Page 1

An VI, nr. 51, 2013, 8 pagini

www.primariaracari.ro

PERIODIC, EDITAT DE PRIM|RIA ORA{ULUI R|CARI {I CONSILIUL LOCAL R|CARI - Jude]ul Dâmbovi]a

La mul]i ani România! La mul]i ani R\cari! La mul]i ani r\c\reni!

Hot\rârile Consiliului Local R\cari

Pag. 3

“România este patria noastr\ [i a tuturor românilor. E România celor de demult [i-a celor de mai apoi. E patria celor disp\ru]i [i a celor ce va s\ vie.“

Ziua Armatei s\rb\torit\ la R\cari

Barbu {tef\nescu Delavrancea

Povestea macului - Floarea memoriei Macul are o lung\ asociere cu “Ziua memoriei”. Dar cum a ajuns aceast\ floare ro[ie un simbol atât de puternic al sacrificiilor f\cute în r\zboaie? Distrugerile aduse de c\tre r\zboiul napoleonian la începutul secolului al 19-lea a transformat câmpurile goale în câmpuri de maci ro[ii ca sângele, care cre[teau în jurul corpurilor solda]ilor c\zu]i.

La sfâr[itul anului 1914, câmpurile din nordul Fran]ei au fost din nou spa]iul de b\t\lie în primul r\zboi mondial, care a f\cut ravagii în inima Europei. Imediat ce conflictul s-a terminat, macul era singura floare care cre[tea pe aceste câmpuri de b\t\lie. Acesta a fost surs\ de inspira]ie [i dedicare a dou\ femei care au promovat în acest fel “Floarea memoriei” ca mijloc prin care fondurile ar putea fi strânse pentru a sprijini pe cei care au nevoie de ajutor, militarii [i civilii care au r\mas cu suferin]e fizice [i psihice, ca urmare a r\zboiului. Macul a ajuns s\ reprezinte sacrificiul suprem f\cut de c\tre camarazii de lupt\ [i a devenit repede un simbol durabil al amintirii celor care au murit în r\zboaie. Simbolul este purtat în piept, în fiecare an, pentru amintirea [i comemorarea b\rba]ilor [i femeilor care [i-au servit cu onoare ]ara. Aceasta este povestea despre cum a devenit macul ro[u cunoscut ca un simbol la nivel interna]ional de aducere aminte a celor c\zu]i pe front. (urmare ^n pagina 4)

Pag. 2

Ce a mai f\cut primaru’?

Pag. 4


2

Eveniment

nr. 51, 2013

~n data de 25 octombrie 2013, în ora[ul R\cari a fost s\rb\toare. A fost cinstit\ Armata Român\ [i înainta[ii care [i-au dat via]a pentru ap\rarea [i libertatea poporului român. La ora 11 au fost depuse coroane de flori la monumentul eroilor r\c\reni de c\tre Prim\ria [i Consiliul local R\cari [i de c\tre membri ai Liceului Teoretic "Ion Ghica" din R\cari. De asemenea, elevi de la liceul "Ion Ghica" [i de la {coala R\cari au oferit celor prezen]i un program de poezii [i cântece patriotice, program ce a emo]ionat întreaga asisten]\. Au urmat discursuri ale primarului Marius Carave]eanu iar dup\ aceea, to]i cei prezen]i s-au mutat în curtea Prim\riei R\cari unde cadre de Poli]ie, Pompieri, Ambulan]\ [i Jandarmerie au prezentat tehnica de care dispun aceste institu]ii.

Programul a continuat cu mul]umiri [i aprecieri la adresa Armatei României [i la adresa eroilor r\c\reni [i nu numai. Prezen]i pe scen\ au fost primarul Marius Carave]eanu, p\rintele Protopop Cristian Larian Vl\dulescu, deputatul de Târgovi[te, Florin Popescu, senatorul Ovidiu Is\il\

mas\ ca la popot\, unde a fost servit\ fasole cu ciolan, aprecierile la adresa buc\t\reselor fiind cu zecile. Cum soarele era deja sus pe cer [i t\lpile erau încinse, juc\torii de fotbal au intrat pe teren [i sau întrecut în “Cupa ora[ului R\cari”, unde înving\toare a fost echipa de la Ghimpa]i, care a trecut de Foresta cu scorul de 1-0. A urmat festivitatea de premiere a echipelor [i a juc\torilor participan]i. Prim\ria ora[ului R\cari a comemorat faptele de vitejie ale eroilor no[tri, de ziua Armatei Române, a[a cum o face de câte ori are ocazia. V\ mul]umim tuturor celor care a]i participat [i ne-a]i fost al\turi ast\zi la acest eveniment de mare însemn\tate pentru întreg poporul român. La mul]i ani Armatei României.

Ziua Armatei s\rb\torit\ la R\cari [i {eful sec]iei de Poli]ie din ora[ul R\cari, domnul George Matei. A[a cum era anun]at, programul artistic nu a întârziat [i pe scen\ [i-a f\cut apari]ia trupa de dans a liceului din R\cari, “Junimii Munteniei”, care a prezentat un colaj de dansuri, dar [i cunoscute [lag\re ale muzicii populare române[ti. Dup\ dans [i voie bun\, a urmat o

La sfâr[it de an… drepturi [i obliga]ii cet\]ene[ti ! SECRETAR, jr. Octaviana Ene

octaviana_ene@yahoo.com Ne apropiem de sfâr[itul anului [i, ca ^n orice activitate, ^ncerc\m s\ trecem ^n revist\ sarcinile r\mase de ^ndeplinit ^n aceast\ scurt\ perioad\, pentru c\ anul ce vine s\ fie un nou ^nceput de drum, cu drepturi [i obliga]ii noi, f\r\ ca restan]ele anilor preceden]i s\ ne impov\reze. Obiectivul principal al autorit\]ii locale este acela de a fi ^n permanen]\ ^n mijlocul cet\]enilor, ^n sprijinul lor pentru a identifica toate problemele cu care se confrunt\,

dar ^n acela[i timp de a informa ^n ceea ce privesc obliga]iile acestora ^n calitate de contribuabili. ~n aceast\ perioad\ aparatul propriu desf\[oar\ diverse activit\]i precum colectarea impozitelor [i taxelor locale, de inventariere a terenurilor, de completare [i actualizare a registrelor agricole, dar [i o informare a popula]iei cu obliga]iile pe care le au privind gospod\rirea localit\]ii. Astfel, aparatul de specialitate al primarului va identifica zonele unde urmeaz\ a fi luate m\suri pentru ^nl\turarea problemelor cu care se confrunt\ fiecare contribuabil. Ne apropiem cu pa[i repezi de sf\r[itul acestui an [i, pe aceast\ cale solicit\m locuitorilor ora[ului R\cari ^ndeplinirea obliga]iilor cet\]ene[ti privind achitarea impozitelor [i taxelor locale, declararea ^n termen legal a datelor pentru completarea

la zi a registrelor agricole [i a registrelor de rol fiscal, dar nu ^n ultimul rând pentru ^ndeplinirea [i a altor obliga]ii cet\]ene[ti privind p\strarea unui mediu mai curat, men]inerea permanent\ ^n stare de cur\]enie a san]urilor, desfundarea periodic\ a pode]elor. Tot ^n categoria obliga]iilor cet\]ene[ti se reg\[e[te [i obliga]ia fiec\rui locuitor de a ^ntre]ine ^n permanen]\ cur\]enia atât ^n ce prive[te proprietatea, cât [i privind domeniul public. Facem apel c\tre fiecare locuitor al ora[ului R\cari, ca ^n perioada urm\toare s\ r\spund\ pozitiv solicit\rii autorit\]ii locale, pentru ^ntre]inerea zonelor circulabile din fa]a gospod\riilor prin ^ndep\rtarea z\pezii, a sloiurilor de ghea]\ (acolo unde este cazul), precum [i, ^n func]ie de vreme [i alte obliga]ii cet\]ene[ti din partea autorit\]ii locale.

Fac aceast\ precizare deoarece este ^n zadar orice efort depus, dac\ locuitorii ora[ului nu con[tientizeaz\ c\ trebuie s\ ^ndeplineasc\ obliga]iile impuse de legisla]ia ^n vigoare privind, gospod\rirea localit\]ii, p\strarea unui mediu mai curat, men]inerea permanent\ ^n stare de cur\]enie a [an]urilor, desfundarea periodic\ a pode]elor. A[a cum se cere ca ^n preajma s\rb\toririi Zilei Na]ionale a României, fiecare dintre noi s\ fim mai buni, mai ^n]eleg\tori, mai uni]i [i ^ncredere ^n Bunul Dumnezeu, [i noi, autoritatea local\, adres\m tuturor locuitorilor ora[ului R\cari ca Ziua Na]ional\ a României s\ fie ^ntâmpinat\ cu sufletul curat, cu un gând bun [i respect pentru eroii no[tri.


±

± nr. 51, 2013

Pentru noi, cet\]enii

3

Hot\rârile Consiliului Local R\cari, adoptate ^n [edin]a din data de 10.10.2013

~n data de 10.10.2013, la ora 16, s-au desf\[urat ^n Sala de consiliu a prim\riei, lucr\rile [edin]ei ordinare, la care au participat 13 consilieri [i un delegat s\tesc. Dup\ analiza ^n cadrul comisiilor de specialitate a documentelor prezentate ^n sus]inerea punctelor de pe ordinea de zi, s-a trecut la desf\[urarea propriu-zis\ a lucr\rilor. 1. Proiect de hot\râre privind invalidarea mandatului de consilier al domnului Sandu Gabriel. Se prezint\ comunicarea ^naintat\ de c\tre PP-DD, prin care se retrage sprijinul politic domnului Sandu Gabriel [i se ia act de ^ncetarea mandatului de consilier ^n cadrul Consiliului local R\cari. Dup\ prezentarea punctului de vedere al comisiei de validare, proiectul de hotârare se supune aprob\rii consiliului local, care este aprobat cu majoritate de voturi. 2. Proiect de hotârare privind validarea in func]ia de consilier local a domnului Mihalcea George Adrian, din partea PP-DD. Se constat\ c\ ^n cazul invalid\rii unui consilier ^nainte de termen, ^n conformitate cu dispozi]iile Legii 393/2004 privind Statutul ale[ilor locali, se valideaz\ urm\torul candidat ^nscris pe lista care a primit confirmare din partea forma]iunii politice, astfel urm\torul reprezentant confirmat pe lista PP-DD este Mihalcea George Adrian, care depune jur\mântul, ^n urma c\ruia mandatul de consilier va fi validat. Dup\ depunerea jur\mântului proiectul de hot\râre se supune aprob\rii consiliului local, fiind votat ^n unanimitate. 3. Proiect de hot\râre privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul '' Modernizare str\zi ^n ora[ul R\cari [i localit\]ile componente''. Initierea acestui proiect de hot\râre a avut la baz\ realizarea studiului de fezabilitate de c\tre autoritatea local\, urm\torul pas fiind aprobarea indicatorilor tehnicoeconomici [i ^naintarea documenta]iilor premerg\toare ob]inerii finan]\rii. Dup\ discu]ii privind prezentarea tuturor zonelor ce urmeaz\ s\ fac\ obiectul investi]iei, domnul primar arat\ c\, dup\ finalizarea acestui proiect ora[ul R\cari [i localit\]ile componente vor avea str\zi modernizate ^n procent de aproximativ 90 %. Se prezint\ punctul de vedere al comisiei de specialitate [i avizul favorabil. Supus aprob\rii consiliului local, proiectul de hot\râre este votat ^n unanimitate. 4. Proiect de hot\râre privind aprobarea obiectivului ''Extindere a re]elei electrice, ^n satul Colacu, zona loturi [i a indicatorilor tehnico-economici. Se aduce la cuno[tin]\ consilierilor faptul c\ este necesar a sprijini locuitorii din zona loturi Colacu pentru a putea avea acces la re]eaua electric\ [i de a fi rezolvate solicit\rile proprietarilor care au edificat construc]ii ^n aceast\ zona

^ncepând cu anul 2008, Se prezint\ punctul de vedere al comisiei de specialitate [i avizul favorabil. Supus aprob\rii consiliului local, proiectul de hot\râre este votat ^n unanimitate. 5. Proiect de hot\râre privind amplasarea unei sta]ii de protec]ie catodic\ pe teritoriul ora[ului R\cari, str. Republicii-zona târg s\pt\mânal, de c\tre S.N.T.G.N. TRANSGAZ S.A. Media[. Se prezint\ solicitarea din partea S.N.T.G.N. TRANSGAZ S.A. MEDIA{ ^n vederea amplas\rii unei sta]ii de protec]ie catodica pe conductele metalice de gaze natural ^n zona târgului s\pt\mânal. Aceste sta]ii au rolul de a men]ine conductele metalice ingropate impiedicând astfel corodarea metalului conductei. Se prezint\ punctul de vedere al comisiei de specialitate [i avizul favorabil. Supus aprob\rii consiliului local, proiectul de hot\râre este votat ^n unanimitate. 6. Proiect de hot\râre privind concesionarea suprafe]ei de 8540 mp situata ^n Ghimpa]i, zona fost sector zootehnic [i aprobarea raportului de evaluare. Ini]ierea acestui proiect de hot\râre a avut la baza solicit\rile privind concesionarea suprafe]ei de 8540 mp ^n zona sectorului zootehnic Ghimpa]i, de c\tre cresc\torii de ovine din satul Ghimpa]i, pentru amplasarea unei ferme zootehnice. ~n vederea organiz\rii procedurii de licita]ie, se impune aprobarea raportului de evaluare pentru imobilul teren ce face obiectul concesion\rii [i identificarea topografic\ a suprafe]ei ^n cauz\. Dup\ finalizarea acestei proceduri, zona fostului sector zootehnic Ghimpa]i va fi destinat\ amenaj\rii unor ferme zootehnice pentru cresc\torii de ovine din localitate, pentru ca toate acestea s\ func]ioneze la standardele de mediu impuse de legisla]ia ^n vigoare. Se imputernice[te executivul ^n vederea organiz\rii licita]iei pentru concesionarea suprafe]ei. Se prezint\ punctul de vedere al comisiei de specialitate [i avizul favorabil. Supus aprob\rii consiliului local, proiectul de hot\râre este votat ^n unanimitate. 7. Proiect de hot\râre privind vânzarea/concesionarea suprafe]ei de 288 mp situata ^n Ghergani, str. G\rii nr. 384 [i aprobarea raportului de evaluare. Se prezint\ solicitarea ^naintat\ de doamna Palcu Cristina privind concesionarea/vânzarea suprafe]ei de 288 mp teren intravilan ^n zona str. G\rii, Ghergani pentru a evita depozitarea gunoaielor, o mai bun\ administrare a terenului, precum [i evitarea hr\nirii ^n acest loc a cainilor comunitari,

Hot\rârile Consiliului Local R\cari, adoptate ^n [edin]a din data de 21.11.2013 In data de 21.11.2013, la ora 16, s-au desf\[urat ^n Sala de consiliu a prim\riei, lucr\rile [edin]ei extraordinare, la care au participat 15 consilieri [i un delegat s\tesc. Dup\ analiza ^n cadrul comisiilor de specialitate a documentelor prezentate ^n sus]inerea punctelor de pe ordinea de zi, s-a trecut la desf\[urarea propriu-zis\ a lucr\rilor. 1 Proiect de hot\râre privind rectificarea bugetului local pe anul 2013. Se prezint\ rectificarea veniturilor proprii ca urmare a ^ncas\rilor peste prevederile din buget, rectificarea cheltuielilor bugetului local cu suma de 127 mii lei, rectificarea bugetului local cu suma de 260 mii lei ca urmare adresei nr.103981/12.11.2013 de la DGFP Dâmbovi]a, rectificarea bugetului finan]at\ din venituri proprii [i subven]ii. De asemenea, se propun [i vir\ri de credite ^ntre capitole, subcapitole, articole [i alineate. Se prezint\ punctul de vedere al comisiei de specialitate [i avizul favorabil. Supus aprob\rii consiliului local, proiectul de hot\râre este votat ^n unanimitate. 2. Proiect de hot\râre privind vânzarea suprafe]ei de 135 mp situat\ ^n B\l\ne[ti, aferent\ imobilului proprietatea SC Marioana SRL [i aprobarea raportului de evaluare. Se prezint\ consiliului local solicit\rile ^naintate de c\tre agentul economic SC Marioana SRL, privind cump\rarea imobilului teren ^n suprafa]\ de 135 mp teren intravilan, situat ^n sat B\l\ne[ti, aferent construc]iei proprietatea acestuia. Domnul Primar men]ioneaz\ c\ vânzarea acestui imobil ar conduce pe de o parte la ob]inerea de venituri proprii ale unit\]ii administrativ-teritoriale, dar [i pentru ^ncurajarea agen]ilor economici de dezvoltare a zonei Colacu, care prin investi]iile propuse vor dezvolta obiective economice noi, precum [i locuri de munc\. Se prezint\ punctul de vedere al

±

comisiei de specialitate [i avizul favorabil. Supus aprob\rii consiliului local, proiectul de hot\râre este apobat cu majoritate de voturi. Se imputernice[te executivul ^n vederea organiz\rii licita]iei pentru concesionarea suprafe]ei. 3. Proiect de hot\rare privind realizarea de venituri din arend\ pentru terenurile proprietatea debitorilor persoane fizice sau juridice, asupra carora s-a instituit sechestru [i ipoteca legal\. Domnul Primar prezint\ faptul c\, având ^n vedere m\surile asiguratorii aplicate asupra bunurilor imobile, respectiv terenuri arabile, proprietatea unor agen]i economici care inregistreaz\ debite restante la bugetul local, propune ca aceste suprafe]e de teren s\ fac\ obiectiul arend\rii c\tre fermierii din zon\ ^n vederea realiz\rii de venituri care valorificate, s\ conduc\ la diminuarea debitului restant fa]\ de bugetul local. Se prezint\ punctul de vedere al comisiei de specialitate [i avizul favorabil. Supus aprob\rii consiliului local, proiectul de hot\râre este votat ^n unanimitate. 4. Proiect de hot\râre privind aprobarea taxei de habitat cu destina]ie special\ de salubrizare pentru anul 2014. Domnul Viceprimar aduce la cuno[tin]\ consilierilor Hot\rârea Asocia]iei de Dezvoltare Intercomunitar\” Reabilitarea Colect\rii, Depozit\rii, Prelucr\rii De[eurilor Solide ^n jude]ul D\mbovi]a'' nr. 142/05.11.2013 prin care se impune obligativitatea ca p\nâ la data de 07.12.2013, toate unit\]ile administrativ-teritoriale s\ adopte anumite hot\râri pentru func]ionarea ADI ^n cursul anului 2014. Se constat\ c\ taxa de habitat nu a sc\zut [i se prezint\ hot\rârea ADI prin care se aprobâ pentru anul 2014 acela[i cuantum al taxei de 16 lei/lun\/gospod\rie Se prezint\ punctul de vedere al comisiei de specialitate [i avizul favorabil. Supus aprob\rii consiliului local, proiectul de

de c\tre a[a zi[i iubitori de animale. Se prezint\ punctul de vedere al comisiei de specialitate [i avizul favorabil. Se imputerniceste executivul ^n vederea organiz\rii licita]iei pentru concesionarea suprafe]ei. Supus aprob\rii consiliului local, proiectul de hot\râre este votat ^n unanimitate. 11. Proiect de hot\râre privind rectificarea bugetului local pe anul 2013. Se aduce la cuno[tin]\ c\ bugetul local s-a suplimentat cu 57.000 lei, din ^ncas\ri, neprevazu]i ^n buget precum [i retragerea la cerereea DGFPS a sumei de 100.000 lei prev\zute la cheltuieli cu personalul din ^nv\]\mânt, domnul primar tinând s\ precizeze c\ personalul din ^nv\]\mânt nu va avea de suferit datorit\ acestei rectific\ri ^n minus, sumele fiind prev\zute ^n excedent fa]\ de necesarul pe anul 2013. Se prezint\ punctul de vedere al comisiei de specialitate [i avizul favorabil. Supus aprob\rii consiliului local, proiectul de hot\râre este votat ^n unanimitate. 12. Diverse. La acest punct s-au discutat probleme cet\]ene[ti.

Hot\rârea Consiliului Local R\cari, adoptat\ ^n sedin]a din data de 31.10.2013 ~n data de 31.10.2013, la ora 16, s-au desf\[urat ^n Sala de consiliu a prim\riei, lucr\rile [edin]ei de ^ndat\, la care au participat 12 consilieri [i doi delega]i s\te[ti. Dup\ analiza ^n cadrul comisiilor de specialitate a documentelor prezentate ^n sus]inerea punctelor de pe ordinea de zi, s-a trecut la desf\[urarea propriu-zis\ a lucr\rilor. 1. Proiect de hot\râre privind rectificarea bugetului local pe anul

2013. Se propune rectificarea bugetului local cu sume ^ncasate ^n plus fa]\ de prevederile pe anul 2013, precum [i repartizarea cheltuielilor pe capitole. Se prezint\ punctul de vedere al comisiei de specialitate [i avizul favorabil. Supus aprob\rii consiliului local, proiectul de hot\râre este votat ^n unanimitate. 2. Diverse. La acest punct s-au discutat probleme cet\]ene[ti.

SECRETAR, jr. Octaviana Ene

octaviana_ene@yahoo.com hot\râre este votat ^n unanimitate. 5. Proiect de hot\râre privind aprobarea cotiza]iei/ contribu]iei UAT ora[ul R\cari la Asocia]ia de Dezvoltare Intercomunitar\ “Reabilitarea Colect\rii, Transportului, Depozit\rii, Prelucr\rii De[eurilor Solide ^n jude]ul Dâmbovi]a'' pe anul 2014. Domnul Viceprimar prezint\ consilierilor hot\rârile adoptate de Asocia]ia de Dezvoltare Intercomunitar\ “Reabilitarea Colect\rii, Transportului, Depozit\rii, Prelucr\rii De[eurilor Solide ^n jude]ul Dâmbovi]a''. Dup\ prezentarea f\cut\ de c\tre domnul Manu Marian [i prezentarea avizului comisiei economice cu amendamente privind respingerea taxei de 5 lei/luna/gospod\rie pentru persoanele plecate ^n str\in\tate, pre[edintele de sedin]\ supune la vot proiectul ordinei de zi privind aprobarea cotizatiei/contribu]iei UAT ora[ul R\cari la Asocia]ia de Dezvoltare Intercomunitara ''Reabilitarea Colect\rii, Transportului, Depozit\rii, Prelucr\rii De[eurilor Solide ^n jude]ul Dâmbovi]a'' pe anul 2014, care se aprob\ cu unanimitate de voturi. 6. Proiect de hot\râre privind esalonarea datoriilor reprezentând cotiza]ii restante pe care UAT ora[ul R\cari le inregistreaz\ la Asocia]ia de Dezvoltare Intercomunitar\'' Reabilitarea Colect\rii, Transportului, Depozit\rii, Prelucr\rii De[eurilor Solide ^n jude]ul Dambovi]a''. Domnul Viceprimar aduce la cuno[tin]\ faptul c\ Asocia]ia de Dezvoltare Intercomunitar\ '' Reabilitarea Colect\rii, Transportului, Depozit\rii, Prelucr\rii De[eurilor Solide ^n jude]ul Dambovi]a'' ne-a ^naintat situa]ia privind datoriile la cotiza]iile restante [i curente la data de 31.10.2013. Se propune e[alonarea datoriilor restante pe tot parcursul anului 2014. Se prezint\ punctul de vedere al comisiei de specialitate [i avizul favorabil. Supus aprob\rii consiliului local, proiectul de hot\râre este votat ^n unanimitate. 7.Diverse. La acest punct s-au discutat probleme cet\]ene[ti. SECRETAR, jr. Octaviana Ene

octaviana_ene@yahoo.com

±


De interes general

nr. 51, 2013

La mul]i ani România! La mul]i ani R\cari! La mul]i ani r\c\reni!

(urmare din pagina 1)

4

Inspirat din “fapte reale'' am ^ncercat [i sper s\ reu[im ^n viitorul apropiat s\ acord\m o aten]ie mai mare inainta[ilor no[tri datorit\ c\rora ast\zi tr\im ^n democra]ie chiar dac\ o democra]ie ne[lefuit\ ^nc\. ~nceput ^n urm\ cu un an, dup\ ce am “tras cu ochiul'' la alte popoare, proiectul “Macul r\c\rean'' se dore[te a fi un ^nceput de drum. Un drum destul de greu, anevoios, plin de obstacole, dar care nu ne sperie, ci ne ^nt\re[te. Pe parcursul anului avem “[ansa'' s\ ne reamintim

cu to]ii de eroii no[tri. Ar fi fost bine s\ o facem ^n fiecare zi, dar este aproape imposibil. Dar dac\ de ~n\ltare, Ziua Armatei, Ziua Na]ional\, Ziua Revolu]iei Române, purt\m acest simbol al recuno[tin]ei, floarea memoriei, facem primii pa[i spre o mai bun\ ^n]elegere a istoriei, a respectului fa]\ de ^nainta[ii no[tri. “Dragii mei, nu trebuie s\ v\ sperie o ploaie, cât ar fi de rece; ^nainta[ii no[tri au luptat cu du[manii ]\rii, dar au infruntat [i vicisitudinile naturii [i nu numai ^n timpul acestor b\t\lii; [i n-au fost pu]ine: gerul, ar[i]a, foamea, setea, flora [i fauna d\un\toare.” A[a sun\ indemnul p\rintelui paroh Mihai ^n timpul unei slujbe de comemorare a eroilor neamului când

câtiva stropi de ploaie ^ncercau s\ induc\ panic\ ^n rândul asisten]ei [i s\ ne furi[eze sub primul ad\post improvizat. Mare dreptate p\rinte! Sper ca mare parte din asisten]\ s\ fi auzit ^ndemnul dumneavoastr\ [i s\-l evoce ori de câte ori e nevoie, chiar dac\ [i ast\zi lumea se ^mparte, nedrept, ^n cei care plâng c\ nu au iPhone 5 [i cei care plâng c\ nu au ap\ potabil\. Proiectul “macul r\c\rean” are la origini un alt proiect care const\ ^n colectarea de fonduri, sumele ob]inute din valorificarea acestor simboluri fiind folosite pentru ajutorarea urma[ilor victimelor din diverse r\zboaie, cât [i pentru comemorarea eroilor neamului. Cu tot optimismul spun c\ nu suntem departe de acest ]el nobil. {i acest lucru ^l vedem cu ocazia s\rb\torilor importante din istoria ]\rii prin ac]iuni ^ntreprinse cu aceste ocazii. Azi ^n R\cari, mâine ^n toat\ ]ara. Rim\ nu are, dar realism se g\se[te ^ntr-o mic\ doz\. S\ ^ncerc\m noi, dragi r\c\reni, s\ fim scânteia despre care s-ar putea vorbi peste ani [i ani. S\ avem respectul cuvenit fa]\ de s\rb\torile neamului, s\ p\str\m acest simbol al recuno[tin]ei fa]\ de eroii neamului, care ^n ultima sut\ de ani (putem spune ^n cei 2000 ani) s-au jertfit pentru urma[ii lor. “Da]i un leu pentru Ateneu!'' Suna un ^ndemn ^n urm\ cu ceva vreme. {i ast\zi acest “monument cultural'' a redevenit

un simbol. Daca vrei, po]i! Am ^ncercat, timid, procurarea [i apoi valorificarea acestor flori (maci) [i banii strân[i s\-i folosim la activit\]ile comemorative realizate cu diverse ocazii ^n cursul anului. ~nceputul este modest, dar nu ne d\m b\tu]i. “Ai reu[it, continu\! n-ai reu[it, continu\!'' A[a c\ vom continua. Nu ne vom opri aici. Nu suntem mul]i, deocamdat\. Dar nu suntem singuri. ~n aceast\ var\, un semn divin cred c\ a fost lanul de maci din marginea cartierului Mavrodin de la marginea c\ruia puteam privi [i ^nchipui câmpurile de lupt\ ^nro[ite. 1 Decembrie 2013 S\ s\rb\torim ^mpreun\ Ziua Na]ional\ a României Pentru prima dat\ în ora[ul R\cari, sunte]i invita]i la un concert de arii de oper\ [i can]onete care va avea participarea extraordinar\ a prim-solistului Operei Române, {tefan Ignat. Programul evenimentului: 11:00 - Depunere de coroane la Monumentul eroilor - Slujb\ de pomenire - Scurt program artistic 13:00 - Concert de arii de oper\ [i can]onete. Invitat prim-solistul Operei Române – {tefan Ignat - În deschidere forma]ia de dansuri a Liceului Teoretic “Ion Ghica” R\cari. 15:00 - “Cupa ora[ului R\cari” la fotbal V\ a[tept\m ^ncepând cu ora 11.00, la monumentul eroilor r\c\reni, pentru a aduce un pios omagiu acestora, dup\ care v\ invit\m, ^n premier\, la un concert de arii de oper\ [i can]onete la sala de festivitati a Liceului “Ion Ghica” R\cari. La mul]i ani România! La mul]i ani R\cari! Pân\ data viitoare, s-auzim numai de bine. Marius Florin Carave]eanu. mcaraveteanu@yahoo.com

P.S. La mul]i ani Andrei! La mul]i ani Andreea!

Clarific\ri privind PEAD 2013

Viceprimar, Manu Marian manu.racari@yahoo.com Un ajutor alimentar pentru “defavoriza]ii” ora[ului nostru va fi ^ntotdeauna binevenit [i primit cu bra]ele deschise de ace[tia. Cu toate c\ acest ajutor ar trebui s\ fie benefic pentru simplul fapt c\ partea de

popula]ie beneficiar\ uit\ pentru ceva timp de grija alimentelor de mâine, totu[i distribuirea lor genereaz\ adev\rate isterii pentru unii concet\]eni. De ce? Pentru c\ ei nu sunt trecu]i pe liste! Revin [i punctez acele ne^n]elegeri care duc la nemul]umiri. 1. Listele cu beneficiarii finali sunt ^ntocmite de institu]iile abilitate care de]in eviden]a asupra categoriei sociale beneficiare, astfel: - Casa jude]ean\ de Pensii - pentru pensionarii cu pensii mai mici de 400 lei; - pentru v\duvele de r\zboi care beneficiaz\ doar de pensia special\ (v\duv\ de veteran de razboi).

- Direc]ia General\ de Asisten]\ Social\ - pentru persoane cu handicap. Din aceast\ categorie de persoane beneficiaz\ de ajutor alimentar doar persoanele cu handicap grav sau accentuat [i care au certificat de handicap. - Agen]ia Jude]ean\ pentru Pl\]i [i Inspec]ie Social\ -pentru persoane beneficiare de ajutor social pentru completarea V.M.G. - Agen]ia Jude]ean\ pentru Ocuparea For]ei de Munc\ Dâmbovi]a - pentru [omeri afla]i ^n plat\ sau ^n eviden]\. 2. Prim\ria ora[ului R\cari este doar gestionar al acestei cantit\]i de alimente [i are rolul de a distribui cantit\]ile ^nscrise pe liste, c\tre beneficiarii

finali. 3. ~n cazul ^n care unele persoane sunt omise din liste, prim\ria, prin aparatul tehnic de specialitate, poate primi cererile de includere ^n liste a persoanelor omise, cereri ^nso]ite de documente justificative. Aceste cereri vor fi transmise insti]utiilor mai sus men]ionate, urmând a se decide asupra legalit\]ii lor. Sper c\ aceste informa]ii sunt suficiente pentru a ar\ta c\ implicarea noastr\ ^n acest program se rezum\ doar la distribuirea alimentelor tuturor persoanelor ^nscrise ^n liste iar dac\ ^n desf\[urarea acestei activit\]i a]i constatat orice neregul\, v\ rug\m s\ v\ adresa]i, cu toat\ ^ncrederea, conducerii prim\riei.


nr. 51, 2013

Pentru noi, cet\]enii

5

Ce a mai f\cut primaru’?

Sediul vechi al prim\riei - care va deveni noul sediu al Poli]iei din ora[ul R\cari. S-au continuat lucr\rile pentru reabilitarea [i modernizarea cl\dirii. Aspectul acestei cl\diri este de nerecunoscut pentru trec\tori.

A fost avizat [i se afl\ ^n faza de semnare contractul de finan]are a proiectului “Modernizare drumuri locale ^n ora[ul R\cari [i localit\]ile componente”, ^n lungime total\ de 21,4 km

Preocuparea pentru starea drumurilor, mai ales c\ ne preg\tim pentru intrarea ^n sezonul de iarn\, este constant\. Astfel au fost pietruite toate drumurile [i pietri[ul tasat. Acolo unde a fost necesar, s-au f\cut [an]uri de scurgere a apelor pluviale.

La biserica St\ne[ti [i ^n zona de intrare ^n localitate cât [i la ie[ire au fost executate [an]uri pentru evitarea stagn\rii apelor pe carosabil.


6

Imagini din cotidian

nr. 51, 2013

“Cea mai frumoas\ gospod\rie ^n luna noiembrie 2013!”

Dumitrache Ana - B\l\ne[ti

Ioni]\ Nicoleta - Colacu

Nelepcu Ioana - Colacu

Andrei Constantina - Colacu

Stelian Niculina - Colacu

Popa Florian - Ghergani

Gr\mezile de pietri[ [i nisip au reap\rut ^n fa]a por]ilor, blocând scurgerea apelor. Despre iubirea de ordine [i frumos, nu poate fi vorba.


Diverse

nr. 51, 2013

Thomas Edison

Programul Centrului medical de permanen]\ Telefon: 0245.658.864 Program: Luni-Vineri ^ntre orele 15-08 dim. Sâmb\t\ [i Duminic\: 24-24 de ore Duminic\ - 1.12.2013 Dr. Barbu Razvan Luni - 2.12.2013 Dr. Corneanu Corina Mar]i - 3.12.2013 Dr. Birsila Daniel Miercuri - 4.12.2013 Dr. Mladin Aurica Joi - 5.12.2013 Dr. Grigorescu Ecaterina Vineri - 6.12.2013 Dr. Mladin Aurica Sâmb\t\ - 7.12.2013 Dr. Corneanu Corina Duminic\ - 8.12.2013 Dr. Barbu Razvan

Luni - 9.12.2013 Dr. Carp Marioara Marti - 10.12.2013 Dr. Grigorescu Ecaterina Miercuri - 11.12.2013 Dr. Birsila Daniel Joi - 12.12.2013 Dr. Carp Marioara Vineri - 13.12.2013 Dr. Corneanu Corina Sâmb\t\ - 14.12.2013 Dr. Mladin Aurica Duminic\ - 15.12.2013 Dr. Carp Marioara Luni - 16.12.2013 Dr. Barbu Razvan

Marti -17.12.2013 Dr. Grigorescu Ecaterina Miercuri - 18.12.2013 Dr. Birsila Daniel Joi - 19.12.2013 Dr. Carp Marioara Vineri - 20.12.2013 Dr. Barbu Razvan Sâmb\t\ - 21.12.2013 Dr. Birsila Daniel Duminic\ - 22.12.2013 Dr. Carp Marioara Luni - 23.12.2013 Dr. Corneanu Corina Marti - 24.12.2013 Dr. Barbu Razvan

Miercuri - 25.12.2013 Dr. Carp Marioara Joi - 26.12.2013 Dr. Corneanu Corina Vineri - 27.12.2013 Dr. Birsila Daniel Sâmb\t\ - 28.12.2013 Dr. Grigorescu Ecaterina Duminic\ - 29.12.2013 Dr. Mladin Aurica Luni - 30.12.2013 Dr. Carp Marioara Marti - 31.12.2013 Dr. Mladin Aurica

Biografii au scris despre Thomas Edison, inventatorul becului electric, c\ acesta a f\cut peste 900 de becuri pân\ ce a ajuns s\ functioneze. De nou\ sute de ori a f\cut becul, l-a conectat la curent, a ap\sat întrerup\torul [i… nimic. Conform m\rturisirilor lui Edison, de fiecare dat\ când a f\cut un bec, el a descoperit înc\ o modalitate cum s\ nu fac\ becul. În final, prin procesul de eliminare, a

C|S|TORII

BALAN DAVIN-DUMITRU - 24.07.2013 ION REBECA - 12.06.2013 STIRBU ANDREI-NICUSOR - 20.09.2013 BADEA LARISA ANA-MARIA - 19.10.2013 NEDEA MARIA - ALEXANDRA - 31.08.2013 MANEA DENIS-NARCIS - 24.10.2013 PASCU ELENA-GABIELA - 27.08.2013 DANICA MARIA - 26.10.2013 DUMITRU DARIA - 8.11.2013

BOCEANU FLORIN - VASILE SIMONA 30.08.2013 PAV|L RELU - STELIAN GHEORGHITA 11.09.2013 DOBRE NICOLAE - POPA NICOLETA-ELENA 21.09.2013 CHIRPAC PAUL - STAN MARIA-VERONICA 28.09.2013 DUMITRU IONUT - DIMA MIHAELA 9.10.2013 CONSTANTIN RADU - VISAN CRISTINA-ELENA 26.10.2013 Ofi]er Stare Civil\, Bucur Ancu]a

LISTA CERTIFICATELOR DE URBANISM {I AUTORIZA}IILOR DE CONSTRUIRE Certificate de urbanism emise ^n lunIle septembrie-octombrie 2013 - 86/5.09.2013 - GHEORGHE IONUT - GHERGANICONSTRUIRE LOCUINTA P+M - 87/9.09.2013 - SC BELLA MEDIFARM SRL GHERGANI - CONSTRUIRE FIRMA FIRMA - 88/13.09.2013 - SC. GDF SUEZ EN ROM (PETCULESCU MARINELA) GHERGANI - BRANSAMENT GAZE - 89/13.09.2013- SC. GDF SUEZ EN ROM (POPA FLORIAN) - GHERGANI BRANSAMENT GAZE - 90/ 13.09.2013 - SC. GDF SUEZ EN ROM (ROSIOGA CONSTANTIN) GHERGANI - BRANSAMENT GAZE - 91/26.09.2013 - SC. GDF SUEZ EN ROM (ALBU

IOANA) - STANESTI BRANSAMENT GAZE - 92/26.09.2013 - SC. GDF SUEZ EN ROM (MIRCEA VIORICA) RACARI - BRANSAMENT GAZE - 93/3.10.2013 - SILLO GHORGE - RACARI - CONSTRUIRE IMPREJMUIRE - 94/3.10.2013 - SC. GDF SUEZ EN ROM (DINU LUCIAN) - GHERGANI BRANSAMENT GAZE - 95/15.10.2013 - SC. GDF SUEZ EN ROM (MANEA VICTOR) - GHERGANI- BRANSAMENT GAZE - 96/15.10.2013 - ORASUL RACARI - RACARIMODERNIZARE STRAZI IN ORASUL RACARI SI LOCALITATIILE COMPONENTE - 97/24.10.2013 BUDEANU ANDREEA ROXANA - BALANESTI - CONSTRUIRE LOCUINTA P+1E

7

Autoriza]ii de construire emise ^n septembrie-octombrie 2013 - 49/9.09.2013 - SC. GDF SUEZ EN ROM (LIVEDE ION) - GHERGANI BRANSAMENT GAZE - 50/13.09.2013 - SC. GDF SUEZ EN ROM (PETCULESCU MARILENA) - GHERGANI - BRANSAMENT GAZE - 51/26.09.2013 - STROIESCU ALINA DANIELA - RACARI - CONSTRUIRE LOCUINTA - MANSARDARE STRUCTURA LEMN - 52/25.09.2013 - SC. GDF SUEZ EN ROM (MIRCEA VIORICA) - RACARI BRANSAMENT GAZE - 53/26.09.2013 - SC. GDF SUEZ EN ROM (ALBU IOANA) - STANESTI BRANSAMENT GAZE - 54/26.09.2013 - GHERGANI - CONSTRUIRE LOCUINTA P+2+M - 55/24.10.2013 - SC. GDF SUEZ EN ROM (POPA FLORIAN) - GHERGANI BRANSAMENT GAZE - 56/30.10.2013 - SC. GDF SUEZ EN ROM (MATEI CONSTANTIN) - COLACU BRANSAMENT GAZE

f\cut un bec care a produs lumina. Rezultatul? A ajuns s\ fie unul dintre genialii inventatori ai lumii. D.R

DECESE - DUMITRU VASILE - BALANESTI, 86 ANI - STERIAN GHEORGHE - BUCURESTI, 73 ANI - GRIGORE IOANA - COLACU, 75 ANI - GUDAC ELENA - BUCURESTI, 81 ANI - MIHALACHE VASILE - GHERGANI, 82 ANI - PREDA NICULAE - GHERGANI - 79 ANI - PANTAZI MARIA - MAVRODIN, 98 ANI - CRISTEA MIHAI - GHIMPATI, 77 ANI - SAVU LIKERIA - GHERGANI, 44 ANI - MIHALACHE AURICA - BUTIMANU, 83 ANI - MATEI VALERIU - GHERGANI, 56 ANI - DICU MARIA - RACARI, 56 ANI - CHIRA MARIA - COLACU, 86 ANI - STOICA MARIA - COLACU, 43 ANI - ION MARIA - GHIMPATI, 61 ANI - POPESCU SILVIA - GHERGANI, 90 ANI - ALIONTE ION - STANESTI, 74 ANI - ANASON IOANA - RACARI, 85 ANI - MINCU NICOLAE - SABIESTI, 73 ANI

ANUN}! CET|}ENII CARE AU ACTELE DE IDENTITATE EXPIRATE SUNT INVITA}I S| SE PREZINTE LA SEDIUL SPCLEP R|CARI PENTRU A FI PU{I ÎN LEGALITATE. ÎN CAZ CONTRAR VOR FI SANC}IONA}I, CONFORM OUG 97/2005 MOD. DE OUG 82/2012, DE C|TRE ORGANELE COMPETENTE. ÎN ATEN}IA CET|}ENILOR CARE SE ADRESEAZ| SERVICIULUI PUBLIC COMUNITAR DE EVIDEN}| A PERSOANELOR. Cererile pentru eliberarea actelor de identitate se depun personal, iar c\r]ile de identitate se elibereaz\ titularilor. În situa]ia în care solicitantul nu se afl\ în ]ar\, mandatarul va prezen-

ta o procur\ special\ pe care se afl\ aplicat\ fotografia titularului, autentificat\ de misiunea diplomatic\ sau oficiul consular de carier\ al României din statul în care se afl\ solicitantul. În cuprinsul procurii este necesar s\ se reg\seasc\ referirea expres\ la obiectul mandatului. Cet\]enii români afla]i în str\in\tate pot depune cererea pentru eliberarea primului act de identitate împreun\ cu documentele prev\zute de lege la misiunile diplomatice sau la oficiile consulare ale României din statul respectiv. Documentele cu care se face dovada numelui, prenumelui, cet\]eniei [i a domiciliului, necesare eliber\rii actului de identitate, se prezint\ în original [i copie.


8

E bine s\ [tim

Psalmii 91 Cel ce st\ sub ocrotirea Celui Preaînalt [i se odihne[te la umbra Celui atotputernic, zice despre Domnul: „El este locul meu de sc\pare [i cet\]uia mea, Dumnezeul meu în care m\ încred!” Da, El te scap\ de la]ul vân\torului, de cium\ [i de pustiirile ei. El te va acoperi cu penele Lui [i te vei ascunde sub aripile Lui. C\ci scut [i pav\z\ este credincio[ia Lui! Nu trebuie s\ te temi nici de groaza din timpul nop]ii, nici de s\geata care zboar\ ziua, nici de ciuma care umbl\ în întuneric, nici de molima care bântuie ziua în amiaza mare. O mie s\ cad\ al\turi de tine, [i zece mii la dreapta ta, dar de tine nu se

va apropia. Doar vei privi cu ochii [i vei vedea r\spl\tirea celor r\i. Pentru c\ zici: „Domnul este locul meu de ad\post!” [i faci din Cel Preaînalt turnul t\u de sc\pare, de aceea nicio nenorocire nu te va ajunge, nicio urgie nu se va apropia de cortul t\u. C\ci El va porunci îngerilor S\i s\ te p\zeasc\ în toate c\ile tale; [i ei te vor duce pe mâini, ca nu cumva s\-]i love[ti piciorul de vreo piatr\. Vei p\[i peste lei [i peste n\pârci [i vei c\lca peste pui de lei [i peste [erpi. – „Fiindc\ M\ iube[te – zice Domnul – de aceea îl voi izb\vi; îl voi ocroti, c\ci cunoa[te Numele Meu. Când M\ va chema, îi voi r\spunde; voi fi cu el în strâmtorare, îl voi izb\vi [i-l voi prosl\vi. Îl voi s\tura cu via]\ lung\ [i-i voi ar\ta mântuirea Mea.”

nr. 51, 2013

"Cupa ora[ului R\cari la fotbal"

A[a cum era de a[teptat, Cupa Ora[ului R\cari la fotbal a devenit o tradi]ie pentru to]i fotbali[tii din zon\ [i se organizeaz\ de câte ori se ive[te ocazia. Nu a f\cut excep]ie nici s\rb\torirea Zilei Armatei Române, când, cu mic, cu mare, r\c\renii au participat la aceast\ activitate sportiv\. Au participat echipe din ora[:

25 octombrie 2013

Ghimpa]i, Oraca, Mavrodin, Boanga, Foresta. Pân\ la final au r\mas în competi]ie cele mai bune echipe participante, ajungând în final\. Rezultatul a fost în favoarea celor de la Ghimpa]i de aceast\ dat\, învingând echipa Foresta cu scorul de 1-0.

Publica]ie editat\ de Prim\ria ora[ului R\cari, jud. Dâmbovi]a, Biroul IT

Colectivul redac]ional:

Dr. ing. Marius Carave]eanu, primar Prof. Elena Craiciu Jr. Ene Octaviana, secretar Dr. Marioara Carp, colaborator Pr. {tefan Vlada, colaborator Procesare - Tehnoredactare Ruben Dumitru, IT Niculae Constantin, IT REDAC}IA Str. Ana-Ip\tescu, 155 R\cari, jud. Dâmbovi]a. Tel: 0245/658.611 Fax: 0245/658.070 E-mail: contact@primariaracari.ro Publica]ia poate fi citit\ [i pe portalul Prim\riei ora[ului R\cari: www.primariaracari.ro Tipografia CROMOMAN Pia]a Presei Libere, Bucure[ti ISSN: 1844-7678

Serviciul Comunicare, a[teaptã opinii, sesizãri [i ini]iative de interes local din partea dumneavostrr\ la urmãtoarea adresã de e-mail: contact@primariaracari.ro

Domnule P r i m a r , M\ numesc__________________________________________ Începând cu data de 1 noiembrie 2013 s-a deschis depozit de lemne în ora[ul R\cari, strada Ana Ip\tescu, nr. 199, fostul târg s\pt\mânal, lâng\ cimitirul din R\cari.

Telefon: 0766.261.745

[i a[ vrea sã [ti]i urmãtoarele lucruri:__________________ _____________________________________________________ _____________________________________________________ _____________________________________________________ _________________ P|REREA TA CONTEAZ| ...doar dac\ o spui!

ZIARUL PRIMARIEI ORASULUI RACARI - NUMARUL 51