Page 1

Telefax :

MUMBAI

PUNE

APRIL 17 -23 - 2011

VOL 3

ISSUE 7

ssh‰vsse≥ hm¿Ø-bpsS F√m hmb-\-°m¿°pw \∑-\n-d™

PAGES: 16

3/-

hnjp-Zn-\m-iw-k-Iƒ

apwss_ ae-bm-fn-I-fpsS \n w-KXzw \n m-c-a√! Pb≥ X\na amdn-h-cp∂ a{¥n k`-Iƒa-dp-\m-S≥ ae-bm-fnsb ad-∂p-t]m-Ip-∂p. C∂v sIm®p tIc-f-Øns‚ kmº-Øn-I- t{km-X n¬ apJy-]¶p hln-°p∂ Kƒ^v cmjv{S-ß-fn¬ PohnXw tlman-°p-∂-h¿°p apºp Xs∂ apwss_ \ΩpsS kmº-ØnI D∂-a-\-Øn\v Ht´sd kw`m-h-\-Iƒ \¬In-bn-cp-∂p-sh-∂Xv hnkva-cn-°m≥ ]mSn-√. \nb-a-k`m sXc-s™-Sp-t∏m, temI-k`m Xnc-s™-Spt∏m C∂v adp-\m-S≥ ae-bm-fn-I-fn¬ bmsXmcp hnIm-chpw krjvSn-°p-∂n-√. ImcWw P∑-\mSv Ah-tcbpw Ah-cpsS Bh-iy-ß-sfbpw a\x-]q¿Δw Ah-K-Wn-°p∂psh-∂-XmWv ]c-am¿∞w. tIcfw Xnc- s ™- S p- ∏ ns‚ NqSn¬ hm¿Ø-I-fn¬ \nd-bp-tºmgpw alm-cmjv{S-bnse ae-bm-fn-Iƒ Hcp \n wKXm at\m-`m-h-amWv ]pe¿Øn-h-cp-∂Xv. tIcfØnse hm¿Ø-I-tfmSpw hnti-j-ß-tfmSpw AXncp Ihn™ Xm¬∏cyw alm-\-K-c-Ønse ae-bm-fnIƒ ssIhn´p XpS-ßn-bn´v Imew Gsdbm-bn. Hcp {In°‰p Ifn-bpsS hnti-j߃ Adn-bp∂ IuXpIw t]mepw tIc-f-Ønse sXc-s™-Sp-∏n\v sImSp°m≥ Chn-SpsØ `qcn-`mKw ae-bmfnbv°pw Xm¬∏cyw C√ Xs∂. F¥mWn-Xn\p ImcWw? ]≠v Cßs\ Bbn-cp-∂n-√. apwss_-bn¬ Pohn-°p-

tºmgpw tIc-f-Øns‚ kv]μ-\-adnbm≥ Chn-SpsØ ae-bm-fn-Iƒ°p Pn⁄mk D≠m-bn-cp-∂p. am≤y-a-߃ hgn-bpw, t^m¨ sNbvXpw hnh-c-߃ Adn-bm-\p≈ Bthiw C∂v alm-cmjv{S-bn¬ hkn-°p∂ ae-bm-fn-Iƒ°n√. F¥mWv CØcw Hc-]N-b-Øn\p ImcWw? DØcw efn-Xw. h¿j߃°v apºv. \ΩpsS sIm®p tIc-fØn\v, apwss_ Kƒ^p-cm-Py-Øn\p Xpey-am-bn-cp-∂p. sÃt\m-{Km-^¿am¿, A`ykvX hnZy¿, a‰p kmt¶-XnI cwKß-fn¬ am‰p sXfn-bn-®-h¿ sXmgn¬ km≤y-X-Iƒ tXSn apwss_-bn-te-

°mWv h≠n Ib-dn-bn-cp-∂-Xv. Btcbpw kzoI-cn-°-Ø° lrZ-b-hnim-eX apwss_ t]mse as‰mcp \K-cØn\pw D≠m- b n- c p- ∂ n- √ . c≠pw ssIbpw \o´n Gg-Iƒ°v A`bw \¬Inb t_mws_. tIc-f-Øns‚ kº-ZvL-S-\-bn¬ sNep-Ønb kzm[o\w A{X sNdp-Xm-bn-cp-∂n-√. Kƒ^n¬\n∂pw C∂p e`y-am-bn-s°m≠n-cn-°p∂ kmº-ØnI t{kmX- n\p hfsc apºv apwss_ hln® ]¶v B¿°pw hnkva-cn-°m-\m-hn-√. F∂m-¬ C∂v Ah-sbms° shdpw ]g¶-Y-Ifmbn Xo¿∂n- c n- ° p- ∂ p. ae- b mfn Iq´mbv a Ifn- e qsS, kam- P - a m- b pw,

kwL-S-\-I-fmbpw Ah¿ tIc-f-Øns‚ X\Xp kwkvIm-c-ßfpw aqey-ßfpw ImØp kq£n-°m≥ Ft∏mgpw {]Xn⁄m-_-≤-cm-bn-cp-∂p. F∂m¬ tIc-fam-Is´ {]hmkn ae-bm-fn-Isf AwKoI-cn-°m≥ ]e-t∏mgpw Xøm-dm-bn-cp∂n√m F∂-XmWv ]c-a-k-Xyw.- a-dp-\mS≥ ae-bmfn HmW-hpw, hnjp-hpw, CuÃ-dpw, Aø∏ ]qP-Ifpsams°bmbn Xs‚ P∑-\m-Sns‚ ]mc-º-cyw adp- \ m- ´ p- I m¿°v Im´n- s Im- S p- ° ptºmgpw Xßsf AwKo-I-cn- ° m t \m t{]m’m-ln-∏n-°mt\m P∑\mSv Xøm-dm-bn-s√∂ tJZw Hmtcm adp\m-S≥ ae-bm-fn-

12

THE BIGGEST Jewellery Showroom

in Mumbai

hnÆn-en-d-ßnb “Kpcp-tZh Z¿i-\-Øn\v FXn-cmb t\Xr-Xz-sØ-bmWv Rm≥ FXn¿°p-∂Xv'' tZh-cq-]-߃ 8 tKmIpew tKm]m-e≥ ]nt∂m° hn`m-K-Øn-\mbn k¿°m¿ am‰n-h® klm-b-߃ hn‰v Imim°p-I-bmWv sh≈m-∏-≈n

Opening soon at

Xnc-s™-Sp-∏n¬ Xncn-a-dn-Iƒ \SØn-bmWv sh≈m-∏≈n hnPbw Dd-∏m-°n-bXv

9

MULUND SEE PAGE 10


2

MUMBAI

www.whitelinevartha.com

APRIL 17 - 23 - 2011

ImgvN hn[n ˛ hnf-bm´w

Gh¿°pw hnjp Biw-k-Iƒ..

SIS INFOTECH

DØcw ap´p-tºmƒ sIm™\w Im´p∂,

COMPUTER SALES, SERVICE & AMC

N{I-izmkw hen-bv°p∂p ]n∂o-S-h¿

Iq´-Øn-em-Wn-h¿ t\Xm-°-fn¬ Nne¿. A{I-am-k-‡-cm-°p∂p AWn-Isf

\mW-∏≥ a™{] Mob.: 9619425551 nanappanaickara@gmail.com

nd

3, Nav Durga Niwas, 2 Floor, Char Rasta, R. P. Road, Opp. Bank Of India, Dombivli (E)

95251-2454521/ 2436771/ 9967187416 hnjp Biw-k-Iƒ

9769721037

hnjp Biw-k-Iƒ

M. Ranjith Roy Varghese BE (Mech)

Royal Blasting & Metallizing Services ANTI CARROSIVE ENGINEERS AND CONTRACTORS OFFICE: B-106, Saiprasad Enclave, Sector-7, Plot No.27, Kamothe, Navi Mumbai. WORKS: Survey No. 94, Ghaneshwar Nagar, Opp. HVYA, Pawane, Navi Mumbai.

ltem! apwss_ apwss_-bnse ae-bmfn Pohn-XsØ kv]¿in-°p∂ hnj-b-ßsf Bkv]Z-am°n Pzme FUn-‰¿ tKm]n-\m-b¿ \K-c-Ønse {]ap-J-cp-ambn \S-Øp∂ kwhmZw... 9867770184

{]IrXn Hmtcm hy‡n-bnepw hkvXp°-fnepw hyXy-kvX-amb hnkva-b-߃ sNmcn™p \¬Ip- ∂ p- ≠ v . Hmtcm hy‡n-I-fnepw Hfn-™n-cn-°p∂ Adnhp-Isf ]pd-sØ-SpØv P\-߃°v \¬Ip-tºm-gmWv AXv Adn-hmbn amdp∂- X v . ka- N n- Ø X ssIhn- S msX XnI™ DØ-c-hm-Zn-Xz-t_m-[-tØmsS Fgp-Xp-∂-XmWv kmln-Xyw. hmbn°m\pw Nn¥n-°m\pw Fgp-Xm\pw Xm¬∏-cyhpw B¿÷hpw e`n-°p-∂Xv Ah-cpsS ]co-£-W-im-e-bn-eq-sS-bmWv. AXv 100 iX-am\w \oXn-]p-e¿Øn kmlnXyw hnP-bn-∏n-°p∂ hy‡nbmWv taL-\m-Z≥. Hsc-gp-Øp-Im-c≥ \s√mcp hmb-\-°m-c≥ IqSn-bm-sW∂ Imcyw IqSn hmbn-°p-tºm-gmWv \Ωƒ Ncn-{XsØ sN≠ sIm´p-∂-Xv. Cu Adnhpw hn⁄m-\hpw icn-bmb coXnbn¬ {]tbm-P-\-s∏Spw hn[w FgpXp∂ Fgp-Øp-Im-c-s\∂ \ne-bn¬ Ct±-l-Øns‚ tNmtZym-Øcw hmb-\°m¿°v D]-Im-c-{]-Z-am-bn-cn-°pw. A£-c-⁄m-\-Øns‚ {]iv\-ßsf kao- ] n- ° p- t ºmƒ Adn- h p≈h¿ Xm¶-tfm-Sm-Wt√m DØcw tXSm-dp-≈Xv. B \nebv°v CuSp≈ IY tIƒ°mt\m IhnX tIƒ°mt\m am\h kaq-lsØ CcpØn Nn¥n-∏n°m≥ Ign-hp-≈Xv? ]mWvUnXyw C√m-Ø, Fgp-Øn¬ Ipd®v Xm¬]cyw am{X-ap≈ km[m-cW-°m-c-\mb F\n°v Adn-hp-≈-hcpsS {]iv\-߃ ]cn-l-cn-®p-sIm-Sp-

gopinair48@yahoo.com

°m≥ Ign-bp-sa∂v Bsc-¶nepw Icp-Xp∂p-s≠-¶n¬ AXv sX‰n-≤m-c-W-bm-Wv. AXn- \ m¬ Cu tNmZyw tI´v sRfn™v \S-°m≥ Rm≥ Xøm-d-√. ]ns∂ IY-bmtWm Ihn-X-bm-tWm- a\pjy IpesØ CcpØn Nn¥n-∏n-°p∂Xv F∂v tNmZn-®p-h-t√m. Nn¥Iƒs°m∂pw C∂v CSw C√m-Xm-bn-cn-°p-∂p. ImWp-∂Xpw tIƒ°p-∂Xpw kzoI-cn-°p-∂-Xn-e-∏pdw a\\w sNøp∂ kz`mhw ImWp-∂n-√. IYbnepw Ihn-X-bnepw a\p-jys‚ thZ-\sb-∏-‰ntbm Zmcn-{Z-sØ-∏-‰ntbm FgpXp-∂-hsc hnUVn-I-fmtbm Icp-Xq. AsXms° ad- ° m- \ mWv hmb\ kaqlw Bh-iy-s∏-Sp-∂-Xv. a\p-jy≥ thZ-\m-bm-Wv. thZ-\-bn-√m-Xm-h-W-sa¶n¬ a\p-jy-Ipew Xs∂-bn-√m-Xm-hWw. kmlnXy taJ-e-bn¬ C∂p apwss_bn¬ Pohn-®n-cn-°p∂ G‰hpw Adnhp≈ Xm¶ƒ°v {]i- k v X nbpw t]cpw Xm¶-fpsS Ign-hn-\-\p-k-cn®v e`n-°m-Ø-Xn-s‚ ImcWw F¥mWv? apwss_-bnse Fgp-Øp-Im¿°n-S-bn¬ Ipd®v t]cpw {]i-kvXnbpw Ds≠∂v Rm≥ Icp- X p- ∂ p. AXp- s Im- ≠ mWt√m Cu ]w‡n-bn¬ Fs∂-IqSn Dƒs∏- S p- Ø n- b - X v . A¿ln- ° p- ∂ tX B{K-ln-°m-hq. AXn-\-∏pdw t]mIm≥ B{K- l n- ° m- Ø - X p- s Im≠v tkh ]nSn®v Bcp-sSbpw ]n∂mse Rm≥ t]mIm-dn-√. ]ns∂ Adn-hns‚ Imcyw, kwKoXw t]mse Xs∂ kmln-Xyhpw

taL-\m-Z≥

]c∂p InS-°p∂ IS-em-Wv. AXn¬ \n∂v PohnX ImeØv ssI°p-S∂ sh≈ta tImcn- s b- S p- ° m- \ m- h q. GXm\pw ]pkvX-I-߃ hmbn-®m¬ kmlnXy IS¬ IpSn®p h‰n-®p-sh∂v Al-¶-cn-°p-∂-h¿ Ds≠-¶n¬ Fs∂ A°q-´-Øn¬s]Sp-Ø-cp-Xv. ]pkvXI hmb\ X]-ky-bm-°n-b-h¿ Cu \K-cØn¬ Pohn-®n-cn-∏p≠-≠v. Xne-I≥, tUm. Fw. thWp-tKm-]m¬, Fw.-Pn. cm[m-Ir-jvW≥ XpS-ßn-b-hsc ad°m≥ ]mSn-√. B\p-Im-enI {]kn≤oIc- W - ß ƒ°∏p- d - Ø p≈ hmb-\-bmWv Rm≥ Dt±-in-®-Xv. apwss_-bnse {]apJ ]{X-am-≤y-a߃ aXn ad∂v ]e Fgp-Øp-Imscbpw Ah-X-cn-∏n-®-t∏mƒ Xm¶sf B KW- Ø n¬s∏- S p- Ø m- Ø - X ns‚ ImcWw F¥mWv? Fs∂ BtLm-jn-°-cp-sX∂v ]{X am[y-a-ß-tfmSv Rm≥ ]d-™n-´n-√. Xm¶- f psS `mj- b n¬ ]d- ™ - m ¬ Fs∂ th≠-hn[w Ah-X-cn-∏n-°mØXv Ah-cpsS Ip‰w. C°m-cy-Øn¬ Ahsc Rm≥ Xo¿Øpw Ip‰-s∏-Sp-Øn√. Ah¿°v Bh-iy-ap-≈-hscbmWv Ah¿ sXc-s™-Sp-°p-∂-Xv. am[y-a-߃°v AXp-sIm-≠p≈ KpWw In´-Ww. Fw.Sn., apIp-μ≥ XpS-ßn-b-h-sc-t∏mse kmln-Xy-Øns‚ Db-cØnseØptºmsg AXp km[n-°q. ]mSp-∂-h-sc√mw tbip-Zmkv A√m-ØXp-t]mse Fgp-Xp-∂-h-sc√mw Fw.-Sn.tbm, apIp-μt\m A√-t√m. Ah-cpsS

\ne-bn-te-bv°v Db-cm≥ Ign-bm-ØXn¬ Fs∂-t]m-ep-≈-h¿ Akq-b-s∏´n´v Imcy-an-√. CubnsS ImeSn {ioi¶-cm-Nmcy k¿Δ-I-em-im-e-bn¬ 21˛mw \q‰m≠ns‚ ae-bmf t\mh¬ F∂ hnj-bsØ Bkv]-Z-am°n skan-\m¿ \S-∂p. B\-μv, tkXp, Fw. apIp-μ≥ XpSßn {]ap-J¿ D≠m-bn-cp-∂p. {]ikvXn-bp≈ apIp-μ-s‚ ]pdsI am[y-a߃ IqSn-b-t∏mƒ {]i-kvXn-bp≈ a‰p≈-h¿ Xmsg-bm-bn. CXmWv kmln-Xytem-Iw. ssh‰vsse≥ hm¿Ø tªmKv kmln-Xy-sØ-∏‰n Rm≥ Fgp-Xnb teJ-\-Øn\v {]m[m\yw \¬In-bXpw P\-߃ kzoI-cn-®Xpw F\n°v In´nb A`n-\-μ-\-ambn Rm≥ IW-°m-°p-∂p. apwss_-bnse {]ikvX Fgp-Øp-Imc-\m-bn-cp∂ Fw.-]n. \mcm-b-W-∏n-≈bpsS t]cn¬ D≈ Ahm¿Uv \ne-®pt]m-Im-\p≈ ImcWw F¥-mbncp∂p? \mcm-b-W-∏n-≈-bpsS I≈≥, A¥n°q´v F∂o IY-Iƒ hfsc ta∑-tb-dnb-Xm-Wv. At±-l-Øns‚ ]cn-Wmaw t]mse- b p≈ t\mh- e p- I - t f- ° mfpw \nc-h[n teJ-\-ßtf-°mfpw F\n°njv S w IY- I - t fm- S m- W v . R߃ XΩn¬ hy‡n _‘w C√m-bn-cp-∂p. At±-l-Øns‚ t]cn¬ Ahm¿Uv Ds≠- ¶ nepw Cs√- ¶ nepw F\n°v em`tam \jvStam C√. At±-l-Øns‚ t]cn¬ D≠m-bn-cp∂ Ahm¿Uv \nebv°m≥ ImcWw D‰-h¿°pw DS-bh¿°pw th≠mØ Ahm¿Uv \hm-

_ns‚ t]cn¬ B-°-W-sa∂v ]e-h´w Rm≥ Xm¶- t fmSv Bh- i y- s ∏- ´ ncp∂XmWt√m. ]Icw AXv A¿l-Xs∏´ Bfmb ]m∏\w tImSv {]`m-Ics‚ t]cn¬ h∂p tN¿∂p. Fw.-]n. \mcm-b-W-∏n-≈-bpsS Ahm¿Uv \ne-®p-t]m-bn´v Chn-sSbp≈ am[y-a-߃°v t]mepw ehteiw thZ-\-bn-√. AXp-sIm≠v Cu Ahm¿Uv tNmZy-Øn\v Hcp {]kIv-Xnbp-an-√. kmln-Xy-t{]-anbpw Fgp-Øp-Im-c-\pamb Ct±-l-Øns‚ adp-]-Sn-bn¬ \n∂v \ap-s°mcp Imcyw t_m[y-am-hp-∂p. Cuømw-]m-‰-bpsS PohnXw aWn-°q-dpIƒ am{X-am-Ip-tºmƒ kmlnXyw A\¥-amb Hcp IS-em-sW-∂v.


MUMBAI

APRIL 17 - 23 - 2011

www.whitelinevartha.com

3

ssk_¿ `n£p sj-bdn''epambn F{X-t\cw hmbn-t\m°n \n∂n-cn-°p-∂p. Nne-t∏m-tgs° h√Xpw Xcp-sa∂-√msX h√y-ta\o ]d-bm-t\m∂p-an-√... Zo]Iv cmPp Nne-ho-´n¬ sN√ms\ ]‰nAXn-cm-hnse Xs∂ √... ""]nkn-kn-√n≥'', ""]m≠'', e m ] v t S m - ∏ n \ v a p º n ¬ ""Ikvs]¿kvIn'' XpSßn F{XsX≠¬ XpS-ßntbm''sb∂ bn\w ]´n-I-sfbm Ah¿ hf¿`mcy-bpsS tNmZyw tI´mWv Øn \n¿Øn-bn-cn-°p-∂-Xv. NneRm≥ Nn¥-bn¬ \n∂p-W¿∂- bn-SØv Xoa-Xn-se∂pw ]d-bp∂ Xv. ""^b¿hmfpw'' ""Uns^-≠¿ '' h f - s c - s ∏ - s ´ ∂ v X s ∂ aXnepw sI´n, Atßm´p ssk_¿ `n£m-S-\Øn-te°v \ap°p Ib-dms\ ]‰n-√... Cu sX≠- e p- I ƒ°n- S - b n¬ h√ IS-∂p. Ub¬ A∏v sNcp-∏m-b-Xn- ]{Xhpw hmbn- ° mw. F∂v \m¬ hfsc ]Xn-sb-am-{Xta \S- h®m¬ Zm InS-°p∂p A®p-Xm°m-\m-hq. t{_mUv_m≥Uv D≈ \- μ \pw ]´nbpw DÆn- I rsX≠n- I ƒ ]m™p- \ - S ∂m jvW\pw kμo]pw F∂v th≠ sX≠p-∂-Xv. s]mXpsh F√m- A`bbpw tPmtam-\pw XpSßn hcpw henb PmS-°m-cm. tIm´q-cm\pw ]p{Xq-°bpw hsc.. kvt\lw Fs∂m-∂n-√. sX≠n- H∂pw kuI-cy-ambn hmbnbm-sW-¶nepw F\n-°p-ant√ Hc- °m≥ H∂pw C√. AsX√mw hmbn-®m¬ a\-k¥- v. ""sUt_m- t W- b ¿tªmKv '', am- [ m- \ - a mbn sX≠m- \ p≈ ""tZin-_m_'' XpS-ßn-b-h-fp-am- aqUpw t]mIpw... A¬]w kmbnc p s S h o S p - I - f n ¬ R m ≥ ∏-∑m-cpsS ho´nse sX≠-en¬ t]mImsd C√. h√- h \pw hntZi hm¿Ø-Ifpw In´p-sa-∂Fs∂ Ahn-sS h®v I≠m¬ Xp-sIm≠p A{X-am{Xw Ct∏mƒ ]ns∂ F\n-°s√ AXns‚ Ipd- t\m°m- d p- ≠ v . . _n.- _ n.- k n. ®n¬. Xs∂-bp-a√ `n£-bpsS k m b n ∏ p w k n . - F ≥ . - F ≥ . IqsS Nne sshd- k p- I - f pw, kmbn∏pw henb Ipg∏w C√. thm¿ap- I fpw am{X- a - √ s{X As√-¶nepw an°-bn-Shpw bmNt{SmP-\p-Ifpw Xcp-a-t{X... Ah- I- \ n- t cm- [ - \ - t a- J e B- b - X nfp-sS-sbms° Xe-bn¬ sh≈nSn \m¬ ]≠-sØ-t∏mse H∂pw sh´pw. Rm≥ amIvA^o AΩm- \S-°p-∂n-√. Nne sIm®p- ] - ø - ∑ m- c psS h-s\mcp ^vtfm∏n t\¿∂n-´p-≠v. t\m°nt°m Ah-fp-am-cpsS hoSv tªmKv ho´n¬ sN∂m¬ Nnet∏mƒ Nncn-°m\pw Ioi-bn¬ ]q´pw. I g n - ™ m g v N A h n s S CSm\pw h√Xpw In´pw.. ]s£ sX≠m≥t]mb Fs‚ Nßm- Ah- ∑ mcpw Iu≠¿ sk‰v Xnsb sshdkv _m[n®p AXym- sNbv X p sh®n- ´ p- ≠ v . F{X k∂ \ne-bn-em-Wt{X \ΩpsS XhW sN∂p, Fhn- S p∂p "knam≥sS°v' tlmkv]n-‰-en¬ sN∂p F√mw Ah-∑m¿ I≠p{]th- i n- ∏ n- ® - X v . "t\m¿´≥' ]n- S n- ° pw.. thjw amdn- s NtUmIvS¿ Ah-km\w Bhp- ∂mepw KpW-an-√. sX≠-ens‚ ∂Xv {ian®m Ahs‚ Poh≥ kz`mhw I≠p GXp-\m-´n¬\nc £ n - ® - X v . C X n - \ n - S - b n ¬ s∂∂p am{X-a√ GXv ho´p-\Ahs‚ tKmÃv FSp-sØ-t∂m, º¿ hsc-sb∂p Ah-∑m¿ I≠p_m°∏v ASns®-t∂m F∂v th≠ ]n-Sn°pw. Cubn-sS-bmbn sX≠n-\-S-°pAhs\ t^m¿am‰v hsc sNbvsXt∂m tIƒhn.. F¥m- ∂ - X n - \ n - S - b n ¬ " " { ^ o bmepw Rm≥ Ahn- s Sßpw temt´m''bpsS NqXm´ tI{μØn¬ hfsc kabw If-bp-∂Xv sX≠m≥ t]mIp∂ {]iv\-an-√.. Nne ]pØ≥ ]W-°m¿ ""ae- ]Xn- h m- ° n- b n- ´ p- ≠ v . AhnsS bmfw ]S- s a∂pw'', ""a√p shdpsX kabw sa\-t°-Shnj≥'' F∂pw Nne hoSp √msX H∂pw In´n- b n- ´ n- √ ... ] W n ™ p s h ® n - ´ p - ≠ v . CubnsS Btcm ]d-bp-∂Xp sX≠m≥ sN∂m¬ ss]k tI´p.. GtXm Hcp saKmFSpØp ImWn-°pI Hs° ¢n°vImc≥ tN´s‚ ho´n¬ sNøpw... ]s£ hmß-W-sa- sN∂p. CS-bv°nsS s_√n¬ ¶n¬ Ahs‚ ]n∂m-ºp-dØv sR°m-sa-¶n¬ ]Ww In´p-asN√-Ww. Rm≥ Ah-∑m-cpsS s{X... h∂p sX≠nt°m F∂v t K m U u ¨ t X m d p w ]d™p _m\-dp-Ifpw sI´n-bn""dm]nUvsjb-dnepw'', ""saKm- ´p-≠-t{X.. F¶n¬ \ΩpsS Iq´p-

tªmsK-gpØv

Ign-™mgvN AhnsS sX≠m≥t]mb Fs‚ Nßm-Xnsb sshdkv _m[n®p AXym-k∂ \ne-bn-emWt{X \ΩpsS "knam≥sS°v ' tlmkv]n-‰-en¬ {]thin-∏n-®-Xv. "t\m¿´≥' tUmIvS¿ Ah-km\w Bhp-∂Xv {ian®m Ahs‚ Poh≥ c£n-®-Xv. CXn-\n-Sbn¬ Ahs‚ tKmÃv FSp-sØ-t∂m, _m°∏v ASns®t∂m F∂v th≠ Ahs\ t^m¿am‰v hsc sNbvsXt∂m tIƒhn.. F¥mbmepw Rm≥ AhnsSßpw sX≠m≥ t]mIp∂ {]iv\-an-√.. Imsc apgp-h≥ sIm≠p sR°n°-Ww. h√Xpw In´p-I-bm-sW¶n¬ In´-s´.. ""bmlp'' A®m-bs‚ kz`mhhpw amdn-bn-´p-≠v... ]s≠ms° ss]ktbm sabntem am{Xsa Xcp- a m- b n- c p- ∂ p≈q.. Ct∏mƒ I≈-t\m´m apgp-h≥... GXm≠v ""kv]mw'' Ft∂m ""P¶v'' Ft∂m at‰m... B¿°-dnbmw. NpΩm-X√ Abmƒ s]m´n ]mfokv Bb-Xv. C\n Atß-tcmSv Hcn-S-]mSpw th≠... A°m-cy-Øn¬ ]pØ≥ ]W-°m-c≥ BsW-¶nepw B ""KpKnƒ'' tat\m≥ Uok‚ v Xs∂... sabn¬ F∂m¬ sabn¬ am{Xw... P¶v X∂p-I-fn-

∏n-°p∂ {]iv\-an-√.. CubnsS Rm≥ sX≠n-b√ I≈\m F∂pw ]d™p Fs∂ ]nSn®p Fs‚ s{IUn‰v Im¿Uv \º¿ hmßn Ft¥mcpw NXnbm Nne Ah-∑m¿ sNbvXXv. sX≠n BsW∂v a\- n-em°n- b n´pw sX≠n- Ø - c - a t√ ImWn-®-Xv.. Ipsd Imiv ASn®v am‰n.. BtcmSv ]d-bm\m. C\n Cu sXmgn¬ \n¿Ø-Ww. ]s£ thsdtPmen Fhn-sS°n-´m-\m.. B ""tam¨Ãm¿'' tN´-t\mSpw ""\u°cn'' tN®ntbmSpw h√-tPm-enbpw tNmZn-°W w . "" t P m _ v k v { S o - ‰ n ¬ '' tPmenbpw C√ Hcp hmg-°mbpw C√. Ct∏mƒ B ""bpSq_v'' \mb-cpsS ISbm BsI Bizmkw.. h√ ]mt´m, kn\n-atbm Hs°-°m-Wmw.. Abmƒ IpSpw_-Øn¬ ]nd-t∂m-\m.. ]mh߃ h∂p ]Sw I≠n´v t]mIp∂-Xn\v Imti tNmZn-°m-dn-√. Rm≥ sX≠n Ipsd Imip≠m-°n-b-t∏mƒ Ipsd Ah∑m¿°v henb sNmdn-®n¬. ImWn®p sImSp-°mw. Ah-s‚sb√mw hoSns‚ apºn¬ Rm≥ ""tªmKv'' ka-c-∏-¥¬ sI´n Ah- s ‚- s b√mw X¥bv°p hnfnbv°pw.. H∂pw As√-¶n¬ NpΩmsX t]mbn tªmkv]-¥¬ sI´m-\p≈ ÿehpw Hmebpw ""tªmK¿'' ]n≈ Xcp-∂-t√m... AX-bm-fpsS \√ a\ pw... Cu `qan-bn¬ \∑ Ft∂-t∂-°pambn thc- ‰ p- t ]m- b n- √ - t √m.. \ΩpsS ""KqKnƒ'' tat\ms‚ A\-¥n-c-h≥ As√... B Xdhm´p alna ImWn-°m-Xn-cn-°ptam. As{X-sb-¶nepw kam-[m\w. IqSp-X¬ Ifn FSp-Øm¬ Ah-s‚-sbms° AΩ s]ßfpsS Ipfn-ko≥ Rm≥ ""bq Sq_v'' \mb-cpsS IS-bn-eqsS \mem- s f- I m- W n°pw.. kIe sX≠n-I-tfmSpw ""Pn tSm°n¬'' an≠n ]d™pw Ccn-°mw F∂Xp-kpJw D≈ G¿∏m-Sm.. B k v s s I ∏ ≥ '' ] n ≈ "" P n tSm°n\v '' ]Wn- s °m- S p°pw F∂v tI´p. F¥m-Wmthm Bthm As√-¶nepw Abmƒ°ev]w sImXn-s°-dphv D≈ Iq´-Øn-em. Atß-cpsS Imew Ign-™t√m. AXm C{X sNmcp-°v. temIw apgp-h≥ kmº-ØnI amμy-am-W-t√m. Rm≥ am{Xsa¥m hnj-an-°p-∂-Xv. Atøm Ic≠v t]mb-t√m.. Hm _qtem-I-h-e-bn¬ sX≠m≥ Ce-Iv{Sn-kn‰n hIp∏pw kΩ-Xn°n-t√... C\n \msf sX≠mw...

acp∂pw aZyhpw˛ae-bm-fn-Iƒ ap∂n¬ F¥n\pw GXn\pw acp∂v Ign°p-∂-h-cpsS \mSmbn tIcfw amdp-∂p. CXn\v DØ-tam-Zm-l-cW-amWv tIc-f-Øn¬ Ign-™h¿jw hn‰-gn® acp-∂p-I-fpsS IW-°p-Iƒ. 5000 tImSn-bpsS acp-∂p-I-fmWv Ign™ h¿jw am{Xw hn‰n-cn-°p-∂-Xv. a‰p kwÿm-\-ß-fnse acp∂v D]-tbm-K-Øns‚ Btdm Gtgm Cc-´n-bmWv tIc-f-Ønse Cu IW-°v. samØ-°-®-h-S-°m-cn¬ \n∂v kwÿm\ ^m¿akn Iu¨kn¬ tiJ-cn® IW°v am{X- a m- W n- X v . Iº- \ n- I - f n¬ \n∂v t\cn´v hmßp∂ kzImcy Bip-]-{Xn-I-fpsS IW-°p-Iƒ C\nbpw Xn´-s∏-Sp-Øn-bn-´n-√.

tIc-f-Øn¬ D]-tbm-Kn-°-s∏Sp∂ acp-∂p-I-fpsS 40 iX-am\hpw ]g°w sN∂- h - b ms W ∂ p w ^ m ¿ a k n Iu¨kn¬ hy‡-am-°p-∂p. 60 iX-am\w tUmIvS¿ ]d-bp∂-Xn-\-\p-k-cn®v No´v ImWn®v acp∂v hmßp-∂Xv. kzbw tcmK߃°v acp∂v Xocp-am-\n-°p∂ ae- b m- f n- I - f psS ioe-amWv acp∂v tjm∏p-Iƒ°v NmI-c-bm-Ip-∂-Xv.

kzbw acp∂v Xocp-am-\n-°ptºmƒ AXv GXv CS-th-f-I-fn¬ Ign- ° - W - s a- ∂ - X n- s \- ° p- d nt®m acp-∂p-Iƒ D ≠ m ° m h p ∂ ]m¿iz ^eß-sf-°pdnt®m tcmKnIƒ°v Adnhp- ≠ m- I - W sa-∂n-√. tUmIvS-dpsS Not´mSv IqSn a m { X s a a c p ∂ v \¬Im-hq F∂v \nb-a-ap-s≠¶nepw saUn-°¬ tjm∏v \S-Øn-

∏p-Imcpw P\-ßfpw AXv kuIcy-]q¿Δw ad-°p-I-bmWv ]Xn-hv. C¥y≥ ^m¿akn \nb-a-{]-Imcw, ^m¿a-kn-I-f-C¬ AwKo-IrX ^m¿a-kn-Ãp-Iƒ thW-sa-∂p-≈Xm-Wv. kwÿm-\sØ 90 iXam\w ^m¿a-kn-I-fnepw cm{Xnbn¬ ^m¿a-kn-Ãp-I-fpsS tkh\w e`y-a-√. kwÿm-\Øv ssek≥tkmsS {]h¿Øn°p∂ 8000 saUn-°¬ tjm∏p-Ifm-Wp-≈-Xv. CXns‚ ]IpXn FÆ- s a- ¶ nepw kwÿm- \ Øv ssek≥kn-√msX {]h¿Øn-°p∂p-s≠∂pw kwÿm\ ^m¿akn Iu¨kn¬ A[n-IrX¿ Nq≠n-°m-´p-∂p.

Admission started for 2011-2012

Chat Room

cmP≥ InW-‰n≥Ic

tIcfw: \qdn-tesd ko‰n¬ hnP-bn-°p-sa∂v c≠p ap∂-Wn-I-fpsSbpw Ah-Im-i-hm-Zw. `mKyw, \q‰n-\m¬∏-Xn-tesd F∂p ]d-™n-√-t√m. a\p-jy-]-£-Øm-sW-¶nepw Xm≥ F∂pw CS-Xp-]-£-Øm-Wv : H.-F≥.-hn. c≠pw c≠p-]-£-am-sW-∂mtWm [z\n? apwss_ B{I-a-W-Øn\p ]n∂n¬ {]h¿Øn-®-hsc ]mInÿm≥ \nb-a-Øn\p ap∂n¬ sIm≠p-h-cp-sa-∂mWv {]Xo£: C¥y B{I-an-Iƒ \nb-a-Øn\p ap∂n¬ \S-°p-∂-XmWv {]iv\w: Follow the law F∂t√ ]d-bpI

hmN-I-ime \·X A{X tami-amb Imcya-√. \msa√mw P\n-°p-∂Xv \·-cm-bn-´m-Wv. P\-߃ \·Xsb A«o-e-am-bn´v ImWp-∂p. F∂m¬, Xm≥ AXns\ hyXy-kvX-am-bn-´mWv ImWp∂Xv F∂pw C¥ybv°v temI-I∏v t\Sm\mbn Xm≥ \¬Inb hmKvZm-\-Øn¬ sXs‰m∂pw ImWp-∂n-√. ]q\w ]mWvsU. GXv ]´n°pw Hcp Znh-k-ap≠v. Rm≥ Xncn-®p-hcpw. AXn-\m-bmWv Rm≥ ImØn-cn-°p-∂-Xv. Fs∂ XI¿°m≥ {ian-®Xv Fs‚ ]m¿´n-°m¿ Xs∂-bm-Wv. acn-°p-∂-Xp-hsc tIm¨{K-kp-Im-c\mbn XpS-c-W-sa∂v B{K-l-ap-≠v. AXp-sIm≠p Xs∂ Nne Imcy-߃ Rm≥ ad-®p-]n-Sn-°p-I-bm-Wv. Rm≥ Hcp kn‘p-tPmbn A√. tIm¨{K-kp-Im-c-\mWv. kn‘p tPmbn-bm-bn-cp∂p F¶n¬ Bkz-Zn-°m≥ IqSp-X¬ hn`-h-߃ F∂n¬ \n∂v In´p-am-bn-cp∂p. cmPv taml≥ DÆn-Øm≥ thm´v _m¶v cmjv{So-b-Øn¬ \n∂p ap‡-am°n kwÿm-\sØ hnI-k\ cmjv{So-b-Øn-te°v FØn-°m≥ _nsP-]n-bpsS hnPbw A\n-hm-cy-am-Wv. sX‰ns\ sXs‰∂pw Agn-a-Xnsb Agn-a-Xnsb∂pw Nq≠n-°m-Wn-°m≥ Aw]-b-dpsS tdmfn¬ _nsP-]n-bpsS \nb-a-k-`mw-K-߃ D≠m-I-Ww. en‰¿ IW-°n\p ]men¬ Hcp XpSw ssXcv Hgn-°p-∂Xp t]mse Cu FwF¬am¿ tIc-f-Ønse cmjv{Sob aWvU-esØ BsI ]cn-jvI-cn-°m≥ Imc-W-am-Ipsa∂v Dd∏p \¬Ip-∂p. \tc{μ tamUn

hnjp Biw-k-Iƒ hnjp-hn-s\-°p-dn®p Nn¥n-°p-tºmƒ "hnØpw ssIt°m´p sa∂ ]g-sam-gn-bmWv' Hm¿Ω-bn¬ hcn-I. amXm-]n-Xm-°ƒs°m∏w Ip´n-°m-eØv hb-te-e-I-fn¬ ]Wn sNbvXXv C∂pw a[p-cX-c-amb Htcm¿Ω-bmbn Fs∂ kt¥m-jn-∏n°p-∂p. {]Ir-Xn-bp-am-bp≈ Bfl-_-‘w. ad°m-\m--hn-√. kt¥m-j-Øn-s‚bpw kl-h¿ØnXz-Øn-s‚bpw B \√ \mfp-Iƒ C\nbpw hcs´sb∂v Rm≥ Biw-kn-°p-∂p. ssh‰vsse≥ hm¿Ø-bpsS hmb-\-°m¿°v Fs‚ \n¿tem-`-amb hnjp Biw-k-Iƒ

]n.-B¿. IrjvW≥ sk{I-´dn (kn.-sF.-Sn.-bp) alm-cmjv{S kwÿm\ IΩn-‰n.

Marching towards 15th Successful Year

RAHUL's Video Shooting, Photography with Digital Album DIGITAL STUDIO Nr. Hanuman Mandir, Thakurli (E). Phone : 9892454900.


4

MUMBAI

News Reel apwss_ ]T\ in_ncw h¿°e inh-Kncn imcZm aT-Ønse {]XnjvTm hm¿jn-I-tØm-S-\p_-‘n®v Hcp h¿jw \o≠p-\n¬°p∂ BtLm-j-]-cn-]m-Sn-I-fpsS `mK-ambn {io\m-cm-bW aμn-c-k-an-Xn-bpsS kmwkvIm-cnI hn`m-KØns‚ B`n-ap-Jy-Øn¬ G{]n¬ 20 apX¬ 29 hsc IhnXm ]T\ in_ncw kwL-Sn-∏n-°-∂p. {io\m-cm-bW Kpcp-hns‚ P\\n \h-cXv\ aRvPcn IrXnsb Bkv]-Z-am-°n-bmWv in_n-cw. tUm. KoXm kpcmPv in_ncw \bn°pw. _o\ APbv Ipam¿ IrXn Be-]n-°pw. Znh-khpw sshIo´v 6.30 apX¬ 8.30 hsc-bWv ¢mkv. G{]n¬ 20 \v sshIo´v 6.30\v in_nc kam-cw` ktΩ-f\w \S-°pw. IqSp-X¬ hnh-c-߃°v 27718280.

kamPw hm¿jnIw hnse-]m¿se ae-bmfn kam-P-Øns‚ hm¿jn-Im-tLmjw G{]n¬ 17\v sshIo´v 6 aWn°v hnse ]m¿e-dnse CuÃv {i≤m-\μ tdmUv \ho≥ T°¿ lmfn-emWv ]cn-]m-Sn-Iƒ Ac-tß-dp-I. kmwkvIm-cnI ktΩ-f-\-Øn¬ sI.-sI. \ºym¿, aÆm¿°m-Sv iinIp-am¿, IrjvW slKvsk (Fw.-F¬.-F) F∂n-h¿ hnin-jvSm-Xn-YnI-fm-bn-cn-°pw. Iem-]-cn-]m-Sn-Iƒ, Jm¿L¿ ae-bmfn kam-PØnse Ip´n-I-fpsS \mS-Iw-˛-km-lnXy a’-c-hn-Pbn-Iƒ°p≈ ]pc-kvIm-c-Zm\w F∂n-hbpw \S-°pw.

{iocm-a-cY bm{Xbv°v lnμp sFIy thZn kzoI-cWw \¬In Ieym¨: {iocma \h-an-tbm-S-\p-_-‘n®v {iocm-a-Zmk anjs‚ B`n-ap-Jy-Øn¬ {io IrjvWm-\μ kc-kzXn kzman-Iƒ \bn°p∂ cma-c-Y-bm-{Xbv°v lnμp sFIy-th-Zn-bpsS B`n-ap-Jy-Øn¬ D÷ze kzoI-cWw \¬In. Ieym¨ CuÃv XokvKmhv Pdn-adn t£{X kap-®-b-Øn\v {iocm-at£{X \S-bn¬ \¬Inb kzoI-c-W-Øn¬ hniz-lnμp ]cn-j-Øv, lnμp sFIy-thZn cmjv{Sob kzbw tkhI kwLw, ka-\zb {Kmaÿ ]©-I-Ω‰n {]Xn-\n-[n-Iƒ lmcm¿∏Ww \S-Øn. Pb-Ipam¿, cmP≥, iin-cmPv, _me-Ir-jvW≥, aWn-I-WvT≥ F∂n-h¿ kzoI-c-W-Øn\v t\XrXzw \¬In.

APRIL 17 - 23 - 2011

www.whitelinevartha.com

_n.-Fw.kns°-Xnsc Un.-ssh.-F-^v.-sF.

\K-c-Øn¬ ate-dnb ]S-cp-∂-Xpambn _‘-s∏´v apwss_ \K-ck`m IΩo-j-W¿ kpt_m[v Ipam-dns‚ {]kvXm-h-\-tbmSv Un.-ssh.-F-^v.sF i‡-ambn {]Xn- t j- [ n- ° p∂p. apwss_bnse s]mXp-P-\mtcmKy kwhn[m-\-߃ Zn\w-{]Xn Po¿Æn®p hcp-tºmƒ, X∑q-e-ap-≠m-Ip∂ BtcmKy {]iv\-߃, apwss_ \nhm-kn-Isf {]mtZ-in-I-X-bpsS t]cn¬ hnL-Sn-∏n-°p-∂-Xn-\p≈ Ah-k-c-am-bn \K-c-k` IΩo-jW¿ Xs∂ ImWp-∂Xv sR´-epf-hm-°p-∂p. ]›m-Øe kuI-cy-ß-fp-sSbpw ^≠ns‚ A]- c ym- ] v X Xbpw aqew apwss_-bnse H´p-ap-°m¬ k¿°m¿ Bip-]-{Xn-I-fp-sSbpw Ahÿ ]cn- X m- ] - I - c - a mWv .

s]mXp-P-\m-tcmKy tkh\ taJe-bnse kwÿm\ k¿°m-cnt‚bpw \K- c - k - ` - b p- s Sbpw XpS¿®-bmb Ah-K-W-\-bmWv CØcw Hcp Ahÿ kwPm-Xam-°n-bn-cn-°p-∂-Xv. apwss_ \Kc-Øn-\-IØp Xs∂ {]mY-anI BtcmKy tI{μ-߃ t]mep-an√mØ tNcn- { ]- t Z- i - ß - f - S °w Ht´sd taJ-e-bp-≠v. BtcmKy tkh\ taJ-e-bn¬ F√m P\-hn`m-K-ß-fn-sebpw Zcn{Z ]£tØm-Sp≈ Ah-K-W\ hfsc hy‡-am-Wv. s]mXp kwhn-[m-\-Øns‚ XI¿®-bpw, tamiw ]m¿∏nS kuI-cy-hpw, BtcmKy ipNnXz taJ-e-bnse {]Xn-tcm[ {]h¿Ø-\-ß-fpsS A`m-hhpw F√mw \ne- \ n¬s°- Ø s∂

]m¿iz-h-Xv°-cn-°-s∏´ sXmgnem-fn-Isf ssIImcyw sNøp-∂Xn-\p≈ ]q¿Æ kzmX{¥yw _n¬U¿am¿°pw tIm¨{SmIvS¿am¿°pw \¬In-bn-cn-°p-Ibm-Wv. \n¿ΩmW {]h¿Ø-\߃ \S-°p∂ {]tZ-i-ß-fn¬ ate-dnb ]S-cp∂ kml-N-cyßsf {]Xn- t cm- [ n- ° p- ∂ - X n\v XS w \n¬°p-∂Xv DtZym-Kÿcpw _n¬U¿amcpw XΩnep≈ Ahn-ip≤ Iq´p-sI-´m-Wv. F∂n´pw CØcw kml-N-cy-ßfpsS ]cn-]q¿Æ DØ-c-hm-ZnXzw IpSn- t b‰ sXmgn- e m- f n- I - f n¬ Btcm-]n-°-s∏-Sp-∂p. \K-c-k`m ta[mhn kpt_m[v Ipam¿ Cu kml-N-cysØ IpSntb‰ sXmgn-em-fn-Isf Ip‰-s∏-SpØp-∂-Xn-\p≈ Hcp Ah-k-c-

ambn t_m[-]q¿Δpw D]-tbm-Kn°p-∂p. sF ]n kn sk£≥ 155 F bpw 153 _nbpw {]Imcw "hnhn[ hn`m-K-߃°n-S-bn¬ kv]¿≤ hf¿ØpI', "kmaqly sFIyw XI¿°p∂ Xc-Øn¬ ap≥hn-[n-tbmsS {]h¿Øn-°pI' F∂o Ip‰-߃°v in£m¿lamb {]kvXm-h-\-bmWv \K-ck`m ta[m-hn-Ifn¬ \n∂pw D≠m-bn-cn-°p-∂-Xv. DØ-c-hmZnØ cln-Xhpw P\m-[n-]-Xy-hncp-≤-hp-amb {]kvXm-h-\-bvs°Xnsc ta¬ kqNn-∏n®p hIp-∏pIƒ {]Imcw kpt_m[v Ipam-dns\-Xnsc \nb-a-\-S-]Sn kzoI-cn°m≥ Un.-ssh.-F-^v.sF apwss_ IΩn‰n Bh-iy-s∏-Sp∂p.

lcn{io `P≥ kam-Pns‚ 4˛mw hm¿jnIw "ho£Ww 2011'

IpSpw_ kwKaw Ieym¨: Ieym¨ cmjv{Sob kzbw tkhIv kwL-Øns‚ B`nap-Jy-Øn¬ IpSpw_ kwK-aw. G{]n¬ 17\v sshIo´v 7 apX¬ \qX¬ Kym≥ aμndn¬ sh®mWv ]cn-]m-Sn. tIcf t£{X kvamcI kanXn sshkv {]kn-U‚ v tUmIvS¿ sI. Ac-hn-μm-£≥ apJy AXn-Yn-bmbn ]s¶-Sp-°pw. cm{Xn 8.30\v AØmg kZybpw D≠m-bncn-°pw.

alm-tI-c-fobw a’-c-߃ tIc-fob tI{μ kwL-S\ alm-˛-tI-c-fo-b-Øns‚ `mK-ambn taJem-Sn-ÿm-\-Øn¬ \S-Ønb Iem-a-’-c-hn-P-bn-I-sf-bpw, taJ-e-Ifn¬ \n∂p \ma-\n¿t±iw sNø-s∏-´-h-tcbpw ]s¶-Sp-∏n-®p-sIm≠p≈ a’-c-߃ G{]n¬ 17\v cmhnse 9 apX¬ am´pwK CuÃv ]b-\n-b¿ Cw•ojv sslkv°q-fn¬ \S-°pw. Nn{X-c-N-\, {]ivt\mØ-cn, `c-X-\m-Syw, tamln-\n-bm-´w, ssIs°m-´n-°-fn, H∏-\, \mtSmSn-\rØw, kn\n-am-‰nIv Um≥kv, imkv{Xob kwKo-Xw, efn-X-Km\w, kn\nam Km\w, kaq-l-Km-\w, {]O∂ thjw, anan-{In, \n›e Zriy-߃, IhnXm ]mcm-b-Ww, \mS≥ ]m´v, am∏nf ]m´v, ]m›mXy kwKo-Xw, X_-e, Iot_m¿Uv, {]kw-Kw F∂nh a’-cß-fn¬s]Sp-∂p. sabv H∂n\v am´pwK ssakq¿ Atkm-kn-tb-j≥ lmfn¬ \S°p∂ NS-ßn¬ kΩm-\-߃ hnX-cWw sNøpw. 24013774.

Ieym¨: "am\-h-tkh am[-h- kamPv AXns‚ 4˛mw hm¿jn-Itkh' F∂Xv PohnX {hX-am°n Øn¬ FØn-\n¬°p-∂p. bm{X XpS-cp∂ lcn{io `P≥ ]n∂n´ Npcp-ßnb Ime-b-f-hn¬ Iem-˛-kmw-kvIm-cnI kmaqly tkh\ cwK-ß-fn¬ {it≤-bWith Best Compliments from amb {]h¿Ø-\-߃ \S-Øm≥ Cu kwL-S-\bv°p Ign-™n-´p≠v, `£-Ww, hkv{Xw, ]T-\-kma-{Kn-Iƒ F∂nh ]mh-s∏´ Ip´nIƒ°pw A\m-Y-a-μn-c-߃°pw

k]vX-kz-c-bpsS "kzmXn Xncp-∂mƒ' \mSIw sNºq-cn¬ SILVERTRANS sI.-]n.-C.-F-kn\v sNºq¿: sNºq¿ ss^≥ B¿Svkv skmssk-‰n-bpsS B`n-ap-JyØn¬ \S-Ø-s∏-Sp∂ ""Z£nW {Uma s^Ãn-h¬'' ]cn-]m-Sn-tbm-S-\pLOGISTICS kw`m-h\ _-‘n®v apwss_ k]vX-kz-c-bpsS "kzmXn Xncp-∂mƒ' \mSIw G{]n¬ 16, i\n-bmgvN sshIo´v 6.30\v ss^≥ B¿Svkv BUn-t‰m-dnb-Øn¬ Ac-tß-dpw. Ggv Znhkw \o≠ \n¬°p∂ s^Ãn-h-en¬ a‰v Bdv (6) \mS-I-ßfpw Xangv \mS-I-ßfm-Wv. G{]n¬˛16 kzmXn-Xncp-∂m-fns‚ P∑-Zn\w IqSn-bm-Wv. t{]wIp-am¿ kwhn-[m\w \n¿Δ-ln°p∂ "kzmXn Xncp-∂m-fn¬' apwss_-bnse {]apJ Iem-Im-c-∑m¿ ]s¶-Sp-°p-∂p.

F√m-hn[ ]pXnb Sb-dp-Iƒ°pw dotamƒUnw-Kn-\pw, Sb¿ k¿Δo-kn\pw kao-]n-°p-I.

ANOOP TYRES

We undertake Custom Clearance, Freight Forwarding & Transportation of Export & Import shipments through Nhava Sheva, Mumbai & Sahar Air cargo.

10 Neco Chambers, Sector-11, CBD Belapur, Navi Mumbai – 400614.INDIA. Tel: +91 22 27566421 / 22, Fax: +91 22 40241958. Email: info@silvertranslogistics.com. www.silvertranslogistics.com

Specialist in RADIAL TYRE REMOULDING AND Suresh K Nair REPAIRING TUBLES TYRE PUNCTURE +91 9987132111

Bhoir Bhavan, Vicco naka Opp. Vicco Laboratary MIDC Dombivli (E) Ph: 2470050, Mob: 9820869938, 9987807198

+91 8108032111 Total Logistics Solutions

apwss_: kph¿Æ Pq_nen BtLm-jn-°p∂ tIcf ]o∏nƒkv FUyp-t°-j≥ skmssk-‰n-bn¬ (B-Z¿i hnZymebw sNºq¿) `mc-Xob tÉv _m¶ns‚ kmaqly t£a-\n-[nbn¬ \n∂pw 5 e£w cq] kw`mh-\-bmbn e`n-®p. sI.-]n.-C.-F-kv. {]kn-U‚ v B¿.-F-kv. \mas‚ A≤y-£-X-bn¬ BZ¿i hnZym-eb-Øn¬ tN¿∂ NS-ßn¬ Fkv._n.-sF. tem°¬ Akn-Â v P\-d¬ amt\-P¿ ]Svh¿≤≥, sI.]n.-C.-F-kv. sshkv {]kn-U‚ v sI.-B¿. cLp-\-μ≥ 5 e£w cq]-bpsS sN°v \¬In. efnXv taml≥ (No^v amt\-P¿) apcfn (am-t\-P¿, sNºq¿ imJ) F∂nh¿ NS-ßn¬ ]s¶-Sp-Øp. sk{I´dn F®v.-hn. lcn-l-c≥ kzmKXhpw sI.-]n. cma-N-{μ≥ \μnbpw tcJ-s∏-Sp-Øn.

FØn-°m≥ Ign-™p. ]mh-s∏´ P\-hn-`m-K-Øn\v BXpc klmbw \¬Ip-∂-Xn-\p-th≠n kuP\y saUn-°¬ Iymºp-Ifpw, c‡-Zm\ in_n-chpw ]Xnhmbn \S-Øn-h-cp-∂p. hm¿jn-Im-tLm-j-߃ G{]n¬ 17\v cmhnse 9 aWn-apX¬ Ieym¨ CuÃnse Aø∏ t£{X-Øn¬ \S-°pw. 9.30\v

tIcf t£{X kwc- £ W kanXn D]m-≤y-£\pw {]K¤ hm‹n-bp-amb tUm. Ac-hn-μm£s‚ {]`m- j - W - a p- ≠ mIpw "t£{X BNmc A\p-jvTm-\-ßfnse imkv{Xo-bX' F∂-XmWp hnj-bw. 11.30\v lcn{io `P≥ kam-Pns‚ `‡n-a-e¿, D®bv°v 1 aWn°v A∂- Z m\w F∂nh D≠m-bn-cn-°pw. IqSp-X¬ hnh-c߃°v 9819240947/ 9619044366.

hnjp Biw-k-Iƒ

SGS FREIGHT SYSTEMS TOTAL LOGISTICS SOLUTIONS T.K.S. NAIR tksnsgs@gmail.com / 9820238381


MUMBAI

\K-cm-\p-`-h-߃ sXmSp-]pg sI. i¶¿

“ " a n ∂ p - ∂ - s X √ m w s]ms∂∂pw'', ""shfp- Ø sX√mw ]mse∂pw'' IÆp-a-S®p hniz-kn-°p∂ ip≤-K-Xn-°m¿ F√m-bn-SØpw F√m-°m-eØpw D≠v. B [mcW sX‰m-sW∂p a\- n-em-Ip-tº-tgbv°pw hfsc sshIn-bn-cn-°pw. ImWp∂Xpw tIƒ°p- ∂ - X p- s a√mw IÆp- a - S ®p hniz- k n- ° p- ∂ h¿°v {]Xn-Iq-e-amb A\p-`-h߃ hcp-tºmƒ X\ntb ]Tn°pw. B ka-bØv _p≤n D]tZ- i n- ° p∂Xp- h sc i{Xp- ° fmbn am{X-ta- Icp-XpIbp-≈q. ]n∂oSv ]›m-Ø-]n-°p-Ibpw sNøpw. hniz-kn-°p-∂-hsc kwi-bn°-cp-sX-∂pw, kwi-bn-°p-∂hsc hniz- k n- ° - c p- s X- ∂ p- a mWt√m {]am-Ww. hnizm-k-ap≠m-°m≥ hf-sc-°mew ]nSn°pw. ]t£ AXp \in-∏n°m≥? Hcp \nanjw aXn! Nne¿°v hmIvNmXpcn sIm≠pw A`n-\b ]mS-hw-sIm≠pw a‰p≈-hsc hniz-kn-∏n®p ]m´n-em°m≥ Ffp∏w Ignbpw. ]n∂oSmWv AXn-\n-c-bm-b-h¿ a\- nem-°p-I, AXns‚ ]n∂n-¬, kzm¿∞-Xm¬∏-cy-ß-fp-≠m-bncp-s∂∂v AIØp hnjw \nd® a[p-c-]-e-lmcw Ign-®m¬ Akzÿ-X-b-\p-`-h-s∏-Sp-sa∂v ]n∂otS a\- n-em-hp-I-bp-≈p∂Xv Hcp ]c-a-k-Xy-am-Wv. Cu XXz-ßsf \oXn-I-cn-°p∂ Hc\p-`hw Fs‚ kplr-Øns‚ _‘p-hn-\p-≠m-bXv Hm¿Ω hcp∂p. Hcn- ° ¬ Fs‚ kplrØns‚ _‘p I≠- a m\w Xnc°p ]nSn® Ieym¨- ˛ apwss_ s{Sbn-\n¬ ]Xn-hpt]mse cmhnse Hm^okn¬ t]mIp-hm≥ CSn®p Ib-dp∂ bm{X- ° m- c psS Dƒ{]- h m- l Øn¬s∏´v AI- Ø p- I - b dn c≠p-ko-‰p-Iƒ°n-S-bn¬ In´nb EXCLUSIVE

{]kamPw mbw ad∂3

ÿeØp \n¬∏p-≠m-bn-cp-∂p. ASpØ tÃj-\n¬ Cd-ßm≥ Hcmƒ Fgp-t∂‰ th°≥knbn¬ Rm≥ Ccp-∂p. s{Sbn\nse h¿≤n-®p-h-cp∂ Xnc-°ns\- ∏ ‰n ASp- Ø n- c p- ∂ - b mƒ kwkm-cn-°m≥ XpS-ßn. IpSpw_-Im-cy-߃ N¿® sNbvXp. ka-Im-en-I-ß-fp-≠mb F{Xtbm Imcy-߃ kwkm-cn®p. Abm-fpsS BI¿j-Wo-bamb kw`m-j-W-Øn¬ At±lw hfsc ASp-Øp-t]mbn. A]-cn-Nn-X-s\-¶nepw s]s´∂p kplrXv _‘w ÿm]n-®-t∏mƒ Abmƒ Bhiy- s ∏- ´ - X - \ p- k - c n®v Xs‚ hoSns‚ A{Ukpw t^m¨ \º-dp-sa√mw sImSp-Øp. Hcp Znhkw ho´n- t e°p hcm≥ £Wn-°p-Ibpw sNbvXp. aq∂p \mep tÃj≥ Ign-™-t∏mƒ ASpØ tÃj-\n¬ Abmƒ Cd-ßp-Ibpw sNbvXp. sshIp-t∂cw Abmƒ ]Xnhp-t]mse ho´n-se-Øn. hmXn¬ Xpd∂ `mcy Hcp s\Spho¿t∏msS ]d-™p. ""lmhq, Rm≥ `b-∂n-cn-°p-I-bm-bn-cp∂p. \n߃°v Imcy- a m- b ns´m∂pw ]‰n- b n- c n- ° - c p- t Xsb∂p {]m¿∞n-®p-sIm-≠n-cn°p- I - b m- b n- c p- ∂ p. Fßs\ A]-ISw kw`-hn®p? F¥p≠mbn? Ct∏mƒ Fßn-s\bp≠v? FhnsS-bmWv ]cp°p ]‰n-bXv? H∂n\p ]ntº, H∂mbn, ]cn-{`m-¥-bmb `mcy-bpsS tNmZy-߃. ""H∂pw kw`- h n- ® n- √ t√m! CXm, Rm≥ ]Xn-hp-t]mse h∂nt√? \osb¥m h√ Zpxkz]v\hpw It≠m? ""AtXm, \n߃ Hm^o-kn¬ t]mbn c≠p aWn-°q¿ Ign-™t∏mƒ Hcmƒ h∂p _√-Sn-®p. Rm≥ Xpd-∂-t∏mƒ, kmam\yw \∂mbn hkv{X-[m-cWw sNbvX, a[y hb-kvI-\mb Hcmƒ! Abmƒ tNmZn®p CXv cma≥ Ip´n-bpsS hoSt√''?. F∂v AsX-sb∂p ]d-™t∏mƒ, hn.‰n-bn¬ h®v \n߃ tamlm- e kyw h∂p hoWt∏mƒ Xm≥ ASp-Øp≈ Bip]-{Xn-bn¬ sIm≠p-t]mbn {]mYanI ip{iqj sImSp-sØ-∂pw,

sshIp- t ∂cw Unkv N m¿÷v sNøp-sa∂pw, H∂pw `b-s∏-Sm\n-s√∂p Xm\pw IqsS h∂v ho´n¬ sIm≠p hn´n-´p-t]m-Ipsa∂pw ]d-™p. NnIn’m Nnehmbn tlmkv]n-‰-en¬ sImSp°m≥ Bbncw cq] ChnsS h∂p hmßn-®p-sIm-≠p-h-c-Wsa∂p ]d-™-X-\p-k-cn-®mWv h∂- s X∂pw hni- Z o- I - c n- ® p. AX-\p-k-cn®v Chn-sS-bp≈Xp XnI-bm-™n´v ASpØ ho´nse cmt[sS ]°¬ \n∂pw A™qdv cq] IqSn hmßn Hcp hn[-Øn¬ Bbncw cq] XnI®p Rm≥ sImSpØp hn´p. \nßfpsS Iø-£-c-Øn¬ Fgp-Xns°m-Sp-Ø A{U- ns‚ ISemkpw ImWn-®-t∏mgm F\n°p t_m[y- a m- b - X v.'' Abmƒ BsI-∏msS A¥w hn´p \n∂p t]mbn. am\y-amb coXn- b n¬ hkv { X- [ m- c Ww sNbvXv `wKn-bmbn kwkm-cn®v s]s´∂v Fs‚ aXn∏v ]nSn®p ]‰nb Abmƒ Aßs\ sNøptam? hniz-kn-°m≥ ]‰p∂n-√. Abmƒ `mcy-tbmSp ]d™p. ""F\n-s°m∂pw kw`-hn-®n-´n√. Rm≥ kpJ-ambnØs∂ ]Xn-hp-t]mse hs∂-∂p ]d™nt√? C\n-sb-¶nepw taen¬ CXp-t]m-se-bp≈ a≠-Øcw ImWn-°-cpXv'' Abmƒ `mcytbmSp ]d-™p. `mcy At∏mƒ Abmƒ°pw Hcp KpW tZmjw \¬In. ""taen¬ Hcp-Ø\pw {]tXy-In®v bm{X-bn¬ ]cn-N-bs∏-Sp-∂-h¿°v IÆpw aq°pw t\m°msX \ΩpsS A{U v sImSp-°-cp-Xv. t^m¨ \ºdpw. ]n∂oSv AXpw ]pen-hm-em-Imw. Cu temI-Øn¬ a‰p-≈-hsc h©n®p Pohn- ° p- ∂ - h - c mWv an°-h-cpw. CsXmcp KpW-]m-Tam-bn-cn-°-s´. IjvSw! Rm\pw Abmsf hniz-kn-®t√m''! ae-bm-fn-bmb Fs‚ kplrØns‚ _‘p-hns\ hfsc kzm`m-hn-I-amb coXn-bn¬ ]cnN-b-s∏´v Abm-fpsS hnizmksØ NqjWw sNbvXv I_fn-∏n® B hncp-X≥ Bcm-sW∂-dn-tbt≠? a‰p-≈-h¿ sImebm-fn-sb∂p hnti-jn-∏n-°p∂ Hcp ae-bmfn Xs∂!

ÿe-]-cn-anXn aqew Cu e°-Øn¬ ]n.-hn. hmkptZ-hs‚ ""{]mbw ad∂ kamPw'' Dƒs∏-Sp-Øm≥ Ign-bm-Ø-Xn¬ tJZn-°p-∂p ˛ ]{Xm-[n-]¿

5

www.whitelinevartha.com

APRIL 17 - 23 - 2011

{_n´ojv ssewKn-I-hn-Zym-`ymk hnhm-Zhpw alm-\-K-chpw

{io Nn{X≥ Fw.-sP.

R

ms\-ßn-s\bm D≠m-bXv F∂ tNmZyw ]e Ip´n-Ifpw A—-\-Ω-amtcmSp tNmZn- ® n- ´ p- ≈ - X m- W v . Xhn- S p- s Im- S pØv hmßn- s bt∂m, BIm-i-Øp-\n∂v Xmsg hoWp-In-´n-sbt∂m Hs° Hgnhp-I-gnhp ]d™v Ahsc A—\-Ω-am¿ ]‰n-bv°pw. Ipd-®pIqSn apXn-cp-tºmƒ kmaq-ly-]cn-kcw Ah\p th≠ Adn-hpIƒ ]I¿∂p-sIm≈pw F∂mWv \ΩpsS hnizm-kw. ssewKnI hnZym-`ym-k-Øn-\mbp≈ Bh-em-Xn-Iƒ ]e-h-iØp-\n∂pw Db¿∂n´pw \Ωƒ B hi-tØ°p Xncn-™p-t\m°m-dn-√. ]s£, {_n´ojv Kh¨sa‚ v Ip™p-߃°mbn Xøm-dm-°nbn-cn-°p∂ ]pXnb ]mT-]pkvXIw h≥hn-hm-Z-Øn-\mWv Xncn- s Im- f p- Ø n- b n- c n- ° p- ∂ - X v . A©p-h-b- mb Ip´n-Iƒ°v ssewKnI hnZym-`ym-k-Øns‚ {]mY-anI ]mT-߃ {_n´-\nse ]pXnb ]mT-]p-kvXIw ]d-™psIm-Sp-°p-∂p. AXpw ssewKn-Ihn-Zym-`ym-k-Øn-\mbn hmZn-®h¿ t]mepw Bh-iy-s∏-Sm-Ø{X Xpd-∂-\n-e-bn¬. an°v am\n-ßv, {_nXm {_mwkvtSmßv F∂n-h¿ tN¿s∂-gp-Xnb "lu UnUv sF _nKn≥' F∂ ]pkvX-I-amWv Ct∏m-gsØ ssewKnI hnZym`ym-k-N¿®-bpsS tI{μ-_n-μp. Imcy-߃ Ip´n-Iƒ°v \∂mbn hy‡- a m- h m- \ mbn ]®bv ° p hc®p sh® Im¿´q-Wp-Iƒ kar≤-am-bn-´p-≠v. thgvNbpw ]e-a-´nep≈ Nn{X-ßfpw apXn¿∂-hcpsS ssien-bn-ep≈ hnh-c-Wßfpw D≈-S-ßp-∂-XmWv an°pw {_nXbpw tN¿s∂m-cp-°n-bn-cn°p∂ ]pkvX-Iw. ss{]adn kvIqƒ Ip´n-Iƒ°mbn {]tXyIw Xøm¿ sNbv X "skIvkv B≥Uv dntej≥jn∏v FUyp-t°-j≥' F∂ ]pkvXIhpw D≠v. hnhn[ Xc-

kvss{Sbv‰v, tK, sekv_nb≥ F∂n-ßs\ hnhn[ Xcw ssewKn-Im-`n-cp-Nn-Isf-°p-dn®v {]Xn-]m-Znbv°p∂ "e‰v Akv tSm°v F_u´v skIvkv ' F∂ ]pkvXIw ]Tn-bv°m-\p≈Xv Ggp-h-b- p-Im-c\mWv! ]Øp-h-b-t msS ""]q¿Æ-amb Hcp imkv{Xo-b-⁄m\w'' Ip´n-Iƒ°v D≠mhpw F∂v am\n-ßns‚ AhIm-i-hm-Zw. B[p-\n-I-]pcp-j\pw kv{Xobpw B¿÷n-t°≠ ⁄m\hy-h-ÿ-sb-∏-‰nbp≈ A⁄-X-bmWv {]Xn-tj[-°m-cn¬ ImWp-∂Xv F∂v Ah¿ hy‡-am°n-bn-´p-≠v. Øn-ep≈ thgv®-I-fpsS hni-Zmwi-߃ kNn{Xw Cu ]pkvXIw {]Xn-]m-Zn-bv°p-∂p. H∏w, C¥y-sb-t∏m-ep≈ cmPyß-fn¬ \n¿_-‘-ambn \S-t°≠ hnZym-`ym-k-am-‰-sØ-∏‰n an°v am\nßv {]kw-Kn-°p-∂p-ap-≠v. AhnsS temI-Ønse alm-\-Kc-ßfnsem-∂mb apwss_bpw IS- ∂ p- h - c p- ∂ p. tSm°ntbm apX¬ apwss_ hsc-bp≈ \Kc-ß-fnse hn]p-ehpw _rl-Øpamb hnZym-`ymk kwhn-[m-\Øn¬ ssewKn-I-hn-Zym-`ym-kØn\p \¬Ip∂ {]m[m\yw hfsc \n m-c-am-Wv. F∂p am\nßv ]d-bp-∂p. tImkvtams]m-fn-‰≥ A¥-co-£-Øn¬ hfcp∂ Ip´n-I-fpsS am\-kn-Im-¥co- £ - Ø n¬ Btcm- K y- I - c - a √mØ ssewKn-I-[m-c-W-Iƒ ]Scp-∂Xp-sIm-≠p-≠m-hp-∂ {]iv\-ß-fmWv hym]-I-am-Ip∂ ssewKn- I - ] o- U - \ - ß ƒ F∂v am\nßv \nco- £ n- ° p- ∂ p- ≠ v .

hnjp Biw-k-Iƒ

S Success

AIR CONDITIONING LG

HITACHI

Authorised Sales & Services Dealer for commercial & Domestic Air Conditioners (HVAC & RAC) Mumbai: Crushing Stone Compound, Near Hiranandani Hospital, Powai, Mumbai - 76. Kalyan: Shop NO. 3/6, B2 Ridhi Park, Opp. Gaon Devi Temple, MIDC Raod, Thakurli, Dombivli (E), Thane -421 201. Telefax: 0251- 2800686. Mob: 9820627875 E-mail: successaircon@rediffmail.com

ka-{Khpw "hy‡X' bp≈-Xpamb ssewKn-I-hn-Zym-`ymkw sImt≠ Cu {]iv\-߃ C√mXm-°m≥ Bhq F∂pw. GXm-bmepw {_n´-\nepw ]pdØpw ISpØ hna¿i-\-ßfmWv am\nßpw {_nXbpw ]pXnb t_m[-\-im-kv{XsØ A\p-Iq-en-bv°p∂ {_n´ojv hnZym-`ymk hIp∏pw G‰p-hmßp-∂-Xv. _n_nkn Cu kwcw`- Ø n- \ mbn Xøm- d m- ° n- b n- c n°p∂ Ne-®n-{X-߃ ]pkvX-Iß-tf-°mfpw henb A«o-e-ßfmWv F∂ hna¿i- \ hpw Db¿∂p Ign-™n-´p-≠v. ]mI-amhmØ {]mb-Øn¬ ]Tn-∏n-°s∏-Sp∂ Cu Adn-hp-Iƒ IqSpX¬ hnI-e-amb at\m-\ne Ip´n- I - f n¬ D¬∏m- Z n- ∏ n°pw F∂v {]Xn-tj-[-°m¿ ]d-bp∂p. H≥]Xpw ]Øpw hb p≈ Ip™p-߃ K¿`n-Wnbm-Ip∂ dnt∏m¿´p-Iƒ ]pd-Øph-cp∂ {_n´s‚ kmaq-lym-¥co£w Cu hnZym- ` ym- k tØmsS IqSp-X¬ tami-amhpw F∂ ap∂- d n- b n∏pw Ah¿ \¬Ip-∂p-≠v. kvss{Sbv‰v, tK, sekv_n-b≥ F∂n- ß s\ hnhn[ Xcw ssewKn-Im-`n-cp-Nn-I-sf-°p-dn®v {]Xn-]m-Zn-bv°p∂ "e‰v Akv tSm°v F_u´v skIvkv' F∂ ]pkvXIw ]Tn-bv°m-\p-≈Xv Ggp-h-b- p-Im-c-\mWv! ]Øph-b-t msS ""]q¿Æ-amb Hcp imkv { Xo- b - ⁄ m\w'' Ip´nIƒ°v D≠mhpw F∂v am\nßns‚ Ah-Im-i-hm-Zw. B[p-\nI-]p-cp-j\pw kv{Xobpw B¿÷n-t°≠ ⁄m\-hy-hÿ- s b- ∏ - ‰ nbp≈ A⁄- X bmWv {]Xn-tj-[-°m-cn¬ ImWp-∂Xv F∂v Ah¿ hy‡am-°n-bn-´p-≠v. GXm- b mepw, ]m›m- X y- k wkvImcw Xo{h-ambn kzm[o-\nbv°p∂ alm- \ - K - c - Ø nse _mey-߃°v Cu Adn-hp-Iƒ GXv Af- h n¬ \¬IWw F∂Xv N¿®bv°v hnt[-b-am-th≠ Imcyw Xs∂. kwkv I m- c Øns‚ cmPm-°-∑m¿ F∂v kzbw Ah-Im-i-s∏-Sp∂ {_n´\n¬ \n∂p-b¿∂ Cu hnhmZhpw am\n-ßns‚ {]kvXm-h-\Ifpw {]Xn-tj-[-°m-cpsS \ne]m-Sp-Ifpw a‰p cmPy-ß-fnse c£n-Xm-°-fnepw hnZym-`ymk Nn¥-I-cnepw ]pXnb Btem-N\-Iƒ°v hgn-a-cp-∂n-Sp-∂Xm-Wv.

hnjp Biw-k-Iƒ

MANI’S Narayana Swami 9820282643

E LUNCH HOM

384, Dadbhawala Co-Op. Housing Society Ltd., Telang Road, Opp. Bajhan Samaj, Matunga (C.Rly), Mumbai - 400 019. Tel.: 2402 1112. 153-C, Mhaskar Building, Matunga (C.Rly.), Mumbai-19. Tel.: 24127188.


6 Mumbai

MUMBAI

April 17 -23- 2011 www.whitelinevartha.com

sNb¿am≥: tUm. A\n¬ cmL-h≥ No^v FUn-‰¿ : t{]wem¬ FUn-‰¿ : hna¬Ip-am¿ kn. \yqkv FUn-‰¿: Pb≥ X\na Atkm-kn-tb‰v FUn-‰¿: \mW-∏≥ a™{] ]ªnIv dnte-j≥kv: kn.-Pn.-hm-cn-b¿ dkn-U‚v FUn-‰¿ (anUn¬ Cu-Ãv): t{]a≥ C√Øv ]qsW _yqtdm No^v: Fw.-hn. ]c-taiz-c≥ No^v Idkvt]m≠‚v: {io Nn{X≥ sP.-]n.-X-Ign aoUnb I¨kƒ´‚v: tXmakv tPm¨ k_vkv{In]vj-≥: kn‘p sP. a∂m-Sn-bm¿ t^mt´m {Kmt^gvkv : Um\n sI. tUhnkv se\n≥ tPmk^v {Km^nIvkv & teHu´v : kp[n {Intb-‰ohv slUvkv (Hm¨sse≥): {]kmZv ]hn-{X≥, I\ojv IrjvW≥Ip´n

www.whitelineworld.com Address: Shop No. 5, Sarvodaya Garden, Pandurangwadi, Dombivli (E) 421 201. Fax No : 0251-2880266 whitelinevartha@gmail.com Pune Bureau Address: Kripa Auto Compound, Behind Vikas Petrol Pump, Opp. Hadapsar Post Office, Pune-sholapur Road, Gadithal,hadapsar, Pune-4110 028, Contact No- 020-26993410, Fax -020-26993519. punevartha@gmail.com

www.twitter.com/whitelinevartha

Fgp-Xm-∏pdw

t{]wem¬

tI{μ-hp-ambn kl-I-cn-°p∂ k¿°m¿ hc-W-sa∂v {][m-\-a{¥n

{]Imi hoYn

`mh-\m-ssh-`hw

tKm]≥ Ωn¬ Hmtcm-cp-Øcpw Hmtcm Ign-hp-Iƒ h®p-]p-e¿Øp∂p- h - c m- W - t √m. Ahsb Is≠Øn ]cn-t]m-jn-∏n-°-s∏-Sm-Ø-XpsIm-≠v, ]e \√ `mh-\-Ifpw hnkvar-Xnbn-em≠p t]mIp-∂p. \mw `mh-\-bneqsS ckn-°p-∂-h-sb, Nn{Xw, hnNn-{Xw, AXn-hn-Nn{Xw F∂n-ßs\ Xcw Xncn°mw. `wKn-bmbn ]mSm≥ Ign-hp≈ F{Xtbm t]¿ Ahsb Ipfn-ap-dn-bn¬ am{X-am-sbm-Xp-°n-°-f-bp∂p!! CXns\ "Nn{Xw' F∂p ]d-bp-∂p. CXm-sWm-cmfpsS icn-bmb Ah-ÿ. F∂m¬ Nne¿ tbip- Z m- k n- s \- t ∏mse ]mSpw; Pnw\m-ÃnIv A`ym-k-߃, AXy-¤p-XI-c-amb I¨sI-´p-hn-Zy-Iƒ ˛ Cu {]tXy-I-Xsb "hnNn{Xw' F∂p ]d-bptºmƒ, D∑m-Zm-hÿ apX¬ kn≤n-ssh`hw hsc-bp≈ Ah-ÿsb "AXn-hnNn{Xw' F∂pw ]d-bp-∂p. km[m-cW Hcp {`m¥≥ D∑m-Z-Øm¬ AXn-hn-Nn-{Xambn s]cp-am-dp-∂p; Hcp kn≤\v HcnSØp \n∂pw as‰m-cn-S-tØ°v \njv{I-an°m\pw km[n-°p-∂p. Cu AXn-hn-Nn-{Xamb kn≤-ssh-`-hm-h-ÿ-bn¬ km[mcW a\p-jy-a-\-kn\v D]-cn-bmb Nne i‡n-I-fpsS km∂n[yw Xncn-®-dn-b-s∏Smw. B[p-\nI imkv{X-Øn\p t]mepw adp- ] Sn \¬Im- \ m- h mØ CØcw kq£v a - i - ‡ n- I - f psS Dd- h n- S sØ C∂pw imkv{X-⁄¿ A¤p-X-tØmsS ho£n-°p-∂p. hni-Zmw-i-Øn-te°p IS°p-∂n-√. {]]- © - k r- j vSnsb s]mXpsh \membn hn`-Pn-®n-´p-≠v. Pcm-bp-Pw, (tbm-\n-bn¬ \n∂pw P\-\w), AWvUPw (ap-´-bn¬ \n∂v), DZv`nPw (hr£ ˛P-e-Po-hn-Iƒ), tkzZPw (hnb¿∏pw, sNfnbpw IqSn-°-e¿∂p P\n°p∂ t]≥ apX-em-e-b-h) IqSmsX \ΩpsS `mh-\-bv°p-ap≠v Hcp krjvSn. CXns\ "`mhPw' F∂p ]d-bp-∂p. Cuiz-c-\pw, tZh-\pw, b£-\pw, t{]Xhpw, Ip´n-®m-Ø-\p-sams° \ΩpsS `mh\m-kr-jvSn-bm-Wv. a[p-hn-[p-hns‚ a[p-cn°p∂ Hm¿a-Iƒ bphm-°sf lcw sIm≈n-°p-sa-∂m-sW-¶n¬, Hcp \gvkdn hnZym¿∞nsb CsXm∂pw _m[n-°p-∂n-√. Adn-hns‚ Xew, ico-cØns‚ ]Iz-X, _p≤n-bpsS Ign-hv, a\ ns‚ Nn¥m-tijn CsXms° a\p-jy\nse `mh-\m-ssh-`-hsØ kzm[o-\n°p-∂p. kam-[n-ÿ-\mb Xncp-h-\-¥-]pcw tNt¶m- ´ p- t Im- W Øv ]qPy kzman kXym-\-μ-k-c-kzXn Nq≠n-°m-´m-dp≈Xv hfsc {]k- ‡ - a m- W v . \mw AΩsb /A—s\ Benw-K\w sNøptºm-gp≈ hnIm-c-a√ aIsf/aIs\ Benw- K \w sNøp- t ºmƒ, AsX ssIsIm≠v `mcysb/`¿Øm- h ns\

\

{]nb ]{Xm-[n-]¿, Nt{μm-Zbw `wKn-bmbn \S-Øs∏´p/ D’-h-ambn BtLm-jn°-s∏´p F∂-Xn¬ kt¥m-jw. U∫m- h m- e - I sf Ipdn- ® p≈ teJ \ w

Mail Box Hcp-a-bp-s≠-¶n¬ Agn-a-Xn-bnepw Xnfßmw!

www.whitelinevartha.com

APRIL 17 - 23 - 2011

]pW-cp-tºmƒ thsd `mh-amWv D≠mhp-∂-Xv. ""Hs° \ΩpsS `mh-\-bmWv''. icocw H∂pw `mh\ hyXy-kvX-hpw. arK-ß-fn¬ CØcw `mh-\m-Nm-Xpcn C√: arK-a-\p-jy-cpsS CS-bn-epw.

\mw AΩsb /A—s\ Benw-K\w sNøp-tºm-gp≈ hnImc-a√ aIsf/aIs\ Benw-K\w sNøptºmƒ, AsX ssIsIm≠v `mcysb/`¿Øm-hns\ ]pW-cp-tºmƒ thsd `mh-amWv D≠m-hp-∂-Xv. ""Hs° \ΩpsS `mh-\bmWv ''. icocw H∂pw `mh\ hyXy-kvX-hpw. arK-ß-fn¬ CØcw `mh-\m-Nm-Xpcn C√: arK-a-\p-jy-cpsS CS-bnepw. Htc a\p-jy≥ ho´n¬ Nn-e-t∏mƒ A—-\m-bn-´pw, Hm^o-kn¬ Hcp DtZym-Kÿ-\m-bn-´pw, kplr-Øp-°-fpsS CSbn¬ an{X-am-bn-´pw, AΩbv°p aI-\mbn´pw, `mh\ hnS¿Ømw. Ie-I-fpw, kuμ-cy-hp-sams° `mh-\-bn-eqsS ckn°mw. ]s£ ]£n-ar-Km-Zn-Iƒ°n-S-bn¬ CØcw `mh-\m-ssh-`-h-tam, ckw \pIctem C√. F{Xtbm ]hn- { X- t a- d - n b- X mWv IpSpw_w F∂ `mh-\. F∂m¬ Cu `mc-Xob ss]Xr-Iw, AWp-Ip-Spw-_-ß-

]pXnb Adn-hm-bn-cp-∂p. IrXyX-bp≈ CØcw {]h¿Ø-\߃ A`n-\-μ-\obw. e°w 3 ˛ apwss_ thƒUv \√ Ipdn-∏m-bn. a‰v ]w‡n-Iƒ, teJ-\-߃, hm¿Ø-Iƒ F√mw kt¥mjw kzoI-cn-°p∂p. (c≠v e°-ß-fn-te-bpw) {]h¿Ø-\-߃°v A`n-\-μ-\߃. ]rYzn-cm-Pns‚ hnhml hm¿Ø. CØcw hm¿Ø-Iƒ / tKmkn∏p-Iƒ hm¿Ø°v thtWm? ]ø- ∂ q- c n¬ \n∂v hn\- b ]q¿Δw˛ i¶-c≥ tImdw

ssh‰vsse≥ hm¿Øbv°v, hm¿Ø ÿnc-ambn In´p∂p. ÿnc-ambn hmbn-°pIbpw sNøp-∂p. Hcp dn´WHITELINE VARTHA tb¿Uv DtZym-K-ÿ-s\∂ SAR Multimedia Pvt. Ltd., \ne-bn¬ Hcp]mSv hmbnShop No. 5, Sarvoday Garden, °m≥ kabw e`y-am-IpPandurangwadi, Dombivli (E) 421 201. ∂-Xp-sIm≠mWv AhE-mail : whitelinevartha@gmail.com. sb-°p-dn®v A`nTel : 0251-3260389. Telefax : 0251-2880266.

fm-b-tXm-Sp-IqSn kmc-amb ]cn-h¿Ø-\amWv \ΩpsS CS-bn¬ D≠m-bn-´p-≈-Xv. hoSns‚ ap≥hiw tami-am-bmepw kmcan-√. s_Uvdqw ""ssl ˛ss^'' B°n-bncn-°pw. s_Uv-˛-dq-an-t\m-Sp≈ \ΩpsS `mh\ \mw ]m›m-Xy-h¬°-cn-®p-sIm≠n-cn-°p-∂p. ]s≠ms° I≈p-jm-∏n¬ t]mbn-cp∂-h¿ apJw ap≠n´v ad-®p-sIm-s≠-¶n¬, C∂p I≈p-jm-∏n\p ap≥]n¬ Iyq˛-tdj-\cn hmßm≥ \n¬°p-∂-t]m-se. C∂p I≈p-Ip-Sn-°m-Ø-h≥ a≠≥-˛-C∂-esØ sX‰v C∂p icn. CXmWp \ΩpsS as‰mcp `mh\! Cuiz-c-k-¶ev]w AYhm `mh-\, a\ ns\ kzm[o-\n-®p-≠m-hp-∂-Xm-Wv. a\s -∂Xv Nn¥°v B[m-c-hpw. Hcp a\pjys‚ kIe k¿§- t i- j n- t bbpw hos≠-Sp-°m≥ klm-bn-°p∂ A≤ymfln-I-X-bnse (Cu-iz-c) `mh-\°p ]Icw A⁄m\ t_m[-Øm¬ t{]XsØ-bpw, Ip´n-®m-Ø-t\bpw a\- n¬ IpSn- t b- ‰ p- I bpw Bhmw. F∂m¬ ⁄m\n Hcn-bv°epw IpSn-e-i-‡n-Isf B¿÷n-°m≥ Hcp-sº-Sn-√. ChnsS a\kns‚ h{I-X-tbm, hnim-e-Xtbm BWv \sΩ kzm[o-\n-°p-∂-Xv. Cu AXn-hn-Nn-{X-`m-h\ Hcp {Zhy-a√m-Ø-Xn-\m¬, \mUn-tb-tbm, Rc-ºnt\tbm CXp kzm[o-\n-°p-∂p-an-√. F∂m¬, `mh- \ bv°v {]mWs‚ klmbw Bh-iy-am-Wv. tImi-ß-fpsSbpw Rc-ºp-I-fp-sSbpw D]m-[n-bn√msX {]mW≥ icocw apgp-h≥ hym]n°p-∂p. {]mW≥ {Zhy-a-√. {Zhy-Øn\p am{Xta NmeIw thW-sa-∂p-≈p. kqcy{]-Imiw `qan-bn¬ ]Xn-°p-∂Xv bmsXm∂n-t\bpw D]m-[n-bmbn kzoI-cn-®p-sIm≠-√-t√m. AXp-t]m-se, {]mW\v tZlØn-cn-°m≥ \mUn-Iƒ th≠. At∏mƒ t_m[-kw-_-‘n-bmb kwi-b-߃°p \mUn-tb-tbm, Rc-ºp-I-tftbm kv]¿in-®n´p Imcy-an-√. t_m[w Hgp-Ip∂Xv \mUn-I-fn-eq-sS-b-√, F∂m¬ \mUn°p Ipg∏w h∂m¬ {]mW-k©mcw XS-bmw. CXp XS-b-s∏-´m¬ C{μn-b-߃ \njv{In-b-cm-Ipw. C{μn-b\n- { K- l - Ø n- e qsS ISp- Ø - t cm- K hpw hcmw. AXn-\-∏pdw H∂pw kw`-hn-°p∂n-√. Db¿∂ `mh-\-bn¬ D≈ _u≤n-I-\ne-hm-cw, B≤ymfl Nn¥, [¿Ω-t_m[w, kmXzn-I-im-¥n, Dd® Cuiz-c-`-‡n, Ch-sbms° icn-bmb coXn-bn-ep-≈h¿°v am\-knI hn{`m¥n kw`-hn-°p∂n-√. F∂m¬ k¶p-NnX Nn¥-Iƒ kq£n-°p-∂-h-tc-bpw, `mh\m _e-an√m-Ø-h-tcbpw t_m[m-]-Nbw Ffp∏w ]nSn-Iq-Sp-∂p. Hcp km[m-cW _p≤nsb kzm[o-\n-°m≥ AXn-t\-°mƒ henb

{]mbw ]d-bm\pw apXn-cp-∂-Xv. apwss_-bn¬ Fs‚ A\p-`-hØn¬ CXm-Zy-am-bmWv CØcw Hcp hmcnI t]Pp \ndsb hnhn[ hn`-h-ß-fp-ambn a‰p IpØI {]kn-≤o-I-c-W-ßsf ]n∂n-em°n ssP{X-bm{X \SØp-∂-Xv. apwss_ amWq- k v , ltem apwss_, taL-Zq-Xv, \K-c-hntijw XpS-ßnb ]w‡n-Ifpw Bcw-`-Im-eØp \ne-\n¿Øn t]m∂ B¿÷hw Ct∏mƒ {]IS-am-°p-∂ns√∂p ]d-bp-∂Xn¬ hfsc hnjaw tXm∂p-∂p. F∂m¬ tPymXn¿abn i¶-c≥, {ioNn-{X≥ Fw.-sP, tKm]≥ XpS- ß nbhcpsS ]w‡n- I ƒ {i≤-bm-I¿jn-°p-Ibpw sNøp∂p. ssh‰v s se≥ hm¿Ø- b psS apt∂m- ´ p≈ {]bm- W - Ø n¬ F√m `mhp-I-ßfpw t\cp-∂p. kp{_lvaWyw aem-Uv.

_p≤n-°t√ km[n-°q. ]pXn-b-Xmbn Hcp km[\w hn‰- g n- ° - W - s a- ¶ n¬, hmßp-∂-bm-fn-t\-°mƒ _p≤n, Ah hn‰-gn-°p-∂-bmƒ°p-≠m-I-Ww. Cs√¶n¬ Iº\n \ne-\n¬°n-√. CXp I®-hS-Ønse kmam\y _p≤n. AXp-t]m-se, t{]X-i-‡n-I-fpsS t_m[-X-ew, Hcp km[m-c-W-°m-cs‚ t_m[-X-e-tØ°mƒ cu{Z-hpw, cq£-hpam-sW-¶n¬ AXp-sIm≠v Ahs\ kzm[o-\n-°mw. F∂m¬ Hcp Db¿∂ t_m[-X-esØ kzm[o-\n-°m≥ km[n®p F∂p hcn-√. AXp-sIm≠v ip≤-th-Zm-¥n-°pw, Hcp bp‡n-hm-Zn-°pw, CØcw Xe-ßsf F{X InW™p {ian-®m-epw, In´p-Itb C√. adn®v CXn¬ Xmsg-bp-≈-h\v CXp kpe-`-hp-am-bn-cn-°pw. `mh-\-sIm-≠m-Wt√m \mw Hmtcm∂pw ]pXp-Xmbn I≠p-]n-Sn-°p-∂Xv. Ihn Imhyw cNn-°p-∂-Xpw, IYm-Imcs‚ hnc¬Øp-ºn¬ IYm-]m-{X-߃ kwkm-cn-°p-∂-Xpw, Hcp _nkn-\- p-Imc≥ _nkn-\ v hf¿Øp-∂-Xpw, Hcp I≈≥ I°p-∂-Xp-sams° Xs‚ `mh\ ZrV-s∏-Sp-∂-Xp-sIm-≠m-Wv. bph-an-Yp-\-߃ k¶¬∏-߃ sa\bp-tºmƒ Fs¥ms° tIm´-sIm-Ø-fß-fmWv sa\-™p-≠m-°p-∂-Xv. F∂nt´m `mhn-s®-SpØ ]Ip-Xnbpw hgnbm- [ m- c w. ]IzX FØm- Ø - X pw, ipjv°n-®-Xpw, timjn-®-Xp-amb ChcpsS CØcw `mh-\-Iƒ Ffp∏w hmSn°-cn-™p-t]m-Ip-∂p. Hcp Cu¿°n¬ Iºp-t]mepw FSp°msX kn\n-a-bnse \mb-I≥, hmfpw sh´p-I-Øn-bp-ambn \n¬°p∂ XSn-am-S∑m-cmb ]Øp-t]sc \njv{]-bmkw tXm¬∏n-°p∂ ImgvN Hcp km[m-cW s]¨Ip-´n-bn¬ B \mb-Is\ Xs‚ `mhn-h-c-\mbn `mhn-°p-∂p. F∂n´p bYm¿∞ Pohn-X-Øn¬ In´p-∂tXm Hcp hc´p (A-ÿn-Iq-Sw) kvsI¬´s\! `mh-\-sIm≠v ]eXpw kw`-hy-hp-amWv. Ipsd \mƒ ap≥]v Hcp Cw•ojv amKkn-\n¬ Hcp IuXp-I-hm¿Ø ImWp-hm\n-S-bm-bn. Ata-cn-°-bnse Hcm-ip-]-{Xnbn¬ Hcp a\xim-kv{X-⁄≥ Xs‚ tcmKnsb ln]vt\m-ss´kv sNbvX tijw Iøn¬ Hcp sFkp-I´ sh®n´v ]d™p "\ns‚ Iøn-ep-≈Xv Hcp Xo°´-bmWv DSs\ B tcmKn-bpsS ssI s]m≈n. D]-t_m-[-a-\- ns‚ i‡n C{X-sb-¶n¬ AXns‚ D≈nse t_m[k-Øbv°v F¥p-am{Xw Ign-hp-≠m-IWw. Nn¥n-°p-I. Aßs\ `mh-\-sIm≠v Hcp-hs‚ Pohn-XsØ hf¿Øp-Itbm Xf¿ØpItbm sNømw.

hnjp Biw-k-Iƒ

SASI NAIR (SOCIAL WORKER) B-3, Mafco Market, Sector -18 Vashi, Navi Mumbai. Tel.: 27888064 , 9702421414, 9323263783


www.whitelinevartha.com

7

]qsW-bn¬

e`y-am-Ip∂ ae-bmfn IS-Iƒ APRIL 17 - 23 - 2011

Ip´n-Iƒ°v kuP\y hnZym-`ymkw \¬I-W-sa∂v ˛cmjv{S-]Xn ]qsW:]qsW-bn¬ Aleym dmWn alnfm hnImkv kanXn kwL-Sn∏n® NS-ßn-emWv cmjv{S]Xn {]Xn-`m-]m-´o¬ Cu Bhiyw {]Jym- ] n- ® - X v . kmaqly hyh-ÿ-bnse sshI-ey-ßsf sNdp-°m≥ kzm-X{¥y ka-c-Im-eØns‚ ]p\- c m- h n- j v ° cWw Bh-iy-am-sW∂pw Ah¿ Nq≠n-°m-´n. kzmX{¥y ka-c-Øn≥sc ap∂Wnt∏mcmfnbmb {_n´ojv km{am-Py-XzØns\Xnsc hmfpb¿Ønb Qm≥kn dmWn, kmaq-lnI \oXn-°p-th≠n h\n-X-Isf ]S-°-f-Øn-en-d°nb Aleym tZhn tl¬°¿, O{X-]Xn inhmPn- b psS {]tNmZ\am- b ncp∂ AΩ PoPm-`mbv XpSßnb [oc- t bm- ≤ m- ° - f psS

am¿§w \ap°v Bthiw ]I-cW-sa-∂pw, cmjv{S-]Xn Bh-iy-

s∏-´p. 6 hb- p-ap-X¬ 14 hb p- h - s c- b p≈ cmPysØ apgp-h≥ Ip´n-Iƒ°pw kuP\y hnZym-`ymkw Dd-∏mI-W-sa∂pw Ah¿ Bh-iys∏-´p. hnZym-`ym-k-Øns‚ A`mhw Imc-W-amWv kv{XoIƒ°v {]m[m\yw e`yam-Im-Ø-sX∂pw Ah¿ Iq´nt®¿Øp. kwÿm\ Irjn- h - I p- ∏ pa{¥n cm[m-Ir-jvW, hn.-sI. ]m´o¬, ap≥ sslt°m-SXn PUvPn N{μ-ti-J¿, [¿Ωm[n-Im-cn, kn\nam \n¿ΩmXmhv Aip-tXmjv hmcn-°¿ XpS-ßn-b-h¿ ]cn-]m-Sn-bn¬ ]s¶-Sp-Øp. kzmX{¥y ka-cØnse h\n-Xm-tbm-≤m-°-sf° p - d n - ® p ≈ "" c W m ¶ n W n N m t Z i v '' F ∂ tUmIyp-sa‚dn Nn{Xhpw NSßn¬ {]Z¿in- ∏ n- ° p- I - b p≠m-bn.

KRIPA AUTO WORKS PUNE-SOLAPUR ROAD, HADAPSAR, PUNE-411028 HADAPSAR 020-26993410/02026993519 AMRUTHA FOOTWEAR KONDHWA -9764390522 TASTE BUDS M A N I S H PA R K , N I B M ROAD,KONDHWA GROCERY SHOP AFMC WANOWERI, PUNE WANOWERI -020-26331959 KERALA STORE WANOWERI GAON -WANOWERI KAVITHA STORES POOLGATE, CAMP, PUNE CAMP 9850972250 KERALA STORE CHATRAPATI SHIVAJI MARKET, CAMP, PUNE CAMP-98231764328 KERALA STORE MARUTI DEEP, SHOP NO-1, NEAR DEVAKI PALACE,S.NO46/9,B.T.KAWADE ROAD,PUNE3 6 , B .T. K A W A D E R O A D . 9881178532 G A N ES H BA K E RY/ K E R A L A STORE S H R AVA S T I N A G A R N EA R ANAND TALKIES, GHORPURI PUNE-9604841781 OM SHAKTI KERALA BAKERY

SHOP NO-16, PRAMLOG PLAZA, ALANDI ROAD, VISHRANTWADI020-27151642 KOTAKKAL ARYAVAIDYA SHALA 462, NEAR POWER HOUSE, RASHTA PETH, PUNE - 411011 , RASTHA PETH, 020-26119626 KERALA STORE OPP STELLA MARY SCHOOL, WADGAONSHERI -9765457078 KERALA STORE KALEWADI NEAR AYYAPPA TEMPLE, NADHE NAGAR , KALEWADI-9923631382 FAMOUS GENERAL STORE OPP HINGLE HOSPITAL, MAIN ROAD, KALEWADI VALSALA PROVISION STORES OPP ALPHONSO SCHOOL VIJAY NAGAR, KALEWADI, PIMPRI, PUNE-17 -98506870881 KERALA STORE SONIGARA BUILDING, NADHE NAGAR, KALEWADI -9623316551 SAI BABA BAKERY AND KERAL STORES OPP NEW ENGLISH STORES, RAMTEKADI BYPASS, SASANE NAGAR HADAPSAR 02060780252 SHREE KRISHNA AUTO ELECTRICALS OPP KASTURI GARDEN, URLI KANCHAN

KALLELIL GENERAL STORE OPP NIRMAL BETHANY ENGLISH S C H O O L , V I J AY N A G A R , KALEWADI, PUNE - 17, 020-27276943 KERALA SRORE NEAR MAIN GATE ALPHONSO C H U R C H , V I J AY N A G A R , KALEWADI AYYAPPA STORES OPP BAJAJ AUTO BOMBAY PUNE ROAD, AKRUDI -9820998607 EMMANUL STORES OPP BAJAJ AUTO BOMBAY PUNE ROAD, AKRUDI GEETHA STORE CHANDAN NAGAR, PUNENAGAR BYPASS NAGAR ROAD KERALA STORE GABRIEL CHAWL, KESHAV NAGAR, KASARWADI-9922423194 SIGMA ENGINEERS N E A R AY YA P PA T E M P L E , KHOPRE ROAD, UTTAM NAGAR, 9921300326. SHEETAL Khadki Station, Pune9921096218

also Available with all leading News Paper stalls at Pune

F√m ae-bm-fn-Iƒ°pw hnjpZn\m-iw-k-Iƒ

hnhml taf hnjp Biw-k-Iƒ..

{io\m-cm-bW Kpcp-k-an-Xn-bpsS t\Xr-Xz-Øn¬ \S-°p∂ hnhml-taf G{]n¬ 17\v cmhnse 10 aWn°v sZlp-tdmUv {io\m-cmbW Kpcp-tZ-h-t£{X tImºu≠n-ep≈ Ipam-c-\m-im≥ satΩm-dn-b¬ lmfn¬ \S-°pw. IqSp-X¬ hnh-c-߃°v 27411352 / 9860340239 / 9096124619 F∂o \º-cp-I-fn¬ _‘-s∏-Sp-I.


8

MUMBAI

APRIL 17 - 23 - 2011

apwss_

KncnPm h√-`≥, _m_p amXyp, tUm. Sn.-B¿. cmL-h≥, hnP-bm-ta-t\m≥, ]n.-B¿. IrjvW≥, sI.-F-kv. tat\m≥ F∂nh¿ thZn-bn¬ apwss_: apwss_ t]mep≈ Hcp alm-\-K-cn-bn¬ ap≠q¿ cmPs\-t]mse A£-c-ßsf kvt\ln-°p∂ as‰mcp hy‡n D≠m-Iptam F∂p-≈Xv kwi-bam-Wv. H‰-bmƒ ]´m-f-am-bn, GXm≠v 70Hmfw ]pkvX-I-߃ {]kn- ≤ o- I - c n® ]mºp- ß ¬ ]ªn-t°-j≥kns‚ Aa-c-°m-c\mbn At±lw ho≠pw adp-\mS≥ ae-bm-fn-I-fpsS a\ p Iog-S°p∂ ImgvN-bmWv G{]n¬ 9\v am´pw-K-bnse tIcf `h-\-Øn¬ \S∂ ]pkv X - I - { ]- I m- i \w \sΩ t_m≤y-s∏-Sp-Øp-∂-Xv. apwss_-bnse kmln-Xy-ta-J-ebn¬ Fgp-Xn-sØ-fn-™-h-cpw, FgpXn XpS- ß p∂hcp- a mb 36mfw Ihn-I-fpsS IhnXm kamlm-c-amb "hnjp-]p-ecn' sXmSp]pg sI i¶-dns‚ FUn-‰n-ßn¬ cq]-I¬∏\ \SØn {]Im-i\

I¿Ωw \S- Ø n- b Xv F¥psIm≠pw thdn-s´m-c-\p-`-h-am-bn. ]pkvX-I-{]-Im-i\w sI.-F-kv. tat\m≥ \ncWw Icp-Wm-I-c\v \¬In \n¿Δ-ln-®p. ""{io apØ∏≥ sFXolyw'' t\mhenÃv KncnPm h√-`≥ tZh≥ Xd-∏nen\p \¬Inbpw {]Im-i\w sNbvXp. i¶-c≥ sXmSp-]p-g, tUm. Sn.B¿. cmL-h≥ ]n.-B¿. IrjvW≥, cmP≥ IS-∂-∏-≈n, hnPb tat\m≥, Hma\m kp[mI-c≥, sI. cmP≥, Pb≥ X\na XpS-ßn-b-h¿ NS-ßn¬ kwkmcn-®p. cP\n \mcm-b-W≥, \mW∏≥ a™{] F∂n-h¿ Ihn-XIƒ Be-]n-®p. _m_p amXyp ]pkvXI ]cn-Nbw \S-Øn. ap≠q¿ cmP≥ kzmK- X hpw AUz. cmPv Ipam¿ \μnbpw tcJ-s∏-Sp-Øn.

Photos-Dani K Davis

hnÆn-en-d-ßnb t]mbh mcw hnjp-]p-ecn {]Im-i\w tZh-cq-]-߃ tUmw_nhv e n: cu{Z- ` m- h hpw Akp-c-Xm-fhpw sIm≠v \nd™m-Snb sXø-߃ \K-c-hm-knIƒ°v ]pXnb A\p-`hw ]I¿∂p \¬In. IÆq¿ {^≠v k v Atkm- k n- t b- j ≥ tUmw_n- h v e n- b n¬ Xß- f psS 22˛mw hm¿jnIØns‚ `mK-ambn G{]n¬ 9\v tUmw_nhven Un.F≥.-kn. kvIqƒ {Ku≠n¬ ae_m¿ atlm-’hw sIm≠m-Sn-. a´- ∂ q¿ i¶- c ≥ Ip´nbpw amcmcpw kwLhpw Ah-X-cn-∏n® Xmb-º-I-bn-eqsS Xmf-Øns‚ hyXykvX kzc hn\ym-k-Øn¬ ImWn-Iƒ ]pfIw sIm≠p. ]Xn-

Im-e-Øn¬ Bcw-`n®v AS-¥°qdpw IS∂v CS-Im-e-Øn¬ Xmfw, CS-ap-dn-bmØ s]cp-a-gbmbn s]bvsXm-gp-In-b-t∏mƒ Xmf-Øns‚ as‰mcp amkva-cn-I-Xbn-te-°mWv t{]£-I¿ FØs∏-´-Xv. ]n∂oSv sXø- Ø ns‚ hcth¬∏m-bn. hkq-cn-am-e, L≠mI¿Æ≥, hnjvWp-aq¿Øn, IXnh-∂q¿ hoc≥, sX°≥ Kpfn-I≥, ]pXnb `K- h - X n, c‡- N mapWvUn, ss`c-h≥, Ffw-tImew `K-h-Xn, Ip´n-®m-Ø≥ F∂o sXø-߃ Ac-ßn-seØn®t∏mƒ Hmtcm sXø-Øns‚

thjhpw `mhhpw {]I-S-\-ßfpw coXn-Ifpw ImgvN-°m¿°v ]pØ≥ A\p-`-h-amWv ]I-¿∂p \¬In-b-Xv. IÆq¿ Pn√-bnse sNdp-Ip∂w kztZ- i n- I - f mb Iem- I m- c - ∑ mcmWv sXøw Ac-ßn-se-Øn-®-Xv. sXøsØ temI-Øns‚ hnhn[ `mK-ß-fn¬ Ah-X-cn-∏n® Xg°hpw ]g- ° hpw Ch¿°p apX¬°q-´m-Ip-∂p. P∏m≥, P¿Ω-\n, {^m≥kv, kzn‰vk¿e≥Uv, C‰-en, \yqtbm¿°v, temkv B©-¬kv F∂o cmPy- ß - f nepw Cu kwLw sXøw Ah-X-cn-∏n-®n-´p-

≠v. tIma-c-ambn FØn-bXv apcfn ]Wn-°-cm-Wv. ]n∂oSv sXøw `‡-¿°v A\p-{Klw \¬In. NS-ßn-t\m-S-\p-_-‘n-®v \ncmew-_-cmb hnI-emw-K¿°v kuP\y-ambn ho¬sN-b¿ hnX-cWw sNbvXXpw IÆq¿ {^≠vkv Atkm- k n- t b- j ≥ Xß- f psS {]h¿Ø-\-߃°v Ncn-{XØns‚ GSp-I-fn¬ Hcp kph¿Æ A≤ymbw IqSn FgpXn tN¿°m≥ Ign-™p-sh∂Xv X¿°-a‰ ImcyamWv. for more photos: www.whitelineworld.com

IhnX Fßs\ Fgp-X-W-sa∂v ]d-bm-\m-hn√˛sI. k®n-Zm-\-μ≥ s\cpƒ: s\cpƒ \yq t_mws_ tIc-fob kamPw kwL-Sn-∏n® _lp-`mjm Ihn ktΩ-f\w kmlnXy t{]an-Iƒ°v F¥psIm≠pw Hcp apX¬Iq-´m-bn-cp∂p-sh-∂-Xn¬ bmsXmcp kwib- h p- a n- √ . apJym- X nYnbpw {]ikvX Ihn-bp-amb k®n-Zm-\μs‚ km∂n-≤yhpw kwkmchpw kmlnXy kmbm”w [\y-am-°n. CSXp kzc-amWv C¥y≥ IhnsX-b∂pw C¥y-bnse Hmtcm `mj-bnepw IhnXbv°v i‡-amb hnIm- k - a p- ≠ m- b n´p-s≠∂pw \h-{]ÿm-\-߃°v cq]w \¬In- b tXm-sSm∏w AXns‚ thcpIƒ hnim-e-ambn ]S¿∂p InS-°p-∂Xp-am-sW∂v Ihn k®n-Zm-\-μ≥ ]d™p. C¥y≥ IhnX B[p- \ n- I - X bpw AXn- \ p- t i- j hpw Fs∂ hnj-b-Ønem-bn-cp∂p {]`mj-Ww, lnμn, admTn, ae-bm-fw, Cw•o-jv, P¿Ω≥ F∂o `mj-Isf {]Xn- \ n- [ o- I - c n®v Ihn-Xm-]m-cmbWw \S-∂p. lcn- e m¬ XneI≥, tUm. lcn-Ipam¿, Sn.-sI. apc-fn, Pn.-B¿. Ihn-bq¿,

tZh≥, hnP-b-Ip-am¿, hn.-B¿. \mb¿, kXo-tZhn hmcy¿ F∂nh¿ ae-bmf Ihn-X-Iƒ Be-]n®p. ]n. hnP-b-Ip-am¿ Kp]vX, A\q]v sjsS (ln-μn) Sn.-B¿. cmL-h≥ (Cw-•o-jv) k®n-Zm-\μs‚ Ihn- X - I ƒ X¿÷a sNbvX A∂-Ip´n (P¿Ω≥) F∂n- h cpw Bem- ] - \ - Ø n¬ ]s¶-Sp-Øp. C¥y≥ Ihn-X-Iƒ hne-bn-cp-Øs∏-tS-≠-Xm-sW∂pw Ah `mcXob kaq-l-Øn¬ hnπ-h-I-camb am‰-amWv hcp-Øn-bs X ∂ p w AXn¬ BZnhm-kn-I-fpsS Ihn-X-Iƒ {]tXyIw ]cma¿in- ° - s ∏- t S≠- X m- s W∂pw {]Xn- \ n- [ n- I ƒ A`n- { ]m- b - s ∏´p. kamPw {]kn-U‚ v lcn-Zmkv \ m b ¿ A ≤ y £ X hln- ® p. P\d¬ sk{I-´dn ]n.-kn. lcn-Zmkv , tPmbn≥ sk{I-´dn taml≥ Zmkv Be-∏mSv F∂nh¿ Biwkm {]kw-K-߃ \S-Øn. Pb-{]Imiv kzmKXw ]d-™p.

CSXp kzc-amWv C¥y≥ IhnXIƒ, C¥y-bnse Hmtcm `mj-bnepw Ihn-Xbv°v i‡amb hnIm-k-ap≠m-bn-´p≠v

Gh¿°pw hnjp Biw-k-Iƒ.. Advt. EPK Vasudevan General Secretary

EPK & UNNI ASSOCIATES

Keraleeya Kendra Sanghtana Bombay (Regd.) Tel: 022 - 2401 2774 Email: kksmumbai19@gmail.com web: www.kksmumbai.org

hnjp Biw-k-Iƒ.. Bhagavathi Sahayam

T.S. Vishwanatha Iyer V. Ganeshan Iyer

BHAGAVATHI C A T E R E R S Wedding, Reception & All Types of South Indian Functions Dombivli (E)

Tel.: 95251 - 2444212. Cell: 9821242242 / 9892954949 T.K. Subrahmanian

hnjp Biw-k-Iƒ..

Tel.: 0251 - 2354948 Mob: 9819094581

DIGITAL VIDEOGRAPHY & PHOTOGRAPHY

FINE ARTS STUDIO (AIR CONDITIONED)

Gh¿°pw hnjp Biw-k-Iƒ..

SPL. IN. PROFESSIONAL MODELING PHOTO’S & VIDEO EDITING.

Ganesh Apt. Shop no. 7, Tisgaon Naka, Kalyan (E) 421 306.


MUMBAI

APRIL 17 - 23 - 2011

www.whitelinevartha.com

9

tKmIp-e-Øns‚ tKm]m-e≥ aS-∏n≈n Kh¨sa‚ v tImtf-Pn¬ \n∂pw _ncpZw t\Snb tKm]m-e≥ F∂ bphmhv sXmgn¬ tXSn sNss∂-bn-te°v h≠n IbdnbXv \mep ]Xn-‰m-≠p-Iƒ°p apºm-Wv. ITn\-≤zm\w sNøm-\p≈ Hcp a\ pw Nne \n›-b-Zm¿Vyßfpw am{X-am-bn-cp∂p ssIap-X¬. {]Xn-tem-a-I-c-amb Ht´sd {]Xn-k-‘n-Isf Xs‚ C—m-i‡n-sIm≠v t\cn´v C∂sØ Ah-ÿ-bn¬ Xs∂ sIms≠-Øn® F√m k∑-\- p-I-sfbpw At±lw \μntbmsS kvacn-°p-∂p. Db-c-߃ Hs∂m-∂mbn Iog-S-°ptºmgpw ]n∂n´ hgn-Øm-c-Isfbpw A\p-`-h-ß-sfbpw ad°p-∂n-s√-∂-XmWv tKmIpew tKm]m-es\ P\-lr-Z-b-ßfn¬ CSw \¬Im≥ Imc-Ww. P\-߃ X∂n-e¿∏n® hnizm-k-amWv tKmIpew Nn´n-^≠v C{X-ta¬ hf-cm≥ Imc-W-amb-sX∂pw At±lw ]d-bp-∂p. tKmIpew Nn´n^≠v C∂v Ccp-∂q‰n ap∏Xm-aXv imJbv°v XpS°w Ipdn-bv°p-tºm-gpw. tKmIpew tKm]m-e≥ ]n∂n´ hgn-Ømc-Iƒ hvka-cn-°p-∂n√. AXp- X-s∂-bmWv At±-lsØ IqSp-X¬ al-Xz-h¬°-cn-°s∏Sp-Øp∂-Xpw. t{]wem¬ dp- ] - X p- I - f psS Ah-km-\Øn¬ Hcp ]{X ]ckyw I≠p tPmen tXSn a{Zm-kn-te°v h≠n Ibdp-tºmƒ C{Xbpw hen-sbmcp _nkn-\kv km{amPyw Xs∂ ImØn-cn-°p∂ hnhcw tKm]me≥ F∂ bphm-hn\p Adn-bpam-bn-cp-∂n-√. aS-∏n≈n Kh¨sa‚ v tImtf-Pn¬ \n∂pw _n.-F-kv.kn _ncp-Z-saSpØ sNdp-∏-°m-c\v Fßn-s\sb-¶nepw Hcp tPmen t\SpI F∂v am{Xta A∂v a\-kn-ep≠m- b n- c p- ∂ p. sNss∂- b nseØn C‚¿hyq Ign-s™¶nepw B tPmen icn-bm-bn-√. \ncm- i - \ mbn \m´n- t e°p Xncn®p t]mIm≥ a\- -\p-h-Zn®-Xp-an√ \nc-¥c ]cn-{iaw Hcp saUn-°¬ dn{]-sk‚-‰o-hns‚ tPmen Xc-s∏-Sp-Øn. C\n tPmen°v t]mI- W - s a- ¶ n¬ \√ {U p-Iƒ thWw. ]m‚pw j¿´pw ssSøpw \n¿_-‘w. ImcWw tUmIvS¿am-cp-ambn a‰pw CS-s]-sS-≠-Xm-Wv. F¥v sNø-W-sa∂v Btem-Nn-®ncn°p- t ºmƒ a\-   n¬ h∂ sFUnb BWv sNdnb Hcp Ipdn. amkw Adp-]Xv cq] h®v ]Øp ae-bmfn kplr-Øp-°fp- a mbn Bcw- ` n® sNdnb kwcw`w A∂sØ \ne\n¬∏n\p th≠n Bcw-`n® H∂m-bn-cp-∂p. ]n∂o-SXv Ccp]Xpw \m¬∏Xpw t]cmbn Cc´n®p Hcp {]ÿm- \ - a mbn hf¿∂p ]¥- e n- ° p- t ºmƒ A¿∏-W-t_m-[-hpw, Bfl-hnizm- k hpw am- { X- a m- b n- c p∂p apX¬ap-S°v. C∂pw kXy-k‘-X-bmWv tKmIp-e-Øns‚ apJ-ap{Z. AXp Xs∂-bmWv

]g»n cmP F∂ kn\n-a-sb-Sp°m≥ t{]cn-∏n® LSIw

A

(kn.-Fw.-Un.) tKmIpew tKm]m-e≥, _nPp tKm]m-e≥ (F-IvknIyq-´ohv Ub-d-IvS¿), iin \mb¿ (F.-Pn.-Fw. apwss_), cm[m-IrjvW≥ (Un-hn-j-W¬ amt\-P¿ hmjn), {]PnXv Ipam¿ (Un-. amt\. t^m¿´v), {]Zo]v Ipam¿ (Un. amt\. tUmw_n-hven), kt¥mjv Ipam¿ (am-t\. sNºq¿) Cu {]ÿm-\-Øns‚ hnP-bhpw. C∂v C¥ybmsI ]S¿∂p ]¥-en®v GI-tZiw Ccp-∂q-dne-[nIw imJ-I-fp-ambn tKmIpew Nn´vkv Cu cwKsØ tPXm-°-fmbn {]bmWw XpScp-I-bm-Wv. tKmIp-e-Øns‚ Ccp-∂q‰n ap∏-Xm-aXv imJ Cubn-sS-bmWv apwss_-bnse LmSvtIm-∏-dn¬ Bcw-`n-®-Xv. imJ-Iƒ Bcw-`n-°p-∂-Xne√ Hmtcm imJbpw sI´p-d-∏p≈-Xm°n \√ \ne-bn¬ \SØn-sIm≠v t]mIp-∂-Xn-emWv R߃ {i≤ ]Xn-∏n-°p-∂-Xv. Hmtcm imJ XpS-ßp-tºmgpw {]mtZ-in-I-amb ]T\w \SØn D]-t`m-‡m-°-fpsS kwXr]vXn ap∂n¬ I≠v sIm≠p-sIm≠p≈ tkh\ kuI-cy-߃ Dd∏p hcp-Øpw. tPmen-°m-

scbpw D]-t`m-‡m-°-sfbpw Hcp IpSpw_w t]mse I≠p Ah-cpsS Bh-iy-߃ t\cn´v a\- n-em-°n-sIm-≠p≈ {]h¿Ø\ coXn-bmWv A∂pw C∂pw XpS-cp-∂-Xv. AXn-\pth≠n F{X Xnc- ° p- ≠ mbmepw kabw Is≠-Øm-dp≠v. AXp-t]mse Xs∂ Nn´n ]Ww Hcn-°epw a‰p I®-h-S Xmev]-cy-߃°mbn D]-tbmKn-°m-dn-√. AXp Iº-\n-bpsS sI´p-d∏ns\ _m[n- ° pw. kn\na \n¿Ωm-Whpw a‰pw ]ªn-kn-‰nbpsS `mK-ambn sNøp-∂-XmWv. apX¬ap-S-°ns‚ Cc´n aqeyØn-\p≈ ]ckyw ]g»n cmP t]mep≈ Nn{X-߃ t\Sn X∂p.

GXm≠v ]Øp h¿jw {_n´o-jp-Im-tcmSv s]mcp-Xnb hoc \mb-Is‚ IY FwSn hnhcn®p tI´-t∏mƒ cmPykvt\lw sIm≠v kXy-Øn¬ F\n°v tcmam- © - a p- ≠ m- b n. Hcp ae-bmf kn\n-abv°v Nn¥n°m≥ Ign-bmØ apX¬ apS°mWv ]g-»n-cm-Pbv°v th≠n h∂- X v . \n¿Ωm- W - Ø ns‚ Imcy-Øn¬ Hcp hn´p hogvN°pw R߃ Xøm-dm-bncp-∂n-√. ]Ww Xncn®p In´ptam F∂ {]Xo-£-bn-e√ CsX√mw sNbvX-Xv. ]g-»n-cmP kmº-Øn-I-ambn henb \jvSap-≠m-°n-bn-√. AXn-\p-a-∏pdw Hcp Ncn{X ZuXyw \n¿h-ln°m≥ Ign™p F∂ NmcnXm¿∞y-ap-≠v. AXns‚ ]q¿W-X-bv°mbn F{X ]Ww sNe-hm-°m\pw Xøm-dm-bn. C¥y≥ kzmX{¥y kac Ncn-{X-Øn¬ \n¿Wm-b-I-amb kw`m-h-\-Iƒ \¬Inb tIc-fob-\mWv ]g-»n-cm-P. At±-l-

kmaq-lnI {]Xn-_-≤X

]-g-»n-cmPbn¬ aΩq-´n, ic-XvIp-am¿ Øns‚ PohnXw Gh¿°pw Adn-bm≥ Ign-bp∂ hn[-Øn¬ AS-bm-f-s∏-Sp-tØ-≠Xv A\nhm-cy-ambn tXm∂n. ae-bm-fnIƒ°v A`n-am-\-amb ]g-»nsb t]mse Hcp t]mcm- f nsb \ΩpS Xe-ap-dbv°v ]cn-N-b-s∏Sp-Øm\pw Cu kn\na sIm≠v Ign-s™∂p ]d-bmw. kn\n-asb Hcp hyh-km-bambn ImWm≥ Fs∂ t]msem- c mƒ°v Ign- b n- √ . Xo¿®-bmbpw AXn\p Iem-aqeyhpw Hcp ktμ-ihpw D≠mbn-cn-°-Ww.

{]ho¨, Cf-b-cm-P, ss_Pp, ic-XvIp-am¿ XpS-ßn-b-h¿ ]g-»n-cm-P-bpsS hnP-bm-tLmj thf-bn¬

Hcp _nkn-\kvImc\v kmaqlnI {]Xn-_-≤X A\n-hm-cyam- W v . I®- h - S - ° m¿ em`w am{Xw e£yw hbv°p-∂-h¿ BI-cp-Xv. kaq-l-tØmSv IS∏m- S p≈ _nkn- \ kv I m¿°v Xo¿®-bmbpw \ΩpsS P\ {]Xn-\n-[n-Iƒs°m∏w \n¬°m≥ Ign-bpw. Hcmƒ F{X ]W-°m-c≥ BsW-∂Xn-t\-°mƒ At±-l-Øns‚ kmaq-lnI {]Xn-_-≤-X-bmIpw F∂pw am‰p- c ®p ap∂n¬ \n¬°p-I. kmaq-lnI {]Xn-_≤-X-bp≈ _nkn-\-kp-Imsc FkvFw Fkn-eqsS Xnc-s™Sp- ° p- h m- \ p≈ kwhn- [ m\w D≠m-bm¬ AXp IqSp-X¬ t]¿°v t{]m’m- l - \ - a mbn \s√mcp {]h-WX \ΩpsS kaq-l-Øn¬ D≠m-°n-sb-Sp°m≥ Ign-bpw.

{io\mcm-bW [¿Ω-thZn Fkv -F≥ Un ]n Ime-Øns\mØv amd-Ww. ]≠sØ ÿnXn-hn-ti-j-sa√mw amdn. C∂v hnZym-`ym-khpw Ignhpw D≈ Cug-h\p GXv \nebn¬ thW-sa-¶nepw Db-cm≥ Ignbpw. C∂v PmXn-°-Xo-X-ambn ]mh-ßsf klm-bn-°m-\p≈ Hcp kwL-S-\-bmbn Fkv.F≥.-Un.-]n. hf-c-Ww. ]nt∂m° hn`m-K-Øns‚ D∂-a\-am-bn-cn-°Ww e£yw. PmXnbpsS t]cn¬ Ie-ln-°m-sX, hnZym-`ym-k-Øn\p {]m[m\yw sImSp-Øp-sIm-≠v, aZy-]m-\Øn-s\-Xnsc \ne-sIm-≈p∂ {]ÿm-\-ambn hf-c-Ww. C∂sØ Ahÿ t\m°q. PmXn ]d-b-Wsa∂v Dds° hnfn®p ]d- 10


10

MUMBAI

APRIL 17 - 23 - 2011

tKmIp-e-Øns‚ tKm]m-e≥

bp-∂, aZy-]m-\sØ t{]m’mln-∏n-°p∂ t\Xr-]m-S-h-amWv sh≈m-∏≈n ImgvN sh°p-∂Xv. Fkv.-F≥.-Un.-]n.sbb√ adn®v KpcptZh Z¿i-\-Øn\p

FXn-cmb Ct∏m-gsØ t\XrXz-sØ-bmWv Rm≥ FXn¿°p∂-Xv. AXmWv [¿Ω thZn. Aøm-bncw tImSn-bpsS aqe-[-

\-ap≈ {]ÿm-\-amWv Fkv. F≥. Un. ]n. tbmKw. F∂m¬ CXn¬ \n∂pw e`n-°p∂ hcpam- \ - Ø ns‚ Hcp iX- a m\w t]mepw kaq-l-Øn\p th≠n Nne-h-gn-°p-∂n-√. Ccp-]Xp iXam\w ko‰v ]nt∂m° hn`m-KØn-\mbn k¿°m¿ am‰n h®n-´p≠v. F∂m¬ CsX√mw hn‰v Imim-°p-I-bmWv sh≈m-∏-≈n. Hcp ]mh-s∏-´-h\v t]mepw sImSp-°p-∂n-√. CubnsS Aømbncw cq] kw`m-h\ sImSp°m≥ Ign-bm-Ø-Øns‚ t]cn¬ Fkv F≥ tImtf-Pn¬ πkv hÆn¬ tNcm≥ Hcp Ip´n°v Bfl-lXy sNtø≠n h∂ KXn-tI-Sp-≠m-bn. ]ns∂ \nb-a-\-߃ hgn e£-I-W°n\v cq]-tbmfw ASn®p am‰n-bXmbn Ahn-SpsØ Hcp Ub-dIvS¿ Sn.-sI. cmP≥ eLp-teJ

hnjp Biw-k-Iƒ

hsc ASn-®n-d-°n. AXn\p CXp hsc Bcpw adp-]Sn ]d-™n-´n√. CsX- ¥ m- s W∂p h®m¬ PmXn-bpsS t]cpw ]d-™p kapZm-b-Øns‚ arZpe hnIm-cßsf apX-se-SpØv hy‡n-Isf XΩn¬ `n∂n-∏n®p kaq-lsØ NqjWw sNbvXp Pohn-°p∂ hy‡n-bmWv sh≈m-∏≈n \tSi≥. CXmWv bYm¿∞ kXyw. CXn-s\-bmWv R߃ FXn¿°p-∂-Xv. sh≈m-∏-≈nbpsS P\m- [ n- ] Xy hncp≤ {]h¿Ø-\-ßsf XpS®p \o°m≥ PohXymKw sNbvXpw [¿a-th-Zn-bneqsS t]mcm-Spw. ]≠v CXn- s \- X nsc hnc¬ Nq≠m≥ Bcpw Xøm-dm-bn-cp-∂n√. C∂-X√ ÿnXn. Bbn-c-IW-°n\v hcp∂ {]h¿Ø-I¿ Rßsf ]n¥p-W-bv°p-∂p-≠v.

thm´p-Iƒ Akm-[phmbn {]Jym-]n-®p. CXns\ tNmZyw Xnc- s ™- S p∏v \SsNøm≥ Rß-fn¬ Ønb coXn kpXm-cy-aBscbpw A\p-h-Zn√m-bn-cp-∂p. Xncp-a-dn® n - √ . H c p Iƒ \S-Øn-bmWv ÿ m \ m ¿ ∞ n sh≈m-∏≈n Pbw Dd- sh≈m-∏≈n \tS-i≥ s b b p w , _ q Ø v ∏m-°n-b-Xv. samØw GP‚ns\bpw thm´-h-Imiw GXm≠v ]Xn-\m- D≈n¬ Ib-‰mØ Ncn{Xw Fhnem-bn-c-tØmfw t]¿°m-bn-cp- sS-sb-¶nepw D≠m-bn-´p-t≠m. ∂p. CXn¬ \n∂pw hfsc XnI®pw kwkvImc iq\y-amb ka¿∞-ambn Fs∂ ]n¥p-W- {]hr- Ø n- I - f mWv CsX- √ mw. °p-∂p-hsc am‰n. kpXm-cyX Ct∏mƒ F√m-hcpw H∂-S¶w C√m F∂ t]cn¬ ]ecpw sh≈m-∏-≈nsb am‰-W-sa∂ thms´- S p- ∏ n¬ \n∂pw a\- Nn¥m-K-Xn-°m-cm-Wv. F∂m¬ ]q¿hw amdn \n∂p. kz¥w Xmf- am‰m≥ ]‰mØ Hcp Ahÿm Øn-s\mØv Xp≈p∂ Xnc-s™- hnti- j - a m- W v \ne- \ n¬°pSp∏v Hm^o-k¿am-scbpw sh≈m- ∂Xv. ]s£ Hcp kaq-lsØ ∏≈n k÷- a m- ° n- b n- c p- ∂ p. NXn-®n´p F{X Imew apt∂m´p Rß-fpsS `mKØv \n∂p≈ t]mIm≥ Ign-bpw. Bscbpw _qØn¬ Ib-dm≥ A\p-h-Zn-®n-√. Adp-∂q-tdmfw

Xnc-s™-Sp-∏nse Xncp-a-dn-Iƒ

hnjp Biw-k-Iƒ

hnjp Biw-k-Iƒ..

32/2, Powai Chowk, Mulund (W), Mumbai - 400082. for details contact: Principal Mrs. Girija Nair - 9867234249.

hnjp Biw-k-Iƒ

Gh¿°pw hnjp Biw-k-Iƒ..

hnjp Biw-k-Iƒ..


MUMBAI

APRIL 17 - 23 - 2011

www.whitelinevartha.com

11

\K-c-hn-ti-j-߃

kΩm\ s]cp-a-g-bn¬ k¶-S-s∏-Sp-∂-h¿ Hm¿Ω-Iƒs°¥p kpK‘w

cmP≥ InW-‰n≥Ic MOb: 9702059326

9920031049

m°-Im-ens‚ XWep- t ]m- e p- a n- √ mØ Zp¿hn-[n-bpsS D{KXm-]-ß-fn¬ P\-߃ h√msX hc-fp-tºm-gpw, kΩm-\-s∏-cp-a-gbpsS Ipfn-cn¬ Hcp hn`mKw kpJn®p hmgp-∂Xv I≠n-s√∂p \Sn-°m-\m-hp-∂n-√. Zcn-{Z¿ IqSp-X¬ Zcn-{Z-cm-IpIbpw kº-∂¿ IqSp-X¬ kº∂-cm-Ip-Ibpw sNøp∂ Hcp {]tXyI Ime-L-´-Øn-eqsS IS∂p-t]m-Ip-tºmƒ km[m-c-W°m- c s‚ a\- n¬ Db¿∂p hcp∂ Nne tNmZy-߃ shdpw h\-tcm-Z-\-ß-fmbn Ah-\n¬ Xs∂ HSp-ßp-I-bmWv sNøp-∂Xv. C∂v GXp taJ-e-I-fnepw a’-c-߃ Ac-ßp-X-I¿°p∂ ImgvN-bmWv ImWm≥ Ign-bp-I. Ie- b n¬, kmln- X y- Ø n¬, kmwkv I m- c nI cwK- ß - f n¬, F¥n\v cmjv-{So-b-Øn¬ t]mepw \dp- s °- S p- ∏ p- I - f n¬ IqSn `mKy-hm-∑msc Is≠Øn Ah¿°v ssI\n-dsb kΩm-\߃ \¬Ip∂ {]h-WX apsºßp-an-√mØ hn[w apwss_bnepw i‡n-bm¿÷n®p Ign™n-cn-°p-∂p. CXns‚ Xn‡ ^e-߃ adp-\m-S≥ ae-bm-fn-IfmWv Gsd A\p-`-hn-®p-sIm-≠ncn-°p-∂-Xv. tIc-f-Øns‚ kmwkvIm-cnI ss]XrIw F∂pw Db¿Øn- ] n- S n- ° m≥ shº¬sIm-≈p∂ adp-\m-S≥ ae-bm-fnsb ]s£ kz¥w \mSv ] e - t ∏ m g p w a d ∂ p t]mIp∂XmbmWv A\p- ` - h ߃ ]Tn-∏n-°p-∂-Xv. tIc-f-Ønse H´p-an° IemIm-c-∑m-scbpw \m´n¬ e`y-am-Ip∂-Xnepw A∏p-d-Øm-bn-´mWv apwss_ ae-bm-fn-Iƒ BZ-cn-°p∂-Xv. BIm-i-am¿§w B\-bn°p-I-bpw, \K-c-Ønse ap¥n-btlm-´-ep-I-fn¬ Ahsc ]m¿∏n°p-Ibpw ssI\n-dsb kΩm-\߃ \¬In Ahsc Xncn-®-bbv°p-Ibpw sNøp-tºmƒ ]mhw adp-\m-S≥ ae-bm-fn-bpsS Ioi-IfmWv Imen-bm-Ip-∂-Xv. Ign™ Iptd-\m-fp-I-fm-bn, apwss_-bn¬ ^nenw Ahm¿Uv, kmbm-”-ßfpw \ni-I-fp-amWv NmIc sImbvØp \S-Øp-∂-Xv. CXn-\mbn Sn.-hn. Nm\-ep-Ifpw ]c- k v ] cw a’- c - ß - f neqsS

Ign™ Iptd-\m-fp-Ifm-bn, apwss_-bn¬ ^nenw Ahm¿Uv, kmbm-”-ßfpw \ni-Ifp-amWv NmIc sImbvØp \S-Øp-∂Xv. CXn-\mbn Sn.-hn. Nm\-ep-Ifpw ]ckv]cw a’-c-ßfneqsS Np°m≥ ]nSn°m≥ apt∂m-´p-h-cp∂ ImgvN-bmWv ImWm≥ Ign-bp-∂-Xv. c≠mw InS-bn-sebpw aq∂mw InS-bn-sebpw Xmc߃, dnbm-en‰n tjmIfn¬ Hcp Xh-W-sb¶nepw Xe-Im-Wn®p ]n≥hm-ßnb Iem-Im-c∑m¿, Ch¿s°ms°bpw apwss_-bn¬ henb am¿°-‰mWv \¬I-s∏-´n-cn-°p-∂-Xv. \sΩ Ic-bn-∏n-®pw, Nncn-∏n®pw HSp-hn¬ Nn¥n-∏n®pw Ch¿ \S∂p ad-bp-tºmƒ \ΩpsS CØncn kºmZy-Øns‚ ap°m¬ ]¶pw ssItamiw h∂Xmbpw \mw Xncn-®-dn-bp∂p.

kΩm-\ -s]-cp-a-g-bn¬ F∂pw H∂mw-ÿm\w t\Sp-∂Xv {In°‰v Xmc-ß-fm-Wv. shdpsX Ccp--∂p-sIm≠v tImSn-Iƒ t\Sp∂-h¿. ths≠∂p ]d-™mepw ]ns∂bpw ]ns∂bw Ah¿°p hmcn-t°mcn sImSp-°m≥ At\I¿ ImØn-c-bv°p-∂p. Fs¥√mw A\p- I q- e y- ß ƒ, kuI-cy-߃.. B¿`m-S-߃. a\ pw hbdpw \nd-™mepw ]ns∂bpw hnf-ºn-s°m-Sp-°m≥ ]pØ≥ ]W-°m¿. B¿`m-S-ß-fp-sSbpw, BUw_- c - ß - f p- s Sbpw aSn- Ø - ´ n¬ B¿Øp-√-kn®v PohnXw Ign°p∂ Ch¿ Xß-fpsS kl-Pohn- I sf h√- t ∏m- g p- s a- ¶ nepw Hm¿°m-Xn-cn-°p∂Xv alm-]m-]am-Wv. Ht´sd t]¿ IÆocpw ssIbp-ambn \nXy-hr-Øn-bv°pt]mepw KXn-bn-√msX kz¥w hn[n im]-ß-fn¬ a\w-s\m¥p Ign- ™ p- I q- S p- ∂ Xv ImWm≥ Ch¿ IÆp- I ƒ H∂p- I qSn Xpd∂p ]nSn-t°≠nbncn-°p-∂p. F≥tUm-kƒ^m≥, Zpc-¥ßƒ, Izt´-j≥ kwL-ß-fn-eqsS \S-am-Sp∂ sIme-]m-X-I߃, arKo-b-amb ssewKn-I-]oU-\-߃, D‰-hcpw DS-b-h-cp-sams°- \-jvS-s∏´ A\mY P∑߃. kp\m-an-t]m-ep≈ Zpc-¥ß-fn¬ hoSv \jvS-s∏´v sXcphn¬ A¥n-bp-d-ßp-∂-h¿. Hcp t\csØ A∂-Øn-\mbn tIgp∂-h¿. tIc-f-Øns‚ bYm¿∞Nn-{X-ß-fpsS t\¿°m-gvN-Iƒ CXnepw F{Xtbm Zmcp-W-am-Wv. CS-th-f-I-fn¬ Ft∏m-sg-¶nepw Dd-ßm≥ InS-°p-tºmƒ CØcw Hm¿Ω-Iƒ ]e-tcbpw h√msX `oXn-s∏-Sp-Øn-bn-cn-°-Ww. kpJambn H∂p-d-ßm≥ Ign-bm-Ø-hn[w, Hcpcpf-t]mepw Ign-°m≥ Ign- b m- Ø - h n- [ w, Zpc- ¥ - ß ƒ X\n-°p-Np‰pw XmWvUh \rØam-Sp-tºmƒ, kΩm-\-s∏-cp-a-gbpsS `mcw Xmßm≥, Xs∂ \n¿_-‘n-X-\m-°nb adp-\m-S≥ ae-bm-fn-Itfm-Sp≈ IS-∏m-Sp-Iƒ ]ecpw kuI-cy-]q¿Δw ad-∂pt]m-Ip-∂p. F∂pw ASn-a-I-fmbn Pohn°m≥ hn[n-°-s∏-´-h¿. Pohn-XØns‚ Ccp≠ Klz-c-ß-fn¬ PohnXw F∂ aq∂-£-c-Øn-\mbn, ]qcn-∏n-°m-\m-ImØ ka-

Np°m≥ ]nSn-°m≥ apt∂m-´p-hcp∂ ImgvN-bmWv ImWm≥ Ignbp-∂-Xv. c≠mw InS-bn-sebpw aq∂mw InS-bn-sebpw Xmc-߃, dnbm-en‰n tjmI-fn¬ Hcp XhW- s b- ¶ nepw Xe- I m- W n®p ]n≥hm- ß nb Iem- I m- c - ∑ m¿, Ch¿s°m- s °bpw apwss_-

bn¬ henb am¿°-‰mWv \¬Is∏-´n-cn-°p-∂-Xv. \sΩ Ic-bn-∏n®pw, Nncn-∏n®pw HSp-hn¬ Nn¥n∏n®pw Ch¿ \S∂p ad-bp-tºmƒ \ΩpsS CØncn kºm- Z yØns‚ ap°m¬ ]¶pw ssItamiw h∂-Xmbpw \mw Xncn-®-dn-bp-∂p.

kybpw t]dn Imew Ign-°p-∂h¿. Ah¿°mbn Cu ]pckvImc tPXm-°ƒ Fs¥-¶nepw sNbvXm¬ Ht´sd P∑-߃°v AXv Xmßpw XW- e p- a mbn Xocpw. Ahsc adp-\m-S≥ ae-bmfn-Iƒ Hm¿Ω-I-fn-se∂pw kq£n-°p-Ibpw sNøpw.

I

c- h - [ n- ° m- e - Ø ns‚ {Xkn- ∏ n- ° p∂ Hm¿Ω-I-fp-ambn hnjp Csß-Øn. Np´ps]m-≈p∂ shbn-en¬ IsÆØm ZqctØmfw ]c∂p InS-°p∂ sImbvsXm-gn™ ]mS߃ NqtS‰v D®-sh-bn-en¬ Xnc-am-e-I-sf-t∏mse Hmfw sh´p-∂p. CXm-bn-cn-°mw acp-`q-an-I-fn¬ acoNnI F∂p ]d-bp∂ {]Xn-`m-kw. ]mSØp tabm≥ hn´ ]ip-°ƒ XW¬ tXSn hb-ep-I-fnte°v Nm™p-\n¬°p∂ tIchr-£-ß-fpsS XW-ep-tXSn hcn-I-bm-Wv. Ah Ab-hn-d-°p-∂p≠v. Cfw ]p√p-I-fmtWm AtXm Hm¿Ω-IfmtWm? arK-߃°pw Ab-hn-d-°m≥ \√ Hm¿aIƒ D≠m-bn-cn-°ptam? Aß-Ise `mc-X-∏p-g-bntebv°v Nm™p \n¬°p∂ IWn-s°m-∂-I-fn¬ \new ap´p-thmfw \of-Øn¬ Rm∂p InS°p∂]q°p-e-Iƒ. c≠p Znhkw IqSntb Chsbms° ac-Øn¬ ImWq. Bcp-tStbm hnjp°Wn Ae-¶-cn-°m≥ hn[n-°-s∏´ sIm∂-∏q°ƒ. Xncn-s®m∂pw In´m-\n-s√-∂-dn-™n´pw Cu Np´ps-]m-≈p∂ th\-enepw B¿t°m th≠n ]pjv]n-°p∂ IWn-s°m-∂-Iƒ. ]mS-Øn\p \Sphn-eqsS Hgp-Ip∂ sNdn-b- tXm´n¬ sh≈w \t∂ h‰n-bn-cn-°p-∂p, ao≥ ]nSp-Ø-°m-cpsS he-bn¬ s]SmsX c£-s∏´ Nne ]c¬ao-\p-Iƒ hcm≥ t]mIp∂ Zptcym-K-a-dn-bmsX tXm´nse Ipgn-Ifn¬ apßmw Ipgn-bn-Sp-∂p. Ah Adn-bp-∂n-√, HcmgvN IqSn Ign-™m¬ hn≠p-Io-dnb Cu tXm´n¬ NØp-a-e®p InS-t°≠n hcp-sa-∂v. {KmasØ ]m´p-]mSn DW¿Øm≥ hnjp-]-£nIƒ ap‰sØ tX∑m-hnepw ]pfn-a-c-Ønepw t\csØ ÿm\w ]nSn-®n-cn-°p-∂p. Ie-≠dpw ]©mw-Khpw H∂pw t\m°msX Xs∂ Cu ]£nIƒ°-dnbmw hnjp-hns‚ hchv. hcpw h¿jsØ Imem-h-ÿbpw {]Ir-Xn-bpsS am‰-ßfpw {]h-Nn°m≥ IWn-bm-∑m¿ hoSp-I-fn¬ Ib-dn-bn-d-ßp∂p, AsXmcp BNm-c-am-Wv. Ah¿ ]dbpw Cu ]pXp- h ¿j- Ø n¬ ag- b m- t Wm, Im‰m- t Wm, AtXm CSnbpw an∂-ep-amtWm IqSp-X¬ D≠mhpI Fs∂-√mw. \mep-]d h¿jw, A©p]d h¿jw Fs∂√mw BWv Ah-cpsS `mj. ho´nse Imc-W-h-∑m¿°v AsXms° tIƒ°p∂Xpw ]c-kv]cw N¿® sNøp-∂Xpw Hcp lchpw ckhpw BWv. h‰n hc≠ ]pg-tbm-cØv sh≈cnbpw Ipº-f\pw aØ\pw ]qhpw Imbp-an´v hnjphns\ hc-th¬°m-\p≈ Xøm-sd-Sp-∏n-em-Wv. {Kmaw D’h XpSp-∏n-em-Wv. ]S-°-ß-fp-sSbpw aØm∏p ]qØn-cn-I-fp-sSbpw Hcp D∑m-Z-K‘w {KmasØ Bh-cWw sNbvXn-cn°p-∂p. Hc-h-[n-°m-e-Øns‚ kt¥m-jhpw Blv f m- Z hpw ]- ¶ p- s h- b v ° m≥ Ip´n- I fpw apXn¿∂-hcpw hoSp-I-fn¬ HØp tNcp∂ Hc-Xy]q¿Δ BtLmjw, AXm-Wt√m hnjp. AXp Xs∂-bmWv a‰v BtLm-j-ß-fn¬ \n∂pw hnjphns\ hyXy-kvX-am-°p-∂-Xpw. AXp-t]mse Xs∂ hnjp-°mew ]qc-ß-fp-tSbpw ]≈n-s]-cp∂m-fp-I-fp-sSbpw B≠p-t\¿®-I-fp-sSbpw Hs° Imew IqSn-bm-Wv. Ah-[n-°m-e-am-b-Xn-\m¬ Hm^okv Imcy-ß-sf-°p-dn®v DtZym-K-ÿ¿t°m ]Tn-∏n-s\-°p-dn®v Ip´n-Iƒt°m Btem-Nn-°m-\n√mØ ka-bw. BtLm-j-߃ BtLm-jn-°s∏-Sp-∂Xv DØ-c-hm-Zn-Xz-ßfpw sS≥j\pw H∂pw C√m-Xn-cn-°p-tºmƒ BW-t√m. hnjp-°-Wn-bn¬ Hcm-bp- ns‚ apgp-h≥ ^eßfpw Adn-bp∂ As√-¶n¬ AXmWv Pohn-XØnse _m°n Zn\-ßsf \nb-{¥n-°p-∂Xv F∂p hniz-kn-°p∂ Hcp P\-X. B Hcp IWnbv°pth≠n cm{Xn apgp-h≥ Xncn™p adn™pw InS∂p t\cw shfp-∏n-°p-∂-h¿. a®nepw DΩ-d-t°m-em-bnepw \nc∂p \n∂m-Sp∂ aqØp ]gpØ a™bpw Nph∏pw Ie¿∂ sh≈cn-Iƒ. a™ F∂pw ae-bmfn°v sFiz-cyØns‚ {]Xo-I-am-W-t√m. hnjp-hm-sW-¶n¬ a™-bn¬ Ipfn®p \n¬°p-I-bm-Wv. sIm∂-∏qhn\pw IWn-X-´n¬ HmS-°p-g-eqXn hncm-Pn-°p∂ DÆn-°-Æs‚ ]´n\pw F√mw a™ \ndw Xs∂. kabw k‘y-tbm-S-Sp-°p-∂p. \ng¬ hoW ]mSß-fn¬ ta™p \S∂ Imen-°q-´-߃ {In°‰pw ^pSvt_mfpw Ifn-°m-s\-Ønb Ip´n-°ƒ°p th≠n hgn-am-dn-bn-cn-°p-∂p. C\n k‘y abßpw hsc, IÆp-I-fn¬ Ccp´p hogpw hsc Cu Ifn XpS-cpw. ]ns∂ Iq´w Iq´-ambn \mfsØ Ifn-

H

bpsS X{¥-ßfpw N¿® sNbvXp-sIm≠v kz¥w hoSp-I-fn-te-°v. Hm¿Ω-Iƒ B{K-ln-°m-sXbpw IS∂p hcp∂ AXn-Yn-bm-Wv. B´n-∏m-bn-°p-tºmgpw AXns\ \Ωƒ a\- p-sIm-≠p ]pW-cp-∂p. Cu ]gb Hm¿a-I-fpsS kmao]yw \Ωsf KX-Im-e-Ønte°v Iq´n-s°m≠p t]mIp-∂p. \Ωƒ AdnbmsX h≈n {Sukdpw ]p≈n-∏m-hm-Sbpw C´ \njvI-f¶ _mey-ß-fn-te°v Xncn®p t]mIp-∂p. Cu \K-c-Ønse hn{i-a-an-√mX bm{X-bn¬, H∂ns\-°p-dn®pw -B-tem-Nn-°mt\m Bsc-°p-dn®pw Hm¿°mt\m kabw Is≠-Øm≥ Ign-bm-Ø-t∏mgpw, Rß-fpsS a\- n¬ Hm¿Ω-bmbn hnS¿∂v Krlm-Xp-c-Xz-Øns‚ a[p-c-ap≈ s\mºcw kΩm\n-°p∂ Rß-fpsS a\- n¬ BtLm-j-߃ Xo¿°p∂ ""Hm¿Ω-Iƒ'' F∂ £Wn-°mØ AXn-Yn. \n\-°mbn a\- n¬ Ct∏mgpw hmSmsX kq£n-°p∂ IWn-s°m-∂-IƒsIm≠v R߃ kvt\l-Øns‚ ]pjv]-lmcw A¿∏n-°-s´.

]S-°-ß-fp-sSbpw aØm∏p ]qØn-cn-I-fp-sSbpw Hcp D∑m-ZK‘w {KmasØ Bh-cWw sNbvXn-cn-°p-∂p. Hc-h-[n-°me-Øns‚ kt¥m-jhpw Blvfm-Zhpw ]-¶p-sh-bv°m≥ Ip´n-Ifpw apXn¿∂-hcpw hoSpI-fn¬ HØp tNcp∂ Hc-Xy]q¿Δ BtLmjw, AXmWt√m hnjp. AXp Xs∂bmWv a‰v BtLm-j-ß-fn¬ \n∂pw hnjp-hns\ hyXy-kvX-am°p-∂-Xpw. AXp-t]mse Xs∂ hnjp-°mew ]qc-ß-fp-tSbpw ]≈n-s]-cp-∂m-fp-I-fp-sSbpw B≠p-t\¿®-I-fp-sSbpw Hs° Imew IqSn-bm-Wv. Ah-[n-°me-am-b-Xn-\m¬ Hm^okv Imcy-ßsf-°p-dn®v DtZym-K-ÿ¿t°m ]Tn-∏n-s\-°p-dn®v Ip´nIƒt°m Btem-Nn-°m-\n√mØ ka-bw. BtLm-j-߃ BtLm-jn-°-s∏-Sp-∂Xv DØ-chm-Zn-Xz-ßfpw sS≥j\pw H∂pw C√m-Xn-cn-°p-tºmƒ BW-t√m.


12

MUMBAI

APRIL 17 - 23 - 2011

hnjp ^ew 2011 lcn{io KW-]-X-sb-\a: I∂n-i\n ao\-hymgw DØ-cmbs\ hk-¥¿sØu Jc-\m-akw-h-’sc sIm√w 1186 taSamkw 1\p (14˛4˛2011) Kpcp-hmsc 16 \mgnI 36 hn\m-gnI ]pe¿∂t∏mƒ aIw \£- { X- Ø n¬ ZznXob ]mZhpw knX-]£ GIm- Z - i n- b n¬ hnjv S n- ° - c Whpw KWvU-\ma \nXy-tbm-Khpw, hn\n-jvSm¿∞Ix CXn N{μ- { In- b m- ^ - e h- h pw tcmK CXn N{μm- h - ÿ m- ^ - e hpw \rØ-°-cWw CXn N{μ-th-em^-ehpw IqSnb kasb taj-hnjp-k-w{Iaw. kky-k-ar-≤n, [\-]p-jvSn, {]PIƒ°v kuJyw, Imbn-I-cwKØv ]ptcm-K-Xn, cmjv{So-b-cw-Kß-fn¬ {]h¿Øn-°p-∂-h¿°v Db¿®, hymh-km-bn-I-cw-KØv DW¿hv, imkv{X-km-t¶-XnI cwKØv ]ptcm-K-Xn, temtIm-]Im-c-{]-Z-amb Is≠-Ø-ep-Iƒ hgn imkv{X-⁄∑m¿°v AwKoImcw, XpS-ßnb KpW-ß-fpw, AXn-h¿jw, {]Ir-Xn-t£m-`w, tcmK-h¿≤-\, A·n-`-bw, bp≤-`bw, Iran- I o- S - ß - f n¬\n∂pw hcp∂ {]tXyI Xcw tcmK߃, Bcm-[-\m-e-b-߃°pw aXm-≤y-£-∑m¿°pw tZmjw, hmbp-tIm-]w, a{¥namcpw DtZymK-ÿ-∑mcpw XΩn¬ A`n-{]mb hyXymkw, Xoh≠n hnam-\߃°v A]-I-Sw, Iem-kmwkvIm-cnI cwK-ß-fn-ep-≈-h¿°v tZmj-^-ehpw A\p-`-h-s∏-Sp-∂Xm-Wv. taS-°qdv (A-iz-Xn, `c-Wn, Im¿ØnI BZy 15 \mgn-I) hnZym-cw-KØv Db¿®, hyh-kmb-Øn¬\n-∂p≈ em`w, hntZ-ibm- { Xm- K pWw, Xo¿∞m- S \w, [\- \ jv S w, hml- \ m- ] - I Sw, tcmKm-Zy-\¿∞-߃, A·n-`bw, Bbp-[-`o-Xn, Ie-l-߃, Kpcp- P - \ m- c n- j v S o, ktlm- Z - c ∑m¿°v tZmjw, IpSpw-_-Po-hn-XØn¬ Ielw, hntbmKw, i{XptZmjw, I¿Ω-cw-KØv ÿm\ Ne-\w- A-\y-tZi hmkw XpSßn-bh A\p-`-h-s∏-Sp-∂-Xm-Wv. FS-h-°qdv (Im¿ØnI Ah-

km\ 45 \mgnI tcmlnWn aIbncw BZy ]Ip-Xn) hnhm-lmZn awK-f-I¿Ω-߃, [\-em-`w, hnZym-KpWw D]-cn-]T\w kmtlm-Z-cy-߃°v KpWw, k¥m-\-߃°v KpWw, `qan-em`w, I¿Ω-cw-KØv ]ptcmKXn, Xnc-s™-Sp-∏p-I-fn¬ hnPbw, [\-Zp¿hy-bw, XkvI-c`bw, a\-t¢-iw, ÿm\-N-e-\w, amXmhn\v tZmjw, Akv{X ikv{Xm-ZnIƒ sIm≠p≈ apdn-hv, hnj`oXn, cmjv{Sob cwK-Øp-≈h¿°v h[-`o-jWn XpS-ßn-bh A\p-`-h-s∏-Sp-∂-Xm-Wv. anYp-\-°qdv (a-I-bncw Ahkm\ ]I-cpXn Xncp-hm-Xnc ]pW¿Xw BZysØ 45 \mgnI) I¿Ω-cw-KØv Db¿®, hnhmlmZn awK-f-I¿Ω-߃, Krl\n¿ΩmWw, D]-cn-]-T-\m¿∞w hntZ- i - b m{X, Xo¿∞m- S \w, ktlm-Z-c-∑m¿°v KpWw, ]q¿hnI-kzØv ssIhiw h∂p-tNc¬, Iem-Im-c-∑m¿°pw cmjv{Sob-cw-K-Øp-≈-h¿°pw {]ikvXn, imkv{X-km-t¶-XnI cwK-Øp-≈-h¿°v AwKo-Imcw. tcmKm-Zy-\¿∞-߃, hmIvtZmjw, kzImcy Pohn-XØn¬ Akz-ÿX, kpJ-lm\n, _‘p-P\ hntcm[w, kzP-\mcnjvSX XpS-ßn-b-hbpw A\p-`h-s∏-Sp-∂-Xm-Wv. I¿°n-S-Iqdv (]p-W¿Xw Ahkm\ 15 \mgnI ]qbw Bbneyw) hnZym-KpWw, D]-cn-]-T\w, DtZymKm¿∞n- I ƒ°pw hnZym¿∞nIƒ°pw ]co-£-I-fn¬ D∂X hnPbw, hntZ-i-bm-{Xm-KpWw tPmen-bn¬ {]tam-j-\-S-°-ap≈ ÿm\-am-\-ßfpw AwKo-Im-cß-fpw, sshZy-cw-K-ß-fn-ep-≈h¿°v AwKo-Imcw, hym]m-c-hyh- k m- b - c w- K Øv hf¿®bpw lrZb kw_-‘-amb tcmKßfpw hml-\m-Zn-I-fn¬ \n∂p ]X-\hpw, hnhm-l-X-S w, Krl\n¿Ωm-W-Øn\v Ime-Xm-akw, ktlm-Z-cm-cnjvS, hyb-h¿[\bpw A\p-`-h-s∏-Sp-∂-Xm-Wv. Nnß-°qdv (a-Iw, ]qcw, D{Xw

1mw t]Pn¬ \n∂v XpS¿®

apwss_ ae-bm-fn-I-fpsS \n w-KXzw \n m-c-a√! bpsSbpw D≈n¬ Hcp apdn-hmbn \o‰-e-cn-∏n-®p-sImt≠ Ccp-∂p. C∂v adp-\m-S≥ ae-bm-fn°v tIcfsØIpdn®v ]d™v sRfnbm≥ H∂p- a n- √ . A]- a m- \ wsIm≠v inc p Ip\n- b p∂ hm¿Ø-I-fn¬ Ah-s\¥v Bizmk-am-Wp-≈-Xv. apwss_ \Kcw {]f-b-s°-Sp-Xn-bn¬ he-™-t∏mtgm... Xo{h- h mZn B{I- a - W Øns‚ `oXn- b n¬ De- ™ t∏mtgm apJw Xncn® tIc-f-amWv ]e-cp-sSbpw a\- n¬. CØcw Nne Ah-K-W-\-Iƒ ]e-t∏mgmbn D≠m-°p∂ apdn-hp-Iƒ Xs∂-bmWv Cu AI¬®bv°v Imc-Ww. Ime-ß-fmbn ]cn-l-cn°-s∏-SmsX InS-°p∂ bm{Xm Zpcn-X-߃. ae-bmf `mjsb ]p\-cp-÷o-hn-∏n-°m≥ adp-\m-S≥ ae-bmfn \S-Øp∂ {ia-ß-fn¬ th≠{X ipjvIm-¥ntbm t{]m’m-l-\tam Im´mØ \nba-k`m kmam-Pn-I¿. CØcw Ah-K-W-\-Iƒ a\- n¬ t]dn \S-°p-tºmgpw tIc-f-Ønse P\{]-Xn-\n-[n-Ifn¬ \n∂pw A\p-Iqe-amb \S-]-Sn-Itfm ip]m¿i-

Itfm D≠m- b n- ´ n- s √- ∂ Xpw {it≤-bw. F¥n-t\sd! tIc-f-Øn-ep≈ ]{X-ß-tfm, Nm\-ep-Itfm ChnSpsØ {]iv\-߃ N¿®-sNøm≥ sa\- s °- S m- d n- √ . ChnSpsØ ae-bm-fn-I-fpsS {]iv\-ßfn¬ Imcy-amb CS-s]-S-ep-Iƒ \S-Øm≥ tIcf cmjv{So-b-Øn\v bmsXmcp Xm¬∏-cy-hp-an-s√-∂Xv hfsc kv]jvS-amWv. ChnSw Hcp thm´p _m¶v A√m F∂Xv Xs∂-bmImw AXn\p Imc-Ww. ]m¿e-sa‚n¬ t]mepw tIc-fØn¬ \n∂p≈ P\-{]-Xn-\n-[nIƒ alm-cm-jv{S-bnse ae-bm-fnIsf hnkva-cn® Ncn-{X-ta-bp-≈q. Cu hnap-J-X-bpsS Ime-{I-ta-Wbp≈ ]cn-Wmaw Xs∂-bmWv Cu \n w-K-Xbv°v Imc-W-ambn \nco-£-I¿ Nq≠n-°m-´p-∂-Xv. CØcw kμ¿`-ß-fn¬ ]et∏mgpw Chn-SpsØ ae-bm-fnIƒ°v klm-b-ambn hcp-∂Xv alm-cm-jv{S-bn¬ kzm[o-\-ap≈ ae-bmfn t\Xm-°-∑m-cmWv F∂ A`n-{]m-b-°m-cmWv A[n-I-hpw. Xß-fpsS cmjv{Sob ta¬hn-

BZy 15 \mgn-I) ]co-£-I-fn¬ kmam-\y-Pbw, ktlm-Z-c-߃°v KpWw, I¿Ωe_vZn, I¿Ω-Øn\v t{ibkv, awKf I¿Ω-kn-≤n, Krl-kpJw, [\m- K - a w, hyh- l m- c - ß - f n¬ Pbw, k¥m-\-t¢iw, ]nXrÿm-\-Øp≈h¿°v tZmjw, DZc-hym[n, t\{X-tcmKw, [\\miw, hym]m-c-hy-h-kmb imeI-fn¬ tNmc-`-bw, A·n-`o-Xn, ÿm\-N-e\w F∂nh A\p-`-hs∏-Sp-∂-Xm-Wv. I∂n-°qdv (D{Xw Ah-km\ 45 \mgnI AØw NnØnc BZy ]Ip-Xn) I¿Ω-Kp-Ww, amXm-hn\pw k¥m\-߃°pw KpWw, hym]mc h¿[\, A\y-tZ-ihmkw, ]co£m-Zn-I-fn¬ ]cm-Pbw, _‘pP- \ - h n- t cm- [ w, hn`- h - \ miw, ktlm-Z-cm-cn-jvS, Kpcp-P-\m-cnjvSv, kv{XoIƒ \nan-Øw, A]hm-Z-߃, ÿm\-{`w-iw, hnjt`m-P-\w, `qan-X¿°-߃, {Inan\¬ \S-]-Sn-Iƒ t\cn-tS≠n hcnI, hml- \ m- ] - I Sw F∂nh A\p-`-h-s∏-Sp-∂-Xm-Wv. Xpem-°qdv (Nn-Ønc Ah-km-\]- I pXn tNmXn, hnimJw BZy 45 \mgn-I) hnZym-hn-Pbw, [\-em-`w, I¿Ωcw-KØv ÿm\-I-b-‰w, hym]mc hyh-km-b-ß-fn¬ A`n-hr≤n, Iem-kmw-kvIm-cnI cwK-ß-fn-ep≈-hbv°v ÿm\e_v[ n hnhmlmZn awK-f-I¿Ω-߃, Kr-l\n¿Ωm-W-Øn\v XS w, t\{XtcmKw, amXr-P-\m-cn-jvSv, k¥m\ ZpxJw, ikv{X-{In-bm-ZnIƒ, Zp¿P\ kwk¿Kw aqeap≈ tZmj-^-e-ßfpw A\p-`-hs∏-Sp-∂-Xm-Wv. hr›n-I-°qdv (hn-imJw Ahkm\ 15 \mgnI A\ngw Xrt°-´) Krl-\n¿Ωm-Ww, D]-cn-]-T-\Øn¬ hnP-bw, hym]mc hyhkm-b-ß-fn¬ A`n-hr-≤n, awK-fI¿Ω- ß ƒ°v AwKo- I mcw, ÿm\ Ne\w, ]co-£m-Zn-Ifn¬ ]cm-P-bw, hmIvtZmjw, `mcy-`¿Xy-hn-tbmKw a\-t¢-iw, [\-\m-iw, hnjm-·n-`-bw, DZ-cemkw t\m°msX ae-bm-fn-IfpsS PohnX {]iv \ - ß - f n¬ Fs∂∂pw CS-s]-S-ep-Iƒ \SØm-dp≈ Nne ap≥\nc t\Xm-°fmWv F≥.-sI. `qt]jv _m_p, ]n.-B¿. IrjvW≥, {ioIm¥v \mb¿, cmP≥ hn \mb¿, ]n.hn.sI. \ºym¿ XpS-ßn-b-h¿. AXp-t]mse ]qsW-bn¬ Fw.hn. ]c-ta-iz-c≥, cmP≥ \mb¿ XpS-ßnb ae-bmfn kmaq-lnI cmjv{Sob {]h¿Ø-I-cpsS tkh\hpw {]iw-k-\o-b-am-Wv. Ch¿s°√mw ]pdsa {]mtZinImSn-ÿm-\-Øn¬ ae-bm-fn-IfpsS ssZ\w-Zn\ {]iv\-ß-fn¬ CS- s ]- S - e p- I ƒ \S- Ø m- d p≈ kmaq-ln-I-˛-kmw-kvIm-cnI cwKsØ Ht´sd {]ap- J cpw {]tXyIw ]cm-a¿in-°-s]-tS-≠Xm-bn-´p-≠v. Iem-cw-KØv t]mepw {]I-Samb Ah-K-W\ apwss_-bnse Iem-Im-c-∑m-tcmSv tIcfw sh®p]p-e¿Øp∂p F∂-XmWv apwss_ Iem-˛-km-ln-Xy-˛-kmwkvIm-cnI cwKsØ ]e {]apJcpw A`n-{]m-b-s∏-Sp-∂-Xv. ChnSpsØ Iem-Im-c-∑msc AwKo-Icn-°m≥ tIc-f-Ønse A°m-Z-anIƒ Xøm-dm-Ip-∂n-√. apwss_bnse Fgp-Øp-Im¿°v apJy-[m-c-

www.whitelinevartha.com

HARI NAMBOODIRI Astroleger & Vasthu Consultant

SREE MOOKAMBIKA Astrological Research Centre

9920028137 / 022 - 27551544 ]o-U, t\{X-tcm-Kw, IS-_m-[yX, IpSpw_ Ie-lw, A]-am-\w, sXmgn¬ \jvSw F∂nh A\p-`h-s∏-Sp-∂-Xm-Wv. [\p-°qdv (aqew, ]qcm-Sw, D{XmSw BZy 15 \mgn-I) hnZym-Kp-Ww, D]-cn-]-T-\w, I¿Ω e_v[n, ÿm\-°-b-‰w, Krl\n¿Ωm-Ww, hnhm-lm-Zn-aw-K-fI¿Ω-߃, ]pXnb hym]m-c߃ Bcw-`n-°p-I, hnZym¿∞nIƒ°v AwKo-Im-cw, imkv{X⁄-∑m¿° _lp-a-Xn, k¥m\ kuJyw, tZlm-cnjvSv, hml-\m]-I-Sw, Kpcp-P-\m-cnjvSv hybm-[nIyw, hn`- h - \ m- i w, Xkv I c `bhpw _‘p-P\ Ie-lhpw A\p-`-h-s∏-Sp-∂-Xm-Wv. aI-c-°qdv (D{XmSw Ah-km\ \mgnI Xncp-thmWw Ahn´w BZy ]Ip-Xn) Krl-\n¿Ωm-Ww, hntZ-i-bm-{XmKp-Ww, hym]m-c- hy-h-km-b-ßfn¬ ]ptcm-K-Xn, hyh-lm-c-P-bw, Xnc-s™-Sp-∏p-I-fnepw ]co-£I-fnepw hnP-bw, hnhm-lm-ZnIƒ°pw XS- w, k¥m-\-t¢iw, XkvI-c-`-bw, tZlm-cn-jvS-X XpS-ßn-bh A\p-`-h-s∏-Sp-∂-XmWv. Ipw`-°qdv (A-hn´w Ah-km\ ]IpXn NXbw ]qtcm-cp-´mXn BZysØ 45 \mgn-I) hym]mc hyh-km-b-ß-fn¬ A`nhr-≤nbpw `qan Krlw hkvXp F∂n-h-bpsS em`hpw hntZ-ibm-{X, [\-[m-\y-h¿≤\ awK-fI¿Ω-kn-≤n, hyh-lm-c-P-bw, ]co-£-I-fn¬ ]cm-P-bw, A]arXyp `oXn, tcmK-]oV A\y-tZi-hm-kw, {XntZm-j-ßfpw A\p`-h-s∏-Sp-∂-Xm-Wv. ao\-°qdv (]q-tcm-cp-´mXn Ahkm\ 15 \mgnI D{X-´mXn tchXn) hnZym-Kp-Ww, D]-cn-]-T-\w, I¿Ω KpWw, Iem-cw-K-ß-fn¬ ]ptcmK-Xn, hntZ-i-bm-{Xm-KpWw [\mK- a w, tNmc- ` - b w, tcmKm- Z y\¿∞߃, AIm-cW Ie-l߃ A·n Bbp-[-`oXn A]-IS-߃ ]I¿®-hym[n F∂nh A\p-`-h-s∏-Sp-∂-Xm-Wv. bn¬ CSn®p Ib-td≠n hcp-∂p. AXp-sIm-≠p-X-s∂-bmImw ChnSpsØ kam-P-߃ tIc-f-Øn¬ \n∂pw Iem-Im-c-∑msc sI´n Fgp-∂-≈n-°p-∂Xv \n¿Ø-em-°W-sa∂v {]ikvX \mS-I-˛-kn\nam \S≥ sI.-Un. N{μ≥s\t∏m-ep-≈-h¿ {]kvXmhn-®-Xv. CXn-t\mSp tbmPn-°p-∂h-cmWv Chn-SpsØ `qcn-`mKw Iem-Im-c-∑m-cpw. kmln-Xy-cwKØpw Cu th¿ Xncnhv ImWm\m-Ip-sa-∂Xv ]e-t∏m-gmbn N¿® sNø-s∏-´n-´p-≈-Xm-Wv. Xnc-s™-Sp-∏ns‚ ao\-®q-Sn¬ tIcfw Xnf- ® p- a dn- b p- t ºmgpw ChnsS alm-cm-jv{S-bnse ae-bmfn-Isf Ah Hcp Xc-Ønepw _m[n-°p-∂n-√. tIc-f-Øn¬ \Sam-Sp∂ Hmtcm kw`h hnIm-kßfpw \mWw sI´ cmjv{Sob Iq´p-sI-´p-Ifpw {]N-cW X{¥ßfpw k¿°- nse tImam-fn-Isf-t∏mse P\-{]-Xn-\n-[n-Iƒ Xcw Xmgp∂ ImgvN-Ifpw adp-\mS≥ ae-bm-fnsb Hcp Xc-Ønepw hnIm- c m- [ o- \ - \ m- ° p- ∂ n- s √∂pw Adn-bn-®p-sIm-≈-s´. Bcp Pbn®p- h-∂mepw alm-cmjv{Sm aebm-fn-Iƒ°v {]tXy-In®v Fs¥¶nepw KpW-ap-≠m-Ip-sa∂v IcpXm\pw hø!

M A T R I M O N I A L S

ANDHERI SETTLED PROPOSALS EZHAVA BOYS E 44: Andheri settled Thalassery ezhava thiya boy 37, 5’8’ choti PDC plus 3 yrs computer working as computer centre manager E 53: own flat Bhandup settled Kannur ezhava boy 37, 5’4’ pooram SSC working Vashi 12,000/E 9: Vikhroli settled TVM ezhava boy 47 160cm anizham CA accounts manager Worli E 12: Chembur own flat well settled Kannur thiya boy 39, 5’8’ Rohini fair handsome graduate, computer own exporting co. 12 lac pa E 13: Bhandup own flat Calicut thiya boy 35, 5’8’ Bsc, Office asst. 6000/middle class, no dowery girl preferred E 10: Mulund settled Kannur ezhava boy 41, 5’6’ makeeram working with L&T secretary, father retired 1 brother 1 sister both married NAIR BOYS N 179:Sakinaka settled Mavelikara nair boy 30, 170 cm, fair, chathayam Mcom, DFM working Malad 20,000/N 170:Dahisar settled Chenganur nair boy 28, 5’10’ 65kg, chatayam Mcom Jr.officerAndheri N 165:Bhandup settled Palakkad nair boy 27, 5’8’ anizham Bcom, H/w, S/w working with Cipla accounts dept. N 153:Andheri settled Haripad nair boy 30, 5’10’ fair, triketta, BE in mechanical instrumentation working with Italian MNC Malad 1 lac pm N 138:Mulund settled Kollam pillai boy 32, 70kg, 5’7’ punartham Bsc, Dip in management, working as production officer pharma N 135:Mulund settled Alleppey nair boy 32, 80kg, 180 cm wheatish makam Bcom and shipping management working Behrain as aircraft maintenance 15 lac pa N 124: Andheri settled Kannur nambiar boy 35, 5’11’ 80kg, BA, Diploma in event management working with Globospot 18,000/- pm N 122:Bhandup settled Tellicherry nair boy 31, 5’6’ 80kg, pooyam 12th plus Diploma in AC and Refrigeration working as customer account executive 20,000/N 117:Powai settled Pandalam nair boy 31, 5’4’ 62kg, pooradam BE electronics net work engineer,IBM Singapore N 15: Andheri settled Trissur nair boy 34, 5’10’ thiruvathira BE Engg, software consultant TCS Mumbai N 37: Mulund flat settled middle class Trissur nair boy 42, 5’5 chovvadosham thiruvonam SSC, working with Engg co . 9000/- middle class girl preferred N 8: Bhandup settled kannur nair boy 32,164 cm, pooradam, B.tech/GNIIT/MBA pursuing, working

with HSBC pune as team leader, 75,000/- pm, 1 brother MTV, father manager SaudiArabia N 46: Matunga settled Palaghat Ottapalam nair boy 35, 5’6’ MA, Diploma French, computer application working with French academy/business own flat, car, scooter financially sound, * left leg polio affected, can do all activities alone N 35: Bhandup settled Kanyakumari hindu nadar boy 31, 5’8’ 75 kg pooram HSC, diploma in electronics & computer H/W working as net work supervisor vile Parle 16,000/N 64: Andheri settled TVM nair boy 36 , 5’6’ chatayam, Bcom, hotel management working Dubai as supervisor N 66: Mulund financially well sound Palaghat Nambiar boy 30, 172 cm wheatish handsome choti shudhajadakam Bcom, MBA ICFAI – Bangalore , Company director 12 lac pa N 39: Andheri settled Palaghat menon boy 29, 80 kg, 184 cm, attam, Bcom director in charge father business financially sound N 70: Andheri settled Aluva nair boy 37, 5’7’ wheatish choti 1st yr Bcom, photography business own flat N 80: Andheri settled Kollam nair boy 41, 5’5’ chatayam BA, Dip in aircraft maintenance engg., working with Air India 60,000/- pm Other caste hindu girls OTHER CASTE HINDU GIRLS V 75:Sakinaka settled Kannur goldsmith girl 28, 5’2’ Bcom, assount assistant. V 74:Sakinaka settled Kannur goldsmith girl 30, 4’11’ rohini Bcom, working as account asst. V 72:Kurla settled Trissur vishwakarma carpenter girl 24, 5ft, revathi, Bcom, IATAworking 15,000/-pm V 60: Sakinaka settled Alleppey vishwakarma blacksmith girl 27, 5’3’ moolam BAworking withADFC bank V 59: Bhandup settled Kannur vishwakarma carpenter girl 26, 5’2’ Bharani, Msc, pursuing PHD V 13: Andheri settled Kannur goldsmith girl 27, 5’4’ puruttathi good looking accounts officer MNC group 20,000/Malabar side boys preferred. V 18:Mulund settled good looking slim Trissur Deevara girl 24, 152cm, Thiruvathira, Mcom, araya, deevara, mukkuva other cast boys considered. V 20: Bhandup settled middle class padanna kurup girl 30, 5’3’ bharani working as office executive 7,000/- cast no bar hindu middle class boys concerned V 24: Alleppey carpenter girl 28, 5ft thiruvathira Mcom plus computer working Marol naka, father NRI viswakarama/other cast boys considered

Sanju P.Daniel (Andheri) Weds Sini George(Thane) on 29/1/2011 at St’ Marys Malankara Catholic Syrian Church, Sakinaka at 4.00 pm

Smitha Matrimonials & House Servant Agency C/149 Station Plaza, Bhandup(W), Mumbai-78 Ph: 25666329/25665471/9867770184

Bhayandar:9821694370 / Borivli: 9819089662 / Dombivli: 9324010042

Website:smithamatrimony.com / Email:gsmitha44@yahoo.com


14

MUMBAI

APRIL 17 - 23 - 2011

www.whitelinevartha.com

apwss_ \mS-I-thZn Xmfp-Iƒ adn-°p-tºmƒ˛-32

{]ikvX\mb \S\pw kmwkvIm-cnI {]h¿Ø-I\pw cmtP{μ≥ ]Sn-bq¿ teJ-I≥

Peeveesart@gmail.com 9920017452

apwss_ ae-bmf \mS-I-th-Znbnse kp]-cn-Nn-X-\mb \S-\pw, kmaqly˛kmw-kvIm-cnI {]h¿Ø-I-\p-amWv cmtP-{μ≥ ]Sn-bq¿. Xr»q¿ Pn√-bn¬ Ccnßm-e-°p-S-bv°-SpØv ]Sn-bqcn¬ B¿. IrjvW≥˛k-tcmPn\n Zº-Xn-I-fpsS aI-\mbn 1948 am¿®v 29\v cmtP-{μ≥ P\n®p. ]Sn-bq-cnepw I≠imw IShn- e p- a mbn- ´ mWv {]mY- a nI hnZym-`ymkw sNbvX-Xv. 1959¬ apwss_- b n- s e- Ø nb cmtP{μ≥, ado≥ sse≥kv, sImfm_, {Km‚ v tdmUv F∂n-hn-S-ßfn-em-bn-´mWv Fkv.-F-kv.kn

kwhn-[m\w sNbvX Blzm\w , If-IvS¿, ka-\z-bw, Bbncw apJ- a p- f f kqcy≥ A\pjvTm\w. s]tc-c-bpsS lna-kwK-aw, A¥-∏s‚ hoc-irw-J-e, A\p-jvTm-\w, tlmaw, AKÃn≥ ]pØq-cns‚ Aa¿jw, sNºI cma≥, taml≥ ssIaƒ kwhn-[m\w sNbvX `mc-Xo-bw, a[p-hn-f-∏n¬ cN-\bpw, kwhn-[m-\hpw \¬Inb tZh-bm-\n, apIp-μ≥ tat\m≥ kwhn- [ m\w sNbv X DØcbbmXw, ]n.-kn. sNdn-bm≥ (kp-\-b-\)-kw-hn-[m\w sNbvX sdUv kn·¬, ka- \ z- b w,

bn-°m≥ Cu Iem-Im-c\v Ahkcw e`n-®p. ss_°w _´-ºn-bpsS kXyw Hmep≠v (kXyw FhnsS) F∂ Xpfp kn\n-a-bn-epw, \tc- { μ- \ m- Y ns‚ Chsf¥nsF≥Xn, (C-h-sf¥p `mcy) F∂ I∂S ^nen-anepw ]Sn-bqcn\v Ah-kcw e`n-®p. hnhn[ `mjm-Nn-{X-ß-fn¬ apJw ImWn°m≥ Ign™p F∂v kt¥mj-]q¿Δw ]d-bm-sa-¶n-epw, Hcp XpS¿® CXp-h-tcbv°pw e`n®n√m F∂Xv Hcp hkvXp-Xbmbn Ah-ti-jn-°p∂p! kZm-inh kmen-bm-s‚ Ien-

hsc-bp≈ hnZym-`ymkw ]q¿Øn-bm-°n-bXv. Cw•ojp aoUn-b-Øn-emWv ]Tn-®n-cp-∂sX-¶nepw H∏w lnμn-bpw, admØn-bpw, {^©pw ]Tn-°m-\p≈ Ah-kcw e`n-®n-cp-∂p. Fkv . - F - k v . - k n. Ign- ™ t∏mƒ Xs∂ amIv an√≥ Iº\n-bn¬ tPmen-In´n! Pohn-XØns‚ kzX-{¥-amb Nhn-´p]Sn AhnSw apX¬ Bcw-`n-®p. Hcp KXn-am‰w Ft∂m-Ww, C‚oc n - b ¿ c w K Ø v "" s k t ‰ m {Im^v‰v'' F∂ t]cn¬ Hcp ÿm]-\-Øn\v cq]w \¬In {]h¿Ø\w XpS-ßn. 1984¬ DÆn-hm-cn-bØv kwhn-[m\w sNbvX ]n. Aøt\-Øns‚ KmWvUohw \mS-IØn-emWv BZy-ambpw A`n-\bn-®-Xv. aemUv (Ip-cm¿)-a-ebmfn kam- P w, aem- U nse cmweoem {Ku≠n¬ Ah-X-cn∏n® {]kvXpX \mS-I-Ønse `qX-enwK sN´n-bm¿ F∂ Xangv IYm- ] m- { X- s Ø- b mWv Bhnjv°-cn-®-Xv. ]n∂oSv hn.-hn. A®p-X≥ kwhn-[m\w sNbvX \n[n, HmWw _w_¿, eb-hn\ym- k w, hnj- k ¿∏- Ø n\p hnf°p sh°-cp-Xv, km£mXvIm-cw, cmP-k-`, kpμ-c≥ \Sh- c - º ns‚ Pz- e \w, {Kmaw, kpcym- L m- X w, s]cp- ¥ - — ≥, \mZw \ne-®p, BXn-c-s°mcp Xncp-hm-Xn-c, Zpc¥ inJ-c-ßfn¬ tNt°-dp-∂-h¿, k¿∏ K‘n, sIm´m-c-s°-´v, DÆn-hm-cnb-Øns‚ KmWvUohw, arK-ime, \nim-K-‘n. ap≠q¿ cmP≥

AXyp-∂-X-ß-fn¬ ssZhØn\p kv X pXn, AΩnWn {Smh¬kv, Xo¿∞m-S-\w, eb-hn\ym-kw, jmPn tIm´bw kwhn[m\w sNbvX IncmX Xmfw, ]n.-F≥. \mW-∏s‚ t£{Xw, Sn.-sI.kn. tPmkv kwhn-[m\w sNbv X kam[n, ssakq¿ aØm-bn, F∂n-ßs\ ]Xn\mep kwhn-[m-b-I-cpsS Iogn¬ 42 \mS-I-ß-fn¬ A`n\-bn-®p. kz¥w kwhn-[m-\Øn¬ Ah-X-cn-∏n® \mS-I-ßfmWv ]m©-P-\yw, BscSm hen-b-h≥, {]Xn`m Xnb-t‰¿kn\p-th-≠n-bmWv ]Sn-bq¿ kwhn[m\w sNbvX-Xv. Aßns\ Im¬\q-‰m-≠n-tesd ImesØ Iem-Po-hn-X-Øn¬, 44 \mS-I-ßfnse sshhn-[y-am¿∂ IYm-]m{X- ß sf Ah- X - c n- ∏ n- ° m≥ Ign™p F∂Xv Hcp \Ss\ kw_- ‘ n- ® n- S - t Ømfw e`n°p∂ henb `mKyw Xs∂-bmWv. F{X tÃPp sNbvXp-sh∂v ]d-bm≥ {]bm-k-amWv. ]e \mS- I - ß fpw ]Øpw ]Xn\©pw thZn-I-fn¬ Ah-X-cn-∏n°-s∏-´n-´p-≠v. CXn\p ]pd-sa, I∂S, Xpfp, Xangv `mj-I-fnep≈ \mS-I-ß-fnepw A`n-\-bn°m≥ Ign-™p-sh∂Xv ]Sn--bqcn\p am{Xw Ah-Im-i-s∏-Smhp∂ t\´- a m- W v . AJn- t ejns‚ kv{Xo lrZbw, Ifn-ho-Sv, At\zjn, F∂o kocn-b-ep-Ifnepw, iin-ta-t\m≥ \n¿Ωn® {Kmaw, ]n. N{μ-Ip-am-dns‚ Hmlcn, a\p-jy≥ F{X kpμ-c-amb ]Zw, amthen ]d-™-I-Y, F∂o sSen-^n-en-anepw A`n-\-

bpKZ cmh- W , (I- e n- b p- K Ønse cmh-W≥), ]∏-\-]-c-K, (A-—s‚ kzØv), \©n-X-ap≈p (hn-j-Øns‚ ap≈v), `qXX C√v (`q-X-Øns‚ hoSv), _teN ]cK, (hcq Nmb IpSn-°mw) hnjØ-k¿∏(hn-j-k¿∏w), _tøK XnKvKpI (ssh-Ipt∂cw ImWmw) F∂o Ggp Xpfp \mS-I-Ønepw _mep kwhn-[m\w sNbvX ]ss\ acw, ]mkv am¿°v F∂o c≠p Xangv \mS-I-Øn-epw, ]Sn-bq¿ A`n-\-bn-®n-´p-≠v. G‰hpw HSphn-embn Fkv.-F-kv. {Intbjs‚ _m\- d n¬ cRv P nXv t_mkv kwhn-[m\w sNøp∂ aZ-k¿am-an°v aZ-I¿ama F∂ Xangv ]S-Øn-emWv ]Sn-bq¿ A`n-\-bn-®-Xv. apwss_ ae-bmf \mS-I-th-Znbn¬ \n∂pw Hcp \S≥ sh≈nØn-c-bn-se-Øp-∂Xv \ap°p kt¥m-jn-°m-hp-∂-Xpw, A`nam-\n-°m-hp-∂-Xp-amb ImcyamWv F∂-Xn¬ kwi-b-an-√.

kmaq-ly-˛-kmw-kvIm-cnI cwKw kmaq- l n- I - ˛ - k mw- k v I m- c nI {]h¿Ø\ cwKØpw H´pw ]n∂ne-√m Cu Iem-Im-c≥. {io\m- c m- b W Kpcp aμnc kanXn; t_mws_ tIc-fob kamPw (am-´pw-K) t_mws_ tIc-fob kanXn (a-em-Uv) F∂o kwL-S-\-I-fpsS ]m{S¨ BWv. aemUv ae-bm-fn kam-Pw, tKmsc-Kmhv ae-bmfn kamPw; Im¥nhven ae-bmfn

kam-Pw, {]Xn`m Xnb-t‰¿kv I¿Æm-SI \mSy-cm-P-˛-Xn-tb-‰¿ {Kq∏v, t_mws_ tIc-fob

hnhmlw \S- ∂ - X v. kl[¿ΩnWn keo\m cmtP-{μ≥. a°ƒ c≠p-t]¿ cP-\n-bpw,

kanXn F∂o kwL-S-\-I-fpsS BPo-h-\m¥ AwK-hp-am-Wv. IqSmsX aemUv CuÃv Aø∏ tkhm- k w- L w, tKmsc- K mhv Aø∏ tkhm kwLw, amXm Aar-Xm-\μ abn {SÃv, Nn∑b anj≥ XpS-ßnb `‡n {]ÿm\-ß-fn-epw, Cu Iem-Im-c≥ BPo- h - \ m¥ AwK- a m- W v. aemUv ae-bmfn kam-P-Øns‚bpw, t_mws_ tIc-fob kan- X n- b p- s Sbpw A≤y- £ \mbn ]e-X-hW tkh-\-a-\pjvTn-°p-Ibpw sNbvXn-´p-≠v.

cm[m-Ir-jvW-\pw, c≠p t]cpw hnhm-ln-X-cm-Wv. c≠p t]¿°pw Hmtcm Ip´n-I-fp-ap-≠v. skh≥ ln¬kv ]ªn-t°-j≥ F∂ -t]-cn¬ Ct∏mƒ \SØp∂ ÿm]-\-Øn¬ aI\pw H∏w tN¿∂ {]h¿Øn-°p-∂p. \mS- I - c w- K Øv Ah- k - c ߃ KWy-ambn Ipd™ Hcp ]›m-Ø-e-Øn¬, kn\n-am-cwKØv e`n® Ah-k-cw, cmtP{μ≥ ]Sn-bq¿ F∂ A`n-t\-Xmhns‚ Db¿®-bn-te-°p≈ ]Shp- I - f m- I s´ F∂v lrZ- b ]q¿Δw Biw-kn-°p-∂p.

IpSpw_w 1971emWv

cmtP-{μs‚


MUMBAI

APRIL 17 - 23 - 2011

www.whitelinevartha.com

15


MUMBAI

APRIL 17 - 23 - 2011

VOL 3

ISSUE 7

www.whitelinevartha.com

Reg. No.: MAHMAL00346/13/1/2009-TC, Licence to Post : MH/MR/EAST/181/2011. Printed & Published by: Vimal Kumar on behalf of Sar Multimedia Pvt. Ltd.; Printed at Mid-Day Infomedia Ltd. R/84/TTC Industrial Area, MIDC, Rabale, Navi Mumbai 400701, and published at Sar Multimedia Pvt Ltd, 7 Prem Bhavan 2nd Floor, 234/236 Narshi Natha Street, Masjid Bunder, Mumbai-400009. Editor: Vimal Kumar. Telefax: 0251-2880266. whitelinevartha@gmail.com

April 17-23 Whiteline Vartha  

The Complete Malayalam Newspaper published from Maharashtra

April 17-23 Whiteline Vartha  

The Complete Malayalam Newspaper published from Maharashtra

Advertisement