Page 1

1

บทททที่ 2 ทฤษฎทและงานววิจ จัยททเที่ กทย ที่ วขข้อง ไมโครคอนโทรลเลอรร ไมโครคอนโทรลเลอรร์ (Microcontroller) มาจากคคา 2 คคา คคาหนนงนึ่ คคือ ไมโคร (Micro) หมายถนงขนาดเลล็ก และคคาวว่า คอนโทรลเลอรร์ (controller) หมายถนงตตัวควบคคุมหรคืออคุปกรณร์ควบคคุม ดตังนตั น นั้ ไมโครคอนโทรลเลอรร์ จนงหมายถนงอคุปกรณร์ควบคคุมขนาดเลล็ก แตว่ ในตตัวอคุปกรณร์ควบคคุมขนาดเลล็กนนนั้ ได ด้บรรจคุความสามารถทนค นึ่ ล ด้ายคลนงกตับ ระบบคอมพพิวเตอรร์ ทนค นึ่ นสวว่ นใหญว่คคุ ด้นเคย กลว่าวคคือภายในไมโคร น ย คอนโทรลเลอรร์ ได ด้รวมเอาซพ น ยู หนว่วยความจคา และพอรร์ต ซงนนึ่ เปล็ นสวว่ น ประกอบสคาคตัญของระบบคอมพพิวเตอรร์เข ด้าไว ด้ด ด้วยกตันโดยทคาการบรรจคุเข ด้า ไว ด้ในตตัวถตังเดนยวกตัน โครงสร ด้างโดยทตันึ่วไป ของไมโครคอนโทรลเลอรร์นตัน นั้ สามารถแบว่งออกมาได ด้เปล็ น 5 สวว่ นใหญว่ๆ ดตังตว่อไปนนนั้ น ย 2.1.1 หนว่วยประมวลผลกลางหรคือซพ น ยู (CPU : Central Processing Unit) 2.1.2 หนว่วยความจคา (Memory) สามารถแบว่งออกเปล็ น 2 สวว่ น คคือ หนว่วยความจคาทนม นึ่ ไน ว ด้สคาหรตับเกล็บโปรแกรมหลตัก (Program Memory) เปรนยบเสมคือนฮารร์ดดพิสกร์ของเครคือ นึ่ งคอมพพิวเตอรร์ตงตั นั้ -โตต๊ะ คคือ ข ด้อมยูลใดๆ ทนถ นึ่ ก ยู เกล็บไว ด้ในนนจ นั้ ะไมว่สญ ยู หายไปแม ด้ไมว่มไน ฟเลนย นั้ ง อนกสวว่ นหนนงนึ่ ด้ นเหมคือนกกระดาษทด คคือหนว่วยความจคาข ด้อมยูล (Data Memory) ใชเปล็ น ย ในการคคานวณของซพ น ยู และเปล็ นทนพ นึ่ ตักข ด้อมยูลชวตันึ่ คราวขณะทคางาน แตว่ หากไมว่มไน ฟเลนย นั้ ง ข ด้อมยูลกล็จะหายไปคล ด้ายกตับหนว่วยความจคาแรม (RAM) ในเครคือ นึ่ ง-คอมพพิวเตอรร์ทตันึ่วๆ ไป แตว่สคาหรตับไมโครคอนโทรลเลอรร์สมตัย ใหมว่ หนว่วยความจคาข ด้อมยูลจะมนทตังนั้ ทนเนึ่ ปล็ นหนว่วยความจคาแรม ซงนนึ่ ข ด้อมยูลจะ หายไปเมคือ นึ่ ไมว่มไน ฟเลนย นั้ ง และเปล็ นอนอพ น รอม (EEPROM : ErasableElectrically Read-Only Memory) ซงนนึ่ สามารถเกล็บข ด้อมยูลได ด้แม ด้ ไมว่มไน ฟเลนย นั้ งกล็ตาม 2.1.3 สวว่ นตพิดตว่อกตับอคุปกรณร์ภายนอก หรคือพอรร์ต (Port) ตั ญาณ มน 2 ลตักษณะคคือ พอรร์ตอพินพคุต (Input Port) และพอรร์ตสงว่ สญ ด้ คืนึ่ มตว่อกตับ หรคือพอรร์ตเอาตร์พคุต (Output Port) สวว่ นนนจ นั้ ะใชในการเช อ อคุปกรณร์ภายนอก ถคือวว่าเปล็ นสวว่ นทนส นึ่ คาคตัญมาก ใชรว่ด้ วมกตันระหวว่างพอรร์ต 2.1


2

ตั ญาณ อาจจะด ด้วยการกดสวพิตช ร์ เพคือ อพินพคุต เพคือ นึ่ รตับสญ นึ่ นค าไปประมวลผล ว่ การตพิดสวว่างของหลอดไฟ และสงว่ ไปพอรร์ตเอาตร์พต คุ เพคือ นึ่ แสดงผลเชน เปล็ นต ด้น

ว่ งทางเดพินของสญ ตั ญาณ หรคือบตัส (BUS) คคือเสนด้ 2.1.4 ชอ ตั ญาณ-ข ด้อมยูลระหวว่าง ซพ น ย ทางการแลกเปลนย นึ่ นสญ น ยู หนว่วยความจคาและ ตั ญาณ จคานวนมากอยยูภ พอรร์ต เปล็ นลตักษณะของสายสญ ว่ ายในตตัวไมโคร คอนโทรลเลอรร์ โดยแบว่งเปล็ นบตัสข ด้อมยูล (Data Bus) บตัสแอดเดรส (Address Bus) และบตัส-ควบคคุม (Control Bus) พิ เปล็ นองคร์ประกอบทนส ตั ญาณนาฬกา 2.1.5 วงจรกคาเนพิดสญ นึ่ คาคตัญ มากอนกสวว่ นหนนงนึ่ เนคือ นึ่ งจากการทคางานทนเนึ่ กพิดขนน นั้ ในตตัวไมโคร พิ ตั ญาณนาฬกามน คอนโทรลเลอรร์ จะขนน นั้ อยยูก ว่ บ ตั การกคาหนดจตังหวะ หากสญ ความถนส นึ่ งยู จตังหวะการทคางานกล็จะสามารถทคาได ด้ถนข นึ่ น นนั้ สงว่ ผลให ด้ไมโคร คอนโทรลเลอรร์ตวตั นตั น นั้ มนความเรล็วในการประมวลผลสยูงตามไปด ด้วย

รรูปททที่ 2.2 Arduino


3

Arduino เปล็ นบอรร์ดไมโครคอนโทรลเลอรร์ ตระกยูล AVR ทนม นึ่ ก น ารพตัฒนาแบบ Open- Source คคือมนการเปพิ ดเผย ข ด้อมยูลทตังนั้ ด ด้าน Hardware และ Software ตตัว บอรร์ด Arduino ถยูก ด้ น ษา ทตังนั้ นนนั้ ออกแบบมาให ด้ใชงานได ด้งว่าย ดตังนตั น นั้ จนงเหมาะสคาหรตับผยู ด้เรพิม นึ่ ต ด้นศก ด้ ผยู ด้ใชงานยตั งสามารถดตัดแปลง เพพิม นึ่ เตพิม พตัฒนาตว่อยอดทตังนั้ ตตัวบอรร์ด หรคือ โปรแกรมตว่อได ด้อนกด ด้วย

ความงว่ายของบอรร์ด Arduino ในการตว่ออคุปกรณร์เสรพิมตว่างๆ คคือ ด้ ร์ ากภายนอกแล ด้วเชอ คืนึ่ มตว่อเข ด้ามา ผยู ด้ใชงานสามารถตว่ อวงจรอพิเลล็กทรอนพิคสจ ทนข นึ่ า I/O ของบอรร์ด หรคือเพคือ นึ่ ความสะดวกสามารถเลคือกตว่อกตับบอรร์ด ว่ Arduino XBeeเสรพิม (Arduino Shield) ประเภทตว่างๆ เชน Shield, Arduino Music Shield, Arduino Relay Shield, Arduino Wireless Shield, Arduino GPRS น บกตับบอรร์ดบนบอรร์ด Arduino แล ด้วเขนยน Shield เปล็ นต ด้น มาเสย โปรแกรมพตัฒนาตว่อได ด้เลย 2.2.1 จคุดเดว่นทนท นึ่ คาให ด้บอรร์ด Arduino เปล็ นทนน นึ่ ย พิ ม ตั ซอนเหมาะ ด้ 2.2.1.1 งว่ายตว่อการพตัฒนา มนรป ยู แบบคคาสงตันึ่ พคืน นั้ ฐาน ไมว่ซบ สคาหรตับ-ผยู ด้เรพิม นึ่ ต ด้น 2.2.1.2 มน Arduino Community กลคุม ว่ คนทนรนึ่ วว่ มกตันพตัฒนาทนแ นึ่ ขล็ง แรง ด้ 2.2.1.3 Open Hardware ทคาให ด้ผยู ด้ใชสามารถนค าบอรร์ดไปตว่อยอดใช ด้ งานได ด้หลายด ด้าน 2.2.1.4 ราคาไมว่แพง 2.2.1.5 Cross Platform สามารถพตัฒนาโปรแกรมบน OS ใดกล็ได ด้ 2.2.2 รรูปแบบการเขทยนโปรแกรมบน Arduin 2.2.2.1 เขนยนโปรแกรมบนคอมพพิวเตอรร์ ผว่านทางโปรแกรม ArduinoIDE ด้ 2.2.2.2 หลตังจากทนเนึ่ ขนยนโค ด้ดโปรแกรมเรนยบร ด้อยแล ด้ว ให ด้ผยู ด้ใชงานเลคื อก ด้ รคุน ว่ บอรร์ด Arduino ทนในึ่ ชและหมายเลข Comport หมายเลข Comport


4

รรูปททที่ 2.2.2.3 เลคือกรคุน ว่ บอรร์ด Arduino ทนต นึ่ ด้องการ Upload 2.2.2.3 กดปคุว่ ม Verify เพคือ นึ่ ตรวจสอบความถยูกต ด้อง และ Compile โค ด้ด-โปรแกรม จากนตั น นั้ กดปคุว่ ม Upload โค ด้ด โปรแกรม ไปยตังบอรร์ด Arduino ผว่านทางสาย USB เมคือ นึ่ อตับ-โหลดเรนยบร ด้อยแล ด้ว จะแสดงข ด้อความแถบข ด้างลว่าง “Done uploading” และบอรร์ดจะเรพิม นึ่ ทคางานตามทนเนึ่ ขนยนโปรแกรมไว ด้ได ด้ทตันทน

รรูปททที่ 2.3 โมดยูล RTC DS3231


5

โมดยูล Real Time Clock (RTC) กล็คอ คื อคุปกรณร์ทในนึ่ ห ด้คว่าเวลา พิ ตั ญานนาฬกาทน ตามจรพิง ซงนนึ่ ทคางานโดยการจตับสญ ไนึ่ ด ด้มาจาก Crystal บางรคุน ว่ กล็จะมนถาว่ นสคารองมาให ด้ด ด้วย ทคาหน ด้าทนในึ่ นการบตันทนกเวลาอยว่างตว่อ เนคือ นึ่ งถนงแม ด้วว่าจะไมว่มไน ฟเลนย นั้ งมาทนต นึ่ วตั บอรร์ด ตตัวเวลากล็ยตังคงนตั บได ด้ตว่อ น เวลามาตตังนั้ เวลาใหมว่หลตังจากทนห ทคาให ด้ไมว่ต ด้องเสย นึ่ ยคุดจว่ายไฟเลนย นั้ ง โมดยูล ด้ RTC นนจ นั้ คาเปล็ นอยว่างยพิงนึ่ กตับการใชงานทน ต นึ่ ด้องมนการบตันทนกเวลา (Time ว่ อคุปกรณร์ Data logger Stamp) เชน ตั วว่าทคาไมต ด้องการ RTC module นนในั้ นเมคือ อาจจะสงสย นึ่ ว่ millis() อยยูแ Arduino Board ของเรากล็มต น วตั จตับเวลา เชน ว่ ล ด้ว คคา ตอบกล็คอ คื ไมว่โครโปรเซสเซอรร์ทเนนึ่ ปล็ นหตัวใจในการทคางานของ Arduino -board ทตังนั้ หลายนตั น นั้ ต ด้องทคางานสารพตัดอยว่าง ไมว่วาว่ จะเปล็ นคคาสงตั พคืน นั้ ว่ บวก ลบ คยูณ หาร ไปจนถนงการตพิดตว่อกตับอปคุกรณร์ภายนอก ฐาน เชน คคาสงตันึ่ ทนม นึ่ ากมายซงนนึ่ เราเปล็ นผยู ด้เขนยนลงใน Sketch นตั น นั้ จะทคางานแบบ อนคุกรม (Serial) วว่างว่ายๆ กล็คอ คื ทคาทนละบรรทตัด ทคาให ด้การทคางานของ คคาสงตันึ่ จตับเวลากล็จะถยูกรบกวนไปด ด้วย จตับได ด้บ ด้าง ไมว่ได ด้บ ด้าง เดนย ดี๋ วโดนสงตันึ่ ไปทคาโนว่น โดยแทรก (Interrupt) ไปทคานนนึ่ เวลาทนไนึ่ ด ด้จากการใชคคด้ า สงตันึ่ นนนั้ กล็เลยไมว่สามารถนค ามาเปล็ นเวลาตามจรพิงทนต นึ่ ด้องการบตันทนกไปพร ด้อม กตับคว่าอคืน นึ่ ๆ ทนต นึ่ ด้องการวตัดได ด้

ดตังนตั น นั้ ในการประยคุกตร์ใชกตัด้ บงานทนต นึ่ ด้องการเวลาทนแ นึ่ มว่นยคา และ พิ เปล็ นเวลาตามนาฬกา ทนบ นึ่ อก วตันทนนึ่ เดคือน ปน ชวตันึ่ โมง นาทน วพินาทน กล็เลย จคาเปล็ นต ด้องใชอคุด้ ปกรณร์ทท นนึ่ คาหน ด้าทนจ นึ่ ตับเวลาแยก ซงนนึ่ กล็ทคาให ด้ต ด้องมน พิ ตั ญาณนาฬกาจาก ว่ กตัน ฟตั งดยูแล ด้วอาจ สญ Crystal แยกตว่างหากด ด้วยเชน จะคพิดวว่ามตันชาว่ งยคุงว่ ยากเหลคือเกพิน แตไมว่เลย มนคนทนอ นึ่ อกแบบ Chip ด้ หลายแบบ ทนท นึ่ คาหน ด้าทนน นึ่ ม นนั้ าให ด้เราเรนยบร ด้อยแล ด้ว วพิธใน ชงานกล็ งาว่ ยๆ 2 ด้ คืนึ่ สารแบบ I C หรคือ Inter ตพิดตว่อผว่านไปทนบ นึ่ อรร์ดโดยใชการส อ Integrated Circuit ทนในึ่ ช ด้ SDA SCL VCC และ GND เทว่านตั น นั้ ด้ ตตัวทนจ นึ่ ะใชในการสาธพิ ตการทคางานของโมดยูล RTC วตันนนก นั้ ล็ คคือ DS3231 ข ด้อดนของมตันกล็คอ คื มนการชดเชยการเปลนย นึ่ นแปลงของ พิ เนคือ ตั ญาณนาฬกา สญ นึ่ งจากการเปลนย นึ่ นแปลงของอคุณหภยูม-พิ แวดล ด้อม วว่า พิ ตั ญาณนาฬกาจาก งว่ายๆ กล็คอ คื เวลาอคุณหภยูมเพิ ปลนย นึ่ น สญ Crystal กล็


6

เปลนย นึ่ น ทคาให ด้เวลากล็เพนย นั้ นไปด ด้วย แตว่โมดยูลนนไ นั้ ด ด้ทคาการวตัดคว่าอคุณหภยูม พิ พร ด้อมทตังนั้ ชดเชยความเปลนย นึ่ นแปลงนนไนั้ ปด ด้วยแล ด้ว ทคา-ให ด้เวลาทนไนึ่ ด ด้มน ความแมว่นยคาสยูงมาก ด้ 2.3.1 การใชงาน RTC DS3231 2.3.1.1 เรพิม นึ่ ต ด้นจากการ Download Library หลตังจาก Download มาแล ด้ว ให ด้ไปใสไว่ ว ด้ใน Folder xxxx\arduino-1.0.x\libraries

รรูปททที่ 2.4 นค าไฟลร์ Library ให ด้ไปใสไว่ ว ด้ใน Folder xxxx\arduino1.0.x\libraries 2.4.1 จากนตั น นั้ ตว่อโมดยูลกตับ Arduino board

รรูปททที่ 2.5 ตว่อโมดยูลกตับ Arduino board


7

รรูปททที่ 2.6 จอแสดงผล LCD จอ Liquid Crystal Display (LCD) เปล็ นจอแสดงผลรยูป ด้ แบบหนนงนึ่ ทนน นึ่ ย พิ มนค ามาใชงานกตั นกตับระบบสมองกลฝตั งตตัวอยว่างแพรว่หลาย จอ LCD มนทตังนั้ แบบแสดงผลเปล็ นตตัวอตักขระเรนยกวว่า Character- LCD ซงนนึ่ มนการกคาหนดตตัวอตักษรหรคืออตักขระทนส นึ่ ามารถแสดงผลไว ด้ได ด้อยยูแ ว่ ล ด้ว ตั ลตักษณร์ได ด้ตามความ และแบบทนส นึ่ ามารถแสดงผลเปล็ นรยูปภาพหรคือสญ ด้ ต ด้องการของผยู ด้ใชงานเรน ยกวว่า Graphic LCD นอกจากนนบ นั้ างชนพิดเปล็ น ด้ จอทนม นึ่ ก น ารผลพิตขนน นั้ มาใชเฉพาะงาน ทคาให ด้มนรป ยู แบบและรยูปรว่างเฉพาะ พิ ว่ นาฬกาดพิ เจาะจงในการแสดงผล เชน จต พิ อล เครคือ นึ่ งคพิดเลข หรคือ หน ด้าปตั ด วพิทยคุ เปล็ นต ด้น

2.6 การตว่อจอแสดงผล LCD มน 2 แบบดตังนนนั้ 2.6.1 แบบ Parallel มท 16 ขา


8

รรูปททที่ 2.6.1 แบบ Parallel

2.6.2 แบบ I2C มน 4 ขา

รรูปททที่ 2.6.2 แบบ I2C


9

รรูปททที่ 2.7 โมดยูล Active Buzzer ด้ โมดยูล Active Buzzer ใชไฟเลน ย นั้ ง 3.3 - 5V สามารถสร ด้าง น งเตคือนได ด้อยว่างงว่าย ๆ เพนยงแคว่จาว่ ยไฟ เข ด้าไปทนนึ่ ขา I/O โมดยูลนนม เสย นั้ น พิ เตอรร์เบอรร์ 9012 ชวว่ ยขยายสญ ตั ญาณจนงมนความดตังเปล็ นพพิเศษ ทรานซส ด้ 2.7.1 การตว่อใชงาน Active Buzzer Module 3.3 5V 2.7.2 VCC ตว่อเข ด้ากตับไฟ 3.3 -5 V ของไมโคร คอนโทรลเลอรร์ 2.7.3 GND ตว่อเข ด้ากตับกราวดร์ของไมโครคอนโทรลเลอรร์ 2.7.4 I/O ตว่อเข ด้ากตับขาดพิจต พิ อลของไมโครคอนโทรลเลอรร์ 2.8 ภาษา C ภาษาซ น (C) เปล็ นภาษาโปรแกรมบนคอมพพิวเตอรร์ทม นนึ่ น วตัตถคุประสงคร์ทตันึ่วไป พตัฒนาขนน นั้ เมคือ นึ่ พ.ศ. 2515 (ค.ศ. 1972) โดย เดน นพิส รพิตซ น ทนเนึ่ บลลร์เทเลโฟนแลบอลาทอรนส ร์ (Bell Telephone -Laboratories) เกพิดขนน นั้ เพคือ นึ่ สร ด้างระบบปฏพิบตัตก พิ ารยยูนก พิ ซใร์ นขณะนตั น นั้ น อกแบบขนน นอกจากภาษาซอ นั้ มาเพคือ นึ่ สร ด้างซอฟตร์แวรร์ระบบแล ด้วภาษาซ น ด้ างแพรว่หลายเพคือ ยตังสามารถใชอยว่ นึ่ พตัฒนาซอฟตร์แวรร์ประยคุกตร์ทเนนึ่ คลคือ นึ่ น ย ด้าย (portable) ไปบนระบบอคืน นึ่ ได ด้อนกด ด้วย ภาษาซเน ปล็ นภาษาโปรแกรมหนนงนึ่ ทนไนึ่ ด ด้รตับความนพิยมมากทนส นึ่ ด คุ ตลอดกาล มนสถาปตั ตยกรรมคอมพพิวเตอรร์ เพนยงสวว่ นน ด้อยเทว่านตั น นั้ ทนไนึ่ มว่มต น วตั น อ แปลโปรแกรมของภาษาซ น ภาษาซม น ท พิ ธพิพลอยว่างมากตว่อภาษา ตั ทนส น ลตัสพลตัส (C++) ซงนนึ่ โปรแกรมทนน นึ่ ย พิ ม อคืน นึ่ ๆ ทนเนึ่ ดว่นชด นึ่ ด คุ กล็คอ คื ภาษาซพ เดพิมเปล็ นสวว่ นขยายของภาษาซ น


10

2.8.1 ประวตัต พิ ร์ องเอทนแอนดร์ท น การเรพิม นึ่ ต ด้นพตัฒนาภาษาซเน กพิดขนน นั้ ทนเนึ่ บลลร์แลล็บสข ระหวว่าง พ.ศ. 2512–2516 แตว่ตาม ข ด้อมยูลของรพิตช น ชวว่ งเวลาทนเนึ่ กพิด คืนึ่ วว่า "ซ"น ความสร ด้างสรรคร์มากทนส นึ่ ด คุ คคือ พ.ศ. 2515 ภาษานนนั้ ถยูกตตังนั้ ชอ เพราะ คคุณลตักษณะตว่าง ๆ ตว่อยอดมาจากภาษากว่อนหน ด้าคคือ "บน" ซงนนึ่ จาก ตั (Ken Thompson) กลว่าววว่าภาษาบนเปล็ นรคุน ข ด้อมยูลของเคน ทอมปร์ สน ว่ ทนนึ่ น แ แยกตตัวออกจากภาษาบนซพ น อลอนกทอดหนนงนึ่ น ก จคุดเรพิม นึ่ ต ด้นของภาษาซผ ยู อยยูก ว่ บ ตั การพตัฒนาระบบปฏพิบตัตก พิ าร ร์ ยว่างใกล ด้ชด พิ ซงนนึ่ เดพิมพตัฒนาด ด้วย ภาษาแอสเซมบลนบนหนว่วย ยยูนก พิ ซอ น ละทอมปร์ สน ตั โดยผสมผสานความคพิด ประมวลผลพนดพ น -น 7 โดยรพิตชแ พิ ใจทนจ หลากหลายจาก เพคือ นึ่ นรว่วมงาน ในตอนท ด้ายพวกเขาตตัดสน นึ่ ะย ด้าย ระบบปฏพิบตัตก พิ ารนตั น นั้ ลงในพนดพ น -น 11 แตว่ภาษาบนขาด ความสามารถบาง ว่ ความสามารถ อยว่างทนจ นึ่ ะใชคคุด้ ณลตักษณะอตันได ด้เปรนยบของพนดพ น -น 11 เชน ในการระบคุตคาแหนว่งทนนึ่ อยยูเว่ ปล็ นไบตร์ จนงทคาให ด้เกพิดการพตัฒนาภาษาซ รน น คุว่ แรก ขนน นั้ มา ร์ นพนดพ รคุน ว่ ดตังนั้ เดพิมของระบบยยูนก พิ ซบ น -น 11 ถยูกพตัฒนาขนน นั้ ด ด้วยภาษา แอสเซมบลน เมคือ นึ่ ประมาณ พ.ศ. 2516 ภาษาซเน พพิม นึ่ ชนพิดข ด้อมยูล struct พิ ธพิภาพ ซงนนึ่ เคอรร์เนล-ยยูนก ร์ วว่ นใหญว่ ทคาให ด้ภาษาซเน พนยงพออยว่างมนประสท พิ ซส ถยูกเขนยน ด ด้วยภาษาซ น นนนั้ กล็เปล็ นเคอรร์เนลหนนงนึ่ ของระบบปฏพิบตัตก พิ ารทนนึ่ ว่ มตัลตพิ พตัฒนาด ด้วยภาษาอคืน นึ่ นอกเหนคือจากภาษาแอสเซมบลน (ระบบอคืน นึ่ เชน น ส ร์ น 5000 เขนยน กสเร์ ขนยนด ด้วยภาษาพนแอล/วตัน เอล็มซพ น คาหรตับเบอรร์โรสบ ด ด้วยภาษาอตัลกอล ในปน พ.ศ. 2504) ภาษาเคแอนดร์อารร์ซ น เมคือ นึ่ พ.ศ. 2521 ไบรอตัน เคอรร์นก พิ น ตั คื เลว่มแรกชอ คืนึ่ (Brian Kernighan) และเดนนพิส รพิตช น ได ด้ ตนพม พิ พร์หนตั งสอ เดอะซโน ปรแกรมมพิงแลงกวพิจ (The C Programming Language) [9] ซงนนึ่ เปล็ นทนรนึ่ ยู ด้จตัก ในกลคุม ว่ โปรแกรมเมอรร์ภาษาซวน าว่ "เคแอนดร์อารร์" คื เลว่มนนท (K&R อตักษรยว่อของผยู ด้แตว่งทตังนั้ สอง) หนตั งสอ นั้ คาหน ด้าทนเนึ่ ปล็ น ข ด้อ กคาหนดของภาษาอยว่างไมว่เปล็ นทางการมาหลายปน ภาษาซรน น คุว่ ดตังกลว่าวจนง คื ทนนึ่ มตักถยูกอ ด้างถนงวว่าเปล็ น ภาษาเคแอนดร์อารร์ซ น (K&R C) สวว่ นหนตั งสอ น ท น ม ปรตับปรคุงครตังนั้ ทนส นึ่ องครอบคลคุมมาตรฐานแอนซซ นนึ่ ข น น นนั้ ทนหลตัง


11

2.8.2 การออกแบบ ภาษาซเน ปล็ นภาษาเขนยนโปรแกรมระบบเชงพิ คคาสงตันึ่ (หรคือเชงพิ ด้ กระบวนงาน) ถยูกออกแบบขนน นั้ เพคือ นึ่ ใชแปล ด ด้วยตตัวแปลโปรแกรมแบบการ คืนึ่ มโยงทนต เชอ นึ่ รงไปตรงมา สามารถเข ด้าถนงหนว่วงความจคาในระดตับลว่าง เพคือ นึ่ พิ ธพิภาพกตับชคุดคคาสงตันึ่ เครคือ สร ด้าง ภาษาทนจ นึ่ ตับคยูอ ว่ ยว่างมนประสท นึ่ ง และแทบไมว่ น งน เปล็ นประโยชนร์สคาหรตับ ต ด้องการสนตับสนคุนใด ๆ ขณะทคางาน ภาษาซจ หลายโปรแกรมทนก นึ่ อ ว่ นหน ด้านนนั้ เคยเขนยนในภาษาแอสเซมบลนมากว่อน หาก ไมว่คคานนงถนงความสามารถในระดตับลว่าง ภาษานนถ นั้ ก ยู ออกแบบขนน นั้ เพคือ นึ่ สงว่ เสรพิมการเขนยนโปรแกรมทนไนึ่ มว่ขน นนั้ อยยูก ว่ บ ตั เครคือ นึ่ งใดเครคือ นึ่ งหนนงนึ่ (machineน เนนึ่ ขนยนขนน independent) โปรแกรมภาษาซท นั้ ตามมาตรฐานและเคลคือ นึ่ น ย ด้ายได ด้สามารถแปลได ด้บนแพลตฟอรร์มคอมพพิวเตอรร์ และระบบปฏพิบตัตก พิ ารตว่าง ๆ อยว่างกว ด้างขวาง โดยแก ด้ไขรหตัสต ด้นฉบตับเพนยง ด้ ด้บนแพลตฟอรร์มได ด้ เลล็กน ด้อย หรคือไมว่ต ด้องแก ด้ไขเลย ภาษานนส นั้ ามารถใชได หลากหลายตตังนั้ แตว่ไมโครคอนโทรลเลอรร์ฝตังตตัวไปจนถนงซยูเปอรร์ คอมพพิวเตอรร์ 2.8.3 แนวคพิดการทคาให ด้เลล็กทนส นึ่ ด คุ น ก การออกแบบของภาษาซถ ยู ผยูกมตัดอยยูก ว่ บ ตั จคุดประสงคร์การใชคคืด้ อ น งน จตัดเตรนยมการ เปล็ นภาษาเขนยนโปรแกรมระบบทนนึ่ เคลคือ นึ่ นย ด้ายได ด้ ภาษาซจ เข ด้าถนงวตัตถคุใด ๆ ทนส นึ่ ามารถระบคุตคาแหนว่งได ด้โดยตรงและงว่ายดาย ว่ รนจส (ตตัวอยว่างเชน พิ เตอรร์ควบคคุมอคุปกรณร์ซงนนึ่ จตับคยูอ ว่ ยยูก ว่ บ ตั หนว่วงความจคา) และนพิพจนร์ในรหตัสต ด้นฉบตับสามารถแปลอยว่างตรงไปตรงมาตามพฤตพิกรรม เปล็ นคคาสงตันึ่ เครคือ นึ่ งดตังนั้ เดพิมทนท นึ่ คางานได ด้ ตตัวแปลภาษาซรน น คุว่ กว่อนบางตตัวทคางาน ได ด้บน หนว่วยประมวลผลพนดพ น -น 11 ซงนนึ่ มนบต พิ อ ด้างตคาแหนว่งเพนยง 16 บพิตได ด้ ว่ แอซเทล็กซ น (Aztec C) สคาหรตับ อยว่างสบาย ตตัวแปลภาษาซเน ชน ว่ กตัน แพลตฟอรร์ม 8 บพิตทตันึ่วไปกล็สามารถทคางานได ด้เชน


12

2.8.4 ลตักษณะเฉพาะ น ส ภาษาซม น งพินึ่ อคานวยสคาหรตับการเขนยนโปรแกรมเชงพิ โครงสร ด้าง ว่ เดนยวกตับภาษา และสามารถกคาหนดขอบขว่ายตตัวแปรและ เรนยกซคนั้า เชน โปรแกรมเชงพิ คคาสงตันึ่ สวว่ นใหญว่ในสายตระกยูลภาษาอตัลกอล ในขณะทนรนึ่ ะบบ ชนพิดตตัวแปรแบบอพลวตัตชวว่ ยปด้ องกตันการดคาเนพินการทนไนึ่ มว่ได ด้ตตังนั้ ใจ รหตัสทนนึ่ น ก ตั พารามพิเตอรร์ของ ทคางานได ด้ทตังนั้ หมดในภาษาซถ ยู บรรจคุอยยูใว่ นฟตั งกร์ชน ตั สงว่ ผว่านด ด้วยคว่าของตตัวแปรเสมอ สวว่ นการสงว่ ผว่านด ด้วยการอ ด้างอพิง ฟตั งกร์ชน จะถยูกจคาลองขนน นั้ โดยการ สงว่ ผว่านคว่าตตัวช น ชนพิดข ด้อมยูลรวมแบบแตกตว่าง พิ ข ด้อมยูลทนเนึ่ กนย (struct) ชวว่ ยให ด้สมาชก นึ่ วข ด้องกตันสามารถรวมกตันและจตัดการ ได ด้ในหนว่วยเดนยว รหตัสต ด้นฉบตับของภาษาซเน ปล็ นรยูปแบบอพิสระ ซงนนึ่ ใช ด้ ว่ วตั แบว่ง) อตัฒภาค (;) เปล็ นตตัวจบคคาสงตันึ่ (มพิใชต

ว่ นในบลล็อกซอนใน ด้ 2.8.4.1 ตตัวแปรอาจถยูกซอ 2.8.4.2 ชนพิดตตัวแปรไมว่เครว่งครตัด ว่ ข ด้อมยูลตตัวอตักษรสามารถใชเปล็ ด้ นจคานวนเตล็ม เชน 2.8.4.3 เข ด้าถนงหนว่วงความจคาคอมพพิวเตอรร์ในระดตับตคานึ่ โดยแปลงทนอ นึ่ ยยูใว่ นเครคือ นึ่ งด ด้วยชนพิดตตัว แปรตตัวช น (pointer) ตั และตตัวช น ข ด้อมยูลรองรตับการทคางานใน 2.8.4.4 ฟตั งกร์ชน ภาวะหลายรยูปแบบ (polymorphism) 2.8.4.5 การกคาหนดดตัชนนแ นั้ ถวลคาดตับสามารถทคาได ด้ ด ด้วยวพิธรน อง คคือนพิยามในพจนร์ของเลขคณพิตของตตัวช น 2.8.4.6 ตตัวประมวลผลกว่อนสคาหรตับการนพิยามแมโคร การรวมไฟลร์รหตัสต ด้นฉบตับ และการแปลโปรแกรมแบบมนเงคือ นึ่ นไข ตั ซอนเช ด้ ว่ ไอ/โอ การ 2.8.4.7 ความสามารถทนซ นึ่ บ น ตั ทาง คณพิตศาสตรร์ รวมอยยูใว่ นไลบรารน จตัดการสายอตักขระ และฟตั งกร์ชน 2.8.4.8 คคาหลตักทนส นึ่ งวนไว ด้มนจคานวนคว่อนข ด้างน ด้อย 2.8.4.9 ตตัวดคาเนพินการแบบประสมจคานวนมาก อาทพิ +=, -=, *=, ++ ฯลฯ 2.8.4.10 โครงสร ด้างการเขนยน คล ด้ายภาษาบนมากกวว่า ว่ ใชวงเลล็ ด้ ภาษาอตัลกอล ตตัวอยว่างเชน บปน กกคา { ... } แทนทนจ นึ่ ะเปล็ น


13

begin ... end ในภาษาอตัลกอล 60 หรคือวงเลล็บโค ด้ง ( ... ) ในภาษา อตัลกอล 68 2.8.4.11 เทว่ากตับ = ใชสด้ คาหรตับกคาหนดคว่า (คตัดลอก ข ด้อมยูล) เหมคือนภาษาฟอรร์แทรน แทนทนจ นึ่ ะ เปล็ น := ในภาษาอตัลกอล 2.8.4.12 เทว่ากตับสองตตัว == ใชสด้ คาหรตับเปรนยบเทนยบ ความเทว่ากตัน แทนทนจ นึ่ ะเปล็ น .EQ. ในภาษาฟอรร์แทรนหรคือ = ในภาษา พิ และภาษาอตัลกอล เบสก 2.8.4.13 ตรรกะ "และ" กตับ "หรคือ" แทนด ด้วย && กตับ || ตามลคาดตับ แทนทนจ นึ่ ะเปล็ นตตัวดคาเนพินการ ∧ กตับ ∨ ในภาษาอตัลกอล แตว่ตวตั ดคาเนพินการดตังกลว่าวจะไมว่ประเมพินคว่าตตัวถยูกดคาเนพินการทางขวา ถ ด้า ด้ ว่ นนเนั้ รนยก หากผลลตัพธร์จากทางซายสามารถพพิ จารณาได ด้แล ด้ว เหตคุการณร์เชน วว่าการประเมพินคว่าแบบลตัดวงจร (shortcircuit evaluation) และตตัว ดคาเนพินการดตังกลว่าวกล็มค น วามหมายตว่างจากตตัวดคาเนพินการระดตับบพิต & กตับ |

น ของภาษา C 2.8.5 ข ด้อเสย ธรรมชาตพิของภาษาในระดตับตคานึ่ ชวว่ ยให ด้โปรแกรมเมอรร์ พิ ในขณะทนอ ควบคคุมสงพินึ่ ทนค นึ่ อมพพิวเตอรร์กระทคาได ด้อยว่างใกล ด้ชด นึ่ นคุญาตให ด้มน การปรตับแตว่งพพิเศษและการทคาให ด้เหมาะทนส นึ่ ด คุ สคาหรตับแพลตฟอรร์มหนนงนึ่ ใด พิ ธพิภาพบน โดยเฉพาะ สงพินึ่ นนนั้ ทคาให ด้รหตัสสามารถทคางานได ด้อยว่างมนประสท ว่ ระบบฝตั งตตัว ฮารร์ดแวรร์ทม นนึ่ ท น รตัพยากรจคากตัดมากๆ ได ด้เชน ตั ซอนใน ด้ 2.8.5.1 ไมว่มก น ารนพิยามฟตั งกร์ชน 2.8.5.2 ไมว่มก น ารกคาหนดคว่าแถวลคาดตับหรคือสายอตักขระ โดยตรง ตั มาตรฐาน (การคตัดลอกข ด้อมยูลจะกระทคา ผว่านฟตั งกร์ชน แตว่ กล็ ร องรตั บ การกคา หนดคว่ า วตั ต ถคุ ท นนึ่ ม น ช นพิ ด เปล็ น struct หรคือ union) 2.8.5.3 ไมว่มก น ารเกล็บข ด้อมยูลขยะโดยอตัตโนมตัต พิ 2.8.5.4 ไมว่มข น ด้อกคา หนดเพคืนึ่อการตรวจสอบขอบเขต ของแถวลคาดตับ


14

2.8.5.5 ไมว่มก น ารดคาเนพินการสคาหรตับแถวลคาดตับทตังนั้ ชคุด ในระดตับตตัวภาษา

ตั พตันธร์สคาหรตับชวว่ งคว่า (range) 2.8.5.6 ไมว่มวน ากยสม 2.8.5.7 ไมว่มก น ารแบว่งแยกชนพิดข ด้อมยูลแบบบยูล ด้ (คว่าศยูนยร์หรคือไมว่ศน ยู ยร์ถก ยู นคนั้ ามาใชแทน) 2.8.5.8 ไมว่มส น วว่ นปพิ ดคลคุมแบบรยูปนตัย (closure) หรคื อ ฟตั งกร์ชตั น ในรยู ป แบบพารามพิเ ตอรร์ (มน เ พน ย ง ตตั ว ช น ของฟตั งกร์ชตั น และ ตตัวแปร) 2.8.5.9 ไมว่มต น ตัวสร ด้างและโครยูทน น การควบคคุมกระแส ด้ ง กร์ชตัน ซ อนลงไป ด้ การทคา งานภายในเทรดมนเพนยงการ เรนยกใช ฟตั เว ด้นแตว่ ตั longjmp หรคือ setcontext จากไลบรารน การใชฟตัด้ งกร์ชน 2.8.5.10 ไ มว่ มน ก า ร จตั ด ก ร ะ ทคา ส พินึ่ ง ผพิ ด ป ร ก ตพิ (exception handling) ฟตั งกร์ชตันไลบรารนมาตรฐาน จะแสดงเงคืนึ่อนไข ข ด้อผพิด พลาดด ด้วยตตัว แปรส ว่ว นกลาง errno และ/หรคือ คว่า กลตั บ คคืน พพิเ ศษ ตั ไลบรารนได ด้ เตรนยม goto แบบไมว่ใชเว่ ฉพาะทนไนึ่ ว ด้ด ด้วย และฟตั งกร์ชน 2.8.5.11 การเขนย นโปรแกรมเช งพิ มอดยูล รองรตั บ แคว่ ระดตับพคืน นั้ ฐานเทว่านตั น นั้ 2.8.5.12 การโอเวอรร์โ หลดฟตั ง กร์ช ตัน หรคือ ตตั ว ดคา เนพิน การไมว่รองรตับภาวะหลายรยูปแบบขณะแปล โปรแกรม 2.8.5.13 การเขนยนโปรแกรมเช งพิ วตัตถคุรองรตั บในระดตับ ทนนึ่ จคา กตั ด มาก โดยพพิจ ารณาจากภาวะ หลายรยู ป แบบกตั บ การรตั บ ทอด (inheritance)

2.8.5.14 การซว่อ นสารสนเทศ (encapsulation) รองรตับในระดตับทนจ นึ่ คากตัด 2.8.5.15 ไมว่ร องรตั บ โดยพคืนั้น ฐานกตั บ การทคา งานแบบ มตัลตพิเทรด และ เครคือขว่ายคอมพพิวเตอรร์ 2.8.5.16 ไมว่ ม น ไ ลบรารน ม าตรฐานสคา หรตั บ คอมพพิว เตอรร์ ก ราฟพิ กส ร์ และความ-จคา เปล็ นหลายอยว่ า งใน การเขน ย น


15

ด้ ด้จากสว่วน โปรแกรมประยคุกตร์ คคุณลตักษณะเหลคานึ่ นนนั้ จคา นวนหนนนึ่ง มนให ด้ใช ได ขยายในตตัวแปลโปรแกรมบางตตัว หรคือจตั ดสรรไว ด้แล ด้ว ในสภาพแวดล ด้อม ของระบบปฏพิบตั ต พิก าร (เช ว่ น โพส-ซ พิก ซ ร์) หรคื อ จตั ด เตรน ย มโดยไลบรารน ภายนอก หรคือสามารถจคา ลอง โดยดตัดแปลงแก ด้ไขรหตัสทนม นึ่ อ น ยยูว่ หรคือบาง ครตังนั้ กล็ถก ยู พพิจารณาวว่าไมว่ใชรว่ ป ยู แบบการเขนยนโปรแกรมทนเนึ่ หมาะสม 2.9 รทเลยร(Relay)

รรูปททที่ 2.9 รนเลยร์(Relay) เปล็ นอคุปกรณร์ทเนนึ่ ปลนย นึ่ นพลตังงานไฟฟด้ าให ด้เปล็ นพลตังงานแมว่เหลล็ก ด้ ตั ผตัสของคอนแทคให ด้เปลนย เพคือ นึ่ ใชในการดน งดยูดหน ด้าสม นึ่ นสภาวะ โดยการ ตั ผตัสคล ด้าย ปด้ อนกระแสไฟฟด้ าให ด้กตับขดลวด เพคือ นึ่ ทคาการปพิ ดหรคือเปพิ ดหน ด้าสม ร์ เพิ ลล็กทรอนพิกส ร์ ซงนนึ่ เราสามารถนค ารนเลยร์ไปประยคุกตร์ใช ด้ ในการ กตับสวพิตชอ ร์ ากมาย ควบคคุมวงจรตว่าง ๆ ในงานชาว่ งอพิเลล็กทรอนพิกสม 2.9.1 รนเลยร์ประกอบด ด้วยสวว่ นสคาคตัญ 2 สวว่ นหลตักกล็คอ คื

2.9.1.1 สวว่ นของขดลวด (coil) เหนนย นึ่ วนค ากระแสตคานึ่ ตั ผตัส ทคาหน ด้าทนส นึ่ ร ด้างสนามแมว่เหลล็กไฟฟด้ าให ด้แกนโลหะไปกระทคุ ด้งให ด้หน ด้าสม ตว่อกตัน ทคางานโดยการรตับแรงดตันจากภายนอกตว่อ ครว่อมทนข นึ่ ดลวดเหนนย นึ่ วนค านนนั้ เมคือ นึ่ ขดลวดได ด้รตับแรงดตัน(คว่าแรงดตันทนรนึ่ เน ลยร์ ต ด้องการขนน นั้ กตับชนพิดและรคุน ว่ -ตามทนผ นึ่ ยู ด้ผลพิตกคาหนด) จะเกพิดสนามแมว่เหลล็ก ตั ผตัสตว่อกตัน ไฟฟด้ าทคาให ด้แกนโลหะด ด้านในไปกระทคุ ด้งให ด้แผว่นหน ด้าสม


16

ตั ผตัส (contact) ทคา 2.9.1.2 สวว่ นของหน ด้าสม หน ด้าทนเนึ่ หมคือนสวพิตชจร์ าว่ ยกระแสไฟให ด้กตับอคุปกรณร์ทเนนึ่ ราต ด้องการนตันึ่ นเอง ด้ 2.9.2 จคุดตว่อใชงานมาตรฐาน ประกอบด ด้วย 2.9.2.1 จคุดตว่อ NC ยว่อมาจาก normal close หมายความวว่าปกตพิดปพิ ด หรคือ หากยตังไมว่จาว่ ยไฟให ด้ขดลวดเหนนย นึ่ ว ตั ผตัสจะตพิดกตัน โดยทตันึ่วไปเรามตักตว่อจคุดนนเนั้ ข ด้ากตับอคุปกรณร์หรคือ นค าหน ด้าสม ด้ เครคือ นึ่ งใชไฟฟด้ าทนต นึ่ ด้องการให ด้ทคางานตลอดเวลา 2.9.2.2 จคุดตว่อ NO ยว่อมาจาก normal open หมายความวว่าปกตพิเปพิ ด หรคือหากยตังไมว่จาว่ ยไฟให ด้ขดลวดเหนนย นึ่ ว ตั ผตัสจะไมว่ตด นค าหน ด้าสม พิ กตัน โดยทตันึ่วไปเรามตักตว่อจคุดนนเนั้ ข ด้ากตับอคุปกรณร์หรคือ ด้ ว่ โคมไฟสนามหน ด้าบ ด้าน เครคือ นึ่ งใชไฟฟด้ าทนต นึ่ ด้องการควบคคุมการเปพิ ดปพิ ดเชน จคุดตว่อ C ยว่อมากจาก common คคือจคุดรว่วมทนต นึ่ อ ว่ มาจากแหลว่งจว่ายไฟ

รรูปททที่ 2.9 แสดงการทคางานของรนเลยร์เมคือ นึ่ จว่ายไฟ


17

รรูปททที่ 2.10 สวพิตซ ร์

2.10 สวพิตซ ร์ คคือ อคุปกรณร์ทท นนึ่ คาหน ด้าทนค นึ่ วบคคุมการไหลของ กระแสไฟฟด้ าภายในวงจร หรคือกลว่าวงว่าย ๆ คคือ อคุปกรณร์เปพิ ด ปพิ ดกระแสไฟฟด้ าภายในวงจรไฟฟด้ า 2.10.1 การทคางานของสวพิตซ ร์ สวว่ นประกอบพคืน นั้ ฐานของ ตั ผตัส อยยูภ คืนึ่ ม สวพิตชจร์ ะมนสวว่ นทนเนึ่ รนยกวว่า หน ด้าสม ว่ ายในซงนนึ่ คล ด้ายกตับสะพานเชอ ร์ คาหน ด้าทนเนึ่ ปพิ ด ปพิ ด วงจร ให ด้กระแสไฟฟด้ าไหลในวงจรไฟฟด้ าได ด้ สวพิตชท ไฟฟด้ า ทคาให ด้วงจรไฟฟด้ าเกพิดการทคางานอยยูว่ 2 ลตักษณะคคือ วงจรเปพิ ดและ ตั ผตัสของสวพิตชไร์ มว่เชอ คืนึ่ มตว่อกตัน วงจรปพิ ด วงจรเปพิ ด คคือลตักษณะทนห นึ่ น ด้าสม ทคาให ด้กระแสไฟฟด้ าไมว่สามารถไหลไปในวงจรได ด้ และวงจรปพิ ด คคือ การทนนึ่ ตั ผตัสของสวพิตชเร์ ชอ คืนึ่ มตว่อกตันทคาให ด้กระแสไฟฟด้ าไหลในวงจรได ด้ หน ด้าสม ตั ผตัสไมว่เชอ คืนึ่ มตว่อกตัน กระแส 2.10.1.1 วงจรเปพิ ด หน ด้าสม ไฟฟด้ าไมว่สามารถไหลในวงจรได ด้ ทคาให ด้อคุปกรณร์ไฟฟด้ าไมว่ทคางาน แตว่เรา มตักจะเรนยกกตันวว่าเปล็ นการปพิ ดสวพิตช ร์ ซงนนึ่ หมายถนงการปพิ ดการทคางานของ อคุปกรณร์ไฟฟด้ านตันึ่นเอง

รรูปททที่ 2.10.1.1 วงจรเปพิ ด


18

ตั ผตัสเชอ คืนึ่ มตว่อกตัน 2.10.1.2 วงจรปพิ ด หน ด้าสม กระแสไฟฟด้ าสามารถไหลในวงจรได ด้ ทคาให ด้อคุปกรณร์ไฟฟด้ าทคางาน แตว่เรา มตักจะเรนยกกตันวว่าเปล็ นการเปพิ ดสวพิตช ร์ ซงนนึ่ หมายถนงการเปพิ ดการทคางานของ อคุปกรณร์ไฟฟด้ า

รรูปททที่ 2.10.1.2 วงจรปพิ ด

2.11 แหลล่งจล่ายไฟ DC

รรูปททที่ 2.11 แหลว่งจว่ายไฟ DC แบบเตล็มคลคืน นึ่ วงจรเรนยงกระแสเตล็มคลคืน นึ่ จะสามารถเรนยงแรงดตันไฟสลตับให ด้ ออกเอาทร์พท คุ ได ด้ทตังนั้ ชวว่ งบวกและชวว่ งลบของแรงดตันไฟสลตับทนป นึ่ ด้ อนเข ด้ามา ทนอ นึ่ น พิ พคุทของวงจร โดยไมว่มส น วว่ นใดของแรงดตันไฟสลตับถยูกตตัดทพิงนั้ ไป ด้ ตั ญาณไฟสลตับ ลตักษณะของวงจรจะใชไดโอด 2 ตตัว ทคาหน ด้าทนแ นึ่ ปลงสญ ตั ญาณไฟตรงโดยมนหม ด้อแปลงไฟฟด้ าแบบมนแทล็ปกลาง (Center เปล็ นสญ Trap) ทคาหน ด้าทนแ นึ่ บว่งเฟสให ด้เกพิดการตว่างเฟสกตัน 180- องศา ระหวว่าง ตั ญาณทนอ สญ นึ่ อกจากสวว่ นบนและสวว่ นลว่างของขดทคุตย พิ ภยูมข พิ องหม ด้อแปลง เพคือ นึ่ ให ด้ไดโอดทตังนั้ 2 ตตัวสลตับกตันทคางาน ดตังนตั น นั้ วงจรจนงสามารถจว่ายกระแส ได ด้เรนยบและสยูงกวว่าวงจรเรนยงกระแสแบบครนงนึ่ -คลคืน นึ่


19

โครงการบทที่ 2  
โครงการบทที่ 2  
Advertisement