Page 1

An VI, nr. 49, 2013, 8 pagini

www.primariaracari.ro

PERIODIC, EDITAT DE PRIM|RIA ORA{ULUI R|CARI {I CONSILIUL LOCAL R|CARI - Jude]ul Dâmbovi]a

ZILELE ORA{ULUI R|CARI, 17-18 august 2013 “Când am început a în]elege cele ce se petrec în lume, intrase de curând în cursul timpului, un secol nou, secolul al XIX-lea, secol mare [i luminos între toate, menit a schimba fa]a lucrurilor pe p\mânt, de la apus la r\s\rit.” Ion Ghica (n. 12 august 1816, Bucure[ti - d. 22 aprilie 1897, Ghergani, jude]ul Dâmbovi]a)

“~n vremuri de restri[te muzele tac!” auzim deseori aceasta zical\ mai ales ^n momente grele, când muzele, se presupune c\, nu ar avea ce c\uta ^n peisaj. Nu travers\m momente fericite din punct de vedere financiar dar nici nu putem ignora o tradi]ie n\scut\ ^n urm\ cu cinci ani când am stabilit de comun acord c\ ^n luna august s\ s\rb\torim zilele ora[ului, totodat\ comemorând [i personalitatea cea mai reprezentativ\ a urbei noastre, marele Ion Ghica. Anual, sau chiar mai des, trebuie s\ ne amintim de ^nainta[ii no[tri care au reprezentat cu cinste ]ara; ^n cazul de fa]\, chiar localitatea Ghergani, o parte a vie]ii petrecand-o Ion Ghica la conacul din Ghergani. Despre Ion Ghica se pot scrie [i rescrie c\r]i ^ntregi; ^ncerc\m s\ reamintim o pagin\ de istorie a localit\]ii noastre, s\ evoc\m acest mare om de stat.

“Via]a autorului este cea mai bun\ introducere în specificul românesc al veacului romantic. Scriitorul Ion Ghica a tr\it între 1816 [i 1897, fiind un martor privilegiat al secolului al-XIX-lea românesc. Ani de-a rândul s-a afirmat drept principalul lider al grup\rii liberale moderate, apoi al Partidului Na]ional Liberal. Ghica a ocupat func]ii importante în stat, num\rând trei mandate în func]ia de prim-ministru al României [i numeroase portofolii ministeriale. Pe lâng\ activitatea politic\, Ion Ghica s-a impus drept una dintre cele mai avizate voci în cercurile academice din România. Personalitate marcant\ a culturii române, a fost ales în patru rânduri pre[edinte al Academiei Române, un record pozitiv pentru cel mai înalt for de [tiin]\ [i cultur\ din ]ara noastr\. (urmare ^n pagina 2)

Hot\rârile Consiliului Local R\cari

Pag. 3

Ce a mai f\cut primaru’?

Pag. 4

"Cupa ora[ului R\cari la fotbal" edi]ia iulie 2013

Pag. 4


2

De interes general

nr. 49, 2013

ZILELE ORA{ULUI R|CARI, 17-18 august 2013 (urmare din pagina 1)

La început, înva]\ carte greceasc\ cu dasc\li pe care-i va evoca în “Scrisori”, iar de la Ion Heliade R\dulescu ia lec]ii de gramatic\ româneasc\. Între 1830 [i 1834, urmeaz\ cursurile profesorului de francez\ J.A. Vaillant de la colegiul “Sf. Sava”, împrietenindu-se cu Grigore Alexandrescu [i N. B\lcescu, pe care-l va evoca într-o celebr\ scrisoare. În 1835, pleac\ - precum to]i tinerii români de familie bun\ ai epocii - la Paris, “la studii înalte”. Teodor Diamant (ini]iatorul, ulterior, al “falansterului de la Sc\eni”, comunitate socialist-utopic\, un fel de colectivitate hippie “avant la lettre”), cu care se împrietenise înc\ din 1828, îi d\duse o scrisoare c\tre Charles Fourier, celebrul socialist utopic francez. Întâmplarea îi aduce în cale grupul de tineri moldoveni afla]i la studii la Paris, printre care Alexandru Ioan Cuza [i Vasile Alecsandri. Între Ghica [i acesta din urm\ se leag\ acum o prietenie de o via]\. Beyul de Samos la Paris, Ion Ghica, este preocupat în primul rând de a face cunoscute }\rile Române în Apus [i, treptat, al\turi de ceilal]i tineri, se implic\ din ce în ce mai mult în mi[carea revolu]ionar\ extrem de la mod\ [i influent\ în cercurile pariziene. În 1843, tinerii întemeiaz\ la Bucure[ti societatea conspirativ\ “Fr\]ia”, propunându-[i s\ lupte pentru r\sturnarea “odioasei dictaturi” a lui Gheorghe Bibescu, urcat pe tron în 1844. În ianuarie 1847, tân\rul Ghica se c\s\tore[te cu Alexandrina (Sa[a), fiica lui Nicolae Mavros, fost om de încredere [i [ef al cancelariei lui Pavel Kiseleff la Bucure[ti. La 1848 se afl\ printre frunta[ii revolu]iei muntene [i e trimis de guvernul provizoriu cu o misiune diplomatic\ la Constantinopol. Aici îl va surprinde în\bu[irea revolu]iei, r\mânând în exil. Bunele rela]ii cu conduc\torii Por]ii îi aduc, în 1854, demnitatea de guvernator al insulei Samos (patria lui Pitagora, cea mai mare din Marea Egee), fiind distins apoi, în 1856 (dup\ ce reu[e[te s\ stârpeasc\ cuiburile de pira]i din zon\), cu titlul de bey (prin]) de Samos. În noiembrie 1858, se reîntoarce în ]ar\ cu gândul de a ajunge domnitor. Cu tot sprijinul constituit în favoarea sa, nu reu[e[te decât, între anii 18591960, s\ fie prim-ministru [i ministru de

Interne al lui Cuza. Este un membru influent al conjura]iei care for]eaz\ abdicarea principelui Cuza, acuzat de autoritarism. În 1866, îl întâmpin\ la Pite[ti, în calitate de prim-ministru, pe prin]ul Carol de Hohenzollern. În 1870-1871 redevine prim-ministru [i ministru de Interne, dar este obligat de noul domnitor Carol, cu care nu reu[e[te s\ se în]eleag\, s\ demisioneze. Dup\ numeroase c\l\torii în ]\rile europene, în 1881, este numit ambasador al ]\rii, la Londra, ora[ care-l atr\sese de mult, dar a c\rui clim\ i se p\rea insuportabil\, [i unde va r\mâne urm\torul deceniu. Din 1894, grav bolnav, se retrage la mo[ia sa de la Ghergani, unde, la 22 aprilie 1897, se stinge din via]\. Prietenia îndelungat\ cu Alecsandri va avea ca rezultat, în deceniul al-IX-lea al secolului, masivul volum de coresponden]\, cuprinzând 25 de scrisori (în edi]ia din 1897) adresate - cea mai mare parte de la Londra, unde se afla ca ambasador - “bardului de la Mirce[ti”. Prin aceast\ carte de memorialistic\, precum [i prin cele alte câteva texte publicate ulterior în periodice, între 1889 [i 1892, Ghica - la apogeul unei vie]i extrem de tulburate [i de semnificative î[i face o intrare triumfal\ în literatura român\, în care va deveni, pentru genera]iile urm\toare, principalul cronicar al secolului pe care-l parcursese. Influen]a c\r]ii [i a bijuteriilor literare, care sunt multe dintre scrisorile componente asupra scriitorilor din veacul urm\tor, este enorm\. Ion Ghica este recunoscut de Mircea C\rt\rescu ca fiind una dintre sursele principale (al\turi de arta poetic\ a lui Bolintineanu) pentru capodopera sa “Levantul”, în ce prive[te dimensiunea de secol al-XIX-lea valah a poemului epic. Regretata scriitoare Dana Dumitriu (1943-1987) i-a dedicat “beyului de Samos” cele trei volume ale unui rafinat roman, “Prin]ul Ghica” (1982-1986), una dintre pu]inele c\r]i-culte ale literaturii române.” ~n cele dou\ zile care vor urma, 17-18 august 2013, s\ ^ncerc\m ^mpreun\ s\ ne reg\sim, s\ fim al\turi de istoria localit\]ii [i prin diverse activit\]i, s\ d\m via]\ ora[ului nostru. Programul va fi destul de ^nc\rcat [i diversificat: felicitarea familiior care au ^mplinit 50 ani

de c\s\torie, premierea elevilor frunta[i din Liceul Teoretic “Ion Ghica” R\cari, a celor din clasele I-VIII dar [i a celor care au ob]inut rezultate bune la bacalaureat. ~ncerc\m s\ facem din acestea o tradi]ie [i anual s\ ne ^ntâlnim cu aceste categorii de locuitori ai ora[ului. Chiar dac\ vremurile sunt “triste” din punct de vedere financiar avem parte [i de inaugur\ri; dou\ obiective au ajuns la final: drumul comunal R\cari - Butimanu cu o lungime de 11 km cu finan]are guvernamental\, ^nceput ^n anul 2009 cu sprijinul a doi fo[ti lideri PDL (pe atunci [i prieteni….) [i modernizarea drumurilor de exploatare, ^n lungime de 10 km, proiect finan]at 98% din fonduri europene; nu-i r\u ^n opozi]ie… [i cu siguran]\ va mai fi nevoie de foarfeci ^n curând. Pentru prima dat\ ^ncerc\m o competi]ie artistic\ gen “R\c\renii au talent”, unde sunt a[tepta]i to]i cei care au un talent, [tiut sau ne[tiut. Prima zi se va ^ncheia cu un spectacol al forma]iei “Axishow”, unde distrac]ia ^nceput\ la “R\c\renii au talent”, va continua pân\ târziu, ^n noapte. Cea de a doua zi va fi deschis\ la biserica din R\cari, prin participarea la serviciul divin [i depuneri de coroane la Monumentul Eroilor [i va continua cu activit\]i sportive, de unde nu vor lipsi competi]ia de ciclism [i cupa ora[ului R\cari la fotbal. Vom ^ncheia cu un meci amical de fotbal ^ntre reprezentativele Oldboys R\cari [i Rapid Bucure[ti. S\ ar\t\m ^mpreun\ c\ exist\ via]\ ^n ora[ul nostru, c\ exist\ activit\]i care s\ ne pun\ ^n valoare, c\ exist\ ^ntâlniri ^n permanen]\ [i nu numai ^n campaniile electorale! Acest articol se vrea a fi [i o invita]ie pentru toate for]ele politice s\ fie al\turi de ora[ul nostru, s\-[i aminteasc\ de el [i intre “etapele” electorale. V\ a[tept pe to]i, cu mic cu mare, s\ s\rb\torim ^mpreun\ “Zilele ora[ului R\cari!” Pân\ data viitoare, s-auzim numai de bine! Marius Florin Carave]eanu Primarul ora[ului R\cari mcaraveteanu@yahoo.com

Dac\ este cu putin]\, întrucât atârn\ de voi, tr\i]i în pace cu to]i oamenii. (Romani 12.18) tuire, modul de func]ionare,

ACTIVITATEA COMISIEI LOCALE DE APLICARE A LEGILOR atribu]iile Comisiei locale pentru inventarierea terenurilor; PROPRIET|}II SE SUSPEND| PÂN| LA DATA DE 01.01.2014 - ^ntocmirea situa]iei terenurilor

SECRETAR, jr. Octaviana Ene

octaviana_ene@yahoo.com Intrarea în vigoare a Legii nr. 165/2013 publicat\ în Monitorul Oficial nr. 278 din 17 mai 2013 suspend\ retroced\rile de terenuri, punerile în posesie [i emiterea titlurilor de proprietate. Conform Legii nr. 165/2013 privind finalizarea procesului de restituire, în natur\ sau prin echivalent, a imobilelor preluate în mod abuziv în perioada regimului comunist în România, toate unit\]ile administrativ-teritoriale trebuie s\ fac\

analiza suprafe]elor [i imobilelor care au mai r\mas de restituit proprietarilor. Apoi, se întocme[te o situa]ie centralizat\ cu cererile de restituire nesolu]ionate [i a inventarului terenurilor care pot fi retrocedate. Prin ordinul Prefectului jude]ului Dâmbovi]a nr. 139/05.07.2013 la nivelul ora[ului R\cari a fost constituit\ Comisia local\ pentru inventarierea terenurilor. În componen]a comisiei intr\ un reprezentant al institu]iei prefectului, care are [i calitatea de pre[edinte al comisiei, primarul, secretarul localit\]ii, un specialist în m\sur\tori topografice [i în identificarea tarlalelor [i parcelelor, un reprezentant al oficiului teritorial de cadastru [i publicitate imobiliar\, precum [i un reprezentant al Romsilva Dâmbovi]a – Ocolul Silvic R\cari. Comisia va întocmi, la 180 de zile

de la data constituirii, conform cu normele de aplicare a prezen]ei legi, situa]ia pe ortofotoplan a terenurilor agricole, cu sau f\r\ investi]ii, a terenurilor forestiere, aflate în domeniul public s\u privat al statului sau, dup\ caz, al unit\]ii administrativ-teritoriale, rezerva comisiei locale de fond funciar [i terenurile ocupate cu islazuri. Comisia jude]ean\ de fond funciar centralizeaz\ aceste situa]ii în termen de 30 de zile de la primirea acestora [i transmite rezultatul centraliz\rii Agen]iei Domeniilor Statului (ADS) [i Autorit\]ii Na]ionale pentru Restituirea Propriet\]ilor (ANRP), dup\ caz, care demareaz\ sau nu procedurile pentru schimbarea regimului juridic al terenurilor. Cererile de restituire care nu pot fi solu]ionate prin restituire în natur\ la nivelul comisiilor investite de lege se solu]ioneaz\ prin acor-

darea de m\suri compensatorii sub form\ de puncte. Pentru a accelera ritmul de finalizare a dosarelor, noua lege prevede un termen de 90 de zile în care persoanele care se consider\ îndrept\]ite pot completa cu înscrisuri dosarele depuse la comisiile investite de lege. Acest termen poate fi prelungit cu înc\ 60 de zile dac\ se face dovada efectu\rii unor demersuri pentru completarea dosarului, în raport cu alte institu]ii. Comisiile care au obliga]ia de a solu]iona cererile formulate în baza Legii nr. 10 din 2001 vor avea stabilite termene stricte, de la 1 ianuarie 2014. În data de 29.06.2013, a fost publicat\ Hot\rârea Guvernului nr. 401/2013 pentru aprobarea Normelor de aplicare a Legii nr. 165/2013 . Normele detaliaz\ aspecte cu privire la: - procedura de consti-

care pot face obiectul reconstituirii dreptului de proprietate; - procedura de valorificare în numerar a punctelor primite în urma deciziei de compensare. Legea nr. 165/2013 se aplic\ cererilor formulate [i depuse, în termen legal, nesolu]ionate pân\ la data intr\rii în vigoare a noii legi, cauzelor în materia restituirii imobilelor preluate abuziv, aflate pe rolul instan]elor. Legea consacr\ principiul prevalen]ei restituirii în natur\ a imobilele preluate în mod abuziv în perioada regimului comunist. În situa]ia în care restituirea în natur\ nu mai este posibil\, precum [i cazul în care titularul a înstr\inat drepturile care i se cuvin potrivit legilor de restituire a propriet\]ii, singura m\sur\ reparatorie care se acorda este compensarea prin puncte.


±

Pentru noi, cet\]enii

nr. 49, 2013

Hot\rârile Consiliului Local R\cari, adoptate ^n [edin]a din data de 16.07.2013 ~n data de 16.07.2013, la ora 20.00, s-au desf\[urat, ^n Sala de consiliu a prim\riei, lucr\rile [edin]ei de ^ndatã, la care au participat 14 consilieri din totalul de 15 [i un delegat s\tesc. Dup\ analiz\ ^n cadrul comisiilor de specialitate a documentelor prezentate ^n sus]inerea punctelor de pe ordinea de zi, s-a trecut la desf\[urarea propriu-zis\ a lucr\rilor: 1. Proiect de hot\râre privind rectificarea bugetului local pe anul 2013. Argumentele prezentate ^n sus]inerea acestui punct la ordinea de zi privesc aprobarea modific\rii bugetului, dup\ cum urmeaz\: - Subven]ii de la bugetul de stat c\tre bugetele locale, necesare sus]inerii

derul\rii proiectelor finan]ate din fonduri externe nerambursabile - respectiv cererea de rambursare nr 1 privind obiectivul "Modernizarea infrastructurii agricole pe teritoriul ora[ului R\cari . - Pentru finan]area subprogramului privind pietruirea, reabilitarea, modernizarea [i/sau asfaltarea drumurilor de interes local sau jude]ean conform OG nr 28/2013, lucr\ri ^n continuare, a fost alocat\ suma de 200.000 lei. Dup\ prezentarea punctului de vedere [i a avizului favorabil al comisiei de specialitate, proiectul de hot\râre este supus dezbaterilor ^n plen. Supus aprob\rii consiliului local, proiectul de hot\râre este votat ^n unanimitate. 2. Proiect de hot\râre privind instituirea

Hot\rârile Consiliului Local R\cari, adoptate ^n [edin]a din data de 25.07.2013 ~n data de 25.07.2013, la ora 18.00, s-au desf\[urat, ^n Sala de consiliu a prim\riei, lucr\rile [edin]ei de ^ndat\, la care au participat 11 consilieri din totalul de 15 [i un delegat s\tesc. Dup\ analiza ^n cadrul comisiilor de specialitate a documentelor prezentate ^n sus]inerea punctelor de pe ordinea de zi, s-a trecut la desf\[urarea propriu-zis\ a lucr\rilor. 1. Proiect de hot\râre privind completarea domeniului public al Uat-Ora[ul R\cari. Argumentele prezentate ^n sus]inerea acestui punct la ordinea de zi, privesc etapele de ^ncheiere a proiectului privind obiectivul finan]at prin Programul FADR, M\sura 125, "Modernizare a infrastructurii agricole pe teritoriul ora[ului R\cari" [i faptul c\ este necesar a se adopta unele m\suri care s\ conduc\ la ^nscrierea ^n domeniul public a tuturor segmentelor de drum ce fac obiectul proiectului [i ^ntocmirea anexei care s\ con]in\ coordonatele topografice ale fiec\rui segment de drum, pentru completarea HGR nr 1350/2001 privind aprobarea inventarului bunurilor ce apar]in domeniului public sau privat al ora[ului R\cari. Se prezint\ punctul de vedere al comisiei de specialitate [i avizul favorabil, urmând dezbateri. Supus aprob\rii consiliului local, proiectul de hot\râre este votat ^n unanimitate. 2. Proiect de hot\râre privind acordarea dreptului de uz/servitute/superficie c\tre SC GLOBNET YOU SRL, pentru suprafa]a ce face obiectul traseului, instala]iei de racordare a centralei foto-

±

voltaice ^n sistemul na]ional. Se prezint\ solicitarea ^naintat\ de c\tre SC GLOBNET YOU SRL, investitor pe teritoriul ora[ului R\cari al obiectivului - Parc Fotovoltaic, privind analizarea posibilit\]ii de acordare a dreptului de uz/servitute/superficie pentru racordarea centralei fotovoltaice R\cari la sistemul electric na]ional. Se prezint\ punctul de vedere al comisiei de specialitate [i avizul favorabil, urmând dezbateri ^n cadrul c\rora se propune ca atât executivul cât [i deliberativul s\ fac\ tot ce este posibil pentru atragerea a cât mai multor investitori pe teritoriul ora[ului R\cari. Supus aprob\rii consiliului local, proiectul de hot\râre este votat ^n unanimitate. 3. Proiect de hot\râre privind vânzarea/concesionarea suprafe]ei de aproximativ 300 mp situat\ in T 76 P 323/1 Ghimpa]i. Ini]ierea acestui proiect de hot\râre a avut la baza solicitarea unor proprietari din imediata vecinatate a acestei parcele. Datorit\ unor aspecte conflictuale generate de aceast\ solicitare, domnul primar ^n calitate de ini]iator al proiectului de hot\râre, propune amânarea acestui punct la ordinea de zi pentru o [edin]\ viitoare. 4. Diverse. La acest punct al ordinei de zi, au fost discutate diferite probleme privind solicit\rile adresate de cet\]eni consilierilor locali, ^n calitate de reprezentan]i ai comunit\]ii locale, pentru fiecare fiind identificate solu]iile de rezolvare. SECRETAR, jr. Octaviana Ene

octaviana_ene@yahoo.com

unor restric]ii de circulatie pentru greutatea maxim\ admis\, pentru circula]ia pe drumurile de explotare modernizate prin proiectul "Modernizarea infrastructurii agricole pe teritoriul ora[ului R\cari'. Ini]ierea acestui proiect de hot\râre a avut ^n vedere derularea ^n bune condi]ii a etapelor proiectului "Modernizarea infrastructurii agricole pe teritoriul ora[ului R\cari", precum [i administrarea drumurilor de exploatare ^n conformitate cu dispozi]iile OG 47/1997privind regimul drumurilor, fapt ce a condus la propunerea de adoptare a unor m\suri ce privesc instituirea unor restric]ii de tonaj de maxim 10 t, pe toate segmentele de drum ce fac obiectul proiectului sus men]ionat. Astfel, se propune ca, ^n calitate de

3

±

administrator al acestor drumuri locale Consiliul local s\ aprobe proiectul de hot\râre ini]iat de primarul ora[ului R\cari pentru limitarea accesului vehiculelor cu tonaj maxim de 10 t, pe drumurile de exploatare ce fac obiectul proiectului "Modernizarea infrastructurii agricole pe teritoriul ora[ului R\cari". Se prezint\ punctul de vedere al comisiei de specialitate [i avizul favorabil, urmând dezbateri. Supus aprob\rii consiliului local, proiectul de hot\râre este votat ^n unanimitate . 3. Diverse La acest punct al ordinei de zi, au fost discutate diferite probleme privind solicit\rile adresate de cet\]eni consilierilor locali, ^n calitate de reprezentan]i ai comunit\]ii locale, pentru fiecare fiind identificate solu]iile de rezolvare. SECRETAR, jr. Octaviana Ene

octaviana_ene@yahoo.com

TAXE {I IMPOZITE LOCALE - POPRIRI Odat\ cu apari]ia articolului despre executarea silit\ a taxelor [i impozitelor locale ap\rut în ziarul local, articol ^n care am expus cadrul legal Viceprimar, care permite Manu Marian executarea manu.racari@yahoo.com oric\rei datorii, precum [i modalit\]ile de recuperare a acestor datorii, am constatat opinia pozitiv\ a cet\]enilor buni platnici precum [i un interes crescut a cet\]enilor r\u platnici asupra modului cum pot pl\ti datoriile în mod e[alonat. Astfel într-o perioad\ relativ scurt\, de la primirea soma]iilor [i a titlurilor executorii încas\rile la bugetul local au crescut sim]itor, ridicându-se la nivelul lunii noiembrie din anul 2012. Din p\cate în ultima perioad\ emula]ia din rândul cet\]enilor r\u platnici a sc\zut, poate [i din cauza faptului c\ nu au citit cu aten]ie articolul trecut. Acolo spuneam c\ procedura de executare silit\ se întinde pe o perioad\ mai lung\ [i are de parcurs mai multe etape. Prima etap\ o etap\ amiabil\, etap\ în care datornicul se poate angaja prin bun\ în]elegere cu autorit\]ile locale despre modul de stingere a datoriilor. Astfel mul]i dintre datornici s-au angajat prin angajamente de plat\, pentru achitarea debitului, al]ii au pl\tit sume substan]iale din datorie, to]i ace[tia urmând, dac\-[i respect\ angajamentele, s\ nu fie inclu[i în urm\toarea etap\ a procedurii de executare. Pentru c\, da, urmeaz\ o nou\ etap\, etapa popririlor. Adic\ banii datora]i se vor opri de la surs\, sume fixe în cuantum de max 30% din venit, se vor opri pân\ la stingerea definitiv\ a datoriilor, lun\ de lun\. Sursa din care vor fi re]inute sumele datorate reprezint\ sursa dvs de venit, adic\ salariul, pensie, conturi bancare etc. Îmi fac datoria s\ v\ anun] pe

aceast\ cale c\ începând cu luna noiembrie a acestui an popririle vor fi pe rol. Nu v\ ascund faptul c\ este o procedur\ greoaie pentru autoritatea local\, include un volum mare de munc\ [i cheltuieli materiale consistente. Dar este un pas legal - obligatoriu, care din p\cate, va aduce mult disconfort [i pentru dumneavoastr\ cei care ne-a]i ignorant [i a]i crezut c\ aceast\ minune cu executarea silit\ va ]ine doar 3 zile. Acum am fost un pic r\ut\cios, dar cred, c\ pe bun\ dreptate, pentru c\: ar fi fost a[a de bine sa încheiem aceast\ procedur\ a[a cum v-am rugat în articolul trecut, pe cale amiabil\, printr-un angajament de plat\ [i plata unor sume dup\ puterea dumneavoastr\. Ar fi fost foarte bine s\ în]elege]i c\ aceast\ procedur\ odat\ ini]iat\ nu se poate finaliza decât cu stingerea datoriilor. Ar fi foarte bine s\ v\ pl\ti]i impozitele [i taxele locale, pentru c\ dup\ un calcul sumar, pentru o gospod\rie medie suma de plat\ nu dep\[e[te valoarea lunar\ a 3 pachete de tigari sau a 3 sticle de bere de 2,5 l. {i oare, nu e mai bine s\ renun]\m 2-3 zile pe lun\ la aceste droguri? Închei acest articol cu speran]a c\ ve]i ^n]elege c\ datoriile c\tre bugetul local sunt obligatorii. Mai devreme sau mai târziu, se vor pl\ti. Autoritatea local\ a dat dovad\ totdeauna de în]elegere pentru situa]iile dificile întâmpinate de dumneavoastr\, am consiliat permanent persoanele care ni s-au adresat pentru a alege calea legal\, dar cea mai facil\ pentru rezolvarea problemelor. În continuare, ve]i g\si la noi acela[i comportament, aceea[i atitudine cooperant\ în sprijinul dumneavoastr\ pentru a v\ putea încadra în normalitatea impusã de lege. Ignorarea problemelor nu înseamn\ [i rezolvarea lor. Aici, fiind vorba de probleme financiare, cu atât mai pu]in trebuie ignorate. Încã mai putem opri procesul de instituire al popririlor! Adresa]i-v\ cu încredere personalului biroului taxe [i impozite locale (ITL) [i încerca]i s\ intra]i în legalitate.

±


4

De interes

nr. 49, 2013

Ce a mai f\cut primaru’? Finalizarea obiectivului: “Modernizare DC 43A R\cari Ghimpa]i-Butimanu.”

Organizarea concursului sportiv:

"Cupa ora[ului R\cari la fotbal" edi]ia iulie 2013

Finalizarea obiectivului: “Modernizarea infrastructurii agricole în ora[ul R\cari”.

Organizarea evenimentului:”Zilele ora[ului R\cari, 17-18 august 2013

Cupa a plecat la echipa din Ghergani. Felicit\ri!

~nfiin]area echipei de fotbal Clubul Sportiv R\cari Duminic\, 28 iulie 2013, la baza sportiv\ a ora[ului R\cari, s-a desf\[urat campionatul de fotbal, având ca participante echipele reprezentative ale localit\]ilor componente ale ora[ului R\cari. Iat\ desf\[ur\torul întâlnirilor [i rezultatele ob]inute: GRUPA I 1. Ghergani – 9 puncte; 2. Foresta – 6 puncte; 3. S\bie[ti– 3 puncte; 4. Oraca – 0 puncte. GRUPA II 1. Juniori R\cari – 6 puncte; 2. Boanga – 3 puncte; 3. Mavrodin – 0 puncte. Semifinale: 1. Ghergani - Boanga (Scor: 4-3); 2. Juniorii R\cari – Foresta (Scor: 2-3) FINALA: Ghergani – Foresta (Scor: 3-0). Mul]umim tuturor concuren]ilor cât [i sponsorului nostru - AVON !


Eveniment

nr. 49, 2013

Zilele ora[ului R\cari, 17-18 august 2013 Sâmb\t\ 17, august

- Evocare Ion Ghica, personalitate marcant\ a celei de-a doua jum\t\]i a secolului al XIX-lea, academician, autor, diplomat, matematician, om politic [i pedagog român, prim-ministru al României. - Premierea cuplurilor care au împlinit 50 ani de c\s\torie; - Premierea elevilor fruntasi; - Premierea elevilor cu rezultatele cele mai bune la examenul de bacalaureat 2013.

,

Duminic\, 18 august

R

,

,

,

In deschidere: clubul de dans sportiv “ALL FOR DANCE” vdoi tineri care vor dansa pe un colaj de melodii sec(vals lent, quick step, vals vienez) (cha-cha, samba, jive).

,

, Leo Iorga

Petrica Mâtu Stoian

Alexandru Cristea Copilu' de aur

5


6

Cultur\-^nv\]\mânt

nr. 49, 2013

Evaluarea na]ional\ 2013, rezultate la R\cari

Admiterea la studii universitare de licen]\ se face pe baz\ de examen de admitere constând în concurs de dosare.

La evaluarea na]ional\ 2013, ^n jude]ul Dâmbovi]a s-au ^nregistrat 4455 de absolven]i ai clasei a VIII-a, pentru a sus]ine probele la limba [i literatura român\ [i matematic\. Din ora[ul R\cari s-au ^nscris de la Sc. R\cari 27, Sc. Ghergani - 7, Sc. Colacu - 21 elevi. Despre subiecte, p\rerile au condus c\tre o concluzie aproape majoritar\: “au fost simple, iar acest lucru nu-i va ajuta pe elevi, ci le va da un fals sentiment de siguran]\” - cum m\rturisea un reputat profesor de matematic\, fost Inspector General [colar, Sorin Ion: “La evaluarea na]ional\, subiectele au fost nejustificat de simple, [i notele mari ob]inute le dau un fals sentiment de siguran]\ elevilor vizavi de nivelul la care se afl\ [i la reparti]ia c\tre licee. Nota va fi foarte, foarte sus. S-a ob]inut o distribu]ie a notelor care nu respect\ nicio lege statistic\. Maximul este undeva între 9 si 10. Rezultatul a fost viciat. Matematica a fost cel mai mare off al elevilor, dar s-au gândit oficialii s\ îi fac\ ferici]i anul acesta pe elevi", a declarat prof. Sorin Ion. La R\cari, rezultatele au fost bune, mediile de admitere fiind foarte sus, 9,38 (Negoita Andreea), iar op]iunile au fost mai ales catre Liceul "Ion Ghica" R\cari - 21 de elevi; pentru liceul tehnologic T\rt\[e[ti au optat 6 elevi. De la {coala Colacu op]iunile au fost diversificate. Cea mai mare medie de admitere a fost 8,82 (Ciobanu Marina Georgiana), iar op]iunile au fost indreptate astfel: c\tre Liceul Teoretic "Ion Ghica" R\cari - 7; Liceul Economic, Viilor Bucure[ti - 1; Liceul Aurel Vlaicu Bucure[ti - 1; Liceul Mecanic Grivita 2; Liceul Tehnologic Nucet - 1; Liceul Tehnologic T\rt\[e[ti - 9. La {coala Ghergani, cea mai mare medie de admitere a fost 8.12 (Tudor D. C\t\lina), iar op]iunile absolven]ilor s-au indreptat catre Liceul Teoretic “Ion Ghica” R\cari - 5 [i Liceul Tehnologic T\rt\[e[ti - 2. Ca o concluzie, a fost o sesiune rodnic\, chiar dac\ s-a coborat [tacheta preten]iilor la probele de examen. Elevii au timp [i pentru examene mai grele ^n via]\, a[a c\ le ur\m success ^n unit\]ile de ^nv\]\mânt pentru care au optat. Prof E. Craiciu.

FACULTATEA DE DREPT {I {TIIN}E SOCIAL - POLITICE

Media general\ de admitere este constituit\ din media examenului de bacalaureat - pondere 100%.

PROGRAME DE STUDII UNIVERSITARE DE LICEN}|

Criterii de departajare: 1. Nota ob]inut\ la proba scris\ la disciplina Limba [i literatura român\, din cadrul examenului de bacalaureat; 2. Nota ob]inut\ la o disciplin\ aleas\ de candidat, din cadrul examenului de bacalaureat.

- DREPT - forma de înv\]\mânt zi (IF) [i înv\]\mânt la distan]\ (ID) - durat\ studii 4 ani - ADMINISTRA}IE PUBLIC} - TÂRGOVI{TE, forma de înv\]\mânt zi (IF) [i înv\]\mânt la distan]\ (ID) - durat\ studii 3 ani - ADMINISTRA}IE PUBLIC| - ALEXANDRIA, forma de înv\]\mânt zi (IF), durat\ studii 3 ani - PROGRAME DE STUDII UNIVERSITARE DE MASTERAT - DREPTUL AFACERILOR - durat\ studii 1 an ADMINISTRA}IE PUBLIC| EUROPEAN| - durat\ studii 2 ani

Admiterea la studii universitare de masterat se face pe baz\ de examen de admitere constând în sus]inerea unui test gril\. Criteriile de departajare pentru medii de admitere egale sunt: 1. Media general\ a examenului de licen]\; 2. Media general\ a anilor de studiu din facultate.

Lista actelor necesare pentru înscrierea la studii universitare de licen]\ - fi[a de ^nscriere; diploma de bacalaureat* sau diploma echivalent\ cu aceasta, în original sau copie legalizat\; foaia matricol\ ce cuprinde mediile ob]inute de candida]i pe parcursul anilor de liceu - în original sau copie legalizat\; certificatul de na[tere, în copie legalizat\; copie BI/CI; adeverin]\ medical\ tip, eliberata de cabinetul [colar sau medicul de familie; trei fotografii tip buletin de identitate; chitan]a reprezentând achitarea taxei de înscriere; certificat de c\s\torie, în copie legalizat\ (dac\ este cazul); dosar plic.

Alege s\ fii student la programul de studii ADMINISTRA}IE PUBLIC|. Dup\ absolvire, po]i exercita urm\toarele profesii: - func]ionar public în administra]ia public\ local\ [i central\ din ]ar\, precum [i în institu]ii ale Uniunii Europene, în urm\toarele domenii: stare civil\, urbanism, protec]ia muncii, concuren]\, programe/prognoze, protec]ia mediului, financiar, protec]ia consumatorului, eviden]a popula]iei, achizi]ii publice, asisten]\ social\ etc; - secretar de unitate administrativ-teritorial\ (comun\, ora[/municipiu [i jude]); - cadru didactic în înv\]\mântul superior etc. Calendarul admiterii pentru anul universitar 2013 - 2014 Studii universitare de licen]\ Sesiunea septembrie - 05 - 21 septembrie- înscrieri - 22 septembrie - afi[area rezultatelor - 23 - 27 septembrie - încheierea con-

Alege s\ fii student la programul de studii DREPT. Dup\ absolvire po]i exercita urm\toarele profesii: - avocat; consilier juridic; procuror; judec\tor; magistrat asistent/consultant; asistent judiciar; expert criminalist; notar; executor judec\toresc; grefier cu studii superioare; registrator de carte funciar\; practician în insolven]\; mediator; consilier pentru afaceri europene; expert accesare fonduri structurale [i de coeziune; cercet\tor în domeniul [tiin]elor juridice; ambasador, consul [i func]ionar în cadrul misiunilor diplomatice si consulare. consilier preziden]ial, guvernamental [i parlamentar; cadru didactic în înv\]\mântul superior etc.

tractelor pentru candida]ii declara]i admi[i - 28 septembrie - afi[area rezultatelor finale sesiunea septembrie - 28 - 29 septembrie - completare act adi]ional buget (dac\ este cazul)- 30 septembrie liste finale Studii universitare de masterat - 20 - 21 septembrie - sus]inerea probei

de concurs - 22 septembrie - afi]area rezultatelor - 23 - 27 septembrie - încheierea contractelor pentru candida]ii declara]i admi[i - 28 - 29 septembrie - completare act adi]ional buget (dac\ este cazul) - 30 septembrie liste finale

Sediul facult\]ii - {oseaua G\e[ti, nr. 8 -10; Telefon +040 245 - 606048; Email: secretariatcatedra_fsjsp@yahoo.com; Site: www.valahia-drept.ro; www.facebook.com/facultateadedrept; www.valahia.ro


7

Diverse

nr. 49, 2013 Marti - 13.8.2013 Dr. Grigorescu Ecaterina Miercuri - 14.8.2013 Dr. Birsila Daniel Joi - 15.8.2013 Dr. Barbu Razvan Vineri - 16.8.2013 Dr. Corneanu Corina Sâmb\t\ - 17.8.2013 Dr. Grigorescu Ecaterina Duminic\ - 18.8.2013 Luni - 19.8.2013 Dr. Barbu Razvan

Programul Centrului medical de permanen]\ Telefon: 0245.658.864 Program: Luni-Vineri ^ntre orele 15-08 dim. Sâmb\t\ [i Duminic\: 24-24 de ore

Marti -20.8.2013 Dr. Birsila Daniel Miercuri - 21.8.2013 Dr. Barbu Razvan Joi - 22.8.2013 Dr. Grigorescu Ecaterina Vineri - 23.8.2013 Dr. Mladin Aurica Sâmb\t\ - 24.8.2013 Dr. Birsila Daniel Duminic\ - 25.8.2013 Dr. Mladin Aurica Luni - 26.8.2013

Dr. Carp Marioara Marti - 27.8.2013 Dr. Grigorescu Ecaterina Miercuri - 28.8.2013 Dr. Corneanu Corina Joi - 29.8.2013 Dr. Carp Marioara Vineri - 30.8.2013 Dr. Corneanu Corina Sâmb\t\ - 31.8.2013 Dr. Carp Marioara

Paharul cu ap\ [i stresul

C|S|TORII Ofi]er Stare Civil\, Bucur Ancu]a ancuta.bucur@yahoo.com

ENACHE MELISSA-FLORENTINA 28.04.2013 ANDREI REBECA-ANTONIA 4.11.2012 MOCANU RARES-FLORIN 9.06.2013 SANDU DARIA-FLORENTINA 5.06.2013 ANASON LARISA-MARIA 21.06.2013 CAMPEANU ALEXANDRA 16.06.2013 NITA DAVID-ANDREI - 17.06.2013 PAVAL AIDEN-MIHAI - 22.06.2013 DINU ANA-MARIA - 3.07.2013 MANEA VIVIANA-ELENA 20.02.2013 DANICA ANA-MARIA - 2.02.2013 DUMITRU ELENA-VALENTINA 21.01.2013 ION MARIA-MADALINA 4.07.2013

ENE MIHAI - PETCU ANDREEA-LUMINITA 6.06.2013 CIMPEANU ION-SOLOMON - MIHAI CLAUDIA - 12.06.2013 STANCIU ALISAR - IORDACHE SILVIA-GINA 12.06.2013 FLOREA IONEL-ADRIAN - PREDA ECATERINA - 16.06.2013 CIMPEANU DAN - MINCU MIHAELA 18.06.2013

Un psiholog îi înv\]a pe cursan]ii lui despre managementul stresului. A luat un pahar de ap\ [i s-a plimbat prin sal\ în lini[te. Toat\ lumea a[tepta o întrebare de genul: “Este pe jum\tate plin sau pe jum\tate gol?”. La un moment dat s-a oprit, a ridicat paharul [i [i-a întrebat auditorii: - Cât de greu este acest pahar cu ap\? Mira]i, cursan]ii au dat r\spunsuri între 250 [i 500 ml, dar r\spunsul psihologului a fost urm\torul: - Greutatea absolut\ nu conteaz\. Conteaz\ cât timp îl vei ]ine ridicat. Un minut – nicio problem\. O or\ – o durere de bra]. O zi – î]i paral-

izeaz\ bra]ul. În fiecare din aceste 3 cazuri, greutatea paharului nu se schimb\. Se schimb\ doar timpul [i cu cât e mai lung, cu atât mai greu este. Stresul [i grijile din via]\ sunt asemenea paharului cu ap\. Dac\ te gânde[ti pu]in la ele, nu se întâmpl\ mare lucru. Dac\ te gânde[ti mai mult la ele, începe s\ te doar\ sufletul. Dac\ te gânde[ti tot timpul la ele, î]i paralizeaz\ mintea [i nu mai po]i s\ faci nimic. De asta este important s\ te eliberezi de stres. Când ajungi seara acas\, las\-]i grijile deoparte. Nu le purta cu tine în noapte! Pune paharul jos! R.D

DECESE STAN ELENA – RÃCARI, 89 ANI COCIOCEANU IOANA – RÃCARI, 54 ANI PLETEA VALERICA – BUCURE{TI, 62 ANI CONSTANTIN NICULAE – RÃCARI, 89 ANI DUTA VERGINIA – MAVRODIN, 85 ANI CRISTEA LIXANDRA – GHIMPAÞI, 80 ANI ROGOJINARU MARIN – MAVRODIN, 80 ANI CHIRI}| ION – COLACU, 57 ANI MARIN ALEXANDRU – GHIMPAÞI, 82 ANI ANDREI TANASE – SABIESTI, 88 ANI MIRCEA MARIN – GHIMPA}I, 68 ANI MARINESCU ELEONORA – R|CARI, 86 ANI TÃNASESCU VASILICA – R|CARI, 72 ANI

LISTA CERTIFICATELOR DE URBANISM {I AUTORIZA}IILOR DE CONSTRUIRE

Tehnician urbanism, Alexandru Alexandru urbanism@primariaracari.ro

CERTIFICATE DE URBANISM 51/3.06.2013 - SERBAN ALEXANDRU, GHIMPATI - VANZARE 52/13.06.2013 - SIMA GHEORGHE, RACARI - VANZARE 53/13.06.2013 - TOMA DANIEL, TOMA VASILICA DIN GHERGANI VANZARE 54/14.06.2013 - SC. GDF SUEZ EN. ROMANIA (DUMITRACHE ELENA), COLACU - RACORDARE BRANSAMENT GAZE 55/14.06.2013 - SOANE FLORINA , RACARI- EXTINDERE LOCUINTA P 56/19.06.2013 - MOLDOVEANU

ANUN}! CET|}ENII CARE AU ACTELE DE IDENTITATE EXPIRATE SUNT INVITA}I S| SE PREZINTE LA SEDIUL SPCLEP R|CARI PENTRU A FI PU{I ÎN LEGALITATE. ÎN CAZ CONTRAR VOR FI SANC}IONA}I, CONFORM OUG 97/2005 MOD. DE OUG

IONEL, GHERGANI - CONSTRUIRE LOCUINTA P+2E+M 57/19.06.2013 - GEORGESCU AURELIA, CIOCALTEU MIHAELA GHERGANI - CONSTRUIRE LOCUINTA P+M 58/25.06.2013 - ENE MIRELA LIHAI, GHERGANI - MANSARDARE LOCUINTA P, EXTINDERE LOCUINTA SI IMPREJMUIRE 59/25.06.2013 -SC. GDF SUEZ EN ROMANIA (RADULESCU GHEORGHE), GHERGANI - RACORDARE BRANSAMENT GAZE 60/25.06.2013 - SC. GDF. SUEZ

82/2012, DE C|TRE ORGANELE COMPETENTE. ÎN ATEN}IA CET|}ENILOR CARE SE ADRESEAZ| SERVICIULUI PUBLIC COMUNITAR DE EVIDEN}| A PERSOANELOR. Cererile pentru eliberarea actelor de identitate se depun personal, iar c\r]ile de identitate se elibereaz\ titularilor. În situa]ia în

EN. ROMANIA (LIVEDE ION), GHERGANI - RACORDARE BRANSAMENT GAZE 61/26.06.2013 - SC. EUROMEGA SRL, GHERGANI - EXTINDERE HALA DEPOZITARE SI PRODUCTIE MOBILA 62/26.06.2013 - ROSU ST. IOAN MAVRODIN - EXTINDERE LOCUINTA P 63/26.06.2013 - TURTULEA FLORIN , MAVRODIN - CONSTRUIRE LOCUINTA P 64/26.06.2013 - SC. GDF. SUEZ EN ROMANIA (GHIRA GELU), GHIMPATI RACORDARE BRANSAMENT GAZE

care solicitantul nu se afl\ în ]ar\, mandatarul va prezenta o procur\ special\ pe care se afl\ aplicat\ fotografia titularului, autentificat\ de misiunea diplomatic\ sau oficiul consular de carier\ al României din statul în care se afl\ solicitantul. În cuprinsul procurii este necesar s\ se reg\seasc\ referirea expres\ la obiectul mandatului. Cet\]enii români afla]i în str\in\tate pot depune cererea pentru eliberarea primului

AUTORIZA}II DE CONSTRUIRE 35/14.06.2013 - SC. GDF. SUEZ EN. ROMANIA (DUMITRACHE ELENA), COLACU - RACORD BRANSAMENT GAZE 36/25.06.2013 - ENE MIRICA MIHAI, GHERGANI - CONSTRUIRE MAGAZIE 37/26.06.2013 - SC.GDF SUEZ EN ROMANIA (CHIRA GELU) , GHIMPATI - RACORDARE BRANSAMENT GAZE

act de identitate împreun\ cu documentele prev\zute de lege la misiunile diplomatice sau la oficiile consulare ale României din statul respectiv. Documentele cu care se face dovada numelui, prenumelui, cet\]eniei [i a domiciliului, necesare eliber\rii actului de identitate, se prezint\ în original [i copie.


8

Imagini cu care ne mândrim

nr. 49, 2013

, Psalmii 121 Îmi ridic ochii spre mun]i… De unde-mi va veni ajutorul? Ajutorul îmi vine de la Domnul, care a f\cut cerurile [i p\mântul. Da, El nu va îng\dui s\ ]i se clatine piciorul; Cel ce te p\ze[te nu va dormita. Iat\ c\ nu dormiteaz\, nici nu doarme Cel ce p\ze[te pe Israel. Domnul este p\zitorul t\u, Domnul este umbra ta pe mâna ta cea dreapt\. De aceea nu te va bate soarele ziua, nici luna noaptea. Domnul te va p\zi de orice r\u, î]i va p\zi sufletul. Domnul te va p\zi la plecare [i la venire, de acum [i pân\ în veac.

Psalmii 34.79;17,18 Îngerul Domnului t\b\r\[te în jurul celor ce se tem de El [i-i scap\ din primejdie. Gusta]i [i vede]i ce bun este Domnul! Ferice de omul care se încrede în El! Teme]i-v\ de Domnul, voi, sfin]ii Lui, c\ci de nimic nu duc lips\ cei ce se tem de El! Când strig\ cei f\r\ prihan\, Domnul aude [i-i scap\ din toate necazurile lor. Domnul este aproape de cei cu inima înfrânt\ [i mântuie[te pe cei cu duhul zdrobit.

Radu Cristian - Mavrodin

Dima Veta - Ghergani

Ungureanu Maria - Ghimpa]i

Ion Ion- St\ne[ti

Dima Daniela Maria - R\cari

Oprea Elena - Colacu

Publica]ie editat\ de Prim\ria ora[ului R\cari, jud. Dâmbovi]a, Biroul IT

Colectivul redac]ional: Dr. ing. Marius Carave]eanu, primar

Prof. Elena Craiciu Jr. Ene Octaviana, secretar Dr. Marioara Carp, colaborator Pr. {tefan Vlada, colaborator

Procesare - Tehnoredactare Ruben Dumitru, IT Niculae Constantin, IT REDAC}IA Str. Ana-Ip\tescu, 155 R\cari, jud. Dâmbovi]a. Tel: 0245/658.611 Fax: 0245/658.070 E-mail: contact@primariaracari.ro Publica]ia poate fi citit\ [i pe portalul Prim\riei ora[ului R\cari: www.primariaracari.ro Tipografia CROMOMAN Pia]a Presei Libere, Bucure[ti ISSN: 1844-7678

Domnule P r i m a r ,

Serviciul Comunicare, a[teaptã opinii, sesizãri [i ini]iative de interes local din partea dumneavoastr\ la urmãtoarea adresã de e-mail: contact@primariaracari.ro

M\ numesc .............................................................[i a[ vrea s\ [ti]i urm\toarele lucruri:.................................................................................................................................. .............................................................................................................................................. .............................................................................................................................................. .............................................................................................................................................. .............................................................................................................................................. ..............

P|REREA TA CONTEAZ|

... doar dac\ o spui!

Ziarul primariei Racari - numarul 49  
Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you