Page 1

AA lr~uke lk{kh AA

lekpkji=

izse izdk'k lUns'k

Jh çse çdk'k e.My dk vk/;kfRed ekfld lekpkj i= 15 vçsy 2018

dqy i`"B 28

okf"kZd 'kqYd %

o"kZ 10 vad 12

80@& ¼Hkkjro"kZ esa½] 800@& ¼fons'k esa½] ,d çfr 7@&

ve`rok.kh pkj çdkj ds euq";

ln~xq# Vsšjke

loS;k & lUru dks lRlax cM+ks fey] lUru ls Òo fla/k rjks jsA

tks lRlaxfr ukfga cus rks] uke tiks dqN nku djks jsA tks ;g nksuksa dj u ldks rks] uk f'kj ikiu iksV /kjks jsA ikiu rs rqe ukfga Mjks rks] bl thou rs Mwc ejks jsA mi;qZä inksa dks le>krs gq, xq# egkjkt th dgus yxs fd fu"dke fuekZu lar&egkRekvksa] rÙoKkfu;ksa dk tks lRlax gS] og loksZRÑ"V loksZPp lk/ku gS- mu crk;s x;s lk/kuksa dk vPNh jhfr ls vuq"Bku dj vkSj vkReKku dks ikdj bl Òo lkxj dks xksin dh rjg ikj dj vius vkfn vej ?kj esa tkdj foJke djks- ijUrq vxj vkids }kjk larksa dk lRlax ugha fd;k tk ldrk] rks fQj Òxoku dk Òtu] nku] Luku vkfn 'kqÒ deZ dj LoxZyksd ds lq[kksa dks çkIr dj lq[kh gks tkvksvxj ;s nksuksa dk;Z vkils ugha gks ldrs gSa rks iki deZ dj ujd ds oklh rks er cuks- lnk iki deks± ls Mjrs jgks- vxj vki ikiksa ls Òh ugha Mjrs rks fQj bl thou ls ejuk 'kr ckj vPNk gksxklUr yksx jkr&fnu iqdkj djrs gq, dg jgs gSa fd ;g euq"; thou iq.; deks± dks djus ds fy;s gh feyk gS- ijUrq ;fn iq.; ugha gks ldrs gSa rks iki rks er djks- euq"; dk dÙkZO; gS nku djuk] lks vxj vki Lo;a nku ugha dj ldrs gks rks nwljksa dks rks nku djus ls er jksdks- euq"; dk dÙkZO; gS lc thoksa dks lq[k igq¡pkuk] vxj vki fdlh dks lq[k ugha igq¡pk ldrs gks rks fdlh dks nq%[k rks er igq¡pkvks( D;ksafd fcuk dkj.k fdlh Òh tho dks ihM+k igq¡pkuk egkiki crk;k x;k gS- vius çopu dks tkjh j[krs gq, xq# egkjkt th dgus yxs fd bl lalkj esa pkj çdkj ds euq"; gksrs gSa- ;Fkk& ¼1½ csj] ¼2½ lqikjh] ¼3½ cknke vkSj ¼4½ fd'kfe'kigyk csj& tSls csj ckgj ls cgqr lqanj fn[kykbZ iM+rk gS] ijUrq vUnj dBksj [kks[kyh ls Òjk jgrk gS- oSls gh cgqr ls yksx ckgj cgqr uez LoÒko okys vkSj ehBk cksyus okys gksrs gSa] ijUrq vUnj ls os cgqr dBksj gksrs gSa- mu yksxksa dk ân; >wB] diV] nEÒ] ik[k.M] iki vkfn ls Òjk jgrk gS- viuk LokFkZ lk/k ysus ds ckn fQj /kDdk nsdj NksM+ nsrs gSa- nwljs lqikjh tSls& tSls lqikjh ckgj&Òhrj ls dBksj gksrh gS- oSls gh dbZ yksx ckgj&Òhrj ls Øks/kh LoÒko ds gksrs gSa -rhljs cknke tSls& tSls cknke ckgj ls dBksj gksrk gS] o vUnj dh tks fxjh gksrh gS og uje o ehBh gksrh gS oSls gh dqN euq";kas dk LoÒko ckgj ls cgqr dM+k gksrk gS] ij vUnj ls os cgqr gh n;kyq ,oa ijksidkjh gksrs gSa- pkSFkk fd'kfe'k dh rjg& tSls fd'kfe'k vUnj&ckgj ls uje o ehBh gksrh gS- oSls gh dqN euq"; vUnj vkSj ckgj ls ,d leku ljykRek lR; o ehBk cksyus okys ije mnkjh gksrs gSa- tks lc thoksa ds fgr lk/ku esa gh yxs jgrs gSa- fd'kfe'k LoÒko okys yksxksa o Òxoku ds chp esa dksbZ Òh vUrj ugha gS] nksuksa ,d :i gSa¼ifo= iqLrd ln~xq# VsÅ¡jke thou pfjrke`r ds çFke o f}rh; Òkx ds i`"B 459&60 ls½


2

vkpk;ZJh ln~xq# Lokeh VsÅ¡jke th egkjkt ds thou&pfj=ke`r ls ç'uksÙkjkRed çlax

ftKklk

ln~xq# Vsšjke ve`rok.kh

ç'u % lRlax :ih o`{k D;k gS \ mÙkj % bl o`{k dk vk/kkj ijczã ijekRek gS- og fnO; gS- loZ= mldk çdk'k QSy jgk gS- bl o`{k ds lRiq#"k egkRek cM+h Vgfu;k¡ gSa- blfy;s ru&eu dk vgadkj NksM+dj mu lRiq#"kksa dh lsok djrs jgks- lRlaxh çseh ftKklq bl lRlax o`{k dh NksVh 'kk[kk,¡ gSa bu çsfe;ksa dks Òh ifo= ân; okyk gh igpku ldrk gS- blesa opu :ih iÙks ikjl ds leku gSa] ftudks /kkj.k djus ls vUr%dj.k dh lkjh eSy fuo`Ùk gks tkrh gS- lUrksa ds rh[ks opu dk¡Vksa ds leku gSa- bu opuksa ds }kjk tho dk fojg c<+rk gS- ;s opu ftlds ân; esa pqÒ tkrs gSa os thrs gh ej tkrs gSabl o`{k esa nSoh lEink ds xq.k Qwyksa ds leku gSaftlds /kkj.k djus ls lc dk;Z fl) gks tkrs gSa- blesa Kku :ih Qy yxk gqvk gS ftlds [kkus ls tho vej cu tkrk gS- vga czãkfLe vkfn okD;kas ls bls czãkuUn çkIr gksrk gS vkSj blls ;e dh Ò;rk gh fuo`Ùk gks tkrh gSÑik :ih bl o`{k dh lqgkouh Nk;k gS] tks Òh blds uhps cSBrs gSa] mlds ru eu dks egku 'kkfUr feyrh gS- bl o`{k dk cht xq# ea= gS] ;g cht ykSfdd /ku ls ugha feyrk] fdUrq tks fuekZu gksdj ru&eu dh nf{k.kk p<+krk gS mls gh ;g cht feyrk gS- bl lRlax :ih o`{k dh tks Òh çk.kh iwtk djrs gSa os yksx fpj 'kkfUr dh çkfIr djrs gSa vkSj lalkj lkxj ls ikj gksdj eks{k dh çkfIr djrs gSaç'u % Òxou~! ;g ckr rks crkb;s fd egkiq#"k lalkj ds lq[k R;kx dj jkr fnu Òxon~&Òtu djrs gSa vkSj mldh efgek o.kZu djds nwljksa ls Òh gfj uke mPpkj.k djokrs gSa] fQj Òh Òxoku lUrksa dks foekrk ¼lkSrsyh ek¡½ dh Òk¡fr D;ksa lrkrk gS rFkk d"V&ck/kk,¡ D;ksa nsrk gS \

mÙkj % Lokeh th cksys] fd lq[k gS gh nq%[k esa- tks lnk 'khry Nk;k esa cSBk jgsxk ,oa ftlus xehZ eglwl ugha dh gksxh] mls B.Md ds vkuUn dk vuqÒo dSls gksxk \ tc xehZ lgu djsxk rc B.Md ls mls vkuUn feysxk- blds vykok lalkj ds lq[k nq%[k :i gSa] Òxoku ds nq%[k Òh lq[k :i gSa- blfy;s lRiq#"k Òxoku ls nq%[k ek¡x dj ysrs gSanksgk % lq[k ds ekFks fly iM+s] uke âns lwa tk;A cfygkjh nq%[k iS lnk] iy iy uke tik;AA vFkZ % tks lq[k çÒq uke Òqyk nsa] mu lq[kksa ds Åij iRFkj iM+ tk;- og nq%[k Òh vPNk gS ftlds }kjk ges'kk ijekRek dk uke Lej.k gksrk jgs- nq%[k gh lq[kksa dh 'kksÒk gS- blfy;s eSa mu lq[kkas dks nq%[kksa ds Åij U;kSNkoj dj nwa( D;ksafd mu nq%[kkas ds }kjk gh eSaus ijekRek dk ekxZ ik;k gS- eSaus lSdM+ksa lq[k nsdj ijekRek dks çkIr fd;k gSblds vfrfjä bZ'oj vius Òäksa dks blfy;s nq%[k nsrk gS( D;ksafd mldh ek;k cM+h çcy gS- gks ldrk gS fdlh inkFkZ esa Òä dk eu Q¡l tk; vkSj eq> rd igq¡pus esa mls nsj yx tk;] blfy;s nq%[k nsdj Òäksa dks eu lalkj ls mijke dj nsrk gS] tSls Òä ds ekxZ esa dksbZ #dkoV u vk;s vkSj 'kh?kz gh eq> ls feys] rhljk Òxoku nq%[k nsdj Òäksa dh ijh{kk ysrk gS fd Òä lPpk gS vFkok >wBk-

Kku

uhan dSls vkos \

,d egkRek jkrksa tkxdj çÒq dk Lej.k fd;k djrs Fks- ,d ckj muds ,d fe= us muls iwNk& vki ;fn chp&chp eas lks fy;k djsa rks D;k dksbZ gkfu gS \ egkRek us mÙkj fn;k& ftl euq"; ds uhps ujdkfXu ty jgh gks vkSj ftls Åij dk fnO; jkT; cqyk jgk gks] mls uhan dSls vk ldrh gS \


;g nqyZÒ thou

¬ lr~uke lk{kh Jh çse çdk'k e.My dk vk/;kfRed eq[ki=

eaaxy vk'kh"k ln~xq# Lokeh VsÅ¡jke th egkjkt ln~xq# Lokeh lokZuUn th egkjkt ln~xq# Lokeh 'kkafrçdk'kth egkjkt ln~xq# Lokeh gfjnkljke th egkjkt

laLFkkid ln~xq# Lokeh 'kkafrçdk'kth egkjkt

laj{kd&ekxZn'kZd&çsj.kkóksr ln~xq# Lokeh Òxrçdk'kth egkjkt lnL;rk 'kqYd Òkjr esa fons'k esa 80 160

800 1600

vuqØe

fo"k;

euhvkMZj Hkstus o i= O;ogkj ds fy;s irk % 1- pkj çdkj ds euq"; ¼ln~xq# VsÅ¡jke ve`rok.kh½ ¼vkoj.k eq[ki`"B½

O;oLFkkid] çse çdk'k lUns'k

çse çdk'k vkJe] xk<+os dh xksB] y'dj] Xokfy;j&474001 22 ¼e/;çns'k½

Qksu 0751&4045144 lEidZ le; çkr 8 ls 10 o lk;a 4 ls 7 cts rd e-mail : premprakashsandesh@gmail.com Bank Facility vkbZMhchvkbZ cSad esa vki dksj lqfo/kk@euh VªkalQj ds ek/;e ls Òh fuEu [kkrs esa 'kqYd tek djkds Qksu ij lwpuk ns ldrs gSa

A/c 92610010000468 Net Bankig : IFSC: IBKL0000545

&lq/kk tkSgjh] t;iqj

vkfn ls vUr rd] 'kwU; ls vuUr rd /kjk ls xxu rd] f{kfrt ls fnxUr rd gS dkypØ dh vuojr xfr] u ckgqY; u U;wurk ek= fufyZIr 'kk'or xfr] u xfrjks/k u 'kwU;rk gs ije czã fo/kkrk] ;s dSlh vn~Òqr ek;k gS fd ge ekuoksa us ;g ru] ;g nqyZÒ thou ik;k gS foosd cqf) Kku gS tks le>k, fur fut /keZ ÒkX; fof/k ds gkFk gS ij Lora= djus dks deZ vlhe czãk.M esa dqN feys gSa gesa Òh o"kZ thus dks tw>us dks fur djus dks la?k"kZ ekuk la?k"kZ jr thou gS fdUrq deZ ç/kku gS bl lhfer y?kq vof/k dk gj iy ewY;oku gS ifjokj] lekt] ekuo oxZ ds çfr dÙkZO; fuÒkuk gS /kjrh] çÑfr] ns'k dh ekVh lcdk d+t+Z pqdkuk gS olq/kSo dqVqEcde~ eku rqEgsa lcdks gh viukuk gS tkfr /keZ v# o.kZ Òwy dj lcdks xys yxkuk gS lPps oS".ko tu gks gj ihM+k dks nwj Òxkuk gS ij nq%[k esa midkj djks ij eu vfÒeku u vkuk gS /kjrh ek¡ dks o`{k yxk dj] uo ifj/kku ifgukuk gS ty esa dgha fo"k ?kqy uk tk, ve`r mls cukuk gS jsr d.kksa ls fQly jgs gj iy dks rqe lkFkZd dj yks {k.k Òaxqj thou dks vius deks± ls egku dj yks

15 vçsy 2018 vad 12 o"kZ 10

vof/k ,d o"kZ ds fy;s nks o"kZ ds fy;s

dfoÙk

i`"B

2- ftKklk ¼ln~xq# VsÅ¡jke ç'uksÙkjkRed ve`rok.kh½ 3- deks± dk Qy vo'; gh Òksxuk iM+rk gS ¼iwT; lar Jh jkepaæ Mksaxjs th egkjkt½ 4- vkf[kj e`R;q&Ò; D;ksa\ 5- Lej.k fdldk djsa ¼Jhen~ Òkoxr~ fparu½ 6- Òxoku~ dks Øks/k dc vkrk gS] LoÒko dSls lq/kjs ¼Òkxor~ fparu½] fonqj&uhfr 7- lRlax dk çlkn 8- czãn'kZuh ¼fla/khv eas leq>k.kh½ 9- pS= esyk& lRlax lkj ¼ln~xq# Lokeh Òxrçdk'k th egkjkt dh ve`rok.kh½ 10- ln~xq# VsÅ¡jke pkyhgk o xq#tuksa ds mRlo lwpuk 11- iq#"kksÙke ekl dh efgek 12-Òxrjkt f=ykspu 13- xq#tuksa ds mRloksa dh lwpuk 14- uke dh efgek 15- lRlax&lsok&lqej.k&ln~Òko dh pkjikbZ ij gq, gtkjksa çseh vkufUnr ¼pS= esyk½ 16- iwT; xq#oj Lokeh Òxrçdk'kth egkjkt lar e.Myh dk ns'kkVu ¼;k=k&n'kZu½ 17- vejkiqj xeu] jk;iqj esa gkSE;ksiSfFkd nok[kkuk ¼lekpkj½] lgh mÙkj nsus okyksa ds uke 18- iwT; xq#oj Lokeh Òxrçdk'k th egkjkt dk 'ks"k ;k=k dk;ZØe 19- ozzr&ioZ&mRlo] vk/;kfRed oxZ igsyh&167 o 166 ds lgh gy 20- iwT; xq#oj Lokeh Òxrçdk'k th egkjkt lar e.Myh dk ;k=k&dk;ZØe 21- Øks/k er dj] ge ew[kZ D;ksa cusa\ 22- lkehv tk lyksd ¼vkoj.k vafre i`"B½

1 2 4 5 6 7 8 10 11 12 13 14 15 15 16 22 24 25 25 26 27 28

Editor Prem Prakash Sandesh, Gwalior ubZ lnL;rk vFkok uohuhdj.k ds fy;s lnL;rk 'kqYd vki euhvkMZj@dksj cSad ek/;e ds vykok ln~xq# egkjkt th dh ;k=k ds le; cqd LVkWy ij o ns'k Òj ds fofÒé 'kgjksa esa gekjs çfrfuf/k;kas ds ikl tek dj ldrs gaS- blds vykok ije ikou xq: /kke Jh vejkiqj njckj ¼fMc½] t;iqj ds Jh vejkiqj lRlkfgR; dsUæ esa çfrfnu ,oa jfookj çkr% 8 ls 12 o çR;sd xq#okj&'kfuokj lk;a 5 ls 8 cts rd Jh dqekj pUnukuh] Jh ukjk;.knkl jkepankuh] Jh fugkypan rstukuh o Jh v'kksd dqekj iqjlkuh ds ikl tek fd;k tk ldrk gSour website : premprakashpanth.com çse çdk'k lans'k bUVjusV ij i<+us ds fy;s fDyd djsa& www.issuu.com/premprakashsandesh


04

çse çdk'k lans'k

15 vçsy 2018

deks± dk Qy vo'; gh Òksxuk iM+rk gS ¼iwT;ikn lar Jh jkepUæ Mksaxjs th egkjkt½ /ku&lEifÙk mlh vkJe esa Qsad nh vkSj Òkx [kM+s gq,vo';eso Òksä O;a Ñra de±'kqÒk'kqÒe~ Kku vkSj oSjkX; dk nku xaxkth djrh gSa- jktkds lSfud ihNk djrs gq, vkJe esa vk;s- ogk¡ fonqjth xaxkth ds fdukjs eS=s; _f"k ds vkJe esa vk;s- jktdks"k ls pqjkbZ xbZ lkjh /ku&lEifÙk dks ns[kdj xaxkth dh cM+h efgek gS- fonqjth us xaxkth esa Luku mUgkasus eku fy;k fd ;g ek.MO; _f"k gh pksj gSfd;k- xaxkth ds fdukjs ;s iRFkj ÒkX;'kkyh gSa( D;ksafd mUgksaus _f"k dks idM+k vkSj /ku&lEifÙk lfgr jktk ds eS=s; _f"k& tSlksa ds pj.kksa dk bUgsa Li'kZ&ykÒ gksrk jgk le{k mifLFkr dj fn;k- jktk us 'kwyh ij p<+kus dk vkns'k fn;kgS- bu iRFkjksa ij oS".koksa dh pj.kjt fxjrh jgh gSvc ek.MO; _f"k dks o/kLrEÒ ij [kM+k dj fonqjth lksp esa Mwcs gq, gS fd lÒh çdkj ls ghu gksus ls eq>s eS=s; _f"k mins'k nasxs ;k ugha- eSa ;|fi fn;k x;k- os ogha ij xk;=h eU= dk ti djus yxsdbZ n`f"V;ksa ls ghu vo'; gw¡] fdarq deZghu ugha gw¡- eSa ek.MO; ejrs gh ugha gSa- _f"k dk fnO; rst ns[kdj ikih gw¡] v/ke gw¡] fdarq ijekRek us eq>s viuk;k gS- jktk dks yxk fd ;g rks dksbZ riLoh egkRek yxrs gSajktk Ò;Òhr gks x;k- _f"k dks o/kLrEÒ ls uhps mrkjk vr% eS=s; _f"k eq>s vo'; mins'k nsaxsÒfäekxZ dh Js"Brk dk ;gh dkj.k gS fd tc x;k- lkjh ckr tkudj jktk dks nq%[k gqvk vkSj rd ijekRek dk çR;{k feyu u gks ik;s] rc rd Òä i'pkrki gksus yxk& eSaus fujijk/k _f"k dks 'kwyh ij ,slk gh ekurk gS fd esjs gh nks"k ds dkj.k feyu ugha gks p<+kuk pkgk- mUgkasus ek.MO; _f"k ls {kek djus ds fy, jgk gS- Òfä ls nSU; dh mRifÙk gksrh gS- KkuekxZ esa çkFkZuk dhek.MO; _f"k dgrs gSa& ^jktu~! rqEgsa eSa {kek ;ksxh czã:i gksus yxrk gS] fdarq vfÒeku vkus ds dj nw¡xk] ijarq eSa ml U;k;k/kh'k /keZ&deZ ds ewy lk{kh dkj.k cgqrkas dk iru Òh gksrk gSvkJe esa vkdj fonqjth us eS=s;th dks ;ejkt ls iwNw¡xk fd eq> fu"iki dks ,slk n.M D;ksa lk"Vk¡x ç.kke fd;k- muds fou;&foosd ls lÒh dks feyk\ eSa ;ejkt dks n.M nw¡xk] mls {kek ugha dj ldrk-* vkuUn gqvkvius pfj= ij dSlk vVy fo'okl! eS=s; _f"k dgrs gSa&^fonqjth! eSa vkidks igpkurk gw¡- vki lk/kkj.k O;fä ugha gSa- vki rks Òjr[k.M ds ,d ifo= lar vkt U;k;k/kh'k ls gh mÙkj /keZjkt ds vorkj gSa- ek.MO; _f"k ds 'kki ds dkj.k ek¡xus tk jgk gS;ejkt dh lÒk esa vkdj _f"k us ;ejkt ls nklh&iq= ds :i esa vkidk tUe gqvk-* ,d ckj dqN pksjksa us jktdks"k ls pksjh dh- iwNk fd] ^tc eSaus dksbZ iki ugha fd;k gS rks eq>s 'kwyh pksjh djds os Òkxus yxs- jktk ds lsodksa dks bl pksjh ij D;ksa p<+k;k x;k\ 'kwyh ij p<+kus dh ltk eq>s dk lekpkj feyk rks mUgksaus pksjksa dk ihNk fd;k- jktk dkSu&ls iki ds fy, nh x;h\* /keZjkt ?kcjk x;s- mUgksaus lkspk fd ;fn dgw¡xk ds lSfudkas dks ihNs vkrs gq, ns[kdj pksj ?kcjk x;spksjh ds eky ds lkFk Òkxuk dfBu Fkk- jkLrs esa ek.MO; fd Òwy gks x;h rks ;s eqfu eq>s 'kki ns nsaxs- vr% mUgksaus _f"k dk vkJe vk;k- pksjksa us pqjkbZ gqbZ og lkjh _f"k ls dgk fd] ^tc vki cPps Fks] rc vkius ,d


05 çse çdk'k lans'k frryh dks dk¡Vk pqÒks;k Fkk] mlh iki dh ;g ltk nh dkj.k /keZjkt dk fonqjth ds :i esa nklh ds ?kj tUe x;h gS-* ysuk iM+k- lcdks vius ÑrdeZ dk Qy vo'; Òksxuk tkus ;k vutkus tks Òh iki fd;k tk;] mldk iM+rk gSn.M Òqxruk gh iM+rk gS- Òxoku~ iki dks ugha Lohdkj djrs- iq.; ds miÒksx dh bPNk u djsa rks dksbZ ckr ugha] ijarq iki rks Òksx gh iM+sxkjktk ijhf{kr dks Òkxor dFkk lqukrs gq, tc iq.; Ñ".kkiZ.k gks ldrk gS] iki ugha- iki dk 'kqdnso th dks N% fnu chr x, vkSj liZ ds dkVus ls Qy rks Òksxuk gh iM+sxk] vU;Fkk iki dk uk'k ugha gks e`R;q gksus dk ,d fnu jg x;k] rc Òh jktk dk 'kksd ldrkvkSj e`R;q&Ò; nwj ugha gqvk- dkrj Òko ls vius ejus yksx 'kke dks nqdku ls ?kj ykSVrs le; eafnj dh ?kM+h fudV vkrh ns[kdj jktk {kqC/k gks jgk Fkkesa tkrs gSa vkSj gkFk tksM+dj çkFkZuk djrs gSa& ^çÒks! lkjs 'kqdnso th us jktk dks ,d dFkk lqukbZ& jktu~! fnu ge tks dqN >wB cksys gksa] fdlh dks Bxs gksa] tks dqN cgqr le; igys dh ckr gS- ,d jktk fdlh taxy eas Òh dqdeZ fd;s gksa] os lÒh ge vkidks lefiZr djrs gSa- tk fudyk] jkf= gks xbZ- o"kkZ Òh gksus yxh- flag] O;k?kz dk;su okpk eulsfUæ;SokZ] cq);kReuk oku`l`rLoÒkokr~A cksyus yxs- jktk cgqr Mjk vkSj fdlh çdkj jkf= djksfr ;|r~ ldya ijLeS] ukjk;.kk;sfr leiZ;sÙkr~AA fcrkus ds fy, foJke dk LFkku <w¡<+us fudyk- dqN nwjh eu] deZ vkSj ok.kh ls tks iq.; fd;k tk;] og ij mls nhid dk çdk'k fn[kkbZ fn;k- ogk¡ igq¡pdj çÒq dks viZ.k djuk pkfg;s- iq.; lefiZr gks ldrk gS] mlds ,d xans chekj cgsfy, dh >ksiM+h ns[kh- og ij iki ugha- Òxoku~ iki ugha ysrspy&fQj ugha ldrk Fkk] blfy, >ksiM+h esa gh ,d vksj Òxoku~ dgrs gSa fd ;g dSlk ew[kZ O;fä gS] tks mlus ey&ew= R;kxus dk LFkku cuk j[kk Fkk- vius eq>s vius iki vfiZr djus pkyk gS- ijekRek dks ges'kk [kkus ds fy, tkuojksa dk ekal mlus >ksiM+h dh Nr ij iq.; lefiZr djks- lnk ;gh lkspks fd iki dh ltk eSa yVdk j[kk Fkk- cM+h xanh] NksVh] va/ksjh] nqx±/k;qä og lg yw¡xk vkSj Bkdqjth dks iq.; lefiZr d:¡xk- dksBjh Fkh- mls ns[kdj jktk igys rks fBBdk] ij ihNs Bkdqjth dks loksZÙke oLrq vfiZr djuh pkfg;s- blh dk mlus vkSj dksbZ vkJ; u ns[kdj foo'krk& o'k ml uke Òfä gS- Òxoku~ dks iq.; gh lefiZr fd;s tkus cgsfy, ls viuh dksBjh esa jkr Òj Bgjus ds fy, pkfg;sçkFkZuk dhek.MO; _f"k us ;ejkt ls dgk& ^'kkL= dh cgsfy, us dgk& ^vkJ; gsrq dqN jkgxhj vkKk gS fd ;fn vKkukoLFkk esa dksbZ euq"; dqN iki dj dÒh& dÒh ;gk¡ vk ÒVdrs gSa vkSj eSa mUgsa Bgjk nsrk ns] rks mldk n.M mls LoIu esa fn;k tk;- eSa ckyd Fkk] gw¡] ysfdu nwljs fnu tkrs le; os cgqr >¡>V djrs gSavr% vcks/k Fkk- blfy;s ml le; fd;s x;s iki dk bl >ksiM+h dh xa/k mUgsa ,slh Òk tkrh gS fd fQj mls n.M eq>s LoIu esa gh nsuk pkfg;s Fkk- rqeus eq>s vuqfpr NksM+uk gh ugha pkgrs- blh esa jgus dh dksf'k'k djrs gSa çdkj ls n.M fn;k gS- vr% eSa rqEgsa 'kki nsrk gw¡ fd rqEgsa vkSj viuk dCtk tekrs gSa- ,sls >¡>V esa eSa dbZ ckj iM+ lkekU; euq"; ds ?kj tUe ysdj lkS o"kZ rd i`Foh ij pqdk gw¡- vc fdlh dks ugha Bgjus nsrk- vkidks Òh jguk iM+sxk-* blesa ugha Bgjus nw¡xk-* jktk us çfrKk dh] dle [kkbZ bl çdkj ek.MO; _f"k }kjk fn;s x;s 'kki ds fd og nwljs fnu bl >ksiM+h dks vo'; [kkyh dj nsxk15 vçsy 2018

vkf[kj e`R;q&Ò; D;ksa\


06 çse çdk'k lans'k 15 vçsy 2018 mldk egy rks cgqr cM+k gS- ;gk¡ rks og la;ksxo'k gh vk;k gS- flQZ ,d jkr gh dkVuh gScgsfy, us vU;euLd gksdj jktk dks >ksiM+h ds dksus esa Bgj tkus fn;k- jktk ,d dksus esa iM+k jgkjkr Òj lks;k- lksus ls >ksiM+h dh nqx±/k mlds efLr"d esa ,slh cl xbZ fd losjs mBk rks mls ogh lc ijefç; vki tkxus ds ckn D;k fopkj djrs gSa] yxus yxk- jkt&dkt dh ckr Òwy x;k vkSj ogha vktdy rks cgqr&ls yksx ,sls gq, gSa fd tgk¡ 'k¸;k fuokl djus dh ckr lkspus yxk- çkr%dky tc jktk ls tkxrs gSa] mudks pk; dk Lej.k gks vkrk gSvkSj Bgjus ds fy, vkxzg djus yxk rks cgsfy, us fdrus yksx 'k¸;k esa iM+s& iM+s iwNrs gSa&&pk; gks x;h yky&ihyh vk¡[ksa fudkyh vkSj >¡>V 'kq: gks x;k- jktk D;k\ pk; gksus ds ckn lkgc mBrs gSa- vki lc ejus&ekjus ij mrk: gks x;k- mls NksM+us esa Òkjh d"V vkSj 'kksd vuqÒo djus yxk- 'kqdnso th us iwNk& oS".ko gSa] pk; Òys gh fi;sa] pk; ds xqyke er ^ijhf{kr! crkvks] ml jktk ds fy, D;k >¡>V mfpr cusa- yksx tkxus ds ckn pk; dk Lej.k djrs Fkk\* ijhf{kr us dgk& ^Òxou~! og jktk dkSu Fkk] gSaÒkxor dh dFkk lqurs gSa] tkxus ds mldk uke rks crkb,- og rks cM+k ew[kZ ekywe iM+rk gS fd ,slh xanh dksBjh esa viuh çfrKk rksM+dj] jktdkt ckn çFke ladYi djsa fd vkt ls eSa Òxoku~ dk R;kx dj] fu;r vof/k ls Òh vf/kd jguk pkgrk Fkk- gks x;k gw¡- eSaus Òkxor dh dFkk lquh gS- tks Òkxor dh dFkk lqurk gS] og Òxoku~ dk gks mldh ew[kZrk ij rks eq>s Òh Øks/k vkrk gS-* 'kqdnso th us dgk& ^ijhf{kr! og vkSj dksbZ tkrk gS- vkt ls esjk uohu tUe gqvk gS] vkt ls ugha] rqe Lo;a gks- bl ey&ew= dh dksBjh nsg esa] ftrus eSaus iki NksM+ fn;k gS- vc eSa lrr Òfä d:¡xkle; rqEgkjh vkRek dks jguk vko';d Fkk] og vof/k çkr%dky esa ,slk ladYi djsa- /kjrh ekrk dk iwjh gks xbZ- vc ml yksd dks tkuk gS] tgk¡ ls vki oUnu djsa- gkFk dk n'kZu djsa& djkxzs olrs y{eh% dje/;s ljLorhA vk;s Fks- bl ij Òh vki >¡>V QSyk jgs gSa- ejuk ugha djewys rq xksfoUn% çÒkrs djn'kZue~AA pkgrs ,oa ejus dk 'kksd dj jgs gks- D;k ;g mfpr gS\* jktk us dFkk ds eeZ dks Lo;a ij vkjksfir fd;k ,oa çkr%dky esa gkFk dk n'kZu djuk pkfg;se`R;q&Ò; dks Òqykrs gq, ekufld :i ls fuokZ.k dh ,d lkgc feys Fks- og dgrs Fks& egkjkt! dFkk rks viuh rS;kjh dj yh- vafre fnu dh dFkk Jo.k mUgksaus Bhd djrs gSa] ysfdu twus ¼iqjkus½ tekus dh dFkk iwjs eu ls fd;kdjrs gSa- vc lc tekuk cny x;k gS] çÒkrs oLrqr% ejus ds fy, gj ekuo dks gj ?kM+h djn'kZue~ ugha] din'kZue~ gksrk gS- ge cgqr rS;kj jguk pkfg,- ;g 'kjhj rks dÒh&u&dÒh fou"V lq/kjs gSagksuk gh gS ysfdu vkRek dÒh ugha ejrh- mlh dks Å¡pk lq/kjs gSa fd fcxM+s gSa& ;s rks Òxoku~ tkusmBkus ds ç;kl thoui;ZUr fd;s tkrs jgsa rks Òkoh tUe vki lc oS".ko gSa] vki lc _f"k;kas ds ckyd gSa] lkFkZd fd;k tk ldrk gS-

t:j i<+sa&

Jhen~ Òkxor~ fparu Lej.k fdldk djsa


15 vçsy 2018

07

çse çdk'k lans'k

vkidk tUe fdlh _f"k ds oa'k esa gqvk gS- gekjs _f"k;ksa dks Òwyuk ugha- Òkxor esa fy[kk gS& Òxoku~ la/;k djrs gSa- JhÑ".k ijekRek gSa-

ltk d:¡xk- ;s n;k djus yk;d ugha gS-

Òxoku~ dks Øks/k dc vkrk gS

Òxoku~ dk Lo:i&LFkkiu djsa- çse ls iwtk djsaÒxoku~ esa vk¡[k dks fLFkj djuk dfBu dke ugha gSftldh vk¡[k Òxoku~ esa fLFkj gS] mldk eu Òh fLFkj gksrk gS- tkxzr~ voLFkk esa eu vk¡[k esa cSBrk gS] vk¡[k tgk¡ tkrh gS] ogk¡ eu tkrk gS- vk¡[k Òxoku~ esa fLFkj gks rks eu dks Òh fLFkj gksuk iM+sxkeu dnkfpr~ Òys gh papy gks] vk¡[k dks fLFkj djksvk¡[k Òxoku~ esa j[ksa- Òxoku~ esa vk¡[k fLFkj djds Òxoku~ ds uke dk ti djks- vkidk LoÒko vPNk &lk/kd] Jh vejkiqj njckj ¼fMc½] t;iqj gks tk;sxk-

Òxoku~ dks Øks/k dc vkrk gS] Òxoku~ Ñik djds tho dks /ku nsrs gSa] lq[k nssrs gSa] vuqdwyrk dj nsrs gSa rkfd vuqdwy ifjfLFkfr esa ;g tho esjh Òfä T;knk djs- T;knk Òfä djus ds fy;s] ijksidkj djus ds fy;s Òxoku~ tho dks lÒh çdkj dh vuqdwyrk dj nsrs gSa- ;g tho cgqr yk;d ugha gS rks Òh mldks /ku nssrs gSa] eku nssrs gSa- Òxoku~ dh ,slh bPNk jgrh gS fd bldks lÒh çdkj dh vuqdwyrk gksxh rks ;g esjh Òfä T;knk djsxkfdarq ;g tho ,slk nq"V gS fd vuqdwy ifjfLFkfr esa vfr lq[k Òksxrk gS- vfr'k; Òfä djus ds fy;s Òxoku~ us vuqdwyrk dj nh Fkhvuqdwy ifjfLFkfr esa tks e;kZnk NksM+ djds vfr lq[k Òksxrk gS rc Òxoku~ dks Øks/k vkrk gS- vc ;s n;k djus yk;d ugha gS] vc bldks eSa ltk d:¡xk- vkidks Òxoku~ lEifÙk nsa] vkidks lÒh çdkj dh vuqdwyrk feys rks vfr lq[k Òksxuk ugha- lq[k bruk gh Òksxuk pkfg;s] ftl lq[k esa Òxoku~ dk Lej.k jgs- tho Òxoku~ dks Òwy tkrk gS vkSj vfr lq[k Òksxrk gS] rc ru vkSj eu cgqr fcxM+ tkrk gS- lq[k foosd ls Òksxuk] bruk gh lq[k Òksxuk fd ftl lq[k esa Òxoku~ ;kn vk;savfr lq[k esa tho bZ'oj dks Òwy tkrk gStho e;kZnk NksM+ djds tc vfr lq[k Òksxrk gS rc Òxoku~ dks Øks/k vkrk gS] vc eSa bldks

LoÒko dSls lq/kjs LoÒko dks lq/kkjus dk ,d gh mik; gS& ?kj esa

egkÒkjr lanÒZ

fonqj uhfr---

vdeZ'khya p egk'kua p yksd f}"Va cgqek;a u`'kle~A vns'kdkyKefx"Vos"k esrku~ x`gs u çfrokl;srAA

fonqj uhfr ds bl 'yksd esa crk;k x;k gS fd&

vdeZ.; % vdeZ.; dk eryc gksrk gS vkylhvkylh yksxksa ls ges'kk laÒydj jguk pkfg,vf/kd Òkstu djus okys % vf/kd Òkstu xzg.k djus okys yksx ges'kk vki ij fuÒZj jgrs gSa vkSj vkylh Òh gksrs gSa- buls cpuk pkfg,xqLls okys % ,sls yksx ftudks cgqr xqLlk vkrk gS os Òh [krjukd lkfcr gks ldrs gSapkykd cuus okys % vius vki dks pkykd le>us okys vkSj nwljksa dks /kks[kk nsus okys yksxksa ls Òh vkidks lrdZ jguk pkfg,blds vykok tks yksx ns'k vkSj txg ds fu;eksa dks ugha tkurs gSa muls Òh ges'kk cpdj jguk pkfg,- e;kZfnr diM+s u iguus okys Òh vkids fy, eqlhcr dk dkj.k cu ldrs gSa-


08

çse çdk'k lans'k 15 vçsy 2018 NksM+dj çi¡pksa esa D;ksa Q¡lrs gSa- ijUrq lalkj dk vuqÒo fd;s fcuk blds nq%[kksa dk Kku ugha gksrk- rqe vÒh uo;qod gks- rqe dqN fnuksa rd lalkj ds O;ogkjksa esa chloha 'krkCnh dh lR; ?kVuk gS- ,d cM+s jgdj blds lq[k&nq%[k dks ns[k yks] fQj rqEgkjh #fp gks 'kgj esa ,d cM+s çfrf"Br /kuh fuokl fd;k djrs Fks- rks Òtu esa yx tkuk-* Òrhtk cksyk& ^pkpk th! vkidh ckr eq>s muds fpÙk esa cM+k oSjkX; Fkk] Òxoku ds Òtu esa cM+h #fp Fkh- os lksprs jgrs Fks fd dc og volj feysxk] t¡prh ugha gS- eSa lksprk gw¡ fd ftl O;kikj vkfn esa yxs tc lc dh fpUrk NksM+dj eSa Òtu esa gh yx tkÅ¡xk- jgdj vkius viuh bruh vk;q fcrkbZ gS] mldk muds dksbZ lUrku ugha Fkh- ,d Òrhtk Fkk] ftlds vuqÒo vkils vf/kd eq>s dc gksxk- tc vkidk i<+kus&fy[kkus dh ftEesnkjh lsBth ij gh Fkh- os mldks vuqÒo bruk çR;{k gS] esjh vk¡[kksa ds lkeus gS] rc fQj mldk vuqÒo çkIr djus ds fy, bruk lq[kn Òtu ;ksX; cukdj Òtu esa yxuk pkgrs FksdqN fnuksa esa og i<+&fy[kdj ;ksX; cu x;k- NksM+ nsuk dgk¡ rd mfpr gS\ blfy, eSa Òtu ds fy, lsBth us O;kikj dk lkjk dke&dkt mls laÒky fn;k vo'; pyw¡xk- vki lkFk u j[ksaxs rks eSa vdsyk gh pyk vkSj viuk fopkj çdV fd;k fd eSa rks vc czt esa jg tkÅ¡xk-* Òrhts dk n`<+ fu'p; ns[kdj lsBth dks dj Òxoku dk gh Òtu d:¡xk- Òrhts us iwNk& ^pkpk th! bl ?kj esa] O;kikj esa] #i;s esa vkSj Òksxksa esa tks çlérk gqbZ- viuh lkjh lEifÙk dk mUgksaus VªLV cuk fn;k] ftlls nhu&nqf[k;ksa ds fy, lsok dk;Z gksrk jgsvkuUn gS] Òtu esa mlls vf/kd gS D;k\* lsBth cksys] ^blesa D;k lansg gS] csVk! gekjk nksuksa us leLr oLrqvksa dk R;kx djds czt dh ;k=k dhO;kikj] Òksx vkSj lq[k rks vR;Ur vYi gS- lalkj ds ekxZ esa pkpkth us vius Òrhts ls okrkZyki djrs gq, f=dkfyd lq[kksa dks vkSj eks{k&lq[k dks Òh ;fn ,d= dgk& ^csVk! ,slh ckr ugha gS fd ?kj esa Òxoku dk djds ,d iyM+s ij j[kk tk; vkSj nwljs iyM+s ij Òtu Òtu gks gh ugha ldrk] gks rks ldrk gS] gksrk gS- esjs dk ys'kek= dk lq[k j[kk tk; rks Òh ys'kek= dk lq[k lkeus lalkj ds O;ogkj&O;kikj esa cgqr cM+h dfBukbZ gh vf/kd gksxk- vkSj rks D;k dgw¡] csVk! Òtu esa tks Fkh- vktdy O;kikj dh ç.kkyh bruh dyqf"kr] bruh xanh gks pqdh gS fd cM+s&cM+s lRiq#"kksa dk O;ogkj Òh nq%[k gksrk gS og Òh lalkj ds lc lq[kksa ls Js"B gS-* Òrhtk cksyk& ^pkpk th! tc Òtu esa bruk iw.kZr% 'kq) ugha gksrk- tgk¡ nwljksa ls lEcU/k j[kuk lq[k gS] rks rc eq>s bl nq%[k:i O;kikj esa yxkdj vki iM+rk gS] ogk¡ dqN&u&dqN muds lEcU/k dk /;ku j[kuk vdsys D;ksa ml lq[k dk miÒksx djus tk jgs gSa\ ftls gh iM+rk gS- blfy, dSlk Òh lTtu D;kas u gks] O;ogkj vki nq%[k le>rs gSa] mlesa eq>s Mky jgs gSa vkSj vki ds {ks= esa mls foo'k gksdj vijk/k djuk iM+ ldrk gSlq[k esa tk jgs gSa- Òyk] ;g dgk¡ dk U;k; gS\ eSa Òh vo'; gh og O;kikj dk nks"k ugha gS] fdarq dy;qx eas ,sls O;fä;ksa dh gh Òjekj gS- blh ls tks yksx vius vkids lkFk pyw¡xk-* pkpkth& ^csVk] eSa rks pkgrk gw¡ fd lalkj ds bZeku vkSj lPpkbZ dh j{kk djuk pkgrs gSa] os FkksM+s&ls& lÒh yksx Òxoku ds Òtu esa yx tk;sa( eq>s dbZ ckj FkksM+k O;kikj djrs gSa vFkok mlls fcYdqy vyx gksdj bl ckr dk nq%[k Òh gksrk gS fd yksx ,slk lq[ke; Òtu Òtu djus yx tkrs gSa- okLro esa Òtu gh loZLo gS-

lRlax dk çlkn


09 çse çdk'k lans'k Òtu ds vkuUn ds lkeus f=yksd dk lq[k Òh rqPN gS-* fn;k] mldks fQj [kk;k] ;g rks i'kqvksa dk dke gSnksuksa gh pkpk vkSj Òrhts cztÒwfe esa jgdj pkpkth! vkius lukru xksLokeh dh ckr rks lquh gh Òtu djus yxs- lRlax djrs] yhyk ns[krs] ti djrs] gksxh- brus fojä Fks fd os vius Bkdqjth dks Òh cktjs /;ku djrs vkSj czt dh jt esa yksVrs- nksuksa vyx& dh lw[kh jksVh gh f[kykrs Fks- ,d fnu Bkdqjth us muls vyx fopj.k djrs] vyx&vyx fÒ{kk djrs vkSj jkr dgk] ^ÒkbZ! de&ls&de ued rks feyk fy;k djksdks nwj&nwj jgrs- dqN fnuksa ds ckn rks lRlax djrs& lw[kh jksVh esjs eq¡g esa x<+rh gS-* Òxoku dh ;g ckr djrs mudh cqf) bruh 'kq) gks xbZ fd ,d dks nwljs dh lqudj Jh lukru xksLokeh th dks cM+k nq%[k gqvk;kn gh ugha jgrh- dksbZ dgha jgdj Òtu dj jgk gS] mUgkasus Bkdqjth dks dgk& ^esjs fpÙk esa Lokn dh okluk rks dkbZ vkSj dgha- nksuksa lRlax dh eLrh esa eLr Fksgksxh] rÒh rqe ,slk dg jgs gks- vU;Fkk rqEgsa ued dh ,d fnu cM+h fofp= ?kVuk ?kfVr gks xbZ- lsB D;k vko';drk gS\* lukru xksLokeh dh ckr Lej.k th ti dj jgs Fks- muds eu esa ckj&ckj [khj [kkus dh djds gesa rks viuh n'kk ij cM+k nq%[k gks jgk gS- vÒh bPNk cyorh gksus yxh- ,d rks ;ksa gh euq"; dh bPNk,¡ Òksxksa dh vklfä gekjs fpÙk esa feVh ugha- blh ls rjg& mlds lkFk tksM+h tkrh gSa- nwljs Òtu ds le; dh bPNk rjg ds cgkus cukdj vkSj çR;{k Òh ge Òksx pkgrs rks dYio`{k ds uhps cSBdj dh gqbZ bPNk ds leku gS- gSa- u tkus Òxoku~ dh D;k bPNk gS\* Òrhtk cksy jgk Òxoku vius Òä dh çR;sd bPNk mfpr le>dj iw.kZ Fkk vkSj lsBth dh vk¡[kksa esa vfojy vk¡lw fxj jgs Fksdjrs gSa- FkksM+h gh nsj esa ,d ckjg o"kZ dh lh/kh&lknh ^;g Òh Òxoku~ dh Ñik gh gksxh-* bruk dgdj og yM+dh ogk¡ vk;h vkSj lsBth ds lkeus nw/k] pkoy vkSj /;kueXu gks x;kphuh j[k x;h- lsBth dks cM+k vk'p;Z gqvk- os Òxoku FkksM+h nsj esa ogh yM+dh] tks [khj dk lkeku ns dh Òä&oRlyrk ns[kdj eqX/k rks gq,] ijUrq mudh x;h Fkh] vk;h- og dgus yxh& ^ckck! rqe jksrs D;ksa gks\ [khj [kkus dh bPNk vÒh feVh ugha Fkh- mUgksaus vkx vc rd rqeus [khj Òh ugha [kk;h gS\ ,slk D;ksa\ D;k tykdj [khj idkuk 'kq: fd;k- vc muds eu esa esjk dksbZ vijk/k Fkk\* ml dU;k dh e/kqjok.kh lqudj Òrhts dh ;kn vkus yxh- os lkspus yxs fd ;fn og Òh nksuksa us vk¡[ksa [kksyha rks og dU;k dksbZ lk/kkj.k ugha& vk tkrk] rks mls Òh [khj [kkus dks fey tkrh- pkpk ds T;ksfreZ;h lk{kkr~ Jhth Fkha- nksuksa us lk"Vk¡x n.Mor~ Lej.k dk çÒko Òrhts ds fpÙk ij iM+k vkSj og vius djrs&u&djrs lquk fd Jhth dg jgh gSa& ^;g lc esjh LFkku ls pydj lsBth ds ikl igq¡pkgh yhyk Fkh- ;g cztÒwfe esjh Òwfe gS- ;gk¡ jgdj rqe Òrhts dh fLFkfr cgqr Å¡ph Fkh] mlesa vkRe& djus&u&djus dk vfÒeku NksM+ nks- rqe dqN djrs cy Fkk- rÒh rks og ,d gh fnu esa viuh lkjh lEifÙk ugha] dj ldrs ugha- lc eSa gh djrh gw¡- tc rd rqe NksM+ ldk Fkk- [khj dh rS;kjh ns[kdj mlus pkpkth ls vius dks ,d Òh fØ;k ;k ladYi dk drkZ ekuksxs] rc lc ckr iwNh vkSj mnkl gks x;krd rqEgsa nq%[k gksxk- tSls eSa j[kw¡] oSls jgks] tks djkrh gw¡] mlus dgk& ^pkpkth! ;fn [khj gh [kkuh Fkh] lks djks-* rks ?kj D;ksa NksM+k\ ogha jgdj tks dqN curk Òtu n.Mor~ djds tc nksuksa us vk¡[ksa [kksyha] rc djrs] nwljksa dks [khj&iwjh f[kykrs vkSj [kqn Òh [kkrs- ogk¡ ls Jhth vUrZ/;ku gks pqdh Fkha- os thou Òj eLr ftldks NksM+ fn;k] mldh fQj D;k bPNk\ ftldks mxy ns[ks x;s15 vçsy 2018


10

çse çdk'k lans'k

15 vçsy 2018

vkpk;Z ln~xq# Lokeh Vsšjke egkjkt }kjk jfp;yq fla/khv esa leq>k.kh iks,a ekpZ 2018 vad [kka vfxrs&

&çks- yNe.k ijljke gnZok.kh ¼iq.ks½

n'kinh&11 }Sr Òko ufga ns[ks uSuk] }Sr Òko ds dgs u cSukA }Sr Òko ds lqus u opuk] }Sr Òko dh jpfga u jpukA }Sr Òko ufga fpros eu esa] }Sr Òko ufga /kj fdl tu easA }Sr Òko ufga cqf) esa vkus] }Sr Òko ufga fpÙk eas BkusA loZgha iwju czã iNkus] VsÅ¡ lar lks osn c[kkusAA 1 AA ^Kkuh lar* tk y{k.k@mfg´k.k c/kkb.k ykb osnfu q tks lanÒqZ@gokyks Mhans lRxq# Lokeh VsÅ¡jke egkjkt pofu Fkk] ßosn mu euq"k [ks larq Fkk pofu] tsdks fgu lalkj esa dafga[ks fc }Sr&Òko@nwbZv@fc;kbZv th ut+j lka dksu Fkks fMls] tsdks }Sr&Òko lka dksu Fkks xkYgk, ,sa u bZ fc, dafgatk cksy fc;kbZv lka c/ksq Fkks( tsdks }Sr&Òko lka dk xkfYg u eu esa vk.ks Fkks ,sa u bZ dafga ek.gwv ykb }Sr&Òkoq vanj eas j[ks Fkks( tsdks iafgats fnekx+@c)hv esa fc fc;kbZ dksu vk.ks ,sa u q bZ iafgats fpr esa fc;kbZv [ks dk txg Fkks fM,- osnfu ts ohpkj vuqlkj mgks bZ larq vkgs] tsdks lalkj esa lfÒuh lkgokjfu@thofu esa iwju czã [ks ils Fkks] fMls Fkks-Þ lpk lar Kkuh gwank vkfgfu] vkReKkuh gwank vkfgfu] czãKkuh gwank vkfgfu- Kkuh larfu th fgd oMh fo'ks"krk bgk gwanh vkgs r gw len'khZ gwank vkfgfu- vFkkZr~ lfÒuh [ks fgd bZ n`"Vhv lka fMl.k okjk] Òsnq&Òkoq u dj.k okjk gwank vkfgfu- l`"Vhv ts lfÒuh py&vpy oLrqfu esa [ksfu ijes'oj tks n'kZuq Fkhanks vkgs- gw tsMkagqa fugkfjfu] vksMkagqa ijes'o# fMl.k esa b±nks vFkfu- rafgadjs Kkuh larfu ts eu&efLr"d eas dafga fc fd+Le tks ÒsnÒkoq] Q+jd+q] }Sr& Òkoq ;k fc;kbZ dku gwanh vkgs- ua<s&oMs [ks] Åap&uhp [ks] vehj&x+jhc [ks gw lekuq@fgdtfgM+ks ys[khank vkfgfuvFkkZr~ dafga fc fd+Le tks }Sr&Òkoq ;k nwbZ lanqfu thou esa dksu b±nh vkgs- larfu th bgk ÒsnÒko jfgr n`"Vh osnfu fi.kq lkjkgh vkgsn'kinh&11 bdjl Lrqfr fuUnk ekgha] nq[k lq[k esa dc Mksyr ukghaA

dke Øks/k en yksÒ foghuk] loZ okluk jfgr çohukA jkx }s"k fcu fujgadkjh] fuLi`gh Lo bPNkpkjhA fpÙk larks"kh rÙo fopkjh] 'kkfUr :i vfr /khjt /kkjhA le n`f"V fuæksg vfpUrk] dg VsÅ¡ lks Kkuh lUrkAA 2 AA lrfu th leku&o`Ùkhv@lqÒko tks o.kZuq dans lRxq# Lokeh VsÅ¡jke egkjktfu pofu Fkk] ßlpk Kkuh lar dfgM+hv fc fLFkrhv@gkyr esa leku ;k fgdtfgM+h euksn'kk esa jgank vkfgfu- pkgs dksbZ lanqfu Lrqrh djs ;k fuank djs] lar ,djl@,d jax@cjkcj ;k ,d leku jgank vkfgfu- gw nq[k eas ;k lq[k esa dMfga vfLFkj] fopfyr dksu Fkhank vkfgfu- Kkuh lar dke] Øks/k] yksÒ] vgadkj fodkjfu [kka jfgr gwank vkfgfu] gw çoh.kq gwank vkfgfu ,sa gqufu eas dafga fc fd+Le th okluk@bPNk@dkeuk dku gwanh vkgsvfgM+fu larfu esa jkx&}s"kq@çseq&os# dksu gwanks vkgs ,sa u bZ vgadk# gwanks vkgs- gw fuyksZÒh@dkeuk&jfgr ¼fuLi`g½ gwank vkfgfu rFkk rÙo ¼czã] ijes'oj½ tks bZ fparuq dank jgank vkfgfu- Kkuh lar 'kkafr :i esa /khjtokuq gwank vkfgfu- gw le&n`"Vhv okjk] funksZ"kq ,as fpark&jfgr gwank vkfgfu-Þ Lokeh tfu pofu Fkk] ßvfgM+k bZ gwank vkfgfu Kkuh lar!Þ euq"k tks euq vusd fopkjfu] Òkoukmfu ,sa fodkjfu tks ?k# vkgs- lalkj esa fgd fc, ts fojks/kh LoÒkofu okjk bUlku feyfu Fkk- Òsn&Òko th n`"Vh r euq"k&thou tks fgdq vaxq bZ vkgs- p³kbZv ,sa cqjkbZv tks la?k"kqZ vkfn tqxkfn [kka gyanks vk;ks vkgs- y[ksa&fdjksM+sa euq"kfu esa fdfu foj~ys egkiq#"kfu ofV fgd vfgM+h n`"Vh gwanh vkgs] tafga lka gw lfÒuh [ks Òsn&Òko fojfgr gwanM+ le& n`"Vhv lka fMlank vkfgfu- çÒwv th Ñik çkifr d;y vfgMk egkiq#"k lar&LoÒko okjk bZ gwank vkfgfu- Kkuh larfu tks lekos'kq fi.kq vfgM+fu len'khZ egkiq#"kfu esa d;ks o´s Fkks- lfÒuh [ks fgd bZ ut+j lka] leku n`"Vhv lka fMl.k okjfu Kkuh larfu [ks gj euq"k eas] çk.khv esa ;k l`"Vhv ts gj inkFkZ@oLrwv esa ijes'o# bZ ut+fj b±nks vkgs- vfgM+hv len`"Vhv esa ÒsnÒko ykb txg fdFkka gwanh\

¼gynaM+q½


15 vçsy 2018

çse çdk'k lans'k

11

pS= esyk& lRlax&lkj ¼ewyk/kkj % ln~xq# Lokeh Òxrçdk'k th egkjkt dh ve`rok.kh ½

çÒq ds eaxye; Jhuke dk vk/kkj çkf.k ek= ds fy;s lokZoLFkk esa dY;k.kdkjd gS- dy;qx esa rks uke&ti dh efgek lR;qx] }kij vkSj =srk;qx ls Òh cgqr vf/kd crkbZ x;h gS- bl dy;qx eas pkgs lc nks"k&gh&nks"k Òjs gSa ij bl ;qx esa bZ'oj lk{kkRdkj ds fy;s tks lqfo/kk çkIr gS og vU; ;qxksa esa dgk¡\ blfy;s rks lÒh iqjk.kksa&Le`fr;ksa&'kkL=ksa o vU; lnx~zUFkksa esa Òxoéke dh xq.k&xkFkk xk;h xbZ gSuke vykSfdd 'kfä lEié gS- xq# çnÙk 'kfä ls lEié uke dk ;fn fof/kiwoZd vH;kl fd;k tk; rks mlls tho ds lÒh iq#"kkFkZ fl) gks ldrs gSauke vUr%dj.k dh 'kqf) djrk gS- ;g vUr%dj.k esa jeus okyh efyu oklukvksa dk uk'k djus ds fy;s fnO; vkS"k/k gS- tho ds vUr le; dk lPpk lkFkh ogh gS- uke Kku çnku djrk gSdy;qx esa uke gh ije rhFkZ gS- uke gh iq.;çn {ks= gS& uke gh ije nso gS- bl dkj.k mBrs& cSBrs] [kkrs&lksrs] nq%[k&lq[k esa] ,dkUr esa& 'kksjxqy esa ukekuUn lkxj esa Mwcdj ukee; gks tk,¡lR;qx esa /;ku =srk esa ;Kkas }kjk ;tu rFkk }kij esa iwtk djus okyk iq#"k ftl Qy dks ikrk gS mls dy;qx esa dsoy Òxor~ uke& ti djds og ik ysrk gSJh çg~ykn th us Òxoéke :ih vöqr tknw ds lgkjs ,d&ls&,d Ò;adj fo"kksa ds çÒko dks csdkj dj fn;k- jk{klksa ds ,d&ls&,d çgkjksa dks çÒkoghu dj fn;k- Òä çg~ykn ds lkeus vfXu 'khry] fo"k& ve`r] leqæ& fNNyk] rFkk 'k=q Òh

fe= ,oa O;k?kz] liZ] gkFkh] bR;kfn fgald tarq Òh ije 'kkar gks tkrs Fks- D;kasfd Òä çg~ykn th us loZFkk foijhr ifjfLFkfr;ksa rFkk Ò;kud mRihM+uksa ds ckotwn Òh Òxoéke ugha NksM+k- tc firkth us iwNk fd] ^fdl tknw ds çÒko ls rqe vfXu] fo"k vkfn ds vlj ls eqDr gks tkrs gks* rks mUgksaus bls Òxéke dk gh cy crk;ktjk fopkj djsa&&&&& Òä çg~ykn] Òäjkt /kzqo] foÒh"k.k bR;kfn vU; Òäkas us ftu foijhr ifjfLFkfr;ksa esa Òh uke& ti] Òtu fd;k] oSlh çfrdwy fLFkfr;k¡ rks gekjs thou esa gSa gh ugha- ijUrq ge fQj Òh uke&ti ugha dj ik jgs gSa- bldk mÙkj ;gh gS fd ge lkalkfjd O;ogkj esa gh yxs gq, gSa- vÒh 97osa pS= esys ds bl vafre l= esa iwT; larkas us uke dh efgek dk xq.kxku dj gesa le>k;k fd çkr% dky mBdj fdl çdkj xq#&ea= dk tki djsa& mldh fof/k nksgjkbZeaxyewfrZ vkpk;Z ln~xq# Lokeh VsÅ¡jke th egkjkt us viuh ije ifo= ve`rok.kh eas crk;k gS& ^eu lksfj lksfj] lksfj mFkh] ve`r osys uke th ekyk] 'oklu lka rwa lksfj mFkhA* tc rd vkius uke dh iwath laxzfgr ugha dh gS vkids yk[kkas djksM+ fdl dke ds! ftl oLrq dh gesa vUr eas t+:jr iM+sxh] lqxerk gks rks vÒh ls mldk laxzg D;ksa ugha djsalnSo xq#tuksa ds Jhpj.kksa esa çkFkZuk djsa fd&^vc esjk m)kj djks rkfd vfUre {k.kksa rd esjk eu uke esa yxk jgs o eu esa lkalkfjd bPNkvkas dk mn; u gks-*


12

çse çdk'k lans'k

uke&ti ds le; dks dÒh Vkyuk ugha pkfg;s& pkgs tSlh Òh ifjfLFkfr gks- tc gesa ykSfdd dk;Z gsrq çfrf"Br O;fä ds ikl tkuk gksrk gS rks ge lSdM+ksa vko';d dk;Z NksM+dj muls feyus gsrq le; ls vk/kk ?kaVk iwoZ igq¡p tkrs gSa vkSj viuh ckjh vkus

15 vçsy 2018

dk ?kaVksa bart+kj djrs gSa( D;kasfd ogk¡ gekjk LokFkZ gSijUrq FkksM+k lkspsa& vxj ogk¡ LokFkZ gS rks ;gk¡ ijekFkZ gS& pkgs tks gks tk; uke&ti ds le; dks u Vkysa] ,slk n`<+ ladfYir jgsa- uke ti esa vkyL; ugha rRijrk gksuh pkfg;s- ladyu % 'kadjyky lcukuh] Xokfy;j

Jh vejkiqj LFkku] t;iqj lfgr leLr çse çdk'k vkJeksa eas ln~xxq#q# Lokeh Lokeh VsVsÅ Å¡j¡jke ke th th egkjkt egkjkt dk ln~ dk 132ok¡ 132ok¡¡ ¡ tUe tUe egks egksRRlo lo 'kfuokj 14 tqykbZ ls cq/kokj 18 tqykbZ 2018 rd

ln~xq# Lokeh VsÅ¡jke pkyhgk egksRlo 'kqØokj 8 twu ls cq/kokj 18 tqykbZ 2018 rd

ln~xq# Lokeh VsÅ¡jke th egkjkt dk 76ok¡ olhZ mRlo 'kqØokj 15 twu ls eaxyokj 19 twu 2018 rd

ln~xq# Lokeh lokZuUn th egkjkt dk 41ok¡ olhZ mRlo jfookj 12 vxLr ls xq#okj 16 vxLr 2018 rd

xq# iwf.kZek egksRlo 'kqØokj 27 tqykbZ

ln~xq# Lokeh 'kkfUrçdk'k th egkjkt dk 112ok¡¡ t;arh egksRlo cq/kokj 22 vxLr ls jfookj 26 vxLr 2018 rd

ln~xq# Lokeh 'kkfUrçdk'k th egkjkt dk olhZ egksRlo eaxyokj 28 vxLr 2018


15 vçsy 2018

çse çdk'k lans'k

13

16 ebZ ls 13 twu vf/kd ekl

iq#"kksÙke ekl dh efgek lukru fgUnw 'kkL=ksa ds vuqlkj nks o"kZ ds ckn çfr rhljs o"kZ iq#"kksÙke&ekl vFkkZr~ vf/kd ekl dk vkxeu gksrk gS! ;g ekl Òxoku fo".kq] Òxoku JhÑ".k vFkok txUukFk dk çrhd ekuk tkrk gS- bl ekl esa iwjs ,d eghus rd /keZ] nku] /;ku lk/kuk] çkFkZukvksa ds lRdk;Z lukru /kekZoyEch vius thou lq/kkj ds fy, djrs gSa- dÒh 28 vkSj dÒh 29 fnu dk ekg gksus ls çfr rhljs o"kZ ,d ekg dh o`f) vf/kd ekl dh mRifr dk oSKkfud dkj.k gS- /keZ] nku] /;ku tSls lRdeZ dh vksj çsfjr djus okyk iq#"kksÙke ekl bZ'oj dk lkfu/; çkIr djus dk ekxZ ç'kLr djrk gS- bl ekl esa /kkfeZd vuq"Bku] /;ku ds lkFk nku djus ls ekuo thou lQy gks tkrk gSbl iwjs ekg /;ku esa exu jgdj çÒq dk Lej.k vius vius erkuqlkj djus ls bZ'oj dh fudVrk çkIr gksrh gS- çseçdk'k iaFk ds vuq;k;h çse çdk'k e.My ds laLFkkid vkpk;Z Jh ln~xq# Lokeh VsÅ¡jke th egkjkt }kjk çfrikfnr ewyea= ^lr~uke lk{kh* dk çfrfnu ti dj bl ekl dh iq.;rk dks çkIr djrs gSa- fu"BkÒko ls bl ea= dk mPpkj.k djus ls ijefirk ijekRek ls fudVrk c<+rh gS- dkykUrj esa ;gh fudVrk bZ'oj ls ,dkdkj dj nsrh gS- /;ku yxkdj] ,dkxzfpÙk gksdj& 108 ckj ea=ksPpkj ls eu esa fnO; T;ksfr mRié gksrh gS] tks Òxoku fo".kq ds nSnhI;eku :i dk lk{kkRdkj djkrh gS- f=rki ¼nSfgd] nSfod] ÒkSfrd½ ls eqä djrh gS- eu çQqfYyr gks mBrk gS- ge vkRe&foÒksj gksdj Òfä&Òko ls fFkjd mBrs gSaçkr%dky Lukukfn dj çÒq dk /;ku djus ij Òxoku txUukFk ls lk{kkRdkj gksus yxrk gS- txr dk m)kj djus okys lRxq# nso lar egkiq#"k gesa /keZ dk ekxZ crkrs gSa] ftl ij pydj u dsoy viuk cfYd

lkfu/; esa vkus okykas ds thou Òh l¡okj nsrk gSiq#"kksÙke ekl esa vk/;kfRed lq[k vkSj c<+ tkrk gS] tc /keZçseh ;Fkk'kfä nku djrk gS- /ku] vUu] Qy vkfn dk nku lk/kd dh jkg [kksy nsrk gS- mlds thou esa fdlh çdkj dk vojks/k mRié ugha gksrk gSxqIrnku loksZÙke ekuk x;k gS- ogh nku lkFkZd gS& tc nkfguk gkFk nku djs rks ck;sa gkFk dks Òh irk u pys- ogh nku lQy gS tks fdlh dh vko';drk iw.kZ dj lds- t:jrean dks le; ij lg;ksx& nku dh loksZRÑ"V fLFkfr gS- eafnj vkfn esa p<+kok Òh mi;qä dekbZ ls gks] rks gh QyhÒwr gksrk gS- eafnjkas vFkok larksa dks fn;k x;k nku Òh fofÒé ek/;ekas ls tu leqnk; ds lsok dk;ks± esa gh yxrk gStgk¡ rd gks lds ^iq#"kksÙke ekl* esa fofÒé /kkfeZd vuq"Bku djrs gq, thou O;rhr djuk pkfg;s] ftlls nkEiR; thou esa le`f) gksus yxrh gS- J)kÒko ls eafnj esa Òxoku vFkok larksa ds vkxs nks iq"i p<+kuk mldh egÙkk c<+k nsrs gSa- lw;Z dh jf'e] pUæek dh pk¡nuh muesa lekfgr gS] oSlh gh fLFkfr gksrh gS lk/kd nEifr dh- ,dkdh thou O;rhr djus okys lk/kd dks viuh dekbZ dk de&ls&de nl çfr'ku nku djuk pkfg;s& ,slk /keZ'kkL=ksa dk er gS- nwljksa dk thou Òh lq[kn gks& nq%[kksa dk uk'k gks& çÒq ijekRek ls ,slh çkFkZuk dkrj Loj esa djuk pkfg;s- eu esa fojfä Òko j[kdj ^losZ ÒoUrq lqf[ku%* dh /kkj.kk viukuh pkfg;sçfrfnu fu;fer çkFkZuk lk/kd ds thou dks Js"B cukrh gh gS- ifo=re ufn;ksa esa Luku] /;ku& lqej.k] lsok&lRlax] gou&;K] nku&iq.; bl ekl ds egRoiw.kZ ÑR; ekus tkrs gSa- rks D;ksa u ge Òh bl lRiFk ij pydj iq#"kksÙke ekl dks lQy cuk,¡&lk/kd eqjkjhyky dVkfj;k] dksVk


14

çse çdk'k lans'k 15 vçsy 2018 ds crZu lkQ djus tSls dke djokrh ftls og [kq'kh [kq'kh fu%ladksp djrk- ekrk Òh mlds dke ls cM+h çlé jgus yxh- ,d fnu ekrk us lkspk fd vUr;kZeh bruk dke djrk Òä f=ykspu ds ?kj fuR; lk/kq&larksa vfrfFk;ksa dh gS [kkus dks tks :[kk&lw[kk ns nsrh gw¡ [kk ysrk gS] dÒh ;g Òh lsok fu"dke Òko ls dh tkrh Fkh- mudh /keZifRu Òh ugha dgrk fd eq>s vkSj Òkstu ns nks] u ekywe bldk Òkstu ifrijk;.k o Òxoku dh cM+h Òä Fkha- og lk/kq larksa ls isV Òjrk gS ;k ugha- vkt rks bldks vius ikl cSBkdj vfrfFk;ksa ds fy, çseÒko ls Òkstu cukrh vkSj mudks vius gkFk ls Òkstu djkÅ¡xhLusgÒko ls f[kykrha- bl iquhr dk;Z ls Òä f=ykspu dh ;g lkspdj ekrk us Òkstu ds le; vUr;kZeh dks [;kfr nwj&nwj rd QSyrh x;h& bl dkj.k mlds ;gk¡ vkokt yxk;h vkSj ikl cqykdj dgk] csVk! vkt rks esjh vfrfFk larksa lk/kqvksa dh la[;k esa fnuksafnu o`f) gksrh tk bPNk gS fd rq>s vius gkFk ls Òkstu cukdj f[kykÅ¡- ijarq jgh Fkhekrk dks D;k ekywe& fd vUr;kZeh tks fd Lo;a lkjs lalkj ,d fnu Òxr f=ykspu dh ifRu us ifrnso ls dk fo'oEÒj gS] mldk isV Òjus dh dkSu lkeF;Z j[ksxkdgk] Lokeh! eSa fnu Òj dke djrs&djrs Fkd tkrh gw¡- vc ekrk us vUr;kZeh dks vius ikl cSBk fy;k og xje blfy, ?kj esa dke djus ds fy, dksbZ ukSdj j[k ysa rks xje jksVh cukrh tk, vkSj cM+s çse ls mls Òkstu djkrh tk mlls eq>s enn feysxh- Òxr cksyk fd vkidks rks ekywe gS jgh Fkh- ;gk¡ rd fd Òkstu cukrs cukrs Fkd x;h] ?kj esa fd ?kj dk [kpZ fdruh eqf'dy ls py ikrk gS] gekjh bruh tks jk'ku lkexzh Fkh og Òh lekIr gks pyh ysfdu vUr;kZeh fLFkfr dgk¡ gS fd dksbZ ukSdj ixkj ij j[k ldsarks [kkrk pyk tk jgk Fkk- vkf[kj ekrk mBdj iM+ksl ls ysfdu Òxoku tks fd gj le; gekjh gj m/kkjh esa jk'ku lkexzh ysus x;h vkSj mlls dgus yxh fd xfrfof/k dks ns[krk gS] mlus lkspk vxj bldh bl le; vkt vUr;kZeh dks u tkus D;k gks x;k gS fd eSa Òkstu enn ugha dh x;h rks gks ldrk gS mldh iRuh lk/kq larksa dh cukrh tk jgh gw¡ ysfdu mldk isV gh ugha Òj jgk gSlsok djuk gh can dj ns- blfy, Òxoku fo".kq us ,d jk'ku lkexzh ykdj tc ?kj ij okil vk;h rks ckyd dk :i cuk;k vkSj Òxr ds fuokl Òou ij D;k ns[krh gS fd vUr;kZeh rks ;gk¡ gS ugha- mlus b/kj&m/kj igq¡pdj vkokt yxk;h fd] gS ,slk dksbZ tks eq>s ukSdj j[ks- ns[krs gq, dbZ vkoktsa yxkb±- ysfdu vUr;kZeh ogk¡ gks rks ;g vkokt lqudj Òxr f=ykspu dh iRuh ckgj vk;h- vkokt ns- vUr;kZeh çÒq ijekRek rks ogk¡ ls viuh yhyk mlus ns[kk& ,d ckyd ukSdjh ds fy, vkokt yxk jgk gS- fn[kkdj Lo;a vUrZ/;ku gks x;s( D;ksafd vkt ekrk us mlus ckyd dks vius ikl cqyk;k vkSj iwNk fd eghus dk vUr;kZeh ls fd;k gqvk opu rksM+ fn;k Fkk- mUgksaus iM+kslu D;k yksxs\ ls mudh fuank dj nh- ;g /;ku esa vkrs gh fd eSaus ckyd us dgk] ekrk! eq>s rks [kkus dks Òkstu vkSj vUr;kZeh dh iM+ksl esa fuank dj nh Fkh& lkspdj ekrk cgqr ru <dus dks diM+k ns nsuk] eSa mlh esa gh vkidh lsok djrk nqf[kr gks mBh fd gk;] eSaus ;g D;k dj fn;k----] vc jgw¡xk- ekrk dks vkSj D;k pkfg;s Fkk fcuk iSlk fn;s Òxoku iNrkus ls D;k gksrk os rks pys x;sus Lo;a gh ukSdj dh O;oLFkk dj nh- ekrk }kjk ckyd ls ekrk vius ifrnso f=ykspu ds ikl vk;h vkSj uke iwNus ij ckyd cksyk] eq>s vUr;kZeh dgrs gSa- vc mudks lkjk o`ÙkkUr jksrs gq, lquk;k- Òxr dks ys'kek= Òh ckyd cksyk] ijarq ekrk esjh Òh ,d 'krZ gS& ftl fnu Òh nq%[k ugha gqvk( D;ksafd mUgas u rks ukSdj ds vkus dh [kq'kh vki yksxksa us esjh fuUnk dj nh] mlh fnu eSa ?kj NksM+dj Fkh vkSj u tkus dk ij dksbZ nq%[k Fkkpyk tkÅ¡xk- ekrk us dgk fd csVk rsjh fuUnk D;ksa d:¡xh nq%[k dSlk Òxr us viuh iRuh dks le>k;k& tSls rqedks vius iq= leku j[kw¡xhvk;k Fkk pyk x;k blesa nq%[k djus dk D;k vko';drk! vUr;kZeh ls ekrk >kM+w yxkus] ikuh ykus vkSj ?kj bruk dgdj os Òtu esa yx x;s- ijarq ekrk us ?kj esa tSls

Òxrjkt f=ykspu


15 çse çdk'k lans'k 15 vçsy 2018 gh Òxoku Jhjke dh ewfrZ dh rjQ ns[kk rks os vk'p;Z esa vkidks cM+s d"V fn, eSa cgqr gh uhp gw¡] eq>s {kek dj iM+ x;h- D;k ns[krh gS fd Òxoku Jhjke ds LFkku ij nhft,& gs esjs çÒq& gs txr ds j{kd&gs ikyugkj!* gekjk vUr;kZeh ogk¡ [kM+k gS- mlus vk'p;ZfefJr vkokt rc Òxoku us Lo;a vius gkFkksa ls Òxr f=ykspu esa vius ifrnso dks vkokt yxkbZ- vc Òxr f=ykspu us Òh dks mBk;k vkSj xys ls yxkrs gq, dgk fd rqe o rqEgkjh tc ml vksj ns[kk rks okLro esa vUr;kZeh [kM+k Fkk- psgjs iRuh /kU; gS tks lk/kq egkRekvksa dks Òw[kk ugha tkus nsrs- eSa ij e/kqj eqLdku fy, [kM+k gS- vc Òxr dks Kku gqvk fd rks Òxrksa ds v/khu gw¡- Òxr eq>s tSls upkrk gS eq>s ukpuk Òxoku gekjs ?kj ij brus fnu ukSdj cudj jgs] ge mudks gh iM+rk gSigpku ugha lds!!! fueZy eu ds tu gh] Òxoku ls euekuh djkrs gSaA jksek¡fpr gksdj f=ykspu Òxoku vUr;kZeh ds Òxoku diV ls jfgr] Òxr ds lsod cudj vkrs gSaAA Jhpj.kksa esa fxjdj vkrZukn djus yxk& ^Òxoku eSaus ladyu % &vkse çdk'k oyspk] Vw.Myk

ln~xq# Lokeh lokZuUn th egkjkt dk 122ok¡¡ tUe egksRlo ¼gfj}kj esyk½ xq#okj 18 vDVwcj ls lkseokj 22 vDVwcj 2018 rd

Jh vejkiqj LFkku] t;iqj lfgr leLr çse çdk'k vkJeksa eas

ln~xq# Lokeh gfjnkljke th egkjkt dk

88ok¡ tUe egksRlo

xq#okj 26 vçsy ls lkseokj 30 vçsy 2018 rd ln~xq# Lokeh gfjnkljke th egkjkt dk olhZ mRlo jfookj 2 flrEcj ls xq#okj 6 flrEcj 2018 rd

uke dh efgek

dy;qx esa uke dh efgek vf/kd gS- dkj.k fd tc fdlh rjg dh dksbZ ;ksX;rk ugha gksrh] rc iqdkj gksrh gS- uke&ti ,d iqdkj gS- lc rjg ls v;ksX; ckyd iqdkjrk gSgjs jke gjs jke jke jke gjs gjsA gjs Ñ".k gjs Ñ".k Ñ".k Ñ".k gjs jgsAA &;g iqdkj gS- ^gjs* dgus esa ;g Òko j[ksa fd lalkj gjk x;k gS] tk jgk gS vkSj ^jke* o ^Ñ".k* dgus esa ;g Òko j[ksa fd Òxoku~ jg jgs gSa- lalkj cg jgk gS] Òxoku~ jg jgs gSa- lalkj ugha gS] Òxoku~ gSa#i;ksadks ysdj djksM+ifr vius dks cM+k ekurk gS- vxj djksM+ #i;s pys tk;¡ rks D;k jgk\ [kqn dh Qthrh gh gqbZ- lalkj dh oLrq dks viuk ekuuk gh csbZekuh gS- ^esjs rks fxj/kj xksiky] nwljks u dksbZ*& ;g bZekunkjh gS&iwT; Lokeh jkelq[knkl th egkjkt


16

çse çdk'k lans'k

15 vçsy 2018

97ok¡ pS= esyk lRlax&lsok&lqej.k&ln~Òko dh pkjikbZ ij gq, gtkjksa çseh vkufUnr çseçdkf'k;ksa dk egkure eqfDrioZ pS= esyk& vkpk;ZJh ln~xq# Lokeh VsÅ¡jke th egkjkt }kjk 96 o"kZ iwoZ& tu lk/kkj.k dks eqfä ekxZ dh vksj c<+kus ds fy, LFkkfir fd;k x;k& pS= esyk& bls çseçdkf'k;ksa dk dqEÒ egkioZ Òh dgk tkrk gS& ,slk yksd /kkj.kk esa çpfyr gS'krkCnh dh vksj c<+rk gqvk] pS= esyk& bl o"kZ 31 ekpZ ls 4 vçsy rd ge lcds ân; LFky&& ije ikou Jh vejkiqj njckj] t;iqj esa ije mYykle; vkuUn ds lkFk lEié gqvkbl esys dh [kkfl;r ;gh gksrh gS fd blesa 'kkfey gksus okys lar ftKklqx.k ^lRlax&lsok&lqej.k&ln~Òko* dh pkjikbZ ij lkalkfjd dk;ks± ls nwj foJkfUr ikdj vlhe vkuUn dh çkfIr djrs gSa- xq#uxjh t;iqj ds ipklksa gtkj çsfe;ksa ds lkFk ns'k nqfu;k ds lSdM+ksa 'kgjksa ls vk;s 7 gtkj çsfe;ksa us bl pkjikbZ ij lkalkfjd lq[k&nq%[kksa ls nwj gksdj ,slh rks vlhe foJkfUr ikbZ tks mudks vuUr 'kkfUr ds lRiFk dh vksj vxzlj dj xbZJh çse çdk'k e.Myk/;{k gktjkagtwj iwT; xq#oj Lokeh Òxrçdk'kth egkjkt dh vkstLoh fnO; v/;{krk esa lar f'kjksef.k iwT; Lokeh czãkuUnth egkjkt] iwT; Lokeh euksgjçdk'kth egkjkt] iwT; Lokeh t;nsoth egkjkt] lar vuUrçdk'kth ¼iwuk½] lar ukensoth ¼gkaxdkax½] lar jes'kykyth ¼gfj}kj½] lar gfjvkseykyth] lar eksuwjke th] lar uUnykyth] lar çrkiykyth] lar lgtkuUn th] lar 'kEÒwyky th ¼gfj}kj½] lar ';keykyth] lar ykywjke th ¼bUnkSj½] lr gjh'kyky th ¼t;iqj½] lar ijljke th] lar 'kadjykyth ¼eqEcbZ½] lar y{e.kyky th] lar thrwjke th] lar gseUrykyth ¼jk;iqj½] lar Òksykjketh ¼dkuiqj½] lar eksguçdk'kth ¼cM+kSnk½] lar y[khjketh ¼xksfUn;k½] lar

vkseçdk'kth ¼vtesj½] lar jktwjke th ¼fpÙkkSM+½] lar gjs'kyky th ¼t;iqj½] lar <kywjketh] lar NksVwjketh ¼Mcjk½] lar lqferyky ¼gfj}kj½] lar uohu ¼t;iqj½] lar deyyky ¼xka/kh/kke½] lar fgeka'kq ¼C;koj½] lar xq#nkl ¼yksukokyk½] lar deyyky ¼t;iqj½] lar gfjjke ¼[kSjFky½] lar egs'kyky ¼lhdj½] lar yksds'k ¼/kerjh½] lar egsUæyky ¼QStkckn½] lar cq/kjçdk'k] lar 'kadjykyth ¼jryke½] lar lqanjykyth ¼vejkorh½] lar n;kjke ¼cM+kSnk½] lar >keunkl ¼ÒhyokM+k½] lar VsdpUn] lar mes'kyky] lar vejyky ¼o`Unkou½ th ds Jheq[k ls Kkuxaxk dk ,slk v{kq..k çokg gqvk fd mlesa gtkjkas dh la[;k esa Jksrkvksa us ea=eqX/k gksdj bl vkfRed vkuUn dks çkIr fd;k- vkb;s lRlax&lsok& lqej.k&ln~Òko dh pkjikbZ ij ge Òh foJke ik;sa& lRlax % dfydky esa eqfDr dk lcls ljyre lk/ku lRlax! vkpk;ZJh }kjk pS= esys dk çeq[k mís'; Òh lRlax gh crk;k x;k Fkk- bl ije y{; ds n`f"Vxr vk/kqfudre le; esa Òh lRlax ds fy, gtkjkas gtkj çseh Òä ykykf;r jgrs gSa& bldk lgt n`';koyksdu pS= esys esa gksrk gS& ¼;gk¡ ;g mYys[k djuk Òh vfr';ksfDr ugha gksxh& fd vk/kqfud lapkj lk/kukas@Vh-oh- ;wVîwc ij ykbZo@dSlsVl~ bR;kfn ij lRlax dks gj le; lquk tk ldrk gS& fQj Òh ;gk¡ ij bu lk/kuksa dks njfdukj djrs gq,½& çkr% 7 ls 12 o nksigj 2%30 ls jkf= 8 cts rd lRlax dh Kkuxaxk ds vafre ?kfM+;ksa esa rks bl dnj çsfe;ksa dk lSykc meM+rk! okg! tks tgk¡ ij gksrk& lRlax dh ve`r/kkjk esa vkadB Mwcus dh vkrqjrk esa fn[kkbZ iM+rk Fkk] pkgs og lRlax lÒky; esa gks ;k ckgj xSyfj;kas esa vFkok D;ksa u eq[;}kj ds ckgj lM+d ij çsfe;ksa dh


17 çse çdk'k lans'k 15 vçsy 2018 vikj ÒhM+ ds pyrs ÒhM+ fu;a=.k desVh }kjk jksd fn;k fuokl d{kksa vFkok tgk¡ txg fey jgh Fkh& cSBdj uke x;k gks] 'kkUr Òko ,dkxz fpÙk ls ln~xq#nso Òxoku ds ti djrs fn[kkbZ iM+ jgs Fks- okg! cM+h LØhu ij n'kZu djrs gq, ¼iwjs vejkiqj ifjlj o ln~Òko % ftu lsod lk/kdksa ds eu esa lRlax&lsok& ifjlj ds ckgj tgk¡ çsfe;ksa ds cSBkus dh O;oLFkk dh xbZ lqej.k ds çfr fu"Bk gks rks muesa LoÒkor% ^ln~Òko* dk Fkh] ntZuksa cM+h LØhu okyh ,ybZMh yxkbZ xbZ Fkha½] lRlaax ln~xq.k ifjyf{kr gksus gh yxrk gS- ,slk bl pS= esys esa dk ve`rykÒ ys jgk Fkk- vc bls D;ksa dj u dgk tk;s Òh ns[kus dks fey jgk Fkk& J)kyqvksa dh vikj ÒhM+& fd dfydky ds orZeku vk/kqfud ;qx eas Òh lRlax ds çfr fnu jkr lsok dk;ks± esa tqVs lartuksa ds lkFk lSdM+ksa çseh& çsfe;ksa dh yyd de ugha gqbZ gS vkSj vk'p;Z dh ckr ;g foJke fd;k u fd;k] cjkcj& ysfdu eu esa lcds çfr Òh gS fd lÒh yksx cM+s gh euks;ksx ls Jo.k djrs jgsln~Òko j[krs gq, l;afer ok.kh&O;ogkj dk vuks[kk lsok % lsok&lk/kuk dk rks D;k dguk! xq#uxjh t;iqj ds n'kZu ns[kuk gks rks ,d ckj pS= esys esa vkidks 'kkfey vlhe ÒkX;'kkyh lsok/kkjh o ns'k&nqfu;k ds fofÒé 'kgjksa gksuk gh iM+sxkdh çse çdk'k lsok e.Mfy;kas ds lSdM+ksa çseh bl Kku çseçdkf'k;kas dk dqEÒ egkioZ& pS= esyk o.kZukrhr egk;K esa fofÒé çdkj dh lsok,¡ djrs gq, vius thou gS& fo'kkyre egkioZ ds çeq[k dk;ZØeksa o eq[; ckrksa dks dks lkFkZd djrs fn[kkbZ iM+ jgs Fksys[kuh ds }kjk crkus dk ,d y?kq ç;kl&& dgk tkrk gS fd lsok esa fdlh Òh çdkj dk ftleas ladksp esys ds lqpk: lapkyu ds fy, esys dh LFkkiuk le; ls gh vkpk;ZJh ln~xq# Lokeh VsÅ¡jketh egkjkt }kjk larksa ugha gksrk gS vFkkZr~ yTtk dk vuqÒo ugha gksrk gS ogh ls ok/kkfj;ksa dh] esys dh iwoZ la/;k vFkkZr~ ,d fnu igys cSBd bl lsok lk/kuk dk lQyre lsod&lk/kd ekuk tkrk djds] lsokvksa@ftEesnkfj;ksa dks larksa lsodksa esa ckaVk tkrk FkkgS& ,slk egkiq#"kksa o 'kkL=kas dk dFku gS- blh dFku dh mlh ijEijk dk v{kq..k :i ls fuoZgu fujarj fd;k tk jgk gSlkdkjrk pS= esys esa vusd ,slh txgksa ij ns[kus dks fey blh ds vUrxZr 30 ekpZ jkf= 8 cts iwT; xq#nso Òxoku dh jgh Fkh fd ftl dk;Z dks djrs gq, lk/kkj.kr% vPNk ugha ikou v/;{krk esa larksa lsok/kkfj;ksa dh ,d o`gn~ cSBd esys ds yxrk gS mls Òh lsok ds fy, lefiZr lsok/kkjh cM+h yxu fy, lqanj :i ls lts gq, Jh vejkiqj lRlaxky; eas lEié ls djrs fn[kkbZ iM+ jgs Fks- oSls ,sls çlax rks 'kkL=kas eas gqbZ- ftlesa leLr lsok O;oLFkkvksa ds fy, ftEesnkfj;ksa ij i<+us dks feyrs gh gSa ysfdu orZeku ÒkSfrd dky eas ,sls fopkj foe'kZ djds mls larksa lsok/kkfj;ksa dks lkSaik x;k- cSBd çlax! lpeqp o.kZukrhr gS ,sls lsodksa dh xq#Òfä lsok& ds var esa iwT; xq#nso Òxoku }kjk leLr lsok/kkfj;ksa dks lk/kuk! ,sls lsodksa dks ueu!!! uezrk çse I;kj e/kqjrk ls larksa vkxUrqd J)kyqtuksa dh lsok lqej.k % ln~xq# Òxoku dh n;kn`f"V ls ftKklqvkas dks djus dk le>kb'k nh xbZukenku dh lEifÙk feyrh gS& bl lEifÙk dks /;ku&ti }kjk mÙkjksrj c<+k;k tkrk gS& ;ksX; f'k"; leqnk; }kjk] dk;ZØeksa@[kkl ckrksa ij ,d ut+j& & pS= esyk çkjEÒ gksus ds ,d fnol iwoZ ln~xq# Lokeh blfy, ukenku dks v[kqV lEifÙk Òh dgk tkrk gSVsÅ¡jke th egkjkt o ln~xq# Lokeh lokZuUn th vkSj tc gks vkpk;ZJh }kjk LFkkfir okf"kZdksRlo&pS= esyk& egkjkt dh lar e.Myh ds çeq[k lar vo/kwr iwT; rks D;ksa datwlh cjrsaxs çsehtu bldk ykÒ ysus esa! uke Lokeh xq#eq[knkl th egkjkt dk 53ok¡ iq.;frfFk dk lqej.k&ti xq#/kke esa gks rks mldk Qy v{k; xqf.kr ¼olhZ½ mRlo euk;k x;k- olhZ mRlo ds ikB Òksx gks tkrk gS& ,slk lar egkiq#"k o 'kkL= dgrs gSa- rks bl ikjk;.k i'pkr~ pS= esys ds ikBksa Jhen~Òxor~xhrk o Jh ckr dks le>us okys lSdM+ksa xq#Òä xq#/kke ds lekf/k çse çdk'k xzUFk dk 'kqÒkjEÒ gqvkLFky o vU; txgksa ij uke ti lqej.k djrs fn[kkbZ iM+ jgs Fks- vR;f/kd ÒhM+ dh otg ls vusdksa çseh vius & pS= esys ds eaxy volj ij Jh njckj lkgc ifjlj dh


18

çse çdk'k lans'k 15 vçsy 2018 jax&jaxhyh f>yfey djrh 3Mh ;qä vuqie Ük`¡xkfjr xq#efgek ds xhr&Òtu&/kqfu;k¡ xkrs gq,& ukprs&>wers NVk us xq#uxjh ds vfr O;Lrre ekxZ ,e- vkbZ- jksM+ vk/;kfRedrk dh vöqr eLrh esa vkufUnr gks jgs Fksls xqtjus okys yk[kksa jkgxhjksa dks Òh vpfEÒr lk dj yhyk iq#"kksÙke çÒq ijekRek ds fofo/k yhykorkjksa ds fn;klkFk vkpk;Z Jh ln~xq# Lokeh VsÅ¡jke th egkjkt & pS= esys eas fnu dh 'kq:vkr Òksjdky esa çkr% 4 cts xq#tuksa ds yhyk çlaxksa dks n'kkZrh ltho >k¡fd;k¡ esys dk [kSjFky e.Myh }kjk ijEijkxr gfjuke ladhrZu vkd"kZ.k Fkha- bl ÒO;re vuq'kkflr 'kksÒk;k=k esa çÒkrQsjh ds lkFk gksrh jghyxÒx 35&40 gtkj ls Òh vf/kd dh la[;k esa t;iqj lfgr ns'k nqfu;k ds lSdM+kas 'kgjkas ds çseh 'kkfey Fks$ pS= esys esa bl ckj jax fcjaxs lqxaf/kr Qwyksa ds fofo/k çdkjksa ls Jh eafnj&lekf/k lkgc o lRlax eap dks & pS= esyk 'kksÒk;k=k esa gekjs I;kjs xq#nso Òxoku lar e.My ds lkFk ik¡p cÙkh pkSjkgs rd iSny pyus ds ckn Ük`¡xkfjr fd;k tk jgk Fkk- fur~ uohu Qwyksa ls vuqie ,d cM+h dkj esa tks fd iwjh [kqyh gqbZ Fkh] esa fojkteku gks Ük`¡xkj! vafre fnu ;kfu 3&4 vçsy dks eksxjs ds Qwyksa ls x;s- iwT;Jh ds dkj esa fojkftr gksus ls Åijh eaftyksa ls dh xbZ foLe;dkjh ltkoV vkSj mu Qwyksa ls lewpk ns[kus okys n'kZdksa dks rks n'kZukuUn gqvk ysfdu lgt vejkiqj ifjlj lqxa/k ls egd mBkn'kZu ls uxjoklh oafpr Òh jgs& pS= esys esa nks l=ksa esa lRlax lÒk gksrh Fkh- ftldh 'kq:vkr çkr% lkr cts fuR; fu;e çkFkZuk xk;u ls gksrh & yxÒx ikSu&,d fdyksehVj dh yEckbZ esa QSyh pS= esyk 'kksÒk;k=k dk 8 fdyksehVj ifjØek ekxZ ij iwT; fla/kh o nksigj ckn 2%30 cts Òxr dfo;ksa }kjk xk;u ls lsUVªy iapk;r ds lkFk lSdM+kas laLFkkvksa ftlesa lkekftd gksrh tks nksigj 12 cts o jkf= 8 cts iwT; ln~xq# O;kikfjd laLFkkukas] laxBukas ,oa /kkfeZd laLFkkvksa }kjk egkjkt th ds Jheq[k ls çokfgr Kku ve`ro`f"V ds lkFk ln~xq# egkjkt lar e.My dk iq"iekyk,¡ igukdj o lekiu gksrhxq ykc ds Qwykas dh o[kkZ djds Lokxr fd;k x;k- bl & pS= esys dh lRlax Kku&lÒk eas çfrfnu larkas o iwT; volj ij lÒh Lokxr LFkykas ij fofo/kre [kk| inkFkZ] xq#nso Òxoku ds ve`re;h lnqins'kksa dks Jo.k djds is;ty o 'khry inkFkks± dk fuckZ/k forj.k Òh fd;k tkrk vkRelkr~ djus dk volj ns'k nqfu;k o xq#uxjh t;iqj jgk- vk'p;Z dh ckr ;g jgh fd ekrk yhyoarh lRlax ds iPphlksa gtkj Òäksa dks feykÒou ds ckn gj 50 dne ij Lokxr fd;k tk jgk Fkk& ijEijkuqlkj pS= esys ds çFke fnol 31 ekpZ] 'kfuokj ¼xq#fnol½ dks çkr%dkyhu lRlax ve`r ds ckn 10%30 & 'kksÒk;k=k yxÒx lk<+s rhu ?kaVs rd xq#uxjh t;iqj dh ifjØek djds jkf= 7%30 cts vejkiqj njckj igq¡pdj cts ls 11%30 cts rd gou&;K vuqie :i ls Ük`¡xkfjr lRlax lÒk eas ifjf.kr gks xbZJh vejkiqj ;K'kkyk esa lEié gqvk] blds ckn Jh çse & 'kksÒk;k=k esa gkFkh] ?kksM+s] Å¡Vksa dk yoktek] lqUnj cS.M] çdk'kh /otkoanu dk euksje dk;ZØe cM+s gh g"kksZYykl th;k cS.M] çdk'k cS.M o 'kgukbZ <ksy oknu }kjk ls lEié gqvk- bu dk;ZØeksa esa yxÒx 15 gtkj ls ÒfDre; xhr Òtuksa dh vk/;kfRed laxhr Loj ygfj;ksa vf/kd dh la[;k esa Òätuksa us Òkx fy;k- /otk xhr o ij laxr us [kwc vkuUn fy;klkb± VsÅ¡jke eaxyxku ij vR;ar mRlkg esa Òjdj gtkjksa & pS= esyk esa ns'k nqfu;k ls vkbZ gqbZ çse çdk'k e.Mfy;ksa Òä ukpus&>weus yxsds fy, bl ckj muds 'kgj ds uke dh r[rh cukbZ xbZ & pS= esys dh fo'kky 'kksÒk;k=k 31 ekpZ] 'kfuokj dks Fkh] lEcfU/kr 'kgj ds çseh mijksä r[rh ds lkFk py xks/kwfy osyk eas 4 cts Jh vejkiqj njckj ls fudyhjgs Fks- vusdksa 'kgjksa ds çsehtu viuh e.Myh }kjk gktjkagtwj ln~xq# Lokeh Òxrçdk'k th egkjkt lar fu/kkZfjr ,dlh os'kÒw"kk esa pyrs gq, ,d vR;ar lqnajre e.My dh ikou lkfu/;rk esa gtkjksa gtkj çseh n`';koyh çLrqr dj jgs Fks-


19 çse çdk'k lans'k 15 vçsy 2018 & 'kksÒk;k=k esa vejkiqj njckj dh lkb± VsÅ¡jke ladhrZu veys ds lkFk O;oLFkkvksa ds fy, lkFk py jgs Fkse.Myh }kjk lkb± VsÅ¡jke ladhrZu fd;k tk jgk Fkk& pS= esys esa ln~xq# egkjkt ckck VsÅ¡jke dk Òkstu & 'kksÒk;k=k esa venkckn dh çse çdk'k e.Myh }kjk Ò.Mkjk fnu Òj esa yxÒx ipkl gtkj ls vf/kd dh vkpk;ZJh dh vfÒuo >k¡dh ds lkFk lSdM+ksa çseh vkd"kZd la[;k esa çsfe;ksa dks 5 LFkkuksa ij f[kyk;k tk jgk Fkk,d&lh os'kÒw"kk esa çse çdk'kh /otk irkdk,¡ fy;s gq, lRlax lÒky; ¼tgk¡ ij ,d lkFk nks gtkj ls vf/kd vkuUnnk;d n`'; çLrqr dj jgs Fks] rks dsnkj uxj] çseh ,d gh iaxr esa cSB jgs Fks½] çlknky; ¼,d iaxr esa vkxjk vkJe dh e.Myh }kjk Mhts yxokdj >k¡dh 500 ls vf/kd çseh½] ;k=h fuokl ds cslesaV ¼tgk¡ ij cukbZ xbZ Fkh lkFk esa ,dlh iks'kkd igus vkxjk ds ,d iaxr esa gtkjksa J)kyq cSBdj Òkstu çlknh ik jgs lSdM+ksa çseh ukprs&>wers] b/kj 'kksykiqj dh çse çdk'k Fks½] ds vykok ifgyh eafty ij ¼tgk¡ ,d iaxr esa e.Myh esa efgyk oxZ dh os'kÒw"kk lcls 'kkunkj jgh& yxÒx 500 çseh Òkstu ik jgs Fks½ ,oa ckgj lM+d ij eksVs diM+s ls cuh iks'kkd lpeqp esa e;kZfnr jgh- blh Òh ,d gh iaxr esa nks gtkj ls vf/kd Òäksa dks fcBkdj çdkj yxÒx gj çseh vius 'kgj dh e.Myh }kjk lsok/kkfj;kas }kjk LusgiwoZd vykSfdd lqLoknq Òkstu fu/kkZfjr os'kÒw"kk igus xq#Òfä ds xhr Òtu xkrs fla/kh Ò.Mkjk çsfe;ksa dks f[kyk;k tk jgk Fkk- ckck VsÅ¡jke ds yksdu`R; djrs vkufUnr gs jgs Fksdq.kds ¼lkb± VsÅ¡jke Òxoku dk egkçlkn ½ dks xzg.k & pS= esys esa jktLFkku] xqtjkr] e/;çns'k] mÙkjçns'k] djus ds fy, t;iqj gks ;k lSdM+ksa 'kgjkas ls vk;s çseh NÙkhlx<+] egkjk"Vª] vle] i- caxky] >kj[kaM] fnYyh] brus ykykf;r Fks] fd blds fy, gks jgh ijs'kkfu;ksa dks iatkc] gfj;k.kk] fcgkj] vkU/kzçns'k] dukZVd] Òh cM+s gh J)kÒko ls lgu dj jgs Fks- dq.kds dks dSls rkfeyukMq] xksok çkUrks ds lSdM+ksa 'kgjksa ds lkr gtkj ls Òh ikuk gS& ;g Fkk Òko lc J)kyqvkas ds ân; esavf/kd dh la[;k esa çseh o nqcbZ] Lisu] euhyk] gkaxdkax] & pS= esys dh fo'kkyrk dk vuqeku blls gh lgt esa yx vkLVsªfy;k] b.Mksusf'k;k] FkkbZys.M] vesfjdk vkfn ls Òh tkrk gS fd Jh njckj ifjlj esa çsehtuksa dh ÒhM+ dk lSdM+ksa çseh pS= esys esa 'kkfey gq,bruk&rks lSykc jgrk Fkk fd pyus ds fy, ,d nwljs ls & pS= esys esa vejkiqj njckj ij gj le; yxÒx ik¡p lVdj pyuk iM+rk Fkkgtkj ls vf/kd çseh o ln~xq# egkjkt th ds lRlax & bl esys esa ÒhM+ dks fu;af=r djus ds fy, iwT; xq#nso le; ij iPphl gtkj ds vklikl lRlax ftKklqvkas dh Òxoku larkas ds fn'kk funsZ'ku esa ÒhM+ fu;a=.k lrdZrk mifLFkfr ns[kh xbZdesVh dh ltxrk ç'kaluh; jgh- ÒhM+ dk ncko vf/kd & pS= esys esa çfrfnu ipklkas gtkj Òäksa ds fy, Òkstu gksus ij tks fd igys fnu ls gh jgk] eq[; }kj can djds Ò.Mkjk Jh njckj lkgc ds ihNs dh vksj fo'kky Òw[k.M çsfe;ksa dks ckgj gh jksd fn;k tkrk Fkk vkSj lM+d ij ij ije iwT; xq#nso Òxoku ds fn'kk funsZ'ku esa iwT; fcNkou fcNkdj ogha fcBk;k tkrk Fkk] loZlk/kkj.k dh lar t;nso th egkjkt lSdM+kas jlksbZ;kas ls rS;kj djokrs lqfo/kk ds fy, ckgj lM+d ij Òh cM+h&cM+h ,ybZMh fn[kkbZ iM+ jgs FksLØhUl~ ij lRlax n'kZu dk ykbZo çlkj.k fd;k tk jgk & pS= esys esa lko/kkuh crkSj Qk;j fczxsM dh rhu xkfM+;k¡ Fkk- ifjlj esa ÒhM+ dk ncko de gksus ij gh ckgj ls vejkiqj njckj esa rSukr Fkha& ,d xkM+h vejkiqj njckj çsfe;ksa dks vanj NksM+k tk jgk Fkk- vejkiqj njckj ifjlj eas vejkiqjs'oj egknso eafnj ds lehi] ,d xkM+h ifjlj esa Òh ik¡p ls nl çfr'kr txg iwT; xq#nso tgk¡ Òkstu Ò.Mkjk rS;kj gks jgk Fkk o ,d xkM+h eq[; Òxoku dh vkKk ls [kqyh NksM+h tkrh Fkh}kj ds lkeus okys jksM+ ij [kM+h Fkh- lkFk gh iqfyl & esys esa çsfe;ksa ds LokLF; dk /;ku j[kus ds fy, xq#Òä ç'kklu dk Òh lg;ksx ljkguh; jgk- 'kksÒk;k=k esa Òh MkW- Òxokunkl th ^Lokeh lokZuUn vLirky* tks fd iqfyl ç'kklu uxj fuxe ds vkyk vf/kdkjh vius iwjs xq#nso Òxoku ds fuokl d{k ds lehi LFkkfir gS esa] ,oa


20

çse çdk'k lans'k 15 vçsy 2018 eksuhysd gkWfLiVy ds MkW- ,l- ,y- rksykuh Òh viuh vR;f/kd ÒhM+&& xq#nso Òxoku larksa dk mís'; ;gh jgk fd 'kh?kz gh LFkkuh; ÒhM+ folftZr gksdj vius vius ?kjksa Vhe ds lkFk uohu ;k=h fuokl ds Òw&ry ij ij viuh dks çLFkku djs- LFkkuh; ç'kklu }kjk Òh ckgj lM+d ij lsok,¡ ns jgs Fks- pfyr fpfdRlk lgk;rk ds :i esa Vksad 8 cts rd ;krk;kr can j[kk x;k Fkk- vkSj ckgj eq[; ds MkW- dUgS;kyky cnykuh yksdlsok esa lefiZr FkslM+ d ij gtkjksa gtkj Òäksadh vuq'kkflr ÒhM+dk lSykc & 'kksÒk;k=k esa bl ckj fiNys lkyksa ls Òh vf/kd ÒhM+ D;k & vk'p;Z! 8 cts rd rhu pkSFkkbZ ÒhM+ tk pqdh Fkhvikj ÒhM+ ns[kh tk jgh Fkh# pS= esys ds volj ij iwjs vejkiqj ifjlj esa lSdM+ksa & çse çdk'k lsok e.Myh guqekux<+ ¼jkt-½ ds Òäksa us NksVs&cM+s uohu Lihdj ;k=h&fuokl dh gj eafty lfgr vius 'kgj dh r[rh ds Åijh Nksjksa ij xnk,¡ yxk j[kh LFkkbZ :i ls yxk;s x;s Fks& blls ckgj ls vkus okys Fkha- guqekux<+ uke ds vuq:i vkSj lkFk esa vkt guqeku vusdksa çsehtu viuh dqfV;k ds ckgj gh cSBdj lRlax t;arh& bl 'kgj ds çsfe;ksa us uke o volj ds vuqdwy Jo.k dk vkuUn ys jgs Fksvius 'kgj dh r[rh ltk j[kh Fkh# esys esa lRlax o vU; lsok dk;Z] dk;ZØeksa ds n`';ksa dks& & lqfo[;kr xksfoUnnso th eafnj dh >k¡dh Òh 'kksÒk;k=k esa fp=ksa o pyfp= laxzg.k gsrq Jh t;fd'ku Vsdokuh o mYgkluxj dh ^tXxw ewohl~* dh iwjh Vhe tqVh gqbZ Fkhpy jgh Fkh- buds egar Òh esys esa 'kkfey gq,# esys dh leLr lsokvksa esa ik¡p lkS ls vf/kd lefiZr # Lisu e.Myh }kjk ukVî eapu ds vUrxZr& fla/kh Òk"kk esa lsok/kkjh lsok dk;ks± esa tqVs ns[ks tk jgs Fksvkpk;ZJh ckydksa o fL=;ksa dks f'k{kk nsrs gq, mins'kke`r # çkr% o lk;adky dks pk;&nw/k vkfn dh lsok ;k=h&fuokl dh Kkuxaxk dks cM+s gh çÒkoh <+¡x ls çLrqr fd;k x;klfgr ntZuksa LFkkuksa ij py jgh Fkha- jkf= 10 cts ds ckn # Jh vejkiqj lar&fo|kFkhZ e.My }kjk 2&3 vçsy dks çs fe;ksa dks muds fuokl dqfV;kvksa ij dqYQh Òh f[kykbZ lk;adkyhu lRlax lÒk eas laxhre;h vkstLoh vkokt esa tk jgh FkhlRlax Òtu dk vkuUn [kpk[kp Òjs lRlax lÒky; esa # esys ds leLr dk;ZØeksa og pkgs gou&;K gks ;k Òko&foÒksj gksrs çsfe;ksa dks djk;k x;k/otkoanu] 'kksÒk;k=k ;k lRlax Kkuxaxk çokg] bu lcdk # t;iqj ds LFkkuh; fuokfl;ksa ds fy, jkf= dks ?kj tkus ds iw js le; bUVjusV ds ek/;e ls ;wVîwc ij ykbZo çlkj.k fy, clksa dh fu%'kqYd O;oLFkk Òh lapkfyr jgh^tXxw ewohl~* ds lg;ksx ls ,pMh dSejksa dh enn ls fd;k # 3 vçsy dks çkr%dkyhu lRlax lÒk esa pS= esys ds fufeÙk x;k& ftls ns'k&nqfu;k ds gtkjksa gtkj Òäksa us dEI;wVj] j[ks x;s ikBksa dk ikjk;.k ¼Òksx½ lEié gqvkysiVkWi o eksckbZy ij ns[kk o lRlax dk Jo.k fd;k# pS= esys dk lekiu iYyo ¼fla/kh lekt esa >ksyh QSykdj iYyo le; 4 vçsy dks iYyo le; ds lRlax dk ykbZo çÒq ijekRek ds vkxs yksd fgrkFkZ çkFkZuk djuk½ ds lkFk çlkj.k dks rks gtkjksa gtkj çsfe;ksa us ns[kk&lquk4 vçsy dks çkr% lkr ctdj ik¡p feuV ij gqvk# pS= esys eas ^ln~xq# lokZuUn lans'k* dk f=Òk"kh; uohu # pS= esys dh iw.kkZgqfr ds ckn tc xq#nso Òxoku ds ikou laLdj.k tks fd xq#eq[kh&vjch fla/kh&fganh esa Fkk& dk Jheq[k ls eaxy c/kkbZ xku o lkb± VsÅ¡jke /kqfu dk xk;u foekspu gqvk- xq#nso Òxoku lar e.My ds fla/k ;k=kdh gqvk rks lkjh laxr vius&vius LFkku ij mBdj ukpus& fp=e;h >yfd;k¡ ^fnO; n'kZu* uked ,yce esa laxzfgr >weus yxh b/kj iwT; xq# ckck o lar e.My Òh eap ij dh xbZ gSa& dks Òh esys esa tkjh fd;k x;k- ln~xq# egkjkt [kM+s gks x;s ftlls laxr dks fnO; n'kZuksa dk vkuUn gksus th ls lEcfU/kr vusdksa oLrqvksa dk Òh yksdkiZ.k gqvkyxk- ,sls yxus yxk tSls iw.kZ vkuUn e;h bu {k.kksa esa mifLFkfr lÒh vkReh;tu vkRe&foÒksj gksdj lkb± # ckgj eq[; lM+d ij fo'kkyre ln~xq# Lokeh VsÅ¡jke] ln~xq# Lokeh lokZuUn] ln~xq# Lokeh 'kkfUrçdk'k] VsÅ¡jke Òxoku esa lekfgr gksus yxs gSaln~xq# Lokeh gfjnkljke th egkjkt ds eueksgd fp= # lekiu iYyo ds i'pkr~ /kqfu xk;u cgqr gh de le; Lo:iksa dks n'kkZrs }kj cuk;s x;s Fks- eq[; }kj dh Åijh ds fy, gqvk vkSj nl feuV ds vUrjky esa iwT; xq# Nr ij Òh xksykdkj pfyr >k¡dh ds :i esa pkjksa xq# egkjkt th lartu eap ls mrj x;s&& bldk dkj.k egkjkt th ds n'kZu ije euksje çrhr gks jgs Fks-


21 çse çdk'k lans'k 15 vçsy 2018 # iYyo le;] Òksjosyk ds pkj cts gh vejkiqj lRlaxky; lRlax çkjEÒ gksus rd leky[kk gfj;k.kk ds Jh gjds'k o/kok dh ut+j esa çsfe;ksa ls [kpk[kp gks pqdk Fkk rks 5 ctrs ctrs vejkiqj ifjlj o ckgj lM+d ij lRlax fiiklqvksa dks vikj la[;k esa cSBs ns[kk x;k] dqN vioknksa dks NksM+dj ftudks tgk¡ txg feyh] cSBdj lRlax vkuUn fy;k;s tks pS= dk esyk Fkk] fnu ik¡p vdsyk Fkk # dkuiqj dh lkSE;k& ;Fkk uke rFkk xq.k ds vk/kkj ij lkSE; lqjhyh vkokt esa 'kksÒk Fkh lRxq# dh] lpeqp vycsyk Fkk--A ^vk;ks Lokeh VsÅ¡jke tks esyks* tc xhr xk;k rks lkjh laxr mBdj [kM+h gks xbZ D;k ckr Fkh lUrks dh] lkSxkr Fkh lUrks dh vkSj djrky djds g"kZ&foÒksj gksdj ukpus&>weus yxhesjh tgk¡ Òh ut+j xbZ] Fkh Vksyh ÒxoUrksa dh--A # tks/kiqj e.Myh }kjk ÒO;re eapu& lcdks Òko&foÒksj dj x;k- euksgkjh u`R; ;gk¡ jkst+ gh lRlax Fkk] lcds eu vkuUn Fkk ls ifjiw.kZ ukVî eapu esa pksjksa }kjk vejkiqj LFkku] VaMksvkne esa vkuk vkSj lUrksa ds lax feyds] fur gh u;k jax <ax Fkk--A xq#nso Òxoku ds fnO; n'kZu o lRdkj ls vfÒÒwr gksdj xq# 'kj.kkxr gks tkuk /otk çse çdk'kh Fkh] cM+s lq[k dh jk'kh Fkh dk cw[kch fp=.k fd;k x;k- bl eapu dh [kkfl;r ;g jgh fd laokn tks fd iwoZ lRxq# us tks QgjkbZ] laxr Òh gqyklh Fkh--A esa gh xq#Òä Jh tsBkuUn ykyokuh }kjk cksydj fjdkMZ fd;s x;s Fks&ik'oZ esa 'kksÒk ;k=k D;k dgus] D;k uwj Fkk lRxq# dk cksys x;s laoknks ij çseçdk'kh dykdkjksa dh l'kä ÒkoÒ¡fxek lpeqp ljkguh; gou ;K gj esys lk] e'kgwj Fkk lRxq# dk--A jgh- ukVî eapu ds i'pkr~ lkewfgd u`R; esa ckgj ls ikydh esa xq#nso Òxoku dk gtkjkas çseh ns'k ls vk;s Fks] u;s os'k esa vk;s Fks dbZ Òä ;gk¡ ij rks] ijnsl ls vk;s Fks--A vkuk lcdks vkuUn foÒksj dj x;k# jk"Vªh; Lo;alsod la?k] fofÒé lkekftd] jktuSfrd nyksa ds mPp i/kkf/kdkfj;ksa ;gk¡ laxr cM+h Òkjh Fkh] p<+h uke [kqekjh Fkh lfgr LFkkuh; tu çfrfuf/k] iqfyl ç'kklu ds mPpkf/kdkfj;kas us Òh pS= esys esa lRxq# dh jger dh] egdh Qqyokjh Fkh--A vkdj xq# egkjkt th ls vk'khokZn çkIr fd;k- Lokeh VsÅ¡jke iksyh Dyhfud] laxr dh eLrh Fkh] lkb± VsÅ¡jke dh d'rh Fkh Lokeh 'kkfUrçdk'k us= fpfdRlky;] t;iqj ds ofj"B fpfdRldksa] lsodksa dks Òh mudh Ñik ds fcuk] ;gk¡ fdldh gLrh Fkh--A xq#nso Òxoku dk eaxy vk'kh"k feyk- Jh çse çdk'k foJkex`g dks laÒkyus okyh Ò.Mkjs vfr Òkjh Fks] lsod lc lsoknkjh Fks ru ls rks Fks lsok esa] ij eu ls mnkjh Fks--A desVh }kjk xq#nso Òxoku larkas dk ÒO; vfÒuUnu fd;k x;kls # pS= esys esa lar e.My ds vykok opuke`r oj[kk djus okys fo}ku] dfo] ok nkjksa dh fdLer is] esjk eu brjk;k Fkk eSa cks> gw¡ xq# ?kj is] eu&eu 'kjek;k Fkk--A vkstLoh oäk] Òxr o Jh çseçdk'kh Òtu e.Mfy;k¡& njckj dh 'kksÒk ij] lc laxr cfy gkjh Fkh lqfo[;kr lkfgR;dkj&dfo MkW- n;ky ^vk'kk* ¼fla/kq uxj] dY;k.k½] Òxr yfM+;ksa o Qwyksa dh] jkSud vfr I;kjh Fkh--A ekf.kdeqä ¼[kSjFky½] Òxr y[kehpUn dOoky ¼dksVk½] Òxr lksuw ¼dfo uksrunkl egfQy T+;ksa rkjksa dh] T;ksa #r gks cgkjksa dh ds ikS=] vgenkckn½] Òxr nhid ¼fnYyh½] Òxr gjnkl ¼vkxjk½] Òä vejyky Fkk efUnj egd jgk] Fkh /kwe t;dkjkas dh--A ¼ckank½] Òxr jes'kyky ¼fnYyh½] Òxr Òkstw o psrkjke ¼t;iqj½] Òxr egs'k ;gk¡ dVs pkSjklh gS] esjs xq# ?kV&?kV oklh gSa çrkijk; ¼vtesj½] Òxr gawnynkl] Òxr thrw Òkstjkt] Òxr v'kksd lksuh Òo ikj mrjus dks] dguk ^lr~uke lk{kh* gS--A ¼vtesj½] Òä jkeyky ¼cnusjk½] ia- fot; 'kkóh ¼fprkSM+½] Òxr egs'k] Òxr fleju xq#uke dk Fkk] ppkZ ?ku';ke dk Fkk <ksy.k 'kekZ] Òxr lksuw ¼vtesj½ Òxr uoyjke ¼QStkckn½] Jh ofj;ynkl ¼pkaik½] xq#uke fcuk ^o/kok*] thou fdl dke dk Fkk--A Jh lkaoyjke ¼eqjSuk½ Jh lksuw JheqDr ¼t;iqj½] Jh ccyw <ksyd okyk] Jh iquhr ek.kdyky ¼[kSjFky½] Jh lqanjnkl] Jh tSlkjke] Jh ghjkyky] Jh tLlwey ¼dksVk½] Jh oklqnso ¼dY;k.k fla/kq uxj½] Jh cztyky ¼jk;iqj½] Jh jes'kyky ^uhaxj* ¼vtesj½] Jh thorjke ¼vgenuxj½] Jh Òkounkl ¼pkbuk@nqcbZ½] Jh fd'kupan ¼[kSjFky½] ia- jkeiwtu frokM+h ¼bykgkckn½] Jh fd'kupan ¼jktukanxkao½] Jh [kq'kkynkl ¼t;iqj½ ds vykok ekrk yhykoarh lRlax Òou ls Jh clar dqekj ekrk olh e.Myh] nknh iq"iknsoh ¼vgenkckn½] nhnh Òxoarh ¼vkxjk½] nknh psrknsoh ¼t;iqj½] nknh inek ¼chdkusj½] ekrk dfork ¼gkaxdkax½ us ln~xq# Òxoku dh efgek dk xq.kxku fd;kçse çdk'k Òtu e.Myh] tdkrkZ] nqcbZ e.Myh] Lisu] gkaxdkax] vesfjdk e.Myh us cM+s gh jlhyh vkokt esa xq# efgek ds Òtu xk;u djds laxr dks vkufUnr fd;k- ns'k ds fofÒé 'kgjksa dh Jh çse çdk'k Òtu e.Mfy;ksa ds Òtuhd efgyk iq#"kksa us Òh xq#xku djds ekStkuUn djk;k-

pS= esyk


22

çse çdk'k lans'k

15 vçsy 2018

iwT; xq#oj Lokeh Hkxrçdk'kth egkjkt lar e.Myh dk lar e.Myh ds lkFk 16 ekpZ jkf= 8%30 cts ;gk¡ ds xhrk ns'kkVu Òou igq¡ps- ;gk¡ ij leky[kk ls vk;s gq, Jh gjds'k o/kok

;k=k&n'kZu /keZ'kkyk 5 ls 16 ekpZ

Jh çse çdk'k e.Myk/;{k ije iwT; xq#nso Òxoku ln~xq# Lokeh Òxrçdk'k th egkjkt dh ikou v/;{krk esa fgekpy çns'k ds /keZ'kkyk 'kgj ds [kfu;kjk rglhy ds xk¡o ekgksyh esa LFkkfir Jh çse çdk'k LoxZ vkJe dk okf"kZd egksRlo cM+s gh /kke/kwe ls 11 ekpZ dks euk;k x;k- bl fnu çkr% gou&;K gqvk blds i'pkr~ Jh çseçdk'kh /otkoanu dk iaFkh; dk;ZØe fgekpyh <ksyoknu ds e/; osnea=ksa dh _pkvksa ds mPp Loj xk;u ds lkFk lEié gqvk- xq#nso Òxoku ds Jheq[k ls /ofur /otoanuk xhr dks lqudj ns'k fons'k ls vk;h laxr ds iSj fFkjdus yxs vkSj ukp&>we dj lcus viuh [kqf'k;k¡ O;ä dhabl volj ij iwT; Lokeh t;nso th egkjkt] lar lgtkuan th] lar <kywjke] lar deyyky ¼t;iqj½] Òxr nhidyky ¼fnYyh½] Jhjkepan] Jh eksgu f'koukuh ds lkFk 150 ls vf/kd çseh ns'k fons'k ds fofÒé Òkxksa ls vk;s gq, 'kkfey gq,- LFkkuh; fgekpyh Òk"kk esa dgk tkus okyk ^/kke* ftls ge lc Ò.Mkjk dgrs gSa- bl "kV~jl;qä Òkstu Ò.Mkjs ^/kke* esa lehiLFk dbZ xk¡oksa ls ljiapksa lfgr lSdM+ksa dh la[;k esa xzkeh.kksa us J)k&Òko ls Òkstu çlknh ikbZ- bl /kke dh ;g Òh fo'ks"krk jgh fd ogk¡ dh ijEijkuqlkj Ò.Mkjs esa ijksl dh xbZ- lsok esa Jh lkaoyjke] Jh fd'kksjyky] Jh x.ks'kjke] Jh ?ku';ke&jk/kk] xhrk] ikoZrh] n;k] ujs'k] dkark vkfn 'kkfey jgs- 16 ekpZ nksigj 11%30 cts iwT;Jh dq#{ks= ds fy, jokuk gq,-

dq#{ks= 16 ls 17 ekpZ ikSjkf.kd dFkkuqlkj /keZuxjh& dq#{ks=] 'kkL=kuqlkj ;gha ij dkSjo&ikaMoksa esa laxzke gqvk vkSj ;gh og LFkku gS] tgk¡ ij Òxoku ds Jheq[k ls txr~ m)kj ds fy, xhrk mins'k fu%l`r gq, Fks&& blh ikou LFkyh ij iwT; xq#nso Òxoku

us xq#nso Òxoku dh vxokuh dh- xhrk Òou VªLV ds larksa us Òh xq#nso Òxoku ls feydj çlUurk O;Dr dh- ijLij okXfoykl esa KkuokrkZ dk vkuUn gqvk- jkf= foJke xhrk Òou esa gqvk- xhrk ve`r dk tgk¡ çokg gqvk Fkk] ml LFkyh ds n'kZu Òh 17 ekpZ dks çkr% fd;s x;s- czãljksoj] tgk¡ ij lw;Zxzg.k ds nkSjku Luku dk fo'ks"k egRo gS] ds n'kZu Òh fd;s x;s- xhrk Òou VªLV o Jh t;jke fo|kihB tgk¡ ij czkã.kq ca/kq fo|k/;;u djrs gSa& esa Ò.Mkjs fd;s x;s- larksa fo|kfFkZ;ksa t:jreanksa dks nSfudksi;ksxh lkexzh nh xbZdq#{ks= esa jgus okys çseçdk'kh ekrk dkUrk&txnh'k vjksjk ds ;gk¡ ls gksrs gq, lk;a 5 cts gfj}kj ds fy, jokuk gq,-

Jhgfj}kj 17 ls 19 ekpZ dq#{ks= ls lM+d ekxZ }kjk pydj ek¡ xaxk ds ikou rV ij ekrqxaxs ds n'kZu djrs gq,] jkf= 8 cts Òksirokyk fLFkr çse çdk'k vkJe igq¡ps- gfj}kj vkJe ds O;oLFkkid lar 'kEÒwykyth ds lkFk lsok laÒky eas lg;ksxh lar jes'kçdk'k th] lar lqferyky] lar ;'kyky o lsok/kkfj;ksa }kjk xq#nso Òxoku larksa dk Lokxr fd;k x;k- iwT; xq#nso Òxoku }kjk 18 ekpZ dks Lokeh lokZuUn ?kkV] Lokeh lokZuUn Le`fr LFky ds n'kZu o xaxkiwtu&vkpeu djds ueu&oUnu fd;k x;k- vkJe dh laÒky djrs gq, voyksdu fd;k x;k19 ekpZ dks çkr% Lokeh lokZuUn ?kkV ij xaxkekrk dh xksn ls lkjs lalkj dks psVh p.M Òxoku >wysyky t;arh dh 'kqÒ dkeuk,¡ nh xb± tks 'kh?kz gh lks'ky ehfM;k ij ok;jy gks xbZ- çkr% 8 cts t;iqj ds fy, çLFkku gqvk-

t;iqj 19 ekpZ ls 6 vçsy Òxoku >wysyky t;arh ^psVh paM* 19 ekpZ dh la/;k dks 5%15 cts xq#/kke Jh vejkiqj LFkku tc iwT; xq#nso Òxoku dk eaxy vkxeu gqvk rks lRlax o lsok dk;ks± esa tqVs lSdM+ksa lsodksa ds ân; vkuUnksYykl ls txexk mBsvkSj gks Òh D;ksa u ,sls ije ikou fnu Lo;a gktjkagtwj xq#nso Òxoku ds n'kZukuUn dk volj feys rks fdldk fny vkufUnr u gksxk- vejkiqj lRlax lÒky; esa Òxoku


23 çse çdk'k lans'k 15 vçsy 2018 >wysyky ds fojkV Lo:i ds n'kZu djds iq"iekyk igukdj fn;k x;k gS- vkSj dbZ yksx bls y?kq fla/k Òh dgrs gSa( D;ksafd xq#nso Òxoku us Òxorkorkj Òxoku >wysyky dks ;gk¡ ij fla/kh leqnk; cgqr cM+h la[;k esa jgrk gS- xq#nso ueu&oUnu djds Lrqfr dh- rRi'pkr~ larksa çsfe;ksa ls feys larksa ds lgt n'kZu ikdj lar fgjnkjke uxj ds fuoklh vkSj pS= esys dh rS;kfj;ksa ds lEcU/k esa ppkZ,¡ dh- iwT; vius vkidks /kuÒkxh eku dj ÑrkFkZ gksus yxs- ekxZ esa xq#nso Òxoku çfrfnu fujarj vejkiqj njckj esa vusd LFkkuksa ij laLFkkvksa çsfe;ksa }kjk Lokxr fd;k x;k] voyksdu djrs gq, pS= esys dh rS;kfj;ksa dh leh{kk djrs lkFk gh ogk¡ ij çlkn forj.k Òh gksrk jgk- lk;a 6%15 cts jgs o larksa çsfe;ksa ls Òh çfrfnu cSBdksa dk flyflyk tkjh 'kksÒk;k=k lk/kq okLokuh Ldwy xzkWÅaM igq¡pdj lRlax lÒk jgk- 27 ekpZ dks vo/kwr lar iwT; Lokeh xq#eq[knkl th esa ifjf.kr gks xbZ- ;gk¡ ij 8 cts rd lRlax dh ekSt gqbZegkjkt dh iq.;frfFk miy{k esa ikBkjEÒ gq,- 97osa pS= rRi'pkr~ Òkstu Ò.Mkjk gqvk- f=fnolh; lRlax Kku ;K esyk 31 ekpZ ls 4 vçsy rd xq#nso Òxoku dh ikou dk fo'kky vk;kstu lar fgjnkjke uxj ds lk/kw oklokuh v/;{krk esa lksYykl euk;k x;k ftldk fooj.k vyx ls Ldwy ds fo'kky eSnku esa lk;a 5%30 ls 7%30 cts rd fd;k fn;k x;k gSx;k- ;gk¡ ij lRlax dh Kku ve`r /kkjk esa yxÒx rhu gtkj ls vf/kd çsfe;ksa us cM+s gh euks;ksx ls Mqcdh yxkbZ6 vçsy jkf= dks iwT; xq#nso Òxoku lar e.Myh dk çLFkku e/;çns'k dh jkt/kkuh Òksiky ds fy, gqvk8 vçsy dks çkr% 8 cts ije lar fgjnkjke lkgc dh dqfV;k esa igq¡ps- ;gk¡ ij larJh dh ikou Le`fr;ksa&lekf/k lar fgjnkjke uxj ¼cSjkx<+½ eafnj ds n'kZu djds Òksiky ds 'kkgiqjk {ks= esa fLFkr çse &Òksiky 7 ls 9 vçsy çdk'k vkJe igq¡ps- ;gk¡ ij Òksiky dh Jh çse çdk'k lsok t;iqj pS= esys dh lEiérk ds i'pkr~ Jh çse çdk'k e.Myh&efgyk e.Myh us çsfe;ksa ds lkFk iwT; xq#ckck larksa e.Myk/;{k ije iwT; xq# egkjkt th lar e.Myh ds lkFk dk gkfnZd Lokxr fd;k- Jh çseçdk'kh /otkoanu ds ckn t;iqj ls Vsªu }kjk lk;a 7%40 ij pydj çkr% 7 cts lar lRlax dk vk;kstu vkJe ds lkeus cuk;s x;s fo'kky fgjnkjke uxj ¼cSjkx<+½ igq¡ps- lar fgeka'kqyky o Jh çse i.Mky esa nksigj 12%30 cts rd gqvk- lRlax ds ckn vke çdk'k lsok e.Myh us iwT; iapksa ds lkFk feydj Ò.Mkjs dk vk;kstu Òh gqvk- ;gk¡ ls iqu% cSjkx<+ njckj g"kksZYykflr gksdj iwT; xq#nso Òxoku larksa dk vkReh; igq¡pdj foJkeh gq,- rhu fnolh; lRlax Kku;K esa lRlax Lokxr fd;k- ;gk¡ ls xkfM+;ksa ds dkfQys esa ,Q okMZ esa fLFkr i'pkr~ vke Ò.Mkjk Òh gqvk- 9 vçsy çkr% 7%30 ls 9 çse çdk'k vkJe igq¡ps- fiNys dkQh fnuksa ls vkJe dks cts rd vkJe ij ikBksa dk Òksx Ò.Mkjk gqvk- lk;adkyhu ltkus l¡okjus esa tqVk çse çdk'kh ifjokj vius xq#nso lRlax lÒk 5 ls 7 cts rd ¼lk/kw okLokuh Ldwy eSnku½ gqbZ Òxoku dh eaxye;h inpki ls gf"kZr gksdj xqykc ds Qwyksa ftlesa fnO; lRlax Kku ;K dks iw.kkZgqfr iwT;Jh }kjk iYyo dh cj[kk djus yxk- vusd çseh ukpus >weus yxs- njckj ikdj nh xbZ- cSjkx<+ Òksiky esys esa lehiLFk vusd 'kgjksa lkfgc Òh vius ekfyd ds 'kqÒkxeu ls gf"kZr gks vkuUn ds ls cM+h la[;k esa çseh 'kkfey gq,- iwT; ln~xq# egkjkt th larksa ds vfÒuUnukFkZ LFkkuh; fo/kk;d] ik"kZn iwT; iapx.k >wys >wyus yxhf=fnolh; dk;ZØeksa ds vUrxZr 7 vçsy dks çkr% 9%30 vkfn vusd fof'k"V vfrfFk Òh i/kkjs- 9 vçsy lk;a 7%30 cts gou&;K gqvk rRi'pkr~ Jh çse çdk'kh /otkoanu dk cts Lokeh 'kkfUrçdk'k vkJe dk n'kZu djrs gq, dkjksa }kjk bUnkSj ds fy, çLFkku gqvkije euksje dk;ZØe lkuUn lEié gqvkiw T; Lokeh euksgjçdk'kth egkjkt] iwT; Lokeh t;nsoth 'kke 5 cts vkJe ls cS.Mcktksa <ksy 'kgukbZ] >k¡fd;ksa ds egkjkt] lar gfjvkseyky] lar y{e.kyky ¼pSébZ½] lar cq/kj lkFk iwT; Lokeh th ds lEeku esa ,d Lokxr 'kksÒk;k=k çdk'k] la r <kywjke] lar deyyky ¼xka/kh/kke½] lar fgeka'kqyky fnO; lRlax lekjksg LFky ^lk/kq okLokuh Ldwy xzkWÅ.M* rd lar xqjnkl ¼yksukokyk½] fo|kFkhZ nso] Jh ekf.kdeqä] fudkyh xbZ- bl ÒO;re 'kksÒk;k=k esa iwT; xq# egkjkt th ls¼C;koj½] od Jh jkepan] Jh eksgudqekj&inek f'koukuh ¼vtesj½] Jh dks ,d [kqyh LiksVZl~ thi esa vkxzg iwoZd fojkteku fd;k ofj;yey ¼pkEik½] Jh vkseçdk'k ¼jk;iqj½] Jh çse dqekj x;k- cSjkx<+ ftldk uke Òkjr ljdkj }kjk ijksidkjh lar ¼euhyk½ o Lisu e.Myh dh ekrk fcUnq] vtqZu&e;wjh] ykypan o fgjnkjke th dh ikou Le`fr esa lar fgjnkjke uxj dj vusd vU; çseh iwT; xq# egkjkt th dh e.Myh esa 'kkfey jgs-


24

çse çdk'k lans'k

15 vçsy 2018

vejkiqj xeu ¼'kksd&lekpkj½ ekrk js[kk nsoh th fd'kux<+ ckal ¼vyoj½A Jh dslksey dh /keZiRuh ekrk Jherh js[kknsoh th] 53 o"kZ dh vk;q esa 10 ekpZ dks xq#xksn esa vejkiqj fl/kkjha- vki Jh vejkiqj njckj ds çeq[k lsodksa esa ls ,d Jh fugkypan rstukuh th ¼çfrfuf/k& çse çdk'k lans'k½ dh cM+h lqiq=h Fkha- xq#pj.kksa o larlsok esa vkidh çhfr lnk jgh-

ekrk yktoarh nsoh th t;iqjA Jh vejkiqj njckj ds çeq[kre lsodksa esa ls ,d Jh lqUnjyky Ñiykuh th dh ekrk Jherh yktoarh nsoh /keZiRuh vejkiqjoklh Jh /keZnkl Ñiykuh th] 16 ekpZ dks xq#pj.kksa esa vejkiqj yksd fl/kkjha- vkidk thou xq#nso Òxoku larksa o xq#njckj dh lsok esa gh lkFkZd gqvk-

Jh jes'k dqekj /kutk.kh th ukxiqjA ln~xq# Òxoku dh fç; Òä ekrk xq.koUrh nsoh /keZiRuh vejkiqjoklh Jh y{e.knkl ukxiky th] 64 o"kZ dh vk;q esa 21 ekpZ dks xq#xksn eas vejkiqj fl/kkjha- vkius xq# njckj esa fuR; fu;e iwoZd lRlax lsok esa Òkx ysdj viuk thou lQy fd;k-

ekrk uhye nsoh th LisuA Lisu ds iEiyksuk 'kgj esa fuokl djus okyh ekrk uhye nsoh /keZiRuh Jh çrkijk; ukuokuh th] 65 o"kZ dh vk;q esa 4 vçsy dks çkr% iYyo osyk esa xq#pj.kkJ; esa vejkiqj fl/kkjhavki vejkorh vkJe dh ns[kjs[k djus okys lar Jh lqnajnkl th dh cM+h ÒkÒh Fkha-

Jh lquhy dqekj xaxokuh th mYgkluxjA fu;fer :i ls lRlax esa Òtu xk;u lsok]

Ò.Mkjs o xks'kkyk esa lsok djds viuk thou xq#pj.kksa esa lefiZr djus okys xq#Òä Jh lquhy dqekj lqiq= vejkiqjoklh Jh t;jkenkl xaaxokuh th] 58 lky dh vk;q eas 5 vçsy dks xq#pj.kksa esa vejkiqj fl/kkjs- mYgkluxj ds çeq[kre lsod ekLVj nknk Jh rqylhnkl eksVokuh th vkids 'olqj gSa- vkJe ds eq[; lsok/kkjh Jh ijekuUn eksVokuh th ds vki cguksbZ Fks-

Jh /keZnkl dVkfj;k th bUnkSjA xq# njckj esa fu;fer :i ls lRlax vkuUn ysus ds i'pkr~ dbZ o"kks± ls çlkn forj.k dh lsok djus okys 74 o"khZ; nknk Jh /keZnkl dVkfj;k th] 5 vçsy dks xq#pj.kksa esa vejkiqj fl/kkjs- ;gk¡ ;g mYys[kuh; gS fd çlkn forj.k djrs gq, gh vkidks ân;k?kkr gqvk vkSj mipkj ds nkSjku vkius vafre 'okl yh- vkids lqiq= Jh iq#"kksÙke dVkfj;k ¼iIiw ÒS;k½ Òh Jh çse çdk'k lsok e.Myh ds çeq[k lsodkas esa ls gSa-

Jh xkso/kZunkl NkcfM+;k th mYgkluxj&5A xq# njckj ds Ò.Mkjh nknk Jh xkso/kZunkl th lqiq= vejkiqjoklh Jh ykypan NkcfM+;k] 90 o"kZ dh vk;q eas 5 vçsy dks xq#xksn esa vejkiqj fl/kkjs- çse çdk'k vkJe] mYgkluxj&5 ds LFkkiuk dky ls nsgksRlxZ rd vki Ò.Mkjs esa lsok dk;Z djrs jgs- vki Òtu Òh lqje;h vkokt esa xk;k djrs Fks- 'kq:vkrh le; tc xq#fnol 'kfuokj dks njckj ij jkf= tkxj.k gksrk Fkk] mlesa Òh vki Òtu xk;u dh lsok djrs Fks-

Jh çse çdk'k e.Myk/;{k iwT; xq#oj Lokeh Òxrçdk'k th egkjkt lar e.Myh }kjk fnoaxr vkRekvksa dks vejkiqj yksd esa viuh pj.k&'kj.k esa j[kus gsrq vkpk;ZJh ln~xq# nso Òxoku o çÒq ijekRek ls çkFkZuk dh xbZ ¼iYyo ik;k½-

çse çdk'k gkSE;ksiSfFkd /kekZFkZ Dyhfud dk 'kqÒkjEÒ jk;iqjA NÙkhlx<+ dh jkt/kkuh jk;iqj ds flfoy ykbZUl o lehiLFk {ks=ksa ds ukxfjdkas dks ranq#Lr jgus ds fy, Jh çse çdk'k gksE;ksiSfFkd /kekZFkZ Dyhfud dh lsok,¡ Òh çkIr gksrh jgsaxh- ds- lh- foyk] flfoy ykbZUl~ esa psVh p.M ds egku ioZ ij 19 ekpZ lkseokj dks lar gsearyky }kjk bl vLirky dk 'kqÒkjEÒ osn ea= xk;u ds lkFk fd;k x;k- Jh çse çdk'k vkJe VªLV] jk;iqj ds }kjk lapkfyr bl vLirky esa MkW- oS'kkyh vejkuh fcuk fdlh Òsncqf) ds leLr vkxarqd jksfx;ksa dk bykt djsaxhoxZigsyh&166 ds lgh gy Òstus okyksa ds uke& t;iqj ls çseçdk'kh tfru] lksfu;k] lkfjdk] dfork] v'kksd iqjlkuh] eqEcbZ ls çseçdk'kh v'kksd dqekj eksVokuh] ulhjkckn ls çseçdk'kh dfork uokuh] venkckn ls çseçdk'kh jf'e eukst dyokuh] jktdksV ls çseçdk'kh MkW- thorjke ewypankuh] fg;k r#.k ok/kokuh] xka/kh/kke ls çseçdk'kh yrk Òxokunkl eksVokuh] dkUrk lqjs'k ykyokuh] e;ad lqjs'k prqjkuh] fnYyh ls çseçdk'kh pUnj oUnuk ysMokuh] la/;k ek[khtk] bUnkSj ls çseçdk'kh çhrh&lkuoh ryjstk] dfork yksgkuh] iyoy ls çseçdk'kh çKk] ohuk jkuh] v'kksd dqekj ljnkuk] fufru vjksM+k] tks/kiqj ls çseçdk'kh Òkouk euksgjyky cknykuh] ek/kqjh Ñiykuh] dfork dyokuh] xhrk&ijh /kekZuh] jsuw&eerk f[kekuh] Òxoarh egkuUnkuh] jk/kk l[kjkuh-


25 çse çdk'k lans'k ¼i`"B 26 ls vkxs½ iwT; xq#oj Lokeh Òxrçdk'k th egkjkt lar e.Myh dk ;k=k&dk;ZØe 29 tqykbZ ls 1 vDVwcj 2018 rd laÒkfor fons'k ;k=k ,oa vU; LFkkuh; dk;ZØe 098290&14850] 94140&67850 02 ls 4 vDVwcj 2018 rd t;iqj 0141&2372424] 2372423 05 ls 7 vDVwcj 2018 rd C;koj ¼vkJe okf"kZdksRlo½ 095977&31277] 94143&54657 08 ls 9 vDVwcj 2018 rd ulhjkckn&dsdM+h 093567&31906 30 vçsy 18&lkseokj&cq) iwf.kZek] oS'kk[k Luku iw.kZ] ln~xq# gfjnkljke vorj.k fnol] tUeksRlo lekiu 'kq) T;s"B Ñ".k i{k 03 ebZ 2018&xq#okj&Jhx.ks'kprqFkhZozr] paæksn; 9%30 jkf=esa 08 ebZ 2018&eaxyokj&iapd çkjEÒ çkr% 6%12 cts ls oS'kk[k Ñ".k i{k 11 ebZ 2018&'kqØokj&vijk vpyk ,dkn'kh ozr 15 vçsy 2018&jfookj&iapd lekIr jkf= esa 3%52 cts] 13 ebZ 2018&jfookj&iapd lekIr fnu esa 11%41 cts] çnks"k Jk) dh vekoL;k 15 ebZ 2018&eaxyokj&vekoL;k] oVlkfo=h ozr] o`"k laØkafr 16 vçsy 2018&lkseokj&lkseorh vekoL;k vf/kd T;s"B 'kqDy i{k oS'kk[k 'kqDy i{k 16 ebZ 2018&cq / kokj&pUæn'kZ u] iq#"kksÙke ekl 'kq: 17 vçsy 2018&eaxyokj&pUæn'kZu 18 ebZ 2018&'kq Ø okj&oS u k;dh prqFkhZ ozr 18 vçsy 2018&cq/kokj&v{k; r`rh;k] v[k.k Vht 20 ebZ 2018&jfookj&lkb± VsÅ¡jke pkSFk 19 vçsy 2018&xq#okj&oSuk;dh x.ks'kprqFkhZ ozr 15 vçsy 2018

ozr&ioZ &ioZ&mRlo

21 vçsy 2018&'kfuokj&lkb± VsÅ¡jke pkSFk

26 vçsy 2018&xq#okj&eksfguh ,dkn'kh ozr] ln~xq# gfjnkljke tUeksRlo 'kq: lÒh vkJeksa ij 27 vçsy 2018&'kqØokj&çnks"k ozr 29 vçsy 2018&jfookj&ozr dh iwf.kZek

vk/;kfRed oxZ igsyh&167 1

3

2

4

7

5

6

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17 18

19

20

21

22

vk/;kfRed oxZ igsyh&166 dk lgh gy 1

oh

6

r

2

j ek

x

tk

fo

ns

20

rk

jk

lk r

4

æ 7 9

nk

Q y

lq

o

14

u

17

o

j

r

j 10

Ò

12

uk

x

15

e

r

19

dk

dk

d

'k

u j

lk

lk

uh 21

5

j

u

g 18

/kk

e u

13 16

Ò y

8

jk 11

3

ç

24 ebZ 2018&xq#okj&Jh xaxk n'kgjk

25 ebZ 2018&'kqØokj&iq#"kksÙkeh ,dkn'kh ozr 29 ebZ 2018&eaxyokj&iwf.kZek ozr ¼uksV % /keZ 'kkL=ksa ds vuqlkj xaxk vorj.k] xaxk n'kgjk iq#"kksÙke ekl eas gh fo'ks"k iq.;dkjh ekuk x;k gS-½

ck,¡ ls nk,¡ %

çLrqfr % lq/kk tkSgjh] t;iqj

01- lRlax( ------ le ugha] lk/ku dks tx ekfga] dg VsÅ¡ fcu gfj Ñik] lRlax feyrk ukfga- ¼2-4½ 07- [kf.Mr ( VwVk&QwVk ( tks lkfcr u gks- ¼2½ 08- fdUgha nsoh&nsork dh iwtk gsrq iwjh jkr Òtu dhrZu djuk- ¼4½ 09- la[;k esa ckjg ftueas lw;Z fopj.k djrk gS- ¼2½ 10- guqeku] vaxn] lqxzho vkfn blh oxZ o tkfr ds Fks- ¼3½ 11- ioZ fo'ks"k ij /kkfeZd ÑR; o vkeksn çeksn gsrq tu leqnk; dk tek gksuk- ¼2½ 12- ân; ( ---- cqf) bfUæ; çk.k /ku] ftag nhuh uj nsg- ¼2½ 13- iSjksa ls ykpkj fodykax ( ^tkdh Ñik ----- fxfj ya?kS va/kjs dks lc dqN n'kkZbZ*- ¼2½ 14- ^deZ /keZ ti /;ku ri] ;ksx ;K ozr----* lgk;rk gsrq /ku oLrq,¡ nsuk- ¼2½ 16- ^jRu* dk viÒza'k ( ^eSaus jke ---- /ku ik;ks*- ¼3½ 17- fdlh vÒh"V gsrq ri ds leku ç;Ru djuk- ¼3½] 18- lalkj o ÒkSfrd lq[k R;kx djus okyk- ¼4½ 21- dey ( tyt- ¼3½] 22- ek¡xus okyk ( fÒ[kkjh- ¼3½

Åij ls uhps % 02- Òkjr dh çkphu fo|kihB ¼fo'o fo|ky;½ tks d'ehj esa Fkk- ¼4½] 03- lR; ( lp- ¼2½ 04- x.ks'k] x.kifr- ¼4½] 05- fdUrq ( ?kfM+;ky ftls ekj dj Jh ukjk;.k us xt dks cpk;k- ¼3½ 06- u'oj ( tks iy esa u"V gksus okyk gks- ¼5½ 09- yadk dwp ls iwoZ Jh jke }kjk nf{k.k Òkjr esa LFkkfir f'ko eafnj- ¼5½ 10- Jh fo".kq dk ckSuk vorkj- ¼3½] 14- vR;ar nkuh O;fä- ¼4½ 15- og LFkku tgk¡ cksf/k o`{k gS ( fcgkj dk çfl) ckS) rhFkZ- ¼4½] 17- leLr ( laiw.kZ- ¼2½] 19- NksM+ ( R;kx- ¼2½] 20- dkxk ( dÅvk- ¼2½


26

çse çdk'k lans'k

15 vçsy 2018

Jh çse çdk'k e.Myk/;{k iwT; xq#oj

ln~xq# Lokeh Hkxrçdk'kth egkjkt

Jh vejkiqj LFkku] t;iqj

dk ;k=k dk;ZØe 15 ls 16 vçsy 2018 rd 17 vçsy 2018 18 vçsy ls 25 ebZ 2018 rd 18 vçsy ls 21 vçsy 2018 rd 22 vçsy 2018 23 vçsy 2018 24 ls 26 vçsy 2018 rd 27 ls 30 vçsy 2018 rd 01 ebZ ls 2 ebZ 2018 rd 03 ebZ ls 6 ebZ 2018 rd 07 ebZ ls 11 ebZ 2018 rd 12 ebZ ls 16 ebZ 2018 rd 17 ebZ ls 19 ebZ 2018 rd 20 ebZ ls 25 ebZ 2018 rd 26 ebZ 2018 27 ebZ 2018 28 ebZ ls 13 twu 2018 rd 14 ls 15 twu 2018 rd 16 ls 19 twu 2018 rd 20 ls 22 twu 2018 rd 23 ls 24 twu 2018 rd 25 twu 2018 26 ls 30 twu 2018 rd 01 tqykbZ 2018 02 ls 7 tqykbZ 2018 rd 08 tqykbZ 2018 09 ls 12 tqykbZ 2018 rd 13 tqykbZ 2018 14 tqykbZ 2018 15 ls 18 tqykbZ 2018 rd 19 ls 25 tqykbZ 2018 26 ls 28 tqykbZ 2018

t;iqj 0141&2372424] 2372423 ;k=k 098290&14850] 94140&67850 vesfjdk 091780 56979 U;w;kdZ 091780 56979 U;wtlhZ 091780 56979 U;w;kdZ 091780 56979 fiV~lcxZ@Pittsburgh 091780 56979 NkjysV@Charlotte 091780 56979 f'kdkxks@Chicago 091780 56979 áwLVu@Houston 091780 56979 csyht@Belize 091780 56979 dqjklkÅ@Curacao 091780 56979 iukek@Panama 091780 56979 teSdk@Jamaica 091780 56979 ;k=k 098290&14850] 94140&67850 fnYyh 098290&14850] 94140&67850 vfu.khZr 0141&2372424] 2372423 t;iqj 0141&2372424] 2372423 vtesj vkn'kZ uxj ¼ln~xq# VsÅ¡jke olhZ½ 0145&2441850] 98292&70850 t;iqj 0141&2372424] 2372423 [kSjFky ¼Lokeh thoueqDr olhZ½ 097821&62440 ;k=k 098290&14850] 94140&67850 cSadkd 006681 489 6128 ;k=k 098290&14850] 94140&67850 gkaxdkax 00852 9757 1454 ;k=k 098290&14850] 94140&67850 flaxkiqj 0065 8130 6686 ;k=k 098290&14850] 94140&67850 t;iqj 0141&2372424] 2372423 vtesj oS'kkyh uxj ¼ln~xq# VsÅ¡jke t;arh½ 093770&65000] 97840&65000 vfu.khZr 098290&14850] 94140&67850 t;iqj ¼xq#iwf.kZek½ 0141&2372424] 2372423 ¼vkxs dk dk;ZØe i`"B 25 ij Òh ns[ksa½


27

Øks/k er dj ;qf/kf"Bj vkSj muds ÒkbZ xq#th ds ikl x;s rks xq#nso us igys fnu ikB fn;k& ^Øks/k er dj* mls nwljs fnu ;kn dj vkus dks dgk- vxys fnu xq#th ds iwNus ij vtqZu] Òhe] udqy] lgnso ,oa 'ks"k lÒh f'k";ksa us ikB dks nqgjk;k fd ^Øks/k er dj*- ijUrq ;qf/kf"Bj us dgk fd& ^xq#th] eq>s vÒh ikB ;kn ugha gqvk gS-* xq#nso us dgk& ^dSlk ew[kZ gS rw! lcls cM+k gS vkSj lcls v;ksX;! tk] dy vo'; Lej.k djds vkuk-* ;qf/kf"Bj us dgk& ^ç;Ru d:¡xk xq#nso*nwljs fnu Òh ;qf/kf"Bj us dgk fd eq>s ikB ;kn ugha gqvk gS rks xq#th us dM+d dj dgk& ^vjs] rw euq"; gS ;k i'kq \ rhu 'kCnksa dk ikB rq>s ;kn ugha gqvk \* vkSj ,d pir ekj nh eq¡g ij- ;qf/kf"Bj us xky lgykrs gq, dgk& ^eSa ç;Ru d:¡xk] xqq#nso*rhljs fnu Òh ikB ;kn u djus ds dkj.k xq# th us mls rhu pkj pir eq¡g ij yxk nh vkSj xjtdj cksys& ^rw ç;Ru ugha djrk gS- dy ;fn ikB ;kn ugha gqvk rks eSa rsjh peM+h m/ksM+ nw¡xk*- ;qf/kf"Bj us igys dh Òk¡fr flj >qdkdj dgk& ^eSa ç;Ru d:¡xk] xq#th*vkSj ml fnu og nq;ksZ/ku vkfn ds ikl tc x;k rks os ijLij mlh dh gh ppkZ djrs fn[ks- ;qf/kf"Bj us vkRe fo'ys"k.k djrs gq, ns[kk fd mudh Mk¡V&QVdkj lquus ij] rkus lqudj Øks/k vkrk gS ;k ugha- ;g Òh ns[kk fd vÒh Òh eu dqN eyhu gksrk gS xq#nso dh Mk¡V [kkdjpkSFks fnu xq#th us fQj iwNk& ^;qf/kf"Bj] ikB ;kn gqvk ;k ugha \* ;qf/kf"Bj us gkFk tksM+ fn,] flj >qdkdj /khjs ls cksyk& ^ugha xq# th] vÒh iw.kZ ;kn ugha gqvk gS- cl] dqN ;kn gks x;k gS-* xq#th us pir ds ckn pir ekjuk 'kq: dj nh- ;qf/kf"Bj fufoZdkj Òko ls [kM+k ekj [kkrk jgk- xq#th gk¡Qus yxs- Fkddj #ds rks og vÒh Òh fuÒkZo ewfrZor~ cuk gqvk Fkk-

xq#th vk'p;Z ls cksys& ^vjs] rw vc Òh ,sls gh [kM+k gS] tSls dqN gqvk gh ugha gks-* ;qf/kf"Bj us dgk& ^vkius gh rks fy[kk;k Fkk xq#nso] fd& ^Øks/k er dj*- vc eSa dg ldrk gw¡ fd vkidk fl[kk;k gqvk ;g ikB eq>s ;kn gks x;k gS-* xq#nso us vkxs c<+dj mls Nkrh ls yxk fy;k& ^vc eSa le>k gw¡- rqe bl ikB dks lnk ls tkurs Fks vkSj mls rqeus vius thou esa mrkjus dk iw.kZ ç;Ru fd;k- eSa gh Òwy x;k Fkk] rqe ikl gks x;s gks eSa QSy gks x;k gw¡-* ^Øks/k er dj*& ;g igyh f'k{kk gS] tks gedks nh tkrh gS- bls gh vius thou O;ogkj esa vkRelkr~ djuk gS] blls cM+h f'k{kk dksbZ ugha gS( D;ksafd bl pk.Mky :ih Øks/k dks lk/kuk thou esa vk x;k rks le>ks cgqr dqN ik fy;k-

ge ew[kZ D;ksa cusa \ ,d fopkj'khy Òxon~ÒDrk ukjh dk ,dek= iq= ej x;k- ifr ?kj ls ckgj x;s Fks- ml ukjh us iq= dk 'ko <d fn;k vkSj ifr ds fy, Òkstu cuk;k- ifjJe ls gkjs Fkds ifrnso ?kj ykSVs- vkrs gh mUgksaus iwNk& vius chekj iq= dh D;k n'kk gS \ L=h cksyh& vkt og iwjk foJke dj jgk gS- vki Òkstu djsaiq#"k us gkFk&iSj /kks;k vkSj Òkstu djus cSBk- ukjh mls i¡[ks ls gok djus yxh- i¡[kk >yrs gq, og cksyh& esjh iM+ksflu us eq>ls ,d crZu ek¡xk Fkk- eSaus mls crZu ns fn;kvc eSa mlls viuk crZu ek¡xrh gw¡ rks og crZu nsuk ugha pkgrh] mYVs jksus&fpYykus yxrh gS! iq#"k g¡lk] cM+h ew[kkZ gS og! nwljs dh oLrq ykSVkus esa jksus dk D;k dke! iq#"k Òkstu lekIr dj pqdk Fkk- mls gkFk /kqykrs gq, L=h cksyh& Lokeh! viuk yM+dk Òh rks vius ikl Òxoku dh /kjksgj gh Fkk- çÒq us vkt viuh oLrq ys yh gS] fdUrq blesa jks&fpYykdj ge ew[kZ D;ksa cusarqe Bhd dgrh gks nsfo! iq#"k us xEÒhjrk iwoZd iRuh dh vksj ns[kk-


28 jft0 lekpkj i=&jft0 ua0 MP/HIndi/2008/25627

iksfLVax çs"k.k frfFk 15 vçsy 2018

lkehv tk lyksd ¼çks0 yNe.k ijljke gnZok.kh½

vkfn] fo;kfn] mikfn] VsbZ rki yxfu fgu thv [ks] ogh ruh ts og esa] lks tue fo´k, ckfn] tkxh djs u ;kfn] lkeh lq i s f j;q f u [ks lkehth thou ds rki&=; dks mYys[k djrs gq, dgrs gSa fd euq";@tho dks rhu çdkj ds rki ¼nq%[k½ Òkssxus iM+rs gSa- rki&=; ds çokg esa cgrs gq, euq"; O;FkZ gh viuk thou u"V dj jgk gS- fdUrq og tkxzr gks dj fç;re ijes'oj dks ;kn ugha djrklalkj esa tks Òh tUe ysdj vk;k gS] ml tho@euq"; dks lq[k vkSj nq%[k Òksxuk gh iM+rk gS- lq[k dh vis{kk nq%[k gh vf/kd Òksxus iM+rs gSa- nq%[k ekuks thou dk ,d vfoÒkT; vax gS vkSj og de ;k vf/kd çek.k esa lcdks Òksxuk gh iM+rk gS- nq%[k&jfgr thou ugha gksrk- iap egkÒwrksa }kjk i`Foh] ok;q] vfXu] rst vkSj vkdk'k }kjk çkIr nq%[k euq"; dks Òksxus gh iM+rs gSa- ouLifr] i'kq] dhM+s vkfn ;k euq"; çk.kh Òh nq%[k nsus okys gksrs gSa- bu nq%[kkas dks gh ^rki* dgk x;k gS'kkóksa esa rhu çdkj ds rki ;k nq%[k crk;s x;s gSa] ftudk mYys[k lkehth us mi;qZä 'yksd esa fd;k gS- ;s rki&=; bl çdkj gSa& ¼1½ vkf/k& vkf/k rki dk vFkZ gS ekufld@eu dk nq%[k] vkarfjd ihM+k- dksbZ fpark yxh jguk] eu {k; ls xzLr gksuk] vlQyrk eu esa pqÒrh jguk] Òze@Òzkafr] Le`fr&Òza'k] dke Øks/kkfn fodkjksa esa eu O;kIr jguk] cspSuh vkfn ekufld osnuk,¡ ^vkf/k* nq%[k ;k rki gSa¼2½ O;kf/k& O;kf/k dk vFkZ gS jksx] chekjh- euq"; ds ;s nSfgd rki ;k nq%[k gSavusd çdkj ds Toj@cq[kkj] jä&nks"k ds dkj.k gksus okys jksx] nsg ds Òhrjh vo;oksa dk 'kks"k.k] lwtu] nek] ân;&jksx] cq<+kis ds nq%[k vkfn 'kkjhfjd rki gSa¼3½ mikf/k& 'kjhj ds ckgjh nq%[k ;k ÒkSfrd nq%[k ^mikf/k* rki dgs tkrs gSavU; çkf.k;ksa }kjk euq"; dks feyus okys rki] euq"; dks euq"; }kjk gh feyus okys rki] >xM+s&fQlkn] ;q)] ck<+] ÒwdEi vkfn ds dkj.k euq"; dks feyus okys nq%[k blds vUrxZr vkrs gSa- bUgsa nSoh@bZ'ojh; rki Òh dgk tkrk gSlkjka'k] ;s f=fo/k rki gSa- dksbZ Òh çk.kh buls NqVdkjk ugha ik ldrkbu nSfgd] nSfod vkSj ÒkSfrd rkiksa ds lgu djus esa gh euq"; thou O;rhr gks tkrk gSLoRokf/kdkjh] çdk'kd % JhpUn iatokuh }kjk eqæd % lquhy iatokuh] léh fçUVlZ] ekek dk cktkj] y'dj] Xokfy;j ls eqfær djokdj] dk;kZy; % çse çdk'k lUns'k] çse çdk'k vkJe] xk<+os dh xksB] y'dj] Xokfy;j&474 001 22 ls çdkf'kr fd;k x;kA ¼dk;kZy; Qksu 0751&4045144 ij lEidZ le; çkr% 8 ls 10 o lka; 4 ls 7 cts rd½ lEiknd % 'kadjyky lcukuh

çcU/k lEiknd % JhpUn iatokuh

RNI MPHIN/2008/25627

Mkd jft- Xokfy;j lEÒkXk& 161@2017&19

lwpuk leLr lEekuuh; lnL;ksa ds lwpukFkZ muds çs"k.k irs ds Åij lnL;rk Øekad jlhn la[;k o 'kqYd vof/k fy[kh gqbZ gS] 'kqYd vof/k lekIr gksus dh lwpuk dks vkids irs ds Åij LAST COPY fy[kdj mls BOLD djds n'kkZ;k x;k gS- if=dk dh fujarj çkfIr ds fy;s viuh lnL;rk dk uohuhdj.k lnL;ksa dks ;Fkk'kh?kz & O;oLFkkid djk ysuk pkfg,-

Vhoh pSuyksa ij ln~xq# egkjkt th ds fnO; lRlax&n'kZu dk ykÒ ysa

vglkl Vhoh pSuy çfrfnu çkr% 7%10 ls 7%30 rd çfr jfookj

bZ'oj Vhoh pSuy lqcg 6-00 ls 6-30 cts rd

laLdkj Vhoh pSuy nksigj 2-30 ls 2-50 cts rd

Prem prakash sandesh april 2018 pdf  

PREM PRAKASH SANDESH 15 APRIL 2018 (HINDI EDITION)

Prem prakash sandesh april 2018 pdf  

PREM PRAKASH SANDESH 15 APRIL 2018 (HINDI EDITION)

Advertisement