Page 1

БЪЛГАРСКО ХИРУРГИЧЕСКО ДРУЖЕСТВО XV НАЦИОНАЛЕН КОНГРЕС ПО ХИРУРГИЯ с международно участие 29 септември - 2 октомври 2016 г. XV NATIONAL CONGRESS OF SURGERY with international participation September 29 - October 2, 2016

55

И И Н Н И И Д Д О ГГО


ХV НАЦИОНАЛЕН КОНГРЕС ПО ХИРУРГИЯ XV NATIONAL CONGRESS OF SURGERY Със съдействието на / Sponsoring and Participating Companies


ХV НАЦИОНАЛЕН КОНГРЕС ПО ХИРУРГИЯ XV NATIONAL CONGRESS OF SURGERY Sept. 29th - Oct. 2nd 2016, “Flamingo Grand”, Albena, Bulgaria www.bgss.eu

1 1


ХV НАЦИОНАЛЕН КОНГРЕС ПО ХИРУРГИЯ XV NATIONAL CONGRESS OF SURGERY Sept. 29th - Oct. 2nd 2016, “Flamingo Grand”, Albena, Bulgaria www.bgss.eu

Организатори

Organizers

Българско хирургическо дружество Медицински университет – Варна УМБАЛ „Св. Марина“ – Варна Асоциация по гръдна, сърдечна и съдова хирургия Научно дружество по детска хирургия

Bulgarian Surgical Society Medical University Varna University Hospital “St. Marina” Association of Thoracic and Cardiovascular surgery Scientific Society of Pediatric Surgery

Организационен комитет

Organizing Committee

Председател: Проф. д-р Р. Маджов, д.м.н. Зам. председатели: Проф. д-р В. Мутафчийски, д.м.н. Проф. д-р П. Стефанова, д.м. Доц. д-р Д. Буланов, д.м. Секретар: Доц. д-р K. Ангелов, д.м. Доц. д-р В. Божков, д.м.

President: Prof. Rossen Madjov, MD, PhD, DSc Vice рresidents: Prof. V. Mutafchiyski, MD, PhD, DSc Prof. P. Stefanova, MD, PhD Assoc. Prof. D. Bulanov, MD, PhD Secretary: Assoc. Prof. K. Angelov, MD, PhD Assoc. Рrof. V. Bozhkov, MD, PhD

2 2


Уважаеми колеги и приятели, Уважаеми гости, За мен е изключително удоволствие и привилегия да Ви приветствам от името на БХД с добре дошли на XV-я Национален конгрес по хирургия с международно участие – 29 септември - 2 октомври 2016, Албена. Няколко са основните теми на конгреса. Отново е отделено внимание на големите и високо-специализирани интервенции – хепатобилиарна и панкреатична хирургия, стомашно-дуоденална и коло-ректална хирургия, торакална хирургия, ендокринна хирургия, спешна хирургия. Над 200 доклада и 35 видеопрезентации от водещите хирургически клиники и отделения в страната са в научната програма. В програмата на Конгреса са включени и презентациите на над 35 известни чуждестранни хирурзи, онколози и медицински специалисти от 15 страни, които допринасят и за интеркомуникация на нови идеи, стратегии и тактики в съвременната хирургична практика. Надяваме се, че XV-я Национален конгрес по хирургия ще отговори на очакванията на всички участници и ще допринесе за професионалния прогрес на всеки от нас, както и за повишаване качеството на специализираната хирургична помощ във всички центрове на страната. Конгресът се провежда в хотел „Фламинго гранд“, в уникалния за българското черноморие комплекс Албена. Освен медицинските задачи цялостната програма на конгреса дава възможности за създаване на нови приятелства и задълбочаване на вече съществуващите такива. С най-добри пожелания! Проф. д-р Росен Маджов, д.м.н. Председател на Организационния комитет 3 3


Dear colleagues and friends, Dear guests, On behalf of BSS (Bulgarian Surgical Society) it is an extraordinary pleasure and priviledge for me welcoming you to the XVth National Congress of Surgery with international participation in Albena from Sept.29th – Oct. 2nd, 2016. Several are the main topics of the scientifi c programme. Attention will be paid to major and highly-specialized interventions – hepatobiliary and pancreatic surgery gastro-duodenal and colorectal surgery, thoracic surgery, breast and endocrine surgery, emergency surgery. Over 200 papers and 35 videos from the leading surgical departments in Bulgaria are in the Scientifi c program. The Congress benefi ts of the extraordinary presence of over 35 famous and world-renowned surgeons, oncologists and medical experts from 15 countries, who provide our participants with the unique chance to medical education by sharing their great professional experience in the exceptional scientifi c sessions, held during the 2016 National Congress of Bulgarian Surgical Society. We hope that XVth National Congress of Surgery will meet the expectations of all our participants and will contribute to the professional progress of each of us, also supporting the quality of medical care in all centers of Bulgaria. Congress is organized in hotel Flamingo Grand, situated in the center of the unique for the Bulgarian seacoast complex Albena. Besides these medical tasks, however, the whole program provides opportunities for making new friends, deepen friendships and simply come closer across the continents. Best wishes! Prof. Dr. Rossen Madjov, MD, PhD, DSc President of XVth National Congress of Surgery 4 4


ХV НАЦИОНАЛЕН КОНГРЕС ПО ХИРУРГИЯ XV NATIONAL CONGRESS OF SURGERY Научен комитет / Scientific Committee Председател Акад. проф. Д. Дамянов, д.м.н.

Chairman Acad. Prof. D. Damianov, MD, PhD, DSc

Членове: Проф. В. Димитрова, д.м.н. Проф. Т. Делийски, д.м.н. Проф. К. Драганов, д.м.н. Проф. Р. Димов, д.м. Проф. Р. Гайдарски, д.м.н. Проф. К. Иванов, д.м.н. Проф. В. Игнатов, д.м. Проф. Г. Киров, д.м.н. Проф. Б. Коруков, д.м. Проф. Н. Колев, д.м.н. Проф. П. Куртев, д.м. Проф. К. Мурджев, д.м. Проф. Т. Пожарлиев, д.м.н. Проф. Д. Петров, д.м.н. Проф. Р. Пандев, д.м. Проф. Н. Пенков, д.м. Проф. Р. Радев, д.м. Проф. Д. Стойков, д.м.н. Проф. Т. Темелков, д.м.н. Проф. Г. Тодоров, д.м. Проф. Н. Владов, д.м.н. Проф. А. Учиков, д.м. Проф. О. Хаджийски, д.м.н. Проф. Б. Хаджиев , д.м. Проф. Вл. Христов, д.м. Проф. А. Червеняков, д.м. Проф. О. Бранков, д.м.н. Проф. А. Юлиянов, д.м. Доц. Ю. Ванев, д.м. Доц. Р. Горнев, д.м. Доц. Г. Гърбев, д.м. Доц. С. Илиев, д.м. Доц. Ат. Йонков, д.м. Доц. Р. Ненков, д.м. Доц. Г. Паскалев, д.м. Доц. И. Плачков, д.м. Доц. М. Радионов, д.м. Доц. Б. Сакакушев, д.м. Доц. Т. Седлоев, д.м. Доц. О. Чолаков, д.м.

Members: Prof. V. Dimitrova, MD, PhD, DSc Prof. T. Deliysky, MD, PhD, DSc Prof. K. Draganov, MD, PhD, DSc Prof. R. Dimov, MD, PhD Prof. R. Gaidarski, MD, PhD, DSc Prof. K. Ivanov, MD, PhD, DSc Prof. V. Ignatov, MD, PhD Prof. G. Kirov, MD, PhD, DSc Prof. B. Korukov, MD, PhD Prof. N. Kolev, MD, PhD, DSc Prof. P. Kurtev, MD, PhD Prof. K. Murdjev, MD, PhD Prof. T. Pozharliev, MD, PhD, DSc Prof. D. Petrov, MD, PhD, Prof. R. Pandev, MD, PhD Prof. N. Penkov, MD, PhD, DSc Prof. R. Radev, MD, PhD Prof. D. Stoykov, MD, PhD, DSc Prof. T. Temelkov, MD, PhD, DSc Prof. G. Todorov, MD, PhD Prof. N. Vladov, MD, PhD, DSc Prof. A. Uchikov, MD, PhD Prof. O. Hadjiiski, MD, PhD, DSc Prof. B. Hadjiev, MD, PhD Prof. Vl. Hristov, MD, PhD Prof. A. Chervenjakov, MD, PhD Prof. O. Brankov, MD, PhD, DSc Prof. A. Julianov, MD, PhD Assoc. Prof. Yu. Vanev, MD, PhD Assoc. Prof. R. Gornev, MD, PhD Assoc. Prof. G. Garbev, MD, PhD Assoc. Prof. S. Iliev, MD, PhD Assoc. Prof. At. Jonkov, MD, PhD Assoc. Prof. R. Nenkov, MD, PhD Assoc. Prof. G. Paskalev, MD, PhD Assoc. Prof. I. Plachkov, MD, PhD Assoc. Prof. M. Radionov, MD, PhD Assoc. Prof. B. Sakakushev, MD, PhD Assoc. Prof. T. Sedloev, MD, PhD Assoc. Prof. O. Cholakov, MD, PhD

5 5


ХV НАЦИОНАЛЕН КОНГРЕС ПО ХИРУРГИЯ XV NATIONAL CONGRESS OF SURGERY Чуждестранни участници / Foreign lecturers Име / Name Държава / Country Bela Teleky Austria Irene Kührer Austria Yang Min China Wang Shan China Jiang Kewei China Faris Dawood Al Aswad Dubai Doris Henne-Bruns Germany Mahmoud Ismail Germany Evangelos Georgiou Greece Atila Olah Hungary Georgy Lazar Hungary Laszlo Harsanyi Hungary Guido Torzilli Italy Isidoro Di Carlo Italy Giovanni Marchegiani Italy Ho-Seong Han Korea Dragoslav Mladenovich Macedonia Andrej Nikolovski Macedonia Svetozar Antovich Macedonia Antoni Szczepanik Poland Jan Kulig Poland Irinel Popescu Romania Sorin Barbu Romania Вадим Пищик Russia Владимир Паршин Russia Александър Черноусов Russia Zoran Milosevic Serbia Tomaž Štupnik Slovenia Cem Terzi Turkey Osman Abbasoglu Turkey Denis Wilkins UK Marco Scarci UK 6 6


ОБЩА ИНФОРМАЦИЯ Дати и място на Конгреса XV Конгрес на БХД се провежда от 29 септември (четвъртък) до 2 октомври (неделя) 2016 г. в хотел Flamingo Grand, к.к. Албена. Регистрационно бюро Регистрационното бюро регистрира участниците и предоставя делегатски комплект на платилите такса за участие, включително покани за социалната програма. Приема такси за участие, презентации за копиране на сървъра в залата. Дава информация свързана с конгреса и съпътстващите събития. Таксите за правоучастие се заплащат на място: - членове на БХД - 250 лв. - млади хирурзи и пенсионери - 80 лв. - не членове на БХД - 350 лв. - студенти - без такса Таксата включва: бадж с името на участника; достъп до научните сесии и съпътстващите прояви; окончателната програма на конгреса; сборник с доклади; кафе паузи; коктейл; гала вечеря; достъп до фирменото изложение. Придружаващите лица могат да участват в съпътстващите събития, като заплатят стойността им. Работно време: 29 септември (четвъртък) 10.00-17.30 ч. 30 септември (петък) 08.00-19.00 ч. 01 октомври (събота) 08.00-18.00 ч. 02 октомври (неделя) 09.00-12.00 ч. Нагръден знак (Name badge) Участниците получават нагръден знак с името си при регистрацията на бюрото. Знакът се носи по време на конгреса и представлява пропуск за всички заседания и другите събития, съпътстващи конгреса. Представяне на докладите в залата В залите е осигурена следната техника за устно представяне: мултимедиен проектор, лаптоп с вградено DVD, екран и лазерна показалка За презентация на Power Point чрез мултимедия докладчикът следва да предостави на техническото лице доклада на диск или флашка и да се увери, че презентацията е копирана и се отваря на основния сървър за съответната зала. За видео-презентация докладчикът предоставя диск със записа, подготвен за излъчване чрез компютър. Изложба За фирмите-изложителки е осигурена изложбена площ и реквизит на първия и втория етаж на хотел Flamingo grand. Изложението ще бъде открито на 29 септември и ще продължи до дните на конгреса. Официален език на конгреса Официалните езици на XV национален конгрес на БХД са български и английски. 7 7


НАУЧНА ПРОГРАМА SCIENTIFIC PROGRAMME OVERVIEW 29 септември (четвъртък) 2016 / 29 September (Thursday) 2016 9.00-18.00

Регистрация / Registration

18.00-19.30

Тържествено откриване - зала Flamingo Grand Opening ceremony - зала Flamingo Grand

19.30

Коктейл / Welcome cocktail

30 септември (петък) 2016 / 30 September (Friday) 2016 ЧАС

ЗАЛА FLAMINGO GRAND

ЗАЛА АRА

ЗАЛА JАКО

8.30-10.30

Черен дроб Liver surgery

Колоректална хирургия Colorectal surgery

Ендокринна хирургия Breast & Endocrine Surgery

10.30-11.00 11.00-13.00 13.00-14.00

Кафе - пауза / Coffee break and Exhibition visiting Рак на панкреаса Pancreatic cancer

Спешна хирургия Emergency surgery

Обяд - почивка / Lunch break and Exhibition visiting

14.00-16.00 Черен дроб Liver surgery 16.00-16.30

Гръдна хирургия Thoracic surgery Панкреас Pancreas

Колоректална хирургия Colorectal surgery

Кафе - пауза / Coffee break and Exhibition visiting

16.30-18.30 Стомашно-дуоде­нал­на хирургия Gastroduodenal surgery

Черен дроб Liver surgery

Хернии Herniae

1 октомври (събота) 2016 / 1 October (Saturday) 2016 ЧАС

ЗАЛА FLAMINGO GRAND

8.30-10.30

Черен дроб & Панкреас Колоректална Liver & Pancreas хирургия Colorectal surgery

10.30-11.00 11.00-13.00 13.00-14.00 14.00-16.00

16.00-16.30 16.30-18.30

ЗАЛА АRА

ЗАЛА JАКО Видеосесия Video-session

Кафе-пауза and Exhibition visiting Жлъчна хирургия Biliary surgery

Вария Varia

Видеосесия Video-session

Обяд – почивка / Lunch and Exhibition visiting Стомашно-дуоде­нална хирургия Gastroduodenal surgery

Спешна хирургия Emergency surgery

Вария / Varia Пластично-възста­но­вителна и реконст­рук­тивна хирургия, травми

Кафе-пауза / Coffee break and Exhibition visiting Колоректална х-я Colorectal surgery

Медицинско обу­чение, етика, право, одит Medical education, ethics, law

Гръдна хирургия Thoracic surgery

19.00-20.00

Общо събрание на БХД / General Assembly of BSS

20.00

Гала вечер / Gala dinner

8 8


НАУЧНА ПРОГРАМА DETAILED SCIENTIFIC PROGRAMME 30 септември (петък) 2016 / 30 September (Friday) 2016 ЗАЛА ФЛАМИНГО / HALL FLAMINGO GRAND 8.30-10.30 Заседание № 1 / Session 1 ХИРУРГИЯ НА ЧЕРНИЯ ДРОБ / LIVER SURGERY Модератори: Д. Дамянов, И. Попеску, Н. Владов, Л. Спасов Moderators: D. Damianov, I. Popescu, N. Vladov, L. Spasov Секретар: В. Божков / Secretary: V. Bozhkov 8.30-8.45

8.45-9.00 9.00-9.10

9.10-9.20

9.20-9.30

9.30-10.00 10.00-10.15

10.15-10.30 10.30-11.00

Чернодробна трансплантация в Румъния: настояще и бъдеще. И. Попеску - Румъния Liver transplantation in Romania: Present & Future. I. Popescu - Romania Нашият опит в чернодробната трансплантация. З. Милошевич - Сърбия Our experience in Liver Transplantation. Z. Milosevic - Serbia Анализ на трансплантационната програма на ВМА. Н. Владов, В. Михайлов, И. Такоров, И. Василевски, Ц. Луканова, Е. Одисеева, К. Кацаров - София Transplantation program analysis. N. Vladov, B. Mihailov, I. Takorov I. Vasilevski, C. Lukanova, E. Odisseeva, K. Katzarov - Sofia Едновременна трансплантация на черен дроб и бъбрек. Р. Горнев, М. Зашев, В. Митова, А. Михайлов, В. Пъшев, Б. Петров, Л. Спасов - София One-stage Transplantation of Liver and Kidney R. Gornev, M. Zashev, V. Mitova, A. Mihailov, V. Pashev, B. Petrov, L. Spasov - Sofia Хирургични усложнения след чернодробна трансплантация. В. Михайлов, И. Василевски, И. Такоров, Ц. Луканова, Е. Одисеева, К. Кацаров, Ц. Тричков, М. Якова, В. Мелников, В. Иванов, Л. Ефремова, Н. Владов - София Surgical Complications after Liver Transplantations. V. Mihailov, I. Vasilevski, I. Takorov, V. Lukanova, E. Odisseeva, K. Katzarov, C. Trichkov, M. Jakova, B. Melnikov, B. Ivanov, L. Efremova, N.Vladov - Sofia Лапароскопски анатомични чернодробни резекции. - Хо-Сеонг Хан - Корея Laparoscopic Anatomic Liver Resections. - Ho-Seong Han - Korea Гигантски кавернозни чернодробни хемангиоми:време ли е да се променят категориите размери. Исидоро Ди Карло - Италия Giant cavernous liver hemangiomas: is it time to change the size categories? Isidoro Di Carlo - Italy Хирургия при доброкачествени чернодробни тумори – A. Olah Surgery for benign liver tumors - A. Olah - Hungary Кафе-пауза / Coffee break and Exhibition visiting

9


11.00-13.00 Заседание № 2 / Session 2 ХИРУРГИЯ НА ПАНКРЕАСА / SURGERY OF PANCREAS Модератори: В. Димитрова, Ян Кулиг, К. Драганов, О. Абасоглу Moderators: V. Dimitrova, Jan Kulig, K. Draganov, O. Abbasoglu Секретар: П. Чернополски / Secretary: P. Chernoplosky 11.00-11.15 11.15-11.30

11.30-11.45

11.45-12.00

12.00-12.15

12.15-12.30

12.30-13.00

13.00-14.00

Съвременни тенденции при рака на панкреаса. Ян Кулиг - Полша Temporal Trends in Pancreatic Cancer. Jan Kulig - Poland Кистични тумори на панкреаса: да се наблюдава или резицира? Джовани Маркеджиани, Верона - Италия Cystic Tumors of the Pancreas: To Observe or to Resect? Giovanni Marchegiani, Verona - Italy Лечение на кистичните панкреасни неоплазми Осман Абасоглу - Турция Treatment of Pancreatic Cystic Neoplasms. Osman Abbasoglu - Turkey. Рак на панкреаса – мултидисциплинарен подход. Н. Владов, И. Такоров, И. Василевски, В. Михайлов, Ц. Луканова, М. Якова, Ц. Тричков, А. Хъртова, Е. Одисеева - София Pancreatic cancer – Multidisciplinary treatment. N. Vladov I. Takorov I. Vasilevski, V. Mihailov, T. Lukanova, M. Jacova, C. Trichkov, A. Hartova, E. Odiseeva - Sofia Ранни следоперативни резултати след панкреатични резекции по повод карцином на панкреаса – Прогностични фактори и предпоставки за подобряването им. А. Йонков, Е. Арабаджиева, С. Бонев, В. Тасев, Т. Франгов, В. Попов, Е. Тошева, С. Катибова, А. Тасева, В. Димитрова - София Early Postoperative Results after Pancreatic Resections for Pancreatic cancer – Prognostic factors & Treatment. A. Jonkov, E. Arabadjieva, S. Bonev, V. Tasev, T. Frangov, V. Popov, E. Tosheva, S. Katibova, A. Taseva, V. Dimitrova - Sofia Специфични усложнения в панкреатичната резекционна хирургия - Структура, предиктори, профилактика и поведение в собствена серия от 173 случая - К. Драганов, А. Петреска, Д. Русенов, В. Маринов, Л. Лавчев, Г. Ченгалова, Д. Пенчев, Б. Борисов, Н. Кътев, М. Радойчич, Г. Васев, Л. Ел-Тал, Д. Дойчинов, С. Тонев, Р. Гайдарски - София Specific Complications in Pancreatic Resectional Surgery – Structure, Predictors, Profilactics and Treatment in 173 pts. K. Draganov, A. Petreska, D. Rusenov, V. Marinov, S. Lavchev, G. Chengalova, D. Penchev, B. Borisov, N. Katev, M. Radoichich, G. Vasev, L. El-Tal, D. Doichinov, S. Tonev, R. Gaidarsky - Sofia ФИРМЕНА ПРЕЗЕНТАЦИЯ - ANTIBIOTIC Проф. Тодор Кантарджиев. „Етиологична структура, антибиотиколечение и профилактика на хирургичните инфекции“. Обяд - Почивка / Lunch break and Exhibition visiting

10


14.00 – 16.00 Заседание № 3 / Session 3 ХИРУРГИЯ НА ЧЕРНИЯ ДРОБ / LIVER SURGERY Модератори: Р. Гайдарски, Н. Владов, Л. Харзани, З. Милошевич Moderators: R. Gaidarsky, N. Vladov, L. Harsanyi, Z. Milosevic Секретар: Д. Чаушев / Secretary: D. Chausev 14.00-14.15

Екстензивна чернодробна хирургия /видео/. З. Милошевич - Сърбия Extensive Liver Surgery /video/. Z. Milosevic - Serbia

14.15-14.30

Индуцирана чернодробна хипертрофия за двуетапна хепатектомия. Лазло Харсани - Унгария Induced liver hypertrophy for two-stage hepatectomy Laszlo Harsanyi - Hungary

14.30-14.45

Лечение на хепатоцелуларния карцином. Осман Абасоглу - Турция Management of Hepatocellular Carcinoma. Osman Abbasoglu - Turkey

14.45-15.00

Хирургия при чернодробни метастази. И. Попеску - Румъния Surgery for Liver metastases – I. Popescu - Romania

15.00-15.15

Диагностика и лечение на чернодробните метастази от колоректален карцином в Китай - Jiang Kewei - China Current diagnosis & treatment of liver metastasis from colorectal cancer in China - Jiang Kewei - China Резекции на черен дроб – методи и техники за подобряване на резултатите. Д. Сотиров, Д. Дамянов, Цв. Спиридонова, Б. Наметков, И. Терзиев, Р. Митова, Й. Генов - София Liver Resections – Methods and Techniques for Improving the Results – D. Sotirov, D. Damianov, Tz. Spiridonova, B. Nametkov, I. Terziev, R. Mitova, J. Genov - Sofia Анатомични и атипични чернодробни резекции – предимства и недостатъци. К. Драганов, А. Петреска, Д. Русенов, В. Маринов, Б. Борисов, Н. Кътев, Д. Пенчев, С. Лавчев, Г. Ченгалова, М. Радойчич, Г. Васев, Л. Ел-Тал, Д. Дойчинов, С. Тонев, Р. Гайдарски - София Anatomic and Atypical Liver Resections – Pros & Coins. K. Draganov, A. Petresca, D. Rusenov, V. Marinov, B. Borisov, N. Katev, D. Penchev, S. Lavchev, G. Chengalova, M. Radoichich, G. Vassev, L. El-Tal, D. Doichinov, S. Tonev, R. Gaidarsky - Sofia Съвременни хирургични походи при хепатоцелуларен карци­ ном. И. Такоров, Ц. Луканова, И. Василевски, М. Якова, В. Иванов, В.Михайлов, А. Хъртова, Е. Одисеева, Н. Владов - София Current syrgical Trends in Hepatocellular Carcinoma. I. Takorov, C. Lukanova, I. Vasilevsky, M. Jakova, V. Mihailov, A. Kurtova, E. Odisseeva, N. Vladov - Sofa. Симултанни лапароскопски оперативни интервенции при коло­рек­тален рак, съчетан със синхронни чернодробни мета­ стази- начален опит. - Н. Белев, Б. Атанасов, П. Русев, Щ. Попов, П. Кръстев, Г. Джаров, В. Джурков - Пловдив Simultaneous Laparoscopic Resection of ColoRectal cancer and Liver Mets – Initial Experience – N. Belev, B. Atanasov, P. Rusev, Sht. Popov, P. Krustev, G. Djarov, V. Djurkov - Plovdiv Кафе-пауза / Coffee break and Exhibition visiting

15.15-15.30

15.30-15.40

15.40-15.50

15.50-16.00

16.00-16.30

11


16.30 – 18.30 Заседание № 4 / Session 4 СТОМАШНО-ДУОДЕНАЛНА ХИРУРГИЯ / GASTRIC SURGERY Модератори: Б. Коруков, Антони Шчепаник, Г. Киров, Д. Буланов Moderators: B. Korukov, Antoni Szczepanik, G. Kirov, D. Bulanov Секретар: А. Златаров / Secretary: A. Zlatarov 16.30-16.45

Усложнения в хирургията на хранопровода. Ал. Черноусов, Москва - Русия Complications in esophageal surgery Ал. Черноусов. Мoscow - Russia

16.45-17.00

Периоперативни грижи при пациенти с карцином на стомаха в ерата на ERAS. Антони Шчепаник - Полша Perioperative care in gastric cancer patients in the era of ERAS. Antoni Szczepanik - Poland

17.00-17.15

Значението на малнутрицията и последиците за хирургическия пациент. Лазло Харсаний - Унгария. The significance of malnutrition on outcome of surgical patient. Laszlo Harsanyi - Hungary

17.15-17.30

Лапароскопска субтотална гастректомия с D2 лимфна дисекция при ранен карцином на стомаха. Г. Коташев, В. Мутафчийски, К. Василев, П. Иванов, Г. Григоров, В. Кьосев, В. Христова, Г. Попиванов, И. Петров - София Laparoscopic subtotal gastrectomy with D2 lymphadenectomy for early stage gastric cancer. G. Kotashev, V. Mutafchiyski, K. Vasilev, P. Ivanov, G. Grigorov, V. Kyosev, V. Hristova, G. Popivanov, I. Petrov - Sofia

17.30-17.40

Лапароскопска хирургия при стомашен карцином. Как да избегнем нежеланите реакции? Н. Белев, Б. Атанасов, Р. Пенков, С. Попов, Кръстев, И. Петлешков, Г. Драгов, Н. Хаджидемиров, В. Джурков - Пловдив Laparoscopic surgery for Gastric cancer – How to avoid undesired events? N. Belev, B. Atanasov, R. Penkov, S. Popov, P. Krastev, I. Petleshkov, G. Dgarov, N. Hadzhidemirov, V. Djurcov - Plovdiv

17.40-17.50

Блокови резекции при карцином на стомаха. Ц. Тричков, Ц. Луканова, И. Такоров, В. Михайлов, И. Василевски, М. Якова, Н. Владов - София Block resections in stomach cancer. C.Trichkov, C.Lukanova, I.Takorov, V. Mihailov, I.Vasilevski, M.Yakova, N. Vladov - Sofia

17.50-18.00

Проблеми в хирургичната тактика при кръвоизливи от язвен произход – П. Герзилов, Б. Коруков, Д. Дамянов, Я. Асенов, Н. Пенков, Д. Пейчинов, Т. Седлоев, М. Парушев - София Problems in surgical tactics in cases with bleeding from ulcer origin P. Gerzilov, B. Korukov, D. Damjanov, J. Asenov, N. Penkov, D. Peichinov, T. Sedloev, M. Parushev - Sofia

18.00-18.30

ФИРМЕНА ПРЕЗЕНТАЦИЯ – NOBEL PHARMA

12


30 септември (петък) 2016 / 30 September (Friday) 2016 ЗАЛА АРА / HALL ARA 8.30 – 10.30 Заседание № 5 / Session 5 КОЛОРЕКТАЛНА ХИРУРГИЯ / COLORECTAL SURGERY Модератори: Р. Маджов, К. Иванов, Г. Лазар Джем Терзи Moderators: R. Madjov, K. Ivanov, G. Lazar, Cem Terzi Секретар: А. Тонев / Secretary: A. Tonev 8.30-8.45

Пелвична екзентерация при рецидивен ректален карцином. Джем Терзи, Измир - Турция. Pelvic Exenteration for Recurrent Rectal Cancer. Cem Terzi -Turkey

8.45-9.00

Ролята на лапароскопията при лечението на IBD. Георги Лазар - Унгария The role of laparoscopy in the treatment of IBD. Georgy Lazar Hungary

9.00-9.10

Едноскопска трансанална резекция с урологичен резектоскоп при малигнени и бенигнени ректални лезии. Смилов Н., И. Лозов, С. Бежанова, И. Пидакиев - София Transanal endoscopic resection with urological resectoscope in malignant and benign rectal lesions. Smilov N., I. Losev, S. Bejanova, I. Pidakiev - Sofia

9.10-9.25

Концепция за сентинелния лимфен възел при колоректален рак. Светозар Антович - Скопие, Македония Consept of sentinel lymph node in colo-rectal cancer. Sv. Antovich Macedonia

9.25-9.40

Кога HIPEC е ефективно лечение при карциноматоза. Джем Терзи - Измир, Турция. When is HIPEC Effective Treatment for Carcinomatosis. Cem Terzi - Turkey

9.40-10.00

Трансанална тотална мезоректална ексцизия – нов подход в мини-инвазивното хирургично лечение на ректален карцином със средна и дистална локализация. М. Соколов, Walter Brunner, Lucas Marti - София Transanal Total mesorectal excision - a new approach to minimally invasive surgical treatment of rectal carcinoma located in the middle and distal part. M. Sokolov, W. Brunner, L. Marti - Sofia

10.00-10.10

Тaктика за диагностика и лечение на синхронните колоректални тумори (бенигнени и малигнени) - Б. Петров, К. Заров, Кр. Петков, Ц. Цанков, Г. Стоянова, Анг. Влахова - София Strategy for diagnosis and treatment of synchronous colorectal tumors (benign and malignant) - B. Petrov, K. Zarov, Kr. Petkov, Ts. Tsankov, G. Stoyanova, Ang. Vlahova - Sofia

10.10-10.20

Дивертикулоза на колона-оперативно лечение. Б. Атанасов, Н. Белев, Б. Сакакушев, Г. Джаров, Р. Пенков - Пловдив Diverticulosis of the colon – operative treatment. B. Atanasov, N. Belev, B. Sakakushev, G. Djarov, R. Penkov - Plovdiv

10.30-11.00

Кафе-пауза / Coffee break and Exhibition visiting

13


11.00 – 13.00 Заседание № 6 / Session 6 ГРЪДНА ХИРУРГИЯ / THORACIC SURGERY Модератори: Д. Петров, Р. Ненков, В. Пищик, М. Скарци Moderators: D. Petrov, R. Nenkov, V. Pishchik, M. Scarci Секретар: K. Mаринова / Secretary: K. Marinova

Г

11.00-11.15

„Трудни” пациенти за торакоскопска лобектомия. Вадим Пищик, Санкт Петербург - Русия Difficult patients for Thoracoscopic Lobectomy. Вадим Пищик, Sankt Peterburg - Russia

11.15-11.30

Еднопортова VATS лобектомия Томаш Ступник - Любляна, Словения Uniportal VATS Lobectomy - Tomaž Štupnik - Ljubljana, Slovenia

11.30-11.45

Миниинвазивна хирургия и хирургия при мезотелиом Марко Скарци, Кеймбридж - Великобритания. Minimally invasive surgery and mesothelioma surgery. Marco Scarci, Papworth Hospital, Cambridge - UK

11.45-12.00

Робот-асистирана торакоскопска хирургия /RATS/ Махмуд Исмаил, Берлин - Германия Robotic Assisted Thoracoscopic Surgery/RATS/ M. Ismail, Berlin - Germany

12.00-12.15

Има ли индикации за хирургия при пациенти с недребноклетъчен белодробен карцином и надбъбречни метастази. Д. Петров, Г. Тодоров, Г. Янков, А. Семков, С. Шумарова - София Is surgery indicated in cases with Non- Small-Cell Lung Cancer and adrenal metastases. D. Petrov, G. Todorov, G. Yankov, A. Semkov, S. Shumarova - Sofia

12.15-12.30

Трансплантация на трахеята. Владимир Паршин - Москва, Русия Transplantation of Trahea - Владимир Паршин - Мoscow, Russia

12.30-12.45

Трахеални тумори - резекции и палиативно лечение. Цв. Минчев, Е. Манолов, Вл. Mаринчев, А. Ангелов, С. Бизьоков, Г. Кирова - София Tracheal tumors - Resections and palliative care. Ts. Minchev, E. Manolov, Vl. Marinchev, A. Angelov, S. Bizyokov, G. Kirova - Sofia

12.45-13.00

Постоперативни усложнения при белодробни карциноми – Л. Паунов, К. Мурджев, Д. Григоров, Т. Попова, П. Гарджева, М. Ивановска, Ц. Митева-Катранджиева, Б. Тодоров, Н. Али, Сп. Начева, Р. Стефанов, М. Мурджева, А. Учиков - Пловдив Postoperative complications in Lung carcinomas L. Paunov, K. Murdjev, D. Grigorov, T. Popova, P. Gardjeva, M. Ivanovska, C. Miteva-Katrandjieva, B. Todorov, N. Ali, S. Nacheva, R. Stefanov, M. Murdjeva, A. Uchikov - Plovdiv

13.00-14.00

Обяд / Почивка / Lunch break and Exhibition visiting

14


14.00 – 16.00 Заседание № 7 / Session 7 ХИРУРГИЯ НА ПАНКРЕАСА / SURGERY OF PANCREAS Модератори: Р. Маджов, Атила Олах, Н. Пенков, О. Чолаков Moderators: R. Madjov, Atila Olah, N. Penkov, O. Cholakov Секретар: Е. Арабаджиева / Secretary: E. Arabadjieva 14.00-14.15

Оперативно лечение на некротичния панкреатит. Дорис Хене - Брунс - Германия Operative treatment of necrotizing pancreatitis. Doris Henne-Bruns - Germany

14.15-14.30

Мястото на хирургията при остър панкреатит – настояще и бъдеще. С. Барбу - Румъния Place of Surgery in Acute pancreatitis – present & future. S. Barbu - Romania

14.30-14.45

Постоперативни панкреатични фистули: как да се предотвратят? Атила Олах - Унгария. Postoperative pancreatic fistulas: how to prevent? Atila Olah - Hungary

14.45-14.55

Остър некротичен панкреатит. И. Плачков, В. Божков, П. Арнаудов, П. Чернополски, Т. Иванов, А. Лисничков, Д. Чаушев, Я. Стефанов, Р. Маджов - Варна Acute Necrotizing Pancreatitis I. Plachkov, V. Bozhkov, P. Arnaudov, P. Chernopolsky, T. Ivanov, A. Lisnichkov, D. Chaushev, J, Stefanov, R. Madjov - Varna

14.55-15.05

Хирургично лечение на псевдокистите на панкреаса – показания и избор между дренажна оперативна намеса или панкреатична резекция. К. Димитров, Д. Буланов, Е. Арабаджиева, Е. Живков, Н. Попадийн, Д. Дарданов, Л. Симонова, В. Димитрова - София Surgical Treatment of Pancreatic Pseudocysts – Indications and choice between Drainage or Resection procedures. K. Dimitrov, D. Bulanov, E. Arabadjieva, E. Zhivkov, N. Popadiin, D. Dardanov, L. Simeonova, V. Dimitrova - Sofia

15.05-15.15

Панкреатични резекции при лечението на хроничния панкреатит. В. Михайлов, И. Василевски, И. Такоров, Ц. Луканова, М. Якова, Ц. Тричков, В. Иванов, В. Мелников, Л. Ефремова, А. Хъртова, М. Костадинова, Е. Одисеева, Н. Владов - София Pancreatic Resections for Treatment of Chronic Pancreatitis. V. Mihailov, I. Vasilevski, I. Takorov, C. Lukanova, M. Jacova, C. Trichkov, V. Ivanov, V. Melnikov, L. Efremova, A. Hurtova, M. Kostadinova, E. Odisseeva, N. Vladov - Sofia

15.15-15.25

Хроничен панкреатит - ролята на хирурга и гастроентеролога в лечението. О. Чолаков, А. Димова, Ю. Ванев, Г. Манова - София Chronic Pancreatitis – Role of surgeon and gastroenterologist in treatment strategy. O. Cholakov, A. Dimov, J. Vanev, G. Manova -Sofia

15.30-16.00

САТЕЛИТЕН СИМПОЗИУМ - PFIZER

16.00-16.30

Кафе-пауза / Coffee break and Exhibition visiting

15


16.30-18.30 Заседание № 8 / Session 8 ХИРУРГИЯ НА ЧЕРНИЯ ДРОБ / LIVER SURGERY Модератори: Д. Стойков, Д. Хене-Брунс, Фарис Ал Асуад, А. Йонков Moderators: D. Stoykov, D. Henne-Bruns, Faris Al Aswad, A. Jonkov Секретар: П. Маринова / Secretary: P. Marinova 16.30-16.45

Хирургия на алвеоларната ехинококоза - стандарти и отворени въпроси. Дорис Хене-Брунс - Германия Surgery of alveolar echinococcosis - standards and open questions. Doris Henne-Bruns - Germany

16.45-17.00

Чернодробна ехинококоза – Лапароскопско лечение. Фарис Давуд Ал Асуад - Дубай Hydatid Cyst of the Liver – Laparoscopic Management. Faris Dawood Al Aswad - Dubai

17.00-17.10

Редки форми на ехинококоза при деца. А. Йонков, Б. Иванов, В. Ташев - Пловдив Rare Forms of Echinoccocosis in Children. A. Jonkov, B. Ivanov, V. Tashev - Plovdiv

17.10-17.25

Екстремна чернодробна хирургия – Н. Владов И. Такоров, В. Михайлов, И. Василевски, Е. Одисеева - София Extreme liver surgery – Vladov N, I. Takorov, V. Mihailov, I. Vasilevsky, E. Odisseeva - Sofia

17.25-17.40

Неколоректални чернодробни метастази - къде са границите за „разумния” агресивен хирургичен подход в мултимодалната схема на лечение. К. Драганов, А. Петреска, Д. Русенов, В. Маринов, С. Лавчев, Г. Ченгалова, Д. Пенчев, Б. Борисов, Н. Кътев, М. Радойчич, Г. Васев, Л. Ел-Тал, Д. Дойчинов, С. Тонев, Р. Гайдарски - София Noncolorectal liver metastases - where are the limits of „reasonable“ aggressive surgical approach in multimodal treatment plan. K. Draganov, A. Petreska, D. Rusenov, V. Marinov, S. Lavchev, G. Chengalova, D. Penchev, B. Borisov, N. Katev, M. Radoichich, G. Vassev, L. El-Tal, D. Doichinov, S. Tonev, R. Gaidarsky - Sofia

17.40-17.50

Хепатопанкреатодуоденектомия. Д. Костов, В. Александров, Н. Драгнев, Н. Николов, Н. Мънков, Е. Николаев, Р. Янева, Хр. Михайлов, Н. Митев, Р. Асенов, Г. Кобаков, В. Керанов, Ал. Филипов - Варна Hepatopancreatoduodenectomy. D. Kostov, V. Alexandrov, N. Dragnev, N. Nikolov, N. Mankov, E. Nikolaev, R. Janeva, H. Mihailov, N. Mitev, R. Assenov, G. Kobakov, V. Keranov, A. Filipov -Varna

17.50-18.00

Хирургично лечение на чернодробните метастази от колоректален карцином. И. Василевски, И.Такоров, В. Михайлов, Ц. Луканова, Н. Владов - София Surgical Treatment of Colo-Rectal Liver Metastases. I. Vasilevski, I.Takorov, V. Mihailov, T. Lukanova N. Vladov - Sofia

16


18.00-18.10

Постоперативни усложнения след ехинококектомия Т. Иванов, И. Плачков, П. Арнаудов, В. Божков, П. Чернополски, Я. Стефанов, А. Лисничков, Д. Чаушев, Р. Маджов - Варна Postoperative complications after echinococectomy T. Ivanov, I. Plachkov, P. Arnaudov, V. Bozhkov, P. Chernopolsky, J. Stefanov, A. Lisnichkov, D. Chauchev, R. Madjov - Varna

18.10-18.20

Усложнения на пиогенния чернодробен абсцес и характеристика на интензивното лечение на пациенти с чернодробен абсцес в УМБАЛ“ Г. Странски“ ЕАД гр. Плевен за периода 2004 – 2014 г. - Д. Стойков, П. Маринова, М. Янчев, Р. Радев, С. Богданов - Плевен Complications of pyogenic liver abscess and characteristics of intensive treatment of patients with liver abscess in University Hospital „D. Stransky“ Pleven in period 2004-2014. - D. Stoikov, P. Marinova, M. Janchev, R. Radev, S. Bogdanov - Pleven

18.20-18.30

Предоперативна и следоперативна чернодробна функция при пациенти с болестно затлъстяване, оперирани с билиопанкреатична деривация с дуоденално превключване. Т. Стоянов, Р. Cascales Sanchez, Е. Garcia Blazquez, S. Usero Rebollo, A. Martinez Moreno, К. Toнев, П.Toнчев – Плевен, Albacete Pre- and Postoperative Liver Function in Obese patients with Biliopancreatic Derivation with Duodenal Switch. T. Stoyanov, P. Cascales Sanchez, E. Garcia Blazquez, S. Usero Rebollo, A. Martinez Moreno, K. Tonev, P. Tonchev - Pleven, Albacete

17


ХV НАЦИОНАЛЕН КОНГРЕС ПО ХИРУРГИЯ XV NATIONAL CONGRESS OF SURGERY Sept. 29th - Oct. 2nd 2016, “Flamingo Grand”, Albena, Bulgaria www.bgss.eu

18


ХV НАЦИОНАЛЕН КОНГРЕС ПО ХИРУРГИЯ XV NATIONAL CONGRESS OF SURGERY Със съдействието на / Sponsoring and Participating Companies

С любезното съдействие на:

19


30 септември (петък) 2016 / 30 September (Friday) 2016 ЗАЛА ЖАКО / HALL JAKO 8.30-10.30 Заседание № 9 / Session 9 ЕНДОКРИННА ХИРУРГИЯ / BREАST & ENDOCRINE SURGERY Модератори: Р. Радев, Т. Делийски, Т. Седлоев, Moderators: R. Radev, T. Deliisky, T. Sedloev Секретар: Цв. Спиридонова / Secretary: Ts. Spiridonova 8.30-8.40

Първична имплантопластика след мастектомия – почти универсален реконструктивен подход. Т. Делийски, Р. Панов, Ив. Петрова, С. Лавчев, Г. Вълчева, В. Нанев, Е. Златева, Н. Ковачев, Ц. Иванов, М. Енчев - Плевен Primary plastic implants after mastectomy - almost universal reconstructive approach. T. Deliisky, R. Panov, Iv. Petrova, S. Lavchev, G. Valcheva, V. Nanev, E. Zlateva, N. Kovachev, Tz. Ivanov, M. Enchev - Pleven

8.40-8.50

Приложение на синтетичен меш при реконструкция на гърдата с импланти. Й. Заякова, Р. Ненков, Р. Радев - Варна Direct to- implant breast surgery using synthetic mesh J. Zayakova, R. Nenkov, R. Radev - Varna

8.50-9.00

Субкутанна мастектомия с едномоментна реконструкция с ретропекторален имплант – специфики на техниката Ц. Спиридонова, Т. Седлоев, Д. Сотиров, Сл. Ушева, Б. Наметков, Д. Дамянов, С. Спиридонов, Д.Пейчинов, И. Терзиев, Б. Големанов - София Subcutaneous mastectomy with one stage reconstruction retro pectoral implant – technical specifics. Т. Spiridonova, T. Sedloev, D. Sotirov, S. Usheva, B. Nametkov, D. Damyanov, C. Spiridonov, D. Peychinov, I. Terziev, B. Golemanov - Sofia

9.00-9.10

Възможности на онкопластичния оперативен модел при хирургичното лечение на рака на млечната жлеза. В. Молов, О. Хаджийски, М. Попов, К. Лозанов, Г. Делянов, С. Стоянов - София Opportunities of oncoplastic operative model in the surgical treatment of breast cancer. V. Molov, O. Hadjiyski, M. Popov, К. Lozanov, G. Delyanov, S. Stoyanov - Sofia

9.10-9.20

Начини на прилагане на липофилинг за реконструкция на млечната жлеза след радикална мастектомия при карцином на млечната жлеза – модалност на техниката, собствен опит и обзор на литературата. Ц. Спиридонова, Т. Седлоев, Д. Сотиров, Б. Наметков, С. Ушева, Д. Дамянов, С. Спиридонов, Д. Пейчинов, И. Терзиев, Б. Големанов - София, Пазарджик Methods of applying lipofilling for reconstruction of the breast after radical mastectomy for breast cancer – modality of the technique, own experience and review of the literature. Tz. Spiridonova, T. Sedloev, D. Sotirov, B. Nametkov, S. Usheva, D. Damianov, S. Spiridonov, D. Peichinov, I.Terziev, B. Golemanov Sofia, Pazardzhik

20


9.20-9.30

Енергийни източници в тиреоидната хирургия Р. Ненков, Р. Радев, К. Маринова, Б. Петров - Варна Energy sources in thyroid surgery Nenkov R., R. Radev, K. Marinova, B. Petrov - Varna

9.30-9.40

Интраоперативен невромониторингна външния клон на нервус ларингеус супериор при хирургични интервенции върху щитовидната жлеза - Любка Алексова, М. Али, И. Новаков, Н. Коев, П. Бонев, Дж. Чакъров - Пловдив Intraoperative neuromonitoring of the external branch of laringeus superior nerve in surgery of the thyroid gland. L. Aleksova, M. Ali, I. Novakov, N. Koev, P. Bonev, C. Chakarov - Plovdiv

9.40-9.50

Увреждане на възвратните ларингеални нерви в тироидната хирургия. Р. Димов, Г. Костов Р. Кънчев, В. Маринов, И. Апостолов, Ст. Спасов, А.Хинов, Б. Боев, М. Стоилова, Т. Иванов, Ю.Спасов - Пловдив Damage to the return laryngeal nerve in thyroid surgery. R. Dimov, G. Kostov R. Kanchev, V. Marinov, I. Apostolov, St. Spasov, A. Hinov, B. Boev, M. Stoilova, T. Ivanov, J. Spasov - Plovdiv

9.50-10.00

Тумори на щитовидна жлеза с медиастинална и трахеална еволюция Цв. Минчев, Е. Манолов, Вл. Маринчев, А. Ангелов, С. Бизьоков, Г. Кирова, Л. Лозанов - София Tumors of the thyroid gland with mediastinal and tracheal evolution T. Minchev, E. Manolov, Vl. Marinchev, A. Angelov, Sl. Bizyokov, G. Kirova, L. Lozanov - Sofia

10.00-10.10

Води ли реоперативната хирургия на щитовидната жлеза до по-големи рискове при рецидиви Н. Кътев, В. Младеновски, Н. Горанов, Г. Тодоров - София Does reoperative thyroid surgery lead to greater risks in recurrent disease. N. Katev, V. Mladenovsky, N. Goranov, G. Todorov - Sofia

10.10-10.30

ФИРМЕНА ПРЕЗЕНТАЦИЯ – GLOBAL AESTHETICS „Prevention and treatment of excesive scars: KELO-COTE, a patented silicone gel“ Лектор: Dr Mateo Tretti Clementoni

10.30-11.00

Кафе-пауза / Coffee break and Exhibition visiting

21


11.00-13.00 Заседание № 10 / Session 10 СПЕШНА ХИРУРГИЯ / EMERGENCY SURGERY Модератори: Б. Хаджиев, С. Илиев, Щ. Щерев, Ю. Ванев Moderators: B.Hadzhiev, S. Iliev, Sht. Shterev, J. Vanev Секретар: Г. Иванов / Secretary: G. Ivanov 11.00-11.10

Десетгодишен анализ на болните с остра горна неварикозна гастро-интестинална хеморагия, лекувани в УМБАЛСМ „Н. И. Пирогов” - О. Чолаков, А. Димова, Б. Борисов, Ю. Ванев, Г. Манова - София Ten-year analysis of patients with acute upper gastrointestinal nonvariceal haemorrhage treated in MHATEM Pirogov. O. Cholakov A. Dimova, B. Borisov, J. Vanev, G. Manova - Sofia

11.10-11.20

Ендоскопски възможности за овладяване на острите неварикозни хеморагии от горен ГИТ. Г. Манова, А. Димова, Б. Борисов, Ю. Ванев, Б. Бенишев, О. Чолаков - София Endoscopy in management of acute nonvariceal bleeding from upper GIT. - G. Manova, A. Dimova, B. Borisov J. Vanev, B. Benichev, O. Cholakov - Sofia.

11.20-11.30

Клиничен Rockall score при хоспитализирани пациенти. Остро, неварикозно, горно, гастроинтестинално кървене. Д. Григоров, A. Баташки, П. Бонев, К. Мурджев, А. Учиков, А. Петков, Л. Паунов, В. Узунова - Пловдив Clinical Rockall score in hospitalized patients. Acute nonvariceal bleeding from GIT. D. Grigorov, A. Batashki, P. Bonev, K. Murdjev, A. Uchikov, A. Petkov, L. Paunov, V. Uzunova - Plovdiv.

11.30-11.40

Остро неварикозно кървене от ГИТ - мястото, времето и вида на хирургията. А. Димова, Б. Борисов, Ю. Ванев, Г. Манова, О. Чолаков - София Acute nonvariceal bleeding from GIT - place, time and type of surgery A. Dimova,B. Borisov, J. Vanev, G. Manova, O. Cholakov - Sofia.

11.40-11.50

Промяна в парадигмата на усложненията и лечението на Ацидо-пептичната болест. С. Илиев, Д. Стойков, Ив. Ристовски, П. Владова, И. Пресолски, В. Грозев, П. Мирочник, Е. Филипов, Недялков К., П. Маринова, Цв. Съботинов, И. Декова, Д. Нгуен, Е. Карастоянов - Плевен Changing the paradigm of complications and treatment of acidpeptic disease. S. Iliev., D. Stoikov, Iv. Ristovski, P. Vladova, I. Presolski, V. Grozev, P. Mirochnik, E. Filipov, K. Nedialkov, P. Marinova, C. Sabotinov, I. Dekova, D. Nguen, E. Karastoianov Pleven.

11.50-12.00

VAC - лапаростомия с етапно възстановяване на корема при тежка форма на перитонит. Ю. Ванев, Л. Свиленов, И. Коларов, С. Михайлова, С. Борисов, К. Петров, О. Чолаков - София VAC - laparostomia with a gradual recovery of the abdomen in patients with severe peritonitis.Y. Vanev, L. Svilenov, I. Kolarov, S. Mihaylova, S. Borisov, K. Petrov, O. Cholakov - Sofia

22


12.00-12.10

VAC терапията като допълнителен метод на лечение при открития корем. Б. Сакакушев, Д. Дачев Е. Мошеков, Д. Чакъров, П. Стефанова, Ал. Йонков, Б. Хаджиев - Пловдив VAC therapy as an additional method of treatment in the open abdomen. B. Sakakushev, D. Datchev, E. Moshekov, D. Chakarov, P. Stefanova, Al. Jonkov, B. Hadziev - Plovdiv

12.10-12.20

Клинично значение на комбинираното използване на интраоперативен и следоперативен перитонеален лаваж с антибиотик при пациенти с перитонит. Й. Йовчев, Г. Минков, Е. Димитров, А. Петров, Ст. Николов, Е. Енчев, Ф. Хаджипетков, Т. Влайкова - Ст. Загора Clinical significance of intra- and postoperative peritoneal lavage in patients with peritonitis. J. Jovchev, G. Minkov, E. Dimitrov, A. Petkov, S. Nikolov, E. Enchev, F. Hadjipetkov, T. Vlaikova - St. Zagora

12.20-12.30

Хирургични индикации и предимства на лапаростомията при тежките интраабдоминални инфекции. Б. Сакакушев, А.Тодоров, Б.Атанасов, Б. Хаджиев, Д. Чакъров, В.Видев , Г.Марков, Д. Дачев - Пловдив Surgical indications and benefits of laparostomy in severe intraabdominal infections. B.Sakakushev, A.Todorov, B.Atanasov, B.Hadzhiev, D. Chakarov,V.Videv, G.Markov D. Datchev - Plovdiv

12.30-13.00

ФИРМЕНА ПРЕЗЕНТАЦИЯ - „FRESENIUS KABI“

13.00-14.00

Обедна почивка / Lunch break

14.00-16.00 Заседание № 11 / Session 11 КОЛОРЕКТАЛНА ХИРУРГИЯ / COLORECTAL SURGERY Модератори: Т. Темелков, П. Куртев, А. Йонков, Б. Сакакушев Moderators: T. Temelkov, P. Kurtev, А. Jonkov, B. Sakakushev Секретар: Б. Андонов / Secretary: B. Andonov 14.00-14.10

Лапароскопска хирургия при колоректален карцином. A. Тонев, В. Игнатов, А. Златаров, Н. Колев, Д. Петров, Щ. Щерев, Д. Димов, Б. Андонов, Г. Иванов, Пл. Дренакова, Т. Кирилова, К. Иванов - Варна Laparoscopic surgery for colorectal carcinoma - A. Tonev, V. Ignatov, A. Zlatarov, N. Kolev, D. Petrov, Sht. Shterev, D. Dimov, G. Ivanov, B. Andonov, Pl. Drenakova, T. Kirilova, K. Ivanov - Varna

14.10-14.20

Лапароскопска тотална мезоректална ексцизия след 100 случая. А. Филипов, М. Табаков, Б. Бенишев, И. Иванов, Д. Андонов София Laparoscopic total mesorectal excision after 100 cases. A. Filipov, M. Tabakov, B. Benishev, I. Ivanov, D. Andonov - Sofia

14.20-14.30

Лапароскопска колоректална хирургия – златен стандарт. М. Якова, И. Такоров, И. Василевски, В. Михайлов, Ц. Луканова, Ц. Тричков, Н. Владов - София Laparoscopic colorectal surgery - the gold standard. M. Jacova I. Takorov I. Vasilevsky, V. Mihailov, T. Lukanova, C. Trichkov, N.Vladov - Sofia

23


14.30-14.40

Онкологични принципи при пациенти с колоректален карцином, оперирани по спешност – стандарт или пожелание? С. Илиев, П. Владова, И. Пресолски, Е. Филипов, П. Мирочник, К. Недялков, И. Ристовски, Д. Нгуен, Е. Карастоянов - Плевен Oncological principles in patients with colorectal cancer operated in emergency - standard or willingness? S. Iliev, P. Vladova, I. Presolsky, E. Filipov, P. Mirochnik, K. Nedyalkov, I. Ristovski, D. Nguyen, E. Karastoyanov - Pleven

14.40-14.50

Транзиторната граница – прогностичен фактор за развитието на нов карцином. П. Куртев, Л. Джонгов, Л. Вартанянов, Е. Ангелова, В. Янков, И. Симеонов, В. Георгиев, К. Еников, Е. Диманова - София Transient borderline - prognostic factor for the development of a new cancer. P. Kourtev, L. Dzhongov, L. Vartanyanov, E. Angelova, V. Yankov, J. Simeonov, V. Georgiev, K. Enikov, E. Dimanova - Sofia

14.50-15.00

Синхронни лапароскопски резекции при метастатичен колоректален рак. И. Такоров, Ц. Луканова, И. Василевски, В. Михайлов, Ц. Тричков, Е. Одисеева, Н. Владов - София Synhronous Laparoscopic Resections in Metastatic Colorectal Cancer. I. Takorov, C. Lukanova, I. Vasilevsky, V. Mihailov, C. Trichkov, E. Odiseeva, N. Vladev - Sofia

15.00-15.10

Превенция и менажиране на инсуфициенцията на колоректалните анастомози чрез екстраперитонизация на анастомозата и дренажа. А. Йонков, Л. Симонова, А. Тасева, Е. Живков, В. Тасев, И. Танева, Е. Арабаджиева, В. Попов, Е. Тошева, С. Бонев, Д. Буланов, В. Димитрова - София Prevention and managememt of leakage after rectal resection with extra-peritonization of drainage and anastomosis – A. Jonkov, L. Simonova, A. Taseva, E. Zhivkov, V. Tasev, I. Taneva, E. Arabadjieva, V. Popov, E. Tosheva, S. Bonev, D. Bulanov, V. Dimitrova - Sofia

15.10-15.20

Мястото на тазовите екзентерации в лечението на разпространените тазови карциноми. К. Зарков, Кр. Петков, Г. Шопов, Анг. Влахова - София The place of pelvic exanterations in the treatment of common pelvic carcinomas. - K. Zarkov, Kr. Petkov, G. Shopov, Ang. Vlahova - Sofia

15.20-15.30

Стадиране и хирургично лечение на дебелочревния илеус от обструктивен колоректален карцином. Ю. Ванев, Л. Свиленов, Ш. Ферати, М. Николов, О. Чолаков София Staging and surgical treatment of the colonic ileus of obstructive colorectal carcinoma. Y. Vanev, L. Svilenov, Sh. Ferati, M. Nikolov, O. Cholakov - Sofia

15.30-15.40

Тактика и съвременно хирургично лечение при дебелочревния илеус. - А. Тодоров, Б. Сакакушев, Б. Атанасов, Д. Чакъров, Б. Хаджиев, Г. Марков, В. Видев - Пловдив Strategy and modern surgical treatment of colonic ileus. A. Todorov, B. Sakakushev, B. Atanasov, D. Chakarov, B. Hadziev, G. Markov, V. Videv - Plovdiv

24


15.40-15.50

Карцином на ректума. Мястото на хирургичното лечение на първичното огнище при авансирал, неоперабилен метастатичен процес в черния дроб. П. Куртев, Л. Джонгов, Л. Вартанянов, Е. Ангелова, В. Янков, Й. Симеонов, В. Георгиев, К. Еников, Е. Диманова - София Rectal cancer: Role of the surgical treatment of the primary tumor in advanced nonoperable liver metastases P. Kourtev, L. Dzhongov, L. Vartanyanov, E. Angelova, V. Yankov, Y. Simeonov, V. Georgiev, K. Enikov, E. Dimanova - Sofia

15.50-16.00

Наследствени неполипозни дебелочревни синдроми в българската популация - дългосрочни резултати. Е. Костадинов, Д. Дамянов, Г. Желев, Р. Кънева, Т. Кадийска, П. Пенчев, Б. Коруков, Б. Големанов – София Hereditary non -polyposis colon syndromes in the Bulgarian population - long-term results. E. Kostadinov, D. Damianov, G. Zhelev, R. Kyneva, T. Kadiyska, P. Penchev, B. Korukov, B. Golemanov – Sofia

16.00-16.30

Кафе-пауза / Coffee break and Exhibition visiting

16.30-18.30 Заседание № 12 / Session 12 ХЕРНИИ / HERNIАЕ Модератори: П. Стефанова, В. Мутафчийски, М. Радионов, П. Тончев Moderators: P. Stefanova, V. Mutafchiyski, M. Radionov, P. Tonchev Секретар: П. Арнаудов / Secretary: P. Arnaudov 16.30-16.40

Атипична вродена диафрагмална херния, представена като остър корем: късна изява. П. Стефанова, А. Йонков, Д. Митковски, М. Симеонов - Пловдив Atypical congenital diaphragmatic hernia presented as an acute abdomen: а late manifestation. P. Stefanova, A. Jonkov, D. Mitkovski, M. Simeonov - Plovdiv

16.40-16.50

Лапароскопска ТАПП херниопластика при рецидивни слабинни хернии, оперирани първично ендоскопски T. Атанасов - София. Laparoscopic TAPP in recurrent inguinal hernias - T. Atanasov Sofia

16.50-17.00

Минимално инвазивни или отворени ингвинални херниопластики – имунологични резултати В. Кьосев, Е. Викентиева, Д. Попова, Р. Владимирова, Е. Насева, В. Мутафчийски, К. Василев, П. Иванов, Г. Григоров, Г. Коташев, Г. Попиванов, В. Христова, Д. Пенчев, Х. Петров - София Minimally invasive or open inguinal hernia repair - immunological results. V. Kyosev, E. Vikentieva, D. Popova, R. Vladimirova, E. Naseva, V. Mutafchiyski, K. Vasilev, P. Ivanov, D. Grigorov, D. Kotashev, G. Popivanov, V. Hristova, D. Penchev, H. Petrov - Sofia

17.00-17.10

Как херниопластиката на Lichtenstein променя вътрекоремното налягяне. К. Георгиев, А. Петков, М. Георгиева - Пловдив, Чирпан How Lichtenstein hernia repair changes the abdominal pressure. K. Georgiev. A. Petkov, M. Georgieva - Plovdiv, Chirpan

25


17.10-17.20

Chevrel’s technique in the treatment of midline giant incisional hernia. D. Mladenovikj, I. Lozev, A. Devaja, S. Tahir., A. Nikolovski. Skopje - Sofia

17.20-17.30

Възстановяване на сложни дефекти на коремната стена. Преперитонеално ретроректално протезиране. Ю. Ванев, Л. Свиленов, О. Чолаков - София Recovery of complicated defects in the abdominal wall. Preperitoneal retrorectal prosthetics. Y. Vanev, L. Svilenov, O. Cholakov - Sofia

17.30-17.40

Лапароскоска вентрална херниопластика. М. Табаков, А. Филипов - София Laparoscopic ventral hernia repair. M. Tabakov, A. Filippov - Sofia

17.40-17.50

Поведение при инфекции на протезни материали след пластика на предната коремна стена. В. Митова, М. Зашев, Р. Горнев - София Treatment for infections of prosthetic materials after repair of the anterior abdominal wall V. Mitova, M. Zashev, R. Gornev - Sofia

17.50-18.00

TIPP – трансингвинална преперитонеална пластика: удобно решение при рецидивни хернии, при имплантиран по-рано протезен материал и при синдрома на хроничната ингвинодиния. М. Радионов, Д. Д. Зия, М. Момчилова - София TIPP – Transinguinal Preperitoneal Hernia Repair: a suitable solution for a recurrent groin hernia, in cases with already implanted prosthetic material and in cases with the “chronic inguinodynia syndrome” M. Radionov, D. D. Ziya, M. Momchilova - Sofia

18.00-18.10

Лапароскопска парастомална херниoпластика - В. Кьосев, Г. Коташев, В. Мутафчийски, К. Василев, П. Иванов, Г. Григоров, В. Христова, Г. Попиванов, Д. Пенчев, Х. Петров - София Laparoscopic parastomal hernia repair. C. Kiossev, D. Kotashev, V. Mutafchiyski, K. Vasilev, P. Ivanov, G. Grigorov, V. Christova, D. Popivanov, D. Penchev, H. Petrov - Sofia

18.10-18.20

Лапароскопска пластика на параколостомна херния по Shugarbaker – нашият метод на избор. Г. Желев, Е. Костадинов, Б. Коруков, Н. Пенков, Д. Дамянов София Laparoscopic hernia perikolostomna in Sugarbaker - our method of choice G. Zhelev, E. Kostadinov, B. Korukov N. Penkov, D. Damianov - Sofia

18.20-18.30

Лапароендоскопска еднопортова хирургия при тотално екстраперитонеална пластика на ингвинална херния: начален опит. Т. Атанасов, Д. Врачански, А. Цветанов, С. Сергеев, А. Червеняков - София Laparoendoscopic single-site surgery (LESS) totally extraperitoneal (TEP) inguinal hernia repair: initial experience T. Atanasov, D. Vrachanski, A. Tzvetanov, S. Sergeev, A. Chervenyakov - Sofia

26


1 октомври (събота) 2016 / October 1, (Saturday) 2016 ЗАЛА ФЛАМИНГО / HALL FLAMINGO GRAND

8.30-10.30 Заседание № 13 / Session 13 ЧЕРEН ДРОБ И ПАНКРЕАС / LIVER § PANCREAS Модератори: В. Мутафчийски, Д. Костов, Ал. Юлиянов, С. Бонев Moderators: V. Mutafchiyski, D. Kostov, A. Julijanov, S. Bonev Секретар: Я. Стефанов / Secretary: J. Stefanov 08.30-08.45

Чернодробни резекции под УЗ контрол. Г. Торзили - Милано, Италия Ultrasound guided liver resections. G. Torzilli - Milano, Italy

08.45-08.55

Чернодробен хемангиом. Д. Костов, В. Александров, Н. Драгнев, Н. Николов, Н. Мънков, Е. Николаев, Р. Янева, Хр. Михайлов, Н. Митев, Р. Асенов, Г. Кобаков, В. Керанов, Ал. Филипов - Варна Liver haemangioma. D. Kostov, V. Aleksandrov, N. Dragnev, N. Nikolov, N. Mankov, E. Nikolaev, R. Janeva, Hr. Mihajlov, N. Mitev, R. Asenov, G. Kobakov, V. Keranov, Al. Filipov - Varna

08.55-09.05

Леталитет и прогноза при болни с пиогенен чернодробен абсцес. П. Маринова, Д. Стойков, П. Тончев, Цв. Съботинов, И. Декова, М. Янчев, И. Атмажов – Плевен Lethality and prognosis in patients with pyogenic liver abscess. P. Marinova, D. Stoikov, P. Tonchev, Cv. Sabotinov, I. Dekova, M. Janchev, I. Atmajov - Pleven

09.05-09.15

Типът на панкреатичната анастомоза при резекция на панкреаса – фактор за намаляване на усложненията. А. Димова, О. Беляев, В. Уул, О. Чолаков - София, Бохум, Germany Type of Pancreatic Anastomosis in Resection Procedures of Pancreas A. Dimova, O. Beliaev, W. Uul, O. Cholakov - Sofia, Bohum, Germany

09.15-09.25

Локално авансирал карцином на панкреаса – R1-2 резекция или байпас. Д. Костов, В. Александров, Н. Драгнев, Н. Николов, Н. Мънков, Е. Николаев, Р. Янева, Хр. Михайлов, Н. Митев, Р. Асенов, Г. Кобаков, В. Керанов, Ал. Филипов - Варна Locally advanced pancreatic carcinoma - R 1-2 Resection or Bypass procedure. D. Kostov, V. Alexandrov, N. Dragnev, N. Nikolov, N. Mankov, E. Nikolaev, R. Janeva, H. Mihailov, N. Mitev, R. Assenov, G. Kobakov, V. Keranov, A. Filipov - Varna

09.25-09.35

Хирургично лечение на панкреатични НЕТ Ц. Луканова, И. Такоров, В. Михайлов, И. Василевски, Е. Одисеева, Н. Владов - София Surgery for Pancreatic NETs – C. Lukanova I. Takorov, V. Mihailov, I. Vasilevsky, E. Odisseeva, N. Vladov - Sofia

27


09.35-09.45

Проучване на диагностичната и прогностична стойност на биомаркерите при злокачествените тумори на екстрахепаталните жлъчни пътища – първоначални резултати. С. Бонев, В. Стоянов, Д. Буланов, В. Попов, Е. Живков, И. Танева, К.Димитров, Р.Тодоров, В.Солункин, В. Димитрова - София Study on Diagnostic and Prognostic Value of Biomarkers in Malignant Tumors of Extrahepatic Bile Ducts – S. Bonev, B. Stojanov, D. Bulanov, V. Popov, E. Zhivkov, I. Taneva, K. Dimitrov, R. Todorov, V. Solunkin, V. Dimitrova - Sofia

09.45-09.55

Невролиза на pl. coeliacus - ефективен метод за повишаване качеството на живот при болни с нерезектабилен карцином на панкреаса. Б. Борисов, А. Димова, Ю. Ванев, О. Чолаков - София Neurolysis of pl. coeliacus – Effective Method for Improvement Quolity of Life in Patients with Unresectable Pancreatic Cancer – B. Borisov, A. Dimova, J. Vanev, O. Cholakov - Sofia

09.55-10.05

Съвременни възможности за лечение на течните колекции при остър панкреатит. П. Първанов, Б. Владимиров, Й. Генов, Б. Коруков, Н. Пенков, Г. Желев, Цв. Спиридонова, Д. Дамянов Current Trends for Treatment of fluid collections in Acute Pancreatitis. P. Parvanov, B. Vladimirov, J. Genov, B. Korukov, N. Penkov, G. Zhelev, Tz. Spiridonova, D. Damianov – Sofia

10.10-10.40

ФИРМЕНА ПРЕЗЕНТАЦИЯ – БУЛМАР Кафе-пауза / Coffee break and Exhibition visiting

11.00-13.00 Заседание № 14 / Session 14 ХИРУРГИЯ НА ЖЛЪЧНАТА СИСТЕМА / BILIARY SURGERY Модератори: Т. Пожарлиев, Г. Тодоров, Р. Димов, Moderators: T. Pojarliev, G. Todorov, R. Dimov Секретар: Д. Димов / Secretary: D. Dimov 11.00-11.10

Бенигнена екстрахепатална холестаза - лапароскопски подход. И. Живков, И. Юруков, Е. Пешев, С. Георгиева, Г. Гърбев - София Benign extrahepatic cholestasis - laparoscopic approach. I. Zhivkov, I. Jurukov E. Peshev, S. Georgieva, G. Garbev – Sofia

11.10-11.25

Показания, предимства и недостатъци на външния и вътрешния билиарен дренаж. Д. Дамянов, Г. Желев, Я. Асенов, Н. Пенков, П. Първанов, Б. Коруков, Д. Сотиров, П. Герзилов, Д. Пейчинов, Б. Наметков - София Indications, Pros and Coins of the Internal and External Biliary Drainage - D. Damianov, G. Zhelev, J. Asenov, N. Penkov, P. Parvanov, B. Korukov, D. Sotirov, P. Gerzilov, D. Peichinov, B. Nametkov - Sofia

11.25-11.40

Ятрогенни лезии на екстрахепаталните билиарни пътища при лапароскопска холецистектомия. В. Тасев, А. Тасева, Е. Арабаджиева, П. Петков, Р. Тодоров, С. Катибова, В. Димитрова - София Iatrogenic lesions of extrahepatic bile ducts during laparoscopic cholecystectomy. V. Tasev A. Taseva, E. Arabadzhieva, P. Petkov, R. Todorov, S. Katibova, V. Dimitrova - Sofia

28


11.40-11.50

Ятрогенни лезии на жлъчните пътища – хирургична стратегия. Р. Маджов, П. Арнаудов, В. Божков, П. Чернополски, И. Плачков - Варна Iatrogenic Lesions of Bile Ducts – Surgical strategy. R. Madjov, P. Arnaudov, V. Bozhkov, P. Chernopolsky, I. Plachkov - Varna

11.50-12.00

Увреда и възстановяване на жлъчните пътища при холецистектомия. Г. Костов, Р. Димов, Р. Кънчев, В. Маринов, И. Апостолов, Ст. Спасов, А. Хинов, Б. Боев - Пловдив Lesions and recostructions of Bile ducts in cholecystectomy. G. Kostov, R. Dimov, R. Kanchev, V. Marinov, I. Apostolov, St. Spasov, A. Hinov, B. Boev - Plovdiv

12.00-12.10

Трансумбиликална лапароскопска холецистектомия – резултати от проучване за приложимост и проспективно рандомизирано проучване. Г. Ганчев, А. Юлиянов, А. Сароглу, А. Здравески - Ст. Загора Transumbilcal laparoscopic cholecystectomy – prospective randomized study. G. Ganchev, A. Julianov, A. Saroglu, A. Zdravesky - St. Zagora

12.10-12.20

Съвременно лечение на усложнения калкулозен холецистит В. Видев, Б .Сакакушев, Д. Чакъров, Б. Атанасов - Пловдив Modern treatment of complicated calculous cholecystitis V. Videv, B. Sakakushev, D. Tchakarov, B. Atanasov - Plovdiv

12.20-12.30

Хирургични усложнения след папилосфинктеротомия Д. Стойков, Ив. Лалев, С. Илиев, П. Маринова, М. Янчев, Ив. Пресолски, М. Влахова, Г. Сарафиловски - Плевен Surgical complications after papilosphincterotomy. D.Stoykov, Iv.Lalev, S.Iliev, P. Marinova,M. Yanchev, Iv. Presolski, M. Vlahova, G. Sarafilovski - Pleven

12.30-12.40

Противопоказана ли е лапароскопската хирургия при усложнен остър холецистит? И. Сечанов, С. Ковачев, Д. Д. Зия, Я. Зиновиева, М. Радионов - София Is the laparoscopic surgery contraindicated in cases of complicated acute cholecystitis? I. Setchanov, S. Kovachev, D. D. Ziya, Y. Zinovieva, M. Radionov - Sofia

12.40-12.50

Синдром на Мирици. - П. Чернополски, Д. Чаушев, В. Божков, П. Арнаудов, И. Плачков, Т. Иванов, А. Лисничков, Я. Стефанов, Р. Маджов - Варна Mirizzi Syndrome. - P. Chernopolsky, D. Chaushev, V. Bozhkov, P. Arnaudov, I. Plachkov, T. Ivanov, A. Lisnichkov, J. Stefanov, R. Madjov - Varna

12.50-13.00

Минилапарохолецистектомия – Възможна алтернатива на лапароскопската и конвенционалната холецистектомия – предимства и недостатъци – А. Петков, М. Бацелов, Я. Кашилска, К. Георгиев, М. Георгиева - Пловдив Minilaparocholecystectomy – Possible alternative of laparoscopic and open cholecystectomy. - A. Petkov, M. Batselov, J. Kashilska, K. Georgiev, M. Georgieva - Plovdiv

13.00-14.00

Обяд / Почивка / Lunch break and Еxhibition visiting

29


14.00-16.00 Заседание № 15 / Session 15 СТОМАШНО-ДУОДЕНАЛНА ХИРУРГИЯ / GASTRO-DUODENAL SURGERY Модератори: Вл. Христов, В. Игнатов, В. Димов, К. Ангелов Moderators: Vl. Hristov, V. Ignatov, V. Dimov, K. Angelov Секретар: Пл. Дренакова / Secretary: Pl. Drenakova 14.00-14.15

Възможности на миниинвазивно хирургично лечение при заболявания на гастроезофагеалната зона – резултати и усложнения. - В. Димов, В. Люцканов, С. Иванов, M. Pavlicic, E.Lamezevic - Podgorica, Montenegro; Sofia, Bulgaria Laparoscopic Surgical Treatment of the Diseases of Gastroesophageal Junction- Results and Complications. V. Dimov, V. Ljutskanov, S. Ivanov, M.Pavlicic, E.Lamezevic - Podgorica, Montenegro; Sofia, Bulgaria

14.15-14.30

Лапароскопски реинтервенции в областта на гастроезофагеалната връзка. Т. Атанасов, Д. Врачански, А. Цветанов, С. Сергеев, А. Червеняков - София Laparoscopic redo surgery in the gastroesophageal junction area. T. Atanasov, D. Vrachanski, A.Tzvetanov, S. Sergeev, A. Chervenyakov Sofia

14.30-14.40

Лапароскопска хирургия при хиатални хернии. Щ. Щерев, В. Игнатов, Н. Колев, А. Тонев, А. Златаров, Д. Петров, Д. Димов, Г. Иванов, Б. Андонов, П. Дренакова, Т. Кирилова, К. Иванов - Варна Laparoscopic Surgery for Hiatal Hernia. Sht. Shterev, V. Ignatov, N. Kolev, A. Tonev, A. Zlatarov, D. Petrov, D. Dimov, G. Ivanov, B. Andonov, Pl. Drenakova, T. Kirilova, K. Ivanov - Varna

14.40-14.50

Лапароскопска кардиомиотомия по Хелер. Г. Костов, Р. Димов, Р. Кънчев, В. Маринов, И. Апостолов, Ст. Спасов, А. Хинов, Б. Боев, М. Стоилова, Т. Иванов, Ю. Спасов - Пловдив Laparoscopic Heler cardiomyotomy. G. Kostov, R. Dimov, R. Kanchev, V. Marinov, I. Apostolov, St. Spasov, A. Hinov, M. Stoilova, T. Ivanov, J. Spasov - Plovdiv

14.50-15.00

Редки форми на дуоденална непроходимост - wind sock. П. Стефанова, С. Лупанов, Б. Иванов, М. Симеонов - Пловдив Rare forms of duodenal obstruction – wind sock. P. Stefanova, S. Lupanov, B. Ivanov, M. Simeonov - Plovdiv

15.00-15.10

Хипертрофична пилорна стеноза – диагностика, лечение и усложнения. Ал. Йонков, П. Стефанова, М. Симеонов - Пловдив Hypertrophic pyloric stenosis - diagnosis, treatment and complications. Al. Jonkov, P. Stefanova, M. Simeonov - Plovdiv

15.10-15.20

Лапароскопска хирургия на стомашния рак в програма за бързо възстановяване. Н. Белев, М. Слaвчев, Б. Атанасов, П. Кръстев, Р. Пенков, И. Петлешков, Г. Джаров, Н. Хаджидемиров, В. Джурков - Пловдив Laparoscopic gastric cancer surgery in an enhanced recovery program. N. Belev, M. Slavchev, B. Atanasov, S. Popov, P. Krastev, I. Petleshkov, G. Dgarov, N. Hadzhidemirov, V. Djurcov - Plovdiv

30


15.20-15.30

Роля на лимфно-васкуларната инвазия в прогнозата на езофагеалния карцином. Й. Ценовски, М. Каменова, О. Богданова, С. Сопотенски, А. Червеняков - София Role of lymph-vascular invasion in the prognosis of oesophageal carcinoma. J. Tsenovski, M. Kamenova, O. Bogdanova, S. Sopotenski, A. Chervenyakov - Sofia

15.30-15.40

Миниинвазивни методи за стадиране и оценка на операбилност при рак на хранопровода. В. Христов, Д. Врачански, С. Сопотенски, Д. Коруноски, А.Червеняков - София Mini-invasive methods of staging and evaluation of esophagеal cancer resectability. V. Hristov, D. Vrachanski, S. Sopotenski, D. Korunoski, A. Cherveniakov - Sofia.

15.40-15.50

Лапароскопска Д2 лимфна дисекция при карцином на стомаха. Т. Атанасов - София Laparoscopic D2 dissection in stomach cancer T. Atanasov - Sofia

15.50-16.00

Хирургично лечение на болестното затлъстяване лапароскопски подход. - Г. Гърбев, И. Живков - София Laparoscopic Treatment of Morbid obesity G. Garbev, I. Zhivkov - Sofia

16.00-16.30

Кафе-пауза / Coffee break and exhibition visiting

16.30-18.30 Заседание № 16 / Session 16 КОЛОРЕКТАЛНА ХИРУРГИЯ / COLORECTAL SURGERY Модератори: Н. Колев, П. Куртев, К. Ангелов, Г. Гърбев Moderators: N. Kolev, P. Kurtev, K. Angelov, G. Garbev Секретар: Б. Андонов / Secretary: B. Andonov 16.30-16.45

Виртуална колоноскопия – резултати при диагностика на колоректални тумори. В. Игнатов, Н. Колев, А.Тонев, А. Златаров, Д. Петров, Щ. Щерев, Д. Димов, Г. Иванов, Б. Андонов, Пл. Дренакова, Т. Кирилова, К. Иванов - Варна Virtual Colonoscopy – Results in the Diagnostics of Colorectal Tumors. V. Ignatov, N. Kolev, A. Tonev, A. Zlatarov, D. Petrov, Sht. Shterev, D. Dimov, G. Ivanov, B. Andonov, Pl. Drenakova, T. Kirilova, K. Ivanov - Varna.

16.45-17.00

Анализ на кривата на обучение върху качeството на хирургичната процедура при 350 лапароскопски колоректални операции. - Н. Белев, П. Русев, Б. Атанасов, К. Станева, Хр. Коларов, И. Петлешков - Пловдив Analysis of the learning curve on quality of surgical procedure at 350 laparo-scopic colorectal operations. - N. Belev, P. Rusev, N. Shopov, K. Staneva, Hr. Kolarov, I. Petleshkov - Plovdiv

17.00-17.10

Дебелочревни и ано-ректални фистули при онкологично заболяване. П. Куртев, Л. Джонгов Л. Вартанянов, Е.Ангелова, В. Янков, Й. Симеонов, В.Георгиев, К.Еников, Е.Диманова - София Colon and anorectal fistula in cancer disease. P. Kurtev, L. Djongov, L. Vartanianov, V. Jankov, J. Simeonov, V. Georgiev, K. Enikov, E. Diamanova - Sofia

31


17.10-17.20

Начин на оптимизиране на кривата на обучение при лапароскопската колоректална хирургия Г. Тодоров, С. Маслянков, К. Ангелов, В. Павлов, М. Соколов, К. Гроздев, Г. Велев, И. Фидошев, В. Нейчев, В. Илинов, М. Атаносова, Д. Цонева - София Optimization of learning curve in laparoscopic colorectal surgery G. Todorov, S. Masljankov, K. Angelov, V. Pavlov, M. Sokolov, K. Grozdev, G. Velev, I. Fidoshev, V. Neichev, V. Ilinov, M. Atanasova, D. Tzoneva - Sofia

17.20-17.30

Съвременно лечение на усложнената дебелочревна дивертикулоза. Б. Атанасов, Б. Сакакушев, Д. Чакъров, А. Тодоров, Г. Марков, В. Видев - Пловдив Contemporary treatment of complicated colonic diverticulosis. B. Atanasov, B. Sakakushev, D. Chakarov, A. Todorov, G. Markov, V. Videv - Plovdiv

17.30-17.40

Усложнения при дебелочревни операции в условия на спешност. В. Михайлов, В. Христов, Д. Лазаров, В. Райков София Complications of colon operations in conditions of urgency V. Mihailov, V. Hristov, D. Lazarov, V. Raykov - Sofia

17.40-17.50

Лапароскопска апендектомия – индикации и преимущества П. Бобев, Н. Цолов, С. Глинков, И. Минев, Д. Стойков, Ю. Калчева, А. Стоянова - Варна Laparoscopic appendectomy – Advantages and indications P. Bobev, N. Tsolov, S. Glinkov, I. Minev, J. Kalcheva, D. Stoykov, A. Stoyanova - Varna

17.50-18.00

Вътрекоремни абсцеси при деца след апендектомия К. Калинова, Н. Раичков, Д. Симов, Ж. Желязков, Д. Диков, Я. Димчева, К. Георгиев - Ст. Загора, Бургас Intraabdominal abscesses after appendectomy in children K. Kalinova, N. Raichkov, D. Simov, Z. Zheljazkov, D. Dinkov, J. Dimcheva, K. Georgiev - St. Zagora, Burgas

18.00-18.30

ФИРМЕНА ПРЕЗЕНТАЦИЯ - MEDTRONIC

19.00-20.00

Общо събрание на БХД / General Assembly of BSS

20.00

Гала вечеря / Gala Dinner

32


1 октомври (събота) 2016 / October 1, (Saturday) 2016 ЗАЛА АРА / HALL ARA

8.30-10.30 Заседание № 17 / Session 17 КОЛОРЕКТАЛНА ХИРУРГИЯ / COLORECTAL SURGERY Модератори: Н. Колев, Б. Хаджиев, Н. Белев Moderators: N. Kolev, B. Hadzhiev, N. Belev Секретар: Е. Костадинов / Secretary: E. Kostadinov 8.30-8.45

Сфинктер съхраняваща хирургия при ректален рак: Въпроси и отговори. Бела Телеки, Виена - Австрия Sphincter saving surgery in rectal cancer: Open questions and answers. Bela Teleky, Vienna - Austria

8.45-9.00

Пациенти в напреднала възраст с авансирал колоректален рак: Възможности за лечение. Ирене Кюрер, Виена - Австрия. Elderly with advanced colorectal cancer: Treatment options. Irene Kührer, Vienna - Austria

9.00-9.10

Единична метахронна метастаза от КРК – мястото на неоадювантната химиотерапия и отражението и върху резултатите от хирургичното лечение. Д. Сотиров, Д. Дамянов, Цв. Спиридонова, Б. Наметков, С. Спиридонов, Р. Митова, Й. Генов - София Single metachronous metastasis from CRC – The place of neoadjuvant chemo-therapy and its impact on the results of surgical treatment. - D. Sotirov, D. Damianov, Ts. Spiridonova, B. Nametkov, S. Spiridonov, R. Mitova, J. Genov - Sofia

9.10-9.20

Maнуалната колонична декомпресия е по-бърза в сравнение с „on-table lavage“ при обструктивен левостранен дебелочревен карцином - A. Nikolovski*, I. Lozev**, D. Mladenovic* * - Skopje, Macedonia, Sofia Manual colonic decompression is faster than on-table lavage in obstructed left colon cancer A. Nikolovski, I. Lozev, D. Mladenovic Skopje, Macedonia, Sofia

9.20-9.30

Клиникопатологични характеристики на дебелочревния илеус от обструктивен колоректален карцином. Л. Свиленов, Ю. Ванев, М. Николов, Ш. Ферати, С. Борисов - София. Clinicopatologic characteristics of colonic ileus of obstructive colorectal carcinoma. L. Svilenov, Yu.Vanev, M. Nikolov, Y. Ferati, Sh. Borisov - Sofia

9.30-9.40

Възможностите на hal-rar операцията за лечение на хемороидалната болест и ректалния мукозен пролапс К. Зарков, Кр. Петков, Г. Шопов, Анг. Влахова - София The possibilities of hal-rar surgery for treatment of hemorrhoidal disease and rectal mucosal prolapse K. Zarkov, Kr. Petkov, G. Shopov, Ang. Vlahova - Sofia

33


9.40-9.50

Метод за използване стомирания участък от сигмовидното черво за транс-позиция в неоректум при осъществяване на абдоминоанална резекция на ректума. - Г. Иванов, Д. Григоров, Ал. Баташки, И. Димитров, М. Али, Л. Алексова - Пловдив Method of using the stoma for transposition in neorectum performing abdomino anal resection of the rectum. - G. Ivanov, D. Grigorov, A. Batashki, I. Dimitrov, M. Ali, L. Aleksova - Plovdiv

09.50-10.00

Рядък случай на вродена стеноза на колон сигмоидеум, комбинирана с болест на Ladd - Е. Мошеков, М. Симеонов, И. Кирев - София A rare case of congenital stenosis of colon sigmoideum combined with Ladd disease - E. Moshekov, M. Simeonov, I. Kirev - Sofia

10.00-10.10

Лапароскопски методи на лечение на усложнения остър апендицит. Б. Атанасов, Б. Сакакушев, Д. Чакъров, А. Тодоров, В. Видев, Г. Марков - Пловдив Laparoscopic treatments of acute complicated appendicitis. B. Atanasov, B. Sakakushev, D. Chakarov, A. Todorov, V. Videv, D. Markov - Plovdiv

10.10-10.20

Трансабдоминална сонография при диагностика на тънко чревния илеус- И. Лозев, Н. Смилов, С. Бежанова, И. Пидакев Transabdominal sonography in diagnosing of small intestinal ileus I. Lozev, N. Smilov, S. Bejanova, I. Pidakev - Sofia

10.20-10.30

Енергийни източници в съвременната хирургична практика – Механизъм на действие и специфика на използване М. Зашев, В. Митова, Р. Горнев - София Energy sources in the modern surgical practice - mechanism of action and specificity of using. M. Zashev, V. Mitova, R. Gornev - Sofia

10.30-11.00

Кафе-пауза/ Coffee break and Exhibition visiting 11.00-13.00

Заседание № 18 / Session 18 ВАРИА / VARIA Модератори: Т. Пожарлиев, Б. Коруков, Г. Тодоров, А. Юлиянов Moderators: T. Pojarliev, B. Korukov, G. Todorov, A. Julianov Секретар: А. Тонев / Secretary: A. Tonev 11.00-11.10

Лапароскопска или конвенционална спленектомия - Г. Костов, Р. Димов, Р. Кънчев, В. Маринов, И. Апостолов, Ст. Спасов, А.Хинов, Б. Боев, Стоилова, Т. Иванов, Ю. Спасов - Пловдив Laparoscopic or conventional splenectomy. G. Kostov, R. Dimov, R. Kanchev, V. Marinov, I. Apostolov, St. Spasov, A. Hinov, B. Boev, Stoilova, T. Ivanov, Yu. Spasov - Plovdiv

11.10-11.20

Лапароскопска хирургия при надбъбречни тумори - Н. Колев, В. Игнатов, А. Тонев, А. Златаров, Д. Петров, Щ. Щерев, Д. Димов, Г. Иванов, Б. Андонов, Пл. Дренакова, Т. Кирилова, К. Иванов - Варна Laparoscopic surgery for adrenal tumors N. Kolev, V. Ignatov, A. Tonev, A. Zlatarov, D. Petrov, Sht. Shterev, D. Dimov, G. Ivanov, B. Andonov, Pl. Drenakova, T. Kirilova, K. Ivanov – Varna

34


11.20-11.30

Лапароскопска левостранна адреналектомия – метод на първи избор при аденоми на надбъбрека. В. Маринов, Д. Дойчинов, М. Радойчич, Н. Кътев, Г. Васев, К. Драганов, Л. Ел-Тал, Д. Русенов, А. Петреска, С. Лавчев, Г. Ченгалова, Р. Гайдарски - София Laparoscopic bilateral adrenalectomy - method of first choice for adrenal adenomas. V. Marinov, D. Doychinov, M. Radojicic, N. Kytev, D. Vasev, K. Draganov, L. El-Tal, D. Rusenov, A. Petreska, C. Lavchev, G. Chengalova, R. Gajdarski - Sofia

11.30-11.40

Влиянието на хирургичното лечение като прогностичен фактор за преживяемостта на пациентите с невроендокринни тумори. Е. Тошева, А. Йонков,И. Танева, Т. Франгов, П. Петков, Л. Симонова, В. Стоянов, В. Димитрова - София The influence of surgical treatment as a prognostic factor for survival of patients with neuroendocrine tumors. E. Tosheva, A. Jonkov, I. Taneva, T. Frangov, P. Petkov, L. Simonova, V. Stoyanov, V. Dimitrova

11.40-11.50

Невроендокринни тумори - диагностика и лечение - В. Божков, П. Арнаудов, И. Плачков, Р. Маджов, М. Цанева - Варна Neuroendocrine tumors - diagnosis and treatment. V. Bozhkov, P. Arnaudov, I. Plachkov, R. Madjov, M. Tzaneva - Varna

11.50-12.00 Гастроинтестинални стромални тумори на панкреаса и дуоденума – предизвикателства в диагностиката и хирургичното им лечение - И.Танева, Е.Арабаджиева, Е.Тошева, Н. Попадийн, В.Солункин, Д. Дарданов, Л. Симонова, А. Тасева, В. Стоянов, В. Димитрова - София Gastrointestinal stromal tumors of the pancreas and duodenum challenges in the diagnosis and surgical treatment I.Taneva, E. Arabadzhieva, E. Tosheva, N. Popadiyn, V. Solunkin, D. Dardanov, L. Simonova, A. Taseva, V. Stoyanov, V. Dimitrova - Sofia 12.00-12.10 Промени ли се лечебно – диагностичния подход при ГИСТ Б. Коруков, Я. Асенов, Д. Дамянов, П. Куртев, Г. Куртева, В. Хаджийска, П. Герзилов, Д. Пейчинов, Т. Седлоев - София Did the therapeutic - diagnostic approach for GIST change. B. Korukov, Y. Asenov, D. Damianov, P. Kurtev, G Kurteva, V. Hadzhiyska, P. Gerzilov, D. Peychinov, T. Sedloev - Sofia 12.10-12.20 Възможност за лечение на перитонеалната карциноматоза от колоректален произход чрез съчетанието на циторедуктивна хирургия (ЦРХ) и хипер-термична интраперитонеална химиотерапия (ХИПХ)-опит с 30 пациенти. Н. Белев, П. Русев, Г. Джаров, Б. Атанасов, И. Петлешков, М. Славчев, Хр. Коларов, Щ. Попов - Пловдив Treatment of colorectal peritoneal carcinomatosis with combination of citoreductive surgery and HIPEC – N. Belev, P. Rusev, G. Djarov, B. Atanasov, I. Petleshkov, M. Slavchev, H. Kolarov, Sht. Popov - Plovdiv 12.20-12.30 Циторедуктивна хирургия и хипертермична интраперитонеална химиотерапия в лечението на перитонеалната карциноматоза А. Юлиянов, А. Сароглу, Г. Ганчев, Д. Динков, И. Иванов - Ст. Загора Cytoreductive surgery and HIPEC in the treatment of peritoneal carcinomatosis. A. Julianov, A. Saroglu, G. Ganchev, D. Dinkov, I. Ivanov - St. Zagora 12.30-12.40 Гериатричната хирургия – неизбежност и предизвикателство на нашето съвремие. М. Радионов, Д. Д. Зия, С. Ковачев, И. Григоров, И. Сечанов, Я. Зиновиева, М. Момчилова - София The geriatric surgery – inevitability and chalеnge of the present day. M. Radionov, D. D. Ziya, S. Kovachev, I. Grigorov, I. Sechanov, Y. Zinovieva, M. Momchilova - Sofia

35


12.40-12.50 Retroperitoneal liposarcoma with “Milky Abdomen” in elective laparoscopyc Cholecystectomy (case report) - Sh. Tahir, A. Nikolovski, G. Stavridis, T. Baldjiev, D. Mladenovik - Skopje Retroperitoneal liposarcoma with “Milky Abdomen” in elective laparoscopyc Cholecystectomy (case report) - Sh. Tahir, A. Nikolovski, G. Stavridis, T. Baldjiev, D. Mladenovik - Skopje, Macedonia 12.50-13.00 Диференциран оперативен подход и следоперативно проследяване на деца с крипторхизъм Кр. Калинова, М. Арделиан, Д. Динков, Я. Димчева, К. Георгиев - Ст. Загора - Залцбург A differentiated operative approach and postoperative follow-up of children with cryptorchidism. Kr. Kalinova, M. Ardelian, D. Dinkov, Y. Dimcheva, K. Georgiev - St. Zagora - Salzburg 13.00-14.00 Обяд/ Почивка/ Lunch break and Exhibition visiting 14.00-16.00 Заседание № 19 / Session 19 СПЕШНА ХИРУРГИЯ / EMERGENCY SURGERY Модератори: Ю. Ванев, И. Плачков, Б. Сакакушев, М. Радионов Moderators: Yu. Vanev, I. Plachkov, B. Sakakushev, M. Radionov Секретар: Ат. Лисничков / Secretary: A. Lisnichkov 14.00-14.15 Оперативно лечение на усложнените неоплазми на тънките черва. Б. Сакакушев, Б. Атанасов, А. Тодоров, Д. Чакъров, Б.Хаджиев, Г. Марков, В. Видев - Пловдив Surgical treatment of complicated neoplasms of the small intestine. B. Sakakushev, B. Atanassov, A. Todorov, D. Chakarov, B.Hadzhiev, G. Markov, V. Videv - Plovdiv 14.15-14.30 Особености и възможности на спешната лапароскопия при остър нетравматичен корем. Л. Свиленов, В. Попов, С. Михайлова, И. Коларов, К. Петров, Ю. Ванев - София Features and possibilities of emergency laparoscopy for acute non-traumatic abdomen. L. Svilenov, V. Popov, S. Mihaylova, I. Kolarov, K. Petrov, Yu Vanev - Sofia 14.30-14.45 Рискови фактори за усложнения и леталитет при следоперативния перитонит. Г. Марков, Б. Сакакушев, Д. Чакъров, А.Тодоров, Б. Атанасов, В. Видев, Д. Дачев - Пловдив Risk factors for complications and mortality in postoperative peritonitis. G. Markov, B. Sakakushev, D. Chakarov, A.Todorov, B.Atanasov, V.Videv, D. Datchev - Plovdiv 14.45-15.00 Спешни нетравматични хирургични коремни заболявания. Особености и проблеми на съвременната хирургична практика. Ю. Ванев, О. Чолаков, С. Борисов, Л. Свиленов - София Emergency non-traumatic surgical abdominal diseases. Features and problems of modern surgical practice. Yu Vanev, O. Cholakov, S. Borisov, L. Svilenov - Sofia 15.00-15.10 Адхезионна тънкочревна непроходимост Арк. Иванов, Г. Киров Adhesive Small bowel obstruction - Ark. Ivanov, G. Kirov – Sofia 15.10-15.20 Лапароскопска хирургия при заклещени ингвинални хернии T. Атанасов - София Laparoscopic surgery in incarcerated inguinal hernias T. Atanasov - Sofia

36


15.20-15.30 Причини за конверсия при лапараскопско третиране на механичния илеус. Д. Андонов, И. Иванов - София Reasons for conversion in laparoscopic treatment of mechanical ileus. D. Andonov, I. Ivanov - Sofia 15.30-15.40 Мезентериална тромбоза – поведение и прогноза. - П. Стефанов, Й. Ценовски, М. Хадживели, А. Червеняков - София Mesenteric thrombosis - treatment and prognosis. - P. Stefanov, Y. Tsenovski, M. Hadzhiveli, A. Chervenyakov - Sofia 15.40-15.50 Лапароскопска хирургия при странгулационен илеус. Д. Врачански - София Laparoscopic surgery in strangulating ileus. D. Vrachanski - Sofia 15.50-16.00 Съчетана травма – хирургична тактика и лечение. В. Райков, В. Христов, В. Михайлов, Д. Лазаров - София Combined trauma - surgical tactics and treatment. V. Raykov, V. Hristov, V. Mikhailov, D. Lazarov - Sofia 16.00-16.30 Кафе-пауза/ Coffee break and Exhibition visiting 16.30-18.30 Заседание № 20 / Session 20 МЕДИЦИНСКО ОБРАЗОВАНИЕ, МЕДИЦИНСКО ПРАВО МЕДИЦИНСКИ ОДИТ, МЕДИЦИНСКА ЕТИКА Модератори: Г. Паскалев, Т. Темелков, Зл. Петрова, Д. Уилкинс Moderators: G. Paskalev, T. Temelkov, Z. Petrova, Denis Wilkins 16.30-16.45 Обучение от хирургични грешки и злополуки Денис Уилкинс - Великобритания Learning from surgical error and mishap – Denis Wilkins - England 16.45-17.00 Практически съвети – Как да създадем успешен симулационен център - Evangelos Georgiou - Athens, Greece Practical tips to establish a successful simulation center Evangelos Georgiou - Athens, Greece 17.00-17.15 Медицински и немедицински проблеми при специализантите и докторантите по хирургия Г. Паскалев - Пловдив Medical and not medical problems in PhD students and residents in surgery - G. Paskalev - Plovdiv 17.15-17.30 Пропуски и неудачи в хирургичната практика - установени чрез проверките на медицинския одит - Зл. Петрова - София Lapses and Failures in surgical practice – established by check-up/ control/ of Medical Odit - Zl. Petrova - Sofia 17.30-17.45 „Хирургът като страна по договор за медицинска услуга. Извъндоговорна отговорност на хирурга.“ Адв. Мария Петрова 17.45-18.00 Обсъждане/ Discussion 18.00-18.30 ФИРМЕНА ПРЕЗЕНТАЦИЯ - ДОК ИНТЕРНЕШЕНЪЛ КБ 19.00-20.00 Общо събрание на БХД / General Assembly of BSS 20.00

Гала вечеря/ Gala Dinner 37


1 октомври (събота) 2016 / October 1, (Saturday) 2016 ЗАЛА ЖАКО / HALL JAKO

8.30-10.30 Заседание № 21 / Session 21 ВИДЕОСЕСИЯ / VIDEOSESSION Модератори: Н. Белев, Д. Врачански, В. Божков Moderators: N. Belev, D. Vrachanski, V. Bozhkov Секретар: Я. Стефанов / Secretary: J. Stefanov Всички видеофилми са с продължителност 7-8 мин, с възможност за 2-3 мин. дискусии, т.е. общо време за презентация на всеки филм – 10 мин. 1. Показания и техника за лапароскопска спленектомия. Н. Янкуловски - Скопие, Македония Indications and technique of laparoscopic splenectomy. N. Jankulovski - Scopie, Macedonia 2. Лапароскопска спленектомия – Д. Врачански - София Laparoscopic splenectomy - D. Vrachanski - Sofia 3. Лапароскопска спленектомия –“Tips and tricks” Н. Белев, Хр. Коларов, Р. Пенков, П. Кръстев - Пловдив Laparoscopic splenectomy - „Tips and tricks“ N. Belev, Hr. Kolarov, R. Penkov, P. Krastev - Plovdiv 4. Лапароскопска дистална спленопанкреатектомия – Н. Владов, И. Такоров, В. Михайлов, И. Василевски, М. Якова, В. Мелников, Е. Одисеева - София Laparoscopic distal splenopancreatectomy – N. Vladov, I. Takorov, V. Mihailov, I. Vasilevsky, M. Jacova, V. Melnikov, E. Odisseeva - Sofia 5. Лапапароскопска дистална панкреатектомия със съхраняване на слезката. А. Сароглу, А. Юлиянов - Ст. Загора Laparoscopic distal pancreatectomy with spleen preservation A. Saroglu, A. Julianov - St. Zagora 6. Лапароскопска дуоденохемипанкреатектомия по повод на панкреасна интраепителна неоплазия - Н. Белев, И. Петлешков, Г. Джаров, Р. Пенков, Хр. Коларов - Пловдив. Laparoscopic duodenohemipancreatectomy in case of pancreatic intraepithelial neoplasia - N. Belev, I. Petleshkov, G. Djarov, R. Penkov, Hr. Kolarov - Plovdiv 7. Лапароскопия при рецидивни диафрагмални хернии – Т. Атанасов - София Laparoscopy in recurrent diaphragm hernias - T. Atanasov - Sofia 8. Лапароскопски реоперации при рецидивни хиатални хернии след задна гастропексия по Хил – Д. Врачански - София Laparoscopic reoperations in recurrent hiatal hernias after Hill posterior gastropexy - D. Vrachanski - Sofia 9. Лапароскопска пластика на гигантска хиатална херния И. Василевски, Ц. Луканова - София Laparoscopic repair of giant hiatal hernia – I. Vasilevski, C. Lukanova - Sofia 10. Лапароскопска репарация на херния на Моргани. А. Филипов, М. Табаков. София Laparoscopic repair of Morgani hernia. A. Filippov, M. Tabakov - Sofia

38


11. Лапароскопска дистална панкреатектомия при пациент с панкреасна пренеоплазия Н. Белев, Хр. Коларов, Б. Атанасов, П. Кръстев, Р. Пенков - Пловдив Laparoscopic distal pancreatectomy in a patient with pancreatic preneoplasia N. Belev, Hr. Kolarov, B. Atanasov, P. Krastev, R. Penkov - Plovdiv 12. Едномоментна лапароскопска репарация на синхронни херниални дефекти в различни анатомични области на предната коремна стена. М. Табаков, А. Филипов, Б. Бенишев - София One stage laparoscopic repair of synchronous hernial defects in different anatomical regions of the anterior abdominal wall. M. Tabakov, A. Filippov, B. Benishev - Sofia 10.30 – 11.00

Кафе-пауза / Coffee break and Exhibition visiting

11.00-13.00 Заседание № 22 / Session 22 ВИДЕОСЕСИЯ / VIDEOSESSION Модератори: В. Маринов, Б. Атанaсов, Д. Сотиров Moderators: N. Marinov, B. Atanasov, D. Sotirov Секретар: Г. Желев / Secretary: G. Zhelev Всички видеофилми са с продължителност 7-8 мин, с възможност за 2-3 мин. дискусии, т.е. общо време за презентация на всеки филм – 10 мин. 1.

2.

3.

4.

5.

Гигантски стомашен трихобезоар, разрешен по лапароскопски път. Г. Желев, Е. Костадинов, Б. Коруков, Б. Владимиров - София Giant gastric trichobezoar authorized by laparoscopic way. G. Zhelev, E. Kostadinov, B. Korukov, B. Vladimirov - Sofia Лапароскопска гастректомия. - И. Такоров, Ц. Луканова, М. Якова, И. Василевски, В. Михайлов, Ц. Тричков, А. Хъртова, Е. Одисеева, Н. Владов Laparoscopic gastrectomy. I Takorov, C. Lukanova, M. Jacova, I. Vasilevsky, V. Mihailov, T. Trichkov, A. Hurtova, E. Odisseeva, N. Vladov - Sofia Лапароскопско лечение на чернодробния ехинокок. Д. Сотиров, Цв. Спиридонова, Б. Наметков, С. Спиридонов, И. Терзиев, Б. Големанов - София. Laparoscopic treatment of liver echinococosis – D. Sotirov, Cv. Spiridonova, B. Nametkov, S. Spiridonov, I. Terziev, B. Golemanov - Sofia. Лапароскопска анатомична чернодробна сегментектомия 6 комбинирана с операцията на Хартман по повод на авансирал карцино­м на сигмата и синхроннна метастаза в VIs. Н. Белев, Б. Атанасов, Г. Джаров, П. Кръстев, П. Русев - Пловдив Laparoscopic anatomical liver segmentectomy 6 combined with Hartmann procedure on the occasion of advanced carcinoma of sigma and synchronous metastasis in VIs. - N. Belev, B. Atanasov, G. Djarov, P. Krastev, P. Rusev - Plovdiv Лапароскопска десностранна хемиколектомия с интракорпорална анастомоза – възможности за стандартен подход при пациенти с аденокарцином в дясната част на дебелото черво. - В. Маринов, Д. Дойчинов, М. Радойчич, Н. Кътев, Г. Васев, К. Драганов, Л. Ел-Тал, Д. Русенов, А. Петреска, С. Лавчев, Г. Ченгалова, Р. Гайдарски - София Laparoscopic right hemicolectomy with intracorporeal anastomosis opportunities for a standard approach in patients with adenocarcinoma of the right colon. B. Marinov, D. Doychinov, M. Radojicic, N. Kytev, D. Vasev, K. Draganov, L. El-Tal, D. Rusenov, A. Petreski, C. Lavchev, G. Chengalova, R. Gajdarsky - Sofia

39


Лапароскопска интерсфинктерна резекция с колоано анастомоза за карцином на ректума предоперативно стадиран като T2N0M0. - Г. Желев, Е. Костадинов, Н. Пенчев, Б. Коруков, Н. Пенков, Д. Дамянов. – София Laparoscopic inter sphincter resection with coloanal anastomosis for rectum carcinoma preoperative staged as T2N0M0. (Video presentation). - G. Zhelev, E. Kostadinov, N. Penchev, B. Korukov N. Penkov, D. Damianov - Sofia 7. Лапароскопска резекция на сигмата съчетана с лапароскопска лява латерална секционектомия плюс хибридна метастазектомия в VIs. на черен дроб по повод на карцином на сигмата със синхронни чернодробни метастази. - Н. Белев, Б. Атанасов, Г. Джаров, Щ. Попов, П. Русев - Пловдив Laparoscopic sigma resection combined with laparoscopic left lateral sectionectomy plus hybrid metastasectomy in VIs of the liver for sigma carcinoma with synchronous liver metastases N. Belev, B. Atanasov, G. Djarov, Sht. Popov, P. Rusev - Sofia 8. Методи за контрол на долната мезентериална артерия при лапароскопски резекции на левия колон. А. Филипов, Б. Бенишев, И. Иванов, Д. Андонов, М. Табаков - София. Methods for control of the lower mesenteric artery in laparoscopic resection of the left colon. A. Filippov B. Benishev, I. Ivanov, D. Andonov, M. Tabakov - Sofia. 9. Трансанална ендоскопска микрохирургия при рецидивен GIST на ректума след неоадювантна терапия с Imatinib. А. Юлиянов, А. Сароглу, Г. Ганчев – Ст. Загора Transanal endoscopic microsurgery in recurrent GIST of the rectum after neoadjuvant chemotherapy - A. Julianov, A. Saroglu, G. Ganchev – St. Zagora 10. Белодробна wedge-резекция в будно състояние на пациента – Д. Врачански Pulmonary wedge-resection in awaked patient - Vrachanski D - Sofia 11. Белодробна wedge-резекция през един порт – Д. Врачански - София One port pulmonary wedge – resection - D. Vrachanski - Sofia 12. Лапаро-ендоскопски подход при пациентка с ятрогенна стеноза на ЕХЖП след холецистектомия - В. Маринов, П. Карагьозов, Н. Кътев, И. Тишков, М. Радойчич, Г. Васев, К. Драганов, Л. Ел-Тал, Д. Русенов, А. Петреска, С. Лавчев, Г. Ченгалова, Р. Гайдарски - София Laparo-endoscopic approach in a patient with iatrogenic stenosis of bile ducts after cholecystectomy - B. Marinov, P. Karagiozov, N. Kytev, I. Tishkov, M. Radojicic, G. Vasev, K. Draganov, L. El-Tal, D. Rusenov, A. Petreska, S. Lavchev, G. Chengalova, R. Gajdarski - Sofia 6.

13.00-14.00

Обяд / Почивка / Lunch break

40


14.00-16.00

Заседание № 23 / Session 23 ВАРИА / VARIA Модератори: О. Хаджийски, В. Петров, И. Лозев Moderators: О. Hadjiiski, V. Petrov, I. Lozev Секретар: Е. Костадинов/ Secretary: E. Kostadinov ПЛАСТИЧНО-ВЪЗСТАНОВИТЕЛНА И РЕКОНСТРУКТИВНА ХИРУРГИЯ PLASTIC, RECONSTRUCTIVE AND AESTHETIC SURGERY 14.00-14.10 Рецидивиращи немеланомни кожни карциноми на лицето анализ на рисковите фактори при серия от случаи. П. Станимиров, Р. Угринов - София Recurrent non-melanoma skin cancers of the face - analysis of risk factors in a series of cases. P. Stanimirov, R. Ugrinov - Sofia 14.10-14.20 Честота на рецидивите след оперативно лечение на немеланомните кожни карциноми - П. Троянова - София Frequency of recurrence after surgical treatment of non-melanoma skin cancers - P. Troyanova - Sofia 14.20-14.30 Лимфна дисекция при малигнен меланом - кога и колко? Е. Костадинов, Г. Желев, П. Троянова, И. Терзиев, М. Парунев, И. Костадинова, М. Гарчева, Т. Седлоев, Б. Коруков - София Lymph node dissection for malignant melanoma - when and how much? - E. Kostadinov, G. Zhelev, P. Troyanova, I. Terziev, M. Parunev, I. Kostadinova, M. Garcheva, T. Sedloev, B. Korukov - Sofia 14.30-14.40 Хирургично лечение на обширните изгаряния при възрастни – актуалност и проблеми - О. Хаджийски, Молов, Д. Димитров, Е. Бенкова, Ц. Атанасова, А. Лафчис, Сп. Стоянов - София Surgical treatment of extensive burns in adults - timeliness and problems - O. Hadjiiski, Molov, D. Dimitrov, E. Benkova, Ts. Atanasova, A. Lafchis, Sp. Stoyanov - Sofia 14.40-14.50 Структурна реконструкция на дисталните фаланги на пръстите на ръката - В. Молов, О. Хаджийски, Ц. Атанасова - София Structural reconstruction of the distal phalanges of the fingers V. Mollov, O. Hadjiiski, C. Atanasova - Sofia 14.50-15.00 Съдови травми на крайниците. Р. Стойчев, Н. Белчев, С. Караманова, Д. Терзиев - София Vascular injuries of the limbs. R. Stoychev, N. Belchev, S. Karamanova, D. Terziev - Sofia 15.00-15.10 Ятрогенни съдови увреждания. Р. Стойчев, И. Мартинов, Н. Белчев, С. Караманова, Д. Терзиев Iatrogenic vascular injuries. R. Stoychev, I. Martynov N. Belchev, S. Karamanova, D. Terziev - Sofia 15.10-15.20 Студена плазма при лечение на трудно зарастващи рани. М. Зашев, В. Митова, Р. Горнев - София Cold plasma in the treatment of „difficult“ wound healing. M. Zashev, V. Mitova, R. Gornev - Sofia

41


15.20-15.30 Диабетна гангрена на стъпалото – комплексно лечение. И. Лозев, И. Пидакев, Н. Смилов, Б. Мошев, Д. Тодоров - София Diabetic foot gangrene - complex treatment. I. Lozev, I. Pidakev, N. Smilov, B. Moshev, D. Todorov - Sofia 15.30-16.00 ФИРМЕНА ПРЕЗЕНТАЦИЯ „VEDRA International“ „Комплексен подход в лечението на рани и изгаряния“. 16.00-16.30 Кафе-пауза/ Coffee break and Exhibition visiting 16.30-18.30 Заседание № 24 / Session 24 ГРЪДНА ХИРУРГИЯ / THORACIC SURGERY Модератори: А. Червеняков, Р. Радев, А. Учиков, П. Панайотов Moderators: A. Chervenjakov, R. Radev, A. Uchikov, P. Panajotov Секретар: Б. Петров / Secretary: B. Petrov 16.30-16.45

VATS - метод на избор при травматичен хемоторакс. С. Сопотенски, Д. Врачански, А.Филипов, Й. Ценовски, А. Червеняков - София VATS - method of choice for traumatic hemothorax. S. Sopotenski, D. Vratsanski, A. Filipov, J. Tsenovski, A. Chervenyakov - Sofia

16.45-17.00

VATS при периферни белодробни лезии и заболявания на плеврата. Р. Ненков, Р. Радев, К. Маринова, Б. Петров - Варна VATS for peripheral lung lesions and diseases of the pleura. R. Nenkov, R. Radev, K. Marinova, B. Petrov - Varna

17.00-17.15

Индикации и резултати от торакоскопска хирургия за диагностика и лечение на травматични руптури на диафрагмата - Д. Врачански, Т. Атанасов, М. Младенов, Ст. Сопотенски, Ал. Червеняков - София Indications and results of thoracoscopic surgery for diagnosis and treatment of traumatic ruptures of the diaphragm D. Vrachanski, T. Atanasov, M. Mladenov, St. Sopotenski, Al. Chervenyakov - Sofia

17.15-17.30

Торакоскопска хирургия при пациенти без интубация начален опит и бъдещи перспективи. Д. Врачански, Т. Атанасов, И. Серкеджиев, Р. Дряна, А. Червеняков - София Thoracoscopic surgery in patients without intubation - initial experience and future prospects. D. Vrachanski, T. Atanasov, I. Serkedjieva, R. Dogwood, A. Chervenyakov - Sofia

17.30-17.45

Продължителност на живота при болни оперирани по повод белодробни метастази и плевропулмонална карциноматоза от малигнени първични тумори с екстраторакална локализация. А. Учиков, Н. Али, И. Новаков, Н. Коев, Л. Паунов, М. Въжева, П. Учиков – Пловдив Life expectancy in patients underwent surgery for lung metastases and pleuropulmonary carcinomatosis from malignant primary tumors with extrathoracic location. A. Uchikov, N. Ali, I. Novakov, N. Koev, L. Paunov, M. Vazheva, P. Uchikov - Plovdiv

42


17.45-17.55

Рядък случай на миграция на метален артериален стент в дясната пулмонална артерия. Г. Янков, А. Семков, В. Атанасов, Д. Петров - София Rare case of migration of arterial metal stent in the right pulmonary artery G. Yankov, A. Semkov, V. Atanasov, D. Petrov - Sofia

17.55-18.05

Анализ на резултатите от въвеждане на Протокол за превенция на раневите усложнения след сърдечна операция. П. Маноилов, П. Панайотов, Вл. Корновски, Х. Черкезов - Варна Analysis of the results after introducing a Protocol for prevention of wound complications following cardiothoracic surgery. P. Manoilov, P. Panajotov, V. Kornovsky, H. Cherkezov - Varna

18.05-18.15

Трайно дрениране на перикарда при рецидивиращи изливи. Р. Асенов, Д. Костов, Л. Бояджиев, Я. Валянов - Варна VATS pericardial drainage in case of recurrent effusions. R. Asenov, D. Kostov, L. Boyadzhiev, Ya.Valyanov - Varna

18.15-18.25

Министернотомия като метод на избор при достъп до a. subclavia dex. и tr. brachiocephalicus – клиничен случай. В. Петров, Н. Дончев, П. Панайотов, П. Кашукеева - Варна Ministernotomy as a method of choice for a. subclavia dex. and tr. brachiocephalicus – case report. V. Petrov, N. Donchev, P. Panajotov, V. Kashukeeva - Varna

19.00-20.00

Общо събрание на БХД/ General Assembly of BSS

20.00

Гала вечеря/ Gala Dinner

43


Заседание № 25 / Session 25 ПОСТЕРНА СЕСИЯ / POSTER SESSION Модератори: В. Божков, А. Тонев, Ю. Ванев Moderators: V. Bozhkov, A. Tonev, Y. Vanev Секретар: Т. Иванов / Secretary: T. Ivanov 1. Дупликация на екстрахепаталните жлъчни пътища, акцесорен чернодробен лоб, ектопичен панкреас и аберантни/акцесорни кръвоносни съдове в lig. hepatoduodenale. Д. Костов, В. Александров, Н. Драгнев, Н. Николов, Н. Мънков, Е. Николаев, Р. Янева, Хр. Михайлов, Н. Митев, Р. Асенов, Г. Кобаков, В. Керанов, Ал. Филипов - Варна Duplicature of Extrahepatic Bile Ducts, Accessory Liver lobe, Ectopic Pancreas and Aberant Vessels in lig. Hepatoduodenale. - D. Kostov, V. Alexandrov, N. Dragnev, N. Nikolov, N. Mankov, E. Nikolaev, R. Janeva, H. Mihailov, N. Mitеv, R. Assenov, G. Kobakov, V. Keranov, A. Filipov - Varna 2. Усложнени форми на oстър холецистит при възрастни – Д. Чаушев, П. Чернополски, В. Божков, П. Арнаудов, И. Плачков, Т. Иванов, А. Лисничков, Я. Стефанов, К. Георгиев, Р. Маджов - Варна Complications of acute cholecystitis in elderly patients – D. Chauchev, P. Chernopolsky, V. Bozhkov, P. Arnaudov, I. Plachkov, T. Ivanov, A. Lisnichkov, J. Stefanov, K. Georgiev, R. Madjov - Varna 3. Невроендокринен тумор в перипанкреатични лимфни възли – В. Божков, П. Чернополски, П. Арнаудов, Д. Чаушев, Т. Иванов, Я. Стефанов, Д. Дженков, Р. Маджов - Варна Neuroendocrine tumor of peripancreatic lymph nodes – V. Bozhkov, P. Chernopolsky, P. Arnaudov, D. Chaushev, T. Ivanov, J. Stefanov, D. Djenkov, R. Madjov - Varna 4. Ендоскопска ретроградна холангиопанкреатография – увертюра към дуоденопанкреатични резекции или каква е равносметката „полза-риск”? А. Петреска, К. Драганов, П. Карагьозов, Д. Русенов, В. Маринов, С. Лавчев, Г. Ченгалова, Д. Пенчев, И. Тишков, Ж. Георгиева, Б. Тенева, Н. Кътев, Б. Борисов, М. Радойчич, Г. Васев, Л. Ел-Тал, Д. Дойчинов, С. Тонев, Р. Гайдарски - София ERCP –Overture to Duodenopancreatic Resections A. Petresca, K. Draganov, P. Karagiozov, D. Rusenov, V. Marinov, S. Lavchev, G. Chengalova, D. Penchev, I. Tishkov, J. Georgieva, B. Teneva, N. Katev, B. Borisov, M. Radoichich, G. Vasev, L. El-Tal, D. Doichinov, S. Tonev, R. Gaodarsky - Sofia 5. Субкутанна мастектомия с едномоментна реконструкция с имплант - показания и резултати - Р. Ненков, Р. Радев, Й. Заякова , К. Маринова, Б. Петров - Варна Subcutaneous mastectomy with momentary reconstruction with an implant –indications and results. R. Nenkov, R. Radev, Y.Zayakova, K.Marinova, B. Petrov - Varna 6. Безшевна панкреатична анастомоза. Д. Костов, В. Александров, Н. Драгнев, Н. Николов, Н. Мънков, Е. Николаев, Р. Янева, Хр. Михайлов, Н. Митев, Р. Асенов, Г. Кобаков, В. Керанов, Ал. Филипов - Варна Seamless pancreatic anastomosis – D. Kostov, V. Aleksandrov, N. Dragnev, N. Nikolov, N. Mankov, E. Nikolaev, R. Yaneva, Hr. Mihailov, N. Mitev, R. Asenov, G. Kobakov, V. Keranov, Al. Filipov - Varna 7. Случай на локален и системен отговор след адювантна хемо- и радиотерапия и опит за радикална ректална и синхронна чернодробна хирургия при пациент иноперабилен по време на диагнозата. В. Маринов, Н. Кътев, Д. Дойчинов, К. Драганов, М. Радойчич, Д. Русенов, А. Петреска, Л. Ел-Тал, Г. Ченгалова, Г. Васев, С. Лавчев, Р. Гайдарски - София Local and systemic reply after adjuvant chemo- and radiotherapy followed by radical rectal and synchronous liver syrgery – case report. V. Marinov, N. Katev, D. Doichinov, K. Draganov, M. Radoichich, D. Rusenov, A. Petreska, L. El-Tal, G. Chengalova, G. Vasev, S. Lavchev, R. Gaidarsky - Sofia

44 44


8. Резултати от торакоскопска спланхницектомия при болни с тежък болеви синдром в епигастриума - Р. Асенов, Д. Костов, Д. Драгнев, А.Филипов, И. Гиндева, Т. Бадаров, Д. Йорданов - Варна Results of thoracoscopic splanhnitsectomy in patients with severe epigastric pain syndrome. - R. Asenov , D. Kostov, D. Dragnev, A.Filipov, I. Gindeva, T. Badarov, D. Yordanov - Varna 9. Видеоасистиран подход при оперативното лечение на фитобезоар причинил механичен обтурационен илеус. Н. Белев, Л. Начев, П. Русев, К. Станева, Хр. Коларов - Пловдив Video assisted approach in the surgical treatment of mechanical phitobezoar caused intussusception. - N. Belev, L. Nachev, P. Rusev, K. Staneva, Hr. Kolarov - Plovdiv 10. Лапароскопски подход при голям криптогенен субфреничен/субхепатален абсцес. В. Маринов, М. Радойчич, Н. Кътев, Г. Васев, К. Драганов, Л. Ел-Тал, Д. Русенов, А. Петреска, С. Лавчев, Г. Ченгалова, Р. Гайдарски - София Laparoscopic approach in large cryptogenic subfrenic/ subhepatic abscess. V. Marinov, M. Radojicic, N. Kytev, G. Vasev, K. Draganov, L. El-Tal, D. Rusenov, A. Petreska, C. Lavchev, G. Chengalova, R. Gajdarski - Sofia 11. Лапароскопска некректомия при некротичен панкреатит – случай от практиката и литературен обзор - П. Бобев, Н. Цолов, С. Глинков, А. Стоянова, Д. Стойков, Ю. Калчева, И. Минев - Варна Laparoscopic management of Acute necrotizing pancraetitis – case report and literature review - P. Bobev, N. Tsolov, S. Glinkov, A. Stoyanova, D. Stoykov, J. Kalcheva, I. Minev - Varna 12. Хирургични методи за лечение и диагностика на нетравматичния хидроперикард. П. Д. Видолов, Т. М. Бетова, Сл. Х. Богданов - Плевен Surgical methods for the treatment and diagnosis of traumatic hydropericard. P. D. Vidolov, T. M. Betova, Sl. H. Bogdanov - Pleven 13. Съчетана травма: разпределение и рискови фактори за леталитета В. Райков, Вл. Христов, В. Михайлов, Д. Лазаров - София. Combined trauma: definition and risk factors on mortality V. Raykov, Vl. Hristov, V. Mihailov, D. Lazarov - Sofia. 14. Ревизирана Атланта класификация – налага ли се преоценка на болните с остър панкреатит. А. Димова, Б. Борисов, Ю. Ванев, О. Чолаков - София Atlanta classification revision - Re-evaluation of patients with acute pancreatitis А. Dimova, B. Borisov, Y. Vanev, O. Cholakov – Sofia 15. Възможности за подобряване на лечебните резултати при третирането на острия панкреатит - П. Първанов, Б. Владимиров, Й. Генов, Б. Коруков, Н. Пенков, П. Герзилов, Г. Желев, Ц. Спиридонова, Д. Дамянов - София Possibilities for Optimisation of Treatment Results in Acute Pancreatitis P. Parvanov, B. Vladimirov, J. Genov, B. Korukov, N. Penkov, P. Gerzilov, G. Zhelev, Tz. Spiridonova, D. Damianov - Sofia 16. Невроендокринен тумор, възникнал в ретроректална дермоидна киста - А. Алкушева, Б. Начев, А. Йовчев, К. Филев, Т. Недева, Б. Йорданова, E. Парашкевов, С. Фучиджиев Русе Neuroendocrine tumor developed in retrorectal dermoid cyst. A. Alkusheva, B. Nachev, A. Jovchev, K. Filev, T. Nedeva, B. Jordanova, E. Parashkevov, S. Fudjiev – Rouse 17. Синдром на Рапунцел. Арк. Иванов, Г. Киров - София Syndrome of Rapunzel – Ark. Ivanov, G. Kirov - Sofia 18. Интракорпорална лапароскопска гастроентероанастомоза и анастомоза на Браун, осъществени на ръка при авансирал дистален рак на стомаха – възможност за оптимизиране на палиативната стомашна хирургия – С. Маслянков, В. Павлов, И. Фидошев, К. Канелова, К. Ангелов, Г. Тодоров - София Intracorporeal laparoscopic gastroenterostomy & Braun anastomosis in advanced distal gastric cancer – possibility for optimizing palliative surgery. - S. Masljankov, V. Pavlov, I. Fidoshev, K. Kanelova, K. Angelov, G. Todorov - Sofia 19. Лапароскопска спленектомия в спешен порядък при пациент със закрита коремна травма. - П. Бобев, Н. Цолов, С. Глинков, А. Стоянова, Д. Стойков, Ю. Калчева, И. Минев Emergency Laparoscopic Splenectomy for Blind Abdominal Trauma – P. Bobev, N. Tsolov, S. Glinkov, A. Stoyanova, D. Stoykov, J. Kalcheva, I. Minev - Varna

45 45


20. Тотална мезоректална ексцизия при ректален карцином- отворена, лапароскопска, трансанална или роботизирана хирургия. - Ц. Иванов, Д. Димитров, Т. Делийски Плевен Total mesorectal excision in rectal carcinoma- open, laparoscopic, transanal or robotic surgery. - Ts. Ivanov, D. Dimitrov, T. Deliysky - Pleven 21. Лапароскопско премахване на отливъчен фитобезоар - П. Бобев, Н. Цолов, С. Глинков, А. Стоянова, Д. Стойков, Ю. Калчева, И. Минев - Варна Laparoscopic Treatment of gastric phytobezoar - P. Bobev, N. Tsolov, S. Glinkov, A. Stoyanova, D. Stoykov, J. Kalcheva, I. Minev - Varna 22. Синхронни чернодробни резекции при случаи на локално авансирал КРК. В. Маринов, К. Драганов, Н. Кътев, М. Радойчич, Д. Русенов, А. Петреска, Л. Ел-Тал, Д. Дойчинов, С. Лавчев, Г. Ченгалова, Г. Васев, Р. Гайдарски - София Synchronous hepatic resection in cases of locally advanced colorectal cancer. V. Marinov, K. Draganov, N. Katev, M. Radoichich, D. Rusenov, A. Petreska, L. El-Tal, D. Doichinov, G. Chengalova, G. Vassev, R. Gaidarsky - Sofia 23. Гастроинтестинални тумори – случай от практиката. П. Бобев, Н. Цолов, Ю. Калчева, С. Глинков, Й. Минев, Д. Стойков, А. Стоянова - Варна Gastrointertinal stromal tumor (GIST) – case report. - P. Bobev, N. Tsolov,Y. Kalcheva, S. Glinkov, I. Minev, D. Stoykov, A. Stoyanova - Varna 24. Възможности на лапароскопията за третиране на острия хирургичен корем при жени във фертилна възраст. - И. Иванов, Д. Андонов - София Possibilities of laparoscopy for treatment of acute abdomen in women in fertile age. I. Ivanov, D. Andonov - Sofia 25. Гиганстки кистичен тумор на панкреаса. А. Юлиянов, А. Сароглу, Г. Ганчев Ст. Загора Giant cystic tumor of the pancreas – A. Julianov, A. Saroglu, G. Ganchev - S. Zagora 26. Роля на интраоперативната панкреатикоскопия в хирургията на хроничния панкреатит – А. Сароглу, А. Юлиянов - Ст. Загора Role of intraoperative pancreaticoscopy in surgery of chronic pancreatitis – A. Saroglu, A. Julianov - St. Zagora 27. Постоперативни резултати от плановата хирургия на панкреаса в непрофилирана клиника - А. Юлиянов, А. Сароглу, Г. Ганчев, Д. Динков, И. Иванов - Ст. Загора Postoperative results of elected pancreatic surgery in nonspecialized clinic A. Julianov. A. Saroglu, G. Ganchev, D. Dinkov, I. Ivanov - St. Zagora 28. Портална и интерстициална пневматоза съчетана с паралитичен илеус при пациент с тежка форма на остър панкреатит. Случай от практиката. Емилио Корал-Фернандес, Т. Стоянов, Пабло Сардуй- Фернандес, Палома Касадо-Сантамария, П. Тончев, Елиас Гарсия-Грималдо - Плевен Portal and interstitial pneumatosis combined with paralytic ileus in patient with severe acute pancreatitis – Case report. Emilio Coral-Fernandes, T. Stoyanov, P.S.Fernandes, P.K.Santamaria, P. Tonchev, E. Garcia-Grimaldo - Pleven 29. Биологичната роля на полиамините при рака на щитовидната жлеза – Вл. Нейчев, Edit Wolff, Myung Hee Park, Myriem Boufraqech, Maria Merino, В. Митев, К. Ангелов, Г. Тодоров - София Biologic role of polyamines in thyroid cancer – V. Neichev, Edit Wolff, Myung Hee Park, Myriem Boufraqech, Maria Merino, V. Mitev, К. Angelov, G. Todorov - Sofia 30. Следоперативни усложнения при рецидивни струми – Ретроспективен анализ. Ст. Николов, Й. Йовчев, И. Рачков, Ал. Здравески, К. Иванова, Г. Минков, Ал. Петров - Ст. Загора Postoperative complications in recurrent struma. Retrospective analysis. S. Nikolov, J. Jovchev, I. Rachkov, A. Zdravesky, K. Ivanova, G. Minkov, A. Petrov - St. Zagora 31. Конвенционална срещу миниинвазивна апендектомия в условията на спешност. Кой е по-добрия подход? - С. Маслянков, И. Фидошев, К. Ангелов, В. Павлов, М. Соколов, К. Гроздев, Г. Тодоров - София Conventional Vs Miniinvasive appendectomy. Which is better? - S. Masljankov, I. Fidoshev, K. Angelov, V. Pavlov, M. Sokolov, K. Grozdev, G. Todorov - Sofia

46 46


32. Плоскоклетъчен или аденокарцином на хранопровода-различините карциноми Й. Ценовски, Ал. Червеняков - София Carcinoma planocellulare or adenocarcinoma oesophagus-The diferent carcinomas Y. Tsenovski, A. Tchervenyakov - Sofia 33. Антирефлуксна техника на уретероилиачно имплантиране при създаване на изкуствен ортотопичен пикочен мехур - А. Хинев - Варна Antireflux technique of ureteroileal implantation used in the construction of artificial orthotopic neobladder А. Hinev - Varna 34. Антирефлуксна техника на уретероилиачно имплантиране при заместване на уретер/и/ с изолиран тънкочревен сегмент - А. Хинев - Варна Antireflux technique of ureteroileal implantation used in the substitution of the ureter/s/ by isolated intestinal segment - А. Hinev - Varna 35. Далечни резултати от пластично-реконструктивни операции на хранопровода при пациенти оперирани в ранна децка възраст - О. Бранков, Х. Шивачев, Ц. Георгиев, Я. Пъхнев - София Distant results of plastic-reconstructive surgery of the esophagus in patients operated on at an early age - O. Brankov, H. Shivachev, C. Georgiev, J. Pahnev - Sofia 36. Ретро - дуоденални перфорации - хирургично решение. Д. Стойков, И. Лалев, С. Илиев, Кр. Декова, М. Янчев, П. Маринова, М. Влахова, Г. Сарафиловски - Плевен Retroduodenal perforations - surgical treatment. D . Stoykov, I. Lalew, S. Iliew, M. Yanchev, P. Marinova, M. Vlahova, G. Sarafilovski - Pleven 37. Лапароскопска операция на Lortat-Jacob при хиатална херния. П. Бобев, Н. Цолов, С. Глинков, Д. Стойков, Ю. Калчева, А. Стоянова - Варна Laparoscopic Lortat-Jacob Procedure for Hiatal Hernia Repair. P. Bobev, N. Tsolov, S. Glinkov, D. Stoykov, Y. Kalcheva, A. Stoyanova - Varna

47 47


БЕЛЕЖКИ/ NOTES

48 48


ХV НАЦИОНАЛЕН КОНГРЕС ПО ХИРУРГИЯ XV NATIONAL CONGRESS OF SURGERY Със съдействието на / Sponsoring and Participating Companies


55

И И Н Н И И Д Д О ГГО

XV Национален конгрес по хирургия с международно участие  

29 Септември - 2 Октомври 2016 г.

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you