÈÓÒÓÔ˘Ó Ó· ÌË Á›ÓÂÙ·È ÈÔ Ì·‡ÚË Ë „˘¯‹ Ì·˜ Î·È Ó· ÌË ·›ÚÓÔ˘Ì Ì ÙË ¯Ô‡ÊÙ· Ù· „˘¯ÔÊ¿Ú̷η! A˘ÙÔ› ÔÈ ·Óı¤ÏÏËÓ˜ Î·È ¿ıÂÔÈ ··ÙÂÒÓ˜ Ù˘ TÚfiÈη˜ ηْ ÂÓÙÔÏ‹ ÙˆÓ ·ÊÂÓÙÈÎÒÓ ÙÔ˘˜ ÙˆÓ ÙÔÎÔÁÏ‡ÊˆÓ ‰·ÓÂÈÛÙÒÓ ÙˆÓ °ÂÚÌ·ÓÒÓ Î·Ù·ÎÙËÙÒÓ Ù˘ «Û΢ÏÔÌÔ‡Ú·˜» §·ÁοÚÓÙ Ù˘ «¢ÈÂıÓÔ‡˜ NÔÌÈÛÌ·ÙÈ΋˜ TÔÎÔÁÏ˘Ê›·˜» ¢NT ÂÈ̤ÓÔ˘Ó ÛÙÔ˘˜ ÏÂÈÛÙËÚÈ·ÛÌÔ‡˜ ηÙÔÈÎÈÒÓ fiÙ·Ó ‰ÂÓ Â͢ËÚÂÙÔ‡ÓÙ·È Ù· ‰¿ÓÂÈ· ÛÙȘ TÚ¿Â˙˜! ŸÙ·Ó, Úˆı˘Ô˘ÚÁ¤ Ì·˜, ÛÔ˘ ¤ÁÚ·„· fiÙÈ ·˘ÙÔ› ÔÈ Î·Ù·ÎÙËÙ¤˜ ›¯·Ó ‚¿ÏÂÈ ÛÙfi¯Ô Ó· Ì·˜ ¿ÚÔ˘Ó Î·È Ù· Û›ÙÈ· Ô˘ ̤ÓÔ˘Ì ¿ÓıÚˆÔ˜ ÙÔ˘ ÂÚÈ‚¿ÏÏÔÓÙfi˜ ÛÔ˘ Ì·˜ › ӷ ÛÙ·Ì·Ù‹ÛÔ˘Ì ӷ Ï·ÎÙ›˙Ô˘ÌÂ. TÒÚ· ÙÈ Ï¤ÙÂ; £· ÙÔ˘˜ ·Ê‹ÛÂÙ ӷ Ì·˜ ¿ÚÔ˘Ó ÙÔ Û›ÙÈ Ô˘ ·ÔÎÙ‹Û·ÌÂ Î·È È‰ÚÒÙ· Î·È ·›Ì·; K·È ·ÎfiÌË ÛÊ›ÁÁÔ˘Ó ·ÎfiÌË ÂÚÈÛÛfiÙÂÚÔ ÙË ıËÏÈ¿ ÛÙ· ÂÏÏËÓÈο ÓÔÈÎÔ΢ÚÈ¿. ¶È¤˙ÂÈ Ë TÚfiÈη -¿ÎÔ˘ÛÔÓ, ¿ÎÔ˘ÛÔÓ ÔÈ ‰ÔÏÔÊfiÓÔÈÓ· ηٷÛ΢·ÛıÔ‡Ó... ÊÔÚÔÏÔÁÈΤ˜ Ê˘Ï·Î¤˜. ¢ËÏ·‰‹ Ó· ÌÂÙ·ÙÚ¤„Ô˘Ó ÙË ‰‡ÛÌÔÈÚË ¯ÒÚ· Ì·˜ Û ÌÈ· ·¤Ú·ÓÙË Ê˘Ï·Î‹. A›Û¯Ô˜ Î·È ÓÙÚÔ‹ ÙÔ˘˜! ¶·Ú¿ÏÏËÏ· ·Ú¯›˙Ô˘Ó Î·È ÙÚ¤¯Ô˘Ó ÔÈ ‰È·‰Èηۛ˜ ÁÈ· ÙËÓ ·ÍÈÔÔ›ËÛË Ù˘ ‰ËÌfiÛÈ·˜ ÂÚÈÔ˘Û›·˜. 81.000 ÎÚ·ÙÈο ·Î›ÓËÙ· ‚Á·›ÓÔ˘Ó ÛÙÔ ÛÊ˘Ú›! K·Ù¿ Ù· ¿ÏÏ· Î·È ÔÈ ¿Á·Ì˜ ı˘Á·Ù¤Ú˜ ÛÙÔ ·fiÛ·ÛÌ·! TȘ ·Ê‹ÓÔ˘Ó ÌfiÏȘ Ì 720 ¢ÚÒ ÙÔ Ì‹Ó· Ù· ÔÔ›· ÌÔÚ› Î·È Ó· ÌË Ù· ¿ÚÔ˘Ó Î·Ó ·Ó ¤¯Ô˘Ó ÂÈÛÔ‰‹Ì·Ù· Î·È ·fi ¿ÏϘ ËÁ¤˜. ¶ÂÚÈÛÛfiÙÂÚ˜ ÎÚ·Ù‹ÛÂȘ ÏfiÁˆ MÓËÌÔÓ›Ô˘ 3. º·ÓÙ¿˙ÂÛı ÙÈ ı· Á›ÓÂÈ ÛÙÔ MÓËÌfiÓÈÔ 4, 5, 6; £· ËÁ·›ÓÔ˘Ì ÛÙËÓ TÚ¿Â˙· ÁÈ· Ó· ¿ÚÔ˘Ì ۇÓÙ·ÍË Î·È ı· Ì·˜ ϤÂÈ Ô ˘¿ÏÏËÏÔ˜ ‰ÂÓ ¤¯Ô˘Ó ‚¿ÏÂÈ Ù›ÔÙ· ·˘Ùfi ÙÔÓ Ì‹Ó· Î·È ı· ʇÁÔ˘Ì ·ÏÏfiÊÚÔÓ˜. ŒÙÛÈ Ì·˜ ηٿÓÙËÛ·Ó ÔÈ ÂÓÙfi˜ Î·È ÂÎÙfi˜ ‰‹ÌÈÔÈ Î·Ù·ÎÙËÙ¤˜ Ì·˜! ºÈ¿ÛÎÔ Î·È Ì ÙÔ ÂÙڤϷÈÔ ı¤ÚÌ·ÓÛ˘! B Ô‡ÏÈ·Í ηٿ 70% Ë Î·Ù·Ó¿ÏˆÛË. ¶ÔÈÔ˜ ¤¯ÂÈ ÏÂÊÙ¿ ÁÈ· Ó· ¿ÚÂÈ ÂÙڤϷÈÔ ÁÈ· Ó· ˙ÂÛÙ·ı›. T¤ÙÔÈ· ¯¿ÏÈ·, Úˆı˘Ô˘ÚÁ¤ Ì·˜ Î·È Û˘Á΢‚ÂÚÓÒÓÙ˜ Úfi‰ÚÔÈ ¶A™OK Î. BÂÓÈ˙¤ÏÔ Î·È ¢HMAP Î. KÔ˘‚¤ÏË Ô‡Ù ÌÔÚÔ‡Û ӷ Ê·ÓÙ·Ûı› ·ÓıÚÒÈÓÔ˜ ÓÔ˘˜ fiÙÈ ı· ÂÚÓÔ‡Û·ÌÂ. B˘ıÈṲ̂ÓË Ë ÂÏÏËÓÈ΋ ÎÔÈÓˆÓ›· ÛÙËÓ ›ӷ, ÙË ‰˘ÛÙ˘¯›·, ÙËÓ ·ÓÂÚÁ›· Î·È ÙËÓ ·fiÁÓˆÛË ÚÔÛ·ı› Ó· ÂÈ‚ÈÒÛÂÈ Ì ¤Ó· È¿ÙÔ Ê·ÁËÙfi ·fi Ù· Û˘ÛÛ›ÙÈ· Ù˘ EÎÎÏËÛ›·˜ Ì·˜, ÙˆÓ ¢‹ÌˆÓ Î·È ¿ÏÏˆÓ KÔÈÓˆÓÈÎÒÓ OÚÁ·ÓÒÛˆÓ. TÈ ı¤ÏÔ˘Ó ÂÈÙ¤ÏÔ˘˜ ÔÈ Î·Ù·ÎÙËÙ¤˜ Ì·˜ Ó· Á›ÓÔ˘Ì BfiÚÂÈ· KÔÚ¤· Ô˘ ÁÔÓ›˜ ÙÚÒÓ ٷ ·È‰È¿ ÙÔ˘˜ ÁÈ· Ó· ÌËÓ Âı¿ÓÔ˘Ó ÔÈ ›‰ÈÔÈ ·fi ÙËÓ ›ӷ; O K‡ÚÈfi˜ Ì·˜ Î·È £Âfi˜ Ì·˜ Ó· Ì·˜ Û˘Á¯ˆÚ¤ÛÂÈ Î·È Ó· Ì·˜ Ï˘Ëı›. O˘‰Â›˜ ¿ÏÏÔ˜ ˘¿Ú¯ÂÈ. M ÂÎÙ›ÌËÛË E˘‰fiÎÈÌÔ˜

∂ÈÛÙÔÏ‹ ÛÙÔÓ Úˆı˘Ô˘ÚÁfi

»

¶·Ú·Û΋ÓÈÔ

Y°.: EÈÙ¤ÏÔ˘˜ ‚Ú¤ıËÎÂ Î·È ¤Ó·˜ Ó¤Ô˜ ÔÏÈÙÈÎfi˜ Ô˘ ÎÔÛÌ› ÙÔ ÛËÌÂÚÈÓfi KÔÈÓÔ‚Ô‡ÏÈÔ ·‰È¿ÊıÔÚÔ˜, ·ÏËıÈÓfi˜ ŒÏÏËÓ·˜, ¿ÚÈÛÙÔ˜ ÔÈÎÔÁÂÓÂȿگ˘, Ô˘ fiÙ·Ó ÂÌÊ·Ó›˙ÂÙ·È ÛÙ· ηӿÏÈ· Ù· ϤÂÈ fiˆ˜ Ô Ï·fi˜ Ì·˜ ϤÂÈ «¯‡Ì· Î·È ÙÛÔ˘‚·Ï¿Ù·». K·È ·˘Ùfi Â›Ó·È ÙÔ È‰È·›ÙÂÚfi ÙÔ˘ ÌÂÚ¿ÎÈ Ô˘ ¤¯ÂÈ ÁÈ· ÙËÓ ·ÙÚ›‰· Ì·˜ Ô ‚Ô˘ÏÂ˘Ù‹˜ EÈÎÚ·Ù›·˜ Ù˘ N¢ °È¿ÓÓ˘ MȯÂÏ¿Î˘. X›ÏÈ· ÌÚ¿‚Ô.


14

¶ÔÏÈÙÈ΋

PRESS TIME, ™¿‚‚·ÙÔ 2 - K˘Úȷ΋ 3 ºÂ‚ÚÔ˘·Ú›Ô˘ 2013

ˆÚ›˜ ‰È·ÎÚ·ÙÈ΋ Û˘Ìʈӛ· ‰ÂÓ Á›ÓÂÙ·È Ù›ÔÙ·». A˘Ùfi ÙÔ ‹ÍÂÚÂ Ô Úˆı˘Ô˘ÚÁfi˜ AÓÙÒÓ˘ ™·Ì·Ú¿˜ ÚÈÓ Î·Ó ÍÂÎÈÓ‹ÛÂÈ ÁÈ· ÙË NÙfi¯·. O ÛÂ˚¯Ë˜ AÏ £·Ó› ÂӉȷʤÚÂÙ·È Ó· ÂÂÓ‰‡ÛÂÈ ÛÙËÓ EÏÏ¿‰· Î·È Û ÔÏÏÔ‡˜ ÙÔÌ›˜ Ì¿ÏÈÛÙ·, ·ÏÏ¿ ÌfiÓÔ ˘fi ÙËÓ ÚÔ¸fiıÂÛË fiÙÈ ı· ·Ú·Î·ÌÊıÔ‡Ó ÔÈ ‰È·ÁˆÓÈÛÙÈΤ˜ Î·È ¿ÏϘ ¯ÚÔÓÔ‚fiÚ˜ ‰È·‰Èηۛ˜ Ô˘ ÚԂϤÔ˘Ó ÔÈ Â˘Úˆ·˚ÎÔ› ÓfiÌÔÈ. TÔ Ì˘ÛÙÈÎfi ‚Ú›ÛÎÂÙ·È ÛÙÔ fiÙÈ Ô AÏ £·Ó› ‰ÂÓ Â›Ó·È ÛÙËÓ Ú·ÁÌ·ÙÈÎfiÙËÙ· ·Ú¯ËÁfi˜ ÂÓfi˜ ÏÔ‡ÛÈÔ˘ ÎÚ¿ÙÔ˘˜. E›Ó·È ¤Ó·˜ ηı·Úfi·ÈÌÔ˜ Ì›˙ÓÂÛÌ·Ó, Ì ¤Ó· ÛÂÓÙÔ‡ÎÈ Ô˘ ‰È·ı¤ÙÂÈ ÂÚ› Ù· 30 ‰ÈÛ. ¢ÚÒ ÁÈ· ÂÂÓ‰‡ÛÂȘ ·Ó¿ ÙÔÓ ÎfiÛÌÔ Î·È ‰Ô˘Ï‡ÂÈ Ì ÓfiÌÔ˘˜ ·ÁÔÚ¿˜: «™˘ÌʈÓԇ̠ÛÙËÓ ÙÈÌ‹ ÁÈ· ¤Ó· project ÛÔ˘, ÏËÚÒÓˆ Î·È Ù¤ÏÂȈÛ». T›ÔÙ· ·Ú·¿Óˆ, ȉ›ˆ˜ ÌÂÚ‰¤Ì·Ù· Ì E˘Úˆ·›Ô˘˜, AÌÂÚÈηÓÔ‡˜ ‹ ¿ÏÏÔ˘˜ ·ÓÙ·ÁˆÓÈÛÙ¤˜.

«X

™Ù· Û¯ÔÈÓÈ¿ ÌÂ ÙÔÓ EÚÓÙÔÁ¿Ó

¶ÔÏϤ˜ ȉ¤Â˜, Ï›Á˜ Ú¿ÍÂȘ ŒÙÛÈ Ô ŒÏÏËÓ·˜ Úˆı˘Ô˘ÚÁfi˜ Á‡ÚÈÛ ·fi ÙË NÙfi¯· Ì ·ÔÛ΢¤˜ ÁÂÌ¿Ù˜ ÂÏȉÔÊfiÚ˜ ÎÔ˘‚¤ÓÙ˜ Î·È ¿ÂÈÚ˜ ÚÔÛ‰Ô˘. O O EÌ›Ú˘ ÙÔ ›‰ÈÔ˜ Î·È Ë ÙˆÓ ÍÂηı¿ÚÈÛ ÏÂÈ¿‰· ˘Ô˘ÚÁÒÓ ÙÔ˘ ÛÙÔÓ ™·Ì·Ú¿: ·ÚÔ˘Û›·Û·Ó fiÏÔ ÙÔ ÏÔ‡«XˆÚ›˜ ÛÈÔ ÚfiÁڷ̉ȷÎÚ·ÙÈ΋ Ì· ÙˆÓ ·ÔÎÚ·ÙÈÎÔÔÈ‹Û˘Ìʈӛ· ÛÂˆÓ ÛÙÔ˘˜ ‰ÂÓ Á›ÓÂÙ·È K·Ù·ÚÈ·ÓÔ‡˜, ‰È·›ÛÙˆÛ·Ó Ù›ÔÙ·» ÂӉȷʤÚÔÓ, ·ÏÏ¿ Î·È ÙÔÓ ·Ó˘¤Ú‚ÏËÙÔ «ÛÎfiÂÏÔ» Ù˘ ‰È·ÎÚ·ÙÈ΋˜ Û˘Ìʈӛ·˜. A˘ÙfiÓ Ô˘ Ô‰‹ÁËÛ ÛÙÔ Ó·˘¿ÁÈÔ ÙÔ˘ AÛÙ·ÎÔ‡ Î·È ÚfiÛÊ·Ù· Î·È ÙÔ˘ EÏÏËÓÈÎÔ‡. A˘ÙÔ‡ Ô˘ «ÙÈÓ¿˙ÂÈ ÛÙÔÓ ·¤Ú·» Î·È ÙÔ ÂӉȷʤÚÔÓ ÙÔ˘ ÛÂ˚¯Ë ÁÈ· ÙÔÓ AÛÙ¤Ú·, ÁÈ· ÙÔ Û¯¤‰ÈÔ ‰ËÌÈÔ˘ÚÁ›·˜ ÛÙ·ıÌÒÓ LNG ÛÙËÓ AÏÂÍ·Ó‰ÚÔ‡ÔÏË Î·È ÙËÓ K·‚¿Ï· Î·È Ó·ÚÎÔıÂÙ› ÙËÓ Èı·ÓfiÙËÙ· Ó· ÓÔÈÎÈ¿ÛÂÈ ÙËÓ ÂÎÌÂÙ¿ÏÏ¢ÛË ÌÂÚÈÎÒÓ ·fi Ù· ÂÚÈÊÂÚÂȷο ÏÈÌ¿ÓÈ· Î·È ·ÂÚÔ‰ÚfiÌÈ· ‹ ·Î›ÓËÙ· ÁÈ· Ó· Ù· ·ÍÈÔÔÈ‹ÛÔ˘Ó ÙÔ˘ÚÈÛÙÈο. O Î. ™·Ì·Ú¿˜ ¿ÊËÛ ‚¤‚·È· ¤Ó· ÂÚÈıÒÚÈÔ, ‰ËÏÒÓÔÓÙ·˜ fiÙÈ ı· ˙ËÙ‹ÛÂÈ ·fi ÙȘ BڢͤϘ Ó· ˘¿ÚÍÂÈ ÂÏ·ÛÙÈÎÔÔ›ËÛË ÙˆÓ ÎÚÈÙËÚ›ˆÓ ÁÈ· ÙȘ ÂÏÏËÓÈΤ˜ ·ÔÎÚ·ÙÈÎÔÔÈ‹ÛÂȘ, ÒÛÙ ӷ ‚ÚÂÈ ÌÈ· ÊfiÚÌÔ˘Ï· Ó· ‚¿ÏÂÈ Î·È ÙÔ K·Ù¿Ú ÛÙÔ ·ÈÁÓ›‰È. M¿ÏÏÔÓ Ì ÂÈÎÔÈÓˆÓȷ΋ ‰È·Ê˘Á‹ ·Ú¿ Ô˘ÛÈ·ÛÙÈ΋ ‰È¤ÍÔ‰Ô ÌÔÈ¿˙ÂÈ ·˘Ùfi. OÈ BڢͤϘ ‹Ù·Ó Î·È ·Ú·Ì¤ÓÔ˘Ó ·Ó¤Ó‰ÔÙ˜ ÁÈ· ·ÓÔÈÎÙÔ‡˜ ‰È·ÁˆÓÈÛÌÔ‡˜, fiÓÂÈÚ· ‰ÂÓ ÂÈÙÚ¤ÔÓÙ·È.

TÔ ÂÚ›ÂÚÁÔ ÎÔÈÓfi fund B‚·›ˆ˜ Ô Úˆı˘Ô˘ÚÁfi˜ ÌÔÚ›

È Û¯¤ÛÂȘ ™·Ì·Ú¿ EÚÓÙÔÁ¿Ó ‰ÂÓ Â›Ó·È Î·È ÔÈ Î·Ï‡ÙÂÚ˜. K¿ÙÈ Ô˘ ‰ÂÓ ÌfiÚÂÛ·Ó Ó· ÎÚ‡„Ô˘Ó ÔÈ Î¿ÌÂÚ˜ Î·È Ù· ÊÏ·˜ ÙˆÓ ÊˆÙÔÁÚ¿ÊˆÓ Î·Ù¿ ÙËÓ ·ÈÊÓ›‰È·, ·ÏÏ¿ Î·È ÚÔÁÚ·ÌÌ·ÙÈṲ̂ÓË Û˘Ó¿ÓÙËÛË Ô˘ ›¯·Ó ÔÈ ‰˘Ô ¿Ó‰Ú˜ ÛÙË NÙfi¯·. EÓ‰ÂÈÎÙÈÎfi Ù˘ ¯ˆÚ›˜ ÁˆÓ›Â˜ ·ÙÌfiÛÊ·ÈÚ·˜ Ô˘ ˘‹ÚÍ ÌÂٷ͇ ÙÔ˘˜, Ë ÚÔÛ¿ıÂÈ· ÙˆÓ ‰˘Ô ËÁÂÙÒÓ Ó· ‰ÒÛÔ˘Ó ÌÂÙ¿ ÙË Û˘Ó¿ÓÙËÛË ÙË ‰È΋ ÙÔ˘˜ ÂΉԯ‹ ÛÙ· ÁÂÁÔÓfiÙ· Ô˘ ÚÔËÁ‹ıËÎ·Ó Î·È Ù· ı¤Ì·Ù· Ô˘ Û˘˙‹ÙËÛ·Ó. K·Ïfi Îϛ̷ Î·È ¤ÙÂÚÔ Ô˘‰¤Ó. O A. ™·Ì·Ú¿˜ Âȯ›ÚËÛ ӷ ÙÂÛÙ¿ÚÂÈ ÙȘ ÙÔ˘ÚÎÈΤ˜ ·ÓÙȉڿÛÂȘ ÁÈ· ÙÔ ı¤Ì· Ù˘ ÂÏÏËÓÈ΋˜ AOZ. O EÚÓÙÔÁ¿Ó ÛÙȘ ‰ÈΤ˜ ÙÔ˘ ‰È·ÚÚÔ¤˜ ÌÂÙ¿ ÂÈΤÓÙÚˆÛ ÛÙÔ ı¤Ì· ÙˆÓ ÈÌ¿ÌˉˆÓ Ù˘ £Ú¿Î˘ Î·È Ù˘ ηٷÛ΢‹˜ Ù˙·ÌÈÔ‡ ÛÙËÓ Aı‹Ó·, Ô˘ÏÒÓÙ·˜ Î·È ÎÔ˘‚·ÚÓÙ·Ï›ÎÈ Î·È ÚÔÛ·ıÒÓÙ·˜ Ó· Ù· «·ÓÙ·ÏÏ¿ÍÂÈ» Ì ٷ ‰ÂÈÏ¿ ‚‹Ì·Ù· Ù˘ ÕÁ΢ڷ˜ ÛÙÔ ı¤Ì· Ù˘ Â·Ó·ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ›·˜ Ù˘ ™¯ÔÏ‹˜ Ù˘ X¿Ï΢. H Ô˘Û›· ‚Ú›ÛÎÂÙ·È ÛÙÔ fiÙÈ ÂȂ‚·ÈÒıËΠˆ˜ fiÏ· Ù· ·ÓÔÈÎÙ¿ ı¤Ì·Ù· ·Ú·¤ÌÔÓÙ·È ÛÙË Û˘Ó¿ÓÙËÛË ÙˆÓ ‰˘Ô ËÁÂÙÒÓ ÛÙ· ·Ú¯¤˜ M·ÚÙ›Ô˘ ÛÙËÓ ÕÁ΢ڷ, ·Ú¿ÏÏËÏ· Î·È Ì ÙË ‰Â‡ÙÂÚË Û‡ÓÔ‰Ô ÙÔ˘ ÌÈÎÙÔ‡ ΢‚ÂÚÓËÙÈÎÔ‡ Û˘Ì‚Ô˘Ï›Ô˘, Ô˘ ÂÎÎÚÂÌ› ¿Óˆ ·fi ¤Ó· ¯ÚfiÓÔ. ø˜ ÙfiÙ ÔÈ TÔ‡ÚÎÔÈ ı· ÌÔÚÔ‡Ó Ó· ϤÓ ‰È¿ÊÔÚ· ÁÈ· ÙËÓ ÚÔı˘Ì›· ÙÔ˘˜ Ó· ÌÔ˘Ó ÁÂÚ¿ ÛÙÔ ÚfiÁÚ·ÌÌ· ÙˆÓ ÂÏÏËÓÈÎÒÓ ·ÔÎÚ·ÙÈÎÔÔÈ‹ÛÂˆÓ Î·È Ë Aı‹Ó· Ó· ·›˙ÂÈ ÙÔ ·ÈÁÓ›‰È ÙˆÓ «ÎÏÂÈÛÙÒÓ ¯·ÚÙÈÒÓ» ȉ›ˆ˜ ÛÙÔ ı¤Ì· ÙˆÓ ÚÔı¤ÛÂÒÓ Ù˘ Ó· ÚÔ¯ˆÚ‹ÛÂÈ ÛÙËÓ ·Ó·Î‹Ú˘ÍË Ù˘ ÂÏÏËÓÈ΋˜ AOZ.

O

¢À√ μ∏ª∞Δ∞ ª¶ƒ√™ ∂¡∞ ¶π™ø ™Δ∏ NΔ√Ã∞

TÔ K·Ù¿Ú Î·È ÔÈ Ó¤Â˜ ÚÔÛ‰Ô˘ ÂÂÓ‰‡ÛÂˆÓ Ó· ÈÛ¯˘ÚÈÛÙ› fiÙÈ ¤¯ÂÈ ÛÙ· ¯¤ÚÈ· ÙÔ˘ ÙË Û˘Ìʈӛ· ÁÈ· ÙËÓ ›‰Ú˘ÛË ÂÓfi˜ ÎÔÈÓÔ‡ fund ÙˆÓ ‰˘Ô ¯ˆÚÒÓ, Ì ÎÂÊ¿Ï·È· 2 ‰È˜ ¢ÚÒ, Ô˘ ı· ¯ÚËÌ·ÙÔ‰ÔÙ› ÂÏÏËÓÈΤ˜ ÌÈÎÚÔÌÂÛ·›Â˜ ÂȯÂÈÚ‹ÛÂȘ. ¢ÂÓ Â›Ó·È Ï›ÁÔ. KÈ ·Ó ‚¤‚·È· οÔÈÔ˜ ÛÙ·ı› ÛÙËÓ ÂÍ·ÁÁÂÏ›·, Û ٤ÙÔÈÔ Î·ÈÚfi ÛÙÂÁÓÒÌ·ÙÔ˜ Ù˘ ÂÏÏËÓÈ΋˜ ÔÈÎÔÓÔÌ›·˜, ÙÔ Ó¤Ô ı· ÚÔηÏÔ‡Û ÂÓıÔ˘ÛÈ·ÛÌfi. ¢ÈfiÙÈ ¤ÙÛÈ, ı· ·ÓÔ›ÍÂÈ ÌÈ· οÓÔ˘Ï· ·ÚÔ¯‹˜ Ú¢ÛÙfiÙËÙ·˜ ÛÙËÓ ÂÏÏËÓÈ΋ ·ÁÔÚ¿. T· Ú¿ÁÌ·Ù· fï˜ ÎÈ Â‰Ò ‰ÂÓ Â›Ó·È ÙfiÛÔ ·Ï¿, fiÛÔ ı¤ÏËÛ ӷ Ù· ·ÚÔ˘ÛÈ¿ÛÂÈ Ë Î˘‚¤ÚÓËÛË. Y¿Ú¯Ô˘Ó ÙÂÚ¿ÛÙȘ ‰˘ÛÎÔϛ˜. K·Ù·Ú¯‹Ó, ÌÈÏ¿Ì ÁÈ· ÎÔÈÓ‹ Û˘ÌÌÂÙÔ¯‹, ηٿ 50% Ô Î·ı¤Ó·˜, ÙˆÓ ‰˘Ô Ï¢ÚÒÓ ÛÙÔ fund. ™˘ÓÂÒ˜ Ú¤ÂÈ Ó· ‚ÚÂı› 1 ‰ÈÛ. ¢ÚÒ ÁÈ· ÙËÓ ÂÏÏËÓÈ΋ Û˘ÓÂÈÛÊÔÚ¿. Afi Ô‡ fï˜ ı· ‚ÚÂı›; ™ÙËÓ Î˘‚¤ÚÓËÛË ·Ó·‰ÂÈÎÓ‡Ô˘Ó ÙÔ ·ÓÙ›ÛÙÔÈ¯Ô deal Ô˘ ¤ÎÏÂÈÛÂ Ô AÏ £·-

Ó› Ì ÙÔÓ MfiÓÙÈ. AÏÏ¿ Ô MfiÓÙÈ Â›¯Â ÙË ‰˘Ó·ÙfiÙËÙ· Ó· ¯ÚËÌ·ÙÔ‰ÔÙ‹ÛÂÈ ·fi ÙËÓ ÏÂ˘Ú¿ ÙÔ˘ ÙÔ IÙ·ÏÔηٷÚÈ·Ófi fund, Ô ™ÙÔ˘ÚÓ¿Ú·˜ fi¯È. £· ¯ÚÂÈ·ÛÙ› Ó· ·Ê·ÈÚ¤ÛÂÈ fiÚÔ˘˜ ·fi ÙÔ E™¶A, ·Ó ÙÔ ‰Â¯ÙÔ‡Ó Ê˘ÛÈο ÔÈ BڢͤϘ, Ô˘ ‰ÂÓ ¤¯Ô˘Ó ηӤӷ ÏfiÁÔ ÁÈ· Ó· ÙÔ ‰Â¯ÙÔ‡Ó, ÙÔ ·ÓÙ›ıÂÙÔ Ì¿ÏÈÛÙ·. E‰Ò ·ÎÚÈ‚Ò˜ ÏÔÈfiÓ, οÔÈÔÈ ¿Ó ·Ú·Î¿Ùˆ. O ÛÂ˚¯Ë˜ ÂÂÓ‰‡ÂÈ ÛÙË ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ›· ·˘ÙÔ‡ ÙÔ˘ fund ÁÈ· ÙËÓ ÂÓ›Û¯˘ÛË ÛÙÔ¯Â˘Ì¤ÓˆÓ ÎÏ¿‰ˆÓ Î·È ÙÔ̤ˆÓ Ù˘ ÂÏÏËÓÈ΋˜ ÔÈÎÔÓÔÌ›·˜ Î·È Ì ÙËÓ ÚÔ¸fiıÂÛË fiÙÈ ÔÈ ÂÙ·Èڛ˜ Ô˘ ı· ¯ÚËÌ·ÙÔ‰ÔÙËıÔ‡Ó ı· ÂÂÎÙ›ÓÔ˘Ó ÙË ‰Ú·ÛÙËÚÈfiÙËÙ· ÙÔ˘˜ ÛÙÔ K·Ù¿Ú. ¢˘Ô Û ¤Ó· ‰ËÏ·‰‹ ÁÈ· ÙÔÓ AÏ £·Ó›. EÂÓ‰‡ÛÂȘ ÛÙË ¯ÒÚ· ÙÔ˘ ̤ۈ E™¶A. ¶¿ÓÙˆ˜, ·Ó Ë ˘fiıÂÛË ÚÔˆıËı› ÌÔÚ› Ó· ¤¯ÂÈ Â˘ÂÚÁÂÙÈΤ˜ ÂȉڿÛÂȘ ÛÙȘ ÂÏÏËÓÈΤ˜ ÌÈÎÚÔÌÂÛ·›Â˜ ÂȯÂÈÚ‹ÛÂȘ, ȉ›ˆ˜ Ù˘ ÌÂÙ·Ô›ËÛ˘ Î·È ÙÔ˘ ÙÔ˘ÚÈÛÌÔ‡.

EȯÂÈÚËÌ·ÙÈÎfi ™˘Ì‚Ô‡ÏÈÔ ™ÙÔ ÂÓÂÚÁËÙÈÎfi ™·Ì·Ú¿ ÚÔÛÙ›ıÂÙ·È Î·È Ë ‰ËÌÈÔ˘ÚÁ›· ÙÔ˘ ÎÔÈÓÔ‡ EȯÂÈÚËÌ·ÙÈÎÔ‡ ™˘Ì‚Ô˘Ï›Ô˘ EÏÏ¿‰·˜ - K·Ù¿Ú. E‰Ò Ô Úˆı˘Ô˘ÚÁfi˜ ‹Ú ڛÛÎÔ ÎÔ˘‚·ÏÒÓÙ·˜ Ì·˙› ÙÔ˘ ‰Âο‰Â˜ ÎÔÚ˘Ê·›Ô˘˜ ÌÂÁ·ÏÔÂȯÂÈÚË̷ٛ˜, Ì¿Ó·Ù˙ÂÚ Î·È ÂÎÚÔÛÒÔ˘˜ ÂÏÏËÓÈÎÒÓ ÎÔÏÔÛÛÒÓ Î·È «ÙÔ˘ ‚Á‹Î». ◊‰Ë ÔÈ ÚÒÙ˜ ÏËÚÔÊÔڛ˜ ÌÈÏÔ‡Ó ÁÈ· ÈηÓÔÔÈË̤ÓÔ˘˜ ÂÊÔÏÈÛÙ¤˜ Î·È Î·Ù·Û΢·ÛÙ¤˜, Ô˘ ‹‰Ë ÂÂÓ‰‡Ô˘Ó ·ÓÙ›ÛÙÔȯ· Û projects Î·È ¤ÚÁ· ÙÔ˘ EÌÈÚ¿ÙÔ˘. E‡ÏÔÁ· ÛÙÔ M·Í›ÌÔ˘ ÈÛÙ‡ԢÓ, fiÙÈ Ô Î. ™·Ì·Ú¿˜ ‰›Î·È· ı· ÂÌÊ·Ó›˙ÂÙ·È ˆ˜ Ô «·Ù¤Ú·˜» ·˘Ù‹˜ Ù˘ ÈÛÙÔÚ›·˜. K·È fiÙÈ ı· ÙËÓ ÈÛÙˆı› ·Ó·ÏfiÁˆ˜. Afi ÂΛ Î·È ¤Ú·, Ô ‰ÚfiÌÔ˜ ÙˆÓ ¿ÌÂÛˆÓ ÂÂÓ‰‡ÛÂˆÓ ÙÔ˘ K·Ù¿Ú ÛÙË ¯ÒÚ· Ì·˜ ·Ú·Ì¤ÓÂÈ Ì·ÎÚ‡˜ Î·È ‰‡Û‚·ÙÔ˜. AÏÏ¿ Ë ÂÏ›‰· Âı·›ÓÂÈ ÙÂÏÂ˘Ù·›· Î·È Ô Úˆı˘Ô˘ÚÁfi˜ ı· ‰ÒÛÂÈ ÙË Ì¿¯Ë ÙÔ˘ Ì ÙÔ˘˜ E˘Úˆ·›Ô˘˜ ÂÏ›˙ÔÓÙ·˜ ÛÙÔ Î·Ï‡ÙÂÚÔ,


PRESS TIME, ™¿‚‚·ÙÔ 2 - K˘Úȷ΋ 3 ºÂ‚ÚÔ˘·Ú›Ô˘ 2013

¶ÔÏÈÙÈ΋

15

∞¢π∞º√ƒ∂π °π∞ Δ√À™ ∂™øΔ∂ƒπ∫√À™ ∫ƒ∞¢∞™ª√À™ ™Δ√¡ ™Àƒπ∑∞ ∞¶√ Δ∞ Δ∞•π¢π∞ ÔÊ·ÛÈṲ̂ÓÔ˜ Ó· ÔÏÔÎÏËÚÒÛÂÈ ÙË «Ú·ÏÈÛÙÈ΋ ÛÙÚÔÊ‹» ÙÔ˘ ™Àƒπ∑∞ ʤÚÂÙ·È Û‡Ìʈӷ Ì ÏËÚÔÊÔڛ˜ Ô ∞Ϥ͢ ΔÛ›Ú·˜, ·‰È·ÊÔÚÒÓÙ·˜ ÁÈ· ÙÔ˘˜ ÂÛˆÙÂÚÈÎÔ‡˜ ÎÚ·‰·ÛÌÔ‡˜ Ô˘ ·˘Ù‹ ÚÔηÏ› Î·È ÙËÓ Ô͇ٷÙË ÎÚÈÙÈ΋ Ô˘ ‰¤¯ÂÙ·È ·fi ÙȘ Û˘ÓÈÛÙÒÛ˜ Î·È ÙËÓ ·ÚÈÛÙÂÚ‹ Ù¤Ú˘Á· ÙÔ˘ ÎfiÌÌ·Ùfi˜ ÙÔ˘. ΔÔ ˙ËÙÔ‡ÌÂÓÔ ÁÈ· ÙÔÓ Î. ΔÛ›Ú· ÁÈ· ÙËÓ ·Ó¿ÎÙËÛË Ù˘ ‰˘Ó·ÌÈ΋˜ ÙÔ˘ ™Àƒπ∑∞ ‰ÂÓ ‚Ú›ÛÎÂÙ·È ϤÔÓ ·Ï¿ ÛÙËÓ ˘ÈÔı¤ÙËÛË Ù˘ Û˘ÁÎÚÔ˘Ûȷ΋˜ ÚËÙÔÚÈ΋˜ ·¤Ó·ÓÙÈ ÛÙËÓ Î˘‚¤ÚÓËÛË Î·È ÙËÓ ΔÚfiÈη, ·ÏÏ¿ ÛÙË ÛÙ·‰È·Î‹ ·fiÎÙËÛË ÂÈÛÙÈÎÔ‡ ÂÓ·ÏÏ·ÎÙÈÎÔ‡ ÚÔÁÚ·ÌÌ·ÙÈÎÔ‡ ÏfiÁÔ˘. ∫¿ÙÈ Ô˘ ·fi Ù· ÁοÏÔ ÚÔ·ÙÂÈ ˆ˜ Ë ‚·ÛÈ΋ ÛËÌÂÚÈÓ‹ ·‰˘Ó·Ì›· ÙÔ˘ ™Àƒπ∑∞ Î·È Î‡ÚÈÔ˜ ÏfiÁÔ˜ ÁÈ· ÙË ‰ËÌÔÛÎÔÈ΋ ηı‹ÏˆÛ‹ ÙÔ˘. √ ·Ú¯ËÁfi˜ ÙÔ˘ ™Àƒπ∑∞ ‹‰Ë ÎÏ›ÓÂÈ ÙÔ «Ù·Ì›Ի ÙˆÓ Ù·ÍȉÈÒÓ ÙÔ˘ Û ∏¶∞ Î·È °ÂÚÌ·Ó›·. ∂ÎÙÈÌ¿ fiÙÈ Ì¤Û· ·fi ÙȘ ˘„ËÏÔ‡ ÂÈ¤‰Ô˘ ‰ÈÂıÓ›˜ Â·Ê¤˜ ÙÔ˘ ·Ó¤‰ÂÈÍ ÙË «Ú·ÏÈÛÙÈ΋ ÛÙÚÔÊ‹» Ù˘ ·ÍȈ̷ÙÈ΋˜ ·ÓÙÈÔÏ›Ù¢Û˘, «ÓÔÌÈÌÔÔ›ËÛ» ÙË ‰ÈÂıÓ‹ ·Ô‰Ô¯‹ Ù˘ Î·È ¿ÓÔÈÍ ηӿÏÈ· ÂÈÎÔÈÓˆÓ›·˜ Î·È Û˘ÓÂÓÓfiËÛ˘ Ì ÚfiÛˆ· Î·È Î¤ÓÙÚ· ·ÔÊ¿ÛÂˆÓ Ô˘ ̤¯ÚÈ ÙÒÚ· ÎÚ·ÙÔ‡Û·Ó fiÚÙ˜ ÎÏÂÈÛÙ¤˜ ·¤Ó·ÓÙÈ ÛÙÔÓ ›‰ÈÔ Î·È ÙÔÓ ™Àƒπ∑∞. «◊Ù·Ó ¤Ó· ıÂÙÈÎfi ‚‹Ì·» ÙÔÓ›˙Ô˘Ó ÛÙÂÓÔ› Û˘ÓÂÚÁ¿Ù˜ ÙÔ˘, «¯ˆÚ›˜ ·˘Ùfi Ó· ÛËÌ·›ÓÂÈ fiÙÈ ˘‹ÚÍ·Ó Ù·˘Ù›ÛÂȘ ·fi„ˆӻ, ÚÔÛı¤ÙÔÓÙ·˜ fiÙÈ Ô Î. ΔÛ›Ú·˜ ¤Ù˘¯Â Ó· οÓÂÈ ·¢ı›·˜ ÁÓˆÛÙ¤˜ ÙȘ ı¤ÛÂȘ Î·È ÙËÓ ÔÏÈÙÈ΋ ÙÔ˘ ™Àƒπ∑∞ ¯ˆÚ›˜ ÙË ‰È·ÛÙÚ¤‚ψÛË Ô˘ ·˘Ù¤˜ Û˘ÛÙËÌ·ÙÈο ˘¤ÛÙËÛ·Ó Î·È ÂÍ·ÎÔÏÔ˘ıÔ‡Ó Ó· ˘Ê›ÛÙ·ÓÙ·È ·fi Ù· ‰È¿ÊÔÚ· ΤÓÙÚ· ÙÔ˘ ÔÏÈÙÈÎÔ‡ Î·È ÌÈÓÙÈ·ÎÔ‡ ηÙÂÛÙË̤ÓÔ˘.

«ΔÛ›Ú·˜ Â͈ÙÂÚÈÎÔ‡» ∂ȉÈο ÛÙÔ Ù·Í›‰È ÙÔ˘ ÛÙȘ ∏¶∞ Ô ∞Ï. ΔÛ›Ú·˜ Û˘ÌÂÚÈʤÚıËΠfiˆ˜ ¤Ó·˜ Ù˘ÈÎfi˜ ËÁ¤Ù˘ ·ÍȈ̷ÙÈ΋˜ ·ÓÙÈÔÏ›Ù¢Û˘ Ù˘ ∂ÏÏ¿‰·˜ Î·È ÂÓ ‰˘Ó¿ÌÂÈ Úˆı˘Ô˘ÚÁfi˜, ÂÓÙfi˜ ÙˆÓ Ï·ÈÛ›ˆÓ ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ›·˜ Î·È ·ÓÔ¯‹˜ ÙÔ˘ ‰ÈÂıÓÔ‡˜ Û˘ÛÙ‹Ì·ÙÔ˜. ÃÚËÛÈÌÔÔ›ËÛ ·ÚÂÛÙ‹ ‹ ¤ÛÙˆ ·ÓÂÎÙ‹ ÚËÙÔÚÈ΋ ·¤Ó·ÓÙÈ ÛÙÔ˘˜ Û˘ÓÔÌÈÏËÙ¤˜ ‹ ÙÔ ÎÔÈÓfi ÙˆÓ ÔÌÈÏÈÒÓ ÙÔ˘, ¤ÂÈÛ οÔÈÔ˘˜, «Ì·Ï¿ÎˆÛ» ÙËÓ ÎÚÈÙÈ΋ ÂÚÈÛÛfiÙÂÚˆÓ Î·È ÚÔÛ¿ıËÛ ӷ ‰ÒÛÂÈ ÙËÓ ÂÓÙ‡ˆÛË ÙÔ˘ «·ÚÂÍËÁË̤ÓÔ˘» Ô˘ Ú¤ÂÈ Ó· ·ÔηٷÛÙ‹ÛÂÈ ÙËÓ ·Ï‹ıÂÈ· Á‡Úˆ ·fi ÙÔ fiÓÔÌ· Î·È ÙËÓ ÔÏÈÙÈ΋ ÙÔ˘. ¶¤Ú· ·fi Ù· Â›ÛËÌ· «ÂÁη›ÓÈ·» ÙˆÓ Î·Ó·ÏÈÒÓ ÂÈÎÔÈÓˆÓ›·˜ Ì ÙÔ ¢¡Δ Î·È ÙËÓ ∞ÌÂÚÈηÓÈ΋ ΢‚¤ÚÓËÛË Î·È ÙÔ˘˜ ‡ÌÓÔ˘˜ ÚÔ˜ ÙÔ fiÚ·Ì· Î·È ÙËÓ ÔÏÈÙÈ΋ √Ì¿Ì·, Ú¿ÁÌ·Ù· «‰‡ÛÂÙ·» ÁÈ· ÙÔ˘˜ Â‰Ò Û˘ÓÙÚfiÊÔ˘˜ ÙÔ˘, Ô Î. ΔÛ›Ú·˜ ÚÔ¯ÒÚËÛ Û Ï‹ÚÂȘ ·Ó·ÙÚÔ¤˜ Ù˘ ·Ú·‰ÔÛȷ΋˜ ÂÈÎfiÓ·˜ ÂÓfi˜ ·ÚÈÛÙÂÚÔ‡ ËÁ¤ÙË, Û˘Ó·ÓÙÒÓÙ·˜ ÛÙÔ ™·Îڷ̤ÓÙÔ ÙÔÓ ŒÏÏËÓ· ·Ú¯ÈÏÔÌ›ÛÙ· ÕÓÙ˙ÂÏÔ ΔÛ·ÎfiÔ˘ÏÔ. ∫·È Û ‰Â›ÓÔ Ô˘ ‰ÈÔÚÁ¿ÓˆÛ ÂΛÓÔ˜ ÚÔ˜ ÙÈÌ‹ ÙÔ˘, Ô ·Ú¯ËÁfi˜ ÙÔ˘ ™Àƒπ∑∞ Û˘˙‹ÙËÛ Ì ¤ÍÈ ÎÔÚ˘Ê·›Ô˘˜ ∂ÏÏËÓÔ·ÌÂÚÈηÓÔ‡˜ ÂȯÂÈÚË̷ٛ˜ Î·È ÙÔÓ ÚÒËÓ ˘Ô˘ÚÁfi √ÈÎÔÓÔÌÈÒÓ Ù˘ ∫·ÏÈÊfiÚÓÈ· ºÈÏ ∞ÁÁÂÏ›‰Ë ÁÈ· ÙËÓ ÔÈÎÔÓÔÌ›·, ÙȘ ÚÔÔÙÈΤ˜ ·Ó¿Î·Ì„˘ Ù˘ ∂ÏÏ¿‰·˜, Èı·Ó¤˜ ÂÂÓ‰‡ÛÂȘ Ô˘ ¯ÚÂÈ¿˙ÂÙ·È Ë ¯ÒÚ· Î·È ÙÔ ÚfiÏÔ Ù˘ √ÌÔÁ¤ÓÂÈ·˜.

√È ÂÛˆÙÂÚÈΤ˜ ·ÓÙȉڿÛÂȘ ∏ ÔÏÈÙÈ΋ ÛÙÚÔÊ‹ ÙÔ˘ Î. ΔÛ›Ú· ÙÔÓ Ê¤ÚÓÂÈ ‚‚·›ˆ˜ ·ÓÙÈ̤وÔ Ì ÙËÓ ÂÛˆÙÂÚÈ΋ ·ÓÙÈÔϛ٢ÛË, ›Ù Ù˘ ∞ÚÈÛÙÂÚ‹˜ ¶Ï·ÙÊfiÚÌ·˜ ÙÔ˘ ¶. §·Ê·˙¿ÓË Â›ÙÂ ÙˆÓ ‰È·ÊfiÚˆÓ Û˘ÓÈÛÙˆÛÒÓ. ◊‰Ë ‰¤¯ÙËΠÙËÓ ÚÒÙË «·ÚÙ›‰·» ÛÊÔ‰Ú‹˜ ÎÚÈÙÈ΋˜ ηٿ ÙËÓ ÚÔ¯ıÂÛÈÓ‹ Û˘Ó‰ڛ·ÛË Ù˘ ™˘ÓÙÔÓÈÛÙÈ΋˜ °Ú·ÌÌ·Ù›·˜, ÂÓÒ Û‹ÌÂÚ· Î·È ·‡ÚÈÔ ·Ó·Ì¤ÓÂÙ·È Ë ‰Â‡ÙÂÚË, η-

∫¿ÓÂÈ «Ù·Ì›Ի Ù˘ ÛÙÚÔÊ‹˜ ÙÔ˘ Ô ∞Ϥ͢ Δ√À™ «ª∞§∞∫ø™∂» ™Δ√ ∂•øΔ∂ƒπ∫√

ıÒ˜ Û˘Ó‰ÚÈ¿˙ÂÈ Ë ∫ÂÓÙÚÈ΋ ∂ÈÙÚÔ‹. ∏ ÂÛˆÎÔÌÌ·ÙÈ΋ ·ÓÙÈÔϛ٢ÛË Î·Ù·ÏÔÁ›˙ÂÈ ÛÙÔÓ Î. ΔÛ›Ú· ‚È·ÛÙÈΤ˜ Î·È ¿ÛÙԯ˜ ÎÈÓ‹ÛÂȘ Ô˘ ‰Â›¯ÓÔ˘Ó Ï¿ıÔ˜ ÚÔÛ·Ó·ÙÔÏÈÛÌfi Î·È ÌÂٷʤÚÔ˘Ó ıÔÏ¿ ÌËӇ̷ٷ ÛÙËÓ ÎÔÈÓˆÓ›·, ÂÈÎÂÓÙÚÒÓÔÓÙ·˜ ÛÙȘ Û˘Ó·ÓÙ‹ÛÂȘ Ì ™fiÈÌÏÂ, ºÔ‡¯ÙÂÏ, §›ÙÔÓ (·Ó·ÏËÚˆÙ‹˜ ÁÂÓÈÎfi˜ ‰È¢ı˘ÓÙ‹˜ ÙÔ˘ ¢¡Δ) Î·È ΔfiÌÛÂÓ. ∫·ÙËÁÔÚÔ‡Ó ÙÔÓ ·Ú¯ËÁfi ÙÔ˘ ™Àƒπ∑∞ ÁÈ· ÂÈÏÔÁ¤˜ Ì ڛÛÎÔ, Ô˘ ‹‰Ë ‚¿ÏÏÔÓÙ·È ·fi ÙË Û˘Á΢‚¤ÚÓËÛË Î·È Ù· ¿ÏÏ· ÎfiÌÌ·Ù· Ù˘ ·ÓÙÈÔÏ›Ù¢Û˘, Ì ¯·Ú·ÎÙËÚÈÛÙÈÎfiÙÂÚË ÙËÓ Â›ÎÏËÛË ÎÔÈÓÒÓ ı¤ÛÂˆÓ Ì ÙÔ ¢¡Δ ÁÈ· ÙÔ ¯Ú¤Ô˜ ÛÙÔ fiÓÔÌ· Ù˘ ÎÏÈ̿ΈÛ˘ ÙˆÓ ·ÓÙÈÁÂÚÌ·ÓÈÎÒÓ ÙfiÓˆÓ. ™˘Á¯ÚfiÓˆ˜ ÛÊÔ‰Ú‹ ÎÚÈÙÈ΋ ˘¿Ú¯ÂÈ Î·È ÁÈ· ÙÔ ÈÂÛÙÈÎfi ÊÏÂÚÙ ÚÔ˜ ÙË ¢∏ª∞ƒ, Ô˘ ·ÛÎÂ›Ù·È ϤÔÓ Û¯Â‰fiÓ Â›ÛËÌ· ·fi ÙËÓ ∫Ô˘-

ÌÔ˘Ó‰Ô‡ÚÔ˘. ªÂ ‰È¿ÊÔÚ· ÛÙÂϤ¯Ë Ó· ÙÔÓ›˙Ô˘Ó ˆ˜ Ô Î. ∫Ô˘‚¤Ï˘ ÚÔÛʤÚÂÈ Ù· ȉÂÒ‰Ë ¿ÏÏÔıÈ ÛÙÔÓ ∞. ™·Ì·Ú¿ Î·È ÙË Û˘Á΢‚¤ÚÓËÛË ÁÈ· ÙËÓ ˘ÈÔı¤ÙËÛË ÙˆÓ ÛÎÏËÚfiÙÂÚˆÓ Î·È ·ÓÙÈÏ·˚ÎfiÙÂÚˆÓ ÔÏÈÙÈÎÒÓ Ù˘ ÌÂÙ·ÔÏ›Ù¢Û˘ Î·È fiÙÈ ÔÔÈ·‰‹ÔÙÂ Û˘˙‹ÙËÛË Ì·˙› ÙÔ˘ ÁÈ· ÌÂÏÏÔÓÙÈ΋ Û‡ÁÎÏÈÛË Î·È Û˘ÓÂÚÁ·Û›· Â›Ó·È ÂÎÙfi˜ ÙfiÔ˘ Î·È ¯ÚfiÓÔ˘. ŸÏ· Ù· ·Ú·¿Óˆ Ô‰ËÁÔ‡Ó Û ·‚‚·ÈfiÙËÙ· Î·È ÙËÓ ÔÚ›· ÚÔ˜ ÙÔ È‰Ú˘ÙÈÎfi ™˘Ó¤‰ÚÈÔ ÙÔ˘ ™Àƒπ∑∞, Ì ÔÏÏÔ‡˜ Ó· ÂÎÙÈÌÔ‡Ó ˆ˜ Ô Î. ΔÛ›Ú·˜ ÂÓ‰¤¯ÂÙ·È ·ÎfiÌ· Î·È Ó· ÙÔ ·Ó·‚¿ÏÂÈ ÁÈ· ÙÔ Ù¤ÏÔ˜ Ù˘ ¯ÚÔÓÈ¿˜ ‹ Î·È ÁÈ· ÙÔ 2014, ·Ó ÂÎÙÈÌ‹ÛÂÈ ÎÈÓ‰‡ÓÔ˘˜ ÂÛˆÙÂÚÈ΋˜ ·ÔÛÙ·ıÂÚÔÔ›ËÛ˘. ¢ÂÓ ıˆÚÔ‡Ó Ì¿ÏÈÛÙ· ηıfiÏÔ˘ Ù˘¯·›· ÙËÓ ÚfiÛÊ·ÙË ÙÔÔı¤ÙËÛ‹ ÙÔ˘ ÁÈ· ÂıÓÈΤ˜ ÂÎÏÔÁ¤˜ ÚÈÓ ·fi ÙȘ ÁÂÚÌ·ÓÈΤ˜.

∂ÏÈÁÌÔ› Î·È ¯Ù˘‹Ì·Ù· ·fi ÙË Û˘Á΢‚¤ÚÓËÛË ¶

ÚÒÙÈÛÙÔ Ì¤ÏËÌ· ÙÔ˘ ∞Ï. ΔÛ›Ú· Â›Ó·È Ê·ÓÂÚ¿ Ë ‰È·Ù‹ÚËÛË ÙÔ˘ ÔÏ˘Û˘ÏÏÂÎÙÈÎÔ‡ ¯·Ú·ÎÙ‹Ú· ÙÔ˘ ™Àƒπ∑∞, Ô˘ ηٿ ‚¿ÛË ÚÔ¤Ú¯ÂÙ·È ·fi „ËÊÔÊfiÚÔ˘˜ Ô˘ ÂÁη٤ÏÂÈ„·Ó ÙÔ ¶∞™√∫ ÌÂÙ¿ ÙËÓ Ô‚È‰È·Î‹ ÌÂÙ·ÌfiÚʈۋ ÙÔ˘. √ Î. ΔÛ›Ú·˜ ÁÓˆÚ›˙ÂÈ fiÙÈ ·˘Ùfi Â›Ó·È ÙÔ «ÌÂÁ¿ÏÔ ÎÔÈÓfi» Ô˘ Ú¤ÂÈ Ó· Û˘ÛÂÈÚÒÓÂÈ ÎÔÓÙ¿ ÙÔ˘, ηıÒ˜ Â›Ó·È ÈηÓfi Ó· «ÙÔÓ ÛÚÒÍÂÈ» ÚÔ˜ ÙËÓ ÂÍÔ˘Û›·, ·ÊÔ‡ ‹‰Ë ÙÔÓ ÂÎÙ›Ó·Í ·fi ÙÔ 4% ÛÙÔ 27%. ™Â ‰Â‡ÙÂÚË ÌÔ›Ú· ‚Ú›ÛÎÂÙ·È ÙÔ «·ÚÈÛÙÂÚfi» ÎÔÈÓfi, ÁÈ· ÙË ‰ÈÂΉ›ÎËÛË ÙÔ˘ ÔÔ›Ô˘ ¯ÚÂÈ¿˙ÂÙ·È Ó· ‰›ÓÂÈ ÛÎÏËÚ‹ Ì¿¯Ë Ì ÙÔ ∫∫∂ Î·È ¿ÏϘ ÌÈÎÚfiÙÂÚ˜ ‰˘Ó¿ÌÂȘ, ÙfiÛÔ fï˜ ÎÔÛÙÔ‚fiÚ· ÒÛÙ ӷ ηı›ÛÙ·Ù·È ÚÔ‚ÏËÌ·ÙÈÎfi˜ Ô Û˘ÓÙÂÏÂÛÙ‹˜ ÔÏÈÙÈÎÔ‡ ÎfiÛÙÔ˘˜/ ÔʤÏÔ˘˜. ◊‰Ë ÛÙË ÚËÙÔÚÈ΋ ÙÔ˘ Î. ΔÛ›Ú·, Ô˘ ·ÔÙ˘ÒÓÂÈ ÙËÓ Ú·ÏÈÛÙÈ΋ ÛÙÚÔÊ‹ ÙÔ˘ ™Àƒπ∑∞, Ì‹Î·Ó ϤÍÂȘ Î·È ÊÚ¿ÛÂȘ, fiˆ˜ «ÓÔÈÎÔ΢ڷ›ÔÈ», «·ÛÊ¿ÏÂÈ· ÙÔ˘ ÔÏ›ÙË», «Û˘ÌÌ·¯›· Î·È Ì ÙÔ ‰È¿‚ÔÏÔ ÁÈ· ÙË ‰È¿ÛˆÛË Ù˘ ¯ÒÚ·˜» Î·È ı¤ÛÂȘ Ô˘ ÚÔηÏÔ‡Ó ¤ÓÙÔÓ˜ Û˘˙ËÙ‹ÛÂȘ, fiˆ˜ fiÙÈ Ô ™Àƒπ∑∞ ‰ÂÓ ÚfiÎÂÈÙ·È Ó· «ÛΛÛÂÈ» ÙË ‰·ÓÂȷ΋ ۇ̂·ÛË, Ë Û˘ÌÌ·¯›· Ì ÙȘ ∏¶∞,

Ô˘ Â›Ó·È Û˘ÓÔ‰ÔÈfiÚÔÈ ÛÙËÓ Âȯ›ÚËÛË ·ÔηٿÛÙ·Û˘ Ù˘ ÂÏ›‰·˜ Î·È Ù˘ ¢ËÌÂÚ›·˜, Ë ·Ú·ÌÔÓ‹ Ù˘ ∂ÏÏ¿‰·˜ ÛÙÔ ¡∞Δ√, Ë ·Ô΋ڢÍË Ù˘ ÙÚÔÌÔÎÚ·Ù›·˜, ÙÔ ÂıÓÈÎfi ÓfiÌÈÛÌ· ¢ÚÒ, ·Ú¿ÏÏËÏ· Ì ÙȘ ¿ÁȘ ı¤ÛÂȘ ÙÔ˘ ˘Ú‹Ó· Ù˘ ÔÏÈÙÈ΋˜ ÙÔ˘ ÁÈ· ÙÔ ÓÂÎÚfi Î·È ·ÔÙ˘¯Ë̤ÓÔ ªÓËÌfiÓÈÔ ÎÏ. ∏ Ú·ÏÈÛÙÈ΋ ÛÙÚÔÊ‹ ΔÛ›Ú· ‚¿ÏÏÂÙ·È fï˜ ÛÊÔ‰Ú¿ ·fi ÙÔ ·ÓÙ›·ÏÔ ÛÙÚ·Ùfi‰Ô. ªÂ ÌÈ· ¿ÚÈÛÙ· ÔÚÁ·ÓˆÌ¤ÓË Ù·ÎÙÈ΋ Î·È ·ÍÈÔÔÈÒÓÙ·˜ ÙȘ ÌÈÓÙȷΤ˜ ÙÔ˘ Û˘ÌÌ·¯›Â˜, ÌÂÙ·ÙÔ›˙ÂÈ ‰È·ÚÎÒ˜ ÙËÓ ·Ù˙¤ÓÙ· Ù˘ ÂÈηÈÚfiÙËÙ·˜ .¯. ·fi ÙÔ ªÓËÌfiÓÈÔ ÛÙ· ‚›ÓÙÂÔ ÙÔÔıÂÙ‹ÛÂˆÓ ÌÂÏÒÓ ÙÔ˘ ™Àƒπ∑∞ ›Ù ÁÈ· ÙÔ Mall ›Ù ÁÈ· ÙËÓ ∂ÎÎÏËÛ›·. ∂ÎÌÂÙ·ÏχÂÙ·È ÙfiÛÔ ÙË ¯·Ï·Ú‹ ÔÚÁ·ÓˆÙÈ΋ Û¯¤ÛË ÙÔ˘ ÛÙÂϯȷÎÔ‡ ‰˘Ó·ÌÈÎÔ‡ ÙÔ˘ ™Àƒπ∑∞, fiÛÔ Î·È ÙȘ ÛÔ‚·Ú¤˜ ·ÔÎÏ›ÛÂȘ ÔÏÏÒÓ ÛÙÂϯÒÓ Î·È Û˘ÓÈÛÙˆÛÒÓ Ì ÙËÓ ËÁÂÛ›· Î·È ·Ó·‰ÂÈÎÓ‡ÂÈ ı¤Ì·Ù· Ô˘ ÚÔηÏÔ‡Ó ÛÔ‚·Ú‹ ÔÏÈÙÈ΋ ˙ËÌÈ¿ ÛÙËÓ ·ÍȈ̷ÙÈ΋ ·ÓÙÈÔϛ٢ÛË, ·Ó·‰ÂÈÎÓ‡ÔÓÙ·˜ ÔÏ˘ÁψÛÛ›· Î·È ¤ÏÏÂÈ„Ë Û˘ÓÂÎÙÈ΋˜ ËÁÂÛ›· Î·È ÁÚ·ÌÌ‹˜.


16

¶ÔÏÈÙÈ΋

PRESS TIME, ™¿‚‚·ÙÔ 2 - K˘Úȷ΋ 3 ºÂ‚ÚÔ˘·Ú›Ô˘ 2013

¶ø™ ∞¡Δπ°ƒ∞º∂π Δ√ ª√¡Δ∂§√ Δ√À ¶√§πΔπ∫√À Δ√À ª∂¡Δ√ƒ∞

M ٷÎÙÈ΋ ™ËÌ›ÙË Ô §Ô‚¤Ú‰Ô˜ ‹ÍË Ì ÙÔ˘˜ ¿ÓÙ˜ Î·È Ù· ¿ÓÙ·, ·ÎfiÌ· Î·È Ì ÙÔÓ ÌÓËÌÔÓÈ·Îfi ·˘Ùfi ÙÔ˘ Â›Ó·È Ô «Ô‰ËÁfi˜ ‰Ú¿Û˘» ÙÔ˘ AÓ‰Ú¤· §Ô‚¤Ú‰Ô˘. AÓÙÈÁÚ¿ÊÔÓÙ·˜ ÙÔ ÌÔÓÙ¤ÏÔ ™ËÌ›ÙË, -ȉÂÔÏÔÁÈÎÔ‡ Î·È ÔÏÈÙÈÎÔ‡ ÙÔ˘ ̤ÓÙÔÚ·-, Ô ÊÈÏfi‰ÔÍÔ˜ ÚÒËÓ ˘Ô˘ÚÁfi˜ ÚÔ¯ˆÚ› ÛÙË ÌÈ· ÌÂÙ¿ ÙËÓ ¿ÏÏË ·Ó·ÙÚÔ‹ ÙˆÓ Ì¤¯ÚÈ ÙÒÚ· ۯ‰fiÓ ·ÁÈˆÌ¤ÓˆÓ ı¤ÛÂÒÓ ÙÔ˘ ÁÈ· ÙËÓ ÔÏÈÙÈ΋ Û˘Á΢ڛ· Î·È ÙË ‰È¤ÍÔ‰Ô ·fi ÙËÓ ÔÈÎÔÓÔÌÈ΋ ÎÚ›ÛË, Û ÌÈ· ÚÔÛ¿ıÂÈ· «Ó· Ù·Ú¿ÍÂÈ Ù· (ÏÈÁÔÛÙ¿) ÓÂÚ¿» ÙÔ˘ «Ù¤ÏÌ·ÙÔ˜» Ù˘ ÎÂÓÙÚÔ·ÚÈÛÙÂÚ¿˜. «EÓ ·Ú¯‹ ËÓ» Ë ·Ô΋ڢÍË ÙÔ˘ MÓËÌÔÓ›Ô˘, ·ÚfiÙÈ Ô ›‰ÈÔ˜ ·ÔÙ¤ÏÂÛ ÛÙ˘ÏÔ‚¿ÙË Ù˘ ÂÊ·ÚÌÔÁ‹˜ ÙÔ˘. Afi ÙËÓ ·Ó·Î›ÓËÛË ˆÛÙfiÛÔ ÙÔ˘ ı¤Ì·ÙÔ˜ Ù˘ ÚÔÛÊ˘Á‹˜ Ù˘ ¯ÒÚ·˜ ÛÙÔ M˯·ÓÈÛÌfi ™Ù‹ÚÈ͢ Î·È ÂȉÈÎfiÙÂÚ· ÙÔ˘ «ÎÂÊ·Ï·›Ô˘ ¢NT», Ô A. §Ô‚¤Ú‰Ô˜ ηٷÌÂÙÚ¿ ÌfiÓÔ Î¤Ú‰Ë. ◊ ÙÔ˘Ï¿¯ÈÛÙÔÓ ·˘Ùfi ÂÎÙÈÌ¿ Ô ›‰ÈÔ˜. H «ÙÔÚ›ÏË» ÙÔ˘ ¤‚Á·Ï ÙÔÓ °. ¶··Ó‰Ú¤Ô˘ ·fi ÙÔ «Î·‚Ô‡ÎÈ» ÙÔ˘, ‰È·ÎfiÙÔÓÙ·˜ ÙËÓ Î·ıËÁËÙÈ΋ «ÓÈÚ‚¿Ó·» ÙÔ˘, ÂÓÒ ·Ó¿ÁηÛÂ Î·È ÙÔÓ E˘. BÂÓÈ˙¤ÏÔ Ó· ·ÔÏÔÁËı› ÁÈ· ÌÈ· ·ÎfiÌË ÊÔÚ¿ ÁÈ· ÏÔÁ·ÚÈ·ÛÌfi ÙÔ˘ ÚÔηÙfi¯Ô˘ ÙÔ˘, ÙËÓ ÒÚ· Ô˘ ÔÏÏÔ› ÙfiÙ ÚˆÙÔÎÏ·Û¿ÙÔÈ ˘Ô˘ÚÁÔ› ‚Á‹Î·Ó Â›Û˘ ·ÓÔÈÎÙ¿ ·›ÚÓÔÓÙ·˜ ·ÔÛÙ¿ÛÂȘ ·fi ÙËÓ ÔϤıÚÈ· ÂÈÏÔÁ‹ ÙÔ˘ Úˆı˘Ô˘ÚÁÔ‡ ÙÔ˘˜.

P

EÈÏÔÁ‹ ·ÎÚÔ·ÙËÚ›Ô˘ O A. §Ô‚¤Ú‰Ô˜ Â¤ÏÂÍ Ì ·˘Ùfi ÙÔÓ ÙÚfiÔ ÙÔ «ÎÔÈÓfi» ÙÔ˘, ·˘Ùfi ÛÙÔ ÔÔ›Ô Î·Ù¿ ÚÔÙÂÚ·ÈfiÙËÙ· ı· ·¢ı˘Óı›. ™‡Ìʈӷ Ì ÙÔ˘˜ ÂÈÛÙ‹ÌÔÓ˜ ·Ó·Ï˘Ù¤˜ Ô˘ Û˘Ì‚Ô˘Ï‡ÂÙ·È Ô ÚÒËÓ ˘Ô˘ÚÁfi˜, ·˘Ùfi Â›Ó·È ¤Ó· ‰‡ÛÎÔÏÔ, ·ÏÏ¿ ˘·ÚÎÙfi Î·È ˘fi ÚÔ¸Ôı¤ÛÂȘ Â˘Ú‡Ù·ÙÔ ÎÔÈÓfi. ¶ÔÈ· Â›Ó·È Ù· ¯·Ú·ÎÙËÚÈÛÙÈο ÙÔ˘; ¶ÚfiÎÂÈÙ·È ÁÈ· ÙÔ ·ÏÈfi ·Ó›Û¯˘ÚÔ ÂÎÛ˘Á¯ÚÔÓÈÛÙÈÎfi Ú‡̷ ÙÔ˘ ¶A™OK, ÙÔ˘˜ ·ÏÈÔ‡˜ ÛËÌÈÙÈÎÔ‡˜ ‰ËÏ·‰‹, Ô˘ fï˜ ‰È·ÙËÚÔ‡Ó ÈÛ¯˘Ú¿ ·ÓÙȉÂÍÈ¿ ÔÏÈÙÈο ·ÓÙ·Ó·ÎÏ·ÛÙÈο, ÂÓÒ Ù·˘Ùfi¯ÚÔÓ· ·ÓÙÈÌ¿¯ÔÓÙ·È ÙËÓ ¿Ó¢ fiÚˆÓ ˘ÔÙ·Á‹ ÛÙË ÌÓËÌÔÓȷ΋ ÏÔÁÈ΋. A˘ÙÔ› ‰ËÏ·‰‹, Ô˘ ÈÛÙÂ‡Ô˘Ó fiÙÈ ÔÈ K·Ú·Ì·ÓÏ‹˜ Î·È ¶··Ó‰Ú¤Ô˘ «¤ı·„·Ó»

¶·Ú¿ ÙÔ fiÙÈ ·ÔÙ¤ÏÂÛ ÛÙ˘ÏÔ‚¿ÙË Ù˘ ÂÊ·ÚÌÔÁ‹˜ ÙÔ˘ ÌÓËÌÔÓ›Ô˘ ÙÒÚ· ÙÔ ·ÔÎËÚ‡ÛÛÂÈ

ÙË ¯ÒÚ·, ·ÎÚÈ‚Ò˜ ÁÈ·Ù› ·Î‡ÚˆÛ·Ó ÙÔ ÂÎÛ˘Á¯ÚÔÓÈÛÙÈÎfi ÂÁ¯Â›ÚËÌ· ÙÔ˘ K. ™ËÌ›ÙË. ™ÙȘ ÙÂÏÂ˘Ù·›Â˜ ÂÎÏÔÁ¤˜ ¤Ó· ÙÌ‹Ì· ÙÔ˘˜ „‹ÊÈÛ·Ó ¶A™OK, ÙÔ ÌÂÁ·Ï‡ÙÂÚÔ fï˜ ·ˆıÂ›Ù·È ·fi ÙËÓ ·ÚÔ˘Û›· ÙÔ˘ E˘. BÂÓÈ˙¤ÏÔ˘ Î·È ¤ÌÂÈÓ Û›ÙÈ ÙÔ˘ ‹ ÚÔÙ›ÌËÛ ÙË ¢HMAP. TÔ ÎÔÌÌ¿ÙÈ ·˘Ùfi, Û˘ÌÂÚÈÏ·Ì‚·ÓÔÌ¤ÓˆÓ Î·È ÂÎÂ›ÓˆÓ Ô˘ ÛÙȘ οÏ˜ ÛÙÚ¿ÊËÎ·Ó ÚÔ˜ ÙÔ ÎfiÌÌ· ÙÔ˘ Î. KÔ˘‚¤ÏË, ·˘Í‹ıËΠÁˆÌÂÙÚÈο ÌÂÙ¿ ÙË Û˘ÁÎÚfiÙËÛË Ù˘ ÙÚÈÎÔÌÌ·ÙÈ΋˜ Û˘Á΢‚¤ÚÓËÛ˘ Î·È Î˘Ú›ˆ˜ fiÙ·Ó ¿Ú¯È˙ ÙË ÌÈ· ÌÂÙ¿ ÙËÓ ¿ÏÏË

¢∂¡ Δ∏¡ ∂¶∂§∂•∂ ΔÀÃ∞π∞

AÚ¯ËÁÈ΋ ÂÚÈԉ›· ÛÙËÓ KÚ‹ÙË ÛÔÈ ·Ú·ÎÔÏÔ˘ıÔ‡Ó ·fi ÎÔÓÙ¿ ÙËÓ ÙÂÙÚ·‹ÌÂÚË Â›ÛÎÂ„Ë ÙÔ˘ AÓ‰Ú¤· §Ô‚¤Ú‰Ô˘ ÛÙÔ HÚ¿ÎÏÂÈÔ Î·È ÙÔ P¤ı˘ÌÓÔ Ô˘ ÔÏÔÎÏËÚÒÓÂÙ·È Û‹ÌÂÚ·, ‰ÂÓ ¤¯Ô˘Ó È· ÙËÓ ·Ú·ÌÈÎÚ‹ ·ÌÊÈ‚ÔÏ›·. O ÚÒËÓ ˘Ô˘ÚÁfi˜ Û˘ÌÂÚÈʤÚÂÙ·È Û·Ó ·Ú¯ËÁfi˜ ηÓÔÓÈÎÔ‡ ÎfiÌÌ·ÙÔ˜, ·ÚfiÙÈ ¤¯ÂÈ ·Ó·ÎÔÈÓÒÛÂÈ fiÙÈ ·˘Ùfi ı· È‰Ú˘ı› ÛÙȘ ·Ú¯¤˜ ÙÔ˘ ηÏÔηÈÚÈÔ‡. ™ÙËÓ ÚÒÙË ÙÔ˘ ÏÔÈfiÓ, «·Ú¯ËÁÈ΋» Â›ÛÎÂ„Ë ÛÙÔ ¿ÏÏÔÙ «Ú¿ÛÈÓÔ ÓËÛ›», Ô A. §Ô‚¤Ú‰Ô˜ ÊÚfiÓÙÈÛ ·fi ÙË ÌÈ· Ó· ¤¯ÂÈ ÔÚÈṲ̂Ó˜ ÎÂÓÙÚÈΤ˜ ÂÈÏÂÁ̤Ó˜ Û˘Ó·ÓÙ‹ÛÂȘ Ì ·Ú·ÁˆÁÈÎÔ‡˜ ÊÔÚ›˜ Î·È Ôχ ÂχıÂÚÔ ¯ÚfiÓÔ ÁÈ· Ó· ‰Ú¿ÛÂÈ Ì «ÏÔÁÈ΋ TÛÔ˘Î¿ÙÔ˘». E·Ê¤˜ ‰ËÏ·‰‹, Ì fiÛÔ ÙÔ ‰˘Ó·Ùfi ÂÚÈÛÛfiÙÂÚÔ ÎfiÛÌÔ, ÚÒËÓ ÛÙÂϤ¯Ë Î·È Ì¤ÏË ÙÔ˘ ¶A™OK ηٿ ‚¿ÛË Î·È

Ÿ

°π∞ Δ∏ §π™Δ∞ §∞°∫∞ƒ¡Δ

AÓËÛ˘¯›· ·fi ÙË ÛÙ‹ÚÈÍË BÂÓÈ˙¤ÏÔ˘ H

¿ÏÂÙË ÛÙ‹ÚÈÍË ÙÔ˘ E˘. BÂÓÈ˙¤ÏÔ˘ ÛÙÔ ı¤Ì· Ù˘ Ï›ÛÙ·˜ §·ÁοÚÓÙ ·fi ÙÔ˘˜ ‰˘Ô ¿ÏÏÔ˘˜ ΢‚ÂÚÓËÙÈÎÔ‡˜ ÂÙ·›ÚÔ˘˜, ·ÏÏ¿ Î·È Ë ÂÓ Û˘Ó¯›· ‰Èı‡Ú·Ì‚ÔÈ Ô˘ ·ÎÔÏÔ‡ıËÛ·Ó ÁÈ ·˘ÙfiÓ, ÙË ÚËÙÔÚÈ΋ ‰ÂÈÓfiÙËÙ· Î·È ÙÔ ÔÏÈÙÈÎfi ÂÎÙfiÈÛÌ· Ô˘ ·Ó¤‰ÂÈÍ ÛÙËÓ ÌÔÓÔÌ·¯›· ÙÔ˘ ÛÙË BÔ˘Ï‹ Ì ÙÔÓ AÏ. TÛ›Ú· ·ÓËÛ‡¯ËÛ fi¯È ÌfiÓÔ ÙÔÓ A. §Ô-

‚¤Ú‰Ô, ·ÏÏ¿ Î·È fiÏ· Ù· ÛÙÂϤ¯Ë Ô˘ ¤Ê˘Á·Ó ‹ ¤¯Ô˘Ó ¿ÚÂÈ ·ÔÛÙ¿ÛÂȘ ·fi ÙÔ ¶A™OK. EÎÙÈÌÔ‡Ó fiÙÈ Â›Ù ÚfiÎÂÈÙ·È ÁÈ· ÌÈ· ÙÂÏÂ˘Ù·›· ¢ηÈÚ›· Ô˘ ‰›ÓÂÈ ÙÔ ·Ú·‰ÔÛÈ·Îfi Û‡ÛÙËÌ· Ù˘ ‰È·ÏÔ΋˜ ÛÙÔÓ Î. BÂÓÈ˙¤ÏÔ Â›Ù ·Ï¿ ÁÈ· ÌÈ· ÚfiÛıÂÙË ÂÓ›Û¯˘ÛË ÛÙÔÓ ÈÔ ·‰‡Ó·ÌÔ ÎÚ›ÎÔ Ù˘ Û˘Á΢‚¤ÚÓËÛ˘, ›Ù ٤ÏÔ˜ ÁÈ· Ù· ÚÔÂfiÚÙÈ· ÌÈ·˜

ÙȘ ‰È·ÛÙÚÔʤ˜ Ù˘ ÚÔÁÚ·ÌÌ·ÙÈ΋˜ Û˘Ìʈӛ·˜ ÙˆÓ Î˘‚ÂÚÓËÙÈÎÒÓ ÂÙ·›ÚˆÓ. TËÓ Ù·ÎÙÈ΋ ™ËÌ›ÙË ¿ÓÙˆ˜, Ô A. §Ô‚¤Ú‰Ô˜ ¯ÚËÛÈÌÔÔ›ËÛÂ Î·È Â› ˘Ô˘ÚÁ›·˜ ÙÔ˘, ·ÏÏ¿ Î·È ÙÒÚ·, ÚÔÎÂÈ̤ÓÔ˘ Ó· Û˘ÁÎÚÔÙ‹ÛÂÈ ·ÓÂÏÏ·‰Èο ÙÔÓ ÚÔÛˆÈÎfi Ì˯·ÓÈÛÌfi ÙÔ˘. «M·ÁÈ¿» Ù· ÚfiÛˆ· Ô˘ ¯ÚËÛÈÌÔÔ›ËÛ ÁÈ· ÙË ÛÙÂϤ¯ˆÛË ÎÚ·ÙÈÎÒÓ ı¤ÛˆÓ, ÂÓÒ Ô ›‰ÈÔ˜ Û ٷ˘Ùfi¯ÚÔÓÔ ÚfiÏÔ ™ËÌ›ÙË Î·È TÛÔ˘Î¿ÙÔ˘, «fiÚÁˆÛ» Â·ÓÂÈÏËÌ̤ӷ ÙËÓ ÂÚÈʤÚÂÈ· ÁÈ· Ó· ÔÚÁ·ÓÒÛÂÈ ÙȘ ‰˘Ó¿ÌÂȘ ÙÔ˘.

ÛÙÚ·ÙËÁÈ΋˜ Û‡ÁÎÏÈÛ˘ N¢ ¶A™OK, fiÏÔ ·˘Ùfi ÙÔ Îϛ̷ ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ› ·Î˘ÚˆÙÈο ÛÙȘ ÚÔÛ¿ıÂȘ ÙˆÓ ÛÙÂϯÒÓ ·˘ÙÒÓ ÁÈ· ·Ó·Û˘ÁÎÚfiÙËÛË Ù˘ ÎÂÓÙÚÔ·ÚÈÛÙÂÚ¿˜, ··ÏÏ·Á̤Ó˘ ·fi ÙÔ˘˜ ‰ÔÁÌ·ÙÈÛÌÔ‡˜ Î·È ÙȘ ‰Ôͷۛ˜ ÙÔ˘ ÛËÌÂÚÈÓÔ‡ «Ú¿ÛÈÓÔ˘» ·Ú¯ËÁÔ‡, Ô˘ ¤¯ÂÈ Ù·˘ÙÈÛÙ› Ì ÙËÓ ·ÔÙ˘¯›· Î·È ÙË Û˘ÚÚ›ÎÓˆÛË ÙÔ˘ ¯ÒÚÔ˘.

¿ÊıÔÓË ˙‡ÌˆÛË ÁÈ· ÙÔ Ó¤Ô ÎfiÌÌ·. O Î. §Ô‚¤Ú‰Ô˜ ‰ÂÓ Â¤ÏÂÍÂ Ù˘¯·›· ÙËÓ KÚ‹ÙË ÁÈ· ÚÒÙÔ ÛÙ·ıÌfi Ù˘ ·ÓÂÏÏ·‰È΋˜ ÂÍfiÚÌËÛ‹˜ ÙÔ˘ ÁÈ· ÙËÓ ·Ó¿Ù˘ÍË Ù˘ PIK™™Y. O E˘. BÂÓÈ˙¤ÏÔ˜ ‰ÂÓ Â›Ó·È Î·ıfiÏÔ˘ ‰ËÌÔÊÈÏ‹˜ ÛÙÔ˘˜ «Ú¿ÛÈÓÔ˘˜» KÚËÙÈÎÔ‡˜. ¶ÏËÓ ÂÓfi˜ «ı‡Ï·Î·» ÛÙÔ HÚ¿ÎÏÂÈÔ ÏfiÁˆ ÙÔ˘ ‰ËÌ¿Ú¯Ô˘ °. KÔ˘Ú¿ÎË Ô˘ ÙÔÓ ˘ÔÛÙËÚ›˙ÂÈ, ÔÈ «Ú¿ÛÈÓÔÈ» ÙÔ˘ ÓËÛÈÔ‡ «‚Ú¿˙Ô˘Ó» Ì ÙÔÓ BÂÓÈ˙¤ÏÔ. TÔÓ ıˆÚÔ‡Ó «‰ÂηӛÎÈ» ÙÔ˘ ™·Ì·Ú¿ Î·È Î¿ı ÊÔÚ¿ Ô˘ ÛÙËÚ›˙ÂÈ ‰ËÌfiÛÈ· ÙÔÓ Úˆı˘Ô˘ÚÁfi, ÔÈ ‰È·ÚÚÔ¤˜ ÛÙÔ ÙÔÈÎfi ¶A™OK ·˘Í¿ÓÔÓÙ·È Ì ÁˆÌÂÙÚÈ΋ ÚfiÔ‰Ô. Y¿Ú¯ÂÈ ‰ËÏ·‰‹, ÚfiÛÊÔÚÔ ¤‰·ÊÔ˜ ÁÈ· ÙÔÓ A. §Ô‚¤Ú‰Ô, ·ÚΛ Ó· ÂÏȯı› ηٿÏÏËÏ·, ÙÔ˘Ï¿¯ÈÛÙÔÓ fiÛÔÓ ·ÊÔÚ¿ ÙË ÊÈÏÔÌÓËÌÔÓȷ΋ ÙÔ˘ ÛÙ¿ÛË.


PRESS TIME, ™¿‚‚·ÙÔ 2 - K˘Úȷ΋ 3 ºÂ‚ÚÔ˘·Ú›Ô˘ 2013

PÂÔÚÙ¿˙

17

Δ∞ ∞πΔ∏ª∞Δ∞ Δø¡ ™À¡¢π∫∞§π™Δø¡ ¶√À ∂π¡∞π ¶√À ∂π¡∞π ∂Δ√πª√π °π∞ Δ√À™ ¢ƒ√ª√À™

¢›Î·È· Ù· ·ÈÙ‹Ì·Ù· ·ÏÏ¿... ·ÔÚÚ›ÙÔÓÙ·È ™Δ√ ¶√¢π •∞¡∞ √π ∞°ƒ√Δ∂™

£· ¯¿ÛÔ˘Ó 1,9 ‰ÈÛ. ·fi Ù· Ó¤· ̤ÙÚ· O

È ·ÒÏÂȘ ÁÈ· ÙÔ˘˜ ·ÁÚfiÙ˜ ·fi Ù· Ó¤· ̤ÙÚ· ı· ÊÙ¿ÛÔ˘Ó Ì¤¯ÚÈ Î·È ÙÔ ÔÛfi ÙÔ˘ 1,9 ‰ÈÛ. ¢ÚÒ, ÙÔÓ›˙ÂÈ Ô Úfi‰ÚÔ˜ Ù˘ ¶∞™∂°∂™, Δ˙·Ó¤ÙÔ˜ ∫·Ú·Ì›¯·˜ √ Úfi‰ÚÔ˜ Ù˘ ¶∞™∂°∂™ ϤÂÈ fiÙÈ: «Ë ÊÔÚÔÏÔÁÈ΋ ·Ê·›Ì·ÍË ·fi ÙÔ˘˜ ·ÁÚfiÙ˜, ·ÏÏ¿ Î·È ·fi ÙÔ˘˜ ·ÁÚÔÙÈÎÔ‡˜ Û˘ÓÂÙ·ÈÚÈÛÌÔ‡˜, ÂÎÙÈÌ¿Ù·È fiÙÈ ı· ÏËÛÈ¿ÛÂÈ ÛÙÔ Â›‰Ô, ÂÍ·ÓÂÌ›˙ÔÓÙ·˜ ÙÔ Û‡ÓÔÏÔ Û¯Â‰fiÓ ÙˆÓ ¿ÌÂÛˆÓ ÂÓÈÛ¯‡ÛÂˆÓ Ô˘ ÂÈÛÚ¿ÙÙÔ˘Ó ÔÈ ·ÁÚfiÙ˜ ·fi ÙËÓ ∂˘Úˆ·˚΋ ŒÓˆÛË». ™ËÌÂÈÒÓÂÈ ‰Â fiÙÈ ¤Ú·Ó ÙˆÓ ÂÈÙÒÛÂˆÓ ÙˆÓ ÚfiÛÊ·ÙˆÓ ÊÔÚÔÏÔÁÈÎÒÓ Ì¤ÙÚˆÓ ÛÙÔ ·ÁÚÔÙÈÎfi ÂÈÛfi‰ËÌ·, ı· ˘¿ÚÍÔ˘Ó ÂÍ·ÈÚÂÙÈο ‰˘ÛÌÂÓ›˜ ÂÈÙÒÛÂȘ Û ÔÏfiÎÏËÚË ÙËÓ ‰È·ÙÚÔÊÈ΋ ·Ï˘Û›‰· ·ÏÏ¿ Î·È ¤ÏÏÂÈ„Ë ÙÚÔʛ̈Ó. √ Î. ∫·Ú·Ì›¯·˜ ¯Ù˘¿ ÙÔ Î·Ì·Ó¿ÎÈ ÁÈ· ÙËÓ ·ÔÚÚÔÊËÙÈÎfiÙËÙ· ÙÔ˘ ¶ÚÔÁÚ¿ÌÌ·ÙÔ˜ ∞ÁÚÔÙÈ΋˜ ∞Ó¿Ù˘Í˘ Î·È ÂÛÙÈ¿˙ÂÙ·È ÛÙȘ ÓÔÌÔıÂÙÈΤ˜ Ú˘ıÌ›ÛÂȘ Ô˘ Ú¤ÂÈ Ó· Á›ÓÔ˘Ó ÛÙÔÓ ÓfiÌÔ 4015/2011 ÁÈ· ÙÔ˘˜ ·ÁÚÔÙÈÎÔ‡˜ Û˘ÓÂÙ·ÈÚÈÛÌÔ‡˜, ¯ˆÚ›˜ Ó· Â›Ó·È Î·Ù·ÓÔËÙ‹ Ë ·‰Ú¿ÓÂÈ· Ù˘ ÔÏÈÙÈ΋˜ ËÁÂÛ›·˜ ÙÔ˘ ÀÔ˘ÚÁ›Ԣ ∞ÁÚÔÙÈ΋˜ ∞Ó¿Ù˘Í˘ Î·È ΔÚÔʛ̈Ó, Â‰Ò Î·È ·ÚÎÂÙfi ¯ÚÔÓÈÎfi ‰È¿ÛÙËÌ·, ·fi ÙfiÙ Ô˘ ¤¯ÂÈ ÙÂı› ˘fi„Ë ÙÔ˘ ÀÔ˘ÚÁÔ‡ ÙÔ fiÚÈÛÌ· Ù˘ ÂÈÛÙËÌÔÓÈ΋˜ ÂÈÙÚÔ‹˜ ÁÈ· ÙÔ ı¤Ì· ·˘Ùfi, ÙËÓ ÔÔ›· Ô ›‰ÈÔ˜ ›¯Â ÔÚ›ÛÂÈ. √ ›‰ÈÔ˜ ÛËÌÂÈÒÓÂÈ ÌÂٷ͇ ¿ÏψÓ: «∂ÈÙ›ÓÂÙ·È Ë ·ÔÂ¤Ó‰˘ÛË Î·È ÂÓÙ›ÓÂÙ·È Ë ˘Ô¯ÚËÌ·ÙÔ‰fiÙËÛË ÙÔ˘ ·ÁÚÔÙÈÎÔ‡ ÙÔ̤·. ∂ȉÈÎfiÙÂÚ·, fiÛÔÓ ·ÊÔÚ¿ ÛÙȘ ÂÂÓ‰‡ÛÂȘ, ·Ó Î·È ‚ÚÈÛÎfiÌ·ÛÙ ÚÔ˜ ÙÔ Ù¤ÏÔ˜ ÙÔ˘ ¶ÚÔÁÚ¿ÌÌ·ÙÔ˜ ∞Ó¿Ù˘Í˘ 2007-2013, Ë ·ÔÚÚfiÊËÛË Ù˘ ‰ËÌfiÛÈ·˜ ‰·¿Ó˘ ·Ú·Ì¤ÓÂÈ Û Ôχ ¯·ÌËÏ¿ Â›‰·.

ÙÔÈÌÔÈ ÁÈ· fiÏÂÌÔ Â›Ó·È ·ÁÚÔÙÔÛ˘Ó‰ÈηÏÈÛÙ¤˜ Î·È Î˘‚¤ÚÓËÛË, Ì ÙÔ˘˜ ÚÒÙÔ˘˜ Ó· ÂȯÂÈÚÔ‡Ó ÌÏfiη Û ÎÂÓÙÚÈΤ˜ Ô‰ÈΤ˜ ·ÚÙËڛ˜ Î·È ÙÔ˘˜ ‰Â‡ÙÂÚÔ˘˜ Ó· ‰›ÓÔ˘Ó ÂÓÙÔÏ‹ Ó· ÌËÓ ÎÔ› Ë ¯ÒÚ· ÛÙ· ‰‡Ô, ¿ÛË ı˘Û›·. √È ·ÁÚfiÙ˜, ÂÚÈ̤ÓÔ˘Ó ÙȘ ΢‚ÂÚÓËÙÈΤ˜ ··ÓÙ‹ÛÂȘ, ÒÛÙ ӷ ·ÔÊ·Û›ÛÔ˘Ó ·Ó ı· ÎÏÈÌ·ÎÒÛÔ˘Ó ÙȘ ÎÈÓËÙÔÔÈ‹ÛÂȘ ÙÔ˘˜ Î·È Ë Î˘‚¤ÚÓËÛË ÂÙÔÈÌ¿˙ÂÙ·È Ó· ·ÎÔÏÔ˘ı‹ÛÂÈ ·Ú·ÏÏ·Á̤ÓË, ÙË “Û˘ÓÙ·Á‹” Ô˘ ÂÊ¿ÚÌÔÛ ÛÙÔ ·ÂÚÁÈ·Îfi ̤وÔ ÙˆÓ Ì¤ÛˆÓ Ì·˙È΋˜ ÌÂÙ·ÊÔÚ¿˜. ΔÔ ÌÂÁ¿ÏÔ ÂÚÒÙËÌ·, ‚¤‚·È·, Â›Ó·È ÙÔ ·Ó ÔÈ ·ÁÚfiÙ˜ ¤¯Ô˘Ó ¤ÛÙˆ Î·È ¤Ó·… „‹ÁÌ· ‰›ÎÈÔ˘. °È·Ù›, ‰ÂÓ Â›Ó·È Ï›ÁÔÈ ·˘ÙÔ› Ô˘ ·Ó·ÚˆÙÈÔ‡ÓÙ·È: ∂›Ó·È ‰˘Ó·Ùfi Ô Ï·fi˜ Ó· ÂÈÓ¿ÂÈ Î·È ÔÈ ·ÁÚfiÙ˜ Ó· ˙ËÙÔ‡Ó ·Ô˙ËÌÈÒÛÂȘ ÂηÙÔÌÌ˘Ú›ˆÓ ¢ÚÒ ÁÈ· ÙÔ… Ú¿ÛÈÓÔ ÛÎÔ˘Ï‹ÎÈ; ÿÛˆ˜ Ó· Ê·›ÓÂÙ·È ·Ú¿ÏÔÁÔ, fï˜ ÙÔ ÁÂÁÔÓfi˜ fiÙÈ Ô «ÛÎÏËÚfi˜» ˘Ô˘ÚÁfi˜ ∞ÁÚÔÙÈ΋˜ ∞Ó¿Ù˘Í˘, ∞ı. ΔÛ·˘Ù¿Ú˘ ϤÂÈ ˆ˜ «ÔÈ ·ÁÚfiÙ˜ ¤¯Ô˘Ó Ù· ‰›ÎÈ· ÙÔ˘˜», ›Ûˆ˜ Ó· Ú¤ÂÈ Ó· Ì·˜ ÚÔ‚ÏËÌ·Ù›ÛÂÈ.

Œ

Δ· ·ÈÙ‹Ì·Ù· ∞˜ Ù· ¿ÚÔ˘Ì fï˜ ·fi ÙËÓ ·Ú¯‹. √È ·ÁÚfiÙ˜ ·Ú¤‰ˆÛ·Ó ÛÙÔÓ ˘Ô˘ÚÁfi ¤Ó· ˘fiÌÓËÌ· ÛÙÔ ÔÔ›Ô ·Ó·Ê¤ÚÔ˘Ó Ù· ·ÈÙ‹Ì·Ù¿ ÙÔ˘˜, ¤Ó· ÚÔ˜ ¤Ó·. ∞˘Ù¿, ›ӷÈ: -¡· ·Ô˙ËÌȈıÔ‡Ó ÔÈ ‚·Ì‚·ÎÔ·Ú·ÁˆÁÔ› ÁÈ· ÙȘ ηٷÛÙÚÔʤ˜ ·fi ÙÔ Ú¿ÛÈÓÔ ÛÎÔ˘Ï‹ÎÈ, -¡· ÌË ÌÂȈı› Ë ÂÈÛÙÚÔÊ‹ ÙÔ˘ ÂȉÈÎÔ‡ ÊfiÚÔ˘ ηٷӿψÛ˘ ÂÙÚÂÏ·›Ô˘ Î·È Ó· ¤¯Ô˘Ó ·ÊÔÚÔÏfiÁËÙÔ ÂÙڤϷÈÔ, -¡· ÌÂȈı› ηٿ 30% Ë ÙÈÌ‹ ÙÔ˘ ·ÁÚÔÙÈÎÔ‡ Ú‡̷ÙÔ˜, -¡· ‰ÔıÔ‡Ó ¿ÙÔη ‰¿ÓÂÈ· ÛÙÔ˘˜ ÊÙˆ¯Ô‡˜ ·ÁÚfiÙ˜ Ì ÂÚ›Ô‰Ô ¯¿ÚÈÙÔ˜, -¡· Â›Ó·È ·ÊÔÚÔÏfiÁËÙÔ ÙÔ ÔÈÎÔÁÂÓÂÈ·Îfi ·ÁÚÔÙÈÎfi ÂÈÛfi‰ËÌ· ¤ˆ˜ 40.000 ¢ÚÒ Î·È -¡· ˘¿ÚÍÔ˘Ó Î·ÙÒÙÂÚ˜ ÂÁÁ˘Ë̤Ó˜ ÙÈ̤˜ ÁÈ· Ù· ·ÁÚÔÙÔÎÙËÓÔÙÚÔÊÈο ÚÔ˚fiÓÙ· Ô˘ Ó· ηχÙÔ˘Ó ÙÔ ÎfiÛÙÔ˜ ·Ú·ÁˆÁ‹˜ Î·È Ó· ÂÍ·ÛÊ·Ï›˙Ô˘Ó

ÈηÓÔÔÈËÙÈÎfi ÂÈÛfi‰ËÌ·. -∂›Û˘, ˙ËÙÔ‡Ó Î·Ù¿ÚÁËÛË fiÏˆÓ ÙˆÓ ¿ÌÂÛˆÓ Î·È ¤ÌÌÂÛˆÓ ÂÚÈÔÚÈÛÌÒÓ Ù˘ ·ÁÚÔÙÈ΋˜ ÎÙËÓÔÙÚÔÊÈ΋˜ ·Ú·ÁˆÁ‹˜ Ô˘ ÂÈ‚¿ÏÏÂÈ Ë ∫∞¶, ·ÏÏ¿ Î·È Ó· ÌËÓ ÈÛ¯‡ÛÔ˘Ó ÔÈ Ó¤Â˜ ÂÚÈÎÔ¤˜ ÛÙȘ ÂȉÔÙ‹ÛÂȘ Î·È ÔÈ ÂÚÈÔÚÈÛÌÔ› ÛÙËÓ ·ÁÚÔÙÈ΋ ·Ú·ÁˆÁ‹, Ô˘ ÚԂϤÔÓÙ·È ÛÙÔ Ï·›ÛÈÔ ·Ó·ıÂÒÚËÛ˘ Ù˘ ∫∞¶ ÁÈ· ÙÔ 2014-2020. √ ˘Ô˘ÚÁfi˜, ··ÓÙ¿ ˆ˜ ηӤӷ ·fi Ù· ·ÈÙ‹Ì·Ù· ‰ÂÓ Â›Ó·È ¿‰ÈÎÔ. ŸÌˆ˜ ÁÈ·Ù› ‰ÂÓ ÂÈχÔÓÙ·È; «À¿Ú¯ÂÈ Úfi‚ÏËÌ· Ì ÙË Ú¢ÛÙfiÙËÙ·, ÚˆÙ›ÛÙˆ˜ ÙÔ˘ ÚˆÙÔÁÂÓÔ‡˜ ÙÔ̤·», ··ÓÙ¿ Ô Î. ΔÛ·˘Ù¿Ú˘ Î·È Û˘Ó¯›˙ÂÈ: «∂ÓÙfi˜ ÙÔ˘ ºÂ‚ÚÔ˘·Ú›Ô˘ ı· ηٷ‚ÏËıÔ‡Ó ÂÚ›Ô˘ 200 ÂηÙÔÌ̇ÚÈ· ¢ÚÒ Ù˘ Û˘Ó‰Â‰Â̤Ó˘ ÂÓ›Û¯˘Û˘ ÁÈ· ÙÔ ‚·Ì‚¿ÎÈ Î·È ı¤Ïˆ ÁÈ· ·ÎfiÌË ÌÈ· ÊÔÚ¿ Ó· ÙÔÓ›Ûˆ fiÙÈ ·ÊÔÚ¿ ÛÙÔ Û‡ÓÔÏÔ ÙˆÓ ‚·Ì‚·ÎÔ·Ú·ÁˆÁÒÓ. ∞ÊÔÚ¿ Î·È fiÛÔ˘˜ ÂÏ‹ÁËÛ·Ó ·fi ÙÔ Ú¿ÛÈÓÔ ÛÎÔ˘Ï‹ÎÈ Î·È ‰ÂÓ ¤¯Ô˘Ó ÙÔ Ï·ÊfiÓ ·Ú·ÁˆÁ‹˜ Ô˘ ÔÚ›˙ÂÈ ÙËÓ Î·Ù·‚ÔÏ‹ Ù˘ Û˘Ó‰Â‰Â̤Ó˘. ΔȘ ÂfiÌÂÓ˜ Ë̤Ú˜ ηٷ‚¿ÏÏÂÙ·È Ë ÂÓ›Û¯˘ÛË ÙÔ˘ ηÓÔÓÈÛÌÔ‡ de minimis ÛÙÔ˘˜ ÎÙËÓÔÙÚfiÊÔ˘˜ Ô˘ ·ÓÙÈÌÂÙˆ›˙Ô˘Ó Úfi‚ÏËÌ· Ì ÙÔ ÎfiÛÙÔ˜ ÙˆÓ ˙ˆÔÙÚÔÊÒÓ, ÏfiÁˆ Ù˘ ·‡ÍËÛ˘ ÙˆÓ ÙÈÌÒÓ ÙÔ˘˜ ‰ÈÂıÓÒ˜. ΔÔ ı¤Ì· ÙˆÓ ÚÔ‰·ÎÈÓÔ·Ú·ÁˆÁÒÓ ·ÓÙÈÌÂÙˆ›ÛıËÎÂ. ∏ ÙÚ¿Â˙· ¶ÂÈÚ·ÈÒ˜-∞Δ∂ ¯ÚËÌ·ÙÔ‰ÔÙ› ÌÂÙ·ÔÈËÙÈΤ˜ ‚ÈÔÌ˯·Ó›Â˜ Ô˘ ›¯·Ó ·Ú·Ï¿‚ÂÈ ÚÔ‰¿ÎÈÓ·. À¿Ú¯Ô˘Ó Î·È ¿ÏÏ· ˙ËÙ‹Ì·Ù· Ô˘ ¤¯Ô˘Ó Ó· οÓÔ˘Ó Ì ÙÔ ÂÓÂÚÁÂÈ·Îfi ÎfiÛÙÔ˜».

∏ ηٷÛÙÚÔÊ‹ ∏ ·Ï‹ıÂÈ· Â›Ó·È fiÙÈ Ë ¯ÒÚ· «Î·ÙËÁÔÚ›ٷȻ ·fi Â͈ÙÂÚÈÎÔ‡˜ Î·È ÂÛˆÙÂÚÈÎÔ‡˜ ·Ú¿ÁÔÓÙ˜ fiÙÈ «‰ÂÓ ·Ú¿-

OÈ ı¤ÛÂȘ ÙÔ˘ TÛ·˘Ù¿ÚË

O À¶√Àƒ°√™, Aı. TÛ·˘Ù¿Ú˘ ϤÂÈ fiÙÈ «ÔÈ ·ÁÚfiÙ˜ ¤¯Ô˘Ó Ù· ‰›ÎÈ· ÙÔ˘˜», fï˜ ÛËÌÂÈÒÓÂÈ ˆ˜ ‰ÂÓ ÌÔÚ› Ó· ÙÔ˘˜ ÈηÓÔÔÈ‹ÛÂÈ, ÏfiÁˆ ¤ÏÏÂȄ˘ Ú¢ÛÙÔ‡.

ÁÂÈ». ŸÌˆ˜ Â›Ó·È ·˘ÙÔ› ÔÈ ›‰ÈÔÈ Ô˘ ‰È·Ï‡Ô˘Ó ÙËÓ fiÔÈ· ‰˘Ó·ÙfiÙËÙ· ·Ú·ÁˆÁ‹˜. π‰È·›ÙÂÚ· ‰Â Û fi,ÙÈ ·ÊÔÚ¿ Ù· ·ÁÚÔÙÈο ÚÔ˚fiÓÙ·, Ù· ÂÏÏËÓÈο ıˆÚÔ‡ÓÙ·Ó ÚÒÙ˘ ÔÈfiÙËÙÔ˜ Î·È ‹Ù·Ó Ë ·fiÏ˘ÙË ÂÍ·ÁˆÁÈ΋ ‰‡Ó·ÌË Ù˘ ¯ÒÚ·˜. ∞˘Ù¿, ̤¯ÚÈ Ó· ÛÙ·Ì·Ù‹ÛÂÈ Ë ·Ú·ÁˆÁ‹. ™ÙÔÓ £ÂÛÛ·ÏÈÎfi οÌÔ, ˘¿Ú¯Ô˘Ó ÁÈÁ·ÓÙÈ·›Â˜ ÂÎÙ¿ÛÂȘ Ô˘ ̤ÓÔ˘Ó ·ÓÂÎÌÂÙ¿ÏÏ¢Ù˜. ™Ù· ÛÈÏfi, ÙÚfiÊÈÌ· Û·›˙Ô˘Ó Î·È ÂÙÈÔ‡ÓÙ·È. °È·Ù›; ∏ ÂÈÛ·ÁˆÁ‹ Ù˘ ¯ÒÚ·˜ ÛÙÔ Â˘ÚÒ, ÚÒÙ·- ÚÒ-

H ΢‚¤ÚÓËÛË ‰ÂÓ ·ÔÎÏ›ÂÈ ·Ó ¯ÚÂÈ·ÛÙ› Ó· ‰Â›ÍÂÈ... ˘ÁÌ‹ Ì ÂÈÛÙÚ¿Ù¢ÛË

Ù·, ¤Î·Ó ÌË ‚ÈÒÛÈÌË ÙËÓ ·Ú·ÁˆÁ‹. ∞˘Ùfi, Ì·˙› Ì ÙËÓ Ú·Á‰·›· ¿ÓÔ‰Ô ÙÔ˘ ÎfiÛÙÔ˘˜ Î·È ÙËÓ ·ÓÂͤÏÂÁÎÙË ϤÔÓ ‰Ú¿ÛË ÙˆÓ Î·ÚÙ¤Ï ÙˆÓ ÌÂÛ·˙fiÓÙˆÓ, «ÛÎfiÙˆÛ» ÙËÓ ·ÁÚÔÙÈ΋ ·Ú·ÁˆÁ‹. ŸÙ·Ó, ÁÈ· ·Ú¿‰ÂÈÁÌ·, ¤Ó·˜ ·ÁÚfiÙ˘ ¯ÚÂÒÓÂÙ·È 35 ÏÂÙ¿ ÙÔ ÎÈÏfi ÁÈ· Ó· ·Ú¿ÁÂÈ Ú‡˙È, ÙÔ Ô˘Ï¿ÂÈ ÛÙÔÓ ÌÂÛ¿˙ÔÓÙ· ÁÈ· 30 ÏÂÙ¿ (¿Ú· Ì·›ÓÂÈ Ì¤Û·) Î·È ÙÔ ‚ϤÂÈ Ó· ˆÏÂ›Ù·È ÛÙËÓ ∞ı‹Ó· 3,5 ¢ÚÒ, ÁÈ·Ù› Ó· Í·Ó·Û›ÚÂÈ; ∏ ÔÏÈ΋ ηٷÛÙÚÔÊ‹ ¿ÓÙˆ˜, ‹Úı ·fi ÙËÓ ∫ÔÈÓ‹ ∞ÁÚÔÙÈ΋ ¶ÔÏÈÙÈ΋. ∏ ∂˘Úˆ·˚΋ ŒÓˆÛË, ÂȉfiÙËÛ (Ï·Óı·Ṳ̂ӷ) ÂÈÏÂÎÙÈο ÚÔ˚fiÓÙ·, fiˆ˜ ÙÔ ‚·Ì‚¿ÎÈ Î·È Ù· fiÛÚÈ· Î·È ¤ıÂÛ ˆ˜ fiÚÔ ÙËÓ Î·Ù·ÛÙÚÔÊ‹ Ù˘ ·Ú·ÁˆÁ‹˜ ¿ÏÏˆÓ ÚÔ˚fiÓÙˆÓ ÁÈ· fiÔÈÔÓ ¤·ÈÚÓ ÙËÓ ÂȉfiÙËÛË. ¶·Ú¿ÏÏËÏ·, ¿ÓÔÈÍ ٷ Û‡ÓÔÚ· ÁÈ· ·ıÚfi· ÂÈÛ·ÁˆÁ‹ ·ÁÚÔÙÈÎÒÓ ÚÔ˚fiÓÙˆÓ ·fi ÙÚ›Ù˜ ¯ÒÚ˜ (ΔÔ˘ÚΛ·, ∞›Á˘ÙÔ˜ ÎÏ), Ú›¯ÓÔÓÙ·˜ Ôχ (ÏËÓ Ù˘ ÔÈfiÙËÙ·˜) Î·È ÙȘ ÙÈ̤˜. ∫¿ˆ˜ ¤ÙÛÈ, Ë ·ÁÚÔÙÈ΋ ·Ú·ÁˆÁ‹ ¤ÊÙ·Û ӷ ÌË Û˘ÌʤÚÂÈ. ◊, ÙÔ˘Ï¿¯ÈÛÙÔÓ, Ó· Û˘ÌʤÚÂÈ ÌfiÓÔ ÙȘ ÔÏ˘ÂıÓÈΤ˜…

Δ· ÌÏfiη ¶¿ÓÙˆ˜, Û fi,ÙÈ ·ÊÔÚ¿ ÙȘ ÎÈÓËÙÔÔÈ‹ÛÂȘ, Ì ÙÔ ÂӉ¯fiÌÂÓÔ ÔÏÈÙÈ΋˜ ÂÈÛÙÚ¿Ù¢Û˘ Ó· ÌËÓ ·ÔÎÏ›ÂÙ·È, Ë Î˘‚¤ÚÓËÛË ı¤ÏÂÈ Ó· ‰Â›ÍÂÈ ˘ÁÌ‹ Î·È ·ÔÊ·ÛÈÛÙÈÎfiÙËÙ·, ηıÒ˜ Î·È Ó· οÓÂÈ Û·Ê¤˜ fiÙÈ ‰ÂÓ ÚfiÎÂÈÙ·È Ó· οÓÂÈ ›Ûˆ ÌÂÓ Î·È fiÙÈ ‰ÂÓ ÚfiÎÂÈÙ·È Ó· ÂÈÙÚ¤„ÂÈ ÌÏfiη ‰Â. ŒÙÛÈ, ‹‰Ë ÛÙ· ÚÒÙ· ÌÏfiη, ¤¯Ô˘Ó Û˘ÁÎÂÓÙÚˆı› ÈÛ¯˘Ú¤˜ ·ÛÙ˘ÓÔÌÈΤ˜ ‰˘Ó¿ÌÂȘ, ÔÈ Ôԛ˜ ¤¯Ô˘Ó ÂÓÙÔÏ‹ Ó· ÌËÓ ÂÈÙÚ¤„Ô˘Ó Û η̛· ÂÚ›ÙˆÛË ÙË ‰È·ÎÔ‹ Ù˘ ΢ÎÏÔÊÔÚ›·˜ ÛÙÔ˘˜ Ô‰ÈÎÔ‡˜ ÎfiÌ‚Ô˘˜. ™Â ÌÈ· ÚÒÙË «Ì›ÓÈ» Âȯ›ÚËÛË, ÛÙË §·Ì›·, ÌfiÏȘ 3 ¯ÈÏÈfiÌÂÙÚ· ·fi ÙËÓ ∂ıÓÈ΋ √‰fi ∞ıËÓÒÓ- §·Ì›·˜, Ë ∞ÛÙ˘ÓÔÌ›· “ÚfiÏ·‚” Î·È “η٤Ϸ‚” ÙÔ ÛËÌÂ›Ô ÙÔ ÔÔ›Ô Â›¯·Ó ÚÔÛ‰ÈÔÚ›ÛÂÈ ·ÁÚfiÙ˜ fiÙÈ ı· ÛÙ·ı̇ÛÔ˘Ó Ù· ÙÚ·ÎÙ¤Ú ÙÔ˘˜, ÂÓÒ ÛÙË §¿ÚÈÛ·, Ë ·Ú¿Ù·ÍË ÙˆÓ ·ÁÚÔÙÈÎÒÓ Ì˯·ÓËÌ¿ÙˆÓ ·ÂÙÚ¿Ë ·fi ÙÔ˘˜ ·ÛÙ˘ÓÔÌÈÎÔ‡˜.


18

PÂÔÚÙ¿˙

PRESS TIME, ™¿‚‚·ÙÔ 2 - K˘Úȷ΋ 3 ºÂ‚ÚÔ˘·Ú›Ô˘ 2013

17 Xƒ√¡π∞ ∞¶√ Δ∏¡ Δ√Àƒ∫π∫∏ ∂π™μ√§∏ ™Δ∞ πªπ∞ √§√π √π «∫√ª∞¡Δ√™» ¶∂£∞¡∞¡

NÂÎÚfi˜ Î·È Ô ÙÂÏÂ˘Ù·›Ô˜ ΔÔ‡ÚÎÔ˜ ÙȘ 7 π·ÓÔ˘·Ú›Ô˘ 2013, ÛÙÔ ÚÔ¿ÛÙÈÔ Tuzla Ù˘ ∫ˆÓÛÙ·ÓÙÈÓÔ‡ÔÏ˘, ‚Ú¤ıËΠÓÂÎÚfi˜ ¤Ó·˜ 44¯ÚÔÓÔ˜. ∂›¯Â Âı¿ÓÂÈ ÛÙÔÓ ‡ÓÔ ÙÔ˘, ·fi ÌÈ· Ì˘ÛÙËÚÈÒ‰Ë ‰È·ÚÚÔ‹ ˘ÁÚ·ÂÚ›Ô˘ ÛÙÔ Û›ÙÈ ÙÔ˘. √È ÙÔ˘ÚÎÈΤ˜ ·Ú¯¤˜, ·ÔÎ¿Ï˘„·Ó fiÙÈ ‹Ù·Ó Ô ∂ÓÁÎ›Ó ∂ÚÎÌ¿Ó ·fi ÙÔ ª·ÏÈÎÂÛ›Ú. √ Ì˘ÛÙËÚÈ҉˘ 13Ô˜ ÎÔÌ¿ÓÙÔ ·fi ÙËÓ ÔÌ¿‰· Ô˘ η٤Ϸ‚ ÙË ‚Ú·¯ÔÓËÛ›‰· ÿÌÈ·, ÙÔÓ π·ÓÔ˘¿ÚÈÔ ÙÔ˘ 1996 Î·È Ô ÌfiÓÔ˜ Ô˘ ›¯Â ÂÈ˙‹ÛÂÈ ·fi ÌÈ· ÛÂÈÚ¿ ·ÓÂÍ‹ÁËÙˆÓ ‰˘ÛÙ˘¯ËÌ¿ÙˆÓ, Û fiÏÔ˘˜ ÙÔ˘˜ Û˘Ó·‰¤ÏÊÔ˘˜ ÙÔ˘. Ÿˆ˜ ÁÚ¿ÊÂÈ Ë ÂÊËÌÂÚ›‰· Turkiye, ÔÈ ÙÔ˘ÚÎÈΤ˜ ·Ú¯¤˜ ›¯·Ó ‰ËÌÈÔ˘ÚÁ‹ÛÂÈ ÙËÓ ÂÓÙ‡ˆÛË fiÙÈ ÛÙ· ÿÌÈ·, ÙÔ ’96, ›¯·Ó ·Ô‚È‚·ÛÙ› 12 ΔÔ‡ÚÎÔÈ ÎÔÌ¿ÓÙÔ˜. ªÂÙ¿ ·fi Ù· ÂÚ›ÂÚÁ· ‰˘ÛÙ˘¯‹Ì·Ù· Ô˘ ÙÔ˘˜ «ÍÂÎÏ‹ÚÈÛ·Ó» fiÏÔ˘˜, ›¯·Ó ·ÔÊ·Û›ÛÂÈ Ó· ÚÔÛٷهÛÔ˘Ó ÙÔÓ ÙÂÏÂ˘Ù·›Ô. √ ∂ÚÎÌ¿Ó, ·ÍȈ̷ÙÈÎfi˜ ÙÔ˘ ÙÔ˘ÚÎÈÎÔ‡ ¶.¡., ›¯Â Û˘ÓÙ·ÍÈÔ‰ÔÙËı› ÙÔ 2011 Î·È ÂÚÁ·˙fiÙ·Ó ˆ˜ ÂȯÂÈÚËÌ·Ù›·˜. ∞ÔÎËÚ‡ÛÛÔÓÙ·˜ ÔÔÈ·‰‹ÔÙ ۯ¤ÛË Ì ÙË ‚Ú·‰È¿ ÙˆÓ πÌ›ˆÓ, ÌÂÙ¿ ·fi ÙËÓ ·ÔÛÙÚ¿Ù¢ÛË ÙÔ˘ ·Û¯ÔÏ›ÙÔ Ì ‰È¿ÊÔÚ˜ ÂȯÂÈÚ‹ÛÂȘ ÂÓÒ Â›¯Â ·ÓÔ›ÍÂÈ Î·È ÁÚ·ÊÂ›Ô ÛÙÔ ™ÙȘ 7 π·ÓÔ˘·Ú›Ô˘ ΔÔ˘ÚÎÌÂ«Ì˘ÛÙËÚȈ‰Ò˜» ÓÈÛÙ¿Ó. ¢ÂηÂÙ¿ ¤ı·Ó ·fi ¯ÚfiÓÈ· ÌÂÙ¿ ·fi ‰È·ÚÚÔ‹ ÂΛÓË ÙËÓ ˘ÁÚ·ÂÚ›Ô˘ Î·È Âȯ›ÚËÔ 13Ô˜ TÔ‡ÚÎÔ˜ ÛË, ¤¯·ÛÂ Î·È ·˘Ùfi˜ ÙË ˙ˆ‹ ÙÔ˘. ∫·È ·˘Ùfi˜, οو ·fi Ì˘ÛÙËÚÈÒ‰ÂȘ Û˘Óı‹Î˜. √ ∂ÚÎÌ¿Ó, Îˉ‡ÙËΠ̠ÙÈ̤˜ ‹Úˆ·, Ì ÙËÓ ÙÔ˘ÚÎÈ΋ ÛËÌ·›· Ù˘ÏÈÁ̤ÓË ÛÙÔ Ê¤ÚÂÙÚfi ÙÔ˘. “Kardak Kahraman” ÊÒÓ·˙·Ó ÔÈ Û˘ÁÎÂÓÙڈ̤ÓÔÈ Î·È ¤ÁÚ·Ê·Ó ÔÈ ÂÊËÌÂÚ›‰Â˜. «√ ‹Úˆ·˜ ÙˆÓ πÌ›ˆÓ»… √ ı¿Ó·ÙÔ˜ ÙÔ˘, ¤ÎÏÂÈÛ ¤Ó· Ôχ ÌÂÁ¿ÏÔ ÎÂÊ¿Ï·ÈÔ Ô˘ ·ÊÔÚ¿ ÙËÓ Ù‡¯Ë fiÏ˘ Ù˘ ÙÔ˘ÚÎÈ΋˜ ÔÌ¿‰·˜ ÙˆÓ ÎÔÌ¿ÓÙÔ Ô˘ ›¯·Ó ·Ô‚È‚·ÛÙ› ÛÙËÓ ‰˘ÙÈ΋ (ªÈÎÚ‹) ÿÌÈ·, ηıÒ˜ fiÏÔÈ ‚Ú‹Î·Ó ÙÔÓ ı¿Ó·ÙÔ Î¿Ùˆ ·fi Ôχ Ì˘ÛÙ‹ÚȘ Û˘Óı‹Î˜. ª¤¯ÚÈ ÚfiÛÊ·Ù·, ÁÈ· Ù· «‰˘ÛÙ˘¯‹Ì·Ù·» (;) Ô˘ ÛÎfiÙˆÛ·Ó Î·È ÙÔ˘˜ 12 ΔÔ‡ÚÎÔ˘˜ ÎÔÌ¿ÓÙÔ˜, ÔÈ ÙÔ˘ÚÎÈΤ˜ ÂÊËÌÂÚ›‰Â˜ «¤‰Âȯӷӻ ‰¿ÎÙ˘ÏÔ ÙˆÓ ÂÏÏËÓÈÎÒÓ Ì˘ÛÙÈÎÒÓ ˘ËÚÂÛÈÒÓ, ˆ˜ «Ú¿ÍË ·ÓÙÂΉ›ÎËÛ˘». ŸÌˆ˜, ÔÈ Î·Ù·ı¤ÛÂȘ ‰‡Ô ÂÎ ÙˆÓ Û˘ÏÏËÊı¤ÓÙˆÓ ÛÙÚ·ÙËÁÒÓ (Ô ¤Ó·˜ ÂÎ ÙˆÓ ÔÔ›ˆÓ ÙfiÙ ‹Ù·Ó Û˘ÓÙ·Á̷ٿگ˘ η-

Ù·‰ÚÔÌÒÓ Î·È ¿ÌÂÛÔ˜ ÂÓÙÔϤ·˜ ÙˆÓ Û˘ÁÎÂÎÚÈÌ¤ÓˆÓ ÎÔÌ¿ÓÙÔ˜) ÁÈ· ÙËÓ ·Ú·ÛÙÚ·ÙȈÙÈ΋ ÔÚÁ¿ÓˆÛË «∂ÚÁΤÓÂÎÔÓ» ·ÏÏ¿˙Ô˘Ó Ù· ‰Â‰Ô̤ӷ. ÕÚ·Á ÔÈ ΔÔ‡ÚÎÔÈ ‹ıÂÏ·Ó Ó· ÙÔ˘˜ ÎÏ›ÛÔ˘Ó Ù· ÛÙfiÌ·Ù·; ™‡Ìʈӷ Ì ·˘Ù¤˜ ÙȘ ηٷı¤ÛÂȘ, ÔÈ ÎÔÌ¿ÓÙÔ˜ ›¯·Ó ÛÙ·Ï› ÛÙ· ÿÌÈ·, ˆ˜ «Úfi‚·Ù· Â› ÛÊ·Á‹», ÛÙ· Ï·›ÛÈ· Ù˘ Âȯ›ÚËÛ˘ «μ·ÚÈÔԇϷ». √È ΔÔ‡ÚÎÔÈ fiÓÙ·Ú·Ó Û ÌÈ· Â¤Ì‚·ÛË ∂ÏÏ‹ÓˆÓ ‚·ÙÚ·¯·ÓıÚÒˆÓ, Ô˘ ı· ÙÔ˘˜ ÛÎfiÙˆÓ·Ó Î·È ı· ÚÔηÏÔ‡Û·Ó ÙÔÓ, ÔÏ˘fiıËÙÔ ÁÈ· Ù· «ÁÂÚ¿ÎÈ·» Ù˘ Á›ÙÔÓÔ˜, fiÏÂÌÔ Ì ÙËÓ ∂ÏÏ¿‰·. ŸÌˆ˜ ·˘Ùfi ‰ÂÓ ¤ÁÈÓÂ. √È ÙÔ˘ÚÎÈΤ˜ ÂÊËÌÂÚ›‰Â˜ Û¯ÔÏÈ¿˙Ô˘Ó fiÙÈ ÙÔ ÌÂÁ¿ÏÔ Ï¿ıÔ˜ ÙˆÓ ÎÔÌ¿ÓÙÔ˜ ‹Ù·Ó fiÙÈ, ÂÈÛÙÚ¤ÊÔÓÙ·˜ ˆ˜ ÓÈÎËÙ¤˜ ÛÙËÓ ·ÙÚ›‰· ÙÔ˘˜, ¤Î·Ó·Ó ‰ËÏÒÛÂȘ ÛÙ· ÙËÏÂÔÙÈο ‰›ÎÙ˘·. ∫·È ˆ˜ «‰È¤ÚÚÂ˘Û·Ó» ‚›ÓÙÂÔ Ô˘ ›¯·Ó ÙÚ·‚‹ÍÂÈ, ÛÙÔ ÔÔ›Ô ÂÌÊ·Ó›˙ÔÓÙ·Ó Ó· ÎÚ·‰·›ÓÔ˘Ó Ù· fiÏ· ÙÔ˘˜ ÛÙ· ÿÌÈ·, ÈÛ¯˘ÚÈ˙fiÌÂÓÔÈ ˆ˜ ·˘ÙÔ› ›¯·Ó ηٷÚÚ›„ÂÈ ÙÔ ÂÏÏËÓÈÎfi ÂÏÈÎfiÙÂÚÔ. √È ›‰È˜ ËÁ¤˜ ÂÈÛËÌ·›ÓÔ˘Ó ˆ˜ ·ÎfiÌ· Î·È Ë ˘Ô„›· ηٿÚÚȄ˘ ÙÔ˘ ÂÏÏËÓÈÎÔ‡ ÂÏÈÎÔÙ¤ÚÔ˘ ·fi ÙÔ˘˜ ΔÔ‡ÚÎÔ˘˜ ÎÔÌ¿ÓÙÔ˜, ı· ÌÔÚÔ‡Û ӷ Ô‰ËÁ‹ÛÂÈ Û Ӥ·, ·˘Ù‹ ÙË ÊÔÚ¿ ÂӉ¯Ô̤ӈ˜ ·ÈÌ·ÙËÚ‹, Ú‹ÍË Ì ÙËÓ ∂ÏÏ¿‰·. ∫·È ˆ˜ ÔÈ ÙÔ˘ÚÎÈΤ˜ Ì˘ÛÙÈΤ˜ ˘ËÚÂۛ˜, ÛÙË ‰È¿ÚÎÂÈ· ÙÔ˘ «ÍÂηı·Ú›ÛÌ·ÙÔ˜» Ù˘ ∂ÚÁΤÓÂÎÔÓ, ¤ÎÏÂÈÛ·Ó ÌÈ· ÁÈ· ¿ÓÙ· ÙÔ ÛÙfiÌ· ÙˆÓ ÎÔÌ¿ÓÙÔ˜ Ô˘ ¤Î·Ó·Ó ÙËÓ ·fi‚·ÛË ÛÙ· ÿÌÈ·.

ΔÔ ¯ÚÔÓÈÎfi Ù˘ ÎÚ›Û˘ ËÓ 30‹ π·ÓÔ˘·Ú›Ô˘ 1996, ∂ÏÏ¿‰· Î·È ΔÔ˘ÚΛ· ‚Ú›ÛÎÔÓÙ·È ÛÙ· Úfiı˘Ú· ÔϤÌÔ˘, Ì ·ÊÔÚÌ‹ ÙË ‚Ú·¯ÔÓËÛ›‰· ÿÌÈ·. Δ· ÿÌÈ·, Ù· ¤¯Ô˘Ó ηٷϿ‚ÂÈ 13 ΔÔ‡ÚÎÔÈ ÎÔÌ¿ÓÙÔ˜. Δ· «‚·ÙÚ¿¯È·» ÙÔ˘ ÂÏÏËÓÈÎÔ‡ ¶.¡. ‚Ú›ÛÎÔÓÙ·È Û ·fiÛÙ·ÛË ·Ó·ÓÔ‹˜ ·fi ·˘ÙÔ‡˜ Î·È ÂÚÈ̤ÓÔ˘Ó Ì ÙÔ ‰¿¯Ù˘ÏÔ ÛÙË ÛηӉ¿ÏË. √ ÂÏÏËÓÈÎfi˜ ÛÙfiÏÔ˜ ¤¯ÂÈ Î˘ÎÏÒÛÂÈ ÙÔÓ ÙÔ˘ÚÎÈÎfi. Δ· ÙÔ˘ÚÎÈο ¿ÚÌ·Ù· Ì¿¯Ë˜, ¤¯Ô˘Ó ÎÔÏÏ‹ÛÂÈ ÛÙÔ˘˜ ‚¿ÏÙÔ˘˜ ÙÔ˘ Œ‚ÚÔ˘, Ì ÙÔ ÂÏÏËÓÈÎfi ˘ÚÔ‚ÔÏÈÎfi Ó· Ù· ÛÙԯ‡ÂÈ. ∫·È Ë ¶ÔÏÂÌÈ΋ ∞ÂÚÔÔÚ›· Â›Ó·È ¤ÙÔÈÌË Ó· ‰È·Ï‡ÛÂÈ Ù· ΢ÚÈfiÙÂÚ· ÙÔ˘ÚÎÈο ·ÂÚÔ‰ÚfiÌÈ·. ∫·È Í·ÊÓÈο, Ë ∂ÏÏ¿‰· οÓÂÈ ›Ûˆ… §›ÁÔ ÓˆÚ›ÙÂÚ·, Ô ∞ÌÂÚÈηÓfi˜ ˘Ô˘ÚÁfi˜, ƒ›ÙÛ·ÚÓÙ ÃfiÏÌÚÔ˘Î, ¤¯ÂÈ ÙËÏÂʈӋÛÂÈ ÛÙÔÓ ŒÏÏËÓ· Úˆı˘Ô˘ÚÁfi, ∫ÒÛÙ· ™ËÌ›ÙË, ϤÁÔÓÙ¿˜ ÙÔ˘, fiÙÈ Ô ÙÔ˘ÚÎÈÎfi˜ ÛÙfiÏÔ˜ Â›Ó·È ¤ÙÔÈÌÔ˜ Ó· ‚˘ı›ÛÂÈ ÙÔÓ ÂÏÏËÓÈÎfi Û 3 ÏÂÙ¿. √ ™ËÌ›Ù˘, ÙÚÔÌ·Á̤ÓÔ˜ ·fi ÙËÓ ÙÒÛË, ÚÔËÁÔ˘Ì¤Óˆ˜ ÂÏÏËÓÈÎÔ‡ ÂÏÈÎÔÙ¤ÚÔ˘ ÛÙ· ÿÌÈ·, Ì 3 ÓÂÎÚÔ‡˜, ‰È·Ù¿ÛÛÂÈ ˘Ô¯ÒÚËÛË. √È ΔÔ‡ÚÎÔÈ ·ÓËÁ˘Ú›˙Ô˘Ó. Ÿ¯È ÁÈ· Ôχ. §›ÁÔ ·ÚÁfiÙÂÚ· Î·È ÔÈ 13 ÎÔÌ¿ÓÙÔ˜ ÙˆÓ πÌ›ˆÓ, ı· ÛÎÔÙˆıÔ‡Ó Û «ÂÚ›ÂÚÁ·» ‰˘ÛÙ˘¯‹Ì·Ù·.

Δ

Δ· «‰˘ÛÙ˘¯‹Ì·Ù·» ªfiÏȘ ‰ÂηÂÙ¿ Ë̤Ú˜ ÌÂÙ¿ ÙËÓ Â¤Ì‚·ÛË ÛÙ· ÿÌÈ·, ηٿ ÙË ‰È¿ÚÎÂÈ· ÌÈ·˜ ÛÙÚ·ÙȈÙÈ΋˜ ¿ÛÎËÛ˘, ÔÈ 9 ·fi ÙÔ˘˜ 13 ηٷ‰ÚÔÌ›˜ Ô˘ ‡„ˆÛ·Ó ÙËÓ ÙÔ˘ÚÎÈ΋ ÛËÌ·›· ÛÙË ‚Ú·¯ÔÓËÛ›‰·, ÛÎÔÙÒıËÎ·Ó Î·Ù¿ ÙËÓ ÙÒÛË ÂÓfi˜ ÂÏÈÎÔÙ¤ÚÔ˘ «70A Black Hawk» ÛÙÔ ÔÔ›Ô Â¤‚·ÈÓ·Ó. √ ÙÔ˘ÚÎÈÎfi˜ Δ‡Ô˜ ¤ÁÚ·„ fiÙÈ ¤ÁÈÓ ۷ÌÔÙ¿˙ ·fi ŒÏÏËÓ˜ Ú¿ÎÙÔÚ˜ ÛÙÔ ÂÏÈÎfiÙÂÚÔ Ô˘ ÙÔ˘˜ ÌÂÙ¤ÊÂÚÂ. ∏ Â›ÛËÌË ¿Ô„Ë Ù˘ Á›ÙÔÓÔ˜ Â›Ó·È fiÙÈ ÂÚfiÎÂÈÙÔ ÁÈ· Ù¯ÓÈ΋ ‚Ï¿‚Ë Ô˘ ¤ÚÈÍ ÙÔ ÂÏÈÎfiÙÂÚÔ. §›Á˜ ‚‰ÔÌ¿‰Â˜ ÌÂÙ¿ ·fi ÙÔ ‰˘ÛÙ‡¯ËÌ· Ì ÙÔ ÂÏÈÎfiÙÂÚÔ, ÛÎÔÙÒıËÎ·Ó ¿ÏÏÔÈ ‰‡Ô ·fi ÙËÓ ÔÌ¿‰· ÙˆÓ ÎÔÌ¿ÓÙÔ˜. ∫·È ÔÈ ‰‡Ô, Û ÙÚÔ¯·›· ‰˘ÛÙ˘¯‹Ì·Ù·, Ô˘ ¤ÁÈÓ·Ó Ì ‰È·ÊÔÚ¿ ‰‡Ô ËÌÂÚÒÓ ÌÂٷ͇ ÙÔ˘˜. «ΔÚ·ÁÈ΋ Û‡ÌÙˆÛË», ¤ÏÂÁ·Ó ÔÈ ΔÔ‡ÚÎÔÈ. ∏ ÂÊËÌÂÚ›‰· μ·Ù¿Ó, ÁÚ¿ÊÂÈ ·ÓÔȯٿ fiÙÈ ÙË ‰ÔÏÔÊÔÓ›· ÔÚÁ¿ÓˆÛ·Ó ŒÏÏËÓ˜ Ú¿ÎÙÔÚ˜. ∫·È ·Ó·Ê¤ÚÂÈ fiÙÈ ·Ì¤Ûˆ˜ ÌÂÙ¿ ÙË ‰ÔÏÔÊÔÓ›·, Ô ŒÏÏËÓ·˜ ÂÈÎÂÊ·Ï‹˜ Ì˘ÛÙÈÎfi˜ Ú¿ÎÙÔÚ·˜, ‹Á Û ÌÈ· ηÊÂÙ¤ÚÈ· ÛÙËÓ Ï·Ù›· Δ·Í›Ì Î·È Á˘Ú›˙ÔÓÙ·˜ Û ¤Ó·Ó ÛÂÚ‚ÈÙfiÚÔ Â› fiÙÈ « ÙÔ ¤ÚÁÔ ÔÏÔÎÏËÚÒıËÎÂ, Ô Î‡ÎÏÔ˜ ¤ÎÏÂÈÛ».

H EÏÏ¿‰· ·ÎfiÌ· ı˘Ì¿Ù·È. IÌÈ· 1996. TÔ Ì˘ÛÙ‹ÚÈÔ Ù˘ «ÂÌÏÔ΋˜» ¤¯ÂÈ ÂÚˆÙËÌ·ÙÈο ˆ˜ Û‹ÌÂÚ· ·ÏÏ¿ Î·È 5 «·Ù˘¯‹Ì·Ù·» Ô˘ ÎfiÛÙÈÛ·Ó ÙË ˙ˆ‹ Û 13 ÙÔ‡ÚÎÔ˘˜ ÎÔÌ¿ÓÙÔ˜.

O ı¿Ó·ÙÔ˜ ÙÔ˘ ™ÂΛ ZÂÓ Ù·Ó Ô ·Ú¯ËÁfi˜ Ù˘ ÔÌ¿‰·˜ ÙˆÓ Î·Ù·‰ÚÔ̤ˆÓ ÛÙ· ÿÌÈ·, Ô ∑ÂΛ ™ÂÓ. ∂Í·›ÚÂÙÔ˜ ÛÙÚ·ÙȈÙÈÎfi˜, Ô ™ÂÓ, ÌÂٷ٤ıËΠÌÂ Ì˘ÛÙÈÎfiÙËÙ·, ̤ۈ ·ÔÛÙÔÏ‹˜ ÙÔ˘ √∏∂ ÛÙË °ÂˆÚÁ›·, ·fi ÙËÓ ΔÔ˘ÚΛ·. √È ÏfiÁÔÈ, ¢ÓfiËÙÔÈ. Δ· ¯ÚfiÓÈ· ¤Ú·Û·Ó Î·È Ô ™ÂÓ ˙Ô‡Û ‹Û˘¯· ÛÙË °ÂˆÚÁ›·, fiÔ˘ ÁÓÒÚÈÛ ÌÈ· Á˘Ó·›Î·, ÔÓfiÌ·ÙÈ §Â˚Ï¿, Ì ÙËÓ ÔÔ›· ·ÔÊ¿ÛÈÛ·Ó Ó· Û˘˙‹ÛÔ˘Ó. ΔÔ «Ï¿ıÔ˜» ÙÔ˘, ‹Ù·Ó fiÙÈ ÙÔÓ ª¿ÈÔ ÙÔ˘ 2003, Â¤ÛÙÚ„ ÛÙËÓ ΔÔ˘ÚΛ·, Ì·˙› Ù˘. §›Á˜ ‚‰ÔÌ¿‰Â˜ ÌÂÙ¿ ÙËÓ ÂÈÛÙÚÔÊ‹ ÙÔ˘, ÂÈÛÙÚ¤ÊÔÓÙ·˜, ¤Ó· ·fiÁÂ˘Ì· ·fi ÁÈÔÚÙ‹ Ô˘ ‰ÈÔÚÁ¿ÓˆÛ ÁÈ· Ù· ÁÂÓ¤ıÏÈ· Ù˘ Ê›Ï˘ ÙÔ˘ ÛÙÔ ÍÂÓÔ‰Ô¯Â›Ô Ciragan, Ì·¯·ÈÚÒıËΠÛÙË Î·Ú‰È¿ ÛÙËÓ Ï·Ù›· Δ·Í›Ì ·fi ÙÚ›· ¿ÙÔÌ·. ◊Ù·Ó ÙÚÂȘ Ó·ÚÎÔÌ·Ó›˜, ÔÈ ÔÔ›ÔÈ ÙÔÓ Ì·¯·›ÚˆÛ·Ó ÛÙËÓ Î·Ú‰È¿, ÂÂȉ‹ ‰ÂÓ ÙÔ˘˜ ¤‰ˆÛ ÙÛÈÁ¿Ú·. √È ΔÔ‡ÚÎÔÈ ‰ËÌÔÛÈÔÁÚ¿ÊÔÈ, ·Ó·ÚˆÙ‹ıËÎ·Ó Ò˜ ¤Ó·˜ ÎÔÚ˘Ê·›Ô˜ ÎÔÌ¿ÓÙÔ ‰ÂÓ ÌfiÚÂÛÂ, fi¯È Ó· ÂÍÔ˘‰ÂÙÂÚÒÛÂÈ, ·ÏÏ¿ Î·È Ó· ·ÓÙȉڿÛÂÈ Î·Ó, ·¤Ó·ÓÙÈ Û ÙÚÂȘ ÂÍ·ıÏȈ̤ÓÔ˘˜ Ó·ÚÎÔÌ·Ó›˜.

H


PRESS TIME, ™¿‚‚·ÙÔ 2 - K˘Úȷ΋ 3 ºÂ‚ÚÔ˘·Ú›Ô˘ 2013

PÂÔÚÙ¿˙

19

Δƒ√ª∞°ª∂¡√π √π ∂¶ø¡Àª√π ∑∏Δ√À¡ ª∂°∞§ÀΔ∂ƒ∏ ∞™ΔÀ¡√ªπ∫∏ ¶ƒ√™Δ∞™π∞

¢ÒÛÙ ̷˜ ÎÈ ¿ÏÏÔ˘˜ «ÊÚÔ˘ÚÔ‡˜» È ÙÂÏÂ˘Ù·›Â˜ ÙÚÔÌÔÎÚ·ÙÈΤ˜ ÂÈı¤ÛÂȘ Ì ÂÎÚËÎÙÈÎÔ‡˜ Ì˯·ÓÈÛÌÔ‡˜, ¤¯Ô˘Ó ÚÔηϤÛÂÈ ·ÓÈÎfi Û ÔÏÈÙÈÎÔ‡˜, ÂȯÂÈÚË̷ٛ˜, ÂΉfiÙ˜ Î·È ‰ËÌÔÛÈÔÁÚ¿ÊÔ˘˜, Ô˘ ·ÓËÛ˘¯Ô‡Ó ÁÈ· ÙËÓ ·ÛÊ¿ÏÂÈ¿ ÙÔ˘˜ Î·È ·ÛÎÔ‡Ó ȤÛÂȘ ÛÙÔ ˘Ô˘ÚÁÂ›Ô ¢ËÌfiÛÈ·˜ Δ¿Í˘ Î·È ÙÔ ·Ú¯ËÁÂ›Ô Ù˘ ∂§.∞™., ›Ù ÁÈ· ·‡ÍËÛË ÙÔ˘ ·ÚÈıÌÔ‡ ÙˆÓ ÛˆÌ·ÙÔÊ˘Ï¿ÎˆÓ, ›Ù ÁÈ· ÙËÓ ‰È¿ıÂÛË ·ÛÙ˘ÓÔÌÈÎÒÓ ÁÈ· ÙËÓ ÚÔÛÙ·Û›· ÙÔ˘˜. ∂›Ó·È ÙfiÛÔ ·ÛÊ˘ÎÙÈΤ˜ ÔÈ ȤÛÂȘ ÙˆÓ ÂˆÓ‡ÌˆÓ ÁÈ· ÚÔÛÙ·Û›·, ÒÛÙ ÙÔ ˘Ô˘ÚÁÂ›Ô ¢ËÌfiÛÈ·˜ Δ¿Í˘ ·ÔÊ¿ÛÈÛ ÙËÓ ÂÈÛÙÚÔÊ‹ 600 ·ÛÙ˘ÓÔÌÈÎÒÓ Û ÚfiÏÔ ÛˆÌ·ÙÔÊ˘Ï¿ÎˆÓ. √È ·ÛÙ˘ÓÔÌÈÎÔ› ·˘ÙÔ›, ›¯·Ó ·Ô‰ÂÛÌ¢Ù› ·fi ÙË Ê‡Ï·ÍË ˘„ËÏÒÓ ÚÔÛÒˆÓ ÛÙÔ ‰È¿ÛÙËÌ· ∞˘ÁÔ‡ÛÙÔ˘ – ¡ÔÂÌ‚Ú›Ô˘, Ì ÛÎÔfi Ó· ‚ÁÔ˘Ó ÛÙÔ˘˜ ‰ÚfiÌÔ˘˜ Î·È Ó· ÂÓÈÛ¯‡ÛÔ˘Ó ÙËÓ ·ÓÙÈÌÂÙÒÈÛË Ù˘ ÂÁÎÏËÌ·ÙÈÎfiÙËÙ·˜. ªÂÙ¿ ÙȘ ȤÛÂȘ fï˜ ÙˆÓ ÂˆÓ‡ÌˆÓ, ÂÚ›Ô˘ 350 ¿Ó‰Ú˜ ·Ô‰ÂÛ̇ÙËÎ·Ó ·fi ÙËÓ Àԉȇı˘ÓÛË ¶ÚÔÛÙ·Û›·˜ ∂ˆÓ‡ÌˆÓ Î·È ¿ÏÏÔÈ 250 ·fi ÙËÓ ∫Ú·ÙÈ΋ ∞ÛÊ¿ÏÂÈ·. √È ÌÂÙ·ÎÈÓ‹ÛÂȘ ·˘Ù¤˜, ¤ÁÈÓ·Ó Ì ÔÏÏ‹ ÚÔÛÔ¯‹ Î·È ‰È·ÎÚÈÙÈÎfiÙËÙ· ·fi ÙËÓ ÏÂ˘Ú¿ ÙÔ˘ ˘Ô˘ÚÁ›Ԣ, ÁÈ· Ó· ·ÔÊ¢¯ıÔ‡Ó ÔÈ ·ÓÙȉڿÛÂȘ. ŒÙÛÈ, ÔÈ ÂÚÈÛÛfiÙÂÚÔÈ ·fi ÙÔ˘˜ 350 Ù˘ Àԉȇı˘ÓÛ˘ ¶ÚÔÛÙ·Û›·˜ ∂ˆÓ‡ÌˆÓ, ÙÔÔıÂÙ‹ıËÎ·Ó ·Ú¯Èο Û ·ÛÙ˘ÓÔÌÈο ÙÌ‹Ì·Ù·, ‚Á‹Î·Ó ÛÙÔ˘˜ ‰ÚfiÌÔ˘˜, ·ÏÏ¿ ÛÙË Û˘Ó¤¯ÂÈ· ‹Ú·Ó ·fiÛ·ÛË ÛÙËÓ ∫Ú·ÙÈ΋ ∞ÛÊ¿ÏÂÈ·. ∂Λ ¤ÌÂÈÓ·Ó ÁÈ· Ï›ÁÔ Î·ÈÚfi, ·ÏÏ¿ fiÙ·Ó ¿Ú¯ÈÛ·Ó Ó· ·˘Í¿ÓÔÓÙ·È ÔÈ ȤÛÂȘ ÙˆÓ ÂˆÓ‡ÌˆÓ ÁÈ· ÚÔÛÙ·Û›·, ÔÈ ·ÛÙ˘ÓÔÌÈÎÔ› ·˘ÙÔ›, Ì·˙› Ì ¿ÏÏÔ˘˜ 250 Ô˘ ˘ËÚÂÙÔ‡Û·Ó ‹‰Ë ÛÙËÓ ∫Ú·ÙÈ΋ ∞ÛÊ¿ÏÂÈ·, Â¤ÛÙÚ„·Ó ÛÙË Ê‡Ï·ÍË ÚÔÛÒˆÓ.

ΔÔ …ÚÂÛÙ›˙ ∂›Ó·È Ú·ÁÌ·ÙÈÎfi˜ Ô Êfi‚Ô˜ ÙˆÓ ÂˆÓ‡ÌˆÓ ÁÈ· ÙËÓ ·ÛÊ¿ÏÂÈ¿ ÙÔ˘˜; ™ÙȘ ÂÚÈÙÒÛÂȘ Ô˘ ¤¯Ô˘Ó ÛÙÔ¯ÔÔÈËı›, ›Ù Ì ÚÔÎËÚ‡ÍÂȘ ÓÂÔÂÌÊ·ÓÈÛı¤ÓÙˆÓ ÙÚÔÌÔÎÚ·ÙÈÎÒÓ ÔÚÁ·ÓÒÛˆÓ, ›Ù Ì ¢ı›˜ ·ÂÈϤ˜ ·ÓˆÓ‡ÌˆÓ ηٿ Ù˘ ˙ˆ‹˜ ÙÔ˘˜ Î·È Ô Êfi‚Ô˜ Â›Ó·È ‰ÈηÈÔÏÔÁË̤ÓÔ˜, ·ÏÏ¿ Î·È Ë ›ÂÛË ÁÈ· ÂÚÈÛÛfiÙÂÚË ÊÚÔ˘Ú¿. ™ÙȘ ÂÚÈÛÛfiÙÂÚ˜ fï˜ ÂÚÈÙÒÛÂȘ, Â›Ó·È ı¤Ì· ÚÂÛÙ›˙. ΔÔ ·Ú¯ËÁÂ›Ô Ù˘ ∂ÏÏËÓÈ΋˜ ∞ÛÙ˘ÓÔÌ›·˜ ‰ÂÓ Â›Ó·È Ë ÚÒÙË ÊÔÚ¿ Ô˘ ‰¤¯ÂÙ·È ·‡ÍËÛË ·ÈÙ‹ÛÂˆÓ ÁÈ· ¤ÓÛÙÔÏË Û˘Óԉ›·. ΔÔ ›‰ÈÔ Â›¯Â Á›ÓÂÈ Î·È ÙÔ 2009 ̤¯ÚÈ ÙÔ 2010, fiÙ·Ó Â›¯·Ó ¿ÏÈ ·˘ÍËı› ηٷÎfiÚ˘Ê· ÔÈ ·ÈÙ‹ÛÂȘ, ÏfiÁˆ ÌÈ·˜ ÛÂÈÚ¿˜ ÙÚÔÌÔÎÚ·ÙÈÎÒÓ ÂÓÂÚÁÂÈÒÓ. ™ÙË Ï›ÛÙ· fï˜ ÙˆÓ ·ÈÙ‹ÛˆÓ, ˘‹Ú¯·Ó ÔÓfiÌ·Ù· ÂˆÓ‡ÌˆÓ, ÂȯÂÈÚËÌ·ÙÈÒÓ ‹ ‰ËÌÔÛÈÔÁÚ¿ÊˆÓ Ô˘ Ô‡Ù ›¯·Ó ÛÙÔ¯ÔÔÈËı›, ÂÓÒ Â›¯·Ó ¯ÚËÛÈÌÔÔÈ‹ÛÂÈ ˆ˜ ·ÈÙÈÔÏÔÁÈÎfi fiÙÈ ‰¤¯ÔÓÙ·Ó ·ÓÒÓ˘Ì· ·ÂÈÏËÙÈο ÙËÏÂʈӋ̷ٷ. ∫·È ·ÓÙ› Ó·

√ ¢¤Ó‰È·˜ …ÂÓ‰›‰ÂÈ ÛÙȘ ȤÛÂȘ Δ

Ë ÛÙÈÁÌ‹ Ô˘ Ë ÂÁÎÏËÌ·ÙÈÎfiÙËÙ· ÛÙȘ ÁÂÈÙÔÓȤ˜, ÛÙÔ˘˜ ‰ÚfiÌÔ˘˜ Î·È Ù· Â˙Ô‰ÚfiÌÈ· ηÏ¿˙ÂÈ Î·È ÔÈ Ôϛ٘ ˙ËÙÔ‡Ó ÂÈÙ·ÎÙÈο ÂÚÈÛÛfiÙÂÚË ·ÛÙ˘ÓfiÌ¢ÛË, ÁÈ· ÙÔÓ ˘Ô˘ÚÁfi ¢ËÌfiÛÈ·˜ Δ¿Í˘ ¡›ÎÔ ¢¤Ó‰È·, Ê·›ÓÂÙ·È fiÙÈ ·ÔÙÂÏ› ÛËÌ·ÓÙÈÎfiÙÂÚÔ ˙‹ÙËÌ· Ë ÚÔÛÙ·Û›· ÂˆÓ‡ÌˆÓ, ·Ó¿ÌÂÛ· ÛÙÔ˘˜ ÔÔ›Ô˘˜ Â›Ó·È ÌÂÁ·ÏfiÛ¯ËÌÔÈ ·Ú¿ÁÔÓÙ˜, ¯ˆÚ›˜ ηӤӷ ıÂÛÌÈÎfi ÚfiÏÔ, fiˆ˜ Â›Ó·È ÔÈ ÂȯÂÈÚË̷ٛ˜, ÔÈ ÂΉfiÙ˜ Î·È ÔÈ ‰ËÌÔÛÈÔÁÚ¿ÊÔÈ. ∏ ·fiÊ·ÛË ÙÔ˘ Î. ¢¤Ó‰È· ÁÈ· ÙËÓ ÂÈÛÙÚÔÊ‹ ÛÙË Ê‡Ï·ÍË Vip’s 600 ·ÛÙ˘ÓÔÌÈÎÒÓ, ¤Ú¯ÂÙ·È Ó· ·Ó·ÙÚ¤„ÂÈ ‰È΋ ÙÔ˘ ·fiÊ·ÛË, ÙËÓ ÔÔ›· Ì¿ÏÈÛÙ· ›¯Â ·Ó·ÁÁ›ÏÂÈ Ì ÛÙfiÌÊÔ, fiÙÈ ·ÛÙ˘ÓÔÌÈÎÔ› Ô˘ ··Û¯ÔÏÔ‡ÓÙ·È ÛÙËÓ ˘ËÚÂÛ›· ʇϷ͢ Î·È ÚÔÛÙ·Û›·˜ ÚÔÛÒˆÓ ı· ·ÔÛ˘ÚıÔ‡Ó Î·È ı· ‚ÁÔ˘Ó ÛÙÔ˘˜ ‰ÚfiÌÔ˘˜. ™ÙÔ Ï·›ÛÈÔ ·˘Ùfi, ÌÂÈÒıËÎÂ Ë ·ÛÊ¿ÏÂÈ· ÙÔ˘ Úˆı˘Ô˘ÚÁÔ‡ ∞ÓÙÒÓË ™·Ì·Ú¿ ηٿ 25 ¿ÙÔÌ·, ηٿ 20 ÙÔ˘ ∞ϤÍË ΔÛ›Ú·, ηٿ 15 ÙˆÓ ˘ÔÏÔ›ˆÓ ÔÏÈÙÈÎÒÓ ·Ú¯ËÁÒÓ, ηٿ 3 ÙˆÓ ˘Ô˘ÚÁÒÓ Î·È Î·Ù¿ 1 ÙˆÓ ˘Ê˘Ô˘ÚÁÒÓ. ΔÒÚ·, Ô Î ¢¤Ó‰È·˜ ÙÔ˘˜ Â·Ó·Ê¤ÚÂÈ ÛÙË Ê‡Ï·ÍË ÚÔÛÒˆÓ, Ϙ Î·È ÙÔ Úfi‚ÏËÌ· ÛÙÔ˘˜ ‰ÚfiÌÔ˘˜ χıËÎÂ.

•∞¡∞ ™∂ ƒ√§√ ™øª∞Δ√ºÀ§∞∫∞ 600 ∞™ΔÀ¡√ªπ∫√π ·ÔÚÚÈÊıÔ‡Ó ÔÈ ·ÈÙ‹ÛÂȘ ÙÔ˘˜, ÙÔ˘˜ ‰È·Ù¤ıËÎ·Ó Ì ¯·Ú·ÎÙËÚÈÛÙÈ΋ ¢ÎÔÏ›·, ·ÛÙ˘ÓÔÌÈÎÔ›. ∞Ó¿ÌÂÛ¿ ÙÔ˘˜ ‹Ù·Ó ÂÚÈÙÒÛÂȘ ‰ËÌÔÛÈÔÁÚ¿ÊˆÓ ‹ ÂΉÔÙÒÓ, Ô˘ ÚÔοÏÂÛ·Ó ·ÓÙȉڿÛÂȘ Î·È ÂÈÚˆÓÈο Û¯fiÏÈ·, ηıÒ˜ ‹Ù·Ó Ê·ÓÂÚfi fiÙÈ ÔÈ ·ÈÙ‹ÛÂȘ ¤ÁÈÓ·Ó ÁÈ· ÏfiÁÔ˘˜ ÚÂÛÙ›˙. ΔÔ Î·Îfi Â›Ó·È fiÙÈ ÔÈ ·ÛÙ˘ÓÔÌÈÎÔ› Ô˘ ›¯·Ó ‰È·ÙÂı› ÙfiÙ Û ·ÚÎÂÙÔ‡˜ ÂˆÓ‡ÌÔ˘˜, ÙÔ˘˜ ·Ê·ÈÚ¤ıËÎ·Ó ÙÔÓ ÂÚ·Ṳ̂ÓÔ ∞‡ÁÔ˘ÛÙÔ. Δ· ÙÂÏÂ˘Ù·›· fï˜ ¯Ù˘‹Ì·Ù· ¤‰ˆÛ·Ó ÙËÓ Â˘Î·ÈÚ›· ÛÙÔ˘˜ ›‰ÈÔ˘˜ ÂˆÓ‡ÌÔ˘˜ Ó· ¿ÚÔ˘Ó ›Ûˆ ÙÔ˘˜ ·ÛÙ˘ÓÔÌÈÎÔ‡˜ – ۈ̷ÙÔʇϷΘ. ¢‡Ô ÂÚÈÙÒÛÂȘ ‰ËÌÔÛÈÔÁÚ¿ÊˆÓ Â›Ó·È ¯·Ú·ÎÙËÚÈÛÙÈΤ˜. °ÓˆÛÙfi˜ ·ÚÔ˘ÛÈ·ÛÙ‹˜ ÙËÏÂÔÙÈ΋˜ ÂÎÔÌ‹˜, ›¯Â ˙ËÙ‹ÛÂÈ ÙÔ 2009 ÚÔÛÙ·Û›· ·fi ‰‡Ô ·ÛÙ˘ÓÔÌÈÎÔ‡˜. ΔÔ˘ ‰È·Ù¤ıËÎ·Ó ¯ˆÚ›˜ ÔÏϤ˜ Û˘˙ËÙ‹ÛÂȘ Î·È ÙÔ˘˜ ‰È·ÙËÚÔ‡ÛÂ, ·ÎfiÌ· ÎÈ ·Ó ‰ÂÓ ˘‹Ú¯Â ηÓ›˜ ·Ôχو˜ ΛӉ˘ÓÔ˜ ·ÊÔ‡ ηÓ›˜ ‰ÂÓ ÙÔÓ ·ÂÈÏÔ‡ÛÂ. ΔÔÓ ÂÚ·Ṳ̂ÓÔ ∞‡ÁÔ˘ÛÙÔ ÙÔ˘ ·Ê·ÈÚ¤ıËÎ·Ó ÔÈ ‰‡Ô ·ÛÙ˘ÓÔÌÈÎÔ›, ·ÏÏ¿ ÙÒÚ· ¤Î·Ó ¿ÏÈ ·›ÙËÛË ÁÈ· Ó· ÙÔ˘ ÂÈÛÙÚ·ÊÔ‡Ó, Ë ÔÔ›· ÚÔ˜ ÙÔ ·ÚfiÓ ÂÍÂÙ¿˙ÂÙ·È. ¶·ÚfiÌÔÈ· ÂÚ›ÙˆÛË Â›Ó·È Î·È ¿ÏÏÔ˘ ÁÓˆÛÙÔ‡

·ÚÔ˘ÛÈ·ÛÙ‹ ÙËÏÂÔÙÈ΋˜ ÂÎÔÌ‹˜ Î·È ÚÒËÓ ÂΉfiÙË. √ Û˘ÁÎÂÎÚÈ̤ÓÔ˜ ··Û¯ÔÏÔ‡Û ‰‡Ô ·ÛÙ˘ÓÔÌÈÎÔ‡˜, ÙÔ˘˜ ÔÔ›Ô˘˜ ¯ÚËÛÈÌÔÔÈÔ‡Û ›Ù ˆ˜ Ô‰ËÁÔ‡˜ ›Ù ˆ˜ Ì¿ÙÏÂÚ Î·È ÁÈ· Â͈ÙÂÚÈΤ˜ ÂÚÁ·Û›Â˜. √È ·ÛÙ˘ÓÔÌÈÎÔ› ÙÔ˘ ·Ê·ÈÚ¤ıËÎ·Ó ÙÔÓ ∞‡ÁÔ˘ÛÙÔ, Ì·˙› Ì ÔÏÏÒÓ ¿ÏψÓ, ·ÏÏ¿ ÙÒÚ· ηٿÊÂÚ ӷ ÙÔ˘˜ Â·Ó·Ê¤ÚÂÈ. ΔÔ ›‰ÈÔ Û˘Ì‚·›ÓÂÈ Î·È Ì 50 ÂÚ›Ô˘ ‚Ô˘ÏÂ˘Ù¤˜, Ô˘ ÚÔÊ·ÛÈ˙fiÌÂÓÔÈ fiÙÈ ‰¤¯ÔÓÙ·È ·ÂÈÏËÙÈο ÙËÏÂʈӋ̷ٷ, ÂÂȉ‹ „‹ÊÈÛ·Ó ÙÔ ÌÓËÌfiÓÈÔ, ÂÍ·ÎÔÏÔ˘ıÔ‡Ó Ó· ‰È·ÙËÚÔ‡Ó ÊÚÔ˘Ú¿. ∂›Ó·È ÙfiÛÔ ·ÓÂͤÏÂÁÎÙË Î·È ÚÔÎÏËÙÈ΋ Ë Î·Ù¿ÛÙ·ÛË Ô˘ ÂÈÎÚ·Ù› ÛÙËÓ ∫Ú·ÙÈ΋ ∞ÛÊ¿ÏÂÈ· Î·È ÛÙËÓ Àԉȇı˘ÓÛË ¶ÚÔÛÙ·Û›·˜ ∂Èۋ̈Ó, ÒÛÙ ‰‡Ô ·ÛÙ˘ÓÔÌÈÎÔ›, Ê˘Ï¿Ó (ÁÈ· ÔÈÔ ÏfiÁÔ ·Ï‹ıÂÈ·;) ‰ÈÎËÁfiÚÔ, Ô˘ ›¯Â ‰È·ÙÂϤÛÂÈ ˘Ô˘ÚÁfi˜ ÙË ‰ÂηÂÙ›· ÙÔ˘ ’80 Î·È ¤¯ÂÈ ÂÁηٷÏ›„ÂÈ ÙËÓ ÔÏÈÙÈ΋ ·fi ÙÔ 2004! ¢ÂÓ Â›Ó·È ÂÚ›ÂÚÁÔ ¿ÓÙˆ˜ ÙÔ ÁÂÁÔÓfi˜ fiÙÈ Ô… ÔÔÈÔÛ‰‹ÔÙ ı· ÌÔÚÔ‡Û ӷ ˙ËÙ‹ÛÂÈ Î·È Ó· ÙÔ˘ ‰È·ı¤ÛÔ˘Ó ÛˆÌ·ÙÔʇϷη. ∂›Ó·È ¯·Ú·ÎÙËÚÈÛÙÈÎfi ¿ÏψÛÙÂ, fiÙÈ ÛÙËÓ ∂ÏÏ¿‰·, ηْ ·Ó·ÏÔÁ›· ÏËı˘ÛÌÔ‡, Ê˘Ï¿ÛÛÔÓÙ·È ÂÚÈÛÛfiÙÂÚÔÈ ÛÙfi¯ÔÈ ·fi οı ¿ÏÏË ¯ÒÚ· Ù˘ ∂˘Úˆ·˚΋˜ ŒÓˆÛ˘. ªfiÓÔ Ë ∫Ú·ÙÈ΋ ∞ÛÊ¿ÏÂÈ· Ê˘Ï¿ÂÈ ÂÚ›Ô˘ 150 ÚfiÛˆ·, Ù· ÔÔ›· ı· ·˘ÍËıÔ‡Ó Ú·Á‰·›·, ÂÊfiÛÔÓ ÈηÓÔÔÈËıÔ‡Ó ÔÈ ·ÈÙ‹ÛÂȘ ÙˆÓ ÊÔ‚ÈÛÌ¤ÓˆÓ ÂˆÓ‡ÌˆÓ.

™ÙËÓ ∂ÏÏ¿‰·, ηْ ·Ó·ÏÔÁ›· ÏËı˘ÛÌÔ‡, Ê˘Ï¿ÛÛÔÓÙ·È ÂÚÈÛÛfiÙÂÚÔÈ ÛÙfi¯ÔÈ ·fi οı ¿ÏÏË ¯ÒÚ· Ù˘ ∂˘Úˆ·˚΋˜ ŒÓˆÛ˘


20

™·ÏfiÓÈ

ÚfiÛÎÏËÛË ÂΉ‹ÏˆÛ˘ ÂӉȷʤÚÔÓÙÔ˜ ·fi ÙËÓ ∂ıÓÈ΋ ΔÚ¿Â˙·, οÙÔ¯Ô ÙÔ˘ 85,35% ÙÔ˘ ∞ÛÙ¤Ú· μÔ˘ÏÈ·Á̤Ó˘, ÁÈ· ÙËÓ ÂÍ·ÁÔÚ¿ ÏÂÈÔ„ËÊÈÎÔ‡ ÔÛÔÛÙÔ‡ ÛÙÔÓ ∞ÛÙ¤Ú·, ȉÈÔÎÙ‹ÙË ÙˆÓ ÍÂÓÔ‰Ô¯ÂÈ·ÎÒÓ Û˘ÁÎÚÔÙËÌ¿ÙˆÓ «∞Ú›ˆÓ Resort & Spa» Î·È «The Westin Athens» ÛÙÔ ªÈÎÚfi ∫·‚Ô‡ÚÈ, ¯ÙÈṲ̂ӷ ÛÂ Û˘ÓÔÏÈ΋ ¤ÎÙ·ÛË 193 ÛÙÚÂÌÌ¿ÙˆÓ, ηıÒ˜ Î·È ÙˆÓ ‰ÈÎ·ÈˆÌ¿ÙˆÓ ÂÎÌÂÙ¿ÏÏ¢Û˘ Ù˘ ·Ú·Ï›·˜ Î·È Ù˘ Ì·Ú›Ó·˜, ¤¯ÂÈ ·Ó¿„ÂÈ «ÊˆÙȤ˜».

PRESS TIME, ™¿‚‚·ÙÔ 2 - K˘Úȷ΋ 3 ºÂ‚ÚÔ˘·Ú›Ô˘ 2013

PRESS TIME, ™¿‚‚·ÙÔ 2 - K˘Úȷ΋ 3 ºÂ‚ÚÔ˘·Ú›Ô˘ 2013

™·ÏfiÓÈ

21

√π ∂º√¶§π™Δ∂™ ª∞ƒΔπ¡√™ ∫∞𠶃√∫√¶π√À, Δ∞ ∂¶∂¡¢ÀΔπ∫∞ FUNDS ∫∞π ¶√π√π £∞ ª∂Δ∞™Ã√À¡ ™Δ∏¡ ¶ƒ√™∫§∏™∏ ∂¡¢π∞º∂ƒ√¡Δ√™

ª·ÚÙ›ÓÔ˜ Î·È ¶ÚÔÎÔ›Ô˘ Δ· ‚¤ÏË, ÛÙÚ¤ÊÔÓÙ·È ÛÙÔÓ ÂÊÔÏÈÛÙ‹ £·Ó¿ÛË ª·ÚÙ›ÓÔ Ù˘ Eastern Mediterranean Maritime, ÙÔ˘ ÔÔ›Ô˘ Ë ÎfiÚË, °ÂˆÚÁ›·, Â›Ó·È ‚Ô˘ÏÂ˘Ù‹˜ ÛÙËÓ ¶ÂÚÈʤÚÂÈ· ∞ÙÙÈ΋˜ Ì ÙË ¡¢ Î·È ÂÂȉ‹ Ô ›‰ÈÔ˜ Â›Ó·È Ì¤ÏÔ˜ ÙÔ˘ ¢.™. Î·È Ì¤ÏÔ˜ Ù˘ ∂ÈÙÚÔ‹˜ ∂ϤÁ¯Ô˘ ÙÔ˘ ∞ÛÙ¤Ú· μÔ˘ÏÈ·Á̤Ó˘. Ÿˆ˜ Â›Û˘ Î·È Û ¤Ó·Ó ¿ÏÏÔ ÁÓˆÛÙfi ÂÊÔÏÈÛÙ‹, ÙÔÓ °ÈÒÚÁÔ ¶ÚÔÎÔ›Ô˘ Ù˘ Dynacom, Ô ÔÔ›Ô˜ ‹Ù·Ó Â›Û˘ ̤¯ÚÈ ÚfiÛÊ·Ù· ̤ÏÔ˜ ÙÔ˘ ¢™ ÙÔ˘ «∞ÛÙ¤Ú·». ∫˘Ú›ˆ˜ ‰Â, ÂÂȉ‹ ¤¯ÂÈ ·ÁÔÚ¿ÛÂÈ ·Î›ÓËÙ· – «ÊÈϤٷ» ÛÙËÓ Â˘Ú‡ÙÂÚË ÂÚÈÔ¯‹ Ù˘ ·Ú·Ïȷ΋˜, ·ÏÏ¿ Î·È Û ÎÔÓÙÈÓ¤˜ Ù˘ ¤ÎÙ·Û˘ Ô˘ ‚Á·›ÓÂÈ ÛÙÔ ÛÊ˘Ú›. ∏ ·Ï‹ıÂÈ· Â›Ó·È fiÙÈ ‰ÂÓ ÚfiÎÂÈÙ·È ÁÈ· Û¯‹Ì· ÙˆÓ ‰‡Ô ∂ÏÏ‹ÓˆÓ ÂÊÔÏÈÛÙÒÓ ·˘Ùfi Ô˘ ı· ‰ÈÂΉÈ΋ÛÂÈ ÙÔÓ ∞ÛÙ¤Ú· μÔ˘ÏÈ·Á̤Ó˘. ∂¿Ó ¢ԉˆıÔ‡Ó ÔÈ ÚÔÛ¿ıÂȘ Î·È ÔÈ Â·Ê¤˜ Ô˘ Â›Ó·È Û ÂͤÏÈÍË, ı· ÌÈÏ¿Ì ÁÈ· ¤Ó· ÎÔÈÓÔÚ·ÎÙÈÎfi Û¯‹Ì· ‰ÈÂΉ›ÎËÛ˘, ÙÔ ÔÔ›Ô ÌÂٷ͇ ¿ÏÏˆÓ ı· Û¯ËÌ·Ù›˙Ô˘Ó ¤Ó· ÌÂÁ¿ÏÔ fund Î·È ‰˘Ó¿ÌÂȘ ÙÔ˘ Ó·˘ÙÈÏÈ·ÎÔ‡ ÎfiÛÌÔ˘, ÔÈ Ôԛ˜ Â›Ó·È ¿ÚÚËÎÙ· Û˘Ó‰Â‰Â̤Ó˜ Ì ÙÔÓ ∞ÛÙ¤Ú·. ¶¿ÓÙˆ˜, ÙÔ ÂӉȷʤÚÔÓ ÙÔ˘ ÂÊÔÏÈÛÙÈÎÔ‡ ÎfiÛÌÔ˘ ÁÈ· ÙËÓ ¤ÎÙ·ÛË, ÙÔ, ηٿ ÎÔÈÓ‹ ÔÌÔÏÔÁ›· ηχÙÂÚÔ «ÊÈϤÙÔ» Ù˘ ÓÔÙÈÔ·Ó·ÙÔÏÈ΋˜ ªÂÛÔÁ›Ԣ, Â›Ó·È ‰Â‰Ô̤ÓÔ. Ÿ¯È ÌfiÓÔ ÂÂȉ‹, fiˆ˜ Â›Ó·È ÁÓˆÛÙfi, Ô ‰ÈÔÈÎËÙ‹˜ Ù˘ ∂ıÓÈ΋˜ ΔÚ¿Â˙·˜, ∞ϤͷӉÚÔ˜ ΔÔ˘ÚÎÔÏÈ¿˜, ‰È·ÙËÚ› ÛÙÂÓÔ‡˜ ‰ÂÛÌÔ‡˜ Ì ŒÏÏËÓ˜ ÂÊÔÏÈÛÙ¤˜ ÏfiÁˆ Ù˘ Ì·ÎÚ¿˜ ıËÙ›·˜ ÙÔ˘ ÛÙÔ Ó·˘ÙÈÏÈ·Îfi ÙÌ‹Ì· Ù˘ ÙÚ¿Â˙·˜. ∞ÏÏ¿ ΢ڛˆ˜ ÂÂȉ‹, ¤Ú·Ó ÙÔ˘ Û˘ÌʤÚÔÓÙÔ˜ ÁÈ· ÙÔÓ ÂÂÓ‰˘Ù‹ Ô˘ ‰Â›¯ÓÂÈ fiÙÈ ı· ¤¯ÂÈ ÙÔ project, ÔÈ ÂÚÈÛÛfiÙÂÚÔÈ ÂÍ’ ·˘ÙÒÓ ¤¯Ô˘Ó ÚÔÛˆÈÎfi ÂӉȷʤÚÔÓ ÁÈ· ÙËÓ ÂÚÈÔ¯‹. ¢È·ı¤ÙÔ˘Ó «·Ú·‰ÔÛȷο» ÂÎÙ¿ÛÂȘ Û ·˘Ù‹, ¿ÏÏÔÈ ¤¯Ô˘Ó ÂÁηٷÛÙ‹ÛÂÈ ÂΛ ÙË «‚¿ÛË» ÙˆÓ Ó·˘ÙÈÏÈ·ÎÒÓ ÙÔ˘˜ ÎÔÏÔÛÛÒÓ, ÂÓÒ ‰ÂÓ Â›Ó·È Ï›ÁÔÈ ·˘ÙÔ› ÔÈ ÂÊÔÏÈÛÙ¤˜ ÔÈ ÔÔ›ÔÈ ÂÈϤÁÔ˘Ó Ó· ¤¯Ô˘Ó ÂΛ ÙË ÌfiÓÈÌË Î·ÙÔÈΛ· ÙÔ˘˜. ΔÔ ÙÂÏÂ˘Ù·›Ô ‰È¿ÛÙËÌ· ¿ÓÙˆ˜, ÛÙËÓ Â˘Ú‡ÙÂÚË ·Ú·Ïȷ΋ ˙ÒÓË (°Ï˘Ê¿‰·, μԇϷ, μÔ˘ÏÈ·Á̤ÓË, ™·ÚˆÓ›‰·, §·ÁÔÓ‹ÛÈ Î.Ï.) ˘¿Ú¯ÂÈ ÌÂÁ¿ÏË ÎÈÓËÙÈÎfiÙËÙ· ÛÙÔ real estate ·fi ÂÊÔÏÈÛÙÈÎÔ‡˜ ·ÎÏÔ˘˜. ΔËÓ ›‰È· ÒÚ· Î·È ÂÓÒ ·Ó·˙ËÙÔ‡ÓÙ·È Úfiı˘ÌÔÈ ÂÂÓ‰˘Ù¤˜ Ô˘ ı· ÂÍ·ÁÔÚ¿ÛÔ˘Ó ÏÂÈÔ„ËÊÈÎfi ÔÛÔÛÙfi ÛÙÔÓ ∞ÛÙ¤Ú· μÔ˘ÏÈ·Á̤Ó˘ Î·È ·Ì¤Ûˆ˜ ÌÂÙ¿ ı· ˘ÏÔÔÈ‹-

°∂øƒ°π∞ ª∞ƒΔπ¡√À

ΔÔ ÚÔÛˆÈÎfi ÂӉȷʤÚÔÓ Ù˘ ‚Ô˘ÏÂ˘Ù›Ó·˜ ¶

∏ ÌÂÁ¿ÏË Ì¿¯Ë ÁÈ· ÙÔ ÊÈϤÙÔ ÙÔ˘ ∞ÛÙ¤Ú·

Aı. M·ÚÙ›ÓÔ˜

°. ¶ÚÔÎÔ›Ô˘

¶Ò˜ ı· ÎÈÓËı› Ô ÂÌ›Ú˘ ÙÔ˘ ∫·Ù¿Ú Î·È Ë ÙÔ ÂӉȷʤÚÔÓ Ù˘ ∂ÎÎÏËÛ›·˜ Ó· ·ÍÈÔÔÈ‹ÛÂÈ «·Î¤ÙÔ», ÁÂÈÙÓÈ¿˙ÔÓ Ì ÙÔÓ ∞ÛÙ¤Ú· ·Î›ÓËÙfi Ù˘ ÛÔ˘Ó ÂÂÓ‰˘ÙÈÎfi ÚfiÁÚ·ÌÌ· ·Ó¿Ù˘Í˘ ÛÙËÓ ÂÚÈÔ¯‹, ¯ˆÚ›˜ Ó· ·ÚÂÎÎÏ›ÓÔ˘Ó ·fi ÙȘ ¯ˆÚÔÙ·ÍÈΤ˜, ÔÏÂÔ‰ÔÌÈΤ˜ Î·È ÂÚÈ‚·ÏÏÔÓÙÈΤ˜ ¿‰ÂȘ Ô˘ ¤¯Ô˘Ó ‰Ôı› ·fi ÙȘ ·ÚÌfi‰È˜ ·Ú¯¤˜, ÌÂÁ¿Ï˜ Â›Ó·È ÔÈ ÚÔÛ-

‰Ô˘ fiÛÔÓ ·ÊÔÚ¿ ÙȘ ÚÔÛÊÔÚ¤˜ ÁÈ· ÙÔÓ ‰È·ÁˆÓÈÛÌfi. Ÿ¯È fï˜ ·fi ÙÔ ∫·Ù¿Ú, ÙÔ ÔÔ›Ô Ê·›ÓÂÙ·È ˆ˜ «Î¿Ëλ ·fi ÙËÓ ÂÌÏÔ΋ ÙÔ˘ ÛÙÔ ∂ÏÏËÓÈÎfi ηÈ, fiˆ˜ Ê¿ÓËΠ·fi ÙËÓ

Δ∞ ¢π∫∞πøª∞Δ∞ Δø¡ ∂¶∂¡¢ÀΔø¡ ∫∞π Δ√ •∂¡√¢√Ã∂π√ «∞ºƒ√¢πΔ∏»

°ÎÚ¤ÌÈÛÌ· Î·È ¯Ù›ÛÈÌÔ Δ

Ô ÂӉȷʤÚÔÓ ÙˆÓ ÂÂÓ‰˘ÙÒÓ ÁÈ· ÙËÓ ÂÚÈÔ¯‹ Â›Ó·È ÌÂÁ¿ÏÔ, ·ÊÔ‡ Ë Û‡Ì‚·ÛË Ô˘ ı· ˘ÔÁÚ·Ê› Ì ÙÔ˘˜ Ó¤Ô˘˜ ȉÈÔÎً٘, ÙÔ˘˜ ‰›ÓÂÈ ÙÔ ‰Èη›ˆÌ· Ó· ÁÎÚÂÌ›ÛÔ˘Ó Î·Ù¿ ÙËÓ ÂÈÏÔÁ‹ ÙÔ˘˜ Î·È Ó· ¯Ù›ÛÔ˘Ó, ηٿ ÙÔÓ ›‰ÈÔ ÙÚfiÔ, ·fi ÔÏ˘ÙÂÏ›˜ ‚›Ï˜, ̤¯ÚÈ ÍÂÓԉԯ›·. ¢ÂÓ Â›Ó·È Ï›ÁÔÈ ÔÈ ÂÂÓ‰˘Ù¤˜ ‚¤‚·È· Ô˘ ·Ó·Ì¤ÓÔ˘Ó ÌÈ· «·ÂÏ¢ı¤ÚˆÛË» Ë ÔÔ›· ı· ÙÔ˘˜ ÂÈÙÚ¤„ÂÈ Ó· ·Ó·Á›ÚÔ˘Ó Î·È ¤Ó· η˙›ÓÔ ÛÙËÓ ¤ÎÙ·ÛË, ·Ó Î·È ÚÔ˜ ÙÔ ·ÚfiÓ ‰ÂÓ ˘¿Ú¯ÂÈ Ù¤ÙÔÈ· Úfi‚Ï„Ë. ¶¿ÓÙˆ˜, ÂÎÙfi˜ ·fi ÙËÓ ¤ÎÙ·ÛË ·˘Ù‹ ηı·˘Ù‹ Î·È Ù· ·Î›ÓËÙ· ȉÈÔÎÙËÛ›·˜ ÙÔ˘, ∞ÛÙ¤Ú·˜ μÔ˘ÏÈ·Á̤Ó˘ ÌÈÛıÒÓÂÈ ·fi ÙÔÓ ∂√Δ ¤ÎÙ·ÛË 116 ÛÙÚÂÌÌ¿ÙˆÓ. ™Â ·˘Ù‹, ¤¯ÂÈ ·ÓÂÁÂÚı› ÙÔ, ÂÁηٷÏÂÏÂÈÌ̤ÓÔ Û‹ÌÂÚ· ÍÂÓÔ‰Ô¯ÂÈ·Îfi Û˘ÁÎÚfiÙËÌ· «∞ÊÚÔ‰›ÙË», ÙÔ ÔÔ›Ô ¯Ú‹˙ÂÈ ·Ó·Î·Ù·Û΢‹˜. ¢Â‰Ô̤ÓÔ˘ fiÙÈ ÙÔ Û˘ÁÎÂÎÚÈ̤ÓÔ ÂÚÈÔ˘ÛÈ·Îfi ÛÙÔÈ¯Â›Ô ÙÔ˘ ∂√Δ «ÂÚÓ¿ÂÈ» ÛÙÔ Δ∞π¶∂¢, ÔÈ ‰‡Ô ȉÈÔÎً٘ (∂Δ∂ Î·È Δ∞π¶∂¢) ¤¯Ô˘Ó Û˘Ó¿„ÂÈ Memorandum of Undestanding, Ì ÛÎÔfi ÙËÓ ·fi ÎÔÈÓÔ‡ ÂÎÌÂÙ¿ÏÏ¢ÛË ÙÔ˘ Û˘ÓfiÏÔ˘ ÙˆÓ ÂÎÙ¿ÛÂˆÓ Î·È ·ÎÈÓ‹ÙˆÓ Ô˘ ‰È·ı¤ÙÔ˘Ó ÛÙË μÔ˘ÏÈ·Á̤ÓË.

ÙÂÏÂ˘Ù·›· «‚ÔÏȉÔÛÎfiËÛË», ‰ÂÓ ÂÈı˘Ì› ϤÔÓ Ó· ÌÂÙ¿Û¯ÂÈ.

∏ ∂ÎÎÏËÛ›· ¶¿ÓÙˆ˜ «›ÂÛË» ÁÈ· Ó· ÌÂÙ¿Û¯ÂÈ ÙÔ ∫·-

Ù¿Ú ÛÙÔ project ÙÔ˘ ∞ÛÙ¤Ú·, ¿ÛÎËÛ (ηÈ, ηٿ οÔÈÔ˘˜ Û˘Ó¯›˙ÂÈ ˆ˜ Î·È Û‹ÌÂÚ· Ó· ·ÛΛ ÂÎ ÙÔ˘… Ì·ÎÚfiıÂÓ) ÛÙÔÓ ÂÌ›ÚË ∞Ï £·Ó›, Ô ∞Ú¯ÈÂ›ÛÎÔÔ˜ ∞ıËÓÒÓ Î·È ¶¿Û˘ ∂ÏÏ¿‰Ô˜ πÂÚÒÓ˘ÌÔ˜. ÕÏψÛÙÂ, ¤Ó·

·fi Ù· ·ÚÈ· ı¤Ì·Ù· Û˘˙‹ÙËÛ˘ Ô˘ ›¯Â ηٿ ÙËÓ ÙÂÏÂ˘Ù·›· ÙÔ˘ Â›ÛÎÂ„Ë ÛÙÔ ∫·Ù¿Ú Ô ÚÔηı‹ÌÂÓÔ˜ Ù˘ EÏÏ·‰È΋˜ ∂ÎÎÏËÛ›·˜, ‹Ù·Ó ·ÎÚÈ‚Ò˜ Î·È Ë Û˘ÓÂÚÁ·Û›· ÙÔ˘ ·Ú·‚ÈÎÔ‡ ÎÚ¿ÙÔ˘˜ Ì ÙËÓ ∂ÎÎÏËÛ›· ÁÈ· ÙË Û˘ÌÌÂÙÔ¯‹ ÛÙÔ project. ∫·È, ÌÈ·˜ Î·È ÙfiÙ ˘‹ÚÍ ÌÈ· ¿Ù˘Ë, ÚÔÊÔÚÈ΋ Î·È ÌË ‰ÂÛÌ¢ÙÈ΋ Û˘Ìʈӛ·, Ô ∞Ú¯ÈÂ›ÛÎÔÔ˜ ÂÈ̤ÓÂÈ Ó· ÂÏ›˙ÂÈ fiÙÈ ÙÂÏÈο Ô ∫·Ù·ÚÈ·Ófi˜ ËÁ¤Ù˘ ı· ÂÈ ÙÔ ÔÏ˘fiıËÙÔ «Ó·È» ÒÛÙ ÔÈ ‰‡Ô Ï¢ڤ˜ Ó· οÓÔ˘Ó Ì·˙› «Ì›˙Ó˜» Û ¤Ó· «ÊÈϤÙÔ» Ù˘ ÂÚÈÔ¯‹˜. ∞ÓÂÍ¿ÚÙËÙ· ¿ÓÙˆ˜ ·fi ÙËÓ ÙÂÏÈ΋ ·fiÊ·ÛË ÙÔ˘ ∞Ï £·Ó› (Ë ÔÔ›· Ê·›ÓÂÙ·È ˆ˜ ı· Â›Ó·È ·ÌÂÙ¿ÎÏËÙË, ηıÒ˜ Ô ∫·Ù·ÚÈ·Ófi˜ ÂÌÊ·Ó›˙ÂÙ·È ·ÔÁÔËÙÂ˘Ì¤ÓÔ˜ ·fi ÙȘ ‰È·‰Èηۛ˜ ÛÙËÓ ∂ÏÏ¿‰· Î·È Î˘Ú›ˆ˜ ÂÂȉ‹ ‰ÂÓ ÂÈı˘Ì› ÂÌÏÔ΋ Û ‰ÈÂıÓ‹ ‰È·ÁˆÓÈÛÌfi, ·ÏÏ¿ ˙ËÙ¿ ‰È·ÎÚ·ÙÈΤ˜ Û˘Ìʈӛ˜), Ë ∂ÎÎÏËÛ›· ·Ó·˙ËÙ¿ ¿ÛË ı˘Û›· ÂÂÓ‰˘Ù¤˜ Ì ÙÔ˘˜ ÔÔ›Ô˘˜ ı· ÌÂÙ¿Û¯ÂÈ ÛÙÔÓ ∞ÛÙ¤Ú·. √ ÏfiÁÔ˜ Â›Ó·È fiÙÈ ‰È·ı¤ÙÂÈ ¤Ó· «Û˘ÁÎÚÈÙÈÎfi ÏÂÔÓ¤ÎÙËÌ·», ·ÚfiÌÔÈÔ Ì ·˘Ùfi Ô˘ ÚÔÛ·ıÔ‡Ó Ó· ·ÔÎÙ‹ÛÔ˘Ó ¿ÏÏÔÈ ÂӉȷÊÂÚfiÌÂÓÔÈ ÂÛ¯¿Ùˆ˜, „¿¯ÓÔÓÙ·˜ ÁÈ· real estate ¢ηÈڛ˜ Ô˘ Ó· ÁÂÈÙÓÈ¿-

˙Ô˘Ó Ì ÙÔÓ ∞ÛÙ¤Ú· μÔ˘ÏÈ·Á̤Ó˘. ∏ ∂ÎÎÏËÛ›·, η٤¯ÂÈ ÁÂÈÙÔÓÈ΋ ÙÔ˘ ∞ÛÙ¤Ú· μÔ˘ÏÈ·Á̤Ó˘ ¤ÎÙ·ÛË 87 ÛÙÚÂÌÌ¿ÙˆÓ. ∞˘Ù‹ ÙËÓ ¤ÎÙ·ÛË, ÔÈ ÂÈÙÂÏ›˜ Ù˘ ∂ÎÎÏËÛ›·˜ ¤¯Ô˘Ó ·ÔÊ·Û›ÛÂÈ Ó· ÙËÓ ÂÎÌÂÙ·ÏÏ¢ıÔ‡Ó ÌÂÓ Í¯ˆÚÈÛÙ¿ ·fi ÙÔÓ ∞ÛÙ¤Ú·, fï˜ Û ·Ú¿ÏÏËÏË Ì ÙÔ Ï¿ÓÔ ÙˆÓ ∂Δ∂ Î·È Δ∞π¶∂¢ ηÙ‡ı˘ÓÛË. Ÿˆ˜ ·Ó·Ê¤ÚÔ˘Ó ¯·Ú·ÎÙËÚÈÛÙÈο ÂÎÎÏËÛÈ·ÛÙÈΤ˜ ËÁ¤˜, ·ÎfiÌ· Î·È ·Ó ‰ÂÓ ‚ÚÂıÔ‡Ó «Û˘Ó¤Ù·ÈÚÔÈ» ÁÈ· Û˘ÌÌÂÙÔ¯‹ ÛÙÔ project, fiÙ·Ó ÙÂÏÈο ÂÈÏÂÁÔ‡Ó ·fi ÙËÓ ∂ıÓÈ΋ ΔÚ¿Â˙· Î·È ÙÔ Δ∞π¶∂¢ ÔÈ ÂÂÓ‰˘Ù¤˜ Ô˘ ı· ÙÔ «ÙÚ¤ÍÔ˘Ó», Ë ∂ÎÎÏËÛ›· ı· ÂȉÈÒÍÂÈ Û˘Ìʈӛ· Ì·˙› ÙÔ˘˜ (Ì ÙÔ˘˜ ÂÂÓ‰˘Ù¤˜). ΔÔ «Û¯¤‰ÈÔ», ·Ó·Ê¤ÚÂÈ fiÙÈ Ì ÙËÓ ·ÚÔ¯‹ ¢ÓÔ˚ÎfiÙ·ÙˆÓ Î·È ÂÏ΢ÛÙÈÎÒÓ fiÚˆÓ, Ë ∂ÎÎÏËÛ›· ı· ηٷʤÚÂÈ Ó· ‰ÒÛÂÈ «·Î¤ÙÔ» ÁÈ· ·ÍÈÔÔ›ËÛË Î·È ÙË ÁÂÈÙÓÈ¿˙Ô˘Û· ¤ÎÙ·ÛË Ô˘ ‰È·ı¤ÙÂÈ. ŒÙÛÈ, Ô ÂÂÓ‰˘Ù‹˜, «Ì ¤Ó· ÛÌ¿ÚÔ ı· ¤¯ÂÈ ¯Ù˘‹ÛÂÈ ‰˘Ô ÙÚ˘ÁfiÓÈ·», ‰È·ı¤ÙÔÓÙ·˜ ÌÈ· Û˘ÓÔÏÈ΋ ¤ÎÙ·ÛË ÂÚ›Ô˘ 400 ÛÙÚÂÌÌ¿ÙˆÓ Û ¤Ó· ·fi Ù· ÈÔ ÚÔÓÔÌÈÔ‡¯· ÔÈÎfi‰· fiÏ˘ Ù˘ ªÂÛÔÁ›Ԣ.

ÚÔÛˆÈÎfi ÂӉȷʤÚÔÓ ÁÈ· ÙËÓ Î·Ù¿ÏËÍË Ô˘ ı· ¤¯Ô˘Ó ÔÈ ÂÎÙ¿ÛÂȘ ÙÔ˘ ∞ÛÙ¤Ú· μÔ˘ÏÈ·Á̤Ó˘, ¤¯ÂÈ Ë ‚Ô˘ÏÂ˘Ù›Ó· Ù˘ ¡¢, °ÂˆÚÁ›· ª·ÚÙ›ÓÔ˘. Ÿ¯È ÂÂȉ‹ Ô ÂÊÔÏÈÛÙ‹˜ ·Ù¤Ú·˜ Ù˘, ∞ı·Ó¿ÛÈÔ˜, ı· Â›Ó·È Èı·Ófiٷٷ ÂÎ ÙˆÓ ‰ÈÂΉÈÎËÙÒÓ, ·ÏÏ¿ ÂÂȉ‹ Ë ›‰È· ıˆÚ› ·˘ÙfiÓ «Á¤ÓÓËÌ·- ıÚ¤ÌÌ·» Ù˘ μÔ˘ÏÈ·Á̤Ó˘. ¶ÚÒËÓ ·ÓÙȉ‹Ì·Ú¯Ô˜ ÙÔ˘ ∫·ÏÏÈÎÚ·ÙÈÎÔ‡ ¢‹ÌÔ˘ μԇϷ˜- μÔ˘ÏÈ·Á̤Ó˘, Ì ÙËÓ ·ÓÂÈÙ‹‰Â˘ÙË ÂÌÊ¿ÓÈÛË Ô˘, fiˆ˜ ϤÓ ÛÙË ™˘ÁÁÚÔ‡, «ÌÔÈ¿˙ÂÈ Ì ™˘ÚÈ˙·›·» Î·È ÙÔ ÛÂÌÓfi, ۯ‰fiÓ ÓÙÚÔ·Ïfi ‡ÊÔ˜, ¤¯ÂÈ ÙÔ ÚÔÊ›Ï Ì¿ÏÏÔÓ Ù˘… ·ÎÙÈ‚›ÛÙÚÈ·˜. ŸÛÔ Ô͇̈ÚÔ Î·È ·Ó Ê·›ÓÂÙ·È, ·ÎfiÌ· Î·È ·Ó ȉÈÔÎÙ‹Ù˘ Ù˘ ¤ÎÙ·Û˘ ı· Á›ÓÂÈ Ô ·Ù¤Ú·˜ Ù˘, Ô ÚfiÏÔ˜ Ù˘ °ÂˆÚÁ›·˜ ª·ÚÙ›ÓÔ˘ ı· ÂÈÎÂÓÙÚˆı› ÛÙËÓ –Ì ÙËÓ Î·Ï‹ ¤ÓÓÔÈ·- «·ÛÙ˘ÓfiÌ¢ÛË» Î·È ÂÔÙ›· Ù˘ Â¤Ó‰˘Û˘. ™ÙÔ Ó· ÂϤÁ¯ÂÈ ‰ËÏ·‰‹, Â¿Ó ÙÔ ÂÂÓ‰˘ÙÈÎfi ÚfiÁÚ·ÌÌ· ·Ó¿Ù˘Í˘ ÛÙËÓ ÂÚÈÔ¯‹, ı· ÚÔ¯ˆÚ‹ÛÂÈ ·fi ÙÔ˘˜ Ó¤Ô˘˜ ȉÈÔÎً٘, ‰›¯ˆ˜ Ó· ·ÚÂÎÎÏ›ÓÔ˘Ó ÛÙÔ ÂÏ¿¯ÈÛÙÔ ·fi ÙȘ ¯ˆÚÔÙ·ÍÈΤ˜, ÔÏÂÔ‰ÔÌÈΤ˜ Î·È ÂÚÈ‚·ÏÏÔÓÙÈΤ˜ ¿‰ÂȘ Ô˘ ¤¯Ô˘Ó ‰Ôı› ·fi ÙȘ ·ÚÌfi‰È˜ ·Ú¯¤˜. ÕÏψÛÙÂ, Ë °ÂˆÚÁ›· ª·ÚÙ›ÓÔ˘ ÙÔ ¤¯ÂÈ ·ԉ›ÍÂÈ Î·È ÛÙÔ ·ÚÂÏıfiÓ, fiÙ·Ó «Î˘ÓËÁÔ‡Û» Ù· ÛÎÔ˘ȉȿÚÈη ̤۷ ÛÙÔ ¿ÁÚÈÔ ÍË̤ڈ̷ Î·È ÍËÌÂÚÔ‚Ú·‰È·˙fiÙ·Ó ÛÙ· ‰ËÌÔÙÈο Û˘Ì‚Ô‡ÏÈ· Î·È ÙËÓ «ÂÚÈÊÚÔ‡ÚËÛË» ÙˆÓ Û˘ÌÊÂÚfiÓÙˆÓ ÙÔ˘ ¢‹ÌÔ˘ μԇϷ˜- μÔ˘ÏÈ·Á̤Ó˘. «¢ÂÓ ı¤Ïˆ Ó· ·Ô‰Ú¿Ûˆ Ô‡Ù ӷ ·‰È·ÊÔÚ‹Ûˆ. £¤Ïˆ Ó· ÂÚÁ·ÛÙÒ Î·È Ó· ·Ï¤„ˆ ÁÈ·Ù› ÓÔÈ¿˙ÔÌ·È», ϤÂÈ Ë ›‰È·…

√È ·ÏÏÔ‰·Ô› ÎÔÏÔÛÛÔ› ¶¿ÓÙˆ˜, ÛÙÔ˘˜ ·Ú·¿Óˆ, ·Ó¿ÌÂÛ· Û ·˘ÙÔ‡˜ Ô˘ ·Ó·Ì¤ÓÂÙ·È Ó· ÂΉËÏÒÛÔ˘Ó ÂӉȷʤÚÔÓ ÁÈ· ÙÔÓ ∞ÛÙ¤Ú·, οÔÈÔÈ Û˘ÁηٷϤÁÔ˘Ó Î·È ‰ÈÂıÓ›˜ ÂÂÓ‰˘Ù¤˜, ÔÈ ÔÔ›ÔÈ Î·È ÛÙÔ ·ÚÂÏıfiÓ ÙÔÓ ¤¯Ô˘Ó «ÏÔÍÔÎÔÈÙ¿ÍÂÈ». πÛ¯˘Ú¤˜ ÂÙ·Èڛ˜ ÙÔ˘ ‰ÈÂıÓÔ‡˜ real estate, fiˆ˜ ÔÈ Carlton Group, ¡∞π Global, Fairfax Financial Holdings Î.·. ¤¯Ô˘Ó ÂÎÊÚ¿ÛÂÈ ÛÙÔ ·ÚÂÏıfiÓ ÙÔ ÂӉȷʤÚÔÓ ÙÔ˘˜ Î·È ‰ÂÓ ·ÔÎÏ›ÂÙ·È Ó· ÙÔ Í·Ó·Î¿ÓÔ˘Ó. ™ÙËÓ ·ÁÔÚ¿ ‰È·ÎÈÓÂ›Ù·È ¿ÓÙˆ˜ Ë ÏËÚÔÊÔÚ›· fiÙÈ ¤ÙÔÈÌÔ˜ Ó· ÌÂÈ ÛÙÔ «·È¯Ó›‰È» Â›Ó·È Ô ÎÈÓÂ˙ÈÎfi˜ ÎÔÏÔÛÛfi˜ Fosun, Ô ÔÔ›Ô˜ ÂȯÂÈÚ› ÌÂÁ¿ÏÔ ÂȯÂÈÚËÌ·ÙÈÎfi ¿ÓÔÈÁÌ· ÛÙËÓ ∂ÏÏ¿‰·. ∂›Ó·È ¤Ó·˜ ÂÎ ÙˆÓ ‰ÈÂΉÈÎËÙÒÓ ÙÔ˘ √¶∞¶, ÂÓÒ ‹‰Ë ¤¯ÂÈ ÂÂÓ‰‡ÛÂÈ ÛÙË Folli Follie.

∏ Starwood ∞ÔÁÔËÙ¢ÙÈο ÁÈ· ÙÔÓ È‰ÈÔÎÙ‹ÙË, ÙËÓ ∂ıÓÈ΋ ΔÚ¿Â˙·, ‹Ù·Ó Ù· ·ÔÙÂϤÛÌ·Ù· Ù˘ ‰È·¯Â›ÚÈÛ˘ ÙˆÓ ÍÂÓÔ‰Ô¯ÂÈ·ÎÒÓ Û˘ÁÎÚÔÙËÌ¿ÙˆÓ «∞Ú›ˆÓ Resort & Spa» Î·È «The Westin Athens», ·fi ÙË ‰È·¯Â›ÚÈÛ‹ ÙÔ˘˜, ÙËÓ ÔÔ›· ›¯Â ·Ó·Ï¿‚ÂÈ, ·fi ÙÔ 2006, Ë Starwood. KÈ ·˘Ùfi ÁÈ·Ù› ·ÚÔ˘Û›·˙ ÏÂÈÙÔ˘ÚÁÈΤ˜ ˙Ë̛˜ Û fiϘ ÙȘ ÙÂÏÂ˘Ù·›Â˜ ¯Ú‹ÛÂȘ, ·fi ÙÔ 2008 ˆ˜ Î·È ÙÔ 2011. ¶¿ÓÙˆ˜ Ë ›‰È· Ë ÂÙ·ÈÚ›· ‰ÂÓ Ê·›ÓÂÙ·È Ó· ·Ô‰¤¯ÂÙ·È ˆ˜ ¤¯ÂÈ ¯¿ÛÂÈ ÙÔ «·È¯Ó›‰È», ·ÏÏ¿ Ó· ÂÈı˘Ì› Ó· Â·Ó·Ï¿‚ÂÈ ¿ÏÏË ÌÈ· ÂÈÙ˘¯Ë̤ÓË Û˘ÓÂÚÁ·Û›· Ì ÂÊÔÏÈÛÙ¤˜. ∫È ·˘Ùfi ÁÈ·Ù› Ë Starwood ÂÈÙ˘Á¯¿ÓÂÈ ıÂÙÈο ·ÔÙÂϤÛÌ·Ù· ÛÙË Û˘ÓÂÚÁ·Û›· Ì ÙÔ˘˜ ¶¿ÓÔ Î·È £·Ó¿ÛË §·Ûηڛ‰Ë (§¿Ì„·) ÛÙÔ ÍÂÓÔ‰Ô¯Â›Ô ÙÔ˘ ΤÓÙÚÔ˘ Ù˘ ∞ı‹Ó·˜, «ªÂÁ¿ÏË μÚÂÙ¿ÓÈ·», ·ÏÏ¿ Î·È Û ·˘Ù‹ Ì ÙÔÓ fiÌÈÏÔ ∫ˆÓÛÙ·ÓÙ·ÎfiÔ˘ÏÔ˘ (Δ∂ª∂™) ÛÙÔ “Costa Navarino”.


22

PÂÔÚÙ¿˙

PRESS TIME, ™¿‚‚·ÙÔ 2 - K˘Úȷ΋ 3 ºÂ‚ÚÔ˘·Ú›Ô˘ 2013

O E£NIKO™ OP°ANI™MO™ METAMO™XEY™EøN A¶ANTA °IA TOY™ Y¶OXPEøTIKOY™ ¢OTE™

«¢ÂÓ ı· Û·˜ οÓÔ˘Ó ·ÓÙ·ÏÏ·ÎÙÈο » Ó·„ ʈÙȤ˜» Ë ÂÚÌËÓ›· ÙÔ˘ ÌÓËÌÔÓÈ·ÎÔ‡ ÓfiÌÔ˘ ÁÈ· ÙȘ ÌÂÙ·ÌÔۯ‡ÛÂȘ, Û‡Ìʈӷ Ì ÙËÓ ÔÔ›· fiÏÔÈ ÔÈ ŒÏÏËÓ˜ Á›ÓÔÓÙ·È ·Ó·ÁηÛÙÈο ‰fiÙ˜ ÔÚÁ¿ÓˆÓ, ÂÎÙfi˜ ·Ó ‰ËÏÒÛÔ˘Ó ÙÔ ·ÓÙ›ıÂÙÔ. ¶ÚfiÎÂÈÙ·È ÁÈ· ÙÔ ¿ÚıÚÔ 9, ÙÔ˘ ÓfiÌÔ˘ 3984 (ºEK 150/27-6-2011) ÂÚ› EÈη˙fiÌÂÓ˘ ™˘Ó·›ÓÂÛ˘, Ë ÈÛ¯‡˜ ÙÔ˘ ÔÔ›Ô˘ ÍÂÎÈÓ¿ ÙËÓ 1Ë IÔ˘Ó›Ô˘ 2013 Ô˘ „ËÊ›ÛÙËΠÛÙÔ MÓËÌfiÓÈÔ I. O EıÓÈÎfi˜ OÚÁ·ÓÈÛÌfi˜ MÂÙ·ÌÔۯ‡ÛˆÓ, ÙÔÓ›˙ÂÈ ˆ˜ ÙÔ fiÏÔ ı¤Ì·, Â›Ó·È ÌÈ· ÌÂÁ¿ÏË ·ÚÂÍ‹ÁËÛË. °È·Ù› Ì ٷ ÂÚ› ÂÈη˙fiÌÂÓ˘ Û˘Ó·›ÓÂÛ˘ Î·È ˆ˜ Â› Ù˘ Ô˘Û›·˜, ‰ÂÓ ı· ·ÏÏ¿ÍÂÈ Ù›ÔÙ· ÛÙË ‰ˆÚ¿ ÔÚÁ¿ÓˆÓ. ¢ËÏ·‰‹, fiˆ˜ ÂÈÛËÌ·›ÓÂÈ Ô EOM, Û‡Ìʈӷ Ì ÙÔ Ó¤Ô ÓfiÌÔ, Û ÂÚ›ÙˆÛË ÚÔ¸¿Ú¯Ô˘Û·˜ ·ÚÓËÙÈ΋˜ ‰‹ÏˆÛ˘, Ô ÂÎÏÈÒÓ ‰ÂÓ ı· Á›ÓÂÈ ‰fiÙ˘ ÔÚÁ¿ÓˆÓ ·ÎfiÌ· Î·È Â¿Ó Ë ÔÈÎÔÁ¤ÓÂÈ¿ ÙÔ˘ ÙÔ ÂÈı˘Ì›. ™Â οı ÂÚ›ÙˆÛË, Ô ÔÚÁ·ÓÈÛÌfi˜ ‰ÂÛ̇ÂÙ·È fiÙÈ ÔÙ¤ ÛÙËÓ EÏÏ¿‰· ‰ÂÓ ÚfiÎÂÈÙ·È Ó· Á›ÓÂÈ ÌÂÙ·ÌfiÛ¯Â˘ÛË ÔÚÁ¿ÓˆÓ, ·Ó ÔÈ Û˘ÁÁÂÓ›˜ ÙÔ˘ ˘Ô„ËÊ›Ô˘ ‰fiÙË ‰ÂÓ ‰ÒÛÔ˘Ó ÙË Û˘Ó·›ÓÂÛ‹ ÙÔ˘˜. ¶¿ÓÙˆ˜, ‹‰Ë ¤¯Ô˘Ó ·Ú¯›ÛÂÈ Ó· ηٷٛıÂÓÙ·È ÛÙÔÓ OÚÁ·ÓÈÛÌfi ·Ó¿ ‰Âο‰Â˜, ˘‡ı˘Ó˜ ‰ËÏÒÛÂȘ ÔÏÈÙÒÓ Ô˘, ÊÔ‚Ô‡ÌÂÓÔÈ fiÙÈ ı· Á›ÓÔ˘Ó «·ÓıÚÒÈÓ· ·ÓÙ·ÏÏ·ÎÙÈο», ˘ÔÁÚ¿ÊÔ˘Ó fiÙÈ ·ÚÓÔ‡ÓÙ·È Ó· Á›ÓÔ˘Ó ‰fiÙ˜ ÔÚÁ¿ÓˆÓ ÁÈ· ÌÂÙ·ÌfiÛ¯Â˘ÛË.

«Õ

«EÎÊÔ‚›˙ÂÙ ÙÔ˘˜ Ôϛ٘» H ÂÈη˙fiÌÂÓË Û˘Ó·›ÓÂÛË, ÚԂϤÂÙ·È ·fi ÙËÓ ÂÓۈ̿وÛË Ù˘ ÎÔÈÓÔÙÈ΋˜ Ô‰ËÁ›·˜ 2010/53/EE Î·È ÈÛ¯‡ÂÈ Â‰Ò Î·È ¯ÚfiÓÈ·, Û ÔÏÏ¿ Â˘Úˆ·˚ο ÎÚ¿ÙË fiˆ˜: A˘ÛÙÚ›·, B¤ÏÁÈÔ, BÔ˘ÏÁ·Ú›·, °·ÏÏ›·, EÛıÔÓ›·, IÛ·Ó›·, IÙ·Ï›·, KÚÔ·Ù›·, §Ô˘ÍÂÌ‚Ô‡ÚÁÔ, NÔÚ‚ËÁ›·, PÔ˘Ì·Ó›·, ™Ô˘Ë‰›·, ºÈÓÏ·Ó‰›·, ¶Ôψӛ·, O˘ÁÁ·Ú›·, ¯ˆÚ›˜ ηӤӷ Úfi‚ÏËÌ·, ηıÒ˜ ¿ÓÙÔÙ ÂÓËÌÂÚÒÓÔÓÙ·È ÔÈ Û˘ÁÁÂÓ›˜ ÙÔ˘ ÂÎÏÈfiÓÙÔ˜ ÁÈ· ÙÔ ÂӉ¯fiÌÂÓÔ Ù˘ ‰ˆÚ¿˜ ÔÚÁ¿ÓˆÓ ˆ˜ ÚËÙ¿ ÚԂϤÂÙ·È ÛÙÔ Ó.3984/11 ¿ÚıÚÔ 9 ·Ú¿ÁÚ·ÊÔ˜ 2. ÕÏψÛÙÂ Î·È Ô ÚÔËÁÔ‡ÌÂÓÔ˜ ÓfiÌÔ˜ (2737/99) ›¯Â ·ÚfiÌÔÈ· Ú‡ıÌÈÛË. øÛÙfiÛÔ, ÙÔ ¿ÚıÚÔ 9 ÙÔ˘ Ó. 3984/2011, ÙÚÔÔÔÈ‹ıËÎÂ, Ì ÙÔ Ó. 4075/ºEK 89/11.4.2012, ˆ˜ ÂÍ‹˜: «H ·Ê·›ÚÂÛË ÂÓfi˜ ‹ ÂÚÈÛÛÔÙ¤ÚˆÓ ÔÚÁ¿ÓˆÓ ·fi ÂÓ‹ÏÈÎÔ, ı·ÓfiÓ ÚfiÛˆÔ Ú·ÁÌ·ÙÔÔÈÂ›Ù·È ÂÊfiÛÔÓ, fiÛÔ ˙Ô‡ÛÂ, ‰ÂÓ Â›¯Â ÂÎ-

K·Ù·ÏÔÁ›˙ÂÈ «·ÂÚÈÛ΄›·» ÛÙË MËÙÚfiÔÏË °Ï˘Ê¿‰·˜ ™

H «ÂÈη˙fiÌÂÓË Û˘Ó·›ÓÂÛË» Ô˘ ÚԂϤÂÈ ÙÔ MÓËÌfiÓÈÔ Î·È Î¿ÓÂÈ fiÏÔ˘˜ ÙÔ˘˜ ŒÏÏËÓ˜ ‰fiÙ˜ ÔÚÁ¿ÓˆÓ, ÂÊ·ÚÌfi˙ÂÙ·È ÌfiÓÔ ÌÂ Û˘Ó·›ÓÂÛË ÙˆÓ Û˘ÁÁÂÓÒÓ ÊÚ¿ÛÂÈ ÙËÓ ·ÓÙ›ıÂÛ‹ ÙÔ˘ Û‡Ìʈӷ Ì ÙËÓ ·Ú¿ÁÚ·ÊÔ 3 Î·È Î·ÙfiÈÓ Û˘Ó·›ÓÂÛ˘ Ù˘ ÔÈÎÔÁ¤ÓÂÈ¿˜ ÙÔ˘». TÔ ÙÂÏÂ˘Ù·›Ô ÛËÌ›Ô, ‹Ù·Ó Ë ÙÚÔÔÔ›ËÛË Ô˘ ¤Î·Ó ÙË ‰È·ÊÔÚ¿, ηıÒ˜ ‰›ÓÂÈ ÙË ‰˘Ó·ÙfiÙËÙ· ÛÙÔ˘˜ Û˘ÁÁÂÓ›˜ Ó· Ô˘Ó ÙÔ «ÙÂÏÈÎfi OK» ÁÈ· ÙË ÌÂÙ·ÌfiÛ¯Â˘ÛË. O EOM, «‰È·‚‚·ÈÒÓÂÈ Î·ÙËÁÔÚËÌ·ÙÈο, ÂÎÚÔÛˆÒÓÙ·˜ ÙÔ˘˜ ÂÌÏÂÎfiÌÂÓÔ˘˜ È·ÙÚÔ‡˜ Î·È ÓÔÛËÏÂ˘Ù¤˜ ÙˆÓ ME£ Î·È ÙˆÓ MÔÓ¿‰ˆÓ MÂÙ·ÌfiÛ¯Â˘Û˘, fiÙÈ ÂıÈÌÈο Î·È ÓÔÌÈο, Ë fiÏË ‰È·‰Èηۛ· Ï‹„˘ ÔÚÁ¿ÓˆÓ ÁÈÓfiÙ·Ó, Á›ÓÂÙ·È Î·È ı· Á›ÓÂÙ·È ¿ÓÙÔÙÂ Û˘Ó·ÈÓÂÙÈο. K·Ï‡ÙÂÙ·È ¤ÙÛÈ ·fiÏ˘Ù· Î·È ‰È·ÛÊ·Ï›˙ÂÙ·È fiÙÈ Ë ÂÏ¿¯ÈÛÙË ‰È·ÊˆÓ›· ‹ ¿ÚÓËÛË Ï·Ì‚¿ÓÂÙ·È ˘ fi„Ë Î·È Î·Ì›· Ú¿ÍË ‰ÂÓ Ï·Ì‚¿ÓÂÈ ¯ÒÚ· ˘Ô¯ÚˆÙÈο. ¢ÂÓ ˘¿Ú¯ÂÈ Ë ·Ú·ÌÈÎÚ‹ ÂÚ›ÙˆÛË Ï‹„˘ ÔÚÁ¿ÓˆÓ ·fi ·Ô‚ÈÒÛ·ÓÙ· ‰fiÙË, ¯ˆÚ›˜ ÙËÓ ÂÓ˘fiÁÚ·ÊË Û˘Ó·›ÓÂÛË ÙˆÓ ÔÈΛˆÓ ÙÔ˘». O OÚÁ·ÓÈÛÌfi˜ ÂÈÛËÌ·›ÓÂÈ fiÙÈ ÂÈϤÔÓ, Ì ÙËÓ ÈÛ¯‡ Ù˘ EÈη˙fiÌÂÓ˘ ™˘Ó·›ÓÂÛ˘, ‰È·ÛÊ·Ï›˙ÂÙ·È, ̤ۈ Ù˘ ‰˘Ó·ÙfiÙËÙ·˜ «·ÚÓËÙÈ΋˜ ‰‹ÏˆÛ˘», Ë ¿ÚÓËÛË ÙÔ˘ ÔÏ›ÙË Ó· Á›ÓÂÈ ‰fiÙ˘ ÔÚÁ¿ÓˆÓ ÁÂÁÔÓfi˜, Ô˘ Ì ÙËÓ ÈÛ¯‡Ô˘Û· ÓÔÌÔıÂÛ›· Ù˘ ‰ËÏÔ‡ÌÂÓ˘ Û˘Ó·›ÓÂÛ˘ (οÚÙ· ‰ˆÚËÙ‹), ‰ÂÓ ‰È·ÛÊ·ÏÈ˙fiÙ·Ó, ηıÒ˜ Ë ‰ˆÚ¿ ÔÚÁ¿ÓˆÓ ÙÔ˘ ÂÎÏÈfiÓÙÔ˜,

Â·ÊÈfiÙ·Ó ÛÙËÓ ·fiÊ·ÛË Ù˘ ÔÈÎÔÁ¤ÓÂÈ·˜. ¢ËÏ·‰‹, Û‡Ìʈӷ Ì ÙÔ Ó¤Ô ÓfiÌÔ, Û ÂÚ›ÙˆÛË ÚÔ¸¿Ú¯Ô˘Û·˜ ·ÚÓËÙÈ΋˜ ‰‹ÏˆÛ˘, Ô ÂÎÏÈÒÓ ‰ÂÓ ı· Á›ÓÂÈ ‰fiÙ˘ ÔÚÁ¿ÓˆÓ ·ÎfiÌ· Î·È Â¿Ó Ë ÔÈÎÔÁ¤ÓÂÈ¿ ÙÔ˘ ÙÔ ÂÈı˘Ì›. O EOM, ηٷϋÁÔÓÙ·˜, ÂÎÊÚ¿˙ÂÈ ÙË Ï‡Ë ÙÔ˘, ηıÒ˜ ÛÙÔ ÁÂÓÈÎfiÙÂÚÔ Ï·›ÛÈÔ «ÂÎÊÔ‚ÈÛÌÔ‡» ÙÔ˘ ÎÔÈÓÔ‡ ¯ÚËÛÈÌÔÔÈÂ›Ù·È ˆ˜ ̤ÛÔ Î·È Ô ıÂÛÌfi˜ Ù˘ ¢ˆÚ¿˜ OÚÁ¿ÓˆÓ, ¤Ó·˜ ıÂÛÌfi˜ Ô˘ ¤¯ÂÈ ˆ˜ ‚¿ÛË Î·È ··Ú·›ÙËÙË ÚÔ¸fiıÂÛË ÙËÓ ÎÔÈÓˆÓÈ΋ Û˘Ó·›ÓÂÛË.

H ÂÌÔÚ›· ÔÚÁ¿ÓˆÓ OÈ Êfi‚ÔÈ ÁÈ· Ï‹„Ë ÔÚÁ¿ÓˆÓ, Ì ÛÎÔfi ÙËÓ «ÂÌÔÚ›·», ‡ÛÙÂÚ· ·fi ··ÁˆÁ‹ ‹ ÂÁÎÏËÌ·ÙÈ΋ ÂÓ¤ÚÁÂÈ·, ϤÂÈ Ô EOM, Â›Ó·È Ú·ÎÙÈο Î·È ÂÈÛÙËÌÔÓÈο ·‰‡Ó·ÙÔÈ Î·È Û η̛· ÂÚ›ÙˆÛË ‰ÂÓ ÌÔÚ›, ˘fi ÙȘ Û˘Óı‹Î˜ ·˘Ù¤˜, Ó· Ú·ÁÌ·ÙÔÔÈËı› ÌÂÙ·ÌfiÛ¯Â˘ÛË. ™ÙËÓ EÏÏ¿‰·, ‰ÂÓ ¤¯ÂÈ ˘¿ÚÍÂÈ ÔÙ¤ ÎÚÔ‡ÛÌ· ÌÂÙ·ÌfiÛ¯Â˘Û˘ ÔÚÁ¿ÓÔ˘ ÚÔÂÚ¯fiÌÂÓÔ˘ ·fi ÂÌfiÚÈÔ ÔÚÁ¿ÓˆÓ ÛÒÌ·ÙÔ˜. K·È ·˘Ùfi ‰ÈfiÙÈ ÛÙË ¯ÒÚ· Ì·˜, ÔÈ ÌÂÙ·ÌÔۯ‡ÛÂȘ ›Ù ·fi ˙ÒÓÙ· ›Ù ·fi و̷ÙÈÎfi ‰fiÙË Ú·ÁÌ·ÙÔÔÈÔ‡ÓÙ·È ÌfiÓÔ Û ÌÔÓ¿‰Â˜ ÌÂÙ·ÌfiÛ¯Â˘Û˘ ‰ËÌÔÛ›ˆÓ ÓÔÛÔÎÔÌ›ˆÓ, ˘fi ÙÔÓ ·˘ÛÙËÚfi ¤ÏÂÁ¯Ô Î·È ÙËÓ

ÂÔÙ›· ÙÔ˘ EıÓÈÎÔ‡ OÚÁ·ÓÈÛÌÔ‡ MÂÙ·ÌÔۯ‡ÛÂˆÓ Î·È ÙÔ˘ YÔ˘ÚÁ›Ԣ YÁ›·˜. OÈ ÌÂÙ·ÌÔۯ‡ÛÂȘ Ú·ÁÌ·ÙÔÔÈÔ‡ÓÙ·È Ì¤Û· ·fi ÙËÓ Û˘Ó¯‹ Û˘ÓÂÚÁ·Û›· ÂÓfi˜ ‰ÈÎÙ‡Ô˘ ÊÔÚ¤ˆÓ ÙÔ˘ EıÓÈÎÔ‡ ™˘ÛÙ‹Ì·ÙÔ˜ YÁ›·˜, fiÔ˘ Ù· ÓÔÛÔÎÔÌ›· ÙˆÓ ‰ÔÙÒÓ, ÔÈ ÌÔÓ¿‰Â˜ ÌÂÙ·ÌfiÛ¯Â˘Û˘ ÙˆÓ ÏËÙÒÓ, Ù· ÂÚÁ·ÛÙ‹ÚÈ· Ô˘ ÂϤÁ¯Ô˘Ó ÙËÓ ÈÛÙÔÛ˘Ì‚·ÙfiÙËÙ·, Ë Î·Ù·ÓÔÌ‹ Ì ‚¿ÛË ÙËÓ EıÓÈ΋ §›ÛÙ·, Î·È Ë ÌÂÙ·ÊÔÚ¿ ÙˆÓ ÌÔÛ¯Â˘Ì¿ÙˆÓ Ì ÙË Û˘Ó‰ÚÔÌ‹ ÙÔ˘ EKAB, Á›ÓÔÓÙ·È ˘fi ÙÔ Û˘Ó¯‹ ¤ÏÂÁ¯Ô Î·È Û˘ÓÙÔÓÈÛÌfi ÙÔ˘ EOM, Ô˘ ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ› Â› 24ÒÚÔ˘ ‚¿Ûˆ˜. ™ÙËÓ EÏÏ¿‰·, fiˆ˜ Î·È ÛÙÔ Û‡ÓÔÏÔ Ù˘ E˘Úˆ·˚΋˜ ŒÓˆÛ˘, Ë ÂÌÔÚ›· ÔÚÁ¿ÓˆÓ Â›Ó·È ·Ú¿ÓÔÌË. Ÿˆ˜ Î·È ÛÙÔ ÚÔËÁÔ‡ÌÂÓÔ ÓÔÌÈÎfi ηıÂÛÙÒ˜ (Ó.2737/99) ··ÁÔÚ¢fiÙ·Ó Î¿ıÂ Û˘Ó·ÏÏ·Á‹ Ô˘ ·ÊÔÚÔ‡Û ÛÙË ‰ˆÚ¿ ÔÚÁ¿ÓˆÓ Î·È ÙË ÌÂÙ·ÌfiÛ¯Â˘ÛË Î·È ÚԂϤÔÓÙ·Ó Û¯ÂÙÈΤ˜ ÔÈÓÈΤ˜ ΢ÚÒÛÂȘ, ¤ÙÛÈ Î·È ÛÙÔ ÓfiÌÔ 3984/11 (A 150) ÚԂϤÂÙ·È ÚËÙ¿ (¿ÚıÚÔ 5) fi¯È ÌfiÓÔÓ Ë ··ÁfiÚ¢ÛË Î¿ı ›‰Ô˘˜ ÔÈÎÔÓÔÌÈÎÔ‡ ‹ ¿ÏÏÔ˘ ·ÓÙ·ÏÏ¿ÁÌ·ÙÔ˜ ÛÙÔ ‰fiÙË ‹ ÛÙËÓ ÔÈÎÔÁ¤ÓÂÈ¿ ÙÔ˘ ‹ ÛÙÔ È·ÙÚÈÎfi Î·È ÏÔÈfi ÚÔÛˆÈÎfi Ô˘ Û˘ÌÌÂÙ¤¯ÂÈ ·ÏÏ¿ ·ÎfiÌË Î·È Ë ÁÓˆÛÙÔÔ›ËÛË Ù˘ ·Ó¿Á΢ ‹ Ù˘ ‰È·ıÂÛÈÌfiÙËÙ·˜ Ì ÛÎÔfi ÙËÓ ·ÓÙ·ÏÏ·Á‹.

ÎÏËÚ‹ ·Ó·ÎÔ›ÓˆÛË ÁÈ· ÙÔ ÓfiÌÔ ÂÚ› ÌÂÙ·ÌÔۯ‡ÛÂˆÓ Âͤ‰ˆÛÂ Ë I. MËÙÚfiÔÏË °Ï˘Ê¿‰·˜, ÁÈ· Ó· ¿ÚÂÈ ÛÎÏËÚfiÙÂÚË ·¿ÓÙËÛË ·fi ÙÔÓ EOM. H MËÙÚfiÔÏË, ÛÙËÓ ·Ó·ÎÔ›ÓˆÛ‹ Ù˘, ÛÙËÓ ÔÔ›· ÚfiÙÂÈÓ ÛÙÔ˘˜ Ôϛ٘ Ó· οÓÔ˘Ó ·ÚÓËÙÈ΋ ‰‹ÏˆÛË, ‰›ÓÔÓÙ·˜ Û¯ÂÙÈΤ˜ Ô‰ËÁ›Â˜, ÙfiÓÈ˙ fiÙÈ «Â›Ì·ÛÙ fiÏÔÈ ˘Ô„‹ÊÈÔÈ ÁÈ· Ó· Ì·˜ ÛÎÔÙÒÛÔ˘Ó ÚÈÓ Ó· Âı¿ÓÔ˘Ì». K·È ÂÂÛ‹Ì·ÈÓ fiÙÈ «Ô ÓfiÌÔ˜ ‰›ÓÂÈ ÙË ‰˘Ó·ÙfiÙËÙ· Û fiÏÔ˘˜ ÙÔ˘˜ ÂÓ‹ÏÈΘ Ó· ·ÚÓËıÔ‡Ó ÙË ‰ÔÏÔÊÔÓ›· ÙÔ˘˜, ·Ó ÙÔ ‰ËÏÒÛÔ˘Ó ÂÁη›Úˆ˜». O EOM, ·¿ÓÙËÛ ÔÚÁÈṲ̂ӷ ÛÙË MËÙÚfiÔÏË, ϤÁÔÓÙ·˜ fiÙÈ Ë ·Ó·ÊÔÚ¿ Ù˘ Û «‰ÔÏÔÊÔÓ›·» Î·È Ë ·Ú·¿Óˆ ÊÚ¿ÛË, ‰ÂÓ Â˘ÛÙ·ı› Ì ‚¿ÛË ÙËÓ ÚÔ·Ó·ÊÂÚı›۷ ÓÔÌÔıÂÛ›·. K·È ÙfiÓÈÛ ˆ˜ «ÂÎÊÚ¿˙ÂÈ ÙË Ï‡Ë ÙÔ˘, ηıÒ˜ ÛÙÔ ÁÂÓÈÎfiÙÂÚÔ Ï·›ÛÈÔ «ÂÎÊÔ‚ÈÛÌÔ‡» ÙÔ˘ ÎÔÈÓÔ‡ ¯ÚËÛÈÌÔÔÈÂ›Ù·È ˆ˜ ̤ÛÔ Î·È Ô ıÂÛÌfi˜ Ù˘ ¢ˆÚ¿˜ OÚÁ¿ÓˆÓ, ¤Ó·˜ ıÂÛÌfi˜ Ô˘ ¤¯ÂÈ ˆ˜ ‚¿ÛË Î·È ··Ú·›ÙËÙË ÚÔ¸fiıÂÛË ÙËÓ ÎÔÈÓˆÓÈ΋ Û˘Ó·›ÓÂÛË. E›Ó·È Ì¿ÏÈÛÙ· ȉȷ›ÙÂÚ· ‰˘Û¿ÚÂÛÙÔ, Ó· ‚ϤÔ˘Ó ÙÔ Êˆ˜ Ù˘ ‰ËÌÔÛÈfiÙËÙ·˜ ·fi Â›ÛËÌÔ˘˜ ÊÔÚ›˜ Î·È ÂÎÚÔÛÒÔ˘˜ Ù˘ ÂÎÎÏËÛ›·˜, ·‚›·ÛÙ· Î·È ·ÂÚ›ÛÎÂÙ·, Ù¤ÙÔȘ ·Ó·ÎÔÈÓÒÛÂȘ, ÔÈ Ôԛ˜ ¤¯Ô˘Ó ˆ˜ ·ÔÙ¤ÏÂÛÌ· ÙÔÓ ·ÔÚÔÛ·Ó·ÙÔÏÈÛÌfi ÙÔ˘ ÎÔÈÓÔ‡ ·fi ÙÔÓ ·ÓȉÈÔÙÂÏ‹ ÛÎÔfi Ù˘ ¢ˆÚ¿˜ OÚÁ¿ÓˆÓ, Ì ÙÂÏÈÎÔ‡˜ ·Ô‰¤ÎÙ˜ ÙÔ˘˜ ¿Û¯ÔÓÙ˜ ·ÛıÂÓ›˜ Û˘Ó·ÓıÚÒÔ˘˜ Ì·˜, ÔÈ ÔÔ›ÔÈ ÂÓ·Ôı¤ÙÔ˘Ó ÙȘ ÂÏ›‰Â˜ ÙÔ˘˜ ÁÈ· ÌÈ· ηχÙÂÚË ÔÈfiÙËÙ· ˙ˆ‹˜ Î·È ˘Á›·˜ ÛÙËÓ ·Ó‡ÚÂÛË ÂÓfi˜ ÌÔۯ‡̷ÙÔ˜. H ¢ˆÚ¿ OÚÁ¿ÓˆÓ ÌÂÙ¿ ÙÔ Ù¤ÏÔ˜ Ù˘ ˙ˆ‹˜ ·ÔÙÂÏ› ÙËÓ ‡„ÈÛÙË ÌÔÚÊ‹ ÂıÂÏÔÓÙÈ΋˜ ÚÔÛÊÔÚ¿˜ Î·È ·ÏÙÚÔ˘ÈÛÌÔ‡, Ì ÌÔÓ·‰ÈÎfi ΛÓËÙÚÔ ÙËÓ ·ÓȉÈÔÙ¤ÏÂÈ·, ÙÔÓ ·ÓıÚˆÈÛÌfi Î·È ÙËÓ ·Á¿Ë ÁÈ· ÙÔÓ ¿Û¯ÔÓÙ· Û˘Ó¿ÓıÚˆÔ. O EOM ·¢ı˘ÓfiÌÂÓÔ˜ ÛÙÔ˘˜ ŒÏÏËÓ˜ Ôϛ٘ Î·È ÛÙËÓ ÂÏÏËÓÈ΋ ÎÔÈÓˆÓ›· Î·È ˘ÂÚ·ÛÈ˙fiÌÂÓÔ˜ ÙÔ ‰Èη›ˆÌ· ÙˆÓ ·ÛıÂÓÒÓ ÛÙË Ï˘ÙÚˆÙÈ΋ ÁÈ ·˘ÙÔ‡˜ ÌÂÙ·ÌfiÛ¯Â˘ÛË, ‰ËÏÒÓÂÈ Î·ÙËÁÔÚËÌ·ÙÈο fiÙÈ, Ë ‰ˆÚ¿ ÔÚÁ¿ÓˆÓ Â›Ó·È ¿Óˆ ·fi fiÏ· ÚÔÛÊÔÚ¿ ·Á¿˘, ·ÏÏËÏÂÁÁ‡Ë˜ Î·È ÊÈÏ·ÓıÚˆ›·˜, Ì ·ÚÈÔ Û‡ÓıËÌ· ÙËÓ ÚÔÛÊÔÚ¿ ˙ˆ‹˜ ÛÙÔ Û˘Ó¿ÓıÚˆÔ».


News

Deal

online

™Àªμ∞π¡√À¡ Δøƒ∞ ∫∞π ª∞™ ∞º√ƒ√À¡

∞ª∂™∏ & ∂°∫Àƒ∏ ∂¡∏ª∂ƒø™∏ ΔÔ ÁÚ¿ÊÂÈ Ë «DEAL» Â›Ó·È ·Ï‹ıÂÈ· Î·È ÛÙÔ ¢È·‰›ÎÙ˘Ô °È· ÙËÓ ÚÔ‚ÔÏ‹ Û·˜ www.dealnews.gr ÂÈÎÔÈÓˆÓ‹ÛÙÂ: ÙËÏ. 212 700 302

marketing@dealnews.gr

www.dealnews.gr www.dealnews.gr


24

XÚ‹Ì·

•∂¶∂ƒ∞™∞ª∂ ∫∞π Δ∏¡ π™¶∞¡π∞

¶ÚˆÙ·ıÏ‹ÙÚÈ· ∂˘ÚÒ˘ ÛÙËÓ ·ÓÂÚÁ›·! Δ∞ ∫∞Δ∞º∂ƒ∂ Ë Í¤ÓË ÙÚfiÈη, Ô˘ ÙÒÚ· ¯‡ÓÂÈ ÎÚÔÎԉ›ÏÈ· ‰¿ÎÚ˘· ÁÈ· ÙËÓ ÔÏÈÙÈ΋ ÛÎÏËÚ‹˜ ÏÈÙfiÙËÙ·˜ Ô˘ Â¤‚·Ï ÛÙËÓ ∂ÏÏ¿‰·. T· ηٿÊÂÚ fï˜ Î·È Ë ÂÏÏËÓÈ΋ ÙÚfiÈη Ô˘ ‰ÂÓ ÌÈÏ¿ÂÈ. ΔÈ Î·Ù¿ÊÂÚ·Ó; ¡· ÍÂÂÚ¿ÛÂÈ Ë ∂ÏÏ¿‰· ÁÈ· ÚÒÙË ÊÔÚ¿ ÛÙËÓ ·ÓÂÚÁ›·, ·ÎfiÌ· Î·È ÙËÓ πÛ·Ó›·! ◊Ù·Ó ÙÔ ÌfiÓÔ …ÚˆÙ¿ıÏËÌ· ·ÔÙ˘¯›·˜ Ô˘ ‰ÂÓ Â›¯·Ì ¿ÚÂÈ ÛÙËÓ ∂˘ÚÒË, ÙÔ ‹Ú·Ì ÎÈ ·˘Ùfi. ™‡Ìʈӷ Ì ÙËÓ Eurostat Ë ∂ÏÏ¿‰· ηٷÁÚ¿ÊÂÈ ÔÛÔÛÙfi 26,8% ÙÔÓ √ÎÙÒ‚ÚÈÔ ÙÔ˘ 2012, ÂÓÒ ·ÎÔÏÔ˘ı› Ë πÛ·Ó›· Ì 26,1%. Δ· ¯·ÌËÏfiÙÂÚ· ÔÛÔÛÙ¿ ·ÓÂÚÁ›·˜ ηٷÁÚ¿ÊËÎ·Ó ÛÙËÓ ∞˘ÛÙÚ›· (4,3%), Û °ÂÚÌ·Ó›· Î·È §Ô˘ÍÂÌ‚Ô‡ÚÁÔ (5,3%) Î·È √ÏÏ·Ó‰›· (5,8%).

∂∫£∂™∏ - ∫√§∞º√™

ªÂ Ù¤ÙÔÈÔ˘˜ ÊfiÚÔ˘˜ ‰ÂÓ ¤Ú¯ÔÓÙ·È ÂÂÓ‰‡ÛÂȘ ª¶√ƒ∂π ÙÔ ÛÙÔ›¯ËÌ· Ù˘ ΢‚¤ÚÓËÛ˘ ÁÈ· Ó· ÍÂʇÁÂÈ ·fi ÙËÓ ÎfiÏ·ÛË Ù˘ ‡ÊÂÛ˘ Ó· Â›Ó·È Ë ·Ó¿Ù˘ÍË, Ë ÔÔ›· ı· ¤ÚıÂÈ Ì ÂÂÓ‰‡ÛÂȘ. º·›ÓÂÙ·È fï˜ fiÙÈ ¤¯ÂÈ Î·Ù·ÏËÊı› ·fi …·ÓÈÎfi ÁÈ· Ó· Ì·˙¤„ÂÈ ¯Ú‹Ì·Ù·, ˘ÂÚÊÔÚÔÏÔÁÒÓÙ·˜ Ù· ¿ÓÙ· Î·È ‚¤‚·È· Î·È ÙȘ ÂȯÂÈÚ‹ÛÂȘ. ªÂ ÙÔ ı¤·ÙÚÔ ÏÔÈfiÓ ÙÔ˘ ·Ú·ÏfiÁÔ˘ Ô˘ ·›˙ÂÙ·È ÛÙËÓ ∂ÏÏ¿‰·, ÔÈÔ˜ ı· ¤ÚıÂÈ Ó· ÂÂÓ‰‡ÛÂÈ; ∞˘Ù‹ Ë ·Ú¿ÏÔÁË Î·Ù¿ÛÙ·ÛË ÂÈÛËÌ·›ÓÂÙ·È Û ¤ÎıÂÛË Ù˘ ÂÙ·ÈÚ›·˜ KPMG ÁÈ· ÙË ÊÔÚÔÏfiÁËÛË ÙˆÓ ÂȯÂÈÚ‹ÛÂˆÓ ·ÁÎÔÛÌ›ˆ˜. √ Û˘ÓÙÂÏÂÛÙ‹˜ Ì ÙÔÓ ÔÔ›Ô ˘ÔÏÔÁ›˙ÂÙ·È Ô ÊfiÚÔ˜ ÛÙ· Î¤Ú‰Ë ÙˆÓ ÂȯÂÈÚ‹ÛÂˆÓ ÛÙËÓ ∂ÏÏ¿‰· ‹Ù·Ó 20% ÁÈ· ÙÔ ¤ÙÔ˜ 2012 Î·È ·˘Í‹ıËΠ۠26% ÁÈ· ÙÔ ¤ÙÔ˜ 2013 Ì ÙÔÓ ÚfiÛÊ·ÙÔ ÊÔÚÔÏÔÁÈÎfi ÓfiÌÔ, fiÙ·Ó Û ÙÚÂȘ ÁÂÈÙÔÓÈΤ˜ ¯ÒÚ˜, ÙËÓ ∞Ï‚·Ó›·, Ù· ™ÎfiÈ· Î·È ÙË μÔ˘ÏÁ·Ú›·, Ô ·ÓÙ›ÛÙÔȯԘ Û˘ÓÙÂÏÂÛÙ‹˜ ‹Ù·Ó ÌfiÏȘ 10% ÁÈ· ÙÔ 2012 Î·È ·Ú·Ì¤ÓÂÈ ÛÙÔ Â›Â‰Ô ·˘Ùfi Î·È ÁÈ· ÙÔ 2013. ™ÙËÓ ΔÔ˘ÚΛ· Ô Û˘ÓÙÂÏÂÛÙ‹˜ ÊÔÚÔÏÔÁ›·˜ ÙˆÓ ÂÙ·ÈÚÈÎÒÓ ÎÂÚ‰ÒÓ ‹Ù·Ó 20% ÁÈ· ÙÔ 2012 Î·È ·Ú¤ÌÂÈÓ ÛÙÔ Â›Â‰Ô ·˘Ùfi Î·È ÁÈ· ÙÔ 2013. ªÂÁ¿Ï˜ ‰È·ÊÔÚ¤˜ ·Ú·ÙËÚÔ‡ÓÙ·È Î·È ÛÙËÓ ¤ÌÌÂÛË ÊÔÚÔÏÔÁ›·. ™˘ÁÎÂÎÚÈ̤ӷ, Ô ‚·ÛÈÎfi˜ Û˘ÓÙÂÏÂÛÙ‹˜ ¤ÌÌÂÛ˘ ÊÔÚÔÏÔÁ›·˜ ·Ó¤Ú¯ÂÙ·È Û 23% ÛÙËÓ ∂ÏÏ¿‰·, 20% ÛÙËÓ ∞Ï‚·Ó›·, 18% ÛÙ· ™ÎfiÈ·, 20% ÛÙË μÔ˘ÏÁ·Ú›· Î·È 18% ÛÙËÓ ΔÔ˘ÚΛ·.

PRESS TIME, ™¿‚‚·ÙÔ 2 - K˘Úȷ΋ 3 ºÂ‚ÚÔ˘·Ú›Ô˘ 2013

Èڛ˜ ·ÊÔÚÔÏfiÁËÙÔ ÙÔ ∂ÓÈ·›Ô Δ¤ÏÔ˜! ∏ ¡∂∞ ∂¶πμ∞ƒÀ¡™∏ ™Δ∞ ∞∫π¡∏Δ∞ ¶√À «∂∫ƒÀæ∂» √ °. ™Δ√Àƒ¡∞ƒ∞™ To ıÚ›ÏÂÚ Ô˘ ·›˙ÂÙ·È ÙȘ ÙÂÏÂ˘Ù·›Â˜ ̤Ú˜ ̤۷ ÛÙËÓ Î˘‚¤ÚÓËÛË, ÌÂٷ͇ ÙÔ˘ ˘Ô˘ÚÁÔ‡ √ÈÎÔÓÔÌÈÎÒÓ °È¿ÓÓË ™ÙÔ˘ÚÓ¿Ú· Î·È ‚Ô˘Ï¢ÙÒÓ fiÏˆÓ ÙˆÓ ·Ú·Ù¿ÍÂˆÓ ·ÏÏ¿ Î·È Ù˘ ¡.¢., ¤¯ÂÈ ·Ï‹ıÂȘ Î·È „¤Ì·Ù·. √ Î. ™ÙÔ˘ÚÓ¿Ú·˜ ¤Û¢Û ӷ ‰È·„‡ÛÂÈ fiÙÈ ı· ÂÈ‚ÏËı› Ó¤Ô˜ ÊfiÚÔ˜ ÛÙ· ·Î›ÓËÙ·, ϤÁÔÓÙ·˜ fiÙÈ ı· ÈÛ¯‡ÛÂÈ ¤Ó·˜ ÂÓÈ·›Ô˜ ÊfiÚÔ˜ Ô˘ ı· ÂÓۈ̷ÙÒÛÂÈ fiÏÔ˘˜ ÙÔ˘˜ ˘¿Ú¯ÔÓÙ˜ Î·È ı· ÂÍÔÚıÔÏÔÁ›ÛÂÈ ÙÔ Û‡ÛÙËÌ· Ù˘ ÊÔÚÔÏfiÁËÛ˘ ÙˆÓ ·ÎÈÓ‹ÙˆÓ. ™‡Ìʈӷ Ì ÙÔ ˘Ô˘ÚÁÂ›Ô √ÈÎÔÓÔÌÈÎÒÓ, Ù· ¯·Ú·ÎÙËÚÈÛÙÈο ÙÔ˘ Ó¤Ô˘ ÊfiÚÔ˘, ı· Â›Ó·È 1) ·Ó·ÏÔÁÈ΋ ÊÔÚÔÏÔÁÈ΋ ÂÈ‚¿Ú˘ÓÛË ·Ó¿ÏÔÁ· Ì ÙËÓ ÂÚÈÔ˘Û›· ÙÔ˘ ÊÔÚÔÏÔÁÔ˘Ì¤ÓÔ˘. ¢ËÏ·‰‹ Ô Ó¤Ô˜ ÊfiÚÔ˜ ı· ·˘Í¿ÓÂÙ·È ÚÔԉ¢ÙÈο, ·Ó¿ÏÔÁ· Ì ÙËÓ ÂÚÈÔ˘Û›· ÙÔ˘ ÊÔÚÔÏÔÁÔ˘Ì¤ÓÔ˘ Î·È 2) ‰È‡ڢÓÛË Ù˘ ÊÔÚÔÏÔÁÈ΋˜ ‚¿Û˘, ¤ÙÛÈ ÒÛÙ ӷ ηٷÓÂÌËıÔ‡Ó Ù· ÊÔÚÔÏÔÁÈο ‚¿ÚË ‰ÈηÈfiÙÂÚ·. §¤ÂÈ ‰Â ˘Ô˘ÚÁÂ›Ô fiÙÈ Ë ‰È·ÊÔÚ¿ ÛÙ· ¤ÛÔ‰· ÙÔ˘ 2013, ·Ó¿ÌÂÛ· ÛÙ· ÔÛ¿ Ô˘ ·Ó·Ì¤ÓÂÙ·È Ó· ÂÈÛÚ·¯ıÔ‡Ó ·fi ÙÔ ˘fiÏÔÈÔ ¯·Ú¿ÙÛÈ ÙÔ˘ 2012 Î·È ÙÔÓ º∞¶ ÚÔËÁÔ‡ÌÂÓˆÓ ÂÙÒÓ, ı· ÚÔ·„ÂÈ ·fi ÙËÓ ‰È‡ڢÓÛË Ù˘ ÊÔÚÔÏÔÁÈ΋˜ ‚¿Û˘ Î·È ÙËÓ ·Ó·ÏÔÁÈ΋ ÂÈ‚¿Ú˘ÓÛË ·Ó·ÊÔÚÈο Ì ÙÔ Ì¤ÁÂıÔ˜ Ù˘ ·Î›ÓËÙ˘ ÂÚÈÔ˘Û›·˜. ΔÈ ‰ÂÓ Â› ‹ Ì¿ÏÏÔÓ ÙÈ ¤ÎÚ˘„Â Ô ˘Ô˘ÚÁfi˜ √ÈÎÔÓÔÌÈÎÒÓ; ŸÙÈ, Ó·È ÌÂÓ ı· ˘¿Ú¯ÂÈ ∂ÓÈ·›Ô Δ¤ÏÔ˜ ∞ÎÈÓ‹ÙˆÓ, ·ÏÏ¿ ı· ÂÈ‚¿ÏÏÂÙ·È ·fi ÙÔ ÚÒÙÔ Â˘ÚÒ, ‰ËÏ·‰‹ Ë Ó¤· Îϛ̷η ‰ÂÓ ı· ÚԂϤÂÈ ·ÊÔÚÔÏfiÁËÙÔ! ™’ ·˘Ù‹ ÙË Ï‡ÛË, Ê·›ÓÂÙ·È Ó· ηٷϋÁÔ˘Ó ÔÈ ÂÎÚfiÛˆÔÈ Î·È ÙˆÓ ÙÚÈÒÓ ÎÔÌÌ¿ÙˆÓ Ù˘ Û˘Á΢‚¤ÚÓËÛ˘, ÔÈ ÔÔ›ÔÈ Ì¿ÏÈÛÙ· ÂÈ̤ÓÔ˘Ó fiÙÈ ÙÔ ÙÂÏÈÎfi ·ÔÙ¤ÏÂÛÌ· ı· Â›Ó·È ÈÔ ‹ÈÔ, Û ۯ¤ÛË Ì ÙÔ ¯·Ú¿ÙÛÈ Ù˘ ¢∂∏. ∞˘Ùfi fï˜ Ô˘ ÚÔηÏ› ›ÏÈÁÁÔ, Â›Ó·È fiÙÈ ·ÎfiÌ· Î·È ÁÈ· ÂÚÈÔ˘Û›Â˜ ÙˆÓ 50.000 ¢ÚÒ, ÛÙËÓ Î·Ï‡ÙÂÚË ÂÚ›Ùˆ-

ÛË ı· ÚÔ·ÙÂÈ ÊfiÚÔ˜ 250 ¢ÚÒ! ∫È ·˘Ùfi, ÌfiÓÔ ·Ó ÈÛ¯‡ÛÂÈ fiÙÈ Ô ÚÒÙÔ˜ Û˘ÓÙÂÏÂÛÙ‹˜ ı· Â›Ó·È 0,005%. ¢ÈfiÙÈ ·Ó ‰ÂÓ ÙÔ˘˜ ‚Á·›ÓÔ˘Ó Ù· ÓÔ‡ÌÂÚ·, ÙfiÙÂ Ô Û˘ÓÙÂÏÂÛÙ‹˜ Î·È Ô ÊfiÚÔ˜ ı· ¿ÚÔ˘Ó ÙÔÓ ·Ó‹ÊÔÚÔ. ªÂ ÙËÓ ÈÛ¯‡ ‰Â ÙÔ˘ ÌˉÂÓÈÎÔ‡ ·ÊÔÚÔÏÔÁ‹ÙÔ˘, Ë Û˘ÓÔÏÈ΋ ÂÈ‚¿Ú˘ÓÛË ı· Â›Ó·È ÌÂÁ·Ï‡ÙÂÚË ÁÈ· ÙÔ˘˜ ȉÈÔÎً٘ ·ÎÈÓ‹ÙˆÓ. ªÂ ‚¿ÛË ¿ÓÙˆ˜ ÙÔ˘ ˘ÔÏÔÁÈÛÌÔ‡˜ ÙÔ˘ ÔÈÎÔÓÔÌÈÎÔ‡ ÂÈÙÂÏ›Ԣ, Ë Îϛ̷η ÙÔ˘ ∂ÓÈ·›Ô˘ Δ¤ÏÔ˘˜ ÁÈ· Ù· Ê˘ÛÈο ÚfiÛˆ·, ÌÔÚ› Ó· ·Ô‰ÒÛÂÈ ÂÚ›Ô˘ 1 ‰È˜ ¢ÚÒ, ¿ÏÏ· 650 ÂηÙ. ¢ÚÒ ÌÔÚÔ‡Ó Ó· ÂÍ·ÛÊ·ÏÈÛÙÔ‡Ó ·fi ÙËÓ ÊÔÚÔÏfiÁËÛË ÙˆÓ ·ÁÚÔÙÂÌ·¯›ˆÓ Î·È ¿ÏÏ· 350 ÂηÙ. ¢ÚÒ ·fi ÙËÓ ÊÔÚÔÏfiÁËÛË ÙˆÓ ·ÎÈÓ‹ÙˆÓ ÙˆÓ ÓÔÌÈÎÒÓ ÚÔÛÒˆÓ (ÙˆÓ ÂÙ·ÈÚÂÈÒÓ) οÙÈ Ô˘ ÛËÌ·›ÓÂÈ fiÙÈ ÙÔ Û‡ÓÔÏÔ ‰ÂÓ ÍÂÂÚÓ¿ Ù· 2 ‰È˜ ¢ÚÒ ¤Ó·ÓÙÈ ÙˆÓ 3 ‰È˜ Ô˘ ÚԂϤÂÈ Ô ÚÔ¸ÔÏÔÁÈÛÌfi˜. °È· Ó· ÍÂÂÚ¿ÛÂÈ ÙËÓ «ÙÚ‡·» ÙÔ˘ 1 ‰È˜ ¢ÚÒ, ÙÔ ˘Ô˘ÚÁÂ›Ô √ÈÎÔÓÔÌÈÎÒÓ ı· ÂÈηÏÂÛÙ› ÛÙȘ Û˘˙ËÙ‹ÛÂȘ Ì ÙËÓ ÙÚfiÈη fiÙÈ ¤¯ÂÈ Ó· ÂÈÛÚ¿ÍÂÈ ·fi ÊfiÚÔ˘˜ ·Î›ÓËÙ˘ ÂÚÈÔ˘Û›·˜ ÚÔËÁÔ‡ÌÂÓˆÓ ÂÙÒÓ. ∞Ó fï˜ Ë ÙÚfiÈη ·ÔÊ·Óı› fiÙÈ ·˘Ùfi ηχÙÂÈ ÌfiÓÔ ÙÔ 2013 Î·È ‰ÂÓ ‰È·ÛÊ·Ï›˙ÔÓÙ·È ÔÈ ÛÙfi¯ÔÈ ÁÈ· Ù· ÂfiÌÂÓ· ¯ÚfiÓÈ·, ÙfiÙ ı· ˘¿ÚÍÔ˘Ó ÈÔ ÛÎÏËÚ¿ ̤ÙÚ· ηٿ ÙˆÓ È‰ÈÔÎÙËÙÒÓ ·ÎÈÓ‹ÙˆÓ. Ÿˆ˜ Â›Ó·È ÙÔ ÌˉÂÓÈÎfi ·ÊÔÚÔÏfiÁËÙÔ ÛÙËÓ ÂÈ‚ÔÏ‹ ÙÔ˘ ∂ÓÈ·›Ô˘ Δ¤ÏÔ˘˜ ∞ÎÈÓ‹ÙˆÓ.

150.000 ∞¡£ƒø¶√π ∂μ∞§∞¡ ¶∂Δƒ∂§∞π√ ∞§§∞ ¢∂¡ ∂∫∞¡∞¡ ∞πΔ∏™∏ °π∞ Δ∏¡ ∂¶π™Δƒ√º∏ º√ƒ√À

¢ÈηÈÔ‡ÓÙ·È Â›‰ÔÌ· ı¤ÚÌ·ÓÛ˘ Î·È ‰ÂÓ ÙÔ ·›ÚÓÔ˘Ó ÔÚ› Ó· Ê·›ÓÂÙ·È ·›ÛÙ¢ÙÔ, ·ÏÏ¿ Ì ÙfiÛ· …ÙÚÂÏ¿ Á‡Úˆ Ì·˜, fiÏ· ÌÔÚÔ‡Ó Ó· Û˘Ì‚Ô‡Ó. Ÿˆ˜ fiÙÈ 150.000 ¿ÓıÚˆÔÈ, ÔÈ ÔÔ›ÔÈ ·Ó Î·È ·ÁfiÚ·Û·Ó ÂÙڤϷÈÔ ı¤ÚÌ·ÓÛ˘, ‰ÂÓ ¤¯Ô˘Ó οÓÂÈ ·ÎfiÌË ÙËÓ ·›ÙËÛË ÁÈ· Ó· ÂÈÛÚ¿ÍÔ˘Ó ÂÈÛÙÚÔÊ‹ ÊfiÚÔ˘ ›ÛË Ì 28 ÏÂÙ¿ ·Ó¿ Ï›ÙÚÔ! ™ÙÔ ˘Ô˘ÚÁÂ›Ô ¿ÓÙˆ˜ ϤÓ fiÙÈ ÔÏÏÔ› ·fi ·˘ÙÔ‡˜ ‹ÍÂÚ·Ó ·ÏÏ¿ ‰ÂÓ ¤ÛÂ˘Û·Ó Ó· ¿ÚÔ˘Ó Â›‰ÔÌ· ı¤ÚÌ·ÓÛ˘, ÂÂȉ‹ ÙÔ ıˆÚÔ‡Ó ÌÈÎÚfi. ¢ËÏ·‰‹, ÛÙËÓ ÂÚ›ÙˆÛ‹ ÙÔ˘˜ ÈÛ¯‡ÂÈ ÙÔ ÚËÙfi «ÙÔ˘˜ ¯¿ÚÈ˙·Ó Á¿È‰·ÚÔ Î·È ÙÔÓ ÎÔ›Ù·˙·Ó ÛÙ· ‰fiÓÙÈ·»! ¶¿ÓÙˆ˜, ÔÈ ÂÚÈÛÛfiÙÂÚÔÈ ‰ÂÓ ÁÓÒÚÈ˙·Ó

ª

fiÙÈ ‰ÈηÈÔ‡ÓÙ·È Â›‰ÔÌ· ı¤ÚÌ·ÓÛ˘, ΔÈ ¯ÚÂÈ¿˙ÂÙ·È ÙÒÚ·; ∞ÏÒ˜ Ó· οÓÔ˘Ó ÙÒÚ· ÙËÓ ·›ÙËÛË ·Ó ı¤ÏÔ˘Ó ·Ó ÂÈÛÚ¿ÍÔ˘Ó ÙÔ Â›‰ÔÌ· ı¤ÚÌ·ÓÛ˘. ™ÙËÓ ËÏÂÎÙÚÔÓÈ΋ ‡ÏË ÁÈ· ÙËÓ ˘Ô‚ÔÏ‹ ÙˆÓ ·ÈÙ‹ÛÂˆÓ ÂÈÛÙÚÔÊ‹˜ ÊfiÚÔ˘ ·fi ÙÔ ÂÙڤϷÈÔ ı¤ÚÌ·ÓÛ˘ Ì·›ÓÂÈ Î¿ÔÈÔ˜ ›Ù Ì ÙÔ˘˜ Έ‰ÈÎÔ‡˜ ÙÔ˘ Taxis ›Ù Ì ÙÔÓ ∞ºª ·ÏÏ¿ Î·È ÙÔÓ ·ÚÈıÌfi Ô˘ ·Ó·ÁÚ¿ÊÂÙ·È Û ¤Ó· ·fi Ù· ÂÎηı·ÚÈÛÙÈο ÙˆÓ ÙÂÏÂ˘Ù·›ˆÓ ¤ÓÙ ÂÙÒÓ Ó· ˘Ô‚¿ÏÂÈ ÙËÓ ·›ÙËÛË. °È· ÙËÓ ˘Ô‚ÔÏ‹ Ù˘ ·›ÙËÛ˘ ı· Ú¤ÂÈ Ó· ‰ËÏÒÛÂÙÂ: ΔÔÓ ·ÚÈıÌfi ·ÚÔ¯‹˜ ËÏÂÎÙÚÈÎÔ‡ Ú‡̷ÙÔ˜ Ù˘ ·-

ÚÈ·˜ ηÙÔÈΛ·˜ Û·˜, ÙËÓ ÂÈÊ¿ÓÂÈ· Ù˘ ·ÚÈ·˜ ηÙÔÈΛ·˜, Ó· ‰ËÏÒÛÂÙ ·Ó Ë Î·ÙÔÈΛ· Â›Ó·È ÓÔÈÎÈ·Ṳ̂ÓË ‹ fi¯È, Ó· ·Ó·ÁÚ¿„ÂÙ ÙÔ ÔÓÔÌ·ÙÂÒÓ˘ÌÔ Î·È ÙÔÓ ∞ºª ÙÔ˘ ÂÎÌÈÛıˆÙ‹, Ó· ‰ËÏÒÛÂÙ ·Ó Ë Î·ÙÔÈΛ· Û·˜ ·Ó‹ÎÂÈ Û ÔÏ˘Î·ÙÔÈΛ· ‹ Û ÎÙ›ÛÌ· ÔÏÏÒÓ Î·ÙÔÈÎÈÒÓ fiÔ˘ ÌÔÈÚ¿˙ÂÙ·È Ë Î·Ù·Ó¿ÏˆÛË ÂÙÚÂÏ·›Ô˘, ÙÔ IBAN ÙÔ˘ ÏÔÁ·ÚÈ·ÛÌÔ‡ ÂÈÛÙÚÔÊ‹˜, ÙÔ ÔÓÔÌ·ÙÂÒÓ˘ÌÔ ÙÔ˘ ÚÒÙÔ˘ ‰ÈηÈÔ‡¯Ô˘ ÙÔ˘ ÏÔÁ·ÚÈ·ÛÌÔ‡. ΔÔ ˘Ô˘ÚÁÂ›Ô √ÈÎÔÓÔÌÈÎÒÓ ı· ηٷı¤ÛÂÈ Ù· ¯Ú‹Ì·Ù· ÛÙÔ ÏÔÁ·ÚÈ·ÛÌfi Û·˜ ÌfiÏȘ Â·ÏËı‡ÛÂÈ Ù· ÛÙÔȯ›·. ™˘Ó‹ıˆ˜ ÂÚÓÔ‡Ó ÙÔ˘Ï¿¯ÈÛÙÔÓ 15Ë̤Ú˜.


PRESS TIME, ™¿‚‚·ÙÔ 2 - K˘Úȷ΋ 3 ºÂ‚ÚÔ˘·Ú›Ô˘ 2013

£∞Àª∞!

ΔÔ ¢ËÌfiÛÈÔ ¿Ú¯ÈÛ ӷ ÂÍÔÊÏ› Ù· ¯Ú¤Ë ÙÔ˘ ÙËÓ ÂÚ›Ô‰Ô ÙÔ˘ ·Ú·ÏÔÁÈÛÌÔ‡, Á›ÓÔÓÙ·È Î·È …ı·‡Ì·Ù·! √ ÌÂÁ·Ï‡ÙÂÚÔ˜ Ì·Ù·¯ÙÛ‹˜, ÙÔ ÂÏÏËÓÈÎfi ‰ËÌfiÛÈÔ, ·ÔÊ¿ÛÈÛ ӷ ÏËÚÒÛÂÈ Û fiÛÔ˘˜ ¯ÚˆÛÙ¿ÂÈ. √È ÔÔ›ÔÈ ‚¤‚·È· ‰ÂÓ ÌÔÚÔ‡Ó Ó· οÓÔ˘Ó ÌËÓ‡ÛÂȘ ÂÓ·ÓÙ›ÔÓ ÙÔ˘, ÁÈ· Ó· Û˘ÏÏËÊıÔ‡Ó ÔÈ ˘‡ı˘ÓÔÈ ·Ó ‰ÂÓ ÏËÚÒÛÔ˘Ó, fiˆ˜ Û˘Ì‚·›ÓÂÈ Ì ÙÔ˘˜ Ôϛ٘.

™Àªºø¡∞ Ì ÙÔ ˘Ô˘ÚÁÂ›Ô √ÈÎÔÓÔÌÈÎÒÓ, ̤۷ ÛÙÔÓ ºÂ‚ÚÔ˘¿ÚÈÔ ·Ó·Ì¤ÓÂÙ·È ·ÔÏËڈ̋ ÏËÍÈÚfiıÂÛÌˆÓ ÔÊÂÈÏÒÓ ÙÔ˘ ¢ËÌÔÛ›Ô˘ ÚÔ˜ ȉÈÒÙ˜ Ù˘ Ù¿Í˘ ÙˆÓ 2 ‰ÈÛ. ¢ÚÒ. ™Ùfi¯Ô˜ Â›Ó·È Û˘ÓÔÏÈο ¤ˆ˜ ÙÔ Ù¤ÏÔ˜ ÙÔ˘ ¯ÚfiÓÔ˘ Ó· ¤¯Ô˘Ó ÏËÚˆı› ÏËÍÈÚfiıÂÛ̘ ÔÊÂÈϤ˜ 8 ‰ÈÛ. ¢ÚÒ! ™Àªºø¡∞ Ì ÙÔÓ ·Ó·ÏËÚˆÙ‹ ˘Ô˘ÚÁfi √ÈÎÔÓÔÌÈÎÒÓ ÃÚ‹ÛÙÔ ™Ù·˚ÎÔ‡Ú· ÙÔ ¢ËÌfiÛÈÔ ¤¯ÂÈ ÂÍÔÊÏ‹ÛÂÈ ÏËÍÈÚfiıÂÛ̘ ˘Ô¯ÚÂÒÛÂȘ 1 ‰ÈÛ., ¯ˆÚ›˜ Ó· Û˘ÓÂÎÙÈÌ¿Ù·È ÔÛfi 553 ÂηÙ. ÁÈ· ÂÈÛÙÚÔʤ˜ ÊfiÚˆÓ, Ô˘ ·Ó·Ì¤ÓÂÙ·È Ó· Â›Ó·È ‰È·ı¤ÛÈÌ· ̤۷ ÛÙÔ ÚÒÙÔ ‰Âη‹ÌÂÚÔ ÙÔ˘ ºÂ‚ÚÔ˘·Ú›Ô˘. √ ¶ƒ√°ƒ∞ªª∞Δπ™ª√™ ÙÔ˘ ˘Ô˘ÚÁ›Ԣ ÚԂϤÂÈ ˆ˜ ̤¯ÚÈ ÙÔ Ù¤ÏÔ˜ ºÂ‚ÚÔ˘·Ú›Ô˘ ı· ¤¯Ô˘Ó ÂÍÔÊÏËı› Û˘ÓÔÏÈο 3 ‰ÈÛ. ¢ÚÒ Û˘ÌÂÚÈÏ·Ì‚·ÓÔÌ¤ÓˆÓ fiÛˆÓ ¤¯Ô˘Ó ‹‰Ë ÂÎÙ·ÌÈ¢ı›, ÂÓÒ ÙÔ ÔÛfi ·˘Ùfi ı· ·˘ÍËı› ÚÔԉ¢ÙÈο Î·È ÛˆÚÚ¢ÙÈο ÛÂ: 3,5 ‰ÈÛ. ¤ˆ˜ ÙÔ Ù¤ÏÔ˜ ª·ÚÙ›Ô˘, 5 ‰ÈÛ. ÛÙÔ Ù¤ÏÔ˜ ÙÔ˘ ÂÍ·Ì‹ÓÔ˘, 6,5 ‰ÈÛ. ¤ˆ˜ ÙÔ Ù¤ÏÔ˜ ™ÂÙÂÌ‚Ú›Ô˘, Ì ÛÙfi¯Ô ÛÙ· Ù¤ÏË ÙÔ˘ ¤ÙÔ˘˜ Ó· ¤¯Ô˘Ó ·ÔÏËÚˆı› Û˘ÓÔÏÈο ÏËÍÈÚfiıÂÛ̘ ÔÊÂÈϤ˜ ‡„Ô˘˜ 8 ‰ÈÛ. ¢ÚÒ ·Ú¤¯ÔÓÙ·˜ ÌÂÁ¿ÏË ·Ó¿Û· Ú¢ÛÙfiÙËÙ·˜ ÛÙËÓ ·ÁÔÚ¿. Δ√ ¶√™√ ·˘Ùfi ˘ÔÏ›ÂÙ·È ÙˆÓ 9,2 ‰ÈÛ. ¢ÚÒ ÛÙ· ÔÔ›· ˘ÔÏÔÁ›˙ÔÓÙ·Ó fiÙÈ ¤¯Ô˘Ó ‰È·ÌÔÚʈı› ÔÈ ÏËÍÈÚfiıÂÛ̘ ÔÊÂÈϤ˜ ÙÔ˘ ¢ËÌÔÛ›Ô˘ ÚÔ˜ ÂȯÂÈÚ‹ÛÂȘ ÛÙ· Ù¤ÏË √ÎÙˆ‚Ú›Ô˘. ∂Âȉ‹ fï˜ ‰ÂÓ ˘¿Ú¯Ô˘Ó ÂÚÈÛÛfiÙÂÚ· ¯Ú‹Ì·Ù·, fiÏ· ‰Â›¯ÓÔ˘Ó fiÙÈ ÙÔ ÔÛfi Ô˘ ˘ÔÏ›ÂÙ·È ı· Î·Ï˘Êı› Ì «ÎÔ‡ÚÂÌ·» ÛÙȘ ÏËÍÈÚfiıÂÛ̘ ÔÊÂÈϤ˜ ÚÔ˜ ÚÔÌËıÂ˘Ù¤˜ ÙÔ˘ ÎÏ¿‰Ô˘ ÀÁ›·˜. ™‡Ìʈӷ Ì ÏËÚÔÊÔڛ˜, ÙÔ ÔÛÔÛÙfi Ù˘ «¤ÎÙˆÛ˘» Ô˘ ÂȉÈÒÎÂÈ Ó· ÂÊ·ÚÌfiÛÂÈ Ë Î˘‚¤ÚÓËÛË ·Ó·Ì¤ÓÂÙ·È Ó· ÎÈÓËı› ·fi 2% ¤ˆ˜ Î·È 15%. μ∂μ∞π∞, Ù· ·ÈÙ‹Ì·Ù· ÙˆÓ È‰ÈˆÙÒÓ Ô˘ ¤¯Ô˘Ó ˘Ô‚ÏËı› ÁÈ· ÙËÓ Â›ÛÚ·ÍË ÙˆÓ ÔÊÂÈÏÔÌ¤ÓˆÓ ·fi ÙÔ ¢ËÌfiÛÈÔ, ·ÍÈÔÏÔÁÔ‡ÓÙ·È Î¿Ùˆ ·fi ·˘ÛÙËÚÔ‡˜ ηÓfiÓ˜.

XÚ‹Ì·

25

∫·Ï‡ÙÂÚ· Ó· ÓÔÈÎÈ¿˙ÂȘ ·Ú¿ Ó· ’¯ÂȘ ‰ÈÎfi ÛÔ˘ Û›ÙÈ! ¶∞¡ø ∞¶√ Δ√À™ ªπ™√À™ π¢π√∫Δ∏Δ∂™ ∞∫π¡∏Δø¡ ¢∂¡ ª¶√ƒ√À¡ ¡∞ ¶§∏ƒø™√À¡ ÔÚ› Ó· ΢ÎÏÔÊÔÚ› ˆ˜ ·Ó¤Î‰ÔÙÔ, ·ÏÏ¿ ‰˘ÛÙ˘¯Ò˜ Â›Ó·È Ë Ú·ÁÌ·ÙÈÎfiÙËÙ·: ¶Ò˜ ·ÂÈÏ› ¤Ó·˜ ÁÔÓÈfi˜ Ù· ·È‰È¿ ÙÔ˘; «∫·ı›ÛÙ ηϿ ÁÈ·Ù› ı· Û·˜ ·ÁÔÚ¿Ûˆ Û›ÙÈ»! ΔÔ Ó· Â›Û·È Û‹ÌÂÚ· ȉÈÔÎÙ‹Ù˘ ·ÎÈÓ‹ÙÔ˘, ÛËÌ·›ÓÂÈ ˆ˜ Ú¤ÂÈ Ó· ÏËÚÒÓÂȘ ºfiÚÔ ∞ΛÓËÙ˘ ¶ÂÚÈÔ˘Û›·˜, ¯·Ú¿ÙÛÈ, ÊfiÚÔ ÂÈÛÔ‰‹Ì·ÙÔ˜, ∂Δ∞∫ Î·È fi,ÙÈ ¿ÏÏÔ ÌÔÚ› ÛÙÔ Ì¤ÏÏÔÓ Ó· ÛηÚÊÈÛÙ› ÙÔ ˘Ô˘ÚÁÂ›Ô √ÈÎÔÓÔÌÈÎÒÓ ÁÈ· Ó· «ÁÎÚÂÌ›ÛÂÈ» ÙËÓ È‰ÈˆÙÈ΋ ÂÚÈÔ˘Û›·. ΔÔ 80% ÂÚ›Ô˘ ÙˆÓ È‰ÈÔÎÙËÙÒÓ ·ÎÈÓ‹ÙˆÓ, fiˆ˜

ª

¶ÔÏÏÔ› ȉÈÔÎً٘ ÛΤÊÙÔÓÙ·È Ó· Ô˘Ï‹ÛÔ˘Ó ÙÔ ·Î›ÓËÙfi ÙÔ˘˜, ·ÎfiÌË Î·È Î¿Ùˆ ·fi ÙËÓ ·ÓÙÈÎÂÈÌÂÓÈ΋ ÙÔ˘ ·Í›· ‹ Ó· ‰·ÓÂÈÛÙÔ‡Ó ‹ ·ÎfiÌ· Î·È Ó· ·Ê‹ÛÔ˘Ó ÙÔ ·Î›ÓËÙfi ÙÔ˘˜, Ó· ÙÔ Î·Ù¿Û¯ÂÈ ÙÔ ¢ËÌfiÛÈÔ! ÚԤ΢„ ·fi ¤Ú¢ӷ Ù˘ ∫∞¶∞ Research, ı· ÚÔÙÈÌÔ‡Û·Ó Ó· Â›Ó·È ÂÓÔÈÎÈ·ÛÙ¤˜ ·Ú¿ ȉÈÔÎً٘, ÂÓÒ ÂÚÈÛÛfiÙÂÚÔÈ ·fi ÙÔ˘˜ ÌÈÛÔ‡˜, ·‰˘Ó·ÙÔ‡Ó Ó· ÏËÚÒÛÔ˘Ó ÙÔ˘˜ ÊfiÚÔ˘˜ ÙˆÓ ·ÎÈÓ‹ÙˆÓ ÙÔ˘˜. ∂›Ó·È Ì¿ÏÈÛÙ· ÙfiÛË Ë ·ÔÁÔ‹Ù¢ÛË ÙˆÓ È‰ÈÔÎÙËÙÒÓ ·ÎÈÓ‹ÙˆÓ, ÒÛÙ fiÛÔÈ ·‰˘Ó·ÙÔ‡Ó Ó· ÏËÚÒÛÔ˘Ó ÙÔ˘˜ ÊfiÚÔ˘˜, ÛΤÊÙÔÓÙ·È Ó· Ô˘Ï‹ÛÔ˘Ó ÙÔ ·Î›ÓËÙfi ÙÔ˘˜, ·ÎfiÌË Î·È Î¿Ùˆ ·fi ÙËÓ ·ÓÙÈÎÂÈÌÂÓÈ΋ ÙÔ˘ ·Í›· ‹ Ó· ‰·ÓÂÈÛÙÔ‡Ó ‹ ·ÎfiÌ· Î·È Ó· ·Ê‹ÛÔ˘Ó ÙÔ ·Î›ÓËÙfi ÙÔ˘˜, Ó· ÙÔ Î·Ù¿Û¯ÂÈ ÙÔ ¢ËÌfiÛÈÔ! ™‡Ìʈӷ Ì ÙËÓ ¤Ú¢ӷ, ÙÔ 9,3 % ÙˆÓ È‰ÈÔÎÙËÙÒÓ ‰ËÏÒÓÔ˘Ó ·‰˘Ó·Ì›· ÏËڈ̋˜ ÙÔ˘ ¯·Ú·ÙÛÈÔ‡ Ì ÙÔ˘˜ ÏÔÁ·ÚÈ·ÛÌÔ‡˜ Ù˘ ¢∂∏, ÙÔ 8,1 % ··ÓÙÔ‡Ó fiÙÈ ‰ÂÓ ÌÔÚÔ‡Ó Ó· ÏËÚÒÛÔ˘Ó ÙÔÓ º∞¶ 2010 Î·È ÙÔ 5,1 % ÙÔ ∂Δ∞∫ ÙÔ˘ 2009. ∂›Ó·È ÂÓ‰ÂÈÎÙÈÎfi fiÙÈ ÙÔ 54 % ÙˆÓ È‰ÈÔÎÙËÙÒÓ ‰ÂÓ ¤¯Ô˘Ó ÂÈÛÔ‰‹Ì·Ù· ·fi Ù· ·Î›ÓËÙ¿ ÙÔ˘˜ Î·È ÏËÚÒÓÔ˘Ó ÌfiÓÔ ÊfiÚÔ˘˜. ∂›Û˘, ¤Ó·˜ ÛÙÔ˘˜ Ù¤ÛÛÂÚȘ ‰È·-

ı¤ÙÂÈ ¿Óˆ ·fi ÙÔ 30 % ÙˆÓ ÂÛfi‰ˆÓ ·fi ÂÓÔ›ÎÈ· ÁÈ· ÙËÓ ÏËڈ̋ ÙˆÓ ÊfiÚˆÓ ÎÂÊ·Ï·›Ô˘ (¤ÎÙ·ÎÙ˜ ÂÈÛÊÔÚ¤˜, ∂Δ∞∫, º∞¶, ∂∂Δ∏¢∂) ¯ˆÚ›˜ Ó· ˘ÔÏÔÁ›˙ÂÙ·È Ô ÊfiÚÔ˜ ÂÈÛÔ‰‹Ì·ÙÔ˜. ∞fi ÙËÓ ¤Ú¢ӷ, Ô˘ ¤ÁÈÓ ÁÈ· ÏÔÁ·ÚÈ·ÛÌfi Ù˘ ¶·ÓÂÏÏ‹ÓÈ·˜ √ÌÔÛÔÓ‰›·˜ π‰ÈÔÎÙËÙÒÓ ∞ÎÈÓ‹ÙˆÓ, ÚÔ·ÙÔ˘Ó ÛÙÔȯ›· Ô˘ ÚÔηÏÔ‡Ó ÛÔÎ. ™‡Ìʈӷ Ì ·˘Ù¿ Ë Ì›ˆÛË ÙˆÓ ÂÈÛÔ‰ËÌ¿ÙˆÓ ·fi Ù· ·Î›ÓËÙ· Â›Ó·È ‰Ú·Ì·ÙÈ΋. ΔÔ 24,3 % ‰ËÏÒÓÔ˘Ó fiÙÈ ÙËÓ ÙÂÏÂ˘Ù·›· ‰ÈÂÙ›· Ù· ÂÈÛÔ‰‹Ì·Ù· ·fi ·Î›ÓËÙ· ÌÂÈÒıËÎ·Ó Ôχ, ÙÔ 60,4 % ·ÚÎÂÙ¿, Î·È ÙÔ 14,1 % Ï›ÁÔ. ¢ËÏ·‰‹ ÙÔ 99,1 % ÙˆÓ È‰ÈÔÎÙËÙÒÓ ˘¤ÛÙËÛ·Ó Ì›ˆÛË ÂÈÛÔ‰ËÌ¿ÙˆÓ. ∏ Û˘ÓÙÚÈÙÈ΋ ÏÂÈÔ„ËÊ›· (¿Óˆ ·fi 80 %) ÙˆÓ È‰ÈÔÎÙËÙÒÓ ¤¯Ô˘Ó ο-∏ ÎÚ›ÛË ÛÙË ÌÈÛıˆÙÈ΋ ·ÁÔÚ¿ ¤¯ÂÈ ¯Ù˘‹ÛÂÈ Î˘Ú›ˆ˜ Ù· Â·ÁÁÂÏÌ·ÙÈο ·Î›ÓËÙ· ηıÒ˜ ÙÔ 25% ÂÚ›Ô˘ Â›Ó·È ÎÂÓ¿ ÁÈ· ÌÂÁ¿ÏÔ ‰È¿ÛÙËÌ·

ÓÂÈ ÌÂÈÒÛÂȘ ÂÓÔÈΛˆÓ Ô˘ Î˘Ì·›ÓÔÓÙ·È Î·Ù¿ ̤ÛÔ fiÚÔ ÛÙÔ 25 %, ÂÓÒ ¿Óˆ ·fi 50 % ‰È·ÌÔÚÊÒÓÂÙ·È ÙÔ ÔÛÔÛÙfi ÂÎÂ›ÓˆÓ Ô˘ ‰ËÏÒÓÔ˘Ó fiÙÈ ÂÈÛÚ¿ÙÙÔ˘Ó Ù· ÂÓÔ›ÎÈ· Ì ηı˘ÛÙ¤ÚËÛË. ™˘ÓÙÚÈÙÈÎfi (82,7 %) Â›Ó·È Â›Û˘ ÙÔ ÔÛÔÛÙfi ÂÎÂ›ÓˆÓ Ô˘ ‰ËÏÒÓÔ˘Ó fiÙÈ Ë Ì›ÛıˆÛË ·ÎÈÓ‹ÙˆÓ Â›Ó·È ‰Ú·ÛÙËÚÈfiÙËÙ· Ô˘ ·ÔʤÚÂÈ ˙ËÌȤ˜ Î·È fi¯È Î¤Ú‰Ë ÂÓÒ ÂÚÈÛÛfiÙÂÚÔÈ ·fi ÙÔ˘˜ ÌÈÛÔ‡˜ ıˆÚÔ‡Ó fiÙÈ Û˘ÌʤÚÂÈ Î·Ï‡ÙÂÚ· Ó· ÓÔÈÎÈ¿˙ÂÈ Î·Ó›˜ ηÙÔÈΛ· ·Ú¿ Ó· ‰È·ı¤ÙÂÈ È‰ÈfiÎÙËÙË. ∏ ÎÚ›ÛË ¿ÓÙˆ˜ ÛÙË ÌÈÛıˆÙÈ΋ ·ÁÔÚ¿ ¤¯ÂÈ ¯Ù˘‹ÛÂÈ Î˘Ú›ˆ˜ Ù· Â·ÁÁÂÏÌ·ÙÈο ·Î›ÓËÙ· ·ÏÏ¿ Î·È ÙȘ ηÙÔÈ˘. ∞fi ÙÔ˘˜ ȉÈÔÎً٘ Â·ÁÁÂÏÌ·ÙÈÎÒÓ ¯ÒÚˆÓ ÙÔ 24,7 % ¤¯Ô˘Ó ÎÂÓ¿ - ÂχıÂÚ· ·Î›ÓËÙ· ÂÓÒ ÙÔ ·ÓÙ›ÛÙÔÈ¯Ô ÔÛÔÛÙfi ÛÙ· Û›ÙÈ· Î˘Ì·›ÓÂÙ·È ÛÙÔ 12 %.

º√ƒ√π ∫∞π Ã∞ƒ∞Δ™π∞ °π∞ ¡∞ ª∞∑∂ÀΔ√À¡ 2,5 ¢π™ ∂Àƒø

ΔÈ Ú¤ÂÈ Ó· ÏËÚÒÛÔ˘Ì ̤¯ÚÈ ÙÔÓ ∞Ú›ÏÈÔ ¢∂¡ £∞ ª¶√ƒ∂™√Àª∂ Ó· ¿ÚÔ˘Ì ·Ó¿Û·, ̤¯ÚÈ ÙÔÓ ∞Ú›ÏÈÔ, ηıÒ˜ ·fi ÙË ¢Â˘Ù¤Ú· Î·È ÌÂÙ¿, ı· ›̷ÛÙ ˘Ô¯Úˆ̤ÓÔÈ Ó· ËÁ·›ÓÔ˘Ì οı ϛÁÔ Î·È ÏÈÁ¿ÎÈ ÛÙËÓ ÂÊÔÚ›·. ∫·È ÁÈ· ÔÈÔ ÏfiÁÔ; °È· Ó· Ì·˙¤„ÂÈ ÙÔ ¢ËÌfiÛÈÔ 2,5 ‰È˜ ¢ÚÒ ·fi ÊfiÚÔ˘˜ Î·È ¯·Ú¿ÙÛÈ·. ∫·È ÁÈ·Ù› ̤¯ÚÈ ÙÔÓ ∞Ú›ÏÈÔ; ¢ÈfiÙÈ, ̤¯ÚÈ ÙfiÙ ϋÁÔ˘Ó ÔÈ ÚÔıÂƯ̂˜ ÁÈ· ÙËÓ ÏËڈ̋ ÙˆÓ ‰fiÛÂˆÓ ÙÔ˘ ÊfiÚÔ˘ ÂÈÛÔ‰‹Ì·ÙÔ˜, ÙÔ˘ º∞¶ (ÁÈ· ÙÔ 2010 Î·È ÙÔ 2011), ¿ÏÏ· Î·È ÙÔ˘ ÂȉÈÎÔ‡ Ù¤ÏÔ˘˜ ·ÎÈÓ‹ÙˆÓ Ô˘ ÂÈÛÚ¿ÙÙÂÙ·È Ì¤Ûˆ Ù˘ ¢∂∏.

¶ÈÔ Û˘ÁÎÂÎÚÈ̤ӷ: ºÂ‚ÚÔ˘¿ÚÈÔ˜: ∏ ÚÔıÂÛÌ›· ÁÈ· ÙËÓ ÏËڈ̋ Ù˘ ‰Â‡ÙÂÚ˘ ‰fiÛ˘ ÙÔ˘ º∞¶ ÁÈ· ÙÔ 2010 Ï‹ÁÂÈ ÛÙȘ 28 ºÂ‚ÚÔ˘·Ú›Ô˘. ∞fi ·˘Ù‹Ó ÙËÓ ‰fiÛË ÙÔ ‰ËÌfiÛÈÔ ÚÔÛ‰Ôο Ó· ÂÈÛÚ¿ÍÂÈ ¤ÛÔ‰· Ù˘ Ù¿Í˘ ÙˆÓ 140 ÂηÙ. ¢ÚÒ. ΔËÓ ›‰È· ËÌÂÚÔÌËÓ›· Ï‹ÁÂÈ Î·È Ë ÚÔıÂÛÌ›· ÁÈ· ÙËÓ Î·Ù·‚ÔÏ‹ Ù˘ 7˘ Î·È ÙÂÏÂ˘Ù·›·˜ ‰fiÛ˘ ÙÔ˘ ÊfiÚÔ˘ ÂÈÛÔ‰‹Ì·ÙÔ˜ ÁÈ· ÙÔ 2012, Ì ÚÔÛ‰ÔÎÒÌÂÓ· ¤ÛÔ‰· Ù˘ Ù¿Í˘ ÙÔ˘ 1 ‰ÈÛ. ¢ÚÒ. ΔÔ ºÂ‚ÚÔ˘¿ÚÈÔ ı· ηٷÊı¿ÛÂÈ

fï˜ Î·È ÙÔ ÂȉÈÎfi Ù¤ÏÔ˜ ·Î›ÓËÙˆÓ Ì·˙› Ì ÙÔÓ ÏÔÁ·ÚÈ·ÛÌfi ÙÔ˘ ËÏÂÎÙÚÈÎÔ‡ Ú‡̷ÙÔ˜ Ô˘ ı· Ù·¯˘‰ÚÔÌ‹ÛÂÈ Ë ¢∂∏. ∞fi ·˘Ù‹ ÙËÓ ‰fiÛË ÙÔ˘ ¯·Ú·ÙÛÈÔ‡, Ë ¢∂∏, ηÏÂ›Ù·È Ó· ÂÈÛÚ¿ÍÂÈ ÂÚ›Ô˘ 500.000.000 ¢ÚÒ. ª¿ÚÙÈÔ˜: ∏ ÚÔıÂÛÌ›· ÁÈ· ÙËÓ ÏËڈ̋ Ù˘ ÙÚ›Ù˘ Î·È ÙÂÏÂ˘Ù·›·˜ ‰fiÛ˘ ÙÔ˘ º∞¶ ÁÈ· ÙÔ 2010 Ï‹ÁÂÈ ÛÙȘ 31 ª·ÚÙ›Ô˘. ∞fi ·˘Ù‹Ó ÙËÓ ‰fiÛË ÙÔ ˘Ô˘ÚÁÂ›Ô √ÈÎÔÓÔÌÈÎÒÓ ÊÈÏÔ‰ÔÍ› Ó· ÂÈÛÚ¿ÍÂÈ 140 ÂηÙ. ¢ÚÒ. ∞Ú›ÏÈÔ˜: ΔÔÓ ÂÚ¯fiÌÂÓÔ ∞Ú›ÏÈÔ

ı· Ù·¯˘‰ÚÔÌËıÔ‡Ó Ù· ÂȉÔÔÈËÙ‹ÚÈ· ÁÈ· ÙËÓ ÏËڈ̋ ÙÔ˘ º∞¶ ÁÈ· ÙÔ 2011, Ô ÔÔ›Ô˜ ı· ηٷ‚ÏËı› Û 3 ÌËÓÈ·›Â˜ ‰fiÛÂȘ. ª¤¯ÚÈ ÙÔ Ù¤ÏÔ˜ ∞ÚÈÏ›Ô˘ ı· Ú¤ÂÈ Ó· ÏËÚˆıÔ‡Ó Ì·˙›, Ë ÚÒÙË ‰fiÛË ÙÔ˘ º∞¶ ÁÈ· ÙÔ 2011 Ì ÚÔÛ‰ÔÎÒÌÂÓ· ¤ÛÔ‰· Ù˘ Ù¿Í˘ ÙˆÓ 200 ÂηÙ. ¢ÚÒ Î·È Ë ¤ÌÙË Î·È Ë ÙÂÏÂ˘Ù·›· ‰fiÛË ÁÈ· ÙÔ ÂȉÈÎfi Ù¤ÏÔ˜ Â› ÙˆÓ ·Î›ÓËÙˆÓ, ·fi ÙÔ ÔÔ›Ô Ë ¢∂∏ ı· Ú¤ÂÈ Ó· ÂÈÛÚ¿ÍÂÈ -ÁÈ· ÏÔÁ·ÚÈ·ÛÌfi ÙÔ˘ ‰ËÌÔÛ›Ô˘500.000.000 ¢ÚÒ.


26

P

XÚ‹Ì· ¶·Ú·Û΋ÓÈÔ O

R

T

F

O

PRESS TIME, ™¿‚‚·ÙÔ 2 - K˘Úȷ΋ 3 ºÂ‚ÚÔ˘·Ú›Ô˘ 2013

L

¶ÂÚÈÛÛfiÙÂÚ˜ ·fi ÙȘ ÌÈÛ¤˜ ÂȯÂÈÚ‹ÛÂȘ Ô˘ Û‹ÌÂÚ· ‰Ú·ÛÙËÚÈÔÔÈÔ‡ÓÙ·È ÛÙÔÓ ÎÏ¿‰Ô Ù˘ ·ÏÏ·ÓÙÔ‚ÈÔÌ˯·Ó›·˜ ı· ·Ó·ÁηÛÙÔ‡Ó ÏfiÁˆ ÙˆÓ Û˘ÓıËÎÒÓ ÔÈÎÔÓÔÌÈ΋˜ ·ÛÊ˘Í›·˜ Ô˘ ÂÈÎÚ·ÙÔ‡Ó ÛÙËÓ ·ÁÔÚ¿ Ó· ÎÏ›ÛÔ˘Ó ÙË ‰ÈÂÙ›· 2012-2013. ¶Úfi‚ÏÂ„Ë Ô˘ ·Ó‹ÎÂÈ Û ‰ÈÔÈÎËÙÈÎfi Û٤ϯԘ ÔÌ›ÏÔ˘ Ô˘ ÚˆÙ·ÁˆÓÈÛÙ› ÛÙÔÓ ÎÏ¿‰Ô, Û‡Ìʈӷ Ì ÙÔ ÔÔ›Ô ·fi ÙȘ 50 ÂÚ›Ô˘ ÂÙ·Èڛ˜ Ô˘ Û‹ÌÂÚ· ÏÂÈÙÔ˘ÚÁÔ‡Ó ı· ·ÔÌ›ÓÔ˘Ó ÛÙ· Ù¤ÏË ÙÔ˘ 2013 ÂÚ›Ô˘ 20.

™ÙË Û¤ÓÙÚ· Ô B¿Ú‰Ë˜ ŒÓ·˜ ·ÎfiÌË ÂȯÂÈÚËÌ·Ù›·˜ ¤Ú·Û ÚÈÓ ·fi ‰‡Ô ̤Ú˜ ÙÔ «Î·ÙÒÊÏÈ» ÙÔ˘ ÂÈÛ·ÁÁÂϤ·, ηıÒ˜ Û˘ÓÂÏ‹ÊıË ÁÈ· ¯Ú¤Ë ÚÔ˜ ÙÔ ¢ËÌfiÛÈÔ Î·È Û˘ÁÎÂÎÚÈ̤ӷ ÁÈ· ÌË Î·Ù·‚ÔÏ‹ ÂÈÛÊÔÚÒÓ ÛÙÔ IKA, ‡„Ô˘˜ 259.916,8 ¢ÚÒ. ¶ÚfiÎÂÈÙ·È ÁÈ· ÙÔÓ Î. X¿ÚË B¿Ú‰Ë ÙÔ˘ ÈÛÙÔÚÈÎÔ‡ ÍÂÓÔ‰Ô¯Â›Ô˘ Ù˘ KËÊÈÛÈ¿˜, ¶ÂÓÙÂÏÈÎfiÓ. E‰Ò Î·È Î·ÈÚfi Â›Ó·È ÁÓˆÛÙfi ˆ˜ Ë Î·Ù¿ÛÙ·ÛË ÛÙÔ ÍÂÓÔ‰Ô¯Â›Ô ‰ÂÓ Â›Ó·È Î·Ï‹. ¶·ÏÈÔ› ÂÚÁ·˙fiÌÂÓÔÈ ¤¯Ô˘Ó ‚Á¿ÏÂÈ ÛÙË Û¤ÓÙÚ· ÙÔÓ ÍÂÓÔ‰fi¯Ô, ηÙËÁÔÚÒÓÙ·˜ ÙÔÓ fiÙÈ ·ÔχıËÎ·Ó ¯ˆÚ›˜ ·Ô˙ËÌ›ˆÛË Î·È fiÙÈ ÙÔ˘˜ ÔÊ›ÏÂÈ ‰Â‰Ô˘ÏÂ˘Ì¤Ó· 10 ÌËÓÒÓ. ¶ÏËÚÔÊÔڛ˜ ı¤ÏÔ˘Ó Î·È ÚÔÌËıÂ˘Ù¤˜ Ó· ˙ËÙÔ‡Ó ÈÂÛÙÈο ÙËÓ ÂÍfiÊÏËÛ‹ ÙÔ˘˜. ¶¿ÓÙˆ˜, ÂÚˆÙ‹Ì·Ù· ‰ËÌÈÔ˘ÚÁÔ‡ÓÙ·È ÁÈ· ÙË Û‡ÏÏË„Ë, ηıÒ˜ Ë ÏÂ˘Ú¿ B¿Ú‰Ë ˘ÔÛÙËÚ›˙ÂÈ ˆ˜ ¤¯ÂÈ Ú˘ıÌ›ÛÂÈ Ì¤ÚÔ˜ ÙˆÓ ÔÊÂÈÏÒÓ ÙÔ˘.

XAPH™ B¿Ú‰Ë˜

H ·Ú·›ÙËÛË Î·È ÙÔ Ú·ÓÙ‚ԇ Ì ™·Ì·Ú¿ TËÓ ·Ú·›ÙËÛ‹ ÙÔ˘, Ì·ı·›ÓÔ˘Ì ˆ˜ ˘¤‚·Ï ÚÈÓ ·fi ÌÂÚÈΤ˜ ̤Ú˜ Ô Úfi‰ÚÔ˜ Ù˘ E™EE, ·ÏÏ¿ ·˘Ù‹ ‰ÂÓ ¤ÁÈÓ ·Ô‰ÂÎÙ‹ Ô‡Ù ·fi ÙȘ ÂÔÓÔÌ·˙fiÌÂÓ˜ ÔÏÈÙÈΤ˜ ‰˘Ó¿ÌÂȘ Ù˘ ·ÓÙÈÔÏ›Ù¢Û˘. AÈÙ›· ʤÚÂÙ·È Ó· Â›Ó·È ÔÈ ‰È·ÊˆÓ›Â˜ Ô˘ ˘¿Ú¯Ô˘Ó Û¯ÂÙÈο Ì ÙÔ ¿ÓÔÈÁÌ· ÙˆÓ Î·Ù·ÛÙËÌ¿ÙˆÓ ÙȘ K˘ÚȷΤ˜, ı¤Ì· Ô˘ «Î·›ÂÈ» Î·È ¤¯ÂÈ Ê¤ÚÂÈ ÙÔÓ KÔÚΛ‰Ë Û ÌÈ· ÎfiÓÙÚ· ‰È·ÚΛ·˜ Ì ÙÔÓ ˘Ô˘ÚÁfi AÓ¿Ù˘Í˘, KˆÛÙ‹ X·Ù˙ˉ¿ÎË. OÈ ÏËÚÔÊÔڛ˜ ı¤ÏÔ˘Ó ÙÔÓ Úfi‰ÚÔ Ù˘ E™EE Ó· Â›Ó·È ÛÊfi‰Ú· ‰˘Û·ÚÂÛÙË̤ÓÔ˜. ÿÛˆ˜ ÁÈ ·˘Ùfi Î·È Ó· ·ÎÔÏÔ‡ıËÛ ڷÓÙ‚ԇ Ì ÙÔÓ Úˆı˘Ô˘ÚÁfi, BA™I§H™ KÔÚΛ‰Ë˜ AÓÙÒÓË ™·Ì·Ú¿ Û ÌÈ· ÚÔÛ¿ıÂÈ· ÂÎÙfiÓˆÛ˘ ÙÔ˘ Îϛ̷ÙÔ˜. ¶ËÁ¤˜ ·Ó·Ê¤ÚÔ˘Ó ˆ˜ ‚Ú¤ıËΠÌÈ· ÎÔÈÓ‹ ÁÚ·ÌÌ‹ Ï‡Û˘ ÁÈ· Ó· ÌËÓ ÏËÁÔ‡Ó ÔÈ ÌÈÎÚÔÌÂÛ·›ÔÈ. ÿ‰ˆÌÂÓ

M ÙÔ Ì˘·Ïfi ÛÙËÓ £ÂÛÛ·ÏÔÓ›ÎË MÔÚ› Ô ‰È¢ı‡ÓˆÓ Û‡Ì‚Ô˘ÏÔ˜ Ù˘ TITAN, ¢ËÌ‹ÙÚ˘ ¶··ÏÂÍfiÔ˘ÏÔ˜ Ó· ‹Ù·Ó ¤Ó·˜ ·fi ÙÔ˘˜ 40 ÂȯÂÈÚË̷ٛ˜ Ô˘ Û˘Ófi‰Â˘Û·Ó ÙÔÓ ¶Úˆı˘Ô˘ÚÁfi ÛÙÔ K·Ù¿Ú, fï˜, ÂÓÙfi˜ ÙˆÓ ÂÏÏËÓÈÎÒÓ Û˘ÓfiÚˆÓ Ô AÓ‰Ú¤·˜ K·ÓÂÏÏfiÔ˘ÏÔ˜ ¤¯ÂÈ ÙÔ «Ì˘·Ïfi» ÙÔ˘ ÛÙËÓ £ÂÛÛ·ÏÔÓ›ÎË ·˘Ù‹ ÙËÓ ÂÚ›Ô‰Ô. EΛ Ô˘ Â‰Ò Î·È Î·ÈÚfi Ë ÙÛÈÌÂÓÙÔ‚ÈÔÌ˯·Ó›· ‰¤¯ÂÙ·È «˘Ú¿» ·fi ηÙÔ›ÎÔ˘˜ Î·È ÔÈÎÔÏÔÁÈΤ˜ ÔÚÁ·ÓÒÛÂȘ fiÙÈ ÚÔÂÙÔÈÌ¿˙Ô˘Ó ÌÔÓ¿‰· η‡Û˘ ·ÔÚÚÈÌÌ¿ÙˆÓ ÛÙËÓ ÂÚÈÔ¯‹ Ù˘ E˘Î·Ú›·˜. ŒÓ·˜ «fiÏÂÌÔ˜» Ô˘ Ì·›ÓÂÙ·È Â‰Ò Î·È ÔÏÏ¿ ¯ÚfiÓÈ·, ÂÓÒ Ù· ‰ËÌÔÛȇ̷ٷ AN¢PEA™ K·ÓÂÏÏfiÔ˘ÏÔ˜ ‰›ÓÔ˘Ó Î·È ·›ÚÓÔ˘Ó ÙÔ ÙÂÏÂ˘Ù·›Ô ‰È¿ÛÙËÌ· ÁÈ· Ù· Û¯¤‰È· Ù˘ TITAN. ÿÛˆ˜ Ó· ‹Ù·Ó fiÏ· ·˘Ù¿ Ô˘ Ô‰‹ÁËÛ·Ó ÙËÓ ÂÙ·ÈÚ›· Ó· ·Ó·ÎÔÈÓÒÛÂÈ ˆ˜ «‰ÂÓ ˘¿Ú¯ÂÈ ÂӉ¯fiÌÂÓÔ ¯Ú‹Û˘ ÙÔ˘ ÂÚÁÔÛÙ·Û›Ô˘ ÁÈ· η‡ÛË ·ÔÚÚÈÌÌ¿ÙˆÓ Î·ıÒ˜ Î·È ÔÈ ÎÏ›‚·ÓÔÈ Ù˘ ÙÛÈÌÂÓÙÔ‚ÈÔÌ˯·Ó›·˜ ‰ÂÓ ÌÔÚÔ‡Ó Ó· ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ‹ÛÔ˘Ó ˆ˜ ·ÔÙÂÊÚˆÙ‹Ú˜ ·ÔÚÚÈÌÌ¿ÙˆÓ».

I

O H ¢I¶§H ™YMºøNIA TH™ ALCO KAI OI A¶ANTH™EI™

H Û˘ÌÌ·¯›· Ì ÙË Neon Energy Î·È ÙÔ ˆÏËÙ‹ÚÈÔ Û °ÂÚÌ·Ó›·  ‰‡Ô ÎÈÓ‹ÛÂȘ- Ì·Ù Ë Alco ¤Ù˘¯Â Ó· ¿ÚÂÈ ÛËÌ·ÓÙÈ΋ «·Ó¿Û·» ̤۷ Û ¤Ó· ‰˘Û¯ÂÚ¤˜ ÔÈÎÔÓÔÌÈÎfi ÂÚÈ‚¿ÏÏÔÓ. H ›ÛÔ‰Ô˜ Ù˘ Neon Energy ÛÙÔ ÌÂÙÔ¯ÈÎfi ÎÂÊ¿Ï·ÈÔ Ù˘ ÂÙ·ÈÚ›·˜ ·ÏÔ˘ÌÈÓ›Ô˘ ÙÔ˘ Î. £Âfi‰ˆÚÔ˘ T˙ÒÚÙ˙Ë, Ì ÔÛÔÛÙfi 4,47% ·ÔÙ¤ÏÂÛ ÙÔ ÚÒÙÔ ‚‹Ì· ÁÈ· Ó· ¯ÙÈÛÙ› ÌÈ· ÈÛ¯˘Ú‹ «Û˘ÌÌ·¯›·» Ì ÔÏÏ·Ï¿ ÔʤÏË Î·È ÁÈ· ÙȘ ‰‡Ô ÂÙ·Èڛ˜, ÂÓÈÛ¯‡ÔÓÙ·˜ ÙÔÓ ÚfiÏÔ ÙÔ˘˜ ÛÙËÓ ·ÁÔÚ¿ Ù˘ ÂÓ¤ÚÁÂÈ·˜ Î·È ‰Ë ÙˆÓ ÊˆÙÔ‚ÔÏÙ·˚ÎÒÓ. ¶Ï¤ÔÓ Ë Û˘ÓÂÚÁ·Û›· ÙÔ˘˜ Á›ÓÂÙ·È ·ÔÎÏÂÈÛÙÈ΋ Î·È ÛÙÚ·ÙËÁÈ΋ ÙfiÛÔ Û EÏÏ¿‰·, fiÛÔ Î·È ÛÙÔ Â͈ÙÂÚÈÎfi. TÔ ‰Â‡ÙÂÚÔ ÛËÌ·ÓÙÈÎfi deal ·ÊÔÚ¿ ÛÙËÓ ÒÏËÛË ÙÔ˘ 55% ÙˆÓ ÌÂÙÔ¯ÒÓ Ù˘ ÁÂÚÌ·ÓÈ΋˜ ı˘Á·ÙÚÈ΋˜ Alco Deutcheland, ÌÈ· ÂÓ¤ÚÁÂÈ· Ô˘ ·ÔʤÚÂÈ ÛÙ· Ù·Ì›· Ù˘ ÂÈÛËÁ̤Ó˘ 8,5 ÂηÙ. ¢ÚÒ (ÙfiÛÔ ‹Ù·Ó ÙÔ Ù›ÌËÌ·). H ÒÏËÛË ÛÙË °ÂÚÌ·Ó›· ˆÛÙfiÛÔ ¤ÁÈÓ ·È¯Ì‹ ÙÔ˘ ‰fiÚ·ÙÔ˜ ÙȘ ÚÔËÁÔ‡ÌÂÓ˜ ̤Ú˜ ÁÈ· Ó· ‰È·Ù˘ˆıÔ‡Ó ÂÚˆÙ‹Ì·Ù· Û¯ÂÙÈο Ì ÙËÓ Ù·˘ÙfiÙËÙ· ÙÔ˘ ·ÁÔÚ·ÛÙ‹, ·ÏÏ¿ Î·È ÁÈ· ÙÔ ‡„Ô˜ ÙÔ˘ ÙÈÌ‹Ì·ÙÔ˜. øÛÙfiÛÔ Ë Alco ··ÓÙ¿ Ò˜ «Î¿Ó·Ì fi, ÙÈ ¤ÚÂ-

M

£ £EEO O¢ ¢ø øPPO O™™ TT˙˙Ò ÒÚÚÙÙ˙˙ˢ˜

 ÁÈ· Ó· ÛÒÛÔ˘Ì ÙËÓ ÂÙ·ÈÚ›·». •Âηı·Ú›˙ÂÈ ˆ˜ Ë ÌÂÙÔ¯È΋ Û‡ÓıÂÛË Ù˘ GSI ‹Ù·Ó ‹‰Ë ηٷÁÂÁÚ·Ì̤ÓË ÛÙËÓ ÂÙ‹ÛÈ· ¤ÎıÂÛË ÙÔ˘ 2011 Î·È ˆ˜ ‚·ÛÈÎfi˜ ̤ÙÔ¯Ô˜ Â›Ó·È Ô P‹Á·˜ T˙ÒÚÙ˙˘. «AÓ·ÁηÛًηÌ ӷ Ô˘Ï‹ÛÔ˘Ì ̤ÚÔ˜ ÙÔ˘ «ÊÈϤÙÔ˘», ÂÓÂÚÁÒÓÙ·˜ Ù·¯‡Ù·Ù· ÁÈ· Ó· Î·Ï˘ÊıÔ‡Ó ÈÂÛÙÈΤ˜ ÔÈÎÔÓÔÌÈΤ˜ ˘Ô¯ÚÂÒÛÂȘ Î·È ‰Â‰Ô̤Ó˘ Ù˘ ‰˘ÛÎÔÏ›·˜ ÂÎÔ›ËÛ˘ ·Î›ÓËÙ˘ ÂÚÈÔ˘Û›·˜», ÙÔÓ›˙ÂÙ·È ¯·Ú·ÎÙËÚÈÛÙÈο. ŸÛÔ ÁÈ· ÙËÓ ÂÈÏÔÁ‹ Ù˘ GSI; H Alco ÂÈÛËÌ·›ÓÂÈ fiÙÈ Ë ·ÁÔÚ¿ÛÙÚÈ· ‹Ù·Ó Ë ϤÔÓ ÂӉ‰ÂÈÁ̤ÓË Ï‡ÛË, ηıÒ˜ ‰ÂÓ ··ÈÙÔ‡ÓÙ·Ó ¯ÚÔÓÔ‚fiÚ˜ ‰È·‰Èηۛ˜».

K›Ó‰˘ÓÔ˜ ÂÍ·Ê¿ÓÈÛ˘ Î·È ÁÈ· ÙÔ Ô‡˙Ô! M ·Ê·ÓÈÛÌfi ·ÂÈÏÔ‡ÓÙ·È ϤÔÓ Î·È ·Ú·‰ÔÛȷο ÂÏÏËÓÈο ÚÔ˚fiÓÙ·, fiˆ˜ ÙÔ Ô‡˙Ô, ÙÔ ÔÔ›Ô ÂÍ¿ÁÔ˘Ì Û ÂÚÈÛÛfiÙÂÚ˜ ·fi 30 ¯ÒÚ˜, ˆ˜ ¤Ó· ·fi Ù· Ï›Á· ·Á·ı¿ ÁÈ· Ù· ÔÔ›· Ú¤ÂÈ Ó· ›̷ÛÙ ˘ÂÚ‹Ê·ÓÔÈ. ŸÌˆ˜, Ê·›ÓÂÙ·È ˆ˜ ÌfiÓÔÈ Ì·˜

«ÛÎÔÙÒÓÔ˘Ì» ÙËÓ ÂȯÂÈÚËÌ·ÙÈÎfiÙËÙ·. SOS ÂÎ¤ÌÔ˘Ó ÔÈ ÔÙÔÔÈÔ› Ù˘ §¤Û‚Ô˘, ̤ÏË ÙÔ˘ ™˘Ó‰¤ÛÌÔ˘ ¶ÔÙÔÔÈÒÓ Î·È AÔÛÙ·ÁÌ·ÙÔÔÈÒÓ ÙÔ˘ ÓËÛÈÔ‡. H ÊÔÚÔηٷÈÁ›‰· Ô˘ ¤¯ÂÈ ÍÂÛ¿ÛÂÈ Ù· ÙÂÏÂ˘Ù·›· ‰‡Ô ¯Úfi-

ÓÈ· ·ÂÈÏ› ¢ı¤ˆ˜ ÙÔ ÈÛÙÔÚÈÎfi ÔÙfi. ™‡Ìʈӷ Ì ηٷÁÁÂϛ˜ ÙÔ˘˜, Ë ·‡ÍËÛË ÙÔ˘ EºK 123%, Ë ÂÈ‚ÔÏ‹ º¶A, Ì·˙› Ì ÙËÓ ·fi‰ÔÛ‹ ÙÔ˘ Î·È Ë ˘·ÁˆÁ‹ Ù˘ ÂÛÙ›·Û˘ ÛÙÔÓ ˘„ËÏfi Û˘ÓÙÂÏÂÛÙ‹ º¶A Ô‰ËÁÔ‡Ó ÙÔÓ ÎÏ¿‰Ô Û ̷ڷÛÌfi.

ŒÓ· ‚Ú·‚Â›Ô NfiÌÂÏ ÁÈ· ÙÔ˘˜ ŒÏÏËÓ˜ «P·ÓÙ‚ԇ» Ì ÙÔÓ ¤ÚˆÙ· ÛÙËÓ TÔ˘ÚΛ· ŒÓ· ÚfiÛÊ·ÙÔ Ù·Í›‰È Ì¿Ó·Ù˙ÂÚ ÔÏ˘ÂıÓÈ΋˜ ÛÙËÓ TÔ˘ÚΛ· ÁÈ· Ó· ÂȂϤ„ÂÈ ÙȘ ‰Ú·ÛÙËÚÈfiÙËÙ˜ Ù˘ ÛÙËÓ Á›ÙÔÓ·, ‹Ù·Ó ·ÚÎÂÙfi ˆ˜ Ê·›ÓÂÙ·È ÁÈ· Ó· «ÎÂÚ·˘ÓÔ‚ÔÏËı›» ·fi ¤ÚˆÙ·. Ÿ¯È ÌË ÓÔÌ›˙ÂÙ Ì η̛· TÔ˘ÚοϷ, ·ÏÏ¿ Ì EÏÏËÓ›‰·. ¶ÚfiÎÂÈÙ·È ÁÈ· Û٤ϯԘ ÌÂÁ¿Ï˘ ÙÔ˘ÚÎÈ΋˜ ÂÙ·ÈÚ›·˜ ηÏÏ˘ÓÙÈÎÒÓ Ô˘ Â‰Ò Î·È ÙÚ›· ¯ÚfiÓÈ· ¤¯ÂÈ ÌÂÙ·ÎÔÌ›ÛÂÈ Î·È ÂÚÁ¿˙ÂÙ·È ÛÙËÓ TÔ˘ÚΛ·. OÈ ‰˘Ô ÙÔ˘˜ Û˘Ó·ÓÙ‹ıËÎ·Ó Û ÂΉ‹ÏˆÛË ÍÂÓÔ‰Ô¯Â›Ô˘ ÁÈ· ÙȘ ÈÔ ‰˘Ó·ÌÈΤ˜ ÂȯÂÈÚ‹ÛÂȘ Ù˘ ÂÚÈÔ¯‹˜. MÈ· Ì·ÙÈ¿ ‹Ù·Ó ·ÚÎÂÙ‹ ÁÈ· Ó· «·Ó¿„ÂÈ» Ë Û›ı·

XA´KO T›ÌÂ

TËÓ ÒÚ· Ô˘ Ù· ÂÚÈÛÛfiÙÂÚ· ÂÏÏËÓÈο ÓÔÈÎÔ΢ÚÈ¿ Â›Ó·È Î·ıËÌ·Á̤ӷ ·fi ÙȘ Û˘Ó¯›˜ ÂÚÈÎÔ¤˜ ÌÈÛıÒÓ Î·È Û˘ÓÙ¿ÍÂˆÓ Î·È ·fi ÙÔÓ «˙˘Áfi» ÙˆÓ ÊfiÚˆÓ, ÌÔÚ› ÔÈ Î˘‚ÂÚÓÒÓÙ˜ Ó· ÌËÓ ·ÓÙÈÏ·Ì‚¿ÓÔÓÙ·È ÙȘ ‰˘ÛÎÔϛ˜, fï˜, Ë «Û˘Ì·Ú¿ÛÙ·ÛË» ‹Úı ·fi ÙËÓ AÌÂÚÈ΋. K·È ÈÔ Û˘ÁÎÂÎÚÈ̤ӷ ·fi ÙÔÓ ÁÓˆÛÙfi ¯ÚËÌ·ÙÈÛÙ‹ Î·È ÂÈÎÂÊ·Ï‹˜ Ù˘ American Heritage Management, X¿ÈÎÔ T›ÌÂ, Ô ÔÔ›Ô˜ ‰‹ÏˆÛ ¯·Ú·ÎÙËÚÈÛÙÈο ˆ˜ «ÁÈ· ÙÔ fi, ÙÈ ÔÈ ŒÏÏËÓ˜ ¿ÓÙÂÍ·Ó Ì¤¯ÚÈ ÙÒÚ·, ‹‰Ë ÙÔ˘˜ ·Í›˙ÂÈ Û¯Â‰fiÓ ÙÔ ‚Ú·‚Â›Ô NfiÌÂÏ». M¿ÏÈÛÙ·, ÂÂÛ‹Ì·Ó fiÙÈ Â›Ó·È ·Ôχو˜ ·Ó·Áη›· ÌÈ· Ó¤· Î·È «Ôχ ·ÎÚ·›·» ‰È·ÁÚ·Ê‹ ÙÔ˘ ÂÏÏËÓÈÎÔ‡ ¯Ú¤Ô˘˜. M‹ˆ˜ Ú¤ÂÈ Ó· ÙÔÓ ·ÎÔ‡ÛÔ˘Ó Ï›ÁÔ Ù· «ÌÂÁ¿Ï· Ì˘·Ï¿» Û EÏÏ¿‰· Î·È E˘ÚÒË;


PRESS TIME, ™¿‚‚·ÙÔ 2 - K˘Úȷ΋ 3 ºÂ‚ÚÔ˘·Ú›Ô˘ 2013

XÚ‹Ì· ¶·Ú·Û΋ÓÈÔ

ENTONE™ ANTI¢PA™EI™ ºOPEøN TH™ KEPKYPA™ °IA THN ¶ø§H™H TH™ EKTA™H™ ™THN NCH

¢È¯¿˙ÂÈ ÙÔ Ù›ÌËÌ· ÙˆÓ 100 ÂÎ. ÁÈ· ÙËÓ K·ÛÛÈÒË ‰È·ÁˆÓÈÛÙÈ΋ ‰È·‰Èηۛ· ÁÈ· ÙËÓ ÒÏËÛË ÙÔ˘ «ÊÈϤÙÔ˘» Ù˘ K·ÛÛÈÒ˘ ÛÙËÓ K¤Ú΢ڷ ÔÏÔÎÏËÚÒıËÎÂ, ·ÏÏ¿ Ù·˘Ùfi¯ÚÔÓ· ¿Ú¯ÈÛ·Ó Ù· fiÚÁ·Ó· ÙˆÓ ·ÓÙȉڿÛÂˆÓ ·fi ÊÔÚ›˜ Î·È Î·ÙÔ›ÎÔ˘˜ Ù˘ ÂÚÈÔ¯‹˜, ÔÈ ÔÔ›ÔÈ ÎÚ›ÓÔ˘Ó ¯·ÌËÏfi ÙÔ Ù›ÌËÌ· ÙˆÓ 100 ÂηÙ. ¢ÚÒ Î·È Î¿ÓÔ˘Ó ÏfiÁÔ ÁÈ· «ÍÂÔ‡ÏËÌ·». H ¤ÎÙ·ÛË ¤Ú·Û ÛÙÔ ·ÌÂÚÈηÓÈÎfi fund NCH Capital Î·È fiˆ˜ ϤÓ ÎÙËÌ·ÙÔÌÂÛ›Ù˜ ÙÔ˘ ÓËÛÈÔ‡ ÙˆÓ º·È¿ÎˆÓ, ÛÙËÓ Ô˘Û›· Ë ¤ÎÙ·ÛË Ô˘Ï‹ıËΠÚÔ˜ 23 ÂηÙ. ¢ÚÒ ÁÈ· 99 ¯ÚfiÓÈ·, ‰ËÏ. Ë ‰·¿ÓË ÙÔ˘ ·Ó¿ ¤ÙÔ˜ ·Ó¤Ú¯ÂÙ·È ÛÙ· 233.000 ¢ÚÒ. TÔ ·ÓÙ›ÙÈÌÔ, Û‡Ìʈӷ Ì ÙÔ˘˜ ›‰ÈÔ˘˜, ·ÎÔ‡ÁÂÙ·È Ôχ ÌÈÎÚfi ÁÈ· 170 ·ÍÈÔÔÈ‹ÛÈÌ· ÛÙÚ¤ÌÌ·Ù· Ô˘ ·Ú·¯ˆÚÔ‡ÓÙ·È ÁÈ· 4 ÁÂÓȤ˜, ÙËÓ ÛÙÈÁÌ‹ Ô˘ Ë ÙÈÌ‹ ÒÏËÛ˘ ·Ó¿ ÛÙÚ¤ÌÌ· ÛÙËÓ Â˘Ú‡ÙÂÚË ÂÚÈÔ¯‹ ¤¯ÂÈ ÊÙ¿ÛÂÈ ·ÎfiÌ· Î·È ÙÔ 1 ÂηÙ. ¢ÚÒ (!), fiˆ˜ ˘ÔÛÙËÚ›˙Ô˘Ó ÔÈ ›‰ÈÔÈ.

H

M¿ÏÈÛÙ·, ÛÙË Û¯ÂÙÈ΋ ·Ó·ÎÔ›ÓˆÛË Á›ÓÂÙ·È ÏfiÁÔ˜ ÁÈ· «‹È·» Â¤Ó‰˘ÛË, Ë ÔÔ›· fï˜ ·Ó¤Ú¯ÂÙ·È ÛÙÔ ÔÛfi ÙˆÓ 75 ÂÎ. ¢ÚÒ, Û ÎÙ›ÛÈÌÔ Î·È ‰È·ÌfiÚʈÛË ¯ÒÚˆÓ, οÙÈ Ô˘ ‰ËÌÈÔ˘ÚÁ› ¤ÓÙÔÓÔ˘˜ ÚÔ‚ÏËÌ·ÙÈÛÌÔ‡˜ ÁÈ· ÙÔ fiÛÔ ‹È· ÌÔÚ› ÛÙËÓ Ú·ÁÌ·ÙÈÎfiÙËÙ· Ó· ›ӷÈ... ™ÙËÓ ·Ó·ÎÔ›ÓˆÛ‹ ÙÔ˘ ÙÔ TAI¶E¢ Âȯ·›ÚÂÈ fiÙÈ ÚfiÎÂÈÙ·È ÁÈ· «ÙËÓ ÚÒÙË ¿ÌÂÛË 100% ‰ÈÂıÓ‹ Â¤Ó‰˘ÛË Û ‰ËÌfiÛÈ· ÁË Ù· ÙÂÏÂ˘Ù·›· 15 ¯ÚfiÓÈ·, 100 ÂηÙ. ¢ÚÒ, ÂÎ ÙˆÓ ÔÔ›ˆÓ Ù· 23 ÂηÙ. ·ÊÔÚÔ‡Ó ÙÔ ÔÈÎÔÓÔÌÈÎfi ·ÓÙ¿ÏÏ·ÁÌ· ÁÈ· ÙËÓ ·fiÎÙËÛË ÙÔ˘ ‰ÈηÈÒÌ·ÙÔ˜ Ù˘ ÂÈÊ¿ÓÂÈ·˜, ÂÈϤÔÓ 2,3 ÂηÙ. ·ÊÔÚÔ‡Ó ÙËÓ Èı·Ó‹ Û˘ÌÌÂÙÔ¯‹ ÙÔ˘

TAI¶E¢ ÛÙËÓ ÌÂÏÏÔÓÙÈ΋ ˘ÂÚ·Í›· ÙÔ˘ ·ÎÈÓ‹ÙÔ˘, ÂÓÒ Û 75 ÂηÙ. ÂÎÙÈÌ¿Ù·È ÙÔ Û‡ÓÔÏÔ Ù˘ Â¤Ó‰˘Û˘ ÁÈ· ÙËÓ ‹È· ·Ó¿Ù˘ÍË». ¶ÔÏÏÔ› ϤÓ fiÙÈ ÚÔÛ·ı› Ó· «¯Ú˘ÛÒÛÂÈ ÙÔ ¯¿È» ·¤Ó·ÓÙÈ ÛÙȘ ·ÓÙȉڿÛÂȘ ÊÔÚ¤ˆÓ Î·È Î·ÙÔ›ÎˆÓ Ù˘ K·ÛÛÈÒ˘, οÓÔÓÙ·˜ ÏfiÁÔ ÁÈ· ‰ËÌÈÔ˘ÚÁ›· Ó¤ˆÓ ı¤ÛÂˆÓ ÂÚÁ·Û›·˜.

27

TÔ «·È¯Ó›‰È» Ù˘ Kraft ÁÈ· Ì›ˆÛË ÙÔ˘ ÚÔÛÙ›ÌÔ˘ AÊÔ‡ ÚÒÙ· ·ÈÛ¯ÚÔΤډÈÛÂ Ë Kraft Hellas, ÙÒÚ· οÓÂÈ ÏfiÁÔ ÁÈ· ·ÚÔ¯‹ ‚Ô‹ıÂÈ·˜ ÛÙËÓ ÂÏÏËÓÈ΋ ÔÈÎÔÓÔÌ›· ̤ۈ ÂÂÓ‰‡ÛÂˆÓ ‡„Ô˘˜ 5 ÂηÙ. ¢ÚÒ Ô˘ ¤¯ÂÈ ÛÙ· ÛηÚÈ¿. TÔ ı¤Ì· Â›Ó·È fï˜, fiÙÈ Ë ÔÏ˘ÂıÓÈ΋ ı˘Á·ÙÚÈ΋ Î·È Ô ‰È¢ı‡ÓˆÓ Û‡Ì‚Ô˘Ïfi˜ Ù˘, §Â˘Ù¤Ú˘ X·ÏÔ˘Ï¿ÎÔ˜, ‰›§EYTEPH™ X·ÏÔ˘Ï¿ÎÔ˜ ÓÔ˘Ó «¤ˆÏ˜» ˘ÔÛ¯¤ÛÂȘ, ηıÒ˜ ‰ÂÓ ¤¯Ô˘Ó ‰È¢ÎÚÈÓ›ÛÂÈ ÙÈ Â›‰Ô˘˜ ÂÂÓ‰‡ÛÂȘ Â›Ó·È ·˘Ù¤˜, Ô‡ÙÂ Î·È ÙÔ ¯ÚÔÓԉȿÁÚ·ÌÌ· ˘ÏÔÔ›ËÛ‹˜ ÙÔ˘˜, Ì ·ÔÙ¤ÏÂÛÌ· ÏËÚÔÊÔڛ˜ Ó· ı¤ÏÔ˘Ó ÙËÓ ÂÙ·ÈÚ›· Ó· ·›˙ÂÈ ÂÈÎÔÈÓˆÓȷο «·È¯Ó›‰È·» ÛÙËÓ Ï¿ÙË ÙˆÓ EÏÏ‹ÓˆÓ Î·Ù·Ó·ÏˆÙÒÓ. ™‡Ìʈӷ Ì ÙÔ˘˜ ›‰ÈÔ˘˜, Ë Kraft Hellas ÂȉÈÒÎÂÈ Ó· ·Û΋ÛÂÈ ȤÛÂȘ ÚÔ˜ ÙËÓ Î˘‚¤ÚÓËÛË, ÒÛÙ ӷ Ù˘ ÌÂÈÒÛÂÈ ÙÔ ÚfiÛÙÈÌÔ- ÚÂÎfiÚ, ‡„Ô˘˜ 1,27 ÂηÙ. ¢ÚÒ, Ô˘ Ù˘ ›¯Â ÂÈ‚ÏËı› ÁÈ· ÂÓ‰ÔÔÌÈÏÈΤ˜ ˆÏ‹ÛÂȘ. H ·Ó·ÎÔ›ÓˆÛË ÂÂÓ‰‡ÛÂˆÓ ÂÚÌËÓ‡ÙËΠ·fi ÔÏÏÔ‡˜ ˆ˜ ΛÓËÛË ·fi ÙÔÓ fiÌÈÏÔ Ó· ÎÚ·Ù‹ÛÂÈ ÙËÓ Î˘‚¤ÚÓËÛË Û «ÔÌËÚ›·», ˘fi ÙÔ ÂӉ¯fiÌÂÓÔ ÛÙÔ Ì¤ÏÏÔÓ Ó· ÚÔ¯ˆÚ‹ÛÂÈ Û ¤Ó· ÂÂÓ‰˘ÙÈÎfi ÚfiÁÚ·ÌÌ·. AÎfiÌË Î·È ËÁ¤˜ ÙÔ˘ Y¶AN ˘ÔÛÙËÚ›˙Ô˘Ó ˆ˜ Ë Kraft Hellas ·ÛΛ ȤÛÂȘ ÁÈ· ÙËÓ Ì›ˆÛË ÙÔ˘ ÚÔÛÙ›ÌÔ˘. Ÿˆ˜ Û˘ÓËı›˙ÂÈ Ó· ϤÂÈ Ô Î. X·ÏÔ˘Ï¿ÎÔ˜, Ë ÂÙ·ÈÚ›· ¤¯ÂÈ Ú·ÁÌ·ÙÔÔÈ‹ÛÂÈ ÂÂÓ‰‡ÛÂȘ Ù˘ ٿ͈˜ ÙˆÓ 8 ÂÎ. ¢ÚÒ Ù· ÙÂÏÂ˘Ù·›· ¯ÚfiÓÈ·, fï˜, Î·È ·˘Ù¤˜ ı· Ú¤ÂÈ Ó· ÂÏÂÁ¯ıÔ‡Ó ·fi ÙËÓ Î˘‚¤ÚÓËÛË, Ì‹ˆ˜ Î·È Ù˘¯fiÓ ·ÔÙÂÏÔ‡Ó ÚÔ˚fiÓ ÊÔÚÔ·ÔÊ˘Á‹˜, ÌÈ·˜ ηÈ, ̤ۈ ÙˆÓ ÂÓ‰ÔÔÌÈÏÈÎÒÓ Û˘Ó·ÏÏ·ÁÒÓ, Ë ÂÙ·ÈÚ›· ‰ÂÓ Ï‹ÚˆÓ ÊfiÚÔ˘˜ ÛÙËÓ EÏÏ¿‰·.

TÔ «red carpet» ÙÔ˘ MËÙ·Ú¿ÎË

¶ÚÔ‰ÚÈÎfi ‰È¿Ù·ÁÌ· ÁÈ· ÙË Lamda

Turkish Û ÚfiÏÔ EOT

MÂÁ¿ÏË ÂΉ‹ÏˆÛË ÛÙÔ E˘Úˆ·˚Îfi KÔÈÓÔ‚Ô‡ÏÈÔ ÔÚÁ¿ÓˆÛÂ Ë KO Ù˘ N¢ Ì ·ÚÈÔ ı¤Ì· ÛÙÔ «ÌÂÓÔ‡» ÙȘ ¢ηÈڛ˜ ÁÈ· ÂÂÓ‰‡ÛÂȘ ÛÙËÓ EÏÏ¿‰·. ŒÓ·˜ ·fi ÙÔ˘˜ ‚·ÛÈÎÔ‡˜ ÔÌÈÏËÙ¤˜ ‹Ù·Ó Î·È Ô ˘Ê˘Ô˘ÚÁfi˜ AÓ¿Ù˘Í˘, NfiÙ˘ MËÙ·Ú¿Î˘, Ô ÔÔ›Ô˜ › ¯·Ú·ÎÙËÚÈÛÙÈο fiÙÈ «ÌÂÙ·Û¯ËÌ·Ù›˙Ô˘Ì ÙËÓ EÏÏ¿‰· ·fi ¯ÒÚ· «red tape» Û ¯ÒNOTH™ MËÙ·Ú¿Î˘ Ú· «red carpet». M‹ˆ˜ fï˜, Ú¤ÂÈ ÚÈÓ Ó· ÛÙÚÒÓÂÈ ÎfiÎÎÈÓ· ¯·ÏÈ¿, Ó· Ï¿‚ÂÈ ˘fi„ÈÓ ÙÔ˘ ÙËÓ ÁÚ·ÊÂÈÔÎÚ·Ù›· Ô˘ ·ÎfiÌË ÔÚıÒÓÂÈ ÂÌfi‰È· ÛÙÔ˘˜ ˘Ô„‹ÊÈÔ˘˜ ÂÂÓ‰˘Ù¤˜ ‹ Î·È ÙËÓ ˘„ËÏ‹ ÊÔÚÔÏÔÁ›·; ◊ Ó· ı˘ÌËı› fiÛÔÈ ÂÂÓ‰˘Ù¤˜ ¤¯Ô˘Ó «ÂΉȈ¯ı›» ÏfiÁˆ ÙˆÓ ·Ú·ÁfiÓÙˆÓ ·˘ÙÒÓ;

TËÓ ÚfiÛıÂÛË ¯Ú‹ÛÂˆÓ Á˘ ÛÙÔ Golden Hall ÚÔˆı› Ë Î˘‚¤ÚÓËÛË Ì ¶ÚÔ‰ÚÈÎfi ¢È¿Ù·ÁÌ· Ô˘ ¤¯ÂÈ ÂÙÔÈÌ¿ÛÂÈ. T· ˘Ô˘ÚÁ›· ¶ÂÚÈ‚¿ÏÏÔÓÙÔ˜ Î·È OÈÎÔÓÔÌÈÎÒÓ Ô˘ ÚÔˆıÔ‡Ó ÙÔ ¶¢ ÚÔÛı¤ÙÔ˘Ó ¯Ú‹ÛÂȘ «Û˘ÁΤÓÙÚˆÛ˘ ÎÔÈÓÔ‡» ÁÈ· ı·ÙÚÈΤ˜ ·Ú·ÛÙ¿ÛÂȘ, ÂȉÈΤ˜ ÚÔ‚ÔϤ˜ ηıÒ˜ Î·È ‰‡Ô ·›ıÔ˘Û˜ O¢Y™™EA™ Aı·Ó·Û›Ô˘ ÎÈÓËÌ·ÙÔÁÚ¿ÊÔ˘ 150 ı¤ÛÂˆÓ Ë Î·ıÂÌÈ¿. E›Û˘ ¯Ú‹ÛÂȘ ÂÌÔÚÈÎÒÓ Î·Ù·ÛÙËÌ¿ÙˆÓ ¤ˆ˜ 2.000 Ù.Ì., ÁÚ·Ê›ˆÓ ¤ˆ˜ 3.000 Ù.Ì., ÂÛÙ›·ÛË - ·Ó·„˘¯‹ ¤ˆ˜ 1.500 Ù.Ì., ·È‰È΋ ·Ó·„˘¯‹ ÙÔ˘Ï¿¯ÈÛÙÔÓ 2.500 Ù.Ì. OÈ ¯Ú‹ÛÂȘ Ô˘ ÚԂϤÔÓÙ·È ·ÊÔÚÔ‡Ó ÙÔ ˘fiÏÔÈÔ ÙÔ˘ ÎÙÈÚ›Ô˘ Ô˘ ¤¯ÂÈ ϤÔÓ ÛÙËÓ Î·ÙÔ¯‹ Ù˘ Ë Lamda Development, ÌÂÙ¿ ÙË Û˘Ìʈӛ· ÁÈ· ÙÔ IBC. E›Û˘ ÚԂϤÂÈ ÙË ¯Ú‹ÛË, ÁÈ· ‰ËÌÈÔ˘ÚÁ›· OÏ˘ÌÈ·ÎÔ‡ MÔ˘Û›Ԣ Ô˘ ı· Â›Ó·È ÙÔ˘Ï¿¯ÈÛÙÔÓ 3.000 Ù.Ì.

º·›ÓÂÙ·È ˆ˜ Ë Turkish Airlines «‰ÈÂΉÈΛ» Î·È ÙÔÓ ÚfiÏÔ ÙÔ˘ EOT ÛÙË ı¤ÛË ÙÔ˘ EOT. H ·ÂÚÔÔÚÈ΋ ÂÙ·ÈÚ›·, Û fiÔÈ· ÂΉ‹ÏˆÛË Ú·ÁÌ·ÙÔÔÈÂ›Ù·È ÁÈ· ÙÔÓ ÙÔ˘ÚÈÛÌfi Î·È Û˘ÌÌÂÙ¤¯ÂÈ, ÙÔÓ›˙ÂÈ ˆ˜ Ì ÙËÓ Û˘Ì‚ÔÏ‹ Ù˘ Ë £ÂÛÛ·ÏÔÓ›ÎË ¤¯ÂÈ ‚ÁÂÈ ·fi ÙËÓ ‰ÈÂıÓ‹ ·ÔÌfiÓˆÛË Î·È ˆ˜ ı· ÂÓÈÛ¯‡ÛÂÈ ÂÚ·ÈÙ¤Úˆ ÙËÓ «·Ó·ÁÓˆÚÈÛÈÌfiÙËÙ· Ù˘ fiÏ˘ ‰ÈÂıÓÒ˜». K·È Ó·È ÌÂÓ ÔÈ ·Ó·ÎÔÈÓÒÛÂȘ ·˘Ù¤˜ Á›ÓÔÓÙ·È ÁÈ· Ó· ÚÔ·Û›ÛÂÈ Ù· ÂȯÂÈÚËÌ·ÙÈο Ù˘ Û˘ÌʤÚÔÓÙ·, ηıÒ˜ Ú·ÁÌ·ÙÔÔÈ› Ù‹ÛÂȘ Ì «ÔÚÌËÙ‹ÚÈÔ» ÙËÓ Û˘ÌÚˆÙÂ‡Ô˘Û·- ·Ôχو˜ ıÂÌÈÙfi- fï˜, ÔÏÏÔ› Â›Ó·È ÂΛÓÔÈ Ô˘ «‚ϤÔ˘Ó» Î·È ¿ÏϘ ÚÔı¤ÛÂȘ ›Ûˆ ·fi ·˘Ù¤˜ ÙȘ ÂÓ¤ÚÁÂȘ Î·È ‰Â‰Ô̤ÓÔ˘ fiÙÈ ÔÈ TÔ‡ÚÎÔÈ ı¤ÏÔ˘Ó Ó· ¤¯Ô˘Ó- ÂȯÂÈÚËÌ·ÙÈο Î·È fi¯È ÌfiÓÔ- ÙÔ ¿Óˆ ¯¤ÚÈ ÛÙËÓ EÏÏ¿‰·.¶Ôχ ÎÔÓÙ¿ ÛÙÔ Ó· Ï¿‚ÂÈ ÙÔ «‰È·‚·Ù‹ÚÈÔ» ÙÔ˘ USDA Ô˘ ı· ·ÓÔ›ÍÂÈ ÙȘ fiÚÙ˜ ÁÈ· Ó· Û˘ÌÂÚÈÏËÊı› ÛÙÔ ÌÂÓÔ‡ ÙˆÓ ‰ËÌfiÛÈˆÓ Û¯ÔÏ›ˆÓ Ù˘ N. YfiÚ΢ ‚Ú›ÛÎÂÙ·È ÙÔ ÂÏÏËÓÈÎÔ‡ Ù‡Ô˘ ÁÈ·Ô‡ÚÙÈ. MÈ· ηÙËÁÔÚ›· ÚÔ˚fiÓÙÔ˜ Ô˘ ʤÚÂÈ ÂÏÏËÓÈ΋ ÛÊÚ·Á›‰· -ÙË Û˘ÁÎÂÎÚÈ̤ÓË ·ÁÔÚ¿ ¿ÓÔÈÍÂ Ë °°IIA AN NN NH H™™ º ºÈÈÏÏ››ÔÔ˘˘ ºA°E- Î·È ¤¯ÂÈ Û˘-

ÁÎÂÓÙÚÒÛÂÈ ÙÔ ÂÂÓ‰˘ÙÈÎfi ÂӉȷʤÚÔÓ ÔÏ˘ÂıÓÈÎÒÓ Î·È ÌË. MÔÚ› Ë ºA°E Ó· ¤Ê˘Á ·fi ÙËÓ ¯ÒÚ·, ·ÏÏ¿ ¤Íˆ ¿ÂÈ Î·Ï¿.M ‡ÊÂÛË ÍÂΛÓËÛ ÙÔ 2013 ÁÈ· ÙËÓ ÂÁ¯ÒÚÈ· ÌÂÙ·ÔÈËÙÈ΋ ‰Ú·ÛÙËÚÈfiÙËÙ·, ηıÒ˜ Ë Û˘Ó¯È˙fiÌÂÓË Ì›ˆÛË ÙˆÓ Ó¤ˆÓ ·Ú·ÁÁÂÏÈÒÓ Â›¯Â ˆ˜ ·ÔÙ¤ÏÂÛÌ· Ó· ˘Ô¯ˆÚ‹ÛÂÈ Î·È ¿ÏÏÔ Ë ·Ú·ÁˆÁ‹ Î·È Ë ··Û¯fiÏËÛË, Û‡Ìʈӷ Ì ٷ ÛÙÔȯ›· ÌËÓÈ·›·˜ ¤Ú¢ӷ˜ Ù˘ Markit. O ‰Â›ÎÙ˘ ˘¢ı‡ÓˆÓ ÚÔÌËıÂÈÒÓ (PMI) ‰È·ÌÔÚÊÒıËΠÛÙȘ 41,7 ÌÔÓ¿‰Â˜, ÔÚȷο ˘„ËÏfiÙÂÚ· ·fi ÙȘ 41,4 ÌÔÓ¿‰Â˜ ÙÔ˘ NÔÂÌ‚Ú›Ô˘. O ‰Â›ÎÙ˘, ˆÛÙfiÛÔ, ‚Ú›ÛÎÂÙ·È Â‰Ò Î·È ¿Óˆ ·fi Ì›· ÙÚÈÂÙ›· οو ·fi ÙȘ 50 ÌÔÓ¿-

‰Â˜ Ô˘ ‰È·¯ˆÚ›˙Ô˘Ó ÙË Û˘ÚÚ›ÎÓˆÛË ·fi ÙËÓ Â¤ÎÙ·ÛË.M 600 ÂηÙ. ¢ÚÒ ÙÔÓ ¯ÚfiÓÔ ÂÈ‚·Ú‡ÓÔ˘Ó ÙÔ˘˜ ÏÔÁ·ÚÈ·ÛÌÔ‡˜ ËÏÂÎÙÚÈÎÔ‡ Ú‡̷ÙÔ˜ ÔÈ YËÚÂۛ˜ KÔÈÓ‹˜ øʤÏÂÈ·˜ (YKø) Ô˘ ·ÊÔÚÔ‡Ó ÛÙËÓ Î¿Ï˘„Ë ÙÔ˘ ¤ÍÙÚ· ÎfiÛÙÔ˘˜ Ù˘ ¢EH ÁÈ· ÙËÓ ËÏÂÎÙÚÔ‰fiÙËÛË ÙˆÓ ÓËÛÈÒÓ, ·Ó·Ê¤ÚÂÈ Ë PAE, Ë ÔÔ›· ¯ı˜ ¤ıÂÛ Û ‰ËÌfiÛÈ· ‰È·‚ԇϢÛË ÙÔ Ó¤Ô ÎÒ‰Èη ÁÈ· ÙÔ ¿ÓÔÈÁÌ· Ù˘ ·ÁÔÚ¿˜ ËÏÂÎÙÚÈÛÌÔ‡ ÛÙ· ÌË ‰È·Û˘Ó‰Â‰Â̤ӷ ÓËÛÈ¿.NÔÌÔıÂÙÈ΋ Ú‡ıÌÈÛË ÒÛÙ ӷ ÂÍÔÈÎÔÓÔÌËıÔ‡Ó ÂÙËÛ›ˆ˜ ¿Óˆ ·fi 500 ¯ÈÏÈ¿‰Â˜ ¢ÚÒ

Ô˘ ı· ‰È·ÙÂıÔ‡Ó ÁÈ· ÙȘ ·Ó¿ÁΘ Ù˘ N·˘ÙÈ΋˜ EÎ·›‰Â˘Û˘ ÚÔˆı› ÙÔ ˘Ô˘ÚÁÂ›Ô N·˘ÙÈÏ›·˜ Î·È AÈÁ·›Ô˘. ¶ÚfiÎÂÈÙ·È ÁÈ· ÙÔ 15% ÙˆÓ ÂÈÛÚ·ÙÙÔÌ¤ÓˆÓ ·fi ÙÔ NAT Ô˘ ¤·ÈÚÓÂ Ë £ £EEO O¢ ¢ø øPPH H™™ ŒÓˆÛË EÏÏ‹ÓˆÓ EÊÔBBÂÂÓÓÈÈ¿¿ÌÌˢ˜ ÏÈÛÙÒÓ (ʈÙfi: Ô Úfi‰ÚÔ˜ £. BÂÓÈ¿Ì˘) ·fi ÙÔ KÂÊ¿Ï·ÈÔ N·˘ÙÈ΋˜ EÎ·›‰Â˘Û˘ Î·È Ë ÔÔ›· ·Ú·ÈÙ‹ıËΠ·Ó·‰ÚÔÌÈο ·fi ÙÔ 1-1-2012.


28

¢ÈÂıÓ‹

PRESS TIME, ™¿‚‚·ÙÔ 2 - K˘Úȷ΋ 3 ºÂ‚ÚÔ˘·Ú›Ô˘ 2013

™YNA°EPMO™ ™TO ¶ENTA°øNO

TI ºOBOYNTAI OI H¶A

N¤Ô˜ ÂÊÈ¿ÏÙ˘ ÁÈ· ÙÔÓ OÌ¿Ì· ÔÈ ÙÚfiÌÔ-¯¿ÎÂÚ˜ O È ÏfiÁÔÈ ÁÈ· Ó· ¯¿ÓÂÈ ÙÔÓ ‡ÓÔ ÙÔ˘ Ô M¿Ú·Î OÌ¿Ì·, Ì ÙÔ «Î·ÏË̤ڷ» Ù˘ ‰Â‡ÙÂÚ˘ ÚÔ‰ÚÈ΋˜ ıËÙ›·˜ ÙÔ˘ ÛÙȘ H¶A ›ӷÈ, ‰˘ÛÙ˘¯Ò˜ ÁÈ· ÙÔÓ ›‰ÈÔ, ÔÏÏÔ›. O Ï·ÓËٿگ˘ ‰ÂÓ ÔÓÔÎÂÊ·ÏÈ¿˙ÂÈ ÌfiÓÔ ÁÈ· ÙËÓ ÔÈÎÔÓÔÌ›· Î·È Ù· ÎÚÔ‡ÛÌ·Ù· ÂÓfiÏˆÓ ÂÈı¤ÛÂˆÓ Û ‚¿ÚÔ˜ ·ıÒˆÓ Î·È ·Ó‡ÔÙˆÓ ÔÏÈÙÒÓ ‹ Î·È ·È‰ÈÒÓ ·ÎfiÌ·, ·ÏÏ¿, Î·È Ì «Î¿ÙÈ» Â›Û˘ ÌÂÁ¿ÏÔ. TÔÓ Î›Ó‰˘ÓÔ ÂÓfi˜ ΢‚ÂÚÓÔÔϤÌÔ˘ Û ‚¿ÚÔ˜ Ù˘ AÌÂÚÈ΋˜ ·fi ÙÚfiÌÔ-¯¿ÎÂÚ˜, ÈηÓÔ‡˜ Ó· ·ÂÈÏ‹ÛÔ˘Ó Ì ÙȘ Ú¿ÍÂȘ ÙÔ˘˜, ̤¯ÚÈ Î·È ÙËÓ ÂıÓÈ΋ ·ÛÊ¿ÏÂÈ· Ù˘ ¯ÒÚ·˜! TÔ ¶ÂÓÙ¿ÁˆÓÔ Ê¤ÚÂÙ·È Ó· ‚Ú›ÛÎÂÙ·È Û ηٿÛÙ·ÛË Û˘Ó·ÁÂÚÌÔ‡, Û‡Ìʈӷ Ì ͤӷ ‰ËÌÔÛȇ̷ٷ Î·È Ì¿ÏÈÛÙ· Ì ÂÓÙÔÏ‹ ¿ÓˆıÂÓ ·˘Í‹ıËΠÛÙÔ 5Ï¿ÛÈÔ ÙÔ ÚÔÛˆÈÎfi Ù˘ ÌÔÓ¿‰·˜ ΢‚ÂÚÓÔ·ÛÊ¿ÏÂÈ·˜. H Û˘ÁÎÂÎÚÈ̤ÓË ˘ËÚÂÛ›· ÛÙԯ‡ÂÈ ÛÙËÓ ÚÔÛÙ·Û›· ÙˆÓ ·ÌÂÚÈηÓÈÎÒÓ ˘ÔÏÔÁÈÛÙÈÎÒÓ Û˘ÛÙËÌ¿ÙˆÓ, ·ÏÏ¿ Î·È ÙËÓ ÂӉ¯fiÌÂÓË ÚÔÛ‚ÔÏ‹ ÙˆÓ ËÏÂÎÙÚÔÓÈÎÒÓ ÂÈÎÔÈÓˆÓÈÒÓ ÙˆÓ ‰˘ÓËÙÈÎÒÓ ·ÓÙÈ¿ÏˆÓ ÙÔ˘˜. M ϛÁ· ÏfiÁÈ·, Ô OÌ¿Ì· «··ÓÙ¿» ÛÙÔÓ «MÂÁ¿ÏÔ A‰ÂÏÊfi», ÙÔ ˘ÂÚ-Ú·ÓÙ¿Ú ÙÔ˘ ¶Ô‡ÙÈÓ Î·È Ù˘ PˆÛ›·˜, ·Ó Î·È Ô Â¯ıÚfi˜ ÙˆÓ H¶A ‰ÂÓ Â›Ó·È ¿ÏÏÔ˜ ·fi ÙË ‰ÈÂıÓ‹ ÙÚÔÌÔÎÚ·Ù›·.

™˘ÓÂÒ˜, Ù· Ó¤· ‰Â‰Ô̤ӷ ‰ÂÓ ‰ËÌÈÔ˘ÚÁÔ‡Ó ¿ÌÂÛÔ Î›Ó‰˘ÓÔ Ù˘ «Á¤ÓÓËÛ˘» ÂÓfi˜ Ó¤Ô˘ «„˘¯ÚÔ‡ ÔϤÌÔ˘» ÌÂٷ͇ ÙˆÓ ‰˘Ô ˘ÂÚ‰˘Ó¿ÌˆÓ, ·Ó¿ÏÔÁÔ˘ Ì fi,ÙÈ Û˘Ó¤‚Ë ÚÈÓ ·fi ‰ÂηÂٛ˜. OÈ Hӈ̤Ó˜ ¶ÔÏÈÙ›˜ ı¤ÙÔ˘Ó ϤÔÓ ˘fi ·Ú·ÎÔÏÔ‡ıËÛË fiÏÔ ÙÔ ‰È·‰›ÎÙ˘Ô ÛÙËÓ ÚÔÛ¿ıÂÈ· ÙÔ˘˜ Ó· ÂÓÙÔ›ÛÔ˘Ó ·ÂÈϤ˜ ÁÈ· ÙËÓ ÂıÓÈ΋ ·ÛÊ¿ÏÂÈ· Ù˘ ·ÙÚ›‰·˜ ÙÔ˘˜ Î·È Ó· Ï¿‚Ô˘Ó ¿ÌÂÛ· Ù· ̤ÙÚ· ÙÔ˘˜ ÁÈ· ÙËÓ ·ÓÙÈÌÂÙÒÈÛË ÙÔ˘˜. ™Â ÂÔ¯¤˜ Ô˘ Ë Ù¯ÓÔÏÔÁ›· ·ÔÙÂÏ› «·È¯Ì‹ ÙÔ˘ ‰fiÚ·ÙÔ˜» ÁÈ· Ù· ÚÔËÁ̤ӷ ÎÚ¿ÙË Û fiÏÔ˘˜ ÙÔ˘˜ ÙÔÌ›˜ ÂӉȷʤÚÔÓÙÔ˜, ÔÈ H¶A ʤÚÔÓÙ·È, ·Ó¿ÌÂÛ· Û ¿ÏÏ·, ‰È·ÙÂıÂÈ̤Ó˜ Ó· ÂÎÌÂÙ·ÏÏ¢ÙÔ‡Ó Ù· ÓÔÌÈο ÎÂÓ¿ Ù· ÔÔ›· ÂÈÎÚ·ÙÔ‡Ó ÛÙÔÓ ·ÁÎfiÛÌÈÔ ÈÛÙfi Î·È Ó· «ÂϤÁÍÔ˘Ó» ÙȘ Èı·Ó¤˜ ËÁ¤˜ ΢‚ÂÚÓÔÂÈı¤ÛˆÓ, ·fi fiÔ˘ Î·È ·Ó ÚÔ¤Ú¯ÔÓÙ·È. ™Â ÁÂÓÈΤ˜ ÁÚ·Ì̤˜, Ë ·fiÊ·ÛË ÙˆÓ ÎÂÊ·ÏÒÓ ÙÔ˘ ¶ÂÓÙ·ÁÒÓÔ˘ ıˆÚÂ›Ù·È Ê˘ÛÈÔÏÔÁÈ΋ Î·È ·Ô̤ÓÂÈ Ó· ‰È·ÈÛÙˆı› ÛÙËÓ Ú¿ÍË ·Ó ÔÈ AÌÂÚÈηÓÔ› ı· ÂÛÙÈ¿ÛÔ˘Ó ÛÙË Ó¤· ·Ì˘ÓÙÈ΋ Ù·ÎÙÈ΋ ÙÔ˘˜ Û Ú·ÁÌ·ÙÈΤ˜ ÂÛٛ˜ ÛÙÚ·ÙȈÙÈÎÔ‡ ‹ ÌË ÎÈÓ‰‡ÓÔ˘, ·Ó fi¯È Î·È Ê·ÓÙ·ÛÙÈΤ˜, ÛÙÔ Ï·›ÛÈÔ Ù˘ ÚfiÏ˄˘, fiˆ˜ Û˘Ó¤‚Ë ÎÈ ¿ÏϘ ÊÔÚ¤˜ ÛÙËÓ ¿ÚÔ‰Ô ·ÚÎÂÙÒÓ ‰ÂηÂÙÈÒÓ, fiˆ˜ ÙÔ˘Ï¿¯ÈÛÙÔÓ Û˘ÓÔÌÔÏÔÁÔ‡Ó ·Ú¿ÁÔÓÙ˜ ÙÔ˘ «·ÓÙ›·ÏÔ˘ ‰¤Ô˘˜». ¶ÚÈÓ ·fi ÌÂÚÈÎÔ‡˜ Ì‹Ó˜, ¿ÓÙˆ˜, ›¯Â ÚÔηϤÛÂÈ ·›ÛıËÛË Ë Û‡ÏÏË„Ë Î¿ÔÈÔ˘ ÙÚÂÏÔ‡ (;) Ô ÔÔ›Ô˜ ÂÌÊ·Ó›ÛıËΠӷ ÂÙÔÈÌ¿˙ÂÈ Â›ıÂÛË ÛÙÔ ¶ÂÓÙ¿ÁˆÓÔ, Ô˘ ·ÔÙÚ¿ËÎÂ, ·ÏÏ¿, ÙÔ ÁÂÁÔÓfi˜ ·ÓËÛ‡¯ËÛ ÙËÓ ËÁÂÛ›· ÙˆÓ H¶A. B¤‚·È·, ÙÔ ·ÁÎfiÛÌÈÔ ‰È·‰›ÎÙ˘Ô Â›Ó·È... ·¤Ú·ÓÙÔ Î·È ÂÚȤ¯ÂÈ ‰ÈÛÂηÙÔÌ̇ÚÈ· «‰È¢ı‡ÓÛÂȘ», Ô˘ ÁÈ· Ó· ÂÏÂÁ¯ıÔ‡Ó ·ÔÙÂÏÂÛÌ·ÙÈο, ¯ÚÂÈ¿˙ÔÓÙ·È È‰È·›ÙÂÚ· ÚÔËÁ̤Ó˜ Ù¯ÓÔÏÔÁ›Â˜ Î·È Ôχ˜ ¯ÚfiÓÔ˜.

XANEI ÙÔÓ ‡ÓÔ ÙÔ˘ Ô OÌ¿Ì· ·fi ÙÔ ÂӉ¯fiÌÂÓÔ Î˘ ‚ÂÚÓÔÂÈı¤ÛÂˆÓ Î·Ù¿ ÙˆÓ H¶A

O ›ıËÎÔ˜ Î·È Ù· È ÂÈÛÙËÌÔÓÈΤ˜ «·ÓËÛ˘¯›Â˜» ÙÔ˘ ÛÎÏËÚÔ‡ Î·È ¿ÙÂÁÎÙÔ˘ IÚ·ÓÔ‡ ‰ÈÎÙ¿ÙÔÚ· M·¯ÌÔ‡Ù A¯Ì·ÓÙÈÓÂÙ˙¿ÓÙ ÍÂÂÚÓÔ‡Ó Ù· fiÚÈ· Ù˘ ÛÙÚ·ÙfiÛÊ·ÈÚ·˜. H ÂÊ·ÚÌÔÁ‹ ÙˆÓ ˘ÚËÓÈÎÒÓ ÚÔÁÚ·ÌÌ¿ÙˆÓ Ù˘ ¯ÒÚ·˜ ÙÔ˘, Ô˘ ı¤ÙÔ˘Ó Û ÌfiÓÈÌË Î·Ù¿ÛÙ·ÛË Û˘Ó·ÁÂÚÌÔ‡ ÙË ¢‡ÛË Ù· ÙÂÏÂ˘Ù·›· ¯ÚfiÓÈ·, Ê·›ÓÂÙ·È fiÙÈ ·ÔÙÂÏ› ¤Ó· ÌÈÎÚfi, ÌfiÓÔ «ÎÔÌÌ¿ÙÈ» ÙˆÓ ÌÂÁ·ÏfiÓÔˆÓ Û¯Â‰›ˆÓ ÙÔ˘ ÚÔ¤‰ÚÔ˘. ¢›Ï· ÛÙȘ ·Ó¿ÎÚȂ˜ ‰È·ÛÙËÌÈΤ˜ ·ÔÛÙÔϤ˜ ÙˆÓ ˘ÂÚ‰˘Ó¿ÌÂˆÓ ÙÔ˘ Ï·Ó‹ÙË, ‰ÈÂΉÈΛ ϤÔÓ ÌÈ· ı¤ÛË Î·È Ë Û¯ÂÙÈ΋ ‰Ú·ÛÙËÚÈfiÙËÙ· Ô˘ ·Ó·-

O

OI PÒÛÔÈ ¤ÛÙÂÈÏ·Ó ¤Ó· Û·ÏÔ ÛÙÔ ‰È¿ÛÙËÌ·, ÙÔ 1957. O M·¯ÌÔ‡Ù A¯Ì·ÓÙÈÓÂÙ˙¿ÓÙ ÙÔ 2013 ÛÙ¤ÏÓÂÈ ¤Ó·Ó ›ıËÎÔ

™TO «MATI TOY KYK§øNA» OI E•A°ø°E™ TH™ GAZPROM

PˆÛÈÎfi˜ «fiÏÂÌÔ˜» ÁÈ· ÙÔ Ê˘ÛÈÎfi ·¤ÚÈÔ ÙÔ «Ì¿ÙÈ ÙÔ˘ ΢ÎÏÒÓ·» Ì·›ÓÂÈ Ë Gazprom ÛÙË PˆÛ›·! H ·ÔÎ¿Ï˘„Ë ÙÔ˘ Úˆı˘Ô˘ÚÁÔ‡, NÙÌ›ÙÚÈ MÂÓÙ‚¤ÓÙÂÊ, ÔÏÈÙÈÎÔ‡ «alter ego» ÙÔ˘ ·Ó›Û¯˘ÚÔ˘ ÚÔ¤‰ÚÔ˘ BÏ¿ÓÙÈÌÈÚ ¶Ô‡ÙÈÓ, ÛÙÔ NÙ·‚fi˜ Ù˘ EÏ‚ÂÙ›·˜ fiÙÈ Ë Î˘‚¤ÚÓËÛË ÙÔ˘˜ ÂÍÂÙ¿˙ÂÈ ÙË ÛΤ„Ë Ó· ‰Ôı› Û ·ÓÂÍ¿ÚÙËÙÔ˘˜ ·Ú·ÁˆÁÔ‡˜ Ê˘ÛÈÎÔ‡ ·ÂÚ›Ô˘ ÙÔ ‰Èη›ˆÌ· Ù˘ ÂÍ·ÁˆÁ‹˜ ÙÔ˘, ÚÔηÏ› ÛÔÎ. OÈ PÒÛÔÈ ·Ó·Ï˘Ù¤˜ «·Ó·Î¿Ï˘„·Ó» ÙÔÓ ÚÒÙÔ ·ÓÙ·ÁˆÓÈÛÙ‹ Ù˘ Gazprom ÛÙÔ fiÓÔÌ· Ù˘ ÂÙ·ÈÚ›·˜, Novatek, Î·È ÚÔ¯ˆÚÔ‡Ó ¤Ó· ·ÎfiÌ· ‚‹Ì· ÈÔ ¤Ú· ÎÈ ·Ó·ÚˆÙÈÔ‡ÓÙ·È ·Ó ÌÈ· Ù¤ÙÔÈ· ΛÓËÛË Â›Ó·È Èı·ÓfiÓ Ó· ·ÂÈÏ‹ÛÂÈ ÙÔ ÂÍ·ÁˆÁÈÎfi Ù˘ ÌÔÓÔÒÏÈÔ! T· «ˆ˜» Î·È Ù· «ÁÈ·Ù›» ·˘Ù‹˜ Ù˘ ÈÛÙÔÚ›·˜ Â›Ó·È ÔÏÏ¿. K·Ó›˜, ˆÛÙfiÛÔ, ‰ÂÓ ÌÔÚ› Ó· ‰ÒÛÂÈ ·˘Ù‹ ÙËÓ ÒÚ· Û·Ê›˜ ··ÓÙ‹ÛÂȘ, Ô‡Ù ÁÈ· ÙÔ ÙÈ Ì¤ÏÏÂÈ ÁÂÓ¤Ûı·È, Ô‡Ù ÙÔ ÙÈ ÎÚ‡‚ÂÈ ÙÔ Û¯¤‰ÈÔ. Œ¯Ô˘Ó ÏfiÁÔ˘˜ ÁÈ· Ó· «·ÔηıËÏÒÛÔ˘Ó» ÙËÓ Gazprom ·fi ÙÔ ÌÔÓÔÒÏÈÔ Ù˘ ÔÈ ¶Ô‡ÙÈÓ-MÂÓÙ‚¤ÓÙÂÊ Î·È ·Ó Ó·È, ÙfiÙ ÔÈÔ˘˜; °È· Ó· Á›ÓÔ˘Ó ÈÔ Â‡ÎÔÏ· ηٷÓÔËÙ¿ Ù· ÔÈÎÔÓÔÌÈο ÌÂÁ¤ıË, ·ÚΛ Ó· ·Ó·ÊÂÚı› fiÙÈ Ô Û˘ÓÂÒÓ˘ÌÔ˜ ÙÔ˘ Úˆı˘Ô˘ÚÁÔ‡, AÏÂÍ¿ÓÙÂÚ MÂÓÙ‚¤ÓÙÂÊ, ·ÓÙÈÚfi‰ÚÔ˜ ÙÔ˘ ÚˆÛÈÎÔ‡ ÂÓÂÚÁÂÈ·ÎÔ‡ ÎÔÏÔÛÛÔ‡ ( Ô˘ ı¤ÙÂÈ ˘Ô„ËÊÈfiÙËÙ· ÁÈ· ÙËÓ ÂÏÏËÓÈ΋ ¢E¶A), ÚÈÓ ·fi 3,5 ¯ÚfiÓÈ· ÂÚ›Ô˘ ›¯Â ‰ËÏÒÛÂÈ fiÙÈ ÛÙfi¯Ô˜ Ù˘ ÂÙ·ÈÚ›·˜ ̤¯ÚÈ ÙÔ 2014 Â›Ó·È Ó· Êı¿ÛÂÈ Ë ÎÂÊ·Ï·ÈÔÔ›ËÛË Ù˘ Gazprom ÙÔ 1 ÙÚÈÛÂηÙÔÌ̇ÚÈÔ ‰ÔÏ¿ÚÈ·! AÓ, fï˜, ÂÊ·ÚÌfiÛÂÈ Ë ÚˆÛÈ΋ ΢‚¤ÚÓËÛË Ù· Ó¤· Ù˘ Ï¿Ó· ÁÈ· ÙËÓ ÂÎ-

H ÎÂÊ·Ï·ÈÔÔ›ËÛË ÙÔ˘ 1 ÙÚÈÛ. ‰ÔÏ., Ë ·ÓÙ·ÁˆÓ›ÛÙÚÈ· Novatek Î·È Ë ·ÔÎ¿Ï˘„Ë ÙÔ˘ MÂÓÙ‚¤ÓÙÂÊ ÛÙÔ NÙ·‚fi˜ ÌÂÙ¿ÏÏ¢ÛË Ù˘ ÂÓ¤ÚÁÂÈ·˜, ·˘ÙÔÌ¿Ùˆ˜ ÙÔ Ì¤ÏÏÔÓ Ù˘ Gazprom ˘fiÎÂÈÙ·È Û ÌÂÁ¿ÏÔ˘˜ ÎÈÓ‰‡ÓÔ˘˜. X·Ú·ÎÙËÚÈÛÙÈÎfi, Â›Û˘, Â›Ó·È fiÙÈ Ë Gazprom ÂÍ¿ÁÂÈ ÛÙËÓ E˘ÚÒË 2,9 ‰ÈÛ. ΢‚Èο ̤ÙÚ· ÂÙËÛ›ˆ˜ (ÙÔ 2% ηٷϋÁÂÈ ÛÙËÓ EÏÏ¿‰·) Î·È ‰›ÓÂÙ·È Ë ·›ÛıËÛË fiÙÈ ÍÂÛ¿ ¤Ó·˜ ÂÛˆÙÂÚÈÎfi˜ «fiÏÂÌÔ˜» ÛÙË PˆÛ›· ÁÈ· ÙÔ Ê˘ÛÈÎfi ·¤ÚÈÔ! MÂٷ͇ ÔȈÓ; O ¯ÚfiÓÔ˜ ı· ‰Â›ÍÂÈ!

«º¤ÚÙ ¯Ú‹Ì·!» T· ÂȯÂÈÚ‹Ì·Ù· Ô˘ ¯ÚËÛÈÌÔÔ›ËÛÂ Ô NÙÌ›ÙÚÈ MÂÓÙ‚¤ÓÙÂÊ ÂÓÒÈÔÓ ÈÛ¯˘ÚfiÙ·ÙˆÓ ·Ú·ÁfiÓÙˆÓ ÛÙÔ ¶·ÁÎfiÛÌÈÔ OÈÎÔÓÔÌÈÎfi ºfiÚÔ˘Ì ÛÙÔ NÙ·‚fi˜ Î·È ÔÈ ‰È·Ù˘ÒÛÂȘ ÛÙÔÓ ÏfiÁÔ ÙÔ˘, ¤‰ÂÈÍ·Ó fiÙÈ ‰ÂÓ ÚfiÎÂÈÙ·È, ·Ï¿, ÁÈ· ¤Ó· ÂӉ¯fiÌÂÓÔ, ·ÏÏ¿, ÁÈ· «Î¿ÙÈ» ÂÚÈÛÛfiÙÂÚÔ. «TÒÚ· ˘¿Ú¯Ô˘Ó ÛÙË PˆÛ›· ·ÓÂÍ¿ÚÙËÙÔÈ ÚÔÌËıÂ˘Ù¤˜ Ê˘ÛÈÎÔ‡ ·ÂÚ›Ô˘. AÏÏ¿ Î·È ÂÌ›˜ ‰ÂÓ ı· Ú¤ÂÈ Ó· ¯¿ÛÔ˘Ì ¯ÚËÌ·ÙÈÎÔ‡˜ fiÚÔ˘˜. A˘Ùfi Â›Ó·È ÙÔ ÈÔ ÛËÌ·ÓÙÈÎfi. T· ¯Ú‹Ì·Ù·. K·È Ì¿ÏÈÛÙ·,

ÌÚÔÛÙ¿. ŸÏ· Ù· ¿ÏÏ·, Â›Ó·È ·Ï¿ ÎÔ˘‚¤ÓÙ˜», ‹Ù·Ó ÔÈ ÊÚ¿ÛÂȘ ÙÔ˘ Úˆı˘Ô˘ÚÁÔ‡ Ù˘ PˆÛ›·˜, Ô ÔÔ›Ô˜ ¿ÓÙˆ˜ ÊÚfiÓÙÈÛ ӷ ÛÙ›ÏÂÈ ¤Ó· Ì‹Ó˘Ì· Î·È ÚÔ˜ ÙÔ˘˜ «ÂÓ ‰˘Ó¿ÌÂÈ» ·ÓÙ·ÁˆÓÈÛÙ¤˜ Ù˘ Gazprom, ·ÊÔ‡, ÍÂηı¿ÚÈÛ ˆ˜ ÚÈÓ ÂÈÙÚ¤„ÂÈ ÛÙË Novatek Î·È Û ¿ÏÏÔ˘˜ ·Ú·ÁˆÁÔ‡˜ Ó· ÌÔÚÔ‡Ó Ó· ÂÍ¿ÁÔ˘Ó ÂÓÂÚÁÂÈ·ÎÔ‡˜ fiÚÔ˘˜, ı· Ú¤ÂÈ Ó· ÌÂÏÂÙËıÔ‡Ó Î·È Ó· ˘ÔÏÔÁÈÛÙÔ‡Ó Â·ÎÚÈ‚Ò˜ fiϘ ÔÈ Èı·Ó¤˜ Û˘Ó¤ÂȘ ·fi ÙËÓ ÂÊ·ÚÌÔÁ‹ ÌÈ·˜ Ù¤ÙÔÈ·˜ Ú‡ıÌÈÛ˘. °›ÓÂÙ·È ÚÔÊ·Ó¤˜, fiÙÈ Ë ÚˆÛÈ΋ ΢‚¤ÚÓËÛË ÂȉÈÒÎÂÈ Ó· ÌÂÁÈÛÙÔÔÈ‹ÛÂÈ Ù· ÔÈÎÔÓÔÌÈο ÔʤÏË Ù˘ ·fi ÙËÓ ÂÓ¤ÚÁÂÈ·, ·ÎfiÌ· Î·È ·Ó ˘Ô¯Úˆı› ÂÎ ÙˆÓ Ú·ÁÌ¿ÙˆÓ Ó· ı˘ÛÈ¿ÛÂÈ ÙÔ ÌÔÓÔÒÏÈÔ Ù˘ Gazprom.

H ·ÓÙ›‰Ú·ÛË O AÏÂÍ¤È M›ÏÂÚ Â›Ó·È Ô ÈÛ¯˘Úfi˜ ¿ÓÙÚ·˜ Ù˘ Gazprom Î·È Ô AÏÂÍ¿ÓÙÂÚ MÂÓÙ‚¤ÓÙÂÊ, ÁÂÓÈÎfi˜ ‰È¢ı˘ÓÙ‹˜ Ù˘ Gazprom Export, ·˘Ùfi˜ ‰ËÏ·‰‹ Ô ÔÔ›Ô˜ ‰È·¯ÂÈÚ›˙ÂÙ·È ÂÚ›Ô˘ ÙÔ 45% ÙÔ˘ ηٷӷÏÔ‡ÌÂÓÔ˘ Ê˘ÛÈÎÔ‡ ·ÂÚ›Ô˘ Ù˘ ÂÙ·ÈÚ›·˜, Ì ÙȘ ÂÍ·ÁˆÁ¤˜ ÙÔ˘ ÔÌ›ÏÔ˘ Ó· ʤÚÓÔ˘Ó ÙÔ 60% ÙˆÓ Û˘ÓÔÏÈÎÒÓ ÂÛfi‰ˆÓ. H Gazprom ‰È·ÊˆÓ› Î·È ··ÓÙ¿: «£ÂˆÚԇ̠fiÙÈ ÙÔ ˘ÊÈÛÙ¿ÌÂÓÔ Û¯‹Ì· ÂÍ·ÁˆÁÒÓ Â›Ó·È ·ÍÈfiÈÛÙÔ Î·È ·ÔÙÂÏÂÛÌ·ÙÈÎfi». ø˜ ÙÒÚ· ‰ÂÓ Â›¯Â ηÓ›˜ ÙËÓ ·Ú·ÌÈÎÚ‹ ·ÌÊÈ‚ÔÏ›· fiÙÈ ÂÓÂÚÁÔ‡Û ¿ÓÙ· ˘fi ÙȘ «Â˘ÏÔÁ›Â˜» ÙÔ˘ BÏ¿ÓÙÈÌÈÚ ¶Ô‡ÙÈÓ. TÈ ı· ·ÏÏ¿ÍÂÈ ÛÙÔ «·˙Ï» Î·È ˆ˜ ı· ÂËÚ·ÛıÔ‡Ó ÔÈ ÈÛÔÚÚÔ›Â˜ ÛÙËÓ ·ÁÎfiÛÌÈ· ·ÁÔÚ¿ ÙÔ˘ Ê˘ÛÈÎÔ‡ ·ÂÚ›Ô˘, ı· Ê·Ó› Û‡ÓÙÔÌ·!


PRESS TIME, ™¿‚‚·ÙÔ 2 - K˘Úȷ΋ 3 ºÂ‚ÚÔ˘·Ú›Ô˘ 2013

¢ÈÂıÓ‹

29

A¶O TON AXMANTINETZANT

˘ÚËÓÈο Ù‡ÛÛÂÈ ÚÔ˜ ÙËÓ ›‰È· ηÙ‡ı˘ÓÛË Î·È ÙÔ IÚ¿Ó. ™‡Ìʈӷ, ÏÔÈfiÓ, Ì fiÛ· ÌÂÙ¤‰ˆÛ ÙÔ ÈÚ·ÓÈÎfi ÙËÏÂÔÙÈÎfi ‰›ÎÙ˘Ô AlAlam TV, ÙÔ ÈÚ·ÓÈÎfi ÎÚ¿ÙÔ˜ ÂÎÙfiÍ¢Û ÛÙÔ ‰È¿ÛÙËÌ· ¤Ó· ›ıËÎÔ, ÛÙÔ Ï·›ÛÈÔ ÙˆÓ ÂÚ¢ÓÒÓ Ô˘ οÓÂÈ, Ì ¿ÁÓˆÛÙÔ ˆ˜ ÙÒÚ· ÙÂÏÈÎfi ÛÙfi¯Ô. H ·ÔÛÙÔÏ‹ ÙÔ˘ Û˘Ì·ı¤ÛÙ·ÙÔ˘, Ì· ¿Ù˘¯Ô˘ ˙ÒÔ˘ ›¯Â Ì¿ÏÈÛÙ· ÚÔÂÙÔÈÌ·Ûı› ÁÈ· Ï›ÁÔ ·ÚÁfiÙÂÚ·, οÔ˘ ÛÙȘ ·Ú¯¤˜ ÙÔ˘ ºÏ‚¿ÚË, fï˜, ÎÚ›ıËΠÛÎfiÈÌÔ Ó· ÂÈÛ¢Ûı› ÙÔ ÂÁ¯Â›ÚËÌ·. °È·Ù›;

TÔ ÌfiÓÔ Ô˘ ÁÓˆÚ›˙ÂÈ Ô Ôχ˜ ÎfiÛÌÔ˜ Û¯ÂÙÈο Ì ÙȘ ÌÂÏÏÔÓÙÈΤ˜ ÚÔı¤ÛÂȘ ÙˆÓ IÚ·ÓÒÓ, Â›Ó·È fiÙÈ Ë ÂÎÙfiÍ¢ÛË ˙ÒÔ˘ ÛÙÔ ‰È¿ÛÙËÌ· ·ÔÙÂÏ› «ÚÔ¿ÁÁÂÏÔ» Ù˘ Â·Ó‰ÚˆÌ¤Ó˘ Ù‹Û˘, Ô˘ ۯ‰ȿ˙ÂÙ·È ÁÈ· ÙÔ 2021. OÈ H¶A Ê·›ÓÂÙ·È Ó· ÊÔ‚Ô‡ÓÙ·È, ˆÛÙfiÛÔ, fiÙÈ Ë Ù¯ÓÔÏÔÁ›· ·fi ÙÔ ‰È·ÛÙËÌÈÎfi ÚfiÁÚ·ÌÌ· ÙÔ˘ IÚ¿Ó ı· ÌÔÚÔ‡Û ӷ ¯ÚËÛÈÌÔÔÈËı› ÁÈ· Ó· ‰ËÌÈÔ˘ÚÁËıÔ‡Ó ‡Ú·˘ÏÔÈ ÌÂÁ¿ÏÔ˘ ‚ÂÏËÓÂÎÔ‡˜ Ô˘ ı· Â›Ó·È ÂÍÔÏÈṲ̂ÓÔÈ Ì ˘ÚËÓÈΤ˜ ÎÂʷϤ˜.

OÈ ‰Â IÚ·ÓÔ› ÂÈÛÙ‹ÌÔÓ˜, ‰ÈfiÙÈ ˘¿Ú¯Ô˘Ó Î·È ·˘ÙÔ›, ‰ËÏÒÓÔ˘Ó fiÙÈ ÚÔÙ›ıÂÓÙ·È Ó· ÌÂÏÂÙ‹ÛÔ˘Ó Ì¤Ûˆ ÙÔ˘ ›ıËÎÔ˘ (·Ó ηٷʤÚÂÈ Ó· ÂÈ‚ÈÒÛÂÈ) ÙȘ ·ÓÙȉڿÛÂȘ ÙÔ˘ ÔÚÁ·ÓÈÛÌÔ‡ ÙÔ˘ ÛÂ Û˘Óı‹Î˜ ¤ÏÏÂȄ˘ ‚·Ú‡ÙËÙ·˜. ™ÙÔ ·-

ÚÂÏıfiÓ ÙÔ IÚ¿Ó ¤¯ÂÈ ÂÎÙÔ͇ÛÂÈ ÛÙÔ ‰È¿ÛÙËÌ· Î·È ¿ÏÏÔ˘˜ ˙ˆÓÙ·ÓÔ‡˜ ÔÚÁ·ÓÈÛÌÔ‡˜, ÁÈ· ÙÔÓ ›‰ÈÔ ÛÎÔfi, fiˆ˜ ÛÎÔ˘Ï‹ÎÈ·, ÌÈ· ¯ÂÏÒÓ· Î·È ¤Ó·Ó ÔÓÙÈÎfi, ÂÓÒ, Ë ÚÒÙË ·fiÂÈÚ·, Ô˘ ›¯Â Á›ÓÂÈ ÙÔ 2011, Ó· ·ÔÛÙ·Ï› ÛÙÔ ‰È¿ÛÙËÌ· ¤Ó·˜ ›ıËÎÔ˜ ‹Ù·Ó ·ÓÂÈÙ˘¯‹˜. K¿ÔÈ· ÛÙÈÁÌ‹, Ê˘ÛÈο, Ô A¯Ì·ÓÙÈÓÂÙ˙¿ÓÙ Î·È ÔÈ Û˘ÓÂÚÁ¿Ù˜ ÙÔ˘ ı· Ú¤ÂÈ Ó· ÂÍËÁ‹ÛÔ˘Ó ÙÈ ·ÎÚÈ‚Ò˜ ÚÔÛ·ıÔ‡Ó Ó· οÓÔ˘Ó Î·È Ì ÔÈ· ̤۷ ı¤ÏÔ˘Ó Ó· ÙÔ ÂÙ‡¯Ô˘Ó, ÁÈ· Ó· ÌËÓ ÎÈÓ‰˘Ó‡ÛÔ˘Ó Ó· ηÙËÁÔÚËıÔ‡Ó fiÙÈ Âȉ›‰ÔÓÙ·È Û ÌÈ· ÛÂÈÚ¿ ·ÓfiËÙˆÓ ÎÈÓ‹ÛˆÓ, Ì ԢÛÈ·ÛÙÈÎfi ÛÙfi-

¯Ô ÌÈ· ¿ÎÔÌ„Ë Â›‰ÂÈÍË ÂÓÙ˘ÒÛÂˆÓ ¤Ó·ÓÙÈ Ù˘ ¢‡Û˘. EÎÙfi˜ ·Ó ·Ô‰Âȯı› fiÙÈ ÔÈ AÌÂÚÈηÓÔ› ¤¯Ô˘Ó ‰›ÎÈÔ Ó· ÎÔÈÙÔ‡Ó Ì ÙfiÛË Î·¯˘Ô„›· ÌÈ· ·ÔÛÙÔÏ‹... Èı‹ÎÔ˘ ÛÙÔ ‰È¿ÛÙËÌ·. K·Ù¿ Ù’ ¿ÏÏ·, ÔÈ IÚ·ÓÔ› ‰Â›¯ÓÔ˘Ó Ó· «˙Ô˘Ó» ¤ÓÙÂ, ¤ÍÈ ‰ÂηÂٛ˜ «›Ûˆ» ÛÙÔ ¯ÚfiÓÔ, ÛÙËÓ ÂÔ¯‹ Ù˘ ÂÚ›ÊËÌ˘ §¿Èη, Ù˘ ÛÎ˘Ï›ÙÛ·˜ Ë ÔÔ›· ¿ÓÔÈÍ ÙÔ ‰ÚfiÌÔ ÛÙȘ Â·Ó‰ÚˆÌ¤Ó˜ ‰È·ÛÙËÌÈΤ˜ Ù‹ÛÂȘ ÛÙȘ 3 NÔÂÌ‚Ú›Ô˘ 1957, ·Ó Î·È ÙÔ Ù·Í›‰È Ù˘ ‰ÂÓ Â›¯Â ÂÈÛÙÚÔÊ‹. OÈ PÒÛÔÈ ·Ó·ÁοÛıËÎ·Ó Ó· Ù˘ οÓÔ˘Ó Â˘ı·Ó·Û›· ÂÍ’ ·ÔÛÙ¿Ûˆ˜. Kڛ̷.

A¶EI§H °IA THN AN£Pø¶INH ZøH

¶ÏËÛÈ¿˙ÂÈ ÙÔ Ù¤ÏÔ˜ ÙˆÓ ·ÓÙÈ‚ÈÔÙÈÎÒÓ; A

Ó Û˘Ì‚Â› Î·È ·˘Ùfi, ‰ÂÓ ˘¿Ú¯ÂÈ ÏfiÁÔ˜ Ó· ·Û¯ÔÏÔ‡ÓÙ·È ÔÈ Î˘‚ÂÚÓ‹ÛÂȘ Î·È Ë ‰ÈÂıÓ‹˜ ÂÈÛÙËÌÔÓÈ΋ ÎÔÈÓfiÙËÙ· Ì ¿ÏÏ· ˙ËÙ‹Ì·Ù·. O‡Ù Ì ÙËÓ ÔÈÎÔÓÔÌ›·, Ô‡Ù Ì ÙËÓ ÂÈÛÈÙÈÛÙÈ΋ ÎÚ›ÛË, Ô‡Ù Ì ÙÔ ÏÈÒÛÈÌÔ ÙˆÓ ¿ÁˆÓ, Ô‡Ù Ì ÙÔ˘˜... Â͈Á‹ÈÓÔ˘˜. KÈ ·Ó, fiˆ˜, ·ÔÊ·›ÓÂÙ·È ÌÈ· ÔÌ¿‰· ÂÈÊ·ÓÒÓ ÁÈ·ÙÚÒÓ ·fi fiÏÔ ÙÔÓ Ï·Ó‹ÙË, Ù· ·ÓÙÈ‚ÈÔÙÈο Ê¿Ú̷η ¯¿ÓÔ˘Ó ÔÏÔ¤Ó· Î·È ÂÚÈÛÛfiÙÂÚÔ ÙËÓ ·ÔÙÂÏÂÛÌ·ÙÈÎfiÙËÙ¿ ÙÔ˘˜ Î·È ·‰˘Ó·ÙÔ‡Ó Ó· ·ÓÙÈÌÂÙˆ›ÛÔ˘Ó ‰È·ÊfiÚÔ˘˜ Ù‡Ô˘˜ ‚·ÎÙËÚ›ˆÓ, Ô˘ ÂÍ·ÏÒÓÔÓÙ·È ‰È·ÚÎÒ˜, ÙfiÙÂ, Ë ·ÂÈÏ‹ ÁÈ· ÙËÓ ·ÓıÚÒÈÓË ˙ˆ‹ Â›Ó·È Ôχ ÌÂÁ¿ÏË.

MY™THPIO ηχÙÂÈ ÙȘ ÚÔı¤ÛÂȘ Ù˘ ÚˆÛÈ΋˜ ΢‚¤ÚÓËÛ˘ (BÏ¿ÓÙÈÌÈÚ ¶Ô‡ÙÈÓ NÙÌ›ÙÚÈ MÂÓÙ‚¤ÓÙÂÊ) ÁÈ· ÙȘ ÂÍ·ÁˆÁ¤˜ ÙÔ˘ Ê˘ÛÈÎÔ‡ ·ÂÚ›Ô˘ Î·È ÙÔ Ì¤ÏÏÔÓ Ù˘ Gazprom. ¢ÂÍÈ¿, Ô ÈÛ¯˘Úfi˜ ¿Ó‰Ú·˜ ÙÔ˘ ÂÓÂÚÁÂÈ·ÎÔ‡ «ÎÔÏÔÛÛÔ‡», AÏÂÍ¤È M›ÏÂÚ

H ÂÔ¯‹ ÙˆÓ ·ÓÙÈ‚ÈÔÙÈÎÒÓ Ô‰Â‡ÂÈ ÚÔ˜ ÙÔ Ù¤ÏÔ˜ Ù˘, Û‡Ìʈӷ Ì ÙÔ Ì‹Ó˘Ì· ÙˆÓ ÁÈ·ÙÚÒÓ, ÔÈ ÔÔ›ÔÈ ·Ó·Î·Ï‡ÙÔ˘Ó fiÏÔ Î·È ÂÚÈÛÛfiÙÂÚ· ÛÙÂϤ¯Ë ‚·ÎÙËÚ›ˆÓ, Ô˘ ·ÓÙ¤¯Ô˘Ó Û‹ÌÂÚ· Û fiÏ· Ù· ˘¿Ú¯ÔÓÙ· Ê¿Ú̷η. T· ÛÙÔȯ›· ÚÔηÏÔ‡Ó ÈÛ¯˘Úfi ÛÔÎ: ÌfiÓÔ ÛÙËÓ E˘Úˆ·˚΋ ŒÓˆÛË Âı·›ÓÔ˘Ó 25.000 ¿ÓıÚˆÔÈ ÙÔÓ ¯ÚfiÓÔ, ·fi ÙȘ Û˘Ó¤ÂȘ ÙˆÓ ·ÓıÂÎÙÈÎÒÓ Û fiÏ· Ù· ·ÓÙÈ‚ÈÔÙÈο ÏÔÈÌÒ͈Ó. AÛı¤ÓÂȘ, ÔÈ Ôԛ˜ ÛÙÔ ÚfiÛÊ·ÙÔ ·ÚÂÏıfiÓ ‹Ù·Ó ‡ÎÔÏ· È¿ÛÈ̘, Á›ÓÔÓÙ·È ÙÒÚ· ı·Ó¿ÛÈÌ· ÂÈΛӉ˘Ó˜ Î·È ‰˘ÛÙ˘¯Ò˜ ‰ÂÓ Ï›Ô˘Ó Ù· ·Ú·‰Â›ÁÌ·Ù· Ô˘ ÂÓÈÛ¯‡Ô˘Ó ÙÔ˘˜ Êfi‚Ô˘˜. AÚÚÒÛÙȘ fiˆ˜ Ë Ê˘Ì·Ù›ˆÛË, Ë ÁÔÓfiÚÚÔÈ·, Ë ÌËÓÈÁÁ›Ùȉ· ıÂÚ·‡ÔÓÙ·È ÂÛ¯¿Ùˆ˜ Ì ÌÂÁ·Ï‡ÙÂÚË ‰˘ÛÎÔÏ›·, Û ÛÔ‚·Ú¿ ÎÚÔ‡ÛÌ·Ù· Î·È ÂÈÎÂÊ·Ï‹˜ ÙÔ˘ TÌ‹Ì·ÙÔ˜ ™ËÙÈ΋˜ XÂÈÚÔ˘ÚÁÈ΋˜ ÙÔ˘ KÂÓÙÚÈÎÔ‡ ™ÙÚ·ÙȈÙÈÎÔ‡ NÔÛÔÎÔÌ›Ԣ BÈÛÓȤÊÛÎÈ, I‚¿Ó ™·ÓÙÔ˘Ú¤ÓÎÔ ÚÔÂȉÔÔÈ› fiÙÈ fiÏÔ Î·È ÈÔ Û¿ÓÈ· ·Ô˘ÛÈ¿˙Ô˘Ó ÔÈ ÂÈÏÔΤ˜ Û ¯ÂÈÚÔ˘ÚÁÈΤ˜ ÂÂÌ‚¿ÛÂȘ. OÈ ÁÈ·ÙÚÔ› ‰ÂÓ ÛÙ·Ì·ÙÔ‡Ó ÙȘ ¤Ú¢Ó˜ Î·È Ô ˘ÊËÁËÙ‹˜ Ù˘ ¤‰Ú·˜ ¶·ıÔÏÔÁ›·˜ ÙÔ˘ KÚ·ÙÈÎÔ‡ I·ÙÚÈÎÔ‡ ¶·ÓÂÈÛÙËÌ›Ô˘ ÙÔ˘ NÔ‚ÔÛÈÌ›ÚÛÎ BÏ·ÓÙÈÛÏ¿Ê MÈÙÚfi¯ÈÓ ‰ÂÓ ·ÔÎÏ›ÂÈ fiÙÈ ÌÔÚ› Ó· ·Ô‰ÂȯıÔ‡Ó ˆÊ¤ÏÈÌ· ·fi ηÈÚfi ͯ·Ṳ̂ӷ Ê¿Ú̷η. M·Î¿ÚÈ, ÁÈ·Ù› Û ‰È·ÊÔÚÂÙÈ΋ ÂÚ›ÙˆÛË, ÛÂÓ¿ÚÈ· Ô˘ ÚfiÛÊ·Ù· ·ÔÙ¤ÏÂÛ·Ó ÛÂÓ¿ÚÈ· ÌÂÁ¿ÏˆÓ ÎÈÓËÌ·ÙÔÁÚ·ÊÈÎÒÓ ÂÈÙ˘¯ÈÒÓ, ı· ·Ú¯›ÛÔ˘Ó Ó· Â·ÏËı‡ÔÓÙ·È Î·È ÛÙËÓ Ú·ÁÌ·ÙÈÎfiÙËÙ·!


30

EÓ ‰‹Ìˆ

PRESS TIME, ™¿‚‚·ÙÔ 2 - K˘Úȷ΋ 3 ºÂ‚ÚÔ˘·Ú›Ô˘ 2013

TÔ˘ Kø™Δ∞ Mπ§√μ∞

¢HMO™ °A§AT™IOY

™˘ÁΤÓÙÚˆÛË ÙÚÔÊ›ÌˆÓ Î·È ÚÔ‡¯ˆÓ MÂÙ¿ ÙËÓ ÚˆÙÔ‚Ô˘Ï›· ÙÔ˘ ‰ËÌ¿Ú¯Ô˘ °·Ï·ÙÛ›Ô˘ K˘ÚÈ¿ÎÔ˘ TÛ›ÚÔ˘ Î·È ÙÔ˘ ÚÔ¤‰ÚÔ˘ ÙÔ˘ ¶ÔÏÈÙÈÛÙÈÎÔ‡ Î·È AıÏËÙÈÎÔ‡ OÚÁ·ÓÈÛÌÔ‡ EÌÌ·ÓÔ˘‹Ï ¶ÚˆÙÔÓÔÙ¿ÚÈÔ˘, ÁÈ· ÙËÓ ÚÔÛÊÔÚ¿ ÂȉÒÓ ÚÒÙ˘ ·Ó¿Á΢ Î·È ÙËÓ ·ÚÔ¯‹ ‚Ô‹ıÂÈ·˜, Ì ÛÎÔfi ÙË ÛÙ‹ÚÈÍË ÙˆÓ ÔÈÎÔÓÔÌÈο ·‰˘Ó¿ÙˆÓ Û˘ÌÔÏÈÙÒÓ Ì·˜, ÂÂÙ‡¯ıË Ë Û˘ÁΤÓÙÚˆÛË ÌÂÁ¿ÏÔ˘ ·ÚÈıÌÔ‡ ÙÚÔÊ›ÌˆÓ Î·È ÚÔ‡¯ˆÓ. ™˘ÁÎÂÎÚÈ̤ӷ, Û˘ÁÎÂÓÙÚÒıËÎ·Ó 350 ÎÈÏ¿ ˙˘Ì·ÚÈο, fiÛÚÈ·, Ú‡˙È, ˙¿¯·ÚË, ·Ï‡ÚÈ, 200 ÎÔ˘ÙÈ¿ Á¿Ï·, Ï¿‰È, ÎÔÓۤڂ˜, ¯˘ÌÔ› ηıÒ˜ Î·È ÛÔÎÔÏ¿Ù˜, ÌÈÛÎfiÙ·, ·Ù·Ù¿ÎÈ·, Ì·ÚÌÂ-

¢HMO™ KY£NOY

ŒÓ· ‰ÚÔÌÔÏfiÁÈÔ ÏÔ›Ô˘ ÏÈÁfiÙÂÚÔ °È· «··Ú¿‰ÂÎÙË Î·È ÙÚÈÙÔÎÔÛÌÈ΋ ηٿÛÙ·ÛË Ô˘ ¤¯ÂÈ ‰È·ÌÔÚʈı› Î·È Ô˘ ÚԂϤÂÙ·È Ó· ‰È·ÚΤÛÂÈ ¤Ó· ‰›ÌËÓÔ» ÛÙËÓ ·ÎÙÔÏÔ˚΋ Û‡Ó‰ÂÛË Ù˘ K‡ıÓÔ˘ Ì ÙÔÓ ¶ÂÈÚ·È¿ Î·È ÙÔ §·‡ÚÈÔ, οÓÂÈ ÏfiÁÔ Ì ÂÈÛÙÔÏ‹ ÙÔ˘ ÛÙÔÓ ˘Ô˘ÚÁfi EÌÔÚÈ΋˜ N·˘ÙÈÏ›·˜ & AÈÁ·›Ô˘ KˆÛÙ‹ MÔ˘ÛÔ˘ÚÔ‡ÏË Ô ‰‹Ì·Ú¯Ô˜ ÙÔ˘ ÓËÛÈÔ‡ º›ÏÈ·˜ EÌÌ·ÓÔ˘‹Ï. AÈÙ›· Ë ·ÈÊÓȉȷÛÙÈ΋ ·fiÊ·ÛË Ù˘ ÏÔÈÔÎÙ‹ÙÚÈ·˜ ÂÙ·ÈÚ›·˜ ÙÔ˘ E/° MAKE¢øN Ó· ‰È·Îfi„ÂÈ ÙÔ ¤Ó· ·fi Ù· ‰‡Ô ‰ÚÔÌÔÏfiÁÈ· Ô˘ ÂÎÙÂÏÔ‡Û οı ‚‰ÔÌ¿‰· ·fi ÙÔ §·‡ÚÈÔ (‰ÚÔÌÔÏfiÁÈÔ TÂÙ¿ÚÙ˘). M¿ÏÈÛÙ·, fiˆ˜ ¯·Ú·ÎÙËÚÈÛÙÈο ÛËÌÂÈÒÓÂÈ Ô Î. EÌÌ·ÓÔ˘‹Ï, ÂÎÊÚ¿˙ÔÓÙ·˜ Ù· ·ÈÛı‹Ì·Ù· ÙˆÓ Û˘Ó‰ËÌÔÙÒÓ ÙÔ˘, ÔÈ K˘ıÓÈÒÙ˜ ÓÈÒıÔ˘Ó «Ôϛ٘ ‰Â‡ÙÂÚ˘ ηÙËÁÔÚ›·˜, ÍÂÎÔÌ̤ÓÔÈ ·fi ÙËÓ ˘fiÏÔÈË EÏÏ¿‰·, ̤۷ ÛÂ Û˘Óı‹Î˜ ‚·ıÈ¿˜ ÔÈÎÔÓÔÌÈ΋˜ Î·È ·ÓıÚˆÈÛÙÈ΋˜ ÎÚ›Û˘ ÂȉÈο ηٿ ÙËÓ ¯ÂÈÌÂÚÈÓ‹ ÂÚ›Ô‰Ô».

¢HMO™ ¶YN¢A™

ŒÓÙ·ÏÌ· Û‡ÏÏ˄˘ ÁÈ· Ù· ‰Èfi‰È· EΉfiıËΠ¤ÓÙ·ÏÌ· Û‡ÏÏ˄˘ ηٿ ÙÔ˘ ‰ËÌ¿Ú¯Ô˘ ¶‡‰Ó·˜ KÔÏÈÓ‰ÚÔ‡ B·ÁÁ¤ÏË ¶Ôχ˙Ô˘ (ʈÙfi) Î·È ÙÔ˘ ÂÈÎÂÊ·Ï‹˜ Ù˘ ·ÓÙÈÔÏ›Ù¢Û˘ B·ÁÁ¤ÏË §·Á‰¿ÚË ÁÈ· Ù· ÂÂÈÛfi‰È· ÛÙ· ‰Èfi‰È· ÙÔ˘ AÈÁÈÓ›Ô˘. TÔ ÁÂÁÔÓfi˜ ÚÔοÏÂÛ ÙËÓ ·ÓÙ›‰Ú·ÛË Ù˘ ¶ÂÚÈÊÂÚÂȷ΋˜ ŒÓˆÛ˘ ¢‹ÌˆÓ KÂÓÙÚÈ΋˜ M·Î‰ÔÓ›·˜ Ë ÔÔ›· Ì ÔÌfiʈÓÔ „‹ÊÈÛÌ¿ Ù˘ ÂÎÊÚ¿˙ÂÈ ÙË Û˘Ì·Ú¿ÛÙ·Û‹ Ù˘ ÛÙÔ ‰‹Ì·Ú¯Ô ¶‡‰Ó·˜ KÔÏÈÓ‰ÚÔ‡ E˘¿ÁÁÂÏÔ ¶Ôχ˙Ô Î·È ÛÙÔÓ ÂÈÎÂÊ·Ï‹˜ Ù˘ Ì›˙ÔÓÔ˜ ·ÓÙÈÔÏ›Ù¢Û˘ B·ÁÁ¤ÏË §·Á‰¿ÚË Ô˘, Â›Û˘, ‰ÈÒÎÂÙ·È ÁÈ· Ù· ÙÂÎÙ·ÈÓfiÌÂÓ· ÛÙ· ‰Èfi‰È· AÈÁÈÓ›Ô˘ Î·È ÙȘ ·ÓÙȉڿÛÂȘ ÙˆÓ Î·ÙԛΈÓ, ‰ËÏÒÓÔÓÙ·˜ «¤ÎÏËÍË ÁÈ· ÙËÓ ¤Î‰ÔÛË ÙÔ˘ ÂÓÙ¿ÏÌ·ÙÔ˜ Û‡ÏÏ˄˘». M¿ÏÈÛÙ·, ηÏ› ÙËÓ ¶ÔÏÈÙ›· Ó· ηٷÚÁ‹ÛÂÈ Ù· ‰Èfi‰È· Ô˘ ‰ÈηÈÔÏÔÁË̤ӷ ‰ËÌÈÔ˘ÚÁÔ‡Ó ·ÓÙȉڿÛÂȘ ·fi ÙÔ˘˜ ηÙÔ›ÎÔ˘˜, ·ÊÔ‡ ÙÔ˘˜ ·ÔÎfiÙÔ˘Ó ·fi ÙÔÓ «¤Íˆ ÎfiÛÌÔ».

Ï¿‰Â˜, ̤ÏÈ ÁÈ· Ù· ·È‰È¿, ÂÓÒ ‰ÂÓ ¤ÏÂÈ„·Ó Ù· ›‰Ë ÔÈÎȷ΋˜ ¯Ú‹Û˘, fiˆ˜ ·ÔÚÚ˘·ÓÙÈο, Û·Ô‡ÓÈ· Î.·. «E˘¯·ÚÈÛÙԇ̠ıÂÚÌ¿ ÙÔÓ Î·ı¤Ó· ·fi ÂÛ¿˜ ͯˆÚÈÛÙ¿ Ô˘ Û˘Ó¤‚·Ï ÛÙË Û˘ÁΤÓÙÚˆÛË fiÏˆÓ ·˘ÙÒÓ ÙˆÓ ÙÚÔÊ›ÌˆÓ Î·È ˘ÔÛ¯fiÌ·ÛÙ ӷ Û˘Ó¯›ÛÔ˘Ì fiÏÔÈ Ì·˙› ÙËÓ ÚÔÛ¿ıÂÈ· ÒÛÙ ӷ ÌËÓ Ì›ÓÂÈ Î·Ó›˜ ·fi ÙÔ˘˜ Û˘Ó·ÓıÚÒÔ˘˜ Ì·˜ ¯ˆÚ›˜ ‚Ô‹ıÂÈ·. ™ÙÔ ¿ÌÂÛÔ Ì¤ÏÏÔÓ ı· Â·Ó·Ï¿‚Ô˘Ì ÂÎ Ó¤Ô˘ ÙËÓ ÂÓ¤ÚÁÂÈ· Û˘ÁΤÓÙÚˆÛ˘ ÙÚÔʛ̈ӻ, ÙfiÓÈÛÂ Ô ‰‹Ì·Ú¯Ô˜ °·Ï·ÙÛ›Ô˘ K˘ÚÈ¿ÎÔ˜ TÛ›ÚÔ˜.

Kοινόχρηστα ποδήλατα σε 13 δήμους Στη μάχη της προστασίας του περιβάλλοντος πέντε δήμοι της Aττικής και δεκατρείς δήμοι σε όλη την Eλλάδα επιστρατεύουν κοινόχρηστα ποδήλατα, στο πρότυπο μεγάλων πόλεων όλου του κόσμου -όπως το Παρίσι, η Bαρκελώνη και η Mελβούρνη. Σταθμοί αυτόματης ενοικίασης ποδηλάτων θα τοποθετηθούν σε σημεία των δήμων Aμαρουσίου, Mοσχάτου-Tαύρου, Kερατσινίου-Δραπετσώνας, Nέας Σμύρνης και Mαραθώνα. Στα σημεία αυτά οι ποδηλάτες θα έχουν τη δυνατότητα με συμβολικό αντίτιμο να ενοικιάζουν ένα από τα κοινόχρηστα ποδήλατα και αφού το χρησιμοποιήσουν να το επιστρέψουν ξανά στους σταθμούς. Συστήματα ενοικίασης κοινόχρηστων ποδηλάτων θα τοποθετηθούν επίσης στους δήμους Aιγιαλείας, Aκτίου- Bόνιτσας, Aνατολικής Mάνης, Aρχαίας Oλυμπίας, Διδυμοτείχου, Δίου- Oλύμπου, Zακύνθου, Kαβάλας, Kαρδίτσας, Kομοτηνής, Nαυπακτίας, Nαυπλιέων και Συκυωνίων. Tα έργα θα χρηματοδοτηθούν από το πρόγραμμα «Aστική Aναζωογόνηση 20122015» του «Πράσινου Tαμείου» του υπουργείου Περιβάλλοντος, Eνέργειας και Kλιματικής Aλλαγής.

ME AºOPMH THN APNH™H EP°A™IA™ ¢HMOTIKOY Y¶A§§H§OY

◊ Ú ı · Ó Û Ù · « ¯¤ÚÈ· » ÛÙÔÓ ÕÁÈÔ ¢ËÌ‹ÙÚÈÔ

Œ

Ó· ·Ù˘¯¤˜ ÁÂÁÔÓfi˜ ÛÙ¿ıËÎÂ Ë ·ÈÙ›· Ó· ·Ó·‰˘ı› ÁÈ· ·ÎfiÌË ÌÈ· ÊÔÚ¿ ÙÔ Ì›˙ÔÓ ˙‹ÙËÌ· Ù˘ ÂÚÁ·Û›·˜ ÛÙÔ ‰ËÌfiÛÈÔ ÙÔ̤· Ô˘ Â› ‰ÂηÂٛ˜ ·ÔÙÂÏ› ¤Ó· ·fi Ù· ÛËÌ·ÓÙÈÎfiÙÂÚ· «·ÁοıÈ·» ÙÔ˘ ÂÏÏËÓÈÎÔ‡ ÎÚ¿ÙÔ˘˜. O ÏfiÁÔ˜ ÁÈ· ÙÔÓ ¤ÓÙÔÓÔ ‰È·ÏËÎÙÈÛÌfi ÌÂٷ͇ ‰ËÌÔÙÈÎÔ‡ Û˘Ì‚Ô‡ÏÔ˘ Î·È ÂÚÁ·˙fiÌÂÓÔ˘ ÛÙÔ ¢‹ÌÔ AÁ›Ô˘ ¢ËÌËÙÚ›Ô˘, Ô˘ ›¯Â Û·Ó ·ÔÙ¤ÏÂÛÌ· ÙËÓ ¯ÂÈÚÔ‰ÈΛ· ÙÔ˘ ÚÒÙÔ˘. ™‡Ìʈӷ Ì ÏËÚÔÊÔڛ˜, Ô ‰ËÌÔÙÈÎfi˜ Û‡Ì‚Ô˘ÏÔ˜ Iˆ¿ÓÓ˘ M¤ÎÈÔ˜, ˘‡ı˘ÓÔ˜ ÁÈ· ÙËÓ ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ›· ÙÔ˘ ‰ËÌÔÙÈÎÔ‡ Û˘ÓÂÚÁ›Ԣ, ¤ÊÙ·Û ÛÙÔ ÛËÌÂ›Ô Ó· ¯ÂÈÚÔ‰È΋ÛÂÈ Î·Ù¿ ÙÔ˘ AÓÙÒÓË AÓ‰ÚÈÎfiÔ˘ÏÔ˘, ‡ÛÙÂÚ· ·fi ¤Ó·Ó ¤ÓÙÔÓÔ ‰È·ÏËÎÙÈÛÌfi. Ÿˆ˜ ·Ó¤ÊÂÚ·Ó ·˘ÙfiÙ˜ Ì¿ÚÙ˘Ú˜ ÙÔ˘ Û˘Ì‚¿ÓÙÔ˜, Ô Î. AÓ‰ÚÈÎfiÔ˘ÏÔ˜ ·ÚÓ‹ıËΠÁÈ· ÔÏÏÔÛÙ‹ ÊÔÚ¿ Ó· ÔÏÔÎÏË-

ÚÒÛÂÈ ÙËÓ ÂÚÁ·Û›· ÙÔ˘, ··ÙÒÓÙ·˜ Ì ‡‚ÚÂȘ ηٿ ÙÔ˘ Î. M¤ÎÈÔ˘, Ô˘ ÙÔ˘ ˙ËÙÔ‡Û ·ÏÒ˜ Ó· οÓÂÈ ÙËÓ ‰Ô˘ÏÂÈ¿ ÙÔ˘ Î·È ‡ÛÙÂÚ· ·fi ÙË ÏÂÎÙÈ΋ Â›ıÂÛË Ê¤ÚÂÙ·È Ó· ÎÈÓ‹ıËΠ·ÂÈÏËÙÈο ÂÓ·ÓÙ›ÔÓ ÙÔ˘ Î. M¤ÎÈÔ˘, Ô ÔÔ›Ô˜ ÙÂÏÈο ÙÔÓ ÁÚÔÓıÔÎfiËÛÂ. EÓ‰ÂÈÎÙÈ΋ Â›Ó·È ¿ÏψÛÙÂ Î·È Ë ÛÙ¿ÛË Ô˘ ÎÚ¿ÙËÛ ÙfiÛÔ Ë ‰‹Ì·Ú¯Ô˜ M·Ú›· AÓ‰ÚÔ‡ÙÛÔ˘ fiÛÔ Î·È Ë ‰ËÌÔÙÈ΋ Ù˘ ÔÌ¿‰·, ·ÚÓÔ‡ÌÂÓÔÈ Ó· οÓÔ˘Ó ‰ÂÎÙ‹ ÙËÓ ·Ú·›ÙËÛË Ô˘ ˘¤‚·ÏÂ Ô Î. M¤ÎÈÔ˜ Ì ·ÊÔÚÌ‹ ÙÔ ÂÚÈÛÙ·ÙÈÎfi. Ÿˆ˜ ¯·Ú·ÎÙËÚÈÛÙÈο ·Ó·Ê¤ÚÂÙ·È ÛÙËÓ ·Ó·ÎÔ›ÓˆÛË Ô˘ Âͤ‰ˆÛÂ Ë Î. AÓ‰ÚÔ‡ÙÛÔ˘, «Û·ÊÒ˜ οı ÌÔÚÊ‹ ¿ÛÎËÛ˘ ۈ̷ÙÈ΋˜, „˘¯ÔÏÔÁÈ΋˜ ‹ ÏÂÎÙÈ΋˜ ‚›·˜ Â›Ó·È Î·Ù·‰ÈηÛÙ¤·», ˆÛÙfiÛÔ «Ë Û˘ÁÎÂÎÚÈ̤ÓË Û˘ÌÂÚÈÊÔÚ¿ ÙÔ˘ Iˆ¿ÓÓË M¤ÎÈÔ˘, ÚԤ΢„ ˆ˜ ·Ù˘¯‹˜ ·ÓÙ›‰Ú·ÛË Û ÌÈ· ÛÂÈÚ¿ ·ÎÚ·›ˆÓ ÊÚ·ÛÙÈÎÒÓ ÚÔÎÏ‹ÛÂˆÓ Ô˘ ‰Â¯fi-

Ù·Ó fiϘ ÙȘ ÚÔËÁÔ‡ÌÂÓ˜ ̤Ú˜ ·fi ÙÔÓ Û˘ÁÎÂÎÚÈ̤ÓÔ ÂÚÁ·˙fiÌÂÓÔ, ηٿ ÙÔÓ Ù˘ÈÎfi ¤ÏÂÁ¯Ô Ô˘ ÁÈÓfiÙ·Ó ÛÙȘ ÂÚÁ·Û›Â˜ Ô˘ ÙÔ˘ ›¯·Ó ·Ó·ÙÂı› Î·È Î¿ı ¿ÏÏÔ ·Ú¿ ¯·Ú·ÎÙËÚ›˙ÂÈ ÙËÓ ÂÓ Á¤ÓÂÈ ÛÙ¿ÛË ÙÔ˘». Afi ÙËÓ ÏÂ˘Ú¿ ÙÔ˘, Ô Î. M¤ÎÈÔ˜ ηٿ ÙË ‰È¿ÚÎÂÈ· ÙÔ˘ ¢ËÌÔÙÈÎÔ‡ ™˘Ì‚Ô˘Ï›Ô˘ ˘ÔÁÚ¿ÌÌÈÛ ÔÏÏ¿ÎȘ ÙËÓ ÂÈÏÈÎÚÈÓ‹ ÙÔ˘ ÌÂٷ̤ÏÂÈ·, ˙ËÙÒÓÙ·˜ Û˘ÁÁÓÒÌË ÁÈ· ÙËÓ ·ÎÚ·›· Î·È ·Ó¿ÚÌÔÛÙË, fiˆ˜ ÙËÓ ¯·Ú·ÎÙ‹ÚÈÛÂ, Û˘ÌÂÚÈÊÔÚ¿ ÙÔ˘. «¢ÂÓ Â›Ì·È Â·ÁÁÂÏÌ·Ù›·˜ ÔÏÈÙÈÎfi˜, Â›Ì·È ¿ÓıÚˆÔ˜ Î·È Ú¤ÂÈ ·›Ì· ̤۷ ÌÔ˘» ÙfiÓÈÛ ÚÔÛı¤ÙÔÓÙ·˜ ˆ˜ «Â͈ı‹ıËη Ó· ·ÓÙȉڿۈ Ì ¤Ó·Ó ÙÚfiÔ Ô˘ Ô‡Ù ÛÙËÓ È‰ÈÔÛ˘ÁÎÚ·Û›· ÌÔ˘, Ô‡Ù ÛÙÔÓ ¯·Ú·ÎÙ‹Ú· ÌÔ˘ Ù·ÈÚÈ¿˙ÂÈ ·ÏÏ¿ ÛÙÔ ı˘ÌÈÎfi ÙÔ˘ ·ÓıÚÒÔ˘ fiÙ·Ó ˘ÂÚÈÛ¯‡Ô˘Ó Ù· ·ÚÓËÙÈο Û˘Ó·ÈÛı‹Ì·Ù· ÙfiÙÂ Ë Î·Ù¿ÛÙ·ÛË Á›ÓÂÙ·È ·ÓÂͤÏÂÁÎÙË Î·È ‰ËÌÈÔ˘ÚÁÔ‡ÓÙ·È ÂÂÈÛfi‰È· fiˆ˜ ÙÔ Û˘ÁÎÂÎÚÈ̤ÓÔ».


PRESS TIME, ™¿‚‚·ÙÔ 2 - K˘Úȷ΋ 3 ºÂ‚ÚÔ˘·Ú›Ô˘ 2013

¢ÂÓ ÂÁÎÚ›ıËΠ¶ÂÚÈ‚·ÏÏÔÓÙÈ΋ MÂϤÙË Ù˘ ¢EH ·fi ÙÔÓ ¢‹ÌÔ

EÓ ‰‹Ìˆ

¢HMO™ KOPIN£OY

¢HMO™ E§EY™INA™

æ‹ÊÈÛÌ· ηٿ ¤ÚÁÔ˘ Ù˘ ¢EH

ÕÚ¯ÈÛ·Ó Ù· «fiÚÁ·Ó·»;

TÔ ‰ËÌÔÙÈÎfi Û˘Ì‚Ô‡ÏÈÔ KÔÚ›ÓıÔ˘, ηٿ ÙËÓ ÙÂÏÂ˘Ù·›· ÙÔ˘ Û˘Ó‰ڛ·ÛË, ÁÓˆÌÔ‰fiÙËÛ ÔÌfiʈӷ ·ÚÓËÙÈο Â› Ù˘ MÂϤÙ˘ ¶ÂÚÈ‚·ÏÏÔÓÙÈÎÒÓ EÈÙÒÛÂˆÓ (M¶E) Ô˘ ›¯Â ˘Ô‚¿ÏÂÈ Ë ¢EH ÁÈ· ÙÔ ¤ÚÁÔ «°Ú·ÌÌ‹ MÂÙ·ÊÔÚ¿˜ 400kw KYT KÔ˘ÌÔ˘Ó‰Ô‡ÚÔ˘ KYT KÔÚ›ÓıÔ˘». TÔ ¤ÚÁÔ ·˘Ùfi ‚·ÛÈÎfi ÛÎÔfi ¤¯ÂÈ ÙËÓ ‰ËÌÈÔ˘ÚÁ›· K¤ÓÙÚÔ˘ YÂ-

Ú˘„ËÏ‹˜ T¿Û˘ (KYT) ·fi ÙËÓ ¢EH A.E. ÛÙËÓ ÂÚÈÔ¯‹ °Î· ÛÙ· Aı›ÎÈ· KÔÚÈÓı›·˜, ÁÈ· ÙË ‰È·ÓÔÌ‹ Ú‡̷ÙÔ˜ Û ÔÏfiÎÏËÚË ÙËÓ ¶ÂÏÔfiÓÓËÛÔ Î·È ÙËÓ AÙÙÈ΋. M ·˘Ù‹ ÙÔ˘ ÙËÓ ·fiÊ·ÛË ÙÔ˘ ¢.™ KÔÚ›ÓıÔ˘ ‹Úı ӷ ÂÈÛËÌÔÔÈ‹ÛÂÈ ¤Ó· ¿ÁÈÔ ·›ÙËÌ· ÙˆÓ Î·ÙÔ›ÎˆÓ ÁÈ· ÙËÓ ‰È·ÛÊ¿ÏÈÛË ÙÔ˘ ÂÚÈ‚¿ÏÏÔÓÙÔ˜ Ù˘ ¢ڇÙÂÚ˘ ÂÚÈÔ¯‹˜.

K·Ù·ÁÁÂϛ˜ ÁÈ· ‰·¿ÓË ÙÔ˘ ¢‹ÌÔ˘ EÏÂ˘Û›Ó·˜ ÁÈ· ȉȈÙÈ΋ ÊÈÏ·ÚÌÔÓÈ΋

™Ù· fiÚÈ· Ù˘ ·Ú·‚·ÙÈÎfiÙËÙ·˜ Ê·›ÓÂÙ·È fiÙÈ ‚·‰›˙ÂÈ Ô ‰‹ÌÔ˜ Ù˘ EÏÂ˘Û›Ó·˜ Ì ·ÊÔÚÌ‹ ηٷÁÁÂÏ›· ‰ËÌfiÙË Ô˘ ‰¤¯ıËÎÂ Ë PRESS TIME ·Ó·ÊÔÚÈο Ì ÙËÓ ¤ÁÎÚÈÛË ‰·¿Ó˘ ·fi ÙÔ ‰ËÌÔÙÈÎfi Û˘Ì‚Ô‡ÏÈÔ, ÁÈ· ÙËÓ ¯ÚËÌ·ÙÔ‰fiÙËÛË ÙÔ˘ Û˘ÏÏfiÁÔ˘ OÚʤ·˜ Ô˘ ·Ó‹ÎÂÈ Û ȉȈÙÈ΋ ÚˆÙÔ‚Ô˘Ï›· Ì ·ÓÙÈΛÌÂÓÔ ÙËÓ ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ›· ÊÈÏ·ÚÌÔÓÈ΋˜, ÂÓÒ Ë EÏ¢-

31

Û›Ó· Â‰Ò Î·È 28 ¯ÚfiÓÈ· ‰È·ÙËÚ› ÙË ‰È΋ Ù˘ ‰ËÌÔÙÈ΋ ÊÈÏ·ÚÌÔÓÈ΋. EÈϤÔÓ Ô -K·ÏÏÈÎÚ·ÙÈÎfi˜- ‰‹ÌÔ˜ Ù˘ EÏÂ˘Û›Ó·˜ ·Ú·¯ÒÚËÛ ‰ËÌÔÙÈÎfi ÎÙ‹ÚÈÔ ÛÙË M·ÁԇϷ ·ÏÏ¿ Î·È ÌÔ˘ÛÈο fiÚÁ·Ó· ÒÛÙ ӷ ÂÁηٷÛÙ·ı› Ë È‰ÈˆÙÈ΋ ÚˆÙÔ‚Ô˘Ï›· ÙÔ˘ Û˘ÏÏfiÁÔ˘ OÚʤ·˜ Î·È Ó· ÍÂÎÈÓ‹ÛÂÈ ÙËÓ ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ›· ÙÔ˘. O„fiÌÂı· ÙˆÓ ÂÍÂϛ͈Ó.

°IA TOY™ ¢IA°øNI™MOY™ ¢IAXEIPI™H™ A¶OPPIMMATøN ME™ø ™¢IT

H E.E ÛÙËÚ›˙ÂÈ ÂÓ¤ÚÁÂȘ ™ÁÔ˘ÚÔ‡ Kοινωφελή εργασία και στο δήμο Σερρών

£

ÂÚÌ‹ ÂÈÛÙÔÏ‹ ˘ÔÛÙ‹ÚÈ͢ ·fi ÙËÓ E˘Úˆ·˚΋ ŒÓˆÛË ¤ÊÙ·Û ۋÌÂÚ· ÛÙÔ °Ú·ÊÂ›Ô ÙÔ˘ ¶ÂÚÈÊÂÚÂÈ¿Ú¯Ë AÙÙÈ΋˜ Î·È ¶ÚÔ¤‰ÚÔ˘ ÙÔ˘ E¢™NA, Î. °È¿ÓÓË ™ÁÔ˘ÚÔ‡, Û¯ÂÙÈο Ì ÙÔ˘˜ 4 ‰È·ÁˆÓÈÛÌÔ‡˜ ÁÈ· ÙË ‰È·¯Â›ÚÈÛË ÙˆÓ ·ÔÚÚÈÌÌ¿ÙˆÓ Ù˘ AÙÙÈ΋˜. H ·ÚÌfi‰È· °ÂÓÈ΋ ¢È‡ı˘ÓÛË ¶ÂÚÈÊÂÚÂȷ΋˜ Î·È ¶ÔÏÂÔ‰ÔÌÈ΋˜ ¶ÔÏÈÙÈ΋˜ ÂÎÊÚ¿˙ÂÈ ÙËÓ ·Ì¤ÚÈÛÙË ÛÙ‹ÚÈÍ‹ Ù˘ ÛÙÔÓ ¶ÂÚÈÊÂÚÂÈ·Îfi ™¯Â‰È·ÛÌfi ÁÈ· ÙËÓ Î·Ù·Û΢‹ ÙˆÓ 4 ÂÚÁÔÛÙ·Û›ˆÓ Î·È ˙ËÙ¿ ·ÎfiÌË ÌÂÁ·Ï‡ÙÂÚË ÂÈÙ¿¯˘ÓÛË ÙˆÓ ‰È·‰ÈηÛÈÒÓ, ÚÔÎÂÈ̤ÓÔ˘ Ó· Û˘Ì‚·ÛÈÔÔÈËıÔ‡Ó Ù· ¤ÚÁ· ̤۷ ÛÙÔ 2013 Î·È Ó· ÌËÓ ¯·ıÔ‡Ó Ù· ÎÔÈÓÔÙÈο ÎÔÓ‰‡ÏÈ·. OÈ ˘ËÚÂۛ˜ Ù˘ E.E. ¢ı˘ÁÚ·ÌÌ›˙ÔÓÙ·È ·fiÏ˘Ù· Ì ÙȘ ¤ˆ˜ Û‹ÌÂÚ· ÂÓ¤ÚÁÂȘ Ù˘ Ó¤·˜ ‰ÈÔ›ÎËÛ˘ ÙÔ˘ E¢™NA ÁÈ· ÙË ‰ËÌÔÚ¿ÙËÛË ÙˆÓ ¤ÚÁˆÓ ̤ۈ ™¢IT Ì ÙË ‰È·‰Èηۛ· ÙÔ˘ AÓÙ·ÁˆÓÈÛÙÈÎÔ‡ ¢È·ÏfiÁÔ˘. MÂٷ͇ ¿ÏÏˆÓ Ë E˘Úˆ·˚΋ EÈÙÚÔ‹ ÂÈÛËÌ·›ÓÂÈ fiÙÈ «T· ¤ÚÁ· ·˘Ù¿ Â›Ó·È ÛËÌ·ÓÙÈο ÙfiÛÔ ·fi ÏÂ˘Ú¿˜ Û˘ÌÌfiÚʈÛ˘ Ì ÙÔ ‰›Î·ÈÔ Ù˘ E˘Úˆ·˚΋˜ ŒÓˆÛ˘, fiÛÔ Î·È ·ÔÚÚfiÊËÛ˘ ÙˆÓ Û¯ÂÙÈÎÒÓ ÎÔÓ‰˘Ï›ˆÓ ÙÔ˘ ¶E¶ AÙÙÈ΋˜». O ¶ÂÚÈÊÂÚÂȿگ˘ AÙÙÈ΋˜ Î·È ¶Úfi‰ÚÔ˜ ÙÔ˘ E¢™NA Î. °È¿ÓÓ˘ ™ÁÔ˘Úfi˜ ‰‹ÏˆÛ fiÙÈ «™‹ÌÂÚ· Ô˘ οÔÈÔÈ ÂÈηÏÔ‡ÓÙ·È ÚÔÛÊ˘Á¤˜ Î·È Î·Ù·ÁÁÂϛ˜ ÛÙȘ ˘ËÚÂۛ˜ Ù˘ E.E., ÙËÓ Î·Ï‡ÙÂÚË ·¿ÓÙËÛË ‰›ÓÂÈ Ë ›‰È· Ë Ú·ÁÌ·ÙÈÎfiÙËÙ·. H ·ÚÌfi‰È· E˘Úˆ·˚΋ EÈÙÚÔ‹ ÂÎÊÚ¿˙ÂÈ ÙËÓ ·Ì¤ÚÈÛÙË ÛÙ‹ÚÈÍ‹ Ù˘ ÛÙȘ ÚÔÛ¿ıÂȘ Ô˘ ηٷ‚¿ÏÏÔ˘Ì ÁÈ· Ó· Á›ÓÂÈ Ú¿ÍË Ô ¶ÂÚÈÊÂÚÂÈ·Îfi˜ ™¯Â‰È·ÛÌfi˜ ¢È·¯Â›ÚÈÛ˘ AÔÚÚÈÌÌ¿ÙˆÓ Ô˘ ¤ÌÂÓ ÁÈ· 10 ¯ÚfiÓÈ· ÛÙ· Û˘ÚÙ¿ÚÈ·.».

¢HMO™ KHºI™IA™

AÏÏ·Á‹˜ ‰ÈÔÈÎËÙÈ΋˜ «ÊÚÔ˘Ú¿˜» ™Â ÛËÌ·ÓÙÈΤ˜ ·ÏÏ·Á¤˜ ÛÙË ‰ÈÔÈÎËÙÈ΋ ÙÔ˘ ÔÌ¿‰· ÚÔ¤‚Ë Ô ‰‹Ì·Ú¯Ô˜ KËÊÈÛÈ¿˜ N›ÎÔ˜ XȈٿ΢. MÂÙ¿ ÙËÓ ·ÏÏ·Á‹ ÙÔ˘ ÚÔ¤‰ÚÔ˘ ÙÔ˘ ¢ËÌÔÙÈÎÔ‡ ™˘Ì‚Ô˘Ï›Ô˘, Ì ÙÔÓ ÚÒËÓ ·ÓÙȉ‹Ì·Ú¯Ô XˆÚÔÙ·Í›·˜ ¶fiÏ˘ N›ÎÔ ¶·Ó·ÁÈÒÙÔ˘ Ó· ·ÓÙÈηıÈÛÙ¿ ÙËÓ ’ÓÓ· KÔÚÔÁÈ·ÓÓ¿ÎË, Ô N. XȈٿ΢ ÚÔ¯ÒÚËÛÂ Î·È ÛÙËÓ ·ÏÏ·Á‹ ÙÂÛÛ¿ÚˆÓ ·fi ÙÔ˘˜ ¤ÍÈ ·ÓÙȉËÌ¿Ú¯Ô˘˜. ™˘ÁÎÂÎÚÈ̤ӷ, ·fi ÙËÓ ÚÔËÁÔ‡ÌÂÓË ÔÌ¿‰· ·ÓÙȉËÌ¿Ú¯ˆÓ ·Ú·Ì¤ÓÔ˘Ó ÌfiÓÔ ÔÈ AÛ·Û›· BÏ¿¯Ô˘, ‰È·ÙËÚÒÓÙ·˜ ÙË ı¤ÛË Ù˘ ·ÓÙȉËÌ¿Ú¯Ô˘ ¢ËÌÔÙÈ΋˜ ¢È·Î˘‚¤ÚÓËÛ˘ Î·È Ô E˘ÛÙ¿ıÈÔ˜ K‡ÚÏÔ˜ ÛÙË ı¤ÛË ÙÔ˘ ·ÓÙȉË-

Ì¿Ú¯Ô˘ Ù˘ ¢ËÌÔÙÈ΋˜ EÓfiÙËÙ·˜ N¤·˜ EÚ˘ıÚ·›·˜. TËÓ «ÂÍ¿‰·» ÙˆÓ ·ÓÙȉËÌ¿Ú¯ˆÓ Û˘ÌÏËÚÒÓÔ˘Ó Ë ÚÒËÓ Úfi‰ÚÔ˜ ÙÔ˘ ¢ËÌÔÙÈÎÔ‡ ™˘Ì‚Ô˘Ï›Ô˘ ’ÓÓ· KÔÚÔÁÈ·ÓÓ¿ÎË (AÓıÚˆ›ÓˆÓ ¶fiÚˆÓ, ™˘ÓÙÔÓÈÛÌÔ‡ Î·È ¢È·Ê¿ÓÂÈ·˜), Ô ÚÒËÓ ÂÓÙÂÙ·Ï̤ÓÔ˜ Û‡Ì‚Ô˘ÏÔ˜ ÁÈ· ÙË ¢ËÌÔÙÈ΋ AÛÙ˘ÓÔÌ›· TËϤ̷¯Ô˜ TÛÈÏÈÁΛÚ˘ (T¯ÓÈÎÒÓ ŒÚÁˆÓ), Ô ÚÒËÓ Úfi‰ÚÔ˜ ÙÔ˘ N¶¢¢ AıÏËÙÈÛÌÔ‡ Î·È ¶ÔÏÈÙÈÛÌÔ‡ «¢ËÌ‹ÙÚÈÔ˜ BÈΤϷ˜» EÌÌ·ÓÔ˘‹Ï KÔ˘ÚÌ·‰È¿˜ (XˆÚÔÙ·Í›·˜ ¶fiÏ˘) Î·È Ô AÓ¤ÛÙ˘ NÈÎÔϤÏ˘ (K·ı·ÚÈfiÙËÙ·˜, Aӷ·ÎψÛ˘ Î·È ¶ÔÏÈÙÈ΋˜ ¶ÚÔÛÙ·Û›·˜).

¢HMO™ ¶ENTE§H™

H «·ÓÔȯً» „ËÊÔÊÔÚ›· ¤ÊÂÚ ·Ú·ÈÙ‹ÛÂȘ TËÓ ·Ú·›ÙËÛ‹ ÙÔ˘ ·fi ÙË ı¤ÛË Ô˘ η٤¯ÂÈ ˘¤‚·ÏÂ Ô ·ÓÙÈÚfi‰ÚÔ˜ ÙÔ˘ ‰ËÌÔÙÈÎÔ‡ Û˘Ì‚Ô˘Ï›Ô˘ ¶ÂÓÙ¤Ï˘ XÚ. K·Ï·Ôı·Ú¿ÎÔ˜, ÂÈηÏÔ‡ÌÂÓÔ˜ ÙËÓ ÊËÌÔÏÔÁ›· fiÙÈ Â›¯Â „ËÊ›ÛÂÈ ÙËÓ E˘. MÔ˘Û›Ô˘ ÛÙȘ Â·Ó·ÏËÙÈΤ˜ ‰ËÌ·ÈÚÂۛ˜ Ù˘ 13˘ I·ÓÔ˘·Ú›Ô˘. ™ÙÔ ¿ÎÔ˘ÛÌ· Ù˘ ·fiÊ·Û˘ ÙÔ˘ ‰Ë-

ÌÔÙÈÎÔ‡ Û˘Ì‚Ô‡ÏÔ˘ Ô ¢ËÌÔÛı¤Ó˘ ¶··ÎˆÓÛÙ·ÓÙ›ÓÔ˘ ·ÓÙ¤‰Ú·Û ¤ÓÙÔÓ·: «¶·Ú·‚È¿˙ÂÙ·È Ë Ì˘ÛÙÈÎfiÙËÙ· Ù˘ „ËÊÔÊÔÚ›·˜ Ì ÙË ‰‹ÏˆÛË K·Ï·Ôı·Ú¿ÎÔ˘ Î·È ÙÒÚ· ı· Ú¤ÂÈ Ó· ÎÔÈÙ·˙fiÌ·ÛÙ ÌÂٷ͇ Ì·˜», ·Ó¤ÊÂÚ ¯·Ú·ÎÙËÚÈÛÙÈο, ˘ÔÓÔÒÓÙ·˜ fiÙÈ, ÂÊfiÛÔÓ Ô XÚ. K·Ï·Ôı·Ú¿ÎÔ˜ ‰ÂÓ „‹ÊÈÛ ÙËÓ E˘. MÔ˘Û›Ô˘, ÙfiÙÂ, ‚¿ÛÂÈ Ù˘ η-

ٷ̤ÙÚËÛ˘ ÙˆÓ „‹ÊˆÓ, ÙËÓ Úfi‰ÚÔ ÙÔ˘ ™ÒÌ·ÙÔ˜ Ú¤ÂÈ Ó· ÙËÓ „‹ÊÈÛ οÔÈÔ Ì¤ÏÔ˜ Ù˘ ÌÂÈÔ„ËÊ›·˜! H ·Ú·›ÙËÛË ÙÔ˘ XÚ. K·Ï·Ôı·Ú¿ÎÔ˘ ›¯Â ˆ˜ ·ÔÙ¤ÏÂÛÌ· ÙËÓ ‰È·ÎÔ‹ Ù˘ Û˘Ó‰ڛ·Û˘, ηıÒ˜ ı· Ú¤ÂÈ Ó· ÔÚÈÛÙ› ÂȉÈ΋ Û˘Ó‰ڛ·ÛË, ÚÔÎÂÈ̤ÓÔ˘ Ó· Ú·ÁÌ·ÙÔÔÈËıÔ‡Ó Ó¤Â˜ ‰ËÌ·ÈÚÂۛ˜ ÁÈ· ÙË ı¤ÛË ÙÔ˘ ÚÔ¤‰ÚÔ˘.

Στον αναδιαμορφωμένο πίνακα των δήμων, στους οποίους εφαρμόζεται ο θεσμός της παροχής κοινωφελούς εργασίας για όλους όσοι έχουν καταδικαστεί από τα δικαστήρια και δηλώνουν αδυναμία να πληρώσουν, συμπεριλαμβάνεται πλέον -έπειτα και τη σχετική κοινή υπουργική απόφαση των καθ ύλην αρμόδιων υπουργών- και ο Δήμος Σερρών. Στην απόφαση, αναφέρεται ότι οι πολίτες που θα ζητήσουν και θα επιλέξουν την κοινωφελή εργασία στο Δήμο Σερρών θα απασχοληθούν -ανάλογα με τις υπηρεσιακές ανάγκες- σε διάφορους τομείς (Διοικητικών-Oικονομικών, τεχνικών Yπηρεσιών, Kαθαριότητας, Kοινωνικής Mέριμνας, Παιδείας, Πολιτισμού, Aνάπτυξης & Aγροτικής Oικονομίας). Nα σημειωθεί, ότι ο χαρακτήρας της συγκεκριμένης παροχής κοινωφελούς εργασίας προβλέπεται από το Σωφρονιστικό Kώδικα και επιβάλλεται με δικαστική απόφαση σε πολίτες που ελέγχθηκαν από τη Δικαιοσύνη για διάφορες παραβάσεις των νόμων. O χρόνος διάρκειας της παροχής κοινωφελούς υπηρεσίας ορίζεται με την ίδια δικαστική απόφαση.

¢HMO™ XANIøN

«ŒÓ· Ù·Í›‰È ÙˆÓ ·ÈÛı‹Ûˆӻ ™ÙË ‰ËÌÈÔ˘ÚÁ›· ¤ÓÙ ‰È·ÊËÌÈÛÙÈÎÒÓ ÛÔÙ ÁÈ· ÙËÓ ÙÔ˘ÚÈÛÙÈ΋ ÚÔ‚ÔÏ‹ ÙˆÓ X·Ó›ˆÓ, ˘fi ÙÔÓ ÁÂÓÈÎfi Ù›ÙÏÔ «X·ÓÈ¿: ŒÓ· T·Í›‰È ÙˆÓ AÈÛı‹Ûˆӻ, ÚÔ¯ÒÚËÛÂ Ô ‰‹ÌÔ˜. ™Ùfi¯Ô˜ Ù˘ ÚÔÛ¿ıÂÈ·˜, fiˆ˜ ÂÈÛËÌ¿ÓıËΠۋÌÂÚ· ηٿ ÙË ‰È¿ÚÎÂÈ· Û˘Ó¤ÓÙ¢Í˘ T‡Ô˘, Â›Ó·È Ó· ÂÓÈÛ¯‡ÛÂÈ Î·È Ó· ÚÔ‚¿ÏÂÈ ·ÔÙÂÏÂÛÌ·ÙÈÎfiÙÂÚ· ÙÔ ÙÔ˘ÚÈÛÙÈÎfi ÚÔ˚fiÓ ÙˆÓ X·Ó›ˆÓ ̤۷ ·fi ÙÔ ‰È·‰›ÎÙ˘Ô ·ÏÏ¿ Î·È Ù· ̤۷ ÂÈÎÔÈÓˆÓ›·˜. T· ÛÔ٠ʤÚÔ˘Ó ÙËÓ «˘ÔÁÚ·Ê‹» ÙÔ˘ ÛÎËÓÔı¤ÙË £Ô‰ˆÚ‹ ¶··‰Ô˘Ï¿ÎË Î·È Â›ÛËÌ· ı· ·ÚÔ˘ÛÈ·ÛÙÔ‡Ó Û ÂȉÈ΋ ÂΉ‹ÏˆÛË, ÛÙÔ EÓÂÙÈÎfi ÏÈÌ¿ÓÈ ÙˆÓ X·Ó›ˆÓ. «M¤Û· ·fi Ù· ÛÔÙ Ô˘ ÂÙԛ̷ÛÂ Ô ‰‹ÌÔ˜ ÚÔ‚¿ÏÏÔÓÙ·È Ô ÔÏÈÙÈÛÌfi˜, Ë ·Ú¿‰ÔÛË, ·ÏÏ¿ Î·È Ù· ÚÔ˚fiÓÙ· ÔÈfiÙËÙ·˜ Ù˘ ÎÚËÙÈ΋˜ ÁË», ÂÈÛ‹Ì·ÓÂ Ô ‰‹Ì·Ú¯Ô˜ X·Ó›ˆÓ M·ÓÒÏ˘ ™ÎÔ˘Ï¿Î˘ (ʈÙfi).


32

Media

PRESS TIME, ™¿‚‚·ÙÔ 2 - K˘Úȷ΋ 3 ºÂ‚ÚÔ˘·Ú›Ô˘ 2013

ON

LINE

ñ ™Â Ê˘Ï¿ÎÈÛË ¤ÍÈ ÌËÓÒÓ Î·È ¯ÚËÌ·ÙÈ΋ ÔÈÓ‹ 20.000 ¢ÚÒ Ì ÙÚÈÂÙ‹ ·Ó·ÛÙÔÏ‹, ηٷ‰ÈοÛÙËÎ·Ó Ô ‰ËÌÔÛÈÔÁÚ¿ÊÔ˜ ¢ËÌ‹ÙÚ˘ ƒ›˙Ô˜ Î·È Ô ÁÈÔ˜ ÙÔ˘, ∞fiÛÙÔÏÔ˜. ∂ÚfiÎÂÈÙÔ ÁÈ· Ì‹Ó˘ÛË Ô˘ ›¯Â ˘Ô‚¿ÏÏÂÈ ÂÓ·ÓÙ›ÔÓ ÙÔ˘˜ Ë ‰ËÌÔÛÈÔÁÚ¿ÊÔ˜ ÙÔ˘ «∞‰¤ÛÌ¢ÙÔ˘», ∂ϤÓË §·‰ÔÔ‡ÏÔ˘, ÁÈ· ‰È·ÊÔÚ¤˜ ‰Â‰Ô˘ÏÂ˘Ì¤ÓˆÓ ·Ô‰Ô¯ÒÓ ·fi 1/1/2007 ¤ˆ˜ ÙÔÓ ª¿ÈÔ ÙÔ˘ 2012. ñ «ŒÎÏÂÈÛ·Ó» Î·È ÚÔÂÙÔÈÌ¿˙Ô˘Ó ÙȘ ÂÎÔÌ¤˜ ÙÔ˘˜ ÛÙËÓ ∂ƒΔ ÔÈ ÃÚ‹ÛÙÔ˜ ºÂÚÂÓÙ›ÓÔ˜ (¡∂Δ) Î·È ƒ¿ÓÈ· £Ú·ÛÎÈ¿ (∂Δ1). √ ÚÒÙÔ˜ ı· ηχÙÂÈ ÙË ÌÂÛËÌÂÚÈ·Ó‹ ˙ÒÓË, ·fi ÙȘ 4 ¤ˆ˜ ÙȘ 6 Î·È Ë ‰Â‡ÙÂÚË ÙËÓ ÚˆÈÓ‹ Ì ÙËÓ Â˘Ú›· ¤ÓÓÔÈ· ·fi ÙȘ 10 ¤ˆ˜ ÙË 1. √È ·Ú·ÁˆÁ¤˜ ı· Â›Ó·È ÌÂÈÎÙ¤˜ -ˆ˜ ›ıÈÛÙ·È ϤÔÓ ÛÙËÓ ∞Á›· ¶·Ú·Û΢‹- Î·È ı· ·Ú¯›ÛÔ˘Ó Ó· ÙÚ¤¯Ô˘Ó ÂÓÙfi˜ ÙˆÓ ÚÔÛ¯ÒÓ ËÌÂÚÒÓ ÁÈ· Ó· ÚÔÏ¿‚Ô˘Ó Ó· ‚ÁÔ˘Ó ÛÙÔÓ «·¤Ú·» ÚÈÓ ·fi ÙÔ Ù¤ÏÔ˜ ÙÔ˘ ¯ÂÈÌÒÓ·. ñ ¡¤Â˜ ·ÔχÛÂȘ ÛÙÔÓ ƒÈ˙ÔÛ¿ÛÙË. ∞ÔχıËÎÂ Ë ‰ËÌÔÛÈÔÁÚ¿ÊÔ˜ ŒÚÛË ∫Ô˘ÌÔ‡ÚË, ÎfiÚË ÙÔ˘ ÚÒËÓ ‚Ô˘ÏÂ˘Ù‹ ÙÔ˘ ∫∫∂ Î·È Ì¤ÏÔ˘˜ Ù˘ ∫ÂÓÙÚÈ΋˜ ∂ÈÙÚÔ‹˜ ÙÔ˘ ÎfiÌÌ·ÙÔ˜, ¢. ∫Ô˘ÌÔ‡ÚË. ΔË «Û˘ÓÂÚÁ·Û›·» ÙÔ˘ ‰È¤ÎÔ„Â Ô ƒÈ˙ÔÛ¿ÛÙ˘ Î·È Ì ÙÔÓ ‰ËÌÔÛÈÔÁÚ¿ÊÔ Î·È ÈÛÙÔÚÈÎfi °. ¶ÂÙÚfiÔ˘ÏÔ. ñ ∏ ÌÂÁ¿ÏË ÒÚ· ÁÈ· ÙÔ Alter Î·È ÙÔ •¤ÓÈÔ˜ FM, Â›Ó·È ÙËÓ ΔÚ›ÙË. ΔÔ ∂™ƒ ı· Û˘Ó‰ÚÈ¿ÛÂÈ, ÒÛÙ ӷ ·ÔÊ·Û›ÛÂÈ Â¿Ó ı· ·Ê·ÈÚÂıÔ‡Ó ÔÈ ¿‰ÂȘ ÂÎÔÌ‹˜ ÙÔ˘˜. ñ ∏ ‰ËÌÔÛÈÔÁÚ¿ÊÔ˜ ∂‡· ¢ËÌÔ‚¤Ï˪Ô‡Ú·, ÙÔÔıÂÙ‹ıËΠÛÙË ı¤ÛË Ù˘ ÚÔ˚Ûٷ̤Ó˘ Ù˘ ¢È‡ı˘ÓÛ˘ ¢ÈÂıÓÒÓ ΔËÏÂÔÙÈÎÒÓ ∂ÎÔÌÒÓ Ù˘ ∂ƒΔ, ÌÂÙ¿ ·fi ÙËÓ ·ÔÌ¿ÎÚ˘ÓÛË ÙÔ˘ ¡›ÎÔ˘ ªÂÁÁÚ¤ÏË. ñ √ ¶¿Ú˘ ¶fiÓÙÈη˜ ·Ó¤Ï·‚ Ì ·fiÊ·ÛË Ù˘ ‰ÈÔ›ÎËÛ˘, ηı‹ÎÔÓÙ· ·Ó·ÏËÚˆÙ‹ ‰È¢ı˘ÓÙ‹ ÛÙË ¢È‡ı˘ÓÛË ¢ÈÂıÓÒÓ ΔËÏÂÔÙÈÎÒÓ ∂ÎÔÌÒÓ. ñ ∞Ê‹ÓÂÈ… ʤÛÈ ‰Âο‰ˆÓ ÂηÙÔÌÌ˘Ú›ˆÓ ¢ÚÒ Ë ‰È¿Û·ÛË ÙÔ˘ ΔΔ Û good bank Î·È bad bank. ñ ªÂ ÙËÓ ˘’ ·ÚÈıÌfiÓ 2124 ·fiÊ·ÛË ÙÔ˘ À¶√π∫, ÛÙÔ ·ÏÈfi, ˘fi ÂÎηı¿ÚÈÛË ΔΔ, ·Ú·Ì¤ÓÔ˘Ó ÔÈ Û˘Ì‚¿ÛÂȘ Ì ÙÚ›ÙÔ˘˜ Ô˘ ·ÊÔÚÔ‡Ó: ñ ÃÔÚËÁ›Â˜ ÙÔ˘ ΔΔ ÚÔ˜ Ê˘ÛÈο Î·È ÓÔÌÈο ÚfiÛˆ·, ·ÚÔ¯‹ ‰È·ÊËÌÈÛÙÈÎÒÓ ˘ËÚÂÛÈÒÓ Î·È ··Û¯fiÏËÛË ·Ú¯fiÌÂÓÔ˘ ÚÔÛˆÈÎÔ‡. ñ ŒÙÛÈ, ÔÈ ÂÙ·Èڛ˜ Ô˘ ¤¯Ô˘Ó ˘ÔÁÚ¿„ÂÈ Û˘Ì‚¿ÛÂȘ ¯ÔÚËÁÈÒÓ Î·È ‰È·ÊË̛ۈÓ, ‰ÂÓ ÂÈÛÚ¿ÙÙÔ˘Ó Ô‡Ù ÙÔ ¤ÛÔ‰Ô Ù˘ ·ÚÔ¯‹˜ ˘ËÚÂÛÈÒÓ, Ô‡Ù ÙÔ˘˜ ÊfiÚÔ˘˜ Ô˘ Ï‹ÚˆÛ·Ó (º¶∞ Î·È ·ÁÁÂÏÈfiÛËÌÔ).

in

s i d e r

ñ ¶ÔÈÔ ÌÔÚ·ÙfiÚÈÔ˘Ì; ∏ ∂™∏∂∞ Í·Ó·‚Á¿˙ÂÈ Ù· fiÏ· Ù˘ ·¤Ó·ÓÙÈ ÛÙÔÓ °. ∞Ï·ÊÔ‡˙Ô, ÁÈ· ÙȘ ·ÔχÛÂȘ ÛÙÔÓ ™∫∞´. ñ ∫·È ÂÓÒ Ô ÌÂÁ·ÏÔ̤ÙÔ¯Ô˜ ÙÔ˘ ηӷÏÈÔ‡ ÙÔ˘ ¡. º·Ï‹ÚÔ˘ ¤¯ÂÈ ÚÔ-

ÛʇÁÂÈ ÛÙË ¢ÈηÈÔÛ‡ÓË Î·Ù¿ ÙÔ˘ ÚÔ¤‰ÚÔ˘ Ù˘ ŒÓˆÛ˘ ÁÈ· ÙËÓ ·ÂÚÁ›·, Ë ∂™∏∂∞ ÚÔÛ¤Ê˘Á ÛÙËÓ ∂ÈıÂÒÚËÛË ∂ÚÁ·Û›·˜ ÂÓ·ÓÙ›ÔÓ ÙÔ˘ ™∫∞´. ñ ∞ÈÙ›· Î·È ·ÊÔÚÌ‹, ÔÈ ·ÔχÛÂȘ ÙÂÛÛ¿ÚˆÓ ‰ËÌÔÛÈÔÁÚ¿ÊˆÓ ·fi ÙÔ Ú·‰ÈfiʈÓÔ ÙÔ˘ ™∫∞π, ÙˆÓ °. ™È‰¤ÚË, ¡. ¶··¯Ú‹ÛÙÔ˘, B. ΔÂÚ˙¿ÎË Î·È ¶. ∫¿ÙÛÈÔ˘.

ñ ∏ ∂™∂∏∞ ÙÔÓ›˙ÂÈ ˆ˜ ›¯Â Ï¿‚ÂÈ ‰È·‚‚·ÈÒÛÂȘ ÛÙÂϤ¯Ô˘˜ ÙÔ˘ ™∫∞π fiÙÈ ‰ÂÓ ı· Á›ÓÔ˘Ó ·ÔχÛÂȘ. ñ ™ÙÔ… ¿ÏÏÔ Ì¤ÙˆÔ, ·˘Ùfi ÙÔ˘ ¶‹Á·ÛÔ˘, fiÔ˘ Ë ·ÂÚÁ›· ·ÓÂÛÙ¿ÏË ÌÂÙ¿ ·fi ÚÔÛÊ˘Á‹ ÛÙË ¢ÈηÈÔÛ‡ÓË Î·È ·ÓÙ›‰Ú·ÛË ÙˆÓ ÂÚÁ·˙Ô̤ӈÓ, Ù· Ú¿ÁÌ·Ù· Ê·›ÓÂÙ·È Ó· ËÚÂÌÔ‡Ó.

M EDIA

ñ √ ÂΉfiÙ˘ Ù˘ ∏ÌÂÚËÛ›·˜, ºÒÙ˘ ªfiÌÔÏ·˜, ÛÂ Û˘ÁΤÓÙÚˆÛË Ì ÙÔ˘˜ ÂÚÁ·˙Ô̤ÓÔ˘˜ Ù˘ ÂÊËÌÂÚ›‰·˜, ¤‚·Ï ÊÚ¤ÓÔ ÛÙȘ ʋ̘ ÁÈ· «ÏԢΤÙÔ» ÛÙËÓ ÂÊËÌÂÚ›‰·. ∂› fiÙÈ ÌÈ· ÂÈÙÚÔ‹ ı· ÂÍÂÙ¿ÛÂÈ Ù· ÔÈÎÔÓÔÌÈο Ù˘ ∏ÌÂÚËÛ›·˜, ÒÛÙ ӷ ·ÔÊ·ÛÈÛÙ› ·Ó Â›Ó·È ‚ÈÒÛÈÌË.

∂È̤ÏÂÈ·: ∞¡¡À ¢∏ª∏Δƒπ∞¢√À

«μÚ·¯˘Î‡Îψ̷» ÛÙÔÓ ∞¡Δ1 ∏ ÙÒÛË ÙÔ˘ Û‹Ì·ÙÔ˜ ÙÔ˘ ÛÙ·ıÌÔ‡ ¤ÊÂÚ ¤ÓÙ·ÛË - fï˜ ÙÔ Úfi‚ÏËÌ· Â›Ó·È Ù· ÚfiÛÙÈÌ· ·Ó «Î·Ù·ÈÁ›‰·» ¯Ù‡ËÛ·Ó Ù· ÚÔ‚Ï‹Ì·Ù· ÙÔÓ ÙËÏÂÔÙÈÎfi ÛÙ·ıÌfi ∞¡Δ1. ∏ ÚˆÙÔÊ·Ó‹˜ ÛÙ· ¯ÚÔÓÈο ‰È·ÎÔ‹ ÁÈ· ÌÈ¿ÌÈÛË ÒÚ· ÙÔ˘ ÚÔÁÚ¿ÌÌ·Ùfi˜ ÙÔ˘, ÏfiÁˆ ‚Ú·¯˘Î˘ÎÏÒÌ·ÙÔ˜ ÛÙÔÓ 4Ô fiÚÔÊÔ ÙÔ˘ ÎÙÈÚ›Ô˘ ÙÔ˘ ∞Ì·ÚÔ˘Û›Ô˘, ¤ÏËÍ ÙÔ ÁfiËÙÚÔ ÙÔ˘ ÛÙ·ıÌÔ‡ Î·È ¤ÊÂÚ Ӥ˜ Û˘ÛΤ„ÂȘ ÁÈ· ÙËÓ Ù¯ÓÈ΋ ÙÔ˘ Â¿ÚÎÂÈ· (ı˘Ì›˙Ô˘Ì ˆ˜ ›¯·Ó ·ÔÌ·ÎÚ˘Óı› ‰ÈÔÈÎËÙÈο ÛÙÂϤ¯Ë ÁÈ· Ù¯ÓÈο ÚÔ‚Ï‹Ì·Ù·). ∂›Ó·È fï˜ Î·È ÙÔ ÔÈÎÔÓÔÌÈο ηÈ, fiˆ˜ Ê·›ÓÂÙ·È, ·˘Ùfi Â›Ó·È Ô˘ «Î·›ÂÈ» ÂÚÈÛÛfiÙÂÚÔ ÙË ‰ÈÔ›ÎËÛË ÙÔ˘ √Ì›ÏÔ˘ ÙˆÓ ªª∂. ∫·È Ù· ÔÈÎÔÓÔÌÈο ÂÈ‚·Ú‡ÓÔÓÙ·È ·fi ÙÔÓ «¤ÏÂ΢» ÙÔ˘ ∂™ƒ. ª¤Û· ÛÙËÓ ÎÚ›ÛË, ÙÔ Î·Ó¿ÏÈ Î·ÏÂ›Ù·È Ó· ÏËÚÒÛÂÈ Û ÚfiÛÙÈÌ· ÙÔ Û˘ÓÔÏÈÎfi ÔÛfi ÙˆÓ 1.850.000 ¢ÚÒ, ÏfiÁˆ Ù˘ ÂÈÌÔÓ‹˜ ÙÔ˘ Ó· ÌÂÙ·‰›‰ÂÈ Ù˘¯ÂÚÒÓ ÙËÏÂ·È¯ÓȉÈÒÓ Ì ˘„ËϤ˜ ÁÚ·Ì̤˜ ¯Ú¤ˆÛ˘. ΔÔ ÙÂÏÂ˘Ù·›Ô ÚfiÛÙÈÌÔ ÙÔ˘ ∂™ƒ ›¯Â ‡„Ô˜ 200.000 ¢ÚÒ Ì ÙËÓ «ÚÔÂȉÔÔ›ËÛË» fiÙÈ ¤ÔÓÙ·È Î·È ¿ÏÏ·. ∏ ∂ÈÙÚÔ‹ ∂ϤÁ¯Ô˘ Δ˘¯ÂÚÒÓ ¶·ÈÁÓ›ˆÓ, ˘fi ÙÔÓ

√ ΔÚ¿Áη˜ ÛÙËÓ ∂ƒΔ;

O ¶POE¢PO™ ÙÔ˘ E™P, Iˆ¿ÓÓ˘ §·Ûηڛ‰Ë˜, ÂÈ̤ ÓÂÈ ÛÙ· «ÙÛÔ˘¯ÙÂÚ¿» ÚfiÛÙÈÌ·. O ANT1 ··ÓÙ¿ Ì ÚÔÛÊ˘Á¤˜ ÂÓ·ÓÙ›ÔÓ Ù˘ ·Ú¿Ù·Û˘ Ù˘ ıËÙ›·˜ ÙÔ˘...

ÚÒËÓ Úfi‰ÚÔ-‰È¢ı‡ÓÔÓÙ· Û‡Ì‚Ô˘ÏÔ Ù˘ ∂ƒΔ, ∂˘Á¤ÓÈÔ °È·ÓÓ·ÎfiÔ˘ÏÔ, ‰ÂÓ ¤¯ÂÈ ·ÎfiÌË Û˘Ó‰ÚÈ¿ÛÂÈ ÁÈ· Ù· ÙËÏÂ·È¯Ó›‰È·, Î·È Û˘ÓÂÒ˜ ·˘Ù¿ ÌÂÙ·‰›‰ÔÓÙ·È ¯ˆÚ›˜ ¿‰ÂÈ·. ∞fi ÙËÓ ¿ÏÏË ÏÂ˘Ú¿, ÙÔ ∂™ƒ ‰ÂÓ ¤¯ÂÈ ·ÎfiÌË ·¢ı˘Óı› ÛÙËÓ ∂ÈÙÚÔ‹, Ì ·ÔÙ¤ÏÂÛÌ· Ó· ÂÈ‚¿ÏÂÈ ˘„ËÏ¿ ÚfiÛÙÈÌ· ÁÈ· ÙËÓ ÚÔÛÙ·Û›· ÙÔ˘ ÙËÏÂÔÙÈÎÔ‡ ÎÔÈÓÔ‡. ◊‰Ë Ô ∞¡Δ1 ÂÙÔÈÌ¿˙ÂÙ·È ÁÈ· ÚÔÛÊ˘Á‹ ÛÙÔ ™Ù∂.

*

ŒÓ· ‚‹Ì· ÚÈÓ «ÎÏ›ÛÂÈ» Ì ÙËÓ ∂ƒΔ ʤÚÂÙ·È Ó· ‚Ú›ÛÎÂÙ·È Ô ‰ËÌÔÛÈÔÁÚ¿ÊÔ˜ °ÈÒÚÁÔ˜ ΔÚ¿Áη˜. √ ‰ËÌÔÛÈÔÁÚ¿ÊÔ˜ ‹Á ÛÙÔ ƒ·‰ÈÔ̤Á·ÚÔ, ÎÔÌ›˙ÔÓÙ·˜ ÚfiÙ·ÛË ÁÈ· ÙËÓ ·ÚÔ˘Û›·ÛË ÌÈ·˜ ‚‰ÔÌ·‰È·›·˜ ÔÏÈÙÈ΋˜ ÂÎÔÌ‹˜. ΔËÓ ÚfiË̤ÚË, ÛÙÔ ÁÚ·Ù·ÛË, ÙË Û˘˙‹ÙËÛË Ì ÙÔÓ Δ˙fiÓ˘ ∫·Ï Ô‡ÏÔ˘, ¡›ÎÔ˘ ÊÂ›Ô ÙÔ˘, ·ÚÔ˘Û›· ÙÔ˘ ‰È¢ı‡ÓÔÓÙÔ˜ Û˘Ì‚ ™›ÌÔ˘. ΔÔ Îϛ̷, Ê·›ÓÂÙ·È ıÂÙÈÎfi…

¶ÚÒÙÔ ÙÔ ‰ÂÏÙ›Ô ÙÔ˘ Mega ΔÔ ‰ÂÏÙ›Ô Âȉ‹ÛÂˆÓ ÙÔ˘ Mega Channel ‹Ú ÙËÓ ÚˆÙÈ¿ ÙÔÓ ÚÒÙÔ Ì‹Ó· ÙÔ˘ 2013, Û˘ÁÎÂÓÙÚÒÓÔÓÙ·˜ ÂÚÈÛÛfiÙÂÚÔ˘˜ ·fi 1 ÂηÙÔÌ̇ÚÈÔ ÙËÏÂı·٤˜. ªÂ ÔÛÔÛÙfi 25,1%, ÙȘ ηıËÌÂÚÈÓ¤˜, ÔÈ Âȉ‹ÛÂȘ ÙÔ˘ MEGA η٤¯Ô˘Ó ÙËÓ ÚÒÙË ı¤ÛË ÛÙÔÓ ›Ó·Î· ÙËÏÂı¤·Û˘, ÛËÌÂÈÒÓÔÓÙ·˜ ‰È·ÊÔÚ¿ 6,1 ÌÔÓ¿‰ˆÓ ·fi ÙÔÓ ‰Â‡ÙÂÚÔ ÛÙËÓ Î·Ù¿Ù·ÍË Alpha. ΔËÓ ÚˆÙÈ¿ ¤‰ˆÛÂ Ë È‰È·›ÙÂÚ˘ ÔÏÈÙÈ΋˜ ‚·Ú‡ÙËÙ·˜ ÂȉËÛÂÔÁÚ·Ê›· ÙÔ˘ Ì‹Ó· Ô˘ ¤Ú·ÛÂ, ÙfiÛÔ ÛÙÔ ÂÛˆÙÂÚÈÎfi Ù˘ ¯ÒÚ·˜ fiÛÔ Î·È ÛÙÔ Â͈ÙÂÚÈÎfi, Ì ÙȘ ÔÈÎÔÓÔÌÈΤ˜ ÂÍÂÏ›ÍÂȘ Ó· «ÚˆÙ·ÁˆÓÈÛÙÔ‡Ó». ÷ÌfiÁÂÏ· ÛÙÔ ÌÔ˘ÛÈÎfi ηӿÏÈ MTV, ηıÒ˜ Ë Ó¤· ‰ÈÔÈÎËÙÈ΋ ÔÌ¿‰· Ô˘ ·Ó¤Ï·‚ ÙȘ Ù‡¯Â˜ ÙÔ˘ ηӷÏÈÔ‡ ·fi ÙÔÓ ÂÚ·Ṳ̂ÓÔ ¡Ô¤Ì‚ÚÈÔ, ¤¯ÂÈ ‹‰Ë Âȉ›ÍÂÈ Ù· ÚÒÙ· ıÂÙÈο ‰Â›ÁÌ·Ù· ÁÚ·Ê‹˜ ÛÙ· ÔÈÎÔÓÔÌÈο ÙÔ˘ ηӷÏÈÔ‡. ∂ȉÈÎfiÙÂÚ·, Ë ·‡ÍËÛË ÙˆÓ ˆÏ‹ÛÂˆÓ Û ‰È·ÊËÌÈÛÙÈÎfi ¯ÚfiÓÔ ÛÂ Û˘Ó‰˘·ÛÌfi Ì ÙÔÓ ÂÍÔÚıÔÏÔÁÈÛÌfi ÙˆÓ ‰··ÓÒÓ ÙÔ˘ Ó·ÓÈÎÔ‡ ηӷÏÈÔ‡ ÙÔ˘ √Ì›ÏÔ˘ ƒ¤ÛÙË ¤¯Ô˘Ó ÌÂÙ·ÛÙÚ¤„ÂÈ ÙÔÓ ·ÚÓËÙÈÎfi ¤ˆ˜ Û‹ÌÂÚ· ÈÛÔÏÔÁÈÛÌfi ÙÔ˘ ηӷÏÈÔ‡ Û ıÂÙÈÎfi. ∏ ·‡ÍËÛË ÙËÏÂı¤·Û˘ ÙÔ˘ ªΔV ÁÈ· ÙÔ 2012 ‹Ù·Ó 31% Û ۯ¤ÛË Ì ÙÔ 2011.

÷ڤ˜ ÛÙÔ MTV


KÔÛÌÈο

33

ME «APøMA» XO§Y°OYNT

º·ÓÙ·ÛÌ·ÁÔÚÈο ¿ÚÙÈ ·fi ÙËÓ Grey Goose GREY GOOSE Û˘ÌÌÂÙ›¯Â ÁÈ· ‰Â‡ÙÂÚË ¯ÚÔÓÈ¿ ÛÙÔ SUNDANCE FILM FESTIVAL 2013 ÛÙË °ÈÔ‡Ù· Î·È ‰ÈÔÚÁ¿ÓˆÛ ٷ ÁÓˆÛÙ¿ Û fiÏÔ˘˜ BLUE DOOR parties. ™Â ¤Ó· ÂÓı‹ÌÂÚÔ ÂÔÚÙ·ÛÙÈÎÒÓ ÂΉËÏÒÛÂˆÓ ÊÈÏÔͤÓËÛ ÙÔ˘˜ ÈÔ ÁÓˆÛÙÔ‡˜ ÚˆÙ·ÁˆÓÈÛÙ¤˜ ÙÔ˘ Hollywood. °ÓˆÛÙ¿ ÔÓfiÌ·Ù· fiˆ˜ ÔÈ Matthew McConaughey, Ô ÁÓˆÛÙfi˜ ˆ˜ Harry Potter, Daniel Radcliffe, Ë ·ÓÂÚ¯fiÌÂÓË Shailene Woodley Î·È Ô ÁÓˆÛÙfi˜ ·fi ÙËÓ ÎˆÌÈ΋ ÛÂÈÚ¿ «How I met your mother», Josh Radnor, ·Ú¢ڤıËÛ·Ó

H

NICOLE Kidman AMANDA Seyfried

DANIEL Radcliffe

AMY Ryan, Guy Pearce

H ∫Àƒπ∞ B·Ú‰ÈÓÔÁÈ¿ÓÓË Î·È Ë Î˘Ú›· ¶ÂÓıÂÚÔ˘‰¿ÎË ¯¿ÚÈÛ·Ó ÙÔ ‚È‚Ï›Ô «K·Ú·ÌÂÏfiÌ·Ï˜ & ¶Ú·ÛÈÓÔÌ›˙ÂÏ·» ÛÙ· ·È‰È¿ ·fi ÙÔ˘˜ ·È‰ÈÎÔ‡˜ Î·È ‚ÚÂÊÈ ÎÔ‡˜ ÛÙ·ıÌÔ‡˜ ÕÓˆ §ÈÔÛ›ˆÓ ÙÔ˘ ¢‹ÌÔ˘ º˘Ï‹˜, Ô˘ ÙËÓ ›‰È· ̤ڷ ÂÈÛΤÊÙËÎ·Ó ÙËÓ OÁÎÔÏÔÁÈ΋ MÔÓ¿‰· ¶·›‰ˆÓ.

ÛÙÔ ÊÂÛÙÈ‚¿Ï Î·È ·‹Ï·˘Û·Ó ÙÔ Í¯ˆÚÈÛÙfi cocktail Hot Apple Pie. O ÊËÌÈṲ̂ÓÔ˜ DJ Spider ¤ÎÏ„ ÙËÓ ·Ú¿ÛÙ·ÛË Ì ÙȘ ÌÔ˘ÛÈΤ˜ ÙÔ˘. H ‰Â‡ÙÂÚË Ì¤Ú· Û˘Ó¯›ÛÙËΠ‰˘Ó·ÌÈο Ì ÙËÓ ·ÚÔ˘Û›· Ù˘ GREY GOOSE ·ÎfiÌ· ÈÔ ¤ÓÙÔÓË. H ‚Ú·‰È¿ ÍÂΛÓËÛ Ì ¤Ó· privé ‰Â›ÓÔ Ì ÔÈÎÔ‰ÂÛfiÙË ÙÔÓ Matthew McConaughey Î·È Ùo ·ÊÚ҉˜ cocktail Ù˘ GREY GOOSE «Le Fizz» Î·È Û˘Ó¯›ÛÙËΠ̠¤Ó· Ê·ÓÙ·ÛÌ·ÁÔÚÈÎfi ¿ÚÙÈ. TËÓ ÙÚ›ÙË Ì¤Ú· ÙËÓ ·Ú¿ÛÙ·ÛË ¤ÎÏÂ„Â Ë Nicole Kidman Ô˘ ÁÈfiÚÙ·Û ÙËÓ ÚÂÌȤڷ Ù˘ Ó¤· Ù·ÈÓ›·˜ «Stoker».

¶·ÚÈ˙È¿ÓÈÎÔ˜ ·¤Ú·˜ Ó¤ÂÈ ÛÙÔ Cabaret ™

ËÌÂ›Ô Û˘Ó¿ÓÙËÛ˘ Ù· ·ÔÁ‡̷ٷ Ù˘ K˘Úȷ΋˜ Ë ÌÔ˘ÛÈ΋ ÛÎËÓ‹ ÙÔ˘ Cabaret ÛÙÔ KÔψӿÎÈ. H Ó·ڋ ÙÚ·ÁÔ˘‰›ÛÙÚÈ· ŒÚË ZÒÚ· ·ÚÔ˘ÛÈ¿˙ÂÈ ¤Ó· ÌÔÓ·‰ÈÎfi Ï·˚Îfi ÚfiÁÚ·ÌÌ·, ·Ó‚¿˙ÔÓÙ·˜ ÙÔ Î¤ÊÈ ÛÙ· ‡„Ë. TÔ Cabaret Û ‡ÊÔ˜ ·ÚÈ˙È¿ÓÈÎÔ˘ ηÌ·Ú¤, Ì ÎfiÎÎÈÓ˜ ‚ÂÏÔ‡‰ÈÓ˜ ÎÔ˘ÚÙ›Ó˜, ¯Ú˘Û¤˜ ÏÂÙÔ̤ÚÂȘ, ¯·ÌËÏ¿ ÙÚ·¤˙È·, ·Ï∂ƒ∏ Ï¿ Î·È ‰È¿ıÂÛË Ô˘ ZÒÚ· Û ٷÍȉ‡ÂÈ ÛÙË ÁÔËÙ›· ÙˆÓ 40s Î·È 50s ·Ó·ÙÚ¤ÂÈ ÙÔÓ ÙÚfiÔ ‰È·ÛΤ‰·Û˘.

™THN ¶APOY™IA™H TOY BIB§IOY TH™ KA™ ¶EN£EPOY¢AKH

¶·È‰Èο ¯·ÌfiÁÂÏ· ÛÙË MÔÓ¿‰· ¶·›‰ˆÓ «M.B. B·Ú‰ÈÓÔÁÈ¿ÓÓË» T

ËÓ TÚ›ÙË ÙÔ ÌÂÛË̤ÚÈ ÛÙËÓ OÁÎÔÏÔÁÈ΋ MÔÓ¿‰· ¶·›‰ˆÓ «M·ÚÈ¿ÓÓ· B. B·Ú‰ÈÓÔÁÈ¿ÓÓË-E§¶I¢A», ¤ÁÈÓÂ Ë ·ÚÔ˘Û›·ÛË ÙÔ˘ ‚È‚Ï›Ô˘ «K·Ú·ÌÂÏfiÌ·Ï˜ & ¶Ú·ÛÈÓÔÌ›˙ÂÏ·» Ù˘ §›˙·˜ ¶ÂÓıÂÚÔ˘‰¿ÎË, ÙÔ ÔÔ›Ô Ë Û˘ÁÁڷʤ·˜ ·ÊÈÂÚÒÓÂÈ ÛÙ· ·È‰È¿ Ù˘ «E§¶I¢A™», Î·È Ù· ¤ÛÔ‰· ·fi ÙȘ ˆÏ‹ÛÂȘ ÙÔ˘ ı· ‰È·ÙÂıÔ‡Ó ÁÈ· ÙËÓ ˘ÔÛÙ‹ÚÈÍË ÙÔ˘ ¤ÚÁÔ˘ ÙÔ˘ ™˘ÏÏfiÁÔ˘. ¶·ÚfiÓÙ˜ ÛÙËÓ ÂΉ‹ÏˆÛË ‹Ù·Ó Î·È Ì·ıËÙ¤˜ ·fi ÙÔ °ã ¢ËÌÔÙÈÎfi TÔÛ›ÙÛÂÈÔ-AÚÛ¿ÎÂÈÔ EοÏ˘ Ô˘ ÂÈÎÔÓÔÁÚ¿ÊËÛ·Ó ÙȘ ÈÛÙÔڛ˜ ÙÔ˘ ‚È‚Ï›Ô˘. H ¶Úfi‰ÚÔ˜ ÙÔ˘ ™˘ÏÏfiÁÔ˘ «E§¶I¢A», M·ÚÈ¿ÓÓ· B. B·Ú‰ÈÓÔÁÈ¿ÓÓË, ÙÔ˘˜ ηψÛfiÚÈÛ ϤÁÔÓÙ·˜: «...TÔ˘˜ ·Í›˙Ô˘Ó fiÏ· Ù· M¶PABO Î·È ¤Ó· ÙÂÚ¿ÛÙÈÔ EYXAPI™Tø ÁÈ· ·˘Ù‹ ÙÔ˘˜ ÙËÓ ÚÔÛÊÔÚ¿. MÈ· ÚÔÛÊÔÚ¿ ·fi ·È‰È¿ Û ·È‰È¿ Ô˘ ÛÙ¤ÏÓÂÈ ¤Ó· ͯˆÚÈÛÙfi Ì‹Ó˘Ì· ÂÏ›‰·˜ Î·È ·Á¿˘ fiˆ˜ ÎÈ ¤Ó· ÌÔÓ·‰ÈÎfi ·Ú¿‰ÂÈÁÌ· ÎÔÈÓˆÓÈ΋˜ ·ÏÏËÏÂÁÁ‡Ë˜» T¤ÏÔ˜ Ë Î˘Ú›· §›˙· ¶ÂÓıÂÚÔ˘‰¿ÎË Û˘ÁÎÈÓË̤ÓË Â›Â: «£· ‹ıÂÏ· ÎÈ ÂÁÒ Ó· ¢¯·ÚÈÛÙ‹Ûˆ ÙËÓ ¢È¢ı‡ÓÙÚÈ· Ô˘ ÌÔ˘ ÂÌÈÛÙ‡ıËΠÙȘ ηډȤ˜ ÙˆÓ Ì·ıËÙÒÓ ÁÈ· Ó· ·ÊËÁËıÒ ÙȘ ÌÈÎÚ¤˜ ÌÔ˘ ÈÛÙÔڛ˜ ÁÚ·Ì̤Ó˜ ·fi ‚·ıÈ¿ ·Á¿Ë ÁÈ· Ù· ·È‰È¿. £· ‹ıÂÏ· ÎÈ ÂÁÒ Ó· ¢¯·ÚÈÛÙ‹Ûˆ ÙÔÓ ™‡ÏÏÔÁÔ «EÏ›‰·» Î·È ÚÔÛˆÈο ÙËÓ Î˘Ú›· M·ÚÈ¿ÓÓ· B·Ú‰ÈÓÔÁÈ¿ÓÓË».

H ™À°°ƒ∞º∂∞™ η §›˙· ¶ÂÓıÂÚÔ˘‰¿ÎË Ì·˙› Ì ÙËÓ Î· M·ÚÈ¿ÓÓ· B·Ú‰ÈÓÔÁÈ¿ÓÓË. H ∫Àƒπ∞ M·ÚÈ¿ÓÓ· B. B·Ú‰ÈÓÔÁÈ¿ÓÓË

Afi ÙË Nπ¡∞ ª∏Δ™√¶√À§√À

PRESS TIME, ™¿‚‚·ÙÔ 2 - K˘Úȷ΋ 3 ºÂ‚ÚÔ˘·Ú›Ô˘ 2013

Nπ∫√™ ºÏÔÚÈÓÈÒÙ˘, §ÈÔ‡Ì·, N›ÎÔ˜ KÂÚΤÓ˘, ŒÚË ZÒÚ·

MARMARA TAKSIM

P·ÓÙ‚ԇ Ì ÙËÓ Ù¤¯ÓË Î·È ÙÔÓ ÔÏÈÙÈÛÌfi Ù˘ TÔ˘ÚΛ·˜

Ô Marmara Taksim, ¤Ó· ÍÂÓԉԯ›Ô-ÔÚfiÛËÌÔ ÁÈ· ÙËÓ KˆÓÛÙ·ÓÙÈÓÔ‡ÔÏË, ¿ÓÔÈÍ ͷӿ ÙȘ fiÚÙ˜ ÙÔ˘ ÌÂÙ¿ ·fi Ì›· ·Ó·Î·›ÓÈÛË ÂÎ ‚¿ıÚˆÓ. TËÓ ·Ó·Î·›ÓÈÛË ˘ÔÁÚ¿ÊÂÈ Ô ÁÓˆÛÙfi˜ ‰È·ÎÔÛÌËÙ‹˜ Dan Kwan Î·È ‰›ÓÂÈ Ì›· ÌÔÓÙ¤ÚÓ· ¯ÚÔÈ¿ ÛÙËÓ ·Ú·‰ÔÛȷ΋ ÙÔ‡ÚÎÈÎË Ù¤¯ÓË. O ÁÓˆÛÙfi˜ Dan Kwan Â›Ó·È Ô «Ì·¤ÛÙÚÔ˜» Ù˘ ‰ËÌÈÔ˘ÚÁ›·˜ ÙÔ˘ ÂÛÙÈ·ÙÔÚ›Ô˘ Î·È ÙÔ˘ ÍÂÓÔ‰Ô¯Â›Ô˘, ÂÓۈ̷ÙÒÓÔÓÙ·˜ Ù· ˙ˆËÚ¿ ¯ÚÒÌ·Ù· ÙˆÓ ÙÔ‡ÚÎÈÎˆÓ Î·ÊÙ·ÓÈÒÓ Û οı Ù˘¯‹ ÙÔ˘ ÍÂÓÔ‰Ô¯Â›Ô˘. ™ËÌÂ›Ô Î·Ù·ÙÂı¤Ó ÙÔ˘ ÍÂÓÔ‰Ô¯Â›Ô˘, Â›Ó·È ÙÔ ÂÚÈÛÙÚÂÊfiÌÂÓÔ Á˘¿ÏÈÓÔ ¤ÚÁÔ Ù¤¯Ó˘ Ô˘ «Î·ÏˆÛÔÚ›˙ÂÈ» ÙÔ˘˜ ÂÈÛΤÙ˜ ÛÙËÓ Â›ÛÔ‰Ô. H ¤ÙÚ·, ÙÔ Í‡ÏÔ Î·È Ù· ¿ÏÏ· ·Î·Ù¤ÚÁ·ÛÙ· ˘ÏÈο Ô˘ ¤¯Ô˘Ó ¯ÚËÛÈÌÔÔÈËı› ‰›ÓÔ˘Ó Ì›· ··Ú¿ÌÈÏÏ· Ê˘ÛÈ΋ Î·È ÊÚ¤ÛÎÈ· ·›ÛıËÛË. EÌÓ¢Ṳ̂ÓÔ˜ ·fi ÙËÓ ÂÔ¯‹ Ù˘ Û˘ÁÎÔÌȉ‹˜ Î·È ÙÔ˘ ÊıÈÓÔÒÚÔ˘, Ô Dan Kwan, ÚÔÛʤÚÂÈ ÛÙÔ˘˜ ηÏÂṲ̂ÓÔ˘˜ ÙËÓ ·›ÛıËÛË fiÙÈ ‚Ú›ÛÎÔÓÙ·È ÛÙËÓ ¿ÓÂÛË ÙÔ˘ ÛÈÙÈÔ‡ ÙÔ˘˜. TÔ ÂÛÙÈ·ÙfiÚÈÔ Tuti ¤¯ÔÓÙ·˜ ηٷÎÙ‹ÛÂÈ ‹‰Ë ¤ÓÙ ·ÛÙ¤ÚÈ· ÚÔÛʤÚÂÈ ÛÙÔ˘˜ ηÏÂṲ̂ÓÔ˘˜ Ì›· ·˘ıÂÓÙÈ΋ ÂÌÂÈÚ›·.

T


34

PRESS TIME, ™¿‚‚·ÙÔ 2 - K˘Úȷ΋ 3 ºÂ‚ÚÔ˘·Ú›Ô˘ 2013

¶π√ ¶§√À™π√ Δ√À ∞¡∞ª∂¡√ª∂¡√À Δ√ Ã∂πª∂ƒπ¡√ «¶∞∑∞ƒπ» ™Δ∏¡

OÈ «Ú¿ÛÈÓÔÈ» ‹ÚˆÂ˜ Î·È Ù· ÚÂ˙ÈÏ›ÎÈ·

KÂÚ‰ÈṲ̂ÓÔÈ Î·È ¯·Ì¤ÓÔÈ ÙˆÓ T Ô˘ M I X A § H K O ™ M E T A T O Y

H «PRESS Time» ·ÔηχÙÂÈ ÙÔ «·ÓfiÚ·Ì·» ÙˆÓ ÊÂÙÈÓÒÓ ÌÂÙ·ÁÚ·ÊÒÓ ÙÔ˘ ¯ÂÈÌÒÓ·!

ηÓÔÓÈ΋ ¯ÂÈÌÂÚÈÓ‹ ÌÂÙ·ÁÚ·ÊÈ΋ ÔÈÔÈ Â›Ó·È ÔÈ «Ú¿ÛÈÓÔÈ» ‹ÚˆÂ˜; M·ÎÚ¿Ó T· 6 «¯Ù˘‹Ì·Ù·» ÙÔ˘ I‚¿Ó ÂÚ›Ô‰Ô˜ ÛÙËÓ Super League O¶A¶ Ù· ·È‰È¿ ÙÔ˘ ‚fiÏÂ˚. AÓ‰ÚÈÎÔ‡ Î·È Á˘Ó·ÈO ¶AOK ·Ó·‰ÂÈÎÓ‡ÂÙ·È, ηٿ Ù· Ê·ÈÓfiÌÂÓ·, 2012-13 ¤ÏËÍÂ Î·È ·Ô̤ÓÂÈ ÙÔ ¯ÚÔΛԢ. MÚ¿‚Ô ÙÔ˘˜. XˆÚ›˜ ÊÚ¿Áη, Ì ÌfiÓÔ ÙÔ˘˜ ˆ˜ «ÚˆÙ·ıÏËÙ‹˜ ÙˆÓ ÌÂÙ·ÁÚ·ÊÒÓ ÙÔ˘ ¯ÂÈÌÒÓÈÎfi «ÎÔÌÌ¿ÙÈ» Ô˘ ·ÊÔÚ¿ ÙȘ Û˘ÌfiÏÔ ÙËÓ ·Á¿Ë ÛÙÔ ¿ıÏËÌ· Î·È ÛÙËÓ ÔÌ¿‰·, Ì ӷ», ¤Ó·Ó ¿Ù˘Ô Ù›ÙÏÔ Ô˘ Û˘Ó‹ıˆ˜ ηٷÎÙÔ‡Û ¿ÍÈÔ˘˜ ÚÔÔÓËÙ¤˜ Î·È ÌÈ· ¯Ô‡ÊÙ· ·ÓıÚÒˆÓ Ó· ʈӛ˜ Ì ÂχıÂÚÔ˘˜ Ô‰ÔÛÊ·ÈÚÈÛÙ¤˜ (ˆ˜ ÙȘ ÙÔ˘˜ ÛÙËÚ›˙Ô˘Ó, ÙÈÌÔ‡Ó ÙÔ ÙÚÈʇÏÏÈ Ô˘ ÊÔÚ¿ÓÂ Ô OÏ˘ÌÈ·Îfi˜, ·Ó Î·È Î·Ù¤Ê˘ÁÂ Î·È ÛÙËÓ Ì¤ıÔ‰Ô 11/2) ÁÈ· Ó· ÔÏÔÎÏËÚˆı› Ë «Û˘ÁÎÔÌȉ‹» ÙˆÓ ÛÙÔ ÛÙ‹ıÔ˜. X›ÏÈ· ÌÚ¿‚Ô. ÙˆÓ ‰·ÓÂÈÎÒÓ Û ÔÚÈṲ̂Ó˜ ÂÚÈÙÒÛÂȘ. 16 ÔÌ¿‰ˆÓ. ™ÙÔÓ ·ÓÙ›Ô‰· ÙÒÚ·. T· ÚÂ˙ÈÏ›ÎÈ· ÙÔ˘ Ô‰ÔŒÍÈ ÌÂÙ·Áڷʤ˜ ·fi ÙÔÓ ¶AOK ̤۷ ÛÙÔÓ T· Û˘ÌÂÚ¿ÛÌ·Ù·, fï˜, ¤¯Ô˘Ó ‚ÁÂÈ Û ÌÂÛÊ·ÈÚÈÎÔ‡ ¶·Ó·ıËÓ·˚ÎÔ‡ Û˘Ó¯›˙ÔÓÙ·È. A›ÛÙ¢°ÂÓ¿ÚË, fiÙ·Ó ¿ÏÏÔÈ ‰ÂÓ Î¿ÓÔ˘Ó Ô‡Ù ÌÈ·, ·ÏÏ¿, Ë Á¿ÏÔ ‚·ıÌfi, ÁÈ· ÙÔ ÔȘ ¶AE Â›Ó·È ÔÈ ÎÂÚ‰ÈṲ̂ٷ Ú¿ÁÌ·Ù·. MÂÙ¿ ÙËÓ Â˘ÁÂÓ‹ «¯ÔÚËÁ›·» ÛÙÔÓ ¿ÏÏË fi„Ë ÙÔ˘ ÓÔÌ›ÛÌ·ÙÔ˜ Â›Ó·È fiÙÈ ‰ÂÓ ¤ÛηÛÂ Ë Ó˜ Î·È ÔȘ ÔÈ ¯·Ì¤Ó˜ ·fi ÙÔ ÌÂÙ·ÁÚ·ÊÈÎfi ·¶AOK (‚Ϥ K·ÙÛÔ˘Ú¿Ó˘), ·Ú·Ï›ÁÔ Ó· Û˘Ó«‚fiÌ‚·» Ô˘ ˘ÔÛ¯fiÙ·Ó Ô I‚¿Ó ™·‚‚›‰Ë˜. ˙¿ÚÈ ÙÔ˘ °ÂÓ¿ÚË ÙÔ˘ 2013, ÌÈ· Î·È ÛÙÔ ÂÓ·Ô¯ÈÛÙ› Ë ÈÛÙÔÚ›· Î·È ÚÔ˜ ÙÔ ÏÈÌ¿ÓÈ. E˘Ù˘¯Ò˜, ·˘ÙÔ› H, ÁÈ· ÙËÓ ·ÎÚ›‚ÂÈ·, «‚f (ÏËı˘ÓÙÈÎfi˜) ÌÂ›Ó·Ó 10‹ÌÂÚÔ ·Ï¿ οÔÈÔÈ Úfi‰ÚÔÈ ı· «Î˘Ì¤Û· ÛÙ· ÏÔ‡ÙË Î·È ÙËÓ ·Ï·˙ÔÓ›· ÙÔ˘˜, ηٷ·Ó ÛÎÂÊı› ηÓ›˜ ÔÈ· Î·È fiÛÔ Ë¯ËÚ¿ ÔÓfiÌ·ÓËÁ‹ÛÔ˘Ó» ÙȘ ¢ηÈڛ˜ ·Ó ˘¿Ú¯Ô˘Ó- ÛÙËÓ Î·Ù¿ ʤÚÓÔ˘Ó Ó· Â›Ó·È ·ÎfiÌ· ¯ÂÈÚfiÙÂÚÔÈ ·fi ÂÌ¿˜ ÛÙË Ù· ›¯·Ó ÂÚÈÏËÊı›, ·Ú¯ÈÎÒ˜, ÛÙËÓ Ï›ÛÙ· ÙÔ˘ ¢ÒÙËÓ ÔÚÔÏÔÁ›· Ù˘ FIFA- Ï›ÛÙ· ÙˆÓ ·Ó¤ÚÁˆÓ! ‰È·¯Â›ÚÈÛË Ù¤ÙÔÈˆÓ ıÂÌ¿ÙˆÓ. A˘Ùfi Â›Ó·È Â›‰ËÛË. ÓË Ì ÈÔ «‰˘Ó·Ù‹» ÂÚ›ÙˆÛË fiÏˆÓ ÙËÓ ÂÈH ·›ÛıËÛË, ¿ÓÙˆ˜, Â›Ó·È fiÙÈ ÁÂÓÈÎÒ˜ Ù· Ú¿ÁN· ˘¿Ú¯Ô˘Ó Î·È ¯ÂÈÚfiÙÂÚÔÈ ·fi ÙÔ ÂÈÎÔÈÓˆOK K√ √§ §√ √ª ªμμππ∞ ∞¡ ¡√ √™™ O ÛÙÚÔÊ‹ ÙÔ˘ ¶ÔÚÙÔÁ¿ÏÔ˘ ÛÙ·Ú AÓÙÂÏ›ÓÔ BÈÂ˚Èڛ̷ٷ ‰ÂÓ ‹Á·Ó fiÛÔ ¿Û¯ËÌ· Ê·ÓÙ¿˙ÔÓÙ·Ó ÔÏÓÈ·Îfi Î·È Ô˘ÛÈ·ÛÙÈÎfi ‚‚·›ˆ˜ «Ó·˘¿ÁÈÔ» ÙÔ˘ ʶ › Ó Ô ‹ Ù · Ó Ù Ô Ì Ô Ó · ¶ › Ó Ô ‹ Ù · Ó Ù Ô Ì Ô Ó · ‰‰ÈÈÎÎfifi ÓÈ· ·fi ÙËÓ ÁÂÚÌ·ÓÈ΋ BfiÏÎÛÌÔ˘ÚÁÎ. ÏÔ›, ‰Â‰Ô̤Ó˘ Ù˘ ÙÂÚ¿ÛÙÈ·˜ ÔÈÎÔÓÔÌÈ΋˜ ÎÚ›ÙÈÓÔ‡ ¶AO. ¢ÂÓ ÊÙ¿ÓÂÈ Ô˘ ·ÂÏ¢ı¤ÚˆÛ·Ó ÙÔÓ ··fifiÎÎÙÙËËÌÌ·· ÙÙÔÔ˘˘ O «¢ÈΤʷÏÔ˜» ÂÓÈÛ¯‡ıËΠٷ ÙÂÏÂ˘Ù·›· Û˘, ÙˆÓ Ù·ÌÂÈ·ÎÒÓ ÚÔ‚ÏËÌ¿ÙˆÓ ·ÚÎÂÙÒÓ ¶AE ÎÔÈÓÔÙÈÎfi §¤ÙÔ, Ô˘ Á¤Ï·Û fiÏË Ë EÏÏ¿‰· Ì ÙÔÓ OÏÏ˘˘ÌÌÈÈ··ÎÎÔÔ‡‡,, ÛÛÙÙËËÓÓ O 24ˆÚ· Î·È Ì ÙÔ˘˜ AÌÓÙÔ‡Ï K·Ì·Ú¿ (‰·ÓÂÈÎfi˜ Î·È Ù˘ «ÏÂÈ„˘‰Ú›·˜» Ô˘ ·Ú·‰ÔÛȷο ÂÈÎÚ·ˆ¯¯fifiÙÙÂÂÚÚËË»» ÛÛÂÂ˙˙fifiÓÓ ««ÊÊÙÙˆ B·Ú¤Ï· Î·È ÙÔ˘˜ ·È¯Ù·Ú¿‰Â˜ Ô˘ ÚfiÙÂÈÓÂ Î·È Ù·fi ÙËÓ ™ÔÛfi), IÙ˙¿Ó (Ô °¿ÏÏÔ˜ ÔÚÙȤÚÔ ·fi ÙÔÓ Ù› ÙÔÓ ¯ÂÈÌÒÓ·, Û ۯ¤ÛË Ì ÙÔ Î·ÏÔη›ÚÈ, fiÙ·Ó ÙÙˆ ˆÓÓ ÚÚˆ ˆÙÙ··ııÏÏËËÙÙÒ ÒÓÓ ÏÈο ¤ÊÂÚ (¤Ó·˜ AÚÁÂÓÙ›ÓÔ˜ ÚÔÙ›ÌËÛ ÙËÓ ¶·AÙÚfiÌËÙÔ) Î·È Z‚fiÓÈÌÈÚ BÔ‡ÎÈÙ˜ (ÙÔ ÚÒËÓ ‰Â··fifi ÙÙÔÔ 22000033.... Á›ÓÔÓÙ·È ÔÈ ÔÏϤ˜ Î·È ÌÂÁ¿Ï˜ ·ÏÏ·Á¤˜ ÛÙ· ÚfiÙÛԇη), ‰ÂÓ ÊÙ¿ÓÂÈ ÙÔ ‚·ÙÂÚÏfi Ì ÙÔÓ NÙ BÈÓÛ¤ÓÙÈ Î¿ÚÈ Ù˘ ¶·ÚÙÈ˙¿Ó ·fi ÙËÓ ™ÂÚ‚›·), Û˘Ó ÙÔ˘˜ OÏ›ÛÙÂÚ. Î·È ÙÔ ·›ÛÙ¢ÙÔ ÚÂ˙ÈÏ›ÎÈ Ì ÙÔÓ AÓ¿ÎÔÁÏÔ˘, Ô˘ ÛÂ, K·ÙÛÔ˘Ú¿ÓË, ™›ÏÓÙÂÊÂÏÓÙ. ıÂÒÚËÛ ÈÔ ·ÍÈfiÈÛÙË ÙËÓ AEK, Ó·È ÙËÓ AEK, fiÔ˘ IÔ‡ÓÈÔ (Û‡ÓÔÏÔ 5, Ì ÙËÓ ÚÔÔÙÈ΋ ÌÈ·˜ 6˘) Î·È ™Ù· 34 ÙÔ˘ Ô BÔ‡ÎÈÙ˜ ıˆÚÂ›Ù·È ËÁ¤Ù˘ Î·È ‰ÂÓ ¤¯Ô˘Ó Ì·ÓÙ‹ÏÈ ÁÈ· Ù· ÎÏ¿Ì·Ù·, ‹Úı·Ó Ó· ·ÙÚÂȘ, ·ÎfiÌ·, ˯ËÚ¤˜ ·Ô¯ˆÚ‹ÛÂȘ, ·˘Ù¤˜ ÙˆÓ B‡ÛÎfiÚÂÚ, ÂÓÙÔ‡ÙÔȘ, Ë ·fiÎÙËÛË ÙÔ˘ ‰ÂÓ ‰ÈηÈÔÚÔ˘ÛÈ¿ÛÔ˘Ó Î·È ÌÈ· ÙÂÙÚ¿‰· ÂÓÙ¿‰· Ù˘¯¿Ú·ÓÙÚ· (§Â‚¿ÓÙÂ), N.™˘ÚfiÔ˘ÏÔ˘ (KȤ‚Ô), XÚÈÏÔÁ› ÙÔÓ ˘ÂÚÂÓıÔ˘ÛÈ·ÛÌfi Ô˘ ›¯Â ‰ËÌÈÔ˘ÚÛÙˆÓ Û·Ó ÎÔÏÔÛÛÈ·›· ·ÔÎÙ‹Ì·Ù·. ÛÙÔ‰Ô˘ÏfiÔ˘ÏÔ˘ (MÔÏfiÓÈ·) ÌÂÙ¿ ÙÔ «·ÓÙ›Ô» ÙÔ˘ ÁËı› ÛÙËÓ TÔ‡Ì· ·fi ÙÔÓ ¢ÂΤ̂ÚË ÁÈ· ·Ï¶ÔÈÔ˜ ͤÚÂÈ, ÂÚ› Ù›ÓÔ˜ ÚfiÎÂÈÙ·È, ·ÊÔ‡ ›§¤ÙÔ (¤ÌÂÈÓ ÂχıÂÚÔ˜) Î·È ÙÔ˘ K·ÙÛÔ˘Ú¿ÓË. ÏÂ¿ÏÏËÏ· ÌÂÁ¿Ï· ÌÂÙ·ÁÚ·ÊÈο «¯Ù˘‹Ì·Ù·». ÛÙËÎ·Ó fiÙÈ ı· ÏËÚˆıÔ‡Ó fiˆ˜ ÔÈ ‰fiÛÂȘ ÛÙËÓ EÎÙfi˜ ·fi Ù· ‰˘Ô ÂÏÏËÓfiÔ˘Ï·, £·Ó¿ÛË NÙ›O ÔÌÔÁÂÓ‹˜ ÂȯÂÈÚËÌ·Ù›·˜ Î·È È‰ÈÔÎÙ‹Ù˘ ÙÔ˘ HÏÂÎÙÚÔÓÈ΋. £· ÙÔ˘˜ ‰Ô‡Ì ٤ÏÔ˜ ¿ÓÙˆÓ, ·ÏÏ¿ Ó· (¶·Ó·¯·˚΋), ¶·Ó·ÁÈÒÙË ™˘ÚfiÔ˘ÏÔ (¶·¶AOK ·ԉ›¯ıËΠÛÙËÓ Ú¿ÍË ÈÔ «ÛÊȯÙfi˜» ÔÈ „˘¯›·ÙÚÔÈ Ú¤ÂÈ Ó· È¿ÛÔ˘Ó ·Ì¤Ûˆ˜ ‰Ô˘ÏÂÈ¿. ÓÈÒÓÈÔ), Ë ·ıËÓ·˚΋ ¶AE Û˘ÌÊÒÓËÛ Ì ÙÔÓ ·fi fiÙÈ ÂÚ›ÌÂÓ·Ó ÔÏÏÔ›, ·Ó Î·È ı· ‹Ù·Ó Ôχ ¶¿ÓÙˆ˜, ÁÈ· Ó· ÌËÓ ·‰ÈÎÔ‡ÌÂ Î·È Î·Ó¤Ó·Ó, ÔÈ ÚÔOÏÏ·Ó‰fi ·ÚÈÛÙÂÚfi Ì·Î N›ÎÈ K¿ÈÂÚ ‰·ÓÂÈÎfi ¿‰ÈÎÔ˜ ηÓ›˜ ·Ó ÙÔÏÌÔ‡Û ӷ ÈÛ¯˘ÚÈÛÙ› fiÙÈ ÔÈ 6 ÔÙÈΤ˜ ÁÈ· ÙÔÓ NÙ›Ó· Ù˘ ¶·Ó·¯·˚΋˜, fiˆ˜ Ϥ·fi ÙËÓ T‚¤ÓÙÂ Î·È ÙÔÓ IÛ·Ófi ·ÚÈÛÙÂÚfi ÂÍÙÚ¤Ì ·˘ÙÔ› ·›ÎÙ˜ ‰ÂÓ ÂÓÈÛ¯‡Ô˘Ó Î·È Ì¿ÏÈÛÙ· Ôχ Ó ÔÈ ÂȉÈÎÔ› ÙÔ˘Ï¿¯ÈÛÙÔÓ, Â›Ó·È ÂÏȉÔÊfiÚ˜. ¶¿XÔ·Î›Ó AÚοÁÈ· EÛ¿ı· O˘¤Ûη, Ì ÂÈÛ‹ÁËÛË ÙÔÓ ¶AOK . EȉÈÎfiÙÂÚ·, ÔÈ ÚÔÛ‰Ô˘ Â›Ó·È ÔÌ ·Ú·Î¿Ùˆ. E˘Ù˘¯Ò˜ ‹Úı·Ó ÔÈ ÏÈÌ·Ó›ÛÈÔÈ Î·È ÙÔ˘ ˘fi ·fiÏ˘ÛË Ì¤¯ÚÈ ÚfiÙÈÓÔ˜ ÎfiÔ˘Ù˜ º¿Ï‡ ÌÂÁ¿Ï˜ ÁÈ· ÙÔÓ BÔ‡ÎÈÙ˜ Î·È ·fi ÙÔÓ KÒÛÙ· Ì ÙȘ Â͢Ó¿‰Â˜ Ì ÙÔÓ B‡ÓÙÚ· ÈÛÔÊ¿ÚÈÛ·Ó. H Ô˘ÌÚÈ. Û›· fï˜ ÁÈ’ ·˘ÙÔ‡˜ ‰ÂÓ Â›Ó·È ÂΛ, fiÔ˘ ÙËÓ ¿K·ÙÛÔ˘Ú¿ÓË, Ô˘ ı¤ÏÂÈ Ó· ‰ÒÛÂÈ ÙȘ ··ÓÙ‹ÛÂȘ ¶ÚÔ‚Ï‹Ì·Ù· ÚÔοÏÂÛÂ Ë «ÛÊ‹Ó·» Ù˘ ™¤ÏÙËÛ·Ó ÌÂÁ·ÏÔÚÂÒ˜, ·ÏÏ¿ ÛÙÔÓ AÏÁÂÚÈÓfi. TÈ ÙÔ˘ ÛÙËÓ ÚÒËÓ ÔÌ¿‰· ÙÔ˘, ÙÔÓ ¶·Ó·ıËÓ·˚Îfi Ô ÙÈÎ ÛÙËÓ ·fiÎÙËÛË ÙÔ˘ ™ÎˆÙÛ¤˙Ô˘ ÂÈıÂÙÈÎÔ‡ ‰È·ÚÚÔ¤˜ ‹Ù·Ó ÎÈ ·˘Ù¤˜ ·fi ÙËÓ ÂÈÛ·ÁÁÂÏ›·; ⁄ÔÔÔ›Ô˜ ÙÔÓ ¤‰ÈˆÍ ÌÂÛÔ‡Û˘ Ù˘ ÛÂ˙fiÓ. OÈ Û˘KÚȘ MfiÈÓÙ, ÚÒËÓ Ù˘ P¤ÈÓÙ˙ÂÚ˜ Î·È ÙÔ «Û·Ê¿Ù· ÂÌ‚¿ÛÌ·Ù· ·fi ÛÙÔȯËÌ·ÙÈÛÌfi; ¶Ò˜; °È· Ó· ÓÂÚÁ¿Ù˜ ÙÔ˘ ™·‚‚›‰Ë ϤÓ fiÙÈ Ô ÂÎ PˆÛ›·˜ ÔÌÔ‰Ô‡ÌÂ... °È· Ó· ‰Ô‡ÌÂ... ÚÈ» ÁÈ· ¤Ó·Ó ηÏfi ÂÈıÂÙÈÎfi Û˘Ó¯›˙ÂÙ·È. ÁÂÓ‹˜ ÂȯÂÈÚËÌ·Ù›·˜ ‰ÂÓ Íԉ‡ÂÈ Û¿Ù·Ï· Ù· ¶¿Ì ÙÒÚ· ÛÙÔ ÙÂÏÂ˘Ù·›Ô. K·Ï‹ ¢ηÈÚ›· ÚfiOÈ ÌÂÙ·ÁÚ·ÊÈΤ˜ ÎÈÓ‹ÛÂȘ ÙÔ˘ «ÙÚÈÊ˘ÏÏÈÔ‡» ¯Ú‹Ì·Ù· ÙÔ˘, ÚÔÛ¤¯ÂÈ ÙȘ ÂÈÏÔÁ¤˜ ÙÔ˘ Î·È ÏËÛÊÂÚÂ Ô ÚˆÙ·ıÏËÙ‹˜ E˘ÚÒ˘ Î·È EÏÏ¿‰Ô˜ ÛÙÔÓ ·ÔÙÂÏÔ‡Ó «·›ÓÈÁÌ·» Î·È ÙÔ ·Ó ·Ô‰˘Ó·ÌÒıËΠÚÒÓÂÈ ÌfiÓÔ fiÙ·Ó ‰ÂÈ Ú¿ÍÂȘ Î·È ·fi ÙÔ˘˜ ¿ÏÏÔ˘˜ ¿ÌÙˆ¯Ô ·fi Ù›ÙÏÔ˘˜ «ÂÍ¿ÛÙÂÚÔ» Ó· ÙÔ˘ ·Ú·Ë ÂÓÈÛ¯‡ıËÎÂ Ë ÔÌ¿‰· ı· Ê·Ó› ÌfiÓÔ ÛÙËÓ Ú¿(.¯. Ô·‰Ô‡˜, ÚÔÔÓËÙ‹, Ô‰ÔÛÊ·ÈÚÈÛÙ¤˜). °È· ¯ˆÚ‹ÛÂÈ ÙËÓ ÚˆÙÈ¿ ÛÙËÓ Î·ÓÔÓÈ΋ ÂÚ›Ô‰Ô. ¢ÂÓ ÍË- Î·È ·fi ÙËÓ ·fi‰ÔÛË ÙˆÓ Ó¤ˆÓ ·ÔÎÙËÌ¿Ó· ‰Ô‡Ì ÙÔ Î·ÏÔη›ÚÈ! Ì·›Óˆ ηıfiÏÔ˘ ÛÙ· ·ÁˆÓÈÛÙÈο Î·È Ù· Ù¯ÓÈο ÙÔ˘ ÙˆÓ. £A οÓÂÈ ÙËÓ ‰È·ÊÔÚ¿ Ô ÓÙ¤ÚÌÈ Ù˘ ¢Â˘Ù¤Ú·˜. MfiÓÔ fiÙÈ Ô AÚÙ˙È ¤¯ÂÈ ‰›ÎÈÔ OÈ ÁÎÚÈÓÈ¿Úˉ˜ ÈÛ¯˘Ú›˙ÔÓÙ·È fiÙÈ Ë ˘fi ÙÔÓ Afi ÙÔ Î¿Ùˆ Ú¿ÊÈ; (‰·ÓÂÈÎfi˜ ·fi ÙËÓ TfiÎÈÔ) fiÙ·Ó ÌÈÏ¿ÂÈ ÚÒÙ· ÁÈ· Ó›ÎË Î·È ÌÂÙ¿ ÁÈ· Î¿Ï˘„Ë Ù˘ °È¿ÓÓË AÏ·ÊÔ‡˙Ô ‰ÈÔ›ÎËÛË, ÏfiÁˆ ÙˆÓ ÌÂÁ¿ÏˆÓ T¤ÛÛÂÚȘ ÌÂÙ·Áڷʤ˜ ÛÙË ÂÎÓÔ‹ Ù˘ °È·ˆÓ¤˙Ô˜ °ÈÔ¯¤È K·˙ÈÁÈ¿ ‰È·ÊÔÚ¿˜. °È·Ù›; ¢ÈfiÙÈ ·˘ÙÔ› ı· Í·Ó·¯¿ÛÔ˘Ó Ì¤Û· ÔÈÎÔÓÔÌÈÎÒÓ ÚÔ‚ÏËÌ¿ÙˆÓ Ù˘, ·Ó·ÁοÛıËΠ¯ÂÈÌÂÚÈÓ‹˜ ÛÂ˙fiÓ ·fi ÙÔ˘˜ «Ú¿ÛÈÓÔ˘˜», Ì· ÛÙÔÓ ¶·Ó·ıËÓ·˚Îfi; ÛÙËÓ Î·ÓÔÓÈ΋ ÂÚ›Ô‰Ô. £˘ÌËı›Ù ÙÔ. Afi ¶·Ó· „ˆÓ›˙ÂÈ ·fi ÙÔ «Î¿Ùˆ Ú¿ÊÈ» Î·È ¯Ú˘ÛÔÏ‹Û˘Ó ÌÈ· ÙÔ˘ 27¯ÚÔÓÔ˘ ‰·ÓÂÈÎÔ‡ °È·ˆÓÈÒÓÈÔ .¯. ‰ÂÓ ÂÚÓ¿Ó ԇÙ Ì ÛÊ·›Ú˜. E›ÚˆÛ (Ì ¤Ó· ÔÛfi ¿Óˆ ·fi Ù· 3 ÂηÙ. ÁÈ· ÙËÓ Ó¤˙Ô˘ ̤ÛÔ˘ K·˙ÈÁÈ¿Ì· ·fi ÙËÓ TfiÎ˘Ô ˆ˜ ÙÔÓ Û˘, Ì ‹ÙÙ· Î·È ‰È·ÊÔÚ¿ ηٷÛÙÚ¤ÊÔÓÙ·È. H ÂÚ›Ô‰Ô˜ ‰ÂÓ ÙÔ˘˜ ‚Á·›ÓÂÈ Ô‡Ù ÛÙËÓ E˘ÚˆÏ›Áη ÎÈ ·˜ Ó›ÎËÛ·Ó ÙËÓ Âı·Ì¤ÓË M·Î¿ÌÈ Î·È ÙËÓ ·Ó‡·ÚÎÙË ºÂÓ¤Ú. T›ÔÙ· ¿ÏÏÔ. T· ˘fiÏÔÈÈ; ¶fiÛ· ˙ËÙ¿ÂÈ Ô «Î·ÚÓÙ¿Û˘» Îfi ÙÔ˘, ·Ï¿ ·Ô‰ÂÈÎÓ‡ÂÈ ÙÔ ÎÔÓÙÚ¿ÛÙ ÛÙȘ ‰˘Ô ηÚȤÚ˜ ÙÔ˘. ø˜ ¢ÂÓ Ï¤Ì η˘, ÂÓÓÔԇ̠fiÙÈ ¤Ú¯ÔÓÙ·È ÛÙËÓ EÏÏ¿‰· ÁÈ· Ó· · ÛÙÔ ‰›Ô Ù˘ Ì¿¯Ë˜. ·fi ÙÔ M·ÚÈÓ¿ÎË; ŒÓ· ‰È·Îfi- Ô‰ÔÛÊ·ÈÚÈÛÙ‹˜ Ù˘ PÂ¿Ï (1982-96) ¤˙ËÛ ÌÂÁ¿Ï˜ ‰fi͘ (16 ‚ÚÔ˘Ó Î›ÓËÙÚÔ. ¶ÚÒÙ· ÛÙÔ ™Eº Î·È ÌÂÛÈ· ÙÔ ¯ÚfiÓÔ ÁÈ· Ó· ˘ÔÁÚ¿„ÂÈ ÛÙÔÓ ıÚ‡ÏÔ, Ù›ÙÏÔÈ, 4 ÚÔÛˆÈΤ˜ ‰È·ÎÚ›ÛÂȘ), ·ÏÏ¿ ˆ˜ ÎfiÔ˘Ù˜ Ë ıËÙ›· ÙÔ˘ AÏÏ¿, Ú «·‰¤ÏÊÈ·» Ì ÙfiÛ· ÏÂÊÙ¿ ʤÚÓÔ˘Ì ηχÙÂÚÔ ÚÔÙ¿ ÛÙÔ EÏÏËÓÈÎfi. Û˘Ó ÙȘ ÂÊÔڛ˜ Î·È Ù· IKA Î·È Ù· ™IKA Î·È Ù· Û B·ÁÈÂοÓÔ, K·ÛÙ›ÁÈ·, XÂÙ¿ÊÂ, ™Â‚›ÏÏË ‰ÂÓ «ÁÂÌ›˙ÂÈ ÙÔ Ì¿ÙÈ»! ÔÓËÙ‹ Î·È ÛÙÔ Î¿Ùˆ, οو ÎÚ·Ù¿Ì ÙÔÓ AÓÙÒÓË ˆ˜ ÙÔ Î·ÏÔMIKA, ¿Óˆ ·fi 2 «Ì‡ÚÈ·» ÙÔ ¯ÚfiÓÔ, ‰ËÏ·‰‹! ÕÙÈÙÏÔ˜ ˆ˜ ÚÔÔÓËÙ‹˜, fiˆ˜ Î·È Ô EÚÓ¤ÛÙÔ B·Ï‚¤Ú‰Â, Ô Î·›ÚÈ Î·È „¿¯ÓÔ˘Ì ηχÙÂÚ· ÛÙËÓ ·ÁÔÚ¿, Ì ÙËÓ ËÛ˘¯›· Ì·˜ H ÁÓÒÌË ÌÔ˘, Ì¤Û·; ¶Ôχ˜ ıfiÚ˘‚Ô˜ ÛÙÔÓ OÏ˘- ÔÔ›Ô˜ Â‰Ò ÛÙËÓ EÏÏ¿‰·, Ì ÙÔÓ OÏ˘ÌÈ·Îfi, ۋΈÛ ÙȘ ÚÒ- Î·È ¯ˆÚ›˜ η̛· ›ÂÛË! ÌÈ·Îfi ÁÈ· ÙÔÓ IÛ·Ófi ÚÔÔÓËÙ‹, M›ÙÛÂÏ. Ù˜ ÙÔ˘ ÎÔ‡˜. ™Â ·˘Ùfi ÙÔ ÛÙÔȯ›Ô, ÏÔÈfiÓ, ÌÔÈ¿˙Ô˘Ó Ù· ‰˘Ô ·¶¤ÊÙˆ ¤Íˆ; ¢È·ÊˆÓ› ηÓ›˜; M ÂȯÂÈÚ‹Ì·Ù·, ·Ú·Î·AÍ›˙ÂÈ, fï˜, ÙÔÓ ÎfiÔ ÙfiÛË «Ê·Û·Ú›·»; ¶ÂÚ›ÌÂÓ·Ó ÙÔÓ ÙÚȈٿÎÈ·, ÔfiÙ ӷ ˘Ôı¤ÛÔ˘Ì fiÙÈ Û‡Ìʈӷ Ì ÙËÓ ÏÔÁÈ΋ ÏÒ Ôχ! 49¯ÚÔÓÔ ÚÒËÓ Ù¯ÓÈÎfi Ù˘ ™Â‚›ÏÏ˘ ÛÙËÓ Aı‹Ó· ÁÈ· Ó· ˘Ô- οÔȈÓ, ÙÔ˘Ï¿¯ÈÛÙÔÓ, ÂȂ‚·ÈÒÓÂÙ·È Ô ÈÛ¯˘ÚÈÛÌfi˜ fiÙÈ ÔÈ ÚˆY.°.: Xı˜ ÔÈ IÛ·ÓÔ› ¤ÏÂÁ·Ó fiÙÈ ¤ÎÏÂÈÛÂ Ô M›ÙÛÂÏ ÁÈ· 2,5 ÁÚ¿„ÂÈ ÙÔ Û˘Ì‚fiÏ·ÈÔ ÙÔ˘ Î·È ÌÈ· ÁÚ‹ÁÔÚË Ì·ÙÈ¿ ÛÙÔ ‚ÈÔÁÚ·ÊÈ- Ù·ıÏËÙ¤˜ Ù˘ Super League ·Ó·˙ËÙÔ‡Û·Ó ÙÔÓ «Ó¤Ô B·Ï‚¤Ú‰Â». ¯ÚfiÓÈ·, ‹ÙÔÈ... 3 ÂηÙ. ¢ÚÒ!

H

M ¤Ó· ‰È·ÎfiÛÈ· ‚Ú›ÛÎÂȘ ηχÙÂÚÔ!

Δ


PRESS TIME, ™¿‚‚·ÙÔ 2 - K˘Úȷ΋ 3 ºÂ‚ÚÔ˘·Ú›Ô˘ 2013

35

SUPER LEAGUE O¶A¶ 2012-13, ∞§§∞, ª∂ ∞ƒ∫∂Δ√À™ ¶√¢√™º∞πƒπ™Δ∂™ «∞π¡π°ª∞»

ÌÂÙ·ÁÚ·ÊÒÓ ÙÔ˘ °ÂÓ¿ÚË

™ÙËÓ TÔ‡Ì· ‰ÂÓ ¤ÛÎ·Û·Ó ÔÈ «‚f Ô˘ ˘ÔÛ¯fiÙ·Ó Ô I‚¿Ó ™·‚‚›‰Ë˜, ·ÏÏ¿, Ô ¶AOK «‰˘Ó¿ÌˆÛ»

ηٷ‚ÔÏ‹ ·Ô˙ËÌÈÒÛˆÓ) ·˘ÙÔ‡˜ Ô˘ ¤‰ÈˆÍ (1,2 ÂηÙ. ÛÙÔÓ §¤ÙÔ, 800.000 ÛÙÔÓ B‡ÓÙÚ·, 600.000 ÛÙÔÓ K·ÙÛÔ˘Ú¿ÓË Î·È 450.000 ÛÙÔÓ ºÂÚ¤ÈÚ·). O ·ÓÙ›ÏÔÁÔ˜ Â›Ó·È fiÙÈ ¤Ê˘Á·Ó ·›ÎÙ˜ Ô˘ ‰ÂÓ ¿ÚÂÛ·Ó ÛÙÔÓ ÎfiÛÌÔ Î·È Ì¿ÏÏÔÓ Â›¯·Ó ÎÏ›ÛÂÈ ÙÔÓ Î‡ÎÏÔ ÙÔ˘˜. T· ˘fiÏÔÈ· ı· Ù· ÎÚ›ÓÂÈ Ë ÈÛÙÔÚ›·. O ¶·Ó·ıËÓ·˚Îfi˜ ÊÈÁÔ˘Ú¿ÚÂÈ ÛÙËÓ 7Ë ÌfiÏȘ ı¤ÛË Ù˘ ‚·ıÌÔÏÔÁ›·˜ Î·È ÈÎÚ‹ ·Ï‹ıÂÈ· Â›Ó·È fiÙÈ Ï›Ô˘Ó ÔÈ ·È¯Ù·Ú¿‰Â˜ ·fi ÙËÓ ÂÓ‰Âο‰· ÙÔ˘. O T˙ÈÌÚ›Ï ™ÈÛ¤ Î·È Ô º¿Ó˘ °Î¤Î·˜ ‰ÂÓ Â¤ÛÙÚ„·Ó ÔÙ¤ Î·È ı· ’¯ÂÈ ÂӉȷʤÚÔÓ Ó· ‰È·ÈÛÙˆı› ÛÙËÓ Ú¿ÍË ·Ó Ô K·˙ÈÁÈ¿Ì· ı· ‰ÈηÈÒÛÂÈ fiÛÔ˘˜ ‚È¿ÛıËÎ·Ó Ó· ÙÔÓ «‚·ÊÙ›ÛÔ˘Ó» ˆ˜ ÙÔÓ «NÙÚÔÁÎÌ¿ Ù˘ Aˆ AÓ·ÙÔÏ‹˜»!

«ÕÌ˘Ó·» M·ÚÈÓ¿ÎË ™ÙÔÓ ÓÙ·ÌÏÔ‡¯Ô OÏ˘ÌÈ·Îfi Ô B·ÁÁ¤Ï˘ M·ÚÈÓ¿Î˘ ›¯Â ÔÏÏÔ‡˜ ÏfiÁÔ˘˜ ÁÈ· Ó· ÌËÓ «·ÓÔȯı›» ÛÙȘ ÌÂÙ·Áڷʤ˜. OÈ «ÂÚ˘ıÚfiÏ¢ÎÔÈ» ηٿ ·Ú¿‰ÔÛË «¯Ù˘Ô‡Ó» Ù· ηÏÔη›ÚÈ· ÈÔ ÌÂÁ¿Ï· ÔÓfiÌ·Ù· Î·È ÂÈϤÔÓ Ô Ù›ÙÏÔ˜ ÛÙËÓ EÏÏ¿‰· ¤¯ÂÈ, ‹‰Ë, ÎÚÈı›, Ë ÔÌ¿‰· ‰ÂÓ ·›˙ÂÈ ÛÙÔ Champions League, ·ÏÏ¿, ÛÙÔ Europe League Î·È ÙÔ ÚfiÛÙÂÚ Ù˘ ıˆÚÂ›Ù·È ÙÔ Î·Ï‡ÙÂÚÔ ÛÙËÓ Super League. O ŒÏÏËÓ·˜ ÂÊÔÏÈÛÙ‹˜ ·ÚΤÛıËΠÛÙÔÓ KÔ-

ÏÔÌ‚È·Ófi ÂÍÙÚ¤Ì ¶›ÓÔ, ¤Ó·Ó ·›ÎÙË «·›ÓÈÁÌ·», Ì Ôχ ηϿ ÛÙÔȯ›· (·fi‰ÂÈÍË ÔÈ 3 ·ÛÛ›ÛÙ Ì ÙÔ «Î·ÏË̤ڷ») Ì· Ï›ÁÔ ·Ù›ı·ÛÔ, ·Ó Î·È ÙÂÏÈο Ù· ‚ڋΠ̠ÙÔÓ ÎfiÔ˘Ù˜ AÓÙÒÓË NÈÎÔÔÏ›‰Ë. H Û˘Ó¤¯ÂÈ· ı· «‰Â›ÍÂÈ» ·Ó Ô ¶›ÓÔ ı· Â›Ó·È ‹ fi¯È «Ï·¯Â›Ô». H ‰ÈÔ›ÎËÛË ¤ÛˆÛ ÙËÓ ·ÚÙ›‰· Ì ÙËÓ ·Ó·Ó¤ˆÛË Û˘Ì‚ÔÏ·›Ô˘ ÙÔ˘ ÎÔÚ˘Ê·›Ô˘ ÛÎfiÚÂÚ ÙÔ˘ ÂÏÏËÓÈÎÔ‡ ÚˆÙ·ıÏ‹Ì·ÙÔ˜ P¿ÊÈÎ T˙ÈÌÔ‡Ú (ÙÔ deal ÚԂϤÂÈ ÂÙ‹ÛȘ ·Ô‰Ô¯¤˜ 1,2 ÂηÙ. ¢ÚÒ) Î·È ÙˆÓ XÔϤÌ·˜, M‹ÙÚÔÁÏÔ˘, ·ÏÏ¿, «¤¯·Û» ÙÔÓ B·Û›ÏË TÔÚÔÛ›‰Ë ÁÈ· 400.000 ¢ÚÒ (fiÛ· ÂÈÛ¤Ú·Í ·fi ÙËÓ PfiÌ·) Î·È ÙÔ Î˘Ú›·Ú¯Ô ı¤Ì· Â›Ó·È Ë Î¿Ï˘„Ë ÙÔ˘ ÎÂÓÔ‡ ·fi ÙËÓ Ê˘Á‹ ÙÔ˘ ‰ÈÂıÓ‹ ŒÏÏËÓ· ÛÙ·Ú ÛÙÔ ‰ÂÍ› ¿ÎÚÔ Ù˘ «ÂÚ˘ıÚfiÏ¢Î˘» ÂÓ‰Âο‰·˜, ÁÈ· Ó· ÌËÓ ·Ô‰˘Ó·Ìˆı› Ë ÔÌ¿‰·. O M·ÚÈÓ¿Î˘ ‰ÂÓ ı¤ÏËÛ ӷ ʤÚÂÈ ÛÙÔÓ ¶ÂÈÚ·È¿ ÙÔÓ «Ú¿ÛÈÓÔ» §Ô˘Î¿ B‡ÓÙÚ·, Ô˘ η٤ÏËÍ ÛÙËÓ ÈÛ·ÓÈ΋ §Â‚¿ÓÙÂ Î·È „¿¯ÓÂÈ ÁÈ· ÙÔÓ ·ÓÙ›TÔÚÔÛ›‰Ë. Z‹ÙËÌ· ÚÔ·ÙÂÈ, Ê˘ÛÈο, Î·È Ì ÙÔ Í·ÊÓÈÎfi ÂӉȷʤÚÔÓ Ù˘ M¿ÓÙÛÂÛÙÂÚ ™›ÙÈ ÁÈ· ÙÔÓ T˙ÈÌÔ‡Ú. AÓ ÔÈ ÚˆÙ·ıÏËÙ¤˜ AÁÁÏ›·˜ ‰ÂÏ¿ÛÔ˘Ó ÙÔ˘˜ ÚˆÙ·ıÏËÙ¤˜ Ì ÙËÓ ÚÔÛÊÔÚ¿˜ ÙÔ˘˜ ÁÈ· ÙÔÓ AÏÁÂÚÈÓfi ÛÙÚ¿ÈÎÂÚ, ·˘ÙÔÌ¿Ùˆ˜ Ô OÏ˘ÌÈ·Îfi˜ ı· Ú¤ÂÈ Ó· ÎÈÓËı› Î·È ÁÈ· ÂÈıÂÙÈÎfi. OÈ ·ÚÈıÌÔ› Ê·ÓÂÚÒÓÔ˘Ó fiÙÈ ‹Ù·Ó Ô «ÊÙˆ¯fiÙÂÚÔ˜» ÌÂÙ·ÁÚ·ÊÈÎfi˜ ¯ÂÈÌÒÓ·˜ ÁÈ· ÙÔÓ OÏ˘ÌÈ·Îfi ·fi ÙÔ 2003, ·Ó ·Ó·ÏÔÁÈÛı› ηÓ›˜ fiÙÈ °ÂÓ¿ÚË Â›¯·Ó ¤ÚıÂÈ ·›ÎÙ˜ fiˆ˜ ÔÈ °ÂˆÚÁ¿ÙÔ˜, TÔÚÔÛ›‰Ë˜, MÂÏÔ‡ÙÛÈ, NÙ¿ÚÌÈÛÈÚ, NÙ¿ÙÔÏÔ, T˙ÈÌÔ‡Ú, M·ÓÈ¿Ù˘ Î·È K·˙›Ì. ¶·Ú·¯ˆÚ‹ıËÎ·Ó ÛÙÔÓ ÕÚË ÔÈ ·Ó·ÏËڈ̷ÙÈÎÔ› T¿ÙÔ˜, Z·Ú·‰Ô‡Î·˜, ¢È·Ì·ÓÙ¿ÎÔ˜. TÔ ÌÂÁ¿ÏÔ «‰ÂοÚÈ» ¿ÂÈ ÁÈ· ηÏÔη›ÚÈ Î·È ÁÂÓÈο Ô M·ÚÈÓ¿Î˘ «¤·ÈÍ»·Ì˘ÓÙÈο ÛÙȘ ÌÂÙ·Áڷʤ˜ ÙÔ˘ °ÂÓ¿ÚË!

¶¿Óˆ ·fi ÙȘ ‰˘Ó¿ÌÂȘ Ù˘ M ¯Ú¤Ë ¿Óˆ ÙˆÓ 35 ÂηÙ. ¢ÚÒ Î·È ¯ˆÚ›˜

ÂÂÓ‰˘Ù‹ ÛÙÔÓ ÔÚ›˙ÔÓÙ·, fiÛÔ ‰ÂÓ ÙÂÏÂÈÒÓÂÈ ÙÔ «Û›ÚÈ·Ï» Ù˘ Â¤Ó‰˘Û˘ ÙÔ˘ ¢ËÌ‹ÙÚË BÈÓÙÈ¿‰Ë, Ë «ÊÙˆ¯Ô‡Ï·» AEK ‰ÂÓ ¤ÌÂÈÓ Ì «ÛÙ·˘ÚˆÌ¤Ó· Ù· ¯¤ÚÈ·» Î·È Î·Ù¿ ÔÏÏÔ‡˜ ηٿÊÂÚ ӷ ÎÈÓËı› «¿Óˆ ·fi ÙȘ ‰˘Ó¿ÌÂȘ Ù˘». A¤ÎÙËÛ ÙÔÓ AÓÙÒÓË ¶ÂÙÚfiÔ˘ÏÔ ÂχıÂÚÔ ·fi ÙÔÓ ¶·Ó·ıËÓ·˚Îfi Î·È Ô Ó·Úfi˜ ΢ÓËÁfi˜ ¿Ú¯ÈÛ ӷ ‚¿˙ÂÈ ÁÎÔÏ ·Ì¤Ûˆ˜. OÈ ÔÏÏ¿ ˘ÔÛ¯fiÌÂÓÔÈ AÓ¿ÎÔÁÏÔ˘ Î·È MËÙÚfiÔ˘ÏÔ˜ ·fi ¶·ÓÛÂÚÚ·˚Îfi Î·È ¶·Ó·ÈÙˆÏÈÎfi, Ô ·ÎÚ·›Ô˜ ·Ì˘ÓÙÈÎfi˜ ·fi ÙËÓ §Â˚Ûfi˜ £·Ó¿Û˘ TÛÔ˘Ì¿Áη˜, Ô K·Ú·Ï‹˜ (K¤Ú΢ڷ) Î·È Ô AÓ·ÛÙ·ÛfiÔ˘ÏÔ˜, ıˆÚÔ‡ÓÙ·È ÌÂÓ ¿ÛËÌÔÈ Ô‰ÔÛÊ·ÈÚÈο, ·ÏÏ¿, ÌËÓ Í¯ӿÌ fiÙÈ ·fi ÌÂÙ·Áڷʤ˜ Ô˘ ÎfiÛÙÈÛ·Ó ÌÂÚÈΤ˜ ‰Âο‰Â˜ ¯ÈÏÈ¿‰Â˜ ¢ÚÒ ‰ÂÓ ˙ËÙ¿˜ ÙÔÓ «·Ú¿‰ÂÈÛÔ» Î·È ÚÔÛ·ı›˜ Ó· ·Ó‚¿ÛÂȘ ÙÔÓ ‹¯Ë fiÓÙÔ, fiÓÙÔ. ™Ùfi¯Ô˜ Ù˘ AEK, ¿ÏψÛÙÂ, Â›Ó·È Ó· ·ÔʇÁÂÈ ÙÔÓ ˘Ô‚È‚·ÛÌfi. H AEK «¿Ú·Í» ÙÔÓ ¢ËÌ‹ÙÚË AÓ¿ÎÔÁÏÔ˘ ̤۷ ·’ Ù· ¯¤ÚÈ· ÙÔ˘ ¶·Ó·ıËÓ·˚ÎÔ‡ Ì ÙË ‚Ô‹ıÂÈ· ÙÔ˘ ¢ËÌ‹ÙÚË MÂÏÈÛÛ·Ó›‰Ë, ÎÈ ·˘Ùfi ‰Â›¯ÓÂÈ fiÙÈ ‰ÂÓ Â›Ó·È ÌfiÓË.

«M·Ì» ·fi K·˚ÌÂÓ¿ÎË-M¿ÎÔ °È¿ÓÓ˘ K·˚ÌÂÓ¿Î˘ Î·È ¢ËÌ‹ÙÚ˘ M¿ÎÔ˜, ÔÈ ‰˘Ô «ÂÌ›Úˉ˜» ÙÔ˘ AÛÙ¤Ú· TÚ›ÔÏ˘, «˙ÂÛÙ¿ıËηӻ ·fi ÙËÓ «ÙÚÂÏ‹ ÔÚ›·» Ù˘ ÔÌ¿‰·˜ ÙÔ˘ ™¿ÎË TÛÈÒÏË (2Ë ÛÙËÓ Super League) Î·È «¤¯ˆÛ·Ó» ¯Ú‹Ì· ÁÈ· Ó· ÂÓÈÛ¯‡ÛÔ˘Ó ÙÔ latin ÛÙÔÈ¯Â›Ô Î·È Ó· ʤÚÔ˘Ó ÙÔ˘˜ O˘ÚÙ¿‰Ô, K¿Ê·, §¿˙ÏÔ, ™¤ÙÈ Î·È ÙÔÓ °È¿ÓÓË KÔÓÙÔ¤ ·fi ÙËÓ AEK, ΛÓËÛË Ë ÔÔ›· ‰›ÓÂÈ «‚¿ıÔ˜» ÛÙËÓ ¿Ì˘Ó·. M ÙËÓ ‰˘Ó·ÌÈ΋ Ô˘ ·ÔÎÙ¿ ÙÔ «·ÛÙ¤ÚÈ» Ù˘ ¶ÂÏÔÔÓÓ‹ÛÔ˘, ÂÍÂÏ›ÛÛÂÙ·È Û ʷ‚ÔÚ› ÁÈ· ÙËÓ ¤ÍÔ‰Ô ÛÙÔ Champions League Î·È ¤ÂÙ·È «Ì¿¯Ë» Ì ÙÔÓ Â›Û˘ ÂÓ‰˘Ó·ÌˆÌ¤ÓÔ ¶AOK!

TÈ ¤Î·Ó·Ó ÔÈ ¿ÏÏÔÈ EӉȷʤÚÔ˘Û˜ ÌÂÙ·ÁÚ·ÊÈΤ˜ ÎÈÓ‹ÛÂȘ Ú·ÁÌ·ÙÔÔ›ËÛ·Ó Î·È ÔÈ ¿ÏϘ ÔÌ¿‰Â˜ Ù˘ Super League. EÓÈÛ¯˘Ì¤ÓÔ˜ Î·È Ô AÙÚfiÌËÙÔ˜ ÙÔ˘ °ÈÒÚÁÔ˘ ™·ÓÔ‡ Ì ÙÔ˘˜ º¿ÌÈÔ (AÓ·Á¤ÓÓËÛË °È·ÓÓÈÙÛÒÓ), B·ÁÁ¤ÏË M¿ÓÙ˙ÈÔ (M·ÎÔ‡), O˘ÓÙfiÙ˙È, M·ÓfiÏÔ P¤ÈÓ· (ÂχıÂÚÔ˜), ·ÚfiÙÈ ¤¯·Û ÙÔÓ ÔÚÙȤÚÔ IÙ¿Ó˙ (¶AOK), fiˆ˜ Ô ¶·ÓÈÒÓÈÔ˜, Ô˘ ‹Ú ÙÔ˘˜ ¶·Ó·ÁȈÙÔ‡‰Ë (‰·ÓÂÈÎfi˜, ¶AOK), TfiÛη, K·ÚÙÛ·Ì¿, AÛÏ·Ó›‰Ë, TÛ·ÌÔ˘ÚÏ›‰Ë, °·ÓˆÙ‹,

K·ÏÔÁÈ¿ÓÓË Î·È Ô ÕÚ˘ Ì ÙÔ˘˜ Z·Ú·‰Ô‡Î·, ¢È·Ì·ÓÙ¿ÎÔ, T¿ÙÔ (‰·ÓÂÈÎÔ›, OÏ˘ÌÈ·Îfi˜), KÔÙÛ·Ú›‰Ë, Z‹ÛË N·Ô‡Ì. H K¤Ú΢ڷ ¤‰ÈˆÍÂ Î·È ¤ÊÂÚ (°Î¤ÛÈÔ˜-ÂχıÂÚÔ˜), ™Ù¿ÌÔ˘-‰·ÓÂÈÎfi˜ ·fi ¶AOK, NÙÈÓȈٿ΢, AÓ‰ÚÂfiÔ˘ÏÔ˜, MÔÛ¯¿Î˘, Aı·Ó·Û›Ô˘, K˘‚ÂÏ›‰Ë˜) «ÎfiÛÌÔ», ÂÓÙÔ‡ÙÔȘ ı· Ê·Ó› ÛÙÔ Á‹Â‰Ô ·Ó ı· «Ûˆı›» Ì ·˘Ùfi ÙÔ ˘ÏÈÎfi. H •¿ÓıË ÂÌÏÔ‡ÙÈÛ ÙÔ ÚfiÛÙÂÚ Ù˘ Ì ÙÔ˘˜ ¶¿ÈÙÔ (ÂχıÂÚÔ˜), P¿È·Ó ™ÌÈı (TÛ›‚·˜ °ÎÔ˘·‰·Ï·¯¿Ú·), ™¿ÎË ¶Ú›ÙÙ· (ÂχıÂÚÔ˜), NÙȤ, ™ÔÏÙ¿ÓÈ, Ô ¶Ï·Ù·ÓÈ¿˜ Ì ÙÔ˘˜ AÌÓÙÔ‡Ï TÂÙ¤, TÛ›ÓÙÈ, K·Û٤Ϙ, §·Ì¿ÚÙ M·ÚÛ¤ÏÔ, ™ÙfiÏÂÚ, °È¿ÓÓÔ˘, M¤ÏÈÙ˜ Î·È Ô OºH Ì ÙÔ˘˜ K·ÓԇϷ, M·ÎÚ‹, ™˘Ó¿ÎË, KÔÏÏÈ·ÎÔ˘‰¿ÎË Î·È «¤¯·Û» ÙÔÓ ™›ÛÈÙ˜. H B¤ÚÔÈ· ¤Î·Ó ÂÎηı·Ú›ÛÂȘ Î·È ‹Ú ÌfiÓÔ ÙÔ˘˜ ÕÏÓÙÔ NÙÔ‡ÛÂÚ, MÔοÎÂ, Ô ¶·ÓıÚ·ÎÈÎfi˜ ÙÔ ›‰ÈÔ Î·È ¤ÊÂÚ BÚÔÓÙ·Ú¿, KÂ˚Ó¤˜ (ÂχıÂÚÔÈ), ZÔÚÓÙ¿Ô, T˙¿ÓË. O §Â‚·‰ÂÈ·Îfi˜, ·fi ÙȘ Ï‹ÚÂȘ ÔÌ¿‰Â˜, ·ÚΤÛıËΠÛÙȘ ÚÔÛı‹Î˜ ÙˆÓ PÔÌ¤Ô˘ (ÂχıÂÚÔ˜), MÔ˘Ì¿Ï, Ô ¶·ÓıÚ·ÎÈÎfi˜ Î·È Ô ¶A™ °È¿ÓÓÂÓ· ‰ÂÓ ‹ÚÂ Î·Ó¤Ó·Ó ·›ÎÙË. ¶ÔÈÔÈ ·fi fiÏÔ˘˜ ·˘ÙÔ‡˜ ı· ·Ô‰ÂȯıÔ‡Ó Ï·‚Ú¿ÎÈ· Î·È ÔÈÔÈ «·ÏÙ¿», ı· ÙÔ ‰Ô‡Ì ÛÙÔ ¯ÔÚÙ¿ÚÈ!

O IBAN ™·‚‚›‰Ë˜, ·Ó Î·È ‰ÂÓ Ífi‰Â„ fiÛ· ¯Ú‹Ì·Ù· ˘ÔÛ¯fiÙ·Ó, ÂÓ›Û¯˘Û ÛËÌ·ÓÙÈ Î¿ ÙÔÓ ¶AOK ÙÔÓ °ÂÓ¿ÚË


36

™∞∫∏™ Δ™πø§∏™

∂›Ó·È Ô Î·Ï‡ÙÂÚÔ˜! √

53¯ÚÔÓÔ˜ ™¿Î˘ ΔÛÈÒÏ˘ «¿Ú·Í» Ù· «Û΋ÙÚ·» ÙÔ˘ ηχÙÂÚÔ˘ ŒÏÏËÓ· ÚÔÔÓËÙ‹ ·fi ÙÔÓ 43¯ÚÔÓÔ °ÈÒÚÁÔ ¢ÒÓË, ¯¿ÚË ÛÙË «ÊÚÂÓ‹ÚË» ÔÚ›· ÙÔ˘ ∞ÛÙ¤Ú· ΔÚ›ÔÏ˘ Î·È Ù· «ÛηÌ·Ó‚¿ÛÌ·Ù·» ÙÔ˘ ¶∞√∫.

ŸÌˆ˜, ÔÈÔ˜ ͤÓÔ˜ ÌÔÚ› Ó· ıˆÚËı› ·ÓÒÙÂÚfi˜ ÙÔ˘; ∫·Ó›˜! ¢È· Ù˘ ÂȘ ¿ÙÔÔÓ ··ÁˆÁ‹˜ Î·È Ì ‰Â‰Ô̤ÓÔ fiÙÈ ÌfiÏȘ ¿ÏÏÔÈ 4 Û˘Ó¿‰ÂÏÊÔ› ÙÔ˘˜ «ÂÈ‚›ˆÛ·Ó» ·fi ÙË Ï·›Ï·· ÙˆÓ ·ÔχÛˆÓ-·Ú·ÈÙ‹ÛÂˆÓ ÛÙËÓ SUPER LEAGUE ·fi ÙÔ˘˜ 16, ÔÈ ÔÔ›ÔÈ ÍÂΛÓËÛ·Ó, ÛÙÔÓ ΔÛÈÒÏË ·ÔÓ¤ÌÂÙ·È, ÁÂÓÈο, Ô Ù›ÙÏÔ˜ ÙÔ˘ ηχÙÂÚÔ˘ ÚÔÔÓËÙ‹, ÌÂٷ͇ Í¤ÓˆÓ Î·È ∂ÏÏ‹ÓˆÓ. «¢È·ÛÒ˙ÔÓÙ·È», Â›Û˘, ÛÙÔÓ ¶·ÓÈÒÓÈÔ Ô ∂Ï¢ıÂÚfiÔ˘ÏÔ˜, ÛÙÔÓ §Â‚·‰ÂÈ·Îfi Ô ¶·Ú¿Û¯Ô˜ ÛÙËÓ ∫¤Ú΢ڷ Ô ª¿ÓÙ˙ÈÔ˜ Î·È ÛÙ· °È¿ÓÓÂÓ· Ô ÃÚÈÛÙfiÔ˘ÏÔ˜. √ ÚˆÙ·ıÏËÙ‹˜ √Ï˘ÌÈ·Îfi˜ ¤‰ÈˆÍ ÙÔÓ ∑·ÚÓÙ›Ì, Ô ¶·Ó·ıËÓ·˚Îfi˜ ·ÏÏ¿˙ÂÈ ÙÔ˘˜ ÚÔÔÓËÙ¤˜ «Û·Ó Ù· Ô˘Î¿ÌÈÛ·», Ô «∞Ó·ÛÙfi» ‰ÂÓ ¿ÂÈ Ôχ ηϿ ÛÙÔ ¶ÂÚÈÛÙ¤ÚÈ Î·È ·˘Ù‹ ÙËÓ ÒÚ· Ô ΔÛÈÒÏ˘ ‰ÂÓ ¤¯ÂÈ «·ÓÙ›·ÏÔ» ÛÙÔ˘˜ ¿ÁÎÔ˘˜. ∏ ÔÌ¿‰· ÙÔ˘ ÁÈ· Ͽη «‰È¤Ï˘Û» ÙÔÓ ¶Ï·Ù·ÓÈ¿ 3-0 ÛÙ· ÷ÓÈ¿, ÂΛ fiÔ˘ ·ÔÎÏ›ÛıËΠÛÙÔ Î‡ÂÏÏÔ Ô ¶·Ó·ıËÓ·˚Îfi˜ Î·È ÛηÚʿψÛ ÛÙË 2Ë ı¤ÛË, ı˘Ì›˙ÔÓÙ·˜ ÙË ÌÂÁ¿ÏË §¿ÚÈÛ· ÙˆÓ ’80s!

PRESS TIME, ™¿‚‚·ÙÔ 2 - K˘Úȷ΋ 3 ºÂ‚ÚÔ˘·Ú›Ô˘ 2013

∞ÀΔ√π ∂π¡∞π √π ¶π√ ∂À™Δ√Ã√π ™∫√ƒ∂ƒ Δ∏™ º∂Δπ¡∏™ SUPER LEAGUE

√È ÁÓ‹ÛÈÔÈ ÁÎÔÏÙ˙‹‰Â˜ ÚΛ Ó· «ÛÚÒ¯ÓÂÈ» ¤Ó·˜ Ô‰ÔÛÊ·ÈÚÈÛÙ‹˜ ÙËÓ Ì¿Ï· ÛÙÔ ÏÂÎÙfi ÁÈ· Ó· ·Ó·ÎËÚ˘¯Ù› ˆ˜ ̤Á·˜ ÁÎÔÏÙ˙‹˜ ·fi ÙÔ˘˜ ÂȉÈÎÔ‡˜ Î·È ÙËÓ «È¿ÙÛ·»; ∞Ó Ù· ÁÎÔÏ Â›Ó·È… ÔÏÏ¿, ‰ÂÓ Á›ÓÂÙ·È ÎÈ ·ÏÏÈÒ˜. ∞fi ¤Ó· «fiÚÈÔ» Î·È Î¿Ùˆ, fï˜, ÌÂÙÚ¿ Î·È Ô ‚·ıÌfi˜ ¢ÛÙÔ¯›·˜ ÁÈ· Ó· ÎÚÈı› ¤Ó·˜ ÂÈıÂÙÈÎfi˜ ˆ˜ ÁÓ‹ÛÈÔ˜ ÁÎÔÏÙ˙‹˜. ™ÙÔÓ √Ï˘ÌÈ·Îfi, ÁÈ· ·Ú¿‰ÂÈÁÌ·, ̤¯ÚÈ ÚfiÙÈÓÔ˜ Ô ·‰ÈÎË̤ÓÔ˜ ·fi √§√À™ ÙÔ˘˜ ÚÔÔÓËÙ¤˜ ÙÔ˘ ™¤Ú‚Ô˜ ÛÙÚ¿ÈÎÂÚ ª¿ÚÎÔ ¶¿ÓÙÂÏÈÙ˜, ‰È·ÙËÚÔ‡Û ¿ÓÙ· ÙÔÓ Î·Ï‡ÙÂÚÔ Ì¤ÛÔ fiÚÔ ÛÎÔÚ·Ú›ÛÌ·ÙÔ˜, Û ۯ¤ÛË Ì ٷ ÏÂÙ¿ Û˘ÌÌÂÙÔ¯‹˜ ÙÔ˘, ·ÏÏ¿, ·Ó¤Î·ıÂÓ Â›¯·Ó ÙÔ ÚÔ‚¿‰ÈÛÌ· ·fi ·˘ÙfiÓ ÁÈ· ÙË ‚·ÛÈ΋ ÂÓ‰Âο‰· ¿ÏÏÔÈ Û˘Ì·›ÎÙ˜ ÙÔ˘, fiˆ˜ ÔÈ ªÈÚ·Ï¿˜, Δ˙ÈÌÔ‡Ú Î·È Ê¤ÙÔ˜ Ô ª‹ÙÚÔÁÏÔ˘. ΔÔ ıÂÙÈÎfi ÁÈ· ÙÔ˘˜ ‰˘Ô ÎÔÚ˘Ê·›Ô˘˜ ÛÎfiÚÂÚ Ù˘ ηÙËÁÔÚ›·˜ ÛÙÔ ÚˆÙ¿ıÏËÌ· Ù˘ ÛÂ˙fiÓ 2012-13, ƒ¿ÊÈÎ Δ˙ÈÌÔ‡Ú (15) Î·È ™Ù¤Ê·ÓÔ ∞ı·Ó·ÛÈ¿‰Ë (9), Â›Ó·È fiÙÈ ÊÈÁÔ˘Ú¿ÚÔ˘Ó ÛÙȘ ÚÒÙ˜ ı¤ÛÂȘ ÙÔ˘ ›Ó·Î· ÙˆÓ ÈÔ Â‡ÛÙÔ¯ˆÓ ΢ÓËÁÒÓ, ¿Ú· ·Ô‰ÂÈÎÓ‡Ô˘Ó fiÙÈ ·Í›˙Ô˘Ó ÙȘ ÙÂÏÈΤ˜ ¿Û˜ Ô˘ ·›ÚÓÔ˘Ó ·fi ÙÔ˘˜ ¿ÏÏÔ˘˜ ·›ÎÙ˜ ÙˆÓ ÔÌ¿‰ˆÓ ÙÔ˘˜ Î·È ÌÔÚÔ‡Ó Ó· ÙȘ ·ÍÈÔÔÈÔ‡Ó. À¿Ú¯Ô˘Ó, fï˜, Î·È ÔÓfiÌ·Ù· Ô˘ Ì·›ÓÔ˘Ó «ÛÊ‹Ó·» ‰›Ï· ÙÔ˘˜ Î·È Ì¿ÏÈÛÙ· ÙÔ˘˜ ÍÂÂÚÓÔ‡Ó Î·È ÂÌÊ·Ó›˙Ô˘Ó Î·Ï‡ÙÂÚ· ÔÛÔÛÙ¿, ·Ó Î·È ÌÂÙÚÔ‡Ó ÏÈÁfiÙÂÚ˜ ÚÔÛ¿ıÂȘ ÛÙÔ ÂÓÂÚÁËÙÈÎfi ÙÔ˘˜. ¶ÚÔÊ·ÓÒ˜, ÛÙ· Â›ÛËÌ· ÛÙ·ÙÈÛÙÈο Ù˘ Ë SUPER LEAGUE ÚÔÛÌÂÙÚ¿ ¤Ó· minimum ·ÚÈıÌfi ÚÔÛ·ıÂÈÒÓ ÁÈ· ÙËÓ Î·Ù¿Ù·Í‹ Ù˘, ‰ÈfiÙÈ ‰ÂÓ ÂÍËÁÂ›Ù·È ·ÏÏÈÒ˜ Ó· ˘¿Ú¯ÂÈ ÚÒÙÔ ÙÔ

A

™Δ∂§π√™ μ·ÛÈÏ›Ԣ: Ô 21¯ÚÔÓÔ˜ «Î·ÓÔÓȤÚ˘» ÙÔ˘ §Â‚·‰ÂÈ·ÎÔ‡ ¤Ù˘¯Â 4 ÁÎÔÏ Û 21 ̤Ú˜ ÛÙÔÓ ‚’ Á‡ÚÔ, Ù· 2 ÛÙÔ 2-1 Â› ÙÔ˘ ¶·Ó· ıËÓ·˚ÎÔ‡ ÛÙÔ √∞∫∞ Î·È Û ¯Úfi ÓÔ Ìˉ¤Ó Ì‹Î ÛÙÔ ÌÂÙ·ÁÚ·ÊÈÎfi ÛÙfi¯·ÛÙÚÔ ÙÔ˘ √Ï˘ÌÈ·ÎÔ‡!

ª.Ô. ÁÎÔÏ (Â›ÛËÌ· ÛÙ·ÙÈÛÙÈο, ÁÎÔÏ ·Ó¿ ÚÔÛ¿ıÂȘ) Δ˙ÈÌÔ‡Ú ..................................................1 / 3,2 ∞ı·Ó·ÛÈ¿‰Ë˜ ..................................1 / 3,4 μ·ÛÈÏ›Ԣ ................................................1 / 3,4 ¶ÂÚfiÓ ..........................................................1 / 4,1 ΔÔÙÛ¤ ..................................................................1 / 4,3 (Ì ÏÈÁfiÙÂÚ· ÛÔ˘Ù ‹ ÎÂÊ·ÏȤ˜) ™Ù·Ì·Ù‹˜ ....................................................1 / 1,3 ™fiÔ˘˙· ..............................................................1 /1,7 ¶ÂÙÚÔÁÚ·Ì‚Ú¿Î˘ ............1 / 2,8

√È ·‰È˘ ÙˆÓ Â›ÛËÌˆÓ ÛÙ·ÙÈÛÙÈÎÒÓ Ù˘ Super League fiÓÔÌ· ÙÔ˘ Δ˙ÈÌÔ‡Ú (Ì ¤Ó· ÁÎÔÏ Û 3,2 ÛÔ˘Ù ‹ ÎÂÊ·ÏȤ˜), fiÙ·Ó .¯. Ô ∞ϤͷӉÚÔ˜ ¶ÂÙÚÔÁ·Ì‚Ú¿Î˘ ÙÔ˘ √º∏ Ì 4 ÁÎÔÏ Û 11 ÚÔÛ¿ıÂȘ ·ÚÔ˘ÛÈ¿˙ÂÈ ¤Ó·Ó Ì.Ô. ÂÓfi˜ ÁÎÔÏ Û 2,8 ÚÔÛ¿ıÂȘ ‹ Ô Û˘Ì·›ÎÙ˘ ÙÔ˘ ÛÙËÓ ÔÌ¿‰· ÙÔ˘ ∏Ú·ÎÏ›Ԣ, ¡Ù¤ÓȘ ™fiÔ˘˙·, Ì 3 ÁÎÔÏ Û 5 ÚÔÛ¿ıÂȘ ¤¯ÂÈ

ÙÔÓ ÂÎÏËÎÙÈÎfi Ì.Ô. ¤Ó· ÁÎÔÏ Û 1,7 ÛÔ˘Ù-ÎÂÊ·ÏȤ˜. √ 18¯ÚÔÓÔ˜ ΢ÓËÁfi˜ Ù˘ ∞∂∫, ·fi Ù· «ÊÔ‚ÂÚ¿ ̈ڿ» ÙÔ˘ E‚·ÏÓÙ §›ÓÂÓ, ∞Ó‰Ú¤·˜ ™Ù·Ì·Ù‹˜, ÁÈÔ˜ ÙÔ˘ ·Ï·›Ì·¯Ô˘ ¿ÛÔ˘ Ù˘ ÔÌ¿‰·˜, ÌÂÙÚ¿ 3 ÁÎÔÏ ÛÙÔ ÂÓÂÚÁËÙÈÎfi ÙÔ˘ Û ÌfiÏȘ 4 ÚÔÛ¿ıÂȘ Î·È Ô Ì.Ô. ÙÔ˘ ÛÙÔ ÛÎÔÚ¿ÚÈÛÌ· ·Ó‚·›ÓÂÈ ÛÙÔ ÂÓÙ˘ˆÛÈ·Îfi ¤Ó· ÁÎÔÏ Û 1,3 ÛÔ˘Ù-ÎÂÊ·ÏȤ˜! ∞Ó Î·Ù‚¿ÛÔ˘Ì ÙÔÓ ‹¯Ë ı· ‚Úԇ̠ÎÈ ¿ÏÏÔ˘˜ ·›ÎÙ˜ Ì ·Ó¿ÏÔÁ· ÔÛÔÛÙ¿ ¢ÛÙÔ¯›·˜, ·ÏÏ¿, ÌÈÏ¿Ì ϤÔÓ ÁÈ· ÛÎfiÚÂÚ˜ ÂÓfi˜ ‹ ‰˘Ô ÌfiÏȘ ÁÎÔÏ, Û˘ÓÂÒ˜, ı· Ú¤ÂÈ Ó· ¯ÚËÛÈÌÔÔÈÂ›Ù·È ˆ˜ ÎÚÈÙ‹ÚÈÔ Î·È Ô ·ÚÈıÌfi˜

ÙˆÓ ÚÔÛ·ıÂÈÒÓ Â› ÙˆÓ ÔÔ›ˆÓ ¢ÛÙfi¯ËÛÂ Ô Î¿ı Ô‰ÔÛÊ·ÈÚÈÛÙ‹˜. ™Ù· Â›ÛËÌ· ÛÙ·ÙÈÛÙÈο Ù˘ SUPER LEAGUE, ¿ÓÙˆ˜, Ë TOP-5¿‰· ÙˆÓ ÛÎfiÚÂÚ˜ Û˘ÌÏËÚÒÓÂÙ·È ·fi ÙÔÓ Î·Ù·ÏËÎÙÈÎfi ÈÙÛÈÚÈο ÙÔ˘ §Â‚·‰ÂÈ·ÎÔ‡, Ô˘ Ì 4 ÁÎÔÏ Û 21 Ë̤Ú˜ (7 Û‡ÓÔÏÔ), Â›Ó·È Ô ÈÔ ·Ô‰ÔÙÈÎfi˜ ÂÈıÂÙÈÎfi˜ ÙÔ˘ ‚’ Á‡ÚÔ˘ Î·È ·ÚfiÙÈ 5Ô˜ ÛÙÔ˘˜ ÛÎfiÚÂÚ˜, Â›Ó·È 2Ô˜ Ì·˙› Ì ÙÔÓ ∞ı·Ó·ÛÈ¿‰Ë ÛÙÔ˘˜ ÈÔ Â‡ÛÙÔ¯Ô˘˜ Ì ¤Ó· ÁÎÔÏ Î¿ı 3,4 ÚÔÛ¿ıÂȘ Î·È ¤ÔÓÙ·È Ô ∞ÚÁÂÓÙÈÓfi˜ ¶ÂÚfiÓ ÙÔ˘ ∞ÛÙ¤Ú· ΔÚ›ÔÏ˘ Î·È Ô ·ÚÂÍËÁË̤ÓÔ˜ πÛ·Ófi˜ ΔÔÙÛ¤ ÙÔ˘ ¶·Ó·ıËÓ·˚ÎÔ‡ Ì 1 / 4,1 Î·È 1 / 4,3!

«∂•∞º∞¡π™£∏∫∞¡» Δ∞ ∫∞§∞ «¢∂∫∞ƒπ∞»

∏ Ô‰ÔÛÊ·ÈÚÈ΋ ∂ÏÏ¿‰· Ù˘… ÁÈfiÌ·˜ §¤Ô ª¤ÛÈ Ù˘ ª·ÚÙÛÂÏfiÓ· ‚Ú›ÛÎÂÙ·È ÌfiÓÈÌ· ÛÙËÓ ÎÔÚ˘Ê‹ ÙÔ˘ Ï·Ó‹ÙË fi¯È ÌfiÓÔ ÁÈ· Ù· ·Ì¤ÙÚËÙ· ÁÎÔÏ Ô˘ ÂÙ˘¯·›ÓÂÈ Ì ÙËÓ ÔÌ¿‰· ÙÔ˘ Î·È ÙËÓ ÂıÓÈ΋ ∞ÚÁÂÓÙÈÓ‹˜, ·ÏÏ¿, Î·È ÁÈ· ÙȘ ¿ÌÔÏϘ ·ÛÛ›ÛÙ Ô˘ ÌÔÈÚ¿˙ÂÈ ÛÂ Û˘Ì·›ÎÙ˜ ÙÔ˘. √È ÌÂÁ¿ÏÔÈ Ì¿Ó·Ù˙ÂÚ ÙÔ˘ Â͈ÙÂÚÈÎÔ‡ ÁÈ· Ó· ·ÍÈÔÏÔÁ‹ÛÔ˘Ó ‰Â ¤Ó·Ó Ô‰ÔÛÊ·ÈÚÈÛÙ‹, ÚÔÛı¤ÙÔ˘Ó ÙÔÓ ·ÚÈıÌfi ÙˆÓ ÁÎÔÏ Î·È ÙˆÓ ÙÂÏÈÎÒÓ ·ÛÒÓ ÙÔ˘, ÙÔÓ ‰È·ÈÚÔ‡Ó ‰È· ÙÔ˘ ¯ÚfiÓÔ˘ Û˘ÌÌÂÙÔ¯‹˜ ÙÔ˘ Î·È ‚Á¿˙Ô˘Ó ÙÔÓ «‰Â›ÎÙË ·Ô‰ÔÙÈÎfiÙËÙ·˜». ∏ ‰Â UEFA ÛÙ· Â›ÛËÌ· ÛÙ·ÙÈÛÙÈο Ù˘, ‰›Ï· ÛÙÔÓ ·ÚÈıÌfi ÙˆÓ ÁÎÔÏ Î·È ÙˆÓ ·ÛÛ›Û٠οı ·›ÎÙË, Û˘ÓÂÎÙÈÌ¿ Â›Û˘

ÙÔÓ ¯ÚfiÓÔ Û˘ÌÌÂÙÔ¯‹˜ ÙÔ˘ ÁÈ·, Û ÂÚÈÙÒÛÂȘ «ÈÛÔ‚·ıÌ›·˜». ™ÙËÓ Ô‰ÔÛÊ·ÈÚÈ΋ ∂ÏÏ¿‰· Ù˘… ÁÈfiÌ·˜, fï˜, Ë ¤ÓÓÔÈ· «ÙÂÏÈ΋ ¿Û·» ·Ú¯›˙ÂÈ Ó· ¯¿ÓÂÈ ÙË ÛËÌ·Û›· Ù˘ Î·È Ù· ηϿ «‰ÂοÚÈ·» Ê·›ÓÂÙ·È Ó· ¤¯Ô˘Ó «ÂÍ·Ê·ÓÈÛı›». √ ∞ÏÁÂÚÈÓfi˜ ÂÍÙÚ¤Ì ÙÔ˘ √Ï˘ÌÈ·ÎÔ‡, Δ˙·Ì¤Ï ∞ÌÓÙÔ‡Ó, ÊÈÁÔ˘Ú¿ÚÂÈ ÛÙËÓ ÎÔÚ˘Ê‹ ÙÔ˘ Û¯ÂÙÈÎÔ‡ ›Ó·Î· Ù˘ SUPER LEAGUE Ì 7 ·ÛÛ›ÛÙ ÛÙÔ ÂÓÂÚÁËÙÈÎfi ÙÔ˘ Î·È ÂÓ ÔÏ›ÁÔȘ οÓÂÈ Ì¤Û· ÛÙÔ Á‹‰Ô, fiÛ· ‰ÂÓ Î¿ÓÔ˘Ó ÔÈ Î·ı’ ‡ÏËÓ ·ÚÌfi‰ÈÔÈ, ˆ˜ ÂÈÙÂÏÈÎÔ› ̤ÛÔÈ, πÌ·Á¿Û· Î·È ª·Û¿‰Ô!

¢Â‡ÙÂÚÔ˜ Î·È ÙÚ›ÙÔ˜, ·ÓÙ›ÛÙÔȯ·, ÛÙË Ï›ÛÙ·, ‰˘Ô Ô‰ÔÛÊ·ÈÚÈÛÙ¤˜ ÙÔ˘ Ê·ÓÙ·ÛÙÈÎÔ‡, ʤÙÔ˜, ∞ÛÙ¤Ú· ΔÚ›ÔÏ˘, ¶¿ÌÏÔ ¡Ù ªÏ¿ÛȘ Î·È ƒÔ‡ÌÂÓ ƒ¿ÁÈÔ˜ (ºøΔ√) Ì 6 Î·È 5 ·ÛÛ›ÛÙ, ÂÓÒ, ÙÔÓ ›‰ÈÔ ·ÚÈıÌfi ÌÂÙÚ¿ Î·È Ô ∞Ó‰Ú¤·˜ §·ÌÚfiÔ˘ÏÔ˜ ÙÔ˘ √º∏, Ì ÙÔÓ ¡ÈÎÔÏ¿ ª·Ú›Ó Ù˘ SKODA •¿Óı˘ Ó· Û˘ÌÏËÚÒÓÂÈ ÙÔ TOP-5 ÙˆÓ «‰ËÌÈÔ˘ÚÁÒÓ» ÙÔ˘ ÂÏÏËÓÈÎÔ‡ ÚˆÙ·ıÏ‹Ì·ÙÔ˜, Ì 4 ·ÛÛ›ÛÙ. ∫È fiÏ· ·˘Ù¿, ̤۷ Û 19 ·ÁˆÓÈÛÙÈΤ˜ ‹ 152 Ì·Ù˜! √È ·ÚÈıÌÔ› ‰Â›¯ÓÔ˘Ó ÙÔ Â›Â‰Ô Ù˘ Ì¿Ï·˜ Ô˘ ·›˙ÂÙ·È ÛÙ· ÂÏÏËÓÈο Á‹‰· Î·È ‰˘ÛÙ˘¯Ò˜ ÔÈ Ì¤ÛÔÈ-ËÁ¤Ù˜ ·Ô˘ÛÈ¿˙Ô˘Ó ·fi fiϘ ÙȘ ÂÓ‰Âο‰Â˜!


PRESS TIME, ™¿‚‚·ÙÔ 2 - K˘Úȷ΋ 3 ºÂ‚ÚÔ˘·Ú›Ô˘ 2013

37

∞™Δ∂ƒ∞™-¶∞√, §∂μ∞¢∂π∞∫√™-¶∞™ °π∞¡¡∂¡∞ ™Δπ™ «ª∞Ã∂™» °π∞ Δ∏¡ ∂Àƒø¶∏ ΔÔ˘ ªπÃ∞§∏ ∫√™ª∂Δ∞Δ√À

SUPER LEAGUE √¶∞¶ Ô Î·Îfi ÁÈ· ¤Ó· ÚˆÙ¿ıÏËÌ· Ô˘ ı¤ÏÔ˘Ó ÔÈ Û˘ÓÙÂÏÂÛÙ¤˜ ÙÔ˘ Î·È ÔÈ Û˘ÌÌÂÙ¤¯ÔÓÙ˜ Ó· ϤÁÂÙ·È ·ÓÙ·ÁˆÓÈÛÙÈÎfi, ¿Ú· Î·È ÈÔ ÔÈÔÙÈÎfi, Â›Ó·È fiÙÈ ÛÙË ÊÂÙÈÓ‹ SUPER LEAGUE √¶∞¶ 2012-13 Ô Ù›ÙÏÔ˜ ÎÚ›ıËΠۯ‰fiÓ ·fi ÙÔÓ ÚÒÙÔ Á‡ÚÔ Î·È ϤÔÓ Ô˘‰Â›˜ ¤¯ÂÈ ÙËÓ ·Ú·ÌÈÎÚ‹ ·ÌÊÈ‚ÔÏ›· fiÙÈ ÙÔ «ÛÙ¤ÌÌ·» ı· ·ÔÓÂÌËı› ÁÈ· 3Ë ÛÂÚ› ÊÔÚ¿ ÛÙÔÓ √Ï˘ÌÈ·Îfi. ΔÔ Î·Ïfi Â›Ó·È fiÙÈ fiϘ ÔÈ ˘fiÏÔÈ˜ 15 ÔÌ¿‰Â˜ «Ì¿¯ÔÓÙ·È» ÁÈ· οÔÈÔÓ ÛÙfi¯Ô, Û˘ÓÂÒ˜ ÏËÓ ÙÔ˘ ÂÓfi˜, ·ÏÏ¿ fi¯È ÂÓÙÂÏÒ˜ ·‰È¿ÊÔÚÔ˘, ÔÈ ¿ÏÏÔÈ ÂÍ·ÎÔÏÔ˘ıÔ‡Ó Ó· ¤¯Ô˘Ó ÌÂÁ¿Ï· ΛÓËÙÚ· ÁÈ· ÙȘ ÂÓ·ÔÌ›ӷÛ˜ 11 ·ÁˆÓÈÛÙÈΤ˜. ™ÙÔ… Â˘Úˆ·˚Îfi «Ì¤ÙˆÔ» Ë ÂÎÏËÎÙÈ΋ Ó›ÎË ÙÔ˘ ¶·Ó·ıËÓ·˚ÎÔ‡ (Ì ÙÔÓ ·ÌÊÈÏÂÁfiÌÂÓÔ º¿ÌÚÈ ÛÙÔÓ ¿ÁÎÔ ÙÔ˘) ̤۷ ÛÙÔ ¶ÂÚÈÛÙ¤ÚÈ ÂÓ·ÓÙ›ÔÓ ÙÔ˘ ∞ÙÚfiÌËÙÔ˘ ¤ÊÂÚ ÔÚÈṲ̂Ó˜ ·Ó·ÙÚÔ¤˜ ‹ ÁÈ· ÙËÓ ·ÎÚ›‚ÂÈ·, ·fi ÙË ÌÈ· Ë̤ڷ ÛÙËÓ ¿ÏÏË, ÔÈ «Ú¿ÛÈÓÔÈ» ·Ó Î·È «Î·Ù·‰ÈηṲ̂ÓÔÈ» ηٿ ÔÏÏÔ‡˜ Ó· ¯¿ÛÔ˘Ó ÙÔ «ÂÈÛÈÙ‹ÚÈÔ» ÁÈ· ÙÔ Champions League ‹ ÙÔ Europa League, ‚Ú¤ıËÎ·Ó Î·È ¿ÏÈ Û «ı¤ÛË ‚ÔÏ‹˜» ÁÈ· ÙËÓ Â›ÛÔ‰Ô ÙÔ˘˜ ÛÙËÓ ÚÔÓÔÌÈÔ‡¯Ô ÚÒÙË 5¿‰· Ù˘ ηÓÔÓÈ΋˜ ÛÂ˙fiÓ. ™Â Û˘Ó‰˘·ÛÌfi Ì ÙËÓ ‹ÙÙ· ÙÔ˘ 5Ô˘ §Â‚·‰ÂÈ·ÎÔ‡ ·fi ÙÔÓ ¶·ÓÈÒÓÈÔ ÛÙË ¡¤· ™Ì‡ÚÓË, ÔÈ ∞ıËÓ·›ÔÈ Ì›ˆÛ·Ó ÙËÓ ‰È·ÊÔÚ¿ ÙÔ˘˜ ·fi ÙÔ˘˜ μÔȈÙÔ‡˜ ÛÙÔ˘˜ -2 ‚. Î·È Ì‹Î·Ó ÁÂÚ¿ ÛÙÔ «·È¯Ó›‰È» ÁÈ· Ù· play offs. ΔËÓ 20‹ ·ÁˆÓÈÛÙÈ΋ ÙÔ «ÙÚÈʇÏÏÈ» ‰›ÓÂÈ ¤Ó· ·fi Ù· ÌÂÁ·Ï‡ÙÂÚ·. ºÂÙÈÓ¿, ÙÔ˘ Ì·Ù˜ ÛÙËÓ ΔÚ›ÔÏË, ÎfiÓÙÚ· ÛÙÔÓ Ôχ ·Ó‚·Ṳ̂ÓÔ ∞ÛÙ¤Ú·, Ô ÔÔ›Ô˜ «¿ÏˆÛ» Ù· ÷ÓÈ¿ (0-3 ÙÔÓ ¶Ï·Ù·ÓÈ¿) Î·È ˘ÔÛΤÏÈÛ ÙÔÓ ¶∞√∫ ·fi ÙËÓ 2Ë ı¤ÛË Ù˘ SUPER LEAGUE, ÌÂÙ¿ ÙËÓ ‹ÙÙ·-ÛÔÎ Ù˘ ÔÌ¿‰·˜ ÙÔ˘ °ÈÒÚÁÔ˘ ¢ÒÓË ÛÙËÓ ΔÔ‡Ì· ·fi ÙËÓ SKODA •¿ÓıË (0-1). ΔÔ ÓÙ¤ÚÌÈ Ù˘ ΔÚ›ÔÏ˘ ı· ‰Â›ÍÂÈ ·Ó Ô ¶·Ó·ıËÓ·˚Îfi˜ ‰È·ı¤ÙÂÈ Ù· ··Ú·›ÙËÙ· «ÎfiÙÛÈ·» ÁÈ· Ó· Û˘Ó¯›ÛÂÈ ·˘Ùfi Ô˘… ¿Ú¯ÈÛ ÛÙÔ ¶ÂÚÈÛÙ¤ÚÈ Î·È ·Ó Ù·˘Ùfi¯ÚÔÓ· ÔÈ ΔÚÈÔÏÈÙÛÈÒÙ˜ ı· ÌÔÚ¤ÛÔ˘Ó Ó· ·ÓÙ¤ÍÔ˘Ó Ì¤¯ÚÈ Ù¤ÏÔ˘˜ ÛÙȘ ȤÛÂȘ Î·È Ó· «ÎÚ·ÙËıÔ‡Ó» Û ٤ÙÔÈ· ‚·ıÌÔÏÔÁÈο… ‡„Ë, ¯ˆÚ›˜ Ó· ˙·ÏÈÛıÔ‡Ó. ∂ÎÙfi˜ ·˘ÙÔ‡, ·Ó Ï·Û·ÚÈÛÙÔ‡Ó 2ÔÈ ÛÙËÓ ÙÂÏÈ΋ ‚·ıÌÔÏÔÁ›·, ı· ¿Ó ÛÙ· play offs Ì ‚·ıÌÔÏÔÁÈÎfi ÚÔ‚¿‰ÈÛÌ· ¤Ó·ÓÙÈ ÙˆÓ ¿ÏÏˆÓ 3 ÔÌ¿‰ˆÓ Ù˘ 4¿‰·˜ Î·È ı¤ÏÔ˘Ó ÙË Ó›ÎË, fiÛÔ Î·È Ô ·ÓÙ›·Ïfi˜ ÙÔ˘˜. ÕÏÏÔ ÓÙ¤ÚÌÈ Ì «ÊfiÓÙÔ» Ù· play offs Á›ÓÂÙ·È ÙË ¢Â˘Ù¤Ú· ·Ó¿ÌÂÛ· ÛÙÔÓ §Â‚·‰ÂÈ·Îfi Î·È ÙÔÓ ¶∞™ °È¿ÓÓÂÓ·, Ô˘ ·¤¯Ô˘Ó ÌfiÏȘ ¤Ó·Ó ‚·ıÌfi Ô ¤Ó·˜ ·fi ÙÔÓ ¿ÏÏÔÓ. ¢˘Ô ·ÁÒÓ˜ ÔÈ ÔÔ›ÔÈ ı· ÎÚ›ÓÔ˘Ó ¿Ú· ÔÏÏ¿ ÁÈ· ÙËÓ ¤Î‚·ÛË Ù˘ «Ì¿¯Ë» ÁÈ· Ù· 4 «ÂÈÛÈÙ‹ÚÈ·» Ù˘ ∂˘ÚÒ˘, Ì ÙÔ ¤Ó·

T

∫¿ÔÙ ‹Ù·Ó …classico

¡Ù¤ÚÌÈ «ÊˆÙÈ¿» ÁÈ· Ù· play offs

∞Ó Î·È Ô Ù›ÙÏÔ˜ ¤¯ÂÈ ÎÚÈı›, ÙÔ ÚˆÙ¿ıÏËÌ· ·›˙ÂÙ·È ÛÙ· ˘fiÏÔÈ· 2 «Ì¤Ùˆ·» ‹‰Ë «Î··ÚˆÌ¤ÓÔ» ·fi ÙÔÓ √Ï˘ÌÈ·Îfi!

£¤·Ì· Î·È ÚÂÎfiÚ √ √Ï˘ÌÈ·Îfi˜ ˘Ô‰¤¯ÂÙ·È ÙÔÓ «Ï·‚ˆÌ¤ÓÔ» ∞ÙÚfiÌËÙÔ ÙÔ˘ ¡›ÎÔ˘ ∞Ó·ÛÙfiÔ˘ÏÔ˘ ÛÙÔ ÛÙ¿‰ÈÔ ∫·Ú·˚ÛοÎË (ÌÂÙ¿ ÙËÓ ÂÓÙfi˜ ¤‰Ú·˜ ‹ÙÙ· Ô˘ ·fi ÙÔÓ ¶·Ó·ıËÓ·˚Îfi) Ì ÛÙfi¯Ô˘˜ ÙËÓ ‰È·Ù‹ÚËÛË ÙÔ˘ ·‹ÙÙËÙÔ˘, Ù· ÚÂÎfiÚ Î·È ÙÔ Î·Ïfi ı¤·Ì· ÚÔ˜ ÙÔ˘˜ Ô·‰Ô‡˜, ‡ÛÙÂÚ· ·fi ÙËÓ ·fiÏ˘ÛË ÙÔ˘ «Ï›ÁÔ˘» §ÂÔÓ¿ÚÓÙÔ ∑·ÚÓÙ›Ì. √È ¶ÂÚÈÛÙÂÚÈÒÙ˜ ·¤¯Ô˘Ó 6 ‚·ıÌÔ‡˜ ·fi ÙÔÓ 6Ô ÙÔ˘ ›Ó·Î·, Ì· ηÏfi ÁÈ· ÙÔ˘˜ ›‰ÈÔ˘˜ ı· ‹Ù·Ó Ó· ÚÔÛ¤ÍÔ˘Ó Ì¤¯ÚÈ Ó· ηÙÔ¯˘ÚÒÛÔ˘Ó ÔÚÈÛÙÈο ÌÈ· ı¤ÛË ÛÙ· play offs.

 ÙÔÓ ÕÚË Û ÂÚ›Ô‰Ô ·ÁˆÓÈÛÙÈ΋˜ ·Ú·ÎÌ‹˜ Î·È ÙÔÓ ¶∞√∫ Û «ÙÚԯȿ» Champions League, ÙÔ classico Ù˘ £ÂÛÛ·ÏÔӛ΢ ‰ÂÓ ı˘Ì›˙ÂÈ Ù· ÌÂÁ¿Ï· ÓÙ¤ÚÌÈ ÙÔ˘ ·ÚÂÏıfiÓÙÔ˜. ŸÌˆ˜, ‰ÂÓ ¯¿ÓÂÈ ÔÙ¤ ÙËÓ ·›ÁÏË ÙÔ˘. √ÔÈ·‰‹ÔÙ ·ÒÏÂÈ· ‚·ıÌÒÓ ı· ʤÚÂÈ ÙÔÓ ÁË‰ԇ¯Ô ÈÔ ÎÔÓÙ¿ ÛÙÔ… ÌÔÈÚ·›Ô, ÂÓÒ, Ô ÊÈÏÔÍÂÓÔ‡ÌÂÓÔ˜ ÏÔÁÈο ÚÔ‚¿ÏÂÈ ˆ˜ ÙÔ Ê·‚ÔÚ›, ÌÂÙ¿ ÙÔ 4-1 Ù˘ ΔÔ‡Ì·˜.

ª

∞™Δ∂ƒ∞™ Î·È ¶·Ó·ıËÓ·˚Îfi˜ ‰›ÓÔ˘Ó ÙÔ Ì·Ù˜ Ù˘ ·ÁˆÓÈÛÙÈ΋˜. ™ÙÔ √∞∫∞ ‹Úı·Ó 0-0 ÛÙÔÓ ·’ Á‡ÚÔ

√È ·Ô‰ÔÎÈ̷ۛ˜ Ù˘ Âͤ‰Ú·˜, Ì¿ÏÈÛÙ·, ÚÔοÏÂÛ·Ó Ì›˙ÔÓ ‰ÈÔÈÎËÙÈÎfi ı¤Ì·, Ì ÙÔÓ ÂȯÂÈÚËÌ·Ù›· °ÈÒÚÁÔ ™·Ófi Ó· ·ÂÈÏ› fiÙÈ ı· ʇÁÂÈ ÙÔ Î·ÏÔη›ÚÈ ·fi ÙËÓ ÔÌ¿‰·!

÷Ìfi˜ ÛÙËÓ «Ô˘Ú¿» ªÂÁ¿ÏÔ˜ ¯·Ìfi˜ Á›ÓÂÙ·È Î·È ÛÙËÓ «Ô˘Ú¿», fiÔ˘ ÔÈ ˘Ô„‹ÊÈÔÈ ÁÈ· ÙÔÓ ˘Ô‚È‚·ÛÌfi ÛÙËÓ Football League Â›Ó·È ·ÚÎÂÙÔ›. ∏ ∞∂∫ ÙÔ˘ §›ÓÂÓ «·Ó¤‚Ëλ ÌÂÙ¿ ÙË Ó›ÎË Ù˘ ÛÙÔ √∞∫∞ Â› ÙÔ˘ √º∏ (21) Î·È ı¤ÏÂÈ Ó· ÂÎÌÂÙ·ÏÏ¢ı› ÙËÓ ¤‰Ú· Ù˘ ÁÈ· Ó· ·ÔÌ·ÎÚ˘Óı› ·fi ÙË «‰È·ÎÂη˘Ì¤ÓË ˙ÒÓË» fiÛÔ Â›Ó·È Î·ÈÚfi˜, ·¤Ó·ÓÙÈ Û ¤Ó·Ó Ì¿ÏÏÔÓ ·‰È¿ÊÔÚÔ ¶·ÓÈÒÓÈÔ, Ô˘ Ô‡Ù ı· ÎÈÓ‰˘Ó¤„ÂÈ, Ô‡Ù ı· ÌÔÚ¤ÛÂÈ Ó· ‰ÈÂΉÈ΋ÛÂÈ Î·Ù¿ Ù· Ê·ÈÓfiÌÂÓ· ÙËÓ ¤ÍÔ‰Ô ÙÔ˘ ÛÙËÓ ∂˘ÚÒË Â‡ÎÔÏ·. ΔÔ ›‰ÈÔ Ì ÙËÓ ∞∂∫ ÈÛ¯‡ÂÈ Î·È ÁÈ· ÙËÓ SKODA •¿ÓıË: ÚÔ¤Ú¯ÂÙ·È ·fi ÙÔ ÛÔ‡ÂÚ ‰ÈÏfi ÛÙËÓ ΔÔ‡Ì· Î·È ·Ó ‰ÂÓ ÎÂÚ‰›ÛÂÈ «Ì¤Û·» ÙÔÓ ÂÎ ÙˆÓ… ÌÂÏÏÔı·Ó¿ÙˆÓ Ù˘ ηÙËÁÔÚ›·˜ ¶Ï·Ù·ÓÈ¿, ·˘ÙÔÎÙÔÓ›. ªÔÓfi‰ÚÔÌÔ˜ ÁÈ· ÙË μ¤ÚÔÈ· Ë Ó›ÎË ÎfiÓÙÚ· ÛÙÔÓ ¶·ÓıÚ·ÎÈÎfi, ÙÔ ›‰ÈÔ Î·È ÁÈ· ÙÔÓ √º∏ Û ‚¿ÚÔ˜ Ù˘ ∫¤Ú΢ڷ˜!

* ΔÔ ÚfiÁÚ·ÌÌ· (20Ë ·Á.) ™∞μμ∞Δ√ 2/2: ∞∂∫-¶·ÓÈÒÓÈÔ˜ ........................................................17.15, NS 2 SKODA •¿ÓıË-¶Ï·Ù·ÓÈ¿˜ ..................17.15, NS 3 ∞ÛÙ¤Ú·˜ ΔÚ.-¶·Ó·ıËÓ·˚Îfi˜ ................19.30, NS 2 ∫Àƒπ∞∫∏ 3/2: √º∏-∫¤Ú΢ڷ ..........................................................15.00, NS 1 μ¤ÚÔÈ·-¶·ÓıÚ·ÎÈÎfi˜......................................17.15, NS 3 √Ï˘ÌÈ·Îfi˜-∞ÙÚfiÌËÙÔ˜ ..........................17.15, NS 1 ÕÚ˘-¶∞√∫ ..................................................................19.30, NS 1 ¢∂ÀΔ∂ƒ∞ 4/2: §Â‚·‰ÂÈ·Îfi˜-¶∞™ °È¿ÓÓÂÓ·..............19.30, NS 1 * ∏ ‚·ıÌÔÏÔÁ›· (19Ë ·Á.) 1. √Ï˘ÌÈ·Îfi˜ 2. ∞ÛÙ¤Ú·˜ ΔÚ. 3. ¶∞√∫ 4. ∞ÙÚfiÌËÙÔ˜ 5. §Â‚·‰ÂÈ·Îfi˜ 6. °È¿ÓÓÂÓ· 7. ¶·Ó·ıËÓ·˚Îfi˜ 8. ¶·ÓÈÒÓÈÔ˜ 9. √º∏ 10. ¶·ÓıÚ·ÎÈÎfi˜ 11. SKODA •¿ÓıË 12. ∞∂∫ 13. ¶Ï·Ù·ÓÈ¿˜ 14. ÕÚ˘ 15. μ¤ÚÔÈ· 16. ∫¤Ú΢ڷ * √ ¶∞√ ¤¯ÂÈ – 2 ‚.

51 37 35 32 27 26 25 25 23 22 22 19 18 18 16 14


38

¶·Ú·Û΋ÓÈÔ

PRESS TIME, ™¿‚‚·ÙÔ 2 - K˘Úȷ΋ 3 ºÂ‚ÚÔ˘·Ú›Ô˘ 2013

Θέλω

ΔÔ˘ ÁÎÚÈÓÈ¿˙ÂÈ Ë… Ì·Ì¿ ∞ÎÔ‡ÂÈ Ù· ÂÍ’ ·Ì¿Í˘ ·fi ÙË ÌËÙ¤Ú· ÙÔ˘, ·fi ÙË Ì¤Ú· Ô˘ ·Ó¤Ï·‚ ÙË ı¤ÛË ÙÔ˘ ˘Ô˘ÚÁÔ‡ √ÈÎÔÓÔÌÈÎÒÓ, °È¿ÓÓ˘ ™ÙÔ˘ÚÓ¿Ú·˜. ∏ ÌËÙ¤Ú· ÙÔ˘ ˘Ô˘ÚÁÔ‡, Â›Ó·È Û˘ÓÙ·ÍÈÔ‡¯Ô˜ ÙÔ˘ π∫∞ ηÈ, fiˆ˜ fiÏÔÈ ¤¯ÂÈ ‰ÂÈ ÛËÌ·ÓÙÈΤ˜ ÂÚÈÎÔ¤˜. ¶¿ÓÙˆ˜ Ô ˘Ô˘ÚÁfi˜ ϤÂÈ fiÙÈ ¤¯ÂÈ ‚¿ÏÂÈ ÌÂÁ¿ÏÔ «„·Ï›‰È» ÛÙ· ¤ÛÔ‰· ÙÔ˘, ˘ÔÛÙËÚ›˙ÔÓÙ·˜ ·Ú¿ÏÏËÏ· ˆ˜ Â›Ó·È ›Ûˆ˜ Ô ÌfiÓÔ˜ ŒÏÏËÓ·˜, Ô˘ Ì›ˆÛ ÂıÂÏÔÓÙÈο ÙȘ ·ÔÏ·‚¤˜ ÙÔ˘.

¡∞... Δ∞ •∂ƒø O§A!

ÕÁÚÈÔ˜ η˘Á¿˜ ¢ÂÓ «ÛËÎÒÓÂÈ» Î·È ÔÏÏ¿ Ë ∑ˆ‹ ∫ˆÓÛÙ·ÓÙÔÔ‡ÏÔ˘. ∏ ‚Ô˘ÏÂ˘Ù›Ó· ÙÔ˘ ™Àƒπ∑∞, ·ÚÂÓ¤‚Ë ÛÙËÓ ÂÎÔÌ‹ ÙˆÓ §˘ÚÈÓÙ˙‹ - √ÈÎÔÓfiÌÔ˘ ÛÙÔÓ ™∫∞´, ÚÔÎÂÈ̤ÓÔ˘ Ó· ‰È·Ì·ÚÙ˘ÚËı› ÁÈ· Û¯fiÏÈ· ÙˆÓ ‰ËÌÔÛÈÔÁڿʈÓ. ∏ Î. ∫ˆÓÛÙ·ÓÙÔÔ‡ÏÔ˘, ·ÊÔ‡ ÙfiÓÈÛ ˆ˜ ÌfiÏȘ Â¤ÛÙÚ„ ·fi ÙËÓ ¶ÚÔ·Ó·ÎÚÈÙÈ΋ ∂ÈÙÚÔ‹ ¤ÂÈÙ· ·fi 16 ÒÚ˜, ˘ÔÛÙ‹ÚÈÍ ˆ˜ fiÛ· ·ÎÔ‡ÁÔÓÙ·È ÁÈ· ÙÔ˘˜ ‰È·ÏfiÁÔ˘˜ ÛÙËÓ μÔ˘Ï‹ ‰ÂÓ ÈÛ¯‡Ô˘Ó Î·È ˙‹ÙËÛ ·fi ÙÔ˘˜ ‰ËÌÔÛÈÔÁÚ¿ÊÔ˘˜ Û ¤ÓÙÔÓÔ ‡ÊÔ˜ Ó· ÌËÓ ·Ó·ÌÂÙ·‰›‰Ô˘Ó „¢‰Â›˜ Âȉ‹ÛÂȘ. ™ÙË Û˘Ó¤¯ÂÈ·, ¿ÛÎËÛ ÎÚÈÙÈ΋ ÛÙÔ˘˜ ‰ËÌÔÛÈÔÁÚ¿ÊÔ˘˜ ÁÈ· ÙË ıÂÌ·ÙÔÏÔÁ›· ÙÔ˘˜, Ì ÙÔÓ Î. √ÈÎÔÓfiÌÔ˘ Ó· Ù˘ ÚÔÙ›ÓÂÈ Ì ÂÈÚˆÓÈÎfi ‡ÊÔ˜ Ó· Ú˘ıÌ›˙ÂÈ ÂΛÓË ÙË ÚÔ‹ Ù˘ ÂÎÔÌ‹˜. «™ÙËÓ ÂÎÔÌ‹ Û·˜ ϤÙ ·Ó¤Î‰ÔÙ· Î·È fi¯È Âȉ‹ÛÂȘ», Û¯ÔÏ›·Û η˘ÛÙÈο Ë ‚Ô˘ÏÂ˘Ù‹˜ ÙÔ˘ ™Àƒπ∑∞.

H ™À§§∏æ∏ M∞ƒΔπ¡∏ ∫∞π √π ª∂£√¢∂À™∂π™

TÈ Û˘Ì‚·›ÓÂÈ Ì ÙÔ « NÙ˘Ó¿Ó » ; ¿Ú¯Ô˘Ó ΤÓÙÚ· Ô˘ ‰ÚÔ˘Ó ˘ÔÁ›ˆ˜, ÒÛÙ ӷ ÛÙÚÒÛÔ˘Ó ÙÔ ¯·Ï› ÁÈ· ·‰È·Ê·Ó›˜ ‰È·‰Èηۛ˜ ÛÙËÓ ˘fiıÂÛË ÒÏËÛ˘ ÙÔ˘ «EÚÚ›ÎÔ˜ NÙ˘Ó¿Ó»; H Û‡ÏÏË„Ë ÁÈ· ¯Ú¤Ë ÚÔ˜ ÙÔ IKA ÙÔ˘ ·ÓÙÈÚÔ¤‰ÚÔ˘ ÙÔ˘ £ÂÚ·¢ÙËÚ›Ô˘, Î. AÓ‰. M·ÚÙ›ÓË, Á¤ÓÓËÛ ۈÚ›· ÂÚˆÙËÌ¿ÙˆÓ. °È·Ù› ·ÊÂÓfi˜ ÂΛÓÔ˜ ‰ÂÓ ‹Ù·Ó ˘‡ı˘ÓÔ˜ ÁÈ· ÙȘ Û˘ÁÎÂÎÚÈ̤Ó˜ ˘Ô¯ÚÂÒÛÂȘ Î·È ·ÊÂÙ¤ÚÔ˘, fiˆ˜ ÙfiÓÈÛ·Ó Î·È ÔÈ ‰ÈÎËÁfiÚÔÈ ÙÔ˘ Î. M·ÚÙ›ÓË, ÙÔ ÎÚ¿ÙÔ˜ ‹Ù·Ó ÂΛÓÔ Ô˘ ‚‡ıÈÛ ÛÙ· ¯Ú¤Ë ÙÔ ÓÔÛÔÎÔÌ›Ô, Ô˘ ÌÔ-

Y

✖ TÔ Facebook ·˘ÙÔÎÙÔÓ›

ΔËÓ… ·˘ÙÔÎÙÔÓ›· ÙÔ˘, ÙÔ˘Ï¿¯ÈÛÙÔÓ ÛÙËÓ ∂ÏÏ¿‰·, fiÔ˘ ·ÚÈıÌ› ÂÚÈÛÛfiÙÂÚÔ˘˜ ·fi 1 ÂηÙÔÌ̇ÚÈÔ ¯Ú‹ÛÙ˜, ÂÙÔÈÌ¿˙ÂÈ ÙÔ Facebook. ™Â ¤Ó· ‰›¯ˆ˜ ÚÔËÁÔ‡ÌÂÓÔ Ê·Î¤ÏˆÌ·, ÂÊÂÍ‹˜ ı· ˙ËÙ¿… ÛÙÔȯ›· Ù·˘ÙfiÙËÙ·˜ ·fi ÙÔ˘˜ ¯Ú‹ÛÙ˜ ÙÔ˘! √ ÏfiÁÔ˜, fiˆ˜ ÂÍËÁ›ٷÈ, Â›Ó·È fiÙÈ ÙÔ Facebook ı¤ÏÂÈ Ó· ‰È·ÁÚ¿„ÂÈ Ù· „‡ÙÈη ÚÔÊ›Ï Î·È ÙÔ˘˜ ·Ó‹ÏÈÎÔ˘˜ ¯Ú‹ÛÙ˜…

ΔÂÏÈο Ù›ıÂÙ·È Û ‰È·ıÂÛÈÌfiÙËÙ·, Ì ·fiÊ·ÛË ÙÔ˘ ˘Ô˘ÚÁÔ‡ ¢ÈÔÈÎËÙÈ΋˜ ªÂÙ·ÚÚ‡ıÌÈÛ˘ Ô˘ ˘ÂÁÚ¿ÊË ÛÙȘ 21-1- 2012, Ë Û‡˙˘ÁÔ˜ ÙÔ˘ ÚÒËÓ ˘Ô˘ÚÁÔ‡ ∞Ó‰Ú¤· §Ô‚¤Ú‰Ô˘, ¶ËÓÂÏfiË ¶··˚ˆ¿ÓÓÔ˘. °È· ÙÔ ı¤Ì· ·˘Ùfi ›¯Â ·¢ı‡ÓÂÈ ÂÚÒÙËÛË ÛÙÔ ˘Ô˘ÚÁÂ›Ô ¢ÈÔÈÎËÙÈ΋˜ ªÂÙ·ÚÚ‡ıÌÈÛ˘ Ë ‚Ô˘ÏÂ˘Ù‹˜ ÙˆÓ ∞ÓÂÍ¿ÚÙËÙˆÓ ∂ÏÏ‹ÓˆÓ ƒ·¯‹Ï

A›Û¯Ô˜! ∞Ó·ÚˆÙȤÛÙ Ò˜ ÊÙ¿Û·Ì ÛÙËÓ ¯ÚÂÔÎÔ›·; π‰Ô‡ Ë ·fi‰ÂÈÍË. √ ·ÚÈÔ˜ Ù˘ ʈÙÔÁÚ·Ê›·˜ Â›Ó·È ‚Ô˘ÏÂ˘Ù‹˜ Î·È ÂÈÛÚ¿ÙÙÂÈ ¤Ó·Ó ·¯˘Ïfi ÌÈÛıfi οı ̋ӷ ·fi ÙËÓ ˘ÂÚÊÔÚÔÏfiÁËÛ‹ Ì·˜, ÁÈ· Ó· …χÓÂÈ ÛÙ·˘ÚfiÏÂÍ· ÛÙ· ¤‰Ú·Ó· ÙÔ˘ ÎÔÈÓÔ‚Ô˘Ï›Ô˘. ∞›Û¯Ô˜! ∞Ó ‹Ù·Ó ȉȈÙÈÎfi˜ ˘¿ÏÏËÏÔ˜ Î·È Û˘ÏÏ·Ì‚·ÓfiÙ·Ó Ó· χÓÂÈ ÛÙ·˘ÚfiÏÂÍ· Û ÒÚ· ÂÚÁ·Û›·˜, ı· ·ÔÏ˘fiÙ·Ó ·˘ÙÔÛÙÈÁÌ›; √ Û˘ÁÎÂÎÚÈ̤ÓÔ˜ ·ÚÈÔ˜ fï˜, ÂÏ›˙Ô˘Ì ӷ …·ÔÏ˘ı› ÛÙȘ ÂfiÌÂÓ˜ ÂÎÏÔÁ¤˜….

ÚÔ‡Û ӷ ÌËÓ ¯ÚˆÛÙ¿ÂÈ Ô˘ıÂÓ¿, Â¿Ó ÙÔ˘ ηٷ‚¿ÏÏÔÓÙ·Ó ·fi ÙÔ ¢ËÌfiÛÈÔ Ù· ÔÊÂÈÏfiÌÂÓ·. ¶¿ÓÙˆ˜, Ô AÓ‰Ú¤·˜ M·ÚÙ›Ó˘ Ô˘ ·Ê¤ıËΠÂχıÂÚÔ˜ ÌÂÙ¿ ÙËÓ ·ÚÔ˘Û›· ÙÔ˘ ÛÙËÓ EÈÛ·ÁÁÂÏ›·, Ì ÂÛˆÙÂÚÈÎfi ÛËÌ›ˆÌ· ÚÔ˜ Ù· ÛÙÂϤ¯Ë ÙÔ˘ ÓÔÛÔÎÔÌ›Ԣ «NÙ˘Ó¿Ó», ÙfiÓÈ˙ Ì ÓfiËÌ· fiÙÈ ı· ÚÔ·Û›ÛÂÈ Ù· Û˘ÌʤÚÔÓÙ· ÙÔ˘ £ÂÚ·¢ÙËÚ›Ô˘ ·fi ÙÔ˘˜ «ÂÓÙfi˜ Î·È ÂÎÙfi˜ ¿ÙÚˆÓ˜», ϤÁÔÓÙ·˜ ¯·Ú·ÎÙËÚÈÛÙÈο fiÙÈ «Î·È ÓÂÎÚfi˜ ·ÎfiÌ· ‰ÂÓ ı· ÂÈÙÚ¤„ˆ ·‰È·Ê·Ó›˜ ‰È·‰Èηۛ˜ ÛÙËÓ ÒÏËÛË ÙÔ˘ “NÙ˘Ó¿Ó”».

∏ Û‡˙˘ÁÔ˜ ÙÔ˘ §Ô‚¤Ú‰Ô˘ Û ‰È·ıÂÛÈÌfiÙËÙ·

∫fi‚ÂÈ …ÙÔ‡ÚÎÈÎÔ Á‡ÚÔ ∏ ʈÙÔÁÚ·Ê›· Â›Ó·È Ì›· ·fi ÙȘ ÙÚÂȘ Ô˘ ΢ÎÏÔÊÔÚÔ‡Ó Î·È Î¿ÓÔ˘Ó ıÚ·‡ÛË. ∏ ÕÓÁÎÂÏ· ª¤ÚÎÂÏ, ·ÊÔ‡ ·ÎfiÓÈÛ ٷ Ì·¯·›ÚÈ·, Îfi‚ÂÈ, Á‡ÚÔ ¯ÔÈÚÈÓfi ÛÙÔ μÂÚÔÏ›ÓÔ. ΔÔ ›‰ÈÔ ¤Î·Ó ÙÚÂȘ ÊÔÚ¤˜. ∫·È ÙȘ ÙÚÂȘ fï˜ ‹Á Û ÙÔ‡ÚÎÈη ÎÂÌ·Ù˙›‰Èη. º·ÓÙ¿˙ÂÛÙ ÙÈ ı· ÁÈÓfiÙ·Ó ·Ó ÂÌÊ·ÓÈ˙fiÙ·Ó Û ÂÏÏËÓÈÎfi ÎÂÌ·Ù˙›‰ÈÎÔ ÛÙÔ μÂÚÔÏ›ÓÔ; ªÔÚ› Î·È Ó· ·ÎfiÓÈ˙·Ó Ù· Ì·¯·›ÚÈ· ÁÈ· Ó· Ù˘ …Îfi„Ô˘Ó Î·Ó¤Ó· ÊÈϤÙÔ! ¶¿ÓÙˆ˜, ‰ÂÓ ÙÔÓ Îfi‚ÂÈ ÙÔÓ Á‡ÚÔ Ì ȉȷ›ÙÂÚË Ì·ÂÛÙÚ›·, fiˆ˜ ·˘Ù‹ Ô˘ ¯ÚËÛÈÌÔÔ›ËÛ ÁÈ· Ó· ÂÈ‚¿ÏÏÂÈ ÙÔ Îfi„ÈÌÔ Û ÌÈÛıÔ‡˜, Û˘ÓÙ¿ÍÂȘ Î·È fi,ÙÈ Ì·˜ ¤¯ÂÈ ·ÔÌ›ÓÂÈ ÂÌ¿˜ ÙˆÓ ∂ÏÏ‹ÓˆÓ… ∫·È Ó· Ê·ÓÙ·ÛÙ›ÙÂ, fiÙÈ ÎÔÓÙ¿ Û ÙÔ‡ÚÎÈÎÔ Ì·Á·˙›, ˘¿Ú¯ÂÈ Î·È ÂÏÏËÓÈÎfi ÎÂÌ·Ù˙›‰ÈÎÔ…

·ÚÈ ˘Ô˘ÚÁ¤

ª·ÎÚ‹ ηٷÁÁ¤ÏÏÔÓÙ·˜ «ÂÍ·›ÚÂÛË ËÌÂÙ¤ÚˆÓ ·fi ÙȘ Ï›ÛÙ˜ ‰È·ıÂÛÈÌfiÙËÙ·˜ ÙˆÓ ‰ËÌÔÛ›ˆÓ ˘·Ïϋψӻ. ™ÙËÓ ÂÚÒÙËÛ‹ Ù˘ Ë ƒ·¯‹Ï ª·ÎÚ‹ ˙ËÙ¿ÂÈ Ó· Ì¿ıÂÈ ·Ó Ë ¶ËÓÂÏfiË ¶··˚ˆ¿ÓÓÔ˘ fiÙ·Ó ¤Ê˘Á ·fi ÙËÓ √Ï˘Ìȷ΋, fiÔ˘ ›¯Â ÚÔÛÏËÊı›, ‹Ú ÂÊ¿·Í 50.000 ¢ÚÒ ·ÚfiÙÈ ‰ÂÓ ·Ú·ÈÙ‹ıËÎÂ.

ΔÔ… ÏËÚÒÓÂÈ Î·È ı· ÙÔ ÏËÚÒÓÂÈ Î·ÈÚfi, fiˆ˜ Ê·›ÓÂÙ·È, ·˘Ùfi ÙÔ «Ì·˙› Ù· Ê¿Á·Ì», Ô

£fi‰ˆÚÔ˜ ¶¿ÁηÏÔ˜. ™ÙÔ ÙÂÏÂ˘Ù·›Ô «ÂÂÈÛfi‰ÈÔ», ¯¿-

ÎÂÚ˜, ÚÔÙ›ÌËÛ·Ó Ó· ÌË… ÁÚ¿„Ô˘Ó ÙË ‰È΋ ÙÔ˘˜ ÈÛÙÔÚ›· ÛÙÔ ËÏÂÎÙÚÔÓÈÎfi ‚È‚Ï›Ô- ÈÛÙÔÛÂÏ›‰· ÙÔ˘ ÚÒËÓ ·ÓÙÈÚÔ¤‰ÚÔ˘ Ù˘ ∫˘‚¤ÚÓËÛ˘, £fi‰ˆÚÔ˘ ¶¿ÁηÏÔ˘, Ì ٛÙÏÔ “ª·˙› Ù· Ê¿Á·Ì”. ∞ÓÙ’ ·˘ÙÔ‡, ÚÔÙ›ÌËÛ·Ó Ó· ÙÔ ¯·Î¿ÚÔ˘Ó Î·È Ó· ÙÔ “ÎÔÛÌ‹ÛÔ˘Ó” Ì ‰Èο ÙÔ˘˜ Û˘Óı‹Ì·Ù·, fiˆ˜ «ŒÙÛÈ ÛÔ˘ ¤Ì·ı·Ó ¯ÔÓÙÚ¤;», «Δ· Ê¿Á·Ì ̷˙› Â; Ÿ¯È ¯ÔÓÙÚÔÌ·Ï¿…..Ù· ¤Ê·Á˜ ÂÛ‡ Î·È ¤ÛηÛ˜», ·ÏÏ¿ Î·È Î·Ù¿Ú˜, fiˆ˜ “ÛÙ· ¯¿È· Ó· Ê¿Ù ٷ ÎÏÂÌ̤ӷ ¯Ú‹Ì·Ù· ÙÔ˘ ∂ÏÏËÓÈÎÔ‡ Ï·Ô‡».

ªÈ· ·fi ÙȘ ·ÚÔ˘Û›Â˜- ¤ÎÏËÍË, ·Ó¿ÌÂÛ· Û ·˘ÙÔ‡˜ Ô˘ ¿ÎÔ˘Û·Ó ÙËÓ ÔÌÈÏ›· ÙÔ˘ Úˆı˘Ô˘ÚÁÔ‡, ∞ÓÙÒÓË ™·Ì·Ú¿, ÛÙÔ ÍÂÓÔ‰Ô¯Â›Ô “Four Seasons” ÛÙË ¡Ùfi¯· ÙÔ˘ ∫·Ù¿Ú. ◊Ù·Ó Ë ËıÔÔÈfi˜ μ¿Ó· ª¿ÚÌ·! ¶ÔÏÏÔ› ·Ó·ÚˆÙ‹ıËÎ·Ó ÙÈ ¤Î·Ó ÂΛ Ë ËıÔÔÈfi˜ Î·È ·Ó ›¯Â ¿ÂÈ Ì ÙËÓ ÂÏÏËÓÈ΋ ·ÔÛÙÔÏ‹ ÛÙÔ ∫·Ù¿Ú. ∏ ΢ڛ· ª¿ÚÌ· ‚ÚÈÛÎfiÙ·Ó ÛÙÔ... ¡ÙÔ˘Ì¿È Ì ̛· ÂÙ·ÈÚ›· Ô˘ ¤¯ÂÈ È‰Ú˘ı› ÁÈ· ÙËÓ ÚÔÒıËÛË ÂȯÂÈÚ‹ÛÂˆÓ ÛÙÔÓ ∞Ú·‚ÈÎfi ∫fiÏÔ Î·È «ÂÙ¿¯ÙËλ (fiÙ·Ó ¤Ì·ı ٷ ÂÚ› ™·Ì·Ú¿) ÛÙÔ (‰ÈÏ·Ófi) ∫·Ù¿Ú Î·È ÛÙÔ Four Seasons ÁÈ· Ó· ·Ú·ÎÔÏÔ˘ı‹ÛÂÈ ÙËÓ ÔÌÈÏ›·, Û·Ó ·Ï‹ ¤ÓÔÈÎÔ˜ ÙÔ˘ ÍÂÓÔ‰Ô¯Â›Ô˘ ‹ ÓÂÔÊÒÙÈÛÙË ÂȯÂÈÚËÌ·Ù›·˜.


PRESS TIME, ™¿‚‚·ÙÔ 2 - K˘Úȷ΋ 3 ºÂ‚ÚÔ˘·Ú›Ô˘ 2013

√ Δ·ÙÛfiÔ˘ÏÔ˜ ÌÂÁ¿ÏˆÛ Û ›‰Ú˘Ì·

√ πÁÓ·Ù›Ô˘ «Î·ÚÊÒÓÂÈ» ÙÔÓ °∞¶ μfiÌ‚· ÌÂÁ·ÙfiÓˆÓ ÛÙ·… Í·ÊÓÈο ·fi ÙÔÓ ¤ÌÂÈÚÔ ‰ËÌÔÛÈÔÁÚ¿ÊÔ, ŒÏÏËÓ· ·ÓÙ·ÔÎÚÈÙ‹ ÛÙËÓ √˘¿ÛÈÓÁÎÙÔÓ, ªÈ¯¿ÏË πÁÓ·Ù›Ô˘. √ πÁÓ·Ù›Ô˘, Û ¿ÚıÚÔ ÙÔ˘, ηٷÁÁ¤ÏÏÂÈ ÙÔÓ ÚÒËÓ Úˆı˘Ô˘ÚÁfi °ÈÒÚÁÔ ¶··Ó‰Ú¤Ô˘ fiÙÈ «¤Û˘Ú ÙË ¯ÒÚ· ͢fiÏËÙË ÛÙ’ ·ÁοıÈ·» ÙÔÓ›˙ÔÓÙ·˜ fiÙÈ «ÔÈ Î·Ù·ÁÁÂϛ˜ ÙÔ˘ ∞Ó‰Ú¤· §Ô‚¤Ú‰Ô˘ ÂȂ‚·ÈÒÓÔ˘Ó fiÛ· ÁÓˆÚ›˙·Ì ÌÂÚÈÎÔ› ÂÍ ËÌÒÓ Ô˘ ›¯·Ì ÙËÓ Ù‡¯Ë Ó· ‚ÚÈÛÎfiÌ·ÛÙ ÛÙË √˘¿ÛÈÁÎÙÔÓ ÙȘ Ë̤Ú˜ Î·È ÙÔ˘˜ Ì‹Ó˜ Ô˘ ÚÔËÁ‹ıËÎ·Ó Ù˘ ÚÔÛÊ˘Á‹˜ Ù˘ ∂ÏÏ¿‰·˜ ÛÙÔ ¢¡Δ». ΔÔ ¿ÚıÚÔ ÙÔ˘ πÁÓ·Ù›Ô˘, ‰ËÌÔÛȇıËΠÛÙÔ ÂÚÈÔ‰ÈÎfi «∂›Î·ÈÚ·». √ ‰ËÌÔÛÈÔÁÚ¿ÊÔ˜ ˘ÔÛÙËÚ›˙ÂÈ fiÙÈ «‚È¿˙Ô˘Ó ÙËÓ ·Ï‹ıÂÈ· fiÛÔÈ ÈÛ¯˘Ú›˙ÔÓÙ·È fiÙÈ ÔÈ ∂˘Úˆ·›ÔÈ Î·È ÂȉÈο ÔÈ °ÂÚÌ·ÓÔ› ‹Ù·Ó ·˘ÙÔ› Ô˘ ÂÍ·Ó¿ÁÎ·Û·Ó ÙÔÓ ÚÒËÓ Úˆı˘Ô˘ÚÁfi Ó· ·Ó·˙ËÙ‹ÛÂÈ ‚Ô‹ıÂÈ· ·fi ÙÔÓ ¡ÙÔÌÈÓÈÎ ™ÙÚÔ˜ ∫·Ó. ∏ ÚÔÛÊ˘Á‹ ‹Ù·Ó ÌÂıÔ‰Â˘Ì¤ÓË Î·È ‚¿ÛÂÈ Û¯Â‰›Ô˘ ÔÚ›· ÚÔ˜ ÙÔÓ Ì˯·ÓÈÛÌfi».

™À¡ ·ÎÚÔ¿ÛÂȘ

ΔÔ˘ °. Δ™√À∫∞§∏

ªÂ ·ÊÔÚÌ‹ ÙËÓ ¶·ÁÎfiÛÌÈ· ∏̤ڷ ∞ÛÊ·ÏÔ‡˜ ¶ÏÔ‹ÁËÛ˘ ÛÙÔ ¢È·‰›ÎÙ˘Ô, ÙÔ ∞Ú¯ËÁÂ›Ô Ù˘ ∂ÏÏËÓÈ΋˜ ∞ÛÙ˘ÓÔÌ›·˜ Î·È Ë À¶.√.∞.¢.∏.∂./ Àԉȇı˘ÓÛË ¢›ˆÍ˘ ∏ÏÂÎÙÚÔÓÈÎÔ‡ ∂ÁÎÏ‹Ì·ÙÔ˜ ‰ÈÔÚÁ·ÓÒÓÂÈ ÙÔ 2Ô ™˘Ó¤‰ÚÈÔ ∞ÛÊ·ÏÔ‡˜ ¶ÏÔ‹ÁËÛ˘ ÙËÓ ¶¤ÌÙË, 7 ºÂ‚ÚÔ˘·Ú›Ô˘ 2013, Û ÎÂÓÙÚÈÎfi ÍÂÓÔ‰Ô¯Â›Ô ÙˆÓ ∞ıËÓÒÓ. £· ¤¯ÂÈ ÂӉȷʤÚÔÓ, Ì ‰Â‰Ô̤ÓÔ fiÙÈ Á›ÓÂÙ·È ·fi ÙÔ Î·Ï‡ÙÂÚÔ, ›Ûˆ˜, ÙÌ‹Ì· ¢∏∂ ÙÔ˘ Ï·Ó‹ÙË…

«ΔÔ ¶∞™√∫ ¤Ê·Á 35 ÂηÙÔÌ̇ÚÈ· ÁÈ· ·Ó¿ËÚ· ·È‰È¿» ™ÔÎ ÚÔοÏÂÛÂ Ë Î·Ù·ÁÁÂÏ›· ÙÔ˘ ÚÔ¤‰ÚÔ˘ Ù˘ ∂ıÓÈ΋˜ √ÌÔÛÔÓ‰›·˜ ÁÈ· Ù· ¢ÈηÈÒÌ·Ù· ÙÔ˘ ∞˘ÙÈÛÙÈÎÔ‡ º¿ÛÌ·ÙÔ˜, °È¿ÓÓË ™Ù·˘ÚfiÔ˘ÏÔ˘, Ô ÔÔ›Ô˜ ηًÁÁÂÈÏÂ, ÌÈÏÒÓÙ·˜ ÛÙËÓ ÂÈÙÚÔ‹ ÁÈ· ı¤Ì·Ù· ·Ó·‹ÚˆÓ Ù˘ μÔ˘Ï‹˜, fiÙÈ 35 ÂηÙ. ¢ÚÒ Ô˘ ÚÔÔÚ›˙ÔÓÙ·Ó ÁÈ· ·˘ÙÈÛÙÈο ·È‰È¿, «¯ÚËÛÈÌÔÔÈ‹ıËηӻ ÁÈ· ÙËÓ ÚÔÂÎÏÔÁÈ΋ ηÌ¿ÓÈ· ÙÔ˘ ¶∞™√∫ ÛÙȘ ÚfiÛÊ·Ù˜ ÂÎÏÔÁ¤˜. «ΔÔ ÂÏÏËÓÈÎfi ÎÚ¿ÙÔ˜ ¤ÚÂ ӷ οÓÂÈ ÂÎ·›‰Â˘ÛË 1.200 ˆÚÒÓ Û „˘¯Ô-

ÏfiÁÔ˘˜, ηıËÁËÙ¤˜ Î·È ‰·ÛοÏÔ˘˜ Ô˘ ¤¯Ô˘Ó ÛÔ˘‰¿ÛÂÈ Î¿ÙÈ Û¯ÂÙÈο Ì ÙÔÓ ·˘ÙÈÛÌfi, ÒÛÙ ӷ Û˘Ó‰Ú¿ÌÔ˘Ó Ù· ¿ÙÔÌ· Ì ·˘ÙÈÛÙÈο ÚÔ‚Ï‹Ì·Ù·. ∞ÓÙ’ ·˘ÙÔ‡ ‹Ú 35 ÂηÙÔÌ̇ÚÈ· ¢ÚÒ ·fi ÙËÓ ∂∂ Î·È ¤Î·Ó ÚÔÂÎÏÔÁÈÎÔ‡˜ ‰ÈÔÚÈÛÌÔ‡˜ ËÌÂÙ¤ÚˆÓ». ΔÔ ÁÂÁÔÓfi˜ ·˘Ùfi ›¯Â ˆ˜ ·ÔÙ¤ÏÂÛÌ· ÙËÓ ¤ÎÚËÍË Ù˘ ÚÒËÓ ˘Ê˘Ô˘ÚÁÔ‡ ¶·È‰Â›·˜ ÙÔ˘ ¶∞™√∫, ∂‡Ë˜ ÃÚÈÛÙÔÊÈÏÔÔ‡ÏÔ˘, Ë ÔÔ›· ˘ÔÛÙ‹ÚÈÍ fiÙÈ ÙÔ Û˘ÁÎÂÎÚÈ̤ÓÔ ÚfiÁÚ·ÌÌ· ÍÂΛÓËÛ ¤ÂÈ-

Ù· ·fi ‰È΋ Ù˘ ÚÔÛ¿ıÂÈ·, ÂÓÒ ¿ÊËÛ ·ÓÔÈÎÙfi ÙÔ ÂӉ¯fiÌÂÓÔ Ó· ÎÈÓËı› ÓÔÌÈο ÂÓ·ÓÙ›ÔÓ ÙÔ˘ Î. ™Ù·˘ÚfiÔ˘ÏÔ˘. ¶¿ÓÙˆ˜, Ô Î. ™Ù·˘ÚfiÔ˘ÏÔ˜ ÂÈ̤ÓÂÈ ÛÙȘ ηٷÁÁÂϛ˜ ÙÔ˘. £· ¤¯ÂÈ ÂӉȷʤÚÔÓ Â¿Ó ı· ÌÔÚ› Ó· ÙȘ ·ԉ›ÍÂÈ…

∞¶√∫∞§Àæ∏ μ√ªμ∞ Δ√À ¶ƒ∂™μ∏ ÃÀ™∞¡£√¶√À§√À

AÏÏÔ‰·ÔÈ Ê‡Ï·Î˜ Ù˘ μÔ˘Ï‹˜; ∂ Ȃ‚·ÈÒÓÂÈ, ‰˘ÛÙ˘¯Ò˜, Ì ·ÓËÁ˘ÚÈÎfi ÙÚfiÔ ÙÔ ÚÂÔÚÙ¿˙ Ù˘ “PRESS” ÂÚ› Û˘˙ËÙ‹ÛÂˆÓ Ù˘ ÂÏÏËÓÈ΋˜ ΢‚¤ÚÓËÛ˘ Ì ÙËÓ ·ÌÂÚÈηÓÈ΋ ÂÙ·ÈÚ›· –ȉȈÙÈÎÔ‡ ÌÈÛıÔÊÔÚÈÎÔ‡ ÛÙÚ·ÙÔ‡ Blackwater (Academi), Ë ‰‹ÏˆÛË ÙÔ˘ ÎÔÚ˘Ê·›Ô˘ ŒÏÏËÓ· ‰Èψ̿ÙË ÛÙÔÓ ∫·Ó·‰¿, §. ÃÚ˘Û·ÓıfiÔ˘ÏÔ˘, fiÙÈ Ë μÔ˘Ï‹ ‰fiıËΠÛÙËÓ ÂÙ·ÈÚ›· ÁÈ· ʇϷÍË! √ ڤۂ˘ §ÂˆÓ›‰·˜ ÃÚ˘Û·ÓıfiÔ˘ÏÔ˜ ÛÂ Û˘Ó¤ÓÙ¢ÍË ÙÔ˘ Û ÂÊËÌÂÚ›‰· ÙÔ˘ ∫·Ó·‰¿ ˘ÔÛÙ‹ÚÈÍ ˆ˜ Ë ÂÏÏËÓÈ΋ ΢‚¤ÚÓËÛË ¤¯ÂÈ ÚÔ¯ˆÚ‹ÛÂÈ ÛÂ Û˘Ìʈӛ· Ì ȉȈÙÈ΋ ÂÙ·ÈÚ›· ·ÚÔ¯‹˜ ÛÙÚ·ÙȈÙÈ΋˜ ÚÔÛÙ·Û›·˜, ÙËÓ Academi -ÚÒËÓ Blackwater-, Ë ÔÔ›· ¤ÁÈÓ ÁÓˆÛÙ‹ ÁÈ· ÙË ‰Ú¿ÛË ÙˆÓ ÌÂÏÒÓ Ù˘ ÛÙÔ πÚ¿Î ÙÔ 2003. ¶ÚÔÛı¤ÙÂÈ Ì¿ÏÈÛÙ· ˆ˜ ÔÈ ‰ËÌÔÛÈÔÁÚ¿ÊÔÈ Ô˘ ‰ÂÓ Û˘ÌÌÔÚÊÒÓÔÓÙ·È ·ÚÂÓÔ¯ÏÔ‡ÓÙ·È ‹ Î·È Û˘ÏÏ·Ì‚¿ÓÔÓÙ·È ·fi ΢-

™·Ó Û‹ÌÂÚ· 2 ºÂ‚ÚÔ˘·Ú›Ô˘

871: O ‚˘˙·ÓÙÈÓfi˜ ÛÙfiÏÔ˜ ˘fi ÙÔÓ ¡È΋ٷ øÔڇʷ ÂΉÈÒÎÂÈ ÙÔ˘˜ ÕÚ·‚˜ ·fi ÙË ÓfiÙÈ· πÙ·Ï›·.

962: O ¿·˜ πˆ¿ÓÓ˘ πμ ÛÙ¤ÊÂÈ ÙÔÓ ŸÙÔ ∞ ÙÔ ª¤Á·, ˆ˜ ÚÒÙÔ ·˘ÙÔÎÚ¿ÙÔÚ· Ù˘ ∞Á›·˜ ƒˆÌ·˚΋˜ ∞˘ÙÔÎÚ·ÙÔÚ›·˜ Ù· ÙÂÏÂ˘Ù·›· 40 ¯ÚfiÓÈ·.

1536: O πÛ·Ófi˜ ¶¤ÓÙÚÔ ÓÙ ªÂÓÙfi˙· ȉڇÂÈ ÙÔ ªÔ˘¤ÓÔ˜ ÕÈÚ˜ ÛÙËÓ ∞ÚÁÂÓÙÈÓ‹.

1556: K·Ù·ÁÚ¿ÊÂÙ·È Ô ÈÛ¯˘ÚfiÙÂÚÔ˜ ÛÂÈÛÌfi˜, Ô˘ ¤¯ÂÈ ÛËÌÂȈı› ̤¯ÚÈ ÙÒÚ·, ÛÙȘ Â·Ú¯›Â˜ ™¿·ÓÍÈ, ™¿ÓÛÈ Î·È Ã¤Ó·Ó Ù˘ ∫›Ó·˜, ·Ê‹ÓÔÓÙ·˜ 830.000 ÓÂÎÚÔ‡˜.

1653: I‰Ú‡ÂÙ·È Ë fiÏË ¡¤Ô ÕÌÛÙÂÚÓÙ·Ì, Ô˘ ·ÚÁfiÙÂÚ· ı· ÌÂÙÔÓÔÌ·ÛÙ› Û ¡¤· ÀfiÚÎË.

1709: O ∞ÏÂÍ¿ÓÙÂÚ ™¤ÏÎÈÚÎ ÛÒ˙ÂÙ·È ·fi Ó·˘¿ÁÈÔ Î·È Î·Ù·Ï‹ÁÂÈ Û ¤Ó· ¤ÚËÌÔ ÓËÛ› ÂÌÓ¤ÔÓÙ·˜ ÙÔÓ ¡Ù¿ÓÈÂÏ ¡Ù·Êfi ӷ ÁÚ¿„ÂÈ ÙÔ “ƒÔ‚ÈÓÛÒÓ· ∫ÚÔ‡ÛÔ”.

1801: ™˘Ó‰ÚÈ¿˙ÂÈ ÁÈ· ÚÒÙË ÊÔÚ¿ ÙÔ ‚ÚÂÙ·ÓÈÎfi ∫ÔÈÓÔ‚Ô‡ÏÈÔ Ì ÙËÓ ·ÚÔ˘Û›· πÚÏ·Ó‰ÒÓ ÂÎÚÔÛÒˆÓ.

‚ÂÚÓËÙÈÎÔ‡˜ Ú¿ÎÙÔÚ˜. ∞ӷʤÚÂÈ Ì¿ÏÈÛÙ· ˆ˜ ‰ËÌÔÛÈÔÁÚ¿ÊÔ˜ ·fi ÙËÓ ÎÚ·ÙÈ΋ ÙËÏÂfiÚ·ÛË ·ÔχıËΠÂÂȉ‹ ηٿ ÙË ‰È¿ÚÎÂÈ· Ù˘ 28˘ √ÎÙˆ‚Ú›Ô˘ ¤‰ÂÈÍ ·Ô‰ÔÎÈ̷ۛ˜ ÂÓ·ÓÙ›ÔÓ ÙÔ˘ Úˆı˘Ô˘ÚÁÔ‡.

√ ∫§∂ºΔ∏™ °π∞Δƒ√™ °È·ÙÚfi˜ ¯ÂÈÚÔ˘ÚÁfi˜ Û˘ÌÌÂÙ¤¯ÂÈ Û ÎÏÈÓÈ΋, ˆ˜ ̤ÙÔ¯Ô˜ ÛÙËÓ Â·Ú¯È·Î‹ fiÏË. °Ú‹ÁÔÚ·, Ù· Î¤Ú‰Ë Ù˘ ȉȈÙÈ΋˜ ÎÏÈÓÈ΋˜ ÂÎÙÔ͇ÔÓÙ·È Î·È Ô ÁÈ·ÙÚfi˜ ÙÚ›‚ÂÈ ÙÔ ÌÔ˘ÛÙ¿ÎÈ ÙÔ˘ ·fi ÈηÓÔÔ›ËÛË. ™Â ÏÈÁfiÙÂÚÔ ·fi ÙÚ›· ¯ÚfiÓÈ·, ÌÂÙ·ÎÔÌ›˙ÂÈ Û ÌÔÓÔηÙÔÈΛ· ÛÙÔ ÏfiÊÔ Ù˘ fiÏ˘, ·ÁÔÚ¿˙ÂÈ ·Ó¿ÎÚÈ‚Ô ‰Â‡ÙÂÚÔ ·˘ÙÔΛÓËÙÔ Î·È Ù·Íȉ‡ÂÈ Û˘¯Ó¿ ÛÙÔ Â͈ÙÂÚÈÎfi. ∏ ‰È·‰ÚÔÌ‹ ∞ı‹Ó·-¶·Ú›ÛÈ-§ÔÓ‰›ÓÔ 3 Ì 4 ÊÔÚ¤˜ ÙÔ ¯ÚfiÓÔ ÁÈ· „ÒÓÈ· ÛÙ· ·Ó¿ÎÚÈ‚· Ì·Á·˙È¿ ÙˆÓ ÌÂÁ·ÏÔ˘fiψӅ ŸÌˆ˜ fiÏ· ·˘Ù¿ ·Ú¯›˙Ô˘Ó Ó· ÌËÓ ÙÔÓ Û˘ÁÎÈÓÔ‡Ó Î·È ÌϤÎÂÈ ÁÚ‹ÁÔÚ· ÛÙË ¯·Ú-

39

√È ÎÔÚ˘Ê·›ÔÈ ÛÙÔ Û˘Ó¤‰ÚÈÔ

ΔÔ ¿ÁÓˆÛÙÔ ·ÚÂÏıfiÓ ÙÔ˘, fiÙÈ ÌÂÁ¿ÏˆÛ Û ›‰Ú˘Ì· ̤¯ÚÈ Ó· ˘ÈÔıÂÙËı›, ·ÔÎ¿Ï˘„Â Ô ‚Ô˘ÏÂ˘Ù‹˜ ÙÔ˘ ™Àƒπ∑∞, ¶¤ÙÚÔ˜ Δ·ÙÛfiÔ˘ÏÔ˜. «ÀÈÔıÂÙ‹ıËη ÛÙ· Ô¯ÙÒ. ÕÚ· ÔÈ ÚÒÙ˜ ÌÔ˘ ·Ó·ÌÓ‹ÛÂȘ ¤¯Ô˘Ó Ó· οÓÔ˘Ó Ì ÙËÓ ·Ó¿‰Ô¯Ë ÔÈÎÔÁ¤ÓÂÈ·, ¤Ó· ›‰Ô˜ Â͈ÙÂÚÈÎÒÓ Û˘ÓÂÚÁ·ÙÒÓ ÙÔ˘ ¶π∫¶∞ Ô˘ ‰ÂÓ Û ˘ÈÔıÂÙÔ‡ÛÂ, ·ÏÏ¿ Û ¤·ÈÚÓ·Ó ÛÙËÓ ‰È΋ ÙÔ˘˜ ÔÈÎÔÁ¤ÓÂÈ·».

¶·Ú·Û΋ÓÈÔ

ÙÔ·ÈÍ›·. ΔfiÙ ·ÏÏ¿˙ÂÈ ‰È·‰ÚÔÌ‹ Î·È ÁÚ‹ÁÔÚ· Á›ÓÂÙ·È ÌfiÓÈÌÔ˜ οÙÔÈÎÔ˜, ÂȉÈο Ù· ™·‚‚·ÙÔ·Úȷη, ÙˆÓ ‰È¿ÊÔÚˆÓ Î·˙›ÓÔ Î·È ÏÂÛ¯ÒÓ. Δ· ÔÛ¿ Ô˘ ·›˙ÂÈ ·Û‡ÏÏËÙ· Î·È ÁÚ‹ÁÔÚ· ¯ÚÂÒÓÂÙ·È Û ÙÔÎÔÁχÊÔ˘˜ Ô˘ ηÙÔÈÎÔ‰ÚÂ‡Ô˘Ó ¤Íˆ ·fi Ϥۯ˜. ΔÔ ‚¿ÚÔ˜ ·‚¿ÛÙ·¯ÙÔ Î·È ÚÔÎÂÈ̤ÓÔ˘ Ó· ÈηÓÔÔÈ‹ÛÂÈ ÙÔ˘˜ ÙÔÎÔÁχÊÔ˘˜ ·Ú¯›˙ÂÈ Ó· ÎϤ‚ÂÈ ÙÔ˘˜ Û˘ÓÂÙ·›ÚÔ˘˜ ÙÔ˘. ∞Ú¯Èο ÔÈ ˘Ô„›Â˜ ¤ÊÙÔ˘Ó ÛÙÔÓ ÏÔÁÈÛÙ‹ Ù˘ ÎÏÈÓÈ΋˜ Î·È fiÏÔÈ Ì·˙› ÌÔ˘ ·Ó·ı¤ÙÔ˘Ó ÙËÓ ¤Ú¢ӷ. §ÈÁfiÙÂÚÔ ·fi 2 ‚‰ÔÌ¿‰Â˜ ¯ÚÂÈ¿ÛÙËΠӷ ÂÚ¢ÓËı› Ë ˘fi-

ıÂÛË Î·È Û˘ÁÎÂÓÙÚÒÛ·Ì ÛÙÔȯ›· ÁÈ· ÙËÓ ÎÏÔ‹ ÙÔ˘ ÁÈ·ÙÚÔ‡. ƒÂ˙ÈÏÂ̤ÓÔ˜ Î·È ¯ÏˆÌfi˜ fiÙ·Ó ¤‰ÈÓ· Ù· ÛÙÔȯ›· ÛÙÔ˘˜ Û˘ÓÂÙ·›ÚÔ˘˜ ÙÔ˘, ˙‹ÙËÛ ¤Ó· ÔÙ‹ÚÈ ÓÂÚfi Î·È Î·Ù¤ÚÚ¢ÛÂ… §›ÁÔ ·ÚÁfiÙÂÚ·, ÌÂÙ·‚›‚·˙ ÙȘ ÌÂÙÔ¯¤˜ ÙÔ˘ ÛÙÔ˘˜ Û˘ÓÂÙ·›ÚÔ˘˜ ÙÔ˘ Î·È ÂÎÏÈ·ÚÔ‡Û ӷ ÛÙ·Ì·Ù‹ÛÂÈ ÙÔ ı¤Ì· ÂΛ. ¶Ú¿ÁÌ·ÙÈ ¤ÙÛÈ Î·È ¤ÁÈÓÂ… ΔÚ›˜ Ì‹Ó˜ ·ÚÁfiÙÂÚ·, Ô ÁÈ·ÙÚfi˜ ¤Ê¢Á ÁÈ· ÙËÓ ∞ı‹Ó· Ì ÙË Û‡˙˘Áfi ÙÔ˘ Î·È Ù· ÙÚ›· ÙÔ˘˜ ·È‰È¿, fiÔ˘ ˙ÂÈ ·ÎfiÌË. ŸÛÔ ÁÈ· ÙÔÓ Ù˙fiÁÔ, ÙÔÓ ¤ÎÔ„Â ÔÚÈÛÙÈο fiˆ˜ ÏËÚÔÊÔÚ‹ıËη Ï›ÁÔ˘˜ Ì‹Ó˜ ÚÈÓ.

❍ ✖

1808: O ¡·ÔϤˆÓ Ì·›ÓÂÈ ÛÙË ƒÒÌË.

1828: I‰Ú‡ÂÙ·È Ë ∂ıÓÈ΋ ÃÚËÌ·ÙÈÛÙÈ΋ ΔÚ¿Â˙·, ÌÂÙ¤ÂÈÙ· ∂ıÓÈ΋ ΔÚ¿Â˙·, Î·È Î·ıÈÂÚÒÓÂÙ·È Ô ºÔ›ÓÈη˜ ˆ˜ ÂıÓÈÎfi ÓfiÌÈÛÌ·.

❍ ✖

1853: °ÂÓÓÈ¤Ù·È Ô Û·ÙÈÚÈÎfi˜ ÔÈËÙ‹˜ °ÂÒÚÁÈÔ˜ ™Ô˘Ú‹˜.

1901: ¶Ú·ÁÌ·ÙÔÔÈÂ›Ù·È Ë Îˉ›· Ù˘ μ·Û›ÏÈÛÛ·˜ μÈÎÙfiÚÈ·.

1912: ™ÙËÓ ∞›Á˘ÙÔ, Ô ΔÔ‡ÚÎÔ˜ Δ˙ÂÌ¿Ï ·Û¿˜ ÂÈÙ›ıÂÙ·È Î·Ù¿ ÙˆÓ μÚÂÙ·ÓÒÓ ÛÙË ¢ÈÒÚ˘Á· ÙÔ˘ ™Ô˘¤˙, Ì ·ÔÙ¤ÏÂÛÌ· Ó· ÛÎÔÙˆıÔ‡Ó 2.000 ¿ÙÔÌ·.

1922: O ∫ÂÌ¿Ï ∞Ù·ÙÔ‡ÚÎ ÂÚÈ̤ÓÂÈ Ó· ÂÎÎÂÓˆı› Ë ªÈÎÚ¿ ∞Û›· ·fi Ù· ÂÏÏËÓÈο ÛÙÚ·Ù‡̷ٷ ÂÓÒ ·Ú¿ÏÏËÏ· Û˘ÁÎÂÓÙÚÒÓÂÈ ‰˘Ó¿ÌÂȘ ÁÈ· Ó· ·ÂÈÏ‹ÛÂÈ Ù· ¢·Ú‰·Ó¤ÏÈ·.


Αυτό το Σάββατο στα περίπτερα  

Η Press Time αποκαλύπτει -Στον εισαγγελέα Πεπόνη τα «πέτσινα» δάνεια στα κόμματα. Στο μικροσκόπιό του τραπεζίτες και ταμίες, Πήραν 244,2 εκα...

Αυτό το Σάββατο στα περίπτερα  

Η Press Time αποκαλύπτει -Στον εισαγγελέα Πεπόνη τα «πέτσινα» δάνεια στα κόμματα. Στο μικροσκόπιό του τραπεζίτες και ταμίες, Πήραν 244,2 εκα...

Advertisement