Page 1

std]; ;e:oÙ:÷t, mÂau Ü=g mu fUedge bltufUtbltYk vqKo ntu;e ni>

chtfUDtxe, rN÷tah (ymb) mu åfUtrN; YfUbt∫t ÷ttufUråg rn‡=e mtπttrnf

www.prernabharti.com

mti.chb ctct bkr=h,rN÷tfwU\ze atg ctdtl, fUtAt\z

II=ev nÓ s÷t;u hn¸du, nb å÷tg fUe yt‚rΔtgt¸ mu y‡; ;fU ÷t\z;u hn¸du>OO

Postal registration no. SC-36/05-07

mhfUthe rJ“ttvlt¸ fuU r÷tY htflg ;:t fuU‡={ ≈tht ylwbtur=; mbtath v∫t

vk.mk. (RNI No.) ASSHIN/2005/16397 ykfU-16, JMo- 7, cwΔtJth ciNtF f]UÌK vkabe mkJ;T 2069,(11yåi÷t 2012) bq÷g-3 h•vgu,v]≤ mkœgt-4

YytRgwzeYVU mtˆv{=trgfU =÷t lnÈ-y;tWhonbtl rJd; 6 yåi÷t 2012 fUtu nbthu mˆvt=fU ∂eb;e mebt fwUbth ≈tht YytRgqzeYVU fuU chtfUDtxe mu YfUbt∫t rJΔttgfU rNGtrJ=T y;tWho n btl btShCw R o g t mu WlfuU rlJtm vh nwRo C¸xJt;to fUt mthtkN & ymb b¸ fUbstuh ydv fUt rJfU÷v =ulu J fUtkdm u{ ≈tht ‘gtπt C{≥tath, Dtuxt÷tt¸ fUtu sl;t fuU mtblu ÷ttlu fuU r÷tY YytRgqzeYVU fUt dXl rfUgt dgt ni> =r÷t;t¸, rvA\zt¸, y÷vmkœgfUt¸ fuU rJfUtm fuU r÷tY nb÷ttud fUtb fUh hnu nÓ> fUtkd{um lu gqzeYVU fUtu mtˆv{=trgfU =÷t c;tfUh =wÌv{ath rfUgt> nbthe vtxeo b¸ mCe str; ytih bsnc fuU ÷ttud Ntrb÷t nÓ> nbthu =÷t fuU mwåebtuk ysb÷t mtnc lu gqveY mhfUth fUtu N;tu¯ vh mb:ol r=gt ni> fUtkd{um fuU mt: nbtht fUtuRo

dXckΔtl lnÈ ntudt> fUtkd{um mtˆv{=trgfU htsler; fUh;e ni> C{≥tath J bn‚dtRo fuU ctJsq= fUtkdm u{ lu Δtl c÷t vh ytih Jtu r xk d bNel b¸ xiˆvrhkd fUh m˙tt ntrm÷t fUe ni> dhec ytih yrNrG; Jtuxht¸ fUtu ÷tt÷ta =ufUh Jtux r÷tgt> nblu awltJ ytgtud mu rNfUtg; fUe :e rfU‡;w vrhKtb DturM; ntulu fuU ct= ytgtud lu RmfUtu dˆCeh;t mu lnÈ r÷tgt> rJΔttgfU btShCwRogtk lu fUnt rfU WlfUt =÷t rJΔttlmCt b¸ atg ∂rbfUt¸ fUtu vtrh∂rbfU fuU mt: mwrJΔtt J]rı fuU r÷tY Ce ågtm

fUh hnt ni > 85% =r÷t;, ytr=Jtme fuU NtuMK fuU rF÷ttVU Ju ÷ttud ÷t\ztRo ÷t\z hnu nÓ> 2011 fuU rJΔttlmCt awltJ b¸ yvurG; mVU÷t;t lnÈ rb÷tlu vh Ce gqzeYVU rJvG fuU mcmu c\zu =÷t

ΔtqbΔttb mu ble 2611JÈ bntJeh sg‡;e

åu . mk . rN÷tah & si l mrbr; rN÷tah fuU ;¿JtJΔttl b¸ d; 4 yåi÷t fUtu ΔtqbΔttb mu bntJeh sg‡;e bltge dge> åt;& fUt÷t stledk s mu C‘g Ntu C tgt∫tt rlfUt÷te dge> NtuCtgt∫tt b¸ áJu; vrhΔttl b¸ vwh•M ytih fuUmrhgt vrhΔttl b¸ brn÷ttYk Ntrb÷t :È> r=Jtlse ctsth, ltrshv’e, åub;÷tt, ntrÙvx÷t htuz ntu;u nwY NtuCtgt∫tt htkdehFt\ze mu Jtvm ÷ttixe> NtuCtgt∫tt fUt YfU rnÙmt sil bkr=h bunhvwh a÷tt dgt ctfUe rnÙmt yrˆcfUtv’e ntu;u nwY sil

Email : preranabharati@gmail.com

CJl stfUh mbtπt nw y t> NtuCtgt∫tt fuU btdo b¸ Ù:tl Ù:tl vh Nwı vugs÷t fUe dge :e> Ntu C tgt∫tt fUtu C‘g ¡v mu mwmrôt; fUhlu b¸ sg c\zr=gt lu åbwF CqrbfUt rlCtge> sil CJl b¸ bΔgt‡n fuU mbg bntåmt= fUe ‘gJÙ:t fUe dge :e> ∂ıt÷tw CˇU åmt= fUt sqXl l Atu\zu RmfUt rJNuM Δgtl hFt dgt :t> rJ;hK ‘gJÙ:t b¸ stinh ÷tt÷t vxJt, Nt‡;e÷tt÷t ztdt, mwNe÷t fUt‚fUr\zgt, ;tu÷tthtb dw÷tdwr÷tgt J fUb÷t ctu:ht ytr=

mrf{g :u> sil CJl b¸ ne åt;& 6 csu mu 8 csu ;fU mtbtrgfU J ΔtboyhtΔtlt fUt ytgtusl rfUgt dgt, rsmb¸ rJNuM CqrbfUt b¸ btunl÷tt÷t vxJt, suXb÷t At\zJtu, =uJa‡= Ji= J sg∂e dkd ytr= Ntrb÷t :u> NtgkfUt÷t rs÷tt d{k‡:tdth CJl b¸ ytgturs; mtkÙf]Ur;fU fUtgo f { b fUt Nw C thˆC =ev åôJ÷tl mu rfUgt dgt> =ev åôJ÷tl b¸ mebt mw h Gt fu U bntrlheGfU r=÷tct= rmk n , Ö NuMtkN v]≤ 3vh

yr‡;b fUtAt\ze htst fUu ;i÷tra∫t fUt ÷ttufUtvoK Yzeme ≈tht

fuU ¡v b¸ mtblu ytgt ni> chtfUDtxe b¸ c=hvw h fUt rJΔttgfU htflgmCt awltJ b¸ rcfU dgt :t, WmfUe sdn rsmfUtu å¿gtNe cltgt dgt Jn fUb mbg b¸ sl;t ;fU vnw ‚ a lu b¸ rJVU÷t hnt> ntR÷ttfUt‡=e b¸ ÷ttu d t¸ lu rJ≈tl bwrnc bswb=th fuU år; mntlw C q r ; å=Nol rfUgt, rsmfuU fUthK nb =tu mex nth dY> fUtx÷teAtu\zt mu rvA÷te cth fuU å¿gtNe yrl÷t lt: fuU cthu b¸ WlfUt fUnlt :t rfU fUtgofU;to fUtu ylwNtml b¸ hnlt v\zdu t> W‡nt¸lu ylwNtml nel;t fUe

RmrjY W‡n¸ =tuctht rxfUx lnÈ rb÷tt> y‡; b¸ W‡nt¸lu fUnt rfU chtfUJi÷te fUe mbÙgtyt¸ fuU r÷tY mkDMo fUhlt buht fU;o‘g ni> Rmfu U r÷tY bÓ m=i J ytJts WXt;t hnq‚dt> Atuxu mbtath v∫tt¸ fUe mhfUth ≈tht WvuGt vh W‡nt¸lu c;tgt rfU d; m∫t b¸ W‡nt¸lu rJΔttlmCt b¸ mJt÷t rfUgt :t> rsm vh rJCtdeg bk∫te lu c;tgt rfU ÷tDw mbtath v∫tt¸ fuU r÷tY 6% fUtuM ythrG; hn;t ni> mCe mbtath v∫tt¸ fUt rJ“ttvl bq÷gJ]rı fUhlu fuU r÷tY mhfUth lu gtuslt cltge ni> W‡nt¸lu fUnt rfU Rm cthu b¸ Ju m;; åg¿lNe÷t nÓ> Ju ÙJgk YfU btrmfU vr∫tfUt l=Jt Y =el fuU mˆvt=fU nÓ, W‡n¸ bt÷tqb ni rfU v∫t a÷ttlt rfU;lt =wh•n fUtgo ni>

C‘g mbthtun fuU cea mˆv™t nwyt nlwbtl sg‡;e bntu¿mJ sJtnh ÷tt÷t vt„zug, rN÷tah&-nlwbtlse fUtu mCe NtÙ∫tt¸ YJk vwhtKt¸ b¸ YfUt=N ¡ätJ;th ;:t rNJÙJ¡v ytih mtGt; vhc{— btlt ni> RlfUe bt;t fUt ltb yk s le yti h rv;t vJl=uJ ni> nlwbtl se fUe ythtΔtlt-Wvtmlt mu CˇUtu k fUe mCe yrC÷ttMtY‚ yJág vwhe ntu;e ni> ∂ıt CrˇU YJk rJáJtm fUe =tiz\ b¸ 6 btao NwfJ{ th ai∫t vwrKobt fuU r=l nlwbtl CˇUt¸ fUe =ti\z rN÷tah b¸ =uFlu fUtu rb÷tt> å¿gufU JMo ai∫t vqrKobt fuU r=l nlwbtl Δttb muJt mrbr;, ;thtvwh ytih yt=No CˇUbkz÷t,

rn‡=q stdhK bka ≈tht nlwbtl sgk;e vtr÷t; åu.mk.rN÷tah & ai∫t vqrKobt fuU r=l rJvhe; btimb b¸ Ce rn‡=q stdhK bka =rGK fUtAt\z fuU fUtgofU;toytu lu Δtigo lnÈ Ftugt> 2-3 Dkxu rJ÷tˆc mu mne vn÷te cth mVU÷t;tvqJofU nlwbtl sgk;e fUt vt÷tl rfUgt> =uNckΔtw ra;hksl =tm atihtnu vh m\zfU fuU YfU rfUlthu nlwbtl se fUe bqr;3 fUe vqstyaolt fuU v¥tt; mwmrôt; bka vh mifU\zt¸ ∂ıt÷twyt¸ fUe WvrÙ:r; b¸ fUtgof{b åthˆC nwyt> bwœg JˇUt rJ=wMe ∂eb;e NwC=t vt„zug fuU JˇU‘g mu åthˆC mbthtun b¸ Nli& Nli& Ce\z c\Z;e dge> ∂eb;e vtkzug lu fUnt rfU nlwbtl se fUt arh∫t CtMK fuU r÷tY lnÈ ylwfUhK fuU r÷tY ni> JˇU‘g åthˆC ntulu mu vq J o mk a t÷tfU rbXw l htg lu

=hJth mu ne ck…jt CtMt vh aaot ythˆC nwRo :e> ÷tuFfU ;wMthfUt‡;e lt: lu fUnt, zebtmt ÷ttud dtkdug Wv¿gfUt b¸ hn;u :u dktdug m«g;t fUtu btl;u :u > VUtW‡zu N l fu U bntmraJ mwle; fwUbth Jbol fuU yΔgG;t b¸ nwRo Rm mbthtun b¸ W˙tbak= Jbol, seme fUtp÷tus fuU vqJo yΔgG aw\ztbrK rmkn, c{su‡={ zebtmt, chtfU rn‡=w Ù ;tle mtkÙf]Ur;fU mrbr; fuU mCtvr; mw h u N a‡ä r≈Ju = e, zebtmt htsvwhturn; nehfUflgtur; af{J;eo,

rJb÷t sezqkd mrn; y‡g ÷ttudt¸ lu JˇU‘g r=gt> “tt; ntu rfU dturJ‡= ΔJslthtgK fu U år;bt fUtu fU÷ttfUth cÂaw =tm lu ;igth rfUgt ni> ytgtusfUt¸ fUt fUnlt :t rfU htst fUe fUtuRo ArJ lnÈ rb÷t hnt :t, ÷turfUl Rr;ntm b¸ WlfUe rJJhK ytih JKolt vh ne rlCoh fUhfuU gn ArJ cÂaw =tm lu ;igth rfUgt> gn ra∫t VUtW„zuNl fuU RoxFtu÷tt ÙJtbese htuz rÙ:; yÙ:tge fUtgot÷tg b¸ hFt stgudt> 6 yåi÷t fUtu gn mbthtun nwRo>

yrhn‡; y.J.mkÙ:t ≈tht mw‡=hfUt„z fUt vtX åu.år;Ju=l & yrhn‡; yvtxobu‡x Jlmo YmturNYNl rN÷tah fuU ;¿JtJΔttl b¸ Yl Yl =˙t htuz rÙ:; lJrlrbo; yvtxobu‡x b¸ ∂e mkfUxbtual nlwbtl sg‡;e fuU Wv÷tÃg b¸ 8 yåi÷t fUtu mw‡=hfUt„z vtX fUt ytgtusl rfUgt dgt :t> Rm yvtxobu‡x fuU xtpv ‹jtuh vh nlwbtl se fUt mw‡=h bkr=h Ù:trv; ni, Wme bkr=h b¸ mtgk 6 csu ct÷ttse fUe rJrΔtJ;T vqst-yaolt fUh dtsu-ctsu fuU mt: mw‡=hfUt„z fUt vtX ythˆC nwyt> Rm mkckΔt b¸ Ctubhts Ykz fUˆvle fuU ÙJ¿JtrΔtfUthe htsuN dw÷tdwr÷tgt lu c;tgt rfU yrhn‡; yvtxobu‡x b¸ lti ‹jix ni, R‡ne ‹jix fuU btr÷tfUt¸ fuU gtusltlwmth nlwbtl sg‡;e fuU Wv÷tÃg vh 8 yåi÷t fUtu mw‡=hfUt„z vtX fUe gtuslt cltRo dge> nlwbtl sg‡;e fuU ct= mwk=h fUt„z fUhtlu vh W‡nt¸lu awxfUe ÷tu;u nwY fUnt rfU Rm mbg nlwbtl se V{e nt¸du ytih yvlu CˇUt¸ fUe flgt=t mwl¸du ytih bltufUtbltY‚ vqKo fUh¸du> gr= gn fUtgof{b nlwbtl sg‡;e fuU r=l ntu;t ;tu CˇUdK Ce c‚x st;u ytih

nlw b tl se ymbksm b¸ v\z st;u rfU Ju fUnt‚-fUnt‚ stYk> Rm ytgtu s l b¸ yrhn‡; yvtxobu‡x fu U htsu N fw U bth dw÷tdwr÷tgt, ;tu÷tthtb dw÷tdwr÷tgt, y t l ‡ = ÷ t dw÷tdwr÷tgt, ÷tr÷t;fwUbth ctu:ht, mwle÷t ctu:ht, h;l ÷tt÷t bhtuXe mrn; ylufU ÷ttudt¸ lu mngtud fUh ytgtusl fUtu mVU÷t cltgt> mwk=hfUt„z vtX b¸ mt: =ulu Jt÷tt¸ b¸ mwhu‡={ ykar÷tgt, bltus mwhtKt, l‡=rfUNtuh r;Jthe R¿gtr= vkrz;t¸ lu mt: r=gt> Rm yJmh vh åmt= rJ;hK fUe rJNuM ‘gJÙ:t :e> Rm ΔttrbofU ylw≤tl b¸ CˇUt¸ fUt yÂAt mbtdb =uFt dgt>

rN÷tah fuU ;¿JtJΔttl b¸ nlwbtl sg‡;e bltRo st;e ni > Wme vhˆvht fuU ylwmth Rm JMo Ce 6 btao fUtu nlwbtl Δttb, ;thtvwh ytih lhrmkn yF\zt, ;w÷ttv’e b¸ mwcn mu ne CˇUt¸ fUt mbtdb ntulu

÷tdt> br‡=h vwsthe Ch; Cw M K St ≈tht nJl fUhJtlu fuU v¥tt; 9 csu mu 9.30 csu ;fU åmt= rJ;hK rfUgt dgt> =wmhe ytih lhrmkn yFt\zt br‡=h b¸ yt=No CˇU b„z÷t fu U v=trΔtfUthe, fUtgofU;otyt¸ b¸ ∂e nlwbtl sil,vJl htXe, vhbu ∂ h ÷tt÷t fUtcht, dturJ‡= bwk=\zt, mwNe÷t ;vr\zgt, =eluN Cwht ;:t bwœg gsbtl fuU ¡v b¸ htΔtuágtb mth=t WvrÙ:; ntufUh nlwbtl se fUe rJrΔtJ; vwst fUh br‡=h vqsthe WbuN fwUbth rb∂t mrn; y‡g vr„z;t¸ fuU =uFhuF b¸ Ö NuMtkN v]≤ 3vh

bwœgbk∫te fUh¸du hJe‡={ sg‡;e fUt W=TDtxl åu.mk.rN÷tah & fUrJdwh• hJe‡={ lt: XtfwUh fUe sg‡;e fuU Wv÷tÃg b¸ rN÷tah fuU xtWl ¢jc bi=tl b¸ W¿mJ fUt btnti÷t ni, stuh-Ntuh mu ;igthe a÷t hne ni> ytdtbe 11 ytih 12 yåi÷t fUtu gn W¿mJ ytgturs; ntude> 11 yåi÷t fUtu Rm s‡btu¿mJ fUt W=TDtxl htflg fuU bwœgbk∫te fUhkdu> Rm yJmh vh mtkÙf]Ur;fU vrhf{bt bk∫te åK;e VwUfUl, m\zfU bk∫te ys‡;t luJd YJk b¿Ùg W™tgl

J slmˆvfoU bk∫te cm‡; =tm WvrÙ:; hn¸du> 11 yåi÷t fUtu mwcn mt; csu, rN÷tah Nnh b¸ åCt;VUuhe rlfU÷tude, mwcn 10 csu cÂat¸ fUe ra∫tfU÷tt år;gturd;t, Ntgk vtka csu mtkÙf]Ur;fU fUtgof{b fUt ytgtusl ntudt> Wme r=l yvht‡n 1 csu W¿mJ YJk å=Nole fUu W=TDtxl fuU mt:-mt: ÙbtrhfUt Ce rlfUt÷te stYde> 12 yåi÷t fUtu Ce fUtgofb{ sthe hnudt>

;u.gw.v.≈tht V{wxe rJ;hK bkatmel yr;r:gt¸ fUt ymrbgt dbAu mu bka fuU fUtgofU;toyt¸ ≈tht mˆbtl fUhtgt> ;¿v¥tt; nlwbtl at÷temt rJ;hK nwyt> r;÷tfU ytih hGtmq∫t ckΔtl fUtgof{b Ce mbthtun fuU cea mˆv™t nwyt> bw œ g yr;r: r=÷tev fwUbth lu nlwbtl se fuU arh∫t fUt

JKol fUh;u nwY yts fUe gwJt ve\Ze fUt yt£tl rfUgt rfU yts =uN ytih mbts fUe hGt fuU r÷tY nlw b tl cllt ntu d t> ytmw h e NrˇUgt¸ fuU ltN ytih môtlt¸ fUe hGt fuU r÷tY Dh-Dh b¸ nlwbtl at÷temt fUt mtbqrnfU vtX ntult

åu.mk.,rN÷tah & sil mrbr; ≈tht ytgturs; CdJtl bntJeh fUe 2611 fUe sg‡;e fuU Wv÷tÃg b¸ NtuCtgt∫tt b¸ Ntrb÷t ∂ıt÷twyt¸ fUtu ;uhtvk: gwJt vrhM= fUe ytuh mu V{wxe J Nwı vugs÷t rJ;hK rfUgt dgt> åub;÷tt b¸ vrhM= fuU gwJt

fUtgofU;toyt¸ lu W¿mtnvqJofU V{wxe J vugs÷t fuU mt: atfU÷tux Ce rJ;rh; rfUgt> vrhM= ≈tht fUe dge ‘gJÙ:t fUe mCe lu Fw÷tu r=÷t mu åNk m t fUe> WˇU stlfUthe vrhM= fu U mraJ Nt‡;e÷tt÷t ztdt lu å=tl fUe>

Ö NuMtkN v]≤ 3vh

fUtAt\z fuU 59 ctdtlt¸ fuU rJh•ı btb÷tt fUhlu fUt rl=uoN åu.mk.rN÷tah & 4 yåi÷t fUtu rN÷tah b¸ rs÷tt rJfUtm mrbr; fUe YfU ci X fU b¸ fUtAt\ z rs÷ttrΔtfUthe lu rJrC™t rJMgt¸ vh Δgtl fuUr‡={; fUh;u nwY fUnt rfU fUtAt\z fuU 59 atg ctdtl Jt÷tt¸ lu ∂rbfU fU÷gtK fUtlql fUt W÷÷tk D l rfUgt ni , Rm vh rs÷ttrΔtfUthe lu NeD{ ne Rl 59

ctdtlt¸ fuU rJh•ı btb÷tt fUhlu fUt rl=uoN r=gt ni> rs÷ttrΔtfUthe lu rs÷tu fuU mCe atg ctdtlt¸ b¸ hnlu Jt÷tu rlΔtol ∂rbfUt¸ fUtu mCe mhfUthe mwrJΔtt rb÷tu Rm mkckΔt b¸ ‘gJÙ:t ÷tulu fuU r÷tY rJCtdeg yrΔtfUtrhgt¸ fUtu rl=uNo r=gt> rs÷tu fuU atg ctdtlt¸ b¸ Rkr=ht ytJtm, Ybse Ylhudt, yltbg yrCgtl

velu fuU vtle fUe mwrJΔtt, ÙJtÙ⁄g muJt ytih ytih c\Ztlu fUt rmıt‡; r÷tgt dgt ni> zeytzeY fUe ;hVU mu mCt b¸ stlfUthe =e dRo rsmb¸ fUnt dgt ni rfU fUtAt\z rs÷tu b¸ Rkr=ht ytJtm gtuslt fuU ;n; 2008-09 rJ˙teg hMo b¸ 25, 2009-10 b¸ 28, 2010-11 b¸ Ö NuMtkN v]≤ 3vh

meythveYV bwœgt÷tg b¸ 75 fUtrbofUt¸ lu hˇU=tl r=gt åu.mk.,rN÷tah& fUtAt\ze htst fUt ;:t nu\zˆc htsJkN fuU yr‡;b htst dturJ‡=a‡={ ΔJslthtgK fuU rJNt÷t ra∫t fUt ÷ttufUtvKo fUtAt\z rs÷tu fuU yr;rhˇU rs÷ttrΔtfUthe ÙJvl fwUbth =tm lu rfUgt> zebtmt nemxtuhefU÷t nurhxus VUtW‡zuNl fuU ;¿JtJΔttl b¸ ygturs; ylw≤tl b¸ Dtxe fuU Jrh≤ mtrn¿gfUth dKuN =u lu fUnt, zebtmt htstyt¸ b¸ ÷tdCd mCe lu fU÷ttfUthe ytih mtrn¿gaÂtot fUh dgu ni, Rl÷ttudt¸ b¸ dturJ‡=a‡ä fwUA nxfuU :u> fUtAt\ze htst fuU

chtfUDtxe fUt mbtath R„xhlux vh =uFlu fuU r÷tY ÷ttd ytl fUh¸ www. prernabharti .com ytih =uF¸ epaper, btao 09 mu yc ;fU fuU mCe ykfU Wv÷tÁΔt>

åu. år;Ju=l& 8 yåi÷t fUtu 147JÈ Jtrnle fuUrhvwc÷t (meythveYVU) fuU vrhmh b¸ c÷t fuU fUtNevwh rN÷tah rÙ:; Jtrnle bwœgt÷tg vrhmh b¸ hˇU=tl rmrJh fUt ygtusl rfUgt dgt> Rmb¸ Jtrnle fuU yrΔtfUthe ;:t sJtlt¸ lu c\Za\ZfUh rnÙmt r÷tgt ;:t mbts fU÷gtK nwu; hˇU=tl rfUgt> fwU÷t

75 fUtrbofUt¸ lu mbts fU÷gtK nu;w hˇU=tl rfUgt> gn fUtgof{b huzf{tpm mtumtRoxe fuU mt: rb÷tfUh rfUgt dgt> Rm yJmh vh fUtgofb{ fUt W=Dtxl fUh;u nwY Jtrnle fuU fUˆtt„z¸x ∂e xe.fuU.nt;e lu fUnt rfU 9 yåi÷t fUtu vqhu nMo-W÷÷ttm fu U mt: nh JMo fUe ;hn me.yth.ve.YVU b¸ Ntigo r=Jm

bltgt st hnt ni> Rmr÷tY Ntigo r=Jm fuU vqJo mkΔgt vh gn hˇU=tl rNrJh ytgtusl rfUgt dgt ni> mt: ne W‡ntuklu Ntigo r=Jm fuU cthu b¸ ‘gœgtl fUh;u nwY c;tgt rfU 9 yåi÷t 1965 fUtu vtrfUÙ;tle mult fuU c\zu R‡V¸Ux[e rc{duz fuU ytf{bK fUtu me.yth.ve.YVU. fu U 2JÈ Ö NuMtkN v]≤ 3vh

l ;qlu rm…l÷t =uFt, l bilu rm…l÷t =uFt, Y¢mez¸ x ntu dgt hÁct-2

vux[tu÷t vˆv fUtu swbtolt åu.mk.rN÷tah & rN÷tah åub;÷tt rÙ:; bummo ágtb÷t =tm ltb fuU vux[tu÷t vˆv åckΔtl fUtu fUtAt\z fUe y=t÷t; lu rclt vksefUhK fuU vuxt[ ÷u t vˆv a÷ttlu fuU swbo b¸ =m nsth h•vgu fUt swbtolt rfUgt ni> mlT 2005 fuU 30 bRo fUtu RkÙvu¢xh ytVU ViU¢x[es Ym fuU =u lu ytfUh åub;÷tt rÙ:; Rm vux[tu÷t vˆv fUt rlheGK

rfUgt rsmb¸ vtgt rclt vksefUhK fuU ne vuxt[ ÷u t vˆv a÷ttgt st hnt ni> Wme =tihtl mesuYb y=t÷t; b¸ btb÷tt rfUgt dgt :t, Rme vrhåuÃg b¸ 2 yåi÷t fUtu y=t÷t; lu rlKog mwltgt rsmb¸ =m nsth h•vgu fUt swbtolt rlΔttorh; rfUgt dgt> swbtolt =ug lnÈ ntulu vh A& btm fUe fUthtJtm Cwd;le ntude>

burzfU÷t vemeytu mu =Jt chtb= dtkΔte bu÷tt b¸ Xde fUt ctsth dbo, bu÷tt fUbuxe vh mk=un åu.mk.,rN÷tah & burzfU÷t fUt÷tus fuU y‡=h hturdgt¸ fUe mwrJΔtt nu;w Ftu÷tu dgu vemeytu mu seJl=tge fRo bn¿JvqKo =JtRogt‚ chtb= fUe dRo ni> åtπt Fch fuU ylwmth rvA÷tu n‹;u YfU dwπt mqalt fuU ytΔtth vh vwr÷tm lu vemeytu b¸ Atvt btht ;tu ;el fUtxqlo mu Ce flgt=t =Jt‚ chtb= ntu dge> gu =JtRogt‚ burzfU÷t dux fuU ctnh fuU fwUA =wfUtlt¸ ≈tht gnt‚ Cuse st;e nÓ> Rl =Jtyt¸ fUe sh•h;

ytpvhuNl r:guxh fuU htude fUtu flgt=t ntu;e ni ytih Rl =Jtyt¸ fUt mhfUthe mÀjtRo fUb ntu;t ni> rfU‡;w gu burzmel vemeytu b¸ rclt ÷ttRmu‡m fu flgt=t bq÷g vh cuat st;t ni> vwr÷tm fUe Ftuscel sthe ni> burzfU÷t vemeytu ck= fUht r=gt dgt ni> Rm vemeytu vh YfU ytih Ce ythtuv gn ni rfU gnt‚ mc mbg hˇU fuU =÷tt÷tt¸ fUt ytlt-stlt ÷tdt hn;t ni>

åu.mk.,rN÷tah & dt‚Δte bu÷tt fuU ltb fUtu Xdtuk ≈tht c=ltb rfUgt st hnt ni> bu÷tu b¸ c\zt Ùxt÷t ÷tdtfUh btRofU fuU btΔgb mu d{tnfUt¸ fUtu ÷twCtfUh Xde a÷t hne ni> Rm cth fuU bu÷tu b¸ mπtfU‡gt å=Nol fuU ltb vh btRofU b¸ åath rfUgt st hnt ni ysqce ÷t\zfUe, vtuÙxh b¸ r÷tFt ni mπt fU‡gt, mvo fuU ra∫t b¸ YfU gwJ;e fUt rmh r=FtRo =u hnt ni, =uFlu fuU r÷tY 10 h•vgt Nw÷fU>

c;tgt st hnt ni rfU Yume gwJ;e vqhu rJáJ b¸ fUne lnÈ ni> gn ;tu ctnh fUe fUntle ni ÷turfUl rxfUx ÷tulu fuU ct= =NofU sc yk=h åJuN fUh;u nÓ ;tu =uF;u nÓ lstht fwUA ytih ne nÓ> fUt‚a fuU ct¢m b¸ YfU mvo fUt ra∫t r=FtRo =u hnt ni> vu\z-vtiΔtt Yumu rcAtgt dgt ni rfU ra∫t fuU y÷ttJt fwUA ytih r=FtRo lnÈ =u hnt> gwJ;e fUt vqht Nheh vu\z-vtiΔtt¸ mu ZfUt nwyt ni rmVoU

WmfUt bw‚n ne mvo fu ra∫t fuU Qvh r=FtRo =u hnt ni, =NofUt¸ fUtu mbSlu b¸ =uh lnÈ ÷td;e rfU gn rmVoU Xde ne ni ytih fwUA lnÈ> gr= fUtuRo Rm mkckΔt b¸ fwUA fUn;t ni ;tu Wmu Δt¢fuU bthfUh rlfUt÷t r=gt st;t ni> Rm mkckΔt b¸ bu÷tt fUbuxe fuU m=Ùgt¸ fUtu Ce rNfUtg; fUhlu vh fUtuRo fUtgoJtne lnÈ nwRo> Rmr÷tY fUbuxe fUe CqrbfUt vh ytb sl;t fuU bl b¸ mk=un W¿v™t ntu dgt ni>

chbctct bkr=h vh ΔtqbΔttb mu nlwbtl sg‡;e fUt vt÷tl rJJufUtlk= Ùvu. yÙv;t÷t ck= fUhlu fUt rl=uNo åu . mk . ,rN÷tfw U \ z e& ymb rJáJrJët÷tg btdo vh rÙ:; chbctct btr‡=h vh CrˇU-CtJ ytih W¿mtn fu ceUa 6 yåi÷t ai∫t vrKobt fuU r=l nlwbtl sg‡;e bltRo dRo> rN÷tfwU\ze atg ctdtl ≈tht ygtusl b¸ rfUme Ce åfUth fUe fUbe ntulu lnek r=gt> vwKo ‘gJÙ:tyt¸ fuU cea 6 yåi÷t fUtu mwcn yF„z htbtgK vtX mbtπt ntulu fuU ct= rN÷tfwU\ze atg ctdtlU uf yΔteGfU rJsu‡={ rmkn htXtih fuU

WvrÙ:r; b¸ nlwbtl se fUe Mtu\zNtu vath vqsl fUh g“t b¸ ytnwr;gtk =e dRo> br‡=h ytatgo m;ksg Nbot mrn; y‡g vwstrhgt¸ fUu b‡∫tt¸ath fuU cea vqsl yth;e nwRo>yvht‡n ;el csu nlwbtl se fUe rJNt÷t år;bt ÷tufUh Csl-fUe;ol, sgsgfUth ;:t Jtlhe multyt¸ fuU mt: Ntu C t gt∫tt rlfUt÷te dRo > ∂e h;l÷tt÷t lwrlgt fuU ;¿JtcΔttl b¸ bltus sgmJt÷t, fiU÷ttN gt=J, htsu‡={ lwrlgt, r=÷tev fwUbth,

rJáJlt: vt∫t, sgåfUtN r;Jthe, Δthbhts fUnt‚h ytr= fuU mngtud mu NtuCtgt∫tt chbctct br‡=h mu rN÷tfwU\ze fuU rJrC™t Ù:tlt¸ fUtu Aw;u nwY vql& nlwbtl se fUe br‡=h vh ytfUh mbtπt nwRo> RmfuU ct= rnÙmt ÷tulu Jt÷tu mCe buk cwr=kgt, vwz\ e, n÷twJt ytr= fUt åmt= rJ;hK rfUgt dgt> 5 yåi÷t fUtu mwcn 10 csu Rme Wv÷tG b ¸ ;w÷tme =tm hra; yF„z htbtgK vtX ythˆC nRo, 24 Dkxu ;fU a÷tt>

åu.år;Ju=l & rN÷tah ra;hksl YJu‡gq fuU vtm rÙ:; rJJufUtl‡= ÙvuNr÷txe yÙv;t÷t Ykz rhmao mu‡xh fUtu å=qMK rlgk∫tK vrhM= lu c‡= fUhlu fUt rl=uoN r=gt ni> rmlegh RlJtghbu‡x÷t Rkserlgh fUb÷t fU÷gtK =˙t lu Rm yÙv;t÷t fUtu c‡= fUhlu fUt rl=uoN r=gt ni > mt: ne rJCtd mu yÙv;t÷t b¸ ÷tdu rJëw; fUlu¢Nl fUtu fUtx =ulu fuU r÷tY fUnt dgt ni> Rmfu U ctJsq = Ce lrm¯ d ntu b

a÷ttgt st;t ni ;tu vrhM= ;t÷tt bth =ude> rN÷tah fuU lrm¯d ntubt¸ fUt bwytglt fUhlu fuU r÷tY rs÷tt åNtml fUe st‚a =÷t d; 22 mu Ö NuMtkN v]≤ 3vh


cwΔtJth (11 yåi÷t 2012) Dbkz gt ynkfUth bqFo;t fUe rlNtle ni> rsm sdn Nheh b¸ Fql fUe fUbe ntu;e ni Jnt‚ Jtgw Ch stlu mu Nheh VqU÷t st;t ni, Yumu ne snt‚ cwrı Dx;e ni Jnt‚ ynkfUth Ch stlu mu bl VwU÷t st;t ni>

mkvt=fUeg rsgth; gt rmgtm;? vtrfUÙ;tl fuU ht≥[vr; ysbuh NheVU b¸ at=h a\Ztlu fuU cntlu Cth; ytY> ysbuh NheVU b¸ 20 rblx ytih Cth; fuU åΔttlbk∫te blbtunl rmkn fuU mt: ytrmVU y÷te sh=the fUe 40 rblx ct;ae; nwRo, ÷tka nwtt> r≈vGeg bwÊt¸ vh Jt;to nwRo, rsmb¸ bwkcRo nb÷tt, fUtábeh ytih ‘gtvth fuU mt: rf{fuUx Ce Ntrb÷t :t> sh=the lu blbtunl rmkn fUtu vtrfUÙ;tl ytlu fUt ‡gti;t r=gt, rsmu =rhgtr=÷t åΔttlbk∫te lu lVUtm; fuU mt: ÙJefUth fUh r÷tgt> 26/11 bwkcRo nb÷tu fuU ct= mu vtrfUÙ;tl mu ct;ae; c‡= ni> yCe rvA÷tu bnelu rmytu÷t b¸ nbthu åΔttlbk∫te fUe vtfU åΔttlbk∫te rd÷ttle mu Ckux nwRo, a‡= ct;¸ Ce nwRo> vrhKtb Jne ZtfU fuU ;el vt;, vn÷tu Ce ct;¸ nwRo ni, 8 yåi÷t fUtu Ce nwRo rfU‡;w ct; Jne fUe Jne ni> rVUh ¢gt ab¿fUth nwyt stu nbthu åΔttlbk∫te vtrfUÙ;tl stlu fUtu htse ntu dY? gu ;tu Jne stlu ¢gt¸rfU =uN fuU mtblu W‡ntulu Yume fUtuRo ct; c;tge lnÈ, rsmmu fwUA ytNt fUe st mfuU> vtrfUÙ;tl yvlu s‡b fuU mt: ne Cth; rJhtuΔte dr;rJrΔtgt‚ a÷tt;t hnt ni> vtrfUÙ;tle dwπtah mkÙ:t ytih mult fUt Yumt dXstu\z ni rfU Jnt‚ fUe sl;t ¢gt atn;e ni? WmfUe fUtuRo vhJtn lnÈ> mhfUth mult fuU nt: fUe fUXvw;÷te ni> YfU =tu lnÈ =solt¸ Wd{Jt=e mkdXl vtrfUÙ;tl fUe sbel mu Cth; rJhtuΔte dr;rJrΔtgtk a÷tt hnu nÓ> btrVUgt mhdlt =tQ= Rc{trnb mu ÷tufUh ÷táfUh Y ;i©gct ÷texh ntrVUs mRo=, siN-Y-btunˆb= simu mkdXl ytRYmytRo ytih vtrfUÙ;tle mult fUe A∫tAtgt b¸ Cth; fuU yk=h FwhtVUt; fUh;u hn;u nÓ> Cth; cth-cth mcq; =u;t ni, rsmu vtrfUÙ;tl lfUth;t hn;t ni> gnt‚ ;fU rfU yburhfUt ≈tht =tW= Rc{trnb J ntrVUs mRo= fuU rF÷ttVU Roltb fUe DtuMKt fuU ctJsq= vtrfUÙ;tl lu btllu mu RkfUth rfUgt ni> y÷t fUtg=t lu;t ytumtbt rcl ÷tt=ul vtrfUÙ;tl b¸ ne NhK r÷tY nwY :u ytih vtfU mhfUth ykstl cl;e hne> yburhfUt lu rcl ÷tt=ul fUtu bth rdhtgt ;cmu vtrfUÙ;tl fuU mt: WmfuU rhá;t¸ b¸ fwUA fU\zJtnx ytge ni> vtrfUÙ;tl yvle yt=; mu cts lnÈ ytYdt ytih Cth; fuUJ÷t cgtlctse fUh yvlt fU;o‘g rlCtYdt> Rmb¸ vrhJ;ol fuU r÷tY =uN fUtu YfU cth rVUh ÙJ. Rkr=ht dtkΔte simu =b=th åΔttlbk∫te fUe ytJágfU;t ni, ;Ce vtrfUÙ;tl fUtu mcfU rmFtgt st mfuUdt>

åuhfU fU:t

2

y‡gtg fuU rJh•ı ÷t\zlu Fqle fUtu VUt‚me mu catlu fuU r÷tY nkdtbt ytseJl fUu r÷tY mkfUr÷v; :u sdseJl htb Wm htus vkstc b¸ YfU cth rVUh CgtJn gt=¸ ;tst ntu dRo,k 28 btao fUtu å=uNCh b¸ C\zfU WXu Wd{ å=Nolt¸ mu 1980 fuU =tih simt mtkå=trgfU ;ltJ F;hltfU Zkd mu rVUh WChlu fuU fUhec vnw‚a dgt> gu å=Nol cuyk; rmkn fUe n¿gt fuU MzTgk∫t b¸ =tuMe vtY dY cÁch Ft÷tmt Rk x hlu N l÷t (cefu U ytR) fu U yt;k f Ue fu U b]¿gw=kz vh ytm™t yb÷t fUtu ÷tufUh C\zfuU :u, 10 btao fUtu ak z ed\ Z fUe yr;rhˇU m∫t ‡gtgtΔteN Ntr÷tle ltdvt÷t lu yt=u N r=gt :t rfU ydÙ;, 1995 b¸ vk s tc fu U vq J o bwœgbk∫te cuyk; rmkn YJk 17 y‡g fUtu cb nb÷tu b¸ bti; fUe lÈ= mw÷tt =ulu fuU r÷tY rsˆbu=th n¿gtht¸ b¸ mu YfU, c÷tJk; rmkn htstuytlt fUtu vrxgt÷tt su÷t b¸ 31 btao fUtu VUt‚me =u =e stg> =b Ft÷tmt yti h Ft÷tmt Y¢Nl fUbu x e si m u fU’hvk : e rmF mk d Xl Rm y÷tdtJJt=e mkDMo b¸ YfUsqx ntu dY, W‡nt¸lu htstuytlt fUtu Gbt=tl fUe btkd Nwh• fUh =e> Rmmu vn÷tu Rl mkdXlt¸ lu lRo, 2007 b¸ W¿vt; batgt :t> rmhmt fuU mÂat mti=t zuht åbwF htb hneb rmkn lu ykr;b rmF dwh•, dwh• dturJk= rmkn fUe lfU÷t fUt ågtm rfUgt :t ytih rmF mbw=tg Rmmu lthts ntu dgt :t> Rl mkdXlt¸ lu WlfuU rJh•ı rnkmt¿bfU år;rf{gt fUt lu;¿] J rfUgt :t> cuyk; fuU n¿gthu fuU VUtkme mu catlu fuU r÷tY gu mkdXl YfU cth rVUh mrf{g ntu dY> htflg mhfUth fUtu nÙ;Guv

Ro b tl=the fUt VU÷t

YfU ÷tfU\zntht skd÷t mu ÷tfU\ze fUtx fUh ÷tt;t ;:t Nnh fuU ctsth b¸ rcf{e fUh yvlu vrhJth fUt ChK vtuMK fUh;t :t> flgt¸ flgt¸ mbg rlfU÷tt> WmfuU nt: vih fUtgo fUhlt ck= fUh r=gu> Jn J]ı Ce ntu dgt :t> RmrjY jtatheJN Jn skd÷t stlt ;:t ÷tfU\ze ÷ttlt ck= fUh r=gt> RoáJh f]Uvt mu WmfuU YfU ÷t\zfUt ;t> WmfUe Wb{ fUhec 12 mt÷t fUe :e> ÷t\zfuU lu rv;t fUt NtherhfU vrh∂b fUhlu b¸ ;:t ÷tfU\ze ÷ttlu b¸ ymb:o ntulu fUt ytCtm nwyt ;tu Wmlu Wme Wb{ b¸ fwU÷nt\ze fkΔtu vh hF yvle Δtwl b¸ dt;u nwY ÷tfU\ze fUtxlu fuU r÷tY skd÷t fUe ;hVU a÷t v\zt> ÷t\zfuU fUt ltb fUt÷tq :t> fUt÷tq lu mtuat rfU yc stu fwUA Ce fUhlt ni Wmu ne fUhlt ni ¢gt¸rfU Dh fUe rsˆbu=the Wme fuU fkUΔtu vh ni> fUt÷tq bunl;e fuU mt: mt: cnw; Robtl=th ÷t\zfUt :t> fUt÷tq c\zt meΔtt-mt=t ÷t\zfUt ;tu :t ne mt: ne rv;]CˇU Ce :t> YfU r=l RoáJh lu mtuat rfU ÷t\zfuU b¸ mCe ;hn fuU dwK ni> bunl;e, Robtl=th, rv;]CˇU, vrhJth vt÷tlnth ni> RmfUe b== fUe stg> RmfUe Robtl=the fUe vrhGt Ce ntu stYde> YfU r=l fUt÷tq l=e rfUlthu F\zu vu\z vh a\Zfh ÷tfUr\zgt‚ fUtx hnt :t> ÷tfU\ze fUtx;u fUtx;u yatlfU WmfuU nt: mu fwU÷nt\ze Aqx fUh dnhe l=e b¸ st rdhe> rlhtN ntufUh fUt÷tq vu\z mu leau W;h fUh htulu ÷tdt Jn mtualu ÷tdt, yts ÷tfU\ze ÷tufUh Jtvm l ÷ttixt ;tu rv;tse ytih WmfUt vux fiUmu Chudt? =qmhe fwU÷nt\ze yc fUntk mu ytYde? RoáJh mu =uJ;t cl Wme vu\z vh ciXt, fUt÷tq fUtu fUnt, fUt÷tq htuJtu b;, bÓ l=e b¸ W;h fUh ;wˆnthe fwU÷nt\ze Ftus fUh ÷tt;t nq‚ ytih JnÈ mu l=e b¸ A÷ttkd ÷tdt =e> l=e mu ctnh rlfU÷tt ;tu WmfuU nt: b¸ mtulu fUe fwU÷nt\ze :e> =uJ;t lu Wm fwU÷nt\ze fUtu fUt÷tq fUtu =u;u nwY fUnt rfU ÷ttu ;wˆnthe fwU÷nt\ze> fUt÷tq lu fwU÷nt\ze =uFfUh fUnt rfU gn fwU÷nt\ze buhe lnÈ ni> buhe fwU÷nt\ze ;tu ÷ttunu fUe :e> Jne atrnY =uJ;t lu =qmhe cth vtle b¸ zwcfUe ÷tdtRo ytih =qmhe cth fwU÷nt\ze at‚=e fUe :e Rmr÷tY at‚=e fe fwU÷nt\ze =uFfUh fUt÷tq lu Jn Ce Jtvm ÷ttixt =e> ;emhe cth =uJ;t l=e b¸ mu ;t‚cu fUe fwU÷nt\ze rlfUt÷t fUh ÷ttgu vh‡;w fUt÷tq lu Wmu Ce ÙJefUth lnÈ rfUgt> y‡; b¸ =uJ;t fUt÷tq fUe ÷ttunu fUe fwU÷nt\ze rlfUt÷t fUh ÷ttgu ytih fUt÷tq fUtu =u;u nwY fUnt rfU Ntg= gne ;wˆnthe ym÷te fwU÷nt\ze ni> fwU÷nt\ze =uF fUt÷tq fUt bl åm™t;t mu rF÷t WXt> Jn FwNe FwNe fwU÷nt\ze ÷tufUh =tult¸ nt: stu\z =uJ;t ¡ve ∂ebtl fUt yrCJt=l fUh Δt‡gJt= ¡v b¸ åKtb rfUgt> =uJ;t ¡ve RoáJh lu fUnt rfU biÓ ;wˆnthe Robtl=the mu cnw; åm™t nq‚, Rmr÷tY buhe ;hVU mu ;wb mtulu, at‚=e, ;t‚cu fUe gu ;elt¸ fwU÷nt\ze Ce hF ÷ttu> yc fUCe Ce ;wˆn¸ fUtuRo fU≥ lnÈ ntudt> fUt÷tq sc Dh ytfUh mthe ct; yvlu rv;tse fUtu fUne ;tu rv;t cnw; FwN nwY ytih Wmmu fUnt rfU Robtl=th ‘grˇU fUtu mc sdn yt=h fUe =]r≥ mu =uFt st;t ni> bÓ ;wˆn¸ YfU Atuxe me fUntle mwlt hnt nq‚> YfU cth YfU ‘grˇU fUtu cub;÷tc Dqb;u-rVUh;u =uF YfU ‘gtvthe lu Wmu yvlu cdeau b¸ ctd fUe hFJt÷te fuU r÷tY bt÷te fUe ltifUhe vh hF r÷tgt> Jn ylufU JMtu¯ ;fU bunl; ;:t Robtl=the mu ctd fUt fUtgo fUh;t hnt> YfU r=l ‘gtvthe fuU fwUA bunbtl ytgu> ‘gtvthe lu yvlu ctd fuU rbXu ytb fUe cnw; ;theVU fUe ytih bt÷te fUtu ctd mu fwUA ytb ÷ttlu fuU r÷tY fUnt> bt÷te ;wh‡; cdeau mu ytb ÷tufUh ytgt> ‘gtvthe lu ytbt¸ fUtu fUtx fUh bunbtlt¸ fUtu r=gt> bunbtlt¸ lu ytb FtfUh bwkn cltgt ytih fUnt rfU ytb cnw; F’u nÓ> ‘gtvthe F’u ytbt¸ fUtu rVUfUJt r=gt ytih bt÷te fUtu dwÙmu b¸ fUnt rfU ;wb r=l ht; cdeau b¸ hn;u ntu ytih ;wˆn¸ F’u ytih beXu ytb fUe stlfUthe lnÈ ni> bt÷te nt: stu\z fUh ctu÷tt btr÷tfU bwSu ytvlu ctd fUe =uFCt÷t fuU r÷tY hFt :t> bÓlu yts ;fU YfU Ce ytb lnÈ aFt> ;c ‘gtvthe lu fUnt ;wb mtht r=l ctd bu khn;u ntu, ;wb sc atn;u ytb Ft mfU;u :u> ;c bt÷te lu rVUh fUnt btr÷tfUytvlu bwSu yts ;fU ytb Ftlu fuU r÷tY lnÈ fUnt, bÓ yvle bseo mu ytb fiUmu Ft ÷tu;t? rclt ytvfUe yt“tt fuU gn atuhe fUn÷tt;e> ytvlu bwSu ctd fUe hFJt÷te fuU r÷tY hFt ni> bÓ =qmht¸ fUtu ctd b¸ atuhe lnÈ fUhlu =u;t ;tu Fw= fiUmu fUh;t? gn mwlfUh ‘gtvthe fUt dwÙmt W;h dgt> bt÷te fUe Robtl=the mu Jn cun= åCtrJ; nwyt ytih Wm bt÷te ¡ve Robtl=th ‘grˇU fUtu yvlu ‘gtvth fUt chtch fUt rnÙmu=th clt r÷tgt> yts Ce gn mk=uN bn¿JvqKo ni rfU Robtl=the seJl fUe mcmu c\ze vqkse ntu;e ni> Rmr÷tY fUt÷tq cuxu, seJl b¸ Rm vqkse fUtu m=iJ serJ; hFlt> nt÷ttkrfU yts fuU gwd b¸ Rm vqkse fUtu hFlt cnw; fUrXl ni> bdh RmfUt ytrFh vrhKtb cnw; mwF= ni> - =uJfUel‡=l st÷ttl, JfUe÷tv’e, rN÷tah

v]≤

-yrm; stp÷te fUhlu fuU r÷tY ;c bscqh ntult fUbu x e fu U yΔgG fi U Àxl v\zt sc rmFt¸ fUe mJtuÂo a ΔttrbofU ybrhk=h rmkn ytih cuyk; rmkn ytih ÷ttirfUfU veX yfUt÷t ;œ; lu fUt vrhJth Ce htstuytlt fUtu DtuMKt fUe rfU su÷t b¸ ck= n¿gtht Gbt=tl fUt mb:ol fUh hnt ni> Irsk = t Nne=O ni > s¿:u = th 28 btao fUtu bwœgbk∫te dwh•Jal rmkn lu Ce bwœgbk∫te fUe ytih Wvbwœgbk∫te mwFJeh rmkn n¿gt fUhlu Jt÷tu yt¿bDt;e ct=÷t ht≥[vr; år;Ct vtrx÷t mu nb÷ttJh rs÷ttJh rmk n fUtu htstuytlt fUtu Gbt=tl =ulu fUt bhKtuvhtk; IfUtibe Nne=O fUt =sto ‘grˇUd; rlJu=l fUhlu fuU r÷tY =ufUh vhtuG ¡v mu cuyk; rmkn rb÷tu> IInsthtu btmqb rsk=rdgt¸ n¿gtfUtkz mu =tuMbwˇU fUh r=gt> fUtu ÷te÷t ÷tu l u Jt÷te Cthe W‡nt¸lu 28 btao fUtu ΔttrbofU mtbtrsfU YJk htsli r ;fU VUhbtl sthe fUh rmFt¸ mu mthu W:÷tvw:÷tOO fUtu gt= fUh;u nwY fUtb ck= fUhfuU fuUmrhgt JÙ∫t bwœgbk∫te lu htstuytlt fuU bti; fuU vnllu YJk htstuytlt fUe rsk=de Jtk h x mu Wvse rÙ:r; mu fuU r÷tY yh=tm (åt:olt) fUhlu IIcwrıbtle ytih =qh=rNo;tvqJofUOO fUtu fUnt> rlcxlu fUt ytd{n rfUgt> rmFt¸ fUe ΔttrbofU veX fuU Wme Ntb ht≥[ v r; lu Rm yå¿gtrN; nÙ;Guv mu rÙ:r; n¿gthu fUe ;hVU mu rNhtubrK fuU ytih rJÙVUtuxfU ntulu fUe ytNkfUt dw h •≈tht åck Δ tfU fUbu x e lu å=uN fuU lu;]¿J fuU r÷tY YfU (Ymseveme) fuU åbwF yJ;th mstgt‹;t n¿gthu fUtu VUt‚me fuU b¢fU\z fUe ytuh mu =tgh =gt ;œ;u mu catlt y¿gtJágfU clt gtrafUt d]n bk∫tt÷tg fUtu Cus =e, r=gt> htflg mhfUth lu fUtlqle Yumu btb÷tt¸ fuU r÷tY rlΔttorh; nJt÷tt =u;u nwY htstuytlt u bti; årf{gt fUt vt÷tl fUh;u nwY d]n fuU Jthkx fUtu ÷ttixt r=gt :t> ÷turfUl bk∫tt÷tg lu ;¿fUt÷t 31 btao fUtu y=t÷t; lu mhfUth fuU =tu ågtmt¸ VUtkme vh yb÷t fUhlu fuU yt=uN fUtu vn÷tu 20 btao ytih rvh 27 vh ;c ;fU fuU r÷tY htufU ÷tdt =e btao fUtu Ftrhs fUh r=gt> sc ;fU rfU ht≥[ v r; vtrx÷t Ùv≥ =ctJ yti h Ymseveme fUe gtrafUt fUt Gbt=tl fu U r÷tY c\ Z ;u nw Y rlcxtht lnÈ fUh ÷tu;e> slmb:ol fuU cea bwœgbk∫te ÷turfUl mwåeb fUtuxo lu 29 åfUtN rmkn ct=÷t lu cuyk; rmkn btao fUtu htstuytlt btb÷tu b¸ n¿gtfUtkz b¸ ytseJl fUthtJtm vkstc mhfUth fUe CqrbfUt fUe fUe mst vtY =tu y‡g =turMgt¸ yt÷ttu a lt fUe> ‡gtgbq r ;o sd;th rmk n nJtht yti h se.Y.rmk D Je yti h Ym.su . ÷tFrJk=h rmkn fUe mwåeb fUtuxo bwFtuvtΔgtg fUe veX lu fUnt, b¸ ÷tkrc; yve÷tt¸ fUt nJt÷tt =u;u IIYfU bwœgbk∫te fUe r=l-=nt\zu nwY rJΔttlmCt b¸ YfU cgtl n¿gt fUe dRo, Yumu Zuht¸ btb÷tu ink r=gt> vk s tc å=u N fUtk d { u m rslb¸ yt;kfUe btb÷tt¸ fuU =tuMe

‘grˇUgt¸ lu htslir;fU mb:ol ntrm÷t fUh r÷tgt> Yumu lu;t nÓ stu mb:ol ntrm÷t fUhfuU m˙tt b¸ yt dY, Ju W‡n¸ fiUmu Atu\z mfU;u nÓ?OO Rm cea vk s tc fu U fU’hvkr:gt¸ fUe cl ytRo> W‡nt¸lu yfUt÷t ;œ; fuU 28 btao fuU fuUmrhgt yt£tl fUtu Cwlt;u nwY ymh=th Zkd mu ck= ytgturs; fUhJtgt, rsmmu vk s tc fu U flgt=t;h fUÙct¸ fUt slseJl XÀv v\z dgt> 29 btao fUtu dwh=tmvwh b¸ YfU ‘grˇU fUe bti; ntu dRo> rNJmult fuU fUtgofU;toyt¸ lu mhfUth fuU ViUm÷tu fuU rJh•= ck= fUt ytgtusl rfUgt :t> vtk a mt÷t vn÷tu meceytRo fUe rJNuM y=t÷t; lu htstuytlt ytih cÁch Ft÷tmt RkxhluNl÷t fuU åbwF yt;kfUe nJtht fUtu mst mwltRo :e> cb n÷tu fuU ;whk; ct= htstuytlt lu å:b ågtm fuU rJVU÷t hnlu fUe =Nt b¸ mntg; yt¿bDt;e nb÷ttJh fUe yvle Cq r bfUt fUcq÷t fUe :e> nJtht fUe mst fUtu DxtfUh ytseJl fUthtJtm b¸ ;c ;Á=e÷t fUh r=gt dgt :t sc Wmlu y¢xqch 2010 b¸ vkstc ntRofUtuxo b¸ yvle mst fUtu awlti;e =e :e> vkstc vwr÷tm fu U vq J o rmvtne htstu y tlt lu yve÷t =tgh fUhlu mu RlfUth rfUgt ytih y=t÷t; mu VUtkme fuU r÷tY s÷=e fUe fUtuRo r;r: ;g fUhlu fUe åt:olt fUe :e> gr= Wmu VUtkme fUe mst =e st;e ;tu 2004 fu U ct= Cth; b¸ gn vn÷te VUtkme ntu;e> -(mtCth Rkrzgt xqzu)

-rJgtude nrh gr= rfUme ;usÙJe ‘grˇU vh y‡gtg ntu;t ni, ;tu WmfuU Nheh mu ne yr…l fUe rakldtrhgtk rlfU÷tlu ÷td;e nÓ, ydh nbb¸ m¿g fuU år; rl≤t ni, ydh nbb¸ Δtbo fuU år; rl≤t ni, ;tu nb y‡gtg mnl fUh ne lnÈ mfU;u> nb ÙJtCtrJfU ;tih vh ne WmfuU rF÷ttVU mkDMo fUh¸du> gn ytJágfU lnÈ ni rfU y‡gtg GrKfU ntu gt WmfuU rF÷ttVU mkDMo Ctir;fU ;tih vh ntu> gn JiatrhfU Ce ntu mfU;t ni> y‡gtg yvlu vG b¸ ;foU Ce =u mfU;t ni, Ntuh Ce bat mfU;t ni, ytih Rm fUthK y‡gtg fuU rF÷ttVU mkDMo fUe ;igthe R‡nÈ =÷te÷tt¸ fuU rF÷ttVU mkDMo fuU mt: Nwh• ntu;e ni> y‡gtg fuU vG b¸ fUtuRo =÷te÷t lnÈ ntu mfU;e> ydh nbthu bl b¸ m¿g rl≤t ni, ;tu Rm ;hn fUe =÷te÷t¸ nbthu mtblu fUCe rxfU lnÈ mfU;e nÓ> nb¸ Wl =÷te÷tt¸ fUtu Ftrhs fUhlt ntudt, Wl vh ånth fUhlt ntudt> fUCe-fUCe yr; W¿mtn b¸ ytfUh nb =÷te÷t fuU cstY ‡gtg vh Ce ånth fUh ciX;u nÓ> Yumt Wm mbg ntu;t ni, sc y‡gtg yvlu catJ fuU r÷tY ‡gtg fUe ytux ÷tu ÷tu;t ni, sc yΔtbo yvlu catJ fuU r÷tY Δtbo fUe ytux ÷tu ÷tu;t ni, Yumu btifuU vh =e dRo =÷te÷t¸ C{rb; fUhlu b¸ fUtVUe mGb ntu;e nÓ> Rl =÷te÷tt¸ b¸ fRo cth NtÙ∫tt¸ fUt Ce nJt÷tt r=gt st;t ni> sc yΔtbo ytih y‡gtg NtÙ∫tt¸ ytih vhkvhtyt¸ fUt nJt÷tt =ulu ÷td;u nÓ, ;c mcmu flgt=t C{b ntu;t ni> Yume rÙ:r; b¸ nb ‡gtg ytih y‡gtg b¸ VUfoU lnÈ fUh vt;u nki, Δtbo ytih yΔtbo b¸ VUfoU lnÈ fUh vt;u nÓ ytih Rm =÷te÷tt¸ mu åCtrJ; ntufUh Yume ΔtthKt cltlu ÷td;u nÓ rfU stu Ce fwUA NtÙ∫tt¸ b¸ fUnt dgt ni, gt stu Ce fwUA NtÙ∫tt¸ b¸ fUnt dgt ni, gt stu Ce fwUA vhkvhtd; ni, Jn mtht ne l≥ fUh r=gt stlt atrnY, Rmmu nb yΔtbo fuU cstY, Δtbo ytih ‡gtg fUe s\z vh ne ånth fUh hnu ntu;u nÓ> bnt¿bt dtkΔte fUe ;hn, ctcq sdseJl htb lu Ce yvlu seJl b¸, mtbtrsfU fwUher;gt¸ ytih y‡gtg fuU rF÷ttVU mkDMo rfUgt ni ytih Rm mkDMo b¸ JtÙ;rJfU Δtbo fUtu mcmu yrΔtfU bn¿J r=gt ni, Δtbo fUtu rJf]U; fUhu Jt÷tu ågtmt¸ fUt W‡nt¸lu nbuNt fU\zt rJhtuΔt rfUgt ni> rnk=q mbts b¸ str; å:t ytih mkfUeKo;t fUt W‡nt¸lu m=iJ rJhtuΔt rfUgt ni> ÷turfUl JtÙ;rJfU Jeh fUe ;hn W‡nt¸lu fUCe Ce rnk=w¿J fUe s\z vh ånth lnÈ rfUgt> rnk=w¿J fUe s\z mu buht ytNg ni - m¿g, lir;fU;t ytih y‡gtg fUt år;htuΔt> rJNwı åubJN, bÓlu sdseJl htb fUtu m=iJ yvlt Atuxt CtRo btlt ni, buhe NwCfUtbltY‚ m=iJ WlfuU mt: hne nÓ> rJrC™t rJCtdt¸ fuU bk∫te hn;u nwY, W‡ntulu m=iJ yvlu =trg¿Jt¸ fUtu yÂAe ;hn rlCtgt ni ytih f{tkr;fUthe vrhJ;ol Ce rfY nÓ> ÷turfUl buhu bl b¸ WlfuU ;btb v=t¸ fUe ;w÷tlt b¸ WlfuU mt: C{t;]¿J fUt Ù:tl fUnÈ Q‚at ni> fRo JMo vn÷tu, yvlu s‡br=l vh nwY YfU fUtgof{b b¸ sdseJl htb se lu fUnt :t - IIfUtfUt fUt÷tu÷tfUh ytih rJgtude nrh lu sh•h; mu flgt=t åub fUhfuU bwSu rcdt\z r=gt ni>OO WlfuU Yumt fUnlu b¸ WlfuU bl fUe stu rl¥t÷t;t lsh yt;e ni ytih stu åub fUt yr;hufU lsh yt;t ni, Wmu bÓ C÷tt fiUmu Cq÷t mfU;t nq‚ > W÷txu bwSu ;tu gne zh ÷td;t ni rfU Jn nb¸ stu R;lt åub ytih mˆbtl =u;u nÓ, fUnÈ Jn nb¸ ne l rcdt\z =u> - ÷tuFfU r‘tœgt; mtrn¿gfUth

D\ze mu meF¸ seJl fUt ma

nb mc yvlu seJl b¸ htustlt ne D\ze =uF;u nÓ> se nt‚ mbg c;tlu Jt÷te D\ze> rsmb¸ YfU Dkxu Jt÷te mwRo ntu;e ni, YfU rblx Jt÷te ytih YfU mufU„z Jt÷te> ytvlu fUCe RmfUe rJNuM;t gt mt:ofU;t fuU cthu b¸ dkCeh;t mu rak;l rfUgt ni? gr= D\ze fUe mt:ofU;t mbS b¸ yt stY ;tu Cth; mu ;tu ¢gt vqhu rJáJ b¸ mu ne JiblÙg fe mbtrπt ntu stgude> =urFgu! D\ze fUe gu ;elt¸ mqRgt‚ y÷td-y÷td h‹;th gt dr; mu a÷t;e nÓ> mufU„z Jt÷te mqRo cnw; ;use mu a÷t;e ni, Wmmu Δtebu rblx Jt÷te ytih Wmmu Ce Δtebu Dkxu Jt÷te, vh‡;w gu ;elt¸ y÷tdy÷td a÷t;u nwY Ce YfU mt: YfU Δtqhe vh rb÷te nwRo nÓ, b;÷tc yd÷t-y÷td dr; mu a÷tlu fuU ctcsq= Ce gu mt: sq\ze nÓ> yc =urFY, mufU„z Jt÷te mwRo, rblx Jt÷te mwRo ytih Dkxu Jt÷te mwRo fUt ΔtbofUbo U=tult¸ y÷td nÓ vh‡;w mbg ce;lu b¸ ;eltu¸ fUt ne ågtud ntu;t ni> gne ct; Cth; b¸ åar÷t; Δtbt¸ fuU cthu b¸ nÓ> XefU D\ze fUe Δtwhe mu mbtl CdJtlT YfU ne ni vh‡;w Dkxu, rblx ytih mufU„z Jt÷te mwRgt¸ fUe ;hn CdJtlT fUtu Ce RÙjtb, rnk=w ytih RomtRo Δtbt¸ b¸ blwÌg lu ct‚x hFt ni> CdJtl YfU ntu;u nwY Ce y÷td-y÷td Δtbt¸ b¸ y÷td-y÷td r=F;t ni scrfU JtÙ;J b¸ Jn YfU ne ni> D\ze fUt ztg÷t mbgtk;ht÷t c;t;t ni> yc YfU cst ni gt =tu cst ;el ytr=,vh‡;w fUCe ce;t nwyt mbg lnÈ c;t;t ytih l ne ytdu Jt÷tt mbg c;tgudt> cm J;obtl ne c;tgudt,vh‡;w ce;t nwyt mbg stlt st mfU;t ni rfU R;lt ce;lu fuU ct= gn mbg ni ytih R;lt ytdu rb÷t mfU;t ni> gr= D\ze b¸ atce Cthe nwRo ni gt WmfUe cuxhe XefU hne ;tu> cm gne seJl Ce ni> yts nb btlt¸ vatm mt÷t fuU nÓ ;tu gn bt÷tqb ni rfU vatm mt÷t ce; dgu vh‡;w ytlu Jt÷tu mbg fUtu ;Ce =uF vtg¸du sc CdJtl ytdu fUe rsk=de cœNt¸du? nbthe mthe Wv÷trÁΔtgtk láJh ytih yÙ:tge nÓ> fUtuRo fUn;t ni rfU bÓlu gn sbel Fhe=t gt mtbtl Fhe=t gt gn mtult Fhe=t, XefU ni rfUmmu Fhe=t? c;tytu! yse ybwfU mu, y:ot; stu yts ;wˆntht ni Jn fU÷t rfUme ytih fUt :t, yc RmfUt ¢gt rJáJtm ni rfU Jn fU÷t Ce ;wˆntht ne hnudt> vrhJ;ol mkmth fUt rlgb ni y;& gn‚t vw∫tJΔtq fUt Dh b¸ Jne Ù:tl ni stu vw∫te fUt ni, vh vw∫te ytih vw∫tJΔtq b¸ cnw; mt yk;h Ce ni> fwUxwkc b¸ vw∫te fuU NtiNJ, ct÷tvl, rfUNtuhtvl Ce ce;;u nÓ, Rmr÷tY cu;fU®wfUe fUtu fUthK WmfUt yt=h fUb ntu;t ni, åub yrΔtfU ntu;t ni ytih fwUxwkc fUe fUtuRo rJNuM rsˆbu=the Ce WmfuU Qvh lnÈ ntu;e, scrfU vw∫tJΔtq gtiJl fuU mt: Dh b¸ åJuN fUh;e ni, Rmr÷tY Jn v{thkC mu ne rsˆbu=th ‘grˇU ntu;e ni> Rmr÷tY WmfUt yt=h yrΔtfU ntu;t ni> vw∫tJΔtq fUe rsˆbu=the vw∫t mu Ce c\ZfUh ni> WmfuU r÷tY mtmmmwh bt;t-rv;t mu Ce c\ZfUh nÓ> Jn mtm-mmwh fUtu bt;t-rv;t fUe ;hn Àgth Ce fUh;e ni ytih dw¡ fUe ;hn yt=h Ce> fwUxwkc fUe mwFNtkr; fUt ytΔtth vw∫tJΔtq ne ni> Jn atnu ;tu vr; fUtu YfU c\zu Δtbo-mkfUx mu cat mfU;e ni,rsmmu vr;, v;øUe fUt yt=h, Àgth Ce fUh mfuU ytih bt;t-rv;t fUt yt“ttfUthe muJfU Ce clt hnu ytih Jn atnu ;tu vr; fUtu Δtbo-mkfUx b¸ zt÷tfUh bt;t-rv;t fUe muJt mu, rNÌxtath mu rJhˇU fUh mfU;e ni> =uFt st;t ni rfU c\zu yt“ttfUthe, muJtCtJe ÷t\zfuU v;øUe fuU yt;u ne bt;t-rv;t fUe ;hVU mu c\zu ÷ttvhJtn, W=T=kz ytih ÙJt:eo ntu st;u nÓ> RmfUt YfU fUthK ;tu WlfUt Jn Fw=dseovl ni stu btifUt

fwUA Ce Ù:tge lnÈ ni> yts stu fwUA ÷ttud JtÙ;w=tuM c;tfUh ÷ttudt¸ fUt Xd;u nÓ, Wlmu YfU åál s¡h vwAlt rfU rJáJ b¸ fUnÈ Yume fUtuRo Ce Rka Ch sbel lne ni stu NbNtl l ntu gt NbNtl l hne ntu> b;÷tc snt‚ yts ytv hn hnu nÓ Jnt‚ vn÷tu ¢gt :t, se vn÷tu Ft÷te Àjtx :t> Wmmu vn÷tu fUCe skd÷t :t> Wmmu vn÷tu fUCe fUtuRo m«g;t :e rsmfuU åbtK Fw=tRo buk rb÷t;u hn;u nÓ> Wmmu vn÷tu yÂAe Ftme m«g;t fuU ÷ttud hn;u :u> Wmmu vn÷tu fUn;u-fUn;u ztgltmtuh ;fU vnw‚a dgu> yc Ju mc fUnt‚ dgu> mc fuU mc bhfUh Rme sbel b¸ =VUl ntu dgu > ;tu gn v]⁄Je ¢gt nwRo> YfU NbNtl,YfU NJd]n gt YfU bhDx> mc seJt¸ b¸ åtK nÓ, Jne åtK stu blwÌg b¸ nÓ,fwU˙tu bk nÓ, rc®e b¸ nÓ,rAvfU÷te b¸ nÓ gt bÂAh b¸ nÓ gt clÙvr; vu\z vtiΔtu b¸ nÓ, ;tu gu mc bhfUh fUnt‚ st;u nÓ Rme sbel b¸ > ydh ytv rAvfU÷te bth;u nÓ ;tu fUnt‚,=eJth vh, fUtfUhtua bth;u nÓ ;tu fUnt‚ y÷tbthe bku,fUtuRo SÈdwh bth;u nÓ ;tu fUnt‚ v÷tkd fuU y‡=h, ;tu fUtuRo Ce Yumt Ù:tl lnÈ ni snt‚ fUtuRo seJ l btht ntu gt bh;t ntu> ;tu mc slel NbNtl nwRo rfU lnÈ> ;tu rVUh JtÙ;w=tuM ni fUnt‚? r=l-ht; fUCe bÂAh, rAvfU÷te,fUtfUhtua bth;u nÓ ytih =kC Ch;u nÓ rfU nb yrnkmfU nÓ! ¢gt¸ SwXu ctu÷t;u nÓ? btkmtnth mu flgt=t rDltilt ;tu seJ n¿gt ni> vu\z-vtiΔtt¸ fUtu WFt\z;u nÓ, fUtx;u nÓ gn mc seJ n¿gt ni> yÙ;w! yc nb =tJt fUh;u nÓ rfU nb ybwfU nÓ,R;lu c\zu nÓ gt nbthu vtm R;lt mc fwUA ni> fU÷t fUtuRo fUhtu\zvr; :t vh‡;w yts CeF btkd;t Ce r=F st;t ni gt yts stu fUhtu\zvr; r=F;t ni Jn fU÷t ;fU CeF btkd;t :t, rVUh fUtnu fUt yrCbtl? ct; fUtu rVUh mbrSgu D\ze mu se nt‚! a÷t;e nwRo D\ze mu ne > fiUmu? XefU cthn csu> ;elt¸ mwRgtk Qvh fUe r=Nt b¸ ntu;e nik y:o; ;elt¸ YfU-=qmhu fUtu ZfU ÷tu;e nÓ> gn blwÌg fuU yrCbtl fUt rNFh ni> fUtuRo Ce blwÌg flgt=t mbg ;fU rNFh fUe lt¸fU ntu;e ni> fUtuRo mb;÷t sbel lnÈ rfU rsmmu flgt=t ÷ttud Jnt‚ hn mf¸U> rNFh vh YfU mbg b¸ YfU ne ‘grˇU hnudt> yrCbtle ‘grˇU mbS;t ni rfU gn rNFh buht ni> Jn gn mtualt ne lnÈ atn;t rfU rNFh fUtu :tu\ze ne =uh b¸ ¿gtdlt Ce ni> gne D\ze mbSt;e Ce ni> yd÷tu mufU„z b¸ mcmu vn÷tu mufU„z fUe mwRo mt:

Atu\z;e ni> yd÷tu rblx b¸ rblx Jt÷te mwRo ytih Dkxu Jt÷te mwRo Wl =tult¸ fUtu vfU\zlu fUtu =ti\z;e ni> mJt ;el csu :tu\zt mt rb÷tlu fUt ågtm Ch ntu;t ni vh‡;w bw÷ttfUt; mt\Zu A& csu ne ntu;e ni> vh‡;w ;c ;elt¸ fUe r=NtkY leau ntu;e nÓ y:ot; yc blwÌg rc÷tfwU÷t ΔthtNtge y:otg rlˆl Ù;h vh ntu;t ni vh‡;w gn rÙ:; Ce Ù:tge lnÈ> rVUh vtilu lti csu rÙ:; c=÷tude ytih cthn csu rVUh ;elt¸ rNFh vh> aticem Dkxt¸ b¸ gn rÙ:; =tu cth yt;e ni> ydh fUtuRo ‘grˇU yrCbtl b¸ aqh ni ;tu WmfUtu mt\Zu A& csu fUe gt= hFlt atrngu rfU WmfUt =kC yrCbtl mc Fkrz; ntu stgudt ytih fUtuRo ‘grˇU åg;øUNe÷t ni ;tu Jn mt\Zu A& csu mu rlfU÷tfUh vwl& cthn csu ;fU vnw‚a mfU;t ni> y;& mt\Zu A& csu mu zhlt lnÈ ytih cthn csu mu ynkfUtrh; ntult lnÈ atrngu> ztg÷t vh ÷tdu ykfU mc htÙ;u b¸ rb÷t;u mt:e, rhá;u=th nÓ, stu cthe-cthe mu rb÷t;u-Aqx;u hn;u nÓ> Rmr÷tgu rfUme mu Ce mˆc‡Δt Ù:tge lnÈ hnlu nÓ> ;tu ¢gt¸ fUme fuU cthu b¸ cwht mtua¸> ;el cs;u ne =tu csu mu lt;t Awx dgt ytih ath csu fUtuRo ytih R‡;sth fUh hnt ni vh‡;w mcfuU mc sw\zu nÓ Δtwhe mu rsmfUtu nb CdJtl fUn;u nÓ> stu cwrıbtl ‘grˇU nÓ Ju ztg÷t fuU lkcht¸ fuU h•v b¸ htÙ;u b¸ rb÷tu mk;t¸ fuU “ttl mu VUtg=t WXtfUh CdJtl fuU vtm vnw‚a st;u nÓ rVUh WlfUtu rfUme Ce Δtwhe vh lnÈ ltalt v\z;t ¢gt¸rfU Δtwhe rÙ:h ni> simu c{—t„z b¸ mqgo rÙ:h ni> mthu lG∫t d]n WmfuU ytdu-veAu lta;u nÓ vh‡;w mwgo fUnek lnÈ st;t> XefU Rme åfUth stu blwÌg Rm J;obtl mbg fUtu JiblÙg b¸ dkJt;t ni Jn D\ze fUe mwRgt¸ fUe ;hn cm Dqb;t ne hn;t ni ytih ztg÷t WmfUt Ct…g cl stgt fUh;t ni> rJ≈tl ‘grˇU blwÌg Δtbo fUtu yvlt;t ni ytih seJl mVU÷t cltfUh seJl gt∫tt vqhe fUhfuU Δt{wJ, ån÷tt=,beht,;w÷tme fUceh,ltlfU ytih mqh ytr= fUe ;hn m=t ÷tu r÷tgu ybh ntu st;t ni rVUh WmfUtu fUCe mwRgt¸ fUe dr; b¸ ytlt lne v\z;t Rmr÷tgu ¢gt¸ nb C{≥ath, ÷tqxFmtux ytr= mu fUbt;u nÓ scrfU mc fwUA gnÈ hn stlt ni> rVUh ¢gt¸ ytvtΔttve b¸ ÷tdu nÓ ¢gt¸ lne blwÌg;t fUtu yvlt;u Rmmu vn÷tu rfU D\ze fUe atce mbtπt ntu stY,nb¸ Rm seJl fUtu mt:ofU clt ÷tult atrnY> (mtCth vr∫tfUt)

mtm-cnq fUe vxhe Rm ;hn ciXude l rb÷tlu mu =ct nwyt :t,vh =qmht fUthK vw∫tJΔtq fUt yrJJufU ytih fU˙to‘g Nq‡g;t ni> bt;t-rv;t vw∫t fUt vt÷tl c\ze Wbkd ytih åub mu fUh;u nik ytih rJJtn Ce c\ze Wbkd mu fUh;u nÓ> rJJtn ntulu vh vw∫tJΔtq fUt ÙJtd; Ce c\zu W¿mJ mu fUh;u nÓ> WlfUe Rl ytNt-Wbkdt¸ fUtu Δt¨Ut l ÷tdu, RmfUt œgt÷t vw∫tJΔtq ne hF mfU;e ni> vw∫t ytih vw∫tJΔtq =tult¸ fUtu Rm ct; fUt œgt÷t hFlt atrnY rfU Ju ¢gt fUthK nÓ, rsmmu bt;trv;t ymk;w≥ ntu;u nÓ? vn÷tt fUthK gn ni rfU bt;t-rv;t fUtu C{b ntu st;t ni rfU vw∫t yc nbthe vhJtn lnÈ fUh;t, Jn yc v;øe fUe ne ct; mwl;t ni, vh Rm C{b fUtu =qh fUhlt fUrXl lnÈ ni> vw∫t ytih vw∫tJΔtq gërv yrC™t nÓ, vh sc mtm-cnq b¸ d]nåckΔt ytr= fUtu ÷tufUh fUtuRo ct; ntu hne ntu ;tu vw∫t yvle v;øUe fUt JfUe÷t clfUh bt‚ mu aaot l fUhu, cnw; s¡h; ntu ;tu v;øUe ne lb{;t mu Fw÷ttmt fUhu> yvJt= ¡v b¸ rfUme c\ze Dxlt fUe ct; =qmhe ni> =qmhe ct; gn ni rfU y¿grΔtfU åub fuU JN b¸ ntufUh bt;t-rv;t fUe s¡he muJtyt¸ fUe WvuGt l ntu ytih l Wm åub fUt rJNuM å=Nol ntu> bt;trv;t fuU mtblu vr;-v;øUe W‡nÈ fUe =tu mk;tltuk fUe ;hn hn¸> ;emhe ct; gn ni rfU ÙJ;k∫t;t fUt rJNtuM å=Nol

l fUh¸, vn÷tu fuU mbtl bt;t-rv;t mu ct;-ct; b¸ m÷ttn ÷tu;u hn¸> Rl ct;t¸ fUt œgt÷t hFt stY ;tu bt;trv;t fUtu gn C{b l ntudt rfU vw∫t yc nbthe vhJtn lnÈ fUh;t> Rm rN≥tath fuU vt÷tl b¸ vw∫t ytih vw∫tJΔtq fUe fUtuRo ntrl lnÈ ni,cr÷fU :e\ze-cnw; bt∫tt b¸ ymkgb fUt rlhtuΔt ne ni> fUtuRo Ce bt;t-rv;t yvle mk;tl fUtu =wFe =uFlt lnÈ atn;u> nt‚, gn btlJ ÙJCtJ ni rfU WvfUth fuU c=÷tu b¸ ydh rfUme fUtu v{r;Ùvıto rb÷tu ;tu Jn Wmu ym ntude, Rmr÷tY vw∫t ytih vw∫tJΔtq fUtu bt;t-rv;t fuU år;Ùvıeo l cllt atrnY> bt;t-rv;t fuU ymk;tuM fUt =qmht fUthK gn ntu;t ni rfU bt;t vw∫tJΔtq vh fUtgo fUt Cth zt÷tfUh fwUA rJ∂tb fUhlt atn;e ni , vh vw∫tJΔtq Rmu yvbtl mbS;e ni, Jn mtua;e ni rfU IbÓ =tme lnÈ nq‚ stu r=lCh fUtb b¸u swxe hnq‚O> Rm ct; fUtu ÷tufUh awvatv gt bw‚n cstfUh stu mkDMo ntu;t ni, Wmmu bt;t-rv;t ymk;w≥ ntu st;u nik> rJJtn fuU ct= lJ-JΔtq fUtu rJ∂tb =ult ytih Wmu fwUA mbg ;fU bunbtl fUe ;hn hFlt WmfUe mmwht÷t Jt÷tt¸ fUt fU˙to‘g ni, vh fwUA r=l ce; stlu vh ytih Dh fUe nt÷t; =uFfUh s÷=e mu s÷=e vw∫tJΔtq fUt fU˙to‘g ni rfU Jn d]nmuJt fuU fUtgo b¸ yvle

mtm fUtu yrΔtfU mu yrΔtfU AwxTxe =u =u> gn ct; nh nt÷t; b¸ cwhe ni rfU mtm-cnq fuU Ce;h =tu år;Ùvıeo fuU mbtl dt÷te-d÷ttus fUt ym«g ‘gJnth ntu> Yume =wDoxltyt¸ b¸ =tult¸ ;hVU fUt gt =tult¸ b¸ gu rfUme Ce YfU ;hVU fwUmqh ntu mfU;t ni, vh vw∫tJΔtq snt‚ ;fU cl mfuU mnl fUhfuU mtm fUt rJlg Ckd l fUhu> ydh ct;¸ ym nt¸ ytih cth-cth nt¸ ;tu Jn y÷td ntu mfU;e ni> vw∫tJΔtq fUtu Rl ct;t¸ fUt yJág œgt÷t hFlt atrnY> vn÷te ;tu gn sc ;fU mtm rsk=e ni, Jn mb:o ytih gtu…g ni y:Jt WmfUe ¡ra ni ;c ;fU WmfuU nt: mu d]n-åckΔt fUt yrΔtfUth Aellu fUe gt mtm fUt yrΔtfUth l btllu fUe fUturNN l fUhu> ytrFh YfU l YfU r=l yrΔtfUth WmfuU nt: b¸ ytlu Jt÷tt ne ni, s÷=e ÷tqxlu fUe fUturNN fUhlu mu gt ;tu yrΔtfUth =w÷toC ntu stYdt gt d]n åckΔt rcd\z stYdt ytih vhÙvh rJ≈uM c\Z stYdt> nt‚ sc J]ı;t ytr= fuU fUthK mtm yvle RÂAt mu d]n åckΔt yrΔtfUth cnq fUtu mt‚vu ;c Jn ÷tu mfU;e ni> =qmhe ct; gn ni rfU cnq fUtu yvbtl fUt ylwCJ l fUhlt atrnY> cnw; fUtb gt Atuxt fUtb fUhlu mu Jn yvlu fUtu =tme mbSfUh yvbtrl; l btl> mtm fUe zt‚x-VUxfUth mu Jn yvlt

yvbtl l mbSu, rfUme ‘grˇU fUt yvbtl ;c ntu;t ni, sc =wrlgt fUe lsht¸ mu rdh;t ni> bt;t-rv;t gt mtm-mmwh fUe muJt fUhlu mu, WlfUe yt“tt vt÷tl fUhlu mu, WlfUe zt‚xVUxfUth mnlu mu rfUme fUe Rôt; fUb lnÈ ntu;e ni, cr÷fU WmfUe lb{;t, mrnÌKw;t muJtCtJ ytr= fuU fUthK ;theVU ntu;e ni> yvbtl fUt ylwCJ ;Ce ntu mfU;t ni, sc nb dw¡slt¸ fUtu dw¡sl btllu b¸ gt =wrlgt fuU mtblu ådx fUhlu b¸ =el;t-nel;t mbS¸> dw¡slt¸ fUtu dw¡sl l btllt fwU;DøU;t Ce ni ytih bqFo;t Ce > gn ntu mfU;t ni rfU vw∫tJΔtq mtm fUe yvuGt flgt=t v\Zr÷tFe ntu, rVUh Ce rNÌxtath fuU lt;u Wmu lb{ ne hnlt atrnY ytih gn l Cq÷tlt atrnY rfU d]n-v{cΔk t b¸ mtm fUt ylwCJ cnq mu fUtrVU yrΔtfU ntu mfU;t ni ytih Jn rfU;tce “ttl fUe yvuGt yrΔtfU fUeb;e ntu mfU;t ni> nt‚, YfU ct; mtmq se fUtu Ce Δgtl b¸ hFlt atrnY rfU WmfUt fUtb vw∫tJΔtq fUtu rmFtlt ytih Wmmu fUtb ÷tult ni, nwfqUb; fUt bst ÷tult gt WmfUt yvbtl fUhlt lnÈ, ct;ct; vh gn fUnlt XefU lnÈ rfU ;uhe bt‚ lu ;wSu fwUA lnÈ rmFtgt,Jnt‚ ¢gt Ct\z St¸fU;e hne> vw∫tJΔtq fuU bt;t-rv;t ytr= fu U cthu b¸ yvbtlslfU NÁ= l fUnlt atrnY>

RmfuU yr;rhˇU rJlg ytih rNÌxtath fuU ltb vh vw∫tJΔtq fuU seJl fUtu sfU\zlt l atrnY> Jn ct;-ae; Ce l fUh mfuU, mtΔtthK rJltu= Ce l fUh mfuU, mmwh mu, suX mu gt mtm mu ctu÷t Ce l mfuU, gn mc XefU lnÈ> WmfUt Ù:tl vw∫t fuU ne chtch ni> gn ct; fwUxwkc fuU rfUme Ce ‘grˇU fUtu l Cq÷tlt atrnY> vw∫te fUt Ù:tl fwUxwkc b¸ Ù:tge lnÈ ntu;t rJJtn fuU ct= Wmu =qmhu Dh stlt v\z;t ni,rsˆbu=the fUt mbg Jn Rm fwUxwkc b¸ lnÈ rc;t;e, Rmr÷tY WmfuU rJMg b¸ rJNuM fwUA fUnlu ne s¡h; lnÈ ni> nt‚,bt;t-rv;t fUtu œgt÷t hFlt atrnY rfU WmfUt seJl rlbtoK yÂAe ;hn mu fUh¸> Jn =qmhu Dh stlu Jt÷te ni, Rmr÷tY WmfUe WvuuGt l fUh¸> ydh vwr∫tgt¸ fUt seJl-rlbtoK yÂAe ;hn l rfUgt stYdt ;tu vw∫tJΔtqY‚ yÂAe ;hn fiUmu rb÷t¸de? W‡n¸ d]n fUtgo ytih seJl rlJton fuU gtu…g cltlt atrnY mtΔtthK;gt Ju ctstht¸ b¸ st mf¸U, cÓfUt¸ mu mkckΔt Ù:trv; fUh yvlu Øte-Δtl fUe hGt fUh mf¸U, Rm åfUth fUtVUe gtu…g;t Wlb¸ vi=t fUhlt atrnY> rJJtn ntu stlu vh gërv Jn =qmhu Dh fUe ntu st;e ni, rVUh Ce bt;t-rv;t ytih fwUxwkrcgt¸ fUt fU˙to‘g ni rfU cnw; mbg ;fU WmfUe mts-m‚Ct÷t fUh¸> (mt.gwd rlbtoK gtuslt)


v]≤

cwΔtJth (11 yåi÷t 2012)

rn‡=q stdhK bka ≈tht...

v]≤ 1 fUt NuMtkN ...

C‘g mbthtun fuU cea.. nJtltr= fUtgo mˆv™t nwyt> mwcn 7.30 csu mu CˇUdKtu fUt mbwn WvrÙ:; ntufUh vwst-vtX fUh;u hnu, r=lCh gnt‚ vh clu nJl fwU„z b¸ ytluJt÷tu CˇUt¸ ≈tht rdrhdtu÷tt, De ;:t nJl mtbd{e zt÷t;u hnu> yt=No CˇU b„z÷t ≈tht fURo xtufUrhyt¸ b¸ mJtble Ctud ÷tdtgt dgt :t> nlwbtl Δttb muJt mrbr; 9.30 csu mu NtuCt gt∫tt nlwbtl Δttb ;thtvwh mu ythˆC fUe Jnt‚ mu vt‚a mti mu yrΔtfU CˇUt¸ lu ÷tˆce fU;tht¸ b¸ msΔts fUh nt‚: b¸ Skzt, culh d=t r÷tgu nwY mt: b¸ ath x[fUt¸ b¸ St‚rfUgt YfU b¸ htb =hJth (htb,me;t, ÷tÃbK, Ch; ytih N∫twŒl), =wmhu vh fiU÷ttm vJo; vh rNJse rJhtsbtl :u ;emhu b¸ Csl fUe;ol vtxeo ;:t åmt= rJ;hK fUt fUtgo fUh;u nwY, NtuCtgt∫tt ÙxuNl htuz ntu;u nwY vtfoU htuz ;fU vnw‚ae> c¸zctst, nlwbtl se fUe sg-sgfUth fUe ΔJle ÷tdt;u nwY flgtu ne vtfoU htuz rÙ:; rs÷ttrΔtfUthe fuU ckd÷tu ;fU hi÷te vnw‚ae =wmhe ytuh dt‡Δte ctd mu yt=No CˇU bkz÷t fUe nlwbtl mult cukz ctst cst;u nwY, htb-ltb fUe ΔJle ÷tdt;u nwY, fURo dtr\zgt¸ b¸ St‚rfUgt¸ fuU mt: c\Zlu ÷tdu> rs÷ttrΔtfUthe ckd÷tu fuU ;hVU ytih dt‡ΔteJtd fuU cea ÀJu‡x vh =tult¸ mrbr;yt¸ fuU fUtgofU;otyt¸ fuU rb÷tl fuU v¥tt; hi÷te rN÷ttkdv’e fUe ytuh c\Zlu ÷tde> btRfUt¸ b¸ cs hnu Csl-fUe;ol ;:t sg-sg fUth ltht¸ mu rN÷tah Nnh CrˇUbg ntu WXt> Rmcth nlwbtl Δttb muJt mrbr; ≈tht btlJ¡ve nlwbtl cltfUh nt: b¸ d=t =u;u nwY ÷tt÷t hkdt¸ b¸ hkdu nwY nlwbtl se fUtu hi÷te fuU mtblu hFu :u> ytdu-ytdu nlwbtlse a÷t hnu :u> WlfuU veAu-veAu =tult¸ mrbr; fuU v=trΔtfUthe mrn; fUtgofU;ot, brn÷tt-vw¡M, cw\Zu-cÂat¸ fUt mbwn a÷t hnt :t> yt=No CˇU b„z÷t fuU mCtvr; dturJ‡= bwk=\zt, bntmraJ vJl htXe, cwΔtb÷t ci=, stuΔthts Ji=, htsw rs‡=÷t, nlwbtl sil, vhbuáJh ÷tt÷t fUtcht, mwNe÷t ;vr\zgt, fUb÷t mth=t, Jne yt=No CˇU b„z÷t brn÷tt mrbr; fuU nub÷t;t rmkdtur=gt, mˆv; =w…d\z, mwrb∫tt rmkd÷t, mkde;t ;vr\zgt, ceKt vt„zug, mtulw mtu÷tkfUe, R‡ät ztdt, bturnle yd{Jt÷t, rJNtFt Cwht, raCt fwUˆCh, huFt ckm÷t, NtuCt r;Jthe, bΔtw htXe, m‡;tuM =uJe dw÷tdwr÷tgt, Ntr‡; =uJe dw÷tdwr÷tgt ytr= Ntrb÷t ntufUh hi÷te b¸ mngtud fUh hne :e> rs÷tt åtNml fuU ;hVU mu x[irVUfU vwr÷tm hi÷te vh lsh hFu nwY :u> Jne nlwbtl Δttb muJt mrbr; fuU brn÷ttyt¸ b¸ årb÷tt dtuÙJtbe, rfUhK rmkn, mtult rmkn, ÷te÷tt =uJe, bksw …Jt÷tt, XtfwUh =tme, mwle;t rm‡nt åbwF ;tih vh Ntrb÷t ntufUh mngtud fUh hne :e> rN÷ttkdv’e, yrˆcfUtv’e, RÙfUtlbr‡=h, yÙv;t÷t htuz ntu;u nwY htkdehFt\ze vnw‚ae, Jntk mu vql& yÙv;t÷t htuz ntu;u nwY åub;÷tt, r=Jtlse ctsth,stledks ntufUh yt=No CˇU b„z÷t Jtrnle lhrmkn yFt\zt br‡=h ;fU vnw‚a fUh NtuCtgt∫tt mbtπt fUe, WΔth nlwbtl Δttb muJt mrbr; Jtrnle m=hDtx, fUtAt\z fUt÷tus ntu;u nwY vwl& nlwbtl Δttb vnwa ‚ fUh NtuCtgt∫tt mbtπt rfUgt> nlwbtl Δttb muJt mrbr; ≈tht Rm yJmh vh r=l cthn csu mu bntåmt= rJ;hK rfUgt rsmb¸ ;el nsth mu yrΔtfU mkœgt b¸ ÷ttudt¸ lu åmt= d{nK rfUgt> yt=No CˇU b„z÷t ≈tht Wmr=l mtgk fUt÷t ∂e lhrmkn yFt\zt ;w÷ttv’e ytih ∂edtuvt÷t yFt\zt, htkdehFt\ze rÙ:; br‡=h b¸ Csl, fUe;ol rfUgt, yt=No CˇU brn÷tt b„z÷t lu =tult¸ br‡=ht¸ b¸ AÀvl Ctud yvoK rfUgt> rN÷tah yÙv;t÷t htuz rÙ:; Ùxe÷t xu[zm b¸ r=l 12 csu 4 csu ;fU bntåmt= rJ;hK nwyt>

atrnY> bka fuU mraJ m¿glthtgK lt: lu fUnt rfU vtrfUÙ;tle Wd{Jt=e =uN b¸ y¿gtath fUh hnu nÓ rfU‡;w rn‡=q mbts awv ciXt ni> rn‡=q stdhK bka mbts fUtu sdtYdt ytih =uNätune NrˇUgt¸ mu =uN fUtu catYdt> mbtsmuJe fiU÷ttN rmkn lu fUnt rfU nlwbtl se fuU mbtl ‘grˇU¿J y;w÷tleg ni, WlfUe f]Uvt mu mCe fU≥ =qh ntu st;u nÓ> bka fuU mkdXl bk∫te rJsg vt÷t fuU btdo=Nol b¸ bka fuU yΔgG r∫tr=J =˙t atiΔthe, fUtgofUthe yΔgG vwÌvfU vt÷t, fUtuMtΔgG mkseJ rm‡nt, mn mraJ bw™tt lt:, hs; fUtkr; =uJ, rlh•vb bkz÷t mrn; mCe fUtgofU;toyt¸ lu stuN ytih W¿mtn fuU mt: mbthtun fUtu mVU÷t cltlu fuU r÷tY y:fU vrh∂b rfUgt> mbthtun b¸ WvrÙ:; rJrN≥ ‘grˇUgt¸ b¸ NrNfUt‡; ati:tRoJt÷tu, mksg =uJ, hKflgtur; dtuÙJtbe, ybhu‡={ C’tatgo, ztp. rl¿gtlk= vtkzug, Ntk;lw vt÷t, ytr= Ntrb÷t ;u> vk. hrJ NkfUh fUe xeb lu mCt fuU v¥tt; Csl åÙ;w; rfUgt> mbthtun fuU y‡; b¸ Cthe mkœgt b¸ ∂ıt÷twyt¸ lu bntåmt= d{nK rfUgt>

fUtAt\z fuU 59 ctdtlt¸ fuU rJh•ı.. 2779 ;:t 2011-12 b¸ 4059 Dht¸ fUt fUtgo yΔtqht v\zt ni> rs÷ttrΔtfUthe lu rlbtoK fuU Gu∫t b¸ ythtuv ntulu vh RmfuU rsˆbu=th vkatg; mraJ gt swrlgh Rkserlgh fuU rJh•ı btb÷tt fUhlu fUt rl=uoN r=gt ni> f]UrM rJCtd lu mCt b¸ stlfUthe =u;u nwY fUnt rfU rs÷tub ¸ 20485 rfUmtl fu{urzx fUtzo ckxl rfUgt dgt ni> m\zfU rJCtd ≈tht åΔttlbk∫te d{tbeK m\zfU gtuslt fuU ;n; 872 rfU÷ttubexh b¸ 519 rfU÷ttubexh m\zfU v¢fUt clt r=gt dgt ni> mCt b¸ rs÷tu fuU mCe mhfUthe fUtgto÷tgt¸ b¸ ythxeytRo fuU ;n; 17 Δttht r÷tFfUh xtkdfUh hFlu fuU r÷tY yrlJtgo rfUgt dgt>

meythveYV bwœgt÷tg b¸ 75.. Jtrnle fuU 4 fUˆvrlgt¸ fuU sJtlt¸ lu =]\Z;t vqJofU rJhtuΔt rfUgt :t ;:t y=ˆg mtnm ytih Jeh;t fUt vrhag =u;u nwY Wm ytf{bK fUtu rJVU÷t fUh r=gt :t> Wm fUnle fUtu fUtu gt= hFlu fuU r÷tY vqhu me.yth.ve.YVU. buk Ntigo r=Jm bltgt st hnt ni> mt: ne fUbt„z¸z ∂e xe.fuU. nt:e lu c;tgt rfU 9 yåi÷t fUtu Ntigo r=Jm fuU yJmh vh fwUra÷tt ni÷ttfUt‡=e b¸ YfU c]GthtuvK fUtgof{b fUt Ce ygtusl rfUgt stgudt> Rm yJmh vh W‡ntuklu WvrÙ:; huz-f{tpm mtumtRoxe fuU fUtrbofU, berzgt fUtrbofU, fUtNevwh R÷ttfuU fuU y‡g dKbt‡g ÷ttudt¸ ;:t sJtlt¸ fUtu fUtgof{b fUtu mVU÷t cltlu b¸ gtud=tl =ulu nu;w Δt‡gJt= “ttvl rfUgt> Rm yJmh vh fUbt„zux ∂e xe.fuU. nt;e fuU y÷tJt ∂e Ya.fuU. mtnw, ∂e lJel a‡ä, ∂e FufUt;tu ytRo, ztp.ysg fwUbth ;:t ∂e Ym.fuU. mwbl Ce WvrÙ:; :u>

rJJufUtlk= Ùvu. yÙv;t÷t ck= fUhlu ..

27 btao fuU cea Nnh fuU 21 lrmkod ntub fUt rlheGK rfUgt> vn÷tu 10 lrm¯n ntub b¸ =tuM vtgt dgt, Wmb¸ mwΔtth fUhlu fuU r÷tY W‡nu mbg Ce r=gt dgt, rsmb¸ mu ath lu NeD{ ne mwΔtth Ce fUh ÷te :e> rJJufUtl‡= ÙvuNr÷txe, Ym Ym vtr÷tr¢÷trlfU, rNJmw‡=he lthe rNGt muJt∂b, Rkrzgl huzf{tm mtumtRxe fuU rN÷tah NtFt, btimbe yÙv;t÷t Ykz rhmao mu‡xh ytih Y÷ttuht lrm¯d ntub lu fUtuRo fUtgoJtne lnÈ rfUgt> rVUh Rl A& lrm¯d ntub fUtu fUthK c;tytu lturxm sthe rfUgt dgt :t> rsmb¸ vt‚a lu yvlt sJtc r=gt, ÷turfUl rJJufUtlk= ÙvuNr÷txe yÙv;t÷t åckΔtl lu fUtuRo h•ra lnÈ ÷te> RmrjY c‡= fUhlu fUt lturxN r=gt dgt WvbntrlheGfU Jtrs= y÷te, bq÷ta‡= Ji=, h;l ak= dw÷tuAt, vwlb ni> gn lrm¯d ntub rNNwhtud rJNuM“t rarfU¿mfU ztp. mwse; lt: atiΔthe dw÷tdwr÷tgt, bntJeh åmt= sil, cwΔtb÷t Ji= ytr= Ntrb÷t :u> mCe fUe v¿le fUt ni> RmfuU fUtdst; Ce mne lnÈ ni> vksefUhK ytih ylwbr; yr;r:gt¸ fUtu Nt÷t ytu\ZtfUh mrbr; fUe ytuh mu mˆbtrl; rfUgt dgt> v∫t ni ne lnÈ> Rm yJmh vh mtrn¿gfUth rJ=wMe ∂eb;e NwC=t vtkzug lu Rm ;hn fuU fUtgof{b JMo b¸ fUb mu fUb 2-3 cth ytgturs; fUhlu fUt ylwhtuΔt rfUgt> fUtgof{b fUt mkat÷tl ∂eb;e crc;t ztdt, mkde;t vtxle J åCt åu.mk.rlrJgt & lJhtr∫t fuU ct= ÷tufUh rJmsol fuU r÷tY rlfU÷tu nwY =Nbe fuU r=l 2 yåi÷t fUe ht; :u> å¿gG=rNogt¸ fUt fUnlt ni rfU Ftxtu÷t lu rfUgt> mtkÙf]Ur;fU fUtgof{b b¸ Atuxu-Atuxu cÂat¸ lu åCtJe ytih blbtunfU ytX mu mt\Zu ytX fuU cea år;bt Nhtc velu fuU a÷t;u ne gn Dxlt åÙ;wr; fUe> brn÷ttyt¸ fUt W¿mtn Ce =uF;u ne cl;t :t> vqht mCtd]n rJmso l fUe hi ÷ te rlfU÷te> Dxe ni> lNu b¸ b=bÙ; ÷ttud =NofUt¸ mu FatFa Cht nwyt :t> bthJt\ze ÷ttufU mkÙf]Ur;, CrˇU vhˆvht fu U fU\ z tdtu ÷ t atg ctdtl fu U ytvm b¸ Ce\z dgu> bthvex fuU J CdJtl bntJeh fuU år; åubCtJ mu sw\zu fUtgof{b åÙ;w; rfUgu dgu> rbXtRo÷tt÷t hrJ=tm YJk htsfwUbth a÷t;u fuUfU\ztdtu÷t fuU 11 ;:t fUtgof{b b¸ Ntrb÷t mCe mnCtrdgt¸ fUtu btlb÷t dw÷tdwr÷tgt fUe ytuh mu dtuÙJtbe ‘grˇUd; vqst fUh år;bt rlrJgt ctsth fuU ;el ÷ttud sœbe vwhÙfUth rJ;hK rfUgt dgt> fUtgof{b fuU ytgtusl b¸ ∂eb;e ;tht sil J fUtu ΔtqbΔttb mu rJmsol fUu r÷tY ntu dgu> Rm Ænmt fUe Dxlt fuU ÷tu st hnu :u ;Ce =qmhe ytuh mu a÷t;u Ù:tleg ÷ttudt¸ lu rlrcgt fUt‡;t rmvtle fUt rJNuM gtud=tl mhtnleg :t> flgtur; =uJ yvlu Dh fUe år;bt ytWxvtu Ù x fUt Du h tJ rfUgt> ytWxvtuÙx Rkatso Dxlt fuU bwœg

ΔtqbΔttb mu ble 2611JÈ..

atg ∂rbfUt¸ fUtu lgt Ju;l yåi÷t mu ÷ttdq åu.år;Ju=l & atg ctdtl btr÷tfUt¸ fUe =tu mkÙ:t ytRxeY ytih xtRo fuU mrˆbr÷t; år;rlrΔt bkz÷t fuU mt: Cth;eg atg fUboathe gwrlgl fUe ciXfU 4 yåi÷t fUtu ytRxeY mwhbt Ji÷te NtFt fUtgto÷tg b¸ nwRo> =tult¸ vGt¸ fuU cea nwRo ct;ae; fuU ct= fUboatrhgt¸ fuU Ju;l J]rı btb÷tu vh nwRo mkrΔt vh nÙ;tGh nwyt> Cth;eg atg fUboathe gwrlgl chtfU Wv¿gfUt fuU bntmraJ vkfUs Δth lu c;tgt rfU atg fUboatrhgt¸ fUe zeY 39 år;N; YJk CezeY b¸ 8 år;N; fUe J]rı nwRo ni> gn Ju;l J]rı yåi÷t 2012 mu ÷ttdq ntu hne ni> ciXfU b¸ gwrlgl fUe ytuh mu bk∫te ;:t mCtvr; dti;b htg, vkfUs Δth, vrh;tuM Δth, yb÷tu‡=q =u ;:t ytRxeY fUe ytuh mu mraJ Y dwnXtfwUhxt, RoáJhCtRo WJtrzgt, Yb =tmdwπt, Y. htnt, xtRo fUe ytuh mu fuU.rm‡nt, fU÷gtK cmw åbwF ;tih vh WvrÙ:; :u>

st÷te åbtKv∫t =ulu fuU ythtuv b¸ åΔttl rNGfU rdh‹;th åu.mk.rN÷tah & mtultRo :tlt fuU y‡;do; Sksthctr÷th Ymgw ÷tÙfUh Yb R ÙfqU÷t fuU åΔttl rNGfU rc÷tt÷twÊel ÷tÙfUh fUtu At∫t fUe Wb{ Dxtlu fuU ythtuv b¸ rdh‹;th fUh r÷tgt dgt ni> rJJhK fuU ylwmth bthvex fUe Dxlt b¸ yrCgwˇU gwJfU fUtu yJiΔt¡v mu rNGfU lu mtk;Je fUGt b¸ v\Zlu fUt åbtKv∫t fUtuxo b¸ sbt rfUgt :t rsmb¸ gwJfU fUt 18 mu fUb Wb{ r=Ftgt dgt :t> RmfUe mne st‚a fuU r÷tY brsÙx[ux lu hrsÙx[th ytih rNGfU fUtu fUtuxo b¸ cw÷ttgt :t, bdh fUtuxo b¸ st‚a fuU ct= v;t a÷tt rfU åΔttl rNGfU lu st÷te åbtK v∫t r=gt :t Rme ythtuv b¸ brsÙx[ux YmzesuYb Ym fuU DtuM lu ;wh‡; vwr÷tm cw÷ttfUh rc÷tt÷twÊel ÷tÙfUh fUtu mbSt r=gt> åΔttl rNGfU lu brsÙx[ux fUtu c;tgt rfU c=h•÷t nfU ÷tÙfUh Wm ÙfqU÷t fuU At∫t lnÈ ni, ni=htct= b¸ ltifUhe fuU r÷tY gn åbtKv∫t schl clJtgt :t>

år;bt rJmsol fUtu ÷tufUh fuUfU\ztdtu÷t b¸ cJt÷t, 14 Dtg÷t

f]UMfU c‡Δtwytuk fUe stlfUthe fuU r÷tY ma÷t vˆv fUe rl&Nw÷fU mwrJΔtt åtπt fUhu

J;obtl b¸ ctrhN fUb ntulu fuU a÷t;u ymb fuU rJrC™t R÷ttfUt¸ b¸ rfUmtlt¸ fUtu ctuhtuΔttl fUe Fu;e fUhlu b¸ stu mbÙgt W¿v™t nwRo ni, Jn f]UrM rJCtd fuU lsh b¸ ytRo ni> Rme m‡=Co b¸ htflg fuU rfUmtlt¸ fuU rn; b¸ f]UrM rJCtd ≈tht stlfUthe r=gt st hnt ni, åtf]Ur;fU =wgtuod ‘gJÙ:t fUtlql (2009-10) fuU y‡;do; htflg fuU rJrC™t rs÷tt¸ b¸ sh•h; fuU ytΔtth vh Fu;t¸ b¸ vtle rmatRo fuU r÷tY 785 vˆvt¸ fUe ‘gJÙ:t fUe dge ni> Rl vˆvt¸ fUt rl&Nw÷fU ma÷t ‘gJnth fUhlu vh stu RoΔtl ÷tdudt Wmu rfUmtlt¸ fUtu ne Cwd;tl fUhlt v\zudt> Rm vˆv fuU r÷tY ytd{ne rfUmtlt¸ fUtu dt‚J vkatg; rs÷tt vrhM= gt rJfUtm F„z fuU btΔgb mu rs÷tt f]UrM mˆc‡Δte fUtgto÷tg b¸ mˆvfUo fUh gn mwrJΔtt åtπt fUh mfU;u nÓ> RmfuU y÷ttJt rmkatRo fUe mwrJΔtt nu;w Rme rlgb fuU ;n; rhntRo bq÷gt¸ b¸ vˆv Fhe=lu Jt÷tu rfUmtlt¸ mu mkckrΔt; rs÷tt f]UrM rJCtd/fUtgoJtne f]UrM yrCg‡;t/ bnfUbt f]UrM rJCtd/f]UrM rJfUtm mˆc‡Δte rJCtdt¸ b¸ mˆvfoU fUhlu fuU r÷tY ylwhtuΔt rfUgt dgt ni>

åtf]Ur;fU ytv=t ‘gJÙ:tvlt fUtlql (2009-10) fuU y‡;do; rJrC™t rs÷tt¸ b¸ r=Y st hnu vˆvt¸ fUe mkœgt f{.mk. 1) 2) 3) 4) 5) 6) 7) 8) 9) 10) 11) 12) 13)

rs÷tt vˆv fUe mkœgt fUtb¡v 50 bturhdt‚J 84 fUtrcoytk…jtkd 18 W˙th fUtAt\z 5 chvuxt 32 l÷tct\ze 22 ctÙfUt 27 ldt‚J 63 dtu÷ttDtx 48 fUtAt\z 33 fUhebdks 11 ni÷ttfUt‡=e 33 =hkd 12

slmkgtud /20/12

f{.mk. 14) 15) 16) 17) 18) 19) 20) 21) 22) 23) 24) 25) 26) gtud

rs÷tt vˆv fUe mkœgt W=t÷tdwz\ e 24 NturK;vwh 12 ÷trFbvwh 18 Δtubtse 12 ckdtRodt‚J 43 rahtkd 22 …Jt÷tvt\zt 33 fUtufUhtSt\z 50 Δtwc\ze 33 r;lmwrfUgt 32 rzc{qd\Z 12 rNJmtdh 8 stuhntx 48 785

f]UrM rJCtd, ymb

ythtuve rvkfUw =uJ fUtu rdh‹;th rfUgt dgt ;¿v¥tt; btb÷tt Nt‡; nwyt> Rm Dxlt b¸ sœbe ÷ttudt¸ b¸ rfUhK nstb, dkdtVU÷t Ch, mqhs rcl, r=÷tev Ch, hkse; rcl, htsfwUbth dtuÙJtbe, WMt dtuÙJtbe, hkse; vtmJtl, hkslt dtuÙJtbe, huFt hrJ=tm, c÷ttRo =uJ, mw=ev =uJ, ytih rvgwM =uJ fUtu =w÷÷toCAtu\zt yÙv;t÷t b¸ rarfU¿mt nu;w Cust dgt ni>

3

curm÷t fuU d{tnfU C\zfuU, NtFt Wv åckΔtfU mu vqA;tA åu.mk.ni÷ttfUt‡=e & htflg rJΔttlmCt b¸ fRo aexVkUz fkUvrlgt¸ fUtu yJiΔt DturM; fUh r=gtd gt ni> Rmb¸ cu r m÷t Rk x hlu N ÷tl r÷trbxu z (Yve÷ttRl) fUt Ce ltb Ntrb÷t ni> ni÷ttfUt‡=e rÙ:; fUˆvle fuU YlYm htuz fUtgto÷tg b¸ 3 yåi ÷ t fUtu d{ t nfUtu lu mntgfU åckΔtfU le÷tqbtunl ak= fUt DuhtJ rfUgt> Xde fuU ythtuv

b¸ f{turΔt; d{tnfUt¸ lu fkUvle fUt augh xurc÷t R¿gtr= ;tu\z zt÷tt, ;tu\zVUtu\z fUe Fch rb÷t;u ne m=h :tlt vwr÷tm meythveYVU ÷tufUh vrhrÙ:r; fUtu Ntk; fUe> d{tnfUt¸ fuU cea mu vwr÷tm Wv åckΔtfU fUtu rlfUt÷t fUh st‚a v\z;t÷t fUh hne ni> v;t a÷tt ni rfU Rm fUˆvle b¸ h•vgt sbt fUhlu Jt÷tt¸ fuU biÂgturhxe fuU ct=

Ce fRo bnelt¸ b¸ h•vgt lnÈ r=gt st hnt ni> Rmb¸ fUˆvle fuU fU÷tfU˙tt nuz ytrVUm mu aufU Rmw fUhlu vh ctW‡m ntu dgt> ÷tdCd YfU fUhtu\z h•vgt =ult ctfUe ni> =qmhe ytuh d{tnfU sc Rm fkUvle b¸ st;u :u ;c Wm fUtgto÷tg fuU fUtgofU;to ne lnÈ yt;u :u, RmfuU fUthK ne d{tnfU C\zfU dgu :u>

* 6,7 yv{i÷t fUtu mebt mwhGt c÷t ≈tht btrmbwvh rÙ:; bwœgt÷tg b¸ rJáJ ÙJtÙ⁄g r=Jm bltgt dgt> mebt mwhGt c÷t fuU bntrl=uNfU bltunh÷tt÷t ct:b fUe WvrÙ:r; b¸ rJrJΔt fUtgof{b ytgturs; rfUgu dY>

* mebt mwhGt c÷t lu fUhebdks mu bwsecwhonbtl (25) fUtu c{tWl Nwdh fuU mt: rdh‹;th rfUgt

vqJo mirlfUtu fUtu htusdth (mult/ltimult/Jtgwmult) htflg b¸ ytih htflg fuU ctnh mhfUthe/rlse Gu∫t bku vqJo mirlfUtu fuU r÷tY Cthe mkœgt b¸ rhˇU v= Wv÷tÁΔt ni> gr= vqJo mirlfUt¸ lu yvlu vksefUhK fUt lJelefUhK lnÈ fUhtgt ni ;tu ;¿fUt÷t fUht ÷tu ;:t rs÷tt mirlfU ctuzo b¸ Wv÷tÁΔt åt¡v b¸ yvlt vqKo ctgtuztxt NeD{ sbt fUh =u> mirlfU fU÷gtK rJCtd, ymb ≈tht Wl vqJo mirlfUtu fUtu Àjumbu‡x fUt mb‡Jg rfUgt stYdt stu rJrJΔt ytgtbt¸ b¸ årNrG; ni> mCe mkÙ:tYk stu vqJo mirlfUt¸ fUtu htusdth =ulu fUe RÂAwfU nik, mu ylwhtuΔt ni rfU yvle ytJágfU;t rl=uNfU, mirlfU fU÷gtK rJCtd, bfUtl lk. 74, ÷ttra; ldh, vtuÙx ytrVUm ÷ttra; ldh, dtintxe-781007 gt email ‘‘rsbassam@gmail.com’’ fuU mbG åÙ;w; fUh¸>

f]U;u rl=uNfU mirlfU fU÷gtK rl=uNt÷tg ymb,dtintxe

slmˆvfoU /883/11

35 ÷ttF ¡vgt chtfUJtrmgt¸ fUtu NwCfUtbltyt¸ mrn; W=÷tt fuU nb÷tu mu ∂rbfU Dtg÷t fuU mt: =tu Atux÷u tt÷t muX Y„z fU0 x[t‡mJ÷zo Rˆvu¢m åu.mk.rlrcgt & mkCtrJ; ¡v mu rN÷tah burzfU÷t yÙv;t÷t b¸ W=÷tt Wd{Jtr=gt¸ lu dkCeht R÷ttfuU R÷ttsh; ni> áJtml÷te ytih åub;÷tt, rN÷tah-788004 fuU cÓfU fUboathe bltuhksl =tm Ftël÷te =tult¸ fUtu stu\zlu fuU gwJfU rdh‹;th -261866, 247016, 230205 fUt yvhnK rfUgt :t, rsm skd÷t b¸ bltuhksl =tm fUtu hFt :t JnÈ ÷tfU\ze fUtxlu dgu ∂rbfU mwc{; lt: dgt :t, mwc{; fUtu =uF;u ne Wd{Jtr=gtu lu ;us nr:gth mu WmfuU Wvh nb÷tt fUh r=gt ytih Jn sœbe ntu dgt> yts Ce mwc{;

ctJsq= Wmu áJtm ÷tulu b¸ fUrXltRo ntu hne ni, JnÈ WmfUt Ftlt-velt Wme r=l mu ck= v\zt ni> d{tbeK ÷ttudt¸ fuU vimu mu ∂rbfU fUt Wvath a÷t hnt ni> Ù:tleg ÷ttudt¸ lu bk∫te dti;b htg fUe =]r≥ ytfUrMo; fUh;u nwY mntg;t fUe btkd fUe ni>

btimb fUhJx ÷te, ctrhN ythˆC åu.år;Ju=l& btao brnlu fuU y‡; ;fU ct=÷t =uFlu fuU ÷ttud ;hm hnu :u> ctrhN lnÈ ntulu fuU a÷t;u åtf]Ur;fU nrhgt÷te vh Ce fUtVUe ymh v\zt ni> Jne chtfUDtxe fuU atg ctdtlt¸ fuU atg v˙tt¸ vh RmfUt ymh v\z hnt :t> velu fUt vtle Ce fUb v\z dgt :t> yåi÷t bnelu b¸ btimb fUhJx ÷tu ÷te> ct=÷t, rcs÷te ytih vtle ;elt¸ YfUmt: yvlt åa„z ¡v r=Ftlt ythˆC fUh r=gt ni> 6 yåi÷t mu ÷tdt;th JMot Nw¡ ntu dge

ni> Jne atht¸ ytuh nrhgt÷te At dRo ni, ct=÷tt¸ fUe d\zd\ztx mu ;:t rcs÷te afUblu mu Cg ‘gtπt ni> rlgrb; bswhe fUh Ftlu-fUbtlu Jt÷tt¸ vh (stu dt‚J mu Nnh vh rlCoh ni) RmfUt meΔtt ymh v\z hnt ni> d]nvtr÷t; dt‚g, ci÷t, CiM ;:t cfUhe ytr= fuU r÷tY Dtm v‡flu mu Ftlu fUe ra‡;t =wh nwRo ni> m\zfUtu vh stu Δtw÷te W\z hnt :t Wmmu gt∫ttyt¸ fUtu rlst; rb÷t dRo ni> vGe FwNe mu RΔthWΔth W\z hnu ni>

zeVwU,& 7 yåi÷t fUtceo rvv÷tmT r÷tchuNl xtRdh Wd{Jt=e mkdXl fUtu =ulu fuU r÷tY 35 ÷ttF ¡vgt ÷tufUh =tu gwJfU y÷xtu dt\ze mu sc st hnu :u ;Ce zeVwU m=h :tlt fuU R‡atso vwr÷tm ytrVUmh lJfwUbth ctuht lu yvlu Jtrnle fuU mt: Wl =tult¸ gwJfUt¸ fUtu hkdu nt: vfU\zt> vwr÷tm mw∫tt¸ mu v;t a÷tt, Jl rJCtd fuU YfU yrΔtfUthe fuU vtm mu h‡se; ;uhl YJk stfUehtb ;fUce gn cud ÷tufUh st hnu :u ;Ce zeVwU fuU rc\z÷tt ltbfU Ù:tl mu vfU\z r÷tgt dgt> vwr÷tm fUe m‡=un ni, fuU Rm Dxlt fuU veAu c\ze nÙ;e fUe nt: ntu mfU;t ni>

ntr=ofU NwCfUtblt J cΔttRogt¸ fuU mt: ntrÙvx÷t htuz, rN÷tah-788 004 (ymb) =qhCtM& 264689, (M) 9435073213 A HOUSE OF INDUSTRIAL & DOMESTIC ELECTRICAL GOODS

DEALS IN : • Larsen & Toubro, • Bharatia Cuttler Hammer, • Siemens, • Havells, • Plaza, • Philips, • Bajaj, • HPL, • Raymond Dr Beck Varnish, • Anchor Switch & Accessories, • Tullu & Centifugal Pump Spares, • Motor Winding Wire, • Heating Element, • Fan Spares, • H.T. & L.T. Line Materials, • Transformer Materials & • Panel Accessories.

ck=ht¸ fuU W¿vt; mu At∫t vhuNtl åu . mk . rN÷tah & fUtAt\ z fUt÷tu s vrhmh b¸ ck = ht¸ fu U W¿vt; mu At∫t-At∫tt yrCCtJfU vhu N tl nÓ > 5 yåi ÷ t fUtu yvle ÷t\ z fUe fUt åJu N fUhtlu fu U r÷tY YfU brn÷tt fUt÷tu s b¸ ytRo > ÷t\ z fUe

fUtu mex vh rcXt Jn Jtvm st hne :e ;Ce ck = ht¸ lu brn÷tt fu U Wvh nb÷tt ctu ÷ t r=gt> brn÷tt cw h e ;hn Dtg÷t ntu dge Wmfu U bt:u vh ytgu atu x vh vt‚ a xt‚ f u U ÷tdtlu v\ z u >

=uFtu n‚m l =ult =tu =tuÙ; htÙ;u a÷t;u a÷t;u ytvm b¸ ct;u fUh;u st hnu :u> YfU =tuÙ; lu fUnt-buhu rsstse Cthtu˙ttu÷tfU airˆvgl nÓ> =qmhu =tuÙ; lu fUnt- ;c ;tu ÙxuNl vh ;wˆnthe =e=e fuU bsu ne bsu hn;u nt¸du? vn÷tu =tuÙ; lu fUnt-Jtu fiUmu? =qmhu lu fUnt - =e=e fUtu ÙxuNl vh mtbtl WXtlu fuU r÷tY W‡n¸ fw÷te lnÈ fhlt v\z;t ntudt>

Registered Office : ‘‘Continental Chambers’’, 4th Floor, 15A, Hemanta Basu Sarani, Kolkata-700001, West Bengal. Regional Office : ‘Govind Bhawan’’, N.H.Road, P.O: Chittaranjan Avenue, Silchar-788012, Assam. (Phone : 03842-240913/213923)


cwΔtJth (11 yåi÷t 2012)

szust fUe c=ti÷t; au™tRo se;t au™tRo (mbt.Ys¸.) & rJNtFtv’lb b¸ Fu÷tu dY ytRoveY÷t bia b¸ au™tRo mwvh rfkU…m fUtu se; ntrm÷t nwRo ni> hrJkä szust fuU yÂAu å=Nol fUe c=ti÷t; au™tRo lu zu¢fUl atsomo fUtu 74 hlt¸ fUu rJNt÷t yk;h mu nht r=gt> JnÈ ytRveY÷t fuU YfU y‡g bia b¸ ckd÷ttih htg÷t ai÷tu‡smo lu zu÷ne zughzrJ÷m fUtu 20 hl mu nht r=gt> Nwh•yt; Fhtc hne ytih bwh÷te rJsg fuUJ÷t =tu hl cltfUh ytWx ntu dgt> WlfUe sdn ytY mwhuN hilt Ce fuUJ÷t 16 hl ne stu\z mfuU> rVUh Àjurmm ytih cäelt: lu rb÷tfUh vthe fUtu mkCt÷tlu fUe fUturNN fUe> ÷turfUl ltJuo ytuJh b¸ xeve mwΔte‡={ fUe d¸= vh Àjurmm 39 hl cltfUh ytWx nwY > RmfuU ct= fUÀ;tl Δttule lu xeb fUtu fUtVUe Wˆbe= :e ÷turfUl W‡nt¸lu lti d¸=t¸ fUt ne mtblt rfUgt :t rfU zu÷t Ùxul fUe d¸= fUt rNfUth ntu dgu> Δtutle mt; ne hl clt mfuU> ytrFh fuU ytuJht¸ b¸ hrJ‡={ szust ytih zJul ctct¸ lu xeb fuU ÙfUtuh fUtu 200 fUe ytuh FÈat, szust lu 29 du=t¸ b¸ ;el atifUtu ytih ;el A¢fUt¸ fUe b== mu 45 hl cltY ytih yΔtoN;fU mu =tu hl fUb cltfUh Ùxu÷t ≈tht ytWx ntu dgu> zu¢fUl atsomo fUe vthe fUe Nwh•yt; zurlg÷t nirhm ytih rNFh ΔtJl lu fUe> zu¢fUl fUtu Ce cnw; yÂAe Nwh•yt; lnÈ rb÷te> vqhe vthe b¸ YfU Ce c\ze mtSu=the lnÈ ntu vtRo ytih mbg mbg vh rJfuUx rdh;u hnu> ;emht ytih ati:t rJfuUx vtr:oJ vxu÷t ytih fiUbhl ‘ntRx fUt rdht> RmfuU ct= ;tu rJfuUxt¸ fUe S\ze ÷td dRo> fUtuRo Nq‡g fUtuRo =tu hl ;tu fUtuRo ath hl cltfUh yWx ntu dY> au™tRo fUe ytuh mu szust Dt;fU VUtbo b¸ :u> c÷÷tu fuU ct= d¸= mu Ce W‡nt¸lu fUbt÷t r=Ftgt ytih rJfuUx r÷tgu> zu¢fUl fUe vqhe xeb 171 ytuJht¸ b¸ 119 hl ne clt mfUe>

chbctct br‡=h vh rJNuM sv ytih g“t mˆv™t åu.mk., rN÷tfwU\ze&- Yuur;ntrmfU Ù:÷t chbctct fuU br‡=h vh ∂ıt ytih CrˇU fuU cea rJNuM sv yti h g“t mˆv™t nw R o > chbctct br‡=h fu U ytatgo m;ksg Nbto fuU lu;]¿J b¸ br‡=h vw s the Δtlk s g Nbo t , mw g o = u J r;Jthe, mrJ;t Nbot, yt¿b=uJ Nbot, hJe‡ä lt: vt„zug, rnht ÷tt÷t WvtΔgtg, rnht÷tt÷t vt„zug, yhrJ‡= Nbo t , sJtnh ÷tt÷t vt„zug, yrF÷tuN Nbot, htsuN Nbo t J sgåfUtN r;Jthe lu rJáJfU÷gtK nu;w c{—dtg∫te sv fUh vtgm mu g“t rfUgt> d; 4 yåu÷t fUtu mwcn 7 csu mu gn ylw≤tl ythˆC nwRo stu r=lCh

a÷tt> r=l Ch a÷te Rm ylw≤tl b¸ mJoå⁄tb chbctct fuU rN÷tt vh rÙ:; atk=e fuU vwhtlu at=h fuU Ù:tl vh lgt at=h år;r≤; fUh cir=fU b‡∫tt¸ fuU cea Mtu\zNtuvath vwsl rfUgt dgt, Rm yJmh vh åΔttl gsbtl fuU ¡v b¸ rN÷tfwU\ze atg ctdtl fuU yΔteGfU rJsu‡ä rmkn htXtih fuU rv;t å;tv rmkn htXtih se WvrÙ:; ntu f Uh mk f Ur÷v; ylw≤tl fUtu mˆv™t fUhJtgu> vr„z;t¸ fUt btllt :t rfU ai∫t Nw¢÷t ∫tgtu=Ne fUtu nw R o Rm sv yti h g“t mu chbctct fUe ymeb ylwfUˆvt chtfUDtxe mrn; rJáJ mbw=tg fUtu åtπt ntude> std]; ctct mCe fUe bltufUtbltYk vqKo fUh;u nÓ>

b=hmt At∫t fuU n¿gtht¸ fUtu VUt‚me =ulu fUe bt‚d, “ttvl åu.mk.,rN÷tah& c=hvwh b=hmt At∫t gwlqm Ftl fUtu n¿gt fUhlu Jt÷tt¸ fUtu NeD{ VUt‚me =e stg gn bt‚d fUh;u nwY rJrC™t At∫t mkdXl ytih ÙJgk muJe mkÙ:tlt¸ lu 7 yåi÷t fUtu YfU NtufUmCt ytgturs; rfUgt> mCt b¸ =uJhtR÷t xtRx÷t b=hmt fuU yΔgG gwmqVU y÷te, ytbmt fUbuxe fuU Wv-mCtvr; bseh WÊel, Ckdt b=hmt At∫t mkm= mraJ ltrsb WÊel, c=hvwh ÁjtfU veYmY fuU mCtvr; Fm¡ sbtl ;t÷twfU=th, xtRx÷t b=hmt fuU At∫t ymt= WÊel ÷tÙfUh åbwF

lu yvlt JˇU‘g r=gt> NtufU mCt fuU ct= mti mu yrΔtfU At∫tt¸ lu mfoU÷t ytrVUm b¸ sbt nwY Jntk vh At∫t lu;tyt¸ lu c=hvwh mfoU÷t ytrVUmh Yl fuU =uJlt: fuU btΔgb mu bwœgbk∫te fuU vtm “ttvl Cust> “ttvl b¸ Rm n¿gt fUe meceytRo stka, mhfUthe ÙfqU÷tt¸ buk mwhGt å=tl, gwlqm fuU vrhJth fuU rfUme YfU ‘grˇU fUtu mhfUthe ltifUhe =ulu fUe btkd rfUgt dgt> mt: ne gn Ce au;tJle =e dRo ni NeD{ ne fUthJtRo lnÈ ntu l u mu c] n ; yt‡=tu÷tl ntude>

chtfUJtrmgt¸ fUt ntr=ofU yrCl‡=l With Best Compliments

EW tea ps N g u c on re r St mo r fo

Yumt ÙJt= ytih fUn‚t? rvg¸ ;tu stl¸! Assam CTC Leaf Tea

h•vgt cltlu Jt÷tt Xd rdh‹;th åu . mk . fUhebdk s & fUhebdk s fUt÷tedks fUt rlJtme yÁ=w÷t m÷ttb (37) fUtu vwr÷tm lu Xde fUhlu fuU ythtuv b¸ vfU\z r÷tgt ni> l stlu rfU;lu ÷ttudt¸ fUtu h•vgt cltlu Jt÷te bNel fUnfUh 2025 nsth h•vgu b¸ =tu fUt‚a fUt xwfU\zt rcf{e fUh;t :t> yrΔtfU;h fUt‚a fUt xwfU\zt rbstuhb fuU ÷ttudt¸ fuU vtm rcf{e rfUgt ni> 3 yåi÷t fUtu yÁ=w÷t m÷ttb rbstuhb fUe YfU brn÷tt ÷tt÷tbtRo fUtu h•vgt cltlu Jt÷tu fUt‚a fuU xwfU\zu fUtu cua;u mbg vwr÷tm lu Wmu vfU\z

r÷tgt> vwr÷tm ≈tht vqAu stlu vh yÁ=w÷t lu c;tgt rfU nt: fUe mVUtRo fuU ;n; vn÷tu fUt‚a fuU =tu xwfU\zt¸ fuU cea ltux hF;t :t ytih cwrıbtle fuU mt: suc mu yti h YfU ltu x rlfUt÷tfUh Fhe==th fUtu r=Ft =u;t :t rfU gn ltux Rm fUt‚a fuU xwfU\zu b¸ rAvt ni> Wm r=l Ce Jn YfU brn÷tt fUtu Rme åfUth Xd hnt :t ;Ce brn÷tt fUtu WmfUe dr;rJrΔt vh NfU nwyt ytih Wmlu vwr÷tm fUtu VUtul fUh r=gt> vwr÷tm lu Wmu hkdunt:t¸ vfU\z r÷tgt>

åu.mk.rN÷tah & RkrzfUt dt\ze atuhe fUhlu fuU ct= Wm dt\ze fUtu rcf{e fUh rN÷tah ntux÷t duxJu b¸ ;el dt\ze atuh Xnhu nwY :u> Rl ;elt¸ fUtu 1 yv{i÷t fUe ht; ntux÷t mu vwr÷tm lu rdh‹;th rfUgt> Rl ;elt¸ b¸ l÷tct\ze fuU blmuh y÷te, ldt‚J fuU å=ev cbol, dwJtntxe dKuNdw\ze fuU b]=w÷t cbol Ntrb÷t ni> d; 28 btao fUtu dwJtntxe fuU A&btR÷t R÷ttfuU mu mtihC vtXfU fUe RkrzfUt dt\ze atuhe ntu dge :e> dwJtntxe vwr÷tm lu vn÷tu dt\ze at÷tfU dKuN =tm fUtu rdh‹;th

rfUgt, Wme lu vwr÷tm fUtu c;tgt rfU YfU ÷ttF h•vgu b¸ dt\ze fUtu Wmlu atuht¸ fUtu mtÓv r=gt> ;elt¸ dt\ze atuh dt\ze fUtu ÷tufUh rN÷tah ytgu ytih Wmu brKvwh rlJtme Rcbtua rmkn fUtu mtÓv r=gt>

chtfUl=e bku rb÷te gwJfU fUe ÷ttN, Fql fUt mk=un åu.mk.rN÷tah & rN÷tah ;thtvwh lt:vt\zt fuU rlJtme gwJfU =evt÷t =uJlt: (23) fUe ÷ttN chtfUl=e mu vwr÷tm lu chtb= rfUgt> Ù:tleg ÷ttudt¸ fUt mk=un ni rfU =evt÷t fUtu M\zgk∫t fuU ;n; btht dgt dgt ni> ;thtvwh atifUe b¸ 2 yv{i÷t fUtu vrhJthJt÷tt¸ lu ÷ttv;t mkckrΔt; btb÷tt =so rfUgt :t> vrhJth Jt÷tu =evt÷t fUtu ZqZ\‚ lu fUt cnw; ågtm rfUgu :u, bdh ymb:o hnu> 4 yåi÷t fUtu

mwcn lt:vt\zt chtfUl=e b¸ ÷ttN fUtu ;ih;u nwY vrhJthJt÷tt¸ lu =uFt> Fch rb÷tlu fuU ct= ;thtvwh vwr÷tm ÷ttN fUtu chtb= fUe> ythtuv b¸ c;tgt dgt nir fU 2 yåi÷t fUe ht; b¸ =evt÷t fuU btuctR÷t b¸ YfU VUtul ytgt, RmfuU ct= ne =evt÷t Dh mu dgt> vwr÷tm yrΔtGfU r=d‡; ctuht lu fUnt rfU gr= dgt ;tu rVUh Jtvm lnÈ ÷ttixt> ÷ttg‡m ≈tht btimb flgt=t Fhtc ntu;t ;tu W‡n¸ ceYmYVU gt Yghvtuxo fuU yr;r:Nt÷tt b¸ hFt st;t ;emhu rJfU÷v fuU h•v b¸ rN÷tah mrfoUx ntWm fUtu Ce WlfuU Xnhlu ztgcrxm J n]=ghtud fuU r÷tY hFt dgt :t> d]nbk∫te ra=ˆchb lu 4 yåi÷t rarfU¿mt rNrJh fUtu rbstuhb b¸ DtuMKt fUh;u nwY fUnt rfU c{q NhKtr:ogt¸ åu.år;Ju=l& ÷ttg‡m ¢jc ytVU fUtu rbstuhb ÷ttixlt ntudt, stu ytlt lnÈ atn¸du gt rN÷tah mu‡x[÷t ≈tht 1 yåi÷t fUtu mbÙgt c\Ztg¸du WlfuU rJh•ı fU\ze fUtgoJtne fUe rN÷tah b¸ ztgtucurxm J Ü=ghtud stYde> vwlrloJtm vifUu s vqhe ;hn ;igth ni YJk rbstuhb rarfU¿mt rNrJh fUt ytgtusl rfUgt ytlu vh W‡n¸ r=gt stYdt> c{q NhKtr:ogt¸ fuU y÷ttJt dgt :t> rNrJh b¸ 26 bhest¸ fUtu 83 vrhJth stu Dh Atu\zfUh r∫tvwht fuU mFtb vnt\z b¸ Á÷ttzåumh, Á÷ttzzmwdh, Rmese yt∂g r÷tgt ni W‡n¸ Ce zuZ\ ÷ttF h•vgt r=gt stYdt> vheGt rfUgt dgt, mCe hturdgt¸ fUtu

sgVUhvwh =tm vt\zt b¸ d{tnfU mwhGt mrbr; drX; åu . år;Ju = l& 1 yåi ÷ t fUtu sgVUhvwh =tm vt\zt b¸ g;e‡={ btunl =tm fuU yΔgG;t b¸ d{tnfU mwhGt mrbr; fUe YfU mCt nwRo> mCt fUe ‘gœgt fUh;u nwY m¿grs; =tm lu fUnt, d{tnfU ÷ttud std¡fU ntulu mu d{tmwm √tht a÷ttRo st hne yt‡=tu÷tl mVU÷t ntude> fuU‡ä mhfUth d{tnfUt¸ fuU r÷tY fUtlwl cltRo ni rsmmu d{tnfUt¸ fUe mwrJΔttYk rb÷t;e ni , bdh 90 år;N; d{tnfUt¸ fUtu fUtlwl fuU cthu b¸ stlfUthe ne lnÈ ni> seYmYm hu d k x e cÙ;e NtFt fUbu x e fu U

mCtvr; r=÷tev lthtgK lu fUnt, d{tmwm yt‡=tu÷tl fUtu ytih bscw;e fuU r÷tY ytdu ytlt ntudt> sgVUhvwh b¸ mtJosrlfU rJ;hK åKt÷te fuU ;n; d{tnfUt¸ fUtu mtbd{e lnÈ rb÷tlu mu mCt b¸ GtuC åfUx rfUgt dgt> b™tt atiiΔtwhe lu fUnt, lgu fUlu¢ml fuU Gu∫t buk Rm R÷ttfuU b¸ 1820 ¡vgu fuU Ù:tl vh 5 mu 6 nsth ¡vgt Ysu‡me Jt÷tu ÷tu hnu ni> Ysu‡me Jt÷ttuk fUtu ytRytume åckΔtl Ce b== fUh hne ni Yimt ythtuv ytlu fUu ct= mrbr; ytRytume åckΔtl ya÷t fUhlu fUe au;tJle

4

yvle rsk=de fUe btr÷tfU bÓ Fw= nq‚-=ervfUt bwkcRo (mbt.Ys¸.) & rmVoU 25 mt÷t fUe Wb{ b¸ WlfuU vtm =tu bfUtl yti h ;el fUth nÓ rslb¸ YfU ceYbzÁ÷gq-5 mehes fUe ni> Ju vtrxogtk ytgturs; fUh;e nÓ, yvlu rlJuN fUe gtusltYk Fw= clt;e nÓ ytih yvle bseo mu seJl se;e nÓ> yvle rVU÷bt¸ b¸ WCh;e nwRo Nnhe brn÷ttyt¸

* mu¢m ytih rhá;t¸ vh ytv ¢gt mtua;e nÓ? ÷tJ ytsfU÷t b¸ bilu beht vkrz; fUt stu rfUh=th rlCtgt ni, JtÙ;rJfU rsk=de b¸ bÓ Jime ne nqk, ‘gtJntrhfU, ytΔtwrlfU ytih mt: ne vthk v rhfU bq ÷ gt¸ fu U mt: mns, bÓ rhá;t¸ fUtu mbSlu fuU r÷tY yvlu bt;trv;t

f u U rfUh=th fUtu mtfUth fUhlu Jt÷te ytΔtwrlfU Cth;eg gwJr;gt¸ fUe å;efU =ervfUt vt=wfUtuK mu bw÷ttfUt; fUt mtCth åÙ;w; ni* ¢gt yfuU÷te brn÷ttyt¸ fUt =tih yt awfUt ni? bÓ Yumt ne mtua;e nq‚, yc ÷t\zrfUgt¸ fUtu WlfuU rhá;u fuU ytΔtth vh lnÈ cr÷fU ÙJ;k∫t ‘grˇU fuU ;tih vh =uFt st hnt ni> WlfuU vtm yvle mbS ni, Ju vimt clt mfU;e nÓ ytih nh Gu∫t b¸ vwh•Mt¸ mu chtche fUhlt atn;e nÓ> * ¢gt ytvfUe rsk=de ytvfUe btk fUe rsk=de mu flgt=t htuafU ni? bÓ yvle rsk=de Fw= a÷tt;e nq‚, Fw= se;e nqk, Fw= vimt clt;e nqk, buhu bt;t-rv;t buhu nh fUtb b¸ buht mngtud fUh;u nÓ, ÷turfUl yvlu r÷tY stu rsk=de bÓlu awle ni> WmfUe rsˆbu=th bÓ Fw= nq‚, buhe Wb{ b¸ buhe btk fUe Nt=e ntu awfUe :e ytih bÓ vi=t ntu awfUe :e> bÓ gn ;tu lnÈ stl;e rfU buht seJl flgt=t htuafU ni ni gt lnÈ, ¢gt¸rfU WlfUe ve\Ze ne y÷td ni, ;w÷tlt fUe dwkstRN lnk> * ytvfuU vimt¸ fUt rnmtc rfU;tc fUtil hF;t ni? bÓ Fw=, Jimu buhu rv;t RmfUt rnmtc =uF;u nÓ, ÷turfUl rlJuN fuU ViUm÷tu nb rb÷tfUh ÷tu;u nÓ>

fUtu W=tnhK btl;e nq‚> * fUtuRo ymwhGt? bwSu ymwhrG; ntulu fUe ¢gt s¡h;? rVU÷tnt÷t bÓ yfuU÷te nqk FwN nqk, yCe Nt=e fUhlu fUe fUtuRo gtuslt lnÈ ni> ytr:ofU ¡v mu bÓ yt¿brlCoh ytih rÙ:h nqk, buht Dh ni ytih bÓlu mbS=the mu rlJuN rfUgt ni> * ¢gt yc Yume yfuU÷te rsk=de fUtu selt W;lt ytmtl ni? aes¸ c=÷t hne nÓ, ÷ttudt¸ fUtu yc ;÷ttfU, cdih Nt=e fuU vi=t nwY cÂau ytih cÂau ntulu fuU ct= mkckΔt ;tu\zlu b¸ fUtuRo rnafU lnÈ, YfUtΔt mt÷t vn÷tu gu aes¸ bt‡g lnÈ :È> ydh ÷ttud FwN nÓ, ;tu bwSu lnÈ ÷td;t rfU rfUme fUtu ViUm÷tt mwltlu fUt nfU ni> * =m mt÷t ct= rnk=wÙ;tl fUe brn÷ttyt¸ fUtu fUntk =uF;e nÓ? nbthu bwfUtc÷tu fUnÈ flgt=t bwˇU> brn÷ttYk ytih flgt=t Fw= fUtu yrC‘gˇU fUh mf¸Ude> ÷turfUl bwSu Wˆbe= ni rfU YfU aes stu rnk=wÙ;tle brn÷tt fUCe lnÈ Atu\zude, Jn ni WmfUe ;nsec ytih bt‡g;tYk>

c{—vw∫t Ji÷te fuU ;el Jtnlatuh rN÷tah b¸ rdh‹;th yrb;tC fUe fUrJ;t mu ntudt ytRoveY÷t-5 fUt ytdts

Fhtc btimb fuU a÷t;u d]nbk∫te fwUˆCehd{tb Yghvtuxo vh W;hu åu.år;Ju=l & 4 yåi÷t fUtu fuU‡={eg d]nbk∫te ve.ra=ˆchb r=÷÷te mu ceYmYVU fuU rJbtl mu W\zfUh rbstuhb fUt =tiht fUhlu st hnu :u> ;Ce btimb Fhtc ntulu fuU a÷t;u mqalt rb÷te ytih ;wh‡; W‡n¸ rN÷tah fwUˆCehd{tb Yghvtuxo vh W;tht dgt> Jnt‚ W‡n¸ fUtAt\z rs÷ttrΔtfUthe nhu‡={ =uJ bn‡;, Ymve r=d‡; ctuht, ceYmYVU fuU zeytRose (veYmytu) ze.fuU.r∫tvtXe, yr;rhˇU rs÷ttrΔtfUthe NnlJts atiΔthne mrn; rJbtl Jtrnle, meythve fuU yt÷tt yrΔtfUtrhgt¸ lu WlfUt ÙJtd; rfUgt> bdh ra=ˆchb lu rfUme mu ct; lnÈ fUe> ;wh‡; ne W‡n¸ =qmhu nur÷tfUtpÀxh mu ytRs÷t fuU r÷tY hJtlt fUh r=gt

v]≤

=e ni> mCt b¸ r=÷tev a‡ä =tm fUtu mCtvr;, mn-mCtvr; hbu‡={ =tm ytih Atgthtle =tm fUtu bntmraJ cltfUh sgVUhvw h =tm vt\ z t d{ t nfU mwhGt mrbr; cltRo dRo>

Rcbtuat rmkn atuhe fUe dt\r\zgt¸ fUtu ˆgtkbth b¸ rcf{e fUh;t ni> atuht¸ lu Rcbtuat rmkn fUtu dt\ze zu\Z ÷ttF b¸ rcf{e fUh =e :e> vwr÷tm ytdu fUe fUtgoJtne b¸ ÷tde nwRo ni>

ytxtu at÷tfUt¸ ≈tht =qh=Nol fUboathe fUe rvxtRo åu.mk.rN÷tah & rN÷tah =qh=Nol fuU fUboathe y÷tfU rJáJtm (49) fUe ytxtuat÷tfUt¸ lu rvxtRo fUh =e> 2 yv{÷i t fUtu y÷tfU rJáJtm mwcn 9 csu fUt÷tus htuz ctsth fUhlu dgu :u> fUt÷tus htuz rJJufUtlk= htuz fuU btu\z vh snt‚ ytxtu hF;u nÓ, Jne m\zfU fuU rfUlthu ctRfU hF y÷tfU ctsth dgu :u> ctsth fUhlu fuU ct= sc ctRfU fuU vtm ytgu ;Ce ytxtu at÷tfUtu lu ytvr˙t s;t;u nwY ;foU-rJ;foU Nwh• fUh r=gt> ct= b¸ ct; c\Z dge ytih ytxtu at÷tfU åmu l rs; =u J , rJsg =uJ, hkxq =uJ ytr= lu y÷tfU fUe rvxtRo fUh =e rsmmu y÷tfU cwhe ;hn sœbe ntu dgt> y÷tfU rJáJtm lu v{mulse; , rJsg ytih hkxq fuU rF÷ttVU m=h :tlu b¸ rhvtuxo =so fUe ni>

au ™ tRo 2 yåi ÷ t (mbt.Ys¸ r mgtk ) & ct÷teJwz bntltgfU yrb;tVU cîtl ytih ybhefUe vtv Ùxth fiUxe vihe mrn; fRo bNnqh rm;thu fU÷t gntk C‘g W=qDtxl mbthtun b¸ Rkrzgl åerbgh ÷ted fu U vtk a J¸ m∫t fUe Nw¡yt; fUt rcdw÷t cstYk d u > Rm ÷twCtJlu xTJ¸xe-20 rf{fuUx xqltob¸x b¸ år;ÙvΔtÈ bfUtc÷tt¸ fUe Nw¡yt; ath yåi÷t mu ntude ytih yd÷tu 54 r=lt¸ ;fU lti xebt¸ fuU cea rF;tc fuU r÷tY skd =uFlu fUtu rb÷tude> rvA÷tu ath mt÷t b¸ yvle ÷ttufUråg;t fUtu mtrc; fUh awfuU Cth;eg rf{fuUx ctuzo fuU Rm ÷twCtJlu xqltob¸x fUe ytivatrhfU Nw ¡ yt; fU÷t IytRo v eY÷t ytuvrlkd ltRxO fuU mt: ntude> Rm C‘g mbthtun b¸ yrb;tC fuU y÷ttJt rågkfUt atuv\z ,fUhelt fUvwh ,ytih m÷tbtl Ftl simu ct÷teJw z rm;thu yti h y‡g mu÷terc{xes rnÙmt ÷t¸d>u Yume Fch ni rfU ytRoveY÷t fuU ytgtusfUt¸ lu fUhelt fUtu Rm mbthtun b¸ vhVUtbo fUhlu fuU rjY ÷ttlu fuU JtÙ;u cÓfUtfU mu åtRJux atxoh Àjul fUt Rk;stb rfUgt ni> nt÷ttkrfU rfkU…m R÷tuJl vkstc fUe bt÷trfUl åer; rskxt fuU Rm mbthtun b¸ ytlu fUtu ÷tufUh mÙv¸m clt nwyt ni> åer; vurhm b¸ yvle lRo rVU‡b fUe Nqrxkd b¸ ‘gÙ; nÓ> JnÈ yrb;tC ytuvrlkd muhuble b¸ vhVUtbo fUhlu fuU r÷tY a™tRo vnwka dY nÓ> W‡nt¸lu fUnt rfU gn Nnh WlfuU r÷tY =qmhu Dh

simt ni ¢gt¸fU Rm Nnh b¸ WlfUe fRo rVU÷bt¸ fUe Nqrxkd nwRo ni> yrb;tC mbthtun fuU =tihtl rf{fuUx vh YfU fUrJ;t Ce v\z¸du rsmu bNnqh de;fUth åmql stuNe lu r÷tFt ni> Rm ;hn rf{fuUx fUe =wrlgt fuU mcmu c\zu bltuhksl fuU =tihtl rf{fuUx mu ÷tufUh ct÷teJwz sd; fUe c\ze nrÙ;gtk YfU bka vh r=F¸de> JtRoYbmeY fUt÷tus ytVU rVUrsfU÷t YswfuUNl b¸ ntulu Jt÷tu C‘g mbthtun fuU =tihtl mCe lti xebt¸ fuU fUπttl Ybmeme Fu÷t CtJlt fUe Nv: Ce ÷t¸du ytuvrlkd ltRx fu U cthu b¸ fUtVUe fUb stlfUthe =e dRo ni ytih Rmb¸ l]¿g ytih mkde; fUt y=qCw; mbtdb =uFlu fUtu rb÷tudt> Rm =tihtl ybhefUe vtv Ùxth fiUxe vihe vn÷te cth Cth; b¸ åÙ;wr; =¸de scrfU Cth; fuU mwvh Ùxth ztkmh åCw = u J t Ce yvle abfU rcFuh¸du> Rm W=qDtxl mbthtun fUe rxfUxt¸ fUe fUeb; 1500 ¡vY mu Nw¡ ntude> xqltob¸x b¸ år;ÙvΔteo rf{ f u U x fUe Nw ¡ yt; YbY ra=kchb Ùxurzgb b¸ d; aÓrvgl au™tRo mwvhrfkU…m ytih d; aÓrvgkm ÷ted sÓrvgl bkcRo Rkrzgkm fuU

cea ath yåi ÷ t fUtu Nw¡yt;e bwfUtc÷tu fuU mt: ntude> busctl xeb xqltob¸x b¸ rF;tce nirx[fU fu U Rht=u mu W;hu d e> ytRoveY÷t vtka b¸ =uN Ch fuU 12 Ùxurzgbt¸ b¸ 76 biat¸ fUt ytgtusl rfUgt stYdt rsmfUt VUtRl÷t 27 bRo fUtu Fu÷tt stYdt> ÷ted ahK b¸ 72 biat¸ fUt ytgtusl rfUgt stYdt rsmb¸ å¿gufU xeb ctfUe ytX xtubt¸ mu yvlu ytih rJhtuΔte xeb fuU bi=tl vh rC\zude> Àju ytVU bwfUtc÷tt¸ fUe busctle ckd÷tw¡ ytih au™tRo fUtu mtÓve dRo ni> fUhth fUe N;tu¯ fUt W®kDl fUhlu vh cememeytRo lu rvA÷tu mt÷t rm;kch b¸ fUturît xÙfUmo fuUh÷t fUe V{¸atRse fUtu h=T= fUh r=gt :t rsmfuU fUthK Rm cth xqltob¸x b¸ lti xeb¸ rnÙmt ÷t¸de> ytRoveY÷t vtk a fu U rJsu ; t fu U cthu b¸ CrJÌgJtKe fUhlt rfUme fuU r÷tY Ce ytmtl lnÈ ntudt, ÷turfUl rVU÷tnt÷t bn¸ä rmkn Δttule fUe ydwytRo Jt÷te au™tRo mwvhrfkU…m ytih bkwcRo fUtu rF;tc fUt åc÷t =tJu = th btlt st hnt ni > ytÙx[ur÷tgt fuU ;us d¸=cts zd ctur÷tksh lu ÙJefUth rfUgt rfU bwck Ro ytih ckd÷tw¡ fUe xeb¸ mcmu bscq ; nÓ , ÷tu r fUl W‡nt¸ l u fUtu÷tfUt;t ltRx htRzmo gt rfUme y‡g xeb fuU ÷ttudt¸ fUtu nihtl fUhlu mu RmfUth lnÈ rfUgt> vtkaJ¸ m∫t fuU r÷tY rF÷ttr\zgt¸ fUe le÷ttbe VUhJhe b¸ ckd÷tw¡ b¸ nwRo ytih Rmb¸ yt÷thtWkzh hrJkä szust fUtu au™tRo mwvhrfU…m lu lti fUhtu\z 72 ÷ttF ¡vY b¸ Fhe=t>

÷ttgl zt. b‡b: lt: ytih ÷ttgl zt. Nnlts bswb=th lu rarfU¿mt rfUgt> Rm mtbtrsfU fUtgo b¸ ÷ttgl r∫tlt: =tm, yrh‡=b C’tatgo, r=÷tev fUh, r=÷tev af{J˙teo, hJe‡ält: =˙tt, se;u‡={ ÷tt÷t =˙ttcrlfU ytih ymeb vt÷t lu mntg;t rfUgt>

NwCfUtbltyt¸ fuU mt:...

Natural, Unique, Healthy, Good to Drink

ROSEKANDY TEA

cwΔtl ÙfqU÷t fuU 196 At∫tt¸ fUt CrJÌg ykΔtuhu b¸ åu.mk.=w÷÷toCAtu\zt & =w÷toCAtu\zt ahdtu÷tt Ji÷te vrÁjfU ntgh mufuU„zhe ÙfqU÷t b¸ rlrJgt cwΔtl ÙfqU÷t mu vheGt =ulu dgu 196 At∫t-At∫ttyt¸ fUt CrJÌg yΔth b¸ ÷txfUt nwyt ni> nt÷ttkrfU rlrcgt ctuΔtl ÙfqU÷t fuU yΔgG =uJtNeM =tm lu At∫tt¸ fuU CrJÌg fuU hGt:o Rm mˆc‡Δt b¸ r÷trF; stlfUthe fUtWr‡m÷t fUtu r=gt ni> 3 yåi÷t fUtu Rme vrhåuÃg b¸ cwΔtl ÙfqU÷t mkat÷tl mrbr; fuU mCtvr; htbΔtle vtkzug fUe yΔgG;t b¸ YfU mCt nwRo> mCt b¸ yrCCtJfU, At∫t, ÷tt÷tAtu\zt, vtXtFtWhe, rmkd÷tt, rahtde dtkJ fuU vkatg; mCtvr;, ytkar÷tfU vkatg; m=Ùg ytr= WvrÙ:; :u> bdh ciXfU b¸ RmfUt fUtuRo mbtΔttl l ntu;u =uF mCe lu fUtWr‡m÷t b¸ ytJu=l fUhlu fuU r÷tY htg r=gt ni> yc fUtWr‡m÷t ≈tht rb÷tluJt÷te htg vh ne mCe fUe =]r≥ rxfUe nwRo ni>

e in Availabl

R SILCHA

At

RAJESH TRADING CO.,

MEGHALAYA CEMENT LIMITED. Mega Plaza, 4th Floor, Christian Basti,

G.S.Road, Guwahati-781005,Tel:0361-2345421/22/23., Fax-:0361-2345419, email:guwahati@topcem.in, Website:www.topcem.in

ÙJ¿JtrΔtfUthe, åfUtNfU J bwäfU ∂e r=÷tev fwUbth ≈tht åuhKt Cth;e fUtgto÷tg bunhvwh rN÷tah-15 (ymb)mu bwrä; J åfUtrN; * mˆvt=fU ∂eb;e mebt fwUbth, Ph. & Fax (03842) 242633 (M) 94352-13512 preranabharati@ gmail.com

prernabharti_11thApril12_issue16  
prernabharti_11thApril12_issue16  

epaper prernabharti.com covering hindinews from silchar , cachar , barak valley , karimganj, hailakandi, nchills, assam, mizoram, tripura, w...

Advertisement