Page 1

TC :

RNI No. : MAHMAL/2009/37912

MUMBAI

PUNE

OCT 30 - Nov. 5, 2011

VOL 3

ISSUE 35

PAGES: 16

3/-

]qc-ß-fpsS ]qc-Øn\v Ac-sßm-cpßn

2

Rm≥ sh-dpw- a-Z\n- A-√e v i s u l Exc view r Inte{]kwK-th-Zn-I-fn¬ Xos∏mcn NnX-dp∂ iin-Ie So®¿ apwss_ alm-\-K-cn-bn¬...

"-F-s∂- a- A-Z-\n-bp-sS- ln-μp∏-Xn-∏v- F-∂v- hn-ti-jn-∏n-°p∂-h-tcm-Sv- F-\n-s°mt∂ ]-dbm\p≈q-. C-ß-s\- A-h-tlfn-°-cp-Xv-. Rm≥ a-‰p- a-X-ßsf- A-]-Io-¿Øn-s∏-Sp-Øn-bn´n-√-. R-ß-sfm-∂pw- `o-I-c-hm-

Z-Øn-\v- Ip-S-]n-Sn-®n-´n-√-. ]ns∂- kz-¥w- a-X-Øns‚- D-∂-a\-Øn-\m-bn- {]-h-¿Øn-°p-∂Xm-Wv- {]-iv\-sa-¶n¬ Z-b-hmbn- F-s∂- Ip-d-®pIq-Sn- D-∂-Xcp-sS- t]cpam-bn- Xp-e-\w- sNøp-I'- ssh-‰v-sse≥-

thƒUn\v- (www.whiteline world.com)A\p-h-Zn-®- {]tXy-I- A-`n-ap-J-Øn-em-Wv- lnμp- sF-Iy-th-Zn- {]-kn-U‚ v- iin-I-e- So-®¿- Cu- A-`n-{]m-bwtc-J-s∏-Sp-Øn-b-Xv-.

tI-c-f-P-\-X- C-∂v- H-cp- {]-tXyI- A-h-ÿ-bn-em-Wv-. tXm-Wn°mc-\m-b- A-—≥ I-S-Øv- Ib-dn-b-h-sc- a-dpI-c-bn¬ ap-´-‰wsh≈-Øn¬ C-d-°n-hn-Sp-am-bncp-∂p-. P-\w- A-bm-fp-sS- a-I≥tXm-Wn-°m-c-\m-Ip-∂ Zn-h-kw-

Im-Øn-cp-∂p-. a-I-\m-I-s´- Ah-sc- A-c-b-‰w- sh≈-Øn¬ C-d-°n-hn-´p-. A-t∏mƒ tXm-∂n A-—-\m-bn-cp-∂p- t`-Zw-. C-Xpt]m-se-bm-Wv- c-≠p- ap-∂-WnI-fp-sS-bpw- `-c-Ww-. ln-μp-°sf- A-h-K-Wn-°p-∂-Xn¬ c≠p- ap-∂-Wn-I-fpw- a-’-cn-°p∂p-. I-gn-™- _-P-‰n-s\- tIm-´bw- ˛- a-e-∏p-dw- _-P-‰v- F-∂v- hnti-jn-∏n-®-X- v- Rm-t\m- Ip-Ω\w- cm-P-ti-J-ct\m- A-√-. atX-X-c-Xzw- ]m-Sp-∂- km-£m¬ I-Ωyq-Wn-kv-‰v- {]-ÿm-\Øn-s‚ H-cp- FwF¬F- B-

Wv-. C-sXm-cp- \-√- kq-N-\-bmWv-. ln-μp-hns‚ th-Z-\-sb- Ah-cpw- Dƒs°m-≠p Xp-S-ßn-bncn-°p-∂p-!- tI-c-f-Øn¬- am-‰Øns‚- iw-sJm-en- ap-g-ßn XpS-ßn-bn-cn-°p-∂p-. {io]-Zva-\m-`s‚ kz-Øv- I-≠t∏m-ƒ F-{X- s]-s´-∂m-WvPÃo-kv- Ir-jvW-ø-cpw- A-got°m-S- v- am-jpw- hnF- pw- a-‰pwD-Zm-c-a-\-kvI-cm-bn- am-dn-b-Xv-!-!A-Sp-Ø-ho-´n¬ t]m-bn- k-Zyhn-f-ºp-tºm-ƒ Im-´p-∂- D-Zm-cX-. A-d-bn-se- kz-¿Æ-hpw- c-

5

ae-bmfn t\gvkns‚ acWw

kacw Xo¿∂p, {]iv\-߃ C\nbpw _m°n-...

5


2

MUMBAI

OCT. 30 - NOV. 5, 2011

]qc-ß-fpsS ]qc-Øn\v Ac-sßm-cpßn

apwss_ \nhm-kn-Iƒ°v Ahn-kva-c-Wo-b-amb A\p-`hw {]Zm\w sNøp∂ Zriy-hncp-∂p-Iƒ Hcp-°m-\p≈ AWn-b-d- {]-h¿Ø-\-ß-fpsS Xnc-°n-emWv "apwss_]qcw ^ut≠-j≥'. \hw-_¿ 13-\p-\-S-°p∂ kam-]\ ktΩ-f-\-Øn¬ Kh¿Æ¿ sI. i¶-c-\m-cm-b-W≥ apJym-Xn-Yn-bm-bn-cn-°pw. kmaq-ly-t£aw e£yw h®v kwL-Sn-∏n-°p∂ Cu h¿tÆm-’-h-Øn-eqsS e`y-am-Ip∂ XpI Iym≥k¿, t\{X, lrZ-b-i-kv{X-{Inb XpS-ßn-b-h-bv°p≈ NnIn-’m-k-lm-b-ambpw, \n¿±\ hnZym¿∞n-Iƒ°p≈ ]T-\-k-lm-b-ambpw hn\n-tbm-Kn-°p-w. \hw-_¿ 11, 12, 13 Xob-Xn-I-fnembn tUmw_nhven Fw. sF. Un. kn {Ku≠n¬ \S°p∂ "apwss_ ]qcw hnhn-[I-e-I-fpsS kwK-a-th-Zn-bmIpw. apwss_ \nhm- k nIƒ°v Ahn-kva-c-Wo-b-amb A\p-`hw {]Zm\w sNøp∂ Zriy- h n- c p- ∂ p- I ƒ Hcp- ° m\p≈ AWn-b-d-{]-h¿Ø-\ß-fpsS Xnc-°n-emWv "apwss_-]qcw ^ut≠-j≥'

DZv L m- S - \ - Z n- h - k - a mb 11\v sshIn´v 6.30\v Ac-tß-dp∂ ssIsIm-´n-°-fn-bn¬ kn\nam-Xm-c-ß-fpƒ∏sS Bbn-cØn-e-[nIw Iem-Im-cn-Iƒ ]s¶-Sp-°pw. apwss_-]q-cØn-\p-th≠n H. F≥. cho-{μ\mYv {]tXyIw Xøm-dm-°nb hcn-Iƒ°v {]i-kvX-kw-Ko-X⁄-cmWv CuWw \¬In-bncn-°p-∂-Xv. XpS¿∂v aq∂p-aWn-°q-tdmfw ae-_m-dns‚

sXø-߃ thZn-bn¬ Dd™m-Spw. IÆq¿ sNdp-hmt©cn atljv ]Wn-°-cpsS t\Xr-Xz-Øn¬ I≠mI¿Æ≥, c‡-Nm-ap-≠n, sX°≥ Kpfn-I≥, IXn-h∂q¿ hoc≥ XpS-ßnb sXø߃ ImWn-Iƒ°v Hc-]q¿Δm\p-`-h-am-bn-cn-°pw. 12, 13 Xob-Xn-I-fn¬ cmhnse apX¬ apwss_-bnse hnhn[ kwL- S - \ - I - f psS H∏- \ ,

Kmb-{Xn-bpsS Nn{X-{]-Z¿i\w apwss_-bn¬

Kmb-{Xnapwss_: {]ikvX Nn{X-Im-c\mb Kmb-{Xn-bpsS Nn{X-{]Z¿i\w HtŒm-_¿ 31 apX¬ \hw-_¿ 6 hsc Plmw-Ko¿ B¿´v Kme-dn-bn¬ \S-°p-∂p.

Z^vap-´v, am¿Kw-I-fn. Xncp-hmXn-c-°fn F∂o Iem-cq-]߃ ssItIm¿Øv aX-ssa{Xn-bpsS ktμ-i-°m-gvN-Isfm-cp-°pw. aq∂p Znh-k-ßfnepw {]ikvX Nn{X-Im-c-∑mcmb IrjvW-am-Nmcn t_mkv, dnbmkv tImap, kt¥mjv Sn. hn, PntXjv I√m-´v, apc-fo-[-c≥ XpSßn \nc- h - [ n- t ]- c psS Nn{X- { ]Z¿i\w \S-°pw. Nn{X-߃ {]Z¿in-∏n-°m≥ Xmev]-cy-ap≈-h¿°v paintings @mumbaipooram.com F∂ sabn-en¬ At]-£n°m-hp-∂-Xm-Wv. tIcfØnse sI´nS \n¿ΩmXm-°-fpsSbpw Ic-Iu-i-e-hn`m-KßfpsSbpw {]Z¿i-\-Ãmfp-Iƒ, tIc-f-Øns‚ X\Xp cpNn ]I-cp∂ `£W ÃmfpIƒ, Bbp¿tΔZ kuP-\y-NnIn’m tI{μ-߃, Pt\m-]Im-c-{]-Z-amb A\-h[n kwcw`-߃ Hcp h¿Æ°p-S-°o-

www.whitelinevartha.com

Imgv N amem-J-am¿ t]cp-tI-´mtem? hº˛ \mXp-cm-ebw! ]s£ t\c-dn-bp-tºmƒ NXn, ]oV\w \K-c-Øn¬˛ tkh-\-a-\p-jvTn°pw t\gvkp-am¿ amem-J-am¿ PohnXw tlman-°p∂ ImgvN-bm-tWsd I„w! \mW-∏≥ a™{] Mob.: 9619425551 nanappanaickara@gmail.com

gn¬ Hcp-°p-I-bmWv kwLm-SI-cpsS e£yw. aq∂p-Zn-h-khpw sshIn-´p-\-S°p∂ kmwkvIm-cnI ktΩ-f\-Øn¬ tIc-f-Øn-\-IØpw ]pd-Øp-ap≈ hymh-km-bnI cmjv{Sob Iem-kmw-kvImcnI {]h¿Ø-Icpw tI{μ˛kw-ÿm-\-a-{¥n-amcpw ]s¶-Sp°pw. \hw-_¿ 13-\p-\-S-°p∂ kam- ] \ ktΩ- f - \ - Ø n¬ Kh¿Æ¿ sI. i¶-c-\m-cm-bW≥ apJym- X n- Y n- b m- b n- c n°pw. kmaq-ly-t£aw e£yw h®v kwL-Sn-∏n°p∂ Cu h¿tÆm-’-h-ØneqsS e`y- a m- I p∂ XpI Iym≥k¿, t\{X, lrZ-b-ikv{X-{Inb XpS-ßn-b-h-

bv°p≈ NnIn-’m-k-lm-bambpw, \n¿±\ hnZym¿∞nIƒ°p≈ ]T- \ - k - l m- b ambpw hn\n-tbm-Kn-°p-sa∂v ]qcw ^ut≠-j≥ `mc-hm-lnIƒ Adn-bn-®p. Fgp-]-Øn-b-t©mfw kuP\y-sa-Km-]-cn-]m-Sn-Iƒ apwss_-bn¬ Ah-X-cn-∏n®v ae-bm-fn-a-\- p-Isf hnkvabn-∏n® cmK-kp-[-bmWv ]qcØnse ]cn-]m-Sn-Iƒ Gs‰-SpØn-´p-≈-Xv. IqSp-X¬hn-h-c-߃°v : 9870125707 / 9967371365 / 9869833087 www.mumbaipooram.com


MUMBAI

tPymXn¿abn i¶-c≥

OCT. 30 - NOV. 5, 2011

apwss_ ]ƒkv-˛27

www.whitelinevartha.com

3

Admission started for 2011-2012

jyothirmayi.sankaran@gmail.com

sF-iz-cy-]q-¿-Æ-am-b\m-fp-Iƒ-°m-bn-........ \-K-c-Øn-\v- lr-Z-b-lm-cn-bmb- ]-e-ap-J-ß-fp-ap-≠v-. t\¿Ø- a-™n-s‚- aq-Sp-]-S-hpa-Wn-™- \-K-c-Øns‚- ]pe¿Im-e-sØ- ap-Jw- G-sd- {]tXy-I-X-Iƒ- \n-d-™-Xv- Xs∂-bm-Wv-. \n-{Zm-e-ky-Øns‚- ]n-Sn-bn-¬ \n-∂pw- ]p-d-Øph-∂v- ssZ-\n-I-Ir-Xy-ß-fn¬ ap-gp-Ip-∂- \-K-c-hm-kn-Iƒ, hgn-b-cn-In-se- \n-c-Øn-bn-´n-cnbv°p-∂- Hm-t´m-Iƒ, A-h-sbXp-S-®pw- an\p-°n-bpw- Po-h≥ sIm-Sp-Øpw- ]p-Xn-b-Zn-\-sØh-c-th-¬°p-∂- km-c-Yn-Iƒ, tdm-U-cp-In-se- X-´p-I-S-I-fnse- G-dn-s°m-≠n-cn-bv°p-∂Xn-c-°v-, ]-{X-hn-X-c-Ww- \-SØp-∂- ]-ø-∑m¿, ssk-°nfn¬ ]m¬ ]m-{X-hp-am-bn- a-Wnb-Sn-®p- t]m-Ip-∂- ]m¬°mc≥ `-ø-am¿, Xn-c-°p- Ip-d-™tdm-Un-eq-sSm-gp-Ip-∂- s_-kv-‰v_- p-I-ƒ, Bƒ-°m¿ G-dns°m- ≠ n- c n- b v ° p- ∂ - _- k v tÃm-∏p-Iƒ, cm-hn-epw- ]-I-enepw- H-tc-t]m-se- Xn-c-t°-dp-∂sd-bn-¬sh- tÃ-j-≥ ]-cn-k-c߃-. {]-`m-X-°m-gv®-Iƒ- I≠v- a-\- n¬ \-K-c-Øn-s‚kvsI-®p-I-ƒ hn-c-Nn-®v- A-ek-am-b- H-cp- H-gn-hp- Zn-\-Øn¬ ssl-th-bn-eq-sS- A-Xn-cm-hnse-bp-≈ H-cp- temw-Kv- ss{Uhv- H-cp- A\p-`-hw- X-s∂-. am-dp-∂- \-K-c-ap-J-—m-b- ]-et∏m-gpw- {Sm-^n-°n-s‚- Xo£vW-X-bn-¬ \-Ωp-sS- {i-≤bn¬s∏-Sm-dn-s√-∂-Xm-Wv- kXyw-. H-cp- ]-t£- C-Ø-cw- Hcp- bm-{X- \-ap-°v- A-º-c-∏nbv°p-∂- Zr-iy-ß-fm-Ipw- ]-et∏m-gpw- \¬Ip-∂-Xv-. Hm-tcmbn-S-ß-fn-epw- ]p-Xn-b- sI-´n-Sß-fpw- ^vssf- Hm-h-dp-I-fpwkr-„n-bv°p-∂- ]p-Xn-b- ap-J—m-b- A-{X-am-{Xw- {]-tXy-I-XIƒ \n-d-™-hX-s∂. A-hkr-„n-bv°p-∂- hy-Xn-bm-\wDƒ-s°m≈p-∂- Np-‰p-]m-Sp-Ifn- s e- h- ¿ ≤n- ® p- s Im- ≠ n- c nbv°p-∂- Xn-c-°n-s\-°p-dn-®v\mw- ]-e-t∏m-gpw- t_m-[-hm∑m- c m- b n- c p- ∂ n- s √- ∂ p- tXm∂pw-. C-{X-bpw- sN-dn-b- Im-eb-f-hn-¬ C-{X-bp-a-[n-Iw- am-‰ß-ƒ \mw- {]-Xo-£n-bv°m-ØXn-\m-em-hmw-. A-tXm- \-K-cØn-s‚- h-f¿®- \m-a-dn-bm-sXt]m-Ip-∂p-thm-?- {]-tXy-In-®pwCu-bn-sS- \-K-cw- h-f-cp-∂-Xv- apI-fn-te-bv°m-Ip-tºmƒ. Rm-b-dm-gv®-bp-sS- B-e-kyØm-em-Imw-, \-K-cw- D-W¿∂ph-cp-∂-tX-bp-≠m-bn-cp-∂p≈q-. 6- a-Wn-bv°p- A-t‘-cnbn¬\n-∂pw- ]p-d-s∏-´v- ao-cm-tdm-UvA-ø-∏-t£-{Xw- h-sc- sslth-bn-eq-sS- t]m-Ip-tºmƒ hgn-bn-ep-S-\o-fw- C-cp-`m-K-Øp-am-

Zo-]m-h-en-bp-sS- an-gn-hnem-Wv- \-K-cw-. B-I∏m-sS-sbm-cp- D-’-h-{]Xo-Xn- G-Xp- ap-°n-epwaq-e-bn-epw- Im-Wmw-. _m-¬°-Wn-I-fn-se√mw- X-s∂- H-‰-bm-bpwIq-´-am-bpw- an-∂n\n¬°p-∂- h-¿Æ-Zo-]ß-ƒ Zq-sc- \n-∂pw- ImWm-s\-¥p- c-kw-!^vfm-‰p-Iƒ°p- ap-∂nem-bn- hn-hn-[- h¿-Æß-fm¬ c-Nn-X-am-b- cwtKm-fn-I-fpw- A-hbv°p- ap-∂n¬ I-Øn®p- h-®n-cn-bv°p-∂- a¨sN-cm-Xp-I-fp-sa√mw- a-\- n-epw- k-t¥mj-Øns‚ Xn-cn-sh-´w]-I-cp-∂-Xp-t]m-se-. bp-≈- ^vfm-‰p-I-fn-se_m¬°-Wn-I-fn¬ \n-∂pw hnhn-[ -h¿Æ-ß-fn-se- Zo-]m-hen- hn-f-°p-Iƒ I-Æn\p- hn-cpt∂-In-. \-K-cw- F-{X- D-’m-ltØm-sS-bm-Wv- Zo-]m-h-en-sbF-Xn-tc¬°p-∂-Xv-. {]-Im-i]q-cn-X-am-b- {]-`m-X-ß-fpw- ‘y-I-fpw- s]m-∂n¬°p-fn-®vsF- i z- c y- t Z- h - X - s b- F- X ntc¬°m-s\m-cp-ßn- \n¬°p∂p-. a-lm-\-K-cw- e-£vao-tZ-hnbp-sS- B-hm-k-ÿm-\w- X-s∂bm-W-t√m-? -]p-Xp-h¿jw- sFiz-cy- k-ºq¿Æ-am-bn-Ø-s∂Xp-S-ßm-≥ F-√m-h-cpw- sIm-Xnbv°p-∂p.

ao-cm-tdm-Un-se-

A-Xn-a-t\ml- c - a m- b - A- ø - ∏ - t £- { Xw- . apsºm- c n- b v ° - ¬ A- h n- s St]m-bn-´p-≠v-. A-∂v- F-ÆtØm-Wn-bn-en-´p- I-≠- sIm-Sna-cw- C-∂n-Xm- a-t\m-l-c-am-bnKmw- ` o- c y- t Øm- s S- X- e - b pb¿Øn -\n¬°p-∂p-. H-tŒm-_¿ 2-6 ap-X-¬ \-hw-_¿ 2 h-scC-hn-sS- k-]vXm-l-am-Wv-. \-√`-‡n-km-{μ-am-b- A-¥-co-£w-. {h-Xw- t\m-‰p- sI-´p-\n-d-s®Øp-∂- `-‡-¿°v- I-b-dm-\mbp-≠m-°n-b- ]-Xn-s\-´mw- ]-SnIƒ!- C-Xns‚- ]-Wn- ]q-¿Ønbm-bn-´n-s√-∂p- tXm-∂p-∂p-. Chn-S-sØ- Z-¿i-\w- I-gn-™v-

t\-sc- {]-`m-tZ-hn-bn-te-bv-°v-. \-K-c-Øn-s‚ hn-Lv\-l¿Ømhm-b- kn-≤n-hn-\m-b-I- Z-¿i\-Øn-∂m-bn-. ]-e-cpw- ]-Xn-hmbn- G-sd- Zq-sc- \n-∂pw- t]mepw- h-gn-]m-Sm-bn- Im¬-\-S-bmbn-t∏m-epw- h-s∂-Øp-∂- Zn-hyk-∂n-[n-. \-K-c-Øn-se- `-‡-cpsS- k-¶-S-ß-tf-‰p- hm-ßn- hnLv\-ß-ƒ Xo¿Øv- kw-c-£nbv°p-∂- `-‡-h-’-e≥. H-´pwXn-c-°n-√m-Ø- Zn-h-kw. 1-5- an\n-‰n¬ Z¿i-\w- \-S-Øm-\m-bt∏m-ƒ A-¤p-Xw- tXm-∂n-. am´pw-K-bn-se- Aw-_m-`-h-\n-seIm-∏n-bp-sS- sIm-Xn-bq-dp-∂- aWw- Hm¿-Ω-bn-tem-Sn-sb-Øn-bt∏m-ƒ th-s≠-∂p- h-bv°m-\mbn-√-. \-K-c- Po-hn-X-Øn-sesIm-®psIm-®p- k-t¥m-j-߃!- apw-ss_- \-K-cn-bp-sS- Xp-Snbv°p-∂- ap-J-ß-ƒ!-

hn-S-cp-∂- {]-`m-X-Øn-s‚- hiy-X-bn-b-∂- Xn-c-s°m-gn-™\-K-cw- {]-tXy-I-X- \n-d-™-Xmbn- tXm-∂n-. Zm-Z¿ Nu-∏m-Øn_o-®pw- ko-˛-en-¶ns‚ Zq-c-ho£-W-hpw- I-◊p-∂n-eq-sS- HmSn- a - d - b p- t ºmƒ a- \ - n- e pwHmf-߃ A-e-b-Sn-bv°p-∂pthm-?- am-lnw- ap-X¬- in-hm-Pn]m-¿°v- h-sc- tdm-Un-ep-S-\ofw- Xq-°n-b- h-ep-Xpw- sN-dpXp-am-b- I-Spw- \n-d-an-b-∂- Zo]m-h-en- em-‚¬-kv- \-K-cØns‚- Zo-]m-h-en-bm-tLm-jß-fp-sS- l-c-Øn-s\- sh-fn-s∏Sp-Øp-∂-h- X-s∂-bm-bn-tØm∂n-. H-cp-ßn-°-gn-™-t√m- \-Kcn-bm-sI-, Im-Øn-cn-bv°p-∂Zo-]m-h-en-bv°m-bn-. a-\- pw- Hcp-ßn-°-gn-s™-∂p- tXm-∂n-, e-£vaotZ-hn-bv°p- kp-kzm-KX-tam-Xm-\m-bn-. Zo-]m-h-en-bp-sS- an-gn-hn-em-Wv\-K-cw-. B-I-∏m-sS-sbm-cp- D-

’-h-{]-Xo-Xn- G-Xp- ap-°n-epwaq-e-bn-epw- Im-Wmw-. _m-¬°Wn-I-fn-se-√mw- X-s∂- H-‰-bmbpw- Iq-´-am-bpw- an-∂n- \n¬°p∂- h-¿Æ-Zo-]-ß-ƒ Zq-sc- \n∂pw- Im-Wm-s\-¥p- c-kw-!^vfm-‰p-Iƒ°p- ap-∂n-em-bn- hnhn-[- h¿-Æ-ß-fm¬ c-Nn-X-amb- cw-tKm-fn-I-fpw- A-h-bv°pap-∂n¬ I-Øn-®p- h-®n-cn-bv°p∂- a-¨sN-cm-Xp-I-fp-sa-√mwa-\- n-epw- k-t¥m-j-Øns‚ Xn-cn-sh-´w- ]-I-cp-∂-Xp-t]mse-. C-Ø-h-W \-K-c-Øn-s‚ ]-e-`m-K-ß-fn-epw ]-S-°w- s]m´n-bv°-en-s‚- Xo-£vW-X- Xmc-X-tay-\- Ip-d-™n-´p-s≠-∂vtXm-∂n-. k-Ωm-\-߃ ssIam-d-en\p- Ip-d-hn-s√-∂p- tXm∂p-∂p-. [≥tX-cm- {]-am-Wn-®pkz¿-Æ- \m-W-b-ß-fp-sS- hn¬∏-\- Cu- h-¿jw- I-gn-™h¿-j-tØ-°mƒ h-f-sc- A-[nIw- B-sW-∂m-W-dn-hv-. Ip-Xn®p- sIm-≠n-cn-bv°p-∂kz¿Æhn-e- C-\n-bpw- ta-tem´p- t]m-Ip-sa-∂- dn-t∏m-¿´v- ]-e¿°pw kz¿-Æ- \n-t£-]-Øn¬ Xm¬∏-cyw- h-f-¿Øm\pXIp-∂-Xv- X-s∂-. cm-Py-Øp-S-\ofw- Zo-]m-h-en- k-a-b-Øv- kz¿Æ-Øn-\v- Un-am≥Uv- Iq-Sp-∂Xn-\m¬ hn-e- kzm-`m-hn-I-ambpw- Iq-Sm-sX- h-ø-t√m? C-Øh-W- A-X¬∏w- D-b¿s∂-∂pam-{Xw-.

Zo-]m-h-en- ap-dm-Øv- t{S-Uow-Kvsk-j-≥ i-\n-bm-gv®- ssh-In-´v4-.4-5- ap-X¬ 6- a-Wn-h-sc- ]-Xnhp≈Xm- b n- c p- ∂ p- . ]p- X n- b hym-]m-ch-¿j-am-b- kw-h-Xv-2-06-8- Xp-S-°w- Ip-dn-bv°m-\m-bnap-lq-¿Ø- t{S-Unw-Kv- \-S-Øptºm-ƒ C-°p-dn- \-K-c-Øn-seHm-l-cn- hym-]m-cn-I-sfm-∂-S¶w- B-Imw-£m-`-cn-X-cm-bn-cp-

∂p-. hn-]-Wn- hnNm- c n- ® - X p- t ]mse- D-b¿∂p- I≠n-√-. \-„-ßfp-tS-Xm-b- I-gn™- h-¿j-sØ]n-∂n-s´m-cp- ]pXn-b- Xp-S-°wIp-dn-bv°m-\n-cp∂- ]- e - ¿ °pwhn- ] - W n- b n- s esN- d n- b - s X- ¶ nep-am-b- D-b¿-®sb- ip-`m-]vXnhnizm- k - t ØmsS- X- s ∂- t bIm-Wm-\mbp≈q-. t]m-bh-¿jw- G-sd- XI¿-®-I-fp-tS-Xmbn-cp-∂-t√m-?t\-´-ß-fp-tS-Xmb- H-cp- \-√- h¿j-Øn-\v- Xp-S°w- Ip-dn-s®-∂v\-ap-°m-in-bv°mw-.

I-hn- ap-√-t\-gn-bp-sS- hn-S-]-db¬ a-e-bm-fkn-\n-a-bv-°v- as‰m-cp h-en-b \-„w- X-s∂-sb∂v- ]-d-bm-sX- h-ø-. C¥y≥ dp∏o apwss_bn¬ h-∂m-¬ Im-W-W-sa-∂p- apºvX-s∂B-{K-ln-®n-cp-∂-Xm-Wv-. A-Xnse- Cu ]p-g-bpw- k‘y-Ifpw F-∂- ]m-´p- tI-´-t∏mƒ ImWm-≥ Xn-Sp-°-ta-dn-sb-∂-Xpwhm-kvX-hw-. ]m-´n-se- I-hn-XI-≠-dn-™- Fs‚ Ip-´n-Iƒ A-h-cp-sS- a-e-bm-fn-I-f-√m-Økw-Ko-X-t{]-an-I-fm-b- Nn-ekp-lr-Øp-°ƒ°m-bn- A-ht^m¿thUvsN-øp-tºm-ƒ en-dn-Ivkn-s\m-∏w- A-Xn-s‚ Cw-•o-jv- hn-h¿-Ø-\w- Iq-SnRm-≥ F-gp-Xn-s°m-Sp-°p-I-bp≠m-bn-. A-{X-am-{Xw- B- ]m-´vlr-Zy-am-bn-tØm-∂n-. ]-t£i-\n-bm-gv®- 6- a-Wn-bp-tS- tjmbv°m-bn- sh≈n-bm-gv®Hm¨sse≥ B-bn- Sn-°-‰p-

_p-°p-sN-øp-tºmƒ a-\- nep-≠m-bn-cp-∂- k-t¥m-jwkm-‰¿tU- cm-hn-se- A-Xn-se]m-´p-Iƒ F-gp-Xn-b- I-hn- ap-√t\-gn-bp-sS- a-c-W-hm-¿Ø-b-dn™-t∏m-ƒ k-¶-S-am-bn- am-dn-. Xn-tb-‰-dn¬ kv{Io-\n¬ Km-\c-N-\- ap-√-t\-gn- F-s∂-gp-Xn°-≠-t∏m-ƒ a-\- n¬ A-dnbm-sXm-cp- hn-߬-. A-Sp-Øn-Sbm-bn- ]-e- X-h-W- Im-Wm-\pwkw-km-cn-bv°m\pw- I-gn-™ncp-∂-Xn-\m-¬ hn-iz-kn-bv°m-≥ X-s∂- {]-bm-kw- tXm-∂n-. I-gn™- Pq-Wn-¬ I-≠-t∏mƒt]mepw- A-t±-lw- F-{X- D-’m-lØn-em-bn-cp-∂p- F-t∂m¿-Øpt]m-bn. ap-√-t\-gn- am-jn-\v- \n-dI-Æp-I-tfm-sS- apw-ss_-bp-sSB-Z-cm-RvP-en-Iƒ!c-RvPn-Øn-s‚ C¥y≥ dp∏o tKm-tc-Km-hv- H-s_-sdm-bv- amfn¬. \-√- ]-Sw-. \-√- H-gp°p≈, X-∑-b-Xz-an-b-∂- I-Y-. kp-μ-c-am-b- U-b-tem-Kp-I-fpw-, I-Ym-Jym-\-co-Xn-bpw-. Xn-eI≥-, ]r-Yzn-cm-Pv-, P-K-Xn-˛ aq∂p-t]-cpw- A-`n-\-b-Øns‚- angn-hn¬ Xn-f-ßn-. Nn-{X-Øn-ep-S\o-fw- Im-Wm-\m-b- Sn-\n- tSmwkt∏m¿´nw-Kv- tdm-fn¬ I-gn-hvIm-Wn-®p-. ap-√-t\-gn- am-jns‚ A-Im-e-hn-tbm-Kw- ]m-´p- tIƒ°-th- I-Æp-I-sf- \-\-bn-®p-. c-RvPn-Øn-s‚- Xnc-°YbpwCu-bn-sS- I-≠n-cp-∂p-. a-\- ns\- B-¿{Z-am-°n-b- a-s‰m-cp- ]Sw-. C-\n-bpw- C-Ø-cw- \-√- ]-S߃ a- e - b m- f - Ø n- \ v - apX¬°q-´m-h-s´-!-

Zo-]m-h-en-Øn-c-°n-epw- A-Sp∏n-®m-bn-°n-´n-b- A-h-[n-Zn-\ß-fp-sS- Nn-e-h-gn-bv°-en-epwB-Àm-Zn-bv°p-∂- \-K-c-Ønse- Iq-´p-Im¿s°-√mw- sF-izcy-]q¿Æ-am-b- \m-fp-Iƒ°mbn- B-iw-k-I-ƒ! a-lm-\-K-cnsb- e-£vaotZ-hn- a-\- v- Xp-d∂\p{K-ln-bv°-s´-!-

tPymXnj ]qPm-aTw

{hnt\mZv _“{A∏m¿´v io thWptKm-]m¬ Pn. sa‚ v, dqw \º¿ 3, _memPn \K¿, Xm°p¿fn sdbn¬th tÃj≥, Xm°p¿fn (Cu-Ãv). samss_¬: 9322357071.

F√m-hn[ tlma-ßfpw ]qPm-I¿Ω-ßfpw tPymXn-jkw-_-‘-amb F√m hnj-bßfpw B≠p {im≤-I¿Ωßfpw tIcf BNmc hn[n{]-Imcw sNøp-∂-Xm-Wv. IqSmsX Krl-Øn-s‚bpw ÿm]-\-Øn-s‚bpw Hm^okn-s‚bpw hmkvXp-]-cambpw A√m-sX-bp-ap≈ tZmjsØ t\cn¬ h∂pI≠v ]cn-lmcw \n›-bn-°p∂-Xm-Wv. t\cn¬hcp-∂h¿ ap≥Iq´n hnfn-®n´p hcn-I.


4

MUMBAI

OCT. 30 - NOV. 5, 2011

www.whitelinevartha.com

iin-Ie So®¿°v kzoI-cWw inipZn\mtLmjhpw ]pkvX-I-hn-X-c-Whpw Hcp-°-߃ ]q¿Øn-bmbn

Ieym¨: "lnμp sFIythZn' {]kn-U≠v {ioaXn sI.- ] n.- i - i n- I e So®¿°v Ieym-Wn¬ \¬Ip∂ kzoIc-W-Øn-\p≈ Hcp-°-߃ ]q¿Øn-bm-b-Xmbn `mc-hmln-Iƒ Adn-bn-®p. \hw-_¿ 6

Rmb-dmgvN sshIn´v 5.30\v Ieym¨ CuÃv ]q\m en¶v tdmUn¬\n∂pw hmZy-tLmj-tØm-sSbpw Xme-s∏m-enbp-tSbpw AI-º-Sn-tbmsS ktΩ-f-\-th-Zn-bmb \qX≥ ⁄m≥a-μn¿ kvIqfn-te°v kzoI-cn-®m-\-bn-°pw. XpS¿∂v lnμp sFIy-thZn bpWn‰v {]kn- U ≠v B¿. cmtPjns‚ A[y-£-X-bn¬ tNcp∂ kmwkvIm-cnI ktΩ-f-\-Øn¬ B¿.-F-kv.F-kv. sIm¶¨ {]m¥ob kwL-Nm-eIv hnT¬ Imwsª apJym- X n- Y n- b m- b n- c n- ° pw. iin-Ie So®¿ apJy {]`mjWw \S-Øpw. sk{I-´dn cm[m-Ir-jvW≥ kzmK-X-hpw, sshkv {]kn-U‚ v Pb-Ipam¿ \μnbpw tcJ-s∏-Sp-Øpw. JPm≥Pn cmtP-{μ≥, tPm. sk{I-´dn cmP≥ F∂n-h¿

lmcm¿∏Ww \S-Øpw. Ieym¨ ]ucm- h - e n- ° pth≠n {ioa-Xn. `hm-\n-bΩ So®sd s]m∂m- S - b - W n- b n°pw. Ieym¨, Aw_¿\m-Yv, tUmw_n-hven, D√m-kv\-K¿, Xm°p¿fn F∂n-hn-S-ß-fnse hnhn[ sslμh kwL-S\m {]Xn- \ n- [ n- I ƒ, kmaqly {]h¿Ø-I¿, t£{X `mc-hmln-Iƒ F∂n-h-c-S°w B_m- e - h r≤ P\- ß fpw {]`m-j-W-]-cn-]m-Sn-bn¬ FØn-t®-cp-sa∂pw s]mXp-P\-ß-fn¬\n∂v {]Xo-£-bn¬ Ihn™ {]Xn-I-c-W-amWv e`n-°p-∂Xv F∂pw `mc-hmln-Iƒ Adn-bn-®p. IqSp-X¬ hnh-c-߃°v : Pb-Ip-am¿ 9769193578, cmP≥ 9029794275, cm[m-Ir-jvW≥ 9870160117 F∂n-h-cp-ambn _‘-s∏-Smw.

Kpcp-tZ-h-Kn-cn-bn¬ ]T-\-in-_ncw s\cqƒ: {io\m-cm-bW aμn-ck-anXn kmwkvIm-cnI hn`m-KØns‚ B`n- a p- J y- Ø n¬ {io\m-cm-bW Kpcp-tZ-hs‚ Z¿i-\-ß-fpsS shfn-®-Øn¬ eLp- t bm- K bpw [ym\hpw CS- I - e ¿Øn Bdp- Z n- h kw \o≠p- \ n¬°p∂ ]T- \ - i n_ncw kwL-Sn-∏n-°p-∂p. HtŒm-_¿ 30\v Bcw-`n®v \hw-_¿ 4\v kam-]n-°pw. cmhnse ]Øp-ap-X¬ D®bv°v Hcp-a-Wn-hsc 12 hb p-ap-X¬ 20 hb- p-h-sc-bp≈-h¿°pw sshIn´v 7 apX¬ 9 hsc a‰p-≈-h¿°p-am-bmWv ¢mkv \S-Øp-∂-Xv.

CXn¬ D®-h-sc-bp≈ skj≥ Cw•o- j n- e m- b n- c n°pw. sshIn-´-tØXv ae-bm-fØn- e pw. Bdp- Z n- h - k - ß - f nembn hyXy- k v X - ß - f mb Bdp hnj-b-ß-fm-bn-cn°pw ssIImcyw sNøp-I. Fd-WmIpfw tI{μ-ambn {]h¿Øn°p∂ h¨ thƒUv kvIqƒ Hm^v thZm-¥-bpsS Ub-dŒ¿ kzman kp[n ssNX\ybpw hn{ipX [ym\-˛-tbmKm- N m- c y≥ kzman Bfl⁄m-\m-\-μ-Kn-cnbpw tN¿∂mWv in_ncw \bn-°p∂-Xv. "Kpcp-X-Xzhpw `mc-X-Øns‚

hb-em¿ A\p-kva-cWw Ieym¨: CuÃv Ieym¨ tIcf kam-PØ - ns‚ B`n-apJy-Øn¬ kam-PØ - nse aebm-f-`mjm ]Tn-Xm-°-sfbpw Ah-cpsS amXm-]n-Xm-°s - fbpw Dƒs∏-Sp-Øn-s°m≠v HtŒm-

_¿ 30\v Rmb-dmgvN sshIn´v \men\v sIm¬tk- h mUn tamU¬ kvIqfn¬sh®v hbem¿ A\p-ka v c - Ww kwL-Sn∏n-®n-cn-°p-∂p. ae-bmf kmlnXy-cw-KsØ {]ap-Jc - mb tUm.

BZym-flnI ]mc-º-cyhpw', "Kpcp-tZ-hs‚ ssZh-Z¿i\w', "aX-k-a-\z-b-Øn-s\mcp am\Zfiw', "hnZym- ` ym- k - Ø ns\mcp am¿K-tcJ', "IpSpw_w- ˛ - k - a q- l w- ˛ - k - a m- [ m\w', "{io imcZm {]Xn-jvTbpw Kpcp- h ns‚ amXr k¶ev]hpw' F∂o hnj-b-ßfmWv Bdp-Zn-h-k-ß-fn-embn sshIp-t∂-csØ skj-\p-Ifn¬ ssIImcyw sNøp-∂-Xv. IqSp-X¬ hnh-c-߃°v : 27718280, 27718283, 25256104 F∂o t^m¨ \º-dp-I-fn¬ _‘-s∏-Sp-I.

Xms\ Pb‚ vkv {Kq∏ns‚ B`n-ap-Jy-Øn¬ HIvtSm-_¿ 22\v I¿PXv Umt^m-Un¬kv CwKvfojv aoUnbw kvIqfn¬ inip-Zn-\m-tLm-jhpw ]T-t\m]-Ic - W hnX-cW - hpw \S-∂p.

cmhnse 11 aWn-°p- \-S∂ NSßn¬ Dt]{μ tat\m≥ apJym-Xn-Yn-bm-bn-cp-∂p. tImtam- t Um¿, _n. _n. hnkvSn hnin-jvSm-Xn-Yn-bp-ambn-cp-∂p. NS-ßn¬ \qtdmfw

Ip´n-Iƒ°v ]pkvXI - ß - fpw, _nkv°‰v ]mbv°‰ - p-Ifpw ]Tt\m-]I - c - W - ß - fpw \¬Ip-Ibp-≠m-bn. kvIqƒ sNb¿am≥ \μn {]Im-in-∏n-®p.

Ieo-\-bn¬ s\gvkp-am-cpsS tbmKw s\gvkp-am-cpsS AhImikwc-£-W-sØ-°p-dn®v Hmƒ C¥y s\gvkkv Atkm- k n- t b- j ≥ Ieo- \ bn¬ tbmKw kwL-Sn-∏n-°p∂p. HIvtSm-_¿ 30\v sshIn´v 4 aWn°v k¿Δ-Iem-ime Imw]-kn\v FXn¿hi-Øp≈ `owNmb k≥kvIrXn tI{μ-Øn-emWv tbmKw kwL-Sn-∏n-®n-´p-≈-Xv. ASp- Ø nsS _m{μ- b nse

Gjy≥ lm¿´v C≥Ãn-‰q´nse _o\ F∂ s\gvkns‚ ac- W sØ XpS¿∂v \ S∂ s\gvkp-am-cpsS ka-c-Øn¬ kwL-S\ ]n¥p-W-bp-ambn cwK-sØ-Øn-bn-cp-∂p. apwss_-bnse apgp-h≥ s\gvkp-am-scbpw kwL-Sn-∏n°m\pw Ah¿ A`n-ap-JoIcn°p∂ \nc-h[n {]iv\߃°pw \ymb-amb Ah-Imi-߃°pw imiz-X-amb ]cn-

lmcw Is≠- Ø m- \ p- a p≈ At\z-j-W-ß-fpsS `mK-ambmWv CØ-c-samcp tbmKw hnfn-®p-Iq-´m≥ Xßsf \n¿∫-‘n-X-cm-°n-b-sX∂pw ˛ kwLm- S - I - k - a n- X n- b psS {]Xn- \ n- [ n- b mb tPm¿÷v tXmakv ssh‰vsse≥ hm¿Ø-tbmSp ]d-™p. IqSp-X¬ 9892513231

hnh-c-߃°v

Sn.-B¿. cmL-h≥, ]hn-{X≥ IÆ-]p-cw, Pb≥ X\n-a, Pn.B¿.-Ih - n-bq¿, ]n.-kn.-hd - p-Kokv XpS-ßn-bh - ¿ hnin-jT v m-Xn-YnIƒ Bbn-cn-°pw. ae-bmf `mjm ]Tn-Xm-°ƒ Ah-Xc - n-∏n°p∂ hb-em¿ Ihn-XI - fpw Km\- ß fpw D≠m- I p- s a∂v kamPw {]kn-U≠v tdmbv sP. sIm´mcw Adn-bn-®p.

]p-Xn-b- ho-´n-¬ Xm-a-kn-°m-≥- Aw-_m-\n-°v- tbm-K-an-√-!hm-kvXp- A-‘-hn-izm-k-amsW-∂v- Nn-e¿- hm-Zn-°pw-. Imep-Ip-Øm-≥ C-S-an-√m-Ø- \-Kc-Øn-¬ \m-\q-dpw- A-™q-dpwkvIz-b¿- ^o-‰n¬ ho-Sv- hbv°p-tºm-ƒ "Ft¥m∂v hmkvXp-' F-∂pw- Nn-e-¿- tNm-Zn°pw- . ]- t £- , dn- e - b ≥kvC≥U-k-{v- So-k- v- sN-b-¿am≥- aptI-j- v- Aw-_m-\n-°v- hm-kvXphn-¬ "\qdp iX-am\w' hn-izmk-am-Wv-. H-cp- an-√y≥- tUm-f¿sN-e-hn-´m-Wv- sIm-´m-c-k-Zr-iam-b- H-cp- a-Wn-a-μn-cw- apwss_-bn¬ ap-tI-jv- H-cp-°n-bXv-. F-∂m-¬- hm-kvXp- i-cn-b-√F-∂-Xn-\m¬- Cu- ho-´n-te-°vIm-ep-Ip-Øm≥- ap-tI-jv- X-ømdm-Ip-∂n-√- F-∂-Xm-Wv- G-‰hpw- ]p-Xn-b- hm-¿Ø-!B-‚ n-e- F-∂- t]-cn¬- Cukz- ] v \ - k u- [ w- \n- ¿ Ωn- ° p-

tºm-tg- a-s‰m-cp- hy-h-km-bnbm-b- c-Ø≥- Sm-‰- Cu- B-Uw-`-c -Uw-`n-s\- F-Xn-¿Øn-cp-∂p-. Np-‰p-ap≈- ]m-h-s∏-´-h-sc-∏‰nNn-¥n-°m≥- [-\n-I-¿-°v- I-gnbp-∂n-√- F-∂-Xv- Zpx-J-I-c-amWv- F-∂m-bn-cp-∂p- Aw-_m-\nbp-sS- B-‚ n-e-sb∏‰n- c-Ø-≥Sm-‰-bp-sS- {]-Xn-I-c-Ww-. ]m-hs∏-´-h-cp-sS- im-]-am-tWm- Ft¥m- F-∂-dn-bn-√-, hm-kvXp-{]Im-cw- B-‚ n-e- Xm-a-k-tbm-Kya-√- F-∂m-W-s{X- Nn-e- hmkvXp-hn-ZKv[¿- Aw-_m-\n-tbmSv- ]-d-™n-cn-°p-∂-Xv-. Aw-_m-\n-, `m-cy- \o-X-, aq-∂pa-°-ƒ-, A-Ω- tIm-In-e- s_-≥ Xp-S-ßn- B-dp-t]-¿°m-bn-´mWv- Cu- kz-]v\-am-fn-I- ]-Wn-Ign-°-s∏-´-Xv-. 5-0- t]-¿-°- v- C-cn°m-hp-∂- kn-\n-a- lm-fpw-, PnΩpw- sl-¬Øv- - ¢-∫pw- kzn-

Ωnw-Kv- ]q-fp-I-fp-sa-√mw- B¿`m-S-Øns‚- A-h-km-\- hm°m-b- Cu- a-μn-c-Øn-ep-≠v-. apw-ss_-bn-se- A-ƒ´mw-≠- vtdm-Un¬- A-d-_n-°-S-ens‚Im-gvN-h-´-Øv- ap-tI-jv Aw_m-\n-bp-sS- \mev- e-£w- NXp-c-{i- A-Sn-bp-sS- ho-Sp]-WnXo-¿∂n-cn-°p-∂-Xv-. hm-kvXp-hp-am-bn- _-‘-s∏-´{]-iv\-ß-ƒ D≈-Xp-sIm-≠mWv- Aw-_m-\n-bpw- Ip-Spw-_hpw- B‚n-e- H-gn-hm-°p-∂-sX∂v- H-cp- {]-ap-J- Cw-•o-jv- Zn-\∏-{X-am-Wv- dn-t∏m-¿-´v- sN-bvXXv-. F-∂m-¬-, th-sdm-cp- Im-cWw-Iq-Sn- D-b-cp-∂p-s≠-∂-Xpwhm-kvX-h-am-Wv-. h-J-^v- t_m¿Un-s‚- `q-an- A-\ym-b-am-bnssI-ø-S-°n-bm-Wv- ap-tI-jv- hoSv- \n-¿Ωn-®-sX-∂v- C-t∏mƒ Xs∂- H-cp- ]-cm-Xn- D-≠v-. tJm-P-

ap-…ow- hn-`m-K-Øn-se- Ip-´n-Ifp-sS- hn-Zym-`ym-k- ÿm-]-\Øn-\m-bn- kw-h-c-Ww- sNbvXn-cp-∂- `q-an- B-W-s{X- C-Xv. `q-an- I-tø-dn- sI-´n-Sw- ]-Wn-X ]-cm-Xn-bn¬- kn-_n-sF- At\z-jn-°m-≥ km-[y-X-bp-s≠∂- km-l-N-cy-Øn-em-Wv- Aw_m-\n- C-hn-sS- Xm-a-kn-°mØ- X v - F- ∂ pw- ]- d - ™ ptIƒ°p-∂p-. Z-cn-{Z-\m-cm-b-W∑m-cp-sS- C-¥y-bn-¬ tImSm\ptIm-Sn- Nn-e-hn-´- v- \n-¿an-®sI-´n-Sw- C-t∏mƒ B-fpw- A-\°-hp-an-√m-Ø- ÿn-Xn-bn-emWv-.- B-‚ n-e-bn¬- ]m-¿°m-≥ ap-tI-jn\pw- Ip-Spw-_-Øn\pwtbm-K-ap-≠m-In-t√- F-∂m-Wvam-[y-a-tem-Iw- Iu-Xp-I-]q¿Δw- D-‰p-t\m-°p-∂-Xv-.


MUMBAI

OCT. 30 - NOV. 5, 2011

www.whitelinevartha.com

5

kacw Xo¿∂p, {]iv\-߃ C\nbpw _m°n-... kln-°m\pw £an-°m\pw kwb-a\w ]men-°m-\p-ap≈ \ΩpsS Ign-hp-Iƒ Chn-sSbpw Bh¿Øn-°s∏´ ImgvN-bmWp ImWm≥ Ign-bp-I. _o\ F∂ sIm®p s]¨Ip-´nsb Bfl-l-Xy-bn-te°p \bn® Gjy≥ lm¿´v C≥Ãn-‰yq´v tae-[n-ImcnIfm-Is´ Hcp t]md¬t]mepw G¬°msX c£-s∏-Sp-I-bp-ap≠m-bn. k‘n kw`m-j-W-Øn-s\-Ønb P\-t\-Xm-°-fm-Is´ Xm¥m-ß-fpsS tdmfp-Iƒ `wKn-bmbn A`n\-bn®p Xo¿°p-Ibpw ˛ ]oem-tXm-kns\-t∏mse ssII-gpIn hnip-≤-cmbn amdp-Ibpw sNbvXp. Ign™ Iptd Znh-k-ß-fmbn apwss_ \nhm-kn-I-fpsS a\ q-Isf thZ-\n-∏n®, AhcpsS Dd°w sISp-Ønb Hcp {][m\ kw`- h - a m- b n- c p∂p _o\m t__n F∂ t\gvkns‚ Akzm-`m-hnI acWw. AXp-b¿Ønb sImSp¶m‰v Ct∏mƒ GI-tZiw sI´S-ßnb a´n-em-bn. AXns‚ _ln¿kv^p-c-W-߃ ]e-bnSØpw Ct∏mgpw Ae-b-Sn-°p∂p-sh-∂Xv as‰mcp hkvXpX. F¶nepw A\o-Xn-s°-Xnsc-bp≈ Hcp-h≥ P\-Iob apt∂‰w ]t£, Hcp _eq¨ s]m´p- ∂ - e m- L - h - t ØmsS Im‰p-tNm¿∂v \new-]-Xn-®n-cn®n-cn-°p-∂p. Nne Xp-≠p-Iƒ Ahn-S-hn-sS-bmbn Ah-ti-jn®-Xp-am{Xw _m°n-bm-Ip-∂p. kln-°m\pw £an-°m\pw kwb-a\w ]men-°m-\p-ap≈ \ΩpsS Ign-hp-Iƒ (_-e-lo\-X-Iƒ?) Chn-sSbpw Bh¿Øn- ° - s ∏´ Imgv N bmWp ImWm≥ Ign-bp-I. _o\ F∂ sIm®p s]¨Ip´nsb Bfl-l-Xy-bn-te°p \bn® Gjy≥ lm¿´v C≥Ãn-‰yq´v tae-[n-ImcnI-fmIs´ Hcp t]md¬t]mepw G¬°msX c£-s∏-Sp-I-bpap-≠m-bn. k‘n kw`m-j-WØn-s\-Ønb P\-t\-Xm-°-fmIs´ Xm¥m-ß-fpsS tdmfpIƒ `wKn-bmbn A`n-\-bn®p Xo¿°p-Ibpw ˛ ]oem-tXmkns\-t∏mse ssII-gpIn hnip- ≤ - c mbn amdp- I bpw sNbvXp. ChnsS sImgn-™p-ho-WXv Hcp IpSpw-_-Øns‚ apgp-h≥ kz]v\-ß-fp-am-Wv, Hcp \mSns‚ Bflm-`n-am-\-am-Wv. \s√mcp Iq´p-Im-cn-sb, IqsS∏n-d-°mØ Hcp IqS-∏n-d-∏ns\, Aß-s\-sbm-s°-bmb

_o\-sb-bmWv kl-{]h¿Ø-I¿°p \„-am-b-Xv. Ht´sd kz]v\-ßfpw t]dn apwss_ \K-c-Øn¬ FØs∏´ ]mhw _o\, shdpw \mep-am-ksØ tPmen-°n-Sbn¬Xs∂ Ht´sd ]oV-\߃ G‰p-hmßn ac-W-sØh-cn-®p-sh-¶n¬ h¿j-ß-fmbn CtX-hn[w Nqj-W-Øn-\p-hnt[-b-am-bn, IpSpw-_-Øns‚ `{ZX \ne-\n¿Øn-t∏m-cp∂ AkwJyw BXp-c-tk-h\ cwKsØ sh≈-cn-{]m-hp-Isf, amem-J-amsc \ap-s°ßs\ hnkva-cn-°m-\mIpw? ]oV-\-߃s°-Xnsc Hcp sNdp- h n- c ¬t]mepw A\°m≥ Ign-bmØ \n m-l-bX-bn¬ ho¿∏p-ap-´n-°-gn-bp∂ Bbn-c-°-W-°n\p t\gvkpam-cpsS s\mº-c-߃ kzbw G‰p-hm-ßn-bmWv _o\ acWsØ ]p¬In-b-Xv. \n m-c-ambn GSp-Iƒ adn-®p ad°m-hp∂ Hcp IY-b-√n-Xv. hcm-\n-cn-°p∂ Ht´sd am‰ßƒ°v Cu kw`hw hnj-bo`-hn-°-Xs∂ sNøpw. CXv hcpw Xe-ap-dbv°v Hcp Ncn{X ]mT-am-Ipw. Cu kw`-hsØ XpS¿∂v I¬°- Ø - b nse apgp-h≥ ae-bmfn t\gvkp-am¿ cmPn- s h- b v ° m≥ Xøm- d mbXpw {]tXyIw {]m[m-\ya¿ln-°p-∂p. F∂m¬ _o\bpsS Bfl-l-Xybv°v DØ-chm-Zn-I-fmb Gjy≥ lm¿´v C≥Ãn-‰yq´v tae-[n-Im-cn-Iƒ Hcp t]md¬t]mepw G¬°msX c£-s∏-´p. F^v.- s F.- B ¿. Xøm- d m°m≥t]mepw t]meo-kn\v an\- s °- t S- ≠ n- h - ∂ - X p- a n- √ . F√mw ap≥Iq´n Xøm-dm-°nb Hcp tcJm- N n{Xwt]mse F√mw ip`-ambn ]cy-h-km-\n®p. kw`-h-Øn¬ {]Xn-tj[n®pw `b∂pw 192 t\gvkp-

am¿ cmPn- s h- s ®m- g n- b m≥ Xocp-am-\n-®Xp am{X-amWv amt\-Pp-sa‚ns‚ \„w. \„a-√... Ah¿°nXp Hcp-X-cØn¬ NmI-c-s°m-bvØp-Xs∂-bm-Wv. shdpw 5 amkw am{Xw tPmensNbvX ]me kztZ-in\n Aºn-fn, Fd-Wm-Ipfw kztZin\n ado-\, tImgn-t°mSv kztZ- i n- \ n- I - f mb A≥Pq, t{Kbvkv F∂n-h¿ ssh‰vsse≥ hm¿Øbv°p apºn¬ lrZbw Xpd-°p-I-bp≠m-bn. Ah-cpsS hm°p-Ifn¬ \nd-™p-\n-∂Xv A[nIr-X-cpsS \o≠ ]oV-\-ßfpsS shfn-s∏-Sp-Ø-ep-I-fm-bncp-∂p. GsX-¶nepw AwKoIrX tlmkv ] n‰epI- f n¬ tPmenbv°p Ib-d-W-sa-¶n¬ alm-cm{„ t\gvknwKv Iu¨kn- e ns‚ A\p- a Xn k¿´n-^n-°‰v A\n-hm-cy-amW∂ncns° AØcw Iogvh-g°-߃ ewLn-®p-sIm-≠mWv Gjy≥ lm¿´v C≥Ãn-‰yq´v DtZym-Km¿∞n-Isf BI¿jn®p-t]m-∂-Xv. taml-\-hm-Kv≤m\- ß - f n¬ hiw- h - Z - c mbn tPmen- b n- t e¿s∏- S p- ∂ - h - c mIs´ sXm´- S p- Ø - Z n- h kw apX¬ ]oV-\-߃°n-c-bmtI-≠n-h-cp-∂p. c≠ph¿jsØ Icm-dn¬ 50,000 cq]-bpsS t_m≠n-\p-ta¬ tPmen-sN-øp-∂-h¿ \n m-camb sX‰p-Iƒ°p-t]mepw henb in£- b m- W - \ p- ` - h nt°-≠n-h-cn-I. ]oV-\-߃ kln-°høm-sX-bpw, tae-[nIm-cn-I-fpsS \n¿∫-‘Øn\pbpw hgßn tPmenbn¬\n∂p ]ncn-™p-t]m-IW-sa-¶n¬ 50,000 cq]m sI´nsh-bvt°-≠nbpw hcp-∂p. ]e-Xcw tcmKn-Iƒ°v BXpc-ip-{iqj \¬Ip∂ Ch¿°m-I-s´, th≠ {]Xn-

tcm[ kpc-£m-kw-hn-[m-\߃ Cs√-∂Xpw {]tXyIw {]kvXm-hyw. U¬ln-bn¬ a™-∏nØw _m[n®p \m´ntebv°p aS-ßnb ae-bmfn t\gvkv s{Sbn-\p-≈n¬ Ipg™p-ho-WXpw ho´n¬ FØpw apsº acn- ® Xpw A\p- ` - h - ] m- T - s a- ∂ n- c ns° tPmen- s Nbv X p Xf¿∂p- h s∂-Øp∂ Ch¿°v bmsXmcp am\p-jnI ]cn-KW-\bpw amt\-Pp-sa‚ v \¬In-bn-cp-∂n-√. tPmen-bn¬ {]th-in®v 9 amkw ]q¿Øn-bm-°n-sb-¶n¬ am{Xta DtZym-Km¿∞n-Iƒ°v B\p-Iq-ey-߃ e`y-amIq F∂mWv amt\-Pp-sa‚ns‚ \njvI¿j. F∂m¬ c≠ph¿jw ]q¿Øn- b m- ° n- b h¿°p-t]mepw bmsXmcp ]cnK-W-\bpw e`y-am-Ip-∂n-s√∂-XmWp bmYm¿∞yw. AkpJw _m[n®p InS-∂mtem, AΩtbm A—t\m acn®m-¬-t]mepw Ah-[n-sb-Sp°p-∂-h-cpsS iºfw sh´n°p-d-bv°m≥ A[n-Ir-X¿ ad°m-ØXv ImS-Ø-sa-∂√msX¥p ]d-bm≥! _o\-bpsS acWw Db¿Øp∂ ss\XnI {]iv\߃ H´-\-h-[n-bm-Wv. tIc-fØnse hnhn[ Bip-]-{Xn-I-

fn¬ HºXp h¿j-tØmfw tPmen- s N- b vXp- h - ∂ n- c p∂ Aºnfn (A-ºn-fn-bpsS c≠p ktlm-Z-cn-amcpw BXp-c-tkh-\-ß-fn¬ hym]r-X-cm-Wv) C{X-tbsd ]oV\߃ as‰mcp Bip-]-{Xnbn¬\n∂pw t\cn-tS-≠n-h-∂n´n-s√∂pw ]d-bp-∂p. Xßtfm-sSm∏w tPmen hns´-dn™p-t]m∂ Ipd®p ktlm-Zco- a m¿s°- ¶ nepw PohnXw ]qcn-∏n-°m-\m-hmØ ka-kybmbn amdp-∂p-sh∂pw Aºnfn ]d-™p. Xß-tfmsSm∏w ka-c-Øn¬ kPo-hambn \ne-sIm≠ ]Xn-\t©mfw kl-{]-h¿Ø-I¿ XncnsI tPmenbv°p Ib-dnbm-Xmbpw, AsXm-s°bpw Ah-cpsS {]tXyI kml-Ncy-ß-fpsS kΩ¿±w-sIm-≠msW∂pw, Ahsc Hcn°epw Ip‰- s ∏- S p- Ø m- \ m- h n- s √∂pw Aºnfn ]d-™p. Fw.-]n.-am-cmb ]n.-Sn.-tXm-a-kv, Bt‚m B‚-Wn, tPmkv sI. amWn F∂n-h-cpsS t\Xr-XzØn- e mWv A\p- c - R vP\ kw`m-j-W-ßfpw N¿®-Ifpw \S-∂Xv A©p-e£w cq]m _o\-bpsS IpSpw-_-Øn\p \¬In. C\nbpw IqSp-X¬ klm-b-߃ sNøm≥ X߃ Xøm-dm-sW∂pw

Bip-]{Xn A[n-Ir-X¿ Adnbn-®p. ]oV-\-߃ XpS¿°-Y-bm-bn´pw, AXn¬ a\w-s\m¥v kl{]-h¿ØI Bfl-l-Xy-sNbvXn´pw ]ncn-™p-t]m-Im≥ k∂-≤-X-Im-´n-b-h-cn¬ Nnesc-¶nepw XncnsI tPmen°p Ib-dm≥ Xmev]cyw Im´n-sb∂Xv as‰mcp Zpc-¥w. Ahsc Ip‰-s∏-Sp-Øm≥ \ap-°m-hn-√. IpSpw-_-Øns‚ GI {]Xo£-bmb aIƒ XncnsI \m´nte°v Xncn-s®-Øp-∂p-sh∂ ktμiw ]e amXm-]n-Xm°ƒ°pw Dƒs°m-≈p-hm-\mIp-∂-Xn-\p-a-∏p-d-am-Wv. AXpsIm-≠p-Xs∂ ]oV-\-߃ ap≥hn-[n-bmbn I≠p-sIm-≠pXs∂ \nhr-Øn-tI-Sp-sIm≠v ]Xn- \ - t ©mfw ae- b mfn t\gvkp-am¿ XncnsI tPmenbv°p Ib-dn-sb-∂-XmW-dn-bm≥ Ign-™-Xv. Ahsc Ip‰-s∏-Sp-Øm-\m-hn-√. kzbw sagp- I p- X n- c n- I - f m- s b- c n™v a‰p-≈-h¿°v {]Imiw sNmcnbp∂ Ahsc \ap°p hnkvacn-°m-\p-am-hn-√. ]ncn-™pt]m- I p∂ t\gv k p- a m¿°v tPmen Dd- ∏ m- ° m≥ Nne k∂-≤-kw-L-S-\-Iƒ klmb hmKv≤m-\ßfp-ambn apt∂m´ph-∂Xv kzmK-Xm¿lam-Wv.

1˛mw t]Pns‚ XpS¿®

Rm≥ sh-dpw- a-Z\n- A-√...

Xv\-hpw ]-´n-Wn-∏m-h-߃°v hn-X-c-Ww- sN-ø-Ww- F-∂mbn-cp-∂p- B-Zy- {]-Xn-I-c-Ww-. tI-c-f- kw-ÿm-\-sØ-°m-ƒ k-º-∂-am-Wv- tI-c-f- I-tØmen-°m-k-`-. tkm-jy-en-kw- {]kw- K n- ° p- ∂ - h - ¿ °p- a p- ≠ vtIm-Sn-I-fp-sS- B-kvXn-. AsXm-∂pw- I-≠-t∏mƒ C-h-cpsS-sbm-∂pw- a-\- n¬ I-cp-W\n-d-™n-√-t√m-. C-sXm-s°Xo-cp-am-\n-t°-≠-Xv- ln-μp-a-Xhn-izm-kn-I-f-t√-?- hnF- v- ap-

Jy-a-{¥n- B-bn-cn-°ptºmgmWv- cm-Pm-hn-s\- A-h-tl-fn°pwhn-[-ap≈ tam-j-W˛h[{i-a B-tcm-]-W-Øn-\p B[m-c-am-b- kw-`-hw-. F-∂n-´vhnF-kv- F-¥p-sIm-≠m-Wv_-lp-. am-¿Øm-fi-h-¿Ω-bpsS- t]- c n¬ H- c p- s]- ‰ ntIkpt]m-epw- Nm-¿Pv- sN-ømXn-cp-∂-Xv-...?- ]-Z-hn-°v- sX-√pwC-W-ßm-Ø- ]-cm-a-¿i-a-t√hn-F-kv- \-S-Øn-b-Xv-.?

{]-tXy-I- a-X-Øn-s‚-bm-Wv-. F-∂m-¬ sXm-´p-]n-∂m-se- Zn√n-bn-se- a-kvPn-Zp-I-fp-sS- A-‰Ip-‰-∏-Wn-I-ƒ°v- _-P-‰n¬ XpI- hn-e-bn-cp-Øp-∂p-. A-Xv- C∂pw- A-\p-kyq-Xw- Xp-S-cp-∂p-. l-÷n\p- t]m-Ip-∂-h-¿-°v- Fs¥-√mw- B-\p-Iq-ey-߃-..?B-sfm-∂n-\p F-gp-]-Xn-\m-bnc-Øn¬∏-cw- cq-]-bm-Wv- k¿°m-¿ Nn-e-hn-Sp-∂-Xv-!

ln-μp-a-X-sØ-bpw- ln-μp-°sf-bpw- F-∂pw- ]m-¿iz-h¬°cn-°p-∂-Xn-¬ P-h-l-¿em-¬ s\-lv-dp- ap-X-ep≈ cm-{„o-bt\-Xm-°ƒ D-’p-I-cm-bn-cp∂p-. tkm-a-\m-Y-t£-{X-Øns‚ ]p-\-cp-≤m-c-W-Øn-\p k¿°m-cn-s‚- Nn-√n-°m-ip- Nn-ehn-Sn-s√-∂p- i-Tn-®n-cp-∂p s\{lp-Pn-. Im-c-Ww- t£-{Xw- H-cp-

ln-μp-hns‚ lr-Z-b-hn-im-e-XA-h-s‚ Zu-¿_-ey-a-√-. ]-IzX-bm-bn- am-{Xw- Im-Wp-I-, Fs¥-∂m-¬ A-h-s‚- A-dn-hpIƒ H-scm-‰- ]p-kvX-I-Øn-¬ H-Xp-ßp-∂-X-√-. (-ap-Jm-ap-J-Øn-s‚ ]q-¿W- cq]-Øn-\v www.whitelineworld.com)-

C¥y-bnse `oI-cm-{I-aW ]´n-I-bn-te°v Hsc-Øn-t\m´w ASp-Ø-e°w hm¿Ø-bn¬ ]n.-B¿. IrjvW≥ Fgp-Xp-∂p....

www.whitelineworld.com


6 Mumbai

MUMBAI

OCT. 30-NOV. 5, 2011 www.whitelinevartha.com

sNb¿am≥: tUm. A\n¬ cmL-h≥ No^v FUn-‰¿ : t{]wem¬ \yqkv FUn-‰¿: Pb≥ X\na Atkm-kn-tb‰v FUn-‰¿: \mW-∏≥ a™{] FUn-‰¿ : hna¬Ip-am¿ kn. ]ªnIv dnte-j≥kv: kn.-Pn.-hm-cn-b¿ dkn-U‚v FUn-‰¿ (anUn¬ Cu-Ãv): t{]a≥ C√Øv ]qsW _yqtdm No^v: Fw.-hn. ]c-taiz-c≥ No^v Idkvt]m≠‚v: sP.-]n.-X-Ign aoUnb I¨kƒ´‚v: tXmakv tPm¨ k_vkv{In]vj-≥: kn‘p sP. a∂m-Sn-bm¿ t^mt´m {Kmt^gvkv : Um\n sI. tUhnkv se\n≥ tPmk^v {Km^nIvkv & teHu´v : sI.-P-b-{]-Imiv {Intb-‰ohv slUv (Hm¨sse≥): {]kmZv ]hn-{X≥

www.whitelineworld.com Address: Shop No. 5, Sarvodaya Garden, Pandurangwadi, Dombivli (E) 421 201. Fax No : 0251-2880266 whitelinevartha@gmail.com Marketing & Circulation Office: B/3, Achal Bhavan, 21/23, Modi Street, Fort, Mumbai-400001. Tel.: 022-22640077 Pune Bureau Address: Kripa Auto Compound, Behind Vikas Petrol Pump, Opp. Hadapsar Post Office, Pune-sholapur Road, Gadithal, Hadapsar, Pune-4110 028, Contact No. 020-26993410, Fax -020-26993519. punevartha@gmail.com

www.twitter.com/whitelinevartha

Fgp-Xm-∏pdw

t{]wem¬

Xm≥ shdpw Hcp aZ-\n-b-s√∂v iin-Ie So®¿

{]ImihoYn tKm]≥ k-’w-K-tXz- \n- w-K-Xzw\n- w-K-tXz- \n¿tΩm-l-Xzw\n-¿tΩm-l-tXz- \n-›-e-X-Øzw\n-›-e-X-tØz- Po-h≥ ap-‡n-. B-Zn-i-¶-cm-Nm-cy-cp-sS- {]-kn≤-am-b- Cu- h-cn-Iƒ, a\pjys‚- {I-am-\p-K-X-am-b hf¿®-bn¬ k-’w-K-Øns‚A-\n-hm-cy-X-sb-bm-Wv- {]-k‡-am-°p-∂-Xv-. kp-a-\-kp-I-fpam-bp-≈- k-º¿°-Øn¬\n∂v- a\p-jy-a-\-kv-, \n w-K-X\n-d-™v- kp-Zr-V-hpw- I-cp-Øp‰-Xp-am-bn- Xo-cp-∂p-. A-Xp-h-gnA-an-X-am-b- hn-j-b-Xr-jvW D≠m-hp-∂n-√-. tam-lw- D-Zn-°mXm-bm¬ h-kvXp-°-sf- A-\nb-{¥n-X-am-bn- Xm-tem-en-°msX- a-\-kn-\v- im-¥-X- ssI-hcn-°p-hm≥ km-[n-°p-∂p-. AXp- t l- X p- h m- b n k- a m- [ m- \ ]q¿Δ-am-b- H-cp- Po-hn-Xw- I-c-KX-am-hp-∂p-. C-Xm-Wp- k¿Δ⁄-]o-T- tP-Xm-hn-s‚- Blzm-\w-. "a\p-jyXzw apap-£pXzw' ˛ a\p-jy-P-∑-Øn¬- \n-∂p-sIm≠v- A-h-c-h-cp-sS bp-‡-am-bco-Xn- D-]-tbm-Kn-®v- F-fp-∏Øn¬- tam-£-{]m-]vXn-sb- AY-hm kp-J-ku-Jy-sØ- ssIh-cn°mw- F-∂n-cn-°n-epw- am-bsb- A-Xn-Po-hn-®v- ap-t∂m-´vt]m-hp-I- F-∂-Xv- A-{X F-fp∏-ap≈ H-cp- kw-K-Xn-b-√-. AXn-\m-Wv- k-Øp-°-fp-am-bp≈kw-k-¿§w- th-W-sa-∂v- imkv{X-Im-c≥ B-h-iy-s∏-Sp-∂Xv-. "kº¿t° tZmj-KpWm `h-¥p. k¬kº¿°-Øm¬ \- Ω n- s e- tZm- j - s am- s °k¬Kp- W - ß - f m- b n- ]- c n- h ¿Ø-\w- sN-ø-s∏-Sp-∂p-. F∂m¬- a-dp-h-i-Øv- ]-®-a-e-bmf-Øn¬- ]-d-™m-¬ A-ta≤yw- Xn-∂p-∂ ]-ip-hns‚- IqsS- A-Xp- Xn-∂m-Ø-h-≥ Iq-´pIq-Sn-bm¬, {I-ta-W- C-h\pwB- kz-`m-hw- h-∂p-Iq-Sm-bvIbn-√-. A-Xn-\m¬- H-cp-hs‚ Db¿®-bm-bm-epw-, ]-X-\-am-bmepw-, A-h-s‚ Po-hn-Xw- F-¥mbn-Øo-c-Ww- F-∂p- H-cp- kº¿°w-aq-ew- \n-›-bn-°-s∏Sp-∂p-. Kr-l-ÿ-∑m¿°v- Kp-cp-ap-JØp-\n-∂v- th-Z-]-T-\-tam-, thZm-¥-{i-h-W-tam-, k-\ym-ktam- tam-£-Nn-¥-tbm- H-∂pw]m-Sn-s√-∂m-Wv- \-Ωn-¬ an-°h-cp-tS-bpw an-Yym- [m-c-W-. CXm-Wp- \-Ωp-sS- sIm-Sn-b- A⁄-X-. A-dn-tb-≠-Xv- A-dntb-≠- k-a-b-Øv- A-dn-bm-≠n-

OCT. 30 - NOV. 5, 2011

k-’w-Kw-

C-°-gn-™- 2-0-˛-\v- tUmw-_n-hven- Fw.-sF.Un.-kn. ssa-Xm-\-Øn-¬ ˛- tZ-ho-`m-K-h-X- k-{Xw F-∂-Xn-ep-]-cn- H-cp- B-fl-⁄m-\- k-{Xw- F-∂hm-°m-hpw- tbm-Pn-°p-I. 1-2-0-0- h¿j-ß-ƒ°pap≥]v- {io-i-¶-c≥- A-h-X-cn-∏n-®- B- ]-c-am¿∞- A-ssZz-X-k-Xy-sØ- Hmtcm- ]-fin-X-t{ijvT-cp-sS- \m-hn-eq-sS- tIƒ°m≥ km-[n-°p-IF-∂-Xv- kp-Ir-Xn-Iƒt°- km-[y-am-hq- F-∂-Xvth-sdm-cp- k-Xyw-. Cu- k-{X-Øn-s‚- {]-tbm-P-\wF-{X-t]¿- A-\p-`-hn-°p-∂p-, B-\-μn-°p-∂p-. h-f-sc- Xp-ivOw-!-!-. H-cp- Nm-°p- kz¿Æw- H-cp- Igp-X-bp-sS- ]p-d-Øp- I-b-‰n-h-®m¬ I-gp-X-bv-°vH-cp- `m-cw- am-{Xw-. I-gp-Xbv°-dn-bp-tam- AXns‚- aq-eyw-!- C-Xm-tWm- H-cp `m-c-Xo-b- ss]-XrIw-?- ⁄m-\-Øn-s‚- ]-c-tam-∂-X- ]o-T-Øn-tebv°p- \-bn-∏n-°p-∂- ]-hn-g-ap-Øp-I-fm-Wv- Bk-{X-Øn-eq-sS- E-jn-Xp-ey-cm-b- Hm-tcm- a-lm-flmhpw- A-\m-h-c-Ww sN-øp-∂-Xv-. A-dn-hn-s‚⁄m-\- Kw-K-. F-{]-Im-c-am-tWm- a-e-sh≈w- Hen-®v- A-[n-Iw- B¿°pw- {]-tbm-P-\-s∏-Sm-sXI-S-en-¬ ]-Xn-°p-∂-Xv- A-Xp-t]m-se- B-bn-Øocp-∂p C-Ø-cw- kw-cw-`-ß-ƒ. Cu-iz-tcm- c-£Xp-. cp-∂m¬, A-dn-tb-≠-h-bp-sSA-`m-hw- A-h-s‚- A-Sn-Ø-dXs∂- C-f-°p-∂p-. ]-e-X-c-Øn-ep-≈- Po-hn-X- hyh-lm-c-ß-fn-¬s]-´v- D-g-ep-∂H-cp- a\p-jy-≥ A-hs‚ sshø-‡n-I- Po-hn-X-N-cy-bn-¬ icn-bm-bco-Xn-bn¬- {i-≤m-ep-hmIp-∂n-√-. ^-ew- A-h-s‚ hy‡n-Po-hn-Xw- e-£y-t_m-[-an√m-Ø- tXm-Wn-t]m-se- F-hnsS-sbm-s°-tbm- A-e-™v- Fßp-sa-Øm-sX-, H-cp- \m-b- Nmhpw-t]m-se- B-¿°pw {]-tbmP-\-an-√m-sX- N-sØm-Sp-ßp∂p-. a\p-jy\p≈n-se- BDu¿÷-Øns‚ ˛- A-]m-c- km[y-X-sb-, a-ln-a-sb-, I-gn-hns\- ˛- A-dn-bm-sX- Zpx-J-Øns‚- I-b-Øn-¬ ssI-Im-en-´-Sn-

®v- hn-e-]n-°p-∂-Xp- Im-Wptºm- ƒ R- ß - s f- t ∏m- e p≈h¿°v - k- l - X m- ] - a m- W v tXm-∂m-dp-≈-Xv-. A-ß-s\- Hcp- kw-K-Xn- D-t≠m-∂pX-s∂]-e-¿°pw kw-i-bw-!-!-!- C-hn-sS\-Ωp-sS- A-e-k-X-bm-Wv- \-ΩpsS- H-∂m-a-sØ- i-{Xp-. c-≠m-aXv- `m-hn-sb-°p-dn-®p-≈- A-h-\h-\n-se- B-i-¶-. aq-∂m-a-Xv- Ah-s‚ I-gn-™p-t]m-b- ˛ Ah≥X-s∂- D-≠m-°n-sh-®- ]cm-P-b-ß-fp-sS- \o-dp-∂- Hm-¿ΩIƒ- A-h-s\ ap-t∂m-´p-≈- Ah-s‚- {]-bm-W-sØ- ]n-¥n-cn∏n-°p-∂p-. \-Ωp-sS- A-aq-ey-amb B- ]m-c-º-cy-k-º-Øns‚ I-Æn-sb- A-d-Øp-ap-dn-®p- h-b‰p-∏m-Sns‚-bpw-, H-Sp-ßm-Økzm-¿∞-kp-J-Øn-s‚-bpw- ]n∂m-se-bp-≈ ]m-®n¬- C-∂-

tKm]s‚ "{]Im-i-hoYn'

Mail Box WHITELINE VARTHA SAR Multimedia Pvt. Ltd., kmc-an-√... shdpsX Hcp aZ-\n-bm-Im-Xncp-∂m¬ aXn!

www.whitelinevartha.com

Shop No. 5, Sarvoday Garden, Pandurangwadi, Dombivli (E) 421 201. E-mail : whitelinevartha@gmail.com. Telefax : 0251-2880266.

tKm]s‚ cN-\-Iƒ apºpw hmbn-®n´p-≠v. a\- n¬ {]Imiw hnf-ºp∂ hcn-Iƒ. efn-Xw... kc-fw... A{InXr-aw... kpXm-cyw... kp`m-jn-Xßfpw Ah-bpsS hymJym-\-ß-fpsams° [mcmfw hmbn-®n-´p-s≠¶nepw tKm]≥, Ahsb B[p\nI imkv{X-tØmSpw \nXy-Pohn-X-tØm-Sp-sams° Iq´n-bnW- ° p- t ºmƒ Ah- b psS kmcmw- i - ß sfsbm∂pw

sØ- kw-kvIm-cn-I-am-b- A[x-∏-X-\-Øn-\p h-gnXp-d-∂p-. \mw- H-cp- km-aq-ly-Po-hn- BWv- F-∂p-≈-X-√- C-∂v- k-aqlw- Aw-Ko-I-cn-°p-∂- k-Xyw. ]-I-cw- k-aq-l-sØ H-‰-s∏Sp-Øm-\pw-, Nq-j-Ww- sN-øm\pw- F-¥p-≠ph-gn- F-∂m-WpC-∂p- Hmtcm- hy-‡n-bpw- a’-cn-®p- Nn-¥n-°p-∂-Xv-. C∂p-≈ hn-Zym-`ym-k -k-{º-Zmbw- am-\-kn-I hn-Im-k-Øn\pw- h-f¿®-°pw- D-X-Ip-∂- Hcp- Po-hn-X-{I-a-hpw- H-cp- hy‡n-bn-epw- k-∂n-th-in-∏n-°s∏- S p- ∂ n- √ - . F- h n- t S- b pwC≥Ã-‚ v- kp-Jw- e-`y-am-IWw-, C-Xm-Wp- G-h-cp-tS-bpwD-∂w-. A-Xn-\p- G-Xp- Ip-dp°p-h-gn-bpw- \mw- kzo-I-cn°pw-. C-°-gn-™- 2-0-˛-\v- tUmw-_nhven- Fw.-sF.-Un.-kn. ssaXm-\-Øn-¬ ˛- tZ-ho-`m-K-h-Xk-{Xw F-∂-Xn-ep-]-cn- H-cpB-fl-⁄m-\- k-{Xw- F-∂hm-°m-hpw- tbm-Pn-°p-I- ˛- AXp s]m-Xp-P-\-ß-ƒ°m-bn-, hn-jvWp-Pn-, {]-km-ZvPn-, Xp-Sßn-b- Ip-sd- k-∑-\- p-≈h¿ tN¿∂v- kw-L-Sn-∏n-®p-. B-b-Xv- C-Xp- F-gp-Xp-∂- Cuk-a-b-Øpw- \-S-∂psIm-≠n-cn°p-∂p-. 1-2-0-0- h¿j-ß-ƒ°pap≥]v- {io-i-¶-c≥- A-h-X-cn∏n-®- B- ]-c-am-¿∞- A-ssZzX-k-Xy-sØ- Hmtcm- ]-finX-t{i-jvT-cp-sS- \m-hn-eq-sStIƒ°m≥ km-[n-°p-I- F∂-Xv- kp-Ir-Xn-Iƒt°- km[y-am-hq- F-∂-Xv- th-sdm-cpk-Xyw-. C-Xn\p-]n-∂n¬- {]h¿Øn-°p-∂- kw-Lm-S-I-scF-{X- {]-iw-kn-®m-epw- a-Xn-hcn-√-. F-∂m¬- Cu- k-{X-Øns‚- {]-tbm-P-\w- F-{X-t]¿A-\p-`-hn-°p-∂p-, B-\-μn-°p∂p-. h-f-sc- Xp-ivOw-!-!-. H-cp- Nm°p- kz¿Æw- H-cp- I-gp-X-bp-sS]p-d-Øp- I-b-‰n-h-®m¬ I-gp-Xbv-°v- H-cp- `m-cw- am-{Xw-. I-gpXbv°-dn-bp-tam- A-Xns‚- aqeyw-!- C-Xm-tWm- H-cp `m-c-Xo-bss]-Xr-Iw-?- ⁄m-\-Øn-s‚]-c-tam-∂-X- ]o-T-Øn-te-bv°p\-bn-∏n-°p-∂- ]-hn-g-ap-Øp-Ifm-Wv- B- k-{X-Øn-eq-sS- Ejn-Xp-ey-cm-b- Hm-tcm- a-lmflm-hpw- A-\m-h-c-Ww sN-øp∂-Xv-. A-dn-hn-s‚- ⁄m-\- KwK-. F-{]-Im-c-am-tWm- a-esh≈w- H- e n- ® v - A- [ n- I wB¿°pw- {]-tbm-P-\-s∏-SmsX- I-S-en-¬ ]-Xn-°p-∂-Xv- AXp-t]m-se- B-bn-Øo-cp-∂p C-

H´pw apdn-th¬∏n-°p-∂n-√. "{]Im- i - h oYn' Xo¿®- b mbpw ssh‰vsse≥ hm¿Ø°v apX¬Iq´p-X-s∂-bm-Wv. ]pXnb Xe-ap-dbpw Cu tImfw k{i≤w ]Tn-°-s´. `mhp-I-߃. H-cp-hm-b-\-°m-c≥ hm¿Ø XpS-ßnb Imew sXm´p apS- ß msX hmbn- ° p∂XmWv Rm≥. Cubn-sS-bmbn hm¿Ø-bn¬ ImWp∂ ÿncw ]w‡n-I-fn¬ tPymXn¿abn i¶-cs‚ apwss_

Ø-cw- kw-cw-`-ß-ƒ. Cu-iztcm- c-£-Xp-. am\y-kp-lr-tØ, hy‡n-PohnXw tim`-\-am-bmte B IpSpw_w Hcp kvt\l-a-μn-cam-hq. Bb-Xn-\m¬ hy‡nbpsS ]q¿Δ-Ime Nn¥-Ifpw {]hr-Øn-Ifpw hy‡n-bn¬ kr„n-°p∂ "]mSp'Ifmb hmk-\-Isf \mw Adn-b-Ww. \ΩpsS Hmtcm I¿Ωhpw Nn¥-tbmSv _‘-s∏-´n-cn-°p∂p. hy‡n-KX hmk-\m-k©- b - a mWv Hmtcm- c p- Ø - c ptSbpw at\m-_p-≤n-I-fpsS ASn-Ø-d. _mly-tem-I-hp-ambp≈ {]Xn-I-c-Whpw kao-]\- h p- s a√mw apJy- a mbpw \ΩpsS kl-P-hm-k-\-Isf B{i- b n- ® m- W n- c n- ° p- ∂ - X v . hmk\ DXv I r- „ - s a- ¶ n¬ hnNm- c hpw {]hr- Ø nbpw AXp-t]mse t{ijvT-am-bncn°pw; As√-¶n¬ adn-®pw. AXn-\m¬ a\p-jys‚ A`yqZ-b-Øn\v \nZm-\-amb B¥-c`-{ZX ssIh-cn-°-W-sa-¶n¬, Abm-fpsS ss\k¿§n-I-hmk-\sb icn-bmw-hÆw kwkv I - c n- t °- ≠ n- b n- c n- ° p∂p. AXmWv CØcw ⁄m\-b-⁄-Øn-eqsS ]fin-X-h-cy-∑m¿ \n¿Δ-ln°p-∂-Xv. hmk-\-Isf ip≤oI-cn-°p-∂-Xn-eqsS at\m-_p≤n-Iƒ kpZr-V-ß-fm-bn-Øocpw. GsX-¶nepw hn[-Øn¬ hmk-\-I-fpsS ]nSnbn¬\n∂pw c£-s∏-Sm≥ Ign™m¬ at\m-hn-t£-]-߃ \oßnb {]im-¥-kp-μ-c-amb Znhym-hÿ A\p-`-hn-°mw. D]m-k-\m-aq¿Øn°v I¿∏q-cmcXn ImWn-°p-∂-Xns‚ ]n∂nse XXzw CXm-Wv. Ipd®v I¿∏qcw Ipsd-t\cw apdn-bn¬ Xpd-∂p-sh-®p-sh∂n-cn-°-s´. AXv B apdn apgph≥ hmk\ ]c-Øn-s°m≠v kzb-tah A{]-Xy-£-am-Ip∂-Xm-bn-°m-Wmw. hn{K-lØn\v ap∂n¬ I¿∏qcw ImWn®v \mw `K-hms\ Z¿in°p-∂p. hmk-\-Iƒ Xo¿∂m¬ \Ωnse kØbmb {]mWs\ AYhm ZnhyssN-X-\ysØ Z¿in°mw ˛ Bflm-\p-`q-Xn-t\-Smw. BbXv CØcw k’w-K-Øn-eqsS kwPm-X-am-hp-∂p. Aßs\ Bbn-Øo-cs´ F∂p {]m¿∞n-°mw.

]ƒkv, tKm]s‚ {]Im-i-ho-Yn, Pb≥ X\n-a-bpsS ]e-hI F∂nh hmbn-°p-∂-XmWv IqSp-X¬ Xm¬∏-cyw. H∂p-c≠p ]w‡n-Iƒ IqSn tN¿Øm¬ sIm≈mw. h\n-XI-fpsS ]w‡n-bpw, tPymXn-j-]w‡nbpw IqsS D≠m-bm¬ hm¿Ø Hcp IpSpw-_-hm-cn-I-bm-Ip-sa-∂Xn¬ kwi-b-an-√. Zo]m-hen Biwk-I-tfmsS sI. kn. tiJ-c≥ `mWvUq∏v


OCT. 30 - NOV. 5, 2011

HIvtSm-_¿ 27\v ]pe¿s® 5 aWnbv ° v lU- ] v k - d n- e p≠mb Xo]n-Sn-Ø-Øn¬ c≠p- ae-bm-fn-I-fpsS hy]m-cÿm-]-\-߃ ]q¿Æ-ambpw IØn-sb-cn-™p. BIm-i-hmWn-bv°p-k-ao]w ÿnXn-sNøp∂ Xncp-h-\-¥-]pcw kztZin cho-{μs‚ apcpIm Stbgvkpw, kPn-bpsS Bt´m Ce-Iv{Sn-°¬ tjm∏p-amWv A·n- ° n- c - b m- b - X v . GItZiw 7 e£w cq]-bpsS \jvS-amWv IW-°m-°p-∂-

]c-ky-߃°pw tIm∏n-Iƒ°pw _‘-s∏-SpI: kp\n¬ 9987949303 ]qsW

tPymXn-jkw-_-‘-amb F√m Imcy-߃°pw K. Sathyanarayana Panicker A/3, Premjeet Cottage, Shastri Nagar, Bhandup (W), Mumbai - 400078. Tel.: 022-65026457, 9892227273.

Xv. Xo ]nSp- Ø - Ø ns‚ bYm¿∞-Im-cWw C\nbpw hy‡-am-bn-´n-√. hfsc h¿j-ambn Sb¿ IS\SØnhcp∂ cho-{μ-s‚bpw IpSpw-_-Øn-s‚bpw kz]v\ßfpw {]Xo- £ - I - f p- a mWv IØn-®m-º-em-b-Xv. 25 h¿jw apºv Xm≥ IS-Xp-Sßp-tºmƒ A[nIw Bƒhmk-an-√msX hnP-\-am-bn-cp∂ {]tZiw C∂v P\-_mlpeywsIm≠pw _lp-\n-esI-´n-S-߃sIm≠pw kº-

]qsW-bn¬ A·n_m[-... IS-Iƒ IØn-\-in®p ∂-am-b-tXmsS Xs∂ Hgn-hm°m-\p≈ sI´n-S-tem-_n-IfpsS KqV-X-{¥-amWv CXns‚ ]n∂n-se∂v Icp-Xp∂p. F∂m¬ hm®v a m≥ XWp-∏-I-‰m≥ Xobn-´n-cp-∂psh∂pw AXn¬\n∂pw Xo]S¿∂p ]nSn-®mWv A·n-_m[ D≠m-b-sX∂pw ]d-b-s∏-Sp∂p. Bf-]mbw D≠m-bn-√. A·n- i - a - \ - t k- \ m- h n- ` m- K saØn aWn-°q-dp-Iƒ \o≠ {ia-߃s°m-Sp-hn-emWv Xo AW-bv°m-\m-b-Xv. iqjva-X°p- d hpw A{i- ≤ - b p- a mWv CØ- c - s am- c - X ym- l n- X - Ø n\v Imc-W-sa∂v t]meokv Ip‰s∏-Sp-Øp-∂p. F¥m-bmepw ae-bm-fn-Iƒ kz¥w \mSpw hoSpw hn´v Hcp- t \- c sØ A∂-Øn-\mbn c‡w hnb¿∏m°n ]SpØp-b¿Ø CØcw sNdnb ÿm]-\߃ Hcp Znh-kw-sIm≠v IØnNm-º-em-IpI F∂Xv kln-°m-hp∂ Imcy-a-√. Gsd \mfp-IƒsImt≠ ]qsW ]pI-™p-sIm-≠n-cn-

°p-I-bmWv H∂n-\p-]p-dsI as‰m- ∂ mbn IS- ∂ p- h - c p∂ Zpc- ¥ - ß sf t\cn- S m- \ mhmsX adp-\m-S≥ ae-bmfn ]I-®p-\n¬°-bm-Wv. GXp \nan-jhpw h∂p-ho-gm-hp∂ Utam-¢kns‚ hmfp-t]mse Xe- b v ° p- a p- I - f n¬ \nc∂p \n¬°p∂ B]- Ø p- I ƒ Ah-cpsS kzmÿyw Ih¿∂p-I-f-bp-∂p.

Zo]p-hn¬ \n∂pw Aco-{μ-\nseØn \n¬°p∂ Akzm-`mhnI ac-W-߃°p sXm´p-]n∂m-se-bmWv Cu Zpc¥w IqSn. bYm¿∞ Imc-W-߃ Is≠-Øm-\m-ImsX F√mw IØn-®m-º-embn Hcp ]nSn Nmc- a mbn aÆnepw a\ nepw Aen-™p-tN-cp-I-bmWv. ae-bm-fn-k-am-P-ßfpw {]ÿm-\-ßfpw ChnsS shdpw t\m°p-Ip-Øn-I-fmbn

\ne-sIm-≈p-I-bm-Wv. Ah-ch-cpsS s\©p-Iƒ°pt\sc hmƒap- \ - I ƒ \o≠p- h - c ptºm- s g- ¶ nepw {]Xn- I - c n°mØ Cu \n w-KXzw aebm-fn-Iƒ°m-I-am\w A]-am\-am-Wv. H∂p s\‰n-Np-fn°m≥t]mepw IgnbmØhn[w {]Xn-IcWtijn \jvS-s∏-´pshm ]qsW-a-e-bm-fn-Iƒ°v.


8

MUMBAI

OCT. 30 - NOV. 5, 2011

www.whitelinevartha.com

`‡n-km-{μ-amb

tZho-`m-K-hX \hm-l-k-{X-thZn 23. 1 0 . 2 0 1 1 R m b - d m g v N cmhnse ]qPm- t h- Z n- b n¬ X{¥n- h - c y- \ mb {_“{io ImeSn ]Sn-™m-td-SØv i¶c-\p-Æn-bmWv alm-K-W-]-Xntlmaw \S-Øn-b-Xv. AtX-kabw {_“{io ]q°pgn hmkp-tZ-h≥ \ºq-Xn-cn-∏mSns‚ EtKz-Z-]m-cm-b-Whpw \mcm-b-Wob P]hpw D≠mbn-cp-∂p. {_“{io Ip∂w-]dºv i¶- c ≥ \ºq- X n- c n∏mSns‚ \h-{K-l-]q-Pbpw k‘y- t bmsS Zo]m- c m- [ \bpw {_“{io samS-∏n-em∏≈n ]c-ta-iz-c≥ \ºq-Xn-cn∏m-Sns‚ \h-I-\y-Im-]q-PI -- fnse Ieym- W o- ] p- P bpw D≠m-bn-cp-∂p. alm-`-K-h-Xntkh Kpcp-hm-bq¿ X{¥n-h-cy\mb {_“{io tN∂mkv Knco-i≥ \ºq-Xn-cn-∏mSmWv

\n¿Δ-ln-®-Xv. k{X- t h- Z n- b n¬ {_m“- a plq¿ØØn¬ tZho-`m-K-hX ]mcm-b-Ww, XpS¿∂v hnhn[ ]fin-X-∑m-cpsS {]h-N-\-˛-{]`m-j-W-߃, "{]Àm-Z-˛-\m-cmb-W-bp≤w' kzman IrjvWZmkv Fg-°m-Sv, "`rKp-im]w' _me-IrjvW ]njm-scm-Sn, "kuμ- c y- e - l cn' {ioaXn ]flPm Xºp-cm≥, "{ioIrjvW-N-cnXw' apwss_ N{μti-J-c-i¿Ω, "aln-jm-kpc a¿±n-\n, IuinIn Ah-Xmcw' AUz. Sn.- B ¿.- c m- a - \ m- Y ≥, "thZ- ß - f nse imkv { Xob cl-ky-߃' BNmcy Fw.B¿.-cm-tP-jv, "`mcX ss]XrIw' hnPbv tat\m≥ F∂n-h-cpsS {]`m-j-W-߃ k{X-th-Znsb Bflob kpK‘-]q-cn-X-am-°n.

sshIn´v F´p-a-Wn°v kp{]kn≤ kwKo- X - ⁄ - \ mb s{]m^. Hma-\-°p-´s‚ tZhokvXp-Xn-Iƒ \nd™ kwKo-X°-t®-cnbpw Ac-tß-dn. 24.10.2011 Xn¶-fmgvN cmhnse ]qPm-th-Zn-bn¬ Icn-b-∂q¿ hmkp-tZ-h≥ \ºq-Xn-∏m-Sns‚ alm- K - W - ] - X n- t lm- a - h pw, {_“{io Hd-h-¶c ANyp-X≥ \ºq-Xn-cn-∏m-Sns‚ EtKz-Z-P-]-

hpw XpS¿∂v \mcm-b-Wobhpw D≠m-bn-cp-∂p. {_“{io samS-∏n-em-∏≈n ]c-ta-iz-c≥ \ºq-Xn-cn-∏mSv alm-kp-Z¿i-\-tlmaw \SØn. k‘y-tbmsS Zo]m-cm-[\bpw At±-l-Øn-s‚-Xs∂ \h-I-\y-Im-]q-P-I-fnse ImfnIm-]q-Pbpw Zº-Xo-]q-Pbpw D≠m-bn-cp-∂p. alm-`-K-h-Xntkh X{¥n-h-cy-\mb {_“{io Zneo]v i¶¿ hmgpt∂m¿ BWv \n¿Δ-ln-®-Xv. k{X- t h- Z n- b n¬ {_m“- a plq¿Ø-Øn¬Xs∂ tZho-`mK-hX ]mcm-bWw Bcw-`n°pw. XpS¿∂v hnhn[ ]finX-∑m-cpsS {]h-N-\-˛-{]-`m-jW-ß-fmWv \S-∂-Xv. "\mcZs‚ amb-Z¿i\w' kzman Irjv W - Z mkv Fg- b v ° m- S v , "Nyh-\-IY' {]h-N-\-Xn-eIw sh≈n-t\gn lcn, "tZho-amlmflyw' {io _me-IrjvW ]njm-scm-Sn, "efn-Xm-k-l-{k\ma A¿∞-hn-h-cWw' {ioaXn ]flPm Xºp-cm≥, "tch-Xn-N-cn-Xhpw {Xni-¶p-Ncn-Xhpw' AUz. Sn.-B¿.-cm-a\m- Y ≥, "lcn- › - { μ- I Y' Aw_n- I - S o- ® ¿ tImßm- S v , "tZho-a-lna' {io hnt\mZv aß-Øm-b, tPymXn-j-Nn-¥Iƒ tPymXn-j-cXv\w am{¥n¬ agq¿ C√Øv I]men \ºq-Xncn F∂n-h¿

\S- Ø nb {]`m- j - W - ß ƒ Gsd {]Io¿Øn- ° - s ∏- ´ p. sshIn´v F´p-a-Wn°v {_“Ip-am-cokv k`-bpsS `P\ D≠m-bn-cp-∂p. 25.10.2011 sNmΔmgvN cmhnse 4.30\v {ioaZv tZho-`m-K-h-X-]mcm-b-Whpw XpS¿∂v alm-kpZ¿i\ tlmahpw \S-∂p. kzman IrjvW-Zmkv Fg-°mSns‚ "\mc- Z s‚ ambmZ¿i\w' {]h- N - \ - X n- e Iw sh≈n-t\gn lcn-bpsS Nyh\-IY, tZhIn A¥¿÷-\Øns‚ kuμ-cy-e-l-cn F∂o {]`m- j - W - ß - t fmsSm∏w ]fl-Pm-X-ºp-cms‚ efn-X-k-l-{k-\ma A¿∞-hn-

h- c - W hpw `‡- P - \ - { i≤ t\Sn. XpS¿∂v AUz. Sn.-B¿.cm-a-\m-Ys‚ tch-Xn-N-cn-Xw, Aw_nIm So®-dns‚ lcn-›{μ-I-Y, hnt\mZv aß-Øm-bbpsS tZhn aln- a - b pw, tPymXn- j - c Xv \ w I]men \ºq-Xn-cn-bpsS tPymXnj Nn¥-Ifpw Gsd {]Io¿Øn°-s∏-Sp-I-bp-≠m-bn. Zo]m-cm[-\, \h-I-\y-Im-]q-P, Zº-Xo]qP F∂n-hbpw \S-∂p. 26.10.2011 _p[-\mgvN Zo]mhen Znhkw cmhnse ]qPmth- Z n- bn¬ X{¥n- h - c y- \ mb {_“{io Zneo]v i¶¿ hmgpt∂m¿ BWv alm-K-W-]-Xntlmaw \S-Øn-b-Xv. AtX-k-


MUMBAI

OCT. 30 - NOV. 5, 2011

www.whitelinevartha.com

9

i_-cn-ae apJyX{¥n-Iƒ "PK-Zw-_m-]p-cn-bn¬'

abw {_“{io Hd- h - ¶ c ANyp-X≥ \ºq-Xn-cn-∏m-Sns‚ EtKz-Z-P-]hpw XpS¿∂v \mcmb-Wob P]hpw D≠m-bn-cp∂p. {_“{io aS-∏n-em-∏n≈n ]c- t a- i z- c ≥ \ºq- X n- ∏ mSv Xne-tlmaw \S-Øn. k‘ytbmsS Zo]m-cm-[-\bpw At±l-Øn‚-Xs∂ \h-I-\y-Im]q- P - I - f nse Nfin- I m- ] qPbpw, k¿∏-_-enbpw D≠mbn-cp-∂p. k¿∏-_en \S-ØnbXv ae-_m¿ {]tZ-isØ kp{]-kn≤ k¿∏ D]m-k-IIp-Spw-_-amb ]mXn-cn-°p-∂Øp- a - \ - b nse Irjv W ≥ \ºq- X n- c n- b m- W v . AXn- \ ptijw alm- ` - K - h - X n- t khbpw D≠m-bn-cp∂p k{X- t h- Z n- b n¬ {_m“- a plq¿Øn¬Xs∂ tZho-`m-K-

hnip-≤n-bpsS a\pjymhX-cm-ßf - mb B≤ym-flnI BNm-cy-∑m-cpsSbpw X{¥n-am-cp-sSbpw Znhykm∂n[ywsIm≠v [\y-Xb - m¿∂ AJn-e- `mcX {ioaZv tZhn `mK-hX \hml k{Xw `‡-kl - {- k-߃°v kmbp-Pyta-In. apwss_-bn¬ BZy-ambn ]SpØp-b¿Ønb k{X-thZn, hnin-jvS] - qP-Iƒ, tlmaw, `‡n-{]-`m-jW - ß - ƒ F∂n-hb - m¬ kº-∂a - m-bncp∂p. tIcf-Ønse kw]q-Py-cmb H´p-an° X{¥namcpw Im¿an-IXzw hln® ]qPm-hn-[nI-fnse ]¶m-fnØw BPo-h\ - m¥ ]pWy-am-bmWv `‡¿ Icp-Xp-∂X - v. BZn-]c - m-i‡ - n-bpsS A\p-{Klw G‰phm-ßp-hm≥ Znh-tk\ FØp∂ Bbn-c-°-W-°n\p `‡-∑m¿°mbn F√m-ku-Ic - y-ßfpw ChnsS G¿∏m-SpsN-bvXn-cp∂p. i_-cn-ae apJy-X{- ¥nIƒ IWvTc - cv atl-iz-ccv 29\v k{Xth-Zn-bn-seØn hnti-jm¬ ]qPIƒ°pw ]nt‰∂v \S-°p∂ alm-KW - ]Xn tlma-Øn\pw apJy-Im¿an-IXzw hln-°pw. AXn-t\m-sSm∏w \S-°p∂ AjvS-{Z-hy-a-lm-K-W-]Xn tlmaw kqcy-Im-eSn kqcy≥ Pb-kq-cy≥ \ºq-Xn-cn-∏m-Sns‚ t\Xr-Xz-Øn¬ \S°pw. XpS¿∂v {]Xy-£] - q-Pb - pw, KP]q-Pbpw \S-°pw. sshIn´v kw]qPy kzman DZn-XvssN-X\ - y, tUm. F≥. tKm]m-eI - r-jvW≥, s]cp-ºn≈n tIih≥ ºqXn-cn-∏m-Sv, apwss_ \mcmb¨Pn F∂o BNm-cy-∑m-cpsS {]`mj-Wß - ƒ Ac-tßdpsa∂v `mc-hm-lnIƒ Adn-bn-®p. hymgmgvN 27\v {ioaZv tZho-`m-Kh - X ]mcm-bW - t- ØmsS Bcw-`n® k{X-]cn-]m-Sn-Iƒ Xpf-ko-]q-P-°p-tijw Xpf-ko-kw-`-hsØ Bkv]-Z-am°n sh≈n-t\gn lcnbpw XpS¿∂v tZhIn A¥¿÷-\w, _me-IrjvW ]njmscm-Sn, ]flPm Xºp-cm≥, sh¶c A®p-X≥ \ºq-Xn-cn, ]pfn-°m-]d - ºv Zmtam-Zc - ≥ \ºq-Xncn F∂n-hc - psS {]`m-jW - ß - ƒ \S-∂p. 6.30\v `mc-XØns‚ B≤ym-flnI kwkvImcw F∂ hnj-bsØ Bkv]-Z-am°n

hX ]mcm-bWw Bcw-`n-®p. XpS¿∂v hnhn[ ]fin- X - ∑ m- c psS {]h-N-\-˛-{]-`m-jW-ß-fmWv \S-∂Xv. "iXm£o-a-lnabpw At„m-Ø-c-i-X-]n-dh¿Æ-\hpw' {_“{io Hd-h¶c ANyp-X≥ \ºq-Xn-cn∏mSv, "tZhn-KoX' `mK-h-X{io apwss_ \mcm-b¨Pn, "kuμ- c y- e - l cn' {ioaXn tZhIn A¥¿÷-\w, "efnXm-k-l-{k-\ma A¿∞-hn-hcWw' {ioaXn ]flPm Xºpcm≥, "hcm- l m- h - X m- c hpw k]vX-Zzo-]-h¿Æ-\bpw' {_“{io ap√-aw-Kew {Xnhn{I-a≥ \ºq-Xn-cn, "KwtKm-]mJym\w' {ioaXn IrjvW-

iin-Ie So®¿ kwkm-cn-®p. sh≈n- b mgv N {ioN- { I- ] q- P - b v ° ptijw Hd-h¶ - c A®p-X≥ \ºq-Xn-cn, IrjvW{- ]n-b, ]flPXºp-cm≥, ZmtamZ-c≥ \ºq-Xn-cn, kzman k∑-bm-\μ - P - n, F≥. Fkv. am[-h≥ F∂o alZv hy‡n-If - psS {]`m-jW - ß - ƒ \S-∂p. h¿Æm-`a - mb If-sa-gpØv ]m´p-Iƒ Cu Znh-ksØ {]tXy-IX - b - m-bn-cp∂p. A©v aWn°v tZho-D] - m-k\ - sb hnj-ba - m°n kzman DZnXv ssNX-\y {]`m-jWw sNbvXp. ""XnI®pw ssZhoIw Xs∂. CØ-csamcp thZn apwss_-bn¬ kwL-Sn∏n® kwLm-SI - sc F{X kvXpXn®mepw aXn-bm-In-√...'' Ieym-Wn¬ \n∂pw F∂pw k{X-th-Zn-bn-seØn ]qP-If - nepw {]`m-jW - ß - f - nepw ]¶ptN-cmdp≈ am[-h≥ \ºym-cpsS hm°p-If - n¬ AXn-it- bm‡n sX√pw C√m-bn-cp-∂p. ""C{Xbpw t{ijv T - c mb X{¥namcpsSbpw {]K-¤c - mb BNm-cy-∑m-cpsSbpw km∂n≤yw Hcp- ] s£ apwss_ t]msemcp \K-c-Øn¬ ]pXnb A\p-`hw Xs∂-bm-Wv. tIc-fØnse GXp t£{X-Øn¬ t]mbm¬ t]mepw In´mØ ]pWy-amWv Cu ]Øv Znhkw sIm≠v ChnsS km≤yam-Ip-∂X - v.'' Xms\ h¿ØIv \K-dn¬ \n∂pw h∂ cmP-ti-Jc - ≥ \mb¿ ]dbp-∂p. ""ChnsS \S∂ {]`m-jW - ß - ƒ Fs‚ A⁄-Xb - psS Xa- I - ‰ - m≥ ]cym-]vXam-bn. Bflo-bX - b - psS Znhy-{]-Im-is - a¥-∂d - n-bm≥ Cu Pohn-X\ - n-tbmKw F\n°v Ah-kcw \¬In. CØcw kwcw-`ß - ƒ°v F∂pw Fs‚ klyk-lI - c - W - ß - f - p-≠m-Ipw. ]qsW-bn¬ \ns∂-Ønb hyh-kmbn {ioI-WvT≥ tNe-°c A`n-{]m-bs - ∏-´p. tZho-k{- X-Øn\v Hmtcm Znhkw Ignbp-t¥mdpw `‡-P\ - ß - f - psS Xnc-°pIƒ h¿≤n-®p-sh-¶nepw hn]p-ea - mb k÷o-Ic - W - ß - ƒ Hcp-°n-bn-cp-∂X - n\m¬ \nb-{¥W hnt[-ba - m-bn.

{]nb ({io-aXn X¶-a-Wn-]n≈, Xms\), "amXr-k-¶¬∏w' {ioaXn iin- I e So®¿, "t£{X-tPym-Xnjw' tPmXnj- c Xv \ w am{¥n¬ agq¿ C√Øv I]men \ºq-Xncn F∂n-h¿ {]`m-j-W-߃ \SØn. sshIn´v F´p-a-Wn°v t£{XI-e-bn¬ {]kn≤ IY-Ifn kwKo- X - ⁄ - \ mb tIm´bv°¬ a[p Ah-X-cn-∏n® IY-I-fn-∏-Z-°-t®-cnbpw D≠mbn-cp-∂p.

29.10.2011 i\n-bmgvN cmhnse ]qPm-th-Zn-bn¬ X{¥n-h-cy\mb {_“{io A≠-emSn \mcm-b-W≥ \ºq-Xn-cn∏mSmWv alm- K - W - ] - X ntlmaw \S-Øp-∂-Xv. {_“{io Hd-h-¶c ANyp-X≥ \ºq-Xn-cn-∏m-Sns‚ EtKz-Z-P-]hpw, XpS¿∂v \mcm-b-Wob P]hpw D≠m-bn-cn-°pw. kqcyIm-eSn kqcy≥ Pb-kq-cy≥ \ºq-Xn-cn-∏m-Sns‚ arXyp-RvPb-tlmaw \S-°pw. IqSmsX {_“{io samS-∏n-em-∏≈n ]c-ta-iz-c≥ \ºq-Xn-cn-∏mSv

hnZym-tKm-]m-e-]qP \SØpw. AXn- \ p- t ijw B{K- l n- ° p∂ F√m `‡¿°pw io´m- ° nb tijw hnZym-cw-`hpw \S-Ømhp-∂-Xm-Wv. k‘y-tbmsS Zo]m-cm-[-\bpw At±-l-Øns‚-X-\s\ \h-I-\y-Im-]q-PI-fnse kp`{Z k¶-ev]-Ønep≈ ]qPbpw D≠m-bn-cn°pw. AXn-\p-tijw i_-cnae X{¥n {_“{io IWvT-ccv atl-iz-c-cpsS alm-`-K-h-Xntk-hbpw D≠m-bn-cn-°pw. k{X- t h- Z n- b n¬ {_m“- a plq¿Øn¬ Xs∂ tZho-`m-KhX ]mcm-bWw Bcw-`n-°pw. XpS¿∂v hnhn[ ]fin-X-∑m-

cpsS {]hm-N-\-˛-{]-`m-j-W-ßfmWv \S-°p-I. "It\m-]-\njØv' kw]q-Py-kzman k∑bm-\-μ-Pn, "[¿Ωw' kw]q-Pykzman DZnXv ssNX-\yPn "kuμ- c y- e - l cn' {ioaXn tZhIn A¥¿÷-\w, "efnXm-k-l-{k-\ma A¿∞-hn-hcWw' {ioaXn ]flPm Xºpcm≥, "XXz-akn' apwss_ N{μ-ti-J-c-h¿Ω, "`mK-h-X[¿Ωw' s]cp-ºn≈n tIih≥ \ºq-Xn-cn, "thZ, CXnlm-k, ]pcmW ktμ-i-߃ \nXy- P o- h n- X - Ø n¬' tUm. F≥. tKm]m- e - I r- j v W ≥ F∂n- h ¿ {]`m- j - W - ß ƒ \SØpw

SHRI DURGA STORES {io Zp¿§m tÃmgvkv ]e-N-c°v km[-\-߃ samØ-ambpw Nn√-d-bmbpw \ymbhnebv°v e`n-°p∂ Hcp hnizkvX kºq¿Æ [m\y-`-WvUmcw \mS³ Acn, shfn s¨®, I¸, tXmÀ¯v apX em bh e`n ¡p ¶ Xm Wv. tamU Cw¥ojv sslkv¡q fn\v kao]w We accept SODEXHO Coupens & ACCOR Restaurant Coupens

Free Home Delivery Shop No.4, Gajanan Apartment No.2, Near Model English High School, Kolsewadi, Kalyan (E). TEl:2363666/2365241/9029104861

FREE HOME DELIVERY


10

MUMBAI

OCT. 30 - NOV. 5, 2011

www.whitelinevartha.com

R߃ cma-e-£va-W-∑m¿ Bscbpw sNmSn-∏n-°p∂ s]m´n-®n-cn-Iƒ°n-Sbn¬.... A{]n-b-k-Xy-ß-fpsS t£m`-hnkvt^m-S-\-߃°n-S-bn¬ a\p-jy-kvt\-lØns‚ \dp-\n-em-hp-ambn sI.-Un.-N{- μ≥

Rm≥ sI.Un. N{μ≥˛3 Xøm-dm-°n-bXv : kptcjv h¿Ω AΩ-sb∂pw F\n°v kwKoXm-fl-I-amb Hm¿Ω-bm-Wv.B{‘bnse Np´p- ] - g pØ Duj-c-`q-an-I-fn-eqsS Xoh≠n Nodn-∏m-bp-∂p. Dd°w [ym\n®v IÆ-S®p InS-∂p. At∏mgpw AΩ-bpsS tXtPma-b-cq]w a\- ns‚ Nph-cpIƒ \nd™v \n∂v hm’eyw Npc-Øp-∂p.

]m-c-h-iy-tØmsS AΩ kz¥w thZ-\-Isf Znhy-kwKo-X-Øn¬ Aen-bn®v hbeq¿ apcp-I\v ImWn-°-b¿∏n°pw. B Km\- h o- N n- I ƒ Nμ\ I¿∏qc K‘-Øn-eqsS Dufn-bn´v Rß-fpsS sIm®p-a\- p-I-fn¬ Bflob ssNX\y-Øns‚ Bbncw kqcy∑m¿°v P∑-ta-Ipw.

AΩ ]mSp-I-bm-Wv. ]n©n-XpS- ß nb ]´p- t N- e - b p- S pØv s\‰n-bn¬ hn`qXn ]qin a\w \nd™v ]mSp-I-bm-Wv.

Nne-t∏m-sgms° t\Zy-ambn Hcp t\{¥-∏-gta D≠m-Iq. AXv \membn apdn®v R߃°v hoXn-°pw. `P-\-`‡n- ] m- c - h - i y- Ø n- s e- Ø ptºmgpw Fs‚ t\c-\n-b≥ kvIμs‚ IÆp-Iƒ B ]gØp-≠p-I-fn-em-Ipw. Ahs‚ _meyw F∂pw F\n°v kvt\l-km-{μ-amb Htcm¿Ωbm-Wv.

Fw. Fkv. kp∫-e-£van-sbt∏m-se.... kn. sI. ]´mw-_msf-t∏mse.... kpμ-cmw-_m-sft∏m-se.... ]cn-kcw ad-∂v.... AΩbv°v aT-Ønse ]qPmapdn-bn¬ hb-eq¿ apcp-Is‚ Nn{X-Øn\v ap∂n-en-cp∂p `P\- I o¿Ø- \ - ß ƒ ]mSm≥ Fs‚ K©n-d-Øm-f-Øns‚ AI-ºSn thWw. Rm≥ AdnbmØ A\-¥-k-ap-{Z-ß-sf°mƒ F\n-°njvSw Rm\-dnbp∂ sIm®p \nfsb BWv F∂v ]d™ Fw. Sn. sbt∏mse Bbn-cp∂p AΩ. AΩbv ° v ssZh- s a- ∂ m¬ hb-eq¿ apcp-I≥. k‘ybv°v XpS-ßp∂ `P\ Nne Znh-kß-fn¬ cm{Xn ]Xn-s\m-∂phsc \ofpw. {`m¥-amb `‡n-

Rm\pw kvIμ\pw cma-e-£vaW-∑m-sc-t∏m-se-bm-bn-cp-∂p. Ahs‚ IsÆm∂p \\™m¬ Fs‚ s\©p-cp-Ipw. Fs∂-°p-dn®v Bsc-¶nepw Hs∂-Xn¿Øp-]-d-™m¬ Ah≥ s]m´n- s Ø- d n- ° pw. ]s£ `£W Imcy-Øn¬ Ah\v BtcmSpw hn´p-hogvN D≠m- b n- c p- ∂ n- √ . Ahs‚ Ipkr-Xn-Iƒ Hm¿Øn-cn-°m≥ t]mep- a p≠v Hcp kpJw. shÆ- I - ´ p- Æ n- s b- t ∏m- s e.

AΩbv°v F√m amkhpw Btd- g p- Z n- h kw ASp- ° - f bnepw ]qPm-ap-dn-bnepw Ib-dm\m-hn-√. At∏mƒ kvIμ\mWv ASp-°-f-∏-Wn. \f-]mN-I-am-W-h-t‚-Xv. ]s£ Xcw In´n- b m¬ Ah≥ sh≠°bpw X°m- f n- b p- s ams° ]®bv°v Xn∂p Xo¿°pw. im∏m- S m- b n- c p∂p Ahs‚ G‰hpw henb Zu¿_-eyw. H∂m- ¥ cw im∏m- ´ p- c m- a ≥. AΩ AX- d n- ™ p- h n- f - º pIbpw sNøp-am-bn-cp-∂p. -Ah≥ ho´n-ep-s≠-¶n¬ Nnet∏mƒ ]g-߃ "Fen Xn∂p' t]mIpw. ]e-lm-c-߃ Aen™p-t]m-Ipw..!! kvIμ- \ n- t ∏mƒ tN´s\ ImWmsX Dd-°-an-√msX DZmko- \ - \ m- b n- c n- ° p- I - b m- I ptam...? AtXm Hcp ]g-Øp-≠pIqSn X\n-°p-In-´p-at√m F∂ kt¥m- j - Ø n- e m- I p- t am..? Ahs\ ]Tn-∏n®p hep-Xm-°Ww. Fs∂t∏mse ]W-an-√mØ- X p- s Im≠v ]Tn- ° m- \ mImØ Ahÿ Ah-\p-≠m-Icp-Xv. t_mws_ alm- \ - K - c sØ Ipdn- ® p≈ tI´- d n- h p- I ƒ A{X ip`-I-c-a-√. At[m-temIw... Nph∂ sXcp-hp-Iƒ... `mjm- ] - c - a mb A⁄- X ... ]s£ ]e ]cn-N-b-°mcpw \K-c-Øn¬ h∂v e£-{]-`p-°fm- b n- ´ p- ≠ v . Fßn- s \bpw ]nSn®p \nev°-Ww. AΩbv ° pth- ≠ n... ktlm- Z - c ߃°p-th-≠n... C\n Fs‚ `mhn Fw. Pn. kp{_-“Wyw F∂ Fs‚ AΩm-as‚ ssII-fn-emWv. Fs‚ PohnXw a‰mscm s°tbm tN¿∂v Xocp-am-\n°pw. F¥v tPmen-bmImw Fs∂ \K-c-Øn¬ ImØn-cn°p-∂-Xv. Fs‚ e£y- ß ƒt]mepw F\n-°-dn-bn-√. CwKvfo-j-dnbmw. ]d-bm-\-dn-bn-√. lnμn Xoschi-an√. BImw-j-bp-sSbpw DXvIWvTIfpsSbpw hme-‰Øp-\n∂pw \n{Z Fs∂ X´nsb-Sp-Øp. i_vZ-tIm-em-l-e-߃ tI´mWv DW¿∂-Xv. Btcm ]d- ™ p. ZmZ¿ tÃj≥ FØp- I - b m- W v . s]s´∂v

A—≥ sI.-F-kv.-sZm-ssc-kzm-an, AΩ imc-Zm-aWn

]nS™v Fgp-t∂-‰p. GtXm ]pI°p-g-en¬ \n∂pw c£s∏-Sm≥ t]mIp-∂t√m F∂ kt¥m-jw. Xoh≠n InX®p \n∂p. ]pdØv ]vfm‰vt^m-an¬ ]cn-Nb-ap≈ Hcp apJwt]mep-an√. BsI ]cn-N-b-ap-≈Xv ]›nam-Im-i-Øp-\n∂pw Ip¶paw s]mgn®p kap-{Z-Øn-te-°n-dßp∂ hb-eq¿ kqcys\ am{Xw... ]vfm‰vt^m-anse Xncs°m-gn-™p. C\nbpw AΩmas\ ImWm-\n-√... A]-cnNnX `mj-I-fpsS tKmkmbn

\mZ-߃°v at[y t]m°‰n¬ _m°nbp≈ \mW-bØp-´p-Ifpw FÆn Rm≥ B kna‚ v _©n-en-cp∂p. Xe-bn¬ Ipsd tNmZy-Nn-”ßfpw t]dn.... sI.-Un.-N-{μ≥, sI.-Un.-kvI-μ≥, sI.-Un.-K-tW-iv, sI.-Un.-Ip-am¿


MUMBAI

sN-dn-b- N-Xp-c-°ffn-bn¬ C-{X-bpwIm-ew- I-≠- Zr-iy-߃ _n-Kv- k{Io\n-se-Øp-tºm-ƒ {`m-¥p- ]n-Sn-®-t]mse- Xp-≈n-a-dn-bp-I-bm-Wv- t{]-£-I¿. kq-∏-¿ Ãm-¿ k-t¥m-jv- ]-d-bp-∂sXm-∂pw- sX-dn-hn-fn-Iƒ°n-S-bn¬ B¿°pw- a-\- n-em-hn-√-. C-S-bv°nsS- C-Sn-, ]n-s∂- ip-`-cm-{Xn-bpw- A-¶W-hm-Sn-bn-se- So-®-dpw-. A-ß-s\- IrjvW\pw- cm-[-bv°pw- A-¥yw-.... Hm-tcm- U-b-tem-Kn-\pw- A-Xn-te-°mfp-ta-sd- D-®-Øn¬- ]-®-sØ-dn- ]-dbp-∂-Xn-eq-sS-bm-Wv- t{]-£-I¿- kn\n-a- B-tLm-j-am-°p-∂-Xv-. k-I-e-I-em- h-√-`≥- k-t¥mjv- ]-fin-‰ns‚- B-Zy-Nn-{Xw"Ir-jvW\pw- cm-[-bpw'- A-Sn®p-s]m-fn-®p B-tLm-j-am-°p∂- t{]-£-I-sc- Im-Wp-tºmƒk-l-Xm-]w- tXm-∂p-∂p-. s\-K-‰o-hv- kn-\n-a-Iƒ-, AXns‚- ]-co-£-Ww- C-¥y-bn-¬ C-Xm-Zy-am-sW-∂p- tXm-∂p-∂p. Im-gvN-°m-cs‚- £-a-sb-, Bkzm-Z-\-ti-jn-sb-, C-{X-bpwIm-ew- ]-cn-N-bn-®- kn-\n-amkw-kvIm-c-sØ- F-√mw- sh-√p-

hn-fn-®p-sIm-≠v- H-cp- "Xd kn\na' D-≠m-°n- A-Xn-\v- C{X- h-en-sbm-cp- Bƒ°q-´wkr-„n-®-Xv- C-¥y-bn¬- C-XmZy-sa-∂v- \n-kw-i-bw- ]-d-bmw-. tlm-fn-hp-Un-sem-s°- G-‰hpw- tam-iw- kn-\n-a-bv-°v- kΩm- \ - t a- ¿ s∏- S p- Ø n- b n- ´ p- ≠ v - . B- k-Ωm-\-ß-ƒ e-`n-°p-∂kn-\n-a-I-tf-°mƒ- ]-Xn-\m-bncw-a-S-ßv- Xm-sg-bm-Wv"IrjvW\pw cm[bpw' F-∂hr-Øn-sI-´- kr-„n-bp-sS- \n-ehm-cw-.

OCT. 30 - NOV. 5, 2011

www.whitelinevartha.com

a-e-bm-fnt{]-£-I-\vF-¥p-]-‰n- ?C‚¿s\-‰n-se- sd-°m-¿Up-Isf-√mw- t`-Zn-®v- sh≈n-Øn-c-bnte-°v- I-b-dn-b- k-t¥m-jv- ]fin-‰v- A-hn-sS-bpw- sh-∂ns°m-Sn- ]m-dn°p-I-bm-sW-∂vkw-i-b-an-√m-sX- ]-d-bmw-. F-dWm-Ip-f-sØ- Im-\q-kv- Xn-b-‰dn\pw- Xr-iq-cn-se- _n-μp- Xn-b‰-dn\pw- ap-∂n¬ X-Sn-®p-Iq-Sn-b]p-cp-jm-cwX-s∂-bm-Wv- C-Xn\v- sX-fn-hv-. \o- h-en-b- B-fm-bn-cn-°mw-. ]t£- A-Xp-sIm-≠v- Rm≥ "sNdn-b-\m-Ip-∂n√' Xp-S-ßnb- A-Sn-s]m-fn- ]-©v- U-b-temKp-I-fp-sS- A-I-º-Sn-tbm-sSB-tLm-jn-°p-I-bm-Wv- kt¥m-jv- ]-fin-‰v-. t{]-£-I-tc, \n-߃- C-Xv- A\p-`-hn-°Ww-!- \n-ß-ƒ°v- C-Xp-X-s∂th-Ww-!- k-t¥m-jv- ]-fin‰ns‚- sN-dp-N-e-\߃°pt]m-epw- Iq-hp-I-bpwsX-dn- hn-fn-°p-I-bpw- Um≥kvsN-øp-I-bpw- sN-øp-I-bm-Wvt{]-£-I¿-. Iq-h-en-s‚- Im-cyØn¬ C-{X-bpw- "t{]£I ]¶m-fnØw' e-`n-®- H-cp- kn-\na- a-e-bm-f-Øn¬ D-≠m-bn-´n-√-. kn-\n-a- Xp-S-ßpw-ap-sº- sImSp-ß-√q¿- `-c-Wn-sb- I-S-Ønsh-´p-∂- ]q-c-∏m-´p-I-fm-Wv- ap-g-

ßp-∂-Xv-. B-sI-sbm-cm-izmkw- ssS-‰n-ens‚ ssZ-¿LywIp-d-hm-sW-∂-Xm-Wv-. I-Y-, Xnc-°-Y-, kw-hn-[m-\w-, kw-`m-jWw- F-∂n-ß-s\- H-cp- kn-\n-abv°m-h-iy-am-bp≈ km-t¶-XnI-{]-h-¿Ø-\-ß-sf-√mw- kt¥m-jv- ]-fin-‰n-s‚ t]-cn-emWv- kv-{Io-\n¬ sX-fn-bp-∂-Xv-. Iym-a-d-bv-°v- ]n-∂n¬ t]m-bn\n-¬°m≥ I-gn-bm-Ø-Xv- am-{Xam-Wv- I-£n-°v- sN-øm≥ ]-‰msX-t]m-sbm-cp- Im-cyw-. B- ]Wn- A-dn-bm-sX-b-√-, A-ß-s\sN-bvXm-¬ kv-{- Io-\n-¬ C-Snsh-´v- U-b-tem-Kv- ]-d-bm\pwB-Sn-∏m-Sm\p-sam-∂pw- I-gn-bp∂n-s√-∂- bm-Ym-¿Yyw- Xn-cn-®dn-™m-h-Ww- k-t¥m-jv- ]fin-‰v- B- Zu-Xyw- a-s‰m-cm-sfG¬∏n-®-Xv-. F-¥m-bm-epw- I-ºyq-´-dns‚ sN-dn-b- N-Xp-c-°ffn-bn¬ C{X-bpw- Im-ew- I-≠- Zr-iy߃ _n-Kv- kv-{- Io-\n-se-Øptºm-ƒ {`m-¥p- ]n-Sn-®-t]m-seXp-≈n-a-dn-bp-I-bm-Wv- t{]-£I-¿. kq-∏-¿ Ãm-¿ k-t¥m-jv]-d-bp-∂-sXm-∂pw- sX-dn-hn-fnIƒ°n-S-bn¬ B¿°pw- a-\ n-em-hn-√-. C-S-bv°n-sS- C-Sn-, ]n-s∂- ip-`-cm-{Xn-bpw- A-¶-W-

hm-Sn-bn-se- So-®-dpw-. A-ß-s\Ir-jvW\pw- cm-[-bv°pw- A¥yw-.... Hmtcm- U-b-tem-Kn-\pw- A-Xnte-°m-fp-ta-sd- D-®-Øn¬- ]-®sØ-dn- ]-d-bp-∂-Xn-eq-sS-bmWv- t{]-£-I¿- kn-\n-a- BtLm-j-am-°p-∂-Xv-. Xn-b-‰dn\p≈n-se- A-‘-Im-c-Ønem-Wv- A-h¿- X-ß-fp-sS- bYm¿∞- ap-Jw- sh-fn-s∏-Sp-Øp-∂Xv-. C-cp-´n¬\n-∂v- ]p-d-Øp-h-cptºmƒ A-°q-´-¿ ho-≠pwam\y-X-bp-sS- ap-Jw-aq-Sn- A-Wnbp-sa-∂- Im-cy-Øn¬ kw-ibw-th-≠-... th-W-sa-¶n¬ Cu- N-e-®n-{Xssh-Ir-X-sØ- a-s‰m-cp- hn-[Øn-epw- k-ao-]n-°mw-. kq-∏¿Xm-c-ß-fp-sS-bpw- a-‰pw- t]cn¬ aq-∂mw-In-S- kn-\n-a-Iƒ ]-S-®p-hn-Sp-∂-h-sc- I-fn-bm°m\p≈ H-cp- kw-cw-`-am-bnkn-\n-am -ssh-Ir-X-sØ- hn-ebn-cp-Ømw-. A-Xn-s\- G-s‰-Sp°p-∂-Xn-eq-sS- t{]-£-Is‚ am-{X-a-√-, C-∂-sØ- a-e-bm-fna-\- ns‚ Zu-¿_-ey-ß-fpwssh-Ir-X-ß-fp-am-Wv- ]p-d-Øph-cp-∂-Xv-. B-Zy- kn-\n-a- sIm-≠pX-s∂-

Fs∂-°-≠m¬ InÆw-Is´∂v tXm∂ptam?! "I≈≥ I≈≥!' F∂p hnfn®p-]d - ™ p-sIm≠v Hcp sNdp∏-°m-c≥ apºn-te°v hnc¬Nq≠n-s°m≠v HmSp-∂p. ]n∂mse B {]tZ-isØ B_m- e - h r≤w P\- ß fpw c≠v t]meokv tIm¨Ã_nƒam-cpw. ap≥t] HmSn-s°m≠n-cp∂ sNdp-∏° - m-c≥ X{¥]q¿Δw c£-s∏-Sm-\m-bn-cp∂p "I≈≥' F∂p-]d - ™v km¶ev ] n- I - a mbn ap≥]n- e p≈ Bsctbm Nq≠n- s °m≠v HmSn-b-sX∂v Aev]w Ign™mWv t{]£-I¿°v a\- nem-bX - v. Hcp ]gb kn\n-abnse ap≥t] HmSnb sNdp-∏-

°m- c ≥ kq{X- i m- e n- b mb \s√mcp \S-\m-Wv. \h-Xn-tbmS- S pØv {]mb- a m- b - t ∏mƒ ]mºns‚ hnjw-am-Xncn ISp∏w-Iq-Sn-bn-t´-bp-≈p. Cu I]S k¿∏-Øns‚ ]q¿Δ-]n-Xm-hmbn-cp∂p ss__nƒ IY-bn¬ ]dp-Zokm DZym-\Ø - n¬ BZn]m]w a\p- j y- s c- s °m≠v sNøn-°m≥ amPnIv B∏n-fpambn {]Xy-£s - ∏-´X - v. AbmfpsS t]c-˛-t]-c-°n-Sm-hm-bt∏mƒ cm{„ob kq{X-ßfpw X´n-∏p-If - p-ambn a≠-in-tcm-aWn-If - mb \ΩpsS ]uc-∑mcpsS apºn¬ XymK-kº - ∂ - \mb c£-Is‚ thjw sI´p-

11

∂-Xv. cm{„obw F{X-am{Xw \m‰n°mw F∂- X n- s \- ∏ ‰n Kth-jWw \S-Øp-∂h - ¿°v Cu alm-Kp-cp-hns\ ssKUpam°mw! \memw ¢m n¬ tXm‰ _ncp-Zhp- a mbn Hcp Ggmw- I nS Xø¬sØm- g n- e mfn C∂v \manbpw _n\m- a n- b p- a mbn hmcn- h - e n®p h®n- c n- ° p∂ kº-Øns‚ Dd-hnSw Xnc°m≥ Bcpw an\-s°-Sp-∂n-√. Cu alms‚ PmX-It- bm-Khpw {]_p≤ intcm-a-Wn-I-fpsS PmXI tZmj- h pw- s Im≠v A©p-h¿jw I]S anan-{In-

bpw, A[n-Imc Zp¿Δn-\n-tbm-Khpw, Agn-aX - nbpw s\dn-sI´ {]Xn- I m- c - ß fpw Ip’nX hm°p-I-fpw, tKmjvTn-I-fpw, {]hr-Øn-Ifpw ImtW-≠n-h∂p. Infn-cqcpw, Ihn-bqcpw ]mSn Itk- c - b n- t e- d n- b n´v ]mhw imcn-bpsS amXm-]n-Xm°ƒ°v In´n-bXv Ah-tl-f\hpw `oj-Wn-Ifpw! ]q®-Isfbpw ]pen-Is - fbpw Iq´n aq∂m¿ \mSIw \S-Øn-bXns‚ KXn-I≠ - s - √m. Xan-gv\m´n¬ Fw.-Pn.-B¿, B{‘-bn¬ F≥.-Sn.-B¿. XpSßn \nßfpsS \m´nse apJy-a{- ¥nbpw BŒ-dmtWm F∂v A\y

kwÿm-\-°m¿! ]nt∂ ˛ \Ωp- t S- X t√ Hdn- P n- \ ¬ BŒdpw hn√\pw! PmXn-]c - a - mbpw kmº-Øn-Iambpw ]oV-\ß - ƒ A\p-`h - n®-Xns‚ kaq-l-tØm-Sp≈ ]Ibpw {]Xn-Im-chpw kz¥w A]-I¿j-Xbpw "t\Xmhv' Xo¿ØXv A[n-Im-c˛- t- Im-SXn Z√mƒ apJm-¥ncw th≠Xv G¿∏m- S m°n CS- a - e - b m¿ tIkns‚ t]cn¬ Hcp hn[n kwL-Sn-∏n®v _me-Ir-jvW] - n≈sb Pbn-en-en-´m-Wv. hn[nbpsS t]cn-ep≈ dnhyq s]‰oj≥ AtX tImS-Xn-bpsS

h-en-b- "kq-∏-¿-Ãm-dm-bn-'- I-gn™p- \-Ωp-sS- k-t¥m-jv- ]fin-‰v-. F-∂m¬ kwkvIm-ck-º-∂-∑m-sc-∂v- kz-bw- A-l¶-cn-°p-∂- P-\-X-bp-sS- in-c n-¬ I-b-dn-bp≈ k-t¥m-jns‚ Cu- hn-P-bm-tLm-jw- ]-etNm-Zy-ß-fpw- D-b-¿Øp-∂p-≠v-. sX-cp-hn¬ ]p-Xn-b- kq-∏-¿-Ãmdn-s\- h-gn-X-S-™p-\n-¿Ønsam-ss_¬ Iym-a-d-bn¬ ]-I¿Øm-≥ sh-ºp-∂- bp-h-P-\ß-fp-sS- Zr-iy-߃- t^-kv_p°n-epw- a-‰pw- [m-cm-f-am-bp-≠v-. a-c-Wwt]m-epw- sam-ss_¬ sa-Ω-dn- Im-¿Un-se- Iu-Xp-Iam- ° n- kq- £ n- ° m≥ tamln°p-∂- bp-h-X-bp-sS- ap-J-amWv- C-Xn-eq-sS- sX-fn-™p-h-cp∂-Xv-. ]p-d-sØ- Im-gvN-Iƒ- Cß-s\-bm-sW-¶n-¬ C-Xn-epw`o-I-c-am-Wv- "Ir-jvW\pw- cm-[bpw'- {]-Z-¿in-∏n-®- Xn-b-‰-dp-Ifn-se- C-cp-´n-se- Im-gvN-Iƒ-. "F-' ]-Sw- Im-Wm≥- t]m-Ip-∂Xn-t\-°m-tf-sd- I-„-s∏-´v- apJw- s]m-Øn-bpw- a-d-®pw- I-bdp-∂- t{]-£-I-cn-eq-sS- a-e-bmfn-bp-sS- b-Ym-¿Y-ap-J-am-WvA-hn-sS- sX-fn-bp-∂-Xv-.

]meq¿ cmP-ti-J-c≥ "tNºdn'¬ am{Xta tIƒ°pI-bp≈p F∂p-IqSn hn[n-tbmsSm∏w Xo´qcw h∂-t∏mtg hn[n-bpsS hgn shfn-s∏´p! 300 tImSn IpSpw-_s - j-b¿ D≈ ]n≈ c≠p-tIm-Sn-bpsS AºXn- s em∂v Awi- Ø n- \ mbn "Agn-aXn' \S-ØpI! _n.tImw am{Xw (kw-ib - m-kv]Z- a - m-bn) Un{Kn- b p≈ tXXm- h ns‚ aIs‚ Ub-dŒ - ¿ DtZym-Kh - pw, ]n.-F® - v.U - n. DtZym-Kh - pw, aIfpsS t]cn¬ Ir{Xn-a-hpw, aIs‚ `mcy-bpsS I≈-tem´dn HXp-°m-\p≈ then°p ]pdsØ Nm´hpw kXy-k‘ - X-bpsS DZm-lc - W - ß - ƒ!!


12

MUMBAI

OCT. 30 - NOV. 5, 2011

www.whitelinevartha.com

Hcp \√ ia-cn-bm-°m-c≥ \ncWw Icp-Wm-I-c≥

\K-cm-\p-`hß-ƒ aq∂p Zim-_vZ-߃°p apºp \S∂ Hcp kw`-h-am-Wn-Xv, AXm- b Xv 1980¬. A∂v Rm≥ Hcp kzImcy°º-\nbpsS sImfm_ I^v]-tc-Unep≈ Hm^o-kn¬ tPmen sNbv X p- h - c n- I - b m- b n- c p- ∂ p. Cu ]pXnb tPmen- b n¬ {]th- i n- ° p- ∂ - X n- \ p- a pºv Xms\-bn¬ Nne sNdp-InS Iº-\n-I-fn¬ tPmen sNbvXncp-∂p. ap∏Xp h¿jw apºpw apwss_-bnse Xn°pw Xnc°pw H´pw Ipd-hm-bn-cp-∂n√. Hm^okv hn´p- h - c p∂ kabw hn. Sn tÃj-\n¬ FØn-bm¬ AI-Øp-I-b-dn∏‰n kpJ-ambn H∂p \ns∂¶nepw bm{X-sN-øp-hm-\p≈ taml- Ø m¬ s{Sbn- \ n¬ NmSn-t°dn ko‰p-]n-Sn-°p∂ Hcp coXn km[m-c-W-am-bn-cp∂p. Hcp Znhkw Hm^o-kn¬ \n∂pw t\csØ Cdßn ]pdØp≈ Hcp tPmen°v Lm´vtIm-∏¿ hsc t]mtI≠n-h-∂p. CS-bv°p≈ tÃj-

\p- I - f n¬ \n∂pw s{Sbn\n¬°- b - d pI F∂p- ] - d ™m¬ XnI®pw \c-I-bm-X\ Xs∂- b m- W v . ]e- c p- s Sbpw Nhn´pw sXmgnbpw sXdn-]-d®nepw kpe-`-ambn e`n-°pw. am{X-a√ A{i≤ ImWn-®m¬ Nne-t∏mƒ t]gvkpw a‰pw \jvS-am-sb∂pw ht∂-°mw. kw`-h-_-lp-e-amb B Znhkw Fs‚ Pohn-X-Ønse Ahn-kva-c-Wo-b-amb Zn\-amWv . XobXn IrXy- a mbn Hm¿Ω-bn-√. i_vZ-tIm-em-le- ß - f m¬ apJ- c n- X - a mb \Kcw ]Xn-hp-t]mse B¿Ø-´-l-kn-®p-sIm-t≠-bncp-∂p. Lm´vtIm-∏¿ tÃj\n¬ \n∂pw sshIn´v A©pa-Wn-tbmsS Xms\-h-sc-bp≈ Hcp s{Sbn-\n¬ Rm≥ NmSn°-b-dn. F√m Iºm¿´p-sa‚pI-fnepw h≥ Xnc-°m-bn-cp-∂p. bph- X z- Ø ns‚ hocyhpw ss[cyhpw Iºm¿´p-sa‚ns‚ hmXn-en¬Øqßn-°n-S-°m≥ t{]cW \¬In. `b-c-ln-X\mbn bm{X XpS¿∂p.

\hXn BtLm-jhpw

hnhm-Z-ßfpw IsØ AXn-Im-b-∑m-cmb F{X-t]¿ Cu NS-ßn¬ ]s¶-SpØp? GsXm-cmƒ°pw hna¿i-\-߃ sXmSp-ØphnSmw. F∂m¬ Imcy-߃ IrXy-ambn \S-Øm≥ F{Xt]¿ apt∂m-´p-hcpw? Pn.-A-\n¬Ip-am¿ 9833383202

{io IrjvW≥ ]d-∏≈ - n-bpsS \hXn BtLm-jt- Øm-S\ - p_-‘n®v \S-Ønb {]_-‘a - ’-csØ∏‰n-bp≈ hnhm-Zß - fnepsS Ae-Iƒ C\nbpw AS-ßn-bn-´n-√. Cu a’-cØn¬ aq∂mw ÿm\w e`n® Hcm-fmWv Rm≥. hkvXp-\n-„amb Nne Imcy-߃ F\n°pw t_m[n-∏n-°p-hm-\p≠v. H∂m-aX - mbn {io IrjvW≥ ]d-∏≈ - n-sb-t∏mse {]K-¤\mb Hcp Ihnsb BZ-cn-°m\p≈ Npa-X-e-bn¬\n∂pw Hgn- ™ p- a m- d nb apwss_bnse 300 Hmfw- h - c p∂ hepXpw sNdp-Xp-amb aebmfn kam-Pß - fpw AXns‚ {]h¿Ø-Icpw F¥p-sIm≠v AXn\p apXn¿∂n√? c≠m-aXmbn apwss_ kmln-Xy-tem-

\h-Xn-bpsS anI-hn¬ FØn\n∂ alm-\mb Ihnsb BZcn-°m-\p≈ ISa kzbw Gs‰Sp-ØXv t^mabpw ssh‰v s se≥ hm¿Øbpw tN¿∂m-Wv. AXp-sIm≠v ssh‰vsse≥ hm¿Ø-bn¬ tPmen-sN-øp∂ Hcmƒ a’-cß- f n¬ ]s¶- S p- Ø p- I qSm F∂p ]d-bp-∂Xv icn-b√ - . Ign-hp-≈-h¿ ]s¶-Sp-°pw. Ign-hns‚ ASn-ÿm-\Ø - n¬ hfsc {]K-¤-cmb hn[nI¿Øm-°ƒ \S-Ønb hn[n A∏msS \S-∏m-°pI am{XamWv `mc-hm-ln-Iƒ sNbvXXv. tUm. i¶-c≥Ip-´n, tUm. cmwIp-am¿, {ioaXn \n¿Ωe taml≥ F∂n-hc - m-bn-cp∂p hn[n-I¿Øm-°ƒ. Ch-cmcpw A{X- t am- i - ° m- c m- b - h - c - √ . ssh‰vsse≥ hm¿Ø-bnse Poh-\° - m¿ ]s¶-Sp-Øp-Iq-Smsb∂v Bcpw Hcp \n_-‘-

s{Sbn≥ Im©q¿am¿§v tÃj\n¬ FØn. AhnsS Aev]w Xnc-s°m-gn-™n-cp-∂p. F¶nepw D≈n¬ IS-°p-hm\p≈ kuIcyw e`n-®n-√. Iºm¿´p-sa‚ns‚ hmXn-enep≈ XqWn¬ ]nSn®v bm{X XpS¿∂p. IÆp-Xp-d-∂-t∏mƒ Rm≥ Hcp kv{S®-dn¬ `mWvUq∏v tÃj\n¬ InS-°p-I-bm-Wv. CXn-\nS-bn¬ F¥mWv kw`-hn-®Xv Fs∂-\n-°-dn-bn-√. \me-©pan-\n-´p-Iƒ F\n°p \√ t_m[- a p- ≠ m- b n- c p- ∂ p. B \nan-j-Øn¬ Hcp sNdp-∏-°mc≥ Ft∂mSv ae-bm-f-Øn¬ tNmZn-®p. "ae-bm-fn-bmtWm?'' ""AsX'' Rm≥ ]d-™p. ""Bsc- ¶ nepw _‘p- ° ƒ Dt≠m? '' F∂v B am\y\mb sNdp-∏-°m-c≥ ho≠pw At\z-jn-®p. Xms\-bn-ep≈ Fs‚ _‘p-°-fn¬ HcmfpsS t]cpw hnem-khpw Rm≥ ]d-™p-sIm-Sp-Øp. Rm≥ ho≠pw t_m[-c-ln-X\m-bn.

{io IrjvW≥ ]d-∏≈n-sb-t∏mse {]K-¤\mb Hcp Ihnsb BZ-cn-°m-\p≈ NpaX-e-bn¬\n∂pw Hgn™p-am-dnb apwss_bnse 300 Hmfw-hcp∂ hepXpw sNdpXp-amb ae-bmfn kamP-ßfpw AXns‚ {]h¿Ø-Icpw F¥psIm≠v AXn\p apXn¿∂n√? c≠m-aXmbn apwss_ kmlnXy-tem-IsØ AXnIm-b-∑m-cmb F{Xt]¿ Cu NS-ßn¬ ]s¶-SpØp? GsXmcmƒ°pw hna¿i-\߃ sXmSp-ØphnSmw. F∂m¬ Imcy߃ IrXy-ambn \SØm≥ F{X-t]¿ apt∂m-´p-hcpw?

]ns∂ Rm≥ IÆp-Xp-d-°ptºmƒ kb¨ tlmkv]n-‰en¬ hm¿Un-em-Wv. Xebv°v sNdn-b-Xmb Hcp apdn-hp-≠mbn-cp-∂p. Ggv IpØn-s°-´p-Ifn¬ Imcyw F√mw `wKnbmbn \S-∂p. imco-cn-I-amb sshI-ey-ß-tfm, a‰p≈ apdnhp-Itfm H∂p-ap-≠m-bn-cp-∂n√. cm{Xn-bn¬ Hº-Xp-a-Wn-bm-bt∏mƒ Rm≥ tPmbn‚p-sk-{I´- d n- b mbn {]h¿Øn- ° p∂ Aø- ∏ - t k- h m- k w- L - Ø nse F√m AwK-ßfpw a‰p≈ kwL-S-\-I-fnse Nne kplrØp-°fpw kwL-ambn FØnbn- c n- ° p- ∂ p .- F s∂°≠ Ah¿ B›-cy-kvX-_v[-cmbn \n∂p-t]m-bn. ImcWw HmSns°m-≠n-cp∂ Hcp s{Sbn-\n¬ \n∂pw \new ]Xn® Hcp hy‡n kpkvta-c-h-Z-\-\mbn Ccn-°p-∂p. A\m-Y-\mbn tÃj-\n¬°nS∂ Fs∂-°p-dn®v At\z-jn°p-hm\pw Fs‚ _‘p°sf hnhcw Adn-bn-°phm\pw IjvS-s∏´ B \√ ia- c n- b m- ° m- c ≥ Bcm- b ncp∂p? Rm≥ hnhcw tNmZn-®t∏mƒ Fs‚ _‘p ]tc-X\mb {io tkma≥ ]n≈ ]d™Xv BZm-b-\n-IpXn hIp∏n¬ tPmen sNøp∂ cmP≥

\bpw sh®n-cp-∂n-√. XnI®pw anI-hns‚ ASn-ÿm-\Øn¬Ø-s∂-bmWv hn[n {]Jym-]\ - a - p-≠m-bXv F∂p-Xs∂-bmWv Fs‚ hnizm-kw. ]ns∂ ae-bm-fnbv°v GXn\pw c≠-`n-{]m-b-ap-≠t√m. Hcmƒ kz¥w AΩsb sIm∂m¬ \∂mbn F∂pw icn-bm-bn√ F∂pw c≠-`n{]m-b-hp-ambn aebmfnsbØpw. CXn-se-¥n\mWv hnhm-Zß - ƒ. t^masb∂ kwL-S\ - X - s - ∂ FgpØp-Im-cpsS kwL-S\ - b - m-W.v Fgp-Øp-Im-cpsS kwL-S\ \S-Øp∂ Hcp ]cn-]mSn BbXn-\m¬ Fgp-Øp-Im-cmcpw Cu a’-cØ - n¬ ]s¶-Sp-ØpIq-Sm-sb∂p ]d-bm-Xn-cp-∂Xp \∂m-bn. Cu a’-c-Øn¬ ]s¶-Sp°m\pw, {io IrjvW≥ ]d-∏≈n-bpsS Ihn-XI - ƒ hmbn°m\pw, ]Tn-°m\pw Ign-™Xp- X s∂ alm- ` m- K y- a mbn Rm≥ Icp-Xp-∂p. Ig-ºn√mØ hnhm-Zß - ƒ \n¿Øp∂-Xt√ \ap°p \√Xv? IhnXm- e m- ] \ a’- c - Ø nepw Pb≥ X\na ]s¶-Sp-Øp. AhnsS Pb≥ X\n-abv°v kΩm\w e`n-®n-√. Xo¿Øpw anI-hns‚ ASn-ÿm-\Øn¬Ø-s∂-bmWv hn[n {]Jym-]\w \S-∂n-´p-≈-Xv. A\m-hi - y-ambn Imcy-ßtf hnhm-Z-Øn-te°p hen-®n-gbv°m≥ \mw {ian-®p-Iq-Sm.

F∂p t]cp≈ am\y-\mb Hcp sNdp-∏-°m-c-\mWv AXna- l - Ø mb Cu tkh\w sNbvXXv F∂m-Wv. AXv Hcp henb Imcy-am-Wv. ImcWw At±lw `mWvUq-∏n¬ Xmakn-°p-∂p. sshIn´v kz¥w ho´n- t e°v t]mI- b m- W v . AsX√mw ad-∂n´v AhnsS \n∂pw Xms\- b n- e n- d ßn ]ns∂ _ n-\p-th≠n ImØp-\n∂v hfsc ka-b-saSpØmWv Xms\ h¿ØIv \K- d n- s e- Ø n- b - X v . A∂v km[m-cW hoSp-I-fn¬ t^m¨ IqSn- b n- s √- ∂ p- ≈ XmWv CØcsamcp kw`-hØns‚ am‰p-Iq-´p-∂-Xv.

alm-\-K-c-Øn¬ a\p-jy\pw a\p- j y- X zhpw Ds≠- ∂ pw, Imcp-Wy-Øn-s‚bpw Zb-bpsSbpw Dd-hp-h-‰n-bn-´n-s√-∂pamWv F\n°v e`n® A\p-`-h]m-Tw. \√-h-\mb {io cmP≥ F∂ B \√ ia-cn-b-°mcs\ ss__n-fnse \√ iacn-b-°m-c-t\mSv D]-an-®m¬ AXn-i-tbm‡n Bhn-√. F\n°v th≠n Xs‚ hne-tbdnb ka-bsØ KWy-am°msX klm- b - l kv X w \o´nb Fs‚ B kplrØns\ Pohn-X-Øn¬ H∂pIqSn ImWm≥ Rm≥ Bin°p∂p

]e-h-I-bn¬ ]Xn-cn√ "]e-hI' ]eXpw Fgp-Xp-hm≥ ss[cyw-X-cp∂ io¿j-I-am-sW∂p ]d-™Xv ]ecpw sX‰mbn [cn-®Xn¬ tJZ-ap-≠v. ]e hnj-b-ß-sf°p- d n®pw Fgp- X m- \ m- Ip- s a- ∂ XmWp Rm\p-t±-in-®-Xv. A√msX kt`ym-X-c-a-√m-Ø-Xpw, kXy-hn-cp-≤hp-amb Imcy-߃ FgpXmw F∂√. \ap-°p-Np‰pw \S-am-Sp∂ kw`h-ß-fpw, ]e¿°pw Hcp-hn-[Øn¬ As√-¶n¬ as‰m-cp-hn-[Øn¬ A\p-`-h-th-Zy-am-Ip∂ Nne kzImcy Nn¥-I-fp-sams° Ft‚Xmb ImgvN-∏m-Sn¬ Ah-X-cn-∏n°pI am{X-amWv Rm≥ Cu ]w‡nbn-eqsS sNøp-∂Xv. Ht´sd hmb\-°m-cpsS t{]m’m-l-P-\-I-amb {]Xn-I-c-W-ß-fmWv Cu ]w‡n apS-ßmsX apt∂m´p sIm≠p-t]mIm≥ Fs∂ t{]cn-∏n-°p-∂-Xpw. hnhm-Z-߃t°m, kwhm-Z߃t°m hy‡n-hn-tZzjw D≠m°p∂ ]cm-a¿i-߃t°m ]ehI Imc-W-am-I-cp-sX∂pw Rm\m{K-ln-°p-∂p. ]h¿I- ´ ns‚ \nXym- ‘ - I m- c ߃°n-S-bn-eqsS Aßs\ Hcp Zo]m-hen BtLm-jw-IqSn IS-∂pt]m-bn-cn-°p-∂p. a¨ Nncm-Xp-I-fpsS-bpw, sagp-Ip-Xn-cn-I-fpsS shfn®-Øn¬ Hcp-Zn-h-k-tØ-s°-¶nepw ]h¿°´v hgn-am-dn-\n-∂p. ]ns∂ ]q¿Δm-[nIw i‡n-tbmsS apwss_ \nhm-kn-I-fpsS kzÿX \„-s∏-Sp-Øn-s°m≠v ]h¿°-s´∂ \ocmfn ho≠pw IS∂p-h-∂n-cn-°p-∂p. I¬°-cn-bpsS A`m-h-sa-t∂m, a‰p kmt¶-XnI AI-cm-dp-I-sf-t∂m Hs° A[nIm-c-h¿§-Øn\v Ht´sd \ymb-߃ \nc-Øm-\p-≠m-Ipw. F´pw ]Øpw aWn-°q-dp-Iƒ Ic-≠n-√msX Ign™p-Iq-Sp-I-sb-∂Xv k¶¬∏n°m-\m-ImØ sImSpw {Iqc-X-Xs∂-bm-Wv. cmhpw ]Iepw hyXym-k-an-√msX {]Im-iw-sNm-cn-bp∂ \K-c-sa-∂-dnb- s ∏- S p∂ kqcy≥ Aÿ- a n°mØ apwss_ \nXym-‘-Im-cØn-em-Im≥ A[nIw Ime-Xm-a-kap-≠m-Ip-sa∂p tXm∂p-∂n-√. hyhkm-b-im-e-Iƒ ]eXpw AS-®p-]q-

9920031049

t´-≠n-h-cpw. sshZyp-Xnsb B{ibn®p Ign-bp∂ Ht´sd sNdp-kwcw-`-߃ `mKo-I-am-sb-¶nepw ASbvt°-≠n-h-cpw. \K-c-ap-JsØ Ckv X n- c n- b n´p shSn- ∏ m- ° p∂ Ht´sd IpSpw-_-߃ ]´n-Wn-bn-emIpw. Bbn-c-°-W-°n\p sXmgn-emfn-Iƒ°p tPmen \„-s∏-Spw. Nn¥- I ƒ°p- a - ∏ p- d - Ø p≈ Hcp alm-Zp-c-¥-Øn-te°v Cu ]h¿°´v \sΩ hen-®n-g-bv°pw. AXp-sIm≠v a¨Nn-cm-Xp-I-fpw, asÆ-Æ-hn-f-°p-I-fpw H∂p-IqSn s]mSn-Xp-S®v an-\p°n \ap°v ]pdsØ-Sp-°mw. IÆ-S-®n-cp-´n-em-b-h¿°n\n I◊-S-bv°m-Xn-cp-fn-sem-fn°mw Ic-≠p-Xn∂p Ign-™-h¿°n\n Icfpw Xpc∂p IY-Xp-Scmw Ipdp-ºp-Im´pw I≠≥ ]q®bvt°m IÆ-S-bv°m-Xn\n ]mep-Ip-Sn°mw IÆo-cp-W-ßm-Xp-d-ßp-s∂m-cpÆnsb ImWm-Xn\napX¬ Imew Ignbv°mw. Ic≠p Ic≠p IÆpw Icfpw Icn-]p-c≠p Icn™p t]mIp∂p Ic-Im-Wm-X-e-bp-s∂m-co-P∑w ISw IY-t]m¬ Ign-™p-t]m-Ip∂p. Ihn-X-h-‰nb Ihn-Iƒ°n\n Ihn-X-am‰n IZ\w XpSßmw Im¿°n®p Xp∏m≥ Ign-bmØ P∑ta IÆp-\o¿ tImcn IpSn-®p-sImƒI C\n, ImWm-°n-\m-hn≥ I\-ep-Iƒ IØn®v ImØn-cn°mw Ime-Øn≥ I\n-hn\mbv "shfn®w ZpxJ-am-WpÆn Xa- t√m kpJ-{]Zw'.


MUMBAI

a[pcw

ae-bmfw

OCT. 30 - NOV. 5, 2011

ae-bmf ]mTw˛4 ae-bmfw I P j \ l

A/C., REFRIGERATION Mohan Refrigeration Works: Prop. S. Mohanan Nair

Undertakes all types of: Chilling Plants, Central Plant, Split&Window Air Conditioners, Refrigerators, Deep Freezers, Water Coolers, Motor Winding, Spray Painting, Electrical & Wiring Works etc... Office: 1/8, B.M. Patil Niwas, Near Neera Nagar, Thakurli(E). Works: Shop No.1, Sangam Apts., Opp. Dosthi Building, Wadala (E), Mumbai-400 031. Mob: 9820923503, 9920627833, 9820923504. Fax: 0251-2420961, mohanrefrigeration @vsnl.net

Iq´£c-߃ tN¿∂p≈ hm°p-Iƒ ° (kka) DZm: N°, Np°, Np°v, hm°v, \m°v, t]m°v, aq°v § (gga) DZm: Zp¿§aw = t]mIm≥ _p≤n-ap-´p-≈Xv , Zp¿§Xn = Zmcn{Zyw, Zp¿§‘w= NoØ-a-Ww, Zp¿§w = tIm´, Zp¿§pWw = NoØ kz`mhw ß (nga) DZm: aqß, ]g-߃, apJ-߃, \mcß ® (cha) DZm: Cu®, ]q®, ]®, D®, \c-®, ]mfn-®-Iƒ ÷ (jja) DZm: e÷, a÷, Du¿÷w, \n¿√÷w ™ (nja) DZm: a™, I™n, ap™, Ce-™n, \\™ ´ (tta) DZm: ap´, Ip´, ]´v, h´v, sIm´v, a´v, Ah-\n´v Õ (dda) DZm: eÕp, HÕymWw ( ]gb Hcp B`-c-Ww) Æ (nna) DZm: IÆ≥, InÆw, XnÆ, AÆm≥, IÆv, aÆv Ø (tha) DZm: XØ, aØ, ]qØ, \Øv, IØv, IpØv, AIØv ± (dda) DZm: \n¿±-bw, Dt±-iw, \n¿t±-iw, D±-WvU≥ ∂ (nna) DZm : A∂, aps∂, ]ns∂, \∂v, aq∂v, A∂v, s]s´-∂v, Dgp∂v ∏ (ppa) DZm: I∏, A∏≥, aq∏≥, ]∏-Sw, I∏¬, ∫ (bba) DZm: e∫, kp∫-ø, \n¿∫m[w Ω (mma) AΩ, DΩ, IΩ¬, XpΩ¬, NΩ¬, ]Ω¬, I¿Ωw, \¿Ωw, Iq¿Ωw=Ba √ (lla) DZm: \√, ^p√w = hnS¿∂-Xv, I√v, ]p√v, s\√v, -Δ (vva) DZm: DΔv, sNmΔ, hΔm¬, SΔ¬, hΔ¬=A]-l-cWw » (ssa) DZm: \n»¶w= kwibw IqSm-sX, \n»-_vZw, \nt»jw (ssa) DZm: \n w-Kw = Hcp hnIm-c-hp-an-√m-sX, \n -t¶mNw = \mW-an-√msX, \n -tμlw= kwi-b-an-√msX (\n- w-i-bw), \n -l-I-cWw= kl-I-c-W-an-√m-bva, \n oaw = AXn-cn-√mØ ≈ (lla) DZm : sh≈w, I≈w, ap≈v, I≈v, ]p≈p-h≥, ap≈¶n

AUz. ]n.-B¿.-cm-PvIpam¿ 64/3161. A`n-cpNn skmssk‰n, h¿ØIv \K¿, Xms\(-sh-Ãv) ˛400606 t^m¨ : 09323543722, (022), 25854043 adv.prrajkumar@rediffmail.com

]m-c-sk-‰-tam-ƒ io-e-am-t°-≠-!-!]-\n-tbm- X-e-th-Z-\-tbm- h-cptºmƒ Hm-Sn-t∏m-bn- H-cp- ]m-csk-‰-tamƒ- F-Sp-Øv- I-gn-°p∂-h-¿°p-≈-Xm-Wv- Cu- ap-∂dn-bn-∏v-. ]m-c-sk-‰-tamƒ- A-Sn°-Sn- D-]-tbm-Kn-°p-∂-Xv Icƒ-, hr-°- F-∂n-h- kw-_-‘am-b- tcm-K-߃-°v- Im-c-W-amIpw- F-∂m-Wv- {U-Kv- I-¨-t{Smf¿- P- \ - d ¬ ap- ∂ - d n- b n- ∏ v -

\¬In-bn-cn-°p-∂-Xv-. tcm-Kn-Isf- A-[n-I-am-bn- ]m-c-sk-‰tamƒ I-gn-°m≥ t{]-cn-∏n-°cp-sX-∂v- tUm-Œ-¿am-¿°pw- \n¿t±-iw- e-`n-®n-´p-≠v-. ]-\n-, i-co-c-th-Z-\- Xp-S-ßn-bA-kp-J-ß-ƒ°v- ]-cn-lm-c-ambn- ]m-c-sk-‰-tamƒ- io-e-am°p-∂- ]-Xn-hv- C-¥y-°m-cn-¬ Iq-Sp-X-em-sW-∂v- hn-hn-[- ]-T\-߃- i-cn-h-bv°p-∂p-≠v-. Kpcp-X-c-am-b- B-tcm-Ky -{]-iv\ß-fm-Wv- C-Xpaq-ew- D-≠m-Ip∂-Xv-. t\-cn-b- ]-\n-°pt]m-epw- Ip-´nI-sf- ]m-c-sk-‰-tamƒ- I-gn-∏n°p-∂- \n-c-h-[n- am-Xm-]n-Xm°-fp-≠v-. kvIq-fn¬ t]m-Im-

sX- A-h-[n-sb-Sp-°p-∂-Xv- H-gnhm-°m-a-t√m-. F-∂m¬ Ip-´nI-fp-sS- i-co-c-Øn-\v- Xm-ßmhp-∂-Xn\pw- A-∏p-d-am-Wv- CXns‚- {]-h-¿Ø-\-߃-. Aß-s\- h-cp-tºmƒ A-h-¿ hmSn-Ø-f-cp-∂p-. tUm-kv- Iq-Sn-ba-cp-∂p-Iƒ B-Zyw- _m-[n-°p∂-Xv- hr-°-I-fp-sS- {]-h-¿Ø\-sØ-bm-Wv-. \n-e-hn¬ Kp-cp-X-c-am-b- Btcm-Ky-{]-iv\-߃- t\-cn-Sp-∂1-0- i-X-am-\-Øn-te-sd-t∏cpwth-Z-\-kw-lm-cn-Iƒ- I-gn-®Xns‚ ^-e-am-bn- tcm-K-_m-[nX-cm-b-Xm-Wv-. Kp-W-tØ-°mtf-sd- tZm-j-ap≈ ]m-c-sk-‰tamƒ io-e-am-°-tWm?-

13

www.whitelinevartha.com

SILVERTRANS LOGISTICS

We undertake Custom Clearance, Freight Forwarding & Transportation of Export & Import shipments through Nhava Sheva, Mumbai & Sahar Air cargo. 10 Neco Chambers, Sector-11, CBD Belapur, Navi Mumbai – 400614.INDIA. Tel: +91 22 27566421 / 22, Fax: +91 22 40241958. Email: info@silvertranslogistics.com. www.silvertranslogistics.com

Suresh K Nair +91 9987132111 +91 8108032111 Total Logistics Solutions

tP ymXnjw

Sn.-sI. apc-fn-]-Wn-°¿ ASTROLOGER tPymXn-j-kw-_-‘-amb F√m hnj-b-ßfpw tIcf BNm-c-hn-[n-{]-Imcw sNbvXp-sIm-Sp-°-s∏-Sp-∂p. Dombivli Office: B/110, 1st Floor, Ghanshyam Complex, Near Kranti Dept., M.G.Road, Dombivli (W), Thane Dist. Tel.: 9029428707, 9004556808. Time : 9.00 a.m. to 5.00 p.m. (Only Sunday) Navi Mumbai Office : Sree Sai Apartment, Sector-9, Ground Floor, Airoli Bridge Circle, Airoli, Navi Mumbai. Time : Monday to Friday Sivaparvathi Temple, Sahar, Andheri (E). Tel.: 022-28397688. Time : Saturday 9.00 a.m. to 5.00 p.m.

Sai Fuel Injection Centre DELPHI TVS

CRD (I)

MICO BOSCH

SPL. IN ALL TYPES OF FUEL INJECTION PUMPS & INJECTORS 33 YEARS EXPERIENCE IN FUEL INJECTION EQUIPMENTS 111, Ashok Industrial Estate, Near Navnit Motors, Gokul Nagar, LBS Marg, Thane. Tel.: 022-21720195, 21721120.

Prop. K. Muraleedharan

9820141205 / 9320472525


14

MUMBAI

OCT. 30 - NOV. 5, 2011

www.whitelinevartha.com

apwss_ \mS-I-thZn Xmfp-Iƒ adn-°p-tºmƒ˛-57

a[p-\-ºym¿ Kmb-I≥, Km\-c-N-bn-Xm-hv, \S≥ teJ-I≥

Peeveesart@gmail.com 9920017452

kwKoXw H´pw-Xs∂ Cu Iem-Im-c≥ A`y-kn-®n-´n-√. F∂m¬ kzX-kn-≤amb i–-`w-Kn-bpw, Xmf-t_m-[-hpw H∏w km[-\bpw ssIapX-em-bp≈ Cu IemIm-c≥ ap∏-Øn-ct≠mfw \mS-I-Km-\߃ CXn-\Iw Be-]n-®p-I-gn-™p. Km\-c-N-bn-Xm-°fmb \mW-∏≥ a™-{]-bp-sS-bpw, ]hn-{X≥ IÆ-]p-cØn-s‚bpw Km\߃ a[p ]mSn-bn´p≠v. sXmSp-]pg i¶-cs‚ Ihn-X-Iƒ BUntbm Imk‰v B°n-b-t∏mƒ B Ihn-X-Iƒ Be-]n®Xv a[p-hm-bn-cp-∂p.

apwss_ aebmf \mS-I-th- Ah-X-cn-∏n-®-Xv. \mS-I-\-S- F∂m¬ kzX- k n- ≤ - a mb kwKoXw \¬Inb Z£nW I-\mb sI.-cm-P≥, hn.-sI.-cmZn-bpsS ]pjvI-e-amb ImeØp- X - s ∂- b mWv a[p- \ ºym¿ \mS-I-˛-I-em-cw-KØv XpS°w Ipdn-®-Xv. kvIqƒ tImtfPp Xe-Øn¬ Imcyamb Iem-{]-h¿Ø-\-ß-fnsem∂pw G¿s∏-´n-cp-∂n-√. Kmb-I-\m-bpw, A`n-t\-Xmhmbpw cwK- Ø p- h - c m- \ pw, AwKo-Imcw t\Sm\pw Agn™-Xns‚ ]n∂n¬ P∑-kn≤-amb hmk-\-am-{X-amWv A\p- { K- l - a m- b n- Ø o¿∂- X v . ]nXm-hv, sN≠-hm-Zy-Øn-epw, imkv{Xob kwKo-X-Øn-epw, IqØnepw Xev]-c-\m-bn-cp∂p. Aº-e-Ønse D’-htØm-S-\p-_-‘n-®v, "HcmƒIqSn If- f - \ mbn' F∂ \mSIw kwhn-[m\w sNbvX-h-X-cn-∏n-®n-cp-∂p. IÆq¿ Pn√-bnse sNdpIp∂v {]i-kvXn-t\-Snb {Kmaam-Wv. Nnd-°¬ tImhn-e-IØns‚ A[o- \ - Ø n- e p≈ A∂-]q¿tÆ-izcn Aºew \ne-sIm-≈p∂ ÿe-amWv sNdp-Ip-∂v. Cu at\m-l-camb hnt√-Pn¬ C.-sI.-\m-cmb-W≥ \ºym-cp-sS-bpw, ]n.Fw.- a m- [ - h n- b - Ω - b p- s Sbpw aI-\mbn 1961¬ a[p-\-ºm¿ P\n-®p. sNdp-Ip∂v Kh¨sa‚ v sslkvIqfnepw, IÆq¿ Fkv.-F≥.tIm-tf-Pn-epw, Xfn-∏-dºv k¿ skbvXv tImtf-Pn-ep-ambn hnZym-`ymkw ]q¿Øn-bm-°n. 1981-emWv DtZymKw tXSn apwss_-bn¬ FØn-b-Xv. {Kohvkv tIm´¨ Iº-\nbn¬ Cwt]m¿´p amt\-Pcmbn HutZym-KnI Pohn-X-amcw- ` n- ® p. ]ns∂ _m´v e n t_mbn-bn¬, Ct∏mƒ Im¿tKm-am¿ F∂ ÿm]-\Øn¬ HutZym-KnI ]Zhn XpS-cp-∂p. 1982¬ sI.-th-Wp-tKm-]mes‚ Kmb-I-kw-L-Øn¬ AwK-am-bn. AtX h¿jwXs∂ t_mdnhven ae-bmfn kam-P-Øns‚ HmWmtLmj ]cn-]m-Sn-bn¬ AhX- c n- ∏ n® Km\- t a- f - b n¬ BZy-ambn ]mSm≥ Ah-kcw e`n-®p. sNºq¿ ae-bmfn kam-P-Øn-\p-th≠n sI.-cmP≥ kwhn-[m\w sNbvX ]S\n-e-Ønse hn√≥ IYm-]m{X- s Ø- b mWv BZy- a mbn

\pw, kwhn-[m-b-I-\p-amb kn.- s I.- s I.- s ]m- X p- h mƒ, a[p- \ - º ymsc {]ikvX kwhn-[m-b-I-\pw, \S-\p-amb hn.-hn. ANyp-X\p ]cn-N-bs∏- S p- Ø n- b Xv a[p- h n\v henb A\p- { K- l - a m- b n. t_mws_ tIc-fob kam-PØn- \ p- t h≠n ANyq- X ≥ kwhn-[m\w sNbvX hnjk¿∏-Øn\v shf-°p-sh-°cp-Xv F∂ \mS-I-Øn¬ A`n\-bn-°m≥ Ah-kcw e`n-®-

i–-`w-Kn-bpw, Xmf-t_m-[hpw H∏w km[-\bpw ssIapX-em-bp≈ Cu Iem-Im-c≥ ap∏-Øn-c-t≠mfw \mS-I-Km\-߃ CXn-\Iw Be-]n-®pI-gn-™p. Km\-c-N-bn-Xm-°fmb \mW-∏≥ a™-{]-bpsS-bpw, ]hn-{X≥ IÆ-]p-cØn-s‚bpw Km\-߃ a[p ]mSn-bn-´p≠v. sXmSp-]pg i¶-cs‚ IhnX-Iƒ BUntbm Imk‰v B°n-b-t∏mƒ B Ihn-X-

F∂ B¬_-Øn¬ a[p-_me-Ir-jvW≥, _nPp \mcm-bW≥, Kmb{Xn F∂n-h-cmWv ]mSn-bn-´p-≈-Xv. A∂]q¿tÆ-izcn B¬_-Øns‚ kwKoX kwhn-[m\w kXojv-˛-hn-t\mZv \n¿Δ-ln-®n-cn°p-∂p. a[p-_m-e-Ir-jvW\pw, hnPbv tbip-Zm-kpw, aRv P - c n- b p- a mWv CXnse Km\-߃ Be-]n-®-Xv. \mSI Iem-cw-KØv \nch[n kplr-Øp-°-tfm-Spw,

P≥, inh-{]-km-Zv, ss_Pp km¬hn, kpam- a p- I p- μ ≥, kptcjv Xr°-cn-∏q¿ XpSßn Iem-cw-KØv H∏w kl-I-cn®n-´p≈ F√m-h-tcm-Sp-ap≈ \μnbpw IS- ∏ mSpw a[p ChnsS tcJ-s∏-Sp-Øp-∂p. \mSI Iem-cw-KsØ apJy[m-c-bp-am-bn-Øs∂ XpS°w apX¬ Cgp-In-t®-cm≥ Ign™p- s h- ∂ Xv a[p- \ - º ymcpsS Iem-{]-h¿Ø-\߃°v am‰p-Iq-´p-∂p. kl- [ ¿ΩnWn KoX. t\c-sØ-Xs∂ HutZym-Kn-I]-Z-hn-bn¬\n∂pw ]n≥hmßn. IÃwkv Hm^okdmbn-cp-∂p. aI≥ \nJn¬ Ata- c n- ° - b n¬ F©n-\o-b-dn-ßn¬ D]-cn-]T\w \S-Øp-∂p. HutZym-KnI- a mb Xnc- ° n- \ n- S - b nepw Iem-˛-km-ln-Xy-˛-kmw-kvImcnI {]h¿Ø-\-ß-fn¬ {Inbm-flI km∂n≤yw hln- ° p∂ a[p- \ - º ym¿ kmwkvIm-cnI {]h¿Ø-\ß-fn¬ IrXy-amb ho£-Whpw, \ne-]m-Sp-ap≈ Iem-Imc-\m-Wv. a‰p Iem-Im-c-∑mcn¬\n∂pw a[p- \ - º ymsc hyXy-ÿ-\m-°p-∂-Xpw, ]ptcm-K-a-\-]-c-amb Cu \ne-

X- ß n- s \- b m- W v . XpS¿∂v Fkv.-F¬.-]p-c-Øns‚ "t]mb-Zn-\-ßtf h∂n-´p-t]mIptam' F∂ \mS-I-Ønse {][m\ IYm-]m-{X-amb hb ≥ \ºq-Xn-cn-bmbpw thjan-Sm≥ Ign-™p. "\hw-_-dns‚ s\mºcw', t{]wIp- a m¿ kwhn- [ m\w sNbvXv k]vX-kzc Ah-X-cn∏n® "kzmXn-Xn-cp-\mƒ', hnPb-Ip-am¿ kwhn-[m\w sNbvX amth-en-°c {^m≥kn-   ns‚ "{]nb- a m\kw' F∂nh-bmWv A`n-\bn® a‰p \mS-I-߃. IqSmsX hn.-sI.-cm-P≥ kwhn-[m\w sNbvX-h-X-cn-∏n°p- h m≥ Xøm- s d- S p- ° p∂ "aI-c-s°mbvØv' F∂ \mSI-Ønse _nj-∏mbn thjan-Sp-∂Xv a[p-\-ºym-cm-Wv.

]m´p-]-Tn-°mØ ]m´p-Im-c≥ kwKoXw H´pw-Xs∂ Cu Iem-Im-c≥ A`y-kn-®n-´n-√.

Iƒ Be-]n-®Xv a[p-hm-bn-cp∂p. sNdp-Ip∂v A∂-]q¿tÆiz-cn-bpsS t]cn-ep≈ BUntbm Imk-‰pw, Z£nW F∂ t]cn-ep≈ BUntbm Imk‰pw \n¿Ωn®n-´p-≠v. CXnse Km\-߃ cNn-®Xv Cu Iem-Im-c≥Xs∂-bm-Wv. hnt\mZv Ipam¿

kwhn-[m-b-I-tcm-Sp-ap≈ IS∏mSv a[p-\-ºym¿ tcJ-s∏-SpØp-∂p. kwKo-X-kw-hn-[m-bcmb thWp-tKm-]m¬, t{]wIp-am¿, kwhn-[m-b-Icmb ANyp-X≥, kn.-sI.-sI.s]m-Xp-hmƒ, kn.-sI.-sI.-]n≈, Km\-c-N-bn-Xm-°-fmb \mW-∏≥ a™-{], ]hn-{X≥ IÆ-]p-cw, \mS-I-kw-hn-[m-b-

]m-Sm-Wv. apwss_-bnse aebmf \mS-cw-K-sØ-∂-t]mse- X s∂ kmwkv I m- c nI cwKsØ e£y-t_m-[-ap≈ {]h¿Ø-\-ß-fn-epw, ]n≥Xe-ap-d-bpsS ap≥\n-c-°m-cn¬ Xs∂- b m- b n- c n°pw a[p- \ ºym-sc-t∏m-ep≈ Iem-Im-c∑m-cpsS ÿm\w F∂ ImcyØn¬ ktμ-l-an-√.


MUMBAI

OCT. 30 - NOV. 5, 2011

www.whitelinevartha.com

15

tam-l≥em¬ `o-a≥-, a-Ωq-´n- Zp-tcym-[-\≥-:

c-≠m-aq-gw- H-cp-ßp-∂p-!c-≠m-aq-gw-. a-e-bm-f-km-ln-XyØn-se- D-÷z-e- C-Xn-lm-kw-. Fw.Sn. hm-kp-tZ-h≥ \m-b¿ F-∂- A-£-c-Ip-e-]-Xn-bp-sS"c-≠m-aq-gw'- F-∂- t\m-h¬- A{`-]m-fn-bn-te-°v-. l-cn-l-c≥kw-hn-[m-\w- sN-øp-∂- Nn-{XØn¬ `o-a-tk-\-\m-bn- A-`n-\-

bn-°p-∂-Xv- a-e-bm-f-Øn-s‚ A-`n-am-\-am-b- tam-l≥em¬-. Zp-tcym-[-\-\m-bn- F-Øp-∂-Xva-e-bm-f-Øns‚- kz-Im-cy- Al-¶m-c-am-b- a-Ωq-´n-. tKm-Ip-ew^n-enw-kns‚- _m-\-dn¬ tKmIp-ew- tKm-]m-e≥- \n-¿Ωn-°p∂- kn-\n-a-bp-sS- \n-¿Ωm-W-

{]-h-¿Ø-\-߃ A-Sp-Ø- h¿jw- B-Zyw- B-cw-`n-°pw-. Fw.Sn.- c-≠m-aq-g-Øns‚- Xn-c°-Y- ]q-¿Øn-bm-°n-°-gn-™Xm-bm-Wv- dn-t∏m-¿´p-Iƒ-. a-ebm-f- kn-\n-a-bn-se- G-‰-hpwsN-e-th-dn-b- Nn-{X-am-bn-cn°pw- C-Xv-. C-¥y-bn-se-bpw- hntZ-i-sØ-bpw- an-I-®- km-t¶Xn-I-hn-Z-Kv[¿- A-Wn-b-d-bn¬ {]-h-¿Øn-°pw-. ""1977 \-hw-_-dn¬- a-c-Ww- h-fsc- k-ao-]-sØ-Øn- ]n-∑m-dn-bFs‚- Po-hn-X-L-´-Øn¬- Ah-ti-jn-®- Im-ewsIm-≠- v- CsX-¶n-epw- Xo-¿°-W-sa-∂sh-º-tem-sS- a-\- n¬- F-gpXm\pw-, hm-bn-®p- hn-`-h-ß-ƒ t\-Sm\pw- H-cp-°w- Xp-S-ßn-. ]t£- F-gp-Xn-Øo-cm≥ 1-9-8-3- BtI-≠n-h-∂p-. k-a-b-a\p-h-Zn®p-X-∂- Im-e-Øn-s‚ Z-bbv°p- \μn'' ˛- c-≠m-aq-gw- F∂- t\m-h-ens‚- c-N-\m-Im-etØ-°p-dn-®v- Fw.Sn.- F-gp-Xn-bXm-Wn-Xv-. a-e-bm-f- km-ln-XyØn-se- "c≠m-aqgw' F-∂- {]-

Im-i-tKm-]p-c-sØ- Iym-a-dbn¬ ]-I-¿Øm-≥ sIm-Xn-°mØ- kw-hn-[m-b-I¿ Np-cp-°w-. F-∂m-¬ `-bw- Im-c-Ww- Bcpw- X-øm-dm-bn-√-. F-¥m-bmepw- l-cn-l-c≥- Cu- sh-√p-hnfn- G-s‰-Sp-Øn-cn-°p-I-bm-Wv-. P∑w- sIm- ≠ pw- \n- t bmKwsIm-≠pw- c-≠m-a-\m-b- `o-a-

tk-\-s\- A-h-X-cn-∏n-°m≥tam-l≥em-epw- am-\-kn-I-ambn- X-øm-sd-Sp-Øp-I-gn-™p-. Zptcym-[-\-s\- A-h-X-cn-∏n-°p∂- a-Ωq-´n- b-Ym-¿∞-Øn-¬ Cu- Nn-{X-Øn¬- tam-l≥emens‚- hn-√-\m-Wv-. `o-a\pw- Zptcym-[-\\pw- X-Ωn-ep-≈ K-Zmbp-≤w- Cu- kn-\n-a-bp-sS- ss¢-

T.K. Subrahmanian

am-Ivkv- {Xn¬- B-bn-cn-°pw-. ]-g-»n-cm-P-tb-°mƒ- ]-Øp-a-Sßv- h-en-b- H-cp- kn-\n-a-bm-°nc-≠m-aq-g-sØ- am-‰m-\m-Wv- lcn-l-ct‚-bpw- tKm-Ip-ew- tKm]m-et‚-bpw- {i-aw-. C-¥y-bnse- \n-Kq-V-h-\-ß-fn-em-bn-cn°pw- c-≠m-aq-gw- Nn-{Xo-I-cn-°pI-.

Tel.: 0251 - 2354948 Mob: 9819094581

FINE ARTS STUDIO DIGITAL VIDEOGRAPHY & PHOTOGRAPHY (AIR CONDITIONED)

SPL. IN. PROFESSIONAL MODELING PHOTO’S & VIDEO EDITING. Ganesh Apt. Shop no. 7, Tisgaon Naka, Kalyan (E) 421 306.


MUMBAI

OCT. 30-NOV. 5, 2011 VOL 3

ISSUE 35

www.whitelinevartha.com

RNI No. : MAHMAL/2009/37912, TC: MAHMAL00346, Licence to Post : MH/MR/EAST/181/2011. Printed & published by Vimal Kumar and owned by Vimal Kumar and printed at MID-Day Informomedia Ltd. R/84/TTC Industrial Area, MIDC, Rabale, Navi Mumbai 400 701 and published at SAR Multimedia Pvt. Ltd.7, Prem Bhavan, 2nd floor, 234/236 Narsi Natha Street , Masjid Bunder, Mumbai 400009. Editor Vimal Kumar. Telefax 0251-2880266. Whitelinevartha@gmail.com.

30102011 WHITELINE VARTHA  

NO.1 MALAYALAM NEWS TABLOID PUBLISHED FROM MUMBAI