Page 1

sp1

ศ ษาสสุพรรณบสุร ช ววิทยาล ลัยอาชวช ศก แบบขออนสุม ลัตวิโครงการ ศ ษา 2560 / 2 ประจจาปช การศก . ววันททที่ 30 เดดือน 10 พ.ศ. 2560 . เรรอ รื่ ง ขออนนุมวัตโติ ครงการ เรชยน อาจารยย์ประจจาวติชา สงวิรื่ ทชแ รื่ นบมาดด้วย แบบเสนอโครงการ ศ ษา ข ข้าพเจ ข้า นางสาวเปรมฤทวัย เงตินถาวรกนุล นวักศก ท /ชน วั ช สสูง) หลวักสสูตร (ประกาศนทยบวัตรวติชาชพ วั ช ปท ท ทที่ สาขางาน คอมพติวเตอรย์ธรนุ กติจ ชน 3 กลนุม ลุ่ /ห ข้อง 1 . มชความประสงคค์จะทจาโครงการ เรรอ รื่ ง . รรื่ ผผรด้ ว ชอ ร่ มโครงการ 1. นางสาวเปรมฤทวัย เงตินถาวรกนุล 2. นางสาวสายธาร กนุลฑา . 3. (ถ ข้ามทสจาหรวับ ปวช.) . รรื่ อาจารยค์ทป ชอ ชรื่ รศกษา 1. อาจารยย์อภติววัฒนย์ ฮงทอง . 2. อาจารยย์เกลล็ดนทท ไชยชนะ . จศงเรทยนมาเพดือ ที่ โปรดพติจารณาอนนุมวัต ติ …………………………………………….. ( ) ผสู ข้จวัดทจาโครงการ ……………………………… …………………………… ( อาจารยย์อภติววัฒนย์ ฮงทอง ) (อาจารยย์เกลล็ดนทท ไชนชนะ) อาจารยย์ทป ทที่ รศกษาโครงการ อาจารยย์ทป ทที่ รศกษาโครงการ  อนนุมวัต ติ  ไมลุ่อนนุมวัต ติ ( ) อาจารยย์ผสู ข้สอนวติชาโครงการ

ความคติดเหล็น

(

ความคติดเหล็น

)

หวัวหน ข้าสาขา วติชา........................

(นางทองพราว ฮวบหติน) รวักษาการในตจาแหนลุ่ง รองผสู ข้อจานวยการฝลุ่ ายวติชาการ

Sp1แบบขออนุมัติโครงการ %25281%2529 %281%29  
Sp1แบบขออนุมัติโครงการ %25281%2529 %281%29  
Advertisement