Page 1

Telefax :

MUMBAI

PUNE

May 1-7 2011

VOL 3

ISSUE 9

]rYzn-cm-Pn\v amtem-I-c-dn-bmsX awKeyw 2 ""apwss_-°mcn ]{X-°m-cn-bp-ambn F\n°p {]W-btam? Gbv Hcn-°ep-an√ CsXm-s°-bmtWm ]{X-{]h¿Ø-\w. GtXm "CUn-b‰v' ]S®p- h n´ tKmkn- ∏ m- W n- s Xm- s °. \nß-fn-sXm∂pw hniz-kn-°p-Itb Acp-Xv''.

3/-

PAGES: 16

tizXm -ta-t\ms‚ ]cm-Xn-bn¬ AdÃv ap…n ]h¿ \ntcm-[n-®n-´n-√, tIcfw ImWn-°p-∂Xv Ah-K-W\ ˛ tUm. sI.-kn. F{_lmw tizXm-ta-t\ms‚ Nn{X-ap≈ Ibw kn\n-a-bpsS t]mÃ-dn¬ ]pcp-j∑m¿°p≈ ap…n ]h¿ FIvkv{SmbpsS ]ckyw \¬In-sb∂ ]cm-Xnbn¬ Ip∂Øp ^m¿a-kyq-´n°¬kns‚ Fw.-Un. tUm.-sI.-kn. F{_-lm-ans\ sIm®n kn‰n t]meokv AdÃp sNbvXp. kv{XoIsf tami-ambn Nn{XoI-cn-°p-∂-Xn\v FXn-cmb hIp∏p {]Im-c-amWv tIsk-SpØn-´p-≈-Xv. tNmZyw sNø-en\v tijw tÃj\v Pmay-Øn¬ hn´b-®p. aZy-hn-]Wn Ign-™m¬ tIcf-Øn¬ Xg®v hf-cp∂ as‰mcp hyh- k m- b - a mWv ssewKnI DtØ-PI acp-∂p-Iƒ. Npcpßnb Imew-s°m≠v ap…n ]h¿ t\Snb JymXn Akq-bm-h-l-amWv. ap…o-]-h¿ Fs¥∂v GXp sIm®p-Ip-´n-tbmSp tNmZn-®mepw Adn-bm≥ Ign-bpw. Zriy-˛]{X am[y- a - ß - f n- e qsS ]c- k y- ß fneqsS C{X-tbsd {]i-kvXnbm¿÷n® as‰m- c p¬∏- ∂ hpw C√. A{X- a m{Xw P\- ß sf kzm[o-\n-°m≥ Cu D¬∏-∂Øn\p Ign- ™ n- ´ p- s ≠- ∂ Xv sNdnb Imcy-a-√. A`n-Im-ay-hp-a√. ]cky X{¥-ß-fpsS koa-

2005¬ 45 e£-Øns‚ hn‰p-h-c-hp-≠m-bn-cp∂ ap…o ]h-dn\v C∂v 45 tImSn-b-e-[n-I-amWv hn‰p-h-chv kn\nam hyh-km-b-Øn\v klm-b-I-am-Ip∂ {]N-c-W-co-Xn-bpsS `mK-am-bmWv t]mÿ ]c-ky-߃ ss^k¿ XpS-ßnb hntZi IpØ-I-Iƒ X\n-s°-Xnsc Icp-\o-°p∂p tizXm tat\ms\ F\n-°-dn-bn-√. CØcw \o°-߃ kn\nam hyh-km-bsØ XI¿°pw

Ip∂Øv ^m¿a-kyq-´n-°¬ Fw.-Un. tUm. sI.-kn. F{_lmw

IjvS-∏m-Sp-I-fn¬ \n∂pw Db¿∂ph∂h-\mWp Rm≥. AXp-sIm-≠pXs∂ Bcp-tSbpw ap∂n¬ ap´p-a-S-°n-√.

Iƒ AXn-ew-Ln-®p-sIm-≠p≈ {]bmWw ]s£ ap…o-]-h¿ \n¿ΩmW Iº-\n-bmb Ip∂Øp - ^ m¿a- k yq- ´ n- ° ¬kns‚ Fw. Un.bmb tUm. sI. kn. F{_-lm-ans\ HSp-hn¬ Ipcp°pI Xs∂ sNbvXp. tizXm-tat\ms‚ Nn{X-ap≈ Ibw kn\n-abpsS t]mÃ- d n¬ ]pcp- j ∑m¿°p≈ ap…o-]-h¿ FIvkv{SmbpsS ]ckyw \¬In Xs∂ A]-Io¿Øn-s∏-Sp-Øn-bXmbn tizXm-ta-t\m≥ \¬Inb ]cm-Xnsb XpS¿∂v sIm®n kn‰n t]meokv tUm. tIm. kn. F{_lmans\ Ad-Ãp-sN-bvXncp-∂p. kv{XoIsf tami-ambn Nn{Xo-I-cn-°p-∂-Xn\v FXn-cmb hIp-∏p-{]-Im-c-amWv tIsk-SpØ-Xv. tNmZyw sNø-en-\p-tijw {]Xnsb Pmay-Øn¬ hn´-b-®p. F∂m¬ kn\n-a-bpsS \n¿ΩmXmhv lcn-Zmkv kp`m-jp-am-bp≈ Icm-dns‚ ASn-ÿm-\-Øn-emWv Nn{Xw D]-tbm-Kn-®-sX∂v tUmIvS¿ F{_lmw ssh‰vsse≥ hm¿Ø- t bmSv kwkm-cn-°sh ]d™p. Xms\mcn-°epw Pmay-sa-Sp-°m≥ tImSXn-bn¬ t]mIn-s√-∂pw, AIØp InS- ° m≥ Xøm- d m- s W∂pw t]men- k ns\ Adn- b n- s ®∂pw

Xm≥ Hcp Ip‰hpw sNbvXn-´ns√∂pw AdÃp hnhcw hni-Zo-Icn-®p-sIm≠v At±lw XpS¿∂p. ""Cu tizXm-ta-t\ms\ Rm≥ Adn-bp-I-t]m-ep-an-√. CØcw ]cky X{¥ßƒ Nn{X-Øns‚ dneo-kn-t\m-S-\p-_-‘n®v \n¿ΩmXm-°fpw hnX-c-W-°mcpw tN¿∂v Xocp-am-\n°p∂-XmWv. Ct∏mƒ t\m°q. {InkvXy≥ {_tZgvkv F∂ Nn{X-Øns‚ t]mÃ- d p- I fpw CXp- t ]mse {_m≠nwKv sNbvXmWv {]N-cn°p-∂-Xv. taml≥em¬, kptcjvtKm-]n, Pb-dmw, Zneo]v XpSßn-b- h≥ Xmc-\n-c-bp≈ Nn{XamWv {InkvXy≥ {_tZ-gvkv. CØcw ]pXnb kn\n-a-Iƒ ]pdØn- d - ß p- t ºmƒ {]Nm- c - W ߃°mbn ]e \n¿Ωm- X m°fpw Rßsf t]mep-≈-hsc kao-]n-°m-dp-≠v. AXv kn\n-amhy-h-km-b-Øn\v hfsc KpWw sNøp∂ Iq´p-sI-´m-sW∂pw ad°-cp-Xv. C\n CØcw kwcw-`߃°mbn Bsc-¶nepw kao-]n®m¬ c≠m- a - s Xm∂p Nn¥nt°≠n hcpw. Xs‚ hf¿®bn¬ Akq- b - ] q≠ Hcp h ≥ t e m _n Xs∂ Xs∂ XI¿°m≥ I®-sI-´nbn- d - ß n- b n- c n- ° - b m-

THE BIGGEST Jewellery Showroom

in Mumbai

15

kmbn _m_ ]p\-c-h-X-cn-°p-∂Xv FhnsS? kXy-kmbn _m_ tZl-hntbmKw sNbvX-tXmsS ASpØ Ah-Xm-c-amb t{]akm-bnsb Ipdn-®p≈ At\zj-W-Øn-emWv kmbn `‡¿. CtX Ipdn®v hnhn[ IY-I-fmWv Ct∏mƒ {]N-cn°p-∂-Xv. ssakq-cn-\-SpØv amWvUy Pn√-bnse sZmÕ-ameq- c n- e m- b n- c n°pw kXyw kmbn _m_ ]p\-c-h-X-cn°pI F∂-XmWv Hcp IY.

"{io kXy kmbn˛A\¥ kmbn' F∂ ]pkvX-I-Øn¬ C°mcyw hy‡-ambn ]d-bp∂p-≠-t{X. 1960¬ kXy-kmbn _m_ sZmÕ-am-eq-cn¬ kμ¿i\w \S-Øn-b-t∏m-gm-Wt{X {KŸI¿Øm- h mb kzman- t bmSv C°mcyw ]d-™-Xv. Xm≥ jn¿±n kmbn-bpsS c≠masØ Ah-Xm-c-am-sW∂pw

aq∂m-asØ Ah-Xmcw t{]a kmbn F∂ t]cn¬ sZmÕam-eq-cn¬ Bbn-cn-°p-sa∂pw kmbn ]d- ™ p. kmbn _m_ Xm≥ ]p\-c-h-X-cn-°m\n-cn-°p∂ hoSpw Nq≠n-°mWn®p F∂mWv {KŸI¿Ømhv Ah-Im-i-s∏-Sp-∂Xv. 2023 \p tijw am{Xta _m_-bpsS ]p\-c-h-Xm-c-ap-

≠m-hp-I-bp-≈q. _m_-bpsS ]nF Bbn-cp∂ \mcm-b-W\v IkvXqcn `{Zm-hXn {KmaØn\p kao]w ]p\¿÷-\n°pw. Ch¿°v P\n-°p∂ ]p{X- \ m- b n- c n°pw t{]a kmbn. C°mcyw \mcm-bW\v IkvXqcn acn°pw apºv At±-lsØ kmbn _m_ Adn-bn-®n-cp∂p F∂p-amWv t{]a kmbn Ah-Xm-csØ Ipdn-®p≈ as‰mcp IY.

Opening soon at

MULUND SEE PAGE 10


2

MUMBAI

MAY 1 - 7 2011

www.whitelinevartha.com

ImgvN

]rYzn-cm-Pn\v amtem-I-c-dn-bmsX awKeyw Ieym-W-Ø-te∂v hsc ]rYzn-bpw, a√n-Im-kp-Ip-am-c\pw Cu hm¿Øsb \ntj-[n®v ]{X-{]-kvXm-h-\-Iƒ Cd-°n-b-sX-¥n\v th≠n? am[y-a-{]-h¿Ø-Isb hnhmlw sNbvX \Ss‚ am[y-a-ß-tfm-Sp≈ \ne-]mSv A]-lk\obw tdmkv tSmw F¥m-bn-cp∂p ]pInev! apwss_-°mcn ]{X-°m-cn-bpambn F\n°p {]W-btam? Gbv Hcn-°-ep-an√ CsXm-s°bmtWm ]{X- { ]- h ¿Ø- \ w. GtXm "CUn-b‰v' ]S-®p-hn´ tKmkn-∏m-Wn-sXm-s°. \nß-fnsXm∂pw hniz- k n- ° p- I tb Acp-Xv. CXm-bn-cp∂p aq∂mep Znhkw ap≥]p-hsc ]rYzn hN\-߃. HSp-hn¬ ]h-\mbn ih-am-bn. a√p akn¬am≥ ]rYzn-cm-Pn\p amtem-I-c-dn-bmsX awK-eyw. tamfn-hp-Unse tamÃv Fen-Pn_nƒ _m®n-e¿ ]rYzn-cm-Pns\ a\- n¬ sIm≠p-\-S∂ kpμ-cnam¿s°ms° ]mc-]-WntXm apwss_-bnse _n_nkn teJnI kp{]nbm tat\m-\pw. apwss_-bn¬ am[ya {]h¿Ø-I-bmb Hcp tat\m≥ Ip-´n-bp-ambn ]rYzn CjvS-Ønem- s W∂pw {]W- b n- \ nsb ImWm≥ CSbv°pw ap´n\pw \K-c-Øn¬ h∂p-t]m-Im-dp-s≠∂p-sams° \mfp-Iƒ°p ap≥t] Aßm-Sn-∏m-´m-b-Xm-Wv. kp{]nb Hcp h¿jw ap≥]v Z£n-tW-¥y≥ kn\na dnt∏m¿´v sNøm-s\-Øn-b-t∏mgm-Wt{X ]rYzn Xs‚ PohnX \mbn-Isb I≠p-ap-´n-b-Xv. ]rYznbpw apwss_-bnse Hcp Snhn tP¿W-enÃpw XΩn¬ {]W-b-Øn-em-sW∂pw ssh‰v s se≥ hm¿Ø- b nse dnt∏m¿´v Gsd N¿® sNø-s∏´n- c p- ∂ p. ASp- Ø - I m- e Øv G‰hpw {]Xn-I-c-W-ß-fp-≠mb hm¿Øbpw ]rYzn-bpsS {]Wb-hm¿Ø Xs∂-bm-bn-cp-∂p. hm¿Øbv°v \¬Inb AXncp Ihn™ {]m[m- \ y- Ø n\p s\‰n-Np-fn-®-hcpw shdpw tKmkn∏v am{X-ambn X≈n-°-f-

F≥Uv˛H˛kƒ^m≥ am\-h-cm-in-bv°n∂p `ojWn F≥tUm-kƒ^m≥ IoS-\m-in\n _en-bm-Sp-Iƒ ]mhw P\w! Pohs\ \ne-\n¿Øm-\p-Øaw \ntcm-[-\w. `mhn-bn¬, adn-®m-bm¬ Gdpw h≥ Zpc-¥-߃ \mW-∏≥ a™{] Mob.: 9619425551 nanappanaickara@gmail.com

™- h - c p- a p- ≠ v . hm¿Ø- b n¬ IuXpwIw tXm∂n hnfn-®-h¿ `qcn-`m-Khpw bphm-°-fm-bn-cp-∂p. F∂m¬ Cu hm¿Ø-I-sf√mw ]rYzn H‰-b-Sn°v \ntj-[n-®p. CØ-c-Øn-ep≈ ]{X-{]h¿Ø\w \oN-am-sW-∂p-hsc ]rYzn Ko¿hmWw hn´n-cp-∂p. hnhm-l-Ø-te∂p t]mepw hm¿Ø ÿoI-cn-°m≥ ]rYzn Xbm-dm-bp-an-√. kq∏¿Xmcw A`ntjIv _®\pw temI-kp-μcn sFiz-cybpw XΩn-ep≈ hnhmlw t]mepw ]p√p-t]mse \S-∂n-S-ØmWv ]rYzn-bpsS XmcPmU tIcfw I≠-Xv. Cßs-\sbmcp Ip´nsb Adn-bpI t]mepan-s√∂v ]d™v \ms°-Sp°pw ap≥t] ]rYzn-bpsS amwK-eyhpw \S-∂p. Htc-sbmcp kwibw am{Xw.

hnhmlw BtLm-jn-°m-\p-≈Xt√? CsX∂m h√ I≈-°-SØp-amtWm? Hfn®pw ]mØpw.... tO tO.. tamimbnt∏mbn. ]rYzn-cmPv bßv Ãmdns\ krjv S n- ® - X n¬ Cu am[y- a ߃°pw t{]£- I - e- £ ߃°pw sNdp-X-√m-Ø Hcp tdmfnt√? Xm¶-tfm-Sp≈ C j v S h p w B c m - [ \bpwsIm≠t√ am[y-a-ßfpw Bcm-[-Icpw C{Xbpw BImw£- t bmsS Xm¶fpsS hnhmlsØ D‰p-t\m-°n-bXv? hneyw cmP-Ip-am-cs‚ hnhmlw t]mepw cl-ky-a√ ]ns∂-bmWv \ΩpsS ]mhw ]rYzn! GXm-bmepw ]rYzn B{K-ln-®-Xp-t]mse hmb-\bpw Adn-hp-sam-s°-bp≈ kp{]nb Cu I m c y - s a m - s ° - s b m ∂ p ]d™p sImSp-Øn-cp-s∂-¶n¬!

am¿®v 20\v ]pd-Øn-d-ßnb ssh‰vsse≥ hm¿Ø-bpsS hnhm-Z-amb ]Xn∏v ]rYzn-cmPpw kp{]nbm tat\m\pw

ltem! apwss_ apwss_-bnse ae-bmfn Pohn-XsØ kv]¿in-°p∂ hnj-b-ßsf Bkv]Z-am°n Pzme FUn-‰¿ tKm]n-\m-b¿ \K-c-Ønse {]ap-J-cp-ambn \S-Øp∂ kwhmZw... 9867770184

cmjv{Sob ]m¿´n-Isf {]ÿm-\ßfmbn C∂v sNdp- ∏ - ° m¿ ImWp-∂n-√. apwss_ ae-bmf cmjv{Sob hnizmkw \jvS-s∏´v InS- ° p- t ºm- g pw hwi\miw hcmØ Nne cmjv{Sob t\Xm°ƒ D≠v. Ah-cn¬ Hcm-fmWv {ioIm¥v \mb¿. ae-bm-fn-IfpsS Zpcn-X-߃°v ]cn-lmcw Is≠-Øm≥ cmjv{Sob°m¿°v Ign-bpw. ]e s{Sbn≥ ka-cßfpw ae-bm-fn-Iƒ°p-th≠n \SØn hnP-bn-∏n® hy‡n-Xzw. ]Xn-s\´v AShpw ]Tn® almcmjv { S cmjv { SobIf- c n- b n¬ cmjv{Sobw ]b‰n sIm≠n-cn-°ptºmgpw Iem- k mw- k v I m- c nI {]h¿Ø-\-߃°v {]mapJyw \¬Ip∂ hy‡nXzw. kz¥w Iem {Sq∏mb tÃPv C¥y A°m- Z - a n- b psS sNb¿am≥, inh- t k- \ - b psS alm- c mjv { S tIcf cmPy {]ap-Jv. tIc-f-I-ema-WvUew hnZym¿∞n-Iƒ Fb¿t]m¿´v Agn-a-Xn-bn¬ IpSpßn-b-t∏mƒ Ahsc c£n® cmjv{Sob t\Xm-hv. Aßs\ tIc-fo-b¿°pw CjvS-s∏´

{ioIm¥v \mb¿

gopinair48@yahoo.com

apwss_ cmjv{Sob t\Xm-hv. GXp {]Xn-k-‘n-L-´-ß-fnepw ae-bm-fn-Iƒ°v klm-b-߃ sNbv X psIm≠n- c n- ° p∂ Cu cmjv{So-b-a-\- p-Im-cs‚ tNmtZym-Ø-c-߃ hne-s∏-´-XmWv. cmjv{Sob hnizm-kn-Iƒ apSn-b∑m- c mb ]p{X- ∑ mcpw Iq´w sX‰nb Ip™m-Sp-Ifpw BWt√m. Chsc Xm¶ƒ°v cmjv{Sob A\p-bm-bn-I-fmbn In´p-∂-Xn-s‚ clkyw F¥mWv? t\Xmhv \√ coXn-bn¬ {]h¿Øn-®m¬ A\p-bm-bn-Iƒ Xms\ FØn-t®-cpw. btYm cmP XYm {]P F∂m-Wt√m {]amWw. cmjv{SobØn¬ Pbn®-h-cp-sS-bmWv Ncn-{X-߃ FgpXp-∂-Xv. t]mcmSn tXm‰-h-cn¬ cmjv{So-b-Øn¬ `qcn-]-£hpw cNn-X-ta-J-e-I-fn¬ ImW-s∏-´n´n-√. cmjv{So-b-Øn¬ hnP-bn-Itf-°mƒ IqSp-X¬ ]cm-P-b-s∏-´h-cpsS IW-°p-Iƒ kXy-Ønt\-°mƒ apI-fn-em-Wv. Ah-cpsS A\p-`hw Ncn{X ]pkvX-I-ß-

fn¬ ImWm≥ ]‰n-√. Xm¶ƒ°v cmjv-{So-b-{]-h¿Ø\- Ø n¬ kt¥mjw X∂ kw`hw H∂p hni- Z o- I - c n®mepw. Xms\-bnepw ]cn-k-c-{]-tZ-i-ßfn- e p- a p≈ \mev ] - X n- \ m- b n- c tØmfw Pohn-°m≥ \nhr-Øn-bn√mØ A¿≤-]-´nWn-°m-cmb P\-ß-fpsS a¨]p‰pw sNdp-IpSn-ep-Ifpw s]mfn®p-am-‰p-∂-Xn\mbn t^mdÃv DtZym-K-ÿ¿ sslt°m- S Xn DØ- c - h p- a mbn tNcn \nhm-kn-Isf `oj-Wn-s∏SpØn Hgn∏m-°m-\p≈ {iaw Bcw- ` n- ® - t ∏mƒ Hgn- ∏ n- ° p- ∂ Xns\ sNdpØv tXm¬∏n-°m-\mh-iy-amb F√m ka-c-ap-d-Ifpw ]b‰n _pƒtUm- k - d n- s \bpw t]men-kns‚ shSp-bp-≠-tbbpw ]p√p- t ]mse t\cn´p. Ahkm\w sslt°m-S-Xn-hn-[n-s°Xnsc kp{]o-wtIm¿´n¬ \n∂pw tà Hm¿U¿ Ic-ÿ-am-°n. 40000 ]mh-ß-fpsS hoSv kwc-£n°m≥ B hn[n-tbmsS km[n-®p. k¿Δ-I£n ka-c-{]-Xn-\n-[n-bmbn-cp∂ F\n-°m-bn-cp∂p

AXns‚ Npa-X-e. Cu kw`hw Fs‚ Pohn-X-Øn-se ad-°m-\mhmØXpw kt¥mjw X∂-Xp-ambn-cp-∂p. ]W-Ønepw {]Xm-]Ønepw Du‰w sIm≈p-Ibpw ^yqU¬ Pohn-X-ho-£-W-Øn¬ ASn-bp-d®v \n¬°p∂ ]W-°mtc-°mƒ C∂pw Cu ]mh-ßfpsS kvt\l-Øns‚ IÆpt\m´w F\n°v e`n-°p-∂p≠v. AXp-X-s∂-bmWv Fs‚ G‰hpw henb `mKyw. apwss_-bn¬ Ct∏mgpw Hcp \√ ae-bmfncmjv{Sob t\Xmhv a{¥n, Fw F¬ F BIm-Ø-Xns‚ ImcWw F¥mWv? C∂pw ae-bm-fn-I-fpsS IrXyamb thmt´gvkv enÃv BcpsS ]°epw C√. Hcp ae-bm-fn°v cmjv{So-b-amb ASn-Ød \¬Ip∂-Xn\v apwss_-bnse C∂sØ ae- b mfn kaqlw hnap- J X ImWn-°p-∂p. AXn-\p-Im-cWw ]e-Xm-Wv. F¥m-bmepw CXns\sbmcp kuI-cy-ambn I≠n-´mWv a‰p cmjv{So-b-°m¿ apX-se-Sp-°p-∂-Xv. ae-bm-fn-Iƒ

]c-ky-ambn ]mc-h-bv°p-∂-h-cmsW∂v Chn-SpsØ cmjv{Sob t\Xm-°ƒ°v \∂m-b-dn-bmw. tX\o® ]e ]q°-fn¬ \n∂pw tX≥ \pI- c p- ∂ - X p- t ]mse Xm¶ƒ ]e ]m¿´n-bn¬ \n∂pw amdn-amdn t]cp kºm-Zn-®psh∂ Btcm-]Ww D≠t√m? tIm∏-td-‰ohv Iº\n amt\P¿am¿, FIv k n- I yq- ´ n- h p- I ƒ tZi-kvt\lw sIm≠√, Chscm∂pw Iº-\n-Iƒ amdnsIm≠ncn-°p-∂-Xv. aX-߃ ]c-tem-I-kpJ hmKvZm-\-߃ \¬Ip-∂p-≠v. cmjv{So-b-Øn¬ AXn-√. kn]nFw hn´v tIm¨{Kkn-se-Ønb kn‘p tPmbn-bpw, _nsP]nbpsS Xma-c-°p-f-Øn¬ sam´v hncn-bn-°m≥ t]mb IÆ¥m-\w sFF-Fkpw sNbvX Ip‰-sam∂pw Rm≥ sNbvXn-´n-√. ]ns∂ Rm≥ BZy Ime-ß-fn¬ D≠m-bn-cp∂ cmjv{Sob ]m¿´nbnse HXp-°-ep-Iƒ°v \n∂psIm-Sp-t°≠nh-∂- kml-N-cyØn¬ hcp- t ºm- g p- ≠ m- I p∂ Bfl-kw-L¿jw Rm≥ am{Xw A\p-`-hn® thZ-\-bm-Wv.

cmjv { So- b - Ø n¬ Ah- K - W - \ bpsS Ibv∏p-\ocv Rm≥ IpSn-®t]mse Bcpw IpSn-®n´p≠mhn√. kz¥w am‰-߃°v AWn- \ n- c - Ø p∂ \ymb- ß ƒ a\:km£n°v \nc-°m-Ø-h-bmsW∂v Bcpw Adn-bp-∂n-√-t√m. AXv cmjv{So-b-Øn¬ am{X-ap-≈Xm-Wv. {ioIm-¥ns‚ cmjv{Sob DØ-cØn¬ \n∂v \ap-s°mcp Imcyw hy‡-am-Ip-∂p. cmjv{So-b-Øn¬ kIe ka-c-߃°pw t]mcm-´ßƒ°pw cmjv{So-b-{]mbw Hcp Af-hp-tIm-e-√. a\- ns‚ \n›b- Z m¿Vyhpw Imew sImSp°p∂ A\p- b m- b n- I - f p- a mWv bYm¿∞ cmjv{So-bw.


MUMBAI

MAY 1 - 7 2011

www.whitelinevartha.com

3

apwss_]ƒkv-˛4 th\¬°me hyY-Iƒ

tPymXn¿abn i¶-c≥ 9819580650

th\¬®q-Sn\p XojvWX Gdn hcp-∂p. kvIqfp-Iƒ ]q´n-b-Xn\m¬ \m´n-te-bv°p≈ s{Sbn-\pI-fn-se√mw Xnc-°v. \m´n¬ NqSn\p Ipd-hp-≠m-bn-´-√. kvIqƒ Znh-k-ß-fpsS Xnc-°n¬ \n∂psamcp tamN-\w. A¬∏w bm{X, kplrZv kwK-a-߃, IpSpw-_-Ønse hnti-j-ß-fn¬ ]¶p-tN-c¬ XpSßn Znhkw IS∂p t]mIp-∂-X-dn-bn-√. AXn\n-S-bn¬ ag-bp-a-sß-Øpw. N° amß-sb√mw Ign-bp-tºmtgbv°pw Xncn®p t]mcm-dm-hpw. \K- c - P o- h n- X - Ø ns‚ aSp- ∏ n¬ sht°- j s‚ lrZyX H∂p thsd Xs∂. sht°-j-\mbn ImØn- c n- b v ° p- I - b m- b n- c p∂p Ip´n-Ifpw apXn¿∂-hcpw Htct]m-se. icn-bm-Wp, Nne-t∏mƒ \K-c-Øns‚ Xnc-°n¬ \n∂pw A¬∏w hn´p-\n¬°p-tºmgmWv \ap°v apwss_-bpsS bYm¿∞ BI¿jWw a\- nem-°m≥ ]‰p-∂-sX∂p tXm∂p∂p. as‰m-∂n\pw ]Icw \¬Im\m-hmØ Ft¥m Hcp hnImcw a\- n¬ \nd-bp-∂p. Xncn-®n-sßØm≥ XnSp°w tXm∂p-∂-hn-[w. km[m-cW th\¬°mew Pe£m-a-Øns‚ IqsS Ime-amWt√m? AXn-s\m∏w Acn-s®Øp∂ ]e- X cw tcmK- ß ƒ \Ωsf `b-s∏-Sp-Øp-∂n-s√-∂n-√. ate-dnb BWv CXn¬ apJyw. th\epw AXns\ØpS¿s∂Øp∂ ag-°m-ehpw tcmK-ßfpsS Imew Xs∂. ]e-Xcw ]\n°-Y, ^vfq F∂n-hbpw Cub-hk- c - Ø n¬ Xe- s ]m- ° p- ∂ p. NqSns‚ B[nIyw ]pd-Øn-dßm≥ Xs∂ \sΩ hnap-J-cm-°p∂p. Ign-bp-∂Xpw ]pd-Øp-\n∂p≈ `£Ww Hgn-hm-t°≠ ka-bw. ]s£ apwss_-bnse \s√mcp `mKw P\-Øns‚ D®-`£Ww tdmU-cp-In¬Øs∂-bmWt√m? At\Iw t]cpsS D]-Poh-\-am¿§hpw CØcw X´p-I-SIƒ Xs∂. _rlXv apwss_ ap\n-kn-∏¬ tIm¿∏-td-j≥ ]et∏m-sg-∂-t]mse tdmUv sskUv `£Ww \ntcm- [ n- b v ° p- s a∂ `ojWn CØ-h-Wbpw Db¿Øp∂p-≠v. ]s£ AXv F{X-am{Xw {]mh¿Øn-I-am-Ip-sa∂p I≠p Xs∂ Adn-b-Ww. tdmUp-h°nse F√m `£- W - i m- e Iƒ°pw Pyqkv sk‚-dp-Iƒ°pw ssek≥kv thW-sa∂ \n¿t±iw hfsc \√Xp Xs∂. ipNnXz ]cn-]m-e-\-Øns‚ Hcp apt∂m-Sn-bmbn AXns\ sIm≠ph-cn-I-bp-am-hmw. ]s£ s]mfn-®nSp∂ C√o-K¬ `£-W-im-e-Iƒ aWn- ° q- d p- I ƒ°p- f n¬ AtX t]mse Xncn®p hcp-∂-Xmtb CXp- h - t cbpw A\p- ` - h - Ø n¬ \n∂pw \mw I≠n-´p-≈q. tdmUp h°nse ]m\n-]q-cnbpw ktamkbpw t_ev]q-cnbpw km‚ v hn®pw kw`m-chpw Pyqkp-sams°-bn-√mØ Hcp th\¬ \aps°m∂pw k¶¬∏n-bv°m-\m-Ip∂n-√. Ah \K-c-Øns‚ apJ-ap-{Zbm-bn´p Ime-ta-sd-°-gn-™t√m? Ch- s b√mw ]e- h n[ tcmK߃°p Imc- W - a m- I p- s ∂- ∂ dn™n´p IqSn Ign-bv°p-∂-hcmWv A[n-I-hpw. tUmIvS¿amcpsS ¢n\n-°p-I-fnse Xnc°v NqSn- s \m- Ø p- b - c p- ∂ - X p- t ]mse tXm∂p∂p. hn‚-dnse XWp∏ns\ i]n- ® ncp∂ \ap°v th\¬®q-Sns‚ s]mcn-®n-ens\ i]n-bv°m≥ tXm∂p∂ ka-bw.

th\-ens‚ BI¿j-W-ßfn¬ apJy-am-bXp amºgw Xs∂-bmWv. \K- c - Ø n- e mbmepw AXn\p am‰-ans√∂p tXm∂p-∂p. C°pdn \m´n- s e√mw amß hfsc t\csØ Xs∂ ]gpØp hnf-s™-¶nepw apwss_-bn¬ hchp ]Xp-s°bm-sW∂p tXm∂p- ∂ p. apwss_- ‰ nb p s S a m ß hmß ¬ BZysa√mw amß-bpsS hne tNmZnb v ° - e n ¬ am{Xw FØp-∂psh- ¶ nepw hne Ipdbp-tºmƒ [mcm-fambn hmßm≥ aSn-bv°p-∂n-√. W-ßhnhn-[-bn\w amß-Iƒ am¿°- fm- ° nb ‰n¬ hcm- d m- b n. BImw- £ - a m º g w

apwss_‰n Xøm-dm-bn°-gn-™p, C\n amº-gØ n s ‚ Imew. ]SpI q - ‰ ≥ amhp-IfpsS Nph´ n ¬ \n∂pw Im‰n-ep-Xnc p ∂ amºgw s]dp-°nsb- S pØp hen-®o-ºn° p - S n b v ° m \ m W p sImXn-sb¶ n e p w I g p I n s X m e n s N Ø n Ij-

tdmUp-h-°nse F√m `£-W-im-eIƒ°pw Pyqkv sk‚-dp-Iƒ°pw ssek≥kv thW-sa∂ \n¿t±iw hfsc \√Xp Xs∂. ipNnXz ]cn-]m-e-\Øns‚ Hcp apt∂m-Sn-bmbn AXns\ sIm≠ph-cn-I-bp-am-hmw. ]s£ s]mfn-®n-Sp∂ C√oK¬ `£-W-im-e-Iƒ aWn-°q-dp-Iƒ°pfn¬ AtX t]mse Xncn®p hcp-∂-Xmtb CXph-tcbpw A\p-`-h-Øn¬ \n∂pw \mw I≠n-´p≈q. tdmUp h°nse ]m\n-]q-cnbpw ktamkbpw t_ev]q-cnbpw km‚ v hn®pw kw`mchpw Pyqkp-sam-s°-bn-√mØ Hcp th\¬ \ap-s°m∂pw k¶¬∏n-bv°m-\m-Ip-∂n-√. Ah \K-c-Øns‚ apJ-ap-{Z-bm-bn´p Ime-tasd-°-gn-™t√m? Ch-sb√mw ]e-hn[ tcmK߃°p Imc-W-am-Ip-s∂-∂-dn™n´p IqSn Ign-bv°p-∂-h-cmWv A[n-I-hpw. tbmsS ImØn- c n- b v ° p∂h¿ [mcm-fw. alm-cm-jv{S-bpsS hnhn[-`m-K-ß-fn¬ \n∂p-ambn _ƒ°mbn amß sIm≠p h∂p ]gp-∏n®p k∏vssf sNøp∂ ÿncw I®-h-S-°m¿ Djm-dm-bn°-gn-™n-cn-bv°p-∂p. amß-bpsS hne kok¨ A\p- k - c n®p Ipd™p hcp-∂-Xm-bn-°m-Wmw. \Ωƒ A∏q-skt∂ma\-t∏-cn´p hnfn-bv°p∂ alm-cm-jv{S-bpsS X\-Xmb A¬t^m¨kv amßIƒ Gsd {]kn≤n tI´-Xm-Wv. kuμ- c y- Ø n- s ‚- b pw- kzm- Z ns‚bpw Imcy-Øn¬ CXp ap∂n´p \n¬°p-∂p. ]e-t∏mgpw Imew amdn- s b- Ø p∂ ag Im´p∂ IpkrXn amß-bpsS hnf-hns\ {]Xn-Iq-e-ambn _m[n-bv°m-dp≠v . CØ- h - W bpw A¬∏w _m[n-®n-s√-∂n-√. GXm-bmepw

ssÃen¬ t^m°kv sIm≠v IpØn hmbnen-´mepw kzmZn-jvS-am-bn-tØm∂p-∂p. A√msX hgn-bn-√t√m? thƒUv I∏v a’-c-ßfpw AXp t\Sn-b-Xnse lchpw apwss_sb hn´p-am-dm≥ aSnbv°p∂Xpt]mse tXm∂p-∂p. sF.-]n.-F¬ am®p-Iƒ \K-cØns‚ Db-cp∂ NqSn-s\m-Øpb¿∂p {In°‰v t{]an- I sf BI¿jn- b v ° p- ∂ - t Xm- s Sm∏w k®n-s\∂ seP‚ns\ Bcm-[nbv°m-\p≈ thZn IqSn-bmbn amdp-∂p. k®n≥ Ifn-bv°-∂Xp t\cn´v ImWm-\p≈ Ah-k-cambn ]ecpw CXns\ ImWp-∂Xn¬ A¤pXw Cs√∂p tXm∂n. apwss_ C¥y≥kns\ a\- nte-‰nb P\X sS≥j≥ {^obmbn {In°‰v Bkz- Z n-

bv°p∂ Znh-k-߃. icn-bm-bncnbv°mw. C\n hcp∂ Xe-ap-dbvs°m-cp-¤p-X-am-bn-Ø-s∂tb k®ns\ ImWm-\m-hq. apwss_ t]meo-kn\p A`n-am\n-bv°m\pw Xe-bp-b¿Øn-∏n-Snbv°m-\p-ambn CXm Hcp kμ¿`w. Im¥n-hn-en-bn¬ \n∂pw InUv\m∏v sNø-s∏´ ]øs\ A]-I-S-sam∂pw IqSmsX -c-£-s∏-Sp-Øm-\n-S-bm-°nbXv km[m-c-W-°m-c\p t]menkn-ep≈ hnizm-ksØ Dd-∏nbv°m≥ DX-In-°mWpw Xo¿®. ss{Iw tkmƒhv sNøp-∂-Xn¬ ]e-t∏mgpw apwss_ t]meokv ap≥\n-c-bn¬Øs∂ hcm-dp-s≠¶nepw P\-lr-Z-b-ßsf sXm´p-XtemSn t]mIp∂ CØcw tIkpI-fnse Ip‰-hm-fn-Isf ]nSn-Iq-Sp∂Xv IqSp-X¬ {it≤-b-am-Ip-∂psh-∂p-am-{Xw. kabw If-bmsX th≠- t ]mse Nn¥n- ® - X n\pw {]h¿Øn-®-Xn\pw ^ew In´n-sb∂-XmWv kXyw. Znhkw {]Xn Ip‰-Ir-Xy-߃ s]cpIn hcp∂ \K- c - Ø nse \nhm- k n- I ƒ°p CØcw hm¿Ø-Iƒ Bizm-k-Zmb- I - a m- I m- X n- c n- b v ° n- √ - t √m. \Kcw hb- m-b-hsc kw_-‘n-®n-S-tØmfw IqSp- X ¬ A]- I - S - I m- c nbmhm≥ XpS-ßn-bn´p Ipd®p Ime-am-bn. Ign™ Znhkw Lm´vtIm-∏-dn¬ iømh-ew-_n-bmb Hc-Ωbpw at\mtcm-Kn-bmb aI\pw sIme sNøs∏-´p-sh∂ hm¿Ø ]{X-Øn¬ hmbn- ® - t ∏mƒ ZpxJ- t Ø- ° msfsd tcmj-amWp a\- ns\ Iog-S-°n-b-Xv. Ftßm-´mWo \Kc-Øns‚ t]m°v? Cß-s\-bmsW- ¶ n¬ hb-   m- b - h - s c√mw \Kcw hn´p t]mtI≠n hcptam? tamjWw h¿≤n- b v ° p- ∂ Xpw {]mb-am-Ip-∂-h¿ AXn-∂n-c-bmIp-∂Xpw k¿Δ-km-[m-c-W-am-bncn-°p-∂p. GXp hn[-Øn-em-Wnh¿°p kpc£ \¬Im-\m-hp-∂sX∂ Imcy-sØ-°p-dn®v C\nbpw hy‡-amb [mc-W-I-fns√- ∂ - X mWp Gsd Ijv S w. Pohn-X-Øns‚ \√ `mKw apgph\pw ]Wn-sb-SpØ tijw kzÿ-am-sbmcp hn{i-a-Po-hnXw tamln-bv°p∂ Ch¿°p AXp \¬Ip-hm≥ Kh¨sa‚n\p Ignbp-∂n-√t√m? CXp km[m-c-W°m-cs‚ am{Xw {]iv\-a-√. adn®p [\n- I - s \t∂m Zcn- { Z- s \t∂m D≈ hyXymk-an-√msX B¿°pw hcm-hp∂ Ah-ÿ. {]mb-am-bh¿°p IpSpw- _ - Ø n- \ - I - Ø p\n∂pw ]pdØp \n∂pw Htct]mse `ojWn ht∂-bv°mw. Ahsc apX-se-Sp-°m\pw NqjWw sNøm\pw ]ecpw FØn- t b- b v ° mw. [\- t am- l Øm¬ tamj-W-{iaw \S-Øp-∂h-cm¬ sIm√-s∏-t´-bv°mw. Hcp sl¬∏v sse≥ sIms≠m∂pw tkmƒhv sNøm-\m-hp∂ Imcyß-f-√n-h. hfsc {][m-\-amb Hcp {]iv\-ambn CXns\ I≠v CXns\-Xnsc i_vZw Db¿Øp-IbmWp th≠-sX∂p tXm∂n-t∏mIp-∂p. As√-¶n¬ Xs∂ tdmUn¬ \S-°p-tºmƒ ]I¬ t]mepw t]Sn-bvt°≠ KXn-tISm-Wn-t∏mƒ. \K-c-Øns‚ kpc£ \ap-s°-∂p-sam-cp Bizm-k-am-bn-cp-∂p. Ct∏mƒ AXn¬ hoWn-cn-bv°p∂ XpfIƒ \sΩ Xpdn®p t\m°p-∂p. hf¿®-bvs°m∏w Np‰p-ambn apf®p-s]m-¥p∂ If-I-sf-t∏m-se.

Admission started for 2011-2012

Chat Room cmP≥ InW-‰n≥Ic aI-c-hn-f°v a\p-jy-\n¿Ωn-X-sa∂v tZhkzw kXy-hmßvaqew kXy hmßv aqe-am-hp-tºmƒ kXy-at√ ]d-bm-hq. F√m hnf°p-Ifpw a\p-jy-\n¿ΩnXw BW-t√m. F{X kXyw tN¿Øe Xmeq°v Bip-]-{Xn-bn¬ Iq´ kntk-dn-b≥. c≠p kntk-dn-b\v Hsc-Æw {^o. Aßns\ h√ Hm^dpw D≠mbn-cpt∂m Ft¥m? Agn-aXn Btcm-]Ww, cmjv{So-b-t\-Xm-°ƒ ]ecpw AdÃn¬. ]s≠ms° t\Xm-°sf ImWm≥ Xe-ÿm\ \K-cn-bn¬ t]mIp-am-bn-cp-∂p. C\n-bn-t∏mƒ sk≥{S¬ Pbn-entem Xnlm¿ Pbn-entem Hs° t]mtI≠n hcpw.

hmN-I-ime aΩq° \ap°p Xcp∂ sIb¿ A¤p-X-s∏-Sp-Øm-dp≠v GsX¶nepw NS-ßn\v t]mIp-I-bmsW-¶n¬ \Ωƒ \√-t]mse ta°∏v sNbvXv \√ thj-Øn-sems° t]mIWw F∂Xv aΩq-bv°bv°v \n¿_‘-am-Wv. ]p≈n-bmWv GXp j¿´n-S-Ww, apSn Fßns\ NoIWw Fs∂ms° Xocp-am-\n-°p-I. \Ω-fnßs\ kln®v \n¬°-Ww. FXn¿∏v {]I-Sn-∏n-®m¬ ]p≈n NqSmIpw. Zneo]v Agn-a-Xn-sb∂pw tI´m¬ Dd°w In´m-Ø{X [¿a-tcm-j-ap-≈-h¿ C¥y-bn-ep-s≠∂v ]d-™m¬ kmam-\y-t_m-[-ap-≈-h¿°v Nncnh-cpw. ss{Uhnßv ssek≥kn\v ssIa-S-ßv, Kymkv IW-£\v ]n≥hm-Xn¬ aWn, F¥n-\-[nIw sSen-t^m¨ sse≥am\v sImSp-°p∂ Zo]m-hen _Ø-^okv hsc e£Ww XnI™ Agn-a-Xn-bt√m? 2Pn cmP-bpsS an\n-tb-®-dp-I-fmWv Hcp-am-Xn-cns∏´ F√m ]uc-∑m-cpw. hnPp hn. \mb¿ kv{Xo ]oV-\-Øn\v DØ-c-hm-Zn-Iƒ kv{XoIƒ Xs∂. ad®v sht°≠ ]eXpw Xpd-∂p-Im´n ]pcp-j-∑msc {]tem-`n-∏n-°p∂ bph-Xn-I-fpsS hkv{X-[m-cW coXn-bmWv ]e-t∏mgpw ]oU-\߃ D≠m-Im≥ Imc-W-am-Ip-∂-Xv. sI.- U n. N{μ≥ (\- S ≥, kmwkv I m- c nI {]h¿Ø-I≥) Ign™ Bdv h¿j-Øn-\nsS sN∂n-Øe ]ncn® ]W-Øns‚ IW°v hy‡-am-°-Ww. tImSn-IW°n\v cq]-bpsS ]ncnhv \S-Øn-bn-´p-≠v. F∂m¬ CXp-kw-_-‘n® Hcp tcJbpw sI]n-kn-knbv°v \¬In-bn´n√. tIm¨{K- n¬ ]pdØm-°-s∏´ t\Xmhv˛ cma-N-{μ≥ tImSn-I-W-°n\p cq]-bpsS ]ckyw \¬IpIbpw Bbn-c-Øn-e-[nIw t]¿°v sXmgn¬ Ahk-c-߃ \¬Ip-Ibpw sNbvX Rß-fpsS ÿm]- \ - Ø n\v th≠{X t{]m’m- l \w \¬Im≥ k¿°m¿ hnap-JX Im´p-∂-Xns‚ HuNn-Xy-sa-¥mWv. tUm. sI.-kn. F{_lmw

Marching towards 15th Successful Year

RAHUL's Video Shooting, Photography with Digital Album DIGITAL STUDIO Nr. Hanuman Mandir, Thakurli (E). Phone : 9892454900.


4

MUMBAI

News Reel t_m[-h¬°-cW Iymºv

MAY 1 - 7 2011

www.whitelinevartha.com

kmbn- a-S-ßn-h-cpw?

apwss_

\e-skm-]md: \e-skm-]md tIc-fob kam-P-Øns‚bpw kmbn ssNX\y [mamw {SÃn-s‚-bpw, sF _m¶v tIm¿Un-t\-j≥ B‚ v dnk¿®v sk‚-dn-s‚bpw B`n-ap-JyØn¬ sabv 1\v cmhnse 10.30 apX¬ 12.30 hsc \e-skm-]md shÃnse kmbn _m_ aμn¿ lmfn¬ t\{X-Zm\ t_m[-h¬°cW Iymºv \S-Øp-∂-Xm-Wv. Xm¬]-cy-ap≈h¿ Iymºn¬ t\cnt´m kam-P-hp-ambn _‘-s∏-Sm≥ `mc-hm-ln-Iƒ Adn-bn-®p. t^m¨: 9823982322 / 9923872769.

kuP\y saUn-°¬ Iymºv hmjn: hmjn ssIcfn Iem-a-WvU-ens‚ B`n-ap-Jy-Øn¬ kuP\y Bbp¿tΔ-Z-sa-Un-°¬ Iymºv. ssIcfn HmUn-t‰m-dn-bØn¬ sabv 1\v \S-°pw. cmhnse 10 apX¬ sshIp-t∂cw 5 hsc \S-°p∂ Iymºn¬ hnZKv≤-cmb Bbp¿tΔZ tUmIvS¿am¿ tcmKn-Isf ]cn-tim-[n-°pw. A¿l-cmb tcmKn-Iƒ°v tUmIvS¿am-cpsS \n¿t±i {]Imcw kuP-\y-ambn acp∂p \¬Ip-sa∂v `mc-hm-ln-Iƒ Adn-bn-®p. IqSpX¬ hnh-c-߃°v 27660682/9869411578.

40 Znh-k-߃°Iw Xß-fpsS Bflob Kpcp aS-ßn-h-cp-sa∂ hnizm-k-Øn¬ kmbn- `-‡¿ kmbn _m_ Cu temIØv \n∂v F∂-t∂-°p-ambn t]mbn F∂v hniz-kn-°m≥ `‡¿ Xøm-d-√. Rmb-dmgvN cmhnse `uXnI icocw shSn™ {io kXy kmbn _m_ 40 Znh-k߃°v tijw ho≠pw X߃°v Z¿i\w \¬Ipsa∂pw 96 hb- p-hsc

Pohn°pw F∂p-amWv kmbn `‡¿ Icp-Xp-∂-Xv. Xm≥ 96 hb- p-hsc Pohn°pw F∂pw AXn\p tijw ssakq-cn-\-SpØv amWvUy-bn¬ "t{]a kmbn' F∂ Ah-Xm-c-sa-Sp-°p-sa∂pw kmbn _m_ t\csØ {]h-Nn®n-cp-∂p. _m_-bpsS Cu {]h-

[zP {]XnjvTm atlm-’hw aocm-tdmUv: aocm-tdmUv Aø∏ t£{X-Øns‚ [zP {]XnjvTm atlm-’hw Xmgva¨ aTw {_lva{io IWvTcv atl-iz-ccv X{¥n (i-_-cn-ae X{¥n)bpsS Im¿Ωn-I-Xz-Øn¬ tabv 5\v \S-°pw. G{]n¬ 30 apX¬ tabv 8 hsc \S-°p∂ {]tXyI ]qP-I-fn¬ F√m `‡-P-\-ßfpw ]s¶-Sp-°-W-sa∂v aocm-tdmUv Aø-∏-tkhm kanXn `mc-hm-ln-Iƒ Adn-bn-®p. IqSp-X¬ hnh-c-߃°v 64520418 \º-cn¬ _‘-s∏-Sp-I.

kXy-kmbn _m_-bpsS sNdp-∏-Øn-ep≈ Nn{X-߃

N- \ - Ø n¬ hnizm- k n- ° p- ∂ - h cmWv e£-I-W-°n\p hcp∂ kmbn `‡¿. C\nbpw A¤p-X߃ {]h¿Øn- ° p- s a- ∂ mWv ZpxJm-Ip-e-cmb `‡-P-\-߃ hniz-kn-°p-∂-Xv. temI-Øn\v kw`- h n- ° m- \ n- c p∂ Ft¥m AXym-]Øv X∂n-te°v Bhmln®v _m_ X¬°m-e-tØ°v temI-Øn¬ \n∂v amdn \n¬°p∂p F∂v Icp-Xm-\m-Wnh¿°v CjvSw. Ign™ Hcp amk-°meambn kmbn _m_-bpsS Btcm-KyØn\p th≠n {]m¿∞-\-bn¬ apgp-In-°-gn™ `‡-P-\-e-£ßƒ Hcp sR´-tem-sS-bmWv kmbn-bpsS hntbmK hm¿Ø {ihn-®-Xv. B{K-ln-°m-ØXv kw`-hn®p F¶nepw X߃ Bcm-[n-°p∂ Xßsf \bn-®ncp∂ kmbn _m_ C\nbpw Ah- X m- c - s a- S p- ° p- s a- ∂ - X n¬ `‡¿°v c≠v ]£-an-√. ]memgn aY\ ka-bØv ImfIqSw hnjw Db¿∂p h∂-t∏mƒ

`K-hm≥ inh≥ `qtem-IsØ kwc-£n-°m-\mbn AXv A∏msS hngp-ßn. Ipd®p ka-btØ°v hnj-Øns‚ i‡n-°-Sna- s ∏´p F¶nepw `K- h m≥ ho≠pw ]gb coXn-bn-em-bn. CtX-t]m-se, {io kXy-kmbn _m_bpw sNdnb CS-th-fbv°v tijw XncnsI FØp-sa-∂mWv `‡¿ hniz-kn-°p-∂-Xv.

"t^ma-'bpsS t\Xr-Xz-Øn¬ Iem-]-cn-]m-Sn-Ifpw kΩm-\-Zm-\hpw {]Xn-tj-[-tbmKw C‚¿\m-j-W¬ skmssk‰n t^m¿ IrjvWm tIm¨jn-bkvs\kvs‚ (ISKCON)B`n-ap-Jy-Øn¬ G{]n¬ 23\v sI.-Un.-Fw.-kn. {Ku≠n¬ \S∂

{io PK-\mYv cY-bm-{X-bpsS Zriyw.

hmb-\-°m-cpsS {i≤bv°v ae-bm-fn-Iƒ A`n-ap-Jo-I-cn-°p∂ ka-Im-enI {]iv\-߃..... kw`h-߃.... Ah-Im-i-߃.....-k-a-c-߃..... BtLm-j-߃ XpSßn hnhn[ taJ-e-I-fnse ]pØ≥ {]h-W-X-Iƒ Rßsf FgpXn Adnbn-°p-I. DØcw Is≠-ØpI hnj-a-I-c-sa-∂n-cn-cs° tNmZyw tNmZn-°m-\p≈ Ah-Imiw \Ωƒ°p-≠-t√m. Shop No. 5, Sarvodaya Garden, Pandurangwadi, Dombivli (E)421 201. Tel. Fax: 0251-2880266. www.whitelinevartha@gmail.com

tUmw_nhven: Bbn-c-I-W-°n\v \n¿t±m-jn-Isf Ipcp-Xn-sImSpØpw AXn-tesdt∏sc Poh-O-h-hp-am-°nb F≥tUm kƒ^m≥ F∂ IoS-\m-in\n \ntcm-[n-°-W-sa∂v Bh-iy-hp-ambn t^mabpsS t\Xr-Xz-Øn¬ {]Xn-tj-[-tbm-Kw. sabv 8\v cmhnse 9 aWn apX¬ ]mWvUp-cw-K-hmUn tamU¬ Cw•ojv kvIqfn-emWv {]Xn-tj[ tbmKw kwL-Sn-∏n-®n-cn-°p-∂-Xv. I£n-˛-cm-jv{Sob t`Z-at\y hnhn[ kwL-S-\-I-fnew˛k-am-P-ßfnepw {]h¿Øn-°p-∂, a\- n¬ Hcn‰p Imcp-Wy-sa-¶nepw _m°n\n¬°p∂ apgp-h≥ ae-bm-fn-Ifpw Cu kwcw-`-Øn¬ `mK-`m-°m-IW-sa∂v `mc-hm-ln-Iƒ Adn-bn-°p-∂p. NS-ßn¬ F≥tUmkƒ^m≥ IoS-\m-in\n hnX® alm-hn-]-Øp-Isf Ipdn-®p≈ hnh-cW-߃ {]_-‘-߃, Ihn-X-Iƒ, N¿®-Iƒ F∂n-hbv°p ]pdsa Kh¿W¿° \¬Im-\mbn H∏p-ti-J-c-Whpw D≠m-bn-cn-°pw. IqSmsX t^mt´m {]Z¿i-\hpw knUn {]Z¿i-\hpw \S-Øp-∂p. CXn\p k∂-≤-cm-Ip∂ Gh-tcbpw kzmKXw sNøp-∂p. IqSp-X¬ hnh-c-߃°v 9867770184/9820927998/9619425551/9920031049 \º-dp-Ifn¬ _‘-s∏-Sp-I.

apwss_: tIcfob- tI{μ kwLS\ alm-˛-tI-c-fobtØmS-\p-_‘n®v kwL-Sn-∏n® a’-c-ßfnse hnP-bn-Iƒ°p≈ kΩm-\Zm\w sabv 1˛mw XobXn RmbdmgvN D®bv°v Hcp aWn-ap-X¬ am´pw-K-bnse ssakq¿ Atkmkn-tb-j≥ lmfn¬ \S°pw AtXm-sSm∏w hnhn[ ]cn-]m-SnIfpw D≠m-bn-cn°pw. Cu ]cn-]mSn alm-˛-tI-c-fo-bØns‚ Hcp h¿jw XnI™-Xns‚bpw alm-cmjv{S kwÿm\ cq]o-I-cW hm¿jn-I-Øn-s‚bpw temI- s Xm- g n- e mfn Zn\- Ø ns‚bpw HØp-tN-c¬ BWv. \mSI-a-’c hnP-bn-Iƒ, kmln-Xy-cN-\m- hn-P-bn-Iƒ Iem-a-’c hnP-

bn-Iƒ F∂n-h¿°p≈ kΩm-\Zm-\hpw H∏w kmlnXy cN\m a’- c - ß - f nse hn[n- I ¿Øm°sf BZ-cn-°epw Cu thZnbn¬ \S-°pw. 17˛4˛2011\v kwLSn-∏n-°-s∏´ tI{μ Iem a’-cß-fn¬ \n∂pw sXc-s™-SpØ C\-߃ tN¿∂-XmWv Iem-]-cn]m-Sn-Iƒ. a’-c-ß-fn¬ ]s¶SpØ Bdp taJ-e-I-fn¬ \n∂pw Hcn- \ - s a- ¶ nepw tN¿Øp- s Im≠mWv Iem- ] - c n- ] m- S n- I ƒ°p cq]w-sIm-Sp-Øn-cn-°p-∂-Xv. imkv{Xob kwKo-Xw, kn\nam Km\w, Ihn-X, tamln-\n-bm-´w, \mtSmSn \rØw, kaq-l -Km\w F∂n- h - s bms° Bkz- Z n- ° ms\m-c-h-k-cw.

With Best Compliments from

{]hmkn t£a-\n[n Xncn-®-dn-b¬ Im¿Up-Iƒ e`n®p XpSßn t U m w _ n h v e n : t I c f skmssk‰n aptJ\ At]-£n- \n∂pw Im¿Up-Iƒ Ab-®n-´pkwÿm\ B`n- a p- J y- Ø n¬ ®- h ¿s°√mw Xncp- h - \ - ¥ - ] p- ≠v. F¶nepw km[m-cW X]mBcw- ` n® {]hmkn t£a en¬ Ab-°p-∂-Xn-\m¬ Nne s]≥j≥ ]≤Xnbn¬ BZyAt]-£-I¿°v Xncn-®-dn-b¬ L-´-Øn¬ At]-£n-®-h¿°v Im¿Uv IrXy-k-a-bØv e`n-®nXn- c n- ® - d n- b ¬ Im¿Up- I ƒ ´n-s√-∂-dn-bp-∂p. C\nbpw Xncn{]hmkn ta¬hn-em-k-Øn¬ ®-dn-b¬ Im¿Uv e`n-°m-Øe`n®p XpS-ßn. BZyw CXv h¿ skmssk‰n Hm^n-kptIc-f-Ønse AXXv Pn√m Ifamtbm, 9320986322 F∂ \ºIvt{S-‰nse t\m¿°-sk-√p-Iƒ dntem _‘- s ∏- S - W - s a∂v aptJ-\-bmWv hnX-cWw {]kn-U‚ v kn.-Pn. hmcy¿ AdnsNbvXn-cn-°p-∂-Xv. {Sq C¥y≥ bn®p C≥^¿ta-j≥ & ssKU≥kv csØ t£a-\n[n Hm^n-kn¬

G‰hpw \√ I≠p-]n-SpØw Ae-°p-b{¥w apwss_: I≠p- ] n- S p- Ø - ß sf√mw temI-\-∑bv°pw a\pjy-cpsS klm-b-Øn\v th≠nbp- ≈ - X m- W v. a\p- j y- c psS Bbmkw Ipd-bv°m\pw a‰pambn Fs¥ ¥ v b{¥- ß ƒ I≠p-]n-Sn-°-s∏-´n-cn°p∂p. ]eb-{¥-ßfpw kabw em`n-bv°pI-sb∂ e£y-tØm-sS-bmWv D]-tbm-Kn-°-s∏-Sp-∂-Xv. F∂m¬ Cu kabw em`n-

°p∂ b{¥-ß-fpsS Iq´-Øn¬ kv{XoIƒ°v G‰hpw CjvSw Ae-°p-b-{¥-tØmSv. ]pcp-j∑m¿°m- h s´ Iºyq- ´ - d mWv kabw em`n-°p∂ Imcy-Ønse Xmcw. apwss_- b n¬ \S∂ Hcp k¿tΔ-bn-emWv G‰hpw kabw e`n-°p∂ \√ I≠p-]n-SnØw GsX∂ tNmZy-Øn\v Ae-°pb{¥w F∂v kv{XoIƒ Htc

kzc-Øn¬ adp-]Sn \¬In-b-Xv. k¿tΔ-bn¬ ]s¶-Sp-Ø-h-cn¬ `qcn- ` m- K hpw tPmen- b p- ≈ - h cmsW- ∂ Xv {it≤- b - a m- W v . kv { XoI- f n¬ 32% hmjnßv sajo\v A\p-Iq-e-ambn a\ p Xpd- ∂ - t XmsS AXv H∂mw ÿm\-sØ-Øn-b-Xmbn k¿th \S-Ønb C‚¿s\‰v k¿hokv shfn-s∏-Sp-Øn. aq∂mw ÿm\w samss_¬ t^mWn\p e`n-®p.

SILVERTRANS LOGISTICS We undertake Custom Clearance, Freight Forwarding & Transportation of Export & Import shipments through Nhava Sheva, Mumbai & Sahar Air cargo. 10 Neco Chambers, Sector-11, CBD Belapur, Navi Mumbai – 400614.INDIA. Tel: +91 22 27566421 / 22, Fax: +91 22 40241958. Email: info@silvertranslogistics.com. www.silvertranslogistics.com

Suresh K Nair +91 9987132111 +91 8108032111 Total Logistics Solutions


MUMBAI

hnc¬Øp-ºn¬ ]pØ≥ ]S-߃ Xntb-‰-dn¬ t]mbn CSn-sIm≠v Imip-sIm≠v aq´-I-Snbpw kln®v kn\na ImtW≠ h√ Bh- i y- h p- a pt≠m? t{]£- I cpsS Nn¥ Ct∏mƒ CXm-Wv. ]gb-t]mse hgn-h-°nse hymP-knUn-Iƒ Xnc™v P\w Ct∏mƒ \S-°p-∂n-√. Hcp s\‰v IW-£≥ Ds≠-¶n¬ ]pØ≥ ]S-ß-sf√mw F√mw hnc¬Øp-ºn-ep-≠v. Hcmƒ Uu¨temUv sNbvsXSp-Øm¬ {]n‚ v NqS∏w t]msebmWv ssIam-dp-∂-Xv. s]≥ss{Uhp-I-fmWv ChnsS hn√≥am-cmsb-Øp-∂-Xv. s]≥ss{Uhv sπbdp-Iƒ hym]-I-am-b-Xn-\m¬ P\Øn\v Iºyq-´-dp-Iƒ At\z-jn®p t]mtI≠ KXn-tISpw C∂n-√. U_nƒkv, Ddp-an, BKÃv 15, ta°∏v am≥, {InkvXy≥ {_tZgvkv, tdkv, IpSpw-_{io {Smh¬kv, s_Ãv BIvS¿ F∂nßs\ Cu h¿j-an-d-ßnb H´p an° Nn{X-ßfpw C≥¿s\-‰n¬ kpe-`-am-Wv. ]t≠-t∏mse Ccp´p-aq-Snb Iymad {]n‚p-I-sfm-∂pa√ s\‰n¬ Uu¨tem-Un\v In´p-∂-sX∂v thsdmcp kXyw. \√ hy‡-X-bp≈ Nn{Xhpw i_v Z - h p- a p≈ {]n‚p- I - f mWv Uu¨tem-Un-ßn-\v In´p-∂-Xv. CØcw {]n‚p-Iƒ e`n-bv°p-∂h¿ ]n∂oSv Hdn-Pn-\¬ knUn Cdßp-tºmƒ hmßm≥ XmXv]cyhpw ImWn-bv°m-dn-√. hymP-kn-Un-bvs°-Xnsc s]mcp-Xnb ae-bmf kn\na C\n

s]mcp-tX-≠Xv s\‰nse hoUntbm ss]d-kn-bvs°-Xn-scbm-W∂v hy‡-ambn Ign-™p. C‚¿s\-‰n-se Hcp Uk-t\mfw ssk‰p-I-fn¬ ae-bmf kn\n-aIƒ Uu¨tem-Un-ßn\v In´p-∂Xm-bmWv t]meo-kns‚ Is≠ج. F∂m¬ bYm¿∞-Øn¬ CXn-ep-ta-sd-bmWv aqhn Uu¨tem-Unßv ssk‰p-I-fpsS FÆw. tImSn- I ƒ apS°n \n¿Ωn® "Ddpan' F´p ssk‰p-Ifn¬ {]Xy-£-s∏-´n-cp-∂p. CXv t]meokv CS-s]´v \o°n-b-Xn\p ]n∂mse G‰- h p- s am- S p- h n¬, Hmkv t {S- e nb tI{μ- a m- b p≈ as‰mcp ssk‰nepw "Ddpan' {]Xy£-s∏-´-Xmbn Is≠-Øn. Cßs\ s\‰nse hoUntbm ss]dkv h≥sh-√p-hn-fn-bmWv Db¿Øp-∂-sX∂ Imcy-Øn¬ kwi-ba-- n-√. P\sØ th≠- h n- [ - Ø n¬ t_m[-h-Xv°-cn-bv°p-Ibpw Uu¨tem-Un-ßns‚ A]-I-S߃ Ahsc ]d-™p-a-\- n-em°p-Ibpw sNbvXn-s√-¶n¬ aebmf kn\na {]Xn-k-‘n-bn-te°v \oßp-sa∂ Imcy-Øn¬ kwi-ban-√. Xnb-‰-dp-I-fn-te°v t{]£Isc BI¿jn-bv°p∂ hn[Øn¬ kuI-cy-߃ Hcp-°p-I, hntZ- i - c m- P y- ß - f n- s e- t ∏mse kn\na dneokv sNøp-tºmƒ Xs∂ C‚¿s\-‰n¬ {]Z¿i\ kuI-cy-hp-sam-cp°n sh√p-hnfn t\cn-Sm≥ kn\n-am-cwKw Xbm-dmh-Ww.

IpSn-bpsS sIm´n-°-em-i-߃ tIc-fsØ Fhn-tS°v \bn-°pw?

MAY 1 - 7 2011

5

www.whitelinevartha.com

{ioI-WvT≥\m-b¿°v ]Icw tPm¨{_n-´mkv? ssIcfn Snhn-bn¬ \n∂p cmPnsh® FwUnbpw FUn-‰-dp-amb tPm¨{_n-´mkv Gjym-s\‰v Nm\-ens‚ kp{]-[m\ XkvXnI- b n¬ \nb- a n- X - \ m- I p- s a∂v kqN-\. {_n´m-kns‚ `mhn ]≤Xn-I-sf-∏‰n ]e-hn[ A`yq-l߃ {]N-cn-bv°p-∂-Xn-s\m-∏amWv ]pXnb hm¿Øbpw D≠mbn-cn-°p-∂-Xv. Gjym-s\-‰ns‚ sshkv {]knU‚m-bn-cp∂ B¿. {ioI-WvT≥ \mb¿ at\m-c-a-bpsS hnt\mZ Nm\-en-te°v t]mb Hgn-hnemWv {_n´mkv \nb-an-X-\m-Ip∂-sX∂v kqN-\-bp-≠v. Gjyms\- ‰ ns‚ kn.- C .- H . Bbn At±lw DSs\ Npa- X - e tb¬°pw. Gjym- s \- ‰ n¬ {ioI-WvT≥ \mb¿ D]-tbm-Kn®n-cp∂ Hm^okv apdn- X-s∂bmWv {_n´m-kn-\p-th≠n Hcpßp-∂-Xv. \me-c-e£w cq]-bpsS hm¿jnI ]mt°-PmWv Gjyms\- ‰ ns‚ Npa- X - e - t b¬°m\mbn kv‰m¿ Snhn {_n´m-kn\v hmKvZm\w sNbvXn-cn-°p-∂-Xv. {ioI-WvT≥ \mb-cpsS A`mhsØ adn-I-S-°m≥ {_n´m-kns‚ tkh\w D]-I-cn-°p-sa∂mWv A[n-Ir-X¿°v Bfl-hn-

tPm¨ {_n´mkv izmkw ]pe¿Øp- t ºmgpw CSXp kl-bm-{Xn-I-\mb {_n´m-kns‚ Nn¥-Ifpw Xm¬]cy-ßfpw Gjym-s\-‰ns‚ Ct∏m-gsØ N´-°q-Sp-I-fneqsS "kwt{]-£Ww' sNøp∂ ImcyØn¬ Nm\-ens‚ AI-Ø-f-ßfn¬ B[n-I-fp-≠v. temIt؉hpw henb am[ya-km-{am-Py-Øns‚ DS-a-bmb dq]¿´v a¿tUm-°ns‚ DS-a-ÿX-bn-ep≈ Ãm¿ {Kq∏n-t‚-IqSn ]¶m-fn-Ø-Øn-emWv Ct∏mƒ Gjym-s\-‰v. Gjym-s\-‰ns\ Ãm¿ kz¥-am-°p-∂-Xn¬ G‰hpw FXn¿∏v {]I-Sn-∏n-®Xv kn]n-F-Ωm-bn-cp-∂p. B ]m¿´nbpsS \nb- { ¥- W - Ø n- e p≈ ssIcfn Nm\-ens‚ Xe-∏-Øp-

{ioI-WvT≥ \mb¿ \n∂pw cmPn-sh-®mWv {_n´mkv Gjym-s\-‰n-te°v t]mIp-∂-Xv. hm¿Ø icn-bm-sW-¶n¬ C°mcyw hni-Zo-I-cn-bv°m≥ kn]nFw Gsd _p≤n-ap-´p-sa∂ Imcy-Øn¬ kwi-b-an-√. Cu amkw 19\p tN¿∂ kn]nFw kwÿm\ sk{I-´-dntb‰v tbmKw {_n´m-kns‚ cmPn°mcyw N¿® sNbvXv AwKo-Icn-®n-cp-∂p. tPm¨ {_n´m-kn\v Ãm¿ {Kq∏n¬ \n∂v Hm^¿ Ds≠∂p t\csØ ]pdØp h∂n- c p- s ∂- ¶ nepw At±lw AXp kzoI-cn-°p-∂n-s√-∂m-bncp∂p kqN-\-Iƒ. t\csØ Gjym-s\‰v Fw.-Un. sI. am[-h≥ aΩq-´n-bp-ambn tN¿∂v bpFkv Bÿm-\-ambn

XpS-ßp∂ Nm\¬, kn]n-F-Ωns‚bpw aΩq-´n-bp-sSbpw kmºØnI ]¶m-fn-Ø-tØmsS Zp_mbv Bÿm-\-am°n {]hmkn C¥y-°m¿ Bcw-`n°p∂ A¥m-cmjv{S hm¿Ø GP≥kn F∂n-h-bpsS Xe-∏tØ°v {_n´mkv t]mIp-sa-∂mbn-cp∂p hm¿Ø-Iƒ. F∂m¬ Cu c≠v kwcw-`-ßfpw HutZymKn-ambn ÿnco-I-cn-bv°-s∏-´n-cp∂n-√.

{_n´m-kn\v ]Icw sh¶n´cma\pw AP-b\pw kn]nFw \nb- { ¥- W - Ø nep≈ ae-bmfw IΩyq-Wn-t°j\v ]pXnb `mc-hm-ln-Iƒ. No^v Hm∏-td-‰nwKv Hm^o-kdmbn Fw sh¶n-´-cm-a-s\bpw FIvkn-Iyp-´ohv Ub-d-IvS-dmbn Sn.-B¿. AP-b-s\bpw sXcs™-Sp-Øp. tPm¨{_n-´mkv Fw.-Un. ÿm\w Hgn™ kmlN-cy-Øn-emWv ]pXnb `mc-hmln- I sf sXc- s ™- S p- Ø - X v . apwss_-bn¬ \S∂ Nt{μmZbw F∂ saKm-tjmbpsS Np°m≥ ]nSn®Xv Sn.-B¿. APb\pw sh¶n-´-cm-a\pw Bbncp∂p F∂Xv {it≤-b-am-Wv.

{_n´m-kns‚ cmPn°v ]n∂n¬ hnFkv tPm¨ {_n´mkv cmPn-h-®-Xn\p ]n∂n¬ apJy-a{¥n hnF-kv ANyp-Xm-\-μ-\m-sW∂v kqN\. {_n´m-kns\ sXdn-∏n-°m≥ hnFkv \S-Ønb Ifn-Iƒ ^ew ImWp-I-bm-bn-cp-∂p-hs{X. sXc-s™-Sp-∏n\v apºv ssIcfn Nm\¬ X\n-s°-Xnsc \S- Ø nb Hfn- b p- ≤ - ß fn¬ {]tIm-]n-X-\mbn hnFkv \o°ß-fm-cw-`n-°p-I-bm-bn-cp-∂p. {_n´mkv ]nW-dmbn ]£°m-c-\m-sW-∂Xv ]c-ky-amb cl-ky-am-Wv. F∂m¬ Ct∏mƒ

{_n´m-kns‚ cmPn AwKo-I-cn®n- c n- ° p- ∂ Xv ]nW- d m- b n°v arKob `qcn-]-£-ap≈ ]m¿´n sk{I-´-dn-tb‰v BsW-∂-XmWv IuXp-Iw. ]nW-dm-bn-°pt]mepw kwc-£n® \n¿Øm-\mImØ hn[-Øn¬ IrXy-amb Ifn-I-fmWv hnFkv \S-Øn-bsX-∂mWv kqN-\. kn]n-FΩns‚ tI{μ t\Xr-Xz-Ønse Hcp {]ap-J-\mWv C°m-cyØn¬ hnF-kns\ klm-bn-®sX-∂-dn-bp-∂p. Ct±-l-Øns‚ kΩ¿±- a mWv {_n´m- k ns\

ssIhn-Sm≥ ]m¿´n kwÿm\ t\XrXzw Xocp- a m- \ n- ® - X n\v ]n∂n-se-∂mWv dnt∏m¿´p-Iƒ. ^mcnkv A_q-_-°-dns‚ hnhmZ A`n-apJw h∂Xv apX¬ tPm¨ {_n´mkv apJy-a-{¥nbpsS IÆnse Ic-Sm-bn-cp-∂p. F∂m¬ ssIc-fnsb h≥ em`Øn-te°v \bn® Fw.-Unsb am‰pI F∂Xv A{X Ffp-∏-ambn-cp-∂n-√. Ct∏mƒ X°w In´nb-t∏mƒ hnFkv Nc-Sp-h-en-°pI-bm-bn-cp-∂p.

{_n´mkv Xncn-®p-h-cpw ˛ -aΩq´n sXc-s™-Sp-∏ns‚ sIm´n-°-emi- a mtWm aZy- ] m- \ - Ø ns‚ sIm´n-°-em-i-amtWm G{]n¬ 11\v tIc-f-Øn¬ \-S-∂Xv? sXcs™-Sp-∏n-\m-bmepw {In°‰v Ifn-°m-bmepw ae-bmfn aZyw Hgn- h m- ° n- s bmcp Ifn- ° n√ F∂mWv G{]n¬ 11\v sshIo´v A©v aWn-h-sc-bp≈ aZy hn¬∏- \ - b psS IW- ° p- I ƒ kqNn-∏n-°p-∂-Xv. sXc-s™-Sp-∏ns‚ sIm´n-°emi Znh-k-amb G{]n¬ 11\v cmhnse apX¬ sshIo´v A©v aWn-hsc _nh-td-Pkv tIm¿∏td-js‚ aZy-hn¬∏\ tI{μ߃ hgn hn‰-gn-®Xv 20.61 tImSn cq]-bpsS hntZi aZy-am-Wv. AXm-b-Xv, km[m-cW ZnhksØ hn¬∏-\-sb-°mƒ 1.5 tImSn cq]-bpsS h¿≤\! temI-I∏v ss^\¬ Znh-khpw

IpSn-b-∑m¿ icn°pw BtLmjn-®n-cp-∂p. A∂v Hcp Znhkw sIm≠v 21 tImSn cq]-bpsS aZyamWv tIc-f-Øn¬ IpSn®p Xo¿Ø-Xv. F∂m¬, sXc-s™Sp∏v sIm´n-°-emi Znhkw sshIo´v 5 aWn-h-sc-bmWv 20.61 tImSn cq]-bpsS aZyw hn‰gn-®Xv Fs∂mcp hyXym-k-ap≠v. Ign™ kmº-ØnI h¿jØn¬ tIc-f-Øn¬ hn‰-gn-®Xv 6730 tImSn cq]-bpsS aZy-am-Wv. sXm´p-ap-ºn-esØ h¿j-sØ°mƒ 21 iX-am\w h¿≤-\. k¿°m-cn\v aZy-hn¬∏-\bneqsS e`n® dh\yq hcp-am-\am-hs´ 5239 tImSn cq]bpw. hcp-am\w ap∂n¬I≠v au\ambn aZy-]m\w t{]m’m-ln-∏n°p∂ k¿°m¿ \bw icntbm?

ssIcfn Snhn-bn¬ \n∂v cmPn-hs®m-gn™ tPm¨ {_n´mkv A¬∏-Im-e-Øn\v tijw ssIcfn Snhn-bn-te°v Xs∂ aSßn-h-cp-sa-∂mWv {]Xo-£-sb∂v kn]nFw kwÿm\ sk{I-´dn ]nW-dmbn hnP-b\pw ssIcfn Snhn sN¿am≥ aΩq-´n-bpw. _p[\mgvN Xncp-h-\-¥-]p-cØv tN¿∂ ssIcfn Snhn Poh-\-°mcpsS tbmK-Øn-emWv ]nW-dmbn Cßns\ ]d-™-Xv. ÿeØv C√m- b n- c p- ∂ - X n- \ m¬ aΩq´n tbmK- Ø n¬ ]s¶- S p- Ø n- s √¶nepw At±lw Ab-®p-sImSpØ {]kvXm-h-\-bn-emWv cmPn Xm¬°m-en-I-am-sW∂v ]d-™ncn-°p-∂-Xv. ""{_n´mkv Ct∏mƒ cmPn-h-s®m-gnbp-∂Xv Xm¬°m-en-I-ambn am{Xam-Wv. Zriy-am-[ya cwKsØ IqSpX¬ ]T-\-Øn-\p-tijw At±lw Iº-\n-bn-te°p aS-ßp-sa-∂pamWv Fs‚ {]Xo-£. {]Xnk‘n L´-Øn¬ ssIc-fnsb ]nSn- ® p- \ n¿Øp- I bpw ]n∂oSv apt∂m´p \bn-°p-Ibpw sNbvX hy‡n-bmWv {_n´m-kv. A-t±-l-

]m¿´n Xs∂ Hcp tZiob sSen-hn-j≥ Nm\¬ cq]o-I-cn°p-sa∂pw {_n´mkns\ AXns‚ Xe-∏Øv Ccp-Øpsa-∂p-ap≈ hm¿Ø-Ifpw {]Ncn-°p-∂p-

Øn\v ssIcfn hn´v t]mIm≥ Ign-bn√ F∂mWv Rm≥ Icp-Xp∂Xv'' ˛ ]nW-dmbn ]d-™p. ""Rm≥ A¬∏w Xnc-°n-embXv sIm≠mWv tbmK-Øn¬ hcm≥ ]‰m- X n- c p- ∂ - X v . F¥m- b m- e pw, {_n´mkv Fhn-sS-bm-sW-¶nepw GXp L´-Ønepw aS-ßn-h-cm≥ Iº-\n-bpsS hmXn-ep-Iƒ Xpd∂p InS- ° p- I - b m- s W∂v Rm≥ Cu kml-N-cy-Øn¬ Hm¿an-∏n-°-s´. {_n´mkv Xm¬°m-en-I-am-bmWv Ct∏mƒ Hgn-bp-∂-sX-∂mWv Rm≥ Icp-Xp∂Xv''˛ aΩq-´n-bpsS {]kvXm-h-\-

bn¬ ]d-bp-∂p. F√mw tI´p- s Im≠v Ccp∂ {_n´mkv adp-]Sn {]kwKw \SØp-tºmƒ Xncn-®p-h-cp∂ Imcyw kqNn-∏n-°p-I-bp-≠m-bn-√. ]Icw, ]nW-dmbn hnP-b\pw Ub-d-IvS¿ t_m¿Uv AwK-߃°pw \μn {]I-Sn-∏n-°p-I-bmWv {_n´mkv sNbvX-Xv. {_n´m-kns\ Np‰n-∏‰n Gsd Dutlm-t]m-l-߃ am[y-a-ß-fneqsS {]N-cn-°p-∂p-≠v. A¥¿t±iob am[y-a-amb Ãm¿ Snhn-bnte°v {_n´mkv tNt°-dp-sa∂v A`yqlw D≠m-bn-cp-∂p. tbmKØn¬ ]s¶-SpØ Nne Poh-\°m¿ C°mcyw ]d-bp-Ibpw sNbvXn-cp-∂p. ]m¿´n Xs∂ Hcp tZiob sSen-hn-j≥ Nm\¬ cq]o-I-cn-°p-sa∂pw {_n´m-kns\ AXns‚ Xe-∏Øv Ccp-Øp-sa∂p-ap≈ hm¿Ø-Ifpw {]N-cn-°p∂p-≠v. Gjym-s\-‰n¬ \n∂v {ioI-WvT≥ \mb¿ Hgn-™pt]mb Hgn-hn-te°v {_n´mkv t]mIp- s a- ∂ mWv Ct∏m- g sØ G‰hpw NqSp≈ hm¿Ø.


6 Mumbai

MUMBAI

MAY 1 - 7 2011 www.whitelinevartha.com

sNb¿am≥: tUm. A\n¬ cmL-h≥ No^v FUn-‰¿ : t{]wem¬ FUn-‰¿ : hna¬Ip-am¿ kn. \yqkv FUn-‰¿: Pb≥ X\na Atkm-kn-tb‰v FUn-‰¿: \mW-∏≥ a™{] ]ªnIv dnte-j≥kv: kn.-Pn.-hm-cn-b¿ dkn-U‚v FUn-‰¿ (anUn¬ Cu-Ãv): t{]a≥ C√Øv ]qsW _yqtdm No^v: Fw.-hn. ]c-taiz-c≥ No^v Idkvt]m≠‚v: {io Nn{X≥ sP.-]n.-X-Ign aoUnb I¨kƒ´‚v: tXmakv tPm¨ k_vkv{In]vj-≥: kn‘p sP. a∂m-Sn-bm¿ t^mt´m {Kmt^gvkv : Um\n sI. tUhnkv se\n≥ tPmk^v {Km^nIvkv & teHu´v : kp[n {Intb-‰ohv slUvkv (Hm¨sse≥): {]kmZv ]hn-{X≥, I\ojv IrjvW≥Ip´n

www.whitelineworld.com Address: Shop No. 5, Sarvodaya Garden, Pandurangwadi, Dombivli (E) 421 201. Fax No : 0251-2880266 whitelinevartha@gmail.com Pune Bureau Address: Kripa Auto Compound, Behind Vikas Petrol Pump, Opp. Hadapsar Post Office, Pune-sholapur Road, Gadithal,hadapsar, Pune-4110 028, Contact No- 020-26993410, Fax -020-26993519. punevartha@gmail.com

www.twitter.com/whitelinevartha

Fgp-Xm-∏pdw

{]Imi hoYn tKm]≥ ]pSh-sIm-S, Ieym-Ww, thfn, hnhm-lw, Xmen-sI-´v, an∂p-sI-´v, PmX-Iw-sIm-S, tamXn-c-°-√ymWw, a\- -Ω-Xw, \n°m-lv, cPnÿ amtcy-Pv F∂p XpSßn \nch[n hm°p-Iƒ Cu kw`-hpambn _‘-s∏-Sp-Ømw. hnhmlsØ Pohn-X-Øns‚ hgn-Øn-cn-hmbn \Ωn¬ Nne¿ ImWptºmƒ, CXp kw`-hn-°m≥ ]mSn√m-bn-cp∂p F∂v Nne¿ hn[n Fgp-Xp-∂p. _me-hn-hmlw Ipsd°mew ap≥]v hsc hfsc hym]I- a mbn \ne- \ n- ∂ n- c p∂ Hcp kwkv°m-c-amWv F¶nepw Nnebn-S-ß-fn¬ C∂pw AXn\p am‰w h∂n-´n-√. Imew a\p-jy-\n¬ kzm\p-`-h-ß-fpsS t{]c-W-bm¬ Hcp am‰-Øn\p t{]cn-∏n-°p-∂p. AXn- \ - \ p- k - c n®v Ahs‚ kwkvIm-chpw amdp-∂p. hnhmlw Ign-°m-Xn-cp-∂m¬ BImiw CSn-™p-ho-gptam? "hnhmlw Ign-°m-Xn-cp-∂m¬ BIm-i-sam∂pw CSn™p hogn√'. ImcWw BIm-i-Øn\p Iqc-bn√ F∂Xp Xs∂. \mw kaq-l-Øn\p Hcp _m[y-X-bmIm≥ ]mSn-√. AXp kaq-lØns‚ \ne-\n¬∏ns\ _m[n°pw. Hcp hnhmlw thW-tam-˛th- ≠ tbm F∂Xv Hmtcm hy‡n-bp-sSbpw am\-kn-I-˛-im-cocnI tlm¿tam-Wp-I-fpsS {]j¿ AYhm i‡n-°-\p-k-cn-®m-bn-cn°pw. CXn¬ Hmtcm hy‡n-bpsSbpw A`n-{]mbw Dcp-Øn-cn-bp∂Xv Cu hnj-b-Øn¬ Ah-c-h¿ t\Snb Adn-hns‚ BsI-ØpI sh®m- h p- a - t √m. AXp- s Im≠v Ah-c-h-cpsS hnizm-k-{]-am-W߃ Ah-c-h¿°p icn. IpSpw_w F∂ k¶ev]w `mcXob ss]Xr- I - k - º - Ø m- W v . Btcm- K y- ] - c - h pw, kpJ- h pw, kam-[m-\-hp-amb Hcp PohnXw B{K-ln-°p-∂p-sh-¶n¬ hnhm-lPo-hnXw icn-bmb coXn-bn¬ Bhn- j v I - c n- t °- ≠ - X m- b n- h - c pw. hfsc \mfsØ \nco-£-W߃°pw, ]co-£-W-߃°p tijw Dcp- Ø n- c n™p h∂XmWv GI- ] Xv \ n/GI- ] Xo {hXw. ]m›mXy kwkvIm-cØns‚ AXn-{]-kcw \nan-Øw, ssewKoI kpJ-Øn\v Gsd {]m[m\yw a\p-jy≥ I¬∏n°m≥ XpS-ßn. AXp-sIm-≠mhpw, s_Uvdq-an\v C∂v hfsc {]k‡n \mw I¬∏n-°p-∂-Xv. BWpw s]Æp-ambn D≠m-°p∂ Hcp DS-º-Sn-bmWv hnhmlw F∂v

A∏m-®okv

t{]wem¬

kz¿Æ-hne ho≠pw IpXn-°p-∂p.

tªmKv NphSp ]ng® CSXp \b-߃

]mhw D]-t`m-‡m-°ƒ InX-°p∂p!

MAY 1 - 7 2011

www.whitelinevartha.com

hnhmlw

NS-ßv. hnhm-l-sa∂ ]hn{X k¶-ev]sØ ssewKoI kwXr]vXn°p am{X-am°n A[x-∏-Xn-∏n°p-tºmƒ \ΩpsS IpSpw-_sa∂ kwkvIm--cØns‚ aqeyw Adn-bmsX t]mIp-∂p. kmam-\y-_p-≤n-bp≈ arK-߃ {]Xyp¬∏m-Z-\-Øn\v Hcp {]tXyI Imem-h-ÿ-bn¬ am{Xw Ah¿ kz¥w h¿§-Øn-ep≈-h-cp-ambn CW tNcp-∂p. F∂m¬ hnti-jm¬ _p≤n-bps≠-∂-`n-am-\n-°p∂ a\p-jy\v Imehpw t\c-hp-sam∂pw Hcp {]iv\-ta-b-√. ]£n-Isf t\m°q. IqSp Iq´n-b-ti-j-am-bncn°pw AXp ap´-bn-Sp-I. A√msX ap´- b n- S m≥ ap´n \n¬°p-tºmƒ AXp Np≈n°ºv At\z-jn®p \S-°m-dn-√. hnhmlw Ign-°p-∂-Xn\p ap≥]v, \√ Hcp [mcW \ap-°p-≠mhWw F∂mWv ]£n \ap°p \¬Ip∂ ]mTw. hnhm-l-sa∂ I¿Ω-Øn¬ ]cn-N-bn®v ]cn-ioe\w t\Sp∂ {]{In-bbpw \S-∏n√. sk°‚ v lm≥dv km[-\Øn\p am¿°-‰nse hne Fßs\ AXp- a m- X n- c n- b mhpw ]n∂oSv \ap-°p≈ aqeyw. ssewKo-I-]-c-amb BI¿j-WamWv B¨/s]¨ (Im-a-Øn\p IÆn-√) t{]a-Øn\p hnØn-Sp-∂Xv. ChnsS PmXn, aXw, {]mbw, sshI-eyX CsXm∂pw ImaØn\p ap≥]n¬ hne-t∏m-hn-√. Ah¿ XΩn¬ H∂m-bn-s°m-≈W-sa∂ hyhÿ \ΩpsS kaqly- \ o- X n- b mbpw ]cn- W - a n- ® p. ssewKo-I-ambn Hcm-fp-ambn ASp∏- a m- b m¬ ]ns∂ AXns‚ ]q¿Øo-I-cWw hsc AXp \ne\n¬°pw. AXn-\p-tijw bYm¿∞ Pohn-X-tØm-S-Sp-°ptºmƒ kzc-tN¿® C√msX \´w Xncn-bp-∂Xp ImWmw. Ahkm\w h°oep apJm- ¥ ncw t\m´o-kv˛ ssUthmgvkv ˛X-√n-∏ncn-bp-∂p. CXmWp \ap°p Np‰pw \S-°p-∂-Xv. H´p-ap-°m¬ t]cpsS hnhm-l-Po-hn-Xhpw ]pdw temIsØ Adn-bn-°msX D≈n¬ sRßn-sR-cn-™-a-cp∂ Pohn-X-ß-fm-Wv. hnhmlw Nne¿°v {SmP-Un-sb¶n¬ a‰p Nne¿ AXns\ tImaUn-bm°n am‰p-∂p. Nne¿ ]d-bp∂Xv "F‚njvSm Aß-s\-bßp ]‰n-t∏m-bn. N°-bmtWm Nqgv∂p t\m°m≥''. Nne¿°v, sh-fp-Øncn-°Ww F∂p-s≠-¶n¬, thsd Nne¿°v, Dbcw thWw, ]ns∂

IÆv, ]pcnIw, apSn (H-cn-bv°¬ \c-bv°p-Ibpw s]mgn-bp-Ibpw sNøp∂ tcmaw)- b v°p- h sc {]m[m\yw I¬∏n-°p-∂p. kzØp-th-Ww, DtZymKw thWw, ]Zhn thWw F∂p XpSßn Fs¥ms° Unam‚p-Iƒ. NnenSØv, ktlm-Z-cnsb sI´m-sa¶n¬, as‰m-cn-SØv ktlm-Z-cn]p{Xn h[p-hmImw. Cßs\ t]mIp∂p kaq-l-Ønse sshhm-lnI _‘-߃.

F≥tUm- k ƒ^m≥ F∂ IoS-\m-in-\n-s°-Xnsc hncp-≤cpsS Ip∏m- b - a - W n™v \S°p∂ kJm-°ƒ Hcp ImeØv Cu hnjsØ A\p-Iq-en®v A{I- a - ß ƒ \S- Ø nb IY Ct∏mƒ Hm¿°p-∂pt≠m Bthm? l¿Øm¬, D]-hm-kw, IsØ-gpØv XpSßnb {]Xn-tj[- ] - c n- ] m- S n- I - f p- a mbn apJy- a {¥nbpw Iq´cpw hm¿Ø-I-fn¬ \nd-bp-tºmgpw Hcp Zi-h-’cw apºv \S∂ B kw`-h-߃ Imk¿tKms´ Nne- s c- ¶ nepw Hm¿°p-∂p-≠m-Ipw. 1999¬ C.- s I. \mb- \ m¿ apJy-a{¥n Bbn-cn-°p∂ ImeØmWv kn]nFw F≥tUmkƒ^m≥ {]Wbw aqØv A{Ia-Øn-te°v Xncn-™-Xv. BImiØv \n∂v Cu IoS-\m-in\n Xfn-°p∂Xv XS-b-Ww- F-∂m-hiy-s∏´v t_mhn-°m-\Øv {]IS\w \S-Ønb Hcp Iq´w sNdp-∏°msc kn]nFw {]h¿Ø-I¿

A{I-an-°p-Ibmbn-cp-∂p. F≥tUm- k ƒ^ms‚ `oI- c apJw Xncn-®-dn™v πmt‚-j≥ tIm¿∏-td-js‚ Hm^o-kn-te°v am¿®v \S- Ø n- b - h - s c- b mWv kn]n-F-Ωp-Im¿ B{I-an-®-Xv.

hnhmlw Nne¿°v {SmP-Un-sb-¶n¬ a‰p Nne¿ AXns\ tImaUn-bm°n am‰p-∂p. Nne¿ ]d-bp-∂Xv "F‚ njvSm Aß-s\bßp ]‰n-t∏m-bn. N°-bmtWm Nqgv∂p t\m°m≥''. Nne¿°v, sh-fp-Øn-cn-°Ww F∂p-s≠-¶n¬, thsd Nne¿°v, Dbcw thWw, ]ns∂ IÆv, ]pcnIw, apSn (H-cnbv°¬ \c-bv°pIbpw s]mgn-bp-Ibpw sNøp∂ tcmaw)-bv°phsc {]m[m\yw I¬∏n-°p-∂p. kzØp-th-Ww, DtZymKw thWw, ]Zhn thWw F∂p XpSßn Fs¥ms° Unam‚pIƒ. kzbw hcn-°p∂ ˛ kzbw hcw C∂n- √ . c≠p Xe- a pdbv ° p ap≥]v Xd-hm-´nse Imc-W-h-∑m¿ am{Xw CS-s]´v \S-∂n-cp∂ ""]pSh-sImS'', C∂v amtcyPv F∂ saKm-]-cn-]m-Sn-bm-°-s∏-´p. tijap≈ Cu ]cn-]mSn Pufn-°-S-

F≥tUm-kƒ^m≥ D]-tbmKn-°m-Xn-cn-°m≥ km[n-°n-s√∂mWv A∂v kn]nFw ]d-™Xv. Cu IoS-\m-in\n Xfn-°p∂Xv \n¿Øn-bm¬ Iip-am-hn≥ tXm´-ßsf AXv _m[n-°pw. hnf \in-®m¬ knsF-Snbp {]h¿Ø-I-cmb At\Iw t]¿°v sXmgn¬ \jvS-s∏Spw

°mcpw, hoUn-tbm-°m-cpw, IeymW-a-WvU-]-°m-cpw, kz¿Æ-hym]m-cn-Ifpw Gs‰-Sp-Øp. C∂v Ah¿ am{Xw \ndsb Imip-Im-cmbn. aplq¿Øw t]mepw Ieym-Wa-WvU-]-Øns‚ Hgn-h-\p-k-cn®v kuI-cy-]q¿Δw Xncp-Ø-s∏-Sp∂p. ap≥]v Cu teJ-\-Øn¬ aZy- j m- ∏ ns‚ ap∂nse Iyq kw_-‘n®v ]cm-a¿in-®-t]m-se, kz¿Æ- h ym- ] m- c n- I ƒ Bkq{XWw sNbvX Hcp kocn-b¬ BWv "A£-b-Xr-Zob'. AXpw s]mSn-s]m-Sn-°p-∂p. (kz¿Æw AWn- b p- ∂ Xv icn- s bt∂m sXs‰t∂m F∂v ka¿∞n-°p-Ib√ Cu teJ-Is‚ e£yw). hnhmlw kz¿§-Øn¬ \S°p∂p F∂v Btcm Fgp-Xnt®¿Ø Cu ]√-hnsb, AXn-\pti- j - a p≈ F∏n- t km- U p- I ƒ A\p- ` - h n- ® - t ijw At±lw Xs∂ a\ psIm≠v Xncp-Øn-bncn-°mw. AXp-sIm-≠mhpw hnhml- t i- j - a p≈ At±- l - Ø ns‚ A`n-{]mbw \ap°v ]Tn-°m≥ In´msX t]mbXv! hnhmlw Hcp Fen-∏-Øm-b-am-Wv. HmSn-°-bdm≥ Ffp-∏w. F∂m¬ Ffp-∏a√ ]n∂o-Sp≈ c£-s∏-S¬!!! ]d™p tIƒ°p-∂Xv ˛ Atacn-°-bnepw a‰pw (Nm-b-°p-Sn-°p∂Xp t]mse-bmWv hmWn-`w) H∂n¬ IqSpX¬ hnhmlw Hcp ]pXnb hm¿Ø-b-√. AhnsS aIs\ X√n- b m¬ X¥sb t]meokv AdÃv sNøpw. _‘߃°p aqeyX I¬∏n-°p-∂n-√. Hcp _‘-Øn\v (GXp _‘-ambn-s°m-≈-s´) ZrVX hc-W-sa-

¶n¬ AhnsS \nkzm¿∞-amb kv t \lw P\n- ° - W w. c≠p hyXyÿ Np‰p-]m-Sn¬ P\n®v ]ns∂ as‰mcp hy‡n-bp-ambn s]s´∂p Hcp Znhkw Cgp-IWw F∂p (am-Xmhpw ˛ ]nXm-hpaƒs∏-sS) kaqlw \n›-bn-°ptºmƒ AhnsS Hc-`n-\-b-amWv XpS-°-Øn¬ kw`-hn-°p-∂-Xv. B \S\w ]ns∂ bmYm¿∞yØn\p hgn-sbm-cp-°p-∂p. (h-gnsbm-cp-°n-bm¬ `mKyw As√¶n¬ s]cp-h-gn) CXn¬ skIvkv (ssew-Ko-I-X) Hcp `mKw am{Xw. AXmWp PohnXw F∂p Icp-Xp∂-hcpw C√m-Xn-√. F∂m¬ c≠p ]IzX FØnb a\- p-Iƒ XΩn¬ ASp-Øm¬ Ah-cpsS PohnXw {ItaW ]pjv]n-°p∂Xp ImWmw. ImcWw ]ckv]cw F√mw Ah¿ Adn-bp∂p F∂Xp Xs∂. ]c-kv]cw Adn-bpI F∂XmWv Zmº-Xy-Øns‚ cl-kyw. PohnX ]¶m-fn-bpsS _e-hpw, _e-lo-\-Xbpw icn-bmb coXnbn¬ Adn™p Ign-™m¬ hyhlmcw Ffp-∏-am-Ipw. CXn¬ Hcmfn\v ]IzX Ipd- h m- b m- t em, AhnsS AUvP-Ãvsa‚p-Iƒ XpSßp- I - b m- b n. amXm- ] n- X m- ° ƒ hnhm-l-Øn-\p-ap≥]v \s√mcp Iu¨kn-enwKv IpSpw-_-k-taXw \S- Ø pI F∂- X mWp C∂v G‰hpw \√ am¿§-ambn ImWp∂-Xv. AXn\v \√ A\p-`-h-k-ºØp-≈-bm-fpw, hnth-In-bp-amb hy‡nsb thWw B{i-bn-°phm≥. XXv kXv.

F∂m-bn-cp∂p kn]n-F-Ωns‚ Is≠-ج. F∂m¬ F≥tUmkƒ^m≥ F∂ IoS-\m-in\n Poh≥ _m°n-h-®m¬ At√ sXmgn¬ FSp-°p-∂-Xn-s\-°pdn®v Nn¥n-t°≠q F∂ kXyw Xncn-®-dn-bm≥ ]m¿´n sshInt∏mbn F∂-XmWv kXyw! ]ns∂ 2001¬ bpUn-F^v A[n-Im-c-Øn-se-Øn. hnFkv ANyp- X m- \ - μ ≥ {]Xn- ] £ t\Xm-hp-ambn. At∏m-tg°pw F≥tUm-kƒ^m≥ F∂ almhn-]Øv Imk¿tKms´ {Kma߃ hngp-ßn-bn-cp-∂p. XpS¿∂v Zpcn- X - _ m- [ nX {]tZ- i - ß ƒ kμ¿in- ° m- s \- Ø nb hnFkn\v CsXms° F≥tUmkƒ^m≥ hcp- Ø n- s h- ® - X msW∂v hniz-kn-°m≥ {]bm-ks∏-tS≠n h∂p. Nne F≥tUmkƒ^m≥ hncp≤ {]h¿Ø-ItcmSv At±lw Cu kwibw {]I- S n- ∏ n- ° p- I bpw sNbv X p. AXn\v tij-amWv F≥tUm-

kƒ^m≥ Zpcn- X - _ m- [ n- X - s cbmWv Xm≥ I¨ap- ∂ n¬ ImWp- ∂ - s X∂v hnF- k n\v t_m[y-am-b-Xv. F∂m¬ Zpc¥w t\cn´v I≠v a\- n-em-°n-bn´pw Cu IoS-\min\n \ntcm-[n-°Ww F∂Xv kw_-‘n®v hnFkv Hc-£cw t]mepw ]d-™-Xp-an-√. F≥tUm-kƒ^ms‚ `oI-cX ]q¿Æ-ambpw Dƒs°m≠v Hcp D]-hmk kacw \S-Øm≥ hnFkn\v h¿j-߃ th≠n-h-∂p F∂p Npcp-°w. ]≠v sXmgn¬ \jvS-s∏-Spsa∂v ]d™p Iºyq-´¿h-XvIcWw XS-bm-\pw, hnI-k\w hn]-Øm-sW∂v ]d-™p. kvam¿´v kn‰n-°pw, FIvkv{] v sslth°pw FXnsc sImSn ]nSn-°m\pw CtX kJm-°ƒ Xs∂. ]n∂oSp Ah-k-tcm-Nn-Xambn NphSp amdn-bXv Ncn-{Xw.


]qsW-bn¬

e`y-am-Ip∂ ae-bmfn IS-Iƒ MAY 1 - 7 2011

imkv{X˛aX-k-tΩ-f\w ]qsW: AJn-e- `m-cX {InkvXy≥ lb¿ FUyp-t°j≥ Atkm- k n- t b- j - s ‚bpw ]qsW-bnse ⁄m\-Zo] hnZym]o-T-Øn-s‚bpw kwbp-‡m-`n-apJy-Øn¬, ]qsW t]∏¿ skan\m-cn-bn¬ Ggp Znhkw \o≠p\n¬°p∂ tZiob imkv{X aXk-tΩ-f-\-Øn\v G{]n¬ 27\v Xncn-sX-fn-™p. ]qsW _nj∏v tXmakv Z_vsc ktΩ-f\w DZvLm-S\w

sNbv X p. "Agn- a - X n- s °- X nsc A∂m lkmsc sImfp-Ønb Zo]w AW-bv°m≥ Bscbpw A\phZn-°-cp-sX∂v At±lw DZvt_m-[n-∏n-®p. C¥y-bnse 40 tImSn-tbmfw P\-߃ Zmcn-{Zytc-Jbv°p Xmsg \n¬°p-∂Xns‚ {][m\ ImcWw s]mXp{]- h ¿Ø- I - c psS Agn- a - X n- b msW∂pw CXn¬ s]mXp P\߃ \n - l m- b - c m- s W∂pw At±lw Iq´n-t®¿Øp. ⁄m\

Zo]w hnZym-]oTw A≤y-£≥ ^mZ¿ tPm_v tIg-¥mSw NSßn¬ kzmKXw Biw-kn-®p. AJne `mcX {InkvXy≥ FUypt°- j ≥ Atkm- k n- t b- j s‚ P\-d¬ sk{I-´dn tUm. aWn-tP°-∫v, C¥y≥ C≥Ãn-‰yq´v Hm^v kb≥kv B‚ v dnen- P n- b ≥ Atkm- k n- t b‰v Ub- d - I v S ¿ ^mZ¿ Ipcp- h n- f , s{]m^. Ão^≥ Pbm¿Uv XpS-ßn-b-h¿ NS-ßn¬ kwkm-cn-®p.

thƒUv ae-bmfn Iu¨kn¬ ]qsW s{]mhn≥kv Ahm¿Uv hnX-cWw ]qsW: thƒUv ae-bmfn I u ¨ k n ¬ ] q s W s{]mhn≥kns‚ Ahm¿Uv hnXcWw sabv 4\v \S-°pw. Ahm¿Uv \n¿Æ-b-Øn-\mbn kzX-{¥-ambn {]h¿Øn-°p∂ Pqdn AwK-߃ e`n® At]-£I-fn¬ \n∂pw A¥na ]´nI Xøm-dm°n Ign-™p. kmaq-ln-Icw-Kw, hnZym-`ymk cwKw, hymhkm-bn-I-cw-Kw, sshZy-im-kv{XcwKw XpS-ßnb taJ-e-I-fn¬ hy‡n-ap{Z ]Xn-∏n® ÿm]-\߃°pw hy‡n-Iƒ°p-amWv Ahm¿Uv. 15Hmfw hcp∂

T.K. Subrahmanian

Ahm¿Up-Iƒ tlm´ev eosa-dnUn-b-\n¬ sh®v \S-°p∂ aq∂maXv Ahm¿Uv hnX-cW NS-ßn¬ {]Jym-]n-°pw. tI{μ Du¿÷ kl-a{¥n sI.kn. thWp-tKm-]m¬ NS-ßn¬ apJym-Xn-Yn-bm-bn-cn-°pw. Fw.sI. {Kq∏v Hm^v Iº-\o-kns‚ amt\-PnwKv Ub-d-IvS¿ ]fl{io Fw.- F . bqk- ^ - e n, WMC t•m_¬ sNb¿am≥ tkma≥ t__n, t•m_¬ {]kn-U‚ v ]n.kn. {]ho¨, saUn-anIvkv amt\Pnßv Ub-d-IvS¿ tUm. F.-hn. A\q-]v F∂n-h¿ hnin-jvSm-Xn-Yn-

I-fm-bn-cn°pw. Ahm¿Up-Zm\ NS-ßn-\p-tijw Iƒ®-d¬ IΩ‰n sNb¿am≥ bp.- F ≥. s]mXp-hm-fns‚ t\Xr-Xz-Øn¬ ]qsW-bnse ae-bmfn Iem-Im-c∑mcpw Iem-Im-cn-Ifpw Ah-X-cn∏n-°p∂ hnhn[ Iem-]-cn-]m-SnIfpw D≠m-Ipw. thƒUv aebmfn Iu¨kn¬ doP-W¬ {]kn- U ‚ v Sn.- ] n. hnP- b ≥, ]qsW s{]mhn≥kv {]kn-U‚ v F≥.-Pn. lcn-Zm-kv, sk{I-´dn sI.-Pn. ]n≈, {Sj-d¿ cmP≥, B¿. \mb¿ XpS-ßn-b-h-cmWv Ahm¿Uv hnX-cW NS-ß-n\v t\XrXzw hln-°p-∂-Xv.

KRIPA AUTO WORKS PUNE-SOLAPUR ROAD, HADAPSAR, PUNE-411028 HADAPSAR 020-26993410/02026993519 AMRUTHA FOOTWEAR KONDHWA -9764390522 TASTE BUDS M A N I S H PA R K , N I B M ROAD,KONDHWA GROCERY SHOP AFMC WANOWERI, PUNE WANOWERI -020-26331959 KERALA STORE WANOWERI GAON -WANOWERI KAVITHA STORES POOLGATE, CAMP, PUNE CAMP 9850972250 KERALA STORE CHATRAPATI SHIVAJI MARKET, CAMP, PUNE CAMP-98231764328 KERALA STORE MARUTI DEEP, SHOP NO-1, NEAR DEVAKI PALACE,S.NO46/9,B.T.KAWADE ROAD,PUNE3 6 , B .T. K A W A D E R O A D . 9881178532 G A N ES H BA K E RY/ K E R A L A STORE S H R AVA S T I N A G A R N EA R ANAND TALKIES, GHORPURI PUNE-9604841781 OM SHAKTI KERALA BAKERY

SHOP NO-16, PRAMLOG PLAZA, ALANDI ROAD, VISHRANTWADI020-27151642 KOTAKKAL ARYAVAIDYA SHALA 462, NEAR POWER HOUSE, RASHTA PETH, PUNE - 411011 , RASTHA PETH, 020-26119626 KERALA STORE OPP STELLA MARY SCHOOL, WADGAONSHERI -9765457078 KERALA STORE KALEWADI NEAR AYYAPPA TEMPLE, NADHE NAGAR , KALEWADI-9923631382 FAMOUS GENERAL STORE OPP HINGLE HOSPITAL, MAIN ROAD, KALEWADI VALSALA PROVISION STORES OPP ALPHONSO SCHOOL VIJAY NAGAR, KALEWADI, PIMPRI, PUNE-17 -98506870881 KERALA STORE SONIGARA BUILDING, NADHE NAGAR, KALEWADI -9623316551 SAI BABA BAKERY AND KERAL STORES OPP NEW ENGLISH STORES, RAMTEKADI BYPASS, SASANE NAGAR HADAPSAR 02060780252 SHREE KRISHNA AUTO ELECTRICALS OPP KASTURI GARDEN, URLI KANCHAN

KALLELIL GENERAL STORE OPP NIRMAL BETHANY ENGLISH S C H O O L , V I J AY N A G A R , KALEWADI, PUNE - 17, 020-27276943 KERALA SRORE NEAR MAIN GATE ALPHONSO C H U R C H , V I J AY N A G A R , KALEWADI AYYAPPA STORES OPP BAJAJ AUTO BOMBAY PUNE ROAD, AKRUDI -9820998607 EMMANUL STORES OPP BAJAJ AUTO BOMBAY PUNE ROAD, AKRUDI GEETHA STORE CHANDAN NAGAR, PUNENAGAR BYPASS NAGAR ROAD KERALA STORE GABRIEL CHAWL, KESHAV NAGAR, KASARWADI-9922423194 SIGMA ENGINEERS N E A R AY YA P PA T E M P L E , KHOPRE ROAD, UTTAM NAGAR, 9921300326. SHEETAL Khadki Station, Pune9921096218

also Available with all leading News Paper stalls at Pune

s]Æn≥ tamlw s]m∂v... s]m∂n≥ Xnf-°-hp-am-bn...

Tel.: 0251 - 2354948 Mob: 9819094581

FINE ARTS STUDIO (AIR CONDITIONED)

s]m∂n¬ cNn® ]c-º-cm-KX ^mj≥ B`-c-W-ß-fpsS D∂-X-amb tiJcw

DIGITAL VIDEOGRAPHY & PHOTOGRAPHY

{io hnim¬ P zt√gvkv SPL. IN. PROFESSIONAL MODELING PHOTO’S & VIDEO EDITING.

\nKnUn, ]qsW

i Tours & T Rah ra

Ganesh Apt. Shop no. 7, Tisgaon Naka, Kalyan (E) 421 306. s vel

(Franchisee of ARZOO.COM)

Tel.: 020-64783743 26880363 9579907186

Rahi Tours & Travels

Services: International & Domestice Air Tickets International & Domestice Holiday Packages Hotel Booking Forex Car Rental Bus Booking Passport Pan Card Visa (Assistance)

Email: rajeshr@rahitravels.com

EDUCATION & OVERSEAS CONSULTANT FOR: INDIA UK AUSTRALIA CANADA NEW ZEALAND

BIGGEST 3 FLOOR A/c SHOWROOM IN MAHARASHTRA FOR KERALA & SOUTH INDIAN DESIGNS amk-X-h-W-I-fmbn sNdnb XpI AS®v kz¿Æw kz¥-am-°m-\p≈ Ah-kcw Hcp-°n-bn-cn-°p-∂p. C∂p-Xs∂ kμ¿in-°pI

SHREE VISHAL

J EWELLERS

NX

Kohinoor Arcade, Tilak Chowk, Nigdi, Pune - 44.

Shanti Nair - Ph: 020 27652045 / 27640194. Subhash Kumar - 9226371854


MUMBAI

MAY 1 - 7 2011

30˛mw hm¿jnIw BtLm-jn®p Photos: Kanish Krishnankutty

D√mkv \K¿ : D√mkv B¿Svkv & sh¬s^-b¿ At m-kn-tbjs‚ 30˛mw hm¿jnIw G{]n¬ 24\v kn‘p bqØv k¿°nƒ HmUn-t‰m-dn-b-Øn¬ sIm≠m-Sn. kmwkv I m- c nI ktΩ- f - \ Øn¬ {]kn- U ‚ v _m_p sNß-∂q¿ A≤y-£X hln®p. bp.-F-≥. tKm]n-\m-b¿ (Pzme amkn-I), t{]wem¬ (ssh-‰vsse≥ hm¿Ø), s{]m^. F.- s I. Pbn≥ F∂n-h¿ hnin-jvSm-Xn-Yn-Ifm-bn-cp-∂p. NS-ßn¬ tKm]n\m-b¿ t{]wem-en\v tIm∏n \¬In kph-\o¿ {]Im-i\w sNbvXp. s^{_p-hcn 13 apX¬ 20 hsc \S∂ hnhn[ C\w Iem-a-’-cß-fnse hnP-bn-Iƒ°v

tkmh-\o¿ {]Im-i\ NS-ßn¬ bp.-F≥. tKm]n-\m-b¿ (Pzm-e) t{]wem-en\v (ssh-‰vsse≥ hm¿Ø) tIm∏n \¬Ip∂p

s^bva-bpsS B`n-ap-Jy-Øn¬ sNss∂-bn¬ h®v \S-∂- \mSI a-’-c-Øn¬ \nc-h[n ]pc-kvIm-c-߃ Ic-ÿ-am-°nb hnf-∏n¬ hnjs‚ ]mTw H∂v Hcp {]hmkn F∂ \mS-I-Ønse AWn-bd {]h¿Ø-I¿°v ]pc-kvIm-c-߃ \¬In BZ-cn-®-t∏mƒ. CS-Øp-\n∂v˛ B¿.-sI. ssIaƒ, Dj a[p, cmtP-{μ≥ ae-bm-e-∏p-g, hnf-∏n¬ a[p

Ahm¿Up-Iƒ hnX-cWw sNbvXp. IqSmsX ae-bmfw ¢m p-I-fnse ^Ãv ska-ÿ hnP-bn-Iƒ°pw k¿´n-^n-°‰pw sama-t‚mbpw \¬In. {]Xn-^te-—-Iq-SmsX ae-bmfw ¢m pIƒ°v t\XrXzw \¬In \nkzm¿∞ tkh\w ImgvNsh® ]pjv ] m F{_- l m- a ns\bpw NS-ßn¬ A\p-tam-Zn-®p. Ip´n-Iƒ \¬In-h-∂n-cp∂ 25 cq] ^okv saUn-°¬ ^≠ntebv ° v kw`m- h \ \¬In Ah¿ ho≠pw amXr-I-bm-bn. D√mkv B¿Svkv & sh¬^b¿ Atkm-kn-tb-js‚ {]h¿Ø-\-ß-fn¬ hfsc h¿j߃sIm≠v kPo-h-km-∂n≤yw ImgvN sh® BZy-Ime {]h¿Ø-I-cmb apIp-μ≥ \ºym¿, AUz. Pn.-F. sI. \mb¿, B¿.-]n. DÆn F∂n-htcbpw A\p-tam-Zn-°-bp-≠mbn. s^bv a - b psS B`n- a p- J yØn¬ sNss∂-bn¬ h®v \S∂ \mS-I-a-’-c-Øn¬ \nch-[n ]pc-kvIm-c-߃ Ic-ÿam-°nb hnf-∏n¬ hnjs‚ "]mTw H∂v Hcp {]hmkn' F∂ \mS-I-Ønse AWn-bd {]h¿Ø-I¿°v ]pc-kvIm-c߃ \¬In BZ-cn-°p-I-bp≠m-bn. hnf-∏n¬ a[p, Djm a[p, cmtP-{μ≥, B¿.-sI. ssIaƒ F∂n-h-sc-bmWv NSßn¬ BZ-cn-®Xv. Pb≥ X\n- a , ankn v t__n F∂n-h¿ Ihn-X-Iƒ Be-]n-®p. Iem-hn-`mKw AhX-cn-∏n® \rØ-\r-Øy-߃ NS-ßn\v NmcpX ]I¿∂p.

hnP-bn-Iƒ: s^{_p-hcn 13 apX¬ 20 hsc \S∂ hnhn-[-bn\w Iem-a-’-c- hn-P-bn-Iƒ°v Ahm¿Up-Iƒ \¬In-b-t∏mƒ

apwss_ ]›m-Ø-e-Øn¬ Hcp-°nb ]c-tZin t{]£I {i≤-t\Sn ka-Im-eo\ {]iv\-ßsf ASn-ÿm-\-am°n i‡-amb kmaq-lnI hna¿i-\-tØmsS Ah-X-cn-∏n® \mSIw \¬Ip∂ ktμiw ImWn-Iƒ Ic-tLm-j-tØmsS G‰p-hm-ßn. hnf-∏n¬ a[p cN-\bpw kwhn[m-\hpw \n¿Δ-ln® ]c-tZin F∂ \mSIw Gsd {it≤-b-ambn. tkmfn-tam-\mbn A`n-\-bn® PnXn≥ F{_-lm-apw, khn-Xbmbn A`n- \ - b n® Zo]nIm kptc- { μ- t a- t \m\pw ChnsS P\n®p hf¿∂ Ip´n-I-fm-sW∂v hniz-kn-°m-\m-Ip-∂n-√. hfsc kv^pS-ambn ae-bmfw kwkm-cn°p-Ibpw A`n-\-bn-°p-Ibpw

sNbvX Chsc A`n-\-μn-°msX Xc-an-√. \mS-I-Øn¬ \nd™p \n∂Xv hey-—s‚ thjw [cn® tPmkv {^m≥knkv BWv. tbmK So®-dmbn apwss_-bnse hnhn[ kvIqfp-I-fn¬ tkh\w A\p-jvTn®p hcp∂ tPmkns\ Is≠- Ø n- b - X nepw {][m\ thjw \¬In-b-Xnepw hnf-∏n¬ a[p- h ns\ F{X A`n- \ - μ n®mepw aXn-bm-In-√.

kpam apIp-μ≥, hnf-∏n¬ a[p, Dj, _m_p sNß-∂q¿ F∂n-h¿ Xß-fpsS IYm-]m-{X߃°v \oXn ]pe¿Øn. F√mw-sIm≠pw D√mkv B¿Svkv & sh¬s^-b¿ At m- k n- t b- j s‚ 30˛mw hm¿jnIw ImWn-Iƒ°v \s√mcp Zriy- h n- c p- ∂ mWv ]I¿∂p \¬In-b-Xv.

\mSIw: Zo]nIm tat\m≥, kpam apIp-μ≥, PnXn≥ F{_-lmw, tPmkv {^m≥kn-kv, hnf-∏n¬ a[p


MUMBAI

MAY 1 - 7 2011

www.whitelinevartha.com

9

DOCTOR NEXT DOOR anX-amb \nc-°n¬ D∂-X-tk-h\w Dd-∏p-h-cp-Øp∂ aƒ´n-kvs]-jym-en‰n tlmkv]n-‰-emWv \hn-apw-ss_-bnse AP-b≥kv tlmkv]n-‰¬ t{]wem¬ {]h-N-\m-Xo-X-amb Imem-h-ÿIƒ, a\p-jys‚ Btcm-KysØ Im¿∂p- Xn-∂p∂ Ah-ÿ. as‰√m-‰n\pw ]cn-lmcw \mw kzbw Is≠-Øp-tºmƒ A{]Xo£nX-ambn h∂p-`-hn-°p∂ ]pXnb tcmK-ß-tfmSv \ap°p InS-]n-Sn-°m≥ Ign-bmsX hcp∂p. CØcw Ah- ÿ - b n- e mWv

tUm. AP-b≥ tUmIvS¿amsc \mw ssZh-Xpey-cmbn ImWp-∂-Xv. kakvX hnIm-c-ß-sfbpw Xs‚ Bflhn- i zm- k w- s Im≠v Iogv s ∏- S pØp∂ a\p-jy\v tcmK-ßsf am{Xw Iogvs∏-Sp-Øm≥ ]et∏mgpw Ign-bmsX hcp-∂p. {]Xn-tcm-[-ß-fn¬ kzbw Du∂n F{X {ian-®mepw Nne tcmK-ßsf \ap°v Iogvs]-SpØm-\m-hn-s√-∂-XmWv kXyw. At∏mƒ \mw tUmIv S sd ImWm≥ \n¿_-‘n-X-cm-Ip∂p. e£-߃ Nne-hm°n tUmIvS¿ ]Zhn t\Sn-b-h-cm-Is´. IptN-e-s\t∂m Iptº-cs\t∂m t\m°msX X∂n¬ A`bw {]m]n® {]Psb amIvknaw ]ngn-bm\mWv {ian°p-I. F∂m¬ CØcw k¶¬∏-ßsf ]msS adn-I-S°m- \ p≈ Xo{h {ia- a mWv tUmIvS¿ APbv (]o-Un-bm-{Snjy≥) 5 h¿j-ambn tIm∏¿ J¿sW-bn¬ \S-Øp∂ BXpcm-e-b-Øn-eqsS {ian-®p-sIm≠n-cn-°p-∂-Xv. GXp \nan-jhpw NnIn’m¿∞w sN∂p tIdm-\p≈ CSw. Hcp tlmkv]n-‰-ens‚ N´Iq- S p- I ƒ°- X o- X - a mbn Hcp ss^hv Ãm¿ tlm´-en¬ sN∂ {]Xo-Xn-bmWv \ap°v A\p-`-h-

apwss_

th-Zy-am-Ip-I. I®-h-S-°-Æn-√mØ ]cn-N-cW-amWv Hmtcm tcmKnbv°pw e`y-am-Ip-I. Dujva-f-amb s]cp-am-‰hpw, A\m-h-iy-amb Hcp sSÃn\p t]mepw hnt[- b - c m- ° p- I - b ns√∂ \n¿_-‘hpw tcmKnIƒ°pw Bizmkw ]I-cp-∂p. ChnsS tcmKnbpw tUmIvSdpw a\- p-sIm≠v kwh-Zn-°p-∂p. Bi-b-hn-\n-a-b-Øns‚ emfnXyw. tcmKnbv°pw BZyta Bizmkw ]I-cp-∂p. \ne-hnep≈ NnIn’m k{º-Zm-bßsf s]mfn-®p-am-‰n. Xt‚-Xmb CS-s]-S-ep-I-fn¬°qSn tcmKnbpsS ]IpXn tcmKw am‰ptºmƒ `oa-amb XpI-Iƒ°p tcmKnsb _en-bm-Sm-°msX anX-amb \nc-°n¬ ]cn-]q¿Æ kuJyw \¬Ip-I-sb-∂-XmWv tUm. APb≥ e£y-am-°p-∂Xv. anX-amb \nc-°n¬ Btcm-Ky]-cn-]m-e\w Dd∏v hcp-Øptºmƒ Xs∂ tcmKn-Iƒ°v e`y-am-Ip∂ cashless t]mep≈ NnIn’m B\p-Iq-ey-ß-fnepw klmbw Dd∏v hcp-Øp-hm\p≈ k∂-≤-Xbpw ImØp-kq£n-°p-∂p. Xo{h ]cn-N-cWw Bh-iyap≈ Ip´n-Iƒ°mbn \qX\ kmt¶-XnI ta∑-bp≈

t]mb-hmcw

_¬cmPv sIm√m-dbv°v kzoI-cWw

_¬cmPv sIm√m-dbv°v aemUv shÃv apwss_ tIc-fob kanXn kzoI-cWw \¬In-b-t∏mƒ

Pediatrician ICU IqSmsX tamtU¨ k÷o- I - c - W - ß tfmsS {Iao-I-cn® Hm∏-td-j≥ Xotb-‰¿ F∂nh Cu aƒ´n kv s ]jym- e n‰n tlmkv ] n- ‰ ens‚ FSpØp ]d-bm-hp∂ {]tXy- I - X - I - f mWv . AXmXv taJ-e-I-fn¬ {]mhoWyw t\Snb kvs]jy-en-Ãp-I-fpsS Hcp \o≠ \nc tkh\ k∂-≤cmbn Chn-sS-b-Øp-∂p. C{Xtbsd B[p-\nI k÷o-I-c-Wßfpw tlmwen A¥-co-£hpw {]Zm\w sNøp-tºmgpw APb≥kv tlmkv]n-‰¬ ^okns‚ Imcy-Øn¬ ImWn-°p∂ anXXzw Ht´sd km[m-c-W-°mcmb tcmKn-Iƒ°v A\p-{K-lambn amdp-∂p. ss]k C√m-Ø-Xns‚ t]cn¬ Hcmƒt]mepw NnIn’ In´m-Xncn-°-cp-Xv. Ipd™ \nc-°n¬ tkh\w Dd-∏p-h-cp-Øp-∂-Xns\ \ymbo-I-cn®vsIm≠v tUm. APb≥ ]d-™p. tIc-f-Øns‚ ]›m-Ø-e-Øn¬ ]Tn®v hf¿∂- X mImw Hcp ]t£ apwss_ \K-c-Øn\v A\y-amb Cu NnIn-’m-coXn \¬Im≥ AP-b\v {]tNm-Z-\-am-Ip-∂-Xv. C¥y-bnse samØw kwÿm\-߃ FSpØp t\m°n-bm¬ BtcmKy- ] - c n- ] m- e - \ - Ø ns‚ Imcy-Øn¬ tIcfamWv ap∂n¬. anX-amb \nc-°n¬

Dujva-f-amb s]cp-am-‰hpw, A\m-h-iy-amb sSÃn\p hnt[-b-cm-°p-I-bn-s√∂ \n¿_‘hpw tcmKn-Iƒ°v Bizmkw ]I-cp-∂p. ChnsS tcmKnbpw tUmIvSdpw a\- p-sIm≠v kwh-Zn-°p-∂p. Bi-b-hn-\n-a-b-Øns‚ emfnXyw. tcmKnbv°pw BZyta Bizmkw ]I-cp-∂p. \ne-hn-ep≈ NnIn’m k{º-Zm-b-ßsf s]mfn®p-am-‰n. Xt‚-Xmb CS-s]-S-ep-I-fn¬°qSn tcmKnbpsS ]IpXn tcmKw am‰p-tºmƒ `oa-amb XpIIƒ°p tcmKnsb _en-bm-Sm-°msX anX-amb \nc-°n¬ ]cn-]q¿Æ kuJyw \¬Ip-I-sb-∂XmWv tUm. APb≥ e£y-am-°p-∂-Xv.

aemUv: Cu h¿jsØ tIc-fob tI{μ kwL-S\ \S-Ønb \mS-I-cN\ a’-c-Øn¬ H∂mw kΩm-\Øn\v (]pXnb A≤ym-bw) A¿l\mb _¬cmPv sIm√m-dbv°v aemUv shÃv apwss_ tIc-fob kanXn kzoI-cWw \¬In. kamPw A¶-W-Øn¬ G{]n¬ 23\v \S∂ NS-ßn¬ ]flm-Zn-hm-I-c≥ A≤y-£-bm-bn-cp-∂p. aemUv CuÃv ae-bmfn kam-P-Øn¬ \n∂pw tKmsc ae-bmfn kam-P-Øn¬ \n∂pap≈ kam-Pmw-K-߃ ]s¶-SpØ ]cn-]m-Snbn¬ _¬cmPv sIm√-mdbv°p ]pdsa sI.-_n. skbvXp-ap-l-Ω-Zv, cmtP-{μ≥ ]Sn-bq¿ F∂n-h-tcbpw BZ-cn-®p. Ign™ h¿jhpw \mS-I-c-N-\m- a-’c-Øn¬ H∂mw kΩm\w (]p-Xnb shfn-®w) _¬cm-Pn\p Xs∂-bm-bn-cp∂p. Biwkm {]kw-K-߃s°m∏w hnP-b≥ ]p√mSv Ah-X-cn-∏n® ]m´pIfpw \pdp-ßp-Ifpw ImWn-Iƒ°v \s√mcp kmlnXy kmbm-”-amWv kΩm-\n-®-Xv.

Btcm-Ky-]-cn-]m-e-\w Dd-∏m-°p∂-Xn¬ tIcfw Xs∂-bmWv amXr-I-sb-∂mWv tUm. AP-bs‚bpw \nK-a-\w. Hcp ]s£ apwss_-bnse kq∏¿ kvs]jym-en‰n tlmkv]n-‰-ep-Ifn¬ I¨kƒ´nw-Kn-\mbn hmßp-∂Xv Bbn-c-ß-fm-sW∂n-cns° tUm. AP-b≥ CuSm°p∂ \qdp cq] H´-\-h[n t]¿°mWv A\p-{K-l-am-Ip-∂Xv. AP-b≥kv tlmkv]n-‰-en¬ hcp∂ a‰p k¿P≥kpw ^okns‚ Imcy-Øn¬ Xs‚ \ne-]mSv Xs∂-bmWv ]n¥p-S-cp∂-sX∂v A`n-am-\-tØm-Sp-IqSn tUmIvS¿ ]d-™p. Znh-tk\ Ccp-\qdv t]¿s°-¶nepw ]cn-NcWw \¬In-h-cp∂ tUmIvS¿ AP-b≥ X-s∂-bmWv tlmkv]n-‰-ens‚ {][m\ NpaX-ebpw hln-°p-∂-Xv. tUmIv S ¿ IqSn- b mb kl[¿Ωn-Wnbpw tlmkv]n-‰-ens‚ kpK-a-amb \S-Øn-∏n\v klmb-Øn\p≠v. Xs‚ tcmKn-Iƒ°v G‰hpw Ipdhv acp∂p \¬Ip-I. G‰hpw Ipd™ sSÃnw-Kn\p hnt[-b-cm°p-I, Bh-iy-an-√mØ Hcp Znhkw t]mepw tlmkv]n-‰en¬ InSØn NnIn-’n-°m-Xn-cn°pI F∂o Imcy- ß - f n¬ Xt∂m-sSm∏w Chn-sS-bp≈ a‰p tUmIvS¿amcpw {]tXyI \n_‘-\-bp-≈-h-cm-sW∂v tUmIvS¿ AP-b≥ ]d-™p. thK-X-tb-dnb PohnX coXnIƒ°n-S-bn¬ ]e-t∏mgpw Ip´nIsf th≠ coXn-bn¬ t\m°m≥ amXm-]n-Xm-°ƒ°v Ign-bmsX hcp-∂p-s≠-∂pw, Xo¿®-bmbpw `£-Ww, hnZym`ym-kw, XpS-ßnb Imcy-߃ t]mse Ah-tcm-sSm∏w IqSpX¬ kabw Nne-h-gn-°m-\pw, Btcm-Ky-I-c-amb hf¿® Dd∏p hcp-Øm\pw tUmIvS¿ Hm¿Ωn∏n-®p. Ip´n-I-fn¬ Ct∏mƒ I≠p-h-cp∂ Un{]-j≥ XpSßnb tcmK- e - £ - W - ß ƒ°v ImcWw Hcp ]cn-[n-hsc CXmsW∂pw, c£n-Xm-°ƒ ap≥ssI-sb-SpØv ]cn-l-cn-t°≠ Hcp kmaq- l nI {]iv \ - a mWnsX∂pw tUmIvS¿ ap∂-dnbn∏v \¬In.

Ihn ktΩ-f\w

apwss_: t{Smws_ Su¨jn∏v ss^\m¿´vkns‚ t\Xr-Xz-Øn¬ G{]n¬ 24\v sshIo´v AWp-i‡n \K-dnemWv Ihn ktΩ-f\w Actß-dn-b-Xv. kn.-]n. IrjvW-Ip-am¿, Pn.B¿. Ihn-bq¿, tUm. ]n. lcnIp-am¿, Fkv. lcn-em¬, tUm.

]n.-hn. F≥. \mb¿, sI. cmP≥, ]n.-kn. _m_p, hniz\m-Y≥, sI.-hn. sP BNm-cn, sI.- h n.- F - k v . s\√p- h m- b v , at\mPv tat\m≥, ]n.-sI. apcfo-Ir-jvW≥, ]n.-_n. Ejn-tIi≥, kXo-i≥ CS-°p-Sn, hnPb≥ \mb¿, cmP≥ sX°pw-ae, AUz.-]n.-B¿. cmPvIp-am¿,

C.-sF.-F-kv. Xne-I≥ F∂nh¿ Ihn-X-Iƒ Ah-X-cn-∏n-®p. tUmIvS¿ thWp-tKm-]m¬, kptcjv h¿Ω, F.- s I. hn’¨, sI. cmP≥, ]n.-hn-iz\m-Y≥, Xne-I≥ F∂n-h¿ Ah- X - c n- ∏ n- ° - s ∏´ Ihn- X Isf hne-C-cpØn kwkm-cn®p.


10

MUMBAI

MAY 1 - 7 2011

cm{Xn-I-fn¬ t^mWn¬ ""_‘-s∏-Sp-∂-h¿'' tIc-f-Øn¬ ]pXnb Rcºv tcmKw Cub-SpØv thiym-hr-Øn-bpambn _‘- s ∏´v t]meokv AdÃv sNbvX Hcp kv{XobpsS Imƒ enÃv ]cn-tim-[n®v AXnep≈ \º- d n- t e°v hnfn®v tÃj-\n-se-Øm≥ t]meokv Bh-iy-s∏-´-X-\p-k-cn®v FØnb-hsc I≠v t]meo-kp-Im¿ sR´n. \m´nse Hmt´m dn£°mcpw H≥]Xmw ¢mkv hnZym¿∞n- b p- s am- s °- b mWv tÃj-\n-se-Øn-bXv! hni-Z-amb tNmZyw sNø-en¬ Cu H≥]Xmw ¢mkp-Im-c≥ ]d™Xv Xm≥ B kv{Xobp-ambn F∂pw cm{Xn t^mWn¬ _‘s∏-SpI ]Xn-hp-s≠-∂m-Wv. C¥y-bn¬ G‰hpw IqSp-X¬ samss_¬ hcn-°m-cp-≈Xv tIcf-Øn-em-Wv. tIc-f-Øn¬ G‰hpw IqSp-X¬ samss_¬ D]-tbm-Kn-°p-∂Xv ae-∏pdw Pn√bnepw. \ΩpsS bphm- ° ƒ samss_-ens‚ ASn-a-I-fmbn amdn-°-gnt™m? \ΩpsS sIm®p-tI-c-f-Ønse bph-X-e-ap-

d°v t]mepw IqsS-°n-S-°m≥ Hcp samss_epw thW-sa∂v \n¿_- ‘ w Bbn- ° - g n- ™ p. BZy-sams° Bfp-Iƒ samss_¬ D]- t bm- K n- ° p- ∂ Xn\v Imc-W-ambn ]d-™n-cp∂Xv Xßsf a‰p-≈-h¿°v hnfn°m-\m-sW-∂m-bn-cp-∂p. F∂men-t∏mƒ X߃°v hnfn-°m\pw IqSn-bp-≈-Xm-sW∂v Dd-∏m-°n°-gn™p samss_¬ tkh-\Zm-Xm-°ƒ. cm{Xn hnfn-Iƒ kuP-\yambpw Ipd™ \nc- ° nepw \¬In {]W- b hpw cXn- b psams° t^mWn-eqsS km[y-am°m-\p≈ F√m-hn[ kuI-cyßfpw Ch¿ D]- t bm- ‡ m°ƒ°v \¬In. am{X-a√ as‰mcp kwkvIm-c-Øns‚ XpS°w Ipdn°-ep-am-bn-cp∂p AXv. Hcn-°epw ]c-kv]cw I≠n-´n-√mØ bphXo- b p- h m- ° ƒ t^mWn- e qsS Xß-fpsS PohnXw Icp-∏n-Sn-∏n°p- ∂ Xv Cs∂mcp ]pXnb hm¿Ø-b-√. ITn-\-amb th\¬

bphm-°-fpsS samss_¬ skIvkv {`aw as‰mcp kmaq-lnI hn]Øv NqSnepw Dd-°-an-√msX Ae™p Xncn-bp∂ Hcp "s_mlo- a n- b \v ' Xe- a p- d sb hf¿Øn-sb-Sp-°m≥ samss_¬ Iº-\n-Iƒ°v Ign-™n-cn-°p∂p. samss_¬ \ΩpsS PohnsØ-bmsI am‰n-a-dn®p Fs∂ms° ]d-bm-dp-s≠-¶nepw AXn- { X- t Ømfw FØntbm Fs∂ms° AXn-i-bn-t°≠ Ime-L´w h∂p-I-gn-™n-cn-°p∂p. samss_¬ km[y-am-°p∂Xv \ap°v as‰mcp temI-amWv. \ΩpsS IqsS Ft∏mgpw Hcmsf sIm≠p \S- ° p∂ Ahÿ! \ΩpsS \K-c-ß-fnepw \m´n≥]p-d-ß-fnepw bphm-°-fpw bph-Xn-I-fpw Xß-fpsS AS-°n∏n-Sn® ssewKnI Zmlw AI-‰p∂-Xn\v Is≠-Øp∂ ]pXnb am¿K-ß-fn¬ G‰hpw {][m-\s∏- ´ Xv samss_¬ Xs∂. t\cn¬ A\p-`-hn-°m-\m-hmØ F√m kp-J-ßfpw Ah¿ ]¶p-

sh- ° p- ∂ p. Hmtcm XhW skIvknte¿s∏-Sp-tºmgpw \hyamb A\p-`qXn e`y-am-°m≥ Xßsf samss_¬ Iº-\n-Iƒ _n√nwKv sk°‚ v ]ƒkn-em°ntbm As√- ¶ n¬ cm{Xn kuP\yw \¬In- s °mt≠m km[y- a m- ° p- ∂ p. AXn- \ mbn Ah¿ a’-cn-°p-∂p. kzbw t`mKw sNøp-∂-Xn-t\°mƒ \n¿hr-Xn-bmWv CXn-eqsS X߃ t\Sp-∂-sX∂v tImgnt°ms´ Hcp {]apJ tImtfPnse _ntImw hnZym¿∞n kΩXn-°p-∂p. «oehpw A«o-ehpw \n¿Kfw Hgp-Ip∂ kw`m-j-WØn-s\m-Sp-hn¬ cXn-aq¿®-bpsS hnhn[ ]cn- W m- a - ß - f n- t e°v FØp∂ Ah-ÿm\ hntijw ]¶p- s h°mt\ Ign- b n- s √∂v as‰m-cp-Ø\v. BtKm-f-h-XvI-cWm-\-¥c ImesØ {]W-bhpw cXnbpw \ΩpsS bph-X-e-ap-dbn¬ CS-s]-Sp-∂Xv Cßn-s\sbm-s°-bmWv!

{ioim-¥ns‚ Id°w jmk≥ ]Zw-ko-sbm-sSm∏w! dnb sk∂n\pw t{ib kcWpw tijw tIc- f Øns‚ kz¥w {io Ct∏mƒ Idßn \S-°p-∂Xv jmk≥ ]Zw-ko-tbm-sSm∏w. apwss_bn¬ \S-°p∂ Xmc-ta-f-Ifn¬ Ct∏mƒ Ccp- h cpw hfsc ASp-Øn-S-]n-g-Ip-∂Xv ImWmw. ]cky cwKsØ Ipe-]-Xn-bmb AenJv ]Zwko-bpsS aI-fmWv jmk≥. t_mfn-hp-Unse hº≥ kn\nam Iº-\n-bmb bjvcmPv ^nenw-kns‚ tdm°‰v knwKmWv jmk≥ ]Zw-kn-bpsS I∂n-Nn-{Xw. Ign™ G{]n¬ 15\v apwss_ C¥y≥kn\v FXncmb sF]n-F¬ a’cw Ifn°m≥ sIm®n≥ Skv t °gvkns‚ `mK-ambn apwss_bn-se-Ønb {ioim¥v ]ns∂ XpS¿®-bmb CS-th-f-I-fn¬ \K-c-Øn¬ {]Xy-£-s∏´p XpS-ßn. GXm-bmepw a’-c߃°v tijw X߃ Hcpan®v \K-c-Øn¬ Id-ßm-dps≠∂v jmk≥ kΩ-Xn-®p. XΩn¬ {]W- b - a mtWm

F∂ tNmZy-Øn¬ \n∂v jmk≥ hnZ-KvZ-ambn Hgn™p amdn. "R߃ \√ kplr-Øp-°-fm-Wv. F\n°v Fs‚ A`n-\b Pohn-X-Øn¬ am{X- a mWv {i≤. Rm\nt∏mgpw H‰bv°v Xs∂-bm-Wv' jmk≥ ]d-bp-∂p. F∂m¬ {ioim-¥ns‚ kz`mhw am[pcy-ap-≈-Xm-sW∂v shfn-s∏-SpØm≥ jmk≥ ad-∂n-√. Fß-s\-bmWv {ioim-¥ns\ ]cn-N-b-s∏-´-sX∂ tNmZyØn\v AXv hy‡-am-°m≥ Ign-bn-s√-∂m-bn-cp∂p jmks‚ FSp-Ø-Sn® adp-]Sn. jmk\pw ap≥ Imap-I∑m¿°v Ipd- s hm- ∂ p- a n- √ . sSen- h n- j ≥ A`n- t \- X mhv BImiv Zo]v koK¬, jmks‚ kl A`n-t\-Xmhm-bn-cp∂ {[phv `WvUmcn F∂n-h-cp-ambn _‘-s∏´v jmks‚ t]cv t_mfn-hpUn¬ tIƒ°m-dp-≠v. GXm-bmepw {In°‰v a’c-ß-fn¬ {ioim¥v {]I-Sn-∏n°p∂ ico-c-`m-jsb hntbm-

Pn- ° p- ∂ - h ¿°v {ioim¥v t_mfn- h pUv kpμ- c n- a msc ASn®p am‰-p-∂-Xn¬ sshZKv Z yw Im´p- ∂ - X n¬ sXs√m-∂m-iz-kn-°mw. {ioim¥v ]s¥-dn™v Ign™v FXn¿ _m‰vkvamt\mSv B{I- a - t Wm- ’ p- I ambn s]cp-am-dp∂ ioew AXncp hnSp-∂nt√ F∂v Nn¥n- ° p∂ ae- b m- f n- I ƒ IqSn hcn-I-bm-Wv. XnI™ ka-Nn-Ø-XtbmsS am{Xw `qcn-`mKw kabhpw {]h¿Øn-°p∂ s]mXp-a-e-bm-fn-bpsS t\sc FXn¿Zn-i-bn-emWv A¥mcmjv{S ImbnI cwKØv tIcf-Øns‚ {_m≥Uv Aw_m-kU¿ IqSn-bmb {ioim-¥ns‚ Ifn- ° - f - Ø nse t£m`mhÿ \nd™ icoc `mj. "Xe Xncn™ {]I-S-\-߃' \S- Ø p∂ {ioim- ¥ ns‚ ioew am‰m≥ Cu kpμ-cnam¿°v Ign-™m¬ ae-bm-fnIƒ Blvfm-Z-tØmsS AXv ho£n- ° p- s a∂v hne- b n- c pØmw.

D e s i g n i n g , I n s t a l l a t i o n , M a i n t e n a n c e & O p e r a t i o n O f A l l Ty p e s O f A i r C o n d i t i o n i n g S y s t e m s . S u p p l y o f W i n d o w s , S p l i t , To w e r s , C a s s e t t e , D u c t a b l e s & P a c k a g e U n i t s . E r e c t i o n , M a i n t e n a n c e o f A l l Ty p e s o f R e f r i g e r a t i o n & A i r C o n d i t i o n i n g E q u i p m e n t s .

Success

S. Rajeev Kumar Cell:9820627875 9920994198

Air Conditioning

Authorised Sales & Services Dealer For We Also Undertake All Types Of Branded & Unbranded Air Conditioner Annual Maintenance Contract (AMC) Shop No.3/6, B2,Riddhi Park, M.I.D.C Road,Opp. GaonDevi Temple, Thakurli, Dombivli (E)421201 Telefax : 0251-2800686 Email: successaircon@rediffmail.com


MUMBAI

MAY 1 - 7 2011

www.whitelinevartha.com

11

\K-c-hn-ti-j-߃

Imk¿tIm-Sns‚ IÆo¿ ImWm-Ø-h¿

cmP≥ InW-‰n≥Ic MOb: 9702059326

]pdw-tam-Sn-Iƒ 9920031049

tIc-f-Øns‚ GXm≠v hS-t°b-‰Øv ÿnXn-sN-øp∂ Imk¿tImSv Pn√, F≥tUmkƒ^m≥ hnjw Xo≠n Zn\w{]Xn acn-®p-sIm-≠ncn-°p-∂-h-cp-sSbpw NnIn-’bpw acp-∂p-an-√msX \c-In-°p-∂-h-cpsSbpw BXp-cm-e-b-amWn∂v. ISpØ hnj-amb IoS-\m-in\n {]tbmKw aqew PohnXw ac-hn® Hcp kaq-l-Øn-\p-th≠n \mw As√- ¶ n¬ \ΩpsS `c- W I¿Øm-°ƒ F¥mWv sNbvXXv? Im¬\q-‰m≠v s]bvX hnj-a-g-bn¬ IpXn¿∂p\n¬°p∂ Imk¿tImSv Pn√bnse {Kma-߃°v Hcp almbp≤w Ign™ bp≤-`q-an-tbmSmIpw Be-¶m-cn-I-ambn kmZriyw. bp≤w Ign™v Hcp ]Xn-‰m≠n-te-sd-bm-bn´pw ]p\¿\n¿ΩmW- { ]- h ¿Ø- \ - ß ƒ \S- ∂ n- ´ n√mØ bp≤-`q-an. bp≤-Øn¬ acn®-h-cp-tS-X-√, acn-°m-Ø-h-cpsS tcmZ-\-am-W-hn-sS Ae-b-Sn-°p∂Xv, As√-¶n¬ acn®p Pohn-°p∂- h - c p- s S. apdn- h p- W - ß mØ {]Ir-Xn-bp-sS... Dug-am-Wn-\n. Imk¿tImSv Ip∂p- I - f n¬ Ah-km-\-ambn hnj-ag s]bvXXv 2000 Unkw-_¿ 26-\mWv. hy‡n-Ifpw k∂-≤-kw-L-S\- I fpw tN¿∂v sNdp- Ø p\n¬∏ns‚ aXn-ep-Iƒ Db¿Ønb- t ∏mƒ BIm- i Øv hnjw s]bvXv IS-∂p-t]m-Ip∂ slentIm-]v‰dpI-fpsS ]mdn-°-fn-°en\v Xm¬°m-enI hncm-a-ambn. hnjw Xo≠nb {Kmaß-fnse aÆns‚bpw a\p- j y- c p- t Sbpw PohnXw IY-b-√. bmYm¿∞y-amWv. B bmYm¿∞y-Øn\p t\sc IÆSbv ° p∂ P\- { ]- X n- \ n- [ nIƒ a\p-jy-c-√. \cm-[-a-∑m-cmWv. 100tesd cmPy-߃ \ntcm-[n®n´pw C{Xbpw Zpcn-X-߃ hnXdnb F≥tUm-kƒ^m≥ \ntcm[n-°m≥ tIc-ftam tI{μtam CXp-hsc Iq´m-°n-bn-´n-√. Hcp IoS-\m-in\n G¬∏n® BLm-X߃ ]I¬sh-fn®w t]mse hy‡-am-bn-cns° ]co-£-W-ar-Kß-tfmSp ImWn-°p∂ \oXn-sb¶nepw \S-]-Sn-bn-eqsS tI{μw ImWn- t °- ≠ - X p- ≠ v . tIhew kmt¶-Xn-I-bn-eqsS D≈ XS- hm-Z-߃ Hcp ]cn-jvIrX kaql-Øn\v Hcn-°epw tN¿∂-X-√. tIhew \ntcm-[-\w-sIm≠v Xocp∂X√ Im¬\q-‰m≠v Imew F≥tUm-kƒ^m≥ hnX® Zpc¥-Øns‚ ^e-߃. Ign™ 35 h¿j-Øn-\n-S-bn¬ Bbn-c-Øn-e[nIw Bfp-Isf sIme-s∏-SpØnbpw AXn-tesd Bƒ°msc \nXy- Z p- c n- X - Ø n- e m- g vØnbpw `mhn Xe-ap-d°v h≥`o-j-Wnbmbn XpS- c p∂ Zpc- ¥ sØ kwÿm- \ - k ¿°mcpw tI{μk¿°mcpw emL-htØmsSbmWp ImWp-∂-sX-∂Xn¬ kwi-b-an√. F≥tUmkƒ^ms‚ t]cn¬ C∂v cmjv{Sob ]m¿´n-Iƒ \S-Øp∂ hnhm-Z-߃°p t\sc s]mXp kaqlw kwi- b m- e p°fmWv . ImcWw Zpcn-X-ta-J-e-bn¬ a\pjy-c-\p-`-hn-°p∂ thZ-\-Iƒ Hcp ]Xn-‰m-≠n-te-sd-bmbn am≤y-a-

nc-°p≈ Hcp sh≈n-bmgvN. apwss_ kn.-F-kv.-Sn.-bn¬ \n∂pw Ieym-Wnte-°p≈ sshIo-´sØ 5.30s‚ tem°¬ s{Sbn-\n¬ Rm≥ hnb¿∏n¬ Ipfn®p \n¬°p-I-bm-Wv. h≠n ZmZ-dn¬ FØn-bn-cn-°p∂p, P\w Iq´-tØmsS AI-tØbv°p Ib-dn-]-‰m\p≈ _≤-s∏-Sn-em-Wv. s]mXpsh, sh≈n-bmgvN Znh-k-ß-fn¬ apwss_-bnse h≠n-I-fnepw tdmUnepw Xnc°p IqSpw, ImcWw F√m-hcpw hmc¥yw ho´n¬ t]mIp-∂-Xp-sIm≠pw ]pd-Øp≈-h¿ ]ecpw apwss_-bn-te°v hcp-∂-Xp-sIm≠pw. Rm≥ \n¬°p-∂-Xns‚ ASp-Øp≈ ko‰n¬ \mep-t]¿ Ccn-°p-∂p-≠v. \mem-aXv Ccn°p-∂Xv Hcp kv{Xobm-Wv, GI-tZiw ap∏Xp hb p {]mbw hcpw. H∂pw sNøm-\n-√mØ kμ¿`-ß-fn¬ Rm≥ s]mXpsh sNøp∂ Hcp Imcyw Np‰p-]m-Sp-Isf \nco-£n-°p-I, Bfp-IfpsS tNjvS-Iƒ {i≤n-°pI Fs∂m-s°-bm-Wv. Aßn-s\-bmWv Cu kv{Xosb {i≤n-°m≥ CS-h∂Xv. Cu kv{Xo hfsc Akz-ÿ-bmbn ImsWs∏-´p. CS°v ASpØp \n¬°p∂ `¿Øm-hns\ ASpØv Ccn-°m-\mbn £Wn-°p-∂p-≠v. Abmƒ AXp \nc-kn-°p-∂p-ap-≠v. BsI \mept]¿°v IjvSn®v Ccn-°m-\p≈ ko‰n¬ Fßn-s\-bmWv A©ma-sXm-cmƒ Ccn-°pI F∂p Rm≥ A¤p-X-s∏-´p. F¶nepw B kv { XotbmSv F\n°v Akqb tXm∂m- X n- c p- ∂ n- √ . F{X-am{Xw {i≤bpw kvt\lhpw BWv Ch¿°v Xs‚ `¿Øm-hn-t\mSv, AXpsIm-≠m-Wt√m \n¬°p∂ `¿Ømhns\ C√mØ ko‰v AUvPÃv sNbvXv Ccn°m≥ £Wn-°p-∂-Xv. B a\p-jy-t\mSpw F\n°v _lp- a m\w tXm∂m-Xn-cp-∂n-√, ImcWw Xs‚ `mcy kpJ-ambn Ccp-∂p-sIm≈s´ F∂p Icp-Xn-bmWt√m `mcy Bh-iys∏-´n´pw Abmƒ Ccn°m-Ø-Xv. Bfp-Iƒ Ib-dp-∂p, Cd-ßp-∂p, h≠n HmSns°m- ≠ n- c n- ° p- I - b mWv c≠p aq∂p tÃj≥ Ign- ™ - t ∏mƒ Hcmƒ B kv{XobpsS ASpØp- \ n∂pw Cd- ß m\mbn FWo-‰p. c≠m-asXm∂pw Btem- N n°msX a‰p ]ecpw CXn\p aps∂ \n¬°p-∂XmWv Fs∂m∂pw Nn¥n-°msX B kv{Xo `¿Øm-hns\ _ew {]tbm- K n®v ASpØv ]nSn-®n-cp-Øn. s]mXpsh apwss_-bnep-≈-h¿ Cu hI Imcyß-fn¬ DZm-c-a-\-kvI-cmb-Xn-\m¬ Bcpw FXn-scm∂pw {]I-Sn-∏n-®n√. At∏mgpw B a\p- j y\v Ccn- ° m- \ p≈ Xm¬∏cyw C√m-Ø-Xp-t]mse tXm∂n F\n°v Abm-fpsS `mh-ß-fn¬ \n∂pw. Xnc-°p≈ h≠n-bn¬ thsd-sbm∂pw Nn¥n°m≥ C√m-Ø-Xn-\m¬ Rm≥ Chsc Xs∂ \nco£n®p sIm≠n-cn-°p-I-bm-Wv. `¿Ømhv ASpØv Ccp-∂Xpw Cu kv{XobpsS `mhw amdm≥ XpSßn. sas√ sas√ Ah¿ F¥n-s\m-s°tbm `¿Øm-hns\ NoØ ]d-bp-∂p-≠v. `¿Ømhv \n w-K-\mbn H∂pw adp-]Sn ]d-bmsX Ccn-°p-Ibm- W v . Abm- f psS \n w- K X `mcy- b psS tZjyhpw iucyhpw Iq´n-btX D≈q. Ah-cpsS i_vZw ho≠pw Db-cp-hm≥ XpS-ßn. Ct∏mƒ _lfw IqSp-X¬ hy‡-am-Wv. `¿Øm-hns‚ Xt‚-S-an-√m-bvabpw Abm-fpsS ho´p-Im-sc-°p-

X

ß-fn-eqsS ]pdw-temIw Adn-™Xm-Wv. F∂m¬ Ch-cpsS {]iv\ß-tfmSv \ne-hn-ep≈ GsX¶nepw cmjv{Sob {]ÿm\w {]Xn-_-≤-cm-bn-cp∂p F∂v hnizkn-°m≥ \n¿Δm-l-an-√. 39 {Kma-]-©m-b-Øp-I-fp≈ Imk¿tImSv Pn√ C∂v icn°pw {]iv \ - _ m- [ n- X - t a- J - e - b m- W v .

Pn√bv°p ]pd-tØ°pw hnjØns‚ \ocm-fn-ss°-Iƒ \o≠Xmbn t_m≤y-s∏-Sp-Øp∂ \nch[n dnt∏m¿´p-Ifpw h∂p-sIm≠n-cn-°p-∂p. Imk¿tImSv Pn√°p-]p-d-Øp≈ ]e Pn√-I-fnepw IoS- \ m- i n\nbpsS D]- t bm- K Øn¬ Zpcn-X-]q¿Æ-amb PohnXw \bn- ° p- ∂ - h - c p- ≠ v . ]ecpw Xß-fpsS Zpcn-X-Øns‚ ImcWwt]mepw Adn-bmØ \nc£-ccpw \n¿[-\-cp-am-Wv. ]nt∂m° hn`m-K-°m-cm-W-h-cnte-sd-bpw. \mep-]-Xn-‰m-≠p-Im-eambn Kh¨sa‚ v AXns‚ k¿Δ k∂m- l - ß - f p- a p- ] - t bmKn®v \S- ∏ n- e m- ° n- s °m- ≠ n- c n°p∂ Irjn kwkvIm-c-Øns‚ Cc-Iƒ. A⁄Xbpw Ac-£nXm- h - ÿ - b p- a mWv Cu a\pjy¿°v hnj- { ]- t bm- K - Ø m¬ ]nS-™p-a-cn-°p∂ {]mWn-Isf t]mse-bp≈ PohnXw \¬In-bXv. Cu Zpc-h-ÿ-bp-≠m-°n-bXns‚ [m¿Ωn-Ihpw \nb-a-]-c-hpamb DØ-c-hm-ZnXzw `c-W-Iq-SØn-\p-≠v. Ah¿°v XncnsI Ah-cpsS PohnXw \¬Ip-∂-Xn\v `-cWIqS-Øn\pw DØ-c-hm-ZnXz-ap-≠v. CsXm-s°bpw \ΩpsS Zriy]-{X-am-≤y-a-ß-fn-eqsS e`y-amb hkvXp-X-I-fm-Wv. tIc-f-Øn¬ \n∂pw Ft∂ hen-s®-dn-b-s∏´ Nne- ` m- K ym- t \z- j n- I - f n¬ Hcmsf∂ \ne-bn¬ F\nbv°pw Fs∂-t]m-se-bp-≈-h¿°pw CXn-s\-Xnsc {]Xn-I-cn-bv°m-Xncn-°m≥ Ign-bn-√. tIc-fob P\-X-tbmSv F≥tUm- k ƒ^m- s \- Ip- d n®v C\nbpw ]d-™n´p Imcy-an-√. kXyw ]d-bp-∂-h-\p-t\sc NmSnhoWv hmtfm-ßp∂ Hcp {]tXyI Ime- L - ´ - Ø n- e q- s SbmWv \Ωƒ \oßp-∂-Xv. ssZ\wZn\ ]{X- h m¿Ø- I ƒ \sΩ h√msX k¶-S-I-S-en-em-gvØp∂p. Imk¿tImSv Pn√-bn-tebv°v kXy-k-‘-ambn ItÆm-Sn-®m¬

ImWp∂ Imgv N - I ƒ Xo¿®bmbpw \sΩ thZ-\n-∏n° Xs∂ sNøpw. AwK- s sh- I eyw, _p≤namμyw, hnI-e-amb a\p-jy-cq-]-P∑-߃, {]Xyp¬∏m-Z\ XI-cm-dpIƒ, \mUn Xf¿®, tlm¿tam¨ XI-cm-dp-Iƒ! F≥tUmkƒ^m≥ a\p-jy\p kΩm-\n°p-∂Xv Xocm-Zp-cn-X-ß-fm-Wv. Xe- a p- d Ifntebv ° v ]I¿∂pt]m-Ip∂ hnj-im-]w. Imk¿tIms´ F≥tUmkƒ^m≥ {Kma-ß-fnse hnhmln-X-cm-Ip∂ s]¨Ip-´n-Iƒ°v {]k-hn-°m≥ `b-am-Wv. ]nd°p∂ Ip™n\v sshI-ey-߃ D≠m-bmtem F∂v Hmtcm-cpØcpw `b-°p-∂p. AXp-sIm≠p Xs∂ K¿`-On-{Z-߃ ChnsS h¿≤n-°p-∂p {]mW-hm-bp-hn¬ Ie¿∂p hnj-I-W-߃ izkn® 400-tesd t]¿ ChnsS ]nS™p acn-®psh∂p ]d™m¬ s]s´∂m¿°pw hniz-kn-°m-\m-hn-√. C∂v ChnsS P∑w sIm≈p-∂-hcpsS cq]- e m- h Wyw \sΩ h√msX `b-s∏-Sp-Øp-∂p. ssIIm-ep-Iƒ Xf¿∂p InS-∏nem- b - h ¿... henb Xebpw ]nf¿∂ ssI∏-Ønbpw HSn™p \pdp- ß p∂ Aÿnbpw a‰p sshI- e y- ß - f p- a mbn ]nd∂p hogp∂ Ip™p-߃. lntcm-jna-˛-\m-K-km-°n-bv°p-tijw t`m∏m¬ Zpc-¥sØ Hm¿Ωn-∏n°p-amdv ˛ ChnsS Cu sIm®p-tIc-f-Øn¬ A]q¿Δ P∑-߃ Biz- k n- ° m- s \m- ∂ p- a n- √ msX Ign-™p-Iq-Sp-∂p. C{X-sbms° A\p-`-hn-®n´pw tI{μw F≥tUmkƒ^m≥ \ntcm-[n-°mXn-cn-°m\p≈ X{¥-ß-fn¬ Xe ]pIbv°p-∂-Xm-Wv. C¥y≥ P\Xbv°v a\- n-em-Im-Ø-Xv. \qdpI-W-°n\v cmPy-߃ F≥tUmkƒ^m≥ \ntcm-[n-®n-´pw, C¥y F¥p-sIm-≠mWv CXns\ A\pIq-en-°p-∂-Xv. DØcw In´mØ Hcp-]mSv tNmZy-߃ ]ns∂bpw Ah- t i- j n- s °. C¥y- b nse {]_p-≤-cmb P\-߃ CXn-s\Xnsc, F√m A¿∞-Ønepw {]Xn-I-cn-°pI Xs∂ thWw. tIc-f-P-\X Xøm-dm-bn-s√-¶n¬ IqSn.... Rß-sf-t]m-ep≈ {]hmkn- a - e - b m- f n- I ƒ F¥p- h ne sImSpØpw CØcw B{I-a-W߃s°- X nsc H‰- s °- ´ mbn s]mcp-XpI Xs∂ sNøpw. AXn\m-bp≈ ]S-∏p-d-∏mSv Rß-fpsS ]mf-b-Øn¬ XpS-ßn-°-gn-™n-cn°p-∂p. Rß-tfmSp ssItIm¿Øp ]nSn-°p-hm≥ a\ n¬ ImcpWyw h‰mØ Hmtcmcp-Ø-scbpw R߃ £Wn-®psIm-≈p-∂p.

dn®pw BWv `mcy ]cmXn ]d-bp-∂-Xv. Xncn-s®s¥-¶nepw ]d-™m¬ Bfp-Iƒ tIƒ°pw F∂p IcpXn `¿Ømhv H∂pw an≠msX CsXms° Bkz-Zn®v Ccn-°p-I-bm-Wv. Ct∏m-gmWv F\n°p sX‰p-]-‰nb Imcyw Rm≥ a\- n-em-°p-∂-Xv. Rm≥ Icp-Xnb t]mse kvt\lw sIm≠v `¿Øm-hns\ Ccn-°m≥ £Wn-®tXm `mcy kuI-cy-ambn Ccp-∂p-sIm-≈s´ F∂p IcpXn `¿Ømhv ko‰v \nc-kn-®-sXm-∂p-a-√. `¿Ømhv \n¬°p-I-bm-bn-cp-s∂-Xn-\m¬ Cu kv{Xobv°v `¿Øm-hn-t\mSv Ccp-∂p-sIm≠v NoØ hnfn-°m≥ kuI- c y- ° p- d - h m- b n- c p- ∂ p, AXn- \ m- e mWv C√mØ ko‰p-≠m°n Abmsf Ccn-°m≥ t{]cn∏n-®-Xv. `mcy-bpsS Dt±-iyw. \√-hÆw Adn-bp-∂Xp-sIm-≠mWv F{X \n¿_-‘n-®n´pw `¿Ømhv `mcy-bpsS ASpØv Ccn-°m-Xn-cp-∂-Xpw. Pohn-X-Øn¬ CXp-t]m-ep≈ ]pdw tamSn-Ifn¬ \Ωƒ ]ecpw hoWp-t]m-Im-dp-≠v. ]e-cpsSbpw _mly-amb {]I-S\-ßfpw s]cp-am-‰hpw I≠v \Ωƒ ]e-t∏mgpw AXn-i-bn-°mdpw Nnet∏m-sgms° Akq-b-s∏-Smdpw Cs√? CXp-t]m-ep≈ Hcp PohnXw F\n°v F¥p-sIm≠p In´n-bn√ F∂p Nnet∏m-sgms° a\- p-sIm≠v ]cn-X]n-°m-dns√? ]s£, IqSp-X¬ Kl-\-ambn Imcy-߃ ]Tn-°ptºmgpw Adn-bp-tºmgpw Bbncn°pw \ap°v a\-kn-em-Ip-I, Ch-cp-sS-sbms° Pohn-X-Øn-t\°mƒ F{Xtbm kpJhpw kam[m-\hpw D≈-Xs√ \ΩpsS PohnXw F∂v. \Ωƒ [cn®p hbv°p∂Xv H∂pw Bbn-cn°n√ ]e-t∏mgpw ]e-cpsSbpw bYm¿∞ apJw. a‰p-≈-h-sc-°p-dn®v Cßn-s\-bp≈ A_-≤[m-c-W-Iƒ hfsc BgØn¬ thtcmSn Ign™m¬ ]ns∂ AXp am‰n-sb-Sp-°m≥ Ipd®p {]bm-k-am-Wv. ]ns∂ kXyw ap∂n¬ \n∂p ]√n-fn®p ImWn-®mepw AX-ßn-s\-b√ F∂v a\ p ]d-™p-sIm-≠ncn-°pw. apI-fn¬ ]d™ DZm- l - c Ww Xs∂ t\m°q, Rm≥ F¥p-am{Xw Nn¥n-®pIq´n Cu Zº-Xn-I-sf°p-dn-®v. Ch-cpsS icnbmb apJw AhnsS h®p Xs∂ ImWm≥ Ign-™-Xp-sIm≠v F\n°p kXyw a\- nem-bn. AX√ Cu F∏ntkm-Unse BZy-`mKw am{Xta I≠n-cp-∂p-≈qsh-¶n¬ Rm≥ Hcp ]s£ B lmßv Hmhdn-em-bn-cn°pw ho´n¬ Ibdn sN√p-I. PohnXw Hcp A`n-\-bam-Wv, AXn¬ Nne¿ Pbn- ° p- ∂ p, aΩq- ´ nsbbpw taml≥em-en-s\bpw t]mse. Nne¿ Atø F∂p a‰p-≈-h-sc-s°m≠p ]d-bn-°msX ]nSn®p \n¬°p-∂p, Pb-dm-an-s\bpw Zneo-]ns\bpw t]mse. PohnXw lmkym-fl-I-ambn Bkz-Zn-°p-∂-h¿ PK-Xn-sb-t∏mse Ft∏mgpw \nd™p \n¬°p-∂p. \Ωƒ \Ω-fm-Wv, \ΩpsS PohnXw \Ωp-tS-XmWv, AXv a‰p-≈-h-cpsS Pohn-X-hp-ambn Xmc-Xayw sNømt\m AXp-ambn Iq´n-°p-g-°mt\m apXn-cmXn-cn-°p-I. \ap°v \ΩpsS a\- n-s\-Xs∂ a\ n-em-°m≥ Ign-bp-∂n-√, ]ns∂-sb-ßns\ a‰p≈-h-cpsS a\ p a\- n-em-°m\pw Ah-cpsS PohnXw a\- n-em-°m\pw Ignbpw? tXm∂-epIfpw bmYm¿Yy-ßfpw XΩn-ep≈ hyXymkw Adn-bpI F∂Xv Pohn-X-Ønse Hcp henb kXy-am-Wv.

Bfp-Iƒ Ib-dp-∂p, Cd-ßp-∂p, h≠n HmSn-s°m-≠n-cn-°p-I-bmWv c≠p aq∂p tÃj≥ Ign-™t∏mƒ Hcmƒ B kv{XobpsS ASpØp-\n∂pw Cd-ßm-\mbn FWo-‰p. c≠m-a-sXm∂pw Btem-Nn-°msX a‰p ]ecpw CXn-\p aps∂ \n¬°p-∂-XmWv Fs∂m∂pw Nn¥n-°msX B kv{Xo `¿Ømhns\ _ew {]tbm-Kn®v ASpØv ]nSn-®n-cp-Øn. s]mXpsh apwss_bn-ep-≈-h¿ Cu hI Imcy-ß-fn¬ DZm-c-a-\-kvI-c-mb-Xn-\m¬ Bcpw FXn-scm∂pw {]I-Sn-∏n-®n√. At∏mgpw B a\p-jy\v Ccn-°m\p≈ Xm¬∏cyw C√m-Ø-Xpt]mse tXm∂n


12

MUMBAI

MAY 1 - 7 2011

U_nƒ {S_nƒ

www.whitelinevartha.com

M A T R I M O N I A L S

ANDHERI SETTLED PROPOSALS t]m≠n-t®-cn-bmWv U_nƒkns‚ IY-bpsS ]›mØ-ew. Kncn, Kucn F∂o c≠v Cc-´-°p-´n-Iƒ. Ah-cpsS _¿ØvtU BtLm-jw. AXn\p tijw A—\pw AΩ-bp-sam-Øv Ah¿ Hcp Imdn¬ ]pd-tØ°v t]mIp-∂p. A—s\ a\-kn-em-bn√. AΩ KoXm hnP-b-\m-Wv. hgnbn¬ h®v Im¿ A]- I - S Øn¬s]Sp-∂p. Bcpw c£-s∏Sp-Øm-\n-√msX A—\pw AΩbpw acn-°p-∂p. Kncn-sbbpw Kucn-sbbpw ]nbdn kmbv∏v (ssh Pn atl-{μ) Iq´n-s°m≠p

F{X Btem-Nn-®n´pw a\-knem-ImØ Hcp Imcy-ap-≠v. alm\-S-\mb aΩq-´n-tbmSv U_nƒkns‚ krjvSm-°ƒ IY ]d-bm≥ sN∂ Hcp kμ¿`w D≠m-bn-cn-°p-a-t√m. F¥p IYbm-bn-cn°pw Ah¿ aΩq-´n-tbmSv ]d-™n-´p-≠m-hpI? Cu IY Xs∂-bm-sW-¶n¬ A¤pXw Cc´n-°p-I-bm-Wv. C{Xbpw hensbmcp kml-k-Øn\p alm-\S≥ aΩq´n F¥n-\mWv Adn-™psIm≠v apXn¿∂Xv? Nne Imcy߃s°m∂pw Hcn-°epw DØcw e`n-°n-√. CXpw AØ-c-

°p-∂p. AXv Hcp sIme-]m-X-Iam-sW∂v Kncn Is≠-Øp-∂p. Bcp-an-√mØ Ahsf Xß-fpsS IqsS ho´n¬ \n¿Øm≥ Kncnbpw Kucnbpw Xocp- a m- \ n- ° p- ∂ p. Bcp-an-√mØ Ah-fm-sW-¶n¬ ]¿Z am{Xta [cn-°q. B apJw H∂p ImWm≥ aΩq-´nbpw _nPp°p- ´ \pw sskPp Ipdp- ∏ pw, A\q]v N{μ-\p-sams° {ian-°p∂p. Ign-bp-∂n-√. AXns‚ Nne \mS-I-߃. tImWn h®v Ibdepw A_-≤-߃ ]nW-b-epsams° tImaUn F∂ t]cn¬ ImWn- ® p- I q- ´ p- ∂ p. tkml≥

F{X Btem-Nn-®n´pw a\-kn-em-ImØ Hcp Imcy-ap-≠v. alm-\-S-\mb aΩq-´ntbmSv U_nƒkns‚ krjvSm-°ƒ IY ]d-bm≥ sN∂ Hcp kμ¿`w D≠m-bncn-°p-a-t√m. F¥p IY-bm-bn-cn°pw Ah¿ aΩq-´n-tbmSv ]d-™n-´p-≠m-hpI? Cu IY Xs∂-bm-sW-¶n¬ A¤pXw Cc-´n-°p-I-bm-Wv. C{Xbpw hensbmcp kml-k-Øn\p alm-\-S≥ aΩq´n F¥n-\mWv Adn-™p-sIm≠v apXn¿∂Xv? t]mIp-∂p. ]nb-dn-bpsS c≠v a°ƒ D≠v , Ah¿s°m∏w hf¿Øp-∂p. CXv IY-bpsS XpS-°w. Cu Kncnbpw Kucnbpw C∂v Hcp BIvkn-U‚ v dkvIyq bqWn‰v \S-Øp-I-bm-Wv. t]m≠n-t®-cn-bnse- h nsS BIv k n- U ‚ v \S∂mepw Ch- c psS bqWn‰v ]ms™- Ø pw. F√m- h - s cbpw Hcp t]md¬ t]mep-an-√msX c£-s∏-Sp-Øpw. A]-I-S-Øn¬ s]´m¬ klmbw e`n-°m-ØXns‚ t]cn¬ Bcpw ac-W-Øn\v Iog-S-ß-cpXv. CXmWv Kncn-bpsSbpw Kucn-bp-sSbpw \bw. Ch-cpsS C≥{S-U-£-\mWv XI¿∏≥. Hcp henb sIm°-bnte°v Hcp Im¿ adn-bp-∂p. Hcp Ip´n t^mWn¬ hnfn®v KncnbpsS Hm^o-kn¬ hnh-c-a-dn-bn°p- ∂ p. s{Ibn\pw Bw_pe≥kpw k¿h k∂m-l-ß-fpambn DS≥ hcn-I-bmWv Ah¿. Ah¿ F∂p ]d-™m¬ sskPp Ipdp-∏v, A\q]v N{μ≥, _nPp-°p´≥ F∂n-hcpw ]ns∂ \ΩpsS Kucnbpw Kncn-bpw. Imdn¬ \n∂v Kucn (\-Znbm sambvXp) Cd-ßp∂p. c£-s∏-Sp-Øm-\p≈ hSw s{Ibn-\n¬ \n∂v sIm°-bnte°v Fdn-bp-∂p. AXn¬ Xqßnbn-d-ßp-tºm-gmWv \ΩpsS \mbIs\, Kncn (a-Ωq-´n)sb \ap°v ImWm- \ m- I p- ∂ - X v . Ib- d n¬ Xqßn, \√ •ma-dn¬ ]Øp-]-Xn\m-bncw ASn Xmtg°v Cuknbmbn Xqßn- b n- d - ß n- t ∏mbn! ]n∂mse s]ßfpw. kXyw ]dbm-a-t√m. aΩq´n Bcm[I¿°pt]mepw ssIb-Sn-°m≥ tXm∂n-bn-´p-≠m-hn-√. Cu tImta-gvky¬ C≥t{Sm-U-£s‚ aSp∏v Ccp-]-sØm∂mw \q‰m≠nepw ae-bm-fn-Isf hns´m-gn-bp∂n-√t√m!

Øn-sem-∂mWv tXm∂p-∂p. ]nbdn kmbv∏v Kncn-sbbpw Kucn-sbbpw Gs‰-Sp-°p-tºmƒ At±-l-Øn\v c≠v Ip´n-Iƒ D≠m-bn-cp∂p F∂p ]d-™t√m. AXn¬ antj-ep-ambn (]gb Xangv \mb-I≥ kptc-jv) Kucn {]W-b-Øn-em-bn. AhcpsS hnhmlw Xocp-am-\n-®-XmWv. ]t£ antj¬ Hcp tIkn¬ s]´p. AtXmsS Kncn Cu hnhml-Øn-s\-Xn-cm-bn. hnhmlw apSßn. antj¬ Kncn-bpsS IÆnse Ic-Sp-am-bn. Kncnbpw Kucnbpw C\n Hcp hnhm-lta th≠ F∂ Xocp-am\-sa-Sp-Øn-cn-°p-I-bm-Wv. \ap-°nS-bn¬ as‰m-cmƒ IS-∂p-h-∂m¬ ]c-kv]-c -kvt\lw t]mIpw t]mepw! CXns‚ Xnc-°-Ym-IrØp-°ƒ°v Iqen sImSp-°m-sXbmtWm Bthm Fgp-Xn-®Xv . F∂m¬ hnhmlw ths≠∂v Xocp-am-\-sa-Sp-Ø-h¿ B Ãm≥Un¬ Dd-®p-\n¬t°≠? antj-ens\ I≠m¬ ]ns∂ Kucn-s°mcp s\Sp-ho¿∏mWv. BsI-sbmcp Xcn-∏v. Kncntbm? BIvkn-U‚ n¬ s]s´mcp s]¨Ip-´nsb ho´n¬ sIm≠ph∂v Xma-kn-∏n® tijw Ahsf icn-s°m∂p ImWm≥ aΩq´n Im´n-°q-´p∂ tIm{]m-b-߃. slm! aΩq-´n°v CXv {]mbw Adp]Xp Ign™p F∂ Imcyw kwhn-[m-b-I≥ ad∂p t]mIp∂p. IY-bm-Wt√m ]d-™p-h-∂-Xv. hnhmlw ths≠∂p h®v "U_nƒkv' Aßs\ Ign-™pIq- S p- t ºm- g mWv Hcp Im¿ BIvkn-U‚n¬ s]´ sskdm_m\p (X-]-kn) F∂ s]¨Ip´nsb (]¿Z- b mWv thjw) Kncn°pw Kucn°pw e`-n-°p-∂-Xv. BIvkn-U‚n¬ ss{Uh¿ acn-

ko\p-em-en\v ae-bmf kn\na A[nIw I≠v ]cn-N-b-ap-s≠∂v tXm∂p- ∂ n- √ . ae- b m- f n- Ø w sXm´p-sX-dn-®n-´n-√mØ IY. aebm-f-Øn¬ CXn-\p-apºv C{Xbpw t_mdmb Hcp kn\na Cd-ßn-bn´p-s≠∂v Hcp ]s£ tXm∂p-∂n√. C{Xbpw ]d-™-t∏mƒ IY Fs¥- ¶ nepw a\- k n- e mtbm? ]nSn In´n-bn-s√-¶nepw kmc-an√!!! CsXm-∂p-a√ IY. AXv Bg-°S¬ t]msetbm \oem-Imiw t]msetbm ]c∂p InS-°p-I-bt√. sskdm-_m\p BIvknU‚m-Ip-tºmƒ Ah-fpsS ssIhiw Hcp Aº-Xp-e£w cq]-bp-≠m-bn-cp-∂-h-s{X. AXnt∏mƒ ImWm-\n-√. aΩq-´n-bpsS kwL-Ønse Btcm ]Ww A]l- c n- s ®- ∂ mWv Btcm- ] - W w. AXv Bh-iy-s∏´v Hcp Um\nbpw Kp≠-Ifpw Ah-fpsS ]n∂m-sebp≠v. ]Ww sImSp-°m-sa∂v aΩq-´n. AXn-\n-S-bn¬ B\μv cmPv Ah-X-cn-∏n-°p∂ ]Tm≥ F∂ hn√≥. ]ns∂, antj-ens‚ Afn-b≥ F∂ as‰mcp hn√≥. I£nsb A{X I≠p ]cn-N-b-an√. Ch¿s°ms° ]Ww thWw. Ipg¬∏-W-amWv. AXn-\p-th≠n Nne t]mcm´ \mS-I-߃. IY-Iƒ \Ωƒ Pohn-°p∂ kaq-l-Øn-ep-≠v. AXv Is≠Øm-\p≈ IÆp-I-fmWv th≠Xv . ]d- ™ Xv A\- i z- c - \ mb temln-X -Zm-kmWv. U_nƒkns‚ IY \ΩpsS CSbn-ep-f-f-X-√. AXv kn\n-abv°v th≠n krjvSn-®-Xm-Wv. Cu IY t{]£-I\v F{X A\y-am-tWm, A{Xbpw A\y-am-Ip∂p Cu kn\n-abpw. ckn-°m≥ ]‰nb Hcp aplq¿Øw, IqSp- X - s em∂pw th≠, Hcp Ah-kcw t]mepw kwhn- [ m- b - I ≥ \¬Ip- ∂ n- √ . CXv kn\n-a-b-√, kn\n-a-sb∂

Iem-cq-]-Øn\v If¶w Nm¿Øm≥ cq]- s ∏- S p- Ø nb as‰t¥m BWv. aΩq-´n, \Zn-bmsambvZp XpS-ßnb A\p-{K-loX {]Xn-`-Isf IYm-]m-{X-ß-fm°n am‰m-\p≈ {iaw kwhn-[m-b-I≥ \S-Øn-bn-´n-√. aΩq´n aΩq-´nbmbpw \Znb \Zn- b - b mbpw kpcmPv kpcm-Pmbpw \n¬°p∂p. ChnsS IY-sb¥v? kn\n-asb¥v? _nPp-°p-´-s\bpw kpcm-Pn-s\bp-amWv tImaUn Un∏m¿´psa‚ v G¬∏n- ® n- c n- ° p- ∂ - X v . _nPp-°p-´≥ Gsd-sbms° hnPbn®p F∂p ]d-b-s´. F∂m¬ kpcmPv Ah-X-cn-∏n-°p∂ tIkn√m h°o¬ \ncmi am{XamWv \¬Ip-∂Xv. ]gb \º-cpIƒ Bh¿Øn®v hnc- k X krjv S n- ° p- I - b mWv kpcm- P v . Nne tIma-Un-I-sfms° I≠m¬ kl-Xm]w tXm∂pw. \Zn- b m- s am- b v X p- h ns‚ "hnw' {]tbm-K-amWv FSp-Øp-]-d-tb≠-Xv. I≠p-]n-Sn® Imew pX¬ CXv ae-bmf kn\n-a-bn¬ IS∂p IqSn-b-Xm-Wv. Cc´ ktlm-Z-c-ß-fpsS sk‚n-sa‚ vkv Fs∂ms° ]d™m-Wt√m t{]£-Isc Xntb-‰dn¬ Ib-‰m≥ AWn-bd {]h¿Ø-I¿ Dt±-in-°p-∂-Xv. Cu kn\n- a - b nse sk‚ n- s a‚ v k v cwK-߬ Hm¿ØmWv Rm\pw tcmln-Wnbpw dtÃm-d‚n-seØn s]m´n- ® n- c n- ® - X v. a\- ns\ kv]¿in-°p∂ Hcp Ub-tem-sKgp-Xm≥ k®nbpw tkXphpw GsX-¶nepw \√ Fgp-Øp-Im-c\v injy-s∏-tS-≠n-bn-cn-°p-∂p. aΩq-´n, \Znb F∂n-hcpsS A`n- \ - b - s Ø- ° p- d n- ® m- W t√m BZyw ]d-tb-≠-Xv. \Znb IYm]m-{X-ambn amdm-\p≈ Nne {iaß-sfms° ImgvN h®n-´p-≠v. A{X- s b- ¶ nepw Bizm- k w. aΩq´nbv°v {]tXy-In®v IjvS-∏msSm-∂p-an-√. At±-l-Øn\v sh√phn-fn-bp-b¿Øm≥ am{X-ap≈ cwKß- s fm∂pw ]S- Ø n- e n- √ - t √m. ss¢am- I n¬ sIm°- b n- t e°v sXdn-®p hogp∂ \Zn-bm-sam-bvXphns\ Ωq´n NmSn-∏n-Sn®v c£-s∏Sp-Øp∂ Hcp cwK-ap≠v. Xangnse cP-\n-Imt¥m Cf-b-Z-f-]Xntbm H∂p-a-s√∂v B Hscm‰ cwK-Øn¬ a\-kn-em-Ipw. ]ns∂ \mbnI X]- k n. Ah¿°v Hcp `mh-ta-bp-≈q, Hcp an≠m-∏q-®. an°-t\-chpw IÆoscm-gp°n Hcp Ccn-∏m-Wv. aΩq´n°v t]cn-s\mcp \mbn-I. hn√\mbn h∂ B\μv cmPns‚bpw Gsd-°m-e-Øn\v tij-saØp∂ kptc-jn-s‚-bp-sams° A`n-\bw I≠m¬ Nncn-°tWm Ic-btWm F∂-dn-bmsX _p≤nap-´pw. ssh Pn atl-{μbv°pw H∂pw sNøm-\n-√. CSn- s h- ´ n- b - h s‚ Xe- b n¬ ]mºp-I-Sn®p F∂v ]d-bp-∂Xp t]mse Inc¨ Ah- X - c n- ∏ n°p∂ Hcp sF‰w Um≥kp-ap≠v Nn{X-Øn¬ F¥n-\m-Wmthm? Cu kn\na I≠n´v Fs¥-¶nepw Hcp em`-an-cn-°s´ F∂v kwhn[m-b-I≥ Icp-Xn-bn-´p-≠m-Ipw. ]m´p-Iƒ H∂pw \√-X-√. kp{_lv a Wy- ] pcw s^bnw Pbnwkv hk-¥-\mWv kwKoX kwhn-[m-b-I≥. F¥m-bmepw ae-bm-fn-Iƒ°v H∂m-iz-kn-°mw. ssN\m Su¨ Ipg-∏-an-√msX I≠n-cn-°m-hp∂ kn\n- a - b m- W - t {X. As√- ¶ n¬ l¿Øm¬ Ign-™-Xn\p ]pdtI ]Wn-ap-S°w F∂ Ah-ÿ-bmbn- t ∏m- I p- a m- b n- c p∂p ]mhw ImWn-Iƒ.

EZHAVA BOYS E 44: Andheri settled Thalassery ezhava thiya boy 37, 5’8’ choti PDC plus 3 yrs computer working as computer centre manager E 53: own flat Bhandup settled Kannur ezhava boy 37, 5’4’ pooram SSC working Vashi 12,000/E 9: Vikhroli settled TVM ezhava boy 47 160cm anizham CA accounts manager Worli E 12: Chembur own flat well settled Kannur thiya boy 39, 5’8’ Rohini fair handsome graduate, computer own exporting co. 12 lac pa E 13: Bhandup own flat Calicut thiya boy 35, 5’8’ Bsc, Office asst. 6000/middle class, no dowery girl preferred E 10: Mulund settled Kannur ezhava boy 41, 5’6’ makeeram working with L&T secretary, father retired 1 brother 1 sister both married NAIR BOYS N 179:Sakinaka settled Mavelikara nair boy 30, 170 cm, fair, chathayam Mcom, DFM working Malad 20,000/N 170:Dahisar settled Chenganur nair boy 28, 5’10’ 65kg, chatayam Mcom Jr.officerAndheri N 165:Bhandup settled Palakkad nair boy 27, 5’8’ anizham Bcom, H/w, S/w working with Cipla accounts dept. N 153:Andheri settled Haripad nair boy 30, 5’10’ fair, triketta, BE in mechanical instrumentation working with Italian MNC Malad 1 lac pm N 138:Mulund settled Kollam pillai boy 32, 70kg, 5’7’ punartham Bsc, Dip in management, working as production officer pharma N 135:Mulund settled Alleppey nair boy 32, 80kg, 180 cm wheatish makam Bcom and shipping management working Behrain as aircraft maintenance 15 lac pa N 124: Andheri settled Kannur nambiar boy 35, 5’11’ 80kg, BA, Diploma in event management working with Globospot 18,000/- pm N 122:Bhandup settled Tellicherry nair boy 31, 5’6’ 80kg, pooyam 12th plus Diploma in AC and Refrigeration working as customer account executive 20,000/N 117:Powai settled Pandalam nair boy 31, 5’4’ 62kg, pooradam BE electronics net work engineer,IBM Singapore N 15: Andheri settled Trissur nair boy 34, 5’10’ thiruvathira BE Engg, software consultant TCS Mumbai N 37: Mulund flat settled middle class Trissur nair boy 42, 5’5 chovvadosham thiruvonam SSC, working with Engg co . 9000/- middle class girl preferred N 8: Bhandup settled kannur nair boy 32,164 cm, pooradam, B.tech/GNIIT/MBA pursuing, working

with HSBC pune as team leader, 75,000/- pm, 1 brother MTV, father manager SaudiArabia N 46: Matunga settled Palaghat Ottapalam nair boy 35, 5’6’ MA, Diploma French, computer application working with French academy/business own flat, car, scooter financially sound, * left leg polio affected, can do all activities alone N 35: Bhandup settled Kanyakumari hindu nadar boy 31, 5’8’ 75 kg pooram HSC, diploma in electronics & computer H/W working as net work supervisor vile Parle 16,000/N 64: Andheri settled TVM nair boy 36 , 5’6’ chatayam, Bcom, hotel management working Dubai as supervisor N 66: Mulund financially well sound Palaghat Nambiar boy 30, 172 cm wheatish handsome choti shudhajadakam Bcom, MBA ICFAI – Bangalore , Company director 12 lac pa N 39: Andheri settled Palaghat menon boy 29, 80 kg, 184 cm, attam, Bcom director in charge father business financially sound N 70: Andheri settled Aluva nair boy 37, 5’7’ wheatish choti 1st yr Bcom, photography business own flat N 80: Andheri settled Kollam nair boy 41, 5’5’ chatayam BA, Dip in aircraft maintenance engg., working with Air India 60,000/- pm Other caste hindu girls OTHER CASTE HINDU GIRLS V 75:Sakinaka settled Kannur goldsmith girl 28, 5’2’ Bcom, assount assistant. V 74:Sakinaka settled Kannur goldsmith girl 30, 4’11’ rohini Bcom, working as account asst. V 72:Kurla settled Trissur vishwakarma carpenter girl 24, 5ft, revathi, Bcom, IATAworking 15,000/-pm V 60: Sakinaka settled Alleppey vishwakarma blacksmith girl 27, 5’3’ moolam BAworking withADFC bank V 59: Bhandup settled Kannur vishwakarma carpenter girl 26, 5’2’ Bharani, Msc, pursuing PHD V 13: Andheri settled Kannur goldsmith girl 27, 5’4’ puruttathi good looking accounts officer MNC group 20,000/Malabar side boys preferred. V 18:Mulund settled good looking slim Trissur Deevara girl 24, 152cm, Thiruvathira, Mcom, araya, deevara, mukkuva other cast boys considered. V 20: Bhandup settled middle class padanna kurup girl 30, 5’3’ bharani working as office executive 7,000/- cast no bar hindu middle class boys concerned V 24: Alleppey carpenter girl 28, 5ft thiruvathira Mcom plus computer working Marol naka, father NRI viswakarama/other cast boys considered

Sanju P.Daniel (Andheri) Weds Sini George(Thane) on 29/1/2011 at St’ Marys Malankara Catholic Syrian Church, Sakinaka at 4.00 pm

Smitha Matrimonials & House Servant Agency C/149 Station Plaza, Bhandup(W), Mumbai-78 Ph: 25666329/25665471/9867770184

Bhayandar:9821694370 / Borivli: 9819089662 / Dombivli: 9324010042

Website:smithamatrimony.com / Email:gsmitha44@yahoo.com


MUMBAI

www.whitelinevartha.com

MAY 1 - 7 2011

\K-cm-\p-`-h-߃ GXp {]Xn-k-‘n-bnepw a\- ns‚ ka-\ne hnSm-sXbpw `b-s∏-Sm-sXbpw \n∂m¬ \ap°v c£-s∏-Sm≥ ]‰pw ]s£, ]ecpw {]tXy-In®p hb- m-b-hcpw kv{XoIfpw AXpt]msebp≈ ka-bØv ]cn-{`-an®v t]mIp-∂p. B ]cn-{`aw Ah¿°v KpW-am-Ip-∂p. Hcp ]´n°p t]mepw \ΩpsS ]cn-{`-ahpw `bhpw I≠m¬ Xncn-®-dn™v \tΩmSv A{I-am-k-‡ambn s]cp-am-dm≥ Ign-bpw. ]ns∂ a\p-jys‚ Imcyw ]d-btWm? GXm-bmepw kq£n-®n-cn°p-I, CXp-t]m-se-bp-≈-h-cpsS Cc-bm-Im-Xn-cn-°m≥.

13

JAYA KERALA CARGO MOVERS (Household Packers & Movers)

\nß-fpsS ho´p-km-[-\-߃, I®-hS kma-{Kn-Iƒ F∂nh ]mbv°v sNbvXv C≥jz¿ sNbvXv kpc-£n-X-ambn tIc-f-Øns‚ GXp `mK-tØ°pw FØn-®p-sIm-Sp-°p-∂-Xn\pw XncnsI sIm≠p-h-cp-∂-Xn\pw N.B. Imdp-Iƒ I≠-bn-\-dp-Iƒ hgn kpc-£n-X-ambn DØ-c-hm-Zn-Xz-tØm-Sp-IqSn tIc-f-Øn-se-hn-sSbpw FØn-®p-sIm-Sp-°p-∂p.

n[n- b psS aSn- » o- e bn¬ \ap°v A\p-Iqe-amtbm {]Xn-Iq-eamtbm D≈Xp ]eXpw Icp-Xn-bncn-°mw. AXv Imew I¬∏n-®n-cn°p∂ ka-bØv IW-°p-sX‰msX \ap°p Xs∂ In´p-Ibpw sNøpw. AsXm∂pw thsdbm¿°pw ]¶n-Sm\pw ]‰p-I-bn-√t√m. kw`-hn-°p-∂-sX√mw I¿Ω^-e-am-sW∂p ]d™p kam-[m\n-°p-∂-Xn¬ A¿∞-an-√-Xm-\pw. Fs¥-∂m¬ kXy-k-‘-ambn Pohn-°p∂ F{Xtbm ip≤∑m¿°pw NXn ]‰m- d nt√? NXn°pw I≈- Ø - c - Ø n\pw ]‰nb Bsc-sb-¶nepw In´n-bm¬ Ahsc ]q¿Æ-ambpw D]-tbm-Kn°p-∂-h-cmWv C∂p temI-Øn¬ an°-h-cpw. Nne-t∏mƒ \Ωsf Bsc-¶nepw I_-fn-∏n-®p Ign™m¬ \mw ]d-bm-dn-t√, ""Fs‚ Cuiz-cm, Rm≥ Bscbpw h©n®n-´n-√t√m ]ns∂ F\n-s°ßs\ CXp kw`-hn®p? F∂v Aßs\ \n¿_-‘-an-√. ]q¿Δ P∑-Øn¬ hniz-kn-°p-∂-h-cmsW- ¶ n¬ At∏mƒ sNbv X sX‰n\v Ct∏mƒ ^ew In´nsb∂p ]d™p kam-[m-\n-°pw. apwss_ \K-c-Øn¬ hkn°p∂ kma¿∞y- a p- ≈ - h cpw C√m-Ø-hcpw h©n-°-s∏-Sp-∂Xv ]e- t ∏mgpw kw`- h n- ° m- d p- ≠ v . AXv Hgn-hm-°m-t\m, t\cn-Smt\m D≈ \ΩpsS {]Xn-tcm[ i‡n°p-dhp Xs∂. hfsc kq£n®p Xs∂ \S-°p∂ F\n°p Xs∂ Hcn-°¬, Hcp Ibv∏p≈ A\p-`-hap-≠m-bn. Hcp Znhkw cm{Xn 8 aWn-tbm-Sp-IqSn Rm≥ KtcmUnbm \K-dn-ep≈ Fs‚ ho´nte-bv°v Hm^okp Ign™p t]mIp∂ kabw hoSn-t\mSv ASpØp Ign-™p. At∏mƒ A[nIw shfn-®-an-√mØ HcnSØv FØn-b-t∏mƒ, I≠m¬ {]mIr- X - c q- ] - Ø n¬ apjn™ thjw [cn®v Iøn¬ Hcp πmÃnIv _mKpw, AXn-t\mSp tN¿Øv Hcp sNdnb ^bepw Iq´n-∏n-Sn®v Hcmƒ FXntc hcp∂p. Fs‚ Iøn¬ Hcp {_o^v tIbvkpw D≠m-bn-cp-∂p. Abmƒ Fs∂ IS∂p t]mIptºmƒ Fs‚ {_o^v tIkn¬ Abm-fpsS Iønse πmÃnIv _mKv \∂mbn Dc- n-°-S-∂p-t]mbn. DSs\ Iøn-ep≈ _mKv Xmsg hoWp. H∏w ^b-epw. AXp c≠pw Abmƒ Ip\n-s™Sp-°p-tºmƒ "tkmdn' ]d-™n´p Rm≥ aptºm´p \S-∂p. GItZiw Fs‚ _n¬ UnwKns‚

h

tK‰n-se-Øn-b-t∏mƒ Btcm ]pdIn-ep≈Xmbn tXm∂n. Xncn-™pt\m-°n-b-t∏mƒ Abmƒ sXm´p ]pd-In-ep-≠v. Abmƒ ]d™p Fs‚ s]´n-bn¬ IqSn AbmfpsS πmÃnIv _mKv Dc- n-bt∏mƒ Xmsg hoWXv Abm-fpsS £b-tcm-Kn-bmb aIƒ°p th≠n hmßnb acp-∂p-I-fm-bn-cps∂∂pw ]Icw acp∂p hmßn-°W-sa-∂p-sa√mw. AsX√mw \neØp-hoWv s]m´n-t∏m-b-Xn-\m¬ Ip´n- b psS NnIn’ apS- ß p-

sXmSp-]pg sI. i¶¿

sa∂pw ]d-™p. acp-∂ns‚ hne 400 cq]-bm-sW∂pw AXn-\m¬ ]Ww C\n Fhn-sS-t∏m-bpw D≠m-°m≥ ]‰n-‰m-Ø-Xn-\m¬ F√mw IjvS-Øn-em-sb∂pw ]d™-t∏mƒ Zb-tXm∂n Rm≥ Abmsf ASp-Øp≈ acp-∂p-I-Sbn¬ Iq´n-s°m-≠p-t]mbn Abmƒ ^b-en¬ Im´n-Ø∂ s{]kv{In-]vj-\p-k-cn-®p≈ acps∂√mw hmßn ssIøn¬ sImSpØp. At∏mƒ Abmƒ ]d™p, Abmƒ°v acp∂p ths≠∂pw, ]W-ambn 400 cq] In´n-bm¬ aXn-sb-∂pw. Rm≥ ImcWw Hcp Ip´n-bpsS NnIn’ apS°w hc-cpsX-∂p≈ B{K-l-tØm-sS-bpw, Rm≥ aqew A{]-Imcw kw`-hn®t√m F∂ Ip‰-t_m-[-tØmsSbpw 400 cq] sImSpØv Abmsf ]d™p hn´p. a\- n\p hfsc kwXr]vXn tXm∂n. ASpØ Znhkw Rß-fpsS tImf-\n-bn¬ Xs∂-bp≈ Hcp kplr-Øn-t\mSv Xte Znhkw F\n-°p-≠mb kw`hw Rm≥ hnh-cn®p sImSp-Øp. Abmƒ AXp tI´n´v ]d™ Imcy-߃ Fs∂ A¤pX kvX_v[-\m-°n. Abmƒ ]d-™Xv C{]-Im-c-amWv. B a\p-jy≥ Iptd-°m-eambn k‘y Ign-™m¬ Np‰nØn-cn-bp∂ Hcp-Ø-\m-Wv. {]tXy-In®v Hcp tPmen-bp-an-√. IpSpw-_-sam-∂p-an-√. Hcp ktlmZ-cn-bp-≈Xv hoSp-I-fn¬ ASn-®phmcn ]m{Xw tXbv°p∂ tPmen sNbvXv Pohn-°p-∂p. Hcp teme-

amb πmÃnIv k©n- b n¬ Abmƒ sIm≠p \S-°p-∂Xv acp∂p≈ Ip∏n-I-f-√. adn®v Ipsd Ip∏n-®n-√p-I-fm-Wv. ^b-ense IS-em-kp-Iƒ ]≠-sØ-tbtXm acp∂p Ipdn® IS-em-kp-I-fm-Wv. k‘y Ign™v hgn-bn¬ t]mIp∂-bmƒ X\n-®m-sW-¶n¬ tZltØm-Sp-cpΩn \S∂v Ip∏n-®n-√p-Ifp≈ k©n a\-]q¿Δw a‰p-≈-hcpsS ico-c-Øn¬ sIm≈n®v Xmsg-bnSpw. At∏mƒ AXnse Ip∏n-®n-√p-Iƒ Xmsg hoWp NnX-dpw. At∏mƒ acp∂p Ip∏nIƒ Xmsg hoWp s]m´n-bXv \Ω-fm-sW∂p≈ ]gn Nmcn `ojWn-s∏-SpØn ]Ww hngp-ßpw. Cß-s\-bmWv Abmƒ Pohn-°p∂-Xv. AsX√mw tI´-t∏mƒ F\n°p hniz-kn-°m-\m-bn-√. Imc-Ww, Rm≥ Hcn-°epw {]Xo£n- ° mØ Hcp am¿§- a m- W v Abmƒ D]-Po-h-\-Øn-\mbn Xncs™-Sp-Øn-cn-°p-∂-Xv. F\n-°dn-bm-hp∂ ]e-tcmSpw Rm\o kw`hw ]d-™p. Ah-sc-¶nepw kq£n-®n-cn-°-s´-sb-∂p-t±-in®v ]n∂oSv Hcn-°epw Abmsf ImW-cp-sX∂p Rm\m-{K-ln-®p. Hcp Znhkw sshIp-t∂cw ]®-°-dn-am¿°-‰n¬ \n∂pw aSßp-tºmƒ ]gb X{¥w {]tbmKn-°m-\msW∂p tXm∂p-∂p, Rm≥ Hcn-°¬IqSn Abmƒ ]pdIn¬ hcp-∂Xp I≠p. BK-at\m-t±iw Adn-bm-hp-∂-X-\m¬ Rm≥ IqSp-X¬ ss[cyw kw`cn®v Abm- t fmSp tNmZn- ® p. ""\n\°p \mW-an-t√, Cßs\ Pohn-°m≥, thsd sXmgn-sem∂p-ant√ F∂v ?'' s]s´∂v Abmƒ ]pd-tIm´p Xncn™v \S∂p ad-™p. GXp {]Xn-k‘n-bnepw a\- ns‚ ka-\ne hnSm-sXbpw `b-s∏-Sm-sXbpw \n∂m¬ \ap°v c£-s∏-Sm≥ ]‰pw ]s£, ]ecpw {]tXyIn®p hb- m-b-hcpw kv{XoIfpw AXp- t ]msebp≈ ka- b Øv ]cn-{`-an®v t]mIp-∂p. B ]cn{`aw Ah¿°v KpW-am-Ip-∂p. Hcp ]´n°p t]mepw \ΩpsS ]cn{`-ahpw `bhpw I≠m¬ Xncn-®dn™v \tΩmSv A{I-am-k-‡ambn s]cp-am-dm≥ Ign-bpw. ]ns∂ a\p-jys‚ Imcyw ]dbtWm? GXm-bmepw kq£n-®ncn-°p-I, CXp-t]m-se-bp-≈-hcpsS Cc-bm-Im-Xn-cn-°m≥. ImcW-sa-s¥-∂m¬ Hcp ]g-s©m√p tI´n-t√, ""Hmtcm \nan- j hpw Hcp sXΩmSn P\n-°p∂p'' !

I≈-∏W \nt£-]-Øn¬ C¥y ap∂n¬! hntZi _m¶p-I-fn¬ G‰hpw IqSp-X¬ I≈-∏Ww \nt£-]n®n-cn-°p-∂Xv C¥y-°m-cm-sW∂v hn°n-eoIvkv ÿm]-I≥ Pqenb≥ Akm-©v. kznkv _m¶nse h≥ \nt£]w C¥y°v Xncn-®Sn-bm-hp-sa∂pw Akm©v ap∂-dn-

bn∏v \¬Ip-∂p. Hcp A`n-ap-JØn-emWv Akm©v Cu shfns∏-Sp-ج \S-Øn-bn-cn-°p-∂-Xv. kznkv _m¶n¬ ]Ww \nt£-]n®n-cn-°p∂ C¥y-°m-cpsS t]cpIƒ Xs‚ ]°¬ Ds≠∂v shfn-s∏-Sp-Ønb Akm©v CXv

C¥y≥ kºZv hyh-ÿn-Xn-bn¬ {]Xym-Lm-X-߃ krjvSn-°psa∂ ap∂-dn-bn-∏mWv \¬In-bncn-°p-∂-Xv. CXn-s\-Xnsc C¥y≥ k¿°m¿ IqSp- X ¬ Pm{KX ]pe¿Ø- W - s a∂pw Akm©v ]d-bp-∂p.

Plot No. 48, 49, Unit No. 2, Gokul Mani Bldg., Sector 19A, Vashi.

Ph.: 64521527. Dombivali : 0251-2822096. Mob.: 9819724561, 9930041872, 9223382781. Email : vkgopinathannair@gmail.com

CODE ENGINEERS PVT. LTD.

We undertake Fabrication & Erection Of Piping

Structural & Equipments 204, B-Wing, Sai Sangam, Plot No. 85, Sector-15, CBD Belapur, Navi Mumbai400614. Tel.: 27566667 / 27566668 / 27576665 / 27576668. Works : A-193, 194, Chincholi MIDC, Solapur, Maharashtra-413255.

A/C.,

REFRIGERATION Mohan Refrigeration Works: Prop. S. Mohanan Nair Undertakes all types of: Chilling Plants, Central Plant, Split&Window Air Conditioners, Refrigerators, Deep Freezers, Water Coolers, Motor Winding, Spray Painting, Electrical&Wiring Works etc... Office: 1/8, B.M. Patil Niwas, Near Neera Nagar, Thakurli(E). Works: Shop No.1, Sangam Apts., Opp. Dosthi Building, Wadala (E), Mumbai400 031. Mob: 9820923503, 9920627833, 9820923504. Fax: 02512420961, mohanrefrigeration @vsnl.net

MAVELI CHITS PVT. LTD. amthen NnSvkv ss{]. enan-‰Uv Shop No. 1, Suman Palace, Station Road, Ulhasnagar-421004. Ph.: 0251-2586660/2586665.

Monthly Auction Chits Ranging from Rs. 10,000/- to Rs. 10,00,000/Monthly Instalment from Rs. 500/- to Rs. 40,000/Join Today. Save Today for a better tomorrow

Kalyan Office : Shop No. 105, 1st Floor, Jai Shreeram Bhavan, Next to Dr. Chandrika’s Eye Clinic, Nana Pawse Chowk, Kolsewadi, Kalyna (E). Ph.: 2360995. Panvel Office : Shop No. 17, Omkar Arcade, Plot No. 24, Sec. 15A, Opp. Railway Station, New Panvel (E). Ph.: 022-27491996.

SUNIL

Energy • Spirit • Happiness

9833468478

We Undertake Birthday Parties, Engagements, Marriages, Get- togethers & Stage Shows.

Shop No.3, Nav KrishnaDham Chs. Rajaji Path, Dombivli (E)

RHYTHM DIGITAL STUDIO

All Digital Solutions Video Shooting, Photography with Digital Album, Mixing Editing, Dubbing, Modeling Photography etc. 3, Panchasheel, Opp. Bank of India,Pune Link Road, Katemanivli, Kalyan (E). Mob: 9869132383, 9870414428, 9324762194.


14

MUMBAI

MAY 1 - 7 2011

www.whitelinevartha.com

apwss_ \mS-I-thZn Xmfp-Iƒ adn-°p-tºmƒ˛-33

]ptcm-K-a\ Nn¥-bpw, BZ¿i-ip-≤n-bp-ap≈ Iem-Im-c≥ kmwkvIm-cnI {]h¿Ø-I≥ cmP≥ ISIS-∂ ∂-∏ -∏≈n ≈n cmP≥ teJ-I≥

hSs° ae-_m-dnse IS-∂-∏≈n {Kma-Øn¬, t]cp-tI´ ISm-t¶m´v Xd-hm-´n-emWv cmP≥ IS-∂∏≈n P\n-®-Xv. ISm-t¶m´v am°w F∂ sXø-Øns‚ sFXo-ly-hpambn _‘-s∏-´-Xm-Wv ISmt¶m´v Xd-hm-Sns‚ al-Xzw. Xdhm-´nse HtX-\≥ \ºym-cp-sSbpw, Pm\In AΩ-bp-sSbpw A©p- a - ° - f n¬ c≠m- a - s Øbmfmbn P\-\w. amX-aw-Kew sslkv°q-fnepw ]ø- ∂ q¿ tImtf- P n- e p- a m- b n, hnZym- ` ymkw ]q¿Øn- b m- ° n.

s∏-´, ASn-b-¥n-cm-h-ÿ-bpsS Idp-Ø-\m-fp-I-fm-bn-cp-∂p, AXv. hnZym¿∞n-Po-hn-X-Øn¬, hnZym¿∞n s^U-td-j≥ {]h¿Ø-I-\m-bn-cp∂ cmP≥ IS∂- ∏ - ≈ n- b n- e pw, kzm`m- h n- I ambpw B Icn-\n-g¬ ]n¥p-S-cmXn-cn-°m≥ \n¿Δm-l-an-√t√m!! AØcw Hcp kmaq-lym-¥-co-£Øn¬ \n∂pw hcp∂ Hcp bphmhn\v apwss_bnem-bmepw shdpsX-bn-cn-°m≥ Xo¿®-bmbpw Ignbn-√. 1981¬ Im¥nhven ae-bmfn kam-P-Øns‚ hm¿jn-I-Øn\v Ah-X-cn-∏n® "im]-civan' F∂

, Aa¿jw, Bbncw apJ-h-ap-≈ kqcy≥, Ie- I v S ¿, kam- [ n, Bfl-bp-≤w, Blzm-\w, A]-kzcw, A\p-jvTm-\w, Im\¬P-ew, hoc-irw-J-e, tlmaw, D]-tcm-[w, bpK-Xr-jvW, tZh-k-¶o¿Ø-\w, hnip-≤-sk-_m-Ãym-t\m-kv, cmPk-`, sIm´m-c-sI-´v, k¿∏K-‘n, c≠mw sI´nse AΩ, apƒ°n-coSw, t]mb Zn\-ßsf h∂n-´p-t]mIq, F∂pw ]d-°p∂ ]£n, BXn- c - s °mcp Xncp- h m- X n- c , kzmXn-Xn-cp-∂mƒ XpSßn ap∏-Xntesd \mS-I-ß-fn-emWv 1981 sXm´n-tßm-´p≈ Ime-b-f-hn-\p-

Xn-tb-‰-dp-Iƒ Ah-X-cn-∏n-°p∂ \mS-I-߃°pw XΩn¬ KpW-Ic-ambn Fs¥-¶nepw hyXymk߃ Dt≠m? ]db-Ø-°-hy-Xym-k-ßsfm∂pw I≠n-´n-√. an°-hmdpw Htc Xcw Bfp-Iƒ Xs∂-bmWv c≠nepw AWn- \ n- c - ° p- ∂ - X v . Ah-X-cn-∏n-°p∂ \mS-I-ß-fpw, AXns‚ ktμ-itam e£ytam t\m°n-b√ ]e-t∏mgpw sXcs™-Sp-°p-I. Ah-X-cn-∏n-°m\p≈ kuI-cy-hpw, kv{XoI-Ym]m-{X-ß-fpsS FÆw F{X Ipd-

Peeveesart@gmail.com 9920017452

]ptcm-K-a-\-Øns‚ t]cn¬ {]h¿Øn-°p∂ Hmtcm {]ÿm-\-hpw, Xß-fpsS Nn¥bpw {]h¿Ø-\-ßfpw GsX¶nepw Hcp sXmgp-Øn¬ sI´n-bn-Sp-I-bmWv sNøp-∂-Xv. B ÿnXn°v Hcp am‰-ap-≠mh-Ww. kzoIm-cy-amb Hcp s]mXp ho£-W-hpw, ]cn-]m-Sn-I-fp-ap-≠m-hWw. F¶n¬ am{Xta AXv Hcp apJy-[m-cbmbn amdp-I-bp-≈q. "bpK-kw-{Iaw', "AΩ', "]S-bWn', "kqcy-th´', "kv]m¿´-° v ' XpSßnb ]ptcm-K-a-\-]-camb \mS-I-߃ sUt°md A°m-eØv Ah-X-cn-∏n-®n-cp-∂p. Chn-SsØ henb IemIm-c-∑m-sc∂v `mhn-°p∂-h¿°v AXpƒs°m≈m≥ Ign-™n-√. e£yt_m-[-hpw, h¿§-cmjv{Sobw Dƒs°m-≈p-∂Xp-am-bn-cp∂p B \mS-I߃! sUt°m-d-bpsS kmwkvIm-cnI {]h¿Ø\-߃°pw, B e£yhpw, {]Xn-_-≤-X-bpw D≠m-bn-cp-∂p. ]s£ Ah¿°Xv XpS¿∂p \ne-\n¿Øm-\m-bn-√t√m!

cmP≥ IS-∂-∏≈n A`n-\-bn® hnhn[ \mS-I-ß-fnse Zriy-߃ hnZym¿∞n- Po-hn-X-Øn¬ Xs∂, \mS-I-hpw, a‰p Iem kmwkvImcnI {]h¿Ø-\-ß-fp-ambn _‘s∏-Sm≥ Ah-kcw e`n-®n-cp-∂p. kvIqƒ hm¿jn-I-Øn-\v, A≤ym]-I¿ Ah-X-cn-∏n® \m-S-I-Øn¬ _me- \ - S - \ mbn cwK- { ]- t hiw sNbvXp. A©mw ¢mkp hnZym¿∞n-bm-bn-cp∂p At∏mƒ. F´mw Xc-Øn¬ ]Tn-®p-sIm-≠ncp-∂-t∏mƒ as‰mcp \mS-I-Øn¬ kv{Xothjw [cn®v cwK-Øp-h∂p. XpS¿∂v tImtfPv Pohn-XØnepw \mS-I-Øn¬ hyXykvX IYm-]m-{X-ßsf Ah-X-cn-∏n®v \√ \S-s\s∂ AwKo-Imcw t\Sn. amX-aw-Kew sslkv°qfnse t{UmbnwKv A≤ym-]-I-\mbn-cp∂ Icp-Wm-I-c≥ amÿ, Nn{X-Im-c≥ F∂-Xn-\p-]p-d-sa, A`n-\-bw, kwhn-[m-\w, \rØw, \rØ-kw-hn-[m\w F∂o cwKß-fnepw \n]p-W-\m-bn-cp-∂p. At±- l - h p- a m- b p≈ ASpØ _‘w. \mS- I sØ Kuc- h ]q¿Δw ho£n-°p-hm-\pw, A`n-\b-Øn-epw, kwhn-[m-\-Ønepw Xm¬]cyw tXm∂p-hm\pw ImcW-am-bn. bqWnt-h¿kn‰n XeØn¬ \mSI a’-c-ß-fn¬ ]¶psIm-≈p-hm-\pw, \√-\-S-s\∂ _lp-aXn t\Sp-hm\pw Ign-™n´p-≠v. IS-∂-∏-≈n-bnse ¢∫pw, \cn°mw h≈n "`mh\m' Xnbt‰¿kpw cmP≥ IS-∂-∏-≈nbnse A`n-t\-Xm-hns\ t{]m¬km-ln-∏n® kwL-S-\-Ifm-Wv. 1975 ¬ _n.-F. (N-cn-{Xw) ]m m- b - t i- j w, D]- P o- h \w tXSn 1976¬ apwss_- b n¬ FØn. IΩyq-WnÃp ]m¿´n {]h¿Ø-Isc am{X-a-√, ]ptcm-Ka\ Iem kmwkvIm-cnI {]h¿Ø-Isc am{X-a-√, ]ptcm-Ka\ Iem kmwkvIm-cnI {]h¿Ø-Isc t]mepw, th´-bm-S-

\mS-I-Øn-eqsS apwss_ -\m-SI thZn- b n¬ A`n- t \- X m- h mbn XpS°w Ipdn- ® p. Imkv t {Sm hngn™w Bbn-cp∂p B \mSIw kwhn-[m\w sNbvXn-cp∂-Xv. XpS¿∂v; ap≠q¿ cmP≥, hn.-hn. A®p-X≥, A¥-∏≥, DÆnhm-cn-bØv XpS-ßnb apwss_bnse {]ap-Jp-cmb kwhn-[m-b-IcpsS Iogn¬ hyXyÿ IYm-]m{X- ß sf Cu Iem- I m- c \v cwKØv Ah-X-cn-∏n-°m≥ Ign™p. ap≠q¿ cmP≥ \bn- ° p∂ kwKw Xnb-‰-dnepw, A¥-∏s‚ BZw-Xn-b-‰-dnepw dnYw B¿Svknepw (a-em-Uv) XpS¿®bmbn A`n-\-bn-°p-tºmƒ Xs∂ t_mws_ tIcfob kam-PØn\pw a‰p {]mtZ-inI ae-bmfn kam-P-߃°pth-≠nbpw \mSIw A`n-\-bn-°p-hm\p≈ Ah- k - c - ß fpw e`n- ® n- c p- ∂ p. ]Ω≥ Fgp-Xnb "A]-kzcw' F∂ \mSIw ""kwKw'' Xnb-‰¿ Ah-X-cn-∏n-®-t∏mƒ, AXnse {][m\ IYm-]m-{X-amb Um≥kp amÃ-dmbn A`n-\-bn-®-Xv. cmP≥ IS-∂-∏-≈n-bm-bn-cp-∂p. \¿ØIn-bmb IYm-\m-bn-I-bmbn A`n\-bn-®Xv {]ikvX \¿Ø-In-bpw, A`n-t\-{Xn-bp-amb kp[m-N-{μ-\mbn-cp∂p \rØ-cw-K-Øn\v A\ptbm-Py-amb Km\w cNn-®Xv ]hn{X≥ IÆ-]p-chpw (te-J-I≥). kwKoXw \¬In-bXv t{]wIpamdpw Bbn-cp-∂p. F{X \mS-I-ß-fn¬ CXp-h-scbmbn Xm¶ƒ A`n-\-bn®p F∂p tNmZn-®-t∏mƒ, IrXyhpw hnizk- \ o- b - h p- a mb hnh- c - ß ƒ cmP≥ IS-∂-∏-≈n-bn¬ \n∂pw e`n- ® p. iX- ° - W - ° n- \ p≈ Dulm-t]m-l-am-bn-cp-∂n√m adp]Sn F∂¿∞w. im]-c-ivan, A°¬Zm-a, inYnetKm]p-cw, kqcy-t£-{Xw, kzcw, A`n-k‘n

≈n¬ Cu Iem-Im-c≥ A`n-\-bn®n-´p-≈-Xv. CXn-\n-S-bn¬ kn.F¬. tPmkns‚ ""Bfl-bp≤w''. _¬cmPv sIm√m-d-bpsS ]pXnb shfn®w F∂o \mS- I - ß ƒ kwhn-[m\hpw sNbvXp. hyXykvX IYm-]m-{X-߃°p hg- ß p∂ ico- c - L - S - \ - b pw, {]uVn-bpw, BI¿j-Wo-b-Xz-hpap≈ i_vZ-hpw, Akz-`m-hn-IX tXm∂mØ i_vZ-\n-b-{¥-Whpw HØn-W-ßnb KpW-hn-ti-jw, A]q¿Δw Iem- I m- c - ∑ m¿°p am{Xw e`n-®n-´p≈ A\p-{K-l-amWv. cmP≥ IS-∂-∏≈n CØ-cØn¬ A\p-{K-lo-X-\mb Hcp Iem-Im-c-\m-Wv. AXp-sIm-≠m-hWw, 1997¬ Xs∂, sI.-Un. N{μ≥ kmc-Yn-bm-bp≈ ""\rØ k n ‘ p '' \ m S I X n e I w Ahm¿Uv (Fw.-F≥. Ipdp∏v kvamcI Ahm¿Uv) Cu Iem-Imc\p \¬In-bXv F∂p Icp-Xmw. 2010¬ ""\mSI {]Xn`'' ]pckv ° mcw \¬In CW- P zme amkn-Ibpw Cu Iem-Im-cs\ BZ-cn-®p. 1987¬ cmP≥ IS- ∂ - ∏ ≈n hnhm-ln-X-\m-bn. kl-[¿ΩnWn Kncn-P, tÉv t_¶v Hm^v C¥ybn¬ DtZym-K-ÿ-bm-Wv. aIƒ dPo\ Fw.-_n.-F.-bv°pw, aI≥ PXojv , _n.- k n.- F . ss^\en\pw ]Tn-°p∂ cmP≥ IS-∂∏≈n ZØmWn {Kq∏n¬ P\-d¬ amt\-P-cmbn tkh\ a\p-jvTn°p-∂p. HutZym-Kn-I-amb IrXy-\n¿Δl-W-Øn-\n-S-bnepw, kmaq-ly-˛I- e m- k mw- k v I m- c nI cwKØv kPoh km∂n≤yw hln-°p∂ Cu Iem-Im-c-\p-ambn Nne Imcy߃ IqSn tNmZn-®-dn-bp-∂Xv hmb-\-°m¿°pw D]-Im-c-{]-ZamIpw F∂p Icp-Xp-∂p. ae-bmfn kam-P-߃ Ah-X-cn∏n-°p∂ \mS-I-߃°pw, \mS-I-

hp≠v F∂p IW-°n-se-Sp-Øpam-bn-cn-°pw. At∏mƒ ]ns∂ F¥p hyXym-k-amWv A\p-`-hs∏-SpI? b»- i - c o- c - \ mb Sn.- F w.- ] n. s\Sp-ßmSn amÃ-dpsS \nco-£W-Øn¬ \S-∂n-cp∂ \mS-I-{]h¿Ø-\-ßsf°p-dn®v F¥mWv A`n-{]mbw? XnI®pw ]co-£W \mS-I-ßfm-bn-cp∂p Ah¿ Ac-tß-‰n-bncp-∂-Xv. IqØp-am-Sw, ]pd-∏m-Sv, If-cn XpS-ßnb t]cp-I-fn¬ Hmtcmtcm Iq´m-bva-bmWv \mS-I߃ Ah-X-cn-∏n-®n-cp-∂Xv Fs‚ A`n- { ]m- b - Ø n¬ AsXms° XnI®pw ]cm-Pbw Xs∂-bm-bncp∂p! "bpK-kw-{Iaw', "AΩ', "]SbWn', "kqcy-th´', kv]m¿´m° v' XpS-ßnb \nc-h[n ]ptcmK-a\ \mS-I-߃ "sUt°md' A°m- e Øv Ah- X - c n- ∏ n- ® n- c p∂t√m! Chn- S psØ henb henb Iem-Im-c-∑m-sc∂p `mhn°p-∂-h¿°p t]mepw ]e¿°pw AXpƒs°m-≈m≥ Ign-™n-´n-√. AtX-°p-dn®v Xm¶ƒ°v F¥mWv ]d-bm-\p-≈Xv? hfsc \√ e£y-t_m-[-hpw, h¿§- c m- j v { So- b hpw Dƒs°m≈p∂ \mS-I-ß-fm-bn-cp∂p Ah. sUt°m-d-bpsS kmwkvIm-cnI cwKsØ {]h¿Ø-\-߃°pw e£y- h pw, {]Xn- _ - ≤ - X bpw D≠m-bn-cp-∂p. ]s£, Ah¿°v AXv XpS¿∂p \ne-\n¿Øm-\mbn-√-t√m. apwss_-bnse ]ptcm-K-a-\-˛-Iem- k mw- k v ° m- c nI {]ÿm- \ ߃, HsØm-cp-an®v Hcp apJy-[mc-bm-Im-ØXv F¥p-sIm-≠mWv? ]ptcm-K-a-\m-i-b-Øns‚ t]cn¬ {]h¿Øn-°p∂ Hmtcm {]ÿm-\hpw, Xm¶-fpsS Nn¥bpw, {]h¿Ø-\-ßfpw GsX-

¶nepw Hcp sXmgp-Øn¬ sI´n-bnSp- I - b mWv sNøp- ∂ - X v . B ÿnXnbv°v BZy-ambpw am‰w D≠m-h-Ww. kzoIm-cy-amb Hcp s]mXp-ho-£-W-hpw, ]cn-]m-SnIfpw D≠m-h-Ww. F¶n¬am{Xsa AXv Hcp apJy-[m-c-bmbn amdp-I-bp-≈q. PmXn- a - X , h¿§ob Nn¥Iƒ°pw, {]mtZ-inI hn`m-Ko-b-Xbv°pw, I£n-cm-jv{So-b-Øn\pw AXo-X-ambn \ΩpsS Iq´mbva Icp- Ø m¿÷n- t °- ≠ n- b n- c n- ° p∂p. tIc-fob tI{μ-kw-L-S-\bpsS {iaw Bh-gn°p XpS-cp-Ibm-Wn-t∏mƒ. adp-\m-S≥ ae-bmf \mS-I-th-Znbn¬ ]pXnb Xe-ap-d, {]h¿Ø-\߃ aptºm´p sIm≠p-t]m-Ipsa∂v {]Xo-£n-°p-∂pt≠m? henb {]Xo-£-bn-√. ImcWw ae- b mf `mjm- ] - c n- ⁄ m- \ Øns‚ A`m-hw. kwL-S-\m-{]h¿Ø-\-Øns‚ t_m[-an-√mbva kmaq-ly-{]-Xn-_-≤-X-bn-√m-bva, ]ptcm- K - a \ Nn¥- b psSbpw, kmaq- l y- h o- £ - W - Ø n- s ‚bpw A`mhw Cßns\ Ht´sd ]cn-anXn-I-fn¬ s]´p-In-S-°p-I-bmWv ]pXnb Xe-ap-d. \ΩpsS kmwkvIm-cnI ]mc-ºcyw \ne\n¿Øp-hm≥ kwL-S\m {]h¿Ø-\-ß-fn¬ ]cn-]m-Sn-bmsb-¶nepw Ahsc _‘-s∏SpØn aptºm´p \bn-t°-≠n-bn-cn°p-∂p. Xm¶-fpsS \mS-I-{]-h¿Ø-\-hpambn _‘-s∏´v h√Xpw ]d-bm\pt≠m? D≠v. Hcp]mSv t]tcmSv \μn ]d-bm-\p-≠v. kwhn-[m\w sNbvX {]K-¤-cmb kwhn-[m-bI¿, IqsS A`n-\-bn® Iem-Im-c∑m¿ Iem-Im-cn-Iƒ, ]n∂Wn {]h¿Ø- I ¿, F√m- h - t cmSpw Fs‚ \μn Cu kμ¿`-Øn¬ {]Im-in-∏n-°p-∂p. \mS- I - c w- K Øv Xm¶ƒ°p e`n® AwKo- I mcw t]mse kmaqly {]h¿Ø\ cwKØv Fs¥-¶nepw AwKo-Imcw t\Sm≥ Ign-™n-´pt≠m? alm-cmjv{Sm Kh¿sa‚ v Fkv.C. H. (kvs]-jy¬ FIvkn-Iyp´ohv Hm^o-k¿) ]Zhn X∂v AwKo-I-cn-®n-´p-≠v. GsX-¶nepw Hcp I£n- cm-jv{So-b-Øns‚ Xes°-´n-e√m AXv e`n-®Xv F∂XmWv Fs∂ kw_-‘n-®n-StØmfw kt¥m- j - I - c - a mb hkvXp-X. Bflm¿∞-X-bpw, kXy-k-‘Xbpw \nd-™-Xm-bn-cp∂p B hm°p-Iƒ. cmP≥ IS-∂-∏-≈nsb∂ Iem-Im-c-\pw, IpSpw-_Øn\pw, hm¿Ø-bpsSbpw, Fs‚bpw Biw-k-Iƒ t\cp∂p. BZ¿» ip≤n-bpw, ]ptcm-Ka\ ho£-W-hp-ap≈ Hcp IemIm-c-\p-ambn a\ p Xpd∂p kwhmZw \S-Ønb kwXr-]vXntbm-sS, Rm≥ A`n-ap-J-Øn\v hncm-a-an-´p.


MUMBAI

MAY 1 - 7 2011

www.whitelinevartha.com

15

1˛mw t]Pn¬ \n∂v

tizXm -ta-t\ms‚ ]cm-Xn-bn¬ AdÃv sW∂pw tUmIvS¿ F{_lmw k¿°m-cn\v th≠n Btcm-Ky-h-Ip∏v Iq´n-tN¿Øp. \ntcm-[n-®-Xv.'' Bcp-]-d™p \ntcm-[n-s®∂v. ""ssewKnI DtØ-P\ Huj[w F∂ t]cn¬ hn¬∏\ \SØn h∂ C¥y-bnse GXp saUn-°¬ ap…o-]-h¿ FIvkv{Sm F∂ acp∂v tÃmdn¬ Xnc-°n-bmepw D]-t`mkwÿm\ k¿°m¿ \ntcm-[n-®p. ‡m-°ƒ°v kpe-`-ambn acp∂v am-Ipw. P\-߃°v D]-Im-cFd-Wm-Ipfw Pn√-bnse aqhm-‰p-]p-g, e`y{]-Z-amb Cu acp∂v F¥ns‚ sh≈q-cn-ep≈ Ip∂Øv ^m¿a-kyq- t]cn-emWv \ntcm-[n-°p-∂-Xv. ´n-°¬kns‚ DS-a-ÿ-X-bn-ep-≈- shdpw ]Ømw-¢m-kp-Im-c-\mb XmWv Cu acp-∂v. 2007 Pq¨ 28se Rm≥ Fß-s\-bmWv tUmIvS¿ { U K v s s e k ≥ k v \ º ¿ Bb-Xv. \nkzm¿∞-amb Fs‚ 72/25Un/2007 {]Imcw D¬∏m-Z- I¿Ω-cw-K-Øns‚ AwKo-Im-c-am\hpw hnX-c-Whpw \S-Øp∂ ap…o- W-Xv. C¥y-bnse Ing-°≥ taJ]-h¿ FIvkv{Sm-bpsS D¬∏m-Z-\hpw e-I-fnse Ip∂p-I-fn¬ \n∂pw hn]-W-\hpw 1940se {UKvkv B‚ v Is≠-SpØ Huj-[-sN-Sn-Isf tImkva-‰nIv BIvSvsk-£≥ 33 C. Xncn-®-dn™v hfsc hn]p-e-amb coXn- b n¬ hf¿Øn- s b- S pØv

C. kn. {]Im-c-amWv kwÿm-\-

hnhmZhnhmZ-aamb mb t]mÿ t]mÿ

kwkvI-cn®mWv Cu acp∂v D¬∏m-Zn-∏n-®n-cn-°p-∂-Xv. a\pjy\v Gsd {]tbm-P-\-I-c-amb Cu Huj-[-Øns‚ KpW-߃ Xncn-®-dn™ Ata-cn-°-bnse sadn-em‚ v bqWn-th-gvkn-‰n-bmWv Fs‚ tkh-\-ßsf IW-°n-seSpØv F\n°v tUmIv S - t d‰v \¬In-b-Xv. Fs‚ Db¿®-bv°pIm-cWw Fs‚ acp∂p Ign®v ^e-ap-≠mb Bbn-c-I-W-°n\v P\-ß-fm-Wv. ]ecpw Fs∂ hogvØm≥ {ian-®n´pw ap…o-]-hdns‚ ]h- d mWv sNdp- Ø p\n¬°m≥ F\n-°p-ss[cyw ]Icp- ∂ - X v. tIc- f - i - _ vZ- ° m¿ Ft∂mSv ]ckyw Bh-iy-s∏-´p. \¬Im-Ø-Xns\ XpS¿∂v Fs∂ A]-Io¿Øn-s∏-Sp-Øp∂ kNn-

{X-te-J\ ]c-ºcIƒ XpS¿®bmbn {]kn-≤o-I-cn-®p. F∂n-s´¥p-≠mbn! ss^k¿ XpSßn hntZi IpØ-I-Iƒ X\n-s°-Xn-cmbn \S- Ø p∂ Icp- \ o- ° - ß - f psS `mK-amWv Xm≥ Ct∏mƒ t\cnSp∂ {]Xn-_-‘-ß-sf∂v F{_lmw ]d- ™ p. CtX {_m≥Uv am¿°-‰n¬ Cd-°p-hm\p≈ X{¥-ßfpw AWn-b-dbn¬ kPo-h-am-sW∂v At±lw Iq´n-t®¿Øp. ]e cmjv{So-b°mcpw `oj-Wn-s∏-Sp-Øp-I-bpw, t{]m’m-ln-∏n-°p-Ibpw sNbv X n- ´ p- ≠ v . tIc- f - Ø ns‚ aÆn¬ Hcp hyh- k m- b hpw hf¿∂p hep- X m- I mXncn- ° m\p≈ Imc-Whpw CXp-X-s∂-bmWv. tIcfw hn´v at‰-sX-¶nepw kwÿm- \ - Ø n¬ hyh- k mbw XpS-ßm≥ Ft∂mSp ]ecpw D]tZ-in-®n-´p-≠v. Ct∏mƒ cmP-ÿm\n¬ 5000 G°¿ ÿeØv Rm≥ Huj-[-sN-Sn-Iƒ IrjnsN-øp-∂p-≠v. tIcfw Ft∂m-SpIm-Wn-°p∂ Ah-K-W-\-bn¬ F\n-°-Xn-bmb thZ-\-bp-≠v. tIc-f-Øn¬ \n∂pw a‰p-kw-ÿm\- ß - f n- t ebv ° v hyh- k mbw hym]n- ∏ n- ° m\pw {ia- a p- ≠ v . IjvS-∏m-Sp-I-fn¬ \n∂pw Db¿∂ph∂- h - \ mWp Rm≥. AXp-sIm-≠p-Xs∂ Bcp-tSbpw ap∂n¬ Rm≥ ap´p-a-S-°n-√.

taml≥em-en-s\m∏w joe IqsS Xne-I\pw? taml≥em-en-s‚ kXy≥ A¥n-°mSv Nn{X-Øn¬ apXn¿∂ \Sn joebpw. Ign™ aq∂v ]Xn-‰m-≠mbn Ne- ® n- { X- c w- K - Ø p- s ≠- ¶ nepw Hcn-bv°¬t∏mepw taml≥emepw joebpw H∂n®- ` n- \ - b n- ® n- ´ n- √ . Cusbmcp A]q¿h- X - b v ° mWv kXy≥ Nn{X-Øn-eqsS hncm-a-am-hp-∂Xv. emen-s\m∏w Xpey-{]m-[m-\yap≈ thj- Ø n- e m- b n- c n°pw joe Nn{X-Øn¬ {]Xy-£-s∏Sp-I. ]fl-{]nb \mbn-I-bmhp∂ Nn{X-Øns‚ jq´nßv sabv Ah-km-\-tØmsS Bcw`n-bv°pw. a\- n-\-°-c-bn-eqsS joe-bpsS Xncn-®p-h-c-hn\v Ifsam-cp-°nb kwhn-[m-b-I-\m-bncp∂p kXy≥.

_nPp-ta-t\m≥, sI]n-Fkn efn-X, amap-t°mb F∂n-ßs\ A¥n-°m-Sns‚ {]nb-Xm-c-ßsf√mw Cu IpSpw-_-Nn-{X-Ønep-ap-≠v. Ch¿s°m∏w ASpØnsS s^^v° hne°v ]n≥hen® \S≥ Xne-I\pw kXy≥ Nn{X-Øn-ep-≠m-hp-sa∂v A`yql-ß-fp-≠v. Xs‚ Nn{X-Øn¬ Xne-I≥ tN´\v CW-ßp∂ thj-ap-s≠-¶n¬ F¥v hne-°ps≠-¶nepw A`n-\-bn-∏n-bv°psa∂v kXy≥ t\csØ hy‡am-°n-bn-´p-≠v. ]pXnb kml-Ncy-Øn¬ Xne-I≥-˛-em¬ A`n-\b-{]-Xn-`-I-fpsS kwKaw kXy≥ A¥n-°mSv Nn{X-Øn¬ D≠m-hp-sa-∂mWv Bcm-[-IcpsS {]Xo-£. Bio¿hmZv ^nenwkv \n¿Ωn-bv°p∂ Nn{Xw Hm-WØn\v Xnb-‰-dp-I-fnse-Øpw.


MUMBAI

MAY 1 - 7 2011

VOL 3

ISSUE 9

www.whitelinevartha.com

Reg. No.: MAHMAL00346/13/1/2009-TC, Licence to Post : MH/MR/EAST/181/2011. Printed & Published by: Vimal Kumar on behalf of Sar Multimedia Pvt. Ltd.; Printed at Mid-Day Infomedia Ltd. R/84/TTC Industrial Area, MIDC, Rabale, Navi Mumbai 400701, and published at Sar Multimedia Pvt Ltd, 7 Prem Bhavan 2nd Floor, 234/236 Narshi Natha Street, Masjid Bunder, Mumbai-400009. Editor: Vimal Kumar. Telefax: 0251-2880266. whitelinevartha@gmail.com

May 1-7 2011 Whiteline Vartha  

The Complete Malayalam Newspaper published from Maharashtra