Page 40

, r , e l n i e e w w n ss o e d u r l e F , dd i n e N r , Bey ouschteng ewerdonwen G U

ss e u l F u l . r e l i e w x a l f . w w w

D'Muselzeidung bedeit fir mech a meng Gemeng... D‘Muselzeidung gëtt vill gekuckt a gelies. Si ass flott gemaach a sprécht un. Et fënnt een ëmmer eppes, wat een intresséiert. Als regional Kommunikatiounsmëttel bréngt si Noriichte vun eisen Dierfer, déi grouss Zeitungen esou net bréngen. Iwwer Text a Fotoe bitt si de Lieserinnen a Lieser d‘Méiglechkeet, besonnesch Manifestatiounen an Ereegnesser aus deenen aneren Uertschafte kennen ze léieren. De Virwëtz gëtt gestëllt, den Austausch gefërdert! D‘Virstellung, d‘Muselzeidung wier enges Daags net méi do, deet schonn eleng bäim Gedanke wéi. Dee Moment géif ee wichtegt Element an éiser Regioun feelen; een déift Lach géif an der Medielandschaft entstoen. Fir déi 35 Jar wëll ech der Redaktioun an dem Editeur gratuléieren. Et war eng formidabel Iddi vum Usch Burton, dës Zeitung ze grënnen. Et ass eng immens Leeschtung, all déi Jaren d‘Zeitung regelméisseg erauszebréngen. Merci och fir déi gutt Zesummenaarbecht iwwer all déi Zäit! Ech wënschen nach vill Jaren derbäi. Théo Weirich, Buergermeeschter vun der Gemeng Fluessweiler

40 | 35 jahre muselzeidung

Muselzeidung 434  
Muselzeidung 434  
Advertisement