__MAIN_TEXT__

Page 1

Oktober 2018

magazine

Wethouders regio Present zijn eensgezind

“We bewonen met veel mensen deze aarde en het is onze taak het goed en gezond te houden.�

Thema: Duurzaamheid


In dit nummer

Colofon Present magazine is een officiÍle uitgave van Present en verschijnt vier keer per jaar. Hoofdredactie: Koen Wemmenhove Eindredactie: Pien Migchelsen Redactie: Hilke Bikker, Mirjam Delreu en Teunie Versluis Redactieadres: Present magazine, Postbus 33, 4233 ZG Ameide, communicatie@presentvooru.nl Adverteren? Neem contact op met Koen Wemmenhove, communicatie@presentvooru.nl Ontwerp & opmaak: Vanderperk Groep, Groot-Ammers Š 2018 Present, Ameide De inhoud van dit magazine is zorgvuldig samengesteld. Er kunnen geen rechten aan ontleend worden.

Kennismaken met mw. Van Sprang-Van Brenk

12

23

Gerco de Leeuw, jongste vrijwilliger

Mijn werkdag

Arja van der Meijden

22

3 Voorwoord 4 Duurzaamheid in de regio 10 Locatienieuws Emma 12 Kennismaken met mw. Van Sprang-Van Brenk 13 Advertenties 14 Meditatie 16 Locatienieuws Graafzicht 18 Duurzaamheid in woord en beeld 20 Locatienieuws Hof van Ammers

22 Mijn werkdag: Arja van der Meijden 23 Interview Gerco de Leeuw 24 Locatienieuws Open Vensters 26 Present nieuws 28 Vrijwilligers nieuws 30 Bewegingsgerichte zorg 31 Gouden dagen 32 Contactgegevens


Voorwoord

Duurzaamheid Het thema voor deze uitgave is ‘duurzaamheid’. Het lijkt een onderwerp waar alles van afhangt. Je hebt het al snel over het voortbestaan van deze aarde, de klimaatverandering, de aanpak van de plasticsoep in de oceanen en het gebruik van fossiele brandstoffen. De verantwoordelijkheid voor duurzaamheid lijkt ook nog eens bij jou te liggen, want was de slogan niet al heel lang: “verbeter de wereld begin bij jezelf”? Hoe belangrijk het redden van onze aardbol ook is, dit is niet de duurzaamheid waar ik het over wil hebben. Ik wil het hebben over de waarde van mensen en gemeenschappen. Ieder mens is uniek gemaakt en heeft een eigen levensverhaal. Het is voor ouderenzorg heel belangrijk om dit levensverhaal en deze unieke mens recht te doen, maar als je daar stopt heb je wel een heel beperkte blik op mens-zijn. En als de ouderenzorg daar stopt, komen mensen er uiteindelijk bekaaid vanaf. Emmanuel Levinas (1906 - 1995) was een Frans-joodse filosoof van Litouwse afkomst. De bekendste uitspraak van hem is: “ik word ik in het aangezicht van de ander’’. Deze uitspraak gaat over verbondenheid met elkaar, gezien en gehoord worden, respect voor de ander, het samen optrekken, waardevol zijn voor de ander door wie jij bent. Met andere woorden gaat dit over het vormen van een gemeenschap, waar iedereen bij hoort, ongeacht je eigenaardigheden en beperkingen. Present is van deze streek, wij zijn de enige VVT-organisatie die zo thuis is in de regio Alblasserwaard-Vijfheerenlanden. We hebben huizen die verbonden zijn met de identiteit van de gemeen-

schappen waar ze in staan. De mensen, die wij ondersteunen zijn in eerste instantie de burgers van de plaatsen waar zij wonen. Zij zijn burgers en dus de inwoners van Leerdam, Ameide, Bleskensgraaf en Groot-Ammers. Voor de mensen die wij ondersteunen met thuiszorg geldt dit als vanzelf, omdat ze in hun eigen huis wonen. Het is waardevol en mooi als je je naam ‘Present’ meer en meer waar kunt maken en een bijdrage kunt leveren aan dat mensen in hun eigen gemeenschap leven, ongeacht beperkingen en uiteindelijk ook kunnen sterven in hun eigen gemeenschap. Met het geven van zorg ben je vanzelf onderdeel van die gemeenschap. Hierdoor is het werken in de zorg zo ontzettend mooi, soms moeilijk, en zeker heel dankbaar. Dit geldt voor ieder die meewerkt; of je nu vrijwilliger, verzorgende, helpende, verpleegkundige, medewerker welzijn, gastvrouw, facilitair medewerker of kantoormedewerker bent. Heel bijzonder zijn elke keer weer de momenten dat je deze dankbaarheid terugkrijgt. Dit gebeurt dag aan dag en op bijzondere momenten, zoals bij een uitvaart. In de gemeenschap dragen we van generatie op generatie aan elkaar over wat van waarde is. Duurzamer dan dat kunnen we het niet maken, lijkt mij. Daarom vanuit dit voorwoord een welgemeend: heb het goed met elkaar! Warme groet,

Janneke Louisa-Muller Bestuurder


04 PRESENT MAGAZINE OKTOBER 2018

Duurzaamheid in de regio In het kader van het thema duurzaamheid zijn vragen voorgelegd aan wethouders van de gemeenten waarbinnen Present actief is. De wethouders delen ervaringen en geven hun visie over duurzaamheid in hun gemeente.

Eerst stellen wij de drie wethouders van de gemeenten aan u voor.

Leerdam: Mijn naam is Cees Taal en woon en werk met heel veel plezier sinds 1985 in Leerdam. Ik ben getrouwd met Alma Taal en heb twee zoons Cees en Eric, twee schoondochters Margriet en Bente en twee kleinzoons, Cees en Guus. Ik ben trouw lid van de Partij van de Arbeid en sinds februari 2018, als opvolger van Wim van der Leij, wethouder.

Zederik: Ik ben Maks van Middelkoop, in 1958 geboren in Tienhoven en sinds 1963 woonachtig in Ameide. Ik ben getrouwd met Herma Verwolf. Onze drie kinderen zijn inmiddels ‘uitgevlogen’ en wij hebben twee kleinzoons. Na de middelbare school ben ik bij de Rabobank gaan werken en heb dat tot 2016 gedaan. Sinds 2012 ben ik namens het CDA lid van de gemeenteraad van Zederik en sinds 2017 wethouder.

Molenwaard: Ik ben Frank Meerkerk, in 1976 geboren in Ottoland. Tijdens mijn studie ben ik een tijdje uit de polder geweest. In 2003 hebben we ons eerste huis in Brandwijk gekocht en sinds 2007 zijn we weer woonachtig in Ottoland. Ik ben getrouwd met Janneke en vader van drie zonen. Na mijn studie heb ik gewerkt als fiscalist en adviseur. Ik ben lid van het CDA en voor deze partij in 2010 in de gemeenteraad gekomen en sinds 2016 wethouder.


05 PRESENT MAGAZINE OKTOBER 2018

Wat verstaan jullie onder het begrip rentmeesterschap? Taal: We hebben de wereld waarin we leven in bruikleen en ik draag daarmee persoonlijk de verantwoordelijkheid richting mijn kinderen en kleinkinderen met deze wereld goed en fatsoenlijk om te gaan. Mijn uitgangspunt is de wereld een klein beetje beter achter te laten dan dat ik hem heb aangetroffen. Van Middelkoop: Duurzaamheid is voor mij een manier van denken en doen die gericht is op de kwaliteit van de natuur (ecologie), het welzijn van mensen (sociaal en cultureel) en een houdbare groei van productie en consumptie (economie). Rentmeesterschap is om deze drie elementen in een goede balans te houden. Meerkerk: We bewonen met veel mensen deze aarde en onze taak is het goed en gezond houden van de leefgemeenschap. Bouwen en bewaren. Zodat we het weer door kunnen geven aan de volgende generatie. Dat is voor mij de essentie van rentmeesterschap. Je bewaart, in de ruime zin van het woord, iets voor een ander. Wat is er in de diverse gemeentes al bereikt op het gebied van duurzaamheid? Leerdam heeft al vele acties ondernomen om een duurzame gemeente te worden. Team 2015 is een aan de gemeente gelieerde groep vrijwilligers die een uitvoeringsprogramma hebben om de duurzaamheid van de leefomgeving te vergroten. Leerdam is in 2017 uitgeroepen tot Fairtrade gemeente. De wethouder voert sinds 2017 gesprekken met bouwondernemers om in de nieuwbouw geen gasaansluitingen meer te realiseren. De gemeente heeft een duurzaamheidslening ingesteld voor mensen die graag hun huis

duurzamer willen maken maar daar op korte termijn niet het geld voor hebben. Het Nieuwe Wonen is geïntroduceerd in de gemeente Leerdam en heeft een tiental coaches opgeleid, die de bewoners actief informeren en ondersteunen om hun woning duurzaam te kunnen maken. Samen met een aantal partners in de regio wordt samengewerkt om de duurzaamheidsambities te realiseren. In zowel Leerdam, Zederik en Vianen zijn er elektrische auto’s waar ambtenaren gebruik van kunnen maken. De toekomstvisie Zederik 2030 omschrijft het beleid van de gemeente Zederik om duurzaam om te gaan met onze leefomgeving en de komende generaties een duurzaam toekomstperspectief te bieden. Hiervoor is een programma opgesteld en zijn de financiële middelen vrijgemaakt. In dit kader is het volgende gerealiseerd in 2017: • Windmolenpark Autena bij Vianen (participatie Zederik); • Regionaal energieloket: voorlichting woningeigenaren en bedrijven; • Het Nieuwe Wonen: project voor maatregelen in de woning; • Duurzaamheidsbeleid de Weide II: nieuwe woonwijk Meerkerk; • Van Afval Naar Grondstof: gescheiden afvalinzameling; • Elektrisch gemeentelijke deelauto’s: 2 auto’s in Meerkerk. Voor Molenwaard is een uitvoeringsprogramma opgesteld met als belangrijkste doelstelling: niet alleen beleid, maar vooral DOEN. Dat betekent actief deelnemen aan succesvolle regionale projecten, zoals groepsaankoop van zonnepanelen en woningisolatie. Zelf het goede voorbeeld geven: zoals de verduurzaming van de gemeentelijke gebouwen


06 PRESENT MAGAZINE OKTOBER 2018

en de verkoop van zonnepanelen op sporthal Poortzicht te Nieuwpoort. Zodat de inwoners kunnen profiteren van de zogenoemde postcoderoosregeling. Minstens zo belangrijk: Het beleid aanpassen om meer duurzame energie gerealiseerd te krijgen. Het bestemmingsplan buitengebied is aangepast om kleine windturbines met een hoogte van maximaal twintig meter bij agrarische bedrijven mogelijk te maken. De eerste vergunningen zijn hiervoor afgegeven. Een ander voorbeeld zijn de zonneweiden. Die worden toegestaan, mits ze goed ingepast worden in het landschap, niet te grootschalig zijn en burgers mee kunnen profiteren van de zonne-energie die wordt geproduceerd.

En als laatste: de gemeente Molenwaard heeft de meest uitgebreide vorm van de duurzaamheidslening. Niet alleen voor particuliere woningeigenaren, maar ook voor huurders, nieuwbouwwoningen en deelnemers aan de postcoderoos-projecten. Inwoners krijgen in het project Het Nieuwe Wonen een gratis adviesgesprek over het verduurzamen van hun woning aangeboden. Inmiddels is voor de nieuwe gemeente Molenlanden een nieuw duurzaamheidsprogramma vastgesteld met hogere ambities en meer geld. Dat zal worden ingezet om actief aan de slag te gaan met de warmte-transitie en het toewerken naar een energieneutrale gemeente.

Als we het thema betrekken op het onderwijs en openbare gebouwen, wat is hier dan al gerealiseerd in de diverse kernen? De wethouder van Leerdam heeft dit niet in zijn portefeuille. In Zederik wordt hier actief beleid op gevoerd*. Het uitgangspunt van de gemeente Zederik is dat er in alle kernen een school is waar onze kinderen met veel plezier onderwijs kunnen genieten in een moderne en stimulerende leeromgeving. In Ameide wordt een Brede School gebouwd die medio 2019 wordt opgeleverd en onderdak zal bieden aan OBS Hendrik van Brederode, CBS de Kandelaar, de bibliotheek, kinderdagverblijf Hummeltjeshoeve, peuterspeelzaal Ot en Sien en de Buitenschoolse Opvang. In Leerbroek zal een nieuwe basisschool worden gebouwd voor CBS Eben-Haezer (2019-2020) in combinatie met twintig tot dertig nieuwe woningen. In Meerkerk is een onderzoek gestart naar de haalbaarheid van een Integraal Kind Centrum. Er is een krediet beschikbaar voor een nieuw en duurzaam dorpshuis en kerkelijk centrum De Schakel in Leerbroek (2019-2020). Multifunctioneel complex De Linde in Meerkerk wordt aangepast aan de eisen van de tijd. Voor de overige dorpshuizen in Ameide, Lexmond, Nieuwland en sportzaal de Copper in Hei-en Boeicop worden gesprekken gevoerd om de verduurzaming ter hand te nemen. Met betrekking tot de energievoorziening en klimaatbeheersing is in Zederik nog niet veel voortgang geboekt. In de nieuw te vormen gemeente Vijfheerenlanden wordt ingezet op de volgende speerpunten: • Het Nieuwe Wonen; • Besparingen en oplossingen voor de eigen woning; • Regionaal energieloket; • Wijkgerichte aanpak; * bron: jaarrekening gemeente Zederik 2017/ Begroting 2018


07 PRESENT MAGAZINE OKTOBER 2018

• Duurzaamheidsleningen; • Aardgasvrije nieuwbouw; • Mobiliteit; • Windlab Eneco in Vianen; • Lokale energiecooperaties; • Energiebesparing in de agrarische sector. In dit kader werkt ook gemeente Leerdam en vele zaken overlappen elkaar. Hier is momenteel de uitbreiding in wijk Broekgraaf aan de gang, waar geen gasaansluitingen meer aangelegd worden. En er is een aantal mooie projecten gerealiseerd door de woningbouwvereniging onder andere in de Siemensstraat. Om de uitstoot van CO2 te verminderen zijn er alternatieve vormen van energiewinning noodzakelijk. Windenergie is daar onderdeel van. Ook wordt gekeken naar de onbenutte dakcapaciteit van bijvoorbeeld bedrijven voor het plaatsen van zonnepanelen. Molenwaard is ook volop bezig met verduurzaming van de openbare gebouwen. Recent is Sporthal ‘De Reiger’ in Groot-Ammers gerenoveerd en aangepast aan de eisen van deze tijd. De CV ketels zijn vervangen door warmtepompen en op het dak zijn zonnepanelen geplaatst, waardoor de sporthal volledig energieneutraal is geworden. In de komende maanden zullen meerdere panden op deze wijze worden aangepakt. In Oud-Alblas is dorpshuis annex gymzaal ‘De Beemd’ gerealiseerd. Door allerlei slimme toepassingen is de energierekening hier bijna nul. Ook zijn er plannen voor het plaatsen van collectieve zonnepanelen. Bedrijven kunnen hun dak beschikbaar stellen voor het plaatsen hiervan. Particulieren kunnen hierdoor de opgewekte groene stroom afnemen. Hoe gaan jullie om met het beheer van afvalstromen? De drie gemeenten hebben allen een gescheiden afvalinzameling ingevoerd. Helaas is nog niet overal de doelstelling gehaald: vijftig procent minder grondstof in restafval. Dit wordt grotendeels veroorzaakt door het gedrag van inwoners.

Voorlichting en bewustwording zijn dan ook belangrijke speerpunten. De heer Taal ziet jongelui van alles achteloos weggooien. Maar ziet ook dat zijn buurman wekelijks met een knijper en vuilniszak op pad gaat. In Molenwaard wordt het principe gehanteerd: De vervuiler betaalt! Dit plan is er om een eerlijk systeem op te bouwen. Wie weinig afval levert, betaalt minder. In hoeverre is het inkoopbeleid van de diverse gemeenten ook duurzaam? In november 2017 ondertekenden de gemeenten Leerdam, Vianen en Zederik het convenant Circulair Ondernemerschap. Ook de nieuwe gemeente Molenlanden wil gaan aansluiten bij dit convenant. Hiermee is afgesproken dat de nadruk zal liggen op ‘het sluiten van de kringloop en voorkomen van afval en verspilling’. In 2018 worden hier concrete maatregelen voor getroffen op het terrein van inkoop, investeren en aanbestedingen. In Leerdam zijn al mooie projecten in woonwijken gerealiseerd. Huizen zijn voorzien van infrarood verwarming, zonnepanelen, isolatie en zijn energieneutraal. Toch kan het nog beter, want de nieuw te vormen gemeente wenst het predicaat Fairtrade gemeente te blijven dragen. De huidige wethouder hoopt hiermee in deze gemeente aan de slag te mogen gaan. In Molenwaard wordt al duurzaam ingekocht. Van elektrische auto’s tot de paperclip en allerlei andere bureaubenodigdheden. Ook gaan ambtenaren op de fiets de Waard in om hun werk te doen. Binnen het gemeentelijk apparaat wordt intern het huishoudelijk afval nauwkeurig gescheiden. In de inkoopvoorwaarden wordt aandacht besteed aan de sociale aspecten van duurzaamheid. Opdrachtnemers worden verplicht om kwetsbare groepen op de arbeidsmarkt te betrekken bij de uitvoering van de opdracht. Welke aandacht heeft het openbaar vervoer? Voor Leerdam is het een uitgemaakte zaak dat het openbaar vervoer nog niet in alle kernen


even goed geregeld is en dit moet een speerpunt worden in de nieuwe gemeente. In Zederik is er de laatste tijd veel geïnvesteerd in onderhoud en renovatie van straten en pleinen. Met herstrating en verlichting probeert men de veiligheid van de inwoners te vergroten. Voor de komende tijd zal extra aandacht uitgaan naar de nieuwe dienstregeling van het openbaar vervoer, ingaande december 2018. En ook de problematiek rond het sluipverkeer van de A27 in Lexmond en Meerkerk heeft de aandacht van het college. Voor Molenwaard geldt dat het openbaar vervoer op dit moment voldoende is. De Q-liner loopt door het gebied. Bij de concessie voor de nieuwe dienstregeling is meer ingezet op het behoud van het huidige serviceniveau. Bij alle kernen kan gebruikt gemaakt worden van de Buurtbus, de Molenhopper en de Valies. In Zederik en Leerdam wordt hier ook veelvuldig gebruik van gemaakt.

zondheid van de inwoners te stimuleren, de sociale structuur te bevorderen en kwetsbare inwoners te ondersteunen. Het welzijn van de inwoners is ook duurzaamheid. In dit kader worden veel diensten en ondersteunende hulpmiddelen aangeboden.

Hoe denken jullie over het hergebruik van goederen en diensten in zorg en welzijn?

Meerkerk heeft hergebruik ook hoog in het vaandel. Voor de gemeente Molenwaard is recent een externe medewerker aangetrokken van het bureau ‘Verdraaid goed’. Met als taak: gemeentebreed meedenken en adviseren over hergebruik van goederen en grondstoffen. Bij de nieuwe huisvesting voor de gemeente Molenlanden is ‘circulair’ een hoofdthema.

Sinds 2015 is de Wet Maatschappelijke Ondersteuning (WMO) ondergebracht bij de gemeente. De gemeente kan hierin dus ook haar eigen keuzes maken. De gemeente dient de fysieke en mentale ge-

Taal: het is al jaren een doorn in mijn oog dat vele goede rollators, rolstoelen en bedden afgedankt worden na eenmalig gebruik. Het doel is om mensen te ondersteunen en zonder hulp van derden te laten leven. Hier mag niet het verdienmodel van de leverancier voorrang krijgen. Graag actie! Van Middelkoop: het hergebruik van materialen in het kader van circulair denken is ieders verantwoordelijkheid. Het beleid is erop gericht dat de inwoners die begeleiding nodig hebben, ook binnen eigen kernen terecht kunnen. Want minder kilometers = minder energieverbruik.


09

en Molenwaard wordt: Giessenlanden EN MOLENLAND

Welke rol heeft de gemeente in de zorg voor thuiswonenden?

n en Zederik, Viane dt: Leerdam wor LANDEN VIJFHEEREN

De antwoorden op deze vraag komen grotendeels op hetzelfde uit. De gemeente heeft hierin geen sturende rol. Mensen moeten zelf een zorgaanbieder kunnen kiezen. Zij kunnen een goed plan opstellen om onnodig autogebruik te voorkomen en ook elektrisch rijden is hier een pre. Dit elektrisch rijden dient te worden ondersteund door voldoende laadpalen en deel-autoprojecten op te zetten. Daarnaast zal het altijd zo blijven dat sommige mensen afhankelijk blijven van derden om uit huis te kunnen komen voor ontmoeting met anderen. Hoe denken jullie over de toekomst van woonzorgcentra? Taal: Ik denk dat het van belang is bij de indeling van buurten en wijken goed rekening te houden met mensen die ouder worden en een grotere afhankelijkheid hebben van derden. Het is prima als mensen zolang mogelijk in hun eigen huis blijven wonen als er maar genoeg mogelijkheden zijn voor contacten ter voorkoming van eenzaamheid. Vaak is het nu dat mensen thuis wonen en direct de overstap moeten maken naar een verpleegtehuis. Dat vind ik niet wenselijk.

PRESENT MAGAZINE OKTOBER 2018

Hoe denken jullie over de herindeling van de diverse gemeenten per 1 januari 2019?

Van Middelkoop: Het is goed om hierbij het doel van de opschaling/herindeling goed voor ogen te houden. Met de samenvoeging beogen we een financieel-en organisatorisch sterke en toekomstbestendige gemeente te vormen om de huidige opgaven en toekomstige uitdagingen (zoals energietransitie) vanuit eigen kracht te kunnen invullen. Meerkerk: Veel zaken kunnen met meer expertise beter geregeld worden. Soms is de inzet om zaken goed te organiseren voor twintig kernen niet veel meer werk dan voor 2 kernen. Per 1 januari 2019 wordt dit officieel, maar er wordt nu al steeds meer samengewerkt om de overgang op die datum vloeiend te laten verlopen. Taal: De doelstelling van een gemeentelijke herindeling is niet om groter te worden maar om voldoende capaciteit te hebben voor de burgers om de zaken zo goed mogelijk te regelen. Leerdam is met 21.000 inwoners net te klein en met 55.000 inwoners zal de kwaliteit van de dienstverlening verbeteren. Daar heeft iedereen profijt van. Hoe het nieuwe college eruit zal zien is nog koffiedik kijken. Hopelijk komt er een sociaal college met oog en oor voor de noden van de inwoners van de nieuwe gemeente en mensen met minder kansen die de nodige ondersteuning gaan krijgen.

Van Middelkoop: Het mooiste vind ik een mix van woonzorg, verpleegzorg en begeleiding. We zien dat te lang thuisblijven een zware last kan leggen op de mantelzorgers. Daarom zetten wij ook in op ‘Woonzorg’. Oudere mensen uit hun sociale omgeving halen, bijvoorbeeld naar Gorinchem, is vaak niet goed. Verder zouden wij graag zien dat Open Vensters voor meerdere doelen gebruikt kan gaan worden.

“Gelijke kansen voor iedereen. Een mooi sociaal, democratisch principe.”

Meerkerk: Kan zich in deze stellingname vinden en vindt dan ook dat te allen tijde ‘zorg op maat’ geboden moet kunnen worden. Hetzij in de thuissituatie of in de woonzorgcentra. Ieder moet die hulp, zorg en aandacht krijgen die hij of zij nodig heeft en bij hem of haar past.

Een mooi citaat om deze vragenronde mee af te sluiten. We danken de heren wethouders voor de medewerking aan dit interview en wensen hen toe dat de herindeling per 1 januari 2019 zal brengen wat er van verwacht wordt. Zeker tot welzijn van haar inwoners.


10 PRESENT MAGAZINE OKTOBER 2018

Locatienieuws

Vakantie De hele maand juni stond in het teken van het thema ‘vakantie’ in Emma.

We startten de maand met een Engelse high tea. Er waren verschillende lekkere hapjes klaargemaakt waar de bewoners van konden genieten. Aan het eind van de middag vertelden de bewoners dat een high tea best vaker mocht plaatsvinden. Ze vonden het erg lekker en heel gezellig!

In samenwerking met de Gouden Dagen werd een haringparty georganiseerd. Dit werd geheel gesponsord door de Albert Heijn uit Leerdam. Het was een super gezellige middag en de haring ging op. Er werd volgens traditie ook haring gehapt!

Er was ook een zomermarkt. De opbrengst willen we gebruiken voor het aanschaffen van een belevingstafel.


Voor de vroege vogels was er een gezellig ontbijt georganiseerd waar zelfs een bewoner in haar nachtpon aan deelnam.

Ook mocht een zomers bloemstukje niet ontbreken.

Tijdens de vakantie-

Natuurlijk zou onze thema-

maand kon het ijs niet

maand niet compleet zijn zon-

ontbreken. We hebben

der een heerlijke barbecue met

een sorbet gemaakt

muziek van Just For Fun. De

en uiteraard heerlijk

barbecue was de afsluiting van

opgegeten.

Europa De kennis van Europa werd getest met het spel ‘Rondreis door Europa’. Bewoners konden verschillende lekkernijen uit Europa proeven, dit moest echter wel met blinddoek. Andere spelactiviteiten waren rebussen oplossen, vragen beantwoorden, koffers vullen en het passeren van controleposten op het vliegveld. Alle behaalde punten werden bijgeschreven in een persoonlijk paspoort. De middag vloog voorbij en de bewoners en vrijwilligers genoten zichtbaar. Als afsluiting namen we een heerlijk ijsje.

de leuke themamaand.


12 PRESENT MAGAZINE OKTOBER 2018

Kennismaken met ... Mevrouw Van Sprang-Van Brenk Oudste bewoonster van Present Mevrouw Van Sprang-Van Brenk is de oudste bewoonster van Emma en ook van de gemeente Leerdam. Geboren in 1912, dus een snelle rekensom leert dat ze inmiddels 106 jaar oud is. Het is een privilege dat ieder jaar met haar verjaardag de burgemeester op bezoek komt. Het gehoor mag wat minder zijn, maar lopen kan ze nog goed, echter wel met een rollator. Als ik aanbel voor een gesprekje dan opent ze zelf de deur. Haar zoon en schoondochter zijn ook aanwezig omdat sommige zaken wat minder goed in het geheugen opgeslagen zijn. Geboren in het dorp Oosterwijk, waar ze ook zes jaar naar school is geweest. Tijdens deze schoolperiode wordt aan de Achterdijk een nieuwe school geopend en mogen ze met z’n allen deze feestelijke opening bijwonen. Lopend heen en lopend terug!! Ook rijdt de eerste stoomtrein in dit gebied, de hele bevolking van Kedichem en Oosterwijk loopt hiervoor uit. Na deze schoolperiode wacht het werk. Ze wordt dienstmeisje op een boerderij en moet daar alle voorkomende werkzaamheden verrichten. Ook kaasmaken hoort hierbij en ze gaat samen met de vrouw des huizes naar de markt. Na haar huwelijk betrekken ze een woning in Kedichem. Haar man werkt in de bouw en heeft daarnaast nog wat vee: zes koeien, drie varkens en kippen. Ieder jaar wordt een varken geslacht en de moestuin zorgt gedurende het hele jaar voor aardappelen en groenten. De kippen leggen eieren en zo zijn ze met het huishouden geheel zelfvoorzienend. Heel duurzaam dus. Het gezin bestaat uit zes personen: vader, moeder, twee zoons en twee dochters. Een zoon is inmiddels overleden. Er zijn inmiddels vier kleinkinderen. Voor haar trouwen is ze al lid van een zangkoor en ze blijft dit tot op hoge leeftijd volhouden. Ze zingt met een hoge sopraanstem en heeft dit altijd met veel plezier gedaan. De kerk ziet ze iedere week ook van binnen, maar dan om er grondig schoon te maken.

Ze houdt van bloemen kweken en vooral van ‘bellemannen’. Hier heeft ze altijd veel tijd aan besteed. Handwerken behoort ook tot de hobby’s alhoewel dat nu niet meer gaat. Ze toont nog wel een mooie gehaakte sprei op haar bed. Ze heeft ook veel kleding, mutsen, sjaals en truien voor de kinderen gebreid. Vakantie is er niet bij. Manlief houdt daar niet van en dan blijf je maar bij huis. Wel gaat ze weleens een dagje weg met de kinderen. Een dag op de fiets naar de Efteling. Kunnen we het ons vandaag de dag nog voorstellen? Toen ze negentig was, is ze nog een keer met haar dochter op vakantie geweest naar de Canarische eilanden. Jawel, met het vliegtuig natuurlijk!! In 2000 is haar man overleden en is ze gaan wonen in een aanleunwoning van Emma in Leerdam. Nu woont ze alweer vijf jaar in Emma. Naast de dagelijkse gang naar de koffie- en eetzaal zijn haar dagen gevuld met lezen van Het Kontakt en wat televisie kijken. Zo blijft ze nog enigszins op de hoogte van de regio en het wereldnieuws. Mevrouw Van Sprang-Van Brenk gaat iedere morgen tegen elf uur naar de koffiezaal voor een bakkie koffie en blijft daar dan tot het middagmaal opgediend wordt. Hierna een tukkie en de dag is alweer een eind heen. Maar als er bingo is in de zaal, blijft ze beneden. Wanneer er een koor komt zingen of de accordeonvereniging gaat optreden is ze ook van de partij. Maar om acht uur ‘s avonds gaat ze slapen. Meestal de klok rond tot ’s morgens acht uur. De verzorging is goed en als ze dan weer aangekleed is, zoekt ze er zelf nog wat sieraden bij. Zonder deze attributen is het niet af. Uitgaan doet ze niet veel meer, uitgezonderd naar de verjaardag van de kinderen. En dat vindt ze ook voldoende. Ze zit graag in haar eigen stoel. We wensen Mevrouw van Sprang-Van Brenk nog alle goeds toe. Teunie Versluis


13 PRESENT MAGAZINE OKTOBER 2018

ADVERTENTIES

EEN EEN EEN EEN

PUP PUP PUP PUP

EN HELP ’M BLINDENGELEIDEHOND WORDEN. EN HELP ’M BLINDENGELEIDEHOND WORDEN. EN HELPWWW.ADOPTEEREENPUP.NL ’M BLINDENGELEIDEHOND WORDEN. EN HELP ’M BLINDENGELEIDEHOND WORDEN.

WWW.ADOPTEEREENPUP.NL WWW.ADOPTEEREENPUP.NL WWW.ADOPTEEREENPUP.NL

Plattel & Van Gils Zorg voor uw uitvaart

ADOPTEER ADOPTEER ADOPTEER ADOPTEER

0184 600404 info@plattelvangils.nl www.plattelvangils.nl dag en nacht bereikbaar


De HEERE God nam de mens, en zette hem in de hof van Eden om die te bewerken en te onderhouden. Genesis 2:15 U doet hem heersen over de werken van Uw handen, U hebt alles onder zijn voeten gelegd: schapen en runderen, die allemaal, en ook de dieren van het veld, de vogels in de lucht en de vissen in de zee, al wat over de paden van de zeeĂŤn gaat. HEERE, onze Heere, hoe machtig is Uw Naam op de hele aarde! Psalm 8: 7-10


15 Meditatie

PRESENT MAGAZINE OKTOBER 2018

Duurzaamheid Door Frans Schilt, geestelijk verzorger De vakantie is nog maar net achter de rug. En als je dan van je vakantiebestemming terugrijdt naar huis en onderweg stopt bij een parkeerplaats, valt het mij altijd weer op wat een geweldige puinhoop mensen ervan kunnen maken. Ondanks dat er voldoende vuilnisbakken bij zo’n parkeerplaats staan, ligt er een behoorlijke hoeveelheid afval niet in de vuilnisbak maar ernaast….. Dan vraag ik mij af “Waarom moet dat zo?” Hoe gaan we als mensen om met onze wereld? En hoe gaan we als christenen op een verantwoorde, oftewel duurzame manier, om met de schepping? Deze vraag kan je een hele tijd bezighouden. De Heere God heeft de mens geschapen om de aarde te onderhouden. Maar als we om ons heen kijken, zien we dat we er vaak een puinhoop van maken. Er is veel milieuverontreiniging, daardoor stijgt de gemiddelde temperatuur op aarde, waardoor er van de zowel de noord- als zuidpool veel ijs smelt. Het gevolg is dat de zeespiegel stijgt, met alle gevolgen van dien. Zeeën worden leeg gevist, plastic wordt in zee gegooid, er zijn olierampen en oerwouden worden gekapt. Kippen mogen weliswaar niet meer in legbatterijen, maar leven nog wel in kooien. We gooien ook veel voedsel weg. In Nederland wordt ruim twee miljard voedsel per jaar weggegooid, dat is 35 kilo per persoon. 795 miljoen mensen op de wereld lijden aan honger waarvan 98% woont in ontwikkelingslanden (de wereldbevolking is circa 7,5 miljard mensen). Er zou nog veel meer te noemen zijn. Duurzaamheid is een heel breed begrip.

Waarom doen we dit allemaal? Beseffen wij vaak wel dat God ons in eerste instantie heeft geschapen om de aarde te onderhouden en te bewerken? De eerlijkheid gebiedt dat we als christenen in het verleden niet zo met het milieu bezig zijn geweest. Milieuactivisten werden vaak als “linkse broeders” gezien. Zou daar iets achter hebben gezeten van “Och, we krijgen toch een keer een nieuwe aarde?” Gelukkig zien we de laatste jaren een kentering en komt er ook onder christenen, steeds meer een besef van duurzaam leven. In feite heeft duurzaam leven alles te maken met “God liefhebben boven alles en je naaste als jezelf”. God heeft de wereld goed en mooi geschapen. We zien daarin iets van Zijn grootheid (Psalm 8). Als we de schepper liefhebben, hebben we toch ook de schepping lief? En als we slecht omgaan met de schepping, zouden we God daar geen verdriet mee doen? En als we onze naaste liefhebben, gooien we dan zomaar voedsel weg omdat de houdbaarheidsdatum verstreken is terwijl het nog goed smaakt, terwijl er 795 miljoen mensen op de wereld honger lijden? Tegelijkertijd besef ik dat het in de praktijk niet altijd eenvoudig is om op een duurzame manier te leven. We zitten nu eenmaal in een bepaald leefpatroon waar vaak moeilijk uit te komen is. Maar laten we er ons bewust van zijn dat God ons aangesteld heeft om de schepping te onderhouden. We kunnen dit vaak al in kleine dingen laten zien. Laten we ook bidden om wijsheid voor overheden om op een duurzame manier met de schepping om te gaan.


16 PRESENT MAGAZINE OKTOBER 2018

Locatienieuws

Wist u dat..? Er elke 2e dinsdag van de maand een broodmaaltijd in de Graaf is. Deze word verzorgd door een aantal actieve vrijwilligers die het gezellig zouden vinden u hier te ontmoeten!

Duofiets Begin juni werd iedereen verrast door de komst van de nieuwe Duofiets! Inmiddels zijn er al vele mooie ritjes mee gemaakt! Bedankt St. Vrienden!

Afscheid Sjanie Sjanie Breedveld neemt na 38 jaar trouwe dienst afscheid. Zij gaat gelukkig niet helemaal weg, zij blijft zich inzetten op de werkvloer maar nu als vrijwilligster!

Verwenweek De verwenweek was weer een groot succes!


Blijdorp Een wens in vervulling: een dag naar Blijdorp.

100 jaar

Bezoek

5 juli was een feestelijke dag. Deze

De kinderen van de Vakantiebijbelweek komen op bezoek.

bewoonster werd 100 jaar!

Patat eten bij het Vogelhuisje

45 jaar in dienst Een bijzonder moment, collega Ida Brand is 45 jaar in dienst!!

Kersen in Langerak!

Noteer alvast in uw agenda: Zaterdag 27 oktober – Verkoop bij de Graaf!!


18 PRESENT MAGAZINE OKTOBER 2018

duurzaamheid windmolen

zuinig chemokar

elektrische auto

behoud

groen digitaal

2de hands

productief

herbruikbaar

verspilling milieu

relaties

same

sorteren

niet printen

vitaliteit

noodzakelijk

inzetbaarheid

minder schoonmaakmiddel automatiseren subsidie gebouwen ontwikkeling

Bio

leven

lang houdbaar

een betere wereld


19 PRESENT MAGAZINE OKTOBER 2018

kringloop batterij

planeet

twee kanten

sorteren

hip

gemeenschap

tegengaan

mode

papierloos wereld bewoonbaar

en

gezondheid bouwen

kosten terugbrengen toekomst

generatie

maatschappij


20 PRESENT MAGAZINE OKTOBER 2018

Locatienieuws

Verkoeling

Varen Op donderdag 30

Met zulke warme temperaturen als

augustus is de

afgelopen zomer konden we wel wat

dagbesteding wezen

verkoeling gebruiken!

varen. We hebben een mooie tocht gemaakt door de Biesbosch. Aan boord hebben we de zelf meegenomen broodjes opgegeten.


Tuinen Afgelopen zomer hebben we genoten van het mooie weer! Verschillende keren gingen we naar prachtige tuinen. Onder het genot van een kopje koffie met wat lekkers was het genieten van de mooie natuur.

Schorten Hof van Ammers heeft schorten aangeschaft. Deze worden gebruikt bij het bakken en koken.

60 jaar getrouwd In Hof van Ammers vierde echtpaar Swijnenburg hun zestigjarig huwelijksjubileum.


22 PRESENT MAGAZINE OKTOBER 2018

Mijn werkdag

Arja van der Meijden Sinds 2000 werkzaam bij Present. In 2016 begonnen als gastvrouw in Emma. We spreken met Arja van der Meijden. Een bevlogen gastvrouw die ons graag meer vertelt over haar werk bij Present. Arja draait als gastvrouw twee verschillende diensten. De vroege dienst is van 09:00 tot 14:00, de late dienst loopt van 11:00 tot 16:00. Als ze vroege dienst heeft, haalt ze in haar woonplaats Ameide de post op in Open Vensters. Dan rijdt ze snel door naar Leerdam en zitten de eerste bewoners al klaar voor een kopje koffie. De dag kan beginnen! Na het koffie schenken, is het tijd voor de vaat. Als alles weer op de goede plek staat, beginnen rond elf uur de voorbereidingen voor de warme maaltijd. De tafels worden gedekt en rond het middaguur is het tijd om het eten uit te serveren. Ondertussen gaat de telefoon, ontvangt ze gasten en helpt ze bij de regelzaken rondom een kapotte koffiemachine. Ook komt er nog een leverancier met een te grote stoel binnenwandelen. Saai is het niet! Arja houdt van hard werken, maar waardeert het menselijke in haar werk het meest. “Ik zie aan de mensen of er verdriet is. Een luisterend oor bieden is dan fijn. Maar ook als iemand een achterkleinkind heeft gekregen krijg ik dat als eerste te horen. Erover praten zie ik dan als mijn taak en dat gaat vanzelf.” In Emma werkt Arja samen met een team van vijf gastvrouwen. “We proberen door te overleggen tot de beste oplossing te komen.” Soms is het ook nodig om te schakelen met de locatieleider, afdeling services of communicatie, dan neemt Arja graag het voortouw. Ze is er dan ook trots op dat verschillen-

de initiatieven vanuit de gastvrouwen de afgelopen periode gerealiseerd zijn. Een voorbeeld is een vernieuwde geluidsinstallatie die nodig is bij evenementen. Maar ook het organiseren van de kerstbijeenkomst in Emma en het schakelen met team services voor het inregelen van goede schoonmaak is iets wat ze doet. Activiteiten die Arja nog tussen de bedrijven door doet zijn vergaderzalen reserveren, roosteren en de afhandeling van de post. Iedere woensdag krijgt Arja weer energie van de wandelclub, een initiatief van SamenDoen. Bewoners worden dan gestimuleerd in beweging te komen en komen blij terug van het rondje door de wijk. Ze ziet dit ook als kans om nog meer verbinding aan te gaan met de wijk. Ze is ook enorm trots op de mensen van Syndion. Dagelijks helpen zij vol enthousiasme met allerlei klusjes zoals tafel dekken. Tot slot deelt Arja nog een anekdote uit haar jeugd. Als tienjarig meisje speelde ze nog samen met vriendinnetjes op de locatie van het huidige Open Vensters. Toen was dat nog een boerderij met schuren aan de Liesstigt, dat nu de prinses Marijkeweg heet. 45 jaar geleden werd er besloten om een ‘bejaardentehuis’ op deze locatie te bouwen. Omdat er bij de start onvoldoende belangstelling was, werd de bewoning aangevuld met 60-plussers uit de Alblasserwaard. Toch leuk om uit eerste hand te horen hoe Open Vensters ooit is gestart! Arja bedankt voor het delen van jouw werkdag! Tot ziens in Emma! Koen Wemmenhove


Onze jongste vrijwilliger

23 PRESENT MAGAZINE OKTOBER 2018

Gerco de Leeuw, vrijwilliger Emma Gerco de Leeuw komt uit Schoonrewoerd. Hij is zestien jaar en hiermee de jongste vrijwilliger van Emma. Zijn vakantie is nog net niet voorbij als we een afspraak met hem maken om nader kennis te maken. We ontmoeten hem in Emma en hebben een leuk gesprek. Gerco helpt al ruim een jaar één of twee keer per maand op zaterdag mee met de gezamenlijke broodmaaltijd. Om 16.00 uur wordt hij verwacht en ze gaan dan met een groepje aan de gang om alles klaar te maken voor deze maaltijd. Als dan om 17.00 uur de bewoners aanschuiven staat er allerlei heerlijks klaar. Naast het reguliere aanbod van brood, kaas, vleeswaren en ander broodbeleg wordt er iedere keer iets extra geserveerd. Een gebakken eitje, kroketje, frikandel of ander lekkernij. Gerco helpt waar nodig met brood klaarmaken of anderszins. Hij eet ook wel eens mee, tenzij er thuis iets heerlijks op het menu staat. Hij is namelijk dol op pannenkoeken en spaghetti. Om 18.30 wordt de tafel besloten met een kopje koffie of thee, waarna alles weer netjes opgeruimd dient te worden. Om ongeveer 19.00 uur is alles aan kant en kan de ploeg naar huis. Hoe kwam Gerco op het idee om dit vrijwilligerswerk te gaan doen? Hij bezoekt in Culemborg het

VMBO aan het Koningin Wilhelmina College en doet daar de praktijkopleiding. Hier horen ook een aantal stages bij die heeft hij vervuld in Emma. Hij vindt het zo leuk dat hij het is blijven doen. De opleiding bereidt hem voor op werk in de horeca, welzijn en zorg en detailhandel. Momenteel gaat zijn voorkeur uit naar het werk in de winkel. Op donderdag en vrijdag doet hij daar nu al ervaring op bij de Spar in Lexmond. In ieder geval wil hij iets gaan doen waarbij hij veel contact met mensen heeft. In zijn vrije tijd is Gerco ook erg actief. Gerco maakt graag legpuzzels van duizend tot wel drieduizend stukjes. Maar voor dat laatste aantal heeft hij eigenlijk te weinig ruimte. Gerco bezoekt ook vaak zijn hoogbejaarde buurvrouw en samen puzzelen ze heel wat af. Hij doet ook kleine karweitjes voor haar. Als hij thuis is, verblijft hij ook graag in de keuken om te koken of te bakken, vooral taarten zijn een specialiteit. We moeten maar eens bij hem op de koffie gaan! Verder past hij regelmatig op in de buurt. Hij leest ook boeken maar tv kijken heeft niet zijn voorkeur. Hij bezorgt ook Het Kontakt in de helft van het dorp. En sinds kort gaat hij erop uit met de hond, die regelmatig uitgelaten dient te worden. En passant vertelt hij dat ze ook één keer per jaar met een grote groep mensen afval op gaan ruimen langs de weg in de regio Schoonrewoerd. Dit wordt georganiseerd door de plaatselijke supermarkteigenaar. Dit is ook een aanzet om met elkaar goed het afval te scheiden. Gerco is hier ook een warm voorstander van. Dan is het ‘jong geleerd, oud gedaan’. Over duurzaam gesproken!! Deze zomer is Gerco met het gezin twee weken naar Frankrijk geweest om eens heerlijk te recreëren. Ook wel eens goed. Dat we hier een ijverige jongeman hebben met het hart op de goede plaats mag duidelijk zijn. We hopen dan ook dat hij dit werk nog vele jaren mag en kan blijven doen. Teunie Versluis


24 PRESENT MAGAZINE OKTOBER 2018

Locatienieuws

Feestweek Optocht kijken Op zaterdag zijn we met een hele grote groep bewoners de optocht gaan bekijken van Ameide. We hadden allemaal een mooi plekje en konden het goed zien. Wat hadden we een mooi weer erbij en wat genoten we van alle mooie versierde karren. Wel meer dan zestig kwamen er voorbij. Verlichting kijken Op maandagavond 3 september hebben we met 23 bewoners verlichting gekeken in Ameide. We werden om half negen met bussen en auto’s door heel Ameide/Tienhoven gereden. We kwamen langs alle mooie versierde straten en tuinen. Wat hebben ze er een werk van gemaakt en wat was er een hoop te zien. Rond tienen waren we weer terug van een schitterende tocht en konden we napraten over al het moois onder het genot van een glaasje sap. Het was voor velen een avond met een gouden randje! Ouderenmiddag

Kersen eten bij Pek Op een mooie zomerse dag hebben we kersen gegeten bij Pek in Langerak. De heenrit met de Lek aan onze zijde was al genieten. Op de

Woensdagmiddag 5 september gingen de armen in de lucht! Er werd meegezongen met veel bekende liederen zoals Sophietje, ja zuster nee zuster, en het Termeise volkslied. Met hulp van de oranjevereniging en vele vrijwilligers konden alle bewoners genieten van deze middag. Om vijf uur werd iedereen weer teruggebracht. Velen waren moe, maar genoten nog na.

plaats van bestemming konden we heerlijk plaats nemen in de boomgaard en genieten van een kopje koffie en cake. Even later kwamen de kersen op tafel. Wat waren ze

Over Gouden dagen

groot en wat waren ze lekker! Daarna hebben we met elkaar een

Bij de Coop kunt u uw statiegeld bon inleveren voor

wandeling gemaakt naar de landwinkel en

een goed doel. Gouden dagen is ingeloot als goed doel.

waren er verschillende bewoners die wat

Dus komt u bij Coop Ameide, doneer dan uw statiegeld

kochten. Nog even een glaasje puur sap en

bon voor gouden dagen. Aan het eind van het kwartaal

daarna was het alweer tijd om richting Open

wordt het bedrag verdubbeld. We hopen op een mooie

Vensters te gaan. Wat hebben we genoten

opbrengst zodat we nog meer wensen in vervulling

met elkaar!

kunnen laten gaan.


Wens meneer Jongkind Meneer Jongkind is heel zijn leven veel met paarden omgegaan. Hij had de wens om nog een keer met paard en wagen te rijden door de omgeving. Zaterdag dertig juni kwam zijn wens uit en werd hij door zijn familie opgehaald met paard en wagen. Na een kopje koffie met gebak zijn ze met elkaar ingestapt en hebben ze een hele mooie rit gemaakt door Ameide en Meerkerk. Meneer Jongkind heeft er erg van genoten.

Wens mevrouw Santra Mevrouw Santra wilde graag nog eens met haar zus naar echte meezingers. De oranjevereniging organiseerde in de feestweek een gezellige middag met echte meezingers, dit was de uitgelezen kans! Ze werden begeleid door haar zuster Bea en vrijwilligster Bets. In de feesttent kregen ze een plekje vooraan bij het podium. Het was een hele gezellige en geslaagde middag.

Vijf generaties Vijf generaties op ĂŠĂŠn foto vastgelegd in Open Vensters! Mw. Wapstra-Van Wiggen 95 jaar. (bewoonster) Immy Blokland-Wapstra 69 jaar. (vrijwilligster Open Vensters) Anneke van DierenBlokland 45 jaar Marleen Balder 24 jaar Janna Balder 9 weken

Wens mevrouw Bot Op donderdag 23 augustus is mevrouw Bot samen met twee gastvrouwen uit het restaurant een dag naar Madurodam geweest. De dag begon goed met koffie en gebak. Daarna bracht chauffeur Wim ons in Madurodam. Wat was er veel te zien en indrukwekkend hoe men het allemaal heeft nagemaakt. Tussendoor genoten we van een heerlijke lunch om vervolgens nog de rest te kunnen bekijken. Na alles gezien te hebben nog even met de bus langs zee en daarna weer richting huis. Wat een bijzondere mooie dag met een gouden randje, aldus mevrouw Bot.


Present

26 PRESENT MAGAZINE OKTOBER 2018

Present Advies Duurzaamheid is in de loop der jaren uitgegroeid tot een containerbegrip. Duurzaamheid betekent goed zorgen voor mens en milieu. Duurzaamheid is goed rentmeesterschap, dit is ook één van de kernwaarden van Present. In welke vormen komen wij het begrip duurzaamheid tegen bij Present? Present Advies gaat over goed zorgen voor mensen. We krijgen hier veel vragen over. Ondanks het veranderende overheidsbeleid betreffende het langer zelfstandig wonen, biedt Present nog steeds op vijf relatief nieuwe locaties goed wonen en zorgen aan. Ook kan door de Wet Maatschappelijk Ondersteuning (WMO) de eigen woning langer mee en kunnen mensen langer blijven waar zij graag wonen. PresentAdvies adviseert hierin en verwijst daarbij naar de WMO. Duurzaam wonen Wonen bij Pesent kan op verschillende manieren. Meestal heeft men een verblijfsindicatie van het CIZ (Centrum Indicatiestelling Zorg) maar een woning huren kan ook met een ZVW indicatie (thuiszorg). Een bewoner met een CIZ-indicatie kan dus de buur zijn van iemand die een woning huurt. Binnen deze gebouwen kunnen aanpassingen gedaan worden die het wonen verduurzamen. Het gebouw kan bijvoorbeeld langer mee voor diverse woonsituaties. Een specifiek voorbeeld is de afdeling van kleinschalige zorg van Graafzicht. Door aanpassingen op de afdelingen met zorgwoningen kunnen de bewoners van kleinschalige zorg de eigen afdeling verlaten, waardoor ze meer

bewegingsvrijheid krijgen. Dit activeert lichaam en geest en kan een positieve impuls geven. Duurzame energie We krijgen energie van actief bezig zijn, ook dat is verduurzaming. Present stimuleert beweging op alle locaties. Hiervoor zetten de beweegcoaches zich in en het team welzijn biedt een scala aan activiteiten aan. Pas hoorde ik nog dat iemand actief is gaan bewegen sinds die woont op één van de locaties: nooit te oud om ergens aan te beginnen toch?! Beweging wordt gecombineerd met gezond eten en drinken. We stimuleren deel te nemen aan de maaltijden in het restaurant: het houdt u in beweging en het biedt sociale contacten. Een andere vorm van energie is de verlichting die overal brandt. Ook daarin investeert Present. In het kantoorpand van Open Vensters gaat het licht op de gang automatisch uit als er weinig beweging is. De verlichting in de douche van de appartementen gaat ook automatisch aan en uit. Er wordt ook geïnvesteerd in Ledverlichting. En afhankelijk van het seizoen wordt de schakelklok van de nachtverlichting aangepast, zodat het licht op de woonafdelingen niet onnodig brandt. Ook wat betreft voeding is er binnen Present aandacht voor duurzaamheid. Er wordt zoveel mogelijk dagvers en seizoensgebonden gekookt. Dat is niet alleen lekker maar ook gezond en beter voor het milieu. Tot slot uiteraard een advies: deel duurzame tips met elkaar, dan gaat alles langer mee! Janna Riphagen


Nieuws

27

Salon Present Vijfjarig jubileum

Woensdag twintig juni hebben we een gezellige avond in Graafzicht gehad om te vieren dat Salon Present vijf jaar bestaat. De Salon is opgezet om een ontmoetingsplek te creëren voor onze mantelzorgers om het delen van dingen en ontmoeting met mede mantelzorgers mogelijk te maken. De onderwerpen zijn divers, wel vaak over of gerelateerd aan dementie. Hierbij een verslag van de jubileumavond. Corrie Gouda opende de avond met een welkomstwoord en een korte terugblik op het ontstaan van de Salon. Wethouder Piet Vat kreeg daarna het woord en benadrukte het belang van een plek waar mantelzorgers handvatten krijgen om met lastige dingen om te gaan en ook het belang van ontmoeting en gehoord worden. Hij waardeerde het zeer dat Present zo’n plek heeft gecreëerd in de Alblasserwaard en ook dat het mooi is dat er het laatste jaar samenwerking is met de Rivas. Na de toespraak zongen de dames van zangkoortje’ Met hart en stem’ een drietal geestelijke liederen voor ons. Daarna pauze en na de pauze tijd voor de geschreven bingo. Het viel niet mee om iedereen stil te krijgen na de pauze, zo gezellig werd er door iedereen gepraat. De bingo ging over de onderwerpen die de afgelopen vijf jaar de revue gepasseerd zijn met daarin 75 getallen verwerkt. Leuk hoe fanatiek iedereen meedeed en er drie gelukkige winnaars waren met een volle kaart. Na de bingo zongen de dames van het koor nog een aantal liederen en sloot Corrie de avond af met een dankwoord aan alle medewerkers en bezoekers. Een speciaal bedankje was er voor Willie Stigter die aanwezig was namens het Management Team van Present. Ook was er een bedankje voor de werkgroep kwetsbare ouderen en Ada de Heer, Menno Keller en wethouder Piet Vat (allen aanwezig namens gemeente Molenwaard). Daarna tijd voor een hapje , drankje, ontmoeting

Wethouder Piet Vat hield een toespraak met op de achtergrond het dameskoor.

en de boekentafel niet te vergeten. Bij de uitgang kreeg iedere bezoeker als bedankje een roos mee. We hopen op nog veel mooie jaren als Salon Present met boeiende sprekers en veel bezoekers. Bezoekers die na zo’n avond met vernieuwde energie de mooie taak als mantelzorger kunnen voortzetten en ons weten te vinden als de zaak boven het hoofd dreigt te groeien. En collega’s werkzaam in de zorg, wij komen met veel mantelzorgers in aanraking , dus houd de agenda van ons in de gaten en maak reclame voor de Salon Present. Dineke van der Zee Wijkteam 4 Nieuw Lekkerland

PRESENT MAGAZINE OKTOBER 2018


28 PRESENT MAGAZINE OKTOBER 2018

Vrijwilligers zijn onmisbaar! Duurzaamheid in relaties

Zonder oordeel

Duurzaamheid is veel in de actualiteit. Het begrip duurzaamheid is te associĂŤren met milieu en bouw, maar is volgens mij ook goed toepasbaar op de relaties die wij met anderen hebben. Er zijn vrijwilligers die maar liefst 43 jaar in dienst zijn, maar is deze relatie dan ook duurzaam te noemen?

Wij kunnen gemakkelijk dingen bedenken die niet goed aan een ander zijn of aan onszelf. Deze houding verhindert een goede samenwerkingsrelatie. Het mag duidelijk zijn dat er altijd veel te verbeteren valt, maar als wij ons focussen op het oordeel in plaats van de verbetering en de vooruitgang, dan zal er geen duurzame relatie ontstaan. In plaats van oordelen kun je kijken naar de feiten en op zoek gaan naar vooruitgang in je eigen gedrag, met als doel om dat te verbeteren. Alleen dan kan er een duurzame relatie ontstaan.

Hoe wij met de ander omgaan, bepaalt of er een duurzame samenwerkingsrelatie ontstaat. De kernwaarden van Present zijn naastenliefde en rentmeesterschap. Door bewust te zijn van deze waarden en je eigen waarden en deze te gebruiken als motivatie van je eigen handelen, maak je deze waarden een onderdeel van je eigen bewustzijn. Je wilt graag met respect behandeld worden, dan is het van belang dat jij weet wat met respect behandeld worden is, en welk gedrag daarbij hoort. We moeten ons bewust zijn van het gedrag dat bij respectvol omgaan hoort. Hebben wij dit gedrag helder dan moeten wij dit oefenen en oefenen en oefenen. Door respectvol met de ander om te gaan, ontstaat er vertrouwen. Vertrouwen ontstaat door respect.

TIP! Laat OMA Thuis! Soms hebben we meteen een oordeel klaar en houden we ons vast aan een mening en gaan we vervolgens een ander adviezen geven terwijl die nog niet klaar is met zijn verhaal. Stel de mening nog even uit en zet dat nieuwsgierigheidsknopje aan.


29 Vrijwilliger aan het woord: naastenliefde “Ik kan moeilijk nee zeggen, kan niet stil zitten, heb een sterk sociaal gevoel en wil graag mensen blij maken”. Zo antwoordt Maria op de vraag waarom ze vrijwilligerswerk doet. Bijna veertig jaar geleden heeft ze zich opgegeven omdat ze tijd over had en mensen wilde helpen. Dat is nog steeds de reden, alleen is ze met pensioen en zoekt ze zelf ook graag gezelligheid. Dat ze een vrijwilliger is waarop Present kan bouwen is in deze jaren wel gebleken. Maar wat maakt dat ze zich blijft inzetten als vrijwilliger? Ervaart zij een duurzame relatie en samenwerking? Maria vervolgt haar verhaal. “De mensen die hier wonen hebben vaak niet zo veel meer te vertellen. Ik als vrijwilliger kan dan juist dat stukje gezelligheid brengen en ik doe dat enorm graag. Ik kan een bakje koffie aanbieden, maar hoe leuk is het voor de mensen als ik ook nog een praatje met hen maak en hen aan het lachen kan maken. Daar word ik ook weer vrolijk van.” Maria geeft nog een voorbeeld: een bewoonster vroeg of ik haar even bij haar dochter wilde brengen. Ook wilde ze nog even een sigaretje doen. “Ik ben gebleven, want ik heb de tijd en ik breng graag gezelligheid. Ik doe dat met alle liefde, want hierbij bedenk ik altijd: stel je voor dat ik zelf afhankelijk ben, dan zou ik het ook fijn vinden als iemand dat voor mij over heeft. “

Maria is een tijd afhankelijk geweest van hulp en vond het niet fijn om continu om hulp te moeten vragen. Ze regelt graag dingen zelf. Waarschijnlijk hebben de meeste bewoners vroeger ook veel zelf moeten regelen. Hoe fijn is het dan als ze niet hoeven te vragen om hulp maar dat dit aangeboden wordt? Naastenliefde vindt Maria terug in haar relatie tot de bewoners. Dit is tegelijk haar motivatie als vrijwilliger. Ze geeft daarbij aan: “Ik handel op deze manier omdat ik dat zelf ook als prettig zou ervaren.” In het gesprek dat we hebben, is liefde voor mensen de rode draad. Als Maria naar een punt van verbetering wordt gevraagd , zegt ze “daar wil ik me niet mee bemoeien”. Maria is positief ingesteld en oordelen zit niet in haar aard. Tot slot geeft ze aan “elk positiefs heeft iets negatiefs en elk negatiefs heeft iets positiefs”. In de duurzame relatie met de organisatie ziet ze toch nog wel één punt van aandacht: aandacht voor de vrijwilligers. Als coördinator neem ik dat mee en daar hoop ik mijn steen aan bij te kunnen dragen. Maria bedankt voor al je openheid! Prachtig om zo een gedrevenheid, stuk zelfkennis met bescheidenheid en bovenal liefde te horen en te zien! Op naar een duurzame relatie en samenwerking, want daar vertrouw ik op. U ook? Hilke Bikker

Zonder oordeel en met een luisterend oor, sta ik graag voor u klaar Mijn werkdagen zijn dinsdag, woensdag en vrijdag. Op de volgende momenten ben ik op de desbetreffende locatie bij team Welzijn. Loop gerust even binnen! Graafzicht: woensdagochtend 3 oktober Hof van Ammers: woensdagmiddag 24 oktober Emma: vrijdagochtend 16 november Open Vensters: vrijdagochtend 30 november

PRESENT MAGAZINE OKTOBER 2018

10.00 – 12.00 uur 14.00 – 16.00 uur 10.00 – 12.00 uur 10.00 – 12.00 uur

Bellen of mailen mag uiteraard ook; telnr. 0630215471 of hilke.bikker@presentvooru.nl


30 PRESENT MAGAZINE OKTOBER 2018

Themabijeenkomst Bewegingsgerichte zorg Sinds het najaar 2017 vormt Present, samen met een aantal andere zorgorganisaties, het Leernetwerk Leren en Doen. We gaan bij elkaar langs om van elkaar te leren. Iedere bijeenkomst komt er een ander thema aan bod. Op donderdag 28 juni mocht Present de eerste themabijeenkomst organiseren voor deelnemers uit het netwerk. Het thema was bewegingsgerichte zorg. Tijdens deze middag zijn de deelnemers aan de hand van twee workshops actief aan de slag gegaan. In de ene workshop konden de deelnemers aan de hand van een beperkingenpak zelf ervaren hoe het is om ouder te zijn, te maken te hebben met beperkingen en hoe bewegen daarbij een rol speelt. Met praktijkgerichte opdrachten gingen de deelnemers hiermee aan de slag. In de andere workshop stond het genereren van ideeën centraal om bewegen bij cliënten te stimuleren. De sfeer bij beide workshops was goed. Alle deelnemers namen actief deel aan de workshops en in de pauze werden ervaringen uitgewisseld tussen de deelnemers van verschillende organisaties. Wij kijken terug op een leuke en inspirerende middag. Henrieke Daniels

Wat is bewegingsgerichte zorg? Bewegingsgerichte zorg is een breed begrip. Misschien wel te breed en te groot! Bewegen zit hem namelijk al in de kleinste dingen! Juíst in de kleine dagelijkse handelingen valt vaak nog zoveel te behalen als het gaat om bewegen.


31 PRESENT MAGAZINE OKTOBER 2018

Gouden Dagen bij Present Present heeft in 2016 zich bij Gouden Dagen aangesloten. Het landelijke project maakt aandacht voor ouderen weer gewoon. Veel ouderen zijn eenzaam en door dit project krijgen ze weer de aandacht die ze verdienen en nodig hebben. Gouden Wensen is een onderdeel van Gouden Dagen en laat de wensen van kwetsbare ouderen in vervulling gaan. Het zijn eenvoudige, maar ook betekenisvolle óf laatste wensen. Want als je niet meer mobiel bent, je gezondheid slechter wordt of je veel mensen om je heen hebt verloren, is het niet meer vanzelfsprekend dat wensen nog uitkomen.

Scootmobielrace Op woensdag 27 juni deed locatie Hof van Ammers mee aan het Nederlands Kampioenschap Scootmobielrace. Het was een fantastische dag! Voor sommige was dit de eerste keer op het circuit van Zandvoort. Wat een belevenis! De dag was super verzorgd door Gouden Dagen, we kregen ons natje en droogje. De zon scheen, we voelden de adrenaline stromen, want winnen wilden we! Er werden eerst twaalf rondes gereden. We werden een keer 1e en een keer 2e. Twee leden van ons team mochten door naar de volgende ronde. Uiteindelijk vielen we in één van de volgende rondes af. Maar meedoen is gelukkig belangrijker dan winnen. Ook mochten we Prins Bernhard jr. en minister De Jonghe ontmoeten. Verschillende van ons zijn geïnterviewd en kwamen ’s avonds op tv. Al met al een zeer geslaagde dag!


Locaties

Algemeen adres en locaties Present Postbus 33 4233 ZG Ameide T (088) 40 80 000 www.presentvooru.nl Present Advies T (088) 40 80 333 E presentadvies@presentvooru.nl

Klachten Pien Migchelsen T (088) 40 80 006

Emma Raadsliedenstraat 120 4142 BV Leerdam

U kunt uw klacht ook schriftelijk melden bij Present onder vermelding van: ‘interne klachtenfunctionaris’, Postbus 33, 4233 ZG Ameide.

Graafzicht Burgemeester Dekkingstraat 1 2971 AC Bleskensgraaf Hof van Ammers Bernhardstraat 15 2964 BC Groot-Ammers Meesplein Burgemeester Meesplein 7 4142 AZ Leerdam Open Vensters Prinses Marijkeweg 34 4233 HM Ameide

e-mail: pien.migchelsen@presentvooru.nl

Cliëntenraad Centrale Cliëntenraad Emma-Meesplein Graafzicht Hof van Ammers Open Vensters

e-mail: Clientenraad-Centraal@presentvooru.nl Clientenraad-EMMA@presentvooru.nl Clientenraad-GZ@presentvooru.nl Clientenraad-HVA@presentvooru.nl Clientenraad-OV@presentvooru.nl

Identiteitscommissie Emma-Meesplein Hof van Ammers-Open Vensters Graafzicht

e-mail: id-commissie.emma@presentvooru.nl id-commissie.ov.hva@presentvooru.nl id-commissie.gz@presentvooru.nl

Stichting Vrienden Stichting Vrienden Graafzicht Stichting Vrienden Open Vensters Stichting Vrienden Hof van Ammers

e-mail: vrienden.gz@presentvooru.nl vrienden.ov@presentvooru.nl vrienden.hva@presentvooru.nl

Profile for Present

Present magazine herfst 2018  

Present magazine herfst 2018  

Advertisement