Page 1

ΚΥΠΡΙΑΚΟ ΣΧΕΔΙΟ ΓΙΑ ΝΕΟΦΥΕΙΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΑΠΟ ΤΡΙΤΕΣ ΧΩΡΕΣ


CYPRUS “STARTUP VISA” (STARTUP PERMIT SCHEME)

_________________________________ ΣΧΕΔΙΟ ΓΙΑ ΝΕΟΦΥΕΙΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ | ΙΟΥΝΙΟΣ 2017


2 | ΙΟΥΝΙΟΣ 2017

ΕΙΣΑΓΩΓΗ Το Σχέδιο θα εφαρμοστεί σε πιλοτική βάση για δύο έτη από την ημερομηνία έγκρισής του. Κατά τη διάρκεια αυτής της περιόδου θα εκδοθούν μέχρι 150 πρώτες άδειες διαμονής (δηλ. στον αριθμό αυτό δεν θα υπολογίζονται οι ανανεώσεις). ΤΙ ΕΙΝΑΙ ΤΟ CYPRUS STARTUP VISA Το "Cyprus Startup Visa " είναι ένα Σχέδιο που επιτρέπει σε ταλαντούχους επιχειρηματίες (entrepreneurs), υπηκόους χωρών εκτός Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΕΕ) και εκτός του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (ΕΟΧ), σε ατομικό ή ομαδικό επίπεδο να εισέλθουν, να διαμείνουν και να απασχοληθούν στην Κύπρο με σκοπό να ιδρύσουν /λειτουργήσουν/ αναπτύξουν νεοφυείς επιχειρήσεις (startups) με προοπτική υψηλής ανάπτυξης (high growth potential). Σκοπός του Σχεδίου είναι η δημιουργία νέων θέσεων εργασίας, η προώθηση της καινοτομίας και της έρευνας, η ανάπτυξη του επιχειρηματικού οικοσυστήματος και κατά συνέπεια η οικονομική ανάπτυξη της χώρας. Η εισαγωγή του σχεδίου "Cyprus Startup Visa " αποτελεί δράση της Δήλωσης Πολιτικής για την Ενίσχυση του Επιχειρηματικού Οικοσυστήματος.1 Το Σχέδιο αποτελείται από δύο διαφορετικά σκέλη-σχέδια: (ι) το ατομικό και (ιι) το ομαδικό, τα οποία αναλύονται πιο κάτω:

ΑΤΟΜΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ STARTUP VISA

ΠΟΙΟΙ ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ ΕΠΩΦΕΛΗΘΟΥΝ Υπήκοος χώρας εκτός ΕΕ και εκτός ΕΟΧ ο οποίος:  Είναι μοναδικός ιδρυτής της επιχείρησης και κατέχει την πλειοψηφία των μετοχών της επιχείρησης2.  Έχει πρόσβαση σε κεφάλαιο ύψους €50.000, που μπορεί να περιλαμβάνει ταμεία επιχειρηματικών κεφαλαίων (venture capital funding), πλατφόρμες συμμετοχικής χρηματοδότησης (crowdfunding) ή άλλα είδη χρηματοδότησης.  Κατέχει τα απαραίτητα ακαδημαϊκά προσόντα πτυχιακού επιπέδου ή ισότιμο επαγγελματικό τίτλο.  Έχει πολύ καλή γνώση της Ελληνικής ή/ και της Αγγλικής γλώσσας. Προϋποθέσεις Επιχείρησης:  Να πληροί το κριτήριο της καινοτομίας (innovation), δηλαδή, βάσει πιστοποίησης από εξωτερικό ελεγκτή, τουλάχιστον το 10% των λειτουργικών της εξόδων σε ένα, τουλάχιστον,

1 http://www.reform.gov.cy/gr/ 2

Είναι δυνατή η μετάβαση από το Ατομικό στο Ομαδικό Σχέδιο, νοουμένου ότι πληρούνται οι προϋποθέσεις του Σχεδίου και

δεν έχουν συμπληρωθεί οι 150 πρώτες άδειες του Κυπριακού Σχεδίου για τις Νεοφυείς Επιχειρήσεις.


3 | ΙΟΥΝΙΟΣ 2017

από τα τελευταία τρία έτη, να αφορά σε έξοδα για έρευνα και ανάπτυξη (research and development). Σε περίπτωση νέας επιχείρησης, το στοιχείο της καινοτομίας θα πρέπει να παρουσιάζεται και να επεξηγείται αναλυτικά στο Επιχειρηματικό Σχέδιο. Το Επιχειρηματικό Σχέδιο της επιχείρησης να προβλέπει/ προνοεί ότι τα κεντρικά γραφεία της επιχείρησης θα είναι εγγεγραμμένα στην Κυπριακή Δημοκρατία και να προβλέπει/προνοεί επίσης ότι η διεύθυνση και έλεγχος της επιχείρησης θα ασκείται στην Κυπριακή Δημοκρατία. Τα κεντρικά γραφεία μπορούν να είναι κοινοί χώροι εργασίας (co–working spaces) [π.χ. επιχειρηματικοί επιταχυντές - accelerators, θερμοκοιτίδες επιχειρήσεων - incubators, digital hubs κλπ] ή συστέγαση με άλλες επιχειρήσεις.

ΠΟΙΑ ΩΦΕΛΗΜΑΤΑ ΠΡΟΚΥΠΤΟΥΝ Τα πρόσωπα που θα εγκριθούν για συμμετοχή στο Ατομικό Σχέδιο θα επωφεληθούν των πιο κάτω:     

Δικαίωμα οικονομικής δραστηριοποίησης και διαμονής στη Δημοκρατία για ένα χρόνο με δυνατότητα ανανέωσης για άλλο ένα χρόνο, τουλάχιστον. Δικαίωμα αυτοτελούς απασχόλησης ή δικαίωμα μισθωτής απασχόλησης σε εταιρεία που θα εγγράψουν και που θα είναι τελικοί δικαιούχοι στην Κύπρο. Προοπτική διαμονής στη Δημοκρατία χωρίς μέγιστο χρονικό περιορισμό, σε περίπτωση επιτυχίας της επιχείρησής τους. Προοπτική απόλαυσης του δικαιώματος οικογενειακής επανένωσης, σε περίπτωση επιτυχίας της επιχείρησής τους. Προοπτική πρόσληψης συγκεκριμένου αριθμού αλλοδαπού προσωπικού χωρίς προηγούμενη έγκριση του Τμήματος Εργασίας, σε περίπτωση επιτυχίας της επιχείρησής τους. Διευκρινίζεται ότι η αξιολόγηση της επιτυχίας ή αποτυχίας της επιχείρησης, θα γίνεται κατά τη λήξη του 2ου χρόνου του δικαιώματος δραστηριοποίησης της επιχείρησης .

ΠΟΙΑ Η ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΠΟΥ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΑΚΟΛΟΥΘΗΘΕΙ Άτομα που πληρούν τις πιο πάνω προϋποθέσεις, για να επωφεληθούν του Ατομικού Σχεδίου, θα πρέπει να ακολουθήσουν τα πιο κάτω βήματα: Βήμα 1: Υποβολή αίτησης για ίδρυση/λειτουργία/ανάπτυξη νεοφυούς επιχείρησης με προοπτική υψηλής ανάπτυξης  Η αίτηση μπορεί να υποβληθεί είτε ενόσω ο αιτών (ιδρυτής) βρίσκεται στο εξωτερικό είτε ενόσω βρίσκεται νόμιμα στη Δημοκρατία.  Η αίτηση θα υποβάλλεται, ατελώς, μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου στην Αρμόδια Αρχή3 στο startup.visa@mof.gov.cy με την ένδειξη: «Application for "Cyprus Startup Visa" Name:……. Surname:………….». Όλα τα έγγραφα θα πρέπει να υποβάλλονται στα αγγλικά.  Στην αίτηση θα πρέπει να αναφέρεται ονομαστικά ο αιτών.  Η αίτηση θα πρέπει να συνοδεύεται απαραίτητα από Επιχειρηματικό Σχέδιο που, μεταξύ άλλων, να υποδεικνύει όλες τις τοποθεσίες στις οποίες θα διατηρεί γραφεία η επιχείρηση στην Κύπρο και πόσοι υπάλληλοι θα απασχολούνται. Σημειώνεται ότι, όταν και εφόσον

3

Η Αρμόδια Αρχή για την αξιολόγηση του Επιχειρηματικού Σχεδίου είναι το Υπουργείο Οικονομικών ή οποιαδήποτε άλλη Αρχή δύναται να οριστεί από τον Υπουργό Οικονομικών.


4 | ΙΟΥΝΙΟΣ 2017

εξασφαλιστεί η άδεια διαμονής και απασχόλησης, αυτή θα καλύπτει και τους υπαλλήλους της επιχείρησης. Η αίτηση, επίσης, θα πρέπει να συνοδεύεται από τα ακόλουθα: o Σύντομο Βιογραφικό Σημείωμα: θα πρέπει να επισυναφθεί δίπλωμα πτυχιακών σπουδών ή επαγγελματικός τίτλος, δεόντως μεταφρασμένα και επικυρωμένα. o Τεκμήριο πολύ καλής γνώσης της Ελληνικής ή της Αγγλικής γλώσσας. o Αντίγραφο έγκυρου διαβατηρίου ή άλλου ταξιδιωτικού εγγράφου του αιτούντα, με διάρκεια ισχύος που να καλύπτει τουλάχιστον δύο (2) έτη κατά την ημερομηνία υποβολής της αίτησης. o Καταστάσεις τραπεζικών λογαριασμών που να αποδεικνύουν ότι ο αιτών έχει πρόσβαση σε €50.000. o Σε περίπτωση υπάρχουσας εταιρείας, πρόσφατους ελεγμένους λογαριασμούς.

Βήμα 2: Αξιολόγηση αίτησης για ίδρυση/λειτουργία/ανάπτυξη νεοφυούς επιχείρησης με προοπτική υψηλής ανάπτυξης  Η Αρμόδια Αρχή4 θα αξιολογήσει την αίτηση, συμπεριλαμβανομένου του Επιχειρηματικού Σχεδίου.  Στο πλαίσιο της αξιολόγησης αυτής, ο αιτών δυνατό να κληθεί σε συνέντευξη προσωπικά ή μέσω εφαρμογών διαδικτύου, για παρουσίαση, μεταξύ άλλων, του Επιχειρηματικού Σχεδίου.  Η αξιολόγηση της αίτησης θα ολοκληρώνεται εντός 5 εβδομάδων.  Εάν η αξιολόγηση της αίτησης είναι θετική, ο αιτών θα λαμβάνει Ειδοποίηση Αρχικής Έγκρισης (Notification of Initial Approval), η οποία θα παραχωρεί δικαίωμα δραστηριοποίησης της επιχείρησης για δύο έτη από την ημερομηνία έκδοσής της και στην οποία αυτός θα αναφέρεται ονομαστικά ως ιδρυτής.  Η Ειδοποίηση Αρχικής Έγκρισης θα κοινοποιείται στο Υπουργείο Εξωτερικών, με σκοπό την ενημέρωση των αρμόδιων Προξενικών Αρχών της Δημοκρατίας στο εξωτερικό, και στο Τμήμα Αρχείου Πληθυσμού και Μετανάστευσης (ΤΑΠΜ).  Η έγκριση της αίτησης, καθαυτή, δεν συνεπάγεται αυτόματα εξασφάλιση δικαιώματος εισόδου, διαμονής ή απασχόλησης στη Δημοκρατία. 

Εάν η αξιολόγηση της αίτησης είναι αρνητική, ο αιτών θα λαμβάνει σχετική απορριπτική επιστολή.

Βήμα 3: Υποβολή Αίτησης και Είσοδος στη Δημοκρατία  Σε περίπτωση που ο αιτών λάβει την Ειδοποίηση Αρχικής Έγκρισης ενόσω είναι στο εξωτερικό, εντός έξι (6) μηνών από την έκδοσή της, θα πρέπει να υποβάλει αίτηση στις Προξενικές Αρχές της Δημοκρατίας για εξασφάλιση θεώρησης όπου απαιτείται, ή στο Τμήμα Αρχείου

4

Η Αρμόδια Αρχή για την αξιολόγηση του Επιχειρηματικού Σχεδίου είναι το Υπουργείο Οικονομικών ή οποιαδήποτε άλλη Αρχή δύναται να οριστεί από τον Υπουργό Οικονομικών.


5 | ΙΟΥΝΙΟΣ 2017

Πληθυσμού και Μετανάστευσης για εξασφάλιση άδειας εισόδου/ εγγραφής/ διαμονής, ανάλογα με την περίπτωση, με την καταβολή των αντίστοιχων τελών. Σε περίπτωση υποβολής αίτησης που αφορά άδεια εισόδου, ο αιτών θα πρέπει στην αίτησή του να αναφέρει εάν πρόκειται να εισέλθει και να διαμείνει στη Δημοκρατία με σκοπό την αυτοτελή ή τη μισθωτή απασχόληση σε εταιρεία του στη Δημοκρατία. Στην περίπτωση της μισθωτής απασχόλησης, κατά την υποβολή της αίτησης, η εταιρεία θα πρέπει να έχει ήδη εγγραφεί στον Έφορο Εταιρειών και Επίσημο Παραλήπτη και να υπάρχει υπογεγραμμένο συμβόλαιο απασχόλησης, με μηνιαίες μεικτές απολαβές τουλάχιστον €850. Στην περίπτωση αυτοτελώς απασχολούμενου θα πρέπει ο αιτών να αποδείξει ότι κατέχει €10.000 ετησίως για έξοδα διαβίωσης. Η αίτηση θα εξετάζεται εντός τριών (3) εβδομάδων από την ολοκληρωμένη υποβολή της. Σε περίπτωση έγκρισής της, ο αιτών θα πρέπει να διευθετήσει την είσοδό του στη Δημοκρατία εντός του διαστήματος ισχύος του εγγράφου εισόδου που θα εκδοθεί. Σε περίπτωση απόρριψης, ο αιτών ενημερώνεται ανάλογα.

Βήμα 4: Υποβολή Αίτησης και Διαμονή στη Δημοκρατία  Σε περίπτωση που ο αιτών λάβει την Ειδοποίηση Αρχικής Έγκρισης ενόσω βρίσκεται νόμιμα στη Δημοκρατία, εντός ενός (1) μηνός από την έκδοσή της, θα πρέπει να υποβάλει αίτηση στο Τμήμα Αρχείου Πληθυσμού και Μετανάστευσης για εξασφάλιση εγγραφής/ άδειας διαμονής

για ίδρυση/λειτουργία/ανάπτυξη νεοφυούς επιχείρησης με προοπτική υψηλής ανάπτυξης 

(Startup Visa), ανάλογα με την περίπτωση, καταβάλλοντας τα προβλεπόμενα τέλη. Στην αίτηση θα πρέπει να αναφέρεται εάν ο αιτών πρόκειται να απασχοληθεί αυτοτελώς ή μισθωτά σε εταιρεία του στη Δημοκρατία. Στην περίπτωση της μισθωτής απασχόλησης, κατά την υποβολή της αίτησης, η εταιρεία θα πρέπει να έχει ήδη εγγραφεί στον Έφορο Εταιρειών και Επίσημο Παραλήπτη. Η αίτηση θα πρέπει να συνοδεύεται με τα απαραίτητα έγγραφα και, κατά την υποβολή της, θα πρέπει να ληφθούν τα βιομετρικά στοιχεία (φωτογραφία και δακτυλικά αποτυπώματα) καθώς και η υπογραφή του αιτούντα. Σε περίπτωση που πρόκειται για πρόσωπο που εισήλθε με άδεια εισόδου, τότε αυτό, αντί αίτησης, θα πρέπει να προσκομίσει στο Τμήμα Αρχείου Πληθυσμού και Μετανάστευσης τα υπολειπόμενα έγγραφα και να ληφθούν τα βιομετρικά του στοιχεία (φωτογραφία και δακτυλικά αποτυπώματα) καθώς και η υπογραφή του. Η αίτηση για άδεια διαμονής εξετάζεται εντός τριών (3) εβδομάδων από την ολοκληρωμένη υποβολή της. Σε περίπτωση έγκρισης, εκδίδεται άδεια διαμονής με διάρκεια ισχύος ενός έτους από την ημερομηνία της Ειδοποίησης Αρχικής Έγκρισης και ειδοποιείται ο αιτών ανάλογα. Σε περίπτωση απόρριψης, ο αιτών ενημερώνεται ανάλογα. Νοείται πως, εάν ο αιτών βρίσκεται στη Δημοκρατία με άλλο καθεστώς διαμονής που το απαιτεί, πριν την υποβολή της πιο πάνω αίτησης, θα πρέπει να υποβάλει γραπτό αίτημα στο Τμήμα Αρχείου Πληθυσμού και Μετανάστευσης για αλλαγή καθεστώτος διαμονής. Το αίτημα θα εξετάζεται εντός πέντε (5) εβδομάδων και θα ειδοποιείται ο αιτών ανάλογα.

Βήμα 5: Υποβολή Αίτησης για Ανανέωση Άδειας Διαμονής στη Δημοκρατία


6 | ΙΟΥΝΙΟΣ 2017

Τουλάχιστον ένα (1) μήνα πριν τη λήξη της άδειας διαμονής που κατέχει, ο αιτών θα πρέπει να υποβάλει αίτηση στο Τμήμα Αρχείου Πληθυσμού και Μετανάστευσης για ανανέωσή της, καταβάλλοντας τα προβλεπόμενα τέλη. Η αίτηση θα πρέπει να συνοδεύεται με τα απαραίτητα έγγραφα (π.χ. απόδειξη πληρωμής εισφορών/κατάσταση αποδοχών στο Ταμείο Κοινωνικών Ασφαλίσεων) και κατά την υποβολή της θα πρέπει να ληφθούν τα βιομετρικά στοιχεία (φωτογραφία και δακτυλικά αποτυπώματα) καθώς και η υπογραφή του αιτούντα. Η αίτηση για ανανέωση της άδειας διαμονής εξετάζεται εντός τριών (3) εβδομάδων από την ολοκληρωμένη υποβολή της. Σε περίπτωση έγκρισης, εκδίδεται η άδεια διαμονής με διάρκεια ισχύος ενός έτους και ειδοποιείται ο αιτών ανάλογα. Σε περίπτωση απόρριψης, ο αιτών ενημερώνεται ανάλογα.

ΥΠΑΡΧΕΙ ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΑ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΠΡΟΣΘΕΤΟΥ ΑΛΛΟΔΑΠΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΣΤΗΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ 

Είναι δυνατή η μετάβαση στο Ομαδικό Σχέδιο, νοουμένου ότι πληρούνται οι προϋποθέσεις του Σχεδίου εκείνου και νοουμένου ότι δεν έχουν συμπληρωθεί οι 150 πρώτες άδειες του Κυπριακού Σχεδίου για τις Νεοφυείς Επιχειρήσεις. Σε περίπτωση που δεν πληρούνται οι προϋποθέσεις του Ομαδικού Σχεδίου (βλέπε σελ. 9) ή/και ο ιδρυτής επιθυμεί να απασχολήσει στην επιχείρηση του πρόσθετο αλλοδαπό προσωπικό, τότε θα πρέπει να ακολουθηθούν οι ισχύουσες διαδικασίες για απασχόληση αλλοδαπού προσωπικού, μέσω εξασφάλισης έγκρισης από το Τμήμα Εργασίας. Διευκρινίζεται ότι το Τμήμα Εργασίας θα δίδει έγκριση για απασχόληση πρόσθετου αλλοδαπού προσωπικού στη περίπτωση που ο συνολικός αριθμός των αλλοδαπών εργαζομένων στην επιχείρηση δεν ξεπερνά το 30% του συνολικού προσωπικού.

ΤΙ ΑΚΟΛΟΥΘΕΙ ΤΗΣ ΑΔΕΙΑΣ ΛΗΞΗΣ ΤΗΣ ΑΔΕΙΑΣ ΔΙΑΜΟΝΗΣ 

5

Δύο (2) μήνες πριν τη λήξη της ανανεωμένης άδειας διαμονής, ο ιδρυτής θα πρέπει να υποβάλει εκ νέου αίτηση στην Αρμόδια Αρχή για αξιολόγηση του κατά πόσον η νεοφυής επιχείρηση έχει επιτύχει παρουσιάζοντας επαρκή ανάπτυξη (scale up), έχει αποτύχει ή, παρόλο που δεν έχει παρουσιάσει επαρκή ανάπτυξη, παρουσιάζει θετική προοπτική επιτυχίας. Η αίτηση θα υποβάλλεται, ατελώς, μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου στην Αρμόδια Αρχή5 στο startup.visa@mof.gov.cy με την ένδειξη: «Application for "Cyprus Startup Visa" Name:……. Surname:………….». Όλα τα έγγραφα θα πρέπει να υποβάλλονται στα αγγλικά. Η αίτηση θα πρέπει να συνοδεύεται απαραίτητα από αναθεωρημένο Επιχειρηματικό Σχέδιο και: o Απόδειξη Πληρωμής εισφορών/ Κατάσταση Ασφαλιστέων Αποδοχών στο Ταμείο Κοινωνικών Ασφαλίσεων o Πιστοποιητικό εκκαθάρισης εταιρικού φόρου από το Τμήμα Φορολογίας .

Η Αρμόδια Αρχή για την αξιολόγηση του Επιχειρηματικού Σχεδίου είναι το Υπουργείο Οικονομικών ή οποιαδήποτε άλλη Αρχή δύναται να οριστεί από τον Υπουργό Οικονομικών.


7 | ΙΟΥΝΙΟΣ 2017

o

Απόδειξη πληρωμής ετήσιου εταιρικού φόρου (Levy) από τον Έφορο Εταιρειών και Επίσημο Παραλήπτη. o Κατάσταση προσωπικού της εταιρείας. o Ελεγμένους Οικονομικούς Λογαριασμούς από ανεξάρτητους Ελεγκτές. o Καταστάσεις τραπεζικού λογαριασμού της επιχείρησης. Η Αρμόδια Αρχή, κατά την αξιολόγηση, λαμβάνει υπόψη τον αριθμό των θέσεων εργασίας που δημιουργήθηκαν, τους φόρους που καταβάλλονται από την επιχείρηση, τις εξαγωγές της επιχείρησης, τα έσοδα της επιχείρησης καθώς και πρόσθετες επενδύσεις στην επιχείρηση. Η Αρμόδια Αρχή θα αξιολογήσει την αίτηση εντός πέντε (5) βδομάδων και θα λάβει μία εκ των πιο κάτω αποφάσεων:

Α. Η επιχείρηση έχει επιτύχει παρουσιάζοντας επαρκή ανάπτυξη (scale up): Εάν με την αξιολόγηση της αίτησης κριθεί πως η νεοφυής επιχείρηση έχει επιτύχει παρουσιάζοντας επαρκή ανάπτυξη (scale up), τότε ο αιτών θα λάβει σχετική Ειδοποίηση Τελικής Έγκρισης (Notification of Final Approval), η οποία συνεπάγεται τα πιο κάτω:  Εάν υπάρχει εγγεγραμμένη εταιρεία με φορολογική κατοικία στη Δημοκρατία: o Οι απασχολούμενοι στην εταιρεία κατά την ημερομηνία της Ειδοποίησης Τελικής Έγκρισης θα εξασφαλίζουν δικαίωμα διαμονής και απασχόλησης στη Δημοκρατία, στη συγκεκριμένη εταιρεία, χωρίς μέγιστο χρονικό περιορισμό. Για τους μισθωτά απασχολούμενους θα υπάρχει δυνατότητα διετούς έκδοσης/ανανέωσης αδειών διαμονής και για τους αυτοτελώς απασχολούμενους, μονοετούς6, καταβάλλοντας τα προβλεπόμενα τέλη. Τα πρόσωπα αυτά θα μπορούν άμεσα να εξασκήσουν το δικαίωμα στην οικογενειακή επανένωση, σύμφωνα με τη μεταναστευτική Νομοθεσία. o Η εταιρεία θα μπορεί να απασχολήσει πρόσθετο μισθωτό αλλοδαπό προσωπικό που δεν θα ξεπερνά τα τρία (3) άτομα, χωρίς την έγκριση του Τμήματος Εργασίας, νοουμένου ότι το προσωπικό αυτό θα λαμβάνει μηνιαίες μεικτές απολαβές ύψους τουλάχιστον €1.500. Το προσωπικό αυτό θα δικαιούται να διαμείνει και να απασχοληθεί στη Δημοκρατία, στη συγκεκριμένη εταιρεία, χωρίς μέγιστο χρονικό περιορισμό και, κατ’ επέκταση, όταν πληρούνται οι πρόνοιες της μεταναστευτικής νομοθεσίας, να ασκήσει το δικαίωμα στην οικογενειακή επανένωση. o Η εταιρεία θα μπορεί να απασχολήσει πρόσθετο μισθωτό αλλοδαπό προσωπικό πέραν των πιο πάνω, ακολουθώντας τις ισχύουσες διαδικασίες σχετικά με τη διαμονή και απασχόληση υπηκόων τρίτων χωρών, δηλαδή με την εξασφάλιση έγκρισης από το Τμήμα Εργασίας. Για το προσωπικό αυτό θα εφαρμόζεται η πολιτική που διέπει τη Γενική Απασχόληση. 

Εάν δεν υπάρχει εγγεγραμμένη εταιρεία με φορολογική κατοικία στη Δημοκρατία: o Οι αυτοτελώς απασχολούμενοι στην επιχείρηση κατά την ημερομηνία της Ειδοποίησης Τελικής Έγκρισης θα εξασφαλίσουν δικαίωμα διαμονής και απασχόλησης στη Δημοκρατία, στη συγκεκριμένη επιχείρηση, χωρίς μέγιστο χρονικό περιορισμό, με

6 Σύμφωνα

με τον περιορισμό του Κανονισμού 12 των περί Αλλοδαπών και Μετανάστευσης Κανονισμών του 1972 όπως έχουν τροποποιηθεί.


8 | ΙΟΥΝΙΟΣ 2017

μονοετείς7 ανανεώσεις, καταβάλλοντας τα προβλεπόμενα τέλη. Τα πρόσωπα αυτά θα μπορούν άμεσα να εξασκήσουν το δικαίωμα στην οικογενειακή επανένωση, σύμφωνα με τη μεταναστευτική νομοθεσία. o Η επιχείρηση θα μπορεί να απασχολήσει πρόσθετο μισθωτό αλλοδαπό προσωπικό που δεν θα ξεπερνά συνολικά τα τρία (3) άτομα, χωρίς την έγκριση του Τμήματος Εργασίας, νοουμένου ότι το προσωπικό αυτό θα λαμβάνει μηνιαίες μεικτές απολαβές ύψους τουλάχιστον €1.500. Το προσωπικό αυτό θα δικαιούται να διαμείνει και να απασχοληθεί στη Δημοκρατία, στη συγκεκριμένη επιχείρηση, χωρίς μέγιστο χρονικό περιορισμό και, κατ’ επέκταση, όταν πληρούνται οι πρόνοιες της νομοθεσίας, να ασκήσει το δικαίωμα στην οικογενειακή επανένωση. o Η επιχείρηση θα μπορεί να απασχολήσει πρόσθετο μισθωτό αλλοδαπό προσωπικό πέραν των πιο πάνω, ακολουθώντας τις ισχύουσες διαδικασίες σχετικά με τη διαμονή και απασχόληση υπηκόων τρίτων χωρών, δηλαδή με την εξασφάλιση έγκρισης από το Τμήμα Εργασίας. Για το προσωπικό αυτό θα εφαρμόζεται η πολιτική που διέπει τη Γενική Απασχόληση. Στην περίπτωση συνεταιρισμών, η μετοχική συμμετοχή δε λαμβάνεται υπόψη. Ο κάθε συνεταίρος σε συνεταιρισμό ασφαλίζεται ως αυτοτελώς εργαζόμενο πρόσωπο. Β. Η επιχείρηση έχει αποτύχει:  Εάν με την αξιολόγηση της αίτησης κριθεί πως η νεοφυής επιχείρηση έχει αποτύχει, τότε ο αιτών θα λάβει σχετική ειδοποίηση από την Αρμόδια Αρχή, η οποία θα κοινοποιείται στο Τμήμα Αρχείου Πληθυσμού και Μετανάστευσης που θα καλεί τον αιτούντα να διευθετήσει με άλλο τρόπο τη διαμονή του ή να αναχωρήσει από τη Δημοκρατία, ανάλογα με την περίπτωση.  Σημειώνεται πως, σε περίπτωση που ο αιτών ήταν αυτοτελώς απασχολούμενος και επιθυμεί να συνεχίσει να διαμένει στη Δημοκρατία για σκοπούς μισθωτής απασχόλησης, θα πρέπει να αναχωρήσει από τη Δημοκρατία και να ακολουθήσει τις ισχύουσες διαδικασίες που προβλέπουν εξασφάλιση έγκρισης τόσο του προτιθέμενου εργοδότη όσο και του αιτούντα, από το Τμήμα Εργασίας.

Γ. Η επιχείρηση, παρόλο που δεν έχει παρουσιάσει επαρκή ανάπτυξη, παρουσιάζει θετική προοπτική επιτυχίας:  Εάν με την αξιολόγηση της αίτησης από την Αρμόδια Αρχή κριθεί πως η νεοφυής επιχείρηση, παρόλο που δεν έχει παρουσιάσει επαρκή ανάπτυξη, παρουσιάζει θετική προοπτική επιτυχίας, τότε ο αιτών θα λάβει σχετική Ειδοποίηση Ενδιάμεσης Έγκρισης (Notification of Intermediate Approval).  Με τη λήψη της Ειδοποίησης Ενδιάμεσης Έγκρισης, ο αιτών θα πρέπει άμεσα και πριν τη λήξη της άδειας διαμονής που κατέχει, να αποταθεί στο Τμήμα Αρχείου Πληθυσμού και Μετανάστευσης για ανανέωση της άδειας διαμονής του, καταβάλλοντας τα προβλεπόμενα τέλη και υποβάλλοντας τα απαραίτητα συνοδευτικά έγγραφα και τα βιομετρικά του στοιχεία.

7

Σύμφωνα με τον περιορισμό του Κανονισμού 12 των περί Αλλοδαπών και Μετανάστευσης Κανονισμών του 1972 όπως έχουν τροποποιηθεί.


9 | ΙΟΥΝΙΟΣ 2017

   

Η αίτηση για ανανέωση της άδειας διαμονής εξετάζεται εντός τριών (3) εβδομάδων από την ολοκληρωμένη υποβολή της. Σε περίπτωση έγκρισης, εκδίδεται η άδεια διαμονής με διάρκεια ισχύος ενός (1) έτους από την ημερομηνία της Ειδοποίησης Ενδιάμεσης Έγκρισης και ειδοποιείται ο αιτών ανάλογα. Δύο (2) μήνες πριν τη λήξη της ανανεωμένης άδειας διαμονής του, ο ιδρυτής θα πρέπει να υποβάλει εκ νέου αίτηση στην Αρμόδια Αρχή για τελική αξιολόγηση του κατά πόσον η νεοφυής επιχείρηση επιτύχει (scale up) ή έχει αποτύχει. Η αίτηση θα υποβάλλεται, ατελώς, μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου στην Αρμόδια Αρχή. Η αίτηση θα συνοδεύεται και από άλλα έγγραφα που πιθανόν να ζητήσει η Αρμόδια Αρχή. Η Αρμόδια Αρχή θα αξιολογήσει την αίτηση εντός πέντε (5) βδομάδων και θα λάβει τελεσίδικη απόφαση σχετικά με το αν η επιχείρηση έχει επιτύχει ή έχει αποτύχει και θα ενημερώνει ανάλογα τον αιτούντα και το Τμήμα Αρχείου Πληθυσμού και Μετανάστευσης για τα περαιτέρω.


10 | ΙΟΥΝΙΟΣ 2017

ΟΜΑΔΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ STARTUP VISA

ΠΟΙΟΙ ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ ΩΦΕΛΗΘΟΥΝ Ομάδες υπηκόων χωρών εκτός ΕΕ και εκτός ΕΟΧ που:  Αποτελούνται: o αποκλειστικά από ιδρυτές επιχείρησης που πληροί τις προϋποθέσεις της επιχείρησης πιο κάτω και δεν ξεπερνούν τα πέντε (5) άτομα ή o από τουλάχιστον ένα (1) ιδρυτή και άλλα υψηλόβαθμα διοικητικά στελέχη που συνολικά δεν ξεπερνούν τα πέντε (5) άτομα. Τα υψηλόβαθμα διοικητικά στελέχη θα πρέπει να ανήκουν στο τρίτο επίπεδο της διοικητικής ιεραρχίας (διευθυντές) (C – level employees) και να έχουν δικαίωμα προαίρεσης αγοράς μετοχών (stock options).  Κατέχουν, στο σύνολό τους, πέραν του 50% των μετοχών της επιχείρησης.  Ο ιδρυτής έχει πρόσβαση σε κεφάλαιο ύψους €25.000. Στις περιπτώσεις όπου οι ιδρυτές είναι πέραν των δύο (2) το σύνολο του κεφαλαίου θα πρέπει να είναι ύψους €50.000. Η πρόσβαση μπορεί να περιλαμβάνει ταμεία επιχειρηματικών κεφαλαίων (venture capital funding), πλατφόρμες συμμετοχικής χρηματοδότησης (crowdfunding) ή άλλα είδη χρηματοδότησης.  Ένα (1) τουλάχιστον από τα μέλη της κατέχει τα απαραίτητα ακαδημαϊκά προσόντα πτυχιακού επιπέδου ή ισότιμο επαγγελματικό τίτλο.  Όλα τα μέλη της έχουν πολύ καλή γνώση της Ελληνικής ή/ και της Αγγλικής γλώσσας.

Προϋποθέσεις Επιχείρησης:  Να πληροί το κριτήριο της καινοτομίας (innovation), δηλαδή, βάσει πιστοποίησης από εξωτερικό ελεγκτή, τουλάχιστον το 10% των λειτουργικών της εξόδων σε ένα, τουλάχιστον, από τα τελευταία τρία έτη, να αφορά σε έξοδα για έρευνα και ανάπτυξη (research and development). Σε περίπτωση νέας επιχείρησης, το στοιχείο της καινοτομίας θα πρέπει να παρουσιάζεται και να επεξηγείται αναλυτικά στο Επιχειρηματικό Σχέδιο.  Το Επιχειρηματικό Σχέδιο της επιχείρησης να προβλέπει/ προνοεί ότι τα κεντρικά γραφεία της επιχείρησης θα είναι εγγεγραμμένα στην Κυπριακή Δημοκρατία και να προβλέπει/προνοεί επίσης ότι η διεύθυνση και έλεγχος της επιχείρησης θα ασκείται στην Κυπριακή Δημοκρατία. Τα κεντρικά γραφεία μπορούν να είναι κοινοί χώροι εργασίας (co–working spaces) [π.χ. επιχειρηματικοί επιταχυντές - accelerators, θερμοκοιτίδες επιχειρήσεων - incubators, digital hubs κλπ] ή συστέγαση με άλλες επιχειρήσεις. ΠΟΙΑ ΩΦΕΛΗΜΑΤΑ ΠΡΟΚΥΠΤΟΥΝ Τα πρόσωπα που θα εγκριθούν για συμμετοχή στο Ομαδικό Σχέδιο θα επωφεληθούν των πιο κάτω:  Δικαίωμα οικονομικής δραστηριοποίησης και διαμονής στη Δημοκρατία για ένα χρόνο με δυνατότητα ανανέωσης για άλλο ένα χρόνο, τουλάχιστον.  Για τους ιδρυτές: Δικαίωμα μισθωτής απασχόλησης σε εταιρεία που θα εγγράψουν και που θα είναι τελικοί δικαιούχοι στην Κύπρο.  Για τα υψηλόβαθμα διοικητικά στελέχη: δικαίωμα μισθωτής απασχόλησης σε εταιρεία που θα εγγράψουν οι ιδρυτές στην Κύπρο.


11 | ΙΟΥΝΙΟΣ 2017

  

Προοπτική διαμονής στη Δημοκρατία χωρίς μέγιστο χρονικό περιορισμό, σε περίπτωση επιτυχίας της επιχείρησης. Προοπτική απόλαυσης του δικαιώματος οικογενειακής επανένωσης, σε περίπτωση επιτυχίας της επιχείρησης. Προοπτική πρόσληψης συγκεκριμένου αριθμού αλλοδαπού προσωπικού χωρίς προηγούμενη έγκριση του Τμήματος Εργασίας, σε περίπτωση επιτυχίας της επιχείρησης. Διευκρινίζεται ότι η αξιολόγηση της επιτυχίας ή αποτυχίας της επιχείρησης, θα γίνεται κατά τη λήξη του 2 ου χρόνου του δικαιώματος δραστηριοποίησης της επιχείρησης.

ΠΟΙΑ Η ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΠΟΥ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΑΚΟΛΟΥΘΕΙ Ομάδες που πληρούν τις πιο πάνω προϋποθέσεις, για να επωφεληθούν του Ομαδικού Σχεδίου, θα πρέπει να ακολουθήσουν τα πιο κάτω βήματα: Βήμα 1: Υποβολή αίτησης για ίδρυση/λειτουργία/ανάπτυξη νεοφυούς επιχείρησης με προοπτική υψηλής ανάπτυξης  Η αίτηση μπορεί να υποβληθεί είτε ενόσω τα μέλη της ομάδας βρίσκονται στο εξωτερικό είτε ενόσω βρίσκονται νόμιμα στη Δημοκρατία.  Η αίτηση θα υποβάλλεται, ατελώς, μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου στην Αρμόδια Αρχή8στο startup.visa@mof.gov.cy με την ένδειξη: «Application for "Cyprus Startup Visa" Name:……. Surname:………….». Όλα τα έγγραφα θα πρέπει να υποβάλλονται στα αγγλικά.  Στην αίτηση θα πρέπει να αναφέρονται ονομαστικά όλα τα μέλη της ομάδας και η ιδιότητά τους (ιδρυτές ή υψηλόβαθμα διοικητικά στελέχη) καθώς και συγκεκριμένο πρόσωπο επικοινωνίας.  Η αίτηση θα πρέπει να συνοδεύεται απαραίτητα από Επιχειρηματικό Σχέδιο που, μεταξύ άλλων, να υποδεικνύει όλες τις τοποθεσίες στις οποίες θα διατηρεί γραφεία η επιχείρηση στην Κύπρο και πόσοι υπάλληλοι θα απασχολούνται. Σημειώνεται ότι, όταν και εφόσον εξασφαλιστεί η άδεια διαμονής και απασχόλησης, αυτή θα καλύπτει και τους υπαλλήλους της επιχείρησης.  Η αίτηση, επίσης, θα πρέπει να συνοδεύεται από τα ακόλουθα: o Σύντομο Βιογραφικό Σημείωμα για όλα τα μέλη της ομάδας. o Δίπλωμα πτυχιακών σπουδών ή επαγγελματικός τίτλος για ένα (1) τουλάχιστον μέλος της ομάδας, δεόντως μεταφρασμένα και επικυρωμένα . o Τεκμήριο πολύ καλής γνώσης της Ελληνικής ή της Αγγλικής γλώσσας. o Αντίγραφο έγκυρου διαβατηρίου ή άλλου ταξιδιωτικού εγγράφου για όλα τα μέλη της ομάδας, με διάρκεια ισχύος που να καλύπτει τουλάχιστον δύο (2) έτη κατά την ημερομηνία υποβολής της αίτησης. o Καταστάσεις τραπεζικών λογαριασμών που να αποδεικνύουν ότι τουλάχιστον δύο (2) ιδρυτές έχουν πρόσβαση σε €50.000. o Σε περίπτωση υπάρχουσας εταιρείας, πρόσφατους ελεγμένους λογαριασμούς. 8

Η Αρμόδια Αρχή για την αξιολόγηση του Επιχειρηματικού Σχεδίου είναι το Υπουργείο Οικονομικών ή οποιαδήποτε άλλη Αρχή δύναται να οριστεί από τον Υπουργό Οικονομικών.


12 | ΙΟΥΝΙΟΣ 2017

Βήμα 2: Αξιολόγηση αίτησης για ίδρυση/λειτουργία/ανάπτυξη νεοφυούς επιχείρησης με προοπτική υψηλής ανάπτυξης  Η Αρμόδια Αρχή9 θα αξιολογήσει την αίτηση, συμπεριλαμβανομένου του Επιχειρηματικού Σχεδίου.  Στο πλαίσιο της αξιολόγησης αυτής, η ομάδα δυνατό να κληθεί σε συνέντευξη μέσω εφαρμογών διαδικτύου, για παρουσίαση, μεταξύ άλλων, του Επιχειρηματικού Σχεδίου.  Η αξιολόγηση της αίτησης θα ολοκληρώνεται εντός πέντε (5) βδομάδων.  Εάν η αξιολόγηση της αίτησης είναι θετική, το πρόσωπο επικοινωνίας θα λαμβάνει Ειδοποίηση Αρχικής Έγκρισης (Notification of Initial Approval), η οποία θα παραχωρεί δικαίωμα δραστηριοποίησης της επιχείρησης για δύο έτη από την ημερομηνία έκδοσής της και στην οποία τα μέλη της ομάδας θα αναφέρονται ονομαστικά και με την ιδιότητά τους.  Η Ειδοποίηση Αρχικής Έγκρισης θα κοινοποιείται στο Υπουργείο Εξωτερικών, με σκοπό την ενημέρωση των αρμόδιων προξενικών αρχών της Δημοκρατίας στο εξωτερικό, και στο Τμήμα Αρχείου Πληθυσμού και Μετανάστευσης (ΤΑΠΜ).  Η έγκριση της αίτησης, καθαυτή, δεν συνεπάγεται αυτόματα εξασφάλιση δικαιώματος εισόδου, διαμονής ή απασχόλησης στη Δημοκρατία για τα μέλη της ομάδας. 

Εάν η αξιολόγηση της αίτησης είναι αρνητική, το πρόσωπο επικοινωνίας θα λαμβάνει σχετική απορριπτική επιστολή.

Βήμα 3: Υποβολή Αίτησης και Είσοδος στη Δημοκρατία  Σε περίπτωση που τα μέλη της ομάδας λάβουν την Ειδοποίηση Αρχικής Έγκρισης ενόσω είναι στο εξωτερικό, εντός έξι (6) μηνών από την έκδοσή της, θα πρέπει να υποβάλουν ατομική αίτηση στις Προξενικές Αρχές της Δημοκρατίας για εξασφάλιση θεώρησης όπου απαιτείται, ή στο Τμήμα Αρχείου Πληθυσμού και Μετανάστευσης για εξασφάλιση άδειας εισόδου/ εγγραφής/ διαμονής, ανάλογα με την περίπτωση, με την καταβολή των αντίστοιχων τελών.  Σε περίπτωση υποβολής αίτησης που αφορά άδεια εισόδου, κάθε αιτών θα πρέπει στην αίτησή του να αναφέρει ότι πρόκειται να εισέλθει και να διαμείνει στη Δημοκρατία με σκοπό τη μισθωτή απασχόληση του στην εταιρεία. Κατά την υποβολή της αίτησης, η εταιρεία θα πρέπει να έχει ήδη εγγραφεί στον Έφορο Εταιρειών και Επίσημο Παραλήπτη και να υπάρχει υπογεγραμμένο συμβόλαιο απασχόλησης με κάθε αιτούντα, με μηνιαίες μεικτές απολαβές τουλάχιστον €850.  Κάθε αίτηση θα εξετάζεται εντός τριών (3) εβδομάδων από την ολοκληρωμένη υποβολή της. Σε περίπτωση έγκρισής της, ο κάθε αιτών θα πρέπει να διευθετήσει την είσοδό του στη 9

Η Αρμόδια Αρχή για την αξιολόγηση του Επιχειρηματικού Σχεδίου είναι το Υπουργείο Οικονομικών ή οποιαδήποτε άλλη Αρχή δύναται να οριστεί από τον Υπουργό Οικονομικών.


13 | ΙΟΥΝΙΟΣ 2017

Δημοκρατία εντός του διαστήματος ισχύος του εγγράφου εισόδου που θα εκδοθεί. Σε περίπτωση απόρριψης, ο κάθε αιτών ενημερώνεται ανάλογα.

Βήμα 4: Υποβολή Αίτησης και Διαμονή στη Δημοκρατία  Σε περίπτωση που τα μέλη της ομάδας λάβουν την Ειδοποίηση Αρχικής Έγκρισης ενόσω βρίσκονται νόμιμα στη Δημοκρατία, εντός ενός (1) μηνός από την έκδοσή της, θα πρέπει να υποβάλουν ατομική αίτηση στο Τμήμα Αρχείου Πληθυσμού και Μετανάστευσης για εξασφάλιση εγγραφής/ άδειας διαμονής για ίδρυση/λειτουργία/ανάπτυξη νεοφυούς επιχείρησης με προοπτική υψηλής ανάπτυξης (Startup Permit), ανάλογα με την περίπτωση, καταβάλλοντας τα προβλεπόμενα τέλη.  Στην αίτηση θα πρέπει να αναφέρεται ότι ο αιτών πρόκειται να απασχοληθεί ως μισθωτός σε εταιρεία στη Δημοκρατία. Κατά την υποβολή της αίτησης, η εταιρεία θα πρέπει να έχει ήδη εγγραφεί στον Έφορο Εταιρειών και Επίσημο Παραλήπτη.  Η αίτηση θα πρέπει να συνοδεύεται με τα απαραίτητα έγγραφα και, κατά την υποβολή της, θα πρέπει να ληφθούν τα βιομετρικά στοιχεία (φωτογραφία και δακτυλικά αποτυπώματα) καθώς και η υπογραφή του κάθε αιτούντα.  Σε περίπτωση που πρόκειται για πρόσωπο που εισήλθε με άδεια εισόδου, τότε αυτό, αντί αίτησης, θα πρέπει να προσκομίσει στο Τμήμα Αρχείου Πληθυσμού και Μετανάστευσης τα υπολειπόμενα έγγραφα και να ληφθούν τα βιομετρικά του στοιχεία (φωτογραφία και δακτυλικά αποτυπώματα) καθώς και η υπογραφή του.  Η κάθε αίτηση για άδεια διαμονής εξετάζεται εντός τριών (3) εβδομάδων από την ολοκληρωμένη υποβολή της. Σε περίπτωση έγκρισης, εκδίδεται άδεια διαμονής με διάρκεια ισχύος ενός έτους από την ημερομηνία της Ειδοποίησης Αρχικής Έγκρισης και ειδοποιείται ο κάθε αιτών ανάλογα. Σε περίπτωση απόρριψης, ο κάθε αιτών ενημερώνεται ανάλογα.  Νοείται πως, εάν οποιοδήποτε μέλος της ομάδας βρίσκεται στη Δημοκρατία με άλλο καθεστώς διαμονής που το απαιτεί, πριν την υποβολή της πιο πάνω αίτησης, θα πρέπει να υποβάλει γραπτό αίτημα στο Τμήμα Αρχείου Πληθυσμού και Μετανάστευσης για αλλαγή καθεστώτος διαμονής. Το αίτημα θα εξετάζεται εντός πέντε (5) εβδομάδων και θα ειδοποιείται το μέλος της ομάδας ανάλογα. Βήμα 5: Υποβολή Αίτησης για Ανανέωση Άδειας Διαμονής στη Δημοκρατία  Τουλάχιστον ένα (1) μήνα πριν τη λήξη της έκαστης άδειας διαμονής που κατέχουν, τα μέλη της ομάδας θα πρέπει να υποβάλουν ατομική αίτηση στο Τμήμα Αρχείου Πληθυσμού και Μετανάστευσης για ανανέωσή της, καταβάλλοντας τα προβλεπόμενα τέλη.  Η κάθε αίτηση θα πρέπει να συνοδεύεται με τα απαραίτητα έγγραφα (π.χ. απόδειξη πληρωμής εισφορών/κατάσταση αποδοχών στο Ταμείο Κοινωνικών Ασφαλίσεων) και κατά την υποβολή της θα πρέπει να ληφθούν τα βιομετρικά στοιχεία (φωτογραφία και δακτυλικά αποτυπώματα) καθώς και η υπογραφή του κάθε αιτούντα.


14 | ΙΟΥΝΙΟΣ 2017

Η κάθε αίτηση για ανανέωση της άδειας διαμονής εξετάζεται εντός τριών (3) εβδομάδων από την ολοκληρωμένη υποβολή της. Σε περίπτωση έγκρισης, εκδίδεται η άδεια διαμονής με διάρκεια ισχύος ενός έτους και ειδοποιείται ο κάθε αιτών ανάλογα. Σε περίπτωση απόρριψης, ο κάθε αιτών ενημερώνεται ανάλογα.

ΥΠΑΡΧΕΙ ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΑ ΠΡΟΣΘΕΤΟΥ ΑΛΛΟΔΑΠΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΣΤΗΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ 

Ανά πάσα στιγμή εντός της διετούς ισχύος της Ειδοποίησης Αρχικής Έγκρισης, είναι δυνατή η συμπλήρωση του ανώτατου ορίου των πέντε (5) ατόμων της ομάδας, νοουμένου ότι πληρούνται οι προϋποθέσεις του Σχεδίου εκείνου και νοουμένου ότι δεν έχουν συμπληρωθεί οι 150 πρώτες άδειες του Κυπριακού Σχεδίου για τις Νεοφυείς Επιχειρήσεις. Σε περίπτωση που η επιχείρηση επιθυμεί να απασχολήσει πρόσθετο αλλοδαπό προσωπικό, τότε θα πρέπει να ακολουθηθούν οι ισχύουσες διαδικασίες για απασχόληση αλλοδαπού προσωπικού, μέσω εξασφάλισης έγκρισης από το Τμήμα Εργασίας. Διευκρινίζεται ότι το Τμήμα Εργασίας θα δίδει έγκριση για απασχόληση πρόσθετου αλλοδαπού προσωπικού στη περίπτωση που ο συνολικός αριθμός των αλλοδαπών εργαζομένων στην επιχείρηση δεν ξεπερνά το 30% του συνολικού προσωπικού.

ΤΙ ΑΚΟΛΟΥΘΕΙ ΤΗΣ ΑΔΕΙΑΣ ΛΗΞΗΣ ΤΗΣ ΑΔΕΙΑΣ ΔΙΑΜΟΝΗΣ 

10

Δύο (2) μήνες πριν τη λήξη της ανανεωμένης άδειας διαμονής, η ομάδα θα πρέπει να υποβάλει εκ νέου αίτηση στην Αρμόδια Αρχή για αξιολόγηση του κατά πόσον η νεοφυής επιχείρηση έχει επιτύχει παρουσιάζοντας επαρκή ανάπτυξη (scale up), έχει αποτύχει ή, παρόλο που δεν έχει παρουσιάσει επαρκή ανάπτυξη, παρουσιάζει θετική προοπτική επιτυχίας. Η αίτηση θα υποβάλλεται, ατελώς, μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου στην Αρμόδια Αρχή10 στο startup.visa@mof.gov.cy με την ένδειξη: «Application for "Cyprus Startup Visa" Name:……. Surname:………….». Όλα τα έγγραφα θα πρέπει να υποβάλλονται στα αγγλικά. Η αίτηση θα πρέπει να συνοδεύεται απαραίτητα από αναθεωρημένο Επιχειρηματικό Σχέδιο και: o Απόδειξη Πληρωμής εισφορών/ Κατάσταση Ασφαλιστέων Αποδοχών στο Ταμείο Κοινωνικών Ασφαλίσεων για το σύνολο των μελών της ομάδας. o Πιστοποιητικό εκκαθάρισης εταιρικού φόρου από το Τμήμα Φορολογίας . o Απόδειξη πληρωμής ετήσιου εταιρικού φόρου (Levy) από τον Έφορο Εταιρειών και Επίσημο Παραλήπτη. o Κατάσταση προσωπικού της εταιρείας. o Ελεγμένους Οικονομικούς Λογαριασμούς. o Καταστάσεις τραπεζικού λογαριασμού της επιχείρησης. o Απόδειξη ότι τουλάχιστον δύο (2) ιδρυτές έχουν πρόσβαση σε €25.000 έκαστος που μπορεί να περιλαμβάνει ταμεία επιχειρηματικών κεφαλαίων (venture capital funding), πλατφόρμες συμμετοχικής χρηματοδότησης (crowdfunding) ή άλλα είδη χρηματοδότησης.

Η Αρμόδια Αρχή για την αξιολόγηση του Επιχειρηματικού Σχεδίου είναι το Υπουργείο Οικονομικών ή οποιαδήποτε άλλη Αρχή δύναται να οριστεί από τον Υπουργό Οικονομικών.


15 | ΙΟΥΝΙΟΣ 2017

Η Αρμόδια Αρχή, κατά την αξιολόγηση, λαμβάνει υπόψη τον αριθμό των θέσεων εργασίας που δημιουργήθηκαν, τους φόρους που καταβάλλονται από την επιχείρηση, τις εξαγωγές της επιχείρησης, τα έσοδα της επιχείρησης καθώς και πρόσθετες επενδύσεις στην επιχείρηση. Η Αρμόδια Αρχή θα αξιολογήσει την αίτηση εντός πέντε (5) βδομάδων και θα λάβει μία εκ των πιο κάτω αποφάσεων:

Α. Η επιχείρηση έχει επιτύχει παρουσιάζοντας επαρκή ανάπτυξη (scale up): Εάν με την αξιολόγηση της αίτησης κριθεί πως η νεοφυής επιχείρηση έχει επιτύχει παρουσιάζοντας επαρκή ανάπτυξη (scale up), τότε το πρόσωπο επικοινωνίας θα λάβει σχετική Ειδοποίηση Τελικής Έγκρισης (Notification of Final Approval), η οποία συνεπάγεται τα πιο κάτω: o Οι απασχολούμενοι στην εταιρεία κατά την ημερομηνία της Ειδοποίησης Τελικής Έγκρισης θα εξασφαλίσουν δικαίωμα διαμονής και απασχόλησης στη Δημοκρατία, στη συγκεκριμένη εταιρεία, χωρίς μέγιστο χρονικό περιορισμό. Για τους μισθωτά απασχολούμενους θα υπάρχει δυνατότητα διετούς έκδοσης/ ανανέωσης αδειών διαμονής. Τα πρόσωπα αυτά θα μπορούν άμεσα να εξασκήσουν το δικαίωμα στην οικογενειακή επανένωση, σύμφωνα με τη μεταναστευτική νομοθεσία. o Η εταιρεία θα μπορεί να απασχολήσει πρόσθετο μισθωτό αλλοδαπό προσωπικό που δεν θα ξεπερνά τα τρία (3) άτομα, χωρίς την έγκριση του Τμήματος Εργασίας, νοουμένου ότι το προσωπικό αυτό θα λαμβάνει μηνιαίες μεικτές απολαβές ύψους τουλάχιστον €1.500. Το προσωπικό αυτό θα δικαιούται να διαμείνει και να απασχοληθεί στη Δημοκρατία, στη συγκεκριμένη εταιρεία, χωρίς μέγιστο χρονικό περιορισμό και, κατ’ επέκταση, όταν πληρούνται οι πρόνοιες της μεταναστευτικής νομοθεσίας, να ασκήσει το δικαίωμα στην οικογενειακή επανένωση. o Η εταιρεία θα μπορεί να απασχολήσει πρόσθετο μισθωτό αλλοδαπό προσωπικό πέραν των πιο πάνω, ακολουθώντας τις ισχύουσες διαδικασίες σχετικά με τη διαμονή και απασχόληση υπηκόων τρίτων χωρών, δηλαδή με την εξασφάλιση έγκρισης από το Τμήμα Εργασίας. Για το προσωπικό αυτό θα εφαρμόζεται η πολιτική που διέπει τη Γενική Απασχόληση. Β. Η επιχείρηση έχει αποτύχει:  Εάν με την αξιολόγηση της αίτησης κριθεί πως η νεοφυής επιχείρηση έχει αποτύχει, τότε το πρόσωπο επικοινωνίας θα λάβει σχετική ειδοποίηση από την Αρμόδια Αρχή, η οποία θα κοινοποιείται στο Τμήμα Αρχείου Πληθυσμού και Μετανάστευσης που θα καλεί τους ενδιαφερόμενους να διευθετήσουν με άλλο τρόπο τη διαμονή τους ή να αναχωρήσουν από τη Δημοκρατία, ανάλογα με την περίπτωση.

Γ. Η επιχείρηση, παρόλο που δεν έχει παρουσιάσει επαρκή ανάπτυξη, παρουσιάζει θετική προοπτική επιτυχίας:  Εάν με την αξιολόγηση της αίτησης κριθεί πως η νεοφυής επιχείρηση, παρόλο που δεν έχει παρουσιάσει επαρκή ανάπτυξη, παρουσιάζει θετική προοπτική επιτυχίας, τότε το πρόσωπο επικοινωνίας, θα λάβει σχετική Ειδοποίηση Ενδιάμεσης Έγκρισης (Notification of Intermediate Approval).


16 | ΙΟΥΝΙΟΣ 2017

   

Με τη λήψη της Ειδοποίησης Ενδιάμεσης Έγκρισης, τα μέλη της ομάδας θα πρέπει άμεσα και πριν τη λήξη της άδειας διαμονής που κατέχουν, να αποταθούν ατομικά στο Τμήμα Αρχείου Πληθυσμού και Μετανάστευσης για ανανέωση της άδειας διαμονής τους, καταβάλλοντας τα προβλεπόμενα τέλη και υποβάλλοντας τα απαραίτητα συνοδευτικά έγγραφα και τα βιομετρικά τους στοιχεία. Η αίτηση για ανανέωση της άδειας διαμονής εξετάζεται εντός τριών (3) εβδομάδων από την ολοκληρωμένη υποβολή της. Σε περίπτωση έγκρισης, εκδίδεται η άδεια διαμονής με διάρκεια ισχύος ενός (1) έτους από την ημερομηνία της Ειδοποίησης Ενδιάμεσης Έγκρισης και ειδοποιείται ο αιτών ανάλογα. Δύο (2) μήνες πριν τη λήξη της ανανεωμένης άδειας διαμονής του, θα πρέπει να υποβληθεί εκ νέου αίτηση στην Αρμόδια Αρχή για τελική αξιολόγηση του κατά πόσον η νεοφυής επιχείρηση έχει επιτύχει (scale up) ή έχει αποτύχει. Η αίτηση υποβάλλεται, ατελώς, μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου στην Αρμόδια Αρχή. Η αίτηση θα συνοδεύεται και από άλλα έγγραφα που πιθανόν να ζητήσει η Αρμόδια Αρχή. Η Αρμόδια Αρχή θα αξιολογήσει την αίτηση εντός πέντε (5) βδομάδων και θα λάβει τελεσίδικη απόφαση σχετικά με το αν η επιχείρηση έχει επιτύχει ή έχει αποτύχει και θα ενημερώνει ανάλογα το πρόσωπο επικοινωνίας και το Τμήμα Αρχείου Πληθυσμού και Μετανάστευσης για τα περαιτέρω.

Startup visa scheme greek version revised june 2017  
Startup visa scheme greek version revised june 2017