Page 1

1

บทททที่ 4 ผลการดดาเนนินงานโครงการ ผลจากการดดาเนนินโครงการเครรอ รื่ งให ห้อาหารกก ห้งออัตโนมอัต นิ มา จากขอัน ขั้ ตอนการปฏนิบอัตโนิ ครงการและการดดาเนนินการวนิจอัยซงซรื่ มมีกลกม ลุ่ เปห้ า หมายครอชาวบ ห้านหรรอคนชอบเลมีย ขั้ งกก ห้ง โดยมมีรายละเอมียดดอังนมีขั้ ผลการพอัฒนาโครงการ การทดลอง เฉพา ะ ตอั ว Buzzer เพรรื่ อ ท ดสอบ ดดู ก า ร มี ง วลุ่าดอังหรรอไมลุ่ดงอั เปลมีย รื่ นแปลงของเสย 4.1

อั ญาณอนินพกตทมีม มี ง ตารางททที่ 4.1 แสดงการจลุ่ายสญ รื่ ผ มี ลตลุ่อเสย ส การจจ่ายสญญาณออิ นพพุต(ลอ ท ง การเปลทย ที่ นแปลงของเสย จอิก) 0

มี งดอัง มมีเสย

1

มี ง ไมลุ่มเมี สย

มี ง ซงซรื่ จะ จากตารางทมีรื่ 4.1 แสดงการเปลมีย รื่ นแปลงของเสย อั ญาณอนินพกตเปห็ นลอจนิก 0 การเปลมีย เหห็นวลุ่าในขณะทมีจ รื่ าลุ่ ยสญ รื่ นแปลงของ มี ง ครอจะมมีเสย มี งดอัง แตลุ่ถ ห้าจลุ่ายสญ อั ญาณอนินพกตเปห็ นลอจนิก 1 การ เสย มี งครอจะไมลุ่มเมี สย มี ง เปลมีย รื่ นแปลงของเสย


2

4.2 การทดลอง Arduino รจ่วมก สบวงจรรทเลยย์สวอิตซ ย์

รรูปททที่ 4.2 วงจรทดลอง Arduino รลุ่วมกอับวงจรรมีเลยย์สวนิตซ ย์ เปห็ นการทดลองเขมียนโปรแกรมให ห้ Arduino สงอัรื่ งานวงจรรมี เลยสวนิตซ ย์ เพรอ รื่ ทดสอบดดูวาลุ่ พอัด-ลมเปลุ่ าอาหารทดางานได ห้หรรอไมลุ่โดยใช ห้ คดาสงอัรื่ digitalWrite(); และคดาสงอัรื่ delay(); ลงใน Arduino เพรอ รื่ ใช ห้ ห้ ทดสอบวงจรกลุ่อนทมีน รื่ ด าไปใชงานเพร อ รื่ ความสดวกในการทดลองและวนิ เคราหย์ โดยเขมียนโปรแกรมสงอัรื่ งานให ห้วงจรรมีเลยย์สวนิตซ ย์ ทดางานเปห็ นเวลา 1000ms และหยกดเปห็ นเวลา 1000ms สลอับไปเรรอ รื่ ยๆ


3

ตารางททที่ 4.2 แสดงผลการทดลอง Arduino รลุ่วมกอับวงจรรมีเลยย์สวนิตซ ย์ แรงดอันทมีรื่ เวลา(ms) พอัดลมเปลุ่ าอาหาร เอาทย์พต ก (VDC) 1000

7

ทดางาน

2000

0

ไมลุ่ทดางาน

3000

7

ทดางาน

4000

0

ไมลุ่ทดางาน

จากตารางทมีรื่ 4.2 เหห็นได ห้วลุ่าเมรอ รื่ เวลาเรนิม รื่ เดนินวนินาทมีแรก Arduino จะสงอัรื่ งานให ห้วงจรรมีเลยย์สวนิตซไย์ ปควบคกมพอัดลมเปลุ่ าอาหารให ห้ทดางาน และ เมรอ รื่ ขซน ขั้ วนินาทมีทส มีรื่ อง จะสงอัรื่ งานให ห้วงจรรมีเลยย์สวนิตซไย์ ปควบคกมให ห้พอัดลมเปลุ่ า อาหารหยกดทดางาน เมรอ รื่ ทดาการทดลอง Arduino รลุ่วมกอับวงจรรมีเลยย์สวนิตซโย์ ดย เวลาเปห็ นเงรอ รื่ นไขได ห้ผลออกมาตรงตามทมีอ รื่ อกแบบไว ห้ จซงเปลมีย รื่ นจากเวลา เปห็ นเงรอ รื่ นไขเมรอ รื่ ถซงเวลาทมีเรื่ ครรอ รื่ งทดางาน ให ห้วงจรรมีเลยย์สวนิตซไย์ ปควบคกม พอัดลมเปลุ่ าอาหารให ห้ทดางาน ตามทมีอ รื่ อกแบบไว ห้ ตารางททที่ 4.3 แสดงผลการทดลอง เงรอ รื่ นไขการทดางาน Arduino รลุ่วม กอับวงจรรมีเลยย์สวนิตซ ย์ สถานะ

แรงดอันทมีรื่ เอาทย์พต ก (VDC)

พอัดลมเปลุ่ าอาหาร

เวลาตรงตามเงรอ รื่ นไข

7

ทดางาน

เวลาไมลุ่ตรงตามเงรอ รื่ นไง

0

ไมลุ่ทดางาน

จากตารางทมีรื่ 4.3 เหห็นได ห้วลุ่าเมรอ รื่ ตรงเวลาตามเงรอ รื่ นไข Arduino จะสงอัรื่ งานให ห้วงจรรมีเลยย์สวนิตซไย์ ปควบคกมพอัดลมเปลุ่ าอาหารให ห้ ทดางาน และเมรอ รื่ เวลาไมลุ่ตรงตามเงรอ รื่ นไข จะสงอัรื่ งานให ห้วงจรรมีเลยย์สวนิตซ ย์ ไปควบคกมให ห้พอัดลมเปลุ่ าอาหารหยกดทดางาน


4

อิ เตอรย์สวอิตซ ย์ 4.3.1 การทดลอง Arduino รจ่วมก สบวงจรทรานซส

นิ เตอรย์สวนิตซ ย์ รรูปททที่ 4.3.1 วงจรทดลอง Arduino รลุ่วมกอับวงจรทรานซส เปห็ นการทดลองเขมียนโปรแกรมให ห้ Arduino สงอัรื่ งานวงจร นิ เตอรย์สวนิตซ ย์ เพรอ ทรานซส รื่ ทดสอบดดูวาลุ่ มอเตอรย์ปลลุ่อยอาหารทดางานได ห้ หรรอไมลุ่โดยใชคดห้ าสงอัรื่ digitalWrite(); และคดาสงอัรื่ delay(); ลงใน ห้ ห้ Arduino เพรอ รื่ ใชทดสอบวงจรกลุ่ อนทมีน รื่ ด าไปใชงานเพร อ รื่ ความสะดวกใน การทดลองและวนิเคราะหย์ โดยเขมียนโปรแกรมสงอัรื่ งานให ห้วงจร นิ เตอรย์สวนิตซ ย์ ทดางานเปห็ นเวลา 1000ms และหยกดเปห็ นเวลา ทรานซส 1000ms สลอับไปเรรอ รื่ ยๆ


5

ตารางททที่ 4.4 แสดงผลการทดลอง Arduino รลุ่วมกอับวงจร นิ เตอรย์สวนิตซ ย์ ทรานซส เวลา(ms)

แรงดอันทมีรื่ เอาทย์พต ก (VDC)

มอเตอรย์ให ห้อาหาร

1000

5

ทดางาน

2000

0

ไมลุ่ทดางาน

3000

5

ทดางาน

4000

0

ไมลุ่ทดางาน

จากตารางทมีรื่ 4.4 เหห็นได ห้วลุ่าเมรอ รื่ เวลาเรนิม รื่ เดนินวนินาทมีแรก นิ เตอรย์สวนิตซไย์ ปควบคกมมอเตอรย์ให ห้ Arduino จะสงอัรื่ งานให ห้วงจรทรานซส อาหารให ห้ทดางาน และเมรอ รื่ ขซน ขั้ วนินาทมีทส มีรื่ อง จะสงอัรื่ งานให ห้วงจร นิ เตอรย์สวนิตซไย์ ปควบคกมให ห้มอเตอรย์ให ห้อาหารหยกดทดางาน ทรานซส นิ เตอรย์ เมรอ รื่ ทดาการทดลอง Arduino รลุ่วมกอับวงจรทรานซส สวนิตซโย์ ดยเวลาเปห็ นเงรอ รื่ นไขได ห้ผลออกมาตรงตามทมีอ รื่ อกแบบไว ห้ จซง เปลมีย รื่ นจากเวลา เปห็ นเงรอ รื่ นไขเมรอ รื่ ถซงเวลาทมีเรื่ ครรอ รื่ งทดางาน และเงรอ รื่ นไข นิ เตอรย์สวนิตซไย์ ปควบคกม อาหารเมรอ รื่ ถซงรอบทมีต รื่ งอั ขั้ คลุ่าไว ห้ ให ห้วงจรทรานซส มอเตอรย์ให ห้อาหารให ห้ทดางาน ตามทมีอ รื่ อกแบบไว ห้ ตารางททที่ 4.5 แสดงผลการทดลอง เงรอ รื่ นไขการทดางาน Arduino รลุ่วม นิ เตอรย์สวนิตซ ย์ กอับวงจรทรานซส สถานะ

แรงดอันทมีรื่ เอาทย์พต ก (VDC)

มอเตอรย์ให ห้อาหาร

เวลาตรงตามเงรอ รื่ นไข

5

ทดางาน


6

อาหารตรงตามเงรอ รื่ นไง

0

ไมลุ่ทดางาน

จากตารางทมีรื่ 4.5 เหห็นได ห้วลุ่าเมรอ รื่ ตรงเวลาตามเงรอ รื่ นไข นิ เตอรย์สวนิตซไย์ ปควบคกมมอเตอรย์ให ห้ Arduino จะสงอัรื่ งานให ห้วงจรทรานซส อาหารให ห้ทดางาน และเมรอ รื่ เวลาไมลุ่ตรงตามเงรอ รื่ นไข จะสงอัรื่ งานให ห้วงจร นิ เตอรย์สวนิตซไย์ ปควบคกมให ห้มอเตอรย์ให ห้อาหารหยกดทดางาน ทรานซส

4.6 การทดลอง Arduino รจ่วมก สบวงจรสวอิตซ ย์

รรูปททที่ 4.6 วงจรทดลอง Arduino วงจรสวนิตซ ย์ เปห็ นการทดลองเขมียนโปรแกรมให ห้ Arduino รอับอนินพกตจาก ย์ ก ห้ วงจรสวนิตซ ย์ เพรอ รื่ ทดสอบดดูวาลุ่ สวนิตซท ก ตอัวใชงานได ห้ไหม โดยการกดของ ย์ ตลุ่ละตอัว 1 ครอังขั้ ตอัวแปลจะเปห็ น 1 ถ ห้าไมลุ่กดสวนิตซแ ย์ ตลุ่ละตอัวตอัวแปล สวนิตซแ จะเปห็ น 0 แล ห้วนด าไปแสดงผลทมีรื่ Serial Monitor ตารางททที่ 4.6 แสดงผลการทดลองการทดางาน Arduino รลุ่วมกอับสวนิตซ ย์ สวนิตซ ย์

สถานะสวนิตซ ย์

แรงดอัน เอาทย์พต ก (VDC)

Serial Monitor


7

1 2 3 4 1 2

กด ไมลุ่กด ไมลุ่กด ไมลุ่กด ไมลุ่กด กด

0 5 5 5 5 0

1 0 0 0 0 1

3

ไมลุ่กด

5

0

4

ไมลุ่กด

5

0

1

ไมลุ่กด

5

0

2

ไมลุ่กด

5

0

3

กด

0

1

4

ไมลุ่กด

5

0

1

ไมลุ่กด

5

0

2

ไมลุ่กด

5

0

3

ไมลุ่กด

5

0

4

กด

0

1

จากตารางทมีรื่ 4.6.1 เหห็นได ห้วลุ่าเมรอ รื่ กดปกลุ่ มใดปกลุ่ มหนซงรื่ Serial Monitor จะแสดงคลุ่าเปห็ น 1 ถ ห้าไมลุ่กดปกลุ่ มไหนเลย Serial Monitor จะ แสดงคลุ่าเปห็ น 0 ย์ ละ Buzzer 4.7 การทดลอง Arduino รจ่วมก สบสวอิตซแ เปห็ นการทดลองเขมียนโปรแกรมให ห้ Arduino รอับคลุ่าจาก ย์ ท วงจรสวนิตซท มีรื่ ดลองมากลุ่อนแล ห้วและสงอัรื่ งาน Buzzer ทมีท รื่ ดลองมากลุ่อน แล ห้ว เพรอ รื่ ทดลองรลุ่วมกอันวลุ่าสามารถทดางานได ห้หรรอไมลุ่และจะได ห้ผลการ ทดลองอยลุ่างไร


8

ตารางททที่ 4.7.1 แสดงผลการทดลองการทดางาน Arduino รลุ่วมกอับ ย์ ละ Buzzer วงจรสวนิตซแ สวนิตซ ย์

สถานะสวนิตซ ย์

แรงดอัน เอาทย์พต ก (VDC)

Buzzer

1

กด

0

ดอัง

2

ไมลุ่กด

5

ไมลุ่ดงอั

3

ไมลุ่กด

5

ไมลุ่ดงอั

4

ไมลุ่กด

5

ไมลุ่ดงอั

1

ไมลุ่กด

5

ไมลุ่ดงอั

2

กด

0

ดอัง

3

ไมลุ่กด

5

ไมลุ่ดงอั

4

ไมลุ่กด

5

ไมลุ่ดงอั

1

ไมลุ่กด

5

ไมลุ่ดงอั

2

ไมลุ่กด

5

ไมลุ่ดงอั

3

กด

0

ดอัง

4

ไมลุ่กด

5

ไมลุ่ดงอั

1

ไมลุ่กด

5

ไมลุ่ดงอั

2

ไมลุ่กด

5

ไมลุ่ดงอั

3

ไมลุ่กด

5

ไมลุ่ดงอั


9

4

กด

ดอัง

0

จากตารางทมีรื่ 4.7.1 เหห็นได ห้วลุ่าเมรอ รื่ กดปกลุ่ มใดปกลุ่ มหนซงรื่ มี ง ถ ห้าไมลุ่กดปกลุ่ มไหนเลย Buzzer จะมมีไมลุ่เสย มี ง Buzzer จะมมีเสย

4.8 การทดลองวงจรทงหมด สทั้ เปห็ นการทดลองเขมียนโปรแกรมให ห้ Arduino สงอัรื่ งานวงจร นิ เตอรย์สวนิตซ ย์ วงจรรมีเลยย์ ทอังขั้ หมดทมีไรื่ ด ห้ทดลองมากลุ่อนแล ห้ว ครอวงจรทรานซส สวนิตซ ย์ เพรอ รื่ ทดลองรลุ่วมกอันวลุ่าสามารถทดางานได ห้หรรอไมลุ่ และจะได ห้ผลการ ทดลองเปห็ นอยลุ่างไร ตารางททที่ 4.8 แสดงผลการทดลองของวงจรทอังขั้ หมด สถานะ

พอัดลมเปลุ่ าอาหาร

มอเตอรย์ให ห้อาหาร

เวลาตรงตามเงรอ รื่ นไข

ทดางาน

ทดางาน

อาหารตรงตามเงรอ รื่ นไง

ไมลุ่ทดางาน

ไมลุ่ทดางาน

จากตารางทมีรื่ 4.8.1 สรกปได ห้วลุ่าโปรแกรมทมีเรื่ ขมียนให ห้ Arduino สงอัรื่ ให ห้วงจรทอังขั้ หมดทมีอ รื่ ยดูใลุ่ นเอาทย์พต ก นอั น ขั้ แบลุ่งออกได ห้ 2 สถานะ ตามการทดางานทมีต รื่ งอั ขั้ คลุ่าไว ห้ในโปรแกรม ครอเมรอ รื่ ถซงเวลาทมีต รื่ งอั ขั้ คลุ่ามากลุ่อน แล ห้ว ให ห้พอัดลมเปลุ่ าอาหาร และ มอเตอรย์ให ห้อาหารทดางาน ตลุ่อมามอเตอรย์ ให ห้อาหารจะหมกนครบรอบทมีต รื่ งอั ขั้ คลุ่ามากลุ่อนแล ห้ว ให ห้พอัดลมเปลุ่ าอาหาร และ มอเตอรย์ให ห้อาหารหยกดทดางาน

4.8.2 ผลการดดาเนอินโครงการสรร้าง เครรอ ที่ งใหร้อาหารกพุงร้ อ สตโนม สตอิ ซ ษาค ห้นคว ห้าการกนินอาหารของกก ห้งก ห้าม ผดู ห้จอัดทดาโครงการได ห้ศก นิ DS3231 และอกปกรณย์ตาลุ่ งๆ ใน ซ ษาโมดดูลนาฬกา แดงและทดลองศก นิ การสร ห้างวงจรเพรอ รื่ ทดสอบความแมลุ่นยดาของของโมดดูลนาฬกา ห้ DS3231 และการตอังขั้ เวลาให ห้อาหาร จนสามารถใชงานได ห้ และประกอบ


10

ห้ วงจรเพรอ รื่ ใชในการสร ห้างเครรอ รื่ งให ห้อาหารกก ห้งก ห้ามแดงออัตโนมอัตท นิ ท มีรื่ ดสอบ ห้ จนใชงานได ห้ประกอบเข ห้ากอับแผลุ่นอคนิลก นิ ใสสร ห้างเปห็ น กลลุ่องโครงสร ห้าง ห้ สามารถนด าไปใชงานได ห้สะดวก

ลุ่ งเตนิม รรูปททที่ 4.8.3 แสดงเครรอ รื่ งให ห้อาหารกก ห้งทมีส รื่ ดาเรห็จแล ห้วและแสดงชอ อาหาร ของเครรอ รื่ งให ห้อาหารกก ห้งออัตโนมอัต นิ


11

รรูปททที่ 4.8.4 แสดงวงจรภายในเครรอ รื่ งให ห้อาหารกก ห้งก ห้ามแดงออัตโนมอัต นิ

รรูปททที่ 4.8.5 แสดงปกลุ่ มตอังขั้ คลุ่าของเครรอ รื่ งให ห้อาหารกก ห้งก ห้ามแดงออัตโนมอัต นิ


12

4.9

ผลการดดาเนอินการวอิจ สย

ตาราง แสดงคลุ่าเฉลมีย รื่ และสวลุ่ นเบรย รื่ งเบนมาตรฐานความพซงพอใจใน เครรอ รื่ งให ห้อาหารกก ห้ง คลุ่าเบมีย รื่ ง ระดอับ เบน ความพซงพอใจ คลุ่าเฉลมีย รื่ ความพซง มาตรฐา พอใจ น 1. ความสวยงามของเครรอ รื่ งให ห้ 4.48 0.58 มาก อาหารกก ห้ง 4.60 0.57 มากทมีส 2. การทดางานของสวนิตซ ย์ รื่ ด ก 3.ตอัวควบคกมปรนิมาณอาหารและ 4.8 0.58 มาก ปลลุ่อยอาหาร 4.60 0.57 มากทมีส 4.การแสดงผลของวงจรทอังขั้ หมด รื่ ด ก จากตารางทมีรื่ 4-3 พบวลุ่ากลกม ลุ่ ตอัวอยลุ่างมมีความพซงพอใจ ด ห้านความ รรื่ การสอนภาษาจมีนเครรอ สวยงามของสอ รื่ งให ห้อาหารกก ห้งมมีคาลุ่ เฉลมีย รื่ 4.48 คลุ่า เบมีย รื่ งเบนมาตรฐาน 0.58 อยดูใลุ่ นระดอับ มาก ด ห้านการทดางานของสวนิตซ ย์


13

มมีคาลุ่ เฉลมีย รื่ 4.60 คลุ่าเบมีย รื่ งเบนมาตรฐาน 0.57 อยดูใลุ่ นระดอับ มากทมีส รื่ ด ก ด ห้านตอัวควบคกมปรนิมาณอาหารและปลลุ่อยอาหารมมีคาลุ่ เฉลมีย รื่ 4.48 คลุ่าเบมีย รื่ ง เบนมาตรฐาน 0.58 อยดูใลุ่ นระดอับ มาก และด ห้านการแสดงผลของวงจร ทอังขั้ หมดมมีคาลุ่ เฉลมีย รื่ 4.60 คลุ่าเบมีย รื่ งเบนมาตรฐาน 0.57 อยดูใลุ่ นระดอับ มาก ทมีส รื่ ด ก


14

โครงการบทที่ 4  
โครงการบทที่ 4  
Advertisement