Page 1

Klubblad s. xx

Forhold vedr. driften af Playa Tropical, der giver Club Andalucia, DK grund til at kræve, at den nuværende bestyrelse (Præsidentskab) for ejerforeningen træder tilbage eller sættes fra sin bestilling, de nugældende vedtægter ophævet og en ny bestyrelse valgt samt at et nyt tidssvarende sæt vedtægter til gavn for alle ejere vedtaget. 1. Den siddende bestyrelse består af 3 præsidenter (bestyrelsesmedlemmer?) hvoraf den ene er udnævnt til generalpræsident (bestyrelsesformand?). Det er mit indtryk, at denne generalpræsident alene har tiltaget sig den fulde magt over ejerforeningen. Ifølge brev fra præsidenterne af 6. september 1989 er de tre boligblokke uafhængige af hinanden med hver sin ejerforening – hvoraf dette fremgår og hvordan disse 3 foreninger nu tilsyneladende fremstår og drives som én ved jeg ikke. Trods mange både danske, svenske, engelske og spanske ejeres ønske derom, har det, på grund af de i de gældende vedtægter indeholdte fuldstændig ubrugelige afstemningsregler, ikke været muligt under generalforsamlinger ved afstemning at afsætte bestyrelsen. Det er reglen om, at der for hver lejlighed skal vælges en repræsentant, der som den eneste kan stemme. Denne regel har imidlertid i årtier ikke kunnet anvendes, da ingen ved hvem de ”valgte repræsentanter” er, eller om der overhovedet findes en repræsentant til en lejlighed. Det har ved forespørgsel hos Playa Tropicals administration og præsidentskab ikke været muligt at få at vide, hvem der var den fungerende repræsentant for sin lejlighed, ligesom det heller ikke har været muligt at få oplyst navne og adresser på medejerene af sin lejlighed således at en repræsentant kunne vælges. 2. De vedtægter ejerforeningen styres efter er ”Normas generales” og ”Normas especiales” for Playa Tropical fra 3. Marts 1969 samt - hvor disse er utilstrækkelige - ”La Nueva Ley de Propiedad Horizental”. Disse stadigt gældende vedtægter bør efter min mening ændres så de bliver funktionelle, tidssvarende og demokratiske ikke alene på grund af de ovenfor nævnte ubrugelige afstemningsregler men også på grund af, at reglerne i ”Normas especiales” omtaler forhold, som ikke eksisterer i virkeligheden f.eks. regler om inventarlister, fælles TV-antenne, telefon, nattevagt, centralvarme m.v.. Jeg skal i den forbindelse henvise til pkt.16. i ”Normas especiales”, der ”bemyndiger bestyrelsen til at indføre ændringer i vedtægterne, som findes hensigtsmæssige og til gavn for ejerforeningen”. Den siddende bestyrelse har imidlertid intet gjort for at bringe vedtægterne i en for ejerne brugelig form, selvom den absolut må være vidende om vedtægternes forældelse – men det kunne jeg tænke mig heller ikke har været i generalpræsidentens interesse, som åbenbart kun har været at beholde sin position som formand/generalpræsident for Playa Tropical – uvidst af hvilken grund da han må være vidende om den tilsyneladende store utilfredshed, der er med hans ledelse blandt størstedelen af ejerne. Når man tænker på, at der er tale om et ulønnet arbejde som generalpræsident (Formand) kan man ikke forstå, at han ikke for længst har trukket sig ud af bestyrelsen – det ville en formand i Danmark da have gjort. Den magt, som generalpræsidenten har tiltaget sig, har tilsyneladende været brugt til bl.a. egenhændigt at indsætte familiemedlemmer i bestyrelsen!? 3. Ifølge vedtægter og lov skal der afholdes årlige generalforsamlinger. I 2004 blev der ikke afholdt den lovbefalede generalforsamling og endnu den 20. januar 2005 havde bestyrelsen ikke informeret ejerne om grunden hertil. Da bestyrelsen/generalpræsidenten ved den i 2003 afholdte generalforsamling ikke var i stand til at fremlægge et revideret årsregnskab til godkendelse og bestyrelsens beretning ikke kunne godkendes af de tilstedeværende ejere burde bestyrelsen allerede da være trådt tilbage.


2. 4. Det forlyder i øvrigt, at nogle spanske ejere i januar 2005 har anlagt sag mod generalpræsidenten med krav om, at han møder op med regnskaber for de sidste 5 år. I skrivende stund ved jeg ikke, hvor meget det har på sig. Det fremgår af et regnskabsblad (Balance d. 30/6 2004) fra Playa Tropicals bogholderi, at der til den ulønnede generalpræsident Villen er udbetalt 5.575 euro – disse er efter sigende udbetalt uden aflevering af bilag? hvis dette er tilfældet bør der udføres nærmere undersøgelser af Playa Tropicals regnskabsforhold af en af en dommer udpeget revisor. Det undrer mig i øvrigt, at regnskabsåret, som altid og indtil for et par år siden har været 1/8 – 31/7, pludselig og mig bekendt uden varsel blev ændret til kalenderåret – hvordan har det kunnet lade sig gøre uden en afstemning herom? Det har endvidere været komplet umuligt for ejerne at få nærmere indsigt i ejerforeningens regnskab, som altid af bestyrelsen/generalpræsidenten har været hemmeligholdt. 5. Den 25.November 2004 har jeg til generalpræsident Antonio Villen fremsendt 21 relevante spørgsmål (oversat til spansk) til besvarelse af præsidenterne ved den generalforsamling, der skulle have være afholdt i december 2004 – jeg har intet hørt om, hvorfor den lovbefalede generalforsamling ikke er blevet afholdt eller fået kommentarer til eller svar på mine spørgsmål. Jeg ved ikke om de to andre præsidenter i ejerforeningens bestyrelse er bekendt med mine spørgsmål. 6. Jeg ved, at mange af de spanske ejere, som udgør flertallet af ejere i Playa Tropical, ligesom Club Andalucia Danmark, der alene repræsenterer mindst 25 % af ejerskaberne samt de engelske ejere repræsenterende ca. 8 %, ønsker en ny bestyrelse og ledelse. Det er derfor uholdbart, at alle disse ejere – formentlig langt over 50% af samtlige – ikke har mulighed for at deltage i afstemninger om driften af Playa Tropical med de vedtægter, som gælder i dag. Disse vedtægter bør alene af den grund laves om. 7. Club Andalucia DK har nu på opfordring af størsteparten af sine medlemmer taget initiativ til at støtte den utilfredse spanske gruppe ejere i deres bestræbelser for at få dannet en ny bestyrelse og nye vedtægter for Playa Tropical, herunder at deltage med et ved Club Andalucia´s sidste generalforsamling vedtaget beløb på max. 3.000 euro bl.a. til brug for advokathjælp til undersøgelse af mulighederne for gennemførelsen af de ønskede ændringer. Jeg tager den 30.01.til Almuñécar for at undersøge forholdene på stedet. 8. Jeg har den 24.01.2005 modtaget et brev dateret den 20.01.2005 fra generalpræsident Antonio Lòpez Villén med et budget for perioden 01.01.2005 – 31.12.2005 samt en kontooversigt med balance pr. 30.11.2004 for perioden 01.01.2004 - 30.11.2004!? I brevet meddeler generalpræsidenten, at det har været umuligt for ham at afholde generalforsamling på grund af, at han har været udsat for injurier, tvang, trusler, lynchning og skandaler og at han har meldt Encarnación Joya Martín (Encarcarña) og José Estévez Jerónimo (Pepe) til Comandancia Guardia Civil(Granada) for dette. Ifølge brevet er taksterne for administrationsgebyr, køkkenbidrag (blok C) og daglige forbrugsafgifter ikke ændret i 2005. I brevet er krævet, at eventuelle bemærkninger eller indvendinger fra hver enkelt ejer skal fremsendes til ejerforeningen inden 10 dage, idet undladelse af dette af generalpræsidenten vil blive betragtet som godkendelse af den fremsendte oversigt. Det bemærkes, at der her er tale om hver enkelt ejer og ikke hver enkelt lejlighedsrepræsentant ! For at begynde med det sidste er det efter min mening forkasteligt, at ejerne først nu får tilsendt denne meddelelse, der kunne have være fremsendt allerede umiddelbart efter den 2. august 2004, hvor ovennævnte anmeldelse til politiet var foretaget af Sr. Villén. Det er lige så forkasteligt, at han efter selv at have taget sig så god tid kræver ejernes respons inden 10 dage efter brevdateringen når det tages i betragtning, at et meget stort antal af ejerne bor udenfor Spanien.


3. Det er bemærkelsesværdigt, at Sr. Villén nu pludseligt fraviger de af ham hidtil så kraftigt fastholdte for ejerne ubrugelige afstemningsregler, hvor kun lejlighedsrepræsentanter er kvalificerede til at stemme i ejerforeningens sager. For det andet er der jo heller ikke fremlagt et årsregnskab omfattende resultatopgørelse og status visende aktiver, passiver og egenkapital. Der er kun vist en kontooversigt med en balance pr. 30.11.2004 gældende for perioden 01.01.2004 – 30.11.2004, altså 11 måneder og samlet for de 3 blokke og dermed ikke for hver enkelt blok, som man skulle forvente ifølge generalpræsidentens tidligere påstand (1.). Jeg er i besidelse af tilsvarende balancer pr. 30.06.2004 og 31.03.2004 og jeg kan ikke forstå, at man har skiftet kontonumre og kontonavne i løbet af regnskabsåret? For det tredie er det fremsendte, der fremstår som udfærdiget af Sr. Villén selv, ikke underskrevet, hverken af ham selv og heller ikke – som man måtte forvente – af de to andre præsidenter i ejerforeningens bestyrelse/”præsidentskab” ligesom en revision af ”regnskabet” tilsyneladende ikke har fundet sted. Endelig kommer Sr. Villén`s private kontrovers med de to anmeldte, som i mange år har været ansatte i Playa Tropical, ikke vi andre ejere ved og kan ikke være gyldig grund til at aflyse en lovbefalet generalforsamling – hvis han selv ser sig forhindret i at deltage fordi han ikke tør møde op, må vicepræsidenten/vicepræsidenterne foranledige generalforsamlingen afholdt således som det er anført i § 13, pkt.4 i La nueva ley de propiedad horizontal, som jo gælder for vores ejerforening. 24.01.2005 Preben Mikkelsen Ovenstående blev brugt som manus ved et orienteringsmøde jeg afholdt for ca. 60 medlemmer i Argentina Steakhouse 04.02.05. P.M.

Forhold vedr. Playa Tropical  

Klubblad s. xx 1. 5. Den 25.November 2004 har jeg til generalpræsident Antonio Villen fremsendt 21 relevante spørgsmål (oversat til spansk)...