__MAIN_TEXT__

Page 1

H¥$n`m à{gÕrgmR>r

"[aAmo'À`m 1.3 {bQ>a _ëQ>r OoQ> {S>Pb o B§OrZgmR>r àr_rAa Am{U {\$`mQ> _Ü`o gm_§Oñ` H$ama - àr_rAa {b. (nyduMr àr_rAa Am°Q>mo_mo~mB©ëg {b.) Am{U {\$`mQ> B§{S>`m Am°Q>mo_mo~mBëg {b. _Ü`o VrZ df© H$mbmdYrH$[aVm gm_§Oñ` H$ama H$aÊ`mV Ambobm Amho. øm H$amamÝd`o àr_rAaÀ`m H$m°ån°ŠQ> Eg`yìhr "[aAmo'gmR>r 1.3 {bQ>a _ëQ>r OoQ> {S>Pob B§OrZMm nwadR>m {\$`mQ>V\}$ Ho$bm OmUma Amho. - øm H$mbmdYr_Ü`o {\$`mQ> 28000 B§{OZo àr_rAabm nwadUma Amho. [aAmoMr _mJUr `oUmè`m H$mbmdYrV dmT>ë`mg hr g§»`m dmTy> eH$Vo, Ago àr_rAaV\}$ gm§JÊ`mV Ambo. hr B§{OZo {\$`mQ>À`m am§OUJmdpñWV H$maImÝ`mV ~Zdbr OmVrb Am{U nwÊ`mZOrH$ qMMdS> `oWrb àr_rAaÀ`m H$maImÝ`mV nwadbr OmVrb. øm XmoZ H$maImÝ`m§Vrb A§Va 60 {H$bmo_rQ>a AgyZ hm nwadR>m {ZYm©[aV doioda Ho$bm OmB©b. - ^maVmVrb AmKmS>rÀ`m H$ma H§$nÝ`m§_Ü`o dmnabo OmUmao ho B§{OZ Amho. øm B§{OZ_wio JmS>rMr godm, XoI^mb Am{U gwQ>çm ^mJm§Mr CnbãYVm `m_Ü`o gwb^rH$aU hmoD$Z "[aAmo' A{YH$ gwIXm`H$ hmoB©b. - gÚm {ÛVr` Am{U V¥Vr` loUrÀ`m eham§_Ü`o "[aAmo'bm _moR>r _mJUr Amho. Ë`mMà_mUo _moR>çm eham§_Ü`ogÕ w m _mJUrV dmT> hmoV Amho. øm B§{OZZ§Va àr_rAa {aAmo BS IV loUrÀ`m B§{OZmZo`wŠV hmoB©b. _w§~B©, {Xëbr, ~§Jbmoa, Ah_Xm~mX, nwUo Aem Mm¡Xm eham§_Ü`o {VMr {dH«$s doJmZo dmT>dÊ`mMm à`ËZ Ho$bm OmUma Amho. - øm B§{OZ_wio [aAmoMr j_Vm gÚmÀ`m 64 BHP dê$Z 75 BHP BVH$s hmoUma Amho. Ë`mMà_mUo Vr à{V{bQ>a 16 {H$_rdê$Z 18 {H$_r BVHo$ A§Va H$mnob. - gÚm ^maVmV àr_rAaMo 60 {dVaH$m§Mo Omio AgyZ, {S>g|~a 2012 n`ªV Vo 100 {dVaH$m§n`ªV dmT>{dbo OmB©b. Ë`mMà_mUo "[aAmo'bm gmhmæ` H$aÊ`mgmR>r 200 "nmg' (àr_rAa Am°WmoamBÁS> gpìh©g ñQ>oeÝg) C^maÊ`mV `oUma AmhoV. - àr_rAa gÚm Vm§{ÌH$ {dH$gZmÀ`m A§{V_ Q>ßß`mV AgyZ Am°JñQ>/gßQ>|~a 2012 nmgyZ {VMo ì`mnmar VÎdmda {dVaU gwê$ hmoB©b. - øm ZdrZ B§{OZgh [aAmoMr qH$_V gÚmÀ`m [aAmonojm 45 hOma én`m§Zr dmT>Ê`mMr eŠ`Vm Amho. BS III Am{U BS IV _Yrb Vm§{ÌH$ {dH$gZm_wio hmoUmar qH$_V V\$mdV hr gm¡å` AgyZ gmh{OH$M Amho. - àr_rAaMo AÜ`j Am{U ì`dñWmnH$s` g§MmbH$, _¡Ìo` Xmoer åhUmbo H$s, "^yVH$mimVrb {\$`mQ>gmo~VÀ`m AZwg§YmZmMo _hÎd AZÝ`gmYmaU Amho. nwÝhm EH$Xm Ë`m§À`mgmo~VM ì`mdgm{`H$ gh`moJmMm Amåhmbm AmZ§X hmoV Amho.'' OZg§nH©$ - E[aH$m {S>gwPm à_wI - H$m°nm}aoQ> H$å`w{ZHo$eÝg, àr_rAa {b. 9930 830 093 / 022-61179009

Profile for Premier Ltd

rio_marathi  

Rio Press Release in Marathi

rio_marathi  

Rio Press Release in Marathi

Advertisement