Page 1

JAARVERSLAG 2013


JAARVERSLAG 2013 Stichting Present Ede


/////////////////////////////////

STICHTING PRESENT EDE: BRUGGEN BOUWEN BRUGGEN TUSSEN GELOVEN BRUGGEN TUSSEN CULTUREN BRUGGEN TUSSEN FORMELE EN INFORMELE ZORG BRUGGEN TUSSEN MENSEN


Inhoudsopgave VOORWOORD

8

1

STICHTING PRESENT EDE 1.1 NAAM, RECHTSVORM EN VESTIGINGSPLAATS 1.2 DOELSTELLING, MISSIE EN PRESENTFORMULE 1.3 WERKWIJZE 1.4 BESTUUR EN OPERATIONEEL TEAM 2013

10 10 10 11 11

2

DOELSTELLING EN REALISATIE 2.1 GROEPEN EN PROJECTEN 2.2 PARTNERS 2.3 OPERATIONEEL TEAM 2.4 BESTUUR

14 14 19 20 20

3

PRESENTVERHALEN

22

4

JAARREKENING 2013 24 4.1 INLEIDING OP DE JAARREKENING 24 4.2 BALANS PER 31-12-2013 25 4.3 STAAT VAN BATEN EN LASTEN 2013 26 4.4 TOELICHTING OP BALANS PER 31-12-2013 28 4.5 TOELICHTING OP DE STAAT VAN BATEN EN LASTEN OVER 2013 31

5

VOORUITBLIK 2014 5.1 ALGEMENE DOELSTELLING 2014 5.2 SPEERPUNTEN VOOR 2014 5.3 FINANCIERING 5.4 BEGROTING 2014

34 34 34 35 36

6

BEDANKT

38

///////////////////////////////////////////////////// JAARVERSLAG PRESENT EDE 2013


7

///////////////////////////////////////////////////////


Voorwoord Kleurig, veelzijdig en samen zijn woorden die bij mij opkomen wanneer ik dit jaarverslag lees. Ook dit jaar heeft Present Ede weer het nodige in beweging gebracht in Ede en directe omgeving. Dit jaarverslag onderscheidt zich alleen al door de leesbaarheid waardoor het ook op de bank een aanrader is. Op pagina 22, hoofdstuk 3, staan zo maar een paar kleine blokjes tekst met een foto. Het geeft een kijkje in de dagelijkse praktijk van Present. Wanneer ik dat lees en zie, krijg ik zin om ook weer een project te doen, u ook? Afgelopen jaar was een mooi jaar in veel opzichten. Ja, iets minder projecten in Ede dan geraamd, wel veel meer projecten in Wageningen. Mooi om te zien dat ook andere mensen in nabijgelegen plaatsen kunnen profiteren van de ervaringen uit Ede. Door deze wisselwerking gaan wij zowel in Ede als Wageningen nog effectiever aan de slag. Ook zijn er indringende gesprekken geweest met partners over de veranderende wetgeving en de gevolgen voor de kwetsbare kant van onze gemeente. Het is goed om de ervaring en kennis van Present te delen met de gemeente Ede en haar partners. Wanneer wij samen onze schouders eronder zetten, kunnen wij veel bereiken. Veel leesplezier, wij begroeten u graag tijdens een project! Namens het bestuur en operationeel team, André Noorlander – Voorzitter Moniek Kars – Algemeen coördinator

/////////////////////////////////////////////////////

8

JAARVERSLAG PRESENT EDE 2013


9

///////////////////////////////////////////////////////


1 Stichting Present Ede 1.1

Naam, rechtsvorm en vestigingsplaats

De Stichting Present Ede is op 22 juni 2009 door een groep betrokken Edenaren opgericht. De statutaire vestigingsplaats is Ede. Stichting Present Ede is aangesloten bij Stichting Present Nederland.

1.2

Doelstelling, missie en presentformule

De betrokkenen bij Stichting Present Ede zijn ervan overtuigd dat mensen bereid zijn zich in te zetten voor de ander en de samenleving. De kloof tussen die bereidheid en het daadwerkelijk in actie komen is echter voor veel mensen groot. Stichting Present Ede wil deze kloof helpen overbruggen. Doelstelling Stichting Present Ede wil een maatschappelijke beweging op gang brengen waarbij steeds meer mensen het vanzelfsprekend vinden om naar elkaar om te zien. Missie Stichting Present Ede slaat een brug tussen mensen die aandacht, tijd en talenten te bieden hebben en mensen die daarmee geholpen worden. Presentformule Om invulling te geven aan de doelstelling en de missie heeft Present een vernieuwende formule ontwikkeld. Bestaande groepen krijgen de mogelijkheid om een zinvolle en goed bestede dag te beleven door zich via een afgebakend project in te zetten voor een ander. De hulpontvangers zijn mensen die te maken hebben met armoede, een slechte gezondheid of een sociaal isolement. Bij de “presentformule” staan 4 factoren centraal: • •

Het aanbod van de groep vrijwilligers is het vertrekpunt. Zij geven aan wat zij de samenleving te bieden hebben aan aandacht, talent en tijd. De samenwerking met maatschappelijke organisaties is onmisbaar. Hulpverleners weten welke hulp nodig is en waar de vrijwilligers het beste

/////////////////////////////////////////////////////

10

JAARVERSLAG PRESENT EDE 2013


kunnen worden ingezet. Zo werkt de eenmalige vrijwillige inzet aanvullend op en ondersteunend aan de bestaande hulpverlening. Een structurele opzet en professionele kaders zijn belangrijk. Stichting Present Ede heeft een team dat wordt aangestuurd door twee coördinatoren. Dit Presentteam begeleidt groepen bij hun inzet en bewaakt de kwaliteit en duurzaamheid van de projecten. Present Ede is een lokale organisatie en is lid van een landelijk platform. In Ede bouwt Present aan een plaatselijk draagvlak bij partners en bedrijven. Present Ede maakt deel uit van een landelijk netwerk van Present stichtingen. Onderling worden ervaringen en expertise uitgewisseld, wat de lokale stichting versterkt.

1.3

Werkwijze

Stichting Present Ede wil groepen zo zorgvuldig mogelijk begeleiden, zodat kwaliteit en duurzaamheid van projecten bewaakt worden. Hieronder wordt uitgelegd welke stappen we doorlopen tijdens elk project. 1.

2. 3. 4.

5. 6. 7.

11

Kennismaking – de groep en een medewerker van Stichting Present Ede maken kennis met elkaar, onder andere door een presentatie van Present en een inventarisatie van het aanbod van de groep. Aanmelding – de groep meldt zich aan met een aanbod in talent en tijd. Match – Present koppelt het aanbod aan een hulpvraag van een organisatie in wonen, zorg en welzijn. Projectbezoek – Present Ede plant een bezoek op locatie, waarbij de contactpersoon van de groep vrijwilligers, de hulpverlener, de hulpontvanger en iemand van Present aanwezig zijn. Hier worden de afspraken omtrent het project gemaakt. Uitvoering project – Na de nodige voorbereidingen kan het project plaatsvinden op de geplande datum. Evaluatie en terugkoppeling – zowel groep als hulpverlener blikken terug. De beweging – de groepvrijwilligers wordt uitgedaagd verder invulling te geven aan de beweging van naar elkaar omzien die Stichting Present Wageningen op gang wil brengen. Dit kan op verschillende manieren, bijvoorbeeld door anderen in het eigen netwerk te enthousiasmeren of door zich nog een keer in te zetten als groep of als groepenbegeleider.

///////////////////////////////////////////////////////


1.4

Bestuur en operationeel team 2013 BESTUUR

André Noorlander – voorzitter Jasper van Schuppen – penningmeester Marieke Rodenburg – secretaris (t/m juni 2013) Annemiek Pieters– secretaris (per juli 2013) Henk Peter Dijkema – algemeen bestuurslid Piet Knepper – algemeen bestuurslid (per april 2013)

TAKEN: (Personeels)beleid Financiën Fondswerving Randvoorwaarden

OPERATIONEEL TEAM COÖRDINATOREN Rianne Aalbers (t/m juni 2013) Moniek Kars Klaaske Mussche (per juni 2013) Peter de Jong (stagiaire) (t/m juni 2013)

GROEPENBEGELEIDERS Alize Walhout - vrijwilliger Paul Esveld - vrijwilliger Henrieke van Roekel – vrijwilliger Ella Vlaardingerbroek - vrijwilliger Lianne ten Ham - vrijwilliger Thomas Steenbergen – vrijwilliger Klaaske Mussche – vrijwilliger (t/m mei 2013)

KERNTAKEN: Netwerken met partners Werven en begeleiden vrijwilligers Matchen aanbod – vraag Aansturen OT PR en communicatie

TAKEN: Groepen begeleiden

/////////////////////////////////////////////////////

12

JAARVERSLAG PRESENT EDE 2013


13

///////////////////////////////////////////////////////


2 Doelstelling en realisatie De centrale doelstelling van Stichting Present Ede voor 2013 was: In 2013 werkt Present Ede aan een maatschappelijke beweging van naar elkaar omzien door het werven, inzetten en begeleiden van 60 groepen vrijwilligers. Present Ede beoogt met een zorgvuldige, professionele begeleiding van de groepen continu誰teit en kwaliteit te waarborgen in de projecten en de daaruit voortvloeiende ontmoetingen. Vanuit de centrale doelstelling is gewerkt aan specifieke doelen gericht op aanbod en vraag. Hoe deze doelen gestalte hebben gekregen in 2013 is beschreven in dit hoofdstuk.

2.1 Groepen en projecten In 2013 zet Present Ede 60 groepen 1 vrijwilligers in bij projecten, waarbij kwaliteit en continu誰teit gewaarborgd worden. Present Ede biedt hierbij professionele aansturing en begeleiding van de groepen en zorgt voor een uitgebreid netwerk bij kerken en andere organisaties voor het aanbod van groepen. Stichting Present Ede heeft 49 groepen ingezet bij projecten, dat zijn 11 groepen minder dan gepland. Als oorzaak kan gezien worden de wisselingen binnen het Operationele Team en de verminderde zichtbaarheid bij kerken. Bovendien is een groot deel van de tijd en inzet van het OT naar projecten in Wageningen gegaan. In totaal heeft de stichting 83 projecten in Ede en Wageningen uitgevoerd. Dit is een groei van 20 projecten.

1

In het jaarplan 2013 staat 75 groepen, welke te verdelen zijn in 60 groepen in Ede en 15 groepen in Wageningen. In dit jaarverslag worden alleen de projecten in Ede besproken. Voor de projecten in Wageningen is een apart jaarverslag.

/////////////////////////////////////////////////////

14

JAARVERSLAG PRESENT EDE 2013


Groepen in 2013 80 60 Doel

40

Realisatie

20 0 2009

2010

2011

2012

2013

In onderstaand overzicht worden de “groepenleveranciers� in beeld gebracht.

////////// HERKOMST GROEPEN 2013

3 5

1 1

Kerken 20

Flexgroepen Buurtbewoners Non-profit

6

Gezinnen Jongeren 13

Politiek

We zien over 2013 een afname in het aantal groepen uit kerken. In plaats van 24 groepen mochten we 20 groepen uit kerken koppelen aan mensen met een hulpvraag. Er zijn kerken die heel regelmatig groepen inzetten. Succesvol was de Tijd & Talent collecte bij de Schuilplaats: ieder gemeentelid kreeg een kaartje en een pen waarop kon worden ingevuld op welke dag en welk type klus gewenst was. We zien dat dit format aanslaat bij de gemeenteleden en dat het leuk is om op deze manier met verschillende gemeenteleden je in te zetten. Je leert elkaar (beter) kennen en ontmoet de ander!

15

///////////////////////////////////////////////////////


Net als in 2012 zien we een groot aantal projecten uitgevoerd door flexers, vrijwilligers die vaker dan eens aan de slag willen. Onder hen zijn een aantal mensen, zonder uitzicht op een betaalde baan (krachtpatsers), die op deze manier toch een bijdrage aan een zorgzame samenleving kunnen bieden en zelf genieten van de contacten die ze opdoen tijdens de projecten. In 2013 heeft Stichting Present Ede voor het eerst deelgenomen aan NonStopPresent! Een actie waarbij het bestuur en OT 24uur lang projecten hebben uitgevoerd en hiervoor gesponsord werden. Gedurende 24 uur werden 5 verschillende projecten uitgevoerd. Een leuke actie om met elkaar te doen! 24 uur Present‌ Als cadeau voor de ander!

/////////////////////////////////////////////////////

16

JAARVERSLAG PRESENT EDE 2013


Het volgend overzicht geeft een beeld van de groepen en de verschillende projecten.

///////// OVERZICHT VAN GROEPEN EN PROJECTEN EDE HERKOMST

GROEPEN

PROJECT

Kerk- De Schuilplaats

9 groepen

Schoonmaken, opruimen, tuinieren, wandelen, klussen, koekjes, koken

Kerk - NGK

6 groepen

Schoonmaken, opruimen, tuinieren, koken, spelletjes

Kerk – Op Doortocht

4 groepen

Schoonmaken, sauzen, spelletjes

Kerk- Ger. Kerk Vrijg.

1 groep

Tuinieren en spelletjes

Flexers

13 groepen

Sauzen, opruimen, schoonmaken, tuinieren, klusjes, verhuizen

Buurtbewoners

6 groepen

Sauzen, tuinieren, koken, klussen, opruimen

Non-profit

5 groepen

Opruimen, klusjes, koken, , schoonmaken

Gezinnen

3 groepen

Dagje uit, klusjes, sauzen

Jongeren

1 groep

Zingen

Politiek

1 groep

Klussen

Voor een aantal van onze partners wordt in het volgend overzicht aanvullende, specifieke informatie gegeven over projecten in 2011, 2012 en 2013.

///////// SPECIFIEKE INFO PROJECTEN 2011, 2012 EN 2013

50 40 30 20 10 0

17

31 25 25 21 20 12

47 38 37 4 6 7

22 12 12

2011 2012 6 6 3

2013

///////////////////////////////////////////////////////


///////// MUZIKALE ONTMOETING Het is vakantietijd… Een groep van 37 jongeren tussen de 12-15 jaar uit het noorden van Nederland en hun begeleiders zijn op zomerkamp in Otterlo. Naast het genieten van hun eigen vakantie, willen ze ook andere mensen laten genieten en een stukje van hun tijd geven voor anderen. Mooi hè? Dat maakt dat het op 14 augustus een drukte van belang is in de grote zaal in Woon- en Zorgcentrum Het Maanderzand. Op het podium staat een koor dat, onder begeleiding van een piano, prachtige liederen ten gehore brengt. Het zingen wordt afgewisseld met muzikale intermezzo’s door een violist en saxofonist. De bewoners zitten zichtbaar te genieten. Na afloop is er onder het genot van een ijsje en een glaasje sap tijd voor de ontmoeting tussen jong en oud.

/////////////////////////////////////////////////////

18

JAARVERSLAG PRESENT EDE 2013


2.2 Partners Maatschappelijke organisaties In 2013 hebben vrijwilligers ondersteunend werk verricht bij hulpverleningstrajecten van 21 verschillende maatschappelijke organisaties. Bij Stichting Present is het belangrijk dat de kortdurende, afgebakende projecten van vrijwilligers ondersteunend zijn aan de bestaande hulpverleningstrajecten. Present wil geen dingen overnemen van hulpontvangers, maar wil ze juist in hun eigen kracht zetten. Maatschappelijke organisaties weten Stichting Present steeds beter te vinden voor het melden van hulpvragen. Dit jaar kwam het ook voor dat het een voorwaarde was om eerst een groep van Present aan de slag te laten gaan, voor met een hulpverleningstraject te starten. Nadat de groep het huis had schoongemaakt, kon de maatschappelijke organisatie verder met het gezin optrekken en de ouders leren hoe het huishouden te runnen. Ook kennen de coรถrdinatoren van Present de organisaties steeds beter, waardoor het aanbod sneller gematcht kan worden aan hulpvragen.

Collega sociaal makelaars Present Ede heeft samenwerkingsrelaties met De Medewerker en Dien je Stad welke dit jaar leiden tot het vergroten van het hulpaanbod en het effectief matchen tussen vraag en aanbod, waardoor de maatschappelijke betrokkenheid tussen burgers in Ede wordt vergroot. Medewerkers van de verschillende organisaties maken gebruik van de specifieke kracht van elke organisatie in het doorverwijzen naar elkaar op het gebied van hulpvraag en hulpaanbod. Een voorbeeld hiervan is dat Present Ede de begeleiding doet van projecten waarbij een zorgvuldige voorbereiding en begeleiding nodig is, gezien de complexiteit van de hulpvraag.

19

///////////////////////////////////////////////////////


2.3 Operationeel team In 2013 is er binnen het operationeel team veel veranderd. Halverwege het jaar namen we afscheid van Rianne Aalbers, die als algemeen coördinator vanaf de oprichting van de stichting betrokken was. Haar functie is overgenomen door Moniek Kars. Klaaske Mussche werd halverwege het jaar aangenomen als projectcoördinator.

De algemeen coördinator houdt zich bezig met beleid, netwerkopbouw en fondswerving, de projectcoördinator is verantwoordelijk voor alles wat te maken heeft met de groepen en projecten. Dit team van betaalde krachten werd ondersteund door een team vrijwillige groepenbegeleiders. Begin 2013 heeft het OT een training gegeven voor nieuwe groepenbegeleiders. Hieruit hebben we 4 nieuwe groepenbegeleiders kunnen aantrekken. De eerste helft van het jaar hadden we een stagiaire van de CHE. De stagiaire heeft zich voornamelijk bezig gehouden met het begeleiden van groepen en het voeren van gesprekken met kerken.

2.4 Bestuur In 2013 waren er ook binnen het bestuur een aantal veranderingen. Afscheid is genomen van de secretaris. Een nieuw algemeen bestuurslid is verwelkomd. Het bestuur heeft zich gericht op beleidsvorming, personeelszaken, inhoudelijke ondersteuning van het operationeel team, contacten met kerken en financiën. Belangrijk daarbij was het monitoren van de voortgang van de activiteiten en fondswerving in relatie tot de jaardoelstellingen. Er vonden ontmoetingen plaats met vertegenwoordigers van de Edese politiek en maatschappelijke organisaties. Het bestuur vergaderde 6 keer in 2013.

/////////////////////////////////////////////////////

20

JAARVERSLAG PRESENT EDE 2013


///////// BURENDAG: DOEDAG! Zaterdag 21 september… Burendag… En ook de Present DoeDag! Ongeveer 30 vrijwilligers hebben zich opgegeven om zich in te zetten voor hun wijkgenoten in de Maandereng en Oud Zuid. Er staan maar liefst 6 projecten gepland voor deze middag. De ene groep zet zich in voor haar wijkgenoten door te schilderen, de ander door te tuinieren en weer een ander door een schuur op te ruimen. Ook waren er vrijwilligers die op de kleine kinderen pasten en vrijwilligers die hielpen met serveren van koffie/thee of het koken van de gezamenlijke maaltijd. Kortom: er werden veel handen uit de mouwen gestoken om aanwezig te zijn voor de medemens. Na een middag vol praktische klusprojecten, was het tijd voor de gezamenlijke maaltijd waar ook een aantal hulpontvangers bij aanwezig waren. Een mooie mogelijkheid om elkaar te leren kennen en te ontmoeten. We mogen gebruik maken van De Akker, een prachtige locatie van het Leger des Heils. De waardering door de hulpontvangers was groot. Enkele reacties: ‘Hè, nu zit ik tenminste niet meer tegen die lelijke schuur aan te kijken en kan ik weer genieten als ik buiten zit’. ‘Het lijkt wel een Zonnebloemdag’. ‘Ik weet niet wat ik moet zeggen om aan te geven hoe dankbaar ik ben voor deze dag.’ BURENDAG…DOEDAG… EEN PRACHTIGE DAG!!!

21

///////////////////////////////////////////////////////


3 Presentverhalen JULLIE DOEN GOED WERK! 7 flexers helpen een gezin begeleid door Opella met hun verhuizing van een flat naar een eengezinswoning. Het gezin heeft 5 kinderen waarvan de jongste net een week eerder was geboren. Waaijenberg Verhuizers stelde gratis een vrachtwagen ter beschikking. Vele handen maken licht werk! NAAR ELKAAR OMZIEN IS EEN CADEAU Met het gezin aan de slag op de kinderboerderij. Konijnenhokken schoonmaken. Dochter: ik vond het een heel leuk taakje!!! Zo is naar elkaar omzien een cadeau dat naar beide kanten gegeven wordt.

GEZELLIGE DRUKTE

Het is een gezellige drukte bij Machtella. 9 kinderen en 7 volwassenen van de GKV zijn een ochtendje Present. Er wordt gekleurd, gezongen, een praatje gemaakt, een spelletje gedaan. Ook wordt er hard in de tuintjes van de bewoners gewerkt. De bewoners waren er blij mee: er gingen heel wat duimen omhoog.

/////////////////////////////////////////////////////

22

JAARVERSLAG PRESENT EDE 2013


SPELLETJES EN BOWL Regen‌ Geen wandeling dus voor de 23+-groep van Op Doortocht en de bewoners van verzorgingshuis het Maanderzand. Geen probleem! Spelletjes doen is ook leuk! Tijd voor een praatje en een heerlijke fruitsalade. Bijzonder en waardevol om ook een luisterend oor te kunnen bieden.

BRUG TUSSEN CULTUREN Drie vrijwilligers vonden de tijd om op een ochtend een Somalische vrouw, begeleid door Ergodus, te helpen haar berging op te ruimen. Spullen worden naar de stort gebracht, zodat er een scootmobiel kan komen te staan. Samen met de zoon van mevrouw was de klus zo geklaard. Mevrouw had lekkere Somalische cakejes gebakken. Een mooie brug tussen culturen!

WII-EN MET ANDERE JONGEREN

Tieners van de NGK houden wel van gamen. De bewoners van ’s Heeren Loo in ook! Het was een gezellige avond. De bewoners genoten van het bezoek bij hen in huis en ze speelden heerlijk mee. Ook voor de tieners was het een leuke ervaring kennis te maken met mensen die ze nog niet goed kenden. Een zeer geslaagde avond!

23

///////////////////////////////////////////////////////


4 Jaarrekening 2013 4.1 Inleiding op de jaarrekening Stichting Present Ede is blij met de financiële partners die het mogelijk maakten in Ede een beweging van naar elkaar omzien in gang te zetten via klusprojecten en sociale activiteiten. In dit hoofdstuk wordt er weergegeven hoe de ontvangen fondsen zijn omgezet in het slaan van bruggen tussen mensen. In de voorgaande hoofdstukken hebben we getracht weer te geven dat het om veel meer gaat dan alleen het uitvoeren van projecten. De waarde van de 49 projecten is niet in cijfers uit te drukken, het zijn kostbare cadeaus van burgers uit Ede aan anderen in Ede. De winst per project is te vinden in: • een ontmoeting tussen burgers uit Ede die niet vanzelfsprekend is • tieners die ervaren hoe het is om om te zien naar de ander • die man die vertrouwen heeft in Present en toestaat hem te helpen met het opruimen van zijn vervallen woning en tuin • een opgeruimde berging waardoor de scootmobiel binnen kan staan • die alleenstaande moeder die met de hulp van andere moeders haar huis weer op orde heeft • die weduwe die een luisterend oor heeft in een vrijwilliger • de hulpverlener die een stukje vertrouwen kon opbouwen bij een cliënt • de vrijwilliger die een geweldig gevoel van voldoening heeft door het echt kunnen helpen van een ander.

/////////////////////////////////////////////////////

24

JAARVERSLAG PRESENT EDE 2013


4.2 Balans per 31-12-2013 ////////// BALANS PER 31 DECEMBER 2013 31-12-2013

31-12-2012

ACTIVA Vlottende activa Belasting en sociale verzekeringen Vorderingen en overlopende activa Liquide middelen

12.985 4.658

Totaal activa

114 11.668 6.299 17.643

18.081

17.643

18.081

31-12-2013

31-12-2012

PASSIVA Reserves en fondsen Reserves - Continu誰teitsreserve - Algemene reserve

9.978 -/- 2.962

Fondsen - Bestemmingsfondsen Kortlopende schulden Belastingen en sociale verzekeringen Schulden en overlopende passiva

Totaal passiva

25

10.576 -/- 4.236 7.016

6.340

-

594

1.665 8.961

1.464 9.683 10.627

11.147

17.643

18.081

///////////////////////////////////////////////////////


4.3 Staat van baten en lasten 2013 ////////// STAAT VAN BATEN EN LASTEN 2013 2013

2012

Baten Subsidies Overige giften Totaal baten

32.700

27.840

8.020

4.438

40.720

32.278

2013

2012

Lasten 33.832

32.498

1.299

1.761

Projectkosten

356

695

Fondswerving

356

-

Personeelskosten Kantoorkosten

Algemene kosten Totaal lasten Exploitatiesaldo

4.201

4.646 40.044

39.600

676

-/- 7.322

/////////////////////////////////////////////////////

26

JAARVERSLAG PRESENT EDE 2013


2013

2012

Het exploitatiesaldo is toegevoegd/onttrokken aan: - Continu誰teitsreserve - Algemene reserves Totaal

27

-/-

598

260

1.274

-/- 7.582

676

-/- 7.322

///////////////////////////////////////////////////////


4.4 Toelichting op balans per 31-12-2013 ////////// TOELICHTING OP BALANS PER 31 DECEMBER 2013 ACTIVA Vlottende activa Belastingen en sociale verzekeringen

31 december 2013

Pensioenpremies

Vorderingen en overlopende activa Vooruitbetaalde bedragen Oranje Fonds Fonds Sluyterman van Loo Maatschappij van de Welstand Rekening-courant Stichting Present Wageningen Nog te ontvangen overig

31 december 2012 -

114

-

114

31 december 2013

31 december 2012

1.746

2.917

-

3.750

5.850

3.590

-

500

4.815

-

574

911

12.985

11.668

/////////////////////////////////////////////////////

28

JAARVERSLAG PRESENT EDE 2013


Liquide middelen

31 december 2013

31 december 2012

Rabobank verengingsrekening

1.158

6.299

Rabobank bedrijfstelerekening

3.500

-

4.658

6.299

PASSIVA Reserves en fondsen Continuïteitsreserve

31 december 2013

Stand per 1 januari

10.576

Bij: toevoeging boekjaar

-/-

Stand per 31 december

31 december 2012 10.316

598

260

9.978

10.576

De continuïteitsreserve wordt noodzakelijk geacht om tenminste 3 maanden aan de verplichtingen ten behoeve van de werknemers te kunnen voldoen met een opslag van 10% voor de overige lasten. De continuïteitsreserve is gebaseerd op de begroting voor 2013. Het bedrag voor de continuïteitsreserve bestaat uit: Personeelslasten: € 9.071 Opslag 10% voor overige lasten: € 907 Algemene reserve Stand per 1 januari

31 december 2013

31 december 2012

-/- 4.236

3.346

Bij: toevoeging boekjaar

1.274

-/- 7.582

Stand per 31 december

-/- 2.962

-/- 4.236

29

///////////////////////////////////////////////////////


Bestemmingsreserve fondsen

31 december 2013

Stand per 1 januari

594

-

-

2.000

-/- 594

-/- 1.406

-

594

Bij: toevoeging boekjaar Af: bestedingen boekjaar

31 december 2012

Stand per 31 december

Kortlopende schulden Belastingen en sociale verzekeringen Loonheffing Pensioenpremies

Schulden en overlopende passiva

31 december 2013

31 december 2012

1.251

1.464

414

-

1.665

1.464

31 december 2013

31 december 2012

Vooruitontvangen bedragen

2.500

5.000

Reservering vakantiegeld

1.092

1.404

Overige nog te betalen bedragen

5.369

3.279

8.961

9.683

/////////////////////////////////////////////////////

30

JAARVERSLAG PRESENT EDE 2013


4.5

Toelichting op de staat van baten en lasten over 2013

////////// TOELICHTING OP STAAT VAN BATEN EN LASTEN OVER 2013 Baten Subsidies

2013

2012

Fonds Sluyterman van Loo

5.850

3.590

Maatschappij van de Welstand

-

5.000

Oranje Fonds

-

-

Gemeente Ede

15.000

8.250

Woonstede

10.850

10.000

-

1.000

Stichting Present Nederland Overige fondsen

1.000

Totaal subsidies

32.700

27.840

Overige giften

2013

2012

Diverse overige giften

8.020

4.438

31

///////////////////////////////////////////////////////


Lasten Personeelskosten

2013

Lonen en salarissen

2012

24.750

28.826

Sociale lasten

3.986

3.973

Pensioenlasten

2.134

2.522

Overige personeelskosten

2.962

2.111

-

-/- 4.934

33.832

32.498

Ontvangen ziekengeld Totaal personeelskosten

Kantoorkosten

2013

Kantoorbenodigdheden

2012 1

328

Telefoonkosten

611

491

Overige kantoorkosten

687

942

1.299

1.761

Totaal kantoorkosten

Projectkosten

2013

Diverse projectkosten

Kosten fondswerving Kosten fondswerving

2012 356

2013

695

2012 356

/////////////////////////////////////////////////////

-

32

JAARVERSLAG PRESENT EDE 2013


Algemene kosten Bijdrage Stichting Present Nederland Accountantskosten Bankkosten Overige algemene kosten Totaal algemene kosten

33

2013

2012 3.357

3.912

637

720

89

-/- 81

118

95

4.201

4.646

///////////////////////////////////////////////////////


5 Vooruitblik 2014 5.1 Algemene doelstelling 2014 In 2014 werkt Present Ede aan een maatschappelijke beweging van naar elkaar omzien door het werven, inzetten en begeleiden van 65 groepen 2 vrijwilligers. Present Ede beoogt met een zorgvuldige, professionele begeleiding van de groepen continuïteit en kwaliteit te waarborgen in de projecten en de daaruit voortvloeiende ontmoetingen.

5.2 Speerpunten voor 2014 Voor Stichting Present Ede is de beweging van naar elkaar omzien niet alléén te bewerkstelligen door een toename in aantal groepen, matches en projecten. Dit blijkt ook uit een stabiele situatie in het aantal groepen voor 2014 ten opzichte van 2013. De speerpunten voor 2014 zijn gericht op de verduurzaming van de stichting, zowel binnen het Operationeel Team, de samenwerking met partners (groepenleveranciers en maatschappelijke organisaties) als ook in de financiële situatie. We beogen eind 2014 een stevige stichting neergezet te hebben, met vaste vrijwilligers, goede contacten met partners en nieuwe inkomstbronnen. 1.

2.

In 2014 heeft Present Ede het Operationeel Team uitgebreid met een aantal gekwalificeerde vrijwillige groepenbegeleiders. Met de pilot PresentWERKT! willen we 6 hoger opgeleide werkzoekende een tijdelijke werkervaringsplaats bieden. We willen verder gaan met de pilot Krachtpatsers en nieuwe mensen zonder uitzicht op de arbeidsmarkt toevoegen aan onze flexers. In 2014 hebben we onze communicatie en zichtbaarheid naar kerken toe verbeterd. We hebben bij een aantal kerken ambassadeurs die Present binnen hun gemeente vertegenwoordigen en groepen werven. We voeren de Tijd & Talent collecte en de PresentEstafette bij 2 verschillende kerken uit.

2

Een groep bestaat uit gemiddeld 7 personen in alle leeftijdscategorieën, die zich samen inzetten tijdens een project.

/////////////////////////////////////////////////////

34

JAARVERSLAG PRESENT EDE 2013


3.

4.

5.

In 2014 hebben we onze relatie met maatschappelijke organisaties verstrekt. Zijn we nog beter ondersteunend aan bestaande hulpverleningstrajecten. Beseffen hulpverleners dat vrijwilligers in de komende jaren onmisbaar zijn binnen het netwerk van de hulpontvanger. Present is een serieuze gespreks- en samenwerkingspartner binnen de veranderingen in zorg en welzijn. Stichting Present Ede richt zich in 2014 op nauwe samenwerking met collega stichtingen in de regio Gelderse Vallei. Door regelmatig overleg en afstemming, en ons, indien mogelijk, gezamenlijk te presenteren hopen we onze krachten te bundelen en elkaar te versterken. In 2014 heeft Stichting Present Ede nieuwe inkomstenbronnen verworven bij bedrijven. We richten ons op eenmalige donaties, betaalde projecten en financiële partnerships.

5.3 Financiering In 2014 streeft Present Ede ernaar om € 48.500,- aan inkomsten te verkrijgen, zodat de doelstellingen genoemd in dit jaarplan worden behaald. In 2015 wil Present Ede in sterk verminderde mate afhankelijk zijn van (landelijke) fondsen. Dit betekent voor 2014 dat de volgende verdeling wordt nagestreefd: //////// OVERZICHT INKOMSTENBRONNEN PRESENT EDE Inkomsten Zekere inkomsten 15.000

Gemeente Ede

5.000

Woonstede

10.000

Woonstede

2.500

Fonds Sluyterman van Loo

6.000

Partners (bedrijven, kerken en MO’s)

5.000

Donateurs (particulieren)

5.000

TOTAAL

23.500

TOTAAL

35

Geschatte inkomsten

Gemeente Ede

25.000

///////////////////////////////////////////////////////


5.4 Begroting 2014 Uitgaven Personeelskosten Lonen en salarissen Sociale lasten Pensioenlasten Overige personeelskosten Totaal personeelskosten

2014 28.682 4.733 2.868 5.712 41.995

Kantoorkosten Huur kantoor Gas, water, licht etc. Kantoorbenodigdheden Telefoonkosten Overige kantoorkosten Totaal kantoorkosten

0 0 150 450 575 1.175

Projectkosten

1.500

Fondswerving

500

Algemene kosten Bijdrage Present Nederland Verzekeringen Accountantskosten Overige algemene kosten Totaal algemene kosten TOTAAL UITGAVEN

2.500 0 500 330 3.330 48.500

/////////////////////////////////////////////////////

36

JAARVERSLAG PRESENT EDE 2013


37

///////////////////////////////////////////////////////


6 Bedankt De maatschappelijke beweging van naar elkaar omzien die Stichting Present Ede op gang wil brengen werd in 2013 mogelijk gemaakt door goederen en geld van partners, fondsen en particuliere donateurs.

Dank ook aan de kerken in Ede die naast veel hardwerkende groepen te hebben ingezet ook financieel hebben bijgedragen.

/////////////////////////////////////////////////////

38

JAARVERSLAG PRESENT EDE 2013


Stichting Present Ede Stationsweg 109 | Ede Postbus 8095 | 6710 AB Ede 06-45450377 | 06-45189400 info@stichtingpresent-ede.nl www.stichtingpresent-ede.nl KvK 09201141 Rek. nr. NL51RABO0149698267 ANBI geregistreerd: RSIN 82092245

Profile for PresentEde

Jaarverslag Present Ede 2013  

Stichting Present Ede 06-45450377 info[at]stichtingpresentede.nl www.stichtingpresent-ede.nl

Jaarverslag Present Ede 2013  

Stichting Present Ede 06-45450377 info[at]stichtingpresentede.nl www.stichtingpresent-ede.nl

Advertisement