Page 1

Mushroom Kit


ควบคุมความชืนและ อุณหภูมิโดยอัตโนมัติ สะดวก

เห็ดต้องการความชืน อุณหภูมิที่พอเหมาะ

Mushroom Kit การรดน้าท้าให้ เปลืองน้าโดยไม่ จ้าเป็น

ใช้เทคโนโลยีให้ เกิดประโยชน์


Our purpose ลดการใช้แรงงาน อ้านวยความสะดวก

ได้ผลผลิตคุณภาพดี และปริมาณมาก

ประหยัดน้า


Our process First -ประดิษฐ์เครื่อง-

Second -เขียนโปรแกรมควบคุม-

Last -ประเมินผล-


1. Material selection การให้ความชืน : หัวน้าหยด

การกันแสง : ถุงปุ๋ย


1. Material selection ชนิ ชนิดดของวั ของอุสปดุกรณ์ กันแสง ให้น้ำ ค่ำควำมเข้ ควำมชืนที มแสง ่ได้ (lux) (%)

แบบหั วนด้ำ้ำหยด แสลนสี แบบหัถุงวปุสปริ ๋ย งเกอร์

84 70.7 72 141.4

เส้เส้นนผ่ำผ่นศู ำนศูนนย์กย์ลำง กลำง ของดอกเห็ ของดอกเห็ดด(cm) (cm)

55 4.5 5.6


1. Material selection การกันแมลง : ผ้ากรองไข่ปลา

การวัดความชืนและอุณหภูมิ : ชุดสมองกล IPST Microbox


2. Software Development วัดอุณหภูมิและความชืน ด้วยเซนเซอร์

ควบคุมการท้างาน ด้วย ชุดสมองกล IPST Microbox ที่มา : https://www.arduino.cc/


Tablet Project สามารถดูค่าความชืนและอุณหภูมิได้ผ่าน Bluetooth สามารถสั่งรดน้าผ่านแอปพลิเคชันได้

ช่วยอ้านวยความสะดวก


เริ่ม

แสดงค่าบนบอร์ด IPST และแท็บเล็ต

จบกำร ท้ำงำน เท็จ

วัดอุณหภูมิ,ความชืน, ความเข้มแสงและแสดงผล

จริง

ปุ่มสั่งรดน้าถูกกด

รดน้า

ถ้าเวลาครบ 6 ชม.

รดน้า

ความชืน เกิน 80%


3. Evaluation Mushroom Kit

VS

ชุดอุปกรณ์เพาะเห็ด ตามท้องตลาด ที่มา : https://www.xn--12c0bdzr2a2dk6at4dufd3h2c.com/

เปรียบเทียบ ต้นทุน

เปรียบเทียบ ปริมาณผลผลิต

เปรียบเทียบ น้าหนักเห็ดต่อก้อน


3. Evaluation ต้นทุน ก้อนเชือเห็ด ชุดอุปกรณ์เพำะ กำรผลิต ที่ใช้เพำะ เห็ด (ไม่รวม แต่ละครัง ก้อนเชือเห็ด) (ก้อน) Mushroom 3,500 บำท 15 Kit ที่จัดท้ำ จ้ำหน่ำยใน ท้องตลำด

3,000 บำท

32

ประสิทธิภำพกำรเพำะเห็ด ปริมำณเห็ดที่ได้ ระยะเวลำ 90 วัน (กิโลกรัม)

น้ำหนักเห็ด เฉลี่ยต่อก้อน (กิโลกรัม)

14.40

0.96

15.00

0.47


Our Product


Thank you for attention

Mushroom Kit  
Mushroom Kit  
Advertisement