Page 1

1

บทททที่ 1 บทนน น 1.1 ททม ที่ าและความสสาค คัญของปคัญหา ปั วว์นนลี้นเพรือ ปปั จจจุบปันในกนรเลทย ลี้ งกจุ กุ้งหรรือเลทย ลี้ งสต ที่ งนนธจุรกกิจขนนดกลนง ปั วว์นนลี้นกนรให กุ้ หรรือขนนดเลล็ก กนรดดูแลรปักษน รวมทปังลี้ กนรให กุ้อนหนรแกก่สต ปั วว์ต กุ้องเสย ท เวลนในกนรทนนอยก่นงอรืน อนหนรสต ที่ หรรือเรนอนจจะลรืมได กุ้ เพรือ ที่ ให กุ้ ได กุ้ผลผลกิตเพกิม ที่ มนกขขน ลี้ ทปังลี้ ในด กุ้นนปรกิมนณและคจุณภนพนปั น ลี้ มทปปัจจปัยตก่นงๆททที่ กิ ธกิภนพกนรให กุ้ เกทย ที่ วข กุ้องหลนยประกนรด กุ้วยกปัน วกิธก ท นรให กุ้อนหนรและประสท อนหนรกล็เปล็ นปปั จจปัยกนนหนดอปันหนขงที่ ด กุ้วย โดยวกิธก ท นรให กุ้อนหนรในตดู กุ้เพนะ ปั วว์นนลี้นเพรือ ปั วว์นนลี้นในตดู กุ้มทประสท กิ ธกิภนพกนรกกินอนหนรสดูงสจุดนปั น เลทย ลี้ งสต ที่ ให กุ้สต ลี้ ให กุ้ กิ ธกิภนพในกนรให กุ้อนหนร สนมนรถใชงนนได กุ้ มทประสท กุ้งก่นย และทนนกนรตกิดตปังลี้ สะดวก เครรือ ที่ งให กุ้อนหนรกจุ กุ้งอปัตโนมปัต กิ สนมนรถนน นไป กุ้ ตดู กุ้เลทย ทที่ งกจุ กุ้งตนย เมรือ ใชใน ลี้ งกจุ กุ้งหรรือตดู กุ้เลทย ลี้ งปลนอรืน ที่ ๆ เพรือ ที่ ลดควนมเสย ที่ ไมก่ม ท กุ้ คนอยดูใก่ ห กุ้อนหนร โดยใชมอเตอรว์ เปล็ นตปัวควบคจุมปรกิมนณอนหนรและปลก่อย กุ้ ดลมเปล็ นตปัวเปก่ นให กุ้อนหนรกระจนยทปัที่วทปังลี้ ตดู กุ้ จะหยจุดทนนงนนเมรือ อนหนร ใชพปั ที่ กลไกหมจุนครบจนนนวนรอบททต ที่ งปั ลี้ ไว กุ้ ดปังนปั น ลี้ เรนจขงทนนเครรือ ที่ งให กุ้อนหนรกจุ กุ้งท กุ้นทนยควนมยนก ทนนให กุ้กนรให กุ้ อนหนรกจุ กุ้ง มทควนมสะดวกสบนยทปันสมปัยและประสบกนรณว์ทนนสงกิที่ ประดกิษฐว์ ปั วว์นลี้นนแตก่ไมก่มเท วลน เพรือ ที่ ตอบสนองควนมต กุ้องกนรของผดู กุ้อยนกเลทย ลี้ งกจุ กุ้งหรรือสต ข ษนตก่อวกิธ ท ในกนรให กุ้อนหนร เพรือ ที่ ลดปปั ญหนให กุ้อนหนรกจุ กุ้งและแกก่ผดู กุ้ททจ ที่ ะศก กนรทนนเครรือ ที่ งให กุ้อนหนรอปัตโนมปัต กิ 1.2 ว คัตถถุประสงคค์ของโครงการ 1.2.1 เพรือ ที่ สร กุ้นงเครรือ ที่ งอนนนวยควนมสะดวกในกนรให กุ้อนหนร 1.2.2 เพรือ ที่ ลดเวลนในกนรทนนอยก่นงอรืน ที่ 1.2.3 เพรือ ที่ อนนนวยควนมสะดวกในกนรทนนงนน 1.2.4 เพรือ ที่ ฝข กปฏกิบปัตก กิ นรท นเครรือ ที่ งมรือให กุ้ประสบควนมสนนเรล็จ


2

1.3 สมมตติฐานของโครงการ 1.3.1 ได กุ้ระบบจปัดกนรวปัดแววควนมรดู กุ้พรืน ลี้ ฐนน 1.3.2 กลจุม ก่ ตปัวอยก่นงมทควนมพขงพอใจกปับระบบจปัดกนรวปัดแววควนมรดู กุ้ พรืน ลี้ ฐนน 1.4 ขอบเขตของโครงการ 1.4.1 เครรือ ที่ งมรือสนมนรถให กุ้อนหนรปลนเองโดยอปัตโนมปัต กิ 1.4.2 เครรือ ที่ งมรือสนมนรถบปันทขกเวลนและสนมนรถตปังลี้ ปรกิมนณของ อนหนร - สนมนรถบปันทขก กนนหนดเวลนให กุ้อนหนร - กนนหนดปรกิมนนกนรให กุ้อนหนรในแตก่ละครปังลี้ ได กุ้ คั ทใทที่ ชใช นโครงการ 1.5 นติยามศพทค์ 1.5.1 เครรอ ที่ งใหชอาหารกถุงช อ คัตโนม คัตติ หมายถถึง โดยใช ช ช คัดลม มอเตอรค์เปป็นต คัวควบคถุมปรติมาณอาหารและปลล่อยอาหาร ใชพ เปป็นต คัวเปล่าใหชอาหารกระจายทวท ที่ คั งตต คัทั้ ช ใช ช Arduino เปป็นต คัวควบคถุม การทสางานและเมรอ ที่ ถถึงเวลาททต ที่ งไวช คัทั้ Arduino จะสงที่ คั ใหชมอเตอรค์ ปลล่อยอาหารลงมาและพ คัดลมจะเปล่าใหชอาหารกระจาย จะหยถุด ทสางานเมรอ ที่ กลไกหมถุนครบจสานวนรอบททต ที่ งไวช คัทั้ 1.6 ประโยชนค์ทค ทที่ าดวล่าจะไดชร คับ 1.6.1 สนมนรถนน นควนมรดู กุ้ททเที่ กทย ที่ วกปับกนรเรทยนมนประยจุกตว์ใชกปักุ้ บ กนรเกษตร 1.6.2 ให กุ้อนหนรกจุ กุ้งได กุ้ในกรณทไมก่อยดูบ ก่ กุ้นน กุ้ กุ้ในกนรทนนงนน 1.6.3 สนมนรถอนนนวยควนมสะดวกให กุ้ผดู กุ้ใชได


3

โครงการบทที่ 1  
โครงการบทที่ 1  
Advertisement