Page 1

JAARVERSLAG 2013


JAARVERSLAG 2013 Stichting Present Wageningen


///////////////////////////////// STICHTING PRESENT WAGENINGEN

ZINVOL VRIJWILLIGERSWERK AANWEZIG IN HET HIER EN NU ALS CADEAU VOOR DE ANDER


Inhoudsopgave 1

VOORWOORD

7

2

STICHTING PRESENT WAGENINGEN

9

2.1 2.2 2.3 2.4 3

NAAM, RECHTSVORM EN VESTIGINGSPLAATS DOELSTELLING, MISSIE EN PRESENTFORMULE WERKWIJZE BESTUUR EN OPERATIONEEL TEAM 2013

9 9 11 12

DOELSTELLING EN REALISATIE

13

3.1 3.2 3.3 3.4

13 18 19 19

GROEPEN EN PROJECTEN PARTNERS OPERATIONEEL TEAM BESTUUR

4

PRESENTVERHALEN

21

5

JAARREKENING 2013

23

5.1 5.2 5.3 5.4 5.5

23 24 25 26 28

6

7

INLEIDING OP DE JAARREKENING BALANS PER 31-12-2013 STAAT VAN BATEN EN LASTEN 2013 TOELICHTING OP BALANS PER 31-12-2013 TOELICHTING OP DE STAAT VAN BATEN EN LASTEN OVER 2013

VOORUITBLIK 2014

31

6.1 6.2 6.3 6.4

31 31 33 34

ALGEMENE DOELSTELLING 2014 SPEERPUNTEN VOOR 2014 FINANCIERING BEGROTING 2014

BEDANKT

35

/////////////////////////////////////////////////////

5

JAARVERSLAG PRESENT WAGENINGEN 2013


6

/////////////////////////////////////////////////////


1 Voorwoord Wanneer u dit leest, heeft u al een aantal leuke foto’s met lachende mensen kunnen zien. Ik nodig u uit om verder te bladeren door dit zonnige verslag waarin tijd, helpende handen en aandacht als cadeautjes op mooie momenten worden beschreven. Neem bijvoorbeeld hoofdstuk 4 met prachtige Presentverhalen. Wageningen laat zich als studentenstad van een warme en betrokken kant zien, waar sieraden worden gemaakt, wordt gesport, geklust, verhuisd of gewoon koffie wordt gedronken. Veel gebeurt zonder er al teveel aandacht aan te geven; daar zitten hulpontvangers ook niet altijd op te wachten. Soms is het juist leuk dit wel te delen, zoals in de samenwerking met Wageningen Dient waaraan door minister Dijsselbloem het startsein werd gegeven. Present in Wageningen is nog jong. In 2013 formeel gestart, en gelijk al 2x zoveel groepen gekoppeld aan hulpvragers dan was begroot. Prachtig om zoveel betrokkenheid te ervaren. We maken dankbaar gebruik van de ervaringen die wij de afgelopen jaren in Ede hebben opgedaan. Tegelijk is het weer opnieuw beginnen, netwerken bij de gemeente, de bedrijven, de kerken. Wij willen ook in 2014 bijdragen aan een Wageningen dat nog meer naar elkaar omziet. Juist nu in het licht van alle komende gemeentelijke veranderingen. Wij hopen dat u dit verslag met plezier leest, anderen aanraadt en op uw manier ook wilt bijdragen aan het omzien naar elkaar. Namens het bestuur en operationeel team, André Noorlander – Voorzitter Moniek Kars – Algemeen Coördinator

/////////////////////////////////////////////////////

7

JAARVERSLAG PRESENT WAGENINGEN 2013


8

/////////////////////////////////////////////////////


2 Stichting Present Wageningen 2.1

Naam, rechtsvorm en vestigingsplaats

In 2012 is er vanuit Stichting Present Ede een pilot gestart om te zien of er in Wageningen behoefte was aan een Present stichting. Diverse kerken, maatschappelijke organisaties en studentenverenigingen reageerden daar erg enthousiast op. In 2012 werden daarom binnen de pilot 5 projecten uitgevoerd. Dat heeft het bestuur van Stichting Present Ede doen besluiten om in 2013 officieel in Wageningen van start te gaan en de naam van de stichting te veranderen in Stichting Present Ede/Wageningen. De statutaire vestigingsplaats is Ede. Stichting Present Ede/Wageningen is aangesloten bij Stichting Present Nederland. Stichting Present voert een lokaal beleid gericht op de specifieke karakteristieken van de gemeente Wageningen, en kiest er derhalve voor om de financiĂŤle verantwoording, jaarplannen en de jaarverslagen voor beide plaatsen te scheiden.

2.2

Doelstelling, missie en presentformule

De betrokkenen bij Stichting Present Wageningen zijn ervan overtuigd dat mensen bereid zijn zich in te zetten voor de ander en de samenleving. De kloof tussen die bereidheid en het daadwerkelijk in actie komen is echter voor veel mensen groot. Stichting Present Wageningen wil een brug bouwen tussen groepen mensen die bereid zijn hun tijd en talenten in te zetten voor een ander en de mensen die bij deze hulp gebaat zijn. Op deze brug vinden prachtige projecten en ontmoetingen plaats. Present Wageningen heeft een veerkrachtige samenleving op het oog, waarbij saamhorigheid en solidariteit centraal staan. Doelstelling Stichting Present Wageningen wil een maatschappelijke beweging op gang brengen waarbij steeds meer mensen het vanzelfsprekend vinden om naar elkaar om te zien. Missie Stichting Present Wageningen slaat een brug tussen mensen die aandacht, tijd en talenten te bieden hebben en mensen die daarmee geholpen kunnen worden.

/////////////////////////////////////////////////////

9

JAARVERSLAG PRESENT WAGENINGEN 2013


Presentformule Om invulling te geven aan de doelstelling en de missie heeft Present een vernieuwende formule ontwikkeld. Bestaande groepen krijgen de mogelijkheid om een zinvolle en goed bestede dag te beleven door zich via een afgebakend project in te zetten voor een ander. De hulpontvangers zijn mensen die te maken hebben met armoede, een slechte gezondheid of een sociaal isolement. Bij de “presentformule” staan 4 succesfactoren centraal: •

10

Aanbod van groep staat centraal. Present Wageningen richt zich op groepen, bestaande uit ongeveer 7 personen in alle leeftijdscategorieën die zich samen willen inzetten. Present Wageningen werkt aanbodgericht, dat betekent dat het aanbod van de groepen aan tijd en inzet het vertrekpunt is voor het vinden van een geschikt project. Structurele opzet en professionele begeleiding. Present Wageningen werft en begeleidt groepen vrijwilligers die zich voor een afgebakende periode willen inzetten. Door een zorgvuldige voorbereiding, een professionele begeleiding en een duidelijke afronding kan er in weinig tijd veel werk verzet worden. Maar belangrijker is nog dat er op deze manier wederzijdse ontmoeting en bemoediging plaats kan vinden. Present Wageningen werkt in nauwe samenwerking met organisaties in wonen, zorg en welzijn. Maatschappelijke organisaties kennen de hulpvragen in Wageningen die passen bij het aanbod van de verschillende groepen. Samen wordt gekeken of er een geschikte match kan worden gemaakt. Projecten zijn altijd ondersteunend aan een bestaand hulpverleningstraject. Hulpvragers worden begeleid door hun hulpverlener tijdens het project. Present Wageningen is een lokale organisatie en is lid van een landelijk platform. In Wageningen bouwt Present aan een plaatselijk draagvlak bij partners en bedrijven. Present Wageningen maakt deel uit van een landelijk netwerk van Present stichtingen. Onderling worden ervaringen en expertise uitgewisseld, wat de lokale stichting versterkt.

/////////////////////////////////////////////////////


2.3

Werkwijze

Stichting Present Wageningen wil groepen zo zorgvuldig mogelijk begeleiden, zodat kwaliteit en duurzaamheid van projecten bewaakt worden. Hieronder wordt uitgelegd welke stappen we doorlopen tijdens elk project. 1.

2. 3. 4.

5. 6. 7.

Kennismaking – de groep en een medewerker van Stichting Present Wageningen maken kennis met elkaar, onder andere door een presentatie van Present en een inventarisatie van het aanbod van de groep. Aanmelding – de groep meldt zich aan met een aanbod in talent en tijd. Match – Present koppelt het aanbod aan een hulpvraag van een organisatie in wonen, zorg en welzijn. Projectbezoek – Present Wageningen plant een bezoek op locatie, waarbij de contactpersoon van de groep vrijwilligers, de hulpverlener, de hulpontvanger en iemand van Present aanwezig zijn. Hier worden de afspraken omtrent het project gemaakt. Uitvoering project – Na de nodige voorbereidingen kan het project plaatsvinden op de geplande datum. Evaluatie en terugkoppeling – zowel groep als hulpverlener blikken terug. De beweging – de groepvrijwilligers wordt uitgedaagd verder invulling te geven aan de beweging van naar elkaar omzien die Stichting Present Wageningen op gang wil brengen. Dit kan op verschillende manieren, bijvoorbeeld door anderen in het eigen netwerk te enthousiasmeren of door zich nog een keer in te zetten als groep of als groepenbegeleider.

/////////////////////////////////////////////////////

11

JAARVERSLAG PRESENT WAGENINGEN 2013


2.4

Bestuur en operationeel team 2013 BESTUUR

André Noorlander – voorzitter Jasper van Schuppen – penningmeester Marieke Rodenburg – secretaris (t/m juni 2013) Annemiek Pieters– secretaris (per juli 2013) Henk Peter Dijkema – algemeen bestuurslid Piet Knepper – algemeen bestuurslid (per april 2013)

TAKEN: (Personeels)beleid Financiën Fondswerving Randvoorwaarden

OPERATIONEEL TEAM

12

COÖRDINATOR Moniek Kars

KERNTAKEN: Netwerken met partners Werven en begeleiden vrijwilligers Matchen aanbod – vraag Aansturen OT PR en communicatie

GROEPENBEGELEIDER Anton ten Brinke - vrijwilliger

TAKEN: Groepen begeleiden

/////////////////////////////////////////////////////


3 Doelstelling en realisatie De centrale doelstelling van Stichting Present Wageningen voor 2013 was: In 2013 werkt Present Wageningen aan een maatschappelijke beweging van naar elkaar omzien door het werven, inzetten en begeleiden van 15 groepen 1 vrijwilligers. Present Wageningen beoogt met een zorgvuldige, professionele begeleiding van de groepen continuĂŻteit en kwaliteit te waarborgen in de projecten en de daaruit voortvloeiende ontmoetingen. Vanuit de centrale doelstelling is gewerkt aan specifieke doelen gericht op aanbod en vraag. Hoe deze doelen gestalte hebben gekregen in 2013 is beschreven in dit hoofdstuk.

3.1 Groepen en projecten In 2013 heeft Stichting Present Wageningen 34 groepen vrijwilligers ingezet bij projecten. Dat zijn 19 groepen meer dan gepland. In totaal hebben 230 vrijwilligers zich 806 uur lang ingezet tijdens praktische of sociale projecten.

Groepen in 2013 40 30

Doel

20

Realisatie

10 0 2012 (pilot)

2013

1

Een groep bestaat uit gemiddeld 7 personen in alle leeftijdscategorieĂŤn, die zich samen inzetten tijdens een project.

/////////////////////////////////////////////////////

13

JAARVERSLAG PRESENT WAGENINGEN 2013


////////// HERKOMST GROEPEN 2013

3

2

1

Studenten 11

Kerken Bedrijven

5

Scholen Flexgroepen 5

Non-profit

7

Gezinnen

///////// OVERZICHT VAN GROEPEN EN PROJECTEN WAGENINGEN HERKOMST

GROEPEN

PROJECT

Studenten - VGSW

9 groepen

koken, samen eten, spelletjes, wandelen, sauzen, afwassen, tuinieren, opruimen, schoonmaken

Studenten - Ichthus

1 groep

samen eten, creatief

Studenten - Navigators

1 groep

sauzen, tuinieren

Kerken - Baptisten

4 groepen

organiseren feest, schoonmaken, tuinieren,

Kerken - ICF

1 groep

koken, samen eten

Kerken - GKV

1 groep

opruimen

Kerken - RK

1 groep

uitstapje

Bedrijven - RIBW

5 groepen

wandelen, spelletjes, tuinieren, behangen, schoonmaken

Scholen - Piekschool

1 groep

koekjes bakken voor ouderen

Scholen - Pantarijn

4 groepen

nagels lakken, spelletjes, sport, tuinieren

Flexers

3 groepen

tuinieren, sauzen

Non-profit – bestuur Present

1 groep

koken, serveren, afwassen

Non-profit – Raad v kerken

1 groep

tuinieren

Gezinnen

1 groep

koffie drinken

14

/////////////////////////////////////////////////////


Voor een aantal van onze partners wordt in het volgend overzicht aanvullende, specifieke informatie gegeven over projecten in 2012 en 2013.

///////// SPECIFIEKE INFO PROJECTEN 2012 EN 2013

20 18 16 14 12 10 8 6 4 2 0

19 15

13

2

2012

10 1

1 2

2

3

2013 0 1

In Wageningen is een groot aanbod van groepen vrijwilligers vanuit de (Christelijke) studentenverenigingen. Er waren diverse groepen die zich meer dan eens hebben ingezet, 1 groep heeft zich het eerste half jaar zelfs elke maand ingezet. Het is mooi om de betrokkenheid van de studenten te zien en ook hoezeer de ontmoeting met de studenten wordt gewaardeerd door de Wageningse gemeenschap!

/////////////////////////////////////////////////////

15

JAARVERSLAG PRESENT WAGENINGEN 2013


We mochten 7 groepen uit 4 verschillende kerken matchen aan mensen met een hulpvraag. De Baptistengemeente De Ontmoeting heeft zich 4 keer ingezet. Bij deze projecten was een duidelijke aansluiting bij de behoefte van de groepen vrijwilligers voor wat betreft de doelgroep. Zo organiseerden ze een gezellige middag voor de vluchtelingen, wat uiteindelijk leidde tot een maandelijkse ochtend speciaal voor de vluchtelingen. Ook bij de groepen van de GKV en ICF zagen we dat de werkwijze van Present aanslaat en dat het leuk is om op deze manier met je gemeenteleden je in te zetten. Je leert elkaar (beter) kennen en ontmoet de ander! In 2013 meldden zich ook een aantal vrijwilligers (flexers) die vaker dan eens aan de slag willen gaan en een bijdrage willen leveren aan een samenleving waarin naar elkaar wordt omgezien. Zodoende werd er een flexpool geformeerd, waarmee 3 flexprojecten werden uitgevoerd. 2013: Wageningen 750 jaar, Wageningen Dient Op Goede Vrijdag werd door Minister Dijsselbloem samen met de Raad van Kerken het startsein gegeven aan Wageningen Dient. Wageningen Dient was het initiatief van Job Francissen. Hij wilde graag een schakel vormen tussen enthousiaste, betrokken Wageningers die graag de handen uit de mouwen willen steken en Wageningers die de hulp hard kunnen gebruiken. De uitvoering daarvan was in handen van Stichting Present Wageningen. Het aanbod via Wageningen Dient van een groep of individu (bv. uit een bijbelgroep, een studentenvereniging, een gezin, een bedrijf, een bestuur etc.) werd door Present Wageningen gekoppeld aan hulpvragen zoals bekend bij maatschappelijke organisaties. Op deze manier hebben er via Wageningen Dient 15 projecten plaats gevonden. Dat waren zowel praktische als sociale projecten waarin 121 mensen zich vrijwillig voor de ander hebben ingezet, wat overeen kwam met in totaal 490 uur vrijwilligerswerk. Wat een prachtig resultaat! De initiatiefnemer van dit project, Job Francissen werd in mei ernstig ziek en als gevolg daarvan is hij helaas na een periode van coma op 23 juli 2013 overleden. Hierdoor is hij helaas niet zelf in staat geweest om al de projecten te kunnen voorbereiden en/of uitvoeren.

16

/////////////////////////////////////////////////////


///////// WANNEER KOMEN JULLIE WEER? 30 leerlingen van groep 3 van de H.J. Piekschool hebben in de klas koekjes gebakken voor de bewoners van Rumah Kita. En niet zo maar koekjes, maar in het kader van Wageningen 750 jaar werden er Wageningse wieltjes gemaakt! De koekjes werden in mooie versierde zakjes gedaan, met een zelf geschreven boodschap van de kinderen erop. De volgende dag liepen de 30 kinderen naar Rumah Kita om de bewoners te verrassen met de koekjes. Best wel spannend was dat voor de kids! Maar Rumah Kita, dat Ons Huis betekent, doet zijn naam eer aan. De kinderen voelden zich er snel thuis. Er werden liedjes gezongen, overgegooid met de bal, een dansje gedaan, limonade gedronken, een woordje Indonesisch geleerd (sekolah is school) en zelfs rollator gereden! De kinderen vonden het erg leuk en waren na afloop vol met verhalen! Heb je die mevrouw met de Hello Kitty sokken gezien? En die andere mevrouw viel steeds in slaap. En er was zelfs iemand die de benen nog in de nek kon leggen! Natuurlijk probeerden de kinderen dat na te doen! Wat een aardige mensen bij Rumah Kita! De bewoners vonden het ontzettend leuk dat de leerlingen op bezoek kwamen! Komen jullie nog eens een keer???

/////////////////////////////////////////////////////

17

JAARVERSLAG PRESENT WAGENINGEN 2013


3.2 Partners Maatschappelijke organisaties In 2013 hebben vrijwilligers ondersteunend werk verricht bij hulpverleningstrajecten van 18 verschillende maatschappelijke organisaties. Bij Stichting Present is het belangrijk dat de kortdurende, afgebakende projecten van vrijwilligers ondersteunend zijn aan de bestaande hulpverleningstrajecten. Present wil geen dingen overnemen van hulpontvangers, maar wil ze juist in hun eigen kracht zetten. Veel van de maatschappelijke organisaties waren al bekend met het werk van Present in Ede waardoor er relatief eenvoudig matches met groepen vrijwilligers konden worden gemaakt. Collega sociaal makelaars Present Wageningen heeft in 2013 kennisgemaakt met Het Meldpunt, Hand- en Spandiensten en het Klussenatelier . Er zijn diverse afspraken geweest waarbij de verschillende organisaties elkaar steeds beter hebben leren kennen. Hierdoor konden hulpvraag en aanbod van vrijwilligers goed worden afgestemd en doorverwezen. Present Wageningen was aanwezig op de Banenmarkt voor vrijwilligers en de beursvloer Wageningen, beide georganiseerd door Het Meldpunt.

18

/////////////////////////////////////////////////////


3.3 Operationeel team Begin 2013 is het operationeel team van Present Wageningen opgericht. Moniek Kars is aangesteld als algemeen coördinator. De algemeen coördinator houdt zich bezig met netwerkopbouw en werven en begeleiden vrijwilligers, matchen aanbod en vraag, PR en communicatie. Halverwege het jaar kwam Anton ten Brinke het team als vrijwillige groepenbegeleider versterken.

3.4 Bestuur Present Ede/Wageningen heeft een bestuur bestaande uit 5 personen. Halverwege 2013 is afscheid genomen van de secretaris. De taken zijn door een bestaand bestuurslid overgenomen. Een nieuwe algemeen bestuurslid is verwelkomd. Het bestuur heeft zich gericht op beleidsvorming, personeelszaken, inhoudelijke ondersteuning van het operationeel team, contacten met kerken en financiën. Belangrijk daarbij was het monitoren van de voortgang van de activiteiten en fondswerving in relatie tot de jaardoelstellingen. Er vonden ontmoetingen plaats met vertegenwoordigers van de Wageningse politiek en maatschappelijke organisaties. Het bestuur vergaderde 6 keer in 2013. Het bestuur heeft ter kennismaking met het Wageningse ook zelf een project uitgevoerd. Zij hebben een toetje gemaakt voor Inloopcentrum Markt 17, geholpen met serveren en afwassen. Natuurlijk was er de gelegenheid voor een praatje met de gasten van Markt 17.

/////////////////////////////////////////////////////

19

JAARVERSLAG PRESENT WAGENINGEN 2013


///////// HULPVERLENERS RIBW ZELF PRESENT Maar liefst 25 personeelsleden van de RIBW Wageningen gingen tijdens hun jaarlijkse teamuitje aan de slag via Present. Tot een half uur voor de projecten van start gingen was het voor de deelnemers nog een verrassing wat ze gingen doen. Er werd deze middag veel werk verricht op 5 verschillende locaties in Wageningen. Bij het inloopcentrum Markt 17 werd grote schoonmaak gehouden en werden de kasten opnieuw ingericht. Bij het Hospice werd de tuin winterklaar gemaakt. De gasten van het Hospice vonden het prima en genoten stilletjes van de bedrijvigheid. Een aantal bewoners van Rumah Kita konden met de vrijwilligers een wandelingetje buiten maken. En dat was genieten van de heerlijke herfstzon! Bij een cliÍnte van Solidez werd de tuin opgeknapt en de gang behangen. Bij het AZC/Pol De Leemkuil was het groot feest tijdens de bingo voor de vluchtelingen. De taalbarrière werd creatief overwonnen met behulp van een jongeman die wat Engels sprak en een whiteboard. Wat fijn als je een ander kan helpen. En... Een leuke manier om je collega's beter te leren kennen!

20

/////////////////////////////////////////////////////


4 Presentverhalen VERJAARDAGSCADEAU 2 vriendinnen konden een paar uurtjes vrij maken om een alleenstaande moeder begeleid door Philadelphia te helpen met haar tuin. Al kletsend werd het onkruid verwijderd, het blad bij elkaar geharkt en de tuin weer netjes gemaakt. Gezellig zo samen! Timing was perfect, want 2 dagen later was mevrouw zelf jarig. Een opgeruimde tuin, een mooi verjaardagscadeau! FIJN DAT ER ZULKE MENSEN ZIJN!

De Baptistengemeente Wageningen zet zich regelmatig via Present in. Zoals deze keer voor een gezin begeleid door HomeStart. Het gezin kon door omstandigheden hun nieuwe huis niet betrekken. De groep heeft het huis geheel schoongemaakt. Hulpontvanger: “Fijn dat er mensen zoals zij op deze aarde rondlopen. Ik heb nog wel een weg te gaan maar voel me positief over de toekomst. GEZELLIG OP DE KOFFIE

Gezin Mulders wilde heel graag op bezoek gaan bij de bewoners van Rumah Kita. Gezellig een ochtendje op de koffie. Dochter en zoon hadden thuis mooie placemats gemaakt voor de bewoners. Er werd gezellig gekletst, gekleurd, met de ballon overgegooid. Een mooie ontmoeting!

/////////////////////////////////////////////////////

21

JAARVERSLAG PRESENT WAGENINGEN 2013


OPGERUIMDE TUIN De achtertuin van een cliĂŤnte van Solidez kon wel een goede opruimbeurt gebruiken. Maar liefst 7 keer ging de GKV groep met de aanhanger heen en weer naar de stort! Die dag zelf was het af en toe best wel even lastig voor mevrouw. Maar achteraf kijkt ze er positief op terug en heeft het haar gestimuleerd om zelf verder aan de slag te gaan in de schuur en de tuin! Dat is nu precies wat een groep in 1 dag kan bewerkstelligen! BRUG TUSSEN CULTUREN Op een zonnige avond zetten de studenten van VGSW zich voor de laatste keer dit collegejaar in via Present. Na een warm welkom door de locatiemanager van het AZC gingen de studenten samen met de vluchtelingen eten. Na het eten werden er sieraden gemaakt en samen met de studenten, de vluchtelingen EN het personeel gesport. Een topavond! In totaal heeft deze groep zich voor 147 uur via Present ingezet!! HULP BIJ VERHUIZING

Op een regenachtige avond gaat een groep studenten aan de slag bij een mevrouw die aan het verhuizen is. De RIBW- cliĂŤnte is niet in staat deze verhuizing zelf te doen. Keuken wordt ingericht, dozen uitgepakt en kasten in elkaar gezet. Na 2,5 uur is de kamer helemaal netjes en de keuken is ook ingeruimd. De mevrouw is heel blij met het werk dat verzet is en ze heeft nu weer haar eigen nieuwe plekje in Wageningen.

22

/////////////////////////////////////////////////////


5 Jaarrekening 2013 5.1 Inleiding op de jaarrekening Stichting Present Wageningen is blij met de financiële partners die het mogelijk maakten in Wageningen een beweging van naar elkaar omzien in gang te zetten via klusprojecten en sociale activiteiten. In dit hoofdstuk wordt er weergegeven hoe de ontvangen fondsen zijn omgezet in het slaan van bruggen tussen mensen. In de voorgaande hoofdstukken hebben we getracht weer te geven dat het om veel meer gaat dan alleen het uitvoeren van projecten. De waarde van de 34 projecten is niet in cijfers uit te drukken, het zijn kostbare cadeaus van burgers uit Wageningen aan anderen in Wageningen. De winst per project is te vinden in: • een ontmoeting tussen burgers uit Wageningen die niet vanzelfsprekend is • jongeren die ervaren hoe het is om om te zien naar de ander • de ouderen die verwend worden met een lekkere maaltijd • het gezin dat het belangrijk vindt voor hun kinderen om er voor de ander te zijn • die alleenstaande moeder die met de hulp van andere moeders haar tuin weer op orde heeft • de vluchtelingen die gezien worden door de mensen in Wageningen • de hulpverlener die een stukje vertrouwen kon opbouwen bij een cliënt • de vrijwilliger die een geweldig gevoel van voldoening heeft door het echt kunnen helpen van een ander.

/////////////////////////////////////////////////////

23

JAARVERSLAG PRESENT WAGENINGEN 2013


5.2 Balans per 31-12-2013 ////////// BALANS PER 31 DECEMBER 2013 31-12-2013 ACTIVA Vlottende activa Vorderingen en overlopende activa Liquide middelen

5.502 5.502

Totaal activa

5.502 31-12-2013

PASSIVA Reserves en fondsen Reserves - Continu誰teitsreserve - Algemene reserve

5.701 -/- 6.194 -/- 493

Kortlopende schulden Belastingen en sociale verzekeringen Schulden en overlopende passiva

303 5.692 5.995

Totaal passiva

24

5.502

/////////////////////////////////////////////////////


5.3 Staat van baten en lasten 2013 ////////// STAAT VAN BATEN EN LASTEN 2013 2013 Baten Subsidies

5.000

Overige giften

2.002

Totaal baten

7.002

2013 Lasten Personeelskosten

6.151

Kantoorkosten

190

Projectkosten

249

Algemene kosten

905

Totaal lasten

7.495

Exploitatiesaldo

-/- 493

2013

- Continu誰teitsreserve

5.701

- Algemene reserves

-/- 6.194

Totaal

-/-

493

/////////////////////////////////////////////////////

25

JAARVERSLAG PRESENT WAGENINGEN 2013


5.4 Toelichting op balans per 31-12-2013 ////////// TOELICHTING OP BALANS PER 31 DECEMBER 2013 ACTIVA Vlottende activa 31 december 2013

Vorderingen en overlopende activa Vooruitbetaalde bedragen

417

Skanfonds

5.000

Nog te ontvangen overig

85 5.502

PASSIVA Reserves en fondsen Continuïteitsreserve

31 december 2013

Stand per 1 januari

-

Bij: toevoeging boekjaar

5.701

Stand per 31 december

5.701

De continuïteitsreserve wordt noodzakelijk geacht om tenminste 3 maanden aan de verplichtingen ten behoeve van de werknemers te kunnen voldoen met een opslag van 10% voor de overige lasten. De continuïteitsreserve is gebaseerd op de begroting voor 2014. Het bedrag voor de continuïteitsreserve bestaat uit: Personeelslasten: € 5.183 Opslag 10% voor overige lasten: € 518

26

/////////////////////////////////////////////////////


Algemene reserve

31 december 2013

Stand per 1 januari

-

Bij: toevoeging boekjaar

-/- 6.194

Stand per 31 december

-/- 6.194

Kortlopende schulden Belastingen en sociale verzekeringen Loonheffing Pensioenpremies

31 december 2013 228 75 303

Schulden en overlopende passiva Reservering vakantiegeld Rekening-courant Stichting Present Ede Overige nog te betalen bedragen

31 december 2012 199 4.815 679 5.692

/////////////////////////////////////////////////////

27

JAARVERSLAG PRESENT WAGENINGEN 2013


5.5

Toelichting op de staat van baten en lasten over 2013

////////// TOELICHTING OP STAAT VAN BATEN EN LASTEN OVER 2013 Baten 2013

Subsidies

Skanfonds

5.000

Totaal subsidies

5.000

Overige giften

2013

Diverse overige giften

2.002

Lasten Personeelskosten

Lonen en salarissen

2013

4.500

Sociale lasten

725

Pensioenlasten

388

Overige personeelskosten

538

Totaal personeelskosten

28

6.151

/////////////////////////////////////////////////////


Kantoorkosten

2013

Kantoorbenodigdheden

0

Telefoonkosten

90

Overige kantoorkosten

100

Totaal kantoorkosten

190

Projectkosten

2013

Diverse projectkosten

Algemene kosten

249

2013

Bijdrage Stichting Present Nederland

594

Accountantskosten

113

Notariskosten

121

Bankkosten

16

Overige algemene kosten

61

Totaal algemene kosten

905

/////////////////////////////////////////////////////

29

JAARVERSLAG PRESENT WAGENINGEN 2013


30

/////////////////////////////////////////////////////


6 Vooruitblik 2014 6.1 Algemene doelstelling 2014 In 2014 werkt Present Wageningen aan een maatschappelijke beweging van naar elkaar omzien door het werven, inzetten en begeleiden van 30 groepen 2 vrijwilligers. Present Wageningen beoogt met een zorgvuldige, professionele begeleiding van de groepen continuïteit en kwaliteit te waarborgen in de projecten en de daaruit voortvloeiende ontmoetingen.

6.2 Speerpunten voor 2014 Stichting Present Wageningen is in 2013 officieel van start gegaan. Halverwege 2013 was de doelstelling voor wat betreft het aantal groepen voor 2013 reeds behaald. Present Wageningen bevindt zich in een flow waarop we in 2014 hopelijk verder kunnen gaan. Hoewel de stichting zich nog in de opstartfase bevindt, zijn maatschappelijke organisaties, kerken en studentenverenigingen bereidt om al met Present Wageningen samen te werken. Door Present Wageningen naar alle partijen professioneel te presenteren en een deskundige begeleiding te bieden aan de in te zetten groepen hopen we onze brugfunctie in 2014 op een goede manier vorm te kunnen geven en zodoende door te groeien tot een stichting die in Wageningen niet meer weg te denken is. 1. 2.

In 2014 heeft Present Wageningen het Operationeel Team uitgebreid met een aantal gekwalificeerde vrijwillige groepenbegeleiders. In 2014 zal Present Wageningen deelnemen aan de pilot Scholen: Present! die vanuit Present Nederland wordt gelanceerd. Om nog meer ‘sociaal kapitaal’ te mobiliseren wil Present nu ook inzetten op de unieke kracht van kinderen, scholen en buurten. Juist op school leren kinderen over hun toekomstige plek in de samenleving. Present wil scholen en klassen begeleiden om zich vrijwillig in te zetten voor kwetsbare mensen in hun eigen buurt.

2

Een groep bestaat uit gemiddeld 7 personen in alle leeftijdscategorieën, die zich samen inzetten tijdens een project.

/////////////////////////////////////////////////////

31

JAARVERSLAG PRESENT WAGENINGEN 2013


3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

32

Door het aanbieden van groepen en de ingangen bij kerken neemt Present een unieke plek in tussen andere vrijwilligersorganisaties in Wageningen. Vrijwilligerscentrale Het Meldpunt heeft aangegeven juist door het unieke karakter van de Present werkwijze graag samen te willen werken. We willen in 2014 graag de mogelijkheden tot samenwerking met collega sociaal makelaars verder verkennen. De werkwijze van Present Wageningen sluit aan bij het WMO beleidsplan van de gemeente Wageningen. In 2014 zal gekeken worden of er mogelijkheden zijn voor een samenwerking tussen Present en gemeente Wageningen. Ook bij de Woningstichting zal gekeken worden of er een samenwerking tot stand kan komen. Het is de bedoeling dat bestaande contacten met kerken uitgroeien tot samenwerkingsrelaties. Om te kunnen groeien als stichting zal onze aandacht gericht zijn op zowel het onderhouden en versterken van het pas ontstane netwerk als het aangaan van nieuwe contacten. Daarbij willen we de kerken wijzen op de mogelijkheid van Present om vorm te geven aan een lokaal samenlevingsdiaconaat, gericht op naastenliefde en waardevolle ontmoetingen. In 2013 hebben 3 verschillende studentenverenigingen projecten via Present Wageningen uitgevoerd, te weten VGSW, Ichthus, Navigators. We willen de contacten met deze christelijke studentenverenigingen gaan versterken en uitbreiden. Ook willen we contacten aangaan met andere (niet-christelijke) studentenverenigingen. In 2014 hebben we onze relatie met maatschappelijke organisaties verstrekt, zijn we nog beter ondersteunend aan bestaande hulpverleningstrajecten en beseffen hulpverleners dat vrijwilligers in de komende jaren onmisbaar zijn binnen het netwerk van de hulpontvanger. Present is een serieuze gespreks- en samenwerkingspartner binnen de veranderingen in zorg en welzijn. We willen in 2014 met bedrijven in gesprek gaan en hun de mogelijkheid bieden om via Present Wageningen vorm te geven aan hun beleid voor Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen (MVO). We richten ons op eenmalige donaties, betaalde projecten en financiĂŤle partnerships. Stichting Present Wageningen richt zich in 2014 op nauwe samenwerking met collega stichtingen in de regio Gelderse Vallei. Door regelmatig overleg en afstemming, en ons, indien mogelijk, gezamenlijk te presenteren hopen we onze krachten te bundelen en elkaar te versterken.

/////////////////////////////////////////////////////


6.3 Financiering In 2014 streeft Present Wageningen ernaar om € 31.500,- aan inkomsten te verkrijgen, zodat de doelstellingen genoemd in dit jaarplan worden behaald. Dit betekent voor 2014 dat de volgende verdeling wordt nagestreefd: //////// OVERZICHT INKOMSTENBRONNEN PRESENT WAGENINGEN Inkomsten

Zekere inkomsten Oranjefonds 12.500 Skanfonds 7.500

TOTAAL

20.000

Geschatte inkomsten Gemeente Wageningen De Woningstichting Diverse / lokale fondsen Partners (bedrijven, kerken en MO’s) Donateurs (particulieren)

2.500 2.500 3.500 2.500 500

TOTAAL

11.500

/////////////////////////////////////////////////////

33

JAARVERSLAG PRESENT WAGENINGEN 2013


6.4 Begroting 2014 Uitgaven

Personeelskosten Lonen en salarissen Sociale lasten Pensioenlasten Overige personeelskosten Totaal personeelskosten

18.095 2.985 1.810 2.827 25.717

Kantoorkosten Huur kantoor Gas, water, licht etc. Kantoorbenodigdheden Telefoonkosten Overige kantoorkosten Totaal kantoorkosten

0 0 1.588 300 375 2.263

Projectkosten

1.000

Fondswerving

500

Algemene kosten Bijdrage Present Nederland Verzekeringen Accountantskosten Overige algemene kosten Totaal algemene kosten TOTAAL UITGAVEN

34

2014

1.500 0 300 220 2.020 31.500

/////////////////////////////////////////////////////


7 Bedankt De maatschappelijke beweging van naar elkaar omzien die Stichting Present Wageningen op gang wil brengen werd in 2013 mogelijk gemaakt door goederen en geld van partners, fondsen en particuliere donateurs.

Dank ook aan de kerken in Wageningen die naast veel hardwerkende groepen te hebben ingezet ook financieel hebben bijgedragen.

/////////////////////////////////////////////////////

35

JAARVERSLAG PRESENT WAGENINGEN 2013


Stichting Present Wageningen p/a Stationsweg 109 | Ede Postbus 8095 | 6710 AB Ede 06-45450377 info@stichtingpresent-wageningen.nl www.stichtingpresent- wageningen.nl KvK 09201141 Rek. nr. NL51RABO0149698267 ANBI geregistreerd: RSIN 82092245

36

/////////////////////////////////////////////////////

Jaarverslag Present Wageningen 2013  

Stichting Present Wageningen 06-45450377 info[at]stichtingpresent-wageningen.nl www.stichtingpresent-wageningen.nl

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you