Page 1

Ȏ Ȓ ȓ ș Ȝ Ǹ Ȏ ț Ȗ ǰȓȟȓșȎ Ȓ Ȝ ȑ Ȏ Ȑ Ȝ ǻ Ȏ Ȑ Ȗ ș Ƞ ȟ Ȏ Ȗȧ ǻȓȘȎȖȝȞȓȕțȜȐȎȠȎȑȜȒȖțȎ țȖȘȜȑȎȒȎțȓȡȑȎȟȐȎȔȎȔȒȎȠȎțȖ ȕȎȕțȎțȖȭȒȎțȓțȖȖȕȜȟȠȎȐȭ ȖțȟȠȖțȘȠȨȠȕȎ ȟȎȚȜȡȟȨȐȨȞȦȓțȟȠȐȎțȓ ȐȖțȎȑȖȒȎȝȞȓȟșȓȒȐȎȚȓ țȓȡȚȜȞțȜȤȓșȖȠȓȟȖȖ ȒȎȝȜȟȠȖȑȎȚȓȟșȓȘȜȠȎ ȚȓȥȠȖȠȓȟȖ


ˁˎʪˎˀʮʤʻʰʫ ˁ̨̛̛̖̥̯̹̦̦̦̔̌̌̐̔̌̌ˇ̴̶̡̨̛̱̣̯̖̯̪̬̥̌̌̌̌́ʹ̨̦̏̏̌ ̵̸̨̡̨̨̨̛̛̭̯̖̦̣̦̏̐̌ϵͲ̖̯̙̦̭̬̌̌̐̌̔̌ͬϯ ʦ̡̨̛̖̣˃̨̨̛̻̬̦̏ˌ̱̥̖̦ʹ̴̨̛̛̛̛̦̯̖̣̣̦̏̌̌ʺ˄Ͳʦ̬̦̌̌ͬϱ ɂɇɎɈȺɄȺȾȿɆɂɄȺ ɂɡɞɚɧɢɟɧɚ Ɇɟɞɢɰɢɧɫɤɢɭɧɢɜɟɪɫɢɬɟɬ ³ɉɪɨɮɞɪɉɚɪɚɫɤɟɜɋɬɨɹɧɨɜ³ ȼɚɪɧɚ

ʦ̸̡̨̛̛̭̖̖̯̻̬̯̯̏ʦ̡̛̪̱̭ϮϬϭϱ̦̌ʺ̶̡̡̨̛̛̛̖̦̭̣̖̙̔ʹ ʦ̸̨̡̛̛̬̦̖̯̣̦̌̌ͬϲ

Ƚɨɞɢɧɚ;9,ɛɪɨɣ

ʿ̨̛̛̻̬̯̪̬̖̜̯̦̏́̐ˇ̡̨̨̨̱̣̯̖̯̪̺̖̭̯̖̦̌̍̏ ̨̨̛̛̬̖̪̦̖̱̦̭̪̣̥̬̔̌̏̌̏̌̌̔̌̚̚Ϯϰϱ̶̛̛̛̛̬̦̭̪̖̣̭̯̔̌̏̌ͬ̚ϳ

,661

ϭϱϮͲ̡̨̛̛̥̥̣̣̖̬̯̌̌̔̌ϴ̨̛̛̛̻̬̙̪̣̥̬̔̌̏̔̌ʺ˄Ͳʦ̬̦̌̌ͬϳ

ɊȿȾȺɄɐɂə

ˁ̶̨̨̨̨̛̛̛̻̬̖̥̖̦̦̯̥̖̦̺̖̭̯̖̦̯̬̖̪̦̖̏̌̌̔̌̍̏̔̌̏̌̏̌̚̚ ̸̵̨̨̨̡̛̛̛̛̛̭̖̬̯̬̖̦̯̦̯̖̪̻̥̌̏̏̌̏̌̏̔̔̚̚ ̸̶̶̡̡̡̨̨̛̛̛̛̛̣̭̖̭̯̖̦̖̪̬̖̣̖̭̯̌̌̔̌̏̍̚̚;̛̦̯̖̬̏̀Ϳͬϴ

Ƚɥɚɜɟɧɪɟɞɚɤɬɨɪ ɉɪɨɮɞɪɄɪɚɫɢɦɢɪɂɜɚɧɨɜ ɞɦɧ

ʯ̵̨̡̡̨̨̨̨̛̛̦̖̯̦̭̯̦̣̖̯̯̬̭̣̦̯̬̦̖̦̖̌̍́́̏́̌̌̌̔̌̏̏̌̚ ;̛̦̯̖̬̏̀Ϳͬϵ

Ɉɬɝɨɜɨɪɟɧɪɟɞɚɤɬɨɪ ɉɪɨɮɞɪɊɢɧɚɥɞɨɒɢɲɤɨɜɞɦ

ϭϬ̵̨̨̨̨̡̨̛̛̛̛̛̛̦̯̭̻̦̖̯̭̯̖̣̬̬̱̬̯̐̔̔̌̏̌̍́̏̌̌̔̐́̌̚̚ ̏˄ʺʥʤʸͣˁ̏͘ʺ̛̬̦̌̌ͬ͞ϭϬ

Ɋɟɞɚɤɬɨɪɧɚɛɪɨɹ ɈɝɧɹɧȺɧɬɨɜ

ͣʺ̶̡̛̛̛̛̛̖̦̭̯̱̦̖̬̭̯̖̯̻̔́̏̏̏ʦ̨̨̨̛̬̦̖̥̜̯̬̥͕̌̌̏̔͞ ̛̌́̏̚ʻ͘ʿ͘ʿ̨̡̛̭̣̦̻̯̦̌̌ʰ̬̖̣̌ͬ̚ϭϭ

ɉɨɦɚɬɟɪɢɚɥɢɧɚ Ⱦɚɪɢɧɚȼɟɥɱɟɜɚ ȼɟɥɢɧɚɆɚɪɤɨɜɫɤɚ ɄɚɥɢɧɚȻɨɠɢɥɨɜɚ ɉɪɟɞɩɟɱɚɬɢɞɢɡɚɣɧ Ⱦɚɧɢɟɥɚɓɟɪɟɜɚ ɋɧɢɦɤɢ ɉɟɬɤɨɆɨɦɱɢɥɨɜ

‹Ɇɟɞɢɰɢɧɫɤɢɭɧɢɜɟɪɫɢɬɟɬ Äɉɪɨɮɞɪɉɋɬɨɹɧɨɜ³ȼɚɪɧɚ ȼɚɪɧɚɭɥɆɚɪɢɧȾɪɢɧɨɜʋ ɬɟɥ ɂɡɞɚɧɢɟɬɨɫɟɩɨɞɝɨɬɜɹɨɬɨɬɞɟɥɢɬɟ ɂɡɞɚɬɟɥɫɤɚɞɟɣɧɨɫɬµµ ȼɪɴɡɤɢɫɨɛɳɟɫɬɜɟɧɨɫɬɬɚµµ

press@mu-varna.bg

2

ʦ̨̨̨̛̛̛̻̥̙̦̭̯̬̯̖̦̭̯̖̦̱̦̭̌̌̍̌̏̔̏́̌̚̚ ˄̡̡̨̛̛̛̛̦̖̬̭̯̖̯̭̥̖̏̔Ͳ̶̖̦̯̣̖̦̖̦̯̻̬̪̬̖̣̔̌̔̌̐̌ʺ˄Ͳ ʦ̶̡̨̨̛̛̛̛̬̦̦̥̣̯̖̣̖̬̪̖̦̯̣̦̥̖̦̯̌̌̌̌̔̌̔̌̌̔̌ʦ̡̛̪̱̭ ϮϬϭϱͬϲ

Èíôîàêàäåìèêà 2015, áðîé 2

/ŶŵĞŵŽƌŝḀ̆͗ʸ̛̛̔́ʿ̡̨̖̯̏̌ͬϭϬ

ʻ̸̴̶̨̡̡̨̛̛̛̛̱̦̬̱̥͕̣̖͕̱̬̭̖̌̏;̵̨̡̛̬̦̌ͿͬϭϭͲϭϮ ʦ̸̸̡̡̨̨̨̛̛̛̙̦̭̯̻̪̻̥̻̣̦̖̦̭̻̯̬̱̦̖̭̯̯̌̌̔̍̌̏̌̌̔̏̚ ̥̖̙̱̔ʺ˄Ͳʦ̛̬̦̌̌ʺ̶̡̛̛̛̛̛̖̦̭̱̦̖̬̭̯̖̯̔́̏̏ʧ̡̦̭͕̔̌ ʿ̨̣̹̌ͬϭϮ ˋ̛̛̱̙̖̭̯̬̦̦̯̖̭̯̱̖̦̯̦̔̌̔̌ʺ˄Ͳʦ̨̨̬̦̪̦̯̌̌̌̏̌̚ ̶̡̨̨̛̛̛̛̛̛̻̣̬̭̯̭̯̬͕̪̬̬̯̬̍̐̌̌̌́̔̌̌̔ͬϭϯ ˁ̨̛̛̪̬̯̦̯̯̱̬̦̬́ͣʶ̡̨̱̪̦̬̖̯̬̌̌̌͞ϮϬϭϱʹ̨̹̖̭̯ ̨̨̛̛̪̬̖̦̦̖̔̔̌ͬ̚ϭϯ ʽ̨̯̬̻̯̦̍̌ʺ˄Ͳʦ̶̨̛̛̛̬̦̖̥̖̣̭̯̦̦̣̦̌̌̔̌̏̌̌́ ̡̨̨̛̛̛̛̱̦̖̬̭̯̖̯̭̹̥̪̦̯̪̪̣̱̦̖̏̌̌̏̌ͬϭϯ ʥ̸̨̛̛̛̛̣̯̖̦̖̭̯̍̏ͬϭϰ ʻ̨̨̨̨̛̛̛̦̯̯̖̣̭̯̯̏̔̌̏ͬ̚ϭϱ ʻ̨̡̛̛̛̦̏̐ͬϭϲ


ˁʫʪʺʤ˃ʤʧʽʪʰˌʻʰʻʤʻʤ ˇʤʶ˄ʸ˃ʫ˃ʤʿʽˇʤˀʺʤˉʰ˔͵ ʦʻʽʦʤʦʰˁʽʶʽ˃ʫˈʻʽʸʽʧʰˋʻʤ ϵͳʫ˃ʤʮʻʤˁʧˀʤʪʤ

ʻ̌ ϭϲ ̨̛̦̖̥̬͕̏ ̖̦̔̌ ̨̛̦̐̔̌ ̭̣̖̔ ̪̻̬̯̏̌̌ ̡̨̡̪̌ ̛ ̭̯̬̯̌̌ ̦̌ ̨̭̯̬̖̙͕̌ ̸̴̡̯̖̖̖̯́̏̌͘ʻ̵̸̨̨̡̨̨̨̛̛̯̭̯̖̦̣̦̏̌̌̏̐̌ ̍̌̌̚ ̦̌ ʺ˄Ͳʦ̬̦͕̌̌ ̏ ̡̨̨̯́ ̺̖ ̭̖ ̸̨̱̯̍̌̏̌ ̛̥̭̯̻̬̌̐Ͳ̴̶̨̨̨̛̬̥̖̯̯̖͕̦̺̭̯̜̦̭̯̌̌̏̌̍̌ϵ̨̛̛̥̣̦̌ ̛ ̨̨̛̪̣̦͕̏̌ ̡̨̯̌ ϭ͕ϱ ̛̥̣͘ ̭̌ ̛̛̻̬̙̦̭̱̭̔̌̏̌̍̔́͘ ʽ̴̶̨̛̛̣̦̣̖̦̯̯̖̪̬̖̬̦̦̌̌̌̍́̌̌̌̚ ̨̨̨̛̪̭̣̖̦̖̯̙̦̦̯̭̬̯̔́̌̌̏̌̌̐̌̔̌ ̡̨̬̖̯̬̦̌̌ʺ˄Ͳʦ̴̨̬̦̪̬̌̌̔͘Ͳ̬ʶ̛̛̬̭̥̬̌ʰ̨̡̛̦̖̦̦̏̌̏̔̌̌̌ˇ̡̱̣̯̖̯̌̌ ̴̶̴̨̨̛̪̬̥̪̬̌̌́͘ʪ̛̦̌̌ʰ̨̦̏̌̏̌͘ ˋ̬̖̚ ̛̙̏̌ ̨̡̛̖̬̻̏̔̏̌̚ ̨̛̛̭̻̯̖̯̍ ̖̍ ̨̦̣̦̌̍̀̔̌̏̌ ̏ ̛̪̬̖̪̻̣̦̖̦̯̖ ̭ ̴̶̨̛̛̛̣̦̌ ̨̛̭̯͕̐ ̨̛̪̬̖̪̯̖̣͕̔̌̏̌ ̛̛̛̭̯̱̖̦̯̬̙̦̦̔̐̌̔̌̌ʦ̛̬̦̣̌̌̌̚ ̛̦̪̻̬̖̯̙̌̏́̌͘ ʦ ̨̨̛̪̬̖̯̭̯̖̦̯̏̏ ̛̭ ̨̨̭̣̏ ̴̨̪̬͘ ʰ̨̦̏̌̏ ̸̨̪̖̬̯̔̌ ̨̬̣̯́̌ ̦̌ ʺ˄Ͳʦ̬̦̌̌ ̡̨̯̌ ̨̥̖̬̖̦̔ ̛ ̵̸̨̡̨̨̨̛̛̭̯̖̦̣̖̦̏̐ ̛̪̬̯̖̯̖̣̖̦̐̌ ̶̖̦̯̻̬ ̌̚ ̵̨̨̨̨̛̛̛̥̣̯̖̬̦̖̭̥̯̬̖̦̌̔̌̌̐̌ ̨̨̡̨̛̛̭̯̬̦̯͕̦̯̖̭̖̯̻̬̙̪̌̌̌̔̔̌̏ ̭̖̯̏̌͘ʿ̴̨̬͘ʪ̛̦̌̌ʰ̨̛̦̦̪̬̏̌̏̌̌̌̏ ̶̨̡̛̬̖̯̬̭̪̖́ ̦̌ ̨̨̨̛̪̭̯̦̯̯̐̌

̪̬̖̚ ̛̛̥̦̣̯̌̌̌̚ ̖̦̔̌ ̨̛̦̐̔̌͘ ʿ̨ ̡̨̛̛̛̦̖̜̦̯̖̱̥̣̻̖̺̖̔̏̍̍̔ͣ̚ʸ̨̨̛̬̯̬̯̌̍̌́̌ ̨̪ ̵̛̛̥́ ̦̌ ̵̛̬̦̌ ̛ ̨̡̨̣̦̌ ̭̬̖̔̌͞ ̡̻̥ ʺ˄Ͳʦ̬̦̌̌ ̨̛̪̬̖̭̯̔ ̔̌ ̭̖ ̪̬̖̻̬̦̖̏ ̏ ̶̛̛̛̭̪̖̣̬̦̌̌̌̚ ̨̨̛̣̬̯̬̌̍̌́ ̌̚ ̨̛̭̣̖̦̖̯̔̏̌̚ ̦̌ ̨̡̛̥̬̭ ̛ ̡̨̨̛̭̣̦̌̔̏̔ ̛̬̖̭̱̬̭ ̡̡̛̛̱̣̯̱̬̌̏̌͘ʿ̨̡̡̛̬̻̖̦̔̌̌̔̌̌̚ ̨̦̯̭̬̦̏̌̌̐̌̔̌̌ˇ̡̨̨̛̱̣̯̖̯̖̪̦̖̭̖̦̯̪̬̖̖̦̯̦̌̌̍̔̔̌̌̚ʦˁ˄̴̨̪̬͘ʤ͘ ʻ̡̨̨̡̨̖̣͕̪̬̻̦̯̭̬̔́̏̌̔̌̌̏̌̌̐̌̔̌̚ ̖̍ ̨̪̦̖̭̖̦̔ ̛ ̨̯ ̨̛̥̖̯ ̦̌ ʥ̴̶̸̡̛̛̻̣̬̭̬̥̖̯̖̦̭̻̐̌́̌̌̏̀̚͘ ˁ̴̶̨̨̨̛̛̛̛̛̛̬̖̣̦̯̖̭̯̦̭̻̯̖̯̔̌̐̌̍ ̵̍́̌ ̡̛̥̖̭̯̦̌̚Ͳ̛̛̥̦̭̯̻̬̻̯ ̦̌ ̨̨̬̖̪̦̖̯̔̌̏̌̏̌̚̚ ̔Ͳ̬ ʦ̨̦̌̽ ˌ̡̨̨̛̛̬͕̣̭̯̦̯̱̪̬̯̖̣̦̌̏̍̌́̌̏̌ʽ̣̭̯̍̌ ʦ̬̦̌̌ ˁ̨̯̦́ ʿ̭̖͕̌̏ ̡̨̛̥̦̬̻̯̌̔ ̦̌ ʦ̨̨̨̡̛̖̦̦̥̬̭̯̖ ̛̛̭̣ ̡̨̛̦̯̬̥̬̣̌̌̔̌D̡̨̛̯ʿ̸̡̛̖̯̖͕̦̣̦̻̯̦̏̌̌̌ˀ̨̛̛̖̦̣̦̐̌́ ̡̨̛̦̭̪̖̯̬̯̌ ̨̪ ̨̨̨̛̬̦̖̯̍̌̏̌̚ʹʦ̬̦̌̌ʦ̶̖̦̖̭̣̌̏̌ʧ̨̖̦͕̏̌ ̸̨̡̡̛̛̛̛̛̪̬̖̭̯̯̖̣̯̭̬̦̖̦̭̔̌̏̏̏̌ ̛̛̭̹̏ ̸̛̛̱̣̺͕̌ ̸̨̣̖̦̖̯̖̏ ̦̌ ˁ̻̖̯̏̌ ̦̌ ̨̛̦̭̯̯̖̣̯̖̌́ ̦̌ ʺ˄Ͳʦ̬̦͕̌̌ ̛̛̪̬̖̭̯̯̖̣̔̌̏ ̦̌ ̡̨̨̬̻̭̯̯̏̔̏̌̌ ̦̌

̶̡̨̛̛̛̛̬̦̖̦̭̯̖̣̦͕̪̬̖̭̯̯̖̣̏̌̍̔̌̏ ̦̌ʥ̴̶̸̡̛̛̻̣̬̭̬̥̖̯̖̦̭̻͕̐̌́̌̌̏̀̚ ̡̡̨̛̛̛̯̪̬̖̭̯̯̖̣̦̭̻̖̦̯̌̔̌̏̌̔̍̌̌ ̛ ̛̛̪̻̣̦̯̖̣̦̯̌̌̚ ̣̭̯͕̏̌ ̡̨̛̛̬̖̯̬̔ ̶̵̡̡̨̛̛̛̛̛̛̛̦̬̖͕̬̯̖̯͕̭̯̬̯̖̣͕̌̔̌ ̨̛̪̬̖̪̯̖̣͕̔̌̏̌ ̛̭̯̱̖̦̯̔ ̛ ̛̛̥̖̔͘ ʿ̨̛̛̬̯̖̣̦̔̌̏̚ ̛̬̖̭̌̔ ̵̍́̌ ̸̨̛̪̣̱̖̦ ̨̺̖ ̨̯ ̛̛̥̦̭̯̻̬̌ ̦̌ ̨̨̬̖̪̦̖̯̔̌̏̌̏̌̚̚ ̔Ͳ̬ ʿ̖̯̻̬ ʺ̨̡̨̭͕̏ ʶ̬̭̖̦̌ʶ̬̣̖̌̏ʹ̛̛̥̦̭̯̻̬̦̥̣̖̙̯̌̌̔̌ ̛ ̨̭̪̬̯͕̌ ̴̨̪̬͘ ʰ̡̨̣ ʧ̨̖̯̏ Ͳ ̪̬̖̭̖̯̖̣̔̔̌ ̦̌ ʥ̡̛̻̣̬̭̐̌ ˇ̶̸̛̬̥̖̯̖̦̌̌̏ ̭̻͕̀̚ ̴̨̪̬͘ ʻ̡̨̛̣̜̌ ʸ̨̥̌̍̏ Ͳ ̡̖̦̔̌ ̦̌ ˇ̡̱̣̯̖̯̌̌ ̨̪ ̴̶̛̬̥̌̌́ ̡̻̥ʺ˄Ͳˁ̴̸̨̡̛̛͕̦̣̦̦́̌̌̌̌ʦʦʺ˄ ͣʻ͘ʱ͘ ʦ̶̨̪̬̌̌̏͞ ̡̪̌͘ / ̬̦͕̌̐ ̴̨̪̬͘ ʥ̨̦́ʺ̡̨̛̛̖̦̬̬̔̌̏̔͘

ʻ̨̨̛̯̥̦̏́̔̌ˇ̡̨̱̣̯̖̯̪̌̌ ̴̶̨̨̛̬̥̬̪̣̭̥̖̬̦̌̌́̌̌̐̌̔̌̚ ̨̨̨̨̨̨̛̛̛̛̛̛̪̬̭̯̬̦̱̯̬̦͕̣̬̯̬̦̥̦̭̯̬̯̦̪̣̺͕̌̌̔̌̌̍̌̌̌̔̌̏̌ ̸̴̶̸̵̴̴̨̨̨̨̨̨̡̨̨̨̛̛̛̛̛̛̛̛̛̦̱̦̣̬̯̬̪̬̥̖̯̖̦̦̣͕̬̥̯̬̭̪̖̯̬̯̥̖̯̬͕̌̌̍̌̍̌̌̏̌̌̌̐̌́́̚ ̵̴̶̶̨̡̨̨̨̨̨̨̛̛̛̛̛̛̛̥̣̖̱̣̬̦̣͕̦̦̯̖̦̣͕̬̬̥̖̯͕́̌̍̐́̌̐̌̔̌̌̏ ̸̡̡̛̛̣̖̯̻̦̱̣̯̱̬͘˃̨̛̬̪̣́̌̌̐̌̚ ̸̨̨̨̭̻̭̭̭̭̯̖̦̱̖̦̏́̍̏̌̍Ͳ̨̨̡̡̨̛̪̬̭̯̖̦̪̯̖͕̭̣̏̔̏̌̌̌̌̔̏̌̚ ̶̨̡̡̛̛̛̛͕̣̯̖͕̦̙̬̦͕̍̌̌̍̍̌̌̌̚ ̸̸̵̡̨̡̨̛̛̛̛̖̱̖̦̣͕̥̪̯̻̬̦̣͕̱̖̖̦̖̬̬̱̥̏̌̍̌̌̌̀̌̍̍̌̚̚̚͘

ˁʧˀʤʪʤʻʤʧʽʪʰʻʤ˃ʤ@ Èíôîàêàäåìèêà 2015, áðîé 2

3


ʺ˄ͳʦʤˀʻʤ ʽ˃ʶˀʰʺʽʪʫˀʻʤ ʸʤʥʽˀʤ˃ʽˀʰ˔ͣϯ ˃ʫˈʻʽʸʽʧʰʰʦ ˁ˃ʽʺʤ˃ʽʸʽʧʰ˔˃ʤ͞

ʻ̨̯̭̬̦̏̌̌̐̌̔̌̌ ˇ̴̶̡̨̛̱̣̯̖̯̪̬̥̌̌̌̌́Ͳ ̶̛̭̻̭̭̪̖̣̦̦̬̌̌̌̐̌̔̌ ̡̨̡̦̱̬̭̏̌ͣˁ̬̦̐̌̔̌̌ ̨̛̦̯̐̔̌̌͊͞ ˁ̶̛̪̖̣̦̯̌̌̌ ̦̬̌̐̌̔̌ ̖ ̏ ̡̨̛̯̖̬̌̐́ ͣˁ̛̬̐̌̔ ʽ̨̬̯̖̣̦̍̌̏̌̌̚ ̴̡̛̦̬̭̯̬̱̯̱̬̌̌͟ ̨̯ ϮϰͲ̸̨̣̖̦̦ ̛̙̱̬ ̦̌ ̶̨̛̛̦̦̣̦̌̌́ ̡̨̡̦̱̬̭ ͣˁʧˀʤʪʤ ʻʤ ʧʽʪʰʻʤ˃ʤ ϮϬϭϱ͘͟ ʦ̨̡̨̨̛̭̯ ̸̨̛̛̯̣̖ ̴̶̨̨̨̛̛̛̦̥̦̭̯̱̖̦̯̯̖̪̬̥̻̌̏́̔̌̔̌̌́̏̏̚ʦ̬̦̖̦̜̌̌̌Ͳ̨̨̛̪̬̖̭̯̙̦̯ ̴̶̨̛̛̛̛̛̭̻̯̖̭̖̬̯̦̦̖̭̯̦̍̏̌̌̌̏-

̛̦̯̖ ̨̡̛̪̬̖̯͕ ̨̨̨̛̭̯̬̯̖̣̭̯̯̏ ̛ ̵̡̛̬̯̖̯̱̬̯̌̌̌͘ ʻ̬̯̌̐̌̔̌̌ ̖̍ ̸̬̻̖̦̏̌ ̦̌ϵ̡̛̖̖̥̬̔̏ϮϬϭϱ̐̏͘ˁ̴̨̨̨̨̨̛̛̛̛̛̛̛̯̥̦̭̯̻̬̦̬̖̦̣̦̯̬̯̖́̌̌̐̌̌̏̚ ̨̨̨̨̣̱̭̯̬̜̭̯̯̍̌̐̏ʸ̛̣̦́̌ʿ̨̣̌̏̏̌͘ ʦ̨̡̨̨̛̭̯ ̸̨̛̛̯̣̖ ̸̵̨̛̪̣̱̌ ̡̨̬̖̯̬̻̯ ̦̌ ̛̛̱̦̖̬̭̯̖̯̏̌ ̴̨̪̬͘ ̔Ͳ̬ ʶ̛̛̬̭̥̬̌ʰ̨̨̛̦̪̥̏̌̏͘Ͳ̡̨̛̬̖̯̬̻̯̦̙͘ ʪ̖̦́ʧ̸̨̬̻̦̬̌̏͘ ʻ̌ ̶̨̛̖̬̖̥̦̯́̌ ̏ ˁ̴̨̛́ ̴̨̪̬͘ ̔Ͳ̬ ʶ̛̛̬̭̥̬̌ʰ̸̸̨̨̡̡̨̨̨̡̡̨̨̨̛̦͕̪̣̱̜̭̯̯̱̖̯̯͕̪̦̭̖̯̬̯̭̣̏̌̏̌̏̌̌̌̌̌̌̏̌̏̚ ̭ ̛̱̥̯̖̔͗ ͣʪ̌ ̨̨̛̪̭̯̬̹ ̸̵̨̨̨̛̛̛̱̦̖̬̭̯̖̯͕̦̪̭̯̬̹̬̥̏̌̌̏̌̔̌̌̚͘͞ ˁ̣̖̔ ̡̨̨̖̯ ̨̛̭̪̖̣̔ ̌̚ ̨̭̻̦̖̯̔̌̏̌̚ ̦̌ ̭̬̯͕̐̌̔̌̌ ̌̚ ̛̯̬̱̦̔́ ̨̡̪̬̖̯̖̦ ̸̸̡̨̡̨̨̨̨̨̛̛̛̛̛̛̛̛̪̻̯̭̖̯̬̪̻̬̪͕̦̻̬̯̣̦̪̻̣̦̖̦̖̪ͣ̏̍̌̚̚̚͞Ͳ̡̨̥̣̌ ̨̯ ̨̛̦̐̔̌͘ ˀ̡̨̖̯̬̻̯ ̶̨̛̭̪̖̣̦̌ ̨̛̣̬̍̌̐̔̌ ̦̌ ̸̡̛̛̭͕̏ ̸̛̱̭̯̣̌̏̌ ̏ ̶̸̶̨̡̨̡̨̨̨̨̡̛̛̛̛̛̛̛̪̬̖̭͕̣̯̖̣̦̖̪̦̱̦̖̬̭̯̖̯͕̬̯̣̱̭̻̬̦̪̬̖̣̯̦̪̬̖̯̌̏̀̌̌̏̌̌̍̔̌̌́̌̌̌̚͘ ʿ̵̨̡̛̬̖̯̦̯̦̭̬̯̭̬̌̌̐̌̔̌̌̌̌͘˔̡̨̦ ʿ̨̖̯̬̏ ̛ ̵̬̌͘ ʺ̨̛̬̭̣̌̏ ˁ̯̣̖͕̌̏ ̌ ̨̛̛̪̻̣̦̖̦̖̯̖̦̌ͣ̚ʿ̡̣̦̖̭̌͞ʽʽʪ͘

4

Èíôîàêàäåìèêà 2015, áðîé 2

ʦ ̣̌̌̚ ͣʪ̶̨͘ ̔Ͳ̬ ʪ͘ ʶ̨̛̣̭̬̌̏͞ ̻̏̏ ˇ̶̡̨̛̛̱̣̯̖̯̪̖̦̯̣̦̥̖̦̦̌̌̔̌̌̔̌̌ Ϯϳ̨̨̡̛̛̛̦̖̥̬̖̯̬̯̖̦̭̯̖̦̯̏̍̌̔̏̌̌ ̏ ̭̯̬̦̯̌̌̌ ̨̨̛̣̬̯̬̌̍̌́ ͣϯ ̵̨̨̛̛̯̖̦̣̐ ̏ ̨̨̨̛̭̯̥̯̣̯̌̐́̌͘͞ ʦ ̛̯̌̚ ̨̨̛̣̬̯̬̌̍̌́ ̛̭̯̱̖̦̯̯̖̔ ̨̺̖ ̨̯ ϮͲ̛ ̡̱̬̭ ̦̌ ̸̨̨̛̱̖̦̖̯̍ ̛̭ ̸̨̪̯̌̏̌̚ ̔̌ ̨̛̬̯̯̌̍̏̌̚ ̨̛̥̖̣̔ ̭ ϯ ̛̪̬̦̯̖̬ ̛ ̨̨̣̬̯̬̖̦̌̍̌ϯ̡̭̖̦̖̬͘ʦ̡̨̡̥̪̣̖̯̌ ̶̨̨̛̛̛̛̛̛̣̪̬̯̪̻̣̦̯̖̣̦̪̣̥̖̬̏̌̌̌̌̌̔̌̌́̚̚̚ ̭̣̖̔ ̛̛̪̬̦̯̬̦̖̌͘ ʸ̨̨̨̨̛̬̯̬̯̖̭̻̺̖̭̯̖̦̪̌̍̌́̌̏̌ʿ̨̡̬̖̯ζʪˇʻʰʥϬϮͬϭϵ̨̯ϭϵ͘ϭϮ͘ϮϬϭϰ̐͘ ̭ ̴̶̛̛̖̦̖̖̦̯̍ ʺ˄Ͳʦ̬̦̌̌ ̛ ̴̨̨̡̨̛̦̦̭̪̬̖̪̯̌̏̌̔̌ˇʻʰ̡̻̥ʺʽʻ̦̌ ˀ̡̛̖̪̱̣̍̌ʥ̛̻̣̬̐̌́͘

ϯʿˀʰʻ˃ʰˀʤʻʫ˃ʽ ʻʤʪʫʻ˃ʤʸʻʰ ʶʽʻˁ˃ˀ˄ʶˉʰ͵ˋʤˁ˃ ʽ˃ʽʥ˄ˋʫʻʰʫ˃ʽʦ ʺ˄ͳʦʤˀʻʤ ˃̛̛̛̬̥̖̬̦̯́̚ ̡̭̖̦̖̬ ̛ ϯ ̛̪̬̦̯̖̬̻̯ ̪̬̖̭̯̣̯̔̌̏́̏̌ Ͳ Ḓ̨̛̛̭̯̖̥̬̯̯̌̌̍́ ̦̌ ̶̛̛̪̬̦̪̌ ̦̌ ̨̨̨̨̛̪̭̣̜̦̬̯̦̖̌̍̏̌̚ ̦̌ ̛̖̯̜̣̔̌ ̨̯ ϯ ̛̛̬̯̱̣̦̏̌ ̨̛̥̖̣̔͘ ʻ̨̯̏̌̌ ̵̨̨̛̯̖̦̣̐́ ̺̖ ̣̖̦̖̌̐̚ ̻̏̏ ̛̏̔ ̦̌ ̶̨̨̛̛̖̥̦̭̯̬̦̦̔̌ ̛̱̪̬̙̦̖̦̌́ ̏ ̨̛̪̬̬̥̯̖̐̌ ̌̚ ̸̨̛̱̖̦̖̍ ̨̪ ̸̨̛̪̬̯̖̯̦̌ ̖̦̯̣̦̔̌̌ ̶̛̛̥̖̦̔̌ ̛ ̵̨̡̛̻̯̖̦̍̌̚ ̨̺̖ ̪̬̖̚ ̨̛̯̬̏́ ̭̖̥̖̭̯̻̬ ̦̌ ̸̱̖̦̯̍̌̌ ϮϬϭϱͬϮϬϭϲ̨̛̦̐̔̌͘ ˋ̸̨̡̨̡̛̛̛̖̯̬̥̣̖̦̖̦̖̪̦̪̬̖̯̌̏̌̌̌̌ ;̶̛̛̛̭̪̖̣̭̯̯̖̌ ̨̪ ̸̨̛̪̬̯̖̯̦̌ ̖̦̯̣̦̔̌̌ ̶̛̛̥̖̦̔̌ ̔Ͳ̬ ʪ̨̙̖̦̔ ʪ̨̛̙̖̦̔̏̔Ͳ̬ʰ̖̯̏̌ʶ̯̬̖̌̏̌Ͳʥ̨̡̨̱̏̌̚ ̛ ̵̶̨̛̛̻̯̖̦̯̖̍̚ ˁ̖̯̣̦̏̌̌ ʤ̨̛̦̖̣̐̏̌ʪ̛̦̌̌ʿ̨̣̌̏̏̌Ϳ̵̛̪̬̖̥̦̌̌ ̪̬̖̚ ̸̨̛̱̖̦̖̍ ̌̚ ̨̬̯̌̍̌ ̭ ̨̦̯̏̌̌ ̪̬̯̱̬̌̌̌̌͘ ʽ̸̨̛̱̖̦̖̯̍ ̭̖ ̨̪̬̖̖̏̔ ̨̯ϭϰ̨̔ϭϲ̨̡̯̻̏̏͘ˇʪʺ͕̪̬̖̦̔̌̏̌ ̶̨̨̛̛̛̭̯̦̦̦̭̖̥̦̬̦̣̔̌̏̌̌̌̌̚͘

ϭϲʰʯʪʤʻʰʫʻʤˇʫˁ˃ʰʦʤʸʤʻʤ ˋʫˀʦʫʻʽʶˀˎˁ˃ʶʰ˃ʫʰʯʪˀʤʦʻʰˇʰʸʺʰ ϭϰϱ̴̨̛̣̥̯̌Ϯϱ̸̵̛̻̬̙̱̭̯̔̌̏̌̏̌̌ ̨̨̛̪̬̖̖̦̯̏̏̔́Ϯϴ͘Ϭϵ̨̔͘ϯ͘ϭϬ̴̡̨̨̛̖̭̯̣͕̦̜̯̏̌̌͘ʺ˄Ͳʦ̨̨̛̬̦̖̭̻̬̦̯̬̌̌̐̌̌̚ ̨̖̦̌̔̚ ̭ ʥˋʶ ʹ ̴̛̖̭̯̣̻̯̏̌ ̶̨̨̛̛̖̪̪̯̬̦̙̦̖̪̬̖̖̦̯̍̔̌̌̌̌̏̔̌̚ʺ̛̬̬̯̌̐̌̌ʿ̨̨̪̏̌͘ ˁ̻̭ˁ̶̨̨̡̛̛̪̖̣̖̦̪̣̥̱̥̖̦̌̔̌̔̚Ͳ ̯̣̖̦̌ ̴̛̣̥͕ ˁ̶̛̪̖̣̦̌̌ ̦̬̌̐̌̔̌ ̌̚ ̨̛̪̬̦̭ ̡̻̥ ̨̛̛̬̯̖̯̌̏̚ ̦̌ ̵̱Ͳ ̨̨̛̥̦̯̬̦̯̌̌ ̛ ̨̡̨̱̥̖̦̯̣̦̔̌ ̡̨̛̱̭̯͕̏̚ ˁ̶̛̪̖̣̦̌̌ ̦̬̌̐̌̔̌ ̦̌ ̨̛̙̱̬̯ ̛ ʻ̬̌̐̌̔̌ ̦̌ ˁ̻̀̌̚ ̦̌ ̴̨̛̛̣̥̯̖̏ ̶̛̖̜̔ ̖̹̖̍ ̦̬̖̦̌̐̌̔̌ ̡̛̛̱̦̖̬̭̯̖̯̭̯̏̌̌ ̛̛̯̖̣̖̏́̚ DƵͲ sŝ͘ds ̨̪ ̬̖̥̖̏ ̦̌ ̶̨̛̖̬̖̥̦̯́̌ ̨̪ ̡̨̛̬̦̖̯̌̏̌̚ ϭϲͲ̛́ ʺ̨̖̙̱̦̬̖̦̔̌̔ ̴̛̖̭̯̣̏̌ ̦̌ ̸̨̡̡̛̖̬̖̦̬̻̭̯̯̖̏ ̛ ̴̛̛̛̬̦̣̥̔̌̏̚͘ ˁ̶̛̪̖̣̖̦̌ ̨̛̪̣̥̔ ̌̚ ̨̡̱̥̖̦̯̣̖̦̔̌ ̴̛̣̥ ̖̍ ̖̦̔̌̔ ̦̌ ̴̛̣̥̌ ̌̚ ̨̨̨̨̦̬̭̯̯̔̏ ͣʿ̸̨̨̨̣̱̖̦̯ ̨̬̥͕̔̌

̨̬̥̔̌ ̜̯̖̔̌̏̌͞ ̭ ̨̣̦̐̌̏ ̶̴̨̨̛̖̜̭̯̺̣̖̪̬̔̏̌͘ʦ̛̛̣̦̌ʿ̡̨̛̣̯̦͕̌̌̏ ̡̨̨̛̬̻̯̖̣̦̏̔̌ʶ̡̨̨̨̛̛̛̛̣̦̯̪̦̖̭̯̖̣̌̌̌̐́̚ ̛ ̨̛̛̦̯̖̦̦̏̚ ̸̛̣̖̖̦̖ ̡̻̥ ˄̡̛̛̦̖̬̭̯̖̯̭̯̏̌̌ ̶̨̛̣̦̍̌ ͣˁ̏͘ ʺ̛̬̦̌̌͞ʹʦ̬̦̌̌͘ʻ̬̦̌̐̌̔̌̌ˁ̻̀̌̚ ̴̶̸̨̛̛̛̦̣̥̯̖̖̜̖̬̻̖̦̦̌̏̔̍̏̌̌ ̴̛̣̥̌ ͣʥ̸̨̨̨̛̬̦̐̔̌ ̡̣̌̔̌͞ ̭ ̨̛̬̖̙̭̬̽ ˈ̨̛̬̭̯ ˁ̸̨̯̜̖̏͘ ʻ̬̌̐̌̔̌ ̨̯ ̨̛̥̖̯ ̦̌ ˀ̡̨̖̯̬̌ ̸̛̬̻̏ ̴̨̪̬͘ ̔Ͳ̬ ˀ̨̭̣̌̔̌̏ˀ̴̛̖̣̥̌̔̏̌̌ͣ̚ˁ̶̡̨̨̨̨̛̻̪̖̦̖̦̙̯͕̪̬̖̭̯̖̦̯̏̔̌̏͞ʰ̡̨̨̨̨̨̬̖̣̭̯̪̭̣̭̯̌̏̚͘


ʯʤʫ˃ʰʤʶʤʪʫʺʰˋʻʰʪʸˎʮʻʽˁ˃ʰ ʰʿˀʰʪʽʥʰ˃ʰʻʤ˄ˋʻʰˁ˃ʫʿʫʻʰʻʤ ˃ˎˀʮʫˁ˃ʦʫʻʰ˔ʤʶʤʪʫʺʰˋʫʻˁˎʦʫ˃ʻʤϮϭ ʪʫʶʫʺʦˀʰϮϬϭϱʧ͘ ʤʪͣʿ̴̨̨̬̖̭̬͞;ϱͿ ʿ̴̨̬̔͘Ͳ̬ʦ̛̖̭̖̣̦ʿ̨̖̯̬̏ʿ̨̖̯̬͕̏ ̥̔͘͘ʹͣˁ̸̨̻̬̖̦̔Ͳ̵̨̛̛̭̻̬̱̬̔̏̌̐́͞ ʪ̶̨͘ʥ̛̭̯̬̌ˉ̦̖̌̏̌ʶ̸̴̣̖͕̌̏̌̔͘͘ʹ ͣʥ̵̨̛̛̛̥́͞ ʪ̶̨̔͘Ͳ̬ˁ̴̡̯̖̌ʦ̛̭̣̖̌̏̌ʦ̸̻̣̖̏̌Ͳ ʶ̨̱̥̦͕̥̦̌̏̌̔̚͘͘͘ʹͣˇ̡̨̨̛̬̥̣̌̌̐́͞ ʪ̶̨̔͘Ͳ̬ʦ̦̌́ʧ̨̨̬̦̌̏̌ˁ̴̨̡̯̖̭͕̏̌ ̥̔͘͘ʹͣʤ̵̨̨̨̛̛̛̛̦̯̥͕̭̯̣̌́̐́ ̶̨̨̛̛̯̣̐́͞ ʪ̶̨̔͘Ͳ̬ʪ̨̡̛̬̦̍̌ʪ̛̖̥̬̖̏̌ ˀ̨̨̜̦̌̔̏̌Ͳ˔̨̣̻̥͕̥̏̌̔͘͘ʹͣˁ̻̖̦̔̍̌ ̶̛̛̥̖̦̔̌͞ ʤʪͣʪ̶̨̖̦̯͞;ϮϭͿ ʪ̶̨̔͘Ͳ̬ʪ̛̦̌̌ʺ̨̛̣̖̦̏̌ˀ̡̨͕̌̔̏̌ ̥̔͘͘ʹͣʰ̴̶̡̨̨̛̛̛̦̖̦̣̖̭̯̍̚͞ ʪ̶̨͘ʺ̛̣̌ʧ̨̛̖̬̖̐̏̌ʪ̨̛̛̥̯̬͕̏̌ ̛̔͘͘ʹͣʽ̶̛̛̛̛̛̬̦̱̪̬̣̖̦̖̻̦̐̌̌́̌̏̏̚̚ ̴̨̨̨̨̨̛̛̭̖̬̯̦̥̯̖̬̣̦̯̪̬̭̯̌̌̌̌̌̏̔̏̚ ;̨̨̬̖̪̦̖̯̏̔̌̏̌̏̌̚̚Ϳ͞ ʪ̶̨͘ʤ̨̦̯̦̖̯̌̌ʯ̡̨̬̔̌̏̏̌ˉ̡̨̖̯͕̏̏̌ ̛̔ͣ͘͘ʽ̶̛̛̛̛̛̬̦̱̪̬̣̖̦̖̻̦̐̌̌́̌̏̏̚̚ ̴̨̨̨̨̨̛̛̭̖̬̯̦̥̯̖̬̣̦̯̪̬̭̯̌̌̌̌̌̏̔̏̚ ;̨̨̬̖̪̦̖̯̏̔̌̏̌̏̌̚̚Ϳ͞ ʪ̶̨̔͘Ͳ̬ˁ̖̯̣̏̌ʦ̛̭̣̖̌̏̌ˁ̡̨̯̜͕̌̏̌ ̥̔͘͘ʹͣʻ̴̨̨̛̖̬̣̐́͞ ʪ̶̨̔͘Ͳ̬ʪ̛̬̦̌̌ˈ̨̛̬̭̯̏̌ʻ̨̜̖̦͕̌̔̏̌ ̥̔͘͘ʹͣˈ̛̛̖̦̐̌;ˈ̡̛̛̛̬̦̖̦̖̖̯̖̯̌̔̌Ϳ͞ ʪ̶̨̔͘Ͳ̬ʱ̨̣̦̌̔̌ʶ̨̨̛̦̭̯̦̯̦̌̏̌ ʿ̨̪̌̌̏̌̚Ͳʯ̡̨͕̥̌́̏̌̔͘͘ʹͣʿ̸̨̛̣̭̯̦̌Ͳ ̸̵̡̨̡̛̛̛̛̛̬̖̦̭̯̬̱̯̦̖̭̯̖̯̦̬̱̬̏̌̌̐́͞ ʪ̶̨͘ʰ̦̏̌ˁ̨̨̯̦́̏ʤ̡̨̣̖̭̦̬͕̪̭̌̔̏̔͘͘ ʹ ͣʺ̶̵̡̨̨̛̛̛̛̖̦̭̪̭̣̔̌̐́͞ ʪ̶̨̔͘Ͳ̬ʦ̛̭̣̌ʺ̡̨̬̌̏ʥ̨̡̨̙͕̥̏̔͘͘ʹ ͣʽ̵̛̛̺̬̱̬̍̌̐́͞ ʪ̶̨͘ʺ̵̛̖̣̌̌ʤ̨̯̦̭̌̌̏̌ʦ̬̦̖͕̌̏̌ ̥̔͘͘ʹͣ˄̨̨̨̛̪̬̣̖̦̖̦̺̖̭̯̖̦̯̌̏̌̍̏ ̬̖̔̌̏̚͞ ʪ̶̨̔͘Ͳ̬ʤ̯̦̭̌̌ʤ̨̦̖̣̐̏ʤ̨̯̦̭͕̥̌̌̏̔͘͘ ʹ ͣʶ̨̨̛̛̬̣̌̔̐́͞ ʪ̶̨͘ʶ̨̣̦̌́ʪ̨̨̛̬̦̍̏ʧ̴̨̛̖̬̖͕̐̏̔͘͘Ͳ ͣʥ̴̶̴̨̡̨̡̡̛̛̛̛̛̬̥̬̥̦̖̯̌̌́̌̌̌͞ ʪ̶̨̔͘Ͳ̬ʿ̛̬̖̯̌̌ʿ̸̖̦̖̏̌ʻ̡̨̨̛̣͕̏̌ ̥̔͘͘ʹͣˇ̨̨̨̛̛̛̛̛̛̣̦̙̯̦̯̖̐́̌̏̚ ̸̨̡̖̏̌͞ ʪ̶̨̔͘Ͳ̬ʥ̨̛̬̭̣̌̏ʧ̨̛̖̬̖̐̏ˋ̱̹̖͕̌̏ ̥̔͘͘ʹͣʻ̶̡̛̛̱̣̖̬̦̥̖̦̌̌̔̌͞ ʧ̛̣̦̌̌ˀ̨̱̥̖̦̏̌ʿ̨̛̖̯̬͕̏̌̔͘͘Ͳ ͣʽ̶̛̛̛̛̛̬̦̱̪̬̣̖̦̖̻̦̐̌̌́̌̏̏̚̚ ̴̨̨̨̨̨̛̛̭̖̬̯̦̥̯̖̬̣̦̯̪̬̭̯̌̌̌̌̌̏̔̏̚ ;̨̨̬̖̪̦̖̯̏̔̌̏̌̏̌̚̚Ϳ͞ ʪͲ̬ʥ̛̦̦̌ʻ̡̨̛̣̖̌̏̌ʻ̸̖̦̖͕̥̏̌̔͘͘ʹ ͣʽ̴̨̨̛̯̣̥̣̌̐́͞ ʪͲ̬ʿ̖̯̻̬ʺ̸̛̣̖̏ʿ̨̖̯̬͕̥̏̔͘͘ʹ ͣʪ̵̡̛̛̛̖̯̭̪̭̯̬̌̌́͟ ʪͲ̬ʻ̛̯̣̌̌́ʦ̛̭̣̖̦̌̏̌˄̹̖͕̥̏̌̔͘͘ʹ ͣˁ̶̶̶̨̨̛̛̛̛̛̛̣̦̥̖̦̬̦̦̌̌̔̌̐̌̌́̌̚ ̴̶̨̨̛̛̬̖̪̦̖̯̬̥̯̔̌̏̌̏̌̌̌́̌̚̚͞

ʪͲ̬ʶ̨̛̬̣̌́ˁ̴̨̯̖̦̌̏̌˃̨̨̨̬͕̥̔̏̌̔͘͘ ʹ ͣʿ̵̛̛̛̭̯̬̌́͞ ʺ̡̛̣̌ʤ̵̨̭̪̬̱̌̏̌ʻ̹̬͕̌̌̔̍͘͘ʹ ͣʥ̵̨̛̛̛̥́͞ ʪͲ̬ʸ̡̀̍̌˓̛̬̖̏̌ʪ̸̖̖̏̌Ͳʰ̡̨̨̨̦̥͕̏̌ ̥̔͘͘Ͳͣˇ̨̨̨̛̛̛̛̛̛̣̦̙̯̦̯̖̐́̌̏̚ ̸̨̡̖̏̌͞ ʪͲ̬ʤ̨̛̦̯̦́ʱ̨̨̬̦̔̌̏̌ʤ̨̯̦̭͕̌̌̏̌ ̥̔͘͘ʹͣʧ̨̨̨̛̭̯̬̖̦̯̖̬̣̌̐́͞ ʻˁͣʪ̨̡̨̡̛̯̬̦̦̱̯̖̌̌͞;ϰͿ ʪ̶̨̔͘Ͳ̬ʿ̣̥̖̦̌ʶ̨̨̭̯̏ʻ̖̖͕̥̦̔̏̔͘͘͘ʹ ͣ˄ʻʧ̨̛̣̖̭̯̍͞ ʪ̶̨̔͘Ͳ̬˔̨̬̏ʿ̡̨̖̯̏ʫ̸̦̖͕̥̦̏̔͘͘͘ʹ ͣʻ̵̨̛̛̖̬̬̱̬̏̐́͞ ʪ̶̨̔͘Ͳ̬ˁ̛̣̏̌ʿ̖̯̖̏̌ʤ̨̨̦̦̔̏̌Ͳ ʤ̨̯̦̭͕̥̦̌̌̏̌̔͘͘͘ʹͣʻ̨̨̛̖̬̣̏̐́͞ ʪ̶̨̔͘Ͳ̬ˁ̴̯̖̦̌ʦ̛̭̣̖̌̏ʿ̖̖͕̥̏̔͘͘ʹ ͣ˃̸̨̨̨̛̛̖̬̪̖̯̦̭̯̥̯̣̌̏̌̌̐́͞ ʽʻˁͣʪ̨̡̨̯̬͞;ϮϰͿ ʪͲ̬ʪ̖̦́ʤ̡̡̛̛̦̖̭͕̥̌̏̔͘͘ʹͣ˄̨̨̛̬̣̐́͞ ʪͲ̬ˀ̨̭̣̌̔̌̏ʱ̴̨̨̛̭̏ʧ̨̛̖̬̖͕̐̏ ̥̔͘͘ʹͣʺ̶̡̨̨̛̛̛̛̛̖̦̭̬̣̔̌̌̔̐́ ̨̨̛̬̖̦̯̖̦̣̐̐́;̡̣̏͘ʰ̨̪̣̦̖̦̏̌̌̚̚ ̨̡̨̨̛̛̛̛̛̬̯̦̯̪̌̔̌̏̚Ϳ͞ ʺ̌̐͘Ͳ̴̬̥̌͘ʺ̨̛̬̭̣̌̏ˉ̨̡̨̦̏ʫ̴̨̛̯̥͕̏ ̥̔͘͘ʹͣˇ̡̨̨̛̬̥̣̌̌̐́͞ ʪͲ̬˃̨̨̖̬̔̌ʸ̸̨̻̖̬̌̏̌̚ʺ̨̛̬̦͕̌̏̌ ̥̔͘͘ʹͣʽ̴̨̨̛̯̣̥̣̌̐́͞ ʪͲ̬ʧ̨̛̖̬̐ʿ̡̨̖̯̏ʰ̛̣̖͕̥̏̔͘͘ʹͣ˄ʻʧ ̨̛̣̖̭̯̍͞ ʪͲ̬ʺ̌́ʪ̨̛̛̥̯̬̏̌ʪ̸̨̨̛̜̦͕̥̏̌̔͘͘ʹ ͣ˃̸̨̨̨̛̛̖̬̪̖̯̦̭̯̥̯̣̌̏̌̌̐́͞ ʪͲ̬ʰ̛̬̦̌ʰ̛̣̖̏̌ʿ̛̹̣̖͕̥̌̌̏̌̔͘͘ʹ ͣˇ̸̨̨̨̨̡̛̛̛̛̛̛̣̦̙̯̦̯̖̖̐́̌̏̏̌̚͞ ʪͲ̬ʫ̛̛̥̣́ʧ̨̛̖̬̖̐̏̌ˁ̸̯̦̖̌̏̌Ͳ ʦ̸̻̣̖͕̥̏̌̔͘͘ʹͣˇ̨̨̛̛̛̣̦̐́̌̚ ̸̨̨̡̛̛̛̙̯̦̯̖̖̏̏̌͞ ʪͲ̬ʪ̛̦̖̣̌̌ʰ̨̦̏̌̏̌ʧ̨̖̬͕̥̏̌̔͘͘ʹ ͣʶ̸̨̨̛̛̛̣̦̦̣̬̯̬̌̌̍̌́͞ ʪ̛̦̌̌ʤ̨̯̦̭̌̌̏̌ʪ̵̨̬̖͕̍̏̌̔͘͘ʹ ͣʥ̸̵̵̨̨̛̛̛̛̛̛̬̦̦̥͕̥̦̐̌̌́́̌ ̴̸̨̨̨̨̡̛̛̛̛̛̛̛̛̪̬̬̦̯̖̣̦̯̦̯̖̔̐̌̏̚ ̖̺̖̭̯̏̏̌͞ ˃̥̬̌̌̌ʤ̨̦̖̣̐̏̌ˉ̡̨̨̡̨̖̯͕̯̬̏̏̌̔ʹ ͣ˄̛̛̛̛̪̬̣̖̦̖̦̬̦̯̖̬̙̌̏̌̔̌̏̐̚͞ ʪͲ̬ʺ̛̦̌ʿ̨̣̥̖̦̌̏̌ʸ̯̖͕̥̌̏̌̔͘͘ʹ ͣʿ̛̛̖̯̬̔̌́͞ ʪͲ̬ʺ̖̣̖̦̐̌ʦ̨̣̖̥̬̌̔̌̏̌ʤ̨̦̖̣͕̐̏̌ ̥̔͘͘ʹͣʤ̵̨̨̨̛̛̛̛̦̯̥͕̭̯̣̌́̐́ ̶̨̨̛̛̯̣̐́͞ ʪͲ̬ʿ̣̥̖̦̌ˉ̨̖̯̦̏̌̏ʤ̨̬̦̱͕̥̌̔̏̔͘͘ʹ ͣʽ̵̛̛̺̬̱̬̍̌̐́͞ ʪͲ̬ˉ̛̖̯̖̣̦̏̌ʰ̨̛̣̦́̏̌ʥ̨̨̛̬̭̏̌Ͳ ʿ̸̪̦̖͕̥̌̌̏̌̔͘͘ʹͣ˃̸̛̖̬̪̖̯̦̌̏̌ ̨̨̨̛̭̯̥̯̣̌̐́͞

ʦʫʸʰʶʽ˃ˎˀʻʽʦʽ ʰˌ˄ʺʫʻ͵ʻʽʦʰ˃ʫ ˇʰʸʰʤʸʰʻʤ ʺʫʪʰˉʰʻˁʶʰ ˄ʻʰʦʫˀˁʰ˃ʫ˃ͳ ʦʤˀʻʤ ˇ̛̛̛̣̣̯̖̌ ̸̨̱̯̍̌̏̌ ̛̭̯̱̖̦̯̔ ̨̪ ̶̴̨̨̨̛̛̛̛̛̛̭̪̖̣̦̭̯̯̖̯̬̖̱̣̬̦̯̖̪̬̖̭̌̐̌ ͣʺ̶̡̛̛̛̖̦̭̭̖̭̯̬̔̌̌ͣ͞ʤ̡̡̨̨̨̱̹̖̬͕̬̯̖̣̦̌̍̌̏̌̚͞Ͳ̴̶̡̡̨̛̛̛̣̦̦̏̌̌̌ ̭̯̖̪̖̦ ̡̣̻̬ͣ̍̌̌̌̏͘͞ʽ̸̨̨̨̛̛̱̖̦̖̯̖̬̖̦̭̖̍̔̏ ̨̨̨̛̪̬̖̙̪̖̬̯̏̔̌̌̔̚ϰ̨̛̛̦̐̔͘ʿ̛̛̬̖̖̦̯̔̏̔́ ̨̛̹̖̦̐̔ ̛̪̬̖̥ ̦̌ ̛̭̯̱̖̦̯̔ ̖ ϮϬ ̶̡̛̛̛̥̖̦̭̔ ̛̭̖̭̯̬ ̛ ϮϬ ̡̡̛̱̹̖̬̌͘ ʽ̸̨̛̱̖̦̖̯̍ ̛̭̯̬̯̬̌̌ ̨̯ ̸̱̖̦̯̍̌̌ ϮϬϭϱͬϮϬϭϲ̐͘ ˌ˄ʺʫʻ͘ˀ̡̛̬̯̪̬̖̌̚̚ϮϬϭϱ̛̭̬̖̹̖̦̖̐͘ ̦̌ʻ̨̨̨̨̨̨̛̬̦̯̭̻̬̦̖͕̦̬̦̌̔̍̌̍̌̔̏̌̏ ʪ̡̛̻̬̙̖̦̖̭̯̦̬̌̏̏̍͘ϱϯ̨̯ϭϰ͘Ϭϳ͘ϮϬϭϱ ̐͘ʿ̨̥̖̺̭̖̭̬̯̦̌̏̌̏̐̌̔̌̌̌ˈ̛̛̛̱̥̦̯̬̦̥̦̌̌̌̐̌́ͣ̚ˁ̏͘ˁ̏͘ʶ̛̛̛̬̣ʺ̨̛̖̯̜̔͞ ̻̏̏ʦ̡̨̛̖̣˃̨̨̻̬̦̏;̱̣ͣ͘ʺ̵̛̛̣̌ʶ̴̨̖̣̌̏͞ζϮͿ͘ ʦʫʸʰʶʽ ˃ˎˀʻʽʦʽ͘ ˀ̡̛̬̯̌̚ ̭ ̛̬̖̹̖̦̖ ̦̌ ʻ̨̨̨̬̦̯̌̔ ̛̭̻̬̦̖̍̌ ̨̯ Ϯϭ͘Ϭϳ͘ϮϬϭϱ ̐͘ ʽ̸̨̛̱̖̦̖̯̍ ̭̖ ̨̪̬̖̙̏̔̌ ̏ ̭̬̯͕̐̌̔̌̌ ̨̨̬̪̣̙̖̦̌̌̚ ̏ ̨̬̔̏̌ ̦̌ ʺʥʤʸ ˌ̱̥̖̦ ;̱̣͘ʦ̛̭̣̌ʤ̨̛̪̬̣̏ϲϯͿ͘

ʪͲ̬ˁ̖̏̔̌ˁ̨̛̥̖̦̏̌ʺ̛̣̖̏̌Ͳ ʺ̵̨̛̜̣͕̥̌̏̌̔͘͘ʹͣʰ̴̶̡̨̛̛̦̖̦̚ ̨̛̣̖̭̯̍͞ ʪͲ̬ʶ̛̥̖̣̌́˃̨̨̨̬̔̏̌ˉ̨̖̯̦͕̥̏̌̏̌̔͘͘ ʹ ͣʤ̶̨̨̛̛̛̛̛̦̖̭̯̖̣̬̖̦̥̐́̌̌́̚͞ ʤ̭͘ʺ̛̣̖̦̌ʧ̸̛̦̖̏̌ʿ̹̖͕̌̏̌̔̍͘͘ʹ ͣʥ̵̨̛̛̛̥́͞ ʤ̭͘ʻ̖̹̖ˇ̵̨̖̬̌̏̌ʻ̴̨̛̌̏̌̚Ͳ ˃̨̛̭̦͕̌̏̌̔̍͘͘ʹͣʥ̵̨̛̛̛̥́͞ ʪͲ̬ʰ̖̯̏̌ʿ̨̣̥̖̦̌̏̌ʶ̯̬̖̌̏̌Ͳ ʥ̨̡̨̱͕̥̏̌̔̚͘͘ʹͣʽ̸̨̛̬̯̪̖̦̔̌ ̨̨̨̛̭̯̥̯̣̌̐́͞ ʪͲ̬ʶ̛̣̦̌̌ˁ̨̨̯̦́̏̌ʧ̨̛̖̬̖͕̥̐̏̌̔͘͘ʹ ͣʽ̸̨̨̨̨̛̛̬̯̪̖̦̭̯̥̯̣̔̌̌̐́͞ ʪ̛̦̖̣̌̌ʶ̨̨̛̦̭̯̦̯̦̌̏̌ʪ̨̬̦̌̐̌̏̌ʹ ͣ˄̛̛̛̛̪̬̣̖̦̖̦̬̦̯̖̬̙̌̏̌̔̌̏̐̚͞ ʪͲ̬˃̴̨̛̬̦ʧ̨̛̖̬̖̐̏ˋ̡̨̖̬̖̦̏̏ʹ ͣʧ̡̛̖̦̖̯̌͞ ʪͲ̬ʧ̨̛̖̬̐ʱ̨̨̬̦̔̌̏ʿ̸̪̦̖̌̌̏ʹ ͣˈ̸̨̨̨̛̛̛̬̱̬̦̭̯̥̯̣̐̌̌̐́͞

Èíôîàêàäåìèêà 2015, áðîé 2

5


ʦˎʯʺʽʮʻʽˁ˃ʰʯʤˀʤʥʽ˃ʤʦ ʫʪʰʻˁ˃ʦʫʻʰ˔˄ʻʤˁ˄ʻʰʦʫˀˁʰ˃ʫ˃ˁʶʰ ʺʫʪʰʶʽͳʪʫʻ˃ʤʸʫʻˉʫʻ˃ˎˀʿˀʫʪʸʤʧʤ ʺ˄ͳʦʤˀʻʤʻʤʺʸʤʪʰ˃ʫʸʫʶʤˀʰʿʽ ʪʫʻ˃ʤʸʻʤʺʫʪʰˉʰʻʤʽ˃ʦʰʿ˄ˁʶϮϬϭϱ ̸̸̨̨̡̨̛̛̛̪̣̱̪̬̦̦̬̯̬̖̯̬̦̌̌̌̐̌̔̌̌̌ ̡̡̨̨̡̛̛̛̱̦̖̬̭̯̖̯͕̯̯̥̖̯̦̏̌̌̌̌ʽ̛̺̦̍̌ʦ̬̦̌̌͘ʯ̡̡̨̛̯̦̭̯̱̖̦̯̭̖̜̦̭̯̌̌̏̌̔̌̔ ̪̬̖̚ ̨̛̛̦̯̖̐̔ ̛ ̨̡̛̛̭̏ ̛̭̣̱̌̐̚ ̏ ̨̛̬̙̦̖̯̐̌̔̌̚ ̛ ̨̛̛̬̯̖̯̌̏̚ ̦̌ ̨̡̛̛̭̻̬̖̥̖̦̦̣̦̏́̍̌ˁ̡̛̯̱̖̦̯̭̭̻̖̯̔̏̏ʺ˄Ͳʦ̸̨̛̬̦̖̯̣̖̦̌̌̍̔Ͳ̬ʿ̛̣̦̌̏ˁ̴̨̯̖̦̌̏͘

ϯϭ̨̡̨̛̯̥̬̏ϮϬϭϱ͕ʯ̣̌̌ϭ͕ˇʶˉͲʦ̬̦̌̌ ͣʦ̸̨̡̨̨̛̛̛̛̛̖̖̥̯̖̦̦̯̪̯͕̯̌̌́̌̌̚ ̛̛̛̪̬̖̥̦̣̯̖̌̚̚ϲ̸̵̨̨̛̛̛̦̪̣̱̯̖̐̔ ̨̨̨̛̛̛̯̹̯̖̪̬̖̪̯̖̣̖̦̯̏̌̔̌̏̌̏̔ ̦̜̌Ͳ̵̸̨̨̡̨̨̨̛̛̛̛̛̥̖̬̦̯̖̭̯̖̦̣̦̔̏̐ ̴̡̛̱̣̯̖̯̭̯̬̦̯̌̏̌̌̌͘ʻ̛̖̭̪̬̜̯̖̌̔̌ ̨̛̭̖̭̥̱̭̻̻̬̹̖̦̭̯̯̖̭̯̯̖̌̏̏̌̔̌̌̏̌ ̨̭̖̪̏Ͳ̨̡̛̛̛̛̬̭̭̖̥̦̣̖̦̔̍̏̌̔̚͘ ˁ̵̨̡̛̛̥̯̱̭̪̖̻̯̺̖̻̖̦̭̌̌̌̍̔̏̌̐ ̡̨̨̨̨̨̛̛̛̛̛̭̺̖̦̥̬̯̖̭̯̦̭̱̣̖̯̬̖̦̖̯̭̻̬̹̖̦̯̬̯̏̌̌̌̔̏̏̏̌̌̌̍̌͘ʰ̦̖ ̡̛̛̬̜̯̖̱̭̥̯̖̌̍̌̏́̌̏̚̚ʹ̡̛̛̱̭̥̯̖͕̏ ̵̡̨̨̨̨̡̨̨̛̭̯̬̯̣̭̌̌̏̌Ͳ̨̭̖̥̖̜̭̯͕̏ ̶̛̛̛̛̪̬̯̖̣͕̪̖̦̯́̌Ͳ̡̛̺̖̯͕̏̌̏̌̚ ̸̡̨̨̨̛̛̖̭̯̖̱̭̪̖̣͕̭̣̯̭͊̌̌̏̏̚͞ ̴̡̨̨̛̛̬̖̯̬̻̯̦̱̦̖̬̭̯̖̯̪̬̌̏̌̔͘Ͳ̬ ʶ̛̛̬̭̥̬̌ʰ̨̦̏̌̏͘ ˁ̣̖̔ ̨̨̨̭̣̯̏ ̦̌ ̡̨̬̖̯̬̌ ̨̪̭̣̖̔̏̌ ̦̜̌Ͳ̛̯̻̬̙̖̭̯̖̦̯̏́ ̨̥̥̖̦̯ ̨̯ ̶̨̛̖̬̖̥̦̯́̌ ʹ ̨̪̣̦̖̌̐̌ ̦̌ ˈ̨̡̨̛̪̬̯̯̌̏̌̌ ̡̣̖̯͕̏̌ ̡̨̨̯́ ϳϬͲ̯̖ ̨̛̭̣̖̦̯̌̍̏ ̵̨̨̨̡̨̛̛̛̪̬̦̖̭͕̪̯̬̜̬̱̙̦̱̥̯̖̭̣̖̌̏̌́̔̔̔̚ ̡̖̦̔̌̌ ̦̌ ̴̡̱̣̯̖̯̌̌ ̶̨̔͘ ̔Ͳ̬ ˉ̖̯̦̏̌ ˃̸̨̦̖̏͘ ʽ̸̡̛̛̯̣̦ ̦̌ ̡̛̪̱̭̏̌ ̖ ̔Ͳ̬ ʪ̛̦̌ ʻ̡̨̨̛̣̏͘ ˃̨̜ ̭̯̦̌̌ ̨̛̦̭̯̖̣ ̛ ̦̌ ʻ̬̯̌̐̌̔̌̌ ̦̌ ̡̖̦̔̌̌ ̦̌ ˇ̡̱̣̯̖̯̌̌ ̨̪ ̖̦̯̣̦̔̌̌ ̶̴̨̨̛̛̛̥̖̦̦̥̖̯̦̪̬̔̌̌̌̔͘Ͳ̬ˁ̸̨̣̌̏ ʪ̨̛̌̏̔̏;̨̨̨̨̨̡̨̨̛̭̦̪̣̙̦̦̖̦̯̣̦̯̏̌̔̌ ̨̨̛̬̦̖̍̌̏̌̚ ̱ ̦̭̌Ϳ͕ ̡̨̨̯́ ̭̖ ̸̬̻̏̏̌ ̨̨̖̙̖̦̐̔ ̦̌ ̦̜̌Ͳ̸̨̛̛̯̣̖̦́ ̛ ̡̛̯̖̦̌̏ ̪̬̖̚ ̨̛̛̦̯̖̐̔ ̨̛̪̣̥̦̯̔̌͘ ʪͲ̬ ʻ̡̨̨̛̣̏

6

Èíôîàêàäåìèêà 2015, áðîé 2

ˁ̬̖̔ ̴̶̨̛̛̛̣̦̯̖̌ ̨̛̭̯̐ ̦̌ ̨̛̛̭̻̯̖̯̍ ̵̡̖̦̻̯̦̍́̌̔̌̌ˇ̡̨̱̣̯̖̯̪̖̦̯̣̦̌̌̔̌̌ ̶̛̛̥̖̦̔̌ ̡̻̥ ʺ̶̡̛̛̛̖̦̭̔ ̛̛̱̦̖̬̭̯̖̯̏ ʹ ʿ̨̛̣̏̔̏ ̴̨̪̬͘ ̔Ͳ̬ ʧ̨̛̖̬̐ ˃̨̨̨̡̛̬͕̥̖̭̯̦̔̏̌̚Ͳ̡̖̦̻̯̦̔̌̌ˇ̡̨̱̣̯̖̯̪̌̌

̖̦̯̣̦̔̌̌ ̶̛̛̥̖̦̔̌ ̡̻̥ ʺ̶̡̛̛̛̖̦̭̔ ̛̛̱̦̖̬̭̯̖̯̏ʹˁ̴̴̨̨̛̪̬́̔͘Ͳ̬ʥ̨̛̙̬̔̌ ʱ̨̨̬̦͕̔̌̏ ̪̬̖̭̖̯̖̣̯̔̔̌́ ̦̌ ˀ̨̜̦̦̯̌̌̌ ̡̨̛̣̖̐́ ̦̌ ʥ̡̛̻̣̬̭̐̌ ̨̡̡̛̻̣̖̬̭̍̌̚ ̭̻̀̚Ͳʦ̬̦̌̌̔Ͳ̬ˀ̱̥̦́̌ʦ̸̡̨̛̣̻͕̣̦̯̏̌̐̌̏́ ̡̖̭̪̖̬̯ ̡̻̥ ̨̯̖̣̔ ʽ̨̛̬̦̖̍̌̏̌̚ ̏ ʽ̛̺̦̍̌ ʦ̬̦̌̌ ʤ̣̖̦̍̌ ʿ̨̣͕̌̏̏̌ ̸̨̣̖̦̖̯̖̏ ̦̌ ˁ̻̖̯̏̌ ̦̌ ̨̛̦̭̯̯̖̣̯̖̌́ ̡̻̥ ʺ˄Ͳʦ̬̦͕̌̌ ̡̨̬̖̯̬̻̯ ̦̌ ʺ˄Ͳʦ̬̦̌̌ ̏ ̨̛̪̖̬̔̌ϮϬϬϰͲϮϬϭϮ̴̨̪̬̔͘Ͳ̬ʤ̛̦̖̣́ʶ̨̛̣̭̬͕̌̏̌ ̛̛̛̪̻̣̦̯̖̣̦̯́̚ ̡̨̛̬̖̯̬̔ ̦̌ ˄ʺʥʤʸͣˁ̏͘ʺ̛̬̦̌̌͞ʹʦ̴̨̬̦̪̬̌̌̔͘Ͳ̬ ʮ̦̖̯̌̌ ʧ̨̛̖̬̖̐̏̌ ̛ ̬̔͘ ʿ̨̛̛̬̯̖̣̦̔̌̏̚ ̛̬̖̭̌̔ ̡̻̥ ̸̡̨̨̛̖̥̦̯̌̌̔ ̡̨̨̨̬̻̭̯̏̔̏ ̦̌ ̛̛̱̦̖̬̭̯̖̯̏̌ ̛ ̨̛̭̣̖̦̯̯̖̌̍̏ ̵̍́̌ ̸̨̛̪̣̱̖̦ ̨̯ ̛̛̥̦̭̯̻̬̌ ̦̌ ̨̨̬̖̪̦̖̯̔̌̏̌̏̌̚̚ ̔Ͳ̬ ʿ̖̯̻̬ ʺ̨̡̨̭͕̏ ̨̯ ʻ̨̛̬̦̌̔́ ̛̪̬̖̭̯̯̖̣̔̌̏̏ϰϯͲ̨̯ʻˁ̸͕̣̖̦̦̌ʶ̨̛̛̥̭̯́̌ ̨̪ ̨̨̬̖̪̦̖̯̔̌̏̌̏̌̚̚ ̔Ͳ̬ ʦ̛̣̖̦̯̦̌ʿ̨̡̡̨̨̡̛̣͕̯̯̥̖̯̦̌̏̏̌̌̌ʽ̛̺̦̍̌ ʦ̬̦̌̌ʰ̦̏̌ʿ̵̨̛̬̯̦͘

ʦˁʫʶʰˋʫ˃ʦˎˀ˃ʰ ʽ˃ʦʰʿ˄ˁʶϮϬϭϱ ʻʤʺʫʪʰˉʰʻˁʶʰ ʶʽʸʫʮ͵ʦʤˀʻʤʫ ʽ˃ʸʰˋʻʰʶ ϳ̨̛̦̖̥̬̏ϮϬϭϱ͕ʯ̣̌̌ϭ͕ˇʶˉͲʦ̬̦̌̌ ϭϲϲ̶̨̛̛̛̛̬̦̭̪̖̣̭̯̯̔̌̏̌̚ϳ̶̸̵̨̨̨̨̛̛̛̛̛̛̭̪̖̣̦̭̯̪̣̱̪̣̥̯̖̭̪̬̖̥̖̌̌̔̏ ̶̨̨̨̛̛̛̦̯̻̬̙̖̭̯̖̦̯̖̬̖̥̦̪̪̣̥̬̦̖̦̌̏̌̌́̔̌̌ʦ̡̛̪̱̭ϮϬϭϱ̦̌ʺ̶̡̛̛̛̖̦̭̔ ̡̨̣̖̙ ʹ ʦ̬̦̌̌͘ ϰϭ ̨̯ ̨̛̭̣̖̦̯̯̖̌̍̏ ̻̬̹̯̌̏̏̌̚ ̨̛̭̹̖̯̏ ̛̭ ̨̨̛̬̦̖̍̌̏̌̚ ̭ ̸̵̨̛̯̣̖̦̱̭̪̖͘ʿ̶̵̡̛̻̬̖̦̖̦̪̱̭̭̱̭̪̖̏̌̏̌ϲ͘ϬϬ̖ˈ̨̛̬̭̯ˈ̶̨̨̛̛̬̭̯͕̭̪̖̣̦̭̯̏̌ ˀ̵̨̛̛̖̣̯̯̬̌̍̌͘ ͣˁ̡̨̨̛̛̻̪̭̣̖̦̯͕̬̖̖̥̭̖̭̭̌̍̏̐̔̏̌͊ ˁ̸̨̡̨̨̨̛̛̛̱̬̖̦̭̻̥͕̖̭̭̯̦̦̐̏̏̌ ̸̵̨̨̡̨̨̨̛̛̬̦̖͕̖̯̪̣̱̯̖̪̬̖̍̌̏̌̚̚ ̨̛̛̛̛̛̛̥̦̣̯̖̦͕̺̖̥̯̖̦̖̌̐̔̌̚ ̨̨̨̨̨̨̛̭̥̭̪̭̦̭̯̯͕̦̣̯̌̍̌̏́̌̔̌ ̸̴̶̨̨̡̨̨̨̡̨̡̨̨̨̡̡̨̨̨̡̨̨̨̛̛̛̛̛̛̛̛̛̛̛̛̛̪̬̯̖̭̯̦̬̯̯̖͕̯̦̣̙̯̖̭̖̭̯̪̬̖̭̦̣̻̥̪̬̯̯̪̭̪̖̣̦̭̯̯̖͕̪̯̭̖̪̣̥̬̯̖̔̍̌̔̌̌̌̏̌̏̌̏̌̌̌̌̔̌̚ ̡̨̨̨̡̨̛̦̖̭͕̭̣̯̭̬̖̯̬̻̯̔̌̌̏̏̚͞ ̴̨̪̬̔͘Ͳ̬ʶ̛̛̬̭̥̬̌ʰ̨̦̏̌̏͘ ʿ̶̻̬̖̦̖̻̯̏ ̦̌ ̡̛̪̱̭̏̌ ̸̨̛̪̣̱ ̡̪̣̖̯̌ ͣʽ̸̡̛̛̯̣̦ ̦̌ ʦ̡̛̪̱̭ ϮϬϭϱ͟ ̛ ̸̛̪̬̦̌̌ ̦̬̌̐̌̔̌ ̨̯ ̛̛̱̦̖̬̭̯̖̯̏̌͘ ʿ̨ ̶̛̛̯̬̌̔́ ̸̡̛̛̭̏ ̨̛̭̣̖̦̯̌̍̏ ̸̵̨̛̪̣̱̌ ̶̛̭̪̖̣̖̦̌ ʤ̸̡̛̖̥̖̦̌̔ ̡̦͕̌̚ ̨̛̭̥̣̏ ̦̌ ̨̨̛̪̬̺̦̖̯̍̌̏̌ ̛̥ ̡̻̥ ̨̨̺̦̭̯̯̍̌ ̦̌ ̶̡̛̛̛̥̖̦̭̯̖̔ ̶̛̛̛̭̪̖̣̭̯͕̌ ̨̛̛̛̪̬̣̔̍ ̨̨̨̛̛̬̦̖̯̭̍̌̏̌̏̚ʺ̶̡̡̨̛̛̛̖̦̭̣̖̙̔ ʹ ʦ̬̦̌̌͘ ˁ̬̖̔ ̴̶̨̛̛̛̣̦̯̖̌ ̨̛̭̯̐ ̦̌ ̨̛̛̭̻̯̖̯̍ ̵̍́̌ ̡̛̥̖̭̯̦̌̚Ͳ̸̡̛̦̣̦̌̌ ̨̪ ̸̨̡̛̛̛̛̛̛̥̦̭̯̬̯̦̯̭̯̣̭̯̯̦̌̔̌̏̌̌̌̐̌̌̌ʦ̛̭̹̖ ̨̨̨̡̨̖̦̦̥̬̭̏ ̸̛̛̱̣̺̖ ͣʻ̡̨̛̣̌ ʱ̨̡̨̦̏ʦ̶̨̪̬̌̌̏͞ʹʦ̡̬̦̪̌̌̌͘/̴̨̬̦̪̬̌̐͘ ˁ̨̖̯̭̣̏̌̏ ʪ̨̛̛̥̯̬̦͕̌̏ ̸̨̣̖̦̖̯̖̏ ̦̌ ˁ̻̖̯̏̌ ̦̌ ̨̛̦̭̯̯̖̣̯̖̌́ ̡̻̥ ʺ˄Ͳʦ̬̦̌̌ Ͳ ̴̨̪̬͘ ̔Ͳ̬ ʪ̛̛̥̯̻̬ ʶ̨̥̱̬͕̌̍̏ ̴̨̪̬͘ ̔Ͳ̬ ˃̡̨̖̥̖̣ ˃̡̨̖̥̖̣̏ ̛ ̴̨̪̬͘ ̔Ͳ̬ ʶ̛̛̬̭̥̬̌̌ʶ̨̡̨̛̭͕̬̖̯̬̻̯̦̽̏̌̌ʺ˄Ͳʦ̬̦̌̌ ̨̛̪̖̬̏̔̌ϮϬϬϰͲϮϬϭϮ̴̨̪̬̐̔͘͘Ͳ̬ʤ̛̦̖̣́ ʶ̨̛̣̭̬̌̏̌͘ ʿ̨̛̛̬̯̖̣̦̔̌̏̚ ̛̬̖̭̌̔ ̡̻̥ ̸̡̨̨̛̖̥̦̯̌̌̔ ̡̨̨̨̬̻̭̯̏̔̏ ̦̌ ̵̸̨̨̨̛̛̛̛̛̱̦̖̬̭̯̖̯̭̣̖̦̯̯̖̪̣̱̖̦̯̏̌̌̍̏̍́̌ ̨̡̪̣͘ ̶̨̔͘ ̔Ͳ̬ ʰ̨̜̣̏̌ ʦ̨̻̙̬͕̌̏ ̸̡̛̦̣̦̦̌̌̌ʺʥʤʸ̡̻̥ʦʺʤͲʦ̬̦̌̌͘


ʿˎˀʦʰ˔˃ʿʽˀʫʱ˃ʰʻʧˇʤʶ˄ʸ˃ʫ˃ʿʽʽʥˍʫˁ˃ʦʫʻʽ ʯʪˀʤʦʫʽʿʤʯʦʤʻʫ˄ʻʤˁʪʰʿʸʽʺʰˀʤϮϰϱʯʪˀʤʦʻʰ ˁʿʫˉʰʤʸʰˁ˃ʰ

ϭϰ̨̛̦̖̥̬̏ϮϬϭϱ͕ʯ̣̌̌ϭ͕ˇʶˉͲʦ̬̦̌̌ ʤ̡̡̛̱̹̖̬͕ ̶̡̛̛̛̥̖̦̭̔ ̛̭̖̭̯̬͕ ̶̛̛̛̭̪̖̣̭̯̌ ̨̪ ̛̱̪̬̣̖̦̖̌̏ ̦̌ ̛̬̦̯̖̔̌̏̚ ̛̛̬̙͕̐ ̬̖̦̔̌̏̚ ̛̥̖̦̙̥̻̦̯͕̔ ̨̨̺̖̭̯̖̦̍̏ ̨̬̖̪̦̖̔̌̏̌̏̌̚̚ ̛ ̴̶̸̛̬̥̖̯̖̦̌̌̏ ̛̥̖̦̙̥̻̦̯̔ ̸̵̨̛̪̣̱̌ ̨̛̛̪̣̥̯̖̔ ̛̭ ̨̪ ̬̖̥̖̏ ̦̌ ̯̻̬̙̖̭̯̖̦̏̌ ̶̨̛̖̬̖̥̦́ ̨̪ ̨̛̛̪̣̥̬̦̖̔̌ ̦̌ ʦ̡̛̪̱̭ ϮϬϭϱ ̦̌ ˇ̡̱̣̯̖̯̌̌ ̨̪ ̨̨̺̖̭̯̖̦̍̏ ̨̬̖̪̦̖̔̌̏̌̏̌̚̚͘ ˁ̨̛̯̖̏ ̨̛̛̪̣̥̔ ̸̵̨̛̪̣̱̌ ̛ ̛̛̻̬̹̣̯̖̌̏̚ ̨̪̬̬̥̯̐̌̌̌ ̨̪ ʽ̨̺̖̭̯̖̦̍̏ ̨̬̖̪̦̖͕̔̌̏̌̏̌̚̚ ̨̭̻̺̖̭̯̖̦̏̌ ̨̪ ̨̨̬̯̖̣̖̦̍̌̏̌̚ ̴̸̬̦̜̌̌̚ ̭ ʶ̌̌̚ ʶ̨̛̣̙̔ ̏ ʻ̡̨̛̛͕́̚ʶ̡̡̨̡̨̨̛̛̛̪̻̬͕̯̪̻̬̯̭̯̬̦̯̥̭̯̻̬̭̪̬̬̥̪̌̏̌̌̏̌̌̌̌̐̌̐̌̌ˇ̶̸̛̛̬̥̖̯̖̦̥̖̦̙̥̻̦̯̌̌̏̔͘ϱϵ̨̨̛̯̭̣̖̦̯̯̖̌̍̏ ̻̬̹̯̌̏̏̌̚ ̨̛̭̹̖̯̏ ̛̭ ̨̨̛̬̦̖̍̌̏̌̚ ̭ ̸̵̨̛̯̣̖̦̱̭̪̖͘ ʦ̸̸̶̸̵̸̡̨̨̨̡̨̛̛̛̛̛̛̛̭̯̣̦̪̣̱̪̬̦̦̬̯̬̖̯̬̦̌̌̌̌̐̌̔̌̌̌ʺ˄Ͳʦ̬̦̌̌͘ʿ̛̻̬̯̖̏

ͣʪ̨̨̛̛̬̭̣̖̦̯͕̪̬̥̌̐̌̍̏̔̌̏́̏̌̚ ̛̏͊ʪ̨̛̛̛̦̖̭̖̭̖̪̣̥̬̯̖̏̔̌̏ ̦̜̌Ͳ̴̨̡̨̨̨̛̬̱̣̯̖̯̪̺̖̭̯̖̦̔̍́̌̍̏ ̨̬̖̪̦̖̭̯̬̦̯̔̌̏̌̏̌̏̌̌̌͊̚̚ˁ̨̨̛̛̛̛̪̬̖̪̭̣̖̦̬̖̜̯̦̦̭̹̯̖̔̔́̐̌̏ ̸̛̛̱̣̺̌̏ʥ̛̻̣̬̐̌́ˇ̡̨̱̣̯̖̯̻̯̪̌ ̨̨̨̡̺̖̭̯̖̦̬̖̪̦̖̻̥̍̏̔̌̏̌̏̌̚̚ ʺ˄Ͳʦ̨̨̬̦̖̦̪̻̬̥̭̯̭̬̖̌̌̌̏́̔ ̴̨̡̛̛̭̬̦̯̖̥̱̱̣̯̖̯̖̯̖̔̌̏̔̏ ̛̦̪̬̣̖̦̌̌̏́Ͳ̨̨̛̺̖̭̯̖̦̬̖̍̏̔̌̏̚ ̛̛̛̬̦̬̙̔̌̏̐̚ʹ̴̨̨̨̡̨̨̨̨̡̨̛̛̛̖̭̪̬̦̯̖̣̭̯̪̬̖̭̦̣̻̥͕̭̍̔̌̌̏̌̌̏̚̚̚̚ ̸̡̨̨̡̛̛̛̖̭̯̖̬̪̖̜̭̭̯̦̬̯͕̌̏̏̌̔̌͞ ̴̡̨̨̨̡̨̨̛̭̣̯̭̬̖̯̬̻̯̪̬̌̌̏̏̔̚͘Ͳ̬ ʶ̛̛̬̭̥̬̌ʰ̨̦̏̌̏͘ ̵̶̨̨̨̨̛̛̛̯̬̥̪̱̭̪̖̭̣̖̦̯̯̭̪̖̣̦̭̯̌̌̍̏̌ ʪ̨̛̛̪̣̥̦̯̯̖̌ ̵̨̨̛̪̬̦̖̭̌̚ ̶̡̨̡̨̡̛̛̛̣̖̯̯͕̪̯̬̜̭̣̯̭̣̖̣̦̯̥̖̦̭̭̖̭̯̬̦̏̌̌̏̌́̏̌̌̔̐̌̏̌̌̔̌̌̌˄ʺʥʤʸͣˁ̏͘ʺ̛̬̦̌̌͞ ʦ̨̛̣̖̯̌ˁ̵̶̵̡̨̨̛̛̛̛̯̦̖̯̖̦̯̖̣̖̪̻̬̖̦̪̱̭̪̖̌̏̌̐̏Ͳʦ̡̨̛̛̯̬́ʿ̶̡̨̨̨̛̖̯̯̭̪̖̣̦̭̯̏̌̌ʺ̶̡̛̛̛̖̦̭̭̖̭̯̬̔̌̌ʤ̛̖̣̦̔̌ˀ̶̨̨̨̛̦̖̣̯̭̪̖̣̦̭̯̌̐̏̌̌ʤ̡̡̱̹̖̬̌͘ ʺ̶̡̛̛̖̦̭̔̌ ̭̖̭̯̬tť ̸̵̨̛̪̣̱̌ ̦̬̌̐̌̔̌ ̨̯ ˄ʺʥʤʸ ͣˁ̏͘ ʺ̛̬̦̌̌͞ ʹ ʦ̬̦̌̌͘ ˀ̨̛̯̦̌̍ ̥̖̭̯̌ ̦̌ ̛̻̬̹̺̯̖̌̏̏̌̚ ̶̡̛̛̛̥̖̦̭̔ ̛̭̖̭̯̬ ̛ ̡̡̛̱̹̖̬̌ ̨̛̭̱̬̯̐́̏̌ ˁ̶̛̛̛̪̖̣̬̦̯̌̌̌̌̚ ̡̨̱̹̖̬̌Ͳ̡̨̨̛̦̖̣̐-

̸̛̦̐̌ ̶̨̛̣̦̍̌ ͣʿ̴̨̬͘ ̔Ͳ̬ ˁ̨̯̥̯̌̌̏͞ ̻̏̏ ʦ̬̦͕̌̌ ̡̡̨̯̌ ̛ ʺ̴̨̨̨̛̦̪̬̣̦̯̐̌̌ ̶̸̨̡̨̛̛̛̣̦̯̦̣̖̖̦̖̬̍̌̌̌̏̏̐̌̔̚ʪ̸̨̛̬̍͘ʫ̛̛̦̭̯̖̦̯̔̏́̏ʥ̛̻̣̬̐̌́˄̡̛̛̛̦̖̬̭̯̖̯̭̏ ̡̨̛̥̖̔Ͳ̖̦̯̣̖̦̔̌ ̶̖̦̯̻̬ ̡̻̥ ʺ̶̡̛̛̛̛̛̖̦̭̱̦̖̬̭̯̖̯̔̏ʹʦ̶̨̨̡̛̛̛̛̛̛̬̦̭̱̬̯̬̬̯̦̥̖̭̯̥̖̦̭̌̌̐́̏̌̌̍̌̌̔̚ ̛̭̖̭̯̬͘ʿ̨̡̨̡̨̛̛̛̦̬̯̻̥̪̣̥̬̺̯̖̌̌̌̌̍̌̔̌̚ ̭̖ ̶̡̛̛̛̥̖̦̭̔ ̛̭̖̭̯̬ ̨̛̯̪̬̌̏ ̛ ̡̨̨̨̨̬̻̭̯̯̏̔̏ ̦̌ ˁ̶̛̛̛̪̖̣̬̦̯̌̌̌̌̚ ̶̸̸̨̨̨̨̡̨̛̛̛̛̛̣̦̪̦̣̖̭̯̯̦̣̖̖̦̖̍̌̍̌̌̏̚ʹʦ̬̦̌̌͘ ˁ̬̖̔ ̴̶̨̛̛̛̣̦̯̖̌ ̨̛̭̯̐ ̦̌ ̨̛̛̭̻̯̖̯̍ ̵̨̛̛̛̥̦̭̯̻̬̻̯̦̥̣̖̙̯̭̪̬̯̍́̌̌̌̔̌̌ ʶ̬̭̖̦̌ ʶ̬̣̖͕̌̏ ̨̛̣̭̯̦̯̍̌́ ̛̱̪̬̯̖̣̌̏ ̦̌ ̨̣̭̯̍̌ ̭ ̛̛̛̥̦̭̯̬̯̖̦̌̔̌̏ ̶̖̦̯̻̬ ʦ̬̦̌̌ˁ̨̯̦́ʿ̡̛̭̖͕̥̖̭̯̦̌̏̌̚Ͳ̡̥̖̯̻̯̦̌ ̨̛̺̦̍̌ˌ̱̥̖̦ʻ̜̖̦̌̔ʶ̨̛̛̭̖͕̪̬̖̭̯̯̖̣̦̏̔̌̏̌ʽ̛̺̦̍̌ʦ̡̛̛̬̦̬̦̖̦̭̯̖̌̌̏̌ ̶̶̨̨̨̨̛̛̛̛̛̛̛̛̛̣̦͕̦̬̖̦̣̦̭̻̭̣̦̬̦̍̌̐̌̏̐̌̌̚͘ ʿ̨̛̛̬̯̖̣̦̔̌̏̚ ̛̬̖̭̌̔ ̡̻̥ ̸̡̨̨̛̖̥̦̯̌̌̔ ̡̨̨̨̬̻̭̯̏̔̏ ̦̌ ̵̸̨̨̨̛̛̛̛̛̱̦̖̬̭̯̖̯̭̣̖̦̯̯̖̪̣̱̖̦̯̏̌̌̍̏̍́̌ ̪̬̖̭̖̯̖̣̦̔̔̌́̌ʥ̶̶̡̨̛̛̻̣̬̭̯̭̐̌̌̌̌̌́ ̦̌ ̴̨̨̛̛̛̪̬̖̭̦̣̭̯̯̖̌ ̨̪ ̛̬̦̔̌̏̚ ̛̛̬̙̐ʺ̡̛̣̌ʦ̸̡̛̛̭̣̖͕̦̣̦̦̌̏̌̌̌̌̌ʺʥʤʸʹʦ̡̬̦̻̥̌̌ʦ̶̨̨̡̡̨̡̛̛̛̖̦̦̥̖̦̭̖̥̪̣̔̌̌̌̔́͘ ̔Ͳ̬ʰ̨̜̣̏̌ʦ̨̡̨̛̻̙̬͕̬̖̯̬̦̌̏̔̌̌ˁ̶̶̸̨̨̨̨̡̨̛̛̛̛̛̛̛̪̖̣̬̦̯̣̦̪̦̣̖̭̯̯̦̌̌̌̌̍̌̍̌̌̏̚̚ ̸̛̣̖̖̦̖ʹʦ̬̦̌̌̔Ͳ̬ˀ̱̭̣̦̌˃̨̹̖̏͘

ϭϱϮͳʺʤʺʸʤʪʰʸʫʶʤˀʰʽ˃ϴʪˎˀʮʤʦʰʪʰʿʸʽʺʰˀʤʺ˄ͳʦʤˀʻʤ Ϯϵ̨̛̦̖̥̬̏ϮϬϭϱ͕ʯ̣̌̌ϭ͕ˇʶˉͲʦ̬̦̌̌ Ϯϱ ̨̯ ̨̛̭̣̖̦̯̯̖̌̍̏ ̻̬̹̯̌̏̏̌̚ ̨̛̭̹̖̯̏ ̛̭ ̨̨̛̬̦̖̍̌̏̌̚ ̭ ̸̨̛̯̣̖̦ ̵̱̭̪̖͕ ̌ ̶̪̻̬̖̦̖̏ ̦̌ ̡̛̪̱̭̏ ϮϬϭϱ ̖ ̔Ͳ̬ ʻ̛̖̭̬̦ ʺ̵̨̖̥̖̔̏̌͘ ˀ̨̖̥̔ ̭ ̡̛̻̣̬̭̯̖̍̐̌ ̛̭ ̡̨̛̣̖̐ ̨̛̛̪̣̥̯̖̔ ̛̭ ̸̵̨̛̪̣̱̌ ̛ ̛̛̛̪̬̖̭̯̯̖̣̦̻̬̙̯̖̔̌̏̌̔̌̏ʧ̛̖̬̥̦͕̌́ˌ̶̛̖͕̏́ ʻ̨̛̬̖͕̏̐́ ˁʤˍ͕ ʧ̶̛̻̬͕́ ˃̶̛̱̬́ ̛ ʶ̛̪̻̬͕ ̸̨̛̱̣̍̌̏̌ ̭̖ ̏ ̸̨̛̦̣̖̦̯̌̐̌̌̚ ̶̨̨̛̛̪̬̬̥̪̥̖̦̐̌̌̔̌͘ ͣˁ̡̡̨̡̛̛̛̻̪̣̖͕̣̖̥̯̱͕̭̖͕̐̐̔̌̏̐̌ ̸̨̨̛̛̪̬̖̥̖̦̭̖̪̖̖̙̥̪̬̥̦̯̔̏̏̏̔̌́̌̌͘ʻ̨̨̡̛̛̛̖̭̭̥̯̯̖̹̪̯̖̌̌̐̌ ̸̡̡̨̨̛̛̛̛̛̛̭̪̭̣͕̯̪̬̯̬̣̦̀̏̌̏́̌̚͘ʿ̨̡̨̨̛̬̥̦̯͕̯̙̥̦̖̭͕́̌̌́̏̔̌̔ ̨̛̦̖̖̭̥̖̦̖̦̌̌̔̔̚͘˃̨̨̨̡̨̨̨̨̖̪̬̥̦͕̯̖̖̣̖̦̥̻̺̏̌́̌̔́̔̏̌̔̌̐̌ ̛̭̣̌Ͳ̨̨̨̛̛̛̭̣̯̦̬̦̖̯̌̌̌̍̌̏̌̚ ̨̨̛̪̦̦̖̯̌͊̚ˁ̴̵̨̨̨̨̨̨̨̨̛̛̛̛̛̛̛̣̯̦̬̦̖̯̯̬̦̭̬̥̬͕̪̬̥̖̦̙̯̭̻̯̖̦͕̪̬̥̖̦̌̌̌̍̌̏̌̔̌̌̌̔̌́̏̌̔̍̔̌́̔̌̚ ̸̸̨̨̨̛̛̦̬̯̖̦̖̖̭̯̯̌̌̏̌̏̏̚͘˃̸̨̨̦ ̡̛̛̛̯̭̣̙̥̦̖̭̻̭͕̌̌̏̔̌̔̏̏̏̌̌̌̚̚͞ ̨̨̨̨̡̨̛̛̪̬̖̯̭̯̖̦̯̭̭̣̬̖̯̬̻̯̏̏̏̏ ̴̨̪̬̔͘Ͳ̬ʶ̛̛̬̭̥̬̌ʰ̨̦̏̌̏͘ ʪ̨̛̛̪̣̥̦̯̯̖̌ ̵̨̨̛̪̬̦̖̭̌̚ ˈ̨̡̨̛̪̬̯̯̌̏̌̌ ̡̣̖̯͕̏̌ ̨̡̛̪̯̬̜̏̌́ ̨̭̣̯̏̌̌ ̭̣̖̔ ̡̖̦̦̔̌̌̌ˇ̶̴̡̨̨̛̛̱̣̯̖̯̪̥̖̦̪̬̌̌̔̌͘ ̔Ͳ̬ˀ̨̭̣̌̔̌̏ˀ̖̌̔̏͘

ʦ̸̡̛̛̭ Ϯϱ ̸̶̨̛̛̛̯̣̦ ̦̌ ϰϵ ̡̛̪̱̭̏ ̸̵̸̨̨̡̛̛̛̛̛̪̣̱̪̬̦̦̬̯̱̦̖̬̭̯̖̯̪̣̖̯̌̌̌̌̐̌̔̌̏̌̌ͣʽ̸̡̛̛̯̣̦̦̌ʦ̡̛̪̱̭ϮϬϭϱ͘͞ ϭϱ ̨̛̬̯̦̌̍ ̥̖̭̯̌ ̏ ̡̡̛̛̛̣̦̯̖ ̨̪ ̵̛̛̛̪̭̯̬͕̌́ ̛̦̖̬̦̏ ̨̛̣̖̭̯͕̍ ̴̨̨̛̦̖̬̣͕̐́ ̵̛̛̬̱̬͕̐́ ̵̨̨̛̖̥̯̣͕̌̐́ ̸̛̣̻̖̯̖̬̪̌́ ̛ ̏ ˁ̨̨̪̖̹̦̯ ̨̛̯̖̣̖̦̖̔ ̨̛̛̭̱̬̐ ˄ʺʥʤʸ ͣˁ̏͘ ʺ̛̬̦̌̌͞ Ͳ ʦ̬̦̌̌͘ ʿ̸̛̬̦̌̌ ̦̬̌̐̌̔̌ ̦̌ ̛̯̬̥̌ ̸̶̨̛̛̛̯̣̦ ̵̨̛̪̬̖̭̯̔̌̏̌ ̡̥̖̯̻̯̦̌ʦ̬̦̌̌ʰ̦̏̌ʿ̵̨̡̡̨̛̛̬̯̦͕̯̌ ʥ̡̛̻̣̬̭̯̐̌́ ̡̡̛̣̖̬̭̌ ̭̻̀̚͘ ʪ̖̏ ̨̨̛̛̖̦̹̦̔̐̔ ̛̛̛̭̯̪̖̦̔ ̌̚ ̶̶̛̛̛̭̪̖̣̌̌́̚ ̏ ˄̡̛̛̦̖̬̭̯̖̯̭̯̏̌̌ ̶̨̛̣̦̍̌ ͣˈ̭̭̌̔̌̌͞ ̏ ʫ̛̬̱̭̣̥͕̌ ʰ̬̖̣͕̌̚ ̨̛̪̬̖̭̯̔̌̏ ̛̪̬̖̖̦̯̻̯̔̚ ̦̌ ͣʰ̶̨̛̦̯̖̬̦̦̣̦̌̌̌ ̶̡̛̛̥̖̦̭̔̌ ̭̥̣̖̌̌̍́ ʥ̛̻̣̬̐̌́͞ ̴̨̪̬͘ ̔Ͳ̬ ʶ̛̛̬̭̥̬̌ʺ̨̛̖̯̖̔̏͘ ʪ̶̨͘ ̔Ͳ̬ ʪ̸̡̛̛̛̥̯̬̌ ʥ̡̨̛̣̦̌̏̌̚ ̨̯ ʶ̯̖̬̯̌̔̌̌ ̨̪ ̛̛̪̖̯̬̔̌́ ̛ ̶̡̛̛̥̖̦̭̔̌ ̡̛̖̦̖̯̐̌ ̛ ̶̨̔͘ ̔Ͳ̬ ʥ̛̛̬̦̥̬̌ ʶ̛̦̬̖̌̌̏̚ ̨̯ ʶ̯̖̬̯̌̔̌̌ ̨̪ ̨̡̛̪̬̪̖̖̯̔̏̌ ̦̌ ̛̻̯̬̖̹̦̯̖̏ ̨̛̣̖̭̯̍ ̵̭̯̦̌̌̌ ̨̛̛̦̭̯̖̣ ̦̌ ̦̬̯̌̐̌̔̌̌ ͣʸ̛̥̀̍ ̨̪̬̖̪̯̖̣̔̌̏̌ ̦̌ ̨̛̭̣̖̦̯̯̖̌̍̏͘͞ ʻ̬̌̐̌̔̌ ̌̚ ̶̨̣̭̯̖̦́ ̨̛̪̬̦̭ ̏ ̛̬̙̦̖̐̌̔̌̚ ̛ ̛̬̦̖̌̏̏̌̚ ̨̖̜̦̭̯̯̔̌ ̦̌ ˁ̡̛̯̱̖̦̯̭̔́ ̭̻̖̯̏ ̡̻̥ ʺ˄Ͳʦ̬̦̌̌ ̏ ̨̛̪̖̬̔̌ ϮϬϬϵͲϮϬϭϱ ̐͘ ̛ ̱̯̻̬̙̦̖̏̔̌̏̌ ̨̛̯̬̯̖̯̌̏̌ ̦̌ ̸̡̛̖̥̦̯̌̌̔̌̌ ̡̭̯̬̱̯̱̬̌ ̖̍ ̛̪̬̭̻̖̦̔̌ ̦̌ ʥ̨̛̬̭ ʤ̨̨̦̦̔̏͘ ˁ̬̖̔ ̴̶̨̛̛̛̣̦̯̖̌ ̨̛̭̯̐ ̦̌ ̨̛̛̭̻̯̖̯̍ ̵̍́̌ ̡̛̬̦̖̦̭̯̏̌́ ̛ ̡̨̡̛̛̖̣̪̬̖̭̣̭̏̌̏

̨̨̛̛̥̯̬̪̣̯ ʱ̨̦͕̌ ̛̛̪̬̖̭̯̯̖̣̔̌̏ ̦̌ ʽ̛̺̦̍̌ ʦ̬̦̌̌ ̛ ʽ̛̺̦̍̌ ʥ̱̬̭͕̐̌ ̛̛̛̪̻̣̦̯̖̣̦̯̖̚ ̡̨̛̛̬̖̯̬̔ ̦̌ ̡̛̬̦̖̦̭̏̌ ̶̨̨̛̛̛̛̛̛̣̦͕̪̬̖̭̯̯̖̣̦̬̖̦̣̦̍̔̌̏̌̐̌ ̶̨̨̛̛̛̛̛̭̻̭̣̦̬̦̏̐̌̌̚͘ ʿ̨̛̛̬̯̖̣̦̔̌̏̚ ̛̬̖̭̌̔ ̡̻̥ ̸̡̨̨̛̖̥̦̯̌̌̔ ̡̨̨̨̬̻̭̯̏̔̏ ̦̌ ̛̛̱̦̖̬̭̯̖̯̏̌ ̛ ̨̛̭̣̖̦̯̯̖̌̍̏ ̵̍́̌ ̸̨̛̪̣̱̖̦ ̨̯ ̛̛̥̦̭̯̻̬Ͳ̪̬̖̭̖̯̖̣̔̔̌́ ̦̌ ʥ̛̻̣̬̐̌́ ʥ̨̡̨̜ ʥ̨̨̛̬̭͕̏ ̛̛̥̦̭̯̻̬̌ ̦̌ ̨̨̬̖̪̦̖̯̔̌̏̌̏̌̚̚ ̔Ͳ̬ ʿ̖̯̻̬ ʺ̨̡̨̭͕̏ ̛̛̥̦̭̯̻̬̌ ̦̌ ̨̨̨̛̬̖̦̣̦̯̐̌ ̛̛̬̯̖̌̏̚ ̛ ̨̨̨̨̣̱̭̯̬̜̭̯̯̍̌̐̏ ʸ̛̣̦́̌ ʿ̨̣͕̌̏̏̌ ̪̬̖̭̖̯̖̣̔̔̌́ ̦̌ ̪̬̣̥̖̦̯̬̦̯̌̌̌̌̌ ̡̨̛̛̥̭́ ̨̪ ̨̬̖̪̦̖̔̌̏̌̏̌̚̚ ̔Ͳ̬ ʪ̛̦̖̣̌̌ ʪ̡̨̛̬̯͕̌̏̌ ʻ̨̖̜̦ʿ̵̨̨̛̬̖̻̯̖̣̭̯̏̔̏̚ʰ̛̬̯ʸ̛̛̣̦̌ Ͳ ̨̡̛̪̭̣̦̌ ̦̌ ʰ̬̖̣̌̚ ̏ ʥ̛̻̣̬͕̐̌́ ̸̡̛̦̣̦̦̌̌̌̌ʺʥʤʸ̛̪̬ʦʺʤͲʦ̨̡̬̦̪̣̌̌͘ ̶̨̔͘ ̔Ͳ̬ ʰ̨̜̣̏̌ ʦ̨̻̙̬͕̌̏ ̡̨̛̛̛̛̪̻̣̦̯̖̣̦̬̖̯̬̦́̔̌̚ʺʥʤʸʪ̸̨̛̬̍̔Ͳ̬˃̴̨̛̬̦ʱ̨̨̡̨̬̦͕̬̖̯̬̦̔̌̏̌̌ʺ̶̡̛̛̛̖̦̭̔ ̛̛̱̦̖̬̭̯̖̯̏ʹʿ̴̨̣̖̖̦̪̬̏̔͘Ͳ̬ˁ̸̨̣̌̏ ˃̨̨̛̥̬̏̔͘

Èíôîàêàäåìèêà 2015, áðîé 2

7


ˁˎʦˀʫʺʫʻʻʤ˃ʤʺʫʪʰˉʰʻʤʰʽʥˍʫˁ˃ʦʫʻʽ˃ʽʯʪˀʤʦʫʽʿʤʯʦʤʻʫ ˁʫˀʤʯʦʰʦʤ˃ˋˀʫʯʰʻʽʦʤ˃ʰʦʻʰ˃ʫʿʽʪˈʽʪʰʶˎʺ ʶʸʤˁʰˋʫˁʶʰ˃ʫʶʽʻˉʫʿˉʰʰʯʤʯʪˀʤʦʫʰʥʽʸʫˁ˃ ʰ̦̯̖̬̦̏̀̌ʦ̛̖̣̦̌ʺ̡̨̡̬̭̌̏̌

ʪͲ̬ʦ̡̨̡̡̨̛̦͕̭̭̖̦̥̌̏̌̌̏̌̌̏̌̚ʤ̡̌Ͳ ̸̶̸̨̡̛̛̛̛̛̛̖̥̦̯̬̦̣̦̦̔̌̌̐̌̌́̌̚̚ ̸̨̛̪̬̱̦̏̌́;ʤZʽͿ̶̡̡̛̛͕̭̖̣̯̖̦̌̏̌̌ ̶̨̛̛̛̯̬̦̌̐̌̌́̏̚̚ʺ˄Ͳʦ̬̦͍̌̌ ʦ̸̸̨̨̡̨̡̛̛̦̣̯̭̥̪̖̬̯̬̣̯̌̌̌̔̌̔̌́̌̌̌̚ ̥̖̙̱̔ ̛̛̯̖̬̥̦̯̖ ̸̡̛̛̛̣̦̦ͣ ̸̸̨̡̡̨̨̛̛̛̛̛̛̛̛̛̪̬̱̦̣̦̦̪̯̦͕̯̏̌́ͣ̏̌́̚͞͞ ̨̛̛̛̦̖̭̭̦̦̥̌͘˃̡̡̛̛̱̦̣̦̭̯̬̱̯̱̬̌̌̌̌̚ ̺̖ ̭̖ ̛̦̥̌̌̏̌̚ ̭ ̶̛̖̣́ ̡̭̪̖̯̻̬ ̨̯ ̶̡̛̛̛̥̖̦̭̔ ̛ ̨̨̛̺̖̭̯̖̦̬̦̍̏̔̌̏̚ ̸̨̨̛̛̛̛̛̦̱̦̭̣̖̦̯̜̦̪̬̖̙̦̖̌̔̏̌́͗̔̌̏̔̌̚̚ ̦̌ ̶̨̛̛̛̦̖̦̯̖̬̖̦̦̣̦̏̌ ̸̸̨̡̨̨̨̡̛̛̛̛̪̬̱̦͕̯̭̦̭̖̦̻̥̭̻̬̦̖̦̏̌́̌̌̍̌̌ ̵̶̨̨̨̛̛̦̦̯̬̖̭̯̖̭̯̖̦̯̪̪̱̣͕̔̌̌̏̏̌̌̌́ ̸̵̨̨̨̡̡̨̡̛̛̛̛̛̛̛̛̛̛̥̦̯̬̬̦̖̦̣̦̦̪̯̦̦̣̖̬̭̯̖̦̪̬̱̯̱̥̦̦̔̌̌̏̌́̌̌̏̔̌̌̌̚̚ ̨̱̪̯̬̖̍̌͘ ˁ̨̨̣̖̯̖̣̦̔̏̌ ̸̡̛̛̛̣̦̦̯̖ ̸̸̸̨̡̨̛̛̛̛̛̛̛̪̯̦̭̭̯̯̣̦̦̯̖̪̬̱̦̏̌́̌̌̏̌́̚͘ZǨ̸̨̨̛̛̛̭̖̦̙̬̭̱̖̦̖̯̐̌̌̍ ̦̌ ̛̥̣̌̔ ̛̬̦̔̌̏̚ ̴̨̨̛̛̛̪̬̖̭̦̣̭̯͕̌ ̡̨̨̛̯ ̡̛̭̯̌ ̔̌ ̭̖ ̛̬̯̌̏̏̌̚ ̡̨̯̌ ̨̛̛̭̣̖̯̖̣̔̏̌̚͘ ˇ̨̡̛̛̱̭̬̦̌ ̭̥̖ ̵̻̬̱̏ ̨̛̛̛̦̯̦̯̖̏̌̏ ̸̨̦̱̦̌Ͳ̨̛̛̪̬̣̙̦ ̨̡̛̪̬̖̯͕ ̨̨̛̭̻̬̦̭̻̭̬̖̪̦̖̯̏̌̔̌̏̌̏̌̚̚̚͘ ʤ̶̨̛̛̥̦̯̍̌̌̚ ̸̌̔̌̌̚ ̦̌ ̛̯̌̚ ̡̭̯̬̱̯̱̬̌ ̖ ̔̌ ̛̪̻̣̦́̏̌̚ ̨̬̣̯́̌ ̦̌ ̨̛̥̖̯̬̔̌ ̥̖̙̱̔ ̸̛̛̬̣̦̯̖̌̚ ̖̦̏̌̚ ̏ ʺ˄Ͳʦ̬̦̌̌ ̛ ̸̡̡̨̨̨̛̛̛̛̛̛̣̦̦̯̖͕̭̯̭̖̬̯̍̌̌̍̚͘ʶ̨̯̌ ̸̨̦̣̌̌ ̸̨̪̦̌̌̚ ̛̬̙̦̖̐̌̔̌̚ ̦̌ ̍̌̌̚ ̨̯ ̛̦̦̔̌ ̭ ̸̨̛̪̬̱̦̯͕̏̌́̌ ̡̨̨̛̯ ̸̖̖̏ ̭̌ ̛̦̪̬̖̦̌̌̏ ̛̛̣ ̭̖ ̪̬̯̌̏́ ̏ ̨̥̥̖̦̯̌ ̏ ̸̡̨̛̛̛̛̛̱̦̖̬̭̯̖̯̻̭̣̭̯̏̌̏̏̏̍̌͘ʻ̸̴̶̨̨̨̛̛̛̥̖̭̖͕̖̯̺̖̦̦̬̥̌̔́̏̌̌̍̍̌̌́̚ ̺̖ ̨̛̪̭̣̱̙ ̌̚ ̴̨̛̬̥̬̦̖̌ ̦̌ ̨̛̦̯̖̏ ̸̨̨̡̛̛̦̱̦̭̣̖̯̖̣̭̌̔̏̌̚ ̨̛̛̛̪̬̬̯̖̯ ̛ ̛̛̭̯̬̯̖̌̐ ̦̌ ʺ˄Ͳʦ̬̦̌̌͘ ʰ̴̶̨̛̦̬̥̯̌́̌ ̺̖ ̻̖̍̔ ̨̭̯̻̪̦̔̌ ̌̚ ̨̛̛̭̣̖̯̖̣̯̖̔̏̌̚ ̡̨̨̨̨̛̛̛̱̦̖̬̭̯̖̯͕̖̯̥̣̻̖̏̏̌̍̐̔̌̍̔ ̸̨̨̨̛̛̛̛̛̛̬̦̖̦̪̬̱̦̏̌̔̌̏̏̌́̌̚̚̚ ̵̨̨̨̛̛̛̛̦̯̦̪̏̌̏̔̔͘ ʺ̸̨̛̛̛̙̖̣̦̬̖̖̥̯̦̦̔̌̌̌̍̌̌̔̌̚̚ ̨̡̨̨̛̥̭̯̦̱̯̥̖̙̱̥̦̣͕̦̭̯̏̌̌̌̔̌̌́Ͳ ̛̺̖̻̖̺̖͍̍̔ ʪ̵̴̨̨͕̯̖̱̥̖̯̬̌̏̌̍̌̏̌̌̌͘ʥ̵̨̛̛̥̖̥̣̐ ̔̌ ̡̙̖̥͕̌ ̸̖ ̨̯̖̣̻̯̔ ̨̛̬̯̌̍ ̏ ̵̨̛̭̦̬̦ ̭ ̶̨̛̛̛̦̭̯̯̱̦̣̦̯̌̌̌ ̶̛̯̖̦̖̦͕̔́ ̨̨̡̛̪̜̏̌̏̌̚ ̭̖ ̦̌ ̨̨̨̛̪̭̯̦̯̯̐̌ ̨̭̖̔̐̌ ̨̦̬̙̻̖̺̖̯̔̌̌̔̐̌̔̌̍̔͘˃̛̛̦̦̌̍̌̌̔̌̚̚ ̺̖ ̨̥̙̖ ̔̌ ̖̔̌̔ ̴̶̨̛̛̦̬̥̌́ ̛ ̦̌ ̛̥̣̯̖̌̔ ̨̛̛̭̣̖̯̖̣͕̔̏̌̚ ̡̨̨̛̯ ̭̖̐̌ ̛̯̔̏̌ ̏ ̛̛̱̦̖̬̭̯̖̯͕̏̌ ̌̚ ̔̌ ̭̖ ̛̖̦̖̬̬̯̐̌ ̨̛̦̏ ̛̛̖̔ ̛ ̔̌ ̭̖ ̶̡̨̛̦̖̦̯̬̬̌ ̨̪̯̖̦-

8

Èíôîàêàäåìèêà 2015, áðîé 2

ʪͲ̬ʪ̛̖̭̭̣̌̏̌ʦ̡̨̛̦̖̻̬̹̣̌̏̌̌̏̌̚ ̡̨̛̛̛̛̛̦̣̜̭̯̥̦̬̦̭̬̌̐̌̌̐̌́̏̔́̐̌̔̚ ʥ̶̛̛̛̱̬̭̥̖̦̐̌̔̌̏ʺ˄Ͳʦ̬̦̌̌͘ʰ̥̌ ̶̸̨̨̛̛̛̛̛̪̬̯̭̪̖̣̦̭̯̦̱̦̭̯̖̪̖̦̔̍̌̌̌ ̨̡̨̨̯̬̪ͣ̔ͣ͞ˁ̶̶̶̴̶̨̨̨̨̨̛̛̛̛̛̛̛̛̣̦̥̖̦̬̦̦̬̖̪̦̖̯̬̥̯̯̌̌̔̌̐̌̌́̌̔̌̏̌̏̌̌̌́̌̚̚̚͞ʺ˄Ͳʦ̡̛̛̬̦̥̭̯̻̬̭̭̯̖̪̖̦̌̌̌̐̌ ̨̪ͣʽ̨̨̺̖̭̯̖̦̬̖̯̍̏̔̌̏̚͞DĂĂƐƚƌŝĐŚƚ hŶŝǀĞƌƐŝƚLJ͕ˈ̨̛̣̦̌̔́͘ˀ̨̡̨̡̛̯̣̖̯̣̖̬̌̍̌̌̌ ̨̨̛̛̻̻̯̬̖̹̦̯̖̣̖̦̖̏̏̏̔ʥ̨̨̻̬̪̥̺͕̌̚ ̡̣̖̬̌Ͳ̸̨̨̡̨̡̛̛̛̛̛̬̦̯̬͕̥̖̦̙̻̬̣̣̖̦̯̔̌̔̀̏̏ʧ̡̨̣̭̌ˁ̛̥̯ʶ̣̜̦̌ʥ̛̻̣̬̐̌́͘ʽ̯ϮϬϭϱ ̵̨̨̨̖̦̬̱̦̪̬̖̪̯̖̣̐̏̌̔̌̏̌̏͘ʶ̯̖̬̌̔̌ͣˁ̶̨̛̣̦̌̌ʺ̶̡̨̨̨̛̛̛̛̖̦̬̻̯̖̣̯̖̣̔̌̏̔̔͞ ̦̌ʤ̸̶̸̡̨̡̛̛̛̛̛̛̖̥̦̯̬̦̣̦̦̌̔̌̌̐̌̌́̌̚̚ ̸̨̛̪̬̱̦̏̌́;ʤZʽͿ̡̻̥ʺ̶̡̛̛̛̛̛̖̦̭̱̦̖̬̭̯̖̯̔̏ʹʦ̬̦̌̌͘

̶̛̣̦̯̌̌̌ ̸̦̱̦̌̌ ̛̖̦̖̬̐́ ̏ ̨̨̡̪̭̌ ̨̨̛̛̛̛̛̛̛̛̛̛̬̯̖̦̦̯̦͕̬̦̣̦̖̌̏̌̏̌̏̐̌̔̚ ̨̛̛̛̪̬̣̙̖̦́͘ʰ̶̨̛̛̛̦̯̖̭̣̦̏̌̌̐̌̏́ ̴̶̨̡̨̨̱̭̦̣̭̯̦̯̖̜̦̭̯̦̌́̌̌̔̌ZK͘ ˃̨̛̛̛̛̣̖̖̬̦̯̪̻̯̬̯̖̦̏̌̏́̌̌̏̌̚̚ ̶̛̛̭̻̬̖̥̖̦̦̯̥̖̦̏̌̌̔̌ʹ̨̛̭̦̏̌Ͳ ̶̛̛͍ ʪ͕̌ ̭̻̬̖̥̖̦̦̯̏̌̌ ̶̛̛̥̖̦̔̌ ̛ ̨̨̨̺̖̭̯̖̦̯̍̏ ̨̨̬̖̪̦̖̯̔̌̏̌̏̌̚̚ ̭̖ ̛̬̯̌̏̏̌̚ ̸̬̖̚ ̨̛̛̛̦̯̦̏̌̏ ̵̨̨̛̪̔̔ ̡̻̥ ̸̡̡̛̛̣̭̖̭̯̖̌ ̶̶̡̨̛̛̦̖̪ ̌̚ ̬̖̔̌̏̚ ̛ ̨̣̖̭̯̍͘ ʦ̸̶̨̨̨̨̛̛̛̙̦̖̖̬̖̪̦̥̖̯̬̯̖͕̌̍̌̔̍̔̌̌̏̌̌̔̚ ̨̨̺̯̌̚ ̶̛̛̥̖̦̯̔̌̌ ̖ ̨̬̖̦̔̏ ̸̶̨̡̨̨̨̛̛̛̛̛̛̣̖̖̦̱̭̯̦̖̬̥̖̪̭̯̱̣̯̯̖͕̦̭̣̖̖̦̯̪̬̖̯̖̍̏̍̏̌̔̌̌̍̌̏́̌̌̔̔̚̚ ̛̦͘ʶ̴̸̸̨̨̨̨̨̨̨̛̦̯̦̥̖̯̬̦̱̥̖̌̌̏̌͗̍̌̏̌̚ ̛̭̯̱̖̦̯̯̖̔ ̏ ̛̭̻̬̖̥̖̦̦̯̖̏ ̶̡̛̛̛̥̖̦̭̔ ̛ ̸̨̡̛̛̛̛̭̯̯̭̯̖̭̍̌ ̨̛̥̖̯͕̔ ̨̦ ̦̖ ̬̥̖̌̍̌̏́̚ ̔̌ ̛̐ ̖̖̥̌̏̔̚ ̛ ̏ ʺ̱̖́̚ ̶̨̨̛̛̛̛̪̭̯̬̦̥̖̦̯́̌̔̌̌͘ ˁ̶̶̶̨̨̛̛̛̛̛̪̖̣̭̯̭̯̖̪̭̣̦̥̖̌̌̌̔Ͳ ̦̌͘ʺ̨̨̨̛̛̙̖̥̣̬̥̪̬̖̦̭̔̌̐̏̌̌́̚Ͳ ̴̶̡̨̛̦̖̦̦̱̯̭̖̬̯̦̭̣̦̯̌̌̌̌̏̌̌̌̌̌̌ ̶̨̨̨̛̛̛̛̛̛̥̖̦̯̥̙̖̣̪̹̔̌̏̌̔̌̏ ̸̵̡̨̨̨̨̛̖̭̯̯̦̙̯̦̬̯͍̌̏̌̏̌̌̌ ʪ͕̌ ̛̯ ̏ ̛̖̦̔ ̨̻̪̬̭̏ ̸̡̛̣̏̀ ̨̨̥̦̐ ̦̖̺͕̌ ̵̡̛̬̯̖̬̦̌̌ ̌̚ ̨̥̯́̌ ̨̬̯̌̍̌͘ ʤ̚ ̶̡̡̨̨̨̛̛̛̭̻̥̻̪̯̦̦̹̣̯̪̭̣̦̏̌̌̌̌̌̌̚ ̶̡̨̨̛̛̛̛̛̥̖̦̦̹̱̦̖̬̭̯̖̯͕̯̖̔̌̏̌́̏́ ̭ ϱϬͲ̨̛̛̹̦̐̔ ̶̛̛̛̯̬̌̔͘ ʽ̯ ̬̱̔̐̌ ̭̯̬̦͕̌̌ ̛̥̥̌ ̨̯̍̐̌ ̴̨̨̛̪̬̖̭̦̣̖̦̌ ̨̛̪̯ ̏ ̸̸̨̨̨̨̨̛̛̛̛̣̦̦̯̣̦̦̪̥̺̻̍̌̌̔̍̌̏̏ ̴̶̨̨̡̛̬̥̯͕̯̖̥̪̣̖̦̻̥̌̌́̌̐̌̔̌ͣ̐̔̌͘͘͞ ̨̨̬̖̪̦̖̯̔̌̏̌̏̌̚̚ ̨̯ ̸̨̛̪̯ ̸̡̛̛̭̏ ̨̛̻̥̙̦̏̚ ̨̛̯̪̬̦̌̏ ̸̨̡̛̯͘ ʤ ̸̡̨̖̭̯ͣ̌̏ ̦̌ ̨̨̡̛̛̛̛̙̯̖̣̥̯̥̭̣̖̯̖̣̭̏̀̍̌̌̔̏̌̌̚͞ ̨̛̛̯̖̬̯̬́ ̛ ̯̖̥̌ ̦̌ ̨̡̨̯̬̦̯̱̬̯͕̔̌̌̌ ̡̨̨̯́ ̵̛̛̺̯̌̚͘ ˁ̥̯̥͕́̌ ̸̖ ̭̯̬̖̥̖̙̻̯ ̡̻̥ ̨̨̪̬̦̖̔̍́̏̌ ̦̌ ̸̡̨̨̖̭̯̯̌̏ ̦̌ ̴̨̨̛̛̛̙̯̦̖̖̬̖̭̻̻̬̙̦̖͕̦̪̬̯̏̌̌̍̔̌̌̌̏̚̚ʹ̨̨̨̡̨̨̻̥̙̦̭̯̭̦̖̔̌̏̌̏̌̔̏̌̔̚̚ ̣̖̦̯̐̔̌̌ ̸̨̡̯̌ ̦̌ ̨̨̺̦̭̯̯͕̍̌ ̦̌ ̸̸̨̨̡̨̨̡̨̨̛̛̯̖̣̦̖͕̺̦̖̖̭̯̯̦̔́̏̌̌̔̌̏̌̚ ̨̨̛̛̛̙̯̦̭̥̭̣̖̯̖̣̏̌̌́̔̏̌̚͘

ʪ̸̴̨̨̨̛̛̛̛̛̭̯̯̻̦̦̬̥̬̦̣̖̦̌̌̔Ͳ ̨̨̛̻̯̺̦̭̯̯͍̏̔̏̍̌ʶ̨̨̻̖̖̥̭̯̯̦̔́̌ ̶̨̛̛̪̬̖̖̦̯̦̣̦̯͍̏́̌̌̌̍́̏̌́̌̚ ʤ̚ ̭̖̐̌ ̨̪̬̖̪̥̔̌̏̌ ̶̨̛̭̣̦̌̌ ̶̛̛̥̖̦̔̌ ̦̌ ̛̻̖̺̯̖̍̔ ̡̛̣̖̬̌͘ ʧ̨̨̛̬̥̏ ̭̻̭ ̴̨̨̡̡̛̛̛̛̛̭̯̱̖̦̯̯̖̖̯̖̪̬̣̯̔̌̏̔̏̌̌̚ ̵̶̨̡̨̛̛̛̛̯̦̯̬̣̯̻̖̺̥̖̯́̌̌́̌̍̔̔̏̌̚ ̨̨̡̪̭̌͘ʯ̴̸̨̨̡̡̨̨̨̨̛̛̛̛̛̛̛̬̦̯̦̬̥̬̦̭̯͕̯̪̖̖̦̖̯̦̦̖̭̯̭̔̌̏̌̌̌̌̏̔̌̔̏̔̌̌ ̨̨̨̨̛̛̛̭̦̦̯̖̖̯̖̬̥̦̦̯̬̬̖̏̔̌̌̔̍̔̌̏̚̚͘ ZK ̸̡̣̏̀̏̌ ̏ ̵̨̯̍̏̌̌ ̦̌ ̨̭̯̏́̌ ̻̖̺̍̔̌ ̨̖̜̦̭̯̔ ̛ ̸̛̱̭̯̖̌ ̏ ̶̨̛̛̛̦̯̖̬̖̦̦̣̦̏̌ ̨̬̦̔̌̏̚Ͳ̶̨̨̨̛̛̪̬̥̦̣̦̌ ̨̡̛̪̬̖̯͕ ̶̛̖̣̺́ ̬̦̯̔̌̏̌̌̚ ̨̨̬̥̯̦̭̯̐̌ ̵̨̨̨̦̬̯̺̦̭̯̯̌̌̌̏̍̌͘ ʻ̵̡̨̨̨̭̬̭̖̻̬̦̯̖̯̌̌̏̌̚ʺ̨̨̛̣̦͕̯̌ ̸̛̱̭̯̖̌̏ϴͲ̯̌ʫ̴̨̡̡̨̬̪̖̜̭̦̖̬̖̦̏̌Ͳ ̶̸̨̨̨̨̛̛̛̪̺̖̭̯̖̦̬̖͕̪̣̱́̍̏̔̌̏̚Ͳ ̵̨̨̛̯̖̦̬̯̯̖̣̭̯̌̐̌̔̌̔̌̏̚ʽ̴̡̨̭̬̔͘ ʶ̸̵̡̡̨̨̖̯̖̥̯͕̭̯̱̭̯̯̖̌̏̌̍̌̌́̌̏̌̏ ̸̴̨̨̛̯̦̱̖̦̬̱̥͍̌̚ ˃̖̥̯̌̌ ̖̹̖̍ ̭̻̬̦̏̌̌̚ ̭ ̨̥̯́̌ ̨̡̨̨̡̛̛̯̬̦̯̱̬͕̥̖̦̦̥̭̔̌̌̌Ͳ̵̨̨̨̥̖̯̪̻̯̔̔̔ ̛̪̬ ̛̦̣̌̌̚ ̦̌ ̸̡̨̨̖̭̯̯̌̏ ̦̌ ̨̛̙̯̏̌ ̏ ̨̨̺̦̭̯̯̍̌͘ ʯ̸̛̱̏ ̨̨̭̣̙̦͕ ̨̦ ̨̭̻̺̦̭̯̏ ̨̯̏̌ ̖ ̸̨̦̱̦̌Ͳ̨̨̛̪̬̣̙̦ ̣̖̙̦̖ͣ̏̐̔̌͞ ̏ ̡̛̭̱̖̯̦̯̍̏̌̌ ̶̨̡̖̦̌ ̦̌ ̨̬̖̯̔̌̏̚ ̦̌ ̵̸̨̨̨̨̨̬̯̯̺̦̭̯̯͕̥̭̣̱̜̌̌̍̌̏́̌ʹ̦̌ ̛̛̙̯̖̣̯̖ ̨̯ ̬̐̌̔ ʥ̱̬̭̐̌͘ ʦ̵̻̬̦̌ ̭̖ ̨̡̨̨̛̛̛̬̣̖̦̺̭̯̣̯̪̬̖̭̯̦̖̯̦̌̌̏̌̔̌̏́̌ ̨̛̪̭̯̖̬̥̌͘ʫ̶̨̛̦̭̖̥̪̔̌̔̌Ͳ̵̸̸̡̨̨̛̛̻̭̦̬̬͕̖̭̻̥̭̪̖̖̣̣̦̬̯̦̯̖̣̭̯̌̍̌̌̌̐̌̔̌̌̌̔̌̏̚̚ʽ̴̡̨̡̨̡̨̭̬̥̪̣̖̭̦̪̬̖̭̯̦̖̔̌̔̌̏́̚͘ ʦ ̬̖̱̣̯̯̌̚ ̦̌ ̡̨̨̖̯ ̸̵̨̛̪̣̱ ̨̡̛̛̯̬̯̥̦̌ ͞KdžĨŽƌĚ dĞdžƚŬ ŽĨ 'ůŽďĂů WƵďůŝĐ,ĞĂůƚŚ̡̨̨̡̨̨̨͕̜̯͕̦̪̪̱̣̬̦͕̌̌́̚͞ ̖ ̡̛̖̣̖̦̯̻̯̏̏̌ ̦̌ ̸̡̡̛̣̭̖̭̯̌̌̌ ͣ'ƌĂLJ͚Ɛ ŶĂƚŽŵLJ͞ ̏ ̶̛̛̥̖̦̯̔̌̌͘ ʿ̸̵̨̛̣̱ ̨̨̨̪̭̣̖̦̯͕̔ϲͲ̨̡̨̨̛̛̦̖͕̭̖̯̔̌̏̚ʥ̛̻̣̬̐̌́ ̨̬̪̣̌̌̐̌̚ ̸̖̖̏ ̨̛̖̦̭̯̖̦̔̏ ̛̦̹̯̌́ ̛̛̱̦̖̬̭̯̖̯̏͘ ʶ̡̨̡̛̛̛̙̯̖̺̯̖̖̜̭̯̦̦̱̌̏̔̌̍̔̏́̌̌̌ ̡̡̨̨̛̛̪̬̯̪̬̦̖̦̭̻̬̖̌̌̌̔̍́̏̌̌̏̚Ͳ ̨̨̨̨̨̛̛̥̖̦̦̯̬̖̪̦̖̯̭̯̔̌̏̌̏̌̔̐̌̚̚Ͳ ̶̨̛̛̛̛̛̛̦̖̦̯̖̖̣̪̬̬̯̖̯͍̌̚ ʦ̨̭̻̺̦̭̯ ̭ ̡̡̨̯̌̏̌ ̛ ̸̦̱̦̌̌ ̨̖̜̦̭̯̔ ̔̌ ̭̖ ̛̦̥̌̌̏̌̚ ̡̛̭̖̏ ̨̯ ̦̭͕̌ ̡̡̨̨̯̌̏ ̛ ̔̌ ̛̪̬̌̏ ̡̨̯̌ ̶̛̛̭̪̖̣̭̯͕̌ ̨̯ ̸̡̨̛̛̣̯̖̣̦̀̚ ̸̛̦̖̦̖̌̚ ̖ ̡̛̭̖̏ ̔̌ ̻̖̍̔ ̸̭̯̌ ̨̯ ̖̦̔̌ ̨̨̨̛̺̣͕̻̬̥̦̪̬̖̖̦̍̌̏́̌̔̌̏̏̌̔̌̔̚̚͘ ʦ̵̡̨̨̡̨̨̛̛̛̛̯̬̻̣̦̖̯̦̬̯͕̯̌̏̌̏́̌̌̌̚̚ ̵̡̨̡̨̛̛̛̛̛̭̖̦̥̯̭̦̱͕̻̬̱̬̦̯̖̪̣̯̯̬̻̖̪̌̌̏̌̌̌̏̔̌̏́̍̏̌̔̌̍̔̚̚Ͳ̨̨̣̥̐́͘ˇ̨̨̨̡̛̛̛̛̛̬̥̬̦̖̯̦̬̦̪̣̯̯̬̖̌̌̔̌̏́̍̏̌̔̌̏̚ ̨̨̨̨̨̛̛̬̖̱̣̯̯̦̪̯̦̖̺̦̭̯̯̌̌̔̏̌̔̍̌̔̚ ̵̨̡̨̨̡̡̨̡̛̛̬̯͕̯̭̖̦̥̯̯̭̦̱͕̌̌̌̌̏̌̌̌̌̚ ̡̯̌̌ ̛ ̭ ̸̡̡̛̪̬̯̖̭̌̌ ̨̖̜̦̭̯̔͘ ʯ̬̦̯̔̌̏̌̌ ̨̡̛̛̪̣̯̌ ̯̬́̍̏̌ ̔̌ ̖ ̨̨̣̖̣̐̔̌ ̦̌ ̨̯͕̏̌ ̡̨̨̖̯ ̴̨̨̛̛̛̪̬̖̭̦̣̭̯̯̖̌ ̨̯ ̸̡̛̛̭̏ ̨̨̛̛̣̭̯͕̭̻̬̦̭̻̭̬̖̯͕̪̬̖̣̯̍̌̏̌̔̌̏̔̌̐̌̚̚͘


ʯʤʻʫʽʥ˔˃ʻʰ˔ˁʦ˔˃ʻʤʶʸʫ˃ʶʤ˃ʤʰʯʪˀʤʦʽˁʸʽʦʻʽ˃ʽˈˀʤʻʫʻʫ ʪͲ̬ˋ̶̡̨̡̡̨̨̣̻͕̖̭̦̦̯̖̣̌̔̏̌̏̌̏̌̌ ̨̨̨̨̛̛̛̦̯̬̯͕̬̹̬̖̦̦̖̦̌̏̌̔̌̌̚̚ ̸̡̛̱̖̦̍̌ʦ̛ͣʶ̸̨̨̛̛̣̖̯̻̦̣͍̌̍̐́͞Ύ ˉ̨̡̨̡̨̨̨̛̛̛̛̛̛̛̛̖̣̯̥̖̪̬̖̖̭̯̱̖̦̯̯̖͕̯̬̦̯̯̖͕̥̣̯̖̣̖̬̣̯̌̔̌̏̔̌̔̔̌̌̔̌̍̚ ̴̶̸̨̡̨̡̡̨̡̛̛̛̛̛̛̛̛̦̬̥̯̻̥̦̦̖̯̣̖̯̻̦̯̖̥̯̬̭̦̥̣̖̱̣̌́̌̌̌̌̚̚ʹ̡̛̭̯̬̱̯̱̬ Ͳ̴̶̡̛̛̱̦;ʺˁˇͿ̨̨̛͕̥̯̭̥̭̣̖̦̌̔̌̐̌̚ ̨̨̨̛̛̪̦̯̬̬̯̪̯̖̦̖̯̔̌̌̏̌̌̍̌̌̐̌̌̚̚̚Ͳ ̸̡̨̣̖̯̻̦Ͳ̨̡̛̥̣̖̱̣̦̯̖ ̵̛̛̥̖̦̥̌̚ Ͳ ̦̌ ̨̛̣̖̭̯̯̖̍ ̛ ̨̨̭̻̯̖̯̦̏ ̵̯̦̯́̌̌ ̶̛̪̬̖̖̦̏́ ̛ ̛̯̖̬̪̌́͘ ʻ̛̖ ̯̬́̍̏̌ ̔̌ ̸̴̸̨̡̨̛̛̪̦̥̖̦̱̦̯̖̯͕̦̬̥͕̖̯̖̌̏̌̌̌̌̏́̏̌̚̚ ̭̌ ̵̨̨̛̛̦̖̥̍̔ ̛̪̬̖̔ ̸̡̨̛̭͕̏ ̌̚ ̔̌ ̛̐ ̵̶̨̛̛̛̛̛̛̛̛̬̥̪̯̖͕̪̬̦̪̦̦̏̐̌̔̏̌́̚̚͘ ʫ̦̔̌ ̨̯ ̶̛̖̣̯̖ ̦̌ ̡̡̛̛̯̯̔̔̌̌̌ ̛ ̸̛̦̱̦̯̖̌ ̛̛̭̣̖̦͕̔̏̌́̚ ̡̡̨̯̌ ̡̌̏̌̚ ʤ̬̯̱̬ ˌ̵̨̪̖̦̱̖̬͕̌ ̖ ̦̖ͣ ̨̡̨̯̣̏̌ ̔̌ ̛̛̹̏̔ ̨̡̨̨̡̨̨̨̛̛̯͕̖̯̦̜̭̖̦̖̖̣͕̦̏̌̔̐̌̏̔́ ̡̡̡̨̡̨̨̛̛̛̥̭̣̹̯͕̯̦̜̭̖̦̖̖̔̌̌̌̌̔̐̌ ̨̡̨̨̡̛̛̛̛̥̭̣̣̯͕̖̯̭̖̙̌̏̌̏̏̔̌̚͘͞ʯ̵̨̨̛̛̯̭̖̪̯̦̪̹̌̏̌̌̔̌̌̌ͣʶ̸̶̨̨̡̨̛̛̛̛̛̣̖̯̻̦̣̦̦̖̪̯̱̣̦͕̦̯̖̬̬̦̌̍̐́̌̌̌̐̌̌͞ ̡̨̨̛̛̦̯̖̬̯̦̭̦̌̏̌̏̌͘ ʯ̸̨̨̛̛̻̬̭̥̯̖̪̖̖̯̌̔̐̍̌̌̏ϱϬ̨̛̐̔Ͳ ̸̨̛̦̦̱̦̬̯̌̌̌̍̌͘ʶ̸̡̡̭̯̦̯͕̖̌̌̌̌̌ ̵̨̨̡̛̯̬̻̦̯̖̥̖̦̦̪̪̻̯̦̦̱̯̐̌́̌̌̌̌ ̸̨̡̨̨̨̛̛̛̖̖̯̣̦̭̣̖̯̖̏̏̌̐̔̐̔̏̌ ̸̨̨̦̖̯̣̻̦͍ ʪ͕̌ ̪̬̖̚ ϮϬϭϮ ̐͘ ̭ ̴̨̛̦̦̭̯̌̏̌̌ ̨̡̪̬̖̪̔̌ ̦̌ ̡̥̖̯̌ ̦̌ ʥ̱̬̭̐̌ ̵̡̛̪̱̣̱̍̏̌ ̨̥̯́̌ ̴̸̨̨̛̛̯̬̦̌̏̍̐̌̌ ̡̛̦̐̌ ̦̌ ̡̛̛̦̣̜̭̌̐ ʹ 'ĞŽƌŐĞ ϱϬ zĞĂƌƐ ŝŶ ZĞƐĞĂƌĐŚ͘ ƵƚŽďŝŽŐƌĂƉŚŝĐ ^ŬĞƚĐŚ͘ ʸ̨̨̛̦̦̖̯͕̀̍̌̚ ̭ ̡̨̨̖̯ ̨̛̛̬̯̖̣̯̖̔ ̛̥ ̭̌ ̥̖ ̛̛̬̣̔̌ ̛ ̸̛̛̦̱̣͕̌ ̥̖ ̭̻̬̏̌̚ ̭ ̨̛̣̖̥̐ ̸̛̛̱̯̖̣ ʹ ̔Ͳ̬ʤ̭̖̦ˈ̨̨̛̙̣̌̔̏Ͳ̛̥̣̹̌̔̏ʶ̯̖̬̌̔̌ ̵̨̨̛̛̛̪̥̍́̏ˁ̴̨̨̡̛̛̛͕̯̯̬̖̯̱̬̭́̌ ̴̨̭̪̬͘ʪ̸̨̖̣ʮ̡̨̛̖̣́̏̔̚Ͳ̬ʿ̡̨̖̯˄̨̱̦̏̚ ̏ ʶ̯̖̬̯̌̔̌̌ ̨̪ ̴̡̨̨̛̬̥̣̌̌̐́ ̻̏̏ ʦ̬̦̌̌͘ʪ̸̨̨̡̨̛̦̖̭̭̻̥̬͕̖̥̥̯̣̐̔̌̏̌ ̨̨̥̦̐ ̛̛̯̣̦̯̣̌̌̏ ̸̶̛̛̱̖̦͕ ̸̨̨̪̖̖̯̏ ̨̯ ̡̨̨̛̯ ̵̭̯̦̌̌̌ ̛̛̖̭̯̦̏̚ ̸̛̱̖̦ ̛ ̡̛̣̖̬͕̌ ̨̛̬̯̖̺̌̍ ̻̏̏ ʦ̬̦͕̌̌ ˁ̖̜̦̯ ʸ̛̱̭ ;ʺ̛̛̭̱̬Ϳ͕ ʧ̨̛̯̦̖̦͕̽̐ ʶ̦͕̌̌̌̏̌̚ ˁ̴̨̛͕́ ʻ̀ ʱ̨̡̬͕ ʥ̨̨̯͕̐̌ ʻ̀ ʽ̛̬̣̻̦̭ ;ʸ̛̛̱̦̌̌̚Ϳ͕ʶ̛̖̜̥̬̙͕̍̔˃̨̡̨̛͕ʤ̯̣̦̯̌̌;ʪ̨̛̙̬̙̔́Ϳ͕ʶ̨̣̦̽͘˃̡̨̡̨̨̛̱̺̖̭̪̥̖̦̦̯̌́ ̵̯́͗ ʿ̖̯̻̬ ʧ̖̦̖͕̏ ˃̦̌́ ˃̡̨̖̦̏̌Ͳˈ̨̜̖̬͕̚ ʶ̡̨̛̬̬ ʪ̡̛̬̦̦͕̌́ ʤ̨̦̯̦ ˃̸̨̦̖͕̏ ʪ̡̨̦̌ ʧ̨̛̖̬̖͕̐̏ ʶ̨̭̯̌ ʶ̨̨̭̯͕̏ ʰ̛̣̦́ ʰ̨̦͕̏̌̏ ʦ̦̌́ ʧ̨̨̬̦͕̌̏̌ ˄̛̣̥́ ʺ̨̨̬̖̦͕ ˀ̱̙̌ ʿ̸̦̖͕̌̏̌ ˄̣̖̌ ˁ̱̣̜̥̖̦͕̌ ʶ̥̖̦̌ ʦ̸̨̻̣̦͕̌̏ʥ̨̬̦́̌ʿ̨̨̛̪̦͕̏̌̏̌˓̛̣́ʱ̴̨̨̛̭̏̌Ͳʶ̨̬̣͕̌ʧ̣̌́ʺ̨̛̬̦̌̏̌͘ ʶ̴̨̨̡̨̨̨̛̖̖̯͕̖̯̬̥̬̏̌̌ʦ̡̨̭̯̌̌ ̸̸̨̛̛̣̦̭̯̱̖̦͍ ˀ̨̛̛̯̖̣̯̖͕̔ ̸̛̛̱̯̖̣̯̖ ̛ ̛̛̪̬̯̖̣̯̖́͘ ʯ̨̯̌̏̌ ̨̛̥̯̖ ̨̭̖̔̐̌ ϱ ̡̛̛̪̱̣̱̦̍̏̌ ̡̛̛̦̐ ̭ ̖̭̖̯̌ ̛ ̸̡̛̱̖̦̻̯̍ ̨̪ ʶ̸̣̖̯̻̦̌ ̨̨̛̛̣̍̐́ ̸̨̪̯̌̏̌̚ ̡̯̌̌͗ ͣʿ̨̣̯̦̌ ̭̖ ̸̨̱̖̹̖̯ˁ̨̡̬̯͕̌ʤ̨̛̬̭̯̯̖̣ʹ̨̯ʿ̨̣̯̦͕̌ ʤ̡̣̖̭̦̻̬̌̔ʺ̡̨̡̛̖̦̭̌̔ʹ̨̯ʤ̨̛̬̭̯̯̖̣͕ ˇ̵̛̛̬̬̔ʻ̶̛̹̖ʹ̨̯ˇ͘ʺ͘ʪ̨̨̡̛̭̯̖̭͕̏ ʶ̬̣̌˓̦̐ʹ̨̯ʯ̛̥̱̦̐̔ˇ̨̬̜͕̔ʪ̨̙̬̙̔ ʿ̣̖̌̌̔ʹ̨̯ʤ̣̖̬̯̍ʶ̨̣͕̔ʧ̦̯̖̬̀ʥ̨̣̖̣̍ ʹ ̨̯ʪ̨̙̬̙̔ʿ̣̖͕̌̌̔ʸ̛̛̱̙̔ʤ̨̣̖ʹ̨̯ ˀ̛̯̌ʸ̛̖̏Ͳʺ̸̨̛̛̦̯̣̦͕̌ʺ̡̨̬̌ˇ̨̛̬̖ʹ

ʰ̦̯̖̬̦̏̀̌ʪ̛̬̦̌̌ʦ̸̖̣̖̏̌ ʪͲ̬ʧ̨̛̖̬̐ʻ̡̨̛̏ˋ̡̨̨̣̻̖̬̖̦̦̌̔̏̔̌Ϯϯ ̴̛̖̬̱̬̏̌ϭϵϰϬ̐̏͘ʥ̱̬̭̐̌͘ʯ̶̡̛̛̛̻̬̹̥̖̦̪̬̖̖̖̥̬̌̏̏̌̔̌̔̏̚ϭϵϲϲ̻̐̏̏͘ʦ̬̦̌̌͘ʽ̯ ϭϵϳϬ̨̛̬̯̐̌̍̏͘ʸ̨̨̨̡̨̡̨̡̨̨̛̛̛̬̯̬̪̖̣̖̯̬̦̦̥̬̭̪͕̪̌̍̌́̌́Ͳ̸̡̨̻̭̦̦̬̖̖̦̌̌ʸ̸̨̨̨̡̨̨̛̛̛̬̯̬̪̣̖̯̻̦̣̌̍̌́̌̍̐́͘ʽ̯ϭϵϵϴ̖̐͘ ̨̭̯̐Ͳ̸̱̖̦̏ʰ̸̨̡̨̨̛̛̛̦̭̯̯̱̯̪̣̖̯̻̦̣̌̌̍̐́ ̨̨̨̡̛̛̛̦̖̬̣̻̥̏̍̐́ʻ̶̨̛̛̦̣̦̭̻̖̯̌̌́̏ ̨̡̪̦̱̌̌̏ˀ̛̥͕ʰ̛̯̣̌́͘˃̸̨̛̜̖̪̻̬̯̱̖̦̏́ ̶̡̨̨̡̨̡̨̨̨̨̡̛̛̛̛̛̭̖̯͕̜̯̦̖̪̯̱̣̬̯̪̣̦̱̯̏̏̌̌̌̌̌̔̍̐́̌̌̌̌̚̚ʺˁˇ̨̛̦̪̦̯̌̌̔̌̌̚ ;̥̭̯̦̌̌Ϳ̡̨̛̯̻̦̬̖̣̖̭̯̌̏̔̌̏̍̚͘ʿ̬̖̚ϮϬϭϰ ̸̸̨̨̨̛̛̛̪̣̱̯̣̖̯̐ͣ͘ʿ̸̨̡̛̖̯̖̦̦̭̻̭̭̦̌́̚ ̣̖̦̯̦̌̌͞ʺ˄Ͳʦ̸̛̛̬̦̖̬̦̣̖̦̌̌̍̍̌̌̚̚ ̦̌/ŶƚĞƌŶĂƚŝŽŶĂůĐĂĚĞŵLJŽĨĂƌĚŝŽǀĂƐĐƵůĂƌ ^ĐŝĞŶĐĞƐ;&/^Ϳ͘ʧ̸̡̨̨̛̛̛̛̣̖̦̬̖̯̬̦̥̖̙̱̦̬̦̯̖̦̱̦̭̪̭̦̌̏̔̌̌̔̌̔̌̌́ŝŽŵĞĚŝĐĂů ZĞǀŝĞǁƐ̛ĚŝƉŽďŝŽůŽŐLJ̨̡̨̛̛̛̖̦̯̬̖̯̬̯̖̦̔̔̌̌ĞůůŝŽůŽŐLJ/ŶƚĞƌŶĂƚŝŽŶĂů͘ʿ̬̖̭̖̯̖̣̦̔̔̌̌ʥ̸̡̨̨̨̡̻̣̬̭̬̱̙̖̭̯̪̣̖̯̻̦̐̌̔̏̌ ̨̨̛̛̛̣̦̍̐́̌/ŶƚĞƌŶĂƚŝŽŶĂů^LJŵƉŽƐŝƵŵŽŶ ĚŝƉŽďŝŽůŽŐLJĂŶĚĚŝƉŽƉŚĂƌŵĂĐŽůŽŐLJ;/^Ϳ͘

̨̯ʸ̛̛̱̙̔ʤ̨̣̖͕ˈ̨̛̬̭̯ˇ̨̯̖̏ʹ̨̯ʰ̦̏̌ ʿ̸̖̜̖͕̏ʿ̖̯́ʪ̨̱̬̍̌̏̌ʹ̨̯ˈ̨̛̬̭̯ˇ̨̯̖̏͘͘͘ʤ̨̡̛̛̯̬̻̯̦̯̦̏̌̌̐̌̚ʹ̸̨̨̛̛̛̛̛̛̛̛̯̬̯̖̣̯̖͕̱̯̖̣̯̖̪̬̯̖̣̯̖̭̔́͘͞ ʤ̡̨̨̭̪̬̖́̔ʦ̴̨̭̖̬̥̱̣̯̌̌̌̌̚ ̬̖͍̔̌̏̚ ˁ̛̻̬̖̥̖̦̦̯̖̏ ̛̬̦̔̌̏̚ ̨̡̛̛̯̬̦̔ ̭̌ ̡̛̛̪̬̖̯̦͕̔̏̌ ̛̪̬̖̦̯̦̏̌̏̌ ̛ ̨̪̖̬̭̦̣̦̌̌ ̶̛̛̥̖̦̔̌͘ ʻ̡̡̨̬̯͕̌̌ ̴̨̬̥̱̣̯ͣ̌̌ ̦̌ ̨̬̖̯̔̌̏̚͞ ̖ ̨̨̬̭̣̖̦̔̌̏̏̚ ̸̛̦̦̌ ̦̌ ̨̛̙̯̏ ;ŚĞĂůƚŚLJ ůŝĨĞƐƚLJůĞͿ͘ ˃́ ̸̡̣̏̀̏̌ ̵̸̴̸̨̨̨̨̨̡̡̨̡̡̨̨̛̛̛̛̛̛̬̭̣̦̯̬̦̖̦̖͕̥̻̦̖̭̯̦̭̯̦̯̯̦̪̱̹̖̦̖̔̌̏̏̌̌̌̌̏̌̏̀̀̚̚̚͘ʤ̨̦̖̪̱̹̯̌̚ϭϬ̨̛̛̦͕̐̔ϰϬ̨̛̛̦̐̔ ̵̍́ ̡̣̱̪̐̌ ̛ ̵̪̱̹̖͘ ʯ̦̖̯̖̌ ̛̣ ̡̨̖ ̖ ̦̜̌Ͳ̨̨̨̬̯̔̍ ̨̭̬̖̭̯̔̏ ̌̚ ̨̡̯̦̖̌̏̌̚ ̨̯ ̨̨̯̯̦̪̱̹̖̦̖̯̀̀ ʹ ̡̨̛̦̐̌ ̔̌ ̦̖ ̸̨̛̪̹̪̱̹̹̌̏̌̔̌̚͘ʦ̡̡̡̛̛̬̦̬̺̯̻̣̬̭̯̌́̌̌̌̌̍̐̌́ʫ̨̪̚ʹˀ̨̜̌̔ˀ̨̛̛̣̦͕̯̦̦̌̔̌̏̌ ̛̪̬̖̱̪̬̖͕̔̔ ̸̖͗ ͣʿ̸̨̨̱̹̖̭̯̯̌̏ ̖ ̭̯̙̌ ̌̚ ̨̨̛̥̪̯̖̦̯̦̭̯͘͞ ˃̨͕̐̌̏̌ ̏ ̸̨̨̦̣̯̌̌ ̦̌ ϭϵϴϬͲ̯̖͕ ̵̛̦̪̭̌̌ ̛̭̯̯̌́ ̻̏̏ ̡̛̖̭̯̦̏ ͣʶ̱̣̯̱̬͕̌͞ ̨̣̖̦̌̐̌̏̌̚ ͣˀ̨̜̌̔ ˀ̛̣̦̌ ̖ ̪̬̌̏͊͞ʿ̨̨̛̣̖̯̖̹̖̔̌̐̌̏̍͗ͣ̚˃̨̨̨̛̛̛̛̛̯̦̪̱̹̖̦̖̣̪̣̭̣͕̖̬̖̯̖̭̥̀̀̏̌̌̍̌̚͘͞ ʦ̡̡̨̨̨̨̨̛̭̖̬̬̭̣̦̯̌̏̌́̏̌̔̌̏̏̚̚̚ ̵̬̦̖̦̖͍̌ ʯ̵̴̸̨̨̨̨̡̛̛̛̬̭̣̦̯̬̦̖̦̖̖̭̯̔̌̏̏̌̌̌̚ ̶̡̨̨̨̡̨̛̛̛̯̦̭̯̪̬̖̪̯̯̣̖̭̯͕̦̭̱̥̯̌̏̔̌̏̌̍̌̌́̌̚ ̦̌ ̪̬̖Ͳ̨̛̭̣̖̦͕ ̪̬̖Ͳ̛̥̦͕̌̚ ̸̨̡̨̡̨̛̛̛̭̣̬̦̏̌ ̵̛̬̦̌ ̛ ̨̨̛̖̙̦̖̯̍̔̏̏̌̚ ̭̌ ̨̛̥̺̦ ̡̨̛̛̬̭̏ ̴̡̨̛̯̬̌ ̌̚ ̸̨̨̛̛̬̯̖̯̦̭̻̬̖̦̌̏̌̔̚Ͳ̨̨̛̛̭̻̯̖̣̖̭̯̔̏̍ ;̨̪Ͳ̸̨̨̯̦ ̸̨̭̻̬̖̦̔Ͳ̨̛̛̥̖̯̣̯̦̯̖̌̍ ̨̛̣̖̭̯̍ ʹ ̨̡̨̯̖̬̭̣̖̬͕̌̌̚ ̵̨̛̛̪̖̬̯̦͕́ ̵̛̛̯̣̻̭̯̦̖͕̬̖̦̖̯̯̪̌́̏̌̌̌̔̌̍̚̚Ϯ̨̨̛̛̛̥̖̯̣̯̖̦̭̦̬̥̌̍̔Ϳ͘ʯ̵̸̵̸̨̨̨̡̨̡̨̨̨̡̨̨̨̨̨̨̛̛̛̛̛̬̭̣̦̬̦̖̦̖̖̦̭̣̬̦̯̬̦̖̦̖͕̖̯̖̦̖̙̭̪̬̯̭̯̯̖͕̺̯̔̌̏̏̌̌̌̍̌̏̌̌̌̚̚ ̯̖ ̵̨̛̬̯̌̔̏̌̚̚ ̸̨̪̖̖̏ ̛̖̦̖̬͕̐́ ̡̨̨̯́ ̯̬́̍̏̌ ̔̌ ̡̨̛̥̪̖̦̭̬̯̌͘ ʪ̌ ̦̖ ̭̖ ̵̵̡̨̡̨̡̛̛̛̛̛̛̛̛̛̛̪̬̖̣̭̙̯̦̭̥̦̦͕̻̣̖̬̯̭̣̖̦̬̦͕̭̖̪̬̖̣̌́̏̌̏̌̏̐̔̌̌̔̌ͣ̌́̏̌̚͞ ̸̶̨̨̛̛̭̪̣̖̖̣̖̦̱̔̏̚͘ˁ̸̶̵̨̨̨̛̛̛̛̻̯̬̱̦̖̭̯̯̥̖̙̱̭̭̯̖̦̯̖̦̬̦̯̖̣̦̯̔̏̔̍̏̌̌̌̌ ̛̛̦̱̭̯̬̔́ ̛ ̛̪̬̯̖̣̭̯̯̌̏̏̌̌ ̭̌ ̸̭̯̌ ̨̯ ̛̭̯̬̯̖̯̌̐́̌ ̌̚ ̨̬̍̍̌ ̭̬̖̺̱ ̛̯̖̚ ̨̍-

̛̣̖̭̯͘ʰ̸̛̛̭̣̖̦̯́̌̏̚ˁʤˍ̸̨̡̪̯͕̖̌̏̌̚ ̪̬̖̚ ϮϬϬϲ ̐͘ ̡̯̌̌ ̭̌ ̨̛̪̬̖̯̬̯̖̦̔̏̌ ϱϭϯ ϴϴϱ̸̨̛̛̛̥̻̦̦̭̱̣̯̌̚ϰϴϬϯϱϴ̸̴̡̛̛̭̻̬̖̦̦̬̯̔̌̌͘˃̶̨̡̨̡̛̛̛̛̥̖̦̭̪̬̱̯̔̔̚ ̸̴̨̨̡̨̨̡̡̛̛̛̛̥̬̥̖̦̦̥̖̭̖̖̯̭̪̖̭̯̯̌̐͗́̏̌ ̭̖ ϯϮ ̛̛̥̣̬̌̔̌ ̨̣̬̔̌̌ ̨̨̛̹̦̐̔ ʹ ̨̪ ̛̦̦̔̌ ̦̌ ̸̛̱̖̦ ̨̯ ˁ̴̨̡̛̯̦̬̭̌̔́ ̛̛̱̦̖̬̭̯̖̯̏̏ʿ̨̣̌ʤ̨̣̯͘ ʻ̨̡̨̨̨̨̛̪̭̣̖̻̭̖̬̥̦̌̔̐̏̐̌̚ ̶̸̨̛̛̛̪̖̬̭̦̣̦̯̥̖̦͕̯̖̣̖̖̦̖̌̌̌̔̌͘͘ ̸̨̨̡̛̭̪̬̖̖̦̯̖̦̖̔̐̌̏̌͘ ʪ͕̌ ̡̯̱ ̭̯̌̏̌ ̨̻̪̬̭̏ ̌̚ ̨̦̖̺ ̨̺̖ ̨̪Ͳ̨̡̨̻̣̔̍͘ ʽ̡̛̛̯̬̯̯́ ̨̦̖̯̦̔̌̏̌ ˉ̖̦̯̻̬ ̨̪ ̶̨̛̯̬̦̭̣̦̦̌̌̌ ̶̛̛̥̖̦̔̌ ̛ ̸̡̣̖̯̻̦̌ ̛̯̖̬̪̌́ ̏ ˄̡̛̛̦̖̬̭̯̖̯̭̯̏̌̌ ̶̨̛̣̦̍̌ ͣˁ̖̯̏̌ ʺ̛̬̦̌̌͞ ̻̏̏ ʦ̬̦̌̌ ̖ ̸̸̨̡̨̛̛̛̦̦̦̖̭̭̦̱̦̌̌̏̌Ͳ̶̨̨̛̛̪̬̣̙̖̦̪̯̖̦̣̌ ̛ ̡̛̛̪̖̬̭̪̖̯̏͘ ʻ̥̌̔́̏̌ ̭̖͕ ̸̖ ˉ̖̦̯̻̬̻̯ ̺̖ ̭̯̦̖̌ ůŽĐƵƐ ďŝŽŵĞĚŝĐƵƐ ̌̚ ̪̬̖̦̭̦̖̌́ ̦̌ ̡̦̱̯͕̌̌̌ ̶̡̛̛̣̖̯̖͕ ̨̛̛̛̱̯̬̯̖̌̔ ̨̔ ̨̨̣̖̣̯̐ ̦̌ ̶̛̛̪̖̦̯̯̖͕̌ ̨̨̨̛̛̪̪̱̣̬̦̯̪̦̯̖̭̯̬̦́̏̌̌̔̌̚ďĞŶĐŚͲƚŽͲ ďĞĚƐŝĚĞ͘ʺ̨̨̛̛̛̙̖̺̖̥̥̭̯̻̪̍̌̌̔̚ ̨̔ ˉ̖̦̯̻̬̌ ̛ ̡̯̌̌ ̔̌ ̨̭̻̺̖̭̯̏́ ̖̦̔̌ ̸̶̸̨̨̡̛̛̛̯̥̖̯̯̖̭̯̬̦̭̣̦̦̣̖̯̻̦͗̌̌̌̌ ̨̨̛̛̣̍̐́͘ˁ̸̸̨̡̨̡̨̨̡̨̨̛̛̛̛̖̯̪̬̭̻̭̯̥̱̖̦̪̣̖̯̻̦̣͕̻̖̯̐̌́̏̌̏́̍̌̍̐́̔̏̔́ ;̣̯̌͘ĚƵĐĞƌĞ͕̦̣̌̐͘ĞĚƵĐĂƚŝŽŶͿ̛̭̯̱̖̦̯̯̖̔ ̨̯ʺˁˇ̨̔ʥʿ˃ʹ̨̛̣̦̯̖̣̦̯̖̦̯̀̍̌̌́̚̚ ̸̡̡̨̨̡̛̛̦̯̯̖̭̻̬̺̖̦̌̏̌̌̏̌̌́̚̚͘ ʰ̵̨̛̛̛̛̥̯̖̣̭̣̥̭̯̯̌̀̍ˈ̨̛̬̭̯ ˇ̨̯̖͍̏ ʦ̸̡̛̛̭ ̵̨̛̭̯̖̏ ̦̌ ˇ̨̯̖̏ ̭̌ ̛̥ ̛̛̣̥͙̀̍ˁ̸̡̨̛̖̺̖̬̖̭̯̯̐̌̌̌ͣ̚ʥ̵̵̛̦̭̥̬̻͙́̌̌́̏͗͞ ʥ̵̵̨̨̛̦̭̥̬̻̦̥̜̯̥̣̭̯́̌̌́̏̌̌̌̔͘ ʥ̵̡̛̛̛͕̦̖̭̻̬̥̖̬̖̦̬̭́̔̏̌̌̏̚͘ ʽ̸̵̨̛̛̯̖̖̥̣̭̯̍̌̍̌̚̚Ͳ̨̭̻̭̬̭̯́ʹ ̸̸̵̨̛̛̭̖̱̱̥͕̖̭̯̦̙̔̏̌̌̌̏͘ ʰ ̻̬̹̌̏̏̌͗̚ ʰ ̭̻̙̣̥͕̌́̏̌ ̸̖ ̵̨̭̯̦̌̌ ̛̙̏͘ʰˈ̨̛̬̭̯ˇ̸̶̵̨̨̨̨̨̛̛̛̛̛̛̯̖̹̖̬̖̯̬̯̭̭̯̯̬̖̦̖̏̍̌̔̌̌̏̌̏͘ ʦ̨̨̡̛̛̛̹̖̯̪̭̣̦̖̻̥̦̹̯̖̻̖̺̌̌̌̍̔ ̛̭̯̱̖̦̯͍̔ ˁ̪̜̯̌̏̌̚Ğ ʪ̖̭̖̯̯̖ ʥ̨̛̛̙ ̨̛̪̖̌̏̔̚ ̛ ˈ̨̡̨̡̛̪̬̯̯̣̖̯̌̏̌̌̏̌͘ʻ̨̨̛̪̭̣̦̖̯̭̖̌̌ ̨̛̪̪̭̥̔̏̌͗ ʰ̡̨̭̬̖̦̹͕̏̌ ʧ̨̛̖̬̐ ʻ͘ ˋ̡̨̣̻͕̌̔̏ '& ;'ƌĂŶĚĨĂƚŚĞƌͿ͕ ,&͕D͕WŚ͕,͕&/^

Ύʿ̸̸̨̨̛̖̯̭̖̖̦̖̯̻̬̯̯̦̯̖̬̯̌̌̔̌̏̏̀ʹ̶̸̨̨̛̣̯̦̯̖̬̖̯̖̯̖̦́̏̀̌ŵƵͲǀĂƌŶĂ͘ďŐ͘

Èíôîàêàäåìèêà 2015, áðîé 2

9


/EDDKZ/ʺ͗ ʸ̛̛̔́ʿ̡̨̖̯̏̌

ˁ̣̖̔ ̡̨̯̖̙ ̨̣̖̱̦̖̍̔̏̌ ̸̨̛̪̦̌ ̛̛̖̭̯̦̯̏́̚ ̡̛̬̦̖̦̭̏̌ ̡̣̖̬͕̌ ̶̨̡̨̡̨̛̛̛̛̺̖̭̯̖̦̪̣̯̍̏̔͘ʸ̛̛̔́ʿ̡̨̖̯̏̌͘ ˃́ ̖̍ ̛̖̦̔ ̨̯ ̦̜̌Ͳ̛̱̙̦̯̖̏̌̌̏̌ ̶̡̛̛̛̬̦̖̦̭̥̖̏̌̔͘ˋ̣̖̦̦̌ʥ̸̡̨̨̨̨̨̨̛̻̣̬̭̯̱̬̣̦̬̱̙̖̭̯͕̐̌̐̔̏ʤ̶̶̨̛̛̭̯̌́̌ ̦̌ ̡̛̻̣̬̭̯̖̍̐̌ ̨̨̛̱̬̣͕̚ ʫ̨̡̛̬̪̖̜̭̯̏̌̌ˁ̶̶̨̨̛̛̛̖̯̦̯̭̏̏̌̌̌̌ ̨̨̨̛̪̱̬̣̐́͘ˋ̶̡̨̛̣̖̦̦̬̖̦̦̯̌̔̌̌̌ ̡̨̛̣̖̐́ ̦̌ ̛̛̭̪̭̦̖̌ ͣʻ̴̨̨̛̖̬̣͕̐́͞ ̭ ̨̨̥̦̙̖̭̯̏ ̶̡̛̛̛̪̱̣̍̌ ̏ ̡̛̻̣̬̭̍̐̌ ̛ ̸̛̱̙̔ ̶̡̛̛̛̥̖̦̭̔ ̛̛̭̪̭̦͕̌́ ̨̯̬̌̏ ̛ ̨̭̻̯̬̌̏ ̦̌ ̶̛̬̖̔̌ ̶̶̸̶̡̡̛̛̛̛̛̛̛̛̛̥̖̦̭̪̱̣̱̖̦̔̍̌̍͘ ʽ̭̖̦̏ ̭̻̭ ̛̖̣̖̙̯̖̣̦̯̌̍̌̌̚ ̛̭ ̸̡̡̡̛̛̣̖̬̭̦̱̦̬̖̬̯̺̖̻̖̌̌̌̌̌̌́̍̔ ̨̪̥̦̖̦̌̌̚ ̛ ̡̨̯̌ ̱̭̪̖̹̖̦ ̬̖̦̔̌̏̚ ̛̥̖̦̙̻̬̔ ̛ ̛̛̪̻̣̦̯̖̣̖̦̚ ̡̨̛̬̖̯̬̔ ̦̌ ʺʥʤʸ ͣˁ̏͘ ʤ̦̦̌͞ ̨̔ ϮϬϭϬ ̐͘ ʪ̶̨͘ ʸ̛̛̔́ ʿ̡̨̖̯̏̌ ̖̹̖̍ ̨̪̦̯̌̌̚ ̦̌ ̶̛̬̦̖̦̏̌ ̛ ̡̨̯̌ ̨̨̛̻̣̹̖̦̔̐̐̔ ̨̡̛̛̺̦̭̍ ̡̛̭̻̖̯̦̏ ̨̯ ʥˁʿ ̛ ̪̬̖̭̖̯̖̣̔̔̌ ̦̌ ̡̨̛̛̥̭̯́̌ ̨̪ ̨̬̖̪̦̖̔̌̏̌̏̌̚̚͘ ˀ̡̨̨̨̨̻̭̯̯̦̏̔̏̌ʺ˄Ͳʦ̡̛̬̦̌̌̌̏̌̚̚ ̨̛̭̯̖̏ ̨̨̛̭̻̣̖̦̦̍̏̌́̚ ̦̌ ̶̨̨̡̨̛̛̛̭̖̥̖̜̭̯̯̣̯̖̦̏̍̌̔̚͘ʿ̡̨̖̯̏̌͘ ʸ̛̛̔́ʿ̡̨̨̖̯̖̬̖̦̦̏̌̔̌̌ ϮϮ͘Ϭϲ͘ϭϵϰϴ̻̐̏̏͘ʦ̶̬̌̌͘ʯ̻̬̹̌̏̏̌ ̛̛̥̦̻̐̌́̏̏̚ʦ̶̛̛̛̬̦̥̖̦̌̌̔̌ ̻̏̏ʦʺʰͲʦ̬̦̪̬̖̌̌̚ϭϵϳϱ̐͘ʰ̥̌ ̶̨̨̨̨̛̛̛̛̛̛̛̛̪̬̯̭̪̖̣̦̭̯̱̬̣̬̖̦̥̖̦̙̥̻̦̯̔̍̌̐́̔̌̏̔̚͘ˀ̵̸̨̡̨̨̨̡̛̛̛̛̛̯̯̬̦̯̬̬̱̬̖̭̌̍̌̔̌̏̐ ̡̛̦̖̯̦̌̍̌ʺˁˋͲʪ̖̦̏́;ϭϵϳϱͲϭϵϳϵ ̐͘Ϳ̨̨̡̡̨̛̛̛̛̬̦̯̬̣̦̯̪̔̌̏̌̌ ̨̨̛̱̬̣̦̐́̌ʦʺʰͲʦ̬̦̌̌;ϭϵϳϵͲ ϭϵϴϭ̐͘Ϳ͘ʰ̛̬̦̖̭̭̯̖̦̯̍̌̌̌̌̏̚̚ ̡̡̨̨̨̛̛̛̣̦̯̪̱̬̣̦̌̌̐́̌ʶ̵̸̨̡̨̛̛̛̛̯̖̬̯̪̬̱̬̖̭̣̖̭̯̦̌̔̌̌̐̍̌ ʦʺʰͲʦ̬̦̪̬̖̌̌̚ϭϵϴϭ̐͘ˈ̶̡̨̨̛̛̛̣̯̬̦̖̯̖̦̯̪̬̖̌̍̌̌̌̔̚ϭϵϵϳ ̡̨̨̡̨̨̛̛͕̯̭̯̬̻̯̖̣̦̐̐̌̌̏̌̏̔̌͘ ̡̡̛̛̣̦̯̌̌͘

10

Èíôîàêàäåìèêà 2015, áðîé 2

ϭϬʧʽʪʰʻʰʽ˃ˁˎʯʪʤʦʤʻʫ˃ʽˁʰ ʽ˃ʥʫʸ˔ʯʦʤʶʤˀʪʰʽˈʰˀ˄ˀʧʰ˔˃ʤʦ˄ʺʥʤʸ ͣˁʦ͘ʺʤˀʰʻʤ͞ ʻ̌̔ϱϬϬϬ̸̶̨̛̛̛̛̭̻̬̖̦̪̖̬̭̦̪̬̖̦̔̌̌̌̌̏ ̪̬̖̚ ̛̛̛̥̦̣̯̖̌̚ ϭϬ ̨̛̛̦̐̔ ̏ ʶ̡̛̛̣̦̯̌̌ ̨̪ ̵̡̨̛̛̛̬̬̱̬̌̔̐́ ̦̌˄ʺʥʤʸͣˁ̏͘ʺ̛̬̦̻̌̌̏̏͞ʦ̬̦͕̌̌ ̡̨̨̯̦́̌ϭϱ̨̨̛̛̛̦̯̖̣̹̦̦̀̍́̌̐̔̌̚ ̨̯ ̨̡̨̛̯̬̦̖̯̏̌ ̛̭͘ ˃̛̌̚ ̴̶̸̨̨̨̡̛̛̛̦̬̥̖̭̻̺̖̦̯̦̣̦̦̌́̍̍̌̌̌̌̌ ̶̡̡̨̛̛̣̦̯̌̌̔̔͘Ͳ̬ʿ̣̥̖̦̌ʿ̸̨̨̨̨̡̨̨̨̨̛̦̜̯͕̪̖̯̬̻̭̯̬̯̯̌̌̏̔̏̔̏̌̍́ ̵̡̨̛̛̛̬̬̱̬̯̖͕̌̔̚ ̨̨̛̛̦̖̭̯̖̣̯̖͕̌̚̚ ̡̨̨̛̛̬̣̯̖̌̔̚ ̛ ̶̛̛̛̭̪̖̣̦̯̯̖̌̌̚ ̛ ̭̖ ̸̨̱̯̍̌̏̌ ̛̻̖̺̯̖̍̔ ̶̛̛̥̖̔ ̨̯ ʺ˄Ͳʦ̬̦̌̌͘ ʶ̡̛̛̣̦̯̌̌ ̖ ̨̨̭̦̦̏̌̌ ̦̌ ϭϱ ̛̦̀ ϮϬϬϱ ͕̐͘ ̌ ̪̻̬̯̏̌̌ ̶̨̛̪̖̬̌́ ̖ ̛̻̬̹̖̦̏̌̚ ̨̯ ̴̨̪̬͘ ̔Ͳ̬ ʧ̸̨̖̦ ʻ̸̖̌̏͘ ʶ̸̨̨̛̻̥̥̥̖̦̯̭̖̻̬̹̯̭̻̬̖̦̌̏̏̌̔̚Ͳ̶̨̡̨̛̛̛̛̭̻̦̯̖̬̖̦̯̜̪̭̔̏̏̌̍̌̌ ̵̛̛̬̱̬͕̐́ ̨̪̭̯̦̖̌̏́ ̦̌ ̸̛̭̻̬̖̦̔ ̡̛̣̪͕̌ ̡̨̛̛̛̥̦̬̦̍̌ ̶̨̛̛̪̖̬͕̌ ̡̨̣̪̦̌ ̵̛̭̻̬̦̺̌́̏̌ ̶̨̛̛̪̖̬̌ ̛̪̬ ̛̛̦̖̬̥̌̏̚ ̦̌ ̨̛̬̯̯̖͕̌ ̨̛̪̬̯̖̬̦̖̌̚ ̦̌ ̨̛̬̯̦̌ ̡̛̣̪̌͘ ʰ̛̻̬̹̖̦̏̚ ̭̌ ̨̛̣̍̚ϮϴϬϬ̨̨̬̯̌Ͳ̡̨̨̛̬̦̬̦̜̪̭̌̍̌̌ ̶̨̛̛̪̖̬͕̌ ̡̨̨̛̯ ̭̌ ϰϳй ̨̯ ̸̡̛̛̭̏

̶̨̛̛̪̖̬͕̦̌̌̔ϴϮϬ̨̛̛̛̛̣̬̦̦̌̌̔̚ ϳϲϬ̶̡̨̡̨̛̛̛̛̛̛̥̦̬̦̣̪̦̪̖̬̍̌̌̌ ;Ϯ̛̛̣ϯ̡̡̛̛̛̣̪̣̣̪̭̜̪̭̌̌̌̍̌̌Ϳ͕ ̸̨̨̡̡̛̛̛̯̯̯̯̣̦̯̌̌̌͘ ˀ̡̨̖̯̬̻̯ ̦̌ ʺ˄Ͳʦ̬̦̌̌ ̴̨̪̬͘ ̔Ͳ̬ ʶ̛̛̬̭̥̬̌ʰ̨̛̛̛̛̦̪̻̣̦̯̖̣̦̯̏̌̏́̚ ̡̨̛̬̖̯̬̔ ̦̌ ˄ʺʥʤʸ ͣˁ̏͘ ʺ̛̬̦̌̌͞ ̴̨̪̬͘ ʮ̦̖̯̌̌ ʧ̨̛̖̬̖̐̏̌ ̵̨̛̯̪̬̌̏̌ ̶̛̛̭̪̖̣̦̌ ̵̨̨̨̨̨̨̨̡̡̛̛̛̛̛̛̣̬̦̭̯̦̬̯͕̪̣̙̣̭̦̯̖̦̣̦̯̍̌̐̔̌̌̌̌̏̌̌̌͘ʿ̸̨̛̖̯̦ ̨̛̬̥̯̐̌ ̛ ̡̛̪̣̖̯̌ ̌̚ ̸̡̛̛̣̯̖̣̖̦̀̚ ̨̛̪̬̦̭ ̵̍́̌ ̸̛̬̻̖̦̏ ̦̌ ʻ̡̨̭̌ ˀ̴̨̜̣͕̌̌̏ ʥ̨̛̬̭̣̌̏ ˀ̸̣̖͕̌̏ ˁ̴̯̖̦̌ ʺ̡̨̛̦͕̏ ˁ̛̛̯̣̦́ ʧ̨̬̖͕̔̏̚ ʤ̛̦̖̣́ ʤ̨̯̦̭͕̌̌̏̌˔̛̦˔̦̖͕̏ˈ̨̛̬̭̯ʪ̨̦̖͕̏

̴̨̪̬͘ʪ̛̛̥̯̻̬ʶ̴̨̨̥̱̬͕̪̬̌̍̏͘ʻ̡̨̛̣̜̌ʿ̡̨̖̦̏͘ ˓̛̣̖̯̍́ ̖̍ ̨̯̖̣̦̍́̌̚ ̛ ̭ ̸̦̱̦̌̌ ̴̶̡̨̛̦̖̬̖̦́ ̨̪ ̵̡̨̛̛̛̬̬̱̬̌̔̐́ ̛ ̡̨̨̛̛̬̣͕̌̔̐́ ̡̨̨̯́ ̖̍ ̨̪̔ ̛̖̯̐̔̌̌ ̦̌ ʺ˄Ͳʦ̬̦͕̌̌ ʤ̶̶̨̛̛̭̌́ ͣˁ̶̻̬̖ ʹ ̣̍́ ̨̬̔̍͞ ̛ ̸̭̻̖̯̦̌̌ ̭ ̨̬̖̦̯̔̏̌̌ ̨̛̹̦̐̔̌ ͣˁ̬̖̺̌ ʦ̬̦̌̌ ʹ ʤ̱̭̱̬̐̍̐͘͞ ʻ̸̛̱̦̯̖̌ ̛̛̭̖̭ ̭̖ ̵̨̨̪̬̖̏̔̌ ̦̌ ϭϮ ̛ ϭϯ ̛̦͕̀ ̡̨̯̌ ̵̍́̌ ̛̪̬̖̭̯̖̦̔̌̏ Ϯϲ ̨̡̣͕̔̌̔̌ ϭϭ ̨̯ ̡̨̨̛̯ ̨̯ ̸̛̱̙̖̭̯̬̦̦̔̌ ̡̨̛̣̖̯̬͘ ʧ̵̨̭̯̱̏̌̌ ̡̨̛̣̖̯̬ ̨̯ ʧ̛̖̬̥̦̌́ ʹ ̴̨̪̬͘ ʺ̵̛̖̣̌ ʥ̜̖̬̌ ;ƉƌŽĨ͘DŝĐŚĂĞůĞLJĞƌͿ̡̨̨̨̡̨͕̜̯̖̯̬̔ ̵̨̨̡̛̦̬̭̱̦̌̌̌̚ʺ˄Ͳʦ̨̬̦̯̌̌ϮϬϬϲ ̸̨̨̡̨̛̛̛̛͕̖̦̭̖̯̬̥̦̖̣̖̐̌̔̌̐̏̐͘̚ ̨̯ ʶ̡̛̛̣̦̯̌̌ ̨̪ ̬̻̦̐̔̌ ̛ ̸̨̭̻̬̖̦̔Ͳ̵̨̛̛̭̻̬̱̬̔̏̌̐́̏ʤ̱̭̱̬̐̍̐͘ˁ̬̖̔ ̸̛̱̙̖̭̯̬̦̦̯̖̔̌ ̨̭̯̐Ͳ̡̨̛̣̖̯̬ ̵̍́̌ ̴̨̨̺̖̪̬͘ʿ̨̣ˇ̨̯̐;ƉƌŽĨ͘WĂƵůsŽŐƚͿ ̨̯ ˌ̶̛̖̜̬͕̏̌́ ̴̨̪̬͘ ʪ̨̛̖̐ ʿ̛̦̖̬̌̚ ;ƉƌŽĨ͘ ŝĞŐŽ WĂŶnjĞƌŝͿ ̨̯ ʰ̛̯̣͕̌́ ̔Ͳ̬ ʧ̸̨̛̭̪̬̌̌̏ ;ƉƌŽĨ͘ ,͘ 'ĂƐƉĂƌŽǀŝĐͿ ̨̯ ˈ̡̻̬̯̭͕̏̌̌ ̴̨̪̬͘ ʧ̨̛̬̬̖̐ ˃̡̛̛̦̌ ;ƉƌŽĨ͘'ƌŝŐŽƌĞdŝŶŝĐĂͿ̨̯ˀ̛̛̱̥̻̦̬́̔͘ ʻ̶̨̛̛̦̣̦̯̌̌́ ̡̨̦̭̱̣̯̦̯̌ ̨̪ ̵̴̡̨̨̛̛̛̬̬̱̬̪̬̌̔̐́̔͘Ͳ̬ʧ̸̨̖̦ ʻ̸̖̌̏ ̨̛̪̬̔̌̏̚ ̡̛̖̪̌ ̦̌ ̶̨̔͘ ʿ̨̨̦̜̯̌̌̏ ̛ ̖̔̌̔ ̨̡̛̭̏̌ ̶̨̡̖̦̌ ̦̌ ̨̬̯̯̌̍̌̌ ̦̌ ʶ̡̛̛̣̦̯̌̌ ̨̪ ̵̡̨̛̛̛̬̬̱̬̌̔̐́ ̏ ˄ʺʥʤʸ ͣˁ̏͘ ʺ̛̬̦̌̌͞ Ͳ ʦ̬̦̌̌͘ ʿ̨̛̛̬̯̖̣̦̔̌̏̚ ̛̬̖̭̌̔ ̡̻̥ ̨̨̛̛̬̦̯̬̯̖̐̌̌̚ ̦̌ ̴̶̡̨̛̦̖̬̖̦̯́̌ ̛ ̡̨̨̨̨̬̻̭̯̯̏̔̏ ̦̌ ̡̡̛̛̣̦̯̌̌ ̵̍́̌ ̨̨̡̛̛̛̪̦̖̭̖̦̯̥̖̭̯̦̔̌̚Ͳ̡̥̖̯̦̌̌ ʦ̬̦̌̌ ʿ̸̨̖̜ ʿ̸̖̜̖͕̏ ̪̬̖̭̖̯̖̣̔̔̌́ ̦̌ ˁ̻̀̌̚ ̦̌ ̸̛̱̖̦̯̖ ̻̏̏ ʦ̬̦̌̌ ̛ ̡̨̬̖̯̬ ̦̌ ʦʦʺ˄Ͳʦ̬̦̌̌ ̴̨̪̬͘ ʥ̨̦́ ʺ̡̨̡̨̛̛̛̛̛̖̦̬͕̪̻̣̦̯̖̣̦̬̖̯̬̦̔̌̏́̔̌̚˄ʺʥʤʸͣˁ̏͘ʧ̸̨̡̛̛̛̖̬̦̣̦̐̌̌͞ ̦̌ ʶ̡̛̛̣̦̯̌̌ ̨̪ ̵̡̨̛̛̛̬̬̱̬̌̔̐́̏ʿ̶̨̨̛̣̏̔̏̔͘ʦ̻̙̖̏͘


ͣʺʫʪʰˉʰʻˁʶʰ˔˃ ˄ʻʰʦʫˀˁʰ˃ʫ˃ʦˎʦ ʦʤˀʻʤʫʺʽʱʦ˃ʽˀʰ ʪʽʺ͞

ʻ̌Ϯϰ̛̣̀ϮϬϭϱ̐̏͘ˉ̨̛̖̬̖̥̦̣̦̯̌̌̌ ̣̌̌̚ ̦̌ ʿ̨̨̛̬̖̖̦̯̭̯̯̔̏̚ ̛̪̬̖̖̦̯̻̯̔̚ ̦̌ ʥ̛̻̣̬̐̌́ ˀ̨̭̖̦ ʿ̛̣̖̦̖̣̖̏̏ ̸̛̬̻̏ ̨̬̖̦̔ ͣˁ̯̬̌̌ ʿ̛̣̦̦̌̌ // ̭̯̖̪̖̦͞ ̦̌ ʿ̨̡̛̭̣̦̌̌ ̦̌ ʰ̬̖̣̌̚ ʻ͘ʿ͘ ˌ̱̣̌ ʶ̛̥̭̌̌Ͳˀ̌̚͘ ˀ̡̨̖̯̬̻̯ ̦̌ ʺ˄Ͳʦ̴̨̬̦̪̬̌̌̔͘Ͳ̬ʶ̛̛̬̭̥̬̌ʰ̨̛̦̏̌̏ʿ̸̨̡̨̛̖̯̦̯̦̭̱̣̦́̌ʰ̬̖̣̌̏̚ ʥ̴̨̛̻̣̬̪̬̐̌́̔͘Ͳ̬ʶ̛̛̬̭̥̬̌ʺ̨̛̖̯̖̔̏ ̵̍́̌ ̭̬̖̔ ̴̶̨̨̛̛̣̦̌ ̨̡̨̨̨̨̨̛̛̪̦̖̦̯̖̭̯̦̯̻̬̙̖̭̯̯͕̪̭̖̯̖̦̌̐̌̏̏ ̦̌ ̸̡̛̪̬̣̦̖̀̏̌ ̦̌ ϯͲ̨̛̛̹̦̐̔́ ̨̡̛̥̦̯̦̪̭̣̦̌̔̌̌̌̌͘ ʦ̨̨̨̛̭̣̯̭̏ˌ̱̣̌ʶ̛̥̭̌̌Ͳˀ̨̛̭̦͕̌̍́̚ ̸̖ ʺ˄Ͳʦ̬̦̌̌ ̖ ̶̛̛̛̦̭̯̯̱̯͕́̌ ̡̨̨̨̨̛̯̯̜̖̪̭̖̯̣̦̜́̌Ͳ̨̨̛̥̦̪̻̯̐͗ ̨̨̺̍ϭϰ̡̛̬̥̯̖̦̏̌̌ϯ̨̛̛̛̦̐̔ϲ ̶̥̖̭̖̌ ̥̦̯̌̔̌͘ ʿ̨̡̛̭̣̦̻̯̌ ̛̌́̏̚ ̨̺̖͗ ͣʺ˄Ͳʦ̬̦̌̌ ̖ ̨̥̜ ̨̛̯̬̏ ̨̥͕̔ ̵̸̶̶̨̡̨̡̡̨̛̛̛̛̛̛̛̛̛̥̭̯͕̻̖̯̭̬̖̺̦̣̯̖̣̦̭̪̖̣̭̯͕̦̭̯̯̱͕̻̖̯́̔̌̀̌́̔̚ ̨̬̬̯̥̖̌̌̍̏̌̚ ̶̛̬̖̔̌ ̛̭̻̥̖̭̯̦̏ ̨̡̛̪̬̖̯ ̭ ʰ̬̖̣̌̚ ̛͕ ̦̜̌Ͳ̨̨̙̦̯͕̏̌ ̵̡̨̡̛̛̛̛̛̻̖̯̦̥̖̬̭̬̖̦̪̬̯̖̣̔̌́̏ ̶̨̡̨̨̡̛̛̛̣̖̯̦̬̖̯̬͕̦̦̖̖̪̌̌̌̐̏́ ̶̸̨̨̡̨̛̛̛̛̭̪̖̣̦̦̪̖̯̦̦̦̭̱̣̌̌́͘͞ ʻ͘ʿ͘ ̨̡̛̪̭̣̦̻̯̌ ̦̌ ʰ̬̖̣̌̚ ̨̛̯̪̬̌̏ ̸̡̨̛̛̣̯̖̣̦̀̚ ̨̛̯̪̣ ̛̱̥̔ ̦̌ ̨̨̣̬̦̭̯̍̌̐̔̌ ̡̻̥ ʺ˄Ͳʦ̬̦̌̌ ̌̚ ̸̨̛̭̻̪̬̭̯̦̭̯̯͕̌̌ ̶̡̨̨̛̣̬̯̌̍̌́̌ ̛ ̸̶̡̨̨̨̡̨̛̛̛̛̛̛̛̯̦̯̭̻̯̬̱̦̖̭̯̭̱̦̖̬̭̯̖̯̭̣̦̌̏̔̏̏̍̏ʰ̨̛̬̖̣͕̖̣̌̔̏̚ ̨̔ ̨̨̬̬̯̦̖̯̌̌̍̏̌̚ ̦̌ ̶̛̬̖̔̌ ̛̱̭̪̖̹̦ ̨̡̛̪̬̖̯͕ ̌̚ ̨̨̛̛̬̦̬̦̖̯̐̌̌̚ ̦̌ ̨̛̬̯̦̌̍ ̸̛̛̯̖̥̯̦̌ ̛̛̭̖̥̦̬͕̌ ̡̡̨̨̨̡̨̨̡̛̛̯̪̥̺̯͕̯̖̪̻̯̦̌̌̌́̌̚ ʺ˄Ͳʦ̬̦̌̌ ̨̡̌̌̚ ̨̪ ̬̖̥̖̏ ̦̌ ̨̡̨̨̛̛̛̭̻̯̯̣̯̖̦̯̯̦̣̖̯̺̖̍́̌̌̌̌̌ʥ̛̱̬̭̦̜̐̌̌Ͳ̸̨̨̛̛̛̖̖̬̦̬̦̖̯̏̌̐̌̌̚̚ ̨̨̪̬̖̙̦̖̯̏̔̌ ̦̌ ̯̔̏̌̌ ̶̨̨̛̛̛̛̛̛̛̭̪̖̣̬̦̭̖̥̦̬̪̦̯̯̖̬̬̻̥̌̌̌̌̌̚̚ ̻̏̏ʦ̬̦̌̌;ϮϬϭϰ̛ϮϬϭϱͿ̨̭̻̥̖̭̯̦̭̏ ̨̡̡̛̛̛̛̖̺̬̖̣̭̖̭̪̖̬̯̏̔̌̚͘

ʻʤ˄ˋʻʰˇʽˀ˄ʺʰ͕ʸʫʶˉʰʰ͕ʶ˄ˀˁʽʦʫ ΈˈˀʽʻʰʶʤΉ

ʽ

̯ ϰ ̨̔ ϱ ̛̦̀ ̨̛̪̬̖̪̯̖̣̔̌̏̌ ̨̯ ʶ̯̖̬̯̌̔̌̌ ̨̪ ̵̨̛̛̛̥͕̍́ ̨̡̥̣̖̱̣̦̌ ̶̛̛̥̖̦̔̌ ̛ ̨̡̛̛̦̱̯̬̖̦̥̐̌ ̵̖̏̌̚ ̸̛̱̭̯̖̌ ̏ ˈˈs ʺ̨̖̙̱̦̬̦̔̌̔̌ ̸̦̱̦̌̌ ̴̶̡̨̛̦̖̬̖̦͕́ ̨̪̭̖̯̖̦̏̌ ̦̌ ϱϬ ̨̛̛̦̐̔ ̨̯ ̨̨̨̭̦̦̖̯̏̌̏̌ ̦̌ ˁ̻̀̌̚ ̦̌ ̸̛̱̖̦̯̖ ̏ ˁ̯̬̌̌ʯ̨̬̌̐̌͘ʦ̶̡̛̭̖́ͣʺ̶̸̨̛̛̛̖̦͕̯̖̥̯̦̔̌̌͞ ̛̦̪̬̣̖̦̖̌̌̏ ͣʥ̶̨̡̛̛̛̛̥̖̦̭̔ ̡̛̦̱͕̌͞ ̖̹̖̍ ̸̨̛̯̣̖̦ ̭ ̪̻̬̏̌ ̦̬̌̐̌̔̌ ̨̡̣̻̯̔̌̔ ̦̌ ̣̐͘ ̭̌͘ ʺ̛̬̌́ ˀ̨̦͕̌̔̌̏̌ ͕̔̍ ̦̌ ̯̖̥̌͗ ͣƐƐŽĐŝĂƚŝŽŶ ďĞƚǁĞĞŶ ĂŶƚŝͲ ϭƋĂŶĚĂŶƚŝͲĚƐEĂŶƚŝďŽĚŝĞƐŝŶƉĂƚŝĞŶƚƐ ǁŝƚŚ ůƵƉƵƐ ŶĞƉŚƌŝƚŝƐ͘͞ ʻ̬̯̌̐̌̔̌̌ ̌̚ ̦̜̌Ͳ ̸̨̛̬̖̪̬̖̭̯̣̭̖̥̣̱̖̦̭̻̺̯̔̍̔̌̏̌̔̏̌̌ ̶̡̛̭̖́ ̖̹̖̍ ̸̭̪̖̖̣̖̦̌ ̨̯ ̭̌͘ ʻ̖̹̖ ʻ̴̨̛̌̏̌̚Ͳ˃̨̛̭̦̌̏̌ ̌̚ ̨̪̬̖̭̯̦̖̯̔̌̏́ ̜ ̨̦̪̭̯̖̬̦̯̖̥̌̌̌͗ͣ/ŵƉĂĐƚŽĨŐƌŝŵŽŶŝĂ ĞƵƉĂƚŽƌŝĂ ƚĞĂ ĐŽŶƐƵŵƉƚŝŽŶ ŽŶ ĐLJƚŽŬŝŶĞ ŐĞŶĞ ĞdžƉƌĞƐƐŝŽŶ ŝŶ Ă ŵŽĚĞů ŽĨ ďĂĐƚĞƌŝĂů ůŝƉŽƉŽůLJƐĂĐĐŚĂƌŝĚĞ ƐƚŝŵƵůĂƚĞĚ ƉĞƌŝƉŚĞƌĂů ďůŽŽĚŵŽŶŽŶƵĐůĞĂƌĐĞůůƐ͘͞

ʽ

̯ϴ̨̔ϭϬ̡̛̦̬̜̀̌ʦ̨̬̦̭̖̪̬̖̖̌̌̏̔ ̨̬̯̦̌̍̌ ̭̬̖̺̌ ̦̌ ̸̶̛̛̱̭̯̦̯̖̌ ̨̪ ̨̛̥̖̙̱̦̬̦̔̌̔́ ̨̡̪̬̖̯ EƵƚƌŝ dĞĐŚ͕ ̨̪ ̡̨̨̜̯ ̨̪̬̯̦̬̌̽ ̨̯ ̭̯̬̦̌̌ ̦̌ ʥ̛̻̣̬̐̌́ ̖ ʺ˄Ͳʦ̬̦̌̌͘ ʦ ̡̛̬̥̯̖̌ ̦̌ ̭̬̖̺̯̌̌ ϯϰͲ̨̨̛̛̥̯̪̬̖̭̯̯̖̣̦̺̌̌̔̌̏̌̍ϭϲ̨̡̛̪̬̯̦̬̭̌̽ ̶̨̛̛̛̬̦̐̌̌̚ ̨̯ ϭϮ ̨̡̛̖̬̪̖̜̭̏ ̛̻̬̙̔̌̏ ̛ ˁʤˍ ̸̶̛̛̱̭̯̦̌ ̏ ̨̡̪̬̖̯̌ ̵̸̨̛̛̛̛̛̪̬̖̭̯̪̣̱̖̦̯̖̦̦̬̖̱̣̯̯̔̌̏̌̔̌̌̚ ̨̯ ̶̛̛̦̯̖̬̖̦̯̏́̌ ̭ ̶̨̨̨̛̬̣͕̔̍̏ ̨̛̪̭̯̖̦̌̏ ̦̌ ̨̪̬̖̖̣̖̦̔̌ ̛̖̯̔̌͘ ˉ̖̣̯̌ ̦̌ ̸̨̛̛̛̛̖̯̬̹̦̐̔́ ̨̡̪̬̖̯ ̖ ̛̦̥̬̦̖̌̌ ̦̌ ̶̴̸̛̛̭̪̖̖̦ ̨̡̛̥̬̖̬̍̌ ʹ ̨̡̪̯̖̣̌̌̚ ̴̵̵̡̨̨̨̖̖̯̯̬̦̖̦̖̯̻̬̱̬̖̯̌̌̌̏̔̌̏̚̚͘ ʿ̨̡̬̖̯̻̯ ̛̭̯̬̯̬̌̌ ̪̬̖̚ ϮϬϭϮ ̨̛̦̐̔̌ ̭ ̴̨̨̡̛̦̦̭̯̪̬̖̪̦̌̏̌̌̔̌̌ϳͲ̡̨̥̬̥̌̌̏̌ ̨̪̬̬̥̦̐̌̌̌ʫ̨̡̡̨̛̛̬̪̖̜̭̯̥̭̏̌̌́͘

ʽ

̯ϵ̨̔ϭϮ̛̦̀̏˄ʺʥʤʸͣˁ̏͘ʺ̛̬̦̌̌͞ ̻̏̏ʦ̨̬̦̭̖̪̬̖̖̌̌̏̔ʦ̨̨̛̯̬̯̥̖̙̱̦̬̖̦́̔̌̔ ̛̭̖̥̦̬̌ ̨̪ ̨̛̛̦̯̯̖̬̬̻̥̌̚͘ ˁ̨̨̨̛̛̛̛̻̯̖̯̭̖̬̦̬̯̍̐̌̌̚ʺ˄Ͳʦ̬̦̌̌̏ ̸̨̛̭̻̯̬̱̦̖̭̯̭̔̏ʥˋʶ̡̛̛̛͕̱̦̖̬̭̯̖̯̭̯̖̏ ̶̨̛̛̣̦̍̏ʱ̛̛̖̬̱̭̣̥̌ˈ̴̨̨̨̨̛̜̪̭̣̭̯̯̦̌̌̏̌ʰ̬̖̣̌̏̚ʥ̛̻̣̬̐̌́͘ʧ̨̭̯Ͳ̵̶̡̨̛̛̛̛̛̛̛̣̖̯̬̭̖̥̦̬̦̭̪̖̣̭̯̏̌̌̍́̌̏̔̌ ̨̯ ʰ̬̖̣͕̌̚ ˁʤˍ͕ ˌ̶̛̖͕̏́ ˀ̛̱̥̻̦́ ̛ ˀ̛̱̭́͘

ʻ

̌ ϮϬ ̛ Ϯϭ ̛̦̀ ̭̖ ̨̪̬̖̖̏̔ ̨̖̦̔ ̨̯ ̦̜̌Ͳ̸̛̛̦̥̯̖̌̚ ̛̛̭̻̯͕̍́ ̨̨̛̛̬̦̬̦̐̌̌̚ ̨̯ ʥ̡̛̻̣̬̭̐̌́ ̴̶̸̛̬̥̖̯̖̦̌̌̏ ̭̻̀̚Ͳͣʥ̴̶̸̡̛̛̛̛̻̣̬̭̬̥̖̯̦̦͕̐̌̌̌̏̔͞ ̨̪̔ ̨̦̭̣̌̔̏͗ ͣˁ̶̨̨̛̣̦̌ ̸̛̛̦̥̯̖̌̚ ̨̛̣̦̌̍́̏̌́̚ Ͳ ̨̬̣̯́̌ ̦̌ ̛̥̭̯̻̬̌̐Ͳ̴̶̬̥̖̯̌̌̏̌͘͟ ˇ̡̱̣̯̖̯̻̯̌ ̨̪ ̴̶̛̬̥̌̌́ ̡̻̥ ʺ˄Ͳʦ̸̸̡̡̨̨̡̨̨̡̨̛̛̛̛̬̦̱̭̯̯̦̱̦̯̪̬̬̥͕̯̣̙̖̦̖̯͕̯̪̬̖̭̯̌̌̌̏̌̌̏̌̌̌̐̌̌̌̌̏̌̔̌̏̚ ̨̭̜̏ ̨̭̭̯̖̦̍̏ ̺̦̌̔͘ ʦ ̸̦̱̦̯̌̌̌ ̨̪̬̬̥̐̌̌ ̨̛̭̏ ̶̛̛̪̬̖̖̦̯̌̚ ̵̛̪̬̖̭̯̔̌̏̌ ̶̨̔͘ ʥ̛̭̯̬̌ ʧ̡̣̱̦̭͕̌̌ ̶̨̔͘ ʫ̛̖̦̏̐ ʧ̨̨̛̬̬̐̏ ̛ ̭̌͘ ʰ̨̏ ʶ̨̱̥̦̌̏͘ ʸ̶̡̛̛̖̯̖ ̵̍́̌ ̏ ̛̦̪̬̣̖̦̌̌̏́ ͣˇ̶̛̬̥̌̌́ ̛ ̡̡̛̛̣̦͕̌ͣ͞ʥ̴̶̵̨̨̨̨̛̛̛̛̛̛̬̥̯̖̦̣̌̌́̍̐͞

̛ ͣˀ̶̛̖̱̣̐̌́ ̛ ̡̨̨̡̛̛̦̥̌͘͞ ʦ ̶̡̛̣̖̯́̌ ̛̭ͣʦ̛̛̯̥̦̌ʶ̵̶̨̨̛̻̦̖̥̭̯̯͗̏̌̌̌̔̚̚͘͞ ʧ̡̣̱̦̭̌̌ ̨̪̦̌̌̚̚ ̨̛̛̱̯̬̯̌̔́̌ ̭ ̨̛̦̏ ̛̛̛̦̦̯̥̦̔̌̌̏̌̚ʶϮ̸̴̶̶̡̡̡̡̨̡̨̨̛̛̛̛̛̛͕̦̖̭̻̬̦̭̣̭̖̭̯̖̥̱̱̦̯̱̣̦̖̦̏̌̌̌̌̐̌̚ ̴̡̨̯̬̌͘ ʪ̶̨͘ ʧ̨̨̛̬̬̐̏ ̛̪̬̖̭̯̔̌̏ ̸̴̶̡̨̛̛̛̛̭̻̬̖̥̖̦̦̭̪̖̯̦̣̦̦̯̬̥̏̌̌̍̌̌̌̌́ ̏ ̶̡̛̣̖̯́̌ ̛̭ ͣʥ̸̨̛̣̦̦̯̌̌ ̴̶̛̬̥̌̌́ʹ̨̡̛̛̛̦̭̯̺̖̪̖̬̭̪̖̯̌́̏͘͞ʫ̛̦̔ ̨̯ ̶̡̛̖̦̯̯̖̌ ̨̪ ̬̖̥̖̏ ̦̌ ̨̛̛̭̻̯̖̯̍ ̸̸̶̡̡̨̡̛̛̛̖̹̖̪̬̯̖̭̦̭̖̦̯̣̖̦̍̌̌̌̌́̌ ̭̌͘ ʰ̨̏ ʶ̨̱̥̦̌̏͗ ͣʽ̨̨̭̯̖̬̯̬̌̌̚ ʹ ̨̬̣́ ̛̦̥̭̯̻̬̌̌̐Ͳ̴̶̶̛̛̬̥̖̯̪̬̖̖̦̌̌̏̌̌̏́̚ ̡̨̛̦̭̱̣̯̬̦̖̌͘͞

ʻ

̌ ϮϮ ̛̦̀ ̏ ̣̌̌̚ ͣʪ̶̨͘ ̔Ͳ̬ ʪ͘ ʶ̨̛̣̭̬̌̏͞ ̦̌ ˇ̡̱̣̯̖̯̌̌ ̨̪ ̖̦̯̣̦̔̌̌ ̶̛̛̥̖̦̔̌ ̭̖ ̨̪̬̖̖̏̔ ̛̭̖̥̦̬̌ ̦̌ ̯̖̥̌ ͣʺ̵̸̛̛̖̦̦̌ ̛̛̛̪̯̦̌́̚ ̦̌ ̛̖̦̯̣̦̔̌ ̶̡̨̡̛̛̦̭̯̬̱͘͞ˁ̨̛̛̛̖̥̦̬̻̯̭̖̬̦̬̌̐̌̌̚ ̏ ̡̛̬̥̯̖̌ ̦̌ ̨̡̪̬̖̯ ͣϯ ̛̛̪̬̦̯̬̦̖̌ ̛ ̸̸̨̨̨̨̛̛̛̛̛̛̪̬̣̙̖̦̖̯̥̱̭̻̬̖̥̖̦̦̯̖̥̖̯̦̣̖̖̦̖̪̬̯̖̯̦̯̖̦̯̣̦̏̏̔̌̏̌̌̔̌̌ ̶̴̨̛̛̛̛̥̖̦͕̦̦̭̬̦̯̔̌̌̌͞ˇ̨̦̔ͣʻ̸̡̛̛̛̱̦̭̣̖̦̻̥̌̔̏̌́̚͞ʺʽʻ͘ʧ̨̭̯Ͳ̡̨̛̣̖̯̬ ̦̌ ̛̭̖̥̦̬̌̌ ̵̍́̌ ̴̨̪̬͘ ʰ̵̨̬ ˁ̨̛̥̬̦̏ ̶̨̛̔͘ʺ̡̨̛̣̌ʪ̨̨̨̣̯̐̏ʶ̛̖͕̏˄̡̬̜̦̌̌͘ ʦ̵̸̶̨̡̡̛̛̛̪̬̬̥̯̣̖̦̣̖̐̌̌̌̍́̌̏̀̌̚ ̸̨̨̡̨̛̛̯̖̬̥̦̱̱̥̦̐̌̏̌̚Ͳ̨̪̣̥̖̦̦̪̣̭̯̦̖̌̌̌́̏̌̚ ̦̌ ̴̶̨̡̨̛̛̛̪̣̱̦̦̣̦̌ ̵̨̡̡̡̨̛̛̛̛̛̪̬̯͕̯̭̣̖̦̖̦̖̯́̌̌̔̏̌̌̌̔́̌̚̚̚ ̦̌ ̛̖̦̯̣̦̔̌ ̡̡̛̛̖̬̥̌ ̛ ̛̪̣̭̯̥̭̌̌ ̡̛̛̻̥̖̦̯̣̦̭̪̣̔̌̌̏͘

ʽ

̯ϭϲ̨̔ϭϵ̡̡̛̣̀̏͘͘ʯ̶̛̛̣̯̦̪̭̻̌́ ̨̨̨̭̖̪̬̖̖̪̻̬̯̏̔̏ʸ̸̨̛̛̯̦̱̣̺̖́ ̨̪ ̨̨̛̖̣̬̦̍̔̍ ̨̛̣̖̭̯͕̍ ̡̨̨̖̯ ̭̻̬̍̌ ̨̛̣̍̚ ϭϱϬ ̶̛̛̛̭̪̖̣̭̯̌ ̨̪ ̨̨̛̖̣̬̦̍̔̍ ̨̛̣̖̭̯̍ ̨̯ ̶̣̯́̌̌ ̭̯̬̦̌̌͘ ʽ̨̛̬̦̯̬̐̌̌̚ ̦̌ ̡̱̬̭̌ ̖̍ ˄̛̛̪̬̯̖̣̦̯̌̏́ ̭̻̖̯̏ ̦̌ ʥ̡̨̨̻̣̬̭̯̐̌ ̨̬̱̙̖̭̯̔̏ ̨̪ ̨̨̛̖̣̬̦̍̔̍ ̨̛̣̖̭̯̍͘ ʶ̱̬̭̻̯ ̭̖ ̴̨̡̛̱̭̬̌ ̵̻̬̱̏ ̶̛̛̛̛̦̯̖̬̭̯̣̦̯̖̌ ̨̨̛̖̣̬̦̍̔̍ ̨̛̣̖̭̯͕̍ ̨̨̛̬̦̱̣̥̯̯̖̐̌̌̚ ̛ ̨̛̛̭̪̬̥̖̯̬̯́̌͘ ʧ̨̭̯Ͳ̡̨̛̣̖̯̬ ̵̍́̌ ̛̛̖̦́̏̚ ̶̛̛̛̭̪̖̣̭̯̌ ̨̯ ʧ̛̖̬̥̦̌́ ̛ ˌ̶̛̖̜̬͕̏̌́ ̭̬̖̔ ̡̨̨̛̯ ̴̨̪̬͘˄̵̛̣̬ʶ̨̨̭̯̖̣̯̌̍ʫ̭̖̦͕ʧ̛̖̬̥̦͕̌́ ̴̨̪̬͘ ˀ̴̨̱̣̔ ˌ̵̪̜̌ ̨̯ ˉ̵̛̬͕̀ ˌ̶̛̖̜̬̏̌́;ʪ̵̨̡̨̨̨̡̛̯̬̦̬̭̱̦̌̌̌̚ʺ˄Ͳʦ̬̦̌̌Ϳ̴̨͕̪̬͘˓̬̐ʸ̨̨̛̜̪̯ʥ̖̣͕̌̚ˌ̶̛̖̜̬͕̏̌́ ̡̡̨̯̌ ̛ ̨̛̖̺̏̔ ̶̛̛̛̭̪̖̣̭̯̌ ̨̯ ʥ̛̻̣̬̐̌́͘ ʻ̌ ϭϲ ̛ ϭϵ ̛̣̀ ̵̍́̌ ̨̡̨̨̨̛̛̛̛̛̪̣̦̬̦̥̱̣͕̯̭̖̪̬̖̯̦̌̌̔̔̌̏̔̌̌ ̨̛̛̯̖̬̯̬̯́̌ ˄ʺʥʤʸ ͣˁ̏͘ ʺ̛̬̦̌̌͞ ̻̏̏ ʦ̬̦̌̌͘

ʻ

̌Ϯϴ̛Ϯϵ̱̭̯̌̏̐̏ʺ˄Ͳʦ̨̬̦̭̖̭̻̭̯̌̌́ ̛̪̻̬̯̏́ ̏ ̭̯̬̦̯̌̌̌ ̡̱̬̭͕ ̨̪̭̖̯̖̦̏ ̦̌ ̸̨̛̣̖̖̦̖̯ ̦̌ ̨̡̛̭̯̬̱̯̦̯̍̏̌̌ ̭̻̦̦̌ ̪̦̖̌́ ̛ ̵̡̨̻̬̦̖̯̌ ̸̬̖̚ ̨̛̛̦̯̬̬̣̦̌̌ ̛̪̬̯̌̌̌͘ ʶ̱̬̭̻̯͕ ̏ ̡̨̨̜̯ ̸̵̱̭̯̌̏̌̌ ̨̛̣̍̚ ϲϬ ̛̖̦̯̣̦̔̌ ̶̛̛̛̭̪̖̣̭̯͕̌ ̨̨̨̨̨̛̛̛̯̬̦̣̬̦̣͕̌̐̚ ̨̨̛̪̱̣̥̣͕̚ ̨̨̛̦̖̬̣͕̏̚ ̨̨̡̡̛̛̺̪̬̯̱̺̍̌̏̌ ̡̛̣̖̬̌ ̛ ̛̭̯̱̖̦̯̔ ̨̪ ̖̦̯̣̦̔̌̌ ̶̛̛̥̖̦̔̌ ̛ ̶̛̛̥̖̦͕̔̌ ̭̖ ̨̛̛̬̦̬̐̌̌̚ ̨̯ ;̨̪̬̻̣̙̦̭̯̬̔̌̏̌̌͘ϭϮͿ

Èíôîàêàäåìèêà 2015, áðîé 2

11


ʻʤ˄ˋʻʰˇʽˀ˄ʺʰ͕ʸʫʶˉʰʰ͕ʶ˄ˀˁʽʦʫ ΈˈˀʽʻʰʶʤΉ ʺ˄Ͳʦ̬̦͕̌̌ ʥ̡̨̨̻̣̬̭̯̐̌ ̨̬̱̙̖̭̯̔̏ ̨̪ ʽˁʤ̵̡̛̛̻̬̦̖̌ʻ̸̡̨̨̨̨̛̛̖̥̭̭̯̥̯̣̖̦̭̻̪̭̻̦̦̪̦̖́̌̐̀̌̌́̚͘ˀ̡̨̨̛̛̻̯̖̣̏̔ ̵̶̡̨̦̱̬̭̌̌̍́̌̔̔͘Ͳ̬ʺ͘ʺ̡̨̨̛̣̯̏ʶ̯̖̬̯̌̔̌̌ ̨̪ ̸̨̛̪̬̯̖̯̦̌ ̖̦̯̣̦̔̌̌ ̶̛̛̥̖̦̔̌ ̛ ̨̨̨̛̬̯̦̯̔́ ̛ ̪̬̖̭̖̯̖̣̯̔̔̌́ ̦̌ ʻ̸̸̡̨̨̨̨̨̨̛̛̛̖̥̭̭̯̥̯̣̖̦̭̻̪̭̻̦̦̪̦̖̣̖̦̦̬̦́̌̐̀̌̌́̌̍̔̌̌̚ʫ̨̡̬̪̖̜̭̯̏̌̌ ̖̦̯̣̦̔̌̌ ̡̛̖̥̌̌̔́ ̨̪ ̭̻̦̦̌ ̪̦̖̌́ ̔Ͳ̬ ˁ̱̦̖̌̚ ˌ̛̬̯̦̏̌̐ ̨̯ ʶ̛̣͕ ʧ̛̖̬̥̦̌́͘ ʶ̨̡̛̱̬̭̻̯̖̹̖̯̬̯̻̍̏̏ʦ̡̨̛̬̦̖̦̭̥̱̖̜̪̌́̚ʰ̶̨̛̛̛̭̯̬̦̥̖̦̯́̌̔̌̌͘

ʽ

̯Ϯϲ̨̔Ϯϵ̡̛̛̭̖̪̯̖̥̬̬̥̯̖̦̏̏̌̌ ̨̡̪̬̖̯̥̖̙̱̔ʺ˄Ͳʦ̛̬̦̌̌ʰ̛̦̭̯̯̱̯̌ ̨̪ ̡̛̖̭̪̖̬̥̖̦̯̣̦̌̌ ̵̨̨̛̖̥̯̣̌̐́ ̛ ̴̶̨̛̛̛̯̬̦̭̱̦̦̥̖̦̌̌̔̌̏̚ʥ̨̦͕ʧ̸̨̨̡̛̛̛̖̬̥̦͕̭̖̪̬̖̖̪̻̬̱̯̖̣̖̦̱̬̭̌́̏̔̏̍ ̨̪ ̵̴̨̛̛̖̥̣́ ,E ;ŽŵƉƌĞŚĞŶƐŝǀĞ ,ĂĞŵŽƉŚŝůŝĂ ŶŶƵĂů ƚƌĂŝEŝŶŐ ŽůůŽƋƵŝƵŵ ĨŽƌ ĚƵĐĂƚŝŽŶͿ͘ ʦ ̡̱̬̭̌ ̵̖̏̌̚ ̸̛̱̭̯̖̌ Ϯϰ ̡̨̛̣̖̬̯̌ˀ̛̱̥̻̦͕́ʺ̡̨̛̖̦͕̌̔́ˁ̛̻̬͕̍́ ˋ̨̛̖̬̦̬̌̐̌ʥ̛̻̣̬̐̌́͘ʸ̵̵̡̨̨̡̨̨̨̨̨̛̛̛̛̛̖̯̬̖̺̖̭̪̖̬̯̣̭̯̯̦̖̥̭̯̣̯̯̍́̌̏̔̏̍̌̌̌̌̐́̌̚ˉ̵̴̨̨̨̛̛̖̦̯̬̖̯̖̪̖̥̣̏́ ̏ʥ̨̦͕ˇ̴̡̛̬̦̱̬̯̌ʦ̬̹̌̌̏̌͘

ʽ

̯Ϯ̨̔ϰ̨̡̨̡̛̯̥̬̻̏̏̏̏͘͘ˀ̛̛̖̬͕̏̌ ʦ̨̨̨̨̛̛̬̦͕̭̖̪̬̖̖̪̬̖̦̯̦̖̌̌̏̔̔̔̌̚ ̦̌ ̵̴̨̡̨̡̛̖̬̬̭̯̌̔̐̌̌̌ ̴̶̡̨̛̦̖̬̖̦́ ͣʦ̬̦̌̌ʫ̵̨ ϳ͘͟ ˇ̨̬̱̥̻̯ ̭̖ ̨̨̛̛̬̦̬̯̐̌̌̚ˁ̶̨̛̛̛̛̬̱̙̖̦̖̦̭̪̖̣̭̯̯̖̪̔̌̌ ̵̴̨̡̨̛̛̖̬̬̌̔̐̌́ͣʦʤˀʻʤʫˈʽ̨̛̭̖̪̬̖̙̏̔̌͟ ̨̪̔ ̛̖̯̐̔̌̌ ̦̌ ̨̬̯̦̯̌̍̌̌ ̬̱̪̐̌ ̵̴̨̨̡̨̛̛̪̖̬̬̦̌̔̐̌́̌ʪ̨̨̬̱̙̖̭̯̯̦̏̌ ̡̨̨̛̛̬̣̯̖̌̔̚ ̏ ʥ̛̻̣̬̐̌́ ̛ ʺ˄Ͳʦ̬̦̌̌͘ ˃̛̖̥̯̖ ̦̌ ̨̛̯̹̦̯̌̐̔̌̌̚ ̴̶̡̨̛̦̖̬̖̦́ ̵̍́̌ͣʶ̨̨̛̛̛̛̛̬̥̪̯̌̔̌ͣ͞ʪ̨̡̛̛̦̭̯̌̐̌ ̨̨̨̛̛̦̭̻̯̖̣̦͕̭̯̌̔̏̌̍́̏̌́̌̐̚͞Ͳ̡̨̛̣̖̯̬ʹ̶̨̛̛̛̭̪̖̣̭̯̯̌ʫ̨̡̨̨̛̬̪͕̭̬̖̯̏̌̔ ̴̨̪̬͘ůĂŶ&ƌĂƐĞƌ̨̯ʶ̴̛̬͕̌̔ʦ̡̨̛̛̛̖̣̬̯̦͕̍̌́ ̴̨̪̬͘ ^ĐŝƉŝŽŶĞ ĂƌĞƌũ ̨̯ ʺ̛̖̭̦͕̌ ʰ̴̨̛̯̣͕̪̬̌́͘ƌĂŐŽƐsŝŶĞƌĞĂŶƵ̴̨̛̪̬͘ ŽŐĚĂŶWŽƉĞƐĐƵ̨̯ʥ̡̱̱̬̖̺͕ˀ̛̱̥̻̦́͘

ʽ

̯ Ϯ ̨̔ ϰ ̨̡̨̛̯̥̬̏ ̏ ̡̡͘͘ ʯ̛̣̯̦̌ ̶̛̪̭̻́ ̭̖ ̨̪̬̖̖̏̔ y ʻ̶̨̛̦̣̖̦̌̌ ̡̨̨̨̨̨̨̨̨̨̛̛̛̦̬̖̭̪̯̬̦̣̬̦̣̭̥̖̙̱̦̬̦̐̌̐̐́̔̌̔ ̸̛̱̭̯̖̌͘ ʻ̸̱̦̯̌̌̌ ̨̪̬̬̥̐̌̌ ̖̹̖̍ ̨̪̭̖̯̖̦̏̌ ̦̌ ̶̨̛̛̛̦̯̖̏̌ ̛ ̡̛̛̪̖̬̭̪̖̯̯̖̏ ̏ ̨̣̭̯̯̍̌̌ ̦̌ ̶̛̬̖̖̦̖̬̯̐̌́̌ ̦̌ ̵̨̛̭̣̱̏́ ̦̖̬͕̏ ̨̨̻̭̯̦̦̖̯̏̌̏́̏̌̚ ̦̌ ̵̨̭̣̱̯̏̌̌ ̛̖̬͕̏̐̌ ̸̛̖̭̯̖̯̦̯̌̌ ̵̛̛̬̱̬̐́ ̦̌ ̨̦̭͕̌ ̵̡̨̣̖̬̦̯̌̌̌ ̶̛̛̥̪̣̦̯͕̌̌́ ̸̸̨̨̡̨̨̨̛̛̛̛̣̖̖̦̖̯̦̦̣̦̯̖̣̦̌̐̌̍́̏̌́̚ ̏ ̨̣̭̯̯̍̌̌ ̦̌ ̣̯̐̌̏̌̌ ̛ ̛̹̯͕́̌ ̶̛̛̛̛̛̦̯̖̬̭̪̣̦̬̦̔̌́ ̵̨̨̪̔̔ ̛̪̬ ̸̛̣̖̖̦̖ ̨̡̨̨̛̛̦̭̯̬̱̯̦̯̭̻̦̦̪̦̖̥̦̌̍̏̌̌̌̌́̐ ̛̬̱̔̐͘ʿ̴̨̬͘ʥ̸̛̖̦̖͕̪̬̖̖̦̯̦̏̔̌̚ʥ̡̨̨̨̨̨̨̨̨̛̛̛̛̻̣̬̭̯̭̬̱̙̖̦̖̪̯̬̦̣̬̦̣͕̐̌̔̌̐̐́ ̵̛̛̬̱̬̐́ ̦̌ ̣̐̌̏̌ ̛ ̛̹͕́ ̛̦̖̭̖̚ ̸̸̨̨̡̡̨̨̡̡̛̛̛̛̯̖̯̖̦̣͕̜̯̯̻̦̣̯̖̣̦̔̌̔̏̌̀́̚̚ ̨̛̪̬̦̭ ̦̌ ̡̛̬̦̖̦̭̏̌́ ʺ̶̡̛̛̛̖̦̭̔ ̛̛̱̦̖̬̭̯̖̯̏ ̌̚ ̨̪̬̖̙̦̖̏̔̌ ̦̌ ̨̛̥̖̙̱̦̬̦̔̌̔ ̴̨̛̬̱̥ ̛ ̨̨̣̖̭̯̺̯̍́ ̸̨̛̭̻̯̬̱̦̖̭̯̔̏ ̥̖̙̱̔ ̨̨̬̱̙̖̭̯̯̔̏ ̛

12

Èíôîàêàäåìèêà 2015, áðîé 2

̛̛̱̦̖̬̭̯̖̯̏̌͘ ʦ ̡̨̛̛̛̥̭̯̖ ̦̌ ̵̨̨̨̛̛̬̱̙̖̭̯̯̣̪̬̖̭̯̯̖̣̦̔̏̏́̌̔̌̏̌̚ʺ˄Ͳʦ̶̨̬̦̌̌͗̔ʿ͘ʻ̶̨̖̖͕̔̏̔͘ʻ͘ˁ̛̪̱̦̙̖͕̌̔̏ ̶̨̔͘ʺ͘ʺ̡̨̛̣̏͘ʪ̶̨͘ʺ͘ʺ̡̨̨̨̡̛̛̛̣̖̖̦̱̹̦̬̦̖̦̖̬̣̖̦̭̖̬̖̯̬̏̍̔̔̍̌̌̐̌̌̚̚ ̦̌ ʥ̡̨̨̻̣̬̭̯̐̌ ̨̬̱̙̖̭̯̔̏ ̨̪ ̵̨̨̨̨̨̛̛̛̛̛̛̛̯̬̦̣̬̦̣͕̬̱̬̦̣̹͕̌̐̐́̐́̌̐̌̏̌́ ̭̣̖̔ ̡̨̯̌ ̖̍ ̨̪̬̖̣̙̖̦̔ ̨̯ ̛̪̬̖̖̦̯̔̌̚ ̴̨̨̨̦̬̱̙̖̭̯̯̪̬̌̔̏͘ʥ̸̖̦̖̏͘

ʦʤʮʻʰ ˁ˃ˎʿʶʰʶˎʺ ʯʤʪˎʸʥʽˋʤʦʤʻʫʻʤ ˁˎ˃ˀ˄ʪʻʰˋʫˁ˃ʦʽ˃ʽ ˁʺʫʪʰˉʰʻˁʶʰ˔ ˄ʻʰʦʫˀˁʰ˃ʫ˃ʦ ʧʪʤʻˁʶ͕ʿʽʸˌʤ

ʽ

̯ Ϯϯ ̨̔ Ϯϱ ̨̡̨̛̯̥̬̏ ̏ ̡̡͘͘ ʯ̛̣̯̦̌ ̶̨̛̪̭̻̭̖̪̬̖̖̖̭̖̦̦̭̬̖̺̦́̏̔̌̌̌ ʥ̡̨̨̻̣̬̭̯̐̌ ̨̬̱̙̖̭̯̔̏ ̨̪ ̨̨̛̖̣̬̦̍̔̍ ̴̶̶̨̨̡̨̨̨̛̛̛̛̛̛̛̛̛̛̛̣̖̭̯͖̱̭̻̯̦̯̹̦̯̭̻̯̖̖̥̖̦̯̦̭̻̦̦̖̦̦̯̖̦̯̣̍̌̌̐̔̍̍̔̌̌̌́̏̌̏̌̌̏̌́̚̚͘ʸ̡̨̡̛̛̖̯̬̬̥̯̖̦̏̌̌ ̴̨̬̱̥̌ ̵̍́̌ ̡̛̥̖̭̯̦̌̚Ͳ̡̨̛̬̖̯̬̻̯̔ ̦̌ /ŶƐĞůƐƉŝƚĂů ĞƌŶ͕ ˌ̶̛̖̜̬͕̏̌́ ̴̨̪̬͘ ʺ̛̯̭̌̌ʧ̨̨̱̖̬͖̖̦̯̦̜̐̔̌Ͳ̨̛̛̣̖̥̯̖̥̖̦̐̌ ̶̶̨̨̛̛̛̛̛̛̣̭̯̯̦̥̖̦̯̦̭̻̦͕̦̯̬͕̭̻̯̖̣̪̬̖̭̖̯̖̣̦̏̍̌̌̌̔̌̌̌́̌̔̌̔̔̌̌̚ʫ̶̶̵̨̡̨̨̨̨̨̨̛̛̛̛̛̬̪̖̜̭̯̭̪̭̻̦̬̦̣̏̌̌̌̌́̍̐́ ̴̨̪̬͘ ʶ̨̛̣̱̌̔ ʥ̛̭̖̯͕̌ /ŶƐĞůƐƉŝƚĂů͕ ˌ̶̛̖̜̬͖̏̌́ ̴̨̪̬͘ ʻ̡̨̛̣̌ ˌ̡̨̛̖̣̦̖ ʹ̛̪̬̖̖̦̯̦̔̌̚ʰ̡̨̨̨̛̯̣̦̭̯̬̱̙̖̭̯̌̌̔̏ ̨̪ ̨̨̛̖̣̬̦̍̔̍ ̨̛̣̖̭̯̍͘ ʸ̡̨̛̖̯̬ ̻̏̏ ̴̨̬̱̥̌ ̭̌ ̨̭̻̺ ̔Ͳ̬ ˁ̛̖̭̯̦̍̌̌ ʽ̯͕ ̔Ͳ̬ ʤ̦̖ʶ̛̯̬̦̌ʥ̛̬̣͕ʪ̛̦̖̣̌̌ʦ̨̛̭̯ˌ̶̛̖̜̬͕̏̌́ʤ̥̔̌ˈ̡̨̛̦̯̌̏ʦ̡̨̛̛̛̖̣̬̯̦͕̍̌́ ̶̶̡̡̨̨̨̛̛̛̛̛̛̯̬̖̖̺̭̪̖̣̭̯̯̌̔̌̏̔̌ ̭̯̬̦̯̌̌̌͘

ʻ

̌ ϯϬ ̛ ϯϭ ̨̡̨̛̯̥̬̏ ̏ ʤ̨̛̛̱̯̬̔́ ϭ ̦̌ ̨̦̯̏̌̌ ̭̬̐̌̔̌ ̦̌ ˇ̡̱̣̯̖̯̌̌ ̨̪ ̴̶̛̬̥̌̌́ ̡̻̥ ʺ˄Ͳʦ̬̦̌̌ ̭̖ ̨̡̛̯̬ ʦ̨̛̯̬̯́ ̴̶̸̛̬̥̖̯̖̦̌̌̏ ̛̦̖̭̍̚ ̴̨̬̱̥ ̭ ̸̨̦̱̦̌Ͳ̸̡̡̛̪̬̯̖̭̌̌ ̴̶̡̨̛̦̖̬̖̦́͘ ˁ̨̛̛̻̯̖̯̍ ̖̍ ̨̨̛̛̬̦̬̦̐̌̌̚ ̨̯ ʺ˄Ͳʦ̬̦̌̌ ̏ ̨̨̪̬̯̦̬̭̯̌̽̏ ̭ ʥ̡̛̻̣̬̭̐̌́ ̴̶̸̛̬̥̖̯̖̦̌̌̏ ̭̻̀̚͘ ˄̸̛̭̯̖̌ ̏ ̴̶̡̨̛̦̖̬̖̦̯́̌ ̵̖̏̌̚ ̛̖̦̔ ̨̯ ̦̜̌Ͳ̛̱̙̦̯̖̏̌̌̏̌ ̛̥̖̦̌ ̻̏̏ ̴̶̡̛̬̥̖̯̯̌̌̏̌̌ ̱ ̦̭̌ ̡̨̯̌ ̴̨̪̬͘ ʿ̡̨̖̯ˁ̸̨̣̖̯̌̏ʻ̶̶̨̨̛̛̦̣̦̖̦̯̻̬̪̌̌́ ̶̴̴̨̨̨̡̨̡̨̨̡̨̛̛̛̛̛̛̛̺̖̭̯̖̦̬̖̦̣͕̭̪̖̣̭̯̪̬̥̦̥̪̬̍̏̔̌̏̌̌̌̌̌̌̌̚̚͘˃̨̛̦ ʦ̡̨̖̏ ̨̯ ʺ˄Ͳʿ̣̖̖̦̏͘ ͣʪ̨̛̪̬̖̔ ̨̛̦̐̔̌ ̏ʥ̴̶̸̴̨̨̨̛̛̛̛̛̻̣̬̥̹̖̭̥̖̦̬̥̖̯̖̦̬̱̥̯̜̖̹̖̐̌́̌̌̔̌̌̏̍̏ˁ̴̨̛́͘ˍ̸̴̨̨̨̛̛̛̛̛̭̯̣̭̥̖͕̖̯̬̱̥̭̖̬̦̬̌̏̐̌̌̚̚ ̻̏̏ ʦ̬̦̌̌͞ ʹ ̡̛̯̻̦̌̚ ̛̥̭̯̻̬̌̐Ͳ̴̶̬̥̖̯̌̌̏ʰ̨̏ʶ̨̡̨̨̨̛̱̥̦͕̜̯̖̪̬̖̪̯̖̣̻̌̏̔̌̏̌̏̏ˇ̴̶̡̨̛̱̣̯̖̯̪̬̥̌̌̌̌́͘

ʽ

̯ϱ̨̔ϳ̨̡̡̛̦̖̥̬̏̏͘͘ˁ̸̣̻̦̖̖̦̏̔ ̭̖ ̨̪̬̖̖̏̔ ʧʤˁ˃ˀʽˇʽˀ˄ʺ ʦʤˀʻʤ ϮϬϭϱʻʽʦʽˁ˃ʰ͘ʽ̨̛̛̬̦̯̬̭̐̌̌̌̚ʺ˄Ͳʦ̬̦͕̌̌˄ʺʥʤʸͣˁ̏͘ʺ̛̬̦̌̌͞Ͳʦ̬̦͕̌̌ʥʤʻʰ ̛ ʶ̡̛̛̣̦̯̌̌ ̨̪ ̵̨̨̨̨̛̖̪̯̭̯̬̖̦̯̖̬̣̌̐̌̐́ͣ͘ʫ̸̨̨̨̨̡̨̨̛̛̦̣̥̭̯̯̯̖̥̯̖̖̪̭̖̯̖̦̦̦̣̯̔̌̐́̌̌̏̌̌̐́̌͘˃̸̨̛̻̬̭̖͕̖̏̔̔ ϮϬϮϬ̨̡̨̨̛̛̛̦̭̖̯̬̣̖̦̐̔̌̏̏̍̏ʫ̨̬̪̏̌ ̸̨̡̨̨̨̨̡̛̺̖̖̭̦̣̦̣̦̖͕̦̐̌̍́̏̌̌̌̌̚̚͞ ̴̶̡̨̛̪̬̖̭̦̖̬̖̦́ ̛̪̬̖̔ ̴̨̬̱̥̌ ̴̨̪̬͘ ̔Ͳ̬ʰ̡̭̬̖̦ʶ̶̨̡̨̨̛̖͕̬̻̯̖̣̦̏̏̔̌ʶ̡̛̛̣̦̯̌̌ ̨̪ ̨̨̨̛̭̯̬̖̦̯̖̬̣̐̌̐́ ̡̻̥ ˄̶̡̨̛̛̛̦̖̬̭̯̖̯̭̯̣̦̏̌̌̍̌ͣˁ̏͘ʺ̛̬̦̌̌͘͞

ʿ̨̨̛̭̖̺̖̦̖̯ ̦̌ ̦̹̯̌̌̌ ̶̛̖̣̖̔̐̌́ ̖̍ ̨̨̡̨̛̪̬̖̖̦̬̥̯̖̦̪̬̬̥̏̔̏̌̌̐̌̌ͣʫ̬̻̥̌̚н͞ ̥̖̙̱̔ ϱ ̛ ϵ ̨̡̨̛̯̥̬̏ ϮϬϭϱ ͕̐͘ ̌ ̴̡̨̨̛̛̖̪̻̯̦̖̪̬̖̭̯̖̦̯̪̬̍̔̌̏͘˃̨̨̡̬̔̌ ʶ̨̨̛̭̯̦͕̌̔̏̌ ̛͕̔͘͘ ̡̛̥̖̭̯̦̌̚Ͳ̡̨̬̖̯̬ ͣʺ̨̨̖̙̱̦̬̦̔̌̔ ̸̨̛̭̻̯̬̱̦̖̭̯͕̔̏ ̶̸̴̡̡̨̨̛̛̛̬̖̯̖̭̯͕̪̬̌̔̌́̌̏͘͞ʤ̣̖̦̍̌ʶ̡̨̡̖̬̖̭͕̏̌ ̥͕̔͘͘ ̡̛̥̖̭̯̦̌̚Ͳ̡̨̬̖̯̬ ͣ˄̸̖̦̍̌ ̨̖̜̦̭̯͕̔͞ ̴̨̪̬͘ ʪ̛̦̌̌ ʰ̨̦͕̏̌̏̌ ̦͕̔̍͘͘͘ ̡̖̦̔̌ ̦̌ ˇ̡̱̣̯̖̯̌̌ ̨̪ ̴̶̛̬̥͕̌̌́ ̶̨̔͘ ʫ̥̦̱̖̣̌̌ ʺ̴̨̱̯͕̌̏̌ ̛͕̔͘͘ ̡̖̦̔̌ ̦̌ ˇ̡̨̨̨̨̱̣̯̖̯̪̺̖̭̯̖̦̬̖̪̦̖͕̌̌̍̏̔̌̏̌̏̌̚̚ ̴̨̪̬͘ʯ̛̣̯̭̣̌̌̏ˁ̨̨̡̛̯̦͕̥̦͕̥̖̭̯̦́̏̔̌͘͘͘̚Ͳ̡̖̦̔̌ ̦̌ ˇ̡̱̣̯̖̯̌̌ ̨̪ ̶̛̛̥̖̦͕̔̌ ̶̨̔͘ ʥ̛̭̯̬̌ ʧ̡̣̱̦̭͕̌̌ ̴͕̔͘͘ ̡̨̨̛̬̻̯̖̣̏̔ ̦̌ ʶ̯̖̬̌̔̌ ̨̪ ̴̶̸̛̛̬̥̖̯̦̌̌̏ ̵̨̨̛̛̯̖̦̣͕̐ ˁ̛̣̦̏̌̌ ʪ̨̬̖̍̏̌ ̛ ˁ̖̯̣̦̏̌̌ ʿ̨̨̦̜̯̌̌̏̌ ̨̯ ̨̯̖̣̔ ͣʺ̨̨̖̙̱̦̬̦̔̌̔ ̸̨̛̭̻̯̬̱̦̖̭̯̔̏͘͞ ʺ˄Ͳʦ̬̦̌̌ ̛ ̨̦̖̯̐̏̌̌ ̸̨̡̛̖̜̦̭̯̖̪̬̖̭̯̖̦̦̖̥̦̯̔̍̔̌̏̌̌̌̌̔̌̌ ̨̨̺̦̭̯̍ ̛ ̨̛̭̯̯̖̐ ̦̌ ̨̨̯̻̬̙̖̭̯̖̦̯̏ ̛̛̭̻̯̖̍ ̨̪ ̸̭̣̱̜̌ ̸̖̭̯̦̖̏̌ ̦̌ ϳϬͲ̨̛̛̹̦̦̯̐̔̌̌ ̨̯ ̨̭̻̦̖̯̔̌̏̌̚ ̦̌ ̨̡̛̪̣̭́ ̛̛̱̦̖̬̭̯̖̯̏͘ʿ̶̴̨̨̨̛̬̖̥̖̦̯̻̬̙̖̭̯̖̦̯̖̬̖̥̦̪̬̏̌̏̌̌́͘ʶ̸̨̨̛̛̭̯̦̬̻̌̔̏̌̏ ̦̌ ̡̨̬̖̯̬̌ ̨̡̛̥̦̔̌ ̸̨̪̖̯̖̦ ̡̪̣̖̯̌ ̨̯ ̨̡̨̛̥̖̯̦̬̖̯̬̦̌̌̌ʺ˄Ͳʦ̴̨̬̦̪̬̌̌̔͘Ͳ̬ ʶ̛̛̬̭̥̬̌ʰ̨̦̏̌̏͘ ʦ̡̡̨̛̛̛̛̬̥̯̖̦̯̯̖̪̻̯̯̌̌̏̌̌̚ʺ˄Ͳʦ̨̨̛̛̛̛̬̦̪̬̖̖̭̖̬̯̭̬̖̺̭̪̬̖̭̯̯̖̣̌̌̏̔́̔̌̏ ̦̌ ̸̡̨̨̛̖̥̦̯̌̌̔ ̡̨̨̨̬̻̭̯̏̔̏ ̦̌ ̛̛̱̦̖̬̭̯̖̯̏̌ ̏ ʧ̡̦̭͕̔̌ ̨̛̪̭̖̯ ̨̨̨̡̛̛̦̯̬̯̏́ˉ̶̛̛̛̛̖̦̯̻̬̦̦̥̖̦͕̌̏̌̏̌̔̌̚̚ʥ̶̸̨̡̡̨̡̛̛̛̛̛̛̛̛̥̖̦̭̣̖̙̣̦̦̔́ ̛͕̍̌̚ ˁ̶̨̛̛̛̥̱̣̦̦̌́ ̡̨̡̥̪̣̖̭͕ ̡̡̨̯̌ ̛ ʺ̱̖́̚ ̨̪ ̨̛̛̭̯̬́ ̦̌ ̶̛̛̥̖̦̯͖̔̌̌ ̨̪̦̌̌̚̚ ̭̖ ̛ ̭ ̴̡̛̦̬̭̯̬̱̯̱̬̯͕̌̌̌ ̶̨̛̛̛̛̦̖̭̯̦̦̯̖̏ ̡̨̛̭̖̯̬͕ ̸̡̨̛̣̯̖̀̏ ̡̨̨̛̛̬̪̬̯̦̌̏ ̨̛̪̬̯̦̬͕̌̽ ̶̛̛̛̛̛̦̯̌̏ ̛ ̨̛̛̪̭̯̦̯̐̌ ̛̬̖̱̣̯̯̌̚ ̦̌ ̸̨̦̱̦̌Ͳ̵̸̨̨̛̛̯̖̦̣̦̯̖̐ ̡̨̪̬̖̌̏ ̏ ʧ̡̦̭̔̌ ̛ ʧ̛̦̔́͘ ʫ̡̛̪̻̯ ̦̌ ʺ˄Ͳʦ̬̦̌̌ ̛̪̬̖̭̯̔̌̏ ̨̡̨̨̛̛̛̛̪̬̖̯̦̯̖̜̦̭̯̦̱̦̖̬̭̯̖̯̭̻̌̌̔̌̏̌̍̔ ̨̨̛̻̥̙̦̭̯̏̚ ̌̚ ̨̻̖̺̍̔ ̨̨̪̬̯̦̬̭̯̌̽̏ ̴̨̛̛̛̛̛̭̪̬̖̭̯̯̖̣̦̬̥͕̬̯̖̺̔̌̏̌̌̍̏ ̸̨̦̱̦̌Ͳ̵̸̨̨̡̨̛̛̯̖̦̣̦̯̖̪̬̖̐̌̏͘


ˋ˄ʮʪʫˁ˃ˀʤʻʻʰ˃ʫˁ˃˄ʪʫʻ˃ʰʻʤʺ˄ͳʦʤˀʻʤʽʿʽʯʻʤʦʤ˃ ʥˎʸʧʤˀˁʶʤ˃ʤʰˁ˃ʽˀʰ˔͕ʿˀʰˀʽʪʤʰ˃ˀʤʪʰˉʰʰ ʦ ̸̨̨̦̣̯̌̌ ̦̌ ̶̥̖̭̖ ̨̡̨̛̯̥̬̏ ̨̨̛̛̦̪̬̖̯̯̖̏ ̸̛̱̙̖̭̯̬̦̦̔̌ ̛̭̯̱̖̦̯̔ ̦̌ ʺ̶̡̛̛̛̛̛̖̦̭̱̦̖̬̭̯̖̯̔̏Ͳʦ̵̨̨̡̡̨̛̛̬̦̭̖̯̪̬̬̱̙̦̦̖̭̱̬̭̯̬̯̌̌̌̏̌̔̌́̔̌̌̌̚ ̶̨̛̭̯̣̦̌̌ʥ̛̻̣̬̐̌́ʹʦ̡̨̛̖̣˃̨̨̻̬̦̏͘ ˃̖ ̵̨̛̪̭̖̯̌ ̨̭̻̺ ̛ ̬̐̌̔ ˃̬̦͕́̏̌ ʪ̨̡̛̬̦̭́̏́ ̛̥̦̭̯̬͕̌̌ ̵̬̻̏ ˌ̡̛̪̌ ̛ ̨̭̖̣ ʤ̛̬̦̭͕̍̌̌ ̡̨̯̌ ̵̛̥̌̌ ̨̨̻̥̙̦̭̯̯̏̌̚ ̔̌ ̵̨̨̡̛̛̛̭̖̪̦̯̭̭̯̬̯͕̬̯̖̯̱̬̯͕̌̌́́̌̌̌̌̚̚ ̨̛̪̬̬̯̔̌̌ ̛ ̶̨̛̛̯̬̦̦̯̌̔̌̌ ̵̡̱̦̯́̌ ̦̌ ̡̨̨̡̛̛̖̣̯̻̬̦̭̏̏́ ̨̛̬̖̦̐͘ ʽ̛̛̬̦̬̦̯̐̌̌̌̌̚ ̡̡̛̖̭̱̬͕́̚ ̡̨̨̯́ ̭̖ ̨̭̻̭̯́ ̨̯ ϭ ̨̔ϯ̸̶̶̨̡̨̨̨̨̛̛̛̯̥̬͕̖̪̭̣̖̦̯̭̯̯̻̖̙̺̯̪̯̦̦̭̖̥̏̔̌̌̌̏̏̔̌̌̌ͣ̌̔̌̌̌̔̌̌̚͞

̸̛̛̱̙̖̭̯̬̦̦̯̖̭̯̱̖̦̯̔̌̔͘ ʽ̡̨̡̛̣̯̍̌̌ ̦̌ ˉ̶̬̖̖͕̌̏ ̡̡̭̪̖̯̻̣̻̯̌ͣˉ̬̖̬̌̏̐̌̔˃̨̻̬̦̏ʹ̡̛̱̏̚ ̵̨̡̨̛̛̭̖̯̣̦̬̯̪̏̌̌̔̌̌̚͞ˁ̸̸̵̸̸̸̨̨̡̨̨̡̨̨̨̨̛̛̛̛̛̛̛̛̥̭̯̬̹̖̭̪̬̦̪̖̯̣̭̣̬̯̯̖̦̯̦̯̭̣̻̦̖̱̙̖̭̯̬̦̦̯̖̌̏̔̌̌̌́̍̏̌̌̌̌̏̏̌̔̌̚̚ ̛̦ ̛̭̯̱̖̦̯̔͘ ʻ̌ ̛̭̣̖̺̔̏̌́ ̖̦̔ ̛̭̯̱̖̦̯̯̖̔ ̵̛̥̌̌ ̨̨̻̥̙̦̭̯̏̚ ̨̨̨̡̛̛̛̭̖̪̦̯̭̭̯̬̯̦̻̬̙̖̦̭̬̔̌̌̌́́̌̌̏̔́̐̌̔̚̚̚˃̡̨̨̨̨̛̛̬̦͕̭̣̖̖̯̖̬̦̬̦́̏̌̔̍̐̌̌̚ ̨̛̪̭̖̺̖̦̖ ̦̌ ʪ̨̡̛̬̦̭́̏́ ̛̥̦̭̯̬̌̌ ͣˁ̏͘ ʤ̵̬̦̖̣̌̐ ʺ̵̛̛̣̌͘͞ ʻ̌-

ˁʿʽˀ˃ʻʰ˔˃˃˄ˀʻʰˀͣʶ˄ʿʤʻʤˀʫʶ˃ʽˀʤ͞ ϮϬϭϱ͵ˌʫˁ˃ʽʿʽˀʫʪʻʽʰʯʪʤʻʰʫ ʻ̌ Ϯ ̨̛̦̖̥̬̏ ̏ ̨̛̛̱̯̬̌̔́ ͣʿ̴̨̬͘ ̔Ͳ̬ ʧ̬̖̌̌̍̔ ʶ̪̬̖̣̦̌́͟ ̦̌ ʺ˄Ͳʦ̬̦̌̌ ̖̍ ̨̦̬̙̦̖̯̌̐̌̔̌̏̌͘ ˃̛̛̱̬̦̬̻̯̭̯̬̯̬̦̌̌̌ ϵ̨̡̨̛̯̥̬̭̦̪̬̖̬̯̏̌̔̏̌̌̌ ̨̪ ̛̯̖̦̭͘ ʿ̛̬ ̛̙̖̦̯̖ ̌̚ ̨̪̬̖̖̦̔ ̨̡̛̪̻̯̹̥̪̦̭̯̦̌̌̌̌ ʫ̶̛̣̌ ʺ̨̨̣̣̏̌͘ ʻ̌ ̴̛̛̛̦̣̯̭̖̪̬̌̌́̌̏̚ ̸̨̡̡̛̭̬̖̺̱̪̻̬̱̬̭̦̯̏̌̌ˀ̴̖̣̌̌̌ʦ̖̦̖̣̚͘ ʦ̡̨̨̨̛̛̛̛̥̻̙̯̦̪̬̖̬̥̦̣̹̦̯̪̖̯̖̣̌̌̌̔̏̌̌̌̐̔́̍̔ʧ̨̛̖̬̐˃̡̨̨̨̛̛̛̛̺̯̯̯̣̯̭͕̭̬̖̬̯̖̌̍̌̏̌̌̌̌̍̏̚̚˓̥̖̬˓̨̥̖̬̏͘ ˌ̴̵̸̨̨̨̨̨̨̛̛̥̪̦̻̱̯̣̭̯̦̥̥̖̯̯̯̯̬̌̏̏̍̌̌̌̌̌̌̍ͣDȟ̨̨̨͕̦̯̬̥̭̯̭̖̌̏́͞ ̵̛̦̬̖̌̔̌ ̡̛̦̖̥̭̯̖ ̛̛̪̬̖̭̯̯̖̣̔̌̏ ̦̌ ̨̨̨̛̛̛̱̦̖̬̭̯̖̯̭̯̬̦̥̖̏̌̍ͣĞƵƚƐĐŚĞƌ WĂŶnjĞƌ ϭ͘͟ ʻ̌ ̸̨̪̖̯̦̯̌̌ ̸̡̛̭̯̻̣̍̌ ̱̭̪́ ̸̡̛̛̛̭̖̯̥̻̯̔̌̌ͣ>ŝŽŶƐĨŽŽƚďĂůůƚĞĂŵ͘͟ ˃̛̛̱̬̦̬̯̖ ̨̪ ̨̛̱̣̦̍̐ ̛ ̬̯̭̔̌ ̵̍́̌ ̦̖ ̨̪Ͳ̵̸̡̨̡̡̨̨̡̨̨̛̛̛̛̛̛̛̛̥̣̯̬̯̦͕̥̬̯̖̭̪̬̯̦̭̻̯̦̥̯̣̯̣̯̖̣̖̦̌̌̌̏̌̌̍́̔̌́̌̌̏̌̚ ̭̻̭̯̖̯̖̣̖̦̌̚ ̵̡̬̯̖̬̌̌͘ ˁ̛̯̱̖̦̯̯̖̔ ̵̛̬̖̹̌ ̔̌ ̭̖ ̸̡̣̯̏̀̌ ̏ ̨̛̭̪̬̯̦̯̖ ̨̨̛̛̛̛̥̖̬̪̬̯̭̖̣̯̭̻̭̭̯̖́́̔̌̌̍̌̏́̏̌̏̚ ̛̛̪̬̯̖̣́͘ʻ̜̌Ͳ̨̨̡̨̛̛̣̥̬̜̖̣̭̻̬̐́̍̐̍ ̨̨̯̬̻̯̍ͣʪ̵̨̨̨̨̛̪̯͕̭̣̖̦̖̭̯̦̯̬̯̖̌̌̔̌̌̔̐̌̌̌̍ͣ͟ʧ̛̖̬Ͳʻ̡̨̛̛̣ͣ͟ϯŚŽůĞƐŝŶĂ ďĂůů͘͟ʦ̨̨̨̨̛̦̪̬̖̬̯̪̬̯̭̦̪̻̬̯̥̭̯̭̖̦̬̖̌̔̏̌̌̌̔̌̌̏́̌̔ʿ̖̯̻̬ˁ̨̡̨̯̜͕̭̣̖̦̏̔̏̌ ̨̯ ʽ̦̖̭̐̌ ʦ̬̦̦͕̌̔̌́ ̌ ̭ ̨̬̦̍̌̚ ̭̖ ̸̨̡̡̛̛̛̛̻̖̺̯̥̖̍̔́̔ʰ̦̏̌ʪ̨̛̛̥̯̬̏͘ ˁ̣̖̔ ̨̨̭̪̬̦̏̌̌ ̡̛̯̍̌ ͣʺ̨̛̭̦̯̖̌͟ ̵̵̸̸̨̡̛̭̯̦̦̻̬̦̪̖̯̦̯̭̯̻̣̌̌̌̌̌̏̌̌̌̌̍̌̚ ̛̪̬ ̡̨̛̛̭̖̯̣̭̯̯̖̍̌̍͘ ˃̵̛̖̦ ̶̵̨̨̨̨̛̛̛̪̣̭̦̭̯̦̭̻̭̯̖̯̖̣̯̖̯̯̬̦̔̐̌̌̌̌̌̍̌̌̚ ˁ̵̸̨̨̨̨̛̖̣̥͕̯̬̖̯̯̥̭̯̖̥̥̖̯̯̌́̌̌̌̌̚ ̨̯ͣ^ƚĞĨĂŶĚƵŶŬƐ͘͟ ʦ̵̨̛̛̛̛̯̖̦̭̦̥̭̪̻̬̭̖̬̭̬̖̺̯̖̌̌̌̌̏̐̌̌̚ ̥̖̙̱̔ ̛̙̖̦̯̖͕ ̏ ̡̨̨̛̯ ̨̨̣̯̯̌̚ ̬̦̐̌̍̌ ʺ̛̜̬̖̥ ˁ̛̣̖͕̌̏̌ ̭̣̖̦̔̏̌̌ ̨̯ ʺ̣̖̦̌̐̔̌̌ ʶ̨̛̬̏̌ ̛ ʪ̛̖̭̭̣̌̏̌ ʻ̡̨̛̣̖̌̏̌͘ ʿ̛̬ ̥̻̙̖̯̖ ̖̍̚ ̛̦̖̦̌̔̌̚ ˈ̛̛̛̬̭̥̬˃̸̨̨̨̡̨̛̛̛̛̛̛̬̖̣̥̦̬̭̭̔̏̌̏̏ ̡̨̡̛̦̱̬̖̦̯ ̛ ̱̭̪́ ̌̚ ̨̪̬̖̦̔̌ ̨̛̦̐̔̌

̔̌ ̭̖ ̨̛̪̬̔̌̏̚ ̭ ̨̪̖̯̍̔̌̌͘ ˁ̬̖̻̬̖̦̍ ̨̛̛̦̭̯̖̣̦̯̱̬̦̬̭̯̦̌̌̌̌ʶ̛̖̦ʻ̻̦͕̀̌ ̸̨̪̖̯̦̯̌̌ ̸̡̛̭̯̻̣̍̌ ̨̛̪̻̣̦̔ˁ̨̛̥̖̦ˁ̨̪̭̌̏͘ ʦ ̶̛̛̛̭̪̣̦̯̔̌̌ ϮϬϬϬ ̥ ̡̨̣̐̌̔ ̦̖̍́̐̌ ̛̪̬ ̛̥̯̖̔̌ ̦̜̌Ͳ̨̻̬̍̚ ̭ ̸̛̛̯̭̖̭̪̬̌̌̔̌̌̌̏̚̚ ʪ̛̛̭̭̣̌̏̌ ˀ̡̨͕̌̔̏̌ ̌ ̨̯̬̏̌ ̨̭̯̦̌̌ ̡̭̯̱̖̦̯̯̔̌̌ ʤ̡̣̖̭̦̬̌̔̌ ˁ̴̨̯̖̦̌̏̌͘ ʿ̨̛̖̯̖̣̍̔ ̛̪̬ ̥̻̙̖̯̖ ̭̯̦̌̌ ʻ̡̨̛̣̌ ʿ̡̨̛̯̬͕̌̏ ̨̛̯̬̏ ̴̛̛̛̦̹̬̌ ʺ̛̣̖̦ ʪ̨̛̛̥̯̬͕̏ ̌ ̨̨̯̬̖̯̯ ̦̜̌Ͳ̨̻̬̍̚ ̬̖̥̖̖̏̔̌̔ˁ̨̯̦́ˀ̱̭̖̏͘ ʻ̜̌Ͳ̨̻̬̔̍ ̭̬̖̔ ̵̛̛̹̥̯̭̯̯̖̌̌ ̭̖ ̨̡̌̌̚ ˀ̛̌̔ ʸ̡̨̱̦͕̌̏ ̡̨̨̜̯ ̱̭̪́ ̔̌ ̸̛̭̪̖̖̣ ̨̛̭̻̭̯̖̦̖̯̌̚͘ ˁ̨̨̬̖̻̬̦̯̍ ̸̨̛̛̯̣̖ ̨̛̛̯̖̪̬̔ʤ̡̛̬̜̌̔ʽ̸̡̨̨̛̛̦̦͕̬̦̻̯̏̏̌̍̚ ʹ ̛̪̬ʻ̡̨̨̛̣̭̌ˈ̸̭̭̌̌͘ ͣ˔̨̡̛̯̖̐̔͟ ̭̖ ̵̨̡̌̌̌̚ ̦̜̌Ͳ̨̛̬̔̍ ̦̌ ̥̬̖̙̯̌̌͘ʻ̴̵̨̨̨̛̦̣̪̣̖̜̣̯̖̱̭̪̌̌̌̏̍́̌ ̔̌ ̛̦̬̯̌̔̐̌́ ̨̛̭̯̖̏ ̶̨̛̛̛̪̬̯̦̏ ͣ<ĂŶŐĂƌŽŽƐ̨̨̛͕̯̬̖̯̭̯̦̯̬̻̯̌̌̌̍ͣ͟ʿ̨̛̛̖̦̭̦̖̬̯̖͘͟ ʮ̵̨̡̨̛̖̦̯̖̭̖̪̌̌̌̚Ͳ̨̨̛̬̯̥̻̙̖̯̖̔̍ ̭ ̯̣̯̌̍̌̌͘ ʤ̡̣̖̭̦̬̌̔̌ ˁ̴̨̯̖̦̌̏̌ ̭̯̦̌̌ ̨̡̛̪̖̯̖̣̍̔̌ ̏ ̛̯̱̬̦̬̌͘ ˁ̨̨̬̖̬̯̍ ̶̨̡̨̛̛̯̖̬̻̖̯̖̦̬̱̪̬̖̭̯̯̖̣̯̔̏̌̔̐̌̔̌̏̌ ̡̨̛̙̖̦̭̪̣́ʹʤ̨̛̦̯̦́ʧ̨̨̖̦͕̦̭̬̖̏̌̔ ̦̜̌Ͳ̨̛̬̯̖̔̍ ̛̯̬̥̌ ̛̦̥̖̬̌ ̨̥̭̯́ ̛ ̨̖̦̔ ̸̨̥̥̖ ʹ ʿ̖̯̻̬ ʺ̨̛̣̦̌̏ ̸̛̭̪̖̖̣ ̸̨̨̨̨̨̛̛̬̦̯̯̣̖̍̏̚͘ ʦ̴̸̡̨̛̛̛̛̻̯̦̖̭̦̪̬̖̬̯̭̪̬̖̥̬̦̯̥̱̭̱̣̯̱̬̭̖̯̣̏̌̔̏̌̌̌̌̌̌̌̌ʿ̬̖̭̣̌̏ʧ̨̖̬͕̏ ̭̣̖̦̔̏̌ ̨̯ ʸ̨̛̥̬̀̍ ˀ̸̱̭̖̏ ̛ ˀ̱̥̖̦ ˁ̡̨̛̏̏͘ ʿ̨̨̨̨̨̛̛̛̛̛̭̣̖̦̯̯̱̬̦̬̯̯̹̦̯̦̖̔́̌̐̔̔̌̚̚ ̦̌ ʶ̱̪̯̌̌ ̦̌ ̡̨̬̖̯̬̌ ̖̍ ̨̛̯̚ ̨̪ ̨̪̖̜̦̯̣̍͘˄̸̶̵̨̛̛̭̯̦̯̖̦̖̭̖̭̻̬̌̏̐̍̌̌ ̦̌ ̨̪̖̜̦̯̣̍ ̨̛̛̬̺̖̯̐ ̏ ̡̬̯̣̏̌̌ ʦ̶̛̛̦̌ ̛ ̵̍́̌ ̛̬̖̣̖̦̌̔̚ ̦̌ ̨̨̛̯̬͕̍ ̡̨̯̌ ̦̜̌Ͳ̵̨̨̻̬̯̯̖̹̖̔̍́̍ͣWŽǁĞƌZĂŶŐĞƌƐ͕͟ ̖̣̌̚ ̨̨̪̻̬̯̏ ̨̥̭̯͕́ ̌ ̛̭̬̖̻̬̦̯̍́ ̛ ̨̨̛̬̦̯̍̏́̚ ̥̖̣̔̌ ̵̖̏̌̚ ̨̨̭̻̯̖̯̦̏ ̨̨̛̯̬̯̖̍ͣůĂĐŬKƉƐ̛ͣ͟ˇ̶̛̬̥̖̯̯̖̌̌̏͘͟

̶̨̛̛̦̣̦̯̌́ ̡̪̬̌Ͳ̥̱̖̜̚ ͣˌ̡̛̪͕̌͞ ̨̛̭̻̬̦̭̖̦̯̦̜̏̌̔̌̚Ͳ̸̨̛̛̛̖̪̦̯̖̥̥̖̦̯̦̌ ̸̡̨̨̨̛̛̻̣̬̭̯̭̯̬͕̭̻̺̖̹̖̭̯̯̍̐̌̌̌́̍̌ ̡̡̨̛̛̖̭̱̬̦̦̥̬̹̬̱̯́̌̚͘

ʽ˃ʥʽˀˎ˃ʻʤʺ˄ͳ ʦʤˀʻʤʫʺʫʪʤʸʰˁ˃ ʦʻʤˉʰʽʻʤʸʻʰ˔ ˄ʻʰʦʫˀˁʰ˃ʫ˃ˁʶʰ ˌʤʺʿʰʽʻʤ˃ʿʽ ʿʸ˄ʦʤʻʫ ʦ ̨̛̭̻̭̯̖̦̖̯̌̚ ̦̌ Ϯϴ ̛ Ϯϵ ̨̛̦̖̥̬̏ ̦̌ ϮϱͲ̨̛̥̖̯̬̏́ ̭̖̜̦̍̌ ̦̌ ʻ̶̨̛̦̣̦̌̌̌ ̨̭̪̬̯̦̌ ̡̛̖̥̌̌̔́ ̵̖̏̌̚ ̸̛̱̭̯̖̌ ̨̭̯ ̛ ̖̭̖̯̔̏̌̔ ̛̭̯̱̖̦̯̔ ̨̯ ̶̣̯́̌̌ ̭̯̬̦̌̌͘ ʽ̨̯̬̻̯̍ ̦̌ ʺ˄Ͳʦ̬̦̌̌ ̖̹̖̍ ̪̬̖̭̯̖̦̔̌̏ ̨̯͗ʤ̨̛̦̯̦́ˁ̨̨̯̦́̏̌Ͳ̶̡̨̛̛̪̻̬̱̬̭͕̭̪̖̣̦̭̯̏̌ ʺ̶̛̛̖̦͕̔̌ ˁ̨̛̥̦̌ ʥ̨̨̛̬̭̏̌ Ͳ ̛̯̬̖̯ ̡̱̬̭͕ ̶̨̛̭̪̖̣̦̭̯̌ ʺ̶̡̛̛̛̖̦̭̔ ̡̨̡̛̥̖̯͕̚ ˉ̛̖̯̖̣̦̏̌ ʶ̨̛̬́̏̌̚ Ͳ ̛̪̻̬̏ ̡̱̬̭ˇ̶̛̬̥͕̌̌́ʦ̛̖̣̦̌ʥ̨̨̦̐̔̌̏̌Ͳ̛̯̬̖̯ ̡̱̬̭ ʺ̶̛̛̖̦͕̔̌ ˈ̴̨̨̨̛̬̭̯̬̭ ʥ̶̨̛̬̭̌ Ͳ ̛̪̻̬̏ ̡̱̬̭ ˀ̨̖̦̯̖̦̐̏ ̨̣̬̦̯͕̌̍̌ ˔̨̬̏ʤ̨̦̖̣̐̏Ͳ̶̡̨̛̛̪̻̬̱̬̭͕̭̪̖̣̦̭̯̏̌ ˀ̵̨̛̛̖̣̯̯̬̌̍̌͘ ʿ̨̻̬̏ ̨̥̭̯͕́ ̣̯̖̦̌̚ ̥̖̣̔̌ ̛ ̛̯̯̣̯̌̌ ͣʻ̶̨̛̦̣̖̦̌̌ ̨̛̹̥̪̦̌ ̦̌ ϱϬ ̥ ̴̻̯̖̬̣̜̍̌͞ ̨̛̏̀̏̌̚ ̸̨̡̡̛̪̻̬̱̬̭̦̯̏̌̌ ̨̯ ʺ˄Ͳʦ̬̦̌̌ʤ̨̛̦̯̦́ˁ̨̨̯̦́̏̌͘ʦ̶̨̡̛̛̖̹̥̪̦̌̌ ̛̪̬ ̛̙̖̦̯̖ ̏ ̛̭̻̺́ ̛̭̯̣ ̖ ˁ̨̛̥̦̌ ʥ̨̨̛̬̭͕̏̌ ̡̨̨̯́ ̖̌̚ ̛ ̸̨̨̖̯̻̬̯̯̏ ̨̥̭̯̦́̌ϱϬ̨̨̛̥̭̖̦̭̯̣̏̍̔͘

ʿ̛̬̖̭̯̯̖̣̦̯̔̌̏̌̌ ̴̺̖̯̌̌ ̦̌ ʺ˄Ͳʦ̬̦̌̌ ̭̻̭̯̏̌̏ʤ̨̛̦̯̦́ˁ̨̨̯̦͕́̏̌ˁ̨̛̥̦̌ʥ̨̨̛̬̭͕̏̌ ˉ̛̖̯̖̣̦̏̌ ʶ̨̛̬́̏̌̚ ̛ ʦ̛̖̣̦̌ ʥ̨̨̦̐̔̌̏̌ ̖̏̚ ̸̛̱̭̯̖̌ ̏ ϰ ̨̪ ϱϬ ̥ ̸̨̨̡̨̨̨̨̨̨̛̭̖̦̭̯̣͕̻̖̯̖̪̖̯̦̯̯̬̏̍̔̔̌̏̚ ̶̨̨̨̨̛̛̛̥̭̯̦̦̦̣̦̹̥̪̦̯͕̪̖̯́̌̌̌́̌̌̌̍̔̌̌ ̵̨̛̏̀̏̌̌̚ ̡̛̛̪̬̖̭̯̯̖̣̯̖̔̌̏ ̦̌ ʻ̶̨̨̡̛̛̦̣̦̭̪̬̯̦̖̥̌̌̌̌̌̌̔́͘

Èíôîàêàäåìèêà 2015, áðîé 2

13


ʰʯʸʽʮʥʤͣʰˁ˃ʽˀʰ˔ʻʤʺʫʪʰˉʰʻʤ˃ʤ ʰʯʪˀʤʦʫʽʿʤʯʦʤʻʫ˃ʽʦˎʦʦʤˀʻʤʰ ˀʫʧʰʽʻʤ͞

ʻ̵̸̨̡̨̨̨̨̨̛̛̛̛̛̣̙̯̪̬̖̭̯̖̦̦̯̦̱̦̯̖̯̬̱̖̦̪̬̖̪̯̖̣̯̌̍̌̌̍́̌̔̌̏́̌̔̏̌̔̌̏̌̚ʺ˄Ͳʦ̸̴̶̨̡̨̡̨̡̨̛̛̛̛̛̛̛̛̛̬̦͕̥̯̖̬̣̯̦̬̖̭̦̱̦̦̖̬̖̦̭̦̥̌̌̌̌̐̌̏ ̵̸̸̡̨̨̡̨̨̨̛̛̛̛̛̛̛̛̛̛̥̯̖̬̣̦̦̬̱̬̦̥̖̯̦̣̖̖̦̖͕̯̭̭̖̪̣̣̌̌̌́̐̔̌̌̏̌̚̚ ̨̨̨̛̛̛̯̬̖̦̭̯̯̦̹̦̔̏̌̔̌̔͘ ʿ̸̴̶̨̨̨̡̨̨̨̨̨̛̛̛̛̛̛̛̛̬̭̣̖̖̦̖̭̯̬̖̭̯̬̯̖̦̣̦̯̭̪̭̦̖̦̔̌̏̌̌̌̌̚ʺ̶̡̛̛̛̛̛̖̦̭̱̦̖̬̭̯̖̯̔̏ʹʦ̬̦̌̌͗^ĐƌŝƉƚĂ^ĐŝĞŶƚŝĨŝĐĂDĞĚŝĐĂ͘

ʰʯʸʽʮʥʤͳʥʤʯʤˀ ʻʤʺʫʪʰˉʰʻˁʶʤ ʸʰ˃ʫˀʤ˃˄ˀʤ ˁˎʦʺʫˁ˃ʻʽˁ ʫʪ˓ʶʫʱˌˎʻˎʸ ˉʫʻ˃ˎˀ

ʻ̵̨̨̡̛̛̛̣̙̯̪̬̖̭̯̖̦̹̬̌̍̌̌̍́̌̔̌̏̚ ̡̭̪̖̯̻̬ ̨̯ ̡̛̛̦̐ ̛ ̸̶̛̛̱̖̦̍ ̏ ̨̣̭̯̯̍̌̌ ̦̌ ̶̛̛̥̖̦̔̌͘ ʯ̌ ̭̻̥̖̭̯̦̯̏̌̌ ̨̬̯̌̍̌ ̛ ̛̭̻̖̜̭̯̖̔̏ ̨̡̛̛̣̯̖̯̍̍̌̌ ̸̨̛̪̣̱ ̛̬̖̦̖̔̌ ̦̌ ̡̯̱̣̦̌̌̌ ̶̡̨̨̛̛̛̥̖̦̭̣̯̖̬̯̱̬̦̭̯̜̦̭̯̔̌̌̌̌ ϯϬϬ̣̏͘ ʫ̨̯ ̸̭̯̌ ̨̯ ̛̣̯͕̌̐̌̏́̌̚ ̡̨̨̛̯ ̨̥̙̖ ̨̡̛̛̛̦̥̖̬̯̖̣̯̖̯̔̌̌̏̍̍̌̌͗ 'Zz͛^ EdKDz &KZ ^dhEd^͕ ϯͲ̨̛̛̯̦̖͕̔̌̚ϮϬϭϱ͘ ,/^dK>K'z͗ dyd E d>^͕ ϲͲ̨̯ ̛̛̦̖͕̔̌̚ϮϬϭϭ͘ DZz͚^ >DEd^ K& D/> 'Ed/^͕ϭϰͲ̨̛̛̯̦̖͕̔̌̚ϮϬϭϮ͘

14

Èíôîàêàäåìèêà 2015, áðîé 2

KWE^^Zd ʥ̨̡̛̛̣̯̖̯̍̌̌ ̦̌ ʺ˄Ͳʦ̬̦̌̌ ̨̨̛̪̣̙ ̸̶̵̸̨̨̨̨̨̨̨̨̨̛̛̛̛̛̛̛̛̛̦̣̯̦̬̙̦̖̯̦̦̭̯̯̱̦̣̖̦̬̖̪̯̬̱̥̭̻̬̦̖̦̖̭̯̻̪̦̱̦̯̖̯̬̱̖̌̌̌̐̌̔̌̌̌̌̌̔̔̌̔̏̚̚̚ ̦̌ ̨̛̪̬̖̪̯̖̣̯̖̔̌̏̌ ̨̯ ̶̶̛̛̛̛̱̦̖̬̭̯̖̯̭̖̣̪̬̭̻̖̦̦̖̦̣̯̏̌̔́̏̌̌́̌̌ ̛̯̌̚ ̴̶̨̛̛̦̬̥̌́ ̡̻̥ KƉĞŶ ĐĐĞƐƐ ZdͲ̸̨̡̨̛̛̖̬̪̖̜̭̪̬̯̣̦̱̦̏̌̌̌̚ ̶̛̛̛̭̖̬̯͕̔̌ ̨̛̭̱̬̺̐́̏̌ ̨̥̖̙̱̦̬̦̔̌̔̌ ̨̛̛̥̭̯̏̔ ̦̌ ̸̦̱̦̯̌̌̌ ̨̖̜̦̭̯̔͘ ˀ̨̯̯̌̍̌̌ ̏ ̛̯̌̚ ̨̡̦̭̌̌ ̖ ̏ ̨̛̭̻̯̖̯̭̯̖̏̏ ̭ ̨̛̬̬̦̖̯͕̌̍̌̚ ̸̖ ̨̻̖̺̖̯̍̔ ̦̌ ̡̦̱̯̌̌̌ ̖ ̨̛̦̖̖̙̦̍̚ ̨̭̻̬̦̏̌̚ ̭ ̴̶̨̡̨̨̛̛̛̛̯̬̯̥̖̦̦̦̬̥́̍̌̌́͘ʦ̸̸̨̨̨̨̨̨̨̨̡̡̨̨̨̛̛̛̛̛̛̛̛̙̦̖̭̖̯̖̣̖̙͕̖̯̬̖̦̯̭̯̻̪̦̖̪̬̯̬̖̦̯̬̭̯̖̪̬͕̯̭̯̯̺̯̖̦̌̔̌̍̏́̔̏̌̌̏̌̏̌̌̏̌̌̚ ̨̯ ̸̛̛̬̣̦̯̖̌̚ ̶̛̛̣̖̦̚ ̦̌ ƌĞĂƚŝǀĞ ŽŵŵŽŶƐ͕ ̡̛̛̛̭̺̏̌̚ ̸̡̨̨̛̯̖̬̦̌̐ ̨̨̪̦̖̏̌̏̌̚͘

ʥ̻̖̯̖̔ ̏ ̡̡̬̌ ̭ ̶̛̯̖̦̖̦̔Ͳ ̛̯̖ ̏ ̨̨̨̛̬̦̖̯̍̌̏̌̚ ̛ ̦̌Ͳ ̡̱̯̌̌ ̭ ̛̣̖̯̦̍̀̌ ͣʰ̴̨̦̭Ͳ ̯̏́͞ ʿ̴̶̨̡̨̛̛̛̣̖̦̯̱̣̦̦̬̥̌̌̌̌̌́̚ ̌̚ ̨̡̛̖̬̪̖̜̭̯̖̏ ̛ ̨̛̭̖̯̦̯̖̏̏ ̶̛̛̯̖̦̖̦̔ ̛ ̨̛̛̪̭̯̙̖̦́ ̏ ̨̣̭̯̯̍̌̌ ̦̌ ̨̛̭̹̖̯̏ ̨̨̛̬̦̖͕̍̌̏̌̚ ̡̦̱̯̌̌̌ ̛ ̶̨̛̛̛̦̯̖̏̌ ̨̥̯̐̌ ̔̌ ̸̨̪̣̱̯̌ ̡̨̨̛̬̻̦̯̖̏̔ ̛̛̛̛̥̦̭̯̬̯̦͕̌̔̌̏ ̨̨̛̬̯̖̣̦̍̌̏̌̚ ̛ ̸̛̦̱̦̌ ̡̛̭̯̬̱̯̱̬ ̦̌ ̛̛̱̦̖̬̭̯̖̯̏̌͘ ʥ̛̣̖̯̦̻̯̀ ͣʰ̴̨̦̭̯͕̏́͞ ̛̭̖̬́ ͣʦ̛̭̹̖ ̨̨̛̬̦̖̍̌̏̌̚ ̛ ̡̦̱͕̌̌͞ ̨̨̡̨̨̨̡̛̛̭̯̻̪̖̯̪̬̖̣̣̯̖̯̦̔̔̔̌̐̌̍̍̌̌̌ʺ˄Ͳʦ̬̦͕̖̦̌̌̌ʻ̶̶̴̶̨̨̛̛̛̛̛̦̣̦̖̦̯̻̬̦̬̥̌̌́̌̌́̚ ̶̨̡̛̱̥̖̦̯̔̌́;ʻʤˉʰʪͿ̛̛̥̌̌̚ ̶̖̣ ̔̌ ̨̛̛̪̹̏ ̴̨̨̛̪̬̖̭̦̣̦̯̌̌̌ ̴̶̡̡̛̛̛̣̏̌̌́ ̛ ̨̪Ͳ̨̬̯̔̍̌̌ ̴̨̨̛̛̦̬̥̬̦̭̯̌ ̌̚ ̨̨̛̦̭̯̯̖̏ ̏ ̴̭̖̬̯̌̌ ̦̌ ̨̨̨̛̬̦̖̯̍̌̏̌̚ ̛ ̨̨̨̡̛̛̛̛̬̯̖̣̦̯̖̪̣̯̍̌̏̌̚͘ ʯ̌ ̔̌ ̛̛̪̬̖̣̭̯̯̖ ̡̨̛̖̣̖̯̬̦̦̯̖ ̥̱ ̶̛̛̭̯̬̦̌ ̛̛̣ ̔̌ ̬̣̖̯̖̌̐̔̌̚ ̡̨̛̖̣̖̯̬̦̦́ ̵̛̬͕̌̏ ̖ ̨̦̱̙̦ ̨̡̨̛̪̯̬̖̯̖̣̭̍ ̛̥̖ ̛ ̨̪̬̣͕̌̌ ̡̨̨̛̯ ̨̥̙̖ ̔̌ ̸̨̛̪̣̱̯̖ ̦̌ ̨̥̭̯́ ̏ ̨̡̡̛̛̛̛̛̛̣̯̖̯̣̭̪̬̖̬̯̖̣̦̦̥̖̜̣̍̍̌̌̔̏̌̌̌́̏̌̌͗̚ůŝďƌĂƌLJΛŵƵͲ ǀĂƌŶĂ͘ďŐ͘

D>/EŽŵƉůĞƚĞ ʿ̬̖̚ ϮϬϭϲ ̐͘ ̡̛̛̱̦̖̬̭̯̖̯̭̯̏̌̌ ̨̡̛̛̣̯̖̍̍̌ ̺̖ ̨̛̪̬̖̭̯̔̌̏ ̨̨̛̖̦̹̖̦̔̐̔ ̨̭̯̻̪̔ ̸̬̖̚ ̨̦̥̖̦̯̌̍̌ ̨̔ D>/E ŽŵƉůĞƚĞ ʹ ̸̦̱̦̌̌ ̍̌̌̚ ̛̦̦͕̔̌ ̨̛̭̱̬̺̐́̏̌̌ ̪̻̣̖̦ ̡̯̖̭̯ ̦̌ ̛̛̭̯̯̯̖̌ ̨̯ ̦̌̔ ϮϱϬϬ ̛̛̭̪̭̦̌́ ̏ ̸̛̛̬̣̦̌̚ ̨̛̣̭̯̍̌ ̦̌ ̶̛̛̥̖̦̯̔̌̌͘ ʧ̨̣̥́̌ ̸̭̯̌ ̨̯ ̛̛̦̯̔̌́̌̚ ̭̌ ̨̛̭̯̻̪̦̔ ̖̍̚ ̨̖̥̬̍̌̐̏ ̨̛̪̖̬͕̔ ̖̦̏̔̌̐̌ ̭̣̖̔ ̵̨̨̯̦̯́ ̡̛̪̱̣̱̦̖̍̏̌ ̨̦̣̜̦̌͘ʶ̨̨̡̨̯̦̱̭̻̥̦̥̖̦̯̌̍̌̍̌̌ ̌̚D>/Ę̨̺̖̥̙̖̪̣̯̖̔̌̏̌̚ ̨̖̪̣̯̦̍̌̚ ̛ ̨̛̛̪̻̣̦̯̖̣̦̔ ̛̍̌̚ ̛̦̦̔̌͗ ϭ͘ ,ĞĂůƚŚ^ŽƵƌĐĞ͗ŽŶƐƵŵĞƌĚŝƚŝŽŶ Ϯ͘ >ŝďƌĂƌLJ/ŶĨŽƌŵĂƚŝŽŶ͕^ĐŝĞŶĐĞĂŶĚ dĞĐŚŶŽůŽŐLJďƐƚƌĂĐƚƐ ϯ͘ 'ƌĞĞŶ&/> ϰ͘ dĞĂĐŚĞƌZĞĨĞƌĞŶĐĞĞŶƚĞƌ ϱ͘ ƵƌŽƉĞĂŶsŝĞǁƐŽĨƚŚĞŵĞƌŝĐĂƐ͗ ϭϰϵϯƚŽϭϳϱϬ ϲ͘ ŵĞƌŝĐĂŶŽĐƚŽƌĂůŝƐƐĞƌƚĂƚŝŽŶƐ ϭϵϯϯͲϭϵϱϱ͘


ʻʽʦʤ˃ʤʿʫˋʤ˃ʻʤʺʤˌʰʻʤ ʦ˄ʻʰʦʫˀˁʰ˃ʫ˃ˁʶʽ˃ʽ ʰʯʪʤ˃ʫʸˁ˃ʦʽ ʿ̨̨̡̪̬̖̯ͣʿ̸̨̡̨̨̨̛̛̹̦̖̦̖̭̯̯̥̖̙̱̦̬̦̏̌̏̌̌̌̏̔̌̔̌Ͳ ̯̌ ̨̛̛̥̭̯̏̔ ̦̌ ̶̡̛̛̛̪̱̣̯̖̍̌ ̏ ̬̖̱̣̯̯̌̚ ̦̌ ̸̨̛̦̱̦̌̚Ͳ ̨̡̨̭̣̖̯̖̣̭̯̖̜̦̭̯̔̏̌̌̌̔̏ʺ˄Ͳʦ̴̨̛̬̦̦̌̌̔ͣ͞ʻ̡̱̦̌̌̌͞ ̛̛̱̦̖̬̭̯̖̯̏̌;̦́͘ϮϬϭϰʹϮϬϭϲͿ ˉ̨̡̖̣̦̪̬̖̯̌̌͗ʿ̨̨̨̛̛̛̹̦̖̦̥̖̙̱̦̬̦̯̥̭̯̏̌̏̌̌̔̌̔̌̌̏̔ ̶̡̛̛̛̦̪̱̣̯̖̦̌̍̌̌ʺ˄Ͳʦ̸̨̨̡̨̛̬̦̪̬̦̖̦̖̭̯̌̌̔̍́̏̌̌̌̏Ͳ ̸̸̶̶̨̨̨̛̛̛̛̛̛̯̦̦̱̦̯̖̦̦̬̖̣̭̯̦̬̖̬̦̌̌̔̌́́̌̐̌̌́̚̚̚ ̶̸̨̛̛̛̦̪̬̖̭̯̖̦̦̖̦̦̱̦̣̯̖̬̯̱̬̌̌̔̌̏̌̌̌̌̌̌̚͘ ʦ ̡̬̌́ ̦̌ ̨̛̦̖̥̬̏ ϮϬϭϱ ̐͘ ̖̹̖̍ ̛̛̬̖̣̬̦̌̌̚ ̛̯̬̖̯̯́ ̖̯̪̌ ̦̌ ̨̡̪̬̖̯̌ Ͳ ̡̨̱̪̱̦̖̯̌̏̌̚ ̦̌ ̶̴̨̛̬̏̌ ̨̨̛̪̬̭̯̖̦̏̔̏̌̚ ̸̪̖̯̦̌̌ ̛̥̹̦̌̌ yĞƌŽdž sĞƌƐĂŶƚ ϮϭϬϬ͘ ˇ̶̡̨̨̛̱̦̦̣̦̭̯̯̌̌ ̦̌ ̸̨̛̪̯ ϴͲ̸̸̨̡̛̛̛̛̥̖̯̬̯̥̹̦̣̪̖̯͕̭̻̦̖̦̪̣̦͕̏̌̌̌̌̏̀̏̌͗̌̐̏̌̌̔́ ̴̸̸̨̡̨̨̨̡̨̨̛̛̛̛̛̛̣̖̬̬͕̬̯̦̬̹̱̬͕̯̥̯̬̦̪̦̖͕̖̣̦̬̦̖̌̔̌̍̌̌̍̌̏̌̌̌̌̏̌́̌͘̚̚̚̚͘ ʿ̨̨̨̛̛̬̯̖̣̦̭̯̯̖̏̔̌̚ϮϱϬϬϬϬ̸̶̡̛̬̪̖̯̥̖̭̖͕̣̦̭̻̯̌̌̌̌̍̌̌̚̚ ̥̖̙̱̔ ̶̖̦̌ ̌̚ ̸̨̯̪̖̯̦̖̌̏̌ ̛ ̸̡̨̖̭̯̌̏ ̖ ̸̨̛̯̣̖̦͘ ˃̨̏̌ ̖ ̛̖̦̭̯̖̦̯̔̏̌̌̏ʥ̴̶̨̨̡̨̨̡̨̨̛̛̛̛̻̣̬̥̹̦̯̯̣̭̭̪̦̱̦̦̣̦̭̯̐̌́̌̌̌̔̍̌̌̚͘ ʦ̸̸̨̡̨̡̨̛̛̛̛̖̖̭̯̪̖̯̦̪̻̬̯̖̦̣̦̌̌̌̏́̔̌́̚͘ ʽ̨̭̻̺̖̭̯̦̖̯̏́̏̌ ̦̌ ̛̪̻̬̯̖̏ ̔̏̌ ̖̯̪̌̌ ̨̯ ̶̛̛̬̖̣̯̌̌́̌̚ ̦̌ ̨̡̪̬̖̯̌ ̸̨̪̦̌̌̚ ̖̦̏̔̌̐̌ ̭̻̭ ̨̛̭̯̬̯̬̦̖̯̌̌ ̦̌ ̨̡̪̬̖̯͕̌ ̡̨̯̌ ̵̸̨̨̨̨̨̨̛̛̛̛̪̬̖̯̭̻̺̖̭̯̖̦̥̦̙̖̭̯̪̬̱̦̦̭̖̯̦̯̖̔̏̌̍́̌̏̏̏̌́̌̏̏ ̡̡̛̛̪̬̯̌ ̨̪ ̨̨̛̯̦̹̖̦̖ ̦̌ ̡̨̛̪̱̣̱̦̖̯͕̍̏̌ ̶̡̨̛̛̬̖̦̦̯̖̔̌ ̨̡̛̛̛̪̣̯ ̦̌ ̨̛̭̖̯̦̏̏ ̛̯̖̣̭̯̔̌̏̌̚ ̛ ̸̛̛̦̦̯̖̌ ̌̚ ̸̨̨̨̨̨̨̡̨̨̨̛̛̛̛̭̻̺̖̭̯̦̖̦̯̬̖̦̭̯̻̪̪̻̣̦̯̖̭̯̯̭̻̻̬̙̦̖̦̦̱̦̯̖̦̏́̏̌̌̏̔̔̏̔̌̌̌̔̌́̚͘ ʦ̨̬̖̱̣̯̯̦̯̌̌̏̌͗̚ ͻ ̶̨̡̨̨̡̛̛̛̛̛̖̹̖̪̬̥̖̦̖̦̬̖̦̦̯̪̣̯̦̦̖̍̌̔̌̌̌̌̌̔̌̏̌̚ ̡̨̛̪̱̣̱̦̖̭̖̯̖̦̥̺̍̏̌̏̏̏̌̌̍ʹ̶̶̨̨̨̨̨̨̨̛̛̛̛̛̬̖̬̦̬̦̖̬̖̖̦̬̦̖̯̖̻̖̖̦̥̖̯̻̯̦̜̦̭̣̪̬̖̖̦̬̦̖͕̐̌̌̌̏̏̔̔̌̔̏́̌̚̚̚͞͞ ̨̡̨̨̛̛̛̦̖̬̖̦̖̭̭̯̖̥̪̬̖̬̪̣̯̭̯͕̬̬̯̖̦̏̔̌̌̌̏̌̌̌̐̌̏̌̌̍̚̚̚ ̸̴̨̡̨̛̛̛̛̛̛̛̛̛̱̯̻̬̖̦̭̖̯̦̦̬̥̪̱̣̱̦̖͕̪̬̣̬̦̭̏̔̌̌̍̏̌̌̌̚ ̛̛̭̪̭̦̯̦̌́̌̌ʺ˄Ͳʦ̴̨̨̡̨̛̛̛̛̛̛̬̦̭̻̯̖̯̭̯̖̭̪̬̖̪̬̻̯̬̖̖̬̬̺̦̦͖̌̌̏̏̏̌̍̌̔̌̚ ͻ ̸̨̨̨̛̛̛̖̹̖̬̖̦̖̖̦̣̖̖̭̯̯̬̦̱̖̍̐̌̔̌̏̌̏̏̏́̌̏̌̐̔̌̍̚̚ ̴̨̪̣̯̬̥̌̌ ;ŚƚƚƉ͗ͬͬƉƌĞƐƐ͘ŵƵͲǀĂƌŶĂ͘ďŐͬŽũƐͬͿ ̌̚ ̡̛̪̱̣̱̦̖̍̏̌ ̛ ̛̱̪̬̣̖̦̖̌̏ ̦̌ ̶̨̛̪̬̖̭̯̖ ̦̌ ̛̦̖̔̌̏̌̚ ̦̌ ̸̦̱̦̯̌̌̌ ̨̡̛̛̪̖̬̔̌ ̦̌ ʺ˄Ͳʦ̬̦̌̌͗ ̨̛̛̯̥̯̬̦̖̌̏̌̌̚ ̦̌ ̶̨̛̪̬̖̭̯̖ ̨̪ ̨̪̦̖͕̔̌̏̌ ̶̡̨̨̛̛̛̛̛̬̖̖̦̬̦̖͕̬̖̯̬̦̖̦̭̯̯͕̯̬̦̖̯̬̖̭̯̬̌̔̌̌̌̌̏̌́̌̐̌̚̚-

ʻʽʦʰ˃ʫ ʶʻʰʮʤˀʻʰˉʰ ʻʤ ʺʫʪʰˉʰʻˁʶʰ ˄ʻʰʦʫˀˁʰ˃ʫ˃͵ ʦʤˀʻʤ

ϭϰϱ̨̨̨̛̛̛̦̯̬̙̖̦̖̐̔̔Ͳ ̨̯̦̌ʿ̡̬̭̖̌̌̏ˁ̨̨̯̦́̏ Ͳ̨̨̛̛̣̖̯̪̭̦̙̯̌̏̌ ̸̨̡̛̛̯̬̖̭̥̱̪̻̯͕̏́ ̡̨̨̛̛̛̯̭̪̥̖̦̯̖̏̌̔̌̚̚ ̨̨̨̛̛̦̖͕̪̬̦̣̐̔̍̌̌̍̍Ͳ ̴̴̨̨̛̬̦̪̬̖̭̬̐̌́̌̌

ʶ̶̛̛̦̙̬̦̌̌ʺ˄Ͳʦ̬̦̌̌ ʦ̬̦͕̱̣̌̌̍͘ʺ̛̬̦̌ʪ̨̛̬̦̏ϱϱ ˁ̬̐̌̔̌ˀ̡̨̖̯̬̯̌;̵̨̏̔ ˁ̶̨̪̬̯̖̦̖̦̯̻̬Ϳ ϬϱϮϲϳϳϬϱϬ͕̏͘ϮϭϯϮ ˀ̨̨̯̦̬̖̥̖̌̍̏͗ ϴ͗ϯϬʹϭϮ͕ϭϮ͗ϯϬʹϭϳ;̡̨̪̖̯̻̔ϭϱͿ

ʽ ˋ ʤ ʶ ʦ ʤ ʱ ˃ ʫ

ʻ̨̛̯̥̹̦̏̌̌̌̌͗ϭ̡̛̦̐̌ʤϰ̨̯ϭϬϬ̭̯̬̏͘ϭϬϬ̛̯̬͘ ̌̚ϭϬϬ̛̥̦͘ ̶̶̨̨̛̛̛̛̦̯̬̪̖̣̭̯̌̌̏́̏́ʹ̨̨̨̨̡̛̪̻̣̦̖̦̯̬̯̯̦̖̪̔̌̍̌̌̌̌ ̸̨̨̨̨̨̨̛̛̛̛̪̯̬̖̦̭̯̻̪̦̦̱̦̯̭̻̻̬̙̦̖̦̦̯͕̏́̔̌̌̔̌̌̔̌́̌̚ ̸̨̪̣̱̦̖̌̏̌ ̦̌ K/ ̨̦̥̖̬͕ ̴̨̛̬̖̖̬̬̦̖̯̌ ̏ ̴̶̨̨̛̛̛̦̬̥̦̦̌ ̛̛̭̭̯̖̥͘ ʶ̨̯̌ ̬̖̱̣̯̯̌̚ ̭̖ ̸̨̛̯̯̌ ̨̛̪̹̦̖̏̌̏̌ ̦̌ ̸̡̨̨̖̭̯̯̌̏ ̦̌ ̶̨̡̛̪̬̱̯̔́̌ ̨̪ ̨̨̛̯̦̹̖̦̖ ̦̌ ̴̨̛̬̖̖̬̬̦̖̯͕̌ ̨̛̭̱̬̦̖̐́̏̌ ̦̌ ̸̶̨̨̨̨̨̨̡̛̛̛̛̯̬̖̦̭̯̻̪̦̱̦̯̭̻̻̬̙̦̖̦̪̱̣̯̖̦̏̔̔̌̔̌̌̍̌̌ ʺ˄Ͳʦ̬̦͕̌̌ ̡̨̯̌ ̸̡̨̛̭̏ ̨̯̏̌ ̭̖ ̸̭̻̖̯̌̏̌ ̭ ̨̛̪̣̦̖̏̌̚̚ ̦̌ ̸̸̸̴̴̨̨̡̨̨̡̨̨̨̨̡̨̨̨̛̛̛̛̛̛̛̛̛̦̭̯̬̱̥̖̦̯̪̻̬̙̦̖̦̭̦̱̦̖̭̯̯̣̦̪̣̬̭̬̥̣̖̦̖̦̦̯̌̔̔̌̌̏̌̌̏̐̌̌̔̌́̌̚̚͘ ʽ̶̸̡̛̛̛̛̛̛̛̛̛̛̺̖̱̦̖̬̭̯̖̯̭̦̖̭̯̪̖̯̦̯̖̦̏̏̏̌̔̌́͗̚ ʺʤˌʰʻʤ ʯʤ ʸʫʿʫʻʫ ʻʤ ʶʻʰʧʰ͘ ʤ̨̨̛̛̯̥̯̬̦̏̌̌̚ ̣̖̪̖̦̖ ̦̌ ̡̨̛̛̛̦̭̻̣̙̦̐̔̌̔ϰϮϬ̨̨̛̥̥͕̖̖̣̦̦̪̻̬̦̖̔̍̌̌̔̏̏̌̔̚ϲϬ ̶̨̡̨̨̛̛̥̥̪̯̖̦̣̦̭̬̭̯̌̌ϮϱϬ̸̡̛̛̦̭̐̌̌̚͘ ʶʽʸʤ˃ʽˀ̛ʻʽʮ͘ʤ̨̨̨̛̛̛̛̛̯̥̯̬̦̖̦̻̬̹̯̖̣̦̯̖̖̜̦̭̯̏̌̌̌̔̏̔̚͘

ʶ̶̛̛̦̙̬̦̌̌ʺʶ ʦ̬̦͕̱̣̌̌̍͘ˉ̬̌ʽ̨̨̛̭̯̖̣̏̍̔ϴϰ ʺ̶̡̡̨̛̛̛̖̦̭̣̖̙̔ ϬϱϮϲϳϳϬϱϬ ˀ̨̨̯̦̬̖̥̖̌̍̏͗ ϴ͗ϯϬʹϭϮ͕ϭϮ͗ϯϬʹϭϳ;̡̨̪̖̯̻̔ϭϱͿ

ʽ̛̦̣̜̦̥̦̌̌̐̌̚ ʰ̡̨̛̛̛̛̭̯̯̭̯̯̪̖̬̦̌̌̌̌̔̌̀̚̚Ͳϭϱ̡̖̔͘ϮϬϭϱ ͻ ̨̡̛̬̜̱̪̖̦̍̌͗̚ϮϮϴ͕ ͻ ̡̨̛̛̛̛̭̯̬̦̦̯̦̖̦̯̌͗ ʫ̨̬̪̏̌ʹʥ̛̻̣̬̐̌́;ϭϵϭͿ͕ ʧ̛̖̬̥̦̌́;ϭϴͿ͕ʦ̡̨̛̛̛̖̣̬̯̦̍̌́;ϭϭͿ͕ʰ̛̬̣̦̌̔́;ϲͿ͖ ʤ̛́̚ʹʪ̱̜̍̌;ϭͿ͖˓̙̦̌ ʤ̡̛̥̖̬̌ʹʥ̛̛̬̣̌́̚;ϭͿ͘

^ĐƌŝƉƚĂ^ĐŝĞŶƚŝĨŝĐĂsŽdž ^ƚƵĚĞŶƚŝƵŵ ʻ̸̨̛̛̛̱̦̭̪̭̦̖͕̭̪̭̌̌Ͳ ̨̨̛̦̯̭̯̱̖̦̯̯̖̦̏̌̔̌ ʺ˄Ͳʦ̬̦̌̌

Èíôîàêàäåìèêà 2015, áðîé 2

15


ʻʽʦʰʶʻʰʧʰ

ʶ̛̛̬̭̥̬̌ʰ̨̦͕̏̌̏ ʤ̡̣̖̭̦̻̬̌̔ˈ̛̛̦̖̬̏̔͘ ˁ̵̴̨̨̛̻̖̬̔̏̌̐̌́ 

ʧ̨̛̖̬̐ʿ̨̨̪͕̏ˀ̨̛̦̣̌̔ ˌ̡̨̛̛̹̬̏̔͘ ʿ̵̛̛̛̭̯̬̌́ 

ʺ̛̣̌ʧ̨̛̖̬̖̐̏̌ WƌŽũĞĐƚDĂŶĂŐĞŵĞŶƚˉ̡̦̌̌ʪ̡̨̛̏̌ ʿ̛̬̖̯̌̌ʻ̡̨̨̛̣̏̌ ʪ̨̛̖̦̯̣̦̥̯̖̬̌̌Ͳ ʤ̨̛̛̛̭̥̖̯̬̦̖̬̏̏Ͳ ̨̛̣̦̦̖͕̌̌̚ˋ̭̯̌// ̨̡̡̨̨̛̛̖̦̬̦̦̦̯̬̣̔́ 

ʺ̛̬̦̌̌̌ʤ̨̬̦̱̌̔̏̌Ͳʮ̡̨̖̏̌ ʺ̛̣̌ʧ̨̛̖̬̖̐̏̌ ʦ̵̛̛̛̻̖̖̦̖̪̭̏̔̏̌Ͳ ʦ̨̨̨̛̻̥̙̦̭̯̦̪̬̌̚Ͳ ̛̯̬̯̦̦̪̬̖̦́̌̌̌̔̌Ͳ ̡̛̛̖̯̦̥̖̦̙̥̻̦̯́̔ ̡̛̣̯̻̭̦̯̻̬̭̯̌̌̌̌̏̌̚ ̨̨̬̖̪̦̖̯̏̔̌̏̌̏̌̚̚ 

ˁ̛̣̏̌ʤ̨̨̦̦̔̏̌Ͳʤ̨̯̦̭̌̌̏̌ ʺ̛̣̌ʧ̨̛̛̖̬̖̬̐̏̌̔͘ ʱ̨̣̦̌̔̌ʯ̡̨̌́̏̌ ʪ̴̡̡̛̖̖̯̦̭̣̪̌̌̌Ͳ ʪ̸̨̡̛̛̛̛̦̭̯̣̖̖̦̖̦̌̐̌̌ ʪ̸̨̛̛̛̦̭̯̖̦̦̣̦̌̐̌̌̌̚ ̨̨̛̻̥̙̦̭̯̏̌̚̚ ̸̨̨̛̛̛̛̭̯̬̥̻̦̦̭̱̣̯̚ ̸̨̛̖̜̦̭̯̯̦̣̖̖̦̯̖̔̌̌̍ ̶̡̨̡̛̬̖̦̭̯̬̱́ Ͳ̸̡̡̨̡̨̨̨̛̪̬̯̖̭̬̻̭̯̌̏̔̏ ̛̖̖̦͕̌̏̔́̚ˋ͘/̛ˋ͘//  

ʰ̦̏̌ʤ̡̨̣̖̭̦̬̌̔̏ ʪ̸̡̛̛̛̥̯̬̌ʥ̡̨̛̣̦̌̏̌̚ ʧ̛̣̦̌̌ʿ̨̖̯̬̏̌ ʺ̡̛̣̌ʻ̹̬̌̌ ʿ̣̥̖̦̌ʻ̖̖͕̔̏ʺ̨̛̬̌ ʸ̸̨̛̛̛̛̦̭̯̦̬̖̱̣̯̦̐̌̏ ʯ̴̡̨̖̯̭̯̦̖̬̌̔̌̌Ͳ ʸ̸̨̛̛̖̖̦̯̖̬̭̯̖̦̬̍̌́̏̍̍̌Ͳ ʰ̛̛̛̛̦̯̖̬̬̦̬̙̐̌̐ ʺ̡̨̛̣̏ ̨̛̣̐́Ͳ̸̡̨̛̪̬̯̦̌ ʶ̸̨̨̛̛̛̛̣̦̦̱̣̌̌̔̐́ ̛̯̭̖̯̌̔̌̍̌Ͳ̸̨̨̛̛̦̱̦̭̦̌̏ ̶̸̨̨̛̛̪̬̖̭̣̦̦̭̬̖̏̍̌̔̌  ̶̡̛̛̦̻̣̬̭̯̯̬̌̍̐̌̌̌̌̔́  

ʸ̡̀̍̌ʪ̸̖̖̏̌Ͳʰ̡̨̨̨̦̥̏̌ ʺ̶̨̡̛̛̖̯̣̻̥̦̣͕̌̍̌̌́̚ ̴̴̨̨̛̛̭̬̥̦̖̌̌̐́̚ 

ˁ̸̨̣̌̏ʪ̨̛̛̥̯̬̏ ĞŶƚĂůWŚŝƐŝĐĂůdŚĞƌĂƉLJ

ʦ̛̖̭̖̣̦ˀ̛̱̭̖̬̏̔͘ ʦ̦̌́ʧ̨̨̬̦̌̏̌ ʱ̨̣̦̌̔̌ʯ̡̨̌́̏̌ ˀ̡̨̨̨̡̻̭̯̪̬̏̔̏̌̌̚Ͳ ʿ̵̴̸̨̨̨̛̛̛̛̯̪̬̪̯̬̖̦̌̚ ˀ̨̡̛̛̣̦̥̯̬̭̦̯̖̥̖́̌̌Ͳ ̸̡̛̛̛̯̖̭̱̪̬̙̦̖̦̌́ ̴̸̨̨̨̛̦̬̥̯̬̖̦̭̯̍̀ ̨̨̛̛̯̣̪̬̯̖̦̌̌̚ͲϮ̛Ͳϵ̛̪̬ ̨̡̨̨̨̛̛̛̪̥̬̣̍̐́ ̸̨̨̨̛̛̛̛̦̬̥̣̦̪̯̣̦̌̌̐ ̶̨̛̛̪̬̖̭̦̖̬̦̯̭̭̯̖̥̏̏̌̌̌ 

ʤ̯̦̭̌̌ʤ̨̦̖̣̐̏ ʪ̛̦̌̌ʧ̸̦̖̌̏̌ ʻ̸̡̨̨̨̛̛̛̖̭̻̬̖̦̥̬̦̭̯̔̍̔ ˈ̨̣̖̭̯̌̌̚Ͳ̸̡̛̛̣̦Ͳ ̸̸̨̨̛̭̻̬̖̦̦̖̭̯̯̻̦̭̯̔̌̔̌ ̸̨̛̛̛̛̛̦͕̦̭̯̦̔̌̐ ̴̨̡̡̛̛̬̦̦̬̯̌̔́̌ ̸̡̛̛̛̯̖̬̪̖̯̦̭̪̖̯̌̏̌   

ʰ̏̌ʿ̡̭̣̖͕̌̌̏̌ʰ̖̯̏ʶ̨̣̖Ͳ ˃̨̨̡̬̔̌ʶ̨̨̛̭̯̦̌̔̏̌ ʥ̛̭̖̬̌˓̨̛̛̭̯̦̦́̏̌ ̛̬̏̌̔͘ ˄̨̡̛̛̪̬̣̖̦̖̦̪̬̖̯̌̏̌ ˈ̛̛̛̖̦̐̌ʺ̶̡̛̛̖̦̭̔̌ ˄̨̛̛̭̣̙̦̖̦̦̥́̌Ͳ ʫ̡̨̨̛̣̐́ 

16 1

Èíôîàêàäåìèêà 2015, áðîé 2

Инфоакадемика, 2, 2015  
Инфоакадемика, 2, 2015  
Advertisement