Page 1

liv&sjæl

for mag b ev a ids sin t liv et sk v a li t

et

magasinet for bevidst livskvalitet Nr. 3 - juni-juli 2014 · Kr. 54,95 · (Norge: 69,00 NOK)

TEMA Vær den

du er

Det er din tid Hvordan vil du bruge den?

Skriv dagbog

-din vej til personlig vækst

Skyd genvej til lykken Hvad er det i virkeligheden vi ønsker?

FÅ STØRRE VILJESTYRKE - og træf de rigtige beslutninger

Personligt interview

Hella Joof

”Hold øjnene åbne for mirakler” alternativ behandling

sundhed

personlig udvikling

spiritualitet


Healingsmassage Har du lyst til at opleve healingsmassagens dybe, afspændende virkning, så find en dygtig RAB godkendt healingsmassage terapeut på www.kilden.dk. Kunne du tænke dig selv at lære det, så kom med på:

Grundkursus i healingsmassage

Yoga Chakra Yoga Yoga &&

& kommunikation

meditation meditation

Fordig, dig,der derhar harlyst lysttiltilatatfåfådet detlidt lidt For bedrei ikrop kropogogsind. sind. bedre Vælgmellem mellem33mandagshold mandagsholdmed med Vælg start 7. september start 7. september

16. - 20. juli eller 10. - 14. september Du lærer den grundlæggende healingsmassage, så du efter kurset kan give en god afspændende massage til familie og venner, samtidig med at du får en større viden om og erfaring med, hvordan krop og psyke hænger sammen. Har du lyst til at arbejde professionelt med healingsmassage og samtaleterapi, kan du gå videre på vore fortsætterkurser og den to-årige uddannelse.

RAB godkendt uddannelse På de 1.000 timer uddannelsen varer, får du et virkeligt grundigt kendskab til massagen og samtalen som terapeutisk redskab.

Kildens yoga er på én gang er meget enkel og meget dybtvirkende. Med fokus på flow, åndedræt og fordybelse. Bygget op så den styrker, balancerer og giver større bevidsthed om chakraene. For dig der har lyst til en yoga som går dybere. Og som samtidig har lyst til at blive lidt bedre til at udtrykke dig på en konstruktiv måde. Kurset er for begyndere og let øvede. Med enkle øvelser så alle kan være med. Kom med 5. - 9. juni.

Du lærer en lang række gode teknikker til at støtte andre og får samtidig lejlighed til selv at indgå i en dyb udviklingsproces. Kildens uddannelse er RAB-godkendt, så du kan blive Registreret Alternativ Behandler i Healingsmassage og Samtaleterapi efter Sundhedsstyrelsens regler.

Bestil brochure - eller hør mere - på tlf 70 400 604

Basic One fra 975,Med deluxe hovedstøtte, side armstøtter, armhylde og ansigtshul og transporttaske. Vælg mellem 71. 66 og 55 cm bredde. Pris inkl. moms.

Besøg os på www.kilden.dk

Kursuscentret Kilden Aps, Søndermarksvej 14, 2500 Valby


for

liv& sjæl et for bevidst

Healingsmass

age

smassagens dybe, at opleve healing en dygtig Har du lyst til k. virkning, så find www.kilden.d afspændende ge terapeut på dt healingsmassa RAB godken med på: det, så kom dig selv at lære Kunne du tænke

Haealings magasin akr massage Ch aYog YogYog & tion aa & unika & komm

er/januar 2013/14 Nr. 6 - decemb Har du lyst til at afspænden opleve healingsm assagens RAB godk de virkning, dybe, endt heali så find en ngsmassag dygti g e terapeut lidt detlidt på www tilatatfåefådet lysttilKunn du tænke .kilden.d harlyst derhar dig,der k. dig selv at Fordig, For sind. lære det, kropogogsind. bedrei ikrop bedre så kom med med på: gsholdmed 3 mandagshold

liv&sjæl healingsmassage Grundkursus i februar 19. - 23.

ge, healingsmassa grundlæggende afspændende Du lærer den kan give en god g med så du efter kurset og venner, samtidi med, massage til familie viden om og erfaring n. at du får en større samme og psyke hænger hvordan krop fessionelt med at arbejde pro gå videre Har du lyst til eterapi, kan du ge og samtal nelse. healingsmassa to-årige uddan erkurser og den på vore fortsætt

RAB godkendt

magasinet for bevidst livskvalitet Redaktionen: redaktion@livogsjael.dk

uddannelse

får du uddannelsen varer, n På de 1.000 timer ab til massagen og samtale t kendsk et virkeligt grundig redskab. som terapeutisk andre er til at støtte række gode teknikk at indgå Du lærer en lang lejlighed til selv g samtidi får og lingsproces. i en dyb udvik kan blive du så dkendt, else er RAB-go ge og Kildens uddann i Healingsmassa tiv Behandler sens regler. Registreret Alterna efter Sundhedsstyrel Samtaleterapi

Grundk

ursus i hea mellem3 manda 19. Vælgmellem lingsmassage Vælg ber- 23. febru september start7.7.septem ar eller 17. start - 21. april Du lærer (påsken) den grund lægg

tema

Yoga Chak ra Yo Yo

tAnkens krAft

uddannelse

YOga

g simple livin 5 tips

le livet he Ba sund sic One gøre en

975,Basic One fra

magasine

Nr. 1 - febru

t for bev

ar-marts

2014 · Kr.

idst livskva

54,95 · (Norge

: 69,00 NOK)

liv& sjæ l

i kere v læBegyNd ETA gui omNs su tiln geGA YO bin de kun & rerATdhed, st MEeDIT kro IOpN Meta STILHED I TONER -psyke o medicin Healende musik g

SuccES eller fIA SkO? fejl TæNk JE G-kAN! -og mærk en forskel THE SH – ifølge den IfT IS A GI fT visionære frem fort

mag

lær af dine

Nr. 2 -

Tag på mental en rejse

faste

1/2014

LS_ Liv_ Sja2_o mslag el_P sykoter 011 4.in ape dd ut_m

Hanne

personlig

K)

valit

et

RåbøL

e ud mePEllem rs ON lys og af li vet mørke Li GT ” iN TE rv

udvikling

spiritualitet

noge lt, t stø rre”

Mygin

d

2/20 14

Tlf. 7020 5422

livsk

00 NO

terain pi g

aN sT Ja ”Jeg EE at der har altid N s i fø er

n Lars

: 69,

GribTE jen til ford MA ybelse NU Cvio ngår ads ChET

med Befri

Heilese

redaktion@livogsjael.dk

(Norge

iE W

sundhed

.ind

d 1

,95 ·

TaN dig fra T y r kE rNE aN N s i st Y INT ERv IEw se L RK D it – og V VÆR få m D er

g svinger

84-1 arts _14

Liv & Sjæl

40

r be vidst

Kr. 54

Vi se og få r nærmer bud r eksper e på lyk forståpå, hvad ternes ke r ved de lykke

SUN SIMPL E D

l

6/2013

indd 84-1

LS_6_1113_omslag.

E

et fo

2014 ·

FLO HEDS T W - ve IPS

DITTE G

behandling

maj

LYKK

interview

sara bl æde

alternativ

asin

april-

TEM A

Kursuscentr

Abonnement:

litet

tidsforsker fra H97 ids- og du kan Med M5,gregg Bra finden delux de den for dit velbe HeilePsykoter side armst e hovedstøtte, sen ap ansigtshul øtter, armhylde og br & M eut yd Vælg melleog transporttaske. Det ende ps ygind Pris inkl. m 71. 66 55 cm e mom hel st bredd yk fødes. i enogperiod unik oterap arter ny et farvel til fast n på et nyt ogfosunde r tidle.retliv ke eu starte e ig blive fo h i ti kan ere den old ske r si aner psyk g. Herti uddann ne udd uddan på den med bedre kostv n n an oter l el apeu komm ser og nelse else i m e baneer at tage ar ter so er an Læs m ar dre re de fles du ka ts 2015. PÅ nOGet” mer leva n fåtrO e på bejd terO m At nte en : ww er m Gi’r ted “de kurs oduler merit w.m en hver Bestil broc ygin ergi er for hure - eller d.dk psyk spiritualitet hør mer ol unde udvikling ogi. e - på tlf r HM personlig .dk 70 400 604 Kurs kilden usce www. hed på ntret Kild Psyk sund 12/11/13 18.42 Besøg os Besøg os en Aps, oter ndling på www Søn derm ativ beha ap 70 400 604 tlf altern .kild på arks eu en.dk Valby vej 14, 250 mere t. LS_1_omslag svej 14, 2500 ure - eller hør 0 Valby rmark Sønde0114.in dd 84-1 Bestil broch Aps, ”Je Kilden et hovedstøtte, Med deluxe armhylde og side armstøtter, transporttaske. bredde. cm ansigtshul og 71. 66 og 55 Vælg mellem Pris inkl. moms.

for ma be g vid as st in liv e sk t va lite t

Heil psyk esen & oter Myg Tan apeu ind & R kefeltte e inte gressio rapi, E t grati n. V FT, M

ga gamun & kom &&ikation me med ditita atitio onn

Fordig, For dig,der derhar harlyst lysttiltilatatfåfå det detlidt bedreei ikrop bedr lidt kropogogsind. sind. Vælgmell Vælg mellem em33man mandags dags hold holdmed med start7.7.septe start septembe mbe rr

så du efter ende heali kurse ngsm massage til t kan give en god afspæ assage, familie og venner, samti ndende at du får en større viden dig enkel om og erfari med hvord meget er an krop og psyke ng er på én gang bedre liv? hænger samm med, vi tænke os til et Kilde Kildens yoga kende. Har du ns yoga er en.kan else. og meget dybtvir lyst på én gang til at arbe og fordyb heali åndedr jde professio ngsmæt er meget og flow, assag enkel e ogerer Med fokus meget dybtvirken nelt med Med fokus på , balanc samt styrker på den vore fortsæ de. på flow, ene.aleterapi, kan Bygget op så chakra tterku åndedræt du gå vider Bygget op rser og den bevidsthed om og fordybelse e så den to-årige ud og giver større har lyst til en yoga og giver . dannelse. større bevid styrker, balancerer For dig der . sthed om smerter For dig der som går dybere at blive ryg chakraene mod har lyst til . lyst til ig har På en yoga de 1.000 e dig som går Og som samtid dybere. Og som et virke at udtrykktimer uddannels til ligt bedre samt lidt en varer, grundigt kend idig har lyst får du ktiv måde. lidt bedre skab til at blive på en konstru som øvede. til massagen og til at udtry let og ere terap samta kke livkons begynd på en eutisk redsk forlærer dig len enkle Kurset erDu ab. kan være med. Kurse en alle rækk så lang t er for begy truktiv måde. Glæden ved det e gode tekni Med enkle øvelser nder Med enkle og får - 9. juni. kker til at øvelser så e og let øvede. Kom med 5. samtidig lejlighed støtte andre alle kan være med. i en dyb udvik til selv at indgå Kom med 5. lingsproce Kildens udda s. ligste mand - 9. juni. nnelse er RAB-godk Registreret fra verdens lykke endt, så du Alternativ Behandler kan blive Samtaleter i Healingsm api efter Sund assage og hedsstyrels ens regler. l betydelig forske

RAB godken dt

liv& sjæl

livskvalitet

· Kr. 48,00

tion ditation medita me

ma

bevi gasin ds t livsk et valit et

07/0

3/14

13.5

5

alte

rnat

iv be

15/01/14

G 09.27

hand

ling sund

Tlf. tid kl. 9.00 - 13.00

hed pers

onlig

udvi

kling spiri

tual

Annoncesalg: annonce@livogsjael.dk Tlf. 7020 5422 Distribution: Bladkompagniet A/S Tryk: AS Kroonpress Ansvarshavende udgiver: Karsten Thygesen Tlf. 7020 5422 redaktion@livogsjael.dk Forsidefoto: Lisbeth Holten

Hvem er vi?

itet 10/0

3/14

21.3

9

Liv & Sjæl udkom første gang i 1998 med undertitlen ”Magasinet for bevidst livskvalitet”. Gennem alle årene har vi haft fokus på personlig udvikling, ­sundhed, alternativ behandling og spiritualitet og bringer i hver udgave ­artikler der inspirerer til et lykkeligere, sundere og mere harmonisk liv. På Liv & Sjæl mener vi, at muligheder altid overgår begrænsninger. Vi ved, at der er mere kraft i ”ja” end ”nej”, og at dyrke sjælen er lige så vigtig som at pleje kroppen. Vi tror, alle kan oprette et liv i skønhed, dyb tilfredshed, og have et godt helbred. Vi mener, at du altid kan fortage sunde, positive ­ændringer, der gavner dig, din familie, og planeten. I alle aspekter af livet, kan små og meningsfulde skridt give store resultater.

Ris og Ros: redaktion@livogsjael.dk

Otte grundsætninger på Liv & Sjæl: Alle henvendelser vedrørende redaktionelle spørgsmål bedes stilet skriftligt til redaktionen. Der tages intet ansvar for manuskripter, fotografier og lign., der fremsendes uopfordret. Artikler, billeder, illustrationer eller annoncer må eftertrykkes med skriftlig tilladelse fra Liv & Sjæl. Citering er tilladt med korrekt kildeanvisning til Liv & Sjæl. Synspunkter og meninger i artikler og annoncer er ikke

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8.

Lykken er et valg. Gør dette valg i dag, og hver dag. Et godt helbred er ikke en gave, det er en vane du dyrker. En sund krop er ikke nok - ægte sundhed engagerer ånd. Tænk mere på hvad du skal spise, end hvad du ikke skal. Giv næring til din sjæl. Det er din kilde til styrke. Tro på dig selv. Din intuition er sjældent forkert. Det er aldrig for sent at tage det første skridt mod dine drømme. Hvad du vælger at være opmærksom på vil trives.

nødvendigvis udtryk for Liv & Sjæls mening og holdning. Alle råd skal betragtes som vejledende.

God fornøjelse med magasinet!

fo

r b ma ev g id a st si liv n sk et va lit e

t


tema

en Vær d er du s videre læ 4 på side 4

4

www.livogsjael.dk


indhold

10

Artikler

Den skriveterapeutiske dialog hjælper os med at komme i kontakt med det, som vi er ubevidste om hos os selv – den er derfor et unikt værktøj, når det gælder at løse vores problemer og få taget hånd om vores indre konflikter. Og så er den særdeles velegnet til at få forbedret eller afsluttet noget i forhold til et andet menneske.

8

10 tanker om forandring

10

Skriv dagbog

16

Se din frygt i øjnene

22

Interview med Hella Joof

30

Tag livtag med krisen - og vind!

34

Ud af søvnløshedens mareridt

40

Skyd genvej til lykken

44

TEMA - Vær den du er

54

Det er din tid

62

Få større viljestyrke

16

Tanker om forandring og udvikling

- og få optimal udbytte ved at lave dialoger

- og fold dig ud som verdensklasse performer

”Hold øjnene åbne for mirakler!”

Kan man selv komme igennem krisen? Og kan den måske endda bruges til noget?

At holde tale er den største frygt for rigtig mange mennesker. Uanset om det er over for kollegerne eller ved familiefesten. Men frygten kan overvindes. Det behøver ikke være så svært at stå frem foran andre, mener to undervisere – man skal blot være klar til at udfordre sig selv.

Hvad er det i virkeligheden vi ønsker?

Vi fokuserer i denne temaartikel på emnet selvværd

22

- erfaringer med terapi og selvhjælpsteknikker

Tid er liv. Det er op til hver enkelt af os at vælge, hvordan vi bruger den..

Vi viser dig syv veje til større viljestyrke, så du kan skærpe din beslutsomhed og bedre træffe de rette valg.

Lige siden hun fik os til at skraldgrine af radiosatiren og teatershowet ”Det brune punktum” og tv-satire-serien ”Lex og klatten” har vi glædet os over alt, hvad der er kommet fra Hella Joof, som fik rigtigt fodfæste i dansk showbiz som filminstruktør, bl.a. af den dejlige ”Oh Happy Day” og senest stjernekomedien ”Sover Dolly på ryggen?” Ikke at forglemme hendes sprudlende deltagelse i ’Vild med dans’. LIV & SJÆL har haft fornøjelsen at møde hende personligt.

0 Når jagten på anerkendelse 7 erstattes af tomhed

Ann C. Schødt har viet sit liv til at hjælpe velbegavede mennesker med at finde vej i følelsernes labyrint – tilbage til deres potentiale.

Fast i Liv & Sjæl 6, 60 Kort Nyt 20, 59 Bognyt

Hvis der bare var en ekstra time i døgnet, ville vi få mere hvile, læse flere bøger. Ja, vi ville endda skrive dem! Men i vores hektiske verden, er det svært at finde selv ét minut. Følg vores 14 dages plan, hvor vi viser dig, hvordan du kan rydde ud i din tidsplan og gøre plads til det, der er vigtigt for dig.

54

50

Maikens klumme

Vær med dét, der er – og slip det, du ikke har brug for

66 Nyt om sundhed

www.livogsjael.dk

5


kort nyt Copenhagen Yo ga Festival 2014 30. – 31. august på Tiøren ved Amager Strand

GIFTE

har lavere risiko for hjertekarsygdomme Omfattende undersøgelse viser, at ægteskab er godt for hjertet. 3,5 mio. amerikanere har deltaget i en undersøgelse, som konstaterer, at gifte personer har lavere risiko for at få hjertekarsygdomme end dem, der er enlige, fraskilte eller enker og enkemænd.

Copenhagen

YOGA-FESTIVAL To dage med 60 timers yoga, fest og fordybelse Når Copenhagen Yoga Festival ruller yogamåtterne ud til august, er det med et program, der er det hidtil stærkeste i festivalens fire-årige historie. Blandt dem, der kommer, er amerikanske Marc Holzman, der til daglig underviser i hatha yoga i Los Angeles, New York og Paris. Der vil i år være flere end 40 events med yoga-undervisning, workshops, meditationer, foredrag og musik. Der undervises i yoga indenfor stilarter som akroyoga, dynamic yoga, jivamukti, yin, kundalini, detox, lyengar, hatha, vinyasa, tween-, teen- og børneyoga samt yoga for gravide. Foredragene er med forskellige eksperter, der blandt andet fortæller om zen og yoga, ayurveda, duftterapi, farverige hinduistiske sagn, åndedræt og meditation. På markedspladsen er der boder med sund og velsmagende mad, alt i yogaudstyr, beklædning og smykker samt prøvebehandlinger på massage og kropsterapi. Og ligesom de foregående år bygger Legefabrikken en fantastisk junglelegeplads til små og større børn. Copenhagen Yoga Festival har som formål at skabe et stærkt yogafællesskab, hvor 6

www.livogsjael.dk

alle – fra nybegynderen til den erfarne udøver – kan finde inspiration til at udfolde et liv med indre ro, glæde og nærvær. ”Yoga bringer dig ned i kroppen og i forbindelse med dig selv. Yoga virker indefra og ud som et varmt smil, der breder sig fra den enkelte og til omgivelserne. Copenhagen Yoga Festival vil samle yogaentusiaster på tværs af stilarter, baggrunde og erfaring og bidrage til, at fællesskabet kan vokse og det positive livssyn brede sig i en ellers hurtig og travl tid,” siger Mai Brøndsted, der sammen med Stina Madelaire er grundlægger af festivalen. Billetsalget starter den 15. maj på yogaudstyr.dk. Billetter kan desuden købes ved indgangen. Det fulde program offentliggøres den 2. juni på www.copenhagenyogafestival.dk og www.facebook. com/copenhagenyogafestival. For mere information kontakt Mai Brøndsted (festivalkoordinator) Email: mai@copenhagenyogafestival.dk Mobil: +45 20 68 60 46

Undersøgelsen, som NYU’s Lagone Medical Center står bag, er det største studie nogensinde, som ser på sammenhængen mellem ægteskab og hjertesundhed. Undersøgelsen viser, at folk i ægteskab har fem pct. lavere risiko for hjertekarsygdomme end enlige, skriver nyhedsbureauet AP. ”Vores undersøgelse viser klart, at når det handler om hjertekarsygdomme, så betyder civilstand virkelig noget,” siger dr. Carlos Alviar, leder af undersøgelsen, til Time. En anden læge bag undersøgelsen påpeger, at en ægefælle f.eks. kan hjælpe med at overholde lægeaftaler samt køre vedkommende til lægen, som en af forklaringerne på, at gifte personer har mindre risiko for at få hjerteproblemer. Men faktisk kan holdet bag undersøgelsen ikke give en forklaring på, hvorfor ægteskab er godt for hjertet. Mens gifte personer, ifølge undersøgelsen, har en lavere risiko for hjertekarsygdomme end enlige, så har enker og fraskilte en forhøjet risiko på 3-5 pct. Og når man kiggede på ægtefolk under 50 år, så var der endnu større forskel på, om man er gift eller ej. For de yngre ægtepar er der 12 pct. lavere risiko for hjertekarsygdomme sammenlignet med enlige under 50 år. Undersøgelsen viste desuden, at rygning - som er en væsentlig årsag til hjertekarsygdomme forekom hyppigst blandt de fraskilte og mindst blandt enker og enkemænd. Fedme var mest hyppigt blandt singler og fraskilte, mens enker og enkemænd havde de største forekomster af diabetes, for højt blodtryk og for lidt motion. De undersøgte personer kommer fra alle USA’s stater, og undersøgelserne blev gennemført over en femårig periode.

Magasinet Liv & Sjæl - nr. 3 - 2014  

This is a free sample of Magasinet Liv & Sjæl issue "nr. 3 - 2014" Download full version from: Apple App Store: https://itunes.apple.com/us...

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you