Issuu on Google+

WOapP¡ WgW¥ KqO ShwU I°RjpLeV D¥¨¹OU B¡NhoLp ojôOoOç KqLRt IuO¾OWLqjL¨OÐfV? KL¡ÚWtOU WLuVÞWtOU RWLºO yoQÈoLp SkLp WLs¾]¤ RfqîO oLpLRf W]a¨OÐ Þ]sfV oLNfU RkrO¨]RpaO¾V vL¨OWtORa qPkU RWLaO¨L¢ SNkq]Õ]¨OÐfV? CÐR¾ fsoOrSpLaOU vqOU fsoOrWStLaOU krpLjLp] fj]¨V Þ]sRfLR¨ DRºÐ SfLФ I°RjpLeV ApLtORa Dç]¤ msRÕaOÐfV? Cf]jOç orOka] WRº¾¤ ItOÕosæ. WLqeU ItOÕ¾]¤ Rft]îO W]ŸL¾ KSŸRr D¥SNkqeW¥ Cf]jO kOrW]¤ Nkv¡¾]¨OÐO IÐfO fRÐ. yoWLs}j^}v]f¾]R£ KSŸRr yË}¡¹fW¥¨]ap]¤, w]g]soLp] vqOÐ yLoPz|mÌ°¥ ¨]ap]¤ C¾qU ojôO RWLºOç oa¨pLNfWtOU, f]q]îOSjLŸ°tOU SsLWRoÒLaOU yL¡vÿNf]WoLp] vqOÐ WLsoLe]fV. WkaoLp nTf]WkOSqLYf]pORa DÞÿ]p]¤ j]åOÐ ka]îLr¢ yoPz¾]¤ SkLsOU y~ÍU SvqOW¥ Sfa]pOç AsÞÿ]sOU, yL¡ÀWoLp y~f~LSj~xe°tOU yLiLqeoLp]q]¨OÐO. "kOf]p WLsU RWŸ WLsU, kupRfsæLU oz¾qU' IÐOç kuojô]R£ yLiLqe kq]Shvj°¥¨ÕOroLp] kupf]¤ j]ÐO DqO¾]q]îO W]ŸOÐ Þ]s jÓWRtpOU wOÈ]WStpOU kOf]pWLs¾]R£ Rvt]Þÿ¾]¤ RWLºO vÐV v]sp]qO¾LjOç SNkqe y~LnLv]WoLeV. RvrORoLqO YQzLfOqf~SoL jìSmLiSoL KÐOosæ C¾qU v]sRÕŸ v}RºaOÕOW¥¨V KqLRt SNkq]Õ]¨OÐfV. ojOx|^}v]f¾]Rs Þ]s Rv½WtOU jÓWtOU Sfa]pOç ojô]R£ pLNfWtLe]fV. Cf]jV kOrW]¤ KqOkLaV KL¡Ú kOfO¨sOWtOU KL¡ÚRÕaO¾sOWtOU, y~pU wOÈ}Wqe¾]jOç èovOoOºV. CT kéL¾s¾]¤ è}. "RW.B¡.jLqLpeR£ WOapP¡ WgW¥' IÐ Cq]°Ls¨Oa kOqLeU jÚORa yv]SwxèÈ BW¡x]¨OÐO. kup RWLÞÿ]qL^|R¾ KqO NkoOX yLoPz|, yLUØLq]W, v|LkLq SWNÎoLp]qOÐ Cq]°Ls¨OapORa Þq]NfU KSŸRr o]¾OWtORapOU Rs^¢cOWtORapOU k]¢msS¾LRa kOjqLv]ëq]¨LjLeV ASÇzU èo]Þÿ]q]¨OÐfV. SmæLYOWt]sOU oãOU ksSÕLuLp] IuOf] vÞÿ Þ]s WOr]ÕOW¥ SÞ¡¾OvÞÿV KqO yoLzLqoL¨OSÒL¥ Af]sPRa v]a¡ÐO W]ŸOÐfV KqO Shw¾]R£ RRÞfj| v¾Lp WLsÕW¡ÞÿWtLeV. kup jLaV WLeLjLp], kup WLsU KL¡¨LjLp], vsæSÕLuOU jLŸ]¤ vqOÐ pL¥¨V kL¡¨LjLp] jYq^}v]f¾]R£ AapLt°t]RsLÐLp SzLŸ¤ oOr]W¥ fRÐ SfSaº] vqOÐO. SzLŸs]Rs oPÐLU j]sp]¤ j]ÐO WLeL¢ W]ŸOÐ kOf]p WLs¾]R£ WLuVÞWtLWRŸ ApLRt RWLºO SkLWOÐfV y~LnLv]WoLpOU kup WLs¾]R£ kÞÿÕOWt]Ss¨LeV. A°Rj ApLtORa y~WLq| KL¡ÚWt]sPRa KqO WLsZŸU oOuOvjOU Rft]îO vqOÐO. B¡.RW.jLqLpeR£ "oL¤YOc]'Rp KL¡Ú]Õ]¨OÐ o]u]vOU ojOx|ÕãOoOç INfRpNf WgLkLNf°¥. WLsU oLr]pSÕL¥ B¡¨OU jÚRt SvºLfLp] IÐV kqLf]RÕaOÐ, RÞq]ÕOWa¨Lq¢ vLrO¹]pOU, "WOapP¡¨L¡¨V jÚtsæLºV BqLSç' IÐV Bw~y]¨OÐ vLÞÿV r]Õpr¡ S^LSyŸjOU, KqOkLaV WgW¥ krpLjOç ospL SYLv]ÎjOU, jLŸOWLRq qy]Õ]¨LjLp] oLNfU y]j]oLRWLŸW ja¾]p]qOÐ oLxORosæLU KqO WLsZŸ¾]R£ RRÞfj|oLp]qOÐ NYLo}ev]wOÈ]pORa Nkf}W°tLeV. ks yoOhLp°t]sLp] yoPz¾]Rs ks fŸOWt]¤ Wu]îOWPa]p]qOÐ CvRqRpsæLU Iv]RaSpL vÞÿO WºO orÐ SkLRs B WLsZŸ¾]¤ ^}v]Þÿ]qOÐ JfO RWLÞÿ]¨LqjOU SfLÐ]SÕLWOÐfV y~LnLv]WoLeV. v].RW.IÐ]R£ BqLiWjLp NYÏW¡¾LvV yz^oLp j¡ÚSmLiS¾LRa, NkyLhoiOqoLp nLxp]¤ CvqORa WgW¥ krîO SkLWOSÒL¥ Ar]pLRf fRÐ vLpj¨LqjOU B WLsZŸ¾]R£ nLYoLp] f}qOÐO. yLiLqe ShwkOqLe°t]¤ j]ÐV "WOapP¡ WgWRt' v|f|ñoL¨OÐfOU CT fLhLÄ|U fRÐpLeV.

BsOv 22.01.2014

SyfOKudayoor kathakal review by sethu