Page 1

Stichting Present Amsterdam Nieuwe Herengracht 18 1018 DP Amsterdam

RAPPORT inzake de jaarrekening over het boekjaar 2018 van Stichting Present Amsterdam


INHOUDSOPGAVE

Voorwoord 1 2 3

Opdracht Beoordelingsverklaring Algemeen

Pagina 1 1 3

Jaarrekening A B C D E F

Balans per 31 december 2018 Staat van baten en lasten over 2018 Kasstroomoverzicht per 31 december 2018 Toelichting op de balans per 31 december 2018 Toelichting op de staat van baten en lasten over 2018 Grondslagen voor financiĂŤle verslaglegging

5 6 7 8 12 17

Overige gegevens A B

Bezoldiging bestuurders Resultaatbestemming

20 20

Bijlage 1

Overzicht materiĂŤle vaste activa per 31 december 2018

22


Rondweg 13 8091 XA Wezep

Postbus 29 8090 AA Wezep

T 038 444 62 44 F 038 443 25 59

E wezep@krcvanelderen.nl www.krcvanelderen.nl

Het bestuur van Stichting Present Amsterdam Nieuwe Herengracht 18 1018 DP Amsterdam

Wezep, 25 februari 2019

Geacht bestuur, Hierbij brengen wij rapport uit omtrent de jaarrekening 2018 van Stichting Present Amsterdam te Amsterdam.

1 OPDRACHT Ingevolge uw opdracht hebben wij de jaarrekening van uw stichting, waarin begrepen de balans met tellingen van € 126.950 en de staat van baten en lasten sluitende met een saldo van € -12.314, beoordeeld.

2 BEOORDELINGSVERKLARING Wij hebben de in dit rapport opgenomen jaarrekening 2018 van Stichting Present Amsterdam te Amsterdam beoordeeld. Deze jaarrekening bestaat uit de balans per 31 december 2018 en de staat van baten en lasten over 2018 met de toelichting, waarin zijn opgenomen een overzicht van de gehanteerde grondslagen voor financiële verslaggeving en andere toelichtingen. Verantwoordelijkheid van het bestuur Het bestuur van de huishouding is verantwoordelijk voor het opmaken van de jaarrekening die het vermogen en het resultaat getrouw dient weer te geven. Het bestuur is tevens verantwoordelijk voor een zodanige interne beheersing als het noodzakelijk acht om het opmaken van de jaarrekening mogelijk te maken zonder afwijkingen van materieel belang als gevolg van fraude of fouten.

KVK 05062522, BTW NR: NL 8073.95.973.B01 BANK NL03 INGB 0692 3148 65 LEVERING EN BETALING 1 VOLGENS DE ALGEMENE LEVERINGS- EN BETALINGSVOORWAARDEN, ZOALS GEPUBLICEERD OP ONZE WEBSITE


Onze verantwoordelijkheid Onze verantwoordelijkheid is het geven van een conclusie over de jaarrekening op basis van onze beoordeling. Wij hebben onze beoordeling verricht in overeenstemming met Nederlands recht, waaronder Standaard 2400, 'Opdrachten tot het beoordelen van financiĂŤle overzichten'. Dit vereist dat wij voldoen aan de voor ons geldende ethische voorschriften en dat wij onze beoordeling zodanig plannen en uitvoeren dat wij in staat zijn te concluderen dat ons niet is gebleken dat de jaarrekening afwijkingen van materieel belang bevat. Een beoordeling in overeenstemming met de Standaard 2400 resulteert in een beperkte mate van zekerheid. De in dit kader uitgevoerde werkzaamheden bestonden in hoofdzaak uit het inwinnen van inlichtingen bij het management en overige functionarissen van de huishouding, het uitvoeren van cijferanalyses met betrekking tot de financiĂŤle gegevens, alsmede het evalueren van de verkregen informatie. De werkzaamheden uitgevoerd in het kader van een beoordelingsopdracht zijn aanzienlijk beperkter dan die uitgevoerd in het kader van een controleopdracht verricht in overeenstemming met de Nederlandse controlestandaarden. Derhalve brengen wij geen controleoordeel tot uitdrukking. Conclusie Op grond van onze beoordeling is ons niets gebleken op basis waarvan wij zouden moeten concluderen dat de jaarrekening geen getrouw beeld geeft van de grootte en de samenstelling van het vermogen van Stichting Present Amsterdam per 31 december 2018 en van het resultaat over 2018.

2


3

ALGEMEEN

3.1 Doelstelling De doelstelling van Stichting Present Amsterdam is: - een brug te slaan tussen mensen die willen geven en mensen die daarmee geholpen kunnen worden; - het verrichten van alle verdere handelingen, die met het vorenstaande in de ruimste zin verband houden of daartoe bevorderlijk kunnen zijn. 3.2 Bestuur Het bestuur bestaat per 31 december 2018 uit: -

mevrouw N. Marissen-Hoksbergen, voorzitter mevrouw A.M. Martinez de Velasco Menendez, penningmeester de heer P. van Oosten, secretaris

3.3 ANBI - verklaring Stichting Present Amsterdam valt onder de Algemeen Nut Beoogende Instellingen, en heeft derhalve een ANBI verklaring gekregen. Dit betekent dat giften van particulieren aftrekbaar zijn voor de inkomstenbelasting. Per 1 januari 2014 zijn de ANBI-voorwaarden aangescherpt ten aanzien van het publiceren van diverse gegevens op een internetsite. 3.4 Beleggingsbeleid Het strategische beleggingsbeleid van Stichting Present Amsterdam is gericht op het vermijden van risico. De overtollige liquide middelen worden gespaard. Stichting Present Amsterdam doet geen risicovolle beleggingen in aandelen en obligaties.

3.5 Jaarverslag Het jaarverslag ligt ter inzage op het kantoor van Stichting Present Amsterdam. Wij vertrouwen erop hiermee aan uw opdracht te hebben voldaan en zijn graag bereid nadere toelichtingen te geven.

Hoogachtend, KRC Van Elderen accountants | belastingadviseurs B.V.

Drs. J. Smit Accountant - Administratieconsulent

3


JAARREKENING


Stichting Present Amsterdam Amsterdam

A

BALANS PER 31 DECEMBER 2018

Activa €

31-12-2018 €

31-12-2017 €

Vaste activa Materiële vaste activa

4.585

1.459

Vlottende activa Vorderingen

61.101

Liquide middelen

61.264

Totaal

Passiva € Reserves en fondsen Reserves Continuïteitsreserve Bestemmingsreserves Overige reserves

39.443 87.851 122.365

127.294

126.950

128.753

31-12-2018 €

60.500 2.782 7

Kortlopende schulden Totaal

5

31-12-2017 €

66.000 8.422 1.181 63.289

75.603

63.661

53.150

126.950

128.753


Stichting Present Amsterdam Amsterdam

B

STAAT VAN BATEN EN LASTEN OVER 2018 Werkelijk 2018 €

Begroot 2018 €

Werkelijk 2017 €

Baten Baten uit eigen fondsenwerving Subsidies van overheden Baten uit beleggingen

155.832 70.000 2

149.500 70.000 50

161.848 70.392 43

Som der baten

225.834

219.550

232.283

Lasten Besteding Vrijwilligerswerk bemiddeling

216.667

197.102

207.796

Werving baten Lasten eigen fondsenwerving

16.134

13.653

14.616

5.347

7.772

6.696

Som der lasten

238.148

218.527

229.108

Saldo van baten en lasten

-12.314

1.023

3.175

-5.500 -5.640 -1.174

0 0 1.023

12.000 -8.578 -247

-12.314

1.023

3.175

Beheer en administratie Lasten beheer en administratie

Bestemming van saldo Continuïteitsreserve Bestemmingsreserve Overige reserves

6


Stichting Present Amsterdam Amsterdam

C

KASSTROOMOVERZICHT 31 DECEMBER 2018

Resultaat Afschrijvingen Cashflow Mutaties werkkapitaal mutatie vorderingen mutatie kortlopende schulden (excl. kortlopend deel langlopende schulden)

2018 €

2017 €

-12.314

3.175

1.408

388

-10.906

3.563

-21.658

-12.543

10.511

-11.256

Kasstroom uit operationele activiteiten Investeringen materiële vaste activa

-11.147

-4.534

Kasstroom uit investeringsactiviteiten

-23.799

0

-4.534

0

Mutatie liquide middelen

-26.587

-20.236

Samenstelling geldmiddelen Saldo liquide middelen per 1 januari Mutatie liquide middelen

87.851 -26.587

108.087 -20.236

61.264

87.851

Saldo liquide middelen per 31 december

7


Stichting Present Amsterdam Amsterdam

D

TOELICHTING OP DE BALANS PER 31 DECEMBER 2018

Activa Vaste activa Materiële vaste activa 31-12-2018 €

31-12-2017 €

Boekwaarde per 1 januari Bij: investeringen

1.459 4.534

849 998

Af: afschrijvingen

5.993 1.408

1.847 388

Boekwaarde per 31 december

4.585

1.459

Aanschaffingswaarde Cumulatieve afschrijvingen

6.490 1.905

3.354 1.895

Boekwaarde per 31 december

4.585

1.459

Een nadere specificatie van de materiële vaste activa is gegeven op bijlage 1. Vlottende activa Vorderingen

Nog te ontvangen subsidies en partners Nog te ontvangen bedragen Vooruitbetaalde bedragen

Liquide middelen

Kas ING betaalrekeningen ING spaarrekeningen

8

31-12-2018 €

31-12-2017 €

50.396 84 10.621

34.196 150 5.097

61.101

39.443

31-12-2018 €

31-12-2017 €

298 14.504 46.462

96 39.335 48.420

61.264

87.851


Stichting Present Amsterdam Amsterdam

Passiva Reserves en fondsen De post reserves en fondsen worden aangewend in overeenstemming met de doelstelling waartoe ze in het leven zijn geroepen. Het bestuur geeft door benoeming van de reserves aan op welke wijze zij de haar ter beschikking staande middelen wil aanwenden.

Continuïteitsreserve

31-12-2018 €

31-12-2017 €

Stand per 1 januari Bij: dotatie

66.000 -5.500

54.000 12.000

Stand per 31 december

60.500

66.000

De continuïteitsreserve is gevormd voor de dekking van risico's op korte termijn en om zeker te stellen dat de stichting ook in de toekomst aan haar verplichtingen kan voldoen. Er wordt door het bestuur gestreefd de reserve een omvang te geven van zes maanden uitvoeringslasten. In het boekjaar 2018 bedraagt dit € 66.496.

Bestemmingsreserve Project Wederkerigheid

Stand per 1 januari Bij: dotatie Af: besteding

0 0 0

2.000 39.000 41.000

Stand per 31 december

0

0

‘Van hulp bieden, naar samen doen’, dat is kort gezegd waarover het project ‘proeftuinen wederkerigheid’ gaat. Present Amsterdam wil in haar werk meer inzetten op gelijkwaardigheid tussen hulpgever en hulpontvanger. Want vanuit gelijkwaardigheid kan er een wederkerige relatie ontstaan. Het project is in 2018 afgerond.

9


Stichting Present Amsterdam Amsterdam

31-12-2018 €

31-12-2017 €

0 65.000 62.218

0 0 0

2.782

0

Project Moeilijke Doelgroepen Stand per 1 januari Bij: dotatie Af: besteding Stand per 31 december

De bestemmingsreserve "Moeilijke Doelgroepen" heeft als doel om specifieke doelgroepen in Amsterdam te versterken. Dit project is in 2018 gestart en meerdere fondsen hebben hiervoor bijdragen toegezegd en tevens is een deel van de onbestemde baten hiervoor ingezet. De reserve op 31 december 2018 is bestemd voor de doelgroep: - Eenzame ouderen € 2.782

31-12-2018 €

31-12-2017 €

8.422 0 8.422

15.000 6.000 12.578

0

8.422

Project Meet & Eat Stand per 1 januari Bij: dotatie Af: besteding Stand per 31 december

Ontmoetingsproject met vluchtelingen - Meet & Eat organiseert avonden waarop Amsterdamse gastgezinnen vluchtelingen uitnodigen om bij hen te komen eten. Door dit warme gebaar van welkom ontstaan betekenisvolle ontmoetingen en relaties. Het project is in 2018 afgerond.

Overige reserves Stand per 1 januari Bij: resultaat boekjaar

31-12-2018 €

31-12-2017 €

1.181 -12.314

1.428 3.175

-11.133 Af: dotatie continuïteitsreserve Bij: mutaties bestemmingsreserve

-5.500 -5.640

Stand per 31 december

10

4.603 12.000 -8.578

-11.140

3.422

7

1.181


Stichting Present Amsterdam Amsterdam

Kortlopende schulden

Loonbelasting Vooruitontvangen bedragen Nog te betalen bedragen

11

31-12-2018 â‚Ź

31-12-2017 â‚Ź

10.316 42.000 11.345

11.767 37.625 3.758

63.661

53.150


Stichting Present Amsterdam Amsterdam

E

TOELICHTING OP DE STAAT VAN BATEN EN LASTEN OVER 2018

Baten

Baten uit eigen fondsenwerving

Bestemde baten uit eigen fondswerving Onbestemde baten uit eigen fondswerving Totale baten uit eigen fondsenwerving

Bestemde baten uit eigen fondswerving Project Meet & Eat Project Wederkerigheid Project Moeilijke Doelgroepen

Onbestemde baten uit eigen fondswerving Fondsen Woningbouwverenigingen Partners

werkelijk 2018 €

begroot 2018 €

werkelijk 2017 €

58.475 97.357

60.000 89.500

45.000 116.848

155.832

149.500

161.848

0 -6.525 65.000

0 0 60.000

6.000 39.000 0

58.475

60.000

45.000

7.920 44.000 45.437

5.000 45.000 39.500

1.526 43.000 72.322

97.357

89.500

116.848

70.000

70.000

70.392

70.000

70.000

70.392

werkelijk 2018 €

begroot 2018 €

werkelijk 2017 €

45.000 5.000 5.000 5.000 5.000 5.000

45.000 5.000 5.000 5.000 5.000 5.000

45.392 5.000 5.000 5.000 5.000 5.000

70.000

70.000

70.392

2

50

43

Subsidies van overheden Onbestemde subsidies van overheden

Onbestemde subsidies van overheden Gemeente Amsterdam Stadsdeel Centrum Stadsdeel Noord Stadsdeel Oost Stadsdeel Zuid Stadsdeel Nieuw West

Baten uit beleggingen Rente spaarrekeningen

12


Stichting Present Amsterdam Amsterdam

Lasten Werkelijk 2018 Toerekeningsfactor

Eigen bestedingen Publicatie en communicatie

Besteding

Werving

Vrijwilligerswerk bemiddeling

Lasten eigen fondsenwerving

Totaal

Lasten beheer en administratie €

93.943 0

0 11.213

0 0

93.943 11.213

18.700 6.500

54.093 8.454

93.943

11.213

0

105.156

25.200

62.547

96.023 1.299 8.350 17.052

3.850 52 335 684

4.183 57 364 743

104.056 1.408 9.049 18.479

168.375 700 9.022 15.230

141.923 388 9.246 15.004

122.724

4.921

5.347

132.992

193.327

166.561

216.667

16.134

5.347

238.148

218.527

229.108

Werkelijk 2018 €

Begroot 2018 €

Werkelijk 2017 €

Uitvoeringslasten Personeelslasten Afschrijvingen Huisvestingslasten Algemene lasten

Totaal

gewogen fte's fte's fte's fte's

13


Stichting Present Amsterdam Amsterdam

Besteed aan doelstellingen

Vrijwilligerswerkbemiddeling

Besteding Projectuitgaven Projectuitgaven Projectuitgaven Projectuitgaven Projectuitgaven

-

algemeen Sociaal Tuinieren Meet & Eat Wederkerigheid Moeilijke Doelgroepen

Uitvoeringslasten

Kengetallen

Totale bestedingen aan de doelstellingen als % van de totale baten

werkelijk 2018 €

begroot 2018 €

werkelijk 2017 €

11.772 522 7.922 0 73.727

18.700 0 0 0 0

8.942 0 12.578 32.573 0

93.943 122.724

18.700 178.402

54.093 153.703

216.667

197.102

207.796

werkelijk 2018 %

begroot 2018 %

werkelijk 2017 %

95,9

89,8

89,5

werkelijk 2018 €

begroot 2018 €

werkelijk 2017 €

9.384 250 1.579

5.000 0 1.500

5.173 2.250 1.031

11.213 4.921

6.500 7.153

8.454 6.162

16.134

13.653

14.616

werkelijk 2018 %

begroot 2018 %

werkelijk 2017 %

10,4

9,1

9,0

Werving

Lasten eigen fondsenwerving

Publicatie en communicatie Fondsenwerving Vrijwilligersvergoedingen PR lasten

Uitvoeringslasten

Kengetallen

Totale lasten eigen fondsenwerving als % van de totale baten uit eigen fondsenwerving

14


Stichting Present Amsterdam Amsterdam

Uitvoeringslasten

Personeelslasten Lonen en salarissen Sociale lasten Overige personeelslasten

Af: Af: Af: Af:

personeelslast personeelslast personeelslast personeelslast

project project project project

Algemeen Meet & Eat Wederkerigheid Moelijke Doelgroepen

Lonen en salarissen Salarissen Keuzebudget

Sociale lasten Sociale lasten Pensioenpremie

Overige personeelslasten Reiskostenvergoeding Ziekteverzuimverzekering Vrijwilligersvergoeding Overige personeelslasten

werkelijk 2018 €

begroot 2018 €

werkelijk 2017 €

119.488 30.416 28.828

122.000 30.500 15.875

130.491 32.361 20.967

178.732 -2.485 -7.528 0 -64.663

168.375 0 0 0 0

183.819 0 -12.367 -29.529 0

104.056

168.375

141.923

100.343 19.145

112.963 9.037

120.617 9.874

119.488

122.000

130.491

19.933 10.483

19.500 11.000

21.042 11.319

30.416

30.500

32.361

5.713 2.037 15.018 6.060

875 2.000 9.000 4.000

3.839 2.269 10.405 4.454

28.828

15.875

20.967

De reiskostenvergoedingen hebben voor een groot deel betrekking op reiskosten ten behoeve van projecten.

In 2018 waren er 2,8 personeelsleden op basis van het aantal FTE's werkzaam. (2017:2,8)

15


Stichting Present Amsterdam Amsterdam

werkelijk 2018 €

begroot 2018 €

werkelijk 2017 €

Afschrijving Afschrijving inventaris

1.408

700

388

Huisvestingslasten Huur Overige huisvestingslasten

9.022 27

9.022 0

8.958 288

9.049

9.022

9.246

281 233 1.359 4.894 1.542 1.439 3.570 4.009 1.152

300 1.020 800 1.360 1.500 1.530 3.500 4.100 1.120

230 753 1.127 1.516 1.239 1.711 3.557 3.950 921

18.479

15.230

15.004

Algemene lasten Catering Kantoorbenodigdheden Telefoonlasten Automatiserings-/internetlasten Verzekeringen Administratielasten Accountants- en advieslasten Fee Stichting Present Nederland Overige algemene lasten

16


Stichting Present Amsterdam Amsterdam

F

GRONDSLAGEN VOOR FINANCIELE VERSLAGLEGGING

Grondslagen voor waardering Algemeen De jaarrekening is opgesteld in overeenstemming met Richtijn 650 "Fondsenwervende instellingen" van de Raad voor de Jaarverslaggeving. Het jaarverslag is in dit rapport echter niet opgenomen, maar ligt ter inzage in het kantoor van Stichting Present Amsterdam. Grondslagen voor de balanswaardering Algemeen Alle posten in de balans worden, tenzij anders vermeld, gewaardeerd tegen de nominale waarde.

Materiële vaste activa De materiële vaste activa worden gewaardeerd op verkrijgingsprijs, verminderd met de cumulatieve afschrijvingen en indien van toepassing met bijzondere waardeverminderingen. De afschrijvingen worden gebaseerd op de geschatte economische levensduur en worden berekend op basis van een vast percentage van de verkrijgingsprijs, rekening houdend met een eventuele restwaarde. Er wordt afgeschreven vanaf het moment van ingebruikneming.

% 20,0

Inventaris

Op investeringen gedurende het boekjaar wordt naar tijdsgelang afgeschreven. Geheel afgeschreven materiële vaste activa zijn niet in het overzicht materiële vaste activa opgenomen.

Vorderingen De vorderingen worden gewaardeerd tegen nominale waarde, voor zover nodig rekening houdend met mogelijke oninbaarheid.

17


Stichting Present Amsterdam Amsterdam

Grondslagen voor de resultaatbepaling Algemeen Het resultaat wordt bepaald als het verschil tussen de baten en de lasten van het verslagjaar met inachtneming van de hiervoor vermelde waarderingsgrondslagen. Baten worden verantwoord in het jaar waarin zij ontvangen zijn. Lasten welke hun oorsprong vinden in het boekjaar worden in aanmerking genomen zodra deze voorzienbaar zijn. Afschrijvingen De afschrijvingen geschieden tijdsevenredig op basis van de verwachte economische levensduur, waarbij als uitgangspunt de minimale fiscale afschrijvingstermijnen worden gehanteerd. Uitvoeringslasten De uitvoeringslasten zijn de lasten van personeel, huisvesting, kantoorkosten en algemene lasten. Deze uitvoeringslasten worden toegerekend aan fondsenwerving, beheer en administratie en Vrijwilligerswerkbemiddeling op basis van de werkelijk bestede uren. In 2018 is 4% van de totale uren besteed aan beheer en administratie. Aan fondsenwerving is 4% besteed terwijl aan Vrijwilligerswerkbemiddeling 92% van de uren besteed zijn.

Pensioenen De pensioenregeling van alle medewerkers is ondergebracht bij PGGM op basis van het standaard pensioenreglement van PGGM (middelloonregeling). Het betreft een toegezegde bijdrageregeling volgens RJ 271 aangezien Stichting Present Amsterdam is aangesloten bij een bedrijfstakpensioenfonds en er geen verplichting bestaat tot het voldoen van aanvullende bijdragen, niet zijnde een verhoging van toekomstige premies als er sprake is van een tekort bij PGGM. De premienota's van PGGM worden onder de pensioenlasten verwerkt en het nog niet betaalde deel van de pemienota's onder kortlopende schulden. Grondslagen voor de opstelling van het kasstroomoverzicht Het kasstroomoverzicht is opgesteld volgens de indirecte methode. De geldmiddelen in het kasstroomoverzicht bestaan uit de liquide middelen. Ontvangsten en uitgaven uit hoofde van interest zijn opgenomen onder de kasstroom uit operationele activiteiten.

18


OVERIGE GEGEVENS


Stichting Present Amsterdam Amsterdam

A

BEZOLDIGING BESTUURDERS

De bestuursleden ontvangen geen financiële vergoeding voor hun inzet en betrokkenheid bij Stichting Present Amsterdam. Ook wordt geen onkostenvergoeding betaald voor reiskosten en aantoonbare functioneringskosten.

B

RESULTAATBESTEMMING

De bestemming van het resultaat staat ter vrije beschikking van de bestuursvergadering. Voorgesteld wordt om het resultaat als volgt te bestemmen: € Continuïteitsreserve Bestemmingsreserve Overige reserves

-5.500 -5.640 -1.174 -12.314

Dit voorstel dient nog te worden vastgesteld, maar vooruitlopend hierop is de voorgestelde bestemming reeds verwerkt in de jaarrekening 2018.

20


BIJLAGE


Stichting Present Amsterdam Amsterdam

1

OVERZICHT MATERIELE VASTE ACTIVA PER 31 DECEMBER 2018

Omschrijving

Inventaris HP laptop Laptop Fiets Bakfiets Laptop Asus VivoBook Laptop HP Laptop Acer Bakfiets 4 PC's met monitor

Jaar van aanschaf

Afschrijvingspercentage %

Aanschaf waarde €

Boekwaarde 01-01-2018 €

2013 2014 2014 2015 2017 2017 2018 2018 2018

20,0 20,0 20,0 20,0 20,0 20,0 20,0 20,0 20,0

515 516 125 800 0 0 458 1.400 2.676

12 104 25 320 499 499

6.490

1.459

22

Des/investeringen 2018 €

Afschrijvingen 2018 €

Boekwaarde 31-12-2018 €

458 1.400 2.676

12 104 25 160 100 100 92 280 535

0 0 0 160 399 399 366 1.120 2.141

4.534

1.408

4.585

Profile for present_amsterdam

Jaarrekening Stichting Present Amsterdam 2018  

Bekijk de jaarrekening Stichting Present Amsterdam 2018

Jaarrekening Stichting Present Amsterdam 2018  

Bekijk de jaarrekening Stichting Present Amsterdam 2018

Advertisement