Page 1

TEST DRIVE

11

10

Premier Rio

small is

CUTE ºœfl¢-ÿÌ

ÆÿÌ -Ê∫˘·-M¢- ÿ·w¯¢. ® ¶…̃’fi-µc’·-Œfi--ÊœJ·K ˘fl--Áœfi-œÌA·- µ¯·J·»W-µ·Kƒ° ŒZ-Gfl--ʺxÌ ÆX-ºflX. -ÁÀfi--ÁGfi:- -d÷‡-ºflJÌ ’fl--Á»fi-∆Ì µ·-ŒfiV-

Àfi-ÿ°x°-døfi-A° 2012 -≤µ°Áøfi-ÃV-

œ·-’fl-µZ-AÌ ºz»fi- ø·-µ{flW- -d…fl-œ¢- µ·˘- ÊECfl-‹·¢- ßLcœflW- µ›fl-E -؃fi-»·¢- ’V-◊Œfi-œfl- ÆÿÌ œ·-’fl -Ád…Œ¢- µ‚-øfl-’¯·-µœfi-√°. - -…˘Efl-G·µfi-¯c-Œfl-‹, -Á˘fi-¡fl--Ê‹ µ·I·¢- µ·-›fl-µ{·¢ƒfiI√-ÊŒCflW- ÆÿÌœ·-’fl-µZ- ƒ-ÊK ÷¯√¢. µ‚--Êø ßt»fŒƒ-Áœ˘fl-œ ¡‡- ÿW- ÆX-ºfl-»·¢- ’K-ÁMfi-Z- ßJfl-¯fl- ∑Œ œfl-‹fi-’-ÊG ÿFfi-¯¢- ÆK·¢- -ÁƒfiKflAfi-√·¢-. …-Áf, ÿfi-«fi-√Afi-¯-ÊX˘- -Á…fi-AxflW©Z--ÊAfi-UfiX- ÿfi-«fl-AfiJ ©œVK

Àfi-ÿ°x°-døfi-A° 2012 ≤µ°Áøfi-ÃV--


12

Test Drive Premier Rio

13

’fl-‹œ·¢- …¯fl-…fi-‹»Ê∫‹’·¢- ÆÿÌœ·-’fl-- Êœ …√Afi-¯·--Êø Œfi--dƒ¢- ’fi-Ÿ»Œfi-Afl- Œfixfl-. ® ÿŒ‡-…»-ÊJ Œfix·-µ ÆK © -Ág÷-ÁJfi--Êø ÿfi-«fi-¯√Afi-¯-ÊX˘- ÆÿÌ œ·-’fl.- ÆK ¯‡-ƒfl-œfl-‹fi-√·- -d…‡-Œfl-œV- ˘fl-- Áœfi-Êœ- ßLc-œflW- •’ƒ¯fl-Mfl-∫Óƒ°. ¶∆c-ÁŒfi-¡W- -Á’I-dƒ ’fl-ºœ¢- -Á»øfl-œfl--Ê‹ Cfl-‹·¢- ≤¯·- ¯Ifi¢- •CJfl-»·- Œ·-ƒfl-¯·-µ œfi-√·- ˘fl--Áœfi- ˘‡--dÀ◊Ì ’›fl- -d…‡-Œfl-œV- ’‡ I·¢.

¯‚-…µW-M» ƒfl-µ∫Ó·¢- ÿÌŒfiV-GÌ ÆK·- ’fl-{fl-Afi-’·K -¯‚-…Œfi-√·- ˘fl--Áœfi-œ·--Áøƒ°. ’‹·-MJflW- -≤M-ÊŒJfl--Ê‹Cfl-‹·¢- ’fl-‹µ‚-øfl-œ Ø-ʃfi- ¯·- ÆÿÌ œ· -’flœ·--Êø ƒ‹-Êœø·-M·¢- Œÿfl- ‹·- -Ê…¯·-Mfl-∫Ó·- »flW-A·K ¯‚-…¢- ˘fl--ÁœfiœÌA·IÌ. Œ‚K·-’V-◊¢- Œ·X-…fl˘Afl-œ ˘fl-- Áœfi-œflW-»flK·- µ‚-ø·-ƒW- ÿ·w¯’·¢- µfi‹fl-µ’·-Œfi-√° …·-ƒfl-œ ˘fl--Áœfi. ߯GA·- ›W- -ÊŸ¡Ì‹fi¢-…·¢- µfl-œV--Ê‹X-ÿÌ -ÁÀfi∑Ì‹fi¢-…·¢- - ¶«·-»fl-µŒfi-œ -Œ·-∂Œ·--d∆ ÿNfi»fl-A·K·IÌ. 5 ÿÌ-Á…fi-AÌ •-Á‹fi-œÌ’‡-‹·¢- -ÊÊÿ¡Ì ˇßX-¡fl--ÁAxV ∏øfl-Mfl-∫Ó µHfiøfl-œ·¢- - ’fi-Ÿ»Jfl--ÊX˘- ‹·-AÌ Œfixfl. ÆKfiW- ‹·-AÌ ÆÿÌ.œ·.-’fl-Êœ--ÁMfi--Ê‹ œfi--Ê√Cfl-‹·¢- ’‹·-M¢- ≤¯·- Ÿfi-∫ÓÌÃfi-AÌ µfi˘fl--ÊX˘- ≤M-ÁŒ ’¯‚. ߃·--ʵfiI·-ƒ-

ßX˘‡-¯fl-œ˘·¢- …flX-ÿ‡x·¢- ÿfi-∆fi-ŒGflW-

SPECIFICATION Engine 4 Cyls, CRDi 4 Displacement 1248 cc Max Power 71bhp@4000 rpm Max Torque 183 Nm@2400 rpm Gear transmission 5 M Suspension (F) MacPherson strut type with coil spring, (R) 5 Rods System Brake (F) Disc (R) Drum Tyre 205/70 R15 LxWxH 3970x1570x1730 mm Wheelbase 2420 mm Kerb weight 1145 Kg Turning radius 4.7 m Mileage 16 km/L Price 6.72-99 lakhs (Ex showroom Pune)

Àfi-ÿ°x°-døfi-A° 2012 -≤µ°Áøfi-ÃV-

ÊK ≤¯·- Ÿfi-∫ÓÌÃfi-AÌ -ʵfiI·-»øA·KÁ…fi--Ê‹ ˘fl--Áœfi--Êœœ·¢- -ʵfiI·- »øAfi¢. Ÿfi-∫ÓÌÃfi-A·-µ-Ê{ •-Á…ffl-∫ÓÌ ÿ‡xÌ- ©œ ¯Jfl-‹fi-œƒfl-»fiW- - »fi-‹·-’÷’·¢- ’c-µÌƒ Œfiœfl- µfi-√fiX- ÿfi«fl-A·¢.ÿflxfl- -ÊÊd¡ ’fl-BflW- ® ©œ¯Afi-›Ì∫ ’{-ʯ ’‹fl-Êœfi-¯·- •»·--d∑ŸŒfi-√°. Œfi--dƒŒ‹ -ÊŒfi JJflW- ’‡-ƒfl-œ·¢- »‡-{’·¢- µ·˘’fiœƒ·-ʵfiIÌ ÿflxfl-œfl-Ê‹ -ÊŸ’fl- -døfi-Àfl-AflW-ÁMfi-‹·¢- ®ÿfl-œfi-œfl- ˘fl--Áœfi- -ʵfiI·»øAfi¢. …fiV-Afl-Bfl-»° •«fl-µ¢- ÿÌ≈‹¢-Á’Ifl-’¯fl-‹. …flX-Õfi-∑Jfl--ÊX˘- ¡fl--ÊÊÿX- …›œ -ÁŸfiI ÿfl-¶V-’fl--Êœ •»·-ÿÌŒ¯fl-Mfl-A· K ƒ¯Jfl-‹fi-√°. ≥ÀÌ-Á˘fi-¡Ì ’Ifl-µ {flW- ÆK-Á…fi--Ê‹ ÿÌ-Ê…œV- øœV- -…flX-Á¡fi˘fl-‹fi-√·- ∏øfl-Mfl-∫Ófl-¯fl-A·Kƒ°. ÆÿÌ œ· -’flœ·--Êø ∑fi¢-Õ‡-¯c¢- ≤G·¢- -Á∫fi-¯fiJ ¯‡-ƒfl-œfl-‹fi-√·- -ÊøœflW--ÊÊ‹xfl--ÊX˘- ¡fl-ÊÊÿX-. …·˘¢-µfi-›Ì∫œflW- -ÁƒfiK·K ¶ «·-»fl-µƒ ’fiŸ»Jfl--ÊX˘-œ·-Ufl--Á‹A·µøKfiW- »◊Ìø-ÊMø·¢. ¶Z--ÁGfi, ’fi-∑ Y- ¶V- •»·-ÿÌŒ¯fl-Mfl-A·K ƒ¯Jfl-‹fi- √° ¡fi-◊Ì-ÁÃfi-¡Ì ¯‚-…µW-M» -Ê∫œÌƒfl- G·-Uƒ°. …fi-ÿÌxfl-µÌ µbfi-{flxfl-œ·¢- ÿbfl-∫Ó·-

µ{·--Êø -d…’VJ»»fl-‹’fi-¯’·¢- ÷¯fi-÷¯flÆ-ÁK …˘œfiX- ÿfi-«fl-A·-µœ·-U‚. »‹ ÿ-ÁMfiV-G‡-’Ì ¶√·- ÿ‡x·-µZ. ߃·--ʵfi I·-ƒ-ÊK Œ√fl-A‚˘·-µZ- œfi--dƒ -Ê∫œÌƒfi- ‹·¢- Œ·X-ÿ‡x·-µZ- Œø·-Mfl-Afl-‹. ÆKfiW- …flX-ÿ‡xÌ Ãfi-AÌÿ-ÁMfiV-GÌ »W-µ·K’ œ‹. ÆW-ƵÌÿÌ -Á’¯fl-œX˘flW- 2 ¡flX- ÿÌx‡- ¯fl--Áœfi- ’Kƒfi-√° Æø·J …˘--ÁœI Œ-Êxfi-¯·- Œfix¢. Æÿfl- -Ê’X˘-·-µZAfi-œfl-d…-Áƒc-µ¢- ≥MY-ó -Áµfi-ÿÌ ÿbfl-∫Ó·-µ{·-¢-Á¡fi˘fl-‹·¢- -ÊÿX--døW- µY--Áÿfi-{fl-‹·¢-ÁÃfi-GflW- -ÁŸfiZ-¡˘·-µ{·¢- ß‹fiJƒ°µ·˘’fi-œfl- -ÁƒfiKfl. µ‚-øfl-œ -ÁŒfi-¡‹flW-ÁMfi-‹·¢- …flKflW- …’V- ’fl-X-Á¡fi- ÿ¢-’fl-«fi»Œfl-‹. -Á¡fiV- -døfl-Nfl-ÊX˘- »fl˘’·¢- ©Ufl--Ê‹ -Á¡fiV ‹fl-’˘fl--ÊX˘- ¯‚-…µW-M»œ·¢- …›Œ Æø·J·-µfi-√fl-A·K·. ßX-ÿÌ-dø-ÊŒX˘-Ì …fi-»‹flW- ≥-Á¡fi- ˘‡- ¡fl-πÌ Œ‡xV- ≤›fl--ʵ Æ‹fi-¢- •»-Á‹fi-∑Ì ¡œ‹·-µ{fi-√°. ’-{-ʯ ’c-µÌƒŒfi-œfl- ’fi-œflAfi-’·K ¯‡-ƒfl-œfl-‹fi-√° ß’ -dµŒ‡-µ¯fl- ∫Ófl-¯fl-A·Kƒ°. ÆÃfl-ÆÿÌ, ß‹µÌ-døfl-A‹fi- œfl- -dµŒ‡-µ¯fl-Afi-’·K µHfi-øfl-µZ- ÆKfl- ’ ¡fl-ƵÌÿÌ ÆW- ƵÌÿÌ -ÁŒfi-¡‹·-µ

Àfi-ÿ°x°-døfi-A° 2012 ≤µ°Áøfi-ÃV--


14

Test Drive Premier Rio

…flX-’÷’·¢- ÿ·w¯¢{flW- ÿÌ-Áxfi--ÁX˘V-¡Ì À‡-∫Ó˘·-µ{fi-√°. … ƒfl-»FÌ ßFÌ •-Á‹fi-œÌ ’‡W, -ÿÌ-Ê…œV’‡W- µ’V, 2 ¡flX- ÿÌx‡-¯fl--Áœfi- ÆKfl-’ ÆW-ƵÌÿÌ -Á’¯fl-œX˘fl-Ê‹ •«fl-µ ÿϵ¯c-B{fi-√°.

-ÊÊd¡’fl-πÌ ¶∆c- ˘fl--Áœfi-œfl--Ê‹ øV--ÁÃfi- ÆX-ºfl--X- Œfi ˘fl Œfi-¯·-ƒfl- ÿbfl-ÀÌxÌ, Àfl-œxÌ …·--ÁLfi-, øfixfi- ßX-¡fl-A ƒ·-øBfl-œ µfi˘·-µZ-A·- µ¯·

‹-Á∑ºÌ ÿÌ-Á…ÿÌ «fi-¯fi-{¢Àfi-ÿ°x°-døfi-A° 2012 -≤µ°Áøfi-ÃV-

J·- …µ¯·K -Áµfi-ŒY-- ˘œflW- ÿfi--ÁCƒflµ’fl-∆c-œ·-U Àfl-œxÌ ŒZ-G-fl-ʺxÌ ÆX-ºflX’Kƒfi-√° -d…«fi-» ¶µV-◊√¢. 4000 ¶V-…fl-ÆNflW- 71 Ãfl-Æ∫ÓÌ…fl-œfi-√·- ˘fl-- Áœfi-œflW- ® ÆX-ºflX- »W-µ·K …¯-Œfi- ’«fl- µ¯·-JÌ. …¯Œfi-’«fl- -ÁøfiV-AÌ 183 ÆX-Æ¢-. ≤-Á¯ ÆX-ºfl-»fi-œfl-G·¢- ˘fl--Áœfi-œ·-Êø -d…µø»¢- ÿbfl-ÀÌxÌ µfi˘·-µZ--ÊAfi-M¢- Æ J·Kfl-‹. 2000 ¶V-…fl-ÆNfl-»·- ƒfi--Ê› -d… µøŒfi-œ øV--ÁÃfi- ‹fi-∑Ì ©IÌ. ¶µÌÿfl--‹ Á˘xV- -Ê˘ÿÌ-Á…fiY-ÿ·¢- ∑‡-œV-◊fl-ÀÌxfl- B·¢- -Á»fi-œÌÿÌ ßX-ÿ·--Á‹◊»·¢ -ÊŒ∫Ó- ÊMøfi-»·IÌ. ©œVK ¶V-…fl-ÆNflW- ÆXºflX- -Á»fi-œÌÿ·¢- •«fl-µŒfi-√°. µfi˘·-µ{flW- µfi-√·Kƒ¯¢- ŒµÌ-ÁÀ›Ìÿ Y- ÿÌ-døGÌ ÿÿÌ-Ê…X-◊X- ¶√·- Œ·KflW. …flKfl-‹fi--µ-ÊG ÆÿÌœ·-’flµ{·--Êø-Á…fi--Ê‹ 5 ‹fl-CÌ ÿÿÌ-Ê…X-◊»·¢. -Ê˘-Á»fi- ¡ÿÌxV, ŒŸ‡--dw ƵÌÿÌœ·-’fl- ÆKfl-’œflW-»flK·¢- ’fl-ÕflKŒfi-œfl- ˘fl-œV- ’‡-W- -ÊÊd¡’Ì ’fi-Ÿ »Œfi-√·- ˘fl--Áœfi. ˘ÀÌ-Á˘fi-¡flW- »‹ ÿÌ≈fl¯ƒ ‹Õfl-A·¢- ÆKƒfi-√° 5 ‹fl-CÌ ÿÿÌÊ…X-◊-ÊX˘- -d…-Áƒc-µƒ. 200 Æ¢-Æ¢- -d∑Ï IÌ µfl-œ˘X-ÿ·-Uƒ·--ʵfiIÌ µ·I·¢-µ·›fl-œ·¢- »fl˘E -Á˘fi-¡flW-A‚-øfl-œ·¢- ¶œfiÿŒfl-‹fi-ʃ ˘fl--Áœfi--Êœ ≥øfl-∫Ó·-ʵfiI·-Á…fi-µfi-¢. -Ê…fi-Gfl--ÊMfi-{fl-E·- µfl-øA·K -Á˘fi-¡·-µ{fl-‹·¢- ˘fl--Áœfi-œ·--Êø -d…µø»¢- ’{ -ʯ Œfl-µ∫Óƒfi-√°. -ÊÃfi--Á‹-Ê˘fi, ø-Á’¯ -Á…fi

-‹·-U ’‹fl-œ ’fi-Ÿ»BZ--ʵfiI·- »ø A·K-Á…fi--Ê‹ -ʵfiI·-»øAfi¢. ’‹fl-œ µ·-›fl-µ{flW- ∫fi-øfl-œfi-‹·¢- œfi--dƒAfi-¯flW- ¶∏fi-ƒ-ÁŒWA·Kfl-‹. -©œVK -Á’∑Jfl- ‹·¢- µ·-›fl-µ{flW- ’fi-Ÿ»¢- Œfl-µ’·- µfi-√flA·K·IÌ. ©œVK -Á’∑ƒœfl--Ê‹ ÿÌ≈fl¯ƒœ·¢- ÿÌxfl--œ˘fl-Bfl--ÊX˘- -d…µø»’·¢- ƒ„- …̃fl-µ¯¢- ÆK·- Œfi--dƒ-ÁŒ …˘œfi--Ê»fi-A‚.

-ÊÊŒ-Á‹ºÌ -ÊÊŸ-Á’œflW- - ‹‡x˘fl-»·- 18_20 µfl--Á‹fi-Œ‡xV- -d…ƒ‡-ffl-Afi¢. ÆKfiW- -ÊÊŸÿÌ…‡-¡fl- ‹·¢- ÿflxfl--ÊÊd¡’fl-Bfl-‹·¢ -…ƒfl-»FflW- Jfi--Ê› Œfi--dƒ¢-

’fl-«fl-d∑fi-Œ, »∑¯œfi--dƒµZ-A·- …xfl-œ ’Ifl-œfi- √·- ˘fl--Áœfi. - ’fl--Á»fi-∆œfi--dƒfl-µ¯·¢- «fi-¯fi-{¢œfi--dƒ -Ê∫œÓ·K’¯·-¢- ß’-Ê» ß◊Ìø-ÊM ø·¢. ÆÿÌœ·’fl. Æø·-A√¢- ÆK ¶-d∑ Ÿ¢- Œ»TflW- ƒfi--Á‹fi-‹fl--A·--K, ÆKfiW- ÆÿÌœ·’fl-œ·--Êø ©œVK ’fl-‹œ·¢- …¯fl- …fi-‹»-Ê∫Ó‹’·¢- ÕœKÌ •ƒfl-»·- Œ·-ƒfl-¯fi J’V-A·- …xfl-œ ≤¯·- ≥…Ì◊»fi-√ˇ° -d…‡- Œfl-œ˘fl--ÊX˘- Øx’·¢- …·-ƒfl-œ ˘fl--Áœfi.

premierriomalyalam_manorama  

premierriomalyalam_manorama

premierriomalyalam_manorama  

premierriomalyalam_manorama

Advertisement