Page 34

, g n e d i é M , r e t i É , , t r r e t e f t u Con M

t n o C u l . n r e t n o c . www

D'Muselzeidung bedeit fir mech a meng Gemeng...

Eng helle Wull vun Informatiounen. Sachlech a fachlech Berodung, Informatiounen aus dem Veräinsliewen. Mir gi gewuer wou eng flott Manifestatioun stattfënnt, wie sech bestuet huet oder op d’ Welt komm ass.

D ’Muselzeidung ass een Deel vun der Kommunikatioun an eiser Gemeng, déi et ob der enger Säit erlaabt de Firmen a Betriber sech engem groussen Publikum ze presentéieren an anerersäits de Veräiner erlaabt hir Manifestatiounen iwwert d’ Gemengegrenzen ewech public ze maachen. Och d’ Gemengemanifestatioune ginn ernimmt, wat eng ganz flott Saach ass! Mat dem néidegen innovative Geescht ass mir och net baang wat Zukunft vun der Muselzeidung ugeet! Am Numm vun der Gemeng Conter wënschen ech der Muselzeidung alles alles Guddes fir hire 35 järegen Anniversaire, vill Succès, an dass mir nach laang vun der Zeidung an eise Bréifboîte profitéiere kënnen. Fernand Schiltz, Buergermeeschter vun der Gemeng Contern

34 | 35 jahre muselzeidung

Muselzeidung 434  
Muselzeidung 434  
Advertisement