__MAIN_TEXT__
feature-image

Page 1

Català

�‫عر� ي‬ ‫ب‬

Guia d’acollida de la ciutat de Sabadell ‫تق‬ ‫نة‬ ‫اد�ل‬ �‫ص‬ � � �‫لمد‬ ‫ال‬ � � ‫ب ي‬ ‫ي‬ ‫دل�ل الاس� ب‬ ‫ي‬ Què necessites saber si has vingut a viure a la nostra ciutat? َ‫ف �ذ ق ْ ت‬ ‫ش‬ ‫مد� ن� ت� ن�ا؟‬ ‫للع�� ب� ي‬ ‫عل� ك� معر��ته إ� ا � ِدم� ي‬ ‫ما ي‬

Informació útil per a nous ciutadans i ciutadanes ‫ت ف ة ُ ّ ة‬ ‫ن‬ ‫ن‬ ُ ُ ‫ت‬ ‫ن‬ ‫ال�دد‬ ‫و�ه� للمواط� ي�� والمواط�ا� ج‬ ‫معلوما� م� ي�د� م ج‬


Guia d’acollida de la ciutat de Sabadell

! A L O H

BUENOS DÍAS

! s t u g

n i v n Be ¡HOLA

!

‫تق‬ ‫نة‬ ‫اد�ل‬ ‫ص� ي‬ ‫لمد��� ب‬ ‫دل�ل الاس�� ب�ال ي‬ ‫ي‬

Benv

ingu

! A L O H ¡

hola!

des!

BON DIA

¡Bien

ÍNDEX 1. Benvinguda a Sabadell 2. Presentació del municipi de Sabadell

veni

3. Ajuntament de Sabadell

dos!

4. Servei de primera acollida 5. Servei d’assessorament en matèria d’estrangeria 6. Empadronament. Servei d’Atenció Ciutadana (SAC) 7. Targeta sanitària individual (TSI) 8. Serveis sanitaris 9. Escolarització d’infants i joves 10. Formació per a persones adultes 11. Homologació i convalidació d’estudis estrangers 12. Feina i formació laboral 13. Serveis socials 14. Habitatge 15. Participació ciutadana i voluntariat 16. Feminismes i LGBTI 17. Joventut 18. Xarxa de biblioteques 19. Defensa dels drets

‫ف‬ ‫�هرس‬ ّ �ُ‫   ص�اد�ل ت‬.1 ‫رح ب� ب�كم‬ ‫ب ي‬ ‫تق‬ ‫اد�ل‬ ‫ة ص� ي‬ ‫لد�� ب‬ ‫د�م ب� ي‬ ‫   �� ي‬.2 ‫ن‬ ‫اد�ل‬ ‫ة ص� ي‬ ‫لمد��� ب‬ ‫لد� ي‬ ‫الم�لس ب‬ ‫    ج‬.3 ‫ال� ي‬ ‫أ‬ ‫تق‬ ‫   �خ‬.4 �‫ول‬ �‫ال‬ ‫ال‬ � � �‫الاس‬ ‫ة‬ � ‫دم‬ ‫ب‬ ‫ي‬ ‫أ‬ ‫ق‬ ‫ف‬ ‫ت ش‬ �‫الاس��ار�ة � ي� � ض� يا�ا ال��ج نا� ب‬ ‫   �خ دم�ة‬.5 ّ ‫ش‬ ‫ �خ‬ ‫ن‬ ‫ دم�ة �إر�اد‬.�‫السكا‬ ‫    ِس جِ�ل‬.6 ‫ن‬ )SAC( �‫المواط� ي� ن‬ ‫ف‬ ‫ق‬ )TSI( ‫رد��ة‬ ��‫ال�طا‬ ‫ة الصح��ة ال� ي‬ ‫ي‬ ‫    ب‬.7 ‫ة‬ ‫    خ‬.8 ‫ال� ت‬ ��‫الصح‬ �‫دما‬ ‫ي‬ ‫أ ف‬ ّ ‫ش‬ ْ �‫    ت‬.9 �‫مد ُرس ال�ط�ال وال� ب� نا‬ ‫أ‬ ‫ش‬ ‫ت‬ ‫غ‬ ‫خ‬ �‫ال�ال� ي� ن‬ ‫كو� ن�ال���اص ب‬ ‫  � ي‬.10 ‫ش‬ ‫ت‬ ‫ت‬ �‫هادا‬ �‫ق ال‬ ��‫صد‬ ‫  المعادل�ة و� ي‬.11 ‫أ‬ ‫ة‬ ��‫الدراس��ة ال��ج ن� ب� ي‬ ‫ي‬ ‫ش‬ ‫ن‬ ‫ال� غ�ل ت‬ �‫المه� ي‬ �‫كو� ن‬ �‫وال‬   .12 ‫ي‬ ‫ة‬ ‫ت‬ ‫خ‬ ‫ت‬ ��‫ماع‬ ‫  ال�دما�الا�ج � ي‬.13 َ ّ �‫  السك ن‬.14 ‫ش‬ ّ ‫ن ن ت‬ ‫وال�طوع‬ ��‫  م�ارك�ة المواط� ي‬.15 ‫  المساوا�ة �� ن� ن‬.16 ‫وم� ت�مع‬ ‫ال�� ي‬ ‫بي‬ ‫س� ن� ج‬ ‫ج‬ ‫ث‬ ‫ث‬ ‫ت‬ ‫�ز‬ ‫ن‬ ‫م (الم� يل�ا� والم� يل�و� وم دو�ج و‬ �‫الم‬ ‫ي‬ ‫ت‬ ‫الم�ولال� ن‬ ‫ن‬ �‫حولو‬ �‫والم‬ �‫س‬ � ‫ي‬ ‫ج‬ ‫ي‬ ً ‫ت ن‬ ‫ت‬ )‫س�ا‬ ‫والم�حولا� �ج � ي‬ ‫ش‬ �‫ا‬ ‫  ال� ب� ب‬.17 ‫   ش��ك�ة ت‬.18 ‫المك�� ت‬ �‫ا‬ ‫ب‬ ‫ب‬ ‫ق‬ ‫ف‬ ‫ن‬ ‫ق المواط� ي��ن‬ ‫ن‬ �‫  الد�اع ع� ح�و‬.19 ‫نق‬ �‫العموم‬ ‫ال��ل‬   .20 ‫ي‬ ‫أ‬ ‫ف‬ ‫ة‬ ‫�خ‬ ‫�خ‬ ‫ت‬ �‫   دما� � رى م� ي�د‬.21

de la ciutadania 20. Transport públic 21. Altres serveis d’interès

2

3


Guia d’acollida de la ciutat de Sabadell

01

Benvinguda a Sabadell Benvinguts i benvingudes a Sabadell! Sabadell és una ciutat acollidora. La força de la nostra ciutat, la teva, és la de totes les persones que hi convivim i que treballem activament per construir un futur millor. La teva contribució és bàsica per a una ciutat que defensa la diversitat com un dels seus valors. Aquesta guia va adreçada a totes les persones que heu arribat recentment a la ciutat i necessiteu informació sobre les gestions bàsiques que us donaran accés als vostres drets i deures com a veïns o veïnes. És una guia de suport on trobareu tota la informació bàsica per poder conèixer millor la nostra ciutat, els principals equipaments i serveis i els recursos necessaris per al vostre dia a dia. Aquesta guia ha estat traduïda a diferents idiomes, tenint en compte la diversitat lingüística de les persones nouvingudes a la ciutat. Podeu consultar la guia i els idiomes disponibles a: http://web.sabadell.cat/novaciutadania

‫تق‬ ‫نة‬ ‫اد�ل‬ ‫ص� ي‬ ‫لمد��� ب‬ ‫دل�ل الاس�� ب�ال ي‬ ‫ي‬

ّ ُ‫ت‬ ‫اد�ل �رح ب� ب�كم‬ ‫ص� ي‬ ‫ب‬ ً ‫ن ف‬ ‫اد�ل‬ �‫و‬ ‫ص� ي‬ ‫ك� � ي� ب‬ ‫مرح�ا ب�كم ب‬ ‫ب‬ ‫ض فة ت ت‬ ‫ن‬ ‫ومد� ن� ت�كم ق� ّو ت�ها ن‬ ‫م� كل‬ ‫مد� ن� ت� ن�ا‬ ‫ي‬ ‫ �س�مد ي‬.��‫مد���ة م� ي�ا‬ ‫اد�ل ي‬ ‫ص� ي‬ ‫ب‬ ‫تق‬ ‫ش ن ف‬ ‫ت‬ ‫أش خ‬ ‫�ذ‬ ‫ن‬ ‫مس�� ب�ل‬ ‫على � ن�اء‬ �‫اهد� ن‬ �‫و‬ ��‫عا‬ ‫ب‬ ‫ي‬ ‫و� � ي� ًها ي‬ ‫ال���اص ال ي� ن� ي�� ي‬ ‫عملو� �ج‬ ً ‫أ‬ ‫أ‬ ‫أ‬ ‫ف‬ ‫ق‬ ‫ق مد� ن�� ت‬ ‫ت‬ ‫ت‬ ‫و� ت‬ ‫ ت‬.‫أ� ف� ض�ل‬ ‫ة �دا�ع ن‬ ‫ساس�ا ن‬ �‫ع‬ � ‫مساهم�كم �مرا‬ ‫ع� ب�ر‬ ‫م� ��ج ل �ح� ي�� ي‬ ‫ي‬ ‫أ‬ ‫ق‬ ّ ‫ت‬ .‫ال� ن�وع ك�حد � ي�مها‬ ً‫ث‬ ‫أ‬ ‫�ذ ق ْ ت‬ ‫�ذ‬ ‫ت ّ �ذ‬ ‫حد��ا �إلى‬ ‫د�كم لكم إ � ا � ِدم� أم ي‬ ‫الدل�ل ال ي� ب� ي� ن� � ي� ي‬ ‫و��و�ج ه ه ا ي‬ ‫ي‬ ‫ف‬ ‫راءا� ال�ساس�� ت‬ ‫نت‬ ‫ن‬ ‫ت ت خ‬ ‫ت‬ �‫ة ال� ي‬ ‫ي‬ ‫ي‬ ‫المد���ة وك��م � ي� حا�ج �ة �إلى معلوما� ��ص ال إ��ج‬ ‫ق‬ ‫ق‬ ‫ن‬ ‫ن‬ ‫ت‬ ‫ت‬ ‫ت‬ ‫ن‬ .�‫س�سمح لكم ب�ممارس�ة ح�و�كم ووا�ج ب�ا�كم كمواط� ي�� ومواط�ا‬ ّ ‫ت أ‬ ‫أ‬ ‫ن ف‬ ‫ق ال�مر �دل�ل للمساعد� ت‬ ‫ساس��ة‬ �‫دو� � ي�ه كل المعلوما� ال‬ �‫ة � ج‬ �‫و� ت�عل‬ ‫ي‬ ‫ب ي‬ ‫ي‬ ‫ة �ض ف‬ ‫ق‬ ‫ف‬ ‫ف أف‬ ‫ئ‬ ‫ت‬ ‫نتن‬ ‫�خ‬ ‫ إ � ا��ة �إلى الموارد‬،��‫س‬ ‫لمعر��ة �� ض�ل‬ ‫لمد����ا ومرا��ها و دما�ها الر� ي� ي‬ ‫ي‬ ‫ة‬ ‫ت‬ ‫ئ‬ .��‫وم‬ ‫ال� ي‬ ‫ة لح�ا�كم ي‬ ‫الملا�م� ي‬ ‫ف‬ ‫ل� مراعا� ت‬ ‫ا� ت‬ ‫ت ت ت‬ ‫م� غ‬ ‫�ذ‬ ‫و� ت‬ ‫الل� ت‬ ‫الدل�ل لعدد ن‬ ‫م� �� �ذ ك‬ ‫ة ال� ن�وع‬ ‫�م� أ�ر�ج م�ة ه ا ي‬ ‫ني‬ ً‫ث‬ ‫ف‬ ‫ثق ف‬ ‫ش‬ ‫ن‬ ‫ت‬ ‫ن‬ ‫خ‬ ‫ ي�مك�كم الاطلاع على‬.‫إلى مد����ا‬ ‫حد��ا � آ ي‬ ‫د� ن� ي‬ ‫ال��ا� ي� لل���اص الوا� ي‬ ‫ق‬ ‫ت ف‬ ‫الدل�ل � غ‬ ‫الل� ت‬ �‫الم�و�ر�ة على المو�ع ال� ت� ي‬ �‫ا‬ ‫ي ب‬ http://web.sabadell.cat/novaciutadania

‫نت ن أ‬ ‫ف‬ ‫ة‬ .�‫عل�كم ب�ال� ئا�د‬ ‫�� ًم�ى � ن� ي�عود ي‬ ‫ن ن‬ !‫اد�ل‬ ‫ص� ي‬ ‫معا �ص�ع ب‬

Esperem que us sigui de molta utilitat. Tots i totes fem Sabadell!

4

5


Guia d’acollida de la ciutat de Sabadell

02

6

Presentació del municipi de Sabadell Sabadell és una ciutat catalana amb més de 3.500 anys d’història. És la capital de la comarca del Vallès Occidental juntament amb Terrassa, i es troba a uns 20 kilòmetres de Barcelona. La població de Sabadell és de 216.520 habitants (dades del 2020). És la cinquena ciutat més gran de Catalunya, després de Barcelona, l’Hospitalet, Terrassa i Badalona. Històricament, des del segle XVI, la indústria tèxtil va ser el principal motor econòmic, fins el segle XX, amb l’arribada de moltes persones migrades d’arreu del territori català i espanyol, sobretot els anys 50, 60 i 70. Això ha fet que Sabadell sigui una ciutat diversa, formada per persones de diferents orígens i procedències, veïns i veïnes que han aportat riquesa social, diversitat cultural i enfortiment de la nostra ciutat. Aquesta incorporació s’ha fet d’una manera positiva i constructiva, gràcies tant als mecanismes públics de l’Ajuntament de la ciutat com al treball de les diverses entitats del teixit associatiu sabadellenc i, evidentment, a l’esforç individual de les persones mateixes que han escollit Sabadell per establir-hi la seva residència i començar un nou camí de vida.

‫تق‬ ‫نة‬ ‫اد�ل‬ ‫ص� ي‬ ‫لمد��� ب‬ ‫دل�ل الاس�� ب�ال ي‬ ‫ي‬

‫ت ق‬ ‫ة‬ .‫اد�ل‬ �‫ص‬ � �‫لد‬ � ‫م‬ �‫د‬ � ‫ب ي‬ ‫� ي ب ي‬ ‫نة‬ ‫ت‬ ‫ت ن‬ ‫ن‬ ‫�خ ��ز ي�د ن‬ ‫وه� عاصم�ة‬ .��‫س‬ 3.500 �‫ع‬ ‫ار� ي‬ ‫مد���ة ك�لا� ي��ة لها � ي‬ ‫اد�ل ي‬ ‫ص� ي‬ ‫ب‬ ‫ي‬ ‫أ‬ ‫أ‬ ‫غ‬ ‫ف‬ ‫ق‬ ‫ش‬ ‫ش‬ ‫ت‬ ‫ن‬ ‫ن‬ ‫ �ذ‬ ‫ت‬ ّ ‫ن‬ ‫ك‬ � �‫ر‬ �‫ال‬ ‫س‬ � �‫ا‬ �‫ال‬ ‫وه� � ب�عد‬ ‫اسا‬ ‫ر‬ �‫ط‬ � � �‫مد‬ � � � �‫ل‬ � � ‫ها‬ � � � ، ‫م‬ �‫ل‬ �‫�إ‬ ‫ي‬ ‫ي‬ ‫ي‬ ‫ب‬ ‫ي‬ ‫ي‬ ‫ب‬ ‫ي‬ ‫تي‬ ‫شي‬ ‫ع� مد� ن�� ش ن‬ ‫ن‬ .‫ك�لوم�ر‬ ‫ر� ن� ي‬ ‫ة �ع� ي‬ ‫ة �ر�لو�� ب‬ ‫ي ب‬ ‫ة‬ ‫ن‬ ‫ ن�سم� ( ت�عود ه�ذه المعط�ا�ت‬216.520 ‫ساك��ة ص�اد�ل‬ ‫ي� ب�ل�غ عدد‬ ‫ي‬ ‫ب ي‬ ‫أ‬ ‫ش‬ ‫ن‬ ‫ن‬ ‫ت‬ ‫ن‬ ‫ت‬ ‫ن‬ ‫ �خ‬ ‫ة �ك�الو� ي�ا ب�عد ب�ر�لو��ة‬ ‫مد��� ب‬ ‫ك�ر ي‬ ‫ و�عد امس � ب‬،)2020 ‫لس��ة‬ ‫نة‬ ‫ت‬ ّ .��‫ادالو‬ �‫و‬ ‫وط�راسا ب‬ ‫طال�� ي‬ ‫ولوس� ي� ي‬ ‫ب‬ ّ ‫تق‬ ‫خ ش‬ ‫ن‬ ‫ن‬ ‫ت‬ ‫ن‬ ‫ت‬ ‫ن‬ ‫ك‬ �‫صاد‬ � �‫الا‬ �‫�ج المحر‬ �‫س‬ �‫ة ال‬ � ‫اع‬ �‫ص‬ �‫ل‬ ‫ك‬ � ‫ة‬ � � � �‫ار‬ �‫ة ال‬ � �‫اح‬ �‫ال‬ �‫وم‬ ‫ي‬ ‫ي‬ ‫ي‬ ‫ي‬ ‫ي‬ ‫ق‬ ‫ن ن ق‬ ‫ش‬ ‫ش‬ ‫ئ‬ ‫ال� ن‬ ‫�ذ ال� ن‬ ‫ر� ن� مع‬ ‫ر� السادس ع�ر �إلى حدود‬ �‫للمد���ة م‬ �‫س‬ �‫الر� ي‬ ‫ر� الع� ي‬ ‫ي‬ ‫ي‬ ‫ق نأ‬ ‫أ‬ ‫أ‬ ‫ت ن‬ ‫م� ن‬ ‫ق ��خ‬ ‫ر� ن� ن‬ ‫وصول � ف�وا� ن‬ ‫و�ا� ي� ��حاء‬ �‫م�اط‬ ‫رى �ك�الو� ي�ا ب‬ ‫ب‬ ‫ج م� ًالمها�ج ي‬ ‫ن ت ق‬ ‫ت‬ ‫ و�خصوصا �خ لال خ‬،‫�إس� نا��ا‬ ‫والس�� ن�� ت‬ ‫ال�مس� ن�� ت‬ ‫ و�د‬.�‫ع�� ي�ا‬ �‫ا‬ �‫ا‬ ‫والس� ي‬ ‫ب‬ ‫ي ي‬ ‫ي ي‬ ‫ب ي‬ ّ ّ ّ ‫ �ذ ك ف ت‬ ‫ت‬ ‫ت‬ ‫ن‬ ‫ت‬ ‫ن‬ ‫ط�عها ال��وع ��كو ن� م�ن‬ � ‫اد�ل‬ ‫ة � ب‬ ‫إلى مد��� ي‬ ‫ّي‬ ‫ص� ي‬ ‫ساهم ل� � ي� �حول ب‬ ‫ن أ‬ ْ‫ن ق ّ ت‬ ‫خت ف ش‬ ‫أش‬ ً �‫م� لمد� ن� ت� ن�ا ث‬ ‫ن‬ ‫راء‬ ‫د‬ � ‫ة‬ � �‫ساك‬ �‫لو‬ ‫ك‬ � � ‫ة‬ � �‫ل‬ � �‫م‬ ‫ودول‬ ‫م� �صول‬ ‫�� خ�اص‬ ‫ي‬ ‫ي‬ ‫ً ق ف ً ق ّ ة‬ ‫ا ت�ماع� ًا ت‬ .�‫و� ن�وعا ث��ا� ي�ا و�و‬ ‫ي‬ ‫�ج‬ ‫آ‬ ‫ف‬ ‫ش‬ ‫ت‬ ‫ال� ض�ل ف�� �ذ‬ ‫ت� ّم ه�ذ‬ ‫ل� لل�ل� ت‬ ‫ك‬ �‫ا‬ ‫ع‬ ‫ر‬ �‫و‬ � �‫ا‬ � �‫إ‬ � ‫كل‬ � � �‫عا‬ � �‫الاس‬ ‫ا‬ ‫ي‬ ‫ي ب ب‬ ‫ي ج ب ي ي �ج‬ ‫ن ي‬ ‫العموم��ة لم�لس �لد��ة المد� ن��ة ولعمل م�ؤ‬ ‫ت‬ �‫معو‬ �‫�ج ال‬ �‫س‬ �‫ال‬ �‫سسا‬ ‫ي‬ ‫ي‬ ‫ب ي‬ ‫ي‬ ‫ج‬ ‫ج‬ ‫ي‬ ‫ت ف‬ ‫أش‬ ‫خت فة‬ ‫ت‬ ‫�ؤ‬ ‫�خ‬ ‫خ‬ ‫�ذ‬ ‫ن‬ ‫رد��ة له لاء ال���اص ال ي�� ا �اروا‬ ‫للم�هودا� ال� ي‬ ‫ ب‬،��‫الم��ل‬ ‫و�ال�خصوص ج‬ ‫ف‬ ‫ق‬ ‫ن‬ ‫كم�ر ل� ق� ت‬ ‫ن‬ .‫ح� تا�هم‬ � � ‫د‬ �‫د‬ ‫ق لمسار‬ �‫طل‬ �‫وكم‬ ‫هم‬ �‫ام‬ ‫ل‬ �‫اد‬ ‫إ‬ ‫ي ي‬ ‫ �ج ي‬ ‫ة ص� ي‬ ‫مد��� ب‬ ‫ي‬

7


Guia d’acollida de la ciutat de Sabadell

03

Ajuntament de Sabadell L’ajuntament és el govern local d’un municipi i l’administració més propera a la ciutadania. Els seus representants polítics són escollits en les eleccions municipals cada 4 anys. La seva funció és proporcionar tot tipus de serveis imprescindibles per a la vida quotidiana de la seva població, com ara la neteja dels carrers o la seguretat viària. L’ajuntament gestiona el pressupost segons les necessitats de la ciutat i el formen diferents serveis, als quals es pot adreçar la ciutadania per obtenir informació o fer gestions, de forma presencial o telemàtica.

‫تق‬ ‫نة‬ ‫اد�ل‬ ‫ص� ي‬ ‫لمد��� ب‬ ‫دل�ل الاس�� ب�ال ي‬ ‫ي‬

‫ن ة‬ ‫اد�ل‬ �‫ص‬ � ��‫لمد‬ �‫لد‬ ‫ب ي‬ ‫ي‬ ‫الم�لس ب‬ ‫ج‬ ‫ال� ي‬

ّ‫ُ ث‬ ‫أق‬ ‫ن‬ ‫ر� �إدار� ن‬ .�‫المواط� ي� ن‬ �‫ة م‬ �‫لد� الحكوم‬ �‫ال‬ ‫لد��ة و�� ب‬ ‫ة لل� ي‬ ‫ة المحل�� ب‬ ‫ي‬ ‫الم�لس ب‬ ‫ي�م�ل ج‬ ‫ي‬ ‫أ‬ ‫ة كل �ر�ع ن‬ ‫و� ت�م نا� ت� ق�اء ث‬ ‫ �خ‬ ‫س� ت‬ ‫نت خ ت‬ .�‫وا‬ ��‫لد‬ �‫مم� يل‬ ‫ب‬ ‫ال� ي‬ ‫اس� ي� ن� لال الا��� با�ا� ب‬ ‫ه الس� ي‬ ‫ي‬ ‫ي‬ ‫أ‬ ‫ت ت ثّ �ظ ف ت ف ت ق‬ ‫ن‬ ‫ت‬ ‫خ‬ ‫خ‬ ‫ض‬ ‫ت‬ ‫ة للح�ا�ة‬ �‫د�م م��ل‬ ‫رور�� ي‬ ‫ف ��واع ال�دما� ال� ي‬ ‫و��م�ل و ي���ه �� �� ي‬ ‫أ‬ ‫ف‬ ‫ش‬ ‫ق ة‬ ‫ة وال�� ي�د�خ ل �ض ن‬ ‫ة للساك�� ت‬ ‫ن‬ .��‫م�ها ن��ظ ا��ة ال�وارع �و السلام�ة الطر� ي‬ ��‫وم‬ ‫ي ي‬ ‫ال� ي‬ ‫ي‬ ‫ف‬ ‫ش‬ ‫ن‬ ‫ن‬ ‫ت‬ ‫ت‬ ‫�ز‬ ‫ة و��مل‬ �‫ق حا�ج ي�ا‬ ��‫الم� ا� ي��ة و‬ �‫ال‬ ‫المد��� ي‬ ‫ي‬ ‫د� ي�ر ي‬ ‫لد� على � ب‬ ‫الم� ألس ب‬ ‫ي�سهر ج‬ ‫ي‬ ‫ت ش‬ ‫أ ن‬ ‫ن‬ ‫ت‬ ّ ‫ت‬ ‫العد�د ن‬ ‫ا�ز �ع�ض‬ ‫إل�ها للاس��ار�ة �و ل إ�� ج� ب‬ ‫م� ال��قسام ال� ي� ي�مك�كم ال�و�ج ه � ي‬ ‫ي‬ ‫أ‬ ‫ت ش‬ ‫ض‬ ‫ن‬ .‫ور� �و ع� ب�عد‬ �‫ح‬ ‫كل‬ � � �‫راءا‬ ‫ب‬ ‫ال إ��ج‬ ‫ي‬ ‫ق‬ ‫ت‬ ‫للم�ز ي�د ن‬ :‫المعلوما� �ز وروا المو�ع‬ �‫م‬ https://web.sabadell.cat

Per a més informació: https://web.sabadell.cat L’Ajuntament de Sabadell està adherit a la Xarxa de Pobles i Ciutats pels Drets Humans des de l’any 2005 i promou els valors de la Carta Europea de Salvaguarda dels Drets Humans a la Ciutat. Com a ajuntament, té uns principis de convivència inspirats en els valors de respecte de la dignitat de l’ésser humà, de la democràcia local i del dret a una existència que permeti millorar el benestar i la qualitat de vida de totes les persones. A més, Sabadell també forma part de la RECI (Red Española de Ciudades Interculturales), de la Xarxa Catalana de Ciutats Refugi i de la Red Española de Ciudades Refugio.

8

ُ‫ة ق‬ ‫ن ن أ‬ ‫ف ش‬ ‫ق ق‬ ‫ن‬ ‫ن خ ت‬ �‫م� ��ج ل ح�و‬ �‫اد�ل � ي� � ب�ك� ال�رى والمد‬ ‫ة ص� ي‬ ‫مد��� ب‬ ‫ا��رط� ي‬ ‫ف‬ ‫ق‬ ‫ن ف‬ ‫ن‬ ‫ث‬ ‫ن‬ ‫ت‬ ‫ن‬ ‫ق‬ �‫الم��ا‬ 2005 ‫ال��سا� � ي� س��ة‬ ‫أإ‬ ‫عل�ها ً� ي� ي‬ ‫وه� �دعم ال� ي�م الم�صوص ً ي‬ ‫ي‬ ‫ف‬ ‫ف‬ ‫ق‬ ‫نة‬ ‫ص� ت‬ ‫ق ال� ن‬ ‫ن‬ ‫لد�ا ي� ت�و�ر‬ � ‫لسا‬ �‫ه م‬ � � . � � �‫المد‬ � �‫سا‬ � �‫و‬ �‫ة ح‬ � �‫لحما‬ � �‫ورو‬ ‫إ‬ ‫ب ي‬ ‫ب‬ ‫ي‬ ‫ب‬ ‫ي‬ ‫ج‬ ‫ال� ب ي‬ ‫ن ق‬ ‫ش‬ ‫ش‬ ‫ت‬ ‫ت‬ ‫ت‬ ‫ت‬ ‫ة ال��ر‬ �‫عا�� �م اس�لهامها م� � ي�م اح‬ ‫رام كرام� ب‬ ‫على م�اد�ئ لل� ي‬ ‫ب‬ ‫أ‬ ‫ف‬ ‫ق‬ ‫ال� ش� خ�اص ��ت‬ ‫ت‬ ‫حس��ن‬ ‫ح�ا�ة �سمح لكل‬ �‫ة المحل��ة والح‬ ��‫راط‬ ‫ي‬ ‫ب‬ ‫ق � ي� ي‬ ‫ي‬ ‫والد�م� ي‬ ‫ي‬ ‫ف‬ ‫ر�اه� ت�هم ن‬ .‫ة ح� تا�هم‬ � �‫وع‬ �‫و‬ ‫ي‬ ‫ي‬ ‫ي‬ ‫ف‬ ‫ش‬ ‫ش‬ ‫ن‬ ‫�ال��ض ا��ة �إلى �ذ ك ت ن ت‬ ‫ (ال� ب�ك�ة‬RECI ‫اد�ل �إلى � ب�ك�ة‬ ‫ب إ‬ ‫ة ص� ي‬ ‫مد��� ب‬ ‫م� ي‬ ‫ثل� ق � ف�� ي‬ ‫أ ش‬ ‫ش‬ ‫ن‬ ‫ت‬ ‫ن‬ ‫ن‬ ‫ن‬ ‫ال� ي���ا� ي��ة) وال� ب�ك�ة الك�لا� ي��ة للمد� المل�ج� وال� ب�ك�ة‬ ‫س�ا� ي��ة للمد� ب‬ ‫ال إ� ب‬ ‫أ‬ ‫ن‬ .�‫ة للمد� المل�ج‬ ��‫س� نا� ي‬ ‫ال إ� ب‬

9


Guia d’acollida de la ciutat de Sabadell

Drets

Principi d’igualtat de drets i de no discriminació Dret a la llibertat cultural, lingüística i religiosa Dret a gaudir de mesures específiques de protecció Dret a la participació política Dret d’associació, de reunió i de manifestació Dret a la vida privada i familiar Dret a la informació Dret general als serveis públics de protecció social Dret a l’educació Dret a la salut Dret a l’habitatge Dret al treball Dret al medi ambient

Deures

Deure d’estar empadronat Deure de solidaritat Deure de respecte mutu Deure d’escolarització Deure de respectar el medi ambient Deure de pagament dels impostos Deure de respectar el patrimoni natural, cultural i artístic de la ciutat

10

‫تق‬ ‫نة‬ ‫اد�ل‬ ‫ص� ي‬ ‫لمد��� ب‬ ‫دل�ل الاس�� ب�ال ي‬ ‫ي‬

‫ق ق‬ �‫الح�و‬ ‫أ‬

‫ق‬ ‫ف‬ ‫ت‬ ‫م� ي��ز‬ �‫م�د� المساوا�ة � ي� الح�و‬ ‫ق وعدم ال� ي‬ ‫ب‬ ‫ثق ف‬ ‫ف‬ ‫ة‬ ‫غ‬ ��‫ة والد� ن� ي‬ � �‫و‬ �‫ة والل‬ � � �‫ا‬ � �‫ة ال‬ � �‫الحر‬ � � ‫ق‬ �‫الح‬ ‫ي َ ي‬ ‫ي‬ ‫ي‬ ‫ف ي‬ ‫ة‬ ‫ت‬ ّ ‫راءا� ُم‬ ‫ت‬ ‫الاس� ف�اد� ن‬ ��‫ة للحما‬ �‫حدد‬ �‫ق � ي‬ �‫الح‬ ‫ي‬ ‫ة م� إ ��ج‬ ‫ف‬ ‫ش‬ ‫ة‬ ��‫اس‬ �‫الح‬ ‫ة الس� ي‬ ‫ق � ي� الم�ارك� ي‬ ‫ف‬ ‫ال��مع وال ت�ماع ت‬ ‫ق �� ت‬ ‫وال��ظ اهر‬ ‫ا�ج‬ ‫ج‬ ‫الح� ف ي‬ ‫ئ ة‬ ‫ة �خ‬ ��‫ح�ا� اص�ة وعا� يل‬ �‫الح‬ ‫ق � ي� ي‬ ‫ف‬ ‫ت‬ �‫المعلوما‬ �‫ق � ي‬ �‫الح‬ ً ‫ة‬ ‫ت‬ ‫ق عموما ف�� خ‬ ‫ت‬ ��‫ماع‬ ��‫الحكوم‬ �‫دما‬ �‫ال‬ �‫الح‬ ‫ة للحما��ة الا�ج � ي‬ ‫ي‬ ‫ي‬ ‫ت ي‬ ‫ف‬ ‫عل�م‬ �‫الح‬ ‫ق � ي� ال� ي‬ ‫ف‬ ‫ة‬ �‫ق � ي� الصح‬ �‫الح‬ ‫ف‬ ‫ن‬ �‫السك‬ �‫ق � ي‬ �‫الح‬ ‫ف‬ ‫ق � ي� العمل‬ �‫الح‬ ‫ف‬ ‫ة‬ ��‫ال� ي� ئ‬ � � ‫ق‬ ‫الح� ي ب‬

‫الوا � ت‬ �‫ا‬ ‫�ج ب‬

‫ق ْ ف‬ ‫ن‬ �‫السكا‬ ‫س�ل‬ ‫وا�ج ب� ال� ي�د � ي� ج‬ ‫وا � ت‬ ‫ال� ض� ن‬ �‫ام‬ ‫�ج ب‬ ‫الاح�رام ت‬ ‫ت‬ ‫الم� ب�ادل‬ �‫وا�ج ب‬ ‫وا � ت‬ ْ �‫ال‬ ‫مدرس‬ ‫�ج ب‬ ‫ة‬ ‫وا � ت‬ ��‫ال� ي� ئ‬ ‫رام‬ �‫اح‬ ‫�ج ب‬ ‫ب‬ ‫ف‬ ‫ئ‬ ‫ض‬ �‫وا�ج ب� د�ع ال�را� ب‬ ‫ف‬ ‫ثق ف‬ ‫ة‬ ‫وال� ن‬ ‫ت‬ ��‫للمد� ن‬ � � � �‫ا‬ � �‫ث ال‬ � ‫ة والمورو‬ � ‫ع‬ � ‫ي‬ ‫الط� ي‬ ‫وا�ج ب� اح�رام ب‬ ‫ي‬ ‫ي‬

11


Guia d’acollida de la ciutat de Sabadell

04

Servei de primera acollida El servei de primera acollida és un conjunt d’accions i recursos que us ajudaran a obtenir formació i informació que podeu necessitar si acabeu d’arribar a Sabadell. Aquest servei us donarà unes eines inicials que faran més fàcil la vostra incorporació a Catalunya. La formació que aquest servei inclou consta de tres mòduls: •  Mòdul A: competències lingüístiques bàsiques (90 hores de llengües catalana i castellana) •  Mòdul B: coneixements laborals (15 hores) •  Mòdul C: coneixement de la societat catalana (15 hores) Quan acabeu tota la formació establerta, obtindreu el certificat final d’acollida expedit per la Generalitat de Catalunya, que pot servir-vos a l’hora de buscar feina o de fer valer la vostra formació i experiència. També us serà útil en els processos d’estrangeria, com l’arrelament social o la renovació d’autoritzacions de residència, entre d’altres. Al servei, també hi trobareu altres programes d’acollida especialitzats, dirigits a joves, dones o persones sol·licitants de protecció internacional, per exemple.

A

Per a més informació: •  Programa d’Acollida Carrer de Sant Pau, 34 Tel. 93 745 19 53 dretscivils@ajsabadell.cat https://web.sabadell.cat/novaciutadania

B C

12

‫تق‬ ‫نة‬ ‫اد�ل‬ ‫ص� ي‬ ‫لمد��� ب‬ ‫دل�ل الاس�� ب�ال ي‬ ‫ي‬

‫ت ق‬ ‫أ‬ ‫�خ‬ ‫ة‬ �‫ول‬ �‫ال‬ ‫ال‬ � � �‫الاس‬ �‫دم‬ ‫ب‬ ‫ي‬

ّ‫ت ت ث‬ ‫أ‬ ‫ف‬ ‫تق‬ ‫راءا� والموارد ت‬ ‫ت‬ ‫م�موع� ن‬ �‫ال� ي‬ �‫ة الاس�� ب�ال ال‬ �‫م�ل �خ دم‬ �� ‫ة م� ال إ��ج‬ ‫ول� � ي� ج‬ ‫ي‬ ّ ‫ن ش أن أن ت‬ ‫ت ت ق‬ ‫ت‬ ‫ن‬ ‫ن‬ ‫ن‬ ‫كو�� والمعلوما� ال� ي� �د‬ ‫م� ���ها �� �مك�كم م� الحصول على ال� ي‬ ّ‫تُ ف‬ ‫ف‬ ‫ن‬ ‫ت� ت‬ ‫ح�ا�ج ن‬ ‫ وس�و�ر لكم ه�ذه‬.‫اد�ل‬ � ‫إل�ها �ور وصولكم‬ ‫ة ص� ي‬ ‫إلى مد��� ب‬ ‫ي‬ ‫و� � ي‬ ‫أ‬ ‫أ‬ ّ ُ ‫ف‬ ‫ك� ن‬ ‫ة الا�دما�ج �� ت‬ ‫س�سهل عل�كم عمل�� ن‬ ‫ة ال�� ت‬ ‫ت‬ ‫خ‬ ‫ت‬ .‫الو� ي�ا‬ ‫ي‬ ‫ي‬ ‫ال�دم�ة ال�دوا� ال� ي‬ ‫ي‬ ‫ول�� ي‬ ‫ت ش‬ ‫ن ت‬ ‫ت‬ ‫خ‬ :�‫ال‬ ‫و�� ت�مل‬ ‫ه�ذه ال�دم�ة على ال� ي‬ ‫كو� ة� ال� أ ي‬ ‫أ‬ ‫غ‬ ‫ة‬ ‫ة‬ ‫ت‬ ��‫ساس‬ �‫و�� ال‬ ‫ي‬ ‫ المهارا� الل� ي‬:� �‫ •الوحد‬ ‫ف‬ ‫ن ة‬ ‫ن‬ ‫ت‬ ‫غ ت‬ )��‫س�ا� ي‬ ‫ ساع�ة � ي� الل�� ي� ن� الك�لا� ي��ة وال إ� ب‬90( ‫ن ة‬ ‫ة‬ ‫ف‬ ‫ة‬ )�‫ ساع‬15( ��‫ المعار� المه� ي‬:�‫ •الوحد� ب‬ ‫خ‬ ‫ة‬ ‫ة‬ ‫ت ن‬ ‫ت‬ ‫ف‬ ‫ة‬ �‫ المعار� ال�اص� ب‬:�‫ •الوحد� ج‬ )�‫ ساع‬15( �‫الم��مع الك�الا� ي‬ ‫ج‬ ‫ن ف‬ ‫ش‬ ‫ة اس� ق��ال ن� ئ‬ ‫على �هاد� ت‬ ‫ت‬ ‫ن ئ‬ ‫ت‬ ‫ها� ي��ة‬ �‫المطلو‬ �‫كو� ن‬ �‫س‬ ‫ب‬ ‫ب‬ ‫حصلو� �ور �إ�ها�كم لل� ي‬ ‫أ‬ ‫ف‬ ‫ق‬ ‫ث‬ ‫ت‬ ‫ن‬ ‫ت‬ ‫ة ع� الحكوم�ة الك�الا� ي��ة �د �ساعدكم �� ب�ح�كم ن‬ ‫صادر� ن‬ ‫ع� عمل �و‬ ‫ي ف‬ ‫ق تف‬ ‫ش‬ ‫ت‬ ‫ن‬ ‫ت‬ ‫�خ‬ ‫ت‬ ‫ و�د �� ي�دكم � ي� إ ��ج راءا� مصلح�ة‬،‫كو��كم و ب�ر�كم‬ ‫لل أإ��هاد على � ي‬ ُ ‫أ‬ ‫ق‬ ‫ق‬ ‫ق‬ ّ ‫ت‬ ‫ت‬ ‫ن‬ ‫ت ج�ذ‬ ‫ن‬ ‫ة على س� ي�ل‬ �‫د�د ب�طا��ة ال إ��ام‬ ‫ب‬ ‫ماع� �و � ج� ي‬ ‫ال��ج ث ا� ب� م� � ب� ي�ل ال�� ر الا�ج � ي‬ .‫الم�ال لا الحصر‬ ّ‫ى �ذ ك تُ ف‬ ‫أ‬ ‫تق‬ ‫ت‬ ‫ال ��خ‬ ‫خ‬ ‫رى م��خصص�ة‬ �‫رام�ج اس�� ب‬ � ‫ة‬ � ‫دم‬ �‫ه�ذه ال‬ ‫ر‬ �‫و‬ � �‫ل‬ ‫وعلاو�ة عل‬ ‫ب‬ ‫ش ن أ‬ ‫أ أش‬ ‫ة‬ ‫ن‬ ّ ‫خ‬ ‫ن‬ .��‫ة الدول‬ ��‫الحما‬ �‫طال� ي‬ ‫ي‬ ‫ي‬ ‫مو�ج ه�ة لل� ب�ا� �و ال�ساء �و ال���اص م� ب‬ ‫ت ف‬ ‫الم�ز ي�د ن‬ :�‫المعلوما� � ي‬ �‫م‬ ‫ت ق‬ ‫ن‬ ‫ام� الاس�� ب�ال‬ ‫ • ب�ر� ج‬

Carrer de Sant Pau, 34 ‫ت ف‬ 93 745 19 53 :��‫الها‬ dretscivils@ajsabadell.cat https://web.sabadell.cat/novaciutadania

13


Guia d’acollida de la ciutat de Sabadell

05

Servei d’assessorament en matèria d’estrangeria Per residir i/o treballar a l’Estat espanyol, tota persona estrangera necessita un visat específic, una autorització de residència o una autorització de residència i treball. Alguns dels tràmits d’estrangeria més comuns són l’arrelament (social, laboral o familiar), la renovació del permís de residència i/o treball, el reagrupament familiar i la sol·licitud de nacionalitat espanyola. Si necessiteu informació i assessorament sobre algun d’aquests tràmits, podeu adreçar-vos al Servei Ciutadà d’Acolliment als Immigrants (SCAI). És un servei totalment gratuït, subvencionat per l’Ajuntament de Sabadell, que us ajudarà i acompanyarà en el procés. També hi podeu fer consultes sobre com sol·licitar protecció internacional o asil. L’Estat espanyol reconeix la condició de refugiat a tota aquella persona que tingui un temor fundat a ser perseguida al seu país per motius de raça, religió, nacionalitat, opinions polítiques, pertinença a un determinat grup social, gènere o orientació sexual. També reconeix la persona apàtrida que, no tenint nacionalitat i estant fora del seu país de residència habitual, no vulgui o no pugui tornar-hi pels mateixos motius. Per a més informació: •  Servei Ciutadà d’Acolliment als Immigrants (SCAI) Vapor Escapçat Avinguda de Barberà, 175 Tel. 93 727 29 75 scai@scaisabadell.org http://www.scaisabadell.net

14

‫تق‬ ‫نة‬ ‫اد�ل‬ ‫ص� ي‬ ‫لمد��� ب‬ ‫دل�ل الاس�� ب�ال ي‬ ‫ي‬

‫�خ‬ ‫ة‬ ‫أ ن‬ ‫ت ش ة ف ق ض‬ �‫ا�ا ال��ج ا� ب‬ � � � � �‫ار‬ � �‫الاس‬ �‫دم‬ ‫ي‬ ‫ي‬

‫أ‬ ‫أ‬ ‫ق‬ ‫ف‬ ّ ‫ت‬ ‫�و العمل ف�و� ت‬/‫ة و‬ �‫س� نا� ي‬ �‫ع� ن� على كل ��ج ن� ب� ي� ي�ر�غ ب� � ي� ال إ��ام‬ ‫ق ال� ب‬ ‫را� ال إ� ب‬ ‫ي�� ي‬ ّ ‫أ‬ ‫أ‬ ‫أ‬ ‫ق‬ ‫ق‬ ‫ف‬ ‫ش‬ ‫ت‬ ‫ت‬ ‫ة �خ‬ .‫ال�و�ر على ��� ي�ر� اص�ة �و ر�خص�ة �إ�ام�ة �و ر�خص�ة �إ�ام�ة وعمل‬ ‫أ‬ ُّ‫ت ج�ذ‬ ‫أ ف‬ ‫ن‬ ‫خ‬ ‫ت‬ ‫ن‬ ‫ة �ال��ج ا� ب� إ ��ج راء ال�� ر‬ ‫وم� ب� ي� ن� ال إ��ج راءا� الم�لو��ة ال�اص� ب‬ ‫ن أ‬ ‫أ‬ ‫أ‬ ‫ق‬ ‫ئ‬ ‫ت‬ �‫(الا�ج ت‬ ‫�و العمل‬/‫د�د ر�خص�ة ال إ��ام�ة و‬ ‫ماع� �و المه� ي� �و العا� يل�) و� ج� ي‬ ‫ي ئ أ‬ ‫ن ة‬ ‫ن‬ ‫ت‬ .��‫س�ا� ي‬ ‫وال� ج�مع العا� يل� �و ب‬ ‫س��ة ال إ� ب‬ ‫ال�� ي‬ ‫طل� ج‬ ‫ت أ‬ ‫�ذ ن ت ف‬ ‫ت ش‬ ‫ن‬ �‫ع�ض م‬ �‫ال‬ ‫ة ��خصوص ب‬ ‫إ� ا ك��م � ي� حا�ج �ة �إلى معلوما� �و اس��ار� ب‬ ‫ق‬ ‫ت‬ ‫ن‬ ‫راءا� � ن‬ ‫خ‬ ‫مك�كم ال�ذ‬ ‫ت‬ �‫ر� ن‬ �‫ت� كل� ال‬ ‫ب‬ ‫ها� �إلى ال�دم�ة المد� ي��ة لاس�� ب�ال المها�ج ي‬ ‫إ �ج ت ي أ‬ ‫ن ق‬ ّ ُ ‫ن‬ ‫خ‬ �‫لد‬ �‫و��عل‬ ‫الم�لس ب‬ ‫ ي‬.(SCAI) ‫ة م�ا� ي��ة ممول�ة م� � ب�ل ج‬ ‫ق ال�مر ب��دم� ج‬ ‫ال� ي‬ ‫ت ف ق‬ ‫ن‬ .‫و�را��كم �خ لال ه�ذ ا ال إ��ج راء‬ ‫اد�ل ت�ساعدكم‬ �‫ة ص‬ ‫لمد��� ب ي‬ ‫ي‬ ‫أ‬ ‫ف‬ ‫ت ش‬ ‫و� ن‬ ‫مك�كم ك�ذ ك‬ ‫ة الدول��ة �و‬ ��‫الحما‬ ‫ك�� ي�� ب‬ ‫ي‬ ‫ة طل� أ ي‬ ‫ة ��خصوص ي‬ ‫ل� الاس��ار� ب‬ ‫ي‬ ‫ف‬ ‫ش‬ ‫ ت� ض� ن‬.‫ق الل�وء‬ �‫س� نا� ي��ة ص��ة اللا�ج �ئ له�ؤ لاء ال�� خ�اص ال�ذ ي� ن‬ ‫م� الدول�ة ال إ� ب‬ ‫ح� ج‬ ‫ن أ‬ ‫أ‬ ‫ف‬ ‫ق‬ ٌ َّ ‫ُ �ؤ‬ ‫م� الملاح��ة �� � ن‬ ‫ن‬ ‫الد�� �و‬ ‫و‬ � ‫ق‬ �‫العر‬ � �‫س‬ � ‫هم‬ �‫لدا‬ ‫س‬ ‫س‬ ‫م‬ ‫س‬ ‫ها‬ ‫لهم‬ ‫ب‬ ‫ي‬ ‫ب ب‬ ‫ب‬ ‫ن �ج أ آ‬ ‫ُ ّن أ‬ ‫أ‬ ‫نت ي ف‬ ‫ن‬ ‫ت‬ ‫ئ‬ ‫ال��س‬ ‫ماع��ة م ي‬ ‫اس��ة �و الا��ماء أ ل���ة ا�ج � ي‬ ‫الس� ي‬ ‫س��ة �و ال�راء ي‬ ‫ال�� ي‬ ‫ع���ة �و ج‬ ‫ج‬ ‫ال� ش� خ�اص عد�م� ال� ن‬ ‫و� ت‬ ‫ ت‬.�‫ال�و�جه ال� ن�س‬ ‫أ�و ت‬ ‫ف ك�ذ‬ ‫ك‬ �‫س��ة ال�ذ ي� ن‬ � � �‫ل‬ �‫ر‬ �‫ع‬ ‫ي ي ج ي‬ ‫ب‬ ‫ج‬ ‫ت‬ ‫عو� العود�ة ل�لد � قإ� ت‬ ‫و� أ �و ي ت‬ ‫ط� ن‬ ‫لا �ر�غ ب� ن‬ ‫المع�اد ب�حكم عدم‬ ‫ام�هم‬ ‫ب‬ ‫لا �س� ي‬ ‫ي‬ ‫ي‬ ‫ت ّف‬ ‫ن‬ ‫ة �ذ‬ ‫ك‬ .‫ال�لد‬ ‫س�� ل� ب‬ ‫�و�رهم على �ج � ي‬ ‫ت ف‬ ‫الم�ز ي�د ن‬ :�‫المعلوما� � ي‬ �‫م‬ ‫ق‬ ‫خ‬ ‫ن ة‬ ‫ة‬ ‫ت‬ ‫ن‬ )SCAI( ��‫ر‬ ‫ •ال�دم� المد� ي�� لاس�� ب�ال المها�ج ي‬ Vapor Escapçat Avinguda de Barberà, 175 ‫ت ف‬ 93 727 29 75 :��‫الها‬ scai@scaisabadell.org http://www.scaisabadell.net

15


Guia d’acollida de la ciutat de Sabadell

06

Empadronament. Servei d’Atenció Ciutadana (SAC) El padró és el registre de la població del municipi. L’empadronament és un tràmit gratuït que permet acreditar-se com a persona resident a Sabadell. És necessari empadronar-se i demostrar la residència a la ciutat per poder accedir als diferents serveis públics (educatius, sanitaris, etc.). L’empadronament és un dret i un deure de totes les persones, tinguin la nacionalitat que tinguin, i sigui quina sigui la seva situació jurídica i administrativa (és a dir, disposin d’un permís de residència o no). Si teniu problemes per poder empadronar-vos, no dubteu a posar-vos en contacte amb alguna de les oficines d’atenció ciutadana de la ciutat, per tal de trobar una solució. Per empadronar-vos, cal que demaneu cita prèvia: •  Per telèfon: 010 (des d’un telèfon fix) o 93 745 31 10 (des d’un telèfon mòbil) •  Per Internet: https://citaprevia.sabadell.cat Oficines de Sabadell Atenció Ciutadana (SAC): •  Oficina Central. Despatx Lluch. Carrer de la Indústria, 10 •  Oficina Nord. Centre Cívic de Ca n’Oriac. Carrer d’Arousa, 2 •  Oficina Sud. Centre Cívic de la Creu de Barberà. Plaça de Castelao, 1 •  Oficina Est. Centre Cívic de Torre-romeu. Plaça de Montcortés, 1 •  Oficina Oest. Centre Cívic de Can Rull. Carrer de Sant Isidor, 45 Per a més informació: https://bit.ly/2YPEIdn

16

‫تق‬ ‫نة‬ ‫اد�ل‬ ‫ص� ي‬ ‫لمد��� ب‬ ‫دل�ل الاس�� ب�ال ي‬ ‫ي‬

‫ن �خ‬ ‫ة‬ ‫ش‬ ‫ دم� إ�ر�اد‬.�‫السكا‬ ‫س�ل‬ ‫ج‬ ‫ن‬ ‫ن‬ )SAC( ��‫المواط� ي‬

‫ق ف‬ ‫ة‬ ‫ن‬ ‫ن‬ ‫ن‬ ‫السكا� إ ��ج راء‬ ‫س�ل‬ ‫س�ل‬ ‫ة ال� ي‬ ‫س�ل ساك�� ب‬ ‫ وال� ي�د � ي� ج‬.��‫لد‬ ‫السكا� هو ج‬ ‫ج‬ ‫ق‬ ‫ف‬ ‫ش‬ ‫ن‬ ‫ن‬ ‫خ‬ ‫ م�ن‬.‫اد�ل‬ ‫ة ص� ي‬ ‫مد��� ب‬ ‫م�ا� ي� ي�سمح لل��ص ب�الحصول على ص��ة م� ي�م ب� ي‬ ‫ج‬ ‫ن أ‬ ‫ن ث ت ق‬ ‫ق‬ ‫ض‬ ‫ة م� ��ج ل الولو�ج �إلى‬ ��‫المد� ن‬ � ‫ة‬ � ‫ام‬ � � ‫ال‬ �‫ا‬ � �‫إ‬ � ‫و‬ �‫السكا‬ ‫ل‬ �‫س‬ � ‫د‬ � �‫ال‬ �‫رور‬ �‫ال‬ ‫إ‬ ‫ي‬ ‫ب‬ ‫ب‬ ‫ي ب ج‬ ‫ي‬ ‫ف‬ ‫ة‬ ‫ت‬ ‫دما� العموم�� خ‬ ‫خ‬ ‫ت‬ .). ‫ �إل�خ‬،��‫ة والصح‬ ��‫ة (المدرس‬ ��‫ة الم��ل‬ �‫ال‬ ‫ي‬ ‫ي‬ ‫ي‬ ‫ق‬ ُ ‫أش‬ ‫ن‬ ‫ت‬ ‫�ظ‬ ‫خ‬ ‫ن‬ ‫ف ال� ر‬ �‫ق ووا�ج ب� كل ال���اص ب�صر‬ �‫السكا� ح‬ ‫س�ل‬ ‫ي�ع� ب�ر ال� ي�د ب� ج‬ ‫ق‬ ‫ت ّف‬ ‫ق‬ ‫ن‬ ‫ن‬ ‫ت‬ ‫ن‬ ‫على �طا��ة‬ ‫دار��ة (سواء �و�روا‬ ‫ع� ن�س� ت�هم‬ ‫ب‬ ‫وو�ضع��هم ال�ا�و� ي��ة وال إ� ي‬ ‫ي‬ ّ‫ق �ج أ ي ت ف‬ .)‫عل�ها‬ ‫ال إ��ام�ة �م ي��و�روا ي‬ ‫أ‬ ‫ق ف‬ ‫ش‬ ‫السكا� ف� ت‬ ‫اكل � ث� ن‬ ‫��ذ ا وا ت‬ ّ �‫لا � ت‬ ‫ن‬ ‫رددوا‬ ‫س�ل‬ � � ‫د‬ � �‫ال‬ ‫اء‬ � �‫ع�ض الم‬ �‫ه�كم ب‬ ‫إ‬ ‫ي‬ ‫ي ج‬ ‫�ج‬ ‫أ‬ ‫ف‬ ‫ش‬ ‫ش‬ ‫ت‬ ‫ن‬ ‫ت‬ ‫ت‬ ‫ن‬ .‫� ي� الا�صال ب��حد مكا� ب� �إر�اد المواط� ي�� ل إ� ي� ج�اد حل لم�كل�كم‬ ‫ف‬ ‫ت ق‬ ‫ن ت‬ ‫عل�كم الحصول على موعد‬ ‫س�ل‬ ‫ع� ن� ي‬ ‫السكا� ي�� ي‬ ‫لك� ي��م � ي�دكم � ي� ج‬ ‫ي‬ ‫ت ة‬ ‫ئ‬ ‫ُمس�� ن �خ‬ :��‫ال‬ ‫ق م� لال الوسا�ل ال� ي‬ ‫ب‬ ‫أ‬ ‫الها�� ث‬ ‫ت‬ ‫ت‬ ‫ت ف‬ )‫ف المحمول‬ ��‫الها‬ ( 93 745 31 10 ‫ا� ت�) �و‬ ( 010 :��‫ • ب�الها‬ ‫ف ال� ب‬ ‫نت ن‬ https://citaprevia.sabadell.cat :�‫ع�ر ال إ���ر� ي� ت‬ ‫ • ب‬ ‫ن‬

‫ش‬

‫ت‬

:(SAC) �‫مكا� ب� �إر�اد المواط� ي� ن‬ ‫ت‬ Despatx Lluch. Carrer de la Indústria, 10 .�‫ •المك� ب� المرك�ز ي‬ ‫ق‬ ‫ة‬ ‫ن‬ ‫ت‬ ‫ة ش‬ .��‫مال‬ ‫ •مك� ب� الم�ط�� ال� ي‬ Centre Cívic de Ca n’Oriac. Carrer d’Arousa, 2 ‫ة‬ ‫ن ق ة‬ ‫ن‬ ‫ت‬ .��‫و� ي‬ ‫ال�� ب‬ ‫ •مك� ب� الم�ط�� ج‬ Centre Cívic de la Creu de Barberà. Plaça de Castelao, 1 ‫ن ق ة ش ق ة‬ ‫ت‬ .��‫ •مك� ب� الم�ط�� ال�ر� ي‬ Centre Cívic de Torre-romeu. Plaça de Montcortés, 1 ‫ن ق ة غ‬ ‫ة‬ ‫ت‬ .��‫ر� ي‬ ‫ •مك� ب� الم�ط�� ال� ب‬ Centre Cívic de Can Rull. Carrer de Sant Isidor, 45

‫ق‬ ‫ت‬ ‫الم�ز ي�د ن‬ :‫المعلوما� على المو�ع‬ �‫م‬ https://bit.ly/2YPEIdn

17


Guia d’acollida de la ciutat de Sabadell

07

t alu 00

01

301

10

ETA

RG

2

A

RI ITA

SAN

0

034

008

000

L

CIA

TEN SSIS

A RA

TU BER

O EC

LD

‫تق‬ ‫نة‬ ‫اد�ل‬ ‫ص� ي‬ ‫لمد��� ب‬ ‫دل�ل الاس�� ب�ال ي‬ ‫ي‬

Targeta sanitària individual (TSI)

‫ة ف‬ ‫ة‬ ‫ق ة‬ )TSI( ��‫رد‬ �‫ال‬ � �‫الصح‬ � �‫ال�طا‬ ‫ي‬ ‫ي‬ ‫ب‬

A Catalunya, totes les persones tenen garantit l’accés al sistema públic de salut, independentment de la seva situació administrativa. Per demanar una visita mèdica, heu de tenir la targeta sanitària individual (TSI). És gratuïta i individual: cada membre de la família n’ha de tenir la seva. Per aconseguir-la, heu d’anar al vostre centre d’atenció primària (CAP). Obtindreu al moment una TSI provisional, i, passat un temps, rebreu la TSI definitiva per correu a casa.

‫ف‬ ‫أش‬ ‫ق �� الولو�ج � ن‬ ‫ك� ن‬ ‫م� ت‬ ‫ت� ض� ن‬ �‫ة العموم‬ �‫إلى ��ظ ام الصح‬ ‫الو� ي�ا لكل ال�� خ�اص‬ ‫ي‬ ‫الح� ي‬ ‫ة‬ ‫ت‬ ‫�صر� ن‬ ‫ف ال��ظ ر ن‬ .��‫دار‬ �‫ع‬ ‫و�ضع��هم ال إ� ي‬ ‫ي‬ ‫ب‬ ً ‫أ‬ ‫ق‬ ‫ف‬ ‫ش‬ ‫ت‬ ‫�غ‬ ‫ن‬ ‫ن‬ ‫ن‬ ‫على ال�طا��ة‬ ‫ة ط� ي��ة �� ي�كو� حاصلا‬ ‫ب‬ ‫على كل م� ي�ر ب� � ي� اس��ار� ب‬ ‫ق‬ ‫ف‬ ‫ش‬ ‫ و� ت‬:�‫ة و��خص� ة‬ ‫طا��ة م� ن‬ ‫ع� ن� على كل‬ � � � �‫ا‬ �‫وه� ب‬ .(TSI) ‫رد��ة‬ ‫ي ي‬ ‫ي‬ ‫ج ي‬ ‫الصح��ة ال� ي‬ ‫ي‬ ‫ي‬ ‫ئ أ‬ ‫ن أف‬ ‫ف‬ ‫ق ت‬ ّ �‫ة � ن� � ت‬ ‫خ‬ .‫ة �ه‬ ‫حصل‬ ‫�رد‬ ‫على �طا��ه ال�اص� ب‬ ‫ب‬ ‫م� ��راد العا�ل� ي‬ ‫للحصول عل�ها � ت�و ّ � عل�كم ال�ذ‬ ‫ة الصح��ة‬ ��‫إلى مرك�ز الرعا‬ � �‫ها‬ ‫ب‬ ‫ي‬ ‫ي‬ ‫ي �ج ب ي‬ ‫ي‬ ‫أ‬ ‫ف‬ ‫ق‬ ‫ف‬ ‫ق‬ ‫�ؤ ت‬ ‫ ت‬.)CAP( ‫ال�ول��ة‬ ‫ن‬ ‫و�عد‬ ��‫على �طا‬ �‫حصلو‬ �‫س‬ ‫الح� ن� ب‬ ‫رد��ة م ��ه � ي� ي‬ ‫ة صح��ة � ي‬ ‫ي‬ ‫ب‬ ‫ي‬ ‫ن ئ ف‬ ‫ف‬ ‫ق‬ ‫ق‬ ‫ع�ض الو� ت� ت‬ ّ �‫س� ت‬ ‫وص ن‬ �‫ها� ي��ة � ي‬ �‫رد��ة ال‬ ��‫ال�طا‬ �‫مرور ب‬ ‫ة الصح��ة ال� ي‬ ‫ي‬ ‫لو� ب� ب‬ ‫ن‬ .‫ر�د‬ �‫ق ال‬ � �‫طر‬ �‫ع‬ ‫كم‬ �‫ب� ي� ت‬ ‫ب ي‬ ‫ي‬

DE

lut /Sa

TA

ELL NIV

LA

2 00 101 IA 030 ANITAR TENCIAL S A1 SIS TAS RGETA TURA AS

BER CO

Centres d’atenció primària de Sabadell: •  CAP Ca n’Oriac. Passeig de Sant Bernat, 22. Tel. 93 723 37 13 •  CAP Can Rull. Avinguda de Lluís Companys, 70. Tel. 93 724 79 20 •  CAP Centre. Plaça de Joan Oliu, 9. Tel. 93 725 65 85 •  CAP Concòrdia. Plaça de Sant Agustí, 4. Tel. 93 713 64 20 •  CAP Creu Alta. Carrer de Castellar del Vallès, 222. Tel. 93 723 70 14 •  CAP Creu de Barberà. Plaça de Castelao, 2. Tel. 93 710 07 34 •  CAP Gràcia. Carrer de Permanyer, 65. Tel. 93 746 60 82 •  CAP La Serra. Plaça de Cristóbal Ramos, 2. Tel. 93 715 55 34 •  CAP Merinals. Carrer de la Palma, 93. Tel. 93 745 73 90 •  CAP Nord. Plaça de Mercè Rodoreda, 24. Tel. 93 724 71 50 •  CAP Poble Nou. Carrer del Remei, 1. Tel. 93 726 94 15 •  CAP Sant Oleguer. Carrer de Sol i Padrís, 56-60. Tel. 93 746 41 81 •  CAP Sud. Carrer de Feijoo, 87. Tel. 93 720 50 86

0

034

008

000

Per a més informació: https://bit.ly/3pQN1kR

‫أ‬

:‫اد�ل‬ ��‫مراك�ز الرعا‬ ‫ص� ي‬ ‫ة � ب‬ ‫ول�� ب‬ ‫ة الصح��ة ال� ي‬ ‫ي‬ ‫ي‬ •  CAP Ca n’Oriac. Passeig de Sant Bernat, 22. Tel. 93 723 37 13 •  CAP Can Rull. Avinguda de Lluís Companys, 70. Tel. 93 724 79 20 •  CAP Centre. Plaça de Joan Oliu, 9. Tel. 93 725 65 85 •  CAP Concòrdia. Plaça de Sant Agustí, 4. Tel. 93 713 64 20 •  CAP Creu Alta. Carrer de Castellar del Vallès, 222. Tel. 93 723 70 14 •  CAP Creu de Barberà. Plaça de Castelao, 2. Tel. 93 710 07 34 •  CAP Gràcia. Carrer de Permanyer, 65. Tel. 93 746 60 82 •  CAP La Serra. Plaça de Cristóbal Ramos, 2. Tel. 93 715 55 34 •  CAP Merinals. Carrer de la Palma, 93. Tel. 93 745 73 90 •  CAP Nord. Plaça de Mercè Rodoreda, 24. Tel. 93 724 71 50 •  CAP Poble Nou. Carrer del Remei, 1. Tel. 93 726 94 15 •  CAP Sant Oleguer. Carrer de Sol i Padrís, 56-60. Tel. 93 746 41 81 •  CAP Sud. Carrer de Feijoo, 87. Tel. 93 720 50 86

‫ق‬ ‫ت‬ ‫الم�ز ي�د ن‬ :‫المعلوما� على المو�ع‬ �‫م‬ https://bit.ly/3pQN1kR

18

19


Guia d’acollida de la ciutat de Sabadell

08

Serveis sanitaris Un cop tingueu la targeta sanitària individual, podreu ser atesos pels serveis sanitaris públics. Podeu demanar cita al vostre centre d’atenció primària (CAP): •  Per telèfon: 93 728 44 44 •  Per Internet: https://bit.ly/3acGnQt Davant d’una urgència mèdica, us podeu dirigir: •  En dia laborable (de dilluns a divendres), entre les 8 i les 21 h: al vostre CAP. •  Si és de nit (de 21 a 24 h), festiu o cap de setmana (de 8 a 24 h): al Punt d’Atenció Continuada del CAP Ca n’Oriac (passeig de Sant Bernat, s/n). •  En qualsevol moment, les 24 hores del dia i els 365 dies de l’any: »  al Centre d’Urgències d’Atenció Primària Sant Fèlix. Carretera de Barcelona, 473 »  al Servei d’Urgències Hospitalàries de l’Hospital de Sabadell (Corporació Sanitària Parc Taulí). Parc Taulí, 1 Si teniu un dubte, consulta o problema de salut que no sigui una emergència, podeu trucar al telèfon 061. En cas d’una situació en què hi hagi algú greument ferit o malalt, cal que truqueu immediatament al 112. Per a més informació: https://bit.ly/3rmhMP6

20

‫تق‬ ‫نة‬ ‫اد�ل‬ ‫ص� ي‬ ‫لمد��� ب‬ ‫دل�ل الاس�� ب�ال ي‬ ‫ي‬

‫خ‬ ‫ة‬ ‫ت‬ ��‫الصح‬ �‫دما‬ �‫ال‬ ‫ي‬ ُّ ‫ن ن ت‬ ‫ف‬ ‫ق‬ ‫ن‬ ‫خ‬ ‫ت‬ �‫دما‬ �‫ه لل‬ ��‫على ال�طا‬ ‫حصول�ا‬ ‫ب�عد‬ ‫رد�� ي‬ ‫ة الصح��ة ال� ي‬ ‫ي‬ ‫ب‬ ‫ة �مك��ا ال�و�ج‬ ‫ة‬ .��‫ة العموم‬ ��‫الصح‬ ‫ي‬ ‫ي‬ ‫أ‬ ‫نن‬ ُ ‫( ن‬CAP) ‫ول��ة‬ :�‫طر� ق‬ � ‫ق‬ ‫ب��إ مكا��ا ب‬ ‫ع� ي‬ ‫مرك�ز الرعا��ة ال� ي‬ ‫ي‬ ‫س�� ب‬ ‫طل� موعد م ب‬ ‫ق‬ ‫ت‬ 93 728 44 44 :‫ف على الر�م‬ ��‫الها‬ •  ‫ق‬ ‫نت ن‬ https://bit.ly/3acGnQt :‫ع�ر ال إ���ر� ي� ت� على المو�ع‬ ‫ • ب‬ ُّ ‫ت‬ ‫ف‬ ‫ن‬ ‫ت‬ ‫ت‬ :‫ة �مك�كم ال�و�ج ه �إلى‬ ‫الط� ي�� ي‬ ‫ع�لا� ب‬ ‫� ي� حال�ة المس� ج‬ ً ‫أ‬ ‫ة‬ ‫ث ن‬ ‫ •�خ لال � ي�ام العمل ( ن‬ ‫ة ص�احا‬ � �‫م� ال إ� ث� ن� ي� ن‬ ‫إلى ال�مع�) ب� ي� ن� الساع�ة ال�ام�� ب‬ ‫ج‬ ً ‫أ‬ ‫ت‬ ‫ة الصح��ة ال�ذ ي� � ن� ت�م ت� ت� ب� ن‬ .‫إل�ه‬ ��‫مرك�ز الرعا‬ :‫ة ل�لا‬ ‫عو� � ي‬ ‫ي‬ ‫ي‬ ‫وال�اسع� ي‬ ‫ش ة أ أ‬ ‫أ‬ ‫ف‬ ‫ن‬ ‫ن‬ ‫ث‬ ‫ت‬ ‫ها��ة‬ ‫ع�اد � قو عطل�ة � ي‬ ‫الل�ل ( ب� ي� ن� الساع�ة ال�اسع�ة وال� ًا� ي��ة ع�ر�) �و ًال� ي‬ ‫ •�أ ي� ي‬ ً ‫ن ة‬ ‫ة‬ ‫ن‬ ‫ش‬ ‫ث ن‬ ‫ث ن‬ ��‫ا‬ ‫س�وع ( ب� ي� ن� الساع�ة ال�ام�� ب‬ ‫ال� ب‬ ‫ ��ط� الع� ي‬:)‫ة ص�احا وال�ا� ي��ة ع�را يل�لا‬ ‫ت ة‬ ‫ن‬ ‫ك‬ .(Passeig de Sant Bernat, s/n) .�‫ور�ا‬ �‫المس�مر‬ ‫كا� ي‬ ‫أ‬ ‫أ‬ ‫ف أ‬ ‫ق ت ن أ ق‬ ‫و� ت‬ :‫س�وع‬ �‫ال‬ ‫ام‬ � � ‫ة طوال‬ � ‫الساع‬ ‫على مدار‬ �‫ا‬ �‫ال‬ �‫م‬ ��‫ •� ي� � ي� و‬ ‫ب‬ ‫ني ف‬ ‫ة أ‬ ‫ة‬ ‫ت‬ ‫  « مرك�ز المس�ع� ت‬ .‫ل�كس‬ �‫لا‬ ‫ول�� سا� � ي� ي‬ ‫للرعا�� ال� ي‬ ‫ي‬ ‫ج‬ Carretera de Barcelona, 473

‫ت ش ف‬ ‫ �خ‬ ‫ت ش ف ئ ة‬ ‫ة‬ ‫ت‬ ‫ت‬ ‫اد�ل‬ ‫ص� ي‬ ‫ع�لا� الاس���ا� ي�� لمس���ى ب‬ ‫ « دم� المس� ج‬ ‫(الم� ّمع الصح� بل� ك‬ Parc Taulí, 1 .)�‫طاول‬ �‫ار‬ ‫ج‬ ‫ي‬ ‫ي‬ ‫أ ت �ؤ ت أ‬ ‫ف‬ ‫ت أ ش‬ ‫ت ش‬ ‫م�اكل صح�� ت‬ ‫�ذ‬ ‫ن ت‬ �‫ة لا �د�خ ل � ي‬ ‫اس��ارا� �و‬ ‫لا� �و‬ ‫لد�كم � ي��ة �سا‬ ‫ي‬ ‫إ� ا كا�� ي‬ ‫تف‬ ‫ق‬ ‫ت‬ ‫ن‬ ‫ت‬ ‫ت‬ .061 �‫ة ��إ مكا�كم الا�صال على الر�م الها�� ي‬ ‫الط� ي�� ب‬ ‫ع�لا� ب‬ ‫�إطار المس� ج‬ ‫أ‬ ‫أ‬ ُ ‫ت‬ ‫ت‬ ‫ف�� حال� ت‬ ‫ة �خ‬ ّ ‫ع� ن� الا�صال‬ � � ‫ة‬ � �‫ة صح‬ � ‫وعك‬ ‫و‬ � ‫ة‬ � ‫ر‬ �‫ط‬ � �‫صا‬ � ‫ل‬ ‫حدهم‬ � ‫�ض‬ ‫عر‬ � ‫ة‬ ‫ي ي ي‬ ‫ي‬ ‫إ ب‬ ‫ً ي‬ ‫ق‬ .112 ‫حالا على الر�م‬ ‫ق‬ ‫ت‬ ‫الم�ز ي�د ن‬ :‫المعلوما� على المو�ع‬ �‫م‬ https://bit.ly/3rmhMP6

21


‫تق‬ ‫نة‬ ‫اد�ل‬ ‫ص� ي‬ ‫لمد��� ب‬ ‫دل�ل الاس�� ب�ال ي‬ ‫ي‬

Guia d’acollida de la ciutat de Sabadell

09

Escolarització d’infants i joves L’escolarització és un dret, i és obligatòria i gratuïta per a tots els infants i joves d’entre 6 i 16 anys. Es divideix en dues etapes: educació primària i educació secundària obligatòria (ESO). També hi ha oferta educativa de 0 a 6 anys i a partir dels 16. •  0-3 anys: escoles bressol •  3-12 anys: centres d’educació infantil i primària •  12-16 anys: instituts d’educació secundària Per accedir a un centre educatiu per primera vegada, cal fer la preinscripció durant el període habilitat per fer-ho, o bé sol·licitar una cita amb l’Oficina Municipal d’Escolarització (OME) en el mateix moment d’empadronament de l’infant o jove: •  Oficina Municipal d’Escolarització (OME) Carrer de Blasco de Garay, 19 Tel. 93 745 31 00 ome@ajsabadell.cat Per a més informació: https://www.sabadell.cat/educacio

22

‫أ ف‬ ْ ‫ت‬ ‫ش‬ ُ ‫مد‬ ‫وال� ّ� ن‬ �‫ا‬ ‫ال‬ �‫ط‬ �‫ال‬ ‫س‬ ‫ر‬ � ‫ب‬ ‫أ‬ ‫أ ف‬ ‫نة‬ ‫تت‬ ‫ت‬ ْ �‫ال‬ ،��‫س‬ 16 ‫ و‬6 �‫ق لكل ال�ط�ال ال�ذ ي� ن� ��راوح �عمارهم ما ب� ي� ن‬ �‫مد ُرس ح‬ .�‫وم� نا� ي‬ ‫ار� ج‬ ‫وهو إ ��ج ب� ي‬ ‫ن‬ ‫ث‬ ‫ت‬ ‫ئ‬ ‫ت‬ ‫ت‬ ‫ت‬ ‫ن‬ ‫ن‬ �‫ار‬ ‫الا��دا� ي� وال� ي‬ ‫عل�م ب‬ ‫ أال� ي‬:��‫و���قسم �إلى مرحل� ي‬ ‫ي‬ ‫و� ال إ��ج ب� ي‬ ‫عل�م ال�ا� ي‬ ‫أ‬ ‫ف‬ ‫تت‬ ‫سل� ت‬ ‫ن‬ ‫ك‬ ‫ك‬ 6 ‫ و‬0 �‫و� لل�ط�ال ال�ذ ي� ن� ��راوح �عمارهم ما ب� ي� ن‬ �‫ر‬ � �‫ا‬ �‫وه‬ .(ESO) ‫ب ي‬ ‫ن ت آ‬ ‫نة‬ ً �‫و��خ ر ا� ت‬ ‫م� ن‬ ‫داء ن‬ .��‫س‬ 16 �‫س‬ �‫س�وا‬ ‫ب‬ ‫أ‬ ‫ف‬ ‫ ن‬3-0•  ‫س� ت‬ ‫ رو�ض ال�ط�ال‬:�‫وا‬ ‫أ‬ ‫نة‬ ‫ال�ول� والا� ت� ئ‬ ‫ت‬ �‫دا� ي‬ �‫عل‬ ‫ب‬ ‫ مراك�ز ال� ي‬:��‫ س‬12-3•  ‫م ن ي‬ ‫ث‬ ‫ت‬ �‫و‬ ‫ معاهد ال� ي‬:16-12•  ‫عل�م ال�ا� ي‬ ‫ت‬ ‫للولو�ج �إلى مرك�ز � ت�ر�و� أل�ول مر� ت‬ ُ ‫ق �خ لال‬ ��‫س‬ ‫س� ي�ل م ب‬ ‫ة �� ي‬ ‫ي‬ ‫ع� ن� إ ��ج راء � ج‬ ‫بأ ي‬ ‫ي‬ ‫ت‬ ‫ف ت‬ ُ ّ ُ ‫�ذ‬ ‫ك‬ �‫لد‬ ��‫س‬ ‫ال��ر�ة الم�خصص�ة ل ل� �و ب‬ ‫طل� موعد م ب‬ ‫ق مع المك� ب� ب‬ ‫ال� ي‬ ‫أ‬ ْ ‫ف‬ ‫ف‬ ‫ق‬ ‫ف‬ ‫ش‬ ُ ‫ت‬ ‫ن‬ :�‫السكا‬ ‫س�ل‬ ‫) �ور � ي�د الط�ل �و ال� ب‬OME( ‫لل�مدرس‬ ‫ا� � ي� ج‬ ْ ‫ت‬ ‫ت‬ ُ )OME( ‫لد� لل�مدرس‬ ‫ •المك� ب� ب‬ ‫ال� ي‬ Carrer de Blasco de Garay, 19 ‫ت ف‬ 93 745 31 00 :��‫الها‬ ome@ajsabadell.cat

‫ق‬

‫ت‬ ‫الم�ز ي�د ن‬ :‫المعلوما� على المو�ع‬ �‫م‬ https://www.sabadell.cat/educacio

23


‫تق‬ ‫نة‬ ‫اد�ل‬ ‫ص� ي‬ ‫لمد��� ب‬ ‫دل�ل الاس�� ب�ال ي‬ ‫ي‬

Guia d’acollida de la ciutat de Sabadell

10

Formació per a persones adultes Encara que l’educació és obligatòria només fins als 16 anys, podem continuar formant-nos al llarg de tota la nostra vida i així desenvolupar les nostres capacitats, enriquir els nostres coneixements, millorar les nostres competències tècniques i professionals i obtenir alguna titulació. A més, per viure i treballar a la ciutat, és molt recomanable conèixer el català i el castellà. A Sabadell, diverses institucions i entitats organitzen cursos, de diferents nivells, d’ambdós idiomes. Als centres de formació per a persones adultes (CFA) podreu aprendre llengües (català, castellà i anglès), ensenyaments bàsics (lectura i escriptura, càlcul...), informàtica, etc. També hi podreu obtenir el títol de graduat en educació secundària, o preparar-vos per a les proves d’accés als cicles formatius (de grau mitjà o de grau superior) o a la universitat: •  CFA de Can Rull. Carrer de Gustavo Adolfo Bécquer, 24. Tel. 93 727 43 44 •  CFA de la Concòrdia. Carrer de la Solidaritat, 21. Tel. 93 723 28 64 •  CFA de la Creu de Barberà. Carrer dels Calders, 24. Tel. 93 711 64 48 •  CFA de Torre-romeu. Carrer de l’Anoia, 18, 1r pis. Tel. 93 727 56 40

‫أ ف‬ ْ ‫ت‬ ‫ش‬ ُ ‫مد‬ ‫وال� ّ� ن‬ �‫ا‬ ‫ال‬ �‫ط‬ �‫ال‬ ‫س‬ ‫ر‬ � ‫ب‬ ‫ش‬ ‫�إمكا� ن�ا ت‬ ‫ن‬ ‫أن‬ ‫ال�عل�م � �ار� ت‬ ‫م� أ � ن� ت‬ ّ‫ن‬ ‫ب�الر�غ م ن‬ ‫م� با�ع�ة‬ � ‫ه‬ �‫ح‬ ‫ �إلا �� ب‬،‫ى س� السادس�ة ع�ر‬ ‫ي إ �ج ب‬ ‫ي‬ ّ ‫تن ت‬ ‫ة ح� ت ن ن ت‬ ‫ت�كو� ن� ن�ا �خ لال كل مراحل الح�ا� ت‬ ‫ق‬ ��‫عم‬ ‫طو�ر مهارا��ا � ي‬ ‫ى ��س�ى ل�ا � ي‬ ‫ي‬ ‫ي‬ ‫ي‬ ‫ن ف تن تق‬ ‫ف‬ ‫ش‬ ‫ن‬ ‫ن‬ ‫ت‬ ‫ن‬ ‫ت‬ .�‫حس�� ك�اءا��ا ال��� ي��ة والمه� ي��ة والحصول على �إحدى ال�هادا‬ ‫معار��ا و� ي‬ ّ ‫ت‬ ‫ن أ‬ ‫ف‬ ُ ‫ن‬ ‫ش‬ ‫علم غ‬ ‫وعلاو�ة على �ذ‬ ‫ك‬ �‫الل� ت� ي� ن‬ ��‫ة � ن�صح ب‬ � � �‫المد‬ � � ‫والعمل‬ � �‫الع‬ ‫ل‬ � �‫وم‬ �‫ل‬ ‫ي ي‬ ‫ي‬ ‫�ج‬ ‫ي‬ ‫ف‬ ‫ن‬ ‫ن ة ت‬ ‫ت ن‬ ‫م� الم�ؤ‬ ‫ت‬ ‫العد�د ن‬ �‫سسا‬ ‫اد�ل‬ ‫ي‬ ‫ة ص� ي‬ ‫مد��� ب‬ ‫ و�و�ج د ً� ي� ي‬.��‫س�ا� ي‬ ‫الك�لا� ي��ة وال إ� ب‬ ‫ا� ف�� ت‬ ‫ت‬ ‫ن �ظ ت ت‬ ‫ها�� ن� غ‬ ‫ال�� ت�عط� دروسا � خ‬ ‫المس�و� ت‬ .�‫الل� ت� ي� ن‬ ‫ف‬ �‫م� ت�ل‬ ‫ي‬ ‫ي‬ ‫ب‬ ‫ي‬ ‫والم� ف ما� ي ت ي‬ ‫أ‬ ‫خ‬ ‫خ‬ ‫غ‬ ‫ة‬ ‫ش‬ ‫�ز‬ ‫ن‬ )CFA( �‫ال�ال� ي� ن‬ �� ‫كو�� ال�اص� ب�ال���اص ب‬ ‫مراك ال� ي‬ ّ ‫ن ي ت‬ ‫ن �ز ة‬ ‫ن‬ ‫ن‬ ‫ت‬ ‫غ‬ ‫ت‬ ‫و�ع�ض الدروس‬ ‫س�ا� ي��ة وال إ�� ج� يل� ي��) ب‬ ‫ي� أمك�كم �علم الل�ا� (الك�لا� ي��ة وال إ� ب‬ ‫ق‬ ‫ف‬ ‫ت‬ ‫ �إل�خ‬،�‫ا‬ ‫) والمعلوم� ت‬...�‫ة والك�ا��ة والحسا‬ �‫ساس��ة (ال�راء‬ ‫و�ال إ��ض ا��ة �إلى‬ . �‫ال‬ ‫ب‬ ‫ب‬ ‫ب‬ ‫ي‬ ‫ي‬ ‫أ‬ ‫ش‬ ‫لام� ن‬ ‫ح��ر ت‬ ‫ة السل� ال�عداد� �و ت‬ ‫ن‬ ‫ال� ض‬ ‫حا�ا�ت‬ ‫ك‬ ‫ك‬ �‫�ذ ل� ي�مك�كم الحصول على �هاد‬ ‫إ‬ ‫ي‬ ‫أي‬ ‫أ‬ ‫أ‬ ‫ة‬ ‫ت‬ ‫إلى � ك ت‬ ‫كو� ن� ن‬ :�‫ال�امع‬ � ‫الولو�ج‬ ‫م� الدر�ج �ة الم�وسط�ة �و ي‬ ‫سلا� ال� أ ي‬ ‫العل�ا �و ج‬ ‫خ‬ ‫غ‬ ‫ش‬ ‫ن‬ ‫ •مرك�ز ت�كو� ن‬ .‫كا� رول‬ �‫ال�ال� ي� ن‬ ‫اص‬ � � �‫ال‬ � ‫ب‬ ‫ي‬ ‫ت ف‬ 93 727 43 44 :��‫ الها‬.Carrer de Gustavo Adolfo Bèquer, 24 ‫ن أ ش خ‬ ‫غ‬ ‫ن‬ ‫�ز ت‬ .‫كورد�ا‬ �‫ال�ال� ي� ن� لكو‬ ‫ي‬ ‫كو�� ال���اص ب‬ ‫ •مرك � ي‬ ‫ت ف‬ 93 723 28 64 :��‫ الها‬.Carrer de la Solidaritat, 21 ‫ن أ ش خ‬ ‫غ‬ ‫�ز ت‬ .‫ار� ي�را‬ �‫ال�ال� ي� ن‬ ‫د� ب� ب‬ ‫ي‬ ‫كو�� ال���اص ب‬ ‫ •مرك � ي‬ ‫كر�و ي‬ ‫ت ف‬ 93 711 64 48 :��‫ الها‬.Carrer dels Calders, 24 ‫أ ش خ‬ ‫غ‬ ‫ت‬ ّ .‫روم�و‬ �‫طور ي‬ �‫ال�ال� ي� ن‬ ‫كو� ن� ال���اص‬ � ‫ •مرك�ز‬ ‫ي‬ ‫ب‬ ‫ي‬ ‫أ‬ ‫ت ف‬ 93 727 56 40 :��‫ الها‬.‫ق ال�ول‬ ��‫الطا‬ ,Carrer de l’Anoia, 18 ‫ب‬ ‫ق‬

‫ت‬ ‫الم�ز ي�د ن‬ :‫المعلوما� على المو�ع‬ �‫م‬ https://bit.ly/3pV9367

Per a més informació: https://bit.ly/3pV9367

24

25


‫تق‬ ‫نة‬ ‫اد�ل‬ ‫ص� ي‬ ‫لمد��� ب‬ ‫دل�ل الاس�� ب�ال ي‬ ‫ي‬

Guia d’acollida de la ciutat de Sabadell

També us podeu dirigir al Centre de Normalització Lingüística (CNL) de Sabadell, on trobareu cursos de llengua catalana de tots els nivells, així com altres activitats complementàries que us ajudaran a aprendre millor el català: clubs de lectura fàcil, voluntariat per la llengua, activitats culturals, etc. •  Centre de Normalització Lingüística de Sabadell Casal Pere Quart Rambla, 67-71 Tel. 93 727 83 40 sabadell@cpnl.cat https://bit.ly/3pT2a5d

‫غ‬

‫ت‬

ّ

ُ

‫ن‬ ّ ‫ت‬ ً ‫ف‬ ‫ف‬ ‫ن‬ ‫ت‬ ‫ن‬ ‫ت‬ ‫غ‬ ‫ال�ذ � ُ�عط� دروسا �� الل��ة الك�لا���ة �� كل المس�و� ت‬ ‫ا� �إلى �ج ا� ب� ب�ع�ض‬ ‫ي‬ ‫ي‬ ‫أ ي ي‬ ‫تي‬ ّ ‫ي ت‬ ‫أ‬ ‫ف‬ ‫ش‬ ‫ة الك� ن‬ ‫الل�� ت‬ ‫ة ال�� ت‬ ‫ال� ن� ش�ط� ي ت‬ ‫علم غ‬ :‫ة ��كل �� ض�ل‬ � � �‫لا‬ � ‫على‬ ‫ساعدكم‬ �‫س‬ � �‫ل‬ �‫كم‬ �‫ة ال‬ ‫ي ب‬ ‫ي ي‬ ‫ن أ‬ ‫ق‬ ‫غ أ ش‬ ‫ثق ف ة‬ ّ ‫ي ت‬ ‫ن‬ . ‫ �إل�خ‬،��‫ة ��ا� ي‬ �‫الل��ة و� ن��ط‬ ‫م� ��ج ل‬ ‫ة وال�طوع‬ �‫اد� ال�راء�ة السهل‬ ‫� ي‬ ‫غ‬ ‫�ز ت‬ ‫اد�ل‬ ‫ص� ي‬ ‫و� ب� ب‬ ‫ •مرك ال� ي‬ ‫عم�م الل� ي‬ ‫و�مك�كم ك�ذ ك‬ ‫اد�ل‬ ‫ص� ي‬ ‫) ب‬CNL( �‫و‬ ‫ي‬ ‫ل� ال�و�ج ه �إلى م ج�مع ال� ي‬ ‫عم�م الل� ي‬

Casal Pere Quart Rambla, 67-71 ‫ت ف‬ 93 727 83 40 :��‫الها‬ sabadell@cpnl.cat https://bit.ly/3pT2a5d

formació formación

26

27


Guia d’acollida de la ciutat de Sabadell

11

Homologació i convalidació d’estudis estrangers Homologar els títols i els estudis fets a l’estranger amb els títols equivalents espanyols vol dir reconèixer la seva validesa oficial a Espanya. L’homologació suposa el reconeixement del grau acadèmic corresponent, permet continuar els estudis aquí i implica el reconeixement a efectes professionals. Si el que voleu és continuar els vostres estudis en un centre educatiu, podeu sol·licitar la convalidació dels vostres estudis estrangers al nostre país. És imprescindible residir a Catalunya per a aquest tràmit, però no és necessari disposar d’un permís de residència. En el cas de voler homologar o convalidar estudis no universitaris, podeu dirigir-vos a: •  Serveis Territorials d’Ensenyament del Vallès Occidental Carrer del Marquès de Comillas, 67-69 Tel. 93 748 44 55 st_valles.educacio@gencat.cat https://bit.ly/2MYvw3u Si el que voleu és homologar o convalidar estudis universitaris, no podreu fer-ho a Sabadell i haureu de dirigir-vos al servei que ofereix la Generalitat de Catalunya a Barcelona: •  Servei d’Acompanyament al Reconeixement Universitari (SARU) Carrer de Calàbria, 147, Barcelona Tel. 93 634 75 49 saru@gencat.cat https://bit.ly/37pyOV9

28

‫تق‬ ‫نة‬ ‫اد�ل‬ ‫ص� ي‬ ‫لمد��� ب‬ ‫دل�ل الاس�� ب�ال ي‬ ‫ي‬

‫ة ت‬ ‫ش‬ ‫ق‬ ‫ت‬ �‫هادا‬ �‫صد�� ال‬ �‫و‬ �‫المعادل‬ ‫ة أ ن ي ة‬ ��‫الدراس�� ال��ج � ب� ي‬ ‫ي‬

‫ق‬ ‫ش‬ ‫ش‬ ‫ت� ت� ث‬ ُ �‫والدراسا‬ ‫الم ن� َ��زَ � خ‬ ‫ت‬ ‫ت‬ ‫ت‬ ‫هادا� الم� با�ل�ة‬ �‫ج �ال‬ �‫هادا‬ �‫م�ل معادل�ة ال‬ ‫ة �ال�ار� ب‬ ‫ج ب‬ ّ ‫ف‬ ‫ش‬ ‫ت‬ ‫ت‬ ‫ن‬ ‫ت‬ ‫ت‬ ‫ن‬ ‫و��ر� ب� ن‬ �‫ع‬ ‫س�ا� ي�ا ب��كل‬ ‫ ي‬.�‫رسم‬ ‫صلاح��ها ب��إ ب‬ ‫ف � أ ي‬ ‫س�ا� ي�ا � ي� الاع�را� ب‬ ‫ب��إ ب‬ ‫ي‬ ‫ة والسماح � ت‬ ‫ن‬ ‫المعادل� ت‬ ‫م� با�ع�ة الدراس�ة‬ � � �‫ة المع‬ � �‫م‬ �‫كاد‬ �‫ة ال‬ � ‫الدر‬ � ‫ف‬ �‫را‬ �‫ة الاع‬ ‫ب‬ ‫ي‬ ‫ي ي‬ ‫ش ب �ج أ‬ ‫ن ة‬ ‫ت‬ ‫ن‬ ‫ة ل��غ‬ .��‫را�ض مه� ي‬ �‫ف �ال�هاد‬ ‫ه�ا والاع�را� ب‬ ‫ف أ‬ ‫ت‬ ‫كا� �غ ر�ض ن�ا هو ت‬ ‫و إ��ذ ا ن‬ ‫و��ة‬ ‫م� با�ع�ة الدراس�ة � ي� �حد‬ ‫ر� ي‬ ‫المراك�ز ال� ب‬ ‫أ‬ ّ‫ن‬ ‫ق‬ ‫ة على الدراسا� ال� ن���� ت‬ ‫نن‬ ‫ن ة ف ن‬ ‫ت‬ ‫ة ال� ي� ك�ا‬ ��‫طل� المصاد‬ ‫ه ��إ مكا� أ�ا ب‬ ‫�ج ب ي‬ ‫ �ـ�إ � ب‬،��‫س�ا� ي‬ ‫ال إ� ب‬ ‫ق أ‬ ‫ف‬ ‫ن‬ ‫ن‬ ‫ن‬ ‫ج�ز‬ .‫�د ��� �اها � ي� ب�لد�ا ال�صل‬ ‫أ‬ ً ً ‫نأ‬ ‫أ‬ ‫تُ ّ ق‬ ‫ت ن ش‬ �� ‫ �إلا‬،‫ساس�ا ل��غ را�ض ه�ذ ا ال إ��ج راء‬ � ‫الو� ي�ا �رطا‬ �‫ة �ك‬ ‫ي‬ ‫و�عد ال إ��ام� ب‬ ‫أ‬ ‫ق‬ ‫ق‬ ‫ة‬ ‫س� مس�ل�ة �ض‬ ‫طا��ة ال إ��ام�ة ل� ت‬ .��‫رور‬ � ‫ة‬ ‫ي‬ ‫ي‬ ‫ح�ا�ز � ب‬ ‫ي‬ ‫ة أ‬ ‫ت �غ‬ ‫ق‬ ‫ت‬ ‫ت‬ ‫ن‬ ‫�ذ‬ ‫ن‬ ‫امع�� �و المصاد��ة‬ ‫إ� ا ك��م � ي‬ ‫ي‬ ‫ر�دو� معادل�ة دراسا� ي�ر �ج‬ ‫مكا�كم ت‬ ‫ن‬ :‫ال�و�جه �إلى‬ ‫ ب��إ‬،‫عل�ها‬ ‫ي‬ ‫ق‬ ‫ق‬ ‫خ‬ ‫غ‬ ‫ة‬ ‫ة ت‬ �‫ر� ي‬ ‫ •ال�دم� إ‬ ‫ا� ي�س ال� ب‬ ‫ال� ي‬ ‫ل�م ب‬ ‫عل�م ب� إ�� ي‬ ‫م�� لل� ي‬ ‫ل� ي‬ ‫ال�� ي‬ Carrer del Marquès de Comillas, 67-69 ‫ت ف‬ 93 748 44 55 :��‫الها‬ st_valles.educacio@gencat.cat http://bit.ly/2MYvw3u

‫ة أ‬ ‫ق‬ ‫أ �ذ ن ت ت �غ ن ف‬ ‫ت‬ ،‫ة عل�ها‬ ‫امع�� �و‬ �‫�ما إ � ا ك��م �ر ب‬ ‫المصاد�� ي‬ ‫ي‬ ‫و� � ي� معادل�ة دراسا� �ج‬ ُ ‫ممك� ف�� مد� ن��ة ص�اد�ل و� ت�ع� ن� عل�كم ت‬ ‫خ‬ ‫ن‬ ‫�ف�إ ن� �ذ ك‬ ‫إلى ال�دم�ة‬ � ‫ال�و�ج ّ ه‬ ‫ل� �غ ي�ر‬ ‫ي‬ ‫ي ي‬ ‫ب ي‬ ‫ي‬ ‫ي‬ ‫ق‬ ‫ش نة‬ ‫ن‬ ‫ت‬ ‫ت‬ ّ :��‫ال� ي� ت��دمها حكوم�ة ك�الو� ي�ا ب� ب�ر�لو‬ ‫ق‬ ‫ق‬ ‫ف‬ ‫أ‬ ‫�خ‬ ‫ة‬ ‫ة‬ ‫ة‬ ‫ة ن‬ )SARU( ��‫امع‬ �‫ال‬ ‫ي‬ ‫ • دم� المرا��� م� ��ج ل المصاد�� ج‬ Carrer de Calàbria, 147, Barcelona ‫ت‬ ‫ف‬ 93 634 75 49 :��‫الها‬ saru@gencat.cat https://bit.ly/37pyOV9

29


Guia d’acollida de la ciutat de Sabadell

12

Feina i formació laboral Si voleu accedir al món laboral o millorar la vostra situació ocupacional, podeu adreçar-vos a diversos serveis públics, on rebreu informació i assessorament. Si teniu permís de residència i/o treball, el primer que heu de fer quan busqueu feina és inscriure-us al Servei d’Ocupació de Catalunya (SOC). Amb la inscripció com a demandant d’ocupació, podreu accedir a tots els serveis del SOC: orientació professional, intermediació laboral, formació ocupacional, etc. A Sabadell hi ha dues oficines del SOC. Depenent del barri on residiu a la ciutat, us pertocarà una o l’altra: •  Oficina de Treball de la Generalitat (OTG) Sardà Carrer de Sardà, 121-123 Tel. 93 720 64 60 otg_sabadellsarda.soc@gencat.cat •  Oficina de Treball de la Generalitat (OTG) Centre Carrer de la República, 45 Tel. 93 720 66 70 / 93 420 66 72 ot_sabadell.centre.soc@gencat.cat Per a més informació: https://serveiocupacio.gencat.cat

‫تق‬ ‫نة‬ ‫اد�ل‬ ‫ص� ي‬ ‫لمد��� ب‬ ‫دل�ل الاس�� ب�ال ي‬ ‫ي‬

‫ش غ‬ ‫ن‬ ‫ت‬ �‫كو� ن� المه� ي‬ �‫وال‬ ‫ل‬ � �‫ال‬ ‫ي‬

‫�ذ ن ت ت �غ ن ف‬ ‫أ ت‬ ‫و�ضع� ت�كم‬ �‫حس� ن‬ �‫و� � ي� الولو�ج �إلى سو‬ �‫إ� ا ك��م �ر ب‬ ‫ي‬ ‫ق العمل �و � ي‬ ‫ف‬ ّ ‫ت �ز‬ ‫ت‬ ‫ت‬ ‫ت‬ ‫المه� ّ��ة � ن‬ ‫ن‬ ‫خ‬ ‫العموم��ة الم��ل��ة ال� ي� س� ودكم‬ ‫مك�كم ال�و�جه �إلى المصالح‬ ‫ي‬ ‫ي ي‬ ‫ت ش ة‬ ‫ت‬ .�‫ب�المعلوما� والاس��ار‬ ‫أ‬ ‫ق‬ ‫ق‬ ‫ّف‬ ‫ف‬ ّ‫أ‬ ‫عل�كم‬ ‫ما‬ ‫ل‬ ‫و‬ �‫ف‬ � ‫العمل‬ ‫و‬ �/‫ة و‬ � ‫ام‬ � � ‫ة ال‬ � �‫طا‬ � ‫على‬ ‫� ي� حال ت�و�ركم‬ ‫إ‬ ‫ي‬ ‫ب‬ ‫أ‬ ‫ة ش غ‬ ‫ق‬ ‫ت‬ ‫ه � ث� ن�اء � ث‬ ‫ح�كم ن‬ ‫س� ي�ل لدى مصلح� ال��ل‬ �‫ال� ي�ام ب‬ ‫ب‬ ‫ع� العمل هو ال� ج‬ ّ ‫ن‬ ‫ت‬ ‫ع� العمل ت‬ ‫ �م�رد ت�س��لكم ك� ث‬.)SOC( ‫الو��ا‬ ‫س� ت�مك ن� ن‬ ‫اح� ي� ن� ن‬ �‫و‬ �‫ب�ك‬ ‫ب‬ ‫ج ي‬ ‫ب ج‬ ‫ي‬ ‫ق‬ ‫ش‬ ‫ك� ن‬ ‫ة ال� غ�ل � ت‬ ‫دما� ت‬ ‫م� الولو�ج �إلى كل خ‬ ‫ت‬ ‫ن‬ :‫الو� ي�ا‬ �‫ال� ي� ت��دمها مصلح‬ �‫ال‬ ‫ب‬ ‫ن‬ ‫ت‬ ‫ن‬ ‫ن‬ ‫ت‬ ‫�خ‬ . ‫ �إل‬،�‫كو� ن� المه� ي‬ ‫ال�و�ج ي�ه المه� ي� والوساط�ة المه� ي��ة وال� ي‬ ‫ف‬ ‫ش‬ ‫ك� ن‬ ‫ة ال� غ�ل � ت‬ ‫ت‬ ‫ت‬ ‫ن‬ .‫الو� ي�ا‬ �‫ع� ن� لمصلح‬ ‫ب‬ ‫اد�ل مك� ب� ي� ن� � با� ي‬ ‫ة ص� ي‬ ‫مد��� ب‬ ‫ي�و�ج د � ي� ي‬ ‫الح� ال�ذ � ت� ن‬ ‫ت‬ ‫عل�كم ت‬ ‫سك� ن‬ ‫ال�و�ج ّ ه �إلى واحد ن‬ ّ ‫و� ب�ه‬ �‫المك� ب� ي� ن‬ �‫م� ه�ذ ي� ن‬ ‫ب‬ ‫ي‬ ‫ي‬ ‫حس� ي‬ ‫ف‬ ‫نة‬ :���‫المد‬ �‫� ي‬ ‫ي‬ ‫ق‬ ‫غ‬ ‫ن‬ ‫ت‬ ‫ت‬ ‫ش‬ .‫) صاردا‬OTG(‫ل�م ك�الو� ي�ا‬ ‫ •مك� ب� ال��ل ب� إ�� ي‬ Carrer de Sardà, 121-123 ‫ت ف‬ 93 720 64 60 :��‫الها‬ otg_sabadellsarda.soc@gencat.cat ‫ق‬ ‫ش غ‬ ‫ن ت‬ ‫ن‬ ‫ت‬ ‫ت‬ .‫س���را‬ ‫) ي‬OTG( ‫ل�م ك�الو� ي�ا‬ ‫ •مك� ب� ال��ل ب� إ�� ي‬ Carrer de la República, 45 ‫ت ف‬ 93 720 66 70 / 93 420 66 72 :��‫الها‬ ot_sabadell.centre.soc@gencat.cat

‫ق‬ ‫ت‬ ‫الم�ز ي�د ن‬ :‫المعلوما� على المو�ع‬ �‫م‬ https://serveiocupacio.gencat.cat

30

31


Guia d’acollida de la ciutat de Sabadell

També podeu dirigir-vos al Servei de Promoció Econòmica (Vapor Llonch), on us oferiran suport per trobar feina i incorporar-vos al mercat de treball, formació laboral i ocupacional molt diversa i assessorament per crear la vostra pròpia empresa: •  Departament d’Innovació, Indústria i Promoció Econòmica Vapor Llonch Carretera de Barcelona, 208 Tel. 93 745 31 61 peconomica@ajsabadell.cat https://www.vaporllonch.cat Així mateix, hi ha algunes organitzacions i entitats que us poden ajudar en el vostre procés amb els seus programes d’inserció laboral: •  Càritas Sabadell. Carrer de la Salut, 42. Tel. 93 725 35 00 •  Creu Roja Sabadell. Carrer del Marquès de Comillas, 99. Tel. 93 726 55 55 •  Fundació Privada Trinijove. Carrer del Doctor Balari, 79. Tel. 639 561 653

32

‫تق‬ ‫نة‬ ‫اد�ل‬ ‫ص� ي‬ ‫لمد��� ب‬ ‫دل�ل الاس�� ب�ال ي‬ ‫ي‬

‫�خ‬ ‫ة‬ ‫ق ت‬ ‫ش‬ ‫ن‬ ّ ‫ت‬ ‫و�ال إ��ض فا��ة �إلى �ذ ك‬ �‫صاد‬ ��‫ال��نعا� الا‬ ‫ل� ي�مك�كم ال�و�ج إ‬ ‫ه �لى دم� إ‬ ‫فب‬ ‫ي‬ ‫ن أ‬ ‫ن‬ ‫ت‬ ‫ك‬ ‫ن‬ ‫ن‬ ‫ال�ح�ث ع� العمل‬ ‫ح��ث س�حصلو� على الدعم م� ��ج ل ب‬ ‫ا�ور ي�و��) ي‬ ‫(� ب‬ ‫أ‬ ‫ف‬ ‫ت ش‬ ‫ش‬ ‫ن‬ ‫ق العمل ت‬ ‫ن‬ ‫واعه والاس��ار�ة‬ �‫المه� ي� ب�� ت�ى � ن‬ �‫كو� ن‬ �‫وال‬ �‫سو‬ � � ‫كم‬ ‫دما‬ ‫ي‬ ‫وا� �ج‬ ‫ي‬ ‫أ‬ ‫ش‬ ‫ش‬ ‫خ ة‬ ‫م� � ل � نإ��اء � ت‬ :�‫رك�كم ال�اص‬ ‫ن ق �ج‬ ‫ن ة‬ ‫ق ت‬ ‫ش‬ �‫صاد‬ ��‫وال��نعا� الا‬ �‫ال� ب�داع والص�اع‬ ‫إ‬ ‫ •�سم إ‬ ‫ي‬ ‫ف�ا�ور � ن‬ � ‫و� ك‬ ‫ب ي‬ Carretera de Barcelona, 208 ‫ت ف‬ 93 745 31 61 :��‫الها‬ peconomica@ajsabadell.cat https://www.vaporllonch.cat

‫ال�� ق�د ت�ساعدكم �خ لال � ث‬ ‫ت ت‬ ‫ن‬ ‫ت‬ ‫ما� والم�ؤ‬ ‫ع�ض الم��ظ ت‬ ‫و�و�ج د ك�ذ ك‬ ‫ح�كم‬ �‫ل� ب‬ ‫ب‬ ‫سسا� ي‬ ‫ن‬ ‫ �خ‬ ‫ع� العمل ن‬ ‫ن‬ :�‫م� لال ب�رام�ج لل إ�دما�ج المه� ي‬ ‫ت‬ .Carrer de la Salut, 42 .‫اد�ل‬ •  ‫ص� ي‬ ‫كار��اس ب‬ ‫ي‬ ‫ت‬ ‫ف‬ 93 725 35 00 :��‫الها‬ ‫أ‬ .Carrer del Marquès de Comillas, 99 .‫اد�ل‬ •  ‫ص� ي‬ ‫الصل� ب� ال�حمر ب� ب‬ ‫ي‬ ‫ت‬ ‫ف‬ 93 726 55 55 :��‫الها‬ ‫ف‬ ‫خ‬ ‫ة‬ ‫ة ت ن‬ .Carrer del Doctor Balari, 79 .�‫ر�� ي� ج�و�ا ال�اص‬ ‫ •م�ؤسس� � ي‬ ‫ت ف‬ 639 561 653 :��‫الها‬

33


‫تق‬ ‫نة‬ ‫اد�ل‬ ‫ص� ي‬ ‫لمد��� ب‬ ‫دل�ل الاس�� ب�ال ي‬ ‫ي‬

Guia d’acollida de la ciutat de Sabadell

13

Serveis socials De vegades, la vida ens obliga a afrontar situacions que no podem resoldre per nosaltres mateixos. Podem trobar-nos amb dificultats que afecten el nostre benestar per diferents motius, siguin econòmics, de salut, de manca d’autonomia personal o de marginació social. En aquests moments són útils l’orientació, l’assessorament i el suport dels serveis socials. Sabadell disposa d’una xarxa d’atenció social denominada Serveis Socials Bàsics, ubicats en diferents punts de la ciutat. El seu objectiu és garantir les necessitats bàsiques de la ciutadania, promovent el desenvolupament de les capacitats personals i respectant la dignitat de les persones. També hi ha un servei d’atenció social d’urgències i altres serveis especialitzats per donar resposta a les persones que plantegin alguna necessitat social (suport econòmic, atenció a persones amb dependències, addiccions, atenció a la infància, violència de gènere, etc.). Per demanar cita prèvia: Oficina de Tràmits d’Acció Social (OTAS). Tel. 93 745 32 20 En cas d’urgència social, podeu contactar amb: •  Servei d’Urgències i Emergències Socials (SUES) Plaça del Gas, 2 Tel. 93 726 47 00 sues@ajsabadell.cat

‫خ‬ ‫ة‬ ‫ت‬ ‫ت‬ ��‫ماع‬ � ‫ال‬ �‫دما‬ �‫ال‬ ‫ي‬ ‫ا�ج‬ ّ ‫ن‬ ‫أ‬ ‫ق‬ ‫ف‬ ‫ف‬ ‫ع�ض الموا�� ت‬ ‫ح� ن‬ ‫ج�ز ع� حلها‬ �‫ف ال� ي� ن�ع‬ �‫ح� تا� ن�ا ب‬ �‫ا� ن�وا�جه � ي‬ �‫� ي� ب�ع�ض ال‬ ‫ي‬ ‫ي‬ ً ‫أ‬ ‫أ‬ ‫أ‬ ‫ق‬ ‫ت‬ ‫ت ت �ؤ ث‬ ‫ و�د ن��د � ن�� ن‬.‫فس�ا‬ ‫�� ن�� ن‬ ‫على راح� ن�ا‬ ‫سل�ا‬ �‫فس�ا �مام ب‬ ‫ب‬ ‫ع�ض الصعا� ال� ي� � �ر ب‬ ‫ب‬ ‫أ ج‬ ‫أ‬ ‫أ‬ ‫أ ن ت ق‬ ‫ن‬ ‫ت‬ ‫ن‬ ‫س� ب� ا�عدام‬ ‫صاد��ة �و‬ ��‫ سواء �كا�� ا‬،�‫ا‬ ‫س� ب‬ ‫صح��ة �و ب� ب‬ ‫ي‬ ‫ي‬ ‫للعد�د م� ال� ب‬ ‫ي‬ ‫ف‬ ‫تق‬ ‫ش‬ ‫ه�ذه الحالا� ن� ت‬ ‫ال�هم� ش� ال ت‬ ‫ال��خص� أ �و ت‬ ‫ت‬ ‫ح�ا�ج �إلى‬ �‫ � ي‬.�‫ماع‬ � ‫لال‬ � �‫الاس‬ ‫ي‬ ‫ا�ج‬ ‫ي‬ ‫ت ش ي‬ ‫ن ق‬ ‫ة‬ ‫ت‬ ‫ت‬ ‫خ‬ ‫ت‬ .��‫ماع‬ ‫ه والاس��ار�ة والدعم‬ �‫ال�و�ج ي‬ ‫م� � ب�ل ال�دما� الا�ج � ي‬ ُ‫ت‬ ‫تت ف‬ ‫ش‬ ‫ت‬ ‫ن‬ ‫ة �دعى‬ ��‫ماع‬ �‫اد�ل على � ب�ك‬ ‫ة للرعا��ة الا�ج � ي‬ ‫ي‬ ‫ة ص� ي‬ ‫مد��� ب‬ ‫و��و�ر ي‬ ‫أ‬ ‫خ‬ ‫خت ف‬ ‫ة‬ ‫ة‬ ‫ت‬ ‫دما� ال �ماع�� ال�ساس�� المو ود�ة � ن‬ ‫ت‬ ‫ق م��ل��ة‬ �‫م�اط‬ �‫ال‬ ‫أب‬ ‫�ج‬ ‫ي‬ ‫ي‬ ‫ا�ج‬ ‫ن‬ ‫ت‬ ‫ ت‬.�‫�المد� ن� ة‬ ‫ما� الحا � ت‬ ‫مهم�ها ف�� �ض ن‬ ‫و� ن‬ �‫ة للمواط� ي� ن‬ ��‫ساس‬ �‫ا� ال‬ �‫كم‬ ‫ي‬ ‫�ج ي‬ ‫ي‬ ‫ب‬ ‫ي‬ ‫ق‬ ‫ت ش‬ ‫ت‬ ‫ق دعم ت‬ ‫ن‬ ‫والمواط� ت‬ ‫ن‬ ‫ة واح�رام كرام�ة‬ ��‫�خص‬ �‫ال‬ �‫درا‬ �‫ال‬ ‫ر‬ �‫طو‬ � � �‫طر‬ �‫ع‬ �‫ا‬ ‫ي‬ ‫ي‬ ‫ي‬ ‫أش‬ .‫ال�� خ�اص‬ ‫ئ‬ ‫ت‬ ‫ب�ال إ��ض فا��ة �إلى �ذ ك‬ ‫ة و�ع�ض‬ �‫ل� ت�و�ج د �خ دم‬ ‫ماع�� أة الطار�� ب‬ ‫ة للرعا��ة الا�ج � ي‬ ‫ي‬ ‫ت ش‬ ‫ت‬ ‫ت ت ت‬ ‫ت‬ ‫ت أ �خ‬ ‫خ‬ �‫ا� ال�� خ�اص ال�ذ ي� ن‬ �‫طل‬ ‫ال�دما� ال� رى الم��خصص�ة ال� ي� �س� ج� ي� ب� لم� ب‬ ‫ق‬ ‫ق‬ ‫ة‬ ‫ت‬ ‫ �ذ و� ال إ�عا� ت‬،��‫ا� (الا��صاد‬ ‫هو� �ع�ض الصعو� ت‬ ‫ ال إ� ن‬،�‫ا‬ ‫رعا��ة‬ ‫ ي‬،�‫دما‬ ‫ي‬ ‫ب‬ ‫ن ب‬ ‫ي�وا�ج‬ ‫ي‬ ‫ف ة‬ ‫ن‬ ‫ن‬ ‫ت‬ ‫ن‬ ‫�خ‬ ). ‫ �إل‬،‫ال��س‬ ‫وع‬ � � ‫ط‬ � �‫ف المر‬ � �‫الع‬ ، �‫ول‬ �‫الط‬ ‫ب ب‬ ‫ج‬ ُ ‫ق‬ ‫ت‬ ‫ت خ‬ ‫ة �العمل‬ ‫ مك� ب� ال إ��ج راءا� ال�اص� ب‬:��‫س‬ ‫للحصول على موعد م ب‬ ‫ت‬ ‫ت ف‬ 93 745 32 20 :��‫ الها‬.(OTAS) �‫ماع‬ ‫الا�ج � ي‬ ‫ف‬ ‫ة‬ ‫ت‬ ‫ت‬ ‫مك�كم ت‬ ‫المس�ع� ةل� � ن‬ ‫ت‬ :‫ال�و�ج ّ ه �إلى‬ ��‫ماع‬ � ‫الحالا� الا�ج‬ �‫� ي‬ ‫ي‬ ‫ي‬ ‫ج‬ ‫�خ‬ ‫ة‬ ‫ة‬ ‫ت‬ ‫ت‬ ‫المس�ع� ت‬ )SUES( ��‫ماع‬ � ‫لا� الا�ج‬ �‫ • دم‬ ‫ي‬ ‫ج‬ Plaça del Gas, 2 ‫ت ف‬ 93 726 47 00 :��‫الها‬ sues@ajsabadell.cat

‫ق‬

‫ت‬ ‫الم�ز ي�د ن‬ :‫المعلوما� على المو�ع‬ �‫م‬ https://www.sabadell.cat/acciosocial

Per a més informació: https://www.sabadell.cat/acciosocial

34

35


Guia d’acollida de la ciutat de Sabadell

14

Habitatge A Sabadell hi ha un empresa municipal encarregada de la construcció, rehabilitació, lloguer i venda d’habitatges. També treballa en la promoció de lloguer social per a persones amb dificultats econòmiques. Podeu dirigir-vos a la seva oficina per consultar els seus serveis i els requisits d’accés: •  Oficina Local d’Habitatge Vimusa Carrer de Blasco de Garay, 17 Tel. 93 745 79 10 vimusa@vimusa.com http://www.vimusa.cat A més, l’Ajuntament de Sabadell té altres serveis relacionats amb l’habitatge. Un d’aquests serveis és Habitadeute, on us oferiran informació, assessorament, intermediació i acompanyament si esteu en risc de perdre el vostre habitatge. Cal demanar cita prèvia al telèfon 010.

‫تق‬ ‫نة‬ ‫اد�ل‬ ‫ص� ي‬ ‫لمد��� ب‬ ‫دل�ل الاس�� ب�ال ي‬ ‫ي‬

‫ن‬ �‫السك‬ ‫تأ‬ ‫ُ ّف‬ ‫ش‬ ‫ن ت‬ ‫ت‬ ‫و���ج ي�رها‬ ‫رم�مها‬ ‫ة � ب� ن�اء‬ ‫المساك� و� ي‬ ‫لد��ة مكل�� ب‬ ‫ة � ي‬ ‫اد�ل �رك� ب‬ ‫ص� ي‬ ‫�و�ج د ب� ب‬ ‫ف‬ ‫ش‬ ‫ت‬ ‫ن‬ ‫ ت‬.‫و��عها‬ ‫و�عمل ك�ذ ك‬ ‫ماع� المو�جه‬ ‫أب ي‬ ‫ل� � ي� ج‬ ‫م� شال �إ�عا� ال إ� ة ي� ج�ار ال نا�ج � ت ي‬ ‫ش‬ ‫ت‬ ‫ن‬ ّ ‫خ‬ ‫�ذ‬ ‫ن‬ ‫ن‬ ‫ن‬ �‫ ي�مك�كم ال�و�ج ه �إلى مك� ب‬.��‫ماد‬ ‫لل���اص ال ي�� ي�عا�و� م� م�اكل‬ ‫ي‬ ‫ف‬ ‫ش‬ ‫ش‬ ‫الاس��اد� ن‬ ‫ت‬ ‫ت‬ ‫ت‬ ‫ة للاس��فسار ��خصوص �خ‬ :‫ة م�ها‬ ‫دما�ها و�روط‬ �‫ال�رك‬ ‫ب‬ ‫ن ف‬ ‫ت‬ ‫المحل� للسك� � ي�موسا‬ �‫ •المك� ب‬ ‫ي‬ Carrer de Blasco de Garay, 17 ‫ت ف‬ 93 745 79 10 :��‫الها‬ vimusa@vimusa.com http://www.vimusa.cat

‫تت ف‬ ‫ت‬ ‫دما� أ ��خ‬ ‫و�ر على �خ‬ ‫ت‬ ‫ب�ال إ��ض فا��ة �إلى �ذ ك‬ ‫رى مر� ب�ط�ة‬ �� ‫اد�ل‬ ‫ة ص� ي‬ ‫لد�� ب‬ ‫ل� �ف�إ أ ن� ب� ي‬ ُ ْ ّ ‫ت‬ ‫) ت‬Habitadeute( ‫م� �� ن�ها ���طاد�و ت�ا‬ ‫ن‬ ‫س��ز ودكم‬ �‫ال� ي‬ �‫ب‬ ‫السك� ن ب ي‬ ‫ي‬ ‫ب ي‬ ‫ق‬ ‫ف‬ ‫ق‬ ‫ف‬ ‫ش‬ ‫ش‬ ‫ت‬ ‫ن‬ ‫ت‬ ‫ت‬ ‫ة ��ذ ا ك��م على و� ك� ��دا�ن‬ ‫ب�المعلوما� والاس��ار�ة والوساط�ة والمرا��� إ‬ ‫ت‬ ‫ن‬ ُ .010 ‫ف‬ ��‫ق على الها‬ ��‫س‬ ‫ ي� ج� ب� ب‬.‫مسك�كم‬ ‫طل� موعد م ب‬ ‫ق‬ ‫ت‬ ‫الم�ز ي�د ن‬ :‫المعلوما� على المو�ع‬ �‫م‬ https://www.sabadell.cat/habitatge

Per a més informació: https://www.sabadell.cat/habitatge

36

37


‫تق‬ ‫نة‬ ‫اد�ل‬ ‫ص� ي‬ ‫لمد��� ب‬ ‫دل�ل الاس�� ب�ال ي‬ ‫ي‬

Guia d’acollida de la ciutat de Sabadell

15

Participació ciutadana i voluntariat La participació de tots i totes en la vida de Sabadell és fonamental. Sabadell disposa d’un ampli teixit associatiu i de diversos mitjans per poder participar de forma activa a la ciutat, ja sigui a través d’òrgans de participació ciutadana de l’Ajuntament, formant part d’alguna associació o entitat ja existent, col·laborant com a persones voluntàries en projectes que ja estan en marxa o participant en les activitats que s’ofereixen als centres cívics. A l’Oficina d’Entitats i Voluntariat us oferiran: •  Suport en la creació d’una nova associació o entitat: https://bit.ly/3pTVbch Per demanar cita prèvia: tel. 93 745 31 84 / entitats@ajsabadell.cat •  Assessorament personal si voleu fer voluntariat, i informació sobre les necessitats de les entitats i sobre els projectes que es desenvolupen a Sabadell: https://bit.ly/2YKBJTh Per demanar cita prèvia: tel. 93 745 31 84 / puntvoluntariat@ajsabadell.cat

‫ة‬ ّ ‫ت‬ ‫ن‬ ‫ش‬ ‫م�ارك� المواط� ي� ن� وال�طوع‬ ‫أ‬ ‫ن ت ف‬ ‫ت ّ ش‬ ‫ن‬ ‫ن‬ ‫اد�ل مس�ل�ة‬ ‫ة ص� ي‬ ‫ة مد��� ب‬ ‫ح�ا� ي‬ ‫�عد م�ارك�ة كل المواط� ي� ن� والمواط�ا� � ي� ي‬ ‫أ‬ ‫ف‬ ‫ف‬ ‫ة‬ ‫ن‬ ‫ن تت‬ ‫وعلى العد�د ن‬ �‫م‬ ‫معو� واسع‬ � .��‫ساس‬ � ‫ي‬ ‫المد���ة ��و�ر على � ي‬ ‫ي‬ ‫ي‬ ‫س��ج �ج‬ ‫ي‬ ‫ّ ف‬ ‫ش‬ ‫ش‬ ‫ت ت‬ ‫ سواء ن‬،�‫المد� ن� ة‬ ‫م� �خ لال‬ �‫ة ��كل �فعال � ي‬ ‫ي‬ ‫الموارد ال� ي� �سمح ب�الم�ارك� ب‬ ‫أ‬ ‫ف‬ ‫ش‬ ‫ة ع� طر�� ن‬ ‫ت تت‬ ‫ن‬ ‫لد�� ن‬ ‫ق الا� خ�راط‬ ‫ي‬ ‫ال� ي‬ ‫عل�ها ب‬ ‫��ج ه�ز �ة م�ارك�ة المواط� ي� ن� ال� ي� ��و�ر ّ ي‬ ‫ت ف أ‬ ‫ف‬ ‫ة �و المساهم� ت‬ ‫ا� أ �و الم�ؤ‬ ‫ت‬ ‫ف�� �ع�ض ال�مع� ت‬ �‫ة كم�طوع � ي‬ �‫سسا� الم�و�ر‬ ‫ج ي‬ ‫ي ب‬ ‫أ‬ ‫تنف أ‬ ‫أ‬ ‫ف‬ ‫ف‬ ‫ش‬ ‫ة �� ال� ن� ش�ط� ت‬ �‫ة ال� ي‬ � ‫المساهم‬ ‫و‬ � ‫�ذ‬ � � � �‫�ز ال‬ �‫ح‬ � � ‫ة‬ � ‫ود‬ ‫المو‬ ‫ع‬ �‫ار‬ �‫الم‬ ‫�حد‬ ‫ي‬ ‫ي ي‬ ‫ي‬ ‫�ج‬ ‫ي‬ ‫ن ة‬ .��‫المراك�ز المد� ي‬ ‫ت� ن��ظ مها‬ ‫آت ة‬

ّ

‫ت‬

‫ت‬

ّ ‫ُق‬

‫ت‬ ‫الم�ؤسسا� وال�طوع خ‬ ‫ت‬ :��‫دما� ال�� ي‬ �‫ي��دم لكم مك� ب‬ �‫ال‬ ‫أ‬ ‫أثن ن ش‬ ‫ة‬ ‫�ؤ‬ :�‫د�د‬ ‫مع��ة �و م سس�ة �ج ي‬ ‫ •الدعم ���اء �إ��اء �ج ي‬ https://bit.ly/3pTVbch ‫أ‬ ‫ق‬ ‫ت‬ ‫ن‬ ُ :‫ �و على المو�ع‬93 745 31 84 :�‫ق على الها� ف‬ ��‫س‬ ‫ي�مك�كم ب‬ ‫طل� موعد م ب‬ entitats@ajsabadell.cat ُّ ‫ت‬ ‫�ذ ن ت ت �غ ن ف‬ ‫ش‬ ‫ت ش‬ ‫ت‬ ‫ت‬ ‫المر� ب�ط�ة‬ �‫والمعلوما‬ ‫ال�طوع‬ �‫و� � ي‬ �‫ة � ا ك��م �ر ب‬ ‫�خص�� إ‬ ‫ •الاس��ار�ة ال� ي‬ ‫ق‬ ‫ش‬ ‫ال�� ت�م �إطلا�ها � ن‬ ‫ت‬ ‫ت‬ ‫ت �ؤ‬ ‫ت‬ :‫اد�ل‬ ‫ة ص� ي‬ ‫مد��� ب‬ ‫ب ي‬ ‫طل�ا� الم سسا� والم� ي‬ ‫ب�م� ب‬ ‫ار�ع ي‬ https://bit.ly/2YKBJTh ‫أ‬ ‫ق‬ ‫ت‬ ‫ن‬ ُ :‫ �و على المو�ع‬93 745 31 84 :�‫ق على الها� ف‬ ��‫س‬ ‫ي�مك�كم ب‬ ‫طل� موعد م ب‬ puntvoluntariat@ajsabadell.cat ‫ق‬ ‫ت‬ ‫الم�ز ي�د ن‬ :‫المعلوما� على المو�ع‬ �‫م‬ https://web.sabadell.cat/participacio

Per a més informació: https://web.sabadell.cat/participacio Els centres cívics són equipaments municipals que ofereixen espais per desenvolupar accions cíviques, socials, culturals, esportives, de lleure i d’altres que tinguin interès públic. Podeu consultar quin és el centre cívic del vostre barri i les activitats que s’hi fan a: https://web.sabadell.cat/centrescivics 38

ّ‫ت ف‬ ‫ف‬ ‫ن‬ ‫و�ر ف� ض� ت‬ ‫ع�ار� ن‬ ‫اءا� لم�ز اول�ة‬ � ‫لد��ة‬ ‫ق � ي‬ ‫ة ع� مرا�� ب‬ ‫ة ه� ب‬ ‫المراك�ز المد�ن ي�� ي‬ ‫أ‬ ‫ت ف‬ ‫ثق ف‬ ‫أن ش‬ ‫ت‬ ‫�ض‬ �‫ه��ة و� ي‬ ��‫ماع��ة وال��ا� ي‬ ‫ة والر�ا ي��ة وال�ر� ي� ي‬ ‫ي‬ ‫ال���ط�ة المد� ي��ة والا�ج � ي‬ ‫أ‬ ‫ت‬ ‫ن‬ ‫ت‬ ‫اطا� ��خ‬ ‫ن� ش� ت‬ ‫الاس��فسار ب��خصوص المرك�ز‬ ‫مكا�كم‬ ‫رى �هم‬ ‫و��إ‬ ‫ ب‬.‫العموم‬ ‫ق‬ ‫ف‬ ‫ُ ق‬ ُّ ‫أن ش‬ ‫ن‬ :‫له ح�كم وال���ط�ة الم�ام�ة � ي�ه على المو�ع‬ ‫المد� ي� ال�ذ ي� ي� ت� ب�ع‬ ‫ي‬ http://www.sabadell.cat/centrescivics

39


Guia d’acollida de la ciutat de Sabadell

16

Feminismes i LGBTI Pel fet de ser dona, és possible patir diferents tipus de discriminacions o ser víctima de violència masclista. Pel fet de tenir una orientació sexual o una identitat i expressió de gènere que no és la que està “normalitzada”, també es poden patir discriminacions. A Sabadell hi ha dos serveis especialitzats en aquestes discriminacions: •  Servei d’Informació i Atenció a les Dones (SIAD). Ofereix una atenció integral a les dones que pateixen algun tipus de discriminació o violència, i als seus fills i filles, amb persones professionals especialitzades en treball social, psicologia i dret. •  Servei d’Atenció Integral LGBTI. Ofereix assessorament i orientació especialitzada a les persones lesbianes, gais, bisexuals, transsexuals i intersexuals que ho necessitin. Per a més informació: Carrer de Vidal, 146 Tel. 93 724 61 67 genere@ajsabadell.cat https://web.sabadell.cat/genere

40

‫تق‬ ‫نة‬ ‫اد�ل‬ ‫ص� ي‬ ‫لمد��� ب‬ ‫دل�ل الاس�� ب�ال ي‬ ‫ي‬

‫ة‬ ‫ت‬ ‫المساوا� �� ن� ال� ن�س� ن‬ ‫وم��مع‬ � ‫بث ي‬ ‫ج‬ ‫ت ج‬ ‫يث‬ ‫�ز‬ ‫ن‬ ‫ل�و� وم دو�ج و‬ �‫ل�ا‬ ‫الم�م‬ ‫والم� ي‬ ‫(الم� ي‬ ‫ي‬ ‫ت‬ ‫ن‬ ‫والم�حولو�ن‬ �‫الم�ول ال��س‬ ً ‫ج ت ين‬ ‫ي ت‬ )‫س�ا‬ ‫والم�حولا� �ج � ي‬

‫أ‬ ‫أ ق‬ ‫�ز �و ن‬ ‫ت‬ ‫عر�ض ك� للعد�د ن أ ن‬ ‫ن‬ ‫ف ال�ذ‬ ّ �ُ ‫ة �د‬ .�‫كور‬ ��‫للع‬ �‫م� ي‬ ‫م� ��واع ال� ي‬ ‫ي‬ ‫� نإ� كو� ِ ك� امر�� ي‬ ‫ي‬ ‫أ‬ ‫ن‬ ‫ن ن‬ ‫ت‬ ّ ‫ن �ذ ت‬ ‫ن�س� خ‬ �‫س‬ ‫ف �و‬ �‫م� ت�ل‬ ‫هو��ة و� ب‬ ‫ي‬ ‫وكو� ك� و �و�ج ه �ج‬ ‫ع� ي�ر ع� �وع �ج � ي‬ ‫ي‬ ‫عر�ض ك� ك�ذ ك ت‬ ‫ت‬ ‫خ‬ ّ � ‫ف "للمع�اد" �ق�ذ‬ . ‫م� ي��ز‬ �‫م�ال‬ ‫ل� لل� ي‬ ‫ي‬

‫م�ل ه�ذه أال� ن�واع ن ت‬ ‫�خصص� نا� ف�� ث‬ ‫ت‬ ‫دم� نا� ت‬ ‫ت�و د �مد� ن��ة ص�اد�ل �خ ت‬ : ‫م� ي��ز‬ �‫م‬ ‫م� ال� ي‬ ‫ب ي‬ ‫�ج ب ي‬ ‫ي‬ ‫�خ‬ ‫ة‬ ‫ش‬ ‫ر�اد ورعا� ة� الس� ت‬ :)SIAD( �‫دا‬ �‫ • دم� إ‬ ‫ي‬ ‫ي‬ ‫ت‬ ‫أن‬ ‫اللوا�� ت� ن‬ ‫ت‬ ‫ة م�كامل� ن‬ ‫و� ق� ّدم رعا�� ت‬ ‫ت‬ ‫عا� ي� ن� ن‬ ‫م� ي��ز‬ ‫ة لل�ساء‬ ‫م� �إحدى ��واع ال� ي‬ ‫أي‬ ‫ي‬ ‫ن ف‬ ‫ق‬ ‫مه��� ن� ت‬ ‫ن‬ ‫ن ئ‬ ‫أ�و ن‬ ‫ل� ن‬ ‫و� ن� تا� ن‬ ‫ه� و�ذ ك‬ �‫�خصص�� � ي‬ �‫م‬ ‫م� � ب�ل‬ ��‫الع‬ ‫ي‬ ‫يي‬ ‫ف ول� ب��ا�هم ب‬ ‫ق‬ ‫نف‬ ‫وال� نا� ن‬ .�‫و‬ ‫ال��س‬ ‫ماع� وعلم‬ �‫العمل الا�ج ت‬ ‫ي‬ ‫خ‬ ‫ة‬ ‫ة‬ ‫ث‬ ‫ث‬ ‫ت‬ ‫ش‬ ‫ت‬ �‫ل� ي� ن� وم�ز دو�ج ي‬ ‫ل�ا� والم� ي‬ ‫ •ال�دم� الم�كامل� ل إ�ر�اد الم� ي‬ ً ‫ت ن‬ ‫تق‬ ‫ت‬ ‫ت‬ ‫ن‬ ‫ن‬ ‫ و��دم‬:‫س�ا‬ �‫س� والم‬ ‫حول�� والم�حولا� �ج � ي‬ ‫ي‬ ‫ي‬ ‫الم�ول ج‬ ‫ال� ت� ي‬ ‫ت ش‬ ‫ت‬ ‫ت‬ ‫ث‬ ‫ث‬ ‫ا� والم�ل�� ن� والم�حول� ن� والم�حولا�ت‬ ‫ه للم�ل� ت‬ �‫الاس��ار�ة وال�و�ج ي‬ ‫ي‬ ‫يي‬ ‫ي‬ ‫ف‬ ‫ن�س� ًا وم�ز دو � الم�ول ال� ن�س� خ‬ ‫وال� ن�ا�ثى ال�ذ ي� ن� هم � ي� حا�ج �ة �إلى‬ ‫ي‬ ‫�ج ي‬ ‫ج‬ ‫ي‬ ‫�ج ي‬ ‫�ذ ك‬ .�‫ل‬ ‫ت‬ ‫للم�ز ي�د ن‬ :�‫المعلوما‬ �‫م‬ Carrer de Vidal, 146 ‫ت ف‬ 93 724 61 67 :��‫الها‬ genere@ajsabadell.cat https://web.sabadell.cat/genere

41


Guia d’acollida de la ciutat de Sabadell

17

Joventut Si teniu entre 12 i 35 anys, podeu necessitar informació que us ajudi a decidir sobre alguns aspectes de la vostra vida: què estudiar, on participar, què fer en el temps de lleure, de què treballar, etc. L’Oficina Jove ofereix informació, orientació i assessorament al jovent de manera personalitzada, sobre diversos temes: educació i formació, treball, salut, mobilitat internacional, associacionisme i participació, lleure, habitatge, etc. •  Oficina Jove Carrer de Blasco de Garay, 19 Tel. 93 745 33 01 WhatsApp: 689 321 945 oficinajove@ajsabadell.cat https://web.sabadell.cat/joves A Sabadell també trobareu la Xarxa d’Espais Joves. Els espais joves són espais socioeducatius i relacionals adreçats a joves d’entre 12 i 18 anys, que ofereixen activitats, tallers i un espai de trobada, de dilluns a divendres, de 16.30 a 20.30 h. Actualment hi ha 5 espais joves, ubicats als barris de Can Rull, Can Puiggener, Torre-romeu, Creu de Barberà i Can Deu. Per a més informació: https://bit.ly/3oRKTIz

‫تق‬ ‫نة‬ ‫اد�ل‬ ‫ص� ي‬ ‫لمد��� ب‬ ‫دل�ل الاس�� ب�ال ي‬ ‫ي‬

‫ش‬ �‫ا‬ � �‫ال‬ ‫ب ب‬ ‫ت أ‬ ‫مل � ن� ت� ن‬ ‫ ن‬35 ‫ و‬12 �‫كا� ت� أ �عماركم ت� ت�راوح �� ن‬ ‫��ذ ا ن‬ ‫س�� ن‬ ‫كو�وا‬ �‫ة م� المح‬ ‫إ‬ ‫بي‬ ‫ق‬ ‫ف‬ ‫ت‬ ‫ت‬ ‫ت‬ ‫على ا� خ�ا�ذ �ع�ض ال�رارا�ت‬ ‫ت‬ ‫ة ل�ع�ض المعلوما� ال� ي� س�ساعدكم‬ ‫ب‬ ‫� ي� حا�ج � ب‬ ‫ف‬ ‫نتق‬ ‫ن أ ن ت ش‬ ‫ة‬ ‫ت‬ ‫�ذ‬ ‫�ذ‬ ‫ن‬ ‫ ما ا‬،�‫ � ي�� س��اركو‬،�‫ ما ا س�درسو‬:�‫الح�ا‬ ‫وا���اء مساركم � ي� ي‬ ‫أ‬ ‫أ‬ ‫ف‬ ‫ق‬ ‫ف‬ ‫ �� ن� ت‬،‫ا� �را�غ كم‬ ‫ت‬ ‫فعلو� �� �و� ت‬ ‫ن‬ ‫س�� ن‬ . ‫ �إل�خ‬،�‫عملو‬ �‫س‬ ‫ي‬ ‫ي‬ ‫ق‬ ‫ت‬ ‫ش‬ ‫ت ش‬ ‫ت‬ ‫ت‬ ‫المعلوما� وال�و�ج ي�ه والاس��ار�ة‬ ‫ا� ي��دم‬ ‫ي‬ ‫وعل�ه �ف�إ ن� مك� ب� ال� ب� ب‬ ‫ش‬ ‫ة‬ ‫ت‬ ‫ئ‬ ‫ن‬ ‫لل� ب� ن‬ ‫ر� ي��ة‬ �‫ال‬ :‫ل‬ �‫المسا‬ �‫م‬ ‫د‬ �‫العد‬ ‫�خصوص‬ � ، �‫ة على حد‬ � ‫حال‬ ‫كل‬ �‫حس‬ ،�‫ا‬ ‫ب‬ ‫ب‬ ‫ي‬ ‫ّ ب‬ ‫ق‬ ‫ش‬ ‫ة‬ ‫ة تن‬ ‫ت‬ ‫ش غ‬ ،�‫معو� والم�ارك‬ �‫ال‬ ‫ ال���ل ب‬،�‫ الصح‬،‫ ال��ل‬،�‫كو� ن‬ ‫وال� ي‬ ‫ العمل ج‬،‫ع�ر العالم‬ ‫ي‬ ‫أ‬ ‫ف‬ ‫ق‬ ‫ت‬ ‫�غ‬ ‫�خ‬ ‫ال�سل��ة و�و� ت‬ ‫ن‬ . ‫ �إل‬،�‫السك‬ ، ‫ا� ال�را‬ ‫ي‬ ‫ت‬ ‫ش‬ �‫ا‬ ‫ •مك� ب� ال� ب� ب‬ Carrer de Blasco de Garay, 19 ‫ت ف‬ 93 745 33 01 :��‫الها‬ ‫ت‬ 689 321 945 :�‫سا‬ ‫وا� ب‬ oficinajove@ajsabadell.cat https://web.sabadell.cat/joves

‫أ‬ ‫ن ف‬ ‫ت ش‬ ‫ش‬ ‫ن‬ ‫ت‬ ‫ف ض‬ ‫ق ال�مر‬ �‫و� ت�عل‬ �‫س� ج‬ ‫اد�ل � ب�ك�ة ل��اءا� ال� ب� ب‬ ‫ ي‬،�‫ا‬ ‫ة ص� ي‬ ‫مد��� ب‬ ‫دو� � ي� ي‬ ‫ش‬ ‫ت‬ ‫ت‬ ّ ُ ‫ئق‬ ‫ف ض‬ ‫ت‬ ‫ا� ال�ذ ي� ن� ت� ت�راوح‬ ‫و��ة وعلا�� ي��ة مو�ج ه�ة لل� ب� ب‬ ‫ر� ي‬ ‫ماع��ة و� ب‬ ‫ب���اءا� ا�ج � ي‬ ‫أ‬ ‫ش ت ف ض ً تق‬ ‫ت ت ن �ظ أ ن ش‬ ‫نة‬ ‫ وال� ي� �� م ���ط�ة وور�ا� و��اء للال��اء‬،��‫ س‬18 ‫ و‬12 �‫�عمارهم ب� ي� ن‬ ‫ة م� الساع�ة الرا�ع� ن‬ ً ‫إلى ال�مع� ن‬ ‫ن‬ ‫ف مساء �إلى الساع�ة‬ �‫ة وال�ص‬ � �‫م� ال إ� ث� ن� ي� ن‬ ‫ً ب‬ ‫ج‬ ‫أ‬ ‫ف‬ ‫ف‬ ‫ت ش‬ ‫ت ة‬ ‫ت‬ ‫ن‬ ‫ن‬ ‫ث‬ ‫ض‬ ً :��‫ال‬ �‫ال�ام��ة وال�ص‬ ‫ ��اءا� لل� ب� ب‬5 ‫حال�ا‬ ‫ح�اء ال� ي‬ ‫ا� � ي� ال� ي‬ ‫ و�و�ج د ي‬.‫ف مساء‬ ‫ن‬ ّ ‫ن‬ ‫ ن‬،‫كا� رول‬ ‫ن‬ .‫د�و‬ ‫ار�را‬ ‫وكا� ي‬ ‫د� ب� ب‬ ‫ ي‬،‫روم�و‬ ‫ طور ي� ي‬،�‫كا� ب�و�ج ج�ا� ي‬ ‫كر�و ي‬ ‫ق‬ ‫ت‬ ‫الم�ز ي�د ن‬ :‫المعلوما� على المو�ع‬ �‫م‬ https://bit.ly/3oRKTIz

42

43


‫تق‬ ‫نة‬ ‫اد�ل‬ ‫ص� ي‬ ‫لمد��� ب‬ ‫دل�ل الاس�� ب�ال ي‬ ‫ي‬

Guia d’acollida de la ciutat de Sabadell

18

Les Biblioteques Municipals de Sabadell (BiMS) són un servei públic i cultural on trobareu un ampli catàleg de documents de consulta (llibres i revistes, diccionaris i enciclopèdies, DVD, CD i altres materials multimèdia, etc.). Tenen servei de préstec i us permeten emportar-vos alguns d’aquests documents a casa durant un temps determinat, de forma gratuïta, amb el carnet de la biblioteca. També hi trobareu accés a Internet i sales de lectura i d’estudi, entre altres serveis i activitats que organitzen. A Sabadell tenim 8 biblioteques: •  Biblioteca Vapor Badia. Carrer de les Tres Creus, 127 •  Biblioteca de Can Deu. Carrer del Portal de la Floresta, 20 •  Biblioteca de Can Puiggener. Plaça del Primer de Maig, 1 •  Biblioteca de la Serra. Plaça de Cristóbal Ramos, 1 •  Biblioteca de Ponent. Plaça d’Ovidi Montllor, 5 •  Biblioteca del Nord. Ronda de Navacerrada, 60 •  Biblioteca del Sud. Passeig dels Almogàvers, 49 •  Biblioteca dels Safareigs. Carrer del Papa Pius XI, 165 Per a més informació: https://www.sabadell.cat/bims

44

‫ة‬ ‫ت‬ ‫ش‬ ‫المك�� ت‬ �‫ا‬ �‫ك‬ � � ‫ب‬ ‫ب‬

Xarxa de biblioteques

‫ثق ف تق‬ ‫ت ت‬ ‫ت ت‬ ‫ة ��دم‬ ��‫ة عموم��ة و��ا� ي‬ �‫) �خ دم‬BiMS( ‫اد�ل‬ ‫ي‬ ‫ص� ي‬ ‫ة � ب‬ ‫لد�� ب‬ ‫ال� ي‬ ‫�ع� ب�ر المك� ب�ا� ب‬ ‫ّ ت ق‬ ‫ق‬ ‫ش‬ ‫ت‬ ‫ت‬ ‫ة م� ث‬ ‫ئ‬ ‫ة ك� ي�ر� ن‬ ‫وام�س‬ ��‫الو� ئا‬ ‫ � ي‬،�‫وم�لا‬ ‫لكم �ا�م� ب‬ ‫ق للاس��ار�ة (ك� ب� ج‬ ‫أ‬ ‫أ‬ ‫تت ف‬ ‫ت أق‬ ‫ئ‬ ‫ت‬ ‫�خ‬ ‫ ��و�ر‬.)...‫ ومواد � رى م�عدد�ة الوسا�ط‬CD ‫ �و‬DVD ‫ ��راص‬،�‫وموسوعا‬ ّ ‫ت‬ ‫ع�ض م� ت� كل� ث‬ ‫ت‬ ‫المك�� ت‬ ‫ن‬ ‫مك ن�كم ن‬ ‫ق‬ ��‫الو� ئا‬ �‫سح� ب‬ �‫م‬ � ‫ا� على �خ دم�ة �إعار�ة‬ ‫ب‬ ‫ب‬ ‫أ‬ ‫ق‬ ‫ن ق‬ ‫ش‬ ُ ّ ‫ت‬ ‫ر�ط�ة ال إ�دلاء ب� ب�طا��ة‬ � ‫و��خ�ذ ها‬ ‫ � ي‬،‫ة �دو� م� با�ل‬ ‫إلى ال� ي�� لمد�ة محدد� ب‬ ‫ب‬ ‫ف‬ ‫ت ة‬ ‫ن‬ .��‫المك� ب‬ �‫الا� خ�راط � ي‬ ‫ق‬ ‫ف‬ ‫ش‬ ‫نت ن‬ ‫ت‬ ‫ر�� ت� و� ت‬ ‫وس� ج� ن‬ ‫دو� � ي�ها ك�ذ ك‬ ‫اعا� للمطالع�ة‬ ‫الر�ط ب�� ب�ك�ة ال إ��� ي‬ ‫ل� ب‬ ‫ت أن ش‬ ‫ن‬ ‫ت‬ ‫ت‬ ‫�ظ‬ ‫خ‬ ‫والدراس� ن‬ .‫ة م� ب� ي� ن� ال�دما� وال���ط�ة ال� ي� �� مها‬ ‫ت‬

‫ن‬

‫تت ف‬

‫ مك�� ت‬8 ‫��و�ر مد���ة ص�اد�ل على‬ :�‫ا‬ ‫ب‬ ‫ب ي‬ ‫ت ة يف‬ Carrer de les Tres Creus, 127 .‫اد�ا‬ ‫ا�ور ب� ي‬ ‫ •مك� ب�� � ب‬ ‫ت ة‬ ‫ن‬ Carrer del Portal de la Floresta, 20 .‫د�و‬ �‫كا‬ ��‫ •مك� ب‬ ‫ي‬ ‫ت ة‬ ‫ن‬ ‫ن‬ Plaça del Primer de Maig, 1 .�‫كا� ب�و�ج ج�ا� ي‬ ��‫ •مك� ب‬ ‫ت ة‬ ّ Plaça de Cristóbal Ramos, 1 .‫لاس�را‬ ��‫ •مك� ب‬ ‫ي‬ ‫ة‬ ‫ن‬ ‫ت‬ Plaça d’Ovidi Montllor, 5 .�‫ •مك� ب�� ب�و� ي� ن‬ ‫ت ة ن‬ Ronda de Navacerrada, 60 .‫ •مك� ب�� �ورد‬ ‫ت ة‬ Passeig dels Almogàvers, 49 .‫ •مك� ب�� سود‬ ‫ف‬ ‫ت ة‬ Carrer del Papa Pius XI, 165 .�‫ار� ج‬ ‫ •مك� ب�� صا� ي‬ ‫ق‬ ‫ت‬ ‫الم�ز ي�د ن‬ :‫المعلوما� على المو�ع‬ �‫م‬ https://www.sabadell.cat/bims

45


Guia d’acollida de la ciutat de Sabadell

19

46

Defensa dels drets de la ciutadania A Sabadell trobareu diversos serveis que us poden informar, orientar i assessorar si penseu que s’han vist vulnerats els vostres drets: •  Oficina de Drets Civils: si heu patit discriminació per motiu d’origen, edat, gènere, ideologia, orientació sexual, ètnia o creença. Carrer de Sant Pau, 34 Tel. 93 745 19 53 dretscivils@ajsabadell.cat https://web.sabadell.cat/odc •  Servei de Mediació: si teniu problemes o conflictes amb els vostres veïns, en la vostra família o dins de l’escola o institut. Carrer de Ferrer de Blanes, 25, 2a planta Tel. 93 745 31 72 mediacio@ajsabadell.cat http://ca.sabadell.cat/Mediacio •  Oficina Municipal d’Informació al Consumidor (OMIC): si teniu alguna queixa o voleu posar una reclamació com a consumidors. Despatx Lluch Carrer de la Indústria, 10 Tel. 93 745 31 68 omic@ajsabadell.cat https://web.sabadell.cat/consum

‫تق‬ ‫نة‬ ‫اد�ل‬ ‫ص� ي‬ ‫لمد��� ب‬ ‫دل�ل الاس�� ب�ال ي‬ ‫ي‬

‫ف‬ ‫ن‬ ‫ن ق ق‬ �‫ع� ح�و� المواط� ي� ن‬ ‫الد�اع‬ ‫ق‬ ‫ن ف‬ ‫دما� ت‬ ‫ت‬ ‫ة م� خ‬ ‫ت‬ ‫ت‬ ‫م�موع� ن‬ �‫المعلوما‬ ‫ال� ي� ت��دم لكم‬ �‫ال‬ �‫س� ج‬ ‫ص� ي‬ ‫دو� � ي� ب‬ ‫اد�ل ج‬ ‫أ‬ ُ ‫ق‬ ‫ق‬ ‫ق‬ ‫ق‬ ‫ش‬ ‫ك� ت�م ت� ت‬ ‫ه والاس��ار�ة ��ذ ا ن‬ ‫ت‬ ‫ت‬ ‫دو� � ن� ح�و�كم �د نا� ت� ت‬ ‫ع�� ن‬ :�‫هك‬ �‫وال�و�ج ي‬ ‫إ‬ ‫أ‬ ‫أ‬ ّ‫ن‬ ‫ن ة‬ ‫ت‬ ‫ق ق‬ ‫ت‬ ‫ت‬ ‫ت‬ ‫�ذ‬ ‫�ض‬ ّ ‫س� ب� �صلكم �و س�كم‬ ‫�ز � ب‬ ‫م� ي� ب‬ ‫ إ � ا �عر �م لل� ي‬:��‫ •مك� ب� الح�و� المد� ي‬ ‫أ‬ ‫أ‬ ‫أ‬ ‫أ ق‬ ‫ق‬ ‫أ أف‬ ‫ع�� ت‬ ‫كاركم �و ت�و ّ هكم ن‬ .‫د�كم‬ ‫و‬ � ‫كم‬ �‫عر‬ ‫و‬ � �‫س‬ �� ‫�و �ج ن�سكم �و‬ ‫ي‬ ‫ج‬ ‫�ج‬ ‫ال�� ي‬ Carrer de Sant Pau, 34 ‫ت ف‬ 93 745 19 53 :��‫الها‬ dretscivils@ajsabadell.cat https://web.sabadell.cat/odc ‫أ‬ ‫أ‬ ‫�خ‬ ‫ة‬ ‫ش‬ ‫اعا� مع � ن‬ ‫اكل �و ن‬ ‫ة �ذ‬ ‫ت‬ ‫ن ت‬ ‫�ز‬ ‫را�كم �و‬ � �‫م‬ ‫كم‬ �‫لد‬ ‫ �ج ي‬ ‫ إ � ا كا�� ي‬:�‫ • دم� الوساط‬

‫أ ف‬ ‫أ ث ن ة‬ ‫ف أ ت‬ .��‫و‬ ‫� ي� �سر�كم �و � ي� المدرس�ة �و ال�ا� ي‬ ‫ الطا�� ث‬,Carrer de Ferrer de Blanes, 25 �‫ق ال� نا� ي‬ ‫ب‬ ‫ت ف‬ 93 745 31 72 :��‫الها‬

mediacio@ajsabadell.cat http://ca.sabadell.cat/Mediacio ‫ت‬ ‫ت‬ ‫ش‬ ‫�ذ‬ ‫ن ت‬ ‫المس� ك‬ ‫لد�كم‬ ‫لد� إل�ر�اد‬ �‫ال‬ ‫ إ � ا كا�� ي‬:)OMIC( �‫هل‬ ‫ •المك� أ ب� ّب‬ ‫ي‬ ُ ‫ف‬ ‫ش‬ ‫ص� ت�كم ت‬ :� ‫هلك� ن‬ �‫مس‬ �‫�كوى �و ت��ظ لم ب‬ ‫ي‬ Despatx Lluch Carrer de la Indústria, 10 ‫ت ف‬ 93 745 31 68 :��‫الها‬ omic@ajsabadell.cat https://web.sabadell.cat/consum

47


Guia d’acollida de la ciutat de Sabadell

•  Sindicatura de Greuges de Sabadell: si teniu alguna queixa o voleu posar una reclamació davant de l’actuació de l’Administració. Casal Pere Quart Rambla, 69 Tel. 93 726 42 11 oficina@sindicasabadell.cat https://sindicasabadell.cat •  Sindicats: per defensar els vostres drets com a treballadors. »  Comissions Obreres (CCOO) Rambla, 75 Tel. 93 715 56 00 »  Confederació General del Treball (CGT) Carrer del Rosselló, 10 Tel. 93 745 01 97 »  Unió General de Treballadors (UGT) Rambla, 73 Tel. 93 725 76 77 »  Unió Sindical Obrera de Catalunya (USOC) Carrer de Zurbano, 3 Tel. 93 727 13 48

48

‫تق‬ ‫نة‬ ‫اد�ل‬ ‫ص� ي‬ ‫لمد��� ب‬ ‫دل�ل الاس�� ب�ال ي‬ ‫ي‬

ُّ ‫أ ت �ظ‬ ‫�ظ‬ ‫ش‬ ‫�ذ‬ ‫ن ت‬ ‫ن‬ �‫س� ب‬ ‫لد�كم �كوى �و � لم ب� ب‬ ‫ إ � ا كا�� ي‬:‫اد�ل‬ ‫ص� ي‬ ‫د�وا� الم الم ب� ب‬ ‫ • ي‬ ‫ق‬ ‫ة‬ ‫ت‬ .��‫دار‬ ‫ب�ع�ض ال�رارا� ال إ� ي‬ Casal Pere Quart Rambla, 69 ‫ت ف‬ 93 726 42 11 :��‫الها‬ oficina@sindicasabadell.cat https://sindicasabadell.cat ‫ن ق ق‬ ‫ف‬ ‫ن‬ ‫ال� ق�ا� ت‬ .‫ع� ح�و� ك� كعامل‬ ‫ للد�اع‬:�‫ا‬ ‫ • ق ب‬ ‫ة‬ ‫ة‬ ‫ن‬ ‫  « ��ا�� الل� ن‬ )CCOO( ��‫العمال‬ �‫ا‬ ‫ي‬ ‫ب‬ ‫ج‬ Rambla, 75 ‫ت ف‬ 93 715 56 00 :��‫الها‬ ‫ن ف‬ ‫ش غ‬ ‫ة‬ ‫ة‬ )CGT( ‫درال�� العام� لل��ل‬ ��‫  « الكو‬ ‫ي‬ Carrer del Rosselló, 10 ‫ت ف‬ 93 745 01 97 :��‫الها‬ ‫ش غ‬ ‫ت‬ )UGT( ‫  « الا�حاد العام لل��ل‬ Rambla, 73 ‫ت ف‬ 93 725 76 77 :��‫الها‬ ‫ن ق‬ ‫ن‬ ‫ت‬ ‫ت‬ )USOC( ‫العمال� لك�الو� ي�ا‬ �‫ا� ي‬ ‫  « الا�حاد ال�� ب‬ ‫ي‬ Carrer de Zurbano, 3 ‫ت ف‬ 93 727 13 48 :��‫الها‬

49


Guia d’acollida de la ciutat de Sabadell

20

50

Transport públic A Sabadell disposem d’una àmplia xarxa de transport públic, amb la qual podem moure’ns dins de Sabadell i anar a altres municipis: •  5 estacions de Ferrocarrils de la Generalitat (de la línia S2 [Barcelona-Vallès]): Can Feu-Gràcia, Sabadell Plaça Major, La Creu Alta, Sabadell Nord i Sabadell Parc del Nord. https://www.fgc.cat •  3 estacions de Rodalies Renfe (de les línies R4 [Sant Vicenç de Calders - Manresa] i R12 [l’Hospitalet de Llobregat - Lleida]): Sabadell Sud, Sabadell Centre i Sabadell Nord. http://rodalies.gencat.cat •  Xarxa d’autobusos urbans Carrer de la Borriana, 33-35 Tel. 93 727 00 90 http://www.tus.es •  Xarxa d’autobusos interurbans Estació d’autobusos interurbans Carrer de l’Estació, 67 Tel. 93 727 92 92 https://www.sabadell.cat/autobusos-interurbans •  Xarxa d’autobusos nocturns https://www.sabadell.cat/bus-nit •  Servei de taxi Ràdio-Taxi Sabadell. Tel. 93 727 48 48 Ràdio-Taxi Catalunya. Tel. 93 716 62 62 https://www.sabadell.cat/taxis

‫تق‬ ‫نة‬ ‫اد�ل‬ ‫ص� ي‬ ‫لمد��� ب‬ ‫دل�ل الاس�� ب�ال ي‬ ‫ي‬

‫ن ق‬ �‫العموم‬ ‫ل‬ � �‫ال‬ ‫ي‬

ّ‫ت ق‬ ّ‫ت ت ف‬ ‫نق‬ ‫ش‬ ‫ن‬ ‫ال� ن��ل‬ �‫العموم� ت�سمح ب‬ ‫ة لل��ل‬ �‫ة ك� ي�ر‬ ‫اد�ل على � ب�ك� ب‬ ‫ة ص� ي‬ ‫مد��� ب‬ ‫��و�ر ي‬ ‫ي‬ ‫ن أ‬ ‫ن أ‬ ‫ة �و ال�ذ‬ :‫إلى مد� ��خ رى‬ � �‫ها‬ ���‫المد‬ ‫ب�دا�خ ل‬ ‫ب‬ ‫ي‬ ‫ق‬ ‫ة‬ ‫ة‬ ‫ن‬ ‫ت‬ ‫ت‬ ‫ت‬ ‫ك‬ ‫ل�م ك�الو� ي�ا‬ �‫للسك‬ �‫ا�ع‬ ‫د�� ل إ�� ي‬ ‫الحد� ي‬ ‫ي‬ ‫ محطا� � ب‬5•  ‫ن ف‬ ‫ش‬ ‫ر� ن‬ ‫�غ‬ ‫خ‬ ‫اد�ل ب�لاصا‬ �‫ص‬ ،‫ا‬ �‫راس‬ -‫و‬ � � �‫كا‬ :) ]‫س‬ � �‫ا‬ �‫ال‬ – ‫ة‬ � �‫لو‬ �[ ‫ب ي‬ ‫ي‬ ‫ي‬ ‫ب يي‬ ‫ ب‬S2 ‫(ال�ط‬ ‫أ‬ ‫ن‬ ‫ن‬ ‫اد�ل ب� ك‬ .‫د�ل �ورد‬ ‫ار� ي‬ ‫وص� ي‬ ‫اد�ل �ورد ب‬ ‫ص� ي‬ ‫ ب‬،‫كر�و �لطا‬ ‫ ي‬،‫ما�ور‬ ‫ي‬ https://www.fgc.cat

‫ن ة‬ ‫ن ة‬ ‫ة‬ ‫ة‬ ‫ت ت‬ ‫ة ش‬ ‫ك‬ ��‫س�ا� ي‬ �‫السك‬ �‫ا�ع� ل� ب�ك‬ ‫د�� الوط� ي�� إ‬ ‫ال� ب‬ ‫الحد� ي‬ ‫ي‬ ‫ محطا� � ب‬3•  ‫ن‬ ‫ [سا� �� ن‬ ‫( خ‬ ‫ال� ن‬ R12 ‫ر��ز ا] و‬ �‫د‬ R4 �‫طا‬ ‫كالد�رس – ما� ي‬ ‫ي‬ ‫ن بي ي‬ ‫س��س ي‬ ‫ ص�اد�ل ن ت‬،‫ ص�اد�ل سود‬:) ]‫[لوس�� ت�ال� ت� – ل�دا‬ .‫اد�ل ن�ورد‬ ‫وص� ي‬ ‫س���را ب‬ ‫ي‬ ‫ب ي‬ ‫ب ي‬ ‫ي‬ ‫بي ي‬ http://rodalies.gencat.cat ‫ض ة‬ ‫ة‬ ‫ش‬ ‫ف ت‬ ��‫ر‬ ‫ •� ب�ك� الحا�لا� الح� ي‬ Carrer de la Borriana, 33-35 ‫ت ف‬ 93 727 00 90 :��‫الها‬ http://www.tus.es ‫ف‬ ‫ة‬ ‫ش‬ ‫الحا� ت‬ ‫لا� للر�ط �� ن� المد�ن‬ �‫ •� ب�ك‬ ‫ب ب ي‬

‫ف ت‬ ‫ن‬ �‫المد‬ �‫للر�ط ب� ي� ن‬ ‫محط�ة الحا�لا� ب‬

Carrer de l’Estació, 67 ‫ت ف‬ 93 727 92 92 :��‫الها‬ https://www.sabadell.cat/autobusos-interurbans ‫ة‬ ‫ة‬ ‫ش‬ ‫ف ت‬ ��‫ل‬ ‫الل� ي‬ ‫ •� ب�ك� الحا�لا� ي‬ https://www.sabadell.cat/bus-nit ‫�خ‬ ‫ت أ ة‬ ‫ة‬ �‫ارا� ال��ج ر‬ �‫س‬ ‫ • دم� ي‬ ‫ت ف‬ 93 727 48 48 :��‫ الها‬.‫اد�ل‬ ‫راد�و‬ ‫ص� ي‬ ‫طاكس� ب‬ ‫ي‬ ‫ي‬ ‫ت‬ ‫ن‬ ‫ت‬ ‫ف‬ 93 716 62 62 :��‫ الها‬.‫طاكس� ك�الو� ي�ا‬ ‫راد�و‬ ‫ي‬ ‫ي‬ https://www.sabadell.cat/taxis

51


Guia d’acollida de la ciutat de Sabadell

21

52

Altres serveis d’interès •  Administració de la Seguretat Social Carrer de Sallarès i Pla, 4 Tel. 93 745 74 30 / 901 50 20 50 http://www.seg-social.es •  Agència Tributària Carrer de Riego, 143 Tel. 93 726 00 00 / 901 33 55 33 (informació) http://www.agenciatributaria.es •  Correus Carrer de la Indústria, 30 (oficina principal) Tel. 93 725 17 90 (matí) / 93 710 34 00 (tarda) https://www.correos.es •  Il·lustre Col·legi de l’Advocacia Carrer de Lacy, 15 Tel. 93 726 53 55 https://www.icasbd.org •  Mossos d’Esquadra Carretera de Prats de Lluçanès, 401 Tel. 93 720 20 00 https://mossos.gencat.cat •  Oficina Local de Trànsit (Direcció General de Trànsit) Carrer de l’Escola Industrial, 9, 1a planta Tel. 93 727 20 75 http://www.dgt.es •  Policia Municipal Carrer de Pau Claris, 100 Tel. 93 745 32 61 https://web.sabadell.cat/policia

‫تق‬ ‫نة‬ ‫اد�ل‬ ‫ص� ي‬ ‫لمد��� ب‬ ‫دل�ل الاس�� ب�ال ي‬ ‫ي‬

‫ت أ �خ‬ ‫�خ‬ ‫ف ة‬ �‫دما� � رى م� ي�د‬ ‫ة‬ ‫ت‬ ‫ض‬ ‫ال� ن‬ �‫ماع‬ � ‫ما� الا�ج‬ �‫ • إ�دار‬ ‫ي‬

Carrer de Sallarès i Pla, 4 ‫ت ف‬ 93 745 74 30 / 901 50 20 50 :��‫الها‬ http://www.seg-social.es ‫ة‬ ‫ض ئ‬ �‫ • إ�دار� ال�را� ب‬ Carrer de Riego, 143 ‫ش‬ ‫ت ف‬ ‫ت‬ 93 726 00 00 / )�‫ (ال إ�ر�ادا‬901 33 55 33 :��‫الها‬ http://www.agenciatributaria.es ‫ر�د‬ ‫ال� ي‬ ‫ • ب‬ ‫ة‬ ‫ئ‬ )��‫س‬ ‫ (الوكال�ة الر� ي� ي‬Carrer de la Indústria, 30 ‫ف‬ ‫ف‬ ‫ت ف‬ )‫ (� ي� المساء‬93 710 34 00 / )‫الص�اح‬ ‫ (� ي� ب‬93 725 17 90 :��‫الها‬ https://www.correos.es ‫ن ق ة‬ �‫المحام� ن‬ ��‫ا‬ ‫ي‬ ‫ •�� ب‬ Carrer de Lacy, 15 ‫ت ف‬ 93 726 53 55 :��‫الها‬ https://www.icasbd.org ‫ن‬ ‫ة ت‬ ‫ش‬ )‫ •�رط� ك�الو� ي�ا (موسوس داسكوادرا‬ Carretera de Prats de Lluçanès, 401 ‫ت ف‬ 93 720 20 00 :��‫الها‬ https://mossos.gencat.cat ‫ت‬ )DGT( ‫للس�ر‬ �‫المحل‬ �‫ •المك� ب‬ ‫ي‬ ‫ي‬ ‫أ‬ ‫ق ال�ول‬ ��‫الطا‬ ,Carrer de l’Escola Industrial, 9 ‫ب‬ ‫ت ف‬ 93 727 20 75 :��‫الها‬ http://www.dgt.es ‫ة‬ ‫ة‬ ‫ش‬ ��‫لد‬ ‫ال� ي‬ ‫ •ال�رط� ب‬ Carrer de Pau Claris, 100 ‫ت ف‬ 93 745 32 61 :��‫الها‬ https://web.sabadell.cat/policia

53


Guia d’acollida de la ciutat de Sabadell

•  Policia Nacional Carrer del Montseny, 137 Tel. 93 724 75 00 https://www.policia.es •  Registre Civil Avinguda de Francesc Macià, 34, 1a planta Tel. 93 745 42 18 https://bit.ly/3ag4ZI4

54

‫تق‬ ‫نة‬ ‫اد�ل‬ ‫ص� ي‬ ‫لمد��� ب‬ ‫دل�ل الاس�� ب�ال ي‬ ‫ي‬

‫ن ة‬ ‫ة‬ ‫ش‬ ��‫ •ال�رط� الوط� ي‬

Carrer del Montseny, 137 ‫ت ف‬ 93 724 75 00 :��‫الها‬ https://www.policia.es ‫ن ة‬ ‫ة‬ ‫ة‬ ��‫ •مصلح� الحال� المد� ي‬ ‫أ‬ ‫ق ال�ول‬ ��‫الطا‬ ,Avinguda de Francesc Macià, 34 ‫ب‬ ‫ت ف‬ 93 745 42 18 :��‫الها‬ https://bit.ly/3ag4ZI4

55


Amb el suport de: ْ ‫دعم ن‬ :�‫م‬ �‫ب‬

Profile for Ajuntament de Sabadell

Guia d'Acollida Sabadell àrab  

Advertisement
Advertisement
Advertisement

Recommendations could not be loaded

Recommendations could not be loaded

Recommendations could not be loaded

Recommendations could not be loaded