Page 1

Biuletyn Informacyjny

akademii sukcesu nasza szkoła № 7 marzec 2014

19-21 marca 2014

DNI OTWARTE w Akademii Sukcesu

NASZA SZKOŁA

"OCZAMI I SERCEM PEDAGOGA" KTÓRA KLASA JEST NAJLEPSZA? KONKURS "SUPER KLASA" JAK POMAGAJĄ NASI WOLONTARIUSZE PRZEDSZKOLAKI STUDENTAMI SUKCESY NASZYCH NAJMŁODSZYCH


reklama

SZCZEGÓLNA OFERTA!!! ODDZIAŁ MONTESSORI OGŁASZA NABÓR na rok szkolny 2014/2015

ZAPEWNIAMY: ✔✔ rozwój dziecka we własnym tempie stymulowany profesjonalnymi pomocami rozwojowymi; ✔✔ otwartość na świat, inne kultury i ludzi; ✔✔ wspieranie samodzielności dziecka i nauczania poprzez działanie; ✔✔ grupy zróżnicowane wiekowo od 2,5 – 6 lat, mile widziane rodzeństwa; ✔✔ specjalnie stworzone otoczenie zbliżone do domowej, rodzinnej atmosfery; ✔✔ wzmacnianie wiary we własne siły;

JESTEŚ ZAINTRYGOWANY? ZASPOKOIMY TWOJĄ CIEKAWOŚĆ! ZADZWOŃ! tel: 85 742 34 57 POLECAMY ZOBACZYĆ NAS W AKCJI

DWULATKI W NASZYM PRZEDSZKOLU MASZ CIEKAWE ŚWIATA, AKTYWNE I ŁAKNĄCE KONTAKTÓW Z RÓWIEŚNIKAMI DZIECKO? Przyjdź! Zadzwoń! tel. 85 742 34 57

Czeka na Ciebie profesjonalna kadra doświadczonych pedagogów!

str

2

GRUPA DWULATKÓW WESOŁO I BEZPIECZNIE BAWI SIĘ I EDUKUJE W NASZYM PRZEDSZKOLU JUŻ TRZECI ROK NASZE PRZEDSZKOLE – TO DOSKONAŁY WYBÓR ORAZ BEZPIECZNY I ŁAGODNY START TWOJEGO DZIECKA W EDUKACJĘ PRZEDSZKOLNĄ!


nasze rozmowy

wywiad

OCZAMI I SERCEM PEDAGOGA Wywiad z panią Dorotą Gryncewicz – pedagogiem szkolnym

barbara danilewicz

w co wyposażył panią dom ro dzinny na dorosłe życie? dorota gryncewicz

Dzięki mojej mamie doceniam każdą chwilę życia, potrafię cieszyć się z drobiazgów. Uważam, że życie jest piękne, mimo wszystko. Jej zawdzięczam optymizm i to, że tak lubię się śmiać. Kiedy to mówię, bardzo za nią tęsknię. Mój ojciec swoim życiem nauczył mnie takich wartości jak odpowiedzialność, pracowitość. Jestem rodzicom za to ogromnie wdzięczna.

barbara danilewicz

z tego cieszę. barbara danilewicz

jak obecnie wygląda pani działalność zawodowa? dorota gryncewicz

dorota gryncewicz

Łączę różne obowiązki. Od wielu lat pracuję w poradnictwie na rzecz dziecka i rodziny, głównie prowadzę grupy psychoedukacyjne dla rodziców i nauczycieli. Od roku podjęłam się prowadzenia Niepublicznej Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej „Progres” przy Akademii Sukcesu. Pracuję także jako pedagog szkolny w naszej placówce.

Mamy zespół doświadczonych specjalistów z pasją. Oferujemy pomoc psychologiczno-pedagogiczną dla dzieci, ich rodziców i wychowawców. Prowadzimy diagnozę trudności szkolnych, logopedycznych i emocjonalnych, nasze opinie są honorowane przez CKE. Ponadto proponujemy terapię pedagogic zną, l o g o p e d yc z ną, p s yc h ote r a p ię w tym terapię rodzinną i indywidualną. Prowadzimy szkoleniowe rady p e d ag o gic z n e d la nau c z yc ie li, warsztaty. Pracujemy głównie w ujęciu systemowym i psychodynamicznym, nasza praca jest systematycznie super wizowana. (pr z yp. Superwizja to wzajemna wymiana doświadczeń, przemyśleń, wspólne zastanawianie się nad źródłami trudności, szukanie istoty problemu, dochodzenie do nowych rozwiązań, ujawnianie swoich uczuć. Często jest to tak że odkr y wanie swoich nieuświadamianych wcześniej uczuć i przekonań. Uczestnicząc w superwizji, odkrywamy przed sobą nawzajem takie obszary własnego JA, które dla nas samych są nieraz nieznane. Doświadczamy wtedy bliskiego kontaktu ze sobą i z innymi, co początkowo może wydawać się zagrażając e, a l e w k o n s e k w e n c j i s ł u ż y naszemu rozwojowi i rozwojowi pacjentów). W najbliższym okresie zajmiemy się również wczesnym wspomaganiem. Osoby zainteresowane zachęcam do

barbara danilewicz

co pani w życiu ceni najbardziej? dorota gryncewicz

Najważniejsza jest rodzina.

barbara danilewicz

co pani zdaniem jest najważniejsze w pracy pedagoga? dorota gryncewicz

barbara danilewicz

jaką matką jest pani dorota? dorota gryncewicz

Najwięcej mog ł yby powiedzieć o moim macierzyństwie dzieci. Kocham je bardzo, wspieram, ale i wymagam. Lubię z nimi być, rozmawiać. Dużo pracuję, więc wykorzystuję każdą wolną chwilę na budowanie naszych relacji, interesuję się z kim się przyjaźnią, co lubią, pozwalam dokonywać wyborów. barbara danilewicz

jakie okoliczności skłoniły panią do pracy w naszej placówce? dorota gryncewicz

Pani Dyrektor Ewa Suchocka i Pan Dyrektor Marzenek zaprosili mnie do pracy w swoim zespole. Bardzo się

zdecy dowa ł a si ę pa n i podjąć obowiązki dyrektora poradni i co da lej ? ja k ie są pl a n y na przyszłość?

W pracy cenię sobie autentyczność, empatię i zaangażowanie. Przyświeca mi myśl, że „aby stać się lepszym nie musimy czekać na lepszy świat”, pomaga mi także poczucie humoru i dystans do siebie. barbara danilewicz

skąd się wziął pomysł założenia poradni psychologiczno – pedagogicznej? dorota gryncewicz

Poradnia powstała, ponieważ jest duże zapotrzebowanie na pomoc psychologiczno-pedagogiczną. Nawiązaliśmy też współpracę z „Libratusem”, dzięki któremu polskie dzieci za granicą mogą uc z yć się w polskiej szkole.

3

str


szkoła

psp

odwiedzenia naszej strony internetowej: www.poradniaprogres.pl

czego pani zdaniem najbardziej potrzebują współczesne dzieci?

barbara danilewicz

dorota gryncewicz

podejmuje pani niebywale dużo z aj ę ć . podej r z ewa m , ż e pa n i doba przekracza 24 godziny. jak to możliwe? dorota gryncewicz

W moim życiu jest tak, że im więcej mam zajęć, tym jestem lepiej zorganizowana. To konieczność.

Dzieci potr zebują naszej uwagi, wspólnego spędzania czasu. Uważam tak że, że bardzo trafne jest przekonanie, że „ludzie są jak słowa, które w nich zamieszkały”. Od nas zależy jakie słowa zamieszkają w naszych dzieciach. barbara danilewicz

barbara danilewicz

na czym polega pomoc psycho logiczno – pedagogiczna ? jak przełamać lęk rodziców przed współpracą z poradnią?

co jest pani zdaniem najważniejsze w relacji uczeń – nauczyciel?

czuje się bezpieczne i rozkwita. Wystarczy być dość dobrym rodzicem, nauczycielem. Błędów nie popełnia tylko ten, kto nic nie robi. barbara danilewicz

czy poza pr acą zawodową ma pani inne pasje? dorota gryncewicz

Mam swoje pasje - uwielbiam czytać książki, słuchać muzyki, wspólnie z córką interesuję się sztuką użytkową, robię biżuterię z filcu. Jestem ciekawa świata i ludzi. barbara danilewicz

dorota gryncewicz

Podstawą jest wzajemny szacunek, życzliwość i otwartość.

c z y z n a d z i e j ą pat r z y pa n i w przyszłość ? jakie jest pani największe marzenie?

dorota gryncewicz

Dziecko jest integralnym elementem systemu rodzinnego, zatem, żeby pomóc dziecku potrzebujemy współprac y z rodzicami, w tedy mamy szansę na lepsze efekty. Rodzice często boją się oceny, a poradnia jest miejscem, gdzie mogą zyskać zrozumienie i wsparcie. barbara danilewicz

barbara danilewicz

dobry kontakt z dzieckiem ma kluczowe znaczenie w rozwoju jego osobowości. co poradziłaby pani w tej materii rodzicom i nauczycielom? dorota gryncewicz

Myślę, że ważna jest akceptacja dziecka, która sprawia, że dziecko

dorota gryncewicz

Nadzieja zawsze mi towar z ysz y, a o marzeniach nie chcę wspominać, żeby ich nie spłoszyć. Oczywiście je mam, ale uważam o czym marzę, bo jeszcze się spełnią! barbara danilewicz

rozmowa z panią była wielk ą przyjemnością. dziękuję.

AKADEMIA SUKCESU

barbara danilewicz

„Nasza Szkoła” Akademia Sukcesu „Nasza Szkoła” to placówka oświatowa, która wyróżnia się wyjątkową estetyką sal lekcyjnych i korytarzy, która powoduje, że po wejściu do szkoły czujemy się jak w domu. Wyjątkowi są również, a może przede wszystkim uczniowie i nauczyciele. Uśmiechnięte, tolerancyjne, kulturalne dzieci tworzą równie wspaniałe klasy.

KTÓRA KLASA JEST NAJLEPSZA?

Problem ten w roku szkolnym 2013/14 postanowił rozwiązać Samorząd Uczniowski szkoły. Młodzież wraz z opiekunem SU ogłosili konkurs na

SUPER KLASĘ.

KONKURS SZKOLNY

„SUPER KLASA” skierowany jest do klas IV–VI PSP 8 oraz klas I-II PG 9. Rozpoczął się 1.11.2013r.

Głównymi celami konkursu są: ✔✔ Kształtowanie poczucia wspólnoty szkolnej, tworzenia atmosfery wspólnej pracy i zabawy, rozwijanie osobowości, talentów i zainteresowań uczniów, ✔✔ Budowanie poczucia odpowiedzialności jednostkowej i grupostr

4

wej, ✔✔ Motywowanie uczniów do podejmowania inicjatyw społecznych i aktywnego uczestnictwa w realizowanych projektach oraz stwarzanie możliwości do ich prezentacji,


psp

✔✔ Rozwijanie uzdolnień i predyspozycji uczniów oraz wrażliwości na potrzeby drugiego człowieka, ✔✔ Promocja szkoły w środowisku lokalnym, Punktowaniu podlegają następujące kategorie: ✔✔ Osiągnięcia klasy w zakresie

śródrocznych ocen z przedmiotów, z zachowania oraz frekwencję za okres do końca maja, ✔✔ Czystość, ład i porządek w klasach, ✔✔ A k t y w n o ś ć i i n i c j a t y w n o ś ć uc zniowska na terenie szko ł y (uczestnictwo w tworzeniu oraz

31

05.2014

szkoła

współtworzeniu wszelkich inicjatyw mających na celu uatrakcyjnienie pobytu w szkole), ✔✔ Prezentacja klasy, ✔✔ Udział uc zniów we ws zelkich pr zedsięw zięciach na terenie szkoły.

Konkurs potrwa do 31.05.2014. Wówczas to zostaną ogłoszone wyniki, a zwycięska klasa otrzyma miano: SUPER KLASY A. S. „Nasza Szkoła”

ALBERT EINSTEIN „Nauka w szkołach powinna być prowadzona w taki sposób, aby uczniowie uważali ją za cenny dar, a nie za ciężki obowiązek.”

Albert Einste 14 in .03. 18

79 - 1 8

.04. 19 55

Aby myśl wielkiego naukowca mogła się ziścić, uczeń musi mieć przyjemność w zdobywaniu wiedzy. Z myślą o tym Samorząd Uczniowski AS „Nasza Szkoła” w ramach Dni Nauki ogłosił listopad „Miesiącem Nauki”. Impreza skierowana była za-

pani dyrektor Ewa Suchocka

równo do uczniów, jak też do ich rodziców oraz absolwentów naszej szkoły. W zamyśle Dni Nauki jest, aby pos zc zególne dziedziny wiedz y przedstawiane były w sposób niekonwencjonalny, atrakcyjny, czytelny dla wszystkich: zarówno uczniów klas I PSP jak i osób dorosłych (nauczycieli, rodziców), udowadniający, że nauka jest interesująca i może fascynować. W tej edukacyjno - informacyjnej imprezie wzięły udział klasy IV – VI PSP oraz I – II PG. Uczniowie pod kierunkiem nauczycieli poprzez pokazy, doświadczenia, prezentacje multimedialne, a także często niekonwencjonalne działania ukazywali

pani dyrektor Marzena Sacharczuk

świat nauki. Klasa VB w arcyciekawy sposób, poprzez proste doświadczenia, znalazła odpowiedzi na wiele pytań z dziedziny fizyki. Klasa VI a popr zez dowcipne pr zeds tawienie teatralne przedstawiła mało humorystyczną kartę z historii Polski (problem krzyżacki + bitwa pod Grunwaldem), klasa VI b ukazała piękno i tajemnice Japonii, klasa IV – wszystko co „naj” wśród zwierząt, klasa V A – rekordy Guinessa, klasa I PG – tajemnice wszechświata, a II PG zapomniany fakt z historii Białegostoku – bitwę białostocką. jury w składzie:

pan dyrektor Marzenek Rysiński

pani pedagog Dorota Gryncewicz

KLASA PUNKTY

1st

2nd

1 miejsce 2 miejsce

VB i VIA 50 pkt.

I GIM.

40 pkt. 20 pkt.

Wszystkim uczniom i wychowawcom

serdecznie gratulujemy !!!

pozostali …czytaj więcej na

str.25 5

str


wywiad

nasze rozmowy

KIERMASZ BOŻONARODZENIOWY Tradycją Naszej Szkoły stał się kiermasz bożonarodzeniowy

w tym magicznym czasie oczekiwania na święta, uczniowie pamiętali o potrzebach innych, dlatego wraz z nauczycielami przygotowali kartki i ozdoby świąteczne. dochód z ich sprzedaży przeznaczony był na pomoc chorej natalce.

Społeczność Akademii Sukcesu bardzo chętnie uczestniczyła w akcji, za co

serdecznie dziękujemy!

20

12.2013

JASEŁKA Święta Bożego Narodzenia to najbardziej uroczyste święta w naszej tradycji

Święta, na które wszyscy czekamy z utęsknieniem. Święta, do których przygotowujemy się długo i starannie. Są to dni, kiedy poświęcamy więcej czasu i ciepła swojej rodzinie, bliskim i znajomym. W naszej szkole ostatni dzień nauki przed świętami był inny niż zwykle… Uczniowie, rodzice, pedagodzy i pracownicy administracji – wszyscy zjednoczeni w duchu wiary i miłości świętowaliśmy narodziny Pana Jezusa. Uc zniowie szkoł y w przedstawieniu o aniołach i diabłach przypomnieli obecnym odwieczną walkę dobra ze złem, ciemności str

6

i światła. Podkreślili słowa papieża Franciszka:

„ jeśli kochamy Boga i bliźniego, to chodzimy w światłości, ale jeśli nasze serce się zamyka, jeśli zwyciężają w nas pycha, fałsz, poszukiwanie własnego interesu, to wtedy ciemności zstępują w nasze wnętrze i wokół nas”. Podczas czytania Ewangelii wg św. Łukasza, podtrzymując tradycję papieża Jana Pawła II, przedstawiciele klas zapalili świece jako symbol solidarności i jedności z


psp

ludźmi na całym świecie. Nawiązując do wartości chrześcijańskich, Pan Dyrektor złożył wszystkim zgromadzonym serdeczne, świąteczne życzenia. Na pamiątkę Ostatniej Wieczerzy pierwsi chrześcijanie łamali się chlebem. My, idąc ich zwyczajem, łamaliśmy symboliczny opłatek. Dzieląc się opłatkiem jak chlebem, wyrażaliśmy serdeczność i wzajemną życzliwość. Wybaczając urazy w duchu pojednania i miłości bliźniego, składaliśmy życzenia. Spotkanie wprowadziło wszystkich zebranych w radosny,

szkoła

świąteczny nastrój.

„ Jeżeli tak uroczyście obchodzimy narodzenie Jezusa, czynimy to dlatego, aby dać świadectwo, że każdy człowiek jest kimś jedynym i niepowtarzalnym… „ jan paweł ii

PROJEKT KLASY V B Podsumowanie Semestr zimowy już jest za nami. Nadszedł czas podsumowań klasy 5 B. Minione miesiące były bardzo pracowite. Wiele godzin spędzonych w klasie na poznawaniu nowych rzeczy. Z drugiej strony wspólne zabawy z kolegami. W tym miejscu chcielibyśmy się pochwalić naszym projektem związanym z Dniami Nauki. Po burzliwej dyskusji nad tematem projektu wybraliśmy doświadczenia związane z wodą. Dokładny temat naszej prezentacji br zmiał „Woda i jej sekrety”. Przez cały listopad ciężko pracowaliśmy. Przygotowania rozpoczęliśmy od potajemnego wynoszenia z domu naczyń kuchennych, butelek PET, oleju, atramentu a nawet akwarium (rybki zostały przeniesione do innego akwarium). Następnie korytarzami szkolnymi przemycaliśmy litr y wody niezbędne do eksperymentów. Projekt był utrzymywany w najwięks zej t ajemnic y, w s zelk ie ś ro d k i ostrożności zostały zachowane. Oto prezentacja naszych dokonań. 1. Profesor Michał Wawrzeniuk zaprezentował nam, jak działa siła w ypor u. Obser wowaliśmy, jakie zmiany zachodzą w akwarium w momencie umieszczenia w nim różnych

przedmiotów.

2. Profesor Olaf Izbicki zaprezen-

tował nam ciekawy eksper yment pod tajemniczym tytułem „Wodna winda”. Obserwowaliśmy, co się stani e, g d y p ł y w aj ą c ą i z a p a l o n ą świeczkę nakryjemy szklanką. 3. Profesor Mateusz Sokołowski, przelewając płyn do najróżniejszych naczyń, wytłumaczył nam, że ciecz przyjmuje kształt naczynia, w którym się znajduje. 4. Bardzo duże emocje wzbudziło doświadczenie „Magiczne rodzynki” profesora Mateusza Olesiewicza. W trakcie prezentacji okazało się, że wybór odpowiedniej wody gazowanej to klucz do powodzenia eksperymentu. 5. Profesor Jakub Plewa, pomino że za oknem świeciło słońce, stworzył nam w butelce najprawdziwszą chmurę. Choć było to skomplikowane doświadczenie, eksperyment wy-

padł znakomicie. 6. Profesor Stanisław Barczyk zaprezentował nam, co się stanie, gdy pełną szklankę zakr yjemy kar tką i szybko obrócimy do góry dnem. Eksperyment był trudny i wymagał kilku prób, zanim wyszedł prawidłowo. 7. W eksperymencie „Burza w butelce” wzięło udział aż dwóch profesorów: Oliwier Grzyb oraz Jerzy Jancewicz. Doświadczenie składało się z kilku etapów, ale współpraca profesorów przebiegła idealnie. Bawiliśmy się rewelacyjnie, poprzez zabawę potrafiliśmy tak wiele się nauczyć. Jako klasa po raz kolejny pokazaliśmy, że potrafimy dokonać naprawdę wiele. maja podobińska

7

str


szkoła

psp

Serdeczne podziękowania - za udzieloną nam nieocenioną pomoc przy realizacji projektu - kierujemy do Pani Katarzyny Barczyk.

dziękujemy!

Gdy usłyszę, zapomnę. Gdy usłyszę i zobaczę, zapamiętam. Gdy usłyszę, zobaczę i porozmawiam, zrozumiem. Gdy usłyszę, zobaczę, porozmawiam i zrobię, zdobywam sprawność i wiedzę. Gdy uczę innych, dochodzę do mistrzostwa. mel silberman

SUKCESY UCZNIÓW PSP 8 I PG 9 Ogólnopolski konkurs matematyczny „MULTITEST” 2013 imię nazwisko

klasa

miejce

nagroda

1

Katarzyna Rodzińska

I GIM

3 w kraju

dypl. laureata

2

Maja Kaczan

I GIM

7 w kraju

dypl. wyróżnienia

3

Marcin Czubaszek

VIB

13 w kraju

dypl. wyróżnienia

4

Maja Łopatecka

VIB

14 w kraju

dypl. wyróżnienia

www.naszaszkola.com.pl

str

8


psp

szkoła

Ogólnopolski konkurs przyrodniczy „MULTITEST” 2013 imię nazwisko

klasa

miejce

nagroda

1

Aleksander Kościuch

IV

10 w kraju

dypl. laureata

2

Patryk Przestrzelski

IV

12 w kraju

dypl. wyróżnienia

3

Maksymilian Rogowski

IV

12 w kraju

dypl. wyróżnienia

4

Cezary Kamianowski

IV

14 w kraju

dypl. wyróżnienia

5

Szymon Kopańko

VB

12 w kraju

dypl. wyróżnienia

6

Marcin Czubaszek

VIB

4 w kraju

dypl. laureata

7

Patryk Czerech

VIB

14 w kraju

dypl. wyróżnienia

8

Maja Łopatecka

VIB

14 w kraju

dypl. wyróżnienia

9

Oskar Godlewski

VIB

15 w kraju

dypl. wyróżnienia

www.naszaszkola.com.pl

NAUKA MOŻE BYĆ PRZYJEMNOŚCIĄ W tym roku szkolnym rozpoczęliśmy współpracę z National Geographic i Wydawnictwem Nowa Era, które zaprezentowały europejską premierę światowego bestsellera wśród magazynów szkolnych. Nauczyciele przyrody, historii i języka angielskiego pracują cyklicznie z uczniami prowadząc lekcje w oparciu o materiały z magazynu ”National Geographic ODKRYWCA”. Jest to magazyn tworzony z pasją odkrywców spod znaku żółtej ramki oraz ekspertów w edukacji. Powstał z myślą o uczniach klas 4-6 szkoły podstawowej, nauczycielach oraz świad o m y c h r o d z i c a c h . To z e s t a w zintegrowanych ze sobą materiałów edukacyjnych w wersji drukowanej, elektronicznej i multimedialnej zgodnych z nową podstawą programową. Każdy numer zawiera artykuły, któr ych tematyka jest bezpośrednio związana z obszarami zainteresowań Towarzystwa National Geographic: przyrodą, historią oraz językiem angielskim. Każdy tekst opublikowany w czasopiśmie został wzbogacony scenariuszami lekcji, różnorodnymi kartami pracy, inspirującymi filmami oraz niepowtarzalnymi zdjęciami.Wybór takiej formy pracy z dziećmi był

pokierowany założeniami reformy systemu edukacji, według której, nowe programy nauczania kładą większy nacisk na kształcenie umiejętności praktycznych i integrację międzyprzedmiotową niż na zdobywanie tylko samej wiedzy teoretycznej (encyklopedycznej). Trudno dzis i a j m ó w i ć o u c ze n i u j e d n e g o przedmiotu nie wykorzystując pojęć, zagadnień z innych dziedzin. To łączenie wiedzy odgrywa szczególną rolę w ogólnym roz woju uc znia. Dzięki temu, że nauki przyrodnicze i humanistyczne mają wiele wspólnych cech i wiele zależności, możliwa jest korelacja międzyprzedmiotowa, która przyjmując różną formę realizacyjną wzbogaca doświadczenia ucznia. W każdym numerze „ Odkrywcy” są dwa artykuły przyrodnicze oraz artykuł o tematyce historycznej i aż trzy teksty w języku angiels kim będące s tres zc zeniem tekstów w języku polskim. Taka forma przyswajania wiedzy na pewno sprawia, że uczniowie poszerzają swoje horyzonty w sposób swobodny i ciekaw y, a dodatkowo będą w stanie zrozumieć pojęcia przyrodnicze i historyczne po angielsku. Takie lekcje często skutkują tym, że

dzieci częściej i chętniej sięgają do takich źródeł wiedzy jak kanał telewizyjny National Geographic, czy inne programy anglojęzyczne.

9

str


szkoła

psp

Magazyn jest dostępny do pobrania bezpłatnie w App Store oraz w salonach iSpot w całej Polsce; więcej informacji na: www.ngodkrywca.pl anna kuptel

” Nat ion a l G e og r aph ic OD KRYWCA” to społeczność osób

niezmiennie ciekawych świata: pasjonatów, badaczy, eksplorerów, którzy zafascynowani są poznawaniem i nieustannym poszerzaniem horyzontów. Ten świat otwiera się przed uczniami. ”National Geographic ODKRYWCA” budzi ciekawość.

ciach rozwijających w zakresie nauk matematyczno – przyrodniczych daje uczniom możliwość samorealizacji, umożliwia zdobywanie umiejętności na drodze doświadczeń, obserwacji i pomiarów, a także samodzielnego dochodzenia do wniosków. W atrakcyjny dla uczniów sposób przekazywane są treści przyrodnicze i matematyczne, które często wykraczają poza treści podstawy programowej. W nauczaniu tym przeważają metody sprzyjające samodzielnemu zdobywaniu przez uczniów wiadomości i umiejętności m.in. poprzez: doświadczenia, obserwacje mikro – i makroskopowe, analizę schematów i wykresów, pogadankę, „burzę mózgów” czy ćwiczenia techniczne. Na zajęciach rozwijane są głównie zainteresowanie światem, jego bogactwem i różnorodnością. Zajęcia organizowane są w sposób niestereotypowy, z zachowaniem dużej swobody i elastyczności prowadzenia zajęć. Promowane są postawy uznania równych praw i obowiązków bez względu na płeć.

Klub Odkrywców Sowy Mądrej Głowy ma na celu umożliwienie uczniom uzdolnionym rozbudzanie zainteresowań matematyczno - przyrodniczych, pobudzanie twórczego myślenia oraz wspomaganie dziecka w rozwoju intelektualnym, emocjonalnym i społecznym.

„KLUB ODKRYWCÓW SOWY MĄDREJ GŁOWY” Projekt Unijny KLAS I-III

Mamy przyjemność poinformować Państwa, że uzyskaliśmy dofinansowanie ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego na realizację projektu pt.: „AKADEMIA SUKCESU – indywidualizacja procesu nauczania w Prywatnej Szkole Podstawowej nr 8 w ­Białymstoku”. W ramach projektu realizowane są ciekawe zajęcia pozalekcyjne skierowane do uczniów klas I-III. Zadanie wspierania uczniów zdolnych jest obecnie jednym z priorytetowych, strategicznych celów edukacji. W świetle licznych badań przyjąć należy, że odkrywanie i rozwijanie zdolności powinno rozpocząć się jak najwcześniej. Uczestnictwo w zajęstr

10

Zajęcia w ramach projektu realizowane będą w okresie od grudnia 2013r. do czerwca 2014r.

MIKOŁAJKI Mikołajki zapowiadają nadejście Świąt Bożego Narodzenia. Z tej okazji uczniowie klas 1-3 obdarowywali się wzajemnie przygotowanymi prezentami. Nie obyło się bez wizyty św. Mikołaja, który częstował wszystkie dzieci słodyczami.

Byliśmy także na wspaniałych warsztatach w Centrum Ludwika Zamenhofa, gdzie pod okiem Kwar tetu Smyczkowego poznawaliśmy najpiękniejsze polskie kolędy, w aranża-


psp

szkoła

cjach przygotowanych specjalnie na tę okazję. W drugiej części warsztatów zapoznaliśmy się ze świątecznymi zwyczajami naszego regionu oraz przygotow y w ali ś my ozd o by c h oi n kowe. Inspiracją naszych działań plastycznych były specjalne szablony przedstawiające florę i faunę podlaskich Parków Narodowych. Finałem wspólnej zabawy było ubieranie choinek i słodki poczęstunek.

NADLEŚNICTWO DOJLIDY Wybraliśmy się do Nadleśnictwa Dojlidy, gdzie odbyliśmy zajęcia pod okiem pani leśnik. W czasie spaceru po lesie próbowaliśmy rozpoznawać i nazywać drzewa. Pani leśnik odkryła przed nami różnice między drzewami iglastymi, dowiedzieliśmy się co to są glalasy (narośla na liściach dębu), jakie drzewo jest najbardziej odporne na wilgoć (buk), czy które z dr zew w Polsce jest najt wardsze (wcale nie dąb, tylko grab). Ciekawostką dla nas była informacja o tym, że w lesie można także spotkać

PRZYRODNICZE „PODRÓŻE” KL. IV Listopad i grudzień to czas niecodziennych spotkań uczniów klasy IV z przyrodą zorganizowanych przez p. Teresę Łapicz.

drzewa owocowe. Oczywiście utrwaliliśmy też budowę warstwową lasu. Oprócz tych wszystkich ciekawostek mogliśmy zaobserwować piękną polską, złotą jesień. Byliśmy świadkami pięknego zjawiska, jakim jest taniec jesiennych liści. Naszym "achom" i zachwytom nie było końca.

W listopadzie młodzi miłośnicy natury wybrali się do białostockiego AKCENT-u ZOO. Zdobywali wiedzę o znajdujących się tam zwierzętach, czytając tablice informacyjne, obserwowali ich zachowanie i zwyczaje. Największym zainteresowaniem cieszył się miś, który pozował do zdjęć i wilk bawiący się z pracownikami zoo. Uczniowie obserwowali też zmiany w przyrodzie, jakie przyniosła ze sobą jesień i uczyli się orientowania mapy. W grudniu klasa IV wybrała się do Muzeum Przyrodniczego im. prof. A. Myrchy w Instytucie Biologii Uniwersytetu w Białymstoku, gdzie – słuchając ciekawych opowieści pr zewodnika – oglądała w ystaw y stałe, tj. „Środowiska przyrodnicze Polski północno-wschodniej” (przyroda Podlasia i Suwalszczyzny), „Przyroda rejonów polarnych” (bogactwo i różnorodność zwierząt i roślin Arktyki i Antarktyki). Młodzi przyrodnicy poznawali m. in. gatunki chronione ptaków i ssaków na Podlasiu. Uczniowie dowiedzieli się też, czym różni się park narodowy od parku krajobrazowego oraz zaznaczali na mapie obszary parków podlaskich. Na koniec podziwiali okazy: żubra, łosia, jelenia, dzika i wilka będące ozdobą w ysta11

str


szkoła

psp

wy „Duże i małe ssaki Podlasia". t. łapicz , m . mroczko

uczniów dokonał pan dyrektor Marzenek Rysiński. Ukoronowaniem aktu pasowania było wręczenie pamiątkowych dyplomów. Uśmiechnięci pierwszoklasiści przyjęli życzenia i upominki od pana dyrektora oraz uczniów klasy II i III. Na zakończenie uroczystości zostały wykonane pamiątkowe zdjęcia.

LEKCJA HISTORII W OPERZE

PASOWANIE KLASY I W Prywatnej Szkole Podstawowej Nr 8 im. Marii Konopnickiej w Białymstoku odbyło się uroczyste pasowanie na ucznia. Na ten szczególny moment pierwszoklasiści czekali z niecierpliwością. Oznacza on bowiem oficjalne przyjęcie najmłodszych uczniów do społeczności szkolnej Akademia rozpoczęła się od powitania gości – właściciela placówki pana Wiesława Kisiela, pana Marzenka Rysińskiego – dyrektora Prywatnej Szkoły Podstawowej Nr 8, pani Marzeny Sacharczuk – dyrektor Niepublicznego Przedszkola Nr 1 oraz rodziców i dziadków przybyłych na uroczystość pasowania, a także nauczycieli i uczniów naszej szkoły. W dalszej części pierwszoklasiści wraz z uczniami klasy czwartej zaprezentowali program artystyczny, po którym odbyła się część oficjalna. Wszyscy uczniowie w skupieniu ślubowali „być pilnymi i wzorowymi uczniami", należycie wypełniać obowiązki ucznia, pomagać słabszym i młodszym od siebie. Ceremonii pasowania na

Tuż przed przerwą świąteczną uczniowie klas V i VI wybrali się do Opery i Filharmonii Podlaskiej na interaktywne zajęcia edukacyjne „Byliśmy, jesteśmy, będziemy” poświęcone życiu i zagładzie białostockich Żydów w czasie II wojny światowej. Młodzież wysłuchała opowieści pani prowadzącej i fragmentu słuchowiska radiowego, obejrzała archiwalne fotografie. Charakter zajęć pozwolił także na czynny udział i zaangażowanie uczestników, co sprawiło, że taka lekcja historii bardzo zainteresowała naszych podopiecznych.

O ARCHEOLOGI W MUZEUM PODLASKIM 29 października 2013 roku klasy piąte i szóste PSP nr 8 odwiedziły Muzeum Podlaskie w Białymstoku. Uczniowie uczestniczyli w interaktywnych zajęciach archeologicznych pod hasłem „Mały archeolog – wielki odkrywca”. Dzieci obejrzały wystawę „Między Koroną a Litwą”, a następnie dowiedziały się, w jaki sposób pracują archeolodzy. Najwięcej wrażeń dostarczyły zadania przygotowane przez opiekunów wystawy. Uczniowie pracowali na zaaranżowanych wykopaliskach, tworzyli dokumentację znalezionych przedmiotów. Każdy z uczestniczących w zajęciach miał możliwość poczuć się jak „wielki odkrywca”.

WYJŚCIE NA POLITECHNIKĘ 6 grudnia uczniowie klasy V a i V b gościli na Wydziale Budownictwa i Inżynierii Środowiska Politechniki Białostockiej W związku z aktualnie rozpatrywanymi na lekcjach przyrody zagadnieniami dotyczącymi ochrony środowiska, mieliśmy okazję podsumować naszą wiedzę i popracować w laboratorium z prawdziwego zdarzenia. Wykorzystując udostępniona nam aparaturę badawczą: ✔✔ określaliśmy stan zanieczyszczenia wód naturalnych, str

12


wydarzenia

✔✔ dokonywaliśmy podziału wód, ✔✔ oczyszczaliśmy wodę różnymi metodami, ✔✔ określaliśmy parametry zanieczyszczeń wód, ✔✔ zapoznaliśmy się z procesami oczyszczania ścieków. W trakcie zajęć mieliśmy możliwość obejrzenia różnego rodzaju filtrów służących do oczyszczania ścieków. Udział w zajęciach dał szansę uczniom pracować tak dla nich cenną metodą badawczą, pozwolił w bardzo ciekawy sposób podsumować zdobytą na lekcjach wiedzę oraz kształtować w nich poczucie odpowiedzialności za otaczające środowisko.

SPEKTAKL ROBINSON CRUSOE 27 listopada uczniowie Naszej Szkoły wybrali się do Białostockiego Ośrodka Kultury „Forum”, gdzie gościli aktorzy Teatru Współczesnego w Krakowie. Klasy piąte i szóste obejrzały spektakl „Robinson Crusoe”, podczas którego wraz z głównymi bohaterami przenieśli się w morski świat, pełen niebezpiecznych przygód. Żeglarskie piosenki, efekty specjalne oraz dowcipne dialogi sprawiły, że przedstawienie wszystkim się podobało.

ŚPIĄCA KRÓLEWNA NA LODZIE 10 grudnia 2013 roku klasy IV-VI szkoły podstawowej wybrały się na lodowisko, aby obejrzeć Moskiewską Rewię na Lodzie. Artyści zaprezentowali fantastyczne, baśniowe widowisko oparte na motywach baśni Charles’a Perraulta „Śpiąca Królewna”. Uczniowie byli pod wrażeniem trudnej jazdy figurowej, wspaniałych kostiumów i efektów pirotechnicznych.

psp

szkoła

KONKURS POETYCKI „ŚWIĄTECZNY CZAS” W grudniu uczniowie Akademii Sukcesu zostali zaproszeni przez panie polonistki do udziału w szkolnym konkursie poetyckim „Świąteczny czas” Zadaniem uczestników było napisanie wiersza o tematyce świątecznej. Miło nam poinformować, że powołane przez organizatorów jury przyznało młodym poetom następujące nagrody: kategoria: szkoła podstawowa 1 miejsce  Maja Łopatecka kl. VI B 2 miejsce  Michał Sawicki kl. VI A

Wszystkim uczestnikom

serdecznie gratulujemy! 3 miejsce  Ewa Gross kl. VI B kategoria: gimnazjum: 1 miejsce  Józefina Orzeszko , kl. I

KONKURS RECYTATORSKI Tradycją Akademii Sukcesu „Nasza Szkoła” stał się już konkurs recytatorski poezji Juliana Tuwima. W tym roku został on zorganizowany przez p. Barbarę Białowieżec 12 listopada w szkolnej świetlicy. Publiczność usłyszała odważne, przepiękne interpretacje takich utworów jak: „Bambo”, „Okulary”, „Trudny rachunek”, „Abecadło”, „Kotek”, „Dyzio marzyciel”, „ Dżońcio”, „Rzeczka”. Dzięki małym recytatorom (uczniom klas I – III) przenieśliśmy się w cudowny świat poezji naszego dzieciństwa. Jury przyznało dwa pierwsze miejsca w szkole: Julicie Nowackiej z kl. III i Sofii Szymański z kl. I. Obie uczennice będą reprezentować naszą społeczność w międzyszkolnym konkursie recytatorskim poezji Tuwima. Jury wyróżniło też najlepszych artystów w poszczegól13

str


szkoła

psp

wydarzenia

nych klasach. Oto oni: 1 Emilian Bielenia kl.I 2 Gabriela Krystoń kl.II 3 Jakub Koniuch kl.III Wszystkim uczestnikom

serdecznie gratulujemy!

TAEKWON-DO W piątek 6 grudnia 2013 r. w sali gimnastycznej naszej szkoły odbył się II Mikołajkowy Turniej Taekwon-do Prywatnej Szkoły Podstawowej Nr 8. W zawodach wzięło udział 47 osób. Rywalizowano w dwóch konkurencjach: układów i technik specjalnych, z podziałem na grupy wiekowe. Zawody zorganizował nauczyciel Taekwon-do, instruktor Dariusz Ilczuk II Dan, wspomagany przez trenera Wojciecha Zdanuczyka VI Dan. Sędziował zawody razem z nimi Krystian Kochański, sędzia Polskiego Związku Taekwon-do. Turniej rozpoczęli najmłodsi, czyli uczniowie klasy pierwszej, demonstrowali opanowanie techniki małych układów Saju Jirugi i Saju Makgi oraz kopnięcia w wyskoku Twimyo Ap Chagi. W klasach starszych był podział na

grupy dziewcząt i chłopców. Poziom startujących był wysoki, a rywalizacja zacięta, o czym mogą świadczyć niejednogłośne werdykty sędziów. Emocje towarzyszyły szczególnie technikom specjalnym, w których dogrywki o medale odbywały się na wysokości powyżej 2 metrów. Finaliści otrzymali medale i dyplomy, zaś wszyscy uczestnicy certyfikaty udziału. Zawody podobały się zarówno uczestnikom, jak i licznie zgromadzonej publiczności. Czekamy na następny taki turniej Taekwon-do w „Naszej Szkole”.

Wyniki II Mikołajkowego Turnieju Taekwon-do układ kl . i

układ kl . ii-iii

układ kl . iv-vi

układ kl . ii-iii

1

Maciej Perkowski

Martyna Rybak

Oliwia Rybak

Karol Kisiel

2

Julia Wdziękońska

Kinga Rybak

Maja Łopatecka

Maurycy Kłos

3

Krzysztof Kawecki

Wiktoria Sawicka

Karolina Buriło

Jan Grudniewski

układ kl . iv-vi

tech. specjalne kl . i

tech. specjalne

tech. specjalne

1

Szymon Kopańko

Julia Wdziękońska

Ewa Emilia Gross

Dawid Krutul

2

Aleksander Arefiew

Krzysztof Kawecki

Kinga Rybak

Szymon Kopańko

3

Filip Perkowski

Sophia Szymański

Julita Nowacka

Karol Kisiel

www.naszaszkola.com.pl

str

14


wydarzenia

psp

szkoła

WARSZAWA 13 listopada 2013 roku uczniowie szkoły podstawowej i gimnazjum wyruszyli na wycieczkę do Warszawy. Najpierw udali się do Teatru Muzycznego Roma na spektakl „Aladyn”, który zachwycił wszystkich widzów. Piękna historia młodego chłopca wzruszyła uczniów młodszych i starszych klas, wspaniała gra aktorów pozwoliła przenieść się w magiczny świat baśni, a efekty specjalne zainteresowały najbardziej wymagających widzów. Kolejnym punktem wyprawy do stolicy był Pałac Kultury i Nauki. Na XXX piętrze młodzież obejrzała interaktywną wystawę „Nasza planeta”, poświęconą Ziemi i jej niezwykłym cudom, które mogą już niedługo przestać ist-

nieć na skutek działalności człowieka. Edukacja ekologiczna zakończyła wizytę w Warszawie, pełni wrażeń uczniowie wrócili do Białegostoku.

MONTESSORI Mali Badacze. Dążenie do tego, aby dziecko w procesie poznawania świata przyjmowało rolę badacza nie tylko w sytuacjach spontanicznego uczenia się, ale także, gdy w sposób zamierzony organizujemy to działanie, staje się coraz bardziej pożądane. Jedną z metod, która sprzyja takim dążeniom, jest metoda projektów. Pojęcie „projekt” ma wiele znaczeń, ale w odniesieniu do metody projektu oznacza pogłębione badanie o dużej wartości poznawczej. Projekt bywa realizowany przez

jedno dziecko, grupę lub większy zespół dziecięcy. Projekt można realizować w ramach różnych programów nauczania (również programu Montessori), w różnych grupach wiekowych i w różnych środowiskach. Nauczyciele pracujący metodą projektów są przekonani, że uczenie się dziecka przez działanie i odwołanie się do wcześniej zdobytych doświadczeń jest jedną z najbardziej skutecznych metod budowania wiedzy o świecie. 15

str


szkoła

psp

wydarzenia

Każdy projekt ma trzy etapy: początek, realizację, zakończenie. Strukturę każdego etapu wyznaczają cztery podstawowe czynniki: aktywność dzieci, aktywność nauczyciela, aktywność wspólna (dzieci + nauczyciel), możliwy udział rodziców.

Etap

Wybór tematu

✔✔ Ustalenie wspólnych doświadczeń (projekt powinien pomóc dzieciom zrozumieć ich dotychczasowe doświadczenia, zachęcać je do bardziej uważnego niż dotychczas śledzenia interesujących zjawisk; umożliwiać wykorzystanie różnych umiejętności intelektualnych). Tematy mogą być inicjowane przez nauczyciela, ale przede wszystkim powinny wychodzić od dziecka (grupy dzieci); ✔✔ Ustalenie zasobu wiedzy dzieci (można to robić za pomocą wielu technik: lista pytań, siatka pojęć, rysunki, schematy, konstrukcje, gry, zabawy...); ✔✔ Formułowanie pytań (tworzenie listy pytań jako punktu wyjścia do dalszych działań); ✔✔ Gromadzenie sprzętu i materiałów; ✔✔ Ustalenie miejsca projektu w planie zajęć.

Etap

Realizacja projektu

✔✔ Wybór miejsca zajęć terenowych, przygotowanie wizyt ekspertów w przedszkolu, nauka potrzebnych umiejętności (rysunki z obserwacji, fotografowanie, zapisywanie, kodowanie…); ✔✔ Przejście do aktywności badawczej (organizacja zajęć terenowych); ✔✔ Wykorzystanie nowej wiedzy podczas zabaw i zajęć edukacyjnych.

Etap

Zakończenie projektu

✔✔ Organizowanie dyskusji: jak myśleliśmy przedtem, co się działo potem, co zrobiliśmy; ✔✔ Podsumowanie zdobytej wiedzy (ustalenie, w jaki sposób dzieci chciałyby podzielić się z innymi swoimi umiejętnościami zdobytymi podczas realizacji projektu); ✔✔ Dzielenie się doświadczeniami z rodzicami, rówieśnikami, dziećmi młodszymi.

podejmowania decyzji; ✔✔ Angażuje jednocześnie emocje i umysł (ułatwia rozumienie przeżywanych doświadczeń); ✔✔ Pielęgnuje wytrwałość w dążeniu do celu oraz rozwija samodzielność praktyczną; ✔✔ Umożliwia wykorzystanie możliwie wszystkich zmysłów i funkcji poznawczych w procesie konstruowania wiedzy.

NAUCZYCIELOM ✔✔ Widzą radość aktywnych dzieci; ✔✔ Pokazują dzieciom, że jeden temat można poznawać i rozpatrywać z wielu różnych punktów widzenia (plastyki, muzyki, języka, ruchu, symboli...); ✔✔ Uwalnia ich od rutyny i sprawdzonych schematów.

RODZICOM ✔✔ Obserwują jak rozwija się ich dziecko, jak wywiązuje się z zadań, ile jest w stanie wykonać samodzielnie; ✔✔ Czerpią radość widząc, jak ważne są podejmowane przez dziecko działania; ✔✔ Rozmowy rodziców z dziećmi na temat realizowanego projektu, wspólne poszukiwanie informacji, dzielenie się wiedzą budują relacje, zaufanie i bliskość.

Reasumując metoda projektów umożliwia dziecku zaangażowanie we własny proces budowania wiedzy o świecie, kształtuje postawę badawczą, począwszy od rozwijania sztuki stawiania pytań, przez badanie i prezentowanie własnej wiedzy oraz osiągnięć. barbara danilewicz

REALIZACJA PROJEKTU POD HASŁEM: „WIO KONIKU!” wrzesień – październik 2013

Praca metodą projektów dostarcza bardzo wiele korzyści i satysfakcji: DZIECIOM ✔✔ odkrywają świat, biorą udział w działaniach, które przynoszą im radość i są związane z ich zainteresowaniami; ✔✔ Uczy współpracy, korzystania z pomocy kolegów, udzielania im pomocy; ✔✔ Wzmacnia w dziecku poczucie sprawstwa, przewidywania skutków działań; ✔✔ Zapewnia możliwość dokonywania wyborów i uczy str

16

Siatka tematyczna


wydarzenia

psp

szkoła

Ale jazda! Krzyś uczy się karmić konika Ryś pielęgnuje Siwka

Wyścigi konne – konstruowanie gry

Projektujemy plakat

Wiem, jak wygląda koń – rzeźba

Turniej wiedzy o koniu

Efekt naszej pracy

Wycieczka do stadniny – spotkanie z ekspertem

Więcej na www.naszaszkola.com.pl Słuchamy zasad obcowania z końmi

W oczekiwaniu na przejażdżkę 17

str


szkoła

psp

wydarzenia

„TEATR” grudzień 2013 – styczeń 2014r.

Wykonanie lalek zgodnie z projektem

1. Odwiedziny w „Domu Lalek”, 2.-3. Wykonanie lalek zgodnie z projektem, 3. Projektujemy lalki, 4. Adaś i jego lalka, 5. 6. 7. 10. Teatr aktora, 9. Już możemy się bawić.

DZIEŃ EDUKACJI NARODOWEJ Tego dnia świętowaliśmy w naszej szkole Dzień Edukacji Narodowej.

Uczniowie klas: V a, VI a, VI b pod opieką pana Bohdana Marciuka przygotowali z tej okazji przezabawne przedstawienie ukazujące trudy codziennej pracy nauczyciela we współczesnej szkole. Po części artystycznej młodzi aktorzy złożyli nam – dyrekcji i swoim nauczycielom szczere i serdeczne życzenia, aby lekcje były samą przyjemnością. str

18

14

10.2013


wydarzenia

psp

szkoła

11 LISTOPAD ŚWIĘTO NIEPODLEGŁOŚCI

11

11.2013

12 listopada w Akademii Sukcesu „Nasza Szkoła” zapanowała uroczysta atmosfera. Tego dnia obchodziliśmy bowiem 95. rocznicę odzyskania przez Polskę niepodległości. Z tej okazji uczniowie klasy I gimnazjum pod opieką p. Kingi Lutarewicz i p. Urszuli Wiluk przygotowali niezwykle ciekawą inscenizację. Osadzona była ona w rzeczywistości szkolnej. Jeden z uczniów przekonywał swoich kolegów (którzy sądzili, że są lepsze powody do świętowania niż wolność), że Święto

Niepodległości jest niezmiernie ważne, bo to święto każdego Polaka, naszej historii, tradycji, naszych symboli narodowych oraz rodzimego języka. Przedstawienie zostało wzbogacone wzruszającymi polskimi pieśniami patriotycznymi, wykonanymi przy akompaniamencie pianina i skrzypiec. Chórowi uczniów klasy I gimnazjum towarzyszył też chór siedzących na widowni.

ZBIORCZE SPRAWOZDANIE KLASYFIKACJI UCZNIÓW PRYWATNEJ SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 8 W BIAŁYMSTOKU ZA I SEMESTR ROKU SZKOLNEGO 2013/2014 Nauczanie zintegrowane klasy I – III liczba

% uczniów

Zapisani

48

100

Klasyfikowani

48

100

Nieklasyfikowani

0

0

uczniowie

Frekwencja I-III: 94,44% (I-96,4%, II – 95,8%, III –

91,11%)

W klasach nauczania zintegrowanego obowiązują opisowe oceny osiągnięć ucznia i w związku z tym nie wystawiamy ocen z zajęć edukacyjnych w skali od 1 do 6 obowiązującej od klasy czwartej. Identycznie jest z oceną zachowania. Jednak na moją prośbę nauczyciele-wychowawcy w sprawozdaniach semestralnych i rocznych

operując sztucznie ocenami od 6 do 1 i skalą ocen zachowania od celującej począwszy informują radę

nauczycieli o wynikach uczenia się i ocenach zachowania swoich uczniów. Mając to zastrzeżenie na uwadze przed19

str


szkoła

psp

wydarzenia

stawiam osiągnięte wyniki uczenia się i zachowania w pierwszym semestrze roku szkolnego 2013/14. liczba ocen

% ocen

Wzorowe

27

56,25

Bardzo dobre

13

27,08

Dobre

8

16,67

ocena zachowania

liczba ocen

% ocen

Ogółem

48

100

Celujących (6)

27

56,25

Bardzo dobrych (5)

14

29,17

oceny z zajęć edukacyjnych

BIAŁYSTOK, 29.01.2014

Wnioski do pracy na następny semestr : Klasa I

➜➜kontynuowanie rozpoznawania zdolności i zainteresowań uczniów;

➜➜organizowanie zajęć i sytuacji integrujących zespół klasowy;

➜➜praca nad wyciszeniem klasy podczas zajęć; ➜➜praca nad kształtowaniem postaw koleżeńskich; Klasa II

➜➜praca nad wyciszeniem klasy podczas zajęć (szczególnie na lekcjach języka angielskiego);

➜➜kształtowanie postaw koleżeńskich; Klasa III

Dobrych (4)

7

14,58

➜➜wyciszenie pracy klasy na zajęciach, zwłaszcza

Dostatecznych (3)

➜➜praca nad poprawą kultury osobistej niektórych

„Średnia” ocen klas: 5,42 (I-5,44; II-5,35; III-5,46) Wymienieni powyżej uczniowie w I semestrze roku szkolnego zostali ocenieni przez swoich nauczycieli nauczania zintegrowanego i wychowawczynie najwyżej. Cieszy bardzo fakt, iż na tych najwyższych pozycjach odnajdujemy uczniów wszystkich trzech klas.

plastycznych i muzycznych; uczniów;

➜➜kształtowanie postaw koleżeńskich oraz dalsza integracja klasy;

➜➜praca nad poprawną samooceną i uznaniem pra-

wa do oceny innych; ➜➜kształtowanie obowiązkowości odrabiania prac domowych; ➜➜uwrażliwienie i reagowanie na własność swoją i innych pozostającą w szatni.

29.01.2014

uczniowie najlepsi lp.

imię i nazwisko

1-21

Kinga Rybak, Martyna Rybak, Hanna Wendorff, Bartosz Dąbrowski, Julita Nowacka, Magdalena Bołtruszko, Jakub Koniuch, Alicja Skutnik, Oliwia Rudy, Natalia Siedlecka, Katarzyna Połubińska, Gabriela Walczuk, Weronika Dojlida, Miłosz Piekutowski, Maciej Perkowski, Julia Wdziękońska, Justyna Borowska, Aleksandra Ignaciuk, Paulina Żebrowska, Julia Łupińska, Kinga Karpiuk

6,0

Karol Kisiel, Gabriela Krystoń, Maciej Skoczko, Zofia Sawicka

6,0

22-25

marzenek rysiński

średnia zachowanie

wzorowe

Zbiorcze sprawozdanie klasyfikacji uczniów Prywatnej Szkoły Podstawowej Nr 8 w Białymstoku za I semestr roku szkolnego 2013/2014 II Etap edukacyjny klasa IV - VI

b.dobre

szkoła podstawowa

Gratuluję wszystkim uczniom klas I-III osiągniętych wyników w nauce oraz prezentowanych postaw w sferze funkcjonowania społecznego. Proszę wszystkich o kontynuowanie tych osiągnięć w następnym semestrze.

liczba

% uczniów

Zapisani

55

100

Klasyfikowani

55

100

Nieklasyfikowani

Tylko z ocenami 5-6

12

21,82

Tylko z ocenami 4-5

36

65,45

Bez ocen dopuszczających i niedostatecznych

51

92,73

uczniowie

Frekwencja 91,25%,

str

20


wydarzenia

liczba ocen

% ocen

Ogółem

659

100

Celujących (6)

133

18,66

Bardzo dobrych (5)

322

48,86

Dobrych (4)

146

22,15

Dostatecznych (3)

53

8,04

Dopuszczający (2)

5

0,76

oceny z zajęć edukacyjnych

Średnia ocen klas: 4,79 (IV-4,8; VA - 4,67; VB-4,58; VI

A-4,78; VIB-5,1)

liczba ocen

% ocen

Wzorowe

30

54,55

Bardzo dobre

13

23,64

Dobre

10

18,18

Poprawne

2

3,64

ocena zachowania

lp.

1

imię i nazwisko

Udział uczniów w Wojewódzkich Konkursach Przedmiotowych na etapie rejonowym. konkursy

wojewódzki konkurs języka angielskiego

wojewódzki konkurs historyczny wojewódzki konkurs

wojewódzki konkurs

średnia zachowanie

Maja Maria Łopatecka

5,66

wzorowe

Michał Wawrzeniuk, Karolina Buriło, Marcin Robert Czubaszek

5,58

wzorowe

5

Aleksander Kościuch

5,42

wzorowe

6

Patryk Czerech

5,41

wzorowe

7-9

Szymon Omieljaniuk, Gabriela Kędzierska, Oliwia Rybak

5,33

wzorowe

10-12

Cezary Kamianowski, Filip Bartłomiej Perkowski, Maja Sawoniewska

5,25

13

Szymon Kopańko

5,25

b.dobre

14

Łukasz Niemotko

5,17

b.dobre

2-4

15-20

21

22-25

26

Rogowski Maksymilian, Skrzeczyńska Magdalena, Jan Lewszuk, Gloria Supranowicz, Stanisław Barczyk, Dominik Łopatecki

5,08

Michał Bołtruszko

5,08

wzorowe

języka polskiego wojewódzki konkurs matematyczny wojewódzki konkurs przyrodniczy

Wdziękoński Szymon, Aleksander Arefiew, Ewa Emilia Gross, Weronika Goldsztejn

5,00

wzorowe

Natalia Sawicka

5,00

b.dobre

Michał Wawrzeniuk, Karolina Buriło, Gabrysia Kędzierska, Rafał Żukowski, Ewa Emilia Gross, Maja Sawoniewska Michał Wawrzeniuk, Karolina Buriło, Marcin Robert Czubaszek Ewa Emilia Gross Karolina Buriło, Maja Maria Łopatecka, Maja Sawoniewska, Oliwia Rybak Karolina Buriło, Maja Maria Łopatecka Marcin Robert Czubaszek, Maja Maria Łopatecka

konkursy

imie i nazwisko

wojewódzki konkurs

Michał Bołtruszko, Marcin Robert Czubaszek, Gabrysia Kędzierska

informatyczny wojewódzki konkurs języka angielskiego wojewódzki konkurs wojewódzki konkurs języka niemieckiego wojewódzki konkurs

b.dobre

imie i nazwisko

Awanse uczniów do FINAŁÓW Wojewódzkich Konkursów Przedmiotowych.

historyczny

wzorowe

szkoła

Na II etapie edukacyjnym uczy się 55 uczniów i aż 26 z nich (47,27%) osiągnęło średnią ocen z zajęć edukacyjnych co najmniej 5,00 i co najmniej bardzo dobre zachowanie. Bardzo cieszy fakt, że w tej grupie znajdujemy aż 8-miu uczniów z klasy czwartej, która w dniu 1 września 2013 r. stanęła przed nowymi i wymagającymi wyzwaniami II etapu kształcenia.

języka niemieckiego

uczniowie najlepsi

psp

języka polskiego wojewódzki konkurs matematyczny wojewódzki konkurs przyrodniczy

Michał Wawrzeniuk, Karolina Buriło, Gabrysia Kędzierska, Rafał Żukowski, Ewa Emilia Gross, Maja Sawoniewska Marcin Robert Czubaszek Ewa Emilia Gross Karolina Buriło, Maja Maria Łopatecka, Oliwia Rybak Karolina Buriło, Maja Maria Łopatecka Marcin Robert Czubaszek, Maja Maria Łopatecka

szkoła podstawowa

21

str


szkoła

psp

wydarzenia

Gratuluję uczniom i ich nauczycielom: Panu Bohdanowi Marciukowi, Paniom: Agnieszce Aleksandrowicz, Ani Kuptel i Ani Modrzejewskiej, Joasi Jarockiej, Kasi Radziszewskiej, Kindze Lutarewicz oraz Teresie Łapicz. Na etapie rejonowym konkursów odnotowaliśmy tylko trzy decyzje niekwalifikujące do finałów naszych uczniów. Udział w finałach ich jednak nie ominie, albowiem biorąc udział w kilku konkursach na etapie rejonowych uzyskali wymarzone awanse do finałów. BIAŁYSTOK, 29.01.2014

Wnioski do pracy na następny semestr : Klasa IV

➜➜motywować uczniów do dbania o porządek w klasie;

➜➜integracja klasy w związku z pojawieniem się nowego uc znia – Maćka; ➜➜udzielenie wsparcia psychicznego, emocjonalnego Maćkowi, pomoc w nadrobieniu zaległości dydaktycznych; ➜➜zachęcanie do aktywnego włączenia się w akcje charytatywne, do podejmowania większej ilości działań na rzecz szkoły.

Klasa V A

➜➜wdrożyć zalecenia poradni pedagogiczno-psychologicznej w prac y z uc z niami p o b ad aniac h w PPP;

➜➜motywować do nauki uczniów

➜➜zachęcać uczniów do pracy na

Klasa V B

➜➜zrealizować kilka zdarzeń-imprez

uczniów – wprowadzono dodatkowy system motywacyjny; ➜➜położenie większego nacisku na porządek w klasie.

➜➜motywować uczniów do systema-

osiągających niewspółmiernie niskie oceny w stosunku do obiektywnie dużych możliwości; ➜➜nadal pracować nad integracją klasy.

➜➜praca nad poprawą zachowania

Klasa VI A

➜➜zwracać uwagę na relacje inter-

personalne, szybko reagować i pomagać w rozwiązywaniu konfliktów między uczniami; ➜➜motywować do pracy, do wywiązywania się z powierzonych zadań, a przede wszystkim do respektowania zasad i obowiązków szkolnych;

lekcji, pracy w domu i uczestnictwa w zajęciach dodatkowych, co pozwoli uzyskać dobre wyniki na sprawdzianie szóstoklasisty.

Klasa VI B

integrujących klasę;

tycznej pracy, a także zachęcać do wytężonej nauki, co pozwoli uzyskać dobre wyniki na sprawdzianie szóstoklasisty.

Gratuluję wszystkim uczniom klas IV-VI osiągniętych wyników w nauce i zachowaniu. 29.01.2014 marzenek rysiński

OTRZĘSINY KLASY I GIMNAZJUM OKIEM ORGANIZATORÓW Jak co roku, kolejna klasa „wkroczyła” do gimnazjum. Z uwagi na to, że jesteśmy najstarsi, postawiono przed nami zadanie – organizację otrzęsin.

Wpadliśmy na pomysł, że motywem przewodnim będą Teletubisie. Przeprowadziliśmy sześć konkurencji, które sprawdzały siłę woli, wytrzymałość psychiczną i fizyczną oraz wiedzę uczniów klasy I gimnazjum. Należały do nich np. jedzenie „kremu tubisiowego” (tajna receptura Kacpra K.), przenoszenie owoców i warzyw z miski do miski, quiz „Te-

letubisie”.

Choć konkurencje były dość wymastr

22


pg

gimnazjum

gające, wszyscy im sprostali. Otr zęsiny pr zebiegł y zgodnie z planem dzięki naszej dobrej organizacji i dużej pomocy wychowawcy. uczniowie ii gimnazjum

„SPOTKANIE W CZARNOLESIE” 27 listopada 2013 r. uczniowie naszego gimnazjum byli widzami niepowtarzalnego spektaklu „Spotkanie w Czarnolesie” przedstawionego w kinie Forum przez aktorów Teatru Współczesnego w Krakowie. To nowatorskie, łączące w sobie różne formy wyrazu przedstawienie przybliżyło gimnazjalistom twórczość renesansowego artysty słowa – Jana Kochanowskiego. Uwagę uczniów przykuły: wyraziste światła, „mocna” muzyka i pełna emocji gra aktorów. Konwencja konkursu na najlepszą interpretację utworów poety, głosowanie na Facebooku sprawiły, że młoda publiczność stała się częścią tego kulturalnego wydarzenia. Kuba Zdanuczyk, który został wylosowany spośród uczniów biorących udział w plebiscycie, otrzymał nagrodę – było nią wspólne zdjęcie z jednym z krakowskich aktorów. „Spotkanie w Czarnolesie” zachwyciło młodzież, gdyż – sięgając po współczesne formy sceniczne – ukazało uniwersalizm utworów Kochanowksiego.

WOLONTARIAT „Gdy dajesz, nie tylko siebie otwierasz na innych, ale i winnych otwierasz na siebie…” Tak pomagamy

W Akademii Sukcesu tradycją jest angażowanie się w różne akcje charytatywne. Szkolne Koło Wolontariatu w tym roku pozyskało wielu nowych wolontariuszy z klas IV-Igim. W ramach naszej działalności nawiązaliśmy stałą współpracę z Zespołem Szkół nr 16, gdzie uczą się dzieci niepełnosprawne umysłowo. Mamy ustalony stały grafik spotkań integracyjnych. Pierwsze odbyło się 8 października. Jako wolontariusze wybraliśmy się z wizytą, aby wziąć udział w ,,Szkolnym Święcie Ziemniaka” – przygotowaliśmy prezentację oraz guiz, braliśmy udział w konkurencjach zręcznościowych, a jury pod naszym przewodnictwem oceniło i nagrodziło najlepsze projek t y w ykonane przez naszych przyjaciół . Następnie w dniu 19.11.2013r. wraz z opiekunami Panią Dorotą i Panem Bohdanem mieliśmy zaszczyt obejrzeć spektakl pt. „W objęciach anioła”, który odbył się w Teatrze Dramatycznym. Przekonaliśmy się, jak wiele uczuć i treści można wyrazić za pomocą muzyki i gestów, bez słów. Tak miłe spotkanie ze sztuką będzie dla nas

inspiracją w naszych działaniach artystycznych. W czwar tek 12.12.2013 wzięliśmy udział w warsztatach cukierniczych w Zespole Szkół nr 16. Dekorowaliśmy pierniki na świąteczny stół. W czasie, kiedy lukier zastygał, zwiedziliśmy szkołę. Największe wrażenie zrobiła na nas aula z profesjonalna sceną, a potem degustacja. Przed nami kolejne spotkania, najbliższe już w walentynki. Tak wiele dowiedzieliśmy się o sobie i dzięki takim kontaktom będziemy bardziej otwarci na innych ludzi. W naszej działalności prowadziliśmy także akcje na cele dobroczynne. Zbieraliśmy dary na rzecz pols k i c h r o d z i n mi e s z k a j ą c yc h n a Ukrainie w Żytomierzu, przekazaliśmy polskie książki, które zapewnią im kontakt z mową ojczystą. Wspieraliśmy budowę Polskiego Domu Kultury w Malowance. Rozprowadzaliśmy „Malowanki dla Malowanki” – dochód ze spr zedaży książeczek przeznaczyliśmy na ten cel. Przygotowaliśmy świąteczne słodkie paczki dla wychowanków najbardziej potrzebujących dzieci z ZS nr 16. Zaangażowanie całej społec zności szkolnej przeszło nasze najśmielsze oczekiwania. Przez ostatnie dwa tygodnie właściciele placówki,rodzice

…czytaj dalej 23

str


gimnazjum

pg

i dzieci znosili torby ze słodyczami. Akcja cieszyła się takim powodzeniem, ponieważ wiedzieliśmy, że nasze dary trafią do konkretnych osób. Dzięki szczodrobliwości naszych uczniów i rodziców przygotowaliśmy naprawdę bogate dwadzieścia paczek. Przez cały czas prowadzimy zbiórkę nakrętek dla Milenki.

Uczymy się, iż dając zyskujemy podwójnie.

Opiekun Koła Wolontariatu dorota gryncewicz

podziękowania Wasilków, styczeń 2014r.

Dyrekcji, Wychowawczyniom, Rodzicom i Dzieciom z Przedszkola A.S. „Nasza Szkoła” Bardzo serdecznie dziękuję za wszystkie zebrane dary, które zostały przekazane na Dom Matki i Dziecka „Nazaret” w Wasilkowie. Każdy dar nawet ten najmniejszy, rodzi wielką wdzięczność w sercach moich podopiecznych. Myślę, że Wasza dobroć ofiarność i hojność zaowocuje w życiu tych potrzebujących dzieci.

Wdzięczna za wszystko siostra Jadwiga Mańczuk (kierownik placówki)

KINO NA TEMAT

MAM HAKA NA RAKA

Uczniowie pierwszej i drugiej klasy naszego gimnazjum uczestniczą w spotkaniach z cyklu Kino na temat.

24.01.2014 uczniowie klas I i II gimnazjum uczestniczyli w zajęciach warsztatowych w ramach Ogólnopolskiego Programu dla Młodzieży pt. „Mam Haka na Raka”. Zajęcia prowadziły uczennice z I LO w Białymstoku (tzw. Antyrakowa Grupa Bojowa), w tym nasza absolwentka i laureatka Wojewódzkiego Konkursu Biologicznego – Joanna Rucińska.

18 grudnia odbył się pierwszy pokaz, na którym mieli okazję zobaczyć film „Gran Torino” w reż. Clinta Eastwooda zachęcający młodzież do burzliwej dyskusji na temat: „Tolerancji”. Spotkanie poprowadził Jakub Medek (Gazeta Wyborcza Białystok). Uczniowie najpierw obejrzeli film, a potem sami zastanawiali się nad tym, czy są tolerancyjni i jak w praktyce działają uprzedzenia. Samą dyskusję po filmie, a w jej ramach pokaz innego, tym razem dokumentalnego obrazu, poprowadzili pracownicy Centrum im. Ludwika Zamenhofa w Białymstoku: Dyrektor Centrum im. Jerzy Szreszunowicz oraz Daniel Kiermut. Uczniowie wzięli też udział w pewnej zabawie. Dziesięcioro z nich miało się wcielić w dziesięć różnych postaci, np. syna bogatego imigranta, dziecko uchodźców z muzułmańskiego kraju, szwaczkę zwolnioną z pracy czy samotną matkę. Potem wyobrażali sobie różne sytuacje związane z dyskryminacją. Kto był zdania, że jego one nie dotyczą, robił krok do przodu. Podczas jednego seansu wyścig wygrał chłopak wcielający się w lidera młodzieżówki rządzącej partii. Z miejsca praktycznie nie ruszyli samotna matka z dzieckiem i dziecko uchodźców. Na zakończenie spotkania gimnazjaliści jeszcze raz odpowiadali na postawione pytanie: „Czy uważasz się za tolerancyjną osobę?” Młodzież bardzo chętnie oddawała głosy, podnosząc białą bądź czerwoną kartkę.

str

24

„Mam Haka na Raka” to program, którego ideą jest zaangażowanie młodych ludzi do kształtowania postaw dorosłych Polaków. Nadrzędnym celem jest kształtowanie postaw prozdrowotnych poprzez edukację oraz oswajanie młodzieży z tematem chorób nowotworowych. Dlatego młodzi ludzie prowadzą działania edukacyjne wśród społeczności lokalnej i zachęcają do wykonywania badań profilaktycznych w kierunku wykrycia nowotworu. Tegoroczna, 7. edycja programu została poświęcona nowotworom układu chłonnego – chłoniakom.


pg

Joanna i jej koleżanki omówiły objawy, które powinny nas zaniepokoić i skierować do lekarza. Przedstawiły statystyki, które jednoznacznie wskazują na wzrost zachorowań na chłoniaka wśród młodych osób (aż 21% zachorowań dotyczy 13-14 latków). Nie udało się dotychczas ustalić konkretnych działań, które mogą uchronić przed chłoniakami. Warto jednak zwrócić uwagę na te działania, które mają związek ze wszystkimi chorobami nowotworowymi i są polecane jako działania profilaktyczne. Należy pamiętać o regularnej aktywności fizycznej, która ma wpływ na prawidłowe funkcjonowanie organizmu. Na co dzień należy dbać

gimnazjum

gadnienia naukowego. Jako pierwsi wyniki swoich listopadowych, wytężonych badań nad właściwościami wody przedstawili na specjalnej konferencji naukowej profesorowie z klasy V B kierowani przez szkolnej sławy naukowca – p. Maję Podobińską. Bardzo ciekawa, przykuwająca uwagę prezentacja doświadczeń fizycznych i chemicznych związanych z wodą (np. „Ocean w butelce”, „Chmura

w butelce”, „Winda wodna”, „Wyporność” czy „Czary – mary z rodzynkami”) wiele nas nauczyła

i zachęciła do odkrywania tajników zjawisk, które zachodzą w otaczającym nas środowisku. Wystąpienie wzbogaciła prezentacja multimedialna, a oglądający mogli sprawdzić swoją wiedzę, odpowiadając na pytania młodych ekspertów. Publiczność nagrodziła prezentację burzą oklasków.

o jakość wody i pokarmów, które się spożywa. Szczególną wagę w walce z chłoniakiem ma niezwłoczne i prawidłowe rozpoznanie. Nie należy więc lekceważyć objawów, które nie są w sposób oczywisty związane z jakąś znaną przyczyną. Na koniec zajęć każdy z uczniów wypełnił deklarację lojalności, w której zobowiązał się do poinformowania swoich bliskich i znajomych o tym typie nowotworu i zachęceniu ich do wykonania podstawowego badania morfologicznego krwi (jest ono podstawowym narzędziem diagnostycznym w pr zypadku tej choroby). Uczniowie wyrazili chęć uczestniczenia w podobnym projekcie w następnym roku szkolnym.

NAUKA I ZABAWA – PREZENTACJE KLAS Doświadczenia fizyczne i chemiczne związane z wodą, spotkanie z kulturą Japonii, rekordy zwierząt, rekordy Guinnessa, bitwy historyczna, astronomia to tematy, które przedstawili uczniowie w swoich prezentacjach. Znak to, że rozpoczęliśmy zmagania klas w konkursie szkolnym „SUPER KLASA” organizowanym przez Samorząd Uczniowski Akademii Sukcesu „Nasza Szkoła” i trwającym od 1. 11. 2013 do 31.05.2014 Pierwszym zadaniem zespołów było przygotowanie w formie interesującej, niekonwencjonalnej prezentacji wybranego za-

Kolejne było spotkanie z Japonią, na które zaprosili nas uczniowie klasy VI b pod opieką pani Anny Modrzejewskiej – Kasprzak. Dzięki prezentacji multimedialnej mogliśmy poznać m. in.: kulturę, język, tradycje, architekturę tego kraju. Dziewczyny zaprezentowały publiczności znany kobiecy strój japoński, czyli barwne kimono oraz typowe dla Japonek upięcia włosów i charakterystyczny makijaż. Marcin Cz. wcielił się w japońskiego wojownika i pokazał elementy jednej ze sztuk walki – aikido z drewnianym mieczem bokken. To, co publiczności spodobało się najbardziej, to możliwość skosztowania sushi, przygotowywanego ze świeżych składników na naszych oczach i serwowanego w trakcie prezentacji. Podsumowując, „zasmakowaliśmy” w Japonii. Trzecie spotkanie z nauką to prezentacja multimedialna „Rekordy zwierząt” przygotowana przez młodych przyrodników z klasy IV pod opieką pani Magdaleny 25

str


gimnazjum

pg

Jako kolejna zaprezentowała się klasa VA. Uczniowie przedstawili prezentację o ciekawych i nietypowych rekordach z Księgi Guinnessa. Dowiedzieliśmy się, kto jest najszybszym człowiekiem świata, kto najwyższym, a kto najniższym. Uczniowie zaprezentowali też nietypowe osiągnięcia kulinarne – największy pieróg i największe sushi. Ciekawostką okazała się również informacja, że jedna z naszych nauczycielek brała udział w biciu rekordu Guinnessa na najdłuższy szaszłyk – miał ponad 50 metrów! Swoje wystąpienie podopieczni pani Ani Kuptel zakończyli konkursem, w którym udział z przyjemnością

Mroczko. Dowiedzieliśmy się, że największe zwierzę w historii świata to płetwal błękitny, najinteligentniejszy jest szympans, mistrz biegania to gepard, największe ciężary podnosi chrabąszcz rohatyniec, a najdalej skacze pchła. Chętni uczniowie mogli spróbować swoich sił w związanych z prezentowanymi rekordami konkursach: konkursie wiedzy o płetwalu, obieraniu i jedzeniu banana ze zawiązanymi rękoma, biegach na krótkim dystansie, w pokonywaniu dystansu z książką na głowie i skokach w dal. Zwycięzcy zostali nagrodzeni. Wręczono też nagrody pocieszenia. Świat zwierząt stał się nam dzięki klasie IV bliższy.

wzięli widzowie. Swoje uczestnictwo w Dniach Nauki zaznaczyła także klasa VI A. Podopieczni pani Kasi Radziszewskiej rozpoczęli swoje wystąpienie od prezentacji multimedialnej dotyczącej bitwy pod Grunwaldem. Młodzież przypomniała fakty historyczne, zaprezentowała postacie zwiąstr

26


pg

zane z tym okresem. Publiczność miała możliwość przypomnieć sobie i utrwalić szczegóły tak ważnego dla Polski wydarzenia, a wiedzę tę widzowie wykorzystali podczas podsumowania wystąpienia, którym tradycyjnie okazał się quiz. Prezentacja okazała się jednak tylko wstępem do wystąpienia klasy 6a, ponieważ głównym punktem była inscenizacja bitwy. Wspaniałe stroje rycerskie i żartobliwy, młodzieżowy język okazały się kluczem do miłych wrażeń i dobrej zabawy aktorów oraz publiczności. Kolejną grupą, która zaprezentowała się z okazji realizowanego w szkole projektu „Listopad miesiącem nauki” była klasa I gimnazjum. Starsi uczniowie pod opieką pani Kingi Lutarewicz przygotowali prezentację dotyczącą Układu Słonecznego. Już od pierwszych chwil swojego wystąpienia udało im się zainteresować publiczność, ponieważ gimnazjaliści weszli na scenę tańcząc do zabawnej piosenki przedstawiającej kolejność ciał nie-

gimnazjum

wojenną bitwy pod Białymstokiem, która miała miejsce w czasie II wojny światowej. Na środku sali umieścili dużych rozmiarów makietę, dzięki której zilustrowali wszystkim zgromadzonym przebieg tego historycznego wydar zenia. Gimnazjaliś ci s pr awdzili rów nież wie dzę publiczności na temat treści prezentacji, organizując krótki konkurs, w którym również i tym razem widzowie wzięli udział z ogromną przyjemnością. Dni Nauki wzbudziły duże zainteresowanie społeczności Naszej Szkoły. Zgodnie z zamysłem pomysłodawców poszczególne dziedziny wiedzy przedstawione były w sposób niekonwencjonalny i atrakcyjny, a wystąpienia klas łączyły ze sobą wiele metod demonstracji.

Zmagania z nauką poszczególnych klas i ich efekty oceniło jury. Komisja w składzie ogłosiła: bieskich. Każdy z uczniów przygotował także informacje i ciekawostki dotyczące konkretnych planet. Młodzież zaprosiła także widzów zgromadzonych w sali gimnastycznej do konkursu. Zadaniem uczestników było przygotowanie wierszyka pomagającego zapamiętać kolejność ciał niebieskich w Układzie Słonecznym. Wszyscy bawili się znakomicie, a przy okazji poszerzyli wiedzę z dziedziny astronomii. Dni Nauki w Akademii Sukcesu „Nasza Szkoła” zakończyło wystąpienie uczniów klasy II gimnazjum. Młodzież

dyrektor

dyrektor

dyrektor

pedagog

Ewa Suchocka

Marzena Sacharczuk

Marzenek Rysiński

Dorota Gryncewicz

KLASA 1 miejsce VB i VIA 2 miejsce I GIM. pozostali

PUNKTY

50 pkt. 40 pkt.

1st   2nd

20 pkt.

Wszystkim uczniom i wychowawcom

przygotowała prezentację związaną z historią naszego miasta – Białegostoku. Podczas pokazu wychowankowie pana Bohdana Marciuka zaprezentowali rekonstrukcję

serdecznie gratulujemy !!!

27

str


gimnazjum

pg

ZBIORCZE SPRAWOZDANIE KLASYFIKACJI UCZNIÓW PRYWATNEGO GIMNAZJUM NR 9 W BIAŁYMSTOKU ZA I SEMESTR ROKU SZKO­ LNEGO 2013/2014 Klasy I – II liczba ocen

% ocen

Ogólem

300

100,00

Celujący (6)

57

19,00

B.dobry (5)

86

28,67

Dobry (4)

78

26,00

Dostateczny (3)

66

22,00

Dopuszczający (2)

13

4,33

Niedostateczny (1)

0

0,00

oceny liczba

% uczniów

Zapisani

20

100

Klasyfikowani

48

100

Nieklasyfikowani

0

0

Tylko z ocenami celującymi i b.dobrymi

3

15

Tylko z ocenami celującymi i b.dobrymi i dobrymi

3

15

Bez ocen dopuszczających

11

55

Bez ocen niedostatecznych

20

100

uczniowie

Średnia ocen klas: 4,35 (I-4,41%, II–4,28%)

Frekwencja: 92,7692,4% (I-92,4%, II–93,13%)

uczniowie najlepsi

liczba ocen

% ocen

lp.

Wzorowe

9

45,00

1

Kaczan Maja

5,80

wzorowe

Bardzo dobre

11

55,00

2

Rudzińska Katarzyna Anna

5,66

wzorowe

Dobre

0

0,00

3

Karpiuk Kacper Robert

5,33

wzorowe

4

Piotr Choromański

4,53

wzorowe

5

Jakub Goldsztejn

4,53

wzorowe

ocena zachowania

Troje uczniów gimnazjum awansowało do stopnia rejonowego konkursów przedmiotowych: Kaczan Maja i Rudzińska Katarzyna Anna – Wojewódzki Konkurs Informatyczny; dopiero w dniu 12 lutego odbędzie się etap rejonowy Piotr Choromański – Wojewódzki Konkurs Matematyczny. Wiemy już, że Piotr uzyskał awans do finału Konkursu Matematycznego.

nazwisko i imię

średnia zachowanie

gimnazjum

Gratuluję! Piotrowi i Pani Kindze Lutarewicz – nauczycielce

matematyki.

BIAŁYSTOK, 29.01.2014

Wnioski do pracy na następny semestr : Klasa I

➜➜motywować uczniów do większego wysiłku intelektualnego;

➜➜zorganizować wyjazd klasowy; ➜➜dokonać integracji uczniów klas I i II gimnazjum;

➜➜zorganizować wyjścia na wystawę i do muzeum.

Klasa II

➜➜większa otwartość na siebie oraz uczniów klas młodszych;

➜➜zacieśnić kontakty z rodzicami i poszukiwać w nich partnerów do pracy z klasą; ➜➜motywować do osiągania lepszych wyników w nauce i aktywności społecznej

Wszystkim uczniom gimnazjum gratuluję serdecznie osiągniętych wyników w nauce i zachowaniu. 29.01.2014 marzenek rysiński

str

28


np

przedszkole

CO SŁYCHAĆ ­U PRZEDSZKOLAKÓW? Nasi najmłodsi nie próżnowali w pierwszym semestrze. Mnóstwo imprez, wyjść oraz projektów udało się nam zrealizować. Oto te najciekawsze i najważniejsze. Wrzesień minął pod hasłem adaptacji. Grono przedszkolaków powiększyło się o trzy nowe grupy oraz o dzieci, które dołączyły do grup montessoriańskich. Maluszki bardzo szybko polubiły przedszkole i już po kilku tygodniach bez łez przekraczały jego progi.

DZIEŃ KOMISJI EDUKACJI NARO­ DOWEJ Dzień ten został uświetniony akademią przygotowaną przez 6-latki. Były tańce, piosenki, podziękowania. Zaproszeni goście otrzymali upominki. Były to wykonane przez starszaki kolorowe kwiaty. Bardzo piękne!

MOTYLKI WIEDZĄ, CO JEST ZDROWE I SMACZNE. Doświadczały tego w trakcie zaję ć p r ow a d zo nyc h p o d has łe m „Jedz warzywa i owoce” – rozwiązując zagadki za pomocą zmysłu smaku i węchu.

„SMERFY”, „BIEDRONKI” I „KOTKI”

PASUJĘ CIEBIE NA PRZEDSZKOLAKA!

wybrały się na spotkanie z zabawnymi bohaterami bajki „Kumba” do kina. Było

Dwulatki i Trzylatki

dużo śmiechu i wrażeń!****

„Z RODZICAMI ZABAWA TO WSPANIAŁA SPRAWA!”

Dwulatki – to wydarzenie przeżywały kameralnie (w swojej sali). Trzylatki miały większe wyzwanie. Prezentował y się i ślubował y pr zed licznie zgromadzoną widownią – na sali gimnastycznej.

Pod takim hasłem odbyło­się spotkanie w grupie „Biedronek”.

Smacznego!

Czterolatki zaprosiły rodziców do zabaw prowadzonych przez panią Kasię metodą Ruchu Rozwijającego Weroniki Sherborne. Było wesoło i zabawnie. Rodzice przekonali się, że nic lepszego nie mogło ich spotkać!

29

str


przedszkole

np

ODDZIAŁ STRAŻY GRANICZNEJ

„ŚPIĄCA KRÓLEWNA” Wyjazd na rewię na lodzie! Spotkanie z bajką „Śpiąca królewna”. Piękna scenografia, wzruszająca muzyka, barwne stroje, gra aktorów na lodzie dostarczyły starszakom wielkich doznań artystycznych.

Tradycją przedszkolną stają się spotkania najstarszych grup w Podlaskim Oddziale Straży Granicznej. Obrona granic polskich – była tematem „lekcji patriotycznej”. Sprzęt wojskowy wzbudził wielkie zainteresowanie, szczególnie chłopców. Z wypowiedzi przedszkolaków wynikało, że o następców obrony granic możemy być spokojni.

ANDRZEJKI W ostatni dzień listopada odbyły się w przedszkolu tradycyjne „Andrzejki”. Wszystkie grupy miały możliwość wejścia w świat czarów, zaklęć, wróżb. Ciekawi jesteśmy która z wróżek była najbardziej wiarygodna? A tuż po Andrzejkach nadszedł czas na Mikołajki. A niespodzianka była tym większa, że w tym roku przybył do nas Mikołaj z Mikołajkami. Obdarował dzieci prezentami. Zebrał za-

mówienia, które miał zrealizować 24 grudnia. Czy dotrzymał obietnicy?

KAŻDY MOŻE ZOSTAĆ ŚWIĘTYM MIKOŁAJEM „Gumisie” postanowiły zrobić niespodziankę swoim ­rodzicom.

PRZYGODY KOZIOŁKA MATOŁKA Ponieważ zima nie chciała do nas w tym roku przyjść szybko, przedszkolaki wykorzystały sprzyjającą pogodę do wyjazdów. Młodsze dzieci odwiedził y Kino FORUM, gdzie obejrzały przedstawienie w wykonaniu Teatru Współczesnego z Krakowa. Poznały przygody Koziołka Matołka. Oby tylko nie przyszło im do głowy naśladowanie tego bohatera. Wykonały samodzielnie kartki świąteczne i wysłały na swój domowy adres. Na pewno udało się zaskoczyć mamę i tatę! Przy okazji utrwalały swoje miejsce zamieszkania, poznały drogę listu „Od nadawcy do adresata” podczas zwiedzania Urzędu Pocztowego i rozmowy z jej pracownikiem.

str

30


np

przedszkole

MIŚ TYMOTEUSZ

PAN CZARY-MARY

Spotkanie

Odwiedziny magika!

19 grudnia był dniem szczególnym w naszym przedszkolu. Biały obrus na stołach, potrawy wigilijne, opłatek, śpiew kolęd, życzenia – a w sercach radość i miłość. I oczekiwanie. Nie tylko na Mikołaja (który oczywiście nie zapomniał o milusińskich), ale również na Tego z Betlejem. Uroczystość rozpoczęła się od spotkania z Misiem Tymoteuszem, który opowiadał o przygotowaniach do Świąt Bożego Narodzenia w jego misiowym domu. Były one trochę inne niż u nas. W świąteczny nastrój wprowadził wszystkich montaż muzyczno-taneczny w wykonaniu starszaków pod kierunkiem pani Barbary Kozakiewicz-Kisiel. Ach, co to był za dzień!

W styczniu odwiedził przedszkolaków magik, pan Paweł (absolwent „Akademii Sukcesu”). Pokazał dzieciom sztuczki, w których znikały i pojawiały się czerwone piłeczki, białe kartki zamieniały się w kolorowanki. Strach pomyśleć co by się stało, gdyby zaczął zamieniać dzieci...! Został nazwany przez najmłodszych „Panem Czary-Mary”. Chyba słuszne określenie!

WYJĄTKOWE DNI Babcie i Dziadkowie odwiedzają przedszkole. 21/22 stycznia – wyjątkowe dni roku! Gościliśmy w przedszkolu Tych, których bardzo kochamy, a ich miłości do nas nie da się do niczego porównać.

Babcia i dziadek najdrożsi są na świecie, uwierzcie w to, jeśli jeszcze tego nie wiecie!

KARNAWAŁ

Piosenki, wiersze, tańce, upominki był y dowodem wdzięczności wnucząt za Ich wielką miłość i troskę.

Cała sala tańczy z nami – ach, co to był za bal! Jak karnawał, to karnawał i wielka zabawa przedszkolaków. Gratulujemy przebierańcom. A jak to na balu bywa – tańce, hulanki, swawola. Przedszkolak – też musi się chociaż raz w roku wyszaleć!

monika sztulc , barbara danilewicz

31

str


przedszkole

np

DOGOTERAPIA Jak postępować z psami. Dziecko musi mieć świadomość, że nie każdy pies jest przyjacielem. Nauczyciele i rodzice często przestrzegają przed bliskim kontaktem z obcymi zwierzętami. Nie wszyscy jednak wiedzą, jak należy się zachować w sytuacji zagrożenia. Ufność i bezpośredniość dzieci podczas kontaktów z psami stawała się niejednokrotnie przyczyną kalectwa,

DWULATKI PO RAZ DRUGI W NASZYM PRZEDSZKOLU „Żabki” We wrześniu już po raz drugi próg naszego przedszkola przekroczyły dzieci dwuletnie. Zostałam tą szczęśliwą nauczycielką, której powierzono w tej gru­pie wyc h o w a w s t w o. Wr a z z p a n i ą Magd ą Por a szko (nauczycielem wspomagającym) i panią Teresą Białobrzeską (asystentem nauczyciela) przebrnęłyśmy z sukcesem trudny - nie tylko dla naszych milusińskich, ale i dla ich rodziców - okres adaptacyjny. Myślę, że pomogły nam w tym bardzo krótkie pożegnania oraz to, że

rodzice obdarzali nas ogromnym zaufaniem. W chwilach tęsknoty nasze „Żabki” mogły zawsze liczyć na przytulenie, na wspólną zabawę. Powoli oswajały się z nową dla nich rzeczywistością, uczyły się współdziałania w grupie, potrafiły bez łez pożegnać się z mamą i tatą. I tak, nim się obejrzałyśmy nasze dwulatki odbyły pierwszą ważną uroczystość pasowania na przedszkolaka, wspólną Wigilię oraz dzień Babci i Dziadka. By pomóc nasz ym dzieciom lepiej funkcjonować w przedszkolu, wspólnie z panią Ewą Korżyńską, zorlęków na całe życie.

Czy można uniknąć takich tragedii? Tak!

Od stycznia nasze przedszkolaki mają możliwość uczęszczania na zajęcia z dogoterapii, które prowadzi pani Ola. Na pierwszym spotkaniu dzieci dowiedziały się, jak się mają zachować w kontakcie z psem, w jakich sytuacjach pies może się stać agresywny, jaką należy przyjąć obronną postawę w razie zagrożenia ze strony psa. Po takich ćwiczeniach przyjdzie czas na bezpośrednie kontakty z Baksterem: głaskanie, karmienie, przytulanie, zabawę. O wrażeniach z tych spotkań dowiemy się w następnym numerze biuletynu. monika sztulc

ganizowałam cykl zajęć z elementami metody Marii Montessori. „Gwiazdkom” bardzo spodobała się rola „małego nauczyciela”, z wielkim zaangażowaniem

wprowadzały dwulatki w świat pomocy rozwojowych.

str

32


np

Prezentowały maluszkom czynności dnia codziennego, cyfry, litery, figury geometryczne. Największe zainteresowanie wzbudziła „różowa wieża”, którą można było zbudować i zburzyć. Wszystkich wahających się rodziców, którzy mają dziecko dwuletnie zachęcam do powierzenia nam swojej „pociechy”. Zapewniam, że pod naszą opieką będzie bezpieczne, radosne i rozwinie wiele umiejętności. monika sztulc wychowawca grupy

„ żabki”

przedszkole

PRZEDSZKOLAKI STUDENTAMI Jak prawidłowo się odżywiać? Gdzie dzwonić po pomoc? Dlaczego trzeba prosto siedzieć? Jak rodzi się życie? Tajniki historii medycyny i doświadczenia chemiczne… Dzieci z grupy 6-latków „Gumisie” przystąpiły do II edycji Uniwersytetu Zdrowego Przedszkolaka, którą uruchomił Wydział Nauk o Zdrowiu Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku. 5 listopada 2013r. odbyła się uroc z y s t a i na u g u r a c ja. N aj m ł o d s i s t u d e n c i z ł oż y li ślubowanie, otrzymali też indeksy. Zajęcia będą odbywały się do 9 kwietnia, a uroczyste rozdanie dyplomów zaplanowano na 15 kwietnia 2014r. Przedszkolaki wezmą udział w XII modułach – każdy poświęcony innej kwestii

„DZIECIAKI NA KSIĘŻYCU” Fascynująca podróż po przestrzeni kosmicznej, w formie interaktywnej wystawy. Wybrały się tam dzieci z grup „Tygryski” i „Misie”. Na początku naszej przygody przedszkolaki zdobyły wiedzę o pierwszych odkrywcach kosmosu. Poznały również planety Układu Słonecznego, zobaczyły repliki statków kosmicznych. Dzięki specjalnym okularom dowiedziały się jak wygląda świat widziany oczami robota, a także zobaczyły swoje miasto z kosmosu. Najwspanialszą niespodzianką było przebieranie się w kombinezony i hełmy astronautów. Tak ubrane dzieci odbyły spacer po Księżycu, w specjalnie opracowanej kapsule kosmicznej. Te niezwykłe przeżycia oczywiście upamiętniliśmy robiąc pamiątkowe zdjęcia. Na zakończenie wystawy wręczono nam dyplom „małego astronauty”. anna sokólska

powiązanej z medycyną i UMB. Wzorem poprzedniej akcji – będą zajęcia interpersonalne, ruchowe i rozwijające wiedzę z zakresu zdrowego odżywiania, ratowania życia i rozwoju człowieka. Już od listopada „nasi studenci” dzielnie uczęszczają na zajęcia, zdobywają wpisy do indeksów. Odwiedziły już Muzeum Historii Medycyny i Farmacji w Białym-

33

str


przedszkole

np

stoku. W dawnej aptece miały okazję zobaczyć naczynia i narzędzia do produkcji leków, oryginalne meble apteczne, a pod mikroskopem oglądały – rośliny lecznicze. Z entuzjazmem zwiedzały gabinet stomatologiczny, szpital polowy, gabinet okulistyczny, ginekologiczny oraz rentgenowski. Każdy „student” w ramach praktyki wykonał odlew szczęki z gipsu oraz przygotował własną „tabletkę na szczęście”. Na spotkaniu z cyklu „Młody odkrywca” zgłębiały tajniki zawodów medycznych wykonując doświadczenia chemiczne. Przy użyciu płynu Lugola wykrywały skrobie w ziemniakach. Oglądały pod mikroskopem rożne preparaty m.in. krwinki białe i czerwone. Stawiały także czoła wielkiej bojaźni przed zastrzykami. Przekonały się, że „strach ma wielkie oczy”. Samodzielnie wykonywały zastrzyki na sztucznych fantomach. Uczyły się zakładania opatrunków i bandażowania kończyn. Dowiedziały się także całej prawdy o tym skąd się biorą dzieci! Miały okazję nauczyć się, jak zakładać pieluszkę, przewinąć niemowlaka – fantoma, nakarmić go. Wszystko robiły z wielkim zaangażowaniem. Na podstawie opowiadania oraz oglądania eksponatów obserwowały, jak zachowuje się dziecko w brzuszku mamy. „Gumisie” z niecierpliwością czekają na kolejne spotkania. Z moich obserwacji wynika, że bardzo im zasmakowała studencka forma zdobywania wiedzy. paulina jabłońska

PRZEDSZKOLAKI Z WIZYTĄ ŚWIĄTECZNĄ W DOMU POMOCY SPOŁECZNEJ W BIAŁYMSTOKU „Najpiękniejsza kartka z życzeniami bożonarodzeniowymi” – pod takim hasłem nasza placówka ogłosiła konkurs dla niepublicznych przedszkoli na terenie Białegostoku. Panie Paulina Jabłońska i Magdalena Karpińska (organizatorki konkursu) opracowały regulamin i powołały Komisję. Konkurs wzbudził duże zainteresowanie, napłynęło sporo efektownych kartek. Komisja wyłaniając zwycięzców brała pod uwagę wiek wykonawcy (5-6 latki), samodzielność i estetykę pracy oraz oryginalność życzeń w języku angielskim.

Oto lista nagrodzonych w konkursie: 1. miejsce – Barbara Kawnik (Niepubliczne Przedszkole nr 5 „Pod Kasztanem” ) str

34

2. miejsce – Amelia Sujeta (Niepubliczne Przedszkole nr 5 „Pod Kasztanem” ) 3. miejsce – Ewa Wójcik (Niepubliczne Przedszkole nr 1 im. Marii Konopnickiej)

Wyróżnienia: 1. Karol Kozłowski (Niepubliczne Przedszkole nr 1

im. Marii Konopnickiej) 2. Alicja Markiewicz (Niepubliczne Przedszkole nr 1 im. Marii Konopnickiej) 3. Karla Nieradka (Niepubliczne Przedszkole „Słoneczne Przedszkole” ) 4. Zuzanna Breczko (Niepubliczne Przedszkole nr 7 „Wesołe Nutki” ) 5. Katarzyna Szymaniuk (Niepubliczne Przedszkole nr 5 „Pod Kasztanem” ) Serdeczne dziękujemy sponsorom nagród dla zwycięzców: Księgarni „Bookland” w Białymstoku, Aptece „Pod Lwem” oraz Polskiemu Radiu Białystok. Zgodnie z regulaminem konkursu wszystkie kartki świąteczne zostały ofiarowane mieszkańcom Domu Pomocy Społecznej przy ul. Świerkowej w Białymstoku. Przy śpiewie kolęd, składanych przez „Gumisie” i „Tygryski” życzeniach każdy podopieczny otrzymał kartkę. Na twarzach obdarzanych prezentem pojawiło się wzruszenie i ciepły uśmiech. Przedszkolaki odwzajemniły się również uśmiechem i zapewniły o pamięci w następnym roku.

paulina jabłońska

II RODZINNY WIECZÓR KOLĘD W mroźny zimowy wieczór – 20 stycznia w naszej szkole odbył się II Rodzinny Wieczór Kolęd. Tegoroczne spotkanie było połączone z aukcją charytatywną na rzecz Natalki Iwaniuk. Natalia ma 5 lat i cierpi na rzadką chorobę genetyczną - Zespół Moebiu-


np

przedszkole

Z racji tego, że wieczór kolęd odbył się w przeddzień Dnia Babci i Dziadka uczniowie naszej szkoły przygotowali obecnym na sali babciom i dziadkom niespodziankę – własne wypieki w postaci pierniczków. Uczestnicy spotkania otrzymali dyplomy i pamiątkowe zdjęcia.

sa, której wynikiem jest porażenie nerwów twarzowych. Na koncercie uczniowie naszej szkoły śpiewali kolędy w rodzinnym gronie. Wszystkie wykonania były znakomite. Wokalistom akompaniowali : Pani Barbara Kozakiewicz – Kisiel - skrzypce i Pan Marek Kisiel – pianino. Była to doskonała okazja do wspólnego kolędowania i przedłużenia świątecznej atmosfery.

SPOTKANIE ABSOLWENTÓW ROCZNIKA 2012 „Całe życie jest wspólną podróżą, a miłymi przystankami w drodze są takie spotkania jak to – jubileuszowe, zwłaszcza gdy towarzyszą nam przyjaciele.” Świadomość upływającego czasu często wywołuje w nas strach przed czymś bezpowrotnie utraconym, przed chwilami, wydarzeniami, które nigdy nie powrócą. Pozostają tylko wspomnienia. Dlatego w lutym postanowiliśmy zorganizować spotkanie absolwentów rocznika 2012 i zaprosić dzieciaki z grupy „Muminki” w miejsce, w którym zaczęły swoją edukacyjną przygodę, w którym zawsze były i będą witane z uśmiechem i otwartymi ramionami.

Dużym zainteresowaniem cieszyła się aukcja, którą prowadziła Pani Urszula Wiluk z Panią Barbarą Białowieżec. Można było wylicytować m.in. koszulkę Jagiellonii z autografami piłkarzy, zdjęcia z planu serialu „Świat według Kiepskich” wraz z autografami aktorów, książkę zwycięzcy programu Master Chef z autografem autorki czy przepiękne drzewko szczęścia wykonane przez nauczycielkę religii Panią Bożenę Falkowską. Ofiarodawcami licytowanych rzeczy byli nasi uczniowie i ich rodziny. Mama Natalki również przyniosła własnoręcznie zrobione poduchy, obrazki motocykli wyszyte haftem krzyżykowym i rysunek wykonany przez Natalkę. Wszystkie przedmioty zostały sprzedane. Cały dochód z aukcji i z kiermaszu bożonarodzeniowego (2,043 zł) został w całości przekazany na turnus rehabilitacyjny Natalki. Uczestnicy koncertu otrzymali od mamy Natalki piękne serduszka.

Aby przywołać wspomnienia nasi Goście najpierw wybrali się na krótki spacer po przedszkolu. Odwiedzali swoje dawne sale oraz wychowawców chwilę gawędząc, śmiejąc się i bawiąc. Następnie zostali zaproszeni do świetlicy, w której czekało na nich jeszcze kilka atrakcji, między innymi dzieci obejrzały krótkie filmy z życia przedszkola, w których odgrywały główne role oraz pokaz slajdów ze zdjęciami od 3-latków aż po uroczystość zakończenia edukacji przedszkolnej. Nie brakowało przy tym śmiesznych komentarzy, a i niejednemu z nas zakręciła się łezka w oku. I tak powoli przyszedł czas na wspólne rozmowy, zabawy i tańce. Uśmiechy dzieci i wspaniała zabawa świadczyły o tym, iż wspólnie spędzony czas był wyjątkową chwilą pełną wrażeń, serdeczności i wspomnień. Bardzo dziękuję moim kochanym Muminkom za pamięć, uśmiech i radość, jaką każdego dnia wnosiły do 35

str


przedszkole

np

SUKCESY PRZED­ SZKOLAKÓW

przedszkolnej sali, za źródło inspiracji do dalszej pracy nauczyciela oraz za wspaniałe wspomnienia, które na długo zostaną w mojej pamięci. Mam nadzieję, że Wy również czasami powrócicie wspomnieniami w przedszkolne progi. I kto wie… może za kilka lat znowu się spotkamy.

Nasze dzieci w przedszkolu mają możliwość prezentowania swoich talentów, uczą się zdrowej rywalizacji, cieszenia się z osiągniętych sukcesów oraz radzenia sobie z porażką.

katarzyna grom

DOWCIP PRZEDSZKOLAKÓW Co najbardziej lubisz w przedszkolu? – pyta Pani Kuchnię!! – odpowiada Michał (3 lata) Proszę Pani, a ja wiem, kto pilnuje więźni („więźniów” ) – chwali się Martynka (3 lata)

Kto? – pyta Pani Mój tata. Czasem są grzeczni, a jak nie są to ja robię im rózgę.

Dobrą drogą do realizacji tych celów jest organizowanie konkursów.

„Złota jesień” – pod takim hasłem odbył się pierwszy

wewnątrz przedszkolny konkurs plastyczny. Zorganizowano galerię prac dzieci. Prace zachwycały kolorystyką i techniką wykonania. Dnia 8 listopada 2013 wyłoniono zwycięzców i wręczono nagrody.

„Jakbym zrobiła siku to moja mama byłaby rozczarowana.” Ewa (3 lata) Pusiusiu, Pusiusiu („Piotrusiu, Piotrusiu”) woła kolegę Zuzia (2 lata) „Pani Maju, ta bajka jest bardzo trudna do oglądania” Michał (3 lata) „Tak oglądałem, aż się spociłem na tej bajce” – Dominik (2 lata) Co robi przedszkolak w przedszkolu? – pyta Pani Jest za głośno – Ewa (3 lata) Co to jest pasowanie na przedszkolaka? - pyta Pani „Pani Dyrektor na pasowaniu miała ołówek, mierzyła nim”

Zuzia (3 lata)

I dała nam „dyplony” dopowiada Dominika (3 lata) A co to takiego? – dopytuje Pani „Taki mały pisany…” odpowiada Dominika (3 lata)

Dlaczego lubisz przychodzić do przedszkola? – pyta Pani „Bo muszę się napić”

Ewa (3 lata).

str

36

Gratulujemy! „Polska – moja ojczyzna” – w ramach zajęć patriotycznych w grupie „Tygrysków” zorganizowano konkurs recytatorski pod kierunkiem pani Anny Sokólskiej. Przedszkolaki miały możliwość zaprezentowania się recytując wiersz „Kto ty jesteś?” Władysława Bełzy. „Mikołaj w Auchan” – to konkurs dla przedszkolaków w różnych przedziałach wiekowych. Dnia 7 grudnia 2013 r. odbyło się ogłoszenie wyników, wręczenie nagród i spotkanie z samym Świętym Mikołajem.


np

konkursy

„złota jesień” konkurs plastyczny

grupa przedszkolna

zwycięzcy

miejsce

Krasnale - 3 latki

Kaja Tymoszuk

3

Kotki - 4 latki

Gabriel Podurgiel

1

Biedronki - 4 latki

Gabriela Grodzka

2

Słoneczka - Montessori

Mateusz Derpeński

1

Tygryski - 5 latki

Laura Klimowicz

3

Gumisie - 6 latki

„polska moja ojczyzna” konkurs recytatorski

„to wiem do tuwima” wojewódzki konkurs plastyczny

„mikołaj w auchan” konkurs plastyczny

„merry christmas – najpiękniejsza kartka z życzeniami w j.angielskim” plastyczny

przedszkole

Tygryski - 5 latki

Karolina Rogowska

2

Wiktoria Lutarewicz

1

Kuba Kaczyński

2

Mateusz Borawski

3

Krasnale - 3 latki

Huber Jankowski

nag.

Motylki - 3 latki

Julia Zimnoch, Hanna Horosz

nag.

Smerfy - 3 latki

Julia Grzeszkiewicz, Dorota Sokólska, Karol Acewicz

nag.

Kotki - 4 latki

Daria Lewko

nag.

Biedronki - 4 latki

Gabriela Grodzka, Mariusz Kuźma, Olaf Tymoszuk

nag.

Misie - 5 latki

Gabriel Bagiński, Mateusz Brejnak

nag.

Tygryski - 5 latki

Maja Sztachelska, Laura Woźniewska

nag.

Gumisie - 6 latki

Weronika Budnik

nag.

Smerfy - 3 latki

Dorota Sokólska

nag.

Kotki - 4 latki

Oskar Furdal

nag.

Tygryski - 5 latki

Wiktoria Lutarewicz

nag.

Tygryski - 5 latki

Ewa Wójcik

3

Gumisie - 6 latki

Karol Kozłowski

wyróż.

Misie - 5 latki

Alicja Markiewicz

wyróż.

Misie - 5 latki

Mateusz Brejnak

1

dla przedszkoli niepublicznych

„list do świętego mikołaja” konkurs

plastyczny organizowany przez ­gazetę teraz białystok

NASZE PRZEDSZKOLE W PROJEKCIE UNIJNYM Mając na względzie chęć nieustannego podnoszenia jakości pracy przedszkola nasi nauczyciele uczestniczą w projekcie „Doskonalenie nauczycieli ukierunkowane na sukces szkoły/przedszkola” współfinansowanym przez

Europejski Fundusz Społeczny w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet III – Wysoka jakość systemu oświaty, Działania 3.5 – Kompleksowe wspomaganie rozwoju szkół. Celem projektu jest podniesienie jakości funkcjonowania systemu doskonalenia nauczycieli w powiecie m. Białystok poprzez stworzenie w okresie 1.09.2013 do 31.08.2015 planów wspomagania spójnych z rozwojem przedszkola w obszarach wymagających szczególnego

wsparcia wyodrębnionych w drodze diagnozy wewnętrznej. Nauczyciele uczestniczyli w radzie szkoleniowej mającej na celu przeprowadzenie diagnozy i opracowanie Rocznego Planu Wspomagania (RPW ) pr zy współpracy z SORE (Szkolny Organizator Rozwoju Edukacji) – mgr Barbarą Kędzia, metodykiem wychowania przedszkolnego. Od 21 lutego 2014 rozpoczynamy szkolenia w związku z realizacją RPW. Będą one dotyczyły poszerzenia kompetencji nauczycieli związanych z radzeniem sobie 37

str


przedszkole

np

z trudnymi zachowaniami dzieci, których podłożem jest sfera emocjonalna. Nauczyciele nauczą się również opracowywać plan pracy z dzieckiem trudnym wychowawczo oraz poznają skuteczne formy współpracy z rodzicami w tym zakresie. W projekcie przewidziano również konsultacje z ekspertem.

ROKU SZKOLNYM 2013/2014 realizowane będą następujące zadania: ✔✔ Wrzesień 2013 – rekrutacja placówek i uczestników do projektu Wrzesień – październik 2013 – przeprowadze✔✔ nie diagnoz i opracowanie Rocznego Planów Wspomagania (RPW) ✔✔ Listopad 2013 – kwiecień 2014 – przeprowa-

wakacyjne półkolonie językowe z ajo queen Zapraszamy na letnie półkolonie językowe z Akademią Języków Obcych

Queen Półkolonie językowe to program edukacyjno-rozrywkowy, który łączy naukę języka angielskiego z aktywnym wypoczynkiem i dobrą zabawą. Nasza oferta skierowana jest do dzieci w wieku od 5 do 12 roku życia. Dzieci zostaną podzielone na grupy wiekowe: 5-7 lat, 8-9 lat, 10-12 lat. Podczas 5-dniowych turnusów stworzymy dzieciom wspaniałe wakacje. Czeka na nie wiele atrakcji pod okiem wykwalifikowanej kadry pedagogicznej. Zajęcia będą odbywać się od poniedziałku do piątku w godzinach od 7.30 do 17.30. Dzieciom zapewniamy całodzienne wyżywienie, bogaty harmonogram zajęć, ubezpieczenie NNW oraz mnóstwo dobrej zabawy.

dzenie procesu wspomagania w wyłonionych w drodze rekrutacji placówkach: warsztaty, wykłady – z udziałem ekspertów zewnętrznych, konsultacje indywidualne, Maj – czerwiec 2014 – konsultacje indywidual✔✔ ne, spotkania, opracowanie sprawozdań, rekomendacji na kolejny rok szkolny i kolejne RPW ✔✔ Listopad 2013 – czerwiec 2014 – stworzenie i prowadzenie sieci tematycznych współpracy i samokształcenia (rekrutacja do sieci, prowadzenie, spotkania w celu wymiany doświadczeń, analiza dobrych praktyk itp.)

Zajęcia prowadzone będą w formie gier i zabaw. W programie turnusu oferujemy: ✔✔ naukę języka przez gry i zabawy, ✔✔ zajęcia tańca prowadzone przez profesjonalnych tancerzy, ✔✔ zajęcia tematyczne tj. – gotowanie, zakupy, zwierzęta, podróże, ✔✔ kręgielnię, ścianę wspinaczkową, jazdę konną, grę w tenisa, basen, centrum zabaw dla dzieci, ✔✔ oraz wiele innych atrakcji. TERMINY TURNUSÓW: 1 turnus – 30-04.07.2014 2 turnus – 07-11.07.2014 3 turnus – 14-18.07.2014 4 turnus – 21-25.07.2014 5 turnus – 28.07-01.08.2014 6 turnus – 04-08.08.2014 7 turnus – 11-15.08.2014 8 turnus – 18-22.08.2014 Zapisy w biurze AJO QUEEN ul.Apb.E.Kisiela 8 Tel. (85) 74 23 457 Kom. 698 239 331

! :) ZAMY!! S A R P ZA

wakacyjne półkolonie językowe z ajo queen

Z NAMI OSIĄGNIESZ SUKCES!

str

38


reklama

W Akademi Języków Obcych nauczymy Cię mówić poprzez: • • • •

zajęcia o charakterze konwersacyjnym zajęcia on-line wszędzie gdzie możesz i gdzie potrzebujesz języka obcego dobranie odpowiednich do Twoich potrzeb METOD stworzenie autentycznej sytuacji sprzyjającej swobodnej komunikacji

Zapraszamy dzieci, młodzież i dorosłych na kurs wybranego języka!!!

Grupy dziecięce – kursy już od 540 złotych! • • •

Kameralne grupy Uczymy dzieci już od 3 roku życia Nasze ulubione metody: audiolingwalna, TPR, Direct Method, komunikacyjna, drama, nauka przez zmysły, „nauka przez sztukę”

Grupy młodzieżowekursy już od 1200 złotych! • • • • •

Po pierwsze: mówimy w języku obcym non stop! Po drugie: ćwiczymy umiejętności: czytania, słuchania, pisania Po trzecie i kolejne: wykorzystujemy metody Audiolingwalną, Bezpośrednią oraz Kognitywną do prawdziwej komunikacji w życiu codziennym A gimnazjalistów i maturzystów przygotowujemy do egzaminów z gwarantowanym sukcesem! Egzamin FCE, CAE czy CPE? - no problem for Queen!

Kursy przygotowujące do egzaminów ETS: TOEIC, TO EFL

Grupy dla dorosłych – już od 720 złotych! • • • • • •

Małe grupy Zajęcia w godzinach popołudniowych lub w soboty Kursy standardowe, dla wyjeżdżających, konwersacyjne, metodą Direct lub MIX Program nauczania dostosowany do potrzeb grupy Jako Akredytowane Centrum Egzaminacyjne ETS umożliwiamy zdawanie Egzaminu TOEIC w siedzibie szkoły w każdym miesiącu Kursy przygotowujące do egzaminów Cambridge: FCE, CAE, CPE, IELTS

NOWOŚCI ! • • • •

Kursy indywidualne przygotowujące do egzaminów FCE, CAE, TOEIC, TOEFL, CPE, (TOEIC),(TOEFL), IELTS Kursy konwersacyjne intensywne „Crash Courses” - przed egzaminem gimnazjalnym oraz Maturą Bogata oferta wakacyjnych obozów językowych w kraju i za granicą

w w w.qu eenbialysto k .pl

Zapisy przez cały rok !!! 39

str


ULTIMEDIA M   IA N A Z C U A NE METODY N L A N JO S E F O R P   SZYBKIE EFEKTY PROFESJONALNE LABORATORIA JĘZYKOWE ZAJĘCIA ON-LINE WSZĘDZIE, GDZIE MOŻESZ I GDZIE POTRZEBUJESZ JĘZYKA OBCEGO

Z NAMI OSIĄGNIESZ SUKCES! AKADEMIA JĘZYKÓW OBCYCH „QUEEN” ul. Ks. Abp Edwarda Kisiela 8 15-378 Białystok tel./fax +48 85 74-23-457 tel. kom. +48 698 239 331

w w w.qu eenbialysto k .pl


Millions discover their favorite reads on issuu every month.

Give your content the digital home it deserves. Get it to any device in seconds.