Page 1

R35,00

JuLY / JuLie 2014

BTW-ING VAT-INC

vol 20/07

Other Southern African Countries R30,70 (Tax excl)

Predator management

Blesbok

Rigby’s

www.wildlifehunt.co.za

‘The Big Game’ ‘Nuwe generasie’

.300-kalibers

Is JAG belangrik vir Wildboer? Veilings – Prystendense


WILD / GAME Blesbok

14

JAG / HUNTING Jagwenke – Geslagsbepaling van wild (7) Geweerlisensies – ‘nuwe aansoeke nie meer nodig’ The Inner Self Handwapens wat so ‘vanself’ skiet Wêreldkampioen byna dood Bowhunting: When things go wrong Toe land hy op sy ‘kring’ Hunting the imperious impala Jungle Man Manda Batho Jaggeleenthede Jagfotogalery

18 24 33 37 44 51 58 55 66 70 74

GEWERE & AMMUNISIE / GUNS & AMMUNITION MASTERSHOT® Skietkompetisie – Kaap Kalibers en keuses – ‘Nuwe generasie’ .300-kalibers Bullet Talk Air rifles: Benchrest Shooting – Getting the most out of your equipment WILDPRODUKSIE, -BESTUUR & BEMARKING / GAME PRODUCTION, RANCHING & MARKETING Veilingsresultate Lewendewild-handel – tendense Benutting van reën op ‘n wildplaas Hoe belangrik is jag vir wildboer? Business in context Veilings: Wintershoek / Unyati Pilanesberg Game Breeders Game-farm management – Roads & firebreaks Predators Poaching in Africa: Facts, Causes and Solutions Predator management Making sense of grasses Die runderpesstorie – les in biosekuriteit! ’n Klip in die Ekobos – Teelkampe se invloed op omgewing

VOORBLAD • COVER Harper only described the blesbok Damaliscus pygargus phillipsi scientifically as a distinct species Damaliscus phillipsi in 1939, based on a ram that was shot in the then Orange Free State. Today the blesbok and the bontebok, both subspecies of Damaliscus pygargus, are known to differ in at least 13 different genetic microsatellite markers. Photo: Robert Harding World Imagery / Getty Images/ Gallo Images Rigby’s latest contribution to big-game hunting is simply called ‘The Big Game’ leaving no question about its purpose. Read more on p 48.

NATUUR & BEWARING / NATURE & CONSERVATION Terrorism Act and poaching EWT – Ivory, horns, scales, feathers and leaves – going, going ... gone! CIC 61st General Assembly Boomaalwyne GEREELD / REGULAR Briewe WILD & WRAGTAG Reeks 2 Teken in en wen! / Subscribe and win! WILD & JAG digitaal en op Facebook! Kook saam met Jan de Man – Blesboknek in ‘slow cooker’ 4x4 – Pasop vir kanse waag Boeke Organisasies – Kontakbesonderhede

9 22 30 42

78 83 88 92 96 108 122 116 123 131 147 155 171 180 105 143 164 & 169 176 11 26 20 21 183 189 69, 191 193

WILD & JAG is ’n onafhanklike maandelikse publikasie vir die breë wildbedryf in Suid-Afrika. Die hoofrolspelers in die wildbedryf, naamlik jagters, wildboere en natuurbewaarders word deur WILD & JAG bedien met gehalte informatiewe artikels en rubrieke oor fauna en flora; jag en wapens; wildproduksie en -bemarking; natuurbewaring en ekobestemmings. Die leser word ook op hoogte gehou van interessante bedryfsnuus – plaaslik en internasionaal. Hoewel WILD & JAG nou saamwerk met die georganiseerde jagters-, wildproduksie- en natuurbewaringsorganisasies, is dit redaksioneel en finansieel onafhanklik. Alle kopiereg van die inhoud word voorbehou. Geen deel mag op enige wyse gereproduseer word sonder skriftelike toestemming van die uitgewer nie. Kort uittreksels (maksimum 60 woorde) mag sonder toestemming gebruik word, mits volledige erkenning aan die skrywer en die publikasienaam en -datum gegee word. Die redakteur behou die reg voor om artikels te verander en/of te verkort. Die uitgewer aanvaar geen verantwoordelikheid vir die inhoud van advertensies nie. Die mening van medewerkers is nie noodwendig die mening van die blad nie. GAME & HUNT is an independent monthly publication for the broad game industry in South Africa. The main role-players in the game industry, namely hunters, game ranchers and nature conservationists are served by GAME & HUNT with quality informative articles and columns covering fauna and flora; hunting and arms; game production and marketing; nature conservation and eco-destinations. The reader is also kept informed of interesting industry news – locally and international. While GAME & HUNT operates in close cooperation with organised hunters’, game production and nature conservation organisations, it is editorially and financially independent. Copyright of all content is reserved. No part of the publication may be reproduced in any way without the written permission of the publisher. Short text extracts of not more than 60 words may be used without prior permission provided the author, the magazine name and date of publication are acknowledged. The editor reserves the right to change and/or shorten articles. The publisher accepts no responsibility for the content of advertisements. The opinions of contributors are not necessarily those of the magazine.


REDAKSIONEEL • EDITORIAL Hoofredakteur & Uitgewer • Editor-in-chief & Publisher Jan van der Walt janlouis@wildlifehunt.co.za / editor@wildlifehunt.co.za Bestuurder • Manager: Advertensies, Bemarking, Expo, TV-reeks & MASTERSHOT Advertising, Marketing, Expo, TV Series & MASTERSHOT Hennie van der Walt Tel: (012) 348-5550 / Sel/Cell: 083 452 2145 hennie@wildlifehunt.co.za Produksieredakteur • Production editor Lynette van Hoven Tel: (012) 348-5550 / editor@wildlifehunt.co.za Mederedakteurs • Co-editors Jag • Hunting: Jokl le Roux Voertuie • Vehicles: Francois Rossouw Dieregesondheid • Animal Health: Dr Wilhelm Schack Wildbestuur • Wildlife Management: Prof Wouter van Hoven Wapens & Ammunisie • Guns & Ammunition: Dr Mauritz Coetzee

PRODUKSIE • PRODUCTION Uitleg & reproduksie • Design & reproduction: Karen vd Merwe Taalversorging • Language Editing: Lynette van Hoven / Elfriede Ainslie Kunskonsultant • Art consultant: Alan Ainslie Drukker • Printer: CTP Drukkers Kaapstad Webwerf • Website: Johan Meintjies / johan@infinit8.co.za

ADVERTENSIES & BEMARKING ADVERTISING & MARKETING Jan van der Walt / Hennie van der Walt Ann Olivier Tel: (012) 348-5550 / Faks/Fax: 086 502 5526 janlouis@wildlifehunt.co.za KLEINADVERTENSIES / SMALLS Lindie van der Westhuizen 082 471 8272 / Tel: (012) 348 5550 / lindie@wildlifehunt.co.za EXPO & Bemarkingskoördineerder • EXPO & Marketing Co-ordinator Hanlie Delport 082 908 2295 / Tel: (012) 348 5550 hanlie@wildlifehunt.co.za

DIE JAGTER EN DIE WILDBOER

Jan van der Walt Hoofredakteur / Editor-in-chief

In die artikel “Hoe Belangrik is Jagters vir die Wildboer?” dui dr Pieter van Niekerk aan dat, terwyl jagters gemiddeld 70% plus tot die wildboer se inkomste bydra, hulle indirekte bydrae ten opsigte van bewaring nie altyd raakgesien word nie. Hy maak die stelling dat wild, net soos vee, veld kan beskadig as wildgetalle onbeheersd toeneem en drakragvereistes nie in ag geneem word nie.

Dit is hier waar die jagter inkom om die boer te help met die bestuur van wildgetalle deur surplusse te jag (en vir die voorreg te betaal) terwyl die boer oorbeweiding voorkom en in staat gestel word om volhoubaar te produseer. Die syfers wat dr Van Niekerk vir die Oos-Kaap verskaf ten opsigte van die ekonomiese benutting van tien gewilde jagspesies sal in meerdere of mindere mate ook op ander provinsies van toepassing wees. Die Suid-Afrikaanse wildbedryf kan met reg spog met die rol wat wildboerdery gespeel het in die bewaring van wild en die toename in wildgetalle sedert die sewentigerjare. Ons hoef nie te skroom om dit herhaaldelik te benadruk dat die Limpopoprovinsie se wildplase nou meer wild dra as die hele Nasionale Krugerwildtuin nie en dat wildgetalle op privaat wildplase landwyd nou meer beloop as die totaal van al die provinsiale reservate en nasionale parke nie. Dit durf nie geskied ten koste van bewaring nie, maar die interaksie tussen die jagter, wildboer en bewaarder sal hiervoor sorg.

INSKRYWINGS • SUBSCRIPTIONS Wendy Greeff Tel: (012) 348-5550 Faks/Fax: (012) 348-5551 / 086 656 4217 wendy@wildlifehunt.co.za

VERSPREIDING • DISTRIBUTION Hazel Luüs RNA Tel: (011) 248-3639 / hazelh@rnad.co.za

UITGEWER • PUBLISHER JLO UITGEWERS • JLO PUBLISHING vir Jan Louis Ondernemings BK • for Jan Louis Enterprises CC (CK/92/19549/23) Posbus / P.O. Box 35299, Menlo Park 0102 1ste Vloer/ 1st Floor, The Hillside 318, Lynnwood, Pretoria 0081 Tel: (012) 348-5550 (Ma-Vry / Mo-Fri) Faks/Fax: (012) 348-5551 E-pos/E-mail: janlouis@wildlifehunt.co.za Web: www.wildlifehunt.co.za

From the Scriptures ‘As surely as I live,’ says the Lord, ‘every knee will bow before me; every tongue will acknowledge God’ – Isiah 49:18; Rom 14:11

Uit die Woord ‘So seker as Ek lewe, sê die Here, voor My sal elke knie buig,en elke tong sal bely dat Ek God is’ – Jes 49:18; Rom 14:10b

THE HUNTER AND THE GAME RANCHER

In the article “Hoe Belangrik is Jagters vir die Wildboer?” Dr Pieter van Niekerk indicates that, while hunters on average contribute 70% plus to the game rancher’s income, their indirect contribution with regard to conservation sometimes goes unnoticed. He makes the point that game, just like cattle, can damage the veld if game breed uncontrollably and carrying capacity requirements are not considered. In this respect hunters play a role to help farmers manage game numbers by hunting surplus animals (and by paying for this privilege) while farmers prevent overgrazing and are enabled to produce sustainably. The figures provided by Dr Van Niekerk for the Eastern Cape with regard to the economic utilisation of ten popular game species will to a greater or lesser extent also apply to other provinces. The South African game industry can with good reason boast about the role of game ranching in game conservation and the increase in game numbers since the seventies. Time and again we can unequivocally state that game ranches in Limpopo Province currently carry more game than the entire Kruger National Park, and that game numbers on private game ranches countrywide now amount to more than that of all the provincial reserves and national parks combined. This dare not take place at the cost of conservation, but the interaction between hunters, game ranchers and conservationists will guarantee this.


H&F Wildlife Distribution: Office South Africa: +27 12 8047186 igme@hfwildlife.com igme: +27 797470488


Game & Hunt - July 2014  

This is a free sample of Game & Hunt issue "July 2014" Download full version from: Apple App Store: https://itunes.apple.com/us/app/id80814...