Page 1


“Когато силата на любовта надвие любовта към силата, тогава светът ще познае мира!” Джими Хендрикс

Завърши първият випуск магистри по новата програма Фармацевтичен мениджмънт

С отлични дипломни работи завършиха обучението си първите студенти в магистърската програма по Фармацевтичен мениджмънт в МУВарна. Защитата се състоя на 11 септември 2014 г. в университета. Магистрите представиха пред научната комисия своите проучвания, изследвания и концепции за развитието на фармацевтични компании и фармацевтични продукти. Същия ден защитиха магистърските си тези и лекарите и икономистите, обучаващи се в програмата по Здравен мениджмънт към Катедрата по обществено здравеопазване. Магистрите по Здравен мениджмънт защитиха дипломни работи по важни за здравеопазването и социалния живот теми в областта на кариерното развитие, организационната култура и маркетинга на здравни заведения, институции и процеси, донорството, интегрираните грижи. За пореден път възпитаници на университета доказаха желанието си да се развиват в унисон с високите световни и европейски практики и тенденции. В р ъч в а не т о на дипломите на завършилите по двете магистърски програми ще се състои на официална церемония през месец ноември. Дипломите, издадени от МУ-Варна, са признати във всички европейски държави.

4 ñòð.

ÌÓ-Âàðíà è Ôèëèàë Ñëèâåí îòêðèõà íîâàòà àêàäåìè÷íà ãîäèíà ñ æèâà âèäåîêîíôåðåíòíà âðúçêà Медицински университет - Варна откри новата академична 2014/2015 година с директно включване и видеоконферентна връзка с филиала на университета в град Сливен. През тази година във висшето медицинско училище ще се обучават повече от 3700 студенти, като над 570 от тях са представители на 34 различни държави. Началото на церемонията бе дадено с тържествен водосвет за здраве и благополучие, който отслужи отец Ясен Шинев. В словото си Ректорът проф. д-р Красимир Иванов приветства първокурсниците с добре дошли в „най-добрия медицински университет в страната” (според най-голямата академична класация на институтите за висше образование в света – Webometrics). Той увери прекрачващите за първи път прага на университета, че са направили най-добрата инвестиция за бъдещето си, идвайки да учат в един от най-високотехнологичните български университети. „Медицинската професия е не само знания, техника и изпълнение на манипулации, тя е преди всичко любов към човека”, каза директорът на Филиала на МУ-Варна в град Сливен – доц. д-р Нели Спасова. Родители, студенти и гости успяха сами да чуят и видят това благодарение на директната видеоконферентна връзка и специално монтирания екран в двора на университета.

Доц. д-р Нели Спасова


“Колкото си по-внимателен в своите обещания, толкова по-точен ще бъдеш в тяхното изпълнение!” Жан-Жак Русо

Представители на първокурсниците от специалностите Медицина, Дентална медицина, Фармация, Здравен мениджмънт, Медицинска сестра, Акушерка и Помощник-фармацевт с най-висок бал от приема положиха традиционната за първия учебен ден в МУ-Варна клетва за „посвещение в медицината”. Двама студенти шестокурсници, бъдещите Златни Хипократи на предстоящата промоция на студентите по медицина, облякоха бели престилки на своите нови колеги, за да ги приобщят символично към медицинската общност. Последно пожелание за попътен вятър отправи проф. Иванов, изливайки по стар български обичай вода пред входа на университета.

Представители на 14 държави посетиха МУ-Варна в Деня на отворените врати

На 18 септември, за пети пореден път през 2014 г. Медицински университет – Варна отвори вратите си за чуждестранни кандидат-студенти. Ун и в е р с и т е т а посетиха представители на Русия, Англия, Германия, САЩ, Ирландия, Швеция, Финландия, Гърция, Турция, България, Швейцария, Иран, Португалия, Франция. Официа лното откриване бе в 10:00 ч. във 2-ра аудитория на МУ-Варна, след което посетителите бяха запознати с университета чрез кратка презентация. Настоящи чуждестранни студенти от МУ-Варна приветстваха своите бъдещи колеги. Обиколката на университета започна в 11:30 ч. След обедната пауза посетителите разгледаха и Факултета по дентална медицина. В края на деня посетителите имаха възможността да разгледат забележителностите на града.

Официални гости на събитието бяха... .... бяха областният управител г-н Ст. Пасев, ректорите проф. д-р А. Клисарова, проф. д-р Т. Темелков, проф. Д. Камбуров, проф. д-р Ж. Георгиева – изп. директор на УМБАЛ „Св. Марина”. Сред официалните гости във Филиал Сливен бяха областният управител - г-жа В. Радева, кметът на град Сливен - г-н К. Милев, началникът на РИО - г-жа Б. Василева, а също така и ръководствата на МБАЛ „Иван Селимински” и МБАЛ „Хаджи Димитър”.

На 19 септември се проведе приемен изпит по биология и химия и входящ тест по английски език за чуждестранни кандидат-студенти, европейски граждани, по англоезичните програми за обучение в МУ-Варна – Медицина и Дентална медицина.

5 ñòð.


“Успехът не е финален. Провалът не е фатален. Важна е само смелостта да продължиш!” Сър Уинстън Чърчил

Ïàðòè íà ïúðâîêóðñíèêà Можем ли заедно да променим тенденциите за миграция на лекарите и медицинските професионалисти

В периода 24-26 септември т.г. Медицински университет – Варна бе домакин на тридневна експертна работна среща по международния проект „Общи действия за планиране и прогнозиране на човешките ресурси в здравеопазването” (Joint Action on Health Workforce Planning & Forecasting). За първи път нашата страна, в лицето на МУВарна, е ръководител на работен пакет по проект, финансиран директно от Европейската комисия. Основната цел на проекта е осъществяването на сътрудничество и обмен между страните членки при планиране на човешките им ресурси в областта на здравеопазването и увеличаване на капацитета им с цел вземане на ефективни и устойчиви решения. Работата по проекта е разпределена в 7 работни пакета, ръководени от екипи от Белгия, Словакия, Финландия, Малта, Унгария, Италия, Великобритания и България. Партньор на МУ-Варна е Националният център по обществено здраве и анализи (НЦОЗА) – София. Работните срещи включваха дискусии между екипите на Работни пакети 1 (Координация - Белгия), 4 (Данни за планиране - Унгария), 7 (Устойчивост – България и Белгия). В срещите участват програмният мениджър – инж. Мишел Ван Хогарден, Лийв Йоренс – ръководител на проекта, Золтан Асзалос – ръководител на Работен пакет 4, и екипът на Работен пакет 7 „Устойчивост” от МУ-Варна с ръководител проф. Тодорка Костадинова.

6 ñòð.

Лятото вече бе към края си, а заедно с него наближаваше и началото на новата aкадемична 2014/2015година. Емоциите, свързани с посещението на лекции и упражнения, отново обземаха ежедневието ни и най-вече нашите колеги първокурсници, които прекрачиха прага на университета на 15 септември. По този повод, в чест на всички първокурсници, Студентски съвет при Медицински университет „Проф. д-р Параскев Стоянов“ гр. Варна организира традиционното парти на първокурсника под надслов „Freshman party: Medical inception”, за да може всички заедно да ги посрещнем с добре дошли! Тази година мероприятието се проведе на 18 септември, а наш домакин беше емблемата на нощния живот в лятна Варна - клуб „Horizont”. Партито бе едно от най-запомнящите се, за което допринасяше и приятният морски бриз, който допълваше атмосферата, а ритмите на най-горещите летни хитове караха времето да лети, та чак до ранни зори...

За пореден път настоящите студенти на Медицински университет - Варна показаха на своите нови колеги, че освен качествено образование в университета ще ги очаква един много динамичен и активен студентски живот, с незабравими моменти и вечери!


“Всичко, което е неразбираемо, не значи, че не съществува!” Паскал

Ïî ñòúïêèòå íà ãåíèÿ íà áúëãàðñêàòà ìåäèöèíà

ïðîô. ä-ð Ïàðàñêåâ Ñòîÿíîâ â Íîùòà íà ó÷åíèòå âúâ Âàðíà Дъждът и студеното време не уплашиха студенти, ученици и граждани на град Варна, които решиха да прекарат петъчната вечер в Музея по история на медицината. В Нощта на учените те имаха възможността да се запознаят с невероятната история на изключителния български учен, лекар, общественик, експериментатор и модернизатор – проф. д-р Параскев Стоянов, патрон на МУ-Варна. От 19 до 20 ч. организаторите от Медицински университет – Варна предложиха на посетителите да се пренесат назад във времето, в годините след Освобождението в България и във Варна. Преди близо 130 години именно в сградата на институцията е била открита първата гражданска болница в страната. Студенти по медицина, дентална медицина и фармация влязоха в ролята на екскурзоводи, представяйки лекарския кабинет от времето на годините след Освобождението. След това разказаха най-невероятните и неподозирани неща за видния българин, говорил 11 езика и положил основите на хирургичната школа в България. Най-любопитните имаха възможността да посетят и зъболекарския кабинет от онези години и да завършат престоя в миналото в аптеката от преди едно столетие.

Основните акценти на дискутираните въпроси бяха : как ще се планира разпределението на човешките ресурси в здравните системи на европейските страни; кои основни индикатори да изберем за всички страни; как да погледнем на миграцията на лекарите и медицинските сестри в Европа – като заплаха или като възможност; как да повишим ефективността на медицинските професии; кои са истинските проблеми на всяка здравна система, скрити зад активната миграция на лекари и медицински сестри; какво е мнението на бъдещите поколения – настоящите студенти по медицина, фармация, дентална медицина, здравни грижи; какви препоръки могат да се предложат на правителствата в европейските страни. Поканени за участие в работните срещи бяха представители на Регионална здравна инспекция – Варна, Община Варна – Отдел „Лечебни заведения и ДУЗ”, Районна здравноосигурителна каса – Добрич, Пациентски форум, неправителствени организации. Бе осъществена и конферентна връзка с представителката на Европейската комисия Карълайн Хагер (Дирекция Здравеопазване и защита на потребителите), която приветства участниците в срещата и благодари на домакините от МУ-Варна, изтъквайки отговорната задача на българската страна. Форумът се проведе под егидата на Ректора на Медицински университет – Варна проф. д-р Красимир Иванов, който е избран за „Брокер на знанието” (Knowledge broker) в проекта на Европейската комисия. На 26 септември 2014 г. участниците в експертните срещи се включиха в организираната от МУВарна „Европейска нощ на учените”.

7 ñòð.


“‘Да се изправи човек след удара не е физика, а характер!” Майк Тайсън

Индивидуални менюта за болни деца в масовите детски градини ще изготвят специалисти от МУ-Варна

„Възможности за осигуряване на хранене и наблюдение в детските заведения на деца с хронични заболявания, нуждаещи се от специална диета и допълнителни грижи” бе темата на дискусията, която се проведе на 29 септември в Община Варна. На срещата присъстваха представители на Община Варна, проф. Виолета Йотова – детски ендокринолог и ръководител на I-ва детска клиника във варненската университетска болница „Св. Марина”, доц. Миглена Георгиева – детски гастроенетеролог, ръководител на II-ра детска клиника, доц. Ружа Панчева от Катедрата по хигиена към МУ-Варна, представители на Регионална здравна инспекция, както и представители на Агенция по безопасност на храните, пациентски организации и фирмите, осигуряващи храненето в детските заведения. За да улесни интегрирането на деца, нуждаещи се от диетично хранене в масовите детски заведения, Община Варна ще започне приготвяне на храна за малките пациенти с целиакия, алергии и метаболитни редки заболявания – фенилкетонурия, левциноза и др. Менютата ще бъдат изготвяни от доц. Миглена Георгиева и доц. Ружа Панчева и ще бъдат съобразени с европейските практики при храненето на тези деца. Ще се създава и рецептурник, който да позволи практиката да се прилага в цялата страна.

8 ñòð.

Малцина бяха тези, които знаеха, че проф. Стоянов е бил първият човек в България, който прави рентгенови снимки, въвежда обучението по анатомия във варненските гимназии и изнася първата лекция по медицина у нас. Той е първият българин, изкачил висок алпийски връх, а също така е и един от създателите на варненския аквариум. Проф. Стоянов е първият в България, който отваря дискусия по въпроса за нетрадиционна енергетика и използването на сметта като източник на енергия. В световен мащаб той е признат като един от създателите на таласотерапията (морелечение) и хелиотерапията (лечение със слънце) - през 1905 г. разкрива единствения на Балканския полуостров Детски морски санаториум. Като директор на Марийнската болница (сегашната Окръжна болница „Св. Анна” във Варна) в годините, когато в лекарските кабинети е нямало ток и течаща вода, той въвел централно парно отопление, изградил механична пералня, оборудвал модерна операционна с нов инструментариум с течаща топла вода.

Тези и още много други неподозирани факти за първия лекар в България, направил сложна операция на наранено сърце, имаха възможността да научат посетителите на Музея по история на медицината по време на музикално-артистичната програма „Ученият-творец – в музика и проза”. В нея се включиха много студенти и преподаватели от МУ-Варна, за да покажат скритата и едновременно с това забавна страна на учените, начинът, по който те прекарват свободното си време. Проф. Христина Групчева откри вечерта от името на академичното ръководство на МУ-Варна. Проф. Тодорка Костадинова, ръководител на проекта KTRIO 2, по който се осъществява Европейската нощ на учените, представи проекта и екипа, осъществил идеята. Викторина с въпроси от наученото за П. Стоянов, поезия, музикални изпълнения на студенти и преподаватели изпълниха петъчната вечер.


“Животът е като увеселителен парк, ако имаш смелост, ще му се насладиш, ако ли не, ще гледаш другите как го правят.”

53 ãîäèíè Ìåäèöèíñêè óíèâåðñèòåò “Ïðîô. ä-ð Ïàðàñêåâ Ñòîÿíîâ” ãð. Âàðíà

На 1 октомври 2014 г. Медицински университет “Проф. д-р Параскев Стоянов” гр. Варна навърши своята 53-та годишнина от създаването си. За този период Университетът се утвърди като високотехнологичен с над половинвековна история и традиция. Класическите модели на преподаване тук умело се съчетават с най-модерните технологии - 3D обучение по анатомия и система за допълващо електронно обучение с богато съдържание на електронни помагала. Варненският Медицински университет предлага безкомпромисно качество в обучението - той е първият и единствен университет у нас, въвел през 2008 г. EFQM® модел за Business Excellence на Европейската фондация за управление на качеството. Дипломите, издавани от университета, са признати във всички европейски държави. Предпочитаният университет за студенти от 34 държави по света МУ-Варна си партнира с 82 международни партньори от 5 континента. От 1961 г. до днес над 50 000 възпитаници на университета живеят и работят в над 40 държави по света. Университетът предлага на своите студенти модерна среда с неограничени възможности да развиват себе си - високотехнологично оборудвани лаборатории и учебни бази за практика, библиотека с електронни читални и осигурен достъп до най-добрите световни информационни бази данни, модерна спортна база и професионални треньори по футбол, баскетбол, волейбол и тенис, зала за репетиции на университетската рок група, театралната трупа и трупата по народни танци…

Към момента е почти невъзможно дете със заболяване, изискващо специална диета, да посещава масова ясла или детска градина, тъй като в градините не се осигурява специална храна, а Агенцията по безопасност на храните не разрешава или изключително трудно разрешава внасянето на храна, приготвена в домашни условия. 80 деца с инсулинозависим захарен диабет са изцяло обгрижвани от родителите си, въпреки че ходят на градина или на училище. На срещата беше обсъдено предложение за промяна на нормативната уредба, която да позволява удвояване на субсидия за масовите детски градини. Това би създало условия за повишаване заплащането на медицинските сестри и педагозите, съответстващо на поголемите отговорности, които те поемат, а болното дете би получило по-добри грижи. Бе взето решение да бъде предложена законодателна промяна, която да вмени вписването към длъжностните характеристики на сестрите в детските градини, както и на училищните лекари и сестри, изречението: „Лекарите и сестрите в детските градини и учебните заведения са длъжни да спазват предписаното лечение на деца с диабет и други хронични заболявания и да осигуряват условия за неговото приложение”.

Проведената на 30 септември среща е част от инициативата на УМБАЛ „Света Марина”, Община Варна и Национален алианс на хора с редки болести за интегриране на деца с хронични заболявания в детските заведения. В рамките на тази инициатива се провеждат и обучения на медицинските сестри, работещи в детските заведения в Община Варна, чиято цел е децата с хронични заболявания като диабет, епилепсия, астма, хемофилия да могат да посещават масовите градини, в които за тях да се грижат квалифицирани професионалисти.

9 ñòð.


“Липсата на посока , а не липсата на време е проблемът ... Ние всички до един имаме 24 часа на ден - и успешните, и неуспешните!” Зиг Зиглър

Специалист по здравни грижи от турския университет в Кастамону бе на посещение в МУ-Варна по програма Еразъм

Специалист в областта на здравните грижи от Университета в Кастамону, Турция, бе на учебна визита в МУ-Варна от 23 до 29 септември т.г. в рамките на сътрудничество между двата университета по програма Еразъм. През изминалата седмица гл. ас. Есра Ертемюр посети Катедрата по здравни грижи, Университетската болница „Св. Марина”, СБАГАЛ „Проф. д-р Димитър Стаматов “ и МБАЛ „Св. Ана”. С любезното съдействие на преподавателите от Катедрата по здравни грижи и на главните сестри и акушерки на лечебните заведения гл. ас. Ертемюр се запозна с клиниките, базите за обучение и учебнопрактическите сектори. По време на визитата гл. ас. Ертемюр, заместник-ректорът по международно сътрудничество, о акредитация и качество проф. Т. Костадинова и ръководителят на Катедратаа ф. по здравни грижи проф. С. Тончева обсъдихаа редица възможности заа н сътрудничество и обмен и между Медицински университет – Варна и Университета в Кастамону. Гостенката изказа искрената си благодарност на проф. Костадинова, на екипа на Катедра „Здравни грижи” и на екипа на Отдел „Международно сътрудничество” за гостоприемството и добрата организация на обмена.

История... Медицински университет Варна е основан като Висш медицински институт през 1960 г. За рождена дата на ВМИ - Варна се счита 1 октомври 1961 г. - първият учебен ден на първата учебна година в първото висше учебно заведение по медицина в Североизточна България. Създаването на третия медицински ВУЗ в България е в отговор на нарастващите обществени потребности от висококвалифицирани медицински кадри и специализирана лекарска помощ за населението от този район на страната. През първите 10 години се развиват всички катедри и основни клиники. Създава се база за учебно-възпитателната и научноизследователската работа. Главно внимание се обръща на непрекъснатото подобряване на практическото обучение. С разрастването на института се организира строителството на нови болнични сгради както за целите на обучението, така и за нуждите на здравеопазването в Североизточна България. Построени са Акушеро-гинекологична болница, Психиатрична болница (най-голямата на Балканския полуостров), Очна болница, Терапевтична болница (настоящата университетска болнница УМБАЛ ,,Света Марина” ЕАД Варна). Създаването на Медицинска академия през 1972 г. (до 1987 г.) и включването на всички висши медицински заведения в страната в нейния състав разкрива нови възможности за всестранно развитие. През 1978 г. е разкрит Филиалният факултет на ВМИ - Варна в гр. Добрич за обучение на студенти по медицина от трети до шести курс. Висшият медицински институт във Варна израства като крупен център за подготовка на лекарски кадри, за научни изследвания и внедрявания, за лечебно-диагностична, консултативна и организационно-методична помощ. Разполага с ценна и модерна апаратура. През 1995 г. Висшият медицински институт е преименуван в Медицински университет. През 2002 г. Университетът приема за свое име името на проф. д-р Параскев Стоянов, като се утвърждава като институция, доказваща своята значимост в областта на образованието и науката и придобива все повече европейски вид.

Ректори през годините ...

Проф. д-р Радан Раданов, дм Проф. д-р Герго Митов, дм

Проф. д-р Здравка Кемилева, дмн Проф. д-р Владимир Иванов, дмн Проф. д-р Владимир Иванов, дмн Проф. д-р Гарабед Капрелян, дм

От 19.I.1961 г. до 1.VII.1962 г. Oт 1.VII.1962 г. до 1.IV.1963 г. Oт 1.IV.1963 г. до 1.VII.1966 г.

Проф. д-р Ванко Ванков, дмн Доц. д-р Георги Маринов, дм

Oт 1.VII.1966 г. до 11.VI.1973 г.

Проф. д-р Димитър Камбуров, дмн Проф. д-р Темелко Темелков, дмн

Oт 1.VII.1966 г. до 11.VI.1973 г.

Декан и Ректор от 1.V.1977 г. до 20.VI.1983 г.

Проф. д-р Анелия Клисарова, дмн Проф. д-р Красимир Иванов, дмн

От 20.VI.1983 до 27.IV.1987 г. Oт 27.IV.1987 до 26.XI.1990 г. Oт 26.XII.1990 г. - 29.XI.1999 г.

Oт 30.XI.1999 г. до 6.III.2004 г.

Oт III.2004 г. до 19.III.2012 г. Ректор на Медицински университет Варна

10 ñòð.


“Цветята трябва да бъдат поднасяни без повод. Щастието трябва да бъде настояще. Домът - топъл. Любовта трябва да бъде взаимна. А сезонът... няма значение какъв ще е сезонът.”

Åêèïúò íà Ñòóäåíòñêè ñúâåò ñ íîâè êóðñîâè ïðåäñòàâèòåëè На 8 октомври 2014 година се проведоха изборите за нови представители в Студентски съвет по курсове и специалности. Изборният ден протече спокойно, като гласоподавалите от различните специалности и курсове можеха да упражнят правото си на глас в четири урни, съответно: МУВарна, УМБАЛ „Св. Марина“, МК-Варна и Факултет по обществено здраве. Радваме се на много висок процент избирателна активност – 801 колеги проявиха желание да подкрепят своите фаворити.

След преброяване на гласовете от Комисията по избора в състав Борис Андонов (Председател на Студентски съвет), Антон Цветков (Главен секретар на Студентски съвет), Иван Андреев (Председател на Домови съвет при блок 3) и Пламена Петкова (Председател на Домови съвет при блок 35) резултатите по специалности и курсове са следните:

Факултет Медицина I курс

II курс

III курс

IV курс

V курс

VI курс

- 134 гласували - 16 невалидни бюлетини

- 122 гласували - 5 невалидни бюлетини

- 63 гласували - 2 невалидни бюлетини

- 88 гласували - 3 невалидни бюлетини

- 62 гласували - 0 невалидни бюлетини

- 28 гласували - 0 невалидни бюлетини

Симеон Петков Маринов - 55 гласа.

Ясен Йонков Георгиев 53 гласа.

Джордж Анил Бояпати- 50 гласа.

Дойчин Георгиев Николов - 79 гласа.

Радостин Руменов Топчийски - 58 гласа.

Алексей Атанасов Керенски - 28 гласа.

Магдалена Иванова Близнакова - 45 гласа.

Ясен Тодоров Петров 53 гласа.

Боряна Иванова Георгиева - 38 гласа.

Сави Риналдиев Шишков - 69 гласа.

Емил Атанасов Добрев - 51 гласа.

Станислав Красимиров Стоилов - 19 гласа.

Факултет Дентална медицина I курс

II курс

III курс

IV курс

- 18 гласували - 0 невалидни бюлетини

- 27 гласували - 0 невалидни бюлетини

- 15 гласували - 0 невалидни бюлетини

- 36 гласували - 0 невалидни бюлетини

Мийрем Хюсеинова Салиева – 15 гласа.

Мирослав Стойков Стойков – 27 гласа.

Десислав Теодоров Добрев – 15 гласа.

Симеон Здравков Чоканов – 36 гласа.

Цветелина Иванова Саръчева – 3 гласа.

Александър Александров Джабаров – 6 гласа.

V курс

VI курс - 28 гласували - 0 невалидни бюлетини

Поради факта, че нямаше кандидати за курса, на покъсен етап от ОС на Студентски съвет бе избран Преслав Пенчев, който изяви желание да бъде представител

Павлин Стефанов Стефанов – 28 гласа.

XIV Национален конгрес по кардиология се проведе от 2 до 5 октомври

От 2 до 5 октомври 2014 година в к.к. Златни пясъци край Варна се проведе един от найголемите научни форуми у нас - XIV-тият Национален кардиологичен конгрес, на който се очакваха близо 1000 участници от страната и чужбина. Поднесени чрез фокус лекции, бяха представени последните новости в кардиологията. В програмата на конгреса бяха включени и сесии с представяне на оригинални български разработки и интересни интерактивни научни сесии на работните групи. Сред новостите на научното събитие бяха специалните сесии, посветени на водещи български учени кардиолози, научната сесия „Млад изследовател”, научната сесия „Найдоброто от списание „Българска кардиология”. В дните на конгреса бе осигурено и практическо обучение. Организирана бе и богата специализирана изложба, на която се представиха лидери в производството на медикаменти, консумативи и медицинска апаратура.

Факултет Фармация I курс

II курс

III курс

IV курс

- 35 гласували - 6 невалидни бюлетини

- 24 гласували - 2 невалидни бюлетини

- 17 гласували - 0 невалидни бюлетини

- 15 гласували - 0 невалидни бюлетини

Оганес Андраникович Варданян 25 гласа.

Станислав Николаев Кочев – 21 гласа.

Силвана Петрова Петрова – 17 гласа.

Иван Николаев Димитров – 15 гласа.

Ивелин Росенов Илиев – 20 гласа.

Магдалена Танева Пешева – 19 гласа.

11 ñòð.


“Правилото на 6-те П: “Перфектната предварителна подготовка предотвратява провала на представлението!” От филма “Играчът”

За Медицински колеж Варна Петата национална онкологична конференция МОРЕ 2014

54 гласували/ 0 невалидни Помощник-фармацевт Айлин Шерафидин Реджеб – 19 гласа.

Медицински лаборант Кристина Илкова Андонова – 9 гласа.

Рехабилитатор Самир Махер Торк – 26 гласа.

За Факултет по обществено здравеопазване 34 гласували/ 0 невалидни Медицинска сестра Най-честата злокачествена болест при жените – ракът на яйчниците, бе във фокуса на петата конференция МОРЕ 2014, която се проведе от 9-11 октомври в х-л Адмирал, к.к. Златни пясъци. В рамките на научния форум бе приет национален документ за правилата на медицинската практика при този вид рак, върху който в продължение на година работи Експертен борд от 32 хабилитирани специалисти от почти всички онкологични центрове в страната. В организационния комитет на МОРЕ 2014 влизат ректорът на Медицински университет – Варна проф. д-р Красимир Иванов и председателят на Българското онкологично дружество проф. д-р Асен Дудов. Председател на организационния комитет е доц. д-р Димитър Калев, ръководетел на Клиника по медицинска онкология в УМБАЛ „Света Марина” – Варна и национален логия. консултант по онкология. Конференцията е част от рограма националната програма тура на МОРЕ – абревиатура Мултидисциплинарни вори и онкологични разговори циати ива екстракти. Тя е инициатива версите тетт на Медицински университет ългарско о – Варна, Българско ество и онкологично дружество Университетска болница „Света Марина” – Варна, които организират ежегодни национални конференции, посветени на проблеми на най-значимите злокачествени тумори, тяхното диагностициране и лечение в България. болести.

12 ñòð.

Сибел Ерхан Шакир (II курс) – 20 гласа.

Здравен мениджмънт Божидар Илиев Касабов - 6 гласа.

Рехабилитация, морелечение, уелнес и спа Гьоко Миялчев - 2 гласа.

Надин Махер Торк (IV курс) – 7 гласа.

Ñòóäåíòñêè ñúâåò ñ íîâ Ïðåäñåäàòåë è Óïðàâèòåëåí ñúâåò След избора на новите представители в Студентски съвет на 10 октомври от 18:00 ч. във II аудитория на Медицински университет - Варна се проведе Общо отчетно-изборно събрание на Студентски съвет. Официални гости на събранието бяха представители на Академичното ръководство на МУ-Варна в лицето на доц. д-р Албена Керековска, проф. Тодорка Костадинова, проф. Диана Иванова, доц. д-р Емануела Мутафова. От името на ректора на МУ-Варна проф. д-р Красимир Иванов, доц. Керековска изказа благодарност и поздрави екипа на Студентски съвет за изминалия мандат, за всички осъществени проекти, допринесли за развитието на активния и иновативен студентски живот в Университета.

Борис Андонов направи презентация за дейността на Студентски съвет за мандат 2012-2014. Две години на активност, иновативност и градивност!


“Не вярвам на света да има нещо по-опасно и по-гибелно от една жена, която е достатъчно хубава, достатъчно умна и й липсва сърце.” Мика Валтари

В приетия и гласуван Дневен ред бяха включени избори за нов Председател и Управителен съвет на Студентски съвет за предстоящия мандат 2014-2016 г. Единствената подадена кандидатура бе на Дойчин Николов, студент IV курс, специалност Медицина. След представената от него платформа се пристъпи към гласуване. След преброяване на гласовете от предварително избраната Комисия по избора в състав Борис Андонов (Председател на Студентски съвет мандат 2012-2014), Иван Андреев (Председател на Домови съвет при блок 3) и Радостин Топчийски (Член на Студентски съвет) резултатът бе следният: С пълно единодушие присъстващите 30 члена с право на глас избраха за Председател на Студентски съвет мандат 2014-2016 г. ДОЙЧИН НИКОЛОВ. Визитка: Дойчин Николов е роден на 30 август 1992 г., в гр. Бургас. Завършва с отличие строителна гимназия, професионално направление „Геодезия“ към ПГ по САГ “Кольо Фичето” в родния си град. В гимназиалния си период на обучение се отличава с активна дейност, проявявайки инициативност и отговорност. Кандидатства във всички медицински университети в страната, но избира да учи медицина в МУ Варна. Още като студент в първи курс започва активно участието си в студентския живот на университета. Не след дълго резултатите от неговите усилия са налице - втори курс Дойчин Николов е избран за Заместник-председател на СС. Към днешна дата той е избран, достоен Председател на СС. Амбициите му оттук нататък са да надгражда и защитава гласуваното му доверие и каузата да се бори за добро бъдеще и просперитет на своите последователи.

Заместник-председатели: - Факултет Медицина: Алексей Керенски - VI курс - Факултет Дентална медицина: Павлин Стефанов - VI курс - Факултет Фармация: Силвана Петрова - III курс - Факултет по обществено здравеопазване и Медицински колеж-Варна: Божидар Касабов – I курс, Здравен мениджмънт и завършил специалност Рехабилитация Помощник-председател: - Тургай Калинов - IV курс Главен секретар: - Симеон Чоканов – IV курс

Целият екип на Студентски съвет за мандат 2014-2016 гарантира на своите колеги, че в бъдеще ще продължава да бъде все толкова активен и иновативен, оправдавайки гласуваното ни доверие!

Предишните четири конференции МОРЕ бяха посветени на проблемите на белодробния рак, рака на дебелото и правото черво, невроендокринните тумори, рака на простатата, рака на гърдата и публикуваха първите по рода си национални ръководства за диагноза и лечение на тези най-чести злокачествени болести.

„Имунология за всички” - IV Национален конгрес по имунология

Между 2 и 5 октомври в хотел „Лилия”, к.к. Златни пясъци се проведе IV Национален конгрес по имунология – „Имунология за всички”. Събитието се организира от Секция “Имунология” (Съюз на учените в България) и Българска асоциация по клинична имунология. Форумът се провежда веднъж на четири години с идея да представи съвременните насоки в развитието на клиничната имунология. Научната сесия представи на пленарни лекции и доклади от водещи специалисти в областта, постерна сесия и изложба на лабораторна апаратура, консумативи и реактиви в областта на имунологичната диагностика. Сред тематичните направления, които обхвана конгреса, са автоимунитетът, алергичните заболявания и имунорегулацията, естественият имунитет, експерименталните модели в имунологията, стареенето, имунотерапията и имунопревенцията, и н ф е к ц и о з н а т а имунология. Сред темите, които бяха засегнати са още неопластичните заболявания, първични имунни дефицити, трансплантационната и репродуктивна имунология, трансфузиологията. В рамките на събитието (на 2 октомври) се проведе и Училище по имунология “Черно море”.

13 ñòð.


“Някои хора умеят да се наслаждават на дъжда. Други просто се мокрят!” Боб Марли

Преподаватели и студенти от 5 града участваха в Трета научна сесия на Медицински колеж Варна

175 участници от 5 града се включиха в Третата научна сесия на Медицински колеж – Варна, която се състоя на 2 и 3 октомври в хотел „Грифид Болеро”, к-с Златни пясъци. Представени бяха 72 доклада и 32 постера, чиито резюмета бяха публикувани в електронното издание на сп. „Варненски медицински форум”. Преподаватели и студенти от Медицинския университет и Медицинския колеж във Варна, от Тракийския университет в Стара Загора, от медицинските университети в Плевен, Пловдив и София, от МБАЛ-Варна към ВМА имаха възможността да споделят своите резултати и опит. Заседанията бяха разделени тематично в шест секции: „Здравни грижи”, „Рехабилитация и медицинска козметика”, „Дентално здраве”, „Лабораторна и образна диагностика”, „Обществено здраве и медико-социални грижи” и „Фармацевтични науки”.

Çàïî÷íà ñòðîåæúò íà 9-åòàæíàòà ñãðàäà çà Ôàêóëòåòà ïî ôàðìàöèÿ Строежът на сградата за Факултета по фармация към Медицински университет - Варна стартира на 17 октомври, когато ректорът на Медицински университет – Варна проф. д-р Красимир Иванов обяви старта на строителството на сграда за Факултета по фармация. Официалната церемония започна в 10:30 ч. с тържествен водосвет на Негово Високопреосвещенство Варненският и Великопреславски митрополит Йоан. Сградата ще бъде на бул. “Цар. Освободител” 84 в двора на Медицинския колеж. „Изключително съм щастлив днес, шест години след като Народното събрание взе решение за разкриване на Факултета по фармация към МУ-Варна, да започнем реално строителството на сградата”, каза ректорът на Медицинския университет проф. д-р Красимир Иванов. „Убеден съм, че за срок от 2 години тя ще бъде напълно готова и въведена в експлоатация. Тук бъдещите медици ще могат да получават такова образование, което по нищо няма да отстъпва на образованието, което получават колегите им във водещите европейски страни.” Изграждането на модерната девететажна сграда за Факултета по фармация е част от мащабната програма на МУ-Варна за обновление на базата на университета, която се реализира съвместно с ръководството на УМБАЛ „Света Марина”. Университетски медико-дентален център, нов онкологичен център с 3 линейни ускорителя, единият с възможност за радиохирургия, и уникална лаборатория по костномозъчни трансплантации предстои да бъдат открити в морската ни столица.„По този начин Варна, Медицинският университет и Университетската болница ще се превърнат в найвисокотехнологичната и най-голямата учебна, научна и преподавателска медицинска структура в България”, каза още проф. Иванов. „Щастлива съм днес заедно с вас да открия строежа на нашия нов дом”, каза проф. Диана Иванова, декан на Факултета по фармация, след което тържествено счупи бутилката с шампанско. Сред гостите на събитието бяха кметът на Община Варна Иван Портних, заместник областният управител на област Варна Димитър Чутурков, кметът на район „Приморски” Петя Проданова, председателят на Варненския апелативния съд Ванухи Аракелян, главният архитект в Община Варна Виктор Бузев, представители на строителна фирма „Планекс”, медии, преподаватели, студенти и граждани.

14 ñòð.


“Трябва да се научите как, къде и кога да давате: някъде всичко, някъде нищо.” Петър Дънов

9-етажната сграда на факултета по Фармация ще включва аудиторна, лабораторна и административна площ и кабинети за академичния състав на факултета по фармация. Изготвеният идеен проект предвижда обособяването на 3 аудитории, учебни и научни лаборатории по: биофармацевтичен анализ, хроматография и спектрофотометрия, молекулярна биология, фитохимия, нанотехнологии, радиофармацевтици, фармакология, токсикология, клетъчни култури, фармацевтична химия, фармакогнозия, фармацевтична ботаника с научен хербариум, микробиология и други; учебнопроизводствена аптека с прилежаща лаборатория, складова база, библиотека, книжарница, езикова учебна зала, 3 компютърни зали, административна част и интерактивна експозиция от лекарствени растения. Със създаването на новата високотехнологична база, отговаряща на съвременните изисквания за обучение в областта на фармацията, ще се затвори цикълът от дейности, които един съвременен медицински университет осъществява в областта на медицинското образование за развитието на медицинската наука. Базата, която ще бъде изградена, ще бъде достъпна за ползване от ученици от средното образование. На 9 етаж е предвидено уреждането на интерактивна експозиция от лечебни растения с широк обществен достъп.

Сградата на Факултета по фармация

Нови възможности на платформата AccessMedicine и представяне на новата платформа USMLE Easy

Обучителен семинар за преподаватели и студенти, воден от представителя на издателство McGraw-Hill, се състоя на 2-ри октомври 2014 в МУ-Варна. Богдан Чубак от издателството запозна публиката с възможностите на базата данни с медицински учебници и книги AccessMedicine, за която университетът ни е абониран за тази година. Той демонстрира изработването на персонализиран акаунт, който дава възможност за отдалечен достъп до пълната електронна колекция от материали. По думите на организаторите на семинара - екипа на библиотеката към МУВарна - за да бъде работещ този акаунт, той трябва да се създаде от компютър в читалнята на библиотеката. В рамките на семинара бе представена и новата платформа USMLE Easy, която съдържа тестове и няколко хиляди въпроси, които могат да послужат на учащите както като подготовка за изпита USMLE (http://usmle-easy.com/ public/about-exams.aspx ), така и като проверка на знанията им към момента. В нея са включени всички дисциплини и системи от органи. Платформата дава възможност да се симулира реален тест, както и набор от функции за различни видове изпити, сортирани по дисциплина, система, орган или подспециалност или пък за създаване на набор от произволно избрани въпроси. Освен това системата разполага със специални функции за персонализиране, позволяващи да се акцентира допълнително върху тези теми, които трябва да се овладеят, като се заобикаля това, което вече се знае.

15 ñòð.


“Никакъв огън, никаква сила не може да унищожи онова, което човек скътва в бленуващото си сърце!” Великият Гетсби, Ф. Скот Фицджералд

ÌÓ-Âàðíà äèïëîìèðà 53 àáñîëâåíòè, Новости в обучението на магистърфармацевтите обсъдиха на Първия варненски фармацевтичен бизнес форум

В рамките на проект „Актуализиране и апробиране на учебните планове и програми на Факултета по фармация при Медицински университет – Варна в съответствие с потребностите на фармацевтичния бизнес и изискванията на пазара на труда” по ОП „Развитие на човешките ресурси” и Европейския социален фонд на 4-ти октомври 2014 в Зала 1 на Фестивалния и конгресен център – Варна се проведе заключителната сесия на Първия варненски фармацевтичен бизнес форум. Целта на проекта е осъвременяване на образованието на магистър-фармацевтите, което да отговори адекватно на съвременните изисквания. По време на съвместната инициатива на Факултета по фармация към Медицински университет – Варна и Българския фармацевтичен съюз бяха обсъдени текущите изисквания на пазара на труда, проведен бе модул от програмата за продължаващо обучение на магистър- фармацевтите и бяха представени найновите фармацевтични продукти. Сред лекторите на Първия варненски фармацевтичен бизнес форум бяха изявени учени от фармацевтичните факултети на страната, както и експерти от Изпълнителната агенция по лекарствата, Националната аптечна камара, Регионалния здравен инспекторат. През тази учебна година предстои завършването на първия випуск магистър-фармацевти на Медицински университет – Варна. По време на форума абсолвентите имаха възможността да се срещнат с бъдещи работодатели, което бе още една положителна страна на проекта.

16 ñòð.

ìàãèñòðè ïî Äåíòàëíà ìåäèöèíà

На 25 октомври 2014 г. в зала 1 на Фестивален и конгресен център - Варна се състоя тържествената церемония по повод дипломирането на студентите от Випуск 2014 на Факултета по дентална медицина към Медицински университет – Варна. 53 дипломанти положиха Хипократовата клетва, след което получиха дипломите си от ректора на университета – проф. д-р Красимир Иванов. В академичното си слово проф. Иванов поздрави абсолвентите за упоритата им работа и постигнатия успех. “Днес вие завършвате вашето образование в Медицински университет - Варна, за да започнете едно ново начало. Времето ви, прекарано в университета, надявам се, е бил пълноценен и щастлив етап от живота ви, но сега идва време да действате. То е безценно, затова не го губете, а действайте! Защото, както е казал Айнщайн: „Животът е като карането на колело: спреш ли, изгубваш равновесие”. Не се съмнявам, че подготовката ви в Медицински университет – Варна е сигурна основа за вашето успешното професионално развитие и конкурентоспособност”, каза още ректорът. Проф. Иванов връчи специалната награда на Ректора на отличника на Випуск 2014 д-р Милена Георгиева. Тя получи от декана на Факултета по дентална медицина доц. д-р Цветан Тончев Наградата на декана в категория STUDENS OPTIMUS. Д-р Георгиева получи и награда, предоставена от кмета на град Варна. Приветствие към младите лекари по дентална медицина лично отправиха заместник-кметът на Община Варна Пейчо Пейчев, заместник-деканът на Факултета по дентална медицина към МУ-Пловдив проф. д-р Иван Филипов и председателят на Български зъболекарски съюз д-р Борислав Миланов. Наградата на декана на ФДМ е на името на бележития учен, преподавател, лечител и общественик, проф. д-р Славчо Давидов, основател на първия стоматологичен факултет в България, този в град София, и автор на първия в България учебник по хирургична стоматология.


“Хората не забелязват дали е лято или зима, когато са щастливи.” Антон Чехов

Наградата е в три категории, като тази година за първи път бе връчена в найвисоката категория MAXIMI MERITI CAUSA за изключителни заслуги на проф. д-р Тодор Пеев, проф. д-р Ангелина Киселова, проф. д-р Вера Крумова, проф. д-р Апостол Стратиев и проф. д-р Доан Зия. Петимата получават високото отличие за цялостен принос към създаването на Факултета по дентална медицина във Варна, изготвянето на програми за обучение, подготовка на студенти, специализанти и докторанти и участие в лекционни модули и изпитни комисии.

Сред гостите на церемонията бяха още проф. д-р Анелия Клисарова - ректор на Медицински университет – Варна в периода 2004-2012 г., първият декан на факултета по Дентална медицина към МУ-Варна доц. д-р Васил Свещаров, председателят на Районната колегия на Български зъболекарски съюз – Варна д-р Румяна Влъчкова, заместникначалникът по административната част и логистиката на Висше военноморско училище „Н. Й. Вапцаров” – Варна, кап. I ранг проф. Светослав Димитранов, членовете на съвета на настоятелите към МУ-Варна - проф. д-р Димитър Камбуров и проф. д-р Красимира Кисьова, директори на лечебни заведения, здравни институции, родители и приятели на абсолвентите.

Èíôîðìàöèîííà êàìïàíèÿ “Çàåäíî â áîðáàòà ñ ðàêà íà ãúðäàòà” През месец октомври 2014 година човечеството за пореден път отбеляза световният ден за борба с рак на гърдата. Това е месец, в който не само се информираме как да се предпазим, но също така и как да помогнем на пациент с поставена такава диагноза. За четвърта поредна година на 29 октомври 2014 Медицински университет Варна, Студентски съвет при униветситета и АСМБ-Варна проведоха кампанията “Заедно в борбата с рак на гърдата”. Нейна основна цел беше обучението на бъдещите лекари на основните превантивни мерки, критерий за диагностика и лечение на заболяването, както и информирането на жените на основните стъпки за самоизследване, като първа стъпка в превенцията на заболяването. Ракът на гърдата е заболяване, чийто облик се е променил коренно през последните 10 години благодарение на ранната диагностика и широкия спектър от процедури, които могат да помогнат на всяка жена. “Мамограгфията не е ваксина, а метод за ранно откриване на заболяването”, отбелязват специалистите. Експертите са категорични, че това е най-ефективният начин за откриването на рака в по-ранен етап. В действителност 80% от случаите на рак на гърдата са на жени над 50-годишна възраст. През последните години смъртността е намаляла значително благодарение на последните постижения в лечението, но предварителната защита остава решаващ фактор за борбата с болестта. Лекарите съветват жените да не отлагат посещението на лекар, в случай че забележат обезпокоителни знаци като бучки в гърдите си, защото заболяването се лекува в 90% от случаите, когато е открито навреме.

Студенти и специалисти от МУ-Варна участваха в обучителен курс под егидата на Европейската академия по неврология

Представители на МУ-Варна взеха участие в регионален обучителен курс по неврология, който се проведе от 2 до 5 октомври тази година в София под егидата на Европейската академия по неврология. Специалисти по неврология, физикална медицина, рехабилитация, кинезитерапия, студенти и специализанти от 10 държави – България, Македония, Сърбия, Русия, Молдова, Украйна, Албания, Румъния, Босна и Херцеговина и Египет участваха в обучението. Актуалните проблеми на стареещия мозък, мозъчният инсулт и деменция, нови технологии в неврорехабилитацията и невросонологията бяха сред засегнатите теми. На форума Медицински университет – Варна бе представен от доц. д-р Силва Андонова, член на организационния комитет на регионалния курс. През първия ден доц. Андонова изнесе лекция на тема: „Непреходност в неврологията с USB”. Освен специалисти невролози и специализанти по неврология от Втора неврологична клиника при Университетската болница „Св. Марина” присъстваха и студенти от специалностите Медицина и Рехабилитация.

17 ñòð.


“Където има воля, има и път!” Христо Проданов

Âå÷åð íà áóäèòåëèòå â ÌÓ-Âàðíà Специалисти от МУВарна взеха участие на IX Световен конгрес по мозъчен инсулт в Истанбул

И н с у л т ъ т в България” бе сред основните лекции на деветия Световен конгрес по проблемите на мозъчния инсулт, който се проведе от 22 до 25 октомври 2014 г. в град Истанбул, Турция. Тя бе представена от доц. д-р Силва Андонова, д.м., от МУ-Варна в съавторство с водещи невролози от ВМА и Медицински факултет на СУ „Св. Климент Охридски” – проф. д-р Екатерина Титянова, д.м.н., и доц. д-р Ирена Велчева, д.м., от Университетска болница по неврология и психиатрия „Св. Наум” и Медицински университет – София. Участие в научния форум взеха и двата постера на авторските колективи на Втора неврологична клиника с ОИЛНБ при УМБАЛ „Св. Марина” под ръководството на доц. С. Андонова на теми: „Интравенозна тромболиза при остър исхемичен инсулт – пет години клиничен опит” и „Лечение на остър инсулт при пациенти с антикоагулантна терапия”. Основните теми в програмата бяха свързани с големите клинични мултицентрови проучвания, посветени на етиологията, епидемиологията, диагностиката на мозъчния инсулт. Основен акцент бяха съвременните реканализационни стратегии при остър исхемичен инсулт – интраартериална тромболиза и тромбаспирация.

На 28 октомври в Залата за танци в спортния комплекс на Медицински университет – Варна се състоя музикално-артистичното и танцувалнопоетичното шоу „Вечер на будните таланти”. Събитието се организира по случай Деня на народните будители - 1 ноември. Инициатор на проявата е Клубът на будните таланти “Д-р Р. Зл. Радев и приятели” с подкрепата на Академичното ръководство и съдействието на Студентския съвет. Бъдещи медици, фармацевти, зъботехници, дентални медици, рехабилитатори и клинични лаборанти показаха своите скрити артистични заложби. В събитието се включиха и чуждестранните таланти на университета. Някои от участниците, които имахме възможността да видим и чуем, вече са добили слава и популярност, прекрачваща границите на университетските среди. А за други тепърва предстои да научим на какво са способни…

Èíôîðìàöèîííî-ïðîôèëàêòè÷íà êàìïàíèÿ

“Çäðàâè äåòñêè çúáêè” За втора поредна година Асоциацията на студентите по дентална медицина във Варна и Студентски съвет организираха информационно-профилактична кампания „Здрави детски зъбки”. Тя включваше посещение на детски градини от града и околностите, представяне на сценка, игри и раздаване на подаръци на децата, както и извършване на безплатни профилактични прегледи на децата във Факултета по дентална медицина.

Кампанията бе посрещната добре както от малчуганите, така и от техните бъдещи стоматолози, а наградени бяха над 600 дечица от детски градини във Варна и региона!

18 ñòð.


“Попитали едно малко цветенце, какво е “прошка” ... То дало невероятен отговор: “Това е ароматът, който давам, когато ме тъпчат”.”

Ïðèçðà÷íàòà âå÷åð íà ÌÓ-Âàðíà “HALLOWEEN PARTY” Зимният семестър вече бе в разгара си, а упражненията и лекциите течаха с пълна сила. Наближаваше краят на месец октомври, което само по себе си говори за наближаването на един от любимите празници за всички – Halloween. Именно по този повод екипът на Студентски съвет организира ежегодното традиционно “Halloween party”, което тази година беше под наслов “Be your idol”. Домакин на призрачната вечер на 30 срещу 31 октомври беше club Premium, като специално за студентите на МУ-Варна на разположение бяха и двете зали на заведението. На място гостите успяха да се потопят в една призрачна атмосфера, за която спомогна уникална декорация, изготвена от екипа на СС. От покривите надничаха прилепи, а коридорите бяха толкова зловещи, сякаш всеки момент ще изкочи някой призрак... По време на събитието беше организиран конкурс „Най-атрактивна призрачна снимка“. Участничките в снимката с най-много събрани лайкове получиха ваучер на стойност 100 лв. за пицария и караоке „The Choice” и комплект рекламни материали на Медицински университет - Варна.

Преподавател от МУ-Варна издаде книга, посветена на медицинското право

През ноември 2014 г. от печат излезе книгата „Медицинско право” с автор доц. Мария Вълканова – преподавател по Медицинско право в Медицински университет – Варна. От 2004 година насам това е единственият труд на подобна тематика у нас. Настоящият учебен лекционен курс е комплексно и систематично представяне на материята от дисциплината „Медицинско право” и е предназначен не само за студентите от специалностите „Здравен мениджмънт”, „Обществено з д р а в е о п а з в а н е ”, „Управление на здравни грижи” и учащите в медицинските колежи в страната, но и за лекари, медицински сестри и акушерки. Изложението представя теоретично както публичноправните, така и частноправните отношения в здравеопазването, като се опира на чуждата и българската съдебна практика. Открояват се новите нормативни положения в сравнение с досегашната правна уредба. В контекста на медицинското право съществено място е отделено и на правата на човека – въпроса за автономията на личността, съгласието в медицината, конфиденциалността, достойнството на човека и пр. Поради това в изложението са обхванати характерните правни институти на медицинското право като информираното съгласие на пациента, медицинската тайна, отговорността на лекаря, пациента в края на своя живот и евтаназията, трансплантацията на органи, тъкани и клетки и пр.

19 ñòð.


“Чарът - това е възможността да получиш положителен отговор, без да зададеш ясен въпрос.” Албер Камю

Êàìïàíèÿ “Êðúâîäàðÿâàíå” 2014 Преподавател от Катедрата по биохимия, молекулна медицина и нутригеномика печели награда в престижен конкурс

На 10 и 11 ноември 2014 г. се проведе традиционната кампания “Кръводаряване“. Тя бе организирана от Регионален трансфузионен център - гр. Варна и Студентския съвет при Медицински университет - Варна. Кампанията се осъществи благодарение на професионализма на РТЦ-Варна, добрата съвместна работа с организаторския екип от Студентски съвет и най-важните участници – Вие (дарителите). Равносметката от нея е 39 дарители. В нея се включиха студенти както от българоезичната, така и от англоезичната форма на обучение.

А с и с т е н т д-р Десислава Иванова, назначена в Катедрата по биохимия, молекулна медицина и нутригеномика, спечели второ място в конкурс за млади учени към Института по молекулярна биология „Академик Румен Цанев” на БАН за принос в областта на молекулярната биология. Тя е автор на високо оценената статия на тема “Small RNA analysis of Potato Spindle Tuber Viroid infected Phelipanche ramosa” (Анализ на малки РНК в паразитното растение синя китка, инфектирано с вироид), публикувана в списанието Plant Physiology and Biochemistry. Ас. Иванова изследва нефотосинтезиращото растение синя китка (Phelipanche ramosa), което паразитира върху корените на едни от найразпространените у нас селскостопански култури като домат, тютюн, рапица, слънчоглед и др.

За пореден път студентите на Медицински университет - Варна показаха, че желанието да помагат е в тяхната кръв!

В своята разработката ас. Иванова доказва за пръв път, че когато паразитното растение бъде инфектирано с in vitro синтезиран вироид, се активира защитен механизъм срещу вироидната молекула, наречен РНК сайлънсинг. Вироидната инфекция води и до промяна по отношението на това дали акумулацията на консервативни микро-РНК в паразитното растение ще се увеличи или намали. А тук може да се направи заключение дали някои гени в растението ще бъдат проявени в по-голяма степен или ще бъдат потиснати.

20 ñòð.

Êàìïàíèÿ “Äèàáåò” 2014 Медицински университет – Варна и тази есен проведе традиционната кампания „Диабет“ на 14.11.2014 г. по случай Световния ден за борба с диабета. Това е седма по ред кампания, организирана от Студентски съвет, Асоциацията на студентите по медицина във Варна, Асоциацията на студентите по Дентална медицина – Варна, Асоциацията на студентите по Фармация във Варна и Клиника по ендокринология и болестите на обмяната в УМБАЛ “Св. Марина“ – Варна. В рамките на кампанията се проведе обучение, което включи: - практически модул за тези, които не бяха участвали в предишни кампании, на тема: “Какво е захарен диабет? Как се работи с глюкомер и анкетна карта?”; - информационен модул - тези, които вече имаха опит в кампанията (консултанти), информираха посетителите на GrandMall за кампанията.


“Студент – това е все още нищо, от което може да излезе всичко.” Шандор Петьофи

“Act Today to Change Tomorrow...” или ЗДРАВОСЛОВЕН НАЧИН НА ЖИВОТ - беше темата на Световния ден на диабета... Това е мотото, което е прието от Международната диабетна федерация за World Diabetes Day 2014, като в унисон с това показахме съпричастност чрез личен пример. За целта на 14.11.2014 г. от 17.00 часа в спортната зала на МУ се проведе събитие, наречено „Blue Circle Aerobics“ . В рамките на 15 минути се проведоха леки аеробни упражнения със сини гумени топки, като участниците се подредиха така, че да се образува кръг – символ на световния ден.

Ñïîðòåí òóðíèð

“ÊÓÏÀ ÍÀ ÐÅÊÒÎÐÀ” В интервала от 3 до 14 ноември с много емоции, приятни изживявания и спортна атмосфера се проведе ежегодния спортен турнир „КУПА НА РЕКТОРА“. Радваме се да отбележим, че за пореден път турнирът се радваше на голям интерес от страна на колегите. Това доказва за пореден път, че нашият университет е съвкупност освен от умни и интелигентни студенти, а също така и талантливи. Както се казва в латинската максима - “Здрав дух в здраво тяло”, а именно ние, медиците, знаем колко е важно човек да спортува. Надпреварата във всеки спорт бе оспорвана, а победителите напълно заслужиха престижните си места. Тазгодишното издание на турнира представи 12 спорта, в които взеха участие над 270 студенти на МУ Варна.

Екипи на МУ-Варна работят съвместно с европейските си колеги по проблемите за човешките ресурси в здравеопазването в Европа

Три експертни екипа от Медицински университет – Варна участваха във втората основна конференция към проекта „Общи действия за планиране и прогнозиране на човешките ресурси в здравеопазването” (Joint Action on Health Workforce Planning & Forecasting) по програма „Здраве” към Европейската комисия. Тя се състоя на 4 и 5 декември 2014 г. в Рим в Министерството на здравеопазването на Италия и бе под егидата на министъра на здравеопазването на Италия Беатрис Лоренсин (Beatrice Lorenzin). Участници в конференцията бяха всички партньори в общите действия – екипите на Белгия, Великобритания, Италия, Финландия, Унгария, Малта, Словакия, Португалия, Германия, България, както и представители на Европейската комисия, на министерства и университети от всички държави членки на ЕС, европейските асоциации на лекарите, на медицинските сестри, на денталните лекари, на фармацевтите, на работодателите, предствители на Световната здравна организация и други партньори по проекта. Нашата страна, съвместно с Белгия, отговаря за координацията и изпълнението на работния пакет „Устойчивост” (Sustainability) и е представена от Медицински университет – Варна и Националния център по обществено здраве и анализи (НЦОЗА) – София.....

21 ñòð.


“Да предложиш приятелство там, където искат любов, е като да дадеш на жадния хляб!”

Футбол

Основната цел на общите действия на държавите от Европейския съюз е да се изработи методология за планиране на човешките ресурси, да се представят маханизми за балансиране на миграцията на специалистите в здравеопазването между държавите в ЕС и да се изработи единна система за събиране на данни с цел ефективно планиране. През последните години се наблюдава тенденция към засилване на миграцията на здравни специалисти от държави с по-нисък към страни с по-висок стандарт на живот, като ясно изразено е това движение по оста „изток-запад” и „юг-север”. Съществен проблем за нашата страна е ориентирането на българските здравни кадри към държави в Западна Европа. Като член на европейското семейство, България трябва да се справи с предизвикателството да запази правото на своите граждани (българските лекари и медицински сестри) да работят равноправно на Вътрешния европейски пазар и в същото време да ги мотивира да останат да работят у нас. В рамките на проекта се обсъждат възможности за европейски инвестиции за образованието и специализацията на медицинските професионалисти в така наречените „изпращащи страни”, сред които е и България. Разработва се „Мрежа на експертите” от целия Европейски съюз, в която се включват и български представители....

22 ñòð.

Волейбол

Спортна стрелба

1. Георги Георгиев 3 курс, Инс. по общ. здраве 2. Fractura Aperta United 2. Oтбора на Ковачите 2. Oтбора Добруджа 2. Рая Хабуб 5 курс, Медицина 3. Лилия Илиева 3. Отбор Нутела 3. Отбор ЕФЕС 3. Отбор Аспирините 1. Отбор ASAP

1. Отбор МУ-1 ... Съръководители на работния пакет са проф. Тодорка Костадинова – заместникректор по международно сътрудничество, качество и акредитация при МУВарна, и инж. Мишел Ван Хоегарден - програмен мениджър на „Joint Action for Health Workforce Planning and Forecasting” към Европейската комисия.

Баскетбол

1. Отбор Шападаме

Тенис на маса Мъже

Крос Жени

1. Хрисимир Тодоров 2 курс, Медицина 2. Иван Димитров 4 курс, Фармация 3. Димо Николов 3 курс, Медицина

Мъже

1. Магдалена Кирова 4 курс, медицина 2. Десислава Николаева 3 курс, Медицина

1. Илия Илиев 6 курс, Медицина 2. Ивайло Минев 3 курс, Медицина 3. Димо Николов 3 курс, Медицина

Жени

1. Георги Табаков 6 курс, Дентална медицина 2. Юмер Юмеров 2 курс, МК-Варна

1. Елица Мамлова 1 курс, медицина 2. Виктория Табакова 1 курс, Дентална медицина

Табла 1. Георги Димов 6 курс, Медицина 2. Йордан Дудински 5 курс, Дентална медицина 3. Добрин Попов 3 курс, Медицина

1. Радостина Пейчева 2. Десислава Николаева 3 курс, Медицина 3. Паолина Каменова 3 курс, Медицина

Фитнес

Тенис MU OPEN Мъже

Жени

1. Ради Луканов и Марсел Бергауи 2. Преслав Гергов 3. Георги Гузгуно

Шах 1. Ради Луканов 3 курс, Медицина 2. Иван Димитров 4 курс, Фармация 3. Георги Димов 6 курс, Медицина

Дартс 1. Иван Ковачев 3 курс, Дентална медицина 2. Оганес Варданян 1 курс, Фармация 3. Иван Димитров 4 курс, Фармация

Боулинг 1. Отбор на Иван Димитров 2. Oтбора на Стефан 3. Отбор на Джордж


“ Един мъдър лекар казал : Най-добрите лекарства за хората са любовта и грижите за тях . Някой попитал: А ако не действат ? Усмихнал се и отговорил: Увеличете дозата!”

След приключването на турнира предстоеше и награждаването на победителите. Организаторите тази година решиха да изненадат участниците с нещо различно и неорганизирано до сега. Официална церемония по награждаването на победителите се проведе на 2 декември в Аудитория “Проф. д-р Гарабед Капрелян” в ХЕИ. Специални гости на събитието бяха част от Акамичното ръководство на МУ-Варна и преподаватели, които връчиха медалите и наградите на призьорите. Специално подготвеният сценарий и декорация потопи многобройните гости на събитието в спортната атмосфера, комбинирана с творческия дух на своите колеги. Невероятният глас на Румяна Кирнева омая посетителите, а танците на състава по народни танци, с ръководител Диана Димитрова, ни припомниха традициите на българската култура. Като за финал на сцената “забиха” рок групата на университета, които изпълниха някои от най-известните парчета от музикалната рок сцена.

...Проучва се мнението на бъдещите поколения медици – днешните студенти по медицина, фармация, дентална медицина, за сестри и акушерки. Медицински университет – Варна участва в провеждането и координацията на „Пилотно проучване на мнението на европейските студенти”, включително и българските. Следващата задача на експертните екипи на държавите участнички в проекта е да бъдат изработени технически и политически препоръки за прилагане на механизми за по-ефективно разпределение на здравните кадри в Европейския съюз. Представянето и обобщаването на препоръките ще се случи на третата основна конференция през 2015 година, на която домакин ще бъде България.

Èíòåðàêòèâåí òóðíèð “Click`n`win” Превърналият се в традиция интерактивен турнир “Click`n`win” се проведе и тази година. Участниците, които имаха желание да се включат, можеха да премерят сили в игрите Counter-strike 1.6; Half-life; Fifa 15 и Dota 2. Турнирът събира все по-голям брой участници с тенденция следващите години той да се разширява. Победителите в отделните игри са следните... Counter-strke 1.6 Half-life FIFA15 1. Ростислав Колев 1. Sven Kuster 1. Отбор “Риби” 2. Отбор “СС 2”

2. Джордж Бояпати

2. Димитър Нейков

3. Отбор “Kill them all”

3. Тодор Раковски

3. Кристиян Динев

DOTA 2 Отборно: 1. Отбор “losho ni e” 2. Отбор “Razers” 3. Отбор “SS” 1 vs 1 1. Руслан Тачев 2. Валентин Димитров 3. Павел Георгиев

23 ñòð.


“Излизайки от своя дом, ще срещна един от тримата: по-добър от мен – това ще бъде ден на усъвършенстване; равен на мен – това ще бъде повод за спорове; по-слабо подготвен от мен – това ще бъде изпитание за щедрост.” Али Ибн Ахмед

Ïúðâè â Áúëãàðèÿ МУ-Варна въведе нова технология за текущо оценяване на студентите

От началото на настоящата учебна година студентите в първи курс по Медицина и Дентална Медицина в МУ-Варна използват една от наймодерните технологии за текущо оценяване степента на усвояване на предавания на лекции учебен материал. Подобно на гласуването на публиката в нашумялото състезание „Стани богат” те трябва да изберат отговор на зададен въпрос с помощта на специални електронни устройства, като всеки студент индивидуално избира верния според него отговор: напр. А, B, C или D. „До сега с нашите студенти по Медицина и Дентална Медицина от англоезичната програма сме провели над 10 сесии за подобно електронно гласуване”, пояснява ръководителят на Катедрата по анатомия, хистология и ембриология проф. д-р Антон Тончев. Към момента университетът е закупил 100 подобни устройства. Специален софтуер се инсталира на преподавателския компютър. Всеки преподавател решава по какъв начин да използва технологията – било то в края на всяка лекция или пък, както практикува проф. Тончев, на всяка трета лекция, като въпросите, на които студентите трябва да отговорят, са върху материала от предишните две лекции и/или видеоматериали от системата за допълнително електронно обучение Blackboard .

Óíèâåðñèòåòñêè ìåäèêî-äåíòàëåí öåíòúð Той бе открит на 6 ноември и е част от Факултета по дентална медицина към МУ „Проф. Д-р Параскев Стоянов“ - Варна. Изграждането на центъра е на обща стойност 4 милиона лева, който варненският Медицински университет спечели през 2013 г. по проект по оперативна програма „Конкурентоспособност”, съобщи зам.-ректорът Тодорка Костадинова. Половината от средствата са инвестирани в оборудването на единствения по рода си център в страната. УМДЦ – Варна е разположен на 5-я етаж в сградата на Факултета по дентална медицина и включва: · Сектор за еднодневна хирургия с 2 операционни зали и манипулационна зала · Сектор за високоспециализирана дейност с 6 кабинета · Сектор за общопрактикуващи зъболекари · Сектор за образна диагностика с конично-лъчев томограф · Дневен стационар - леглова база от 9 легла за постоперативно наблюдение на пациенти в рамките на 24 часа · Спешен кабинет. В Университетския дентален център работят водещи специалисти в своята област, а неговият капацитет е от 300 до 400 пациенти дневно. Центърът е от полза и за студентите, обучаващи се във Факултета по дентална медицина на МУ-Варна. Те имат възможност на живо да наблюдават високотехнологични операции, а записаните материали от операционните и микроскопската апаратура ще бъдат използвани за целите на обучението. За сега центърът няма да работи със Здравната каса, но се очаква най-късно до половин година да бъде сключен договор с касата. От университета се ангажираха, че цените на денталните услуги ще бъдат по-ниски от тези, на които лекуват повечето стоматолози във Варна. Всеки от специалистите в този център сам ще определя цените, на които ще работи, уточниха от МУ.

Единствен по рода си медико-дентален център у нас 24 ñòð.


“Нищо друго живо на тоя свят не се мъчи така, както човек мъчи човека!” Димитър Талев, “Илинден”

Âñåêè ÷åòâúðòè äèïëîìàíò îò Âèïóñê 2014

íà Ìåäèöèíñêè êîëåæ-Âàðíà å îòëè÷íèê Випуск 2014 на Медицинския колеж към Медицински университет - Варна се дипломира на 8 ноември на тържествена промоция, която се състоя в Национална опера – Варна. Общо 123 абсолвенти – зъботехници, помощник-фармацевти, медицински лаборанти, рехабилитатори, рентгенови лаборанти, инспектори по обществено здраве, специалисти по социални дейности – получиха своите дипломи от ректора на Медицинския университет във Варна проф. д-р Красимир Иванов. За първа година се дипломира и първият випуск от 13 специалисти медицински козметици с общ успех 5:50 и 10 отличници. Първенец на випуска е Яница Стоева от специалността Помощник-фармацевт. Тя и всички общо 30 отличници получиха парична награда от ректора и почетния знак „Отличник на Випуск 2014”. Отличникът на курса от специалност Помощник-фармацевт Теодора Стоянова получи и парична награда от Районната фармацевтична колегия. В академичното си слово ректорът на университета подчерта високия успех на дипломантите. „Искрено вярвам, че въпреки трудностите ще успеете да вложите своята упоритост и усилия в това, да подобрите стандартите и да наложите високо качество и професионализъм в практиката по специалностите, по които се дипломирате днес”, каза още проф. Иванов.

Ако поголямата част от курса не отговори правилно на поставените въпроси, преподавателят се връща отново към разяснение на съответния материал, при който студентите са срещнали трудност. В този смисъл технологията на компанията Turning Point Technology е истински помощник на преподавателя в процеса на обучение, като в същото време тя е и важен инструмент на интерактивния модел на обучение, при който се осъществява двупосочна връзка между преподавателя и обучаващите се. Голям е интересът и от страна на самите студенти. „Следващата стъпка, върху която работим в момента, е удобството технологията да бъде използвана и през мобилни телефони, таблети или лаптоп“, допълва проф. Тончев. Във връзка с представянето на новата технология екипът на университетската телевизия MU-Vi TV направи видеоклип, който участва в състезанието, обявено от фирмата производител на тези устройства. Горди сме да съобщим, че клипът бе обявен за тазгодишния победител в състезанието.

По повод навършването на 40 години от създаването на специалността Зъботехник почетен плакет за изключителни заслуги към практическото обучение на студентите и предоставяне на най-модерната у нас техника за обучение по специалността бе връчен на мениджъра на „Суис Дентапрайм” г-н Франц-Йосеф Гренцебах. Музикален поздрав към абсолвентите отправи триото към Национална опера – Варна с произведение на Моцарт. С дипломиралите се днес абсолвенти общият брой на висококвалифицираните здравни специалисти, които дава през своята 72-годишна история Медицински колеж – Варна, e вече 17 300.

25 ñòð.


“Id facere laus est, quod decet, non quod libet.” - Голям подвиг е да вършиш това, което трябва, а не това, което искаш.” Сенека

Äèïëîìèðàíå íà Âèïóñê 2014 íà МУ-Варна разширява компетенциите на своите преподаватели и студенти в крак с най-новите технологии и световните тенденции в образованието

Развитието на човешките ресурси, кариерното израстване на преподавателите и подобряване на качеството на обучение са сред основни приоритети на Медицински университет – Варна, а множеството проекти, по които се работи в университета, са основните инструменти за реализиране на общата стратегия. МУ-Варна е единственият университет у нас, който може да се похвали със спечелени абсолютно всички проекти по оперативна програма „Развитие на човешките ресурси”. „Създаване на съвременна система за кариерно израстване на преподавателите в Медицински университет – Варна” по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси” е един от този проекти, който висшето училище спечели преди две години. След предварително провеждане на анкети за потребностите от специализирани обучения близо 500-те преподаватели във варненския Медицински университет преминаха през редица квалификационни курсове с водещи специалисти от цялата страна. „Найновата тенденция в образованието, за която се говори на световните форуми, е т.нар. „from learning to teaching” - от преподаване към учене. Интерактивният модел на обучение, при който се осъществява двупосочна връзка между преподавателя и обучаващите, се налага все по-успешно в практиката”, каза ръководителят на проекта проф. Тодорка Костадинова, заместникректор по Международно сътрудничество, качество и акредитация по време на състоялата се днес, 18 декември, в МУ-Варна пресконференция.

26 ñòð.

Ôàêóëòåòà ïî îáùåñòâåíî çäðàâåîïàçâàíå На 15 ноември 2014 г. в Зала 1 на Фестивален и конгресен център - Варна се състоя тържествената церемония по повод дипломирането на студентите от Випуск 2014 на Факултета по обществено здравеопазване към МУ-Варна. Своите дипломи получиха общо 202 абсолвенти, от които 80 са отличници. За първи път бяха връчени дипломите на завършилите магистри по програма „Обществено здравеопазване”, осъществена по образователен франчайз с Каза Колидж в Никозия, Кипър. Дипломираха се и първите и единствени в страната магистри по “Фармацевтичен мениджмънт”. Абсолвентите от специалностите “Медицинска сестра”, “Акушерка”, “Здравен мениджмънт”, „Фармацевтичен мениджмънт” и “Управление на здравни грижи” - бакалаври и магистри, получиха дипломите си от ректора на висшето училище проф. д-р Красимир Иванов.

Университетската болница „Св. Марина“ вече осигури 15 работни места на постоянен трудов договор за медицински сестри и обявява нови 8 свободни места за тази специалност. МБАЛ „Св. Анна“ - Варна и БАЛ към ВМА-Варна осигуряват по 3 работни места на постоянен трудов договор за медицински сестри, а СБАГАЛ „Проф. д-р Д. Стаматов“ предлага на новозавършилите медицински сестри работа в Отделението по неонатология и в Отделението по анестезиология и реанимация и кани всички абсолвенти от специалност „Акушерка“ да започнат работа в отделение по тяхно желание. „Вие избрахте да поемете по пътя на една благородна професия – грижа за здравето и живота на хората. Достигането на тази висока цел стана възможно благодарение на ежедневния ви труд и огромното ви желание да се развивате. През годините на обучение имахте радости и трудности, но получихте нови знания, умения и верни приятели. И винаги близо до вас бяха вашите наставници – професори, доценти и асистенти“, каза в приветственото си слово ректорът

проф. Иванов. Той пожела на дипломантите да носят в сърцата си благородството на професията през целия си живот и да се стремят към големи професионални успехи, достойни за благото на българското здравеопазването. Илияна Христова от професионално направление „Обществено здраве“ и Мария Славова от професионално направление „Здравни грижи“ получиха от ректора наградата “Отличник на Випуск 2014”. Доц. Емануела Мутафова, декан на Факултета по обществено здравеопазване, за първи път връчи Награда на декана на ФОЗ за заслуги към развитието на факултета. С наградата бе удостоена проф. д-р Стоянка Попова – първи декан на ФОЗ в периода 2002 – 2011 г. Доц. Мутафова връчи и новоучредената награда на името на проф. д-р Мирослав Попов на д-р Наталия Ушева. С тази награда ще бъдат отличавани магистри и докторанти за значими постижения в защитените от тях магистърски и докторски тези. Отличничката Илияна Христова бе наградена от своите колеги и с титлата „Най-добрият човек, когото познавам”.


“Ако не можеш да летиш - тичай, ако не можеш да тичаш - върви, ако не можеш да вървиш - пълзи, но каквото и да правиш, винаги продължавай да се движиш напред!” Мартин Лутър Кинг Младши

Ìåæäóíàðîäíè âêóñîòèè è çàáàâëåíèÿ ïî âðåìå íà

“International Pulse party” Зимният семестър бе в разгара си, колоквиумите следваха един след друг, времето от ден на ден ставаше все по-студено, а последното парти, на което бяхме, беше преди цяла вечност. За щастие на всички студенти на Медицински университет, било то любители на вкусната храна или на масовите мероприятия, на 21-ви ноември, петък, от 20:00, в club Playground на 4-ия етаж на Mall Varna, за трета поредна година Студентски съвет към Медицински университет - Варна организира своето традиционно частно International Pulse Party. Всеки един от вас, който е присъствал на това парти, знае, че това е едно от най-емблематичните събития на годината за студентската и академична общност в университета. На него всеки студент или преподавател от университета може да се наслади на деликатесите, приготвени от неговите колеги, идващи от различни краища на света. В комбинация с добрата кухня по-любознателните имаха възможност да научат нещо повече и за културата на съответните държави. Паралелно с това всеки един имаше възможността напълно БЕЗПЛАТНО както да изпробва уменията си по боулинг, билярд и дартс, така и просто да се забавлява на безбройните електронни игри, предоставени ни любезно от Playground. А за да вдигнем още повече спортния дух, бяха организирани турнири по джага и air hockey, с начален час 22:30 часа, като максималният брой участници за air hockey бяха 16 човека, а за турнира по джага - 8 отбора по двама човека. Победителите в двата отделни турнира получиха по един ваучер за 2 часа игра на боулинг, в удобно за тях време, предоставени отново от нашия добър домакин Playground. Всички атракциони бяха на свободно разположение от 20:00 до 01:00, след което партито се пренесе изцяло към дискотеката на club Playgroud.

„Ние сме един от най-модерните и динамично развиващи се университети у нас, именно поради факта, че се стремим към последните тенденции и новости в технологиите и методологията на преподаване. На фона на демографската криза в страната ни, ние сме един от малкото университети, които могат да се похвалят с нарастващ интерес от страна на к а нд ид ат - с т у д е нт ит е с всяка изминала година. Длъжни сме да отговорим на нуждите и изискванията на тези млади хора от близо 40 държави по света, избрали да учат не някъде другаде, а именно в нашия университет. А това е поколение, което живее с новите технологии.” От началото на настоящата учебна година студентите в първи курс по „Медицина” и „Дентална Медицина” в МУ-Варна използват една от най-модерните технологии за текущо оценяване степента на усвояване на предавания на лекции учебен материал. С помощта на специални електронни устройства студентите трябва да изберат отговор на зададен въпрос, като всеки студент индивидуално избира верния според него отговор: напр. А, B, C или D. С предприетите конкретни мерки за мотивиране на преподавателите и създаване на трайна нагласа у тях за непрекъснато учене, актуализиране на знанията и усъвършенстване на уменията и компетентностите МУВарна цели осигуряване на максимално високо качество на образование за своите студенти, съобразено изцяло с потребностите на пазара на труда и на развитието на новите технологии във всички направления.

27 ñòð.


“ Когато става въпрос за стил, носи се по течението, когато става въпрос за принцип, бъди като скала.” Томас Джеферсън

Ëåêàðè îò 12 íàöèîíàëíîñòè ñå äèïëîìèðàõà âúâ Интегрираме системите за управление, за да пестим време за творчество и нови идеи за развитие

Всяка една услуга или дейност, извършвана в Медицински университет – Варна, от образователната през научната до административната, е вече част от цялостната интегрирана електронна система в университета. Това стана ясно на състоялата се днес, 18 декември, в МУ-Варна пресконференция по повод приключването на проект по ОП Развитие на човешките ресурси „Усъвършенстване на системите за управление в Медицински университет - Варна”, спечелен от университета през 2012 г. Кандидатстудентите могат да подават документите си за кандидатстване онлайн, студентите могат по всяко време да проверяват своя статус в университета, документите между различните административни звена се придвижват мигновено по електронен път, като се оптимизира максимално използването на хартия. Освен това в единната информационна система на университета се съхранява, отчита, оценява и анализира информацията за научноизследователската и академичната дейност на преподавателите в университета. Това са само част от нововъведенията и оптимизиране на работния процес, постигнати в рамките на субсидирания с близо 487 хиляди лева проект. „Правим всичко това, както за да повишим качеството на предлаганите от нас услуги и да отговорим на нуждите и изискванията на нашите настоящи и бъдещи студенти, но и да оптимизираме времето, необходимо на всяка една страна в процеса”, каза ръководителят на проекта проф. Тодорка Костадинова – заместникректор по Международно сътрудничество, качество и акредитация.

28 ñòð.

Ôàêóëòåòà ïî ìåäèöèíà êúì ÌÓ-Âàðíà 156 млади лекари от Факултета по медицина към Медицински университет – Варна се дипломираха на 29 ноември 2014 г. на тържествена церемония, която се състоя в зала 1 на Фестивален и конгресен център – Варна. 48-ият випуск на варненските медици завършва с двама носители на най-престижната награда за дипломантите „Златен Хипократ”. Статуетката с образа на бащата на медицината ректорът проф. д-р Красимир Иванов връчи на отличниците на випуска д-р Янко Янев и д-р Ралица Панчева заедно с парични награди от университета и от кмета на град Варна. За първи път през тази година дипломите си получиха и чуждестранните студенти от англоезичната програма на обучение по медицина в МУ-Варна. Сред тях бяха представители на Германия, Турция, Гърция, Канада, САЩ, Япония, Нигерия, Полша, Кипър, Швейцария, Великобритания. В академичното си слово ректорът на МУ-Варна проф. Иванов подчерта съдбоносното значение на избора, който прави всеки един от нас. „Завършвайки висшето си образование във Факултета по медицина, вие вече сте си отговорили на вечния Хамлетов въпрос: Да бъде или не. Затова БЪДЕТЕ! Бъдете професионалистите, за които сме ви подготвили! Бъдете човечните, истински и добри хора, от които толкова много има нужда нашият свят!”, каза ректорът. На перфектен български език д-р Со Фуждиуара от Япония поздрави своите колеги и преподаватели. Парични награди от ректора получиха всички общо 27 отличници на Випуск 2014 на Факултета по медицина. Две едногодишни стипендии за специализация в Израел бяха предоставени от Интернационална медицинска асоциация – България, а Онкологичният център в Шумен обяви 3 свободни места за завършващите медици. Парични награди на трима от отличниците бяха предоставени и от БЛС-Варна. Специалната награда „Любим проподавател на Випуск 2014 година” абсолвентите връчиха на доц. Миглена Георгиева от Катедрата по педиатрия и медицинска генетика и на д-р Ася Консолова от катедра „Пропедевтика на вътрешните болести”. С награда за утвърждаване авторитета на студентското самоуправление бе отличен и председателят на Студентски съвет, председател за мандат 2012-2014, студентът по медицина в VI курс Борис Андонов. Чрез активната си работа и иновативните си идеи той даде облик на Студентски съвет, такъв, какъвто не е бил никога до сега. Екипът и начинът на работа станаха за пример на национално ниво и неслучайно Студентски съвет към МУ-Варна се определя като найактивната студентска структура в България.


“Довери се на този, който може да види три неща в теб: Тъгата зад усмивката ти! Любовта зад гнева ти! И смисъла зад мълчанието ти!” Шекспир

ÀíòèÑÏÈÍ êàìïàíèÿ Както традицията повелява, началото на месец декември бе посветен на дните, в които светът отделя внимание на борбата срещу СПИН. Студентите на университета както винаги се включиха активно в тазгодишната кампания, като желаещите да участват можеха да го направят на три пункта: Медицински университет - Варна, площад Севастопил и Grand Mall. За първа година тази година в кампанията се включиха и студентите от Филиал Сливен. На посочените места жители на град Варна напълно безплатно можеха да се консултират и да се изследват в мобилните кабинети. На 1 декември 2014 г. в I аудитория на Медицински университет Варна се проведе дискусионна среща на тема „Да запазим посоката, да продължим пътя” – мотото на Националната АНТИСПИН кампания през 2014 г. Гост-лектор бе Бисерка Алексиева – главен експерт „Програмен мениджър по превенция на ХИВ и СПИН” към Община Варна. На срещата бяха обсъдени поставените цели и постигнатите резултати с проведените през последните години АНТИСПИН кампании, значението им за студентите участници и ефектът върху целевата група.

Îôèöèàëíàòà Facebook ñòðàíèöà íà Ñòóäåíòñêè ñúâåò âå÷å ñ ïîâå÷å îò 6 000 ôåíîâå В началото на празничния декември месец отбелязахме, че нашата официална Facebook страница е събрала над 6 000 харесвания, което е приблизителен еквивалент на броя студенти, които се обучават в МУ-Варна. Това от своя страна говори за качеството на обратната връзка, работата и развитието на Студентски съвет като структура, която е неизменна част от динамично развиващия се и модернизиращ се Медицински университет „Проф. д-р Параскев Стоянов“ - Варна. Това е най-голямата група свързана със студентския живот на МУ-Варна! Благодарим на всички колеги, както и на ръководството на МУ-Варна за доверието и подкрепата, което ни оказват, като ви гарантираме, че ще продължаваме да работим по същия начин и да допринасяме за все по-активния и атрактивен студентски живот в Университета!

Е д и н н а т а система за управление в МУ-Варна синхронизира и интегрира всички отделни системи – финансови, материални, кадрови, за управление на учебния процес и качеството. „Сега приключваме този проект, по който работихме в рамките на изминалите 18 месеца, но това не означава, че спираме до тук”, подчерта координаторът на проекта инж. Цветан Иванов. „Вземайки под внимание нуждите на образователния процес и тенденцията, която искаме да наложим, а именно - клиничното обучение на нашите студенти да навлезе колкото се може по-рано в предклиничното, ние свързваме информационните бази на университета с тези на Университетската болница „Св. Марина” във Варна. Предстои да направим същото и с другата база на университета – МБАЛ „Св. Анна”. Благодарение на високоскоростната връзка преподавателите по време на лекция могат да демонстрират на студентите конкретни случаи от практиката, показвайки досиета на пациенти, например, или изображения от PACS и ангиограф, операции в реално време. По този начин още от началните курсове бъдещите медици имат поглед и досег до реалната работна среда в клиниката. „На този етап проектът приключва, но реално тепърва предстои интегрираните информационни системи да се развиват като функционалност и поле на приложение, така че във всеки един момент да отговарят на нуждите на студентите, най-модерните тенденции и практики в университетското обучение и изискванията на пазара на труда. Обсъждаме следващо предложение за участие в оперативната програма „Човешки ресурси”, която вече е одобрена за новия програмен период. Така ще можем да продължим надграждането на системите и да работим за устойчивост на резултатите”, каза в заключение проф. Костадинова.

29 ñòð.


“Нужно е човек непрекъснато да се стреми да надмине себе си и това трябва да трае цял живот!” Димитър Талев

Áåçïëàòíè ïðîôèëàêòè÷íè ïðåãëåäè ïî ïîâîä Специалисти по чуждоезиково обучение и комуникации се събраха на научна конференция в МУ-Варна

На 8 и 9 декември МУВарна бе домакин на международната научна конференция „Предизвикателс твата на XXI век за развиване на комуникативната компетентност за професионални цели”. Над 80 участници от университети от цялата страна, както и от Румъния, Сърбия и Унгария, взеха участие в седмия по ред научен форум, организиран от Департамента по чуждоезиково обучение, комуникации и спорт към университета. Изнесените доклади и презентации бяха организирани в няколко секции: три секции по български език (социолингвистика, езикознание, обучение по български като чужд), секции по немски, английски, руски, латински език и спорт. „Напоследък се забелязва все поголяма необходимост от засилване на практическата насоченост в обучението на студентите по комуникации и езикова компетентност. В новите програми се избягва масивното натрупване на термини, като се залага на тази терминологията, която е свързана именно с практическото в клинична среда“, поясни доц. Иван Мерджанов, директор на Департамента по чуждоезиково обучение комуникации и спорт. Нау ч н о т о събитие се проведе в рамките на проект по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“ на Европейския социален фонд, спечелен от МУ-Варна, чиято цел е привеждане на учебните програми по чуждоезиково обучение и клинична комуникация на университета в съответствие с изискванията и нуждите на работодателите.

30 ñòð.

êàìïàíèÿòà “Àêî ñå ñúìíÿâàø... Ïðîâåðè!” За трета поредна година студенти от Факултета по дентална медицина в Медицинския университет във Варна организираха кампания за борба с рака на устната кухина. Кампанията „Ако се съмняваш, провери” протече в рамките на една седмица – от 4 до 11 декември, и целеше превенцията, ранната диагностика и запознаването на варненци с болестта. Кампанията започна с безплатни профилактични прегледи, които се извършиха на 4 декември от студенти горен курс със съдействието на техните преподаватели. В Университетската болница „Св. Марина” студентите преглеждаха от 12 до 16 ч., а във Факултета по дентална медицина – от 14 до 19 ч. Освен безплатните профилактични прегледи студенти доброволци раздаваха информационни брошури на минувачите в различни части на града. Кампанията включи и лекционен модул, който се проведе на 11 декември във Факултета по дентална медицина. Неговата цел бе да запознае обществото с медицинските факти около болестта и да даде професионални съвети за превенция и лечение. Ракът на устната кухина се среща най-често при хора над 40 години, като в последно време се забелязва намаляване на възрастовата граница. Симптомите на болестта са афти и рани, които не зарастват повече от 2-3 седмици, както и появата на различни червени или бели петна. Рисковите групи са пушачите и хората, които често употребяват алкохол и се излагат пряко на слънчева светлина. „Единствените, които могат да помогнат при появата на такива симптоми, са общопрактикуващите лекари по дентална медицина и лекарите специалисти. Но хората не бива да се притесняват, когато чуят кампания за борба с рака на устната кухина, тъй като това е лечимо заболяване – коментират организаторите на инициативата, - стига да му се обърне нужното внимание и да се вземат мерки”. С всяка година кампанията добива все по-голяма популярност. Когато стартира през 2012 г., 60 души се възползват от безплатните прегледи. Миналата година те се удвояват на 120, а тази година броят на желаещите бе около 200 души. Организаторите от Асоциацията на студентите по дентална медицина във Варна, Катедра „Орална и лицево-челюстна хирургия” към МУ-Варна и Клиника по лицево-челюстна хирургия към УМБАЛ „Св. Марина” приканват възможно най-голям брой хора да се включат, тъй като ранното диагностициране и познанията за болестта са определящи за успешното лечение. Инициативата се осъществи под патронажа на декана на Факултета по дентална медицина - Варна – доц. д-р Цветан Тончев, дм, и с подкрепата на МУ-Варна, УМБАЛ „Света Марина“, Студентски съвет, Асоциацията на студентите по медицина - Варна, и Асоциацията на студентите по фармация - Варна.


“Не съм се провалил. Просто открих 10 000 начина, които не работят!” Томас Едисън

Àêàäåìèÿ ïî Øóñëåðîâà òåðàïèÿ Декември месец започна една страхотна инициатива - Академия по Шуслерова терапия! Историята на Шуслеровата терапия започва преди повече от 130 години, когато д-р Шуслер, който се е занимавал дълго време с хомеопатия, решава да измисли вариант за по-лесно прилагане на вещества, които да вършат добра работа както за профилактика, така и за лечение на значимите заболявания. Без съмнение Шуслеровите соли са нашумяла и интересна тема за здравния работник. В тази връзка 04.12.2014 г. (четвъртък) от 19:00 часа във II-ра аудитория бе изнесена въвеждащата към обучението лекция на тема “Биохимично клетъчно лечение със солите на д-р Шуслер. Основни принципи. Лицева диагностика. Описание, показания и позология на Шуслеровите соли”, лектор: д-р Искра Капинчева. Лекцията бе публична и достъпна както за студенти, така и за граждани. Първият модул от обучението се проведе на 11.12.2014 г. (четвъртък) във II-ра аудитория на МУ-Варна. Академията по Шуслерова терапия се организира от Асоциацията на студентите по фармация във Варна, съвместно със Студентски съвет, Асоциацията на студентите по Медицина в България - клон Варна, Асоциацията на студентите по дентална медицина и Европейското общество по интегративна медицина в България. За членовете на трите университетски студентски организации, както и за членовете на Студентски съвет обучението е напълно безплатно.

Студенти по фармация в 5 курс представят свои анализи по темата за съотношението между ефективността и цената на лечението

На 17 декември от 9:00 ч. в Аудитория „Капрелян“ в РЗИВарна студентите от 5 курс по специалността Фармация представиха свои самостоятелни разработки по две теми от дисциплината Фармакоикономика в рамките на проекта за усъвършенстване на учебните програми по специалността, който е вече във финалната си фаза - апробиране. Според проекта студентите и техните преподаватели трябваше да приложат на практика (aпробират) някои тематични единици или подходи при изучаваните дисциплини. На 17 декември бяха апробирани две от тематичните единици по дисциплината Фармакоикономика: „Анализ разходминимизация и приложението му за оценка на възможностите за намаляване стойността на разходите за лекарствената терапия“ и „Анализ разход-ефективност и приложението му за оценка на разходите за лекарствената терапия и сравняване на терапевтични лекарствени алтернативи“. „Тези анализи се прилагат в практиката за преценка дали едно лекарство да бъде включено или не в позитивния списък на Здравната каса, за избор на най-подходящо разходефективно лечение, както и за вземане на управленски решения за най-ефективно използване на ограничените ресурси“, поясни доц. Кузманова, преподавател по Фармакоикономика и един от общо 12-те преподаватели експерти, работещи по проекта.

31 ñòð.


“Медицината може да лекува много болести, освен смъртта и любовта!” Анатомията на Грей

СЕМ даде зелена светлина за старта на първата национална университетската телевизия - MU-Vi.tv

Университетската телевизия на МУВарна MU-Vi.tv получи официално регистрация от Съвета за електронни медии. Очаква се началната дата за старт на телевизията да бъде през м. март 2015 година. MUVi.tv ще бъде с национален обхват и ще се излъчва както чрез кабелна, така и чрез спътникова мрежа. Програмният профил на канала е специализиран за медицина и здравеопазване. През първите шест месеца телевизията ще излъчва по 6 часа на ден. След изтичане на 6-месечния период програмата ще бъде 24-часова, като ще бъде балансирана между предавания за специалисти и такива за по-широка публика. Ето и решението на ‘’СЕМ’’: СЪВЕТЪТ ЗА ЕЛЕКТРОННИ МЕДИИ на основание чл. 32, ал. 1, т. 16 и т. 16а, във връзка с чл. 125а, ал. 1 и ал. 5 и чл. 125к от Закона за радиото и телевизията и чл. 9, т. 2 от Тарифа за таксите за радиои телевизионна дейност Р Е Ш И: І. ДА РЕГИСТРИРА като доставчик на линейна медийна услуга (телевизионен оператор) Медицински университет – Варна “Проф. Д-р Параскев Стоянов”, със седалище и адрес на управление гр. Варна, област Варна, ул. “Проф. Марин Дринов” № 55. II. ДА ВПИШЕ в Първи раздел на Публичния регистър: 1. Телевизионна програма с: Наименование/ търговска марка: “MU-Vi. tv”; Програмен профил: специализиран (медицина и здравеопазване); Продължителност на програмата: 6 часа за първите шест месеца, а след това 24 часова програма; · Начална дата на разпространение: 01.03.2015 г. ·

Вид оператор: обществен.

32 ñòð.

Áîðèñ Àíäîíîâ å íîñèòåë íà ïðèçà “Ñòóäåíò íà ãîäèíàòà” 2014 Наградата „Студент на годината“ за принос в развитието на националните студентски политики, изграждащи имиджа на Националното представителство на студентските съвети в Република България (НПСС), тази година бе присъденана Борис Андонов, студент по медицина 6 курс в Медицински университет – Варна. Тържествената церемония се състоя във Военния клуб в София. Националният приз „Студент на годината” се учредява в началото на 2006 година по инициатива на делегатите в Общото събрание на Националното представителство на студентските съвети в Република България и традиционно се провежда под патронажа на Министъра на образованието и науката. Конкурсът има мисията да популяризира постиженията на българските студенти пред българската общественост, удостоявайки студенти от всички области на висшето образование. Награждаването се провежда в навечерието на 8 декември - студентския празник в България. Ето какво сподели Борис след награждаването: - Боби, честито за наградата, която току-що получи! Как ще коментираш високото признание? - Благодаря! Оценявам високо присъденото ми отличие и бих казал, че това е крайната оценка и награда за направеното от мен през тези 5 години като активен студент в университета. Нека това бъде пример и доказателство за това, че няма невъзнаграден и неоценен труд. Благодаря на ръководството на НПСС, че избра именно мен за носител на отличието „Студент на годината“ тази година. - Какъв е пътят, който извървя, за да достигнеш до този успех? - Още при влизането ми в МУ-Варна като студент първи курс по медицина винаги съм се интересувал от извънучебната дейност. В случая имаше добре изразена и активна студентска дейност в МУ-Варна. Хареса ми начинът на работа на Студентски съвет и още в първи курс се кандидатирах на изборите, които спечелих с пълно мнозинство. Така започна моят път в Студентски съвет. Минал съм през всички етапи на йерархичната структура – член 1 мандат, зам. председател – 1 мандат и председател в периода 2012 – 2014 г. През пътя си съм имал и добри, и лоши учители, на които благодаря. Един студент има твърде малко време, за да се утвърди в това, което прави, а когато нещо се прави за първи път, е възможно да се допуснат грешки, но както се казва: лошият опит също е опит. Именно на базата на една активно работеща структура през годините аз се научих как се правят и как не се правят нещата и с моя мандат дадох новото лице, примера и посоката. - Ти две години беше председател на Студентски съвет към Медицински университет – Варна. Как оценяваш своя принос в студентското самоуправление на МУ-Варна? - Когато аз започнах да уча, Студентски съвет беше доста по-затворена структура, отколкото трябва да бъде. Отворих структурата и я направих ясно разпознаваема за всеки един студент в университета. Всеки студент, който изяви желание, спокойно може да присъства на общо събрание, да изяви мнение, да даде предложения за събития и да се чувства „на място“, а не като „на гости“ или като „за малко“ в тази структура. Гордея се и благодаря на ръководството на МУ-Варна в лицето на ректора проф. Красимир Иванов за това, че от началото на моя мандат като председател Студентски съвет получи офис на територията на сградата на Ректората. Така всеки един студент, когато има нужда и въпроси, знае къде да намери човек, от когото да получи необходимите отговори, а не да пише мейли и писма и да чака отговори след 5 дни.


“Когато ти се струва, че всичко е срещу теб, помни, че самолетът излита срещу вятъра, а не с него!” Хенри Форд

Именно затова държах всеки представител на курс, който е в общото събрание на студентски съвет, да има поне двучасово приемно време в рамките на седмицата, така че той да бъде лесно откриваем и разпознаваем от колегите в курса. Също така правихме проверки и запитвания в отделните курсове как даденият представител, който е избран от тях, върши своята работат и следихме за присъственост на събранията. За първи път направихме събранията общи събрания, които по устав на повечето други структури не надхвърлят две на семестър - за начало и край. По време на моя мандат ние имаме 51 общи събрания, което е своеобразен рекорд за тези 2 години и ако може да бъде подобрен, това ще бъде от новото ръководство на студентски съвет при МУ-Варна. Повечето правят т.н. структура с изпълнителен съвет, която аз никога не съм харесвал, защото при нея 7 човека решават вместо 50 или 100, а при нас това го няма. Проблемите на студентите нямат почивен ден и почивни седмици, именно затова вратата на Студентски съвет винаги е отворена. - Да разбирам ли, че според вас мнението на всеки студент е важно в МУ-Варна? - Именно мнението, както и отзивите и коментарите в интернет са коректив и оценка за нашата работа. Винаги сме държали от една страна да отговаряме своевременно в рамките на няколко часа, а не на дни или седмици. Също така винаги сме се стремили всичко, което се случва в този университет, да бъде отразявано навреме в сайта или съответно във фейсбук пространството. Ние създадохме сайт, който вече има над 1 млн. хита, за което мога да благодаря на Тургай Калинов, като негов администратор, а фейсбук страницата ни има повече последователи, отколкото са студентите в университета. - Каква е ролята на студентското самоуправление за развитието на университетите в България? - Когато аз започнах да уча, Студентски съвет беше доста по-затворена структура, отколкото трябва. Един добре работещ Студентски съвет трябва да бъде мост между студентите от една страна и ръководството от другата, като осигурява качествена, навременна, адекватна обратна връзка между колеги, представители на студентски съвет и ръководството и обратно. - Какво ще пожелаеш на настоящия екип на Студентски съвет към МУ-Варна? - Бих пожелал да гледат на мен като пример не само с това, какво съм постигнал, а също така какво не съм и какво може да бъде направено. Ние бяхме дейни, направихме доста неща за тези 2 години, надградихме ги. Този пример трябва да бъде видян, да бъде разбран и да бъде предаван като факла на следващите поколения студенти. Нека всички млади хора в България видят, че това да си студент по медицина не означава само да присъстваш на лекции, но човек може да да съчетава всичко - да бъде добър студент, добър студентски лидер и от това да не страда бъдещата професионална реализация и личното време. Няма недостиг на време, има лоша организация на личното свободно време.

Новата сграда на Филиал Сливен ще отвори врати в средата на тази година

От лятото на тази година студентите от специалностите Медицинска сестра и Акушерка на Филиала на МУ-Варна в град Сливен се очаква да влязат в напълно преустроена и модернизирана сграда. Приключиха строителномонтажните работи в размер на близо половин милиона лева, отпуснати по Оперативна програма „Региони в растеж”. Преустроени бяха учебните зали и лаборатории, необходими за обучението на студентите. Триетажната сграда на бившия Медицински колеж в Сливен, строена преди повече от 80 години като гимназия, се сдоби с нов покрив и дограми, топло- и хидроизолация. Със средства от бюджета на университета ще се направят някои довършителни работи по ремонта, а сградата на филиала ще бъде обзаведена и оборудвана с необходимата медицинска и образователна техника.

Към момента студентите от първия випуск на филиала провеждат занятия в помещения на МБАЛ „Д-р Ив. Селимински” – Сливен. След реновирането на сградата и пускането й в експлоатация учебното заведение ще има капацитета да обучава 180 студенти от I до IV курс.

Визитка: Борис Андонов е роден на 19.09.1988 г. в гр. Сандански. Завършва с отличие езикова гимназия с професионално направление „Информатика“ в родния си град. Кандидатства и е приет във всички медицински университети в България, но избира да учи медицина именно във Варна. Има повече от 14 научни разработки в областта на коремната хирургията, изнесени на регионални, национални и международни медицински форуми. През 2012 г. получава признанието на кмета на Варна, който му връчва грамота за „Цялостен принос в развитие на научноизследователската дейност в МУ-Варна“. В момента е стажант в УМБАЛ „Света Марина“ – Варна. Вижда бъдещето си като коремен хирург във Варна. Интервю: Велина Марковска

33 ñòð.


“Най-важното нещо не е да живееш, нито да успееш. Важното е да можеш да съхраниш човещината в себе си!” Джордж Оруел

МУ-Варна ще участва в изграждане европейската политика, свързана с науката за храненето

След като през 2014 година МУ-Варна стана пълноправен член на Европейската асоциация по нутригеномика – NuGO, за член на Управителния съвет на асоциацията бе избрана деканът на Факултета по фармация проф. Диана Иванова, дбн.

Ñòóäåíò íà ãîäèíàòà íà Îáùèíà Âàðíà å Ìëàäåíà Ðàäåâà На 2 декември в Община Варна от 16:30 часа ce проведе официалната церемония по връчване на ежегодния приз Студент на годината на Община Варна. Тазгодишният приз бе връчен на студентката 6 курс специалност „Медицина” в МУ-Варна в област „Здравеопазване и спорт“ Младена Николаева Радева. През целия период на обучение Младена се е отличавала с отличен успех, значителни заслуги в развитието на научноизследователската дейност и активния студентски живот в университета. Целият екип на Студентски съвет при Медицински университет - Варна пожелава на Младена много здраве, щастие и късмет. Нека пътят на медицината бъде безупречен и изпълнен с все повече успехи и постижения!

На последното заседание на Борда на директорите на NuGO бяха предложени и одобрени общо трима нови членове за попълване състава на Управителния съвет проф. Диана Иванова, дбн, доц. Кристина АндресЛакуева от Университета в Барселона, Испания, и проф. д-р Дирк Халер от Техническия университет в Мюнхен, Германия. Пред Управителния съвет стои задачата да разработи петгодишната пътна карта, която ще очертае политиката за бъдещето развитие на асоциацията, като във фокуса на тази политика са върховите направления в науката за хранене – молекулно хранене и персонализирано хранене.

ÀÑÌÁ-Âàðíà ñ íîâ Óïðàâèòåëåí ñúâåò На 15.12.2014 г. във втора аудитория от 18:00 часа се проведоха изборите за нов управителен съвет на АСМБ – Варна. След откриване на събранието от председателя Сави Шишков, кандидатите представиха своите платформи. На събранието присъстваха 34 члена с право на глас. След проведено тайно гласуване и преброяване на гласовете от комисията по избора в състав: Алексей Керенски, Димитър Михалев, Таня Стефанова - бяха избрани:

Председател – Сави Шишков – 34 гласа. Заместник-председател – Катерина Широкова – 34 гласа. Главен секретар – Иван Андреев – 32 гласа. Репродуктивно здраве и СПИН – Александър Бояджиев – 32 гласа. Професионален обмен – Евгения Михайлова – 34 гласа. Професионален обмен – Петя Петрова – 32 гласа. Научен обмен - Богомил Стоянов – 18 гласа. Човешки права и мир – Драгостина Цочева – 33 гласа. Обществено здраве – Цветина Василева – 34 гласа. Медицинско образование - Джансън Йълмаз – 32 гласа. PR – Инан Мюмюн – 32 гласа.

34 ñòð.


“Не искам да си развалям отношенията нито с рая, нито с ада. Имам приятели и на двете места.” Марк Твен

Êîíöåðò ïî ñëó÷àé 8-ìè äåêåìâðè В навечерието на Студентския празник - 8-ми декември, Община Варна и студентските съвети на петте варненски висши учебни заведения организираха грандицозен концерт по случай празника. Това, което направи концерта уникален, е фактът, че сценарият и участията бяха подготвени само от студенти на петте университета. Водещи на спектакъла бяха Сара Божикова от Икономическия университет и бъдещият лекар Станислав Морфов, а в него участваха само студентски състави. Сред изпълнителите бяха Стойчо Стойчев – студент втори курс от ИУ-Варна, който е участвал във втория сезон на Х фактор, Румяна Кириева – 5 курс студентка по медицина, пяла в музикалния формат „Гласът на България“, Симона Статева, студентка от ВСУ “Черноризец Храбър“, също участничка в Третия сезон на Х фактор. В концерта взе участие съставът по народни танци към МУ-Варна, който изигра два танца, доказвайки, че по нищо не отстъпват от своите колеги професионалисти от ВСУ “Черноризец Храбър”. Чрез танците си съставът успя да накара публиката да се потопи в магията на българската традиция. Спектакълът завърши в изпълнение на рок групата на МУ-Варна, които чрез своите авторски и атрактивни изпълнения вдигна публиката на крака!

Áëàãîòâîðèòåëåí êîëåäåí áàçàð Като бяхме малки, родителите често ни казваха: ,,По коледа стават чудеса – само си пожелай нещо и то ще се сбъдне’’. Тази година всеки един от вас имаше възможността да помогне на едно дете това чудо да се сбъдне, включвайки се в една благородна инициатива. На 13 декември, събота, водеща IT компания организира коледен базар, като със събраните средства се закупиха подаръци за децата в онкологичното отделение в УМБАЛ “Света Марина” - Варна по случай предстоящите коледни празници. Всеки от нас можеше да се включи с креативна идея – картичка, рисунка, бижу, забавен колаж, домашни сладки или нещо друго художествено и красиво. Желаещите можеха да се включат, оставяйки артикулите с определена от тях самите цена най-късно до 12 декември (петък) в офиса на Студентски съвет, стая 213, втори етаж, срещу библиотеката.

МУ-Варна подписа Договор за академично сътрудничество с Медицинския университет в Курск

Ректорът на Медицински университет – Варна проф. д-р Красимир Иванов подписа Договор за академично сътрудничество между Медицински университет – Варна и Курския държавен медицински университет (Русия). Основната цел на двустранното споразумение е да се развиват академичният обмен и сътрудничество в областта на медицината, денталната медицина и фармацията в направления като съвместни научни изследвания, съвместни научни форуми и публикации, академичен обмен на студенти и преподаватели. Договорът беше сключен в края на 2015 година, с медиаторството на Центъра на промишлеността на Република България в Москва към Министерството на икономиката и енергетиката, към които са се обърнали за съдействие партньорите от гр. Курск. Това е 12ият договор, подписан само в рамките на една година. През 2015 г. ще продължи успешният ни обмен с медицинските университети в Москва и Петербург и ще започне практически да действа академичното сътрудничество с Университетите в Киев, Харков и Курск. От 2015 година стартира сътрудничество с партниращи страни и по Програма „Еразъм+” Кредитна мобилност, която разкрива възможности за обмен на студенти и преподаватели от страни извън Европейския съюз.

Заедно подарихме най-големия подарък на децата, а именно - усмивката!

35 ñòð.


“Човек живее само веднъж, но ако изиграе картите си правилно, и веднъж е достатъчно! ” Франк Синатра

Новата дентална клиника във Варна задържа ценни кадри у нас

Новооткритият Медико-дентален център към Медицинския университет във Варна дава възможност на млади и способни специалисти да работят при европейски условия в собствената си страна. Така ценните кадри имат по-добра мотивация да развиват практиката си именно тук, коментира в ефира на Дарик Варна доц. д-р Стефан Пеев, ръководител на денталния център. “А м б и ц и я т а ни е, освен осигуряване на допълнителен доход на преподавателите, да превърнем центъра в инструмент, с който да задържим най-способните в университета. А едни от най-перспективните са именно младите хора”, каза д-р Пеев. По негови думи изтичането на кадри по дентална практика в чужбина не е така явно изразено както при медиците, тъй като професията на стоматолозите дава възможност за самостоятелна реализация. Към специалността има голям интерес, затова и приемът миналата година е бил увеличен с 50 процента. На година във факултета завършват 60-70 души. От скоро той предлага и англоезично обучение, тъй като част от студентите са от Германия, Полша, Гърция и Турция. В центъра могат да се лекуват всички жители и гости на Варна без ограничение. Не е необходимо да имат специфичен здравословен казус. Там работят около 50 специалисти по дентална медицина, университетски преподаватели – професори и доценти, обясни д-р Пеев. Той увери, че към центъра вече има сериозен интерес. Денталната клиника бе открита в края миналата година като част от факултета по дентална медицина към МУ-Варна. Финансирането в размер на 4 млн. лв. е осигурено по проект. Университетът е вложил и 1 млн. лв. собствени средства.

36 ñòð.

Êîëåäíî-íîâîãîäèøíè êîíöåðòè íà òàëàíòèòå íà ÌÓ-Âàðíà Броят на студентите, обучаващи се на територията на Медицински университет - Варна, става все по-голям, респективно и броят на колегите, които освен в изкуството на здравния работник са се постветили на музиката, танците и други изкуства, се покачва. Клубът на будните таланти с основател доц. д-р Радко Радев все повече се разширява и именно поради тази причина всички участия не могат да бъдат събрани в едно представление. Именно поради тази причина доц. Радев реши да организира не един, а два концерта по случай предстоящите празници, съответно на 4 и 16 декември. Именно тези вечери бяха показателни, че да учиш в МУ-Варна, освен че е престижно, е и приятно. Можеш да съчетаваш тежките уроци с развлекателните занимания, свързани с музиката, танците и поезията.

“Verry Merry Christmas party” Еуфорията след вече изминалия студентски празник все още ни държеше. С много приятни емоции и весели моменти отбелязахме 8-ми декември в различни краища на страната. След един такъв напрегнат семестър, изпълнен с колоквиуми и изпитвания, дойде времето и за дългоочакваните заверки. По този повод, за да изпратим по подобаващ начин годината и в тон с настъпващите коледно-новогодишни празници, приготвихме нещо специално, а именно - традиционното Verry Merry Christmas party. То се проведе на 15 декември от 23:00 ч., а домакин беше клуб „Avenue”. На място гостите на коледното парти бяха изненадани от много емоции, коледно настроение и незабравимата атмосфера, която може да създадем само ние – студентите на Медицински университет - Варна!


“Никога няма да прекосиш океана, докато не се осмелиш да изгубиш брега от очи!”

ÌÓ-Âàðíà îòêðè Öåíòúð çà òðàíñëàöèîííà ìåäèöèíà è êëåòú÷íà òåðàïèÿ â ÓÌÁÀË „Ñâåòà Ìàðèíà“ С тържествен водосвет, отслужен от Негово Високопреосвещенство Варненския и Великопреславски митрополит Йоан, днес във Варна бе открит първият в Източна България център по транслационна медицина и клетъчна терапия. Лентата прерязаха проф. д-р Красимир Иванов – ректор на МУ-Варна, и проф. д-р Жанета Георгиева – изпълнителен директор на УМБАЛ „Света Марина”. Центърът е част от амбициозната програма на Медицински университет „Проф. д-р Параскев Стоянов” – Варна, която цели да предостави на пациентите в България достъп до модерно здравеопазване, като се предлагат медицински услуги, за които до момента пациентите пътуваха извън страната. Тук ще се прилагат иновативни световни диагностични методи и методи за проследяване на онкохематологични заболявания, позволявайки въвеждането на т.нар. персонализирана медицина. Ректорът на университета проф. д-р Красимир Иванов приветства гостите и приятелите на МУ-Варна, сред които бяха Н.П. посланикът на Израел в България Шаул Камиса Раз, евродепутатът Емил Радев, областният управител Стоян Пасев, народни представители от 43-тото Народно събрание, зам.-кметът д-р Лидия Маринова и др. „За мен е голяма чест днес да съм част от това събитие, с което заключваме годината. Откриването на Центъра по транслационна медицина и клетъчна терапия във Варна е един празник за цялото здравеопазване в България”, каза посланикът на Израел Шаул Камиса Раз. Съвременното оборудване и апаратурата в Центъра е на стойност 2 032 185,60 лв., които са спечелени през 2013 г. по Оперативна програма „Конкурентоспособност” по проект: „Повишаване на конкурентоспособността на МУ-Варна чрез извършване на научноизследователска и развойна дейност с приложен характер във факултети „Медицина” и „Дентална медицина”.

Денталният център разполага с найсъвременна техника на европейско ниво. Клиниката има сектор за еднодневна хирургия, за специализирана помощ, за общопрактикуващи, както и собствена зъботехническа лаборатория. Върху качеството има пряк контрол, увери доц. Пеев. Пациентите могат да разчитат и на специфични услуги като имплантология например. Единствено Медицинският университет разполага с условия за специализация в тази сфера. Студентите в центъра не правят манипулации, но има аудио-визуална връзка между операционните зали и аудиториите. Така те имат възможност да наблюдават на живо различни интервенции. Единствено специализанти и докторанти помагат при лечението като асистенти. Цените в клиниката не са по-високи от тези на останалите практики от по-високия пазарен сегмент в региона, обясни специалистът. Като цяло стоматологичната помощ у нас е в пъти по-евтина в сравнение със западните страни, посочи той. Именно това е причината услугите да бъдат предпочитани от чужденци или пък от българи, живеещи в други държави. До средата на февруари предстои да бъде открит и спешен кабинет към клиниката, който ще обслужва пациенти след края на работното му време, както и в събота и неделя. Ръководството има амбиция да работи и със Здравната каса, основно заради грижата за децата. Според д-р Стефан Пеев лошото дентално здраве на българина е резултат от икономическото състояние на хората, както и от ниската здравна култура и лошата информираност. За да се борят с проблема, от центъра ще създадат училище по дентална хигиена, в което ще се обяснява на наймалките пациенти какво е необходимо да правят за собственото си здраве. Специалистът препоръча силанизацията на зъбите при децата като ефективен метод за предотвратяване поява на кариес.

37 ñòð.


ǦȞȆȆȖȒȔȌȅȔȒȍȑȄ „ǵȖȗȈȉȑȖȕȎȌȊȌȆȒȖµȓȒȕȖȄȆȌșȐȉ șȐȉ ȏȑȌ ȑȄțȄȏȒȖȒȑȄȉȈȑȄȓȒȔȉȈȌȚȄȒȖȔȄȋȏȌțȑȌȔȄȋȆȏȉȎȄȖȉȏȑȌ șȐȉ ȔȄȋȈȉȏȌ ȕ ȐȉȈȌȚȌȑȕȎȄ ȑȄȕȒțȉȑȒȕȖ Ȍ ȓȗȅȏȌȎȗȆȄșȐȉ ȒȏȎȒ ȓȞȔȆȄȖȄ ȎȔȞȕȖǰǷȕȏȒȆȌȚȄ Ǧ ȕȏȉȈȆȄȝȌȖȉ ȑȣȎȒȏȎȒ ȔȌȖȉ ȕȖȔȄȑȌȚȌȒȖȑȒȆȒǦȌȈȄȆȄȐȉȆȞȋȐȒȊȑȒȕȖȈȄȓȔȒȆȉȔȌȖȉ ȈȒȎȒȏȎȒȕȖȉȋȄȓȒȋȑȄȖȌȕȔȄȋȏȌțȑȌȐȉȈȌȚȌȑȕȎȌȓȒȑȣȖȌȣ ȣȖȖȌȣ ȌȖȉȔȐȌȑȌȑȒȕȞȝȒȖȄȎȄȝȉȑȄȆȏȉȋȉȐȌȆȋȄȅȄȆȑȄȖȄțȄȕȖ țȄȕȖ ȑȄȐȉȈȌȚȌȑȕȎȄȖȄȄȖȐȒȕȘȉȔȄ 

38 ñòð.DZȄȈȣȆȄȐȉȕȉȈȄȕȉȋȄȅȄȆȏȣȆȄȖȉ ȉ


ƽ Ǔ Dž ƿ Nj Lj ǎ ƞǐLJǰǷ ƫǏLJǍDždžǏǂƿljǍǂǃƽǏƽDžDŽnjDžǎƽNJDžǏǂ ǎƽ Ǐǂ ƿǎǏǍƽNJDžǁǐljDžƯǗǍǎǜǏǎǂnjNjǒNjǍDžDŽNjNJǏƽLj ƿǂǍǏDžLJƽLjDžLjDžǁDžƽǀNjNJƽLjƿnjǍƽƿDžLjDž NjƾǍƽǏǂNJǍǂǁ

39 ñòð.


40 ñòð.


1. Злокачествено заболяване на кръвта, при което има неконтролируемо делене на бели кръвни клетки. 2. Функционална единица на нервната система. 3. Остро нарушение на кръвообращението на главния мозък, продължаващо над 24 часа. 4. Хормон от групата на катехоламините, който се секретира от медулата на надбъбречната жлеза. 5. Човек, който страда от прекалена ирационална загриженост за собственото здраве. 6. Доброкачествено пигментно петно на кожата с големина на лещено зърно. 7. Възпалително заболяване на пикочния мехур. 8. Имунно обусловена свръхчувствителност на организма към различни вещества. 9. Излизане на орган или на част от него през нормално съществуващи или придобити. отвори. 10. Лезия, рана на кожата или лигавиците в резултат на загуба на тъкан. 11. Разпространяване на болестен процес от едно място в тялото в друго. 12. Тънка ципа, която покрива цялата вътрешна повърхност на мускулния слой на сърцето. 13. Бяла и непрозрачна външна фиброзна обвивка на очната ябълка. 14. Изстъргване на вътрешната повърхност на кухина за вземане на материал за тъканна диагноза. 15. Плодът в утробата от 8-а седмица до раждането. 16. Лишаване от жизнеспособност. 17. Безядрена клетка с форма на двойно вдлъбнат диск. 18. Тъмнокафяв неразтворим пигмент, придаващ тъмен цвят на кожата. 19. Синтез на глюкоза от лактат, глицерол и аминокиселини. 20. Препарат, получен от живи атенюирани или убити микроорганизми, техните токсини или антигени. 21. Kачеството, което всяко едно медицинско лице трябва да притежава.

41 ñòð.


Y}q‰ƒˆ~

}y~„ƒyxquqv‰y‰ ƒqz~‚ƒsv~ƒ

d _[

U d b

42 ñòð.


DZȉȔȆȑȌȖȉȌȐȓȗȏȕȌȓȒȏȗțȄȆȄȑȌȌȌȋȓȔȄȝȄȑȌȒȖȇȏȄȆȑȌȣȐȒȋȞȎȕȉȈȆȌȊȄȖ ȕȞȕȕȎȒȔȒȕȖȒȖȎȐț dzȔȌȊȉȑȌȖȉȕȞȔȚȉȖȒȅȌȉȓȒȅȞȔȋȒȒȖȎȒȏȎȒȖȒȓȔȌȐȞȊȉȖȉdzȔȌțȌȑȄȖȄȋȄ ȖȒȆȄȉțȉȓȔȌȑȉȊȑȌȣȓȒȏȕȞȔȚȉȖȒȉȕȓȒȐȄȏȎȌȔȄȋȐȉȔȌȌȌȋȖȏȄȕȎȆȄȓȒȐȄȏȎȒ ȎȒȏȌțȉȕȖȆȒȎȔȞȆ ǫȄȚȉȏȌȣȕȌȊȌȆȒȖțȒȆȉȎȓȔȒȌȋȆȉȊȈȄȈȒȕȖȄȖȞțȑȒȎȒȏȌțȉȕȖȆȒȕȏȢȑȎȄȋȄȈȄȅȞȈȄȖȑȄȓȞȏȑȉȑȌȅȄȕȉȍȑȄ ǯȉȆȒȔȞȎȌȖȉșȒȔȄȌȐȄȖȓȒȎȔȄȖȞȎȊȌȆȒȖȆȕȔȄȆȑȉȑȌȉȕȖȉȋȌȎȒȌȖȒȕȌȕȏȗȊȄȖȕȈȣȕȑȄȔȞȎȄdzȔȌțȌȑȄȖȄȋȄ ȖȒȆȄȉțȉȑȄȓȞȔȆȌȖȉȌȐȕȉȑȄȏȄȇȄȈȄȌȋȓȒȏȋȆȄȖȒȅȒȔȗȈȆȄȑȉȕȞȋȈȄȈȉȑȒȋȄȈȉȕȑȒȔȞȎȌ ǦȞȆȆȕȣȎȒțȒȆȉȜȎȒȖȣȏȒȌȐȄȓȔȌȅȏȌȋȌȖȉȏȑȒȐȇȋȏȄȖȒǥȏȄȇȒȈȄȔȉȑȌȉȑȄȑȉȇȒȕȉȓȒȈȈȞȔȊȄ ȋȈȔȄȆȌȑȄȖȄȑȄȕȖȄȆȌȖȉȄȕȞȝȒȖȄȎȄȌȕȓȒȐȄȇȄȋȄȓȔȒȆȉȊȈȄȑȉȖȒȑȄ ȉȏȉȎȖȔȌțȉȕȎȌȖȉȕȌȇȑȄȏȌȆȖȣȏȒȖȒ ǻȒȆȉȜȎȒȖȒȖȣȏȒȕȞȈȞȔȊȄȈȒȕȖȄȖȞțȑȒȊȉȏȣȋȒȋȄȌȋȔȄȅȒȖȎȄȖȄȑȄȕȄȑȖȌȐȉȖȔȒȆ ȓȌȔȒȑȕȣȔȄ²ȋȄȗȅȌȆȄȑȉȖȒȑȄȆȕȌțȎȌȖȉȅȞȏșȌȑȄȎȗțȉȆȞȇȏȉȔȒȈ²ȋȄȕȞȋȈȄȆȄȑȉȖȒ ȑȄȐȒȏȌȆȄȌȘȒȕȘȒȔ²ȋȄȑȄȓȔȄȆȄȖȄȑȄȎȏȉțȎȌȎȌȅȔȌȖ ǮȒȇȄȖȒȓȏȄțȉȐȋȄȔȄȈȌȑȣȎȒȣȉȐȒȚȌȣȖȒȆȄȎȄȔȄȒȔȇȄȑȌȋȐȄȑȌȈȄȓȒȑȌȊȄȆȄ ȑȌȆȄȖȄȑȄȐȄȑȇȄȑȆȖȣȏȒȖȒǶȒȍȉȆȌȑȒȆȑȌȎȞȖȋȄȑȌȆȒȖȒȑȄȕȖȔȉȕȄǫȄȔȄȈȌȖȒȆȄȎȒȇȄȖȒȕȉȑȄȓȏȄțȉȐșȗȅȄȆȒ ȕȣȎȄȜȑȌȒȏȉȎȆȄ ǫȄȉȈȑȄȗȕȐȌȆȎȄȕȄȑȉȒȅșȒȈȌȐȌȐȗȕȎȗȏȄȄȋȄȈȄȕȉȑȄȐȔȞȝȌȐ²ǷȕȐȌșȆȄȍȖȉȕȉȓȒ țȉȕȖȒȒȕȆȉȑȄȎȒȑȉȌȕȎȄȖȉȈȄȓȒȈȏȒȊȌȖȉȏȌȚȉȖȒȕȌȑȄȕȉȔȌȒȋȑȄȘȌȋȌțȉȕȎȄȖȔȉȑȌȔȒȆȎȄ ǮȌșȄȑȉȖȒȕȒȖȆȒȔȉȑȌȒțȌȉȑȉȆȞȋȐȒȊȑȒdzȔȌțȌȑȄȖȄȋȄȖȒȆȄȉțȉȖȣȏȒȖȒȑȌȉȓȒȈȏȒȊȉȑȒȑȄ ȒȇȔȒȐȉȑȕȖȔȉȕDZȄȓȔȉȊȉȑȌȉȖȒȆȒȅȏȄȕȖȖȄȑȄȒțȌȖȉȉȌȋȎȏȢțȌȖȉȏȑȒȇȒȏȣȐȒȌȌȐȉȑȑȒȋȄȔȄȈȌȖȒȆȄ ȒȔȇȄȑȌȋȐȞȖȑȌȕȌȕȞȋȈȄȆȄȋȄȝȌȖȑȄȔȉȄȎȚȌȣȕȎȒȣȖȒȓȔȉȈȓȄȋȆȄȒțȌȖȉÅȈȌȎȖȗȆȄȍȎȌµȑȄȐȒȋȞȎȄȖȉȈȄȅȞȈȄȖ ȋȄȖȆȒȔȉȑȌ DZȉțȉȖȏȌȆȌȣȖȏȉȎȄȔȕȎȌȓȒțȉȔȎȗȅȌȆȄȑȄȈțȒȆȉȎȄȇȒȈȌȜȑȒ DzȅȝȒȖȒȖȉȇȏȒȑȄȅȄȎȖȉȔȌȌȖȉȑȄȐȌȔȄȝȌȕȉȆțȒȆȉȜȎȌȣȒȔȇȄȑȌȋȞȐȉȒȎȒȏȒ Ȏȇ ǮȞȐȜȉȕȖȈȉȕȉȖȄȖȄȕȌȇȒȈȌȑȄȓȔȒȚȉȑȖȄȒȖȐȞȊȉȖȉȌȓȔȒȚȉȑȖȄȒȖȊȉȑȌȖȉ șȞȔȎȄȖǹȒȔȄȖȄșȞȔȎȄȖȕȌȑȖȉȑȋȌȆȑȒȕȖȈȉȚȌȅȉȏȄȑȒȐȒȇȄȖȈȄȈȒȕȖȌȇȑȄȖȈȒ ȈȉȚȌȅȉȏȄȎȒȉȖȒȉȉȎȆȌȆȄȏȉȑȖȑȄȋȆȗȎȄȑȄțȗȎȎȒȍȖȒȔȄȋȔȗȜȄȆȄȅȉȖȒȑ ǦțȒȆȉȜȎȄȖȄȗȕȖȄȌȐȄȓȒȆȉțȉȅȄȎȖȉȔȌȌȒȖȎȒȏȎȒȖȒȉȅȔȒȣȖȑȄȑȄȕȉȏȉȑȌȉȖȒȑȄǫȉȐȣȖȄ ǦȈȏȞȅȑȄȖȌȑȄȖȄȐȉȊȈȗȑȒȕȄȌȇȒȔȑȄȖȄȗȕȖȑȄȕȉȑȄȔȌțȄȘȌȏȖȔȗȐǷțȉȑȌȖȉȆȕȉȒȝȉȑȉȕȄȒȖȎȔȌȏȌȎȄȎȆȄȉ ȚȉȏȖȄȍǵȓȒȔȉȈȈȔȉȆȑȌȖȉȇȞȔȚȌȖȣȉȉȈȑȒȒȖȑȄȍȉȔȒȇȉȑȑȌȖȉȐȉȕȖȄȓȒȖȣȏȒȖȒ dzȒȇȒȏȣȐȄȖȄțȄȕȖȒȖȓȔȄșȄȓȒȈȏȉȇȏȒȖȒȑȌȆȕȞȝȑȒȕȖHȐȞȔȖȆȄȖȄȑȌȎȒȊȄ

43 ñòð.


Òîâà, êîåòî ñìå ïðàâèëè, êîåòî ïðàâèì è ùå ïðîäúëæèì äà ïðàâèì, áëàãîäàðåíèå íà ... ʑˈ˚ˈ˔ˏˈː˃˒ˑ˔ˎˈˇː˃˕˃˔˕˓˃ːˋ˙˃ː˃˒ˈ˕ˋˢ˒ˑ˓ˈˇˈː˄˓ˑˌː˃˔˕˖ˇˈː˕˔ˍˋˢ ˅ˈ˔˕ːˋˍDzʠ˕˖ˇˈː˕˔ˍˋˉˋ˅ˑ˕dzǤʗˏˈːːˑ˒ˑ˕ˑˊˋ˒ˑ˅ˑˇǤǤǤ ʝ˕˒ˑ˔˕˃˔ˋː˃ʞ˓ˈˇ˔ˈˇ˃˕ˈˎː˃ʠ˕˖ˇˈː˕˔ˍˋ˔˝˅ˈ˕ˋˑ˕ˋˏˈ˕ˑː˃˙ˈˎˋˢˈˍˋ˒ː˃ ʠ˕˖ˇˈː˕˔ˍˋ˔˝˅ˈ˕ˋ˔ˍ˃ˏˇ˃˄ˎ˃ˆˑˇ˃˓ˢː˃ʟˈˍ˕ˑ˓˃ː˃ʛˈˇˋ˙ˋː˔ˍˋ˖ːˋ˅ˈ˓˔ˋ˕ˈ˕ Ƿʞ˓ˑ˗ǤˇǦ˓ʞ˃˓˃˔ˍˈ˅ʠ˕ˑˢːˑ˅dzǦʑ˃˓ː˃˒˓ˑ˗ǤˇǦ˓ʙ˓˃˔ˋˏˋ˓ʗ˅˃ːˑ˅ǡː˃˙ˢˎˑ˕ˑ ˓˝ˍˑ˅ˑˇ˔˕˅ˑˋ˃ˇˏˋːˋ˔˕˓˃˙ˋˢː˃ʢːˋ˅ˈ˓˔ˋ˕ˈ˕˃ˊ˃˒ˑˇˍ˓ˈ˒˃˕˃ˋˇˑ˅ˈ˓ˋˈ˕ˑǡ ˍˑˈ˕ˑ˅ˋː˃ˆˋːˋˑˍ˃ˊ˅˃˕Ǥʗ˔ˍ˃ˏˇ˃ʑˋ˖˅ˈ˓ˢǡ˚ˈˈˍˋ˒˝˕ː˃ʠ˕˖ˇˈː˕˔ˍˋ˔˝˅ˈ˕ˊ˃ ˏ˃ːˇ˃˕ʹͲͳͶǦʹͲͳ͸ːˈ˔˃ˏˑ˜ˈˊ˃ˇ˝˓ˉˋ˔ˈˆ˃˛ːˑ˕ˑːˋ˅ˑː˃˓˃˄ˑ˕˃ǡːˑˋ˜ˈˆˑ ː˃ˇˆ˓˃ˇˋǨʓ˃˓˃˄ˑ˕ˋˏ˔˅˃˔˒ˑ˕ˑˊˋː˃˚ˋːˊ˃ː˃˔ˈ˖ˇˑ˅ˑˎ˔˕˅ˋˈˋːˈˍ˃˄˝ˇˈ˜ˋ˕ˈ ˒˓ˑˈˍ˕ˋǡˍˑˋ˕ˑˊ˃ˈˇːˑˑ˔˝˜ˈ˔˕˅ˋˏǡ˄˝ˇ˃˕ˑ˜ˈ˒ˑǦ˒ˑˎˊ˕ˑ˕˅ˑ˓ːˋǨʜ˃ˇˢ˅˃ˏ ˔ˈˈˇˋːˇˈːǡ˄ˎ˃ˆˑˇ˃˓ˈːˋˈː˃˖˔˝˓ˇː˃˕˃˓˃˄ˑ˕˃ǡ˅˔ˋ˚ˍˋˊ˃ˈˇːˑǡ˔˕˖ˇˈː˕ˋˋ ˒˓ˈ˒ˑˇ˃˅˃˕ˈˎˋ˒ˑ˔˓ˈ˜ːˈˏǤǤǤ

бъдещата реалност!

ʠ˖˅˃ˉˈːˋˈǣʓˑˌ˚ˋːʜˋˍˑˎˑ˅ ʜˋˍˑˎ ˎˑ˅˅ ˇ˃˕ˈˎ ˈˎ ˎ ː˃  ʞ˓ˈˇ˔ˈˇ˃˕ˈˎː˃ ˔ˍˋ ˍˋ˔˝˅ ˝˅˅ˈˈ˕˕ ˝ ʠ˕˖ˇˈː˕˔ˍˋ˔˝˅ˈ˕ ʓˋˊ˃ˌːˋˑ˗ˑ˓ˏˎˈːˋˈǣʡ˖˓ˆ˃ˌʙ˃ˎˋːˑ˅ˋʥ˅ˈ˕˃ːʟ˃ˈ˅ ʟˈˇ˃ˍ˕ˑ˓˔ˍˋˍˑˎˈˍ˕ˋ˅ǣʓˑˌ˚ˋːʜˋˍˑˎˑ˅ǡʡ˖˓ˆ˃ˌʙ˃ˎˋːˑ˅ǡ ʠ˕˃ːˋ˔ˎ˃˅˃ʠ˕ˑˌ˚ˈ˅˃ǡʓˈ˔ˋ˔ˎ˃˅ʓˑ˄˓ˈ˅ǡʞ˃˅ˈˎʞ˃˅ˎˑ˅ǡ ʛ˃ˆˇ˃ˎˈː˃ʐˎˋˊː˃ˍˑ˅˃ǡʐˑ˓ˢː˃ʒˈˑ˓ˆˋˈ˅˃ ʔˊˋˍˑ˅˓ˈˇ˃ˍ˕ˑ˓ǣʝˆːˢːʏː˕ˑ˅

ʟˈ˔˖˓˔ˋˋ˔ːˋˏˍˑ˅ˏ˃˕ˈ˓ˋ˃ˎǣ Š––’ǣȀȀ•–—†‡–•Ǥ—Ǧ˜ƒ”ƒǤ„‰Ǧʝ˗ˋ˙ˋ˃ˎˈː˔˃ˌ˕ː˃ ʠ˕˖ˇˈː˕˔ˍˋ˔˝˅ˈ˕ Š––’ǣȀȀ™™™Ǥ—Ǧ˜ƒ”ƒǤ„‰Ǧʝ˗ˋ˙ˋ˃ˎˈː˔˃ˌ˕ ː˃ʛʢǦʑ˃˓ː˃

Студентски живот, брой 5, 2015  
Студентски живот, брой 5, 2015  
Advertisement