Page 1

ΣΧΟΛΙΑ ΣΤΑ ΠΛΑΙΣΙΑ ΤΗΣ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗΣ ΓΙΑ ΤΟ ΝΟΜΟΣΧΕΔΙΟ ΜΕ ΤΙΤΛΟ «Ο ΠΕΡΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2017» Μέρος/ Άρθρο ΜΕΡΟΣ Ι Εισαγωγικές Διατάξεις

Σχόλια Οργανωμένου Φορέα/Πολίτη

Παρατηρήσεις/Σχόλια Αρμόδιας Αρχής

Τα Συνεργατικά Πιστωτικά Ιδρύματα που ανήκουν στο κράτος κατά Μετά από συνεννόηση με τον Έφορο 99% θεωρούνται κρατικές επιχειρήσεις. Η μη εναρμόνιση των ΣΠΙ σαν Συνεργατικών Εταιρειών διευκρινίστηκε ότι δεν κοινωνικές επιχειρήσεις ενδέχεται να μειώσει την ικανότητα υφίσταται τέτοιο πρόβλημα. χρηματοδότησης άλλων κοινωνικών επιχειρήσεων. Πρέπει να υπάρχει τρόπος να χρηματοδοτηθούν οι κοινωνικές επιχειρήσεις και η πιθανή εξαίρεση των ΣΠΙ ενδέχεται να δημιουργήσει δυστοκία χρηματοδότησης για άλλες κοινωνικές επιχειρήσεις.

Δίδεται η εντύπωση ότι επαφίεται στη διακριτική ευχέρεια των επιχειρήσεων να εγγραφούν στο Μητρώο κατά το δοκούν. Θα πρέπει να θεωρείται υποχρέωση να εγγραφούν στο Μητρώο και το άρθρο θα μπορούσε να διαφοροποιηθεί ως εξής: «Οι κοινωνικές επιχειρήσεις υποχρεούνται πριν από την έναρξη των δραστηριοτήτων τους να υποβάλουν αίτηση για εγγραφή στο Μητρώο…». Στο Νόμο θα πρέπει να εισαχθεί μεταβατική διάταξη για τις ΚΕ που ήδη δραστηριοποιούνται με την οποία να δίδεται σε αυτές εύλογο χρονικό διάστημα για εγγραφή στο Μητρώο. Δραστηριοποίηση Κοινωνικών Επιχειρήσεων (ΚΕ) σε τομείς όπως ο πολιτισμός, το περιβάλλον, η οικολογία, η εκπαίδευση, οι παροχές κοινής ωφελείας, αξιοποίηση τοπικών προϊόντων, η διατήρηση παραδοσιακών δραστηριοτήτων κ.α. Να καλύπτει: α. Επιχειρήσεις που θα παρέχουν κοινωνικές υπηρεσίες ή/και αγαθά και υπηρεσίες σε ευάλωτο κοινό (πρόσβαση στη στέγαση και περίθαλψη, βοήθεια στους ηλικιωμένους ή τα άτοκά µε ειδικές ανάγκες, ένταξη των ευπαθών ομάδων, φύλαξη παιδιών, πρόσβαση στην απασχόληση και στην κατάρτιση, διαχείριση της εξάρτησης, κλπ.)·

3. Έννομα αποτελέσματα

ΜΕΡΟΣ ΙΙ – Ορισμός Κοινωνικής Επιχείρησης

5.1 – ορισμός κοινωνικής επιχείρησης

Εναπόκειται στις Κοινωνικές Επιχειρήσεις (ΚΕ) να αποφασίσουν αν επιθυμούν να υιοθετήσουν τον χαρακτηρισμό ΚΕ και να ανταποκριθούν και στις σχετικές υποχρεώσεις.

Οι τομείς δραστηριοποίησης των κοινωνικών επιχειρήσεων (π.χ. πολιτισμός) θα συγκεκριμενοποιηθούν στις κατευθυντήριες γραμμές (σύμφωνα με το άρθρο 5(2) «Η Αρμόδια Αρχή μπορεί να εκδίδει κατευθυντήριες γραμμές για επεξήγηση και ανάλυση του τρόπου εφαρμογής του ορισμού της ΚΕ»).

Υιοθετείται η εισήγηση πολλών φορέων για κατηγοριοποίηση των ΚΕ καθώς και για καθορισμό ποσοστού των εργαζομένων οι β. ή/και επιχειρήσεις των οποίων ο τρόπος παραγωγής των αγαθών ή οποίοι θα εμπίπτουν στις ευάλωτες ομάδες του υπηρεσιών θα επιδιώκει έναν κοινωνικό στόχο (κοινωνική και πληθυσμού. Συνυπολογίζοντας το γεγονός ότι επαγγελματική ένταξη µέσω της πρόσβασης στην εργασία αυτό δεν θα πρέπει να αποτελέσει απόλυτο µειονεκτούντων ατόµων κυρίως λόγω της χαμηλής ειδίκευσής τους ή προαπαιτούμενο καθώς ενδέχεται μια εταιρεία 1


ΣΧΟΛΙΑ ΣΤΑ ΠΛΑΙΣΙΑ ΤΗΣ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗΣ ΓΙΑ ΤΟ ΝΟΜΟΣΧΕΔΙΟ ΜΕ ΤΙΤΛΟ «Ο ΠΕΡΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2017» Μέρος/ Άρθρο

Σχόλια Οργανωμένου Φορέα/Πολίτη

 

Παρατηρήσεις/Σχόλια Αρμόδιας Αρχής

κοινωνικών ή επαγγελματικών προβλημάτων που προκαλούν ο αποκλεισμός και η περιθωριοποίηση), αλλά των οποίων η δραστηριότητα µπορεί να καλύπτει αγαθά ή υπηρεσίες άλλα εκτός των κοινωνικών. 40% κατ’ ελάχιστον των εργαζομένων θα πρέπει να ανήκει υποχρεωτικά στις ευάλωτες ομάδες πληθυσμού (άτομα με χρόνιες παθήσεις, ΑμεΑ, εξαρτημένοι, απεξαρτημένοι, οροθετικοί, φυλακισμένοι, αποφυλακισμένοι, ανήλικοι παραβάτες).

να χαρακτηριστεί ως κοινωνική επιχείρηση λόγω και του έργου που επιτελεί, στο αναθεωρημένο Νομοσχέδιο υιοθετήθηκε η διαμόρφωση δυο κατηγοριών ΚΕ:

Ο ορισμός δεν είναι επαρκής. Θα πρέπει να εμπλουτιστεί, θέτοντας ως επιπρόσθετη πρόνοια ότι ένα ποσοστό από τους εργαζόμενους της επιχείρησης (π.χ. 25%) θα ανήκει σε ευάλωτες ομάδες ατόμων (π.χ. άτομα με αναπηρίες, άτομα με ψυχικές παθήσεις, κτλ). Ο ορισμός ανταποκρίνεται στον εννοιολογικό προσδιορισμό της ΚΕ λαμβάνοντας υπόψη ότι τα βασικά χαρακτηριστικά τέτοιων επιχειρήσεων είναι ο κοινωνικός σκοπός σε συνδυασμό με το επιχειρηματικό πνεύμα του ιδιωτικού τομέα. Παρόλα αυτά ο ορισμός είναι πολύ ευρύς ενώ θα μπορούσε να είναι πιο στοχευμένος. Συγκεκριμένα, θα μπορούσαν να είναι επιχειρήσεις επαγγελματικής ενσωμάτωσης όπως είναι οι «Work Integration Social Enterprises WISEs» που λειτουργούν με πολύ μεγάλη επιτυχία σε αρκετές χώρες του εξωτερικού π.χ. Ισπανία και Σουηδία. Τέτοιες επιχειρήσεις έχουν ως στόχο την προώθηση της απορρόφησης στην απασχόληση ατόμων που είναι αποκλεισμένοι από την αγορά εργασίας και λειτουργούν

Αν η ΚΕ στοχεύει στην κοινωνική ενσωμάτωση μέσω της εργοδότησης ευπαθών ομάδων, τότε η προϋπόθεση για επανεπένδυση του 70% των κερδών της δεν εφαρμόζεται.

1. Τις Κοινωνικές Επιχειρήσεις Ένταξης Σκοπός των Κοινωνικών Επιχειρήσεων Ένταξης θα είναι η ένταξη στην απασχόληση ευπαθών ή άλλων μειονεκτούντων ομάδων του πληθυσμού Οι εργαζόμενοι οι οποίοι ανήκουν στις ευάλωτες ομάδες πληθυσμού (κατ’ ελάχιστο ποσοστό ορίστηκε το 40%). και λαμβάνουν επίδομα πρόνοιας ή οποιαδήποτε άλλη παροχή, 2. Τις Κοινωνικές Επιχειρήσεις Γενικού συνεχίζουν να εισπράττουν τις παροχές αυτές ταυτόχρονα με την Σκοπού αμοιβή τους από την ΚΕ. Σταδιακά μπορεί να μειωθεί το επίδομα, Προώθηση θετικών κοινωνικών ή/και μέχρι την ένταξη του ατόμου στην αγορά εργασίας. περιβαλλοντικών δράσεων με γνώμονα το Πρέπει να τεθούν ασφαλιστικές δικλείδες στον ορισμό για να μην τύχει συμφέρον της κοινωνίας. εκμετάλλευσης.

Αναφορικά με την εισήγηση για παράλληλη λήψη και των επιδομάτων πρόνοιας από τους εργαζόμενους οι οποίοι θα εμπίπτουν στις ευάλωτες ομάδες του πληθυσμού, αυτή θα εξεταστεί σε μεταγενέστερο στάδιο, καθώς σε περίπτωση υιοθέτησής της, οι τροποποιήσεις θα αφορούν τις αντίστοιχες Νομοθεσίες.

2


ΣΧΟΛΙΑ ΣΤΑ ΠΛΑΙΣΙΑ ΤΗΣ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗΣ ΓΙΑ ΤΟ ΝΟΜΟΣΧΕΔΙΟ ΜΕ ΤΙΤΛΟ «Ο ΠΕΡΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2017» Μέρος/ Άρθρο

Σχόλια Οργανωμένου Φορέα/Πολίτη

Παρατηρήσεις/Σχόλια Αρμόδιας Αρχής

σύμφωνα με τους κανόνες της αγοράς. Οι επιχειρήσεις αυτές έχουν σκοπό να βοηθήσουν άνεργα άτομα, τα οποία βρίσκονται σε κίνδυνο μόνιμου αποκλεισμού από την αγορά εργασίας, να ενταχθούν στην εργασία και στην κοινωνία γενικά μέσω παραγωγικών ενεργειών.   

Να καθοριστούν πιο συγκεκριμένα κριτήρια για τον χαρακτηρισμό ΚΕ για να περιοριστεί το εύρος εφαρμογής του ορισμού της ΚΕ από την αρμόδια αρχή. Εντοπίζονται πολλές ασάφειες και κενά στα κριτήρια π.χ. στα είδη των δραστηριοτήτων, στη διάρθρωση της διοίκησης και την εταιρική διάρθρωση. Η ένταξη στην εργασία ευπαθών ομάδων ή μειονεκτούντων ατόμων μπορεί να βρει διέξοδο μέσα από δραστηριότητες του τομέα της κοινωνικής επιχειρηματικότητας. Οι ΚΕ μπορούν να είναι ένα εργαλείο, σύμμαχος του κράτους, σε πολιτικές που αφορούν ιδιαίτερα την κοινωνική συνοχή. Συνεπώς το Νομοσχέδιο θα πρέπει να προβλέπει δύο ομάδες κοινωνικών επιχειρήσεων:

1. Τις Κοινωνικές Επιχειρήσεις Ένταξης Σκοπός των Κοινωνικών Επιχειρήσεων Ένταξης θα είναι η ένταξη στην απασχόληση ευπαθών ή άλλων μειονεκτούντων ομάδων του πληθυσμού συμπεριλαμβανομένων των μεταναστών. 2. Τις Κοινωνικές Επιχειρήσεις Γενικού Σκοπού Μια τέτοια κατηγοριοποίηση θα μπορούσε δυνητικά να είναι βοηθητική στην περίπτωση των δημόσιων προσφορών αποκλειστικά για κοινωνικές επιχειρήσεις που προωθούν την ένταξη ευπαθών ή άλλων μειονεκτούντων ομάδων του πληθυσμού. Θα μπορούσε να γίνει αναφορά για νέους, είτε ΝΕΕΤ (εκτός απασχόλησης και εκπαίδευσης) είτε μόνο για άνεργους, όπου «Σε μια προσπάθεια καταπολέμησης της ανεργίας νέων, ενισχύονται οι 3


ΣΧΟΛΙΑ ΣΤΑ ΠΛΑΙΣΙΑ ΤΗΣ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗΣ ΓΙΑ ΤΟ ΝΟΜΟΣΧΕΔΙΟ ΜΕ ΤΙΤΛΟ «Ο ΠΕΡΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2017» Μέρος/ Άρθρο

Σχόλια Οργανωμένου Φορέα/Πολίτη

Παρατηρήσεις/Σχόλια Αρμόδιας Αρχής

προσπάθειες οργάνωσης σε ομάδες και να δημιουργήσουν έργα αυτόαπασχόλησης».  

Η αναφορά στη 5.1.α. σε άλλο νόμιμο έγγραφο παραμένει καθώς ενδέχεται να αφορά διαφόρων «επενδύει τουλάχιστον το 70% των κερδών της για την προώθηση της ειδών οντότητες. κοινωνικής της αποστολής και την επίτευξη του πρωταρχικού της σκοπού και εφαρμόζει προκαθορισμένες διαδικασίες και κανόνες σε ό,τι αφορά τη διανομή κερδών προς τα μέλη» Στην 5.1.α – Να διαγραφεί το «ή άλλο νόμιμο έγγραφο»

Πώς θα κρίνει η αρχή για υφιστάμενες εταιρίες ή οργανισμούς ότι πληρούν το Αυτό θα καθορίζεται και θα εξετάζεται και από πιο πάνω κριτήριο; Μέσω καταστατικού, η αλλού τρόπου (π.χ. λογιστικά βιβλία την Ετήσια Έκθεση. εγκεκριμένα από λογιστή); Το 70% των κερδών στην επίτευξη στόχου κρίνεται ως μεγάλος περιορισμός (θα μπορούσε να είναι 50%) και μια κοινωνική επιχείρηση θα χρειαστεί μεγάλα επιπρόσθετα κίνητρα για να εγγραφεί και να παραμείνει στο μητρώο. Το ποσοστό του 70% πιθανόν να φοβίζει και τους πιθανούς επενδυτές στην επιχείρηση, μειώνοντας το αριθμό των κοινωνικών επιχειρήσεων.

Το 70% κρίνεται ως ικανοποιητικό ποσοστό για τις ΚΕ γενικού σκοπού. Όπως αναφέρεται πιο πάνω για τις ΚΕ ένταξης η προϋπόθεση για επανεπένδυση του 70% των κερδών της δεν εφαρμόζεται.

Ο ορισμός που διατυπώνεται για την κοινωνική επιχείρηση, είναι αντιπροσωπευτικός με την επιφύλαξη ότι το ποσοστό (επαν)επένδυσης, τουλάχιστον, κατά 70% των κερδών της κοινωνικής επιχείρησης θεωρείται ως πολύ ψηλό και ως εκ τούτου δύναται να αποτελέσει αντικίνητρο για την ίδρυση κοινωνικών επιχειρήσεων. Κατά τις συσκέψεις που πραγματοποιήθηκαν για ανταλλαγή απόψεων περί του Νομοσχεδίου, έγιναν εισηγήσεις για μείωση του εν λόγω ελάχιστου ποσοστού στο 50%.

Το 70% κρίνεται ως ικανοποιητικό ποσοστό για τις ΚΕ γενικού σκοπού. Όπως αναφέρεται πιο πάνω για τις ΚΕ ένταξης η προϋπόθεση για επανεπένδυση του 70% των κερδών της δεν εφαρμόζεται.

Ο έλεγχος του συνόλου των προϋποθέσεων αναμένεται να είναι μια

Θα αποτελεί ευθύνη της Αρμόδιας Αρχής. 4


ΣΧΟΛΙΑ ΣΤΑ ΠΛΑΙΣΙΑ ΤΗΣ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗΣ ΓΙΑ ΤΟ ΝΟΜΟΣΧΕΔΙΟ ΜΕ ΤΙΤΛΟ «Ο ΠΕΡΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2017» Μέρος/ Άρθρο

ΜΕΡΟΣ ΙΙ Ορισμός Κοινωνικής Επιχείρησης

Σχόλια Οργανωμένου Φορέα/Πολίτη

πρόκληση στην εφαρμογή του Νόμου. Ιδιαίτερα η προϋπόθεση (α) του Άρθρου 5 -οι σκοποί μιας επιχείρησης αναφέρονται μεν στο Ιδρυτικό Έγγραφο, ωστόσο στο Ιδρ. Έγγραφο δεν αναφέρονται συγκεκριμένοι σκοποί ως πρώτιστοι ή πρωταρχικοί. Μπορεί να υπάρχει μια ιεράρχηση των σκοπών, αλλά η σειρά αναφοράς τους δεν συνεπάγεται άμεσα και την προτεραιότητα, την οποία αποδίδεται σε κάθε σκοπό από την επιχείρηση σε μια δεδομένη χρονική στιγμή. Στην προκειμένη περίπτωση ο έλεγχος δύναται να είναι αναγκαίο να περιοριστεί απλά στην αναφορά της κοινωνικής αποστολής ως έναν από τους σκοπούς της εταιρείας που περιλαμβάνονται στο Ιδρυτικό Έγγραφο ή ενδεχομένως και στην απαίτηση για προσκόμιση επιπρόσθετων στοιχείων.  προϋπόθεση (α) του Άρθρου 5 - προτείνεται η αφαίρεση της αναφοράς στο κέρδος (δηλαδή αφαίρεση της φράσης «αντί τη δημιουργία κέρδους για τους ιδιοκτήτες, μέλη και μετόχους της»). Και αυτό διότι δημιουργεί μια αρνητική διάθεση ευρύτερα στην έννοια «δημιουργίας κερδών», ενώ παράλληλα καλύπτεται από την προϋπόθεση (γ).  Η άντληση πόρων (ανθρώπινο δυναμικό) να γίνεται αποκλειστικά εντός της Κύπρου. Να γίνει ένα ‘πρόγραμμα’ – καταγραφής ανέργων με βάση το μορφωτικό πλαίσιο ή/και την επαγγελματική εμπειρία που έχουν στο κάθε κλάδο έτσι ώστε, οι επιχειρήσεις αυτές να μπορούν να επιλεγούν – συσχετισμός με το πρόβλημα της ανεργίας των νέων  6.2.β (ii) αφαίρεση «η επιχείρηση διατηρεί ισοσκελισμένο ή πλεονασματικό προϋπολογισμό»  6.2 Να διαγραφεί το «ή άλλο νόμιμο έγγραφο»

Παρατηρήσεις/Σχόλια Αρμόδιας Αρχής

Υιοθετήθηκε

Θα εξεταστεί στα πλαίσια της εφαρμογής της Νομοθεσίας.

Υιοθετήθηκε Η αναφορά σε άλλο νόμιμο έγγραφο παραμένει καθώς ενδέχεται να αφορά διαφόρων ειδών οντότητες.

5


ΣΧΟΛΙΑ ΣΤΑ ΠΛΑΙΣΙΑ ΤΗΣ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗΣ ΓΙΑ ΤΟ ΝΟΜΟΣΧΕΔΙΟ ΜΕ ΤΙΤΛΟ «Ο ΠΕΡΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2017» Μέρος/ Άρθρο Άρθρο 6 – Εγγραφή στο Μητρώο

Σχόλια Οργανωμένου Φορέα/Πολίτη 

  

«η επιχείρηση να διατηρεί ισοσκελισμένο ή πλεονασματικό προϋπολογισμό»: μια επιχείρηση (ιδιαίτερα μια νέα εταιρεία τεχνολογίας – start up) μπορεί για τα πρώτα χρόνια της ύπαρξής της να έχει ελλειμματικό προϋπολογισμό. Η ανάγκη ισοσκελισμού πιθανόν να περιορίζει και την εγγραφή υφιστάμενων μη κερδοσκοπικών εταιρειών, οι οποίες στην υφιστάμενη νομοθεσία που τους ρυθμίζει υπάρχουν κίνητρα για ελλειμματικό προϋπολογισμό. 6(1) οι διατάξεις πρέπει να είναι σαφείς και να μην παραπέμπουν σε μελλοντικές ενέργειες. Να απαλειφθεί η λέξη «θα» και να υιοθετηθεί το ακόλουθο λεκτικό «…που καθορίζεται από την Αρμόδια Αρχή και δημοσιεύεται στην ιστοσελίδα της». 6(2)(α) μετά τη λέξη «επιχείρησης» προστεθεί η φράση «υπογραμμένο από τα ιδρυτικά μέλη της» 6(5) μετά την έγκριση της εγγραφής στο Μητρώο, η Αρμόδια Αρχή πρέπει να εκδίδει Βεβαίωση Εγγραφής στο Μητρώο, την οποία θα αποστέλλει στην ενδιαφερόμενη ΚΕ. Το νομοσχέδιο πρέπει να προβλέπει τον έλεγχο των ελεγμένων λογαριασμών της εταιρείας. Η διατήρηση ισοσκελισμένου ή πλεονασματικού προϋπολογισμού δεν προϋποθέτει την οικονομική επάρκεια της επιχείρησης. Θα πρέπει τα πραγματικά έσοδα της να είναι ίσα ή να υπερβαίνουν τις πραγματικές δαπάνες (σύμφωνα με ελεγμένους λογαριασμούς) και αυτό να απαιτείται μετά τα πρώτα 2 χρόνια λειτουργίας. Όσον αφορά το άρθρο 6(2)(β)(ii), το οποίο αναφέρεται, μεταξύ άλλων, και στη διατήρηση ισοσκελισμένου ή πλεονασματικού προϋπολογισμού, πρέπει να ληφθεί υπόψη ότι το μεγαλύτερο ποσοστό των start-ups κατά τα πρώτα 2-3 έτη λειτουργίας τους έχουν ελλειμματικό προϋπολογισμό.

Παρατηρήσεις/Σχόλια Αρμόδιας Αρχής Υιοθετήθηκε

Υιοθετήθηκε

Δεν κρίνεται απαραίτητη η εν λόγω προσθήκη. Αυτό αποτελεί διαδικαστικό ζήτημα το οποίο θα καθοριστεί κατά την εφαρμογή της Νομοθεσίας.

Σχετικό σχόλιο πιο πάνω.

Υιοθετήθηκε.

6


ΣΧΟΛΙΑ ΣΤΑ ΠΛΑΙΣΙΑ ΤΗΣ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗΣ ΓΙΑ ΤΟ ΝΟΜΟΣΧΕΔΙΟ ΜΕ ΤΙΤΛΟ «Ο ΠΕΡΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2017» Μέρος/ Άρθρο ΜΕΡΟΣ Ι Εισαγωγικές Διατάξεις

Σχόλια Οργανωμένου Φορέα/Πολίτη –

Σημαντικός αριθμός επιχειρήσεων υλοποιούν δράσεις με κοινωνικό ή Η εισαγωγή λογοτύπου θα μπορούσε να περιβαλλοντικό χαρακτήρα που εντάσσονται στα πλαίσια της Εταιρικής εξεταστεί στα πλαίσια εφαρμογής της Κοινωνικής Ευθύνης. Προτείνεται η εισαγωγή ενός λογότυπου, το οποίο νομοθεσίας. θα συνοδεύει τον όρο ΚΕ και θα καθιστά ακόμη πιο σαφή τη διαφοροποίηση και διαχωρισμό μεταξύ των ΚΕ που θα είναι ενταγμένες στο σχετικό Μητρώο και των υπόλοιπων επιχειρήσεων που πιθανό να χρησιμοποιούν παρόμοια ορολογία (π.χ. «κοινωνικά υπεύθυνη δράση», «κοινωνικά υπεύθυνη επιχείρηση», «δράση κοινωνικής ευθύνης») για να αποφευχθεί η σύγχυση και άλλες ανεπιθύμητες συνέπειες.

9.2 Αφαίρεση όλου του εδαφίου. Τα περισσότερα στοιχεία δεν Παραμένει καθώς εντάσσεται στα πλαίσια του ελέγχου της ΚΕ και θα πρέπει να συμπεριλαμβάνονται στις ετήσιες οικονομικές καταστάσεις. περιλαμβάνονται στις οικονομικές καταστάσεις. «έκθεση εταιρικής κοινωνικής ευθύνης και διακυβέρνησης, σύμφωνα με Υιοθετήθηκε τα διεθνή πρότυπα»

Άρθρο 7αποκλειστική χρήση του όρου «κοινωνική επιχείρηση»

ΜΕΡΟΣ ΙΙΙ – Υποχρεώσεις μετά την Εγγραφή

Παρατηρήσεις/Σχόλια Αρμόδιας Αρχής

 Άρθρο 9 – Ετήσια Έκθεση

Θα είναι πάρα πολύ δύσκολο έως αδύνατο για μια νεοσύστατη εταιρία να μπορεί να εκπληρώσει αυτό το κριτήριο χωρίς καθοδήγηση και πλαίσιο από τον φορέα. Επίσης δεν υπάρχουν καθολικά διεθνή πρότυπα για την έκθεση εταιρικής κοινωνικής ευθύνης και διακυβέρνησης για κοινωνικές επιχειρήσεις. Δεν είναι κατανοητό τι θα ζητηθεί από την κοινωνική επιχείρηση και εάν θα είναι μεγάλος επιπρόσθετος φόρτος εργασίας, που πιθανόν να λειτουργήσει σαν αντικίνητρό 

Οι Ετήσιες Εκθέσεις πρέπει να υποβάλλονται μετά το κλείσιμο του Υιοθετήθηκε ημερολογιακού έτους στο οποίο περιλαμβάνεται και η 31η Δεκεμβρίου εκάστου έτους. Καθώς ζητούνται σε αυτή να περιλαμβάνονται και οικονομικά στοιχεία, γίνεται εισήγηση όπως η τελευταία ημερομηνία υποβολής της Ετήσιας Έκθεσης προς την Αρμόδια Αρχή θεωρηθεί η 30η Απριλίου του επόμενου έτους. 7


ΣΧΟΛΙΑ ΣΤΑ ΠΛΑΙΣΙΑ ΤΗΣ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗΣ ΓΙΑ ΤΟ ΝΟΜΟΣΧΕΔΙΟ ΜΕ ΤΙΤΛΟ «Ο ΠΕΡΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2017» Μέρος/ Άρθρο

Σχόλια Οργανωμένου Φορέα/Πολίτη 

 

ΜΕΡΟΣ ΙΙΙ – Υποχρεώσεις μετά την Εγγραφή Άρθρο 10 Μισθοδοσία ΜΕΡΟΣ ΙΙΙ – Υποχρεώσεις μετά την Εγγραφή Άρθρο 11 διάλυση κοινωνικής επιχείρησης

Παρά το γεγονός ότι η τεκμηρίωση του ελάχιστου ποσοστού (επαν)επένδυσης των κερδών πρέπει να γίνεται μέσα από τις οικονομικές καταστάσεις, όπως αναφέρεται στο άρθρο 6(2)(β) του Νομοσχεδίου και όπως άλλωστε ισχύει για το μέρος των κερδών που προέρχεται από την επιχειρηματική δραστηριότητα, γίνεται εισήγηση όπως το υπό αναφορά στοιχείο συμπεριλαμβάνεται και στο άρθρο 9(1) που αφορά στην Ετήσια Έκθεση, την οποία η κοινωνική επιχείρηση οφείλει να υποβάλλει στην Αρμόδια Αρχή. Σε σχέση με το άρθρο 9(1)(ι), γίνεται εισήγηση όπως η φράση «σύμφωνα με τα διεθνή πρότυπα» αντικαταστεί με τη φράση «σύμφωνα με τη διεθνή πρακτική» Στο άρθρο 9(2), γίνεται εισήγηση όπως συμπεριληφθεί και η περίπτωση επιχείρησης η οποία είναι εγγεγραμμένη στον Έφορο Συνεργατικών Εταιρειών, σύμφωνα με τον περί Συνεργατικών Εταιρειών Νόμο.

Παρατηρήσεις/Σχόλια Αρμόδιας Αρχής Καλύπτεται από την αναφορά στο 9(1)(δ)

Έχει διαγραφεί η συγκεκριμένη προϋπόθεση.

Υιοθετήθηκε

Θα μπορούσε να προστεθεί μια δεσμευτική αναλογία ανώτερου και Υιοθετήθηκε μερικώς. Αναθεωρήθηκε η κατώτερου μισθού (3:1 όπως στην περίπτωση της Ελλάδας) για αποφυγή συγκεκριμένη πρόνοια ώστε η καταβολή μισθών ή αμοιβής από την επιχείρηση να είναι σύμφωνη υπερβολικής μισθοδοσίας διευθυντών. με τα καθήκοντα της θέσης και το τι προσφέρεται σε ανάλογες θέσεις της ελεύθερης αγοράς. Γίνεται αναφορά σε εκούσια διάλυση ΚΕ. Δεν υπάρχει διάταξη για Οι συγκεκριμένες διαδικασίες ορίζονται στον αναγκαστική/ακούσια διάλυση ΚΕ. Θα πρέπει να ρυθμίζεται και αυτό το Περί Εταιρειών, συνεπώς θα ακολουθηθούν ενδεχόμενο (π.χ. κατόπιν σχετικής δικαστικής απόφασης) και θα πρέπει αυτές για εκείνες τις κοινωνικές επιχειρήσεις που είναι γραμμένες στον Έφορο Εταιρειών. Στο επίσης να εισαχθούν πρόνοιες για εκκαθάριση. συγκεκριμένο Νομοσχέδιο περιλήφθηκε συγκεκριμένη αναφορά στο ζήτημα της εκούσιας διάλυσης για να διευκρινιστεί το ζήτημα της αξιοποίησης των κερδών για την προώθηση της κοινωνικής αποστολής.

8


ΣΧΟΛΙΑ ΣΤΑ ΠΛΑΙΣΙΑ ΤΗΣ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗΣ ΓΙΑ ΤΟ ΝΟΜΟΣΧΕΔΙΟ ΜΕ ΤΙΤΛΟ «Ο ΠΕΡΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2017» Μέρος/ Άρθρο Άρθρο 12 Αρμόδια Αρχή

Σχόλια Οργανωμένου Φορέα/Πολίτη

 

Ποινές – άρθρα 16-18

Παρατηρήσεις/Σχόλια Αρμόδιας Αρχής

Ο καθορισμός ως Αρμόδιας Αρχής το Υφυπουργείο Ανάπτυξης, το οποίο Η επιλογή του Υφυπουργείου Ανάπτυξης συνάδει δεν υφίσταται ακόμη, είναι ατυχής και δημιουργεί δυσκολίες στην με τον επιχειρηματικό χαρακτήρα των ΚΕ. Το Υφυπουργείο Ανάπτυξης ήδη συζητείται στη έγκριση του Νομοσχεδίου. Βουλή των Αντιπροσώπων. Στο Άρθρο 12 αναφέρεται ως Αρμόδια Αρχή για σκοπούς έγκρισης και τήρησης του Μητρώου Κοινωνικών Επιχειρήσεων το Υφυπουργείο Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας. Με γνώμονα την αποφυγή οποιασδήποτε καθυστέρησης που θα συνδέεται με μια ενδεχόμενη καθυστέρηση στην ανάπτυξη του Υφυπουργείου Ανάπτυξης, προτείνεται όπως στο Νομοσχέδιο συμπεριληφθεί κάποια πρόνοια / μεταβατική διάταξη για ανάληψη των εν λόγω αρμοδιοτήτων από κάποιο άλλο, υφιστάμενο Τμήμα της Κυβέρνησης μέχρι τη δημιουργία του Υφυπουργείου Ανάπτυξης. Οι ιεραρχικές προσφυγές και η έκδοση κανονισμών ανατίθενται στον Υπουργό Εργασίας, Πρόνοιας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων, τη στιγμή που Αρμόδια Αρχή ορίζεται το Υφυπουργείο Ανάπτυξης. Λαμβάνοντας υπόψιν το γεγονός πως οι πλείστες επιχειρήσεις στην Κύπρο είναι μικρές ή μικρομεσαίες, απασχολούν μικρό αριθμό προσωπικού και διαθέτουν περιορισμένες οικονομικές δυνατότητες, το ύψος των προβλεπόμενων ποινών κρίνεται εξοντωτικό, μπορεί να αποτελέσει αντικίνητρο για τη δημιουργία ΚΕ ή/και εγγραφή τους στο Μητρώο και θα πρέπει να αναθεωρηθεί. Για διευκρινιστικούς σκοπούς, γίνεται εισήγηση όπως στο άρθρο 17 και μπροστά από τη φράση «πρόσωπο ή πρόσωπα» προστεθεί η φράση «φυσικό ή νομικό», εφόσον αφορά οποιοδήποτε πρόσωπο.

Υιοθετήθηκε. Έχει αναθεωρηθεί η πρόνοια για τις ιεραρχικές προσφυγές, οι οποίες θα υποβάλλονται στο Υπουργικό Συμβούλιο.

Το ύψος των ποινών καθορίζεται ώστε να λειτουργήσουν αποτρεπτικά. Εξετάζεται όμως και το ενδεχόμενο μετριασμού των εν λόγω ποινών.

Υιοθετήθηκε

Επίσης για διευκρινιστικούς σκοπούς, γίνεται εισήγηση όπως στο άρθρο Υιοθετήθηκε 18(1) η φράση «πρόσωπο ή πρόσωπα» αντικατασταθεί με τη φράση «κοινωνική επιχείρηση», εφόσον το εποπτευόμενο πρόσωπο αφορά κοινωνική επιχείρηση. Πρόσθετα και σε συνέχεια του υπό αναφορά 9


ΣΧΟΛΙΑ ΣΤΑ ΠΛΑΙΣΙΑ ΤΗΣ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗΣ ΓΙΑ ΤΟ ΝΟΜΟΣΧΕΔΙΟ ΜΕ ΤΙΤΛΟ «Ο ΠΕΡΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2017» Μέρος/ Άρθρο

Σχόλια Οργανωμένου Φορέα/Πολίτη άρθρου, γίνεται εισήγηση όπως προστεθεί η πιο κάτω επιφύλαξη: «Νοείται ότι, διοικητική ποινή, σύμφωνα με το παρόν άρθρο, δυνατό να επιβάλλεται πλήρως αιτιολογημένα, πέραν από την ίδια την κοινωνική επιχείρηση, και σε οποιοδήποτε από τα μέλη του διοικητικού συμβουλίου ή επιτροπής, στο γενικό διευθυντή ή οποιοδήποτε άλλο αξιωματούχο ή όργανο διοίκησης ή διεύθυνσης της κοινωνικής επιχείρησης που αποδεικνύεται ότι από τις πράξεις ή παραλείψεις του συνέβαλε στην παραβίαση εκ μέρους της κοινωνικής επιχείρησης των υποχρεώσεων της, κατά τα ανωτέρω.»  Περαιτέρω, στο ίδιο άρθρο 18(1)(γ) στη φράση «…υπόκειται σε πρόστιμο που δεν υπερβαίνει …» γίνεται εισήγηση όπως μετά από τη λέξη «πρόστιμο» προστεθεί η φράση «από την Αρμόδια Αρχή».  Εφόσον η Αρμόδια Αρχή για σκοπούς έγκρισης επιχείρησης είναι το Υφυπουργείο Ανάπτυξης, οι όποιοι Κανονισμοί που αφορούν στο Μητρώο θα πρέπει να εκδίδονται από το εν λόγω Υφυπουργείο.

Άρθρο 20 Κανονισμοί

Παράρτημα Ορισμοί

1

-

 

Κίνητρα

  

Παρατηρήσεις/Σχόλια Αρμόδιας Αρχής

Δεν υιοθετήθηκε η συγκεκριμένη πρόνοια.

Νοείται ότι είναι από την Αρμόδια Αρχή

Ο Υφυπουργός δεν θα μπορεί να εκδίδει κανονισμούς (μόνο να ετοιμάσει προσχέδιο) καθώς η κανονιστική εξουσία ανήκει στους Υπουργούς (άρθρο 58 του Συντάγματος). Οι Κανονισμοί θα εκδίδονται από το Υπουργικό Συμβούλιο. Οι λέξεις «επίσημος κατάλογος» αντικατασταθούν με τις λέξεις «επίσημη Δεν υιοθετήθηκε η αλλαγή στο λεκτικό. βάση δεδομένων». Η συγκεκριμένη επιλογή παραμένει καθώς δεν Στους Ορισμούς που περιλαμβάνονται στο Παράρτημα Ι αναφέρεται ότι κρίθηκε σωστό να αφαιρεθούν τα φυσικά στις επιχειρήσεις περιλαμβάνονται και φυσικά πρόσωπα, σύνολα ή πρόσωπα. ενώσεις προσώπων που ενδεχομένως να μην έχουν νομική προσωπικότητα. Το γεγονός αυτό δύναται να καταστήσει ιδιαίτερα δύσκολο τον έλεγχο των προϋποθέσεων που αναφέρονται στο Άρθρο 5, ιδιαίτερα την κοινωνική αποστολή ως πρώτιστο σκοπό λειτουργίας (το οποίο θα ελέγχεται, όπως αναφέρεται, μέσα από το ιδρυτικό και καταστατικό έγγραφο της εταιρείας). Η επιχείρηση να απαλλάσσεται από τη φορολογία. Είναι σημαντικό να υπάρχουν φορολογικά και άλλα κίνητρα Να επιτραπεί η αξιοποίηση financial instruments όπως π.χ. η επένδυση να γίνεται από ιδιώτες, η διαχείριση από ΜΚΟ ή ΚΕ και αν η δράση είναι

Ο καθορισμός κινήτρων για ανάπτυξη του οικοσυστήματος των κοινωνικών επιχειρήσεων δεν κρίνεται απαραίτητο να ενσωματωθούν ως πρόνοιες στο συγκεκριμένο Νομοσχέδιο, το 10


ΣΧΟΛΙΑ ΣΤΑ ΠΛΑΙΣΙΑ ΤΗΣ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗΣ ΓΙΑ ΤΟ ΝΟΜΟΣΧΕΔΙΟ ΜΕ ΤΙΤΛΟ «Ο ΠΕΡΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2017» Μέρος/ Άρθρο

Σχόλια Οργανωμένου Φορέα/Πολίτη

       

 

επιτυχής και εξυπηρετεί τον σκοπό για τον οποίο εγκρίθηκε ή εξυπηρετεί κρατικές κοινωνικές πολιτικές, τότε το κράτος να πληρώνει ψηλό επιτόκιο στους ιδιώτες που επένδυσαν το κεφάλαιο. Να μελετηθούν τρόποι πρόσβασης στο κεφάλαιο που ίσως χρειάζεται μια κοινωνική επιχείρηση για να ξεκινήσει τη λειτουργία της ή για αγορά εξοπλισμού. Προϊόντα που παράγονται από ΚΕ να έχουν προτεραιότητα για αγορά από το Κράτος εφόσον πληρούν τις σχετικές προδιαγραφές έστω και αν δεν είναι τα πιο φθηνά στην αγορά. Να υπάρχει διαφορετική μεταχείριση ΚΕ που θα ιδρυθούν και θα διοικούνται/αποτελούνται από άτομα με αναπηρίες ή που ανήκουν σε ευάλωτες ομάδες. Να ενθαρρύνεται η εργοδότηση ΑμεΑ στις ΚΕ με σχετικά κίνητρα τόσο για τον εργοδότη αλλά και για τον εργοδοτούμενο. Το εισόδημα από εργασία σε ΚΕ να λογίζεται σε μικρότερη αξία για σκοπούς συνέχισης παροχής επιδομάτων και συντάξεων από το Κράτος. Η εργασία σε ΚΕ να επιτρέπεται σε μεγαλύτερο βαθμό από ότι επιτρέπει ο νόμος για άτομα που λαμβάνουν σύνταξη ανικανότητας από τις κοινωνικές ασφαλίσεις. Να ενθαρρυνθούν αντιπροσωπευτικές οργανώσεις ΑμεΑ ή ομάδες ΑμεΑ να αξιοποιήσουν την ΚΕ για δημιουργία και προσφορά υπηρεσιών που χρειάζονται για ανεξάρτητη διαβίωση. Οι συγκεκριμένες επιχειρήσεις - και εφόσον τηρούν το ποσοστό συμμετοχής ατόμων με ιδιαίτερα χαρακτηριστικά - θα έχουν φοροελαφρύνσεις ή ακόμα και μηδενική φορολόγηση για τα πρώτα 5 χρόνια λειτουργίας τους. Από το Νομοσχέδιο ελλείπει ο καθορισμός της υποχρέωσης της Κυβέρνησης (και άλλων αρχών) για μέτρα οικονομικής και διοικητικής στήριξης. Οι συμμετέχοντες θα έχουν πρόσβαση σε χρηματοδοτικά εργαλεία για την ανάπτυξη και εφαρμογή της προσπάθειας τους, ενδυνάμωση και τεχνική στήριξη στο περιβάλλον της κοινωνικής επιχειρηματικότητας

Παρατηρήσεις/Σχόλια Αρμόδιας Αρχής οποίο αφορά το γενικότερο θεσμικό πλαίσιο. Η πρόθεση της Κυβέρνησης για λήψη υποστηρικτικών μέτρων εκφράζεται μέσα από μελέτη/Σχέδιο Δράσης από εμπειρογνώμονες, το οποίο ολοκληρώθηκε το Σεπτέμβριο του 2017, για στήριξη του οικοσυστήματος. Αφού αξιολογηθούν οι εισηγήσεις θα διαμορφωθεί το τελικό Σχέδιο Δράσης το οποίο θα προβλέπει τη σταδιακή υιοθέτηση κινήτρων, μέσα από μια ολιστική προσέγγιση του θέματος, συνυπολογίζοντας παράλληλα και το γεγονός ότι το οικοσύστημα των ΚΕ στην Κύπρο βρίσκεται σε πολύ αρχικά στάδια.

11


ΣΧΟΛΙΑ ΣΤΑ ΠΛΑΙΣΙΑ ΤΗΣ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗΣ ΓΙΑ ΤΟ ΝΟΜΟΣΧΕΔΙΟ ΜΕ ΤΙΤΛΟ «Ο ΠΕΡΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2017» Μέρος/ Άρθρο

Σχόλια Οργανωμένου Φορέα/Πολίτη

-

-

-

-

Παρατηρήσεις/Σχόλια Αρμόδιας Αρχής

αλλά και ειδική πρόσβαση σε πιστωτικά ή/και επενδυτικά εργαλεία με ή χωρίς ανάλογες εγγυήσεις. Θα μπορούσε να υπάρξει μια αναφορά για μικροδάνεια και τη δυνατότητα χρηματοδότησής από εθνικούς πόρους (όχι μόνο για νέους αλλά για όλες τις ομάδες). Το Νομοσχέδιο ή άλλο θεσμικό πλαίσιο που θα συνοδεύει τη Νομοθεσία για τις κοινωνικές επιχειρήσεις πρέπει να περιλαμβάνει αριθμό κίνητρων με σκοπό την προσέλευση των ενδιαφερομένων για την δημιουργία και λειτουργία κοινωνικών επιχειρήσεων. Παραδείγματα άλλων χωρών που παρέχουν κίνητρα είναι: Κρατική χορηγία για κάλυψη μέρους του αρχικού κεφαλαίου. Απαλλαγή από τη φορολογία των επιχειρήσεων. Εξάλλου το άρθρο 132 της Οδηγίας 2006/112/ΕΚ του Συμβουλίου της 28ης Νοεμβρίου 2006 σχετικά με το κοινό σύστημα φόρου προστιθέμενης αξίας επιτρέπει στα κράτη μέλη να απαλλάσσουν από το ΦΠΑ ορισμένες δραστηριότητες γενικού συμφέροντος. Η άμεση φορολογία των κοινωνικών επιχειρήσεων εμπίπτει στην αρμοδιότητα των κρατών μελών, οι οποίες είναι ελεύθερες να προσφέρουν σε κοινωνικές επιχειρήσεις κάποιες φορολογικές απαλλαγές. Τα άτομα που εργάζονται σε τέτοιες επιχειρήσεις να μην χάνουν τα κοινωνικά επιδόματά τους για τα πρώτα 2-3 χρόνια μέχρι να καθησυχαστούν ότι οι επιχειρήσεις είναι κερδοφόρες και ότι έχουν συνεχή επαρκή έσοδα μέσω του μισθού τους από αυτές τις επιχειρήσεις. Μέτρα στήριξης για την εκπαίδευση και επαγγελματική κατάρτιση των ατόμων που επιθυμούν να ιδρύσουν κοινωνική επιχείρηση, καθώς και την συστηματική επαγγελματική και συμβουλευτική στήριξη, όπου απαιτείται. Θα μπορούσαν να παρέχονται επιπλέον κίνητρα σε καινοτόμες ιδέες επιχειρήσεων και ανάλογα με τον κοινωνικό σκοπό

Να υπάρχουν κίνητρα για την δημιουργία ΚΕ σε παραμελημένους 12


ΣΧΟΛΙΑ ΣΤΑ ΠΛΑΙΣΙΑ ΤΗΣ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗΣ ΓΙΑ ΤΟ ΝΟΜΟΣΧΕΔΙΟ ΜΕ ΤΙΤΛΟ «Ο ΠΕΡΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2017» Μέρος/ Άρθρο

Σχόλια Οργανωμένου Φορέα/Πολίτη

Παρατηρήσεις/Σχόλια Αρμόδιας Αρχής

τομείς όπως η γεωργία, η κτηνοτροφία και η βιομηχανία . Στο προσχέδιο αναγράφονται: επένδυση τουλάχιστον το 70% των κερδών της και προκαθορισμένες διαδικασίες και κανόνες για την διανομή των κερδών. Γιατί κάποιος επενδυτής να προτιμήσει τη δημιουργία μιας κοινωνικής επιχείρησης σε περίοδο οικονομικής κρίσης ; Να δοθούν κάποια κίνητρα για τον επενδυτή. Είτε επιχορηγήσεις από το κράτος ή Ευρωπαϊκά κονδύλια ή ακόμα και φοροαπαλλαγές. ‘Η ως πρώτο βήμα να γίνει η διείσδυση των κοινωνικών επιχειρήσεων μέσω των μεγάλων επιχειρήσεων, ομίλων, πανεπιστήμιων της Κύπρου έτσι ώστε να κατανοήσουν τον ορισμό της κοινωνικής επιχείρησης. Αλλά και μέσω των σεμιναρίων, προγραμμάτων ακόμη και της διαφήμισης.

13

Σχόλια_δημόσιας διαβούλευσης  

Πίνακας_Σχόλια Δημόσιας Διαβούλευσης

Σχόλια_δημόσιας διαβούλευσης  

Πίνακας_Σχόλια Δημόσιας Διαβούλευσης