Page 22

, r e d z t e B , g r e i B Ouljen, , r e t s Men ued-Syr R

z t e B u l . f r o d z t e b www.

D'Muselzeidung bedeit fir mech a meng Gemeng... Duerch hir Opmaachung an hiren Inhalt kënnt d'Muselzeidung mir e bëssche vir, wéi e gemittlecht Gespréich tëscht Noperen. Si ass eng flott Méiglechkeet fir sech driwwer z’informéiere wat an der Regioun sou lass war a wat an der nächster Zäit nach gebuede gëtt. Edgard Arendt, Buergermeeschter vun der Gemeng Betzder

22 | 35 jahre muselzeidung

Muselzeidung 434  
Muselzeidung 434  
Advertisement