Page 32

u o B

, s u o B , l e Aass erpeldeng, I g n e l Rol

u l . s u o b . w w w

D'Muselzeidung bedeit fir mech a meng Gemeng... Ech gratuliere fir 35 Joer! D'Muselzeidung ass eng Beräicherung fir eis Musel an eis Gemengen. Ech wënschen alles Guddes fir d'Zukunft Jos Johanns, Buergermeeschter vun der Gemeng Bous

32 | 35 jahre muselzeidung

Muselzeidung 434  
Muselzeidung 434  
Advertisement